چستجوی پایداری در دامگه ناپایداری زمین: کاوش رهیافت‌های مواجهه با تغییر آب و هوا در توسعۀ شهری چستجوی پایداری در دامگه ناپایداری زمین: کاوش رهیافت‌های مواجهه با تغییر آب و هوا در توسعۀ شهری

توضیحات

-

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":480,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"afd12196e9dd61ff","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/wdZuXMQUKJSwvPCo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/imOFKuDLMjHDLliH.jpg","blurred":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/DOTryiYsYOujSgrx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038139962048089804,0.0003062299402196164,0.9986979026674223,0.9994514615680147]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26603326201438904},{"x":0.561344563961029,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"پاندا","boundary":[0.4957983195781708,0.26603326201438904,0.561344563961029,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4756302535533905,0.26603326201438904,0.4941176474094391,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.264845609664917},{"x":0.48067227005958557,"y":0.264845609664917},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3123515546321869},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"ملایم","boundary":[0.42184874415397644,0.264845609664917,0.4789915978908539,0.3123515546321869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.264845609664917},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26603326201438904},{"x":0.561344563961029,"y":0.31353920698165894},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.41684874415397644,0.257845609664917,0.5663445639610291,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.6352941393852234,0.3978622257709503,0.7428571581840515,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5411764979362488,0.3978622257709503,0.6252101063728333,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5042017102241516,0.3978622257709503,0.5310924649238586,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4319327771663666,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دامگه","boundary":[0.4319327771663666,0.3978622257709503,0.4957983195781708,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3978622257709503},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3978622257709503},{"x":0.42184874415397644,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.3210084140300751,0.3978622257709503,0.42184874415397644,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.3978622257709503},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3978622257709503},{"x":0.31092438101768494,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2554621994495392,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.2554621994495392,0.3978622257709503,0.31092438101768494,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7697479128837585,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاوش","boundary":[0.7193277478218079,0.43349167704582214,0.7697479128837585,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6436975002288818,0.43349167704582214,0.7092437148094177,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6067227125167847,0.43349167704582214,0.6403361558914185,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5966386795043945,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4548693597316742},{"x":0.534453809261322,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواجهه","boundary":[0.534453809261322,0.43349167704582214,0.5966386795043945,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5159664154052734,0.43349167704582214,0.5243697762489319,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5058823823928833,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4548693597316742},{"x":0.462184876203537,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.462184876203537,0.43349167704582214,0.5058823823928833,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.43349167704582214},{"x":0.45210084319114685,"y":0.43349167704582214},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4268907606601715,0.43349167704582214,0.45210084319114685,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.43349167704582214},{"x":0.42352941632270813,"y":0.43349167704582214},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4548693597316742},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.43349167704582214,0.42352941632270813,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.43349167704582214},{"x":0.413445383310318,"y":0.43349167704582214},{"x":0.413445383310318,"y":0.4548693597316742},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.38823530077934265,0.43349167704582214,0.413445383310318,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3781512677669525,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4548693597316742},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35966387391090393,0.43349167704582214,0.3781512677669525,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3512605130672455,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4548693597316742},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.29579833149909973,0.43349167704582214,0.3512605130672455,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2873949706554413,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.23193277418613434,0.43349167704582214,0.2873949706554413,0.4548693597316742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22693277418613433,0.3908622257709503,0.7747479128837585,0.4618693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/QHPBznPXLFmatUTF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/wzAxRPpzcCLuEmXG.jpg","blurred":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/JQqpvRnVwypTALah.jpg"},"info":{"width":623,"height":822,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/wtAETlAeGHufoMTM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/kvGFLLGERYhaAQaw.jpg","blurred":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/CMmHwOWOkqLiEORn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038139962048089804,0.0003076404536987993,0.9986979026674223,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7428571581840515,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.6352941393852234,0.26603326201438904,0.7428571581840515,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5411764979362488,0.26603326201438904,0.6252101063728333,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5310924649238586,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.26603326201438904,0.5310924649238586,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دامگه","boundary":[0.4319327771663666,0.26603326201438904,0.4957983195781708,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.26603326201438904},{"x":0.42184874415397644,"y":0.26603326201438904},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2921615242958069},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.32268908619880676,0.26603326201438904,0.42184874415397644,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.26603326201438904},{"x":0.31092438101768494,"y":0.26603326201438904},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.2554621994495392,0.26603326201438904,0.31092438101768494,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاوش","boundary":[0.7176470756530762,0.3004750609397888,0.7697479128837585,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6487395167350769,0.3004750609397888,0.7092437148094177,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6117647290229797,0.3004750609397888,0.6386554837226868,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواجهه","boundary":[0.5327731370925903,0.3004750609397888,0.5966386795043945,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5159664154052734,0.3004750609397888,0.5243697762489319,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4605042040348053,0.3004750609397888,0.5058823823928833,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3004750609397888},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3004750609397888},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4268907606601715,0.3004750609397888,0.45210084319114685,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3004750609397888},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3004750609397888},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3230403661727905},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.3004750609397888,0.42352941632270813,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3004750609397888},{"x":0.413445383310318,"y":0.3004750609397888},{"x":0.413445383310318,"y":0.3230403661727905},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.38655462861061096,0.3004750609397888,0.413445383310318,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3230403661727905},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35966387391090393,0.3004750609397888,0.3781512677669525,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3230403661727905},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.29579833149909973,0.3004750609397888,0.3512605130672455,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.23193277418613434,0.3004750609397888,0.2873949706554413,0.3230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7697479128837585,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22693277418613433,0.25903326201438903,0.7747479128837585,0.33004036617279053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.470308780670166},{"x":0.5310924649238586,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5310924649238586,0.45368170738220215,0.5647059082984924,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5243697762489319,"y":0.470308780670166},{"x":0.489075630903244,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مظفر","boundary":[0.489075630903244,0.45368170738220215,0.5243697762489319,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.470308780670166},{"x":0.43529412150382996,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صرافی","boundary":[0.43529412150382996,0.45368170738220215,0.48235294222831726,0.470308780670166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.470308780670166},{"x":0.43529412150382996,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.44668170738220214,0.5697059082984924,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5378151535987854,0.5083135366439819,0.5714285969734192,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5025210380554199,0.5083135366439819,0.5310924649238586,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدنژاد","boundary":[0.4268907606601715,0.5083135366439819,0.4957983195781708,0.5237529873847961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4218907606601715,0.5013135366439819,0.5764285969734192,0.5307529873847961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6420168280601501,0.6033254265785217,0.6487395167350769,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6000000238418579,0.6033254265785217,0.6352941393852234,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5680672526359558,0.6033254265785217,0.5966386795043945,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6033254265785217},{"x":0.561344563961029,"y":0.6033254265785217},{"x":0.561344563961029,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5529412031173706,0.6033254265785217,0.561344563961029,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5193277597427368,0.6033254265785217,0.5478991866111755,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6187648177146912},{"x":0.489075630903244,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واکر","boundary":[0.489075630903244,0.6033254265785217,0.5142857432365417,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6033254265785217},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6033254265785217},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناگل","boundary":[0.4571428596973419,0.6033254265785217,0.48403361439704895,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6033254265785217},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6033254265785217},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.6033254265785217,0.45210084319114685,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6033254265785217},{"x":0.440336138010025,"y":0.6033254265785217},{"x":0.440336138010025,"y":0.6187648177146912},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پروفسور","boundary":[0.38823530077934265,0.6033254265785217,0.440336138010025,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ژزلند","boundary":[0.3512605130672455,0.6033254265785217,0.3831932842731476,0.6187648177146912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3462605130672455,0.5963254265785217,0.6537395167350769,0.6257648177146912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7612826824188232},{"x":0.534453809261322,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.45210084319114685,0.7660332322120667,0.534453809261322,0.8016626834869385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7612826824188232},{"x":0.534453809261322,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.44710084319114685,0.7590332322120666,0.539453809261322,0.8086626834869385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8194774389266968},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4907563030719757,0.8147268295288086,0.5109243988990784,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8147268295288086},{"x":0.489075630903244,"y":0.8147268295288086},{"x":0.489075630903244,"y":0.8206650614738464},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"م","boundary":[0.48739495873451233,0.8147268295288086,0.489075630903244,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8194774389266968},{"x":0.489075630903244,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8077268295288086,0.5159243988990784,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.834916889667511},{"x":0.5193277597427368,"y":0.834916889667511},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4789915978908539,0.834916889667511,0.5193277597427368,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.834916889667511},{"x":0.5193277597427368,"y":0.834916889667511},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.827916889667511,0.5243277597427368,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/wyfHvyQknpZxNiIW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/hhuwkpXloVvIOBrQ.jpg","blurred":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/dmXcgCtIiMYoknai.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00036445166583822555,0.00019197872004996002,0.9986866040309939,0.998967657002021]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1698337346315384},{"x":0.529411792755127,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"انشان","boundary":[0.4588235318660736,0.16864608228206635,0.529411792755127,0.20902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1698337346315384},{"x":0.529411792755127,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.4538235318660736,0.16164608228206634,0.534411792755127,0.21602612805366517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5226891040802002,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":"منی","boundary":[0.46890756487846375,0.20427553355693817,0.5260504484176636,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5226891040802002,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.19727553355693817,0.5310504484176636,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"سور","boundary":[0.4907563030719757,0.21377672255039215,0.5109243988990784,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2173396646976471},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.20677672255039214,0.5159243988990784,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2149643748998642},{"x":0.507563054561615,"y":0.2149643748998642},{"x":0.507563054561615,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.2149643748998642,0.507563054561615,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2197149693965912},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48403361439704895,0.2149643748998642,0.4907563030719757,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2149643748998642},{"x":0.507563054561615,"y":0.2149643748998642},{"x":0.507563054561615,"y":0.2197149693965912},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.47903361439704895,0.2079643748998642,0.512563054561615,0.2267149693965912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2375296950340271},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲۶","boundary":[0.48739495873451233,0.22802850604057312,0.5092437267303467,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2375296950340271},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.22102850604057311,0.5142437267303467,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.244655579328537},{"x":0.6201680898666382,"y":0.244655579328537},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5949580073356628,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.244655579328537,0.6201680898666382,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.244655579328537},{"x":0.5899159908294678,"y":0.244655579328537},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.244655579328537,0.5899159908294678,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.244655579328537},{"x":0.5579832196235657,"y":0.244655579328537},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.244655579328537,0.5579832196235657,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.244655579328537},{"x":0.5478991866111755,"y":0.244655579328537},{"x":0.5478991866111755,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.244655579328537,0.5478991866111755,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.244655579328537},{"x":0.4957983195781708,"y":0.244655579328537},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4571428596973419,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.244655579328537,0.4957983195781708,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.244655579328537},{"x":0.45042017102241516,"y":0.244655579328537},{"x":0.45042017102241516,"y":0.25890737771987915},{"x":0.42016807198524475,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.244655579328537,0.45042017102241516,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.244655579328537},{"x":0.4151260554790497,"y":0.244655579328537},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3781512677669525,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.244655579328537,0.4151260554790497,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.244655579328537},{"x":0.6201680898666382,"y":0.244655579328537},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3781512677669525,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.23765557932853698,0.6251680898666382,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.275534451007843},{"x":0.7764706015586853,"y":0.275534451007843},{"x":0.7764706015586853,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.7260504364967346,0.275534451007843,0.7764706015586853,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.275534451007843},{"x":0.7193277478218079,"y":0.275534451007843},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29097387194633484},{"x":0.680672287940979,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.680672287940979,0.275534451007843,0.7193277478218079,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6638655662536621,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.275534451007843,0.6756302714347839,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.29097387194633484},{"x":0.63193279504776,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دامگه","boundary":[0.63193279504776,0.275534451007843,0.658823549747467,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.275534451007843},{"x":0.6268907785415649,"y":0.275534451007843},{"x":0.6268907785415649,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5798319578170776,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.5798319578170776,0.275534451007843,0.6268907785415649,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5512605309486389,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5512605309486389,0.275534451007843,0.5747899413108826,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.275534451007843},{"x":0.5478991866111755,"y":0.275534451007843},{"x":0.5478991866111755,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5445378422737122,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5445378422737122,0.275534451007843,0.5478991866111755,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.275534451007843},{"x":0.5428571701049805,"y":0.275534451007843},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29097387194633484},{"x":0.507563054561615,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاوش","boundary":[0.507563054561615,0.275534451007843,0.5428571701049805,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.275534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.275534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.29097387194633484},{"x":0.46722689270973206,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.46722689270973206,0.275534451007843,0.5058823823928833,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.275534451007843},{"x":0.462184876203537,"y":0.275534451007843},{"x":0.462184876203537,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4470588266849518,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4470588266849518,0.275534451007843,0.462184876203537,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.275534451007843},{"x":0.43697479367256165,"y":0.275534451007843},{"x":0.43697479367256165,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4000000059604645,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواجهه","boundary":[0.4000000059604645,0.275534451007843,0.43697479367256165,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.275534451007843},{"x":0.3949579894542694,"y":0.275534451007843},{"x":0.3949579894542694,"y":0.29097387194633484},{"x":0.38991597294807434,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.38991597294807434,0.275534451007843,0.3949579894542694,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.275534451007843},{"x":0.38655462861061096,"y":0.275534451007843},{"x":0.38655462861061096,"y":0.29097387194633484},{"x":0.35798320174217224,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.35798320174217224,0.275534451007843,0.38655462861061096,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.275534451007843},{"x":0.35630252957344055,"y":0.275534451007843},{"x":0.35630252957344055,"y":0.29097387194633484},{"x":0.33781513571739197,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.33781513571739197,0.275534451007843,0.35630252957344055,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.275534451007843},{"x":0.3361344635486603,"y":0.275534451007843},{"x":0.3361344635486603,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3294117748737335,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3294117748737335,0.275534451007843,0.3361344635486603,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.275534451007843},{"x":0.3294117748737335,"y":0.275534451007843},{"x":0.3294117748737335,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3142857253551483,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.3142857253551483,0.275534451007843,0.3294117748737335,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.275534451007843},{"x":0.30924370884895325,"y":0.275534451007843},{"x":0.30924370884895325,"y":0.29097387194633484},{"x":0.29579833149909973,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29579833149909973,0.275534451007843,0.30924370884895325,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.275534451007843},{"x":0.29243698716163635,"y":0.275534451007843},{"x":0.29243698716163635,"y":0.29097387194633484},{"x":0.26218488812446594,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.26218488812446594,0.275534451007843,0.29243698716163635,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.275534451007843},{"x":0.2554621994495392,"y":0.275534451007843},{"x":0.2554621994495392,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2218487411737442,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.2218487411737442,0.275534451007843,0.2554621994495392,0.29097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.275534451007843},{"x":0.7764706015586853,"y":0.275534451007843},{"x":0.7764706015586853,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2218487411737442,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2168487411737442,0.268534451007843,0.7814706015586853,0.29797387194633485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.28859856724739075},{"x":0.680672287940979,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.275534451007843,0.6840336322784424,0.28859856724739075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.28859856724739075},{"x":0.680672287940979,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.268534451007843,0.6890336322784424,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.294536828994751},{"x":0.6033613681793213,"y":0.294536828994751},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5798319578170776,0.294536828994751,0.6033613681793213,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.294536828994751},{"x":0.5731092691421509,"y":0.294536828994751},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مظفر","boundary":[0.5478991866111755,0.294536828994751,0.5731092691421509,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.294536828994751},{"x":0.5428571701049805,"y":0.294536828994751},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صرافی","boundary":[0.5126050710678101,0.294536828994751,0.5428571701049805,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.294536828994751},{"x":0.5092437267303467,"y":0.294536828994751},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.294536828994751,0.5092437267303467,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.294536828994751},{"x":0.49915966391563416,"y":0.294536828994751},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4756302535533905,0.294536828994751,0.49915966391563416,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.294536828994751},{"x":0.46890756487846375,"y":0.294536828994751},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.45042017102241516,0.294536828994751,0.46890756487846375,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.294536828994751},{"x":0.4453781545162201,"y":0.294536828994751},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدنژاد","boundary":[0.3966386616230011,0.294536828994751,0.4453781545162201,0.3076009452342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.294536828994751},{"x":0.6033613681793213,"y":0.294536828994751},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3916386616230011,0.28753682899475097,0.6083613681793213,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5478991866111755,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5058823823928833,0.3171021342277527,0.5478991866111755,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5025210380554199,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.3171021342277527,0.5058823823928833,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.48403361439704895,0.3171021342277527,0.4957983195781708,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4773109257221222,"y":0.33135393261909485},{"x":0.45210084319114685,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.45210084319114685,0.3171021342277527,0.4773109257221222,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.33372920751571655,0.5983193516731262,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.33372920751571655,0.5630252361297607,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3479810059070587},{"x":0.534453809261322,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.33372920751571655,0.5378151535987854,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5277311205863953,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.33372920751571655,0.5277311205863953,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3479810059070587},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.33372920751571655,0.4924369752407074,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.33372920751571655,0.4789915978908539,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3479810059070587},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.33372920751571655,0.4722689092159271,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4420168101787567,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3479810059070587},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.33372920751571655,0.4420168101787567,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.35154393315315247,0.5865546464920044,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3646080791950226},{"x":0.534453809261322,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.35154393315315247,0.5529412031173706,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3646080791950226},{"x":0.529411792755127,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.35154393315315247,0.5327731370925903,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3646080791950226},{"x":0.46554622054100037,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.35154393315315247,0.5226891040802002,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.35154393315315247,0.4605042040348053,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3669833838939667},{"x":0.561344563961029,"y":0.3669833838939667},{"x":0.561344563961029,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3669833838939667,0.561344563961029,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3669833838939667},{"x":0.534453809261322,"y":0.3669833838939667},{"x":0.534453809261322,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.3669833838939667,0.534453809261322,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3669833838939667,0.5109243988990784,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.3669833838939667,0.5008403658866882,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3800475001335144},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.3669833838939667,0.4722689092159271,0.3800475001335144]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3800475001335144},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.3101021342277527,0.6033193516731262,0.3870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.38361045718193054,0.5445378422737122,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5142857432365417,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39667457342147827},{"x":0.49747899174690247,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.38361045718193054,0.5142857432365417,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.38361045718193054,0.4941176474094391,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3824228048324585},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48739495873451233,"y":0.39667457342147827},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4571428596973419,0.3824228048324585,0.48739495873451233,0.39667457342147827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3978622257709503},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.3754228048324585,0.5495378422737122,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49747899174690247,0.39904987812042236,0.5428571701049805,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.39904987812042236,0.4957983195781708,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4133016765117645},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.39904987812042236,0.4773109257221222,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42874109745025635},{"x":0.534453809261322,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.534453809261322,0.4180522561073303,0.5630252361297607,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42874109745025635},{"x":0.529411792755127,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.4180522561073303,0.5327731370925903,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4299287497997284},{"x":0.45546218752861023,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4521428596973419,0.39204987812042236,0.5680252361297607,0.4369287497997284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4907563030719757,0.4168646037578583,0.4941176474094391,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4168646037578583},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.4180522561073303