جامعه‌شناسی گیاهی (فیتوسوسیولوژی) جامعه‌شناسی گیاهی (فیتوسوسیولوژی)

توضیحات

با مطالعات بوم شناسی منابع و محیط می توان توازنی بین تولید و بهره برداری ایجاد کرد. علم جامعه شناسی گیاهی یکی از شاخه های بوم شناسی گیاهی است که به شناسایی،‌شرح، توصیف و تجزیه و ترکیب جوامع گیاهی و بعد علل و چگونگی برقراری شرایط هر یک توجه خاص مبذول می دارد. چارچوب اصلی این مجموعه از کتاب Aims and Methods of Vegetation Ecology اقتباس گردیده است، زیرا تنظیم و ترتیب مطالب آن از نظر نگارنده سودمند،‌گسترده و متنوع تشخیص داده شده است..,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796117","title":"جامعه‌شناسی گیاهی (فیتوسوسیولوژی)","price":"۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b121bcc01c1034bf/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b121bcc01c1034bf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b121bcc01c1034bf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b121bcc01c1034bf/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b121bcc01c1034bf/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b121bcc01c1034bf/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b121bcc01c1034bf/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b121bcc01c1034bf/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b121bcc01c1034bf/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b121bcc01c1034bf/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۴","nobat_chap":"1","description":["با مطالعات بوم شناسی منابع و محیط می توان توازنی بین تولید و بهره برداری ایجاد کرد. علم جامعه شناسی گیاهی یکی از شاخه های بوم شناسی گیاهی است که به شناسایی،‌شرح، توصیف و تجزیه و ترکیب جوامع گیاهی و بعد علل و چگونگی برقراری شرایط هر یک توجه خاص مبذول می دارد. چارچوب اصلی این مجموعه از کتاب Aims and Methods of Vegetation Ecology اقتباس گردیده است، زیرا تنظیم و ترتیب مطالب آن از نظر نگارنده سودمند،‌گسترده و متنوع تشخیص داده شده است..",""],"pages_count":"285","keywords":"null","token":"b121bcc01c1034bf","created_at":"2020-08-10 13:58:33","updated_at":"2022-08-14 10:35:45","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 15:19:24","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918158","title":"یونس عصری","firstname":"یونس","lastname":"عصری","token":"60cdcd3d2aaf82d0","created_at":"2020-04-14 11:07:44","updated_at":"2020-04-14 11:07:44","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918158","title":"یونس عصری","firstname":"یونس","lastname":"عصری","token":"60cdcd3d2aaf82d0","created_at":"2020-04-14 11:07:44","updated_at":"2020-04-14 11:07:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784797","file":"5f311341c68556.95144698.pdf","book_id":"3796117","toc":null,"created_at":"2020-08-10 13:58:34","updated_at":"2022-08-14 10:35:45","process_started_at":"2020-08-10 13:58:34","process_done_at":"2020-08-10 13:58:37","process_failed_at":null,"pages_count":"288","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"df732a8b8a95fcd09a586e037ac61518716fab41a18635881f79c9ca45ee34f042a95c41e289161f79670cd4d09941d18e05285152f9d2d92dcefc93b4ab1f40","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","ebook_price_en":"39000","urlify":"%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۵","authorTitle":"یونس عصری","tocStr":"","url":"/preview/b121bcc01c1034bf/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":288,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b121bcc01c1034bf","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/VGRweQbIXUdTOCRs.jpg","blurred":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/ygOlsIxgRGVQTtJm.jpg","webpSec":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/rXLAgzpkarRcbwob-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":670,"margin":[0.0007865208712018913,0.00010761862041345283,0.9985224343488939,0.9985861216452585]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.08059701323509216},{"x":0.6383442282676697,"y":0.08208955079317093},{"x":0.6361655592918396,"y":0.11194030195474625},{"x":0.5904139280319214,"y":0.11194030195474625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5904139280319214,0.08059701323509216,0.6361655592918396,0.11194030195474625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.08059701323509216},{"x":0.5838779807090759,"y":0.08059701323509216},{"x":0.5816993713378906,"y":0.11194030195474625},{"x":0.5446622967720032,"y":0.11194030195474625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5446622967720032,0.08059701323509216,0.5816993713378906,0.11194030195474625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.08059701323509216},{"x":0.5381263494491577,"y":0.08059701323509216},{"x":0.5381263494491577,"y":0.11194030195474625},{"x":0.4575163424015045,"y":0.11044776439666748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4575163424015045,0.08059701323509216,0.5381263494491577,0.11194030195474625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.0791044756770134},{"x":0.4444444477558136,"y":0.08059701323509216},{"x":0.4444444477558136,"y":0.11044776439666748},{"x":0.379084974527359,"y":0.11044776439666748}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.379084974527359,0.0791044756770134,0.4444444477558136,0.11044776439666748]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.0791044756770134},{"x":0.6383442282676697,"y":0.08059701323509216},{"x":0.6361655592918396,"y":0.11194030195474625},{"x":0.379084974527359,"y":0.11044776439666748}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.374084974527359,0.07210447567701339,0.6411655592918396,0.11894030195474625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.18358208239078522},{"x":0.5925925970077515,"y":0.18358208239078522},{"x":0.5925925970077515,"y":0.20000000298023224},{"x":0.5533769130706787,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5533769130706787,0.18358208239078522,0.5925925970077515,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.18358208239078522},{"x":0.5403050184249878,"y":0.18358208239078522},{"x":0.5403050184249878,"y":0.20000000298023224},{"x":0.5119825601577759,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5119825601577759,0.18358208239078522,0.5403050184249878,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.18208955228328705},{"x":0.501089334487915,"y":0.18358208239078522},{"x":0.501089334487915,"y":0.20000000298023224},{"x":0.44880175590515137,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازندگی","boundary":[0.44880175590515137,0.18208955228328705,0.501089334487915,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.20895522832870483},{"x":0.6318082809448242,"y":0.210447758436203},{"x":0.6318082809448242,"y":0.2328358143568039},{"x":0.5773420333862305,"y":0.23134328424930573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5773420333862305,0.20895522832870483,0.6318082809448242,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.20895522832870483},{"x":0.5642701387405396,"y":0.210447758436203},{"x":0.5642701387405396,"y":0.23134328424930573},{"x":0.5076252818107605,"y":0.23134328424930573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5076252818107605,0.20895522832870483,0.5642701387405396,0.23134328424930573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.20895522832870483},{"x":0.4901960790157318,"y":0.20895522832870483},{"x":0.4901960790157318,"y":0.23134328424930573},{"x":0.4793028235435486,"y":0.23134328424930573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4793028235435486,0.20895522832870483,0.4901960790157318,0.23134328424930573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.20895522832870483},{"x":0.4771241843700409,"y":0.20895522832870483},{"x":0.4771241843700409,"y":0.23134328424930573},{"x":0.4095860421657562,"y":0.23134328424930573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4095860421657562,0.20895522832870483,0.4771241843700409,0.23134328424930573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.2373134344816208},{"x":0.673202633857727,"y":0.2373134344816208},{"x":0.673202633857727,"y":0.2626865804195404},{"x":0.6034858226776123,"y":0.2626865804195404}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6034858226776123,0.2373134344816208,0.673202633857727,0.2626865804195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.2373134344816208},{"x":0.601307213306427,"y":0.2373134344816208},{"x":0.601307213306427,"y":0.2626865804195404},{"x":0.5206971764564514,"y":0.2626865804195404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5206971764564514,0.2373134344816208,0.601307213306427,0.2626865804195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.2373134344816208},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2373134344816208},{"x":0.49673202633857727,"y":0.26119402050971985},{"x":0.44008713960647583,"y":0.26119402050971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.44008713960647583,0.2373134344816208,0.49673202633857727,0.26119402050971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.2373134344816208},{"x":0.43355119228363037,"y":0.2373134344816208},{"x":0.43355119228363037,"y":0.26119402050971985},{"x":0.42265796661376953,"y":0.26119402050971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42265796661376953,0.2373134344816208,0.43355119228363037,0.26119402050971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.2373134344816208},{"x":0.413943350315094,"y":0.2373134344816208},{"x":0.413943350315094,"y":0.26119402050971985},{"x":0.3660130798816681,"y":0.26119402050971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3660130798816681,0.2373134344816208,0.413943350315094,0.26119402050971985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.18208955228328705},{"x":0.673202633857727,"y":0.18358208239078522},{"x":0.673202633857727,"y":0.2626865804195404},{"x":0.3660130798816681,"y":0.26119402050971985}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3610130798816681,0.17508955228328704,0.678202633857727,0.2696865804195404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.47164177894592285},{"x":0.6427015066146851,"y":0.4701492488384247},{"x":0.6427015066146851,"y":0.5059701204299927},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.5773420333862305,0.47164177894592285,0.6427015066146851,0.5059701204299927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.4731343388557434},{"x":0.570806086063385,"y":0.4731343388557434},{"x":0.570806086063385,"y":0.5074626803398132},{"x":0.4923747181892395,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4923747181892395,0.4731343388557434,0.570806086063385,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.4746268689632416},{"x":0.4727668762207031,"y":0.4731343388557434},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5074626803398132},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5089552402496338}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3986928164958954,0.4746268689632416,0.4727668762207031,0.5074626803398132]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.4731343388557434},{"x":0.6427015066146851,"y":0.4701492488384247},{"x":0.6427015066146851,"y":0.5059701204299927},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5089552402496338}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3936928164958954,0.4661343388557434,0.6477015066146851,0.5129701204299927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.5552238821983337},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5552238821983337},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5820895433425903},{"x":0.4466230869293213,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"فیتوسوسيولوژی","boundary":[0.4466230869293213,0.5552238821983337,0.5991285443305969,0.5820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.5552238821983337},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5552238821983337},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5820895433425903},{"x":0.4270152449607849,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4270152449607849,0.5552238821983337,0.43790850043296814,0.5820895433425903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.5552238821983337},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5552238821983337},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5820895433425903},{"x":0.4270152449607849,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4220152449607849,0.5482238821983337,0.6041285443305969,0.5890895433425903],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.8641790747642517},{"x":0.5511982440948486,"y":0.8611940145492554},{"x":0.5533769130706787,"y":0.8776119351387024},{"x":0.5032680034637451,"y":0.8805969953536987}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.501089334487915,0.8641790747642517,0.5533769130706787,0.8776119351387024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.8641790747642517},{"x":0.5511982440948486,"y":0.8611940145492554},{"x":0.5533769130706787,"y":0.8776119351387024},{"x":0.5032680034637451,"y":0.8805969953536987}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.49608933448791503,0.8571790747642517,0.5583769130706787,0.8846119351387024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.9179104566574097},{"x":0.5904139280319214,"y":0.9164178967475891},{"x":0.5904139280319214,"y":0.9402984976768494},{"x":0.5555555820465088,"y":0.9402984976768494}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.5555555820465088,0.9179104566574097,0.5904139280319214,0.9402984976768494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.9194029569625854},{"x":0.5228758454322815,"y":0.9194029569625854},{"x":0.5250544548034668,"y":0.9417910575866699},{"x":0.4727668762207031,"y":0.9417910575866699}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عصری","boundary":[0.47058823704719543,0.9194029569625854,0.5250544548034668,0.9417910575866699]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.9194029569625854},{"x":0.5904139280319214,"y":0.9179104566574097},{"x":0.5904139280319214,"y":0.9402984976768494},{"x":0.4727668762207031,"y":0.9417910575866699}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.46558823704719543,0.9124029569625854,0.5954139280319214,0.9472984976768494],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/JxLngdOUntNiodMW.jpg","blurred":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/WFJlPIWeZnmjJZyP.jpg","webpSec":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/YTceYbvWeRUdOAnO-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":670,"margin":[0.00039730682611984885,0.0003437513947486877,0.9980999948048643,0.9985950322727659]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.23880596458911896},{"x":0.5228758454322815,"y":0.23880596458911896},{"x":0.5228758454322815,"y":0.2626865804195404},{"x":0.4596949815750122,"y":0.26119402050971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4618736505508423,0.23880596458911896,0.5228758454322815,0.2626865804195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.2373134344816208},{"x":0.4466230869293213,"y":0.23880596458911896},{"x":0.4444444477558136,"y":0.2626865804195404},{"x":0.3681917190551758,"y":0.26119402050971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.37037035822868347,0.2373134344816208,0.4444444477558136,0.2626865804195404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.2373134344816208},{"x":0.5228758454322815,"y":0.23880596458911896},{"x":0.5228758454322815,"y":0.2641791105270386},{"x":0.3681917190551758,"y":0.26119402050971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.36537035822868347,0.23031343448162078,0.5278758454322815,0.2711791105270386],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.305970162153244},{"x":0.6535947918891907,"y":0.305970162153244},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3238805830478668},{"x":0.5969498753547668,"y":0.3238805830478668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5969498753547668,0.305970162153244,0.6535947918891907,0.3238805830478668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.3074626922607422},{"x":0.5795207023620605,"y":0.305970162153244},{"x":0.5795207023620605,"y":0.3253731429576874},{"x":0.5272331237792969,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.5250544548034668,0.3074626922607422,0.5795207023620605,0.3253731429576874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.3074626922607422},{"x":0.6535947918891907,"y":0.305970162153244},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3238805830478668},{"x":0.5272331237792969,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5200544548034668,0.3004626922607422,0.6585947918891907,0.3308805830478668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.3029850721359253},{"x":0.3681917190551758,"y":0.3029850721359253},{"x":0.3681917190551758,"y":0.3208955228328705},{"x":0.3376906216144562,"y":0.3208955228328705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.3355119824409485,0.3029850721359253,0.3681917190551758,0.3208955228328705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.30447760224342346},{"x":0.3180827796459198,"y":0.30447760224342346},{"x":0.3180827796459198,"y":0.3208955228328705},{"x":0.2832244038581848,"y":0.32238805294036865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.2810457646846771,0.30447760224342346,0.3180827796459198,0.3208955228328705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.30447760224342346},{"x":0.3681917190551758,"y":0.3029850721359253},{"x":0.3681917190551758,"y":0.3208955228328705},{"x":0.2832244038581848,"y":0.32238805294036865}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2760457646846771,0.29747760224342346,0.3731917190551758,0.3278955228328705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6535947918891907,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6535947918891907,"y":0.35820895433425903},{"x":0.6296296119689941,"y":0.35820895433425903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6296296119689941,0.34029850363731384,0.6535947918891907,0.35820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.341791033744812},{"x":0.6230936646461487,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6230936646461487,"y":0.35820895433425903},{"x":0.5795207023620605,"y":0.3597014844417572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.5795207023620605,0.341791033744812,0.6230936646461487,0.35820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.34328359365463257},{"x":0.5686274766921997,"y":0.341791033744812},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3597014844417572},{"x":0.5076252818107605,"y":0.3626865744590759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5054466128349304,0.34328359365463257,0.5686274766921997,0.3597014844417572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.34328359365463257},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3388059735298157},{"x":0.6535947918891907,"y":0.35820895433425903},{"x":0.5076252818107605,"y":0.3626865744590759}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5004466128349304,0.33628359365463256,0.6585947918891907,0.36520895433425904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.34029850363731384},{"x":0.3681917190551758,"y":0.34029850363731384},{"x":0.3681917190551758,"y":0.3597014844417572},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3597014844417572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.2810457646846771,0.34029850363731384,0.3681917190551758,0.3597014844417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.34029850363731384},{"x":0.2679738700389862,"y":0.34029850363731384},{"x":0.2679738700389862,"y":0.3597014844417572},{"x":0.22004356980323792,"y":0.3597014844417572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.22004356980323792,0.34029850363731384,0.2679738700389862,0.3597014844417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.34029850363731384},{"x":0.21568627655506134,"y":0.34029850363731384},{"x":0.21568627655506134,"y":0.3597014844417572},{"x":0.18736383318901062,"y":0.3597014844417572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.18736383318901062,0.34029850363731384,0.21568627655506134,0.3597014844417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.3761194050312042},{"x":0.6514161229133606,"y":0.3776119351387024},{"x":0.6492374539375305,"y":0.39701491594314575},{"x":0.6122004389762878,"y":0.3955223858356476}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.6143791079521179,0.3761194050312042,0.6492374539375305,0.39701491594314575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.37164178490638733},{"x":0.6034858226776123,"y":0.37462687492370605},{"x":0.601307213306427,"y":0.3955223858356476},{"x":0.5359477400779724,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.5359477400779724,0.37164178490638733,0.601307213306427,0.3955223858356476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6514161229133606,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6514161229133606,"y":0.39701491594314575},{"x":0.18736383318901062,"y":0.39701491594314575}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.18236383318901062,0.33329850363731384,0.6564161229133606,0.40401491594314576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32461872696876526,"y":0.37014925479888916},{"x":0.363834410905838,"y":0.37014925479888916},{"x":0.3616557717323303,"y":0.39253732562065125},{"x":0.32461872696876526,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.32461872696876526,0.37014925479888916,0.3616557717323303,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.37014925479888916},{"x":0.3202614486217499,"y":0.37014925479888916},{"x":0.3202614486217499,"y":0.39253732562065125},{"x":0.3006536066532135,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.3006536066532135,0.37014925479888916,0.3202614486217499,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2527233064174652,"y":0.37014925479888916},{"x":0.2897603511810303,"y":0.37014925479888916},{"x":0.2897603511810303,"y":0.39253732562065125},{"x":0.2527233064174652,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.2527233064174652,0.37014925479888916,0.2897603511810303,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.40597015619277954},{"x":0.657952070236206,"y":0.40597015619277954},{"x":0.657952070236206,"y":0.42835819721221924},{"x":0.6056644916534424,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6056644916534424,0.40597015619277954,0.657952070236206,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.40597015619277954},{"x":0.5904139280319214,"y":0.40597015619277954},{"x":0.5904139280319214,"y":0.42835819721221924},{"x":0.570806086063385,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.570806086063385,0.40597015619277954,0.5904139280319214,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.40597015619277954},{"x":0.5620915293693542,"y":0.40597015619277954},{"x":0.5620915293693542,"y":0.42835819721221924},{"x":0.5533769130706787,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5533769130706787,0.40597015619277954,0.5620915293693542,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.40597015619277954},{"x":0.5468409657478333,"y":0.40597015619277954},{"x":0.5468409657478333,"y":0.42835819721221924},{"x":0.5054466128349304,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5054466128349304,0.40597015619277954,0.5468409657478333,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.40597015619277954},{"x":0.49673202633857727,"y":0.40597015619277954},{"x":0.49673202633857727,"y":0.42835819721221924},{"x":0.43572986125946045,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سالارنیا","boundary":[0.43572986125946045,0.40597015619277954,0.49673202633857727,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.40597015619277954},{"x":0.429193913936615,"y":0.40597015619277954},{"x":0.429193913936615,"y":0.42835819721221924},{"x":0.42047929763793945,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.42047929763793945,0.40597015619277954,0.429193913936615,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.40597015619277954},{"x":0.42265796661376953,"y":0.40597015619277954},{"x":0.42265796661376953,"y":0.42835819721221924},{"x":0.37037035822868347,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسئول","boundary":[0.37037035822868347,0.40597015619277954,0.42265796661376953,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32461872696876526,"y":0.40597015619277954},{"x":0.35511982440948486,"y":0.40597015619277954},{"x":0.35511982440948486,"y":0.42835819721221924},{"x":0.32461872696876526,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چاب","boundary":[0.32461872696876526,0.40597015619277954,0.35511982440948486,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.40597015619277954},{"x":0.31154683232307434,"y":0.40597015619277954},{"x":0.31154683232307434,"y":0.42835819721221924},{"x":0.3028322458267212,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3028322458267212,0.40597015619277954,0.31154683232307434,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.40597015619277954},{"x":0.29629629850387573,"y":0.40597015619277954},{"x":0.29629629850387573,"y":0.42835819721221924},{"x":0.22875817120075226,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.22875817120075226,0.40597015619277954,0.29629629850387573,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.40597015619277954},{"x":0.22440087795257568,"y":0.40597015619277954},{"x":0.22440087795257568,"y":0.42835819721221924},{"x":0.21350762248039246,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21350762248039246,0.40597015619277954,0.22440087795257568,0.42835819721221924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.368656724691391},{"x":0.657952070236206,"y":0.3731343150138855},{"x":0.657952070236206,"y":0.43134328722953796},{"x":0.21350762248039246,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.21068627655506134,0.361656724691391,0.6629520702362061,0.43834328722953797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.5880597233772278},{"x":0.8671023845672607,"y":0.5880597233772278},{"x":0.8671023845672607,"y":0.60447758436203},{"x":0.7821350693702698,"y":0.60447758436203}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7821350693702698,0.5880597233772278,0.8671023845672607,0.60447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.5895522236824036},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5895522236824036},{"x":0.7799564003944397,"y":0.60447758436203},{"x":0.7734204530715942,"y":0.60447758436203}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7734204530715942,0.5895522236824036,0.7799564003944397,0.60447758436203]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.5880597233772278},{"x":0.8671023845672607,"y":0.5865671634674072},{"x":0.8671023845672607,"y":0.60447758436203},{"x":0.7734204530715942,"y":0.60447758436203}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7684204530715942,0.5810597233772278,0.8721023845672607,0.61147758436203],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8474945425987244,"y":0.6238806247711182},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6238806247711182},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6492537260055542},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8474945425987244,0.6238806247711182,0.8671023845672607,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.6238806247711182},{"x":0.8387799859046936,"y":0.625373125076294},{"x":0.8387799859046936,"y":0.6492537260055542},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8061001896858215,0.6238806247711182,0.8387799859046936,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6238806247711182},{"x":0.7995642423629761,"y":0.6238806247711182},{"x":0.7995642423629761,"y":0.6492537260055542},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7908496856689453,0.6238806247711182,0.7995642423629761,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.6238806247711182},{"x":0.7821350693702698,"y":0.6238806247711182},{"x":0.7799564003944397,"y":0.6492537260055542},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7342047691345215,0.6238806247711182,0.7799564003944397,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.6238806247711182},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6238806247711182},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6492537260055542},{"x":0.6840958595275879,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6840958595275879,0.6238806247711182,0.7320261597633362,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.6223880648612976},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6238806247711182},{"x":0.673202633857727,"y":0.6477611660957336},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6477611660957336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6296296119689941,0.6223880648612976,0.673202633857727,0.6477611660957336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.6223880648612976},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6223880648612976},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6477611660957336},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6477611660957336}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6100217700004578,0.6223880648612976,0.6187363862991333,0.6477611660957336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.620895504951477},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6223880648612976},{"x":0.6056644916534424,"y":0.6492537260055542},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6477611660957336}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فیتوسوسيولوژی","boundary":[0.4793028235435486,0.620895504951477,0.6056644916534424,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.620895504951477},{"x":0.4771241843700409,"y":0.620895504951477},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6462686657905579},{"x":0.46623092889785767,"y":0.6462686657905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46840959787368774,0.620895504951477,0.4771241843700409,0.6462686657905579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.620895504951477},{"x":0.8671023845672607,"y":0.625373125076294},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6507462859153748},{"x":0.46623092889785767,"y":0.6477611660957336}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46340959787368774,0.613895504951477,0.8721023845672607,0.6577462859153748],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.6611940264701843},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6611940264701843},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8191720843315125,"y":0.6776119470596313}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.8191720843315125,0.6611940264701843,0.8671023845672607,0.6776119470596313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.6611940264701843},{"x":0.8169934749603271,"y":0.6611940264701843},{"x":0.8169934749603271,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6776119470596313}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8082788586616516,0.6611940264701843,0.8169934749603271,0.6776119470596313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.6611940264701843},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6611940264701843},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6776119470596313},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6776119470596313}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"يونس","boundary":[0.7734204530715942,0.6611940264701843,0.8039215803146362,0.6776119470596313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.6611940264701843},{"x":0.7494553327560425,"y":0.6611940264701843},{"x":0.7494553327560425,"y":0.6776119470596313},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6776119470596313}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"عفری","boundary":[0.6993464231491089,0.6611940264701843,0.7494553327560425,0.6776119470596313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.6611940264701843},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6611940264701843},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6776119470596313},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6776119470596313}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.6943464231491089,0.6541940264701843,0.8721023845672607,0.6846119470596314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.6925373077392578},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6925373077392578},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7119402885437012},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7104477882385254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7995642423629761,0.6925373077392578,0.8671023845672607,0.7119402885437012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.6925373077392578},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6925373077392578},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7104477882385254},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7104477882385254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7559912800788879,0.6925373077392578,0.7886710166931152,0.7104477882385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6925373077392578},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6925373077392578},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7104477882385254},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7104477882385254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7385621070861816,0.6925373077392578,0.7472766637802124,0.7104477882385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.6925373077392578},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6925373077392578},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7104477882385254},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7104477882385254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.6906318068504333,0.6925373077392578,0.7320261597633362,0.7104477882385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.6910447478294373},{"x":0.6840958595275879,"y":0.6925373077392578},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7104477882385254},{"x":0.6187363862991333,"y":0.7104477882385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.6187363862991333,0.6910447478294373,0.6840958595275879,0.7104477882385254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.6910447478294373},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6925373077392578},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7119402885437012},{"x":0.6187363862991333,"y":0.7104477882385254}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6137363862991333,0.6840447478294372,0.8721023845672607,0.7189402885437012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8562091588973999,"y":0.7253731489181519},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7253731489181519},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7477611899375916},{"x":0.8562091588973999,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8562091588973999,0.7253731489181519,0.8692810535430908,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.7238805890083313},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7253731489181519},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7477611899375916},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7799564003944397,0.7238805890083313,0.8474945425987244,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.7238805890083313},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7238805890083313},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7477611899375916},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7668845057487488,0.7238805890083313,0.7755991220474243,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.7238805890083313},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7238805890083313},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7477611899375916},{"x":0.7015250325202942,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7015250325202942,0.7238805890083313,0.7625272274017334,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.7238805890083313},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7238805890083313},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7477611899375916},{"x":0.6296296119689941,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6296296119689941,0.7238805890083313,0.6993464231491089,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.7238805890083313},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7238805890083313},{"x":0.6143791079521179,"y":0.746268630027771},{"x":0.5555555820465088,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5555555820465088,0.7238805890083313,0.6143791079521179,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.7238805890083313},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7238805890083313},{"x":0.5490196347236633,"y":0.746268630027771},{"x":0.5403050184249878,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5403050184249878,0.7238805890083313,0.5490196347236633,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.7223880887031555},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7223880887031555},{"x":0.5359477400779724,"y":0.746268630027771},{"x":0.4923747181892395,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4923747181892395,0.7223880887031555,0.5359477400779724,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.7611940503120422},{"x":0.8671023845672607,"y":0.762686550617218},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7820895314216614},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7820895314216614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8322439789772034,0.7611940503120422,0.8671023845672607,0.7820895314216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.7611940503120422},{"x":0.8148148059844971,"y":0.7611940503120422},{"x":0.8148148059844971,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7820895314216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7799564003944397,0.7611940503120422,0.8148148059844971,0.7820895314216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.7611940503120422},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7611940503120422},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7805970311164856},{"x":0.7690631747245789,"y":0.7805970311164856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7690631747245789,0.7611940503120422,0.7777777910232544,0.7805970311164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7597014904022217},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7611940503120422},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7805970311164856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7385621070861816,0.7597014904022217,0.7647058963775635,0.7820895314216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.7895522117614746},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7895522117614746},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8453159332275391,"y":0.8044776320457458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8453159332275391,0.7895522117614746,0.8671023845672607,0.8044776320457458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7895522117614746},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7895522117614746},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8044776320457458},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8044776320457458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7908496856689453,0.7895522117614746,0.8344226479530334,0.8044776320457458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.7895522117614746},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7895522117614746},{"x":0.7886710166931152,"y":0.8044776320457458},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8044776320457458}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7821350693702698,0.7895522117614746,0.7886710166931152,0.8044776320457458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.7895522117614746},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7895522117614746},{"x":0.7799564003944397,"y":0.8044776320457458},{"x":0.7363834381103516,"y":0.8059701323509216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۴","boundary":[0.7363834381103516,0.7895522117614746,0.7799564003944397,0.8044776320457458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.816417932510376},{"x":0.8562091588973999,"y":0.816417932510376},{"x":0.8562091588973999,"y":0.8358209133148193},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8358209133148193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8235294222831726,0.816417932510376,0.8562091588973999,0.8358209133148193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.816417932510376},{"x":0.8213507533073425,"y":0.816417932510376},{"x":0.8213507533073425,"y":0.8358209133148193},{"x":0.812636137008667,"y":0.8358209133148193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.812636137008667,0.816417932510376,0.8213507533073425,0.8358209133148193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.816417932510376},{"x":0.8061001896858215,"y":0.816417932510376},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8358209133148193},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8358209133148193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.7538126111030579,0.816417932510376,0.8061001896858215,0.8358209133148193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.816417932510376},{"x":0.7450980544090271,"y":0.816417932510376},{"x":0.7450980544090271,"y":0.8358209133148193},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8358209133148193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7167755961418152,0.816417932510376,0.7450980544090271,0.8358209133148193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.7223880887031555},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7238805890083313},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8358209133148193},{"x":0.4923747181892395,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4873747181892395,0.7153880887031555,0.8721023845672607,0.8428209133148193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.8507462739944458},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8492537140846252},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8701492547988892},{"x":0.7952069640159607,"y":0.8701492547988892}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7952069640159607,0.8507462739944458,0.8518518805503845,0.8701492547988892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.8507462739944458},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8507462739944458},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8716418147087097},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8716418147087097}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7843137383460999,0.8507462739944458,0.7930282950401306,0.8716418147087097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.8507462739944458},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8507462739944458},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8701492547988892},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8716418147087097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیک","boundary":[0.7538126111030579,0.8507462739944458,0.7777777910232544,0.8701492547988892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.8507462739944458},{"x":0.7363834381103516,"y":0.8507462739944458},{"x":0.7363834381103516,"y":0.8716418147087097},{"x":0.7015250325202942,"y":0.8716418147087097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6993464231491089,0.8507462739944458,0.7363834381103516,0.8716418147087097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.8820895552635193},{"x":0.85838782787323,"y":0.8805969953536987},{"x":0.8605664372444153,"y":0.9014925360679626},{"x":0.7952069640159607,"y":0.9029850959777832}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7952069640159607,0.8820895552635193,0.8605664372444153,0.9014925360679626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.8835821151733398},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8835821151733398},{"x":0.7864923477172852,"y":0.9029850959777832},{"x":0.7777777910232544,"y":0.9029850959777832}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7777777910232544,0.8835821151733398,0.7864923477172852,0.9029850959777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.8835821151733398},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8835821151733398},{"x":0.7734204530715942,"y":0.904477596282959},{"x":0.7407407164573669,"y":0.904477596282959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوس","boundary":[0.7385621070861816,0.8835821151733398,0.7734204530715942,0.904477596282959]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.8507462739944458},{"x":0.85838782787323,"y":0.8492537140846252},{"x":0.8605664372444153,"y":0.9029850959777832},{"x":0.7015250325202942,"y":0.9059701561927795}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6943464231491089,0.8437462739944458,0.8655664372444153,0.9099850959777832],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.9164178967475891},{"x":0.8605664372444153,"y":0.9164178967475891},{"x":0.8605664372444153,"y":0.9343283772468567},{"x":0.8191720843315125,"y":0.9358208775520325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8169934749603271,0.9164178967475891,0.8605664372444153,0.9343283772468567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.9179104566574097},{"x":0.8148148059844971,"y":0.9179104566574097},{"x":0.8148148059844971,"y":0.9358208775520325},{"x":0.8082788586616516,"y":0.9358208775520325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8082788586616516,0.9179104566574097,0.8148148059844971,0.9358208775520325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.9179104566574097},{"x":0.7995642423629761,"y":0.9164178967475891},{"x":0.7995642423629761,"y":0.9358208775520325},{"x":0.7625272274017334,"y":0.9358208775520325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۰","boundary":[0.7625272274017334,0.9179104566574097,0.7995642423629761,0.9358208775520325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.9179104566574097},{"x":0.7538126111030579,"y":0.9179104566574097},{"x":0.7538126111030579,"y":0.9358208775520325},{"x":0.7124183177947998,"y":0.9358208775520325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7124183177947998,0.9179104566574097,0.7538126111030579,0.9358208775520325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.9179104566574097},{"x":0.8605664372444153,"y":0.9164178967475891},{"x":0.8605664372444153,"y":0.9343283772468567},{"x":0.7124183177947998,"y":0.9358208775520325}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7074183177947998,0.9109104566574097,0.8655664372444153,0.9413283772468567],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/DMFHUfKWOmsqPTtF.jpg","blurred":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/ubtoGRiqbpTIwrVu.jpg","webpSec":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/ShECcpDRWfaGNvrL-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":670,"margin":[0.000406799839732434,0.00015217198035610255,0.9980715157315622,0.9986529516184509]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.10895522683858871},{"x":0.6034858226776123,"y":0.10895522683858871},{"x":0.6034858226776123,"y":0.13432836532592773},{"x":0.5228758454322815,"y":0.13432836532592773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5228758454322815,0.10895522683858871,0.6034858226776123,0.13432836532592773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.10895522683858871},{"x":0.516339898109436,"y":0.10895522683858871},{"x":0.516339898109436,"y":0.13432836532592773},{"x":0.44880175590515137,"y":0.13432836532592773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.44880175590515137,0.10895522683858871,0.516339898109436,0.13432836532592773]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.10895522683858871},{"x":0.6034858226776123,"y":0.10895522683858871},{"x":0.6034858226776123,"y":0.13432836532592773},{"x":0.44880175590515137,"y":0.13432836532592773}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44380175590515136,0.10195522683858871,0.6084858226776123,0.14132836532592774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.2238806039094925},{"x":0.8627451062202454,"y":0.2238806039094925},{"x":0.8627451062202454,"y":0.24328358471393585},{"x":0.812636137008667,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.812636137008667,0.2238806039094925,0.8627451062202454,0.24328358471393585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.2238806039094925},{"x":0.8627451062202454,"y":0.2238806039094925},{"x":0.8627451062202454,"y":0.24328358471393585},{"x":0.812636137008667,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.807636137008667,0.2168806039094925,0.8677451062202454,0.25028358471393586],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1917211264371872,"y":0.22089552879333496},{"x":0.24836601316928864,"y":0.22238805890083313},{"x":0.24836601316928864,"y":0.23880596458911896},{"x":0.1895424872636795,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"صفحه","boundary":[0.1917211264371872,0.22089552879333496,0.24836601316928864,0.23880596458911896]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1917211264371872,"y":0.22089552879333496},{"x":0.24836601316928864,"y":0.22238805890083313},{"x":0.24836601316928864,"y":0.23880596458911896},{"x":0.1895424872636795,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1867211264371872,0.21389552879333495,0.25336601316928864,0.24580596458911896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.2940298616886139},{"x":0.8823529481887817,"y":0.29552239179611206},{"x":0.8801742792129517,"y":0.31791046261787415},{"x":0.8061001896858215,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8061001896858215,0.2940298616886139,0.8801742792129517,0.31791046261787415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.2940298616886139},{"x":0.8823529481887817,"y":0.29552239179611206},{"x":0.8801742792129517,"y":0.31791046261787415},{"x":0.8061001896858215,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8011001896858215,0.2870298616886139,0.8851742792129517,0.32491046261787415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.2985074520111084},{"x":0.21350762248039246,"y":0.2985074520111084},{"x":0.21350762248039246,"y":0.3104477524757385},{"x":0.21132898330688477,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"V","boundary":[0.21132898330688477,0.2985074520111084,0.21350762248039246,0.3104477524757385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.2985074520111084},{"x":0.21350762248039246,"y":0.2985074520111084},{"x":0.21350762248039246,"y":0.3104477524757385},{"x":0.21132898330688477,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.20632898330688476,0.2915074520111084,0.21850762248039246,0.31744775247573853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.3343283534049988},{"x":0.8779956698417664,"y":0.3343283534049988},{"x":0.8779956698417664,"y":0.3477611839771271},{"x":0.827886700630188,"y":0.3477611839771271}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.827886700630188,0.3343283534049988,0.8779956698417664,0.3477611839771271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.3343283534049988},{"x":0.8779956698417664,"y":0.3343283534049988},{"x":0.8779956698417664,"y":0.3477611839771271},{"x":0.827886700630188,"y":0.3477611839771271}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.822886700630188,0.3273283534049988,0.8829956698417664,0.3547611839771271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.4432835876941681},{"x":0.22875817120075226,"y":0.4432835876941681},{"x":0.22875817120075226,"y":0.4567164182662964},{"x":0.206971675157547,"y":0.4567164182662964}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۲","boundary":[0.206971675157547,0.4432835876941681,0.22875817120075226,0.4567164182662964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.4432835876941681},{"x":0.22875817120075226,"y":0.4432835876941681},{"x":0.22875817120075226,"y":0.4567164182662964},{"x":0.206971675157547,"y":0.4567164182662964}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.201971675157547,0.4362835876941681,0.23375817120075226,0.4637164182662964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.47910448908805847},{"x":0.22440087795257568,"y":0.47910448908805847},{"x":0.22440087795257568,"y":0.4910447895526886},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.2047930210828781,0.47910448908805847,0.22440087795257568,0.4910447895526886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.47910448908805847},{"x":0.22440087795257568,"y":0.47910448908805847},{"x":0.22440087795257568,"y":0.4910447895526886},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1997930210828781,0.47210448908805847,0.2294008779525757,0.4980447895526886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8779956698417664,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8779956698417664,"y":0.39253732562065125},{"x":0.8387799859046936,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8387799859046936,0.3641791045665741,0.8779956698417664,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8213507533073425,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8213507533073425,"y":0.39253732562065125},{"x":0.8104575276374817,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8104575276374817,0.3641791045665741,0.8213507533073425,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8039215803146362,"y":0.39253732562065125},{"x":0.7298474907875061,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مکتبها","boundary":[0.7298474907875061,0.3641791045665741,0.8039215803146362,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.3641791045665741},{"x":0.727668821811676,"y":0.3641791045665741},{"x":0.727668821811676,"y":0.39253732562065125},{"x":0.7167755961418152,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7167755961418152,0.3641791045665741,0.727668821811676,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.3641791045665741},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3641791045665741},{"x":0.7124183177947998,"y":0.39253732562065125},{"x":0.6339869499206543,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6339869499206543,0.3641791045665741,0.7124183177947998,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3641791045665741},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3641791045665741},{"x":0.6274510025978088,"y":0.39253732562065125},{"x":0.5686274766921997,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.5686274766921997,0.3641791045665741,0.6274510025978088,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.3641791045665741},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3641791045665741},{"x":0.5620915293693542,"y":0.39253732562065125},{"x":0.4793028235435486,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.4793028235435486,0.3641791045665741,0.5620915293693542,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.3641791045665741},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3641791045665741},{"x":0.4618736505508423,"y":0.39253732562065125},{"x":0.41830065846443176,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.41830065846443176,0.3641791045665741,0.4618736505508423,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.3641791045665741},{"x":0.40305009484291077,"y":0.3641791045665741},{"x":0.40305009484291077,"y":0.39253732562065125},{"x":0.38997820019721985,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38997820019721985,0.3641791045665741,0.40305009484291077,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.3641791045665741},{"x":0.3812636137008667,"y":0.3641791045665741},{"x":0.3812636137008667,"y":0.39253732562065125},{"x":0.32244008779525757,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.32244008779525757,0.3641791045665741,0.3812636137008667,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.3641791045665741},{"x":0.3180827796459198,"y":0.3641791045665741},{"x":0.3180827796459198,"y":0.39253732562065125},{"x":0.2897603511810303,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2897603511810303,0.3641791045665741,0.3180827796459198,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.3641791045665741},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3641791045665741},{"x":0.27450981736183167,"y":0.39253732562065125},{"x":0.24618735909461975,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.24618735909461975,0.3641791045665741,0.27450981736183167,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.3641791045665741},{"x":0.24400871992111206,"y":0.3641791045665741},{"x":0.24400871992111206,"y":0.39253732562065125},{"x":0.20261438190937042,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.20261438190937042,0.3641791045665741,0.24400871992111206,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.40149253606796265},{"x":0.8779956698417664,"y":0.4029850661754608},{"x":0.8779956698417664,"y":0.42835819721221924},{"x":0.827886700630188,"y":0.42686566710472107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.827886700630188,0.40149253606796265,0.8779956698417664,0.42835819721221924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.4000000059604645},{"x":0.8061001896858215,"y":0.40149253606796265},{"x":0.8061001896858215,"y":0.42686566710472107},{"x":0.7559912800788879,"y":0.4253731369972229}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.758169949054718,0.4000000059604645,0.8061001896858215,0.42686566710472107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7538126111030579,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4253731369972229},{"x":0.7407407164573669,"y":0.42388060688972473}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.742919385433197,0.4000000059604645,0.7516340017318726,0.4253731369972229]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8779956698417664,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8779956698417664,"y":0.42835819721221924},{"x":0.20261438190937042,"y":0.42835819721221924}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.19761438190937042,0.3571791045665741,0.8829956698417664,0.43535819721221924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.437313437461853},{"x":0.8148148059844971,"y":0.437313437461853},{"x":0.8148148059844971,"y":0.4611940383911133},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7712418437004089,0.437313437461853,0.8148148059844971,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.4388059675693512},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4388059675693512},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4611940383911133},{"x":0.7233115434646606,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مکتب","boundary":[0.7233115434646606,0.4388059675693512,0.7712418437004089,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4388059675693512},{"x":0.7145969271659851,"y":0.4388059675693512},{"x":0.7145969271659851,"y":0.4611940383911133},{"x":0.686274528503418,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.686274528503418,0.4388059675693512,0.7145969271659851,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.4388059675693512},{"x":0.6688452959060669,"y":0.4388059675693512},{"x":0.6688452959060669,"y":0.4611940383911133},{"x":0.6230936646461487,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6230936646461487,0.4388059675693512,0.6688452959060669,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.4388059675693512},{"x":0.6187363862991333,"y":0.4388059675693512},{"x":0.6187363862991333,"y":0.4611940383911133},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5620915293693542,0.4388059675693512,0.6187363862991333,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.4388059675693512},{"x":0.5511982440948486,"y":0.4388059675693512},{"x":0.5511982440948486,"y":0.4611940383911133},{"x":0.5076252818107605,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5076252818107605,0.4388059675693512,0.5511982440948486,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.4731343388557434},{"x":0.8148148059844971,"y":0.4731343388557434},{"x":0.8148148059844971,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7734204530715942,