مکس پدیا (Max Pedia) مکس پدیا (Max Pedia)

توضیحات

تجارت کالا یعنی خرید و فروش کالا و وقتی با خارج صورت می گیرد، تجارت خارجی یا به مفهوم واردات و صادرات بکار می رود. انجام یک معامله خارجی به غیر از مرحله اول (پیدا کردن فروشنده مناسب) و مرحله آخر (پیدا کردن خریدار مناسب که تخصص های خاص خود را می طلبد، مابقی، طیف وسیعی از اقدامات و مراحل را شامل می شود که انجام آنها مستلزم داشتن اطلاعات بازرگانی، تجاری و گمرکی است. بدیهی است این روند تا حدودی زمان بر و دارای مخاطرات بالنسبه زیادتر نسبت به تجارت داخلی است. ,مکس پدیا»، کلیاتی راجع به این مساله ارایه می دهد که می تواند راهنمایی برای دست اندرکاران تجارت خارجی باشد. بدیهی است وقوف کامل به هر یک از این مراحل به ویژه در موارد اختلاف از عهده یک فرد و یا گنجاندن در یک کتاب، غیر ممکن است. در این کتاب سعی گردیده است مراحل یک معامله بازرگانی از یافتن فروشنده تا انجام ثبت سفارش و ورود کالا به گمرک و ترخیص آن در چهار قسمت به شرح زیر مورد بررسی قرار گیرد: ,• قسمت اول - کلیاتی راجع به ثبت سفارش و افتتاح اعتبار تا رسیدن کالا به گمرک • قسمت دوم - انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک • قسمت سوم - ارایه برخی از مواد قوانین امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات مرتبط با بحث های مطروحه • قسمت چهارم - معرفی برخی از کنوانسیون ها، سازمانها و اصطلاحات بین المللی مرتبط با گمرک و تجارت

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-160160
-234234
{"id":"3795623","title":"مکس پدیا (Max Pedia)","price":"۹۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۲۹‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b8b48cbcf1d7a446/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b8b48cbcf1d7a446/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b8b48cbcf1d7a446/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b8b48cbcf1d7a446/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b8b48cbcf1d7a446/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b8b48cbcf1d7a446/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b8b48cbcf1d7a446/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b8b48cbcf1d7a446/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b8b48cbcf1d7a446/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b8b48cbcf1d7a446/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644685484","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["تجارت کالا یعنی خرید و فروش کالا و وقتی با خارج صورت می گیرد، تجارت خارجی یا به مفهوم واردات و صادرات بکار می رود. انجام یک معامله خارجی به غیر از مرحله اول (پیدا کردن فروشنده مناسب) و مرحله آخر (پیدا کردن خریدار مناسب که تخصص های خاص خود را می طلبد، مابقی، طیف وسیعی از اقدامات و مراحل را شامل می شود که انجام آنها مستلزم داشتن اطلاعات بازرگانی، تجاری و گمرکی است. بدیهی است این روند تا حدودی زمان بر و دارای مخاطرات بالنسبه زیادتر نسبت به تجارت داخلی است.\r","مکس پدیا»، کلیاتی راجع به این مساله ارایه می دهد که می تواند راهنمایی برای دست اندرکاران تجارت خارجی باشد. بدیهی است وقوف کامل به هر یک از این مراحل به ویژه در موارد اختلاف از عهده یک فرد و یا گنجاندن در یک کتاب، غیر ممکن است. در این کتاب سعی گردیده است مراحل یک معامله بازرگانی از یافتن فروشنده تا انجام ثبت سفارش و ورود کالا به گمرک و ترخیص آن در چهار قسمت به شرح زیر مورد بررسی قرار گیرد:\r","• قسمت اول - کلیاتی راجع به ثبت سفارش و افتتاح اعتبار تا رسیدن کالا به گمرک • قسمت دوم - انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک • قسمت سوم - ارایه برخی از مواد قوانین امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات مرتبط با بحث های مطروحه • قسمت چهارم - معرفی برخی از کنوانسیون ها، سازمانها و اصطلاحات بین المللی مرتبط با گمرک و تجارت"],"pages_count":"276","keywords":null,"token":"b8b48cbcf1d7a446","created_at":"2019-10-09 11:42:21","updated_at":"2022-05-08 15:20:28","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-10-09 15:57:50","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1918038","title":"جمال ارونقی","firstname":"جمال","lastname":"ارونقی","token":"4dd5fb08fa99c995","created_at":"2019-10-09 11:29:28","updated_at":"2019-10-09 11:29:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918038","title":"جمال ارونقی","firstname":"جمال","lastname":"ارونقی","token":"4dd5fb08fa99c995","created_at":"2019-10-09 11:29:28","updated_at":"2019-10-09 11:29:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784307","file":"5d9d966630fd18.62594111.pdf","book_id":"3795623","toc":[{"page":8,"title":"مقدمه"},{"page":18,"title":"قسمت اول: سفارشات خارجی"},{"page":160,"title":"قسمت دوم: انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک"},{"page":234,"title":"قسمت سوم: سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با گمرک"}],"created_at":"2019-10-09 11:42:23","updated_at":"2022-05-08 15:20:30","process_started_at":"2019-10-09 11:44:40","process_done_at":"2019-10-09 11:52:29","process_failed_at":null,"pages_count":"276","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"6146a0d2f07b6421e5115cc75c41c75de8c6fd4d610804c312f77098c7263d582f4b60adb65d0df3bff22fe84af70a5a94d90756c6ac27cc229a7f09a52f0f4f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۶"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"3037","title":"اصول مدیریت بازرگانی و حقوق تجارت","token":"c6eb7eaf7c12055e","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_fields":[{"id":"379","title":"علوم انتظامی","degree_id":"7","token":"7ed4aebce0d19ec3","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12739","title":"تجارت بین الملل","token":"32276ea3114c309b","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:27:47","updated_at":"2019-10-09 16:06:48","study_fields":[{"id":"787","title":"اقتصاد کشاورزی","degree_id":"7","token":"e7d7eef003335275","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-09 15:22:18","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"12742","title":"تجارت بین الملل","token":"3e322f18b20e5bb8","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:27:48","updated_at":"2019-10-09 16:06:48","study_fields":[{"id":"1141","title":"علوم اقتصادی","degree_id":"7","token":"9cc7eebd40730619","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12745","title":"تجارت بین الملل","token":"a97d484cceab72f7","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:27:48","updated_at":"2019-10-09 16:06:48","study_fields":[{"id":"337","title":"علوم اقتصاد","degree_id":"10","token":"d4b9faa0b3e2aec1","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"778","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری","degree_id":"10","token":"1b7ba03fa3e9f738","books_count":"30","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-09-11 12:42:52","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"916","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک","degree_id":"10","token":"ae497f1f90cb5e68","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-11-30 12:18:29","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1225","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی","degree_id":"10","token":"ef1345070c87cce9","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1396","title":"مدیریت بازرگانی دریایی","degree_id":"10","token":"8b207bad6c4f33af","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12754","title":"تجارت بین‌الملل","token":"ea002dc5f4c960e3","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:27:48","updated_at":"2019-10-09 16:06:48","study_fields":[{"id":"790","title":"اقتصاد اسلامی","degree_id":"7","token":"d25e36b9c951f3b1","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 18:06:45","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7-Max-Pedia","ebook_price_en":"48500","urlify":"%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7-Max-Pedia","pages_count_fa":"۲۷۶","authorTitle":"جمال ارونقی","tocStr":"مقدمه, قسمت اول: سفارشات خارجی, قسمت دوم: انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک, قسمت سوم: سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با گمرک","url":"/preview/b8b48cbcf1d7a446/%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7-Max-Pedia"}
{"toc":[{"page":8,"title":"مقدمه"},{"page":18,"title":"قسمت اول: سفارشات خارجی"},{"page":160,"title":"قسمت دوم: انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک"},{"page":234,"title":"قسمت سوم: سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با گمرک"}],"pages_count":276,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b8b48cbcf1d7a446","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/2752629a93fc64d0dd460d1bae3f4624.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/8cf94a8df4890420426dbcae6c24725f.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.37005,0.30217,0.35533,0.67586]},"elements":[{"words":[{"str":"ͼô̸ĀįĨ","boundary":[0.37004918134844056,0.30216523233952297,0.4334615783685074,0.3241403468085557],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþ̴̸͖͈","boundary":[0.43799103529851213,0.30216523233952297,0.5155812529830459,0.3241403468085557],"dir":"ltr"},{"str":"þ̼īȉҪŁĥô̼","boundary":[0.5201572454294549,0.30216523233952297,0.6185209176368052,0.3241403468085557],"dir":"ltr"},{"str":"Į̸","boundary":[0.6230751935088922,0.30216523233952297,0.6446676731204217,0.3241403468085557],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37005,0.30217,0.64467,0.32414],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/241371e7d103c2e25c611a4b7d37cdbe.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/71d9d1ba5e4a24d69d258fcb8806ab82.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.35941,0.56228,0.13145,0.08906]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.5437693249496773,0.5622792382940256,0.5537732677582021,0.5758023856595842],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۵۶","boundary":[0.5566350826952209,0.5622792382940256,0.591095229201685,0.5758023856595842],"dir":"ltr"},{"str":"،ýóýĀįĨ","boundary":[0.5939589532880948,0.5622792382940256,0.6364375272365062,0.5758023856595842],"dir":"ltr"},{"str":"،IJɁȐī","boundary":[0.6393012513229159,0.5622792382940256,0.6725777252069973,0.5758023856595842],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.6733413849633733,0.5622792382940256,0.6812643549357735,0.5758023856595842],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħȝ","boundary":[0.6841280790221834,0.5622792382940256,0.7191227873581107,0.5758023856595842],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8085874369669427,0.5622792382940256,0.8128830230965572,0.5758023856595842],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄôȈȫĀĄ","boundary":[0.8128830230965572,0.5622792382940256,0.8685347278424537,0.5758023856595842],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3594065865653987,0.5799174794029236,0.3646567473904833,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"IJɁȐī","boundary":[0.3646567473904833,0.5799174794029236,0.39193849218701365,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"łóġôħȝ","boundary":[0.3927021519433896,0.5799174794029236,0.43561792110232617,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀįĨ","boundary":[0.43848164518873595,0.5799174794029236,0.4749654900495963,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤĬĨ","boundary":[0.47782921413600604,0.5799174794029236,0.5122511776546514,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.516451306314719,0.5799174794029236,0.52181601610326,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈăȍ","boundary":[0.5246797401896698,0.5799174794029236,0.560972670111436,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȐ","boundary":[0.5624980804747971,0.5799174794029236,0.5719674614538587,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5748311855402685,0.5799174794029236,0.5843781195308584,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"Maxpedia","boundary":[0.5843781195308584,0.5799174794029236,0.6504716844093049,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6504716844093049,0.5799174794029236,0.6605138102056485,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍþȏ","boundary":[0.6605119010562576,0.5799174794029236,0.6819516487165119,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ĂěĨ","boundary":[0.6848153728029217,0.5799174794029236,0.7191227873581106,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7582068936894311,0.5799174794029236,0.759638755732636,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.7625024798190457,0.5799174794029236,0.7671798958268484,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ńǴþȍþȏ","boundary":[0.7687072153396003,0.5799174794029236,0.803434642760796,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȐ","boundary":[0.8062983668472057,0.5799174794029236,0.822411587706738,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8266117163668055,0.5799174794029236,0.8319764261553465,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.8348401502417563,0.5799174794029236,0.8685366369918445,0.5934406267684822],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4814031417958454,0.5975557205118217,0.48378957853452026,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.48665330262093,0.5975557205118217,0.5198343190354644,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.5226961339724833,0.5975557205118217,0.5596190831932597,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5607626636784326,0.5975557205118217,0.5738212455124612,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.576684969598871,0.5975557205118217,0.5961964763742761,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6003966050343438,0.5975557205118217,0.6057613148228846,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6086250389092944,0.5975557205118217,0.6406032912075369,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.6434670152939466,0.5975557205118217,0.6824136628691193,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6852773869555291,0.5975557205118217,0.6895729730851436,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀįȑ","boundary":[0.6895729730851436,0.5975557205118217,0.7191266056568925,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7765920023241817,0.5975557205118217,0.7780238643673866,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.7808875884537962,0.5975557205118217,0.8003990952292015,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôćȜȪĨ","boundary":[0.8032628193156112,0.5975557205118217,0.8685366369918444,0.6110788678773803],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5294545228164101,0.6151939616207197,0.5347046836414947,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóýĬħȐ،","boundary":[0.5347046836414947,0.6151939616207197,0.5740904355765837,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":"ġńþȝ،","boundary":[0.5769541596629933,0.6151939616207197,0.6190890867210357,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.6232873062317124,0.6151939616207197,0.627964722239515,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":"ŅćĨ","boundary":[0.6287283819958909,0.6151939616207197,0.6553228330116829,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6573683502162612,0.6151939616207197,0.6604366260231288,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6624821432277073,0.6151939616207197,0.6677323040527917,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":"ą","boundary":[0.6677323040527918,0.6151939616207197,0.6888856793044053,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":"۲۷۶","boundary":[0.6917474942414241,0.6151939616207197,0.7191246965075013,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7548276992674674,0.6151939616207197,0.7562595613106722,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃİôȳ","boundary":[0.759123285397082,0.6151939616207197,0.8003990952292014,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôćȜȪĨ","boundary":[0.803262819315611,0.6151939616207197,0.8685366369918442,0.6287171089862783],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.5571562804789472,0.6328322027296178,0.5863089916785986,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5863089916785986,0.6328322027296178,0.5963129344871234,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.5963129344871234,0.6328322027296178,0.6224682811429991,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6224682811429991,0.6328322027296178,0.632472223951524,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۸","boundary":[0.632472223951524,0.6328322027296178,0.6609758243582557,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6609758243582557,0.6328322027296178,0.6709797671667805,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":"۵۴۸","boundary":[0.6709797671667805,0.6328322027296178,0.7000179294029756,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7000179294029756,0.6328322027296178,0.7100218722115004,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7100218722115004,0.6328322027296178,0.7191285148062834,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8269019070742283,0.6328322027296178,0.831197493203843,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȌôȫ","boundary":[0.831197493203843,0.6328322027296178,0.8685404552906263,0.6463553500951764],"dir":"ltr"},{"str":"ôɰȅɃ","boundary":[0.6973833032434786,0.6504704438385159,0.7191323331050653,0.6639935912040745],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7259098134429017,0.6504704438385159,0.7273416754861066,0.6639935912040745],"dir":"ltr"},{"str":"IJăȍ","boundary":[0.7302053995725164,0.6504704438385159,0.7565707526613956,0.6639935912040745],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȐ","boundary":[0.7580980721741475,0.6504704438385159,0.7675674531532091,0.6639935912040745],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄĀįɃ","boundary":[0.7704292680902279,0.6504704438385159,0.8159242980763244,0.6639935912040745],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȅďȯī","boundary":[0.8187880221627342,0.6504704438385159,0.8685404552906264,0.6639935912040745],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6432207350225155,0.668108684947414,0.6484708958476,0.6816318323129726],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįȞ","boundary":[0.6484708958476,0.668108684947414,0.6842865384216315,0.6816318323129726],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6871502625080412,0.668108684947414,0.7191285148062836,0.6816318323129726],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.810578679781693,0.668108684947414,0.8148742659113075,0.6816318323129726],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȫóýýôȍ","boundary":[0.8148742659113075,0.668108684947414,0.8685404552906265,0.6816318323129726],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48974803378364357,0.685746926056312,0.49213447052231835,0.6992700734218706],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.49499055801116437,0.685751453370865,0.5297752599140884,0.6992746007364236],"dir":"ltr"},{"str":"،IJɁȐī","boundary":[0.5326389840004981,0.685751453370865,0.5659154578845795,0.6992746007364236],"dir":"ltr"},{"str":"łóġôħȝ","boundary":[0.5666791176409555,0.685751453370865,0.6095967959492832,0.6992746007364236],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀįĨ","boundary":[0.612460520035693,0.685751453370865,0.6489443648965534,0.6992746007364236],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.651808088982963,0.685751453370865,0.6561036751125777,0.6992746007364236],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȄɄ","boundary":[0.6561036751125777,0.685751453370865,0.6842827201228499,0.6992746007364236],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6871464442092595,0.685751453370865,0.719124696507502,0.6992746007364236],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8105748614829112,0.685751453370865,0.8148704476125259,0.6992746007364236],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȫóýýôȍ","boundary":[0.8148704476125259,0.685751453370865,0.8685366369918448,0.6992746007364236],"dir":"ltr"},{"str":"ôİôħȈİóÿ","boundary":[0.4899542219178653,0.7033896944797631,0.539248459191932,0.7169128418453216],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5421121832783418,0.7033896944797631,0.5621200688953912,0.7169128418453216],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴó","boundary":[0.564983792981801,0.7033896944797631,0.5911773226254956,0.7169128418453216],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5940410467119054,0.7033896944797631,0.6140489323289549,0.7169128418453216],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.6169126564153646,0.7033896944797631,0.6568902446616449,0.7169128418453216],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6610865550229306,0.7033896944797631,0.6664512648114715,0.7169128418453216],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿýôĈ","boundary":[0.6693149888978813,0.7033896944797631,0.7191246965075017,0.7169128418453216],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.823843449749943,0.7033896944797631,0.8281390358795575,0.7169128418453216],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8281390358795575,0.7033896944797631,0.8685366369918446,0.7169128418453216],"dir":"ltr"},{"str":"Foreign","boundary":[0.42964801095685734,0.7210279355886612,0.4771476478034406,0.7345510829542198],"dir":"ltr"},{"str":"trade","boundary":[0.4800113718898503,0.7210279355886612,0.5105195791570689,0.7345510829542198],"dir":"ltr"},{"str":"regulation","boundary":[0.5133833032434788,0.7210279355886612,0.5752779264977483,0.7345510829542198],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5781416505841582,0.7210279355886612,0.5981495362012077,0.7345510829542198],"dir":"ltr"},{"str":"Iran","boundary":[0.6010132602876175,0.7210279355886612,0.6255840129490132,0.7345510829542198],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.6284477370354231,0.7210279355886612,0.6484556226524726,0.7345510829542198],"dir":"ltr"},{"str":"Directories","boundary":[0.6513193467388824,0.7210279355886612,0.7191323331050655,0.7345510829542198],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8238453588993339,0.7210279355886612,0.8281409450289485,0.7345510829542198],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8281409450289485,0.7210279355886612,0.8685385461412355,0.7345510829542198],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴó","boundary":[0.5182707256842848,0.7386661766975593,0.5444642553279794,0.7521893240631179],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5473279794143892,0.7386661766975593,0.5673358650314386,0.7521893240631179],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿŃɁĨ","boundary":[0.5701995891178484,0.7386661766975593,0.6123917906576188,0.7521893240631179],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6165900101682955,0.7386661766975593,0.6219547199568365,0.7521893240631179],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȐóĬɄ","boundary":[0.6248184440432463,0.7386661766975593,0.659736786403536,0.7521893240631179],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.6626005104899456,0.7386661766975593,0.6826083961069952,0.7521893240631179],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6854721201934049,0.7386661766975593,0.7191304239556744,0.7521893240631179],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8238472680487245,0.7386661766975593,0.8281428541783392,0.7521893240631179],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8281428541783392,0.7386661766975593,0.8685404552906263,0.7521893240631179],"dir":"ltr"},{"str":"Customs","boundary":[0.38007312872232235,0.7563044178064573,0.43352931166863784,0.769827565172016],"dir":"ltr"},{"str":"administration","boundary":[0.4363930357550476,0.7563044178064573,0.5245766461225588,0.769827565172016],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5274403702089687,0.7563044178064573,0.5474482558260182,0.769827565172016],"dir":"ltr"},{"str":"Law","boundary":[0.5503119799124281,0.7563044178064573,0.5774600842515926,0.769827565172016],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5803238083380023,0.7563044178064573,0.6023744838033575,0.769827565172016],"dir":"ltr"},{"str":"legislation","boundary":[0.6052382078897673,0.7563044178064573,0.6688319741019735,0.769827565172016],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.671695698188383,0.7563044178064573,0.6917035838054325,0.769827565172016],"dir":"ltr"},{"str":"Iran","boundary":[0.6945673078918424,0.7563044178064573,0.7191380605532381,0.769827565172016],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8238491771981156,0.7563044178064573,0.8281447633277302,0.769827565172016],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8281447633277302,0.7563044178064573,0.8685423644400172,0.769827565172016],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴó","boundary":[0.5173008777936872,0.7739426589153554,0.5434944074373818,0.787465806280914],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5463581315237915,0.7739426589153554,0.566366017140841,0.787465806280914],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿŃɁĨ","boundary":[0.5692297412272508,0.7739426589153554,0.6114219427670212,0.787465806280914],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6156201622776979,0.7739426589153554,0.6209848720662389,0.787465806280914],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȐóĬɄ","boundary":[0.6238485961526485,0.7739426589153554,0.6587669385129382,0.787465806280914],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.661630662599348,0.7739426589153554,0.6816385482163975,0.787465806280914],"dir":"ltr"},{"str":"ôİ","boundary":[0.6845022723028072,0.7739426589153554,0.6977708605698392,0.787465806280914],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7008216812965611,0.7739426589153554,0.7191304239556742,0.787465806280914],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8238510863475063,0.7739426589153554,0.8281466724771209,0.787465806280914],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8281466724771209,0.7739426589153554,0.8685442735894079,0.787465806280914],"dir":"ltr"},{"str":"Commercial","boundary":[0.3987656104090141,0.7915809000242534,0.47423428583286603,0.8051040473898121],"dir":"ltr"},{"str":"products","boundary":[0.4770980099192758,0.7915809000242534,0.529675984145759,0.8051040473898121],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5325397082321689,0.7915809000242534,0.5525475938492184,0.8051040473898121],"dir":"ltr"},{"str":"law","boundary":[0.5554113179356281,0.7915809000242534,0.5774619934009833,0.8051040473898121],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.580325717487393,0.7915809000242534,0.6023763929527481,0.8051040473898121],"dir":"ltr"},{"str":"legislation","boundary":[0.6052401170391579,0.7915809000242534,0.6688338832513641,0.8051040473898121],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.671697607337774,0.7915809000242534,0.6917054929548234,0.8051040473898121],"dir":"ltr"},{"str":"Iran","boundary":[0.6945692170412332,0.7915809000242534,0.7191399697026288,0.8051040473898121],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8238529954968973,0.7915809000242534,0.8281485816265118,0.8051040473898121],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8281485816265118,0.7915809000242534,0.8685461827387989,0.8051040473898121],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɴó","boundary":[0.5596286289402141,0.8092191411331516,0.5858221585839087,0.8227422884987103],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5886858826703185,0.8092191411331516,0.6086937682873681,0.8227422884987103],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤóɒɮɳ","boundary":[0.6115574923737778,0.8092191411331516,0.671149681462574,0.8227422884987103],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.6740038598020289,0.8092191411331516,0.7049320799352544,0.8227422884987103],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.7060775695698184,0.8092191411331516,0.7191361514038469,0.8227422884987103],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8238549046462881,0.8092191411331516,0.8281504907759027,0.8227422884987103],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8281504907759027,0.8092191411331516,0.8685480918881897,0.8227422884987103],"dir":"ltr"},{"str":"International","boundary":[0.5603369233642528,0.8268573822420496,0.6383256759841452,0.8403805296076083],"dir":"ltr"},{"str":"trade--","boundary":[0.641189400070555,0.8268573822420496,0.6917054929548233,0.8403805296076083],"dir":"ltr"},{"str":"Iran","boundary":[0.6945692170412331,0.8268573822420496,0.7191399697026287,0.8403805296076083],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.823856813795679,0.8268573822420496,0.8281523999252937,0.8403805296076083],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8281523999252937,0.8268573822420496,0.8685500010375806,0.8403805296076083],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.5654171698935437,0.8444956233509477,0.5963453900267691,0.8580187707165063],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5974908796613331,0.8444956233509477,0.6105494614953616,0.8580187707165063],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.6134131855817714,0.8444956233509477,0.6329246923571765,0.8580187707165063],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6371229118678532,0.8444956233509477,0.6424876216563942,0.8580187707165063],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.645351345742804,0.8444956233509477,0.6773295980410463,0.8580187707165063],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.6801933221274561,0.8444956233509477,0.7191399697026287,0.8580187707165063],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7896295835149096,0.8444956233509477,0.7910614455581145,0.8580187707165063],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýīɺɃó","boundary":[0.7939251696445243,0.8444956233509477,0.8257125070036726,0.8580187707165063],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄôȈȫ","boundary":[0.8285762310900824,0.8444956233509477,0.8685538193363626,0.8580187707165063],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.5609898524559542,0.862133864459846,0.5691610118491767,0.8756570118254046],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.5720247359355866,0.862133864459846,0.577656726638859,0.8756570118254046],"dir":"ltr"},{"str":"۳۷۷۰","boundary":[0.5805204507252688,0.862133864459846,0.6172143020191325,0.8756570118254046],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6172143020191325,0.862133864459846,0.6260727551930934,0.8756570118254046],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.6260727551930934,0.862133864459846,0.6340529996472218,0.8756570118254046],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6340301728610264,0.8621403320520641,0.6400249019485775,0.8756634794176228],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ۸ĥ۷","boundary":[0.6428886260349873,0.8621403320520641,0.6825416588848078,0.8756634794176228],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.6854053829712176,0.8621403320520641,0.7191209612152152,0.8756634794176228],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7732109817593228,0.8621403320520641,0.7746428438025277,0.8756634794176228],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀğȈĜ","boundary":[0.7775065678889375,0.8621403320520641,0.8108403162547471,0.8756634794176228],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈȌ","boundary":[0.8152294507045177,0.8621403320520641,0.8477040818444044,0.8756634794176228],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýÿ","boundary":[0.8505678059308142,0.8621403320520641,0.8685329016995581,0.8756634794176228],"dir":"ltr"},{"str":"۳۸۲","boundary":[0.6490761792110233,0.8797785731609622,0.6779425180020336,0.8933017205265208],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6779425180020336,0.8797785731609622,0.6868009711759945,0.8933017205265208],"dir":"ltr"},{"str":"۰۹۵۵","boundary":[0.6868009711759945,0.8797785731609622,0.719122870364606,0.8933017205265208],"dir":"ltr"},{"str":"ňɴ","boundary":[0.7758074249310009,0.8797785731609622,0.7931043184129157,0.8933017205265208],"dir":"ltr"},{"str":"Ņɴý","boundary":[0.7946316379256676,0.8797785731609622,0.8123676357674988,0.8933017205265208],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7715118388013862,0.8797785731609622,0.8253345784307623,0.8933017205265208],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈȌ","boundary":[0.8152294507045176,0.8797785731609622,0.8477040818444043,0.8933017205265208],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýÿ","boundary":[0.850567805930814,0.8797785731609622,0.868532901699558,0.8933017205265208],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۲۸۸۰۷","boundary":[0.6563309468965947,0.8974168142698604,0.719122870364606,0.910939961635419],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7329661125983108,0.8974168142698604,0.7343979746415157,0.910939961635419],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĨ","boundary":[0.7372616987279254,0.8974168142698604,0.7608778766938512,0.910939961635419],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄôȈȪȌôɱĜ","boundary":[0.763741600780261,0.8974168142698604,0.8287271368984622,0.910939961635419],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿôħȫ","boundary":[0.8331181804976239,0.8974168142698604,0.8685329016995579,0.910939961635419],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35941,0.56228,0.86855,0.91094],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/806495cd095494443c27cf98eea9f9d6.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/2560bd939a426f35eb0cd4c55d70850a.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.39468,0.24235,0.38003,0.08447]},"elements":[{"words":[{"str":"ôȵþȷĂěĨ","boundary":[0.3947415385253896,0.24235243967867828,0.6199692875967545,0.2937991959606947],"dir":"ltr"},{"str":"MAXPEDIA","boundary":[0.39468135881632743,0.3300731784173508,0.6195874577185665,0.35947132486421735],"dir":"ltr"},{"str":"ɦĤɿĨ","boundary":[0.43659341343460123,0.41319388812535374,0.4850173276058852,0.43230268331581695],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.489063894249725,0.41319388812535374,0.4989644939716532,0.43230268331581695],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȰăȵĬȸ","boundary":[0.503011060615493,0.41319388812535374,0.5781153375251613,0.43230268331581695],"dir":"ltr"},{"str":"IJɩȸī","boundary":[0.397885409533296,0.4421510623755172,0.45110917429288844,0.4656695795330104],"dir":"ltr"},{"str":"ÿó","boundary":[0.4527693041980535,0.4421510623755172,0.46800929672746894,0.4656695795330104],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħɅ","boundary":[0.4729896864429642,0.4421510623755172,0.5379339683330221,0.4656695795330104],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀįĨ","boundary":[0.5429143580485173,0.4421510623755172,0.6168233414264666,0.4656695795330104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39468,0.24235,0.61997,0.46567],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.46442134096993093,0.9008327024981074,0.501732760588516,0.9155317757215408],"dir":"ltr"},{"str":"ɸóĀįȹ","boundary":[0.5040361908319326,0.9008327024981074,0.5353711427919235,0.9155317757215408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46442,0.90083,0.53537,0.91553],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/8d4fb774d9736e24aadabfe992c3aa45.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/61f690a92ff939408923af5f622944ee.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.38736,0.49271,0.13915,0.15729]},"elements":[{"words":[{"str":"ôȵþȷĂěĨ","boundary":[0.7868953495611032,0.492708524727516,0.8608043329390525,0.5103474125956359],"dir":"ltr"},{"str":"IJɁȐīłó","boundary":[0.7311647886447115,0.5144852017080324,0.7718869451534583,0.5296987424942858],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħȝ","boundary":[0.7751086347506693,0.5144852017080324,0.815207931270622,0.5296987424942858],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀįĨ","boundary":[0.818429620867833,0.5144852017080324,0.8608055780364814,0.5296987424942858],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȅȉȪįɳ","boundary":[0.637246093506817,0.5527031375171796,0.6933464483595843,0.567916678303433],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬħûĨ","boundary":[0.6965681379567953,0.5527031375171796,0.7426168212662643,0.567916678303433],"dir":"ltr"},{"str":"þȅĄ","boundary":[0.7458385108634752,0.5527031375171796,0.7754136213658721,0.567916678303433],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7786524933076013,0.5527027920889588,0.7833561601195295,0.5679163328752123],"dir":"ltr"},{"str":"IJȰɫ","boundary":[0.7833561601195294,0.5527027920889588,0.8070677955550022,0.5679163328752123],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱĄóĀʜ","boundary":[0.8118144182282263,0.5527027920889588,0.8535395940982382,0.5679163328752123],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.854611342837577,0.5527027920889588,0.8607991346572869,0.5679163328752123],"dir":"ltr"},{"str":"ņɳóÿóý","boundary":[0.7172279980908506,0.571811587279422,0.757542073917284,0.5870251280656755],"dir":"ltr"},{"str":"ôȫôȏ","boundary":[0.760763763514495,0.571811587279422,0.7882555147440287,0.5870251280656755],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7914956732864348,0.571811587279422,0.7961993400983628,0.5870251280656755],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃȰİ","boundary":[0.7961993400983627,0.571811587279422,0.8291035298512108,0.5870251280656755],"dir":"ltr"},{"str":"ĀʜþĨ","boundary":[0.83234669737907,0.571811587279422,0.860804955487767,0.5870251280656755],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.6009255224221295,0.5909203824698853,0.6366003652285791,0.6061339232561388],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6372447031480213,0.5909203824698853,0.6524940339081533,0.6061339232561388],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.6557157235053643,0.5909203824698853,0.6780957272406566,0.6061339232561388],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6828187241901678,0.5909203824698853,0.6890473240781091,0.6061339232561388],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6922690136753201,0.5909203824698853,0.7288459295689889,0.6061339232561388],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.7320676191661998,0.5909203824698853,0.7759255535495654,0.6061339232561388],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7791671335782027,0.5909203824698853,0.7838708003901307,0.6061339232561388],"dir":"ltr"},{"str":"ňʜóÿȜĮûɨĈ","boundary":[0.7838708003901306,0.5909203824698853,0.860804747971529,0.6061339232561388],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.5122019548029634,0.6100291776603486,0.5478767976094129,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5485211355288551,0.6100291776603486,0.5637704662889871,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.5669921558861981,0.6100291776603486,0.5893721596214904,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5940951565710016,0.6100291776603486,0.6003237564589429,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.6035454460561539,0.6100291776603486,0.6401223619498226,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.6433440515470337,0.6100291776603486,0.6872019859303992,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.690423125609579,0.6100291776603486,0.6951267924215071,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":"IJɫôûĈ","boundary":[0.6951267924215071,0.6100291776603486,0.7478980680238231,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.752212984291021,0.6100291776603486,0.758377150387018,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.761620317914877,0.6100291776603486,0.7965971279752642,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":"،IJɫóĀĠĬȱȭĤ","boundary":[0.7998295565377993,0.6100291776603486,0.8608054016476792,0.6252427184466021],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.7087862375230862,0.6291379728508117,0.7465014837411028,0.6443515136370652],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįɳ","boundary":[0.7512244806906141,0.6291379728508117,0.7752153292245119,0.6443515136370652],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.778436987694287,0.6291379728508117,0.7831406545062152,0.6443515136370652],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįɆ","boundary":[0.7831406545062152,0.6291379728508117,0.8226170910373737,0.6443515136370652],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.8258387806345847,0.6291379728508117,0.860815590694972,0.6443515136370652],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȜăȐ","boundary":[0.7617070285749861,0.648246768041275,0.800968685799664,0.6634603088275285],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.8041903753968749,0.648246768041275,0.8291692087405841,0.6634603088275285],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8323891344497707,0.648246768041275,0.8370928012616988,0.6634603088275285],"dir":"ltr"},{"str":"ɋóĀȭȹ","boundary":[0.8370928012616988,0.648246768041275,0.8608044366971717,0.6634603088275285],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.6340222872439768,0.6673555632317383,0.6670553445807135,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6670553445807135,0.6673555632317383,0.6767204133723465,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.6767204133723465,0.6673555632317383,0.7064673473199278,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7064673473199278,0.6673555632317383,0.7161324161115608,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۸","boundary":[0.7161324161115608,0.6673555632317383,0.7483493120836706,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7483493120836706,0.6673555632317383,0.7580143808753036,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":"۵۴۸","boundary":[0.7580143808753036,0.6673555632317383,0.791025960281392,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.791025960281392,0.6673555632317383,0.800691029073025,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.800691029073025,0.6673555632317383,0.8111078254373405,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8143248459191933,0.6673555632317383,0.8190285127311213,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȴôɓ","boundary":[0.8190285127311213,0.6673555632317383,0.8608288613584014,0.6825691040179918],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.40990475004669114,0.7055731536126647,0.4163696071717612,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.41905434850277035,0.7055731536126647,0.4249822573616385,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.4249822573616386,0.7055731536126647,0.4601416298325344,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.4633633194297454,0.7055731536126647,0.499038162236195,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.4996825001556372,0.7055731536126647,0.5149318309157692,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.5213752101101912,0.7055731536126647,0.5437552138454834,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5484803585880594,0.7055731536126647,0.5547089584760008,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.5579306480732117,0.7055731536126647,0.5945075639668804,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.5977292535640915,0.7055731536126647,0.641587187947457,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ąĬćȜĨ","boundary":[0.644808877544668,0.7055731536126647,0.7121207121957294,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7168437091452406,0.7055731536126647,0.723072309033182,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ȰĬɀûĨ","boundary":[0.7262939986303929,0.7055731536126647,0.7763160991097554,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.7795377887069664,0.7055731536126647,0.8199592541866402,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȅģĜ","boundary":[0.8231809437838512,0.7055731536126647,0.8516606798231964,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8543454211542054,0.7055731536126647,0.8602733300130737,0.7207866943989182],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȞĬĜ","boundary":[0.38735936624540884,0.7437910894218119,0.4219388345888067,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȄȐ","boundary":[0.430362478988981,0.7437910894218119,0.46161286808192753,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"،Ȣ","boundary":[0.4681056465168401,0.7437910894218119,0.4798325966506881,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.4804769345701303,0.7437910894218119,0.48588937309344477,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȪĜ","boundary":[0.4867484903193677,0.7437910894218119,0.5180203573429623,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĬģȌ","boundary":[0.5279496046815665,0.7437910894218119,0.5541097242109196,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5621059577911973,0.7437910894218119,0.5713629459005168,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"Āȑ","boundary":[0.5805404656664385,0.7437910894218119,0.5903988358339042,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"ijôȌ","boundary":[0.5916875116727884,0.7437910894218119,0.6116619871754966,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĤôħȫ","boundary":[0.6181547656104092,0.7437910894218119,0.6702602253626349,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĠÿôĜ","boundary":[0.6767530037975473,0.7437910894218119,0.7072301873871633,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȌôȅȟ","boundary":[0.7156559795804024,0.7437910894218119,0.7619838759882963,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóĀįȑ","boundary":[0.7684766544232089,0.7437910894218119,0.8088766419722345,0.7590046302080654],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.815356201622777,0.7437907439935912,0.820059868434705,0.7590042847798447],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôɒȸ","boundary":[0.820059868434705,0.7437907439935912,0.8608035028741,0.7590042847798447],"dir":"ltr"},{"str":"۰۲۱","boundary":[0.5569611322085953,0.7628995391840545,0.5788256656083338,0.7781130799703079],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5820495029986097,0.7628995391840545,0.5917145717902427,0.7781130799703079],"dir":"ltr"},{"str":"۶۶۹۳۹۳۲۹","boundary":[0.5949362613874536,0.7628995391840545,0.6756288468322647,0.7781130799703079],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6788457946834341,0.7628995391840545,0.6835494614953621,0.7781130799703079],"dir":"ltr"},{"str":"ɺɨģȹ","boundary":[0.6835494614953621,0.7628995391840545,0.713146049928407,0.7781130799703079],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰۶","boundary":[0.7303048724812717,0.7628995391840545,0.7621351657017162,0.7781130799703079],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿôħȫ","boundary":[0.7653568552989273,0.7628995391840545,0.8055420635414723,0.7781130799703079],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóþħİ","boundary":[0.8087637531386832,0.7628995391840545,0.8608047790989647,0.7781130799703079],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.7195895328809481,0.7734638219060289,0.7238636410799145,0.7886773626922824],"dir":"ltr"},{"str":"info@cppc.ir","boundary":[0.7233559526032912,0.7866925730176463,0.8241781319388242,0.8002157203832049],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8269024051132001,0.7845185686042496,0.830900521903339,0.797450078272565],"dir":"ltr"},{"str":"Ģȭħȵó","boundary":[0.830900521903339,0.7845185686042496,0.8608042447446512,0.797450078272565],"dir":"ltr"},{"str":"WWW.CPPC.ir","boundary":[0.7564444167756128,0.8312134819899606,0.8608473967087925,0.8427081572506855],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38736,0.49271,0.86085,0.84271],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/1bf43cab89fbca3998ba53b90be68091.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/0efa6ef388b8a36efef925d31db13d31.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13529,0.1875,0.11764,0.09993]},"elements":[{"words":[{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.44065035589034846,0.18749990813079243,0.5023864367386748,0.20807861064359898],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.5067733300130736,0.18749990813079243,0.5740583950694141,0.20807861064359898],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44065,0.1875,0.57406,0.20808],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۹","boundary":[0.1352939467513333,0.25450857323445764,0.14735582809354833,0.27288241476374925],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1525074187055137,0.25450857323445764,0.8310595779119724,0.27288241476374925],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨþɩĨ","boundary":[0.8350672352611592,0.25450857323445764,0.8823549980285958,0.27288241476374925],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.1352939467513333,0.29409134004101045,0.15106518085040152,0.31246518157030206],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.15250741870551368,0.29409134004101045,0.7370028429724632,0.31246518157030206],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.7389638714229388,0.29409134004101045,0.7638139409408786,0.31246518157030206],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.7665635310963083,0.29409134004101045,0.8082742949635808,0.31246518157030206],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱɨğɒʖʞ","boundary":[0.8128396522027849,0.29409134004101045,0.8823575919815726,0.31246518157030206],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.13529654070431005,0.33367410684756327,0.15781205254311143,0.3520479483768549],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.15922835086845538,0.33367410684756327,0.7370054369254401,0.3520479483768549],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7373063354707504,0.33367410684756327,0.7638165348938553,0.3520479483768549],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.7665661250492849,0.33367410684756327,0.8082768889165575,0.3520479483768549],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱɨğɒʖʞ","boundary":[0.8128422461557615,0.33367410684756327,0.8823601859345492,0.3520479483768549],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.13529913465728668,0.3732568736541161,0.156154516590923,0.3916307151834077],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.15923094482143202,0.3732568736541161,0.7302896926684516,0.3916307151834077],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.7320172653510135,0.3732568736541161,0.764078524144514,0.3916307151834077],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.7666984166511027,0.3732568736541161,0.8084091805183753,0.3916307151834077],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱɨğɒʖʞ","boundary":[0.8128448401087383,0.3732568736541161,0.882362779887526,0.3916307151834077],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷","boundary":[0.13530172861026343,0.4128396404606689,0.15776536138952843,0.43121348198996046],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.1592335387744088,0.4128396404606689,0.7168556102014986,0.43121348198996046],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįɆ","boundary":[0.7174651891510507,0.4128396404606689,0.7646232542696464,0.43121348198996046],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.7668281142999436,0.4128396404606689,0.8085388781672161,0.43121348198996046],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱɨğɒʖʞ","boundary":[0.8128448401087381,0.4128396404606689,0.8823627798875259,0.43121348198996046],"dir":"ltr"},{"str":"IJɅÿôɇ","boundary":[0.37582850858079647,0.464961084203641,0.43701259623565547,0.48406987939410423],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôɓÿôɨĄ","boundary":[0.4410591628794953,0.464961084203641,0.528761750606985,0.48406987939410423],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5328083172508249,0.464961084203641,0.539984228765901,0.48406987939410423],"dir":"ltr"},{"str":"ġīó","boundary":[0.539984228765901,0.464961084203641,0.5709539521467555,0.48406987939410423],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫħăɬ","boundary":[0.5750005187905953,0.464961084203641,0.6388823175413476,0.48406987939410423],"dir":"ltr"},{"str":"ȸôĠÿ","boundary":[0.7709758451098797,0.5053526675143132,0.7968375562887795,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"ʟôȴ","boundary":[0.7983939280748716,0.5053526675143132,0.8166294175019193,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"ȦÿôĜ","boundary":[0.8199626470771336,0.5053526675143132,0.8618290481230154,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8672374400796861,0.5053526675143132,0.873955778289651,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.874215173587333,0.5053526675143132,0.8823601859345492,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"IJ؛","boundary":[0.748927244806906,0.5053526675143132,0.7707164498121976,0.5237265090436048],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱","boundary":[0.1352939467513333,0.5053526675143132,0.1545670173691091,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.15922575691547863,0.5053526675143132,0.5220160202535851,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"ɸȜ","boundary":[0.5230484135383594,0.5053526675143132,0.5401944427151425,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôĨóɍĤó","boundary":[0.5435276722903567,0.5053526675143132,0.5986751125775591,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6033027246882069,0.5053526675143132,0.6107473697316814,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȺȜ","boundary":[0.615636971092988,0.5053526675143132,0.6381265434020212,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"،ÿ","boundary":[0.6414597729772353,0.5053526675143132,0.6548186308078606,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"ńþĈ","boundary":[0.6558562119985888,0.5053526675143132,0.6941429579364584,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȵóĀɓ","boundary":[0.6974761875116726,0.5053526675143132,0.7455940152316917,0.5237265090436048],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲","boundary":[0.1352939467513333,0.5298266244313296,0.15424017929402975,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.15667635484756012,0.5298266244313296,0.4663074560584366,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4743265060490984,0.5298266244313296,0.4811060615493163,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۳۳","boundary":[0.4813183506609392,0.5298266244313296,0.5249631658677292,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.5275882462802715,0.5298266244313296,0.5585413683620742,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5585413683620744,0.5298266244313296,0.5650241756417441,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"þȅĤĬȑ","boundary":[0.5682199257091868,0.5298266244313296,0.6028481603685489,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.607068833136193,0.5298266244313296,0.6136886011330387,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿýôĈ","boundary":[0.6163136815455811,0.5298266244313296,0.6760970345929571,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"ɇɴŅȪȑ","boundary":[0.6789503828674596,0.5298266244313296,0.7243985141837351,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.7270213119176578,0.5298266244313296,0.7620376019423523,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7648909502168548,0.5298266244313296,0.7911645811284737,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"ɛýôĨ","boundary":[0.793789661541016,0.5298266244313296,0.8233046960924697,0.5459956049771062],"dir":"ltr"},{"str":"۲۸","boundary":[0.13529622942995337,0.5518746463035505,0.15711863703334836,0.5680436268493271],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.16271348232999283,0.5518746463035505,0.6423955674531531,0.5680436268493271],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.6495723090331823,0.5518746463035505,0.6731980327460628,0.5680436268493271],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĬɳ","boundary":[0.6781628587436973,0.5518746463035505,0.7101660129905172,0.5680436268493271],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7130764282305097,0.5518746463035505,0.7287584303471752,0.5680436268493271],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȚȑ","boundary":[0.7301280375189364,0.5518746463035505,0.7608300649525831,0.5680436268493271],"dir":"ltr"},{"str":"ęĴĨ","boundary":[0.7635122123306155,0.5518746463035505,0.8067461453858771,0.5680436268493271],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8062325426964666,0.5518746463035505,0.8162763286227153,0.5680436268493271],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8165045964846755,0.5518746463035505,0.8235352466330496,0.5680436268493271],"dir":"ltr"},{"str":"۲۸","boundary":[0.13530079478719262,0.5739226681757714,0.15712320239058758,0.5900916487215481],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.16271804768723205,0.5739226681757714,0.5938247317852624,0.5900916487215481],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.5941534375064853,0.5739226681757714,0.6316121936541539,0.5900916487215481],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6320687293780743,0.5739226681757714,0.6480474797152882,0.5900916487215481],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôĜ","boundary":[0.6505013592313603,0.5739226681757714,0.6884394778891454,0.5900916487215481],"dir":"ltr"},{"str":"ÿńþĈ","boundary":[0.6947739110585408,0.5739226681757714,0.736409969080081,0.5900916487215481],"dir":"ltr"},{"str":"IJğȐĬğȞ","boundary":[0.7381790450102726,0.5739226681757714,0.8011124945526993,0.5900916487215481],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8035663740687714,0.5739226681757714,0.8136101599950202,0.5900916487215481],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8138384278569804,0.5739226681757714,0.8235398119902888,0.5900916487215481],"dir":"ltr"},{"str":"۳۳","boundary":[0.13530307746581224,0.5959706900479924,0.15986469941272957,0.612139670593769],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.16272033036585165,0.5959706900479924,0.5877550893357407,0.612139670593769],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.591873041565503,0.5959706900479924,0.6293317977131716,0.612139670593769],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6297883334370921,0.5959706900479924,0.6457670837743059,0.612139670593769],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôĜ","boundary":[0.6481068293593979,0.5959706900479924,0.686044948017183,0.612139670593769],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþħȑ","boundary":[0.6906673722218769,0.5959706900479924,0.7331480213326699,0.612139670593769],"dir":"ltr"},{"str":"IJğȐĬğȞ","boundary":[0.7354877669177619,0.5959706900479924,0.7984212164601886,0.612139670593769],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8007609620452806,0.5959706900479924,0.8108047479715292,0.612139670593769],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8110330158334895,0.5959706900479924,0.8235420946689085,0.612139670593769],"dir":"ltr"},{"str":"۳۴","boundary":[0.13530536014443184,0.6180187119202133,0.15842889456099996,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.1627226130444713,0.6180187119202133,0.5452538961173717,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.5462696881030946,0.6180187119202133,0.5837284442507632,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5841849799746837,0.6180187119202133,0.6001637303118975,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôĜ","boundary":[0.6027111996513733,0.6180187119202133,0.6406493183091584,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉȫóý","boundary":[0.6454817489468557,0.6180187119202133,0.6914092427732477,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.695782855008405,0.6180187119202133,0.7051646641349691,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅɃôďĨ","boundary":[0.7079426840150248,0.6180187119202133,0.7643933262777819,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóĬĨ","boundary":[0.7669407956172578,0.6180187119202133,0.7994233123741941,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.80219904957563,0.6180187119202133,0.8122428355018787,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8124733860424586,0.6180187119202133,0.8235443773475282,0.6341876924659899],"dir":"ltr"},{"str":"۳۵","boundary":[0.13530764282305158,0.6400667337924343,0.158796405818756,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.16272489572309104,0.6400667337924343,0.3630984249517532,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"ɐ","boundary":[0.3663786341281212,0.6400667337924343,0.37875075224636395,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"īôďȑ","boundary":[0.38012035941812516,0.6400667337924343,0.406348336757352,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"Ɇôȑó","boundary":[0.4089163502044042,0.6400667337924343,0.4380205026043295,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.4405885160513817,0.6400667337924343,0.4510431841291588,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýôďĨ","boundary":[0.453611197576211,0.6400667337924343,0.4975755877897452,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5017414762705188,0.6400667337924343,0.5083612442673646,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȍôȈĈ","boundary":[0.5109292577144168,0.6400667337924343,0.5562176015273201,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5603834900080937,0.6400667337924343,0.5670032580049396,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.5695712714519918,0.6400667337924343,0.6070300275996603,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6074865633235808,0.6400667337924343,0.6234653136607946,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"Ɇôȑó","boundary":[0.6260333271078469,0.6400667337924343,0.6551374795077721,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6577054929548245,0.6400667337924343,0.6681601610326016,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȅȯôɁȉĨ","boundary":[0.6707281744796538,0.6400667337924343,0.741057502749591,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"ȼĴȉȟó","boundary":[0.7436232335180236,0.6400667337924343,0.79927493826392,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8018429517109722,0.6400667337924343,0.811886737637221,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8121127228205616,0.6400667337924343,0.8235489427047675,0.6562357143382108],"dir":"ltr"},{"str":"۳۵","boundary":[0.13531449085891056,0.6621147556646552,0.158803253854615,0.6782837362104318],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.16273174375895,0.6621147556646552,0.6606296042665338,0.6782837362104318],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.6623735707319107,0.6621147556646552,0.6998323268795792,0.6782837362104318],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.7002888626034997,0.6621147556646552,0.7162676129407135,0.6782837362104318],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôĜ","boundary":[0.7187785594222758,0.6621147556646552,0.7567166780800608,0.6782837362104318],"dir":"ltr"},{"str":"ġôċȌó","boundary":[0.761510303181225,0.6621147556646552,0.8001788789972827,0.6782837362104318],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8026665836601715,0.662118283442229,0.8127103695864202,0.6782872639880057],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8129363547697608,0.662118283442229,0.8235279835647139,0.6782872639880057],"dir":"ltr"},{"str":"İɊŅɂĨ","boundary":[0.8123260495133741,0.6992775405510683,0.8603919981738568,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8637304156550247,0.6992775405510683,0.8704487538649897,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8707055552096948,0.6992775405510683,0.8823524040756185,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"ô؛","boundary":[0.7996934985162586,0.6992775405510683,0.8120407146859239,0.7176513820803598],"dir":"rtl"},{"str":"۳۷","boundary":[0.1352939467513333,0.6992775405510683,0.1645018572703314,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.16594409512544356,0.6992775405510683,0.5220160202535851,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"ÿńþĈ","boundary":[0.5244517420988193,0.6992775405510683,0.5710131980327461,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5746110108115959,0.6992775405510683,0.5820556558550706,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"ýī","boundary":[0.5851372719915333,0.6992775405510683,0.6015829338645748,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.6028799103529852,0.6992775405510683,0.6091053974973542,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.6101429786880823,0.6992775405510683,0.6173541679636432,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȵóĀɓ","boundary":[0.620692585444811,0.6992775405510683,0.66881041316483,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"Āɚȸ","boundary":[0.672148830645998,0.6992775405510683,0.6974917512295336,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.7023891344497706,0.6992775405510683,0.7128687044761252,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"ôİijôĜ","boundary":[0.7162097159102697,0.6992775405510683,0.7578945402477743,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"čóĬȸó","boundary":[0.7633081201103984,0.6992775405510683,0.7963550810350907,0.7176513820803598],"dir":"ltr"},{"str":"۳۸","boundary":[0.1352939467513333,0.7237514974680846,0.15992404905683869,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.1627111996513727,0.7237514974680846,0.5756021083649793,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"ÿńþĈ","boundary":[0.5791767830832764,0.7237514974680846,0.6208128411048166,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6244308867168857,0.7237514974680846,0.6310506547137315,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"ýīł","boundary":[0.6337579115565795,0.7237514974680846,0.6544161530639774,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.6553292245118182,0.7237514974680846,0.6617207246467037,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.6646539666728924,0.7237514974680846,0.7077052854385858,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȲȐ","boundary":[0.7106385274647744,0.7237514974680846,0.733054431509266,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7373595633858353,0.7237514974680846,0.7467413725123995,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"ôİijôĜ","boundary":[0.7496768972172076,0.7237514974680846,0.7889846230467538,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"čóĬȐó","boundary":[0.7939722758305842,0.7237514974680846,0.8233046960924696,0.7399204780138612],"dir":"ltr"},{"str":"۴۰","boundary":[0.13529622942995326,0.7457995193403055,0.15241631907696815,0.7619684998860822],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1566415572018514,0.7457995193403055,0.7274025192471302,0.7619684998860822],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôȚĨ","boundary":[0.7325453941770947,0.7457995193403055,0.7664888252505763,0.7619684998860822],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.7685432360082182,0.7457995193403055,0.8233046960924697,0.7619684998860822],"dir":"ltr"},{"str":"۴۱","boundary":[0.13529622942995337,0.7678475412125265,0.15294133515947672,0.784016521758303],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.15664155720185155,0.7678475412125265,0.672755193093859,0.784016521758303],"dir":"ltr"},{"str":"ĉīŃȪĨ","boundary":[0.6741111041939036,0.7678475412125265,0.7231886945153463,0.784016521758303],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôȚĨ","boundary":[0.7272975160306299,0.7678475412125265,0.7612409471041113,0.784016521758303],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.7637518935856735,0.7678475412125265,0.8185133536699252,0.784016521758303],"dir":"ltr"},{"str":"۴۱","boundary":[0.135298512108573,0.7898955630847474,0.15294361783809635,0.806064543630524],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.15664383988047115,0.7898955630847474,0.7213328767976086,0.806064543630524],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȈħĨ","boundary":[0.7238734981012268,0.7898955630847474,0.766719375791156,0.806064543630524],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.7685432360082182,0.7898955630847474,0.8233046960924697,0.806064543630524],"dir":"ltr"},{"str":"۴۷","boundary":[0.1352939467513333,0.8270551141750512,0.1622451181804976,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.16594409512544356,0.8270551141750512,0.38764925605428635,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"ĂȵŅȰȵó","boundary":[0.3880642885305775,0.8270551141750512,0.4424335429247339,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"ôĨĀɫīŃʞ","boundary":[0.4453361763057959,0.8270551141750512,0.4932724273174376,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"ɉɇó","boundary":[0.4964318620432049,0.8270551141750512,0.5277149349436593,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5319145448131316,0.8270551141750512,0.5393591898566062,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"þȵŃɇ","boundary":[0.5422618232376684,0.8270551141750512,0.5818714851937163,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"ȪįɅ","boundary":[0.5847741185747785,0.8270551141750512,0.6315301209819668,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.6375325281703292,0.8270551141750512,0.6624344767478054,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"ɐīŃɫ","boundary":[0.6676716678080059,0.8270551141750512,0.7113278964078937,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȬȰĨ","boundary":[0.7144899250866379,0.8270551141750512,0.7453579655108011,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"ȤôɄȱȸó","boundary":[0.7482605988918631,0.8270551141750512,0.8072989686442963,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"ĢüóĀĨ","boundary":[0.8102016020253584,0.8270551141750512,0.8573337276141857,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8604957562929297,0.8270551141750512,0.8672140945028948,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8674734898005768,0.8270551141750512,0.8823627798875261,0.8454289557043428],"dir":"ltr"},{"str":"۴۸","boundary":[0.1352939467513333,0.8586346030882753,0.1590109776089979,0.8748035836340519],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.16191226213451201,0.8586346030882753,0.6230589968665053,0.8748035836340519],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.6282863309053934,0.8586346030882753,0.6502000456535725,0.8748035836340519],"dir":"ltr"},{"str":"ɐīŃɫ","boundary":[0.6548635580734193,0.8586346030882753,0.6932810392413207,0.8748035836340519],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȬȰĨ","boundary":[0.6961184087654859,0.8586346030882753,0.7232822843387494,0.8748035836340519],"dir":"ltr"},{"str":"ȤôɄȱȸó","boundary":[0.7258913860009545,0.8586346030882753,0.7778451513830956,0.8748035836340519],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7832916225694659,0.8586346030882753,0.7876812135549606,0.8748035836340519],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.7880624208844341,0.8586346030882753,0.8099304820602212,0.8748035836340519],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8127678515843865,0.8586346030882753,0.8529429952893814,0.8748035836340519],"dir":"ltr"},{"str":"۴۸","boundary":[0.1352962294299529,0.8806826249604962,0.15848824420510907,0.8968516055062729],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.16278456806918126,0.8806826249604962,0.48452551412148004,0.8968516055062729],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĐĴČó","boundary":[0.4931905621614891,0.8806826249604962,0.5559413974143477,0.8968516055062729],"dir":"ltr"},{"str":"ıÿńǴĎħȝ","boundary":[0.5587947456888502,0.8806826249604962,0.6279142542903983,0.8968516055062729],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6321372097366619,0.8806826249604962,0.6387569777335076,0.8968516055062729],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.64138205814605,0.8806826249604962,0.6481616136462679,0.8968516055062729],"dir":"ltr"},{"str":"Survey","boundary":[0.6483824109236548,0.8853705521523119,0.7059266637614394,0.9000696253757451],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7056983958994791,0.8806832129234252,0.7121812031791489,0.8968521934692018],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄÿŃɳ","boundary":[0.7153769532465916,0.8806832129234252,0.7580858702193447,0.8968521934692018],"dir":"ltr"},{"str":"ĮģüĀĨ","boundary":[0.7609392184938472,0.8806832129234252,0.8036024818942084,0.8968521934692018],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8062275623067506,0.8806832129234252,0.8162713482329993,0.8968521934692018],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8164996160949595,0.8806832129234252,0.8235302662433336,0.8968521934692018],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13529,0.25451,0.88236,0.90007],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/e0ab9289ba106b9196e506b9a2060f1b.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/3d701bd62d4fa8907778aa0c1faa52ba.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.12059,0.06717,0.13235,0.11668]},"elements":[{"words":[{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.44656871900226186,0.06716653315008501,0.4906659196082093,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.49379941480420836,0.06716653315008501,0.5418601755587374,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8575816057606508,0.06716653315008501,0.8676461433107141,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۵۱","boundary":[0.12058810101890473,0.10069423722834289,0.13859843532756438,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.14194915645512826,0.10069423722834289,0.5669681877606919,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5689883583390398,0.10069423722834289,0.5757679138392576,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"Inquiry","boundary":[0.5759737699474984,0.1053815764572295,0.6356139367905539,0.12008064968066276],"dir":"ltr"},{"str":"Stage","boundary":[0.6384071053559941,0.1053815764572295,0.6834796322812261,0.12008064968066276],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6832451389321215,0.10069423722834289,0.6896708792463011,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȅɁûȑ","boundary":[0.6928666293137439,0.10069423722834289,0.7410539749735418,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"ĮģüĀĨ","boundary":[0.743621988420594,0.10069423722834289,0.7862852518209552,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7888532652680075,0.10069423722834289,0.7988970511942561,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7991253190562163,0.10069423722834289,0.8088267031895248,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"۵۱","boundary":[0.12059225134366783,0.12274225910056383,0.13860258565232747,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1419412566019931,0.12274225910056383,0.5609004129573139,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5613660793957126,0.12274225910056383,0.5662966652140529,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĠþȈȫīŃɃ","boundary":[0.5662738384278572,0.12274225910056383,0.6408717757164499,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤôĨ","boundary":[0.6434375064848827,0.12274225910056383,0.676148291103779,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȅďȯī","boundary":[0.6784880366888713,0.12274225910056383,0.7384311772396194,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄÿŃɳ","boundary":[0.7407686401460918,0.12274225910056383,0.7834775571188449,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7860455705658972,0.12274225910056383,0.7960893564921458,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7963176243541061,0.12274225910056383,0.808826703189525,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":"۵۱","boundary":[0.12059225134366806,0.14479189787083943,0.13860258565232772,0.16096087841661602],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................:","boundary":[0.14193645520449794,0.14479189787083943,0.6445971072236398,0.16096087841661602],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈɃ","boundary":[0.6445697150802054,0.14479189787083943,0.6720531656602134,0.16096087841661602],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6761619871754969,0.14479189787083943,0.6827817551723426,0.16096087841661602],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȅĤĬȑ","boundary":[0.6852927016539049,0.14479189787083943,0.7353746705679725,0.16096087841661602],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôȐóĬȑ","boundary":[0.7378833343709151,0.14479189787083943,0.784974994293304,0.16096087841661602],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7874836580962467,0.14479189787083943,0.7975274440224953,0.16096087841661602],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7977557118844556,0.14479189787083943,0.8088267031895251,0.16096087841661602],"dir":"ltr"},{"str":"۵۶","boundary":[0.1205922513436683,0.17394618669292924,0.14284836788478764,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.1472607029819493,0.17394618669292924,0.5492382078897684,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5536939965552314,0.17394618669292924,0.5604735520554494,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅʙĜ","boundary":[0.5604689866982098,0.17394618669292924,0.5863363008155394,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":"ôɫɑʖʞ","boundary":[0.5881533129967427,0.17394618669292924,0.6334233953806891,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.633195127518729,0.17394618669292924,0.6393355330054583,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":"ĂȵŅȰȵó","boundary":[0.6425541098590971,0.17394618669292924,0.6903990537259547,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":"ôĨĀɫīŃʞ","boundary":[0.6927502127041446,0.17394618669292924,0.7349341135943893,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":"ɉɇó","boundary":[0.7375112577559199,0.17394618669292924,0.7650403619083198,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7673915208865099,0.17394618669292924,0.7721623192014779,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.772162319201478,0.17394618669292924,0.7954912946938104,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980707215339606,0.17394618669292924,0.8382458652389555,0.19011516723870583],"dir":"ltr"},{"str":"۵۶","boundary":[0.12059909937952704,0.19599420856515018,0.14217041233476577,0.21216318911092677],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.148061513309829,0.19599420856515018,0.6702019132997153,0.21216318911092677],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6774768100603868,0.19599420856515018,0.6842563655606048,0.21216318911092677],"dir":"ltr"},{"str":"ôĨĀɃīŃɶ","boundary":[0.6840235323414063,0.19599420856515018,0.7274697545082909,0.21216318911092677],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7270383282491861,0.19599420856515018,0.7340918051837563,0.21216318911092677],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅɱĜ","boundary":[0.7336603789246515,0.19599420856515018,0.7602786943078302,0.21216318911092677],"dir":"ltr"},{"str":"ôɃȩɮɶ","boundary":[0.7621299466683275,0.19599420856515018,0.8088358339040036,0.21216318911092677],"dir":"ltr"},{"str":"۶۳","boundary":[0.12058810101890473,0.2331537596554538,0.14753927244806908,0.2515276011847454],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.151238249393015,0.2331537596554538,0.6618319533503502,0.2515276011847454],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.6694477992902944,0.2331537596554538,0.6943497478677706,0.2515276011847454],"dir":"ltr"},{"str":"ɐÿôɨĄ","boundary":[0.6996284421756002,0.2331537596554538,0.7578626865052189,0.2515276011847454],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȬȺ","boundary":[0.7610662184315922,0.2331537596554538,0.7947616676004897,0.2515276011847454],"dir":"ltr"},{"str":"ĢüóĀĨ","boundary":[0.7977058042291808,0.2331537596554538,0.8448379298180081,0.2515276011847454],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8480414617443813,0.2331537596554538,0.8547597999543463,0.2515276011847454],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8550191952520283,0.2331537596554538,0.8676517462491439,0.2515276011847454],"dir":"ltr"},{"str":"۶۳","boundary":[0.12058830853514288,0.2576277165724702,0.14323248044159456,0.2737966971182468],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.14800556143518231,0.2576277165724702,0.7187665234804611,0.2737966971182468],"dir":"ltr"},{"str":"òôȈɲȉĄó","boundary":[0.7218116167590114,0.2576277165724702,0.774290398223661,0.2737966971182468],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóĬĨ","boundary":[0.776114258440723,0.2576277165724702,0.8085967751976594,0.2737966971182468],"dir":"ltr"},{"str":"۶۵","boundary":[0.12058830853514287,0.2796757384446911,0.1421596214903816,0.2958447189904677],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.14806667351753158,0.2796757384446911,0.5183929942518002,0.2958447189904677],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5223260495133745,0.2796757384446911,0.5272566353317147,0.2958447189904677],"dir":"ltr"},{"str":"ȨÿôɀĄ","boundary":[0.5272360912241383,0.2796757384446911,0.5801942351989042,0.2958447189904677],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȄȒ","boundary":[0.5826138745356825,0.2796757384446911,0.6146855091410903,0.2958447189904677],"dir":"ltr"},{"str":"ȢŅȚĨ","boundary":[0.6187030235115899,0.2796757384446911,0.6535366992467162,0.2958447189904677],"dir":"ltr"},{"str":"ąĬćȟ","boundary":[0.6559563385834942,0.2796757384446911,0.7181593309676483,0.2958447189904677],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7221768453381479,0.2796757384446911,0.7364435867106602,0.2958447189904677],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑôȲüĴĨ","boundary":[0.7390914939093985,0.2796757384446911,0.8088273257382392,0.2958447189904677],"dir":"ltr"},{"str":"۷۱","boundary":[0.12058810101890473,0.31683411360913705,0.1430517337981697,0.3352079551384286],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.14451991118305005,0.31683411360913705,0.6618319533503502,0.3352079551384286],"dir":"ltr"},{"str":"Ģħü","boundary":[0.6641587291705576,0.31683411360913705,0.7049616094959431,0.3352079551384286],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȰĄó","boundary":[0.7079446554192865,0.31683411360913705,0.7475543173753345,0.3352079551384286],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7518343397870882,0.31683411360913705,0.7592789848305628,0.3352079551384286],"dir":"ltr"},{"str":"þȵŃɇ","boundary":[0.7622620307539063,0.31683411360913705,0.8018716927099543,0.3352079551384286],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȰĄó","boundary":[0.8048547386332978,0.31683411360913705,0.8444644005893459,0.3352079551384286],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8474448525597126,0.31683411360913705,0.8541631907696775,0.3352079551384286],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8544225860673595,0.31683411360913705,0.8676517462491439,0.3352079551384286],"dir":"ltr"},{"str":"۷۴","boundary":[0.12058810101890473,0.348413602522361,0.14430513187656932,0.36458258306813757],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................(","boundary":[0.147208796203849,0.348413602522361,0.6273473199277848,0.36458258306813757],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅʙĜ","boundary":[0.6273450372491648,0.348413602522361,0.6532123513664945,0.36458258306813757],"dir":"ltr"},{"str":"ôɫ","boundary":[0.6550293635476977,0.348413602522361,0.6670545145157609,0.36458258306813757],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6668125505820831,0.348413602522361,0.6730214364274005,0.36458258306813757],"dir":"ltr"},{"str":"ıłôɂȹ","boundary":[0.6762400132810393,0.348413602522361,0.7238110357135447,0.36458258306813757],"dir":"ltr"},{"str":"ʅİôȭĄ","boundary":[0.7250893357405217,0.348413602522361,0.7663647305401647,0.36458258306813757],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7687775218410839,0.348413602522361,0.7735483201560521,0.36458258306813757],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.7735483201560522,0.348413602522361,0.7954163813318392,0.36458258306813757],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980642885305774,0.348413602522361,0.8382394322355724,0.36458258306813757],"dir":"ltr"},{"str":"۷۴","boundary":[0.12059038369752427,0.3704616243945819,0.14378239847268043,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.14801083461245038,0.3704616243945819,0.42124426736392123,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅɱĜ","boundary":[0.42623192014775146,0.3704616243945819,0.4530533939280748,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"ôɃ","boundary":[0.45510780468571654,0.3704616243945819,0.467091867438627,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.46686359957666684,0.3704616243945819,0.4769986926476996,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"þȍ","boundary":[0.47677042478573944,0.3704616243945819,0.4927948286953454,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"Ńȟ","boundary":[0.49393616800514634,0.3704616243945819,0.5132704559131752,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"ĮİôȅĄ","boundary":[0.5147907198738301,0.3704616243945819,0.559576874390421,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5593486065284609,0.3704616243945819,0.5694836995994936,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.5692554317375335,0.3704616243945819,0.584937433854199,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȚȑ","boundary":[0.5863070410259602,0.3704616243945819,0.6170090684596069,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôăûȑÿŅĈ","boundary":[0.618529332420262,0.3704616243945819,0.704860237813609,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7048579551349893,0.3704616243945819,0.7149930482060222,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7147647803440619,0.3704616243945819,0.7304467824607276,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȚȑ","boundary":[0.7318163896324887,0.3704616243945819,0.7625184170661354,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"ĮİôȅĄ","boundary":[0.7640386810267904,0.3704616243945819,0.8088248355433814,0.38663060494035856],"dir":"ltr"},{"str":"۷۶","boundary":[0.1205903836975244,0.3996175301147262,0.14426176098279697,0.4157865106605028],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.14721098175932273,0.3996175301147262,0.6911276432380841,0.4157865106605028],"dir":"ltr"},{"str":"ȝþȬĨ","boundary":[0.6918991886115089,0.3996175301147262,0.7190630641847725,0.4157865106605028],"dir":"ltr"},{"str":"IJİóĬĠ","boundary":[0.7215968374525307,0.3996175301147262,0.7626165722467784,0.4157865106605028],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7672024735935588,0.3996175301147262,0.7719732719085268,0.4157865106605028],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7719732719085269,0.3996175301147262,0.7953022474008592,0.4157865106605028],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980642885305775,0.3996175301147262,0.8382394322355725,0.4157865106605028],"dir":"ltr"},{"str":"۹۴","boundary":[0.120592666376144,0.42877343583487054,0.1418672311108345,0.44494241638064713],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.14721098175932276,0.42877343583487054,0.5492363402436246,0.44494241638064713],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5626835999916998,0.42877343583487054,0.5694631554919176,0.44494241638064713],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȰȴġþĐ","boundary":[0.569458590134678,0.42877343583487054,0.6381672165846977,0.44494241638064713],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6381672165846977,0.42877343583487054,0.6441478345680549,0.44494241638064713],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȰȴĮȱăȴ","boundary":[0.6473664114216937,0.42877343583487054,0.7160750378717133,0.44494241638064713],"dir":"ltr"},{"str":"ȪăȭĤ","boundary":[0.7182664093465312,0.42877343583487054,0.7604731370229718,0.44494241638064713],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7626645084977898,0.42877343583487054,0.7674353068127578,0.44494241638064713],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.767435306812758,0.42877343583487054,0.7956492145510384,0.44494241638064713],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980688538878166,0.42877343583487054,0.8382439975928115,0.44494241638064713],"dir":"ltr"},{"str":"۹۸","boundary":[0.12059723173338302,0.45792772465696024,0.1438120732947352,0.47409670520273683],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.14721782979518133,0.45792772465696024,0.7029587665234809,0.47409670520273683],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȸÿôȴ","boundary":[0.7043466351241984,0.45792772465696024,0.7472153396003236,0.47409670520273683],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7496349789371017,0.45792772465696024,0.7544057772520698,0.47409670520273683],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįɆ","boundary":[0.7544057772520699,0.45792772465696024,0.795904874556434,0.47409670520273683],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980734192450559,0.45792772465696024,0.8382485629500509,0.47409670520273683],"dir":"ltr"},{"str":"۹۹","boundary":[0.12059951441200276,0.4799757465291812,0.14004793625101164,0.49614472707495777],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1419448421839009,0.4799757465291812,0.6823461785884734,0.49614472707495777],"dir":"ltr"},{"str":"IJěȅȐīŃɱěĤó","boundary":[0.686966320114549,0.4799757465291812,0.7650111021187407,0.49614472707495777],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐÿôȌ","boundary":[0.765921890887962,0.4799757465291812,0.8088362489364793,0.49614472707495777],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰","boundary":[0.12059951441200276,0.5020237684014022,0.13995662910622758,0.5181927489471787],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.1419448421839009,0.5020237684014022,0.7309215796136034,0.5181927489471787],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐÿôȌ","boundary":[0.7343090746850942,0.5020237684014022,0.7772234327336116,0.5181927489471787],"dir":"ltr"},{"str":"čóĬȐó","boundary":[0.7792778434912534,0.5020237684014022,0.8086102637531388,0.5181927489471787],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۰","boundary":[0.12060179709062249,0.524071790273623,0.13995891178484732,0.5402407708193997],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1419671821391222,0.524071790273623,0.42732760588516067,0.5402407708193997],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43022660773205523,0.524071790273623,0.4370061632322731,0.5402407708193997],"dir":"ltr"},{"str":"Types","boundary":[0.4372207350225157,0.5274492755653629,0.490274751499305,0.5436182561111396],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.49547697607337793,0.5274492755653629,0.5140351532507421,0.5436182561111396],"dir":"ltr"},{"str":"Bill","boundary":[0.5192373778248149,0.5274492755653629,0.5525873124571999,0.5436182561111396],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.5577895370312729,0.5274492755653629,0.576347714208637,0.5436182561111396],"dir":"ltr"},{"str":"Lading","boundary":[0.5815499387827099,0.5274492755653629,0.644848616904273,0.5436182561111396],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6445975222561168,0.524071790273623,0.6512583784681153,0.5402407708193997],"dir":"ltr"},{"str":"IJȓôȍ","boundary":[0.6544518458569385,0.524071790273623,0.6835331714706677,0.5402407708193997],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.6851310465043892,0.524071790273623,0.6996260557388617,0.5402407708193997],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮĨôȐÿôȌ","boundary":[0.7024269024051135,0.524071790273623,0.7764769968250018,0.5402407708193997],"dir":"ltr"},{"str":"čóĬȐó","boundary":[0.7792778434912534,0.524071790273623,0.8086102637531388,0.5402407708193997],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۲","boundary":[0.12060179709062249,0.5532276959937674,0.14450144223785524,0.569396676539544],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.1472223951524208,0.5532276959937674,0.5492477536367226,0.569396676539544],"dir":"ltr"},{"str":"CMR","boundary":[0.5517628504430472,0.5592262120763911,0.5927203303658513,0.572455377977481],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5963995932681733,0.5532290189103577,0.6029508809064309,0.5693979994561342],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6027226130444708,0.5532290189103577,0.6097304364066489,0.5693979994561342],"dir":"ltr"},{"str":"WAYBILL","boundary":[0.6097283612442674,0.5592262120763911,0.6907356450642264,0.572455377977481],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6905040569424558,0.5532290189103577,0.6968270767187533,0.5693979994561342],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȰİóÿ","boundary":[0.7028076947021105,0.5532290189103577,0.752757268256241,0.5693979994561342],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7552841934881404,0.5532290189103577,0.7600549918031085,0.5693979994561342],"dir":"ltr"},{"str":"ĦɂȰȷ","boundary":[0.7600549918031086,0.5532290189103577,0.7955278175517234,0.5693979994561342],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980615908194817,0.5532290189103577,0.8382367345244766,0.5693979994561342],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۲","boundary":[0.12058996866504809,0.5752770407825786,0.14366784950922415,0.5914460213283552],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.14803620402471554,0.5752770407825786,0.7369839589947899,0.5914460213283552],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȈİóÿ","boundary":[0.7441127643238085,0.5752770407825786,0.7932131814314471,0.5914460213283552],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7954958600510491,0.5752770407825786,0.8015677851791904,0.5914460213283552],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8017983357197701,0.5752770407825786,0.8088289858681442,0.5914460213283552],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۲","boundary":[0.1205945340222872,0.5973250626547996,0.14367241486646326,0.6134940432005761],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.14802951915053789,0.5973250626547996,0.7430604494801702,0.6134940432005761],"dir":"ltr"},{"str":"CMR","boundary":[0.7488949760318745,0.6033234317466909,0.7898524559546785,0.6165525976477808],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7928220133225425,0.5973262385806575,0.7988939384506838,0.613495219126434],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.799122206312644,0.5973262385806575,0.8088235904459524,0.613495219126434],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۸","boundary":[0.12058913860009547,0.6264821443008017,0.1472964784494387,0.6426511248465784],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.14720745398327423,0.6264821443008017,0.6911241154620356,0.6426511248465784],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȭćȭɇĀȹ","boundary":[0.692626117993733,0.6264821443008017,0.7518593454937849,0.6426511248465784],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7538224491066425,0.6264821443008017,0.7585932474216106,0.6426511248465784],"dir":"ltr"},{"str":"Ħɒɓ","boundary":[0.7585932474216107,0.6264821443008017,0.7960976571416712,0.6426511248465784],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.798060760754529,0.6264821443008017,0.838235904459524,0.6426511248465784],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۳","boundary":[0.12058913860009547,0.6556364331228915,0.1504237481582934,0.6718054136686682],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.15312187428666296,0.6556364331228915,0.6852142605158859,0.6718054136686682],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȬȸó","boundary":[0.6913044470729834,0.6556364331228915,0.7162084708128411,0.6718054136686682],"dir":"ltr"},{"str":"ɕȬɬ","boundary":[0.7185139762186391,0.6556364331228915,0.7552765153873291,0.6718054136686682],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7575706074000289,0.6556364331228915,0.7623414057149971,0.6718054136686682],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȱɨİ","boundary":[0.7623414057149972,0.6556364331228915,0.7957598207059702,0.6718054136686682],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980653261117682,0.6556364331228915,0.8382404698167631,0.6718054136686682],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۵","boundary":[0.1205937039573346,0.6847923388430359,0.14896739919898727,0.7009613193888125],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.15312643964390207,0.6847923388430359,0.6497460001245101,0.7009613193888125],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄÿ","boundary":[0.6547633277303948,0.6847923388430359,0.6865838676876466,0.7009613193888125],"dir":"ltr"},{"str":"ʟôȴ","boundary":[0.6877137936043495,0.6847923388430359,0.7039892921621116,0.7009613193888125],"dir":"ltr"},{"str":"IJİóĬĠ","boundary":[0.7062833841748116,0.6847923388430359,0.7473031189690593,0.7009613193888125],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7516607524538794,0.6847923388430359,0.7564315507688475,0.7009613193888125],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȱɒİ","boundary":[0.7564315507688477,0.6847923388430359,0.7957621033845897,0.7009613193888125],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980676087903877,0.6847923388430359,0.8382427524953827,0.7009613193888125],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۹","boundary":[0.12058810101890473,0.7219493910908917,0.15166365768121357,0.7403232326201833],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.15795658760297993,0.7219493910908917,0.6080852476706307,0.7403232326201833],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȵŅûȹ","boundary":[0.6141732553072279,0.7219493910908917,0.6647812778849946,0.7403232326201833],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȵóĀɓ","boundary":[0.6677124447488016,0.7219493910908917,0.7158302724688208,0.7403232326201833],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7203178111187201,0.7219493910908917,0.7277624561621946,0.7403232326201833],"dir":"ltr"},{"str":"ȪɇóýĀʞ","boundary":[0.7306936230260018,0.7219493910908917,0.7935969827138973,0.7403232326201833],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȵóĀɓ","boundary":[0.7967849509224096,0.7219493910908917,0.8449027786424288,0.7403232326201833],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8480933408039179,0.7219493910908917,0.8548116790138828,0.7403232326201833],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.855068480358588,0.7219493910908917,0.867649152296167,0.7403232326201833],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۹","boundary":[0.12058810101890473,0.7535303499114381,0.1479345908817365,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.15312083670547222,0.7535303499114381,0.271363589200855,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ıʟłó","boundary":[0.2726281931561145,0.7535303499114381,0.3064803170848119,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ȦóÿŃɩĨ","boundary":[0.30792525265101994,0.7535303499114381,0.3559528108074457,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôɂȸó","boundary":[0.3587673535454149,0.7535303499114381,0.3959521882587312,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.39967980244454127,0.7535303499114381,0.406231090082799,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȬȱĐó","boundary":[0.41041523999252943,0.7535303499114381,0.44497499429330345,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ɑȵôɒĠ","boundary":[0.4475612691693125,0.7535303499114381,0.5000674427773973,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4998346095581979,0.7535303499114381,0.50917076511237,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"IJďċɬ","boundary":[0.5089424972504099,0.7535303499114381,0.5498252713274815,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ýī","boundary":[0.5524115462034904,0.7535303499114381,0.566883728651767,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.5680250679615679,0.7535303499114381,0.5735034966486127,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.5744165680964535,0.7535303499114381,0.580762414658947,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5851748324306378,0.7535303499114381,0.5987795970034656,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ȪɇóýĀʞ","boundary":[0.6015941397414349,0.7535303499114381,0.656949096266783,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȵóĀɓ","boundary":[0.6597613563261326,0.7535303499114381,0.7021050447197493,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ôȴ","boundary":[0.7049195874577187,0.7535303499114381,0.7157394841146321,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ňʜôȰɓȜ","boundary":[0.7183029322044451,0.7535303499114381,0.7660383074975617,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7686200170163316,0.7535303499114381,0.7733908153312997,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.7733908153312998,0.7535303499114381,0.7952588765070868,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.798073419245056,0.7535303499114381,0.838248562950051,0.7696993304572146],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۰","boundary":[0.12060179709062249,0.775578371783659,0.14596235655440054,0.7917473523294356],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.14805298799622357,0.775578371783659,0.48197493203843217,0.7917473523294356],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4875195584054454,0.775578371783659,0.49245014422378575,0.7917473523294356],"dir":"ltr"},{"str":"UCP","boundary":[0.49266243333540866,0.7789558570753989,0.5363757289007867,0.7951248376211755],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.5388181950237608,0.775578371783659,0.5492728631015379,0.7917473523294356],"dir":"ltr"},{"str":"ıýôȈĄó","boundary":[0.5517084811886532,0.775578371783659,0.605625350183652,0.7917473523294356],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȄȉĐó","boundary":[0.6096565606258693,0.775578371783659,0.6494436489655318,0.7917473523294356],"dir":"ltr"},{"str":"ĢěȪĤóþûȉĨ","boundary":[0.6518769843740275,0.775578371783659,0.7402394737388203,0.7917473523294356],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿŃɁĨ","boundary":[0.742672809147316,0.775578371783659,0.7928460852061676,0.7917473523294356],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7955076884766236,0.775578371783659,0.8015796136047648,0.7917473523294356],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.801807881466725,0.775578371783659,0.8088385316150991,0.7917473523294356],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۰","boundary":[0.1206040797692421,0.79762639365588,0.14596463923302017,0.8137953742016565],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.14802805320475915,0.79762639365588,0.48197721471705185,0.8137953742016565],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.48307518313308034,0.79762639365588,0.4880057689514206,0.8137953742016565],"dir":"ltr"},{"str":"URC","boundary":[0.4882180580630436,0.8010038789476198,0.5344651268961798,0.8171728594933965],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.536941833198448,0.79762639365588,0.5473965012762251,0.8137953742016565],"dir":"ltr"},{"str":"ôİIJĤĬĈī","boundary":[0.5498686422212541,0.79762639365588,0.6143999667974022,0.8137953742016565],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.6168721077424311,0.79762639365588,0.6464327958662768,0.8137953742016565],"dir":"ltr"},{"str":"ĢěȪĤóþûȉĨ","boundary":[0.649133204673266,0.79762639365588,0.7374956940380588,0.8137953742016565],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿŃɁĨ","boundary":[0.7399655523044681,0.79762639365588,0.7901388283633198,0.8137953742016565],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.792839237170309,0.79762639365588,0.7989111622984503,0.8137953742016565],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7991394301604104,0.79762639365588,0.8088408142937189,0.8137953742016565],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۱","boundary":[0.12060636244786196,0.8196744155281008,0.14649193799414847,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.1480236153479014,0.8196744155281008,0.4273321712424002,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.42901222270642725,0.8196744155281008,0.48740314179584593,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.49036834132270896,0.8196744155281008,0.5334196600884024,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.536387142293885,0.8196744155281008,0.5650119321836939,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5695772894228979,0.8196744155281008,0.5838440307954103,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.5868115130008928,0.8196744155281008,0.6345194961505743,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6390848533897783,0.8196744155281008,0.6457046213866241,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿýôĈ","boundary":[0.6484438357301465,0.8196744155281008,0.7082271887775226,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿŃɁĨ","boundary":[0.7111946709830052,0.8196744155281008,0.7613679470418567,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóȥĤó","boundary":[0.7643354292473393,0.8196744155281008,0.7919786673307194,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7949438668575824,0.8196744155281008,0.8010157919857237,0.8358433960738775],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.8012440598476839,0.8230519008198408,0.8088453796509585,0.8392208813656173],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۲","boundary":[0.12060864512648194,0.8417224374003218,0.14916495465770274,0.8578914179460984],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.15409782315466264,0.8417224374003218,0.7127149349436589,0.8578914179460984],"dir":"ltr"},{"str":"IJďċɄ","boundary":[0.7124250347589707,0.8417224374003218,0.7541295731390989,0.8578914179460984],"dir":"ltr"},{"str":"ýīł","boundary":[0.7567546535516413,0.8417224374003218,0.7774128950590392,0.8578914179460984],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.77832596650688,0.8417224374003218,0.7847174666417656,0.8578914179460984],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7875708149162681,0.8417224374003218,0.7936427400444094,0.8578914179460984],"dir":"ltr"},{"str":"II","boundary":[0.79386872522775,0.8450999226920617,0.8086148291103787,0.8612689032378383],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۳","boundary":[0.12060864512648205,0.8637704592725429,0.15197264935981333,0.8799394398183195],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.15409782315466278,0.8637704592725429,0.5548448816119868,0.8799394398183195],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.5571161468384911,0.8637704592725429,0.6155070659279099,0.8799394398183195],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.6183581315237928,0.8637704592725429,0.6614094502894862,0.8799394398183195],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6658606735977101,0.8637704592725429,0.6724804415945559,0.8799394398183195],"dir":"ltr"},{"str":"Įȝī","boundary":[0.6751055220070982,0.8637704592725429,0.7040498869036513,0.8799394398183195],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĨǹȑ","boundary":[0.7066533856274254,0.8637733990871875,0.745367615015875,0.8799423796329641],"dir":"ltr"},{"str":"čóĬȐó","boundary":[0.7479926954284174,0.8637733990871875,0.7773251156903028,0.8799423796329641],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7801761812861858,0.8637733990871875,0.7862481064143271,0.8799423796329641],"dir":"ltr"},{"str":"III","boundary":[0.7864740915976677,0.8671508843789274,0.8085932474216109,0.883319864924704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12059,0.06717,0.86765,0.88332],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/23c0b7230c399f61e64fe4360a994540.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/6b1c323d9386e6bf332c7f7e782f18b3.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.06717,0.11764,0.08612]},"elements":[{"words":[{"str":"۷","boundary":[0.1323528191080952,0.06716653315008501,0.1442227479300255,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.4612743572184524,0.06716653315008501,0.5053715578243998,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.5085029778580173,0.06716653315008501,0.5565741144244537,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴۲","boundary":[0.1352939467513333,0.10069423722834289,0.16314262591047748,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.16788901886180363,0.10069423722834289,0.504818527049742,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5093656228599891,0.10069423722834289,0.516145178360207,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"ɍĨĀȹĬěȰȵó","boundary":[0.5161406130029675,0.10069423722834289,0.5721118927556081,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"ȦóÿŃɩĨ","boundary":[0.5745794683433979,0.10069423722834289,0.6226070264998236,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"āôĄó","boundary":[0.6253028699495736,0.10069423722834289,0.6673498101226422,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"Āʛ","boundary":[0.6700456535723921,0.10069423722834289,0.6806829359397373,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6804546680777772,0.10069423722834289,0.6867114901741063,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȵŅûȹ","boundary":[0.6899300670277451,0.10069423722834289,0.7344651268961796,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȵóĀɓ","boundary":[0.7369327024839695,0.10069423722834289,0.7792763908775863,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7819722343273362,0.10069423722834289,0.7867430326423043,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7867430326423044,0.10069423722834289,0.8100720081346368,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8127678515843866,0.10069423722834289,0.8529429952893816,0.11686321777411948],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴۳","boundary":[0.13529622942995304,0.12274225910056383,0.165222146132935,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16878540745813372,0.12274225910056383,0.7395463695034125,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":"Ģħü","boundary":[0.7407858639938577,0.12274225910056383,0.7781989665691342,0.13891123964634042],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.780253377326776,0.12274225910056383,0.8233046960924694,0.13891123964634042],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.06717,0.85294,0.13891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.2556205773101745,0.1724377677987404,0.3020751623814564,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.30962875344995744,0.1724377677987404,0.32206520160202534,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.32880947934175847,0.1724377677987404,0.35802569051028243,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȭɇĀȹ","boundary":[0.3634211127020689,0.1724377677987404,0.4316732034281682,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.435719770072008,0.1724377677987404,0.4458631637925667,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.44990973043640653,0.1724377677987404,0.5019485774761874,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôɨȵĀɒȹ","boundary":[0.5086928552159206,0.1724377677987404,0.5881944012118947,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôɂȸó","boundary":[0.5922382701446387,0.1724377677987404,0.6438994376309944,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6479460042748343,0.1724377677987404,0.6551219157899104,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.6551219157899104,0.1724377677987404,0.6911633360310443,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫħăɬ","boundary":[0.6952099026748841,0.1724377677987404,0.7590917014256363,0.1915465629892036],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶۷","boundary":[0.1352939467513333,0.21282935110941262,0.17007885617049534,0.2312031926387042],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.1726797834156888,0.21282935110941262,0.656382784452884,0.2312031926387042],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6633008570420635,0.21282935110941262,0.7135197866733071,0.2312031926387042],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.7202225611654112,0.21282935110941262,0.7407926082715972,0.2312031926387042],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȭɇĀȹ","boundary":[0.7459416049305858,0.21282935110941262,0.8065493162339953,0.2312031926387042],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȵóĀɓ","boundary":[0.8093507854489613,0.21282935110941262,0.8574686131689804,0.2312031926387042],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8605424474465126,0.21282935110941262,0.8672607856564776,0.2312031926387042],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8675201809541596,0.21282935110941262,0.8823575919815725,0.2312031926387042],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶۷","boundary":[0.1352939467513333,0.24440884002263666,0.1659046670401959,0.2605778205684132],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16782668243790075,0.24440884002263666,0.6880947934175854,0.2605778205684132],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6890261262943826,0.24440884002263666,0.733218784369877,0.2605778205684132],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóɍĠÿôĜ","boundary":[0.7390989644939718,0.24440884002263666,0.7789317064060264,0.2605778205684132],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.78344227935836,0.24440884002263666,0.788213077673328,0.2605778205684132],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.7882130776733282,0.24440884002263666,0.8100811388491153,0.2605778205684132],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8127655689057671,0.24440884002263666,0.852940712610762,0.2605778205684132],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶۷","boundary":[0.13529394675133352,0.26645686189485757,0.16480898130278718,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"....................(","boundary":[0.16879332397920513,0.26645686189485757,0.2973230405279215,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.2973161924920627,0.26645686189485757,0.34278715059453424,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.34904853804810254,0.26645686189485757,0.37278839569196315,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.37562348253750877,0.26645686189485757,0.41063977256220324,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۸","boundary":[0.41370084459108947,0.26645686189485757,0.4423256344808984,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôĨ","boundary":[0.4449347361431034,0.26645686189485757,0.474449770694557,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.474449770694557,0.26645686189485757,0.48091659922388946,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.4841123492913322,0.26645686189485757,0.5246298947892675,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5308912822428357,0.26645686189485757,0.545158023615348,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.5479953931395134,0.26645686189485757,0.5639969702629233,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨĬħĐ","boundary":[0.5668343397870885,0.26645686189485757,0.6164597729772356,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.6190665919608211,0.26645686189485757,0.6621179107265146,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6665508726057817,0.26645686189485757,0.6731706406026274,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6786171117889979,0.26645686189485757,0.7240880698914693,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.7303494573450376,0.26645686189485757,0.7714376724978734,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"Ⱦȍ","boundary":[0.7763271701010608,0.26645686189485757,0.8025323206540915,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"Ńďȑ","boundary":[0.8036736599638926,0.26645686189485757,0.8235329639544299,0.28262584244063416],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷۱","boundary":[0.1352939467513333,0.30361670696662585,0.16564319658013238,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.16594409512544356,0.30361670696662585,0.19281744796530328,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"ĮČĬʛŃĨ","boundary":[0.19266959264562453,0.30361670696662585,0.244133619705742,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.24697140426238356,0.30361670696662585,0.2971903338936272,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôɨȵŃɒȹ","boundary":[0.30210328083172505,0.30361670696662585,0.37206219261657225,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôɂȸó","boundary":[0.37489997717321377,0.30361670696662585,0.41715547116561863,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4212902322106704,0.30361670696662585,0.4287348772541451,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"ASYCUDA","boundary":[0.43183299093154043,0.3107293932773789,0.5318143144701073,0.3254284665008122],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȱăȭĄ","boundary":[0.5346790761377078,0.30361670696662585,0.588399842287659,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"āôĄóĀʛ","boundary":[0.5912376268443006,0.30361670696662585,0.6508466662516342,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"SAD","boundary":[0.6573014588391543,0.3107293932773789,0.6981821577538443,0.3254284665008122],"dir":"ltr"},{"str":"ʅĨôȸÿôįɛó","boundary":[0.7010303181223931,0.30361670696662585,0.7711059577911972,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȭɚȰȹ","boundary":[0.7739307725829546,0.30361670696662585,0.8174054244744652,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"ʃĬûȸ","boundary":[0.8202432090311067,0.30361670696662585,0.8576998900163938,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8605376745730354,0.30361670696662585,0.8672560127830004,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8675154080806824,0.30361670696662585,0.8823528191080953,0.3219905484959174],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷۳","boundary":[0.1352939467513333,0.3280906638836422,0.16672643134325263,0.3442596444294188],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1707028574985993,0.33146814917538203,0.5487144369046881,0.3476371297211586],"dir":"ltr"},{"str":"SAD","boundary":[0.5510469194214447,0.3340878570496756,0.5878395484446658,0.3473170229507655],"dir":"ltr"},{"str":"ɝĨôȐÿôįȳó","boundary":[0.5903982236610015,0.3280906638836422,0.6534229803482122,0.3442596444294188],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6575683247214095,0.3280906638836422,0.6669501338479737,0.3442596444294188],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôɀȉĄó","boundary":[0.6697281537280293,0.3280906638836422,0.7234624084334601,0.3442596444294188],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȍóȥĨ","boundary":[0.7260098777729359,0.3280906638836422,0.7690383697524333,0.3442596444294188],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7734119819875906,0.3280906638836422,0.7827937911141548,0.3442596444294188],"dir":"ltr"},{"str":"IJȟĀɳ","boundary":[0.7855718109942105,0.3280906638836422,0.8235327564381915,0.3442596444294188],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷۴","boundary":[0.13529602191371493,0.3572449527057319,0.16595239577496956,0.3734139332515085],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.1678287576002824,0.3572449527057319,0.5580298408350458,0.3734139332515085],"dir":"ltr"},{"str":"SAD","boundary":[0.560897715246218,0.36324199888103315,0.5976903442694391,0.37647116478212306],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȸÿôįɛó","boundary":[0.600141111041939,0.3572448057149997,0.6618076739504867,0.3734137862607763],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȸôɇ","boundary":[0.6642364440017431,0.3572448057149997,0.726359542634211,0.3734137862607763],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôȭȻɍɅ","boundary":[0.7287905953640871,0.3572448057149997,0.7810182821805804,0.3734137862607763],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7834607483035545,0.3572448057149997,0.7882315466185227,0.3734137862607763],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.7882315466185228,0.3572448057149997,0.8100996077943098,0.3734137862607763],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.812770341779244,0.3572448057149997,0.852945485484239,0.3734137862607763],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۵","boundary":[0.1352987196248105,0.38640071143514404,0.16403764344559948,0.40256969198092063],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16783145531137797,0.38640071143514404,0.6821874286662936,0.40256969198092063],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôĐĴČó","boundary":[0.6865656062586896,0.38640071143514404,0.7475816057606507,0.40256969198092063],"dir":"ltr"},{"str":"ýī","boundary":[0.7504943036792627,0.38640071143514404,0.7649664861275393,0.40256969198092063],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7661078254373404,0.38640071143514404,0.7715862541243851,0.40256969198092063],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7724993255722258,0.38640071143514404,0.7788451721347194,0.40256969198092063],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7817578700533314,0.38640071143514404,0.7865286683682995,0.40256969198092063],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7865286683682996,0.38640071143514404,0.809857643860632,0.40256969198092063],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.812770341779244,0.38640071143514404,0.852945485484239,0.40256969198092063],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۸","boundary":[0.1352987196248105,0.41555661715528835,0.16545290418975273,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.1678441647973256,0.41555661715528835,0.5935053642947563,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5957926082715975,0.41555661715528835,0.6025721637718153,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȰĄó","boundary":[0.6025653157359563,0.41555661715528835,0.6374218182572785,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĀʜɉȷ","boundary":[0.6399555915250367,0.41555661715528835,0.6880516300400505,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6880516300400505,0.41555661715528835,0.6943746498163481,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":"ȪȵŅİ","boundary":[0.6975932266699869,0.41555661715528835,0.7393434186225071,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":"ɊóĀüó","boundary":[0.7434750669239868,0.41555661715528835,0.7742684015024175,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7770304426321359,0.41555661715528835,0.781801240947104,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.7818012409471042,0.41555661715528835,0.8100151486853847,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.812777189815103,0.41555661715528835,0.852952333520098,0.43172559770106494],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۹","boundary":[0.13530556766066948,0.4376046390275093,0.1615563717860923,0.4537736195732859],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16272282056070891,0.4376046390275093,0.7334837826059877,0.4537736195732859],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7392886343356369,0.4376046390275093,0.7629143580485174,0.4537736195732859],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.7672514474257612,0.4376046390275093,0.8235423021851461,0.4537736195732859],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۹","boundary":[0.1353078503392891,0.4596526608997302,0.16155865446471193,0.4758216414455068],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16272425725024597,0.4596526608997302,0.7088011786922316,0.4758216414455068],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7119672539376