163فرمان در خویشتن شناسی مدیران (ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان MBA و DBA) 163فرمان در خویشتن شناسی مدیران (ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان MBA و DBA)

توضیحات

رکن اصلی تغییر و بهبود سازمان‌ها، تغییر و بهبود مدیران آن بوده و قدم نخست برای تغییر و بهبود مدیران، خویشتن‌شناسی آن‌هاست. خویشتن‌شناسی مدیران طیف چندگانه‌ای از موضوعات مختلف رفتاری را دربر گرفته که در این کتاب سعی شده به موضوعات مختلف آن پرداخته شود.,گام دوم در تغییر و بهبود مدیران، داشتن یک برنامه اجرایی (Action Plan) بوده که خارج از موضوع این کتاب است، اما در این زمینه می‌توان به کتاب‌های «مدیریت چریکی»، «71 مهارت و تکنیک در مدیریت حرفه‌ای» و «مهارت‌های مدیریت حرفه‌ای» که در فهرست منابع نیز آمده، مراجعه کرد.,مطالعه مباحث خویشتن‌شناسی برای مدیران ضرورت داشته، ولی بسیاری از موضوعات جنبه عمومی داشته و مطالعه آن برای غیرمدیران نیز می‌تواند مفید باشد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-3434
-5252
-6262
-6868
-8888
-9696
-108108
-120120
-130130
-140140
{"id":"3795516","title":"163فرمان در خویشتن شناسی مدیران (ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان MBA و DBA)","price":"۱۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c010d26959083522/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c010d26959083522/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c010d26959083522/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c010d26959083522/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c010d26959083522/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c010d26959083522/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c010d26959083522/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c010d26959083522/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c010d26959083522/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c010d26959083522/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644684630","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["رکن اصلی تغییر و بهبود سازمان‌ها، تغییر و بهبود مدیران آن بوده و قدم نخست برای تغییر و بهبود مدیران، خویشتن‌شناسی آن‌هاست. خویشتن‌شناسی مدیران طیف چندگانه‌ای از موضوعات مختلف رفتاری را دربر گرفته که در این کتاب سعی شده به موضوعات مختلف آن پرداخته شود.","گام دوم در تغییر و بهبود مدیران، داشتن یک برنامه اجرایی (Action Plan) بوده که خارج از موضوع این کتاب است، اما در این زمینه می‌توان به کتاب‌های «مدیریت چریکی»، «71 مهارت و تکنیک در مدیریت حرفه‌ای» و «مهارت‌های مدیریت حرفه‌ای» که در فهرست منابع نیز آمده، مراجعه کرد.","مطالعه مباحث خویشتن‌شناسی برای مدیران ضرورت داشته، ولی بسیاری از موضوعات جنبه عمومی داشته و مطالعه آن برای غیرمدیران نیز می‌تواند مفید باشد."],"pages_count":"153","keywords":null,"token":"c010d26959083522","created_at":"2019-08-09 14:26:18","updated_at":"2019-08-17 19:20:40","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-17 19:20:20","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917839","title":"دکتر وحید ناصحی‌فر","firstname":"دکتر","lastname":"وحید ناصحی‌فر","token":"15719b36dc5be390","created_at":"2019-08-09 14:24:12","updated_at":"2019-08-09 14:24:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917840","title":"فاطمه رستمی","firstname":"فاطمه","lastname":"رستمی","token":"8670f75e29e7abd8","created_at":"2019-08-09 14:24:22","updated_at":"2019-08-09 14:24:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917841","title":"مجید نیک‌مهر","firstname":"مجید","lastname":"نیک‌مهر","token":"b21380a6ebcc6549","created_at":"2019-08-09 14:24:28","updated_at":"2019-08-09 14:24:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917839","title":"دکتر وحید ناصحی‌فر","firstname":"دکتر","lastname":"وحید ناصحی‌فر","token":"15719b36dc5be390","created_at":"2019-08-09 14:24:12","updated_at":"2019-08-09 14:24:12","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917840","title":"فاطمه رستمی","firstname":"فاطمه","lastname":"رستمی","token":"8670f75e29e7abd8","created_at":"2019-08-09 14:24:22","updated_at":"2019-08-09 14:24:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917841","title":"مجید نیک‌مهر","firstname":"مجید","lastname":"نیک‌مهر","token":"b21380a6ebcc6549","created_at":"2019-08-09 14:24:28","updated_at":"2019-08-09 14:24:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784200","file":"5d4d434361f945.94876070.pdf","book_id":"3795516","toc":[{"page":16,"title":"فصل 1: مهارت‌های فردی"},{"page":34,"title":"فصل 2: مهارت‌های انساني"},{"page":52,"title":"فصل 3: هوش"},{"page":62,"title":"فصل 4: شخصیت"},{"page":68,"title":"فصل 5: خودمدیریتی"},{"page":88,"title":"فصل 6: بازاریابی چریکی"},{"page":96,"title":"فصل 7: ویژگی‌های استراتژیست‌ها"},{"page":108,"title":"فصل 8: رفتارهای سیاسی در خویشتن‌شناسی"},{"page":120,"title":"فصل 9: الگوی رفتار فردی"},{"page":130,"title":"فصل 10: دانش و مهارت‌های مدیران"},{"page":140,"title":"فصل 11: سبك زندگي"}],"created_at":"2019-08-09 14:26:19","updated_at":"2019-08-17 19:20:41","process_started_at":"2019-08-09 14:36:38","process_done_at":"2019-08-09 14:43:57","process_failed_at":null,"pages_count":"151","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"1b185788f0d24370b197ddfafaf47d8a9565c12b2ef187fc40c2c2f849f60bbd7d593056a6c33a3733f67923e5cfe7e9edf9dc17ee5863073e7025cf2ea7c264","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۱"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"4957","title":"انگیزش درونی","token":"6c6f1057f617fee9","type":"","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:24:50","updated_at":"2019-10-17 15:22:06","study_fields":[{"id":"1600","title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","degree_id":"10","token":"942b07bce7739383","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"38887","title":"نگرشها و انگیزش شغلی","token":"9c44584a43409269","type":"","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 12:00:20","updated_at":"2019-10-17 15:22:06","study_fields":[{"id":"1756","title":"روانشناسی صنعتی و سازمانی","degree_id":"10","token":"b56f2d26e6999e0c","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"163%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-MBA-%D9%88-DBA","ebook_price_en":"5000","urlify":"163%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-MBA-%D9%88-DBA","pages_count_fa":"۱۵۳","authorTitle":"دکتر وحید ناصحی‌فر, فاطمه رستمی, مجید نیک‌مهر","tocStr":"فصل 1: مهارت‌های فردی, فصل 2: مهارت‌های انساني, فصل 3: هوش, فصل 4: شخصیت, فصل 5: خودمدیریتی, فصل 6: بازاریابی چریکی, فصل 7: ویژگی‌های استراتژیست‌ها, فصل 8: رفتارهای سیاسی در خویشتن‌شناسی, فصل 9: الگوی رفتار فردی, فصل 10: دانش و مهارت‌های مدیران, فصل 11: سبك زندگي","url":"/preview/c010d26959083522/163%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-MBA-%D9%88-DBA"}
{"toc":[{"page":16,"title":"فصل 1: مهارت‌های فردی"},{"page":34,"title":"فصل 2: مهارت‌های انساني"},{"page":52,"title":"فصل 3: هوش"},{"page":62,"title":"فصل 4: شخصیت"},{"page":68,"title":"فصل 5: خودمدیریتی"},{"page":88,"title":"فصل 6: بازاریابی چریکی"},{"page":96,"title":"فصل 7: ویژگی‌های استراتژیست‌ها"},{"page":108,"title":"فصل 8: رفتارهای سیاسی در خویشتن‌شناسی"},{"page":120,"title":"فصل 9: الگوی رفتار فردی"},{"page":130,"title":"فصل 10: دانش و مهارت‌های مدیران"},{"page":140,"title":"فصل 11: سبك زندگي"}],"pages_count":151,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c010d26959083522","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/6458f3598f368fce6f7ab9e424532834.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/45573fa29f0d2f6612fdf7183096d7b4.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.20989,0.82846,0.27289,0.13156]},"elements":[{"words":[{"str":"فطٞیرشٝ","boundary":[0.6775724485232788,0.8284632995118218,0.7271076747380134,0.8434131726322788],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.67757,0.82846,0.72711,0.84341],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"طأی","boundary":[0.6319793204909303,0.8284632995118218,0.6630778486606812,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"خٟز","boundary":[0.5919633520258727,0.8284632995118218,0.6277304887377109,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"اَلا","boundary":[0.5621888177480109,0.8284632995118218,0.5875494838132262,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5360615824314539,0.8284632995118218,0.5478241110224588,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"سبظٜٞبی","boundary":[0.481661077063577,0.8284632995118218,0.5319351628028289,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"كط","boundary":[0.4550252329167314,0.8284632995118218,0.4737830472620002,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"قطوز،","boundary":[0.4001023493794136,0.8284632995118218,0.4507849435246309,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"ٖسز","boundary":[0.3695758329070157,0.8284632995118218,0.3959454564240242,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.3566962644008861,0.8284632995118218,0.3654905172009986,0.8434131726322788],"dir":"ltr"},{"str":"ضا","boundary":[0.34101751164771144,0.8284632995118218,0.35249475682751924,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.3258545741299803,0.8284632995118218,0.3366523256331277,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"ؾب","boundary":[0.30688388637269864,0.8284632995118218,0.321682931641653,0.8434131726322788],"dir":"rtl"},{"str":"44445055","boundary":[0.2098859384035011,0.8284632995118218,0.2804954838881814,0.8434131726322788],"dir":"ltr"},{"str":"ٝ٘ٔب","boundary":[0.28484502039662984,0.8284632995118218,0.3067987120114385,0.8434131726322788],"dir":"ltr"},{"str":"اضؾبَ","boundary":[0.4913193257390693,0.8534938300496471,0.5279290557432201,0.868443703170104],"dir":"rtl"},{"str":"فطٔبییس","boundary":[0.44364902527628264,0.8534938300496471,0.4872157110608592,0.868443703170104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43930513285201406,0.8534938300496471,0.4433935021925022,0.868443703170104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20989,0.82846,0.66308,0.86844],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/8488979b70fab8a315a573b023a9871c.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/086aa9fbf76d524d31256edbfc16d924.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/c90c283aaf40cd6e53eb8bcebda7ff35.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/45f7143c2101ecea98c12613126f7152.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.23939,0.1937,0.23907,0.14707]},"elements":[{"words":[{"str":"361","boundary":[0.5214436609548179,0.20090350781511349,0.5884214948190193,0.2608831192501994],"dir":"ltr"},{"str":"فرمان","boundary":[0.44033132997563057,0.19369874968477283,0.5180596049068386,0.2608831192501994],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4121109090761769,0.20090350781511349,0.4368858731330882,0.2608831192501994],"dir":"rtl"},{"str":"خویشته","boundary":[0.5491082250789793,0.2893447282236897,0.6763918156589088,0.39237276948756106],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.44520576631280895,0.30123257913875173,0.5449731637693666,0.39237276948756095],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.3241145057260623,0.31726316597875964,0.44117358126483885,0.39237276948756095],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.7207824522173222,0.49281722951563034,0.7609331843266602,0.5347849456248646],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.6307336546199745,0.47498545314303725,0.7185702277680859,0.5347849456248646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.616879993451152,0.49281722951563034,0.6282972060992281,0.5347849456248646],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5588998559668199,0.48146973546034383,0.6146677690019157,0.5347849456248646],"dir":"rtl"},{"str":"آموخت","boundary":[0.5039983098533374,0.4834510439461875,0.5565978392692672,0.5347849456248646],"dir":"rtl"},{"str":"گان","boundary":[0.4647462698750064,0.49281722951563034,0.4981697667404765,0.5347849456248646],"dir":"rtl"},{"str":"MBA","boundary":[0.3625968978616809,0.5110951696821104,0.4598383110984565,0.5411750348762826],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.34027711042302217,0.49281722951563034,0.3516943230710984,0.5347849456248646],"dir":"rtl"},{"str":"DBA","boundary":[0.23938910570747535,0.5110951696821104,0.32983221954957254,0.5411750348762826],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23939,0.1937,0.76093,0.54118],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دکتر","boundary":[0.668189849631977,0.7010464659768278,0.6959543824592641,0.7385112082545993],"dir":"rtl"},{"str":"وحید","boundary":[0.6366342880807697,0.7053693208550322,0.6666241293706191,0.7385112082545993],"dir":"rtl"},{"str":"ناصحی","boundary":[0.5930209103270685,0.6967236110986235,0.6352001776005155,0.7385112082545993],"dir":"rtl"},{"str":"فر","boundary":[0.5781410520346292,0.7048289639952566,0.5914877718243854,0.7385112082545993],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.567323224023172,0.7084313430604271,0.575120782866972,0.7385112082545994],"dir":"ltr"},{"str":"عضو","boundary":[0.5367938595955811,0.7012265849300864,0.5670551300246272,0.7385112082545994],"dir":"rtl"},{"str":"هیئت","boundary":[0.4890756933474141,0.6988850385377258,0.5351398863815923,0.7385112082545993],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.4567504839534945,0.6972639679583991,0.48751305167742703,0.7385112082545993],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4108281626716563,0.7055494398082908,0.4550118494768073,0.7385112082545993],"dir":"rtl"},{"str":"علامه","boundary":[0.3708064748506129,0.7050090829485152,0.4092655210016693,0.7385112082545993],"dir":"rtl"},{"str":"طباطبایی","boundary":[0.31385253448989736,0.702127179696379,0.36919945015502953,0.7385112082545993],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.30461676037734886,0.708431343060427,0.31232863176132686,0.7385112082545993],"dir":"ltr"},{"str":"فاطمو","boundary":[0.6687029481937851,0.7603506313371943,0.7002382423518009,0.7956539461758634],"dir":"rtl"},{"str":"رستمی","boundary":[0.6307336546199747,0.7540464679731461,0.6670525666697288,0.7956539461758634],"dir":"rtl"},{"str":"مجید","boundary":[0.6787083701490461,0.8145664362680076,0.7001841104535305,0.8529317733120715],"dir":"rtl"},{"str":"نیكمهر","boundary":[0.6181627398556726,0.818529053239695,0.677049265949439,0.8529317733120715],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30462,0.69672,0.70024,0.85293],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/d6f20290c1d98ba1b20c1390767ad411.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/b6150059bf04fbf2bfafbfc4c8a7c827.jpg"},"info":{"width":481.89,"height":680.315,"margin":[0.14719,0.13058,0.1466,0.12943]},"elements":[{"words":[{"str":"بنحیفط","boundary":[0.6238766108447986,0.13270065268478576,0.673481084894893,0.1459298185858757],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6191701425636555,0.13270065268478576,0.6237271991533337,0.1459298185858757],"dir":"ltr"},{"str":"ٚحیس","boundary":[0.5858077569569818,0.13270065268478576,0.6153227915084355,0.1459298185858757],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5347585548569176,0.13270065268478576,0.5426026686588225,0.1459298185858757],"dir":"ltr"},{"str":"۸۴5۱","boundary":[0.5464624706883313,0.13270065268478576,0.5773533378986906,0.1459298185858757],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5810761792110234,0.13270065268478576,0.5858386768764657,0.1459298185858757],"dir":"ltr"},{"str":"۸0۴","boundary":[0.6531052729876112,0.15686592906411012,0.676275291041524,0.17009509496520006],"dir":"ltr"},{"str":"فطٔبٖ","boundary":[0.6187092489987341,0.15686592906411012,0.6490024694432339,0.17009509496520006],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.601059992944448,0.15686592906411012,0.6149179273278135,0.17009509496520006],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛیك","boundary":[0.566732656830397,0.15686592906411012,0.5973433771192596,0.17009509496520006],"dir":"rtl"},{"str":"شٗ","boundary":[0.5481122247815893,0.15686592906411012,0.5626985411608459,0.17009509496520006],"dir":"rtl"},{"str":"قٙبؾی","boundary":[0.5075461735331918,0.15686592906411012,0.5443956089564008,0.17009509496520006],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسیطاٖ","boundary":[0.4660291767830833,0.15686592906411012,0.5038969614785891,0.17009509496520006],"dir":"rtl"},{"str":"سٟطاٖ:","boundary":[0.6421668845587167,0.1831478719876088,0.6758778974454752,0.19637703788869873],"dir":"rtl"},{"str":"قطوز","boundary":[0.5988748469567745,0.1831478719876088,0.6384502687335284,0.19637703788869873],"dir":"rtl"},{"str":"چبح","boundary":[0.5667886862146962,0.1831478719876088,0.5951582311315862,0.19637703788869873],"dir":"rtl"},{"str":"كط","boundary":[0.532741497022142,0.1831478719876088,0.549307518313308,0.19637703788869873],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظضٌب٘ی","boundary":[0.48022328747224474,0.1831478719876088,0.5290917996371706,0.19637703788869873],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4373506401875947,0.1831478719876088,0.44093652078275125,0.19637703788869873],"dir":"ltr"},{"str":"۸۴۳5","boundary":[0.4408367054722032,0.1831478719876088,0.4717275726825624,0.19637703788869873],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4754921247587624,0.1831478719876088,0.4802546224242047,0.19637703788869873],"dir":"ltr"},{"str":"۸42","boundary":[0.6531052729876112,0.20942981491110746,0.676275291041524,0.2226589808121974],"dir":"ltr"},{"str":"ل.","boundary":[0.6271447840793543,0.20942981491110746,0.6491830085704207,0.2226589808121974],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6236587187947457,0.20942981491110746,0.6273379816970679,0.2226589808121974],"dir":"ltr"},{"str":"ٔهٛض","boundary":[0.5875259914088277,0.20942981491110746,0.6199483284567017,0.2226589808121974],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5828195231276847,0.20942981491110746,0.5874886384859616,0.2226589808121974],"dir":"ltr"},{"str":"خس","boundary":[0.5605945340222873,0.20942981491110746,0.5790655543796303,0.2226589808121974],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٛ٘","boundary":[0.5172898379298181,0.20942981491110746,0.5357048289028616,0.2226589808121974],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5394901326028761,0.20942981491110746,0.5440658656539874,0.2226589808121974],"dir":"ltr"},{"str":"زاض","boundary":[0.5001448463342257,0.20942981491110746,0.5172524850069519,0.2226589808121974],"dir":"rtl"},{"str":"۳7۱","boundary":[0.5449685612899209,0.23359509129043166,0.5681385793438336,0.2468242571915216],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5678781464649609,0.23359509129043166,0.5757222602668659,0.2468242571915216],"dir":"ltr"},{"str":"۳05","boundary":[0.5758469775259913,0.23359509129043166,0.5990169955799041,0.2468242571915216],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5987567702172695,0.23359509129043166,0.6066008840191744,0.2468242571915216],"dir":"ltr"},{"str":"50۱","boundary":[0.6067253937620619,0.23359509129043166,0.6298954118159746,0.2468242571915216],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6296351864533399,0.23359509129043166,0.6374793002552449,0.2468242571915216],"dir":"ltr"},{"str":"50۴","boundary":[0.6376036024818942,0.23359509129043166,0.6607736205358069,0.2468242571915216],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6605756500446159,0.23359509129043166,0.6684197638465209,0.2468242571915216],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6685444811056465,0.23359509129043166,0.6762578596775197,0.2468242571915216],"dir":"ltr"},{"str":"فیذبی","boundary":[0.6474961090705347,0.2577602206790237,0.6760150656788895,0.2709893865801137],"dir":"rtl"},{"str":"ٔرشهط","boundary":[0.604484218390089,0.2577602206790237,0.6437794932453463,0.2709893865801137],"dir":"rtl"},{"str":"فٟطؾشٙٛیؿی","boundary":[0.6084934321110627,0.28210188593702923,0.6758220755774139,0.29533105183811914],"dir":"rtl"},{"str":"وبٔ","boundary":[0.5863431488513976,0.28210188593702923,0.6048184138590662,0.29533105183811914],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.5537714001120588,0.28210188593702923,0.5715327149349437,0.29533105183811914],"dir":"rtl"},{"str":"اثط","boundary":[0.535673908983378,0.28210188593702923,0.5499614019797049,0.29533105183811914],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5180246529290917,0.28210188593702923,0.5318825873124572,0.29533105183811914],"dir":"rtl"},{"str":"كب٘ی:","boundary":[0.48020481852704977,0.28210188593702923,0.5115065678889373,0.29533105183811914],"dir":"rtl"},{"str":"http","boundary":[0.3469565668513561,0.27816155820281785,0.3761852289941688,0.2913907241039078],"dir":"ltr"},{"str":":/","boundary":[0.37629728776276744,0.27816155820281785,0.386681400319575,0.2913907241039078],"dir":"ltr"},{"str":"/opac.nlai.ir","boundary":[0.3867374297038743,0.27816155820281785,0.4762537093527568,0.2913907241039078],"dir":"ltr"},{"str":"لبث","boundary":[0.3316105335242483,0.28210188593702923,0.3430031749984437,0.29533105183811914],"dir":"rtl"},{"str":"ضؾشٕی","boundary":[0.6375226711490174,0.3062671623163535,0.6760895640083837,0.31949632821744345],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6328162028678745,0.3062671623163535,0.6374853182261513,0.31949632821744345],"dir":"ltr"},{"str":"فبَٕٝ","boundary":[0.5979659258336966,0.3062671623163535,0.6291572859705692,0.31949632821744345],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5469605096598809,0.3062671623163535,0.5548046234617858,0.31949632821744345],"dir":"ltr"},{"str":"۸۴40","boundary":[0.5586644254912948,0.3062671623163535,0.5895552927016541,0.31949632821744345],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5932594575525535,0.3062671623163535,0.5979285729108303,0.31949632821744345],"dir":"ltr"},{"str":"٘یه","boundary":[0.6501355081035091,0.33047653591534815,0.6761144659569611,0.34370570181643806],"dir":"rtl"},{"str":"ٟٔ","boundary":[0.6344846334225653,0.33047653591534815,0.6464935981240532,0.34370570181643806],"dir":"ltr"},{"str":"ط،","boundary":[0.6223098481297221,0.33047653591534815,0.6344659569611322,0.34370570181643806],"dir":"rtl"},{"str":"ٔدیس،","boundary":[0.5852744251078705,0.33047653591534815,0.6186096412044242,0.34370570181643806],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5389920936313266,0.33047653591534815,0.5468362074332316,0.34370570181643806],"dir":"ltr"},{"str":"۸۴5۱","boundary":[0.5506960094627406,0.33047653591534815,0.5815868766730998,0.34370570181643806],"dir":"ltr"},{"str":"۴۱24۴20","boundary":[0.622164394363859,0.35693486771752797,0.6762578596775197,0.37016403361861794],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33161,0.1327,0.67628,0.37016],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6936954491688975,0.13058383914987912,0.6972813297640541,0.14381300505096903],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6936954491688975,0.15686592906411012,0.6972813297640541,0.17009509496520006],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6936954491688975,0.18103120544343432,0.6972813297640541,0.19426037134452426],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6936954491688975,0.207313148366933,0.6972813297640541,0.22054231426802293],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6936954491688975,0.23359509129043166,0.6972813297640541,0.2468242571915216],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6936954491688975,0.2577602206790237,0.6972813297640541,0.2709893865801137],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6936954491688975,0.28210188593702923,0.6972813297640541,0.29533105183811914],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6936954491688975,0.3062671623163535,0.6972813297640541,0.31949632821744345],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6936954491688975,0.33047653591534815,0.6972813297640541,0.34370570181643806],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6936954491688975,0.3548182011733536,0.6972813297640541,0.3680473670744435],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6937,0.13058,0.69728,0.36805],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ؾطقٙبؾٝ","boundary":[0.8052561787959908,0.13058383914987912,0.8532920376019424,0.14381300505096903],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٙ","boundary":[0.8340179294029758,0.15686592906411012,0.8458774824129988,0.17009509496520006],"dir":"ltr"},{"str":"اٖ","boundary":[0.8218408765485898,0.15686592906411012,0.833905870634377,0.17009509496520006],"dir":"rtl"},{"str":"٘ب","boundary":[0.7999520637489883,0.15686592906411012,0.807229529860196,0.17009509496520006],"dir":"rtl"},{"str":"دسیسآٚض","boundary":[0.7425032683807508,0.15686592906411012,0.7893162929846976,0.17009509496520006],"dir":"rtl"},{"str":"كرهبر","boundary":[0.797231525866899,0.18103120544343432,0.8479007657349188,0.19426037134452426],"dir":"rtl"},{"str":"كط","boundary":[0.7741287430741456,0.18103120544343432,0.7906947643653116,0.19426037134452426],"dir":"rtl"},{"str":"كرهبر","boundary":[0.7972564278154766,0.207313148366933,0.8479256676834961,0.22054231426802293],"dir":"rtl"},{"str":"ْبٞطی","boundary":[0.7549542426694889,0.207313148366933,0.7936018576622798,0.22054231426802293],"dir":"rtl"},{"str":"قبثه","boundary":[0.8184540040258151,0.23359509129043166,0.8533976633671585,0.2468242571915216],"dir":"rtl"},{"str":"ٚيٗیز","boundary":[0.8096573906908215,0.2577602206790237,0.8532482516756937,0.2709893865801137],"dir":"rtl"},{"str":"فٟطؾز","boundary":[0.7641428541783395,0.2577602206790237,0.805884745481334,0.2709893865801137],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٛیؿی","boundary":[0.7250716968602794,0.2577602206790237,0.760474903984526,0.2709893865801137],"dir":"rtl"},{"str":"یبززاقز","boundary":[0.8042598933366536,0.28210188593702923,0.8532482516756935,0.29533105183811914],"dir":"rtl"},{"str":"قٙبؾٝ","boundary":[0.8211124945526986,0.3062671623163535,0.8532920376019423,0.31949632821744345],"dir":"rtl"},{"str":"افعٚزٜ","boundary":[0.7828444250762622,0.3062671623163535,0.8173024964203448,0.31949632821744345],"dir":"rtl"},{"str":"قٙبؾٝ","boundary":[0.8211124945526986,0.33047653591534815,0.8532920376019423,0.34370570181643806],"dir":"rtl"},{"str":"افعٚزٜ","boundary":[0.7828444250762622,0.33047653591534815,0.8173024964203448,0.34370570181643806],"dir":"rtl"},{"str":"قٕبضٜ","boundary":[0.8201286600676504,0.3548182011733536,0.8533354084957149,0.3680473670744435],"dir":"rtl"},{"str":"وشبثكٙبؾی","boundary":[0.7589251189356696,0.3548182011733536,0.8164536418156539,0.3680473670744435],"dir":"rtl"},{"str":"ّٔی","boundary":[0.7345344373197203,0.3548182011733536,0.7552759068810668,0.3680473670744435],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.72507,0.13058,0.8534,0.36805],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زؾشطؾی","boundary":[0.27016497540932577,0.28210188593702923,0.31699919911765484,0.29533105183811914],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.2398157255805267,0.28210188593702923,0.26635497727697194,0.29533105183811914],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23632945277968,0.28210188593702923,0.2400087156820021,0.29533105183811914],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23633,0.2821,0.317,0.29533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ضابك:","boundary":[0.5857946004274834,0.4692814596914665,0.6512324389383468,0.4899189584971668],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.3493618045612069,0.4692814596914665,0.3904425491294694,0.4899189584971668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.39020946689078423,0.4692814596914665,0.40349515449583934,0.4899189584971668],"dir":"ltr"},{"str":"963","boundary":[0.4036699661748532,0.4692814596914665,0.4447507107431157,0.4899189584971668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44425541098590965,0.4692814596914665,0.45754109859096476,0.4899189584971668],"dir":"ltr"},{"str":"368","boundary":[0.4577159102699786,0.4692814596914665,0.4987966548382411,0.4899189584971668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4983596256407064,0.4692814596914665,0.5116453132457615,0.4899189584971668],"dir":"ltr"},{"str":"364","boundary":[0.5118201249247754,0.4692814596914665,0.5529008694930377,0.4899189584971668],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5524055697358318,0.4692814596914665,0.5656912573408869,0.4899189584971668],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5658660690199009,0.4692814596914665,0.5795305152628194,0.4899189584971668],"dir":"ltr"},{"str":"نااا","boundary":[0.8240629189234058,0.5095039448637764,0.853198198759053,0.5301414436694768],"dir":"rtl"},{"str":"کتااا","boundary":[0.7625583431903548,0.5095039448637764,0.8040469816763163,0.5301414436694768],"dir":"rtl"},{"str":"364","boundary":[0.6941932806242089,0.510494219589455,0.7323129842910209,0.5295442184870244],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7372738591794809,0.5122691326811845,0.7416725393762063,0.5284969095198548],"dir":"ltr"},{"str":"فرماااد","boundary":[0.6230810436778748,0.510494219589455,0.6879269542841728,0.5295442184870244],"dir":"rtl"},{"str":"خویطاات","boundary":[0.5091634497138532,0.510494219589455,0.587988462097159,0.5295442184870244],"dir":"rtl"},{"str":"ضناساام","boundary":[0.41059494905476357,0.510494219589455,0.4937246259519808,0.5295442184870244],"dir":"rtl"},{"str":"ماانیر","boundary":[0.35019079042935114,0.510494219589455,0.4046602621731139,0.5295442184870244],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3295361182012493,0.510494219589455,0.3447567732593924,0.5295442184870244],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3170740210421466,0.5122691326811845,0.32362622175185213,0.5284969095198548],"dir":"ltr"},{"str":"ویاا","boundary":[0.28859714872688796,0.5122691326811845,0.31698467285065063,0.5284969095198548],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.26818452343895915,0.5122691326811845,0.27831065180850406,0.5284969095198548],"dir":"rtl"},{"str":"نطاانویاد","boundary":[0.16365994462162098,0.5122691326811845,0.24936486633531366,0.5284969095198548],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14721576580010942,0.5122691326811845,0.15862989478926728,0.5284969095198548],"dir":"rtl"},{"str":"نصآموختگاد","boundary":[0.7305499595343335,0.5405216921573095,0.8394481339355435,0.5567494689959799],"dir":"rtl"},{"str":"MBA","boundary":[0.6722903567204134,0.5362666549686542,0.7257389030691651,0.5524944318073246],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6558731992778434,0.5405216921573095,0.6673051858307912,0.5567494689959799],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5962756645707525,0.5405216921573095,0.6028278652804581,0.5567494689959799],"dir":"ltr"},{"str":"DBA","boundary":[0.6027591359023843,0.5362666549686542,0.6507780613833031,0.5524944318073246],"dir":"ltr"},{"str":"پنینآو","boundary":[0.7900316254746933,0.5669588866921942,0.8530983004420096,0.5860088855897636],"dir":"rtl"},{"str":"ننگاد","boundary":[0.724087281329764,0.5669588866921942,0.7778485961526489,0.5860