انرژی خورشیدی: فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک، فناوری‌ها و سامانه‌ها انرژی خورشیدی: فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک، فناوری‌ها و سامانه‌ها

توضیحات

این کتاب یکی از به‌روزترین کتاب‌های در نوع خود و در برگیرندۀ مباحثی دقیق در بارۀ فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک است. کتاب انرژی خورشیدی مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول به مبحث انرژی و انواع انرژی‌ها به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد. در بخش دوم، فیزیک سلول‌های خورشیدی، ویژگی‌های تابش خورشیدی، فرایندهای ساخت سلول‌های خورشیدی نسل اول و دوم بررسی می‌شود. در بخش سوم که به مهندسی سامانه‌های خورشیدی اختصاص دارد، نحوۀ طراحی سامانه‌های مستقل از شبکه و منفصل از شبکه به همراه معرفی تمام تجهیزات مورد نیاز شامل پنل خورشیدی، اینورتر، کنترلگر شارژ، باتری، کابل و ... آموزش داده می‌شود. بخش چهارم کتاب، به انرژی گرمایی خورشید و استفاده از انرژی خورشیدی برای گرما می‌پردازد. متن کتاب به گونه‌ای است که برای مخاطبان دانشگاهی و متخصصان شاغل در زمینۀ انرژی خورشیدی قابل استفاده است و می‌تواند به مثابه مرجع آموزش سلول‌ها و سامانه‌های خورشیدی قرار گیرد. این کتاب مرجع آموزش فوتوولتاییک در سایت آموزش آنلاین EdX است و تا کنون به زبان‌های عربی و چینی نیز ترجمه شده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797820","title":"انرژی خورشیدی: فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک، فناوری‌ها و سامانه‌ها","price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b9a1ff02c77d6a93/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b9a1ff02c77d6a93/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b9a1ff02c77d6a93/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b9a1ff02c77d6a93/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b9a1ff02c77d6a93/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-411-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["این کتاب یکی از به‌روزترین کتاب‌های در نوع خود و در برگیرندۀ مباحثی دقیق در بارۀ فیزیک و مهندسی فوتوولتاییک است. کتاب انرژی خورشیدی مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول به مبحث انرژی و انواع انرژی‌ها به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد. در بخش دوم، فیزیک سلول‌های خورشیدی، ویژگی‌های تابش خورشیدی، فرایندهای ساخت سلول‌های خورشیدی نسل اول و دوم بررسی می‌شود. در بخش سوم که به مهندسی سامانه‌های خورشیدی اختصاص دارد، نحوۀ طراحی سامانه‌های مستقل از شبکه و منفصل از شبکه به همراه معرفی تمام تجهیزات مورد نیاز شامل پنل خورشیدی، اینورتر، کنترلگر شارژ، باتری، کابل و ... آموزش داده می‌شود. بخش چهارم کتاب، به انرژی گرمایی خورشید و استفاده از انرژی خورشیدی برای گرما می‌پردازد. متن کتاب به گونه‌ای است که برای مخاطبان دانشگاهی و متخصصان شاغل در زمینۀ انرژی خورشیدی قابل استفاده است و می‌تواند به مثابه مرجع آموزش سلول‌ها و سامانه‌های خورشیدی قرار گیرد. این کتاب مرجع آموزش فوتوولتاییک در سایت آموزش آنلاین EdX است و تا کنون به زبان‌های عربی و چینی نیز ترجمه شده است.",""],"pages_count":"1","keywords":"انرژی خورشید","token":"b9a1ff02c77d6a93","created_at":"2021-09-10 02:55:56","updated_at":"2022-08-29 14:10:16","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 04:00:31","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920724","title":"آرنو ها. ام. اسمتس و دیگران","firstname":"آرنو ها. ام.","lastname":"اسمتس و دیگران","token":"815cbbf9d9c7f74f","created_at":"2021-09-10 02:43:01","updated_at":"2021-09-10 02:43:01","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920728","title":"دکتر مجید قناعت‌شعار","firstname":"دکتر مجید","lastname":"قناعت‌شعار","token":"965a8930dc971fbc","created_at":"2021-09-10 02:43:03","updated_at":"2021-09-10 02:43:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920756","title":"سیدمرتضی احمدی ملاسرایی","firstname":"سیدمرتضی احمدی","lastname":"ملاسرایی","token":"65ea5016e126c11e","created_at":"2021-09-10 02:55:46","updated_at":"2021-09-10 02:55:46","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920757","title":"مسعود ابراری","firstname":"مسعود","lastname":"ابراری","token":"54ee65f331db24a2","created_at":"2021-09-10 02:55:46","updated_at":"2021-09-10 02:55:46","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920724","title":"آرنو ها. ام. اسمتس و دیگران","firstname":"آرنو ها. ام.","lastname":"اسمتس و دیگران","token":"815cbbf9d9c7f74f","created_at":"2021-09-10 02:43:01","updated_at":"2021-09-10 02:43:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920728","title":"دکتر مجید قناعت‌شعار","firstname":"دکتر مجید","lastname":"قناعت‌شعار","token":"965a8930dc971fbc","created_at":"2021-09-10 02:43:03","updated_at":"2021-09-10 02:43:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920756","title":"سیدمرتضی احمدی ملاسرایی","firstname":"سیدمرتضی احمدی","lastname":"ملاسرایی","token":"65ea5016e126c11e","created_at":"2021-09-10 02:55:46","updated_at":"2021-09-10 02:55:46","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920757","title":"مسعود ابراری","firstname":"مسعود","lastname":"ابراری","token":"54ee65f331db24a2","created_at":"2021-09-10 02:55:46","updated_at":"2021-09-10 02:55:46","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786473","file":"613a89f4e946d6.35910895.pdf","book_id":"3797820","toc":null,"created_at":"2021-09-10 02:55:57","updated_at":"2022-08-29 14:10:16","process_started_at":"2021-09-10 02:56:13","process_done_at":"2021-09-10 02:56:23","process_failed_at":null,"pages_count":"608","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a3aa4d25602372b4077428fe35d78dde04f9eb888f792d4555a371b670d3ab7130c534abd15635afff9173451209603d373f5583b57dd1cb8b957d2404ba43bd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۰۸"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"4777","title":"انرژی خورشید و کاربردهای آن","token":"8cf8cbb97d39aa41","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:48","updated_at":"2021-09-10 04:19:54","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"68","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-29 09:26:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"4780","title":"انرژی خورشیدی (مبانی و کاربردها )","token":"7a658b2f2d88f527","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:48","updated_at":"2022-08-22 13:39:02","study_fields":[{"id":"1579","title":"مهندسی انرزی های تجدید پذیر","degree_id":"10","token":"6ff3fbd918d49b4c","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-22 13:39:03","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":"68000","urlify":"%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"آرنو ها. ام. اسمتس و دیگران, دکتر مجید قناعت‌شعار, سیدمرتضی احمدی ملاسرایی, مسعود ابراری","tocStr":"","url":"/preview/b9a1ff02c77d6a93/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":608,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b9a1ff02c77d6a93","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/mSIpOKDceMArUlUz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/zAQeEBMfsmBIUndX.jpg","blurred":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/QMyTSyWbNwETpXGm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005904244194511606,0.0002864828046030783,0.9989069274413486,0.999454282594973]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4907563030719757,0.24821852147579193,0.5058823823928833,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.24821852147579193},{"x":0.489075630903244,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2921615242958069},{"x":0.42352941632270813,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.42184874415397644,0.24821852147579193,0.4907563030719757,0.2921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2921615242958069},{"x":0.42352941632270813,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.41684874415397644,0.24121852147579192,0.5108823823928833,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5378151535987854,0.3622327744960785,0.5966386795043945,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3847981095314026},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.41680672764778137,0.3622327744960785,0.5260504484176636,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3847981095314026},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40504202246665955,0.3622327744960785,0.4117647111415863,0.3847981095314026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38598576188087463},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40004202246665954,0.3552327744960785,0.6016386795043945,0.39298576188087464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41923990845680237},{"x":0.583193302154541,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.583193302154541,0.4002375304698944,0.6453781723976135,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.4002375304698944,0.5747899413108826,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41923990845680237},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.48067227005958557,0.4002375304698944,0.5596638917922974,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4180522561073303},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فوتوولتائیک","boundary":[0.37142857909202576,0.39904987812042236,0.4722689092159271,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3630252182483673,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4180522561073303},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.35630252957344055,0.39904987812042236,0.3630252182483673,0.4180522561073303]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41923990845680237},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35130252957344055,0.39204987812042236,0.6503781723976135,0.4262399084568024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45130640268325806},{"x":0.529411792755127,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.529411792755127,0.43349167704582214,0.5899159908294678,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5260504484176636,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5109243988990784,0.43349167704582214,0.5260504484176636,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5008403658866882,"y":0.450118750333786},{"x":0.4941176474094391,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.4323040246963501,0.5008403658866882,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.43111640214920044},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4323040246963501},{"x":0.48403361439704895,"y":0.450118750333786},{"x":0.4285714328289032,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.4302521049976349,0.43111640214920044,0.48403361439704895,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4268907606601715,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4100840389728546,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4100840389728546,0.43111640214920044,0.4268907606601715,0.44893112778663635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4100840389728546,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4050840389728546,0.42411640214920043,0.5949159908294678,0.4594940550327301],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/zDgpzMbLSPIQImxa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/DbIVxZBTdvHZWfTe.jpg","blurred":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/MUBnSUoBhQrPWFXr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/jgSazMilMDIrZxfO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/GzmdTiHQmALglJMO.jpg","blurred":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/XUsqxYMqIUvKUGZY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005452298737373672,0.00039368149277150204,0.9988645575547419,0.9990438245175287]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"نارﺎﮑﻤﻫ","boundary":[0.3294117748737335,0.4821852743625641,0.3949579894542694,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4976246953010559},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.40168067812919617,0.4821852743625641,0.4084033668041229,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4976246953010559},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮕﯾ","boundary":[0.41680672764778137,0.4821852743625641,0.4436974823474884,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4976246953010559},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"سوﻼﮐ","boundary":[0.45042017102241516,0.4821852743625641,0.5025210380554199,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3244117748737335,0.4751852743625641,0.5075210380554199,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5277311205863953,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5277311205863953,"y":0.36104512214660645},{"x":0.40336135029792786,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":":يﺪﯿﺷرﻮﺧ","boundary":[0.40336135029792786,0.33847981691360474,0.5277311205863953,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"str":"يژﺮﻧا","boundary":[0.5361344814300537,0.33847981691360474,0.5966386795043945,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.39667457342147827},{"x":0.35462185740470886,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":"؛ﮏﯿﺋﺎﺘﻟوﻮﺗﻮﻓ","boundary":[0.35462185740470886,0.37885984778404236,0.4722689092159271,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39667457342147827},{"x":0.48067227005958557,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.48067227005958557,0.37885984778404236,0.5596638917922974,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.37885984778404236,0.5747899413108826,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39667457342147827},{"x":0.583193302154541,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾﺰﯿﻓ","boundary":[0.583193302154541,0.37885984778404236,0.6453781723976135,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":1,"str":"يروﺎﻨﻓ","boundary":[0.5277311205863953,0.4121140241622925,0.5899159908294678,0.4299287497997284]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4121140241622925},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4121140241622925},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ","boundary":[0.4285714328289032,0.4121140241622925,0.48571428656578064,0.4299287497997284]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.4121140241622925,0.5008403658866882,0.4299287497997284]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5092437267303467,0.4121140241622925,0.5277311205863953,0.4299287497997284]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.4100840389728546,0.4121140241622925,0.4268907606601715,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4299287497997284},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.34962185740470886,0.33147981691360473,0.6503781723976135,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.4789915978908539,0.6199524998664856,0.5210084319114685,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6603325605392456},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻋﺎﻨﻗ","boundary":[0.47058823704719543,0.6448931097984314,0.5193277597427368,0.6603325605392456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺠﻣ","boundary":[0.5260504484176636,0.6448931097984314,0.5697479248046875,0.6603325605392456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6448931097984314},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6448931097984314},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻌﺷ","boundary":[0.4319327771663666,0.6448931097984314,0.46722689270973206,0.6603325605392456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.673396646976471},{"x":0.6184874176979065,"y":0.673396646976471},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺳ","boundary":[0.5848739743232727,0.673396646976471,0.6184874176979065,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.673396646976471},{"x":0.45546218752861023,"y":0.673396646976471},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾاﺮﺳﻼﻣ","boundary":[0.3815126121044159,0.673396646976471,0.45546218752861023,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.673396646976471},{"x":0.5176470875740051,"y":0.673396646976471},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"يﺪﻤﺣا","boundary":[0.4605042040348053,0.673396646976471,0.5176470875740051,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.673396646976471},{"x":0.578151285648346,"y":0.673396646976471},{"x":0.578151285648346,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻀﺗﺮﻣ","boundary":[0.5226891040802002,0.673396646976471,0.578151285648346,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":1,"str":"يراﺮﺑا","boundary":[0.4470588266849518,0.7030878663063049,0.4941176474094391,0.7185273170471191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":1,"str":"دﻮﻌﺴﻣ","boundary":[0.5008403658866882,0.7030878663063049,0.5529412031173706,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3765126121044159,0.6129524998664856,0.6234874176979065,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":1,"str":"1397","boundary":[0.4941176474094391,0.7850356101989746,0.5310924649238586,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.7780356101989746,0.5360924649238586,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4821852743625641},{"x":0.583193302154541,"y":0.4821852743625641},{"x":0.583193302154541,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"ﺳا","boundary":[0.5647059082984924,0.4821852743625641,0.583193302154541,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":".ما","boundary":[0.5882353186607361,0.4821852743625641,0.6084033846855164,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":".ﺎﻫ","boundary":[0.6151260733604431,0.4821852743625641,0.6336134672164917,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻧرآ","boundary":[0.6403361558914185,0.4821852743625641,0.6705882549285889,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"ﻤ","boundary":[0.5546218752861023,0.4821852743625641,0.5630252361297607,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"ﺲﺘ","boundary":[0.5226891040802002,0.4821852743625641,0.5529412031173706,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.490498811006546},{"x":0.5159664154052734,"y":0.490498811006546},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"–","boundary":[0.5092437267303467,0.490498811006546,0.5159664154052734,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.4751852743625641,0.6755882549285889,0.507],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/VUHjJlkhTtGWEnyG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/jkgIWUrPrfLnLPzG.jpg","blurred":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/oenJDFXoToKcwswc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003757503022666739,0.00021313635144833997,0.9986979026674223,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46554622054100037,0.18646080791950226,0.5310924649238586,0.22090260684490204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.5699999928474426,"boundary":[0.46054622054100036,0.17946080791950225,0.5360924649238586,0.22790260684490204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"تد","boundary":[0.5109243988990784,0.2149643748998642,0.5277311205863953,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.2079643748998642,0.5327311205863953,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2327791005373001},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"مینی","boundary":[0.4638655483722687,0.22209025919437408,0.5226891040802002,0.2327791005373001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2327791005373001},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.21509025919437408,0.5276891040802002,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.23159144818782806},{"x":0.507563054561615,"y":0.23040379583835602},{"x":0.507563054561615,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.23159144818782806,0.507563054561615,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23634204268455505},{"x":0.48403361439704895,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.48403361439704895,0.23159144818782806,0.4907563030719757,0.23634204268455505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.23159144818782806},{"x":0.507563054561615,"y":0.23159144818782806},{"x":0.507563054561615,"y":0.23634204268455505},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.47903361439704895,0.22459144818782806,0.512563054561615,0.24334204268455506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷۷","boundary":[0.48739495873451233,0.2422802895307541,0.5092437267303467,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48739495873451233,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.23528028953075408,0.5142437267303467,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2577197253704071},{"x":0.610084056854248,"y":0.2577197253704071},{"x":0.610084056854248,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865546464920044,0.2577197253704071,0.610084056854248,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5815126299858093,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5596638917922974,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5596638917922974,0.2577197253704071,0.5815126299858093,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.2577197253704071,0.5546218752861023,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.2577197253704071,0.5445378422737122,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.2577197253704071},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2577197253704071},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4605042040348053,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4605042040348053,0.2577197253704071,0.49747899174690247,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2577197253704071},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2577197253704071},{"x":0.45546218752861023,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4285714328289032,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4285714328289032,0.2577197253704071,0.45546218752861023,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2577197253704071},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2577197253704071},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38991597294807434,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38991597294807434,0.2577197253704071,0.42352941632270813,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2577197253704071},{"x":0.610084056854248,"y":0.2577197253704071},{"x":0.610084056854248,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38991597294807434,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.38491597294807434,0.2507197253704071,0.615084056854248,0.27778384160995484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.28384798765182495},{"x":0.756302535533905,"y":0.28384798765182495},{"x":0.756302535533905,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7260504364967346,0.28384798765182495,0.756302535533905,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6722689270973206,0.28384798765182495,0.7226890921592712,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.28384798765182495,0.6705882549285889,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6638655662536621,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.6302521228790283,0.28384798765182495,0.6638655662536621,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6235294342041016,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.28384798765182495,0.6235294342041016,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5714285969734192,0.28384798765182495,0.6151260733604431,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5680672526359558,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتوولتائیک","boundary":[0.5176470875740051,0.28384798765182495,0.5680672526359558,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.28384798765182495},{"x":0.507563054561615,"y":0.28384798765182495},{"x":0.507563054561615,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.28384798765182495,0.507563054561615,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5008403658866882,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2969121038913727},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.46890756487846375,0.28384798765182495,0.5008403658866882,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4638655483722687,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2969121038913727},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.45378151535987854,0.28384798765182495,0.4638655483722687,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.28384798765182495},{"x":0.44873949885368347,"y":0.28384798765182495},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4436974823474884,0.28384798765182495,0.44873949885368347,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.28384798765182495},{"x":0.440336138010025,"y":0.28384798765182495},{"x":0.440336138010025,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.4100840389728546,0.28384798765182495,0.440336138010025,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4084033668041229,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3983193337917328,0.28384798765182495,0.4084033668041229,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4000000059604645,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3949579894542694,0.28384798765182495,0.4000000059604645,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.28384798765182495},{"x":0.38991597294807434,"y":0.28384798765182495},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2969121038913727},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آرنو","boundary":[0.37310925126075745,0.28384798765182495,0.38991597294807434,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3680672347545624,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2969121038913727},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.35798320174217224,0.28384798765182495,0.3680672347545624,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.28384798765182495},{"x":0.35798320174217224,"y":0.28384798765182495},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2969121038913727},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.28384798765182495,0.35798320174217224,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3495798408985138,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2969121038913727},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.34285715222358704,0.28384798765182495,0.3495798408985138,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.28384798765182495},{"x":0.34117648005485535,"y":0.28384798765182495},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2969121038913727},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.28384798765182495,0.34117648005485535,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3344537913799286,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2969121038913727},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اسمتس","boundary":[0.29579833149909973,0.28384798765182495,0.3344537913799286,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.28384798765182495},{"x":0.29075631499290466,"y":0.28384798765182495},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2857142984867096,0.28384798765182495,0.29075631499290466,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2806722819805145,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2969121038913727},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.24705882370471954,0.28384798765182495,0.2806722819805145,0.2969121038913727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.28384798765182495},{"x":0.756302535533905,"y":0.28384798765182495},{"x":0.756302535533905,"y":0.2969121038913727},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24205882370471954,0.27684798765182494,0.761302535533905,0.3039121038913727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6621848940849304,0.2992874085903168,0.6941176652908325,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6336134672164917,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6336134672164917,0.2992874085903168,0.6571428775787354,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6285714507102966,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.6016806960105896,0.2992874085903168,0.6285714507102966,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قناعت","boundary":[0.5680672526359558,0.2992874085903168,0.5983193516731262,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شعار","boundary":[0.5445378422737122,0.2992874085903168,0.5647059082984924,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5378151535987854,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.2992874085903168,0.5428571701049805,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2992874085903168},{"x":0.534453809261322,"y":0.2992874085903168},{"x":0.534453809261322,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5142857432365417,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5142857432365417,0.2992874085903168,0.534453809261322,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2992874085903168},{"x":0.507563054561615,"y":0.2992874085903168},{"x":0.507563054561615,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.4739495813846588,0.2992874085903168,0.507563054561615,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2992874085903168},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2992874085903168},{"x":0.46890756487846375,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4319327771663666,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.4319327771663666,0.2992874085903168,0.46890756487846375,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4268907606601715,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3848739564418793,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملاسرایی","boundary":[0.3848739564418793,0.2992874085903168,0.4268907606601715,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3815126121044159,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3781512677669525,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3781512677669525,0.2992874085903168,0.3815126121044159,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2992874085903168},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2992874085903168},{"x":0.37142857909202576,"y":0.31353920698165894},{"x":0.33949580788612366,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.33949580788612366,0.2992874085903168,0.37142857909202576,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3344537913799286,"y":0.31353920698165894},{"x":0.30588236451148987,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابراری","boundary":[0.30588236451148987,0.2992874085903168,0.3344537913799286,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31353920698165894},{"x":0.30588236451148987,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30088236451148986,0.29228740859031677,0.6991176652908325,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3147268295288086},{"x":0.289075642824173,"y":0.3147268295288086},{"x":0.289075642824173,"y":0.3254156708717346},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Arno","boundary":[0.26218488812446594,0.3147268295288086,0.289075642824173,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"H.M.","boundary":[0.29243698716163635,0.3147268295288086,0.3193277418613434,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3147268295288086},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3147268295288086},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3254156708717346},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Smets","boundary":[0.32436975836753845,0.3147268295288086,0.35630252957344055,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3147268295288086},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3147268295288086},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3254156708717346},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.35798320174217224,0.3147268295288086,0.35966387391090393,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3254156708717346},{"x":0.364705890417099,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Klaus","boundary":[0.364705890417099,0.3147268295288086,0.3949579894542694,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Jäger","boundary":[0.3983193337917328,0.3147268295288086,0.4252100884914398,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.4268907606601715,0.3147268295288086,0.4285714328289032,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3147268295288086},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3147268295288086},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3254156708717346},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Olindo","boundary":[0.43361344933509827,0.3147268295288086,0.47058823704719543,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Isabella","boundary":[0.4756302535533905,0.3147268295288086,0.5142857432365417,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.5176470875740051,0.3147268295288086,0.5193277597427368,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"René","boundary":[0.5243697762489319,0.3147268295288086,0.5495798587799072,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ACMM","boundary":[0.5546218752861023,0.3147268295288086,0.5949580073356628,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"van","boundary":[0.6000000238418579,0.3147268295288086,0.6184874176979065,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Swaaij","boundary":[0.6235294342041016,0.3147268295288086,0.6605042219161987,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3254156708717346},{"x":0.658823549747467,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.658823549747467,0.3147268295288086,0.6621848940849304,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Miro","boundary":[0.6672269105911255,0.3147268295288086,0.6924369931221008,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Zeman","boundary":[0.6957983374595642,0.3147268295288086,0.7310924530029297,0.3254156708717346]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.7327731251716614,0.3147268295288086,0.7361344695091248,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3254156708717346},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3254156708717346},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3372921645641327},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Solar","boundary":[0.22857142984867096,0.3254156708717346,0.25882354378700256,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3372921645641327},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Energy","boundary":[0.26218488812446594,0.3254156708717346,0.2991596758365631,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3008403480052948,0.3254156708717346,0.3042016923427582,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3254156708717346},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3254156708717346},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3372921645641327},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"The","boundary":[0.31092438101768494,0.3254156708717346,0.32773110270500183,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3254156708717346},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3254156708717346},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Physics","boundary":[0.3327731192111969,0.3254156708717346,0.37142857909202576,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.3764705955982208,0.3254156708717346,0.3966386616230011,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3254156708717346},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3254156708717346},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Engineering","boundary":[0.4000000059604645,0.3254156708717346,0.46554622054100037,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4722689092159271,0.3254156708717346,0.48067227005958557,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Photovoltaic","boundary":[0.48739495873451233,0.3254156708717346,0.5529412031173706,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3372921645641327},{"x":0.556302547454834,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Conversion","boundary":[0.556302547454834,0.3254156708717346,0.6151260733604431,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6184874176979065,0.3254156708717346,0.6201680898666382,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Technologies","boundary":[0.6252101063728333,0.3254156708717346,0.6957983374595642,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6991596817970276,0.3254156708717346,0.7193277478218079,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Systems","boundary":[0.7243697643280029,0.3254156708717346,0.7663865685462952,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.7663865685462952,0.3254156708717346,0.7697479128837585,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.550000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3372921645641327},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22357142984867096,0.3077268295288086,0.7747479128837585,0.3442921645641327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3372921645641327},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3372921645641327},{"x":0.43529412150382996,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4151260554790497,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"UIT","boundary":[0.4151260554790497,0.3372921645641327,0.43529412150382996,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3372921645641327},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3372921645641327},{"x":0.49915966391563416,"y":0.34679335355758667},{"x":0.440336138010025,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cambridge","boundary":[0.440336138010025,0.3372921645641327,0.49915966391563416,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5025210380554199,"y":0.34679335355758667},{"x":0.49915966391563416,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.49915966391563416,0.3372921645641327,0.5025210380554199,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"England","boundary":[0.5058823823928833,0.3372921645641327,0.5512605309486389,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5512605309486389,0.3372921645641327,0.5529412031173706,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3372921645641327},{"x":0.583193302154541,"y":0.3372921645641327},{"x":0.583193302154541,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"2016","boundary":[0.5579832196235657,0.3372921645641327,0.583193302154541,0.34679335355758667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3372921645641327},{"x":0.583193302154541,"y":0.3372921645641327},{"x":0.583193302154541,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4151260554790497,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4101260554790497,0.3302921645641327,0.588193302154541,0.3537933535575867],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5058823823928833,0.35629454255104065,0.5445378422737122,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.3574821949005127,0.5058823823928833,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3705463111400604},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.48403361439704895,0.3574821949005127,0.4957983195781708,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3693586587905884},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.45546218752861023,0.3574821949005127,0.4789915978908539,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5899159908294678,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5899159908294678,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5596638917922974,0.37173396348953247,0.5899159908294678,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5579832196235657,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5579832196235657,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5394958257675171,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5394958257675171,0.37173396348953247,0.5579832196235657,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.37173396348953247,0.534453809261322,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.37173396348953247,0.5243697762489319,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4941176474094391,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48403361439704895,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48403361439704895,0.37173396348953247,0.4941176474094391,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48067227005958557,0.37173396348953247,0.48235294222831726,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4756302535533905,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4470588266849518,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.4470588266849518,0.37173396348953247,0.4756302535533905,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.37173396348953247},{"x":0.440336138010025,"y":0.37173396348953247},{"x":0.440336138010025,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4100840389728546,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.4100840389728546,0.37173396348953247,0.440336138010025,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.38836103677749634},{"x":0.578151285648346,"y":0.38836103677749634},{"x":0.578151285648346,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5546218752861023,0.38836103677749634,0.578151285648346,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5327731370925903,0.38836103677749634,0.5495798587799072,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277311205863953,0.38836103677749634,0.5310924649238586,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5210084319114685,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4002375304698944},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46890756487846375,0.38836103677749634,0.5210084319114685,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4638655483722687,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4002375304698944},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.42016807198524475,0.38836103677749634,0.4638655483722687,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5378151535987854,0.40380048751831055,0.5596638917922974,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.40380048751831055,0.5327731370925903,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.40380048751831055,0.5042017102241516,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.40380048751831055},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40380048751831055},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.40380048751831055,0.49747899174690247,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4739495813846588,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.4420168101787567,0.40380048751831055,0.4739495813846588,0.4168646037578583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5899159908294678,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4050840389728546,0.3504821949005127,0.5949159908294678,0.4238646037578583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5193277597427368,0.41923990845680237,0.5411764979362488,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4323040246963501},{"x":0.49747899174690247,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.41923990845680237,0.5126050710678101,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4957983195781708,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.41923990845680237,0.4957983195781708,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4180522561073303},{"x":0.489075630903244,"y":0.41923990845680237},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.4605042040348053,0.4180522561073303,0.48739495873451233,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5042017102241516,0.43586698174476624,0.5445378422737122,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.43586698174476624},{"x":0.49915966391563416,"y":0.43586698174476624},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4957983195781708,0.43586698174476624,0.49747899174690247,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4346793293952942},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4346793293952942},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4477434754371643},{"x":0.45546218752861023,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.4346793293952942,0.48235294222831726,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.45130640268325806},{"x":0.556302547454834,"y":0.45130640268325806},{"x":0.556302547454834,"y":0.46318289637565613},{"x":0.529411792755127,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.529411792755127,0.45130640268325806,0.556302547454834,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5226891040802002,0.45130640268325806,0.5243697762489319,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۰۰.۰۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.45130640268325806,0.5142857432365417,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.46318289637565613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.44873949885368347,0.45130640268325806,0.4638655483722687,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4204275608062744},{"x":0.556302547454834,"y":0.46674585342407227},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44542017102241516,0.4110522561073303,0.561302547454834,0.47374585342407227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4869358539581299},{"x":0.605042040348053,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.605042040348053,0.47624704241752625,0.6235294342041016,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5731092691421509,0.47624704241752625,0.6000000238418579,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5495798587799072,0.47624704241752625,0.5680672526359558,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5445378422737122,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5126050710678101,0.47624704241752625,0.5445378422737122,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.47624704241752625},{"x":0.507563054561615,"y":0.47624704241752625},{"x":0.507563054561615,"y":0.4869358539581299},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48403361439704895,0.47624704241752625,0.507563054561615,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4869358539581299},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.44873949885368347,0.47624704241752625,0.4773109257221222,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.4117647111415863,0.47624704241752625,0.4436974823474884,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.47624704241752625},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47624704241752625},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4869358539581299},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38823530077934265,0.47624704241752625,0.40672269463539124,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.47624704241752625},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.47624704241752625,0.38655462861061096,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6957983374595642,0.4952494204044342,0.7176470756530762,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.4952494204044342,0.6924369931221008,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6756302714347839,0.4952494204044342,0.6840336322784424,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6420168280601501,0.4952494204044342,0.6705882549285889,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.4952494204044342,0.6420168280601501,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5983193516731262,0.4952494204044342,0.6201680898666382,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5512605309486389,0.4952494204044342,0.5932773351669312,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5462185144424438,0.4952494204044342,0.5495798587799072,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.5142857432365417,0.4952494204044342,0.5411764979362488,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.4952494204044342,0.5109243988990784,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5083135366439819},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.46554622054100037,0.4952494204044342,0.5025210380554199,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4952494204044342},{"x":0.462184876203537,"y":0.4952494204044342},{"x":0.462184876203537,"y":0.5083135366439819},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتوولتائیک","boundary":[0.42016807198524475,0.4952494204044342,0.462184876203537,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4100840389728546,0.4952494204044342,0.4117647111415863,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4952494204044342},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4952494204044342},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3798319399356842,0.4952494204044342,0.40504202246665955,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4952494204044342},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4952494204044342},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3613445460796356,0.4952494204044342,0.37478992342948914,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4952494204044342},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4952494204044342},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5083135366439819},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35630252957344055,0.4952494204044342,0.35966387391090393,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.3210084140300751,0.4952494204044342,0.3512605130672455,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5083135366439819},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.30588236451148987,0.4952494204044342,0.3210084140300751,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4952494204044342},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3025210201740265,0.4952494204044342,0.30756303668022156,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4952494204044342},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4952494204044342},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آرنوها","boundary":[0.2571428716182709,0.4952494204044342,0.29579833149909973,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4952494204044342},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4952494204044342},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.4952494204044342,0.26218488812446594,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.24873949587345123,0.4952494204044342,0.2554621994495392,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.4952494204044342,0.24705882370471954,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24205882370471954,0.46924704241752624,0.7226470756530762,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6235294342041016,"y":0.521377682685852},{"x":0.5932773351669312,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"اسمتس","boundary":[0.5932773351669312,0.5059382319450378,0.6235294342041016,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5848739743232727,"y":0.521377682685852},{"x":0.5798319578170776,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5059382319450378,0.5848739743232727,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5764706134796143,"y":0.521377682685852},{"x":0.5714285969734192,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.5059382319450378,0.5764706134796143,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5680672526359558,"y":0.521377682685852},{"x":0.5428571701049805,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.5428571701049805,0.5059382319450378,0.5680672526359558,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5059382319450378},{"x":0.534453809261322,"y":0.5059382319450378},{"x":0.534453809261322,"y":0.521377682685852},{"x":0.529411792755127,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.5059382319450378,0.534453809261322,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5226891040802002,"y":0.521377682685852},{"x":0.48739495873451233,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.48739495873451233,0.5059382319450378,0.5226891040802002,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4756302535533905,"y":0.521377682685852},{"x":0.45210084319114685,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.45210084319114685,0.5059382319450378,0.4756302535533905,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5059382319450378},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5059382319450378},{"x":0.45042017102241516,"y":0.521377682685852},{"x":0.42352941632270813,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قناعت","boundary":[0.42352941632270813,0.5059382319450378,0.45042017102241516,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5059382319450378},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5059382319450378},{"x":0.42184874415397644,"y":0.521377682685852},{"x":0.4000000059604645,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شعار","boundary":[0.4000000059604645,0.5059382319450378,0.42184874415397644,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3983193337917328,"y":0.521377682685852},{"x":0.3932773172855377,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3932773172855377,0.5059382319450378,0.3983193337917328,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5059382319450378},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5059382319450378},{"x":0.39159664511680603,"y":0.521377682685852},{"x":0.33781513571739197,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدمرتضی","boundary":[0.33781513571739197,0.5059382319450378,0.39159664511680603,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3327731192111969,"y":0.521377682685852},{"x":0.2974790036678314,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.2974790036678314,0.5059382319450378,0.3327731192111969,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5059382319450378},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5059382319450378},{"x":0.29243698716163635,"y":0.521377682685852},{"x":0.2537815272808075,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملاسرایی","boundary":[0.2537815272808075,0.5059382319450378,0.29243698716163635,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2521008551120758,"y":0.521377682685852},{"x":0.24705882370471954,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24705882370471954,0.5059382319450378,0.2521008551120758,0.521377682685852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6235294342041016,"y":0.521377682685852},{"x":0.24705882370471954,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.24205882370471954,0.49893823194503784,0.6285294342041016,0.5283776826858521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.521377682685852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5932773351669312,0.521377682685852,0.6201680898666382,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.521377682685852},{"x":0.5882353186607361,"y":0.521377682685852},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ابراری","boundary":[0.5680672526359558,0.521377682685852,0.5882353186607361,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.521377682685852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.521377682685852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5320665240287781},{"x":0.561344563961029,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.521377682685852,0.5647059082984924,0.5320665240287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5332541465759277},{"x":0.561344563961029,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.556344563961029,0.5131900005340576,0.6234874176979065,0.5402541465759277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"اسی","boundary":[0.6000000238418579,0.5498812198638916,0.6184874176979065,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.5428812198638916,0.6234874176979065,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"9","boundary":[0.5647059082984924,0.5617577433586121,0.5680672526359558,0.5676959753036499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.570071280002594},{"x":0.556302547454834,"y":0.570071280002594},{"x":0.556302547454834,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.5126050710678101,0.570071280002594,0.556302547454834,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.570071280002594},{"x":0.5815126299858093,"y":0.570071280002594},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5630252361297607,0.570071280002594,0.5815126299858093,0.5783848166465759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.570071280002594},{"x":0.6184874176979065,"y":0.570071280002594},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱۱۵","boundary":[0.5882353186607361,0.570071280002594,0.6184874176979065,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.554757743358612,0.6234874176979065,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"conversion","boundary":[0.4117647111415863,0.6068883538246155,0.4588235318660736,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4605042040348053,0.6068883538246155,0.4638655483722687,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6152018904685974},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"technologies","boundary":[0.46890756487846375,0.6068883538246155,0.5260504484176636,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5310924649238586,0.6068883538246155,0.5462185144424438,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"systems","boundary":[0.5512605309486389,0.6068883538246155,0.5865546464920044,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5882353186607361,0.6068883538246155,0.5899159908294678,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2016","boundary":[0.5949580073356628,0.6068883538246155,0.6168067455291748,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.6068883538246155,0.6184874176979065,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4067647111415863,0.5998883538246155,0.6234874176979065,0.6222018904685974],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5415676832199097},{"x":0.658823549747467,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6571428775787354,0.5344418287277222,0.6974790096282959,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5356294512748718},{"x":0.653781533241272,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6369748115539551,0.5356294512748718,0.6554622054100037,0.5427553653717041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6319748115539551,0.5286294512748718,0.7024790096282959,0.5485676832199097],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5966386795043945,0.5332541465759277,0.6184874176979065,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5932773351669312,0.5332541465759277,0.5966386795043945,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5546218752861023,0.5332541465759277,0.5865546464920044,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5243697762489319,0.5332541465759277,0.5495798587799072,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4941176474094391,0.5332541465759277,0.5193277597427368,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5332541465759277},{"x":0.489075630903244,"y":0.5332541465759277},{"x":0.489075630903244,"y":0.5451306700706482},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