,0.48571428656578064,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4571428596973419,"y":0.43111640214920044},{"x":0.43529412150382996,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43529412150382996,0.4180522561073303,0.4571428596973419,0.43111640214920044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4299287497997284},{"x":0.43529412150382996,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43029412150382995,0.4110522561073303,0.4991176474094391,0.4369287497997284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.450118750333786},{"x":0.6487395167350769,"y":0.450118750333786},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6252101063728333,0.450118750333786,0.6487395167350769,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.450118750333786},{"x":0.6184874176979065,"y":0.450118750333786},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5882353186607361,0.450118750333786,0.6184874176979065,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.450118750333786},{"x":0.5815126299858093,"y":0.450118750333786},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5596638917922974,0.450118750333786,0.5815126299858093,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.450118750333786},{"x":0.5529412031173706,"y":0.450118750333786},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5126050710678101,0.450118750333786,0.5529412031173706,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.450118750333786},{"x":0.5058823823928833,"y":0.450118750333786},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4773109257221222,0.450118750333786,0.5058823823928833,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.450118750333786},{"x":0.47058823704719543,"y":0.450118750333786},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4643705487251282},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43529412150382996,0.450118750333786,0.47058823704719543,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.450118750333786},{"x":0.4285714328289032,"y":0.450118750333786},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4643705487251282},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.38991597294807434,0.450118750333786,0.4285714328289032,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.450118750333786},{"x":0.3831932842731476,"y":0.450118750333786},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3613445460796356,0.450118750333786,0.3831932842731476,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.450118750333786},{"x":0.35798320174217224,"y":0.450118750333786},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4643705487251282},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.450118750333786,0.35798320174217224,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.450118750333786},{"x":0.6487395167350769,"y":0.450118750333786},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4643705487251282},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35130252957344055,0.443118750333786,0.6537395167350769,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.47980996966362},{"x":0.6873949766159058,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6369748115539551,0.47980996966362,0.6873949766159058,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.47980996966362},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47980996966362},{"x":0.6386554837226868,"y":0.490498811006546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.47980996966362,0.6386554837226868,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.47980996966362},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47980996966362},{"x":0.6168067455291748,"y":0.490498811006546},{"x":0.5915966629981995,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صرافی","boundary":[0.5915966629981995,0.47980996966362,0.6168067455291748,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.47980996966362},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47980996966362},{"x":0.5882353186607361,"y":0.490498811006546},{"x":0.5848739743232727,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5848739743232727,0.47980996966362,0.5882353186607361,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.47980996966362},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47980996966362},{"x":0.5798319578170776,"y":0.490498811006546},{"x":0.5596638917922974,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مظفر","boundary":[0.5596638917922974,0.47980996966362,0.5798319578170776,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.47980996966362},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47980996966362},{"x":0.5579832196235657,"y":0.490498811006546},{"x":0.5546218752861023,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.47980996966362,0.5579832196235657,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47980996966362},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47980996966362},{"x":0.5478991866111755,"y":0.490498811006546},{"x":0.5243697762489319,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۲","boundary":[0.5243697762489319,0.47980996966362,0.5478991866111755,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.47980996966362},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47980996966362},{"x":0.5210084319114685,"y":0.490498811006546},{"x":0.5159664154052734,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5159664154052734,0.47980996966362,0.5210084319114685,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7092437148094177,0.49406176805496216,0.7378151416778564,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.49406176805496216,0.7042016983032227,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6840336322784424,0.49406176805496216,0.6957983374595642,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6386554837226868,0.49406176805496216,0.6773109436035156,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6386554837226868,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.49406176805496216,0.6386554837226868,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.5731092691421509,0.4928741157054901,0.6151260733604431,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5047506093978882},{"x":0.534453809261322,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.534453809261322,0.4928741157054901,0.5680672526359558,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4928741157054901},{"x":0.529411792755127,"y":0.4928741157054901},{"x":0.529411792755127,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5210084319114685,0.4928741157054901,0.529411792755127,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دامگه","boundary":[0.4907563030719757,0.4928741157054901,0.5142857432365417,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4928741157054901},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4928741157054901},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.4470588266849518,0.4928741157054901,0.48571428656578064,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4420168101787567,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5047506093978882},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.42352941632270813,0.49168646335601807,0.4420168101787567,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.49168646335601807},{"x":0.42016807198524475,"y":0.49168646335601807},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5047506093978882},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41848739981651306,0.49168646335601807,0.42016807198524475,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5047506093978882},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاوش","boundary":[0.38655462861061096,0.49168646335601807,0.4117647111415863,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3815126121044159,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.3529411852359772,0.49168646335601807,0.3815126121044159,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3462184965610504,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3344537913799286,0.49168646335601807,0.3462184965610504,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.49168646335601807},{"x":0.32436975836753845,"y":0.49168646335601807},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5035629272460938},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواجهه","boundary":[0.29411765933036804,0.49168646335601807,0.32436975836753845,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.49168646335601807},{"x":0.289075642824173,"y":0.49168646335601807},{"x":0.289075642824173,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2840336263179779,0.49168646335601807,0.289075642824173,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.49168646335601807},{"x":0.27899160981178284,"y":0.49168646335601807},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.2571428716182709,0.49168646335601807,0.27899160981178284,0.5035629272460938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25214287161827087,0.47162231731414794,0.7428151416778564,0.5141259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6033613681793213,0.5083135366439819,0.6151260733604431,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.5083135366439819,0.6016806960105896,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5848739743232727,0.5083135366439819,0.5966386795043945,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.5083135366439819,0.5798319578170776,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5394958257675171,0.5083135366439819,0.5647059082984924,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5083135366439819},{"x":0.534453809261322,"y":0.5083135366439819},{"x":0.534453809261322,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5109243988990784,0.5083135366439819,0.534453809261322,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5025210380554199,0.5083135366439819,0.5058823823928833,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5083135366439819},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5083135366439819},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مظفر","boundary":[0.4756302535533905,0.5083135366439819,0.49747899174690247,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5083135366439819},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5083135366439819},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صرافی","boundary":[0.4470588266849518,0.5083135366439819,0.47058823704719543,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5201900005340576},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43865546584129333,0.5083135366439819,0.4420168101787567,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5083135366439819},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5083135366439819},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5201900005340576},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.41848739981651306,0.5083135366439819,0.43361344933509827,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5201900005340576},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدنژاد","boundary":[0.37142857909202576,0.5083135366439819,0.4117647111415863,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5083135366439819},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5083135366439819},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3680672347545624,0.5083135366439819,0.36974790692329407,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5201900005340576},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.32773110270500183,0.5083135366439819,0.3630252182483673,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5083135366439819},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5083135366439819},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5201900005340576},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.31092438101768494,0.5083135366439819,0.32268908619880676,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5083135366439819},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5083135366439819},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.2873949706554413,0.5083135366439819,0.30588236451148987,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.5083135366439819,0.2857142984867096,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6621848940849304,0.5261282920837402,0.7126050591468811,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6369748115539551,0.5261282920837402,0.6571428775787354,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.5261282920837402,0.6386554837226868,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5932773351669312,0.5261282920837402,0.6168067455291748,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5899159908294678,0.5261282920837402,0.5932773351669312,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5529412031173706,0.5261282920837402,0.5848739743232727,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5226891040802002,0.5261282920837402,0.5478991866111755,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4924369752407074,0.5261282920837402,0.5193277597427368,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5261282920837402},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5261282920837402},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5380047559738159},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.5261282920837402,0.48739495873451233,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5261282920837402},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5261282920837402},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4605042040348053,0.5261282920837402,0.48067227005958557,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5261282920837402},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5261282920837402},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5380047559738159},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43529412150382996,0.5261282920837402,0.45546218752861023,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.5261282920837402,0.4302521049976349,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5261282920837402},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5380047559738159},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.5261282920837402,0.42184874415397644,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3798319399356842,0.5261282920837402,0.3831932842731476,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5261282920837402},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5261282920837402},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3495798408985138,0.5261282920837402,0.37478992342948914,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.5261282920837402,0.3478991687297821,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7260504364967346,"y":0.551068902015686},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6773109436035156,0.5415676832199097,0.7260504364967346,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6420168280601501,0.5427553653717041,0.6722689270973206,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.5427553653717041,0.6386554837226868,0.5534442067146301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2773529541492462,0.5013135366439819,0.7310504364967346,0.5604442067146301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.6033613681793213,0.5427553653717041,0.6168067455291748,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.5427553653717041,0.5983193516731262,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۵۰","boundary":[0.5731092691421509,0.5427553653717041,0.5899159908294678,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5546218752861023,0.5427553653717041,0.5680672526359558,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.5427553653717041,0.5529412031173706,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6386554837226868,0.5581947565078735,0.6756302714347839,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.5581947565078735,0.6386554837226868,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5798319578170776,0.5581947565078735,0.6168067455291748,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5411764979362488,0.5581947565078735,0.5731092691421509,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5126050710678101,0.5581947565078735,0.5361344814300537,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5581947565078735},{"x":0.507563054561615,"y":0.5581947565078735},{"x":0.507563054561615,"y":0.5688835978507996},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.48235294222831726,0.5581947565078735,0.507563054561615,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4756302535533905,0.5581947565078735,0.4773109257221222,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5581947565078735},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5581947565078735},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۲۶","boundary":[0.45210084319114685,0.5581947565078735,0.46890756487846375,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5581947565078735},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5581947565078735},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.5581947565078735,0.44873949885368347,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4420588266849518,0.5345676832199097,0.6806302714347839,0.5782589025497437],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6436975002288818,0.5736342072486877,0.6672269105911255,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.5736342072486877,0.6386554837226868,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7126050591468811,0.5878859758377075,0.7478991746902466,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5878859758377075},{"x":0.707563042640686,"y":0.5878859758377075},{"x":0.707563042640686,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6705882549285889,0.5878859758377075,0.707563042640686,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6403361558914185,0.5878859758377075,0.6689075827598572,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.5878859758377075,0.6386554837226868,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6000000238418579,0.5878859758377075,0.6168067455291748,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6386554837226868,0.6033254265785217,0.6823529601097107,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.6033254265785217,0.6386554837226868,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6033613681793213,0.6033254265785217,0.6168067455291748,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5882353186607361,0.6033254265785217,0.6016806960105896,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6152018904685974},{"x":0.583193302154541,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.583193302154541,0.6033254265785217,0.5882353186607361,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5512605309486389,0.6033254265785217,0.5815126299858093,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5478991866111755,0.6033254265785217,0.5512605309486389,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.5428571701049805,0.6045130491256714,0.5445378422737122,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5378571701049805,0.5666342072486877,0.7528991746902466,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5210084319114685,0.6021377444267273,0.5243697762489319,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳۶۷","boundary":[0.5025210380554199,0.6021377444267273,0.5210084319114685,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6140142679214478},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.49915966391563416,0.6021377444267273,0.5025210380554199,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4924369752407074,0.6021377444267273,0.4957983195781708,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6033254265785217},{"x":0.489075630903244,"y":0.6021377444267273},{"x":0.489075630903244,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۹۸","boundary":[0.4722689092159271,0.6033254265785217,0.489075630903244,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6033254265785217},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6033254265785217},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6152018904685974},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.46722689270973206,0.6033254265785217,0.47058823704719543,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.4453781545162201,0.6033254265785217,0.4638655483722687,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.6033254265785217,0.4453781545162201,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6403361558914185,0.6199524998664856,0.6739495992660522,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.6199524998664856,0.6386554837226868,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شهرسازی","boundary":[0.5731092691421509,0.6199524998664856,0.6168067455291748,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5546218752861023,0.6199524998664856,0.5680672526359558,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.5260504484176636,0.6199524998664856,0.5512605309486389,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.4941176474094391,0.6199524998664856,0.5193277597427368,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6318289637565613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48739495873451233,0.6199524998664856,0.4907563030719757,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6318289637565613},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهرسازی","boundary":[0.43865546584129333,0.6199524998664856,0.48235294222831726,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6199524998664856},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6199524998664856},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4302521049976349,0.6199524998664856,0.43529412150382996,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6318289637565613},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.42184874415397644,0.6199524998664856,0.4252100884914398,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6199524998664856},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6199524998664856},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3983193337917328,0.6199524998664856,0.41680672764778137,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6199524998664856},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6199524998664856},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3798319399356842,0.6199524998664856,0.39159664511680603,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.3512605130672455,0.6199524998664856,0.3764705955982208,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.3193277418613434,0.6199524998664856,0.3462184965610504,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6199524998664856},{"x":0.31596639752388,"y":0.6199524998664856},{"x":0.31596639752388,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3126050531864166,0.6199524998664856,0.31596639752388,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6199524998664856},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6199524998664856},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6318289637565613},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.27394959330558777,0.6199524998664856,0.30756303668022156,0.6318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6318289637565613},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2672689211368561,0.5998883538246155,0.6789495992660523,0.6388289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5899159908294678,0.6342042684555054,0.6168067455291748,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6472684144973755},{"x":0.583193302154541,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.583193302154541,0.6342042684555054,0.5865546464920044,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5445378422737122,0.6342042684555054,0.5798319578170776,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5109243988990784,0.6342042684555054,0.5394958257675171,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4924369752407074,0.6342042684555054,0.5058823823928833,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6342042684555054},{"x":0.489075630903244,"y":0.6342042684555054},{"x":0.489075630903244,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.46890756487846375,0.6342042684555054,0.489075630903244,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6342042684555054},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6342042684555054},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.46554622054100037,0.6342042684555054,0.46890756487846375,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6472684144973755},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.43697479367256165,0.6342042684555054,0.4605042040348053,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4268907606601715,0.6342042684555054,0.4319327771663666,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6342042684555054},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6342042684555054},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6472684144973755},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.41848739981651306,0.6342042684555054,0.42352941632270813,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6472684144973755},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.40504202246665955,0.6342042684555054,0.4151260554790497,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6342042684555054},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6342042684555054},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.3798319399356842,0.6342042684555054,0.40168067812919617,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6472684144973755},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.6342042684555054,0.3781512677669525,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6472684144973755},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.36810925126075744,0.6272042684555054,0.6218067455291748,0.6542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.5126050710678101,0.5736342072486877,0.5546218752861023,0.5819477438926697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5819477438926697},{"x":0.561344563961029,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.561344563961029,0.5736342072486877,0.5798319578170776,0.5819477438926697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴۳۶","boundary":[0.5865546464920044,0.5736342072486877,0.6151260733604431,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.5666342072486877,0.6201260733604431,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"ص","boundary":[0.5394958257675171,0.6068883538246155,0.5428571701049805,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.5344958257675171,0.5998883538246155,0.5478571701049805,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6235154271125793},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6235154271125793},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"--","boundary":[0.4252100884914398,0.6235154271125793,0.43361344933509827,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6235154271125793},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6235154271125793},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.6165154271125793,0.43861344933509827,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6448931097984314},{"x":0.267226904630661,"y":0.6448931097984314},{"x":0.267226904630661,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"City","boundary":[0.24537815153598785,0.6448931097984314,0.267226904630661,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"planning","boundary":[0.2705882489681244,0.6448931097984314,0.3176470696926117,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3210084140300751,0.6448931097984314,0.3294117748737335,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6448931097984314},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6448931097984314},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Climate","boundary":[0.3344537913799286,0.6448931097984314,0.37478992342948914,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"factors","boundary":[0.3798319399356842,0.6448931097984314,0.4151260554790497,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6448931097984314},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6448931097984314},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6567695736885071},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.41680672764778137,0.6448931097984314,0.41848739981651306,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6567695736885071},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"City","boundary":[0.42352941632270813,0.6448931097984314,0.4453781545162201,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6567695736885071},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"planning","boundary":[0.44873949885368347,0.6448931097984314,0.4957983195781708,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6448931097984314},{"x":0.507563054561615,"y":0.6448931097984314},{"x":0.507563054561615,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5008403658866882,0.6448931097984314,0.507563054561615,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.5126050710678101,0.6448931097984314,0.5327731370925903,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5378151535987854,0.6448931097984314,0.5445378422737122,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Climatic","boundary":[0.5495798587799072,0.6448931097984314,0.5949580073356628,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6579572558403015},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6579572558403015},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"factors","boundary":[0.24537815153598785,0.6579572558403015,0.27899160981178284,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.2806722819805145,0.6579572558403015,0.2840336263179779,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6674584150314331},{"x":0.289075642824173,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Climatic","boundary":[0.289075642824173,0.6579572558403015,0.3327731192111969,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6674584150314331},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"changes","boundary":[0.33781513571739197,0.6579572558403015,0.3798319399356842,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.3815126121044159,0.6579572558403015,0.3831932842731476,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6579572558403015},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6674584150314331},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Climatic","boundary":[0.38823530077934265,0.6579572558403015,0.43361344933509827,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"changes","boundary":[0.43865546584129333,0.6579572558403015,0.4789915978908539,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.48403361439704895,0.6579572558403015,0.4924369752407074,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6674584150314331},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.49747899174690247,0.6579572558403015,0.5176470875740051,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24037815153598785,0.6378931097984314,0.5999580073356628,0.6744584150314331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6739495992660522,"y":0.684085488319397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6403361558914185,0.6722090244293213,0.6739495992660522,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6386554837226868,"y":0.684085488319397},{"x":0.6352941393852234,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.6722090244293213,0.6386554837226868,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6168067455291748,"y":0.684085488319397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شهرسازی","boundary":[0.5731092691421509,0.6722090244293213,0.6168067455291748,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5680672526359558,"y":0.684085488319397},{"x":0.5546218752861023,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5546218752861023,0.6722090244293213,0.5680672526359558,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5512605309486389,"y":0.684085488319397},{"x":0.529411792755127,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.529411792755127,0.6722090244293213,0.5512605309486389,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5277311205863953,"y":0.684085488319397},{"x":0.5092437267303467,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5092437267303467,0.6722090244293213,0.5277311205863953,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5042017102241516,"y":0.684085488319397},{"x":0.4773109257221222,