فهرست حواشی و تعلیقات بر متون فارسی (لغات، اصطلاحات و اعلام) فهرست حواشی و تعلیقات بر متون فارسی (لغات، اصطلاحات و اعلام)

{"id":"3795084","title":"فهرست حواشی و تعلیقات بر متون فارسی (لغات، اصطلاحات و اعلام)","price":"۲۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b7993e908cb77ad4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b7993e908cb77ad4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b7993e908cb77ad4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b7993e908cb77ad4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b7993e908cb77ad4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b7993e908cb77ad4/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b7993e908cb77ad4/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b7993e908cb77ad4/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b7993e908cb77ad4/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b7993e908cb77ad4/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642500345","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۷","nobat_chap":"1","description":["حاشیه و تعلیقه‌نویسی بر متون، سابقه‌ای بسیار طولانی در تاریخ فرهنگ و علم و ادب ایران دارد که متکی بوده است بر طرز تعلیم و تعلم ایرانی – اسلامی، به ویژه که پس از حملات مغول به علت انقطاع ناگزیر علمی در اکثر زمینه‌ها و بنا به دلایلی از جمله فقدان رجال علمی بزرگ در عرصه‌های مختلف، نابودی کتاب‌های بی‌شمار، تخریب شهرها و مراکز عمده فرهنگی مهاجرت خانواده‌های موثر از مناطق بومی و غیره، حاشیه‌نویسی بر آثار پیشینیان روایی بیش‌تری یافته است. این موضوع البته خود یکی از راه‌های ادامه علوم و فنون می‌توانست باشد که به منظورهای متفاوت، نظیر تایید، تکمیل و تتمیم، نقد و توضیح، شرح و نگاه رد و انتقاد همراه بوده و لذا حاصل این وضعیت تعلیمی، نوشته شدن صدها رساله و کتاب در شرح و توضیح متون و تحشیه و تعلیقه‌های بسیار متنوع در زمیندهای علمی، دینی و عقیدتی، ادبی و تاریخی بوده است.\r","ورود به تاریخ تحشیه متون، کاری است بسیار دشوار، دامنه‌دار و نیازمند به تفحص و تحقیق طولانی و به سبب تنوع موضوعات و تالیفات، تحقیقاً از عهده یک تن خارج است و پژوهشی با برنامه و گروهی - تخصصی را می‌طلبد. اما نگاهی مختصر و کوتاه بر روند حاشیه نویسی و تعلیقه‌نگاری بر متون فارسی در قرن اخیر، خود داستان دیگری است که در این کتاب اندکی بدان پرداخته می شود."],"pages_count":"250","keywords":"null","token":"b7993e908cb77ad4","created_at":"2019-02-05 12:46:16","updated_at":"2022-07-05 13:44:12","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-02-05 13:50:10","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917313","title":"دکتر محمود مدیری","firstname":"دکتر محمود","lastname":"مدیری","token":"b0e7be3a3ffc2e0e","created_at":"2019-02-05 12:41:41","updated_at":"2019-02-05 12:41:41","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917313","title":"دکتر محمود مدیری","firstname":"دکتر محمود","lastname":"مدیری","token":"b0e7be3a3ffc2e0e","created_at":"2019-02-05 12:41:41","updated_at":"2019-02-05 12:41:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783772","file":"5c595461546d42.92400447.pdf","book_id":"3795084","toc":[{"page":3,"title":"مقدمه"},{"page":14,"title":"آ"},{"page":18,"title":"الف"},{"page":45,"title":"ب"},{"page":59,"title":"پ"},{"page":65,"title":"ت"},{"page":73,"title":"ث"},{"page":74,"title":"ج"},{"page":80,"title":"چ"},{"page":83,"title":"ح"},{"page":89,"title":"خ"},{"page":97,"title":"د"},{"page":105,"title":"ذ"},{"page":106,"title":"ر"},{"page":113,"title":"ز"},{"page":117,"title":"ژ"},{"page":118,"title":"س"},{"page":130,"title":"ش"},{"page":139,"title":"ص"},{"page":143,"title":"ض"},{"page":144,"title":"ط"},{"page":147,"title":"ظ"},{"page":148,"title":"ع"},{"page":157,"title":"غ"},{"page":159,"title":"ف"},{"page":165,"title":"ق"},{"page":172,"title":"ک"},{"page":182,"title":"گ"},{"page":186,"title":"ل"},{"page":188,"title":"م"},{"page":208,"title":"ن"},{"page":216,"title":"و"},{"page":220,"title":"ه"},{"page":224,"title":"ی"},{"page":227,"title":"فهرست