.5332541465759277,0.489075630903244,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5332541465759277},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5332541465759277},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4605042040348053,0.5332541465759277,0.48067227005958557,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5332541465759277},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5332541465759277},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5451306700706482},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43529412150382996,0.5332541465759277,0.45546218752861023,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.5332541465759277,0.4302521049976349,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5332541465759277},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5332541465759277},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5451306700706482},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.5332541465759277,0.42184874415397644,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3798319399356842,0.5332541465759277,0.3831932842731476,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5332541465759277},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5332541465759277},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.3478991687297821,0.5332541465759277,0.37310925126075745,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.5332541465759277,0.3462184965610504,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6722689270973206,0.5451306700706482,0.7126050591468811,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6436975002288818,0.5463182926177979,0.6689075827598572,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.5463182926177979,0.6403361558914185,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3412184965610504,0.5262541465759277,0.7176050591468811,0.5616318292617798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵۷۸","boundary":[0.5731092691421509,0.5451306700706482,0.5932773351669312,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5558194518089294},{"x":0.556302547454834,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.556302547454834,0.5451306700706482,0.5697479248046875,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.5451306700706482,0.5546218752861023,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5260504484176636,0.5463182926177979,0.5495798587799072,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.5463182926177979,0.5243697762489319,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4941176474094391,0.5463182926177979,0.5176470875740051,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5570071339607239},{"x":0.489075630903244,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.489075630903244,0.5463182926177979,0.4924369752407074,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6689075827598572,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6420168280601501,0.5581947565078735,0.6689075827598572,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6403361558914185,"y":0.570071280002594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.5581947565078735,0.6403361558914185,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6184874176979065,"y":0.570071280002594},{"x":0.5983193516731262,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5983193516731262,0.5581947565078735,0.6184874176979065,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5932773351669312,"y":0.570071280002594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5731092691421509,0.5581947565078735,0.5932773351669312,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5680672526359558,"y":0.570071280002594},{"x":0.5647059082984924,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.5581947565078735,0.5680672526359558,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5596638917922974,"y":0.570071280002594},{"x":0.5210084319114685,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5210084319114685,0.5581947565078735,0.5596638917922974,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5159664154052734,"y":0.570071280002594},{"x":0.4924369752407074,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4924369752407074,0.5581947565078735,0.5159664154052734,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48739495873451233,"y":0.570071280002594},{"x":0.462184876203537,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.462184876203537,0.5581947565078735,0.48739495873451233,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5581947565078735},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5581947565078735},{"x":0.45546218752861023,"y":0.570071280002594},{"x":0.45378151535987854,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.5581947565078735,0.45546218752861023,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4470588266849518,"y":0.570071280002594},{"x":0.4285714328289032,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶۷۷","boundary":[0.4285714328289032,0.5581947565078735,0.4470588266849518,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4268907606601715,"y":0.570071280002594},{"x":0.4268907606601715,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.5581947565078735,0.4268907606601715,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7099999785423279},{"languageCode":"ar","confidence":0.28999999165534973}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6689075827598572,"y":0.570071280002594},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4218907606601715,0.5405059151649475,0.6739075827598572,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.570071280002594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.570071280002594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6453781723976135,0.570071280002594,0.6638655662536621,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.570071280002594},{"x":0.6403361558914185,"y":0.570071280002594},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.570071280002594,0.6403361558914185,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6991596817970276,0.5831353664398193,0.7260504364967346,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6672269105911255,0.5831353664398193,0.6941176652908325,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6420168280601501,0.5831353664398193,0.6655462384223938,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6033613681793213,0.5831353664398193,0.6184874176979065,0.5938242077827454]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7260504364967346,"y":0.570071280002594},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5983613681793213,0.5642589025497436,0.7310504364967346,0.6008242077827454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6420168280601501,0.5950118899345398,0.6756302714347839,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.5950118899345398,0.6403361558914185,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5899159908294678,0.5950118899345398,0.6201680898666382,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5579832196235657,0.5950118899345398,0.5848739743232727,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.5950118899345398,0.5529412031173706,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6068883538246155},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Solar","boundary":[0.24705882370471954,0.5950118899345398,0.2705882489681244,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5950118899345398},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5950118899345398},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6068883538246155},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"energy","boundary":[0.27731093764305115,0.5950118899345398,0.30588236451148987,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5950118899345398},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5950118899345398},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6068883538246155},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.30756303668022156,0.5950118899345398,0.31092438101768494,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"The","boundary":[0.3193277418613434,0.5950118899345398,0.3344537913799286,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6068883538246155},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"physics","boundary":[0.34285715222358704,0.5950118899345398,0.3764705955982208,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.3831932842731476,0.5950118899345398,0.3983193337917328,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6068883538246155},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"engineering","boundary":[0.40672269463539124,0.5950118899345398,0.4571428596973419,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6068883538246155},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.46722689270973206,0.5950118899345398,0.4756302535533905,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6068883538246155},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"photovoltaic","boundary":[0.48235294222831726,0.5950118899345398,0.5361344814300537,0.6068883538246155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6068883538246155},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24205882370471954,0.5880118899345398,0.6806302714347839,0.6138883538246155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6420168280601501,0.6140142679214478,0.6756302714347839,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.6140142679214478,0.6403361558914185,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6033613681793213,0.6140142679214478,0.6201680898666382,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5865546464920044,0.6140142679214478,0.6016806960105896,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6270784139633179},{"x":0.583193302154541,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.583193302154541,0.6140142679214478,0.5865546464920044,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6140142679214478},{"x":0.578151285648346,"y":0.6140142679214478},{"x":0.578151285648346,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5445378422737122,0.6140142679214478,0.578151285648346,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5411764979362488,0.6140142679214478,0.5445378422737122,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6140142679214478},{"x":0.534453809261322,"y":0.6140142679214478},{"x":0.534453809261322,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5142857432365417,0.6140142679214478,0.534453809261322,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6270784139633179},{"x":0.507563054561615,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.6140142679214478,0.5126050710678101,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6420168280601501,0.6270784139633179,0.6672269105911255,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.6270784139633179,0.6403361558914185,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5983193516731262,0.6270784139633179,0.6184874176979065,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5798319578170776,0.6270784139633179,0.5932773351669312,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5680672526359558,0.6270784139633179,0.5731092691421509,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6270784139633179},{"x":0.561344563961029,"y":0.6270784139633179},{"x":0.561344563961029,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5411764979362488,0.6270784139633179,0.561344563961029,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.4907563030719757,0.6270784139633179,0.5310924649238586,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6377671957015991},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48235294222831726,0.6270784139633179,0.48571428656578064,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6270784139633179},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6270784139633179},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Photovoltaic","boundary":[0.3361344635486603,0.6270784139633179,0.3949579894542694,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"power","boundary":[0.3983193337917328,0.6270784139633179,0.4252100884914398,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"generation","boundary":[0.4302521049976349,0.6270784139633179,0.4756302535533905,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6270784139633179},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6270784139633179},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3344537913799286,0.6270784139633179,0.33781513571739197,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6270784139633179},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6270784139633179},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.3176470696926117,0.6270784139633179,0.3294117748737335,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6270784139633179},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6270784139633179},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3025210201740265,0.6270784139633179,0.30756303668022156,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.2722689211368561,0.6270784139633179,0.2974790036678314,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2504201829433441,0.6270784139633179,0.2705882489681244,0.6377671957015991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2454201829433441,0.6070142679214477,0.6806302714347839,0.6459548778533936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوتوولتائی","boundary":[0.5731092691421509,0.6389548778533936,0.6201680898666382,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5647059082984924,0.6389548778533936,0.5697479248046875,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Photovoltaic","boundary":[0.4252100884914398,0.6389548778533936,0.48067227005958557,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"power","boundary":[0.4907563030719757,0.6389548778533936,0.5159664154052734,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6389548778533936},{"x":0.561344563961029,"y":0.6389548778533936},{"x":0.561344563961029,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"systems","boundary":[0.5243697762489319,0.6389548778533936,0.561344563961029,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6389548778533936},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6389548778533936},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6508313417434692},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.41848739981651306,0.6389548778533936,0.42352941632270813,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6389548778533936},{"x":0.413445383310318,"y":0.6389548778533936},{"x":0.413445383310318,"y":0.6508313417434692},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.38655462861061096,0.6389548778533936,0.413445383310318,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.3478991687297821,0.6389548778533936,0.3781512677669525,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6508313417434692},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.34117648005485535,0.6389548778533936,0.3462184965610504,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6389548778533936},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6389548778533936},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6508313417434692},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Energy","boundary":[0.24873949587345123,0.6389548778533936,0.27899160981178284,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6389548778533936},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6389548778533936},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6508313417434692},{"x":0.289075642824173,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"conversion","boundary":[0.289075642824173,0.6389548778533936,0.33781513571739197,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6508313417434692},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.24537815153598785,0.6389548778533936,0.2504201829433441,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5949580073356628,0.6532066464424133,0.6201680898666382,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5378151535987854,0.6532066464424133,0.5848739743232727,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Solar","boundary":[0.4722689092159271,0.6532066464424133,0.4941176474094391,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6532066464424133},{"x":0.529411792755127,"y":0.6532066464424133},{"x":0.529411792755127,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"energy","boundary":[0.5008403658866882,0.6532066464424133,0.529411792755127,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6638954877853394},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.46722689270973206,0.6532066464424133,0.4722689092159271,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6638954877853394},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.43865546584129333,0.6532066464424133,0.46554622054100037,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4252100884914398,0.6532066464424133,0.4302521049976349,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6532066464424133},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6638954877853394},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.38823530077934265,0.6532066464424133,0.41848739981651306,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6532066464424133},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3831932842731476,0.6532066464424133,0.38655462861061096,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Energy","boundary":[0.2840336263179779,0.6532066464424133,0.3126050531864166,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6638954877853394},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"development","boundary":[0.32268908619880676,0.6532066464424133,0.3815126121044159,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6532066464424133},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6532066464424133},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.2521008551120758,0.6532066464424133,0.27563026547431946,0.6638954877853394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6638954877853394},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24037815153598785,0.6319548778533935,0.6251680898666382,0.6708954877853394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.665083110332489},{"x":0.6168067455291748,"y":0.665083110332489},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.5915966629981995,0.665083110332489,0.6168067455291748,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.665083110332489},{"x":0.5815126299858093,"y":0.665083110332489},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5378151535987854,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5378151535987854,0.665083110332489,0.5815126299858093,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5361344814300537,"y":0.675771951675415},{"x":0.5327731370925903,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5327731370925903,0.6638954877853394,0.5361344814300537,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6745843291282654},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Solar","boundary":[0.43361344933509827,0.6627078652381897,0.4571428596973419,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4941176474094391,"y":0.675771951675415},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"thermal","boundary":[0.4588235318660736,0.6638954877853394,0.4941176474094391,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5277311205863953,"y":0.675771951675415},{"x":0.49747899174690247,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"energy","boundary":[0.49747899174690247,0.6638954877853394,0.5277311205863953,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.675771951675415},{"x":0.6941176652908325,"y":0.675771951675415},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.675771951675415,0.6941176652908325,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.675771951675415},{"x":0.6638655662536621,"y":0.675771951675415},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6420168280601501,0.675771951675415,0.6638655662536621,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.675771951675415},{"x":0.6420168280601501,"y":0.675771951675415},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.675771951675415,0.6420168280601501,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استمس","boundary":[0.5915966629981995,0.6769596338272095,0.6218487620353699,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6769596338272095},{"x":0.583193302154541,"y":0.6769596338272095},{"x":0.583193302154541,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.6769596338272095,0.583193302154541,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6876484751701355},{"x":0.561344563961029,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آرنو","boundary":[0.561344563961029,0.6769596338272095,0.5764706134796143,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5462185144424438,0.6769596338272095,0.5546218752861023,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.6769596338272095,0.5478991866111755,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.5327731370925903,0.6769596338272095,0.5411764979362488,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6876484751701355},{"x":0.529411792755127,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.6769596338272095,0.5327731370925903,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6769596338272095},{"x":0.529411792755127,"y":0.6769596338272095},{"x":0.529411792755127,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.6769596338272095,0.529411792755127,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6888360977172852},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۴-","boundary":[0.48067227005958557,0.6769596338272095,0.5260504484176636,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6769596338272095},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6769596338272095},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.4789915978908539,0.6769596338272095,0.48403361439704895,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6769596338272095},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.6769596338272095,0.48067227005958557,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Stems","boundary":[0.3831932842731476,0.6769596338272095,0.5042017102241516,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6769596338272095},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6769596338272095},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6888360977172852},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.41680672764778137,0.6769596338272095,0.42016807198524475,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6888360977172852},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Amo","boundary":[0.42184874415397644,0.6769596338272095,0.4453781545162201,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6769596338272095},{"x":0.462184876203537,"y":0.6769596338272095},{"x":0.462184876203537,"y":0.6888360977172852},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"H.M","boundary":[0.44873949885368347,0.6769596338272095,0.462184876203537,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.6888360977172852,0.6941176652908325,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6403361558914185,0.6888360977172852,0.6638655662536621,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.6888360977172852,0.6403361558914185,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قناعت","boundary":[0.5949580073356628,0.6888360977172852,0.6201680898666382,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شعار","boundary":[0.5714285969734192,0.6888360977172852,0.5899159908294678,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5663865804672241,0.6888360977172852,0.5697479248046875,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6888360977172852},{"x":0.561344563961029,"y":0.6888360977172852},{"x":0.561344563961029,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.5394958257675171,0.6888360977172852,0.561344563961029,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7007125616073608},{"x":0.534453809261322,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.6900237798690796,0.5361344814300537,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6900237798690796},{"x":0.529411792755127,"y":0.6900237798690796},{"x":0.529411792755127,"y":0.7007125616073608},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.49915966391563416,0.6900237798690796,0.529411792755127,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6900237798690796},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6900237798690796},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7007125616073608},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.6900237798690796,0.49915966391563416,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۷-","boundary":[0.4571428596973419,0.6900237798690796,0.4907563030719757,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7019002437591553},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45546218752861023,0.6900237798690796,0.4571428596973419,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6900237798690796},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6900237798690796},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7019002437591553},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.42016807198524475,0.6900237798690796,0.45042017102241516,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.7007125616073608,0.6941176652908325,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6403361558914185,0.7007125616073608,0.6638655662536621,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.7019002437591553,0.6420168280601501,0.7114014029502869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3781932842731476,0.6568954877853393,0.6991176652908325,0.7184014029502869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.5865546464920044,0.7019002437591553,0.6184874176979065,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملاسرایی","boundary":[0.5428571701049805,0.7019002437591553,0.5815126299858093,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.7019002437591553,0.5394958257675171,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5310924649238586,"y":0.713776707649231},{"x":0.48235294222831726,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیدمرتضی","boundary":[0.48235294222831726,0.7019002437591553,0.5310924649238586,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4789915978908539,"y":0.713776707649231},{"x":0.4773109257221222,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.7019002437591553,0.4789915978908539,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7019002437591553},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.47058823704719543,"y":0.713776707649231},{"x":0.43865546584129333,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۰-","boundary":[0.43865546584129333,0.7019002437591553,0.47058823704719543,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7019002437591553},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7019002437591553},{"x":0.43697479367256165,"y":0.713776707649231},{"x":0.43529412150382996,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.7019002437591553,0.43697479367256165,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4302521049976349,"y":0.713776707649231},{"x":0.40168067812919617,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.40168067812919617,0.7019002437591553,0.4302521049976349,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.724465548992157},{"x":0.6672269105911255,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.7125890851020813,0.6941176652908325,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6638655662536621,"y":0.724465548992157},{"x":0.6403361558914185,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6403361558914185,0.7125890851020813,0.6638655662536621,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6403361558914185,"y":0.724465548992157},{"x":0.6386554837226868,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.7125890851020813,0.6403361558914185,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.713776707649231},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6184874176979065,"y":0.724465548992157},{"x":0.5966386795043945,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراری","boundary":[0.5966386795043945,0.713776707649231,0.6184874176979065,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.713776707649231},{"x":0.5915966629981995,"y":0.713776707649231},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.713776707649231,0.5915966629981995,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.713776707649231},{"x":0.583193302154541,"y":0.713776707649231},{"x":0.583193302154541,"y":0.724465548992157},{"x":0.556302547454834,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.556302547454834,0.713776707649231,0.583193302154541,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.7149643898010254,0.5546218752861023,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5445378422737122,"y":0.713776707649231},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴-","boundary":[0.5142857432365417,0.7149643898010254,0.5445378422737122,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.7149643898010254,0.5126050710678101,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4773109257221222,0.7149643898010254,0.5058823823928833