مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی

توضیحات

ماهیت «مدیریت استراتژیک منابع انسانی» جنبه مفهومی و ادراکی دارد و نگرشی کلی دربارۀ چگونگی نیل به ترکیبی از استراتژی‏های کسب وکار و منابع انسانی است. نگاه بلندمدت به جایی که منابع انسانی باید برود و چگونگی نیل به آنجا و سرانجام شیوه تدوین و استقرار و پیاده سازی استراتژی‏های پشتیبان و به هم وابسته منابع انسانی از سودمندی‏های آن بشمار می‏آید. هم‏چنین این مدیریت بیان می‏کند اعضایی که در عرصۀ تخصصی منابع انسانی کار می‏کنند، چگونه باید رویکردی استراتژیک بر پایه عملیات روزمره در پیش گیرند. بدان معنا که آنان به مثابه بخشی از تیم مدیریت عمل‏کنند؛ اطمینان یابند که فعالیت‏های منابع انسانی از کامیابی مستمر استراتژی‏های کسب وکار حمایت می‏کند و آگاهانه در پی آن باشند که فعالیت‏هایشان پدید آورنده ارزش است. ,برای درک مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نخست باید مفاهیم مدیریت منابع انسانی و استراتژی را آنگونه که به ترتیب در فصول یک و دو از بخش اول کتاب(چارچوب مدیریت استراتژیک منابع انسانی) آمده‏اند، درک کنیم؛ سپس در فصل سوم، مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی را به طور مفصل مورد بررسی قرار می‏دهیم. ,بخش دوم کتاب به نقش مدیریت منابع انسانی در عمل و نیز به فرایندهای تدوین و استقرار و پیاده‏سازی استراتژی‏های منابع انسانی می‏پردازد. بخش سوم، همه عرصه‏های اصلی منابع انسانی را که استراتژی‏ها درون آن تدوین می‏شوند، دربرمی‏گیرد. کتاب با ارایه جعبه ابزاری برای تدوین و ایجاد استراتژی‏های منابع انسانی از راه بازنگری استراتژیک به پایان می‏رسد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2020
-4040
-5858
-8282
-102102
-112112
-122122
-144144
-154154
-168168
-176176
-188188
-200200
-226226
-234234
-244244
-256256
-268268

{"toc":[{"page":20,"title":"فصل 1: مفهوم مدیریت منابع انسانی"},{"page":40,"title":"فصل 2: مفهوم استراتژی"},{"page":58,"title":"فصل 3: مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی"},{"page":82,"title":"فصل 4: استراتژی‌های منابع انسانی"},{"page":102,"title":"فصل 5: نقش استراتژیک منابع انسانی"},{"page":112,"title":"فصل 6: تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی"},{"page":122,"title":"فصل 7: مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل"},{"page":144,"title":"فصل 8: استراتژی مدیریت سرمایه انسانی"},{"page":154,"title":"فصل 9: استراتژی عملکرد برجسته"},{"page":168,"title":"فصل 10: استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت"},{"page":176,"title":"فصل 10: استراتژی بالندگی و تحول سازمانی"},{"page":188,"title":"فصل 12: استراتژی تعهد شغلی کارکنان"},{"page":200,"title":"فصل 13: استراتژی مدیریت دانش"},{"page":226,"title":"فصل 15: استراتژی مدیریت استعداد"},{"page":234,"title":"فصل 16: استراتژی یادگیری و بهسازی"},{"page":244,"title":"فصل 17: استراتژی پاداش"},{"page":256,"title":"فصل 18: استراتژی روابط کارکنان"},{"page":268,"title":"فصل 19: جعبه ابزار مدیریت استراتژیک منابع انسانی"}],"pages_count":302,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"aad4190388e44c51","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/af9af90a8550c98461a588fa409db988.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/4739d047e5afaa4f4d56e59cecb39130.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.36269,0.30217,0.36269,0.67586]},"elements":[{"words":[{"str":"ͼô̸ĀįĨ","boundary":[0.36269480586855923,0.30216523233952297,0.426107202888626,0.3241403468085557],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþ̴̸͖͈","boundary":[0.4306366598186308,0.30216523233952297,0.5082268775031646,0.3241403468085557],"dir":"ltr"},{"str":"þ̼īȉҪŁĥô̼","boundary":[0.5128028699495736,0.30216523233952297,0.6111665421569238,0.3241403468085557],"dir":"ltr"},{"str":"Į̸","boundary":[0.6157208180290108,0.30216523233952297,0.6373132976405403,0.3241403468085557],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36269,0.30217,0.63731,0.32414],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/87df587238f4a1d596f2e43395e28d88.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/1dd7feb1f35b4657fdf68454d13f459f.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.27622,0.64526,0.13234,0.09552]},"elements":[{"words":[{"str":"ÿôɒȱȸó","boundary":[0.7039614849862003,0.6452555066403064,0.73640175143705,0.658778654005865],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.7406171532922453,0.6452555066403064,0.7487119467098302,0.658778654005865],"dir":"ltr"},{"str":"ɑʖʞ","boundary":[0.7515947622901494,0.6452555066403064,0.7796019838552368,0.658778654005865],"dir":"ltr"},{"str":"IJăȵ","boundary":[0.782484799435556,0.6452555066403064,0.8096710867625394,0.658778654005865],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȸ","boundary":[0.8102438315798214,0.6452555066403064,0.8205532382908965,0.658778654005865],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.8234360538712158,0.6452555066403064,0.8676614995123372,0.658778654005865],"dir":"ltr"},{"str":"Armstrong,Michael","boundary":[0.3862271472742742,0.682527946612966,0.4941189898109527,0.6942872051917126],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5629662371080536,0.682527946612966,0.5675315943472575,0.6942872051917126],"dir":"ltr"},{"str":"ĥ","boundary":[0.5675315943472576,0.682527946612966,0.5742551204631763,0.6942872051917126],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5792355101786715,0.682527946612966,0.5879345908817365,0.6942872051917126],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۲۸","boundary":[0.590423125609579,0.682527946612966,0.6185789288011787,0.6942872051917126],"dir":"ltr"},{"str":"،ĢěȍôĨ","boundary":[0.6210691236589263,0.682527946612966,0.6573429620867833,0.6942872051917126],"dir":"ltr"},{"str":"،ĞȐóĀȉăĨÿǴ","boundary":[0.6598331569445309,0.682527946612966,0.7182365270082384,0.6942872051917126],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8155217995808173,0.682527946612966,0.8192570918674387,0.6942872051917126],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄôȈȫĀĄ","boundary":[0.8192570918674387,0.682527946612966,0.8676498786030007,0.6942872051917126],"dir":"ltr"},{"str":"ĞȐóĀȉăĨÿǴ","boundary":[0.4617032932826993,0.6986969271587425,0.5148938554441884,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ĢěȍôĨ","boundary":[0.5173823901720309,0.6986969271587425,0.5484434206976695,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5509336155554171,0.6986969271587425,0.558636618315383,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.558636618315383,0.6986969271587425,0.5916732034281681,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5941633982859157,0.6986969271587425,0.6202938429932141,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6227840378509616,0.6986969271587425,0.641643113573637,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6428052045072525,0.6986969271587425,0.6745468882940089,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6770354230218513,0.6986969271587425,0.6949150221004791,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6960771130340947,0.6986969271587425,0.7182398472680485,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7717142916433208,0.6986969271587425,0.7729593890721947,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.7754495839299423,0.6986969271587425,0.7795169021975967,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ńǴþȍþȏ","boundary":[0.7808450061217288,0.6986969271587425,0.8110427690966817,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȐ","boundary":[0.8135329639544292,0.6986969271587425,0.8275444603540224,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8311967461453856,0.6986969271587425,0.8358617111788995,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.8383519060366471,0.6986969271587425,0.8676531988628107,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.4548303554753159,0.6986969271587425,0.4592130984249517,0.7104561857374893],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35221938616696763,0.6986969271587425,0.35678474340617156,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ȥɴ","boundary":[0.35678474340617156,0.6986969271587425,0.3651086347506693,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ŃğȐÿ","boundary":[0.366101392433958,0.6986969271587425,0.3862520492228517,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ɒăü","boundary":[0.3887422440805993,0.6986969271587425,0.41756209923426507,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȝĀȉĨ","boundary":[0.42005229409201267,0.6986969271587425,0.4523418207474735,0.7104561857374893],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5115254518666082,0.7148659077045192,0.5136006142480646,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.5160908091058122,0.7148659077045192,0.5449438668575813,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.5474340617153289,0.7148659077045192,0.5795409740812215,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5805370520243206,0.7148659077045192,0.5918923405756497,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.5943808753034922,0.7148659077045192,0.6113474029342792,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6149996887256424,0.7148659077045192,0.6196646537591562,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6221548486169038,0.7148659077045192,0.6499620245284189,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.6524522193861665,0.7148659077045192,0.6863188694515341,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6888090643092817,0.7148659077045192,0.6925443565959031,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀįȑ","boundary":[0.6925443565959031,0.7148659077045192,0.7182431675278586,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7877046628898706,0.7148659077045192,0.7889497603187445,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.7914399551764921,0.7148659077045192,0.8084064828072792,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôćȜȪĨ","boundary":[0.8108966776650268,0.7148659077045192,0.8676565191226208,0.7266251662832658],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5576953246591541,0.7310348882502957,0.562260681898358,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóýĬħȐ","boundary":[0.562260681898358,0.7310348882502957,0.5912963539396953,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":"،ġńþȝ","boundary":[0.5937865487974429,0.7310348882502957,0.6304256158044362,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":"،ÿ","boundary":[0.6329158106621838,0.7310348882502957,0.6421959368320566,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":"ŅćĨ","boundary":[0.6428599887941225,0.7310348882502957,0.6659855983730721,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.667764308985749,0.7310348882502957,0.6704323749047643,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6722110855174412,0.7310348882502957,0.6767764427566452,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":"ą","boundary":[0.6767764427566452,0.7310348882502957,0.6951706821058742,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":"۳۰۲","boundary":[0.6976592168337167,0.7310348882502957,0.7182448276577637,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7687808421008938,0.7310348882502957,0.7700259395297677,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃİôȳ","boundary":[0.7725161343875153,0.7310348882502957,0.8084081429371843,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôćȜȪĨ","boundary":[0.8108983377949319,0.7310348882502957,0.8676581792525259,0.7427941468290423],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.5763734462221664,0.7472038687960724,0.6017236298740372,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6017236298740372,0.7472038687960724,0.6104227105771022,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.6104227105771022,0.7472038687960724,0.6331664902778636,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6331664902778636,0.7472038687960724,0.6418655709809287,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۸","boundary":[0.6418655709809287,0.7472038687960724,0.6666513104650433,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6666513104650433,0.7472038687960724,0.6753503911681084,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":"۵۷۶","boundary":[0.6753503911681084,0.7472038687960724,0.7004183527361011,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7004183527361011,0.7472038687960724,0.7091174334391661,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7091174334391661,0.7472038687960724,0.718248147917574,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8314524061507808,0.7472038687960724,0.8351876984374023,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȌôȫ","boundary":[0.8351876984374023,0.7472038687960724,0.8676598393824312,0.7589631273748191],"dir":"ltr"},{"str":"ôɰȅɃ","boundary":[0.6993392682977438,0.763372849341849,0.7182514681773844,0.7751321079205956],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7436348544273584,0.763372849341849,0.7448799518562322,0.7751321079205956],"dir":"ltr"},{"str":"IJăȍ","boundary":[0.7473701467139798,0.763372849341849,0.7702965407043096,0.7751321079205956],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȐ","boundary":[0.7716246446284417,0.763372849341849,0.7798588889580605,0.7751321079205956],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄĀįɃ","boundary":[0.7823333125817096,0.763372849341849,0.8218942082217935,0.7751321079205956],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȅďȯī","boundary":[0.8243844030795411,0.763372849341849,0.867647388408143,0.7751321079205956],"dir":"ltr"},{"str":"Strategic","boundary":[0.2762178090435577,0.7795418298876257,0.3233987009483492,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"human","boundary":[0.32588889580609687,0.7795418298876257,0.36202992384154065,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"resource","boundary":[0.3645201186992883,0.7795418298876257,0.4094764365311586,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"management:","boundary":[0.41196663138890627,0.7795418298876257,0.48353483160057287,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.4860250264583205,0.7795418298876257,0.4919184876216565,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"guide","boundary":[0.49440868247940417,0.7795418298876257,0.5239091908941876,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.5263993857519352,0.7795418298876257,0.5367253937620621,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"action,","boundary":[0.5392155886198097,0.7795418298876257,0.5760372699163712,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"۴th","boundary":[0.578520824254498,0.7795418298876257,0.5967656519122622,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"ed.,۲۰۰۸","boundary":[0.5992558467700098,0.7795418298876257,0.6460366473676565,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":".:","boundary":[0.6460366473676565,0.7795418298876257,0.6568274917512296,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĈó","boundary":[0.6568274917512296,0.7795418298876257,0.6864442092593745,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.6889344041171221,0.7795418298876257,0.7182356969432858,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.817244184357426,0.7795418298876257,0.8209794766440475,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȫóýýôȍ","boundary":[0.8209794766440475,0.7795418298876257,0.8676457282782378,0.7913010884663723],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6173164000083007,0.7957108104334022,0.6351959990869286,0.8074700690121488],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6363580900205441,0.7957108104334022,0.658520824254498,0.8074700690121488],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.6610093589823405,0.7957108104334022,0.6784075203884705,0.8074700690121488],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜ","boundary":[0.6808977152462181,0.7957108104334022,0.7182340368133808,0.8074700690121488],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8287837473282287,0.7957108104334022,0.8325190396148501,0.8074700690121488],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8325190396148501,0.7957108104334022,0.8676473884081431,0.8074700690121488],"dir":"ltr"},{"str":"Personnel","boundary":[0.5955537570814918,0.8118797909791788,0.6479142542903984,0.8236390495579254],"dir":"ltr"},{"str":"management","boundary":[0.6504044491481461,0.8118797909791788,0.7182373570731913,0.8236390495579254],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8287837473282288,0.8118797909791788,0.8325190396148502,0.8236390495579254],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8325190396148502,0.8118797909791788,0.8676473884081433,0.8236390495579254],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȝĀȉĨ","boundary":[0.5631496814625748,0.8280487715249554,0.5954392081180355,0.839808030103702],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5979294029757831,0.8280487715249554,0.6031422108780016,0.839808030103702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6031422108780016,0.8280487715249554,0.6118412915810666,0.839808030103702],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۴۷","boundary":[0.6143298263089091,0.8280487715249554,0.6454074581335993,0.839808030103702],"dir":"ltr"},{"str":"،ɒăü","boundary":[0.6478976529913469,0.8280487715249554,0.681930316047231,0.839808030103702],"dir":"ltr"},{"str":"،ȥȍŃğȐÿ","boundary":[0.6844205109049786,0.8280487715249554,0.7182373570731911,0.839808030103702],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7990209383884291,0.8280487715249554,0.8027562306750505,0.839808030103702],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýīɺɃó","boundary":[0.8027562306750505,0.8280487715249554,0.8303973935960491,0.839808030103702],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄôȈȫ","boundary":[0.8328875884537967,0.8280487715249554,0.8676507086679535,0.839808030103702],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.5845686774990145,0.8442177520707319,0.6114627819626888,0.8559770106494786],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6124571997758828,0.8442177520707319,0.6238124883272118,0.8559770106494786],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.6263026831849594,0.8442177520707319,0.6432692108157465,0.8559770106494786],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6469214966071096,0.8442177520707319,0.6515864616406235,0.8559770106494786],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6540766564983711,0.8442177520707319,0.6818838324098861,0.8559770106494786],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.6843740272676337,0.8442177520707319,0.7182406773330013,0.8559770106494786],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7990225985183342,0.8442177520707319,0.8027578908049556,0.8559770106494786],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýīɺɃó","boundary":[0.8027578908049556,0.8442177520707319,0.8303990537259542,0.8559770106494786],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄôȈȫ","boundary":[0.8328892485837018,0.8442177520707319,0.8676523687978586,0.8559770106494786],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6054199091078878,0.8603867326165086,0.6125252651019942,0.8721459911952552],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.6150154599597419,0.8603867326165086,0.619912843179979,0.8721459911952552],"dir":"ltr"},{"str":"۵۵۴۹","boundary":[0.6224030380377266,0.8603867326165086,0.6538126958434499,0.8721459911952552],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6538193363630705,0.8603867326165086,0.6590321442652889,0.8721459911952552],"dir":"ltr"},{"str":"Ǵ۴ĥ۴","boundary":[0.6615173587333211,0.8603867326165086,0.6869007449832952,0.8721459911952552],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.6893909398410427,0.8603867326165086,0.7182439975928118,0.8721459911952552],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7847670630226816,0.8603867326165086,0.7860121604515555,0.8721459911952552],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀğȈĜ","boundary":[0.7885023553093031,0.8603867326165086,0.8174882234534855,0.8721459911952552],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈȌ","boundary":[0.8213048621054598,0.8603867326165086,0.8495436717923178,0.8721459911952552],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýÿ","boundary":[0.8520338666500654,0.8603867326165086,0.8676556890576689,0.8721459911952552],"dir":"ltr"},{"str":"۶۵۸","boundary":[0.6668314345597545,0.8765557131622851,0.6918993961277471,0.8883149717410318],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6918993961277471,0.8765557131622851,0.699602398887713,0.8883149717410318],"dir":"ltr"},{"str":"۳۰۱","boundary":[0.699602398887713,0.8765557131622851,0.7182456577227169,0.8883149717410318],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7832912075369899,0.8765557131622851,0.7845346448359585,0.8883149717410318],"dir":"ltr"},{"str":"ňɴ","boundary":[0.7870264998236112,0.8765557131622851,0.8020672767644068,0.8883149717410318],"dir":"ltr"},{"str":"Ņɴý","boundary":[0.8033953806885389,0.8765557131622851,0.8188179875075224,0.8883149717410318],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈȌ","boundary":[0.8213065222353649,0.8765557131622851,0.8495453319222229,0.8883149717410318],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýÿ","boundary":[0.8520355267799705,0.8765557131622851,0.867657349187574,0.8883149717410318],"dir":"ltr"},{"str":"۴۹۸۹۵۶۷","boundary":[0.6619523127684742,0.8927246937080617,0.718247317852622,0.9044839522868083],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĨ","boundary":[0.7535101371682336,0.8927246937080617,0.7740459440951256,0.9044839522868083],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7497748448816121,0.8927246937080617,0.7825491294693812,0.9044839522868083],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄôȈȪȌôɱĜ","boundary":[0.7765361389528732,0.8927246937080617,0.8330453007947873,0.9044839522868083],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿôħȫ","boundary":[0.8368635995766669,0.8927246937080617,0.8676590093174791,0.9044839522868083],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27622,0.64526,0.86766,0.90448],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/629bde4f73092c51bc87b56ffed6d28d.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/62de2f2e3cb4c957ece15b6959e5551f.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.22242,0.29243,0.20771,0.07613]},"elements":[{"words":[{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.22241797920687295,0.2924263025216261,0.3500529166407272,0.3321138002248959],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.3549106642594783,0.2924263025216261,0.4530741455518894,0.3321138002248959],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȵɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.45792629023221065,0.2924263025216261,0.6417026707339849,0.3321138002248959],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.6465548154143061,0.2924263025216261,0.7922872439768412,0.3321138002248959],"dir":"ltr"},{"str":"ĞȸóĀȱăĨÿȜ","boundary":[0.390705347693457,0.3904485422194131,0.48652265039739356,0.4095573374098763],"dir":"ltr"},{"str":"ĢěȵôĨ","boundary":[0.49057191475232936,0.3904485422194131,0.5443372968934819,0.4095573374098763],"dir":"ltr"},{"str":"ÿĬăɫī","boundary":[0.5494629479756792,0.3904485422194131,0.6058451098798482,0.4095573374098763],"dir":"ltr"},{"str":"Āʞ","boundary":[0.6069241943182054,0.3904485422194131,0.6240007055552097,0.4095573374098763],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4758969889393845,0.47916626856676686,0.4826412666791176,0.49827506375723013],"dir":"ltr"},{"str":"ĦɅĀȱĨ","boundary":[0.4826412666791176,0.47916626856676686,0.5388076116956151,0.49827506375723013],"dir":"ltr"},{"str":"ɍʜ","boundary":[0.4329898939592023,0.5056243063874822,0.4500664051962066,0.5247331015779455],"dir":"ltr"},{"str":"Āğȸÿ","boundary":[0.45087571852497454,0.5056243063874822,0.48478594700035277,0.5247331015779455],"dir":"ltr"},{"str":"ɺăü","boundary":[0.4888325136441926,0.5056243063874822,0.5424090560086327,0.5247331015779455],"dir":"ltr"},{"str":"ĀʙĜý","boundary":[0.5464556226524725,0.5056243063874822,0.5817147066757973,0.5247331015779455],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨȢÿóĬȟ","boundary":[0.35727033140343234,0.5353167282802819,0.4166062794413663,0.5514857088260585],"dir":"ltr"},{"str":"ĭôğȪȐóý","boundary":[0.42002116665629086,0.5353167282802819,0.47647409159766757,0.5514857088260585],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȍĀɴþĨ","boundary":[0.4798935441698313,0.5353167282802819,0.5364172321484156,0.5514857088260585],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþěȪȐóý","boundary":[0.5398366847205793,0.5353167282802819,0.6023387080039012,0.5514857088260585],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȅȪȐóý","boundary":[0.6064452468405652,0.5353167282802819,0.6574357218452344,0.5514857088260585],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22242,0.29243,0.79229,0.55149],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.46442134096993093,0.9091670770157942,0.501732760588516,0.9238661502392275],"dir":"ltr"},{"str":"ɸóĀįȹ","boundary":[0.5040361908319326,0.9091670770157942,0.5353711427919235,0.9238661502392275],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46442,0.90917,0.53537,0.92387],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/23073a00c520667f059fd8f145ae3558.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/91ee25556dbbb5bffdb61aa794eef3c5.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.3942,0.55396,0.13231,0.15337]},"elements":[{"words":[{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.6332752287866525,0.55395809294224,0.6848770466288987,0.5715969808103599],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȴôȰĨ","boundary":[0.6886322604743821,0.55395809294224,0.724715183963145,0.5715969808103599],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȵ","boundary":[0.7284728880034862,0.55395809294224,0.7571947954927473,0.5715969808103599],"dir":"ltr"},{"str":"ʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.7579368735603561,0.55395809294224,0.8031438710079064,0.5715969808103599],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.8068866338791011,0.55395809294224,0.8339052480856627,0.5715969808103599],"dir":"ltr"},{"str":"ŃʜþĨ","boundary":[0.834652306542987,0.55395809294224,0.8676473884081429,0.5715969808103599],"dir":"ltr"},{"str":"ȥɴ","boundary":[0.47486770839818215,0.5757347699227564,0.486551702670734,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":"ŃğȐÿ","boundary":[0.4871960405901762,0.5757347699227564,0.5138071966631389,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":"ɒăü","boundary":[0.5170288862603499,0.5757347699227564,0.5549589117848471,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":"ĀɱĜý","boundary":[0.5581806013820582,0.5757347699227564,0.5858441760567765,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5890658656539874,0.5757347699227564,0.593919877980452,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȝĀȉĨ","boundary":[0.593919877980452,0.5757347699227564,0.6363602689410446,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6428036481354666,0.5757347699227564,0.6523398493432111,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":"ĞȐóĀȉăĨÿǴ","boundary":[0.658783228537633,0.5757347699227564,0.7287153707277594,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":"ĢěȍôĨ","boundary":[0.7319349125319057,0.5757347699227564,0.7730007159310217,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅăɃīŃɶ","boundary":[0.7777258606735977,0.5757347699227564,0.8256860798107453,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤɗĨ","boundary":[0.8289056216148915,0.5757347699227564,0.8676518085040156,0.5909483107090099],"dir":"ltr"},{"str":"ņɳóÿóý","boundary":[0.6466662516341904,0.6139523603036828,0.6869803274606238,0.6291659010899363],"dir":"ltr"},{"str":"ôȫôȏ","boundary":[0.6902020170578348,0.6139523603036828,0.7176937682873685,0.6291659010899363],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7209360019921559,0.6139523603036828,0.725639668804084,0.6291659010899363],"dir":"ltr"},{"str":"þģɅ","boundary":[0.7256396688040839,0.6139523603036828,0.7539475813982444,0.6291659010899363],"dir":"ltr"},{"str":"ùóĀČ","boundary":[0.7571907489261035,0.6139523603036828,0.789321733175621,0.6291659010899363],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7936345016497542,0.6139523603036828,0.7997986677457513,0.6291659010899363],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȰİ","boundary":[0.8030418352736103,0.6139523603036828,0.8359460250264584,0.6291659010899363],"dir":"ltr"},{"str":"ĀʜþĨ","boundary":[0.8391891925543176,0.6139523603036828,0.8676474506630145,0.6291659010899363],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.7069746207640749,0.6330611554941461,0.7446898669820914,0.6482746962803996],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȉăĨȢ","boundary":[0.7511310983834486,0.6330611554941461,0.8002726037062401,0.6482746962803996],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8035150137998298,0.6330611554941461,0.808218680611758,0.6482746962803996],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.8082186806117578,0.6330611554941461,0.8294388760920541,0.6482746962803996],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.8326820436199133,0.6330611554941461,0.8676588536803005,0.6482746962803996],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȜăȐ","boundary":[0.7389756998485132,0.6521699506846094,0.7782373570731911,0.6673834914708628],"dir":"ltr"},{"str":"۵۰۰","boundary":[0.781459046670402,0.6521699506846094,0.8044619103944886,0.6673834914708628],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8077026914856088,0.6521699506846094,0.8124063582975369,0.6673834914708628],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôĠÿôħɓ","boundary":[0.8124063582975368,0.6521699506846094,0.867649743717446,0.6673834914708628],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.6394260100852891,0.6712787458750726,0.6724590674220258,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6724590674220258,0.6712787458750726,0.6821241362136587,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.6821241362136587,0.6712787458750726,0.7118710701612401,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7118710701612401,0.6712787458750726,0.721536138952873,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۸","boundary":[0.721536138952873,0.6712787458750726,0.7537530349249829,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7537530349249829,0.6712787458750726,0.7634181037166159,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":"۵۷۶","boundary":[0.7634181037166159,0.6712787458750726,0.7959786465790949,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.79597649878603,0.6712787458750726,0.8056415675776631,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8056402913527985,0.6712787458750726,0.8179256676834964,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8211688352113554,0.6712787458750726,0.8258725020232836,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȴôɓ","boundary":[0.8258725020232834,0.6712787458750726,0.8676728506505635,0.686492286661326],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.5190250887131919,0.6903875410655358,0.5546999315196415,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5553442694390835,0.6903875410655358,0.5705936001992156,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.5738152897964266,0.6903875410655358,0.5961952935317189,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6009182904812301,0.6903875410655358,0.6071468903691714,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6103685799663824,0.6903875410655358,0.6469454958600511,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.6501671854572622,0.6903875410655358,0.6940251198406276,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6972666998692648,0.6903875410655358,0.701970366681193,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":"IJɫôûĈ","boundary":[0.7019703666811927,0.6903875410655358,0.7547416422835087,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7590565585507066,0.6903875410655358,0.7652207246467037,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.7684638921745627,0.6903875410655358,0.8034407022349499,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":"،IJɫóĀĠĬȱȭĤ","boundary":[0.806673130797485,0.6903875410655358,0.8676489759073649,0.7056010818517893],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.41996928759675445,0.7286051314464623,0.4264341447218245,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4291188860528336,0.7286051314464623,0.43504679491170184,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.43504679491170184,0.7286051314464623,0.4702061673825977,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.4734278569798087,0.7286051314464623,0.5091026997862583,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5097470377057005,0.7286051314464623,0.5249963684658324,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.5282180580630434,0.7286051314464623,0.5505980617983357,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5553232065409118,0.7286051314464623,0.561551806428853,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.5647734960260641,0.7286051314464623,0.6013504119197328,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.6045721015169438,0.7286051314464623,0.6484300359003093,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ąĬćȜĨ","boundary":[0.6516517254975204,0.7286051314464623,0.7189635601485818,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.723686557098093,0.7286051314464623,0.7299151569860343,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ȰĬɀûĨ","boundary":[0.7331368465832453,0.7286051314464623,0.7831589470626077,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.7863806366598187,0.7286051314464623,0.8268021021394926,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȅģĜ","boundary":[0.8300237917367035,0.7286051314464623,0.8585035277760487,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8611882691070578,0.7286051314464623,0.867116177965926,0.7438186722327158],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȞĬĜ","boundary":[0.3942022141982612,0.7668230672556094,0.42878168254165905,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȄȐ","boundary":[0.43720532694183334,0.7668230672556094,0.46845571603477987,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"،Ȣ","boundary":[0.47494849446969245,0.7668230672556094,0.48667544460354045,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.48731978252298264,0.7668230672556094,0.4927322210462971,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȪĜ","boundary":[0.49359133827222,0.7668230672556094,0.5248632052958146,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĬģȌ","boundary":[0.5347924526344188,0.7668230672556094,0.5609525721637719,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5689488057440496,0.7668230672556094,0.5782057938533692,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"Āȑ","boundary":[0.5873833136192909,0.7668230672556094,0.5972416837867565,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"ijôȌ","boundary":[0.5985303596256408,0.7668230672556094,0.6185048351283489,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĤôħȫ","boundary":[0.6249976135632616,0.7668230672556094,0.6771030733154871,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĠÿôĜ","boundary":[0.6835958517503997,0.7668230672556094,0.7140730353400155,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȌôȅȟ","boundary":[0.7224988275332548,0.7668230672556094,0.7688267239411487,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóĀįȑ","boundary":[0.7753195023760612,0.7668230672556094,0.8157194899250869,0.7820366080418629],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.82220008715682,0.7668227218273888,0.826903753968748,0.7820362626136422],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôɒȸ","boundary":[0.826903753968748,0.7668227218273888,0.867647388408143,0.7820362626136422],"dir":"ltr"},{"str":"۰۲۱","boundary":[0.5702483969370604,0.785931517017852,0.5921129303367989,0.8011450578041055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5953346199340099,0.785931517017852,0.6049996887256429,0.8011450578041055],"dir":"ltr"},{"str":"۶۶۹۳۹۳۲۹","boundary":[0.6082213783228537,0.785931517017852,0.6889139637676649,0.8011450578041055],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.692133059411899,0.785931517017852,0.6968367262238271,0.8011450578041055],"dir":"ltr"},{"str":"ɺɨģȹ","boundary":[0.6968367262238271,0.785931517017852,0.7264333146568719,0.8011450578041055],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰۶","boundary":[0.7371509058083795,0.785931517017852,0.768981199028824,0.8011450578041055],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿôħȫ","boundary":[0.7722007408329702,0.785931517017852,0.8123859490755152,0.8011450578041055],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóþħİ","boundary":[0.8156076386727261,0.785931517017852,0.8676486646330076,0.8011450578041055],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.7296551080122019,0.796497321093905,0.7339292162111685,0.8117108618801585],"dir":"ltr"},{"str":"WWW.CPPC.ir","boundary":[0.7632883023096558,0.835136664633295,0.8676912822428355,0.8466313398940197],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3942,0.55396,0.86769,0.84663],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/d8c5ae1fc855bb3dd6428a4921ab6ea4.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/f8cd970e783943dfc9a15aef83c028bc.