088855897636],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7188698250638113,0.5669588866921942,0.7240334931208366,0.5860088855897636],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.6683358027765673,0.567730932545953,0.7066330075328394,0.5867809314435225],"dir":"rtl"},{"str":"وحید","boundary":[0.6093839257921932,0.567730932545953,0.6552114797982943,0.5867809314435225],"dir":"rtl"},{"str":"نبصحیفر","boundary":[0.5148780427068418,0.567730932545953,0.5963402851273113,0.5867809314435225],"dir":"rtl"},{"str":"(عضو","boundary":[0.45740381414845716,0.5694007876865864,0.5015509846645501,0.5856285645252568],"dir":"rtl"},{"str":"هیئت","boundary":[0.4071626387764843,0.5694007876865864,0.4489871115042659,0.5856285645252568],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.35515511838801384,0.5694007876865864,0.3988248137899549,0.5856285645252568],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگبه","boundary":[0.28825852372948185,0.5694007876865864,0.3466858934184299,0.5856285645252568],"dir":"rtl"},{"str":"علامه","boundary":[0.2367573097594887,0.5694007876865864,0.27632252173732597,0.5856285645252568],"dir":"rtl"},{"str":"طببطببیی)","boundary":[0.15366349166822305,0.5694007876865864,0.22470675880387642,0.5856285645252568],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14718898503807923,0.5677402517583766,0.15353599369150636,0.5867902506559461],"dir":"ltr"},{"str":"فبطمه","boundary":[0.8037009691008321,0.598258349992283,0.8531054390006019,0.6173083488898525],"dir":"rtl"},{"str":"رستمی","boundary":[0.7370304841353836,0.598258349992283,0.7966430634835107,0.6173083488898525],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7188500695179396,0.598258349992283,0.7301993816016101,0.6173083488898525],"dir":"rtl"},{"str":"مجید","boundary":[0.6684236236485503,0.598258349992283,0.7115348731038202,0.6173083488898525],"dir":"rtl"},{"str":"نیكمهر","boundary":[0.5972887173421318,0.598258349992283,0.6614042623835313,0.6173083488898525],"dir":"rtl"},{"str":"صلاح","boundary":[0.7919777380874667,0.6271281024231422,0.8478879827346489,0.6461781013207117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7726382784452882,0.6271281024231422,0.7860766547015038,0.6461781013207117],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآ","boundary":[0.6965817510220175,0.6271281024231422,0.7664526344186432,0.6461781013207117],"dir":"rtl"},{"str":"یم","boundary":[0.6523140550748096,0.6271281024231422,0.6788585361804561,0.6461781013207117],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6471002543182013,0.6271281024231422,0.6522064786569548,0.6461781013207117],"dir":"ltr"},{"str":"سًلماز","boundary":[0.5835419681011527,0.6277420184032397,0.6410723194089938,0.6467920173008092],"dir":"rtl"},{"str":"دمىذاوي","boundary":[0.5156113220859532,0.6277420184032397,0.5767976046109079,0.6467920173008092],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8112313183506609,0.6560650507485504,0.8533743800452385,0.6751150496461198],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.7724500197140425,0.6560650507485504,0.7998551121625265,0.6751150496461198],"dir":"rtl"},{"str":"4637","boundary":[0.7139553425055509,0.6566789667286478,0.76042835501878,0.6757289656262172],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7672325634480898,0.6560650507485504,0.7723962315051152,0.6751150496461198],"dir":"ltr"},{"str":"ضما","boundary":[0.8155343750648487,0.6848114990849827,0.8534012741497021,0.7038614979825523],"dir":"rtl"},{"str":"گاد","boundary":[0.7700026562078481,0.6848114990849827,0.8034177142217676,0.7038614979825523],"dir":"rtl"},{"str":"633","boundary":[0.7242019963062108,0.6854254150650801,0.758787814646496,0.7044754139626497],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7647851999418954,0.6848114990849827,0.7699488679989208,0.7038614979825523],"dir":"ltr"},{"str":"وسخ","boundary":[0.6820858287160969,0.6854254150650801,0.7173439996679739,0.7044754139626497],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.8041312747722508,0.7135579474214151,0.8532936977318474,0.7326079463189846],"dir":"rtl"},{"str":"433","boundary":[0.717103073315487,0.7141611330780595,0.7516888916557721,0.733211131975629],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.751716989354417,0.7110670930010363,0.7574444375272364,0.7272948698397067],"dir":"ltr"},{"str":"15000333","boundary":[0.7310838573118347,0.7130100394670117,0.7919482454502064,0.733221862299082],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7989138185062981,0.7135579474214151,0.8040774865633235,0.7326079463189846],"dir":"ltr"},{"str":"تومانريال","boundary":[0.6742607649048538,0.7130100394670117,0.7249951233684037,0.733211131975629],"dir":"rtl"},{"str":"ليتوگر","boundary":[0.7891670036175723,0.7424841654233701,0.8532141360061426,0.7615341643209397],"dir":"rtl"},{"str":"فم،","boundary":[0.7518771503870179,0.7424841654233701,0.7836659818630808,0.7615341643209397],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.703758107566073,0.7424841654233701,0.7459385607108714,0.7615341643209397],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6843832701390264,0.7424841654233701,0.6978462292942973,0.7615341643209397],"dir":"rtl"},{"str":"صحافم","boundary":[0.6049815518064289,0.7424841654233701,0.6784713918672508,0.7615341643209397],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.599522048600303,0.7424841654233701,0.6046050343439374,0.7615341643209397],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.537323369408681,0.7430980814034676,0.5928792047977754,0.7621480803010371],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.48833064806027227,0.7430980814034676,0.5305386706509784,0.7621480803010371],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4707217517921067,0.7430980814034676,0.48148382410923657,0.7621480803010371],"dir":"rtl"},{"str":"وشر","boundary":[0.433275796018633,0.7430980814034676,0.46397879351978366,0.7621480803010371],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاوي","boundary":[0.35693722633796093,0.7430980814034676,0.42627022764531325,0.7621480803010371],"dir":"rtl"},{"str":"ناضر:","boundary":[0.7995603976011123,0.7712877637564952,0.8532679242150699,0.7903377626540647],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7380852156030467,0.7719016797365925,0.7934554358878582,0.7909516786341622],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6890532141022342,0.7719016797365925,0.7310880076365976,0.7909516786341622],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6714911635111941,0.7719016797365925,0.6823021021394925,0.7909516786341622],"dir":"rtl"},{"str":"وشر","boundary":[0.6339153773075427,0.7719016797365925,0.6647512585253219,0.7909516786341622],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاوي","boundary":[0.5577017161592894,0.7719016797365925,0.6271631532143,0.7909516786341622],"dir":"rtl"},{"str":"تما","boundary":[0.8251203828188918,0.7984530621844292,0.8528914067525785,0.8175030610819989],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.750916673360012,0.7984530621844292,0.8069024881196954,0.8175030610819989],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7231715821763054,0.7984530621844292,0.7449115773309262,0.8175030610819989],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6994874348917803,0.7984530621844292,0.7177495849050188,0.8175030610819989],"dir":"rtl"},{"str":"ناضر","boundary":[0.6449903455393146,0.7984530621844292,0.6935594261078956,0.8175030610819989],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5693029254100732,0.7984530621844292,0.6389756998485132,0.8175030610819989],"dir":"rtl"},{"str":"ست.","boundary":[0.5138374317790367,0.7984530621844292,0.5579588928622566,0.8175030610819989],"dir":"rtl"},{"str":"نطانم","boundary":[0.7903626138745357,0.8250849606432313,0.8532948183195335,0.844134959540801],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7851451576085829,0.8250849606432313,0.7903088256656083,0.844134959540801],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7327006906083433,0.8265249829123275,0.7784324223370479,0.8441638707804474],"dir":"rtl"},{"str":"خيابان","boundary":[0.6789763470669903,0.8265249829123275,0.7263375459129678,0.8441638707804474],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6291701425636557,0.8265249829123275,0.6727236506256614,0.8441638707804474],"dir":"rtl"},{"str":"شمالي،","boundary":[0.5692214840444217,0.8265249829123275,0.6229697919757242,0.8441638707804474],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5252027577012702,0.8265249829123275,0.5629807632447239,0.8441638707804474],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5057428471412548,0.8265249829123275,0.5189656068807524,0.8441638707804474],"dir":"rtl"},{"str":"بلًار","boundary":[0.46514100728381996,0.8265249829123275,0.4995056963207371,0.8441638707804474],"dir":"rtl"},{"str":"کشايرز،","boundary":[0.39623731556994335,0.8265249829123275,0.45869140260225366,0.8441638707804474],"dir":"rtl"},{"str":"شمارٌ","boundary":[0.3444195316148657,0.8265249829123275,0.3900369649820119,0.8441638707804474],"dir":"rtl"},{"str":"،4535","boundary":[0.28993089709269754,0.8265249829123275,0.33824067733300134,0.8441638707804474],"dir":"ltr"},{"str":"تلفه:","boundary":[0.24455954678453595,0.8265249829123275,0.28365560605117357,0.8441638707804474],"dir":"rtl"},{"str":"22363653","boundary":[0.1526713565336488,0.8265249829123275,0.2383340596401669,0.8441638707804474],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8398708833966257,0.8515215378170407,0.8533179356284629,0.8705715367146103],"dir":"rtl"},{"str":"سایت:","boundary":[0.7598878167216584,0.8515215378170407,0.820695386914026,0.8705715367146103],"dir":"rtl"},{"str":"www.cppc.ir","boundary":[0.6353626346261595,0.849041413720115,0.7536000747058457,0.8652691905587853],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14719,0.46928,0.8534,0.87057],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/dee72b88430fd2c67a87fe6b55edb8ff.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/1fa63465ba2b0cd08298dd189028ea9d.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.13642,0.3099,0.13616,0.15095]},"elements":[{"words":[{"str":"پيطگفتبر","boundary":[0.45084985049269966,0.30990493735357716,0.5496985449743396,0.3338607581369598],"dir":"rtl"},{"str":"زا٘ف","boundary":[0.7881001283622949,0.3736182352743485,0.8329305759046052,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"سیطیز","boundary":[0.7155900658046768,0.3736182352743485,0.7741356379041215,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"َیف","boundary":[0.6668805931350962,0.3736182352743485,0.7097161134690959,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"ٚؾیٗی","boundary":[0.6060907279263023,0.3736182352743485,0.6613732608762439,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5853379434954058,0.3736182352743485,0.6005773860134619,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٔ","boundary":[0.5597086703330837,0.3736182352743485,0.5798156139189937,0.39307108222626824],"dir":"ltr"},{"str":"يٖٛبر","boundary":[0.4922690477632548,0.3736182352743485,0.5596532556884084,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"فطزی،","boundary":[0.4343607440775759,0.3736182352743485,0.4866593092717837,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"طٚٞی","boundary":[0.36645009702800696,0.3736182352743485,0.4149933257635617,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"ؾابظٔب٘ی","boundary":[0.2723837376917009,0.3736182352743485,0.34433346564808015,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.22932655877899988,0.3736182352743485,0.2502364499373028,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔیٙاٝٞابی","boundary":[0.1365367886644726,0.3736182352743485,0.22378069632379816,0.39307108222626824],"dir":"rtl"},{"str":"ٔرشّف","boundary":[0.8029498848724413,0.41270404813144645,0.863379554890846,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"ضفشبضی،","boundary":[0.7337092863506653,0.41270404813144645,0.7975127612706773,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبث","boundary":[0.7034528903579566,0.41270404813144645,0.7282106868925309,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ؿب٘ی،","boundary":[0.6283230337559658,0.41270404813144645,0.6852573456492034,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبِی،","boundary":[0.5800695503780501,0.41270404813144645,0.6228245823554084,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاضیبثی،","boundary":[0.4982801684476923,0.41270404813144645,0.5746722815197016,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشطاسػیه","boundary":[0.40272641326192177,0.41270404813144645,0.4927713008299722,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.3650913570931421,0.41270404813144645,0.38113343038470743,0.4321568950833662],"dir":"ltr"},{"str":"ضا","boundary":[0.34476666026584896,0.41270404813144645,0.35966043479245235,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3188752563114383,0.41270404813144645,0.3393783744909183,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.2982039157459328,0.41270404813144645,0.3133138848234614,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیٌیطز.","boundary":[0.22220030388689901,0.41270404813144645,0.2927864443427007,0.4321568950833662],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٕٝٛٔد","boundary":[0.7659363228864259,0.451609742035286,0.833043457588203,0.4710625889872057],"dir":"ltr"},{"str":"وشت","boundary":[0.7195265579708698,0.451609742035286,0.7604842775046229,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"قطوز","boundary":[0.6551624481805195,0.451609742035286,0.7141096389337018,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"چبح","boundary":[0.6074504391150941,0.451609742035286,0.6495378617459775,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"٘كط","boundary":[0.556746039237203,0.451609742035286,0.5853122885673154,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظضٌب٘ی","boundary":[0.4787776341790688,0.451609742035286,0.551327707453049,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.45805255707051,0.451609742035286,0.47321626269109185,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"ٕیٗ","boundary":[0.4093430844009293,0.451609742035286,0.44234250530506497,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.3565329280253771,0.451609742035286,0.403917383403441,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"ثاٛزٜ","boundary":[0.31016387386863487,0.451609742035286,0.3507975123014845,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"ؾاٗی","boundary":[0.2436886758872916,0.451609742035286,0.28860943929492633,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"ثاط","boundary":[0.21683242063379188,0.451609742035286,0.23819495432129364,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.18790142348186953,0.451609742035286,0.21129114433143995,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"اؾاز","boundary":[0.13654425901062658,0.451609742035286,0.18249102527987474,0.4710625889872057],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.8409255066618473,0.49069555489238403,0.8638117549127424,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.8245227718379612,0.49069555489238403,0.8354297449940503,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"سٛخٝ","boundary":[0.777337201896951,0.49069555489238403,0.8188981854034192,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7576095883925474,0.49069555489238403,0.771775830408974,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿبئُ","boundary":[0.7027767974863472,0.49069555489238403,0.7518187580239797,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكىلار","boundary":[0.6066436771430775,0.49069555489238403,0.6805832322938933,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚظ","boundary":[0.5699314750456973,0.49069555489238403,0.6012407492872366,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.563004644461286,0.49069555489238403,0.5699314750456973,0.5101484018443038],"dir":"ltr"},{"str":"٘یبظٞبی","boundary":[0.4963279393094447,0.49069555489238403,0.5573278930062934,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"،ّٕی","boundary":[0.4388646472065208,0.49069555489238403,0.4803015369076392,0.5101484018443038],"dir":"ltr"},{"str":"زا٘كای،","boundary":[0.37064835667294227,0.49069555489238403,0.4334526196827122,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"ٟٔابضسی","boundary":[0.30129359028013764,0.49069555489238403,0.3651776125947226,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"اخطایای","boundary":[0.2162861340953603,0.49069555489238403,0.2798536516895886,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"خب","boundary":[0.19012275006547885,0.49069555489238403,0.21090324181871292,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٔٗا","boundary":[0.15679084129329143,0.49069555489238403,0.18995650613145298,0.5101484018443038],"dir":"ltr"},{"str":"ضا","boundary":[0.1365193411041201,0.49069555489238403,0.15140536099780313,0.5101484018443038],"dir":"rtl"},{"str":"دٛقف","boundary":[0.808007668429039,0.5296012487962235,0.8638379229393945,0.5490540957481432],"dir":"rtl"},{"str":"زٞس.","boundary":[0.7631772208867288,0.5296012487962235,0.8025282389398412,0.5490540957481432],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7838273856052637,0.5687170814788646,0.7841815946457653,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7480197762723515,0.5687170814788646,0.7568247186258349,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.71575271804877,0.5687170814788646,0.7326759058471836,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6994233563192225,0.5687170814788646,0.6998606873267371,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6930566583314519,0.5687170814788646,0.693992721141044,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6585235858260713,0.5687170814788646,0.6659985767073477,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6529049855414172,0.5687170814788646,0.6532591945819188,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6465382875536463,0.5687170814788646,0.6474743503632385,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6398945163424993,0.5687170814788646,0.6411630670201433,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ة","boundary":[0.6186212789370754,0.5687170814788646,0.6345470031313337,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5999585159812778,0.5687170814788646,0.6074335068625544,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5935918179935072,0.5687170814788646,0.5945278808030995,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.562943756765285,0.5687170814788646,0.5678419666691603,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5202430103201867,0.5687170814788646,0.5319018068744477,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.513876312332416,0.5687170814788646,0.5148123751420082,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.48496782626157753,0.5687170814788646,0.4862363769392214,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4636945888561536,0.5687170814788646,0.4796203130504119,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.44760860687775716,0.5687170814788646,0.4525068167816326,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.44149127479102523,0.5687170814788646,0.44226109366659155,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.43587267450637096,0.5687170814788646,0.4362268835468726,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4295059765186003,0.5687170814788646,0.4304420393281924,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.42286220530745317,0.5687170814788646,0.42413075598509703,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.4126441895147498,0.5687170814788646,0.41754239941862525,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3949729040132198,0.5687170814788646,0.407241261658909,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3625238668330504,0.5687170814788646,0.36736666209225055,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.35230585104034695,0.5687170814788646,0.35720406094422247,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.334141819886627,0.5687170814788646,0.3413120302221894,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3277751218988564,0.5687170814788646,0.32871118470844857,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.29783547875163724,0.5687170814788646,0.3096051045952488,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.272562638056918,0.5687170814788646,0.2729168470974196,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2661959400691474,0.5687170814788646,0.2671320028787395,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.24420829843283237,0.5687170814788646,0.24905109369203257,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.22837168235547475,0.5687170814788646,0.23326989225935024,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.22225435026874288,0.5687170814788646,0.22302416914430917,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2166357499840886,0.5687170814788646,0.2169899590245902,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.21026905199631793,0.5687170814788646,0.2112051148059101,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.20362528078517078,0.5687170814788646,0.2048938314628147,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.1934072649924674,0.5687170814788646,0.1983054748963429,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.18167133262108126,0.5687170814788646,0.18244115149664758,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1753046346333106,0.5687170814788646,0.17624069744290277,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.16431081381515314,0.5687170814788646,0.1698185848104568,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.15409279802244974,0.5687170814788646,0.15893559328164994,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.13642151252091972,0.5687170814788646,0.14868987016660887,0.5881699284307843],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیثبقس","boundary":[0.8019399637475504,0.6076227753827042,0.8638093604527871,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"سٟیٝ","boundary":[0.7651653678640439,0.6076227753827042,0.7965132344474107,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7395746870435493,0.6076227753827042,0.7436366490995964,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"خب","boundary":[0.7031229679827139,0.6076227753827042,0.723903459735948,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٗٔ","boundary":[0.6761728122698428,0.6076227753827042,0.7030398460157011,0.6270756223346239],"dir":"ltr"},{"str":"ّٕی","boundary":[0.6257167938366174,0.6076227753827042,0.6602320330040388,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"اخطایی","boundary":[0.5469805648780074,0.6076227753827042,0.6041864584394072,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"طيٝ","boundary":[0.49284521471929865,0.6076227753827042,0.5310050816212607,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیقٛز","boundary":[0.427989257169895,0.6076227753827042,0.4874534116291184,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42266468442991223,0.6076227753827042,0.42790613520288207,0.6270756223346239],"dir":"ltr"},{"str":"أیس","boundary":[0.3855313359984698,0.6076227753827042,0.41725691524086717,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.3405497892054902,0.6076227753827042,0.3801235668094248,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"سلاٞبی","boundary":[0.25505845165368346,0.6076227753827042,0.3351420200164452,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.20862097941578978,0.6076227753827042,0.24965552379784262,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"قاسٜ","boundary":[0.1624328730789349,0.6076227753827042,0.20321805155994896,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.1365367886644726,0.6076227753827042,0.15709562183900552,0.6270756223346239],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.8373225285608298,0.6467085882398022,0.8636998994262682,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"ضاؾشب","boundary":[0.7919656418941042,0.6467085882398022,0.8318968611096359,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟجٛز","boundary":[0.7445307060520553,0.6467085882398022,0.7864042704061273,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"سٛؾٗٝ","boundary":[0.67351683890067,0.6467085882398022,0.7225033847936272,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"فطٞ","boundary":[0.6407390765752355,0.6467085882398022,0.668023431391741,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"سیطیز","boundary":[0.5340167444071882,0.6467085882398022,0.5925211523278672,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظضٌب٘ی","boundary":[0.4400419423867707,0.6467085882398022,0.5124525150625794,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.419595310446505,0.6467085882398022,0.43460993526367564,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.4100585148289439,0.6467085882398022,0.4141037838902401,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"ز٘جبَ","boundary":[0.35412967726902983,0.6467085882398022,0.3945237401192642,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"زاقشٝ","boundary":[0.30554598187278365,0.6467085882398022,0.3487085883111526,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقس.","boundary":[0.2574000818524007,0.6467085882398022,0.29996666977422637,0.6661614351917219],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.8130001174354333,0.6857944010969002,0.8335589506099661,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"دبیبٖ","boundary":[0.7692225481419536,0.6857944010969002,0.8072924090338783,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"لاظ","boundary":[0.7389661521492448,0.6857944010969002,0.7637897698559699,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.6836069221186292,0.6857944010969002,0.7233159051529146,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6631035035887717,0.6857944010969002,0.6781598286399886,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"ٕىبضاٖ","boundary":[0.5861666562633259,0.6857944010969002,0.6471059455958601,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"دسیسآٚض٘سٜ","boundary":[0.48500534081491914,0.6857944010969002,0.5806637866301865,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.4531008843440704,0.6857944010969002,0.4795784708858618,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"اثط،","boundary":[0.4198420996300804,0.6857944010969002,0.44772649307901746,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"خٙبة","boundary":[0.36643764239286053,0.6857944010969002,0.4143663193210321,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"آلبی","boundary":[0.3203874567921079,0.6857944010969002,0.3610443774125922,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"زوشط","boundary":[0.27527499283072215,0.6857944010969002,0.3149941918118396,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"ٚحیس","boundary":[0.22581036351675648,0.6857944010969002,0.2698443576525436,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"٘بنحیفاط","boundary":[0.13656430782163312,0.6857944010969002,0.22038214105484896,0.7052472480488199],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطوبض","boundary":[0.7933942793230321,0.7247000950007396,0.8470603742279332,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"ذب٘ٓ","boundary":[0.7487854903594231,0.7247000950007396,0.7879173387568373,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"فبَ","boundary":[0.7182797284656754,0.7247000950007396,0.7433079364282253,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝ","boundary":[0.696751139009325,0.7247000950007396,0.7181966064986626,0.7441529419526594],"dir":"ltr"},{"str":"ضؾشٕی","boundary":[0.6339386392698828,0.7247000950007396,0.6912688341526637,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"ٕچٙیٗ","boundary":[0.547270134997728,0.7247000950007396,0.6013271208784742,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5265173505668316,0.7247000950007396,0.5417567930848877,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"ظحٕبر","boundary":[0.4567503129206405,0.7247000950007396,0.5206433982312508,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٞىبضاٖ","boundary":[0.380056444690038,0.7247000950007396,0.4511257264860985,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.3382460952825312,0.7247000950007396,0.3744318582554961,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3121180903181316,0.7247000950007396,0.33280857023657817,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"قطوز","boundary":[0.24775398052778128,0.7247000950007396,0.3067011712809635,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"چابح","boundary":[0.19364158000235981,0.7247000950007396,0.24212939409323925,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"كاط","boundary":[0.13656430782163312,0.7247000950007396,0.1674027457486096,0.7441529419526594],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظضٌب٘ی،","boundary":[0.7845175031708955,0.7638309375961523,0.863788152378899,0.783283784548072],"dir":"rtl"},{"str":"سكىط","boundary":[0.7340347618717057,0.7638309375961523,0.7790720803768628,0.783283784548072],"dir":"rtl"},{"str":"لسضزا٘ی","boundary":[0.646341086673058,0.7638309375961523,0.7122959001509368,0.783283784548072],"dir":"rtl"},{"str":".ٓٙو","boundary":[0.6030068345369806,0.7638309375961523,0.6408890412912549,0.783283784548072],"dir":"ltr"},{"str":"هجیذ","boundary":[0.3459006706604405,0.801135965020839,0.3901790241502451,0.8177069087206225],"dir":"rtl"},{"str":"ًیکهْر","boundary":[0.2765795156644608,0.801135965020839,0.3405428954780388,0.8177069087206225],"dir":"rtl"},{"str":"هذیرعاهل","boundary":[0.40952078753616883,0.8324766628878209,0.4902650558136857,0.8490476065876043],"dir":"rtl"},{"str":"ضرکت","boundary":[0.34669084244562526,0.8324766628878209,0.40414823228429847,0.8490476065876043],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.30037155010907135,0.8324766628878209,0.34150700767567654,0.8490476065876043],"dir":"rtl"},{"str":"طر","boundary":[0.25344581445310294,0.8324766628878209,0.27523109264402873,0.8490476065876043],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاًي","boundary":[0.17654308352866174,0.8324766628878209,0.24820037627655445,0.8490476065876043],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13642,0.3099,0.86384,0.84905],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/f41e50dcc193e69262e5c3a3afff2def.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/6a876c37d7d1c185fdde6268c1d83075.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/4af564764758c8d96c9bedcc61eeb102.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/3245a550bf1b715399bd810ab05fdd9e.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.1378,0.3099,0.13589,0.09707]},"elements":[{"words":[{"str":"ػٌَاى","boundary":[0.7893257497936007,0.36780306672481083,0.847123224189929,0.38725591367673057],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.78933,0.3678,0.84712,0.38726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فْزست","boundary":[0.5016307020563001,0.30990493735357716,0.5870698221743624,0.3338607581369598],"dir":"rtl"},{"str":"هغبلت","boundary":[0.4133936554806975,0.30990493735357716,0.4949770964560517,0.3338607581369598],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41339,0.3099,0.58707,0.33386],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفح","boundary":[0.16650379706832158,0.36780306672481083,0.20956097598102252,0.38725591367673057],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1665,0.3678,0.20956,0.38726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هقذه","boundary":[0.8160130321903712,0.43605865154936274,0.864114996162771,0.45262959524914625],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.16525491516888027,0.43605865154936274,0.7870573410518461,0.45262959524914625],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.13780414211213898,0.43605865154936274,0.16327127612892958,0.45262959524914625],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.4746041075466852,0.8639384902575089,0.4911750512464687],"dir":"rtl"},{"str":"اٍل","boundary":[0.7834446140781546,0.4746041075466852,0.8132310117882471,0.4911750512464687],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7785701349827628,0.4746041075466852,0.7833973234940413,0.4911750512464687],"dir":"ltr"},{"str":"هْبرتّبی","boundary":[0.674667718974806,0.4746041075466852,0.7737470512599786,0.4911750512464687],"dir":"rtl"},{"str":"فزدی","boundary":[0.6155972470466313,0.4746041075466852,0.6696296041964107,0.4911750512464687],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.13780414211213898,0.4746041075466852,0.14589981122034953,0.4911750512464687],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.14575716982016684,0.4746041075466852,0.6164093110371197,0.4911750512464687],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8147436263484578,0.5096581757478863,0.8260292292154301,0.5246080488683431],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8262883439891433,0.5096581757478863,0.8335920454672028,0.5246080488683431],"dir":"ltr"},{"str":"قذرت","boundary":[0.7552241931787008,0.5096581757478863,0.8103745920946605,0.5246080488683431],"dir":"rtl"},{"str":"فنز","boundary":[0.7200769416948358,0.5096581757478863,0.7506545373872366,0.5246080488683431],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.13780414211213898,0.5096581757478863,0.14742884493453812,0.5246080488683431],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.15114470471915345,0.5096581757478863,0.7211860042361832,0.5246080488683431],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8106388378539917,0.5367060385622069,0.8219244407209642,0.5516559116826637],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8221835554946774,0.5367060385622069,0.83355433272291,0.5516559116826637],"dir":"ltr"},{"str":"هسئَليتپذيزی","boundary":[0.6726153247275729,0.5367060385622069,0.8063467683844657,0.5516559116826637],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.13780414211213898,0.5367060385622069,0.15036736039801396,0.5516559116826637],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.15114470471915345,0.5367060385622069,0.6703892466171667,0.5516559116826637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8088429928876629,0.5637238815509843,0.8201285957546353,0.5786737546714411],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8203877105283485,0.5637238815509843,0.8335684429333595,0.5786737546714411],"dir":"ltr"},{"str":"پزمبری","boundary":[0.7452187712234402,0.5637238815509843,0.8043936587089427,0.5786737546714411],"dir":"rtl"},{"str":"سختمَضي","boundary":[0.6222675283501385,0.5637238815509843,0.7265165851948103,0.5786737546714411],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.13780414211213898,0.5637238815509843,0.1500905437239184,0.5786737546714411],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.15114470471915345,0.5637238815509843,0.6195924889981509,0.5786737546714411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8124346828203206,0.5907417245397617,0.823720285687293,0.6056915976602185],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8239794004610062,0.5907417245397617,0.8336041032834053,0.6056915976602185],"dir":"ltr"},{"str":"خَدمٌتزلي","boundary":[0.7187941952903153,0.5907417245397617,0.8079504579393975,0.6056915976602185],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.13780414211213898,0.5907417245397617,0.1500905437239184,0.6056915976602185],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.15114470471915345,0.5907417245397617,0.716568117179909,0.6056915976602185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8096126407303752,0.6177595675285392,0.8208982435973475,0.632709440648996],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8211573583710609,0.6177595675285392,0.8337205766569358,0.632709440648996],"dir":"ltr"},{"str":"خَدآگبّي","boundary":[0.718281096728507,0.6177595675285392,0.8051376516235645,0.632709440648996],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.13780414211213898,0.6177595675285392,0.15153850786534126,0.632709440648996],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.15114470471915345,0.6177595675285392,0.716568117179909,0.632709440648996],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8098691900112793,0.6447774105173166,0.8211547928782517,0.6597272836377734],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.821413907651965,0.6447774105173166,0.8337003092637444,0.6597272836377734],"dir":"ltr"},{"str":"آهَسشپذيزی","boundary":[0.685186239491875,0.6447774105173166,0.8053952271015924,0.6597272836377734],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.13780414211213898,0.6447774105173166,0.15153850786534126,0.6597272836377734],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.15114470471915345,0.6447774105173166,0.6842429077859893,0.6597272836377734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083298943258547,0.671795253506094,0.819615497192827,0.6867451266265509],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8198746119665402,0.671795253506094,0.8336089777197424,0.6867451266265509],"dir":"ltr"},{"str":"غلجِ","boundary":[0.7680516572239071,0.671795253506094,0.8039526504950684,0.6867451266265509],"dir":"rtl"},{"str":"ثز","boundary":[0.7457318697852483,0.671795253506094,0.7632718875713823,0.6867451266265509],"dir":"rtl"},{"str":"هَاًغ","boundary":[0.6985268020988895,0.671795253506094,0.7411778634999192,0.6867451266265509],"dir":"rtl"},{"str":"هحذٍديتّب","boundary":[0.5719838692929302,0.671795253506094,0.6797384155118759,0.6867451266265509],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.13780414211213898,0.671795253506094,0.1487916347147008,0.6867451266265509],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.15114470471915345,0.671795253506094,0.5733708602219251,0.6867451266265509],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083298943258547,0.6988130964948714,0.819615497192827,0.7137629696153283],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8198746119665402,0.6988130964948714,0.8336089777197424,0.7137629696153283],"dir":"ltr"},{"str":"اػتوبد","boundary":[0.753428348212372,0.6988130964948714,0.8040432123912276,0.7137629696153283],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.730595462211905,0.6988130964948714,0.7487570989056698,0.7137629696153283],"dir":"rtl"},{"str":"ًفس","boundary":[0.6841600423682586,0.6988130964948714,0.7258954793857414,0.7137629696153283],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.13780414211213898,0.6988130964948714,0.1487916347147008,0.7137629696153283],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.15114470471915345,0.6988130964948714,0.6842429077859893,0.7137629696153283],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8111519364158,0.7258309394836489,0.8224375392827724,0.7407808126041057],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8226966540564855,0.7258309394836489,0.8336841466590473,0.7407808126041057],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.7606117280776875,0.7258309394836489,0.8067336447000691,0.7407808126041057],"dir":"rtl"},{"str":"فطبر","boundary":[0.7139197589531369,0.7258309394836489,0.7561023613672357,0.7407808126041057],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.13780414211213898,0.7258309394836489,0.15144683425563155,0.7407808126041057],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.1557625917754277,0.7258309394836489,0.7119502301236347,0.7407808126041057],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083298943258547,0.7528487824724264,0.819615497192827,0.7677986555928832],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8198746119665402,0.7528487824724264,0.8335173041100328,0.7677986555928832],"dir":"ltr"},{"str":"اضتيبق","boundary":[0.7495801089988101,0.7528487824724264,0.8040575791509582,0.7677986555928832],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.726747222998343,0.7528487824724264,0.7449088596921078,0.7677986555928832],"dir":"rtl"},{"str":"مبر،","boundary":[0.6913434222335739,0.7528487824724264,0.7220061922872348,0.7677986555928832],"dir":"rtl"},{"str":"اًگيشُ","boundary":[0.6381735837661943,0.7528487824724264,0.686778384329166,0.7677986555928832],"dir":"rtl"},{"str":"توبيل","boundary":[0.5745493621019715,0.7528487824724264,0.6194362504860808,0.7677986555928832],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.5517164761015044,0.7528487824724264,0.5698781127952692,0.7677986555928832],"dir":"rtl"},{"str":"اًجبم","boundary":[0.5055376055387621,0.7528487824724264,0.5471239874240398,0.7677986555928832],"dir":"rtl"},{"str":"مبر","boundary":[0.4747516918302672,0.7528487824724264,0.5010492758693444,0.7677986555928832],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.13780414211213898,0.7528487824724264,0.15217081632634297,0.7677986555928832],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1557625917754277,0.7528487824724264,0.4763952320401666,0.7677986555928832],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8075602464831422,0.7799116551995184,0.8188458493501146,0.7948615283199754],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8191049641238278,0.7799116551995184,0.8334716383380318,0.7948615283199754],"dir":"ltr"},{"str":"رػبيت","boundary":[0.7475277147515772,0.7799116551995184,0.8030613982932076,0.7948615283199754],"dir":"rtl"},{"str":"ًظن،","boundary":[0.7041708862787802,0.7799116551995184,0.7428613398812121,0.7948615283199754],"dir":"rtl"},{"str":"اًضجبط","boundary":[0.6430480201033727,0.7799116551995184,0.6994547408479198,0.7948615283199754],"dir":"rtl"},{"str":"آراستگي","boundary":[0.5583867574050116,0.7799116551995184,0.6288046605768565,0.7948615283199754],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.13780414211213898,0.7799116551995184,0.15623789207651606,0.7948615283199754],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.7799116551995184,0.5595171990531026,0.7948615283199754],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034554579886762,0.8069294981882958,0.8147410608556486,0.8218793713087528],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8150001756293619,0.8069294981882958,0.833433925593739,0.8218793713087528],"dir":"ltr"},{"str":"ريسلپذيزی","boundary":[0.6887779294245328,0.8069294981882958,0.7989576359958651,0.8218793713087528],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.13780414211213898,0.8069294981882958,0.15623789207651606,0.8218793713087528],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.8069294981882958,0.6888607948422635,0.8218793713087528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8016596130223473,0.8339473411770733,0.8129452158893198,0.8488972142975302],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8132043306630329,0.8339473411770733,0.8334480358041887,0.8488972142975302],"dir":"ltr"},{"str":"استفبد","boundary":[0.7436576688491385,0.8339473411770733,0.79733881003336,0.8488972142975302],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.714176308234041,0.8339473411770733,0.7284804699401314,0.8488972142975302],"dir":"rtl"},{"str":"داًص","boundary":[0.6605575085250791,0.8339473411770733,0.7095327662496764,0.8488972142975302],"dir":"rtl"},{"str":"جذيذ","boundary":[0.6081573179004118,0.8339473411770733,0.6557697858448464,0.8488972142975302],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.13780414211213898,0.8339473411770733,0.15804784725329463,0.8488972142975302],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.8339473411770733,0.6056960696158443,0.8488972142975302],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8052513029550051,0.8609591802007421,0.8165369058219776,0.875909053321199],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8167960205956907,0.8609591802007421,0.8334836961542343,0.875909053321199],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.728543067964672,0.8609591802007421,0.8008561006745557,0.875909053321199],"dir":"rtl"},{"str":"سهبى","boundary":[0.6833903945255462,0.8609591802007421,0.7238056289434965,0.875909053321199],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.13780414211213898,0.8609591802007421,0.15743033313415844,0.875909053321199],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.8609591802007421,0.6842429077859893,0.875909053321199],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8021727115841557,0.8879770231895195,0.813458314451128,0.9029268963099765],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.8137174292248411,0.8879770231895195,0.8333436202468606,0.9029268963099765],"dir":"ltr"},{"str":"ارتجبط","boundary":[0.7482973625942896,0.8879770231895195,0.7978688408477081,0.9029268963099765],"dir":"rtl"},{"str":"ًَضتبری","boundary":[0.6731284232893812,0.8879770231895195,0.7435676200515411,0.9029268963099765],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.13780414211213898,0.8879770231895195,0.15743033313415844,0.9029268963099765],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.8879770231895195,0.6703892466171667,0.9029268963099765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1378,0.43606,0.86411,0.90293],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/3e744b95c1210271bcf635f26e742353.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/95ad283c4c0cd43956b507daafbcd03d.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.13652,0.07416,0.13606,0.09563]},"elements":[{"words":[{"str":"364","boundary":[0.3923566144465594,0.07416261873084896,0.4223728803123419,0.0891124918513058],"dir":"ltr"},{"str":"فرماد","boundary":[0.34415408315604523,0.07416261873084896,0.38746524585684133,0.0891124918513058],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34415,0.07416,0.42237,0.08911],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خویطت","boundary":[0.26219505403344745,0.07416261873084896,0.31660233027778356,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"ضناسم","boundary":[0.19188473052672836,0.07416261873084896,0.24995235131584873,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"منیر","boundary":[0.1528961666598859,0.07416261873084896,0.1872640214283642,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.13652139570761837,0.07416261873084896,0.14850968705498718,0.0891124918513058],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13652,0.07416,0.3166,0.08911],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8024292608650598,0.12451882394286405,0.8137148637320322,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8139739785057454,0.12451882394286405,0.8333233528536691,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"تَاًبيي","boundary":[0.7436794755380153,0.12451882394286405,0.7979994244316883,0.1394686970633209],"dir":"rtl"},{"str":"موي","boundary":[0.7023750413124513,0.12451882394286405,0.7391277781962144,0.1394686970633209],"dir":"rtl"},{"str":"ثِخبعزسپبری","boundary":[0.5683921793602725,0.12451882394286405,0.6833389136365113,0.1394686970633209],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.13780414211213898,0.12451882394286405,0.15715351646006287,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.12451882394286405,0.568752973165651,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8011465144605391,0.15153666693164147,0.8124321173275115,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.8126912321012247,0.15153666693164147,0.8334885705905716,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"خَدسٌجي","boundary":[0.7116108154249998,0.15153666693164147,0.7966787087335938,0.16648654005209834],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.13780414211213898,0.15153666693164147,0.15715351646006287,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.15153666693164147,0.7119502301236347,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8011465144605391,0.1785545099204189,0.8124321173275115,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.8126912321012247,0.1785545099204189,0.8334885705905716,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"في","boundary":[0.7711302485947565,0.1785545099204189,0.7968837771254632,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"ثيبى","boundary":[0.7336740535827545,0.1785545099204189,0.7664235954872896,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.13780414211213898,0.1785545099204189,0.15860148060148574,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.1785545099204189,0.7350396654050059,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.21536790406936568,0.8639384902575089,0.23193884776914916],"dir":"rtl"},{"str":"دٍم","boundary":[0.7754915863701267,0.21536790406936568,0.813161230383841,0.23193884776914916],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7706171500329484,0.21536790406936568,0.7755736821400161,0.23193884776914916],"dir":"ltr"},{"str":"هْبرتّبی","boundary":[0.6669712405476822,0.21536790406936568,0.76579094496058,0.23193884776914916],"dir":"rtl"},{"str":"اًسبًي","boundary":[0.6020001351587129,0.21536790406936568,0.662021378721918,0.23193884776914916],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.13780414211213898,0.21536790406936568,0.15830661996129994,0.23193884776914916],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.21536790406936568,0.6017860020255845,0.23193884776914916],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8037120072695804,0.25024185331730836,0.8149976101365527,0.26519172643776523],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.815256724910266,0.25024185331730836,0.8333071902489723,0.26519172643776523],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.7270037722792473,0.25024185331730836,0.7993168049891309,0.26519172643776523],"dir":"rtl"},{"str":"هٌبثغ","boundary":[0.6823641974019297,0.25024185331730836,0.7224813215554693,0.26519172643776523],"dir":"rtl"},{"str":"اًسبًي","boundary":[0.6230371761928509,0.25024185331730836,0.6777191161218796,0.26519172643776523],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.13780414211213898,0.25024185331730836,0.16038064986455586,0.26519172643776523],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.25024185331730836,0.6242103760544251,0.26519172643776523],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8042251058313886,0.27725969630608577,0.815510708698361,0.29220956942654264],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.8157698234720743,0.27725969630608577,0.8335552734036066,0.29220956942654264],"dir":"ltr"},{"str":"ايجبد","boundary":[0.7580462352686463,0.27725969630608577,0.7999307274183347,0.29220956942654264],"dir":"rtl"},{"str":"رٍاثظ","boundary":[0.7059667312451091,0.27725969630608577,0.7533023825154481,0.29220956942654264],"dir":"rtl"},{"str":"پبيذار","boundary":[0.6540796391822499,0.27725969630608577,0.7012449417300686,0.29220956942654264],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.13780414211213898,0.27725969630608577,0.16038064986455586,0.29220956942654264],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.27725969630608577,0.65191769839207,0.29220956942654264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034554579886762,0.30427753929486323,0.8147410608556486,0.3192274124153201],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.8150001756293619,0.30427753929486323,0.8335096076316056,0.3192274124153201],"dir":"ltr"},{"str":"قبثل","boundary":[0.7629206716058247,0.30427753929486323,0.7991410687317115,0.3192274124153201],"dir":"rtl"},{"str":"اػتوبد","boundary":[0.7077625762114379,0.30427753929486323,0.7583774403902934,0.3192274124153201],"dir":"rtl"},{"str":"ثَدى","boundary":[0.6597878606823667,0.30427753929486323,0.7030138490219026,0.3192274124153201],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.13780414211213898,0.30427753929486323,0.16219060504133445,0.3192274124153201],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.30427753929486323,0.6611534725046184,0.3192274124153201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7993506694942103,0.33134041202195524,0.8106362723611827,0.3462902851424121],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.8108953871348958,0.33134041202195524,0.8334718948873128,0.3462902851424121],"dir":"ltr"},{"str":"ّذايت","boundary":[0.7341871521445628,0.33134041202195524,0.7948312973618032,0.3462902851424121],"dir":"rtl"},{"str":"رّجزی","boundary":[0.6592747621205585,0.33134041202195524,0.7153407854200647,0.3462902851424121],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.13780414211213898,0.33134041202195524,0.1586345754587224,0.3462902851424121],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.33134041202195524,0.6565355854483442,0.3462902851424121],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7975548245278814,0.35835825501073265,0.8088404273948537,0.3733081281311895],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.809099542168567,0.35835825501073265,0.8334860050977625,0.3733081281311895],"dir":"ltr"},{"str":"تَليذ","boundary":[0.7495801089988101,0.35835825501073265,0.7931255011930717,0.3733081281311895],"dir":"rtl"},{"str":"اًذيطِ","boundary":[0.6844165916491627,0.35835825501073265,0.7450181496857732,0.3733081281311895],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.13780414211213898,0.35835825501073265,0.16129627424810267,0.3733081281311895],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.35835825501073265,0.6842429077859893,0.3733081281311895],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8011465144605391,0.3853760979995101,0.8124321173275115,0.40032597111996693],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.8126912321012247,0.3853760979995101,0.8335216654478081,0.40032597111996693],"dir":"ltr"},{"str":"ونبری","boundary":[0.7321347578973297,0.3853760979995101,0.7851345041914701,0.40032597111996693],"dir":"rtl"},{"str":"هطبرمت","boundary":[0.637403935923482,0.3853760979995101,0.7134646405288131,0.40032597111996693],"dir":"rtl"},{"str":"فؼبل","boundary":[0.5950733045743014,0.3853760979995101,0.6328268402028715,0.40032597111996693],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.13780414211213898,0.3853760979995101,0.16274423838952556,0.40032597111996693],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.3853760979995101,0.5964602955032959,0.40032597111996693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7980679230896897,0.4123939409882875,0.809353525956662,0.42734381410874434],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.8096126407303752,0.4123939409882875,0.8333815895404344,0.42734381410874434],"dir":"ltr"},{"str":"گَش","boundary":[0.7472711654706731,0.4123939409882875,0.7937008129554992,0.42734381410874434],"dir":"rtl"},{"str":"دادى","boundary":[0.699552999222506,0.4123939409882875,0.7426299324298367,0.42734381410874434],"dir":"rtl"},{"str":"هَثز","boundary":[0.6564527200306131,0.4123939409882875,0.6949728249105247,0.42734381410874434],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.13780414211213898,0.4123939409882875,0.16274423838952556,0.42734381410874434],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.4123939409882875,0.6565355854483442,0.42734381410874434],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7983244723705938,0.439411783977065,0.8096100752375661,0.4543616570975218],"dir":"ltr"},{"str":"26","boundary":[0.8098691900112793,0.439411783977065,0.833361322147243,0.4543616570975218],"dir":"ltr"},{"str":"ارتجبعبت","boundary":[0.72033349097574,0.439411783977065,0.7939880198754713,0.4543616570975218],"dir":"rtl"},{"str":"تؼبهلات","boundary":[0.6361211895189612,0.439411783977065,0.7015350989667711,0.4543616570975218],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.13780414211213898,0.439411783977065,0.16274423838952556,0.4543616570975218],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.439411783977065,0.6334461501669734,0.4543616570975218],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7970417259660731,0.4664296269658424,0.8083273288330455,0.4813795000862992],"dir":"ltr"},{"str":"27","boundary":[0.8085864436067588,0.4664296269658424,0.8335265398841453,0.4813795000862992],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.72033349097574,0.4664296269658424,0.7926465236856237,0.4813795000862992],"dir":"rtl"},{"str":"تؼبرضبت","boundary":[0.6415087244179478,0.4664296269658424,0.7156317123046101,0.4813795000862992],"dir":"rtl"},{"str":"تٌصسدايي","boundary":[0.5350407728427364,0.4664296269658424,0.6227388093791595,0.4813795000862992],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.13780414211213898,0.4664296269658424,0.1599973652388851,0.4813795000862992],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.4664296269658424,0.5364277637717316,0.4813795000862992],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7970417259660731,0.4934474699546198,0.8083273288330455,0.5083973430750767],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.8085864436067588,0.4934474699546198,0.8335265398841453,0.5083973430750767],"dir":"ltr"},{"str":"تَجيِ","boundary":[0.7459884190661524,0.4934474699546198,0.7926852626270402,0.5083973430750767],"dir":"rtl"},{"str":"تفسيز","boundary":[0.6764635639411348,0.4934474699546198,0.7272061896618807,0.5083973430750767],"dir":"rtl"},{"str":"اعلاػبت","boundary":[0.6027697830014251,0.4934474699546198,0.6715480797190116,0.5083973430750767],"dir":"rtl"},{"str":"ثزای","boundary":[0.5604391516522447,0.4934474699546198,0.5980649257389244,0.5083973430750767],"dir":"rtl"},{"str":"ديگزاى","boundary":[0.49707147926892603,0.4934474699546198,0.5557353205868676,0.5083973430750767],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.13780414211213898,0.4934474699546198,0.15737132679955046,0.5083973430750767],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.4934474699546198,0.49486678026526354,0.5083973430750767],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7996072187751144,0.5204653129433973,0.8108928216420869,0.5354151860638541],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.8114084856967041,0.5204653129433973,0.8336017088234503,0.5354151860638541],"dir":"ltr"},{"str":"ثِ","boundary":[0.7770308820555515,0.5204653129433973,0.7951925187493163,0.5354151860638541],"dir":"rtl"},{"str":"دًجبل","boundary":[0.728543067964672,0.5204653129433973,0.772322689652399,0.5354151860638541],"dir":"rtl"},{"str":"ثْجَد","boundary":[0.6800552538737925,0.5204653129433973,0.7238987563324646,0.5354151860638541],"dir":"rtl"},{"str":"ديگزاى","boundary":[0.616879993451152,0.5204653129433973,0.6753096052756281,0.5354151860638541],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.13780414211213898,0.5204653129433973,0.15737132679955046,0.5354151860638541],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.5204653129433973,0.6149746019418767,0.5354151860638541],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8021727115841557,0.5475131757577179,0.813458314451128,0.5624630488781747],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.8139739785057454,0.5475131757577179,0.8335411631931569,0.5624630488781747],"dir":"ltr"},{"str":"ارائِ","boundary":[0.7611248266394958,0.5475131757577179,0.7978562699329438,0.5624630488781747],"dir":"rtl"},{"str":"ًتبيج","boundary":[0.7177679981666988,0.5475131757577179,0.7564158645885006,0.5624630488781747],"dir":"rtl"},{"str":"ارسيبثي","boundary":[0.6556830721879007,0.5475131757577179,0.7131544724482,0.5624630488781747],"dir":"rtl"},{"str":"ػولنزد","boundary":[0.5889161218326024,0.5475131757577179,0.6508804696493756,0.5624630488781747],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.5660832358321354,0.5475131757577179,0.5842448725259002,0.5624630488781747],"dir":"rtl"},{"str":"افزاد","boundary":[0.5193912667075848,0.5475131757577179,0.5615099883507385,0.5624630488781747],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.13780414211213898,0.5475131757577179,0.1580953088702619,0.5624630488781747],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.5475131757577179,0.5179562155466347,0.5624630488781747],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8016596130223473,0.5745310187464953,0.8129452158893198,0.5894808918669521],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.8132043306630329,0.5745310187464953,0.8334954974211559,0.5894808918669521],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.7249513780320143,0.5745310187464953,0.7972644107418979,0.5894808918669521],"dir":"rtl"},{"str":"جلسبت","boundary":[0.6585051142778462,0.5745310187464953,0.7202778197817838,0.5894808918669521],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.13780414211213898,0.5745310187464953,0.1580953088702619,0.5894808918669521],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.5745310187464953,0.6565355854483442,0.5894808918669521],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7975548245278814,0.6015488617352727,0.8088404273948537,0.6164987348557295],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.809099542168567,0.6015488617352727,0.833457784676863,0.6164987348557295],"dir":"ltr"},{"str":"هذامز","boundary":[0.7418646459248995,0.6015488617352727,0.7932247857647816,0.6164987348557295],"dir":"rtl"},{"str":"،ُ","boundary":[0.7264906737174389,0.6015488617352727,0.7417794715636393,0.6164987348557295],"dir":"ltr"},{"str":"گفتگَ","boundary":[0.6762070146602307,0.6015488617352727,0.7218178851150513,0.6164987348557295],"dir":"rtl"},{"str":"هتقبػذسبسی","boundary":[0.5524861239442168,0.6015488617352727,0.6573996434264302,0.6164987348557295],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.13780414211213898,0.6015488617352727,0.16216238462043497,0.6164987348557295],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6015488617352727,0.5502814249405542,0.6164987348557295],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7957589795615525,0.6285667047240501,0.807044582428525,0.6435165778445069],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.807303697