"y":0.49850746989250183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7734204530715942,0.4731343388557434,0.8148148059844971,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.4731343388557434},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4731343388557434},{"x":0.7690631747245789,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6971677541732788,"y":0.49850746989250183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6971677541732788,0.4731343388557434,0.7690631747245789,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.4731343388557434},{"x":0.6884531378746033,"y":0.4731343388557434},{"x":0.6884531378746033,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6361655592918396,"y":0.49850746989250183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6339869499206543,0.4731343388557434,0.6884531378746033,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4746268689632416},{"x":0.6230936646461487,"y":0.4731343388557434},{"x":0.6252723336219788,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5511982440948486,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.5490196347236633,0.4746268689632416,0.6252723336219788,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.4746268689632416},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4746268689632416},{"x":0.5381263494491577,"y":0.5},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.49673202633857727,0.4746268689632416,0.5381263494491577,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.4746268689632416},{"x":0.4793028235435486,"y":0.4746268689632416},{"x":0.48148149251937866,"y":0.5},{"x":0.43572986125946045,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.43355119228363037,0.4746268689632416,0.48148149251937866,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.47611939907073975},{"x":0.413943350315094,"y":0.4746268689632416},{"x":0.413943350315094,"y":0.5},{"x":0.37037035822868347,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3681917190551758,0.47611939907073975,0.413943350315094,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.5119403004646301},{"x":0.812636137008667,"y":0.5119403004646301},{"x":0.812636137008667,"y":0.5358209013938904},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7734204530715942,0.5119403004646301,0.812636137008667,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5119403004646301},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5119403004646301},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5358209013938904},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7124183177947998,0.5119403004646301,0.7668845057487488,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5119403004646301},{"x":0.7037037014961243,"y":0.5119403004646301},{"x":0.7037037014961243,"y":0.5343283414840698},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5343283414840698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6797385811805725,0.5119403004646301,0.7037037014961243,0.5343283414840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.5104477405548096},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5104477405548096},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5343283414840698},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5343283414840698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6361655592918396,0.5104477405548096,0.6666666865348816,0.5343283414840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.5104477405548096},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5104477405548096},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5343283414840698},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5343283414840698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5969498753547668,0.5104477405548096,0.6383442282676697,0.5343283414840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.5104477405548096},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5104477405548096},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5343283414840698},{"x":0.5403050184249878,"y":0.5343283414840698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5403050184249878,0.5104477405548096,0.5882353186607361,0.5343283414840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.5104477405548096},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5104477405548096},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5343283414840698},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5343283414840698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4749455451965332,0.5104477405548096,0.5185185074806213,0.5343283414840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5462686419487},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5462686419487},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5701492428779602},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5701492428779602}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۱","boundary":[0.7450980544090271,0.5462686419487,0.8082788586616516,0.5701492428779602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5477612018585205},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5477612018585205},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5701492428779602},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5701492428779602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7124183177947998,0.5477612018585205,0.7407407164573669,0.5701492428779602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.5477612018585205},{"x":0.7080609798431396,"y":0.5477612018585205},{"x":0.7080609798431396,"y":0.5701492428779602},{"x":0.673202633857727,"y":0.5701492428779602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.673202633857727,0.5477612018585205,0.7080609798431396,0.5701492428779602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.5477612018585205},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5477612018585205},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5701492428779602},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5701492428779602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6361655592918396,0.5477612018585205,0.6601307392120361,0.5701492428779602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.5477612018585205},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5477612018585205},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5701492428779602},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5701492428779602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.5468409657478333,0.5477612018585205,0.6230936646461487,0.5701492428779602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.5477612018585205},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5477612018585205},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5701492428779602},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5701492428779602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5250544548034668,0.5477612018585205,0.5337690711021423,0.5701492428779602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5477612018585205},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5477612018585205},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5701492428779602},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5701492428779602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهره","boundary":[0.47058823704719543,0.5477612018585205,0.5098039507865906,0.5701492428779602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.5477612018585205},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5477612018585205},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5701492428779602},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5716418027877808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.40740740299224854,0.5477612018585205,0.46840959787368774,0.5701492428779602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.5820895433425903},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5820895433425903},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6059701442718506},{"x":0.742919385433197,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۲","boundary":[0.742919385433197,0.5820895433425903,0.8082788586616516,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.5820895433425903},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5820895433425903},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6059701442718506},{"x":0.7080609798431396,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7080609798431396,0.5820895433425903,0.7385621070861816,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.5820895433425903},{"x":0.7080609798431396,"y":0.5820895433425903},{"x":0.7080609798431396,"y":0.6059701442718506},{"x":0.671023964881897,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.671023964881897,0.5820895433425903,0.7080609798431396,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.5820895433425903},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5820895433425903},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6059701442718506},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6361655592918396,0.5820895433425903,0.6623093485832214,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5820895433425903},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5820895433425903},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6059701442718506},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاگانی","boundary":[0.5686274766921997,0.5820895433425903,0.6209150552749634,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.6164178848266602},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6164178848266602},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6432836055755615},{"x":0.742919385433197,"y":0.6447761058807373}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۳","boundary":[0.742919385433197,0.6164178848266602,0.8082788586616516,0.6432836055755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6179104447364807},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6164178848266602},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6432836055755615},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6447761058807373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6797385811805725,0.6179104447364807,0.7385621070861816,0.6432836055755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.6179104447364807},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6179104447364807},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6447761058807373},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6447761058807373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6492374539375305,0.6179104447364807,0.6753812432289124,0.6447761058807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.6179104447364807},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6179104447364807},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6447761058807373},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6447761058807373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گباگانی","boundary":[0.5816993713378906,0.6179104447364807,0.6361655592918396,0.6447761058807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6179104447364807},{"x":0.5664488077163696,"y":0.6179104447364807},{"x":0.5664488077163696,"y":0.6447761058807373},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6447761058807373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5555555820465088,0.6179104447364807,0.5664488077163696,0.6447761058807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.6179104447364807},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6179104447364807},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6447761058807373},{"x":0.501089334487915,"y":0.6447761058807373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهره","boundary":[0.501089334487915,0.6179104447364807,0.5424836874008179,0.6447761058807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.6179104447364807},{"x":0.49891066551208496,"y":0.6179104447364807},{"x":0.49891066551208496,"y":0.6447761058807373},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6462686657905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.43790850043296814,0.6179104447364807,0.49891066551208496,0.6447761058807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.6552239060401917},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6552239060401917},{"x":0.8104575276374817,"y":0.6805970072746277},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6805970072746277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۴","boundary":[0.7407407164573669,0.6552239060401917,0.8104575276374817,0.6805970072746277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.6552239060401917},{"x":0.7363834381103516,"y":0.6552239060401917},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6805970072746277},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6805970072746277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6775599122047424,0.6552239060401917,0.7385621070861816,0.6805970072746277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6775599122047424,"y":0.6805970072746277},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6805970072746277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6514161229133606,0.6552239060401917,0.6775599122047424,0.6805970072746277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.6567164063453674},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6805970072746277},{"x":0.5795207023620605,"y":0.6820895671844482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاگانی","boundary":[0.5795207023620605,0.6567164063453674,0.6339869499206543,0.6805970072746277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6567164063453674},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6567164063453674},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6820895671844482},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6820895671844482}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5555555820465088,0.6567164063453674,0.5642701387405396,0.6820895671844482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.6567164063453674},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6567164063453674},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6820895671844482},{"x":0.4945533871650696,"y":0.6820895671844482}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پویایی","boundary":[0.4945533871650696,0.6567164063453674,0.5511982440948486,0.6820895671844482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6925373077392578},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6925373077392578},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7179104685783386},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۵","boundary":[0.7385621070861816,0.6925373077392578,0.8039215803146362,0.7179104685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6925373077392578},{"x":0.7363834381103516,"y":0.6925373077392578},{"x":0.7363834381103516,"y":0.7179104685783386},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6797385811805725,0.6925373077392578,0.7363834381103516,0.7179104685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.6925373077392578},{"x":0.6775599122047424,"y":0.6925373077392578},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7179104685783386},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6492374539375305,0.6925373077392578,0.6775599122047424,0.7179104685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.6925373077392578},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6925373077392578},{"x":0.6318082809448242,"y":0.7179104685783386},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیتاشناختی","boundary":[0.5446622967720032,0.6925373077392578,0.6318082809448242,0.7179104685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6925373077392578},{"x":0.5272331237792969,"y":0.6925373077392578},{"x":0.5272331237792969,"y":0.7179104685783386},{"x":0.516339898109436,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.516339898109436,0.6925373077392578,0.5272331237792969,0.7179104685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.6925373077392578},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6925373077392578},{"x":0.5076252818107605,"y":0.7179104685783386},{"x":0.44880175590515137,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ناحیهای","boundary":[0.44880175590515137,0.6925373077392578,0.5076252818107605,0.7179104685783386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.4388059675693512},{"x":0.8148148059844971,"y":0.437313437461853},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7179104685783386},{"x":0.37037035822868347,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3631917190551758,0.4318059675693512,0.8219934749603272,0.7249104685783386],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.7283582091331482},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7283582091331482},{"x":0.8061001896858215,"y":0.7522388100624084},{"x":0.7407407164573669,"y":0.753731369972229}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۶","boundary":[0.7407407164573669,0.7283582091331482,0.8061001896858215,0.7522388100624084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.7283582091331482},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7283582091331482},{"x":0.7320261597633362,"y":0.753731369972229},{"x":0.6775599122047424,"y":0.753731369972229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6775599122047424,0.7283582091331482,0.7320261597633362,0.753731369972229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.7298507690429688},{"x":0.673202633857727,"y":0.7283582091331482},{"x":0.6753812432289124,"y":0.753731369972229},{"x":0.6492374539375305,"y":0.753731369972229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6492374539375305,0.7298507690429688,0.6753812432289124,0.753731369972229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.7298507690429688},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7298507690429688},{"x":0.6339869499206543,"y":0.753731369972229},{"x":0.6078431606292725,"y":0.753731369972229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.6078431606292725,0.7298507690429688,0.6339869499206543,0.753731369972229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7298507690429688},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7298507690429688},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7552238702774048}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5424836874008179,0.7298507690429688,0.6078431606292725,0.7552238702774048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.7611940503120422},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7611940503120422},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7865671515464783},{"x":0.827886700630188,"y":0.7880597114562988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.827886700630188,0.7611940503120422,0.8692810535430908,0.7865671515464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.7611940503120422},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7611940503120422},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7880597114562988},{"x":0.8061001896858215,"y":0.7880597114562988}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8061001896858215,0.7611940503120422,0.8169934749603271,0.7880597114562988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.762686550617218},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7611940503120422},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7880597114562988},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7880597114562988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7298474907875061,0.762686550617218,0.7973856329917908,0.7880597114562988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.762686550617218},{"x":0.7211328744888306,"y":0.762686550617218},{"x":0.7211328744888306,"y":0.7880597114562988},{"x":0.673202633857727,"y":0.7880597114562988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.673202633857727,0.762686550617218,0.7211328744888306,0.7880597114562988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.762686550617218},{"x":0.6535947918891907,"y":0.762686550617218},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7880597114562988},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7895522117614746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6056644916534424,0.762686550617218,0.6535947918891907,0.7880597114562988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.762686550617218},{"x":0.5969498753547668,"y":0.762686550617218},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7895522117614746},{"x":0.586056649684906,"y":0.7895522117614746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.586056649684906,0.762686550617218,0.5969498753547668,0.7895522117614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.762686550617218},{"x":0.5838779807090759,"y":0.762686550617218},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7895522117614746},{"x":0.5076252818107605,"y":0.7895522117614746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدها","boundary":[0.5076252818107605,0.762686550617218,0.5838779807090759,0.7895522117614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.762686550617218},{"x":0.5076252818107605,"y":0.762686550617218},{"x":0.5076252818107605,"y":0.7895522117614746},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7895522117614746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49673202633857727,0.762686550617218,0.5076252818107605,0.7895522117614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.7641791105270386},{"x":0.48583877086639404,"y":0.762686550617218},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7895522117614746},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7895522117614746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.43790850043296814,0.7641791105270386,0.48583877086639404,0.7895522117614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.7641791105270386},{"x":0.4270152449607849,"y":0.7641791105270386},{"x":0.4270152449607849,"y":0.7895522117614746},{"x":0.413943350315094,"y":0.7895522117614746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.413943350315094,0.7641791105270386,0.4270152449607849,0.7895522117614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.7641791105270386},{"x":0.40305009484291077,"y":0.7641791105270386},{"x":0.40305009484291077,"y":0.7895522117614746},{"x":0.30718955397605896,"y":0.7910447716712952}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.30718955397605896,0.7641791105270386,0.40305009484291077,0.7895522117614746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.7313432693481445},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7283582091331482},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7865671515464783},{"x":0.30718955397605896,"y":0.7910447716712952}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30218955397605896,0.7243432693481445,0.8742810535430908,0.7935671515464783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.625373125076294},{"x":0.21786493062973022,"y":0.625373125076294},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6373134255409241},{"x":0.19825707376003265,"y":0.6373134255409241}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.19825707376003265,0.625373125076294,0.21786493062973022,0.6373134255409241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.625373125076294},{"x":0.21786493062973022,"y":0.625373125076294},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6373134255409241},{"x":0.19825707376003265,"y":0.6373134255409241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19325707376003265,0.6183731250762939,0.22286493062973023,0.6443134255409241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.6611940264701843},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6611940264701843},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6731343269348145},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6731343269348145}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"YA","boundary":[0.20261438190937042,0.6611940264701843,0.2222222238779068,0.6731343269348145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.6611940264701843},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6611940264701843},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6731343269348145},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6731343269348145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.19761438190937042,0.6541940264701843,0.2272222238779068,0.6801343269348145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.6955223679542542},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6955223679542542},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7089552283287048},{"x":0.20043572783470154,"y":0.7089552283287048}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.20043572783470154,0.6955223679542542,0.2222222238779068,0.7089552283287048]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.6955223679542542},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6955223679542542},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7089552283287048},{"x":0.20043572783470154,"y":0.7089552283287048}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.19543572783470153,0.6885223679542541,0.2272222238779068,0.7159552283287048],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8194029927253723},{"x":0.8387799859046936,"y":0.8194029927253723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8387799859046936,0.8044776320457458,0.8714597225189209,0.8194029927253723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8366013169288635,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8366013169288635,"y":0.8194029927253723},{"x":0.7952069640159607,"y":0.8208954930305481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7952069640159607,0.8044776320457458,0.8366013169288635,0.8194029927253723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8194029927253723},{"x":0.7952069640159607,"y":0.8208954930305481}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7902069640159607,0.7974776320457458,0.8764597225189209,0.8264029927253723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.8343283534049988},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8343283534049988},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8597015142440796},{"x":0.7668845057487488,"y":0.8597015142440796}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7668845057487488,0.8343283534049988,0.8039215803146362,0.8597015142440796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.8343283534049988},{"x":0.7625272274017334,"y":0.8343283534049988},{"x":0.7625272274017334,"y":0.8597015142440796},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8597015142440796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفهومهای","boundary":[0.6840958595275879,0.8343283534049988,0.7625272274017334,0.8597015142440796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.8343283534049988},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8343283534049988},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8597015142440796},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8597015142440796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6078431606292725,0.8343283534049988,0.6688452959060669,0.8597015142440796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.8343283534049988},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8343283534049988},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8597015142440796},{"x":0.5577341914176941,"y":0.8597015142440796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5577341914176941,0.8343283534049988,0.6034858226776123,0.8597015142440796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.8343283534049988},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8343283534049988},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8597015142440796},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8597015142440796}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4901960790157318,0.8343283534049988,0.5359477400779724,0.8597015142440796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.8343283534049988},{"x":0.48583877086639404,"y":0.8343283534049988},{"x":0.48583877086639404,"y":0.8597015142440796},{"x":0.4749455451965332,"y":0.8597015142440796}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4749455451965332,0.8343283534049988,0.48583877086639404,0.8597015142440796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.8716418147087097},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8716418147087097},{"x":0.8061001896858215,"y":0.89552241563797},{"x":0.7668845057487488,"y":0.89552241563797}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7668845057487488,0.8716418147087097,0.8061001896858215,0.89552241563797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.8716418147087097},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8716418147087097},{"x":0.7647058963775635,"y":0.89552241563797},{"x":0.7211328744888306,"y":0.8940298557281494}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7211328744888306,0.8716418147087097,0.7647058963775635,0.89552241563797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.8716418147087097},{"x":0.7102396488189697,"y":0.8716418147087097},{"x":0.7102396488189697,"y":0.8940298557281494},{"x":0.686274528503418,"y":0.8940298557281494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.686274528503418,0.8716418147087097,0.7102396488189697,0.8940298557281494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.8701492547988892},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8701492547988892},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8940298557281494},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8940298557281494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.6296296119689941,0.8701492547988892,0.6666666865348816,0.8940298557281494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.8701492547988892},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8701492547988892},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8940298557281494},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8940298557281494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5620915293693542,0.8701492547988892,0.6143791079521179,0.8940298557281494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.8701492547988892},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8701492547988892},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8940298557281494},{"x":0.5511982440948486,"y":0.8940298557281494}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5511982440948486,0.8701492547988892,0.5620915293693542,0.8940298557281494]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.8343283534049988},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8343283534049988},{"x":0.8061001896858215,"y":0.89552241563797},{"x":0.4749455451965332,"y":0.89552241563797}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4699455451965332,0.8273283534049988,0.8111001896858215,0.90252241563797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.874626874923706},{"x":0.22004356980323792,"y":0.874626874923706},{"x":0.22004356980323792,"y":0.8895522356033325},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8895522356033325}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.19825707376003265,0.874626874923706,0.22004356980323792,0.8895522356033325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.874626874923706},{"x":0.22004356980323792,"y":0.874626874923706},{"x":0.22004356980323792,"y":0.8895522356033325},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8895522356033325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19325707376003265,0.867626874923706,0.22504356980323792,0.8965522356033325],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/iHcWbyUxEUrYtbAH.jpg","blurred":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/xoYQKNrnsDzATRal.jpg","webpSec":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/aDsmhOnVInzBrzwH-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":670,"margin":[0.0003545882161666105,0.00015439964835323503,0.9980715157315622,0.9986551793198089]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.11044776439666748},{"x":0.5729847550392151,"y":0.11044776439666748},{"x":0.5729847550392151,"y":0.13880597054958344},{"x":0.5032680034637451,"y":0.13880597054958344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5032680034637451,0.11044776439666748,0.5729847550392151,0.13880597054958344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.11044776439666748},{"x":0.4923747181892395,"y":0.11044776439666748},{"x":0.4945533871650696,"y":0.13880597054958344},{"x":0.42265796661376953,"y":0.1402985006570816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.42265796661376953,0.11044776439666748,0.4945533871650696,0.13880597054958344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.11044776439666748},{"x":0.5729847550392151,"y":0.11044776439666748},{"x":0.5729847550392151,"y":0.13880597054958344},{"x":0.42265796661376953,"y":0.1402985006570816}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4176579666137695,0.10344776439666747,0.5779847550392151,0.14580597054958344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.2238806039094925},{"x":0.8474945425987244,"y":0.2238806039094925},{"x":0.8474945425987244,"y":0.24328358471393585},{"x":0.7973856329917908,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7973856329917908,0.2238806039094925,0.8474945425987244,0.24328358471393585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.2238806039094925},{"x":0.8474945425987244,"y":0.2238806039094925},{"x":0.8474945425987244,"y":0.24328358471393585},{"x":0.7973856329917908,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7923856329917908,0.2168806039094925,0.8524945425987244,0.25028358471393586],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.22985073924064636},{"x":0.22440087795257568,"y":0.23134328424930573},{"x":0.22440087795257568,"y":0.24626865983009338},{"x":0.16775599122047424,"y":0.24626865983009338}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"منحه","boundary":[0.16775599122047424,0.22985073924064636,0.22440087795257568,0.24626865983009338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.22985073924064636},{"x":0.22440087795257568,"y":0.23134328424930573},{"x":0.22440087795257568,"y":0.24626865983009338},{"x":0.16775599122047424,"y":0.24626865983009338}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.16275599122047424,0.22285073924064636,0.2294008779525757,0.2532686598300934],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.562686562538147},{"x":0.21786493062973022,"y":0.5671641826629639},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5671641826629639},{"x":0.1895424872636795,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.21786493062973022,0.562686562538147,0.1895424872636795,0.5671641826629639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.5253731608390808},{"x":0.21786493062973022,"y":0.5313432812690735},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5313432812690735},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5253731608390808}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21786493062973022,0.5253731608390808,0.1895424872636795,0.5313432812690735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.4910447895526886},{"x":0.21786493062973022,"y":0.4955223798751831},{"x":0.1895424872636795,"y":0.4955223798751831},{"x":0.1895424872636795,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.21786493062973022,0.4910447895526886,0.1895424872636795,0.4955223798751831]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.4910447895526886},{"x":0.21786493062973022,"y":0.5671641826629639},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5671641826629639},{"x":0.1895424872636795,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.3700000047683716,"boundary":[0.21286493062973022,0.4840447895526886,0.1945424872636795,0.5741641826629639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.45373135805130005},{"x":0.21568627655506134,"y":0.45820894837379456},{"x":0.1895424872636795,"y":0.45820894837379456},{"x":0.1895424872636795,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"a","boundary":[0.21568627655506134,0.45373135805130005,0.1895424872636795,0.45820894837379456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.45373135805130005},{"x":0.21568627655506134,"y":0.45820894837379456},{"x":0.1895424872636795,"y":0.45820894837379456},{"x":0.1895424872636795,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.4399999976158142,"boundary":[0.21068627655506134,0.44673135805130004,0.1945424872636795,0.46520894837379456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.29552239179611206},{"x":0.8017429113388062,"y":0.29552239179611206},{"x":0.8017429113388062,"y":0.31791046261787415},{"x":0.7690631747245789,"y":0.3194029927253723}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7690631747245789,0.29552239179611206,0.8017429113388062,0.31791046261787415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.29552239179611206},{"x":0.7538126111030579,"y":0.29552239179611206},{"x":0.7538126111030579,"y":0.31791046261787415},{"x":0.7298474907875061,"y":0.3194029927253723}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.727668821811676,0.29552239179611206,0.7538126111030579,0.31791046261787415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.29701492190361023},{"x":0.7102396488189697,"y":0.29701492190361023},{"x":0.7102396488189697,"y":0.3194029927253723},{"x":0.6688452959060669,"y":0.3194029927253723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6688452959060669,0.29701492190361023,0.7102396488189697,0.3194029927253723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.29701492190361023},{"x":0.655773401260376,"y":0.29701492190361023},{"x":0.655773401260376,"y":0.3194029927253723},{"x":0.6318082809448242,"y":0.3208955228328705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6318082809448242,0.29701492190361023,0.655773401260376,0.3194029927253723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.2985074520111084},{"x":0.6122004389762878,"y":0.29701492190361023},{"x":0.6122004389762878,"y":0.3208955228328705},{"x":0.570806086063385,"y":0.3208955228328705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.570806086063385,0.2985074520111084,0.6122004389762878,0.3208955228328705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.2985074520111084},{"x":0.5577341914176941,"y":0.2985074520111084},{"x":0.5577341914176941,"y":0.3208955228328705},{"x":0.5054466128349304,"y":0.32238805294036865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5054466128349304,0.2985074520111084,0.5577341914176941,0.3208955228328705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8082788586616516,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8104575276374817,"y":0.3552238941192627},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7690631747245789,0.33134329319000244,0.8104575276374817,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.3328358232975006},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3328358232975006},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3552238941192627},{"x":0.6993464231491089,"y":0.35671642422676086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشکوب","boundary":[0.6971677541732788,0.3328358232975006,0.7647058963775635,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3343283534049988},{"x":0.6884531378746033,"y":0.3328358232975006},{"x":0.6906318068504333,"y":0.35671642422676086},{"x":0.6492374539375305,"y":0.35820895433425903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6470588445663452,0.3343283534049988,0.6906318068504333,0.35671642422676086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33582088351249695},{"x":0.6383442282676697,"y":0.3343283534049988},{"x":0.6383442282676697,"y":0.35820895433425903},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3597014844417572}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5882353186607361,0.33582088351249695,0.6383442282676697,0.35820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381263494491577,"y":0.33582088351249695},{"x":0.5773420333862305,"y":0.3343283534049988},{"x":0.5795207023620605,"y":0.3597014844417572},{"x":0.5403050184249878,"y":0.3597014844417572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.5381263494491577,0.33582088351249695,0.5795207023620605,0.3597014844417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.3373134434223175},{"x":0.5337690711021423,"y":0.3373134434223175},{"x":0.5337690711021423,"y":0.3597014844417572},{"x":0.5250544548034668,"y":0.3597014844417572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5228758454322815,0.3373134434223175,0.5337690711021423,0.3597014844417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.3373134434223175},{"x":0.5185185074806213,"y":0.33582088351249695},{"x":0.5206971764564514,"y":0.3597014844417572},{"x":0.46405228972435,"y":0.36119404435157776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4618736505508423,0.3373134434223175,0.5206971764564514,0.3597014844417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.3388059735298157},{"x":0.4553377032279968,"y":0.3373134434223175},{"x":0.4553377032279968,"y":0.3626865744590759},{"x":0.4095860421657562,"y":0.3626865744590759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیمرخ","boundary":[0.40740740299224854,0.3388059735298157,0.4553377032279968,0.3626865744590759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.36567163467407227},{"x":0.8061001896858215,"y":0.36567163467407227},{"x":0.8082788586616516,"y":0.39253732562065125},{"x":0.7690631747245789,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7668845057487488,0.36567163467407227,0.8082788586616516,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.36567163467407227},{"x":0.7538126111030579,"y":0.36567163467407227},{"x":0.7538126111030579,"y":0.39253732562065125},{"x":0.7254902124404907,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.7254902124404907,0.36567163467407227,0.7538126111030579,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.36716416478157043},{"x":0.7145969271659851,"y":0.36716416478157043},{"x":0.7167755961418152,"y":0.39253732562065125},{"x":0.6928104758262634,"y":0.39253732562065125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6928104758262634,0.36716416478157043,0.7167755961418152,0.39253732562065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.36716416478157043},{"x":0.6775599122047424,"y":0.36716416478157043},{"x":0.6775599122047424,"y":0.3940298557281494},{"x":0.6252723336219788,"y":0.3940298557281494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.6252723336219788,0.36716416478157043,0.6775599122047424,0.3940298557281494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.368656724691391},{"x":0.6296296119689941,"y":0.36716416478157043},{"x":0.6296296119689941,"y":0.3940298557281494},{"x":0.5664488077163696,"y":0.3940298557281494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5664488077163696,0.368656724691391,0.6296296119689941,0.3940298557281494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.368656724691391},{"x":0.5490196347236633,"y":0.368656724691391},{"x":0.5511982440948486,"y":0.3940298557281494},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3955223858356476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5359477400779724,0.368656724691391,0.5511982440948486,0.3940298557281494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.37014925479888916},{"x":0.5206971764564514,"y":0.368656724691391},{"x":0.5206971764564514,"y":0.3955223858356476},{"x":0.4727668762207031,"y":0.3955223858356476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.4727668762207031,0.37014925479888916,0.5206971764564514,0.3955223858356476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.37014925479888916},{"x":0.46623092889785767,"y":0.37014925479888916},{"x":0.46623092889785767,"y":0.3955223858356476},{"x":0.41830065846443176,"y":0.39701491594314575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.41830065846443176,0.37014925479888916,0.46623092889785767,0.3955223858356476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.40447762608528137},{"x":0.8082788586616516,"y":0.4029850661754608},{"x":0.8104575276374817,"y":0.4298507571220398},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4298507571220398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7712418437004089,0.40447762608528137,0.8104575276374817,0.4298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.40447762608528137},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40447762608528137},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4298507571220398},{"x":0.6949890851974487,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدها","boundary":[0.6949890851974487,0.40447762608528137,0.7668845057487488,0.4298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.40447762608528137},{"x":0.6928104758262634,"y":0.40447762608528137},{"x":0.6928104758262634,"y":0.43134328722953796},{"x":0.6819171905517578,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6819171905517578,0.40447762608528137,0.6928104758262634,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.40447762608528137},{"x":0.6753812432289124,"y":0.40447762608528137},{"x":0.6775599122047424,"y":0.43134328722953796},{"x":0.6165577173233032,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6165577173233032,0.40447762608528137,0.6775599122047424,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.40597015619277954},{"x":0.6143791079521179,"y":0.40447762608528137},{"x":0.6143791079521179,"y":0.43134328722953796},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5882353186607361,0.40597015619277954,0.6143791079521179,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.40597015619277954},{"x":0.570806086063385,"y":0.40447762608528137},{"x":0.5729847550392151,"y":0.43134328722953796},{"x":0.49673202633857727,"y":0.43283581733703613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.49673202633857727,0.40597015619277954,0.5729847550392151,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.40597015619277954},{"x":0.48583877086639404,"y":0.40597015619277954},{"x":0.48583877086639404,"y":0.43283581733703613},{"x":0.43790850043296814,"y":0.43283581733703613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.43572986125946045,0.40597015619277954,0.48583877086639404,0.43283581733703613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.4074626863002777},{"x":0.42047929763793945,"y":0.40597015619277954},{"x":0.42265796661376953,"y":0.43283581733703613},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4343283474445343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.37254902720451355,0.4074626863002777,0.42265796661376953,0.43283581733703613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.44029849767684937},{"x":0.8104575276374817,"y":0.44029849767684937},{"x":0.8104575276374817,"y":0.4656716287136078},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۱","boundary":[0.742919385433197,0.44029849767684937,0.8104575276374817,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.44029849767684937},{"x":0.7320261597633362,"y":0.44029849767684937},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4656716287136078},{"x":0.6840958595275879,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6840958595275879,0.44029849767684937,0.7320261597633362,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.4417910575866699},{"x":0.6797385811805725,"y":0.44029849767684937},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4656716287136078},{"x":0.6209150552749634,"y":0.46716418862342834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ريختار","boundary":[0.6209150552749634,0.4417910575866699,0.6797385811805725,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.4776119291782379},{"x":0.8104575276374817,"y":0.47611939907073975},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5014925599098206}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۲","boundary":[0.7385621070861816,0.4776119291782379,0.8104575276374817,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.4776119291782379},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4776119291782379},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5014925599098206},{"x":0.6971677541732788,"y":0.5014925599098206}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6971677541732788,0.4776119291782379,0.7320261597633362,0.5014925599098206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.4776119291782379},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4776119291782379},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5014925599098206},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5014925599098206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6644880175590515,0.4776119291782379,0.6928104758262634,0.5014925599098206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.4776119291782379},{"x":0.6514161229133606,"y":0.4776119291782379},{"x":0.6514161229133606,"y":0.5014925599098206},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5014925599098206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6230936646461487,0.4776119291782379,0.6514161229133606,0.5014925599098206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.4776119291782379},{"x":0.6230936646461487,"y":0.4776119291782379},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5014925599098206},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5014925599098206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5816993713378906,0.4776119291782379,0.6230936646461487,0.5014925599098206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.4776119291782379},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4776119291782379},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5014925599098206},{"x":0.4945533871650696,"y":0.5029850602149963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.4945533871650696,0.4776119291782379,0.5686274766921997,0.5014925599098206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.47910448908805847},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4776119291782379},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5029850602149963},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5029850602149963}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانسرو","boundary":[0.4248366057872772,0.47910448908805847,0.48366013169288635,0.5029850602149963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.47910448908805847},{"x":0.41830065846443176,"y":0.47910448908805847},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5029850602149963},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5029850602149963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40740740299224854,0.47910448908805847,0.41830065846443176,0.5029850602149963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.47910448908805847},{"x":0.3986928164958954,"y":0.47910448908805847},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5029850602149963},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5029850602149963}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوچلر","boundary":[0.3464052379131317,0.47910448908805847,0.3986928164958954,0.5029850602149963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.47910448908805847},{"x":0.33986929059028625,"y":0.47910448908805847},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5029850602149963},{"x":0.3311546742916107,"y":0.5029850602149963}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3311546742916107,0.47910448908805847,0.33986929059028625,0.5029850602149963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.5119403004646301},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5104477405548096},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5373134613037109},{"x":0.742919385433197,"y":0.5373134613037109}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۳","boundary":[0.742919385433197,0.5119403004646301,0.8082788586616516,0.5373134613037109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.5119403004646301},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5119403004646301},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5373134613037109},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5373134613037109}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6753812432289124,0.5119403004646301,0.7363834381103516,0.5373134613037109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5119403004646301},{"x":0.671023964881897,"y":0.5119403004646301},{"x":0.671023964881897,"y":0.5373134613037109},{"x":0.601307213306427,"y":0.5373134613037109}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ريختاری","boundary":[0.601307213306427,0.5119403004646301,0.671023964881897,0.5373134613037109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5134328603744507},{"x":0.586056649684906,"y":0.5134328603744507},{"x":0.586056649684906,"y":0.5388059616088867},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5388059616088867}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5751634240150452,0.5134328603744507,0.586056649684906,0.5388059616088867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.5134328603744507},{"x":0.5664488077163696,"y":0.5134328603744507},{"x":0.5664488077163696,"y":0.5388059616088867},{"x":0.4945533871650696,"y":0.5388059616088867}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.4945533871650696,0.5134328603744507,0.5664488077163696,0.5388059616088867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.5134328603744507},{"x":0.4793028235435486,"y":0.5134328603744507},{"x":0.4793028235435486,"y":0.5388059616088867},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5402985215187073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فوسبرگ","boundary":[0.42047929763793945,0.5134328603744507,0.4793028235435486,0.5388059616088867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5492537021636963},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5477612018585205},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5716418027877808},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5716418027877808}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۴","boundary":[0.7450980544090271,0.5492537021636963,0.8082788586616516,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.5492537021636963},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5477612018585205},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5716418027877808},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5731343030929565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6775599122047424,0.5492537021636963,0.7385621070861816,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5492537021636963},{"x":0.6688452959060669,"y":0.5492537021636963},{"x":0.671023964881897,"y":0.5716418027877808},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5731343030929565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ريختار","boundary":[0.6143791079521179,0.5492537021636963,0.671023964881897,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5507462620735168},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5492537021636963},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5731343030929565},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5746268630027771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.529411792755127,0.5507462620735168,0.6056644916534424,0.5731343030929565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.5522388219833374},{"x":0.516339898109436,"y":0.5522388219833374},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5746268630027771},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5746268630027771}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5076252818107605,0.5522388219833374,0.5185185074806213,0.5746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.5522388219833374},{"x":0.49891066551208496,"y":0.5522388219833374},{"x":0.49891066551208496,"y":0.5746268630027771},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5746268630027771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.4749455451965332,0.5522388219833374,0.49891066551208496,0.5746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5522388219833374},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5522388219833374},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5746268630027771},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5761194229125977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.4117647111415863,0.5522388219833374,0.47058823704719543,0.5746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.328976035118103,"y":0.5537313222885132},{"x":0.3943355083465576,"y":0.5522388219833374},{"x":0.3943355083465576,"y":0.5761194229125977},{"x":0.328976035118103,"y":0.5776119232177734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یونسکو","boundary":[0.328976035118103,0.5537313222885132,0.3943355083465576,0.5761194229125977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.5850746035575867},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5835821032524109},{"x":0.8104575276374817,"y":0.6089552044868469},{"x":0.742919385433197,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۲-۶-۵","boundary":[0.742919385433197,0.5850746035575867,0.8104575276374817,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.5850746035575867},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5835821032524109},{"x":0.7363834381103516,"y":0.6089552044868469},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6104477643966675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"همزیسته","boundary":[0.6601307392120361,0.5850746035575867,0.7363834381103516,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.5850746035575867},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5850746035575867},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6104477643966675},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6104477643966675}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6514161229133606,0.5850746035575867,0.6623093485832214,0.6104477643966675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.5850746035575867},{"x":0.6427015066146851,"y":0.5850746035575867},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6104477643966675},{"x":0.601307213306427,"y":0.6104477643966675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"گذری","boundary":[0.5991285443305969,0.5850746035575867,0.6427015066146851,0.6104477643966675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.5850746035575867},{"x":0.586056649684906,"y":0.5850746035575867},{"x":0.586056649684906,"y":0.6104477643966675},{"x":0.5729847550392151,"y":0.6104477643966675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"بر","boundary":[0.5729847550392151,0.5850746035575867,0.586056649684906,0.6104477643966675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5865671634674072},{"x":0.5642701387405396,"y":0.5850746035575867},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6104477643966675},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6104477643966675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"بیان","boundary":[0.5359477400779724,0.5865671634674072,0.5642701387405396,0.6104477643966675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.5865671634674072},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5865671634674072},{"x":0.5250544548034668,"y":0.6104477643966675},{"x":0.48366013169288635,"y":0.611940324306488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"واحد","boundary":[0.48148149251937866,0.5865671634674072,0.5250544548034668,0.6104477643966675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.5865671634674072},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5865671634674072},{"x":0.4727668762207031,"y":0.611940324306488},{"x":0.41830065846443176,"y":0.611940324306488}