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.24868,0.11763,0.11441]},"elements":[{"words":[{"str":"ɦĤɿĨ","boundary":[0.42746684928095624,0.24867892079404402,0.48334059640166843,0.2707275306291939],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱɨĠɑʖʞ","boundary":[0.4892516964452468,0.24867892079404402,0.5872408640976157,0.2707275306291939],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42747,0.24868,0.58724,0.27073],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.13235302662433335,0.3373143323313466,0.17154869368528086,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.17555292701653905,0.3373143323313466,0.27563385834941584,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.27963809168067405,0.3373143323313466,0.29721886737637226,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôĄĭýôɮɶ","boundary":[0.2982149453194713,0.3373143323313466,0.3622752080350288,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3680101267924215,0.3373143323313466,0.37500757434269233,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɁȉĄó","boundary":[0.38075494407437377,0.3373143323313466,0.4322023698354396,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4379497395671211,0.3373143323313466,0.4449471871173919,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.44895142044865005,0.3373143323313466,0.4697445475108427,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.47198572288281554,0.3373143323313466,0.49601610326008005,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5000203365913383,0.3373143323313466,0.5145132706634294,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.5185175039946875,0.3373143323313466,0.5590578762788189,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ıýĀěȍ","boundary":[0.563062109610077,0.3373143323313466,0.6139865944510159,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.6162277698229887,0.3373143323313466,0.6232252173732595,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.6242212953163585,0.3373143323313466,0.6303222727178401,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôăȐó","boundary":[0.6343265060490985,0.3373143323313466,0.6917005955716036,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6957048289028618,0.3373143323313466,0.7349004959638092,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7389047292950676,0.3373143323313466,0.7671933428790805,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7689364792795038,0.3373143323313466,0.8165490049596382,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.8205532382908964,0.3373143323313466,0.8473726369088382,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8491157733092616,0.3373143323313466,0.8823598746601923,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13235800701404904,0.36524198349294085,0.13920604287285498,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫ","boundary":[0.13920604287285498,0.36524198349294085,0.17030857664612276,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȓôȐ","boundary":[0.1727365166324267,0.36524198349294085,0.20246944323393326,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɃóþİó","boundary":[0.2048973832202372,0.36524198349294085,0.2666044117952232,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.2690323517815272,0.36524198349294085,0.2835252858536183,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.2859532258399222,0.36524198349294085,0.2968851812654343,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýóý","boundary":[0.29931312125173826,0.36524198349294085,0.33014173359065374,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.3325696735769577,0.36524198349294085,0.35015044927265593,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"łôȍ","boundary":[0.35114652721575496,0.36524198349294085,0.36817946004274865,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.3706074000290526,0.36524198349294085,0.42501815767083806,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.42744609765714203,0.36524198349294085,0.4419390317292332,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4461101081159604,0.36524198349294085,0.4531075556662313,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉȜȅĨǴÿý","boundary":[0.4555354956525352,0.36524198349294085,0.5249123243893838,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.529083400776111,0.36524198349294085,0.5496524103011063,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5558156425740317,0.36524198349294085,0.5628130901243026,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ȀăĜ","boundary":[0.5652410301106066,0.36524198349294085,0.6100894394986413,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6145095353711433,0.36524198349294085,0.71459046670402,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.717018406690324,0.36524198349294085,0.7279503621158361,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7303783021021399,0.36524198349294085,0.7484073128722327,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĮȐĬĠ","boundary":[0.7528274087447347,0.36524198349294085,0.8048973832202374,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8093174790927395,0.36524198349294085,0.8238104131648306,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"؛IJȐôăȐó","boundary":[0.8262383531511346,0.36524198349294085,0.8823673452447659,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ɛÿôȌ","boundary":[0.13236547759862263,0.3931696346545351,0.15746664176471864,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.1589607586793672,0.3931696346545351,0.17432526095167,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĜ","boundary":[0.17820498454004077,0.3931696346545351,0.20880947934175903,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"IJȫĀğȐ","boundary":[0.21468135881632788,0.3931696346545351,0.26820809728361295,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.2738185062981183,0.3931696346545351,0.28081595384838914,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóý","boundary":[0.2846981676316177,0.3931696346545351,0.3135595260329126,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜ","boundary":[0.3174392496212834,0.3931696346545351,0.34087198323268847,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"óÿýó","boundary":[0.3426151196331118,0.3931696346545351,0.3664462844217566,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3720691444105506,0.3931696346545351,0.37906659196082143,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨĬįɀĨ","boundary":[0.38294880574405,0.3931696346545351,0.4414932868496965,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȄȈȝ","boundary":[0.4453730104380673,0.3931696346545351,0.4848176969847896,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.4886974205731604,0.3931696346545351,0.49669094606653025,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.4966909460665302,0.3931696346545351,0.5462458237357078,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5501255473240786,0.3931696346545351,0.5893212143850262,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.593200937973397,0.3931696346545351,0.6214895515574099,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6232326879578333,0.3931696346545351,0.6708452136379678,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6747249372263385,0.3931696346545351,0.7015443358442803,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7032874722447038,0.3931696346545351,0.7365315735956344,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7365290834007767,0.3931696346545351,0.7446695303907537,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅİôĨ","boundary":[0.7484048226773751,0.3931696346545351,0.8040108738508794,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ĎɄóī","boundary":[0.8078785614974372,0.393170810580393,0.8378405860258565,0.4108096984485129],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8434584656249352,0.393170810580393,0.858822967897238,0.4108096984485129],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.13235344165680968,0.42109846174198723,0.15038245242690243,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ňɴôȝ","boundary":[0.1567872336010293,0.42109846174198723,0.19974309489717573,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.2041557201851045,0.42109846174198723,0.21864865425719562,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ǾþĨþȈģȌ","boundary":[0.22306127954512442,0.42109846174198723,0.2970947726659611,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ĭôğȐ","boundary":[0.30150988814874763,0.42109846174198723,0.33368818610056233,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3380958309987757,0.42109846174198723,0.34494386685758166,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.3449438668575816,0.42109846174198723,0.3854842391417128,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.38989686442964167,0.42109846174198723,0.43945174209881926,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.44386436738674806,0.42109846174198723,0.48306003444769563,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.48921579613604765,0.42109846174198723,0.4962132436863185,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.5023690053746706,0.42109846174198723,0.5229380148996658,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5277938948722738,0.42109846174198723,0.5347913424225446,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ȀăĜ","boundary":[0.537904085994729,0.42109846174198723,0.5827524953827637,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.5891572765568905,0.42109846174198723,0.6892382078897674,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6953939695781194,0.42109846174198723,0.7057282782377721,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"IJȄȅĜĀȑ","boundary":[0.7101409035257008,0.42109846174198723,0.7600195065263856,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7644321318143145,0.42109846174198723,0.7789250658864055,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȅȐ","boundary":[0.7833376911743344,0.42109846174198723,0.809883168357924,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"IJğȐĬğȞ","boundary":[0.8142957936458528,0.42109846174198723,0.8823627798875262,0.43873734961010713],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.13235344165680968,0.44902611290358146,0.23243437298968644,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.23528315590694973,0.44902611290358146,0.2528639316026479,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôĄĭýôɮɶ","boundary":[0.25386000954574695,0.44902611290358146,0.3179202722613044,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.32249974060470227,0.44902611290358146,0.32949718815497314,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɁȉĄó","boundary":[0.33408910747265963,0.44902611290358146,0.38553653323372544,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.39012845255141204,0.44902611290358146,0.39712590010168286,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.3999746830189461,0.44902611290358146,0.4207678100811387,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.42300898545311155,0.44902611290358146,0.4470393658303761,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĬȅȫ","boundary":[0.44988814874763944,0.44902611290358146,0.4875398949967834,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐóĀĄ","boundary":[0.4903886779140467,0.44902611290358146,0.5521455103861878,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5567374297038743,0.44902611290358146,0.5637348772541451,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ôȚȐǴ","boundary":[0.5665836601714084,0.44902611290358146,0.5978107036875635,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6006594866048267,0.44902611290358146,0.6151524206769178,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȅȐ","boundary":[0.6180012035941812,0.44902611290358146,0.6445466807777709,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"IJğȐĬğȞ","boundary":[0.6473954636950341,0.44902611290358146,0.7154624499367075,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7200419182801053,0.44902611290358146,0.7270393658303761,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ýīŃɳ","boundary":[0.7298881487476394,0.44902611290358146,0.7571059785428208,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.7599547614600842,0.44902611290358146,0.78791964971259,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.7907684326298532,0.44902611290358146,0.8403233102990308,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.8431720932162942,0.44902611290358146,0.8823677602772416,0.46666500077170137],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôɮɳ","boundary":[0.13236589263109835,0.4769537640651757,0.16427026914856083,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.16967648218473094,0.4769537640651757,0.19649588080267277,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.1982390172030961,0.4769537640651757,0.2314831185540268,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.2368943119799124,0.4769537640651757,0.261920770300276,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȈȞĦİ","boundary":[0.2673319637261615,0.4769537640651757,0.33446761709103734,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.339878810516923,0.4769537640651757,0.3467268463757289,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"þȍǴIJĨ","boundary":[0.34672684637572887,0.4769537640651757,0.39162505966091843,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôħȪȌ","boundary":[0.39877938948722724,0.4769537640651757,0.441909564423416,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.44732075784930164,0.4769537640651757,0.46477702380211244,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıþȈĨýĬĄ","boundary":[0.47018821722799803,0.4769537640651757,0.5822718877752183,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5894262176015272,0.4769537640651757,0.5997605262611799,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6051717196870655,0.4769537640651757,0.6547265973562431,0.4945926519332956],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6601184917719812,0.47695552795396257,0.6993141588329287,0.49459441582208247],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȌóī","boundary":[0.7047253522588144,0.47695552795396257,0.7526865052190336,0.49459441582208247],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİ","boundary":[0.7580976986449192,0.47695552795396257,0.7810074913361973,0.49459441582208247],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7864186847620829,0.47695552795396257,0.8009116188341739,0.49459441582208247],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8080659486604829,0.47695552795396257,0.8150633962107537,0.49459441582208247],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȄȅȉȪȏ","boundary":[0.8204745896366392,0.47695552795396257,0.8823559318516676,0.49459441582208247],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.13235406420552417,0.5048831791155568,0.1433109215796137,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.1480398016144764,0.5048831791155568,0.17632841519848935,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.1780715515989127,0.5048831791155568,0.22568407727904716,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ıýĀěȍ","boundary":[0.23041046711905216,0.5048831791155568,0.281334951959991,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.2835761273319638,0.5048831791155568,0.2905735748822346,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.29156965282533365,0.5048831791155568,0.29767063022681534,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.3023995102616781,0.5048831791155568,0.33036439851418387,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐĬğȞ","boundary":[0.33509327854904664,0.5048831791155568,0.3845859013467805,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"،þȈȈĜIJĨ","boundary":[0.38930233040735457,0.5048831791155568,0.4568115130008925,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.46328352943617856,0.5048831791155568,0.4838525389611739,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.49057357488223474,0.5048831791155568,0.5401284525514123,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5448573325862751,0.5048831791155568,0.5840529996472227,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"IJććȜȑ","boundary":[0.5887818796820855,0.5048831791155568,0.6619438046027104,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ɝĈĀĐ","boundary":[0.6666726846375732,0.5048831791155568,0.7116456037684953,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7181176202037813,0.5048831791155568,0.7334821224760841,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7382110025109468,0.5048831791155568,0.7562400132810395,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ňɴôȮĐó","boundary":[0.7629610492021004,0.5048831791155568,0.825689057668763,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.8304179377036257,0.5048831791155568,0.882363402436241,0.5225220669836768],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈȅħČó","boundary":[0.1323640249849554,0.532810830277151,0.19583909190894222,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"؛þȈȈĜĢħĐ","boundary":[0.19900163937828166,0.532810830277151,0.27843885534043067,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.2816014028097702,0.532810830277151,0.30842080142771205,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.3101639378281354,0.532810830277151,0.34340803917906615,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȅȑ","boundary":[0.3465705866484056,0.532810830277151,0.3708499865114449,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.3757556703812077,0.532810830277151,0.3860899790408603,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"IJȪȜȌ","boundary":[0.3892525265101998,0.532810830277151,0.4397038743281666,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌôȊĨ","boundary":[0.44286642179750607,0.532810830277151,0.4797711095893258,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.4829336570586653,0.532810830277151,0.4974265911307565,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȐǴ","boundary":[0.500589138600096,0.532810830277151,0.5289773599784189,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5321399074477583,0.532810830277151,0.5501689182178511,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ôȈďĨ","boundary":[0.5553236215733887,0.532810830277151,0.5879451742098826,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóþȌ","boundary":[0.591107721679222,0.532810830277151,0.6255969204590266,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.628759467928366,0.532810830277151,0.635607503787172,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"þȐĀȅĠ","boundary":[0.635607503787172,0.532810830277151,0.6747533669509646,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɮɶ","boundary":[0.6799080703065021,0.532810830277151,0.7170742285583854,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7219674614538594,0.532810830277151,0.7373319637261622,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀĨȢ","boundary":[0.7404945111955017,0.532810830277151,0.7693558695967966,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7713480254829946,0.532810830277151,0.7783454730332655,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7793415509763645,0.532810830277151,0.7854425283778461,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅģħĐ","boundary":[0.7886050758471858,0.532810830277151,0.8537734752744409,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"Įȍôȏ","boundary":[0.8569360227437804,0.532810830277151,0.8823609122413836,0.550449718145271],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.13236153479009802,0.5607384814387453,0.13935898234036884,0.5783773693068652],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.14684948847247367,0.5607384814387453,0.19879495320508903,0.5783773693068652],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍôħü","boundary":[0.20628545933719383,0.5607384814387453,0.2651038618771926,0.5783773693068652],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.2743375044097207,0.5607384814387453,0.29490651393471606,0.5783773693068652],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.29976239390732395,0.5607384814387453,0.3067598414575948,0.5783773693068652],"dir":"ltr"},{"str":"ȀăĜ","boundary":[0.3098725850297793,0.5607384814387453,0.3547209944178139,0.5783773693068652],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.36420365643611685,0.5607384814387453,0.4642845877689937,0.5783773693068652],"dir":"ltr"},{"str":"ĀħȉăĨ","boundary":[0.4717750939010985,0.5607384814387453,0.5203089916785996,0.5783773693068652],"dir":"ltr"},{"str":"ňɳôȅĨôĜ","boundary":[0.5277994978107045,0.5607384814387453,0.585721430201914,0.5783773693068652],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5969310423540642,0.5607402453275322,0.6072653510137169,0.578379133195652],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6147558571458217,0.5607402453275322,0.6643107348149994,0.578379133195652],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6718012409471041,0.5607402453275322,0.7109969080080516,0.578379133195652],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.7184874141401566,0.5607402453275322,0.811645603768495,0.578379133195652],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.8191361099005999,0.5607402453275322,0.8371651206706927,0.578379133195652],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȌôȍ","boundary":[0.8466477826889958,0.5607402453275322,0.8823571769490967,0.578379133195652],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3866191454481316,0.5886678964891264,0.3934671813069376,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.3934671813069376,0.5886678964891264,0.4340075535910688,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"ȨȢ","boundary":[0.43774284587769025,0.5886678964891264,0.4670026354562248,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.46849426217601564,0.5886678964891264,0.4788285708356682,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȐÿ","boundary":[0.48256386312228966,0.5886678964891264,0.5137660046898673,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"ńǴ","boundary":[0.5157581605760655,0.5886678964891264,0.5269889393845072,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþȏ","boundary":[0.5307242316711286,0.5886678964891264,0.5647900973251161,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȪȍôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.5685253896117375,0.5886678964891264,0.6827506277366208,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6864859200232422,0.5886678964891264,0.7045149307933349,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȫôȌ","boundary":[0.7102398887712967,0.5886678964891264,0.755436925439416,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.7591722177260374,0.5886678964891264,0.7766284836788482,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"ňɶ","boundary":[0.7803637759654696,0.5886678964891264,0.802924941376663,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8084008798688501,0.5886678964891264,0.8237653821411529,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐôİôĠ","boundary":[0.8275006744277743,0.5886678964891264,0.8736439851418377,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"Ǵ","boundary":[0.8781238456909257,0.5886678964891264,0.8823571769490968,0.6063067843572463],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.13235779949781104,0.6165955476507207,0.14269210815746367,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.14628047894747798,0.6165955476507207,0.21147378032331063,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.21680279731889052,0.6165955476507207,0.22380024486916134,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.22738861565917565,0.6165955476507207,0.2769434933283532,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.28052937392350985,0.6165955476507207,0.31972504098445736,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.32331092157961394,0.6165955476507207,0.3501303201975558,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.35187345659797914,0.6165955476507207,0.3851175579489099,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅİôɀĨ","boundary":[0.3887034385440664,0.6165955476507207,0.44271576500861226,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.44630164560376884,0.6165955476507207,0.4742665338562746,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ȂăȜȐ","boundary":[0.477854904646289,0.6165955476507207,0.535228994168794,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôăȐó","boundary":[0.5388148747639507,0.6165955476507207,0.596188964286456,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5997748448816125,0.6165955476507207,0.63897051194256,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6425563925377166,0.6165955476507207,0.6708450061217296,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6725881425221528,0.6165955476507207,0.7202006682022873,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.723786548797444,0.6165955476507207,0.7506059474153858,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7523490838158091,0.6165955476507207,0.7855931851667398,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ęÿý","boundary":[0.7891790657618963,0.6165955476507207,0.8224729710099821,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.8260588516051386,0.6165955476507207,0.8588298159330973,0.6342344355188405],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1323602896926689,0.6445231988123149,0.14097636390047563,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.14097636390047563,0.6445231988123149,0.19053124156965326,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.1946126709415016,0.6445231988123149,0.23380833800244907,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.23788976737429743,0.6445231988123149,0.2661783809583104,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.26792151735873376,0.6445231988123149,0.3155340430388682,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.31961547241071653,0.6445231988123149,0.34643487102865844,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.3481780074290818,0.6445231988123149,0.3814221087800125,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ǼĬȞÿôȞ","boundary":[0.3855035381518608,0.6445231988123149,0.45537840586025896,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4553759156654012,0.6445231988123149,0.46399198987320794,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.46399198987320794,0.6445231988123149,0.5075255763763518,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.5135941812446828,0.6445231988123149,0.5384712278735815,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȜȌ","boundary":[0.5425526572454299,0.6445231988123149,0.5865045964846753,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.592329162256947,0.6445231988123149,0.6026634709165997,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"īý","boundary":[0.6084880366888712,0.6445231988123149,0.6247490091099632,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6305735748822348,0.6445231988123149,0.6375710224325056,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6416524518043539,0.6445231988123149,0.6699410653883668,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅćɃ","boundary":[0.6740224947602151,0.6445231988123149,0.7205642366515181,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7263888024237899,0.6445231988123149,0.7417533046960927,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȅȑĀȑ","boundary":[0.7458347340679411,0.6445231988123149,0.7913554960675675,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7954369254394159,0.6445231988123149,0.8099298595115071,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.8140112888833555,0.6445231988123149,0.8320402996534482,0.6621620866804347],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐĬğȐǴ","boundary":[0.8381028865508726,0.6445249627011017,0.8823586295627632,0.6621638505692217],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿ","boundary":[0.13235178152690444,0.672452613862696,0.14771628379920726,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĨ","boundary":[0.14871236174230631,0.672452613862696,0.1647990205233559,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ĢćɀĨ","boundary":[0.16852435203054633,0.672452613862696,0.2183531511340762,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅČ","boundary":[0.22382161904168996,0.672452613862696,0.25225964431716774,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.25498889788125917,0.672452613862696,0.2694818319533503,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.2732096536553985,0.672452613862696,0.2835439623150511,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.28727178401709935,0.672452613862696,0.33682666168627695,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.34055199319346746,0.672452613862696,0.379747660254415,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.38347299176160543,0.672452613862696,0.41176160534561834,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.4135047417460417,0.672452613862696,0.46111726742617615,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.46484259893336666,0.672452613862696,0.4916619975513085,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.49340513395173186,0.672452613862696,0.5266492353026626,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬįɀĨ","boundary":[0.530374566809853,0.672452613862696,0.5753723878893524,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"،ĥĬĄ","boundary":[0.5791002095914007,0.672452613862696,0.6188437195210527,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ĢćɃ","boundary":[0.6225690510282432,0.672452613862696,0.6619141297806556,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.667385087883127,0.672452613862696,0.6827495901554298,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ĂȇĄ","boundary":[0.686477411857478,0.672452613862696,0.7315997426798648,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"؛ĦȅȈĜ","boundary":[0.735327564381913,0.672452613862696,0.7774616613750027,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"ęÿý","boundary":[0.7831791487683915,0.672452613862696,0.8164730540164771,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":"،þȐóĭþĨǴ","boundary":[0.8201983855236675,0.672452613862696,0.882353649173048,0.6900915017308159],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7330689576459362,0.7003802650242902,0.7399169935047422,0.7180191528924101],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅİýIJĨ","boundary":[0.7399169935047422,0.7003802650242902,0.8034667662744613,0.7180191528924101],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄ","boundary":[0.8089451949615061,0.7003802650242902,0.8321787129842914,0.7180191528924101],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄÿŃɳ","boundary":[0.8359140052709129,0.7003802650242902,0.8823561393679059,0.7180191528924101],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.13235427172176262,0.7283079161858844,0.1499350474174608,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôĄĭýôɮɶ","boundary":[0.15093112536055986,0.7283079161858844,0.21499138807611737,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.2200290522733408,0.7283079161858844,0.22702649982361162,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɁȉĄó","boundary":[0.2320791051899815,0.7283079161858844,0.2835265309510473,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.2885766461225595,0.7283079161858844,0.29557409367283033,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.2988835626387769,0.7283079161858844,0.3196766897009695,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.32191786507294234,0.7283079161858844,0.3459482454502069,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİþȈȍóĀɃ","boundary":[0.3492552242212958,0.7283079161858844,0.4260528336342323,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.42935981240532123,0.7283079161858844,0.44385274647741235,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.44716221544335893,0.7283079161858844,0.46586357882504353,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.47091618419141346,0.7283079161858844,0.4779136317416843,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħĐ","boundary":[0.48122310070763086,0.7283079161858844,0.5180281807051407,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5230807860715105,0.7283079161858844,0.5384452883438134,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.54175475730976,0.7283079161858844,0.5913096349789375,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5946166137500265,0.7283079161858844,0.633812280810974,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6371192595820628,0.7283079161858844,0.6639386582000046,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6656817946004281,0.7283079161858844,0.6989258959513587,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɁȐ","boundary":[0.7022328747224477,0.7283079161858844,0.7388138371827602,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7421233061487068,0.7283079161858844,0.7566162402207979,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.7599257091867445,0.7283079161858844,0.8034592956898884,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.8087534499574598,0.7283079161858844,0.8350997115524297,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȜȌ","boundary":[0.8384091805183762,0.7283079161858844,0.8823611197576217,0.7459468040540044],"dir":"ltr"},{"str":"ôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.13236174230633613,0.7562355673474787,0.21486189794351473,0.7738744552155985],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.21849758243582626,0.7562355673474787,0.236526593205919,0.7738744552155985],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.24215941397414412,0.7562355673474787,0.25249372263379677,0.7738744552155985],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.25613189732096603,0.7562355673474787,0.30568677499014363,0.7738744552155985],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.3093249496773129,0.7562355673474787,0.3485206167382604,0.7738744552155985],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĈó","boundary":[0.3521587914254297,0.7562355673474787,0.3965838676876473,0.7738744552155985],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮĈĀĐ","boundary":[0.40022204237481657,0.7562355673474787,0.4800825914627827,0.7738744552155985],"dir":"ltr"},{"str":"Įħİ","boundary":[0.483720766149952,0.7562355673474787,0.516192907094981,0.7738744552155985],"dir":"ltr"},{"str":"،ĥĬĄ","boundary":[0.519820498454004,0.7562379191991945,0.559564008383656,0.7738768070673143],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȜȌ","boundary":[0.5632021830708253,0.7562379191991945,0.6071541223100708,0.7738768070673143],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.61079229699724,0.7562379191991945,0.617640332856046,0.7738768070673143],"dir":"ltr"},{"str":"ýȢóýĀɶIJĨ","boundary":[0.617640332856046,0.7562379191991945,0.6826095166946814,0.7738768070673143],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6862476913818507,0.7562379191991945,0.7358025690510284,0.7738768070673143],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7394407437381976,0.7562379191991945,0.7786364107991451,0.7738768070673143],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7822745854863145,0.7562379191991945,0.8823555168191913,0.7738768070673143],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.13235364917304787,0.7841655703607887,0.17154931623399539,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.17478407935420956,0.7841655703607887,0.27486501068708635,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȚȍó","boundary":[0.27809977380730055,0.7841655703607887,0.31859034219427684,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.323570731909772,0.7841655703607887,0.33056817946004285,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.33380543277511476,0.7841655703607887,0.35459855983730737,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.3568397352092802,0.7841655703607887,0.38087011558654477,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.3841048787067589,0.7841655703607887,0.4168758430347176,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4201130963497895,0.7841655703607887,0.4376938720454877,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"łóȥɳó","boundary":[0.43868994998858674,0.7841655703607887,0.4642144472804998,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȄďȝ","boundary":[0.46745170059557173,0.7841655703607887,0.5093616800514642,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"Įȓóÿó","boundary":[0.5125964431716784,0.7841655703607887,0.5416570171615931,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.544894270476665,0.7841655703607887,0.555826225902177,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.5590634792172491,0.7841655703607887,0.602597065720393,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6078190043370897,0.7841655703607887,0.6146670401958956,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀȅĠIJĨĀɳ","boundary":[0.6146670401958956,0.7841655703607887,0.68063230197763,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.6826244578638281,0.7841655703607887,0.6979889601361309,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"،þȐĬȫIJĨ","boundary":[0.7012237232563451,0.7841655703607887,0.7715468260391378,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7747840793542099,0.7841655703607887,0.7955772064164024,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.7978183817883754,0.7841655703607887,0.8218487621656398,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.825083525285854,0.7841655703607887,0.8425397912386648,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"ɐń","boundary":[0.8457770445537368,0.7841655703607887,0.8659974267986476,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.8669935047417465,0.7841655703607887,0.8823580070140493,0.8018044582289086],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5271167693872051,0.812093221522383,0.533964805246011,0.8297321093905029],"dir":"ltr"},{"str":"þĄÿIJĨ","boundary":[0.5339598248562956,0.812093221522383,0.5902133266928142,0.8297321093905029],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍôȏ","boundary":[0.5939486189794357,0.812093221522383,0.6290354645250997,0.8297321093905029],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6327707568117211,0.812093221522383,0.6472636908838123,0.8297321093905029],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6509989831704337,0.812093221522383,0.6792875967544466,0.8297321093905029],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6810282429600122,0.812093221522383,0.7286407686401467,0.8297321093905029],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃğȐȢôȌ","boundary":[0.7323760609267682,0.812093221522383,0.7911122870364613,0.8297321093905029],"dir":"ltr"},{"str":"ĭóÿ","boundary":[0.7948525597127982,0.812093221522383,0.8132550997115532,0.8297321093905029],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8187310382037402,0.812093221522383,0.8290653468633928,0.8297321093905029],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.8328006391500142,0.812093221522383,0.8823555168191919,0.8297321093905029],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.33731,0.88237,0.82973],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ĞȸóĀȱăĨÿȜ","boundary":[0.22243395795721094,0.8679502877343583,0.3000035277760493,0.8855891756024782],"dir":"ltr"},{"str":"ĢěȵôĨ","boundary":[0.3037637220112482,0.8679502877343583,0.3506291892340584,0.8855891756024782],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅăɫīŃʞ","boundary":[0.3561300296748228,0.8679502877343583,0.4117111788997497,0.8855891756024782],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22243,0.86795,0.41171,0.88559],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/856b2d96d36a73f069cc89b55038489a.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/9f8ae9a9f16a464574b47cbc1480c44f.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/ddc85985b5f20d34debe6c42efe75738.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/12e557de176fc9dc2dc1356e18a44b77.