202238,0.6285667047240501,0.8334718948873127,0.6435165778445069],"dir":"ltr"},{"str":"پبسخگَيي","boundary":[0.7087887733350544,0.6285667047240501,0.7912801422155283,0.6435165778445069],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.13780414211213898,0.6285667047240501,0.16216238462043497,0.6435165778445069],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6285667047240501,0.7073323430673605,0.6435165778445069],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7993506694942103,0.6555845477128275,0.8106362723611827,0.6705344208332843],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.8108953871348958,0.6555845477128275,0.8335075552373583,0.6705344208332843],"dir":"ltr"},{"str":"مبر","boundary":[0.7690778543475236,0.6555845477128275,0.7951199153028203,0.6705344208332843],"dir":"rtl"},{"str":"تيوي","boundary":[0.7246948287511101,0.6555845477128275,0.764428668278979,0.6705344208332843],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.13780414211213898,0.6555845477128275,0.1639723397972136,0.6705344208332843],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6555845477128275,0.7258038912924575,0.6705344208332843],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7962720781233609,0.6826023907016049,0.8075576809903332,0.6975522638220617],"dir":"ltr"},{"str":"35","boundary":[0.8078167957640463,0.6826023907016049,0.8333674793299847,0.6975522638220617],"dir":"ltr"},{"str":"ّوبٌّگي","boundary":[0.7187941952903153,0.6826023907016049,0.7918525036612254,0.6975522638220617],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.13780414211213898,0.6826023907016049,0.1639723397972136,0.6975522638220617],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6826023907016049,0.716568117179909,0.6975522638220617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796528627404265,0.7096202336903823,0.8078142302712373,0.7245701068108391],"dir":"ltr"},{"str":"36","boundary":[0.8080733450449505,0.7096202336903823,0.8333472119367933,0.7245701068108391],"dir":"ltr"},{"str":"تسخيز","boundary":[0.7372657435154122,0.7096202336903823,0.7921393257572762,0.7245701068108391],"dir":"rtl"},{"str":"يب","boundary":[0.7205900402566441,0.7096202336903823,0.7324611740990667,0.7245701068108391],"dir":"rtl"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.643561118665181,0.7096202336903823,0.7158741513750646,0.7245701068108391],"dir":"rtl"},{"str":"احسبسبت","boundary":[0.5578736588432034,0.7096202336903823,0.6387041276791039,0.7245701068108391],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.13780414211213898,0.7096202336903823,0.1604163102146015,0.7245701068108391],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.7096202336903823,0.5595171990531026,0.7245701068108391],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.7464336278393293,0.8639384902575089,0.7630045715391128],"dir":"rtl"},{"str":"سَم","boundary":[0.7706171500329484,0.7464336278393293,0.8132433261537304,0.7630045715391128],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.76574271369577,0.7464336278393293,0.7706992458028377,0.7630045715391128],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.7075060269305338,0.7464336278393293,0.7605872276213611,0.7630045715391128],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.13780414211213898,0.7464336278393293,0.1676644260151318,0.7630045715391128],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.17012935150605862,0.7464336278393293,0.7090663596569925,0.7630045715391128],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7949893317188401,0.7813526068255866,0.8062749345858126,0.7963024799460435],"dir":"ltr"},{"str":"37","boundary":[0.8067905986404298,0.7813526068255866,0.8335124296736954,0.7963024799460435],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.7421401798525906,0.7813526068255866,0.7906140120076608,0.7963024799460435],"dir":"rtl"},{"str":"تحليلي","boundary":[0.6823641974019297,0.7813526068255866,0.7374933027275741,0.7963024799460435],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.13780414211213898,0.7813526068255866,0.16177909999476425,0.7963024799460435],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.7813526068255866,0.6796250207297151,0.7963024799460435],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7949893317188401,0.808370449814364,0.8062749345858126,0.8233203229348209],"dir":"ltr"},{"str":"38","boundary":[0.8067905986404298,0.808370449814364,0.8335124296736954,0.8233203229348209],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.7421401798525906,0.808370449814364,0.7906140120076608,0.8233203229348209],"dir":"rtl"},{"str":"ارتجبعي","boundary":[0.6751808175366142,0.808370449814364,0.7375497435693731,0.8233203229348209],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.13780414211213898,0.808370449814364,0.15374389100042007,0.8233203229348209],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.1557625917754277,0.808370449814364,0.6750071336734409,0.8233203229348209],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978113738087855,0.8353882928031415,0.8090969766757579,0.8503381659235983],"dir":"ltr"},{"str":"39","boundary":[0.8093560914494712,0.8353882928031415,0.8333310493320965,0.8503381659235983],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.744962221942536,0.8353882928031415,0.7934360540976061,0.8503381659235983],"dir":"rtl"},{"str":"درٍىفزدی","boundary":[0.6451004143506056,0.8353882928031415,0.7402884071430246,0.8503381659235983],"dir":"rtl"},{"str":"ّيجبًي","boundary":[0.5668528836748478,0.8353882928031415,0.6263471750150761,0.8503381659235983],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.13780414211213898,0.8353882928031415,0.15446787307113152,0.8503381659235983],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.1557625917754277,0.8353882928031415,0.5641350861093768,0.8503381659235983],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8057644015168134,0.8624001318268103,0.8170500043837858,0.8773500049472672],"dir":"ltr"},{"str":"41","boundary":[0.8175656684384031,0.8624001318268103,0.8335054173266842,0.8773500049472672],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.7529152496505638,0.8624001318268103,0.801389081805634,0.8773500049472672],"dir":"rtl"},{"str":"الگَيي","boundary":[0.697757154256177,0.8624001318268103,0.7483507248447175,0.8773500049472672],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.13780414211213898,0.8624001318268103,0.15853494882130462,0.8773500049472672],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.8624001318268103,0.698096568954812,0.8773500049472672],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8052513029550051,0.8894179748155877,0.8165369058219776,0.9043678479360446],"dir":"ltr"},{"str":"41","boundary":[0.8167960205956907,0.8894179748155877,0.8334597515546832,0.9043678479360446],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.7524021510887555,0.8894179748155877,0.8008759832438257,0.9043678479360446],"dir":"rtl"},{"str":"ػولي","boundary":[0.7039143369978761,0.8894179748155877,0.747672665095288,0.9043678479360446],"dir":"rtl"},{"str":"يب","boundary":[0.6872386337391081,0.8894179748155877,0.6991097675815307,0.9043678479360446],"dir":"rtl"},{"str":"اجزايي","boundary":[0.6297074574963581,0.8894179748155877,0.6826007358389232,0.9043678479360446],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.13780414211213898,0.8894179748155877,0.1603449039980832,0.9043678479360446],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.8894179748155877,0.6288282631106992,0.9043678479360446],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1378,0.12452,0.86394,0.90437],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/e68bb0ed0b9af2040167fbec5aca98fa.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/4c1fd06ebecd57caf820b991b1caf494.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.1378,0.07416,0.13603,0.14966]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8085892656488486,0.07416261873084896,0.8639738940582736,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7552241931787008,0.07416261873084896,0.8040291021807778,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.1539667468090988,0.08244809058074068,0.16337851372834752,0.09739796370119753],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8011465144605391,0.12451882394286405,0.8124321173275115,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"42","boundary":[0.8126912321012247,0.12451882394286405,0.8334220388103903,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.7482973625942896,0.12451882394286405,0.7967711947493598,0.1394686970633209],"dir":"rtl"},{"str":"هَسيقي","boundary":[0.6762070146602307,0.12451882394286405,0.7437076959589148,0.1394686970633209],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.13780414211213898,0.12451882394286405,0.1603449039980832,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.12451882394286405,0.6750071336734409,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7993506694942103,0.15153666693164147,0.8106362723611827,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.8108953871348958,0.15153666693164147,0.8334361490208401,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.7465015176279607,0.15153666693164147,0.7949753497830309,0.16648654005209834],"dir":"rtl"},{"str":"فيشيني","boundary":[0.683133845244642,0.15153666693164147,0.7419041545141588,0.16648654005209834],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.13780414211213898,0.15153666693164147,0.15678887441547112,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.15153666693164147,0.6842429077859893,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8029423594268681,0.1785545099204189,0.8142279622938404,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"44","boundary":[0.8144870770675536,0.1785545099204189,0.8334718093708857,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.7500932075606185,0.1785545099204189,0.7985670397156885,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"خلاق","boundary":[0.7051970834023967,0.1785545099204189,0.7454206755075116,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.13780414211213898,0.1785545099204189,0.15678887441547112,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.1785545099204189,0.7027144560110863,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7998637680560186,0.20557235290919634,0.811149370922991,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"45","boundary":[0.8114084856967041,0.20557235290919634,0.8333317334635121,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.7470146161897689,0.20557235290919634,0.7954884483448391,0.2205222260296532],"dir":"rtl"},{"str":"ضجنِای","boundary":[0.6785159581883677,0.20557235290919634,0.7424554789188218,0.2205222260296532],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.13780414211213898,0.20557235290919634,0.15972738987894697,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.20557235290919634,0.6796250207297151,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8001203173369226,0.23259019589797378,0.811405920203895,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.8116650349776082,0.23259019589797378,0.8333114660703207,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"َّش","boundary":[0.7472711654706731,0.23259019589797378,0.7957449976257432,0.24754006901843065],"dir":"rtl"},{"str":"هؼٌَی","boundary":[0.6910868729526698,0.23259019589797378,0.7427451230569625,0.24754006901843065],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.13780414211213898,0.23259019589797378,0.15972738987894697,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.23259019589797378,0.6888607948422635,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.26940359004692066,0.8639384902575089,0.2859745337467041],"dir":"rtl"},{"str":"چْبرم","boundary":[0.7600986295158793,0.26940359004692066,0.8132515357307193,0.2859745337467041],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7552241931787008,0.26940359004692066,0.7601807252857685,0.2859745337467041],"dir":"ltr"},{"str":"ضخصيت","boundary":[0.6669712405476822,0.26940359004692066,0.7503630974041295,0.2859745337467041],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.13780414211213898,0.26940359004692066,0.16390948522339208,0.2859745337467041],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.16525491516888027,0.26940359004692066,0.6651964326223873,0.2859745337467041],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7985810216514979,0.30427753929486323,0.8098666245184702,0.3192274124153201],"dir":"ltr"},{"str":"47","boundary":[0.8103822885730876,0.30427753929486323,0.833476683807223,0.3192274124153201],"dir":"ltr"},{"str":"مبًَى","boundary":[0.7475277147515772,0.30427753929486323,0.7943310262640403,0.3192274124153201],"dir":"rtl"},{"str":"مٌتزل","boundary":[0.6944220136044235,0.30427753929486323,0.7430139867033498,0.3192274124153201],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13780414211213898,0.30427753929486323,0.15696247276221628,0.3192274124153201],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.30427753929486323,0.6934786818985378,0.3192274124153201],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7985810216514979,0.33134041202195524,0.8098666245184702,0.3462902851424121],"dir":"ltr"},{"str":"48","boundary":[0.8103822885730876,0.33134041202195524,0.833476683807223,0.3462902851424121],"dir":"ltr"},{"str":"خَدمبهگي","boundary":[0.7093018718968628,0.33134041202195524,0.7941355357119912,0.3462902851424121],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13780414211213898,0.33134041202195524,0.15696247276221628,0.3462902851424121],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.33134041202195524,0.7073323430673605,0.3462902851424121],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8014030637414432,0.35835825501073265,0.8126886666084157,0.3733081281311895],"dir":"ltr"},{"str":"49","boundary":[0.8129477813821288,0.35835825501073265,0.8332953034656236,0.3733081281311895],"dir":"ltr"},{"str":"هبميبٍلگزی","boundary":[0.697757154256177,0.35835825501073265,0.7971594820860082,0.3733081281311895],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13780414211213898,0.35835825501073265,0.15696247276221628,0.3733081281311895],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.35835825501073265,0.698096568954812,0.3733081281311895],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8029423594268681,0.3853760979995101,0.8142279622938404,0.40032597111996693],"dir":"ltr"},{"str":"51","boundary":[0.8144870770675536,0.3853760979995101,0.8336454077176308,0.40032597111996693],"dir":"ltr"},{"str":"سبسگبری","boundary":[0.7249513780320143,0.3853760979995101,0.7985846133414306,0.40032597111996693],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13780414211213898,0.3853760979995101,0.1576864548329277,0.40032597111996693],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.3853760979995101,0.7258038912924575,0.40032597111996693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8021727115841557,0.4123939409882875,0.813458314451128,0.42734381410874434],"dir":"ltr"},{"str":"51","boundary":[0.8137174292248411,0.4123939409882875,0.8335997419456298,0.42734381410874434],"dir":"ltr"},{"str":"ريسلپذيزی","boundary":[0.6874951830200122,0.4123939409882875,0.7976748895913445,0.42734381410874434],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13780414211213898,0.4123939409882875,0.1576864548329277,0.42734381410874434],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.4123939409882875,0.6888607948422635,0.42734381410874434],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7980679230896897,0.439411783977065,0.809353525956662,0.4543616570975218],"dir":"ltr"},{"str":"52","boundary":[0.8096126407303752,0.439411783977065,0.833562029201337,0.4543616570975218],"dir":"ltr"},{"str":"ثزٍىگزا","boundary":[0.7257210258747266,0.439411783977065,0.7936893965124989,0.4543616570975218],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13780414211213898,0.439411783977065,0.1576864548329277,0.4543616570975218],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.439411783977065,0.7258038912924575,0.4543616570975218],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7962720781233609,0.4664296269658424,0.8075576809903332,0.4813795000862992],"dir":"ltr"},{"str":"53","boundary":[0.8078167957640463,0.4664296269658424,0.8335761394117868,0.4813795000862992],"dir":"ltr"},{"str":"ثب","boundary":[0.780109473426401,0.4664296269658424,0.7917889649559882,0.4813795000862992],"dir":"rtl"},{"str":"ٍجذاى","boundary":[0.7213596880993566,0.4664296269658424,0.7753176459576737,0.4813795000862992],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.13780414211213898,0.4664296269658424,0.1617535305831008,0.4813795000862992],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.4664296269658424,0.7211860042361832,0.4813795000862992],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7998637680560186,0.4934474699546198,0.811149370922991,0.5083973430750767],"dir":"ltr"},{"str":"54","boundary":[0.8114084856967041,0.4934474699546198,0.8336117997618324,0.5083973430750767],"dir":"ltr"},{"str":"اس","boundary":[0.7813922198309216,0.4934474699546198,0.7956963815370118,0.5083973430750767],"dir":"rtl"},{"str":"ًظز","boundary":[0.7441925740998236,0.4934474699546198,0.7766245079945994,0.5083973430750767],"dir":"rtl"},{"str":"احسبسبتي","boundary":[0.6577354664351338,0.4934474699546198,0.7396093211964715,0.5083973430750767],"dir":"rtl"},{"str":"ثبثجبت","boundary":[0.6020001351587129,0.4934474699546198,0.652976990372924,0.5083973430750767],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.13780414211213898,0.4934474699546198,0.1617535305831008,0.5083973430750767],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.4934474699546198,0.6010781825595701,0.5083973430750767],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796785176685169,0.5204653129433973,0.8080707795521413,0.5354151860638541],"dir":"ltr"},{"str":"55","boundary":[0.8085864436067588,0.5204653129433973,0.8337282731353629,0.5354151860638541],"dir":"ltr"},{"str":"پذيزای","boundary":[0.7339306028636586,0.5204653129433973,0.7923389210978197,0.5354151860638541],"dir":"rtl"},{"str":"تجزث","boundary":[0.6923588442873925,0.5204653129433973,0.7292606363033608,0.5354151860638541],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.13780414211213898,0.5204653129433973,0.1617535305831008,0.5354151860638541],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.5204653129433973,0.6796250207297151,0.5354151860638541],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.5573087269178872,0.8639384902575089,0.5738796706176708],"dir":"rtl"},{"str":"پٌجن","boundary":[0.769847502190236,0.5573087269178872,0.8131109467247838,0.5738796706176708],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7649730658530576,0.5573087269178872,0.7699295979601253,0.5738796706176708],"dir":"ltr"},{"str":"خَدهذيزيتي","boundary":[0.6443307665078933,0.5573087269178872,0.7601017081072501,0.5738796706176708],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.13780414211213898,0.5573087269178872,0.16619593793123658,0.5738796706176708],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.17012935150605862,0.5573087269178872,0.6456986872736739,0.5738796706176708],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7972982752469773,0.5921826761658299,0.8085838781139496,0.6071325492862867],"dir":"ltr"},{"str":"56","boundary":[0.8088429928876629,0.5921826761658299,0.8337080057421715,0.6071325492862867],"dir":"ltr"},{"str":"تؼييي","boundary":[0.7485539118751937,0.5921826761658299,0.7929084605014269,0.6071325492862867],"dir":"rtl"},{"str":"ّذف","boundary":[0.69544821072804,0.5921826761658299,0.7437846607431859,0.6071325492862867],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.13780414211213898,0.5921826761658299,0.1626691549666476,0.6071325492862867],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.5921826761658299,0.6934786818985378,0.6071325492862867],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7957589795615525,0.6192005191546073,0.807044582428525,0.6341503922750641],"dir":"ltr"},{"str":"57","boundary":[0.807303697202238,0.6192005191546073,0.8336166741981695,0.6341503922750641],"dir":"ltr"},{"str":"اػتوبد","boundary":[0.74085743344807,0.6192005191546073,0.7914722976269255,0.6341503922750641],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.7180245474476029,0.6192005191546073,0.7361861841413677,0.6341503922750641],"dir":"rtl"},{"str":"ًفس","boundary":[0.6715891276039565,0.6192005191546073,0.7133245646214393,0.6341503922750641],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.13780414211213898,0.6192005191546073,0.1626691549666476,0.6341503922750641],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6192005191546073,0.6703892466171667,0.6341503922750641],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7957589795615525,0.6462183621433847,0.807044582428525,0.6611682352638415],"dir":"ltr"},{"str":"58","boundary":[0.807303697202238,0.6462183621433847,0.8336166741981695,0.6611682352638415],"dir":"ltr"},{"str":"احسبس","boundary":[0.7275168708410555,0.6462183621433847,0.7914402289668125,0.6611682352638415],"dir":"rtl"},{"str":"هثجت","boundary":[0.6764635639411348,0.6462183621433847,0.7230113523698173,0.6611682352638415],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.13780414211213898,0.6462183621433847,0.16411711910807047,0.6611682352638415],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6462183621433847,0.6750071336734409,0.6611682352638415],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7985810216514979,0.6732362051321621,0.8098666245184702,0.6881860782526189],"dir":"ltr"},{"str":"59","boundary":[0.8101257392921835,0.6732362051321621,0.8336918431374745,0.6881860782526189],"dir":"ltr"},{"str":"اًگيش","boundary":[0.756484106697221,0.6732362051321621,0.794258935916106,0.6881860782526189],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.13780414211213898,0.6732362051321621,0.16411711910807047,0.6881860782526189],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6732362051321621,0.7442754395175544,0.6881860782526189],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8031989087077721,0.7002540481209396,0.8144845115747444,0.7152039212413964],"dir":"ltr"},{"str":"61","boundary":[0.8147436263484578,0.7002540481209396,0.8336657606272492,0.7152039212413964],"dir":"ltr"},{"str":"قذرت","boundary":[0.7436794755380153,0.7002540481209396,0.7988298744539749,0.7152039212413964],"dir":"rtl"},{"str":"فنز","boundary":[0.7085322240541503,0.7002540481209396,0.7391098197465511,0.7152039212413964],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6815945495592173,0.7002540481209396,0.7039902755850237,0.7152039212413964],"dir":"rtl"},{"str":"خَدهذيزيتي","boundary":[0.5717273200120261,0.7002540481209396,0.6767898946264449,0.7152039212413964],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.13780414211213898,0.7002540481209396,0.15745025846164198,0.7152039212413964],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.7002540481209396,0.5733708602219251,0.7152039212413964],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8024292608650598,0.727271891109717,0.8137148637320322,0.7422217642301738],"dir":"ltr"},{"str":"61","boundary":[0.8139739785057454,0.727271891109717,0.8336200948552482,0.7422217642301738],"dir":"ltr"},{"str":"ػشت","boundary":[0.7549676438977968,0.727271891109717,0.7980171327458027,0.7422217642301738],"dir":"rtl"},{"str":"ًفس","boundary":[0.7087887733350544,0.727271891109717,0.7502899808590718,0.7422217642301738],"dir":"rtl"},{"str":"خَدثب","boundary":[0.6442966454535329,0.727271891109717,0.6898862223180385,0.7422217642301738],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6091835150240282,0.727271891109717,0.634735823402079,0.7422217642301738],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.13780414211213898,0.727271891109717,0.16332728938859364,0.7422217642301738],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.727271891109717,0.6103139566721184,0.7422217642301738],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7983244723705938,0.7542897340984944,0.8096100752375661,0.7692396072189513],"dir":"ltr"},{"str":"62","boundary":[0.8098691900112793,0.7542897340984944,0.8335823821109554,0.7692396072189513],"dir":"ltr"},{"str":"ايجبد","boundary":[0.7521456018078514,0.7542897340984944,0.7940300939575397,0.7692396072189513],"dir":"rtl"},{"str":"راثغ","boundary":[0.7133958853215308,0.7542897340984944,0.7474443362352834,0.7692396072189513],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.13780414211213898,0.7542897340984944,0.16243295859536186,0.7692396072189513],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.7542897340984944,0.698096568954812,0.7692396072189513],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796528627404265,0.7813526068255866,0.8078142302712373,0.7963024799460435],"dir":"ltr"},{"str":"63","boundary":[0.8080733450449505,0.7813526068255866,0.8335964923214051,0.7963024799460435],"dir":"ltr"},{"str":"ارتجبعبت","boundary":[0.718281096728507,0.7813526068255866,0.7921698551217039,0.7963024799460435],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.13780414211213898,0.7813526068255866,0.16388092273678476,0.7963024799460435],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.7813526068255866,0.716568117179909,0.7963024799460435],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8001203173369226,0.808370449814364,0.811405920203895,0.8233203229348209],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.8116650349776082,0.808370449814364,0.8336321526714509,0.8233203229348209],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.7234120823465895,0.808370449814364,0.7957251150564731,0.8233203229348209],"dir":"rtl"},{"str":"استزس","boundary":[0.6546568750642843,0.808370449814364,0.7188357562738219,0.8233203229348209],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.13780414211213898,0.808370449814364,0.15784371954212192,0.8233203229348209],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.808370449814364,0.65191769839207,0.8233203229348209],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7972982752469773,0.8353882928031415,0.8085838781139496,0.8503381659235983],"dir":"ltr"},{"str":"65","boundary":[0.8088429928876629,0.8353882928031415,0.8337486260449813,0.8503381659235983],"dir":"ltr"},{"str":"ػبدات","boundary":[0.7390615884817411,0.8353882928031415,0.7928917847981679,0.8503381659235983],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.13780414211213898,0.8353882928031415,0.16263477736300647,0.8503381659235983],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.8353882928031415,0.7396575524612801,0.8503381659235983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1378,0.07416,0.86397,0.85034],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/2922f8f8ce1503051bfbab8e02eb6344.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/b24a68230d17a129c86d4b4ca428f5a4.