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"گیاگانی","boundary":[0.4161219894886017,0.5865671634674072,0.4727668762207031,0.611940324306488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.5865671634674072},{"x":0.40305009484291077,"y":0.5865671634674072},{"x":0.40522876381874084,"y":0.611940324306488},{"x":0.3943355083465576,"y":0.611940324306488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.3943355083465576,0.5865671634674072,0.40522876381874084,0.611940324306488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.5865671634674072},{"x":0.3834422528743744,"y":0.5865671634674072},{"x":0.38562092185020447,"y":0.611940324306488},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6134328246116638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"عملکردی","boundary":[0.3050108850002289,0.5865671634674072,0.38562092185020447,0.611940324306488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.620895504951477},{"x":0.812636137008667,"y":0.620895504951477},{"x":0.812636137008667,"y":0.6462686657905579},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6462686657905579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7712418437004089,0.620895504951477,0.812636137008667,0.6462686657905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.6223880648612976},{"x":0.758169949054718,"y":0.620895504951477},{"x":0.7603485584259033,"y":0.6462686657905579},{"x":0.7298474907875061,"y":0.6462686657905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.727668821811676,0.6223880648612976,0.7603485584259033,0.6462686657905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.6223880648612976},{"x":0.7211328744888306,"y":0.620895504951477},{"x":0.7211328744888306,"y":0.6462686657905579},{"x":0.6448801755905151,"y":0.6477611660957336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زونبندی","boundary":[0.6448801755905151,0.6223880648612976,0.7211328744888306,0.6462686657905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.6238806247711182},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6238806247711182},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6477611660957336},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5795207023620605,0.6238806247711182,0.6318082809448242,0.6477611660957336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.6238806247711182},{"x":0.570806086063385,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5729847550392151,"y":0.6492537260055542},{"x":0.5337690711021423,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5337690711021423,0.6238806247711182,0.5729847550392151,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5272331237792969,"y":0.6238806247711182},{"x":0.529411792755127,"y":0.6492537260055542},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.4749455451965332,0.6238806247711182,0.529411792755127,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.625373125076294},{"x":0.4618736505508423,"y":0.625373125076294},{"x":0.46405228972435,"y":0.6507462859153748},{"x":0.4095860421657562,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کراژینا","boundary":[0.4095860421657562,0.625373125076294,0.46405228972435,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.6268656849861145},{"x":0.4095860421657562,"y":0.625373125076294},{"x":0.4095860421657562,"y":0.6507462859153748},{"x":0.38997820019721985,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.38779956102371216,0.6268656849861145,0.4095860421657562,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.6537313461303711},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6537313461303711},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6820895671844482},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6820895671844482}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۸","boundary":[0.7734204530715942,0.6537313461303711,0.8082788586616516,0.6820895671844482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.6537313461303711},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6537313461303711},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6820895671844482},{"x":0.6971677541732788,"y":0.683582067489624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدها","boundary":[0.6971677541732788,0.6537313461303711,0.7647058963775635,0.6820895671844482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.6537313461303711},{"x":0.6949890851974487,"y":0.6537313461303711},{"x":0.6949890851974487,"y":0.683582067489624},{"x":0.6840958595275879,"y":0.683582067489624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6819171905517578,0.6537313461303711,0.6949890851974487,0.683582067489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6775599122047424,"y":0.6537313461303711},{"x":0.6775599122047424,"y":0.683582067489624},{"x":0.6230936646461487,"y":0.683582067489624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6209150552749634,0.6552239060401917,0.6775599122047424,0.683582067489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6165577173233032,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6165577173233032,"y":0.683582067489624},{"x":0.5882353186607361,"y":0.683582067489624}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5882353186607361,0.6552239060401917,0.6165577173233032,0.683582067489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6552239060401917},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6552239060401917},{"x":0.5751634240150452,"y":0.683582067489624},{"x":0.516339898109436,"y":0.6850746273994446}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاگانی","boundary":[0.516339898109436,0.6552239060401917,0.5751634240150452,0.683582067489624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.6567164063453674},{"x":0.5054466128349304,"y":0.6552239060401917},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6850746273994446},{"x":0.4596949815750122,"y":0.6850746273994446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.4575163424015045,0.6567164063453674,0.5076252818107605,0.6850746273994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.6567164063453674},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6567164063453674},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6850746273994446},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6850746273994446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3921568691730499,0.6567164063453674,0.44008713960647583,0.6850746273994446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6940298676490784},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6925373077392578},{"x":0.8148148059844971,"y":0.7194029688835144},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۱","boundary":[0.7450980544090271,0.6940298676490784,0.8148148059844971,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.6940298676490784},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6940298676490784},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7194029688835144},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6906318068504333,0.6940298676490784,0.7407407164573669,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7194029688835144},{"x":0.657952070236206,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.657952070236206,0.6940298676490784,0.6840958595275879,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6514161229133606,"y":0.7194029688835144},{"x":0.6187363862991333,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.6187363862991333,0.6940298676490784,0.6514161229133606,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6122004389762878,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6143791079521179,"y":0.720895528793335},{"x":0.586056649684906,"y":0.720895528793335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.586056649684906,0.6940298676490784,0.6143791079521179,0.720895528793335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.6955223679542542},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6955223679542542},{"x":0.5686274766921997,"y":0.720895528793335},{"x":0.5620915293693542,"y":0.720895528793335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5620915293693542,0.6955223679542542,0.5686274766921997,0.720895528793335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.6955223679542542},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6955223679542542},{"x":0.5533769130706787,"y":0.720895528793335},{"x":0.5206971764564514,"y":0.720895528793335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5206971764564514,0.6955223679542542,0.5533769130706787,0.720895528793335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.6955223679542542},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6955223679542542},{"x":0.5076252818107605,"y":0.720895528793335},{"x":0.4727668762207031,"y":0.720895528793335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غالب","boundary":[0.4727668762207031,0.6955223679542542,0.5076252818107605,0.720895528793335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.6955223679542542},{"x":0.46840959787368774,"y":0.6955223679542542},{"x":0.46840959787368774,"y":0.720895528793335},{"x":0.4596949815750122,"y":0.720895528793335}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4575163424015045,0.6955223679542542,0.46840959787368774,0.720895528793335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.6955223679542542},{"x":0.44880175590515137,"y":0.6955223679542542},{"x":0.44880175590515137,"y":0.720895528793335},{"x":0.38779956102371216,"y":0.720895528793335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همباشه","boundary":[0.38562092185020447,0.6955223679542542,0.44880175590515137,0.720895528793335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.6955223679542542},{"x":0.38997820019721985,"y":0.6955223679542542},{"x":0.38997820019721985,"y":0.720895528793335},{"x":0.379084974527359,"y":0.720895528793335}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.379084974527359,0.6955223679542542,0.38997820019721985,0.720895528793335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6955223679542542},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6955223679542542},{"x":0.37472766637802124,"y":0.720895528793335},{"x":0.35511982440948486,"y":0.720895528793335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.3529411852359772,0.6955223679542542,0.37472766637802124,0.720895528793335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.6970149278640747},{"x":0.34422656893730164,"y":0.6955223679542542},{"x":0.34422656893730164,"y":0.720895528793335},{"x":0.30718955397605896,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.3050108850002289,0.6970149278640747,0.34422656893730164,0.720895528793335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.6970149278640747},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6955223679542542},{"x":0.29629629850387573,"y":0.7223880887031555},{"x":0.23311546444892883,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همباشه","boundary":[0.23311546444892883,0.6970149278640747,0.29629629850387573,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22440087795257568,"y":0.6970149278640747},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6970149278640747},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7223880887031555},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22440087795257568,0.6970149278640747,0.23529411852359772,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.6970149278640747},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6970149278640747},{"x":0.21132898330688477,"y":0.7223880887031555},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۹","boundary":[0.18736383318901062,0.6970149278640747,0.21132898330688477,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.7313432693481445},{"x":0.812636137008667,"y":0.7313432693481445},{"x":0.8148148059844971,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7552238702774048}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۲","boundary":[0.742919385433197,0.7313432693481445,0.8148148059844971,0.7552238702774048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.7313432693481445},{"x":0.7363834381103516,"y":0.7313432693481445},{"x":0.7363834381103516,"y":0.7552238702774048},{"x":0.6884531378746033,"y":0.7552238702774048}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6884531378746033,0.7313432693481445,0.7363834381103516,0.7552238702774048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.7328358292579651},{"x":0.6819171905517578,"y":0.7328358292579651},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7552238702774048},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7552238702774048}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.657952070236206,0.7328358292579651,0.6840958595275879,0.7552238702774048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.7328358292579651},{"x":0.6383442282676697,"y":0.7328358292579651},{"x":0.6383442282676697,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7552238702774048}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.5904139280319214,0.7328358292579651,0.6383442282676697,0.7552238702774048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.7328358292579651},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7328358292579651},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7552238702774048}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5795207023620605,0.7328358292579651,0.5882353186607361,0.7552238702774048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7328358292579651},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7328358292579651},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7567164301872253},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7567164301872253}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همباشه","boundary":[0.5098039507865906,0.7328358292579651,0.5773420333862305,0.7567164301872253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.7343283295631409},{"x":0.5076252818107605,"y":0.7328358292579651},{"x":0.5076252818107605,"y":0.7567164301872253},{"x":0.4618736505508423,"y":0.7567164301872253}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نواری","boundary":[0.4618736505508423,0.7343283295631409,0.5076252818107605,0.7567164301872253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.7343283295631409},{"x":0.4466230869293213,"y":0.7343283295631409},{"x":0.44880175590515137,"y":0.7567164301872253},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7567164301872253}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43790850043296814,0.7343283295631409,0.44880175590515137,0.7567164301872253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.7343283295631409},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7343283295631409},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7567164301872253},{"x":0.3943355083465576,"y":0.7567164301872253}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هامه","boundary":[0.3943355083465576,0.7343283295631409,0.4313725531101227,0.7567164301872253]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716},{"languageCode":"ckb","confidence":0.09000000357627869},{"languageCode":"ar","confidence":0.03999999910593033}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18082788586616516,"y":0.3014925420284271},{"x":0.8082788586616516,"y":0.29552239179611206},{"x":0.8169934749603271,"y":0.753731369972229},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7597014904022217}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.17582788586616516,0.2944925420284271,0.8219934749603272,0.760731369972229],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.7656716704368591},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7656716704368591},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7910447716712952},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7910447716712952}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"۲-۹","boundary":[0.7755991220474243,0.7656716704368591,0.8104575276374817,0.7910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.7656716704368591},{"x":0.7690631747245789,"y":0.7656716704368591},{"x":0.7690631747245789,"y":0.7910447716712952},{"x":0.7102396488189697,"y":0.7910447716712952}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"سیستم","boundary":[0.7102396488189697,0.7656716704368591,0.7690631747245789,0.7910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.7656716704368591},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7656716704368591},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7910447716712952},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7910447716712952}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"جامعه","boundary":[0.6492374539375305,0.7656716704368591,0.6971677541732788,0.7910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.7656716704368591},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7656716704368591},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7910447716712952},{"x":0.586056649684906,"y":0.7910447716712952}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"گیاگانی","boundary":[0.586056649684906,0.7656716704368591,0.6427015066146851,0.7910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.7656716704368591},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7656716704368591},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7910447716712952},{"x":0.5272331237792969,"y":0.7910447716712952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"براون","boundary":[0.5272331237792969,0.7656716704368591,0.5729847550392151,0.7910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.7656716704368591},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7656716704368591},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7910447716712952},{"x":0.46840959787368774,"y":0.7910447716712952}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"بلانکه","boundary":[0.46840959787368774,0.7656716704368591,0.5250544548034668,0.7910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.7985074520111084},{"x":0.8801742792129517,"y":0.7985074520111084},{"x":0.8801742792129517,"y":0.825373113155365},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8344226479530334,0.7985074520111084,0.8801742792129517,0.825373113155365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.800000011920929},{"x":0.8191720843315125,"y":0.800000011920929},{"x":0.8213507533073425,"y":0.8268656730651855},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8082788586616516,0.800000011920929,0.8213507533073425,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.800000011920929},{"x":0.8082788586616516,"y":0.800000011920929},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8268656730651855},{"x":0.7668845057487488,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7668845057487488,0.800000011920929,0.8082788586616516,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.800000011920929},{"x":0.7494553327560425,"y":0.800000011920929},{"x":0.7516340017318726,"y":0.8268656730651855},{"x":0.686274528503418,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.686274528503418,0.800000011920929,0.7516340017318726,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.8014925122261047},{"x":0.6688452959060669,"y":0.800000011920929},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8283582329750061},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.6143791079521179,0.8014925122261047,0.6688452959060669,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.8014925122261047},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8014925122261047},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8298507332801819},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8298507332801819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5533769130706787,0.8014925122261047,0.6034858226776123,0.8298507332801819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.5799999833106995},{"languageCode":"fa","confidence":0.41999998688697815}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.7656716704368591},{"x":0.8801742792129517,"y":0.7656716704368591},{"x":0.8801742792129517,"y":0.8298507332801819},{"x":0.46840959787368774,"y":0.8298507332801819}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46340959787368774,0.7586716704368591,0.8851742792129517,0.8368507332801819],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.8373134136199951},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8358209133148193},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8597015142440796},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8597015142440796}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7712418437004089,0.8373134136199951,0.8148148059844971,0.8597015142440796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.8373134136199951},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8358209133148193},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8597015142440796},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8611940145492554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7167755961418152,0.8373134136199951,0.7690631747245789,0.8597015142440796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.8388059735298157},{"x":0.7102396488189697,"y":0.8373134136199951},{"x":0.7102396488189697,"y":0.8611940145492554},{"x":0.6535947918891907,"y":0.8611940145492554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6535947918891907,0.8388059735298157,0.7102396488189697,0.8611940145492554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.8388059735298157},{"x":0.6448801755905151,"y":0.8388059735298157},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8611940145492554},{"x":0.5925925970077515,"y":0.8626865744590759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5925925970077515,0.8388059735298157,0.6470588445663452,0.8611940145492554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.8402985334396362},{"x":0.586056649684906,"y":0.8402985334396362},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8626865744590759},{"x":0.5773420333862305,"y":0.8626865744590759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5773420333862305,0.8402985334396362,0.5882353186607361,0.8626865744590759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.8402985334396362},{"x":0.570806086063385,"y":0.8388059735298157},{"x":0.570806086063385,"y":0.8626865744590759},{"x":0.514161229133606,"y":0.8641790747642517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.514161229133606,0.8402985334396362,0.570806086063385,0.8626865744590759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.8701492547988892},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8701492547988892},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8940298557281494},{"x":0.742919385433197,"y":0.89552241563797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۱","boundary":[0.742919385433197,0.8701492547988892,0.8169934749603271,0.8940298557281494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.8701492547988892},{"x":0.742919385433197,"y":0.8701492547988892},{"x":0.742919385433197,"y":0.89552241563797},{"x":0.6949890851974487,"y":0.89552241563797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازدید","boundary":[0.6949890851974487,0.8701492547988892,0.742919385433197,0.89552241563797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.8716418147087097},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8701492547988892},{"x":0.6840958595275879,"y":0.89552241563797},{"x":0.6143791079521179,"y":0.89552241563797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.6143791079521179,0.8716418147087097,0.6840958595275879,0.89552241563797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.8731343150138855},{"x":0.601307213306427,"y":0.8731343150138855},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8970149159431458},{"x":0.5925925970077515,"y":0.8970149159431458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5925925970077515,0.8731343150138855,0.6034858226776123,0.8970149159431458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.8731343150138855},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8716418147087097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8970149159431458},{"x":0.5446622967720032,"y":0.8970149159431458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.5424836874008179,0.8731343150138855,0.5882353186607361,0.8970149159431458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.8731343150138855},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8731343150138855},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8970149159431458},{"x":0.48148149251937866,"y":0.8985074758529663}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.48148149251937866,0.8731343150138855,0.5424836874008179,0.8970149159431458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.874626874923706},{"x":0.4575163424015045,"y":0.8731343150138855},{"x":0.4575163424015045,"y":0.8985074758529663},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8985074758529663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.43355119228363037,0.874626874923706,0.4575163424015045,0.8985074758529663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.874626874923706},{"x":0.41830065846443176,"y":0.874626874923706},{"x":0.41830065846443176,"y":0.8985074758529663},{"x":0.3943355083465576,"y":0.8985074758529663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3943355083465576,0.874626874923706,0.41830065846443176,0.8985074758529663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.874626874923706},{"x":0.3812636137008667,"y":0.874626874923706},{"x":0.3812636137008667,"y":0.8985074758529663},{"x":0.3311546742916107,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3311546742916107,0.874626874923706,0.3812636137008667,0.8985074758529663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.841791033744812},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8358209133148193},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8940298557281494},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3261546742916107,0.834791033744812,0.8219934749603272,0.9010298557281494],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.5940298438072205},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5940298438072205},{"x":0.21350762248039246,"y":0.6074627041816711},{"x":0.1917211264371872,"y":0.6074627041816711}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"23","boundary":[0.19389978051185608,0.5940298438072205,0.21350762248039246,0.6074627041816711]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5940298438072205},{"x":0.2527233064174652,"y":0.595522403717041},{"x":0.2527233064174652,"y":0.6089552044868469},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"..","boundary":[0.23529411852359772,0.5940298438072205,0.2527233064174652,0.6089552044868469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.5940298438072205},{"x":0.2527233064174652,"y":0.595522403717041},{"x":0.2527233064174652,"y":0.6089552044868469},{"x":0.1917211264371872,"y":0.6074627041816711}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.18889978051185607,0.5870298438072205,0.2577233064174652,0.6159552044868469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.6656716465950012},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6656716465950012},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6791045069694519},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6791045069694519}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"وو","boundary":[0.19389978051185608,0.6656716465950012,0.21786493062973022,0.6791045069694519]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.6656716465950012},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6656716465950012},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6791045069694519},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6791045069694519}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.18889978051185607,0.6586716465950012,0.22286493062973023,0.6861045069694519],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.7388059496879578},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7388059496879578},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7522388100624084},{"x":0.19389978051185608,"y":0.7522388100624084}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۷۲","boundary":[0.19389978051185608,0.7388059496879578,0.22004356980323792,0.7522388100624084]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.7388059496879578},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7388059496879578},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7522388100624084},{"x":0.19389978051185608,"y":0.7522388100624084}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.18889978051185607,0.7318059496879578,0.22504356980323792,0.7592388100624085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.7731343507766724},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7731343507766724},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7880597114562988},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7880597114562988}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.19607843458652496,0.7731343507766724,0.22004356980323792,0.7880597114562988]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.7731343507766724},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7731343507766724},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7880597114562988},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7880597114562988}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19107843458652496,0.7661343507766724,0.22504356980323792,0.7950597114562988],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.8104477524757385},{"x":0.21786493062973022,"y":0.8104477524757385},{"x":0.21786493062973022,"y":0.8223880529403687},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8238806128501892}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸","boundary":[0.19607843458652496,0.8104477524757385,0.21786493062973022,0.8223880529403687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.8104477524757385},{"x":0.21786493062973022,"y":0.8104477524757385},{"x":0.21786493062973022,"y":0.8223880529403687},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8238806128501892}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19107843458652496,0.8034477524757385,0.22286493062973023,0.8293880529403687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.8462686538696289},{"x":0.22004356980323792,"y":0.8447760939598083},{"x":0.22004356980323792,"y":0.8597015142440796},{"x":0.19389978051185608,"y":0.8597015142440796}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.19389978051185608,0.8462686538696289,0.22004356980323792,0.8597015142440796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.8462686538696289},{"x":0.22004356980323792,"y":0.8447760939598083},{"x":0.22004356980323792,"y":0.8597015142440796},{"x":0.19389978051185608,"y":0.8597015142440796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18889978051185607,0.8392686538696289,0.22504356980323792,0.8667015142440796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.8805969953536987},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8805969953536987},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8940298557281494},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8940298557281494}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.19607843458652496,0.8805969953536987,0.2222222238779068,0.8940298557281494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.8805969953536987},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8805969953536987},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8940298557281494},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8940298557281494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19107843458652496,0.8735969953536987,0.2272222238779068,0.9010298557281494],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/twgyPqJsdVhKpBbk.jpg","blurred":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/IZUKIIsVIiQLYLHE.jpg","webpSec":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/rmpJGqripEObEKgn-sec.webp"},"info":{"width":469,"height":676,"margin":[0.0003303085651987397,0.00018878016493024204,0.9982299362316823,0.9986460295732206]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48827293515205383,"y":0.13461539149284363},{"x":0.5628997683525085,"y":0.13461539149284363},{"x":0.5628997683525085,"y":0.16124260425567627},{"x":0.48827293515205383,"y":0.15976330637931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48827293515205383,0.13461539149284363,0.5628997683525085,0.16124260425567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41364604234695435,"y":0.13461539149284363},{"x":0.4797441363334656,"y":0.13461539149284363},{"x":0.4797441363334656,"y":0.15976330637931824},{"x":0.41364604234695435,"y":0.15976330637931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41364604234695435,0.13461539149284363,0.4797441363334656,0.15976330637931824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41364604234695435,"y":0.13461539149284363},{"x":0.5628997683525085,"y":0.13461539149284363},{"x":0.5628997683525085,"y":0.16124260425567627},{"x":0.41364604234695435,"y":0.15976330637931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40864604234695434,0.12761539149284362,0.5678997683525085,0.16824260425567628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761194109916687,"y":0.24704141914844513},{"x":0.8251599073410034,"y":0.24704141914844513},{"x":0.8251599073410034,"y":0.2662721872329712},{"x":0.7761194109916687,"y":0.2662721872329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7761194109916687,0.24704141914844513,0.8251599073410034,0.2662721872329712]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761194109916687,"y":0.24704141914844513},{"x":0.8251599073410034,"y":0.24704141914844513},{"x":0.8251599073410034,"y":0.2662721872329712},{"x":0.7761194109916687,"y":0.2662721872329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7711194109916687,0.24004141914844512,0.8301599073410034,0.2732721872329712],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15991471707820892,"y":0.2455621361732483},{"x":0.21535180509090424,"y":0.24704141914844513},{"x":0.21535180509090424,"y":0.2618343234062195},{"x":0.15991471707820892,"y":0.26035502552986145}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.15991471707820892,0.2455621361732483,0.21535180509090424,0.2618343234062195]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15991471707820892,"y":0.2455621361732483},{"x":0.21535180509090424,"y":0.24704141914844513},{"x":0.21535180509090424,"y":0.2618343234062195},{"x":0.15991471707820892,"y":0.26035502552986145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15491471707820892,0.23856213617324828,0.22035180509090424,0.2688343234062195],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3165680468082428},{"x":0.7803837656974792,"y":0.3165680468082428},{"x":0.7803837656974792,"y":0.3372780978679657},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33875739574432373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۲","boundary":[0.7142857313156128,0.3165680468082428,0.7803837656974792,0.3372780978679657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6588486433029175,"y":0.31804734468460083},{"x":0.7100213170051575,"y":0.3165680468082428},{"x":0.7100213170051575,"y":0.3372780978679657},{"x":0.6588486433029175,"y":0.33875739574432373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6588486433029175,0.31804734468460083,0.7100213170051575,0.3372780978679657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609808087348938,"y":0.31804734468460083},{"x":0.6439232230186462,"y":0.31804734468460083},{"x":0.6439232230186462,"y":0.33875739574432373},{"x":0.609808087348938,"y":0.33875739574432373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.609808087348938,0.31804734468460083,0.6439232230186462,0.33875739574432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394456386566162,"y":0.31804734468460083},{"x":0.5970149040222168,"y":0.31804734468460083},{"x":0.5970149040222168,"y":0.33875739574432373},{"x":0.5394456386566162,"y":0.33875739574432373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.5394456386566162,0.31804734468460083,0.5970149040222168,0.33875739574432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48827293515205383,"y":0.31804734468460083},{"x":0.5309168696403503,"y":0.31804734468460083},{"x":0.5309168696403503,"y":0.33875739574432373},{"x":0.48827293515205383,"y":0.33875739574432373}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.48827293515205383,0.31804734468460083,0.5309168696403503,0.33875739574432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.473347544670105,"y":0.31804734468460083},{"x":0.48187634348869324,"y":0.31804734468460083},{"x":0.48187634348869324,"y":0.33875739574432373},{"x":0.473347544670105,"y":0.33875739574432373}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.473347544670105,0.31804734468460083,0.48187634348869324,0.33875739574432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.35207101702690125},{"x":0.7803837656974792,"y":0.35207101702690125},{"x":0.7803837656974792,"y":0.37721893191337585},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3757396340370178}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۳","boundary":[0.7142857313156128,0.35207101702690125,0.7803837656974792,0.37721893191337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652451753616333,"y":0.35207101702690125},{"x":0.7100213170051575,"y":0.35207101702690125},{"x":0.7078891396522522,"y":0.37721893191337585},{"x":0.663112998008728,"y":0.3757396340370178}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6652451753616333,0.35207101702690125,0.7078891396522522,0.37721893191337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609808087348938,"y":0.35207101702690125},{"x":0.6524520516395569,"y":0.35207101702690125},{"x":0.6524520516395569,"y":0.3757396340370178},{"x":0.609808087348938,"y":0.3757396340370178}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حداقل","boundary":[0.609808087348938,0.35207101702690125,0.6524520516395569,0.3757396340370178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5863539576530457,"y":0.35207101702690125},{"x":0.5948827266693115,"y":0.35207101702690125},{"x":0.5948827266693115,"y":0.3757396340370178},{"x":0.5842217206954956,"y":0.3757396340370178}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5863539576530457,0.35207101702690125,0.5948827266693115,0.3757396340370178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5309168696403503,"y":0.3505917191505432},{"x":0.5799573659896851,"y":0.35207101702690125},{"x":0.5799573659896851,"y":0.3757396340370178},{"x":0.5287846326828003,"y":0.3742603659629822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5309168696403503,0.3505917191505432,0.5799573659896851,0.3757396340370178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48614072799682617,"y":0.3505917191505432},{"x":0.5245202779769897,"y":0.3505917191505432},{"x":0.5245202779769897,"y":0.3757396340370178},{"x":0.48614072799682617,"y":0.3742603659629822}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.48614072799682617,0.3505917191505432,0.5245202779769897,0.3757396340370178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4349680244922638,"y":0.3505917191505432},{"x":0.4797441363334656,"y":0.3505917191505432},{"x":0.4776119291782379,"y":0.3742603659629822},{"x":0.4349680244922638,"y":0.3742603659629822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.4349680244922638,0.3505917191505432,0.4776119291782379,0.3742603659629822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4221748411655426,"y":0.3505917191505432},{"x":0.43070361018180847,"y":0.3505917191505432},{"x":0.43070361018180847,"y":0.3742603659629822},{"x":0.4221748411655426,"y":0.3742603659629822}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4221748411655426,0.3505917191505432,0.43070361018180847,0.3742603659629822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121534943580627,"y":0.3875739574432373},{"x":0.7825160026550293,"y":0.3875739574432373},{"x":0.7825160026550293,"y":0.4082840383052826},{"x":0.7121534943580627,"y":0.4082840383052826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۴","boundary":[0.7121534943580627,0.3875739574432373,0.7825160026550293,0.4082840383052826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6801705956459045,"y":0.3875739574432373},{"x":0.7100213170051575,"y":0.3875739574432373},{"x":0.7100213170051575,"y":0.4082840383052826},{"x":0.6801705956459045,"y":0.4082840383052826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6801705956459045,0.3875739574432373,0.7100213170051575,0.4082840383052826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5820895433425903,"y":0.3875739574432373},{"x":0.6609808206558228,"y":0.3875739574432373},{"x":0.6609808206558228,"y":0.4082840383052826},{"x":0.5820895433425903,"y":0.40976330637931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پلاتهای","boundary":[0.5820895433425903,0.3875739574432373,0.6609808206558228,0.4082840383052826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117270946502686,"y":0.3875739574432373},{"x":0.5671641826629639,"y":0.3875739574432373},{"x":0.5671641826629639,"y":0.40976330637931824},{"x":0.5117270946502686,"y":0.40976330637931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حلزونی","boundary":[0.5117270946502686,0.3875739574432373,0.5671641826629639,0.40976330637931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49466949701309204,"y":0.38905325531959534},{"x":0.5031982660293579,"y":0.38905325531959534},{"x":0.5031982660293579,"y":0.40976330637931824},{"x":0.49466949701309204,"y":0.40976330637931824}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49466949701309204,0.38905325531959534,0.5031982660293579,0.40976330637931824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4221748411655426,"y":0.3165680468082428},{"x":0.7825160026550293,"y":0.3165680468082428},{"x":0.7825160026550293,"y":0.40976330637931824},{"x":0.4221748411655426,"y":0.40976330637931824}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4171748411655426,0.3095680468082428,0.7875160026550293,0.41676330637931824],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.3550295829772949},{"x":0.1982942372560501,"y":0.3550295829772949},{"x":0.1982942372560501,"y":0.36834320425987244},{"x":0.17697228491306305,"y":0.36834320425987244}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.17697228491306305,0.3550295829772949,0.1982942372560501,0.36834320425987244]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.3550295829772949},{"x":0.1982942372560501,"y":0.3550295829772949},{"x":0.1982942372560501,"y":0.36834320425987244},{"x":0.17697228491306305,"y":0.36834320425987244}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17197228491306304,0.3480295829772949,0.20329423725605011,0.37534320425987244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.39053255319595337},{"x":0.1982942372560501,"y":0.39053255319595337},{"x":0.1982942372560501,"y":0.4038461446762085},{"x":0.17697228491306305,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۸۳","boundary":[0.17697228491306305,0.39053255319595337,0.1982942372560501,0.4038461446762085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.39053255319595337},{"x":0.1982942372560501,"y":0.39053255319595337},{"x":0.1982942372560501,"y":0.4038461446762085},{"x":0.17697228491306305,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.17197228491306304,0.38353255319595336,0.20329423725605011,0.4108461446762085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121534943580627,"y":0.42307692766189575},{"x":0.778251588344574,"y":0.42307692766189575},{"x":0.778251588344574,"y":0.440828412771225},{"x":0.7121534943580627,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۵","boundary":[0.7121534943580627,0.42307692766189575,0.778251588344574,0.440828412771225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673774123191833,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7057569026947021,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7057569026947021,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6673774123191833,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.6673774123191833,0.42307692766189575,0.7057569026947021,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6140725016593933,"y":0.4245562255382538},{"x":0.6588486433029175,"y":0.4245562255382538},{"x":0.6588486433029175,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6140725016593933,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6140725016593933,0.4245562255382538,0.6588486433029175,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5671641826629639,"y":0.4245562255382538},{"x":0.6055437326431274,"y":0.4245562255382538},{"x":0.6055437326431274,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5671641826629639,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.5671641826629639,0.4245562255382538,0.6055437326431274,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138592720031738,"y":0.4245562255382538},{"x":0.556503176689148,"y":0.4245562255382538},{"x":0.556503176689148,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5138592720031738,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5138592720031738,0.4245562255382538,0.556503176689148,0.4423076808452606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138592720031738,"y":0.42307692766189575},{"x":0.778251588344574,"y":0.42307692766189575},{"x":0.778251588344574,"y":0.440828412771225},{"x":0.5138592720031738,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5088592720031738,0.41607692766189575,0.783251588344574,0.447828412771225],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17484009265899658,"y":0.42603549361228943},{"x":0.1982942372560501,"y":0.4245562255382538},{"x":0.20042644441127777,"y":0.43934911489486694},{"x":0.17697228491306305,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۶","boundary":[0.17484009265899658,0.42603549361228943,0.20042644441127777,0.43934911489486694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17484009265899658,"y":0.42603549361228943},{"x":0.1982942372560501,"y":0.4245562255382538},{"x":0.20042644441127777,"y":0.43934911489486694},{"x":0.17697228491306305,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.16984009265899658,0.4190354936122894,0.20542644441127778,0.44634911489486695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.46005916595458984},{"x":0.778251588344574,"y":0.46005916595458984},{"x":0.778251588344574,"y":0.4792899489402771},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4792899489402771}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۶","boundary":[0.7142857313156128,0.46005916595458984,0.778251588344574,0.4792899489402771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673774123191833,"y":0.46005916595458984},{"x":0.7078891396522522,"y":0.46005916595458984},{"x":0.7078891396522522,"y":0.4792899489402771},{"x":0.6673774123191833,"y":0.4792899489402771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.6673774123191833,0.46005916595458984,0.7078891396522522,0.4792899489402771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034114956855774,"y":0.46005916595458984},{"x":0.6567164063453674,"y":0.46005916595458984},{"x":0.6567164063453674,"y":0.4792899489402771},{"x":0.6034114956855774,"y":0.4792899489402771}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.6034114956855774,0.46005916595458984,0.6567164063453674,0.4792899489402771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5479744076728821,"y":0.4615384638309479},{"x":0.5927505493164062,"y":0.46005916595458984},{"x":0.5927505493164062,"y":0.4792899489402771},{"x":0.5479744076728821,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5479744076728821,0.4615384638309479,0.5927505493164062,0.4792899489402771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394456386566162,"y":0.4615384638309479},{"x":0.5458422303199768,"y":0.4615384638309479},{"x":0.5458422303199768,"y":0.48076921701431274},{"x":0.5394456386566162,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394456386566162,0.4615384638309479,0.5458422303199768,0.48076921701431274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394456386566162,"y":0.4615384638309479},{"x":0.778251588344574,"y":0.46005916595458984},{"x":0.778251588344574,"y":0.4792899489402771},{"x":0.5394456386566162,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5344456386566162,0.45453846383094787,0.783251588344574,0.4862899489402771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.4630177617073059},{"x":0.1982942372560501,"y":0.4630177617073059},{"x":0.19616204500198364,"y":0.47633135318756104},{"x":0.17484009265899658,"y":0.47633135318756104}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.17697228491306305,0.4630177617073059,0.19616204500198364,0.47633135318756104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.4630177617073059},{"x":0.1982942372560501,"y":0.4630177617073059},{"x":0.19616204500198364,"y":0.47633135318756104},{"x":0.17484009265899658,"y":0.47633135318756104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17197228491306304,0.4560177617073059,0.20116204500198365,0.48333135318756104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.49852070212364197},{"x":0.19616204500198364,"y":0.49852070212364197},{"x":0.19616204500198364,"y":0.5118343234062195},{"x":0.17697228491306305,"y":0.5118343234062195}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۳","boundary":[0.17697228491306305,0.49852070212364197,0.19616204500198364,0.5118343234062195]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.49852070212364197},{"x":0.19616204500198364,"y":0.49852070212364197},{"x":0.19616204500198364,"y":0.5118343234062195},{"x":0.17697228491306305,"y":0.5118343234062195}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17197228491306304,0.49152070212364196,0.20116204500198365,0.5188343234062195],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.534023642539978},{"x":0.1982942372560501,"y":0.534023642539978},{"x":0.1982942372560501,"y":0.5488165616989136},{"x":0.17484009265899658,"y":0.5473372936248779}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.17697228491306305,0.534023642539978,0.1982942372560501,0.5488165616989136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.534023642539978},{"x":0.1982942372560501,"y":0.534023642539978},{"x":0.1982942372560501,"y":0.5488165616989136},{"x":0.17484009265899658,"y":0.5473372936248779}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17197228491306304,0.527023642539978,0.20329423725605011,0.5558165616989136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.5710059404373169},{"x":0.20682302117347717,"y":0.5695266127586365},{"x":0.20682302117347717,"y":0.5828402638435364},{"x":0.17057569324970245,"y":0.5828402638435364}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.17057569324970245,0.5710059404373169,0.20682302117347717,0.5828402638435364]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.5710059404373169},{"x":0.20682302117347717,"y":0.5695266127586365},{"x":0.20682302117347717,"y":0.5828402638435364},{"x":0.17057569324970245,"y":0.5828402638435364}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16557569324970245,0.5640059404373169,0.21182302117347718,0.5898402638435364],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7100213170051575,"y":0.4970414340496063},{"x":0.7803837656974792,"y":0.49852070212364197},{"x":0.7803837656974792,"y":0.5207100510597229},{"x":0.7100213170051575,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۷","boundary":[0.7100213170051575,0.4970414340496063,0.7803837656974792,0.5207100510597229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663112998008728,"y":0.4955621361732483},{"x":0.7121534943580627,"y":0.4970414340496063},{"x":0.7121534943580627,"y":0.5207100510597229},{"x":0.6609808206558228,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.663112998008728,0.4955621361732483,0.7121534943580627,0.5207100510597229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012793183326721,"y":0.49408283829689026},{"x":0.6545842289924622,"y":0.4955621361732483},{"x":0.6545842289924622,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6012793183326721,"y":0.5177514553070068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.6012793183326721,0.49408283829689026,0.6545842289924622,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5458422303199768,"y":0.49408283829689026},{"x":0.5906183123588562,"y":0.49408283829689026},{"x":0.5906183123588562,"y":0.5177514553070068},{"x":0.5458422303199768,"y":0.5177514553070068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5458422303199768,0.49408283829689026,0.5906183123588562,0.5177514553070068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5310651063919067},{"x":0.778251588344574,"y":0.5310651063919067},{"x":0.778251588344574,"y":0.5562130212783813},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5562130212783813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۸","boundary":[0.7142857313156128,0.5310651063919067,0.778251588344574,0.5562130212783813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6716417670249939,"y":0.5325443744659424},{"x":0.7057569026947021,"y":0.5310651063919067},{"x":0.7078891396522522,"y":0.5562130212783813},{"x":0.6716417670249939,"y":0.5562130212783813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.6716417670249939,0.5325443744659424,0.7078891396522522,0.5562130212783813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204690933227539,"y":0.5325443744659424},{"x":0.663112998008728,"y":0.5325443744659424},{"x":0.663112998008728,"y":0.5562130212783813},{"x":0.6204690933227539,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6204690933227539,0.5325443744659424,0.663112998008728,0.5562130212783813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692963600158691,"y":0.5325443744659424},{"x":0.611940324306488,"y":0.5325443744659424},{"x":0.611940324306488,"y":0.557692289352417},{"x":0.5692963600158691,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5692963600158691,0.5325443744659424,0.611940324306488,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377398610115051,"y":0.5650887489318848},{"x":0.7825160026550293,"y":0.5665680766105652},{"x":0.7825160026550293,"y":0.5902366638183594},{"x":0.7377398610115051,"y":0.5902366638183594}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7377398610115051,0.5650887489318848,0.7825160026550293,0.5902366638183594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6886993646621704,"y":0.5650887489318848},{"x":0.7334755063056946,"y":0.5650887489318848},{"x":0.7334755063056946,"y":0.5902366638183594},{"x":0.6865671873092651,"y":0.5902366638183594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6886993646621704,0.5650887489318848,0.7334755063056946,0.5902366638183594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6247334480285645,"y":0.5650887489318848},{"x":0.6801705956459045,"y":0.5650887489318848},{"x":0.6780383586883545,"y":0.5902366638183594},{"x":0.6226012706756592,"y":0.5902366638183594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6247334480285645,0.5650887489318848,0.6780383586883545,0.5902366638183594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543709993362427,"y":0.5650887489318848},{"x":0.611940324306488,"y":0.5650887489318848},{"x":0.609808087348938,"y":0.5902366638183594},{"x":0.5543709993362427,"y":0.5902366638183594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمایشی","boundary":[0.5543709993362427,0.5650887489318848,0.609808087348938,0.5902366638183594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121534943580627,"y":0.6020709872245789},{"x":0.778251588344574,"y":0.6005917191505432},{"x":0.7803837656974792,"y":0.6227810382843018},{"x":0.7121534943580627,"y":0.6242603659629822}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱","boundary":[0.7121534943580627,0.6020709872245789,0.7803837656974792,0.6227810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6609808206558228,"y":0.6035503149032593},{"x":0.7036247253417969,"y":0.6020709872245789},{"x":0.7036247253417969,"y":0.6242603659629822},{"x":0.6609808206558228,"y":0.6242603659629822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6609808206558228,0.6035503149032593,0.7036247253417969,0.6242603659629822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6162046790122986,"y":0.6035503149032593},{"x":0.6439232230186462,"y":0.6035503149032593},{"x":0.6439232230186462,"y":0.6242603659629822},{"x":0.6183369159698486,"y":0.6257396340370178}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.6162046790122986,0.6035503149032593,0.6439232230186462,0.6242603659629822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609808087348938,"y":0.6050295829772949},{"x":0.6183369159698486,"y":0.6050295829772949},{"x":0.6204690933227539,"y":0.6257396340370178},{"x":0.611940324306488,"y":0.6257396340370178}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.609808087348938,0.6050295829772949,0.6204690933227539,0.6257396340370178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7100213170051575,"y":0.6375739574432373},{"x":0.778251588344574,"y":0.6375739574432373},{"x":0.778251588344574,"y":0.6568047404289246},{"x":0.7100213170051575,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۲","boundary":[0.7100213170051575,0.6375739574432373,0.778251588344574,0.6568047404289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6460554599761963,"y":0.639053225517273},{"x":0.7078891396522522,"y":0.6375739574432373},{"x":0.7100213170051575,"y":0.6582840085029602},{"x":0.6460554599761963,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6460554599761963,0.639053225517273,0.7100213170051575,0.6582840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927505493164062,"y":0.639053225517273},{"x":0.6353944540023804,"y":0.639053225517273},{"x":0.6353944540023804,"y":0.6582840085029602},{"x":0.5948827266693115,"y":0.6597633361816406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.5927505493164062,0.639053225517273,0.6353944540023804,0.6582840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5479744076728821,"y":0.6405325531959534},{"x":0.5863539576530457,"y":0.6405325531959534},{"x":0.5863539576530457,"y":0.6597633361816406},{"x":0.5479744076728821,"y":0.6597633361816406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.5479744076728821,0.6405325531959534,0.5863539576530457,0.6597633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7100213170051575,"y":0.6730769276618958},{"x":0.778251588344574,"y":0.6730769276618958},{"x":0.778251588344574,"y":0.6952662467956543},{"x":0.7100213170051575,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۳","boundary":[0.7100213170051575,0.6730769276618958,0.778251588344574,0.6952662467956543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6524520516395569,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7100213170051575,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7100213170051575,"y":0.6952662467956543},{"x":0.6524520516395569,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6524520516395569,0.6730769276618958,0.7100213170051575,0.6952662467956543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5970149040222168,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6289978623390198,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6289978623390198,"y":0.6952662467956543},{"x":0.5970149040222168,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5970149040222168,0.6730769276618958,0.6289978623390198,0.6952662467956543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5671641826629639,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5884861350059509,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5884861350059509,"y":0.6952662467956543},{"x":0.5671641826629639,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5671641826629639,0.6730769276618958,0.5884861350059509,0.6952662467956543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48