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.24868,0.11764,0.17027]},"elements":[{"words":[{"str":"ĦɅĀȱĨ","boundary":[0.4229990246736807,0.24867892079404402,0.48780634584656246,0.2707275306291939],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱɨĠɑʖʞ","boundary":[0.4937174458901409,0.24867892079404402,0.5917066135425096,0.2707275306291939],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.423,0.24868,0.59171,0.27073],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ȣó","boundary":[0.13235302662433335,0.3373143323313466,0.14268733528398597,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"IJěȍ","boundary":[0.15060366473676565,0.3373143323313466,0.1836236485504991,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿóĬħİ","boundary":[0.19153997800327874,0.3373143323313466,0.24027309136939967,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȒó","boundary":[0.2481894208221793,0.3373143323313466,0.2633796094544398,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.27129593890721954,0.3373143323313466,0.29958455249123245,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȪȍþȐó","boundary":[0.30749839174915444,0.3373143323313466,0.3926381539355456,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐóþȈĨĀȈİ","boundary":[0.4005519931934675,0.3373143323313466,0.4728672518624583,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬħȐȢôȌ","boundary":[0.4807810911203803,0.3373143323313466,0.5310332233497272,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȈďĨ","boundary":[0.538949552802507,0.3373143323313466,0.589151881134699,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.597065720392621,0.3373143323313466,0.611558654464712,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.6194749839174918,0.3373143323313466,0.6630085704206358,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6729095851750402,0.3373143323313466,0.7011981987590531,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.7091145282118327,0.3373143323313466,0.7418854925397915,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȉɀĠȩɮɶ","boundary":[0.7515449583929945,0.3373143323313466,0.82559090248812,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉȫĬȐ","boundary":[0.8334947809666108,0.3373143323313466,0.8823524040756191,0.3549532201994665],"dir":"ltr"},{"str":"ĮħȝĀȑ","boundary":[0.1323530266243335,0.36524198349294085,0.178869866567059,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.1825727863205297,0.36524198349294085,0.19352964369461922,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ôİĮȞôȄɴý","boundary":[0.19723256344808993,0.36524198349294085,0.2679540974081223,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.2716570171615931,0.36524198349294085,0.2924501442237857,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȑĭþȅȚȈĄ","boundary":[0.2939417709435765,0.36524198349294085,0.37103820373944274,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.3747411234929135,0.36524198349294085,0.3927701342630063,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.3984652099026751,0.36524198349294085,0.4390055821868063,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.44445163834070034,0.36524198349294085,0.45055261574218197,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȌ","boundary":[0.4525447716283801,0.36524198349294085,0.47047417460416296,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.4741770943576337,0.36524198349294085,0.49920355267799726,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.502906472431468,0.36524198349294085,0.5138633298055575,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȝĀȉĨ","boundary":[0.5175662495590282,0.36524198349294085,0.5660005395422194,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5697034592956901,0.36524198349294085,0.5765514951544961,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"þȍǴIJĨ","boundary":[0.5765514951544961,0.36524198349294085,0.6214497084396856,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôħȪȌ","boundary":[0.6268957645935797,0.36524198349294085,0.6700259395297684,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȝĀȉĨ","boundary":[0.6737288592832391,0.36524198349294085,0.7221631492664302,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.725866069019901,0.36524198349294085,0.7431978252298245,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈİȠ","boundary":[0.7469007449832953,0.36524198349294085,0.7901803316109489,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȺþȺý","boundary":[0.7938832513644196,0.36524198349294085,0.8823598746601925,0.38288087136106075],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.13236049720890697,0.3931696346545351,0.1591798958268488,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.16092303222727214,0.3931696346545351,0.19416713357820287,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅăȍ","boundary":[0.19737201436012405,0.3931696346545351,0.23888356263877686,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.24112473801074974,0.3931696346545351,0.2472257154122314,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȋȑ","boundary":[0.24822179335533043,0.3931696346545351,0.26831766585735367,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.27152254663927494,0.3931696346545351,0.29231567370146755,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȟǴ","boundary":[0.2938097906161161,0.3931696346545351,0.31846271970781753,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ĞȐóĀȉăĨÿǴ","boundary":[0.3216700906845965,0.3931696346545351,0.40145593392683016,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ĢěȍôĨ","boundary":[0.4046633049036092,0.3931696346545351,0.4512548506920671,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȒó","boundary":[0.4544622216688461,0.3931696346545351,0.46965241030110655,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.47285978127788547,0.3931696346545351,0.4808533067712553,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.48085330677125526,0.3931696346545351,0.5304081844404329,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5336155554172117,0.3931696346545351,0.5728112224781593,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.5760185934549382,0.3931696346545351,0.6043072070389512,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6060503434393745,0.3931696346545351,0.653662869119509,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.656870240096288,0.3931696346545351,0.6836896387142298,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6854327751146532,0.3931696346545351,0.7186768764655839,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7186743862707262,0.3931696346545351,0.7261399904542536,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.729875282740875,0.3931696346545351,0.7734088692440189,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįȞ","boundary":[0.7786034157172804,0.3931696346545351,0.8253194712486258,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȍóĀɴ","boundary":[0.8285268422254047,0.3931696346545351,0.8731262321276647,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8753674074996375,0.3931696346545351,0.8823648550499084,0.410808522522655],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5370321027620418,0.4210972858161293,0.5438801386208478,0.4387361736842492],"dir":"ltr"},{"str":"þȍǴIJĨ","boundary":[0.5438801386208478,0.4210972858161293,0.5887783519060373,0.4387361736842492],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôħȪȌ","boundary":[0.5942567805930821,0.4210972858161293,0.6373869555292707,0.4387361736842492],"dir":"ltr"},{"str":"ôİÿôĜ","boundary":[0.6411222478158922,0.4210972858161293,0.6789981116022336,0.4387361736842492],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.6847102035734296,0.4210990497049162,0.7055033306356222,0.4387379375730361],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȑȂȜĄ","boundary":[0.7069974475502708,0.4210990497049162,0.7703231027827927,0.4387379375730361],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7757990412749797,0.4210990497049162,0.7861333499346324,0.4387379375730361],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.7898686422212539,0.4210990497049162,0.8394235198904314,0.4387379375730361],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.8431588121770529,0.4210990497049162,0.8823544792380004,0.4387379375730361],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿ","boundary":[0.13235261159185704,0.4490267008665104,0.14771711386415987,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĨ","boundary":[0.14871319180725892,0.4490267008665104,0.1647998505883085,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"þȅɀĨ","boundary":[0.17100292597895783,0.4490267008665104,0.20820643715370726,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.2161526489447799,0.4490267008665104,0.22315009649505071,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"ȀĄôȈĨ","boundary":[0.22935317188570004,0.4490267008665104,0.2880719666313889,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȅăȌ","boundary":[0.29601817842246153,0.4490267008665104,0.3352885513291415,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȄȈĨ","boundary":[0.34149162671979083,0.4490267008665104,0.3775048247525369,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.38370291975347076,0.4490267008665104,0.4119915333374837,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐĮȌ","boundary":[0.418194608728133,0.4490267008665104,0.4766394820394697,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĬȑIJĨ","boundary":[0.482842557430119,0.4490267008665104,0.5400921372097368,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.5462952126003862,0.4490267008665104,0.554288738093756,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.554288738093756,0.4490267008665104,0.6038436157629335,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.610046691153583,0.4490267008665104,0.6492423582145305,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6554454336051798,0.4490267008665104,0.6837340471891928,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6854771835896161,0.4490267008665104,0.7330897092697506,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7392927846604,0.4490267008665104,0.7661121832783419,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7678553196787652,0.4490267008665104,0.8010994210296959,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8010969308348381,0.4490267008665104,0.8115582394322359,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.8152935317188573,0.4490267008665104,0.8588271182220013,0.4666655887346303],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.1323501213969997,0.47695435202810466,0.15916952001494153,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.16091265641536487,0.47695435202810466,0.19415675776629557,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.19415675776629562,0.47695435202810466,0.20193612650189918,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"āÿý","boundary":[0.2056714187885206,0.47695435202810466,0.24419473323787624,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.24771835896158914,0.47695435202810466,0.2804893232895478,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉďȈĈ","boundary":[0.2840104588184029,0.47695435202810466,0.3427292535640918,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.34799352549337026,0.47695435202810466,0.3549909730436411,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉĤīý","boundary":[0.358514598767354,0.47695435202810466,0.40303928282388135,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.40656041835273654,0.47695435202810466,0.4547207869015755,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.4562149038162241,0.47695435202810466,0.4732478366432178,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"،MBA","boundary":[0.476768972172073,0.47695435202810466,0.5297702795243733,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"،ňɴóĀȝó","boundary":[0.5335055718109947,0.47695435202810466,0.592772209425388,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.5962933449542431,0.47695435202810466,0.6231127435721849,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6248558799726084,0.47695435202810466,0.6580999813235391,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȉȫÿ","boundary":[0.6616211168523942,0.47695435202810466,0.7343348066986247,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍ","boundary":[0.7378584324223375,0.47695435202810466,0.7620133225424894,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȚȪȐóý","boundary":[0.7640029882338297,0.47695435202810466,0.8204059017618133,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôɀȉĄó","boundary":[0.8239270372906684,0.47695435202810466,0.8823470086534275,0.49459323989622456],"dir":"ltr"},{"str":"ĎċɁĨ","boundary":[0.132347631202142,0.5048820031896989,0.17461121832783458,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.17979331382680738,0.5048820031896989,0.19515781609911018,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.1986042457822329,0.5048820031896989,0.20659777127560278,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.20659777127560278,0.5048820031896989,0.25615264894478035,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.25959658843304534,0.5048820031896989,0.29879225549399285,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.30223619498225784,0.5048820031896989,0.3290555936001997,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.33079873000062304,0.5048820031896989,0.3640428313515538,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.3674867708398187,0.5048820031896989,0.4675677021726955,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.4675677021726955,0.5048820031896989,0.47527236506256665,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"āÿý","boundary":[0.4790076573491881,0.5048820031896989,0.5175309717985437,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.522718047687232,0.5048820031896989,0.5297154952375028,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"þȫÿóIJĄôȈȫÿôĜ","boundary":[0.5331619249206254,0.5048820031896989,0.6481342215028331,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"ĎċɁĨ","boundary":[0.653570316877296,0.5048820031896989,0.6958339040029886,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7010159995019614,0.5048820031896989,0.7163805017742642,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7198269314573869,0.5048820031896989,0.7278204569507567,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉɃĀȪɮɶ","boundary":[0.7278204569507567,0.5048820031896989,0.7867235261159188,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.7901575048247528,0.5048820031896989,0.8397123824939304,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.8431563219821954,0.5048820031896989,0.8823519890431428,0.5225208910578188],"dir":"ltr"},{"str":"IJȪȜȌIJȈȺ","boundary":[0.1323526115918573,0.5328096543512931,0.21684492311523398,0.5504485422194131],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃįȝ","boundary":[0.2231675278590552,0.5328096543512931,0.26958476000747084,0.5504485422194131],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.2776525763140965,0.532812006203009,0.2930170785863993,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"IJěȞĬĜ","boundary":[0.2993421735250783,0.532812006203009,0.3577123409906825,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôĠ","boundary":[0.3660271016207018,0.532812006203009,0.3904559131752059,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4005163004005063,0.532812006203009,0.4075137479507771,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȍýĀĠ","boundary":[0.41383884288945605,0.532812006203009,0.46257195625557695,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ĎɄóī","boundary":[0.4708867168855963,0.532812006203009,0.5008487414140156,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.5089119923634023,0.532812006203009,0.5150129697648841,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȪĜ","boundary":[0.5160090477079831,0.532812006203009,0.546389424972504,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤôĐ","boundary":[0.5547041856025234,0.532812006203009,0.5925551474402873,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ȨȢ","boundary":[0.5988802423789662,0.532812006203009,0.6281400319575008,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ŅĨǴ","boundary":[0.6291361099005998,0.532812006203009,0.6494560999398203,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôăĄĬĨ","boundary":[0.6557787046836416,0.532812006203009,0.7280939633526324,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.736159704496877,0.532812006203009,0.7431571520471478,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ôİĭôğȪȐóý","boundary":[0.7494822469858268,0.532812006203009,0.826944738425782,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃɱĜý","boundary":[0.8332748137541763,0.532812006203009,0.8823565544003819,0.5504508940711289],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôğȉȜȅİĀɃ","boundary":[0.1323546867542386,0.5607396573646032,0.22050509452364656,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"Įħİ","boundary":[0.22362779887526205,0.5607396573646032,0.256099939820291,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.2592201539770488,0.5607396573646032,0.27017701135113825,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.2732972255078961,0.5607396573646032,0.31683081201103996,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.3219382016642804,0.5607396573646032,0.34696465998464393,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ĮħȝĀȑ","boundary":[0.3500848741414017,0.5607396573646032,0.39660171408412725,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJȉĄôĜ","boundary":[0.399721928240885,0.5607396573646032,0.48620639565045987,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.493061902093839,0.5607396573646032,0.5000593496441098,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ôİȨȥȸĤ","boundary":[0.5031820539957254,0.5607396573646032,0.5654369254394158,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"Įħİ","boundary":[0.5685571395961736,0.5607396573646032,0.6010292805412026,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6041494946979604,0.5607396573646032,0.629175953018324,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6322961671750817,0.5607396573646032,0.6432281226005937,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6463508269522094,0.5607396573646032,0.6531988628110152,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀȅĠ","boundary":[0.6531988628110152,0.5607396573646032,0.6845753180186352,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄ","boundary":[0.6914308244620144,0.5607396573646032,0.7146643424847997,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.7195301832368385,0.5607396573646032,0.7256311606383202,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȪĜ","boundary":[0.7266272385814193,0.5607396573646032,0.7570076158459402,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7621199858888961,0.5607396573646032,0.7889393845068379,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7906825209072612,0.5607396573646032,0.8239266222581919,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"ĞȈİĀɃ","boundary":[0.8270468364149497,0.5607396573646032,0.8823540642055243,0.5783785452327231],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.132352196559381,0.5886673085261974,0.15917159517732282,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.16091473157774616,0.5886673085261974,0.19415883292867686,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȉȫÿ","boundary":[0.20148249600531262,0.5886673085261974,0.2741961858515431,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.28326547552345993,0.5886673085261974,0.2986299777957627,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ĭīɻɶȩȐóý","boundary":[0.3059561310672562,0.5886673085261974,0.3748847247297103,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀȲȐȀüôĈ","boundary":[0.3822108780012038,0.5886673085261974,0.48401004378592644,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİňɴôħȈİóÿ","boundary":[0.49133619705741993,0.5886673085261974,0.5957749693913551,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6031011226628487,0.5886673085261974,0.6175940567349397,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȝĀȉĨ","boundary":[0.6249202100064333,0.5886673085261974,0.6733544999896245,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"īł","boundary":[0.6824237896615413,0.5886673085261974,0.6975143704994918,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅħİ","boundary":[0.7038444458278863,0.5886673085261974,0.7488422669073858,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7579115565793026,0.5886673085261974,0.7682458652389553,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.777315154910872,0.5886673085261974,0.7843126024611429,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7916387557326363,0.5886673085261974,0.8321791280167675,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȫī","boundary":[0.8395052812882611,0.5886673085261974,0.8752644794455169,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8762605573886159,0.5886673085261974,0.8823615347900975,0.6063061963943174],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.34738052252588786,0.6165949596877917,0.3542285583846938,0.6342338475559116],"dir":"ltr"},{"str":"ýȢôĄ","boundary":[0.35422855838469375,0.6165949596877917,0.3900126584905271,0.6342338475559116],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȑÿôȌ","boundary":[0.3937479507771485,0.6165949596877917,0.42173774097823175,0.6342338475559116],"dir":"ltr"},{"str":"Ńɶ","boundary":[0.42273132872647307,0.6165949596877917,0.4352072049637886,0.6342338475559116],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.43894249725041007,0.6165949596877917,0.4492768059100627,0.6342338475559116],"dir":"ltr"},{"str":"ıþďȌ","boundary":[0.4530037975471581,0.6165967235765786,0.4978273049866152,0.6342356114446984],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİǽôȞ","boundary":[0.5015625972732367,0.6165967235765786,0.5781609910975535,0.6342356114446984],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.5818962833841749,0.6165967235765786,0.5928282388096868,0.6342356114446984],"dir":"ltr"},{"str":"Įȉȟīý","boundary":[0.5965635310963083,0.6165967235765786,0.6445246840565275,0.6342356114446984],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȪȞ","boundary":[0.6482599763431489,0.6165967235765786,0.6887505447301252,0.6342356114446984],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉďȈĈ","boundary":[0.6924858370167467,0.6165967235765786,0.7512046317624356,0.6342356114446984],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.756675589864907,0.6165967235765786,0.7636730374151779,0.6342356114446984],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉĤīý","boundary":[0.7674083297017993,0.6165967235765786,0.8119330137583267,0.6342356114446984],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.8156683060449482,0.6165967235765786,0.8638286745937872,0.6342356114446984],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.8653203013135781,0.6165967235765786,0.8823532341405718,0.6342356114446984],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.1323538566892861,0.6445243747381728,0.14268816534893872,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅɳ","boundary":[0.14968561289920954,0.6445243747381728,0.17013011268131747,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ɺĨ","boundary":[0.170628151652867,0.6445243747381728,0.186316379256677,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.1905746124634254,0.6445243747381728,0.23410819896656926,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.24134968561289938,0.6445243747381728,0.283060449480172,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôěĨó","boundary":[0.2883147606300195,0.6445243747381728,0.3335616011952937,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.33881591234514125,0.6445243747381728,0.35684492311523397,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.36409139015127956,0.6445243747381728,0.404432546846791,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.40592666376143954,0.6445243747381728,0.4229595965884333,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.4282139077382808,0.6445243747381728,0.4536636991844615,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.46066114673473224,0.6445243747381728,0.46765859428500306,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.4729129054348506,0.6445243747381728,0.5146236693021232,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.5198779804519706,0.6445243747381728,0.5706779555500221,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĀȉûĨ","boundary":[0.5759322666998696,0.6445243747381728,0.6245159683745256,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ɐijĬȋăĨ","boundary":[0.6297702795243731,0.6445243747381728,0.6907302496420349,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6977276971923057,0.6445243747381728,0.7080620058519583,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7133163170018058,0.6445243747381728,0.7538566892859371,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ĥȢij","boundary":[0.7591110004357845,0.6445243747381728,0.78471020357343,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"Įħȑôȟ","boundary":[0.7899645147232774,0.6445243747381728,0.8364564527174255,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8434539002676963,0.6445243747381728,0.8588184025399991,0.6621632626062927],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.663811243229783,0.672452025899767,0.670659279088589,0.690090913767887],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȍôħȐ","boundary":[0.670659279088589,0.672452025899767,0.7097304364066492,0.690090913767887],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóýÿþɄ","boundary":[0.7134657286932705,0.672452025899767,0.7719355039531846,0.690090913767887],"dir":"ltr"},{"str":"،þȐóĭýĀĜ","boundary":[0.7756707962398061,0.672452025899767,0.8365809624603129,0.690090913767887],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİóĀɃ","boundary":[0.8423059204382747,0.672452025899767,0.8823482537508563,0.690090913767887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.33731,0.88236,0.69009],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ɍʜ","boundary":[0.24715682002116712,0.7562367432733366,0.2599564215899899,0.7738756311414564],"dir":"ltr"},{"str":"Ńğȸÿ","boundary":[0.2607034800473142,0.7562367432733366,0.29163170018053963,0.7738756311414564],"dir":"ltr"},{"str":"ɺăü","boundary":[0.2953894042208808,0.7562367432733366,0.33732428562535066,0.7738756311414564],"dir":"ltr"},{"str":"ĀʙĜý","boundary":[0.3410844798605496,0.7562367432733366,0.37061819087343634,0.7738756311414564],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨɊ","boundary":[0.14411753719728618,0.7841643944349308,0.17347693457013058,0.8018032823030506],"dir":"ltr"},{"str":"łóĬɇ","boundary":[0.17497105148477915,0.7841643944349308,0.20706966320114598,0.8018032823030506],"dir":"ltr"},{"str":"ĭôğɒȸóý","boundary":[0.2108298574363449,0.7841643944349308,0.271608043329391,0.8018032823030506],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.2753757081491632,0.7841643944349308,0.3023943223557249,0.8018032823030506],"dir":"ltr"},{"str":"ŃʜþĨ","boundary":[0.30313889061819144,0.7841643944349308,0.33613397248334737,0.8018032823030506],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþěɒȸóý","boundary":[0.3398941667185462,0.7841643944349308,0.4067558986490698,0.8018032823030506],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȭɒȸóý","boundary":[0.4122542488949765,0.7841643944349308,0.4636942040714691,0.8018032823030506],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.2564975409325784,0.812092045596525,0.3022673224179797,0.8297309334646449],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôȱăĨɊ","boundary":[0.3060275166531786,0.812092045596525,0.35892423582145355,0.8297309334646449],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14412,0.75624,0.46369,0.82973],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/c676d93f3858326a09407c9d77a62829.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/bd053376d7c492fae15890ab8448478d.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/37a62835f54600d0827b15620fa0428f.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/c307e04a111b087a231a6ae2fd3159e2.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.28521,0.11763,0.08707]},"elements":[{"words":[{"str":"۲۳","boundary":[0.1323528191080952,0.3330560108185179,0.1533140343231858,0.3484900377031228],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳","boundary":[0.13235198904314258,0.35657438098527894,0.15331320425823314,0.3720084078698839],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳","boundary":[0.13235198904314247,0.38009275115203994,0.15331320425823303,0.3955267780366449],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵","boundary":[0.1323541679636429,0.40361112131880095,0.1522259229284689,0.4190451482034059],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶","boundary":[0.1323541679636428,0.427129491485562,0.15161582518832062,0.4425635183701669],"dir":"ltr"},{"str":"۲۸","boundary":[0.1323541679636428,0.450647861652323,0.15344611840876513,0.46608188853692795],"dir":"ltr"},{"str":"۳۱","boundary":[0.13235634688414313,0.474166231819084,0.1507682251136146,0.48960025870368895],"dir":"ltr"},{"str":"۳۶","boundary":[0.13236070472514416,0.4976846019858451,0.15436780178048873,0.51311862887045],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.33306,0.15437,0.51312],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۴۳","boundary":[0.1323528191080952,0.5682411823934501,0.154599597418498,0.583675209278055],"dir":"ltr"},{"str":"۴۴","boundary":[0.13235281910809518,0.5917595525602111,0.1531397206831434,0.607193579444816],"dir":"ltr"},{"str":"۴۵","boundary":[0.13235281910809507,0.6152779227269721,0.15351013716823325,0.6307119496115771],"dir":"ltr"},{"str":"۵۰","boundary":[0.13235281910809507,0.6387962928937331,0.14917408537218022,0.654230319778338],"dir":"ltr"},{"str":"۵۰","boundary":[0.13235281910809493,0.662314663060494,0.1491740853721801,0.677748689945099],"dir":"ltr"},{"str":"۵۶","boundary":[0.13235281910809482,0.685833033227255,0.1532704559131748,0.7012670601118599],"dir":"ltr"},{"str":"۵۸","boundary":[0.13235499802859504,0.709351403394016,0.15510292805411954,0.724785430278621],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.56824,0.1551,0.72479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۶۱","boundary":[0.1323528191080952,0.7799078368108892,0.1490651393471539,0.7953418636954941],"dir":"ltr"},{"str":"۶۲","boundary":[0.1323528191080953,0.8034262069776501,0.1516144763327731,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"۶۳","boundary":[0.13235717694909596,0.8269445771444112,0.15436427400444055,0.8423786040290161],"dir":"ltr"},{"str":"۶۴","boundary":[0.1323593558695963,0.8504629473111722,0.15290657618958634,0.8658969741957772],"dir":"ltr"},{"str":"۶۴","boundary":[0.132363713710597,0.8739813174779331,0.152910934030587,0.889415344362538],"dir":"ltr"},{"str":"۶۵","boundary":[0.13236807155159777,0.8974996876446941,0.15328570835667776,0.912933714529299],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.77991,0.15436,0.91293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.48031085932474216,0.2852097925225815,0.5327668140031958,0.3013787730683581],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.5361908319325988,0.2852097925225815,0.5764116292099857,0.3013787730683581],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȵɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.5798356471393886,0.2852097925225815,0.6556205773101744,0.3013787730683581],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.6590445952395774,0.2852097925225815,0.7188736018593455,0.3013787730683581],"dir":"ltr"},{"str":"ȤĬɆÿôįɆ","boundary":[0.7222976197887483,0.2852097925225815,0.8002054410757641,0.3013787730683581],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.803629459005167,0.2852097925225815,0.8106372823673451,0.3013787730683581],"dir":"ltr"},{"str":"ġīó","boundary":[0.8106372823673451,0.2852097925225815,0.83693374006516,0.3013787730683581],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8403577579945629,0.2852097925225815,0.8823590445952395,0.3013787730683581],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.6002946730581668,0.3071127345420872,0.6518964909004129,0.3247516224102071],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȴôȰĨ","boundary":[0.6556492145510385,0.3071127345420872,0.6917321380398015,0.3247516224102071],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.6954898420801428,0.3071127345420872,0.7225084562867043,0.3247516224102071],"dir":"ltr"},{"str":"ŃʜþĨ","boundary":[0.7232555147440286,0.3071127345420872,0.7562505966091846,0.3247516224102071],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬįɨĨ","boundary":[0.7600107908443835,0.3071127345420872,0.8036888086492767,0.3247516224102071],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.807446512689618,0.3071127345420872,0.8141451368569591,0.3247516224102071],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.8141451368569591,0.3071127345420872,0.8387482620515055,0.3247516224102071],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8425084562867045,0.3071127345420872,0.8823515740106663,0.3247516224102071],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8406275291041524,0.3330560108185179,0.8823538566892859,0.3484900377031228],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6961019112245533,0.35657438098527894,0.7394624291850836,0.3720084078698839],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7427308099358775,0.35657438098527894,0.7770270186142065,0.3720084078698839],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7802953993650003,0.35657438098527894,0.8037623731556993,0.3720084078698839],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8052854385855691,0.35657438098527894,0.8343740272676335,0.3720084078698839],"dir":"ltr"},{"str":"Ⱦȍ","boundary":[0.8376424080184274,0.35657438098527894,0.8623077880844175,0.3720084078698839],"dir":"ltr"},{"str":"Ńďȑ","boundary":[0.8638330324347879,0.35657438098527894,0.8823538566892858,0.3720084078698839],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6568617319305234,0.38009275115203994,0.7002222498910539,0.3955267780366449],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7034906306418476,0.38009275115203994,0.7377868393201766,0.3955267780366449],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7410552200709704,0.38009275115203994,0.7645221938616694,0.3955267780366449],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7660452592915393,0.38009275115203994,0.7951338479736036,0.3955267780366449],"dir":"ltr"},{"str":"IJɄôȄċȐó","boundary":[0.7984022287243975,0.38009275115203994,0.8489749735416794,0.3955267780366449],"dir":"ltr"},{"str":"ġþĨ","boundary":[0.8522433542924731,0.38009275115203994,0.8823560356097863,0.3955267780366449],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóī","boundary":[0.7733228537633066,0.40361112131880095,0.7965937247089581,0.4190451482034059],"dir":"ltr"},{"str":"łôİ","boundary":[0.7974652929091698,0.40361112131880095,0.817947145614144,0.4190451482034059],"dir":"ltr"},{"str":"ǼĬȞÿôȞ","boundary":[0.8212155263649377,0.40361112131880095,0.8823538566892856,0.4190451482034059],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.7186341281205251,0.427129491485562,0.7619946460810555,0.4425635183701669],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7652630268318492,0.427129491485562,0.7995592355101783,0.4425635183701669],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĦȉăȅĄ","boundary":[0.8028254373404715,0.427129491485562,0.8823560356097861,0.4425635183701669],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6942955861296143,0.450647861652323,0.7376561040901447,0.46608188853692795],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7409244848409384,0.450647861652323,0.7752206935192675,0.46608188853692795],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7784890742700612,0.450647861652323,0.8019560480607603,0.46608188853692795],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8034812924111306,0.450647861652323,0.8325698810931951,0.46608188853692795],"dir":"ltr"},{"str":"ȼóþİó","boundary":[0.8358382618439888,0.450647861652323,0.8823582145302865,0.46608188853692795],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6708983377949318,0.474166231819084,0.7142588557554622,0.48960025870368895],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7175272365062559,0.474166231819084,0.751823445184585,0.48960025870368895],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7550918259353787,0.474166231819084,0.7785587997260778,0.48960025870368895],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7800818651559477,0.474166231819084,0.809170453838012,0.48960025870368895],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJĠȦɴ","boundary":[0.8124388345888058,0.474166231819084,0.8742765983938237,0.48960025870368895],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8762376268443,0.474166231819084,0.8823603934507869,0.48960025870368895],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6025935379443436,0.4976846019858451,0.645954055904874,0.51311862887045],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6492224366556677,0.4976846019858451,0.6835186453339968,0.51311862887045],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6867870260847905,0.4976846019858451,0.7102539998754895,0.51311862887045],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7117770653053594,0.4976846019858451,0.7408656539874238,0.51311862887045],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.7474024154890113,0.4976846019858451,0.7569678764863345,0.51311862887045],"dir":"ltr"},{"str":"ĮċȌóÿ","boundary":[0.7602362572371282,0.4976846019858451,0.7933776380501768,0.51311862887045],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.798171263151341,0.4976846019858451,0.811615202639606,0.51311862887045],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑôȲüĴĨ","boundary":[0.8148835833903997,0.4976846019858451,0.8823647512917879,0.51311862887045],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.6961152960219137,0.5422979061170193,0.7584199713627592,0.5599367939851393],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬįɨĨ","boundary":[0.762180165597958,0.5422979061170193,0.8058581834028512,0.5599367939851393],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8096158874431925,0.5422979061170193,0.8163145116105336,0.5599367939851393],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīýĢćɫ","boundary":[0.8163145116105336,0.5422979061170193,0.8823544792380005,0.5599367939851393],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8406283591691049,0.5682411823934501,0.8823546867542386,0.583675209278055],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7773307186287327,0.5917595525602111,0.8343748573325862,0.607193579444816],"dir":"ltr"},{"str":"Ⱦȍ","boundary":[0.8376432380833799,0.5917595525602111,0.8623086181493702,0.607193579444816],"dir":"ltr"},{"str":"Ńďȑ","boundary":[0.86383168357924,0.5917595525602111,0.882352507833738,0.607193579444816],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7195479258751997,0.6152779227269721,0.7765920645790532,0.6307119496115771],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.7798604453298469,0.6152779227269721,0.78942590632717,0.6307119496115771],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.7926942870779637,0.6152779227269721,0.8318276992674676,0.6307119496115771],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅİôɀĨ","boundary":[0.8350960800182613,0.6152779227269721,0.8823568656747389,0.6307119496115771],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7808605698395897,0.6387962928937331,0.8379047085434432,0.654230319778338],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.8411730892942371,0.6387962928937331,0.8593670754736555,0.654230319778338],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8613259250036313,0.6387962928937331,0.8823525078337378,0.654230319778338],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.703598227811326,0.662314663060494,0.7606423665151795,0.677748689945099],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7639107472659732,0.662314663060494,0.7821047334453918,0.677748689945099],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.7840635829753675,0.662314663060494,0.805090165805474,0.677748689945099],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİýĀěȍ","boundary":[0.8083585465562677,0.662314663060494,0.8680609682707668,0.677748689945099],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.870021996721243,0.662314663060494,0.87614476332773,0.677748689945099],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8770163315279418,0.662314663060494,0.8823546867542382,0.677748689945099],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7268908879619825,0.685833033227255,0.7839350266658361,0.7012670601118599],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7872034074166299,0.685833033227255,0.8053973935960483,0.7012670601118599],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8073584220465246,0.685833033227255,0.828385004876631,0.7012670601118599],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅďɄóī","boundary":[0.8316533856274247,0.685833033227255,0.8823568656747384,0.7012670601118599],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7031014339372048,0.709351403394016,0.7278539708232162,0.724785430278621],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.729377036253086,0.709351403394016,0.7710379962232038,0.724785430278621],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7743063769739975,0.709351403394016,0.7977733507646966,0.724785430278621],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7992985951150671,0.709351403394016,0.8283871837971314,0.724785430278621],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅďɄóī","boundary":[0.8316555645479251,0.709351403394016,0.8823590445952387,0.724785430278621],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.5152067899313121,0.7539645605344583,0.5668086077735583,0.7716034484025782],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȴôȰĨ","boundary":[0.5705638216190417,0.7539645605344583,0.6066467451078047,0.7716034484025782],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȵ","boundary":[0.6104044491481458,0.7539645605344583,0.6391263566374069,0.7716034484025782],"dir":"ltr"},{"str":"ʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.6398684347050158,0.7539645605344583,0.685075432152566,0.7716034484025782],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.6888181950237607,0.7539645605344583,0.7158368092303223,0.7716034484025782],"dir":"ltr"},{"str":"ŃʜþĨ","boundary":[0.7165838676876467,0.7539645605344583,0.7495789495528026,0.7716034484025782],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬįɨĨ","boundary":[0.7533391437880015,0.7539645605344583,0.7970171615928947,0.7716034484025782],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8007773558280936,0.7539645605344583,0.8074759799954347,0.7716034484025782],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.8074759799954347,0.7539645605344583,0.8387528274087449,0.7716034484025782],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8425130216439438,0.7539645605344583,0.8823561393679057,0.7716034484025782],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.840628359169105,0.7799078368108892,0.8823546867542387,0.7953418636954941],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5467420988192326,0.8034262069776501,0.5901026167797631,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5933709975305568,0.8034262069776501,0.6276672062088858,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6309355869596796,0.8034262069776501,0.6556881238456909,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6572133681960614,0.8034262069776501,0.698874328166179,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7021427089169726,0.8034262069776501,0.7256096827076717,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7271327481375416,0.8034262069776501,0.7562213368196059,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"IJȜȍ","boundary":[0.7594897175703997,0.8034262069776501,0.7909533295980409,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"łôȑ","boundary":[0.7929143580485173,0.8034262069776501,0.8078181742721368,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĨôěȑ","boundary":[0.8110865550229304,0.8034262069776501,0.851854157587831,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"þȐī","boundary":[0.8551225383386247,0.8034262069776501,0.8761491211687312,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8770185104484424,0.8034262069776501,0.8823568656747388,0.818860233862255],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6249021560937141,0.8269445771444112,0.6682626740542444,0.8423786040290161],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6715310548050382,0.8269445771444112,0.7058272634833672,0.8423786040290161],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7090956442341609,0.8269445771444112,0.7338481811201722,0.8423786040290161],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7353734254705427,0.8269445771444112,0.7770343854406605,0.8423786040290161],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7803027661914541,0.8269445771444112,0.8037697399821532,0.8423786040290161],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.805292805412023,0.8269445771444112,0.8343813940940874,0.8423786040290161],"dir":"ltr"},{"str":"Ⱦȍ","boundary":[0.8376497748448812,0.8269445771444112,0.8623151549108714,0.8423786040290161],"dir":"ltr"},{"str":"Ńďȑ","boundary":[0.8638403992612418,0.8269445771444112,0.8823612235157396,0.8423786040290161],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6325959243810823,0.8504629473111722,0.6759564423416127,0.8658969741957772],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6792248230924064,0.8504629473111722,0.7135210317707354,0.8658969741957772],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7167894125215292,0.8504629473111722,0.7415419494075405,0.8658969741957772],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.743067193757911,0.8504629473111722,0.7847281537280286,0.8658969741957772],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7879965344788222,0.8504629473111722,0.8114635082695213,0.8658969741957772],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8129887526198918,0.8504629473111722,0.8420773413019561,0.8658969741957772],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôȄĨ","boundary":[0.8453457220527498,0.8504629473111722,0.8823655813567404,0.8658969741957772],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6316851356118608,0.8739813174779331,0.6750456535723911,0.889415344362538],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6783140343231848,0.8739813174779331,0.7126102430015139,0.889415344362538],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7158786237523076,0.8739813174779331,0.7406311606383189,0.889415344362538],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7421564049886894,0.8739813174779331,0.7838173649588072,0.889415344362538],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7870857457096008,0.8739813174779331,0.8105527195002998,0.889415344362538],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8120779638506702,0.8739813174779331,0.8411665525327345,0.889415344362538],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅĈó","boundary":[0.8444349332835284,0.8739813174779331,0.8823699391977411,0.889415344362538],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6231045466807766,0.8974996876446941,0.6664650646413071,0.912933714529299],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6697334453921008,0.8974996876446941,0.7040296540704298,0.912933714529299],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7072980348212236,0.8974996876446941,0.7320505717072349,0.912933714529299],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7335758160576052,0.8974996876446941,0.775236776027723,0.912933714529299],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7785051567785166,0.8974996876446941,0.8019721305692157,0.912933714529299],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8034973749195862,0.8974996876446941,0.8325859636016505,0.912933714529299],"dir":"ltr"},{"str":"ȼóþİó","boundary":[0.8358543443524442,0.8974996876446941,0.8823742970387419,0.912933714529299],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48031,0.28521,0.88237,0.91293],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/c7a226693c5bdfcc64290b6037554e10.