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.13652,0.07416,0.13606,0.08699]},"elements":[{"words":[{"str":"364","boundary":[0.3923566144465594,0.07416261873084896,0.4223728803123419,0.0891124918513058],"dir":"ltr"},{"str":"فرماد","boundary":[0.34415408315604523,0.07416261873084896,0.38746524585684133,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"خویطت","boundary":[0.26219505403344745,0.07416261873084896,0.31660233027778356,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"ضناسم","boundary":[0.19188473052672836,0.07416261873084896,0.24995235131584873,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"منیر","boundary":[0.1528961666598859,0.07416261873084896,0.1872640214283642,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.13652139570761837,0.07416261873084896,0.14850968705498718,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8327020760117464,0.08190773372096512,0.8433701647595826,0.09685760684142196],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.1253084274401076,0.8639384902575089,0.14187937113989108],"dir":"rtl"},{"str":"ضطن","boundary":[0.7624075730440164,0.1253084274401076,0.8133418410775975,0.14187937113989108],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7575331367068381,0.1253084274401076,0.7624896688139058,0.14187937113989108],"dir":"ltr"},{"str":"ثبساريبثي","boundary":[0.6759504653793266,0.1253084274401076,0.7526166262875914,0.14187937113989108],"dir":"rtl"},{"str":"چزيني","boundary":[0.6117490078330695,0.1253084274401076,0.6711668474875883,0.14187937113989108],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.13780414211213898,0.1253084274401076,0.16746329137890295,0.14187937113989108],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.17012935150605862,0.1253084274401076,0.6115348746999413,0.14187937113989108],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7975548245278814,0.16018237668805024,0.8088404273948537,0.1751322498085071],"dir":"ltr"},{"str":"66","boundary":[0.809099542168567,0.16018237668805024,0.8337283586517898,0.1751322498085071],"dir":"ltr"},{"str":"سزهبيِگذاری","boundary":[0.6756939160984224,0.16018237668805024,0.7931367893614315,0.1751322498085071],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.13780414211213898,0.16018237668805024,0.16382721842064882,0.1751322498085071],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.16018237668805024,0.6750071336734409,0.1751322498085071],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7960155288424566,0.18720021967682768,0.8073011317094291,0.20215009279728455],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.8075602464831422,0.18720021967682768,0.833637027107788,0.20215009279728455],"dir":"ltr"},{"str":"تؼْذ","boundary":[0.7526587003696597,0.18720021967682768,0.791583383465557,0.20215009279728455],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.13780414211213898,0.18720021967682768,0.16499836588797615,0.20215009279728455],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.18720021967682768,0.7535112136301028,0.20215009279728455],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7960155288424566,0.2142180626656051,0.8073011317094291,0.22916793578606195],"dir":"ltr"},{"str":"68","boundary":[0.8075602464831422,0.2142180626656051,0.833637027107788,0.22916793578606195],"dir":"ltr"},{"str":"استَاری","boundary":[0.7246948287511101,0.2142180626656051,0.7917483446531783,0.22916793578606195],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.13780414211213898,0.2142180626656051,0.16499836588797615,0.22916793578606195],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.2142180626656051,0.7258038912924575,0.22916793578606195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.798837570932402,0.24123590565438255,0.8101231737993745,0.2561857787748394],"dir":"ltr"},{"str":"69","boundary":[0.8103822885730876,0.24123590565438255,0.8337121960470929,0.2561857787748394],"dir":"ltr"},{"str":"سؼِصذر","boundary":[0.7164852517621783,0.24123590565438255,0.7944864951282682,0.2561857787748394],"dir":"rtl"},{"str":"ثزدثبری","boundary":[0.6299640067772623,0.24123590565438255,0.6975924496178367,0.2561857787748394],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.13780414211213898,0.24123590565438255,0.16499836588797615,0.2561857787748394],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.24123590565438255,0.6288282631106992,0.2561857787748394],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8016596130223473,0.26825374864316,0.8129452158893198,0.28320362176361685],"dir":"ltr"},{"str":"71","boundary":[0.813460879943937,0.26825374864316,0.8335004573739201,0.28320362176361685],"dir":"ltr"},{"str":"دستِثٌذی","boundary":[0.7072494776496296,0.26825374864316,0.7973244432736295,0.28320362176361685],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.13780414211213898,0.26825374864316,0.16499836588797615,0.28320362176361685],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.26825374864316,0.7073323430673605,0.28320362176361685],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8011465144605391,0.2952715916319374,0.8124321173275115,0.31022146475239426],"dir":"ltr"},{"str":"71","boundary":[0.8126912321012247,0.2952715916319374,0.8334547916019192,0.31022146475239426],"dir":"ltr"},{"str":"حيزت","boundary":[0.7462449683470566,0.2952715916319374,0.796774658164652,0.31022146475239426],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.13780414211213898,0.2952715916319374,0.16499836588797615,0.31022146475239426],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.2952715916319374,0.7442754395175544,0.31022146475239426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7970417259660731,0.3223344643590294,0.8083273288330455,0.3372843374794863],"dir":"ltr"},{"str":"72","boundary":[0.8085864436067588,0.3223344643590294,0.8334170788576262,0.3372843374794863],"dir":"ltr"},{"str":"اًذاس","boundary":[0.7534065415234952,0.3223344643590294,0.7927145092450634,0.3372843374794863],"dir":"rtl"},{"str":"گيزی","boundary":[0.6980137035370813,0.3223344643590294,0.7426024816567797,0.3372843374794863],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.13780414211213898,0.3223344643590294,0.16225149273733572,0.3372843374794863],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.3223344643590294,0.698096568954812,0.3372843374794863],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7949893317188401,0.34935230734780687,0.8062749345858126,0.36430218046826374],"dir":"ltr"},{"str":"73","boundary":[0.8067905986404298,0.34935230734780687,0.8334311890680759,0.36430218046826374],"dir":"ltr"},{"str":"تسليحبت","boundary":[0.7136632096722327,0.34935230734780687,0.7905543642998506,0.36430218046826374],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.13780414211213898,0.34935230734780687,0.15784371954212192,0.36430218046826374],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.34935230734780687,0.7119502301236347,0.36430218046826374],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.38616570149675383,0.8639384902575089,0.40273664519653735],"dir":"rtl"},{"str":"ّفتن","boundary":[0.767538558662099,0.38616570149675383,0.8131386540471215,0.40273664519653735],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7626641223249205,0.38616570149675383,0.7676206544319881,0.40273664519653735],"dir":"ltr"},{"str":"يژگيّبی","boundary":[0.6618402549295997,0.38616570149675383,0.7472003578691435,0.40273664519653735],"dir":"rtl"},{"str":"استزاتژيستّب","boundary":[0.5188781681457766,0.38616570149675383,0.6569735150708483,0.40273664519653735],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.13780414211213898,0.38616570149675383,0.16094899203818544,0.40273664519653735],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.16525491516888027,0.38616570149675383,0.5189205842935526,0.40273664519653735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7985810216514979,0.4210396507446964,0.8098666245184702,0.4359895238651532],"dir":"ltr"},{"str":"74","boundary":[0.8103822885730876,0.4210396507446964,0.8334668494181217,0.4359895238651532],"dir":"ltr"},{"str":"آيٌذًُگزی","boundary":[0.7036577877169721,0.4210396507446964,0.7940937181792038,0.4359895238651532],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.13780414211213898,0.4210396507446964,0.16382721842064882,0.4359895238651532],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.4210396507446964,0.7027144560110863,0.4359895238651532],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7957589795615525,0.4480574937334738,0.807044582428525,0.4630073668539306],"dir":"ltr"},{"str":"75","boundary":[0.807303697202238,0.4480574937334738,0.8333267735107479,0.4630073668539306],"dir":"ltr"},{"str":"خلاق","boundary":[0.7513759539651391,0.4480574937334738,0.7913653165767885,0.4630073668539306],"dir":"rtl"},{"str":"ًَ","boundary":[0.7161776491743741,0.4480574937334738,0.7325098329460116,0.4630073668539306],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.7069575245679608,0.4480574937334738,0.7160924748131139,0.4630073668539306],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6874951830200122,0.4480574937334738,0.6973967025165069,0.4630073668539306],"dir":"rtl"},{"str":"ثَدى","boundary":[0.6399694287325232,0.4480574937334738,0.6830037747592237,0.4630073668539306],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.13780414211213898,0.4480574937334738,0.16355040174655328,0.4630073668539306],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.4480574937334738,0.6380640372232476,0.4630073668539306],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7960155288424566,0.4750753367222512,0.8073011317094291,0.4900252098427081],"dir":"ltr"},{"str":"76","boundary":[0.8075602464831422,0.4750753367222512,0.8333065061175565,0.4900252098427081],"dir":"ltr"},{"str":"هسئلِهحَر","boundary":[0.6949351121662317,0.4750753367222512,0.7917206373308406,0.4900252098427081],"dir":"rtl"},{"str":"ثَدى","boundary":[0.6468962593169345,0.4750753367222512,0.6901222476564703,0.4900252098427081],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.13780414211213898,0.4750753367222512,0.16355040174655328,0.4900252098427081],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.4750753367222512,0.6472998113357958,0.4900252098427081],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7944762331570319,0.5020931797110286,0.8057618360240043,0.5170430528314854],"dir":"ltr"},{"str":"77","boundary":[0.8062775000786216,0.5020931797110286,0.8334717238544589,0.5170430528314854],"dir":"ltr"},{"str":"مبًَى","boundary":[0.7434229262571111,0.5020931797110286,0.7902262377695742,0.5170430528314854],"dir":"rtl"},{"str":"مٌتزل","boundary":[0.6905737743908616,0.5020931797110286,0.7389315179963227,0.5170430528314854],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6635339932821288,0.5020931797110286,0.685807088751663,0.5170430528314854],"dir":"rtl"},{"str":"ًي","boundary":[0.6327860488672077,0.5020931797110286,0.6539944648209898,0.5170430528314854],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.13780414211213898,0.5020931797110286,0.16499836588797615,0.5170430528314854],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.5020931797110286,0.6334461501669734,0.5170430528314854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7944762331570319,0.5291110226998061,0.8057618360240043,0.544060895820263],"dir":"ltr"},{"str":"78","boundary":[0.8062775000786216,0.5291110226998061,0.8334717238544589,0.544060895820263],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.7439360248189194,0.5291110226998061,0.790057941441301,0.544060895820263],"dir":"rtl"},{"str":"اثْبم","boundary":[0.7023750413124513,0.5291110226998061,0.7393407140993649,0.544060895820263],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.13780414211213898,0.5291110226998061,0.16499836588797615,0.544060895820263],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.5291110226998061,0.7027144560110863,0.544060895820263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7972982752469773,0.5561588855141266,0.8085838781139496,0.5711087586345834],"dir":"ltr"},{"str":"79","boundary":[0.8088429928876629,0.5561588855141266,0.8332903435128596,0.5711087586345834],"dir":"ltr"},{"str":"هطبرمتجَ","boundary":[0.6949351121662317,0.5561588855141266,0.7930590549293176,0.5711087586345834],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.13780414211213898,0.5561588855141266,0.16499836588797615,0.5711087586345834],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.5561588855141266,0.6934786818985378,0.5711087586345834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8016596130223473,0.583176728502904,0.8129452158893198,0.5981266016233608],"dir":"ltr"},{"str":"81","boundary":[0.813460879943937,0.583176728502904,0.8335004573739201,0.5981266016233608],"dir":"ltr"},{"str":"ريسلپذيزی","boundary":[0.6872386337391081,0.583176728502904,0.7971617910295363,0.5981266016233608],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.13780414211213898,0.583176728502904,0.16499836588797615,0.5981266016233608],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.583176728502904,0.6888607948422635,0.5981266016233608],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8011465144605391,0.6101945714916814,0.8124321173275115,0.6251444446121383],"dir":"ltr"},{"str":"81","boundary":[0.8126912321012247,0.6101945714916814,0.8334547916019192,0.6251444446121383],"dir":"ltr"},{"str":"رّجزی","boundary":[0.7406008841671659,0.6101945714916814,0.7966669074666721,0.6251444446121383],"dir":"rtl"},{"str":"ارتجبعبت","boundary":[0.6479224564405509,0.6101945714916814,0.7218112148337479,0.6251444446121383],"dir":"rtl"},{"str":"قَی","boundary":[0.6076442193386035,0.6101945714916814,0.6433322767066145,0.6251444446121383],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.13780414211213898,0.6101945714916814,0.16499836588797615,0.6251444446121383],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6101945714916814,0.6056960696158443,0.6251444446121383],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7970417259660731,0.6372124144804588,0.8083273288330455,0.6521622876009157],"dir":"ltr"},{"str":"82","boundary":[0.8085864436067588,0.6372124144804588,0.8334170788576262,0.6521622876009157],"dir":"ltr"},{"str":"ملًگز","boundary":[0.7400877856053576,0.6372124144804588,0.7928560389316954,0.6521622876009157],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.13780414211213898,0.6372124144804588,0.16225149273733572,0.6521622876009157],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6372124144804588,0.7396575524612801,0.6521622876009157],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7949893317188401,0.6642302574692364,0.8062749345858126,0.6791801305896932],"dir":"ltr"},{"str":"83","boundary":[0.8067905986404298,0.6642302574692364,0.8334311890680759,0.6791801305896932],"dir":"ltr"},{"str":"ثِ","boundary":[0.7724129949992772,0.6642302574692364,0.790574631693042,0.6791801305896932],"dir":"rtl"},{"str":"دًجبل","boundary":[0.7239251809083977,0.6642302574692364,0.7677048025961247,0.6791801305896932],"dir":"rtl"},{"str":"مبيشى","boundary":[0.6710760290421482,0.6642302574692364,0.7194337726476093,0.6791801305896932],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.6325294995863036,0.6642302574692364,0.6664064473057718,0.6791801305896932],"dir":"rtl"},{"str":"ديگزاى","boundary":[0.5553081660341621,0.6642302574692364,0.6137377778586383,0.6791801305896932],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.13780414211213898,0.6642302574692364,0.16225149273733572,0.6791801305896932],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6642302574692364,0.5548993119968284,0.6791801305896932],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7985810216514979,0.6912481004580138,0.8098666245184702,0.7061979735784706],"dir":"ltr"},{"str":"84","boundary":[0.8103822885730876,0.6912481004580138,0.8334668494181217,0.7061979735784706],"dir":"ltr"},{"str":"ضخصيت","boundary":[0.7187941952903153,0.6912481004580138,0.7942799729571403,0.7061979735784706],"dir":"rtl"},{"str":"ًَ","boundary":[0.6977291903845585,0.6912481004580138,0.714061374156196,0.7061979735784706],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.6854427887727791,0.6912481004580138,0.6976653096136134,0.7061979735784706],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.13780414211213898,0.6912481004580138,0.15545943604182597,0.7061979735784706],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.1557625917754277,0.6912481004580138,0.6657713595608925,0.7061979735784706],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.6669712405476822,0.6885391923138167,0.6808633841086406,0.7020481138082054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7957589795615525,0.7182659434467912,0.807044582428525,0.733215816567248],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.807303697202238,0.7182659434467912,0.8333267735107479,0.733215816567248],"dir":"ltr"},{"str":"دٍری","boundary":[0.7439360248189194,0.7182659434467912,0.7914756327675773,0.733215816567248],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7252079273129184,0.7182659434467912,0.7395120890190088,0.733215816567248],"dir":"rtl"},{"str":"خغب","boundary":[0.6887266195683519,0.7182659434467912,0.72051794990871,0.733215816567248],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.6546568750642843,0.7182659434467912,0.6770364384853937,0.733215816567248],"dir":"rtl"},{"str":"استزاتژيل","boundary":[0.5604391516522447,0.7182659434467912,0.6499786989269977,0.733215816567248],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.13780414211213898,0.7182659434467912,0.15545943604182597,0.733215816567248],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.1557625917754277,0.7182659434467912,0.5595171990531026,0.733215816567248],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.7551243673340526,0.8639384902575089,0.7716953110338362],"dir":"rtl"},{"str":"ّطتن","boundary":[0.7588158831113586,0.7551243673340526,0.8131253134845144,0.7716953110338362],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7539414467741803,0.7551243673340526,0.758897978881248,0.7716953110338362],"dir":"ltr"},{"str":"رفتبرّبی","boundary":[0.6654319448622574,0.7551243673340526,0.7489643907246404,0.7716953110338362],"dir":"rtl"},{"str":"سيبسي","boundary":[0.5953298538552055,0.7551243673340526,0.6605723883833716,0.7716953110338362],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5658266865512313,0.7551243673340526,0.5905334084994222,0.7716953110338362],"dir":"rtl"},{"str":"خَيطتيضٌبسي","boundary":[0.42134668318872537,0.7551243673340526,0.561101903961247,0.7716953110338362],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.13780414211213898,0.7551243673340526,0.16435100653582807,0.7716953110338362],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.16525491516888027,0.7551243673340526,0.4213677202297593,0.7716953110338362],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7960155288424566,0.7899983165819954,0.8073011317094291,0.8049481897024523],"dir":"ltr"},{"str":"86","boundary":[0.8075602464831422,0.7899983165819954,0.8333065061175565,0.8049481897024523],"dir":"ltr"},{"str":"داضتي","boundary":[0.7367526449536039,0.7899983165819954,0.7916262271954679,0.8049481897024523],"dir":"rtl"},{"str":"صذاقت","boundary":[0.6638926491768328,0.7899983165819954,0.7322237804978035,0.8049481897024523],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.13780414211213898,0.7899983165819954,0.16144293492035286,0.8049481897024523],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.7899983165819954,0.6611534725046184,0.8049481897024523],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7944762331570319,0.8170161595707728,0.8057618360240043,0.8319660326912297],"dir":"ltr"},{"str":"87","boundary":[0.8062775000786216,0.8170161595707728,0.8334717238544589,0.8319660326912297],"dir":"ltr"},{"str":"ًگفتي","boundary":[0.7429098276953029,0.8170161595707728,0.7900751302431216,0.8319660326912297],"dir":"rtl"},{"str":"حزف","boundary":[0.6944220136044235,0.8170161595707728,0.7382442224727805,0.8319660326912297],"dir":"rtl"},{"str":"آخز","boundary":[0.6574789171542297,0.8170161595707728,0.6896535321202585,0.8319660326912297],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.13780414211213898,0.8170161595707728,0.16144293492035286,0.8319660326912297],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.8170161595707728,0.6565355854483442,0.8319660326912297],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7944762331570319,0.8440340025595503,0.8057618360240043,0.8589838756800071],"dir":"ltr"},{"str":"88","boundary":[0.8062775000786216,0.8440340025595503,0.8334717238544589,0.8589838756800071],"dir":"ltr"},{"str":"تزثيت","boundary":[0.7364960956726998,0.8440340025595503,0.7900920624956613,0.8589838756800071],"dir":"rtl"},{"str":"مزدى","boundary":[0.6828772959637379,0.8440340025595503,0.7319164344592803,0.8589838756800071],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.13780414211213898,0.8440340025595503,0.16144293492035286,0.8589838756800071],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.8440340025595503,0.6842429077859893,0.8589838756800071],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7972982752469773,0.8710458415832191,0.8085838781139496,0.8859957147036759],"dir":"ltr"},{"str":"89","boundary":[0.8088429928876629,0.8710458415832191,0.8332903435128596,0.8859957147036759],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7805884509338489,0.8710458415832191,0.7928748525456283,0.8859957147036759],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7454753205043442,0.8710458415832191,0.7710276288823948,0.8859957147036759],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.726747222998343,0.8710458415832191,0.7410513847044334,0.8859957147036759],"dir":"rtl"},{"str":"خَدمطي","boundary":[0.645870062193318,0.8710458415832191,0.7219946475695943,0.8859957147036759],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6340687952717283,0.8710458415832191,0.6411595608466375,0.8859957147036759],"dir":"ltr"},{"str":"خَدمطي","boundary":[0.5576171095622994,0.8710458415832191,0.6339759244320411,0.8859957147036759],"dir":"rtl"},{"str":"ني","boundary":[0.5211871116739137,0.8710458415832191,0.5477402187967715,0.8859957147036759],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.13780414211213898,0.8710458415832191,0.16116611824625732,0.8859957147036759],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.8710458415832191,0.5133383284903604,0.8859957147036759],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5142602810895023,0.8710458415832191,0.5213510466644113,0.8859957147036759],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8044816551122927,0.8980636845719965,0.8157672579792651,0.9130135576924534],"dir":"ltr"},{"str":"91","boundary":[0.8160263727529783,0.8980636845719965,0.8336816666826652,0.9130135576924534],"dir":"ltr"},{"str":"درجِ","boundary":[0.7544545453359885,0.8980636845719965,0.8000654157908091,0.9130135576924534],"dir":"rtl"},{"str":"سيبست","boundary":[0.683133845244642,0.8980636845719965,0.7498466637016695,0.9130135576924534],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6713325783230524,0.8980636845719965,0.6784233438979616,0.9130135576924534],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.6588796762279663,0.8980636845719965,0.6711660778397456,0.9130135576924534],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6394173346800175,0.8980636845719965,0.6493188541765121,0.9130135576924534],"dir":"rtl"},{"str":"يي","boundary":[0.608413867181316,0.8980636845719965,0.6298139254479334,0.9130135576924534],"dir":"rtl"},{"str":"،ًِ","boundary":[0.5809630941245746,0.8980636845719965,0.603717476045085,0.9130135576924534],"dir":"ltr"},{"str":"لي","boundary":[0.546585490483422,0.8980636845719965,0.5669847500052325,0.9130135576924534],"dir":"rtl"},{"str":"سبدگي","boundary":[0.48244817025739095,0.8980636845719965,0.5419850487782493,0.9130135576924534],"dir":"rtl"},{"str":"ضفبفيت","boundary":[0.3944090086937923,0.8980636845719965,0.46369835157894,0.9130135576924534],"dir":"rtl"},{"str":"ّن","boundary":[0.3641361935471057,0.8980636845719965,0.3896311204026609,0.9130135576924534],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.13780414211213898,0.8980636845719965,0.16116611824625732,0.9130135576924534],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.16499836588797615,0.8980636845719965,0.33318514761813567,0.9130135576924534],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3338633784004191,0.8980636845719965,0.34095414397532814,0.9130135576924534],"dir":"ltr"},{"str":"ًِ","boundary":[0.3413033075466386,0.8980636845719965,0.3594649442404034,0.9130135576924534],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13652,0.07416,0.86394,0.91301],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/d2766ff140484ab4d318f63d406804ca.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/9d9f147bbddd44876e4d19c87d3c6cee.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.1378,0.07416,0.13603,0.08627]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8085892656488486,0.07416261873084896,0.8639738940582736,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7552241931787008,0.07416261873084896,0.8040291021807778,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.1539667468090988,0.08244809058074068,0.16354886245086786,0.09739796370119753],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8037120072695804,0.12451882394286405,0.8149976101365527,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"91","boundary":[0.815256724910266,0.12451882394286405,0.8336360009106644,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"ثزخَرد","boundary":[0.7377788420772204,0.12451882394286405,0.7993173180876928,0.1394686970633209],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.6975006049752729,0.12451882394286405,0.7330396072110784,0.1394686970633209],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.13780414211213898,0.12451882394286405,0.16116611824625732,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.12451882394286405,0.6334461501669734,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"Relax","boundary":[0.6320164010244953,0.121809915798667,0.6790803666063568,0.13531883729305572],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7996072187751144,0.15153666693164147,0.8108928216420869,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"92","boundary":[0.8114084856967041,0.15153666693164147,0.8338548374472756,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"ثزخَرد","boundary":[0.7336740535827545,0.15153666693164147,0.7952125295932267,0.16648654005209834],"dir":"rtl"},{"str":"دٍستب","boundary":[0.6792553332159335,0.15153666693164147,0.7289758666015572,0.16648654005209834],"dir":"rtl"},{"str":"ًِ","boundary":[0.6381735837661943,0.15153666693164147,0.6563352204599591,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"ًِ","boundary":[0.6610706070868874,0.15153666693164147,0.6792127460353035,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"دضوٌي","boundary":[0.5724969678547385,0.15153666693164147,0.6335456912879648,0.16648654005209834],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.13780414211213898,0.15153666693164147,0.1626140823876802,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.15153666693164147,0.5733708602219251,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978113738087855,0.1785545099204189,0.8090969766757579,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"93","boundary":[0.8093560914494712,0.1785545099204189,0.8336123983768212,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"رػبيت","boundary":[0.7377788420772204,0.1785545099204189,0.7933125256188508,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"حزهت","boundary":[0.6772332117838472,0.1785545099204189,0.7331288863608332,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6654319448622574,0.1785545099204189,0.6725227104371665,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"احتزام","boundary":[0.6153406977657273,0.1785545099204189,0.6654658093673368,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"ًبهطزٍط،","boundary":[0.5288835901010374,0.1785545099204189,0.6106509769107997,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"سنَت","boundary":[0.46782486124585587,0.1785545099204189,0.524252875580718,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.13780414211213898,0.1785545099204189,0.1626140823876802,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.1785545099204189,0.4579236838150697,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.46034217388615223,0.1785545099204189,0.4674329394610613,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8014030637414432,0.20557235290919634,0.8126886666084157,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"94","boundary":[0.8129477813821288,0.20557235290919634,0.8336480587268669,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"رػبيت","boundary":[0.7413705320098782,0.20557235290919634,0.7969042155515086,0.2205222260296532],"dir":"rtl"},{"str":"رسويت","boundary":[0.6703063811994359,0.20557235290919634,0.7366572086211077,0.2205222260296532],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6585051142778462,0.20557235290919634,0.6655958798527553,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"منحزف","boundary":[0.5912250653607396,0.20557235290919634,0.6584392666290807,0.2205222260296532],"dir":"rtl"},{"str":"جذی","boundary":[0.5306794350673663,0.20557235290919634,0.5724361656751643,0.2205222260296532],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.13780414211213898,0.20557235290919634,0.1626140823876802,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.20557235290919634,0.5225741026029089,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5232395059211467,0.20557235290919634,0.5303302714960557,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7985810216514979,0.23259019589797378,0.8098666245184702,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"95","boundary":[0.8101257392921835,0.23259019589797378,0.8337645321003974,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"رػبيت","boundary":[0.7385484899199329,0.23259019589797378,0.7940821734615633,0.24754006901843065],"dir":"rtl"},{"str":"هذارا","boundary":[0.6903172251099575,0.23259019589797378,0.7339264980751642,0.24754006901843065],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.13780414211213898,0.23259019589797378,0.1626140823876802,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.23259019589797378,0.6888607948422635,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.798837570932402,0.2596080388867512,0.8101231737993745,0.2745579120072081],"dir":"ltr"},{"str":"96","boundary":[0.8103822885730876,0.2596080388867512,0.8337442647072059,0.2745579120072081],"dir":"ltr"},{"str":"ثزخَرد","boundary":[0.7329044057400421,0.2596080388867512,0.7944428817505144,0.2745579120072081],"dir":"rtl"},{"str":"هؼوَلي،","boundary":[0.662609902772312,0.2596080388867512,0.7283219224845326,0.2745579120072081],"dir":"rtl"},{"str":"ًِ","boundary":[0.639712879451619,0.2596080388867512,0.6578745161453838,0.2745579120072081],"dir":"ltr"},{"str":"هصٌَػي","boundary":[0.5648004894276147,0.2596080388867512,0.6351545118285146,0.2745579120072081],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.13780414211213898,0.2596080388867512,0.1626140823876802,0.2745579120072081],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.2596080388867512,0.5641350861093768,0.2745579120072081],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7972982752469773,0.2866258818755286,0.8085838781139496,0.3015757549959855],"dir":"ltr"},{"str":"97","boundary":[0.8088429928876629,0.2866258818755286,0.8336529331632041,0.3015757549959855],"dir":"ltr"},{"str":"گفتگ","boundary":[0.7631523356064811,0.2866258818755286,0.7974776031943293,0.3015757549959855],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7359829971108915,0.2866258818755286,0.7517402539440229,0.3015757549959855],"dir":"rtl"},{"str":"هختصز","boundary":[0.6723587754466688,0.2866258818755286,0.7314271949805962,0.3015757549959855],"dir":"rtl"},{"str":"هفيذ","boundary":[0.6127752049566859,0.2866258818755286,0.6535653433904641,0.3015757549959855],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.13780414211213898,0.2866258818755286,0.1626140823876802,0.3015757549959855],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.2866258818755286,0.6103139566721184,0.3015757549959855],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7972982752469773,0.31368875460262063,0.8085838781139496,0.3286386277230775],"dir":"ltr"},{"str":"98","boundary":[0.8088429928876629,0.31368875460262063,0.8336529331632041,0.3286386277230775],"dir":"ltr"},{"str":"گفتگَ","boundary":[0.7472711654706731,0.31368875460262063,0.7928820359254937,0.3286386277230775],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.7308520114928091,0.31368875460262063,0.7425315030223963,0.3286386277230775],"dir":"rtl"},{"str":"هذل","boundary":[0.6874951830200122,0.31368875460262063,0.7262495173933893,0.3286386277230775],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.13780414211213898,0.31368875460262063,0.1626140823876802,0.3286386277230775],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.31368875460262063,0.6888607948422635,0.3286386277230775],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8001203173369226,0.3407065975913981,0.811405920203895,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":"99","boundary":[0.8116650349776082,0.3407065975913981,0.833728102102509,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":"ثزخَرد","boundary":[0.7341871521445628,0.3407065975913981,0.795725628155035,0.35565647071185497],"dir":"rtl"},{"str":"فيلسَفب","boundary":[0.6640547883223641,0.3407065975913981,0.7295538721314342,0.35565647071185497],"dir":"rtl"},{"str":"ًِ","boundary":[0.645870062193318,0.3407065975913981,0.6640122011417341,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":"ثذٍى","boundary":[0.5822458405290952,0.3407065975913981,0.6270475545519442,0.35565647071185497],"dir":"rtl"},{"str":"اصزار","boundary":[0.5311925336291745,0.3407065975913981,0.5776764412869119,0.35565647071185497],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13780414211213898,0.3407065975913981,0.15986720923703973,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.3407065975913981,0.5318098767154574,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8016596130223473,0.3677244405801755,0.8129452158893198,0.3826743137006324],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.8132043306630329,0.3677244405801755,0.8336035901848434,0.3826743137006324],"dir":"ltr"},{"str":"ثزخَرد","boundary":[0.7357264478299875,0.3677244405801755,0.7972649238404598,0.3826743137006324],"dir":"rtl"},{"str":"هتَاضؼب","boundary":[0.6689281984624189,0.3677244405801755,0.7311267757726575,0.3826743137006324],"dir