,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6924369931221008,"y":0.724465548992157},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.7256532311439514,0.6941176652908325,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6638655662536621,"y":0.735154390335083},{"x":0.6403361558914185,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6403361558914185,0.7256532311439514,0.6638655662536621,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6403361558914185,"y":0.735154390335083},{"x":0.6386554837226868,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.7268408536911011,0.6403361558914185,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5865546464920044,0.7256532311439514,0.6184874176979065,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7375296950340271},{"x":0.556302547454834,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.556302547454834,0.7256532311439514,0.5798319578170776,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5243697762489319,0.7256532311439514,0.5512605309486389,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.7256532311439514,0.5210084319114685,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4924369752407074,0.7256532311439514,0.5126050710678101,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7256532311439514},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7256532311439514},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7375296950340271},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.46722689270973206,0.7256532311439514,0.48739495873451233,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7256532311439514},{"x":0.462184876203537,"y":0.7256532311439514},{"x":0.462184876203537,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4588235318660736,0.7256532311439514,0.462184876203537,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7256532311439514},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7256532311439514},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4151260554790497,0.7256532311439514,0.45378151535987854,0.7375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7363420724868774},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.6949002437591553,0.6991176652908325,0.7433420724868774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.3478991687297821,0.7375296950340271,0.3781512677669525,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7375296950340271},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7375296950340271},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.3831932842731476,0.7375296950340271,0.42184874415397644,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4285714328289032,0.7375296950340271,0.4756302535533905,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.7375296950340271,0.4773109257221222,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7470308542251587},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.48403361439704895,0.7375296950340271,0.5193277597427368,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5243697762489319,0.7375296950340271,0.5327731370925903,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5361344814300537,0.7375296950340271,0.5848739743232727,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5899159908294678,0.7375296950340271,0.6201680898666382,0.7470308542251587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3428991687297821,0.7305296950340271,0.6251680898666382,0.7540308542251587],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.745843231678009},{"x":0.6168067455291748,"y":0.745843231678009},{"x":0.6168067455291748,"y":0.754156768321991},{"x":0.5915966629981995,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.5915966629981995,0.745843231678009,0.6168067455291748,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.745843231678009},{"x":0.5848739743232727,"y":0.745843231678009},{"x":0.5848739743232727,"y":0.754156768321991},{"x":0.5731092691421509,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۷۸","boundary":[0.5731092691421509,0.745843231678009,0.5848739743232727,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.745843231678009},{"x":0.5680672526359558,"y":0.745843231678009},{"x":0.5680672526359558,"y":0.754156768321991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.5596638917922974,0.745843231678009,0.5680672526359558,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.745843231678009},{"x":0.5512605309486389,"y":0.745843231678009},{"x":0.5512605309486389,"y":0.754156768321991},{"x":0.5495798587799072,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5495798587799072,0.745843231678009,0.5512605309486389,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.745843231678009},{"x":0.5462185144424438,"y":0.745843231678009},{"x":0.5462185144424438,"y":0.754156768321991},{"x":0.5176470875740051,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"TJ۸۱۰","boundary":[0.5176470875740051,0.745843231678009,0.5462185144424438,0.754156768321991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.745843231678009},{"x":0.6168067455291748,"y":0.745843231678009},{"x":0.6168067455291748,"y":0.754156768321991},{"x":0.5176470875740051,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5126470875740051,0.738843231678009,0.6218067455291748,0.761156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7470308542251587},{"x":0.702521026134491,"y":0.7470308542251587},{"x":0.702521026134491,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6890756487846375,0.7470308542251587,0.702521026134491,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.745843231678009},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6705882549285889,0.745843231678009,0.6873949766159058,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.745843231678009},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6386554837226868,0.7446556091308594,0.6638655662536621,0.7553443908691406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7446556091308594},{"x":0.702521026134491,"y":0.7470308542251587},{"x":0.702521026134491,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6336554837226868,0.7376556091308594,0.707521026134491,0.7647196955680847],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7600950002670288},{"x":0.702521026134491,"y":0.7600950002670288},{"x":0.702521026134491,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6890756487846375,0.7600950002670288,0.702521026134491,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6722689270973206,0.7600950002670288,0.6873949766159058,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6453781723976135,0.7600950002670288,0.6638655662536621,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.7600950002670288,0.6403361558914185,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7790973782539368},{"x":0.707563042640686,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.707563042640686,0.7707838416099548,0.7310924530029297,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7790973782539368},{"x":0.658823549747467,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.658823549747467,0.7707838416099548,0.7042016983032227,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6386554837226868,0.7707838416099548,0.6554622054100037,0.7802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6336554837226868,0.7530950002670288,0.7360924530029297,0.7872850604057312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶۲۱/۴۷","boundary":[0.5815126299858093,0.7589073777198792,0.6184874176979065,0.7660332322120667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۵۱۰۰۹۲۰","boundary":[0.5697479248046875,0.7707838416099548,0.6168067455291748,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.7519073777198791,0.6234874176979065,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.7909738421440125,0.5495798587799072,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.7909738421440125,0.5310924649238586,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8028503656387329},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45378151535987854,0.7897862195968628,0.5042017102241516,0.8028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8028503656387329},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44878151535987854,0.7827862195968628,0.5545798587799072,0.8098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8135392069816589},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8028503656387329,0.5546218752861023,0.8135392069816589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5714285969734192,"y":0.826603353023529},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8147268295288086,0.5714285969734192,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5731092691421509,"y":0.826603353023529},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7958503656387329,0.5781092691421509,0.8336033530235291],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/GxazLbsXrtJDEKHj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/VuILiIEXShhVlYxx.jpg","blurred":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/NyHcPPrhDRBOzBZU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021454686492752292,0.9986696560763512,0.9989831726148973]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5445378422737122,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.1876484602689743,0.5445378422737122,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20308788120746613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45546218752861023,0.1876484602689743,0.4941176474094391,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5445378422737122,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20427553355693817},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4504621875286102,0.1806484602689743,0.5495378422737122,0.21127553355693818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2624703049659729},{"x":0.24537815153598785,"y":0.275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.21512605249881744,0.2624703049659729,0.24537815153598785,0.275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2624703049659729},{"x":0.24537815153598785,"y":0.275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.2554703049659729,0.25037815153598786,0.282534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"هفده","boundary":[0.21512605249881744,0.28147268295288086,0.24033613502979279,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.27447268295288085,0.2453361350297928,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7848739624023438,"y":0.275534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7411764860153198,0.2624703049659729,0.7848739624023438,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.275534451007843},{"x":0.6907563209533691,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6907563209533691,0.2624703049659729,0.7344537973403931,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6857143044471741,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.2624703049659729,0.6857143044471741,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.7411764860153198,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7411764860153198,0.2802850306034088,0.7848739624023438,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7361344695091248,"y":0.294536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.2802850306034088,0.7361344695091248,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.7663865685462952,0.2980997562408447,0.7848739624023438,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7630252242088318,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.7378151416778564,0.2992874085903168,0.7630252242088318,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.2992874085903168,0.7378151416778564,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7865546345710754,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.75126051902771,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیباچه","boundary":[0.7529411911964417,0.3147268295288086,0.7848739624023438,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.3147268295288086,0.7462185025215149,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.756302535533905,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7579832077026367,0.33372920751571655,0.7848739624023438,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7310924530029297,0.3325415551662445,0.7529411911964417,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7193277478218079,0.3325415551662445,0.7243697643280029,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7596638798713684,0.35154393315315247,0.7848739624023438,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اختصاری","boundary":[0.7092437148094177,0.35154393315315247,0.7546218633651733,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.35154393315315247,0.7042016983032227,0.36342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7865546345710754,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6790336322784424,0.2554703049659729,0.7915546345710754,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوزده","boundary":[0.21512605249881744,0.2992874085903168,0.24201680719852448,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2705882489681244,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3277909755706787},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.24033613502979279,0.31591448187828064,0.2705882489681244,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3277909755706787},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23529411852359772,0.31591448187828064,0.2386554628610611,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.21512605249881744,0.31591448187828064,0.23361344635486603,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3349168598651886},{"x":0.267226904630661,"y":0.33610451221466064},{"x":0.267226904630661,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.2386554628610611,0.3349168598651886,0.267226904630661,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسه","boundary":[0.21512605249881744,0.3349168598651886,0.23529411852359772,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.24201680719852448,0.3527315855026245,0.2722689211368561,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23529411852359772,0.3527315855026245,0.2386554628610611,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.21512605249881744,0.3527315855026245,0.23361344635486603,0.3622327744960785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2722689211368561,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.29228740859031677,0.2772689211368561,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2201680690050125,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.21680672466754913,0.38361045718193054,0.2201680690050125,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2201680690050125,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.37661045718193054,0.22516806900501252,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21848739683628082,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳","boundary":[0.21680672466754913,0.40142518281936646,0.2201680690050125,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21848739683628082,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.39442518281936645,0.22516806900501252,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4204275608062744,0.2218487411737442,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4134275608062744,0.2268487411737442,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4406175911426544,0.2218487411737442,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4336175911426544,0.2268487411737442,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.45961993932724,0.23025210201740265,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45261993932724,0.23525210201740265,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.47862231731414795,0.23025210201740265,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47162231731414794,0.23525210201740265,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.49881234765052795,0.23025210201740265,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49181234765052795,0.23525210201740265,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7579832077026367,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7596638798713684,0.3824228048324585,0.7848739624023438,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7210084199905396,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.7210084199905396,0.3824228048324585,0.7529411911964417,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.3824228048324585,0.7193277478218079,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3824228048324585},{"x":0.707563042640686,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6789916157722473,0.38123515248298645,0.707563042640686,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.38123515248298645,0.6756302714347839,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7630252242088318,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4121140241622925},{"x":0.756302535533905,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.756302535533905,0.4002375304698944,0.7630252242088318,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7210084199905396,0.40142518281936646,0.7495798468589783,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.40142518281936646,0.7176470756530762,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6689495992660522,0.37423515248298644,0.7898739624023438,0.42030167651176453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43349167704582214},{"x":0.729411780834198,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.729411780834198,0.41923990845680237,0.7445378303527832,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.41923990845680237,0.7243697643280029,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7176470756530762,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6873949766159058,0.41923990845680237,0.7176470756530762,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.41923990845680237},{"x":0.680672287940979,"y":0.41923990845680237},{"x":0.680672287940979,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6504201889038086,0.41923990845680237,0.680672287940979,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.41923990845680237,0.6453781723976135,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7277311086654663,0.4382422864437103,0.7445378303527832,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.4382422864437103,0.7243697643280029,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6873949766159058,0.4382422864437103,0.7176470756530762,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4394299387931824},{"x":0.680672287940979,"y":0.4382422864437103},{"x":0.680672287940979,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6470588445663452,0.4394299387931824,0.680672287940979,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6117647290229797,0.4394299387931824,0.6403361558914185,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4394299387931824},{"x":0.605042040348053,"y":0.4394299387931824},{"x":0.605042040348053,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5764706134796143,0.4394299387931824,0.605042040348053,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.4394299387931824,0.5714285969734192,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7445378303527832,"y":0.470308780670166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7260504364967346,0.45843231678009033,0.7445378303527832,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7243697643280029,"y":0.470308780670166},{"x":0.7226890921592712,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.45843231678009033,0.7243697643280029,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7176470756530762,"y":0.470308780670166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6672269105911255,0.45843231678009033,0.7176470756530762,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6285714507102966,0.45843231678009033,0.6605042219161987,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6000000238418579,0.45843231678009033,0.6235294342041016,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.45961993932724},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45961993932724},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5899159908294678,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.45961993932724,0.5932773351669312,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.470308780670166},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5664285969734192,0.4134275608062744,0.7495378303527832,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7260504364967346,"y":0.489311158657074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۱","boundary":[0.6974790096282959,0.4774346649646759,0.7260504364967346,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.490498811006546},{"x":0.6924369931221008,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.4774346649646759,0.6941176652908325,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6840336322784424,"y":0.490498811006546},{"x":0.6621848940849304,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.6621848940849304,0.4774346649646759,0.6840336322784424,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6554622054100037,"y":0.490498811006546},{"x":0.6386554837226868,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6386554837226868,0.4774346649646759,0.6554622054100037,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6268907785415649,"y":0.490498811006546},{"x":0.5983193516731262,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5983193516731262,0.47862231731414795,0.6268907785415649,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5932773351669312,"y":0.490498811006546},{"x":0.534453809261322,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تجدیدپذیر","boundary":[0.534453809261322,0.47862231731414795,0.5932773351669312,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49168646335601807},{"x":0.529411792755127,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.47862231731414795,0.5327731370925903,0.49168646335601807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7260504364967346,"y":0.490498811006546},{"x":0.529411792755127,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.524411792755127,0.47162231731414794,0.7310504364967346,0.497498811006546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49643704295158386},{"x":0.729411780834198,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۱","boundary":[0.6974790096282959,0.4976246953010559,0.729411780834198,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.49881234765052795,0.6957983374595642,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6857143044471741,"y":0.510688841342926},{"x":0.6739495992660522,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.6722689270973206,0.49881234765052795,0.6857143044471741,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.7260504364967346,0.5166270732879639,0.7445378303527832,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5166270732879639,0.7260504364967346,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7210084199905396,"y":0.529691219329834},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6890756487846375,0.5178147554397583,0.7210084199905396,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.519002377986908},{"x":0.6840336322784424,"y":0.519002377986908},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5308788418769836},{"x":0.680672287940979,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.519002377986908,0.6840336322784424,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5498812198638916},{"x":0.756302535533905,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.756302535533905,0.5356294512748718,0.7647058963775635,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5356294512748718},{"x":0.75126051902771,"y":0.5356294512748718},{"x":0.75126051902771,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7092437148094177,0.5356294512748718,0.75126051902771,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنونی","boundary":[0.6705882549285889,0.5356294512748718,0.7042016983032227,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.5356294512748718,0.6655462384223938,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5486935973167419},{"x":0.610084056854248,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دورنمای","boundary":[0.610084056854248,0.5356294512748718,0.6554622054100037,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5663865804672241,0.5356294512748718,0.6033613681793213,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5486935973167419},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتوولتائیک","boundary":[0.49747899174690247,0.5356294512748718,0.5596638917922974,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.5356294512748718,0.4924369752407074,0.5486935973167419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.484075630903244,0.493,0.7697058963775635,0.555693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7176470756530762,0.5581947565078735,0.7478991746902466,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5866983532905579},{"x":0.756302535533905,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.756302535533905,0.5736342072486877,0.7647058963775635,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7210084199905396,0.5748218297958374,0.7495798468589783,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6991596817970276,0.5748218297958374,0.7159664034843445,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6705882549285889,0.5748218297958374,0.6941176652908325,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6470588445663452,0.5748218297958374,0.6621848940849304,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5798319578170776,0.5748218297958374,0.6352941393852234,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.5748218297958374,0.5747899413108826,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5681092691421509,0.5511947565078735,0.7697058963775635,0.5948859758377075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱۰۳.","boundary":[0.7226890921592712,0.5938242077827454,0.7462185025215149,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6907563209533691,0.5938242077827454,0.7159664034843445,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.6605042219161987,0.5938242077827454,0.6823529601097107,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6369748115539551,0.5938242077827454,0.6521008610725403,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6134454011917114,0.5938242077827454,0.6252101063728333,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5938242077827454},{"x":0.610084056854248,"y":0.5938242077827454},{"x":0.610084056854248,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5983193516731262,0.5938242077827454,0.610084056854248,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6080760359764099},{"x":0.578151285648346,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.578151285648346,0.5938242077827454,0.5983193516731262,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.5361344814300537,0.5950118899345398,0.5663865804672241,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتون","boundary":[0.5008403658866882,0.5950118899345398,0.5310924649238586,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.5950118899345398,0.4941176474094391,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7277311086654663,0.6128265857696533,0.7462185025215149,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.6128265857696533,0.7243697643280029,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.6789916157722473,0.6128265857696533,0.7159664034843445,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.6487395167350769,0.6128265857696533,0.6705882549285889,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252101063728333,0.6128265857696533,0.6420168280601501,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6016806960105896,0.6128265857696533,0.6134454011917114,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تولیدشده","boundary":[0.5462185144424438,0.6128265857696533,0.5966386795043945,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5327731370925903,0.6140142679214478,0.5394958257675171,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6270784139633179},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.49747899174690247,0.6140142679214478,0.5260504484176636,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.4773109257221222,0.6140142679214478,0.4907563030719757,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6140142679214478},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6140142679214478},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4588235318660736,0.6140142679214478,0.47058823704719543,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.4285714328289032,0.6140142679214478,0.45210084319114685,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6282660365104675},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.6140142679214478,0.4252100884914398,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.646080732345581},{"x":0.7277311086654663,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7277311086654663,0.6318289637565613,0.7462185025215149,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.646080732345581},{"x":0.7226890921592712,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.6318289637565613,0.7243697643280029,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.646