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4773109257221222,0.6722090244293213,0.5042017102241516,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4789915978908539,"y":0.684085488319397},{"x":0.4453781545162201,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.4453781545162201,0.6722090244293213,0.4789915978908539,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4436974823474884,"y":0.684085488319397},{"x":0.43865546584129333,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43865546584129333,0.6722090244293213,0.4436974823474884,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6722090244293213},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6722090244293213},{"x":0.43529412150382996,"y":0.684085488319397},{"x":0.40336135029792786,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.40336135029792786,0.6722090244293213,0.43529412150382996,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3983193337917328,"y":0.684085488319397},{"x":0.36974790692329407,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.36974790692329407,0.6722090244293213,0.3983193337917328,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3680672347545624,"y":0.684085488319397},{"x":0.35798320174217224,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.35798320174217224,0.6722090244293213,0.3680672347545624,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6722090244293213},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6722090244293213},{"x":0.35630252957344055,"y":0.684085488319397},{"x":0.35462185740470886,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.6722090244293213,0.35630252957344055,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6386554837226868,0.6888360977172852,0.6739495992660522,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.6888360977172852,0.6386554837226868,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6983373165130615},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34962185740470886,0.6652090244293213,0.6789495992660523,0.7053373165130615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3210084140300751,0.6828978657722473,0.3327731192111969,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6817102432250977},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6828978657722473},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6935867071151733},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Effect","boundary":[0.33949580788612366,0.6817102432250977,0.36974790692329407,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6828978657722473},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6828978657722473},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3764705955982208,0.6828978657722473,0.38655462861061096,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6935867071151733},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"climate","boundary":[0.38991597294807434,0.6828978657722473,0.4285714328289032,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"on","boundary":[0.4319327771663666,0.6828978657722473,0.4436974823474884,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4453781545162201,0.6828978657722473,0.4470588266849518,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6935867071151733},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"City","boundary":[0.45210084319114685,0.6828978657722473,0.4739495813846588,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5243697762489319,"y":0.684085488319397},{"x":0.5243697762489319,"y":0.694774329662323},{"x":0.4789915978908539,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"planning","boundary":[0.4789915978908539,0.6828978657722473,0.5243697762489319,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.684085488319397},{"x":0.5361344814300537,"y":0.684085488319397},{"x":0.5361344814300537,"y":0.694774329662323},{"x":0.529411792755127,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.529411792755127,0.684085488319397,0.5361344814300537,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Human","boundary":[0.24537815153598785,0.6828978657722473,0.2823529541492462,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.684085488319397},{"x":0.3210084140300751,"y":0.684085488319397},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"beings","boundary":[0.2873949706554413,0.684085488319397,0.3210084140300751,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6935867071151733},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6935867071151733},{"x":0.32268908619880676,"y":0.705463171005249},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Environmental","boundary":[0.24537815153598785,0.6935867071151733,0.32268908619880676,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3663865625858307,"y":0.694774329662323},{"x":0.3663865625858307,"y":0.705463171005249},{"x":0.32773110270500183,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aspects","boundary":[0.32773110270500183,0.6935867071151733,0.3663865625858307,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.694774329662323},{"x":0.3680672347545624,"y":0.694774329662323},{"x":0.3680672347545624,"y":0.705463171005249},{"x":0.3680672347545624,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.3680672347545624,0.694774329662323,0.3680672347545624,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.694774329662323},{"x":0.43697479367256165,"y":0.694774329662323},{"x":0.43697479367256165,"y":0.705463171005249},{"x":0.37310925126075745,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Greenhouse","boundary":[0.37310925126075745,0.694774329662323,0.43697479367256165,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6959620118141174},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.46890756487846375,"y":0.705463171005249},{"x":0.440336138010025,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gases","boundary":[0.440336138010025,0.6959620118141174,0.46890756487846375,0.705463171005249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5361344814300537,"y":0.684085488319397},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7066508531570435},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24037815153598785,0.6735225610733032,0.5411344814300537,0.7136508531570435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7090261578559875},{"x":0.707563042640686,"y":0.7090261578559875},{"x":0.707563042640686,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6739495992660522,0.7090261578559875,0.707563042640686,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6386554837226868,0.7090261578559875,0.6689075827598572,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.7090261578559875,0.6386554837226868,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدنژاد","boundary":[0.5764706134796143,0.7090261578559875,0.6168067455291748,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.7090261578559875,0.5747899413108826,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5546218752861023,0.7090261578559875,0.5663865804672241,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5462185144424438,0.7090261578559875,0.5495798587799072,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.5159664154052734,0.7090261578559875,0.5411764979362488,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7209026217460632},{"x":0.507563054561615,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.7090261578559875,0.5126050710678101,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7232779264450073},{"x":0.707563042640686,"y":0.7232779264450073},{"x":0.707563042640686,"y":0.735154390335083},{"x":0.6739495992660522,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6739495992660522,0.7232779264450073,0.707563042640686,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6689075827598572,"y":0.735154390335083},{"x":0.6369748115539551,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6369748115539551,0.7232779264450073,0.6689075827598572,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6386554837226868,"y":0.735154390335083},{"x":0.6352941393852234,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.7232779264450073,0.6386554837226868,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6151260733604431,"y":0.735154390335083},{"x":0.583193302154541,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.583193302154541,0.7232779264450073,0.6151260733604431,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7232779264450073},{"x":0.578151285648346,"y":0.7232779264450073},{"x":0.578151285648346,"y":0.735154390335083},{"x":0.5546218752861023,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5546218752861023,0.7232779264450073,0.578151285648346,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.724465548992157},{"x":0.5495798587799072,"y":0.724465548992157},{"x":0.5495798587799072,"y":0.735154390335083},{"x":0.5226891040802002,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5226891040802002,0.724465548992157,0.5495798587799072,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.724465548992157},{"x":0.5193277597427368,"y":0.724465548992157},{"x":0.5193277597427368,"y":0.735154390335083},{"x":0.5159664154052734,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.724465548992157,0.5193277597427368,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.724465548992157},{"x":0.5109243988990784,"y":0.724465548992157},{"x":0.5109243988990784,"y":0.735154390335083},{"x":0.4907563030719757,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4907563030719757,0.724465548992157,0.5109243988990784,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.724465548992157},{"x":0.48571428656578064,"y":0.724465548992157},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7363420724868774},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.46554622054100037,0.724465548992157,0.48571428656578064,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.724465548992157},{"x":0.4605042040348053,"y":0.724465548992157},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.724465548992157,0.4605042040348053,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.724465548992157},{"x":0.45210084319114685,"y":0.724465548992157},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7363420724868774},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41680672764778137,0.724465548992157,0.45210084319114685,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.724465548992157},{"x":0.4151260554790497,"y":0.724465548992157},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.724465548992157,0.4151260554790497,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6739495992660522,0.7387173175811768,0.7058823704719543,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6386554837226868,0.7387173175811768,0.6705882549285889,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.7387173175811768,0.6386554837226868,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7387173175811768},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7387173175811768},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7517814636230469},{"x":0.267226904630661,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shahid","boundary":[0.267226904630661,0.7387173175811768,0.30588236451148987,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7387173175811768},{"x":0.364705890417099,"y":0.7387173175811768},{"x":0.364705890417099,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Beheshti","boundary":[0.3126050531864166,0.7387173175811768,0.364705890417099,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.3680672347545624,0.7387173175811768,0.4285714328289032,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7387173175811768},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7387173175811768},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4319327771663666,0.7387173175811768,0.43697479367256165,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7517814636230469},{"x":0.440336138010025,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Printing","boundary":[0.440336138010025,0.7387173175811768,0.48739495873451233,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7387173175811768},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7387173175811768},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.4941176474094391,0.7387173175811768,0.49915966391563416,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7517814636230469},{"x":0.507563054561615,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Publishing","boundary":[0.507563054561615,0.7387173175811768,0.5731092691421509,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Center","boundary":[0.5764706134796143,0.7387173175811768,0.6151260733604431,0.7517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7090261578559875},{"x":0.707563042640686,"y":0.7090261578559875},{"x":0.707563042640686,"y":0.7517814636230469},{"x":0.267226904630661,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.262226904630661,0.7020261578559875,0.712563042640686,0.7587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6991596817970276,0.7553443908691406,0.7159664034843445,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6756302714347839,0.7553443908691406,0.6991596817970276,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6352941393852234,0.7553443908691406,0.6689075827598572,0.7672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6302941393852234,0.7483443908691406,0.7209664034843445,0.7742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6991596817970276,0.7719715237617493,0.7159664034843445,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6739495992660522,0.7719715237617493,0.6974790096282959,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6420168280601501,0.7731591463088989,0.6672269105911255,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.7731591463088989,0.6369748115539551,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.786223292350769},{"x":0.7529411911964417,"y":0.786223292350769},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7226890921592712,0.786223292350769,0.7529411911964417,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.786223292350769},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6621848940849304,0.786223292350769,0.7176470756530762,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.786223292350769},{"x":0.6571428775787354,"y":0.786223292350769},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6420168280601501,0.786223292350769,0.6571428775787354,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.786223292350769},{"x":0.6386554837226868,"y":0.786223292350769},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.786223292350769,0.6386554837226868,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6302941393852234,0.7649715237617493,0.7579411911964417,0.8039121336936951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"HT۱۶۶","boundary":[0.5815126299858093,0.7553443908691406,0.6151260733604431,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.7483443908691406,0.6201260733604431,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۰۷/۱۲۱۶","boundary":[0.5647059082984924,0.7719715237617493,0.6151260733604431,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.7649715237617493,0.6201260733604431,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6134454011917114,"y":0.786223292350769},{"x":0.6134454011917114,"y":0.794536828994751},{"x":0.5680672526359558,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸۶۱۰۰۰","boundary":[0.5680672526359558,0.7874109148979187,0.6134454011917114,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6134454011917114,"y":0.786223292350769},{"x":0.6134454011917114,"y":0.794536828994751},{"x":0.5680672526359558,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.7804109148979187,0.6184454011917114,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5411764979362488,0.8194774389266968,0.5529412031173706,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5126050710678101,0.8194774389266968,0.5327731370925903,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8325415849685669},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.4470588266849518,0.8194774389266968,0.5042017102241516,0.8325415849685669]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8325415849685669},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4420588266849518,0.8112897567749023,0.5579412031173706,0.8395415849685669],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8361045122146606},{"x":0.561344563961029,"y":0.834916889667511},{"x":0.561344563961029,"y":0.8479809761047363},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.43529412150382996,0.8361045122146606,0.561344563961029,0.8479809761047363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8622328042984009},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.41680672764778137,0.8491686582565308,0.5798319578170776,0.8622328042984009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5798319578170776,"y":0.834916889667511},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8622328042984009},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.41180672764778137,0.8291045122146606,0.5848319578170776,0.8692328042984009],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/hwrOLeNLbyLKGSKq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/iSBZgjcOuHiaFBRs.jpg","blurred":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/dEwAJNJWmHMUNyAT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.0002596831369853076,0.9986724807354582,0.9989718885778532]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4722689092159271,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4722689092159271,0.22565320134162903,0.5277311205863953,0.24109263718128204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4722689092159271,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4672689092159271,0.21865320134162902,0.5327311205863953,0.24809263718128205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"مقدمه","boundary":[0.7445378303527832,0.2731591463088989,0.7848739624023438,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"دکتر","boundary":[0.7058823704719543,0.2731591463088989,0.7378151416778564,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"ماتیس","boundary":[0.6571428775787354,0.27434679865837097,0.7008403539657593,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"واکرناگل","boundary":[0.6000000238418579,0.27434679865837097,0.6504201889038086,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.275534451007843},{"x":0.5932773351669312,"y":0.275534451007843},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.275534451007843,0.5949580073356628,0.2897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5849159908294678,0.26734679865837097,0.7898739624023438,0.2944109148979187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.275534451007843},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29097387194633484},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.1915966421365738,0.275534451007843,0.23529411852359772,0.29097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.275534451007843},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23529411852359772,"y":0.29097387194633484},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1865966421365738,0.268534451007843,0.24029411852359772,0.29797387194633485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7445378303527832,0.3028503656387329,0.7831932902336121,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروفسور","boundary":[0.6789916157722473,0.3028503656387329,0.7361344695091248,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مارک","boundary":[0.6386554837226868,0.30403801798820496,0.6739495992660522,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.30403801798820496},{"x":0.63193279504776,"y":0.30403801798820496},{"x":0.63193279504776,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ژزلند","boundary":[0.5966386795043945,0.30403801798820496,0.63193279504776,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.3052256405353546,0.5915966629981995,0.3194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5849159908294678,0.29703801798820495,0.7881932902336121,0.32528978657722474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.30641329288482666},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30641329288482666},{"x":0.22521008551120758,"y":0.31828978657722473},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوزده","boundary":[0.1899159699678421,0.30641329288482666,0.22521008551120758,0.31828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.30641329288482666},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30641329288482666},{"x":0.22521008551120758,"y":0.31828978657722473},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1849159699678421,0.29941329288482665,0.23021008551120759,0.32528978657722474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.3325415551662445,0.7831932902336121,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.33372920751571655,0.7159664034843445,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7092857313156128,0.3255415551662445,0.7881932902336121,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.33610451221466064},{"x":0.267226904630661,"y":0.3372921645641327},{"x":0.267226904630661,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"..بیست","boundary":[0.2218487411737442,0.33610451221466064,0.267226904630661,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3479810059070587},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسه","boundary":[0.1882352977991104,0.33610451221466064,0.21848739683628082,0.3479810059070587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.33610451221466064},{"x":0.267226904630661,"y":0.3372921645641327},{"x":0.267226904630661,"y":0.34916865825653076},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.1832352977991104,0.32910451221466064,0.272226904630661,0.35616865825653077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.3622327744960785,0.7848739624023438,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.7058823704719543,0.3622327744960785,0.7462185025215149,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3622327744960785},{"x":0.702521026134491,"y":0.3622327744960785},{"x":0.702521026134491,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6991596817970276,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6991596817970276,0.3622327744960785,0.702521026134491,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37885984778404236},{"x":0.653781533241272,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.653781533241272,0.3622327744960785,0.6924369931221008,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6117647290229797,0.3622327744960785,0.6470588445663452,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5899159908294678,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5899159908294678,0.3622327744960785,0.6084033846855164,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5512605309486389,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وهوای","boundary":[0.5512605309486389,0.3622327744960785,0.5865546464920044,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.4957983195781708,0.3622327744960785,0.5361344814300537,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3622327744960785},{"x":0.489075630903244,"y":0.3622327744960785},{"x":0.489075630903244,"y":0.37885984778404236},{"x":0.48403361439704895,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.3622327744960785,0.489075630903244,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4773109257221222,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4151260554790497,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.4151260554790497,0.3622327744960785,0.4773109257221222,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4084033668041229,"y":0.37885984778404236},{"x":0.39159664511680603,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.39159664511680603,0.3622327744960785,0.4084033668041229,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3848739564418793,"y":0.37885984778404236},{"x":0.35798320174217224,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.35798320174217224,0.3622327744960785,0.3848739564418793,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3512605130672455,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2873949706554413,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سکونتگاه","boundary":[0.2873949706554413,0.3622327744960785,0.3512605130672455,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2840336263179779,"y":0.37885984778404236},{"x":0.25882354378700256,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.25882354378700256,0.3622327744960785,0.2840336263179779,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2521008551120758,"y":0.37885984778404236},{"x":0.20840336382389069,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.20840336382389069,0.3622327744960785,0.2521008551120758,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3622327744960785},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3622327744960785},{"x":0.20336134731769562,"y":0.37885984778404236},{"x":0.1915966421365738,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":".۱۰","boundary":[0.1915966421365738,0.3622327744960785,0.20336134731769562,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.1915966421365738,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1865966421365738,0.3552327744960785,0.7898739624023438,0.38585984778404236],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7243697643280029,0.3871733844280243,0.7596638798713684,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7176470756530762,0.3871733844280243,0.7226890921592712,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7126470756530762,0.3801733844280243,0.7646638798713684,0.4012992985248566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3871733844280243},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3871733844280243},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3954869210720062},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱","boundary":[0.1899159699678421,0.3871733844280243,0.19495798647403717,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3871733844280243},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3871733844280243},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3954869210720062},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3801733844280243,0.19995798647403717,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4073634147644043},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4073634147644043},{"x":0.19831933081150055,"y":0.41567695140838623},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵","boundary":[0.1899159699678421,0.4073634147644043,0.19831933081150055,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4073634147644043},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4073634147644043},{"x":0.19831933081150055,"y":0.41567695140838623},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4003634147644043,0.20331933081150055,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.42874109745025635},{"x":0.20000000298023224,"y":0.42874109745025635},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4382422864437103},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.1899159699678421,0.42874109745025635,0.20000000298023224,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.42874109745025635},{"x":0.20000000298023224,"y":0.42874109745025635},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4382422864437103},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.42174109745025634,0.20500000298023224,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2050420194864273,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4572446644306183},{"x":0.1899159699678421,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.1899159699678421,0.44893112778663635,0.2050420194864273,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2050420194864273,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4572446644306183},{"x":0.1899159699678421,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.44193112778663635,0.2100420194864273,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.470308780670166},{"x":0.206722691655159,"y":0.46912112832069397},{"x":0.206722691655159,"y":0.47862231731414795},{"x":0.1915966421365738,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.1915966421365738,0.470308780670166,0.206722691655159,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.470308780670166},{"x":0.21176470816135406,"y":0.470308780670166},{"x":0.21176470816135406,"y":0.47980996966362},{"x":0.20840336382389069,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.470308780670166,0.21176470816135406,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.470308780670166},{"x":0.21176470816135406,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21176470816135406,"y":0.47980996966362},{"x":0.19327731430530548,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.463308780670166,0.21676470816135407,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.490498811006546},{"x":0.206722691655159,"y":0.490498811006546},{"x":0.206722691655159,"y":0.49881234765052795},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.1915966421365738,0.490498811006546,0.206722691655159,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.490498811006546},{"x":0.206722691655159,"y":0.490498811006546},{"x":0.206722691655159,"y":0.49881234765052795},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.483498811006546,0.211722691655159,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5118764638900757},{"x":0.206722691655159,"y":0.5118764638900757},{"x":0.206722691655159,"y":0.521377682685852},{"x":0.1899159699678421,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.1899159699678421,0.5118764638900757,0.206722691655159,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5118764638900757},{"x":0.206722691655159,"y":0.5118764638900757},{"x":0.206722691655159,"y":0.521377682685852},{"x":0.1899159699678421,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5048764638900757,0.211722691655159,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5344418287277222},{"x":0.206722691655159,"y":0.5332541465759277},{"x":0.206722691655159,"y":0.5427553653717041},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.1915966421365738,0.5344418287277222,0.206722691655159,0.5427553653717041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5427553653717041},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.5344418287277222,0.21176470816135406,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5427553653717041},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5274418287277222,0.21676470816135407,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5546318292617798},{"x":0.206722691655159,"y":0.5546318292617798},{"x":0.206722691655159,"y":0.5629453659057617},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.1915966421365738,0.5546318292617798,0.206722691655159,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5546318292617798},{"x":0.206722691655159,"y":0.5546318292617798},{"x":0.206722691655159,"y":0.5629453659057617},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5476318292617798,0.211722691655159,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5760095119476318},{"x":0.206722691655159,"y":0.5748218297958374},{"x":0.206722691655159,"y":0.5843230485916138},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.1899159699678421,0.5760095119476318,0.206722691655159,0.5843230485916138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.5760095119476318,0.21344538033008575,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5843230485916138},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5690095119476318,0.21844538033008576,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5961995124816895},{"x":0.206722691655159,"y":0.5961995124816895},{"x":0.206722691655159,"y":0.6045130491256714},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹","boundary":[0.1915966421365738,0.5961995124816895,0.206722691655159,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5961995124816895},{"x":0.206722691655159,"y":0.5961995124816895},{"x":0.206722691655159,"y":0.6045130491256714},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5891995124816894,0.211722691655159,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7210084199905396,0.40617576241493225,0.7613445520401001,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.40617576241493225,0.7142857313156128,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42161521315574646},{"x":0.658823549747467,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