":"rtl"},{"str":"ًِ","boundary":[0.6135448527993983,0.3677244405801755,0.6317064894931631,0.3826743137006324],"dir":"ltr"},{"str":"ًِ","boundary":[0.6504879492495923,0.3677244405801755,0.6686300881980084,0.3826743137006324],"dir":"ltr"},{"str":"تنجز","boundary":[0.5748059113828756,0.3677244405801755,0.6088543622966283,0.3826743137006324],"dir":"rtl"},{"str":"غزٍر","boundary":[0.5145168303704064,0.3677244405801755,0.5560393314847388,0.3826743137006324],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13780414211213898,0.3677244405801755,0.15986720923703973,0.3826743137006324],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.3677244405801755,0.5133383284903604,0.3826743137006324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.800889965179635,0.39474228356895297,0.8121755680466074,0.4096921566894098],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.8124346828203206,0.39474228356895297,0.8335579244128427,0.4096921566894098],"dir":"ltr"},{"str":"رػبيت","boundary":[0.74085743344807,0.39474228356895297,0.7963911169897003,0.4096921566894098],"dir":"rtl"},{"str":"ػذالت","boundary":[0.6782594089074636,0.39474228356895297,0.7360928002031186,0.4096921566894098],"dir":"rtl"},{"str":"ًِ","boundary":[0.6554265229069967,0.39474228356895297,0.6735881596007615,0.4096921566894098],"dir":"ltr"},{"str":"اجحبف","boundary":[0.5953298538552055,0.39474228356895297,0.6508209502162058,0.4096921566894098],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13780414211213898,0.39474228356895297,0.15986720923703973,0.4096921566894098],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.39474228356895297,0.5964602955032959,0.4096921566894098],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796785176685169,0.4217601265577304,0.8080707795521413,0.4367099996781872],"dir":"ltr"},{"str":"112","boundary":[0.8083298943258547,0.4217601265577304,0.8335202116685497,0.4367099996781872],"dir":"ltr"},{"str":"پزسيذى","boundary":[0.7231555330656854,0.4217601265577304,0.7923597015895728,0.4367099996781872],"dir":"rtl"},{"str":"سئَال","boundary":[0.6679974376712987,0.4217601265577304,0.7185697146695242,0.4367099996781872],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13780414211213898,0.4217601265577304,0.15986720923703973,0.4367099996781872],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.4217601265577304,0.6657713595608925,0.4367099996781872],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7949893317188401,0.44877796954650784,0.8062749345858126,0.46372784266696465],"dir":"ltr"},{"str":"113","boundary":[0.8065340493595257,0.44877796954650784,0.8335343218789993,0.46372784266696465],"dir":"ltr"},{"str":"سنَت","boundary":[0.7341871521445628,0.44877796954650784,0.7906151664794249,0.46372784266696465],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7223858852229731,0.44877796954650784,0.7294766507978822,0.46372784266696465],"dir":"ltr"},{"str":"جَاة","boundary":[0.6759504653793266,0.44877796954650784,0.7223704922661188,0.46372784266696465],"dir":"rtl"},{"str":"ّز","boundary":[0.6471528085978386,0.44877796954650784,0.6711021970688005,0.46372784266696465],"dir":"rtl"},{"str":"مسي","boundary":[0.5999477409114797,0.44877796954650784,0.642364572819044,0.46372784266696465],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5812196434054787,0.44877796954650784,0.595135988115269,0.46372784266696465],"dir":"rtl"},{"str":"ًذ","boundary":[0.5555429086261896,0.44877796954650784,0.5764532143155611,0.46372784266696465],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13780414211213898,0.44877796954650784,0.15820340163394953,0.46372784266696465],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.44877796954650784,0.5364277637717316,0.46372784266696465],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5376062656517776,0.44877796954650784,0.5446970312266867,0.46372784266696465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7985810216514979,0.47579581253528525,0.8098666245184702,0.49074568565574206],"dir":"ltr"},{"str":"114","boundary":[0.8101257392921835,0.47579581253528525,0.833569982229045,0.49074568565574206],"dir":"ltr"},{"str":"پيگيزی","boundary":[0.7382919406390288,0.47579581253528525,0.7941876152160148,0.49074568565574206],"dir":"rtl"},{"str":"جذيت","boundary":[0.6641491984577369,0.47579581253528525,0.7194699460962167,0.49074568565574206],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6371473866425779,0.47579581253528525,0.6595431126683843,0.49074568565574206],"dir":"rtl"},{"str":"مبر","boundary":[0.606618022214987,0.47579581253528525,0.6326600831702838,0.49074568565574206],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13780414211213898,0.47579581253528525,0.15820340163394953,0.49074568565574206],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.47579581253528525,0.6056960696158443,0.49074568565574206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7955024302806484,0.5028136555240627,0.8067880331476208,0.5177635286445195],"dir":"ltr"},{"str":"115","boundary":[0.807303697202238,0.5028136555240627,0.8336864556025755,0.5177635286445195],"dir":"ltr"},{"str":"حفظ","boundary":[0.7531717989314679,0.5028136555240627,0.7911169768728733,0.5177635286445195],"dir":"rtl"},{"str":"اػتوبد","boundary":[0.6980137035370813,0.5028136555240627,0.7486285677159368,0.5177635286445195],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6751808175366142,0.5028136555240627,0.6933424542303789,0.5177635286445195],"dir":"rtl"},{"str":"ًفس","boundary":[0.6286812603727416,0.5028136555240627,0.6704166973902245,0.5177635286445195],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13780414211213898,0.5028136555240627,0.15820340163394953,0.5177635286445195],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.5028136555240627,0.6288282631106992,0.5177635286445195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7957589795615525,0.5298314985128401,0.807044582428525,0.544781371633297],"dir":"ltr"},{"str":"116","boundary":[0.8075602464831422,0.5298314985128401,0.8336661882093841,0.544781371633297],"dir":"ltr"},{"str":"رػبيت","boundary":[0.7357264478299875,0.5298314985128401,0.7912601313716179,0.544781371633297],"dir":"rtl"},{"str":"اقتذار","boundary":[0.6821076481210255,0.5298314985128401,0.7311893737971981,0.544781371633297],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6551699736260925,0.5298314985128401,0.6775656996518991,0.544781371633297],"dir":"rtl"},{"str":"رفتبر","boundary":[0.6089269657431242,0.5298314985128401,0.6503642924961965,0.544781371633297],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13780414211213898,0.5298314985128401,0.15892738370466095,0.544781371633297],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.5298314985128401,0.6103139566721184,0.544781371633297],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7944762331570319,0.5566992423739021,0.8057618360240043,0.5716491154943589],"dir":"ltr"},{"str":"117","boundary":[0.8060209507977175,0.5566992423739021,0.8335748566653822,0.5716491154943589],"dir":"ltr"},{"str":"مطيذى","boundary":[0.7272603215601514,0.5566992423739021,0.7902467617120466,0.5716491154943589],"dir":"rtl"},{"str":"هَضَع","boundary":[0.6628664520532161,0.5566992423739021,0.7224246241643895,0.5716491154943589],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6399694287325232,0.5566992423739021,0.658131065426288,0.5716491154943589],"dir":"rtl"},{"str":"ثحث","boundary":[0.5930209103270685,0.5566992423739021,0.6353099806927425,0.5716491154943589],"dir":"rtl"},{"str":"جوؼي","boundary":[0.5417110541462437,0.5566992423739021,0.5881310810330359,0.5716491154943589],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13780414211213898,0.5566992423739021,0.1589615047590212,0.5716491154943589],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.5566992423739021,0.5410456508280058,0.5716491154943589],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7944762331570319,0.5837170853626796,0.8057618360240043,0.5986669584831364],"dir":"ltr"},{"str":"118","boundary":[0.8060209507977175,0.5837170853626796,0.8335748566653822,0.5986669584831364],"dir":"ltr"},{"str":"رػبيت","boundary":[0.7344437014254669,0.5837170853626796,0.7899773849670972,0.5986669584831364],"dir":"rtl"},{"str":"جبيگب","boundary":[0.6913216155446973,0.5837170853626796,0.7298417204246087,0.5986669584831364],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.6420218229797561,0.5837170853626796,0.6758987706992243,0.5986669584831364],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13780414211213898,0.5837170853626796,0.15892738370466095,0.5986669584831364],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.5837170853626796,0.6426819242795218,0.5986669584831364],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7972982752469773,0.610734928351457,0.8085838781139496,0.6256848014719139],"dir":"ltr"},{"str":"119","boundary":[0.8088429928876629,0.610734928351457,0.8336500256046873,0.6256848014719139],"dir":"ltr"},{"str":"حفظ","boundary":[0.7549676438977968,0.610734928351457,0.7929128218392022,0.6256848014719139],"dir":"rtl"},{"str":"جبيگب","boundary":[0.7118455580170271,0.610734928351457,0.7503656628969385,0.6256848014719139],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.6623533534914079,0.610734928351457,0.6964018044051605,0.6256848014719139],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13780414211213898,0.610734928351457,0.15892738370466095,0.6256848014719139],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.610734928351457,0.6611534725046184,0.6256848014719139],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.800889965179635,0.6377527713402343,0.8121755680466074,0.6527026444606912],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.8124346828203206,0.6377527713402343,0.8332607120709152,0.6527026444606912],"dir":"ltr"},{"str":"ثب","boundary":[0.7846919566819104,0.6377527713402343,0.7964886057164438,0.6527026444606912],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7652296151339617,0.6377527713402343,0.7751311346304564,0.6527026444606912],"dir":"rtl"},{"str":"عزف","boundary":[0.7139197589531369,0.6377527713402343,0.7607017768752848,0.6527026444606912],"dir":"rtl"},{"str":"هقبثل","boundary":[0.6631230013341204,0.6377527713402343,0.7093726794983922,0.6527026444606912],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.13780414211213898,0.6377527713402343,0.16299445945483404,0.6527026444606912],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6377527713402343,0.6611534725046184,0.6527026444606912],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8001203173369226,0.6647706143290119,0.811405920203895,0.6797204874494687],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.8116650349776082,0.6647706143290119,0.8335548458214719,0.6797204874494687],"dir":"ltr"},{"str":"رػبيت","boundary":[0.7400877856053576,0.6647706143290119,0.795621469146988,0.6797204874494687],"dir":"rtl"},{"str":"ظَا","boundary":[0.7069380268226121,0.6647706143290119,0.735514025025399,0.6797204874494687],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6826207466828338,0.6647706143290119,0.6952904329202839,0.6797204874494687],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.13780414211213898,0.6647706143290119,0.16299445945483404,0.6797204874494687],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6647706143290119,0.6842429077859893,0.6797204874494687],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7960155288424566,0.6917884573177893,0.8073011317094291,0.7067383304382461],"dir":"ltr"},{"str":"112","boundary":[0.8075602464831422,0.6917884573177893,0.8335171330771789,0.7067383304382461],"dir":"ltr"},{"str":"ثزخَرد","boundary":[0.7300823636500967,0.6917884573177893,0.791620839660569,0.7067383304382461],"dir":"rtl"},{"str":"چبلطي","boundary":[0.6710760290421482,0.6917884573177893,0.7255024458873964,0.7067383304382461],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.13780414211213898,0.6917884573177893,0.16299445945483404,0.7067383304382461],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.6917884573177893,0.6703892466171667,0.7067383304382461],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.7286018514667362,0.8639384902575089,0.7451727951665197],"dir":"rtl"},{"str":"ًْن","boundary":[0.7821618676736339,0.7286018514667362,0.8131283920758854,0.7451727951665197],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7772874313364556,0.7286018514667362,0.7822439634435233,0.7451727951665197],"dir":"ltr"},{"str":"الگ","boundary":[0.7526443336099291,0.7286018514667362,0.7724232569705134,0.7451727951665197],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7226424345038772,0.7286018514667362,0.74010830954783,0.7451727951665197],"dir":"rtl"},{"str":"رفتبر","boundary":[0.6715891276039565,0.7286018514667362,0.7176848761996859,0.7451727951665197],"dir":"rtl"},{"str":"فزدی","boundary":[0.6125186556757818,0.7286018514667362,0.6665510128255612,0.7451727951665197],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.13780414211213898,0.7286018514667362,0.16709488661152463,0.7451727951665197],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.17012935150605862,0.7286018514667362,0.6115348746999413,0.7451727951665197],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7942196838761277,0.763700949406252,0.8055052867431002,0.7786508225267088],"dir":"ltr"},{"str":"113","boundary":[0.8057644015168134,0.763700949406252,0.8335312432876286,0.7786508225267088],"dir":"ltr"},{"str":"ارسشّب","boundary":[0.7218727866611648,0.763700949406252,0.7899147869425567,0.7786508225267088],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.13780414211213898,0.763700949406252,0.16535804797980372,0.7786508225267088],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.763700949406252,0.7211860042361832,0.7786508225267088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978113738087855,0.7907187923950295,0.8090969766757579,0.8056686655154863],"dir":"ltr"},{"str":"114","boundary":[0.8093560914494712,0.7907187923950295,0.8335669036376743,0.8056686655154863],"dir":"ltr"},{"str":"ًگزش","boundary":[0.7403443348862617,0.7907187923950295,0.7933866683610321,0.8056686655154863],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13780414211213898,0.7907187923950295,0.15863017136273355,0.8056686655154863],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.7907187923950295,0.7396575524612801,0.8056686655154863],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.794732782437936,0.8177366353838069,0.8060183853049084,0.8326865085042638],"dir":"ltr"},{"str":"115","boundary":[0.8065340493595257,0.8177366353838069,0.8333435774886471,0.8326865085042638],"dir":"ltr"},{"str":"ادراك","boundary":[0.7367526449536039,0.8177366353838069,0.7903911989571956,0.8326865085042638],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13780414211213898,0.8177366353838069,0.15935415343344497,0.8326865085042638],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16038047883170192,0.8177366353838069,0.7350396654050059,0.8326865085042638],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7952458809997442,0.8447544783725843,0.8065314838667167,0.8597043514930413],"dir":"ltr"},{"str":"116","boundary":[0.8067905986404298,0.8447544783725843,0.8333233100954557,0.8597043514930413],"dir":"ltr"},{"str":"اًگيشش","boundary":[0.7272603215601514,0.8447544783725843,0.7909281566021278,0.8597043514930413],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.13780414211213898,0.8447544783725843,0.16342122918361804,0.8597043514930413],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.8447544783725843,0.7258038912924575,0.8597043514930413],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7937065853143195,0.8717663173962531,0.8049921881812919,0.88671619051671],"dir":"ltr"},{"str":"117","boundary":[0.8052513029550051,0.8717663173962531,0.8335717780740114,0.88671619051671],"dir":"ltr"},{"str":"يبدگيزی","boundary":[0.7205900402566441,0.8717663173962531,0.7892192818420255,0.88671619051671],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.13780414211213898,0.8717663173962531,0.16523118436039666,0.88671619051671],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.8717663173962531,0.7211860042361832,0.88671619051671],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7937065853143195,0.8987841603850306,0.8049921881812919,0.9137340335054874],"dir":"ltr"},{"str":"118","boundary":[0.8052513029550051,0.8987841603850306,0.8335717780740114,0.9137340335054874],"dir":"ltr"},{"str":"فزسَدگي","boundary":[0.7041708862787802,0.8987841603850306,0.7894517154905246,0.9137340335054874],"dir":"rtl"},{"str":"ضغلي","boundary":[0.6525403434968252,0.8987841603850306,0.6994714165511785,0.9137340335054874],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.13780414211213898,0.8987841603850306,0.16167515477778457,0.9137340335054874],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.8987841603850306,0.65191769839207,0.9137340335054874],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1378,0.07416,0.86397,0.91373],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/79318fe8dda0a9c7307978101d8c1757.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/e055957652cede4823c7aa6d78a5a98c.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.13652,0.07416,0.13606,0.10464]},"elements":[{"words":[{"str":"364","boundary":[0.3923566144465594,0.07416261873084896,0.4223728803123419,0.0891124918513058],"dir":"ltr"},{"str":"فرماد","boundary":[0.34415408315604523,0.07416261873084896,0.38746524585684133,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"خویطت","boundary":[0.26219505403344745,0.07416261873084896,0.31660233027778356,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"ضناسم","boundary":[0.19188473052672836,0.07416261873084896,0.24995235131584873,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"منیر","boundary":[0.1528961666598859,0.07416261873084896,0.1872640214283642,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.13652139570761837,0.07416261873084896,0.14850968705498718,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.83167587888813,0.08190773372096512,0.8441539228127448,0.09685760684142196],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.1253084274401076,0.8639384902575089,0.14187937113989108],"dir":"rtl"},{"str":"دّن","boundary":[0.7711302485947565,0.1253084274401076,0.8131899639033022,0.14187937113989108],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7662558122575782,0.1253084274401076,0.7712123443646459,0.14187937113989108],"dir":"ltr"},{"str":"داًص","boundary":[0.7069929283687255,0.1253084274401076,0.7614203714110972,0.14187937113989108],"dir":"rtl"},{"str":"هْبرتّبی","boundary":[0.5881464739898901,0.1253084274401076,0.6867096291218837,0.14187937113989108],"dir":"rtl"},{"str":"هذيزاى","boundary":[0.5150299289322148,0.1253084274401076,0.5832328711291603,0.14187937113989108],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.13780414211213898,0.1253084274401076,0.16826282721284067,0.14187937113989108],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.17012935150605862,0.1253084274401076,0.5140461479563742,0.14187937113989108],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796528627404265,0.16018237668805024,0.8078142302712373,0.1751322498085071],"dir":"ltr"},{"str":"119","boundary":[0.8080733450449505,0.16018237668805024,0.8333071474907587,0.1751322498085071],"dir":"ltr"},{"str":"خَيطتيضٌبسي","boundary":[0.6651753955813534,0.16018237668805024,0.7921103356885341,0.1751322498085071],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.13780414211213898,0.16018237668805024,0.1630379445579473,0.1751322498085071],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.16018237668805024,0.6657713595608925,0.1751322498085071],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796785176685169,0.18720021967682768,0.8080707795521413,0.20215009279728455],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.8083298943258547,0.18720021967682768,0.8333711565363444,0.20215009279728455],"dir":"ltr"},{"str":"ّذفگذاری","boundary":[0.6887779294245328,0.18720021967682768,0.7922947946215042,0.20215009279728455],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.13780414211213898,0.18720021967682768,0.1630379445579473,0.20215009279728455],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.18720021967682768,0.6888607948422635,0.20215009279728455],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7960155288424566,0.2142180626656051,0.8073011317094291,0.22916793578606195],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.8075602464831422,0.2142180626656051,0.8335597202578089,0.22916793578606195],"dir":"ltr"},{"str":"هٌْذسي","boundary":[0.72033349097574,0.2142180626656051,0.7917308993020767,0.22916793578606195],"dir":"rtl"},{"str":"فنز","boundary":[0.6849296902109708,0.2142180626656051,0.7157415153968371,0.22916793578606195],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.13780414211213898,0.2142180626656051,0.1630379445579473,0.22916793578606195],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.2142180626656051,0.6842429077859893,0.22916793578606195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7919107403479907,0.24123590565438255,0.803196343214963,0.2561857787748394],"dir":"ltr"},{"str":"122","boundary":[0.8034554579886762,0.24123590565438255,0.833522007513516,0.2561857787748394],"dir":"ltr"},{"str":"هٌْذسي","boundary":[0.7162287024812741,0.24123590565438255,0.7876261108076109,0.2561857787748394],"dir":"rtl"},{"str":"تغييز","boundary":[0.6713325783230524,0.24123590565438255,0.7115774640184824,0.2561857787748394],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.13780414211213898,0.24123590565438255,0.1630379445579473,0.2561857787748394],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.24123590565438255,0.6703892466171667,0.2561857787748394],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901148953816618,0.26825374864316,0.8014004982486342,0.28320362176361685],"dir":"ltr"},{"str":"123","boundary":[0.8016596130223473,0.26825374864316,0.8335361177239657,0.28320362176361685],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.7134066603913286,0.26825374864316,0.7857196931012123,0.28320362176361685],"dir":"rtl"},{"str":"ثز","boundary":[0.6910868729526698,0.26825374864316,0.7086268907388038,0.28320362176361685],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.6525403434968252,0.26825374864316,0.6864172912162935,0.28320362176361685],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13780414211213898,0.26825374864316,0.16284540432262873,0.28320362176361685],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.26825374864316,0.65191769839207,0.28320362176361685],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7937065853143195,0.2952715916319374,0.8049921881812919,0.31022146475239426],"dir":"ltr"},{"str":"124","boundary":[0.8052513029550051,0.2952715916319374,0.8335717780740114,0.31022146475239426],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.7169983503239864,0.2952715916319374,0.78931138303387,0.31022146475239426],"dir":"rtl"},{"str":"استزس","boundary":[0.648179005721455,0.2952715916319374,0.7123578869309927,0.31022146475239426],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13780414211213898,0.2952715916319374,0.16284540432262873,0.31022146475239426],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.2952715916319374,0.6472998113357958,0.31022146475239426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7908845432243742,0.3223344643590294,0.8021701460913465,0.3372843374794863],"dir":"ltr"},{"str":"125","boundary":[0.8024292608650598,0.3223344643590294,0.8334540219540765,0.3372843374794863],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.714176308234041,0.3223344643590294,0.7864893409439248,0.3372843374794863],"dir":"rtl"},{"str":"سهبى","boundary":[0.6690236347949152,0.3223344643590294,0.7094388692128655,0.3372843374794863],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13780414211213898,0.3223344643590294,0.16284540432262873,0.3372843374794863],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.3223344643590294,0.6703892466171667,0.3372843374794863],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7911410925052783,0.34935230734780687,0.8024266953722506,0.36430218046826374],"dir":"ltr"},{"str":"126","boundary":[0.802685810145964,0.34935230734780687,0.8334337545608851,0.36430218046826374],"dir":"ltr"},{"str":"ضٌبخت","boundary":[0.7246948287511101,0.34935230734780687,0.7868082317000885,0.36430218046826374],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6797987045928884,0.34935230734780687,0.7060318092460318,0.36430218046826374],"dir":"rtl"},{"str":"هسبئل","boundary":[0.6204716833838098,0.34935230734780687,0.6751536233128385,0.36430218046826374],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13780414211213898,0.34935230734780687,0.16284540432262873,0.36430218046826374],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.34935230734780687,0.6195924889981509,0.36430218046826374],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7896017968198535,0.3763701503365843,0.800887399686826,0.3913200234570411],"dir":"ltr"},{"str":"127","boundary":[0.8011465144605391,0.3763701503365843,0.8335766525103485,0.3913200234570411],"dir":"ltr"},{"str":"ضٌبخت","boundary":[0.7231555330656854,0.3763701503365843,0.7852689360146637,0.3913200234570411],"dir":"rtl"},{"str":"ثبسار","boundary":[0.6823641974019297,0.3763701503365843,0.7184994201665563,0.3913200234570411],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13780414211213898,0.3763701503365843,0.16356938639334018,0.3913200234570411],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.3763701503365843,0.6796250207297151,0.3913200234570411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7896017968198535,0.40338799332536174,0.800887399686826,0.41833786644581855],"dir":"ltr"},{"str":"128","boundary":[0.8011465144605391,0.40338799332536174,0.8335766525103485,0.41833786644581855],"dir":"ltr"},{"str":"ضٌبخت","boundary":[0.7231555330656854,0.40338799332536174,0.7852689360146637,0.41833786644581855],"dir":"rtl"},{"str":"هطتزی","boundary":[0.6572223678733256,0.40338799332536174,0.7185692015709625,0.41833786644581855],"dir":"rtl"},{"str":"هطتزیهذاری","boundary":[0.521956759516626,0.40338799332536174,0.6384840083960883,0.41833786644581855],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13780414211213898,0.40338799332536174,0.16356938639334018,0.41833786644581855],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.40338799332536174,0.5225741026029089,0.41833786644581855],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.792423838909799,0.43040583631413915,0.8037094417767713,0.44535570943459596],"dir":"ltr"},{"str":"129","boundary":[0.8039685565504845,0.43040583631413915,0.8334175919561879,0.44535570943459596],"dir":"ltr"},{"str":"ضٌبخت","boundary":[0.7259775751556308,0.43040583631413915,0.7880909781046092,0.44535570943459596],"dir":"rtl"},{"str":"رقجب","boundary":[0.689291027986341,0.43040583631413915,0.7212101198685895,0.44535570943459596],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13780414211213898,0.43040583631413915,0.16356938639334018,0.44535570943459596],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.43040583631413915,0.6888607948422635,0.44535570943459596],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7949893317188401,0.4574236793029166,0.8062749345858126,0.4723735524233734],"dir":"ltr"},{"str":"131","boundary":[0.8065340493595257,0.4574236793029166,0.833363973156479,0.4723735524233734],"dir":"ltr"},{"str":"سبخت","boundary":[0.7349567999872751,0.4574236793029166,0.7906608322514258,0.4723735524233734],"dir":"rtl"},{"str":"ضجن","boundary":[0.6995422241527081,0.4574236793029166,0.7303966365192044,0.4723735524233734],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13780414211213898,0.4574236793029166,0.16356938639334018,0.4723735524233734],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.4574236793029166,0.6842429077859893,0.4723735524233734],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7942196838761277,0.484441522291694,0.8055052867431002,0.49939139541215083],"dir":"ltr"},{"str":"131","boundary":[0.8057644015168134,0.484441522291694,0.8335738304682587,0.49939139541215083],"dir":"ltr"},{"str":"تصوينگيزی","boundary":[0.6905737743908616,0.484441522291694,0.7898537282137015,0.49939139541215083],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13780414211213898,0.484441522291694,0.16763646214351327,0.49939139541215083],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.484441522291694,0.6888607948422635,0.49939139541215083],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7901148953816618,0.5114593652804714,0.8014004982486342,0.5264092384009282],"dir":"ltr"},{"str":"132","boundary":[0.8016596130223473,0.5114593652804714,0.8335361177239657,0.5264092384009282],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.7134066603913286,0.5114593652804714,0.7857196931012123,0.5264092384009282],"dir":"rtl"},{"str":"ثحزاى","boundary":[0.6590182128396543,0.5114593652804714,0.7087387462252781,0.5264092384009282],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13780414211213898,0.5114593652804714,0.16763646214351327,0.5264092384009282],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.5114593652804714,0.6565355854483442,0.5264092384009282],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7883190504153329,0.538507228094792,0.7996046532823053,0.5534571012152488],"dir":"ltr"},{"str":"133","boundary":[0.7998637680560186,0.538507228094792,0.8335502279344155,0.5534571012152488],"dir":"ltr"},{"str":"هٌْذسي","boundary":[0.7126370125486163,0.538507228094792,0.7840344208749532,0.5534571012152488],"dir":"rtl"},{"str":"مست","boundary":[0.6577354664351338,0.538507228094792,0.7078605780367434,0.5534571012152488],"dir":"rtl"},{"str":"مبر","boundary":[0.6127752049566859,0.538507228094792,0.6390727889957631,0.5534571012152488],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13780414211213898,0.538507228094792,0.16763646214351327,0.5534571012152488],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.538507228094792,0.6103139566721184,0.5534571012152488],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7919107403479907,0.5655250710835694,0.803196343214963,0.5804749442040262],"dir":"ltr"},{"str":"134","boundary":[0.8034554579886762,0.5655250710835694,0.833585888284461,0.5804749442040262],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.7152025053576576,0.5655250710835694,0.7875155380675413,0.5804749442040262],"dir":"rtl"},{"str":"ثْز","boundary":[0.6841382356793817,0.5655250710835694,0.7105209940797191,0.5804749442040262],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6379170344852902,0.5655250710835694,0.6637035723568064,0.5804749442040262],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13780414211213898,0.5655250710835694,0.16763646214351327,0.5804749442040262],