207,0.4596526608997302,0.7574382120400922,0.4758216414455068],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôɀȍ","boundary":[0.7608622299694953,0.4596526608997302,0.7986177343377121,0.4758216414455068],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȪȑ","boundary":[0.7997590736475132,0.4596526608997302,0.8235445848637658,0.4758216414455068],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۹","boundary":[0.13531013301790884,0.48170068277195116,0.16156093714333167,0.49786966331772775],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16272738591794828,0.48170068277195116,0.6909848720662384,0.49786966331772775],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7392931996928761,0.48170068277195116,0.7629189234057566,0.49786966331772775],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.7672560127830004,0.48170068277195116,0.8235468675423854,0.49786966331772775],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۱","boundary":[0.13531241569652833,0.5108549715940409,0.15866421797505662,0.5270239521398175],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.16193301375832667,0.5108549715940409,0.6585525742389348,0.5270239521398175],"dir":"ltr"},{"str":"ňʛôȵ","boundary":[0.6591871588951836,0.5108549715940409,0.6899234265081243,0.5270239521398175],"dir":"ltr"},{"str":"ʟ","boundary":[0.6912816202867875,0.5108549715940409,0.6969997302288905,0.5270239521398175],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.6981296561455935,0.5108549715940409,0.7076141858100397,0.5270239521398175],"dir":"ltr"},{"str":"Ăȵ","boundary":[0.7099836062171866,0.5108549715940409,0.7363941978459815,0.5270239521398175],"dir":"ltr"},{"str":"ńŃĄ","boundary":[0.7375355371557825,0.5108549715940409,0.7617775840959555,0.5270239521398175],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7641584178962004,0.5108549715940409,0.7689292162111685,0.5270239521398175],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįɆ","boundary":[0.7689292162111686,0.5108549715940409,0.8104283135155327,0.5270239521398175],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8127863205295816,0.5108549715940409,0.8529614642345764,0.5270239521398175],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۶","boundary":[0.13531469837514795,0.5400108773141852,0.16256988109319565,0.5561798578599618],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.16784743406171543,0.5400108773141852,0.6940276826661692,0.5561798578599618],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊ","boundary":[0.6976754031002927,0.5400108773141852,0.7235838054327753,0.5561798578599618],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.7249534126045365,0.5400108773141852,0.7341982610139245,0.5561798578599618],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀʜóý","boundary":[0.7369603021436429,0.5400108773141852,0.7672514474257612,0.5561798578599618],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.77001120587686,0.5400108773141852,0.7747820041918281,0.5561798578599618],"dir":"ltr"},{"str":"ĦɂȰȷ","boundary":[0.7747820041918282,0.5400108773141852,0.8102548299404431,0.5561798578599618],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8127886032082012,0.5400108773141852,0.8529637469131962,0.5561798578599618],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۷","boundary":[0.1353169810537677,0.5691667830343295,0.1645580941708691,0.5853357635801061],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.16784971674033516,0.5691667830343295,0.5816993504741752,0.5853357635801061],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȸóīŃʞ","boundary":[0.586079810745191,0.5691667830343295,0.6218037311419622,0.5853357635801061],"dir":"ltr"},{"str":"ÿńþĈ","boundary":[0.6262389756998488,0.5691667830343295,0.6672130569217044,0.5853357635801061],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6702786943078299,0.5691667830343295,0.6768299819460876,0.5853357635801061],"dir":"ltr"},{"str":"ɮńþȰĈ","boundary":[0.6794390836082925,0.5691667830343295,0.7321689597210983,0.5853357635801061],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀʜóý","boundary":[0.7347780613833035,0.5691667830343295,0.7650692066654218,0.5853357635801061],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.767906576189587,0.5691667830343295,0.7726773745045552,0.5853357635801061],"dir":"ltr"},{"str":"Ħɒɓ","boundary":[0.7726773745045553,0.5691667830343295,0.8101817842246158,0.5853357635801061],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8127908858868209,0.5691667830343295,0.8529660295918158,0.5853357635801061],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۹","boundary":[0.1353192637323873,0.5983210718564193,0.1621179107265146,0.6144900524021959],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.16193757911556605,0.5983210718564193,0.68811782772002,0.6144900524021959],"dir":"ltr"},{"str":"ȼīŃɇ","boundary":[0.6933885326526804,0.5983210718564193,0.7309842495175252,0.6144900524021959],"dir":"ltr"},{"str":"Ȥÿý","boundary":[0.7338604245782236,0.5983210718564193,0.7662059806179837,0.6144900524021959],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7690821556786822,0.5983210718564193,0.7738529539936503,0.6144900524021959],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȱɨİ","boundary":[0.7738529539936505,0.5983210718564193,0.8072713689846235,0.6144900524021959],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8127954512440604,0.5983210718564193,0.8529705949490552,0.6144900524021959],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۳","boundary":[0.13529415426757144,0.6354791530394008,0.16919711967461457,0.6538529945686924],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.17266264085164665,0.6354791530394008,0.5959179480794375,0.6538529945686924],"dir":"ltr"},{"str":"IJȹóýÿóī","boundary":[0.5984029550312312,0.6354791530394008,0.6510342609309179,0.6538529945686924],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.6541703500798937,0.6354791530394008,0.7129233850048766,0.6538529945686924],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.7181346365353088,0.6354791530394008,0.7683535661665525,0.6538529945686924],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊ","boundary":[0.7733054223993028,0.6354791530394008,0.8027467886862147,0.6538529945686924],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.804303160472307,0.6354791530394008,0.8148086700284297,0.6538529945686924],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖȭďȹ","boundary":[0.8179473531303825,0.6354791530394008,0.8604363028907012,0.6538529945686924],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8633155906949719,0.6354791530394008,0.8700339289049368,0.6538529945686924],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.870290730249642,0.6354791530394008,0.8823526115918571,0.6538529945686924],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۳","boundary":[0.13529415426757144,0.6670601118599472,0.16512876382576935,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.1678268899541389,0.6670601118599472,0.2446846790761377,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"ɸȜ","boundary":[0.24631679428915312,0.6670601118599472,0.2614052999647222,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"IJȻóĀɅó","boundary":[0.2642289734171699,0.6670601118599472,0.3084216314926643,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȸɺȭȻȜ","boundary":[0.3112430222664923,0.6670601118599472,0.36436095374463046,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3680954159662993,0.6670601118599472,0.374646703604557,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.3772421091950444,0.6670601118599472,0.4214347672705388,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.4274519081118096,0.6670601118599472,0.450917844321318,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"ɸŅȸôɬ","boundary":[0.453739235095146,0.6670601118599472,0.4889609661956046,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"āôĄó","boundary":[0.4917846396480523,0.6670601118599472,0.5338315798211208,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"Āʛ","boundary":[0.5366529705949489,0.6670601118599472,0.547290252962294,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"IJȹóýÿóī","boundary":[0.5498856585527815,0.6670601118599472,0.5962012077445058,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.5990225985183337,0.6670601118599472,0.6507252692523187,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6553728029218282,0.6670601118599472,0.6995654609973226,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊ","boundary":[0.703984726804872,0.6670601118599472,0.7298931291373546,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.7312627363091158,0.6670601118599472,0.7405075847185038,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖȭďȹ","boundary":[0.7433289754923318,0.6670601118599472,0.7807192512814123,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7833123741932801,0.6670601118599472,0.7880831725082482,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.7880831725082483,0.6670601118599472,0.8099512336840354,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8127726244578635,0.6670601118599472,0.8529477681628583,0.6832290924057238],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۳","boundary":[0.1353010023034299,0.6891081337321682,0.1638573118346507,0.7052771142779447],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.16879018033161058,0.6891081337321682,0.6363284151984883,0.7052771142779447],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīł","boundary":[0.6364516798439473,0.6891081337321682,0.6725636556060507,0.7052771142779447],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.6734767270538915,0.6891081337321682,0.679868227188777,0.7052771142779447],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.6827580983211933,0.6891081337321682,0.7254898420801423,0.7052771142779447],"dir":"ltr"},{"str":"ȡȟó","boundary":[0.7281514453505984,0.6891081337321682,0.7568903691713874,0.7052771142779447],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȨīł","boundary":[0.7595519724418435,0.6891081337321682,0.8233071862873267,0.7052771142779447],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۴","boundary":[0.13530100230343,0.711156155604389,0.16241922430430156,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16271825520346941,0.711156155604389,0.5331056880200873,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5375249538276368,0.711156155604389,0.5611506775405173,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":"ȨȢ","boundary":[0.5660584365726615,0.711156155604389,0.5922864139118884,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.5929712174977689,0.711156155604389,0.6023530266243331,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȈȄĨĀɳ","boundary":[0.6052063748988357,0.711156155604389,0.6588036688870902,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīł","boundary":[0.6614287492996325,0.711156155604389,0.6975407250617359,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.6984537965095766,0.711156155604389,0.7048452966444622,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɁü","boundary":[0.7076986449189647,0.711156155604389,0.7504303886779139,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":"ȡȟó","boundary":[0.7530554690904563,0.711156155604389,0.7817943929112452,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":"Ģɴijý","boundary":[0.7844194733237876,0.711156155604389,0.8233163170018053,0.7273251361501657],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۴","boundary":[0.1353078503392891,0.73320417747661,0.16242607234016065,0.7493731580223866],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.162724861896339,0.73320417747661,0.6541538525389604,0.7493731580223866],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6573244931415884,0.73320417747661,0.7027954512440598,0.7493731580223866],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.7090157504824752,0.73320417747661,0.7327556081263359,0.7493731580223866],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.7355518894353483,0.73320417747661,0.7705681794600427,0.7493731580223866],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7735927286310155,0.73320417747661,0.7912378343605387,0.7493731580223866],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôĨ","boundary":[0.7938035651289715,0.73320417747661,0.8233185996804252,0.7493731580223866],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۶","boundary":[0.13531013301790884,0.7552521993488309,0.16194899250866399,0.7714211798946076],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.1627358804969828,0.7552521993488309,0.6484813961692496,0.7714211798946076],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6569615472410718,0.7552521993488309,0.7024325053435433,0.7714211798946076],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.7086528045819587,0.7552521993488309,0.7323926622258193,0.7714211798946076],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.7351889435348318,0.7552521993488309,0.7702052335595262,0.7714211798946076],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.7732297827304988,0.7552521993488309,0.7912401170391584,0.7714211798946076],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôĨ","boundary":[0.7938081304862108,0.7552521993488309,0.8233231650376645,0.7714211798946076],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۳","boundary":[0.13531469837514806,0.7844081050689753,0.16823092406980866,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.17375957168648465,0.7844081050689753,0.5225756915478641,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"ɸȜ","boundary":[0.5245387951607215,0.7844081050689753,0.5396273008362907,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĈó","boundary":[0.5424738010749343,0.7844081050689753,0.5828543858556934,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĈôȰĐ","boundary":[0.5854726182323768,0.7844081050689753,0.6275469505488805,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6313019568781258,0.7844081050689753,0.6378532445163835,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"ĢăĜīŃʛ","boundary":[0.640471476893067,0.7844081050689753,0.6904621386623505,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊ","boundary":[0.6933086389009941,0.7844081050689753,0.7192170412334767,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.7205866484052378,0.7844081050689753,0.7298314968146258,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"ɦȵŃďȹ","boundary":[0.7326779970532695,0.7844081050689753,0.7792218141069539,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7818400464836375,0.7844081050689753,0.7866108447986055,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7866108447986057,0.7844081050689753,0.809939820290938,0.8005770856147518],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.8127666064869576,0.7844101629392267,0.8529417501919526,0.8005791434850034],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۳","boundary":[0.1352949843325241,0.8064581848114477,0.16652202784867925,0.8226271653572242],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16879411274627104,0.8064581848114477,0.7031135736371361,0.8226271653572242],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7054738633298046,0.8064581848114477,0.7122534188300225,0.8226271653572242],"dir":"ltr"},{"str":"Price","boundary":[0.712450974288738,0.81245596594041,0.7498972794621179,0.8256851318414999],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7496627861130134,0.8064587727743766,0.7561455933926831,0.8226277533201533],"dir":"ltr"},{"str":"ȂħȅɄ","boundary":[0.7593413434601257,0.8064587727743766,0.8036024818942082,0.8226277533201533],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8062275623067505,0.8064587727743766,0.8162713482329992,0.8226277533201533],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8164996160949594,0.8064587727743766,0.8235302662433335,0.8226277533201533],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۴","boundary":[0.13529581439747648,0.8285067946465976,0.16508477038328237,0.8446757751923741],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.16882231117238955,0.8285067946465976,0.7091863288302298,0.8446757751923741],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.714673888231753,0.8285067946465976,0.7214534437319708,0.8446757751923741],"dir":"ltr"},{"str":"Time","boundary":[0.7216501691257341,0.8345045757755599,0.7596717093112536,0.8477337416766498],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7594326506049099,0.8285073826095265,0.7661437257465397,0.8446763631553031],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢ","boundary":[0.7693394758139825,0.8285073826095265,0.8004752121853537,0.8446763631553031],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8035568283218163,0.8285073826095265,0.813600614248065,0.8446763631553031],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8138288821100252,0.8285073826095265,0.8235302662433337,0.8446763631553031],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۴","boundary":[0.1352935317188571,0.8505554044817475,0.165082487704663,0.866724385027524],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16878924044639687,0.8505554044817475,0.7031121210234693,0.866724385027524],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7040617153292236,0.8505554044817475,0.7108412708294415,0.866724385027524],"dir":"ltr"},{"str":"Place","boundary":[0.7110419390317293,0.8565531856107098,0.7505613314241839,0.8697823515117997],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.750324762912698,0.8505559924446764,0.7569217041233477,0.866724972990453],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôěĨ","boundary":[0.7601174541907905,0.8505559924446764,0.7980099192761834,0.866724972990453],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8007491336197059,0.8505559924446764,0.8107929195459546,0.866724972990453],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8110211874079147,0.8505559924446764,0.8235302662433337,0.866724972990453],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۴","boundary":[0.1352935317188571,0.8726040143168974,0.165082487704663,0.8887729948626739],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.16880556800243285,0.8726040143168974,0.6181051692294919,0.8887729948626739],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6209037332171239,0.8726040143168974,0.6276832887173417,0.8887729948626739],"dir":"ltr"},{"str":"Quantity","boundary":[0.6278881072443918,0.8786017954458597,0.6917616053456183,0.8918309613469496],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6915250368341322,0.8726046022798263,0.6978937101828218,0.8887735828256029],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅħĜ","boundary":[0.7010894602502645,0.8726046022798263,0.7466745522837162,0.8887735828256029],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.7512399095229202,0.8726046022798263,0.7616945776006973,0.8887735828256029],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóþɁĨ","boundary":[0.7658033991159808,0.8726046022798263,0.8024175641743967,0.8887735828256029],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8021892963124365,0.8726046022798263,0.8124613501006454,0.8887735828256029],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8124613501006454,0.8726046022798263,0.823532341405715,0.8887735828256029],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۴","boundary":[0.1352956068812384,0.8946526241520473,0.1650845628670443,0.9108216046978238],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16879153539192965,0.8946526241520473,0.7031141961858505,0.9108216046978238],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7040957479922794,0.8946526241520473,0.7108753034924972,0.9108216046978238],"dir":"ltr"},{"str":"Level","boundary":[0.711073066467451,0.9006504052810096,0.7526655460789807,0.9138795711820995],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7524248272427317,0.8946532121149762,0.7587935005914214,0.9108221926607528],"dir":"ltr"},{"str":"úċĄ","boundary":[0.761989250658864,0.8946532121149762,0.8020502604328789,0.9108221926607528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8018219925709187,0.8946532121149762,0.8120940463591275,0.9108221926607528],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8120940463591275,0.8946532121149762,0.8235302662433336,0.9108221926607528],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13529,0.17244,0.88236,0.91388],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/f5256d4ed18a1aca04830ac3e3d092c3.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/07b47844c074eaffcb22d740ce2a5181.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13235,0.14524]},"elements":[{"words":[{"str":"ȨĤôċĨ","boundary":[0.44656871900226186,0.06716653315008501,0.4906659196082093,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.49379941480420836,0.06716653315008501,0.5418601755587374,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8557762144887837,0.06716653315008501,0.8676461433107141,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۴","boundary":[0.12058810101890473,0.10694428316294664,0.1515183963145116,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.1531185540268526,0.10694428316294664,0.28909771939654283,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"ɸȜ","boundary":[0.2892415281495777,0.10694428316294664,0.3043300338251468,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĜ","boundary":[0.3071308804913985,0.10694428316294664,0.3346143310714063,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"ġŅĈó","boundary":[0.3390107700927597,0.10694428316294664,0.3778391334121895,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3817790367096225,0.10694428316294664,0.38833032434788023,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3909029031521716,0.10694428316294664,0.3976824586523895,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"WTO","boundary":[0.397908236319492,0.11294147632898001,0.4426738467285065,0.12617064223006996],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4424432961879267,0.10694428316294664,0.44880512150075746,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôįɅ","boundary":[0.45202141567577664,0.10694428316294664,0.498049347361431,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"Ȧÿôɂȹ","boundary":[0.5006105127726245,0.10694428316294664,0.5491402602253627,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôĨɊôĄ","boundary":[0.5519388242129947,0.10694428316294664,0.5992587519973438,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"ɐɊ","boundary":[0.6020550333063561,0.10694428316294664,0.6279634356388387,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.6293330428105998,0.10694428316294664,0.6385778912199878,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʖȭďȹ","boundary":[0.6413764552076199,0.10694428316294664,0.6787667309967005,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȸȪɩɫóĬĨ","boundary":[0.6813370271223722,0.10694428316294664,0.7594731162713481,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7622716802589802,0.10694428316294664,0.7670424785739482,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.7670424785739484,0.10694428316294664,0.795256386312229,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980572329784805,0.10694428316294664,0.8382323766834755,0.12311326370872323],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۵","boundary":[0.11764697337566665,0.12899289299809652,0.15160725061736083,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.15525807549440743,0.12899289299809652,0.16389075515159063,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"Protection","boundary":[0.16212787150594532,0.1349900861641299,0.23543860723757132,0.14795466874719804],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.23953640503139598,0.1349900861641299,0.2533906901684123,0.14795466874719804],"dir":"ltr"},{"str":"domestic","boundary":[0.25748848796223694,0.1349900861641299,0.3220260616018209,0.14795466874719804],"dir":"ltr"},{"str":"industries","boundary":[0.32612385939564553,0.1349900861641299,0.39537700765970213,0.14795466874719804],"dir":"ltr"},{"str":"Through","boundary":[0.39947480545352676,0.1349900861641299,0.46122889871132416,0.14795466874719804],"dir":"ltr"},{"str":"...)","boundary":[0.46533241611156084,0.12899289299809652,0.4847284857540103,0.14795466874719804],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɃĀďȑ","boundary":[0.48786032082010417,0.12899289299809652,0.5220196932910001,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"ɇɴŃČ","boundary":[0.524715308472888,0.12899289299809652,0.5621854780136546,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5664470107285895,0.12899289299809652,0.5756411836726224,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȟóý","boundary":[0.5785605013592314,0.12899289299809652,0.6243300338251468,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȍôȈĈ","boundary":[0.6272493515117559,0.12899289299809652,0.6716319284484011,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.675893461163336,0.12899289299809652,0.685087634107369,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍôħü","boundary":[0.688006951793978,0.12899289299809652,0.7416284421756003,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7443240573574884,0.12899289299809652,0.7491560314594619,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"ġīó","boundary":[0.7491560314594617,0.12899289299809652,0.7713696901782565,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.7742890078648655,0.12899289299809652,0.808604972089066,0.14483849393295758],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۵","boundary":[0.12058810101890473,0.151041796814711,0.15074228558384695,0.1672107773604876],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................(","boundary":[0.15408073228576055,0.151041796814711,0.4951619664238727,0.1672107773604876],"dir":"ltr"},{"str":"Binding","boundary":[0.49537238788935234,0.15703898998074436,0.5540824362356506,0.1702681558818343],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.5582291941699101,0.15703898998074436,0.5733675605846075,0.1702681558818343],"dir":"ltr"},{"str":"tariffs","boundary":[0.5775143185188671,0.15703898998074436,0.6207157235053644,0.1702681558818343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6204756272178298,0.151041796814711,0.6270634377140011,0.1672107773604876],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĮɃĀďȑ","boundary":[0.6302591877814439,0.151041796814711,0.684427151424599,0.1672107773604876],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨóȥĤó","boundary":[0.687157235053643,0.151041796814711,0.7383120629189235,0.1672107773604876],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7412681317313081,0.151041796814711,0.7461987175496484,0.1672107773604876],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7461987175496484,0.151041796814711,0.7706233787793896,0.1672107773604876],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.7735817302703938,0.151041796814711,0.8085980202950881,0.1672107773604876],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۵","boundary":[0.12058955363257179,0.17308981868693193,0.150743738197514,0.1892587992327085],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.15411099068869444,0.17308981868693193,0.26944530909543674,0.1892587992327085],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2705934964410966,0.17308981868693193,0.27737305194131445,0.1892587992327085],"dir":"ltr"},{"str":"Most-Favoured-Nation","boundary":[0.2775944717674158,0.17908759981589426,0.4460748303554754,0.1923167657169842],"dir":"ltr"},{"str":"(MFN)","boundary":[0.4503013135777875,0.17908759981589426,0.5022779057461247,0.1923167657169842],"dir":"ltr"},{"str":"treatment","boundary":[0.5065043889684369,0.17908759981589426,0.5753645022723028,0.1923167657169842],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5751188030463384,0.1730904066498609,0.5817568324721409,0.18925938719563748],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĬĤó","boundary":[0.5879588702815995,0.1730904066498609,0.6246643424847994,0.18925938719563748],"dir":"ltr"},{"str":"ɜģĨôĜ","boundary":[0.6276706302268154,0.1730904066498609,0.6643076220714271,0.18925938719563748],"dir":"ltr"},{"str":"ġīý","boundary":[0.6691400527091246,0.1730904066498609,0.6966919836477204,0.18925938719563748],"dir":"ltr"},{"str":"ĉĀȫ","boundary":[0.6996982713897364,0.1730904066498609,0.73391562389757,0.18925938719563748],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7369241943182055,0.1730904066498609,0.7418547801365458,0.18925938719563748],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.7418547801365458,0.1730904066498609,0.7705708771711387,0.18925938719563748],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.7735771649131545,0.1730904066498609,0.808593454937849,0.18925938719563748],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۵","boundary":[0.12058498827533255,0.19513842852208182,0.15073917284027477,0.21130740906785841],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.15412224347404072,0.19513842852208182,0.43338272219801205,0.21130740906785841],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4374573035340016,0.19513842852208182,0.4442368590342195,0.21130740906785841],"dir":"ltr"},{"str":"National","boundary":[0.44445205337317645,0.20113620965104415,0.5072796696341489,0.21436537555213409],"dir":"ltr"},{"str":"treatment","boundary":[0.5112988441345535,0.20113620965104415,0.5801589574384195,0.21436537555213409],"dir":"ltr"},{"str":"rule","boundary":[0.5841781319388242,0.20113620965104415,0.6124729710099814,0.21436537555213409],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6122081802901077,0.19513901648501078,0.6192616572246779,0.21130799703078737],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĨ","boundary":[0.6190333893627176,0.19513901648501078,0.6477494863973107,0.21130799703078737],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȉɃÿ","boundary":[0.6519747245221938,0.19513901648501078,0.6821060823009399,0.21130799703078737],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.684733445392102,0.19513901648501078,0.7197497354167963,0.21130799703078737],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7226053663699186,0.19513901648501078,0.7275359521882588,0.21130799703078737],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįȞ","boundary":[0.7275359521882588,0.19513901648501078,0.7709524995330885,0.21130799703078737],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȐôɄ","boundary":[0.7735798626242505,0.19513901648501078,0.8085961526489448,0.21130799703078737],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۶","boundary":[0.12058768598642847,0.21718703835723172,0.14989727946211792,0.2333560189030083],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.15407686401460916,0.21718703835723172,0.7309097511880291,0.2333560189030083],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĜ","boundary":[0.7364429641619457,0.21718703835723172,0.7647710058312064,0.2333560189030083],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬĈó","boundary":[0.7691058125298306,0.21718703835723172,0.8085961526489448,0.2333560189030083],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۹","boundary":[0.12058830853514288,0.25434541352167755,0.1551657017161593,0.2727192550509691],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.1579567951192181,0.25434541352167755,0.581212102347009,0.2727192550509691],"dir":"ltr"},{"str":"ɤôȰȭȱĄó","boundary":[0.5848903276681401,0.25434541352167755,0.6475342920583536,0.2727192550509691],"dir":"ltr"},{"str":"ɮŃČ","boundary":[0.6504991803108593,0.25434541352167755,0.6847652991346573,0.2727192550509691],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6892865591732552,0.25434541352167755,0.6967312042167298,0.2727192550509691],"dir":"ltr"},{"str":"ɤĴȱɇó","boundary":[0.6996960924692357,0.25434541352167755,0.7601351968291519,0.2727192550509691],"dir":"ltr"},{"str":"Ģü","boundary":[0.7631000850816575,0.25434541352167755,0.7919448421839007,0.2727192550509691],"dir":"ltr"},{"str":"ĢüóĀĨ","boundary":[0.7949097304364066,0.25434541352167755,0.8420418560252338,0.2727192550509691],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8452661395754217,0.25434541352167755,0.8519844777853867,0.2727192550509691],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.8522412791300918,0.25434541352167755,0.8673899645147233,0.2727192550509691],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.20483326070264998,0.30646538735732715,0.2512878457739318,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":"ôȴ","boundary":[0.25803212351366495,0.30646538735732715,0.2712509078835419,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȬȹĀĨ","boundary":[0.27529747452738174,0.30646538735732715,0.32701259623565543,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤ","boundary":[0.3310591628794953,0.30646538735732715,0.37907842038639517,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":"óɺʖʛ","boundary":[0.37961256718338204,0.30646538735732715,0.4195656685135611,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸĬȭăȸóĬȰĜ","boundary":[0.423612235157401,0.30646538735732715,0.5544242461972648,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5611658262259022,0.30646538735732715,0.5713092199464607,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɸôĨɊôĄ","boundary":[0.5753557865903005,0.30646538735732715,0.6613857934383364,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6613857934383364,0.30646538735732715,0.6685617049534125,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.6685617049534125,0.30646538735732715,0.7125343958164726,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫħăɬ","boundary":[0.7165809624603124,0.30646538735732715,0.7804627612110646,0.3255741825477904],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳۹","boundary":[0.12058830853514288,0.3468569706679994,0.15840814293718486,0.365230812197291],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.16467513332918302,0.3468569706679994,0.5005920438274297,0.365230812197291],"dir":"ltr"},{"str":"ĮČĬʛŃĨ","boundary":[0.5059044595239578,0.3468569706679994,0.5573684865840752,0.365230812197291],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸŅȭăȸóĬȰĜ","boundary":[0.5600739795388989,0.3468569706679994,0.6675414513685697,0.365230812197291],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6736190831932599,0.3468569706679994,0.6810637282367344,0.365230812197291],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6837692211915583,0.3468569706679994,0.7281258170951878,0.365230812197291],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôįɅ","boundary":[0.7329064724314678,0.3468569706679994,0.785210940256075,0.365230812197291],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôĨɊôĄ","boundary":[0.7879060573989914,0.3468569706679994,0.841678702608479,0.365230812197291],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8446435908609848,0.3468569706679994,0.8513619290709498,0.365230812197291],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.8516213243686318,0.3468569706679994,0.8673925584677001,0.365230812197291],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳۹","boundary":[0.12058810101890473,0.37843792948854577,0.15386955529270166,0.39460691003432236],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.15903297433024136,0.37843792948854577,0.6260918466870038,0.39460691003432236],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6268656747390483,0.37843792948854577,0.6658994791342422,0.39460691003432236],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôįɅ","boundary":[0.6702023283321918,0.37843792948854577,0.7162302600178463,0.39460691003432236],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôĨɊôĄ","boundary":[0.718697835605636,0.37843792948854577,0.7660177633899852,0.39460691003432236],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7687227375542135,0.37843792948854577,0.7734935358691816,0.39460691003432236],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.7734935358691817,0.37843792948854577,0.7953615970449688,0.39460691003432236],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980665712091971,0.37843792948854577,0.838241714914192,0.39460691003432236],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۱","boundary":[0.1205926663761439,0.4075922183106355,0.1484413455352881,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.15312540206271136,0.4075922183106355,0.4723808338002451,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.47726576604619314,0.4075922183106355,0.5162995704413871,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôįɅ","boundary":[0.5204312187428666,0.4075922183106355,0.566459150428521,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôĨɊôĄ","boundary":[0.5687555251198405,0.4075922183106355,0.6160754529041896,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":"IJȰȵ","boundary":[0.6186092261719479,0.4075922183106355,0.6425773516777687,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȹ","boundary":[0.6437186909875697,0.4075922183106355,0.6664313432526094,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸŅȭăȸóĬȰĜ","boundary":[0.6687368486584074,0.4075922183106355,0.7633082238685176,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7674375894913775,0.4075922183106355,0.7722083878063457,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7722083878063458,0.4075922183106355,0.7955373632986781,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980711365664362,0.4075922183106355,0.8382462802714311,0.4237611988564121],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۱","boundary":[0.12059951441200263,0.42964024018285646,0.1477177364128742,0.44580922072863305],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.14801731875079183,0.42964024018285646,0.6762742534603321,0.44580922072863305],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɐĬȅăȐóĬȈĜ","boundary":[0.6804150324762912,0.42964024018285646,0.7649197949739566,0.44580922072863305],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7683415302247399,0.42964024018285646,0.7783853161509887,0.44580922072863305],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.7783853161509887,0.42964024018285646,0.8088362489364791,0.44580922072863305],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۵","boundary":[0.12059951441200252,0.4516882620550774,0.15212330614870592,0.467857242600854],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.15408869244018325,0.4516882620550774,0.47590072423167096,0.467857242600854],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.47593039905372575,0.4516882620550774,0.5261949822573614,0.467857242600854],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿóýó","boundary":[0.5287698437402725,0.4516882620550774,0.5580566104297658,0.467857242600854],"dir":"ltr"},{"str":"WCO","boundary":[0.5666853431280997,0.45768648415623653,0.6096972338085455,0.47091565005732644],"dir":"ltr"},{"str":"ĊĄĬȑ","boundary":[0.6122725103239328,0.4516892909902031,0.6525617879599079,0.4678582715359797],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6551366494428189,0.4516892909902031,0.6716860694349334,0.4678582715359797],"dir":"ltr"},{"str":"IJȓôİɐĬȅăȐóĬȈĜ","boundary":[0.6763153416754861,0.4516892909902031,0.7794467617091038,0.4678582715359797],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7792162111685239,0.4516892909902031,0.7894882649567327,0.4678582715359797],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.7892599970947726,0.4516892909902031,0.8088225528647616,0.4678582715359797],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۶","boundary":[0.12058810101890466,0.4808451967103474,0.15234016061756825,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.15312083670547214,0.4808451967103474,0.43099130506962186,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.4312446823963974,0.4808451967103474,0.47027848679159134,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"IJȸôįɅ","boundary":[0.47437589491377685,0.4808451967103474,0.5204038265994313,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôĨɊôĄ","boundary":[0.5226659611114568,0.4808451967103474,0.5699858888958059,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.5724854219842701,0.4808451967103474,0.5902218348585775,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5902218348585775,0.4808451967103474,0.5967731224968352,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"ôİĮĨôȸĮȭĈĬȹ","boundary":[0.5990466704019587,0.4808451967103474,0.6832090311066837,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"،ôİĮĨôȰďċɬ","boundary":[0.6854802963331877,0.4808451967103474,0.7602973707692623,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7625777667102447,0.4808451967103474,0.7673485650252128,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.7673485650252129,0.4808451967103474,0.7955624727634935,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980642885305772,0.4808451967103474,0.8382394322355722,0.497014177256124],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۹","boundary":[0.12058830853514288,0.5180026899303999,0.15615140384735104,0.5363765314596914],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1579567951192181,0.5180026899303999,0.5409020730872195,0.5363765314596914],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.544632177467887,0.5180026899303999,0.5948511070991306,0.5363765314596914],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȻôăĨ","boundary":[0.5996732656830398,0.5180026899303999,0.6498195646309325,0.5363765314596914],"dir":"ltr"},{"str":"ôȴ","boundary":[0.6525639668804085,0.5180026899303999,0.6648593039905374,0.5363765314596914],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȬȹĀĨ","boundary":[0.6675829546161989,0.5180026899303999,0.7114207599244642,0.5363765314596914],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸôĨɊôĄ","boundary":[0.7141703500798938,0.5180026899303999,0.8017940816368881,0.5363765314596914],"dir":"ltr"},{"str":"ĀʜôĄ","boundary":[0.8048030670899999,0.5180026899303999,0.8384077279047087,0.5363765314596914],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8411443482952542,0.5180026899303999,0.8478626865052191,0.5363765314596914],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.8481220818029012,0.5180026899303999,0.8673951524206771,0.5363765314596914],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۹","boundary":[0.12058830853514288,0.5495836487509462,0.15188383240988607,0.5657526292967229],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.15312104422171033,0.5495836487509462,0.6438284670775494,0.5657526292967229],"dir":"ltr"},{"str":"þûȱĨ","boundary":[0.6469055178567723,0.5495836487509462,0.6840675257838926,0.5657526292967229],"dir":"ltr"},{"str":"ĢģĨ","boundary":[0.6866469526240429,0.5495836487509462,0.7131031978252299,0.5657526292967229],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôĨɊôĄ","boundary":[0.71568262466538,0.5495836487509462,0.7630025524497291,0.5657526292967229],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7658102471518397,0.5495836487509462,0.7701701633152794,0.5657526292967229],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.7733887401689182,0.5495836487509462,0.7952568013447052,0.5657526292967229],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980644960468155,0.5495836487509462,0.8382396397518105,0.5657526292967229],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۱","boundary":[0.12059287389238199,0.5716316706231672,0.1480763244723899,0.5878006511689438],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.14801012679242143,0.5716316706231672,0.688411463196994,0.5878006511689438],"dir":"ltr"},{"str":"UN-ECE","boundary":[0.6950465873954637,0.5776294517521295,0.7623939073232481,0.5908586176532196],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7683288717342133,0.5716322585860961,0.7783155906949719,0.5878012391318728],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.778372657660462,0.5716322585860961,0.8088235904459524,0.5878012391318728],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۶","boundary":[0.1205891386000956,0.5936802804583171,0.15163356782668255,0.6098492610040936],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.15409003995110726,0.5936802804583171,0.5548253750856004,0.6098492610040936],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5599545539438461,0.5936802804583171,0.566734109444064,0.6098492610040936],"dir":"ltr"},{"str":"WTO","boundary":[0.5669405881010189,0.5996780615872794,0.6085685529892714,0.6129072274883695],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6083380024486916,0.593680868421246,0.6148961381228081,0.6098498489670227],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.6210205648592002,0.593680868421246,0.6710568802008757,0.6098498489670227],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôįȝ","boundary":[0.6737572890078649,0.593680868421246,0.7209859096474299,0.6098498489670227],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.7236863184544191,0.593680868421246,0.7733574052169583,0.6098498489670227],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7762860818859076,0.593680868421246,0.786062794413663,0.6098498489670227],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.7892585444811057,0.593680868421246,0.8088211002510948,0.6098498489670227],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۹","boundary":[0.12058664840523776,0.615728890293467,0.15099192761833619,0.6318978708392435],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.15411330734987683,0.615728890293467,0.5062497665442321,0.6318978708392435],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5103015210940257,0.615728890293467,0.5170810765942436,0.6318978708392435],"dir":"ltr"},{"str":"WIPO","boundary":[0.5172861026375314,0.6217266714224293,0.564257403141796,0.6349558373235193],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5640332856045986,0.6157294782563959,0.570310651808504,0.6318984588021725],"dir":"ltr"},{"str":"ıĬȈďĨ","boundary":[0.5735064018759468,0.6157294782563959,0.6200273921434353,0.6318984588021725],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅěĤôĨ","boundary":[0.6224470314802134,0.6157294782563959,0.6804270684181037,0.6318984588021725],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôįȝ","boundary":[0.6828467077548819,0.6157294782563959,0.730075328394447,0.6318984588021725],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.732494967731225,0.6157294782563959,0.7821660544937642,0.6318984588021725],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7848139616925026,0.6157294782563959,0.7948577476187513,0.6318984588021725],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.7948577476187513,0.6157294782563959,0.8088277407707155,0.6318984588021725],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۴","boundary":[0.12059328892485853,0.6377775001286169,0.15127248957230918,0.6539464806743934],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.15411710665619424,0.6377775001286169,0.5366137500259395,0.6539464806743934],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5413640042333314,0.6377775001286169,0.5481435597335493,0.6539464806743934],"dir":"ltr"},{"str":"IMO","boundary":[0.5483450580007886,0.6437752812575792,0.5840918051837557,0.6570044471586692],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5838697628089398,0.6377780880915458,0.5901243022266492,0.6539470686373224],"dir":"ltr"},{"str":"ıýÿŅȐôȍ","boundary":[0.5933200522940919,0.6377780880915458,0.6443835730145884,0.6539470686373224],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.64620971591027,0.6377780880915458,0.6604764572827824,0.6539470686373224],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤóɒɮɳ","boundary":[0.663099255016705,0.6377780880915458,0.7351177654651475,0.6539470686373224],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.7375145780157297,0.6377780880915458,0.7871856647782688,0.6539470686373224],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7898107451908112,0.6377780880915458,0.7998545311170598,0.6539470686373224],"dir":"ltr"},{"str":"ý","boundary":[0.7998545311170598,0.6377780880915458,0.8088254580920956,0.6539470686373224],"dir":"ltr"},{"str":"İ","boundary":[0.7970242171449917,0.6598266979266957,0.8088256656083339,0.6759956784724723],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۶","boundary":[0.12059100624623867,0.6598261099637668,0.1507908443835729,0.6759950905095433],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.1540660407371252,0.6598261099637668,0.6397885409533286,0.6759950905095433],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6477824814791748,0.6598261099637668,0.6545620369793926,0.6759950905095433],"dir":"ltr"},{"str":"UNCTAD","boundary":[0.6547593849218701,0.6658238910927291,0.7299489510054161,0.6790530569938191],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7297308514391251,0.6598266979266957,0.7363277926497748,0.6759956784724723],"dir":"ltr"},{"str":"ýôɱěȐǴ","boundary":[0.7424910249227001,0.6598266979266957,0.7846977525991409,0.6759956784724723],"dir":"ltr"},{"str":"_","boundary":[0.7874369669426633,0.6598266979266957,0.7938284670775488,0.6759956784724723],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۸","boundary":[0.120591213762477,0.6818747197989167,0.152776982298865,0.6980437003446932],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................(","boundary":[0.15408100236765537,0.6818747197989167,0.5739448836871484,0.6980437003446932],"dir":"ltr"},{"str":"UNDP","boundary":[0.5741476270518168,0.687872500927879,0.6242378966154101,0.701101666828969],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6240220797277387,0.6818753077618456,0.6303450995040362,0.6980442883076222],"dir":"ltr"},{"str":"þûȉĨ","boundary":[0.6335408495714789,0.6818753077618456,0.6746290647243146,0.6980442883076222],"dir":"ltr"},{"str":"ĢģĨ","boundary":[0.6770943576334848,0.6818753077618456,0.7048517296478448,0.6980442883076222],"dir":"ltr"},{"str":"ɝďĄĬȑ","boundary":[0.7073170225570151,0.6818753077618456,0.7498204984540041,0.6980442883076222],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐĀɳ","boundary":[0.7522857913631742,0.6818753077618456,0.7896988939384507,0.6980442883076222],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7921641868476209,0.6818753077618456,0.8022079727738696,0.6980442883076222],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8022079727738696,0.6818753077618456,0.8088277407707154,0.6980442883076222],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۸","boundary":[0.1205932889248584,0.7039233296340666,0.1527790574612464,0.7200923101798431],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1540918079060654,0.7039233296340666,0.5305418248977981,0.7200923101798431],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5332490817406462,0.7039233296340666,0.5400286372408641,0.7200923101798431],"dir":"ltr"},{"str":"UNSC","boundary":[0.5402311730892942,0.7099211107630289,0.5892942372740666,0.7231502766641189],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5890742700616324,0.7039239175969955,0.595442943410322,0.7200928981427721],"dir":"ltr"},{"str":"ĢģĨ","boundary":[0.5986386934777647,0.7039239175969955,0.6263960654921248,0.7200928981427721],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.628907011973687,0.7039239175969955,0.6785780987362261,0.7200928981427721],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6813173130797486,0.7039239175969955,0.6969993151964142,0.7200928981427721],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĨǴ","boundary":[0.6983689223681754,0.7039239175969955,0.7214468032123514,0.7200928981427721],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȅăȅħĜ","boundary":[0.7239577496939137,0.7039239175969955,0.7884662474838657,0.7200928981427721],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7930293220444501,0.7039239175969955,0.8030731079706988,0.7200928981427721],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣ","boundary":[0.8030731079706988,0.7039239175969955,0.8088254580920957,0.7200928981427721],"dir":"ltr"},{"str":"۲۶۹","boundary":[0.1205910062462388,0.7259719394692165,0.1501516943700845,0.742140920014993],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.15409548673987028,0.7259719394692165,0.5791149432443086,0.742140920014993],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5839816140613,0.7259719394692165,0.5907611695615179,0.742140920014993],"dir":"ltr"},{"str":"UPU","boundary":[0.5909626678287576,0.7319697205981788,0.6277552968519787,0.7451988864992688],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6275353296395444,0.7259725274321454,0.633995310133018,0.742141507977922],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃăȏ","boundary":[0.6400215816887672,0.7259725274321454,0.6783021021394925,0.742141507977922],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôįȝ","boundary":[0.6809043557658387,0.7259725274321454,0.7281329764054039,0.742141507977922],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȍýôûȑó","boundary":[0.7307352300317501,0.7259725274321454,0.7822096329037749,0.742141507977922],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7848096038515016,0.7259725274321454,0.7948533897777502,0.742141507977922],"dir":"ltr"},{"str":"ù","boundary":[0.7948533897777502,0.7259725274321454,0.8088233829297145,0.742141507977922],"dir":"ltr"},{"str":"۲۷۱","boundary":[0.1205889310838575,0.7551268162542352,0.1503778870696634,0.7712957968000117],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.15312166677042496,0.7551268162542352,0.6674776401253405,0.7712957968000117],"dir":"ltr"},{"str":"ôİ","boundary":[0.6672676336923365,0.7551268162542352,0.6822876590093176,0.7712957968000117],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôĨɊôĄ","boundary":[0.6848556724563699,0.7551268162542352,0.732175600240719,0.7712957968000117],"dir":"ltr"},{"str":"ĀʜôĄ","boundary":[0.7349947083359274,0.7551268162542352,0.7645668098528711,0.7712957968000117],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7671462366930213,0.7551268162542352,0.7719170350079895,0.7712957968000117],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7719170350079896,0.7551268162542352,0.7952460105003218,0.7712957968000117],"dir":"ltr"},{"str":"ɑɄȴ","boundary":[0.7980651185955303,0.7551268162542352,0.8382402623005253,0.7712957968000117],"dir":"ltr"},{"str":"۲۷۱","boundary":[0.12059349644109674,0.777174838126456,0.14921828633090561,0.7933438186722327],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.1541012898405348,0.777174838126456,0.5548297329266015,0.7933438186722327],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5595777044553738,0.777174838126456,0.5663572599555916,0.7933438186722327],"dir":"ltr"},{"str":"ICC","boundary":[0.566558758222831,0.7831724722646862,0.5971321255888273,0.7964016381657761],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5969038577268672,0.7771752790986528,0.6031013301790865,0.7933442596444295],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.6062970802465293,0.7771752790986528,0.6437558363941979,0.7933442596444295],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6442123721181183,0.7771752790986528,0.6601911224553322,0.7933442596444295],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤóɒɮɳ","boundary":[0.6625308680404242,0.7771752790986528,0.7345493784888667,0.7933442596444295],"dir":"ltr"},{"str":"Ɇôȑó","boundary":[0.7368891240739588,0.7771752790986528,0.765993276473884,0.7933442596444295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7683330220589761,0.7771752790986528,0.7783768079852248,0.7933442596444295],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.7783768079852248,0.7771752790986528,0.8088277407707153,0.7933442596444295],"dir":"ltr"},{"str":"۲۷۲","boundary":[0.12059100624623867,0.7992233009708738,0.15188653012098188,0.8153922815166503],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.15409023872049107,0.7992233009708738,0.4576764406814833,0.8153922815166503],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4622737554213617,0.7992233009708738,0.46905331092157954,0.8153922815166503],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.4692626948058686,0.8052210820998361,0.498790180331611,0.818450248000926],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4985681379567951,0.7992238889338027,0.5048614829110378,0.8153928694795793],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóþȐôȉĄó","boundary":[0.5080572329784806,0.7992238889338027,0.5714700450310236,0.8153928694795793],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.5741316483014796,0.7992238889338027,0.5942192201539771,0.8153928694795793],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.5953605594637781,0.7992238889338027,0.6177764635082696,0.8153928694795793],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.6202097989167653,0.7992238889338027,0.649770487040611,0.8153928694795793],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤóɒɮɳ","boundary":[0.6524320903110669,0.7992238889338027,0.7244506007595095,0.8153928694795793],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.7268839361680053,0.7992238889338027,0.7765550229305443,0.8153928694795793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7792166262010004,0.7992238889338027,0.7892604121272491,0.8153928694795793],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.7892604121272491,0.7992238889338027,0.8088229678972382,0.8153928694795793],"dir":"ltr"},{"str":"۲۷۵","boundary":[0.12058810101890473,0.8363816761353197,0.1595233352009795,0.8547555176646112],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16468890671699882,0.8363816761353197,0.7693253647097891,0.8547555176646112],"dir":"ltr"},{"str":"ɉɇȡĨ","boundary":[0.7746299985473863,0.8363816761353197,0.8160943368818611,0.8547555176646112],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8201279337608168,0.8363816761353197,0.8275725788042915,0.8547555176646112],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȴôȰĨ","boundary":[0.8303221689597211,0.8363816761353197,0.8676543402021208,0.8547555176646112],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.06717,0.86765,0.85476],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/35243649cad4bdc4673f776525b310a6.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/83e22aac4ab75153e37f2e697bea442c.