فلور (فارسی) ایران شماره 1: تیره گز فلور (فارسی) ایران شماره 1: تیره گز

{"id":"3795718","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 1: تیره گز","price":"۱۰‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ab3d1313f715017c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ab3d1313f715017c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ab3d1313f715017c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ab3d1313f715017c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ab3d1313f715017c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ab3d1313f715017c/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ab3d1313f715017c/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ab3d1313f715017c/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ab3d1313f715017c/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ab3d1313f715017c/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"00000","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۶۷","nobat_chap":"1","description":["شماره اول از مجموعه \"فلور ایران\"،حاوی اطلاعاتی است درباره \"تیره گز\" و انواع آن، که طی آن پراکندگی جغرافیایی این تیره در ایران و جهان معرفی می‌شود.",""],"pages_count":"73","keywords":null,"token":"ab3d1313f715017c","created_at":"2020-04-14 08:40:14","updated_at":"2022-08-03 10:35:16","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-04 13:40:11","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918149","title":"مصطفی اسدی","firstname":"مصطفی","lastname":"اسدی","token":"087dac8f5be23e16","created_at":"2020-01-24 14:56:13","updated_at":"2020-01-24 14:56:13","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918149","title":"مصطفی اسدی","firstname":"مصطفی","lastname":"اسدی","token":"087dac8f5be23e16","created_at":"2020-01-24 14:56:13","updated_at":"2020-01-24 14:56:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784402","file":"5e9537a6ce58c6.34685925.pdf","book_id":"3795718","toc":null,"created_at":"2020-04-14 08:40:15","updated_at":"2022-08-03 10:35:16","process_started_at":"2020-04-14 08:40:16","process_done_at":"2020-04-14 08:42:06","process_failed_at":null,"pages_count":"76","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"9f32d4bf1dac1c35c2e912c4db8d20c43fdbc28d669c252e6b024647c4c16f29e074b6e0972e8bd6722c1a38021c83a8c7e1f27d25460e2818999fe592349fb4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۶"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"31861","title":"گیاهشناسی (2) (سیستماتیک و مرفولوژی)","token":"b0ca2ad40bbb5da9","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:46:10","updated_at":"2020-08-18 15:36:05","study_fields":[{"id":"391","title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"7","token":"71f7a83692550037","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-25 20:33:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"859","title":"مهندسی باغبانی","degree_id":"7","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":"90","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-24 14:48:50","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"865","title":"مهندسی علوم باغبانی","degree_id":"7","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":"90","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-24 14:48:50","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-1-تیره-گز","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-1-تیره-گز","pages_count_fa":"۷۳","authorTitle":"مصطفی اسدی","tocStr":"","url":"/preview/ab3d1313f715017c/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B2"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19