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/8efdc81be634d984ccbcd38f7e4e830f.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13232,0.11322]},"elements":[{"words":[{"str":"۶۶","boundary":[0.11764697337566665,0.11874984382234703,0.1379545124405985,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"۶۸","boundary":[0.117649152296167,0.14226821398910805,0.13978698458154334,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"۷۰","boundary":[0.11765133121666733,0.16578658415586908,0.13569279296104883,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"۷۸","boundary":[0.11765133121666722,0.1893049543226301,0.14161945672248805,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"۷۹","boundary":[0.11765351013716743,0.2128233244893911,0.1389415634273374,0.22825735137399603],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.11875,0.14162,0.22826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۸۵","boundary":[0.11764697337566665,0.30689754011009607,0.14039490340119115,0.322331566994701],"dir":"ltr"},{"str":"۸۵","boundary":[0.11764915229616724,0.3304159102768571,0.14039708232169174,0.345849937161462],"dir":"ltr"},{"str":"۸۶","boundary":[0.1176513312166677,0.35393428044361813,0.13978916350204404,0.36936830732822307],"dir":"ltr"},{"str":"۸۶","boundary":[0.1176556890576686,0.37745265061037914,0.13979352134304496,0.39288667749498407],"dir":"ltr"},{"str":"۸۷","boundary":[0.1176556890576686,0.40097102077714014,0.14162381456348944,0.4164050476617451],"dir":"ltr"},{"str":"۸۹","boundary":[0.11765786797816906,0.4244893909439012,0.13894592126833902,0.43992341782850614],"dir":"ltr"},{"str":"۹۰","boundary":[0.1176600468986695,0.4480077611106622,0.13302143642740014,0.46344178799526714],"dir":"ltr"},{"str":"۹۰","boundary":[0.1176600468986694,0.4715261312774232,0.13302143642740002,0.48696015816202814],"dir":"ltr"},{"str":"۹۱","boundary":[0.11766440473967019,0.49504450144418427,0.13352694598352252,0.5104785283287891],"dir":"ltr"},{"str":"۹۲","boundary":[0.11766658366017052,0.5185628716109453,0.13607846188964198,0.5339968984955502],"dir":"ltr"},{"str":"۹۳","boundary":[0.11764655834319024,0.542082564694296,0.13880387640332845,0.557516591578901],"dir":"ltr"},{"str":"۹۴","boundary":[0.11764655834319024,0.5656009348610571,0.13734399966797392,0.581034961745662],"dir":"ltr"},{"str":"۹۵","boundary":[0.11764873726369082,0.5891193050278181,0.13771659507356446,0.604553331912423],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶","boundary":[0.11765091618419127,0.612637675194579,0.1371086762539167,0.628071702079184],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷","boundary":[0.11765527402519206,0.6361560453613401,0.13894332731536202,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷","boundary":[0.11766398970719412,0.6596744155281011,0.13895204299736408,0.6751084424127061],"dir":"ltr"},{"str":"۹۸","boundary":[0.11766616862769445,0.6831927856948621,0.1389542219178644,0.6986268125794669],"dir":"ltr"},{"str":"۹۹","boundary":[0.11766616862769433,0.7067111558616229,0.1362741497022134,0.7221451827462279],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰","boundary":[0.11764852974745273,0.7302307019542418,0.1363218784369877,0.7456647288388466],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۱","boundary":[0.11765070866795306,0.7537490721210028,0.13682520907260973,0.7691830990056078],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.3069,0.14162,0.76918],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۰۵","boundary":[0.1176467658594285,0.8243049175749471,0.14102658283010647,0.839738944459552],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۵","boundary":[0.11764676585942857,0.8478232877417079,0.14102658283010652,0.8632573146263128],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۶","boundary":[0.1176489447799289,0.871341657908469,0.1404186640104587,0.8867756847930739],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.8243,0.14103,0.88678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.728238809686858,0.06716653315008501,0.7723360102928054,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.7754695054888044,0.06716653315008501,0.8235302662433336,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72824,0.06717,0.82353,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۰","boundary":[0.8551100873643362,0.06716653315008501,0.8676482184730954,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85511,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6076426155346657,0.11874984382234703,0.651003133495196,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6542715142459897,0.11874984382234703,0.6885677229243188,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6918361036751125,0.11874984382234703,0.7165886405611239,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7181117059909937,0.11874984382234703,0.7597726659611115,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7630410467119052,0.11874984382234703,0.7865080205026043,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7880332648529748,0.11874984382234703,0.8171218535350391,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅİôɀĨ","boundary":[0.8203902342858328,0.11874984382234703,0.8676510199423104,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5032331029903089,0.14226821398910805,0.5465936209508392,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5498620017016329,0.14226821398910805,0.584158210379962,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.5874244122102553,0.14226821398910805,0.6121769490962666,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.613702193446637,0.14226821398910805,0.6553631534167548,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6586315341675484,0.14226821398910805,0.6820985079582474,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6836237523086179,0.14226821398910805,0.7127123409906823,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.7159785428209755,0.14226821398910805,0.7255657930233038,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"ĉôûĨ","boundary":[0.7288341737740975,0.14226821398910805,0.770778393409284,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȢóþȐóĦȪȞ","boundary":[0.7740467741600777,0.14226821398910805,0.8676531988628107,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5228455664155717,0.16578658415586908,0.5662060843761021,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5694744651268958,0.16578658415586908,0.6037706738052249,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6070368756355181,0.16578658415586908,0.6317894125215294,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6333146568718999,0.16578658415586908,0.6749756168420176,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6782439975928112,0.16578658415586908,0.7017109713835102,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7032362157338807,0.16578658415586908,0.732324804415945,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.7355910062462383,0.16578658415586908,0.7451782564485666,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ĉôûĨ","boundary":[0.7484466371993604,0.16578658415586908,0.7903908568345468,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİýĀěȍ","boundary":[0.7936592375853405,0.16578658415586908,0.8533616592998396,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8553183299093149,0.16578658415586908,0.8614410965158018,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8623126647160134,0.16578658415586908,0.8676510199423099,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6042042789848301,0.1893049543226301,0.6475647969453604,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6508331776961541,0.1893049543226301,0.6851293863744832,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6883977671252769,0.1893049543226301,0.7131503040112882,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7146755483616587,0.1893049543226301,0.7563365083317763,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.75960488908257,0.1893049543226301,0.7830718628732691,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7845949283031389,0.1893049543226301,0.8136835169852034,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅďɄóī","boundary":[0.8169518977359972,0.1893049543226301,0.8676553777833108,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5434167548610671,0.2128233244893911,0.5867772728215974,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5900456535723911,0.2128233244893911,0.6243418622507202,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6276080640810134,0.2128233244893911,0.6523606009670249,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6538858453173952,0.2128233244893911,0.695546805287513,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6988130071178061,0.2128233244893911,0.7222799809085052,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7238052252588757,0.2128233244893911,0.75289381394094,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"Įȍ","boundary":[0.7561621946917337,0.2128233244893911,0.7688435120048135,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȲȐ","boundary":[0.7703687563551839,0.2128233244893911,0.7913735499802851,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"IJģħĐ","boundary":[0.7946419307310788,0.2128233244893911,0.8340803917906567,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ýôďȌó","boundary":[0.8373487725414505,0.2128233244893911,0.8676575567038112,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħĐ","boundary":[0.5601755587374712,0.25905205676782084,0.5962875344995745,0.2752210373135974],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6006223411981988,0.25905205676782084,0.616943493328353,0.2752210373135974],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.6203675112577559,0.25905205676782084,0.6728234659362096,0.2752210373135974],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʜôȰĨ","boundary":[0.6762474838656125,0.25905205676782084,0.7187737865487974,0.2752210373135974],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.7221978044782004,0.25905205676782084,0.7820268110979683,0.2752210373135974],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7854508290273713,0.25905205676782084,0.7924586523895494,0.2752210373135974],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7924586523895494,0.25905205676782084,0.8222247815891592,0.2752210373135974],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8256487995185622,0.25905205676782084,0.8676500861192388,0.2752210373135974],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.5811077216792213,0.2809542638336654,0.6327095395214675,0.2985931517017853],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȴôȰĨ","boundary":[0.6364622631720932,0.2809542638336654,0.6725451866608562,0.2985931517017853],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.6763053808960551,0.2809542638336654,0.7716026479071987,0.2985931517017853],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7753603519475399,0.2809542638336654,0.782058976114881,0.2985931517017853],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįɆĢćɫ","boundary":[0.782058976114881,0.2809542638336654,0.8676469733756667,0.2985931517017853],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8259225134366764,0.30689754011009607,0.8676488410218101,0.322331566994701],"dir":"ltr"},{"str":"؟þȈĨóþĜ","boundary":[0.6339879433065637,0.3304159102768571,0.6908795575753803,0.345849937161462],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6958888958060969,0.3304159102768571,0.7392494137666272,0.345849937161462],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.742517794517421,0.3304159102768571,0.77681400319575,0.345849937161462],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıȦȑóĀȉĄó","boundary":[0.7800823839465437,0.3304159102768571,0.8676531988628111,0.345849937161462],"dir":"ltr"},{"str":"؟ȂăȅȞ","boundary":[0.5887993110460893,0.35393428044361813,0.6502448691610119,0.36936830732822307],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6535132499118056,0.35393428044361813,0.6968737678723359,0.36936830732822307],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7001421486231296,0.35393428044361813,0.7344383573014587,0.36936830732822307],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.737704559131752,0.35393428044361813,0.8252753740480192,0.36936830732822307],"dir":"ltr"},{"str":"ȼþİ","boundary":[0.8285437547988129,0.35393428044361813,0.8676553777833115,0.36936830732822307],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6641071613853783,0.37745265061037914,0.7074676793459086,0.39288667749498407],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7107360600967023,0.37745265061037914,0.7450322687750314,0.39288667749498407],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĜ","boundary":[0.7482984706053247,0.37745265061037914,0.7750774035568281,0.39288667749498407],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7800867417875447,0.37745265061037914,0.8676575567038118,0.39288667749498407],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6248626242503474,0.40097102077714014,0.6682231422108779,0.4164050476617451],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6714915229616716,0.40097102077714014,0.7057877316400006,0.4164050476617451],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7090561123907944,0.40097102077714014,0.7325230861814934,0.4164050476617451],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7340461516113633,0.40097102077714014,0.7631347402934276,0.4164050476617451],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôĐ","boundary":[0.7664031210442215,0.40097102077714014,0.7903930357550476,0.4164050476617451],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİýĀěȍ","boundary":[0.7936614165058413,0.40097102077714014,0.8533638382203406,0.4164050476617451],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8553248666708169,0.40097102077714014,0.8614476332773037,0.4164050476617451],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8623192014775154,0.40097102077714014,0.8676575567038118,0.4164050476617451],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.650641432692108,0.4244893909439012,0.6940019506526383,0.43992341782850614],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6972703314034321,0.4244893909439012,0.7315665400817611,0.43992341782850614],"dir":"ltr"},{"str":"ąôȟ","boundary":[0.7348349208325549,0.4244893909439012,0.7768227188777518,0.43992341782850614],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7800910996285456,0.4244893909439012,0.8676619145448128,0.43992341782850614],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6028598850360037,0.4480077611106622,0.6462204029965342,0.46344178799526714],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6494887837473279,0.4480077611106622,0.6837849924256569,0.46344178799526714],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȜȌ","boundary":[0.6870533731764507,0.4480077611106622,0.7255113200107906,0.46344178799526714],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȒó","boundary":[0.726382888211002,0.4480077611106622,0.7396743032642299,0.46344178799526714],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7429426840150238,0.4480077611106622,0.7999868227188773,0.46344178799526714],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİÿôȅďĨ","boundary":[0.803255203469671,0.4480077611106622,0.8676640934653133,0.46344178799526714],"dir":"ltr"},{"str":"ńǴ","boundary":[0.5631207329473528,0.4715261312774232,0.5729476644047392,0.48696015816202814],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþȏ","boundary":[0.5762160451555328,0.4715261312774232,0.6060236776027718,0.48696015816202814],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6092920583535656,0.4715261312774232,0.6183345784307616,0.48696015816202814],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6216029591815553,0.4715261312774232,0.6649634771420857,0.48696015816202814],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6682318578928794,0.4715261312774232,0.7025280665712085,0.48696015816202814],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7057942684015017,0.4715261312774232,0.793365083317769,0.48696015816202814],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.7966334640685627,0.4715261312774232,0.8211027412895052,0.48696015816202814],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐĬğȞ","boundary":[0.8243711220402989,0.4715261312774232,0.8676771669883161,0.48696015816202814],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿ؟","boundary":[0.5376927307061773,0.4715261312774232,0.5613775965469293,0.48696015816202814],"dir":"rtl"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.557786735562057,0.49504450144418427,0.6011472535225875,0.5104785283287891],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6044156342733812,0.49504450144418427,0.6387118429517102,0.5104785283287891],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6419780447820035,0.49504450144418427,0.699022183485857,0.5104785283287891],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7022905642366507,0.49504450144418427,0.7204845504160693,0.5104785283287891],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.722443399946045,0.49504450144418427,0.7434699827761515,0.5104785283287891],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.7467383635269452,0.49504450144418427,0.775412957313909,0.5104785283287891],"dir":"ltr"},{"str":"ňɴôİýôįȈȪɮɶ","boundary":[0.7786813380647027,0.49504450144418427,0.8676706302268143,0.5104785283287891],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7151022017472867,0.518564194527535,0.7721463404511403,0.5339982214121399],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.775414721201934,0.518564194527535,0.7936087073813525,0.5339982214121399],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.7955697358318287,0.518564194527535,0.8165963186619352,0.5339982214121399],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȑôěĨ","boundary":[0.819864699412729,0.518564194527535,0.8676484259893337,0.5339982214121399],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6677782273962937,0.542082564694296,0.6925307642823051,0.557516591578901],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6940538297121749,0.542082564694296,0.7357147896822926,0.557516591578901],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȅĠĦȅħćȑ","boundary":[0.7389831704330864,0.542082564694296,0.8213899437630995,0.557516591578901],"dir":"ltr"},{"str":"ùĬċĄ","boundary":[0.8246583245138932,0.542082564694296,0.8676484259893337,0.557516591578901],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.650283674697545,0.5656009348610571,0.6750362115835563,0.581034961745662],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6765592770134262,0.5656009348610571,0.7182202369835439,0.581034961745662],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİǼôȜȉȐó","boundary":[0.7214886177343377,0.5656009348610571,0.8047669592645624,0.581034961745662],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8095605843657266,0.5656009348610571,0.8156833509722136,0.581034961745662],"dir":"ltr"},{"str":"ôİĮȈȍ","boundary":[0.8189517317230073,0.5656009348610571,0.8535529892714105,0.581034961745662],"dir":"ltr"},{"str":"ɺĠ","boundary":[0.8550782336217808,0.5656009348610571,0.867650604909834,0.581034961745662],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6514385025628255,0.5891193050278181,0.694799020523356,0.604553331912423],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6980674012741497,0.5891193050278181,0.7323636099524787,0.604553331912423],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7356319907032725,0.5891193050278181,0.8232028056195396,0.604553331912423],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.8264711863703333,0.5891193050278181,0.8446651725497518,0.604553331912423],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8466262010002281,0.5891193050278181,0.8676527838303345,0.604553331912423],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5332821805806303,0.612637675194579,0.5766426985411607,0.628071702079184],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5799110792919544,0.612637675194579,0.6142072879702835,0.628071702079184],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6174734898005767,0.612637675194579,0.7050443047168439,0.628071702079184],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7083126854676376,0.612637675194579,0.7265066716470562,0.628071702079184],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.7284655211770319,0.612637675194579,0.7494921040071384,0.628071702079184],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.7527604847579321,0.612637675194579,0.7814350785448959,0.628071702079184],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄôȈȫȨī","boundary":[0.7847034592956896,0.612637675194579,0.8614450393243268,0.628071702079184],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8623166075245384,0.612637675194579,0.8676549627508349,0.628071702079184],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.3750337213886982,0.6361560453613401,0.41839423934922865,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.4216626201000224,0.6361560453613401,0.4559588287783515,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4607524538795157,0.6361560453613401,0.46687522048600266,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.4716688455871668,0.6361560453613401,0.48966672892153773,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4962034904231253,0.6361560453613401,0.5023262570296122,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ȀăĜ","boundary":[0.5055946377804059,0.6361560453613401,0.5448369959949362,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.5498485131461534,0.6361560453613401,0.6374193280624205,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȅĜĀȑ","boundary":[0.6406877088132142,0.6361560453613401,0.6836124426736389,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6868808234244326,0.6361560453613401,0.6917833945506232,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ıýĬħĐ","boundary":[0.6917833945506232,0.6361560453613401,0.7418331984477782,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ɆôȄċȐó","boundary":[0.7451015791985719,0.6361560453613401,0.7905102824295998,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7937786631803935,0.6361560453613401,0.8064599804934731,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"ňɳôȅȉĄý","boundary":[0.8097283612442668,0.6361560453613401,0.8676658573533375,0.651590072245945],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.623413227085019,0.6596744155281011,0.6309522920168499,0.6751084424127061],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈȌĮȉĄý","boundary":[0.6309522920168498,0.6596744155281011,0.703880761169561,0.6751084424127061],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.703880761169561,0.6596744155281011,0.7114198261013919,0.6751084424127061],"dir":"ltr"},{"str":"IJɁɃó","boundary":[0.7114198261013919,0.6596744155281011,0.741837556288779,0.6751084424127061],"dir":"ltr"},{"str":"ɆôȄċȐó","boundary":[0.7451059370395727,0.6596744155281011,0.7905146402706006,0.6751084424127061],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7937830210213943,0.6596744155281011,0.8064643383344741,0.6751084424127061],"dir":"ltr"},{"str":"ňɳôȅȉĄý","boundary":[0.8097327190852678,0.6596744155281011,0.8676702151943384,0.6751084424127061],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȅĜĀȑ","boundary":[0.7848036896387135,0.6831927856948621,0.827728423499138,0.6986268125794669],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȍóĀɃ","boundary":[0.8309968042499317,0.6831927856948621,0.8676680362738376,0.6986268125794669],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.632630060802257,0.7067111558616229,0.6759905787627875,0.7221451827462279],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6792589595135812,0.7067111558616229,0.7135551681919102,0.7221451827462279],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7168213700222035,0.7067111558616229,0.8043723671377285,0.7221463586720858],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.8076407478885222,0.7067123317874808,0.8230239266222582,0.7221463586720858],"dir":"ltr"},{"str":"ɷóþȐóĭóÿ","boundary":[0.8238954948224698,0.7067123317874808,0.8676482184730955,0.7221463586720858],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6519612359667143,0.7302307019542418,0.6953217539272447,0.7456647288388466],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6985901346780384,0.7302307019542418,0.7328863433563675,0.7456647288388466],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7361547241071612,0.7302307019542418,0.8237255390234284,0.7456647288388466],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀȝó","boundary":[0.8269939197742221,0.7302307019542418,0.8676525763140964,0.7456647288388466],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6162291186785364,0.7537490721210028,0.6595896366390668,0.7691830990056078],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6628580173898605,0.7537490721210028,0.6971542260681896,0.7691830990056078],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7004226068189833,0.7537490721210028,0.7879934217352504,0.7691830990056078],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀȝó","boundary":[0.7912618024860442,0.7537490721210028,0.8319204590259185,0.7691830990056078],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȐóĬĨ","boundary":[0.8351888397767122,0.7537490721210028,0.8676547552345968,0.7691830990056078],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.5642740044408475,0.7983616412985161,0.6158758222830937,0.8160005291666359],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȴôȰĨ","boundary":[0.6196285459337193,0.7983616412985161,0.6557114694224823,0.8160005291666359],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȵ","boundary":[0.6594716636576813,0.7983616412985161,0.6881935711469422,0.8160005291666359],"dir":"ltr"},{"str":"ʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.6889356492145511,0.7983616412985161,0.7341426466621014,0.8160005291666359],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɩȸ","boundary":[0.7378829193384382,0.7983616412985161,0.7748872149245678,0.8160005291666359],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7786474091597667,0.7983616412985161,0.7853460333271078,0.8160005291666359],"dir":"ltr"},{"str":"ĦɂȰȷ","boundary":[0.7853460333271078,0.7983616412985161,0.8240436614165059,0.8160005291666359],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8278038556517049,0.7983616412985161,0.8676469733756668,0.8160005291666359],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8259201269999378,0.8243049175749471,0.8676464545850714,0.839738944459552],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.663594907551516,0.8478232877417079,0.7069554255120464,0.8632573146263128],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7102238062628401,0.8478232877417079,0.7445200149411692,0.8632573146263128],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7477883956919629,0.8478232877417079,0.7725409325779742,0.8632573146263128],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7740661769283447,0.8478232877417079,0.8157271368984623,0.8632573146263128],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅİôĨ","boundary":[0.8189955176492559,0.8478232877417079,0.8676508124260723,0.8632573146263128],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7188980887754465,0.871341657908469,0.7436506256614578,0.8867756847930739],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7451758700118283,0.871341657908469,0.7868368299819459,0.8867756847930739],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7901052107327395,0.871341657908469,0.8148577476187508,0.8867756847930739],"dir":"ltr"},{"str":"Ńȫ","boundary":[0.8163808130486208,0.871341657908469,0.8342697503579652,0.8867756847930739],"dir":"ltr"},{"str":"ġþĨ","boundary":[0.837538131108759,0.871341657908469,0.867650812426072,0.8867756847930739],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37503,0.11875,0.86768,0.88678],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/9f13e62fe1942323faaead36081d528b.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/74bc027004a53651218e8105a05f641f.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.06717,0.11763,0.11322]},"elements":[{"words":[{"str":"۱۱","boundary":[0.13235447923800028,0.06716653315008501,0.14538649899354616,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.06717,0.14539,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۰۷","boundary":[0.1323528191080952,0.11874984382234703,0.1569528315590695,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۸","boundary":[0.13235499802859563,0.14226821398910805,0.15695501047956992,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۰","boundary":[0.13235499802859552,0.16578658415586908,0.15152949843325217,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۱","boundary":[0.1323549980285954,0.1893049543226301,0.15203065014837377,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۱","boundary":[0.13235935586959618,0.2128233244893911,0.15203500798937455,0.22825735137399603],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.11875,0.15696,0.22826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۱۵","boundary":[0.1323528191080952,0.28337902295260287,0.15623378779389485,0.2988130498372078],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۵","boundary":[0.1323528191080953,0.30689739311936387,0.15623378779389496,0.3223314200039688],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۸","boundary":[0.13235499802859574,0.33041576328612493,0.15745616219469175,0.3458497901707298],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۹","boundary":[0.13236153479009724,0.35393413345288594,0.15478262674054236,0.36936816033749087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.28338,0.15746,0.36937],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۲۵","boundary":[0.1323528191080952,0.4480086430550554,0.158783124779514,0.4634426699396603],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۵","boundary":[0.13235281910809518,0.4715270132218164,0.15878312477951398,0.48696104010642133],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۵","boundary":[0.13235281910809493,0.49504538338857745,0.15878312477951376,0.5104794102731823],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۷","boundary":[0.13235281910809493,0.5185637535553385,0.16000332025981007,0.5339977804399434],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۹","boundary":[0.13235499802859552,0.5420821237220995,0.15732542696465976,0.5575161506067045],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۱","boundary":[0.13235499802859552,0.5656004938888605,0.15732542696465976,0.5810345207734654],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۳","boundary":[0.13235499802859563,0.5891188640556215,0.16262020378094577,0.6045528909402265],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۵","boundary":[0.13235499802859563,0.6126372342223825,0.16153074353068117,0.6280712611069874],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۶","boundary":[0.1323571769490962,0.6361556043891434,0.16092282471103359,0.6515896312737484],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴۰","boundary":[0.13235935586959677,0.6596739745559045,0.15536875635518477,0.6751080014405094],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴۳","boundary":[0.1323615347900971,0.6831923447226654,0.1611668638070927,0.6986263716072704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.44801,0.16262,0.69863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۴۷","boundary":[0.1323528191080952,0.7537493661024672,0.16128888335512254,0.7691833929870722],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴۸","boundary":[0.13235281910809518,0.7772677362692283,0.1612888833551225,0.7927017631538332],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴۸","boundary":[0.13235499802859552,0.8007861064359892,0.16129106227562284,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵۰","boundary":[0.13236153479009688,0.8243044766027503,0.15574135176077483,0.8397385034873552],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵۱","boundary":[0.13236153479009663,0.8478228467695114,0.1562425034758963,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵۳","boundary":[0.1323637137105971,0.8713412169362722,0.16153945921268265,0.8867752438208771],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.75375,0.16154,0.88678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.17647035630538088,0.06716653315008501,0.22056755691132832,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.2237010521073274,0.06716653315008501,0.2717618128618564,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17647,0.06717,0.27176,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.7544956317831871,0.11874984382234703,0.772493515117558,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7790302766191455,0.11874984382234703,0.7851530432256324,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"ȀăĜ","boundary":[0.7884214239764261,0.11874984382234703,0.8276637821909565,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜ","boundary":[0.8326752993421734,0.11874984382234703,0.859236340243624,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"óĀȫ","boundary":[0.8607615845939943,0.11874984382234703,0.8823546867542384,0.13418387070695195],"dir":"ltr"},{"str":"؟