080732345581},{"x":0.6924369931221008,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6924369931221008,0.6318289637565613,0.7159664034843445,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6924369931221008,"y":0.646080732345581},{"x":0.6672269105911255,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6672269105911255,0.6318289637565613,0.6924369931221008,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6571428775787354,"y":0.646080732345581},{"x":0.6033613681793213,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حاملهای","boundary":[0.6033613681793213,0.6318289637565613,0.6571428775787354,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.646080732345581},{"x":0.5865546464920044,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.5865546464920044,0.6318289637565613,0.5983193516731262,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.646080732345581},{"x":0.5579832196235657,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5579832196235657,0.6318289637565613,0.5815126299858093,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6472684144973755},{"x":0.529411792755127,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.529411792755127,0.6330166459083557,0.5512605309486389,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5159664154052734,0.6330166459083557,0.5243697762489319,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6472684144973755},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.48067227005958557,0.6330166459083557,0.5109243988990784,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.4605042040348053,0.6330166459083557,0.4756302535533905,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6330166459083557},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6330166459083557},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4420168101787567,0.6330166459083557,0.45378151535987854,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6330166459083557},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6330166459083557},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6472684144973755},{"x":0.413445383310318,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایانه","boundary":[0.413445383310318,0.6330166459083557,0.43697479367256165,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6472684144973755},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39159664511680603,0.6330166459083557,0.4100840389728546,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6472684144973755},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.35462185740470886,0.6330166459083557,0.3815126121044159,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6448931097984314},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.34962185740470886,0.5868242077827454,0.7528991746902466,0.6518931097984314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5178147554397583,0.23025210201740265,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5108147554397583,0.23525210201740265,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5368170738220215,0.23025210201740265,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5451306700706482},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5368170738220215,0.23529411852359772,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5298170738220215,0.24029411852359772,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5558194518089294,0.23025210201740265,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5488194518089294,0.23525210201740265,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5748218297958374,0.23025210201740265,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5678218297958374,0.23525210201740265,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5950118899345398,0.23025210201740265,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5880118899345398,0.23525210201740265,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6140142679214478,0.23025210201740265,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6070142679214477,0.23525210201740265,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6342042684555054,0.23025210201740265,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6272042684555054,0.23525210201740265,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6674584150314331},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6674584150314331,0.22857142984867096,0.6745843291282654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6674584150314331},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6674584150314331},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.6674584150314331,0.23529411852359772,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6604584150314331,0.24029411852359772,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7042755484580994,0.23025210201740265,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6972755484580994,0.23525210201740265,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7579832077026367,0.6674584150314331,0.7848739624023438,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7361344695091248,0.6662707924842834,0.7529411911964417,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.6662707924842834,0.7361344695091248,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6974790096282959,0.6662707924842834,0.7243697643280029,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.665083110332489},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فوتوولتائیک","boundary":[0.6386554837226868,0.665083110332489,0.6924369931221008,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.665083110332489},{"x":0.63193279504776,"y":0.665083110332489},{"x":0.63193279504776,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.665083110332489,0.63193279504776,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.684085488319397},{"x":0.7647058963775635,"y":0.684085488319397},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6971496343612671},{"x":0.756302535533905,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.756302535533905,0.684085488319397,0.7647058963775635,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.684085488319397},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7210084199905396,0.684085488319397,0.7495798468589783,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.684085488319397},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الکترودینامیک","boundary":[0.6369748115539551,0.684085488319397,0.7142857313156128,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.6852731704711914,0.6336134672164917,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.665083110332489},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6235714507102966,0.658083110332489,0.7898739624023438,0.7053373165130615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱۰۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.7019002437591553,0.7462185025215149,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"نظرية","boundary":[0.6873949766159058,0.7030878663063049,0.7176470756530762,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7030878663063049},{"x":0.680672287940979,"y":0.7019002437591553},{"x":0.680672287940979,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الكترومغناطیس","boundary":[0.5966386795043945,0.7030878663063049,0.680672287940979,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.7030878663063049,0.5915966629981995,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7277311086654663,0.7220902442932129,0.7462185025215149,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.7220902442932129,0.7260504364967346,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6924369931221008,0.7220902442932129,0.7176470756530762,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الکترومغناطیسی","boundary":[0.5966386795043945,0.7220902442932129,0.6857143044471741,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.7232779264450073,0.5915966629981995,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7277311086654663,0.7422803044319153,0.7462185025215149,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.7422803044319153,0.7260504364967346,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نورشناخت","boundary":[0.6605042219161987,0.7422803044319153,0.7176470756530762,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6302521228790283,0.7422803044319153,0.6554622054100037,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.5815126299858093,0.7422803044319153,0.6235294342041016,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تخت","boundary":[0.5512605309486389,0.7422803044319153,0.5747899413108826,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.7422803044319153,0.5478991866111755,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7462185025215149,"y":0.775534451007843},{"x":0.7277311086654663,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7277311086654663,0.7612826824188232,0.7462185025215149,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7243697643280029,"y":0.775534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.7612826824188232,0.7243697643280029,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7176470756530762,"y":0.775534451007843},{"x":0.6605042219161987,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نورشناخت","boundary":[0.6605042219161987,0.7612826824188232,0.7176470756530762,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6554622054100037,"y":0.775534451007843},{"x":0.6436975002288818,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6436975002288818,0.7612826824188232,0.6554622054100037,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6369748115539551,"y":0.775534451007843},{"x":0.5815126299858093,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محیطهای","boundary":[0.5815126299858093,0.7612826824188232,0.6369748115539551,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5747899413108826,"y":0.775534451007843},{"x":0.5445378422737122,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جاذب","boundary":[0.5445378422737122,0.7612826824188232,0.5747899413108826,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5394958257675171,"y":0.775534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.7612826824188232,0.5394958257675171,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵.۴","boundary":[0.7260504364967346,0.7790973782539368,0.7462185025215149,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.7790973782539368,0.7243697643280029,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6739495992660522,0.7790973782539368,0.7176470756530762,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6184874176979065,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوستگی","boundary":[0.6184874176979065,0.7802850604057312,0.6672269105911255,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6117647290229797,"y":0.794536828994751},{"x":0.6084033846855164,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.7802850604057312,0.6117647290229797,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6016806960105896,"y":0.794536828994751},{"x":0.5630252361297607,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پواسون","boundary":[0.5630252361297607,0.7802850604057312,0.6016806960105896,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5596638917922974,"y":0.794536828994751},{"x":0.5579832196235657,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.7814726829528809,0.5596638917922974,0.794536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5328151535987854,0.6960878663063049,0.7528991746902466,0.8003491468429565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7980997562408447},{"x":0.729411780834198,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۴","boundary":[0.6974790096282959,0.7980997562408447,0.729411780834198,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.7980997562408447,0.6941176652908325,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8123515248298645},{"x":0.653781533241272,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.6521008610725403,0.7980997562408447,0.6857143044471741,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8123515248298645},{"x":0.610084056854248,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پواسون","boundary":[0.610084056854248,0.7992874383926392,0.6470588445663452,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.8004750609397888,0.6067227125167847,0.8135392069816589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7969121336936951},{"x":0.729411780834198,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5983613681793213,0.7922874383926392,0.734411780834198,0.8181639022827148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7612826824188232,0.22857142984867096,0.7707838416099548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7707838416099548},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.7612826824188232,0.23529411852359772,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7542826824188232,0.24029411852359772,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.23193277418613434,0.7292161583900452,0.21344538033008575,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7482185363769531},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"놀","boundary":[0.23193277418613434,0.7482185363769531,0.21344538033008575,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7897862195968628},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"쇼","boundary":[0.23193277418613434,0.7897862195968628,0.21344538033008575,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8099762201309204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"쇼","boundary":[0.23193277418613434,0.8099762201309204,0.21344538033008575,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.5699999928474426,"boundary":[0.22693277418613433,0.7222161583900452,0.21844538033008576,0.8181639022827148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7897862195968628},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7814726829528809,0.22857142984867096,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7897862195968628},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7744726829528809,0.23357142984867096,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.8004750609397888,0.23025210201740265,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7934750609397888,0.23525210201740265,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8491686582565308},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48739495873451233,0.8396674394607544,0.5058823823928833,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8491686582565308},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8326674394607544,0.5108823823928833,0.8561686582565308],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/ntvrnfFLFNMKahtb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/inUEXGEnigbuinAZ.jpg","blurred":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/KHAxmBONsRNLyPMG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021454686492752292,0.9987035519856365,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1852731555700302},{"x":0.707563042640686,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".۲","boundary":[0.6957983374595642,0.1852731555700302,0.707563042640686,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6924369931221008,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.18646080791950226,0.6941176652908325,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19952493906021118},{"x":0.653781533241272,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.6521008610725403,0.18646080791950226,0.6857143044471741,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیوستگی","boundary":[0.6016806960105896,0.1876484602689743,0.6470588445663452,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.1876484602689743,0.5983193516731262,0.20190024375915527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1852731555700302},{"x":0.707563042640686,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5882773351669311,0.1806484602689743,0.712563042640686,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.23025210201740265,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.23525210201740265,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21852731704711914},{"x":0.729411780834198,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۶.۴","boundary":[0.7277311086654663,0.20665083825588226,0.7478991746902466,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.20783847570419312,0.7277311086654663,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6907563209533691,0.2102137804031372,0.7210084199905396,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.680672287940979,0.2102137804031372,0.6873949766159058,0.22209025919437408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.675672287940979,0.2032137804031372,0.7528991746902466,0.22552731704711915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.20902612805366516,0.23193277418613434,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.20202612805366515,0.23693277418613434,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.22802850604057312,0.22857142984867096,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23634204268455505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22102850604057311,0.23357142984867096,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22857142984867096,"y":0.255344420671463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21680672466754913,0.24703088402748108,0.22857142984867096,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22857142984867096,"y":0.255344420671463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24003088402748107,0.23357142984867096,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.26603326201438904,0.22857142984867096,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25903326201438903,0.23357142984867096,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23871733248233795},{"x":0.756302535533905,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7546218633651733,0.22684085369110107,0.7647058963775635,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.7226890921592712,0.22684085369110107,0.7495798468589783,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23990498483181},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6554622054100037,0.22802850604057312,0.7176470756530762,0.23990498483181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6504622054100037,0.22102850604057311,0.7697058963775635,0.24571733248233796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2577197253704071},{"x":0.729411780834198,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.729411780834198,0.24584323167800903,0.7462185025215149,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.24584323167800903,0.7243697643280029,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.6722689270973206,0.24703088402748108,0.7176470756530762,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.264845609664917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7277311086654663,0.264845609664917,0.7462185025215149,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.264845609664917},{"x":0.7243697643280029,"y":0.264845609664917},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.264845609664917,0.7243697643280029,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7159664034843445,"y":0.264845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پرتوسنجی","boundary":[0.6554622054100037,0.2672209143638611,0.7176470756530762,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.28384798765182495,0.7462185025215149,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.28384798765182495,0.7260504364967346,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6890756487846375,0.28384798765182495,0.7176470756530762,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.285035640001297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جسم","boundary":[0.6554622054100037,0.285035640001297,0.6840336322784424,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.285035640001297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.285035640001297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیاه","boundary":[0.6268907785415649,0.285035640001297,0.6504201889038086,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6235294342041016,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6184874176979065,0.28622329235076904,0.6235294342041016,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7277311086654663,0.3028503656387329,0.7462185025215149,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.3028503656387329,0.7260504364967346,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6722689270973206,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوگانگی","boundary":[0.6705882549285889,0.3028503656387329,0.7176470756530762,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6655462384223938,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"موج-","boundary":[0.6369748115539551,0.30403801798820496,0.6655462384223938,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3052256405353546},{"x":0.63193279504776,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6336134672164917,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6168067455291748,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذره","boundary":[0.6168067455291748,0.3052256405353546,0.6336134672164917,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3052256405353546},{"x":0.610084056854248,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3194774389266968},{"x":0.610084056854248,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.3052256405353546,0.6117647290229797,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.32185274362564087,0.7462185025215149,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.3230403661727905,0.7260504364967346,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6907563209533691,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6907563209533691,0.3230403661727905,0.7176470756530762,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6235294342041016,0.3242280185222626,0.6857143044471741,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.244655579328537},{"x":0.75126051902771,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6017227125167847,0.24121852147579192,0.75626051902771,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23025210201740265,"y":0.285035640001297},{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.28622329235076904,0.23193277418613434,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23025210201740265,"y":0.285035640001297},{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.27922329235076904,0.23693277418613434,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.22857142984867096,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.23357142984867096,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.22857142984867096,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.23357142984867096,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.34323039650917053,0.7478991746902466,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.34323039650917053,0.7260504364967346,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6840336322784424,0.3456057012081146,0.7193277478218079,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3456057012081146},{"x":0.680672287940979,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.3456057012081146,0.6823529601097107,0.3574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.675672287940979,0.3386057012081146,0.7512185025215149,0.3621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.23193277418613434,0.4429928660392761,0.21512605249881744,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4228028357028961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.4228028357028961,0.21512605249881744,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4049881100654602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.4049881100654602,0.21512605249881744,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3847981095314026},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.23193277418613434,0.3847981095314026,0.21512605249881744,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.23193277418613434,0.36579573154449463,0.21512605249881744,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23193277418613434,0.3444180488586426,0.21512605249881744,0.3479810059070587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.3400000035762787,"boundary":[0.22693277418613433,0.33741804885864257,0.22012605249881745,0.4523681707382202],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7663865685462952,"y":0.37648457288742065},{"x":0.756302535533905,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.756302535533905,0.3622327744960785,0.7663865685462952,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3622327744960785},{"x":0.75126051902771,"y":0.3622327744960785},{"x":0.75126051902771,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.7159664034843445,0.3622327744960785,0.75126051902771,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6907563209533691,0.3622327744960785,0.7092437148094177,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیمرسانا","boundary":[0.6420168280601501,0.3622327744960785,0.6857143044471741,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.3622327744960785,0.6369748115539551,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7663865685462952,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7663865685462952,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6369748115539551,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6319748115539551,0.3552327744960785,0.7713865685462952,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7310924530029297,0.3824228048324585,0.7462185025215149,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.3824228048324585,0.7260504364967346,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.3824228048324585,0.7176470756530762,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.7277311086654663,0.39904987812042236,0.7462185025215149,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.4002375304698944,0.7260504364967346,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4133016765117645},{"x":0.680672287940979,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6789916157722473,0.4002375304698944,0.7176470756530762,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4133016765117645},{"x":0.653781533241272,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.653781533241272,0.40142518281936646,0.6756302714347839,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.4026128351688385,0.6504201889038086,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.7277311086654663,0.4180522561073303,0.7462185025215149,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.4180522561073303,0.7260504364967346,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"آلایش","boundary":[0.6907563209533691,0.41923990845680237,0.7176470756530762,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6840336322784424,"y":0.43349167704582214},{"x":0.680672287940979,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.41923990845680237,0.6840336322784424,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۶","boundary":[0.7277311086654663,0.4394299387931824,0.7462185025215149,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.4394299387931824,0.7260504364967346,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.6840336322784424,0.4394299387931824,0.7176470756530762,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حاملها","boundary":[0.6352941393852234,0.4394299387931824,0.6773109436035156,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45368170738220215},{"x":0.63193279504776,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.4394299387931824,0.6369748115539551,0.45368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7462185025215149,"y":0.45368170738220215},{"x":0.63193279504776,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.62693279504776,0.3754228048324585,0.7512185025215149,0.46068170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7277311086654663,"y":0.470308780670166},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۱.۴.۶","boundary":[0.6991596817970276,0.45843231678009033,0.7277311086654663,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.45843231678009033,0.6941176652908325,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"نیمرساناهای","boundary":[0.6201680898666382,0.45843231678009033,0.6873949766159058,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.45961993932724},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45961993932724},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ذاتی","boundary":[0.5848739743232727,0.45961993932724,0.6134454011917114,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۶","boundary":[0.6974790096282959,0.4774346649646759,0.7277311086654663,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.47862231731414795,0.6941176652908325,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.490498811006546},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمرساناهای","boundary":[0.6201680898666382,0.47862231731414795,0.6873949766159058,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5747899413108826,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"آلاییده","boundary":[0.5747899413108826,0.47862231731414795,0.6134454011917114,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.47862231731414795},{"x":0.578151285648346,"y":0.47862231731414795},{"x":0.578151285648346,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.47862231731414795,0.578151285648346,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7462185025215149,"y":0.510688841342926},{"x":0.7277311086654663,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.