.658823549747467,0.40617576241493225,0.7042016983032227,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداختن","boundary":[0.6000000238418579,0.40617576241493225,0.6521008610725403,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5949580073356628,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5848739743232727,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5848739743232727,0.40617576241493225,0.5949580073356628,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.40617576241493225},{"x":0.578151285648346,"y":0.40617576241493225},{"x":0.578151285648346,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5428571701049805,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.5428571701049805,0.40617576241493225,0.578151285648346,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5361344814300537,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5058823823928833,0.40617576241493225,0.5361344814300537,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5008403658866882,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5008403658866882,"y":0.42161521315574646},{"x":0.48403361439704895,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.48403361439704895,0.40617576241493225,0.5008403658866882,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4739495813846588,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.40617576241493225,0.4789915978908539,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.40617576241493225},{"x":0.47058823704719543,"y":0.40617576241493225},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42161521315574646},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.45210084319114685,0.40617576241493225,0.47058823704719543,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.40617576241493225},{"x":0.44873949885368347,"y":0.40617576241493225},{"x":0.44873949885368347,"y":0.42161521315574646},{"x":0.43529412150382996,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43529412150382996,0.40617576241493225,0.44873949885368347,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4302521049976349,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4302521049976349,"y":0.42161521315574646},{"x":0.38823530077934265,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.38823530077934265,0.40617576241493225,0.4302521049976349,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.40617576241493225},{"x":0.38991597294807434,"y":0.40617576241493225},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3848739564418793,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3848739564418793,0.40617576241493225,0.38991597294807434,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4406175911426544},{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنفرانس","boundary":[0.707563042640686,0.42636579275131226,0.7613445520401001,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6941176652908325,0.42636579275131226,0.7058823704719543,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6907563209533691,0.42636579275131226,0.6941176652908325,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشست","boundary":[0.6420168280601501,0.42636579275131226,0.6840336322784424,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6285714507102966,0.42636579275131226,0.6386554837226868,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.42636579275131226,0.6218487620353699,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.42636579275131226},{"x":0.610084056854248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.610084056854248,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.5680672526359558,0.42636579275131226,0.610084056854248,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.42636579275131226},{"x":0.561344563961029,"y":0.42636579275131226},{"x":0.561344563961029,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهادها","boundary":[0.5243697762489319,0.42636579275131226,0.561344563961029,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4406175911426544},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.48235294222831726,0.42636579275131226,0.5193277597427368,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.4285714328289032,0.42636579275131226,0.4773109257221222,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.42636579275131226},{"x":0.42184874415397644,"y":0.42636579275131226},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4406175911426544},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.40504202246665955,0.42636579275131226,0.42184874415397644,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.42636579275131226},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42636579275131226},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4406175911426544},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وهوا","boundary":[0.3764705955982208,0.42636579275131226,0.40168067812919617,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3781512677669525,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4406175911426544},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.42636579275131226,0.3781512677669525,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4406175911426544},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36810925126075744,0.39917576241493224,0.7663445520401001,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.7042016983032227,0.44893112778663635,0.7378151416778564,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6773109436035156,0.44893112778663635,0.6974790096282959,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6756302714347839,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.6403361558914185,0.4477434754371643,0.6756302714347839,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6336134672164917,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5882353186607361,0.4477434754371643,0.6336134672164917,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4477434754371643},{"x":0.583193302154541,"y":0.4477434754371643},{"x":0.583193302154541,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5680672526359558,0.4477434754371643,0.583193302154541,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وهوا","boundary":[0.5361344814300537,0.4477434754371643,0.5630252361297607,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.4477434754371643,0.5394958257675171,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنوانسیون","boundary":[0.6756302714347839,0.4679335057735443,0.7378151416778564,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6268907785415649,0.4679335057735443,0.6672269105911255,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملل","boundary":[0.5983193516731262,0.4679335057735443,0.6201680898666382,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.4679335057735443,0.5915966629981995,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5411764979362488,0.4679335057735443,0.5731092691421509,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4845605790615082},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.48739495873451233,0.4679335057735443,0.5327731370925903,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4679335057735443},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4679335057735443},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4638655483722687,0.4679335057735443,0.48067227005958557,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4679335057735443},{"x":0.462184876203537,"y":0.4679335057735443},{"x":0.462184876203537,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.4679335057735443,0.462184876203537,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4679335057735443},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4679335057735443},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4845605790615082},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.43865546584129333,0.4679335057735443,0.45546218752861023,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4679335057735443},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4679335057735443},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.4679335057735443,0.43361344933509827,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5023753046989441},{"x":0.702521026134491,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7008403539657593,0.48812350630760193,0.7361344695091248,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.490498811006546},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنوانسیون","boundary":[0.6268907785415649,0.490498811006546,0.6957983374595642,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعهدات","boundary":[0.6924369931221008,0.5118764638900757,0.7361344695091248,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.6403361558914185,0.5118764638900757,0.6873949766159058,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.5118764638900757,0.6403361558914185,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6957983374595642,0.5332541465759277,0.7361344695091248,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنوانسیون","boundary":[0.6285714507102966,0.5332541465759277,0.6890756487846375,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.5332541465759277,0.6268907785415649,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پروتکل","boundary":[0.6957983374595642,0.5546318292617798,0.7361344695091248,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کیوتو","boundary":[0.6571428775787354,0.5534442067146301,0.6890756487846375,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5534442067146301},{"x":0.653781533241272,"y":0.5534442067146301},{"x":0.653781533241272,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.5534442067146301,0.653781533241272,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502},{"x":0.6941176652908325,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعهدات","boundary":[0.6941176652908325,0.5748218297958374,0.7361344695091248,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5748218297958374,0.6873949766159058,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6092636585235596},{"x":0.702521026134491,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ابزارها","boundary":[0.702521026134491,0.5961995124816895,0.7361344695091248,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.5973871946334839,0.6991596817970276,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توافقنامه","boundary":[0.6857143044471741,0.6175771951675415,0.7361344695091248,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاریس","boundary":[0.6420168280601501,0.6175771951675415,0.6789916157722473,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.6175771951675415,0.6369748115539551,0.6318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4252521049976349,0.4407434754371643,0.7428151416778564,0.6388289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیمانها","boundary":[0.6907563209533691,0.6377671957015991,0.7361344695091248,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.6377671957015991,0.6840336322784424,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6420168280601501,0.6377671957015991,0.6722689270973206,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6218487620353699,0.6377671957015991,0.6369748115539551,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5714285969734192,0.6377671957015991,0.6084033846855164,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5495798587799072,0.6377671957015991,0.5680672526359558,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5126050710678101,0.6377671957015991,0.5445378422737122,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.46890756487846375,0.6377671957015991,0.5008403658866882,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6377671957015991},{"x":0.462184876203537,"y":0.6377671957015991},{"x":0.462184876203537,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.4151260554790497,0.6377671957015991,0.462184876203537,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6532066464424133},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.39159664511680603,0.6377671957015991,0.4084033668041229,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6377671957015991},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6377671957015991},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"وهوا","boundary":[0.3663865625858307,0.6377671957015991,0.38991597294807434,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6377671957015991},{"x":0.364705890417099,"y":0.6377671957015991},{"x":0.364705890417099,"y":0.6532066464424133},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.35798320174217224,0.6377671957015991,0.364705890417099,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7596638798713684,"y":0.673396646976471},{"x":0.7277311086654663,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.7277311086654663,0.6579572558403015,0.7596638798713684,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7142857313156128,"y":0.673396646976471},{"x":0.6991596817970276,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6991596817970276,0.6579572558403015,0.7142857313156128,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6907563209533691,"y":0.673396646976471},{"x":0.6705882549285889,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6705882549285889,0.6579572558403015,0.6907563209533691,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6672269105911255,"y":0.673396646976471},{"x":0.6336134672164917,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6336134672164917,0.6579572558403015,0.6672269105911255,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6218487620353699,"y":0.673396646976471},{"x":0.5882353186607361,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.5882353186607361,0.6579572558403015,0.6218487620353699,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5815126299858093,"y":0.673396646976471},{"x":0.5428571701049805,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.5428571701049805,0.6579572558403015,0.5815126299858093,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5361344814300537,"y":0.673396646976471},{"x":0.5310924649238586,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.6579572558403015,0.5361344814300537,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5243697762489319,"y":0.673396646976471},{"x":0.4773109257221222,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.4773109257221222,0.6579572558403015,0.5243697762489319,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.673396646976471},{"x":0.45546218752861023,"y":0.673396646976471}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.45546218752861023,0.6579572558403015,0.4739495813846588,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6579572558403015},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6579572558403015},{"x":0.45210084319114685,"y":0.673396646976471},{"x":0.4117647111415863,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وهوایی","boundary":[0.4117647111415863,0.6579572558403015,0.45210084319114685,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4084033668041229,"y":0.673396646976471},{"x":0.40168067812919617,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.40168067812919617,0.6579572558403015,0.4084033668041229,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7226890921592712,0.6805225610733032,0.7613445520401001,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6756302714347839,0.6805225610733032,0.7159664034843445,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6605042219161987,0.6805225610733032,0.6705882549285889,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6403361558914185,0.6805225610733032,0.6571428775787354,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6935867071151733},{"x":0.610084056854248,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.610084056854248,0.6805225610733032,0.6386554837226868,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915966629981995,0.6805225610733032,0.6067227125167847,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5596638917922974,0.6805225610733032,0.5865546464920044,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.6805225610733032,0.5546218752861023,0.6935867071151733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6935867071151733},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35298320174217224,0.6307671957015991,0.7663445520401001,0.7005867071151733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6924369931221008,0.7030878663063049,0.7378151416778564,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6470588445663452,0.7030878663063049,0.6840336322784424,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.7030878663063049,0.6436975002288818,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حکمروایی","boundary":[0.6773109436035156,0.7220902442932129,0.7361344695091248,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شایسته","boundary":[0.6268907785415649,0.7220902442932129,0.6705882549285889,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6201680898666382,0.7220902442932129,0.6268907785415649,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماع","boundary":[0.6957983374595642,0.7434679269790649,0.7361344695091248,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محلی","boundary":[0.6638655662536621,0.7434679269790649,0.6890756487846375,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.7434679269790649,0.6554622054100037,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6907563209533691,0.7636579275131226,0.7361344695091248,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6672269105911255,0.7636579275131226,0.6840336322784424,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.7636579275131226,0.6655462384223938,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7636579275131226},{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226},{"x":0.658823549747467,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6420168280601501,0.7636579275131226,0.658823549747467,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.7636579275131226,0.6369748115539551,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7378151416778564,"y":0.786223292350769},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.6957983374595642,0.7850356101989746,0.7378151416778564,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.6504201889038086,0.7850356101989746,0.6857143044471741,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6403361558914185,0.7850356101989746,0.6504201889038086,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.7850356101989746,0.6336134672164917,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6151680898666382,0.6960878663063049,0.7428151416778564,0.8062874383926392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.805225670337677},{"x":0.7092437148094177,"y":0.805225670337677},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.6991596817970276,0.805225670337677,0.7092437148094177,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.805225670337677},{"x":0.6957983374595642,"y":0.805225670337677},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8194774389266968},{"x":0.680672287940979,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.6789916157722473,0.805225670337677,0.6957983374595642,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.805225670337677},{"x":0.6756302714347839,"y":0.805225670337677},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسید","boundary":[0.6403361558914185,0.805225670337677,0.6756302714347839,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6302521228790283,"y":0.805225670337677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.6016806960105896,0.8064132928848267,0.6302521228790283,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5949580073356628,0.8064132928848267,0.6016806960105896,0.8206650614738464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7092437148094177,"y":0.805225670337677},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5899580073356628,0.7994132928848267,0.7142437148094177,0.8264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6175771951675415},{"x":0.206722691655159,"y":0.6175771951675415},{"x":0.206722691655159,"y":0.6258907318115234},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.1915966421365738,0.6175771951675415,0.206722691655159,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6175771951675415},{"x":0.206722691655159,"y":0.6175771951675415},{"x":0.206722691655159,"y":0.6258907318115234},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6105771951675415,0.211722691655159,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6389548778533936},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6389548778533936},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6472684144973755},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.1882352977991104,0.6389548778533936,0.20840336382389069,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6389548778533936},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6389548778533936},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6472684144973755},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.6319548778533935,0.2134033638238907,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6698337197303772},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.1915966421365738,0.6603325605392456,0.2050420194864273,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6698337197303772},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6533325605392456,0.2100420194864273,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.1899159699678421,0.6793349385261536,0.2050420194864273,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6723349385261536,0.2100420194864273,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7019002437591553},{"x":0.206722691655159,"y":0.7102137804031372},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.1899159699678421,0.7019002437591553,0.206722691655159,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7019002437591553},{"x":0.206722691655159,"y":0.7102137804031372},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6949002437591553,0.211722691655159,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7232779264450073},{"x":0.206722691655159,"y":0.7220902442932129},{"x":0.206722691655159,"y":0.7315914630889893},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.1899159699678421,0.7232779264450073,0.206722691655159,0.7315914630889893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7315914630889893},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.7232779264450073,0.21008403599262238,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7315914630889893},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7162779264450073,0.21508403599262238,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7434679269790649},{"x":0.206722691655159,"y":0.7517814636230469},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۹","boundary":[0.1899159699678421,0.7434679269790649,0.206722691655159,0.7517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.7434679269790649,0.21176470816135406,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7529691457748413},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7364679269790649,0.21676470816135407,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.764845609664917},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7731591463088989},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۰","boundary":[0.1899159699678421,0.764845609664917,0.2050420194864273,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.764845609664917},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7731591463088989},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.757845609664917,0.2100420194864273,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.786223292350769},{"x":0.206722691655159,"y":0.7850356101989746},{"x":0.206722691655159,"y":0.794536828994751},{"x":0.1899159699678421,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.1899159699678421,0.786223292350769,0.206722691655159,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.786223292350769},{"x":0.206722691655159,"y":0.7850356101989746},{"x":0.206722691655159,"y":0.794536828994751},{"x":0.1899159699678421,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.779223292350769,0.211722691655159,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8064132928848267},{"x":0.206722691655159,"y":0.8064132928848267},{"x":0.206722691655159,"y":0.8147268295288086},{"x":0.1899159699678421,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.1899159699678421,0.8064132928848267,0.206722691655159,0.8147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21176470816135406,"y":0.815914511680603},{"x":0.20840336382389069,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.8064132928848267,0.21176470816135406,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21176470816135406,"y":0.815914511680603},{"x":0.1899159699678421,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7994132928848267,0.21676470816135407,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8586698174476624},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48403361439704895,0.8420427441596985,0.5042017102241516,0.8586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8586698174476624},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8350427441596985,0.5092017102241516,0.8656698174476624],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/VeKxyiQKNpsbJJJH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/rXYvewYoqMJdMzRn.jpg","blurred":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/OBAXyodepSxDRdcK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.0002286519466273292,0.9986724807354582,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2050420194864273,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2050420194864273,"y":0.20783847570419312},{"x":0.1882352977991104,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.1882352977991104,0.19952493906021118,0.2050420194864273,0.20783847570419312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21008403599262238,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21008403599262238,"y":0.20783847570419312},{"x":0.20840336382389069,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.19952493906021118,0.21008403599262238,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21008403599262238,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21008403599262238,"y":0.20783847570419312},{"x":0.1882352977991104,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.19252493906021118,0.21508403599262238,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.2197149693965912},{"x":0.206722691655159,"y":0.2197149693965912},{"x":0.20840336382389069,"y":0.22802850604057312},{"x":0.1882352977991104,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.1882352977991104,0.2197149693965912,0.20840336382389069,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.2197149693965912},{"x":0.206722691655159,"y":0.2197149693965912},{"x":0.20840336382389069,"y":0.22802850604057312},{"x":0.1882352977991104,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.21271496939659118,0.2134033638238907,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.24109263718128204},{"x":0.206722691655159,"y":0.24109263718128204},{"x":0.206722691655159,"y":0.25059381127357483},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.1899159699678421,0.24109263718128204,0.206722691655159,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.24109263718128204},{"x":0.206722691655159,"y":0.24109263718128204},{"x":0.206722691655159,"y":0.25059381127357483},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.23409263718128204,0.211722691655159,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2624703049659729},{"x":0.206722691655159,"y":0.2624703049659729},{"x":0.206722691655159,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۵","boundary":[0.1899159699678421,0.2624703049659729,0.206722691655159,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.2624703049659729,0.21008403599262238,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2719714939594269},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2554703049659729,0.21508403599262238,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2050420194864273,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2921615242958069},{"x":0.1882352977991104,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.1882352977991104,0.28384798765182495,0.2050420194864273,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2050420194864273,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2921615242958069},{"x":0.1882352977991104,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.27684798765182494,0.2100420194864273,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.3052256405353546},{"x":0.206722691655159,"y":0.30403801798820496},{"x":0.206722691655159,"y":0.31353920698165894},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.1882352977991104,0.3052256405353546,0.206722691655159,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.3052256405353546},{"x":0.206722691655159,"y":0.30403801798820496},{"x":0.206722691655159,"y":0.31353920698165894},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.2982256405353546,0.211722691655159,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.32660332322120667},{"x":0.206722691655159,"y":0.32660332322120667},{"x":0.206722691655159,"y":0.3349168598651886},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.1899159699678421,0.32660332322120667,0.206722691655159,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.32660332322120667,0.21176470816135406,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3349168598651886},{"x":0.1899159699678421,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.31960332322120666,0.21676470816135407,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3479810059070587},{"x":0.206722691655159,"y":0.34679335355758667},{"x":0.206722691655159,"y":0.35629454255104065},{"x":0.1899159699678421,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.1899159699678421,0.3479810059070587,0.206722691655159,0.35629454255104065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21008403599262238,"y":0.35629454255104065},{"x":0.20840336382389069,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.3479810059070587,0.21008403599262238,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21008403599262238,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.35629454255104065},{"x":0.1899159699678421,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3409810059070587,0.21508403599262238,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3681710362434387},{"x":0.206722691655159,"y":0.37648457288742065},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۹","boundary":[0.1899159699678421,0.3681710362434387,0.206722691655159,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3669833838939667},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21008403599262238,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.3669833838939667,0.21008403599262238,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3681710362434387},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.37648457288742065},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3611710362434387,0.21508403599262238,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7109243869781494,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2102137804031372},{"x":0.702521026134491,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7008403539657593,0.19714964926242828,0.7126050591468811,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متان","boundary":[0.6689075827598572,0.19833728671073914,0.6957983374595642,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.19952493906021118,0.6672269105911255,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.6991596817970276,0.2197149693965912,0.7126050591468811,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکسید","boundary":[0.6571428775787354,0.22090260684490204,0.6941176652908325,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23396675288677216},{"x":0.605042040348053,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیتروژن","boundary":[0.605042040348053,0.22209025919437408,0.6504201889038086,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6016806960105896,"y":0.235154390335083},{"x":0.6016806960105896,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.22209025919437408,0.6016806960105896,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7109243869781494,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6016806960105896,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5933193516731262,0.19371259140968322,0.7176050