ȂĄôȈďĨ","boundary":[0.6666698831683578,0.14226821398910805,0.7372233289754923,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȞ","boundary":[0.740491709726286,0.14226821398910805,0.7614529249413766,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7647213056921703,0.14226821398910805,0.7774026230052501,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĬɳ","boundary":[0.7806710037560438,0.14226821398910805,0.8111541015584468,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.8144224823092405,0.14226821398910805,0.8391750191952518,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.8406959057046213,0.14226821398910805,0.882356865674739,0.15770224087371298],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6473210691236587,0.16578658415586908,0.690681587084189,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6939499678349828,0.16578658415586908,0.7282461765133118,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴþĨ","boundary":[0.7315123783436052,0.16578658415586908,0.7758751997343789,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7791435804851726,0.16578658415586908,0.8038961173711839,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.8054191828010538,0.16578658415586908,0.8470801427711715,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɁȐ","boundary":[0.8503485235219652,0.16578658415586908,0.8823568656747388,0.181220611040474],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5660495133744212,0.1893049543226301,0.6094100313349515,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6126784120857452,0.1893049543226301,0.6469746207640743,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.6517682458652385,0.1893049543226301,0.6697661291996094,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6763007117806964,0.1893049543226301,0.6824234783871833,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ȀăĜ","boundary":[0.685691859137977,0.1893049543226301,0.7249342173525074,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ıôĜĀȫ","boundary":[0.7299457345037244,0.1893049543226301,0.7758773786548793,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.779145759405673,0.1893049543226301,0.8038982962916843,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.8054235406420548,0.1893049543226301,0.8470845006121724,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɁȐ","boundary":[0.8503507024424656,0.1893049543226301,0.8823590445952391,0.204738981207235],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5618267654443955,0.2128233244893911,0.6051872834049258,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6084556641557195,0.2128233244893911,0.6427518728340486,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿôȅȉĄý","boundary":[0.6460202535848423,0.2128233244893911,0.7061584593994473,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.709426840150241,0.2128233244893911,0.7189923011475642,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿ","boundary":[0.7222606818983579,0.2128233244893911,0.7428732698333638,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȪĨ","boundary":[0.744612048392786,0.2128233244893911,0.7762499740604695,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7795183548112633,0.2128233244893911,0.8042708916972747,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.8057961360476451,0.2128233244893911,0.8474570960177629,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"ĦįĄ","boundary":[0.8507254767685565,0.2128233244893911,0.8823634024362399,0.22825735137399603],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.5205378820892735,0.25743574667617214,0.5721396999315197,0.27507463454429204],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȴôȰĨ","boundary":[0.5758924235821454,0.25743574667617214,0.6119753470709084,0.27507463454429204],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȵ","boundary":[0.6157330511112495,0.25743574667617214,0.6444549586005106,0.27507463454429204],"dir":"ltr"},{"str":"ʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.6451970366681193,0.25743574667617214,0.6904040341156698,0.27507463454429204],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.6941467969868644,0.25743574667617214,0.721165411193426,0.27507463454429204],"dir":"ltr"},{"str":"ŃʜþĨ","boundary":[0.7219124696507504,0.25743574667617214,0.7549075515159063,0.27507463454429204],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȭȺȡȹ","boundary":[0.7586677457511052,0.25743574667617214,0.7873921434352239,0.27507463454429204],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7911398866961342,0.25743574667617214,0.7978385108634752,0.27507463454429204],"dir":"ltr"},{"str":"Ħɒɓ","boundary":[0.7978385108634752,0.25743574667617214,0.8387524123762687,0.27507463454429204],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8425126066114677,0.25743574667617214,0.8823557243354295,0.27507463454429204],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.840628359169105,0.28337902295260287,0.8823546867542387,0.2988130498372078],"dir":"ltr"},{"str":"؟ýÿóȡĠIJĨ","boundary":[0.54504254082882,0.30689739311936387,0.6109984643798378,0.3223314200039688],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȒó","boundary":[0.6142668451306316,0.30689739311936387,0.6275582601838596,0.3223314200039688],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.6308266409346532,0.30689739311936387,0.6842755608126336,0.3223314200039688],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.6875439415634275,0.30689739311936387,0.7387485733258629,0.3223314200039688],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.7420169540766566,0.30689739311936387,0.7516042042789849,0.3223314200039688],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.7548725850297786,0.30689739311936387,0.798233102990309,0.3223314200039688],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.8015014837411027,0.30689739311936387,0.8357976924194318,0.3223314200039688],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐĬğȞ","boundary":[0.8390617153292245,0.30689739311936387,0.882356865674739,0.3223314200039688],"dir":"ltr"},{"str":"؟þȐÿóȡĠIJĨ","boundary":[0.5014684886592375,0.33041576328612493,0.5742226441719065,0.3458497901707298],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȅȒôȑ","boundary":[0.5774910249227002,0.33041576328612493,0.6034201788789973,0.3458497901707298],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐĬğȞ","boundary":[0.6066885596297911,0.33041576328612493,0.6499837099753055,0.3458497901707298],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6532499118055988,0.33041576328612493,0.6966104297661292,0.3458497901707298],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6998788105169229,0.33041576328612493,0.734175019195252,0.3458497901707298],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7374433999460457,0.33041576328612493,0.7609103737367447,0.3458497901707298],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7624334391666147,0.33041576328612493,0.791522027848679,0.3458497901707298],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7947904085994728,0.33041576328612493,0.88236122351574,0.3458497901707298],"dir":"ltr"},{"str":"؟ȂĄó","boundary":[0.37747483865612474,0.35393413345288594,0.42318859075722665,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóȡĠĀȅȒôȑ","boundary":[0.42798003693789033,0.35393413345288594,0.4808406482807279,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.48410902903152164,0.35393413345288594,0.4993832617402311,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅģħĐ","boundary":[0.5026516424910248,0.35393413345288594,0.5596739919898731,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.5629423727406668,0.35393413345288594,0.5725296229429951,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5757980036937889,0.35393413345288594,0.6191585216543193,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.622426902405113,0.35393413345288594,0.6567231110834421,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6599871339932347,0.35393413345288594,0.684739670879246,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6862627363091159,0.35393413345288594,0.7279236962792337,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7311920770300274,0.35393413345288594,0.7546590508207265,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.756184295171097,0.35393413345288594,0.7852728838531613,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅİôɀĨ","boundary":[0.788541264603955,0.35393413345288594,0.8358020502604326,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐĬğȞ","boundary":[0.8390704310112264,0.35393413345288594,0.8823655813567408,0.36936816033749087],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.5696549004959638,0.4001631597127801,0.6221108551744174,0.4163321402585567],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.6255348731038203,0.4001631597127801,0.6657556703812073,0.4163321402585567],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĈó","boundary":[0.6691796883106103,0.4001631597127801,0.7111124945526986,0.4163321402585567],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮĈĀĐ","boundary":[0.7145365124821016,0.4001631597127801,0.7920288862603497,0.4163321402585567],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7954529041897527,0.4001631597127801,0.8024607275519308,0.4163321402585567],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.8024607275519308,0.4001631597127801,0.8369291747079207,0.4163321402585567],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8403531926373237,0.4001631597127801,0.8823544792380003,0.4163321402585567],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħĐ","boundary":[0.49655730560916395,0.42206536677862466,0.5328643466351242,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5383651870758887,0.42206536677862466,0.553704787399614,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.557464981634813,0.42206536677862466,0.6090667994770591,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȴôȰĨ","boundary":[0.6128195231276847,0.42206536677862466,0.6489024466164477,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȵ","boundary":[0.6526626408516466,0.42206536677862466,0.6813845483409077,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":"ʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.6821266264085164,0.42206536677862466,0.7273336238560667,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.7310738965324036,0.42206536677862466,0.7580925107389652,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":"ŃʜþĨ","boundary":[0.7588395691962896,0.42206536677862466,0.7918346510614455,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7955948452966444,0.42206536677862466,0.8022934694639855,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȱɨİ","boundary":[0.8022934694639855,0.42206536677862466,0.8387499221814106,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8425101164166096,0.42206536677862466,0.8823532341405714,0.4397042546467446],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8406283591691049,0.4480086430550554,0.8823546867542386,0.4634426699396603],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6966692606196434,0.4715270132218164,0.7400297785801738,0.48696104010642133],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7432981593309675,0.4715270132218164,0.7775943680092966,0.48696104010642133],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7808627487600903,0.4715270132218164,0.8379068874639438,0.48696104010642133],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.8411752682147375,0.4715270132218164,0.8593692543941561,0.48696104010642133],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8613281039241318,0.4715270132218164,0.8823546867542383,0.48696104010642133],"dir":"ltr"},{"str":"ABC","boundary":[0.7570471476893065,0.49504538338857745,0.7929121791280166,0.5104794102731823],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȜȏ","boundary":[0.7961783809583097,0.49504538338857745,0.8346363277926495,0.5104794102731823],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.8379047085434432,0.49504538338857745,0.8823546867542383,0.5104794102731823],"dir":"ltr"},{"str":"Āɴôȫ","boundary":[0.7220558633713086,0.5185637535553385,0.7508394031832989,0.5339977804399434],"dir":"ltr"},{"str":"ɒĨĬĤ","boundary":[0.7541077839340926,0.5185637535553385,0.785593185166739,0.5339977804399434],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿ","boundary":[0.7888615659175329,0.5185637535553385,0.8012596235655437,0.5339977804399434],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȪĨ","boundary":[0.8030005810454666,0.5185637535553385,0.83463850671315,0.5339977804399434],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.8379068874639438,0.5185637535553385,0.8823568656747389,0.5339977804399434],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣ","boundary":[0.8155511631285147,0.5420821237220995,0.8208938761958121,0.5575161506067045],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8221968706551286,0.5420821237220995,0.8275395837224261,0.5575161506067045],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȉĄóôğĨ","boundary":[0.8284067940816368,0.5420821237220995,0.882365581356741,0.5575161506067045],"dir":"ltr"},{"str":"ȥħȉăȅĄ","boundary":[0.7940909751188029,0.5656004938888605,0.8483678847869844,0.5810345207734654],"dir":"ltr"},{"str":"ôȫĀĨ","boundary":[0.8516362655377782,0.5656004938888605,0.8823590445952395,0.5810345207734654],"dir":"ltr"},{"str":"Āȑóī","boundary":[0.7836081885907572,0.5891188640556215,0.8030223702504721,0.6045528909402265],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĤī","boundary":[0.8062907510012658,0.5891188640556215,0.8346385067131502,0.6045528909402265],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.8379068874639439,0.5891188640556215,0.882356865674739,0.6045528909402265],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6533348897051193,0.6126372342223825,0.6966954076656497,0.6280712611069874],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6999637884164435,0.6126372342223825,0.7342599970947725,0.6280712611069874],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7375261989250658,0.6126372342223825,0.8250970138413329,0.6280712611069874],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĬȉûĨ","boundary":[0.8283653945921267,0.6126372342223825,0.8823590445952395,0.6280712611069874],"dir":"ltr"},{"str":"IJɱĜĀȫ","boundary":[0.7886894311979913,0.6361556043891434,0.8338584531739609,0.6515896312737484],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȓôăĨ","boundary":[0.8371268339247546,0.6361556043891434,0.8790928427649464,0.6515896312737484],"dir":"ltr"},{"str":"IJğȞÿôȇěȍ","boundary":[0.7346108032953578,0.6596739745559045,0.8052012907510011,0.6751080014405094],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.808474029342796,0.6596739745559045,0.8211553466558758,0.6751080014405094],"dir":"ltr"},{"str":"ňɳôȅȉĄý","boundary":[0.8244237274066695,0.6596739745559045,0.8823612235157399,0.6751080014405094],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħĐ","boundary":[0.4593129137354996,0.6831923447226654,0.4915173587333207,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.4963088049139843,0.6831923447226654,0.5097527444022493,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.513021125153043,0.6831923447226654,0.5563816431135734,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5596500238643671,0.6831923447226654,0.5939462325426962,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.5972124343729895,0.6831923447226654,0.6219649712590009,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6234902156093712,0.6831923447226654,0.665151175579489,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6684195563302826,0.6831923447226654,0.6918865301209817,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6934117744713522,0.6831923447226654,0.7225003631534165,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJĠȦɴ","boundary":[0.7257687439042102,0.6831923447226654,0.787606507709228,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7895675361597042,0.6831923447226654,0.7956903027661911,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7989586835169848,0.6831923447226654,0.8171526696964033,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȑĆȟôȫ","boundary":[0.8184600219967209,0.6831923447226654,0.8823677602772413,0.6986263716072704],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.5501442237855112,0.7278060898260366,0.6017460416277574,0.7454449776941564],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȵôĨĀĄ","boundary":[0.6055012554732407,0.7278060898260366,0.6548120940463591,0.7454449776941564],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.6585648176969848,0.7278060898260366,0.6855834319035464,0.7454449776941564],"dir":"ltr"},{"str":"ŃʜþĨ","boundary":[0.686328000166013,0.7278060898260366,0.7193230820311689,0.7454449776941564],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.7230832762663678,0.7278060898260366,0.7853879516072133,0.7454449776941564],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7891481458424122,0.7278060898260366,0.7958467700097533,0.7454449776941564],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȱɒİ","boundary":[0.7958467700097533,0.7278060898260366,0.8387528274087448,0.7454449776941564],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8425130216439437,0.7278060898260366,0.8823561393679056,0.7454449776941564],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8406283591691049,0.7537493661024672,0.8823546867542386,0.7691833929870722],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6851863495818548,0.7772677362692283,0.7285468675423851,0.7927017631538332],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȍôĨĀĄ","boundary":[0.7318152482931788,0.7772677362692283,0.7752193446637198,0.7927017631538332],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7784877254145135,0.7772677362692283,0.8019546992052127,0.7927017631538332],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.803479943555583,0.7772677362692283,0.8325685322376474,0.7927017631538332],"dir":"ltr"},{"str":"ȼóþİó","boundary":[0.8358369129884411,0.7772677362692283,0.8823568656747389,0.7927017631538332],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.5484895930606567,0.8007861064359892,0.5664874763950276,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5730220589761147,0.8007861064359892,0.5791448255826016,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"ȀăĜ","boundary":[0.5824132063333953,0.8007861064359892,0.6216555645479256,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6266670816991426,0.8007861064359892,0.6837112204029961,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6885048455041604,0.8007861064359892,0.6946276121106473,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.697895992861441,0.8007861064359892,0.7412565108219713,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȍôĨĀĄ","boundary":[0.744524891572765,0.8007861064359892,0.787928987943306,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7911973686940997,0.8007861064359892,0.8146643424847989,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8161895868351693,0.8007861064359892,0.8452781755172336,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"þȐĬɮɶ","boundary":[0.848544377347527,0.8007861064359892,0.8823721181182422,0.8162201333205942],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6302230799560061,0.8243044766027503,0.6735835979165364,0.8397385034873552],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȍôĨĀĄ","boundary":[0.6768519786673302,0.8243044766027503,0.7202560750378711,0.8397385034873552],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7235244557886649,0.8243044766027503,0.7469914295793639,0.8397385034873552],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7485144950092338,0.8243044766027503,0.7776030836912982,0.8397385034873552],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.780871464442092,0.8243044766027503,0.8379156031459456,0.8397385034873552],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.8411839838967393,0.8243044766027503,0.8593779700761578,0.8397385034873552],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8613368196061336,0.8243044766027503,0.88236340243624,0.8397385034873552],"dir":"ltr"},{"str":"ôįȐǴ","boundary":[0.49589698893938383,0.8478228467695114,0.5180348212247602,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀɳ","boundary":[0.5213032019755539,0.8478228467695114,0.5389960364398507,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.5407369939197736,0.8478228467695114,0.5587348772541445,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5652716387557319,0.8478228467695114,0.5713944053622189,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5746627861130126,0.8478228467695114,0.618023304073543,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȍôĨĀĄ","boundary":[0.6212916848243367,0.8478228467695114,0.6646957811948777,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6679641619456714,0.8478228467695114,0.6914311357363705,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.692956380086741,0.8478228467695114,0.7220449687688053,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.726836414949469,0.8478228467695114,0.740280354437734,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħȉûĨ","boundary":[0.7435487351885277,0.8478228467695114,0.7942522152358413,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĆȟôȫ","boundary":[0.7975184170661346,0.8478228467695114,0.8823655813567404,0.8632568736541162],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6393985141837342,0.8713412169362722,0.6827590321442646,0.8867752438208771],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȍôĨĀĄ","boundary":[0.6860274128950583,0.8713412169362722,0.7294315092655993,0.8867752438208771],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.732699890016393,0.8713412169362722,0.7561668638070921,0.8867752438208771],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.757689929236962,0.8713412169362722,0.7867785179190263,0.8867752438208771],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7900468986698201,0.8713412169362722,0.8470910373736736,0.8867752438208771],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɁȐ","boundary":[0.8503594181244675,0.8713412169362722,0.882367760277241,0.8867752438208771],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37747,0.11875,0.88237,0.88678],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/c40eb1fe27512033b6d97f76d1d7c6c0.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/b8f8f4d22e4ffa756ab87d76b965782b.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13234,0.18344]},"elements":[{"words":[{"str":"۱۵۷","boundary":[0.11764697337566665,0.14261040841374958,0.14695345410778393,0.1580444352983545],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵۸","boundary":[0.11764915229616724,0.1661287785805106,0.14695563302828454,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵۸","boundary":[0.1176513312166678,0.1896471487472716,0.1469578119487851,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵۹","boundary":[0.1176535101371685,0.21316551891403263,0.14427991865363493,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶۰","boundary":[0.1176556890576692,0.23668388908079363,0.14042540828819897,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶۴","boundary":[0.11765786797816977,0.26020225924755463,0.1447636390047526,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶۵","boundary":[0.11765786797816964,0.2837206294143157,0.14513405548984243,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶۶","boundary":[0.11765786797816953,0.3072389995810767,0.14452395774969415,0.32267302646568163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.14261,0.14696,0.32267],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۷۱","boundary":[0.11764697337566665,0.37779557998868174,0.14274813754176263,0.3932296068732867],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷۱","boundary":[0.11764697337566667,0.40131395015544274,0.14274813754176266,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷۲","boundary":[0.11764697337566643,0.4248323203222038,0.14529747452738156,0.4402663472068087],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷۴","boundary":[0.11764697337566643,0.4483506904889648,0.14658303762269376,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷۵","boundary":[0.11764697337566643,0.4718690606557258,0.14695345410778374,0.48730308754033075],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.3778,0.14695,0.4873],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۷۹","boundary":[0.11764697337566665,0.5424252000911343,0.1454935773724294,0.5578592269757392],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷۹","boundary":[0.11764915229616713,0.5659435702578953,0.14549575629292985,0.5813775971425003],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۰","boundary":[0.11764915229616724,0.5894619404246563,0.14224916474714153,0.6048959673092612],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۰","boundary":[0.11764915229616724,0.6129803105914173,0.14224916474714153,0.6284143374760223],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۱","boundary":[0.1176513312166677,0.6364986807581783,0.1427524953827637,0.6519327076427832],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۴","boundary":[0.11765351013716814,0.6600170509249392,0.14658957438419548,0.6754510778095442],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۴","boundary":[0.1176556890576686,0.6835354210917002,0.14659175330469593,0.6989694479763051],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۵","boundary":[0.11765568905766872,0.7070537912584612,0.14696216978978602,0.7224878181430662],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۵","boundary":[0.11765568905766872,0.7305721614252222,0.14696216978978602,0.7460061883098271],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۶","boundary":[0.11765568905766884,0.7540905315919832,0.14635207204963796,0.7695245584765882],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۶","boundary":[0.1176578679781694,0.7776089017587442,0.14635425097013854,0.7930429286433491],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸۷","boundary":[0.11764738840814297,0.8011287418328276,0.1481740646205566,0.8165627687174325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.54243,0.14817,0.81656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.728238809686858,0.06716653315008501,0.7723360102928054,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.7754695054888044,0.06716653315008501,0.8235302662433336,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72824,0.06717,0.82353,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۲","boundary":[0.8518105791778207,0.06716653315008501,0.8676482184730955,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85181,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ĮȱăɅĀʛ","boundary":[0.6028720247359356,0.11666698514658662,0.6581792525265101,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.661939446761709,0.11666698514658662,0.7193882421299466,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.7231484363651455,0.11666698514658662,0.7854481313162754,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7892083255514744,0.11666698514658662,0.7959069497188154,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"Ħįȸ","boundary":[0.7959069497188154,0.11666698514658662,0.8240586025856522,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8278038556517048,0.11666698514658662,0.8676469733756667,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8259225134366764,0.14261040841374958,0.8676488410218101,0.1580444352983545],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȝĀɳ","boundary":[0.5665307435306813,0.1661287785805106,0.6165369690178258,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.6198053497686196,0.1661287785805106,0.671009981531055,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.6742783622818487,0.1661287785805106,0.683865612484177,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈȉȄĨ","boundary":[0.6871339932349707,0.1661287785805106,0.7281412770549297,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7314096578057234,0.1661287785805106,0.7467928365394594,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.7476600468986699,0.1661287785805106,0.7656579302330409,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȉăȅĄ","boundary":[0.770669447384258,0.1661287785805106,0.819673369441159,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"Ⱦȍ","boundary":[0.8229417501919527,0.1661287785805106,0.8476071302579429,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"Ńďȑ","boundary":[0.8491301956878128,0.1661287785805106,0.8676510199423108,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȝĀɳ","boundary":[0.5413228122600595,0.1896471487472716,0.5913290377472039,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.5945974184979976,0.1896471487472716,0.645802050260433,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.6490704310112267,0.1896471487472716,0.6586576812135552,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈȉȄĨ","boundary":[0.6619260619643489,0.1896471487472716,0.7029333457843078,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7062017265351015,0.1896471487472716,0.7215849052688375,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.722452115628048,0.1896471487472716,0.7404499989624189,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȉăȅĄ","boundary":[0.7454615161136361,0.1896471487472716,0.794465438170537,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJĠȦɴ","boundary":[0.7977338189213308,0.1896471487472716,0.8595715827263486,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8615326111768249,0.1896471487472716,0.8676553777833118,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȝĀɳ","boundary":[0.5705878935026669,0.21316551891403263,0.6205941189898114,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.6238624997406051,0.21316551891403263,0.6750671315030405,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.6783355122538343,0.21316551891403263,0.6879227624561626,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈȉȄĨ","boundary":[0.6911911432069563,0.21316551891403263,0.7321984270269153,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.735466807777709,0.21316551891403263,0.750849986511445,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.7517171968706555,0.21316551891403263,0.7697150802050264,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȉăȅĄ","boundary":[0.7747265973562436,0.21316551891403263,0.8237305194131446,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"ıóȥȝó","boundary":[0.8269989001639383,0.21316551891403263,0.8676575567038126,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȝĀɳ","boundary":[0.5903310921579619,0.23668388908079363,0.6403373176451063,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.6436056983959,0.23668388908079363,0.6948103301583354,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.6980787109091292,0.23668388908079363,0.7076659611114575,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈȉȄĨ","boundary":[0.7109343418622512,0.23668388908079363,0.7519416256822102,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.755210006433004,0.23668388908079363,0.7705931851667398,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜĦȉăȅĄ","boundary":[0.7714603955259504,0.23668388908079363,0.8384622009172223,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȅȒôȑ","boundary":[0.8417305816680161,0.23668388908079363,0.8676597356243131,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȝĀɳ","boundary":[0.6584201788789977,0.26020225924755463,0.7084264043661421,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.7116947851169358,0.26020225924755463,0.7628994168793714,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7661677976301651,0.26020225924755463,0.8232119363340186,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.8264803170848123,0.26020225924755463,0.8446743032642308,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.846630973873706,0.26020225924755463,0.8676575567038124,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȝĀɳ","boundary":[0.6116845130631476,0.2837206294143157,0.661690738550292,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.6649591193010858,0.2837206294143157,0.7161637510635211,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7194321318143149,0.2837206294143157,0.7764762705181685,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7797446512689622,0.2837206294143157,0.7979386374483807,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.7998953080578559,0.2837206294143157,0.8209218908879623,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěȍ","boundary":[0.824190271638756,0.2837206294143157,0.8533660171408416,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8553248666708173,0.2837206294143157,0.8614476332773042,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8623192014775158,0.2837206294143157,0.8676575567038123,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȝĀɳ","boundary":[0.5148990433501425,0.3072389995810767,0.5649052688372869,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.5681736495880806,0.3072389995810767,0.619378281350516,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.6226466621013097,0.3072389995810767,0.6322339123036381,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈȉȄĨ","boundary":[0.6355022930544318,0.3072389995810767,0.6765095768743907,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6797779576251846,0.3072389995810767,0.6951611363589204,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.6960305256386315,0.3072389995810767,0.7140284089730025,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȉăȅĄ","boundary":[0.719037747203719,0.3072389995810767,0.76804166926062,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7713100500114137,0.3072389995810767,0.7895040361908323,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.791462885720808,0.3072389995810767,0.8124894685509145,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĥôĠ","boundary":[0.8157578493017082,0.3072389995810767,0.8676471808919048,0.322674055400807],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĜĀɓ","boundary":[0.5249310008508166,0.351852303712251,0.5737388200626699,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐôħȱɅó","boundary":[0.5774990142978689,0.351852303712251,0.6445275892838616,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȭĤĬȳăĨ","boundary":[0.6482927639087759,0.351852303712251,0.7154533192222292,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.7192135134574281,0.351852303712251,0.7815132084085582,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.785273402643757,0.351852303712251,0.7919720268110981,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİý","boundary":[0.7919720268110981,0.351852303712251,0.8240457365788875,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8278059308140864,0.351852303712251,0.8676490485380483,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8259203345161759,0.37779557998868174,0.8676466621013095,0.3932296068732867],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.5716708169914295,0.40131395015544274,0.6161207952022245,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6193891759530183,0.40131395015544274,0.6441417128390297,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6456647782688995,0.40131395015544274,0.6873257382390172,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐôħȉȝó","boundary":[0.6905941189898109,0.40131395015544274,0.752083255514744,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅĤĬȋăĨ","boundary":[0.7553516362655377,0.40131395015544274,0.8196733694411587,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"Ⱦȍ","boundary":[0.8229417501919524,0.40131395015544274,0.8476071302579425,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"Ńďȑ","boundary":[0.8491258378468113,0.40131395015544274,0.8676466621013093,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.6060737927742844,0.4248323203222038,0.6505237709850794,0.4402663472068087],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐôħȉȝó","boundary":[0.6537921517358731,0.4248323203222038,0.7152812882608063,0.4402663472068087],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅĤĬȋăĨ","boundary":[0.7185496690116,0.4248323203222038,0.782871402187221,0.4402663472068087],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.7861397829380147,0.4248323203222038,0.8676488410218098,0.4402663472068087],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.6488024237896614,0.4483506904889648,0.6932524020004563,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐôħȉȝó","boundary":[0.6965207827512502,0.4483506904889648,0.7580099192761832,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅĤĬȋăĨ","boundary":[0.7612783000269769,0.4483506904889648,0.8256000332025979,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ɇċȈĨ","boundary":[0.8288684139533917,0.4483506904889648,0.8676531988628108,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.5860930917844319,0.4718690606557258,0.630543069995227,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐôħȉȝó","boundary":[0.6338114507460207,0.4718690606557258,0.6953005872709538,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅĤĬȋăĨ","boundary":[0.6985689680217475,0.4718690606557258,0.7628907011973685,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7661590819481622,0.4718690606557258,0.8232032206520157,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.8264716014028094,0.4718690606557258,0.8446655875822279,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8466222581917031,0.4718690606557258,0.8676488410218096,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôĨɊôĄ","boundary":[0.5183070825292079,0.5164819238147036,0.57914503309884,0.5341208116828234],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅûȹ","boundary":[0.5829002469443234,0.5164819238147036,0.6244366971715537,0.5341208116828234],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6294394986407686,0.5164819238147036,0.6365863578825044,0.5341208116828234],"dir":"ltr"},{"str":"IJĠþȰĤôȴ","boundary":[0.6403465521177033,0.5164819238147036,0.6974815829338648,0.5341208116828234],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.7012293261947748,0.5164819238147036,0.7635340015356203,0.5341208116828234],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7672941957708191,0.5164819238147036,0.7739928199381603,0.5341208116828234],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýɊôȵ","boundary":[0.7739928199381603,0.5164819238147036,0.824050716968603,0.5341208116828234],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8278034406192286,0.5164819238147036,0.8676465583431905,0.5341208116828234],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8259225134366763,0.5424252000911343,0.86764884102181,0.5578592269757392],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.710770922824711,0.5659435702578953,0.7642198427026915,0.5813775971425003],"dir":"ltr"},{"str":"IJĠþȈĤôȌ","boundary":[0.7674882234534852,0.5659435702578953,0.8196733694411588,0.5813775971425003],"dir":"ltr"},{"str":"Ⱦȍ","boundary":[0.8229417501919525,0.5659435702578953,0.8476071302579427,0.5813775971425003],"dir":"ltr"},{"str":"Ńďȑ","boundary":[0.849128016767312,0.5659435702578953,0.86764884102181,0.5813775971425003],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.6679115565793025,0.5894619404246563,0.721360476457283,0.6048959673092612],"dir":"ltr"},{"str":"IJĠþȈĤôȌ","boundary":[0.7246288572080767,0.5894619404246563,0.7768140031957501,0.6048959673092612],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7800823839465438,0.5894619404246563,0.8676510199423105,0.6048959673092612],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.6085381518603832,0.6129803105914173,0.6619870717383637,0.6284143374760223],"dir":"ltr"},{"str":"IJĠþȈĤôȌ","boundary":[0.6652554524891574,0.6129803105914173,0.717440598476831,0.6284143374760223],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȨȢ","boundary":[0.7207089792276247,0.6129803105914173,0.7768357924007554,0.6284143374760223],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.778143144701073,0.6129803105914173,0.7871856647782691,0.6284143374760223],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7919792898794331,0.6129803105914173,0.79810205648592,0.6284143374760223],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȯīŃɀĨ","boundary":[0.8013704372367138,0.6129803105914173,0.8676531988628109,0.6284143374760223],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.5508882732573824,0.6364986807581783,0.6043371931353629,0.6519327076427832],"dir":"ltr"},{"str":"IJĠþȈĤôȌ","boundary":[0.6076055738861567,0.6364986807581783,0.6597907198738302,0.6519327076427832],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6630591006246239,0.6364986807581783,0.7201032393284774,0.6519327076427832],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7248925065886406,0.6364986807581783,0.7383364460769055,0.6519327076427832],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȝĬĨ","boundary":[0.7416048268276992,0.6364986807581783,0.7828735811077216,0.6519327076427832],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.7861419618585154,0.6364986807581783,0.8676553777833115,0.6519327076427832],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.6966994542322936,0.6600170509249392,0.711973686941003,0.6754510778095442],"dir":"ltr"},{"str":"Ⱦȍ","boundary":[0.7152420676917968,0.6600170509249392,0.739907447757787,0.6754510778095442],"dir":"ltr"},{"str":"Ńďȑ","boundary":[0.7414326921081573,0.6600170509249392,0.7599535163626553,0.6754510778095442],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7647471414638195,0.6600170509249392,0.7708699080703063,0.6754510778095442],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.7741382888211001,0.6600170509249392,0.8275872086990805,0.6754510778095442],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅûȑ","boundary":[0.8308555894498743,0.6600170509249392,0.867657556703812,0.6754510778095442],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.6833012720745397,0.6835354210917002,0.7367501919525202,0.6989694479763051],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅûȑ","boundary":[0.740018572703314,0.6835354210917002,0.7768205399572516,0.6989694479763051],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7800889207080454,0.6835354210917002,0.867657556703812,0.6989694479763051],"dir":"ltr"},{"str":"ıýôȅȈȌ","boundary":[0.6718183610367512,0.7070537912584612,0.7184254705430699,0.7224878181430662],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóĀɮȅȸȑ","boundary":[0.7216938512938638,0.7070537912584612,0.7761167486355807,0.7224878181430662],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7793894872273756,0.7070537912584612,0.836433625931229,0.7224878181430662],"dir":"ltr"},{"str":"čóĬȐó","boundary":[0.8397020066820228,0.7070537912584612,0.867657556703812,0.7224878181430662],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȄİÿ","boundary":[0.6745638008674179,0.7305721614252222,0.7172270642677789,0.7460061883098271],"dir":"ltr"},{"str":"ɇɴ","boundary":[0.7204954450185727,0.7305721614252222,0.7391470045031023,0.7460061883098271],"dir":"ltr"},{"str":"ŃČ","boundary":[0.7404521778829193,0.7305721614252222,0.7570337628919462,0.7460061883098271],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7618273879931106,0.7305721614252222,0.7708699080703066,0.7460061883098271],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.7741382888211004,0.7305721614252222,0.8275872086990808,0.7460061883098271],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅûȑ","boundary":[0.8308555894498746,0.7305721614252222,0.8676575567038122,0.7460061883098271],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.6665693415509765,0.7540905315919832,0.720018261428957,0.7695245584765882],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅûȑ","boundary":[0.7232866421797507,0.7540905315919832,0.7600886094336884,0.7695245584765882],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.7633569901844821,0.7540905315919832,0.7729442403868104,0.7695245584765882],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĀĜ","boundary":[0.7762126211376041,0.7540905315919832,0.8085695905704623,0.7695245584765882],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.8135789288011788,0.7540905315919832,0.8370459025918778,0.7695245584765882],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8385711469422483,0.7540905315919832,0.8676597356243126,0.7695245584765882],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.7357696777272823,0.7776089017587442,0.7892185976052628,0.7930429286433491],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅûȑ","boundary":[0.7924764987860301,0.7776103716660665,0.8292784660399677,0.7930443985506714],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐĀɳ","boundary":[0.8325468467907614,0.7776103716660665,0.8676492560542863,0.7930443985506714],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.6647285687605056,0.8011287418328276,0.7181774886384861,0.8165627687174325],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅûȑ","boundary":[0.7214458693892798,0.8011287418328276,0.7582478366432175,0.8165627687174325],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.7615162173940112,0.8011287418328276,0.790190811180975,0.8165627687174325],"dir":"ltr"},{"str":"ĥȢij","boundary":[0.7934591919317687,0.8011287418328276,0.8158584946772085,0.8165627687174325],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅɃĀȳ","boundary":[0.8191268754280022,0.8011287418328276,0.8676514349747868,0.8165627687174325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5149,0.11667,0.86766,0.81656],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/319dcfff44562a20276fb61dc9421722.