614072799682617,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5479744076728821,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5479744076728821,"y":0.6952662467956543},{"x":0.48614072799682617,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمایزی","boundary":[0.48614072799682617,0.6730769276618958,0.5479744076728821,0.6952662467956543]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4840085208415985,"y":0.49408283829689026},{"x":0.7825160026550293,"y":0.4926035404205322},{"x":0.7825160026550293,"y":0.6952662467956543},{"x":0.48614072799682617,"y":0.6967455744743347}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4790085208415985,0.48708283829689025,0.7875160026550293,0.7022662467956543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.6065088510513306},{"x":0.21321961283683777,"y":0.6065088510513306},{"x":0.21321961283683777,"y":0.6198225021362305},{"x":0.17697228491306305,"y":0.6198225021362305}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۰۶","boundary":[0.17697228491306305,0.6065088510513306,0.21321961283683777,0.6198225021362305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17697228491306305,"y":0.6065088510513306},{"x":0.21321961283683777,"y":0.6065088510513306},{"x":0.21321961283683777,"y":0.6198225021362305},{"x":0.17697228491306305,"y":0.6198225021362305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.17197228491306304,0.5995088510513306,0.21821961283683777,0.6268225021362305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.6775147914886475},{"x":0.20895522832870483,"y":0.6789940595626831},{"x":0.20895522832870483,"y":0.692307710647583},{"x":0.17057569324970245,"y":0.6908283829689026}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱۱","boundary":[0.17057569324970245,0.6775147914886475,0.20895522832870483,0.692307710647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.6775147914886475},{"x":0.20895522832870483,"y":0.6789940595626831},{"x":0.20895522832870483,"y":0.692307710647583},{"x":0.17057569324970245,"y":0.6908283829689026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.16557569324970245,0.6705147914886475,0.21395522832870484,0.699307710647583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121534943580627,"y":0.7100591659545898},{"x":0.7803837656974792,"y":0.7100591659545898},{"x":0.7803837656974792,"y":0.7292899489402771},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7292899489402771}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۴","boundary":[0.7121534943580627,0.7100591659545898,0.7803837656974792,0.7292899489402771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652451753616333,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7078891396522522,"y":0.7100591659545898},{"x":0.7078891396522522,"y":0.7292899489402771},{"x":0.6673774123191833,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6652451753616333,0.7115384340286255,0.7078891396522522,0.7292899489402771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948827266693115,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6567164063453674,"y":0.7100591659545898},{"x":0.6588486433029175,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5948827266693115,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وفاداری","boundary":[0.5948827266693115,0.7115384340286255,0.6588486433029175,0.7307692170143127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948827266693115,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7803837656974792,"y":0.7085798978805542},{"x":0.7803837656974792,"y":0.7292899489402771},{"x":0.5948827266693115,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5898827266693115,0.7045384340286255,0.7853837656974793,0.7362899489402771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.7130177617073059},{"x":0.20682302117347717,"y":0.7130177617073059},{"x":0.20682302117347717,"y":0.726331353187561},{"x":0.17057569324970245,"y":0.726331353187561}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.17057569324970245,0.7130177617073059,0.20682302117347717,0.726331353187561]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.7130177617073059},{"x":0.20682302117347717,"y":0.7130177617073059},{"x":0.20682302117347717,"y":0.726331353187561},{"x":0.17057569324970245,"y":0.726331353187561}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16557569324970245,0.7060177617073059,0.21182302117347718,0.733331353187561],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.7485207319259644},{"x":0.20895522832870483,"y":0.7485207319259644},{"x":0.20895522832870483,"y":0.7633135914802551},{"x":0.17057569324970245,"y":0.7633135914802551}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.17057569324970245,0.7485207319259644,0.20895522832870483,0.7633135914802551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.7485207319259644},{"x":0.20895522832870483,"y":0.7485207319259644},{"x":0.20895522832870483,"y":0.7633135914802551},{"x":0.17057569324970245,"y":0.7633135914802551}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16557569324970245,0.7415207319259643,0.21395522832870484,0.7703135914802551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17270788550376892,"y":0.784023642539978},{"x":0.20682302117347717,"y":0.784023642539978},{"x":0.20682302117347717,"y":0.7988165616989136},{"x":0.17270788550376892,"y":0.7988165616989136}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.17270788550376892,0.784023642539978,0.20682302117347717,0.7988165616989136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17270788550376892,"y":0.784023642539978},{"x":0.20682302117347717,"y":0.784023642539978},{"x":0.20682302117347717,"y":0.7988165616989136},{"x":0.17270788550376892,"y":0.7988165616989136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16770788550376892,0.777023642539978,0.21182302117347718,0.8058165616989136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823027729988098,"y":0.7440828680992126},{"x":0.7825160026550293,"y":0.7440828680992126},{"x":0.7825160026550293,"y":0.7677514553070068},{"x":0.6823027729988098,"y":0.7677514553070068}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۴-۱","boundary":[0.6823027729988098,0.7440828680992126,0.7825160026550293,0.7677514553070068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375266313552856,"y":0.7440828680992126},{"x":0.6823027729988098,"y":0.7440828680992126},{"x":0.6823027729988098,"y":0.7677514553070068},{"x":0.6375266313552856,"y":0.7677514553070068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.6375266313552856,0.7440828680992126,0.6823027729988098,0.7677514553070068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394456386566162,"y":0.7440828680992126},{"x":0.6247334480285645,"y":0.7440828680992126},{"x":0.6247334480285645,"y":0.7677514553070068},{"x":0.5394456386566162,"y":0.7677514553070068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیتاشناختی","boundary":[0.5394456386566162,0.7440828680992126,0.6247334480285645,0.7677514553070068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138592720031738,"y":0.7455621361732483},{"x":0.5245202779769897,"y":0.7455621361732483},{"x":0.5245202779769897,"y":0.7692307829856873},{"x":0.5138592720031738,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5138592720031738,0.7455621361732483,0.5245202779769897,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4413646161556244,"y":0.7455621361732483},{"x":0.5010660886764526,"y":0.7440828680992126},{"x":0.5010660886764526,"y":0.7677514553070068},{"x":0.4413646161556244,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وفاداری","boundary":[0.4413646161556244,0.7455621361732483,0.5010660886764526,0.7677514553070068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39445629715919495,"y":0.7455621361732483},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7455621361732483},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7692307829856873},{"x":0.39445629715919495,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.39445629715919495,0.7455621361732483,0.4285714328289032,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3731343150138855,"y":0.7455621361732483},{"x":0.3901918828487396,"y":0.7455621361732483},{"x":0.3901918828487396,"y":0.7692307829856873},{"x":0.3731343150138855,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3731343150138855,0.7455621361732483,0.3901918828487396,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36460554599761963,"y":0.7455621361732483},{"x":0.3731343150138855,"y":0.7455621361732483},{"x":0.3731343150138855,"y":0.7692307829856873},{"x":0.36460554599761963,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36460554599761963,0.7455621361732483,0.3731343150138855,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.7810651063919067},{"x":0.778251588344574,"y":0.7810651063919067},{"x":0.778251588344574,"y":0.8017751574516296},{"x":0.6844349503517151,"y":0.8017751574516296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۴-۲","boundary":[0.6844349503517151,0.7810651063919067,0.778251588344574,0.8017751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204690933227539,"y":0.7810651063919067},{"x":0.6780383586883545,"y":0.7810651063919067},{"x":0.6780383586883545,"y":0.8017751574516296},{"x":0.6204690933227539,"y":0.8017751574516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وفاداری","boundary":[0.6204690933227539,0.7810651063919067,0.6780383586883545,0.8017751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884861350059509,"y":0.7810651063919067},{"x":0.6034114956855774,"y":0.7810651063919067},{"x":0.6034114956855774,"y":0.8017751574516296},{"x":0.5884861350059509,"y":0.8017751574516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5884861350059509,0.7810651063919067,0.6034114956855774,0.8017751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5330490469932556,"y":0.7810651063919067},{"x":0.5820895433425903,"y":0.7810651063919067},{"x":0.5820895433425903,"y":0.8017751574516296},{"x":0.5330490469932556,"y":0.8017751574516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.5330490469932556,0.7810651063919067,0.5820895433425903,0.8017751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117270946502686,"y":0.7810651063919067},{"x":0.5223880410194397,"y":0.7810651063919067},{"x":0.5223880410194397,"y":0.8017751574516296},{"x":0.5117270946502686,"y":0.8017751574516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5117270946502686,0.7810651063919067,0.5223880410194397,0.8017751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43070361018180847,"y":0.7810651063919067},{"x":0.505330502986908,"y":0.7810651063919067},{"x":0.505330502986908,"y":0.8017751574516296},{"x":0.43070361018180847,"y":0.8017751574516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.43070361018180847,0.7810651063919067,0.505330502986908,0.8017751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3795309066772461,"y":0.7810651063919067},{"x":0.415778249502182,"y":0.7810651063919067},{"x":0.415778249502182,"y":0.8017751574516296},{"x":0.3795309066772461,"y":0.8017751574516296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.3795309066772461,0.7810651063919067,0.415778249502182,0.8017751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35820895433425903,"y":0.7810651063919067},{"x":0.36886993050575256,"y":0.7810651063919067},{"x":0.36886993050575256,"y":0.8017751574516296},{"x":0.35820895433425903,"y":0.8017751574516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35820895433425903,0.7810651063919067,0.36886993050575256,0.8017751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963752746582031,"y":0.7810651063919067},{"x":0.34328359365463257,"y":0.7810651063919067},{"x":0.34328359365463257,"y":0.8017751574516296},{"x":0.2963752746582031,"y":0.8017751574516296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.2963752746582031,0.7810651063919067,0.34328359365463257,0.8017751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865671873092651,"y":0.8150887489318848},{"x":0.778251588344574,"y":0.8150887489318848},{"x":0.778251588344574,"y":0.8387573957443237},{"x":0.6865671873092651,"y":0.8387573957443237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۴-۳","boundary":[0.6865671873092651,0.8150887489318848,0.778251588344574,0.8387573957443237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6353944540023804,"y":0.8150887489318848},{"x":0.6801705956459045,"y":0.8150887489318848},{"x":0.6801705956459045,"y":0.8387573957443237},{"x":0.6353944540023804,"y":0.8387573957443237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلایلی","boundary":[0.6353944540023804,0.8150887489318848,0.6801705956459045,0.8387573957443237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6076759099960327,"y":0.8165680766105652},{"x":0.6204690933227539,"y":0.8165680766105652},{"x":0.6204690933227539,"y":0.8402366638183594},{"x":0.6076759099960327,"y":0.8402366638183594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6076759099960327,0.8165680766105652,0.6204690933227539,0.8402366638183594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5373134613037109,"y":0.8165680766105652},{"x":0.5970149040222168,"y":0.8165680766105652},{"x":0.5970149040222168,"y":0.8402366638183594},{"x":0.5373134613037109,"y":0.8402366638183594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وفاداری","boundary":[0.5373134613037109,0.8165680766105652,0.5970149040222168,0.8402366638183594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7100213170051575,"y":0.8505917191505432},{"x":0.778251588344574,"y":0.8505917191505432},{"x":0.778251588344574,"y":0.8713017702102661},{"x":0.7100213170051575,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۵","boundary":[0.7100213170051575,0.8505917191505432,0.778251588344574,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6375266313552856,"y":0.8505917191505432},{"x":0.7078891396522522,"y":0.8505917191505432},{"x":0.7078891396522522,"y":0.8713017702102661},{"x":0.6375266313552856,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نشانویژه","boundary":[0.6375266313552856,0.8505917191505432,0.7078891396522522,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5906183123588562,"y":0.8505917191505432},{"x":0.6375266313552856,"y":0.8505917191505432},{"x":0.6375266313552856,"y":0.8713017702102661},{"x":0.5906183123588562,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5906183123588562,0.8505917191505432,0.6375266313552856,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5202558636665344,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5799573659896851,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5799573659896851,"y":0.8713017702102661},{"x":0.5202558636665344,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهامه","boundary":[0.5202558636665344,0.8505917191505432,0.5799573659896851,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398720979690552,"y":0.88165682554245},{"x":0.778251588344574,"y":0.88165682554245},{"x":0.778251588344574,"y":0.9082840085029602},{"x":0.7398720979690552,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7398720979690552,0.88165682554245,0.778251588344574,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.8831360936164856},{"x":0.7334755063056946,"y":0.88165682554245},{"x":0.7334755063056946,"y":0.9082840085029602},{"x":0.6844349503517151,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6844349503517151,0.8831360936164856,0.7334755063056946,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6183369159698486,"y":0.8831360936164856},{"x":0.6759061813354492,"y":0.88165682554245},{"x":0.6759061813354492,"y":0.9082840085029602},{"x":0.6183369159698486,"y":0.9097633361816406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6183369159698486,0.8831360936164856,0.6759061813354492,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5863539576530457,"y":0.8831360936164856},{"x":0.6076759099960327,"y":0.8831360936164856},{"x":0.6076759099960327,"y":0.9097633361816406},{"x":0.5863539576530457,"y":0.9097633361816406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5863539576530457,0.8831360936164856,0.6076759099960327,0.9097633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5501065850257874,"y":0.8831360936164856},{"x":0.5842217206954956,"y":0.8831360936164856},{"x":0.5842217206954956,"y":0.9097633361816406},{"x":0.5501065850257874,"y":0.9097633361816406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرایه","boundary":[0.5501065850257874,0.8831360936164856,0.5842217206954956,0.9097633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48187634348869324,"y":0.8831360936164856},{"x":0.5394456386566162,"y":0.8831360936164856},{"x":0.5394456386566162,"y":0.9097633361816406},{"x":0.48187634348869324,"y":0.9097633361816406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.48187634348869324,0.8831360936164856,0.5394456386566162,0.9097633361816406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29424306750297546,"y":0.7455621361732483},{"x":0.7825160026550293,"y":0.7426035404205322},{"x":0.7825160026550293,"y":0.9082840085029602},{"x":0.2963752746582031,"y":0.9112426042556763}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28924306750297546,0.7385621361732483,0.7875160026550293,0.9152840085029602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.8195266127586365},{"x":0.20682302117347717,"y":0.8195266127586365},{"x":0.2046908289194107,"y":0.834319531917572},{"x":0.168443500995636,"y":0.8328402638435364}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.17057569324970245,0.8195266127586365,0.2046908289194107,0.834319531917572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.8195266127586365},{"x":0.20682302117347717,"y":0.8195266127586365},{"x":0.2046908289194107,"y":0.834319531917572},{"x":0.168443500995636,"y":0.8328402638435364}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16557569324970245,0.8125266127586365,0.2096908289194107,0.841319531917572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17270788550376892,"y":0.8565088510513306},{"x":0.20682302117347717,"y":0.8565088510513306},{"x":0.20682302117347717,"y":0.86834317445755},{"x":0.17270788550376892,"y":0.86834317445755}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.17270788550376892,0.8565088510513306,0.20682302117347717,0.86834317445755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17270788550376892,"y":0.8565088510513306},{"x":0.20682302117347717,"y":0.8565088510513306},{"x":0.20682302117347717,"y":0.86834317445755},{"x":0.17270788550376892,"y":0.86834317445755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16770788550376892,0.8495088510513306,0.21182302117347718,0.87534317445755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.8905325531959534},{"x":0.2046908289194107,"y":0.8905325531959534},{"x":0.2046908289194107,"y":0.9023668766021729},{"x":0.17057569324970245,"y":0.9023668766021729}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.17057569324970245,0.8905325531959534,0.2046908289194107,0.9023668766021729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17057569324970245,"y":0.8905325531959534},{"x":0.2046908289194107,"y":0.8905325531959534},{"x":0.2046908289194107,"y":0.9023668766021729},{"x":0.17057569324970245,"y":0.9023668766021729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16557569324970245,0.8835325531959534,0.2096908289194107,0.9093668766021729],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/UuQPbFDUbvoPCtmm.jpg","blurred":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/FpVOuTHMjqpllQEJ.jpg","webpSec":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/aPkTMkEwBqWVXByT-sec.webp"},"info":{"width":468,"height":676,"margin":[0.00029978451183718493,0.00018002696714457676,0.9982223865975681,0.9986438412186663]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47863247990608215,"y":0.1286982297897339},{"x":0.5534188151359558,"y":0.1286982297897339},{"x":0.5534188151359558,"y":0.1538461595773697},{"x":0.47863247990608215,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.47863247990608215,0.1286982297897339,0.5534188151359558,0.1538461595773697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995726406574249,"y":0.1286982297897339},{"x":0.46794870495796204,"y":0.1286982297897339},{"x":0.46794870495796204,"y":0.1538461595773697},{"x":0.3995726406574249,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.3995726406574249,0.1286982297897339,0.46794870495796204,0.1538461595773697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3995726406574249,"y":0.1286982297897339},{"x":0.5534188151359558,"y":0.1286982297897339},{"x":0.5534188151359558,"y":0.1538461595773697},{"x":0.3995726406574249,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3945726406574249,0.12169822978973388,0.5584188151359558,0.1608461595773697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.24260355532169342},{"x":0.8141025900840759,"y":0.24260355532169342},{"x":0.8141025900840759,"y":0.2618343234062195},{"x":0.7628205418586731,"y":0.26035502552986145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7628205418586731,0.24260355532169342,0.8141025900840759,0.2618343234062195]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.24260355532169342},{"x":0.8141025900840759,"y":0.24260355532169342},{"x":0.8141025900840759,"y":0.2618343234062195},{"x":0.7628205418586731,"y":0.26035502552986145}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7578205418586731,0.23560355532169341,0.8191025900840759,0.2688343234062195],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.23964497447013855},{"x":0.20299145579338074,"y":0.23964497447013855},{"x":0.20299145579338074,"y":0.25591716170310974},{"x":0.1517094075679779,"y":0.25591716170310974}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"منحه","boundary":[0.1517094075679779,0.23964497447013855,0.20299145579338074,0.25591716170310974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.23964497447013855},{"x":0.20299145579338074,"y":0.23964497447013855},{"x":0.20299145579338074,"y":0.25591716170310974},{"x":0.1517094075679779,"y":0.25591716170310974}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.1467094075679779,0.23264497447013854,0.20799145579338074,0.26291716170310975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1645299196243286,"y":0.31508874893188477},{"x":0.19658119976520538,"y":0.31508874893188477},{"x":0.19658119976520538,"y":0.3284023702144623},{"x":0.1645299196243286,"y":0.3284023702144623}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.1645299196243286,0.31508874893188477,0.19658119976520538,0.3284023702144623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1645299196243286,"y":0.31508874893188477},{"x":0.19658119976520538,"y":0.31508874893188477},{"x":0.19658119976520538,"y":0.3284023702144623},{"x":0.1645299196243286,"y":0.3284023702144623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1595299196243286,0.30808874893188476,0.2015811997652054,0.3354023702144623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16025641560554504,"y":0.35207101702690125},{"x":0.1944444477558136,"y":0.3505917191505432},{"x":0.1944444477558136,"y":0.36390531063079834},{"x":0.16239316761493683,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.16025641560554504,0.35207101702690125,0.1944444477558136,0.36390531063079834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16025641560554504,"y":0.35207101702690125},{"x":0.1944444477558136,"y":0.3505917191505432},{"x":0.1944444477558136,"y":0.36390531063079834},{"x":0.16239316761493683,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15525641560554504,0.34507101702690124,0.1994444477558136,0.37090531063079835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008547186851501,"y":0.309171587228775},{"x":0.7670940160751343,"y":0.309171587228775},{"x":0.7670940160751343,"y":0.33579882979393005},{"x":0.7008547186851501,"y":0.33579882979393005}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۱","boundary":[0.7008547186851501,0.309171587228775,0.7670940160751343,0.33579882979393005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260683536529541,"y":0.309171587228775},{"x":0.6987179517745972,"y":0.309171587228775},{"x":0.6987179517745972,"y":0.33579882979393005},{"x":0.6260683536529541,"y":0.33579882979393005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشانویژه","boundary":[0.6260683536529541,0.309171587228775,0.6987179517745972,0.33579882979393005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5790598392486572,"y":0.309171587228775},{"x":0.6239316463470459,"y":0.309171587228775},{"x":0.6239316463470459,"y":0.33579882979393005},{"x":0.5790598392486572,"y":0.33579882979393005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5790598392486572,0.309171587228775,0.6239316463470459,0.33579882979393005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5192307829856873,"y":0.309171587228775},{"x":0.5683760643005371,"y":0.309171587228775},{"x":0.5683760643005371,"y":0.33579882979393005},{"x":0.5192307829856873,"y":0.33579882979393005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5192307829856873,0.309171587228775,0.5683760643005371,0.33579882979393005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829059839248657,"y":0.309171587228775},{"x":0.5106837749481201,"y":0.309171587228775},{"x":0.5106837749481201,"y":0.33579882979393005},{"x":0.4829059839248657,"y":0.33579882979393005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.4829059839248657,0.309171587228775,0.5106837749481201,0.33579882979393005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4423076808452606,"y":0.309171587228775},{"x":0.47863247990608215,"y":0.309171587228775},{"x":0.47863247990608215,"y":0.33579882979393005},{"x":0.4423076808452606,"y":0.33579882979393005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرایه","boundary":[0.4423076808452606,0.309171587228775,0.47863247990608215,0.33579882979393005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987179517745972,"y":0.3505917191505432},{"x":0.7670940160751343,"y":0.3505917191505432},{"x":0.7670940160751343,"y":0.3713017702102661},{"x":0.6987179517745972,"y":0.3713017702102661}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۲","boundary":[0.6987179517745972,0.3505917191505432,0.7670940160751343,0.3713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623931527137756,"y":0.3505917191505432},{"x":0.6965811848640442,"y":0.3505917191505432},{"x":0.6965811848640442,"y":0.3713017702102661},{"x":0.6623931527137756,"y":0.3713017702102661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6623931527137756,0.3505917191505432,0.6965811848640442,0.3713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.3505917191505432},{"x":0.6602563858032227,"y":0.3505917191505432},{"x":0.6602563858032227,"y":0.3713017702102661},{"x":0.6239316463470459,"y":0.3698224723339081}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6239316463470459,0.3505917191505432,0.6602563858032227,0.3713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5811966061592102,"y":0.3491124212741852},{"x":0.6239316463470459,"y":0.3505917191505432},{"x":0.6239316463470459,"y":0.3713017702102661},{"x":0.5811966061592102,"y":0.3698224723339081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5811966061592102,0.3491124212741852,0.6239316463470459,0.3713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.3491124212741852},{"x":0.5641025900840759,"y":0.3491124212741852},{"x":0.5641025900840759,"y":0.3698224723339081},{"x":0.5170940160751343,"y":0.3698224723339081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.5170940160751343,0.3491124212741852,0.5641025900840759,0.3698224723339081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987179517745972,"y":0.38165679574012756},{"x":0.7670940160751343,"y":0.38165679574012756},{"x":0.7670940160751343,"y":0.40532544255256653},{"x":0.7008547186851501,"y":0.40680474042892456}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۳","boundary":[0.6987179517745972,0.38165679574012756,0.7670940160751343,0.40532544255256653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517093777656555,"y":0.38165679574012756},{"x":0.6944444179534912,"y":0.38165679574012756},{"x":0.6965811848640442,"y":0.40680474042892456},{"x":0.6517093777656555,"y":0.40680474042892456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسایل","boundary":[0.6517093777656555,0.38165679574012756,0.6965811848640442,0.40680474042892456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5491452813148499,"y":0.3831360936164856},{"x":0.6367521286010742,"y":0.38165679574012756},{"x":0.6367521286010742,"y":0.40680474042892456},{"x":0.5512820482254028,"y":0.40680474042892456}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گیتاشناختی","boundary":[0.5491452813148499,0.3831360936164856,0.6367521286010742,0.40680474042892456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47863247990608215,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3831360936164856},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4082840383052826},{"x":0.47863247990608215,"y":0.4082840383052826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.47863247990608215,0.38461539149284363,0.5277777910232544,0.4082840383052826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46794870495796204,"y":0.38461539149284363},{"x":0.4764957129955292,"y":0.38461539149284363},{"x":0.47863247990608215,"y":0.4082840383052826},{"x":0.46794870495796204,"y":0.4082840383052826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46794870495796204,0.38461539149284363,0.47863247990608215,0.4082840383052826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.4215976297855377},{"x":0.7670940160751343,"y":0.4215976297855377},{"x":0.7670940160751343,"y":0.440828412771225},{"x":0.6944444179534912,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۴","boundary":[0.6944444179534912,0.4215976297855377,0.7670940160751343,0.440828412771225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217948794364929,"y":0.4215976297855377},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4215976297855377},{"x":0.6944444179534912,"y":0.440828412771225},{"x":0.6217948794364929,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.6217948794364929,0.4215976297855377,0.6944444179534912,0.440828412771225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662392973899841,"y":0.4215976297855377},{"x":0.6068376302719116,"y":0.4215976297855377},{"x":0.6068376302719116,"y":0.440828412771225},{"x":0.5662392973899841,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.5662392973899841,0.4215976297855377,0.6068376302719116,0.440828412771225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.4215976297855377},{"x":0.55982905626297,"y":0.4215976297855377},{"x":0.55982905626297,"y":0.440828412771225},{"x":0.5512820482254028,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5512820482254028,0.4215976297855377,0.55982905626297,0.440828412771225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49145299196243286,"y":0.4215976297855377},{"x":0.5534188151359558,"y":0.4215976297855377},{"x":0.5534188151359558,"y":0.440828412771225},{"x":0.49145299196243286,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتحادیه","boundary":[0.49145299196243286,0.4215976297855377,0.5534188151359558,0.440828412771225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.4215976297855377},{"x":0.4871794879436493,"y":0.4215976297855377},{"x":0.4871794879436493,"y":0.440828412771225},{"x":0.48076921701431274,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48076921701431274,0.4215976297855377,0.4871794879436493,0.440828412771225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4273504316806793,"y":0.4215976297855377},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4215976297855377},{"x":0.4722222089767456,"y":0.440828412771225},{"x":0.4273504316806793,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راسته","boundary":[0.4273504316806793,0.4215976297855377,0.4722222089767456,0.440828412771225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.4215976297855377},{"x":0.42521366477012634,"y":0.4215976297855377},{"x":0.42521366477012634,"y":0.440828412771225},{"x":0.4188034236431122,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4188034236431122,0.4215976297855377,0.42521366477012634,0.440828412771225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38247862458229065,"y":0.4215976297855377},{"x":0.41239315271377563,"y":0.4215976297855377},{"x":0.41239315271377563,"y":0.440828412771225},{"x":0.38247862458229065,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.38247862458229065,0.4215976297855377,0.41239315271377563,0.440828412771225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760683834552765,"y":0.4215976297855377},{"x":0.38247862458229065,"y":0.4215976297855377},{"x":0.38247862458229065,"y":0.440828412771225},{"x":0.3760683834552765,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3760683834552765,0.4215976297855377,0.38247862458229065,0.440828412771225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760683834552765,"y":0.309171587228775},{"x":0.7670940160751343,"y":0.309171587228775},{"x":0.7670940160751343,"y":0.440828412771225},{"x":0.3760683834552765,"y":0.440828412771225}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3710683834552765,0.302171587228775,0.7720940160751343,0.447828412771225],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16025641560554504,"y":0.38609468936920166},{"x":0.19658119976520538,"y":0.3875739574432373},{"x":0.19658119976520538,"y":0.3994082808494568},{"x":0.16025641560554504,"y":0.3994082808494568}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.16025641560554504,0.38609468936920166,0.19658119976520538,0.3994082808494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16025641560554504,"y":0.38609468936920166},{"x":0.19658119976520538,"y":0.3875739574432373},{"x":0.19658119976520538,"y":0.3994082808494568},{"x":0.16025641560554504,"y":0.3994082808494568}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15525641560554504,0.37909468936920165,0.2015811997652054,0.4064082808494568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16025641560554504,"y":0.4215976297855377},{"x":0.19658119976520538,"y":0.4215976297855377},{"x":0.19658119976520538,"y":0.43491125106811523},{"x":0.16025641560554504,"y":0.4363905191421509}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.16025641560554504,0.4215976297855377,0.19658119976520538,0.43491125106811523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16025641560554504,"y":0.4215976297855377},{"x":0.19658119976520538,"y":0.4215976297855377},{"x":0.19658119976520538,"y":0.43491125106811523},{"x":0.16025641560554504,"y":0.4363905191421509}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15525641560554504,0.4145976297855377,0.2015811997652054,0.44191125106811524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.45710060000419617},{"x":0.7628205418586731,"y":0.45710060000419617},{"x":0.7628205418586731,"y":0.47633135318756104},{"x":0.6944444179534912,"y":0.47633135318756104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۵","boundary":[0.6944444179534912,0.45710060000419617,0.7628205418586731,0.47633135318756104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217948794364929,"y":0.45710060000419617},{"x":0.6944444179534912,"y":0.45710060000419617},{"x":0.6944444179534912,"y":0.47633135318756104},{"x":0.6217948794364929,"y":0.47633135318756104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.6217948794364929,0.45710060000419617,0.6944444179534912,0.47633135318756104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.45710060000419617},{"x":0.6047008633613586,"y":0.45710060000419617},{"x":0.6047008633613586,"y":0.47633135318756104},{"x":0.5705128312110901,"y":0.47633135318756104}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.5705128312110901,0.45710060000419617,0.6047008633613586,0.47633135318756104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.45710060000419617},{"x":0.5555555820465088,"y":0.45710060000419617},{"x":0.5555555820465088,"y":0.47633135318756104},{"x":0.5277777910232544,"y":0.47633135318756104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5277777910232544,0.45710060000419617,0.5555555820465088,0.47633135318756104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.45710060000419617},{"x":0.7628205418586731,"y":0.45710060000419617},{"x":0.7628205418586731,"y":0.47633135318756104},{"x":0.5277777910232544,"y":0.47633135318756104}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5227777910232544,0.45010060000419616,0.7678205418586731,0.48333135318756104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.49408283829689026},{"x":0.1944444477558136,"y":0.49408283829689026},{"x":0.19658119976520538,"y":0.5059171319007874},{"x":0.15811966359615326,"y":0.5073964595794678}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۱۳۲","boundary":[0.15811966359615326,0.49408283829689026,0.19658119976520538,0.5059171319007874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.49408283829689026},{"x":0.1944444477558136,"y":0.49408283829689026},{"x":0.19658119976520538,"y":0.5059171319007874},{"x":0.15811966359615326,"y":0.5073964595794678}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.15311966359615325,0.48708283829689025,0.2015811997652054,0.5129171319007874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.4926035404205322},{"x":0.7628205418586731,"y":0.4926035404205322},{"x":0.7628205418586731,"y":0.5133135914802551},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۶","boundary":[0.6944444179534912,0.4926035404205322,0.7628205418586731,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6196581125259399,"y":0.4926035404205322},{"x":0.692307710647583,"y":0.4926035404205322},{"x":0.692307710647583,"y":0.5133135914802551},{"x":0.6196581125259399,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.6196581125259399,0.4926035404205322,0.692307710647583,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5683760643005371,"y":0.4926035404205322},{"x":0.6068376302719116,"y":0.4926035404205322},{"x":0.6068376302719116,"y":0.5133135914802551},{"x":0.5683760643005371,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پائین","boundary":[0.5683760643005371,0.4926035404205322,0.6068376302719116,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.4926035404205322},{"x":0.5683760643005371,"y":0.4926035404205322},{"x":0.5683760643005371,"y":0.5133135914802551},{"x":0.5512820482254028,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5512820482254028,0.4926035404205322,0.5683760643005371,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363247990608215,"y":0.4926035404205322},{"x":0.5427350401878357,"y":0.4926035404205322},{"x":0.5427350401878357,"y":0.5133135914802551},{"x":0.5363247990608215,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5363247990608215,0.4926035404205322,0.5427350401878357,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5128205418586731,"y":0.4926035404205322},{"x":0.5341880321502686,"y":0.4926035404205322},{"x":0.5341880321502686,"y":0.5133135914802551},{"x":0.5128205418586731,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5128205418586731,0.4926035404205322,0.5341880321502686,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4465811848640442,"y":0.4926035404205322},{"x":0.49358972907066345,"y":0.4926035404205322},{"x":0.49358972907066345,"y":0.5133135914802551},{"x":0.4465811848640442,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4465811848640442,0.4926035404205322,0.49358972907066345,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43803417682647705,"y":0.4926035404205322},{"x":0.4465811848640442,"y":0.4926035404205322},{"x":0.4465811848640442,"y":0.5133135914802551},{"x":0.43803417682647705,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43803417682647705,0.4926035404205322,0.4465811848640442,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.4926035404205322},{"x":0.43589743971824646,"y":0.4926035404205322},{"x":0.43589743971824646,"y":0.5133135914802551},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وردایه","boundary":[0.38461539149284363,0.4926035404205322,0.43589743971824646,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36538460850715637,"y":0.4926035404205322},{"x":0.3739316165447235,"y":0.4926035404205322},{"x":0.3739316165447235,"y":0.5133135914802551},{"x":0.36538460850715637,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36538460850715637,0.4926035404205322,0.3739316165447235,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29487180709838867,"y":0.4926035404205322},{"x":0.3589743673801422,"y":0.4926035404205322},{"x":0.3589743673801422,"y":0.5133135914802551},{"x":0.29487180709838867,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رخساره","boundary":[0.29487180709838867,0.4926035404205322,0.3589743673801422,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.4926035404205322},{"x":0.2927350401878357,"y":0.4926035404205322},{"x":0.2927350401878357,"y":0.5133135914802551},{"x":0.28418803215026855,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.28418803215026855,0.4926035404205322,0.2927350401878357,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2649572789669037,"y":0.4926035404205322},{"x":0.28205129504203796,"y":0.4926035404205322},{"x":0.28205129504203796,"y":0.5133135914802551},{"x":0.2649572789669037,"y":0.5133135914802551}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.2649572789669037,0.4926035404205322,0.28205129504203796,0.5133135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.5251479148864746},{"x":0.7628205418586731,"y":0.5251479148864746},{"x":0.7628205418586731,"y":0.5488165616989136},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5488165616989136}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۷","boundary":[0.6944444179534912,0.5251479148864746,0.7628205418586731,0.5488165616989136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6752136945724487,"y":0.5251479148864746},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5251479148864746},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5488165616989136},{"x":0.6752136945724487,"y":0.5488165616989136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6752136945724487,0.5251479148864746,0.6944444179534912,0.5488165616989136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6196581125259399,"y":0.5251479148864746},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5251479148864746},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5488165616989136},{"x":0.6196581125259399,"y":0.5488165616989136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6196581125259399,0.5251479148864746,0.6666666865348816,0.5488165616989136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2649572789669037,"y":0.4926035404205322},{"x":0.7628205418586731,"y":0.4926035404205322},{"x":0.7628205418586731,"y":0.5488165616989136},{"x":0.2649572789669037,"y":0.5488165616989136}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2599572789669037,0.4856035404205322,0.7678205418586731,0.5558165616989136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16025641560554504,"y":0.5295857787132263},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5295857787132263},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5414201021194458},{"x":0.16025641560554504,"y":0.5414201021194458}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.16025641560554504,0.5295857787132263,0.19230769574642181,0.5414201021194458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16025641560554504,"y":0.5295857787132263},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5295857787132263},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5414201021194458},{"x":0.16025641560554504,"y":0.5414201021194458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15525641560554504,0.5225857787132263,0.19730769574642182,0.5484201021194458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688033938407898,"y":0.5636094808578491},{"x":0.7606837749481201,"y":0.5636094808578491},{"x":0.7606837749481201,"y":0.5828402638435364},{"x":0.6709401607513428,"y":0.584319531917572}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۷-۱","boundary":[0.6688033938407898,0.5636094808578491,0.7606837749481201,0.5828402638435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068376302719116,"y":0.5650887489318848},{"x":0.6623931527137756,"y":0.5636094808578491},{"x":0.6623931527137756,"y":0.584319531917572},{"x":0.6089743375778198,"y":0.584319531917572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.6068376302719116,0.5650887489318848,0.6623931527137756,0.584319531917572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5534188151359558,"y":0.5650887489318848},{"x":0.6004273295402527,"y":0.5650887489318848},{"x":0.6004273295402527,"y":0.584319531917572},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5857987999916077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.5534188151359558,0.5650887489318848,0.6004273295402527,0.584319531917572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5534188151359558,"y":0.5650887489318848},{"x":0.7606837749481201,"y":0.5636094808578491},{"x":0.7606837749481201,"y":0.5828402638435364},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5857987999916077}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5484188151359558,0.5580887489318848,0.7656837749481201,0.5898402638435364],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.5650887489318848},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5650887489318848},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5784023404121399},{"x":0.15811966359615326,"y":0.5784023404121399}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.15811966359615326,0.5650887489318848,0.19230769574642181,0.5784023404121399]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.5650887489318848},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5650887489318848},{"x":0.19230769574642181,"y":0.5784023404121399},{"x":0.15811966359615326,"y":0.5784023404121399}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15311966359615325,0.5580887489318848,0.19730769574642182,0.5854023404121399],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.6005917191505432},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6005917191505432},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6139053106307983},{"x":0.15811966359615326,"y":0.6139053106307983}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۲۰","boundary":[0.15811966359615326,0.6005917191505432,0.19230769574642181,0.6139053106307983]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15811966359615326,"y":0.6005917191505432},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6005917191505432},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6139053106307983},{"x":0.15811966359615326,"y":0.6139053106307983}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.15311966359615325,0.5935917191505432,0.19730769574642182,0.6209053106307983],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5991124510765076},{"x":0.7628205418586731,"y":0.5991124510765076},{"x":0.7628205418586731,"y":0.6213017702102661},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6213017702102661}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۷-۲","boundary":[0.6666666865348816,0.5991124510765076,0.7628205418586731,0.6213017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.5991124510765076},{"x":0.6709401607513428,"y":0.5991124510765076},{"x":0.6709401607513428,"y":0.6213017702102661},{"x":0.6239316463470459,"y":0.6213017702102661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتبار","boundary":[0.6239316463470459,0.5991124510765076,0.6709401607513428,0.6213017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6089743375778198,"y":0.5991124510765076},{"x":0.6196581125259399,"y":0.5991124510765076},{"x":0.6196581125259399,"y":0.6213017702102661},{"x":0.6089743375778198,"y":0.6213017702102661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6089743375778198,0.5991124510765076,0.6196581125259399,0.6213017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5448718070983887,"y":0.5991124510765076},{"x":0.6047008633613586,"y":0.5991124510765076},{"x":0.6047008633613586,"y":0.6213017702102661},{"x":0.5448718070983887,"y":0.6213017702102661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5448718070983887,0.5991124510765076,0.6047008633613586,0.6213017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5213675498962402,"y":0.5991124510765076},{"x":0.5320512652397156,"y":0.5991124510765076},{"x":0.5320512652397156,"y":0.6213017702102661},{"x":0.5213675498962402,"y":0.6213017702102661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5213675498962402,0.5991124510765076,0.5320512652397156,0.6213017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46794870495796204,"y":0.5991124510765076},{"x":0.5170940160751343,"y":0.5991124510765076},{"x":0.5170940160751343,"y":0.6213017702102661},{"x":0.46794870495796204,"y":0.6213017702102661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.46794870495796204,0.5991124510765076,0.5170940160751343,0.6213017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.5991124510765076},{"x":0.45299145579338074,"y":0.5991124510765076},{"x":0.45299145579338074,"y":0.6213017702102661},{"x":0.4038461446762085,"y":0.6213017702102661}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.4038461446762085,0.5991124510765076,0.45299145579338074,0.6213017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820512652397156,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8269230723381042,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8269230723381042,"y":0.6597633361816406},{"x":0.7820512652397156,"y":0.6597633361816406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7820512652397156,0.6346153616905212,0.8269230723381042,0.6597633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6597633361816406},{"x":0.7585470080375671,"y":0.6597633361816406}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7585470080375671,0.6346153616905212,0.7692307829856873,0.6597633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7158119678497314,"y":0.6346153616905212},{"x":0.754273533821106,"y":0.6346153616905212},{"x":0.754273533821106,"y":0.6597633361816406},{"x":0.7136752009391785,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7158119678497314,0.6346153616905212,0.754273533821106,0.6597633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6752136945724487,"y":0.6331360936164856},{"x":0.7008547186851501,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6987179517745972,"y":0.6582840085029602},{"x":0.6752136945724487,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6752136945724487,0.6331360936164856,0.6987179517745972,0.6582840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982906222343445,"y":0.6331360936164856},{"x":0.6559829115867615,"y":0.6331360936164856},{"x":0.6559829115867615,"y":0.6582840085029602},{"x":0.5982906222343445,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5982906222343445,0.6331360936164856,0.6559829115867615,0.6582840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.63165682554245},{"x":0.5876068472862244,"y":0.6331360936164856},{"x":0.5876068472862244,"y":0.6582840085029602},{"x":0.5491452813148499,"y":0.6568047404289246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512820482254028,0.63165682554245,0.5876068472862244,0.6582840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49358972907066345,"y":0.63165682554245},{"x":0.5363247990608215,"y":0.63165682554245},{"x":0.5363247990608215,"y":0.6568047404289246},{"x":0.49358972907066345,"y":0.6568047404289246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمایش","boundary":[0.49358972907066345,0.63165682554245,0.5363247990608215,0.6568047404289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4316239356994629,"y":0.63165682554245},{"x":0.470085471868515,"y":0.63165682554245},{"x":0.46794870495796204,"y":0.6568047404289246},{"x":0.4316239356994629,"y":0.6568047404289246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4316239356994629,0.63165682554245,0.46794870495796204,0.6568047404289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41025641560554504,"y":0.6301774978637695},{"x":0.4294871687889099,"y":0.63165682554245},{"x":0.4294871687889099,"y":0.6553254723548889},{"x":0.40811964869499207,"y":0.6553254723548889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.41025641560554504,0.6301774978637695,0.4294871687889099,0.6553254723548889]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4038461446762085,"y":0.5991124510765076},{"x":0.8269230723381042,"y":0.5991124510765076},{"x":0.8269230723381042,"y":0.6597633361816406},{"x":0.4038461446762085,"y":0.6597633361816406}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3988461446762085,0.5921124510765076,0.8319230723381043,0.6667633361816406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6715976595878601},{"x":0.7606837749481201,"y":0.6715976595878601},{"x":0.7606837749481201,"y":0.6952662467956543},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7222222089767456,0.6715976595878601,0.7606837749481201,0.6952662467956543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6645299196243286,"y":0.6715976595878601},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6715976595878601},{"x":0.7179487347602844,"y":0.6952662467956543},{"x":0.6645299196243286,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.6645299196243286,0.6715976595878601,0.7179487347602844,0.6952662467956543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6089743375778198,"y":0.6715976595878601},{"x":0.6517093777656555,"y":0.6715976595878601},{"x":0.6517093777656555,"y":0.6952662467956543},{"x":0.6089743375778198,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشابه","boundary":[0.6089743375778198,0.6715976595878601,0.6517093777656555,0.6952662467956543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747863054275513,"y":0.6715976595878601},{"x":0.5982906222343445,"y":0.6715976595878601},{"x":0.5982906222343445,"y":0.6952662467956543},{"x":0.5747863054275513,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.5747863054275513,0.6715976595878601,0.5982906222343445,0.6952662467956543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.6715976595878601},{"x":0.55982905626297,"y":0.6715976595878601},{"x":0.55982905626297,"y":0.6952662467956543},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5384615659713745,0.6715976595878601,0.55982905626297,0.6952662467956543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4764957129955292,"y":0.6701183319091797},{"x":0.5235042572021484,"y":0.6701183319091797},{"x":0.5235042572021484,"y":0.6937869787216187},{"x":0.4764957129955292,"y":0.6937869787216187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4764957129955292,0.6701183319091797,0.5235042572021484,0.6937869787216187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6701183319091797},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6701183319091797},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6937869787216187},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6937869787216187}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4615384638309479,0.6701183319091797,0.4722222089767456,0.6937869787216187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6701183319091797},{"x":0.7606837749481201,"y":0.6715976595878601},{"x":0.7606837749481201,"y":0.6967455744743347},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6952662467956543}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.45653846383094787,0.6631183319091797,0.7656837749481201,0.7037455744743347],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15598291158676147,"y":0.6730769276618958},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6730769276618958},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6863905191421509},{"x":0.15598291158676147,"y":0.6863905191421509}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۲","boundary":[0.15598291158676147,0.6730769276618958,0.19230769574642181,0.6863905191421509]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15598291158676147,"y":0.6730769276618958},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6730769276618958},{"x":0.19230769574642181,"y":0.6863905191421509},{"x":0.15598291158676147,"y":0.6863905191421509}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15098291158676147,0.6660769276618957,0.19730769574642182,0.6933905191421509],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7085798978805542},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7085798978805542},{"x":0.7585470080375671,"y":0.726331353187561},{"x":0.6944444179534912,"y":0.726331353187561}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۱","boundary":[0.6944444179534912,0.7085798978805542,0.7585470080375671,0.726331353187561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7085798978805542},{"x":0.688034176826477,"y":0.7085798978805542},{"x":0.688034176826477,"y":0.726331353187561},{"x":0.6388888955116272,"y":0.726331353187561}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6388888955116272,0.7085798978805542,0.688034176826477,0.726331353187561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747863054275513,"y":0.7085798978805542},{"x":0.617521345615387,"y":0.7085798978805542},{"x":0.617521345615387,"y":0.726331353187561},{"x":0.5747863054275513,"y":0.726331353187561}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشابه","boundary":[0.5747863054275513,0.7085798978805542,0.617521345615387,0.726331353187561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5149572491645813,"y":0.7085798978805542},{"x":0.5683760643005371,"y":0.7085798978805542},{"x":0.5683760643005371,"y":0.726331353187561},{"x":0.5149572491645813,"y":0.726331353187561}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ژاکارد","boundary":[0.5149572491645813,0.7085798978805542,0.5683760643005371,0.726331353187561]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5149572491645813,"y":0.7085798978805542},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7085798978805542},{"x":0.7585470080375671,"y":0.726331353187561},{"x":0.5149572491645813,"y":0.726331353187561}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5099572491645813,0.7015798978805542,0.7635470080375671,0.733331353187561],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7100591659545898},{"x":0.18803419172763824,"y":0.7100591659545898},{"x":0.18803419172763824,"y":0.7218934893608093},{"x":0.1538461595773697,"y":0.723372757434845}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۴۳","boundary":[0.1538461595773697,0.7100591659545898,0.18803419172763824,0.7218934893608093]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7100591659545898},{"x":0.18803419172763824,"y":0.7100591659545898},{"x":0.18803419172763824,"y":0.7218934893608093},{"x":0.1538461595773697,"y":0.723372757434845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.7030591659545898,0.19303419172763825,0.7288934893608093],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6965811848640442,"y":0.7440828680992126},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7440828680992126},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7618343234062195},{"x":0.6965811848640442,"y":0.7618343234062195}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۲","boundary":[0.6965811848640442,0.7440828680992126,0.7585470080375671,0.7618343234062195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7440828680992126},{"x":0.6858974099159241,"y":0.7440828680992126},{"x":0.6858974099159241,"y":0.7618343234062195},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7618343234062195}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6388888955116272,0.7440828680992126,0.6858974099159241,0.7618343234062195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.7440828680992126},{"x":0.6196581125259399,"y":0.7440828680992126},{"x":0.6196581125259399,"y":0.7618343234062195},{"x":0.5769230723381042,"y":0.7633135914802551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشابه","boundary":[0.5769230723381042,0.7440828680992126,0.6196581125259399,0.7618343234062195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829059839