591468811,0.23977910053730012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.23990498483181},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23990498483181},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25415676832199097},{"x":0.702521026134491,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.702521026134491,0.23990498483181,0.7126050591468811,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.23990498483181},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6285714507102966,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هالوکربنها","boundary":[0.6285714507102966,0.23990498483181,0.6941176652908325,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.255344420671463},{"x":0.6235294342041016,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6218487620353699,0.24109263718128204,0.6285714507102966,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7361344695091248,"y":0.275534451007843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.7159664034843445,0.26128265261650085,0.7361344695091248,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7126050591468811,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7126050591468811,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشی","boundary":[0.6840336322784424,0.26128265261650085,0.7126050591468811,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6773109436035156,"y":0.275534451007843},{"x":0.6403361558914185,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"IPCC","boundary":[0.6403361558914185,0.26128265261650085,0.6773109436035156,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6369748115539551,"y":0.275534451007843},{"x":0.610084056854248,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.610084056854248,0.26128265261650085,0.6369748115539551,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6033613681793213,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6033613681793213,"y":0.275534451007843},{"x":0.5596638917922974,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5596638917922974,0.26128265261650085,0.6033613681793213,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5529412031173706,"y":0.275534451007843},{"x":0.5193277597427368,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5193277597427368,0.26128265261650085,0.5529412031173706,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5126050710678101,"y":0.275534451007843},{"x":0.47058823704719543,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.47058823704719543,0.26128265261650085,0.5126050710678101,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4605042040348053,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4605042040348053,"y":0.275534451007843},{"x":0.4285714328289032,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.4285714328289032,0.26128265261650085,0.4605042040348053,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4252100884914398,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4252100884914398,"y":0.275534451007843},{"x":0.4151260554790497,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4151260554790497,0.26128265261650085,0.4252100884914398,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.26128265261650085},{"x":0.40504202246665955,"y":0.26128265261650085},{"x":0.40504202246665955,"y":0.275534451007843},{"x":0.40168067812919617,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.26128265261650085,0.40504202246665955,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6941176652908325,0.28384798765182495,0.7361344695091248,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ردپای","boundary":[0.6521008610725403,0.28384798765182495,0.6873949766159058,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.6168067455291748,0.28384798765182495,0.6453781723976135,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6117647290229797,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2980997562408447},{"x":0.610084056854248,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.28384798765182495,0.6117647290229797,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6941176652908325,0.30403801798820496,0.7361344695091248,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6504201889038086,0.30403801798820496,0.6873949766159058,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6067227125167847,0.3028503656387329,0.6386554837226868,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.5546218752861023,0.3028503656387329,0.5966386795043945,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.5126050710678101,0.3028503656387329,0.5445378422737122,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5092437267303467,"y":0.31828978657722473},{"x":0.49747899174690247,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.49747899174690247,0.3028503656387329,0.5092437267303467,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48739495873451233,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48739495873451233,0.3028503656387329,0.4941176474094391,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3028503656387329},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3028503656387329},{"x":0.48739495873451233,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.3028503656387329,0.48739495873451233,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترسیب","boundary":[0.6957983374595642,0.32660332322120667,0.7361344695091248,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3396674692630768},{"x":0.658823549747467,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.6605042219161987,0.32660332322120667,0.6890756487846375,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6571428775787354,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6521008610725403,0.32660332322120667,0.6554622054100037,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6941176652908325,0.34679335355758667,0.7361344695091248,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6352941393852234,0.34679335355758667,0.6857143044471741,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.34679335355758667,0.6302521228790283,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.6957983374595642,0.3681710362434387,0.7361344695091248,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6403361558914185,0.3681710362434387,0.6890756487846375,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3824228048324585},{"x":0.63193279504776,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.3681710362434387,0.6369748115539551,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6857143044471741,0.38836103677749634,0.7361344695091248,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماع","boundary":[0.6403361558914185,0.38836103677749634,0.6840336322784424,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40380048751831055},{"x":0.610084056854248,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.610084056854248,0.38836103677749634,0.6369748115539551,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.3895486891269684,0.6084033846855164,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40380048751831055},{"x":0.40168067812919617,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.23171733248233795,0.7411344695091248,0.41080048751831055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تاب","boundary":[0.7226890921592712,0.40855106711387634,0.7361344695091248,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6907563209533691,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6907563209533691,0.40855106711387634,0.7176470756530762,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.40855106711387634,0.6857143044471741,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7394958138465881,0.4299287497997284,0.7613445520401001,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7277311086654663,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.4299287497997284,0.7344537973403931,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.6655462384223938,0.4299287497997284,0.7226890921592712,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6117647290229797,0.4299287497997284,0.658823549747467,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4299287497997284},{"x":0.605042040348053,"y":0.4299287497997284},{"x":0.605042040348053,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5882353186607361,0.4299287497997284,0.605042040348053,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5848739743232727,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5798319578170776,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.4299287497997284,0.5848739743232727,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4299287497997284},{"x":0.578151285648346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.578151285648346,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5596638917922974,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5596638917922974,0.4299287497997284,0.578151285648346,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5546218752861023,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5411764979362488,0.4299287497997284,0.5546218752861023,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4299287497997284},{"x":0.534453809261322,"y":0.4299287497997284},{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4773109257221222,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سکونتگاه","boundary":[0.4773109257221222,0.4299287497997284,0.534453809261322,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4739495813846588,"y":0.44418051838874817},{"x":0.45210084319114685,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45210084319114685,0.4299287497997284,0.4739495813846588,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44418051838874817},{"x":0.40168067812919617,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.40168067812919617,0.4299287497997284,0.4453781545162201,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.450118750333786},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطرپذیری","boundary":[0.6941176652908325,0.450118750333786,0.7613445520401001,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.450118750333786},{"x":0.6873949766159058,"y":0.450118750333786},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6554622054100037,0.450118750333786,0.6873949766159058,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.450118750333786},{"x":0.6487395167350769,"y":0.450118750333786},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6369748115539551,0.450118750333786,0.6487395167350769,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.450118750333786},{"x":0.6302521228790283,"y":0.450118750333786},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.450118750333786,0.6302521228790283,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.450118750333786},{"x":0.6235294342041016,"y":0.450118750333786},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4643705487251282},{"x":0.605042040348053,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.605042040348053,0.450118750333786,0.6235294342041016,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.450118750333786},{"x":0.6000000238418579,"y":0.450118750333786},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5865546464920044,0.450118750333786,0.6000000238418579,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.450118750333786},{"x":0.5798319578170776,"y":0.450118750333786},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.5394958257675171,0.450118750333786,0.5798319578170776,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.450118750333786},{"x":0.5411764979362488,"y":0.450118750333786},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.450118750333786,0.5411764979362488,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46674585342407227},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.40155106711387634,0.7663445520401001,0.47374585342407227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7226890921592712,0.47149643301963806,0.7378151416778564,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمدن","boundary":[0.6907563209533691,0.47149643301963806,0.7210084199905396,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6521008610725403,0.47149643301963806,0.6823529601097107,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6285714507102966,0.47149643301963806,0.6453781723976135,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دریاها","boundary":[0.5882353186607361,0.47149643301963806,0.6218487620353699,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.47149643301963806},{"x":0.583193302154541,"y":0.47149643301963806},{"x":0.583193302154541,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.47149643301963806,0.583193302154541,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بارش","boundary":[0.7159664034843445,0.49406176805496216,0.7361344695091248,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6857143044471741,0.49406176805496216,0.7042016983032227,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سنگین","boundary":[0.63193279504776,0.49406176805496216,0.6739495992660522,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7361344695091248,"y":0.529691219329834},{"x":0.6756302714347839,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویدادهای","boundary":[0.6756302714347839,0.5154394507408142,0.7361344695091248,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.529691219329834},{"x":0.6268907785415649,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.6268907785415649,0.5154394507408142,0.6689075827598572,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.529691219329834},{"x":0.5882353186607361,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.5882353186607361,0.5154394507408142,0.6201680898666382,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5815126299858093,"y":0.529691219329834},{"x":0.5764706134796143,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.5154394507408142,0.5815126299858093,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5697479248046875,"y":0.529691219329834},{"x":0.5394958257675171,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جزایر","boundary":[0.5394958257675171,0.5154394507408142,0.5697479248046875,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5327731370925903,"y":0.529691219329834},{"x":0.4907563030719757,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.4907563030719757,0.5154394507408142,0.5327731370925903,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48403361439704895,"y":0.529691219329834},{"x":0.45210084319114685,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.45210084319114685,0.5154394507408142,0.48403361439704895,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4453781545162201,"y":0.529691219329834},{"x":0.4420168101787567,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.5154394507408142,0.4453781545162201,0.529691219329834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.529691219329834},{"x":0.4420168101787567,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4370168101787567,0.46449643301963806,0.7428151416778564,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خشکسالی","boundary":[0.6789916157722473,0.5356294512748718,0.7361344695091248,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6689075827598572,0.5356294512748718,0.6739495992660522,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7613445520401001,"y":0.570071280002594},{"x":0.7042016983032227,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.7042016983032227,0.5558194518089294,0.7613445520401001,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6974790096282959,"y":0.570071280002594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6672269105911255,0.5558194518089294,0.6974790096282959,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6605042219161987,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6420168280601501,0.5558194518089294,0.6605042219161987,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6403361558914185,"y":0.570071280002594},{"x":0.6352941393852234,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.5558194518089294,0.6403361558914185,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6336134672164917,"y":0.570071280002594},{"x":0.6168067455291748,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6168067455291748,0.5558194518089294,0.6336134672164917,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5558194518089294},{"x":0.610084056854248,"y":0.5558194518089294},{"x":0.610084056854248,"y":0.570071280002594},{"x":0.5966386795043945,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.5558194518089294,0.610084056854248,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5899159908294678,"y":0.570071280002594},{"x":0.5512605309486389,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.5512605309486389,0.5558194518089294,0.5899159908294678,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5512605309486389,"y":0.570071280002594},{"x":0.5445378422737122,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5445378422737122,0.5558194518089294,0.5512605309486389,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.570071280002594},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5378571701049805,0.5310047559738159,0.7663445520401001,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.38836103677749634},{"x":0.20336134731769562,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3978622257709503},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.1899159699678421,0.38836103677749634,0.2050420194864273,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.38836103677749634},{"x":0.20336134731769562,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3978622257709503},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.38136103677749633,0.2100420194864273,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43111640214920044},{"x":0.206722691655159,"y":0.43111640214920044},{"x":0.206722691655159,"y":0.4406175911426544},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.1899159699678421,0.43111640214920044,0.206722691655159,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43111640214920044},{"x":0.206722691655159,"y":0.43111640214920044},{"x":0.206722691655159,"y":0.4406175911426544},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.42411640214920043,0.211722691655159,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4524940550327301},{"x":0.20840336382389069,"y":0.45130640268325806},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.1899159699678421,0.4524940550327301,0.20840336382389069,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4524940550327301},{"x":0.20840336382389069,"y":0.45130640268325806},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4454940550327301,0.2134033638238907,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4726840853691101},{"x":0.206722691655159,"y":0.4726840853691101},{"x":0.206722691655159,"y":0.48099762201309204},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.1899159699678421,0.4726840853691101,0.206722691655159,0.48099762201309204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4821852743625641},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.4726840853691101,0.21008403599262238,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4821852743625641},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4656840853691101,0.21508403599262238,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.49406176805496216},{"x":0.206722691655159,"y":0.49406176805496216},{"x":0.206722691655159,"y":0.5035629272460938},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.1899159699678421,0.49406176805496216,0.206722691655159,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21176470816135406,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.49406176805496216,0.21176470816135406,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21176470816135406,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5035629272460938},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.48706176805496215,0.21676470816135407,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5249406099319458},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.1899159699678421,0.5154394507408142,0.2050420194864273,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5249406099319458},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5084394507408142,0.2100420194864273,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.5368170738220215},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5356294512748718},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5451306700706482},{"x":0.1882352977991104,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.1882352977991104,0.5368170738220215,0.20840336382389069,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.5368170738220215},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5356294512748718},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5451306700706482},{"x":0.1882352977991104,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.5298170738220215,0.2134033638238907,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5581947565078735},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5570071339607239},{"x":0.206722691655159,"y":0.5570071339607239},{"x":0.206722691655159,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.28999999165534973,"str":"뭥","boundary":[0.1899159699678421,0.5581947565078735,0.206722691655159,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5581947565078735},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5570071339607239},{"x":0.206722691655159,"y":0.5570071339607239},{"x":0.206722691655159,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5511947565078735,0.211722691655159,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5581947565078735},{"x":0.206722691655159,"y":0.5570071339607239},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5665082931518555},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۳","boundary":[0.1899159699678421,0.5581947565078735,0.20840336382389069,0.5665082931518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5581947565078735},{"x":0.206722691655159,"y":0.5570071339607239},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5665082931518555},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5511947565078735,0.2134033638238907,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.5831353664398193,0.7848739624023438,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7226890921592712,0.5831353664398193,0.7478991746902466,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.5831353664398193,0.7210084199905396,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرنشینی","boundary":[0.6420168280601501,0.5831353664398193,0.7126050591468811,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6336134672164917,0.5831353664398193,0.6386554837226868,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5865546464920044,0.5831353664398193,0.6268907785415649,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5378151535987854,0.5831353664398193,0.5798319578170776,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.5831353664398193,0.5310924649238586,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.46554622054100037,0.5831353664398193,0.5193277597427368,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6021377444267273},{"x":0.440336138010025,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.440336138010025,0.5831353664398193,0.4588235318660736,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5831353664398193},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5831353664398193},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.5831353664398193,0.43865546584129333,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.3949579894542694,0.5831353664398193,0.4319327771663666,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3899579894542694,0.5761353664398193,0.7898739624023438,0.6091377444267273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5855106711387634},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5855106711387634},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5961995124816895},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۷","boundary":[0.1899159699678421,0.5855106711387634,0.20840336382389069,0.5961995124816895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.21344538033008575,0.5855106711387634,0.21512605249881744,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5785106711387634,0.22012605249881745,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7243697643280029,0.6092636585235596,0.7596638798713684,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7176470756530762,0.6092636585235596,0.7243697643280029,0.6175771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7126470756530762,0.6022636585235596,0.7646638798713684,0.6245771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6080760359764099},{"x":0.206722691655159,"y":0.6068883538246155},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6175771951675415},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.1899159699678421,0.6080760359764099,0.20840336382389069,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6080760359764099},{"x":0.206722691655159,"y":0.6068883538246155},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6175771951675415},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6010760359764099,0.2134033638238907,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6282660365104675},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6282660365104675},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.1899159699678421,0.6282660365104675,0.20840336382389069,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6282660365104675},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6282660365104675},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6389548778533936},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6212660365104675,0.2134033638238907,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6496437191963196},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6496437191963196},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6579572558403015},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.1899159699678421,0.6496437191963196,0.20336134731769562,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6496437191963196},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6496437191963196},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6579572558403015},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6426437191963196,0.20836134731769562,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6793349385261536},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۱","boundary":[0.1882352977991104,0.6698337197303772,0.2050420194864273,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6793349385261536},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.6628337197303772,0.2100420194864273,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6995249390602112},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.1899159699678421,0.6912114024162292,0.2050420194864273,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6995249390602112},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6842114024162292,0.2100420194864273,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.1899159699678421,0.7114014029502869,0.2050420194864273,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7044014029502869,0.2100420194864273,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7226890921592712,0.6282660365104675,0.7613445520401001,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6789916157722473,0.6282660365104675,0.7159664034843445,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.6282660365104675,0.6722689270973206,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6252101063728333,0.6282660365104675,0.6605042219161987,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.5747899413108826,0.6282660365104675,0.6184874176979065,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.5310924649238586,0.6282660365104675,0.5697479248046875,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6282660365104675},{"x":0.529411792755127,"y":0.6282660365104675},{"x":0.529411792755127,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5142857432365417,0.6282660365104675,0.529411792755127,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6425178050994873},{"x":0.507563054561615,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.507563054561615,0.6282660365104675,0.5126050710678101,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7243697643280029,0.6484560370445251,0.7613445520401001,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرگذار","boundary":[0.6756302714347839,0.6484560370445251,0.7176470756530762,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.6484560370445251,0.6689075827598572,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6134454011917114,0.6484560370445251,0.6504201889038086,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.5647059082984924,0.6484560370445251,0.6084033846855164,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.5210084319114685,0.6484560370445251,0.5596638917922974,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5042017102241516,0.6484560370445251,0.5176470875740051,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6484560370445251},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6484560370445251},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6627078652381897},{"x":0.462184876203537,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.462184876203537,0.6484560370445251,0.49747899174690247,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4453781545162201,0.6484560370445251,0.45546218752861023,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6484560370445251},{"x":0.440336138010025,"y":0.6484560370445251},{"x":0.440336138010025,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.4000000059604645,0.6484560370445251,0.440336138010025,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6484560370445251},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6484560370445251},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3949579894542694,0.6484560370445251,0.40168067812919617,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3899579894542694,0.6212660365104675,0.7663445520401001,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7361344695091248,"y":0.684085488319397},{"x":0.6907563209533691,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.6907563209533691,0.6698337197303772,0.7361344695091248,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6840336322784424,"y":0.684085488319397},{"x":0.6252101063728333,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.6252101063728333,0.6698337197303772,0.6840336322784424,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6201680898666382,"y":0.684085488319397},{"x":0.6184874176979065,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.6698337197303772,0.6201680898666382,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.7042016983032227,0.6923990249633789,0.7361344695091248,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7042755484580994},{"x":0.653781533241272,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمعیتی","boundary":[0.653781533241272,0.6923990249633789,0.6974790096282959,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6470588445663452,"y":0.705463171005249},{"x":0.6420168280601501,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6420168280601501,0.6935867071151733,0.6470588445663452,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.7176470756530762,0.7114014029502869,0.7361344695091248,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.6873949766159058,0.7114014029502869,0.7109243869781494,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7114014029502869},{"x":0.680672287940979,"y":0.7114014029502869},{"x":0.680672287940979,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.7114014029502869,0.680672287940979,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.6386554837226868,0.7114014029502869,0.6689075827598572,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7256532311439514},{"x":0.63193279504776,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.7114014029502869,0.6336134672164917,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6957983374595642,0.7327790856361389,0.7361344695091248,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.6521008610725403,0.7327790856361389,0.6890756487846375,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.6201680898666382,0.7339667677879333,0.6453781723976135,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.7339667677879333,0.6184874176979065,0.7482