حسابداری خدماتی و بازرگانی (اصول حسابداری 1) حسابداری خدماتی و بازرگانی (اصول حسابداری 1)

{"id":"984","title":"حسابداری خدماتی و بازرگانی (اصول حسابداری 1)","price":"۹۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/aec14395de0d84b9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/aec14395de0d84b9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/aec14395de0d84b9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/aec14395de0d84b9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/aec14395de0d84b9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/aec14395de0d84b9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/aec14395de0d84b9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/aec14395de0d84b9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/aec14395de0d84b9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/aec14395de0d84b9/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005438727","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"2","description":["کتاب حاضر به منظور تدریس درس حسابداری خدماتی و بازرگانی تهیه شده است."],"pages_count":"384","keywords":null,"token":"aec14395de0d84b9","created_at":"2018-02-06 11:19:53","updated_at":"2022-02-27 18:51:25","publisher_id":"135","deleted_at":null,"published_at":"2018-02-14 12:22:59","available_for_web":"1","publisher_title":"مبنای خرد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1646","title":"رضا قریشی","firstname":"رضا","lastname":"قریشی","token":"159d79c0cb9491dd","created_at":"2018-02-04 09:16:17","updated_at":"2018-02-04 09:16:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1689","title":"عاطفه نصری","firstname":"عاطفه","lastname":"نصری","token":"88b69013b953732d","created_at":"2018-02-04 09:26:10","updated_at":"2018-02-04 09:26:10","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1646","title":"رضا قریشی","firstname":"رضا","lastname":"قریشی","token":"159d79c0cb9491dd","created_at":"2018-02-04 09:16:17","updated_at":"2018-02-04 09:16:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1689","title":"عاطفه نصری","firstname":"عاطفه","lastname":"نصری","token":"88b69013b953732d","created_at":"2018-02-04 09:26:10","updated_at":"2018-02-04 09:26:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"936","file":"5a795e21781a78.84071354.pdf","book_id":"984","toc":[{"title":"فصل اول: آشنایی با مفاهیم عمومی حسابداری","page":"14"},{"title":"فصل دوم: جمع آوری و اندازه گیری اطلاعات مالی و نحوه ثبت دفاتر حسابداری","page":"60"},{"title":"فصل سوم: ثبت های اصلاحی","page":"116"},{"title":"فصل چهارم: تهیه صورت های مالی اساسی و بستن حساب ها (تکمیل چرخه حسابداری)","page":"152"},{"title":"فصل پنجم: حسابداری واحدهای بازرگانی","page":"174"},{"title":"فصل ششم: حسابداری موجودی کالا","page":"266"},{"title":"فصل هفتم: حسابداری حساب ها و اسناد دریافتنی","page":"298"},{"title":"فصل هشتم: حسابداری دارایی های بلند مدت","page":"336"}],"created_at":"2018-02-06 11:19:53","updated_at":"2022-02-27 18:51:29","process_started_at":"2018-02-06 11:19:55","process_done_at":"2018-02-06 11:27:25","process_failed_at":null,"pages_count":"384","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"4998f580e86dbcfc9496c9a61013e969c1c53d957595b4770c5908ec0cbbcc46f1a17ac32a8f58a88146fcb70a3be8a5c868037ada35726c272d3733907a4967","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۸۴"},"publisher":{"id":135,"title":"مبنای خرد","description":null,"token":"7f537cab9d2fee14","slug":"مبنای-خرد"},"study_subjects":[{"id":"25","title":"  اصول حسابداری","token":"cd42bbbceb46b59a","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:23:58","updated_at":"2021-12-23 18:12:31","study_fields":[{"id":"10","title":"ساخت پروتزهای دندانی","degree_id":"7","token":"badd46d275e23bb3","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-10 15:56:48","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"2587","title":"اصول حسابداری","token":"b2d6da03e95dfdba","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:18","updated_at":"2021-12-23 18:12:31","study_fields":[{"id":"1138","title":"دبیری ریاضی","degree_id":"7","token":"2ab6c2d4876b2f63","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-13 11:57:11","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"2593","title":"اصول حسابداری","token":"0e8d75fdda4e4f47","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:18","updated_at":"2021-12-23 18:12:31","study_fields":[{"id":"937","title":"کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید","degree_id":"10","token":"b50e542ed69f700c","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-23 18:12:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2596","title":"اصول حسابداری -1","token":"01a6abea10b7506e","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:18","updated_at":"2021-12-23 18:12:31","study_fields":[{"id":"115","title":"حسابداری","degree_id":"7","token":"243aa5db4f40c2da","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"حسابداری-خدماتی-و-بازرگانی-اصول-حسابداری-1","urlify":"حسابداری-خدماتی-و-بازرگانی-اصول-حسابداری-1","pages_count_fa":"۳۸۴","authorTitle":"رضا قریشی, عاطفه نصری","tocStr":"فصل اول: آشنایی با مفاهیم عمومی حسابداری, فصل دوم: جمع آوری و اندازه گیری اطلاعات مالی و نحوه ثبت دفاتر حسابداری, فصل سوم: ثبت های اصلاحی, فصل چهارم: تهیه صورت های مالی اساسی و بستن حساب ها (تکمیل چرخه حسابداری), فصل پنجم: حسابداری واحدهای بازرگانی, فصل ششم: حسابداری موجودی کالا, فصل هفتم: حسابداری حساب ها و اسناد دریافتنی, فصل هشتم: حسابداری دارایی های بلند مدت","url":"/preview/aec14395de0d84b9/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19