248657,"y":0.7455621361732483},{"x":0.5683760643005371,"y":0.7440828680992126},{"x":0.5683760643005371,"y":0.7633135914802551},{"x":0.4829059839248657,"y":0.7633135914802551}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سورنسون","boundary":[0.4829059839248657,0.7455621361732483,0.5683760643005371,0.7633135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.7455621361732483},{"x":0.47863247990608215,"y":0.7455621361732483},{"x":0.47863247990608215,"y":0.7633135914802551},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7633135914802551}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722222089767456,0.7455621361732483,0.47863247990608215,0.7633135914802551]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.7455621361732483},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7440828680992126},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7618343234062195},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7633135914802551}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4672222089767456,0.7385621361732483,0.7635470080375671,0.7688343234062195],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7455621361732483},{"x":0.19017094373703003,"y":0.7440828680992126},{"x":0.19017094373703003,"y":0.7573964595794678},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7588757276535034}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۱۴۲","boundary":[0.1538461595773697,0.7455621361732483,0.19017094373703003,0.7573964595794678]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7455621361732483},{"x":0.19017094373703003,"y":0.7440828680992126},{"x":0.19017094373703003,"y":0.7573964595794678},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7588757276535034}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.7385621361732483,0.19517094373703003,0.7643964595794678],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7810651063919067},{"x":0.18803419172763824,"y":0.7810651063919067},{"x":0.18803419172763824,"y":0.7958579659461975},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7958579659461975}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.1538461595773697,0.7810651063919067,0.18803419172763824,0.7958579659461975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7810651063919067},{"x":0.18803419172763824,"y":0.7810651063919067},{"x":0.18803419172763824,"y":0.7958579659461975},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7958579659461975}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14884615957736969,0.7740651063919067,0.19303419172763825,0.8028579659461975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7795857787132263},{"x":0.7564102411270142,"y":0.7795857787132263},{"x":0.7564102411270142,"y":0.8002958297729492},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8002958297729492}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۳","boundary":[0.6944444179534912,0.7795857787132263,0.7564102411270142,0.8002958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452991366386414,"y":0.7795857787132263},{"x":0.6858974099159241,"y":0.7795857787132263},{"x":0.6858974099159241,"y":0.8002958297729492},{"x":0.6452991366386414,"y":0.8002958297729492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6452991366386414,0.7795857787132263,0.6858974099159241,0.8002958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6089743375778198,"y":0.7795857787132263},{"x":0.6367521286010742,"y":0.7795857787132263},{"x":0.6367521286010742,"y":0.8002958297729492},{"x":0.6089743375778198,"y":0.8002958297729492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6089743375778198,0.7795857787132263,0.6367521286010742,0.8002958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512820482254028,"y":0.7795857787132263},{"x":0.5961538553237915,"y":0.7795857787132263},{"x":0.5961538553237915,"y":0.8002958297729492},{"x":0.5512820482254028,"y":0.8002958297729492}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.5512820482254028,0.7795857787132263,0.5961538553237915,0.8002958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49145299196243286,"y":0.7795857787132263},{"x":0.5427350401878357,"y":0.7795857787132263},{"x":0.5427350401878357,"y":0.8002958297729492},{"x":0.49145299196243286,"y":0.8002958297729492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.49145299196243286,0.7795857787132263,0.5427350401878357,0.8002958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4273504316806793,"y":0.7795857787132263},{"x":0.470085471868515,"y":0.7795857787132263},{"x":0.470085471868515,"y":0.8002958297729492},{"x":0.4273504316806793,"y":0.8002958297729492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.4273504316806793,0.7795857787132263,0.470085471868515,0.8002958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.7795857787132263},{"x":0.41239315271377563,"y":0.7795857787132263},{"x":0.41239315271377563,"y":0.8002958297729492},{"x":0.3888888955116272,"y":0.8002958297729492}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3888888955116272,0.7795857787132263,0.41239315271377563,0.8002958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3440170884132385,"y":0.7781065106391907},{"x":0.3739316165447235,"y":0.7781065106391907},{"x":0.3739316165447235,"y":0.8002958297729492},{"x":0.3440170884132385,"y":0.8002958297729492}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.3440170884132385,0.7781065106391907,0.3739316165447235,0.8002958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32478633522987366,"y":0.7781065106391907},{"x":0.34188035130500793,"y":0.7781065106391907},{"x":0.34188035130500793,"y":0.8002958297729492},{"x":0.32478633522987366,"y":0.8002958297729492}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.32478633522987366,0.7781065106391907,0.34188035130500793,0.8002958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.7781065106391907},{"x":0.3162393271923065,"y":0.7781065106391907},{"x":0.3162393271923065,"y":0.8002958297729492},{"x":0.3076923191547394,"y":0.8002958297729492}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3076923191547394,0.7781065106391907,0.3162393271923065,0.8002958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8165680766105652},{"x":0.7585470080375671,"y":0.8165680766105652},{"x":0.7585470080375671,"y":0.8357987999916077},{"x":0.692307710647583,"y":0.8357987999916077}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۴","boundary":[0.692307710647583,0.8165680766105652,0.7585470080375671,0.8357987999916077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260683536529541,"y":0.8150887489318848},{"x":0.69017094373703,"y":0.8150887489318848},{"x":0.69017094373703,"y":0.8357987999916077},{"x":0.6260683536529541,"y":0.8357987999916077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6260683536529541,0.8150887489318848,0.69017094373703,0.8357987999916077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6047008633613586,"y":0.8150887489318848},{"x":0.6217948794364929,"y":0.8150887489318848},{"x":0.6217948794364929,"y":0.8357987999916077},{"x":0.6047008633613586,"y":0.8357987999916077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6047008633613586,0.8150887489318848,0.6217948794364929,0.8357987999916077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470085740089417,"y":0.8150887489318848},{"x":0.6004273295402527,"y":0.8150887489318848},{"x":0.6004273295402527,"y":0.8357987999916077},{"x":0.5470085740089417,"y":0.8357987999916077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.5470085740089417,0.8150887489318848,0.6004273295402527,0.8357987999916077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502136766910553,"y":0.8150887489318848},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8150887489318848},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8357987999916077},{"x":0.502136766910553,"y":0.8357987999916077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.502136766910553,0.8150887489318848,0.5277777910232544,0.8357987999916077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.8150887489318848},{"x":0.4893162250518799,"y":0.8150887489318848},{"x":0.4893162250518799,"y":0.8357987999916077},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8357987999916077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشابه","boundary":[0.4444444477558136,0.8150887489318848,0.4893162250518799,0.8357987999916077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41239315271377563,"y":0.8150887489318848},{"x":0.44017094373703003,"y":0.8150887489318848},{"x":0.44017094373703003,"y":0.8357987999916077},{"x":0.41239315271377563,"y":0.8357987999916077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.41239315271377563,0.8150887489318848,0.44017094373703003,0.8357987999916077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35470086336135864,"y":0.8150887489318848},{"x":0.3995726406574249,"y":0.8150887489318848},{"x":0.3995726406574249,"y":0.8357987999916077},{"x":0.35470086336135864,"y":0.8357987999916077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.35470086336135864,0.8150887489318848,0.3995726406574249,0.8357987999916077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3183760643005371,"y":0.8150887489318848},{"x":0.35256409645080566,"y":0.8150887489318848},{"x":0.35256409645080566,"y":0.834319531917572},{"x":0.3183760643005371,"y":0.834319531917572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.3183760643005371,0.8150887489318848,0.35256409645080566,0.834319531917572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25427350401878357,"y":0.8150887489318848},{"x":0.3034188151359558,"y":0.8150887489318848},{"x":0.3034188151359558,"y":0.834319531917572},{"x":0.25427350401878357,"y":0.834319531917572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.25427350401878357,0.8150887489318848,0.3034188151359558,0.834319531917572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20299145579338074,"y":0.8150887489318848},{"x":0.24786324799060822,"y":0.8150887489318848},{"x":0.24786324799060822,"y":0.834319531917572},{"x":0.20299145579338074,"y":0.834319531917572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.20299145579338074,0.8150887489318848,0.24786324799060822,0.834319531917572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19658119976520538,"y":0.8150887489318848},{"x":0.20299145579338074,"y":0.8150887489318848},{"x":0.20299145579338074,"y":0.834319531917572},{"x":0.19658119976520538,"y":0.834319531917572}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19658119976520538,0.8150887489318848,0.20299145579338074,0.834319531917572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14529915153980255,"y":0.8150887489318848},{"x":0.17735043168067932,"y":0.8150887489318848},{"x":0.17735043168067932,"y":0.834319531917572},{"x":0.14529915153980255,"y":0.834319531917572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۹","boundary":[0.14529915153980255,0.8150887489318848,0.17735043168067932,0.834319531917572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8505917191505432},{"x":0.7564102411270142,"y":0.8505917191505432},{"x":0.7564102411270142,"y":0.86834317445755},{"x":0.692307710647583,"y":0.86834317445755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۵","boundary":[0.692307710647583,0.8505917191505432,0.7564102411270142,0.86834317445755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282051205635071,"y":0.8505917191505432},{"x":0.6837607026100159,"y":0.8505917191505432},{"x":0.6837607026100159,"y":0.86834317445755},{"x":0.6282051205635071,"y":0.86834317445755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6282051205635071,0.8505917191505432,0.6837607026100159,0.86834317445755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747863054275513,"y":0.8505917191505432},{"x":0.6217948794364929,"y":0.8505917191505432},{"x":0.6217948794364929,"y":0.86834317445755},{"x":0.5747863054275513,"y":0.86834317445755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.5747863054275513,0.8505917191505432,0.6217948794364929,0.86834317445755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5512820482254028,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5512820482254028,"y":0.86834317445755},{"x":0.5277777910232544,"y":0.86834317445755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5277777910232544,0.8505917191505432,0.5512820482254028,0.86834317445755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.470085471868515,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5106837749481201,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5106837749481201,"y":0.86834317445755},{"x":0.470085471868515,"y":0.86834317445755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشابه","boundary":[0.470085471868515,0.8505917191505432,0.5106837749481201,0.86834317445755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4572649598121643,"y":0.8505917191505432},{"x":0.46581196784973145,"y":0.8505917191505432},{"x":0.46581196784973145,"y":0.86834317445755},{"x":0.4572649598121643,"y":0.86834317445755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4572649598121643,0.8505917191505432,0.46581196784973145,0.86834317445755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69017094373703,"y":0.8831360936164856},{"x":0.7585470080375671,"y":0.8831360936164856},{"x":0.7585470080375671,"y":0.9082840085029602},{"x":0.69017094373703,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۶","boundary":[0.69017094373703,0.8831360936164856,0.7585470080375671,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6367521286010742,"y":0.8831360936164856},{"x":0.6837607026100159,"y":0.8831360936164856},{"x":0.6837607026100159,"y":0.9082840085029602},{"x":0.6367521286010742,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقادیر","boundary":[0.6367521286010742,0.8831360936164856,0.6837607026100159,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.8831360936164856},{"x":0.6303418874740601,"y":0.8831360936164856},{"x":0.6303418874740601,"y":0.9082840085029602},{"x":0.5769230723381042,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آستانه","boundary":[0.5769230723381042,0.8831360936164856,0.6303418874740601,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.8831360936164856},{"x":0.5683760643005371,"y":0.8831360936164856},{"x":0.5683760643005371,"y":0.9082840085029602},{"x":0.5384615659713745,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5384615659713745,0.8831360936164856,0.5683760643005371,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47863247990608215,"y":0.8831360936164856},{"x":0.5256410241127014,"y":0.8831360936164856},{"x":0.5256410241127014,"y":0.9082840085029602},{"x":0.47863247990608215,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.47863247990608215,0.8831360936164856,0.5256410241127014,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44017094373703003,"y":0.8831360936164856},{"x":0.47863247990608215,"y":0.8831360936164856},{"x":0.47863247990608215,"y":0.9082840085029602},{"x":0.44017094373703003,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.44017094373703003,0.8831360936164856,0.47863247990608215,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739316165447235,"y":0.8831360936164856},{"x":0.42521366477012634,"y":0.8831360936164856},{"x":0.42521366477012634,"y":0.9082840085029602},{"x":0.3739316165447235,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.3739316165447235,0.8831360936164856,0.42521366477012634,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.8831360936164856},{"x":0.36752137541770935,"y":0.8831360936164856},{"x":0.36752137541770935,"y":0.9082840085029602},{"x":0.3226495683193207,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3226495683193207,0.8831360936164856,0.36752137541770935,0.9082840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.8831360936164856},{"x":0.3162393271923065,"y":0.8831360936164856},{"x":0.3162393271923065,"y":0.9082840085029602},{"x":0.3076923191547394,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3076923191547394,0.8831360936164856,0.3162393271923065,0.9082840085029602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14529915153980255,"y":0.7781065106391907},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7810651063919067},{"x":0.7585470080375671,"y":0.9097633361816406},{"x":0.14529915153980255,"y":0.9082840085029602}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14029915153980255,0.7711065106391907,0.7635470080375671,0.9167633361816406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.8520709872245789},{"x":0.19017094373703003,"y":0.8520709872245789},{"x":0.19017094373703003,"y":0.8653846383094788},{"x":0.1517094075679779,"y":0.8653846383094788}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۵۱","boundary":[0.1517094075679779,0.8520709872245789,0.19017094373703003,0.8653846383094788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.8520709872245789},{"x":0.19017094373703003,"y":0.8520709872245789},{"x":0.19017094373703003,"y":0.8653846383094788},{"x":0.1517094075679779,"y":0.8653846383094788}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.1467094075679779,0.8450709872245789,0.19517094373703003,0.8723846383094788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.8860946893692017},{"x":0.18589743971824646,"y":0.8860946893692017},{"x":0.18589743971824646,"y":0.8994082808494568},{"x":0.1517094075679779,"y":0.8994082808494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۵۹","boundary":[0.1517094075679779,0.8860946893692017,0.18589743971824646,0.8994082808494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517094075679779,"y":0.8860946893692017},{"x":0.18589743971824646,"y":0.8860946893692017},{"x":0.18589743971824646,"y":0.8994082808494568},{"x":0.1517094075679779,"y":0.8994082808494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1467094075679779,0.8790946893692017,0.19089743971824646,0.9064082808494568],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/pkJdJuIJevHYgAeC.jpg","blurred":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/fQjzqVEpaOjwTCRG.jpg","webpSec":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/WSJaAokubVlkrXuM-sec.webp"},"info":{"width":464,"height":671,"margin":[0.0003561608326332322,0.00017613456679172203,0.9981266721209575,0.9986480640128544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043103694915771,"y":0.12518629431724548},{"x":0.5818965435028076,"y":0.12518629431724548},{"x":0.5818965435028076,"y":0.1520119160413742},{"x":0.5043103694915771,"y":0.1520119160413742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5043103694915771,0.12518629431724548,0.5818965435028076,0.1520119160413742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4267241358757019,"y":0.12518629431724548},{"x":0.49568966031074524,"y":0.12518629431724548},{"x":0.49568966031074524,"y":0.1520119160413742},{"x":0.4267241358757019,"y":0.1520119160413742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4267241358757019,0.12518629431724548,0.49568966031074524,0.1520119160413742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4267241358757019,"y":0.12518629431724548},{"x":0.5818965435028076,"y":0.12518629431724548},{"x":0.5818965435028076,"y":0.1520119160413742},{"x":0.4267241358757019,"y":0.1520119160413742}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4217241358757019,0.11818629431724548,0.5868965435028076,0.1590119160413742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.795258641242981,"y":0.2384500801563263},{"x":0.8469827771186829,"y":0.23994038999080658},{"x":0.8469827771186829,"y":0.2593144476413727},{"x":0.795258641242981,"y":0.2578241527080536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.795258641242981,0.2384500801563263,0.8469827771186829,0.2593144476413727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.795258641242981,"y":0.2384500801563263},{"x":0.8469827771186829,"y":0.23994038999080658},{"x":0.8469827771186829,"y":0.2593144476413727},{"x":0.795258641242981,"y":0.2578241527080536}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.790258641242981,0.2314500801563263,0.8519827771186829,0.2663144476413727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17025862634181976,"y":0.23695975542068481},{"x":0.2306034415960312,"y":0.2384500801563263},{"x":0.2284482717514038,"y":0.25335320830345154},{"x":0.17025862634181976,"y":0.25335320830345154}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"صفحه","boundary":[0.17025862634181976,0.23695975542068481,0.2284482717514038,0.25335320830345154]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17025862634181976,"y":0.23695975542068481},{"x":0.2306034415960312,"y":0.2384500801563263},{"x":0.2284482717514038,"y":0.25335320830345154},{"x":0.17025862634181976,"y":0.25335320830345154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.16525862634181976,0.2299597554206848,0.2334482717514038,0.26035320830345154],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.31147539615631104},{"x":0.22198276221752167,"y":0.31147539615631104},{"x":0.22413793206214905,"y":0.3248882293701172},{"x":0.18534483015537262,"y":0.3248882293701172}]},"confidence":0.75,"str":"۱۶۱","boundary":[0.18534483015537262,0.31147539615631104,0.22413793206214905,0.3248882293701172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.31147539615631104},{"x":0.22198276221752167,"y":0.31147539615631104},{"x":0.22413793206214905,"y":0.3248882293701172},{"x":0.18534483015537262,"y":0.3248882293701172}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.18034483015537262,0.30447539615631103,0.22913793206214905,0.3318882293701172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650862336158752,"y":0.30700448155403137},{"x":0.8017241358757019,"y":0.30700448155403137},{"x":0.8017241358757019,"y":0.3323397934436798},{"x":0.7650862336158752,"y":0.3323397934436798}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7650862336158752,0.30700448155403137,0.8017241358757019,0.3323397934436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6767241358757019,"y":0.30700448155403137},{"x":0.7586206793785095,"y":0.30700448155403137},{"x":0.7586206793785095,"y":0.3323397934436798},{"x":0.6767241358757019,"y":0.3323397934436798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.6767241358757019,0.30700448155403137,0.7586206793785095,0.3323397934436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6271551847457886,"y":0.30700448155403137},{"x":0.6659482717514038,"y":0.30700448155403137},{"x":0.6659482717514038,"y":0.3323397934436798},{"x":0.6271551847457886,"y":0.3323397934436798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6271551847457886,0.30700448155403137,0.6659482717514038,0.3323397934436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6099137663841248,"y":0.30700448155403137},{"x":0.6228448152542114,"y":0.30700448155403137},{"x":0.6228448152542114,"y":0.3323397934436798},{"x":0.6099137663841248,"y":0.3323397934436798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6099137663841248,0.30700448155403137,0.6228448152542114,0.3323397934436798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607758641242981,"y":0.3457525968551636},{"x":0.7995689511299133,"y":0.3457525968551636},{"x":0.7995689511299133,"y":0.36512666940689087},{"x":0.7607758641242981,"y":0.36512666940689087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7607758641242981,0.3457525968551636,0.7995689511299133,0.36512666940689087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155172228813171,"y":0.3457525968551636},{"x":0.756465494632721,"y":0.3457525968551636},{"x":0.756465494632721,"y":0.36512666940689087},{"x":0.7155172228813171,"y":0.36512666940689087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.7155172228813171,0.3457525968551636,0.756465494632721,0.36512666940689087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6724137663841248,"y":0.3457525968551636},{"x":0.7112069129943848,"y":0.3457525968551636},{"x":0.7112069129943848,"y":0.36512666940689087},{"x":0.6724137663841248,"y":0.36512666940689087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6724137663841248,0.3457525968551636,0.7112069129943848,0.36512666940689087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6293103694915771,"y":0.3457525968551636},{"x":0.6616379022598267,"y":0.3457525968551636},{"x":0.6616379022598267,"y":0.36512666940689087},{"x":0.6293103694915771,"y":0.36512666940689087}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6293103694915771,0.3457525968551636,0.6616379022598267,0.36512666940689087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034482717514038,"y":0.3457525968551636},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3457525968551636},{"x":0.6206896305084229,"y":0.36512666940689087},{"x":0.6034482717514038,"y":0.36512666940689087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6034482717514038,0.3457525968551636,0.6206896305084229,0.36512666940689087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969827771186829,"y":0.3457525968551636},{"x":0.6056034564971924,"y":0.3457525968551636},{"x":0.6056034564971924,"y":0.36512666940689087},{"x":0.5969827771186829,"y":0.36512666940689087}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5969827771186829,0.3457525968551636,0.6056034564971924,0.36512666940689087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969827771186829,"y":0.30700448155403137},{"x":0.8017241358757019,"y":0.30700448155403137},{"x":0.8017241358757019,"y":0.36512666940689087},{"x":0.5969827771186829,"y":0.36512666940689087}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5919827771186829,0.30000448155403137,0.8067241358757019,0.3721266694068909],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.34873324632644653},{"x":0.22198276221752167,"y":0.34873324632644653},{"x":0.22198276221752167,"y":0.3606557250022888},{"x":0.18534483015537262,"y":0.3606557250022888}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۰","boundary":[0.18534483015537262,0.34873324632644653,0.22198276221752167,0.3606557250022888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.34873324632644653},{"x":0.22198276221752167,"y":0.34873324632644653},{"x":0.22198276221752167,"y":0.3606557250022888},{"x":0.18534483015537262,"y":0.3606557250022888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18034483015537262,0.3417332463264465,0.22698276221752167,0.3676557250022888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650862336158752,"y":0.3815201222896576},{"x":0.8017241358757019,"y":0.3815201222896576},{"x":0.8017241358757019,"y":0.402384489774704},{"x":0.7650862336158752,"y":0.402384489774704}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7650862336158752,0.3815201222896576,0.8017241358757019,0.402384489774704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704741358757019,"y":0.3815201222896576},{"x":0.7543103694915771,"y":0.3830104470252991},{"x":0.7543103694915771,"y":0.402384489774704},{"x":0.704741358757019,"y":0.402384489774704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.704741358757019,0.3815201222896576,0.7543103694915771,0.402384489774704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6508620977401733,"y":0.3815201222896576},{"x":0.6918103694915771,"y":0.3815201222896576},{"x":0.6918103694915771,"y":0.402384489774704},{"x":0.6508620977401733,"y":0.402384489774704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6508620977401733,0.3815201222896576,0.6918103694915771,0.402384489774704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.3815201222896576},{"x":0.642241358757019,"y":0.3815201222896576},{"x":0.642241358757019,"y":0.402384489774704},{"x":0.5862069129943848,"y":0.402384489774704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.5862069129943848,0.3815201222896576,0.642241358757019,0.402384489774704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.3815201222896576},{"x":0.8017241358757019,"y":0.3815201222896576},{"x":0.8017241358757019,"y":0.402384489774704},{"x":0.5862069129943848,"y":0.402384489774704}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5812069129943848,0.3745201222896576,0.8067241358757019,0.409384489774704],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.3830104470252991},{"x":0.22198276221752167,"y":0.38450074195861816},{"x":0.22198276221752167,"y":0.3979135751724243},{"x":0.18534483015537262,"y":0.3979135751724243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.18534483015537262,0.3830104470252991,0.22198276221752167,0.3979135751724243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.3830104470252991},{"x":0.22198276221752167,"y":0.38450074195861816},{"x":0.22198276221752167,"y":0.3979135751724243},{"x":0.18534483015537262,"y":0.3979135751724243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18034483015537262,0.37601044702529907,0.22698276221752167,0.4049135751724243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629310488700867,"y":0.4172876179218292},{"x":0.7974137663841248,"y":0.4172876179218292},{"x":0.7974137663841248,"y":0.4366616904735565},{"x":0.7629310488700867,"y":0.4366616904735565}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.7629310488700867,0.4172876179218292,0.7974137663841248,0.4366616904735565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155172228813171,"y":0.4172876179218292},{"x":0.7586206793785095,"y":0.4172876179218292},{"x":0.7586206793785095,"y":0.4366616904735565},{"x":0.7155172228813171,"y":0.4366616904735565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسته","boundary":[0.7155172228813171,0.4172876179218292,0.7586206793785095,0.4366616904735565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6724137663841248,"y":0.4172876179218292},{"x":0.7133620977401733,"y":0.4172876179218292},{"x":0.7133620977401733,"y":0.4366616904735565},{"x":0.6724137663841248,"y":0.4366616904735565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6724137663841248,0.4172876179218292,0.7133620977401733,0.4366616904735565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5840517282485962,"y":0.4187779426574707},{"x":0.6616379022598267,"y":0.4172876179218292},{"x":0.6616379022598267,"y":0.4366616904735565},{"x":0.5840517282485962,"y":0.438152015209198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.5840517282485962,0.4187779426574707,0.6616379022598267,0.4366616904735565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5150862336158752,"y":0.4187779426574707},{"x":0.5732758641242981,"y":0.4187779426574707},{"x":0.5732758641242981,"y":0.438152015209198},{"x":0.5150862336158752,"y":0.438152015209198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویشی","boundary":[0.5150862336158752,0.4187779426574707,0.5732758641242981,0.438152015209198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4612068831920624,"y":0.4187779426574707},{"x":0.506465494632721,"y":0.4187779426574707},{"x":0.506465494632721,"y":0.438152015209198},{"x":0.4612068831920624,"y":0.438152015209198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.4612068831920624,0.4187779426574707,0.506465494632721,0.438152015209198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4612068831920624,"y":0.4187779426574707},{"x":0.7974137663841248,"y":0.4172876179218292},{"x":0.7974137663841248,"y":0.4366616904735565},{"x":0.4612068831920624,"y":0.438152015209198}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4562068831920624,0.4117779426574707,0.8024137663841248,0.4436616904735565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.4202682673931122},{"x":0.2198275923728943,"y":0.4202682673931122},{"x":0.2198275923728943,"y":0.43219074606895447},{"x":0.18534483015537262,"y":0.43219074606895447}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۸۰","boundary":[0.18534483015537262,0.4202682673931122,0.2198275923728943,0.43219074606895447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.4202682673931122},{"x":0.2198275923728943,"y":0.4202682673931122},{"x":0.2198275923728943,"y":0.43219074606895447},{"x":0.18534483015537262,"y":0.43219074606895447}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.18034483015537262,0.4132682673931122,0.2248275923728943,0.4391907460689545],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349137663841248,"y":0.45305514335632324},{"x":0.7995689511299133,"y":0.45305514335632324},{"x":0.7995689511299133,"y":0.47391951084136963},{"x":0.7349137663841248,"y":0.47391951084136963}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۱","boundary":[0.7349137663841248,0.45305514335632324,0.7995689511299133,0.47391951084136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6853448152542114,"y":0.45305514335632324},{"x":0.7284482717514038,"y":0.45305514335632324},{"x":0.7284482717514038,"y":0.47391951084136963},{"x":0.6853448152542114,"y":0.47391951084136963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسته","boundary":[0.6853448152542114,0.45305514335632324,0.7284482717514038,0.47391951084136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465517282485962,"y":0.45305514335632324},{"x":0.681034505367279,"y":0.45305514335632324},{"x":0.681034505367279,"y":0.47391951084136963},{"x":0.6465517282485962,"y":0.47391951084136963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6465517282485962,0.45305514335632324,0.681034505367279,0.47391951084136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6120689511299133,"y":0.45305514335632324},{"x":0.6336206793785095,"y":0.45305514335632324},{"x":0.6336206793785095,"y":0.47391951084136963},{"x":0.6120689511299133,"y":0.47391951084136963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6120689511299133,0.45305514335632324,0.6336206793785095,0.47391951084136963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538793206214905,"y":0.45305514335632324},{"x":0.5948275923728943,"y":0.45305514335632324},{"x":0.5948275923728943,"y":0.47391951084136963},{"x":0.5538793206214905,"y":0.47391951084136963}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.5538793206214905,0.45305514335632324,0.5948275923728943,0.47391951084136963]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538793206214905,"y":0.45305514335632324},{"x":0.7995689511299133,"y":0.45305514335632324},{"x":0.7995689511299133,"y":0.47391951084136963},{"x":0.5538793206214905,"y":0.47391951084136963}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5488793206214905,0.44605514335632324,0.8045689511299133,0.48091951084136964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.4560357630252838},{"x":0.22198276221752167,"y":0.4560357630252838},{"x":0.22198276221752167,"y":0.46944859623908997},{"x":0.18534483015537262,"y":0.46944859623908997}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۰","boundary":[0.18534483015537262,0.4560357630252838,0.22198276221752167,0.46944859623908997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.4560357630252838},{"x":0.22198276221752167,"y":0.4560357630252838},{"x":0.22198276221752167,"y":0.46944859623908997},{"x":0.18534483015537262,"y":0.46944859623908997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18034483015537262,0.4490357630252838,0.22698276221752167,0.47644859623908997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306034564971924,"y":0.4888226389884949},{"x":0.8017241358757019,"y":0.4888226389884949},{"x":0.8017241358757019,"y":0.5096870064735413},{"x":0.7306034564971924,"y":0.5096870064735413}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۲","boundary":[0.7306034564971924,0.4888226389884949,0.8017241358757019,0.5096870064735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6831896305084229,"y":0.4888226389884949},{"x":0.7306034564971924,"y":0.4888226389884949},{"x":0.7306034564971924,"y":0.5096870064735413},{"x":0.6831896305084229,"y":0.5096870064735413}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.6831896305084229,0.4888226389884949,0.7306034564971924,0.5096870064735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443965435028076,"y":0.4888226389884949},{"x":0.681034505367279,"y":0.4888226389884949},{"x":0.681034505367279,"y":0.5096870064735413},{"x":0.6443965435028076,"y":0.5096870064735413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6443965435028076,0.4888226389884949,0.681034505367279,0.5096870064735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948275923728943,"y":0.49031296372413635},{"x":0.625,"y":0.49031296372413635},{"x":0.625,"y":0.5111773610115051},{"x":0.5948275923728943,"y":0.5111773610115051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5948275923728943,0.49031296372413635,0.625,0.5111773610115051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5431034564971924,"y":0.49031296372413635},{"x":0.5883620977401733,"y":0.4888226389884949},{"x":0.5883620977401733,"y":0.5111773610115051},{"x":0.5431034564971924,"y":0.5111773610115051}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.5431034564971924,0.49031296372413635,0.5883620977401733,0.5111773610115051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215517282485962,"y":0.49031296372413635},{"x":0.5387930870056152,"y":0.49031296372413635},{"x":0.5387930870056152,"y":0.5111773610115051},{"x":0.5215517282485962,"y":0.5111773610115051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5215517282485962,0.49031296372413635,0.5387930870056152,0.5111773610115051]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215517282485962,"y":0.49031296372413635},{"x":0.8017241358757019,"y":0.4873323440551758},{"x":0.8017241358757019,"y":0.5096870064735413},{"x":0.5215517282485962,"y":0.5111773610115051}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5165517282485962,0.48331296372413635,0.8067241358757019,0.5166870064735413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.4932935833930969},{"x":0.22198276221752167,"y":0.49180328845977783},{"x":0.22198276221752167,"y":0.505216121673584},{"x":0.18534483015537262,"y":0.505216121673584}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.18534483015537262,0.4932935833930969,0.22198276221752167,0.505216121673584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.4932935833930969},{"x":0.22198276221752167,"y":0.49180328845977783},{"x":0.22198276221752167,"y":0.505216121673584},{"x":0.18534483015537262,"y":0.505216121673584}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18034483015537262,0.4862935833930969,0.22698276221752167,0.512216121673584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068965435028076,"y":0.5245901346206665},{"x":0.7974137663841248,"y":0.5230998396873474},{"x":0.7995689511299133,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7068965435028076,"y":0.5469448566436768}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۲-۱","boundary":[0.7068965435028076,0.5245901346206665,0.7995689511299133,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465517282485962,"y":0.5260804891586304},{"x":0.7004310488700867,"y":0.5245901346206665},{"x":0.7004310488700867,"y":0.5469448566436768},{"x":0.6465517282485962,"y":0.5469448566436768}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6465517282485962,0.5260804891586304,0.7004310488700867,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883620977401733,"y":0.5260804891586304},{"x":0.6357758641242981,"y":0.5260804891586304},{"x":0.6357758641242981,"y":0.5469448566436768},{"x":0.5883620977401733,"y":0.5484351515769958}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.5883620977401733,0.5260804891586304,0.6357758641242981,0.5469448566436768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.568965494632721,"y":0.5275707840919495},{"x":0.5775862336158752,"y":0.5275707840919495},{"x":0.5775862336158752,"y":0.5484351515769958},{"x":0.568965494632721,"y":0.5484351515769958}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.568965494632721,0.5275707840919495,0.5775862336158752,0.5484351515769958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.5275707840919495},{"x":0.5711206793785095,"y":0.5275707840919495},{"x":0.5732758641242981,"y":0.5484351515769958},{"x":0.5646551847457886,"y":0.5484351515769958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5625,0.5275707840919495,0.5732758641242981,0.5484351515769958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.5275707840919495},{"x":0.7974137663841248,"y":0.5230998396873474},{"x":0.7995689511299133,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5646551847457886,"y":0.5484351515769958}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.5575,0.5205707840919495,0.8045689511299133,0.5524545617103577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.5275707840919495},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5275707840919495},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5394933223724365},{"x":0.18318966031074524,"y":0.5409836173057556}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.18318966031074524,0.5275707840919495,0.2198275923728943,0.5394933223724365]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.5275707840919495},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5275707840919495},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5394933223724365},{"x":0.18318966031074524,"y":0.5409836173057556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17818966031074523,0.5205707840919495,0.2248275923728943,0.5464933223724365],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704741358757019,"y":0.561847984790802},{"x":0.7995689511299133,"y":0.558867335319519},{"x":0.8017241358757019,"y":0.5782414078712463},{"x":0.704741358757019,"y":0.5797317624092102}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۲-۲","boundary":[0.704741358757019,0.561847984790802,0.8017241358757019,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465517282485962,"y":0.561847984790802},{"x":0.6982758641242981,"y":0.561847984790802},{"x":0.6982758641242981,"y":0.5812220573425293},{"x":0.6465517282485962,"y":0.5812220573425293}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6465517282485962,0.561847984790802,0.6982758641242981,0.5812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.5633382797241211},{"x":0.6336206793785095,"y":0.5633382797241211},{"x":0.6336206793785095,"y":0.5827123522758484},{"x":0.5883620977401733,"y":0.5827123522758484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.5862069129943848,0.5633382797241211,0.6336206793785095,0.5827123522758484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.568965494632721,"y":0.5633382797241211},{"x":0.5775862336158752,"y":0.5633382797241211},{"x":0.5775862336158752,"y":0.5827123522758484},{"x":0.5711206793785095,"y":0.5827123522758484}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.568965494632721,0.5633382797241211,0.5775862336158752,0.5827123522758484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.564828634262085},{"x":0.568965494632721,"y":0.564828634262085},{"x":0.568965494632721,"y":0.5827123522758484},{"x":0.5625,"y":0.5827123522758484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5625,0.564828634262085,0.568965494632721,0.5827123522758484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.5633382797241211},{"x":0.7995689511299133,"y":0.558867335319519},{"x":0.8017241358757019,"y":0.5797317624092102},{"x":0.5625,"y":0.5842027068138123}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5575,0.5563382797241211,0.8067241358757019,0.5867317624092102],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.5633382797241211},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5633382797241211},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5767511129379272},{"x":0.18318966031074524,"y":0.5767511129379272}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۰","boundary":[0.18318966031074524,0.5633382797241211,0.2198275923728943,0.5767511129379272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.5633382797241211},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5633382797241211},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5767511129379272},{"x":0.18318966031074524,"y":0.5767511129379272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17818966031074523,0.5563382797241211,0.2248275923728943,0.5837511129379273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068965435028076,"y":0.5961251854896545},{"x":0.7974137663841248,"y":0.5946348905563354},{"x":0.7974137663841248,"y":0.6140089631080627},{"x":0.7068965435028076,"y":0.6169895529747009}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۲-۳","boundary":[0.7068965435028076,0.5961251854896545,0.7974137663841248,0.6140089631080627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465517282485962,"y":0.5976154804229736},{"x":0.7004310488700867,"y":0.5961251854896545},{"x":0.7025862336158752,"y":0.6169895529747009},{"x":0.6487069129943848,"y":0.6169895529747009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6465517282485962,0.5976154804229736,0.7025862336158752,0.6169895529747009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905172228813171,"y":0.5991058349609375},{"x":0.6336206793785095,"y":0.5991058349609375},{"x":0.6336206793785095,"y":0.6184799075126648},{"x":0.5905172228813171,"y":0.6184799075126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.5905172228813171,0.5991058349609375,0.6336206793785095,0.6184799075126648]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905172228813171,"y":0.5991058349609375},{"x":0.7974137663841248,"y":0.5946348905563354},{"x":0.7974137663841248,"y":0.6140089631080627},{"x":0.5905172228813171,"y":0.6184799075126648}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5855172228813171,0.5921058349609375,0.8024137663841248,0.6210089631080628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711206793785095,"y":0.6020864248275757},{"x":0.5754310488700867,"y":0.6020864248275757},{"x":0.5754310488700867,"y":0.6110283136367798},{"x":0.5711206793785095,"y":0.6110283136367798}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"7","boundary":[0.5711206793785095,0.6020864248275757,0.5754310488700867,0.6110283136367798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711206793785095,"y":0.6020864248275757},{"x":0.5754310488700867,"y":0.6020864248275757},{"x":0.5754310488700867,"y":0.6110283136367798},{"x":0.5711206793785095,"y":0.6110283136367798}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.5661206793785095,0.5950864248275757,0.5804310488700867,0.6180283136367798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.5991058349609375},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5976154804229736},{"x":0.22198276221752167,"y":0.6125186085700989},{"x":0.18534483015537262,"y":0.6140089631080627}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۶","boundary":[0.18318966031074524,0.5991058349609375,0.22198276221752167,0.6125186085700989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.5991058349609375},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5976154804229736},{"x":0.22198276221752167,"y":0.6125186085700989},{"x":0.18534483015537262,"y":0.6140089631080627}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17818966031074523,0.5921058349609375,0.22698276221752167,0.6195186085700989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.6348733305931091},{"x":0.2176724076271057,"y":0.6348733305931091},{"x":0.2176724076271057,"y":0.6497764587402344},{"x":0.18318966031074524,"y":0.6512667536735535}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۹","boundary":[0.18318966031074524,0.6348733305931091,0.2176724076271057,0.6497764587402344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.6348733305931091},{"x":0.2176724076271057,"y":0.6348733305931091},{"x":0.2176724076271057,"y":0.6497764587402344},{"x":0.18318966031074524,"y":0.6512667536735535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17818966031074523,0.6278733305931091,0.22267240762710572,0.6567764587402344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068965435028076,"y":0.6318926811218262},{"x":0.8017241358757019,"y":0.6318926811218262},{"x":0.8017241358757019,"y":0.6512667536735535},{"x":0.7068965435028076,"y":0.6527571082115173}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۲-۴","boundary":[0.7068965435028076,0.6318926811218262,0.8017241358757019,0.6512667536735535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637930870056152,"y":0.6318926811218262},{"x":0.6982758641242981,"y":0.6318926811218262},{"x":0.6982758641242981,"y":0.6527571082115173},{"x":0.6637930870056152,"y":0.6527571082115173}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6637930870056152,0.6318926811218262,0.6982758641242981,0.6527571082115173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142241358757019,"y":0.6318926811218262},{"x":0.6508620977401733,"y":0.6318926811218262},{"x":0.6508620977401733,"y":0.6527571082115173},{"x":0.6142241358757019,"y":0.6527571082115173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6142241358757019,0.6318926811218262,0.6508620977401733,0.6527571082115173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5668103694915771,"y":0.6318926811218262},{"x":0.6012930870056152,"y":0.6318926811218262},{"x":0.6012930870056152,"y":0.6527571082115173},{"x":0.5668103694915771,"y":0.6527571082115173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5668103694915771,0.6318926811218262,0.6012930870056152,0.6527571082115173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704741358757019,"y":0.6646795868873596},{"x":0.7995689511299133,"y":0.6646795868873596},{"x":0.7995689511299133,"y":0.6944858431816101},{"x":0.704741358757019,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۲-۵","boundary":[0.704741358757019,0.6646795868873596,0.7995689511299133,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6508620977401733,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6982758641242981,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6982758641242981,"y":0.6944858431816101},{"x":0.6508620977401733,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6508620977401733,0.6646795868873596,0.6982758641242981,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6099137663841248,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6487069129943848,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6487069129943848,"y":0.6944858431816101},{"x":0.6099137663841248,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6099137663841248,0.6646795868873596,0.6487069129943848,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883620977401733,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6056034564971924,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6056034564971924,"y":0.6944858431816101},{"x":0.5883620977401733,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5883620977401733,0.6646795868873596,0.6056034564971924,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.6646795868873596},{"x":0.5840517282485962,"y":0.6646795868873596},{"x":0.5840517282485962,"y":0.6944858431816101},{"x":0.5625,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5625,0.6646795868873596,0.5840517282485962,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5021551847457886,"y":0.6646795868873596},{"x":0.5581896305084229,"y":0.6646795868873596},{"x":0.5581896305084229,"y":0.6944858431816101},{"x":0.5021551847457886,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5021551847457886,0.6646795868873596,0.5581896305084229,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45474138855934143,"y":0.6646795868873596},{"x":0.4978448152542114,"y":0.6646795868873596},{"x":0.4978448152542114,"y":0.6944858431816101},{"x":0.45474138855934143,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رسته","boundary":[0.45474138855934143,0.6646795868873596,0.4978448152542114,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4159482717514038,"y":0.6646795868873596},{"x":0.45258620381355286,"y":0.6646795868873596},{"x":0.45258620381355286,"y":0.6944858431816101},{"x":0.4159482717514038,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4159482717514038,0.6646795868873596,0.45258620381355286,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965517282485962,"y":0.6646795868873596},{"x":0.4094827473163605,"y":0.6646795868873596},{"x":0.4094827473163605,"y":0.6944858431816101},{"x":0.3965517282485962,"y":0.6944858431816101}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3965517282485962,0.6646795868873596,0.4094827473163605,0.6944858431816101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068965435028076,"y":0.7004470825195312},{"x":0.8017241358757019,"y":0.6989567875862122},{"x":0.8017241358757019,"y":0.7257823944091797},{"x":0.7068965435028076,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۲-۶","boundary":[0.7068965435028076,0.7004470825195312,0.8017241358757019,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443965435028076,"y":0.7004470825195312},{"x":0.6982758641242981,"y":0.7004470825195312},{"x":0.7004310488700867,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6465517282485962,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6443965435028076,0.7004470825195312,0.7004310488700867,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948275923728943,"y":0.7004470825195312},{"x":0.6400862336158752,"y":0.7004470825195312},{"x":0.6400862336158752,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5948275923728943,"y":0.7287630438804626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.5948275923728943,0.7004470825195312,0.6400862336158752,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5646551847457886,"y":0.7019373774528503},{"x":0.5862069129943848,"y":0.7019373774528503},{"x":0.5862069129943848,"y":0.7287630438804626},{"x":0.5646551847457886,"y":0.7287630438804626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5646551847457886,0.7019373774528503,0.5862069129943848,0.7287630438804626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5021551847457886,"y":0.7019373774528503},{"x":0.545258641242981,"y":0.7019373774528503},{"x":0.5474137663841248,"y":0.7287630438804626},{"x":0.5021551847457886,"y":0.7302533388137817}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.5021551847457886,0.7019373774528503,0.5474137663841248,0.7287630438804626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46336206793785095,"y":0.7034277319908142},{"x":0.5,"y":0.7019373774528503},{"x":0.5021551847457886,"y":0.7302533388137817},{"x":0.4655172526836395,"y":0.7302533388137817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.46336206793785095,0.7034277319908142,0.5021551847457886,0.7302533388137817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607758641242981,"y":0.7391952276229858},{"x":0.7995689511299133,"y":0.7391952276229858},{"x":0.7974137663841248,"y":0.7615499496459961},{"x":0.7607758641242981,"y":0.7615499496459961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.7607758641242981,0.7391952276229858,0.7974137663841248,0.7615499496459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219827771186829,"y":0.7391952276229858},{"x":0.7586206793785095,"y":0.7391952276229858},{"x":0.7586206793785095,"y":0.7615499496459961},{"x":0.7219827771186829,"y":0.7615499496459961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7219827771186829,0.7391952276229858,0.7586206793785095,0.7615499496459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6293103694915771,"y":0.7377049326896667},{"x":0.704741358757019,"y":0.7377049326896667},{"x":0.704741358757019,"y":0.7615499496459961},{"x":0.6293103694915771,"y":0.7600595951080322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارنگاره","boundary":[0.6293103694915771,0.7377049326896667,0.704741358757019,0.7615499496459961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732758641242981,"y":0.7734724283218384},{"x":0.7995689511299133,"y":0.7734724283218384},{"x":0.7995689511299133,"y":0.7973174452781677},{"x":0.732758641242981,"y":0.7973174452781677}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۶-۱","boundary":[0.732758641242981,0.7734724283218384,0.7995689511299133,0.7973174452781677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6767241358757019,"y":0.7734724283218384},{"x":0.7241379022598267,"y":0.7734724283218384},{"x":0.7241379022598267,"y":0.7973174452781677},{"x":0.6767241358757019,"y":0.7973174452781677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6767241358757019,0.7734724283218384,0.7241379022598267,0.7973174452781677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905172228813171,"y":0.7734724283218384},{"x":0.6573275923728943,"y":0.7734724283218384},{"x":0.6573275923728943,"y":0.7973174452781677},{"x":0.5905172228813171,"y":0.7973174452781677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارنگاره","boundary":[0.5905172228813171,0.7734724283218384,0.6573275923728943,0.7973174452781677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711206793785095,"y":0.7734724283218384},{"x":0.5840517282485962,"y":0.7734724283218384},{"x":0.5840517282485962,"y":0.7973174452781677},{"x":0.5711206793785095,"y":0.7973174452781677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5711206793785095,0.7734724283218384,0.5840517282485962,0.7973174452781677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.7734724283218384},{"x":0.5646551847457886,"y":0.7734724283218384},{"x":0.5646551847457886,"y":0.7973174452781677},{"x":0.517241358757019,"y":0.7973174452781677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.517241358757019,0.7734724283218384,0.5646551847457886,0.7973174452781677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45258620381355286,"y":0.7734724283218384},{"x":0.5043103694915771,"y":0.7734724283218384},{"x":0.5043103694915771,"y":0.7973174452781677},{"x":0.45258620381355286,"y":0.7973174452781677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.45258620381355286,0.7734724283218384,0.5043103694915771,0.7973174452781677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4396551847457886,"y":0.7734724283218384},{"x":0.45474138855934143,"y":0.7734724283218384},{"x":0.45474138855934143,"y":0.7973174452781677},{"x":0.4396551847457886,"y":0.7973174452781677}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4396551847457886,0.7734724283218384,0.45474138855934143,0.7973174452781677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42241379618644714,"y":0.7734724283218384},{"x":0.43103447556495667,"y":0.7734724283218384},{"x":0.43103447556495667,"y":0.7973174452781677},{"x":0.42241379618644714,"y":0.7973174452781677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42241379618644714,0.7734724283218384,0.43103447556495667,0.7973174452781677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965517282485962,"y":0.63338303565979},{"x":0.8017241358757019,"y":0.6304023861885071},{"x":0.8017241358757019,"y":0.7973174452781677},{"x":0.3987068831920624,"y":0.7988077402114868}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3915517282485962,0.62638303565979,0.8067241358757019,0.8043174452781677],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732758641242981,"y":0.80923992395401},{"x":0.7995689511299133,"y":0.80923992395401},{"x":0.7995689511299133,"y":0.8315946459770203},{"x":0.732758641242981,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۶-۲","boundary":[0.732758641242981,0.80923992395401,0.7995689511299133,0.8315946459770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6961206793785095,"y":0.80923992395401},{"x":0.7284482717514038,"y":0.80923992395401},{"x":0.7284482717514038,"y":0.8315946459770203},{"x":0.6961206793785095,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6961206793785095,0.80923992395401,0.7284482717514038,0.8315946459770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594827771186829,"y":0.80923992395401},{"x":0.6961206793785095,"y":0.80923992395401},{"x":0.6961206793785095,"y":0.8315946459770203},{"x":0.6594827771186829,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6594827771186829,0.80923992395401,0.6961206793785095,0.8315946459770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905172228813171,"y":0.80923992395401},{"x":0.6400862336158752,"y":0.80923992395401},{"x":0.6400862336158752,"y":0.8315946459770203},{"x":0.5905172228813171,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.5905172228813171,0.80923992395401,0.6400862336158752,0.8315946459770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.80923992395401},{"x":0.5905172228813171,"y":0.80923992395401},{"x":0.5905172228813171,"y":0.8315946459770203},{"x":0.5625,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