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/932827dd657d43736dcaf7471cd776b8.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.06717,0.11763,0.11288]},"elements":[{"words":[{"str":"۱۳","boundary":[0.13235447923800028,0.06716653315008501,0.15078192118533265,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.06717,0.15078,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۹۱","boundary":[0.1323528191080952,0.14261040841374958,0.15477391105854035,0.1580444352983545],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۱","boundary":[0.13235281910809518,0.1661287785805106,0.15477391105854033,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۲","boundary":[0.13235281910809493,0.1896471487472716,0.1573232480441592,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۲","boundary":[0.13235281910809482,0.21316551891403263,0.15732324804415906,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۳","boundary":[0.1323528191080946,0.23668388908079363,0.1600686878748256,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۴","boundary":[0.13235499802859493,0.26020225924755463,0.1586109900599714,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۶","boundary":[0.13235499802859468,0.2837206294143157,0.15837130880491296,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۹","boundary":[0.13235499802859457,0.3072389995810767,0.15752152980970643,0.32267302646568163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.14261,0.16007,0.32267],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲۰۳","boundary":[0.1323528191080952,0.37779557998868174,0.15937143331465686,0.3932296068732867],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۳","boundary":[0.13235281910809507,0.40131395015544274,0.15937143331465672,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۴","boundary":[0.13235281910809507,0.4248323203222038,0.1579115565793022,0.4402663472068087],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۵","boundary":[0.13235064018759438,0.4483506904889648,0.15827979414389146,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۵","boundary":[0.13235281910809482,0.4718690606557258,0.15828197306439193,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۷","boundary":[0.13235499802859527,0.4953874308224868,0.15950434746518868,0.5108214577070918],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.3778,0.1595,0.51082],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲۱۱","boundary":[0.1323528191080952,0.5659437172486275,0.1545778082134927,0.5813777441332324],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۱","boundary":[0.1323528191080953,0.5894620874153885,0.15457780821349282,0.6048961142999935],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۲","boundary":[0.13235281910809518,0.6129804575821495,0.1571271451991118,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۲","boundary":[0.1323549980285954,0.6364988277489104,0.15712932411961203,0.6519328546335154],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۳","boundary":[0.13236153479009677,0.6600171979156714,0.15988130071178014,0.6754512248002763],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۳","boundary":[0.132363713710597,0.6835355680824324,0.15988347963228033,0.6989695949670374],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۴","boundary":[0.13236371371059685,0.7070539382491935,0.15842360289692567,0.7224879651337983],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۸","boundary":[0.13236589263109733,0.7305723084159543,0.16001639378281243,0.7460063353005593],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۹","boundary":[0.13236371371059685,0.7540906785827154,0.15733414264666112,0.7695247054673203],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۱","boundary":[0.13236371371059685,0.7776090487494765,0.1571380398016135,0.7930430756340814],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۵","boundary":[0.13235624312602454,0.8011287418328276,0.16133588578306246,0.8165627687174325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.56594,0.16134,0.81656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲۲۹","boundary":[0.1323528191080952,0.8716844402960394,0.15987258502977858,0.8871184671806444],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.87168,0.15987,0.88712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.17647035630538088,0.06716653315008501,0.22056755691132832,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.2237010521073274,0.06716653315008501,0.2717618128618564,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17647,0.06717,0.27176,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ɸôȰĜÿôĜ","boundary":[0.5588868828985868,0.11666698514658662,0.6111087592604122,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"IJģɠɓ","boundary":[0.6168561289920936,0.11666698514658662,0.6622025773516778,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȹ","boundary":[0.6659627715868767,0.11666698514658662,0.7033206748428065,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.7070758886882899,0.11666698514658662,0.7693805640291353,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7731382680694765,0.11666698514658662,0.7798368922368176,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýɊóīý","boundary":[0.7798368922368176,0.11666698514658662,0.8387549025711263,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8425126066114675,0.11666698514658662,0.8823557243354294,0.13430587301470653],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8406283591691049,0.14261040841374958,0.8823546867542386,0.1580444352983545],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.701855091410903,0.1661287785805106,0.7553040112888834,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȑ","boundary":[0.7585723920396771,0.1661287785805106,0.7912779887526199,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7960694349332835,0.1661287785805106,0.8021922015397703,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȸȫ","boundary":[0.8054605822905642,0.1661287785805106,0.8463807092905018,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȑ","boundary":[0.8496490900412955,0.1661287785805106,0.8823546867542383,0.18156280546511552],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȸȫ","boundary":[0.7525149930482058,0.1896471487472716,0.7934351200481435,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȑ","boundary":[0.7967035007989373,0.1896471487472716,0.8294090975118801,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȅħİó","boundary":[0.8326774782626738,0.1896471487472716,0.8823568656747388,0.20508117563187653],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþüĴĈ","boundary":[0.6335263234348084,0.21316551891403263,0.7006370748511066,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.7039054556019003,0.21316551891403263,0.7134927058042287,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈȉȄĨ","boundary":[0.7167610865550225,0.21316551891403263,0.7577683703749813,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȉɃÿ","boundary":[0.7625576376351445,0.21316551891403263,0.791275809832119,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7960694349332831,0.21316551891403263,0.80219220153977,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȸȫ","boundary":[0.8054605822905637,0.21316551891403263,0.8463807092905015,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȑ","boundary":[0.8496490900412952,0.21316551891403263,0.882354686754238,0.22859954579863753],"dir":"ltr"},{"str":"؟ȂĄó","boundary":[0.6650553030774652,0.23668388908079363,0.7107690551785671,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"IJăĜ","boundary":[0.7140374359293609,0.23668388908079363,0.7472223951524201,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȞ","boundary":[0.7522317333831365,0.23668388908079363,0.7731929485982272,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.7779865736993913,0.23668388908079363,0.7959844570337622,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8009959741849793,0.23668388908079363,0.813677291498059,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȉĨ","boundary":[0.8169456722488527,0.23668388908079363,0.859696092469235,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀɃ","boundary":[0.8629644732200287,0.23668388908079363,0.8823568656747383,0.25211791596539856],"dir":"ltr"},{"str":"؟þȈĨóþĜ","boundary":[0.6606756728714014,0.26020225924755463,0.7175672871402179,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȸȫ","boundary":[0.722578804291435,0.26020225924755463,0.7634989312913727,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȑ","boundary":[0.7667673120421664,0.26020225924755463,0.7994729087551091,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.8027412895059028,0.26020225924755463,0.8123285397082312,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȒĬĨ","boundary":[0.8155969204590249,0.26020225924755463,0.8392599970947717,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĨóĬĐ","boundary":[0.8425283778455654,0.26020225924755463,0.8823590445952386,0.27563628613215957],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȸȫ","boundary":[0.6767996845753169,0.2837206294143157,0.7177198115752547,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȑ","boundary":[0.7209881923260484,0.2837206294143157,0.7536937890389911,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȄįɳ","boundary":[0.7569621697897848,0.2837206294143157,0.7915198489281775,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7947882296789712,0.2837206294143157,0.8823546867542373,0.29915465629892063],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȸȫ","boundary":[0.7327521841084054,0.3072389995810767,0.7736723111083431,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȑ","boundary":[0.7769406918591368,0.3072389995810767,0.8096462885720795,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȅĠĭȢóþȐó","boundary":[0.8129146693228733,0.3072389995810767,0.8823568656747378,0.32267302646568163],"dir":"ltr"},{"str":"ɑȸóý","boundary":[0.5984789059743925,0.351852303712251,0.6407873166075244,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.6445475108427233,0.351852303712251,0.6715661250492849,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"ŃʜþĨ","boundary":[0.6723106933117515,0.351852303712251,0.7053057751769075,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.7090659694121064,0.351852303712251,0.7713681545580942,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7751283487932931,0.351852303712251,0.7818269729606342,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýɍȭĄ","boundary":[0.7818269729606342,0.351852303712251,0.8387528274087448,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8425130216439437,0.351852303712251,0.8823561393679056,0.3694911915803709],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8406283591691048,0.37779557998868174,0.8823546867542384,0.3932296068732867],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȐóý","boundary":[0.7488544066073168,0.40131395015544274,0.7850680653261116,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7883364460769053,0.40131395015544274,0.8118034198676044,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8133286642179749,0.40131395015544274,0.8424172529000392,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȍóĀɃ","boundary":[0.8456834547303325,0.40131395015544274,0.8823546867542383,0.4167479770400477],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȐóý","boundary":[0.7664361161260868,0.4248323203222038,0.8026497748448815,0.4402663472068087],"dir":"ltr"},{"str":"čóĬȐó","boundary":[0.8059181555956753,0.4248323203222038,0.8338737056174644,0.4402663472068087],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8386651517981281,0.4248323203222038,0.844787918404615,0.4402663472068087],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.8480562991554087,0.4248323203222038,0.8823525078337378,0.4402663472068087],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȐóý","boundary":[0.5762403245553962,0.4483506904889648,0.612453983274191,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6157223640249847,0.4483506904889648,0.6391893378156838,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6407145821660543,0.4483506904889648,0.6698031708481186,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6730715515989123,0.4483506904889648,0.7606423665151795,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7639107472659732,0.4483506904889648,0.7821047334453918,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.7840635829753675,0.4483506904889648,0.805090165805474,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİýĀěȍ","boundary":[0.8083585465562677,0.4483506904889648,0.8680609682707668,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.870021996721243,0.4483506904889648,0.87614476332773,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8770163315279418,0.4483506904889648,0.8823546867542382,0.46378471737356974],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȐóý","boundary":[0.6723525078337376,0.4718690606557258,0.7085661665525324,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7118345473033261,0.4718690606557258,0.7353015210940251,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7368267654443956,0.4718690606557258,0.76591535412646,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7691837348772537,0.4718690606557258,0.793936271763265,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7954615161136355,0.4718690606557258,0.8371224760837531,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȓôăĨ","boundary":[0.8403908568345467,0.4718690606557258,0.8823568656747386,0.48730308754033075],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȐóý","boundary":[0.6845566415572014,0.4953874308224868,0.7207703002759962,0.5108214577070918],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7240386810267899,0.4953874308224868,0.7475056548174891,0.5108214577070918],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7490308991678595,0.4953874308224868,0.7781194878499238,0.5108214577070918],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7813856896802172,0.4953874308224868,0.8384298283840707,0.5108214577070918],"dir":"ltr"},{"str":"ıóȥȝó","boundary":[0.8416982091348644,0.4953874308224868,0.8823568656747387,0.5108214577070918],"dir":"ltr"},{"str":"īŃȭȸ","boundary":[0.6278109112038017,0.5400004409721968,0.6518910954782211,0.5576393288403166],"dir":"ltr"},{"str":"ɺȭĨȡȹ","boundary":[0.6556512897134201,0.5400004409721968,0.6943240158542406,0.5576393288403166],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.6980817198945818,0.5400004409721968,0.7603863952354272,0.5576393288403166],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7641465894706261,0.5400004409721968,0.7708452136379672,0.5576393288403166],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýÿôįɆ","boundary":[0.7708452136379672,0.5400004409721968,0.8387727489676067,0.5576393288403166],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8425080412542283,0.5400004409721968,0.8823511589781902,0.5576393288403166],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.840628359169105,0.5659437172486275,0.8823546867542387,0.5813777441332324],"dir":"ltr"},{"str":"īŃȅȐ","boundary":[0.7174343729896866,0.5894620874153885,0.7399208325551476,0.6048961142999935],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĨǹȑ","boundary":[0.7431892133059413,0.5894620874153885,0.7796643424847995,0.6048961142999935],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7829327232355933,0.5894620874153885,0.8399768619394468,0.6048961142999935],"dir":"ltr"},{"str":"ȼþİ","boundary":[0.8432452426902405,0.5894620874153885,0.8823568656747391,0.6048961142999935],"dir":"ltr"},{"str":"īŃȅȐ","boundary":[0.5446939135487351,0.6129804575821495,0.5671803731141961,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĨǹȑ","boundary":[0.5704487538649898,0.6129804575821495,0.606923883043848,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6101922637946419,0.6129804575821495,0.6228735811077215,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6261419618585152,0.6129804575821495,0.6695024798190456,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6727708605698394,0.6129804575821495,0.7070670692481684,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7103332710784617,0.6129804575821495,0.735085807964473,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7366110523148435,0.6129804575821495,0.7782720122849611,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7815403930357547,0.6129804575821495,0.8050073668264539,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8065326111768243,0.6129804575821495,0.8356211998588886,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěȍ","boundary":[0.838887401689182,0.6129804575821495,0.8680631471912675,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8700219967212431,0.6129804575821495,0.8761447633277301,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8770163315279418,0.6129804575821495,0.8823546867542382,0.6284144844667544],"dir":"ltr"},{"str":"īŃȅȐ","boundary":[0.543693789038992,0.6364988277489104,0.566180248604453,0.6519328546335154],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĨǹȑ","boundary":[0.5694486293552468,0.6364988277489104,0.605923758534105,0.6519328546335154],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6107173836352692,0.6364988277489104,0.6168401502417561,0.6519328546335154],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.6216337753429203,0.6364988277489104,0.6396316586772912,0.6519328546335154],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6461684201788787,0.6364988277489104,0.6522911867853656,0.6519328546335154],"dir":"ltr"},{"str":"ȀăĜ","boundary":[0.6555595675361593,0.6364988277489104,0.6948019257506896,0.6519328546335154],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6998134429019066,0.6364988277489104,0.7873842578181738,0.6519328546335154],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĀĜ","boundary":[0.7906526385689675,0.6364988277489104,0.8230096080018255,0.6519328546335154],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȞÿôȇěȍ","boundary":[0.8280211251530427,0.6364988277489104,0.8823634024362401,0.6519328546335154],"dir":"ltr"},{"str":"īŃȅȐ","boundary":[0.5727867355620572,0.6600171979156714,0.5952731951275182,0.6754512248002763],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĨǹȑ","boundary":[0.5985415758783119,0.6600171979156714,0.6350167050571701,0.6754512248002763],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.6382850858079638,0.6600171979156714,0.7197963228122595,0.6754512248002763],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7245899479134236,0.6600171979156714,0.7307127145199105,0.6754512248002763],"dir":"ltr"},{"str":"ôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7339810952707042,0.6600171979156714,0.8061687314532355,0.6754512248002763],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈȌĮȉĄý","boundary":[0.8094371122040293,0.6600171979156714,0.8823634024362399,0.6754512248002763],"dir":"ltr"},{"str":"īŃȅȐ","boundary":[0.7158982340368125,0.6835355680824324,0.7383846936022735,0.6989695949670374],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĨǹȑ","boundary":[0.7416530743530673,0.6835355680824324,0.7781282035319256,0.6989695949670374],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7813965842827193,0.6835355680824324,0.8384407229865728,0.6989695949670374],"dir":"ltr"},{"str":"ıóȥȝó","boundary":[0.8417091037373665,0.6835355680824324,0.8823677602772408,0.6989695949670374],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.7294729087551091,0.7070539382491935,0.7728334267156395,0.7224879651337983],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7761018074664332,0.7070539382491935,0.8103980161447623,0.7224879651337983],"dir":"ltr"},{"str":"ıɺɴ","boundary":[0.813666396895556,0.7070539382491935,0.839965967336943,0.7224879651337983],"dir":"ltr"},{"str":"łĮĨôȐĀɳ","boundary":[0.8419248168669188,0.7070539382491935,0.8823655813567401,0.7224879651337983],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜ","boundary":[0.7492161074104039,0.7305723084159543,0.7982200294673049,0.7460063353005593],"dir":"ltr"},{"str":"ȨȢ","boundary":[0.8032293676980213,0.7305723084159543,0.828831683579239,0.7460063353005593],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.830136856959056,0.7305723084159543,0.8391793770362521,0.7460063353005593],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀȄȝ","boundary":[0.8424477577870458,0.7305723084159543,0.8823655813567401,0.7460063353005593],"dir":"ltr"},{"str":"īŃȅȐ","boundary":[0.751238145634895,0.7540906785827154,0.773724605200356,0.7695247054673203],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĨǹȑ","boundary":[0.7769929859511497,0.7540906785827154,0.8134681151300079,0.7695247054673203],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮĨôȐĀɳ","boundary":[0.8167364958808017,0.7540906785827154,0.8823655813567403,0.7695247054673203],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7148623129759905,0.7776103716660665,0.7302454917097264,0.7930443985506714],"dir":"ltr"},{"str":"łóýĮğȐ","boundary":[0.731117059909938,0.7776103716660665,0.7724838656124842,0.7930443985506714],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7772665961111458,0.7776103716660665,0.7833893627176327,0.7930443985506714],"dir":"ltr"},{"str":"ȱɀü","boundary":[0.7866577434684264,0.7776103716660665,0.8220434123970201,0.7930443985506714],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.8253117931478138,0.7776103716660665,0.8823559318516674,0.7930443985506714],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃɴȡȏȼôċďȐó","boundary":[0.728593869970325,0.8011287418328276,0.822047770238021,0.8165627687174325],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.8253161509888147,0.8011287418328276,0.8823602896926682,0.8165627687174325],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȱĄó","boundary":[0.5835875407250617,0.8457411640196085,0.6422565315735955,0.8633800518877285],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.6460167258087945,0.8457411640196085,0.6730353400153561,0.8633800518877285],"dir":"ltr"},{"str":"ŃʜþĨ","boundary":[0.673777418082965,0.8457411640196085,0.7067724999481209,0.8633800518877285],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.7105326941833199,0.8457411640196085,0.7728373695241653,0.8633800518877285],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7765975637593642,0.8457411640196085,0.7832961879267053,0.8633800518877285],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİýɍȸôȷ","boundary":[0.7832961879267053,0.8457411640196085,0.8387453568241715,0.8633800518877285],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8425080412542283,0.8457411640196085,0.8823511589781902,0.8633800518877285],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8406283591691049,0.8716844402960394,0.8823546867542386,0.8871184671806444],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54369,0.11667,0.88237,0.88712],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/7a5479968fd85429b63a31190900a45b.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/20b4578fd1496d274eafb903df5e43d3.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13234,0.09665]},"elements":[{"words":[{"str":"۲۲۹","boundary":[0.11764697337566665,0.11180541366866831,0.14516673929735,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۹","boundary":[0.117649152296167,0.13532378383542934,0.14516891821785038,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳۱","boundary":[0.11764915229616713,0.15884215400219034,0.1451689182178505,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳۴","boundary":[0.11764915229616713,0.18236052416895138,0.14900381829878181,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳۴","boundary":[0.11765133121666757,0.20587889433571238,0.1490059972192823,0.2213129212203173],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.11181,0.14901,0.22131],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲۳۷","boundary":[0.11764697337566665,0.276435180761853,0.15059225134366763,0.2918692076464579],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳۷","boundary":[0.11764697337566667,0.29995355092861403,0.1505922513436677,0.31538757781321897],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳۸","boundary":[0.117649152296167,0.32347192109537504,0.15059443026416802,0.33890594797997997],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳۸","boundary":[0.11764697337566632,0.3469902912621361,0.15059225134366733,0.362424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳۹","boundary":[0.11764915229616653,0.3705086614288971,0.14791435804851666,0.38594268831350204],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۰","boundary":[0.11765133121666699,0.3940270315956581,0.14321006868787411,0.40946105848026304],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۱","boundary":[0.11765133121666686,0.4175454017624191,0.1437112204029957,0.43297942864702404],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۱","boundary":[0.11765133121666686,0.44106377192918017,0.1437112204029957,0.4564977988137851],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۲","boundary":[0.11765133121666663,0.4645821420959412,0.1462605573886146,0.4800161689805461],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۴","boundary":[0.11765351013716709,0.4881005122627022,0.14754829940442726,0.5035345391473072],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.27644,0.15059,0.50353],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲۴۷","boundary":[0.11764697337566665,0.5586573866517717,0.14913237460831313,0.5740914135363766],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۷","boundary":[0.11764697337566679,0.5821757568185326,0.14913237460831325,0.5976097837031376],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۸","boundary":[0.11764915229616713,0.6056941269852937,0.14913455352881358,0.6211281538698986],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۸","boundary":[0.11764915229616713,0.6292124971520547,0.14913455352881358,0.6446465240366596],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۱","boundary":[0.117649152296167,0.6527308673188156,0.14407945796758578,0.6681648942034205],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۲","boundary":[0.11764915229616676,0.6762492374855765,0.1466287949532047,0.6916832643701815],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۳","boundary":[0.11764915229616653,0.6997676076523376,0.14937423478387118,0.7152016345369425],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۴","boundary":[0.11764915229616642,0.7232859778190986,0.14791435804851655,0.7387200047037036],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۵","boundary":[0.11765133121666699,0.7468043479858595,0.14828695345410708,0.7622383748704644],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۵","boundary":[0.11765133121666675,0.7703227181526205,0.14828695345410683,0.7857567450372255],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.55866,0.14937,0.78576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲۵۹","boundary":[0.11764718089190479,0.8408795925416903,0.14682292639399033,0.8563136194262952],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۰","boundary":[0.11764718089190476,0.8643979627084514,0.14296623710805367,0.8798319895930563],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۰","boundary":[0.11764718089190464,0.8879163328752123,0.14296623710805353,0.9033503597598173],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.84088,0.14682,0.90335],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.728238809686858,0.06716653315008501,0.7723360102928054,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.7754695054888044,0.06716653315008501,0.8235302662433336,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72824,0.06717,0.82353,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۴","boundary":[0.8510220174728672,0.06716653315008501,0.8676482184730955,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85102,0.06717,0.86765,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ýóþďȉĄó","boundary":[0.707892568843512,0.11180541366866831,0.7623220029467306,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7655903836975243,0.11180541366866831,0.7890573574882234,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7905826018385939,0.11180541366866831,0.8196711905206582,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"Ⱦȍ","boundary":[0.8229395712714519,0.11180541366866831,0.8476049513374421,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"Ńďȑ","boundary":[0.8491301956878125,0.11180541366866831,0.8676510199423104,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"؟ȂăȅȞ","boundary":[0.7485098258938762,0.13532378383542934,0.8099553840087986,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȉĄó","boundary":[0.8132237647595923,0.13532378383542934,0.8676531988628109,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȉĄó","boundary":[0.7159349644109652,0.15884215400219034,0.7703643985141837,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7736327792649774,0.15884215400219034,0.7970997530556765,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7986228184855464,0.15884215400219034,0.8277114071676107,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȍóĀɃ","boundary":[0.8309797879184045,0.15884215400219034,0.8676510199423104,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȉĄó","boundary":[0.651114258440723,0.18236052416895138,0.7055436925439416,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7088120732947353,0.18236052416895138,0.7322790470854343,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7338021125153043,0.18236052416895138,0.7628907011973686,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7661590819481624,0.18236052416895138,0.8232032206520159,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.8264716014028096,0.18236052416895138,0.8446655875822282,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8466244371122039,0.18236052416895138,0.8676510199423104,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȉĄó","boundary":[0.6516393782813504,0.20587889433571238,0.706068812384569,0.2213129212203173],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7093371931353627,0.20587889433571238,0.7328041669260618,0.2213129212203173],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7343272323559317,0.20587889433571238,0.763415821037996,0.2213129212203173],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7666842017887898,0.20587889433571238,0.8237283404926434,0.2213129212203173],"dir":"ltr"},{"str":"ıóȥȝó","boundary":[0.8269967212434371,0.20587889433571238,0.8676553777833114,0.2213129212203173],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.5509037332171242,0.2504919044854223,0.5675581564257403,0.2681307923535422],"dir":"ltr"},{"str":"ʟôăįʛ","boundary":[0.5690298615866691,0.2504919044854223,0.6114926643009815,0.2681307923535422],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6164680736267611,0.2504919044854223,0.6236149328684969,0.2681307923535422],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȭĠýôȵ","boundary":[0.6273751271036958,0.2504919044854223,0.6841615306397725,0.2681307923535422],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.6879117640955404,0.2504919044854223,0.7502164394363859,0.2681307923535422],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7539741434767271,0.2504919044854223,0.7606727676440682,0.2681307923535422],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİýɍȸôɓ","boundary":[0.7606727676440682,0.2504919044854223,0.8240581875531762,0.2681307923535422],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8278059308140863,0.2504919044854223,0.8676490485380481,0.2681307923535422],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8259203345161759,0.276435180761853,0.8676466621013095,0.2918692076464579],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6715263856896803,0.29995355092861403,0.7148869036502107,0.31538757781321897],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7181552844010044,0.29995355092861403,0.7524514930793335,0.31538757781321897],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7557198738301272,0.29995355092861403,0.7804724107161385,0.31538757781321897],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7819976550665089,0.29995355092861403,0.8236586150366266,0.31538757781321897],"dir":"ltr"},{"str":"ĮďĄĬȑ","boundary":[0.8269269957874202,0.29995355092861403,0.8676510199423104,0.31538757781321897],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.621282657867978,0.32347192109537504,0.6646431758285084,0.33890594797997997],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6679115565793021,0.32347192109537504,0.7022077652576312,0.33890594797997997],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7054761460084249,0.32347192109537504,0.7302286828944362,0.33890594797997997],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7317539272448066,0.32347192109537504,0.7734148872149244,0.33890594797997997],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7766810890452175,0.32347192109537504,0.794875075224636,0.33890594797997997],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.7968361036751123,0.32347192109537504,0.8178626865052187,0.33890594797997997],"dir":"ltr"},{"str":"ȼóþİó","boundary":[0.8211288883355119,0.32347192109537504,0.8676488410218097,0.33890594797997997],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6235923135985387,0.3469902912621361,0.6669528315590691,0.362424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6702212123098629,0.3469902912621361,0.7045174209881919,0.362424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7077836228184852,0.3469902912621361,0.7325361597044965,0.362424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.734061404054867,0.3469902912621361,0.7757223640249846,0.362424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7789907447757782,0.3469902912621361,0.7971847309551968,0.362424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.799145759405673,0.3469902912621361,0.8201723422357795,0.362424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɀăģɃ","boundary":[0.826709103737367,0.3469902912621361,0.86765101994231,0.362424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6271461329349015,0.3705086614288971,0.6705066508954319,0.38594268831350204],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6737750316462257,0.3705086614288971,0.7080712403245547,0.38594268831350204],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.711337442154848,0.3705086614288971,0.7360899790408593,0.38594268831350204],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7376152233912298,0.3705086614288971,0.7792761833613474,0.38594268831350204],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.782544564112141,0.3705086614288971,0.8007385502915596,0.38594268831350204],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8026973998215353,0.3705086614288971,0.8237239826516418,0.38594268831350204],"dir":"ltr"},{"str":"ıóȥȝó","boundary":[0.8269923634024355,0.3705086614288971,0.8676510199423098,0.38594268831350204],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȅĠýôȍ","boundary":[0.6340533109215789,0.3940270315956581,0.6864563489593054,0.40946105848026304],"dir":"ltr"},{"str":"ĞȈİĀɃ","boundary":[0.6897247297100991,0.3940270315956581,0.7381185540268519,0.40946105848026304],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȚȍó","boundary":[0.7413869347776456,0.3940270315956581,0.7768161821162498,0.40946105848026304],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7800845628670435,0.3940270315956581,0.8676531988628101,0.40946105848026304],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.6676958434497491,0.4175454017624191,0.7211447633277296,0.43297942864702404],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȅĠýôȍ","boundary":[0.7244131440785233,0.4175454017624191,0.7768161821162498,0.43297942864702404],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7800845628670435,0.4175454017624191,0.8676531988628101,0.43297942864702404],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĮɁģüīý","boundary":[0.6476933532548913,0.44106377192918017,0.7158499865114436,0.4564977988137851],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7206414326921072,0.44106377192918017,0.7267641992985941,0.4564977988137851],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĮɁģü","boundary":[0.7300325800493879,0.44106377192918017,0.7839608624374846,0.4564977988137851],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȑ","boundary":[0.7872292431882784,0.44106377192918017,0.8119817800742897,0.4564977988137851],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȅĠýôȍ","boundary":[0.8152501608250834,0.44106377192918017,0.8676531988628099,0.4564977988137851],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȐĀȅĠýôȍ","boundary":[0.6974816866919825,0.4645821420959412,0.756465064641307,0.4800161689805461],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.7597334453921009,0.4645821420959412,0.807342858328663,0.4800161689805461],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.8106112390794568,0.4645821420959412,0.8676553777833104,0.4800161689805461],"dir":"ltr"},{"str":"ıýĀɃ","boundary":[0.6863713710597844,0.4881005122627022,0.7211469422482298,0.5035345391473072],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȅĠýôȍ","boundary":[0.7244153229990236,0.4881005122627022,0.77681836103675,0.5035345391473072],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7800867417875437,0.4881005122627022,0.867657556703811,0.5035345391473072],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóýôȷ","boundary":[0.6461246342526302,0.5327141103753409,0.6939612774699621,0.5503529982434608],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.6977189815103032,0.5327141103753409,0.7600236568511486,0.5503529982434608],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7637838510863475,0.5327141103753409,0.7704824752536886,0.5503529982434608],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİþɨİ","boundary":[0.7704824752536886,0.5327141103753409,0.8240465666438399,0.5503529982434608],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8278067608790388,0.5327141103753409,0.8676498786030007,0.5503529982434608],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.825920334516176,0.5586573866517717,0.8676466621013096,0.5740914135363766],"dir":"ltr"},{"str":"łóý","boundary":[0.665187905953641,0.5821757568185326,0.6823360102928056,0.5976097837031376],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôȅȐ","boundary":[0.6871296353939698,0.5821757568185326,0.7088098943742349,0.5976097837031376],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.7120782751250286,0.5821757568185326,0.7665512876382578,0.5976097837031376],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7698196683890516,0.5821757568185326,0.8268638070929051,0.5976097837031376],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8301321878436988,0.5821757568185326,0.8428135051567786,0.5976097837031376],"dir":"ltr"},{"str":"óĀȞ","boundary":[0.8460818859075723,0.5821757568185326,0.8676531988628109,0.5976097837031376],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȍ؟","boundary":[0.638517919027164,0.5821757568185326,0.6632268775031648,0.5976097837031376],"dir":"rtl"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.6796777272821598,0.6056941269852937,0.734150739795389,0.6211281538698986],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7374191205461827,0.6056941269852937,0.7944632592500362,0.6211281538698986],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJĠȦɴ","boundary":[0.79773164000083,0.6056941269852937,0.8595672248853472,0.6211281538698986],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8615282533358235,0.6056941269852937,0.8676510199423104,0.6211281538698986],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.7002467368071551,0.6292124971520547,0.7547197493203843,0.6446465240366596],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.757988130071178,0.6292124971520547,0.8150322687750315,0.6446465240366596],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȉȟôĄ","boundary":[0.8198215360351947,0.6292124971520547,0.86764884102181,0.6446465240366596],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.6993098009919274,0.6527308673188156,0.7537828135051566,0.6681648942034205],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7570511942559504,0.6527308673188156,0.8140953329598039,0.6681648942034205],"dir":"ltr"},{"str":"ıŅȉûĨ","boundary":[0.8173637137105976,0.6527308673188156,0.8676531988628107,0.6681648942034205],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.7116642802299276,0.6762492374855765,0.7661372927431567,0.6916832643701815],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7694056734939504,0.6762492374855765,0.8264498121978039,0.6916832643701815],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅĈó","boundary":[0.8297181929485976,0.6762492374855765,0.8676531988628104,0.6916832643701815],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.7084176886841389,0.6997676076523376,0.7628907011973681,0.7152016345369425],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7661590819481618,0.6997676076523376,0.8232032206520153,0.7152016345369425],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.8264716014028091,0.6997676076523376,0.8446655875822275,0.7152016345369425],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8466244371122034,0.6997676076523376,0.8676510199423098,0.7152016345369425],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.666451679843947,0.7232859778190986,0.7209246923571762,0.7387200047037036],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȜȌ","boundary":[0.7241930731079699,0.7232859778190986,0.7626510199423098,0.7387200047037036],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȒó","boundary":[0.7635225881425214,0.7232859778190986,0.7768140031957493,0.7387200047037036],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7800823839465431,0.7232859778190986,0.8676531988628102,0.7387200047037036],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.6236184606445447,0.7468043479858595,0.6780914731577738,0.7622383748704644],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6813598539085676,0.7468043479858595,0.7384039926124211,0.7622383748704644],"dir":"ltr"},{"str":"IJȪȜȌ","boundary":[0.7416723733632148,0.7468043479858595,0.7858173027039357,0.7622383748704644],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȒó","boundary":[0.7866845130631464,0.7468043479858595,0.7999759281163742,0.7622383748704644],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİÿôȅďĨ","boundary":[0.8032443088671679,0.7468043479858595,0.8676531988628101,0.7622383748704644],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĈ","boundary":[0.5801925750689982,0.7703227181526205,0.6163408661727772,0.7857567450372255],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6196092469235709,0.7703227181526205,0.64307622071427,0.7857567450372255],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6445992861441399,0.7703227181526205,0.6736878748262042,0.7857567450372255],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈħȐóĬȑ","boundary":[0.676956255576998,0.7703227181526205,0.7386850733569894,0.7857567450372255],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7434765195376529,0.7703227181526205,0.7495992861441398,0.7857567450372255],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.7528676668949336,0.7703227181526205,0.8073406794081628,0.7857567450372255],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.8106090601589565,0.7703227181526205,0.86765319886281,0.7857567450372255],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôȰĜÿôĜ","boundary":[0.5871339932349706,0.8149363162652594,0.6393558695967959,0.8325752041333794],"dir":"ltr"},{"str":"Ċȴóī","boundary":[0.6451032393284774,0.8149363162652594,0.6796671439540144,0.8325752041333794],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.6809122413828881,0.8149363162652594,0.6871377285272572,0.8325752041333794],"dir":"ltr"},{"str":"ıʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.6908979227624561,0.8149363162652594,0.7532025981033015,0.8325752041333794],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7569603021436427,0.8149363162652594,0.7636589263109839,0.8325752041333794],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİþɂİ","boundary":[0.7636589263109839,0.8149363162652594,0.8240461516113636,0.8325752041333794],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.8278063458465625,0.8149363162652594,0.8676494635705244,0.8325752041333794],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8259205420324139,0.8408795925416903,0.8676468696175476,0.8563136194262952],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜ","boundary":[0.6679967419950611,0.8643979627084514,0.7170006640519621,0.8798319895930563],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȌóī","boundary":[0.7220121812031791,0.8643979627084514,0.7513404511403016,0.8798319895930563],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7522098404200127,0.8643979627084514,0.7575481956463092,0.8798319895930563],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.760816576397103,0.8643979627084514,0.8178607151009566,0.8798319895930563],"dir":"ltr"},{"str":"ȼóþİó","boundary":[0.8211290958517503,0.8643979627084514,0.867649048538048,0.8798319895930563],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜĊȌóī","boundary":[0.6332887173421319,0.8879163328752123,0.7116209093361554,0.9033503597598173],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7124902986158665,0.8879163328752123,0.717828653842163,0.9033503597598173],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7210970345929568,0.8879163328752123,0.7458495714789682,0.9033503597598173],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7473769947498391,0.8879163328752123,0.7890379547199569,0.9033503597598173],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȅĠȂįȝ","boundary":[0.79230415655025,0.8879163328752123,0.867649048538048,0.9033503597598173],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5509,0.11181,0.86766,0.90335],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/3fa880b6aaefa10665815d6d7c5b8ef9.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/e956e7c2d822aa87322591f662dced9e.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.06717,0.11763,0.63758]},"elements":[{"words":[{"str":"۱۵","boundary":[0.13235447923800028,0.06716653315008501,0.14945381726120058,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.06717,0.14945,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲۶۰","boundary":[0.1323528191080952,0.11180541366866831,0.15767187532424412,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۱","boundary":[0.1323571769490962,0.13532378383542934,0.1581773848803668,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۳","boundary":[0.13235935586959643,0.15884215400219034,0.1634743406171529,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۴","boundary":[0.13235935586959643,0.18236052416895138,0.16201446388179838,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۷","boundary":[0.13236153479009677,0.20587889433571238,0.163607254767685,0.2213129212203173],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۸","boundary":[0.13236153479009663,0.22939726450247339,0.1636072547676849,0.24483129138707832],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.11181,0.16361,0.24483],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲۷۱","boundary":[0.1323528191080952,0.29995369791934623,0.16000332025981034,0.31538772480395116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.29995,0.16,0.31539],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲۸۶","boundary":[0.13235281910809518,0.3469904382528682,0.16359853908568342,0.3624244651374731],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.34699,0.1636,0.36242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.17647035630538088,0.06716653315008501,0.22056755691132832,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.2237010521073274,0.06716653315008501,0.2717618128618564,0.08186560637351827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17647,0.06717,0.27176,0.08187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ɐôȈĜÿôĜĊȌóī","boundary":[0.6668855962979103,0.11180541366866831,0.7452177882919339,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.746087177571645,0.11180541366866831,0.7514255327979414,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7546939135487353,0.11180541366866831,0.8117380522525888,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȈȅĨȢȩɮɶ","boundary":[0.8150064330033825,0.11180541366866831,0.8823677602772416,0.12723944055327324],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜ","boundary":[0.5885817302703935,0.13532378383542934,0.6375856523272945,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȌóī","boundary":[0.6425971694785115,0.13532378383542934,0.6719254394156341,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.6727948286953452,0.13532378383542934,0.6781331839216417,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6814015646724355,0.13532378383542934,0.6940828819855152,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6973512627363089,0.13532378383542934,0.7407117806968393,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.743980161447633,0.13532378383542934,0.7782763701259621,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7815447508767558,0.13532378383542934,0.8050117246674549,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.8065347900973248,0.13532378383542934,0.8356233787793891,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěȍ","boundary":[0.8388917595301829,0.13532378383542934,0.8680675050322685,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.8700263545622442,0.13532378383542934,0.8761491211687311,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.8770206893689428,0.13532378383542934,0.8823590445952392,0.15075781072003425],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜ","boundary":[0.6771090912863929,0.15884215400219034,0.7261130133432938,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȌóī","boundary":[0.7311245304945109,0.15884215400219034,0.7604528004316334,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7613221897113445,0.15884215400219034,0.7666605449376409,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄôȅĄ","boundary":[0.7699289256884347,0.15884215400219034,0.826341177447135,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôȜȉȐó","boundary":[0.8296095581979287,0.15884215400219034,0.8823612235157398,0.17427618088679528],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜ","boundary":[0.6880472721990492,0.18236052416895138,0.7370511942559501,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȌóī","boundary":[0.7420627114071672,0.18236052416895138,0.7713909813442897,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7722625495445015,0.18236052416895138,0.7776009047707978,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.7808692855215916,0.18236052416895138,0.8379134242254451,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.8411818049762388,0.18236052416895138,0.8593757911556573,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8613368196061336,0.18236052416895138,0.88236340243624,0.19779455105355628],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜ","boundary":[0.7225613729274311,0.20587889433571238,0.771565294984332,0.2213129212203173],"dir":"ltr"},{"str":"ıóþĈ","boundary":[0.7765746332150485,0.20587889433571238,0.8220487040610922,0.2213129212203173],"dir":"ltr"},{"str":"ıɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.8253170848118859,0.20587889433571238,0.8823612235157394,0.2213129212203173],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜ","boundary":[0.7109063271701005,0.22939726450247339,0.7599102492270015,0.24483129138707832],"dir":"ltr"},{"str":"ıóþĈ","boundary":[0.7649217663782184,0.22939726450247339,0.8103958372242621,0.24483129138707832],"dir":"ltr"},{"str":"ıɺɴ","boundary":[0.8136642179750558,0.22939726450247339,0.8399637884164429,0.24483129138707832],"dir":"ltr"},{"str":"łĮĨôȐĀɳ","boundary":[0.8419226379464186,0.22939726450247339,0.88236340243624,0.24483129138707832],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.46764821847309557,0.2740104216429155,0.5192500363153417,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȴôȰĨ","boundary":[0.5230027599659673,0.2740104216429155,0.5590856834547303,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȵ","boundary":[0.5628433874950716,0.2740104216429155,0.5915652949843326,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":"ʣȹóĀȱĄó","boundary":[0.5923073730519414,0.2740104216429155,0.6375143704994917,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫȵ","boundary":[0.6412571333706863,0.2740104216429155,0.6682757475772481,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":"ŃʜþĨ","boundary":[0.6690228060345723,0.2740104216429155,0.7020178878997282,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóɍʛó","boundary":[0.7075212185353505,0.2740104216429155,0.7340417937703626,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȬďɅ","boundary":[0.7378019880055616,0.2740104216429155,0.7765743219406921,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.780334516175891,0.2740104216429155,0.7870331403432321,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýɊŅȸ","boundary":[0.7870331403432321,0.2740104216429155,0.8387544875386501,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.842514681773849,0.2740104216429155,0.8823577994978109,0.2916493095110354],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɁĨ","boundary":[0.8406283591691049,0.29995369791934623,0.8823546867542386,0.31538772480395116],"dir":"ltr"},{"str":"ȡȟǸĨ","boundary":[0.7978561497437174,0.3469904382528682,0.8338737056174645,0.3624244651374731],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8386673307186288,0.3469904382528682,0.8447900973251157,0.3624244651374731],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.8480584780759094,0.3469904382528682,0.8823546867542384,0.3624244651374731],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46765,0.11181,0.88237,0.36242],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/5b17ecbe9de4868f0bbf013daa4c4539.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/7efcf37d832ae2ba056883903a3dee5f.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/d34ce5eb33b5143a92b80ff8ec3f6f62.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/65e0d98b12cd892a66fe45564c9618e5.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.15984,0.11763,0.1218]},"elements":[{"words":[{"str":"۲۴","boundary":[0.1323528191080952,0.2130615964663428,0.1521809956629106,0.22849562335094772],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶","boundary":[0.13235499802859552,0.23804928599251818,0.15172560127829982,0.2534833128771231],"dir":"ltr"},{"str":"۲۷","boundary":[0.1323549980285954,0.26303851892138197,0.15362126211376007,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":"۴۹","boundary":[0.13235499802859527,0.2880262084475574,0.1524228558384689,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":"۵۱","boundary":[0.1323571769490955,0.31301389797373275,0.14998464379837645,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"۵۵","boundary":[0.13235717694909527,0.33800158749990816,0.1541899603643975,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"۷۸","boundary":[0.13235935586959582,0.3629892770260835,0.15637105978542726,0.37842330391068846],"dir":"ltr"},{"str":"۹۸","boundary":[0.13235198904314258,0.38797983287153753,0.15385793438336545,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"۹۹","boundary":[0.13235416796364266,0.41296752239771295,0.151354354728257,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۸","boundary":[0.13235634688414288,0.4379552119238883,0.15778434912531827,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۹","boundary":[0.13235852580464322,0.4629429014500637,0.15528076947021008,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹","boundary":[0.1323585258046431,0.4879305909762391,0.16051017867147993,0.5033646178608441],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵۱","boundary":[0.13235769573969156,0.5129219552707203,0.15669623773060234,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۲","boundary":[0.1323598746601919,0.5379096447968956,0.15783145531137785,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۷","boundary":[0.13236205358069222,0.562897334323071,0.1603393928074867,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۴","boundary":[0.1323642325011927,0.5878850238492465,0.16310880076365922,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۷","boundary":[0.1323685903421936,0.6128727133754218,0.1637450455498136,0.6283067402600268],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.21306,0.16375,0.62831],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۷۳","boundary":[0.13237076926269417,0.6628480924277727,0.15631710556350972,0.6782821193123775],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۶","boundary":[0.1323548942704767,0.687840926629576,0.1558872356761917,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۹","boundary":[0.1323548942704766,0.7128286161557513,0.15527713793604342,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴۹","boundary":[0.13236143103197806,0.7378178490846151,0.15914036398348153,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵۱","boundary":[0.1323657888729791,0.7628055386107908,0.15670433086388988,0.7782395654953957],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶۰","boundary":[0.13235914835335857,0.7877976378589331,0.15539033804395186,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶۴","boundary":[0.1323613272738588,0.8127853273851086,0.1597503579655104,0.8282193542697135],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۹","boundary":[0.13236350619435913,0.8377730169112837,0.1616917761314817,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۲","boundary":[0.1323700429558606,0.8627622498401477,0.16100105833281383,0.8781962767247526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.66285,0.16169,0.8782],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ġńóþɅ","boundary":[0.4034489198779805,0.15984066204625805,0.4623959824856295,0.1804193645590646],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4682354894270477,0.15984066204625805,0.4765734918757393,0.1804193645590646],"dir":"ltr"},{"str":"ġôěɓó","boundary":[0.48096038515013806,0.15984066204625805,0.5395878727510428,0.1804193645590646],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.5439718607981074,0.15984066204625805,0.611256925854448,0.1804193645590646],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.685055614351823,0.2130615964663428,0.7296363277926498,0.22849562335094772],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7329047085434435,0.2130615964663428,0.7678981717819419,0.22849562335094772],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȟĀȞ","boundary":[0.7711665525327356,0.2130615964663428,0.8111497437174457,0.22849562335094772],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8144181244682396,0.2130615964663428,0.8193424847994354,0.22849562335094772],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8193403058789349,0.2130615964663428,0.8260513810205647,0.22849562335094772],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260513810205647,0.2130615964663428,0.835856523272946,0.22849562335094772],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.835856523272946,0.2130615964663428,0.8425675984145758,0.22849562335094772],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458359791653696,0.2130615964663428,0.8823546867542384,0.22849562335094772],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóīłôİ","boundary":[0.6550976363900473,0.23804928599251818,0.700048766315964,0.2534833128771231],"dir":"ltr"},{"str":"ǼĬȞÿôȞ","boundary":[0.7033171470667577,0.23804928599251818,0.765198489281786,0.2534833128771231],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7684668700325797,0.23804928599251818,0.7781412770549292,0.2534833128771231],"dir":"ltr"},{"str":"ġþĨ","boundary":[0.7781412770549293,0.23804928599251818,0.8086025856523271,0.2534833128771231],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8118709664031207,0.23804928599251818,0.8167953267343167,0.2534833128771231],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8167931478138162,0.23804928599251818,0.823504222955446,0.2534833128771231],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.823504222955446,0.23804928599251818,0.8333093652078273,0.2534833128771231],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8333093652078273,0.23804928599251818,0.8425697773350762,0.2534833128771231],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458359791653695,0.23804928599251818,0.8823546867542383,0.2534833128771231],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5796220091722174,0.26303851892138197,0.6242027226130442,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6274711033638379,0.26303851892138197,0.6624645666023363,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.66573294735313,0.26303851892138197,0.6895703376289192,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6908733320882355,0.26303851892138197,0.7211167486355804,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.7243851293863741,0.26303851892138197,0.8059203345161755,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8091887152669692,0.26303851892138197,0.8141130755981651,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8141108966776647,0.26303851892138197,0.8208219718192944,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8208219718192944,0.26303851892138197,0.8306271140716758,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8306271140716758,0.26303851892138197,0.8425675984145756,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458359791653693,0.26303851892138197,0.8823546867542382,0.2784725458059869],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6471031770736055,0.2880262084475574,0.6721825520346962,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6734899043350138,0.2880262084475574,0.7162185353503906,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7194847371806838,0.2880262084475574,0.743322127456473,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7446294797567905,0.2880262084475574,0.7748728963041354,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":"ġþĨ","boundary":[0.7781390981344285,0.2880262084475574,0.8086004067318262,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8118687874826199,0.2880262084475574,0.8167931478138158,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8167931478138158,0.2880262084475574,0.8260535599410648,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260535599410648,0.2880262084475574,0.835858702193446,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.835858702193446,0.2880262084475574,0.8425697773350759,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458381580858696,0.2880262084475574,0.8823568656747384,0.3034602353321623],"dir":"ltr"},{"str":"ɇɃĬĨ","boundary":[0.5635873332088228,0.31301389797373275,0.5965326111768238,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİı","boundary":[0.5998009919276175,0.31301389797373275,0.6449264354935765,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"ȦȑóĀȉĄó","boundary":[0.6455801116437353,0.31301389797373275,0.6883087426591121,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6931001888397759,0.31301389797373275,0.7071542260681889,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀȉȪĨ","boundary":[0.7104226068189826,0.31301389797373275,0.7589907447757778,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĈôȈĐ","boundary":[0.7622591255265715,0.31301389797373275,0.8060554275872077,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8093238083380014,0.31301389797373275,0.8142481686691974,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8142459897486969,0.31301389797373275,0.8235064018759458,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8235064018759458,0.31301389797373275,0.8333115441283271,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8333115441283271,0.31301389797373275,0.842571956255576,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458381580858694,0.31301389797373275,0.8823568656747381,0.3284479248583377],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅįȳĬȐ","boundary":[0.5884706053248657,0.33800158749990816,0.6311338687252269,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6344022494760206,0.33800158749990816,0.649371433314656,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"ȦȑóĀȉĄó","boundary":[0.6500251094648147,0.33800158749990816,0.6927537404801917,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6975451866608553,0.33800158749990816,0.70386405611239,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐôİôĠ","boundary":[0.7071324368631837,0.33800158749990816,0.748096142273132,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"Ǵ","boundary":[0.7524539832741903,0.33800158749990816,0.7563542509701375,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"ĭôĠþȍý","boundary":[0.7596226317209313,0.33800158749990816,0.8033753553715569,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8066437361223506,0.33800158749990816,0.8115680964535466,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8115680964535466,0.33800158749990816,0.8208285085807955,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.820826329660295,0.33800158749990816,0.8306314719126763,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8306314719126763,0.33800158749990816,0.8425719562555761,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458403370063698,0.33800158749990816,0.8823590445952387,0.3534356143845131],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5583165245180426,0.3629892770260835,0.6028972379588693,0.37842330391068846],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.606165618709663,0.3629892770260835,0.6411590819481615,0.37842330391068846],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6444274626989552,0.3629892770260835,0.6695068376600459,0.37842330391068846],"dir":"ltr"},{"str":"ɻȑóĀȉĄó","boundary":[0.6708141899603635,0.3629892770260835,0.7135428209757403,0.37842330391068846],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7168090228060336,0.3629892770260835,0.7406464130818228,0.37842330391068846],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.7419537653821402,0.3629892770260835,0.772197181929485,0.37842330391068846],"dir":"ltr"},{"str":"ġþĨ","boundary":[0.7754633837597782,0.3629892770260835,0.8059246923571759,0.37842330391068846],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8091857062815165,0.3629921433453622,0.8141100666127123,0.37842617022996705],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.814107887692212,0.3629921433453622,0.8260483720351118,0.37842617022996705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260483720351118,0.3629921433453622,0.8358535142874931,0.37842617022996705],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8358535142874931,0.3629921433453622,0.8425645894291229,0.37842617022996705],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458329701799167,0.3629921433453622,0.8823516777687855,0.37842617022996705],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȈĜ","boundary":[0.5048842059391146,0.38797983287153753,0.5436472016435285,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȅĜĀȑ","boundary":[0.5488766108447986,0.38797983287153753,0.5922153396003237,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴ","boundary":[0.5954837203511174,0.38797983287153753,0.6163795679511921,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"ńŃȅȐ","boundary":[0.617684741331009,0.38797983287153753,0.6407812986366181,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌôȊĨ","boundary":[0.6440496793874119,0.38797983287153753,0.6769731681504076,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6802415489012014,0.38797983287153753,0.6933150719043764,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.6965834526551701,0.38797983287153753,0.7486378634128118,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.7519062441636055,0.38797983287153753,0.7757436344393946,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.777046628898711,0.38797983287153753,0.8072900454460559,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8105584261968496,0.38797983287153753,0.8154827865280455,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8154827865280455,0.38797983287153753,0.8260505509556119,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260505509556119,0.38797983287153753,0.8358556932079932,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8358556932079932,0.38797983287153753,0.842566768349623,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458351491004167,0.38797983287153753,0.8823538566892856,0.40341385975614247],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȈĜ","boundary":[0.49262124136213614,0.41296752239771295,0.53138423706655,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȅĜĀȑ","boundary":[0.53661364626782,0.41296752239771295,0.5799523750233452,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴ","boundary":[0.5832207557741389,0.41296752239771295,0.6041166033742136,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"ńŃȅȐ","boundary":[0.6054217767540305,0.41296752239771295,0.6285183340596396,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌôȊĨ","boundary":[0.6317867148104334,0.41296752239771295,0.664710203573429,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6679785843242229,0.41296752239771295,0.6810521073273978,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"ôİıþȈħȐóĬȑ","boundary":[0.6843204880781916,0.41296752239771295,0.761454273796924,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀɳ","boundary":[0.7647226545477177,0.41296752239771295,0.7832870572122262,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.7845922305920432,0.41296752239771295,0.8027862167714617,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8080134470522312,0.41296752239771295,0.812937807383427,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.812937807383427,0.41296752239771295,0.8235055718109935,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8235055718109935,0.41296752239771295,0.8333107140633748,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8333107140633748,0.41296752239771295,0.8425711261906237,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458373280209169,0.41296752239771295,0.8823560356097858,0.42840154928231783],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.48636773952561707,0.4379552119238883,0.5384221502832589,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5432157753844231,0.4379552119238883,0.5495346448359577,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5528030255867514,0.4379552119238883,0.5973837390275781,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.600652119778372,0.4379552119238883,0.6356455830168704,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6389139637676641,0.4379552119238883,0.6627513540434532,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6640565274232701,0.4379552119238883,0.694299943970615,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȅĨ","boundary":[0.6975683247214087,0.4379552119238883,0.7292280395940975,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȐĬɮɶ","boundary":[0.7324964203448913,0.4379552119238883,0.7740266450849771,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"ġþĨ","boundary":[0.7772950258357708,0.4379552119238883,0.8077563344331686,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8110247151839622,0.4379552119238883,0.8159490755151582,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8159447176741571,0.4379552119238883,0.8260549087966125,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260549087966125,0.4379552119238883,0.8358600510489937,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8358600510489937,0.4379552119238883,0.8425711261906236,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458395069414173,0.4379552119238883,0.8823582145302862,0.45338923880849324],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.6134423831164779,0.4629429014500637,0.6654967938741196,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6687651746249134,0.4629429014500637,0.678744630517337,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜ","boundary":[0.6820130112681307,0.4629429014500637,0.7314962958351482,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":"þȐĬɮɶ","boundary":[0.7367235261159175,0.4629429014500637,0.7714773080993578,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":"ġþĨ","boundary":[0.7747456888501515,0.4629429014500637,0.8052069974475492,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8084753781983429,0.4629429014500637,0.8133997385295387,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8133975596090384,0.4629429014500637,0.8235077507314937,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8235077507314937,0.4629429014500637,0.833312892983875,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.833312892983875,0.4629429014500637,0.8425733051111239,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458395069414172,0.4629429014500637,0.8823582145302861,0.4783769283346686],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.42725580526676105,0.4879305909762391,0.44544979144617963,0.5033646178608441],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.44969868642221156,0.4879305909762391,0.4560175558737461,0.5033646178608441],"dir":"ltr"},{"str":"ȀăĜ","boundary":[0.45874120649940753,0.4879305909762391,0.49800535391894313,0.5033646178608441],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȢôȅȐ","boundary":[0.5032347631202131,0.4879305909762391,0.5556378011579396,0.5033646178608441],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĨôȑ","boundary":[0.5589061819087333,0.4879305909762391,0.596078565647761,0.5033646178608441],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.599337400651601,0.48793426574454485,0.6282080972836125,0.5033682926291498],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȸȫ","boundary":[0.6314764780344063,0.48793426574454485,0.6726798646994128,0.5033682926291498],"dir":"ltr"},{"str":"Ģȅģûȑ","boundary":[0.6759482454502066,0.48793426574454485,0.7201803316109486,0.5033682926291498],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄôȈȫȨīł","boundary":[0.7234487123617424,0.48793426574454485,0.8058554856917555,0.5033682926291498],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8091238664425492,0.48793426574454485,0.8140482267737451,0.5033682926291498],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8140482267737451,0.48793426574454485,0.8260540787316608,0.5033682926291498],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260540787316608,0.48793426574454485,0.8358592209840421,0.5033682926291498],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8358592209840421,0.48793426574454485,0.8425702961256719,0.5033682926291498],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458386768764656,0.48793426574454485,0.8823573844653345,0.5033682926291498],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.5482918300857041,0.5129219552707203,0.592872543526531,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȍôĨĀĄ","boundary":[0.5961409242773247,0.5129219552707203,0.6402204860030296,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.6434888667538234,0.5129219552707203,0.6673262570296126,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6686336093299301,0.5129219552707203,0.698877025877275,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7021454066280686,0.5129219552707203,0.717114590466704,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"ȦȑóĀȉĄó","boundary":[0.7177682666168627,0.5129219552707203,0.7604968976322396,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7637630994625328,0.5129219552707203,0.7829375998671896,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.784244952167507,0.5129219552707203,0.8058598435327563,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8091260453630496,0.5129219552707203,0.8140504056942454,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8140504056942454,0.5129219552707203,0.8260562576521612,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260562576521612,0.5129219552707203,0.8358613999045424,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8358613999045424,0.5129219552707203,0.8425724750461723,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.845840855796966,0.5129219552707203,0.8823595633858348,0.5283559821553252],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.5208613999045424,0.5379096447968956,0.5753344124177715,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȑ","boundary":[0.5786027931685652,0.5379096447968956,0.6117223847766086,