قابلیتها برای مدیریت راهبردی: هدایت از طریق نوآوری فناورانه قابلیتها برای مدیریت راهبردی: هدایت از طریق نوآوری فناورانه

{"id":"3797358","title":"قابلیتها برای مدیریت راهبردی: هدایت از طریق نوآوری فناورانه","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bc13de5c7d696bd6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bc13de5c7d696bd6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bc13de5c7d696bd6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bc13de5c7d696bd6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bc13de5c7d696bd6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bc13de5c7d696bd6/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bc13de5c7d696bd6/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bc13de5c7d696bd6/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bc13de5c7d696bd6/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bc13de5c7d696bd6/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789640115206","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["این کتاب برگرفته از نزدیک به یک دهه کار مشارکتی است که بر جنبه های متنوع مدیریت راهبردی قابلیتها و نوآوری تمرکز می کند. از مفاهیم مبتنی بر نظریه نوظهور در رقابت قابلیت محوره برای بررسی فرایندهایی استفاده شده که شرکتها به وسیله انها توانایی مدیریت قابلیتهای نوآورانه خود را به گونه ای موثرتر افزایش می دهند. نکته مهم در متن این است که فرایندهای سازمان هم برای یادگیری راهبردی و هم برای خلق و استفاده از دانش جدید راهبردی به کار می روند. جستجو برای مزیت رقابتی نیز شرکتها را در قدرت نفوذ موثرتر دانش راهبردی موجود به چالش می کشد پر تقولبوی قابلیتهای محوری شرکت احتمالا مهمترین جلوه دانش راهبردی مرتبط با آن هستند .. شرکتها به گونه ای فزاینده به دنبال رویکردهای جدید برای جدایی از رقبایشان، از طریق قدرت نفوذ قابلیتهای راهبردی خود در تعاملات رقابتی و مشترک بین سازمانها هستند"],"pages_count":"1","keywords":"null","token":"bc13de5c7d696bd6","created_at":"2021-03-18 13:22:23","updated_at":"2021-07-24 10:32:57","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2021-04-10 19:36:50","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920055","title":"دیوید بیرچال","firstname":"دیوید","lastname":"بیرچال","token":"f6a98b8e23150861","created_at":"2021-03-18 13:12:31","updated_at":"2021-03-18 13:12:31","role":"writer"},{"id":"1920057","title":"جورج توستیگا","firstname":"جورج","lastname":"توستیگا","token":"84ee6e9fa5a84094","created_at":"2021-03-18 13:12:32","updated_at":"2021-03-18 13:12:32","role":"writer"},{"id":"1920060","title":"فرزاد سلطانیه","firstname":"فرزاد","lastname":"سلطانیه","token":"93bc48fbcb82a373","created_at":"2021-03-18 13:12:33","updated_at":"2021-03-18 13:12:33","role":"translator"},{"id":"1920076","title":"بهمنحاجی پور","firstname":"بهمنحاجی","lastname":"پور","token":"72b4fd655f05975c","created_at":"2021-03-18 13:22:13","updated_at":"2021-03-18 13:22:13","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920055","title":"دیوید بیرچال","firstname":"دیوید","lastname":"بیرچال","token":"f6a98b8e23150861","created_at":"2021-03-18 13:12:31","updated_at":"2021-03-18 13:12:31","role":"writer"},{"id":"1920057","title":"جورج توستیگا","firstname":"جورج","lastname":"توستیگا","token":"84ee6e9fa5a84094","created_at":"2021-03-18 13:12:32","updated_at":"2021-03-18 13:12:32","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920060","title":"فرزاد سلطانیه","firstname":"فرزاد","lastname":"سلطانیه","token":"93bc48fbcb82a373","created_at":"2021-03-18 13:12:33","updated_at":"2021-03-18 13:12:33","role":"translator"},{"id":"1920076","title":"بهمنحاجی پور","firstname":"بهمنحاجی","lastname":"پور","token":"72b4fd655f05975c","created_at":"2021-03-18 13:22:13","updated_at":"2021-03-18 13:22:13","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786031","file":"605322d84b0f60.99188344.pdf","book_id":"3797358","toc":null,"created_at":"2021-03-18 13:22:25","updated_at":"2021-07-24 10:33:08","process_started_at":"2021-03-18 13:22:43","process_done_at":"2021-03-18 13:22:48","process_failed_at":null,"pages_count":"306","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"2387a42eaaab88bc956e227fafef603373236d9a83f2c0fea47443c851af160923591cbe95abc16b2d383e83fbef3508220db1722ebd523e4253a386ae905e84","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","manager":"دکتر حسین ابراهیم آبادی","shaba":"IR34 0100 0040 0102 4303 0148 32","bank_name":"بانک مرکزی","description":"شناسه واریز:\n324024374113650000000000000020","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"/storage/publisher/logo/180.png","token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"مرکز نشر دانشگاهی","email":"pobox@iup.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7534f44717b42521","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"9mhp0y","inviter_id":null,"change_password_at":"2022-06-28 12:43:05","created_at":"2021-01-27 09:15:56","updated_at":"2022-06-28 12:43:05","bazaar_credit":0,"description":"pobox@iup.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"35074","title":"مدیریت راهبردی","token":"3fad9209fbbee513","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:51:49","updated_at":"2021-04-10 19:36:50","study_fields":[{"id":"1729","title":"مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی","degree_id":"10","token":"d5200eb4038e5808","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2021-12-23 17:36:15","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35077","title":"مدیریت راهبردی با رویکرد فرهنگی ومذهبی","token":"ce2af27bcf874f52","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:51:50","updated_at":"2021-04-10 19:36:50","study_fields":[{"id":"1741","title":"مدیریت اماکن متبرکه مذهبی","degree_id":"10","token":"e4ac60dad0309c5c","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2021-12-03 16:51:17","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"قابلیتها-برای-مدیریت-راهبردی-هدایت-از-طریق-نوآوری-فناورانه","urlify":"قابلیتها-برای-مدیریت-راهبردی-هدایت-از-طریق-نوآوری-فناورانه","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دیوید بیرچال, جورج توستیگا, فرزاد سلطانیه, بهمنحاجی پور","tocStr":"","url":"/preview/bc13de5c7d696bd6/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19