5625,0.80923992395401,0.5905172228813171,0.8315946459770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4784482717514038,"y":0.80923992395401},{"x":0.5474137663841248,"y":0.80923992395401},{"x":0.5474137663841248,"y":0.8315946459770203},{"x":0.4784482717514038,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارنگاره","boundary":[0.4784482717514038,0.80923992395401,0.5474137663841248,0.8315946459770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8211206793785095,"y":0.8450074791908264},{"x":0.8642241358757019,"y":0.8450074791908264},{"x":0.8642241358757019,"y":0.8703427910804749},{"x":0.8211206793785095,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8211206793785095,0.8450074791908264,0.8642241358757019,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.795258641242981,"y":0.8450074791908264},{"x":0.806034505367279,"y":0.8450074791908264},{"x":0.806034505367279,"y":0.8703427910804749},{"x":0.795258641242981,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.795258641242981,0.8450074791908264,0.806034505367279,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732758641242981,"y":0.8450074791908264},{"x":0.7909482717514038,"y":0.8450074791908264},{"x":0.7909482717514038,"y":0.8703427910804749},{"x":0.732758641242981,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.732758641242981,0.8450074791908264,0.7909482717514038,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788793206214905,"y":0.8450074791908264},{"x":0.7219827771186829,"y":0.8450074791908264},{"x":0.7219827771186829,"y":0.8703427910804749},{"x":0.6788793206214905,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6788793206214905,0.8450074791908264,0.7219827771186829,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034482717514038,"y":0.8450074791908264},{"x":0.6551724076271057,"y":0.8450074791908264},{"x":0.6551724076271057,"y":0.8703427910804749},{"x":0.6034482717514038,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6034482717514038,0.8450074791908264,0.6551724076271057,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5409482717514038,"y":0.8450074791908264},{"x":0.6034482717514038,"y":0.8450074791908264},{"x":0.6034482717514038,"y":0.8703427910804749},{"x":0.5409482717514038,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5409482717514038,0.8450074791908264,0.6034482717514038,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5086206793785095,"y":0.8450074791908264},{"x":0.5301724076271057,"y":0.8450074791908264},{"x":0.5301724076271057,"y":0.8703427910804749},{"x":0.5086206793785095,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5086206793785095,0.8450074791908264,0.5301724076271057,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45474138855934143,"y":0.8450074791908264},{"x":0.5021551847457886,"y":0.8450074791908264},{"x":0.5021551847457886,"y":0.8703427910804749},{"x":0.45474138855934143,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.45474138855934143,0.8450074791908264,0.5021551847457886,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39224138855934143,"y":0.8450074791908264},{"x":0.4396551847457886,"y":0.8450074791908264},{"x":0.4396551847457886,"y":0.8703427910804749},{"x":0.39224138855934143,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.39224138855934143,0.8450074791908264,0.4396551847457886,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36853447556495667,"y":0.8450074791908264},{"x":0.37931033968925476,"y":0.8450074791908264},{"x":0.37931033968925476,"y":0.8703427910804749},{"x":0.36853447556495667,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36853447556495667,0.8450074791908264,0.37931033968925476,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.8450074791908264},{"x":0.3663793206214905,"y":0.8450074791908264},{"x":0.3663793206214905,"y":0.8703427910804749},{"x":0.27586206793785095,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.27586206793785095,0.8450074791908264,0.3663793206214905,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25646552443504333,"y":0.8450074791908264},{"x":0.26724138855934143,"y":0.8450074791908264},{"x":0.26724138855934143,"y":0.8703427910804749},{"x":0.25646552443504333,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25646552443504333,0.8450074791908264,0.26724138855934143,0.8703427910804749]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25646552443504333,"y":0.80923992395401},{"x":0.8642241358757019,"y":0.80923992395401},{"x":0.8642241358757019,"y":0.8703427910804749},{"x":0.25646552443504333,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25146552443504333,0.80223992395401,0.8692241358757019,0.8773427910804749],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7521551847457886,"y":0.8822652697563171},{"x":0.7974137663841248,"y":0.880774974822998},{"x":0.7974137663841248,"y":0.9001490473747253},{"x":0.7543103694915771,"y":0.9001490473747253}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7521551847457886,0.8822652697563171,0.7974137663841248,0.9001490473747253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6831896305084229,"y":0.8822652697563171},{"x":0.7392241358757019,"y":0.8822652697563171},{"x":0.7413793206214905,"y":0.9001490473747253},{"x":0.6831896305084229,"y":0.9016393423080444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.6831896305084229,0.8822652697563171,0.7413793206214905,0.9001490473747253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637930870056152,"y":0.8837555646896362},{"x":0.6724137663841248,"y":0.8837555646896362},{"x":0.6724137663841248,"y":0.9016393423080444},{"x":0.6659482717514038,"y":0.9016393423080444}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6637930870056152,0.8837555646896362,0.6724137663841248,0.9016393423080444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637930870056152,"y":0.8822652697563171},{"x":0.7974137663841248,"y":0.880774974822998},{"x":0.7974137663841248,"y":0.9001490473747253},{"x":0.6659482717514038,"y":0.9016393423080444}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6587930870056152,0.8752652697563171,0.8024137663841248,0.9071490473747253],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.7794336676597595},{"x":0.2198275923728943,"y":0.7794336676597595},{"x":0.2198275923728943,"y":0.7928465008735657},{"x":0.18318966031074524,"y":0.7928465008735657}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.18318966031074524,0.7794336676597595,0.2198275923728943,0.7928465008735657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.7794336676597595},{"x":0.2198275923728943,"y":0.7794336676597595},{"x":0.2198275923728943,"y":0.7928465008735657},{"x":0.18318966031074524,"y":0.7928465008735657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17818966031074523,0.7724336676597595,0.2248275923728943,0.7998465008735657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.8137108683586121},{"x":0.21551723778247833,"y":0.8137108683586121},{"x":0.21551723778247833,"y":0.8271237015724182},{"x":0.18318966031074524,"y":0.8271237015724182}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۳","boundary":[0.18318966031074524,0.8137108683586121,0.21551723778247833,0.8271237015724182]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.8137108683586121},{"x":0.21551723778247833,"y":0.8137108683586121},{"x":0.21551723778247833,"y":0.8271237015724182},{"x":0.18318966031074524,"y":0.8271237015724182}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17818966031074523,0.806710868358612,0.22051723778247834,0.8341237015724182],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/DbjWhTAKosCYmrcq.jpg","blurred":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/KgVGorEHQhDnXrUk.jpg","webpSec":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/NgHEJZZcWqADXARn-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":669,"margin":[0.00034509520255402543,0.00017498620582802947,0.9981474598404629,0.999272315935882]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.12406577169895172},{"x":0.5729847550392151,"y":0.12406577169895172},{"x":0.5729847550392151,"y":0.15246637165546417},{"x":0.501089334487915,"y":0.15246637165546417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.501089334487915,0.12406577169895172,0.5729847550392151,0.15246637165546417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.12406577169895172},{"x":0.4923747181892395,"y":0.12406577169895172},{"x":0.4923747181892395,"y":0.15246637165546417},{"x":0.42047929763793945,"y":0.15246637165546417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.42047929763793945,0.12406577169895172,0.4923747181892395,0.15246637165546417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.12406577169895172},{"x":0.5729847550392151,"y":0.12406577169895172},{"x":0.5729847550392151,"y":0.15246637165546417},{"x":0.42047929763793945,"y":0.15246637165546417}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41547929763793945,0.11706577169895171,0.5779847550392151,0.15946637165546418],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.23916293680667877},{"x":0.8474945425987244,"y":0.24065770208835602},{"x":0.8453159332275391,"y":0.2600896954536438},{"x":0.7973856329917908,"y":0.2600896954536438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7973856329917908,0.23916293680667877,0.8453159332275391,0.2600896954536438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.23916293680667877},{"x":0.8474945425987244,"y":0.24065770208835602},{"x":0.8453159332275391,"y":0.2600896954536438},{"x":0.7973856329917908,"y":0.2600896954536438}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7923856329917908,0.23216293680667877,0.8503159332275391,0.2670896954536438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.23916293680667877},{"x":0.2222222238779068,"y":0.24065770208835602},{"x":0.22004356980323792,"y":0.2556053698062897},{"x":0.16339869797229767,"y":0.2556053698062897}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"صفحه","boundary":[0.16339869797229767,0.23916293680667877,0.22004356980323792,0.2556053698062897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.23916293680667877},{"x":0.2222222238779068,"y":0.24065770208835602},{"x":0.22004356980323792,"y":0.2556053698062897},{"x":0.16339869797229767,"y":0.2556053698062897}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.15839869797229766,0.23216293680667877,0.22504356980323792,0.2626053698062897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.3139013350009918},{"x":0.21350762248039246,"y":0.3139013350009918},{"x":0.21350762248039246,"y":0.3273542523384094},{"x":0.17864923179149628,"y":0.3273542523384094}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۸","boundary":[0.17864923179149628,0.3139013350009918,0.21350762248039246,0.3273542523384094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.3139013350009918},{"x":0.21350762248039246,"y":0.3139013350009918},{"x":0.21350762248039246,"y":0.3273542523384094},{"x":0.17864923179149628,"y":0.3273542523384094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17364923179149627,0.3069013350009918,0.21850762248039246,0.33435425233840943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.35127055644989014},{"x":0.21132898330688477,"y":0.3497757911682129},{"x":0.21132898330688477,"y":0.3632287085056305},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3632287085056305}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۳","boundary":[0.1764705926179886,0.35127055644989014,0.21132898330688477,0.3632287085056305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.35127055644989014},{"x":0.21132898330688477,"y":0.3497757911682129},{"x":0.21132898330688477,"y":0.3632287085056305},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3632287085056305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.34427055644989013,0.21632898330688477,0.3702287085056305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.3124065697193146},{"x":0.7995642423629761,"y":0.3124065697193146},{"x":0.7995642423629761,"y":0.33183857798576355},{"x":0.7559912800788879,"y":0.33183857798576355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7559912800788879,0.3124065697193146,0.7995642423629761,0.33183857798576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.3124065697193146},{"x":0.7407407164573669,"y":0.3124065697193146},{"x":0.7407407164573669,"y":0.33183857798576355},{"x":0.6819171905517578,"y":0.33183857798576355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.6819171905517578,0.3124065697193146,0.7407407164573669,0.33183857798576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.3124065697193146},{"x":0.671023964881897,"y":0.3124065697193146},{"x":0.671023964881897,"y":0.33183857798576355},{"x":0.6623093485832214,"y":0.33183857798576355}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6623093485832214,0.3124065697193146,0.671023964881897,0.33183857798576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.3124065697193146},{"x":0.655773401260376,"y":0.3124065697193146},{"x":0.655773401260376,"y":0.33183857798576355},{"x":0.6492374539375305,"y":0.33183857798576355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6492374539375305,0.3124065697193146,0.655773401260376,0.33183857798576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.3467862606048584},{"x":0.8061001896858215,"y":0.3467862606048584},{"x":0.8039215803146362,"y":0.37219730019569397},{"x":0.7668845057487488,"y":0.37219730019569397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7668845057487488,0.3467862606048584,0.8039215803146362,0.37219730019569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.3467862606048584},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3467862606048584},{"x":0.7668845057487488,"y":0.37219730019569397},{"x":0.7342047691345215,"y":0.3707025349140167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7342047691345215,0.3467862606048584,0.7668845057487488,0.37219730019569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.34529146552085876},{"x":0.727668821811676,"y":0.3467862606048584},{"x":0.727668821811676,"y":0.3707025349140167},{"x":0.6753812432289124,"y":0.3707025349140167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6753812432289124,0.34529146552085876,0.727668821811676,0.3707025349140167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.34529146552085876},{"x":0.6601307392120361,"y":0.34529146552085876},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3707025349140167},{"x":0.6492374539375305,"y":0.3707025349140167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6514161229133606,0.34529146552085876,0.6601307392120361,0.3707025349140167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.34529146552085876},{"x":0.6448801755905151,"y":0.34529146552085876},{"x":0.6448801755905151,"y":0.3707025349140167},{"x":0.5773420333862305,"y":0.3707025349140167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5773420333862305,0.34529146552085876,0.6448801755905151,0.3707025349140167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.3826606869697571},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3826606869697571},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4065769910812378},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4065769910812378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7668845057487488,0.3826606869697571,0.8039215803146362,0.4065769910812378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.3826606869697571},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3826606869697571},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4065769910812378},{"x":0.7363834381103516,"y":0.4065769910812378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7363834381103516,0.3826606869697571,0.7668845057487488,0.4065769910812378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.3826606869697571},{"x":0.7298474907875061,"y":0.3826606869697571},{"x":0.7298474907875061,"y":0.4065769910812378},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4065769910812378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6601307392120361,0.3826606869697571,0.7298474907875061,0.4065769910812378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.3826606869697571},{"x":0.6427015066146851,"y":0.3826606869697571},{"x":0.6427015066146851,"y":0.4065769910812378},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4065769910812378}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6339869499206543,0.3826606869697571,0.6427015066146851,0.4065769910812378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.3826606869697571},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3826606869697571},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4065769910812378},{"x":0.5729847550392151,"y":0.4065769910812378}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5729847550392151,0.3826606869697571,0.6274510025978088,0.4065769910812378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.3826606869697571},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3826606869697571},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4065769910812378},{"x":0.5599128603935242,"y":0.4065769910812378}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5599128603935242,0.3826606869697571,0.5686274766921997,0.4065769910812378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.42152467370033264},{"x":0.7995642423629761,"y":0.42152467370033264},{"x":0.7995642423629761,"y":0.4424514174461365},{"x":0.7625272274017334,"y":0.4424514174461365}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7625272274017334,0.42152467370033264,0.7995642423629761,0.4424514174461365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.4573991000652313},{"x":0.7995642423629761,"y":0.4573991000652313},{"x":0.7995642423629761,"y":0.4798206388950348},{"x":0.7363834381103516,"y":0.4798206388950348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7363834381103516,0.4573991000652313,0.7995642423629761,0.4798206388950348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.4573991000652313},{"x":0.727668821811676,"y":0.4573991000652313},{"x":0.727668821811676,"y":0.47832587361335754},{"x":0.6797385811805725,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الفبایی","boundary":[0.6797385811805725,0.4573991000652313,0.727668821811676,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.4573991000652313},{"x":0.6623093485832214,"y":0.4573991000652313},{"x":0.6623093485832214,"y":0.47832587361335754},{"x":0.6448801755905151,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6448801755905151,0.4573991000652313,0.6623093485832214,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.4559043347835541},{"x":0.6383442282676697,"y":0.4559043347835541},{"x":0.6383442282676697,"y":0.47832587361335754},{"x":0.5773420333862305,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشخاص","boundary":[0.5773420333862305,0.4559043347835541,0.6383442282676697,0.47832587361335754]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.31091180443763733},{"x":0.8061001896858215,"y":0.3124065697193146},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4798206388950348},{"x":0.5599128603935242,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5549128603935242,0.3039118044376373,0.8089215803146362,0.4868206388950348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.3856502175331116},{"x":0.21350762248039246,"y":0.3856502175331116},{"x":0.21350762248039246,"y":0.4005979001522064},{"x":0.17864923179149628,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۶","boundary":[0.17864923179149628,0.3856502175331116,0.21350762248039246,0.4005979001522064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.3856502175331116},{"x":0.21350762248039246,"y":0.3856502175331116},{"x":0.21350762248039246,"y":0.4005979001522064},{"x":0.17864923179149628,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17364923179149627,0.37865021753311157,0.21850762248039246,0.4075979001522064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.4230194389820099},{"x":0.21132898330688477,"y":0.4230194389820099},{"x":0.21132898330688477,"y":0.4364723563194275},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4364723563194275}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۹","boundary":[0.1764705926179886,0.4230194389820099,0.21132898330688477,0.4364723563194275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.4230194389820099},{"x":0.21132898330688477,"y":0.4230194389820099},{"x":0.21132898330688477,"y":0.4364723563194275},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4364723563194275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.4160194389820099,0.21632898330688477,0.4434723563194275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.45889386534690857},{"x":0.21568627655506134,"y":0.45889386534690857},{"x":0.21568627655506134,"y":0.47234678268432617},{"x":0.1764705926179886,"y":0.47234678268432617}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸۲","boundary":[0.1764705926179886,0.45889386534690857,0.21568627655506134,0.47234678268432617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.45889386534690857},{"x":0.21568627655506134,"y":0.45889386534690857},{"x":0.21568627655506134,"y":0.47234678268432617},{"x":0.1764705926179886,"y":0.47234678268432617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.45189386534690856,0.22068627655506134,0.4793467826843262],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/vKXnezdEvPtkdjQw.jpg","blurred":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/NnvlvCTcmXJvXeSs.jpg","webpSec":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/UJIzrqAMVOYRevjI-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":670,"margin":[0.0002596579664153471,0.00027692135483471317,0.9980952482493615,0.9986997327242325]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.19552238285541534},{"x":0.5381263494491577,"y":0.19850745797157288},{"x":0.5337690711021423,"y":0.2238806039094925},{"x":0.49891066551208496,"y":0.22089552879333496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنام","boundary":[0.5032680034637451,0.19552238285541534,0.5337690711021423,0.2238806039094925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.1925373077392578},{"x":0.4880174398422241,"y":0.19402985274791718},{"x":0.48366013169288635,"y":0.22089552879333496},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2194029837846756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.4618736505508423,0.1925373077392578,0.48366013169288635,0.22089552879333496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.1925373077392578},{"x":0.5359477400779724,"y":0.1970149278640747},{"x":0.5337690711021423,"y":0.2238806039094925},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2194029837846756}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4568736505508423,0.1855373077392578,0.5387690711021423,0.2308806039094925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.27014926075935364},{"x":0.8627451062202454,"y":0.27014926075935364},{"x":0.8627451062202454,"y":0.29104477167129517},{"x":0.7908496856689453,"y":0.289552241563797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7908496856689453,0.27014926075935364,0.8627451062202454,0.29104477167129517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.27014926075935364},{"x":0.8627451062202454,"y":0.27014926075935364},{"x":0.8627451062202454,"y":0.29104477167129517},{"x":0.7908496856689453,"y":0.289552241563797}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7858496856689453,0.26314926075935363,0.8677451062202454,0.29804477167129517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.341791033744812},{"x":0.8366013169288635,"y":0.341791033744812},{"x":0.8366013169288635,"y":0.368656724691391},{"x":0.7973856329917908,"y":0.36716416478157043}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7973856329917908,0.341791033744812,0.8366013169288635,0.368656724691391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.341791033744812},{"x":0.7973856329917908,"y":0.341791033744812},{"x":0.7973856329917908,"y":0.368656724691391},{"x":0.7385621070861816,"y":0.36716416478157043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.7385621070861816,0.341791033744812,0.7973856329917908,0.368656724691391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.34029850363731384},{"x":0.727668821811676,"y":0.341791033744812},{"x":0.727668821811676,"y":0.36716416478157043},{"x":0.6797385811805725,"y":0.36716416478157043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6797385811805725,0.34029850363731384,0.727668821811676,0.36716416478157043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6753812432289124,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6753812432289124,"y":0.36716416478157043},{"x":0.6644880175590515,"y":0.36716416478157043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6644880175590515,0.34029850363731384,0.6753812432289124,0.36716416478157043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6601307392120361,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6601307392120361,"y":0.36716416478157043},{"x":0.6056644916534424,"y":0.36716416478157043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معقول","boundary":[0.6078431606292725,0.34029850363731384,0.6601307392120361,0.36716416478157043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5969498753547668,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5969498753547668,"y":0.36716416478157043},{"x":0.5816993713378906,"y":0.36716416478157043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5816993713378906,0.34029850363731384,0.5969498753547668,0.36716416478157043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5729847550392151,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5729847550392151,"y":0.36716416478157043},{"x":0.5315904021263123,"y":0.36716416478157043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5315904021263123,0.34029850363731384,0.5729847550392151,0.36716416478157043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5185185074806213,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5185185074806213,"y":0.36716416478157043},{"x":0.4727668762207031,"y":0.36567163467407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.4727668762207031,0.34029850363731384,0.5185185074806213,0.36716416478157043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.34029850363731384},{"x":0.4575163424015045,"y":0.34029850363731384},{"x":0.4575163424015045,"y":0.36567163467407227},{"x":0.413943350315094,"y":0.36567163467407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.413943350315094,0.34029850363731384,0.4575163424015045,0.36567163467407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.3388059735298157},{"x":0.40522876381874084,"y":0.34029850363731384},{"x":0.40522876381874084,"y":0.36567163467407227},{"x":0.3333333432674408,"y":0.36567163467407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.3333333432674408,0.3388059735298157,0.40522876381874084,0.36567163467407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886709570884705,"y":0.3388059735298157},{"x":0.32244008779525757,"y":0.3388059735298157},{"x":0.32244008779525757,"y":0.36567163467407227},{"x":0.27886709570884705,"y":0.36567163467407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.27886709570884705,0.3388059735298157,0.32244008779525757,0.36567163467407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.3388059735298157},{"x":0.26579520106315613,"y":0.3388059735298157},{"x":0.26579520106315613,"y":0.3641791045665741},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2549019753932953,0.3388059735298157,0.26579520106315613,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3388059735298157},{"x":0.24618735909461975,"y":0.3388059735298157},{"x":0.24618735909461975,"y":0.3641791045665741},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.20915032923221588,0.3388059735298157,0.24618735909461975,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.3388059735298157},{"x":0.20043572783470154,"y":0.3388059735298157},{"x":0.20043572783470154,"y":0.3641791045665741},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبه","boundary":[0.1568627506494522,0.3388059735298157,0.20043572783470154,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.3373134434223175},{"x":0.14814814925193787,"y":0.3373134434223175},{"x":0.14814814925193787,"y":0.3641791045665741},{"x":0.1285403072834015,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.1285403072834015,0.3373134434223175,0.14814814925193787,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.3761194050312042},{"x":0.8627451062202454,"y":0.3761194050312042},{"x":0.8627451062202454,"y":0.40149253606796265},{"x":0.8148148059844971,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.8148148059844971,0.3761194050312042,0.8627451062202454,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.3761194050312042},{"x":0.812636137008667,"y":0.3761194050312042},{"x":0.812636137008667,"y":0.40149253606796265},{"x":0.7734204530715942,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.7734204530715942,0.3761194050312042,0.812636137008667,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.3761194050312042},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3761194050312042},{"x":0.7668845057487488,"y":0.40149253606796265},{"x":0.7124183177947998,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.7124183177947998,0.3761194050312042,0.7668845057487488,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.3761194050312042},{"x":0.7080609798431396,"y":0.3761194050312042},{"x":0.7080609798431396,"y":0.40149253606796265},{"x":0.6971677541732788,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6971677541732788,0.3761194050312042,0.7080609798431396,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3761194050312042},{"x":0.6949890851974487,"y":0.3761194050312042},{"x":0.6949890851974487,"y":0.40149253606796265},{"x":0.6797385811805725,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6797385811805725,0.3761194050312042,0.6949890851974487,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.3761194050312042},{"x":0.673202633857727,"y":0.3761194050312042},{"x":0.673202633857727,"y":0.40149253606796265},{"x":0.6448801755905151,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6448801755905151,0.3761194050312042,0.673202633857727,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.3761194050312042},{"x":0.6361655592918396,"y":0.3761194050312042},{"x":0.6361655592918396,"y":0.40149253606796265},{"x":0.6143791079521179,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.6143791079521179,0.3761194050312042,0.6361655592918396,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3761194050312042},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3761194050312042},{"x":0.6078431606292725,"y":0.40149253606796265},{"x":0.5947712659835815,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5947712659835815,0.3761194050312042,0.6078431606292725,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.3761194050312042},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3761194050312042},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40149253606796265},{"x":0.514161229133606,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.514161229133606,0.3761194050312042,0.5882353186607361,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.3761194050312042},{"x":0.49891066551208496,"y":0.3761194050312042},{"x":0.49891066551208496,"y":0.40149253606796265},{"x":0.4727668762207031,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.4727668762207031,0.3761194050312042,0.49891066551208496,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.3761194050312042},{"x":0.46840959787368774,"y":0.3761194050312042},{"x":0.46840959787368774,"y":0.40149253606796265},{"x":0.4095860421657562,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4095860421657562,0.3761194050312042,0.46840959787368774,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.3761194050312042},{"x":0.38997820019721985,"y":0.3761194050312042},{"x":0.38997820019721985,"y":0.40149253606796265},{"x":0.35511982440948486,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.35511982440948486,0.3761194050312042,0.38997820019721985,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.3761194050312042},{"x":0.34204792976379395,"y":0.3761194050312042},{"x":0.34204792976379395,"y":0.40149253606796265},{"x":0.3311546742916107,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3311546742916107,0.3761194050312042,0.34204792976379395,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.3761194050312042},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3761194050312042},{"x":0.32679739594459534,"y":0.40149253606796265},{"x":0.27450981736183167,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.27450981736183167,0.3761194050312042,0.32679739594459534,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.3761194050312042},{"x":0.26143792271614075,"y":0.3761194050312042},{"x":0.26143792271614075,"y":0.40149253606796265},{"x":0.2396514117717743,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2396514117717743,0.3761194050312042,0.26143792271614075,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.3761194050312042},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3761194050312042},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40149253606796265},{"x":0.19607843458652496,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.19607843458652496,0.3761194050312042,0.23529411852359772,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.3761194050312042},{"x":0.18518517911434174,"y":0.3761194050312042},{"x":0.18518517911434174,"y":0.40149253606796265},{"x":0.13943354785442352,"y":0.40149253606796265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توازنی","boundary":[0.13943354785442352,0.3761194050312042,0.18518517911434174,0.40149253606796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.4134328365325928},{"x":0.8649237751960754,"y":0.4134328365325928},{"x":0.8649237751960754,"y":0.437313437461853},{"x":0.8387799859046936,"y":0.437313437461853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8387799859046936,0.4134328365325928,0.8649237751960754,0.437313437461853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.4134328365325928},{"x":0.8257080316543579,"y":0.4134328365325928},{"x":0.8257080316543579,"y":0.437313437461853},{"x":0.7864923477172852,"y":0.437313437461853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7864923477172852,0.4134328365325928,0.8257080316543579,0.437313437461853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.4134328365325928},{"x":0.7734204530715942,"y":0.4134328365325928},{"x":0.7734204530715942,"y":0.437313437461853},{"x":0.7625272274017334,"y":0.437313437461853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7625272274017334,0.4134328365325928,0.7734204530715942,0.437313437461853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.4119403064250946},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4119403064250946},{"x":0.7516340017318726,"y":0.437313437461853},{"x":0.7167755961418152,"y":0.437313437461853}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7167755961418152,0.4119403064250946,0.7516340017318726,0.437313437461853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.4119403064250946},{"x":0.7167755961418152,"y":0.4119403064250946},{"x":0.7167755961418152,"y":0.437313437461853},{"x":0.6623093485832214,"y":0.437313437461853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6623093485832214,0.4119403064250946,0.7167755961418152,0.437313437461853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.4119403064250946},{"x":0.6448801755905151,"y":0.4119403064250946},{"x":0.6448801755905151,"y":0.437313437461853},{"x":0.5969498753547668,"y":0.437313437461853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5969498753547668,0.4119403064250946,0.6448801755905151,0.437313437461853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.4119403064250946},{"x":0.586056649684906,"y":0.4119403064250946},{"x":0.586056649684906,"y":0.43582090735435486},{"x":0.5620915293693542,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.5620915293693542,0.4119403064250946,0.586056649684906,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.4119403064250946},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4119403064250946},{"x":0.5555555820465088,"y":0.43582090735435486},{"x":0.5446622967720032,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5446622967720032,0.4119403064250946,0.5555555820465088,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.4119403064250946},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4119403064250946},{"x":0.5359477400779724,"y":0.43582090735435486},{"x":0.5054466128349304,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5054466128349304,0.4119403064250946,0.5359477400779724,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.4119403064250946},{"x":0.4923747181892395,"y":0.4119403064250946},{"x":0.4923747181892395,"y":0.43582090735435486},{"x":0.44008713960647583,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.44008713960647583,0.4119403064250946,0.4923747181892395,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.4119403064250946},{"x":0.4422658085823059,"y":0.4119403064250946},{"x":0.4422658085823059,"y":0.43582090735435486},{"x":0.37690630555152893,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.37690630555152893,0.4119403064250946,0.4422658085823059,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.4119403064250946},{"x":0.3616557717323303,"y":0.4119403064250946},{"x":0.3616557717323303,"y":0.43582090735435486},{"x":0.3137255012989044,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3137255012989044,0.4119403064250946,0.3616557717323303,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26579520106315613,"y":0.4119403064250946},{"x":0.3028322458267212,"y":0.4119403064250946},{"x":0.3028322458267212,"y":0.43582090735435486},{"x":0.26579520106315613,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.26579520106315613,0.4119403064250946,0.3028322458267212,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.4119403064250946},{"x":0.2527233064174652,"y":0.4119403064250946},{"x":0.2527233064174652,"y":0.43582090735435486},{"x":0.2396514117717743,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2396514117717743,0.4119403064250946,0.2527233064174652,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.41044774651527405},{"x":0.23311546444892883,"y":0.41044774651527405},{"x":0.23311546444892883,"y":0.43582090735435486},{"x":0.16775599122047424,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.16775599122047424,0.41044774651527405,0.23311546444892883,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.41044774651527405},{"x":0.16122004389762878,"y":0.41044774651527405},{"x":0.16122004389762878,"y":0.43582090735435486},{"x":0.13507625460624695,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.13507625460624695,0.41044774651527405,0.16122004389762878,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.44626864790916443},{"x":0.8649237751960754,"y":0.44626864790916443},{"x":0.8649237751960754,"y":0.4746268689632416},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.8344226479530334,0.44626864790916443,0.8649237751960754,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.44626864790916443},{"x":0.8344226479530334,"y":0.44626864790916443},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4746268689632416},{"x":0.7690631747245789,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7690631747245789,0.44626864790916443,0.8344226479530334,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.44626864790916443},{"x":0.7603485584259033,"y":0.44626864790916443},{"x":0.7603485584259033,"y":0.4746268689632416},{"x":0.7080609798431396,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7080609798431396,0.44626864790916443,0.7603485584259033,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.44626864790916443},{"x":0.6949890851974487,"y":0.44626864790916443},{"x":0.6949890851974487,"y":0.4746268689632416},{"x":0.6492374539375305,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6492374539375305,0.44626864790916443,0.6949890851974487,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.44626864790916443},{"x":0.6405228972434998,"y":0.44626864790916443},{"x":0.6405228972434998,"y":0.4746268689632416},{"x":0.6187363862991333,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6187363862991333,0.44626864790916443,0.6405228972434998,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.44626864790916443},{"x":0.6143791079521179,"y":0.44626864790916443},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4746268689632416},{"x":0.5991285443305969,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5991285443305969,0.44626864790916443,0.6143791079521179,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.44626864790916443},{"x":0.586056649684906,"y":0.44626864790916443},{"x":0.586056649684906,"y":0.4746268689632416},{"x":0.514161229133606,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.514161229133606,0.44626864790916443,0.586056649684906,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.44626864790916443},{"x":0.5076252818107605,"y":0.44626864790916443},{"x":0.5076252818107605,"y":0.4746268689632416},{"x":0.4945533871650696,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4945533871650696,0.44626864790916443,0.5076252818107605,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.44626864790916443},{"x":0.4923747181892395,"y":0.44626864790916443},{"x":0.4923747181892395,"y":0.4746268689632416},{"x":0.44880175590515137,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.44880175590515137,0.44626864790916443,0.4923747181892395,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.44626864790916443},{"x":0.44880175590515137,"y":0.44626864790916443},{"x":0.44880175590515137,"y":0.4746268689632416},{"x":0.43572986125946045,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43572986125946045,0.44626864790916443,0.44880175590515137,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.44626864790916443},{"x":0.43572986125946045,"y":0.44626864790916443},{"x":0.43572986125946045,"y":0.4746268689632416},{"x":0.37472766637802124,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.37472766637802124,0.44626864790916443,0.43572986125946045,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.44626864790916443},{"x":0.3507625162601471,"y":0.44626864790916443},{"x":0.3507625162601471,"y":0.4746268689632416},{"x":0.33986929059028625,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33986929059028625,0.44626864790916443,0.3507625162601471,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.44626864790916443},{"x":0.3333333432674408,"y":0.44626864790916443},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4746268689632416},{"x":0.27668845653533936,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.27668845653533936,0.44626864790916443,0.3333333432674408,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.44626864790916443},{"x":0.2701525092124939,"y":0.44626864790916443},{"x":0.2701525092124939,"y":0.4746268689632416},{"x":0.25925925374031067,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25925925374031067,0.44626864790916443,0.2701525092124939,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.44626864790916443},{"x":0.2549019753932953,"y":0.44626864790916443},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4746268689632416},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.2047930210828781,0.44626864790916443,0.2549019753932953,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.44626864790916443},{"x":0.18082788586616516,"y":0.44626864790916443},{"x":0.18082788586616516,"y":0.4746268689632416},{"x":0.1285403072834015,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.1285403072834015,0.44626864790916443,0.18082788586616516,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.4820895493030548},{"x":0.8605664372444153,"y":0.4820895493030548},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5074626803398132},{"x":0.812636137008667,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.812636137008667,0.4820895493030548,0.8605664372444153,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.4820895493030548},{"x":0.7995642423629761,"y":0.4820895493030548},{"x":0.7995642423629761,"y":0.5074626803398132},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7886710166931152,0.4820895493030548,0.7995642423629761,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.4820895493030548},{"x":0.7821350693702698,"y":0.4820895493030548},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5074626803398132},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.7516340017318726,0.4820895493030548,0.7821350693702698,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.4820895493030548},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4820895493030548},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5074626803398132},{"x":0.7080609798431396,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علل","boundary":[0.7080609798431396,0.4820895493030548,0.7385621070861816,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.4820895493030548},{"x":0.6949890851974487,"y":0.4820895493030548},{"x":0.6949890851974487,"y":0.5074626803398132},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840958595275879,0.4820895493030548,0.6949890851974487,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.4820895493030548},{"x":0.6775599122047424,"y":0.4820895493030548},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5074626803398132},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.5969498753547668,0.4820895493030548,0.6775599122047424,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.4820895493030548},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4820895493030548},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5074626803398132},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برقراری","boundary":[0.5250544548034668,0.4820895493030548,0.5882353186607361,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.4820895493030548},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4820895493030548},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5074626803398132},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.4575163424015045,0.4820895493030548,0.5098039507865906,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.4820895493030548},{"x":0.4466230869293213,"y":0.4820895493030548},{"x":0.4466230869293213,"y":0.5074626803398132},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هریک","boundary":[0.3986928164958954,0.4820895493030548,0.4466230869293213,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.4820895493030548},{"x":0.3834422528743744,"y":0.4820895493030548},{"x":0.3834422528743744,"y":0.5074626803398132},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.3355119824409485,0.4820895493030548,0.3834422528743744,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.4820895493030548},{"x":0.328976035118103,"y":0.4820895493030548},{"x":0.328976035118103,"y":0.5074626803398132},{"x":0.2897603511810303,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.2897603511810303,0.4820895493030548,0.328976035118103,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.4820895493030548},{"x":0.2701525092124939,"y":0.4820895493030548},{"x":0.2701525092124939,"y":0.5074626803398132},{"x":0.21350762248039246,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبذول","boundary":[0.21350762248039246,0.4820895493030548,0.2701525092124939,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.4820895493030548},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4820895493030548},{"x":0.2047930210828781,"y":0.5074626803398132},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.1764705926179886,0.4820895493030548,0.2047930210828781,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.4820895493030548},{"x":0.17211328446865082,"y":0.4820895493030548},{"x":0.17211328446865082,"y":0.5074626803398132},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.13725490868091583,0.4820895493030548,0.17211328446865082,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.4820895493030548},{"x":0.13507625460624695,"y":0.4820895493030548},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5074626803398132},{"x":0.12418300658464432,"y":0.5074626803398132}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.12418300658464432,0.4820895493030548,0.13507625460624695,0.5074626803398132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.5179104208946228},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5179104208946228},{"x":0.8692810535430908,"y":0.5432835817337036},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدیهی","boundary":[0.8169934749603271,0.5179104208946228,0.8692810535430908,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.5179104208946228},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5179104208946228},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5432835817337036},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7516340017318726,0.5179104208946228,0.8017429113388062,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.5179104208946228},{"x":0.742919385433197,"y":0.5179104208946228},{"x":0.742919385433197,"y":0.5432835817337036},{"x":0.7233115434646606,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7233115434646606,0.5179104208946228,0.742919385433197,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.5179104208946228},{"x":0.7145969271659851,"y":0.5179104208946228},{"x":0.7145969271659851,"y":0.5432835817337036},{"x":0.6492374539375305,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استقرار","boundary":[0.6492374539375305,0.5179104208946228,0.7145969271659851,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.5179104208946228},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5179104208946228},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5432835817337036},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6165577173233032,0.5179104208946228,0.6448801755905151,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.5179104208946228},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5179104208946228},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5432835817337036},{"x":0.5446622967720032,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.5446622967720032,0.5179104208946228,0.5969498753547668,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.5179104208946228},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5179104208946228},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5432835817337036},{"x":0.48583877086639404,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.48583877086639404,0.5179104208946228,0.5337690711021423,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.5179104208946228},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5179104208946228},{"x":0.4727668762207031,"y":0.5432835817337036},{"x":0.429193913936615,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.429193913936615,0.5179104208946228,0.4727668762207031,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.5179104208946228},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5179104208946228},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5432835817337036},{"x":0.379084974527359,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.379084974527359,0.5179104208946228,0.4161219894886017,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.5179104208946228},{"x":0.363834410905838,"y":0.5179104208946228},{"x":0.363834410905838,"y":0.5432835817337036},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.3159041404724121,0.5179104208946228,0.363834410905838,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5179104208946228},{"x":0.29629629850387573,"y":0.5179104208946228},{"x":0.29629629850387573,"y":0.5432835817337036},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.23529411852359772,0.5179104208946228,0.29629629850387573,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5179104208946228},{"x":0.23311546444892883,"y":0.5179104208946228},{"x":0.23311546444892883,"y":0.5432835817337036},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2222222238779068,0.5179104208946228,0.23311546444892883,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.5179104208946228},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5179104208946228},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5432835817337036},{"x":0.15468409657478333,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.15468409657478333,0.5179104208946228,0.21568627655506134,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.5179104208946228},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5179104208946228},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5432835817337036},{"x":0.1263616532087326,"y":0.5432835817337036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1263616532087326,0.5179104208946228,0.13725490868091583,0.5432835817337036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.5522388219833374},{"x":0.8649237751960754,"y":0.5522388219833374},{"x":0.8649237751960754,"y":0.5805970430374146},{"x":0.812636137008667,"y":0.5805970430374146}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.812636137008667,0.5522388219833374,0.8649237751960754,0.5805970430374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.5537313222885132},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5537313222885132},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5805970430374146},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5805970430374146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7559912800788879,0.5537313222885132,0.8017429113388062,0.5805970430374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.5537313222885132},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5537313222885132},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5805970430374146},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5805970430374146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7385621070861816,0.5537313222885132,0.7494553327560425,0.5805970430374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.5537313222885132},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5522388219833374},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5805970430374146},{"x":0.673202633857727,"y":0.5805970430374146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.673202633857727,0.5537313222885132,0.7363834381103516,0.5805970430374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.5537313222885132},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5537313222885132},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5805970430374146},{"x":0.6492374539375305,"y":0.5805970430374146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6492374539375305,0.5537313222885132,0.6644880175590515,0.5805970430374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.5537313222885132},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5537313222885132},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5805970430374146},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5805970430374146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5838779807090759,0.5537313222885132,0.6470588445663452,0.5805970430374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.5537313222885132},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5537313222885132},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5805970430374146},{"x":0.5272331237792969,"y":0.5805970430374146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.5272331237792969,0.5537313222885132,0.5773420333862305,0.5805970430374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.5537313222885132},{"x":0.5119825601577759,"y":0.5537313222885132},{"x":0.5119825601577759,"y":0.5820895433425903},{"x":0.48583877086639404,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.48583877086639404,0.5537313222885132,0.5119825601577759,0.5820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5552238821983337},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5552238821983337},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5820895433425903},{"x":0.46405228972435,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46405228972435,0.5552238821983337,0.4749455451965332,0.5820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.5552238821983337},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5552238821983337},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5820895433425903},{"x":0.429193913936615,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علل","boundary":[0.429193913936615,0.5552238821983337,0.4575163424015045,0.5820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.5552238821983337},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5552238821983337},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5820895433425903},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.37254902720451355,0.5552238821983337,0.41830065846443176,0.5820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.5552238821983337},{"x":0.363834410905838,"y":0.5552238821983337},{"x":0.363834410905838,"y":0.5820895433425903},{"x":0.32244008779525757,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.32244008779525757,0.5552238821983337,0.363834410905838,0.5820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2527233064174652,"y":0.5552238821983337},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5552238821983337},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5820895433425903},{"x":0.2527233064174652,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.2527233064174652,0.5552238821983337,0.30718955397605896,0.5820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.5552238821983337},{"x":0.24183006584644318,"y":0.5552238821983337},{"x":0.24183006584644318,"y":0.5820895433425903},{"x":0.19389978051185608,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.19389978051185608,0.5552238821983337,0.24183006584644318,0.5820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.5552238821983337},{"x":0.18518517911434174,"y":0.5552238821983337},{"x":0.18518517911434174,"y":0.5820895433425903},{"x":0.1742919385433197,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1742919385433197,0.5552238821983337,0.18518517911434174,0.5820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.5552238821983337},{"x":0.16557733714580536,"y":0.5552238821983337},{"x":0.16557733714580536,"y":0.5820895433425903},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5820895433425903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.13071896135807037,0.5552238821983337,0.16557733714580536,0.5820895433425903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.5910447835922241},{"x":0.8627451062202454,"y":0.5910447835922241},{"x":0.8627451062202454,"y":0.6179104447364807},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستگاه","boundary":[0.7908496856689453,0.5910447835922241,0.8627451062202454,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.5910447835922241},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5910447835922241},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6179104447364807},{"x":0.7363834381103516,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7363834381103516,0.5910447835922241,0.7777777910232544,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.5910447835922241},{"x":0.7233115434646606,"y":0.5910447835922241},{"x":0.7233115434646606,"y":0.6179104447364807},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیرش","boundary":[0.6753812432289124,0.5910447835922241,0.7233115434646606,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.5910447835922241},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5910447835922241},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6179104447364807},{"x":0.5969498753547668,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.5969498753547668,0.5910447835922241,0.6470588445663452,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.5910447835