کتاب‌ها"}],"created_at":"2019-02-05 12:46:17","updated_at":"2022-07-05 13:44:16","process_started_at":"2019-02-05 12:57:31","process_done_at":"2019-02-05 13:04:29","process_failed_at":null,"pages_count":"235","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"e35988b3ca922b629aba8c9a21f7bdbd597353c71c798483d0b711b760c139a3d42e54122b8805a05d7ad24cca1eb5532f309990b771bd2bf62a6ee900ed7c63","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۵"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"2164","title":"اصطلاح شناسی تطبیقی","token":"27e757fdd22be654","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:14","updated_at":"2019-02-05 13:50:10","study_fields":[{"id":"991","title":"فلسفه گرایش تطبیقی","degree_id":"10","token":"225dc8c5607aa367","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-12-23 05:22:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2170","title":"اصطلاحات","token":"76ea8c529f8f094e","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:14","updated_at":"2019-02-05 13:50:10","study_fields":[{"id":"598","title":"زبان آلمانی","degree_id":"7","token":"be80bfd1e085ed55","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-09-10 18:27:03","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"601","title":"مترجمی زبان آلمانی","degree_id":"7","token":"e3b62431788396ed","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-09-26 16:23:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8884","title":"بررسی متون فارسی از منظر نمایش ۱","token":"c4d9e7d2f132bdce","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:01","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_fields":[{"id":"628","title":" موسیقی نظامی","degree_id":"7","token":"0db26cd42ceb6b7e","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"8887","title":"بررسی متون فارسی از منظر نمایش ۲","token":"fdbd95bdd3b34c27","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:01","updated_at":"2019-02-05 13:50:10","study_fields":[{"id":"628","title":" موسیقی نظامی","degree_id":"7","token":"0db26cd42ceb6b7e","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"33871","title":"متون فارسی نثر ","token":"c0961a0ef83d1d39","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:49:07","updated_at":"2019-02-05 13:50:10","study_fields":[{"id":"616","title":"ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی","degree_id":"10","token":"b5d5d5fd7fff88ac","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-02-14 17:40:43","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"33874","title":"متون فارسی نظم ","token":"f60f3ac88d2c5f9a","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:49:07","updated_at":"2019-02-05 13:50:10","study_fields":[{"id":"616","title":"ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی","degree_id":"10","token":"b5d5d5fd7fff88ac","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-02-14 17:40:43","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35986","title":"مستند سازی و تدوین اصطلاحنامه های تخصصی","token":"803c1919038f5d0d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:54:15","updated_at":"2019-02-05 13:50:10","study_fields":[{"id":"1303","title":"مطالعات آرشیوی","degree_id":"10","token":"8d67d9e5c06e396c","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2019-02-05 13:50:10","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"فهرست-حواشی-و-تعلیقات-بر-متون-فارسی-لغات،-اصطلاحات-و-اعلام","urlify":"فهرست-حواشی-و-تعلیقات-بر-متون-فارسی-لغات،-اصطلاحات-و-اعلام","pages_count_fa":"۲۵۰","authorTitle":"دکتر محمود مدیری","tocStr":"مقدمه, آ, الف, ب, پ, ت, ث, ج, چ, ح, خ, د, ذ, ر, ز, ژ, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ک, گ, ل, م, ن, و, ه, ی, فهرست کتاب‌ها","url":"/preview/b7993e908cb77ad4/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19