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6165138309572721,0.5379096447968956,0.6228327004088068,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȸȫ","boundary":[0.6261010811596005,0.5379096447968956,0.6673044678246071,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȑ","boundary":[0.6705728485754008,0.5379096447968956,0.703692440183444,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"IJȄȅĜĀȑ","boundary":[0.7069608209342377,0.5379096447968956,0.7512364855049904,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿijôü","boundary":[0.7545048662557842,0.5379096447968956,0.8018963871422935,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8051647678930872,0.5379096447968956,0.8100891282242831,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.8100869493037827,0.5379096447968956,0.8260584365726614,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260584365726614,0.5379096447968956,0.8358635788250428,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8358635788250428,0.5379096447968956,0.8425746539666725,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458430347174662,0.5379096447968956,0.8823617423063351,0.5533436716815006],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6040111851252357,0.562897334323071,0.6485918985660624,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6518602793168561,0.562897334323071,0.6868537425553545,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":"ıȥɴ","boundary":[0.6901221233061483,0.562897334323071,0.7169446346676623,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":"łĮĨôȐĀɳ","boundary":[0.7182498080474792,0.562897334323071,0.7598889788125917,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȍóĀɃ","boundary":[0.7631573595633854,0.562897334323071,0.8005912137624764,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8038574155927697,0.562897334323071,0.8087817759239656,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.8087839548444662,0.562897334323071,0.8260627944136625,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260606154931619,0.562897334323071,0.8358657577455433,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8358657577455433,0.562897334323071,0.842576832887173,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458452136379667,0.562897334323071,0.8823639212268356,0.5783313612076759],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.5948640768640141,0.5878850238492465,0.6514724314677619,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6547408122185556,0.5878850238492465,0.669709996057191,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"ȦȑóĀȉĄó","boundary":[0.6703614932868491,0.5878850238492465,0.7130901243022262,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.7163563261325193,0.5878850238492465,0.7355308265371759,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.7368381788374935,0.5878850238492465,0.7584530702027428,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȍóĀɃ","boundary":[0.7617214509535365,0.5878850238492465,0.7991553051526276,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8024215069829208,0.5878850238492465,0.8073458673141167,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷","boundary":[0.8073480462346173,0.5878850238492465,0.8260649733341628,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260649733341628,0.5878850238492465,0.8358701155865441,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8358701155865441,0.5878850238492465,0.842581190728174,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.8458495714789677,0.5878850238492465,0.8823682790678365,0.6033190507338514],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈĜÿôĜ","boundary":[0.6335834941584172,0.6128727133754218,0.6830667787254345,0.6283067402600268],"dir":"ltr"},{"str":"ıóþĈ","boundary":[0.6882961879267046,0.6128727133754218,0.7340099400278064,0.6283067402600268],"dir":"ltr"},{"str":"ǼĬȞÿôȞ","boundary":[0.7372783207786001,0.6128727133754218,0.7991596629936285,0.6283067402600268],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8024280437444222,0.6128727133754218,0.8073524040756181,0.6283067402600268],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸","boundary":[0.8073502251551177,0.6128727133754218,0.8260671522546632,0.6283067402600268],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8260671522546632,0.6128727133754218,0.8358722945070445,0.6283067402600268],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8358722945070445,0.6128727133754218,0.8425833696486743,0.6283067402600268],"dir":"ltr"},{"str":"Ģěȫ","boundary":[0.845851750399468,0.6128727133754218,0.8823704579883368,0.6283067402600268],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉȌôɄÿ","boundary":[0.42620037767955277,0.6628480924277727,0.46790491605968104,0.6782821193123775],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİı","boundary":[0.47115524289775673,0.6628532371034006,0.5162806864637158,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"ȦȑóĀȉĄó","boundary":[0.5169343626138746,0.6628532371034006,0.5596629936292515,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.5629291954595447,0.6628532371034006,0.5729086513519683,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.576177032102762,0.6628532371034006,0.6207577455435889,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6240261262943826,0.6628532371034006,0.659019589532881,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİIJĠȦɴ","boundary":[0.6622879702836747,0.6628532371034006,0.7250190914939093,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7263264437942268,0.6628532371034006,0.7326453132457614,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóĬȟ","boundary":[0.7359136939965552,0.6628532371034006,0.7770952914565564,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİ","boundary":[0.7803614932868497,0.6628532371034006,0.8002986158666915,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8035669966174853,0.6628532371034006,0.8084913569486811,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8084891780281807,0.6628532371034006,0.8204296623710806,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204296623710806,0.6628532371034006,0.8302348046234619,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8302348046234619,0.6628532371034006,0.8369458797650917,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"ġīþȝ","boundary":[0.8402142605158854,0.6628532371034006,0.8823545829961195,0.6782872639880055],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.3326238353151135,0.687840926629576,0.3870968478283427,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.3903652285791364,0.687840926629576,0.44241963933677814,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4472110855174418,0.687840926629576,0.45352995496897636,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.4567983357197701,0.687840926629576,0.5013790491605968,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.5046474299113906,0.687840926629576,0.539640893149889,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.5429092739006828,0.687840926629576,0.5667466641764719,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.5680518375562887,0.687840926629576,0.5982952541036336,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȅĨ","boundary":[0.6015636348544273,0.687840926629576,0.6332233497271161,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"ĮċȌóÿ","boundary":[0.6364917304779099,0.687840926629576,0.6703521550561332,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿôȌ","boundary":[0.6736205358069269,0.687840926629576,0.6962813090124302,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.6971506982921414,0.687840926629576,0.7112047355205544,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôİ","boundary":[0.7144731162713482,0.687840926629576,0.7505560397601111,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"ȩİīɻɶ","boundary":[0.7538244205109048,0.687840926629576,0.8021310880076366,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8053994687584303,0.687840926629576,0.8103238290896261,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8103194712486251,0.687840926629576,0.8204296623710805,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204296623710805,0.687840926629576,0.8302348046234618,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8302348046234618,0.687840926629576,0.8369458797650915,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":"ġīþȝ","boundary":[0.8402142605158853,0.687840926629576,0.8823545829961194,0.7032749535141809],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.463337276141858,0.7128286161557513,0.4693510967233185,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"þȐÿóȡĠIJĨ","boundary":[0.4693510967233185,0.7128286161557513,0.5331498889788125,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȅȒôȑ","boundary":[0.5364182697296063,0.7128286161557513,0.5631754134761044,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.5664437942268982,0.7128286161557513,0.6184982049845399,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.6217665857353336,0.7128286161557513,0.6317678308327626,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6350362115835563,0.7128286161557513,0.6508333852123928,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6560606154931621,0.7128286161557513,0.7006413289339889,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.7039097096847826,0.7128286161557513,0.738903172923281,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅģħĐ","boundary":[0.7421715536740747,0.7128286161557513,0.7995861088630183,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.802854489613812,0.7128286161557513,0.8077788499450079,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8077766710245075,0.7128286161557513,0.8178868621469628,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8178868621469628,0.7128286161557513,0.8276920043993441,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8276920043993441,0.7128286161557513,0.836952416526593,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"ġīþȝ","boundary":[0.8402207972773867,0.7128286161557513,0.8823611197576209,0.7282626430403563],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.4714690074498328,0.7378178490846151,0.525942019963062,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİęĀûĨ","boundary":[0.5292104007138557,0.7378178490846151,0.6025092863516569,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.607302911452821,0.7378178490846151,0.6136217809043556,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.6184154060055198,0.7378178490846151,0.6366093921849383,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6408582871609703,0.7378178490846151,0.6471771566125049,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"ȀăĜ","boundary":[0.6499008072381663,0.7378178490846151,0.6891649546577019,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6943943638589718,0.7378178490846151,0.7093635476976072,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"ȦȑóĀȉĄó","boundary":[0.710017223847766,0.7378178490846151,0.7527458548631428,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"Ģȅģûȑ","boundary":[0.7560120566934361,0.7378178490846151,0.8002441428541782,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8035125236049719,0.7378178490846151,0.8084368839361677,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8084368839361677,0.7378178490846151,0.8204427358940836,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.820440556973583,0.7378178490846151,0.8302456992259643,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8302456992259643,0.7378178490846151,0.8369567743675941,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"ġīþȝ","boundary":[0.8402251551183878,0.7378178490846151,0.8823654775986219,0.7532518759692202],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.485296333188072,0.7628084049300692,0.5298770466288988,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȍôĨĀĄ","boundary":[0.5331454273796925,0.7628084049300692,0.5772249891053975,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.5804933698561913,0.7628084049300692,0.6043307601319804,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6056359335117973,0.7628084049300692,0.6358793500591422,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6406729751603063,0.7628084049300692,0.6547270123887194,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħȉûĨ","boundary":[0.6579953931395132,0.7628084049300692,0.7091782356969432,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĆȟôȫ","boundary":[0.712446616447737,0.7628084049300692,0.7976859864284379,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8009543671792317,0.7628084049300692,0.8058787275104276,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8058787275104276,0.7628084049300692,0.8178845794683434,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8178845794683434,0.7628084049300692,0.8276897217207246,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8276897217207246,0.7628084049300692,0.8369501338479736,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ġīþȝ","boundary":[0.8402185145987673,0.7628084049300692,0.8823588370790013,0.7782424318146741],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȝĀɳ","boundary":[0.2951942351989042,0.7877976378589331,0.34620276411629197,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.3494711448670857,0.7877976378589331,0.40152555562472747,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.4047939363755212,0.7877976378589331,0.4147951814729501,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈȉȄĨ","boundary":[0.4180635622237438,0.7877976378589331,0.45948484093880326,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.462753221689597,0.7877976378589331,0.47772240552823236,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.47924547095810227,0.7877976378589331,0.4974394571375208,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĦȉăȅĄ","boundary":[0.5026666874182902,0.7877976378589331,0.5817397123824937,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5865333374836579,0.7877976378589331,0.6005873747120709,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.6038557554628646,0.7877976378589331,0.6484364689036914,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.6517048496544852,0.7877976378589331,0.6866983128929836,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȅģħĐ","boundary":[0.6899666936437773,0.7877976378589331,0.7473812488327208,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄĀįɃ","boundary":[0.7506496295835146,0.7877976378589331,0.802747618751167,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8060159995019607,0.7877976378589331,0.8109403598331566,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.8109360019921555,0.7877976378589331,0.8204360953744626,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204360953744626,0.7877976378589331,0.830241237626844,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.830241237626844,0.7877976378589331,0.8369523127684737,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"ġīþȝ","boundary":[0.8402206935192674,0.7877976378589331,0.8823610159995016,0.803231664743538],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȝĀɳ","boundary":[0.5793015003424014,0.8127853273851086,0.6303100292597891,0.8282193542697135],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.6335784100105828,0.8127853273851086,0.6856328207682246,0.8282193542697135],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĈôȈĐ","boundary":[0.6889012015190183,0.8127853273851086,0.7326975035796546,0.8282193542697135],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȐĬħȐ","boundary":[0.7359658843304483,0.8127853273851086,0.8001961028450472,0.8282193542697135],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8034644835958409,0.8127853273851086,0.8083888439270368,0.8282193542697135],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.8083888439270368,0.8127853273851086,0.8178889373093439,0.8282193542697135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8178889373093439,0.8127853273851086,0.8276940795617251,0.8282193542697135],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8276940795617251,0.8127853273851086,0.8369544916889741,0.8282193542697135],"dir":"ltr"},{"str":"ġīþȝ","boundary":[0.8402228724397678,0.8127853273851086,0.8823631949200019,0.8282193542697135],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.5045253066052413,0.8377730169112837,0.561133661208989,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.5644020419597827,0.8377730169112837,0.5793712257984182,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"ȦȑóĀȉĄó","boundary":[0.5800249019485769,0.8377730169112837,0.6227535329639537,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȉȟôĄ","boundary":[0.6275449791446175,0.8377730169112837,0.6761566955114232,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6809503206125873,0.8377730169112837,0.6950043578410005,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"ȼôěȫ","boundary":[0.6982727385917942,0.8377730169112837,0.7460346759633936,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"Ģȅģûȑ","boundary":[0.7493030567141873,0.8377730169112837,0.7935351428749293,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.796803523625723,0.8377730169112837,0.801727883956919,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷","boundary":[0.801727883956919,0.8377730169112837,0.8204448110564645,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204448110564645,0.8377730169112837,0.8302499533088458,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8302499533088458,0.8377730169112837,0.8369610284504756,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"ġīþȝ","boundary":[0.8402294092012693,0.8377730169112837,0.8823697316815035,0.8532070437958886],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăȐó","boundary":[0.41829234887629885,0.8627622498401477,0.4628730623171256,0.8781962767247526],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.4661414430679193,0.8627622498401477,0.5011349063064178,0.8781962767247526],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.5044032870572115,0.8627622498401477,0.5282406773330005,0.8781962767247526],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.5295458507128176,0.8627622498401477,0.5597892672601624,0.8781962767247526],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5645807134408259,0.8627622498401477,0.5708995828923606,0.8781962767247526],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉȈĄ","boundary":[0.5741679636431544,0.8627622498401477,0.6136500031127429,0.8781962767247526],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉďȈĈ","boundary":[0.6169183838635366,0.8627622498401477,0.6689727946211783,0.8781962767247526],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȌóīł","boundary":[0.672241175371972,0.8627622498401477,0.707866525555624,0.8781962767247526],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄôĄó","boundary":[0.7111166448774617,0.8627621028494153,0.7588567930440557,0.8781961297340203],"dir":"ltr"},{"str":"ýôďȌó","boundary":[0.7621251737948495,0.8627621028494153,0.7935234182074746,0.8781961297340203],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7967917989582685,0.8627621028494153,0.8017161592894643,0.8781961297340203],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸","boundary":[0.8017118014484633,0.8627621028494153,0.8204287285480089,0.8781961297340203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204287285480089,0.8627621028494153,0.8302338708003901,0.8781961297340203],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8302338708003901,0.8627621028494153,0.8369449459420198,0.8781961297340203],"dir":"ltr"},{"str":"ġīþȝ","boundary":[0.8402133266928136,0.8627621028494153,0.8823536491730477,0.8781961297340203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29519,0.15984,0.88237,0.8782],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/bf513c5b8d196e431784dc9e2dbd8df7.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/fd03c2849e2967a5c68725c377c03e43.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/c7b05a946ec91397d0d67729d09cbe0e.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/d788a6bef53b6148daef55f1f1199ea4.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.22918,0.45794,0.19976,0.4383]},"elements":[{"words":[{"str":"ġńó","boundary":[0.4261096930834838,0.45793647060552833,0.4864990890037145,0.5012318558314899],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.49572864242877007,0.45793647060552833,0.6033048942704767,0.5012318558314899],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.22918300857042065,0.5328325261092289,0.3228235638838739,0.5616962142536913],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.3289358716719583,0.5328325261092289,0.40073511382265664,0.5616962142536913],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȵɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.40684742161074106,0.5328325261092289,0.5421331673203429,0.5616962142536913],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.5482454751084274,0.5328325261092289,0.6550478665255558,0.5616962142536913],"dir":"ltr"},{"str":"ȤĬɆÿôįɆ","boundary":[0.6611601743136403,0.5328325261092289,0.8002355508518544,0.5616962142536913],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22918,0.45794,0.80024,0.5617],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/a38265194af2e1ec277f3058c32685f1.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/32b5950d67887e320271762cd644fed9.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":20,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/68401ce75bd750263965b1edf0905101.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/fda76246c5ff996b9bf27edd8877c27f.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.44809,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"ġńó","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.2352556517047459,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.24448520512980143,0.6751711339600038,0.34228179771317113,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.2685068110979684,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.27461911888605284,0.7500686593710267,0.3464183610367511,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.3525306688248355,0.7500686593710267,0.45933306024196396,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬįɨĨ","boundary":[0.46544536803004827,0.7500686593710267,0.5519141488721492,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.55191,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":40,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/3b856a3ccc7586aeb9b27188cf0667ca.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/434451afd04730e145447916e2000a22.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.61862,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"ĥīýĢćɫ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.3369641079914504,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.28879967295440867,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬįɨĨ","boundary":[0.2949119807424931,0.7500686593710267,0.381380761584594,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.38138,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":58,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/f8d6f53312fd650c2c00250f58e90638.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/90ad12efa3177bc70d965e99009696f7.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.30669,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.25163658096246033,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.2608661343875159,0.6751711339600038,0.35866272697088547,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.2685068110979684,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.27461911888605284,0.7500686593710267,0.3464183610367511,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȵɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.3525306688248355,0.7500686593710267,0.4878164145344373,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.4939287223225217,0.7500686593710267,0.60073111373965,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬįɨĨ","boundary":[0.6068434215277345,0.7500686593710267,0.6933122023698354,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.69331,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":82,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/0bb23a05f3957034385d1c9b9309cc39.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/feb612ffa0de2877c1119198f57b7e4c.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.47412,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"ĥÿôįɆĢćɫ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.3849455612276661,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.2685068110979684,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.27461911888605284,0.7500686593710267,0.3464183610367511,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.3525306688248355,0.7500686593710267,0.5258757176949096,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.52588,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":102,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/aff0f2396f24f066ec3480e35c573663.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/e8261d86bad1656c286a52f70ca688b0.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.43892,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"ĦɂȰȷ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.2698511963311129,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.2790807497561684,0.6751711339600038,0.3768773423395381,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.2685068110979684,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.27461911888605284,0.7500686593710267,0.3464183610367511,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȵɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.3525306688248355,0.7500686593710267,0.4878164145344373,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɩȸ","boundary":[0.4939287223225217,0.7500686593710267,0.5610826105542758,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.56108,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":112,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/46804ea8d1f2d7ac978dc5ddd1ad6a5f.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/6340e83e3df667332f88cb3cb47dc51c.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.33925,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"Ħɒɓ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.27529113179356285,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.2845206852186184,0.6751711339600038,0.382317277801988,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.2685068110979684,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.27461911888605284,0.7500686593710267,0.3464183610367511,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȵɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.3525306688248355,0.7500686593710267,0.4878164145344373,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.4939287223225217,0.7500686593710267,0.60073111373965,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȭȺȡȹ","boundary":[0.6068434215277345,0.7500686593710267,0.6607539762186391,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.66075,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":122,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/3c5bb1fe899242a516ed96b6f6e63ea8.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/460a480309c32d86716bebae2e4f8ee7.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.29182,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"Ħȱɨİ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.2643501379982984,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.27357969142335387,0.6751711339600038,0.3713762840067235,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħĐ","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.23933072858951213,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.247068910249227,0.7500686593710267,0.27620424403909605,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.28231655182718046,0.7500686593710267,0.37595710714063374,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.38206941492871815,0.7500686593710267,0.4538686570794164,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȵɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.45998096486750084,0.7500686593710267,0.5952667105771027,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.6013790183651871,0.7500686593710267,0.7081814097823156,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.70818,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":144,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/89165d8041223e1516e74cae1e44392c.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/1ad9946fa8a7e1060e8bcee811c72faa.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.39858,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"Ħȱɒİ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.2801809614227313,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.28941051484778685,0.6751711339600038,0.3872071074311565,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.2685068110979684,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȵôĨĀĄ","boundary":[0.27461911888605284,0.7500686593710267,0.36846341779244224,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.37457572558052665,0.7500686593710267,0.4813781169976551,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.4874904247857395,0.7500686593710267,0.601423841955633,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.60142,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":154,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/3057bebb60f102d7cf0224211c93dc31.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/7f072d150fc1d121f9799af3d8749cbd.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.49006,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"Ħįȸ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.24396566073170228,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.25316465272157546,0.6751711339600038,0.3509612453049451,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȱăɅĀʛ","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.28187239079457965,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.28798469858266407,0.7500686593710267,0.38989724376932494,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.39600955155740936,0.7500686593710267,0.5099429687273028,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.50994,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":168,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/07f99d432cc7e7838b708a1f7c3e1940.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/84594e68fc642ee4424c460e47d35476.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.36341,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"Ħİý","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.2535925128141277,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.26282206623918325,0.6751711339600038,0.3606186588225529,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĜĀɓ","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.2576676519537654,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"IJĐôħȱɅó","boundary":[0.2637799597418498,0.7500686593710267,0.3826439718607981,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȭĤĬȳăĨ","boundary":[0.3887562796488825,0.7500686593710267,0.5165442611384341,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.5226565689265185,0.7500686593710267,0.636589986096412,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.63659,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":176,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/b7e7ff55a20b43f4360b8bf64f0dac97.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/1c11a0c4e8e63a5d9d06ffc7e5bbcf23.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.38973,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"ĦİýɊôȵ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.2977354497914462,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.30695277864242876,0.6751711339600038,0.4047493712257984,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôĨɊôĄ","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.2852137857187325,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬûȹ","boundary":[0.29132609350681693,0.7500686593710267,0.3640625561850215,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3701748639731059,0.7500686593710267,0.3851296436946191,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"IJĠþȰĤôȴ","boundary":[0.3912419514827035,0.7500686593710267,0.4902205889310839,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.4963328967191683,0.7500686593710267,0.6102663138890618,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.61027,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":188,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/50774b14a85c121bce5c3bb0931ba68f.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/9176169adb308a80c0671c10b0d06aee.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.45221,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"ĦİýɊóīý","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.319482967067173,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.32871252049222854,0.6751711339600038,0.42650911307559825,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôȰĜÿôĜ","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.26691761107306644,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"IJģɠɓ","boundary":[0.2771007158480151,0.7500686593710267,0.3566014658116997,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȹ","boundary":[0.36271377359978413,0.7500686593710267,0.4277487284650024,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.43386103625308675,0.7500686593710267,0.5477944534229803,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.54779,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":200,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/aa23068752913d67e7273ced088bc3f0.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/bb9c68b0c9219978160e42d5e7f90a13.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.51491,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"ĦİýɍȭĄ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.31459313743800454,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.32382269086306004,0.6751711339600038,0.42161928344642974,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"ɑȸóý","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.2521258262259022,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.2582381340139866,0.7500686593710267,0.36504052543111504,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.3711528332191994,0.7500686593710267,0.4850862503890929,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.48509,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":226,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/a9405141815850f0cd939cdb8b195cc0.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/ebbd14373b0c63592b3a972367609e0c.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.48688,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"Ħİýɍȸôȷ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.3110113372346386,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.32021032922451187,0.6751711339600038,0.41800692180788157,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȱĄó","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.28016094461391605,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.28627325240200047,0.7500686593710267,0.3930756438191289,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.39918795160721326,0.7500686593710267,0.5131213687771068,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.51312,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":234,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/19428f4e8e1cdb7de23fe4cd05df02b7.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/30b0bbff8dbe1a2024c7521d88d82da2.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.46659,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"Ħİýɍȸôɓ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.33044841001058334,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.33964740200045657,0.6751711339600038,0.4374439945838262,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"ıɊôăįʛ","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.28537678059308147,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.2914890883811659,0.7500686593710267,0.3064438681026791,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀȭĠýôȵ","boundary":[0.3125561758907635,0.7500686593710267,0.41336850567556915,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.41948081346365357,0.7500686593710267,0.5334142306335472,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.53341,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":244,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/d19a4d3aa2e9d397916c7d5fbdf2bbb7.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/b95b6de72cf7d13f120eb5321dc6ea3e.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.58663,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"Ħİþɨİ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.3063415499387827,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.31557110336383826,0.6751711339600038,0.4133676959472079,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóýôȷ","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.2602348212247609,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.2663471290128453,0.7500686593710267,0.3802805461827388,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.41337,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":256,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/1ab370fe5fe963192363e313fc538966.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/92ec264e4669225dfb639b4321fb3da3.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.52763,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"Ħİþɂİ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.32308921641868477,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.3323187698437403,0.6751711339600038,0.43011536242711,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôȰĜÿôĜ","boundary":[0.17486625578451515,0.7500686593710267,0.26691761107306644,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"Ċȴóī","boundary":[0.2771007158480151,0.7500686593710267,0.33903876810060385,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.34107620402996536,0.7500686593710267,0.3523228503600407,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ıɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.3584351581481251,0.7500686593710267,0.4723685753180186,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.47237,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":268,"image":{"jpeg":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/c83f20956dd6794c9ba04d77c7e700e0.jpg","blurred":"/storage/books/aad4190388e44c51/pages/bf8b1523a079abfc884bb33d927eaddb.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.17487,0.67517,0.26811,0.22107]},"elements":[{"words":[{"str":"ĦİýɊŅȸ","boundary":[0.17486625578451515,0.6751711339600038,0.30181845753180186,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.3110480109568574,0.6751711339600038,0.408844603540227,0.7184665191859654],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôăȸó","boundary":[0.17486604826827698,0.7500686593710267,0.26850660358173023,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĎʛôȰĨ","boundary":[0.27461891136981464,0.7500686593710267,0.346418153520513,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȵɎȹóĀȱĄó","boundary":[0.3525304613085974,0.7500686593710267,0.48781620701819917,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵĀʜþĨ","boundary":[0.4939285148062836,0.7500686593710267,0.600730906223412,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóɍʛó","boundary":[0.6084650130112681,0.7500686593710267,0.6563040086326756,0.7789323475154892],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȬďɅ","boundary":[0.66241631642076,0.7500686593710267,0.7318928816119862,0.7789323475154892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17487,0.67517,0.73189,0.77893],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19