922241},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5910447835922241},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6179104447364807},{"x":0.5403050184249878,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5403050184249878,0.5910447835922241,0.5838779807090759,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.5910447835922241},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5910447835922241},{"x":0.5315904021263123,"y":0.6179104447364807},{"x":0.4749455451965332,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.4749455451965332,0.5910447835922241,0.5315904021263123,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.5910447835922241},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5910447835922241},{"x":0.44880175590515137,"y":0.6179104447364807},{"x":0.4270152449607849,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4270152449607849,0.5910447835922241,0.44880175590515137,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.5910447835922241},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5910447835922241},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6179104447364807},{"x":0.37690630555152893,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.37690630555152893,0.5910447835922241,0.41830065846443176,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.5910447835922241},{"x":0.3812636137008667,"y":0.5910447835922241},{"x":0.3812636137008667,"y":0.6179104447364807},{"x":0.3681917190551758,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3681917190551758,0.5910447835922241,0.3812636137008667,0.6179104447364807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.3373134434223175},{"x":0.8692810535430908,"y":0.3388059735298157},{"x":0.8692810535430908,"y":0.6194030046463013},{"x":0.12418300658464432,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11918300658464431,0.3303134434223175,0.8742810535430908,0.6264030046463013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6298507452011108},{"x":0.8257080316543579,"y":0.6298507452011108},{"x":0.8257080316543579,"y":0.6522387862205505},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.7516340017318726,0.6298507452011108,0.8257080316543579,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.6283581852912903},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6298507452011108},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6522387862205505},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6928104758262634,0.6283581852912903,0.7385621070861816,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.6283581852912903},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6283581852912903},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6522387862205505},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6514161229133606,0.6283581852912903,0.6753812432289124,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.6283581852912903},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6283581852912903},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6522387862205505},{"x":0.5599128603935242,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5599128603935242,0.6283581852912903,0.6427015066146851,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.6283581852912903},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6283581852912903},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6507462859153748},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5424836874008179,0.6283581852912903,0.5533769130706787,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.6283581852912903},{"x":0.5337690711021423,"y":0.6283581852912903},{"x":0.5337690711021423,"y":0.6507462859153748},{"x":0.4923747181892395,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4923747181892395,0.6283581852912903,0.5337690711021423,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.6268656849861145},{"x":0.16775599122047424,"y":0.6268656849861145},{"x":0.16775599122047424,"y":0.6492537260055542},{"x":0.12418300658464432,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"Aims","boundary":[0.12418300658464432,0.6268656849861145,0.16775599122047424,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.6268656849861145},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6268656849861145},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6492537260055542},{"x":0.1742919385433197,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.1742919385433197,0.6268656849861145,0.20261438190937042,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.6268656849861145},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6268656849861145},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6507462859153748},{"x":0.21350762248039246,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"methods","boundary":[0.21350762248039246,0.6268656849861145,0.2875817120075226,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.6268656849861145},{"x":0.3159041404724121,"y":0.6268656849861145},{"x":0.3159041404724121,"y":0.6492537260055542},{"x":0.29629629850387573,"y":0.6492537260055542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.29629629850387573,0.6268656849861145,0.3159041404724121,0.6492537260055542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.6268656849861145},{"x":0.40305009484291077,"y":0.6268656849861145},{"x":0.40305009484291077,"y":0.6507462859153748},{"x":0.32244008779525757,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"vegetation","boundary":[0.32244008779525757,0.6268656849861145,0.40305009484291077,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.6268656849861145},{"x":0.4727668762207031,"y":0.6283581852912903},{"x":0.4727668762207031,"y":0.6507462859153748},{"x":0.413943350315094,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ecology","boundary":[0.413943350315094,0.6268656849861145,0.4727668762207031,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.6626865863800049},{"x":0.8627451062202454,"y":0.6626865863800049},{"x":0.8627451062202454,"y":0.6880596876144409},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.8082788586616516,0.6626865863800049,0.8627451062202454,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.6641790866851807},{"x":0.586056649684906,"y":0.6641790866851807},{"x":0.586056649684906,"y":0.6880596876144409},{"x":0.5664488077163696,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"D.","boundary":[0.5664488077163696,0.6641790866851807,0.586056649684906,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6641790866851807},{"x":0.657952070236206,"y":0.6641790866851807},{"x":0.657952070236206,"y":0.6880596876144409},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Mueller","boundary":[0.5882353186607361,0.6641790866851807,0.657952070236206,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6641790866851807},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6641790866851807},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6880596876144409},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-D","boundary":[0.6666666865348816,0.6641790866851807,0.6797385811805725,0.6880596876144409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.6268656849861145},{"x":0.8649237751960754,"y":0.6283581852912903},{"x":0.8627451062202454,"y":0.6895522475242615},{"x":0.12418300658464432,"y":0.6865671873092651}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11918300658464431,0.6198656849861145,0.8677451062202454,0.6965522475242615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.6641790866851807},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6641790866851807},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6880596876144409},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6819171905517578,0.6641790866851807,0.6906318068504333,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.6641790866851807},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6641790866851807},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6880596876144409},{"x":0.6884531378746033,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6884531378746033,0.6641790866851807,0.6993464231491089,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.6641790866851807},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6626865863800049},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6880596876144409},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"H.Ellenberg","boundary":[0.7037037014961243,0.6641790866851807,0.8039215803146362,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6641790866851807},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6641790866851807},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6880596876144409},{"x":0.516339898109436,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتباس","boundary":[0.516339898109436,0.6641790866851807,0.5642701387405396,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.6641790866851807},{"x":0.4945533871650696,"y":0.6641790866851807},{"x":0.4945533871650696,"y":0.6880596876144409},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.4313725531101227,0.6641790866851807,0.4945533871650696,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.6641790866851807},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6641790866851807},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6880596876144409},{"x":0.3812636137008667,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3812636137008667,0.6641790866851807,0.4248366057872772,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.6641790866851807},{"x":0.379084974527359,"y":0.6641790866851807},{"x":0.379084974527359,"y":0.6880596876144409},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37037035822868347,0.6641790866851807,0.379084974527359,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6641790866851807},{"x":0.363834410905838,"y":0.6641790866851807},{"x":0.363834410905838,"y":0.6895522475242615},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.3333333432674408,0.6641790866851807,0.363834410905838,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.6641790866851807},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6641790866851807},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6895522475242615},{"x":0.27668845653533936,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.27668845653533936,0.6641790866851807,0.32679739594459534,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.257080614566803,"y":0.6641790866851807},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6641790866851807},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6895522475242615},{"x":0.257080614566803,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.257080614566803,0.6641790866851807,0.2679738700389862,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.6641790866851807},{"x":0.2505446672439575,"y":0.6641790866851807},{"x":0.2505446672439575,"y":0.6895522475242615},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.20261438190937042,0.6641790866851807,0.2505446672439575,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.6656716465950012},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6656716465950012},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6895522475242615},{"x":0.13289760053157806,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.13289760053157806,0.6656716465950012,0.1895424872636795,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453159332275391,"y":0.6985074877738953},{"x":0.8605664372444153,"y":0.6985074877738953},{"x":0.8605664372444153,"y":0.7268656492233276},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.8453159332275391,0.6985074877738953,0.8605664372444153,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.6985074877738953},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6985074877738953},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7268656492233276},{"x":0.8213507533073425,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8213507533073425,0.6985074877738953,0.8366013169288635,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.6985074877738953},{"x":0.8169934749603271,"y":0.6985074877738953},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7268656492233276},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7799564003944397,0.6985074877738953,0.8169934749603271,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.6985074877738953},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6985074877738953},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7268656492233276},{"x":0.7037037014961243,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.7037037014961243,0.6985074877738953,0.7777777910232544,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.6985074877738953},{"x":0.6971677541732788,"y":0.6985074877738953},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7268656492233276},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سودمند","boundary":[0.6339869499206543,0.6985074877738953,0.6971677541732788,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.6985074877738953},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6985074877738953},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7268656492233276},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6143791079521179,0.6985074877738953,0.6274510025978088,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.6985074877738953},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6985074877738953},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7268656492233276},{"x":0.5511982440948486,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.5511982440948486,0.6985074877738953,0.6143791079521179,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6985074877738953},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6985074877738953},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7268656492233276},{"x":0.529411792755127,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.6985074877738953,0.5424836874008179,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.6985074877738953},{"x":0.5250544548034668,"y":0.6985074877738953},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7268656492233276},{"x":0.4727668762207031,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.4727668762207031,0.6985074877738953,0.5250544548034668,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.6985074877738953},{"x":0.46405228972435,"y":0.6985074877738953},{"x":0.46405228972435,"y":0.7268656492233276},{"x":0.40740740299224854,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.40740740299224854,0.6985074877738953,0.46405228972435,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.6985074877738953},{"x":0.37472766637802124,"y":0.6985074877738953},{"x":0.37472766637802124,"y":0.7268656492233276},{"x":0.34204792976379395,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.34204792976379395,0.6985074877738953,0.37472766637802124,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.6985074877738953},{"x":0.3355119824409485,"y":0.6985074877738953},{"x":0.3355119824409485,"y":0.7268656492233276},{"x":0.3050108850002289,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3050108850002289,0.6985074877738953,0.3355119824409485,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6985074877738953},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6985074877738953},{"x":0.3050108850002289,"y":0.7268656492233276},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.6985074877738953,0.3050108850002289,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.6985074877738953},{"x":0.2854030430316925,"y":0.6985074877738953},{"x":0.2854030430316925,"y":0.7268656492233276},{"x":0.24400871992111206,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.24400871992111206,0.6985074877738953,0.2854030430316925,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.6985074877738953},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6985074877738953},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7268656492233276},{"x":0.21132898330688477,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.21132898330688477,0.6985074877738953,0.23529411852359772,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1590413898229599,"y":0.6985074877738953},{"x":0.20043572783470154,"y":0.6985074877738953},{"x":0.20043572783470154,"y":0.7268656492233276},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.1590413898229599,0.6985074877738953,0.20043572783470154,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.6985074877738953},{"x":0.1416122019290924,"y":0.6985074877738953},{"x":0.1416122019290924,"y":0.7268656492233276},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7268656492233276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1285403072834015,0.6985074877738953,0.1416122019290924,0.7268656492233276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.7343283295631409},{"x":0.8649237751960754,"y":0.7343283295631409},{"x":0.8649237751960754,"y":0.7611940503120422},{"x":0.812636137008667,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.812636137008667,0.7343283295631409,0.8649237751960754,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7343283295631409},{"x":0.7952069640159607,"y":0.7343283295631409},{"x":0.7952069640159607,"y":0.7611940503120422},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7516340017318726,0.7343283295631409,0.7952069640159607,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.7343283295631409},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7343283295631409},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7611940503120422},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکاتب","boundary":[0.6906318068504333,0.7343283295631409,0.7472766637802124,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.7343283295631409},{"x":0.673202633857727,"y":0.7343283295631409},{"x":0.673202633857727,"y":0.7611940503120422},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6623093485832214,0.7343283295631409,0.673202633857727,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.7343283295631409},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7343283295631409},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7611940503120422},{"x":0.6122004389762878,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6122004389762878,0.7343283295631409,0.6492374539375305,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.7343283295631409},{"x":0.6122004389762878,"y":0.7343283295631409},{"x":0.6122004389762878,"y":0.7611940503120422},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندیهای","boundary":[0.5446622967720032,0.7343283295631409,0.6122004389762878,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.7343283295631409},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7343283295631409},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7611940503120422},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4771241843700409,0.7343283295631409,0.5337690711021423,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.7343283295631409},{"x":0.45315903425216675,"y":0.7343283295631409},{"x":0.45315903425216675,"y":0.7611940503120422},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4248366057872772,0.7343283295631409,0.45315903425216675,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.7343283295631409},{"x":0.4095860421657562,"y":0.7343283295631409},{"x":0.4095860421657562,"y":0.7611940503120422},{"x":0.3812636137008667,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.3812636137008667,0.7343283295631409,0.4095860421657562,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.7343283295631409},{"x":0.37472766637802124,"y":0.7343283295631409},{"x":0.37472766637802124,"y":0.7611940503120422},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختصاص","boundary":[0.3006536066532135,0.7343283295631409,0.37472766637802124,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.7343283295631409},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7343283295631409},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7611940503120422},{"x":0.2374727725982666,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.2374727725982666,0.7343283295631409,0.27450981736183167,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22657951712608337,"y":0.7343283295631409},{"x":0.2374727725982666,"y":0.7343283295631409},{"x":0.2374727725982666,"y":0.7611940503120422},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22657951712608337,0.7343283295631409,0.2374727725982666,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.7343283295631409},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7343283295631409},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7611940503120422},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.1764705926179886,0.7343283295631409,0.22657951712608337,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.7343283295631409},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7343283295631409},{"x":0.1590413898229599,"y":0.7611940503120422},{"x":0.1263616532087326,"y":0.7611940503120422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.1263616532087326,0.7343283295631409,0.1590413898229599,0.7611940503120422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.7701492309570312},{"x":0.8627451062202454,"y":0.7701492309570312},{"x":0.8627451062202454,"y":0.7985074520111084},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7973856329917908,0.7701492309570312,0.8627451062202454,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.7701492309570312},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7701492309570312},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7985074520111084},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7407407164573669,0.7701492309570312,0.7930282950401306,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.7701492309570312},{"x":0.7167755961418152,"y":0.7701492309570312},{"x":0.7167755961418152,"y":0.7985074520111084},{"x":0.671023964881897,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.671023964881897,0.7701492309570312,0.7167755961418152,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.7701492309570312},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7701492309570312},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7985074520111084},{"x":0.6514161229133606,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6514161229133606,0.7701492309570312,0.6623093485832214,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.7701492309570312},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7701492309570312},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7985074520111084},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدها","boundary":[0.5729847550392151,0.7701492309570312,0.6448801755905151,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.7701492309570312},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7701492309570312},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7985074520111084},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5620915293693542,0.7701492309570312,0.5729847550392151,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.7701492309570312},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7701492309570312},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7985074520111084},{"x":0.5119825601577759,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5119825601577759,0.7701492309570312,0.5446622967720032,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.7701492309570312},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7701492309570312},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7985074520111084},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4749455451965332,0.7701492309570312,0.5032680034637451,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.7701492309570312},{"x":0.4618736505508423,"y":0.7701492309570312},{"x":0.4618736505508423,"y":0.7985074520111084},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.38562092185020447,0.7701492309570312,0.4618736505508423,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.7701492309570312},{"x":0.3681917190551758,"y":0.7701492309570312},{"x":0.3681917190551758,"y":0.7985074520111084},{"x":0.35511982440948486,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35511982440948486,0.7701492309570312,0.3681917190551758,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.7701492309570312},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7701492309570312},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7985074520111084},{"x":0.2854030430316925,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاگانی","boundary":[0.2854030430316925,0.7701492309570312,0.3464052379131317,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7701492309570312},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7701492309570312},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7985074520111084},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.2222222238779068,0.7701492309570312,0.27450981736183167,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.7701492309570312},{"x":0.2047930210828781,"y":0.7701492309570312},{"x":0.2047930210828781,"y":0.7985074520111084},{"x":0.15468409657478333,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.15468409657478333,0.7701492309570312,0.2047930210828781,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.7701492309570312},{"x":0.13943354785442352,"y":0.7701492309570312},{"x":0.13943354785442352,"y":0.7985074520111084},{"x":0.12418300658464432,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.12418300658464432,0.7701492309570312,0.13943354785442352,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.8059701323509216},{"x":0.8649237751960754,"y":0.8059701323509216},{"x":0.8649237751960754,"y":0.8343283534049988},{"x":0.8213507533073425,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.8213507533073425,0.8059701323509216,0.8649237751960754,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.8059701323509216},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8059701323509216},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8343283534049988},{"x":0.7494553327560425,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7494553327560425,0.8059701323509216,0.8082788586616516,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.8059701323509216},{"x":0.7407407164573669,"y":0.8059701323509216},{"x":0.7407407164573669,"y":0.8343283534049988},{"x":0.7080609798431396,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7080609798431396,0.8059701323509216,0.7407407164573669,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.8059701323509216},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8059701323509216},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8343283534049988},{"x":0.6753812432289124,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6753812432289124,0.8059701323509216,0.6993464231491089,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.8059701323509216},{"x":0.671023964881897,"y":0.8059701323509216},{"x":0.671023964881897,"y":0.8343283534049988},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.6339869499206543,0.8059701323509216,0.671023964881897,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.8059701323509216},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8059701323509216},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8343283534049988},{"x":0.6209150552749634,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6209150552749634,0.8059701323509216,0.6339869499206543,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.8059701323509216},{"x":0.6187363862991333,"y":0.8059701323509216},{"x":0.6187363862991333,"y":0.8343283534049988},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5969498753547668,0.8059701323509216,0.6187363862991333,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.8059701323509216},{"x":0.5904139280319214,"y":0.8059701323509216},{"x":0.5904139280319214,"y":0.8343283534049988},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5490196347236633,0.8059701323509216,0.5904139280319214,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.8059701323509216},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8059701323509216},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8343283534049988},{"x":0.4945533871650696,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.4945533871650696,0.8059701323509216,0.5359477400779724,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.8059701323509216},{"x":0.48583877086639404,"y":0.8059701323509216},{"x":0.48583877086639404,"y":0.8343283534049988},{"x":0.4727668762207031,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4727668762207031,0.8059701323509216,0.48583877086639404,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.8059701323509216},{"x":0.4618736505508423,"y":0.8059701323509216},{"x":0.4618736505508423,"y":0.8343283534049988},{"x":0.4270152449607849,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.4270152449607849,0.8059701323509216,0.4618736505508423,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.8059701323509216},{"x":0.40305009484291077,"y":0.8059701323509216},{"x":0.40305009484291077,"y":0.8343283534049988},{"x":0.34204792976379395,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.34204792976379395,0.8059701323509216,0.40305009484291077,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.8059701323509216},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8059701323509216},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8343283534049988},{"x":0.2810457646846771,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.2810457646846771,0.8059701323509216,0.3333333432674408,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.8059701323509216},{"x":0.2679738700389862,"y":0.8059701323509216},{"x":0.2679738700389862,"y":0.8343283534049988},{"x":0.22004356980323792,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.22004356980323792,0.8059701323509216,0.2679738700389862,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1416122019290924,"y":0.8059701323509216},{"x":0.20261438190937042,"y":0.8059701323509216},{"x":0.20261438190937042,"y":0.8343283534049988},{"x":0.1416122019290924,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.1416122019290924,0.8059701323509216,0.20261438190937042,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.841791033744812},{"x":0.8671023845672607,"y":0.841791033744812},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8641790747642517},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8641790747642517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8300653696060181,0.841791033744812,0.8671023845672607,0.8641790747642517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.841791033744812},{"x":0.8061001896858215,"y":0.841791033744812},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8656716346740723},{"x":0.7625272274017334,"y":0.8656716346740723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براون","boundary":[0.7625272274017334,0.841791033744812,0.8061001896858215,0.8656716346740723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.841791033744812},{"x":0.7559912800788879,"y":0.841791033744812},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8656716346740723},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8656716346740723}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بلانکه","boundary":[0.6993464231491089,0.841791033744812,0.7559912800788879,0.8656716346740723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.841791033744812},{"x":0.686274528503418,"y":0.841791033744812},{"x":0.686274528503418,"y":0.8656716346740723},{"x":0.6187363862991333,"y":0.8656716346740723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.6187363862991333,0.841791033744812,0.686274528503418,0.8656716346740723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.8432835936546326},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8432835936546326},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8656716346740723},{"x":0.5642701387405396,"y":0.8656716346740723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5642701387405396,0.8432835936546326,0.6078431606292725,0.8656716346740723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.8432835936546326},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8432835936546326},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8656716346740723},{"x":0.514161229133606,"y":0.8656716346740723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.514161229133606,0.8432835936546326,0.5620915293693542,0.8656716346740723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.8432835936546326},{"x":0.514161229133606,"y":0.8432835936546326},{"x":0.514161229133606,"y":0.8656716346740723},{"x":0.5054466128349304,"y":0.8656716346740723}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5054466128349304,0.8432835936546326,0.514161229133606,0.8656716346740723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.8432835936546326},{"x":0.501089334487915,"y":0.8432835936546326},{"x":0.501089334487915,"y":0.8656716346740723},{"x":0.44880175590515137,"y":0.8656716346740723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.44880175590515137,0.8432835936546326,0.501089334487915,0.8656716346740723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.8432835936546326},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8432835936546326},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8656716346740723},{"x":0.37472766637802124,"y":0.8656716346740723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.37472766637802124,0.8432835936546326,0.43355119228363037,0.8656716346740723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.8432835936546326},{"x":0.3660130798816681,"y":0.8432835936546326},{"x":0.3660130798816681,"y":0.8656716346740723},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8656716346740723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.29411765933036804,0.8432835936546326,0.3660130798816681,0.8656716346740723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.8432835936546326},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8432835936546326},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8656716346740723},{"x":0.206971675157547,"y":0.8656716346740723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.206971675157547,0.8432835936546326,0.27450981736183167,0.8656716346740723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18300653994083405,"y":0.8432835936546326},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8432835936546326},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8671641945838928},{"x":0.18300653994083405,"y":0.8671641945838928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.18300653994083405,0.8432835936546326,0.19607843458652496,0.8671641945838928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.8432835936546326},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8432835936546326},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8671641945838928},{"x":0.13507625460624695,"y":0.8671641945838928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.13507625460624695,0.8432835936546326,0.1764705926179886,0.8671641945838928]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.6641790866851807},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6626865863800049},{"x":0.8671023845672607,"y":0.8641790747642517},{"x":0.12418300658464432,"y":0.8671641945838928}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11918300658464431,0.6571790866851807,0.8721023845672607,0.8711790747642517],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/OlnTIyyMZOTNsgeg.jpg","blurred":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/kXoVnUUqmZFSPJkB.jpg","webpSec":"/storage/books/b121bcc01c1034bf/pages/yUaCENXQeClOIPqb-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":670,"margin":[0.0002786440098727191,0.00019895298605534568,0.9980572761949111,0.9986195366318547]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.13731342554092407},{"x":0.8736383318901062,"y":0.13731342554092407},{"x":0.8758170008659363,"y":0.16567164659500122},{"x":0.8322439789772034,"y":0.16567164659500122}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمایش","boundary":[0.8322439789772034,0.13731342554092407,0.8758170008659363,0.16567164659500122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.13731342554092407},{"x":0.812636137008667,"y":0.13731342554092407},{"x":0.812636137008667,"y":0.16567164659500122},{"x":0.8017429113388062,"y":0.16567164659500122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8017429113388062,0.13731342554092407,0.812636137008667,0.16567164659500122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.13731342554092407},{"x":0.7995642423629761,"y":0.13731342554092407},{"x":0.7995642423629761,"y":0.16567164659500122},{"x":0.758169949054718,"y":0.16567164659500122}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.758169949054718,0.13731342554092407,0.7995642423629761,0.16567164659500122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.13880597054958344},{"x":0.7559912800788879,"y":0.13880597054958344},{"x":0.7559912800788879,"y":0.16567164659500122},{"x":0.7450980544090271,"y":0.16567164659500122}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7450980544090271,0.13880597054958344,0.7559912800788879,0.16567164659500122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.13880597054958344},{"x":0.742919385433197,"y":0.13731342554092407},{"x":0.742919385433197,"y":0.16567164659500122},{"x":0.7058823704719543,"y":0.16567164659500122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7058823704719543,0.13880597054958344,0.742919385433197,0.16567164659500122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.13880597054958344},{"x":0.7015250325202942,"y":0.13880597054958344},{"x":0.7015250325202942,"y":0.16567164659500122},{"x":0.6797385811805725,"y":0.16567164659500122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6797385811805725,0.13880597054958344,0.7015250325202942,0.16567164659500122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.13880597054958344},{"x":0.6775599122047424,"y":0.13880597054958344},{"x":0.6797385811805725,"y":0.16567164659500122},{"x":0.6230936646461487,"y":0.1671641767024994}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6230936646461487,0.13880597054958344,0.6797385811805725,0.16567164659500122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.1402985006570816},{"x":0.6122004389762878,"y":0.13880597054958344},{"x":0.6143791079521179,"y":0.1671641767024994},{"x":0.5555555820465088,"y":0.1671641767024994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکند","boundary":[0.5555555820465088,0.1402985006570816,0.6143791079521179,0.1671641767024994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.1402985006570816},{"x":0.5446622967720032,"y":0.1402985006570816},{"x":0.5446622967720032,"y":0.1671641767024994},{"x":0.5337690711021423,"y":0.1671641767024994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5337690711021423,0.1402985006570816,0.5446622967720032,0.1671641767024994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.1402985006570816},{"x":0.5272331237792969,"y":0.1402985006570816},{"x":0.5272331237792969,"y":0.1671641767024994},{"x":0.5076252818107605,"y":0.1671641767024994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5076252818107605,0.1402985006570816,0.5272331237792969,0.1671641767024994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4596949815750122,"y":0.1402985006570816},{"x":0.5032680034637451,"y":0.1402985006570816},{"x":0.5032680034637451,"y":0.1671641767024994},{"x":0.4596949815750122,"y":0.1671641767024994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.4596949815750122,0.1402985006570816,0.5032680034637451,0.1671641767024994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.1402985006570816},{"x":0.44880175590515137,"y":0.1402985006570816},{"x":0.45098039507865906,"y":0.1671641767024994},{"x":0.40305009484291077,"y":0.16865672171115875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.40305009484291077,0.1402985006570816,0.45098039507865906,0.1671641767024994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.1402985006570816},{"x":0.40305009484291077,"y":0.1402985006570816},{"x":0.40305009484291077,"y":0.16865672171115875},{"x":0.3485838770866394,"y":0.16865672171115875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.3485838770866394,0.1402985006570816,0.40305009484291077,0.16865672171115875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.14179104566574097},{"x":0.3485838770866394,"y":0.14179104566574097},{"x":0.3485838770866394,"y":0.16865672171115875},{"x":0.3333333432674408,"y":0.16865672171115875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3333333432674408,0.14179104566574097,0.3485838770866394,0.16865672171115875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.14179104566574097},{"x":0.32244008779525757,"y":0.14179104566574097},{"x":0.32244008779525757,"y":0.16865672171115875},{"x":0.3006536066532135,"y":0.16865672171115875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3006536066532135,0.14179104566574097,0.32244008779525757,0.16865672171115875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.14179104566574097},{"x":0.29629629850387573,"y":0.14179104566574097},{"x":0.29629629850387573,"y":0.16865672171115875},{"x":0.24400871992111206,"y":0.17014925181865692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.24400871992111206,0.14179104566574097,0.29629629850387573,0.16865672171115875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.14179104566574097},{"x":0.23311546444892883,"y":0.14179104566574097},{"x":0.23311546444892883,"y":0.17014925181865692},{"x":0.20043572783470154,"y":0.17014925181865692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.19825707376003265,0.14179104566574097,0.23311546444892883,0.17014925181865692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.14328357577323914},{"x":0.18736383318901062,"y":0.14179104566574097},{"x":0.1895424872636795,"y":0.17014925181865692},{"x":0.13507625460624695,"y":0.17014925181865692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.13289760053157806,0.14328357577323914,0.1895424872636795,0.17014925181865692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.17462687194347382},{"x":0.8779956698417664,"y":0.17462687194347382},{"x":0.8779956698417664,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8148148059844971,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.8148148059844971,0.17462687194347382,0.8779956698417664,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.17462687194347382},{"x":0.8017429113388062,"y":0.17462687194347382},{"x":0.8017429113388062,"y":0.2014925330877304},{"x":0.7538126111030579,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7538126111030579,0.17462687194347382,0.8017429113388062,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.17462687194347382},{"x":0.7407407164573669,"y":0.17462687194347382},{"x":0.7407407164573669,"y":0.2014925330877304},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7189542651176453,0.17462687194347382,0.7407407164573669,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.17611940205097198},{"x":0.7124183177947998,"y":0.17611940205097198},{"x":0.7124183177947998,"y":0.2014925330877304},{"x":0.6688452959060669,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6688452959060669,0.17611940205097198,0.7124183177947998,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.17611940205097198},{"x":0.6535947918891907,"y":0.17462687194347382},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2014925330877304},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.6078431606292725,0.17611940205097198,0.6535947918891907,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5947712659835815,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2014925330877304},{"x":0.5838779807090759,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5838779807090759,0.17611940205097198,0.5947712659835815,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5773420333862305,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5773420333862305,"y":0.2014925330877304},{"x":0.5032680034637451,"y":0.20298507809638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5032680034637451,0.17611940205097198,0.5773420333862305,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.17611940205097198},{"x":0.48583877086639404,"y":0.17611940205097198},{"x":0.48583877086639404,"y":0.20298507809638977},{"x":0.4444444477558136,"y":0.20298507809638977}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4444444477558136,0.17611940205097198,0.48583877086639404,0.20298507809638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.17761194705963135},{"x":0.44008713960647583,"y":0.17761194705963135},{"x":0.44008713960647583,"y":0.20298507809638977},{"x":0.3965141475200653,"y":0.20298507809638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3965141475200653,0.17761194705963135,0.44008713960647583,0.20298507809638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.17761194705963135},{"x":0.3965141475200653,"y":0.17761194705963135},{"x":0.3965141475200653,"y":0.20298507809638977},{"x":0.38562092185020447,"y":0.20298507809638977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38562092185020447,0.17761194705963135,0.3965141475200653,0.20298507809638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.17761194705963135},{"x":0.3812636137008667,"y":0.17761194705963135},{"x":0.3812636137008667,"y":0.20298507809638977},{"x":0.35947713255882263,"y":0.20298507809638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35947713255882263,0.17761194705963135,0.3812636137008667,0.20298507809638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.17761194705963135},{"x":0.35729846358299255,"y":0.17761194705963135},{"x":0.35729846358299255,"y":0.20298507809638977},{"x":0.32244008779525757,"y":0.20298507809638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.32244008779525757,0.17761194705963135,0.35729846358299255,0.20298507809638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.17761194705963135},{"x":0.3159041404724121,"y":0.17761194705963135},{"x":0.3159041404724121,"y":0.20298507809638977},{"x":0.26361656188964844,"y":0.20298507809638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصول","boundary":[0.26361656188964844,0.17761194705963135,0.3159041404724121,0.20298507809638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.17761194705963135},{"x":0.2505446672439575,"y":0.17761194705963135},{"x":0.2505446672439575,"y":0.20447760820388794},{"x":0.21350762248039246,"y":0.20447760820388794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.21350762248039246,0.17761194705963135,0.2505446672439575,0.20447760820388794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.17761194705963135},{"x":0.20043572783470154,"y":0.17761194705963135},{"x":0.20043572783470154,"y":0.20447760820388794},{"x":0.13507625460624695,"y":0.20447760820388794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.13507625460624695,0.17761194705963135,0.20043572783470154,0.20447760820388794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.20895522832870483},{"x":0.8823529481887817,"y":0.20895522832870483},{"x":0.8823529481887817,"y":0.2373134344816208},{"x":0.8322439789772034,"y":0.2373134344816208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8322439789772034,0.20895522832870483,0.8823529481887817,0.2373134344816208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.20895522832870483},{"x":0.8213507533073425,"y":0.20895522832870483},{"x":0.8213507533073425,"y":0.2373134344816208},{"x":0.7995642423629761,"y":0.2373134344816208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7995642423629761,0.20895522832870483,0.8213507533073425,0.2373134344816208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.20895522832870483},{"x":0.7952069640159607,"y":0.20895522832870483},{"x":0.7952069640159607,"y":0.2373134344816208},{"x":0.742919385433197,"y":0.2373134344816208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.742919385433197,0.20895522832870483,0.7952069640159607,0.2373134344816208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.20895522832870483},{"x":0.7363834381103516,"y":0.20895522832870483},{"x":0.7363834381103516,"y":0.2373134344816208},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2373134344816208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7254902124404907,0.20895522832870483,0.7363834381103516,0.2373134344816208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.20895522832870483},{"x":0.7167755961418152,"y":0.20895522832870483},{"x":0.7167755961418152,"y":0.2373134344816208},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2373134344816208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جداول","boundary":[0.6601307392120361,0.20895522832870483,0.7167755961418152,0.2373134344816208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.210447758436203},{"x":0.6514161229133606,"y":0.210447758436203},{"x":0.6514161229133606,"y":0.2373134344816208},{"x":0.6383442282676697,"y":0.2373134344816208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6383442282676697,0.210447758436203,0.6514161229133606,0.2373134344816208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.210447758436203},{"x":0.6361655592918396,"y":0.20895522832870483},{"x":0.6361655592918396,"y":0.2373134344816208},{"x":0.5773420333862305,"y":0.2373134344816208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5773420333862305,0.210447758436203,0.6361655592918396,0.2373134344816208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.210447758436203},{"x":0.5599128603935242,"y":0.210447758436203},{"x":0.5599128603935242,"y":0.2373134344816208},{"x":0.5076252818107605,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرارزش","boundary":[0.5076252818107605,0.210447758436203,0.5599128603935242,0.2373134344816208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.210447758436203},{"x":0.48366013169288635,"y":0.210447758436203},{"x":0.48366013169288635,"y":0.23880596458911896},{"x":0.4422658085823059,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4422658085823059,0.210447758436203,0.48366013169288635,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.210447758436203},{"x":0.429193913936615,"y":0.210447758436203},{"x":0.429193913936615,"y":0.23880596458911896},{"x":0.413943350315094,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.413943350315094,0.210447758436203,0.429193913936615,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.210447758436203},{"x":0.40305009484291077,"y":0.210447758436203},{"x":0.40305009484291077,"y":0.23880596458911896},{"x":0.3681917190551758,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.3681917190551758,0.210447758436203,0.40305009484291077,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.21194030344486237},{"x":0.35729846358299255,"y":0.210447758436203},{"x":0.35729846358299255,"y":0.23880596458911896},{"x":0.29193899035453796,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.29193899035453796,0.21194030344486237,0.35729846358299255,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.21194030344486237},{"x":0.2832244038581848,"y":0.21194030344486237},{"x":0.2832244038581848,"y":0.23880596458911896},{"x":0.2505446672439575,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2505446672439575,0.21194030344486237,0.2832244038581848,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.21194030344486237},{"x":0.2527233064174652,"y":0.21194030344486237},{"x":0.2527233064174652,"y":0.23880596458911896},{"x":0.2396514117717743,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2396514117717743,0.21194030344486237,0.2527233064174652,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.21194030344486237},{"x":0.2374727725982666,"y":0.21194030344486237},{"x":0.2374727725982666,"y":0.23880596458911896},{"x":0.2222222238779068,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2222222238779068,0.21194030344486237,0.2374727725982666,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.21194030344486237},{"x":0.20915032923221588,"y":0.21194030344486237},{"x":0.20915032923221588,"y":0.23880596458911896},{"x":0.1764705926179886,"y":0.23880596458911896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.1764705926179886,0.21194030344486237,0.20915032923221588,0.23880596458911896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.21194030344486237},{"x":0.17211328446865082,"y":0.21194030344486237},{"x":0.17211328446865082,"y":0.24029850959777832},{"x":0.1437908560037613,"y":0.24029850959777832}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.1437908560037613,0.21194030344486237,0.17211328446865082,0.24029850959777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.24925373494625092},{"x":0.8779956698417664,"y":0.24925373494625092},{"x":0.8779956698417664,"y":0.27313432097435},{"x":0.8627451062202454,"y":0.27313432097435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8627451062202454,0.24925373494625092,0.8779956698417664,0.27313432097435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.24925373494625092},{"x":0.8540304899215698,"y":0.24925373494625092},{"x":0.8540304899215698,"y":0.27313432097435},{"x":0.8104575276374817,"y":0.27313432097435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8104575276374817,0.24925373494625092,0.8540304899215698,0.27313432097435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.24925373494625092},{"x":0.8061001896858215,"y":0.24925373494625092},{"x":0.8061001896858215,"y":0.27313432097435},{"x":0.758169949054718,"y":0.27313432097435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.758169949054718,0.24925373494625092,0.8061001896858215,0.27313432097435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.24776118993759155},{"x":0.7407407164573669,"y":0.24925373494625092},{"x":0.7407407164573669,"y":0.27313432097435},{"x":0.6688452959060669,"y":0.2716417908668518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.6688452959060669,0.24776118993759155,0.7407407164573669,0.27313432097435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.24776118993759155},{"x":0.655773401260376,"y":0.24776118993759155},{"x":0.655773401260376,"y":0.2716417908668518},{"x":0.6100217700004578,"y":0.2716417908668518}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردند","boundary":[0.6100217700004578,0.24776118993759155,0.655773401260376,0.2716417908668518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.24776118993759155},{"x":0.6100217700004578,"y":0.24776118993759155},{"x":0.6100217700004578,"y":0.2716417908668518},{"x":0.5991285443305969,"y":0.2716417908668518}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5991285443305969,0.24776118993759155,0.6100217700004578,0.2716417908668518]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.1402985006570816},{"x":0.8801742792129517,"y":0.13731342554092407},{"x":0.8823529481887817,"y":0.27313432097435},{"x":0.13507625460624695,"y":0.2761194109916687}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12789760053157806,0.1332985006570816,0.8873529481887817,0.28013432097435],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.28358209133148193},{"x":0.8453159332275391,"y":0.28358209133148193},{"x":0.8453159332275391,"y":0.30895522236824036},{"x":0.8235294222831726,"y":0.30895522236824036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8235294222831726,0.28358209133148193,0.8453159332275391,0.30895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.28358209133148193},{"x":0.812636137008667,"y":0.28358209133148193},{"x":0.812636137008667,"y":0.30895522236824036},{"x":0.7821350693702698,"y":0.30895522236824036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7821350693702698,0.28358209133148193,0.812636137008667,0.30895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.28358209133148193},{"x":0.7690631747245789,"y":0.28358209133148193},{"x":0.7690631747245789,"y":0.30895522236824036},{"x":0.7342047691345215,"y":0.30895522236824036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.7342047691345215,0.28358209133148193,0.7690631747245789,0.30895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.28358209133148193},{"x":0.7254902124404907,"y":0.28358209133148193},{"x":0.7254902124404907,"y":0.30895522236824036},{"x":0.6840958595275879,"y":0.30895522236824036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.6840958595275879,0.28358209133148193,0.7254902124404907,0.30895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.2850746214389801},{"x":0.673202633857727,"y":0.2850746214389801},{"x":0.673202633857727,"y":0.30895522236824036},{"x":0.6361655592918396,"y":0.30895522236824036}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6361655592918396,0.2850746214389801,0.673202633857727,0.30895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.2850746214389801},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2850746214389801},{"x":0.6339869499206543,"y":0.30895522236824036},{"x":0.5904139280319214,"y":0.30895522236824036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5904139280319214,0.2850746214389801,0.6339869499206543,0.30895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.2850746214389801},{"x":0.5795207023620605,"y":0.2850746214389801},{"x":0.5795207023620605,"y":0.30895522236824036},{"x":0.5642701387405396,"y":0.30895522236824036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5642701387405396,0.2850746214389801,0.5795207023620605,0.30895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.2850746214389801},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2850746214389801},{"x":0.5555555820465088,"y":0.30895522236824036},{"x":0.514161229133606,"y":0.30895522236824036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.514161229133606,0.2850746214389801,0.5555555820465088,0.30895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.2850746214389801},{"x":0.501089334487915,"y":0.2850746214389801},{"x":0.501089334487915,"y":0.3104477524757385},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4575163424015045,0.2850746214389801,0.501089334487915,0.3104477524757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.2850746214389801},{"x":0.4618736505508423,"y":0.2850746214389801},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3104477524757385},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45098039507865906,0.2850746214389801,0.4618736505508423,0.3104477524757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.2850746214389801},{"x":0.4422658085823059,"y":0.2850746214389801},{"x":0.4422658085823059,"y":0.3104477524757385},{"x":0.3943355083465576,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.3943355083465576,0.2850746214389801,0.4422658085823059,0.3104477524757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.28656715154647827},{"x":0.3812636137008667,"y":0.2850746214389801},{"x":0.3812636137008667,"y":0.3104477524757385},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3202614486217499,0.28656715154647827,0.3812636137008667,0.3104477524757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.28656715154647827},{"x":0.31154683232307434,"y":0.28656715154647827},{"x":0.31154683232307434,"y":0.3104477524757385},{"x":0.3028322458267212,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3028322458267212,0.28656715154647827,0.31154683232307434,0.3104477524757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.28656715154647827},{"x":0.29193899035453796,"y":0.28656715154647827},{"x":0.29193899035453796,"y":0.3104477524757385},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.2549019753932953,0.28656715154647827,0.29193899035453796,0.3104477524757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.28656715154647827},{"x":0.2374727725982666,"y":0.28656715154647827},{"x":0.2374727725982666,"y":0.3104477524757385},{"x":0.21132898330688477,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21132898330688477,0.28656715154647827,0.2374727725982666,0.3104477524757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.28656715154647827},{"x":0.20261