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.5655250710835694,0.6380640372232476,0.5804749442040262],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7888321489771412,0.5925429140723469,0.8001177518441136,0.6074927871928038],"dir":"ltr"},{"str":"135","boundary":[0.8006334158987308,0.5925429140723469,0.8334468385742111,0.6074927871928038],"dir":"ltr"},{"str":"هذيزيت","boundary":[0.7121239139868081,0.5925429140723469,0.7844369466966917,0.6074927871928038],"dir":"rtl"},{"str":"هٌبثغ","boundary":[0.6674843391094905,0.5925429140723469,0.7076014632630302,0.6074927871928038],"dir":"rtl"},{"str":"اًسبًي","boundary":[0.6081573179004118,0.5925429140723469,0.6627753770584953,0.6074927871928038],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13780414211213898,0.5925429140723469,0.16763646214351327,0.6074927871928038],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.5925429140723469,0.6056960696158443,0.6074927871928038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7893452475389494,0.6195607570611242,0.8006308504059219,0.634510630181581],"dir":"ltr"},{"str":"136","boundary":[0.800889965179635,0.6195607570611242,0.8334265711810197,0.634510630181581],"dir":"ltr"},{"str":"هْبرت","boundary":[0.7295692650882885,0.6195607570611242,0.7850603614492887,0.634510630181581],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.69544821072804,0.6195607570611242,0.7178277741491494,0.634510630181581],"dir":"rtl"},{"str":"ثبساريبثي","boundary":[0.6212413312265221,0.6195607570611242,0.6906797292438751,0.634510630181581],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.13780414211213898,0.6195607570611242,0.16944641732029186,0.634510630181581],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.6195607570611242,0.6195924889981509,0.634510630181581],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7878059518535246,0.6465786000499016,0.7990915547204971,0.6615284731703585],"dir":"ltr"},{"str":"137","boundary":[0.7993506694942103,0.6465786000499016,0.8335907627207982,0.6615284731703585],"dir":"ltr"},{"str":"هذامزات","boundary":[0.7072494776496296,0.6465786000499016,0.7835018245677962,0.6615284731703585],"dir":"rtl"},{"str":"تجبری","boundary":[0.6507444985304964,0.6465786000499016,0.7024879229960491,0.6615284731703585],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.13780414211213898,0.6465786000499016,0.16944641732029186,0.6615284731703585],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.6465786000499016,0.65191769839207,0.6615284731703585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7878059518535246,0.673596443038679,0.7990915547204971,0.6885463161591359],"dir":"ltr"},{"str":"138","boundary":[0.7993506694942103,0.673596443038679,0.8335907627207982,0.6885463161591359],"dir":"ltr"},{"str":"هْبرت","boundary":[0.7280299694028638,0.673596443038679,0.783521065763864,0.6885463161591359],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.6939089150426153,0.673596443038679,0.7162884784637248,0.6885463161591359],"dir":"rtl"},{"str":"پيگيزی","boundary":[0.6330425981481118,0.673596443038679,0.6891086214476183,0.6885463161591359],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.13780414211213898,0.673596443038679,0.16944641732029186,0.6885463161591359],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.673596443038679,0.6334461501669734,0.6885463161591359],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7906279939434699,0.7006142860274566,0.8019135968104424,0.7155641591479134],"dir":"ltr"},{"str":"139","boundary":[0.8021727115841557,0.7006142860274566,0.8334104085763226,0.7155641591479134],"dir":"ltr"},{"str":"هْبرت","boundary":[0.7308520114928091,0.7006142860274566,0.7863431078538093,0.7155641591479134],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.6967309571325606,0.7006142860274566,0.7191105205536701,0.7155641591479134],"dir":"rtl"},{"str":"آداة","boundary":[0.6456135129124139,0.7006142860274566,0.6919270718476309,0.7155641591479134],"dir":"rtl"},{"str":"تجبری","boundary":[0.5891726711135066,0.7006142860274566,0.6409160955790594,0.7155641591479134],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.13780414211213898,0.7006142860274566,0.1658903877376798,0.7155641591479134],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.7006142860274566,0.5872245213907477,0.7155641591479134],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7985810216514979,0.727632129016234,0.8098666245184702,0.7425820021366908],"dir":"ltr"},{"str":"141","boundary":[0.8101257392921835,0.727632129016234,0.8332727698871175,0.7425820021366908],"dir":"ltr"},{"str":"هْبرت","boundary":[0.7388050392008371,0.727632129016234,0.7942961355618373,0.7425820021366908],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.7046839848405885,0.727632129016234,0.727063548261698,0.7425820021366908],"dir":"rtl"},{"str":"رفتبر","boundary":[0.6585051142778462,0.727632129016234,0.6999424410309185,0.7425820021366908],"dir":"rtl"},{"str":"ارتجبعي","boundary":[0.5912250653607396,0.727632129016234,0.653828220886964,0.7425820021366908],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.13780414211213898,0.727632129016234,0.1658903877376798,0.7425820021366908],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.727632129016234,0.5918424084470217,0.7425820021366908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978113738087855,0.7546499720050114,0.8090969766757579,0.7695998451254682],"dir":"ltr"},{"str":"141","boundary":[0.8093560914494712,0.7546499720050114,0.8335669036376743,0.7695998451254682],"dir":"ltr"},{"str":"هْبرت","boundary":[0.7380353913581246,0.7546499720050114,0.7935264877191248,0.7695998451254682],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.7039143369978761,0.7546499720050114,0.7262939004189856,0.7695998451254682],"dir":"rtl"},{"str":"حسبثذاری","boundary":[0.6143145006421108,0.7546499720050114,0.6991694580475544,0.7695998451254682],"dir":"rtl"},{"str":"هبلي","boundary":[0.5588998559668199,0.7546499720050114,0.595716473621528,0.7695998451254682],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.13780414211213898,0.7546499720050114,0.1658903877376798,0.7695998451254682],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.7546499720050114,0.5595171990531026,0.7695998451254682],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7937065853143195,0.7817128447321037,0.8049921881812919,0.7966627178525606],"dir":"ltr"},{"str":"142","boundary":[0.8052513029550051,0.7817128447321037,0.8335291908933813,0.7966627178525606],"dir":"ltr"},{"str":"هنبتجبت","boundary":[0.724438279470206,0.7817128447321037,0.7894050235214001,0.7966627178525606],"dir":"rtl"},{"str":"اداری","boundary":[0.6731284232893812,0.7817128447321037,0.7198465604405841,0.7966627178525606],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.13780414211213898,0.7817128447321037,0.1658903877376798,0.7966627178525606],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.7817128447321037,0.6703892466171667,0.7966627178525606],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180787670002113,0.8185262388810502,0.8639384902575089,0.8350971825808338],"dir":"rtl"},{"str":"يبسدّن","boundary":[0.7470146161897689,0.8185262388810502,0.813054505882985,0.8350971825808338],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7421401798525906,0.8185262388810502,0.7470967119596583,0.8350971825808338],"dir":"ltr"},{"str":"سجل","boundary":[0.6880082815818204,0.8185262388810502,0.7373611798479085,0.8350971825808338],"dir":"rtl"},{"str":"سًذگي","boundary":[0.6207282326647139,0.8185262388810502,0.6830389220107075,0.8350971825808338],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.13780414211213898,0.8185262388810502,0.1725234693954559,0.8350971825808338],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.175003787843237,0.8185262388810502,0.621283747374298,0.8350971825808338],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7919107403479907,0.8533941841638845,0.803196343214963,0.8683440572843414],"dir":"ltr"},{"str":"143","boundary":[0.8034554579886762,0.8533941841638845,0.8335433011038309,0.8683440572843414],"dir":"ltr"},{"str":"اّذاف","boundary":[0.7308520114928091,0.8533941841638845,0.7875994296823969,0.8683440572843414],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.13780414211213898,0.8533941841638845,0.1672531775178425,0.8683440572843414],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.8533941841638845,0.7304217783487316,0.8683440572843414],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7955024302806484,0.8804120271526619,0.8067880331476208,0.8953619002731188],"dir":"ltr"},{"str":"144","boundary":[0.8070471479213339,0.8804120271526619,0.8335789614538766,0.8953619002731188],"dir":"ltr"},{"str":"خبًَاد","boundary":[0.7413487253210014,0.8804120271526619,0.7911331394775702,0.8953619002731188],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.13780414211213898,0.8804120271526619,0.1672531775178425,0.8953619002731188],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.8804120271526619,0.7304217783487316,0.8953619002731188],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13652,0.07416,0.86394,0.89536],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/44d6b63cc01f1a201edbe6adf0f7be4e.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/cd80577af4bcf925e1700c46f56f178b.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.1378,0.07416,0.13594,0.33588]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8085892656488486,0.07416261873084896,0.8639738940582736,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7552241931787008,0.07416261873084896,0.8040291021807778,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.15088815543824932,0.08244809058074068,0.16670929304232573,0.09739796370119753],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.792423838909799,0.12451882394286405,0.8037094417767713,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"145","boundary":[0.8042251058313886,0.12451882394286405,0.8333556353048496,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"مبر","boundary":[0.7621510237631123,0.12451882394286405,0.788193084718409,0.1394686970633209],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.13780414211213898,0.12451882394286405,0.1672531775178425,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.12451882394286405,0.7627469877426513,0.1394686970633209],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7929369374716072,0.15153666693164147,0.8042225403385797,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"146","boundary":[0.8044816551122927,0.15153666693164147,0.8333353679116582,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"استبًذاردّبی","boundary":[0.6749242682557101,0.15153666693164147,0.788695921308981,0.16648654005209834],"dir":"rtl"},{"str":"ضغلي","boundary":[0.6232937254737551,0.15153666693164147,0.6702247985281083,0.16648654005209834],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.13780414211213898,0.15153666693164147,0.1672531775178425,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.15153666693164147,0.6242103760544251,0.16648654005209834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7913976417861824,0.1785545099204189,0.8026832446531548,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"147","boundary":[0.8029423594268681,0.1785545099204189,0.8335838358902139,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"اٍقبت","boundary":[0.7375222927963163,0.1785545099204189,0.7871150646400499,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"هثجت","boundary":[0.6864689858963957,0.1785545099204189,0.7327186640606675,0.19350438304087578],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.13780414211213898,0.1785545099204189,0.1672531775178425,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.1785545099204189,0.6842429077859893,0.19350438304087578],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7913976417861824,0.20557235290919634,0.8026832446531548,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"148","boundary":[0.8029423594268681,0.20557235290919634,0.8335838358902139,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"اٍقبت","boundary":[0.7375222927963163,0.20557235290919634,0.7871150646400499,0.2205222260296532],"dir":"rtl"},{"str":"هٌفي","boundary":[0.691599971514478,0.20557235290919634,0.7327817751837699,0.2205222260296532],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13780414211213898,0.20557235290919634,0.1646340659090923,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.20557235290919634,0.6888607948422635,0.2205222260296532],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7942196838761277,0.23259019589797378,0.8055052867431002,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"149","boundary":[0.8057644015168134,0.23259019589797378,0.8333192053069614,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"ػبدات","boundary":[0.7362395463917957,0.23259019589797378,0.7898355132147572,0.24754006901843065],"dir":"rtl"},{"str":"هثجت","boundary":[0.685186239491875,0.23259019589797378,0.7314359176561469,0.24754006901843065],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13780414211213898,0.23259019589797378,0.1646340659090923,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.23259019589797378,0.6842429077859893,0.24754006901843065],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7955024302806484,0.2596080388867512,0.8067880331476208,0.2745579120072081],"dir":"ltr"},{"str":"151","boundary":[0.807303697202238,0.2596080388867512,0.8336225748316304,0.2745579120072081],"dir":"ltr"},{"str":"ػبدات","boundary":[0.7375222927963163,0.2596080388867512,0.7911182596192778,0.2745579120072081],"dir":"rtl"},{"str":"هٌفي","boundary":[0.691599971514478,0.2596080388867512,0.7330160046772353,0.2745579120072081],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13780414211213898,0.2596080388867512,0.1646340659090923,0.2745579120072081],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.2596080388867512,0.6888607948422635,0.2745579120072081],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.794732782437936,0.2866258818755286,0.8060183853049084,0.3015757549959855],"dir":"ltr"},{"str":"151","boundary":[0.8065340493595257,0.2866258818755286,0.8335769090596294,0.3015757549959855],"dir":"ltr"},{"str":"تؼغيلات","boundary":[0.7195638431330277,0.2866258818755286,0.7903224437499133,0.3015757549959855],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13780414211213898,0.2866258818755286,0.1646340659090923,0.3015757549959855],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.2866258818755286,0.7211860042361832,0.3015757549959855],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7908845432243742,0.31368875460262063,0.8021701460913465,0.3286386277230775],"dir":"ltr"},{"str":"152","boundary":[0.8024292608650598,0.31368875460262063,0.8335391963153366,0.3286386277230775],"dir":"ltr"},{"str":"رسش","boundary":[0.7313651100546174,0.31368875460262063,0.7769120997384928,0.3286386277230775],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13780414211213898,0.31368875460262063,0.16535804797980372,0.3286386277230775],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.31368875460262063,0.7304217783487316,0.3286386277230775],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7888321489771412,0.3407065975913981,0.8001177518441136,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":"153","boundary":[0.8006334158987308,0.3407065975913981,0.8335533065257863,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":"سزگزهي","boundary":[0.7095584211777669,0.3407065975913981,0.7845118590867157,0.35565647071185497],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.697757154256177,0.3407065975913981,0.7048479198310862,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":"ٍقتگذراًي","boundary":[0.5950733045743014,0.3407065975913981,0.6977176456669179,0.35565647071185497],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13780414211213898,0.3407065975913981,0.16535804797980372,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.3407065975913981,0.5872245213907477,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5876333754280818,0.3407065975913981,0.594724141002991,0.35565647071185497],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.792423838909799,0.3677244405801755,0.8037094417767713,0.3826743137006324],"dir":"ltr"},{"str":"154","boundary":[0.8042251058313886,0.3677244405801755,0.833588966875832,0.3826743137006324],"dir":"ltr"},{"str":"لذت","boundary":[0.7472711654706731,0.3677244405801755,0.787941922972404,0.3826743137006324],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13780414211213898,0.3677244405801755,0.16535804797980372,0.3826743137006324],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.3677244405801755,0.7488933265738287,0.3826743137006324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7896017968198535,0.39474228356895297,0.800887399686826,0.4096921566894098],"dir":"ltr"},{"str":"155","boundary":[0.8011465144605391,0.39474228356895297,0.8334488909684583,0.4096921566894098],"dir":"ltr"},{"str":"خزيذ","boundary":[0.7411139827289741,0.39474228356895297,0.7851917146811117,0.4096921566894098],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13780414211213898,0.39474228356895297,0.16535804797980372,0.4096921566894098],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.39474228356895297,0.7396575524612801,0.4096921566894098],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7898583461007577,0.4217601265577304,0.8011439489677301,0.4367099996781872],"dir":"ltr"},{"str":"156","boundary":[0.8014030637414432,0.4217601265577304,0.8334286235752669,0.4367099996781872],"dir":"ltr"},{"str":"ديگزاى","boundary":[0.7270037722792473,0.4217601265577304,0.7854333841037233,0.4367099996781872],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13780414211213898,0.4217601265577304,0.16535804797980372,0.4367099996781872],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16499836588797615,0.4217601265577304,0.7258038912924575,0.4367099996781872],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7883190504153329,0.44877796954650784,0.7996046532823053,0.46372784266696465],"dir":"ltr"},{"str":"157","boundary":[0.8001203173369226,0.44877796954650784,0.8335938413121692,0.46372784266696465],"dir":"ltr"},{"str":"فبهيل","boundary":[0.7370091942345081,0.44877796954650784,0.7840680288307517,0.46372784266696465],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.13780414211213898,0.44877796954650784,0.1694251237299768,0.46372784266696465],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.44877796954650784,0.7350396654050059,0.46372784266696465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7883190504153329,0.47579581253528525,0.7996046532823053,0.49074568565574206],"dir":"ltr"},{"str":"158","boundary":[0.8001203173369226,0.47579581253528525,0.8335938413121692,0.49074568565574206],"dir":"ltr"},{"str":"غذا","boundary":[0.7541979960550844,0.47579581253528525,0.7839238481348835,0.49074568565574206],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.13780414211213898,0.47579581253528525,0.1694251237299768,0.49074568565574206],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.47579581253528525,0.7535112136301028,0.49074568565574206],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7911410925052783,0.5028136555240627,0.8024266953722506,0.5177635286445195],"dir":"ltr"},{"str":"159","boundary":[0.802685810145964,0.5028136555240627,0.83341246097057,0.5177635286445195],"dir":"ltr"},{"str":"اػتقبد","boundary":[0.7385484899199329,0.5028136555240627,0.7868636463447639,0.5177635286445195],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.7157156039194659,0.5028136555240627,0.7338772406132307,0.5177635286445195],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.6769766625029431,0.5028136555240627,0.7110251134166957,0.5177635286445195],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.13780414211213898,0.5028136555240627,0.1694251237299768,0.5177635286445195],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.5028136555240627,0.6750071336734409,0.5177635286445195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7957589795615525,0.5298314985128401,0.807044582428525,0.544781371633297],"dir":"ltr"},{"str":"161","boundary":[0.8075602464831422,0.5298314985128401,0.833602307438439,0.544781371633297],"dir":"ltr"},{"str":"درآهذ","boundary":[0.734700250706371,0.5298314985128401,0.7913199073540684,0.544781371633297],"dir":"rtl"},{"str":"پَل","boundary":[0.6867255351772998,0.5298314985128401,0.7161319834023732,0.544781371633297],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.13780414211213898,0.5298314985128401,0.1694251237299768,0.544781371633297],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1696162529442504,0.5298314985128401,0.6842429077859893,0.544781371633297],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7952458809997442,0.5566992423739021,0.8065314838667167,0.5716491154943589],"dir":"ltr"},{"str":"161","boundary":[0.8067905986404298,0.5566992423739021,0.8335566416664381,0.5716491154943589],"dir":"ltr"},{"str":"رسب","boundary":[0.7592987088580202,0.5566992423739021,0.7908132225242828,0.5716491154943589],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.13780414211213898,0.5566992423739021,0.1712350789067554,0.5716491154943589],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17423414000052462,0.5566992423739021,0.7396575524612801,0.5716491154943589],"dir":"ltr"},{"str":"ًِ","boundary":[0.7411139827289741,0.5566992423739021,0.7592561216773902,0.5716491154943589],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7911410925052783,0.5837170853626796,0.8024266953722506,0.5986669584831364],"dir":"ltr"},{"str":"162","boundary":[0.802685810145964,0.5837170853626796,0.8335189289221452,0.5986669584831364],"dir":"ltr"},{"str":"مطَر","boundary":[0.7390615884817411,0.5837170853626796,0.7868231115583809,0.5986669584831364],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.13780414211213898,0.5837170853626796,0.1712350789067554,0.5986669584831364],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17423414000052462,0.5837170853626796,0.7396575524612801,0.5986669584831364],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7893452475389494,0.610734928351457,0.8006308504059219,0.6256848014719139],"dir":"ltr"},{"str":"163","boundary":[0.800889965179635,0.610734928351457,0.8335330391325949,0.6256848014719139],"dir":"ltr"},{"str":"هجبحث","boundary":[0.7282865186837679,0.610734928351457,0.7850339368733555,0.6256848014719139],"dir":"rtl"},{"str":"اجتوبػي","boundary":[0.6585051142778462,0.610734928351457,0.7237699685934508,0.6256848014719139],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.13780414211213898,0.610734928351457,0.1712350789067554,0.6256848014719139],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17423414000052462,0.610734928351457,0.6565355854483442,0.6256848014719139],"dir":"ltr"},{"str":"هٌبثغ","boundary":[0.819618062685636,0.647548322500404,0.8640616339123429,0.6641192662001875],"dir":"rtl"},{"str":"هزاجغ","boundary":[0.7452187712234402,0.647548322500404,0.7993865863935369,0.6641192662001875],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.13780414211213898,0.647548322500404,0.17452968477212613,0.6641192662001875],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.175003787843237,0.647548322500404,0.743187414017241,0.6641192662001875],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1378,0.07416,0.86406,0.66412],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/8da8b186bca27f3e439928dc3091ef92.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/6dca56b6c34f513495f2ce4d3a0fd0c3.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/08547c1c8ab640147971e34666cf1fe7.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/cab01ec5789e5887ff08a4b4c19902bb.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.13643,0.3099,0.13591,0.11259]},"elements":[{"words":[{"str":"هقذهِ","boundary":[0.4637200727513899,0.30990493735357716,0.536773250136682,0.3338607581369598],"dir":"rtl"},{"str":"ضوٗ","boundary":[0.7946691582162719,0.36515264447119816,0.8337641900346896,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"انّی","boundary":[0.7439093436937054,0.36515264447119816,0.7890125017042174,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"سغییط","boundary":[0.7010656137827167,0.36515264447119816,0.738082596425811,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟجٛز","boundary":[0.6366342880807695,0.36515264447119816,0.6786146190669579,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖٞب","boundary":[0.5565909124386829,0.36515264447119816,0.6310158588289693,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5496640818542714,0.36515264447119816,0.5565909124386829,0.3846054914231179],"dir":"ltr"},{"str":"سغییط","boundary":[0.5070769012241869,0.36515264447119816,0.5440938838672812,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟجٛز","boundary":[0.4431533720655759,0.36515264447119816,0.48502693641964795,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"سیطاٖ","boundary":[0.38104894834142916,0.36515264447119816,0.4293151038536075,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.351802330318359,0.36515264447119816,0.3752704323383447,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛزٜ","boundary":[0.31176422334333787,0.36515264447119816,0.3460658883973428,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"لاس","boundary":[0.2634472710735405,0.36515264447119816,0.2895475687156025,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"٘رؿاز","boundary":[0.1857788576412102,0.36515264447119816,0.24753847913182184,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"ثاطای","boundary":[0.13654841619931302,0.36515264447119816,0.18023123599093943,0.3846054914231179],"dir":"rtl"},{"str":"سغییط","boundary":[0.8270579918318557,0.39775417501098964,0.86407497447495,0.4172070219629094],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟجٛز","boundary":[0.7631772208867288,0.39775417501098964,0.8050507852408008,0.4172070219629094],"dir":"rtl"},{"str":"سیطاٖ،","boundary":[0.6941164400882048,0.39775417501098964,0.7492912345085122,0.4172070219629094],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛیكشٗقٙبؾی","boundary":[0.5673613396143168,0.39775417501098964,0.6886953205560816,0.4172070219629094],"dir":"rtl"},{"str":"آٖٞبؾز","boundary":[0.486809508032761,0.39775417501098964,0.5619816969618943,0.4172070219629094],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48137613632891957,0.39775417501098964,0.4866959422177475,0.4172070219629094],"dir":"ltr"},{"str":"ذٛیكشٗقٙبؾی","boundary":[0.3544625505931979,0.39775417501098964,0.4759732084730787,0.4172070219629094],"dir":"rtl"},{"str":"سیطاٖ","boundary":[0.29279214963226186,0.39775417501098964,0.34098912019395805,0.4172070219629094],"dir":"rtl"},{"str":"َیاف","boundary":[0.23809623017277018,0.39775417501098964,0.2873762183399448,0.4172070219629094],"dir":"rtl"},{"str":"چٙسٌب٘اٝای","boundary":[0.1365367886644726,0.39775417501098964,0.2326811971761022,0.4172070219629094],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.846117208943077,0.43017558659752264,0.8510154188469524,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8036658283990178,0.43017558659752264,0.8153246249532786,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7747573423281793,0.43017558659752264,0.7760258930058233,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7534841049227552,0.43017558659752264,0.7694098291170135,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7245756188519167,0.43017558659752264,0.7346828053552694,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7189570185672625,0.43017558659752264,0.7193112276077641,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6874657653691352,0.43017558659752264,0.7074090513023521,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.6719062225151539,0.43017558659752264,0.6768044324190293,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6657888904284219,0.43017558659752264,0.6665587093039882,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6601702901437678,0.43017558659752264,0.6605244991842695,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6535265189326206,0.43017558659752264,0.6547950696102645,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.6433085031399173,0.43017558659752264,0.6482067130437926,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6256372176383872,0.43017558659752264,0.6379055752840763,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.610077674784406,0.43017558659752264,0.6149758846882813,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5899247025722635,0.43017558659752264,0.5947674978314637,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.57970668677956,0.43017558659752264,0.5846048966834354,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.5646458757276566,0.43017558659752264,0.5701536467229602,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.5350169992760393,0.43017558659752264,0.540524770271343,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5288996671893074,0.43017558659752264,0.5296694860648736,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.523281066904653,0.43017558659752264,0.5236352759451547,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49517609318160627,0.43017558659752264,0.5026510840628827,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.48880939519383565,0.43017558659752264,0.48974545800342784,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4632812024481899,0.43017558659752264,0.46812399770739005,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.4530631866554865,0.43017558659752264,0.45796139655936197,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4372602640503543,0.43017558659752264,0.43769759505786887,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4308935660625836,0.43017558659752264,0.4318296288721758,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3968869326816183,0.43017558659752264,0.4043619235628948,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.39126833239696407,0.43017558659752264,0.3916225414374657,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.38490163440919345,0.43017558659752264,0.38583769721878564,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3782578631980463,0.43017558659752264,0.3795264138756902,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ة","boundary":[0.35698462579262236,0.43017558659752264,0.3729103499868807,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.33909766786227896,0.43017558659752264,0.3462678781978414,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3327309698745083,0.43017558659752264,0.3336670326841005,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3068920104332607,0.43017558659752264,0.31849539234284635,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.2890050525029173,0.43017558659752264,0.2962