185363769531]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6084454011917114,0.6628337197303772,0.7411344695091248,0.7552185363769531],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7126050591468811,0.754156768321991,0.7361344695091248,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.754156768321991},{"x":0.7058823704719543,"y":0.754156768321991},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غالب","boundary":[0.6789916157722473,0.754156768321991,0.7058823704719543,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.754156768321991},{"x":0.6722689270973206,"y":0.754156768321991},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.6067227125167847,0.754156768321991,0.6722689270973206,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.754156768321991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.754156768321991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5495798587799072,0.754156768321991,0.6000000238418579,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.754156768321991},{"x":0.5428571701049805,"y":0.754156768321991},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5310924649238586,0.754156768321991,0.5428571701049805,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.754156768321991},{"x":0.5243697762489319,"y":0.754156768321991},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.48739495873451233,0.754156768321991,0.5243697762489319,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.754156768321991},{"x":0.48235294222831726,"y":0.754156768321991},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.754156768321991,0.48235294222831726,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7226890921592712,0.7743467688560486,0.7596638798713684,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.6739495992660522,0.7743467688560486,0.7176470756530762,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7885985970497131},{"x":0.63193279504776,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.63193279504776,0.7743467688560486,0.6672269105911255,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6184874176979065,0.7743467688560486,0.6302521228790283,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.7743467688560486,0.6067227125167847,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشهای","boundary":[0.5361344814300537,0.7743467688560486,0.5932773351669312,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7743467688560486},{"x":0.529411792755127,"y":0.7743467688560486},{"x":0.529411792755127,"y":0.7897862195968628},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.48235294222831726,0.7743467688560486,0.529411792755127,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.775534451007843},{"x":0.4756302535533905,"y":0.775534451007843},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.4436974823474884,0.775534451007843,0.4756302535533905,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.775534451007843},{"x":0.43865546584129333,"y":0.775534451007843},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.3966386616230011,0.775534451007843,0.43865546584129333,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.775534451007843},{"x":0.3983193337917328,"y":0.775534451007843},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.775534451007843,0.3983193337917328,0.7897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.754156768321991},{"x":0.7596638798713684,"y":0.754156768321991},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3899579894542694,0.747156768321991,0.7646638798713684,0.7967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.794536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.794536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"عرضه","boundary":[0.7042016983032227,0.794536828994751,0.7361344695091248,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6655462384223938,0.7957244515419006,0.6974790096282959,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7957244515419006},{"x":0.658823549747467,"y":0.7957244515419006},{"x":0.658823549747467,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6336134672164917,0.7957244515419006,0.658823549747467,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5983193516731262,0.7957244515419006,0.6268907785415649,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5747899413108826,0.7957244515419006,0.5915966629981995,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.7957244515419006,0.5697479248046875,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7058823704719543,0.8171021342277527,0.7361344695091248,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6756302714347839,0.8171021342277527,0.6974790096282959,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.6470588445663452,0.8171021342277527,0.6672269105911255,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.8171021342277527,0.6403361558914185,0.8313539028167725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.794536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.794536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5630672526359558,0.787536828994751,0.7411344695091248,0.8383539028167725],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7422803044319153},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.1899159699678421,0.7339667677879333,0.2050420194864273,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7422803044319153},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7269667677879333,0.2100420194864273,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.754156768321991},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7553443908691406},{"x":0.20336134731769562,"y":0.764845609664917},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.1899159699678421,0.754156768321991,0.20336134731769562,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.754156768321991},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7553443908691406},{"x":0.20336134731769562,"y":0.764845609664917},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.747156768321991,0.20836134731769562,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7957244515419006},{"x":0.206722691655159,"y":0.7957244515419006},{"x":0.206722691655159,"y":0.8040379881858826},{"x":0.1899159699678421,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.1899159699678421,0.7957244515419006,0.206722691655159,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7957244515419006},{"x":0.206722691655159,"y":0.7957244515419006},{"x":0.206722691655159,"y":0.8040379881858826},{"x":0.1899159699678421,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7887244515419006,0.211722691655159,0.8110379881858826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8171021342277527},{"x":0.206722691655159,"y":0.8171021342277527},{"x":0.206722691655159,"y":0.8254156708717346},{"x":0.1899159699678421,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.1899159699678421,0.8171021342277527,0.206722691655159,0.8254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21176470816135406,"y":0.826603353023529},{"x":0.20840336382389069,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.8171021342277527,0.21176470816135406,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21176470816135406,"y":0.826603353023529},{"x":0.1899159699678421,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.8101021342277527,0.21676470816135407,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8432304263114929},{"x":0.507563054561615,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48403361439704895,0.8444180488586426,0.507563054561615,0.8551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8432304263114929},{"x":0.507563054561615,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8374180488586426,0.512563054561615,0.8621068902015686],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/ESDrFkxFGHjCmMxK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/WZxfLlXmKnCkLsAo.jpg","blurred":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/wihdVJqddzuRkUiu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.00022583093736630437,0.9986724807354582,0.9989732990559377]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.19952493906021118},{"x":0.20336134731769562,"y":0.19952493906021118},{"x":0.20336134731769562,"y":0.20783847570419312},{"x":0.1899159699678421,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۰","boundary":[0.1899159699678421,0.19952493906021118,0.20336134731769562,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.19952493906021118},{"x":0.20336134731769562,"y":0.19952493906021118},{"x":0.20336134731769562,"y":0.20783847570419312},{"x":0.1899159699678421,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.19252493906021118,0.20836134731769562,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.22090260684490204},{"x":0.206722691655159,"y":0.2197149693965912},{"x":0.20840336382389069,"y":0.22921615839004517},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.1882352977991104,0.22090260684490204,0.20840336382389069,0.22921615839004517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22921615839004517},{"x":0.21008403599262238,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.2197149693965912,0.21344538033008575,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22921615839004517},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.21390260684490203,0.21844538033008576,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.24109263718128204},{"x":0.20840336382389069,"y":0.24109263718128204},{"x":0.20840336382389069,"y":0.25059381127357483},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.1882352977991104,0.24109263718128204,0.20840336382389069,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.24109263718128204},{"x":0.20840336382389069,"y":0.24109263718128204},{"x":0.20840336382389069,"y":0.25059381127357483},{"x":0.1899159699678421,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.23409263718128204,0.2134033638238907,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2624703049659729},{"x":0.206722691655159,"y":0.2624703049659729},{"x":0.206722691655159,"y":0.2719714939594269},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.1899159699678421,0.2624703049659729,0.206722691655159,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.2624703049659729,0.21176470816135406,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21176470816135406,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2554703049659729,0.21676470816135407,0.27778384160995484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.28384798765182495},{"x":0.206722691655159,"y":0.28384798765182495},{"x":0.206722691655159,"y":0.2921615242958069},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.1899159699678421,0.28384798765182495,0.206722691655159,0.2921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21176470816135406,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.28384798765182495,0.21176470816135406,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2921615242958069},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.27684798765182494,0.21676470816135407,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.30403801798820496},{"x":0.206722691655159,"y":0.30403801798820496},{"x":0.206722691655159,"y":0.3123515546321869},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.1899159699678421,0.30403801798820496,0.206722691655159,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21176470816135406,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21176470816135406,"y":0.31353920698165894},{"x":0.20840336382389069,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.30403801798820496,0.21176470816135406,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21176470816135406,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21176470816135406,"y":0.31353920698165894},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.29703801798820495,0.21676470816135407,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.32660332322120667},{"x":0.206722691655159,"y":0.32660332322120667},{"x":0.206722691655159,"y":0.3349168598651886},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.1899159699678421,0.32660332322120667,0.206722691655159,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.32660332322120667,0.21008403599262238,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21008403599262238,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3349168598651886},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3184156708717346,0.21508403599262238,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3551068902015686},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۹","boundary":[0.1899159699678421,0.34679335355758667,0.2050420194864273,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3551068902015686},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.34679335355758667,0.21176470816135406,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3551068902015686},{"x":0.1899159699678421,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.33979335355758666,0.21676470816135407,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3681710362434387},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3752969205379486},{"x":0.1915966421365738,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۰","boundary":[0.1899159699678421,0.3681710362434387,0.2050420194864273,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3681710362434387},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3752969205379486},{"x":0.1915966421365738,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3611710362434387,0.2100420194864273,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2050420194864273,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2050420194864273,"y":0.39667457342147827},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۱","boundary":[0.1899159699678421,0.38836103677749634,0.2050420194864273,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2050420194864273,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2050420194864273,"y":0.39667457342147827},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.38136103677749633,0.2100420194864273,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20336134731769562,"y":0.41923990845680237},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.1899159699678421,0.4097387194633484,0.20336134731769562,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20336134731769562,"y":0.41923990845680237},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4027387194633484,0.20836134731769562,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2050420194864273,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4394299387931824},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.1899159699678421,0.43111640214920044,0.2050420194864273,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2050420194864273,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4394299387931824},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.42411640214920043,0.2100420194864273,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.45130640268325806},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4524940550327301},{"x":0.206722691655159,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1899159699678421,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.1915966421365738,0.45130640268325806,0.206722691655159,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.45368170738220215},{"x":0.21176470816135406,"y":0.45368170738220215},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.21176470816135406,0.45368170738220215,0.21176470816135406,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.45368170738220215},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1899159699678421,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.44430640268325805,0.21676470816135407,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47387173771858215},{"x":0.206722691655159,"y":0.4726840853691101},{"x":0.206722691655159,"y":0.48099762201309204},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.1899159699678421,0.47387173771858215,0.206722691655159,0.48099762201309204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.47387173771858215},{"x":0.21176470816135406,"y":0.47387173771858215},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4821852743625641},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.47387173771858215,0.21176470816135406,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47387173771858215},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4821852743625641},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.46687173771858215,0.21676470816135407,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6840336322784424,0.19714964926242828,0.7361344695091248,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.19833728671073914,0.6773109436035156,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.6117647290229797,0.19833728671073914,0.6487395167350769,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19833728671073914},{"x":0.605042040348053,"y":0.19833728671073914},{"x":0.605042040348053,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.19833728671073914,0.605042040348053,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.5529412031173706,0.19833728671073914,0.5932773351669312,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.19833728671073914,0.5462185144424438,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7058823704719543,0.22090260684490204,0.7361344695091248,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.6605042219161987,0.2197149693965912,0.6974790096282959,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6957983374595642,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.6957983374595642,0.24109263718128204,0.7361344695091248,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.24109263718128204,0.6924369931221008,0.25415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7378151416778564,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5361764979362488,0.19014964926242828,0.7428151416778564,0.261156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6873949766159058,0.2624703049659729,0.7378151416778564,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6823529601097107,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.2624703049659729,0.6823529601097107,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6722689270973206,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6420168280601501,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6420168280601501,0.2624703049659729,0.6722689270973206,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5949580073356628,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.5949580073356628,0.26128265261650085,0.6369748115539551,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5882353186607361,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5579832196235657,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5579832196235657,0.26128265261650085,0.5882353186607361,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5462185144424438,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.26128265261650085,0.5512605309486389,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5394958257675171,"y":0.27672210335731506},{"x":0.48067227005958557,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جنگلداری","boundary":[0.48067227005958557,0.26128265261650085,0.5394958257675171,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4756302535533905,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.26128265261650085,0.4756302535533905,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.7142857313156128,0.2802850306034088,0.7613445520401001,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2802850306034088},{"x":0.707563042640686,"y":0.2802850306034088},{"x":0.707563042640686,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6722689270973206,0.2802850306034088,0.707563042640686,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6302521228790283,0.2802850306034088,0.6689075827598572,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.5865546464920044,0.2802850306034088,0.6252101063728333,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5663865804672241,0.2802850306034088,0.5798319578170776,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2802850306034088},{"x":0.561344563961029,"y":0.2802850306034088},{"x":0.561344563961029,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5361344814300537,0.2802850306034088,0.561344563961029,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2802850306034088},{"x":0.529411792755127,"y":0.2802850306034088},{"x":0.529411792755127,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.4739495813846588,0.2802850306034088,0.529411792755127,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2802850306034088},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2802850306034088},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2980997562408447},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.43529412150382996,0.2802850306034088,0.46722689270973206,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4117647111415863,0.2802850306034088,0.4302521049976349,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"وهوا","boundary":[0.3798319399356842,0.2802850306034088,0.4100840389728546,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.2802850306034088,0.3781512677669525,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3731512677669525,0.25428265261650085,0.7663445520401001,0.3062874085903168],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7126050591468811,0.3028503656387329,0.7361344695091248,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرنشینی","boundary":[0.6420168280601501,0.3028503656387329,0.7058823704719543,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.3028503656387329,0.6352941393852234,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5932773351669312,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5932773351669312,0.3028503656387329,0.6252101063728333,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.5529412031173706,0.30166271328926086,0.5865546464920044,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.30166271328926086,0.5495798587799072,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7058823704719543,0.3242280185222626,0.7361344695091248,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6638655662536621,0.3242280185222626,0.6991596817970276,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6084033846855164,0.3242280185222626,0.6571428775787354,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.3242280185222626,0.6000000238418579,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3396674692630768},{"x":0.561344563961029,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.561344563961029,0.3242280185222626,0.5932773351669312,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.5193277597427368,0.3242280185222626,0.5546218752861023,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.3242280185222626,0.5109243988990784,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.702521026134491,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.702521026134491,0.34679335355758667,0.7361344695091248,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6840336322784424,0.34679335355758667,0.6957983374595642,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرض","boundary":[0.6386554837226868,0.34679335355758667,0.6773109436035156,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3456057012081146},{"x":0.63193279504776,"y":0.3456057012081146},{"x":0.63193279504776,"y":0.36342042684555054},{"x":0.605042040348053,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.605042040348053,0.3456057012081146,0.63193279504776,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36342042684555054},{"x":0.556302547454834,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالبدی","boundary":[0.556302547454834,0.3456057012081146,0.5983193516731262,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.3456057012081146,0.5495798587799072,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5042017102241516,0.3456057012081146,0.5378151535987854,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5008403658866882,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.4638655483722687,0.3456057012081146,0.5008403658866882,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4588235318660736,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4588235318660736,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.3456057012081146,0.4588235318660736,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6974790096282959,0.36579573154449463,0.7378151416778564,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3824228048324585},{"x":0.658823549747467,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.658823549747467,0.36579573154449463,0.6907563209533691,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6302521228790283,0.36579573154449463,0.6571428775787354,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6235294342041016,0.36579573154449463,0.6268907785415649,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3824228048324585},{"x":0.556302547454834,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حکمروایی","boundary":[0.556302547454834,0.36579573154449463,0.6168067455291748,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5126050710678101,0.36579573154449463,0.5495798587799072,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5058823823928833,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.36579573154449463,0.5058823823928833,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.4605042040348053,0.36579573154449463,0.4941176474094391,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4571428596973419,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3824228048324585},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.42352941632270813,0.36579573154449463,0.4571428596973419,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.36579573154449463},{"x":0.41848739981651306,"y":0.36579573154449463},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.36579573154449463,0.41848739981651306,0.3824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4101260554790497,0.29466271328926086,0.7428151416778564,0.3917981095314026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.7042016983032227,0.38836103677749634,0.7378151416778564,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6974790096282959,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.6554622054100037,0.3871733844280243,0.6974790096282959,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.3871733844280243,0.6487395167350769,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6067227125167847,0.3871733844280243,0.6302521228790283,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سانحه","boundary":[0.5647059082984924,0.3871733844280243,0.6000000238418579,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.3871733844280243,0.5579832196235657,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5142857432365417,0.3871733844280243,0.5478991866111755,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.4756302535533905,0.3871733844280243,0.5109243988990784,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4638655483722687,0.3871733844280243,0.4722689092159271,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7478991746902466,0.40855106711387634,0.7613445520401001,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.6823529601097107,0.40855106711387634,0.7411764860153198,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6756302714347839,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6554622054100037,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6554622054100037,0.40855106711387634,0.6756302714347839,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.40855106711387634,0.6521008610725403,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5899159908294678,0.40855106711387634,0.6218487620353699,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5848739743232727,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5848739743232727,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5596638917922974,0.40855106711387634,0.5848739743232727,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5142857432365417,0.40855106711387634,0.5529412031173706,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5092437267303467,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5092437267303467,"y":0.42636579275131226},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.47058823704719543,0.40855106711387634,0.5092437267303467,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4638655483722687,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4638655483722687,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4588235318660736,0.40855106711387634,0.4638655483722687,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.40855106711387634},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40855106711387634},{"x":0.45378151535987854,"y":0.42636579275131226},{"x":0.40504202246665955,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.40504202246665955,0.40855106711387634,0.45378151535987854,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4000000059604645,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4000000059604645,"y":0.42636579275131226},{"x":0.38655462861061096,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.38655462861061096,0.40855106711387634,0.4000000059604645,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3798319399356842,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42636579275131226},{"x":0.37310925126075745,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.40855106711387634,0.3798319399356842,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.40855106711387634},{"x":0.37142857909202576,"y":0.40855106711387634},{"x":0.37142857909202576,"y":0.42636579275131226},{"x":0.33949580788612366,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.33949580788612366,0.40855106711387634,0.37142857909202576,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.40855106711387634},{"x":0.33781513571739197,"y":0.40855106711387634},{"x":0.33781513571739197,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3294117748737335,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3294117748737335,0.40855106711387634,0.33781513571739197,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3294117748737335,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3244117748737335,0.3789857618808746,0.7663445520401001,0.4345534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرنشینی","boundary":[0.6739495992660522,0.4299287497997284,0.7361344695091248,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شتابان","boundary":[0.6285714507102966,0.4299287497997284,0.6672269105911255,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.4299287497997284,0.6218487620353699,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4299287497997284},{"x":0.610084056854248,"y":0.4299287497997284},{"x":0.610084056854248,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5865546464920044,0.4299287497997284,0.610084056854248,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.5428571701049805,0.4299287497997284,0.5798319578170776,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5260504484176636,0.4299287497997284,0.5361344814300537,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4453681707382202},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.48571428656578064,0.4299287497997284,0.5193277597427368,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.4420168101787567,0.4299287497997284,0.4773109257221222,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4299287497997284},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4299287497997284},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نئوکلاسیک","boundary":[0.3663865625858307,0.4299287497997284,0.43529412150382996,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4299287497997284},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4299287497997284},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4453681707382202},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35630252957344055,0.4299287497997284,0.35966387391090393,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4453681707382202},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.32436975836753845,0.4299287497997284,0.3529411852359772,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4453681707382202},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.29243698716163635,0.4299287497997284,0.3176470696926117,