438190937042,"y":0.28656715154647827},{"x":0.20261438190937042,"y":0.3104477524757385},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.1568627506494522,0.28656715154647827,0.20261438190937042,0.3104477524757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.28656715154647827},{"x":0.15250544250011444,"y":0.28656715154647827},{"x":0.15250544250011444,"y":0.3104477524757385},{"x":0.13289760053157806,"y":0.3104477524757385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.13289760053157806,0.28656715154647827,0.15250544250011444,0.3104477524757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.3208955228328705},{"x":0.8736383318901062,"y":0.3208955228328705},{"x":0.8736383318901062,"y":0.34477612376213074},{"x":0.8169934749603271,"y":0.34477612376213074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.8169934749603271,0.3208955228328705,0.8736383318901062,0.34477612376213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.3208955228328705},{"x":0.8082788586616516,"y":0.3208955228328705},{"x":0.8082788586616516,"y":0.34477612376213074},{"x":0.7690631747245789,"y":0.34477612376213074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7690631747245789,0.3208955228328705,0.8082788586616516,0.34477612376213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.3208955228328705},{"x":0.7625272274017334,"y":0.3208955228328705},{"x":0.7625272274017334,"y":0.34477612376213074},{"x":0.7516340017318726,"y":0.34477612376213074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7516340017318726,0.3208955228328705,0.7625272274017334,0.34477612376213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3208955228328705},{"x":0.742919385433197,"y":0.3208955228328705},{"x":0.742919385433197,"y":0.34477612376213074},{"x":0.686274528503418,"y":0.34477612376213074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.686274528503418,0.3208955228328705,0.742919385433197,0.34477612376213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.32238805294036865},{"x":0.6688452959060669,"y":0.32238805294036865},{"x":0.6688452959060669,"y":0.3462686538696289},{"x":0.6296296119689941,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.6296296119689941,0.32238805294036865,0.6688452959060669,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.32238805294036865},{"x":0.6143791079521179,"y":0.32238805294036865},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3462686538696289},{"x":0.5838779807090759,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5838779807090759,0.32238805294036865,0.6143791079521179,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.32238805294036865},{"x":0.5773420333862305,"y":0.32238805294036865},{"x":0.5773420333862305,"y":0.3462686538696289},{"x":0.5533769130706787,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5533769130706787,0.32238805294036865,0.5773420333862305,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.32238805294036865},{"x":0.5315904021263123,"y":0.32238805294036865},{"x":0.5315904021263123,"y":0.3462686538696289},{"x":0.4749455451965332,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.4749455451965332,0.32238805294036865,0.5315904021263123,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.32238805294036865},{"x":0.4618736505508423,"y":0.32238805294036865},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3462686538696289},{"x":0.4422658085823059,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4422658085823059,0.32238805294036865,0.4618736505508423,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.32238805294036865},{"x":0.43572986125946045,"y":0.32238805294036865},{"x":0.43572986125946045,"y":0.3462686538696289},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4117647111415863,0.32238805294036865,0.43572986125946045,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.32238805294036865},{"x":0.3943355083465576,"y":0.32238805294036865},{"x":0.3943355083465576,"y":0.3462686538696289},{"x":0.3616557717323303,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.3616557717323303,0.32238805294036865,0.3943355083465576,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.32238805294036865},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32238805294036865},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3462686538696289},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3333333432674408,0.32238805294036865,0.3529411852359772,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.32238805294036865},{"x":0.32679739594459534,"y":0.32238805294036865},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3462686538696289},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشتارها","boundary":[0.24836601316928864,0.32238805294036865,0.32679739594459534,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.32238805294036865},{"x":0.24183006584644318,"y":0.32238805294036865},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3462686538696289},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.19607843458652496,0.32238805294036865,0.24183006584644318,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.3238805830478668},{"x":0.1917211264371872,"y":0.3238805830478668},{"x":0.1917211264371872,"y":0.3462686538696289},{"x":0.14814814925193787,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.14814814925193787,0.3238805830478668,0.1917211264371872,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.3238805830478668},{"x":0.1437908560037613,"y":0.3238805830478668},{"x":0.1437908560037613,"y":0.3462686538696289},{"x":0.13507625460624695,"y":0.3462686538696289}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13507625460624695,0.3238805830478668,0.1437908560037613,0.3462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.35373133420944214},{"x":0.8758170008659363,"y":0.35373133420944214},{"x":0.8758170008659363,"y":0.3805970251560211},{"x":0.8344226479530334,"y":0.3805970251560211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.8344226479530334,0.35373133420944214,0.8758170008659363,0.3805970251560211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.3552238941192627},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3552238941192627},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3820895552635193},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3820895552635193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7712418437004089,0.3552238941192627,0.8235294222831726,0.3820895552635193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.3552238941192627},{"x":0.7690631747245789,"y":0.3552238941192627},{"x":0.7690631747245789,"y":0.3820895552635193},{"x":0.758169949054718,"y":0.3820895552635193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.758169949054718,0.3552238941192627,0.7690631747245789,0.3820895552635193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.3552238941192627},{"x":0.7559912800788879,"y":0.35373133420944214},{"x":0.7559912800788879,"y":0.3820895552635193},{"x":0.6514161229133606,"y":0.3820895552635193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.6514161229133606,0.3552238941192627,0.7559912800788879,0.3820895552635193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.3552238941192627},{"x":0.6448801755905151,"y":0.3552238941192627},{"x":0.6448801755905151,"y":0.3820895552635193},{"x":0.6165577173233032,"y":0.3820895552635193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6165577173233032,0.3552238941192627,0.6448801755905151,0.3820895552635193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.3552238941192627},{"x":0.6056644916534424,"y":0.3552238941192627},{"x":0.6056644916534424,"y":0.3820895552635193},{"x":0.5729847550392151,"y":0.3820895552635193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5729847550392151,0.3552238941192627,0.6056644916534424,0.3820895552635193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3552238941192627},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3552238941192627},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3820895552635193},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3820895552635193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5555555820465088,0.3552238941192627,0.5686274766921997,0.3820895552635193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.3552238941192627},{"x":0.5381263494491577,"y":0.3552238941192627},{"x":0.5381263494491577,"y":0.38358208537101746},{"x":0.4901960790157318,"y":0.38358208537101746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.4901960790157318,0.3552238941192627,0.5381263494491577,0.38358208537101746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.3552238941192627},{"x":0.48148149251937866,"y":0.3552238941192627},{"x":0.48148149251937866,"y":0.38358208537101746},{"x":0.45098039507865906,"y":0.38358208537101746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.45098039507865906,0.3552238941192627,0.48148149251937866,0.38358208537101746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.3552238941192627},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3552238941192627},{"x":0.43790850043296814,"y":0.38358208537101746},{"x":0.40522876381874084,"y":0.38358208537101746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.40522876381874084,0.3552238941192627,0.43790850043296814,0.38358208537101746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.35671642422676086},{"x":0.40305009484291077,"y":0.35671642422676086},{"x":0.40305009484291077,"y":0.38358208537101746},{"x":0.3921568691730499,"y":0.38358208537101746}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3921568691730499,0.35671642422676086,0.40305009484291077,0.38358208537101746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.35671642422676086},{"x":0.38562092185020447,"y":0.35671642422676086},{"x":0.38562092185020447,"y":0.38358208537101746},{"x":0.3485838770866394,"y":0.38358208537101746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.3485838770866394,0.35671642422676086,0.38562092185020447,0.38358208537101746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.35671642422676086},{"x":0.3464052379131317,"y":0.35671642422676086},{"x":0.3464052379131317,"y":0.38358208537101746},{"x":0.30936819314956665,"y":0.38358208537101746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.30936819314956665,0.35671642422676086,0.3464052379131317,0.38358208537101746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2832244038581848,"y":0.35671642422676086},{"x":0.29629629850387573,"y":0.35671642422676086},{"x":0.29629629850387573,"y":0.38358208537101746},{"x":0.2832244038581848,"y":0.38358208537101746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2832244038581848,0.35671642422676086,0.29629629850387573,0.38358208537101746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.35671642422676086},{"x":0.27886709570884705,"y":0.35671642422676086},{"x":0.27886709570884705,"y":0.38358208537101746},{"x":0.26361656188964844,"y":0.38358208537101746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26361656188964844,0.35671642422676086,0.27886709570884705,0.38358208537101746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.35671642422676086},{"x":0.2505446672439575,"y":0.35671642422676086},{"x":0.2505446672439575,"y":0.38358208537101746},{"x":0.20043572783470154,"y":0.38358208537101746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.20043572783470154,0.35671642422676086,0.2505446672439575,0.38358208537101746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1416122019290924,"y":0.35671642422676086},{"x":0.19607843458652496,"y":0.35671642422676086},{"x":0.19607843458652496,"y":0.38358208537101746},{"x":0.1416122019290924,"y":0.38358208537101746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.1416122019290924,0.35671642422676086,0.19607843458652496,0.38358208537101746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3910447657108307},{"x":0.8758170008659363,"y":0.3910447657108307},{"x":0.8758170008659363,"y":0.41791045665740967},{"x":0.8235294222831726,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.8235294222831726,0.3910447657108307,0.8758170008659363,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.3910447657108307},{"x":0.8082788586616516,"y":0.3910447657108307},{"x":0.8082788586616516,"y":0.41791045665740967},{"x":0.742919385433197,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگزیده","boundary":[0.742919385433197,0.3910447657108307,0.8082788586616516,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.3910447657108307},{"x":0.742919385433197,"y":0.3910447657108307},{"x":0.742919385433197,"y":0.41791045665740967},{"x":0.7211328744888306,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7211328744888306,0.3910447657108307,0.742919385433197,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7080609798431396,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7080609798431396,"y":0.41791045665740967},{"x":0.686274528503418,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.686274528503418,0.3910447657108307,0.7080609798431396,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.3910447657108307},{"x":0.6819171905517578,"y":0.3910447657108307},{"x":0.6819171905517578,"y":0.41791045665740967},{"x":0.6601307392120361,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6601307392120361,0.3910447657108307,0.6819171905517578,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.39253732562065125},{"x":0.6514161229133606,"y":0.39253732562065125},{"x":0.6514161229133606,"y":0.41791045665740967},{"x":0.6034858226776123,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.6034858226776123,0.39253732562065125,0.6514161229133606,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.39253732562065125},{"x":0.5904139280319214,"y":0.39253732562065125},{"x":0.5904139280319214,"y":0.41791045665740967},{"x":0.5446622967720032,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.5446622967720032,0.39253732562065125,0.5904139280319214,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.39253732562065125},{"x":0.5272331237792969,"y":0.3910447657108307},{"x":0.5272331237792969,"y":0.41791045665740967},{"x":0.4422658085823059,"y":0.41940298676490784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.4422658085823059,0.39253732562065125,0.5272331237792969,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.39253732562065125},{"x":0.43355119228363037,"y":0.39253732562065125},{"x":0.43355119228363037,"y":0.41940298676490784},{"x":0.413943350315094,"y":0.41940298676490784}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.413943350315094,0.39253732562065125,0.43355119228363037,0.41940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.39253732562065125},{"x":0.413943350315094,"y":0.39253732562065125},{"x":0.413943350315094,"y":0.41940298676490784},{"x":0.3681917190551758,"y":0.41940298676490784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دچار","boundary":[0.3681917190551758,0.39253732562065125,0.413943350315094,0.41940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.39253732562065125},{"x":0.35729846358299255,"y":0.39253732562065125},{"x":0.35729846358299255,"y":0.41940298676490784},{"x":0.27450981736183167,"y":0.41940298676490784}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سردرگمی","boundary":[0.27450981736183167,0.39253732562065125,0.35729846358299255,0.41940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.39253732562065125},{"x":0.25925925374031067,"y":0.39253732562065125},{"x":0.25925925374031067,"y":0.41940298676490784},{"x":0.19607843458652496,"y":0.41940298676490784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.19607843458652496,0.39253732562065125,0.25925925374031067,0.41940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.39253732562065125},{"x":0.19389978051185608,"y":0.39253732562065125},{"x":0.19389978051185608,"y":0.41940298676490784},{"x":0.15032680332660675,"y":0.41940298676490784}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.15032680332660675,0.39253732562065125,0.19389978051185608,0.41940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.39253732562065125},{"x":0.1437908560037613,"y":0.39253732562065125},{"x":0.1437908560037613,"y":0.41940298676490784},{"x":0.13289760053157806,"y":0.41940298676490784}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13289760053157806,0.39253732562065125,0.1437908560037613,0.41940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.42835819721221924},{"x":0.8779956698417664,"y":0.42835819721221924},{"x":0.8779956698417664,"y":0.45373135805130005},{"x":0.8148148059844971,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.8148148059844971,0.42835819721221924,0.8779956698417664,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.42835819721221924},{"x":0.8039215803146362,"y":0.42835819721221924},{"x":0.8039215803146362,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7843137383460999,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7843137383460999,0.42835819721221924,0.8039215803146362,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.42835819721221924},{"x":0.7777777910232544,"y":0.42835819721221924},{"x":0.7777777910232544,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7233115434646606,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7233115434646606,0.42835819721221924,0.7777777910232544,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.42835819721221924},{"x":0.7145969271659851,"y":0.42835819721221924},{"x":0.7145969271659851,"y":0.45373135805130005},{"x":0.6318082809448242,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکنواختی","boundary":[0.6318082809448242,0.42835819721221924,0.7145969271659851,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.42835819721221924},{"x":0.6143791079521179,"y":0.42835819721221924},{"x":0.6143791079521179,"y":0.45373135805130005},{"x":0.5925925970077515,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5925925970077515,0.42835819721221924,0.6143791079521179,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.4298507571220398},{"x":0.586056649684906,"y":0.4298507571220398},{"x":0.586056649684906,"y":0.4552238881587982},{"x":0.5337690711021423,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.5337690711021423,0.4298507571220398,0.586056649684906,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.4298507571220398},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4298507571220398},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4552238881587982},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.48366013169288635,0.4298507571220398,0.5228758454322815,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.4298507571220398},{"x":0.48148149251937866,"y":0.4298507571220398},{"x":0.48148149251937866,"y":0.4552238881587982},{"x":0.4553377032279968,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4553377032279968,0.4298507571220398,0.48148149251937866,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.4298507571220398},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4298507571220398},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4552238881587982},{"x":0.413943350315094,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.413943350315094,0.4298507571220398,0.44008713960647583,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.363834410905838,"y":0.4298507571220398},{"x":0.3965141475200653,"y":0.4298507571220398},{"x":0.3965141475200653,"y":0.4552238881587982},{"x":0.363834410905838,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.363834410905838,0.4298507571220398,0.3965141475200653,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.4298507571220398},{"x":0.3616557717323303,"y":0.4298507571220398},{"x":0.3616557717323303,"y":0.4552238881587982},{"x":0.3180827796459198,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.3180827796459198,0.4298507571220398,0.3616557717323303,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.4298507571220398},{"x":0.2984749376773834,"y":0.4298507571220398},{"x":0.2984749376773834,"y":0.4552238881587982},{"x":0.23311546444892883,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.23311546444892883,0.4298507571220398,0.2984749376773834,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.4298507571220398},{"x":0.23093682527542114,"y":0.4298507571220398},{"x":0.23093682527542114,"y":0.4552238881587982},{"x":0.18518517911434174,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.18518517911434174,0.4298507571220398,0.23093682527542114,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.4298507571220398},{"x":0.16993464529514313,"y":0.4298507571220398},{"x":0.16993464529514313,"y":0.4552238881587982},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.1568627506494522,0.4298507571220398,0.16993464529514313,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.4298507571220398},{"x":0.15250544250011444,"y":0.4298507571220398},{"x":0.15250544250011444,"y":0.4552238881587982},{"x":0.13725490868091583,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.13725490868091583,0.4298507571220398,0.15250544250011444,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.4641790986061096},{"x":0.8801742792129517,"y":0.4641790986061096},{"x":0.8801742792129517,"y":0.48955222964286804},{"x":0.812636137008667,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.812636137008667,0.4641790986061096,0.8801742792129517,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.4641790986061096},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4641790986061096},{"x":0.8039215803146362,"y":0.48955222964286804},{"x":0.7908496856689453,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7908496856689453,0.4641790986061096,0.8039215803146362,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4641790986061096},{"x":0.7799564003944397,"y":0.4641790986061096},{"x":0.7799564003944397,"y":0.48955222964286804},{"x":0.7450980544090271,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7450980544090271,0.4641790986061096,0.7799564003944397,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4641790986061096},{"x":0.742919385433197,"y":0.4641790986061096},{"x":0.742919385433197,"y":0.4910447895526886},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7058823704719543,0.4641790986061096,0.742919385433197,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.4656716287136078},{"x":0.7015250325202942,"y":0.4656716287136078},{"x":0.7015250325202942,"y":0.4910447895526886},{"x":0.6427015066146851,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6427015066146851,0.4656716287136078,0.7015250325202942,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.4656716287136078},{"x":0.6296296119689941,"y":0.4656716287136078},{"x":0.6296296119689941,"y":0.4910447895526886},{"x":0.570806086063385,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.570806086063385,0.4656716287136078,0.6296296119689941,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4656716287136078},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4656716287136078},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4910447895526886},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5490196347236633,0.4656716287136078,0.5577341914176941,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.4656716287136078},{"x":0.5468409657478333,"y":0.4656716287136078},{"x":0.5468409657478333,"y":0.4910447895526886},{"x":0.48583877086639404,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.48583877086639404,0.4656716287136078,0.5468409657478333,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.4656716287136078},{"x":0.48148149251937866,"y":0.4656716287136078},{"x":0.48148149251937866,"y":0.4910447895526886},{"x":0.4466230869293213,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4466230869293213,0.4656716287136078,0.48148149251937866,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.4656716287136078},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4656716287136078},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4910447895526886},{"x":0.429193913936615,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.429193913936615,0.4656716287136078,0.44008713960647583,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.4656716287136078},{"x":0.42265796661376953,"y":0.4656716287136078},{"x":0.42265796661376953,"y":0.4910447895526886},{"x":0.3485838770866394,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.3485838770866394,0.4656716287136078,0.42265796661376953,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.4656716287136078},{"x":0.3311546742916107,"y":0.4656716287136078},{"x":0.3311546742916107,"y":0.4910447895526886},{"x":0.27668845653533936,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۱","boundary":[0.27668845653533936,0.4656716287136078,0.3311546742916107,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.4656716287136078},{"x":0.27886709570884705,"y":0.4656716287136078},{"x":0.27886709570884705,"y":0.4910447895526886},{"x":0.2679738700389862,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2679738700389862,0.4656716287136078,0.27886709570884705,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.4656716287136078},{"x":0.257080614566803,"y":0.4656716287136078},{"x":0.257080614566803,"y":0.4910447895526886},{"x":0.24400871992111206,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.24400871992111206,0.4656716287136078,0.257080614566803,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.4656716287136078},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4656716287136078},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49253731966018677},{"x":0.206971675157547,"y":0.49253731966018677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.206971675157547,0.4656716287136078,0.23529411852359772,0.49253731966018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1416122019290924,"y":0.46716418862342834},{"x":0.19825707376003265,"y":0.46716418862342834},{"x":0.19825707376003265,"y":0.49253731966018677},{"x":0.1416122019290924,"y":0.49253731966018677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.1416122019290924,0.46716418862342834,0.19825707376003265,0.49253731966018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.49701493978500366},{"x":0.8801742792129517,"y":0.49701493978500366},{"x":0.8801742792129517,"y":0.5238806009292603},{"x":0.8409585952758789,"y":0.5238806009292603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8409585952758789,0.49701493978500366,0.8801742792129517,0.5238806009292603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.49701493978500366},{"x":0.8366013169288635,"y":0.49701493978500366},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5238806009292603},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5238806009292603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8082788586616516,0.49701493978500366,0.8366013169288635,0.5238806009292603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7952069640159607,"y":0.49701493978500366},{"x":0.7952069640159607,"y":0.5238806009292603},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5238806009292603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.7450980544090271,0.49850746989250183,0.7952069640159607,0.5238806009292603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7298474907875061,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5238806009292603},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5253731608390808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6775599122047424,0.49850746989250183,0.7298474907875061,0.5238806009292603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6644880175590515,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5253731608390808},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5253731608390808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسبی","boundary":[0.6056644916534424,0.49850746989250183,0.6644880175590515,0.5253731608390808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5925925970077515,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5253731608390808},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5253731608390808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5577341914176941,0.49850746989250183,0.5925925970077515,0.5253731608390808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.5},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5253731608390808},{"x":0.5119825601577759,"y":0.5253731608390808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5119825601577759,0.5,0.5468409657478333,0.5253731608390808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5},{"x":0.5098039507865906,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5253731608390808},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5268656611442566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.45098039507865906,0.5,0.5098039507865906,0.5253731608390808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.5},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5268656611442566},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5268656611442566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.3921568691730499,0.5,0.43790850043296814,0.5268656611442566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.363834410905838,"y":0.5},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5268656611442566},{"x":0.363834410905838,"y":0.5268656611442566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.363834410905838,0.5,0.38562092185020447,0.5268656611442566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.5},{"x":0.3616557717323303,"y":0.5},{"x":0.3616557717323303,"y":0.5268656611442566},{"x":0.34204792976379395,"y":0.5268656611442566}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34204792976379395,0.5,0.3616557717323303,0.5268656611442566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.5},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5268656611442566},{"x":0.27668845653533936,"y":0.5268656611442566}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.27668845653533936,0.5,0.3333333432674408,0.5268656611442566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.5},{"x":0.26361656188964844,"y":0.5},{"x":0.26361656188964844,"y":0.5268656611442566},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5268656611442566}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.22875817120075226,0.5,0.26361656188964844,0.5268656611442566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1917211264371872,"y":0.5014925599098206},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5014925599098206},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5268656611442566},{"x":0.1917211264371872,"y":0.5268656611442566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.1917211264371872,0.5014925599098206,0.22875817120075226,0.5268656611442566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.5014925599098206},{"x":0.19389978051185608,"y":0.5014925599098206},{"x":0.19389978051185608,"y":0.5268656611442566},{"x":0.17211328446865082,"y":0.5268656611442566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.17211328446865082,0.5014925599098206,0.19389978051185608,0.5268656611442566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.5014925599098206},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5014925599098206},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5283582210540771},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5283582210540771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.13725490868091583,0.5014925599098206,0.1590413898229599,0.5283582210540771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.532835841178894},{"x":0.8779956698417664,"y":0.5313432812690735},{"x":0.8779956698417664,"y":0.5582089424133301},{"x":0.8409585952758789,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.8409585952758789,0.532835841178894,0.8779956698417664,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.532835841178894},{"x":0.8300653696060181,"y":0.532835841178894},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5582089424133301},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5582089424133301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7908496856689453,0.532835841178894,0.8300653696060181,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.532835841178894},{"x":0.7734204530715942,"y":0.532835841178894},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5582089424133301},{"x":0.7015250325202942,"y":0.5597015023231506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.6993464231491089,0.532835841178894,0.7734204530715942,0.5582089424133301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.5343283414840698},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5343283414840698},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5597015023231506},{"x":0.6753812432289124,"y":0.5597015023231506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.673202633857727,0.5343283414840698,0.6840958595275879,0.5597015023231506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5343283414840698},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5343283414840698},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5597015023231506},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5597015023231506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.6143791079521179,0.5343283414840698,0.6644880175590515,0.5597015023231506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.5343283414840698},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5343283414840698},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5597015023231506},{"x":0.5642701387405396,"y":0.5597015023231506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5642701387405396,0.5343283414840698,0.6078431606292725,0.5597015023231506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.5358209013938904},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5343283414840698},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5597015023231506},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5611940026283264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5185185074806213,0.5358209013938904,0.5577341914176941,0.5597015023231506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.5358209013938904},{"x":0.5119825601577759,"y":0.5358209013938904},{"x":0.5119825601577759,"y":0.5611940026283264},{"x":0.501089334487915,"y":0.5611940026283264}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.501089334487915,0.5358209013938904,0.5119825601577759,0.5611940026283264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.5358209013938904},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5358209013938904},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5611940026283264},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5611940026283264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4749455451965332,0.5358209013938904,0.49673202633857727,0.5611940026283264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.5358209013938904},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5358209013938904},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5611940026283264},{"x":0.4422658085823059,"y":0.5611940026283264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4422658085823059,0.5358209013938904,0.46840959787368774,0.5611940026283264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5358209013938904},{"x":0.43572986125946045,"y":0.5358209013938904},{"x":0.43572986125946045,"y":0.5611940026283264},{"x":0.3529411852359772,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.3529411852359772,0.5358209013938904,0.43572986125946045,0.5611940026283264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.5373134613037109},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5358209013938904},{"x":0.3464052379131317,"y":0.562686562538147},{"x":0.29193899035453796,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.29193899035453796,0.5373134613037109,0.3464052379131317,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723311483860016,"y":0.5373134613037109},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5373134613037109},{"x":0.2854030430316925,"y":0.562686562538147},{"x":0.2723311483860016,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.2723311483860016,0.5373134613037109,0.2854030430316925,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5373134613037109},{"x":0.26361656188964844,"y":0.5373134613037109},{"x":0.26579520106315613,"y":0.562686562538147},{"x":0.21132898330688477,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.20915032923221588,0.5373134613037109,0.26579520106315613,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.5388059616088867},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5373134613037109},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5641791224479675},{"x":0.14814814925193787,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.14596949517726898,0.5388059616088867,0.1895424872636795,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.5701492428779602},{"x":0.8758170008659363,"y":0.5686567425727844},{"x":0.8758170008659363,"y":0.5940298438072205},{"x":0.8191720843315125,"y":0.5940298438072205}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.8191720843315125,0.5701492428779602,0.8758170008659363,0.5940298438072205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.5701492428779602},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5701492428779602},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5940298438072205},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5940298438072205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7908496856689453,0.5701492428779602,0.8061001896858215,0.5940298438072205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.5701492428779602},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5701492428779602},{"x":0.7821350693702698,"y":0.595522403717041},{"x":0.7625272274017334,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7603485584259033,0.5701492428779602,0.7821350693702698,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.5701492428779602},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5701492428779602},{"x":0.7559912800788879,"y":0.595522403717041},{"x":0.6840958595275879,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6819171905517578,0.5701492428779602,0.7559912800788879,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5716418027877808},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5716418027877808},{"x":0.6688452959060669,"y":0.595522403717041},{"x":0.655773401260376,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6535947918891907,0.5716418027877808,0.6688452959060669,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.5716418027877808},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5716418027877808},{"x":0.6470588445663452,"y":0.595522403717041},{"x":0.601307213306427,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الفبای","boundary":[0.5991285443305969,0.5716418027877808,0.6470588445663452,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381263494491577,"y":0.5716418027877808},{"x":0.5729847550392151,"y":0.5716418027877808},{"x":0.5729847550392151,"y":0.595522403717041},{"x":0.5381263494491577,"y":0.5970149040222168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لاتین","boundary":[0.5381263494491577,0.5716418027877808,0.5729847550392151,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.5731343030929565},{"x":0.5272331237792969,"y":0.5731343030929565},{"x":0.5272331237792969,"y":0.5970149040222168},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5970149040222168}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قید","boundary":[0.501089334487915,0.5731343030929565,0.5272331237792969,0.5970149040222168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5731343030929565},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5716418027877808},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5970149040222168},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5970149040222168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4444444477558136,0.5731343030929565,0.4901960790157318,0.5970149040222168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.5731343030929565},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5731343030929565},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5970149040222168},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5970149040222168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43790850043296814,0.5731343030929565,0.44880175590515137,0.5970149040222168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.5731343030929565},{"x":0.43355119228363037,"y":0.5731343030929565},{"x":0.43572986125946045,"y":0.5985074639320374},{"x":0.363834410905838,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.3616557717323303,0.5731343030929565,0.43572986125946045,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.5731343030929565},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5731343030929565},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5985074639320374},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.3159041404724121,0.5731343030929565,0.3507625162601471,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.5746268630027771},{"x":0.30936819314956665,"y":0.5731343030929565},{"x":0.31154683232307434,"y":0.5985074639320374},{"x":0.24618735909461975,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.24618735909461975,0.5746268630027771,0.31154683232307434,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.5746268630027771},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5746268630027771},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5985074639320374},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22004356980323792,0.5746268630027771,0.23093682527542114,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.5746268630027771},{"x":0.21786493062973022,"y":0.5746268630027771},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6000000238418579},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.14596949517726898,0.5746268630027771,0.21786493062973022,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.6074627041816711},{"x":0.8758170008659363,"y":0.6074627041816711},{"x":0.8758170008659363,"y":0.6328358054161072},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6328358054161072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.7952069640159607,0.6074627041816711,0.8758170008659363,0.6328358054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.6074627041816711},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6074627041816711},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6328358054161072},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6328358054161072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامشهور","boundary":[0.7037037014961243,0.6074627041816711,0.7777777910232544,0.6328358054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.6074627041816711},{"x":0.6971677541732788,"y":0.6074627041816711},{"x":0.6971677541732788,"y":0.6328358054161072},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6328358054161072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6753812432289124,0.6074627041816711,0.6971677541732788,0.6328358054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.6074627041816711},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6074627041816711},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6328358054161072},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6328358054161072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6535947918891907,0.6074627041816711,0.6666666865348816,0.6328358054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.6074627041816711},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6074627041816711},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6328358054161072},{"x":0.5969498753547668,"y":0.6328358054161072}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لاتین","boundary":[0.5969498753547668,0.6074627041816711,0.6383442282676697,0.6328358054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.6074627041816711},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6074627041816711},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6328358054161072},{"x":0.5315904021263123,"y":0.6328358054161072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5315904021263123,0.6074627041816711,0.5882353186607361,0.6328358054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.6074627041816711},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6074627041816711},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6328358054161072},{"x":0.4727668762207031,"y":0.6328358054161072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.4727668762207031,0.6074627041816711,0.5185185074806213,0.6328358054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.6074627041816711},{"x":0.46623092889785767,"y":0.6074627041816711},{"x":0.46623092889785767,"y":0.6328358054161072},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6328358054161072}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.41830065846443176,0.6074627041816711,0.46623092889785767,0.6328358054161072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.6074627041816711},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6074627041816711},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6328358054161072},{"x":0.40740740299224854,"y":0.6328358054161072}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40740740299224854,0.6074627041816711,0.41830065846443176,0.6328358054161072]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.28656715154647827},{"x":0.8779956698417664,"y":0.28358209133148193},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6328358054161072},{"x":0.13507625460624695,"y":0.6373134255409241}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12789760053157806,0.27956715154647827,0.8873529481887817,0.6398358054161072],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.641791045665741},{"x":0.8474945425987244,"y":0.641791045665741},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6686567068099976},{"x":0.827886700630188,"y":0.6686567068099976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.827886700630188,0.641791045665741,0.8474945425987244,0.6686567068099976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.641791045665741},{"x":0.8191720843315125,"y":0.641791045665741},{"x":0.8191720843315125,"y":0.6686567068099976},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6686567068099976}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7843137383460999,0.641791045665741,0.8191720843315125,0.6686567068099976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.641791045665741},{"x":0.7734204530715942,"y":0.641791045665741},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6686567068099976},{"x":0.7625272274017334,"y":0.6686567068099976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7625272274017334,0.641791045665741,0.7734204530715942,0.6686567068099976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.641791045665741},{"x":0.7559912800788879,"y":0.641791045665741},{"x":0.758169949054718,"y":0.6686567068099976},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6686567068099976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.7058823704719543,0.641791045665741,0.758169949054718,0.6686567068099976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.6432836055755615},{"x":0.686274528503418,"y":0.641791045665741},{"x":0.686274528503418,"y":0.6686567068099976},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6318082809448242,0.6432836055755615,0.686274528503418,0.6686567068099976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.6432836055755615},{"x":0.6122004389762878,"y":0.6432836055755615},{"x":0.6122004389762878,"y":0.6701492667198181},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5751634240150452,0.6432836055755615,0.6122004389762878,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.6432836055755615},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6432836055755615},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6701492667198181},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.5032680034637451,0.6432836055755615,0.5555555820465088,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.6432836055755615},{"x":0.4945533871650696,"y":0.6432836055755615},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6701492667198181},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.48148149251937866,0.6432836055755615,0.49673202633857727,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.6432836055755615},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6432836055755615},{"x":0.4727668762207031,"y":0.6701492667198181},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.43572986125946045,0.6432836055755615,0.4727668762207031,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.6432836055755615},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6432836055755615},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6701492667198181},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6716417670249939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.3921568691730499,0.6432836055755615,0.43355119228363037,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.6447761058807373},{"x":0.37472766637802124,"y":0.6447761058807373},{"x":0.37690630555152893,"y":0.6716417670249939},{"x":0.3616557717323303,"y":0.6716417670249939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3616557717323303,0.6447761058807373,0.37690630555152893,0.6716417670249939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.6447761058807373},{"x":0.35511982440948486,"y":0.6432836055755615},{"x":0.35511982440948486,"y":0.6716417670249939},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6716417670249939}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.3006536066532135,0.6447761058807373,0.35511982440948486,0.6716417670249939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723311483860016,"y":0.6447761058807373},{"x":0.2832244038581848,"y":0.6447761058807373},{"x":0.2832244038581848,"y":0.6716417670249939},{"x":0.2723311483860016,"y":0.6716417670249939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2723311483860016,0.6447761058807373,0.2832244038581848,0.6716417670249939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.6447761058807373},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6447761058807373},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6716417670249939},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6716417670249939}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.20261438190937042,0.6447761058807373,0.26143792271614075,0.6716417670249939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1416122019290924,"y":0.6447761058807373},{"x":0.18518517911434174,"y":0.6447761058807373},{"x":0.18518517911434174,"y":0.6716417670249939},{"x":0.1416122019290924,"y":0.6731343269348145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.1416122019290924,0.6447761058807373,0.18518517911434174,0.6716417670249939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.6791045069694519},{"x":0.8801742792129517,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8801742792129517,"y":0.7029850482940674},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7044776082038879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.8366013169288635,0.6791045069694519,0.8801742792129517,0.7029850482940674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.6791045069694519},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7044776082038879},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7044776082038879}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7625272274017334,0.6791045069694519,0.8300653696060181,0.7044776082038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.6791045069694519},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6791045069694519},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7044776082038879},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7044776082038879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7342047691345215,0.6791045069694519,0.7472766637802124,0.7044776082038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.6791045069694519},{"x":0.727668821811676,"y":0.6791045069694519},{"x":0.727668821811676,"y":0.7044776082038879},{"x":0.6514161229133606,"y":0.7044776082038879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربیات","boundary":[0.6514161229133606,0.6791045069694519,0.727668821811676,0.7044776082038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.6805970072746277},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6791045069694519},{"x":0.6318082809448242,"y":0.7044776082038879},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7059701681137085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5795207023620605,0.6805970072746277,0.6318082809448242,0.7044776082038879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.6805970072746277},{"x":0.5729847550392151,"y":0.6805970072746277},{"x":0.5729847550392151,"y":0.7059701681137085},{"x":0.5511982440948486,"y":0.7059701681137085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5511982440948486,0.6805970072746277,0.5729847550392151,0.7059701681137085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.6805970072746277},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6805970072746277},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7059701681137085},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7059701681137085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.49673202633857727,0.6805970072746277,0.5446622967720032,0.7059701681137085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.6805970072746277},{"x":0.4727668762207031,"y":0.6805970072746277},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7059701681137085},{"x":0.4466230869293213,"y":0.7059701681137085}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4466230869293213,0.6805970072746277,0.4749455451965332,0.7059701681137085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.6805970072746277},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6805970072746277},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7059701681137085},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7059701681137085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.40522876381874084,0.6805970072746277,0.43790850043296814,0.7059701681137085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.363834410905838,"y":0.6820895671844482},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6820895671844482},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7074626684188843},{"x":0.363834410905838,"y":0.7074626684188843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.363834410905838,0.6820895671844482,0.38562092185020447,0.7074626684188843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.6820895671844482},{"x":0.3507625162601471,"y":0.6805970072746277},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7059701681137085},{"x":0.31154683232307434,"y":0.7074626684188843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.30936819314956665,0.6820895671844482,0.3529411852359772,0.7059701681137085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.6820895671844482},{"x":0.2984749376773834,"y":0.6820895671844482},{"x":0.2984749376773834,"y":0.7074626684188843},{"x":0.257080614566803,"y":0.7074626684188843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.2549019753932953,0.6820895671844482,0.2984749376773834,0.7074626684188843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.6820895671844482},{"x":0.24618735909461975,"y":0.6820895671844482},{"x":0.24618735909461975,"y":0.7074626684188843},{"x":0.206971675157547,"y":0.7074626684188843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.206971675157547,0.6820895671844482,0.24618735909461975,0.7074626684188843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.6820895671844482},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6820895671844482},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7074626684188843},{"x":0.18518517911434174,"y":0.7074626684188843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18518517911434174,0.6820895671844482,0.19607843458652496,0.7074626684188843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.6820895671844482},{"x":0.18082788586616516,"y":0.6820895671844482},{"x":0.18082788586616516,"y":0.7074626684188843},{"x":0.13943354785442352,"y":0.7074626684188843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.13725490868091583,0.6820895671844482,0.18082788586616516,0.7074626684188843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.7134328484535217},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7134328484535217},{"x":0.8845316171646118,"y":0.7388059496879578},{"x":0.827886700630188,"y":0.7388059496879578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.827886700630188,0.7134328484535217,0.8845316171646118,0.7388059496879578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7134328484535217},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7134328484535217},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7388059496879578},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7388059496879578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7908496856689453,0.7134328484535217,0.8104575276374817,0.7388059496879578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7149253487586975},{"x":0.7864923477172852,"y":0.7134328484535217},{"x":0.7864923477172852,"y":0.7388059496879578},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7388059496879578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7320261597633362,0.7149253487586975,0.7864923477172852,0.7388059496879578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.7149253487586975},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7134328484535217},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7388059496879578},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7388059496879578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6775599122047424,0.7149253487586975,0.7254902124404907,0.7388059496879578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7149253487586975},{"x":0.6644880175590515,"y":0.7149253487586975},{"x":0.6644880175590515,"y":0.7388059496879578},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7388059496879578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6209150552749634,0.7149253487586975,0.6644880175590515,0.7388059496879578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.7149253487586975},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7149253487586975},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7402985095977783},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7402985095977783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5838779807090759,0.7149253487586975,0.6143791079521179,0.7402985095977783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.7149253487586975},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7149253487586975},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7402985095977783},{"x":0.5642701387405396,"y":0.7402985095977783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5642701387405396,0.7149253487586975,0.5773420333862305,0.7402985095977783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.7149253487586975},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7149253487586975},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7402985095977783},{"x":0.5119825601577759,"y":0.7402985095977783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5119825601577759,0.7149253487586975,0.5468409657478333,0.7402985095977783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.7149253487586975},{"x":0.5054466128349304,"y":0.7149253487586975},{"x":0.5054466128349304,"y":0.7402985095977783},{"x":0.43572986125946045,"y":0.7402985095977783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.43572986125946045,0.7149253487586975,0.5054466128349304,0.7402985095977783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"