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.28958,0.11763,0.09411]},"elements":[{"words":[{"str":"ĮĨþɩĨ","boundary":[0.46740542447446515,0.289583501760214,0.5473033264852976,0.3160418335623939],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46741,0.28958,0.5473,0.31604],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÿý","boundary":[0.13235302662433335,0.41365249920992486,0.1484147834568055,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýÿóȡĠ","boundary":[0.152050467949117,0.41365249920992486,0.2066604411795223,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĥþɄ","boundary":[0.21253481084894893,0.41365249920992486,0.24206852186183567,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ôĨó","boundary":[0.2457042063541472,0.41365249920992486,0.2651028242960011,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.2687360185934549,0.41365249920992486,0.30950050841478344,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬɶ","boundary":[0.313136192907095,0.41365249920992486,0.34142480649110796,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.346801137188985,0.41365249920992486,0.35402270227645305,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ȨĴȑ","boundary":[0.3576583867687646,0.41365249920992486,0.39887111166448774,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"،ȂɄī","boundary":[0.4025067961567993,0.41365249920992486,0.4459606964244952,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȅȄɄ","boundary":[0.44959638091680676,0.41365249920992486,0.48627695117142916,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.491655772064164,0.41365249920992486,0.5023885119010563,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôİĮȈȍ","boundary":[0.5060241963933677,0.41365249920992486,0.5699474983917492,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ɺİ","boundary":[0.5714416153063977,0.41365249920992486,0.588823175413476,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ȼĀĈ","boundary":[0.5924588599057876,0.41365249920992486,0.6380543277511465,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĥȥģȉăĨ","boundary":[0.641690012243458,0.41365249920992486,0.6965241030110606,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ȨȢŅĨǴ","boundary":[0.7001572973085144,0.41365249920992486,0.7496374691319596,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7550137998298367,0.41365249920992486,0.7622353649173048,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀȅĠýôȍ","boundary":[0.7658710494096164,0.41365249920992486,0.8264574902986159,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȞĀİ","boundary":[0.8300906845960697,0.41365249920992486,0.8823598746601922,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1323604972089066,0.4415801503715191,0.13923343501629004,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôħȐIJĨ","boundary":[0.13923343501629004,0.4415801503715191,0.20385399157484074,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȉȪɮɳ","boundary":[0.2084733030359626,0.4415801503715191,0.24991014546888296,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȑóĀĨ","boundary":[0.2545294569300048,0.4415801503715191,0.30144472804996986,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.3060640395110918,0.4415801503715191,0.3210052086575775,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"IJȝÿôȜĨ","boundary":[0.32562452011869936,0.4415801503715191,0.39313370271223724,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħûȉĨ","boundary":[0.3977530141733591,0.4415801503715191,0.4562476913818506,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.46086700284297255,0.4415801503715191,0.47159974267986476,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀɃ","boundary":[0.47621905414098664,0.4415801503715191,0.49910394488368726,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐǴ","boundary":[0.5037232563448092,0.4415801503715191,0.5289987341509474,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5336180456120693,0.4415801503715191,0.548559214758555,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĉĬɳ","boundary":[0.5531785262196768,0.4415801503715191,0.5828865508726058,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ŃĨ","boundary":[0.5838826288157049,0.4415801503715191,0.5988486999107681,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬģĐ","boundary":[0.60346801137189,0.4415801503715191,0.6397252485006953,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀȅĠýôȍ","boundary":[0.6443445599618173,0.4415801503715191,0.7049310008508168,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.711293448712362,0.4415801503715191,0.7185150137998301,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȨȢŅĨǴ","boundary":[0.7231343252609519,0.4415801503715191,0.7726144970843971,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ɐ","boundary":[0.7772338085455189,0.4415801503715191,0.790730664674511,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"īþȌ","boundary":[0.7924738010749344,0.4415801503715191,0.8171765340637908,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ıýóī","boundary":[0.8217958455249126,0.4415801503715191,0.8603689638714233,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.8649882753325451,0.4415801503715191,0.8823698354396234,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤôħȉüó","boundary":[0.13236796779348012,0.46950780153311333,0.1982585237294821,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤôĨ","boundary":[0.20203614932868522,0.46950780153311333,0.23796966112598336,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀăȟ","boundary":[0.24174728672518647,0.46950780153311333,0.2953113781153378,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.30083214011496423,0.46950780153311333,0.3080537052024323,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóĀČôȜĨ","boundary":[0.3118313308016355,0.46950780153311333,0.3876577642200505,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.39143538981925363,0.46950780153311333,0.4028404822677377,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍôȏ","boundary":[0.4066181078669409,0.46950780153311333,0.4429251488929012,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.4467027744921043,0.46950780153311333,0.45810786694058847,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"čīŃȫ","boundary":[0.4618854925397916,0.46950780153311333,0.5013052771379365,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"īþȌ","boundary":[0.5068260391375629,0.46950780153311333,0.5315287721264192,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5370495341260457,0.46950780153311333,0.547782273962938,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5515598995621411,0.46950780153311333,0.5696138122808113,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"IJȝÿôȟ","boundary":[0.5756151818879828,0.46950897745897124,0.6331884869991077,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.6369661125983109,0.46950897745897124,0.6920492228516881,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6958268484508914,0.46950897745897124,0.7072319408993754,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĉôȄȑÿó","boundary":[0.7110095664985785,0.46950897745897124,0.7582236610014734,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7637444230010998,0.46950897745897124,0.779806179833572,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĭȦɴ","boundary":[0.7835838054327752,0.46950897745897124,0.8053481084894893,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ńĮȌ","boundary":[0.806842225404138,0.46950897745897124,0.8290049596380916,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĨó","boundary":[0.8327825852372949,0.46950897745897124,0.8522061051277263,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.8559837307269295,0.46950897745897124,0.8823548942704766,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6116009877772935,0.4974366286205655,0.6184739255846771,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.6184739255846771,0.4974366286205655,0.6738060553238291,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍôħȐ","boundary":[0.6775413476104506,0.4974366286205655,0.7254775986220923,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ņɳ","boundary":[0.7292128909087138,0.4974366286205655,0.750977193965428,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȟ","boundary":[0.7517217622278944,0.4974366286205655,0.7737599867189608,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7774952790055822,0.4974366286205655,0.7924364481520679,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7961717404386894,0.4974366286205655,0.836936230260018,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ĭóĀħİ","boundary":[0.8406715225466395,0.4974366286205655,0.8823573844653346,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.1323555168191912,0.5253642797821597,0.18753823486687843,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.1961767208284049,0.5253642797821597,0.21423063354707514,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȉăİ","boundary":[0.2251102948805745,0.5253642797821597,0.27854987652783836,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"Ģȅȟý","boundary":[0.28718587229450715,0.5253642797821597,0.3339019278258525,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɐôĨȢôĄ","boundary":[0.342540413787379,0.5253642797821597,0.41507978999356715,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.42546141235551693,0.5253642797821597,0.432682977442985,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ýóĀɃó","boundary":[0.44132146340451156,0.5253642797821597,0.47312125173794867,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.4835003839050407,0.5253642797821597,0.49423312374193296,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ıýôȍ","boundary":[0.5028716097034595,0.5253642797821597,0.5411708066156179,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.543162962501816,0.5253642797821597,0.5494382535433399,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþďȑ","boundary":[0.5580767395048664,0.5253642797821597,0.6000365228579138,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȝÿôȟ","boundary":[0.6086725186245825,0.5253642797821597,0.6735669966174854,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɝģĨôďĨ","boundary":[0.6822054825790119,0.5253642797821597,0.7330801635227958,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.7417186494843223,0.5253642797821597,0.7703807922969974,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍ","boundary":[0.7790192782585239,0.5253642797821597,0.8039212268360001,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"Ńȝ","boundary":[0.8054153437506487,0.5253642797821597,0.8265072941957711,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8368889165577208,0.5253642797821597,0.852950673390193,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.13236298740376456,0.553291930943754,0.1398584739255849,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤóɒɮɳ","boundary":[0.13985847392558493,0.553291930943754,0.2189221606590718,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.22617609827969062,0.553291930943754,0.28125920853306796,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȯĀĐ","boundary":[0.2885106559588291,0.553291930943754,0.33435514328996274,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ɛĀȅȚȐȢ","boundary":[0.3416065907157238,0.553291930943754,0.39133578202494373,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.39133578202494373,0.553291930943754,0.40234991388076147,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.40608520616738286,0.553291930943754,0.4168179460042751,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀɴȡȏ","boundary":[0.42407188362489395,0.553291930943754,0.46488617734337745,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.4721376247691385,0.553291930943754,0.5144460354022706,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ąĬćȟ","boundary":[0.5216974828280316,0.553291930943754,0.589804312187429,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.59705575961319,0.553291930943754,0.6234269231567374,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6324215069829218,0.553291930943754,0.6484832638153939,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.6557372014360128,0.553291930943754,0.6846234617858852,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6918749092116462,0.553291930943754,0.7099288219303164,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑôĨóþɄó","boundary":[0.7194239349229081,0.553291930943754,0.7829986096412048,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ɛĀȉăĠ","boundary":[0.7902500570669659,0.553291930943754,0.8352727800950429,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"،ĢģĨ","boundary":[0.8447654028927768,0.553291930943754,0.8823673452447658,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.37628006391500174,0.5812195821053482,0.3831530017223852,0.5988584699734681],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄóĭþȅĨôȐ","boundary":[0.3831530017223852,0.5812195821053482,0.47230197762974996,0.5988584699734681],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4797725622029928,0.5812195821053482,0.487417460416278,0.5988584699734681],"dir":"ltr"},{"str":"INTERNATIONAL","boundary":[0.48739961401979703,0.5875261712405283,0.6533752516134387,0.6022252444639615],"dir":"ltr"},{"str":"TRADE","boundary":[0.657118844549586,0.5875261712405283,0.7262840067235261,0.6022252444639615],"dir":"ltr"},{"str":"SUPPLY","boundary":[0.7300192990101475,0.5875261712405283,0.8051982817655482,0.6022252444639615],"dir":"ltr"},{"str":"CHAIN","boundary":[0.8089481001888398,0.5875261712405283,0.8746477411857478,0.6022252444639615],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.874658116997655,0.581221933957064,0.8823528191080953,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.27413766627238567,0.6091495851186582,0.2797655066508953,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬħȐ","boundary":[0.2797655066508953,0.6091495851186582,0.31355745087053044,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅăɁȑ","boundary":[0.3172927431571519,0.6091495851186582,0.3650795824773287,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĈó","boundary":[0.36881487476395014,0.6091495851186582,0.4142609309178442,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȉĄý","boundary":[0.41799622320446567,0.6091495851186582,0.4595326734316959,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.46326298532860183,0.6091495851186582,0.47690925314905874,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.4806445454356802,0.6091495851186582,0.4955857145821659,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȑIJĨ","boundary":[0.49932100686878733,0.6091495851186582,0.5537566664591502,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀȅȚȐȢ","boundary":[0.5574919587457717,0.6091495851186582,0.6072211500549917,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6109564423416131,0.6091495851186582,0.6373276058851604,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6428010541824897,0.6091495851186582,0.6588628110149618,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6625981033015832,0.6091495851186582,0.6733308431384756,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨóþɄó","boundary":[0.677066135425097,0.6091495851186582,0.7414127705492954,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7468887090414824,0.6091495851186582,0.7541102741289506,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ýóĀɃó","boundary":[0.757845566415572,0.6091495851186582,0.7896453547490091,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĜ","boundary":[0.7933806470356306,0.6091495851186582,0.8242839652202785,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅċȌ","boundary":[0.8320010790844383,0.6091495851186582,0.8636763576749881,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.871146942248231,0.6091495851186582,0.8823528191080953,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5336757351262736,0.6370772362802525,0.5413206333395589,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ĮģĨôďĨ","boundary":[0.5410716138537841,0.6370772362802525,0.5916972753117933,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅɃĀČ","boundary":[0.5942870779638507,0.6370772362802525,0.6422731328726474,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6420241133868726,0.6370772362802525,0.6488223453485237,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȫīŃɃ","boundary":[0.6523086181493704,0.6370772362802525,0.7141401564672437,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7187196248106416,0.6370772362802525,0.7259411898981096,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóþȍ","boundary":[0.7302741289505905,0.6370772362802525,0.7577409782315468,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"Ńȟ","boundary":[0.7592350951461954,0.6370772362802525,0.780078026105543,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7829143580485174,0.6370772362802525,0.7903102367760279,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤó","boundary":[0.7903102367760279,0.6370772362802525,0.823529436178381,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.5278486791591442,0.6370772362802525,0.5339247546120485,0.6547161241483724],"dir":"rtl"},{"str":"(...","boundary":[0.2523658926310985,0.6650048874418467,0.2796335263234349,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.27963103612857715,0.6650048874418467,0.2868526012160452,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóýÿôȄȐó","boundary":[0.29129012845255153,0.6650048874418467,0.3401975554587148,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"،ĢɁȐ","boundary":[0.34313847558571475,0.6650048874418467,0.3784245367199985,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3828620639565048,0.6650048874418467,0.39008362904397287,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"Ģħü","boundary":[0.3927780198800558,0.6650048874418467,0.4335923135985393,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍþćȉĨ","boundary":[0.4362867044346222,0.6650048874418467,0.5083031397206833,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"،Įħɮɳ","boundary":[0.5109950403619086,0.6650048874418467,0.5523820788976739,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"،ĚȐôȌ","boundary":[0.5550739795388991,0.6650048874418467,0.6019643487102868,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6017153292245121,0.6650048874418467,0.6086181493701884,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ĮģĨôďĨ","boundary":[0.6121044221710351,0.6650048874418467,0.6627300836290442,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.6654244744651272,0.6650048874418467,0.7072348461267097,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮċĄóī","boundary":[0.7099267467679349,0.6650048874418467,0.7918541575878315,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7947950777148315,0.6650048874418467,0.802190956442342,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"Ǽ","boundary":[0.802190956442342,0.6650048874418467,0.823531926373239,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.24653883666396906,0.6650048874418467,0.25261491211687326,0.6826437753099667],"dir":"rtl"},{"str":"،ĎȍôȈĈ","boundary":[0.13235593185166775,0.692932538603441,0.18858453173960898,0.7105714264715609],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȐôȜȑÿóȢ","boundary":[0.19494946979601188,0.692932538603441,0.2870866795326738,0.7105714264715609],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.28808275747577283,0.692932538603441,0.29505530307746614,0.7105714264715609],"dir":"ltr"},{"str":"،ęĀħĠ","boundary":[0.30142024113386906,0.692932538603441,0.35269335325489254,0.7105714264715609],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȅȄɄ","boundary":[0.3610504471974936,0.692932538603441,0.397731017452116,0.7105714264715609],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.4055900724231675,0.692932538603441,0.4158247732885102,0.7105714264715609],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȈĜġĀȉȈĜ","boundary":[0.4221922015397709,0.692932538603441,0.5095706489032771,0.7105714264715609],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨôɁĨ","boundary":[0.5179277428458781,0.692932538603441,0.5770947726659615,0.7105714264715609],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5852053373176455,0.692932538603441,0.5924269024051135,0.7105714264715609],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿŃɁĨ","boundary":[0.5985453111705995,0.692932538603441,0.6532797941438921,0.7105714264715609],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅďȯóī","boundary":[0.6596424495216751,0.6929350374458891,0.7217977131710556,0.710573925314009],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7215462034904231,0.6929350374458891,0.7318730415655025,0.710573925314009],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨôɁĨ","boundary":[0.7353593143663492,0.6929350374458891,0.7945263441864326,0.710573925314009],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8008937724376933,0.6929350374458891,0.8082896511652038,0.710573925314009],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕ","boundary":[0.8082896511652038,0.6929350374458891,0.8235296436946191,0.710573925314009],"dir":"ltr"},{"str":".(...","boundary":[0.27367967793479847,0.7208626886074834,0.30757122994874353,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3075687397538858,0.7208626886074834,0.3147903048413539,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤóɒɮɳ","boundary":[0.31728049969910155,0.7208626886074834,0.3958461474610389,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.39833634231878656,0.7208626886074834,0.439200439934425,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.4396984789059745,0.7208626886074834,0.45712984291020786,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"Ɇôȑó","boundary":[0.45962003776795546,0.7208626886074834,0.49137002220423764,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"،ýÿóþȐôȉĄó","boundary":[0.49386021706198524,0.7208626886074834,0.5701099836062173,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.572846707754882,0.7208626886074834,0.620533939280749,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6212809977380731,0.7208626886074834,0.6384633422565318,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"،Ȃȫóþįɳ","boundary":[0.6412025566000541,0.7208626886074834,0.7159084023324827,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"،ı","boundary":[0.7186451264811473,0.7208626886074834,0.7425758990641019,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣ","boundary":[0.7443190354645253,0.7208626886074834,0.7503453070202746,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7510923654775988,0.7208626886074834,0.757118637033348,0.7385015764756032],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȪĜ","boundary":[0.758114714976447,0.7208626886074834,0.7938739131337029,0.7385015764756032],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.41365,0.88237,0.7385],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ī","boundary":[0.13235862956276342,0.7767197548194585,0.13958019465023153,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀȅȚȐȢ","boundary":[0.14663740687708826,0.7767197548194585,0.1963665981863082,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĜ","boundary":[0.20342381041316496,0.7767197548194585,0.22605968167009083,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.23710120566934376,0.7767197548194585,0.247833945506236,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħȚĨ","boundary":[0.2548911577330928,0.7767197548194585,0.30564132893398926,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3144416775612693,0.7767197548194585,0.32166324264873736,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĜ","boundary":[0.32872045487559415,0.7767197548194585,0.3596237730602421,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĐĴČó","boundary":[0.36892216065907174,0.7767197548194585,0.4383736952416528,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.44543090746850966,0.7767197548194585,0.474317167818382,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"þȐÿóý","boundary":[0.4813743800452388,0.7767197548194585,0.5193747535744675,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅĤôďɃ","boundary":[0.5264319658013242,0.7767197548194585,0.5851507605470132,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀȅȚȐȢ","boundary":[0.5922079727738699,0.7767197548194585,0.6419371640830899,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6489943763099466,0.7767197548194585,0.6753655398534938,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.684165888480774,0.7767197548194585,0.7002276453132461,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜIJȐôăĜ","boundary":[0.707284857540103,0.7767197548194585,0.7749434518251057,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7842418394239353,0.7767197548194585,0.8250063292452638,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"IJįɴþȌ","boundary":[0.8320635414721206,0.7767197548194585,0.8823654775986225,0.7943586426875784],"dir":"ltr"},{"str":"(...","boundary":[0.13236360995247912,0.8046474059810529,0.1606273215879146,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.1606273215879146,0.8046474059810529,0.1678488866753827,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"ĢɁȐ","boundary":[0.1703490423125613,0.8046474059810529,0.19856295005084182,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.20280624208844375,0.8046474059810529,0.21002780717591185,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"Ģħü","boundary":[0.21253045300794818,0.8046474059810529,0.25334474672643165,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"،ęĀħĠ","boundary":[0.25584490236361024,0.8046474059810529,0.30761605345618326,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"،ȥĨĀȑĬěȈȍó","boundary":[0.31235738446533473,0.8046474059810529,0.3838010749341139,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"،Įħɮɳ","boundary":[0.38630123057129256,0.8046474059810529,0.4279372885928327,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"،ĚȐôȌ","boundary":[0.43043744423001135,0.8046474059810529,0.47782585237294856,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.47782585237294856,0.8046474059810529,0.48428541783394585,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.4880207101205673,0.8046474059810529,0.5334916682230388,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.5359918238602175,0.8046474059810529,0.6291749154371333,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"Įȉȫÿ","boundary":[0.6316750710743121,0.8046474059810529,0.6697003465521182,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6739436385897201,0.8046474059810529,0.6846763784266123,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþĜĀİ","boundary":[0.6871765340637909,0.8046474059810529,0.7399935669966179,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7442368590342199,0.8046474059810529,0.760298615866692,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"IJććȜȑ","boundary":[0.7627987715038705,0.8046474059810529,0.837131088007637,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȐóý","boundary":[0.8396312436448157,0.8046474059810529,0.8823629874037647,0.8222862938491728],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8010855174417403,0.8325750571426471,0.8079584552491238,0.8502139450107671],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȫôȌ","boundary":[0.8079584552491238,0.8325750571426471,0.8536535308887925,0.8502139450107671],"dir":"ltr"},{"str":"óÿóý","boundary":[0.857388823175414,0.8325750571426471,0.8823654775986226,0.8502139450107671],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅċȌ","boundary":[0.13235302662433338,0.8605043252022959,0.16346502313806055,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.16825508726057817,0.8605043252022959,0.17954612878457743,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉăȪȐ","boundary":[0.18433619290709502,0.8605043252022959,0.2355403266305589,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿôȲȐ","boundary":[0.2403303907530765,0.8605043252022959,0.2783698603415718,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.2831599244640894,0.8605043252022959,0.29795168191911026,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.3027417460416278,0.8605043252022959,0.3128740998983171,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.3179106933117517,0.8605043252022959,0.39273233310506556,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.39751993193467394,0.8605043252022959,0.42338085455186875,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.4281709186743863,0.8605043252022959,0.44715367407499645,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀğȍý","boundary":[0.451943738197514,0.8605043252022959,0.5024082840482268,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ýóĀɃó","boundary":[0.5071983481707444,0.8605043252022959,0.537694021457179,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"،ĭĀȅȚȐȢ","boundary":[0.5427281495777045,0.8605043252022959,0.5984684222540415,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6032560210836498,0.8605043252022959,0.6291169437008447,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6356327128597814,0.8605043252022959,0.6510407935420949,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ɐijôďɃ","boundary":[0.6560773869555295,0.8605043252022959,0.7036575401025132,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȅĄī","boundary":[0.708447604225031,0.8605043252022959,0.7491249372263382,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ȾȅČĀɳ","boundary":[0.7539150013488558,0.8605043252022959,0.8084719334287911,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"ĭīĴĐ","boundary":[0.8132595322583994,0.8605043252022959,0.8527042188051217,0.8779668241917347],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȝÿôȟ","boundary":[0.13236288779597022,0.8884319763638902,0.1956223038452761,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.19789530390753096,0.8884319763638902,0.25193452447654047,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĠþȈȈĜĢȅģûȑ","boundary":[0.25396099524787835,0.8884319763638902,0.36672102762041153,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3704732034281684,0.8884319763638902,0.3776225528647619,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"Įȍ","boundary":[0.3796490236360997,0.8884319763638902,0.3944407810911205,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"ɺȚȑ","boundary":[0.3956734275457056,0.8884319763638902,0.422890261262944,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"،ɒȅɁɁûĨ","boundary":[0.4249167320342818,0.8884319763638902,0.49579390317292343,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóĀĠÿôĨǴ","boundary":[0.49782037394426126,0.8884319763638902,0.5609318724190169,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5632024071883627,0.8884319763638902,0.5685274398721701,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȅȄɄ","boundary":[0.5685274398721701,0.8884319763638902,0.6048412044242463,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6085933802320033,0.8884319763638902,0.6187257340886926,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"،þȈȫôȌIJĨ","boundary":[0.6209987341509474,0.8884319763638902,0.6966092676751957,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"ĉôȄȑÿó","boundary":[0.6986357384465336,0.8884319763638902,0.7443915748407314,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7483902799394054,0.8884319763638902,0.7637983606217188,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.7660713606839737,0.8884319763638902,0.7833530639772565,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.7856260640395114,0.8884319763638902,0.7969171055635106,0.9058944753533289],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅɁȉăĨĀȅȺ","boundary":[0.7989435763348485,0.8884319763638902,0.882369088381166,0.9058944753533289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.77672,0.88237,0.90589],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/16ee12b51d84023c149ff8779ca9ac44.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/f9f67075e38791c16e029d51c0a658f2.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13234,0.14979]},"elements":[{"words":[{"str":"ôȵþȷĂěĨ","boundary":[0.461852289941688,0.06716653315008501,0.5234431094233124,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.8551121625267178,0.06716653315008501,0.8676461433107142,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍ","boundary":[0.11764718089190479,0.10644216282163423,0.14180705140177222,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȚȪȐóý","boundary":[0.14328622714727426,0.10644216282163423,0.1991744173981614,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóÿôĜĢħďĤóɇü","boundary":[0.2027343003590031,0.10644216282163423,0.32185725373010443,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.32517060740002907,0.10644216282163423,0.33241856855298924,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3321720392620722,0.10644216282163423,0.33974048849322463,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĨ","boundary":[0.33949395920230757,0.10644216282163423,0.37050734399966795,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİǼôăü","boundary":[0.3738206976695926,0.10644216282163423,0.46355735956338584,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȉăȅĄ","boundary":[0.4668707132333105,0.10644216282163423,0.5222165390441802,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"Įȅįȑ","boundary":[0.5255298927141049,0.10644216282163423,0.5580224532569674,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.5613358069268921,0.10644216282163423,0.5932613501006454,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5932613501006454,0.10644216282163423,0.6007410487870676,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"ıȥĜĀĨ","boundary":[0.6041924588599057,0.10644216282163423,0.6496031542468197,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȐôȌ","boundary":[0.6531630372076614,0.10644216282163423,0.692583070825292,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"،ĮȝýĬɳ","boundary":[0.6958964244952168,0.10644216282163423,0.7484564693187241,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĠþȈȈĜ","boundary":[0.7520163522795659,0.10644216282163423,0.8149799331797714,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.8205120504679493,0.10644216282163423,0.8422066280686465,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.8434392745232316,0.10644216282163423,0.8676484508912824,0.12390466181107293],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1260538297121751,0.13436981398322848,0.1328580381414847,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȍôħȐ","boundary":[0.13261150885056766,0.13436981398322848,0.18014235613936802,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĈôü","boundary":[0.18280733777418096,0.13436981398322848,0.23581113532133904,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ĦģĐ","boundary":[0.23847611695615195,0.13436981398322848,0.2685033845898443,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.27116836622465723,0.13436981398322848,0.29702928884185203,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.2996942704766649,0.13436981398322848,0.31100996492975586,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"Įȉăȍôȫ","boundary":[0.3136749465645688,0.13436981398322848,0.37052460105003227,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"IJɃĬɄī","boundary":[0.3731895826848452,0.13436981398322848,0.4157651912262135,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.41843017286102646,0.13436981398322848,0.4467810413164831,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.449446022951296,0.13436981398322848,0.46731939654277954,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.47220314179584555,0.13436981398322848,0.4918761792110233,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4918761792110233,0.13436981398322848,0.4990255286476167,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀȉăĠýóý","boundary":[0.5016905102824296,0.13436981398322848,0.57762153188487,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĄôȈȫÿôĜ","boundary":[0.5805330428106,0.13436981398322848,0.6614439560895641,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.6665742306335473,0.13436981398322848,0.7137845898441555,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.7145241777169066,0.13436981398322848,0.7315346987901804,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7361719147523296,0.13436981398322848,0.743321264188923,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.745986245823736,0.13436981398322848,0.7950948805744052,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.8017043308638904,0.13436981398322848,0.8273433771192598,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȉȫÿ","boundary":[0.8302548880449898,0.13436981398322848,0.8676533814771009,0.15183231297266717],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȈȑ","boundary":[0.11764718089190479,0.16229834708921606,0.14947187117391936,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.15664861275394798,0.16229834708921606,0.16387017784141608,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"IJĠýĀȉăĠ","boundary":[0.16930627321587913,0.16229834708921606,0.23957957210151692,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅħİ","boundary":[0.2472543526530951,0.16229834708921606,0.29237668347548196,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"،ĮȈȅĨȢ","boundary":[0.29781028865508724,0.16229834708921606,0.34537301043806673,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.3508066156176721,0.16229834708921606,0.3771777791612194,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.38435452074124804,0.16229834708921606,0.40041627757372017,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóīɺȝ","boundary":[0.4058523729481832,0.16229834708921606,0.45996430720703896,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4671410487870675,0.16229834708921606,0.4743626138745356,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"ôİǼôɱĜ","boundary":[0.4797987092489987,0.16229834708921606,0.5407586793666603,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȪȉȐó","boundary":[0.5501765963186619,0.16229834708921606,0.594576770632302,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȈȑ","boundary":[0.6000103758119073,0.16229834708921606,0.6318350660939219,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6390118076739505,0.16229834708921606,0.6462333727614187,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"ýþďȑ","boundary":[0.6516694681358817,0.16229834708921606,0.6891718026935608,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"Ģɴijý","boundary":[0.6946054078731662,0.16229834708921606,0.7377853867065098,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7449621282865384,0.16229834708921606,0.7556948681234308,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"IJěȍ","boundary":[0.7611309634978938,0.16229834708921606,0.7948482018717965,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȫ","boundary":[0.8002842972462597,0.16229834708921606,0.8382348668783334,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.11764718089190497,0.19022599825081032,0.1283799207287972,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȅĄī","boundary":[0.13237419328062439,0.19022599825081032,0.17371142791923486,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅċȌ","boundary":[0.17944883687148536,0.19022599825081032,0.21112411546203508,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.21511838801386227,0.19022599825081032,0.23429288841851892,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĐĬħȚĨ","boundary":[0.2382871609703461,0.19022599825081032,0.30310693311751663,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.30710120566934385,0.19022599825081032,0.3334723692128911,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.3392097781651416,0.19022599825081032,0.3552715349976137,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3610089439498642,0.19022599825081032,0.3682305090373323,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"Įȉȫóý","boundary":[0.3722247815891595,0.19022599825081032,0.4182186806117581,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"Āğȍþěȍ","boundary":[0.42221295316358526,0.19022599825081032,0.4774205731598499,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.4814148457116772,0.19022599825081032,0.4928199381601613,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ıýôȍ","boundary":[0.4968142107119885,0.19022599825081032,0.5351134076241469,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.537105563510345,0.19022599825081032,0.543380854551869,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȂİôȄȫ","boundary":[0.5473751271036962,0.19022599825081032,0.6432476291269794,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ôȄĤôȺ","boundary":[0.6472419016788067,0.19022599825081016,0.684495216750711,0.20786488611893006],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉȄĤó","boundary":[0.6884894893025382,0.19022599825081016,0.7238004523853995,0.20786488611893006],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7277947249372266,0.19022599825081016,0.7458486376558969,0.20786488611893006],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌ","boundary":[0.752084085579697,0.19022599825081016,0.7900346552117707,0.20786488611893006],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.7940289277635979,0.19022599825081016,0.8119832326879582,0.20786488611893006],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀɳ","boundary":[0.8159775052397854,0.19022599825081016,0.8453618045612074,0.20786488611893006],"dir":"ltr"},{"str":"łôĜ","boundary":[0.8468559214758559,0.19022599825081016,0.8676490485380485,0.20786488611893006],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6793679055386088,0.2181536494124044,0.6862408433459922,0.2357925372805243],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6862408433459922,0.2181536494124044,0.7270053331673207,0.2357925372805243],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.7307406254539422,0.2181536494124044,0.765503745668099,0.2357925372805243],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôɀȉĄó","boundary":[0.7692390379547205,0.2181536494124044,0.8286052833634238,0.2357925372805243],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɐǴ","boundary":[0.8323405756500452,0.2181536494124044,0.8676465583431908,0.2357925372805243],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.33809168067401274,0.27077750747815355,0.34535474900910995,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄó","boundary":[0.3450642262757061,0.27077750747815355,0.39305858183402853,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȴôɒĨ","boundary":[0.39628338417481174,0.27077750747815355,0.45740936728299003,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"ɸĬȱĨ","boundary":[0.4606341696237732,0.27077750747815355,0.50894810018884,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"ĀʜôĄ","boundary":[0.5121729025296231,0.27077750747815355,0.5567100375604392,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.5610969308348379,0.27077750747815355,0.5738508788312687,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"ȦīôɨȱĨ","boundary":[0.5773662039054557,0.27077750747815355,0.6484280644960468,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȭĤý","boundary":[0.6516499616094961,0.27077750747815355,0.6972620307539067,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"īý","boundary":[0.7004868330946897,0.27077750747815355,0.7233219199402354,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"Įȴ","boundary":[0.7268372450144225,0.27077750747815355,0.7476386727261409,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĐĬħɂĨ","boundary":[0.750863475066924,0.27077750747815355,0.8307862790263338,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"ɺʜó","boundary":[0.834008176139783,0.27077750747815355,0.8676507086679532,0.29135620999096007],"dir":"ltr"},{"str":"ąôȟ","boundary":[0.11764718089190479,0.30193954271183204,0.16543402021208162,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃóĀȳ","boundary":[0.16966486127539482,0.30193954271183204,0.22131150262508045,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.22554234368839368,0.30193954271183204,0.23694743613687777,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.24092925771441626,0.30193954271183204,0.251163958579759,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħĐ","boundary":[0.2553947996430722,0.30193954271183204,0.29282242835501887,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.29854738633298067,0.30193954271183204,0.30576895142044874,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.3097507729979872,0.30193954271183204,0.32685841167071333,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȋȑ","boundary":[0.3283525285853619,0.30193954271183204,0.3544995745917119,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.35848139616925034,0.30193954271183204,0.40183568864263636,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.4080586855921477,0.30193954271183204,0.4341808296499202,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.4381626512274587,0.30193954271183204,0.4600763659756377,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.4613214634045115,0.30193954271183204,0.4857751769075931,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.49150013488555494,0.30193954271183204,0.5070638527464776,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.5112946938097908,0.30193954271183204,0.5185411608458363,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"IJɁȐīłó","boundary":[0.5185411608458363,0.30193954271183204,0.5647591774056322,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ıôɄǴ","boundary":[0.5689900184689454,0.30193954271183204,0.6028815704828905,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôȈȝ","boundary":[0.6071124115462038,0.30193954271183204,0.657015916495466,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.6567668970096913,0.30193954271183204,0.6647579323082033,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.66824420510905,0.30193954271183204,0.7115984975824361,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤɗĨ","boundary":[0.7178214945319474,0.30193954271183204,0.7624955902799397,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7707082529207913,0.30193954271183204,0.7824096785573473,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ijīó","boundary":[0.785895951358194,0.30193954271183204,0.8085816265122748,0.319578430579952],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀȅĠĦȅħćȑ","boundary":[0.11765465147647822,0.3298671938734263,0.21160970345929586,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.21635850505302057,0.3298671938734263,0.22358007014048867,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉȍ","boundary":[0.2265882255286478,0.3298671938734263,0.25490174106123825,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.25614683849011205,0.3298671938734263,0.29046172362987427,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȈɃ","boundary":[0.29346738882317563,0.3298671938734263,0.33052148830646016,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"ȾģȉȜĨ","boundary":[0.33352964369461924,0.3298671938734263,0.3966809852870989,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"ùĬċĄ","boundary":[0.39968665048040025,0.3298671938734263,0.44914192035526795,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.4538932121438504,0.3298671938734263,0.46945693000477307,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"ôİġôĄ","boundary":[0.47271410487870696,0.3298671938734263,0.5235887858224908,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȪȍó","boundary":[0.5268459606964246,0.3298671938734263,0.5702251551183882,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"،IJɃĀČȢó","boundary":[0.5732308203116896,0.3298671938734263,0.631302164394364,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6345568490734403,0.3298671938734263,0.6411807673950489,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄóĮȉȜȅĨǴ","boundary":[0.6411807673950489,0.3298671938734263,0.7356836622465711,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİ","boundary":[0.7386893274398725,0.3298671938734263,0.7614746103882633,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7644827657764224,0.3298671938734263,0.7794239349229081,0.34750608174154624],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.11765963186619377,0.3577948450350205,0.12488119695366186,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.12850692066654237,0.3577948450350205,0.18055199319346762,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.1861673825976885,0.3577948450350205,0.19640208346303123,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"IJħȅȐ","boundary":[0.20027433646682877,0.3577948450350205,0.24021706198510054,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.24558343190354667,0.3577948450350205,0.2558181327688894,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɮɳ","boundary":[0.25969038577268694,0.3577948450350205,0.2959227209529148,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.29954595447093757,0.3577948450350205,0.3175998671896078,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3173508477038331,0.3577948450350205,0.3251850007263071,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"āôȄĐÿþȈȌ","boundary":[0.32866878333229604,0.3577948450350205,0.40768266616862797,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"IJȓôȝÿ","boundary":[0.41130589968665077,0.3577948450350205,0.45871920977816544,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"þȅįȫ","boundary":[0.4623424432961882,0.3577948450350205,0.5067675195584057,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.5103907530764284,0.3577948450350205,0.5545917118014487,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈďȍ","boundary":[0.5604561206914445,0.3577948450350205,0.5990043370893776,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȪĜ","boundary":[0.6043707070078237,0.3577948450350205,0.6404038265994316,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6462682354894274,0.3577948450350205,0.6904691942144476,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴŃɱĠÿɺɳ","boundary":[0.6963336031044431,0.3577948450350205,0.7582398472680489,0.37543373290314047],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.763599369150636,0.35779631494234293,0.7791630870115586,0.37543520281046283],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȑǴ","boundary":[0.11764780344061913,0.38572396610393717,0.15059308140862013,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.155162588972587,0.38572396610393717,0.16659258336964858,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉĄý","boundary":[0.17116209093361548,0.38572396610393717,0.21807736205358064,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȍýȥȐ","boundary":[0.2226468696175475,0.38572396610393717,0.27177841416090803,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.278340077611073,0.38572396610393717,0.2885747784764157,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"ȼīŃďĨ","boundary":[0.2933933055261574,0.38572396610393717,0.34628504430471685,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬɄ","boundary":[0.35085455186868364,0.38572396610393717,0.3781968914067525,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.38301541845649417,0.38572396610393717,0.39795658760297986,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.40426923156737016,0.38572396610393717,0.41149079665483823,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"Įȉȫóý","boundary":[0.4160603042188052,0.38572396610393717,0.4613071447840794,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅĤôďɃ","boundary":[0.4661231816389633,0.38572396610393717,0.5245929568988774,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5291624644628443,0.38572396610393717,0.5365583431903548,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"þİýIJĨ","boundary":[0.5365583431903548,0.38572396610393717,0.5933845898441553,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȫĬɶ","boundary":[0.5979540974081222,0.38572396610393717,0.6497501504492726,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6543196580132395,0.38572396610393717,0.6645543588785823,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȪĜ","boundary":[0.6711160223287472,0.38572396610393717,0.7071491419203552,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿýôĈ","boundary":[0.713959824856295,0.38572396610393717,0.7791780281807051,0.40336285397205707],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.11766025441490793,0.4136516172655314,0.12488181950237602,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ȗȍôȉȐ","boundary":[0.12830334723692124,0.4136516172655314,0.168818817572475,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.17224034530702026,0.4136516172655314,0.1902942580256905,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȫôȌIJĨ","boundary":[0.1959569611322086,0.4136516172655314,0.2652590840233248,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ôİĮȉȫÿ","boundary":[0.26868061175787006,0.4136516172655314,0.32356450642262763,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.3269860341571728,0.4136516172655314,0.35310817821494533,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.35827284234991397,0.4136516172655314,0.37383656021083655,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ĎģċĨ","boundary":[0.37750710743115656,0.4136516172655314,0.4185953225839923,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.42375998671896087,0.4136516172655314,0.43098155180642894,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȄȉďĨ","boundary":[0.4344030795409742,0.4136516172655314,0.4750928635165703,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĄÿþĨ","boundary":[0.4785143912511155,0.4136516172655314,0.5416657328435952,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5470794164643384,0.4136516172655314,0.5573141173296812,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"IJěȍ","boundary":[0.5609846645500012,0.4136516172655314,0.5947019029239039,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"،Āğȍý","boundary":[0.5981234306584491,0.4136516172655314,0.6393112536055947,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ıĬĄ","boundary":[0.64273278134014,0.4136516172655314,0.6807829587665236,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6861966423872669,0.4136516172655314,0.6964313432526096,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7018450268733529,0.4136516172655314,0.709066591960821,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĮȉȫóý","boundary":[0.7124881196953663,0.4136516172655314,0.7791755379858474,0.4312905051336513],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.43670650978439063,0.44157926842712564,0.4435794475917741,0.45921815629524554],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄôĐþĨ","boundary":[0.4433304281059993,0.44157926842712564,0.5178370582498081,0.45921815629524554],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.5204741746041628,0.44157926842712564,0.5465963186619354,0.45921815629524554],"dir":"ltr"},{"str":"ĭóĬĠ","boundary":[0.5492359252111478,0.44157926842712564,0.5766529705949492,0.45921815629524554],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȪȍó","boundary":[0.5817802818070514,0.44157926842712564,0.6251594762290149,0.45921815629524554],"dir":"ltr"},{"str":"Ăȍ","boundary":[0.6277990827782274,0.44157926842712564,0.6562869119508602,0.45921815629524554],"dir":"ltr"},{"str":"łþȑ","boundary":[0.6580300483512835,0.44157926842712564,0.6815374878084209,0.45921815629524554],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİýÿ","boundary":[0.6841770943576335,0.44157926842712564,0.7337070700782337,0.45921815629524554],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȉĄý","boundary":[0.7347031480213327,0.44157926842712564,0.7791780281807053,0.45921815629524554],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.11766025441490804,0.4695069195887199,0.17224532569673587,0.48714580745683983],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȯĀĐ","boundary":[0.17828404822677385,0.4695069195887199,0.22387951607213274,0.48714580745683983],"dir":"ltr"},{"str":"ɛĀȅȚȐȢ","boundary":[0.22991823860217073,0.4695069195887199,0.27914939093984115,0.48714580745683983],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.27889788125920867,0.4695069195887199,0.2889458175102203,0.48714580745683983],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĨó","boundary":[0.29243209031106693,0.4695069195887199,0.3116065907157236,0.48714580745683983],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.3176301645603769,0.46950897745897124,0.329035257008861,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.33507397953889895,0.46950897745897124,0.3802959181555957,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.38633464068563367,0.46950897745897124,0.4787706738052253,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĎĨôȝ","boundary":[0.4848093963352632,0.46950897745897124,0.5264703563053809,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ıýôȍ","boundary":[0.5325090788354189,0.46950897745897124,0.5700612172902529,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.572053373176451,0.46950897745897124,0.5780796447322002,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ýīþü","boundary":[0.584367386748013,0.46950897745897124,0.627771483118554,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.6340592251343669,0.46950897745897124,0.6454643175828508,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈȍ","boundary":[0.651503040112889,0.46950897745897124,0.6798165556454794,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ńþȑ","boundary":[0.6815596920459026,0.46950897745897124,0.7060134055489842,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȉĨ","boundary":[0.7120496378841645,0.46950897745897124,0.7489543256759842,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7612807902218349,0.46950897745897124,0.7750391168108905,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ôȅȐôȒ","boundary":[0.7785253896117372,0.46950897745897124,0.8088310610305257,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ǾijóɗĄ","boundary":[0.11765506650895441,0.4974366286205655,0.17565170474589648,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"șĄôȏ","boundary":[0.17947166365768133,0.4974366286205655,0.22130693726784134,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĬȑIJĨ","boundary":[0.22487787669385143,0.4974366286205655,0.2825482994044285,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȉȅĤôďɃ","boundary":[0.2861217290252964,0.4974366286205655,0.35358110772167944,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȐ","boundary":[0.3571520471476895,0.4974366286205655,0.38073419245055945,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.38629728776276767,0.4974366286205655,0.39351885285023575,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôȅȐ","boundary":[0.3988354188715269,0.4974366286205655,0.4240112888833554,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȟóĀɃ","boundary":[0.4293253647097887,0.4974366286205655,0.4741986760464008,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.47801863495818564,0.4974366286205655,0.49295980410467133,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ıýĀɃ","boundary":[0.4965332337255392,0.4974366286205655,0.5357787046836416,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.5395986635954264,0.4974366286205655,0.5569802237025048,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"óȡĤ","boundary":[0.5605511631285149,0.4974366286205655,0.5824150739795391,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"؛ýĀȅĠIJĨĀɳ","boundary":[0.586235032891324,0.4974366286205655,0.6589238207889769,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"łý","boundary":[0.6601689182178507,0.4974366286205655,0.6759816555645481,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6795525949905582,0.4974366286205655,0.6897872958559009,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.6936072547676858,0.4974366286205655,0.7008537218037314,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤóɒɮɳ","boundary":[0.7008537218037314,0.4974366286205655,0.7794193695656688,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.11765506650895453,0.5253642797821597,0.1672597480752871,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.17343792151735893,0.5253642797821597,0.19933594803793417,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȉȫÿ","boundary":[0.20177882919338458,0.5253642797821597,0.23955508518541593,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.24349457345037268,0.5253642797821597,0.25905829131129526,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȝĀĨ","boundary":[0.26150366266160346,0.5253642797821597,0.30318952458029863,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.30538587644483206,0.5253642797821597,0.3487401689182181,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.3531776961547244,0.5253642797821597,0.3818398389673995,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐĮȌ","boundary":[0.3840361908319329,0.5253642797821597,0.4425781817427216,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.44477453360725505,0.5253642797821597,0.4550092344725977,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.4574546058229059,0.5253642797821597,0.4749108717757167,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȑIJĨ","boundary":[0.4773562431260249,0.5253642797821597,0.5310448442590636,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.533241196123597,0.5253642797821597,0.5512951088422672,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄīł","boundary":[0.5557326360787735,0.5253642797821597,0.6047894747764018,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6072348461267099,0.5253642797821597,0.6333569901844824,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6372939882545813,0.5253642797821597,0.647528689119924,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6517171968706554,0.5253642797821597,0.6589387619581236,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"þȌôɮɳ","boundary":[0.661135113822657,0.5253642797821597,0.6975168606943497,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴÿý","boundary":[0.6996937060324971,0.5253656026987499,0.7327136898462305,0.5430044905668698],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.7351590611965386,0.5253656026987499,0.7453937620618815,0.5430044905668698],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȟ","boundary":[0.7478391334121897,0.5253656026987499,0.7791657847226546,0.5430044905668698],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.11765050115171517,0.5532932538603441,0.1519155823943224,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôɀȉĄó","boundary":[0.1550034240179295,0.5532932538603441,0.21362261096930843,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣńł","boundary":[0.21820456950756406,0.5532932538603441,0.23971985307850346,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"IJħģĐ","boundary":[0.2418116167590115,0.5532932538603441,0.28750669239868026,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİýÿ","boundary":[0.29034551453651264,0.5532932538603441,0.3398754902571128,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȉĄý","boundary":[0.34087156820021186,0.5532932538603441,0.38534644835958426,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3901774263836147,0.5532932538603441,0.39739899147108276,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȉĨ","boundary":[0.4002378136089151,0.5532932538603441,0.4371425014007348,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴŃȟǴ","boundary":[0.4399813235385671,0.5532932538603441,0.48769345701301153,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.49227541555126714,0.5532932538603441,0.5025101164166098,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.5073410944406402,0.5532932538603441,0.5136163854821643,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ńþɁħĤó","boundary":[0.5143634439394885,0.5532932538603441,0.5637689099172013,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉü","boundary":[0.5666077320550337,0.5532932538603441,0.6045832036356849,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ĮěȐǴ","boundary":[0.6074220257735171,0.5532932538603441,0.6397198530785038,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ɒħȯ","boundary":[0.642558675216336,0.5532932538603441,0.6871829670671734,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"؛ýĬħȐ","boundary":[0.6900217892050057,0.5532932538603441,0.7293917699059955,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"IJɃĀďĨ","boundary":[0.7322305920438279,0.5532932538603441,0.7794197845981453,0.5709321417284641],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȑɇȅɄý","boundary":[0.11765548154143118,0.5812209050219383,0.1678578098736232,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôďĤôċĨ","boundary":[0.17379443441449352,0.5812209050219383,0.24466538006599076,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