۶","boundary":[0.7277311086654663,0.4976246953010559,0.7462185025215149,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7243697643280029,"y":0.510688841342926},{"x":0.7243697643280029,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.4976246953010559,0.7243697643280029,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7176470756530762,"y":0.510688841342926},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6890756487846375,0.4976246953010559,0.7176470756530762,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4976246953010559},{"x":0.680672287940979,"y":0.4976246953010559},{"x":0.680672287940979,"y":0.510688841342926},{"x":0.6655462384223938,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.4976246953010559,0.680672287940979,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.49881234765052795},{"x":0.653781533241272,"y":0.4976246953010559},{"x":0.653781533241272,"y":0.510688841342926},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترابرد","boundary":[0.6252101063728333,0.49881234765052795,0.653781533241272,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.49881234765052795,0.6201680898666382,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.519002377986908},{"x":0.6941176652908325,"y":0.519002377986908},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.519002377986908,0.6957983374595642,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.519002377986908},{"x":0.6873949766159058,"y":0.519002377986908},{"x":0.6873949766159058,"y":0.529691219329834},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سوق","boundary":[0.6638655662536621,0.519002377986908,0.6873949766159058,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5308788418769836},{"x":0.658823549747467,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.5201900005340576,0.6621848940849304,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"ur","confidence":0.30000001192092896},{"languageCode":"ar","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.45961993932724},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7462185025215149,"y":0.529691219329834},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5681092691421509,0.45261993932724,0.7512185025215149,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5344418287277222},{"x":0.729411780834198,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۶","boundary":[0.6974790096282959,0.5356294512748718,0.729411780834198,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.5356294512748718,0.6941176652908325,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6571428775787354,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.6554622054100037,0.5380047559738159,0.6873949766159058,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5380047559738159},{"x":0.653781533241272,"y":0.551068902015686},{"x":0.6521008610725403,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.5380047559738159,0.653781533241272,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5570071339607239},{"x":0.729411780834198,"y":0.5570071339607239},{"x":0.729411780834198,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۵.۶","boundary":[0.6974790096282959,0.5570071339607239,0.729411780834198,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.5570071339607239,0.6941176652908325,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6436975002288818,0.5570071339607239,0.6873949766159058,0.5665082931518555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6453781723976135,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6370168280601501,0.5310047559738159,0.7360924530029297,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45961993932724},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.45961993932724,0.22857142984867096,0.4679335057735443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.45961993932724},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45961993932724},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.45961993932724,0.23529411852359772,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45961993932724},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45261993932724,0.24029411852359772,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۷","boundary":[0.21680672466754913,0.47862231731414795,0.23025210201740265,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.47980996966362},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47980996966362},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23361344635486603,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..","boundary":[0.23361344635486603,0.47980996966362,0.2369747906923294,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47980996966362},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.47162231731414794,0.2419747906923294,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.49881234765052795,0.22857142984867096,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49181234765052795,0.23357142984867096,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.519002377986908},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".۱.۵.۶","boundary":[0.6924369931221008,0.519002377986908,0.7277311086654663,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.519002377986908},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.512002377986908,0.7327311086654663,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5178147554397583,0.22857142984867096,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5108147554397583,0.23357142984867096,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5380047559738159,0.23025210201740265,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5310047559738159,0.23525210201740265,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیوستگی","boundary":[0.5915966629981995,0.5546318292617798,0.6369748115539551,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5688835978507996},{"x":0.583193302154541,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.5534442067146301,0.5882353186607361,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5724465847015381},{"x":0.583193302154541,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5815546464920044,0.5464442067146301,0.6419748115539551,0.5794465847015381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5570071339607239,0.22857142984867096,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5500071339607239,0.23357142984867096,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶.۶","boundary":[0.7277311086654663,0.5748218297958374,0.7478991746902466,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5760095119476318,0.7260504364967346,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6840336322784424,0.5783848166465759,0.7193277478218079,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5783848166465759},{"x":0.680672287940979,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5902612805366516},{"x":0.680672287940979,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.5783848166465759,0.6823529601097107,0.5902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5866983532905579},{"x":0.680672287940979,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.675672287940979,0.5713848166465759,0.7528991746902466,0.5936983532905579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5760095119476318,0.23025210201740265,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5690095119476318,0.23525210201740265,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5950118899345398,0.23025210201740265,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5880118899345398,0.23525210201740265,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6140142679214478},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6152018904685974,0.22857142984867096,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6140142679214478},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6082018904685974,0.23357142984867096,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6342042684555054},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6342042684555054,0.22857142984867096,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6342042684555054},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6272042684555054,0.23357142984867096,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6543943285942078,0.22857142984867096,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6473943285942078,0.23357142984867096,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7546218633651733,0.5938242077827454,0.7663865685462952,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7226890921592712,0.5938242077827454,0.7495798468589783,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.5938242077827454,0.7159664034843445,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.6957983374595642,0.5938242077827454,0.7058823704719543,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6605042219161987,0.5938242077827454,0.6924369931221008,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زوجهای","boundary":[0.6084033846855164,0.5938242077827454,0.6504201889038086,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الکترون-","boundary":[0.5529412031173706,0.5938242077827454,0.6016806960105896,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفره","boundary":[0.5226891040802002,0.5938242077827454,0.5495798587799072,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.5938242077827454,0.5176470875740051,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5109664154052734,0.5868242077827454,0.7713865685462952,0.6150760359764099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6223278045654297},{"x":0.729411780834198,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۷","boundary":[0.729411780834198,0.6140142679214478,0.7462185025215149,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.6140142679214478,0.7243697643280029,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6840336322784424,0.6152018904685974,0.7176470756530762,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6235154271125793},{"x":0.680672287940979,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.6152018904685974,0.6823529601097107,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.7277311086654663,0.6330166459083557,0.7462185025215149,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.6330166459083557,0.7243697643280029,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذارهای","boundary":[0.6705882549285889,0.6330166459083557,0.7176470756530762,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.6504201889038086,0.6330166459083557,0.6672269105911255,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6386554837226868,0.6330166459083557,0.6470588445663452,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.6184874176979065,0.6330166459083557,0.6352941393852234,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7478991746902466,"y":0.646080732345581},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6134874176979065,0.6082018904685974,0.7528991746902466,0.6530807323455811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6508313417434692},{"x":0.729411780834198,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6991596817970276,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۷","boundary":[0.6974790096282959,0.6520190238952637,0.729411780834198,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6941176652908325,"y":0.665083110332489},{"x":0.6924369931221008,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.6520190238952637,0.6941176652908325,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6873949766159058,"y":0.665083110332489},{"x":0.6605042219161987,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.658823549747467,0.6532066464424133,0.6873949766159058,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6532066464424133},{"x":0.653781533241272,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابشی","boundary":[0.6218487620353699,0.6532066464424133,0.653781533241272,0.6662707924842834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6508313417434692},{"x":0.729411780834198,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6168487620353699,0.6462066464424133,0.734411780834198,0.6708954877853394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7277311086654663,"y":0.684085488319397},{"x":0.6957983374595642,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۷","boundary":[0.6957983374595642,0.6722090244293213,0.7277311086654663,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6941176652908325,"y":0.684085488319397},{"x":0.6924369931221008,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.6722090244293213,0.6941176652908325,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6857143044471741,"y":0.684085488319397},{"x":0.6773109436035156,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.6773109436035156,0.6722090244293213,0.6857143044471741,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6722689270973206,"y":0.684085488319397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6403361558914185,0.6722090244293213,0.6722689270973206,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6722090244293213},{"x":0.63193279504776,"y":0.6722090244293213},{"x":0.63193279504776,"y":0.684085488319397},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.5899159908294678,0.6722090244293213,0.63193279504776,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.673396646976471},{"x":0.5848739743232727,"y":0.673396646976471},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.673396646976471,0.5848739743232727,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.7260504364967346,0.6912114024162292,0.7462185025215149,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.6912114024162292,0.7243697643280029,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بازترکیب","boundary":[0.6689075827598572,0.6912114024162292,0.7176470756530762,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شاکلی-","boundary":[0.6201680898666382,0.6912114024162292,0.6621848940849304,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"رید-","boundary":[0.5899159908294678,0.6923990249633789,0.6151260733604431,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هال","boundary":[0.5663865804672241,0.6923990249633789,0.5865546464920044,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5630252361297607,"y":0.705463171005249},{"x":0.561344563961029,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.6923990249633789,0.5630252361297607,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.۷","boundary":[0.7277311086654663,0.7102137804031372,0.7478991746902466,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.7102137804031372,0.7243697643280029,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7232779264450073},{"x":0.707563042640686,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.707563042640686,0.7102137804031372,0.7176470756530762,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7102137804031372},{"x":0.702521026134491,"y":0.7102137804031372},{"x":0.702521026134491,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6705882549285889,0.7102137804031372,0.702521026134491,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اوژه","boundary":[0.6436975002288818,0.7114014029502869,0.6638655662536621,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6403361558914185,"y":0.724465548992157},{"x":0.6386554837226868,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.7114014029502869,0.6403361558914185,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.۷","boundary":[0.7277311086654663,0.7292161583900452,0.7462185025215149,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.7304037809371948,0.7243697643280029,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7434679269790649},{"x":0.707563042640686,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.707563042640686,0.7304037809371948,0.7193277478218079,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7304037809371948},{"x":0.702521026134491,"y":0.7292161583900452},{"x":0.702521026134491,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6722689270973206,0.7304037809371948,0.702521026134491,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6285714507102966,0.7304037809371948,0.6621848940849304,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.7304037809371948,0.6218487620353699,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.۷","boundary":[0.7277311086654663,0.7494061589241028,0.7462185025215149,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.7494061589241028,0.7260504364967346,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.6840336322784424,0.7494061589241028,0.7176470756530762,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7624703049659729},{"x":0.653781533241272,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.653781533241272,0.7494061589241028,0.6756302714347839,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6352941393852234,0.7494061589241028,0.6453781723976135,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6184874176979065,0.7494061589241028,0.6302521228790283,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5848739743232727,0.7494061589241028,0.6117647290229797,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5630252361297607,0.7494061589241028,0.5764706134796143,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7636579275131226},{"x":0.529411792755127,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعادلی","boundary":[0.529411792755127,0.7494061589241028,0.5579832196235657,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.7505938410758972,0.5210084319114685,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.673396646976471},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5193277597427368,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5126470875740051,0.6663966469764709,0.7528991746902466,0.7694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.673396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.673396646976471,0.23025210201740265,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.673396646976471},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6663966469764709,0.23525210201740265,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6923990249633789,0.23025210201740265,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6923990249633789,0.23529411852359772,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6853990249633789,0.24029411852359772,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7114014029502869,0.23025210201740265,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7044014029502869,0.23525210201740265,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7315914630889893},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7315914630889893},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7315914630889893,0.23025210201740265,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7315914630889893},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7315914630889893},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7245914630889893,0.23525210201740265,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.23025210201740265,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7435938410758972,0.23525210201740265,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.۷","boundary":[0.7260504364967346,0.7684085369110107,0.7478991746902466,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.7684085369110107,0.7243697643280029,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6857143044471741,0.7707838416099548,0.7176470756530762,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7826603055000305},{"x":0.680672287940979,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.7707838416099548,0.6840336322784424,0.7826603055000305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7790973782539368},{"x":0.680672287940979,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6739916157722473,0.7637838416099548,0.7528991746902466,0.7860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7684085369110107,0.22857142984867096,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7614085369110107,0.23357142984867096,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7969121336936951},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7885985970497131,0.24033613502979279,0.7969121336936951]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7969121336936951},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.7885985970497131,0.24369747936725616,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7969121336936951},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7815985970497131,0.24869747936725617,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8004750609397888},{"x":0.756302535533905,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.756302535533905,0.7885985970497131,0.7647058963775635,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.6991596817970276,0.7885985970497131,0.7495798468589783,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیمرسانا","boundary":[0.6504201889038086,0.7885985970497131,0.6941176652908325,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.7885985970497131,0.6470588445663452,0.8004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6403781723976135,0.7815985970497131,0.7697058963775635,0.8074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱۰۸.","boundary":[0.7226890921592712,0.8064132928848267,0.7462185025215149,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6907563209533691,0.8064132928848267,0.7176470756530762,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همگون","boundary":[0.6453781723976135,0.8076009750366211,0.6857143044471741,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"p","boundary":[0.6134454011917114,0.8076009750366211,0.6184874176979065,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6218487620353699,0.8076009750366211,0.6268907785415649,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"n","boundary":[0.6285714507102966,0.8076009750366211,0.6352941393852234,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6067227125167847,0.8076009750366211,0.6117647290229797,0.8218527436256409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6017227125167847,0.8006009750366211,0.7512185025215149,0.8264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2386554628610611,"y":0.815914511680603},{"x":0.21680672466754913,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.8076009750366211,0.2386554628610611,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2386554628610611,"y":0.815914511680603},{"x":0.21680672466754913,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.8006009750366211,0.2436554628610611,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4907563030719757,0.8372921347618103,0.5109243988990784,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8302921347618103,0.5159243988990784,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/PCuNSxfBWUxMiPQI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/FWgmdmKXHTOuclCO.jpg","blurred":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/StJSRuCNzPQjvGTu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002159573607093648,0.9987063766447436,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.18883609771728516,0.2386554628610611,0.19833728671073914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.19833728671073914},{"x":0.24201680719852448,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.18883609771728516,0.24537815153598785,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.18183609771728515,0.25037815153598786,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.20783847570419312,0.2386554628610611,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2008384757041931,0.2436554628610611,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.22802850604057312,0.2386554628610611,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.22102850604057311,0.2436554628610611,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2386554628610611,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.24703088402748108,0.2386554628610611,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2386554628610611,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24003088402748107,0.2436554628610611,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".۱.۱","boundary":[0.6974790096282959,0.18646080791950226,0.7193277478218079,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6924369931221008,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.1876484602689743,0.6941176652908325,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6857143044471741,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6487395167350769,0.1876484602689743,0.6857143044471741,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6084033846855164,0.1876484602689743,0.6420168280601501,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.5932773351669312,0.1876484602689743,0.6033613681793213,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5899159908294678,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5848739743232727,0.18883609771728516,0.5899159908294678,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.18883609771728516},{"x":0.578151285648346,"y":0.18883609771728516},{"x":0.578151285648346,"y":0.20071259140968323},{"x":0.561344563961029,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فضا","boundary":[0.561344563961029,0.18883609771728516,0.578151285648346,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.18883609771728516,0.5546218752861023,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5361344814300537,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.5109243988990784,0.18883609771728516,0.5361344814300537,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.18883609771728516},{"x":0.48571428656578064,"y":0.18883609771728516},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20190024375915527},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"p","boundary":[0.48235294222831726,0.18883609771728516,0.48571428656578064,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4957983195781708,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4907563030719757,0.18883609771728516,0.4957983195781708,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"n","boundary":[0.4957983195781708,0.18883609771728516,0.5008403658866882,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.1900237500667572},{"x":0.48067227005958557,"y":0.1900237500667572},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.1900237500667572,0.48067227005958557,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۸","boundary":[0.6957983374595642,0.20665083825588226,0.7277311086654663,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.20665083825588226,0.6941176652908325,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22090260684490204},{"x":0.658823549747467,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.658823549747467,0.20665083825588226,0.6857143044471741,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"p","boundary":[0.6336134672164917,0.20783847570419312,0.6386554837226868,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6403361558914185,0.20783847570419312,0.6453781723976135,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"n","boundary":[0.6470588445663452,0.20783847570419312,0.6521008610725403,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.20783847570419312,0.6285714507102966,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.5747899413108826,0.20783847570419312,0.6084033846855164,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.5378151535987854,0.20783847570419312,0.5680672526359558,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.20783847570419312,0.5327731370925903,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.22684085369110107},{"x":0.729411780834198,"y":0.22684085369110107},{"x":0.729411780834198,"y":0.23990498483181},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.