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.4299287497997284},{"x":0.289075642824173,"y":0.4299287497997284},{"x":0.289075642824173,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2840336263179779,0.4299287497997284,0.289075642824173,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4453681707382202},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27731093764305115,0.4299287497997284,0.2823529541492462,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناسازگاری","boundary":[0.6789916157722473,0.45130640268325806,0.7361344695091248,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6352941393852234,0.45130640268325806,0.6705882549285889,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6268907785415649,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.45130640268325806,0.6268907785415649,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5764706134796143,0.45130640268325806,0.6151260733604431,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.45130640268325806,0.5731092691421509,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.470308780670166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.470308780670166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6991596817970276,0.470308780670166,0.7361344695091248,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.470308780670166},{"x":0.6924369931221008,"y":0.470308780670166},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.6504201889038086,0.470308780670166,0.6924369931221008,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.470308780670166},{"x":0.6436975002288818,"y":0.470308780670166},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فضا","boundary":[0.6201680898666382,0.470308780670166,0.6436975002288818,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.470308780670166},{"x":0.6218487620353699,"y":0.470308780670166},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.470308780670166,0.6218487620353699,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.470308780670166},{"x":0.6134454011917114,"y":0.470308780670166},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5747899413108826,0.470308780670166,0.6134454011917114,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.470308780670166},{"x":0.5680672526359558,"y":0.470308780670166},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمعی","boundary":[0.5310924649238586,0.470308780670166,0.5680672526359558,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.470308780670166},{"x":0.5243697762489319,"y":0.470308780670166},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.470308780670166,0.5243697762489319,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.470308780670166},{"x":0.5126050710678101,"y":0.470308780670166},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.4773109257221222,0.470308780670166,0.5126050710678101,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.470308780670166},{"x":0.47058823704719543,"y":0.470308780670166},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4869358539581299},{"x":0.440336138010025,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.440336138010025,0.470308780670166,0.47058823704719543,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.47149643301963806},{"x":0.43865546584129333,"y":0.47149643301963806},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4869358539581299},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.42352941632270813,0.47149643301963806,0.43865546584129333,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.47149643301963806},{"x":0.41848739981651306,"y":0.47149643301963806},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وهوا","boundary":[0.3932773172855377,0.47149643301963806,0.41848739981651306,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.47149643301963806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47149643301963806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3815126121044159,0.47149643301963806,0.38655462861061096,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.3512605130672455,0.47149643301963806,0.3798319399356842,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.47149643301963806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.47149643301963806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.3176470696926117,0.47149643301963806,0.34285715222358704,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.47149643301963806},{"x":0.31092438101768494,"y":0.47149643301963806},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4869358539581299},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30588236451148987,0.47149643301963806,0.31092438101768494,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3008403480052948,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3008403480052948,0.47149643301963806,0.3008403480052948,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7042016983032227,0.4928741157054901,0.7361344695091248,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4928741157054901},{"x":0.702521026134491,"y":0.4928741157054901},{"x":0.702521026134491,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازان","boundary":[0.6605042219161987,0.4928741157054901,0.702521026134491,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6184874176979065,0.4928741157054901,0.6554622054100037,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4928741157054901},{"x":0.610084056854248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.610084056854248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5697479248046875,0.4928741157054901,0.610084056854248,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4928741157054901},{"x":0.561344563961029,"y":0.4928741157054901},{"x":0.561344563961029,"y":0.5083135366439819},{"x":0.561344563961029,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.4928741157054901,0.561344563961029,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.27231093764305114,0.4229287497997284,0.7411344695091248,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مانوئل","boundary":[0.6773109436035156,0.5154394507408142,0.7126050591468811,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5285035371780396},{"x":0.63193279504776,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاستلز","boundary":[0.63193279504776,0.5154394507408142,0.6705882549285889,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6235294342041016,0.5154394507408142,0.6268907785415649,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686},{"x":0.680672287940979,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوید","boundary":[0.680672287940979,0.5368170738220215,0.7126050591468811,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هاروی","boundary":[0.6420168280601501,0.5368170738220215,0.6739495992660522,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5498812198638916},{"x":0.63193279504776,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.5368170738220215,0.6369748115539551,0.5498812198638916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686},{"x":0.6235294342041016,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6185294342041016,0.5084394507408142,0.7176050591468811,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هانری","boundary":[0.6789916157722473,0.5570071339607239,0.7126050591468811,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لوفور","boundary":[0.6453781723976135,0.5570071339607239,0.6705882549285889,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.5570071339607239,0.6403361558914185,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناسازگی","boundary":[0.6890756487846375,0.5771971344947815,0.7361344695091248,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6521008610725403,0.5771971344947815,0.6823529601097107,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6218487620353699,0.5771971344947815,0.6521008610725403,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5747899413108826,0.5771971344947815,0.6117647290229797,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.5277311205863953,0.5771971344947815,0.5680672526359558,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5159664154052734,0.5771971344947815,0.5210084319114685,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5771971344947815},{"x":0.507563054561615,"y":0.5771971344947815},{"x":0.507563054561615,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4789915978908539,0.5771971344947815,0.507563054561615,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4588235318660736,0.5771971344947815,0.4756302535533905,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5771971344947815},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5771971344947815},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5926365852355957},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وهوای","boundary":[0.42352941632270813,0.5771971344947815,0.45546218752861023,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5926365852355957},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.37310925126075745,0.5771971344947815,0.4100840389728546,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3630252182483673,0.5771971344947815,0.3680672347545624,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5926365852355957},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.3310924470424652,0.5771971344947815,0.3613445460796356,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5771971344947815},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5771971344947815},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5926365852355957},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خرد","boundary":[0.29579833149909973,0.5771971344947815,0.32436975836753845,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5771971344947815},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5771971344947815},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5926365852355957},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.29075631499290466,0.5771971344947815,0.29243698716163635,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5771971344947815},{"x":0.289075642824173,"y":0.5771971344947815},{"x":0.289075642824173,"y":0.5926365852355957},{"x":0.289075642824173,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.289075642824173,0.5771971344947815,0.289075642824173,0.5926365852355957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5926365852355957},{"x":0.289075642824173,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28407564282417297,0.5500071339607239,0.7411344695091248,0.5996365852355957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.599762499332428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7109243869781494,0.599762499332428,0.7361344695091248,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.599762499332428},{"x":0.7092437148094177,"y":0.599762499332428},{"x":0.707563042640686,"y":0.6152018904685974},{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.680672287940979,0.599762499332428,0.707563042640686,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.599762499332428},{"x":0.6705882549285889,"y":0.599762499332428},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.599762499332428,0.6705882549285889,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5985748171806335},{"x":0.658823549747467,"y":0.599762499332428},{"x":0.658823549747467,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6184874176979065,0.5985748171806335,0.658823549747467,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5798319578170776,0.5985748171806335,0.6134454011917114,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5647059082984924,0.5985748171806335,0.5747899413108826,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.5985748171806335,0.5647059082984924,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7159664034843445,0.6199524998664856,0.7613445520401001,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6722689270973206,0.6199524998664856,0.7092437148094177,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.6235294342041016,0.6199524998664856,0.6672269105911255,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.578151285648346,0.6199524998664856,0.6168067455291748,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5680672526359558,0.6199524998664856,0.5798319578170776,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6199524998664856},{"x":0.556302547454834,"y":0.6199524998664856},{"x":0.556302547454834,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.6199524998664856,0.556302547454834,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6342042684555054},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.49747899174690247,0.6199524998664856,0.5378151535987854,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.4571428596973419,0.6199524998664856,0.4907563030719757,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6199524998664856},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6199524998664856},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6342042684555054},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.6199524998664856,0.45378151535987854,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.7142857313156128,0.6413301825523376,0.7613445520401001,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.6413301825523376,0.7126050591468811,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6369748115539551,0.6413301825523376,0.6823529601097107,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5932773351669312,0.6413301825523376,0.6302521228790283,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.5445378422737122,0.6413301825523376,0.5882353186607361,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.5008403658866882,0.6413301825523376,0.5394958257675171,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6413301825523376},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6413301825523376},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.48403361439704895,0.6413301825523376,0.49747899174690247,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6555819511413574},{"x":0.440336138010025,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.440336138010025,0.6413301825523376,0.4773109257221222,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6413301825523376},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6413301825523376},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4252100884914398,0.6413301825523376,0.43529412150382996,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6413301825523376},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6413301825523376},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.3798319399356842,0.6413301825523376,0.42016807198524475,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6555819511413574},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.37310925126075745,0.6413301825523376,0.3798319399356842,0.6555819511413574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6603325605392456},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36978992342948913,0.5903871946334839,0.7646638798713684,0.6673325605392456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7361344695091248,"y":0.675771951675415},{"x":0.7092437148094177,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7092437148094177,0.6615201830863953,0.7361344695091248,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6615201830863953},{"x":0.702521026134491,"y":0.6615201830863953},{"x":0.702521026134491,"y":0.675771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ردپای","boundary":[0.6672269105911255,0.6615201830863953,0.702521026134491,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6605042219161987,"y":0.675771951675415},{"x":0.6067227125167847,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.6067227125167847,0.6615201830863953,0.6605042219161987,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5983193516731262,"y":0.675771951675415},{"x":0.5865546464920044,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5865546464920044,0.6615201830863953,0.5983193516731262,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5798319578170776,"y":0.675771951675415},{"x":0.556302547454834,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.556302547454834,0.6615201830863953,0.5798319578170776,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5495798587799072,"y":0.675771951675415},{"x":0.5159664154052734,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ردپای","boundary":[0.5159664154052734,0.6615201830863953,0.5495798587799072,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5092437267303467,"y":0.675771951675415},{"x":0.48403361439704895,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.48403361439704895,0.6615201830863953,0.5092437267303467,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4789915978908539,"y":0.675771951675415},{"x":0.4756302535533905,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.6615201830863953,0.4789915978908539,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6941176652908325,0.6828978657722473,0.7361344695091248,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6504201889038086,0.6828978657722473,0.6873949766159058,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبنا","boundary":[0.6235294342041016,0.6828978657722473,0.6453781723976135,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6033613681793213,0.6828978657722473,0.6168067455291748,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5747899413108826,0.6828978657722473,0.5983193516731262,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6971496343612671},{"x":0.534453809261322,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.534453809261322,0.6828978657722473,0.5680672526359558,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5226891040802002,0.6828978657722473,0.5260504484176636,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مبنا","boundary":[0.4957983195781708,0.6828978657722473,0.5176470875740051,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6971496343612671},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48739495873451233,0.6828978657722473,0.4941176474094391,0.6971496343612671]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4706302535533905,0.6545201830863953,0.7411344695091248,0.7041496343612671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشرانهای","boundary":[0.6689075827598572,0.7042755484580994,0.7361344695091248,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6285714507102966,0.7042755484580994,0.6638655662536621,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5915966629981995,0.7042755484580994,0.6218487620353699,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7042755484580994},{"x":0.583193302154541,"y":0.7042755484580994},{"x":0.583193302154541,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.7042755484580994,0.583193302154541,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5428571701049805,0.7042755484580994,0.5647059082984924,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7042755484580994},{"x":0.534453809261322,"y":0.7042755484580994},{"x":0.534453809261322,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5025210380554199,0.7042755484580994,0.534453809261322,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.4588235318660736,0.7042755484580994,0.4957983195781708,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7042755484580994},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7042755484580994},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7185273170471191},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.7042755484580994,0.45378151535987854,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.724465548992157},{"x":0.7596638798713684,"y":0.724465548992157},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7361344695091248,0.724465548992157,0.7596638798713684,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.724465548992157},{"x":0.7327731251716614,"y":0.724465548992157},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7058823704719543,0.724465548992157,0.7327731251716614,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.724465548992157},{"x":0.6941176652908325,"y":0.724465548992157},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.724465548992157,0.6941176652908325,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.724465548992157},{"x":0.6840336322784424,"y":0.724465548992157},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6571428775787354,0.724465548992157,0.6840336322784424,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.724465548992157},{"x":0.6504201889038086,"y":0.724465548992157},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.5983193516731262,0.724465548992157,0.6504201889038086,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.724465548992157},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5596638917922974,0.724465548992157,0.5915966629981995,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.724465548992157},{"x":0.5546218752861023,"y":0.724465548992157},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.724465548992157,0.5546218752861023,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.724465548992157},{"x":0.5428571701049805,"y":0.724465548992157},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.4941176474094391,0.724465548992157,0.5428571701049805,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.724465548992157},{"x":0.48739495873451233,"y":0.724465548992157},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7410926222801208},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.45042017102241516,0.724465548992157,0.48739495873451233,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.724465548992157},{"x":0.4436974823474884,"y":0.724465548992157},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7410926222801208},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.40504202246665955,0.724465548992157,0.4436974823474884,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.724465548992157},{"x":0.4000000059604645,"y":0.724465548992157},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.724465548992157,0.4000000059604645,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.724465548992157},{"x":0.38823530077934265,"y":0.724465548992157},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7410926222801208},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.35798320174217224,0.724465548992157,0.38823530077934265,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.724465548992157},{"x":0.35462185740470886,"y":0.724465548992157},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7410926222801208},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.33781513571739197,0.724465548992157,0.35462185740470886,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.724465548992157},{"x":0.3310924470424652,"y":0.724465548992157},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"وهوا","boundary":[0.3042016923427582,0.724465548992157,0.3310924470424652,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.724465548992157},{"x":0.30588236451148987,"y":0.724465548992157},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.2991596758365631,0.724465548992157,0.30588236451148987,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.7517814636230469,0.7848739624023438,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7176470756530762,0.7517814636230469,0.7478991746902466,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.7517814636230469,0.7176470756530762,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7517814636230469},{"x":0.707563042640686,"y":0.7517814636230469},{"x":0.707563042640686,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6739495992660522,0.7517814636230469,0.707563042640686,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.7517814636230469,0.6672269105911255,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6184874176979065,0.7517814636230469,0.6554622054100037,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5714285969734192,0.7517814636230469,0.6134454011917114,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5310924649238586,0.7517814636230469,0.5647059082984924,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7684085369110107},{"x":0.507563054561615,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.507563054561615,0.7517814636230469,0.5260504484176636,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7684085369110107},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.7517814636230469,0.5058823823928833,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.4756302535533905,0.7517814636230469,0.4957983195781708,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7517814636230469},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7517814636230469},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7684085369110107},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45546218752861023,0.7517814636230469,0.46890756487846375,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7517814636230469},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7517814636230469},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7684085369110107},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.40672269463539124,0.7517814636230469,0.44873949885368347,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3932773172855377,0.7517814636230469,0.4000000059604645,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7517814636230469},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.3294117748737335,0.7517814636230469,0.38823530077934265,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7517814636230469},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7517814636230469},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7684085369110107},{"x":0.31596639752388,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.31596639752388,0.7517814636230469,0.32268908619880676,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7517814636230469},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7517814636230469},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7684085369110107},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.29243698716163635,0.7517814636230469,0.30924370884895325,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7517814636230469},{"x":0.289075642824173,"y":0.7517814636230469},{"x":0.289075642824173,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.7517814636230469,0.289075642824173,0.7684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2823949706554413,0.6972755484580994,0.7898739624023438,0.7754085369110107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.49406176805496216},{"x":0.561344563961029,"y":0.4928741157054901},{"x":0.561344563961029,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"فضا","boundary":[0.5411764979362488,0.49406176805496216,0.561344563961029,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.49406176805496216},{"x":0.561344563961029,"y":0.4928741157054901},{"x":0.561344563961029,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.48706176805496215,0.5663445639610291,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2050420194864273,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5023753046989441},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹۹","boundary":[0.1899159699678421,0.49406176805496216,0.2050420194864273,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2050420194864273,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5023753046989441},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.48706176805496215,0.2100420194864273,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5237529873847961},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹۹","boundary":[0.1899159699678421,0.5154394507408142,0.2050420194864273,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5237529873847961},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5084394507408142,0.2100420194864273,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۱","boundary":[0.19327731430530548,0.5581947565078735,0.21512605249881744,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.5511947565078735,0.22012605249881745,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۲","boundary":[0.19327731430530548,0.5783848166465759,0.21512605249881744,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.5795724391937256,0.2218487411737442,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5878859758377075},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.5713848166465759,0.2268487411737442,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.599762499332428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6092636585235596},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.19327731430530548,0.599762499332428,0.21680672466754913,0.6092636585235596]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.599762499332428},{"x":0.2218487411737442,"y":0.599762499332428},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.599762499332428,0.2218487411737442,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.599762499332428},{"x":0.2218487411737442,"y":0.599762499332428},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6092636585235596},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.592762499332428,0.2268487411737442,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6306413412094116},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.1899159699678421,0.6211401224136353,0.21176470816135406,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6306413412094116},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6141401224136352,0.21676470816135407,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6508313417434692},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.1899159699678421,0.6425178050994873,0.21176470816135406,0.6508313417434692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.6413301825523376,0.21680672466754913,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6508313417434692},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6355178050994873,0.22180672466754914,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6710214018821716},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.1915966421365738,0.6627078652381897,0.21344538033008575,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6710214018821716},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6557078652381897,0.21844538033008576,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.684085488319397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.684085488319397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6923990249633789},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲","boundary":[0.1899159699678421,0.684085488319397,0.21848739683628082,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.684085488319397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.684085488319397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6923990249633789},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.677085488319397,0.22348739683628083,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.705463171005249},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7042755484580994},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7125890851020813},{"x":0.1915966421365738,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۴","boundary":[0.1899159699678421,0.705463171005249,0.21848739683628082,0.7125890851020813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.7042755484580994,0.2218487411737442,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.705463171005249},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7125890851020813},{"x":0.1915966421365738,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.698463171005249,0.2268487411737442,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21176470816135406,"y":0.735154390335083},{"x":0.1899159699678421,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.1899159699678421,0.7268408536911011,0.21176470816135406,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.7256532311439514,0.21512605249881744,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083},{"x":0.1899159699678421,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7198408536911011,0.22012605249881745,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21680672466754913,"y":0.754156768321991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.1899159699678421,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.1915966421365738,0.7529691457748413,0.21512605249881744,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21680672466754913,"y":0.754156768321991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.1899