فلور (فارسی) ایران شماره 41: تیره خرزهره فلور (فارسی) ایران شماره 41: تیره خرزهره

{"id":"3798532","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 41: تیره خرزهره","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bb618aa116c55fd8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bb618aa116c55fd8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bb618aa116c55fd8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bb618aa116c55fd8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bb618aa116c55fd8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">در چهل و یکمین شماره از مجموعه \"فلور ایران\" تیره خرزهره با اشاره به پراکندگی جغرافیایی آن در جهان و ایران به گونه مصور همراه با نقشه انتشار گونه&zwnj;های مختلف آن معرفی شده است.",""],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"bb618aa116c55fd8","created_at":"2022-08-03 11:04:57","updated_at":"2022-08-06 13:28:26","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-03 11:05:53","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918281","title":"مهری دیناروند","firstname":"مهری","lastname":"دیناروند","token":"0954ff312714e315","created_at":"2020-08-02 14:44:56","updated_at":"2020-08-02 14:44:56","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918281","title":"مهری دیناروند","firstname":"مهری","lastname":"دیناروند","token":"0954ff312714e315","created_at":"2020-08-02 14:44:56","updated_at":"2020-08-02 14:44:56","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787107","file":"62ea17113a96f0.69155156.pdf","book_id":"3798532","toc":null,"created_at":"2022-08-03 11:04:57","updated_at":"2022-08-06 13:28:26","process_started_at":"2022-08-03 11:05:01","process_done_at":"2022-08-03 11:05:02","process_failed_at":null,"pages_count":"24","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"baddd3492feb761d27ae9b56a5eedb970bace806dcb335303ca66cace3bbbe3f7a73008907312f075fbebbc8a464a4e29df06c8038f52ae15c4c766c554e7343","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"31855","title":"گیاه‌شناسی (1)","token":"3989c7e386186e48","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:46:09","updated_at":"2017-10-07 11:46:09","study_fields":[{"id":"1000","title":"مهندسی علوم دامی","degree_id":"7","token":"c08e4b4d2019c224","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 14:16:20","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-41-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87","ebook_price_en":"4000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-41-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"مهری دیناروند","tocStr":"","url":"/preview/bb618aa116c55fd8/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-41-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19