۱۰۸","boundary":[0.6974790096282959,0.22684085369110107,0.729411780834198,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23990498483181},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.22684085369110107,0.6941176652908325,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23990498483181},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6605042219161987,0.22684085369110107,0.6857143044471741,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23990498483181},{"x":0.63193279504776,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"p","boundary":[0.63193279504776,0.22684085369110107,0.6369748115539551,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23990498483181},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6403361558914185,0.22684085369110107,0.6453781723976135,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23990498483181},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"n","boundary":[0.6453781723976135,0.22684085369110107,0.6504201889038086,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23990498483181},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6168067455291748,0.22684085369110107,0.6268907785415649,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.22684085369110107},{"x":0.610084056854248,"y":0.22684085369110107},{"x":0.610084056854248,"y":0.23990498483181},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرض","boundary":[0.5747899413108826,0.22684085369110107,0.610084056854248,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5680672526359558,"y":0.23990498483181},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعمال","boundary":[0.5378151535987854,0.22684085369110107,0.5680672526359558,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23990498483181},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ولتاژ","boundary":[0.5092437267303467,0.22684085369110107,0.5310924649238586,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5042017102241516,"y":0.23990498483181},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.22684085369110107,0.5042017102241516,0.23990498483181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7277311086654663,"y":0.18646080791950226},{"x":0.729411780834198,"y":0.23990498483181},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4706302535533905,0.18183609771728515,0.734411780834198,0.24690498483181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6957983374595642,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۸","boundary":[0.6957983374595642,0.24584323167800903,0.7277311086654663,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.24584323167800903,0.6941176652908325,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25890737771987915},{"x":0.658823549747467,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.658823549747467,0.24584323167800903,0.6857143044471741,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2600950002670288},{"x":0.63193279504776,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"p","boundary":[0.63193279504776,0.24703088402748108,0.6369748115539551,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6403361558914185,0.24584323167800903,0.6453781723976135,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"n","boundary":[0.6453781723976135,0.24584323167800903,0.6504201889038086,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6151260733604431,0.24703088402748108,0.6285714507102966,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرض","boundary":[0.5731092691421509,0.24703088402748108,0.6084033846855164,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.5411764979362488,0.24703088402748108,0.5680672526359558,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5361344814300537,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5361344814300537,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.24703088402748108,0.5361344814300537,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7462185025215149,"y":0.264845609664917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۸","boundary":[0.7277311086654663,0.26603326201438904,0.7462185025215149,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.26603326201438904,0.7243697643280029,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7159664034843445,"y":0.264845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6907563209533691,0.26603326201438904,0.7176470756530762,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناهمگون","boundary":[0.6386554837226868,0.26603326201438904,0.6857143044471741,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.2672209143638611,0.6336134672164917,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳۰۸.","boundary":[0.7226890921592712,0.28384798765182495,0.7462185025215149,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.285035640001297},{"x":0.7176470756530762,"y":0.285035640001297},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6907563209533691,0.285035640001297,0.7176470756530762,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.285035640001297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.285035640001297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"فلز-","boundary":[0.6621848940849304,0.285035640001297,0.6840336322784424,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.285035640001297},{"x":0.658823549747467,"y":0.285035640001297},{"x":0.658823549747467,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیمرسانا","boundary":[0.6134454011917114,0.285035640001297,0.658823549747467,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.28622329235076904},{"x":0.610084056854248,"y":0.28622329235076904},{"x":0.610084056854248,"y":0.2980997562408447},{"x":0.610084056854248,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.28622329235076904,0.610084056854248,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5311344814300537,0.24003088402748107,0.7528991746902466,0.3039121038913727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3028503656387329},{"x":0.729411780834198,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۸","boundary":[0.6974790096282959,0.3028503656387329,0.729411780834198,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.3028503656387329,0.6941176652908325,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6705882549285889,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"سد","boundary":[0.6689075827598572,0.3028503656387329,0.6873949766159058,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6638655662536621,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاتکی","boundary":[0.6235294342041016,0.30403801798820496,0.6638655662536621,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7277311086654663,"y":0.32185274362564087},{"x":0.729411780834198,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۸","boundary":[0.6957983374595642,0.3230403661727905,0.729411780834198,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.3230403661727905,0.6941176652908325,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6554622054100037,0.3230403661727905,0.6857143044471741,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اهمی","boundary":[0.6268907785415649,0.3242280185222626,0.6504201889038086,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.3242280185222626,0.6201680898666382,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30166271328926086},{"x":0.729411780834198,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6101260733604431,0.29703801798820495,0.734411780834198,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.26603326201438904,0.24033613502979279,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25903326201438903,0.2453361350297928,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.285035640001297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2386554628610611,"y":0.294536828994751},{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.285035640001297,0.2386554628610611,0.294536828994751]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.28622329235076904,0.24201680719852448,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.285035640001297},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751},{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.278035640001297,0.24701680719852448,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.2386554628610611,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.2436554628610611,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.2386554628610611,0.3325415551662445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3325415551662445},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"....","boundary":[0.24201680719852448,0.3242280185222626,0.2537815272808075,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.2587815272808075,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35391923785209656},{"x":0.729411780834198,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴.۸","boundary":[0.7277311086654663,0.34323039650917053,0.7462185025215149,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.34323039650917053,0.7243697643280029,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3551068902015686},{"x":0.680672287940979,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6789916157722473,0.3456057012081146,0.7176470756530762,0.3551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35391923785209656},{"x":0.680672287940979,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6739916157722473,0.3386057012081146,0.7512185025215149,0.36091923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.2386554628610611,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.2436554628610611,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.36342042684555054,0.2386554628610611,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.36342042684555054,0.24537815153598785,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.35642042684555053,0.25037815153598786,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.3824228048324585,0.2386554628610611,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3824228048324585},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3824228048324585},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24201680719852448,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.3824228048324585,0.24705882370471954,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3824228048324585},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3824228048324585},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3754228048324585,0.25205882370471955,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.40142518281936646,0.2386554628610611,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.39442518281936645,0.2436554628610611,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4204275608062744,0.2386554628610611,0.4299287497997284]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24537815153598785,"y":0.42874109745025635},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.4204275608062744,0.24537815153598785,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4134275608062744,0.25037815153598786,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7546218633651733,0.3622327744960785,0.7647058963775635,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارامترها","boundary":[0.7042016983032227,0.3622327744960785,0.7495798468589783,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.3622327744960785,0.6974790096282959,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.6655462384223938,0.3622327744960785,0.6857143044471741,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.6268907785415649,0.3622327744960785,0.658823549747467,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6201680898666382,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5915966629981995,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5915966629981995,0.3622327744960785,0.6201680898666382,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37648457288742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.529411792755127,0.3622327744960785,0.5865546464920044,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.3622327744960785,0.5243697762489319,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39429929852485657},{"x":0.729411780834198,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۹","boundary":[0.729411780834198,0.38123515248298645,0.7462185025215149,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.38123515248298645,0.7243697643280029,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7159664034843445,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39429929852485657},{"x":0.658823549747467,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.658823549747467,0.38123515248298645,0.7159664034843445,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.6151260733604431,0.38123515248298645,0.6521008610725403,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5798319578170776,0.38123515248298645,0.6084033846855164,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5226891040802002,0.3824228048324585,0.5731092691421509,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.3824228048324585,0.5159664154052734,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.50760507106781,0.3552327744960785,0.7697058963775635,0.40248692107200623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۹","boundary":[0.6974790096282959,0.39904987812042236,0.7277311086654663,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.4002375304698944,0.6941176652908325,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6521008610725403,0.4002375304698944,0.6857143044471741,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6134454011917114,0.4002375304698944,0.6453781723976135,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.5596638917922974,0.4002375304698944,0.6084033846855164,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.40142518281936646},{"x":0.556302547454834,"y":0.40142518281936646},{"x":0.556302547454834,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.40142518281936646,0.556302547454834,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۹","boundary":[0.6974790096282959,0.41923990845680237,0.7277311086654663,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.41923990845680237,0.6941176652908325,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6521008610725403,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.6521008610725403,0.4204275608062744,0.6857143044471741,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6134454011917114,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6134454011917114,0.4204275608062744,0.6453781723976135,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6067227125167847,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5764706134796143,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.5764706134796143,0.4204275608062744,0.6067227125167847,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5697479248046875,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5445378422737122,0.4204275608062744,0.5697479248046875,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5378151535987854,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.4204275608062744,0.5394958257675171,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۹","boundary":[0.6957983374595642,0.4394299387931824,0.7277311086654663,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.4394299387931824,0.6941176652908325,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولتاژ","boundary":[0.6621848940849304,0.4394299387931824,0.6857143044471741,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.6352941393852234,0.4394299387931824,0.6571428775787354,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.6184874176979065,0.4406175911426544,0.6302521228790283,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.4406175911426544,0.6168067455291748,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۹","boundary":[0.6957983374595642,0.45843231678009033,0.7277311086654663,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.45843231678009033,0.6924369931221008,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.45961993932724},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6521008610725403,0.45961993932724,0.6857143044471741,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45961993932724},{"x":0.6453781723976135,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پرشدگی","boundary":[0.6067227125167847,0.45961993932724,0.6470588445663452,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.46080759167671204,0.6016806960105896,0.47387173771858215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39904987812042236},{"x":0.729411780834198,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5328151535987854,0.3932375304698944,0.734411780834198,0.4796840853691101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7277311086654663,"y":0.490498811006546},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۹","boundary":[0.6957983374595642,0.47862231731414795,0.7277311086654663,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.47862231731414795,0.6941176652908325,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6857143044471741,"y":0.490498811006546},{"x":0.6621848940849304,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.6621848940849304,0.47862231731414795,0.6857143044471741,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6285714507102966,0.47862231731414795,0.6571428775787354,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47980996966362},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.47980996966362,0.6218487620353699,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7462185025215149,"y":0.510688841342926},{"x":0.7277311086654663,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۹","boundary":[0.7277311086654663,0.4976246953010559,0.7462185025215149,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7243697643280029,"y":0.510688841342926},{"x":0.7226890921592712,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.4976246953010559,0.7243697643280029,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7176470756530762,"y":0.510688841342926},{"x":0.6924369931221008,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.6924369931221008,0.4976246953010559,0.7176470756530762,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6873949766159058,"y":0.510688841342926},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.6386554837226868,0.49881234765052795,0.6873949766159058,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.49881234765052795},{"x":0.63193279504776,"y":0.49881234765052795},{"x":0.63193279504776,"y":0.510688841342926},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5983193516731262,0.49881234765052795,0.63193279504776,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.49881234765052795,0.5932773351669312,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳.۹","boundary":[0.7260504364967346,0.5154394507408142,0.7462185025215149,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.5166270732879639,0.7243697643280029,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6957983374595642,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.6941176652908325,0.5166270732879639,0.7176470756530762,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6890756487846375,"y":0.529691219329834},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.6571428775787354,0.5178147554397583,0.6890756487846375,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5178147554397583},{"x":0.653781533241272,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.5178147554397583,0.653781533241272,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.47980996966362},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.529691219329834},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5849159908294678,0.47280996966362,0.7512185025215149,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4406175911426544,0.2386554628610611,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4336175911426544,0.2436554628610611,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.45961993932724,0.2386554628610611,0.46912112832069397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45261993932724,0.2436554628610611,0.476121128320694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47980996966362},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21680672466754913,0.47980996966362,0.2369747906923294,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.47980996966362},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47980996966362},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4869358539581299},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.47980996966362,0.24705882370471954,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47980996966362},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.47162231731414794,0.25205882370471955,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21680672466754913,0.49881234765052795,0.2369747906923294,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49181234765052795,0.2419747906923294,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5178147554397583,0.2386554628610611,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5108147554397583,0.2436554628610611,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۹","boundary":[0.7277311086654663,0.5368170738220215,0.7462185025215149,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.5368170738220215,0.7243697643280029,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6873949766159058,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6873949766159058,0.5391923785209656,0.7176470756530762,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6840336322784424,"y":0.551068902015686},{"x":0.680672287940979,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.5391923785209656,0.6840336322784424,0.551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5475059151649475},{"x":0.680672287940979,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6739916157722473,0.5321923785209656,0.7512185025215149,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5368170738220215,0.2386554628610611,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5298170738220215,0.2436554628610611,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5570071339607239,0.2369747906923294,0.5653206706047058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5653206706047058},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.5570071339607239,0.24369747936725616,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5570071339607239},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5500071339607239,0.24869747936725617,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5760095119476318,0.2369747906923294,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5690095119476318,0.2419747906923294,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.5950118899345398,0.2386554628610611,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5880118899345398,0.2436554628610611,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6140142679214478,0.2386554628610611,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6070142679214477,0.2436554628610611,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6342042684555054,0.2386554628610611,0.6425178050994873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.6342042684555054,0.24705882370471954,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6272042684555054,0.25205882370471955,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6532066464424133,0.2386554628610611,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6462066464424133,0.2436554628610611,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21680672466754913,0.6722090244293213,0.24033613502979279,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6652090244293213,0.2453361350297928,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7462185025215149,0.5546318292617798,0.7647058963775635,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفات","boundary":[0.7109243869781494,0.5546318292617798,0.7411764860153198,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.5546318292617798,0.7058823704719543,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.6453781723976135,0.5546318292617798,0.6974790096282959,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6218487620353699,0.5558194518089294,0.6403361558914185,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5882353186607361,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.5865546464920044,0.5558194518089294,0.6117647290229797,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5815126299858093,"y":0.570071280002594},{"x":0.5815126299858093,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.5570071339607239,0.5815126299858093,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5815126299858093,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5765126299858093,0.5488194518089294,0.7697058963775635,0.5746959753036499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۱۰","boundary":[0.7193277478218079,0.5736342072486877,0.7462185025215149,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.5748218297958374,0.7159664034843445,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5748218297958374},{"x":0.707563042640686,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.6924369931221008,0.5748218297958374,0.7092437148094177,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6235294342041016,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.6235294342041016,0.5748218297958374,0.6873949766159058,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6134454011917114,"y":0.589073657989502},{"x":0.610084056854248,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.5760095119476318,0.6134454011917114,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱۰","boundary":[0.7176470756530762,0.5938242077827454,0.7462185025215149,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.5938242077827454,0.7159664034843445,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5938242077827454},{"x":0.707563042640686,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.6924369931221008,0.5938242077827454,0.7092437148094177,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شاکلی","boundary":[0.6554622054100037,0.5938242077827454,0.6873949766159058,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6436975002288818,0.5950118899345398,0.6487395167350769,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کوئایسر","boundary":[0.5983193516731262,0.5950118899345398,0.6386554837226868,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.5950118899345398,0.5983193516731262,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5865966629981995,0.5678218297958374,0.7512185025215149,0.6138883538246155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱۰","boundary":[0.6890756487846375,0.6128265857696533,0.7277311086654663,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.6128265857696533,0.6873949766159058,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6128265857696533},{"x":0.680672287940979,"y":0.6128265857696533},{"x":0.680672287940979,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نداشتن","boundary":[0.6403361558914185,0.6128265857696533,0.680672287940979,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6140142679214478},{"x":0.63193279504776,"y":0.6140142679214478},{"x":0.63193279504776,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تطابق","boundary":[0.6016806960105896,0.6140142679214478,0.63193279504776,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طیفی","boundary":[0.5647059082984924,0.6140142679214478,0.5949580073356628,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6873949766159058,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۱۰","boundary":[0.6873949766159058,0.6318289637565613,0.7277311086654663,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6857143044471741,"y":0.646080732345581},{"x":0.6840336322784424,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.6330166459083557,0.6857143044471741,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6773109436035156,"y":0.646080732345581},{"x":0.6621848940849304,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.6605042219161987,0.6330166459083557,0.6773109436035156,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6554622054100037,"y":0.646080732345581},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توازن","boundary":[0.6268907785415649,0.6330166459083557,0.6554622054100037,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.5915966629981995,0.6330166459083557,0.6218487620353699,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6472684144973755},{"x":0.561344563961029,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.561344563961029,0.6342042684555054,0.5882353186607361,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6472684144973755},{"x":0.556302547454834,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.6342042684555054,0.5596638917922974,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6116389632225037},{"x":0.729411780834198,"y":0.6448931097984314},{"x":0.556302547454834,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5496218752861023,0.6070142679214477,0.734411780834198,0.6518931097984314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7260504364967346,"y":0.665083110332489},{"x":0.6873949766159058,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۱۰","boundary":[0.6873949766159058,0.6520190238952637,0.7260504364967346,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.665083110332489},{"x":0.6840336322784424,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.6520190238952637,0.6857143044471741,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6773109436035156,"y":0.665083110332489},{"x":0.6605042219161987,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.6605042219161987,0.6520190238952637,0.6773109436035156,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6554622054100037,"y":0.665083110332489},{"x":0.6302521228790283,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.6302521228790283,0.6520190238952637,0.6554622054100037,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6016806960105896,0.6520190238952637,0.6252101063728333,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6662707924842834},{"x":0.578151285648346,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.578151285648346,0.6532066464424133,0.5932773351669312,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5092437267303467,0.6532066464424133,0.5647059082984924,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6662707924842834},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلیکنی","boundary":[0.45546218752861023,0.6532066464424133,0.5025210380554199,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6532066464424133},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6532066464424133},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6674584150314331},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.6532066464424133,0.44873949885368347,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.۱۰","boundary":[0.7176470756530762,0.6710214018821716,0.7462185025215149,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.6710214018821716,0.7159664034843445,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6710214018821716},{"x":0.707563042640686,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7092437148094177,"y":0.684085488319397},{"x":0.6789916157722473,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلفات","boundary":[0.6789916157722473,0.6710214018821716,0.7092437148094177,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6756302714347839,"y":0.684085488319397},{"x":0.6453781723976135,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اضافی","boundary":[0.6453781723976135,0.6722090244293213,0.6756302714347839,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.6722090244293213,0.6403361558914185,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7445378303527832,"y":0.684085488319397},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44373949885368347,0.6462066464424133,0.7495378303527832,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۱۰","boundary":[0.6890756487846375,0.6912114024162292,0.7277311086654663,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.6912114024162292,0.6857143044471741,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفات","boundary":[0.6470588445663452,0.6912114024162292,0.6773109436035156,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.6151260733604431,0.6923990249633789,0.6420168280601501,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6923990249633789},{"x":0.610084056854248,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7042755484580994},{"x":0.610084056854248,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.6923990249633789,0.6117647290229797,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۱۰","boundary":[0.6873949766159058,0.7090261578559875,0.7260504364967346,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.7090261578559875,0.6840336322784424,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفات","boundary":[0.6470588445663452,0.7090261578559875,0.6773109436035156,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6201680898666382,0.7102137804031372,0.6386554837226868,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.5932773351669312,0.7102137804031372,0.6168067455291748,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7102137804031372},{"x":0.583193302154541,"y":0.7102137804031372},{"x":0.583193302154541,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5579832196235657,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5579832196235657,0.7102137804031372,0.583193302154541,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5512605309486389,"y":0.724465548992157},{"x":0.534453809261322,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.534453809261322,0.7102137804031372,0.5512605309486389,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5226891040802002,"y":0.724465548992157},{"x":0.46722689270973206,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.46722689270973206,0.7114014029502869,0.5226891040802002,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7114014029502869},{"x":0.462184876203537,"y":0.7114014029502869},{"x":0.462184876203537,"y":0.724465548992157},{"x":0.4605042040348053,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.7114014029502869,0.462184876203537,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۱۰","boundary":[0.6873949766159058,0.7292161583900452,0.7277311086654663,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.7292161583900452,0.6857143044471741,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6453781723976135,0.7292161583900452,0.6773109436035156,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.605042040348053,0.7304037809371948,0.6403361558914185,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5697479248046875,0.7304037809371948,0.6000000238418579,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرعی","boundary":[0.5428571701049805,0.7315914630889893,0.5647059082984924,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7315914630889893,0.5361344814300537,0.7446556091308594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7422803044319153},{"x":0.462184876203537,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4555042040348053,0.6865867071151733,0.7327311086654663,0.7492803044319153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۱۰","boundary":[0.6873949766159058,0.7482185363769531,0.7277311086654663,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.7494061589241028,0.6857143044471741,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7624703049659729},{"x":0.653781533241272,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.6521008610725403,0.7494061589241028,0.6773109436035156,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6201680898666382,0.7494061589241028,0.6487395167350769,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7636579275131226},{"x":0.610084056854248,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.7505938410758972,0.6134454011917114,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۱۰","boundary":[0.7176470756530762,0.7672209143638611,0.7445378303527832,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.7672209143638611,0.7159664034843445,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7684085369110107},{"x":0.707563042640686,"y":0.7672209143638611},{"x":0.707563042640686,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.6756302714347839,0.7684085369110107,0.707563042640686,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7814726829528809},{"x":0.63193279504776,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.63193279504776,0.7684085369110107,0.6689075827598572,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5966386795043945,0.7684085369110107,0.6252101063728333,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5361344814300537,0.7695962190628052,0.5899159908294678,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7826603055000305},{"x":0.529411792755127,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.7695962190628052,0.5327731370925903,0.7826603055000305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7802850604057312},{"x":0.529411792755127,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5227311205863953,0.7424061589241028,0.7495378303527832,0.7872850604057312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.786223292350769},{"x":0.7260504364967346,"y":0.786223292350769},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۱۰","boundary":[0.6890756487846375,0.786223292350769,0.7260504364967346,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.7874109148979187,0.6857143044471741,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6773109436035156,"y":0.786223292350769},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6403361558914185,0.7874109148979187,0.6773109436035156,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاف","boundary":[0.6117647290229797,0.7874109148979187,0.6352941393852234,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5764706134796143,0.7874109148979187,0.6067227125167847,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.7874109148979187,0.5714285969734192,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8064132928848267},{"x":0.729411780834198,"y":0.805225670337677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۱۰","boundary":[0.6873949766159058,0.8064132928848267,0.7310924530029297,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.8064132928848267,0.6873949766159058,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6773109436035156,"y":0.805225670337677},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6436975002288818,0.8064132928848267,0.6773109436035156,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طیفی","boundary":[0.6033613681793213,0.8076009750366211,0.6352941393852234,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.8076009750366211,0.5983193516731262,0.8218527436256409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7874109148979187},{"x":0.729411780834198,"y":0.7850356101989746},{"x":0.729411780834198,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5664285969734192,0.7804109148979187,0.734411780834198,0.8264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6923990249633789,0.2386554628610611,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6853990249633789,0.2436554628610611,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7102137804031372,0.2386554628610611,0.7197149395942688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7197149395942688},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.7102137804031372,0.24369747936725616,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7197149395942688},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7032137804031372,0.24869747936725617,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۴","boundary":[0.21680672466754913,0.7304037809371948,0.2386554628610611,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7234037809371948,0.2436554628610611,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.2386554628610611,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7435938410758972,0.2436554628610611,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7695962190628052,0.2386554628610611,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7625962190628052,0.2436554628610611,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7874109148979187,0.2386554628610611,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7804109148979187,0.2436554628610611,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2386554628610611,"y":0.815914511680603},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.8076009750366211,0.2386554628610611,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2386554628610611,"y":0.815914511680603},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8006009750366211,0.2436554628610611,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8444180488586426},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48403361439704895,0.8372921347618103,0.5092437267303467,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8444180488586426},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8302921347618103,0.5142437267303467,0.8514180488586426],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/gULtJOTVKRspWCFZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/qHyIJmqjGTMMygan.jpg","blurred":"/storage/books/b9a1ff02c77d6a93/pages/SwuZKNAMVhdaeUuq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۴.۱۰","boundary":[0.6873949766159058,0.1876484602689743,0.7277311086654663,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.1876484602689743,0.6857143044471741,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6352941393852234,0.18883609771728516,0.6773109436035156,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18883609771728516},{"x":0.63193279504776,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.6168067455291748,0.1900237500667572,0.63193279504776,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20190024375915527},{"x":0.610084056854248,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.19121140241622925,0.6134454011917114,0.20190024375915527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19952493906021118},{"x":0.610084056854248,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.605084056854248,0.1830237500667572,0.7327311086654663,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21680672466754913,0.18883609771728516,0.2369747906923294,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.18183609771728515,0.2419747906923294,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۱۰","boundary":[0.7193277478218079,0.20783847570419312,0.7495798468589783,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.20783847570419312,0.7176470756530762,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2197149693965912},{"x":0.680672287940979,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6789916157722473,0.2102137804031372,0.7092437148094177,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2173396646976471},{"x":0.680672287940979,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6739916157722473,0.2032137804031372,0.7545798468589783,0.2243396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.21680672466754913,0.20783847570419312,0.2386554628610611,0.2173396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2173396646976471},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.20783847570419312,0.24369747936725616,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2008384757041931,0.24869747936725617,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۷","boundary":[0.21680672466754913,0.24109263718128204,0.2386554628610611,0.24940617382526398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.24109263718128204,0.24201680719852448,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.23409263718128204,0.24701680719852448,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21680672466754913,0.25890737771987915,0.2386554628610611,0.2672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.25890737771987915},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25890737771987915},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2672209143638611},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.25890737771987915,0.24201680719852448,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25890737771987915},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25890737771987915},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.25190737771987914,0.24701680719852448,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21680672466754913,0.27909737825393677,0.24033613502979279,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2874109148979187},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.27909737825393677,0.24705882370471954,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27909737825393677},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.27209737825393676,0.25205882370471955,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21680672466754913,0.2980997562408447,0.2386554628610611,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2910997562408447,0.2436554628610611,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3171021342277527,0.2386554628610611,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3101021342277527,0.2436554628610611,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.23990498483181},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7579832077026367,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7579832077026367,0.23990498483181,0.7848739624023438,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.23990498483181},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23990498483181},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7327731251716614,0.23990498483181,0.7529411911964417,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.23990498483181},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23990498483181},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.23990498483181,0.7327731251716614,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.23990498483181},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23990498483181},{"x":0.7210084199905396,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6873949766159058,0.23990498483181,0.7210084199905396,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.23990498483181},{"x":0.680672287940979,"y":0.23990498483181},{"x":0.680672287940979,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فوتوولتائیک","boundary":[0.6302521228790283,0.23990498483181,0.680672287940979,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23990498483181},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23990498483181},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.23990498483181,0.6235294342041016,0.2529691159725189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23990498483181},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6151680898666382,0.23171733248233795,0.7898739624023438,0.261156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7630252242088318,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7478991746902466,0.2577197253704071,0.7630252242088318,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6957983374595642,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6957983374595642,0.2577197253704071,0.7411764860153198,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27078384160995483},{"x":0.653781533241272,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.653781533241272,0.25890737771987915,0.6890756487846375,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6235294342041016,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6235294342041016,0.25890737771987915,0.6470588445663452,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6168067455291748,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6168067455291748,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6000000238418579,0.25890737771987915,0.6168067455291748,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5361344814300537,0.25890737771987915,0.5882353186607361,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5327731370925903,"y":0.27078384160995483},{"x":0.529411792755127,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.25890737771987915,0.5327731370925903,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7647058963775635,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7478991746902466,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲.","boundary":[0.7478991746902466,0.2779097259044647,0.7647058963775635,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7428571581840515,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7193277478218079,0.2779097259044647,0.7428571581840515,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6941176652908325,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.2779097259044647,0.7092437148094177,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6823529601097107,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6268907785415649,0.2779097259044647,0.6823529601097107,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5932773351669312,0.2779097259044647,0.6201680898666382,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5882353186607361,"y":0.29097387194633484},{"x":0.578151285648346,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.578151285648346,0.27909737825393677,0.5882353186607361,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5714285969734192,"y":0.29097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیلیکن","boundary":[0.529411792755127,0.27909737825393677,0.5714285969734192,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5226891040802002,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5226891040802002,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4924369752407074,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.4924369752407074,0.27909737825393677,0.5226891040802002,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48739495873451233,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48739495873451233,"y":0.29097387194633484},{"x":0.48571428656578064,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.27909737825393677,0.48739495873451233,0.29097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7647058963775635,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7647058963775635,"y":0.29097387194633484},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48071428656578064,0.2507197253704071,0.7697058963775635,0.29797387194633485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۱۲","boundary":[0.7193277478218079,0.29572445154190063,0.7462185025215149,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.2969121038913727,0.7159664034843445,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلیکن","boundary":[0.6672269105911255,0.2969121038913727,0.7092437148094177,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.6352941393852234,0.2980997562408447,0.6621848940849304,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6235294342041016,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6235294342041016,0.2980997562408447,0.6285714507102966,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱۲","boundary":[0.7176470756530762,0.31591448187828064,0.7462185025215149,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.31591448187828064,0.7159664034843445,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6739495992660522,0.31591448187828064,0.7092437148094177,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویفرهای","boundary":[0.6218487620353699,0.31591448187828064,0.6672269105911255,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6168067455291748,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلیکنی","boundary":[0.5680672526359558,0.3171021342277527,0.6168067455291748,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33135393261909485},{"x":0.561344563961029,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.3171021342277527,0.5630252361297607,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۱۲","boundary":[0.7193277478218079,0.33610451221466064,0.7462185025215149,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.33610451221466064,0.7159664034843445,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6705882549285889,0.33610451221466064,0.7092437148094177,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6403361558914185,0.33610451221466064,0.6655462384223938,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6336134672164917,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6336134672164917,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6184874176979065,0.33610451221466064,0.6336134672164917,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5495798587799072,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5495798587799072,0.33610451221466064,0.6067227125167847,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5428571701049805,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیلیکن","boundary":[0.5008403658866882,0.33610451221466064,0.5428571701049805,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34916865825653076},{"x":0.46554622054100037,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.46554622054100037,0.33610451221466064,0.4941176474094391,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4588235318660736,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4588235318660736,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4588235318660736,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.33610451221466064,0.4588235318660736,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۱۲","boundary":[0.7176470756530762,0.35391923785209656,0.7462185025215149,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.35391923785209656,0.7159664034843445,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6739495992660522,0.35391923785209656,0.7092437148094177,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6386554837226868,0.3551068902015686,0.6672269105911255,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3551068902015686},{"x":0.63193279504776,"y":0.3551068902015686},{"x":0.63193279504776,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5764706134796143,0.3551068902015686,0.63193279504776,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلیکن","boundary":[0.5277311205863953,0.3551068902015686,0.5697479248046875,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.4957983195781708,0.35629454255104065,0.5210084319114685,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3693586587905884},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48403361439704895,0.35629454255104065,0.4907563030719757,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۱۲","boundary":[0.7176470756530762,0.37410926818847656,0.7462185025215149,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.37410926818847656,0.7159664034843445,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6789916157722473,0.37410926818847656,0.7092437148094177,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6722689270973206,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.6487395167350769,0.3752969205379486,0.6739495992660522,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6436975002288818,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.6268907785415649,0.3752969205379486,0.6436975002288818,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6184874176979065,0.3752969205379486,0.6268907785415649,0.38836103677749634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.2910997562408447,0.7528991746902466,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۱۲","boundary":[0.6890756487846375,0.39429929852485657,0.7277311086654663,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.39429929852485657,0.6857143044471741,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6789916157722473,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6487395167350769,0.39429929852485657,0.6789916157722473,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"PERL","boundary":[0.6016806960105896,0.39429929852485657,0.6403361558914185,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.39429929852485657,0.5983193516731262,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۱۲","boundary":[0.6873949766159058,0.4133016765117645,0.7277311086654663,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.4133016765117645,0.6857143044471741,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4133016765117645},{"x":0.680672287940979,"y":0.4133016765117645},{"x":0.680672287940979,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6521008610725403,0.4133016765117645,0.680672287940979,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.4133016765117645,0.6453781723976135,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.5865546464920044,0.4133016765117645,0.6168067455291748,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4133016765117645},{"x":0.578151285648346,"y":0.4133016765117645},{"x":0.578151285648346,"y":0.42636579275131226},{"x":0.556302547454834,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.556302547454834,0.4133016765117645,0.578151285648346,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42636579275131226},{"x":0.529411792755127,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.529411792755127,0.4133016765117645,0.5529412031173706,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.4133016765117645,0.5226891040802002,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.4773109257221222,0.4133016765117645,0.5058823823928833,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4133016765117645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4133016765117645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.4151260554790497,0.4133016765117645,0.47058823704719543,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.4144892990589142,0.4100840389728546,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۵.۱۲","boundary":[0.6873949766159058,0.4323040246963501,0.7277311086654663,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.4323040246963501,0.6857143044471741,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6571428775787354,0.4323040246963501,0.6773109436035156,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.4323040246963501,0.6470588445663452,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5630252361297607,0.4323040246963501,0.6184874176979065,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4323040246963501},{"x":0.556302547454834,"y":0.4323040246963501},{"x":0.556302547454834,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.4323040246963501,0.556302547454834,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5176470875740051,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.5176470875740051,0.4323040246963501,0.5445378422737122,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44655582308769226},{"x":0.46722689270973206,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناهمگون","boundary":[0.46722689270973206,0.43349167704582214,0.5142857432365417,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.43349167704582214},{"x":0.46554622054100037,"y":0.43349167704582214},{"x":0.46554622054100037,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4605042040348053,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.43349167704582214,0.46554622054100037,0.44655582308769226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7277311086654663,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4100840389728546,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4050840389728546,0.38729929852485656,0.7327311086654663,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3444180488586426},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۴","boundary":[0.21680672466754913,0.3372921645641327,0.2386554628610611,0.3444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3444180488586426},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3302921645641327,0.2436554628610611,0.3514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices&q