.25060200460686105,0.5812209050219383,0.2828500280146927,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȉĨ","boundary":[0.28903567204133784,0.5812209050219383,0.3259403598331575,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĈó","boundary":[0.33187698437402785,0.5812209050219383,0.368806574114425,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.3747431986552954,0.5812209050219383,0.38968436780178106,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.3956209923426514,0.5812209050219383,0.40585569320799414,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"ȀČôȜĨ","boundary":[0.41204133723463926,0.5812209050219383,0.47763306978771153,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄĀȉĄý","boundary":[0.4835696943285818,0.5812209050219383,0.5507302496420352,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"،ȃüôȄĨ","boundary":[0.5566668741829055,0.5812209050219383,0.6228313515532597,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"ÿýôćĨ","boundary":[0.6307601319803282,0.5812209050219383,0.680115794060886,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6877955550021797,0.5812209050219383,0.6950171200896478,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨĀĜȠ","boundary":[0.7009537446305181,0.5812209050219383,0.7645284193488149,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7722081802901084,0.5812209050219383,0.7794297453775765,0.5988597928900583],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6736985619124704,0.6091485561835326,0.6805714997198538,0.6267874440516525],"dir":"ltr"},{"str":"ýȢôĄIJĨ","boundary":[0.680322480234079,0.6091485561835326,0.7402116665629092,0.6267874440516525],"dir":"ltr"},{"str":"ĀăȅĨ","boundary":[0.7422038224491073,0.6091485561835326,0.7794322355724342,0.6267874440516525],"dir":"ltr"},{"str":"***","boundary":[0.4727261408205192,0.6585390591123229,0.5125692585444811,0.6820575762698161],"dir":"ltr"},{"str":"،ɇȅɁûȑ","boundary":[0.11764718089190479,0.6929348904551568,0.17728734773496024,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȈȅĨȢ","boundary":[0.1828678744111727,0.6929348904551568,0.22286040382659947,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.23018406690323517,0.6929348904551568,0.24574778476415782,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȉȅĤôďɃ","boundary":[0.251577330926145,0.6929348904551568,0.31903670962252795,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀħȉĄó","boundary":[0.32636037269916374,0.6929348904551568,0.3806715225466393,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.38799518562327506,0.6929348904551568,0.39521675071074314,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīóþȑ","boundary":[0.4007972773869556,0.6929348904551568,0.4393454937848887,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.4451750399468759,0.6929348904551568,0.4601162090933616,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȪȍó","boundary":[0.46569673576957404,0.6929348904551568,0.5090759301915375,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ɇɴŅȪȑ","boundary":[0.51465645686775,0.6929348904551568,0.564236236485505,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5715598995621408,0.6929348904551568,0.578781464649609,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĀȉûĨ","boundary":[0.5843619913258213,0.6929348904551568,0.6332694183319845,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĤɗĨ","boundary":[0.638849945008197,0.6929348904551568,0.6835240407561893,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.6891045674324017,0.6929348904551568,0.7213525908402334,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȅɃĬȑ","boundary":[0.7271821370022205,0.6929348904551568,0.7687932930751833,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ıīɷłǴ","boundary":[0.7743738197513956,0.6929348904551568,0.8191973271908528,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ɒħȯ","boundary":[0.8230347174666418,0.6929348904551568,0.8676590093174792,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"Āğȍý","boundary":[0.11765963186619365,0.7208625416167511,0.15177530141733603,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ıĬĄ","boundary":[0.15784888667538247,0.7208625416167511,0.19589906410176608,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.2039648052460106,0.7208625416167511,0.21419950611135333,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.22226524725559785,0.7208625416167511,0.22948681234306595,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ĬĄ","boundary":[0.2355603976011124,0.7208625416167511,0.2570009753263194,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.26307456058436585,0.7208625416167511,0.29173670339704094,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.2995534250555107,0.7208625416167511,0.3097881259208534,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȫĮȌŃȚȑ","boundary":[0.31611073066467466,0.7208625416167511,0.39226088941459675,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.40007761107306655,0.7208625416167511,0.4072991761605346,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ĆćȜȑ","boundary":[0.41337276141858115,0.7208625416167511,0.48110606154931634,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"،IJģȸȫ","boundary":[0.4871796468073628,0.7208625416167511,0.5413413849633736,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ĭôğȍôȝ","boundary":[0.54741497022142,0.7208625416167511,0.600754944074374,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6068285293324205,0.7208625416167511,0.6217696984789062,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȝĬȑôȌ","boundary":[0.6278432837369526,0.7208625416167511,0.6757297308514394,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ȨȢŅĨǴ","boundary":[0.6818033161094857,0.7208625416167511,0.7302874099898319,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7383531511340764,0.7208625416167511,0.7455747162215445,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ȾȅĤǹȑ","boundary":[0.751648301479591,0.7208625416167511,0.79980867002843,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"،ȩİīɻɶ","boundary":[0.8058822552864764,0.7208625416167511,0.86741497022142,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ȩěȉħüȢ","boundary":[0.11766212206105148,0.7487901927783452,0.19436012367967812,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿôěħİ","boundary":[0.20103135570358402,0.7487901927783452,0.2666479902052338,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.2733192222291397,0.7487901927783452,0.28826039137562537,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.2949316233995313,0.7487901927783452,0.305166324264874,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"Āȯôü","boundary":[0.3120865757745547,0.7487901927783452,0.35753263192844875,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.3642038639523546,0.7487901927783452,0.4075581564257406,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.41821370022204274,0.7487901927783452,0.4284484010873854,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôɀȉĄó","boundary":[0.4353686525970661,0.7487901927783452,0.49398783954844505,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"،þȐÿóý","boundary":[0.5006590715723509,0.7487901927783452,0.5447355205544838,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ĮďĤôċĨ","boundary":[0.5516557720641644,0.7487901927783452,0.604970843968541,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6116420759924467,0.7487901927783452,0.6230471684409308,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ĥǵĬȑ","boundary":[0.6297184004648367,0.7487901927783452,0.656189171802694,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.6648525597127979,0.7487901927783452,0.6851476478034411,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6960343646890369,0.7487915156949354,0.7115980825499595,0.7664304035630553],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7185183340596402,0.7487915156949354,0.7365722467783105,0.7664304035630553],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄóĬĄī","boundary":[0.7454846541741892,0.7487915156949354,0.8072414866463302,0.7664304035630553],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.815904874556434,0.7487915156949354,0.8231264396439022,0.7664304035630553],"dir":"ltr"},{"str":"þįďȑ","boundary":[0.829797671667808,0.7487915156949354,0.8676486335055719,0.7664304035630553],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĈĀĐ","boundary":[0.11764676585942843,0.7767191668565298,0.16324223370478733,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.1734321110626906,0.7767191668565298,0.1995542551204631,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.21148726887878969,0.7767191668565298,0.2270509867397123,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĤôďɃ","boundary":[0.23748988358339032,0.7767191668565298,0.288513976218639,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȅģĜ","boundary":[0.2987038535765423,0.7767191668565298,0.3317238373902757,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.34589802652057516,0.7767191668565298,0.35311959160804324,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.3633094689659465,0.7767191668565298,0.4129141505322791,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.42708833966257853,0.7767191668565298,0.45298636618315374,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȉȫÿ","boundary":[0.4634252630268318,0.7767191668565298,0.5012015190188632,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍ","boundary":[0.5113913963767664,0.7767191668565298,0.5357953059826932,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȚȪȐóý","boundary":[0.5372894228973417,0.7767191668565298,0.5937421403224802,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóÿôĜĆȅȟĀȑ","boundary":[0.6041785469713006,0.7767191668565298,0.710410259602814,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"،ÿŅȪĜ","boundary":[0.7206001369607173,0.7767191668565298,0.7637054099483286,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĜĀħĠ","boundary":[0.776133972483347,0.7767191668565298,0.837417667932516,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8518408765485901,0.7767191668565298,0.8674045944095127,0.7943580547246496],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7474070846043704,0.804646818018124,0.7542800224117538,0.8222857058862438],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôħȐIJĨ","boundary":[0.7540310029259791,0.804646818018124,0.8181535205129803,0.8222857058862438],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȅĈĬȑ","boundary":[0.8196476374276289,0.804646818018124,0.867658594285003,0.8222857058862438],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.11765672663885966,0.8325744691797182,0.16559297765050132,0.8502133570478381],"dir":"ltr"},{"str":"ĭôħȵý","boundary":[0.1693531718857002,0.8325744691797182,0.20949511299259185,0.8502133570478381],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôȭȱɒįʛ","boundary":[0.21950569632073727,0.8325744691797182,0.2789740397186082,0.8502133570478381],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬħûĨ","boundary":[0.2827292535640916,0.8325744691797182,0.3341517773765799,0.8502133570478381],"dir":"ltr"},{"str":"þȭĄ","boundary":[0.3379119716117789,0.8325744691797182,0.3690145053850466,0.8502133570478381],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.06717,0.86766,0.85021],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/d7ab0927b2f4e1d1aa9ea3fcdd713398.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/a219578fb54d48131620e816d02f20b6.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.28958,0.11764,0.12186]},"elements":[{"words":[{"str":"ġīó","boundary":[0.3914856087488846,0.289583501760214,0.4345161758907634,0.3160418335623939],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.44011911432069556,0.289583501760214,0.502423789661541,0.3160418335623939],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱɨğɒʖʞ","boundary":[0.5095171097138351,0.289583501760214,0.6232194069185913,0.3160418335623939],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39149,0.28958,0.62322,0.31604],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.13235302662433335,0.41365249920992486,0.18589221606590717,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬįɀĨ","boundary":[0.18859407748656332,0.41365249920992486,0.23371640830895016,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.23642075992446407,0.41365249920992486,0.2513619290709498,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.25406628068646364,0.41365249920992486,0.26547137313494773,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"IJȝÿôȟ","boundary":[0.2681757247504617,0.41365249920992486,0.3257490298615866,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.32845338147710057,0.41365249920992486,0.3835364917304778,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"،ýĀȅĠIJĨ","boundary":[0.38623835315113403,0.41365249920992486,0.4497383220236984,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿŅĈ","boundary":[0.4524426736392123,0.41365249920992486,0.5056332358007014,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"Ȕÿôȟ","boundary":[0.5083375874162154,0.41365249920992486,0.5509199194836996,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.5536242710992135,0.41365249920992486,0.5650293635476976,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉɄī","boundary":[0.5677337151632115,0.41365249920992486,0.6049372263379609,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6093847143538982,0.41365249920992486,0.6166062794413663,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.6213027869430783,0.41365249920992486,0.6475743426923156,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ȨīŃɃ","boundary":[0.6525198696798025,0.41365249920992486,0.6956749465645686,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7001224345805058,0.41365249920992486,0.707343999667974,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"þȍ","boundary":[0.7100483512834879,0.41365249920992486,0.7275295191848762,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"Ńȟ","boundary":[0.7290236360995248,0.41365249920992486,0.750115586544647,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈďȍ","boundary":[0.752819938160161,0.41365249920992486,0.7913681545580942,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.7960646620598062,0.41365249920992486,0.8223362178090435,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.8272817447965303,0.41365249920992486,0.8823648550499076,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.13236298740376434,0.4415801503715191,0.14000788561704952,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȀĄôȈĨ","boundary":[0.14000788561704952,0.4415801503715191,0.19900060179709061,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ɛþȈȫīŃɃ","boundary":[0.2036348544273589,0.4415801503715191,0.26646247068833134,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĀĜ","boundary":[0.27109672331859963,0.4415801503715191,0.308922783207786,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"óþɮɶ","boundary":[0.31579821121002716,0.4415801503715191,0.34759799954346426,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3475955093486065,0.4415801503715191,0.3561916619975513,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ġīó","boundary":[0.3599269542841727,0.4415801503715191,0.38540164767893087,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ɝģüĀĨ","boundary":[0.3900359003091992,0.4415801503715191,0.43682666168627693,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.44320405071696856,0.4415801503715191,0.4539367905538608,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȅȺ","boundary":[0.45857353337898693,0.4415801503715191,0.4840233248251676,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.4886575774554359,0.4415801503715191,0.5035987466019216,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"IJȝÿôȟ","boundary":[0.5082354894270478,0.4415801503715191,0.5658087945381728,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ɝģĨôďĨ","boundary":[0.5704455373632988,0.4415801503715191,0.6213202183070827,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.625954470937351,0.4415801503715191,0.6546166137500261,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.6592533565751522,0.4415801503715191,0.7015617672082842,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7061960198385525,0.4415801503715191,0.713068957645936,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ýīłIJĨ","boundary":[0.713068957645936,0.4415801503715191,0.7604573657888732,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôěȌ","boundary":[0.7668372450144226,0.4415801503715191,0.7976658573533382,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿýôĈ","boundary":[0.8023026001784642,0.4415801503715191,0.8687659009317482,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8751432899624398,0.4415801503715191,0.8823648550499079,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȾȅČ","boundary":[0.13236547759862227,0.46950780153311333,0.17629251488929026,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"،IJɁȌôĨ","boundary":[0.1826997862582749,0.46950780153311333,0.23422191786507313,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"،þȄģČIJĨ","boundary":[0.24062918923405774,0.46950780153311333,0.31209778165141444,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.31850505302039905,0.46950780153311333,0.3292377928572913,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȟ","boundary":[0.33564506422627594,0.46950780153311333,0.36746975450829056,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ąôȟ","boundary":[0.3738770258772751,0.46950780153311333,0.42216190416900146,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĆćȜȑ","boundary":[0.4285691755379861,0.46950780153311333,0.5307667724999484,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5371740438689331,0.46950780153311333,0.5552279565876033,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5638764033285608,0.46950780153311333,0.5715213015418461,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ȀĄôȈĨ","boundary":[0.571521301541846,0.46950780153311333,0.6305140177218871,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóþȍ","boundary":[0.638664425491295,0.46950780153311333,0.6668783332295756,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"Ńȟ","boundary":[0.668372450144224,0.46950780153311333,0.6894644005893463,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĀĜ","boundary":[0.6958716719583311,0.46950780153311333,0.7336977318475174,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"óþɮɶ","boundary":[0.7423320674842806,0.4695091244497035,0.7741318558177178,0.48714801231782345],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7741293656228599,0.4695091244497035,0.7844960468156633,0.48714801231782345],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȟǴ","boundary":[0.7882313391022847,0.4695091244497035,0.8137807383427752,0.48714801231782345],"dir":"ltr"},{"str":"ɝģüĀĨ","boundary":[0.8201880097117599,0.4695091244497035,0.8669787710888377,0.48714801231782345],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8751291788582456,0.4695091244497035,0.8823507439457137,0.48714801231782345],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.13235136649442802,0.49743677561129773,0.14945900516715416,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȚȑ","boundary":[0.1512021415675775,0.49743677561129773,0.18494428189005774,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.188838946647575,0.49743677561129773,0.23752225611654093,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.23826931457386524,0.49743677561129773,0.25594969806387335,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĐĴČó","boundary":[0.2598443628213906,0.49743677561129773,0.3292958974039717,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉȫóý","boundary":[0.333190562161489,0.49743677561129773,0.38404034115669533,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ĥȥģȉăĨ","boundary":[0.3879350059142127,0.49743677561129773,0.4427690966818153,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɐǴ","boundary":[0.44666376143933256,0.49743677561129773,0.48197472452219375,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.48586938927971113,0.49743677561129773,0.5281777999128432,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5320724646703604,0.49743677561129773,0.5501263773890307,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȫIJĨ","boundary":[0.5562622175185209,0.49743677561129773,0.6115943472576729,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĨôȫ","boundary":[0.6154890120151902,0.49743677561129773,0.6590176181286186,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6629122828861359,0.49743677561129773,0.6736450227230282,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ĢüóĀĨ","boundary":[0.6775396874805455,0.49743677561129773,0.726148291103779,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7317860922617195,0.49743677561129773,0.7390076573491876,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨóþɄó","boundary":[0.7429023221067049,0.49743677561129773,0.8072489572309034,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8128867583888439,0.49743677561129773,0.8236194982257362,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"IJďȅĄī","boundary":[0.8275141629832535,0.49743677561129773,0.882348253750856,0.5150756634794177],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.13234887629957054,0.525364426772892,0.14729004544605626,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȄăȐ","boundary":[0.15260910166220518,0.525364426772892,0.20211417543422783,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"Āȑýôȍ","boundary":[0.20743323165037675,0.525364426772892,0.24005478428687055,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.24204444997821092,0.525364426772892,0.24831974101973492,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȄăȈĤôȌ","boundary":[0.25364128743074155,0.525364426772892,0.3104177301873873,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóĀČôȜĨ","boundary":[0.3157367864035362,0.525364426772892,0.39156321982195114,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ıóÿóý","boundary":[0.39687978584324235,0.525364426772892,0.4389640789391771,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4460262715557493,0.525364426772892,0.4532478366432174,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ĀɳɐôĨȢ","boundary":[0.4585668928593663,0.525364426772892,0.5047102035734298,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ıýīþü","boundary":[0.5100292597895787,0.525364426772892,0.5712880532901701,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.576607109506319,0.525364426772892,0.5880122019548031,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"þȐīł","boundary":[0.5933312581709521,0.525364426772892,0.6243092822013324,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6296283384174813,0.525364426772892,0.6559995019610287,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6613185581771776,0.525364426772892,0.7020830479985061,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"IJįɴþȌ","boundary":[0.707402104214655,0.525364426772892,0.7577040403411569,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7630230965573058,0.525364426772892,0.7698960343646893,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7698960343646893,0.525364426772892,0.8106605241860179,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.8159795804021668,0.525364426772892,0.8658332814542741,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8751366494428192,0.525364426772892,0.8823582145302873,0.5430033146410119],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7204731370229723,0.5532920779344862,0.7273460748303557,0.5709309658026062],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7273460748303557,0.5532920779344862,0.7681105646516844,0.5709309658026062],"dir":"ltr"},{"str":"IJģȟóý","boundary":[0.7718458569383058,0.5532920779344862,0.8235423021851462,0.5709309658026062],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.8272775944717677,0.5532920779344862,0.882360704725145,0.5709309658026062],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿôĜÿþȐóȂĄý","boundary":[0.13235883707900176,0.5812197290960804,0.24541368362074364,0.5988586169642004],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.2505932889248587,0.5812197290960804,0.28358837079001464,0.5988586169642004],"dir":"ltr"},{"str":"IJȓôħȈİóÿ","boundary":[0.2887679760941297,0.5812197290960804,0.3568000996077947,0.5988586169642004],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĬȑIJĨ","boundary":[0.36197970491190967,0.5812197290960804,0.4203996762746688,0.5988586169642004],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.42557928157878394,0.5812197290960804,0.4436331942974541,0.5988586169642004],"dir":"ltr"},{"str":"þİýIJĨ","boundary":[0.4510539749735421,0.5812197290960804,0.5083782605988924,0.5988586169642004],"dir":"ltr"},{"str":"Įȓóÿó","boundary":[0.5135578659030073,0.5812197290960804,0.5439382431675284,0.5988586169642004],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĤǹăĨ","boundary":[0.5491103778870696,0.581221933957064,0.5941829048123016,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.5993625101164166,0.581221933957064,0.6257336736599639,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.630913278964079,0.581221933957064,0.6458544481105647,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"Ďȝóÿ","boundary":[0.6510340534146798,0.581221933957064,0.6887356035609787,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑôȅģĜ","boundary":[0.6939152088650937,0.581221933957064,0.7439681255058209,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7513889061819088,0.581221933957064,0.7587100790636869,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7587100790636869,0.581221933957064,0.7662055655855072,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍþȏ","boundary":[0.7662055655855072,0.581221933957064,0.7950918259353796,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ĂěĨ","boundary":[0.8002714312394946,0.581221933957064,0.8454435659590366,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8454435659590366,0.581221933957064,0.8529390524808569,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.13235136649442839,0.6091495851186582,0.1430841063313206,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ȼĴȉȟó","boundary":[0.14892859366245428,0.6091495851186582,0.21013758326589074,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóĬĨ","boundary":[0.2159820705970244,0.6091495851186582,0.25241362136587203,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.26000124509742906,0.6091495851186582,0.27606300192990124,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ĭȦɴ","boundary":[0.28190748926103487,0.6091495851186582,0.30367179231774905,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ńĮȌ","boundary":[0.3051659092323976,0.6091495851186582,0.3273286434663514,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ĢüóĀĨ","boundary":[0.33317313079748506,0.6091495851186582,0.3817817344207186,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.3876262217518523,0.6091495851186582,0.4139973852953996,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.42158500902695656,0.6091495851186582,0.43231774886384877,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.43816223619498246,0.6091495851186582,0.4668243790076576,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.47266886633879124,0.6091495851186582,0.4900504264458696,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.4958949137770033,0.6091495851186582,0.510836082923489,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĨôĜ","boundary":[0.5166805702546227,0.6091495851186582,0.5542576106580342,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ȼĬɄī","boundary":[0.5623432733611409,0.6091495851186582,0.6045769781485404,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6104214654796741,0.6091495851186582,0.6511859553010027,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"IJįɴþȌ","boundary":[0.6570304426321363,0.6091495851186582,0.7073323787586383,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7131768660897719,0.6091495851186582,0.7200498038971553,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌ","boundary":[0.7200498038971553,0.6091495851186582,0.7580003735292291,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"IJȝÿôȟ","boundary":[0.7638448608603627,0.6091495851186582,0.8214181659714878,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.8272626533026214,0.6091495851186582,0.8823457635559987,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ĢüóĀĨ","boundary":[0.13234638610471308,0.6370772362802525,0.1809549897279466,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄóĭþȍýĀĠ","boundary":[0.18519330137583304,0.6370772362802525,0.2759858058893112,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"IJďĄ","boundary":[0.2824652929091705,0.6370772362802525,0.3223333125817099,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.3265741144244541,0.6370772362802525,0.3701774263836149,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.37665691340347424,0.6370772362802525,0.4030280769470215,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.4090095249953313,0.6370772362802525,0.4250712818278034,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4293120836705476,0.6370772362802525,0.43618502147793103,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.436185021477931,0.6370772362802525,0.4769495112992595,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ɒěħĨ","boundary":[0.481187822947146,0.6370772362802525,0.52929838759883,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȅȺ","boundary":[0.5335391894415742,0.6370772362802525,0.558988980887755,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"،ǼôɱĜ","boundary":[0.5632297827304992,0.6370772362802525,0.614154267571438,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.6206337545912972,0.6370772362802525,0.6492958974039724,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6552798356471399,0.6370772362802525,0.6713415924796121,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþȐôȚȈĠ","boundary":[0.6755823943223563,0.6370772362802525,0.7448845172134726,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.7513640042333318,0.6370772362802525,0.7627690966818159,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7687530349249834,0.6370772362802525,0.7759746000124516,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀɃ","boundary":[0.7802154018551957,0.6370772362802525,0.8031002925978964,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.8073410944406405,0.6370772362802525,0.8360032372533156,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ɛþįĐ","boundary":[0.8402440390960598,0.6370772362802525,0.8823532341405721,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįȞ","boundary":[0.13235385668928645,0.6650048874418467,0.16983128929838812,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.17532963954429484,0.6650048874418467,0.19139139637676697,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.19514661022225038,0.6650048874418467,0.21310091514661073,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.21685612899209414,0.6650048874418467,0.2785133536699252,0.6826437753099667],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.28400630849363967,0.6650067983213659,0.29122787358110774,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.2949830874265912,0.6650067983213659,0.3394330656373862,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.3454269646599847,0.6650067983213659,0.36036813380647037,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.36611550353815187,0.6650067983213659,0.39238705928738926,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ýīł","boundary":[0.3983834485048455,0.6650067983213659,0.42166677042478573,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.42266284836788476,0.6650067983213659,0.42988441345535283,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.43538027350640185,0.6650067983213659,0.4426018385938699,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ȨÿôɀĄ","boundary":[0.44635705243935336,0.6650067983213659,0.5046276121106477,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȄȒ","boundary":[0.508382825956131,0.6650067983213659,0.5433700637074852,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.5471227873581108,0.6650067983213659,0.5894311979912428,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.5931839216418685,0.6650067983213659,0.6045890140903526,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈȫīŃɃ","boundary":[0.6083442279358361,0.6650067983213659,0.6711718441968085,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉɃôȍ","boundary":[0.6749245678474342,0.6650067983213659,0.7155396459772978,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7210355060283468,0.6650067983213659,0.7317682458652391,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.7355234597107225,0.6650067983213659,0.7768855962979104,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.7776326547552348,0.6650067983213659,0.7953130382452428,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"ɝģĨôďĨ","boundary":[0.7990657618958685,0.6650067983213659,0.8499404428396524,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.853693166490278,0.6650067983213659,0.8823553093029531,0.6826456861894858],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5843337691174336,0.6929344494829601,0.5899616094959432,0.7105733373510801],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀȅĠ","boundary":[0.5899616094959432,0.6929344494829601,0.6220353192637326,0.7105733373510801],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄ","boundary":[0.6297549233227502,0.6929344494829601,0.6535860881113948,0.7105733373510801],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄÿŃɳ","boundary":[0.6573213803980162,0.6929344494829601,0.7046599846437985,0.7105733373510801],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.7083952769304199,0.6929344494829601,0.7403693789038994,0.7105733373510801],"dir":"ltr"},{"str":"Āɴ","boundary":[0.7441046711905209,0.6929344494829601,0.757651331216668,0.7105733373510801],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.7591454481313165,0.6929344494829601,0.7654207391728405,0.7105733373510801],"dir":"ltr"},{"str":"ùĀȫ","boundary":[0.769156031459462,0.6929344494829601,0.8048903276681403,0.7105733373510801],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8086256199547618,0.6929344494829601,0.8235667891012475,0.7105733373510801],"dir":"ltr"},{"str":"ȂħăɄ","boundary":[0.8273020813878689,0.6929344494829601,0.8823602896926688,0.7105733373510801],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.20886716885596313,0.7208621006445544,0.25306812758098335,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.25811326236278004,0.7208621006445544,0.2730544315092657,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.2778530370001454,0.7208621006445544,0.3036265537778332,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþȅĄÿ","boundary":[0.30892070804540467,0.7208621006445544,0.36248479943555595,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.3652887588453798,0.7208621006445544,0.37669385129386396,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȄȉĐó","boundary":[0.3812434372989688,0.7208621006445544,0.4246475336695098,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ùôɱȉɃó","boundary":[0.42745149307933367,0.7208621006445544,0.47521343045093295,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.47976052626118015,0.7208621006445544,0.4869820913486482,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ȨÿôɀĄ","boundary":[0.4897885409533298,0.7208621006445544,0.5475610616530746,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȄȒ","boundary":[0.5503650210628984,0.7208621006445544,0.5853522588142525,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5881562182240763,0.7208621006445544,0.603097387370562,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"Ďȝóÿ","boundary":[0.6059038369752436,0.7208621006445544,0.6428583286642183,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑôȅģĜ","boundary":[0.6459113075598168,0.7208621006445544,0.6957152047147693,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"_","boundary":[0.7007603394965659,0.7208621006445544,0.7075511008736437,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ġīó","boundary":[0.7110348834796325,0.7208621006445544,0.7357625184170664,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"ȂħăɄ","boundary":[0.738815497312665,0.7208621006445544,0.7938737056174648,0.7385009885126743],"dir":"ltr"},{"str":"●","boundary":[0.8084936396273011,0.7267514910372401,0.8235344165680968,0.74439037890536],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.355233352009795,0.7487897518061487,0.3994343107348153,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.40620764074788884,0.7487897518061487,0.4164423416132315,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.42147253522588174,0.7487897518061487,0.44724605200356954,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.45252526510199453,0.7487897518061487,0.5139334702940508,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5184656249351515,0.7487897518061487,0.5256871900226195,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.528476208263297,0.7487897518061487,0.5780808898296295,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôɀȍ","boundary":[0.5831110834422798,0.7487897518061487,0.6242989063894254,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȪȑ","boundary":[0.6255440038182991,0.7487897518061487,0.6514918342360294,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.6542808524767066,0.7487897518061487,0.6960912241382893,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"_","boundary":[0.6988802423789666,0.7487897518061487,0.7056535723920402,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7091398451928869,0.7487897518061487,0.7357849301707863,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"ȂħăɄ","boundary":[0.7388229678972384,0.7487897518061487,0.7938811762020384,0.7664286396742686],"dir":"ltr"},{"str":"●","boundary":[0.8084911494324434,0.7546791421988345,0.823531926373239,0.7723180300669543],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.13235261159185718,0.7767196078287263,0.14375770404034127,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.14887754466787037,0.7767196078287263,0.19409948328456714,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóýÿóī","boundary":[0.19921932391209626,0.7767196078287263,0.2512643964390215,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.25837390275789096,0.7767196078287263,0.26559546784535903,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿýôĈ","boundary":[0.27071530847288816,0.7767196078287263,0.3359335117972983,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿŃɁĨ","boundary":[0.34129988171574444,0.7767196078287263,0.3960343646890371,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4031463612027643,0.7767196078287263,0.4103679262902324,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.4154877669177615,0.7767196078287263,0.4650924484840941,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.4741966008840194,0.7767196078287263,0.5000946274045946,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȐóĬɄ","boundary":[0.5054634875178985,0.7767196078287263,0.5507601319803277,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ýóĬĨ","boundary":[0.5561265018987739,0.7767196078287263,0.5855357031687732,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5926452094876425,0.7767196078287263,0.6028799103529854,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"IJȟĀɳ","boundary":[0.6082487704662892,0.7767196078287263,0.6496607109506322,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"Įȓóÿó","boundary":[0.6547805515781612,0.7767196078287263,0.684164850899583,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"_","boundary":[0.6895312208180292,0.7767196078287263,0.6986353732179545,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.7021216460188012,0.7767196078287263,0.7334482973292662,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ȂħăɄ","boundary":[0.7388171574425701,0.7767196078287263,0.7938753657473699,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"●","boundary":[0.8084986200170169,0.7826067933604285,0.8235393969578125,0.8002456812285484],"dir":"ltr"},{"str":"ĮüīŃċĨ","boundary":[0.6557965510801222,0.8046472589903205,0.7151129925916705,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȃûȌ","boundary":[0.7168561289920939,0.8046472589903205,0.7941268754280025,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.13236257237128837,0.8325749101519148,0.14376766481977246,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.1473410944406403,0.8325749101519148,0.19256303305733707,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤóɒɮɳ","boundary":[0.19613646267820492,0.8325749101519148,0.27470211044014226,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôüĴċĈó","boundary":[0.27827554006101013,0.8325749101519148,0.3689933387287559,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3743099047500471,0.8325749101519148,0.3815314698375152,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɐôĨȢôĄ","boundary":[0.385104899458383,0.8325749101519148,0.45639917823569737,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"،ôİɐĬȅăȐóĬȈĜ","boundary":[0.46022162734233996,0.8325749101519148,0.55948079437216,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5670360455705662,0.8325749101519148,0.5772707464359089,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"IJȟĀɳ","boundary":[0.5810931955425515,0.8325749101519148,0.6225051360268944,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"IJɃĀďĨ","boundary":[0.6260785656477622,0.8325749101519148,0.6732677582020796,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"_","boundary":[0.6768411878229474,0.8325749101519148,0.6843989292162115,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįȞ","boundary":[0.6878852020170582,0.8325749101519148,0.7352487082114179,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ȂħăɄ","boundary":[0.7388221378322857,0.8325749101519148,0.7938803461370855,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"●","boundary":[0.8084977899520641,0.8384643005446006,0.8235385668928596,0.8561031884127205],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.6809002054410761,0.8605025613135092,0.7354852767229039,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7399676274668496,0.8605025613135092,0.7471891925543177,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7499284068978401,0.8605025613135092,0.7941293656228603,0.8781414491816291],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.41365,0.88236,0.87814],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/279d9d20d681611f8ed0fd6ee7db531a.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/c97420872ec9baaa243ed013262e9675.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13235,0.62457]},"elements":[{"words":[{"str":"ôȵþȷĂěĨ","boundary":[0.461852289941688,0.06716653315008501,0.5234431094233124,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.8518126543402021,0.06716653315008501,0.8676461433107141,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.11764718089190479,0.10644216282163423,0.14391873664114216,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.14940463591276015,0.10644216282163423,0.2110618605905912,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.21604972089065969,0.10644216282163423,0.2232712859781278,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.2265160098777729,0.10644216282163423,0.2763697109298803,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôɀȍ","boundary":[0.28185561020149824,0.10644216282163423,0.32329245263441864,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȪȑ","boundary":[0.3247865695490672,0.10644216282163423,0.35073439996679734,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.3507343999667974,0.10644216282163423,0.35773931810164145,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.3614746103882629,0.10644216282163423,0.40378302102139496,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈďȍ","boundary":[0.4070277449210401,0.10644216282163423,0.44557596131897326,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"،ĥīý","boundary":[0.4488206852186184,0.10644216282163423,0.4835340015356202,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ȂħăɄ","boundary":[0.4867787254352654,0.10644216282163423,0.5418369337400653,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.5450816576397104,0.10644216282163423,0.556511652036772,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬȉĨ","boundary":[0.5597563759364171,0.10644216282163423,0.5969100832140116,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6001548071136568,0.10644216282163423,0.626525970657204,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĈó","boundary":[0.6297706945568493,0.10644216282163423,0.6752167507107433,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"þȅĜ","boundary":[0.6784614746103884,0.10644216282163423,0.7067998920915564,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ǹȑ","boundary":[0.711282242835502,0.10644216282163423,0.722687335283986,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7259320591836314,0.10644216282163423,0.7439859719023015,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7494718711739197,0.10644216282163423,0.7902363609952482,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĜȠ","boundary":[0.7934810848948933,0.10644216282163423,0.8178102886550875,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8210550125547327,0.10644216282163423,0.8359961817012184,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĥȢij","boundary":[0.8392409056008636,0.10644216282163423,0.8676540289277639,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7108240469816766,0.13436981398322848,0.71769698478906,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɳ","boundary":[0.71769698478906,0.13436981398322848,0.7398597190230138,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"þİóĬȟ","boundary":[0.7435950113096352,0.13436981398322848,0.7935234182074751,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7972587104940965,0.13436981398322848,0.8047541970159169,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.8047541970159168,0.13436981398322848,0.8492041752267118,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8569212890908716,0.13436981398322848,0.8676540289277639,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿóþȐ","boundary":[0.11765216128162051,0.1622974651448227,0.1562501815767086,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"þȍýĀȑ","boundary":[0.1596492975575341,0.1622974651448227,0.1983469256469321,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤī","boundary":[0.2017460416277576,0.1622974651448227,0.22995994936603814,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"،ȂĄó","boundary":[0.2333590653468636,0.1622974651448227,0.2814447280499701,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤôȟ","boundary":[0.2848413538359379,0.1622974651448227,0.3269007449832952,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȈȅĨȢ","boundary":[0.33029986096412073,0.1622974651448227,0.37054140986532225,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.37394052584614773,0.1622974651448227,0.400311689389695,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.4054539417709438,0.1622974651448227,0.421515698603416,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóīóĀɃ","boundary":[0.42491481458424146,0.1622974651448227,0.47471871173919383,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ȀĤôċĨ","boundary":[0.4781178277200194,0.1622974651448227,0.5337487808421012,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȝ","boundary":[0.5371478968229266,0.1622974651448227,0.5753225839921977,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ȢŅȈİ","boundary":[0.5804648363734465,0.1622974651448227,0.612812467575588,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6162115835564135,0.1622974651448227,0.6342654962750837,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȈĜIJĨ","boundary":[0.6399057876278821,0.1622974651448227,0.6917018406690325,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ȼóĀȉĐó","boundary":[0.695100956649858,0.1622974651448227,0.7504330863890102,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"،Įħİ","boundary":[0.7538322023698357,0.1622974651448227,0.7936753200937976,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.7970744360746231,0.1622974651448227,0.8234455996181704,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.826844715598996,0.1622974651448227,0.8382498080474801,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"Ăȍ","boundary":[0.11766212206105159,0.19022511630641697,0.14614995123368435,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"łþȑ","boundary":[0.14814210711988246,0.19022511630641697,0.17189856606279474,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.17852995496897667,0.19022511630641697,0.18575152005644477,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȅɁûȑ","boundary":[0.19063977256220332,0.19022511630641697,0.24320778600925558,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.24983917491543747,0.19022511630641697,0.26590093174790963,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.2707891842536682,0.19022511630641697,0.2815219240905604,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"ĀħĐ","boundary":[0.28641017659631907,0.19022511630641697,0.315744672020586,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.32063292452634456,0.19022511630641697,0.3386868372450148,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȲȐ","boundary":[0.34581626512274627,0.19022511630641697,0.3702699786258279,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"ȀüôĈ","boundary":[0.3751582311315865,0.19022511630641697,0.4366660441179526,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4432845670173691,0.19022658621373928,0.4505061321048372,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"þɁȉȈĨ","boundary":[0.4553943846105958,0.19022658621373928,0.500591421278715,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"،ȢŅăĤý","boundary":[0.5054796737844737,0.19022658621373928,0.5561800410882152,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôɁɁûĨ","boundary":[0.5610682935939737,0.19022658621373928,0.6229496358090021,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.629581024715184,0.19022658621373928,0.6368025898026521,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóýôȉĄó","boundary":[0.6416908423084107,0.19022658621373928,0.702102969557368,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"Āɶ","boundary":[0.7069912220631265,0.19022658621373928,0.7205378820892736,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȍôĨ","boundary":[0.7254261345950321,0.19022658621373928,0.7553084728880035,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.7601967253937622,0.19022658621373928,0.7709294652306544,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"òĴȟ","boundary":[0.775817717736413,0.19022658621373928,0.8134445620369795,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.818332814542738,0.19022658621373928,0.8447039780862853,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.8495922305920439,0.19022658621373928,0.8676461433107141,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.12525929153956308,0.21815423737533352,0.13213222934694652,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ýóý","boundary":[0.13213222934694652,0.21815423737533352,0.15616260972421103,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"þİóĬȟ","boundary":[0.15989790201083245,0.21815423737533352,0.2098263089086722,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȫĬɶ","boundary":[0.21356160119529363,0.21815423737533352,0.26560667372221886,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄôİĮȪȍþȐó","boundary":[0.2693419660088403,0.21815423737533352,0.3743983066674968,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬûȑ","boundary":[0.3781311087592605,0.21815423737533352,0.4203648135466601,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.42584324223370484,0.21815423737533352,0.4330648073211729,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"Āěɀȑ","boundary":[0.43680009960779437,0.21815423737533352,0.4700691029073026,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȄȈĨ","boundary":[0.47380439519392403,0.21815423737533352,0.5101363381684618,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5138716304550832,0.21815423737533352,0.5319255431737535,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"āÿý","boundary":[0.5379020108323478,0.21815423737533352,0.5767988545103656,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİāĴĜ","boundary":[0.580534146796987,0.21815423737533352,0.6593239120961217,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6670435161551392,0.21815423737533352,0.6831052729876115,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ąĬćȟĮȌ","boundary":[0.6868405652742329,0.21815423737533352,0.7698860735852582,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"،þȐóĭþȅȐóÿȡĠ","boundary":[0.7736213658718797,0.21815423737533352,0.8676511237004297,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôİȠó","boundary":[0.11764925605428649,0.24608188853692775,0.16274668492809588,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ĉĬɁĄ","boundary":[0.16635995766668765,0.24608188853692775,0.21382307165535727,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĨôĐ","boundary":[0.21743634439394907,0.24608188853692775,0.2581759322667001,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɐǴ","boundary":[0.2617892050052919,0.24608188853692775,0.29710016808815315,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȪȍþȐó","boundary":[0.30071344082674495,0.24608188853692775,0.3521110626906558,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.35572433542924764,0.24608188853692775,0.3737782481479178,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóþɁȉȈĨ","boundary":[0.37963269625848256,0.24608188853692775,0.4498561912469654,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.45521011019112273,0.24608188853692775,0.465942850028015,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ĭīŃĠ","boundary":[0.4695561227666068,0.24608188853692775,0.4995380688538882,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.5053925169644529,0.24608188853692775,0.5233468218888132,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĭôĠþȍý","boundary":[0.526960094627405,0.24608188853692775,0.6114275042022043,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȅɃôɀȫ","boundary":[0.615040776940796,0.24608188853692775,0.6808566270310655,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6862130361700807,0.24608188853692775,0.6934346012575487,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"Āěɀȑ","boundary":[0.6970478739961405,0.24608188853692775,0.7303168772956486,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȌĴĈ","boundary":[0.7339301500342406,0.24608188853692775,0.7927485525742394,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7963618253128312,0.24608188853692775,0.8113029944593169,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ɒĨ","boundary":[0.8149162671979087,0.24608188853692775,0.8382493930150038,0.26372077640504765],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȪȍó","boundary":[0.11764718089190479,0.27401130358730885,0.1615244142854178,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóĀĜȡȑ","boundary":[0.16620598061798336,0.27401130358730885,0.2240283052148831,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.23045300794787196,0.27401130358730885,0.23767457303534006,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿóý","boundary":[0.24235613936790554,0.27401130358730885,0.27325945755255354,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ýôɁȉĐó","boundary":[0.27794102388511904,0.27401130358730885,0.3263006080225778,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"þȐĀȅĠIJħȐ","boundary":[0.3309821743551433,0.27401130358730885,0.40294880574404945,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȝ","boundary":[0.40763037207661507,0.27401130358730885,0.45188113469879027,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.45656270103135577,0.27401130358730885,0.46729544086824804,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.4737201436012368,0.27401130358730885,0.5003652285791363,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.5050467949117019,0.27401130358730885,0.5314179584552492,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5360995247878146,0.27401130358730885,0.5541534375064849,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.5610761792110233,0.27401130358730885,0.6018406690323518,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôăĜ","boundary":[0.6065222353649175,0.27401130358730885,0.65612691693125,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ɝȉȜȏôȐ","boundary":[0.6630496586357884,0.27401130358730885,0.7132021830708254,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóÿŅćȑ","boundary":[0.7178837494033911,0.27401130358730885,0.7811845026873355,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ĎċɄ","boundary":[0.785866069019901,0.27401130358730885,0.817865072941958,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8242897756749467,0.27401130358730885,0.8315113407624148,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȟ","boundary":[0.8361929070949803,0.27401130358730885,0.8676440681483327,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.46912324389383475,0.3019389547489031,0.4759961817012182,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬɳ","boundary":[0.4759961817012182,0.3019389547489031,0.49815891593517203,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"þİóĬȟ","boundary":[0.5018942082217935,0.3019389547489031,0.5518226151196333,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȐôȚȈȍó","boundary":[0.5555579074062547,0.3019389547489031,0.6224694432339332,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"āôȇĄ","boundary":[0.626199755130839,0.3019389547489031,0.6772487497146653,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.68272717840171,0.3019389547489031,0.6899487434891781,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨĀğĤý","boundary":[0.6936840357757996,0.3019389547489031,0.7525771441615308,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȝĬĨ","boundary":[0.7563124364481523,0.3019389547489031,0.8091294693809792,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȪȅħİ","boundary":[0.8128647616676007,0.3019389547489031,0.8676490485380483,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"IJɩȸī","boundary":[0.1176496710867627,0.3298666059104973,0.15380730042125815,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.1550499076552742,0.3298666059104973,0.16563323580070158,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħɅ","boundary":[0.16939343003590046,0.3298666059104973,0.213798584739256,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀįĨ","boundary":[0.22131399281993833,0.3298666059104973,0.2676864014609145,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.11764967108676268,0.35779425707209156,0.16558592209840436,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôȱăĨɊ","boundary":[0.16934611633360325,0.35779425707209156,0.2222428355018782,0.3754331449402115],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.06717,0.86765,0.37543],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/5fca39161941bfbcd7c21feee83feee8.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/33d898d1ec9b51a4935191d7e2f32265.