159699678421,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.7459691457748413,0.22012605249881745,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7596638798713684,"y":0.775534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7226890921592712,0.7767220735549927,0.7596638798713684,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7226890921592712,"y":0.786223292350769},{"x":0.7176470756530762,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7176470756530762,0.7767220735549927,0.7226890921592712,0.786223292350769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7596638798713684,"y":0.775534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7176470756530762,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7126470756530762,0.7697220735549927,0.7646638798713684,0.7920356101989746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.775534451007843},{"x":0.21344538033008575,"y":0.775534451007843},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.1899159699678421,0.775534451007843,0.21344538033008575,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.775534451007843},{"x":0.21344538033008575,"y":0.775534451007843},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.768534451007843,0.21844538033008576,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7969121336936951},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21176470816135406,"y":0.805225670337677},{"x":0.1899159699678421,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.1899159699678421,0.7969121336936951,0.21176470816135406,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7969121336936951},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21176470816135406,"y":0.805225670337677},{"x":0.1899159699678421,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7899121336936951,0.21676470816135407,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.794536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.794536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7478991746902466,0.794536828994751,0.7613445520401001,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.794536828994751},{"x":0.7378151416778564,"y":0.794536828994751},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7344537973403931,0.794536828994751,0.7378151416778564,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.794536828994751},{"x":0.7277311086654663,"y":0.794536828994751},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6957983374595642,0.794536828994751,0.7277311086654663,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.794536828994751},{"x":0.6907563209533691,"y":0.794536828994751},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.794536828994751,0.6907563209533691,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.794536828994751},{"x":0.6789916157722473,"y":0.794536828994751},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6470588445663452,0.794536828994751,0.6789916157722473,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.794536828994751},{"x":0.6403361558914185,"y":0.794536828994751},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.5966386795043945,0.794536828994751,0.6403361558914185,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.794536828994751},{"x":0.5899159908294678,"y":0.794536828994751},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5529412031173706,0.794536828994751,0.5899159908294678,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.794536828994751},{"x":0.5462185144424438,"y":0.794536828994751},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5142857432365417,0.794536828994751,0.5462185144424438,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.794536828994751},{"x":0.5109243988990784,"y":0.794536828994751},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4957983195781708,0.794536828994751,0.5109243988990784,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.794536828994751},{"x":0.489075630903244,"y":0.794536828994751},{"x":0.489075630903244,"y":0.8099762201309204},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.794536828994751,0.489075630903244,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.794536828994751},{"x":0.4789915978908539,"y":0.794536828994751},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.4638655483722687,0.794536828994751,0.4789915978908539,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.794536828994751},{"x":0.4588235318660736,"y":0.794536828994751},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4453781545162201,0.794536828994751,0.4588235318660736,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.794536828994751},{"x":0.43865546584129333,"y":0.794536828994751},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.4000000059604645,0.794536828994751,0.43865546584129333,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.794536828994751},{"x":0.3966386616230011,"y":0.794536828994751},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3932773172855377,0.794536828994751,0.3966386616230011,0.8099762201309204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.794536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.794536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3882773172855377,0.787536828994751,0.7663445520401001,0.8169762201309204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6689075827598572,0.8147268295288086,0.7126050591468811,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6252101063728333,0.8147268295288086,0.6638655662536621,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5882353186607361,0.8147268295288086,0.6184874176979065,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.8147268295288086},{"x":0.583193302154541,"y":0.8147268295288086},{"x":0.583193302154541,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5647059082984924,0.8147268295288086,0.583193302154541,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.8147268295288086,0.5663865804672241,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8147268295288086},{"x":0.556302547454834,"y":0.8147268295288086},{"x":0.556302547454834,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5394958257675171,0.8147268295288086,0.556302547454834,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8147268295288086},{"x":0.534453809261322,"y":0.8147268295288086},{"x":0.534453809261322,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5210084319114685,0.8147268295288086,0.534453809261322,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8313539028167725},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.4907563030719757,0.8147268295288086,0.5142857432365417,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8147268295288086},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8147268295288086},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8313539028167725},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.45210084319114685,0.8147268295288086,0.48403361439704895,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8147268295288086},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8147268295288086},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8313539028167725},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.42016807198524475,0.8147268295288086,0.45042017102241516,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.8147268295288086},{"x":0.413445383310318,"y":0.8147268295288086},{"x":0.413445383310318,"y":0.8313539028167725},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.3781512677669525,0.8147268295288086,0.413445383310318,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.8147268295288086},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8147268295288086},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8313539028167725},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.8147268295288086,0.37310925126075745,0.8313539028167725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8313539028167725},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36642857909202575,0.8077268295288086,0.7176050591468811,0.8383539028167725],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21680672466754913,"y":0.826603353023529},{"x":0.1915966421365738,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.1899159699678421,0.8182897567749023,0.21680672466754913,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21680672466754913,"y":0.826603353023529},{"x":0.1915966421365738,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.8112897567749023,0.22180672466754914,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8574821949005127},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.4907563030719757,0.8479809761047363,0.5193277597427368,0.8574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8574821949005127},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8409809761047363,0.5243277597427368,0.8644821949005127],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/gddbyiiGwLjpMefN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/GvTRCiSkpsyOEoTz.jpg","blurred":"/storage/books/afd12196e9dd61ff/pages/DxlTVcymbBxFDaUr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.0002286519466273292,0.9987120259629578,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.1899159699678421,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۰","boundary":[0.1899159699678421,0.19952493906021118,0.21680672466754913,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.1899159699678421,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.19252493906021118,0.22180672466754914,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23040379583835602},{"x":0.1915966421365738,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.1915966421365738,0.22090260684490204,0.21680672466754913,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23040379583835602},{"x":0.1915966421365738,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.21390260684490203,0.22180672466754914,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2422802895307541},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.1915966421365738,0.24109263718128204,0.21512605249881744,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2422802895307541},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.23409263718128204,0.22012605249881745,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.19327731430530548,0.26365795731544495,0.21680672466754913,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2218487411737442,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.26365795731544495,0.2218487411737442,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2218487411737442,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2719714939594269},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.25665795731544494,0.2268487411737442,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29334917664527893},{"x":0.1899159699678421,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.1899159699678421,0.28384798765182495,0.21680672466754913,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2201680690050125,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2201680690050125,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21848739683628082,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.28384798765182495,0.2201680690050125,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2201680690050125,"y":0.29334917664527893},{"x":0.1899159699678421,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.27684798765182494,0.22516806900501252,0.30034917664527894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.1899159699678421,0.3052256405353546,0.21344538033008575,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2982256405353546,0.21844538033008576,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.1899159699678421,0.3254156708717346,0.21344538033008575,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3349168598651886},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3184156708717346,0.21844538033008576,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6773109436035156,0.19833728671073914,0.7126050591468811,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6689075827598572,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6369748115539551,0.19833728671073914,0.6705882549285889,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.19952493906021118},{"x":0.63193279504776,"y":0.19952493906021118},{"x":0.63193279504776,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.19952493906021118,0.63193279504776,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6773109436035156,0.2197149693965912,0.7126050591468811,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6403361558914185,0.2197149693965912,0.6739495992660522,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6000000238418579,0.2197149693965912,0.6386554837226868,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.2197149693965912,0.5966386795043945,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6554622054100037,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرساخت","boundary":[0.6554622054100037,0.24109263718128204,0.7126050591468811,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6117647290229797,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6117647290229797,0.2422802895307541,0.6487395167350769,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6084033846855164,"y":0.255344420671463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.2422802895307541,0.6084033846855164,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6840336322784424,0.2624703049659729,0.7126050591468811,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6823529601097107,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.6554622054100037,0.2624703049659729,0.6823529601097107,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.2624703049659729,0.6504201889038086,0.27672210335731506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5882773351669311,0.19252493906021118,0.7192857313156128,0.28372210335731507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترسیب","boundary":[0.6722689270973206,0.28384798765182495,0.7126050591468811,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.6369748115539551,0.28384798765182495,0.6655462384223938,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.28384798765182495,0.6302521228790283,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7210084199905396,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7210084199905396,0.3028503656387329,0.7613445520401001,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6672269105911255,0.3028503656387329,0.7142857313156128,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.3028503656387329,0.6605042219161987,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حکمروایی","boundary":[0.5865546464920044,0.3028503656387329,0.6504201889038086,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5815126299858093,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5428571701049805,0.3028503656387329,0.5815126299858093,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5361344814300537,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5226891040802002,0.3028503656387329,0.5361344814300537,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48067227005958557,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.48067227005958557,0.3028503656387329,0.5193277597427368,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4436974823474884,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4436974823474884,0.3028503656387329,0.4739495813846588,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3028503656387329},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3028503656387329},{"x":0.43865546584129333,"y":0.31828978657722473},{"x":0.42184874415397644,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.42184874415397644,0.3028503656387329,0.43865546584129333,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3028503656387329},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3028503656387329},{"x":0.41680672764778137,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4117647111415863,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.3028503656387329,0.41680672764778137,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4117647111415863,"y":0.31828978657722473},{"x":0.39159664511680603,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.39159664511680603,0.3028503656387329,0.4117647111415863,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7310924530029297,0.3242280185222626,0.7613445520401001,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7042016983032227,0.3242280185222626,0.7277311086654663,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حکمروایی","boundary":[0.6352941393852234,0.3230403661727905,0.6974790096282959,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5915966629981995,0.3230403661727905,0.6302521228790283,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5848739743232727,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5596638917922974,0.3230403661727905,0.5848739743232727,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5159664154052734,0.3230403661727905,0.5546218752861023,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4789915978908539,0.3230403661727905,0.5109243988990784,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4588235318660736,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4588235318660736,0.3230403661727905,0.4739495813846588,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3230403661727905},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3230403661727905},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4268907606601715,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"وهوا","boundary":[0.4268907606601715,0.3230403661727905,0.45546218752861023,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4285714328289032,"y":0.33847981691360474},{"x":0.42184874415397644,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.3230403661727905,0.4285714328289032,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34085512161254883},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.386596645116806,0.27447268295288085,0.7663445520401001,0.34785512161254883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6941176652908325,0.34679335355758667,0.7361344695091248,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خودگردانی","boundary":[0.6268907785415649,0.34679335355758667,0.6873949766159058,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6218487620353699,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.34679335355758667,0.6218487620353699,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6941176652908325,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6941176652908325,0.3669833838939667,0.7361344695091248,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.6571428775787354,0.3669833838939667,0.6873949766159058,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6268907785415649,0.3669833838939667,0.6521008610725403,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6941176652908325,0.38836103677749634,0.7361344695091248,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقررات","boundary":[0.6436975002288818,0.38836103677749634,0.6857143044471741,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.38836103677749634,0.6403361558914185,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6118067455291748,0.33979335355758666,0.7411344695091248,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6941176652908325,0.4097387194633484,0.7361344695091248,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توانمندسازی","boundary":[0.6168067455291748,0.4097387194633484,0.6873949766159058,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4097387194633484},{"x":0.610084056854248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.610084056854248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.4097387194633484,0.610084056854248,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7310924530029297,0.42874109745025635,0.7613445520401001,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7042016983032227,0.42874109745025635,0.7277311086654663,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حکمروایی","boundary":[0.6352941393852234,0.42874109745025635,0.6974790096282959,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5915966629981995,0.42874109745025635,0.6285714507102966,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.42874109745025635},{"x":0.583193302154541,"y":0.42874109745025635},{"x":0.583193302154541,"y":0.4453681707382202},{"x":0.578151285648346,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.578151285648346,0.42874109745025635,0.583193302154541,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.5210084319114685,0.42874109745025635,0.5731092691421509,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5008403658866882,0.42874109745025635,0.5142857432365417,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.4571428596973419,0.42874109745025635,0.4957983195781708,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.42874109745025635},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42874109745025635},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4453681707382202},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.42016807198524475,0.42874109745025635,0.45210084319114685,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4151260554790497,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4453681707382202},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.40168067812919617,0.42874109745025635,0.4151260554790497,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4453681707382202},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"وهوا","boundary":[0.36974790692329407,0.42874109745025635,0.3966386616230011,0.4453681707382202]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4453681707382202},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36474790692329406,0.4027387194633484,0.7663445520401001,0.4523681707382202],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6941176652908325,0.45130640268325806,0.7361344695091248,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داوطلبانه","boundary":[0.6352941393852234,0.45130640268325806,0.6873949766159058,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.45130640268325806,0.6302521228790283,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6941176652908325,0.47149643301963806,0.7361344695091248,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.6554622054100037,0.47149643301963806,0.6873949766159058,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6252101063728333,0.47149643301963806,0.6521008610725403,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4857482314109802},{"x":0.578151285648346,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.578151285648346,0.4726840853691101,0.6134454011917114,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5647059082984924,0.4726840853691101,0.5697479248046875,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.5126050710678101,0.4726840853691101,0.5596638917922974,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.47387173771858215},{"x":0.507563054561615,"y":0.47387173771858215},{"x":0.507563054561615,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.47387173771858215,0.507563054561615,0.4869358539581299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4992017102241516,0.44430640268325805,0.7411344695091248,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.19327731430530548,0.3456057012081146,0.21680672466754913,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.3456057012081146,0.2235294133424759,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3551068902015686},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.3386057012081146,0.2285294133424759,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065},{"x":0.19327731430530548,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.1915966421365738,0.3669833838939667,0.21512605249881744,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065},{"x":0.19327731430530548,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.35998338389396667,0.22012605249881745,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3978622257709503},{"x":0.1915966421365738,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰","boundary":[0.1915966421365738,0.3895486891269684,0.21344538033008575,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3978622257709503},{"x":0.1915966421365738,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.3825486891269684,0.21844538033008576,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237},{"x":0.1915966421365738,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.1915966421365738,0.4097387194633484,0.21512605249881744,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237},{"x":0.1915966421365738,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.4027387194633484,0.22012605249881745,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.1899159699678421,0.43111640214920044,0.21344538033008575,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.42411640214920043,0.21844538033008576,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۶","boundary":[0.19327731430530548,0.45130640268325806,0.21680672466754913,0.46318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.550000011920929,"str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.45130640268325806,0.2218487411737442,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46318289637565613},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.18827731430530548,0.44430640268325805,0.2268487411737442,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47387173771858215},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.1899159699678421,0.47387173771858215,0.21680672466754913,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.4726840853691101,0.2218487411737442,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4821852743625641},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.46687173771858215,0.2268487411737442,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۸","boundary":[0.1915966421365738,0.49406176805496216,0.21680672466754913,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.48706176805496215,0.22180672466754914,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6924369931221008,0.49406176805496216,0.7361344695091248,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6504201889038086,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بسیج","boundary":[0.6487395167350769,0.49643704295158386,0.6873949766159058,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6504201889038086,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6437395167350769,0.48943704295158386,0.7411344695091248,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.1899159699678421,0.5154394507408142,0.21344538033008575,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5084394507408142,0.21844538033008576,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.1899159699678421,0.5356294512748718,0.21512605249881744,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5286294512748718,0.22012605249881745,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5653206706047058},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.1899159699678421,0.5570071339607239,0.21680672466754913,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5653206706047058},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5500071339607239,0.22180672466754914,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.1899159699678421,0.5771971344947815,0.21680672466754913,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5701971344947815,0.22180672466754914,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.599762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.1915966421365738,0.599762499332428,0.21512605249881744,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.599762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.592762499332428,0.22012605249881745,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۷","boundary":[0.1899159699678421,0.6199524998664856,0.21344538033008575,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6129524998664856,0.21844538033008576,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۷","boundary":[0.1899159699678421,0.6413301825523376,0.21344538033008575,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6343301825523376,0.21844538033008576,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7176470756530762,0.5130641460418701,0.7613445520401001,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.5130641460418701,0.7109243869781494,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6621848940849304,0.5130641460418701,0.6991596817970276,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6420168280601501,0.5130641460418701,0.6554622054100037,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6067227125167847,0.5130641460418701,0.6369748115539551,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حکمروایی","boundary":[0.5378151535987854,0.5130641460418701,0.6000000238418579,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5058823823928833,0.5130641460418701,0.5310924649238586,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5285035371780396},{"x":0.462184876203537,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.462184876203537,0.5130641460418701,0.5008403658866882,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4252100884914398,0.5130641460418701,0.4571428596973419,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5130641460418701},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5130641460418701},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5285035371780396},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.40504202246665955,0.5130641460418701,0.42016807198524475,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.5130641460418701,0.4000000059604645,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5130641460418701},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5130641460418701},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5285035371780396},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.37478992342948914,0.5130641460418701,0.39159664511680603,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5285035371780396},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35630252957344055,0.5130641460418701,0.3680672347545624,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5285035371780396},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.30924370884895325,0.5130641460418701,0.3495798408985138,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5130641460418701},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5130641460418701},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3042016923427582,0.5130641460418701,0.30924370884895325,0.5285035371780396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2992016923427582,0.5060641460418701,0.7663445520401001,0.5355035371780396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.551068902015686},{"x":0.6974790096282959,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.6974790096282959,0.5356294512748718,0.7361344695091248,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6907563209533691,"y":0.551068902015686},{"x":0.6453781723976135,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فضایی-","boundary":[0.6453781723976135,0.5356294512748718,0.6907563209533691,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6403361558914185,"y":0.551068902015686},{"x":0.5747899413108826,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.5747899413108826,0.5356294512748718,0.6403361558914185,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594},{"x":0.6873949766159058,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.6873949766159058,0.5546318292617798,0.7361344695091248,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5546318292617798},{"x":0.680672287940979,"y":0.5546318292617798},{"x":0.680672287940979,"y":0.570071280002594},{"x":0.6268907785415649,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنشگران","boundary":[0.6268907785415649,0.5546318292617798,0.680672287940979,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6201680898666382,"y":0.570071280002594},{"x":0.5714285969734192,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.5714285969734192,0.5558194518089294,0.6201680898666382,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.570071280002594},{"x":0.5529412031173706,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5529412031173706,0.5558194518089294,0.5647059082984924,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5462185144424438,"y"