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13234,0.29224,0.11763,0.09393]},"elements":[{"words":[{"str":"ĥīý","boundary":[0.38864678661105234,0.29223815438436607,0.4373549980285958,0.31869648618654595],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.4429579364585279,0.29223815438436607,0.5052626117993733,0.31869648618654595],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱɨğɒʖʞ","boundary":[0.5123559318516674,0.29223815438436607,0.6260582290564237,0.31869648618654595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38865,0.29224,0.62606,0.3187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ýĬȟ","boundary":[0.13235302662433335,0.41365249920992486,0.16417771690634791,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȪĐ","boundary":[0.16928510655958828,0.41365249920992486,0.21014920417522667,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȞĀİ","boundary":[0.21525659382846707,0.41365249920992486,0.2675257838925896,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"؛ɇȪĐ","boundary":[0.27263317354582994,0.41365249920992486,0.3195733466143726,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.32467824607275525,0.41365249920992486,0.33961941521924094,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴóþȅȫ","boundary":[0.3447268048724813,0.41365249920992486,0.40735520554483395,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.4142057315984976,0.41365249920992486,0.4249384714353899,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.43004586108863024,0.41365249920992486,0.4708103509099588,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.47591774056319913,0.41365249920992486,0.49302537923592527,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóýĬħȐ","boundary":[0.4947685156363486,0.41365249920992486,0.5392931996928761,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"،ıĀȈİ","boundary":[0.5443980991512587,0.41365249920992486,0.5939529768204362,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6008035028741,0.41365249920992486,0.6080250679615681,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"IJħģĐ","boundary":[0.6131324576148085,0.41365249920992486,0.6588275332544773,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȒó","boundary":[0.6639349229077177,0.41365249920992486,0.6800713855859223,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.6851787752391627,0.41365249920992486,0.702560335346241,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.7076677249994814,0.41365249920992486,0.7190728174479655,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7259233435016291,0.41365249920992486,0.7331449085890973,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7382522982423377,0.41365249920992486,0.7553599369150639,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȉɀĠ","boundary":[0.7571030733154872,0.41365249920992486,0.794331486438814,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8034231878644505,0.41365249920992486,0.8106447529519187,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉȫĬȐ","boundary":[0.8157521426051592,0.41365249920992486,0.8598783954844469,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.8649857851376873,0.41365249920992486,0.8823673452447657,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13502500570669682,0.4415801503715191,0.14189794351408025,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃôȍ","boundary":[0.14189794351408025,0.4415801503715191,0.18221419826101418,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄý","boundary":[0.1859494905476356,0.4415801503715191,0.23204299736454403,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȑóȠ","boundary":[0.23577828965116546,0.4415801503715191,0.2787565627010316,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.28249185498765306,0.4415801503715191,0.29743302413413875,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȝī","boundary":[0.3011683164207602,0.4415801503715191,0.3402145717902429,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĀİĬȝ","boundary":[0.34394986407686434,0.4415801503715191,0.38336964867500917,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀü","boundary":[0.3871049409616306,0.4415801503715191,0.43855236672269643,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.4422876590093179,0.4415801503715191,0.45369275145780197,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.45916619975513123,0.4415801503715191,0.4663877648425993,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟĬĨǴ","boundary":[0.47012305712922076,0.4415801503715191,0.527397538857416,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢ","boundary":[0.5311328311440374,0.4415801503715191,0.5658461474610392,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȀģɄ","boundary":[0.5695814397476607,0.4415801503715191,0.6057141671335786,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȇȑ","boundary":[0.6094494594202,0.4415801503715191,0.6456817946004278,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6494170868870494,0.4415801503715191,0.6608221793355333,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.6645574716221548,0.4415801503715191,0.6934437319720272,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6971790242586487,0.4415801503715191,0.7152329369773189,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.7212044242461978,0.4415801503715191,0.7619689140675263,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀğȍý","boundary":[0.7657042063541477,0.4415801503715191,0.8171765340637911,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍôěü","boundary":[0.8209118263504126,0.4415801503715191,0.8823698354396238,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"IJİôĠ","boundary":[0.13236796779348045,0.46950780153311333,0.1734063790491612,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"Ǵ","boundary":[0.17838676876465645,0.46950780153311333,0.1828442175600247,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôɁȫôĐ","boundary":[0.18563074560584428,0.46950780153311333,0.2459681670090691,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.250497831455312,0.46950780153311333,0.2577193965427801,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôȐóý","boundary":[0.26050592458859967,0.46950780153311333,0.31003590030919986,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĠþȈȍ","boundary":[0.31282242835501944,0.46950780153311333,0.3660627944136636,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȝ","boundary":[0.36755691132831214,0.46950780153311333,0.38959513581937855,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȅȲȐĦĜ","boundary":[0.3923791736703404,0.46950780153311333,0.4445238539915755,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ġôȄɁȉĄó","boundary":[0.44955155740936803,0.46950780153311333,0.5124538795160728,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5169835439623157,0.46950780153311333,0.527716283799208,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȪȐ","boundary":[0.5305028118450276,0.46950780153311333,0.5699225964431723,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"،Ȣ","boundary":[0.572709124488992,0.46950780153311333,0.5863055884122941,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.5873016663553929,0.46950780153311333,0.5945232314428611,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.5950212704144107,0.46950780153311333,0.6012965614559347,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃɀİ","boundary":[0.6040830895017543,0.46950780153311333,0.6459681670090692,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ȼĀȳ","boundary":[0.6487349810122642,0.46950897745897124,0.688727510427691,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.6915140384735106,0.46950897745897124,0.699009524995331,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍþȏ","boundary":[0.6990095249953309,0.46950897745897124,0.7278957853452033,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĂěĨ","boundary":[0.7306823133910229,0.46950897745897124,0.7758544481105646,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7758544481105646,0.46950897745897124,0.7824011703915832,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.7861364626782045,0.46950897745897124,0.8285444811056464,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþȚȑ","boundary":[0.831331009151466,0.46950897745897124,0.8823551017867147,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.13235323414057135,0.4974366286205655,0.15030753906493166,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.15564153645022705,0.4974366286205655,0.1663742762871193,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"IJȄȅćȐ","boundary":[0.16996513727199136,0.4974366286205655,0.22487393388532634,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.23020793127062175,0.4974366286205655,0.24626968810309388,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.24986054908796596,0.4974366286205655,0.26903504949262264,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ɒĨ","boundary":[0.27262591047749474,0.4974366286205655,0.2959590362945899,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"Ȩóýôȏ","boundary":[0.299549897279462,0.4974366286205655,0.34803399115980815,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"þȍýĀȑņɳ","boundary":[0.3516248521446802,0.4974366286205655,0.4120867832907924,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"þȍóȥɀɮɳ","boundary":[0.41567764427566445,0.4974366286205655,0.4654815414306169,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȪȍó","boundary":[0.4690699122206312,0.4974366286205655,0.5129471456141442,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃĀďĨ","boundary":[0.5165380065990164,0.4974366286205655,0.5706499408578721,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.5742408018427442,0.4974366286205655,0.5856707962398057,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĭÿȠ","boundary":[0.5892616572246778,0.4974366286205655,0.6351061445558115,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"IJȉü","boundary":[0.6386970055406835,0.4974366286205655,0.6766724771213348,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĬȉȌ","boundary":[0.6802633381062069,0.4974366286205655,0.7223227292535641,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĠ","boundary":[0.7259111000435786,0.4974366286205655,0.7404538380128246,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ó","boundary":[0.7424459938990228,0.4974366286205655,0.7469034426943911,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉȫĬȐ","boundary":[0.7504943036792631,0.4974366286205655,0.7946205565585509,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.7982114175434231,0.4974366286205655,0.8245825810869704,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.8281734420718424,0.4974366286205655,0.8462273547905126,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóý","boundary":[0.8520593911473576,0.4974366286205655,0.8823650625661461,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6182101724459942,0.5253642797821597,0.6250831102533777,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6250831102533777,0.5253642797821597,0.6658476000747062,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóīóĀɃ","boundary":[0.6695828923613276,0.5253642797821597,0.7123146361202768,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȫ","boundary":[0.7160499284068982,0.5253642797821597,0.750813048621055,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍôěü","boundary":[0.7545483409076764,0.5253642797821597,0.8160063499968876,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴóþȅȫ","boundary":[0.8197416422835091,0.5253642797821597,0.8823700429558617,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"،ĦȫôȌ","boundary":[0.1323631949200029,0.553291930943754,0.17698748677084022,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"Įȉȫóý","boundary":[0.18047873996140237,0.553291930943754,0.22647263898400088,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉĨ","boundary":[0.22996140197970533,0.553291930943754,0.2610390338043956,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.2645302869949578,0.553291930943754,0.2759353794434418,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ĉôȄȑÿó","boundary":[0.2794266326340041,0.553291930943754,0.32664072713689896,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.3318751167278844,0.553291930943754,0.3479368735603565,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ȼÿôďȉĨ","boundary":[0.3514281267509187,0.553291930943754,0.4115912345141012,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.4150824877046634,0.553291930943754,0.4321901263773895,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȉɀğȪɮɶ","boundary":[0.43393326277781286,0.553291930943754,0.5055761688352118,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ôĨīɺĤ","boundary":[0.5090624416360585,0.553291930943754,0.5430785033928911,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.5465697565834532,0.553291930943754,0.5889777750108951,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"þȍþȚȑ","boundary":[0.5924690282014573,0.553291930943754,0.6434931208367061,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"Āİ","boundary":[0.6469843740272682,0.553291930943754,0.6643659341343465,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.6678571873249087,0.553291930943754,0.6792871817219702,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6827784349125324,0.553291930943754,0.7008323476312027,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȄȐ","boundary":[0.7065647761937377,0.553291930943754,0.7364720164352866,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.7399632696258488,0.553291930943754,0.766334433169396,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.7698256863599583,0.553291930943754,0.7812556807570198,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄ","boundary":[0.7864900703480053,0.553291930943754,0.81032123513665,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȞĀĠ","boundary":[0.8138124883272122,0.553291930943754,0.8529583514910047,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.13235302662433335,0.581221933957064,0.1484147834568055,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.15471497644690693,0.581221933957064,0.17276888916557717,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.1813102575276515,0.581221933957064,0.22207474734898006,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬħďĨ","boundary":[0.22837245014422375,0.581221933957064,0.279944385648177,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ġóīł","boundary":[0.2862420884434207,0.581221933957064,0.3179920728797028,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.3242922658698043,0.581221933957064,0.33923343501629,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"IJħģĐ","boundary":[0.3455311378115338,0.581221933957064,0.3912262134512026,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.3975264064413041,0.581221933957064,0.4411297184004649,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍ","boundary":[0.4496685965676815,0.581221933957064,0.4783307393803566,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.48463093237045807,0.581221933957064,0.49606092676751967,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.5023611197576211,0.581221933957064,0.5194687584303473,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȉɀğȪɮɶ","boundary":[0.5212118948307707,0.581221933957064,0.5928548008881697,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐ","boundary":[0.5991525036834133,0.581221933957064,0.614093672829899,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ĎɄóī","boundary":[0.6203938658200004,0.581221933957064,0.6510481645188737,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6573483575089751,0.581221933957064,0.6722895266554608,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɒɴó","boundary":[0.6785897196455624,0.581221933957064,0.7223175413476104,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7286152441428542,0.581221933957064,0.7466691568615244,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȈĜ","boundary":[0.7552105252235988,0.581221933957064,0.7829014920417523,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄó","boundary":[0.79318599680425,0.581221933957064,0.821474610388263,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.8277723131835067,0.581221933957064,0.8566585735333792,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ôĨó","boundary":[0.8629587665234806,0.581221933957064,0.8823573844653346,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóþȐȢ","boundary":[0.1323555168191912,0.6091495851186582,0.18113843408246705,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"،ýÿóý","boundary":[0.1847766087696363,0.6091495851186582,0.22240345307020284,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄīý","boundary":[0.22604411795222984,0.6091495851186582,0.2793591898566064,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"Āğȍý","boundary":[0.2829973645437757,0.6091495851186582,0.31736205358069286,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĞȈİǴ","boundary":[0.3210027184627199,0.6091495851186582,0.40228267861960215,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.40766398970719475,0.6091495851186582,0.41839672954408696,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɮɳ","boundary":[0.422037394426114,0.6091495851186582,0.4582697296063419,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.4619103944883689,0.6091495851186582,0.4726431343252611,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.4762837992072882,0.6091495851186582,0.5261375002593955,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅĨó","boundary":[0.533759986718961,0.6091495851186582,0.5604050716968605,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ĞȈİǴ","boundary":[0.5640432463840298,0.6091495851186582,0.610858909709685,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6144970843968544,0.6091495851186582,0.6325509971155245,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6384328373695244,0.6091495851186582,0.679197327190853,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤý","boundary":[0.6828355018780222,0.6091495851186582,0.7136143103197827,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȇȑ","boundary":[0.7172549752018099,0.6091495851186582,0.7534873103820376,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"ıóþĈ","boundary":[0.7571279752640647,0.6091495851186582,0.8093722633796098,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"،ȂɁȅɁü","boundary":[0.8130104380667792,0.6091495851186582,0.8823623648550504,0.6267884729867782],"dir":"ltr"},{"str":"IJğȈİôħİôȐ","boundary":[0.13236298740376481,0.6370772362802525,0.22016725808794585,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.22644503932432758,0.6370772362802525,0.2413862084708133,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.2476664799020528,0.6370772362802525,0.25839921973894503,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ȩğȈİôħİ","boundary":[0.2646794911701845,0.6370772362802525,0.3489974890535189,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȌŃȯ","boundary":[0.35527776048475834,0.6370772362802525,0.40530328498205026,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"،ĀğȪĄĀɶ","boundary":[0.4115835564132898,0.6370772362802525,0.4806117578700538,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɒİȠ","boundary":[0.4868895391064356,0.6370772362802525,0.5568889165577212,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýÿŅȟ","boundary":[0.5631691879889607,0.6370772362802525,0.6147660254414913,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐôȍ","boundary":[0.6210462968727308,0.6370772362802525,0.6473925584677007,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȑ","boundary":[0.6493847143538987,0.6370772362802525,0.6670650978439068,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6750885056755696,0.6370772362802525,0.6823100707630377,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"þİýIJĨ","boundary":[0.6885903421942772,0.6370772362802525,0.7459146278196273,0.6547161241483724],"dir":"ltr"},{"str":"ȨÿóȢǴ","boundary":[0.7521816182116251,0.6370784122061104,0.7964821847309552,0.6547173000742303],"dir":"ltr"},{"str":"Āěɀȑ","boundary":[0.8027624561621948,0.6370784122061104,0.8360314594617029,0.6547173000742303],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþȫ","boundary":[0.8423117308929424,0.6370784122061104,0.8823540642055242,0.6547173000742303],"dir":"ltr"},{"str":"ıóþĈ","boundary":[0.1323546867542386,0.6650060633677047,0.18459897486978363,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐôĠþȈȈĜĭýôɀȉĄó","boundary":[0.18901907074228563,0.6650060633677047,0.3198016144763328,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.3242217103488349,0.6650060633677047,0.335626802797319,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"þİóĬȟIJĨ","boundary":[0.340046898669821,0.6650060633677047,0.41408039179065775,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.42024362406358307,0.6650060633677047,0.42746518915105114,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.4318852850235532,0.6650060633677047,0.47264977484488174,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĀĜ","boundary":[0.47706987071738377,0.6650060633677047,0.5096167175081451,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"Ěü","boundary":[0.51627798875262,0.6650060633677047,0.5546020876133559,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.559022183485858,0.6650060633677047,0.5697549233227502,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.5741750191952523,0.6650060633677047,0.6186249974060473,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6252862686505221,0.6650060633677047,0.6402274377970077,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȪĐ","boundary":[0.6446475336695098,0.6650060633677047,0.6855116312851482,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"Āɴ","boundary":[0.6899317271576503,0.6650060633677047,0.7034783871837973,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"Ņćȑ","boundary":[0.7042254456411216,0.6650060633677047,0.7354524891572767,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"،ýĬȟ","boundary":[0.7398725850297788,0.6650060633677047,0.7790184481935714,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7851816804664967,0.6650060633677047,0.8012434372989689,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"؛þȐôȪĜIJĨ","boundary":[0.8056635331714709,0.6650060633677047,0.8823615347900975,0.6826449512358247],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.13236215733881196,0.692933714529299,0.1504160700574822,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"þȐĀȅğȐ","boundary":[0.15680840025732032,0.692933714529299,0.20661229741227272,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ôİĞȈİǴ","boundary":[0.21076096204528022,0.692933714529299,0.2749332835294364,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.2790819481624439,0.692933714529299,0.3054531117059912,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.30960426653385653,0.692933714529299,0.32103426093091814,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ȨĬĠ","boundary":[0.3251854157587834,0.692933714529299,0.36350951461951925,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.37164249102492297,0.692933714529299,0.37886405611239105,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȈȪȌ","boundary":[0.3830152109402563,0.692933714529299,0.42744028720247385,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"،þȐóɐôĨȢôĄ","boundary":[0.4315889518354814,0.692933714529299,0.5160314594617031,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.5201826142895685,0.692933714529299,0.5465537778331159,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤôďȑ","boundary":[0.5507024424661233,0.692933714529299,0.5933345784307625,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ıīɷłǴ","boundary":[0.5974857332586279,0.692933714529299,0.6435543381269587,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6474539832741916,0.692933714529299,0.6635157401066637,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.667666894934529,0.692933714529299,0.6857208076531992,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6921131378530374,0.692933714529299,0.7028458776899297,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôİġý","boundary":[0.706997032517795,0.692933714529299,0.7718168046649655,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"Įħİ","boundary":[0.7759679594928308,0.692933714529299,0.8084899043350148,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ıóþȐ","boundary":[0.81264105916288,0.692933714529299,0.8516873145323626,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8575791155657935,0.692933714529299,0.8648006806532615,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"īó","boundary":[0.8706949718815501,0.692933714529299,0.8823739857643864,0.7105726023974189],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜIJȐôĨȢ","boundary":[0.13237460831310088,0.7208613656908932,0.19221399074477616,0.7385002535590132],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.19881798750752283,0.7208613656908932,0.20603955259499093,0.7385002535590132],"dir":"ltr"},{"str":"þȅȈȫ","boundary":[0.2109004129573143,0.7208613656908932,0.2529349021560941,0.7385002535590132],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.25779576251841746,0.7208613656908932,0.2866820228682898,0.7385002535590132],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.29154288323061317,0.7208613656908932,0.30959679594928335,0.7385002535590132],"dir":"ltr"},{"str":"IJİôĠ","boundary":[0.3166988316835796,0.7208613656908932,0.3577372429392604,0.7385002535590132],"dir":"ltr"},{"str":"،þȍý","boundary":[0.36483927867355664,0.7208613656908932,0.39942808524767104,0.7385002535590132],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.4042889456099944,0.7208613656908932,0.43317520595986675,0.7385002535590132],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.43801510718213704,0.72086312957968,0.4560690199008073,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôȝ","boundary":[0.4631710556351035,0.72086312957968,0.5081190728174481,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"،ɒȉɀĠ","boundary":[0.5129799331797714,0.72086312957968,0.5596461848139618,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ôȐ","boundary":[0.5621363796717095,0.72086312957968,0.5735414721201935,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5801454688829402,0.72086312957968,0.5873670339704082,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþȅȈȫôȐ","boundary":[0.5922278943327316,0.72086312957968,0.6591643321089876,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐþȅȫĬɶ","boundary":[0.664025192471311,0.72086312957968,0.733626138745357,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȪȞ","boundary":[0.7384869991076803,0.72086312957968,0.7795005084147837,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.784361368777107,0.72086312957968,0.8251258585984356,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȜĄ","boundary":[0.8299867189607589,0.72086312957968,0.8823555168191913,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7373041565502503,0.7487907807412744,0.7441770943576337,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"þȅĄĀɶ","boundary":[0.7441770943576337,0.7487907807412744,0.7920137375749655,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7974896760671525,0.7487907807412744,0.8047112411546207,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɀĠ","boundary":[0.8084465334412421,0.7487907807412744,0.8474927888107249,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.8534667662744613,0.7487907807412744,0.8823530266243337,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.13235364917304812,0.7767184319028684,0.13957521426051622,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄôȈȫǴ","boundary":[0.14493660378924683,0.7767184319028684,0.21391500134885588,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôħİóÿ","boundary":[0.2192763908775865,0.7767184319028684,0.2724918549876531,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.27785324451638377,0.7767184319028684,0.295907157235054,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýóý","boundary":[0.30350972213575755,0.7767184319028684,0.34103695864201417,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȑ","boundary":[0.34639834817074483,0.7767184319028684,0.36619539728983835,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĄǴ","boundary":[0.371556786818569,0.7767184319028684,0.417052646869618,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.4224140363983486,0.7767184319028684,0.4373552055448343,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ôĐþĨ","boundary":[0.442716595073565,0.7767184319028684,0.48141422316296295,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.4867756126916936,0.7767184319028684,0.513146776235241,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5185081657639716,0.7767184319028684,0.5334493349104573,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5405538608396112,0.7767184319028684,0.5477754259270794,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉăȌ","boundary":[0.55313681545581,0.7767184319028684,0.5951962066031672,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"īŃɃ","boundary":[0.6023007325323212,0.7767184319028684,0.6226207225715417,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ĥý","boundary":[0.6279821121002724,0.7767184319028684,0.6481526904480281,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"،ǾĬěĄ","boundary":[0.6535140799767588,0.7767184319028684,0.7167650293635484,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7221264188922789,0.7767184319028684,0.7370675880387646,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȅģăȑ","boundary":[0.7424289775674954,0.7767184319028684,0.7887466019216011,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7958511278507551,0.7767184319028684,0.8030726929382231,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"IJȯóÿ","boundary":[0.8084340824669538,0.7767184319028684,0.8529338645749037,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.2930309821743559,0.8046460830644628,0.3136497955965062,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ĭóÿ","boundary":[0.3173850878831276,0.8046460830644628,0.336335470750587,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȅĨ","boundary":[0.34007076303720846,0.8046460830644628,0.3762532943202814,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.3817292328124684,0.8046460830644628,0.39779098964494053,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþȫ","boundary":[0.401526281931562,0.8046460830644628,0.4415686152441437,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ôİÿ","boundary":[0.44530390753076515,0.8046460830644628,0.46893585673079,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.47441179522297705,0.8046460830644628,0.4816333603104451,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.4853686525970666,0.8046460830644628,0.5261331424183951,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ĭôğįĠ","boundary":[0.5298684347050165,0.8046460830644628,0.5758872356761926,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤþȫĬȟ","boundary":[0.5818612131399292,0.8046460830644628,0.6514372574653977,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ôįȈȑ","boundary":[0.6551725497520191,0.8046460830644628,0.6844572412791312,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐǴ","boundary":[0.6881925335657526,0.8046460830644628,0.713468011371891,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨóýó","boundary":[0.7172033036585124,0.8046460830644628,0.7543819128846844,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.7581172051713059,0.8046460830644628,0.7695471995683674,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĬȉĄó","boundary":[0.7750181576708388,0.8046460830644628,0.8193934300359015,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôħĨþɄ","boundary":[0.8231287223225229,0.8046460830644628,0.8823455560397613,0.8222849709325827],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĀȪɄ","boundary":[0.13234368839361785,0.8325737342260571,0.194424246197266,0.8502126220941769],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȺĬȺ","boundary":[0.19813214634045218,0.8325737342260571,0.2515717279877161,0.8502126220941769],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.2552885513291415,0.8325760860777727,0.2702297204756272,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉăȌ","boundary":[0.27393513042395573,0.8325760860777727,0.315994521571313,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ġý","boundary":[0.3197024217144992,0.8325760860777727,0.34328456701736915,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.34873311336612095,0.8325760860777727,0.355954678453589,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴŅĄ","boundary":[0.35966257859677525,0.8325760860777727,0.4057311834651062,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.41118222000871574,0.8325760860777727,0.42191495984560795,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.42562285998879423,0.8325760860777727,0.4475365747369733,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ɺĠ","boundary":[0.44828363319429754,0.8325760860777727,0.46282637116354364,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĤȥĐ","boundary":[0.46877544667870275,0.8325760860777727,0.5141467969868644,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5195978335304738,0.8325760860777727,0.5268193986179419,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ȨĬĨôȟ","boundary":[0.5305272987611281,0.8325760860777727,0.590341779244226,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİīŃȅȐ","boundary":[0.5940496793874123,0.8325760860777727,0.6549100417107641,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ǾĬěĄ","boundary":[0.6586179418539503,0.8325760860777727,0.7145477183589618,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.718255618502148,0.8325760860777727,0.7331967876486337,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉȫóý","boundary":[0.7369046877918201,0.8325760860777727,0.7877544667870264,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"ȨĬȜĤý","boundary":[0.7914623669302125,0.8325760860777727,0.8529452779680012,0.8502149739458926],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤīó","boundary":[0.13235759198157285,0.8605037372393669,0.1650289485152216,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.16910041710763893,0.8605037372393669,0.18715432982630917,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"óĀȞ","boundary":[0.18914648571250725,0.8605037372393669,0.21469588495299782,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐǴ","boundary":[0.21876735354541518,0.8605037372393669,0.24404283135155352,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİýôȅȈȌ","boundary":[0.2481167901388286,0.8605037372393669,0.31926165722467803,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĨôěȑ","boundary":[0.32333312581709545,0.8605037372393669,0.3709456514972299,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ȃĐôȌ","boundary":[0.37501712008964727,0.8605037372393669,0.41994023532341435,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐ","boundary":[0.42401419411068947,0.8605037372393669,0.43895536325717516,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4447724584448736,0.8605037372393669,0.4519940235323417,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.45606798231961687,0.8605037372393669,0.4968324721409454,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.5009039407333628,0.8605037372393669,0.5453539189441579,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬûȑ","boundary":[0.551666562908548,0.8605037372393669,0.5939002676959475,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȝĬĨ","boundary":[0.597971736288365,0.8605037372393669,0.650788769221192,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐ","boundary":[0.6548602378136094,0.8605037372393669,0.669801406960095,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"Āğȍý","boundary":[0.6738753657473702,0.8605037372393669,0.7082400547842873,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ıĬĄ","boundary":[0.7123140135715624,0.8605037372393669,0.7508622299694957,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7566793251571939,0.8605037372393669,0.7674120649940863,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ĬİôȅİĀɶ","boundary":[0.7714860237813613,0.8605037372393669,0.8284616821266269,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȍôĨĦĜ","boundary":[0.8325331507190442,0.8605037372393669,0.8823619498225741,0.8781426251074869],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1323600821764307,0.8884313884009611,0.13923301998381413,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃăȝ","boundary":[0.13923301998381413,0.8884313884009611,0.19065554379630245,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"ıÿńýþȍôȌ","boundary":[0.1922168959721102,0.8884313884009611,0.26579468343397905,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"óĬȺó","boundary":[0.2673560356097869,0.8884313884009611,0.294922492685053,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.29822698126128405,0.8884313884009611,0.3089597210981763,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİ","boundary":[0.3105210732739841,0.8884313884009611,0.3333063562223748,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.33661084479860587,0.8884313884009611,0.34383240988607394,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȜȍ","boundary":[0.34539625225673953,0.8884313884009611,0.3887007408329706,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"ŃĠ","boundary":[0.3901948577476192,0.8884313884009611,0.4047375957168653,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôȌ","boundary":[0.40854012326464595,0.8884313884009611,0.4374263836145183,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.4389877357903261,0.8884313884009611,0.4662304675340851,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɃ","boundary":[0.46772458444873366,0.8884313884009611,0.4808230094004861,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.48412749797671717,0.8884313884009611,0.4948602378136094,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİ","boundary":[0.4964215899894172,0.8884313884009611,0.5192068729378079,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"،ġĬûȑ","boundary":[0.5207682251136156,0.8884313884009611,0.5703231027827933,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"ɇɴ","boundary":[0.5718844549586011,0.8884313884009611,0.5940720911411324,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"ŃČ","boundary":[0.5948191495984567,0.8884313884009611,0.6138442383116486,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6171487268878795,0.8884313884009611,0.6332104837203517,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6365149722965827,0.8884313884009611,0.6437365373840509,0.9060702762690811],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜIJĨ","boundary":[0.6453003797547164,0.8884313884009611,0.6977397331341177,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"óĬȺó","boundary":[0.6993010853099255,0.888432564326819,0.7268675423851917,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨīý","boundary":[0.7284288945609995,0.888432564326819,0.7695420116624127,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7728465002386438,0.888432564326819,0.7800680653261118,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"þİýIJĨ","boundary":[0.7816319076967774,0.888432564326819,0.8389561933221275,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"Ȁȍ","boundary":[0.8405175454979353,0.888432564326819,0.8677602772416942,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɃ","boundary":[0.8692543941563429,0.888432564326819,0.8823528191080954,0.906071452194939],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13234,0.41365,0.88237,0.90607],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/04c4a530d9efca795621825b4da3f72d.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/7458b0c529cfded2c378213632a1696c.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13235,0.68042]},"elements":[{"words":[{"str":"ôȵþȷĂěĨ","boundary":[0.46185228994168803,0.06716653315008501,0.5234431094233125,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.8510240926352488,0.06716653315008501,0.8676461433107141,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.11764718089190479,0.10644216282163423,0.12486874597937288,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"IJȈİȠ","boundary":[0.12888543028491978,0.10644216282163423,0.17293697731847518,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.17869430782958767,0.10644216282163423,0.18591587291705577,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ıýôĨ","boundary":[0.1899325572226027,0.10644216282163423,0.23176783083276267,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ýóþȄȉĄó","boundary":[0.23578451513830959,0.10644216282163423,0.296520367718774,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐĬĠĀİ","boundary":[0.30053456182946325,0.10644216282163423,0.3483463030982175,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȅģĐ","boundary":[0.35236049720890666,0.10644216282163423,0.3885430284919796,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Āěɀȑ","boundary":[0.3925572226026688,0.10644216282163423,0.425826225902177,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȅɄ","boundary":[0.42984291020772386,0.10644216282163423,0.46104505177530153,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢ","boundary":[0.46505924588599074,0.10644216282163423,0.49977256220299254,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌ","boundary":[0.5037892465085394,0.10644216282163423,0.5417398161406132,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ôİýôȅȈȌ","boundary":[0.5457540102513023,0.10644216282163423,0.5997912386644257,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Āɮȅȸȑ","boundary":[0.6038054327751148,0.10644216282163423,0.6409591400527093,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢ","boundary":[0.6449733341633985,0.10644216282163423,0.6796866504804003,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĮěȐǴ","boundary":[0.6837033347859472,0.10644216282163423,0.7162501815767087,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7220100022826789,0.10644216282163423,0.7327427421195711,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɮɳ","boundary":[0.7367594264251179,0.10644216282163423,0.7729917616053458,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"،ôİĀćĐ","boundary":[0.777005955716035,0.10644216282163423,0.8382398472680489,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3690273713918117,0.13436981398322848,0.3759003091991951,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬįɮɳ","boundary":[0.37590030919919504,0.13436981398322848,0.4241602855423439,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĭĀȄȈȞ","boundary":[0.42789557782896537,0.13436981398322848,0.5071534997613566,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5126319284484013,0.13436981398322848,0.5286936852808735,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþȐôĨ","boundary":[0.532428977567495,0.13436981398322848,0.578348170744361,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐ","boundary":[0.5820834630309825,0.13436981398322848,0.5970246321774682,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"،ȂĄó","boundary":[0.6007599244640895,0.13436981398322848,0.6488455871671962,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĠýĀȟ","boundary":[0.6525808794538176,0.13436981398322848,0.6980020336591342,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĢɁĐ","boundary":[0.7017373259457556,0.13436981398322848,0.7362265247255602,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóþĨ","boundary":[0.7416974828280316,0.13436981398322848,0.7734474672643138,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.7771827595509352,0.13436981398322848,0.7886127539479967,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉɃĀĠ","boundary":[0.7923480462346182,0.13436981398322848,0.8361007698852438,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄ","boundary":[0.8438178837494037,0.13436981398322848,0.8676490485380484,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.11764718089190508,0.1622974651448227,0.12486874597937317,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬɳ","boundary":[0.12982423374629093,0.1622974651448227,0.16020461101081188,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȈȅȄČôȜĨ","boundary":[0.16515760858287187,0.1622974651448227,0.255476976073378,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄôĄó","boundary":[0.260429973645438,0.1622974651448227,0.3149901429786883,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ġĬûȑ","boundary":[0.3199431405507484,0.1622974651448227,0.36217684533814803,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.3671298429102081,0.1622974651448227,0.3820710120566938,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ÿýôɄ","boundary":[0.3887696362240349,0.1622974651448227,0.417904916059682,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"،IJċȍóĀȫ","boundary":[0.4228604038265998,0.1622974651448227,0.48872605781402434,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȈȞ","boundary":[0.4936790553860843,0.1622974651448227,0.5386270725684289,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5453232065409122,0.1622974651448227,0.5613849633733844,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"،ȩȍ","boundary":[0.5663404511403021,0.1622974651448227,0.6021494531947128,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ńłý","boundary":[0.604141609080911,0.1622974651448227,0.6279229699724006,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"Įɀûȑ","boundary":[0.6328759675444606,0.1622974651448227,0.6725696735769576,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȄĄ","boundary":[0.6775251613438755,0.1622974651448227,0.7057639710307335,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ĝĀɳ","boundary":[0.7107194587976513,0.1622974651448227,0.7404025815020029,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.7453580692689207,0.1622974651448227,0.7717292328124681,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿóīþȅĨó","boundary":[0.7766822303845281,0.1622974651448227,0.8382398472680491,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"șĄôȏ","boundary":[0.11764967108676291,0.19022511630641697,0.15973396418269767,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"،þȈȍôħȐIJĨ","boundary":[0.164624706883314,0.19022511630641697,0.2443109423312378,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"ĮďĤôċĨ","boundary":[0.2492016850318541,0.19022511630641697,0.30276577642200536,0.20786400417453688],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐôħĤôĐ","boundary":[0.30765153873290585,0.19022658621373928,0.36373072692938224,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.3686214696299986,0.19022658621373928,0.3793542094668908,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȐôȚȈȍó","boundary":[0.3842449521675072,0.19022658621373928,0.4511564879951857,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ȨĴȑ","boundary":[0.4560447405009443,0.19022658621373928,0.49725746539666743,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ôİĭôĨ","boundary":[0.5021482080972838,0.19022658621373928,0.5426636784328376,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĈôü","boundary":[0.5475544211334538,0.19022658621373928,0.6013426300608024,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6062333727614186,0.19022658621373928,0.6242872854800888,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ıȥɴ","boundary":[0.6314192035526781,0.19022658621373928,0.6620735022515513,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ɺĐ","boundary":[0.6628205607088755,0.19022658621373928,0.680525846147461,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6871597252485008,0.19022658621373928,0.6943812903359688,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ôȐóý","boundary":[0.6992720330365851,0.19022658621373928,0.7249210400713856,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĠþȈȐóĬȟ","boundary":[0.729811782772002,0.19022658621373928,0.8095478221170807,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":"Ěȍôěȍ","boundary":[0.8144360746228393,0.19022658621373928,0.867651538732906,0.20786547408185918],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5459756375936418,0.21815423737533352,0.5528485754010253,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȌôɮɳ","boundary":[0.5528485754010253,0.21815423737533352,0.5972238477660878,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.6009591400527092,0.21815423737533352,0.6189134449770696,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6243893834692567,0.21815423737533352,0.6404511403017288,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6441864325883502,0.21815423737533352,0.6549191724252426,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȍ","boundary":[0.658654464711864,0.21815423737533352,0.6871422938844968,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȟ","boundary":[0.6886339206042875,0.21815423737533352,0.7106721450953539,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐóĀěɀȉĨ","boundary":[0.7144074373819754,0.21815423737533352,0.7783556413289343,0.23579312524345342],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȩĄĀɶ","boundary":[0.7820909336155558,0.21815423737533352,0.867654028927764,0.23579312524345342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.06717,0.86765,0.23579],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"IJɩȸī","boundary":[0.11765216128162066,0.27401130358730885,0.1538097906161161,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.15505239785013214,0.27401130358730885,0.1656357259955595,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħɅ","boundary":[0.16939592023075842,0.27401130358730885,0.21380107493411396,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀįĨ","boundary":[0.22131648301479626,0.27401130358730885,0.2676888916557724,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.11765216128162063,0.3019389547489031,0.16558841229326232,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôȱăĨɊ","boundary":[0.1693486065284612,0.3019389547489031,0.22224532569673613,0.319577842617023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.27401,0.26769,0.31958],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/751665d64f1118320c418d8bca73f31a.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/3b5c449a1e2c737c230a0db4346da157.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.29224,0.11762,0.09393]},"elements":[{"words":[{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.3847994355558323,0.29223815438436607,0.44120234908381584,0.31869648618654595],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.446805287513748,0.29223815438436607,0.5091099628545934,0.31869648618654595],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱɨğɒʖʞ","boundary":[0.5162032829068876,0.29223815438436607,0.6299055801116438,0.31869648618654595],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.13235302662433335,0.3577960209608785,0.13984851314615368,0.3754349088289984],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.13984851314615368,0.3577960209608785,0.18061300296748223,0.3754349088289984],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿþɄ","boundary":[0.1843482952541036,0.3577960209608785,0.2311141546826039,0.3754349088289984],"dir":"ltr"},{"str":"،ýĬȟ","boundary":[0.23484944696922533,0.3577960209608785,0.27399531013301787,0.3754349088289984],"dir":"ltr"},{"str":"ıýĬȟ","boundary":[0.2777306024196393,0.3577960209608785,0.32666293137438007,0.3754349088289984],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.3303982236610015,0.3577960209608785,0.3453393928074872,0.3754349088289984],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôȐóý","boundary":[0.34907468509410866,0.3577960209608785,0.3986046608147088,0.3754349088289984],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.3986046608147088,0.3577960209608785,0.4061001473365291,0.3754349088289984],"dir":"ltr"},{"str":"ɺěʖʛ","boundary":[0.1323528191080952,0.38734115813997927,0.1688071966631389,0.40351013868575586],"dir":"ltr"},{"str":"ĂȭăȸóĀɫ","boundary":[0.17223121459254187,0.38734115813997927,0.23473095519724418,0.40351013868575586],"dir":"ltr"},{"str":"ħüþ","boundary":[0.838602170619851,0.41365249920992486,0.8823548942704766,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"ī","boundary":[0.8273265683039698,0.41365249920992486,0.8345481333914379,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ȈȒıô","boundary":[0.7802917678308328,0.41365249920992486,0.8215293946751333,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"ɐóĀěɮɳ","boundary":[0.7209827969038577,0.41365249920992486,0.7762402207972774,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ɶńŃ","boundary":[0.6911826350411919,0.41365249920992486,0.7169312498703023,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"óÿ","boundary":[0.5736553985349353,0.41365249920992486,0.5843881383718276,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȝīɺĐ","boundary":[0.5884421756002407,0.41365249920992486,0.6475344995745916,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĠýÿ","boundary":[0.6533316732034281,0.41365249920992486,0.6901865570980928,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĜĮ","boundary":[0.5443258835003838,0.41365249920992486,0.5673601859345494,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"Ȍÿô","boundary":[0.5176110730664674,0.41365249920992486,0.5402718462719707,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"ğȍýĀ","boundary":[0.4724688206852186,0.41365249920992486,0.511813899437631,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"ɇȅɃĬȑ","boundary":[0.4215767083774305,0.41365249920992486,0.46841727365166325,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĨþȟȂ","boundary":[0.3546228392371703,0.41365249920992486,0.4175251613438752,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"ýĬĨĀɃ","boundary":[0.245094108613999,0.41365249920992486,0.2888717342132021,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȍôȈĐ","boundary":[0.29292328124675754,0.41365249920992486,0.3505712922036149,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ȑô","boundary":[0.22465458922160655,0.41365249920992486,0.2410400713855859,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"Ȟǽô","boundary":[0.17321214385025627,0.41365249920992486,0.22060055199319345,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"ĄĥĬ","boundary":[0.13235302662433335,0.41365249920992486,0.16915810662184314,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.874861897943514,0.4415801503715191,0.8823573844653344,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ěĨĂ","boundary":[0.824709373508477,0.4415801503715191,0.874861897943514,0.459219038239639],"dir":"rtl"},{"str":"ȍþȏô","boundary":[0.7856905102824295,0.4415801503715191,0.8195571603477971,0.459219038239639],"dir":"rtl"},{"str":"ɐôİīɻɶȩȐóý","boundary":[0.49684782834256774,0.4415801503715191,0.5961792110232624,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6030745605843657,0.4415801503715191,0.6102961256718338,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍ","boundary":[0.6154483388325136,0.4415801503715191,0.6403502874099898,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȚȪȐóý","boundary":[0.6418444043246384,0.4415801503715191,0.7040245699225965,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȍþɁȑ","boundary":[0.7091742928884185,0.4415801503715191,0.7571603477972152,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.7623100707630371,0.4415801503715191,0.7730428105999294,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7781950237606092,0.4415801503715191,0.7856905102824296,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĨóÿŅ","boundary":[0.46007263068335086,0.4415801503715191,0.49169810537674563,0.459219038239639],"dir":"rtl"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.39610450517753004,0.4415801503715191,0.45093859594513264,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȈĜĦ","boundary":[0.3560422503060864,0.4415801503715191,0.3887136068397351,0.459219038239639],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.349169312498703,0.4415801503715191,0.35604225030608644,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȈİ","boundary":[0.13235302662433335,0.46950897745897124,0.15747909273900682,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"،ĦģĐ","boundary":[0.16220299238415403,0.46950897745897124,0.19985473863329806,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"،ĀěɃ","boundary":[0.20457614808358754,0.46950897745897124,0.23814397476602545,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.24286787441117266,0.46950897745897124,0.2688157048289028,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.2735396044740501,0.46950897745897124,0.30653468633920605,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĮģȅĄī","boundary":[0.3112585859843533,0.46950897745897124,0.3574517005955716,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.3621756002407189,0.46950897745897124,0.3840893149888979,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȑȩȪĜĀɶ","boundary":[0.3848338832513645,0.46950897745897124,0.455928946440059,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.46239598248562946,0.46950897745897124,0.46961754757309754,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.47434144721824484,0.46950897745897124,0.4962551619664239,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȑǼóȡȝ","boundary":[0.49700222042374814,0.46950897745897124,0.5613737574965241,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"،ɒɴ","boundary":[0.5660951669468136,0.46950897745897124,0.5953300545767707,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȑIJħȍþɄ","boundary":[0.5960771130340948,0.46950897745897124,0.6588549253979123,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6635788250430597,0.46950897745897124,0.6816327377617298,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6885978127788499,0.46950897745897124,0.7293623026001784,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȫīł","boundary":[0.7340862022453257,0.46950897745897124,0.7764444167756127,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôğħİ","boundary":[0.78116831642076,0.46950897745897124,0.8367992695428418,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.8415231691879891,0.46950897745897124,0.8529531635850506,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȑIJĨ","boundary":[0.13236547759862216,0.4974366286205655,0.1868011371889851,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.19090248811969543,0.4974366286205655,0.20895640083836567,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄôİɐǴ","boundary":[0.21529892714104884,0.4974366286205655,0.28691693124987033,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.2910182821805807,0.4974366286205655,0.3024482765776423,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþĨǴ","boundary":[0.30654962750835263,0.4974366286205655,0.3455211770321029,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ɇɴôɃ","boundary":[0.34962252796281323,0.4974366286205655,0.3848836871485195,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.39072817447965313,0.4974366286205655,0.3979497395671212,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ôİIJȉȜĄ","boundary":[0.40205109049783155,0.4974366286205655,0.4728473303035964,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.47869181763472995,0.4974366286205655,0.48591338272219803,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ǾĴěȪĨ","boundary":[0.4900147336529084,0.4974366286205655,0.5609354832015606,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5650368341322709,0.4974366286205655,0.5799780032787567,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȝĬȑ","boundary":[0.584079354209467,0.4974366286205655,0.6210587478470191,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6251600987777295,0.4974366286205655,0.6365651912262136,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6406665421569239,0.4974366286205655,0.6475394799643074,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6475394799643074,0.4974366286205655,0.6883039697856359,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.6924053207163462,0.4974366286205655,0.736008632675507,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"،ôİĞȈİĀɃ","boundary":[0.7423511589781903,0.4974366286205655,0.8224856295005085,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ġýôȄȑ","boundary":[0.8265869804312189,0.4974366286205655,0.869318724190168,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8751632115213016,0.4974366286205655,0.8823847766087698,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.1323853991574841,0.5253642797821597,0.18557596131897322,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôȜȉȐó","boundary":[0.18861150885056757,0.5253642797821597,0.2496212828653842,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.2543999667974019,0.5253642797821597,0.27046172362987403,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɄý","boundary":[0.2734972711614684,0.5253642797821597,0.3121948992508664,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.31523044678246076,0.5253642797821597,0.3266355392309449,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.33141422316296254,0.5253642797821597,0.3386357882504306,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"þȐôĄÿ","boundary":[0.341671335782025,0.5253642797821597,0.38589719645562276,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"Āȑ","boundary":[0.3889327439872171,0.5253642797821597,0.4003627383842787,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ĴĐó","boundary":[0.40260391375625154,0.5253642797821597,0.4317142916433212,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôȝÿý","boundary":[0.43474983917491555,0.5253642797821597,0.49321961443482965,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.496255161966424,0.5253642797821597,0.5111963311129097,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"IJģħĐ","boundary":[0.514231878644504,0.5253642797821597,0.5599269542841728,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5647056382161905,0.5253642797821597,0.5719272033036586,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"IJħģĐ","boundary":[0.5749627508352531,0.5253642797821597,0.6206578264749217,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȅɁûȑ","boundary":[0.6236933740065161,0.5253642797821597,0.6762613874535683,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6792653925169645,0.5253654557080176,0.6906704849654486,0.5430043435761376],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.693706032497043,0.5253654557080176,0.7044387723339353,0.5430043435761376],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóĬȜȌôɱĜ","boundary":[0.7074743198655296,0.5253654557080176,0.7832011454896346,0.5430043435761376],"dir":"ltr"},{"str":"IJğȈİĀɃ","boundary":[0.7884778683932019,0.5253654557080176,0.848989603436469,0.5430043435761376],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȑ","boundary":[0.8520251509680634,0.5253654557080176,0.8823557243354294,0.5430043435761376],"dir":"ltr"},{"str":"ĮģȅĄī","boundary":[0.1323538566892861,0.5532931068696119,0.17854697130050443,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.18338541990910803,0.5532931068696119,0.20529913465728708,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȑɐóȢ","boundary":[0.20604619311461136,0.5532931068696119,0.24170578347755728,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.24245284193488156,0.5532931068696119,0.2531855817717738,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.25976716678080075,0.5532931068696119,0.2669887318682688,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.27182718047687243,0.5532931068696119,0.2937408952250515,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȑĀȄȉďĨ","boundary":[0.29448795368237574,0.5532931068696119,0.34660773205503337,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"،ɒɴ","boundary":[0.3514436904687794,0.5532931068696119,0.3806785780987364,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"Ńȑ","boundary":[0.3814256365560607,0.5532931068696119,0.3928556309531223,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ijóī","boundary":[0.39434974786777083,0.5532931068696119,0.4177824814791759,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐĮȌ","boundary":[0.42261843989292186,0.5532931068696119,0.4819074892610349,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.48674593786963855,0.5532931068696119,0.49747867770653076,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ĮģȅĄī","boundary":[0.5023171263151344,0.5532931068696119,0.5485102409263527,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.5533486895349564,0.5532931068696119,0.5797198530785037,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ȢŅȈİ","boundary":[0.5862989478926729,0.5532931068696119,0.6186465790948146,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.6234850277034181,0.5532931068696119,0.6414393326277784,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĬȉûĨ","boundary":[0.6462777812363821,0.5532931068696119,0.707561476685551,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7141405714997201,0.5532931068696119,0.7302023283321922,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĨǹȑ","boundary":[0.7350382867459382,0.5532931068696119,0.7695025835771652,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7760841685861921,0.5532931068696119,0.7833057336736602,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐǹȑ","boundary":[0.7881441822822638,0.5532931068696119,0.8201182842557433,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8266998692647701,0.5532931068696119,0.8339214343522382,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.8387598829608418,0.5532931068696119,0.8823631949200026,0.5709319947377318],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5585233144493558,0.5812207580312061,0.5653962522567392,0.598859645899326],"dir":"ltr"},{"str":"ȂăȐóý","boundary":[0.5653962522567392,0.5812207580312061,0.6214007346074831,0.598859645899326],"dir":"ltr"},{"str":"ĞȈİĀɃ","boundary":[0.6251360268941046,0.5812207580312061,0.680592666376144,0.598859645899326],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6860661146734733,0.5812207580312061,0.6932876797609415,0.598859645899326],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȐóý","boundary":[0.6970229720475629,0.5812207580312061,0.7397547158065121,0.598859645899326],"dir":"ltr"},{"str":"úċĄ","boundary":[0.7434900080931335,0.5812207580312061,0.7871929278466042,0.598859645899326],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7909282201332257,0.5812207580312061,0.8080358588059519,0.598859645899326],"dir":"ltr"},{"str":"ĴȉĐó","boundary":[0.8087804270684184,0.5812207580312061,0.8456353109630831,0.598859645899326],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.8493706032497046,0.5812207580312061,0.8823656851148605,0.598859645899326],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.13236381746871717,0.6091484091928003,0.1747718358961591,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.1781236381746874,0.6091484091928003,0.19617755089335764,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣ","boundary":[0.20351366494428214,0.6091484091928003,0.20978895598580613,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ńŃĨó","boundary":[0.21078503392890519,0.6091484091928003,0.23743011890680474,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.24077943099047525,0.6091484091928003,0.25572060013696096,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.25907240241548923,0.6091484091928003,0.2704774948639733,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬɳ","boundary":[0.27382929714250165,0.6091484091928003,0.30420967440702257,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ĭóĀħİ","boundary":[0.3075589864906932,0.6091484091928003,0.3492448484093883,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȪĜ","boundary":[0.35433729689348215,0.6091484091928003,0.39061943597086496,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"úċĄ","boundary":[0.3962124136213661,0.6091484091928003,0.43991533337483685,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.44501027205378846,0.6091484091928003,0.4610720288862606,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀȅȲȐĦĜ","boundary":[0.4644238311647889,0.6091484091928003,0.5336761501587501,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ġôȄɁȉĄó","boundary":[0.5392691278092513,0.6091484091928003,0.6021714499159562,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.6055207619996267,0.6091484091928003,0.6169258544481108,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6202776567266391,0.6091484091928003,0.6383315694453093,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.6439245470958105,0.6091484091928003,0.6875278590549713,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6931208367054724,0.6091484091928003,0.7194920002490197,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.7228413123326902,0.6091484091928003,0.750233455767914,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7553283944468656,0.6091484091928003,0.7625499595343338,0.6267872970609203],"dir":"ltr"},{"str":"ġīó","boundary":[0.7658814252215236,0.6091501730815873,0.7913561186162817,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.7947079208948101,0.6091501730815873,0.837115939322252,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8422108780012036,0.6091501730815873,0.8529436178380959,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ĂȌ","boundary":[0.1323559318516675,0.6370778242431815,0.16084376102430026,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĭȥȅğȐó","boundary":[0.16395650459648478,0.6370778242431815,0.23051941314407862,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.23363215671626314,0.6370778242431815,0.2515864616406235,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȄČôȜĨ","boundary":[0.254699205212808,0.6370778242431815,0.32594368009296737,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȈȑ","boundary":[0.3290564236651519,0.6370778242431815,0.3608811139471665,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3657369939197743,0.6370778242431815,0.3729585590072424,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀȉăĠ","boundary":[0.37607130257942695,0.6370778242431815,0.4210940256075039,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.4264479445516613,0.6370778242431815,0.44450185727033154,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿȡĠIJħȐ","boundary":[0.4498557762144889,0.6370778242431815,0.5187096640312105,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣńł","boundary":[0.5235655440038184,0.6370778242431815,0.5458278860320821,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȞ","boundary":[0.5479445516611676,0.6370778242431815,0.5828321816182117,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5876880615908195,0.6370778242431815,0.5984208014277118,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɮɳ","boundary":[0.6015335449998963,0.6370778242431815,0.6377658801801241,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"،ȂĄôħȫ","boundary":[0.6408786237523089,0.6370778242431815,0.7166054493764139,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĠþȍý","boundary":[0.7197181929485985,0.6370778242431815,0.7750005187905956,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ĀɳóĀɳ","boundary":[0.7781132623627801,0.6370778242431815,0.8054306999522715,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8102865799248793,0.6370778242431815,0.8263483367573514,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.8294610803295359,0.6370778242431815,0.8474153852538963,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.8505281288260808,0.6370778242431815,0.8823528191080954,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.518617526821474,0.6650054754047758,0.5254904646288574,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.5254904646288573,0.6650054754047758,0.5662549544501858,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȅȪȜȌ","boundary":[0.5699902467368073,0.6650054754047758,0.6340131565294985,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"IJğȈİĀɃ","boundary":[0.63774844881612,0.6650054754047758,0.6982601838593873,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĨó","boundary":[0.7019954761460087,0.6650054754047758,0.7214189960364401,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.7251542883230616,0.6650054754047758,0.7515254518666088,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīóþȑ","boundary":[0.7552607441532303,0.6650054754047758,0.7948050384942624,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.7985403307808839,0.6650054754047758,0.8099703251779454,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĐôȮĨ","boundary":[0.8137056174645668,0.6650054754047758,0.8823602896926688,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"āôăüó","boundary":[0.13235095146195208,0.6929331265663701,0.19522837162007944,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.2001788789972817,0.6929331265663701,0.21823279171595195,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóīý","boundary":[0.2254269646599848,0.6929331265663701,0.26437361223515754,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȪȍ","boundary":[0.2693241196123598,0.6929331265663701,0.29878312477951413,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.30077528066571224,0.6929331265663701,0.30705057170723626,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ĥýĬȝī","boundary":[0.31200356927929623,0.6929331265663701,0.3614339372055865,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.368127580983212,0.6929331265663701,0.3841893378156842,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3908854717881675,0.6929331265663701,0.3981070368756356,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ȂɃĀĠ","boundary":[0.4030600344476956,0.6929331265663701,0.4465139347153916,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȝ","boundary":[0.4537056174645667,0.6929331265663701,0.4882695220901037,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȈİȠ","boundary":[0.493220029467306,0.6929331265663701,0.53353628421424,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5402299279918655,0.6929331265663701,0.5562916848243378,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢ","boundary":[0.5612446823963977,0.6929331265663701,0.6030301521094028,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.6079806594866051,0.6929331265663701,0.651583971445766,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.658775654194941,0.6929331265663701,0.6851468177384883,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6900973251156906,0.6929331265663701,0.7072049637884166,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.70894810018884,0.6929331265663701,0.715223391230364,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ńǴýĀĠ","boundary":[0.7162194691734631,0.6929331265663701,0.7522276868164937,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.761162505966092,0.6929331265663701,0.7683840710535601,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ȾȅĤǹȑ","boundary":[0.7733370686256201,0.6929331265663701,0.8217464566602338,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ĀěɃ","boundary":[0.8266969640374361,0.6929331265663701,0.852943617838096,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"،ȂɃĀĠ","boundary":[0.1323559318516675,0.7208607777279643,0.18313100500114146,0.7384996655960842],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿŅĈ","boundary":[0.1912764323808339,0.7208607777279643,0.24446699454232304,0.7384996655960842],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.25037041648508995,0.72086312957968,0.2683247214094503,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.27597460001245094,0.72086312957968,0.2867073398493432,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.2926140820519206,0.72086312957968,0.3106679947705908,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤôȄɁȉĄó","boundary":[0.31881591234514106,0.72086312957968,0.38891489759073655,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.39656228599887944,0.72086312957968,0.4037838510863475,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.4096905932889249,0.72086312957968,0.4532939052480857,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.4614393326277782,0.72086312957968,0.4878104961713255,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȪȉȐó","boundary":[0.4954578845794684,0.72086312957968,0.5398580588931083,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.545762310900828,0.72086312957968,0.5571674033493121,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȥħİ","boundary":[0.5630741455518895,0.72086312957968,0.6205229409201272,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6264271929278467,0.72086312957968,0.6333001307352302,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6333001307352302,0.72086312957968,0.6740646205565587,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀȅɲĜ","boundary":[0.6799688725642783,0.72086312957968,0.7271082612214408,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþĐ","boundary":[0.7352536886011333,0.72086312957968,0.7672277905746128,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôȅȐýÿŅĨ","boundary":[0.7748751789827556,0.72086312957968,0.8322741704538381,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"ĥýĬħȐ","boundary":[0.8381784224615578,0.72086312957968,0.8823544792380006,0.7385020174478],"dir":"ltr"},{"str":"،ȩȍ","boundary":[0.1323526115918573,0.7487907807412744,0.16816161364626805,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȟ","boundary":[0.16965573056091662,0.7487907807412744,0.19169395505198306,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȐó","boundary":[0.19508062005851984,0.7487907807412744,0.2341268754280025,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.23925916702982034,0.7487907807412744,0.24648073211728844,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.2498698873186829,0.7487907807412744,0.28413496856129017,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"īý","boundary":[0.28926726016310794,0.7487907807412744,0.3062752910415242,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ıȢńłĮȐôȄȫ","boundary":[0.3096644462429187,0.7487907807412744,0.3929365622859991,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôħüȢ","boundary":[0.39632571748739365,0.7487907807412744,0.4566382369420409,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.46002739214343547,0.7487907807412744,0.4780813048621057,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬħȐ","boundary":[0.48371163543547313,0.7487907807412744,0.5175035796551083,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĄĀȟ","boundary":[0.5208927348565029,0.7487907807412744,0.5762746684928098,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"óĀĨ","boundary":[0.5796638236942044,0.7487907807412744,0.5990873435846359,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6042196351864537,0.7487907807412744,0.6114412002739218,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ýóý","boundary":[0.6148303554753163,0.7487907807412744,0.6388607358525807,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄ","boundary":[0.6439930274543987,0.7487907807412744,0.6678241922430433,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"þɮɴǹȑ","boundary":[0.671213347444438,0.7487907807412744,0.7099607794309908,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.7133499346323854,0.7487907807412744,0.7453240366058649,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.7487131918072594,0.7487907807412744,0.7594459316441516,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.7628350868455461,0.7487907807412744,0.7807893917699065,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĬɳ","boundary":[0.7841785469713011,0.7487907807412744,0.819838137334247,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôȅȐýÿŅĨ","boundary":[0.8249704289360648,0.7487907807412744,0.8823694204071474,0.7664296686093942],"dir":"ltr"},{"str":"IJċȍóĀȫ","boundary":[0.13236755276100404,0.7767184319028684,0.19091203386665057,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.1958351491004176,0.7767184319028684,0.21189690593288973,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"Įȉȫÿ","boundary":[0.21507688476623343,0.7767184319028684,0.2531021602440396,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.2562821390773833,0.7767184319028684,0.2826533026209305,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.28583328145427433,0.7767184319028684,0.2972383739027584,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.3004183527361021,0.7767184319028684,0.34588931083857366,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ȀɱĜ","boundary":[0.34906928967191736,0.7767184319028684,0.38716927099545595,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ȨÿôğȐ","boundary":[0.39259042520077253,0.7767184319028684,0.44625412438523376,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȉăȌ","boundary":[0.44943410321857746,0.7767184319028684,0.4831264396439027,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈțħİ","boundary":[0.4863064184772465,0.7767184319028684,0.5525954055904881,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5557753844238318,0.7767184319028684,0.5738292971425021,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿ","boundary":[0.5792504513478187,0.7767184319028684,0.5959098549461502,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȌ","boundary":[0.5969059328892492,0.7767184319028684,0.6155325904252015,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6187125692585452,0.7767184319028684,0.6450837328020926,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.6482637116354363,0.7767184319028684,0.6596937060324978,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6628736848658416,0.7767184319028684,0.669746622673225,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.669746622673225,0.7767184319028684,0.7105111124945537,0.7943573197709883],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȍýĀĠ","boundary":[0.7136680570254623,0.7767196078287263,0.763696071717612,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ĎɄóī","boundary":[0.7691172259229286,0.7767196078287263,0.7997715246218018,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȍôɃ","boundary":[0.8029515034551455,0.7767196078287263,0.841723837390276,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"þȅɀĨ","boundary":[0.8449038162236197,0.7767196078287263,0.8823563468841439,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"șĄôȏ","boundary":[0.13235696943285832,0.8046472589903205,0.17444126252879308,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȉɃôȍ","boundary":[0.1812419846853018,0.8046472589903205,0.22185706281516548,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.22865778497167422,0.8046472589903205,0.2616528668368302,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóīł","boundary":[0.26845358899333893,0.8046472589903205,0.29990475004669137,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.30845109879848115,0.8046472589903205,0.3156726638859492,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôĄ","boundary":[0.3224758762373158,0.8046472589903205,0.3609493867895165,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"،ĎĨôȝ","boundary":[0.3677501089460253,0.8046472589903205,0.41698126128369567,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"IJďȝĀĨ","boundary":[0.4237844736350623,0.8046472589903205,0.4792162111685242,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ġôȄȐý","boundary":[0.48601693332503304,0.8046472589903205,0.5287486770839822,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5355493992404909,0.8046472589903205,0.5504905683869766,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉĄĬɮɶ","boundary":[0.5572937807383431,0.8046472589903205,0.6112812052543116,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĦģĐ","boundary":[0.6180819274108204,0.8046472589903205,0.6484125007781862,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6552132229346951,0.8046472589903205,0.6815843864782425,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀȅĠ","boundary":[0.6883851086347512,0.8046472589903205,0.7277799912843185,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"óĀɃ","boundary":[0.7297721471705166,0.8046472589903205,0.7473280209176374,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7541287430741461,0.8046472589903205,0.7690699122206318,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóþȈħɄĴĐ","boundary":[0.7758731245719983,0.8046472589903205,0.8575017120089653,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.864302434165474,0.8046472589903205,0.8823563468841442,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȌôȈĨ","boundary":[0.13235696943285868,0.8325749101519148,0.17234949884828543,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"þȈĜþȐó","boundary":[0.1785251820954995,0.8325749101519148,0.22880221627342393,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȞ","boundary":[0.23497789952063802,0.8325749101519148,0.25958102471518446,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.2674998443628219,0.8325749101519148,0.27472140945029,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.2808970926975041,0.8325749101519148,0.32166158251883264,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİóĀɃ","boundary":[0.32783726576604677,0.8325749101519148,0.3681784224615582,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȉăİ","boundary":[0.37435410570877226,0.8325749101519148,0.4277936873560362,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤóɒɮɳ","boundary":[0.4339693706032503,0.8325749101519148,0.5130330573367372,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôȚȑ","boundary":[0.5192087405839513,0.8325749101519148,0.5742918508373286,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȯĀĐ","boundary":[0.5804675340845427,0.8325749101519148,0.6263120214156763,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀȅȚȐȢ","boundary":[0.6324877046628904,0.8325749101519148,0.6822168959721103,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȈȅĨȢ","boundary":[0.6883925792193245,0.8325749101519148,0.728634128120526,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7365529477681634,0.8325749101519148,0.7526147046006355,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȟ","boundary":[0.7587903878478496,0.8325749101519148,0.7906150781298642,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȩĄĀɶ","boundary":[0.7967907613770783,0.8325749101519148,0.8823538566892866,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.7067976094129372,0.8605025613135092,0.7274164228350875,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"IJĠȦɴ","boundary":[0.7311517151217088,0.8605025613135092,0.7683801282450358,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7698717549648266,0.8605025613135092,0.7770933200522947,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.7808286123389162,0.8605025613135092,0.8071997758824635,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.8109350681690849,0.8605025613135092,0.822340160617569,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"IJȫȢŅĨǴ","boundary":[0.8260754529041905,0.8605025613135092,0.8823538566892867,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.13235198904314335,0.8884302124751035,0.1484137458756155,0.9060691003432234],"dir":"ltr"},{"str":"þȍýĀȑņɳ","boundary":[0.15208180290107776,0.8884302124751035,0.21254373404718993,0.9060691003432234],"dir":"ltr"},{"str":"،ɆĴȟ","boundary":[0.21621179107265218,0.8884302124751035,0.2679580402166477,0.9060691003432234],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.27336923364253324,0.8884302124751035,0.2805907987300013,0.9060691003432234],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.2860019921558869,0.8884302124751035,0.29227728319741086,0.9060691003432234],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.2932733611405099,0.8884302124751035,0.30049492622797797,0.9060691003432234],"dir":"ltr"},{"str":"łôȌ","boundary":[0.3009929651995275,0.8884302124751035,0.3186733486895356,0.9060691003432234],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĮȪȍþȐó","boundary":[0.3223414057149979,0.8884302124751035,0.40820332441013585,0.9060691003432234],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȄüôĈ","boundary":[0.4118713814355981,0.8884302124751035,0.4787829172632766,0.9060691003432234],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȲȐ","boundary":[0.4824509742887389,0.8884302124751035,0.5069046877918205,0.9060691003432234],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5105681794600427,0.888432564326819,0.528622092178713,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȐóýIJĨ","boundary":[0.5345313245761482,0.888432564326819,0.5897140426238353,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.5933820996492977,0.888432564326819,0.6104897383220237,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.6122328747224471,0.888432564326819,0.618508165763971,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ńŃȯ","boundary":[0.6195042437070701,0.888432564326819,0.6513538359376623,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6550218929631244,0.888432564326819,0.6657546328000167,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɱěȐ","boundary":[0.6694226898254788,0.888432564326819,0.7052565938284671,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.7089246508539293,0.888432564326819,0.7352958143974765,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.7389638714229388,0.888432564326819,0.756071510095665,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.7578146464960883,0.888432564326819,0.7640899375376123,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"ńǴýôȍ","boundary":[0.7650860154807114,0.888432564326819,0.7979565876029799,0.906071452194939],"dir":"ltr"},{"str":"óýþȚĨ","boundary":[0.8016246446284422,0.888432564326819,0.8529475606466206,0.906071452194939],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.29224,0.88238,0.90607],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/1828e6a4f97771c78a3602ac15b64431.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/45147907b2d153f3f109a5016cb92581.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11765,0.06717,0.13234,0.76421]},"elements":[{"words":[{"str":"ôȵþȷĂěĨ","boundary":[0.461852289941688,0.06716653315008501,0.5234431094233124,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.8510655958828779,0.06716653315008501,0.8676461433107141,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"Įȓóÿó","boundary":[0.11764718089190479,0.10644216282163423,0.14802755815642574,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.1530029674822055,0.10644216282163423,0.16906472431467762,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐóþȈħȑīôȜĄ","boundary":[0.17229699724003403,0.10644216282163423,0.27230322272717844,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.27553300545767706,0.10644216282163423,0.2935869181763473,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóȥɴ","boundary":[0.2990603664736766,0.10644216282163423,0.3376334848201872,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ɺĐ","boundary":[0.3383805432775115,0.10644216282163423,0.3560858287160971,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Įħİ","boundary":[0.35931561144659574,0.10644216282163423,0.39183755628877964,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.39681296561455937,0.10644216282163423,0.4075457054514516,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Āğȍý","boundary":[0.410777978376808,0.10644216282163423,0.44514266741372516,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȄěȍ","boundary":[0.4501180767395049,0.10644216282163423,0.4886911950860155,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4919234680113719,0.10644216282163423,0.49879640581875534,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȫóý","boundary":[0.4987964058187553,0.10644216282163423,0.5493473614310319,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"þİóĬȟ","boundary":[0.5525796343563885,0.10644216282163423,0.6025080412542282,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȅăȌ","boundary":[0.6074834505800079,0.10644216282163423,0.6474261760982796,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɁȐ","boundary":[0.6506584490236361,0.10644216282163423,0.687837058249808,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.6910693311751646,0.10644216282163423,0.7346726431343253,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.7401460914316547,0.10644216282163423,0.766517254975202,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȈȺ","boundary":[0.7697495279005583,0.10644216282163423,0.8122820560708877,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8172574653966674,0.10644216282163423,0.8244790304841355,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħĜ","boundary":[0.8277113034094918,0.10644216282163423,0.8676540289277637,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3797103073315488,0.13436981398322848,0.3865832451389323,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿóȥğĄôȇĄ","boundary":[0.3865832451389322,0.13436981398322848,0.46955653779908285,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"،þȐóĭýĬħȐ","boundary":[0.4732918300857043,0.13436981398322848,0.5445612069144411,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"IJİóĀħİ","boundary":[0.5482964992010626,0.13436981398322848,0.6082852933242028,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6120205856108242,0.13436981398322848,0.6227533254477164,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.626488617734338,0.13436981398322848,0.6700919296934987,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6778065533628009,0.13436981398322848,0.685028118450269,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȈăȍ","boundary":[0.6887634107368905,0.13436981398322848,0.7367245636971097,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȐ","boundary":[0.7382186806117581,0.13436981398322848,0.7505949490547639,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"،ȩȍ","boundary":[0.7543277511465276,0.13436981398322848,0.7901367532009382,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȟ","boundary":[0.7916308701155869,0.13436981398322848,0.8136690946066534,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóĀȲȐ","boundary":[0.8174043868932748,0.13436981398322848,0.8676565191226218,0.15200870185134838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.06717,0.86766,0.15201],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"IJɩȸī","boundary":[0.11765465147647837,0.19022688019520384,0.1538122808109738,0.20786576806332374],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.15505488804498987,0.19022688019520384,0.16563821619041724,0.20786576806332374],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħɅ","boundary":[0.16939841042561612,0.19022688019520384,0.21380356512897167,0.20786576806332374],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀįĨ","boundary":[0.22131897320965396,0.19022688019520384,0.26769138185063013,0.20786576806332374],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.11765465147647834,0.21815453135679808,0.16559090248812003,0.23579341922491798],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôȱăĨɊ","boundary":[0.1693510967233189,0.21815453135679808,0.22224781589159387,0.23579341922491798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11765,0.19023,0.26769,0.23579],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/3af736c92ef681b30d88a866e37a4a1c.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/bc48c43e669d64ec0c27623fa1a4ab5e.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.13235,0.29224,0.11763,0.09393]},"elements":[{"words":[{"str":"ĥÿôįɆ","boundary":[0.37301458839154167,0.29223815438436607,0.45298719624810646,0.31869648618654595],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.4585901346780386,0.29223815438436607,0.520894810018884,0.31869648618654595],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȱɨğɒʖʞ","boundary":[0.5279881300711782,0.29223815438436607,0.6416904272759345,0.31869648618654595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37301,0.29224,0.64169,0.3187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(WCO)","boundary":[0.6401352993262533,0.41365249920992486,0.7018107866940589,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.7082852933242028,0.41365249920992486,0.7552254663927455,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôįȝ","boundary":[0.763941148394862,0.41365249920992486,0.8182024943451828,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.8246770009753266,0.41365249920992486,0.8823499138807614,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ȌĮ","boundary":[0.6160733777418084,0.41365249920992486,0.6335047417460417,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.19886613127477223,0.41365249920992486,0.24682728423499137,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨóþɄó","boundary":[0.2533017908651352,0.41365249920992486,0.3201386208470812,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.3283562638776484,0.41365249920992486,0.33908900371454065,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"IJûȯóī","boundary":[0.34556351034468447,0.41365249920992486,0.40956151818879827,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ęÿý","boundary":[0.4160360248189421,0.41365249920992486,0.45037581190728176,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĬħȐ","boundary":[0.4568503185374256,0.41365249920992486,0.5066293137438005,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİóĀɃ","boundary":[0.5131038203739443,0.41365249920992486,0.5559351719272033,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȲȈĨ","boundary":[0.5641528149577705,0.41365249920992486,0.6095988711116644,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"Ȍô","boundary":[0.1784963373383967,0.41365249920992486,0.19239162464462842,0.43129138707804476],"dir":"rtl"},{"str":"ȩɁȐ","boundary":[0.13235302662433335,0.41365249920992486,0.17202183070825294,0.43129138707804476],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3531013301790867,0.4415801503715191,0.36032289526655475,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐĬȐôɄ","boundary":[0.3635676191661999,0.4415801503715191,0.4193977878769015,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.42264251177654666,0.4415801503715191,0.4336989769449461,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"IJħȅȲȈȑ","boundary":[0.4336989769449461,0.4415801503715191,0.49690012243458065,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨóȥĤó","boundary":[0.5001448463342258,0.4415801503715191,0.5596854053829714,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5646732656830399,0.4415801503715191,0.5718948307705081,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴýôȅȈȌ","boundary":[0.5751395546701532,0.4415801503715191,0.6362240345307022,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİǼĬȞÿôȞ","boundary":[0.6394687584303473,0.4415801503715191,0.7471447840793544,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȅȄɄ","boundary":[0.7503895079789995,0.4415801503715191,0.7895602730913696,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.794548133391438,0.4415801503715191,0.8052808732283303,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.8085255971279754,0.4415801503715191,0.8823598746601923,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ȌĮ","boundary":[0.33068210587478486,0.4415801503715191,0.3481134698790182,0.459219038239639],"dir":"rtl"},{"str":"ɐýóý","boundary":[0.13235053642947578,0.4415801503715191,0.1698777729357324,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄ","boundary":[0.17486563323580087,0.4415801503715191,0.2011869928821932,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȅȉȟó","boundary":[0.20617485318226167,0.4415801503715191,0.25595384838863655,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.26094170868870503,0.4415801503715191,0.2770034655211772,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȲȈĨ","boundary":[0.28199132582124564,0.4415801503715191,0.3274373819751397,0.459219038239639],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬħȐ","boundary":[0.132358007014049,0.46950780153311333,0.17685778912199898,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"Įȍóÿó","boundary":[0.18143974766025459,0.46950780153311333,0.21406130029674839,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.21864325883500402,0.46950780153311333,0.26558343190354666,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.27240656581377515,0.46950780153311333,0.33891967046421406,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ąĬćȟ","boundary":[0.3457428043744425,0.46950780153311333,0.4163398285915875,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.4226649235302664,0.46950780153311333,0.4387266803627386,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.44331112909585196,0.46950780153311333,0.4540438689327442,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"IJɁȅɁûȑ","boundary":[0.4586258274709999,0.46950780153311333,0.5228728548008884,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"IJȫÿóȥĠ","boundary":[0.5274548133391441,0.46950780153311333,0.5848538048102268,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"،ýĬȟ","boundary":[0.5916769387204552,0.46950780153311333,0.6333129967419955,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȮĐó","boundary":[0.637894955280251,0.46950780153311333,0.6984813961692506,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.7030633547075062,0.46950780153311333,0.7385486314304098,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȉȪɮɳ","boundary":[0.7431305899686653,0.46950780153311333,0.7870576272593334,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİýĬħȈİÿ","boundary":[0.7916395857975891,0.46950780153311333,0.8823573844653348,0.48714668940123323],"dir":"ltr"},{"str":"ôȮĐó","boundary":[0.44873394343107353,0.49743721658349443,0.49221274564734696,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨóþɄó","boundary":[0.49533295980410474,0.49743721658349443,0.5621697897860508,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤôħȝó","boundary":[0.5652924941376664,0.49743721658349443,0.625928738923821,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄÿŃɳ","boundary":[0.6290489530805787,0.49743721658349443,0.6788777521841086,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȈĜ","boundary":[0.6837435929361474,0.49743721658349443,0.7147714208636827,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7218784369876944,0.49743721658349443,0.7379401938201665,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":"ĮďĤôċĨ","boundary":[0.7410628981717821,0.49743721658349443,0.7971171844196809,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.8002398887712965,0.49743721658349443,0.8291012471725914,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8322239515242069,0.49743721658349443,0.8390968893315903,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.8390968893315903,0.49743721658349443,0.8823515740106664,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":"ĜĮ","boundary":[0.4228259561310673,0.49743721658349443,0.44337006370748516,0.5150761044516143],"dir":"rtl"},{"str":"IJȈȉȄĨ","boundary":[0.36987694287077966,0.49743721658349443,0.41970574197430954,0.5150761044516143],"dir":"ltr"},{"str":"ɳĀ","boundary":[0.35283487932930796,0.49743545269470757,0.36675506858411716,0.5150743405628275],"dir":"rtl"},{"str":"ĊĄĬȑ","boundary":[0.13235551681919155,0.49743545269470757,0.1790466704019594,0.5150743405628275],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.1821693747535749,0.49743545269470757,0.20022328747224513,0.5150743405628275],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬɳ","boundary":[0.20558716719583348,0.49743545269470757,0.23596754446035442,0.5150743405628275],"dir":"ltr"},{"str":"IJɁȅɁûȑ","boundary":[0.23909024881196994,0.49743545269470757,0.3033372761418585,0.5150743405628275],"dir":"ltr"},{"str":"ȗȍôȉȐ","boundary":[0.3064574902986163,0.49743545269470757,0.3497121749776924,0.5150743405628275],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.63914171283903,0.5253648677450887,0.6860818859075726,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôįȝ","boundary":[0.6932013530058732,0.5253648677450887,0.7474626989561938,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.7523409906825214,0.5253648677450887,0.8100139035879561,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐôȟĀɮɳý","boundary":[0.8148921953142838,0.5253648677450887,0.8823515740106668,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"ȌĮ","boundary":[0.616832057108469,0.5253648677450887,0.6342634211127023,0.5430037556132086],"dir":"rtl"},{"str":"óÿ","boundary":[0.13234970636452315,0.5253648677450887,0.1430824462014154,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĨȢôĄ","boundary":[0.14796073792774295,0.5253648677450887,0.21270580422918106,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȲüĴĨ","boundary":[0.2175816057606509,0.5253648677450887,0.29741725290003956,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3040361908319327,0.5253648677450887,0.31125775591940075,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"ôİı","boundary":[0.3161360476457284,0.5253648677450887,0.35060034447695543,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóȡĠȂĄôȅĄ","boundary":[0.35234348087737877,0.5253648677450887,0.45068127580983225,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"،ȂĄó","boundary":[0.4555570773413021,0.5253648677450887,0.5061329349021562,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȅĄÿ","boundary":[0.5110087364336261,0.5253648677450887,0.5622818485546496,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.5671576500861194,0.5253648677450887,0.6119562555769992,0.5430037556132086],"dir":"ltr"},{"str":"þİýIJĨ","boundary":[0.7868874639440544,0.553292518906683,0.8467019444271522,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"Įȍóÿó","boundary":[0.8497399821536042,0.553292518906683,0.8823615347900982,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"ĜĮ","boundary":[0.7610641432692116,0.553292518906683,0.7816082508456295,0.5709314067748028],"dir":"rtl"},{"str":"ȌĮ","boundary":[0.7405947415385261,0.553292518906683,0.7580261055427594,0.5709314067748028],"dir":"rtl"},{"str":"ĮȉɃĀĠ","boundary":[0.2546157836850738,0.553292518906683,0.29600282222083923,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄ","boundary":[0.3030226815248297,0.553292518906683,0.329344041171222,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.3323820788976741,0.553292518906683,0.38472597480752907,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɐôĨȢôĄ","boundary":[0.39000518790595406,0.553292518906683,0.482142397642616,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôɀȉĄó","boundary":[0.4851804353690681,0.553292518906683,0.547036875635519,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.5500724231671134,0.553292518906683,0.5845367199983404,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"IJďȝĀĨ","boundary":[0.5875747577247925,0.553292518906683,0.6454966901160021,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"ĮċɁȐ","boundary":[0.6485347278424543,0.553292518906683,0.6876805910062468,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.6907186287326991,0.553292518906683,0.7375591940069317,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.24550167050571753,0.553292518906683,0.2515777459586217,0.5709314067748028],"dir":"rtl"},{"str":"ĦȅȲȈȑ","boundary":[0.1323521965593812,0.553292518906683,0.180188839776713,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.18496752370873065,0.553292518906683,0.19218908879619875,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȚȍó","boundary":[0.19522712652265084,0.553292518906683,0.2394280852476711,0.5709314067748028],"dir":"ltr"},{"str":"ȍĚ","boundary":[0.8512062918923406,0.581221933957064,0.8823586295627633,0.598860821825184],"dir":"rtl"},{"str":"ɸ","boundary":[0.8338994376309946,0.581221933957064,0.8401747286725186,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.840921787129843,0.581221933957064,0.847197078171367,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ȍĦ","boundary":[0.8125833696486751,0.581221933957064,0.8319072817447966,0.598860821825184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3610267903463454,0.5812201700682772,0.36789972815372884,0.598859057936397],"dir":"ltr"},{"str":"þȐÿóý","boundary":[0.36789972815372884,0.5812201700682772,0.40839029654070513,0.598859057936397],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȟ","boundary":[0.41239702006682105,0.5812201700682772,0.4467119052065832,0.598859057936397],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.45246425532798024,0.5812201700682772,0.47325738239017284,0.598859057936397],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȉĄý","boundary":[0.48125090788354263,0.5812201700682772,0.5289879433065645,0.598859057936397],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5347402934279616,0.5812201700682772,0.5508020502604337,0.598859057936397],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.5548112639814073,0.5812201700682772,0.5655440038182997,0.598859057936397],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.5695532175392732,0.5812201700682772,0.6360663221897123,0.598859057936397],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.6423038452758928,0.581221933957064,0.6777891219987964,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐĬȐôɄ","boundary":[0.6817983357197701,0.581221933957064,0.7303073315486937,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7343165452696674,0.581221933957064,0.7453730104380668,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"IJħȅȲȈȑ","boundary":[0.7453730104380668,0.581221933957064,0.8085741559277013,0.598860821825184],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.1323528191080952,0.6091501730815873,0.1437579115565793,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"þȫ","boundary":[0.1515497312664716,0.6091501730815873,0.17809520845006122,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"Ďȍ","boundary":[0.1858870281599535,0.6091501730815873,0.20319388242129946,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ɷŅȑ","boundary":[0.20518603830749754,0.6091501730815873,0.2238375977920272,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.23162692730706178,0.6091501730815873,0.2760769055178568,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôįȝ","boundary":[0.28610990059972197,0.6091501730815873,0.337881051692295,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.3456703812073295,0.6091501730815873,0.4008530992550168,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȮĐó","boundary":[0.40864491896490907,0.6091501730815873,0.46674116499616103,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɮɳ","boundary":[0.4745304945111956,0.6091501730815873,0.5020720496378842,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5116045155533421,0.6091501730815873,0.5276662723858142,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĮĨôȈȪĄĀɶ","boundary":[0.5354580920957065,0.6091501730815873,0.6317788291933845,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۱۵","boundary":[0.639568158708419,0.6091501730815873,0.6773942185976053,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ġôĄ","boundary":[0.6851835481126399,0.6091501730815873,0.7194486293552471,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.7289835854655626,0.6091501730815873,0.7450453422980349,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"،ɒɴó","boundary":[0.7528371620079272,0.6091501730815873,0.7865294984332524,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.796064454543568,0.6091501730815873,0.8067971943804604,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɮɶ","boundary":[0.8145890140903527,0.6091501730815873,0.852938014899666,0.6267890609497071],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȪĜ","boundary":[0.13234783871837977,0.6370778242431815,0.16862997779576255,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐ","boundary":[0.17578928801178695,0.6370778242431815,0.1907304571582727,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.19739421859760528,0.6370778242431815,0.20461578368507338,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȐ","boundary":[0.20953640872398266,0.6370778242431815,0.23169914295793648,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23661976799684575,0.6370778242431815,0.2434927058042292,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ýýĀĠ","boundary":[0.2434927058042292,0.6370778242431815,0.2776083753553716,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĈôü","boundary":[0.284767685571396,0.6370778242431815,0.33855589449874457,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȈȅħČó","boundary":[0.34347651953765385,0.6370778242431815,0.4075492332275001,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.4124673680715516,0.6370778242431815,0.46232106912365895,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.4694828695345411,0.6370778242431815,0.5335057793272323,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ąĬćȟ","boundary":[0.5406650895432569,0.6370778242431815,0.6087719189026541,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.615433190147129,0.6370778242431815,0.6314949469796012,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6364155720185105,0.6370778242431815,0.6808655502293055,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿóÿóýó","boundary":[0.6880273506401876,0.6370778242431815,0.7388024237896615,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨóþɄó","boundary":[0.7437205586337131,0.6370778242431815,0.8080671937579116,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8129853286019632,0.6370778242431815,0.8279264977484488,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȄăȐ","boundary":[0.8328471227873582,0.6370778242431815,0.8823521965593808,0.6547167121113014],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĐĬȯĬĨ","boundary":[0.13235281910809527,0.6650054754047758,0.21286081885907576,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ıýóþďȑ","boundary":[0.21622258191703506,0.6650054754047758,0.2752900039428086,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.27865425719562564,0.6650054754047758,0.29005934964410973,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ĉôȄȑÿó","boundary":[0.2934236028969268,0.6650054754047758,0.3406376973998217,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.34574508705306195,0.6650054754047758,0.36180684388553414,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.3651710971383511,0.6650054754047758,0.38322500985702135,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"þȐýóý","boundary":[0.3888304384818113,0.6650054754047758,0.4303419867604641,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"șĄôȏ","boundary":[0.4337062400132811,0.6650054754047758,0.4757905331092159,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȈȪĄĀɶ","boundary":[0.47915478636203296,0.6650054754047758,0.5539104359916165,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.5572746892444335,0.6650054754047758,0.5836458527879808,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5870101060407978,0.6650054754047758,0.6019512751872835,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6053155284401006,0.6650054754047758,0.6129604266533859,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.6129604266533858,0.6650054754047758,0.6574104048641808,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôįȝ","boundary":[0.6630158334889706,0.6650054754047758,0.7147869845815435,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.7181512378343607,0.6650054754047758,0.7733339558820479,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȮĐó","boundary":[0.7766982091348651,0.6650054754047758,0.8347944551661169,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"٪۵۵","boundary":[0.838158708418934,0.6650054754047758,0.8746649650335141,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8746649650335141,0.6650054754047758,0.8823596671439543,0.6826443632728957],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬɳ","boundary":[0.13236028969266875,0.6929331265663701,0.16274066695718972,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.1675143704994919,0.6929331265663701,0.18462200917221802,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôěħİ","boundary":[0.18636514557264136,0.6929331265663701,0.2347745336072551,0.7105720144344899],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİÿôĜ","boundary":[0.2395415966299363,0.6929348904551568,0.29479902052335594,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3035570358380543,0.6929348904551568,0.3107786009255224,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôĄ","boundary":[0.3172954408682479,0.6929348904551568,0.3440401336404573,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3505569735831828,0.6929348904551568,0.35777853867065085,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ôİȂȍýīþûĨ","boundary":[0.36255224221295307,0.6929348904551568,0.4612386644254913,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"،Ⱦȍôȳī","boundary":[0.46601236796779344,0.6929348904551568,0.5281427296685965,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"،ĦȍóĀȝ","boundary":[0.5329164332108988,0.6929348904551568,0.5826207225715412,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5826182323766835,0.6929348904551568,0.5936746975450828,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôįȅȄȈȑ","boundary":[0.5936746975450828,0.6929348904551568,0.6597893710182822,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"،ȢŅȚĨ","boundary":[0.6645630745605843,0.6929348904551568,0.7101336404573657,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.7166504804000912,0.6929348904551568,0.7229257714416152,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ńþĈ","boundary":[0.7239218493847143,0.6929348904551568,0.7618226151196331,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨóȥĤó","boundary":[0.7665963186619352,0.6929348904551568,0.8236466828529332,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȅȄɄ","boundary":[0.8284203863952353,0.6929348904551568,0.8651009566498576,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8716177965925832,0.6929348904551568,0.8823505364294755,0.7105737783232767],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8347131088007635,0.7208625416167511,0.841586046608147,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.841586046608147,0.7208625416167511,0.8823505364294755,0.7385014294848711],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.13235115897818994,0.7487901927783452,0.14308389881508216,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ıýóþďȑ","boundary":[0.14741434767270525,0.7487901927783452,0.20648176969847878,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȫÿŅȪĜ","boundary":[0.21080972836124415,0.7487901927783452,0.2810581252983045,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.2876297495279005,0.7487901927783452,0.3056836622465707,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"þȐýĀĜ","boundary":[0.3122527962813089,0.7487901927783452,0.35406316794289144,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôɮɳ","boundary":[0.3606323019776297,0.7487901927783452,0.393278756562701,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"،þȐóĭýĬħȐ","boundary":[0.39760671522546637,0.7487901927783452,0.46887609205420316,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"Įȍóÿó","boundary":[0.4732040507169685,0.7487901927783452,0.5033354084957148,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ȨÿóȥĠ","boundary":[0.5076633671584801,0.7487901927783452,0.5557739318101641,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.5623430658449025,0.7487901927783452,0.5943171678183818,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.5986451264811472,0.7487901927783452,0.6250162900246946,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6310873850878832,0.7487901927783452,0.6471491419203553,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.6514795907779785,0.7487901927783452,0.6695335034966486,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑóÿóýó","boundary":[0.6761051277262446,0.7487901927783452,0.7263572599555916,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7324283550187802,0.7487901927783452,0.7431610948556726,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.7474915437132956,0.7487901927783452,0.7794656456867751,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ȗȈȏ","boundary":[0.7837936043495405,0.7487901927783452,0.8131530017223849,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8192240967855736,0.7487901927783452,0.8264456618730417,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȐ","boundary":[0.8307761107306648,0.7487901927783452,0.8529388449646186,0.7664290806464651],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.13235115897819016,0.7767178439399396,0.17680113718898516,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.18235925211147785,0.7767178439399396,0.19376434455996192,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.1970837743053395,0.7767178439399396,0.242554732407811,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ȃĤôȒ","boundary":[0.24587167195833085,0.7767178439399396,0.284942829276391,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ąôȜȫó","boundary":[0.28825976882691084,0.7767178439399396,0.3564662059806181,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.35978314553113794,0.7767178439399396,0.3711882379796221,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"،ôİIJĠþȈȍôħȐ","boundary":[0.37450766772499966,0.7767178439399396,0.47112722820560726,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"،ĀȑôɃý","boundary":[0.47444665795098484,0.7767178439399396,0.5160578140239476,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.5193747535744675,0.7767178439399396,0.5907188362489367,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.5962769511714294,0.7767178439399396,0.6292720330365853,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6325889725871052,0.7767178439399396,0.6433217124239975,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ıĀğȍý","boundary":[0.6466411421693751,0.7767178439399396,0.6981134698790183,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóĬĨ","boundary":[0.701432899624396,0.7767178439399396,0.7378644503932437,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.7411838801386212,0.7767178439399396,0.7525889725871053,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7576515387329061,0.7767178439399396,0.7648731038203743,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ôİÿôĜ","boundary":[0.7681925335657519,0.7767178439399396,0.8063423187864455,0.7943567318080595],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8136375521384549,0.7767196078287263,0.820859117225923,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôĄ","boundary":[0.8259216833717239,0.7767196078287263,0.8526663761439333,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.8559858058893108,0.7767196078287263,0.882356969432858,0.7943584956968462],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.13235510178671478,0.8046472589903205,0.143087841623607,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.14822760380999808,0.8046472589903205,0.16618190873435842,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.17131918072589175,0.8046472589903205,0.18272427317437584,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.1878640353607669,0.8046472589903205,0.23333499346323844,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.2384722654547718,0.8046472589903205,0.3316553570316877,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3385357654236443,0.8046472589903205,0.34575733051111235,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.3508970926975035,0.8046472589903205,0.4007507937496108,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİĆȅȟĀȑ","boundary":[0.40812924111311705,0.8046472589903205,0.504250762622175,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5111311710141317,0.8046472589903205,0.5183527361015998,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýĬħȐ","boundary":[0.5234924982879909,0.8046472589903205,0.5655020855381933,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĢħĐ","boundary":[0.5706393575297266,0.8046472589903205,0.6080669862416733,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȚȑ","boundary":[0.6149473946336299,0.8046472589903205,0.6486895349561101,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6555724335429246,0.8046472589903205,0.6663051733798169,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȌôȅȐ","boundary":[0.6714449355662079,0.8046472589903205,0.717837265766046,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.7229745377575795,0.8046472589903205,0.7379157069040652,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7430554690904563,0.8046472589903205,0.7611093818091265,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"þȐĀȅĠIJĨ","boundary":[0.7684903193674905,0.8046472589903205,0.8323638174687168,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.8392467160555312,0.8046472589903205,0.8600398431177239,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.8674207806760877,0.8046472589903205,0.8823619498225734,0.8222861468584405],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.1323625723712879,0.8325749101519148,0.14842432920376003,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȅȑĀȑ","boundary":[0.15312581709518755,0.8325749101519148,0.19954304924360317,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴþȌ","boundary":[0.20424453713503068,0.8325749101519148,0.243639419784598,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.25008404407644885,0.8325749101519148,0.257305609163917,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉȫóþȐ","boundary":[0.2620070970553444,0.8325749101519148,0.3156956981883831,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôİȂȅĤôďɃ","boundary":[0.3203946958849529,0.8325749101519148,0.4203511174749423,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȈȞ","boundary":[0.4250526053663698,0.8325749101519148,0.47000062254871433,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.4747021104401418,0.8325749101519148,0.5076971923052978,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨóȥĤó","boundary":[0.5123986801967253,0.8325749101519148,0.5572719915333374,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"Șȅİ","boundary":[0.5619709892299072,0.8325749101519148,0.5972819523127684,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȐôĨ","boundary":[0.6019834402041959,0.8325749101519148,0.6426234202826371,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"IJɄôȌ","boundary":[0.6473249081740646,0.8325749101519148,0.6809674407022349,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ÿŅȪĜ","boundary":[0.6874120649940857,0.8325749101519148,0.7236942040714684,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôįȞ","boundary":[0.7323800037352922,0.8325749101519148,0.7698574363443939,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7745589242358214,0.8325749101519148,0.7814318620432048,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"þȐÿóý","boundary":[0.7814318620432048,0.8325749101519148,0.8194322355724335,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþįĐ","boundary":[0.824133723463861,0.8325749101519148,0.8662429185083733,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.8709444063998009,0.8325749101519148,0.8823744007968624,0.8502137980200347],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33957666687418303,0.8605025613135092,0.3464496046815665,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĭýĬħȈȐ","boundary":[0.3464496046815665,0.8605025613135092,0.41814231463612045,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȜȪĨ","boundary":[0.4218776069227419,0.8605025613135092,0.48881404469899786,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ĮɃĀü","boundary":[0.4925493369856193,0.8605025613135092,0.5302508871319183,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.5339861794185397,0.8605025613135092,0.560357342962087,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.5640926352487083,0.8605025613135092,0.5970877171138642,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6008230094004857,0.8605025613135092,0.611555749237378,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.6152910415239995,0.8605025613135092,0.6323986801967255,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.6341343460125757,0.8605025613135092,0.6549274730747683,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6626470771337859,0.8605025613135092,0.6698686422212541,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôĄ","boundary":[0.6753470709082988,0.8605025613135092,0.7020917636805082,0.8781414491816291],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐĬĠȘȅİ","boundary":[0.7058031915997427,0.8605043252022959,0.7715443358442798,0.8781432130704159],"dir":"ltr"},{"str":"،ĀĨó","boundary":[0.7752796281309013,0.8605043252022959,0.8020243209031107,0.8781432130704159],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.8057596131897322,0.8605043252022959,0.8321307767332794,0.8781432130704159],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȚȅȉȐ","boundary":[0.8358660690199008,0.8605043252022959,0.8823580070140489,0.8781432130704159],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.13235613936790558,0.8884319763638902,0.18220984042001293,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.1878152690448028,0.8884319763638902,0.2518381788374941,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.25918674386270735,0.8884319763638902,0.2699194836995996,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôɀȉĄó","boundary":[0.2732837369524166,0.8884319763638902,0.3326499823611198,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.3360142356139369,0.8884319763638902,0.34741932806242104,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ĉôȄȑÿó","boundary":[0.3507860715100958,0.8884319763638902,0.39800016601299065,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.40310755566623097,0.8884319763638902,0.4191693124987031,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ôİġþĨ","boundary":[0.4225335657515201,0.8884319763638902,0.4747031480213328,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.4798105376745731,0.8884319763638902,0.49054327751146537,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"IJďȅĄī","boundary":[0.4939075307642824,0.8884319763638902,0.5487416215318849,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ȾȅČ","boundary":[0.5521058747847021,0.8884319763638902,0.5960329120753701,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5993971653281871,0.8884319763638902,0.6174510780468573,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.6230589968665049,0.8884319763638902,0.6638234866878335,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.6671877399406505,0.8884319763638902,0.6851420448650108,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȅɁûȑ","boundary":[0.6885062981178279,0.8884319763638902,0.7410743115648801,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.7444385648176972,0.8884319763638902,0.7708097283612446,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉɃôȍ","boundary":[0.7741739816140616,0.8884319763638902,0.8099331797713175,0.9060708642320101],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĤīó","boundary":[0.8132974330241345,0.8884319763638902,0.8529413351594766,0.9060708642320101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13235,0.41365,0.88237,0.90607],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/155339284b7c3d65b592aa5375a3c07d.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/b196da7fa3de7ac2d1e8e066adc516fe.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.11764,0.06717,0.13233,0.40114]},"elements":[{"words":[{"str":"ôȵþȷĂěĨ","boundary":[0.4618522899416879,0.06716653315008501,0.5234431094233124,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸","boundary":[0.8492602046110108,0.06716653315008501,0.8676461433107141,0.08186560637351827],"dir":"ltr"},{"str":"Įȅįȑ","boundary":[0.11764718089190479,0.10644216282163423,0.1504679491170184,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.15609329930067029,0.10644216282163423,0.16682603913756253,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.17070825292079106,0.10644216282163423,0.1887621656394613,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄó","boundary":[0.1948855547946627,0.10644216282163423,0.23565004461599123,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóýÿŅȟĀɳ","boundary":[0.24127290460478534,0.10644216282163423,0.30153562016227775,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ıýôȍ","boundary":[0.3054153437506485,0.10644216282163423,0.3437145406628069,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ɷ","boundary":[0.345706696549005,0.10644216282163423,0.35198198759052896,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȅăȌ","boundary":[0.3576048475793231,0.10644216282163423,0.39754757309759486,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȈȑ","boundary":[0.4014272966859657,0.10644216282163423,0.4332519869679803,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.43887484695677437,0.10644216282163423,0.4496075867936666,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.45348980057689514,0.10644216282163423,0.4726643009815518,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.47654402456992256,0.10644216282163423,0.5263977256220299,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.5325186245823735,0.10644216282163423,0.5965415343750649,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀěģħĐ","boundary":[0.6026624333354085,0.10644216282163423,0.6621531884869991,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6660329120753699,0.10644216282163423,0.6729058498827533,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿóý","boundary":[0.6729058498827533,0.10644216282163423,0.7032115213015419,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬȝī","boundary":[0.7070912448899127,0.10644216282163423,0.7461375002593953,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ôİÿŅȪĜ","boundary":[0.7500172238477661,0.10644216282163423,0.80365602108365,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȅĨ","boundary":[0.8097769200439935,0.10644216282163423,0.8459594513270664,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8515823113158606,0.10644216282163423,0.8676440681483327,0.12408105068975414],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıȥȅħĨ","boundary":[0.11764469069704701,0.13436981398322848,0.20355641328933985,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.21036460603042184,0.13436981398322848,0.22642636286289397,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨþȟ","boundary":[0.23149141920355262,0.13436981398322848,0.2949166822303845,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"Įȍóÿó","boundary":[0.29998173857104315,0.13436981398322848,0.33011309634978936,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"،ôİǾôȅĤôĨ","boundary":[0.335178152690448,0.13436981398322848,0.41571105439000594,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.42251924713108796,0.13436981398322848,0.42974081221855603,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ȬÿóĬĐ","boundary":[0.4348058685592147,0.13436981398322848,0.4914079976758181,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.4964730540164768,0.13436981398322848,0.5611683164207599,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ôȑ","boundary":[0.5662308825665608,0.13436981398322848,0.5776359750150449,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȉɃĀĠ","boundary":[0.5827010313557036,0.13436981398322848,0.6215978750337213,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.630896262632551,0.13436981398322848,0.6571678183817885,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.66447405009442,0.13436981398322848,0.726131274772251,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.7311963311129097,0.13436981398322848,0.7641914129780656,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĮČĬɳ","boundary":[0.7692564693187244,0.13436981398322848,0.804169001224346,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ŃĨ","boundary":[0.805165079167445,0.13436981398322848,0.8201311502625082,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȈĄó","boundary":[0.8251962066031668,0.13436981398322848,0.8676540289277637,0.15200870185134838],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.1176521612816204,0.1622974651448227,0.13259333042810612,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿ","boundary":[0.13743924962128298,0.1622974651448227,0.1519321836933741,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȪĨ","boundary":[0.15292826163647316,0.1622974651448227,0.1896088318910956,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.19619539728983804,0.1622974651448227,0.20341696237730614,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨþȟ","boundary":[0.208262881570483,0.1622974651448227,0.2716881445973149,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"Įȍóÿó","boundary":[0.276531573595634,0.1622974651448227,0.3066629313743802,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3132494967731226,0.1622974651448227,0.32047106186059066,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôɃĴȉȟó","boundary":[0.32531698105376755,0.1622974651448227,0.3999730228890412,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"Ģü","boundary":[0.4048164518873603,0.1622974651448227,0.4340015356201624,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȈȅĨȢ","boundary":[0.4388474548133393,0.1622974651448227,0.4790890037145408,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.4856755691132832,0.1622974651448227,0.5017373259457554,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȝÿ","boundary":[0.5065832451389323,0.1622974651448227,0.5466006765029365,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôȌ","boundary":[0.5514441055012557,0.1622974651448227,0.5841901678806368,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.5851862458237359,0.1622974651448227,0.5959189856606282,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȐôȝ","boundary":[0.6007624146589473,0.1622974651448227,0.649072194899251,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6556587602979935,0.1622974651448227,0.6663915001348859,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"IJĠþȈȍôħȐ","boundary":[0.6712374193280627,0.1622974651448227,0.7431791487683914,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"،ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.7480225777667106,0.1622974651448227,0.8170009753263197,0.1799363530129426],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8235819377866318,0.16229834708921606,0.8343146776235241,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"Ăȏ","boundary":[0.839160596816701,0.16229834708921606,0.8676484259893338,0.17993723495733596],"dir":"ltr"},{"str":"IJħȅȲȈȑ","boundary":[0.11764904853804817,0.19022599825081032,0.1783599991699351,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨóȥĤó","boundary":[0.18236921289090874,0.19022599825081032,0.2394195770819067,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ɐýĬħȐ","boundary":[0.24342879080288038,0.19022599825081032,0.29071759115150764,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýÿ","boundary":[0.2947268048724814,0.19022599825081032,0.3190062047355206,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ńǴĀɳ","boundary":[0.3199997924837619,0.19022599825081032,0.34310880076365985,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.3488611508850568,0.19022599825081032,0.36492290771752894,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɐǴ","boundary":[0.3689321214385027,0.19022599825081032,0.4042430845213639,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.4082522982423376,0.19022599825081032,0.4231934673888233,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ĚħĜ","boundary":[0.427202681109797,0.19022599825081032,0.47060677748033797,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"،ǾôĨþȟ","boundary":[0.47685716657328453,0.19022599825081032,0.5476036024818943,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.5516128162028681,0.19022599825081032,0.5779839797464152,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"Įȍóÿó","boundary":[0.581993193467389,0.19022599825081032,0.6121245512461352,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.6178769013675321,0.19022599825081032,0.6286096412044244,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬćɁĨ","boundary":[0.6326188549253979,0.19022599825081032,0.6858592209840421,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.691611571105439,0.19022599825081032,0.6988331361929072,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"þȐĬȫIJĨ","boundary":[0.702842349913881,0.19022599825081032,0.7658691817634731,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ĢĨôȫ","boundary":[0.7698783954844467,0.19022599825081032,0.8134070015978752,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.8174162153188488,0.19022599825081032,0.8281489551557412,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȚȑ","boundary":[0.833901305277138,0.19022599825081032,0.8676434455996181,0.20786488611893023],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.736614372574654,0.21815364941240456,0.7434873103820375,0.23579253728052446],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌIJĨ","boundary":[0.7434873103820375,0.21815364941240456,0.8055429662371081,0.23579253728052446],"dir":"ltr"},{"str":"ɐĬĠ","boundary":[0.8092782585237296,0.21815364941240456,0.838264126667912,0.23579253728052446],"dir":"ltr"},{"str":"ôȐĬĠ","boundary":[0.8407543215256595,0.21815364941240456,0.8676484259893338,0.23579253728052446],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.11764655834319045,0.2460813005739988,0.12837929818008267,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôȲüĴĨ","boundary":[0.1331430409429539,0.2460813005739988,0.21048849322459495,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.21699537238788946,0.2460813005739988,0.2277281122247817,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȄĄ","boundary":[0.2324918549876529,0.2460813005739988,0.28388947685156374,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"،ÿŅĜȡĨ","boundary":[0.288653219614435,0.2460813005739988,0.3387559401523171,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"ɇȅɁûȑ","boundary":[0.3435196829151883,0.2460813005739988,0.3960876963622405,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"،ȂăȅȐ","boundary":[0.4056151818879829,0.2460813005739988,0.4624414285417836,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôğħİ","boundary":[0.4672051713046548,0.2460813005739988,0.5228361244267365,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.5275998671896078,0.2460813005739988,0.5425410363360935,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȅħďȑ","boundary":[0.5473047790989648,0.2460813005739988,0.5937469131959578,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"ĢɳôɄ","boundary":[0.5985106559588291,0.2460813005739988,0.6311073066467455,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"،þüóī","boundary":[0.6358710494096167,0.2460813005739988,0.68201436012368,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜĭóÿ","boundary":[0.6885212392869745,0.2460813005739988,0.7282647492166265,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7330284919794978,0.2460813005739988,0.751082404698168,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôȝɐǴ","boundary":[0.7580873228330121,0.2460813005739988,0.8209896449397169,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.8274965241030116,0.2460813005739988,0.8382292639399038,0.2637201884421187],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.11764157795347538,0.27400895173559303,0.1325827470999611,0.29164783960371293],"dir":"ltr"},{"str":"þȈħɄĴĐ","boundary":[0.13636535308887973,0.27400895173559303,0.2000371454066286,0.29164783960371293],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.20381975139554723,0.27400895173559303,0.22187366411421747,0.29164783960371293],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀȅĠ","boundary":[0.22789744547510896,0.27400895173559303,0.2599711552428983,0.29164783960371293],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɄ","boundary":[0.26773558280935533,0.27400895173559303,0.29156674759800005,0.29164783960371293],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýôɀȉĄó","boundary":[0.2953468633920609,0.27400895173559303,0.3547131088007642,0.29164783960371293],"dir":"ltr"},{"str":"ýÿŅĨ","boundary":[0.3584932245948251,0.27400895173559303,0.39046732656830446,0.29164783960371293],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôİÿŅȪĜ","boundary":[0.3942474423623654,0.27400895173559303,0.47176720828404883,0.29164783960371293],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.4777884994500825,0.27400895173559303,0.5107835813152385,0.29164783960371293],"dir":"ltr"},{"str":"IJďȝĀĨ","boundary":[0.5145636971092994,0.27400895173559303,0.5699954346427614,0.29164783960371293],"dir":"ltr"},{"str":"ĮċɁȐ","boundary":[0.5737813608914898,0.27401130358730885,0.6104370291975347,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.6142196351864534,0.27401130358730885,0.6585700056029385,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.6623501213969994,0.27401130358730885,0.6772912905434851,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĬȉȌ","boundary":[0.6810738965324038,0.27401130358730885,0.723133287679761,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.7269134034738219,0.27401130358730885,0.7449673161924922,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"þȍôħȐIJĨ","boundary":[0.7509910975533837,0.27401130358730885,0.8156116541119344,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȅĈĬȑ","boundary":[0.8193942601008531,0.27401130358730885,0.8676542364440019,0.29165019145542875],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5275757953059829,0.3019389547489031,0.5344487331133663,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"þȈȉăİ","boundary":[0.5344487331133663,0.3019389547489031,0.5878883147606302,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.5916236070472516,0.3019389547489031,0.6556465168399429,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ıóĀɳ","boundary":[0.6616204943036794,0.3019389547489031,0.6946155761688353,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"IJħȍ","boundary":[0.6983508684554568,0.3019389547489031,0.7305490879661335,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ɸ","boundary":[0.7325387536574739,0.3019389547489031,0.7388140446989979,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.7395611031563221,0.3019389547489031,0.7458363941978461,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅȲȈȑ","boundary":[0.7495716864844675,0.3019389547489031,0.7949181348440516,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍ","boundary":[0.7986534271306731,0.3019389547489031,0.8100585195791571,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĀɁȉĄó","boundary":[0.8155369482662018,0.3019389547489031,0.8676567266388595,0.319577842617023],"dir":"ltr"},{"str":"IJğȐĬğȞ","boundary":[0.1176548589927162,0.3298666059104973,0.18655855070659283,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.18997011766170704,0.3298666059104973,0.19714436904687793,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"Āɳ","boundary":[0.20087966133349935,0.3298666059104973,0.21230965573056093,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"þȅĜ","boundary":[0.2157237128805329,0.3298666059104973,0.2440621303617008,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ǹȑ","boundary":[0.24854448110564653,0.3298666059104973,0.2599495735541306,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.26336114050924486,0.3298666059104973,0.2747662329577289,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.27818029010770096,0.3298666059104973,0.2855014629894789,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.2855014629894789,0.3298666059104973,0.2926757143746498,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ôȍþȏ","boundary":[0.2964110066612713,0.3298666059104973,0.32529726701114364,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ĂěĨ","boundary":[0.32871132416111565,0.3298666059104973,0.37388345888065744,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.37729751603062944,0.3298666059104973,0.38447176741580036,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"،ýĬɳ","boundary":[0.38820705970242175,0.3298666059104973,0.41769096681815354,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþȍýĀĠ","boundary":[0.4211025337732678,0.3298666059104973,0.47113054846541746,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"þȅĜ","boundary":[0.4767832907925046,0.3298666059104973,0.5051217082736725,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ǹȑ","boundary":[0.5096040590176182,0.3298666059104973,0.5210091514661024,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ȥȅȐ","boundary":[0.5244207184212166,0.3298666059104973,0.5435952188258732,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ĴȄɄ","boundary":[0.5470092759758453,0.3298666059104973,0.5747998505883086,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĜ","boundary":[0.5782139077382806,0.3298666059104973,0.5962678204569508,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐĬğȐôħİ","boundary":[0.6019230529788957,0.3298666059104973,0.6713745875614768,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6747861545165911,0.3298666059104973,0.6821073273983691,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĬɃ","boundary":[0.6855213845483411,0.3298666059104973,0.7157025462242422,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ĥóþɄó","boundary":[0.7191166033742142,0.3298666059104973,0.7575652119778375,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȉĄóÿ","boundary":[0.7609767789329518,0.3298666059104973,0.8170310651808507,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.8221882587312459,0.3298666059104973,0.8382500155637181,0.3475054937786173],"dir":"ltr"},{"str":"ıôȪğİóÿ","boundary":[0.11766232957728968,0.35779425707209156,0.19052543111498504,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"þȐóĬȑ","boundary":[0.1940913901512796,0.35779425707209156,0.2284062752910418,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨ","boundary":[0.23197223432733638,0.35779425707209156,0.25607732055033333,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ąĬćȟ","boundary":[0.2596457697814857,0.35779425707209156,0.32775259914088306,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.33131855817717765,0.35779425707209156,0.35768972172072494,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.3629988171574428,0.35779425707209156,0.379060573989915,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"IJďȝĀĨ","boundary":[0.38262902322106734,0.35779425707209156,0.4380607607545293,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.44162671979082396,0.35779425707209156,0.4859770902073091,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.4895430492436037,0.35779425707209156,0.5044842183900894,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.5080526676212418,0.35779425707209156,0.515381311087593,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.5191166033742144,0.35779425707209156,0.5635665815850094,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.5711168523937001,0.35779425707209156,0.5818495922305924,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.5874101973479426,0.35779425707209156,0.6136817530971801,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.6194913777003053,0.35779425707209156,0.6811486023781363,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.686460188009712,0.35779425707209156,0.6936817530971802,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.6972502023283325,0.35779425707209156,0.7471039033804399,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôɀȍ","boundary":[0.7529110377887073,0.35779425707209156,0.7943478802216277,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȪȑ","boundary":[0.7958419971362762,0.35779425707209156,0.8217898275540064,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.825355786590301,0.35779425707209156,0.867664197223433,0.3754331449402115],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38834588806574116,0.38572426008540167,0.3952188258731246,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"þȫôȌ","boundary":[0.39521882587312457,0.38572426008540167,0.43316939550519834,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.4369046877918198,0.38572426008540167,0.46439643902135347,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.46439643902135347,0.38572426008540167,0.47161800410882154,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȍ","boundary":[0.475353296395443,0.38572426008540167,0.5002552449729192,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȚȪȐóý","boundary":[0.5017443814978523,0.38572426008540167,0.558944157380315,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5626794496669365,0.38572426008540167,0.5700006225487145,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿôĜ","boundary":[0.573735914835336,0.38572426008540167,0.612483346821889,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.6184573242856256,0.38572426008540167,0.6801145489634566,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóÿóȥĠÿôĜ","boundary":[0.683849841250078,0.38572426008540167,0.7551939239245473,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"،ijôĜ","boundary":[0.7611654111934262,0.38572426008540167,0.7947581398244415,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȄüôĈ","boundary":[0.8007346074830359,0.38572426008540167,0.8676461433107143,0.4033631479535216],"dir":"ltr"},{"str":"ǽÿŅȉȐǴ","boundary":[0.11764427566457107,0.4136519112469959,0.16983875988296115,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ÿþȈȌ","boundary":[0.17694577600697284,0.4136519112469959,0.2084467409574802,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿÿ","boundary":[0.21381311087592633,0.4136519112469959,0.24142937184834742,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȚĨ","boundary":[0.24242544979144645,0.4136519112469959,0.2806499408578724,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.2877569569818841,0.4136519112469959,0.30381871381435627,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"،ǾóÿŃɁĨ","boundary":[0.3091850837328024,0.4136519112469959,0.3722368175309721,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3793438336549838,0.4136519112469959,0.3865653987424519,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅȐóĬɄ","boundary":[0.391931768660898,0.4136519112469959,0.4379754715806515,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴ","boundary":[0.4433393513042399,0.4136519112469959,0.46525306605241895,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȟǴ","boundary":[0.4660001245097432,0.4136519112469959,0.4915495237502338,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.4969134034738222,0.4136519112469959,0.5083184959223063,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.5136848658407525,0.4136519112469959,0.5316391707651127,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ɇɳôċȑ","boundary":[0.5370055406835589,0.4136519112469959,0.5815053227915089,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5886148291103783,0.4136519112469959,0.5958363941978464,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôɱĜ","boundary":[0.6012027641162926,0.4136519112469959,0.6448060760754534,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴó","boundary":[0.6524136213658723,0.4136519112469959,0.6787847849094196,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįȞ","boundary":[0.6841486646330079,0.4136519112469959,0.7320102097989173,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȍóĀɴ","boundary":[0.7373765797173634,0.4136519112469959,0.7838685177115114,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7853626346261601,0.4136519112469959,0.7925841997136283,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"ĮěȈȍó","boundary":[0.7979480794372166,0.4136519112469959,0.838239432235573,0.4312907991151158],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐôȐǴ","boundary":[0.11765174624914444,0.44157956240859014,0.15433231650376686,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐóĀćĨ","boundary":[0.15921558861980994,0.44157956240859014,0.21243105272987656,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİıĀȅğɮɶ","boundary":[0.21731432484591964,0.44157956240859014,0.31107016124011744,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.31769656975658384,0.44157956240859014,0.3249181348440519,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóȥɴ","boundary":[0.329801406960095,0.44157956240859014,0.36130237191060244,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ɺĐ","boundary":[0.3620494303679267,0.44157956240859014,0.37975471580651227,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨôħȑ","boundary":[0.3846354977276976,0.44157956240859014,0.43177488638486006,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"Ɇôȅȉȫó","boundary":[0.43665815850090317,0.44157956240859014,0.49321048372035164,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȲüĴĨ","boundary":[0.49809375583639476,0.44157956240859014,0.5576343148851403,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.5625175870011834,0.44157956240859014,0.5739226794496675,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"IJĤī","boundary":[0.5788059515657106,0.44157956240859014,0.6070198593039912,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ýĀɳ","boundary":[0.6119031314200343,0.44157956240859014,0.6331195916080439,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢ","boundary":[0.638002863724087,0.44157956240859014,0.6727161800410889,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ĭôĨ","boundary":[0.677599452157132,0.44157956240859014,0.7007582643341849,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĄ","boundary":[0.7056415364502279,0.44157956240859014,0.7296470148789149,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7362734233953813,0.44157956240859014,0.7470061632322735,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɮɳ","boundary":[0.7518894353483165,0.44157956240859014,0.7881217705285444,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɴóÿ","boundary":[0.7930050426445875,0.44157956240859014,0.8256514972296587,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ýīł","boundary":[0.8305347693457018,0.44157956240859014,0.8538180912656421,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8604444997821084,0.44157956240859014,0.8676660648695765,0.45921845027671004],"dir":"ltr"},{"str":"ĀěȪȑ","boundary":[0.11766668741829084,0.4695072135701844,0.15676274668492843,0.4871461014383043],"dir":"ltr"},{"str":"ɒħȯ","boundary":[0.1611330386602755,0.4695072135701844,0.20575733051111286,0.4871461014383043],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21012762248645991,0.4695072135701844,0.21700056029384335,0.4871461014383043],"dir":"ltr"},{"str":"ýĬħȐ","boundary":[0.21700056029384335,0.4695072135701844,0.25079250451347856,0.4871461014383043],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɮɶ","boundary":[0.2551627964888256,0.4695072135701844,0.2935117972981389,0.4871461014383043],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.29960779430990475,0.46950897745897124,0.31034053414679696,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ȩɮɳ","boundary":[0.31471082612214407,0.46950897745897124,0.35094316130237196,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.355313453277719,0.46950897745897124,0.37326775820207936,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ņɴôįȐ","boundary":[0.3776380501774264,0.46950897745897124,0.423059204382743,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȍóĀɴ","boundary":[0.4274294963580901,0.46950897745897124,0.4739214343522381,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.47541555126688667,0.46950897745897124,0.48263711635435474,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɐþȐôĄÿ","boundary":[0.48700740832970185,0.46950897745897124,0.5447301251322916,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôħȑó","boundary":[0.5491004171076388,0.46950897745897124,0.5872253003797548,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȌ","boundary":[0.591595592355102,0.46950897745897124,0.6065367615015876,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.612650189877358,0.46950897745897124,0.6287119467098301,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"óÿ","boundary":[0.6330822386851772,0.46950897745897124,0.6438149785220695,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ȀȐôȚȈȍó","boundary":[0.6481852704974165,0.46950897745897124,0.7150968063250951,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ȾĈĬĤóþȍóȢ","boundary":[0.7194670983004422,0.46950897745897124,0.8067235261159187,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"Ɇôȅȉȫó","boundary":[0.8110938180912658,0.46950897745897124,0.8676461433107142,0.48714786532709115],"dir":"ltr"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.11764427566457084,0.4974366286205655,0.13559858058893118,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİ","boundary":[0.13947581398244419,0.4974366286205655,0.17394011081367125,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"IJȓôħȈİóÿ","boundary":[0.17781734420718429,0.4974366286205655,0.24584946772084923,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.2514698375147856,0.4974366286205655,0.2586914026022537,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ıýôȫÿó","boundary":[0.2625686359957667,0.4974366286205655,0.32066488202701865,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ǾóĀȲȐ","boundary":[0.3245421154205317,0.4974366286205655,0.3747942476498787,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȲȉȐó","boundary":[0.38041212724895723,0.4974366286205655,0.4233181846479487,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.42893855444188506,0.4974366286205655,0.4450003112743572,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐóĀȄĈ","boundary":[0.4488775446678703,0.4974366286205655,0.5006486957604432,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ņɳ","boundary":[0.5045234389590986,0.4974366286205655,0.5262877420158127,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐôĠþȈȐóĬȟ","boundary":[0.5301649754093258,0.4974366286205655,0.6172221876361825,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"IJĨôħȑ","boundary":[0.6210969308348379,0.4974366286205655,0.6682363194920004,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȍôȈĐ","boundary":[0.6721135528855134,0.4974366286205655,0.7247811741268755,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.7304015439208119,0.4974366286205655,0.73762310900828,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ȾċĤ","boundary":[0.7415003424017931,0.4974366286205655,0.7835348316005729,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.7891552013945092,0.4974366286205655,0.7998879412314015,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"āôȇĄ","boundary":[0.8037651746249146,0.4974366286205655,0.8548141692087409,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8604345390026772,0.4974366286205655,0.8676561040901454,0.5150755164886854],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7501213969993155,0.5253642797821597,0.7569943348066989,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȉăİ","boundary":[0.7569943348066989,0.5253642797821597,0.8020419597833532,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóÿóĬĠÿɺɳ","boundary":[0.8057772520699747,0.5253642797821597,0.867658594285003,0.5430031676502797],"dir":"ltr"},{"str":"IJɩȸī","boundary":[0.11765423644400194,0.553291930943754,0.1538118657784974,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.15505447301251343,0.553291930943754,0.1656378011579408,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ġôħɅ","boundary":[0.1693979953931397,0.553291930943754,0.21380315009649523,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"ýóýĀįĨ","boundary":[0.22131855817717755,0.553291930943754,0.26769096681815374,0.5709308188118739],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.11765423644400191,0.5812195821053482,0.16404656664384007,0.5988584699734681],"dir":"ltr"},{"str":"þȰɨĄó","boundary":[0.16780676087903898,0.5812195821053482,0.21145987673535474,0.5988584699734681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11764,0.06717,0.86767,0.59886],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/9a6b2cdc732a6ba7a1a4462eed2e1559.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/68514c65908cd57dc13f90cd53552323.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.27749,0.21667,0.26278,0.48052]},"elements":[{"words":[{"str":"ġńó","boundary":[0.4624769138185063,0.21666727912805095,0.48913029944593167,0.2357760743185142],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫħăɬ","boundary":[0.49320384320073046,0.21666727912805095,0.5522297619788749,0.2357760743185142],"dir":"ltr"},{"str":"IJɅÿôɇ","boundary":[0.3955944302641682,0.2544997537905236,0.48501732760588523,0.2824279929150468],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôɓÿôɨĄ","boundary":[0.4909315403930358,0.2544997537905236,0.6191122455332131,0.2824279929150468],"dir":"ltr"},{"str":"ȐôĠÿ","boundary":[0.5489941687937082,0.32706907829461357,0.5734727842453674,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5742198427026917,0.32706907829461357,0.5914021872211502,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"ǾÿôĜ","boundary":[0.5945547739110588,0.32706907829461357,0.6359418124468242,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6391193010853102,0.32706907829461357,0.6443238083380027,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.6443238083380027,0.32706907829461357,0.6681798750752248,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.6713573637137108,0.32706907829461357,0.7112004814376727,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.33573822994678937,0.7372201124738011,0.35190721049256596],"dir":"ltr"},{"str":"IJ؛","boundary":[0.5270306501483742,0.32706907829461357,0.5487451493079336,0.34470796616273347],"dir":"rtl"},{"str":"ɐǴ","boundary":[0.3042852103177074,0.32706907829461357,0.3217414762705182,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĨóȥĤó","boundary":[0.32489655315528443,0.32706907829461357,0.38070181991740853,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3855975430077404,0.32706907829461357,0.3928191080952085,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôȒǴ","boundary":[0.39746830189462334,0.32706907829461357,0.4193571146942249,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"،ÿ","boundary":[0.4222631720932164,0.32706907829461357,0.4353615970449689,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"ńþĈ","boundary":[0.43635767498806793,0.32706907829461357,0.4737604017514372,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.47691298844134566,0.32706907829461357,0.5238780634584658,0.34470796616273347],"dir":"ltr"},{"str":"İȢŅȚĨ","boundary":[0.5864716014028102,0.35499731741913676,0.6343580485172969,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6375205959866364,0.35499731741913676,0.6429741227251037,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.6427251032393289,0.35499731741913676,0.6681748946855095,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.6713598539085688,0.35499731741913676,0.7112029716325307,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.36366646907131256,0.7372201124738011,0.37983544961708915],"dir":"ltr"},{"str":"ô؛","boundary":[0.5736719998339874,0.35499731741913676,0.5862225819170354,0.37263620528725666],"dir":"rtl"},{"str":"ÿńþĈ","boundary":[0.3044595239577497,0.35499731741913676,0.3498806781630663,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.35379028408973007,0.35499731741913676,0.36101184917719814,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"ýīł","boundary":[0.36392537716076295,0.35499731741913676,0.38646164062337884,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.3874577185664779,0.35499731741913676,0.3944302641681713,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.39759281163751076,0.35499731741913676,0.44455788665463086,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȲȐ","boundary":[0.44772043412397033,0.35499731741913676,0.47217414762705195,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.47683081201104005,0.35499731741913676,0.4870655128763827,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"ôİijôĜ","boundary":[0.4902280603457223,0.35499731741913676,0.5331092157961362,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"čóĬȐó","boundary":[0.5385129386374486,0.35499731741913676,0.5705119425595054,0.37263620528725666],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.277490713648343,0.38292555654365995,0.28471227873581106,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"þȍ","boundary":[0.2897798252713275,0.38292555654365995,0.30726099317271577,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"Ńȟ","boundary":[0.30850609060158957,0.38292555654365995,0.32959804104671186,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃįȝ","boundary":[0.3346655875822283,0.38292555654365995,0.38170536844508085,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.3887650708667953,0.38292555654365995,0.41453858764448315,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"ȨīŃɃ","boundary":[0.4220963290377472,0.38292555654365995,0.46450434746518915,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȄȈĨ","boundary":[0.4698209134864803,0.38292555654365995,0.506152856461018,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"ǼôȜȉȐó","boundary":[0.5112204029965345,0.38292555654365995,0.5717321380398016,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"ĢüóĀĨ","boundary":[0.576799684575318,0.38292555654365995,0.6246612297412273,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6300151486853847,0.38292555654365995,0.6352196559380772,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.6352196559380772,0.38292555654365995,0.6659984643798377,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.6713523833239952,0.38292555654365995,0.711195501047957,0.40056444441177985],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.39159470819583575,0.7372201124738011,0.40776368874161234],"dir":"ltr"},{"str":"Ăȍ","boundary":[0.569598041046712,0.4108532077052542,0.5980858702193448,0.4284920955733741],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȈȍó","boundary":[0.5993309676482185,0.4108532077052542,0.6236601714084127,0.4284920955733741],"dir":"ltr"},{"str":"ôĨĀɃīŃɶ","boundary":[0.6260233663284153,0.4108532077052542,0.6740841270829444,0.4284920955733741],"dir":"ltr"},{"str":"ȡȟó","boundary":[0.6764473220029469,0.4108532077052542,0.7077988752619895,0.4284920955733741],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.4382784452883438,0.43878203479270633,0.46405196206603166,0.4564209226608263],"dir":"ltr"},{"str":"ȨÿôɀĄ","boundary":[0.4692315673701467,0.43878203479270633,0.5270040880698915,0.4564209226608263],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȄȒ","boundary":[0.5296934985162589,0.43878203479270633,0.564680736267613,0.4564209226608263],"dir":"ltr"},{"str":"ĢüóĀĨ","boundary":[0.5673701467139804,0.43878203479270633,0.6152316918798897,0.4564209226608263],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6181900433708938,0.43878203479270633,0.6233945506235863,0.4564209226608263],"dir":"ltr"},{"str":"ĥÿôįɆ","boundary":[0.6233945506235863,0.43878203479270633,0.6686662931374381,0.4564209226608263],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.6713532133889477,0.43878203479270633,0.7111963311129096,0.4564209226608263],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.4474511864448822,0.7372201124738011,0.4636201669906588],"dir":"ltr"},{"str":"Ģħü","boundary":[0.43770570047106183,0.4667102739172296,0.47851999418954533,0.4843491617853495],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȈĄó","boundary":[0.48121936541534377,0.4667102739172296,0.5231791487683911,0.4843491617853495],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5276191661997551,0.4667102739172296,0.5348407312872232,0.4843491617853495],"dir":"ltr"},{"str":"þȍ","boundary":[0.5375401025130218,0.4667102739172296,0.55502127041441,0.4843491617853495],"dir":"ltr"},{"str":"Ńȟ","boundary":[0.5562663678432839,0.4667102739172296,0.5773583182884061,0.4843491617853495],"dir":"ltr"},{"str":"ýôȈĄó","boundary":[0.5800551993193468,0.4667102739172296,0.6220149826723941,0.4843491617853495],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6247317852621969,0.4667102739172296,0.6299362925148894,0.4843491617853495],"dir":"ltr"},{"str":"ĦɂȰȷ","boundary":[0.6299362925148894,0.4667102739172296,0.6686339206042874,0.4843491617853495],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.6713532133889477,0.4667102739172296,0.7111963311129096,0.4843491617853495],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.4753794255694054,0.7372201124738011,0.49154840611518197],"dir":"ltr"},{"str":"ĢɴŅûȑ","boundary":[0.3910913278964079,0.49463851304175277,0.4416671854572621,0.5122774009098726],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.4443640664882027,0.49463851304175277,0.49132914150532275,0.5122774009098726],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4960181784224616,0.49463851304175277,0.5032397435099297,0.5122774009098726],"dir":"ltr"},{"str":"ȂȟóýĀɶ","boundary":[0.5059391147357282,0.49463851304175277,0.5696382991969121,0.5122774009098726],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.5725841997136277,0.49463851304175277,0.6195492747307478,0.5122774009098726],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.622517587001183,0.49463851304175277,0.6277220942538755,0.5122774009098726],"dir":"ltr"},{"str":"Ħɒɓ","boundary":[0.6277220942538755,0.49463851304175277,0.6686359957666689,0.5122774009098726],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.6713552885513293,0.49463851304175277,0.7111984062752912,0.5122774009098726],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.5033076646939285,0.7372201124738011,0.5194766452397052],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27749,0.21667,0.73722,0.51948],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/7caceb7d837dd52286f2016ca3e5830e.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/a315791445fd737fb5bfee6cef6724ec.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":160,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/6346736f6a0639a051663302a20c16c0.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/8f9afb5abf2e308a59a83a461ea5c2fc.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.27749,0.22188,0.26278,0.49442]},"elements":[{"words":[{"str":"ĥīý","boundary":[0.4616136462678205,0.22187516077111336,0.4899935669966175,0.2409839559615766],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫħăɬ","boundary":[0.4940671107514163,0.22187516077111336,0.5530930295295606,0.2409839559615766],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.36559173255307226,0.26117754275592925,0.4416485089958289,0.28910578188045244],"dir":"ltr"},{"str":"ȦôɨȵĀɒȹ","boundary":[0.4515015874992218,0.26117754275592925,0.5676961547241072,0.28910578188045244],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôɂȸó","boundary":[0.5736103675112578,0.26117754275592925,0.649115150760547,0.28910578188045244],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.36833198447778537,0.2935156508382146,0.43622714727427425,0.3214438899627378],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.4472630683350972,0.2935156508382146,0.4654394156342734,0.3214438899627378],"dir":"ltr"},{"str":"ijôĜ","boundary":[0.475296436946191,0.2935156508382146,0.5179970532694184,0.3214438899627378],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȭɇĀȹ","boundary":[0.5258826703189524,0.2935156508382146,0.6256357259955591,0.3214438899627378],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6315499387827097,0.2935156508382146,0.6463748988358339,0.3214438899627378],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.43195335034966487,0.36902464299625914,0.48155803191599744,0.38666353086437905],"dir":"ltr"},{"str":"ÿôĜ","boundary":[0.4880823424432962,0.36902464299625914,0.5083774305339392,0.38666353086437905],"dir":"ltr"},{"str":"ĆȅȟĀȑ","boundary":[0.5134101143414472,0.36902464299625914,0.5748183195335036,0.38666353086437905],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȍóĀȫ","boundary":[0.5773583182884061,0.36902464299625914,0.6243233933055262,0.38666353086437905],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6271323331050654,0.36902464299625914,0.632336840357758,0.38666353086437905],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȱɨİ","boundary":[0.632336840357758,0.36902464299625914,0.6687932930751831,0.38666353086437905],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.6713532133889477,0.36902464299625914,0.7111963311129096,0.38666353086437905],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.37769379464843494,0.7372201124738011,0.39386277519421153],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȉăȅĄ","boundary":[0.277490713648343,0.39695288212078234,0.33339558820477705,0.41459176998890224],"dir":"ltr"},{"str":"āôĄóĀɳ","boundary":[0.3390632717010106,0.39695288212078234,0.39725912552657244,0.41459176998890224],"dir":"ltr"},{"str":"SAD","boundary":[0.403424017929403,0.4032571194042466,0.44430471684409306,0.41795619262767986],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐÿôįȳó","boundary":[0.44998443628213913,0.39695288212078234,0.5187387163045509,0.41459176998890224],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȅȲȈȑ","boundary":[0.5244063998007845,0.39695288212078234,0.5697528481603685,0.41459176998890224],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĬûȐ","boundary":[0.5754205316566022,0.39695288212078234,0.6118271804768725,0.41459176998890224],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6175371972856877,0.39695288212078234,0.6227417045383802,0.41459176998890224],"dir":"ltr"},{"str":"Ħȱɒİ","boundary":[0.6227417045383802,0.39695288212078234,0.6656477619373716,0.41459176998890224],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.671357778746187,0.39695288212078234,0.7112008964701488,0.41459176998890224],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.40562203377295813,0.7372201124738011,0.4217910143187347],"dir":"ltr"},{"str":"ĮČĬɳ","boundary":[0.3739164539625226,0.42488053328237657,0.40857996638236943,0.4425194211504965],"dir":"ltr"},{"str":"ŃĨ","boundary":[0.4093270248396937,0.42488053328237657,0.4242930959347569,0.4425194211504965],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.42693021228911165,0.42488053328237657,0.47653489385544423,0.4425194211504965],"dir":"ltr"},{"str":"Ǿôɀȍ","boundary":[0.4814156757766296,0.42488053328237657,0.5226034987237752,0.4425194211504965],"dir":"ltr"},{"str":"ŃȪȑ","boundary":[0.523848596152649,0.42488053328237657,0.5497964265703792,0.4425194211504965],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȚȐó","boundary":[0.5524360331195917,0.42488053328237657,0.5942464047811743,0.4425194211504965],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.59862914773081,0.42488053328237657,0.6058507128182782,0.4425194211504965],"dir":"ltr"},{"str":"ASYCUDA","boundary":[0.6087343584635498,0.43118535852876977,0.7075743426923157,0.44588443175220305],"dir":"ltr"},{"str":"IJȑóýÿóī","boundary":[0.3708211417543423,0.4528093603698287,0.4223407831662828,0.4704482482379486],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİijôĜ","boundary":[0.42524684056527423,0.4528093603698287,0.4849866152026396,0.4704482482379486],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.490133847973604,0.4528093603698287,0.5397385295399365,0.4704482482379486],"dir":"ltr"},{"str":"ȨȢ","boundary":[0.5446367428251262,0.4528093603698287,0.5732490817406464,0.4704482482379486],"dir":"ltr"},{"str":"łó","boundary":[0.5739961401979706,0.4528093603698287,0.5842308410633134,0.4704482482379486],"dir":"ltr"},{"str":"ɒɮȅďȑ","boundary":[0.5871368984623049,0.4528093603698287,0.6326576604619313,0.4704482482379486],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.63533461993401,0.4528093603698287,0.6405391271867025,0.4704482482379486],"dir":"ltr"},{"str":"Ħįȸ","boundary":[0.6405391271867025,0.4528093603698287,0.6686907800535392,0.4704482482379486],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.6713552885513293,0.4528093603698287,0.7111984062752912,0.4704482482379486],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.4614785120220045,0.7372201124738011,0.4776474925677811],"dir":"ltr"},{"str":"ȼôȈȅȉĄó","boundary":[0.3665629085475939,0.4807375994943519,0.43519267882711826,0.4983764873624718],"dir":"ltr"},{"str":"ɆĀČ","boundary":[0.4379667558986491,0.4807375994943519,0.4726302683184959,0.4983764873624718],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.4773965012762249,0.4807375994943519,0.484618066363693,0.4983764873624718],"dir":"ltr"},{"str":"ȼĴȉȟó","boundary":[0.4873946336300816,0.4807375994943519,0.5481055842619686,0.4983764873624718],"dir":"ltr"},{"str":"Ģü","boundary":[0.5508796613334994,0.4807375994943519,0.5800647450663016,0.4983764873624718],"dir":"ltr"},{"str":"ĎȝóĀĨ","boundary":[0.5828388221378323,0.4807375994943519,0.6284840938803463,0.4983764873624718],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6315296021913716,0.4807375994943519,0.6367341094440641,0.4983764873624718],"dir":"ltr"},{"str":"Ħİý","boundary":[0.6367341094440641,0.4807375994943519,0.6685587997260787,0.4983764873624718],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.6713552885513292,0.4807375994943519,0.7111984062752911,0.4983764873624718],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.4894067511465277,0.7372201124738011,0.5055757316923043],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27749,0.22188,0.73722,0.50558],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":234,"image":{"jpeg":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/41bdced376eb763a9f62b53e51f862bd.jpg","blurred":"/storage/books/b8b48cbcf1d7a446/pages/1e6de69bbfa8ba74b0bea332a577f93b.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.27749,0.2172,0.26278,0.57848]},"elements":[{"words":[{"str":"ĥĬĄ","boundary":[0.45886198095000935,0.21719938557873933,0.4927452323144286,0.23630818076920257],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫħăɬ","boundary":[0.4968187760692274,0.21719938557873933,0.5558446948473718,0.23630818076920257],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɸĬȭăȸóĬȰĜ","boundary":[0.33359687895577833,0.26091295943790754,0.5247836643217332,0.28884119856243073],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5346367428251261,0.26091295943790754,0.5494617028782502,0.28884119856243073],"dir":"ltr"},{"str":"ôİɸôĨɊôĄ","boundary":[0.5553759156654009,0.26091295943790754,0.6811120795202226,0.28884119856243073],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.3504366141650585,0.2932510675201929,0.4183317769615474,0.3211793066447161],"dir":"ltr"},{"str":"ôȴ","boundary":[0.42818485546494023,0.2932510675201929,0.44750461723629886,0.3211793066447161],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȬȹĀĨ","boundary":[0.45341883002344946,0.2932510675201929,0.529002469443234,0.3211793066447161],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤ","boundary":[0.5349166822303847,0.2932510675201929,0.6050986739712384,0.3211793066447161],"dir":"ltr"},{"str":"óɺʖʛ","boundary":[0.6058832928676671,0.2932510675201929,0.6642762871194673,0.3211793066447161],"dir":"ltr"},{"str":"ĮČĬɳ","boundary":[0.277490713648343,0.368758589770915,0.3121542260681899,0.3863974776390349],"dir":"ltr"},{"str":"ŃĨ","boundary":[0.31290128452551413,0.368758589770915,0.3278673556205773,0.3863974776390349],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɐĬȅăȐóĬȈĜ","boundary":[0.3301931976177136,0.368758589770915,0.43923883043848183,0.3863974776390349],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.44554898420801436,0.368758589770915,0.45277054929548244,0.3863974776390349],"dir":"ltr"},{"str":"ęĀħĠ","boundary":[0.45509888148747646,0.368758589770915,0.49929984021249674,0.3863974776390349],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôįȝ","boundary":[0.5038693477764636,0.368758589770915,0.5553914793832618,0.3863974776390349],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨȢôĄ","boundary":[0.5577198115752559,0.368758589770915,0.611906451679844,0.3863974776390349],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6145012347216171,0.368758589770915,0.6197057419743096,0.3863974776390349],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýɊôȵ","boundary":[0.6197057419743096,0.368758589770915,0.6687625806719377,0.3863974776390349],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.6713573637137107,0.368758589770915,0.7112004814376726,0.3863974776390349],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.3774277414230908,0.7372201124738011,0.3935967219688674],"dir":"ltr"},{"str":"IJĜĀħĠ","boundary":[0.31088215152835713,0.3966868288954382,0.36048683309468965,0.4143257167635581],"dir":"ltr"},{"str":"ĢȓôăĨ","boundary":[0.3653252817032933,0.3966868288954382,0.4140583950694142,0.4143257167635581],"dir":"ltr"},{"str":"ôȌ","boundary":[0.416655668306045,0.3966868288954382,0.4280607607545291,0.4143257167635581],"dir":"ltr"},{"str":"ĊȄȑĀĨ","boundary":[0.43065803399115987,0.3966868288954382,0.47587997260785664,0.4143257167635581],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİɐôĨȢôĄ","boundary":[0.47847724584448736,0.3966868288954382,0.5666301438087531,0.4143257167635581],"dir":"ltr"},{"str":"ĀɴôĄ","boundary":[0.5694764365311586,0.3966868288954382,0.6032434788022163,0.4143257167635581],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6058631637925668,0.3966868288954382,0.6110676710452593,0.4143257167635581],"dir":"ltr"},{"str":"ĦİýɊóīý","boundary":[0.6110676710452593,0.3966868288954382,0.6684915644649194,0.4143257167635581],"dir":"ltr"},{"str":"Ģćɫ","boundary":[0.671357778746187,0.3966868288954382,0.7112008964701488,0.4143257167635581],"dir":"ltr"},{"str":"◄","boundary":[0.7146215941397415,0.405355980547614,0.7372201124738011,0.4215249610933906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27749,0.2172,0.73722,0.42152],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19