583848054926,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2826383545151466,0.43017558659752264,0.28357441732473876,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2690677527195881,0.43017558659752264,0.27712459736995515,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.24512486349707588,0.43017558659752264,0.24606092630666804,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.19298190628472836,0.43017558659752264,0.20464070283898933,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.18661520829695769,0.43017558659752264,0.18755127110654987,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.15770672222611914,0.43017558659752264,0.1589752729037631,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.13643348482069526,0.43017558659752264,0.15235920901495362,0.4496284335494423],"dir":"rtl"},{"str":"ٔرشّف","boundary":[0.8033138427856172,0.462777117137314,0.8637435128040221,0.48222996408923374],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.774153587818556,0.462777117137314,0.7976061343840624,0.48222996408923374],"dir":"rtl"},{"str":"دطزاذشٝ","boundary":[0.7074742148197017,0.462777117137314,0.7686242752188853,0.48222996408923374],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز.","boundary":[0.6618402549295997,0.462777117137314,0.7020515322002198,0.48222996408923374],"dir":"rtl"},{"str":"ٌب","boundary":[0.8134613930424989,0.49519852872384695,0.8334106651256037,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7875827539791381,0.49519852872384695,0.797856462620172,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"ْٚ","boundary":[0.7666859355686203,0.49519852872384695,0.7874996320121253,0.5146513756757667],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.7406828560856782,0.49519852872384695,0.7612744088886055,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"سغییط","boundary":[0.6983649878867428,0.49519852872384695,0.7352713294056636,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟجٛز","boundary":[0.6349992225487833,0.49519852872384695,0.6767701576233074,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"سیطاٖ","boundary":[0.573266615697451,0.49519852872384695,0.6215327712096292,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5663397851130395,0.49519852872384695,0.573266615697451,0.5146513756757667],"dir":"ltr"},{"str":"زاقشٗ","boundary":[0.5116853653252149,0.49519852872384695,0.5607730077831278,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.47175605587478686,0.49519852872384695,0.5063043782931542,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٘ب","boundary":[0.4404955215154092,0.49519852872384695,0.46633346670942694,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٔ","boundary":[0.42252760881839735,0.49519852872384695,0.4404123995483963,0.5146513756757667],"dir":"ltr"},{"str":"اخطایای","boundary":[0.3536130304076974,0.49519852872384695,0.41716184002621426,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.21732586754972066,0.4919725701274005,0.2251855113194994,0.508543513827184],"dir":"ltr"},{"str":"Action","boundary":[0.22525631892102893,0.4919725701274005,0.29163608510158673,0.508543513827184],"dir":"ltr"},{"str":"Plan)","boundary":[0.2980465332933943,0.4919725701274005,0.34796589237171877,0.508543513827184],"dir":"ltr"},{"str":"ثاٛزٜ","boundary":[0.17117094158652935,0.49519852872384695,0.21181758345585516,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"واٝ","boundary":[0.1364981963226452,0.49519852872384695,0.16576801373068856,0.5146513756757667],"dir":"rtl"},{"str":"ذبضج","boundary":[0.8162505968244885,0.5278000592636384,0.8638240692782257,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7957471782946309,0.5278000592636384,0.8108035033458479,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٔ","boundary":[0.7647426845988057,0.5278000592636384,0.784653993057934,0.5472529062155581],"dir":"ltr"},{"str":"يٛ","boundary":[0.7357885327559662,0.5278000592636384,0.7646872699541305,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.6904593534115784,0.5278000592636384,0.7170012274368643,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"وشابة","boundary":[0.6319969032791466,0.5278000592636384,0.6850073080297754,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"اؾاز،","boundary":[0.5734503049825782,0.5278000592636384,0.6262604613581303,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"أاب","boundary":[0.5422241527080518,0.5278000592636384,0.5679429006212378,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.515874831230659,0.5278000592636384,0.5364336644051919,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"ایاٗ","boundary":[0.47747248247068247,0.5278000592636384,0.5103674268693185,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔیٙاٝ","boundary":[0.4259645702449996,0.5278000592636384,0.4720123807750973,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"ٔایساٛاٖ","boundary":[0.3472060283623042,0.5278000592636384,0.4202199187469945,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"ثاٝ","boundary":[0.32129246363611697,0.5278000592636384,0.341685052876624,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"وشابةٞابی","boundary":[0.22221569684375325,0.5278000592636384,0.3158849178932199,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.20962938912259696,0.5278000592636384,0.21669475631869653,0.5472529062155581],"dir":"ltr"},{"str":"ٔاسیطیز","boundary":[0.13655024552090064,0.5278000592636384,0.20940704641248006,0.5472529062155581],"dir":"rtl"},{"str":"چطیىی","boundary":[0.8014030637414432,0.5602514906757143,0.8640770268691972,0.5797043376276341],"dir":"rtl"},{"str":"7۸","boundary":[0.7513759539651391,0.5602514906757143,0.7744653037300833,0.5797043376276341],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7744653892465102,0.5602514906757143,0.7815307564426097,0.5797043376276341],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7875498301547553,0.5602514906757143,0.7949747939262556,0.5797043376276341],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7944762331570319,0.5602514906757143,0.8015138930307938,0.5797043376276341],"dir":"ltr"},{"str":"ٟٔبضر","boundary":[0.6889552904940645,0.5602514906757143,0.7450349109054588,0.5797043376276341],"dir":"rtl"},{"str":"سىٙیه","boundary":[0.6061381040268424,0.5602514906757143,0.6664292374335589,0.5797043376276341],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5797330258390663,0.5602514906757143,0.6006429169973693,0.5797043376276341],"dir":"rtl"},{"str":"سیطیز","boundary":[0.5072229632814483,0.5602514906757143,0.565768535380893,0.5797043376276341],"dir":"rtl"},{"str":"حطفٝای","boundary":[0.4377658371665893,0.5602514906757143,0.5015983768469062,0.5797043376276341],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.40184893784001197,0.5602514906757143,0.40891430503611154,0.5797043376276341],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.430839006582178,0.5602514906757143,0.43786127349908566,0.5797043376276341],"dir":"ltr"},{"str":"ٟٔابضر","boundary":[0.33925091329940565,0.5602514906757143,0.40178633981547135,0.5797043376276341],"dir":"rtl"},{"str":"ابی","boundary":[0.29802224662813537,0.5602514906757143,0.3287219597782465,0.5797043376276341],"dir":"rtl"},{"str":"ٔاسیطیز","boundary":[0.2193334511892224,0.5602514906757143,0.2922314162595675,0.5797043376276341],"dir":"rtl"},{"str":"حطفاٝای","boundary":[0.14344822629202972,0.5602514906757143,0.21370886475468037,0.5797043376276341],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.13652139570761837,0.5602514906757143,0.14354366262452606,0.5797043376276341],"dir":"ltr"},{"str":"وٝ","boundary":[0.8408680396229247,0.5926729022622473,0.8637542878738199,0.6121257492141671],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.8147400346585251,0.5926729022622473,0.8354305145769717,0.6121257492141671],"dir":"rtl"},{"str":"فٟطؾز","boundary":[0.7470787535099949,0.5926729022622473,0.8092466271495959,0.6121257492141671],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبث","boundary":[0.7170994307406626,0.5926729022622473,0.741630507526752,0.6121257492141671],"dir":"rtl"},{"str":"٘یع","boundary":[0.6781690215291539,0.5926729022622473,0.6988655882517874,0.6121257492141671],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.6624882984131636,0.5926729022622473,0.6727378652101165,0.6121257492141671],"dir":"rtl"},{"str":"سٜ","boundary":[0.6327860488672077,0.5926729022622473,0.6544254676129088,0.6121257492141671],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6258592182827963,0.5926729022622473,0.6327706559103534,0.6121257492141671],"dir":"ltr"},{"str":"طاخٗٝ","boundary":[0.5637247144683285,0.5926729022622473,0.6124026954008132,0.6121257492141671],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.5242657030447632,0.5926729022622473,0.5583534135072536,0.6121257492141671],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5188781681457766,0.5926729022622473,0.5241979740346044,0.6121257492141671],"dir":"ltr"},{"str":"ُِٝٗٔب","boundary":[0.7827739942578712,0.6252744328020386,0.8333952721687494,0.6447272797539584],"dir":"ltr"},{"str":"ٔجبحث","boundary":[0.7204879336428442,0.6252744328020386,0.7770662858563161,0.6447272797539584],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛیكشٗقٙبؾی","boundary":[0.5929945712675624,0.6252744328020386,0.7148633472083022,0.6447272797539584],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.5499373923548614,0.6252744328020386,0.5874331997795854,0.6447272797539584],"dir":"rtl"},{"str":"سیطاٖ","boundary":[0.48797798648739404,0.6252744328020386,0.5362222677977269,0.6447272797539584],"dir":"rtl"},{"str":"يطٚضر","boundary":[0.41205017288206336,0.6252744328020386,0.4824700624626948,0.6447272797539584],"dir":"rtl"},{"str":"زاقشٝ،","boundary":[0.3566244306022329,0.6252744328020386,0.40665877742292655,0.6447272797539584],"dir":"rtl"},{"str":"ِٚی","boundary":[0.31919848367009457,0.6252744328020386,0.35116506190459323,0.6447272797539584],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿیبضی","boundary":[0.2557891040056985,0.6252744328020386,0.3137047621040966,0.6447272797539584],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.23545192940986673,0.6252744328020386,0.2503861761498576,0.6447272797539584],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٔ","boundary":[0.21037680269429765,0.6252744328020386,0.23004900155402588,0.6447272797539584],"dir":"ltr"},{"str":"ياٖٛبر","boundary":[0.13652317069886247,0.6252744328020386,0.2102382660826094,0.6447272797539584],"dir":"rtl"},{"str":"خٙجٝ","boundary":[0.8285706063920664,0.6576958443885716,0.8640913936289277,0.6771486913404914],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٛٔی","boundary":[0.7637647187399992,0.6576958443885716,0.8118923376404893,0.6771486913404914],"dir":"ltr"},{"str":"زاقشٝ","boundary":[0.715027538748081,0.6576958443885716,0.7583027424922912,0.6771486913404914],"dir":"rtl"},{"str":"ُِٝٗٔب","boundary":[0.6422018106252589,0.6576958443885716,0.6928616808779646,0.6771486913404914],"dir":"ltr"},{"str":"آٖ","boundary":[0.6133018065787263,0.6576958443885716,0.6367543531442327,0.6771486913404914],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.5705393769136659,0.6576958443885716,0.6077724939790556,0.6771486913404914],"dir":"rtl"},{"str":"غیط","boundary":[0.5378628149326817,0.6576958443885716,0.5651251988176254,0.6771486913404914],"dir":"rtl"},{"str":"سیطا","boundary":[0.4946777034452366,0.6576958443885716,0.5296166369130074,0.6771486913404914],"dir":"rtl"},{"str":"٘یع","boundary":[0.4552762129794828,0.6576958443885716,0.475934645987509,0.6771486913404914],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیسٛا٘س","boundary":[0.3850839554314892,0.6576958443885716,0.44985874157625066,0.6771486913404914],"dir":"rtl"},{"str":"ٔفیس","boundary":[0.3436261739177732,0.6576958443885716,0.37937624702993433,0.6771486913404914],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقس.","boundary":[0.2958940848266087,0.6576958443885716,0.3381979514558657,0.6771486913404914],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.812663353746033,0.6902973749283631,0.833222186920566,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"دبیبٖ،","boundary":[0.7617095879671032,0.6902973749283631,0.8067062794434394,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7409568035362067,0.6902973749283631,0.7561962460542628,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"ظحٕبر","boundary":[0.6711897658900158,0.6902973749283631,0.7350828512006261,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝ","boundary":[0.6337848807341944,0.6902973749283631,0.655230348223532,0.7097502218802828],"dir":"ltr"},{"str":"وؿب٘ی","boundary":[0.5737708205508545,0.6902973749283631,0.6283392121740495,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5450660346090539,0.6902973749283631,0.5682450988801081,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5186609564212777,0.6902973749283631,0.5395708475795806,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"اضائٝ","boundary":[0.478402217064679,0.6902973749283631,0.5131674767019313,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"ایاٗ","boundary":[0.439722795081326,0.6902973749283631,0.4727455605526246,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"وشابة","boundary":[0.38101097904785536,0.6902973749283631,0.43419707341057967,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"٘ماف","boundary":[0.330251164525289,0.6902973749283631,0.37555943091884614,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"زاقاشٝا٘اس","boundary":[0.24628001939256014,0.6902973749283631,0.32482156495224723,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"ثاٝناٛضر","boundary":[0.13652062433281717,0.6902973749283631,0.22412134490230912,0.7097502218802828],"dir":"rtl"},{"str":"ذبل","boundary":[0.8154937764458213,0.722718786514896,0.864037005181376,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7948990263719619,0.722718786514896,0.8098332731119527,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"ثطازضاٖ","boundary":[0.731096623095327,0.722718786514896,0.789337654883985,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"ٔحشطْ","boundary":[0.675486669363426,0.722718786514896,0.7256030132055108,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیبضی","boundary":[0.6171365427320561,0.722718786514896,0.6699815898098112,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6102097121476447,0.722718786514896,0.6171365427320561,0.7421716334668157],"dir":"ltr"},{"str":"سیطا","boundary":[0.5614384966177932,0.722718786514896,0.5963774300855641,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"طا٘مسض","boundary":[0.4771329111770306,0.722718786514896,0.5293257100284622,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛؾؿٝ","boundary":[0.41579792539163923,0.722718786514896,0.47161135759914685,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"آٔٛظ","boundary":[0.34682372934756694,0.722718786514896,0.41032276058827516,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"ٖبِی","boundary":[0.3029645582730434,0.722718786514896,0.3414306743612662,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبٞابٖ","boundary":[0.24657248557279082,0.722718786514896,0.297498544029383,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23960802776051354,0.722718786514896,0.2465348583449249,0.7421716334668157],"dir":"ltr"},{"str":"واٝ","boundary":[0.20492762519567861,0.722718786514896,0.23420509990467267,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"فطناز","boundary":[0.13652139570761837,0.722718786514896,0.1995591987948559,0.7421716334668157],"dir":"rtl"},{"str":"سسضیؽ","boundary":[0.8024472193147231,0.755365346793002,0.8638189382926077,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٔ","boundary":[0.7768179461524011,0.755365346793002,0.7969248897383111,0.7748181937449218],"dir":"ltr"},{"str":"ياٖٛبر","boundary":[0.7029502248002384,0.755365346793002,0.7766794095407129,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"ایاٗ","boundary":[0.6642708028168856,0.755365346793002,0.6972935682881841,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"وشابة","boundary":[0.6058083526844535,0.755365346793002,0.6588187574350823,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5796803477200541,0.755365346793002,0.6003708276385007,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"زٚضٜ","boundary":[0.5345276742809282,0.755365346793002,0.5739551939673976,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"ابی","boundary":[0.4934602915909196,0.755365346793002,0.5241600047410306,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"DBA","boundary":[0.3625968978616809,0.7521393881965556,0.4120953878446822,0.7687103318963391],"dir":"ltr"},{"str":"MBA","boundary":[0.43417414723393155,0.7521393881965556,0.4879407193286943,0.7687103318963391],"dir":"ltr"},{"str":"ضا","boundary":[0.34176492521941215,0.755365346793002,0.35669917195940304,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"فاطاٞٓ","boundary":[0.28410598743477206,0.755365346793002,0.33628684071642667,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"ٕ٘ٛز","boundary":[0.2407994426210323,0.755365346793002,0.2783705717108795,0.7748181937449218],"dir":"ltr"},{"str":"٘اس،","boundary":[0.2097949489252071,0.755365346793002,0.24068861333168173,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"سكاىط","boundary":[0.15291181616602106,0.755365346793002,0.20417036249066506,0.7748181937449218],"dir":"rtl"},{"str":"لسضزا٘ی","boundary":[0.7980443205558465,0.787786758379535,0.8639323330747672,0.8072396053314549],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیقٛز.","boundary":[0.7275168708410555,0.787786758379535,0.7925968630748201,0.8072396053314549],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.3342578117407784,0.8187876224401736,0.3749959246077772,0.835358566139957],"dir":"rtl"},{"str":"ٍحیذ","boundary":[0.28324043679309824,0.8187876224401736,0.328923778545891,0.835358566139957],"dir":"rtl"},{"str":"ًاصحيفر","boundary":[0.20116326285276087,0.8187876224401736,0.2778894984144171,0.835358566139957],"dir":"rtl"},{"str":"فاطو","boundary":[0.30579842636519333,0.8447247517093999,0.34382210838655536,0.8612956954091833],"dir":"rtl"},{"str":"رستوي","boundary":[0.23220572584215987,0.8447247517093999,0.2896542932164586,0.8612956954091833],"dir":"rtl"},{"str":"هٌْذس","boundary":[0.3165940201056388,0.8708359959667762,0.3783382486393962,0.8874069396665596],"dir":"rtl"},{"str":"هجیذ","boundary":[0.26701759572107286,0.8708359959667762,0.311208144703749,0.8874069396665596],"dir":"rtl"},{"str":"ًیکهْر","boundary":[0.19783667384370404,0.8708359959667762,0.2616791714196911,0.8874069396665596],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13643,0.3099,0.86409,0.88741],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/28106f970abccf15ccee0f43b0bc8b3c.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/c78b09163aa274e6f80f01294e666af0.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/2b325ae6ba57f277c5bf3c7960d6422c.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/84249ac4118058195acb4edc455a7575.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.32853,0.37194,0.34171,0.51999]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4893743167103866,0.37193586444579274,0.580563732410634,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"اٍل","boundary":[0.40603453935796274,0.37193586444579274,0.4785184338889285,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"هْبرتّبی","boundary":[0.45069925606480893,0.4409214235438045,0.6582944873182238,0.48000723640090254],"dir":"rtl"},{"str":"فزدی","boundary":[0.32853331054035495,0.4409214235438045,0.4398433732433509,0.48000723640090254],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32853,0.37194,0.65829,0.48001],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/22562d2469243ebbe32e9ed28797619b.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/f7873bd2710fccf324dcba4e27c6ee24.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/588473b41ccea809fe044097c053fc37.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/6e5a0fa3b0ad4db1f462a3ac92c781ad.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.13652,0.07416,0.136,0.07639]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8264535617260456,0.07416261873084896,0.86393028068052,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"ول:","boundary":[0.7913617248868559,0.07416261873084896,0.8171695563486872,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"مها","boundary":[0.7644679203189574,0.07416261873084896,0.7865067862950262,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"تهاي","boundary":[0.7087379765774355,0.07416261873084896,0.7549709790384486,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"فر","boundary":[0.6872101567689277,0.07416261873084896,0.7039946194517012,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6641491984577369,0.07416261873084896,0.6785916302585474,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.1539667468090988,0.08388904220680887,0.16395344066685363,0.09883891532726571],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.8549582392287409,0.1257077145728194,0.8639980096906786,0.1422786582726029],"dir":"rtl"},{"str":"برت","boundary":[0.8111519364158,0.1257077145728194,0.8459656738344896,0.1422786582726029],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.7757440233169692,0.1257077145728194,0.8000197500188082,0.1422786582726029],"dir":"rtl"},{"str":"فزدی","boundary":[0.7238965908358462,0.1257077145728194,0.7711384581717455,0.1422786582726029],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8522425795739439,0.16319426813008697,0.8638796549557549,0.1826471150820067],"dir":"ltr"},{"str":"ٟٔبضرٞبی","boundary":[0.7426265972891848,0.16319426813008697,0.833623601028754,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"فطزی","boundary":[0.6912755221905614,0.16319426813008697,0.7364107502785857,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6648704440027853,0.16319426813008697,0.6857803351610883,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛضز","boundary":[0.6189871182116445,0.16319426813008697,0.6594379919510109,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشفبزٜ","boundary":[0.5566733502742801,0.16319426813008697,0.6135378417099816,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"نحید","boundary":[0.49566182648678486,0.16319426813008697,0.5509656418727251,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.47515840795692726,0.16319426813008697,0.4902147330081443,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبث","boundary":[0.4451790851875949,0.16319426813008697,0.46971016197368415,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42545189926532617,0.16319426813008697,0.43262031375592225,0.1826471150820067],"dir":"ltr"},{"str":"سٛا٘","boundary":[0.39361165352874233,0.16319426813008697,0.41985048778249257,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٙ","boundary":[0.3764331136794022,0.16319426813008697,0.3935285315617294,0.1826471150820067],"dir":"ltr"},{"str":"سیٞب","boundary":[0.32821929422052837,0.16319426813008697,0.3762945770677139,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"چٙیٗ","boundary":[0.24214786564146437,0.16319426813008697,0.2848725566861136,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"ٔاسیطیز","boundary":[0.1634590702025514,0.16319426813008697,0.23635703527289648,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"ثاط","boundary":[0.13652139570761837,0.16319426813008697,0.15791144855228065,0.1826471150820067],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.7975548245278814,0.19579579866987842,0.8338514167901968,0.21524864562179818],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.7901148953816618,0.19074358515916778,0.7976376899456135,0.20353203084052243],"dir":"ltr"},{"str":"وبضثطز","boundary":[0.7292870608792941,0.19579579866987842,0.7844800469758836,0.21524864562179818],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز.","boundary":[0.6828772959637379,0.19579579866987842,0.7238549455380374,0.21524864562179818],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8522425795739439,0.22857744816292824,0.8638796549557549,0.248030295114848],"dir":"ltr"},{"str":"ٟٔبضرٞبی","boundary":[0.7428903299499542,0.22857744816292824,0.833623601028754,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"فطزی","boundary":[0.6918693482594275,0.22857744816292824,0.737004576347452,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6657413432950279,0.22857744816292824,0.6864318232134746,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.6498650475955571,0.22857744816292824,0.6602812415994427,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"طٜ","boundary":[0.6227395790270023,0.22857744816292824,0.64182992411764,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"ٟٔبضرٞبی","boundary":[0.5262985995466474,0.22857744816292824,0.6170318706254473,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٛٔی","boundary":[0.46174088056564155,0.22857744816292824,0.5098684994661316,0.248030295114848],"dir":"ltr"},{"str":"سیطاٖ","boundary":[0.39975960049632875,0.22857744816292824,0.4480257560085071,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.3546243724083044,0.22857744816292824,0.39433335544258974,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٔىاٗ","boundary":[0.2761568358198797,0.22857744816292824,0.33251067955863856,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"اؾاز","boundary":[0.2249682702750828,0.22857744816292824,0.27076419925519285,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"ثاطای","boundary":[0.17576349780622086,0.22857744816292824,0.21946480442104532,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"فاطز","boundary":[0.1365536904200175,0.22857744816292824,0.170345935801258,0.248030295114848],"dir":"rtl"},{"str":"سیط","boundary":[0.7952857408568501,0.2611789787027197,0.8255279319205435,0.2806318256546395],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.7773369305925166,0.2611789787027197,0.7898761303444157,0.2806318256546395],"dir":"rtl"},{"str":"غیط","boundary":[0.7447056726616319,0.2611789787027197,0.7719273200800824,0.2806318256546395],"dir":"rtl"},{"str":"سیط","boundary":[0.7061209857470363,0.2611789787027197,0.7364052772272599,0.2806318256546395],"dir":"rtl"},{"str":"ٔفیس","boundary":[0.6648741750310828,0.2611789787027197,0.7006074167670219,0.2806318256546395],"dir":"rtl"},{"str":"ٚال","boundary":[0.6378780389945927,0.2611789787027197,0.659452705899141,0.2806318256546395],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز","boundary":[0.5850678826190406,0.2611789787027197,0.6197020355410974,0.2806318256546395],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.579680347720054,0.2611789787027197,0.5849847606520275,0.2806318256546395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8522425795739439,0.29396062819576974,0.8638796549557549,0.31341347514768947],"dir":"ltr"},{"str":"ٟٔبضرٞبی","boundary":[0.7428903299499542,0.29396062819576974,0.833623601028754,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"فطزی","boundary":[0.6919107382100801,0.29396062819576974,0.7370459662981045,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6658113706724781,0.29396062819576974,0.6864791729274413,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"خٟز","boundary":[0.6139502640180029,0.29396062819576974,0.6603798053898395,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"ٟٔبض","boundary":[0.5737002372643587,0.29396062819576974,0.6084839906514297,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"ضفشبض","boundary":[0.5293146531584698,0.29396062819576974,0.5683205578072091,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.4877729446222149,0.29396062819576974,0.5239489501992736,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"قرم","boundary":[0.42560931422274334,0.29396062819576974,0.4823879666928055,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.4061082462326806,0.29396062819576974,0.42022586139006973,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.3709283597273143,0.29396062819576974,0.40071933981591207,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"طفشٝ","boundary":[0.3194966186697881,0.29396062819576974,0.352246673672885,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیقٛز","boundary":[0.2544591525334915,0.29396062819576974,0.31391735594153913,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"قاب","boundary":[0.20727358259248135,0.29396062819576974,0.23295827039947864,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"ُٔ","boundary":[0.1832163078880707,0.29396062819576974,0.20716275330313078,0.31341347514768947],"dir":"ltr"},{"str":"ٟٔابض","boundary":[0.1365213737490494,0.29396062819576974,0.17770986965821373,0.31341347514768947],"dir":"rtl"},{"str":"وطزٖ","boundary":[0.7863205065309818,0.3264270695206173,0.8336954348274072,0.345879916472537],"dir":"rtl"},{"str":"ضفشبض","boundary":[0.741817953955775,0.3264270695206173,0.780909605835216,0.345879916472537],"dir":"rtl"},{"str":"زیٍطاٖ","boundary":[0.6762070146602307,0.3264270695206173,0.7363446970237095,0.345879916472537],"dir":"rtl"},{"str":"ٕ٘یقٛز.","boundary":[0.598151895945151,0.3264270695206173,0.6706742728682523,0.345879916472537],"dir":"rtl"},{"str":"ٟٔبضرٞبی","boundary":[0.743139695850993,0.35902860006040865,0.833623601028754,0.37848144701232844],"dir":"rtl"},{"str":"فطزی","boundary":[0.6919618981313858,0.35902860006040865,0.7370835935259704,0.37848144701232844],"dir":"rtl"},{"str":"قب","boundary":[0.6673165558797793,0.35902860006040865,0.6865454375821052,0.37848144701232844],"dir":"rtl"},{"str":"ُٔ","boundary":[0.6432388927683654,0.35902860006040865,0.6672057265904286,0.37848144701232844],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٛاضز","boundary":[0.592747854089224,0.35902860006040865,0.6377855644661081,0.37848144701232844],"dir":"rtl"},{"str":"ظیط","boundary":[0.5602882956062952,0.35902860006040865,0.5873573088029536,0.37848144701232844],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.5152864782131189,0.35902860006040865,0.5548780894462031,0.37848144701232844],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5098989433141322,0.35902860006040865,0.5152187492029601,0.37848144701232844],"dir":"ltr"},{"str":"هْارتّای","boundary":[0.5152556922994103,0.40797838817222454,0.6018113148879674,0.42382885605897397],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.4642331713131981,0.40797838817222454,0.5101308638640695,0.42382885605897397],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13652,0.07416,0.864,0.42383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"لسضر","boundary":[0.7033837114620465,0.4704307654714786,0.7471141573107597,0.4870017091712621],"dir":"rtl"},{"str":"فىط","boundary":[0.6718456768848605,0.4704307654714786,0.6987761679999281,0.4870017091712621],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿئِٛیزدصیطی","boundary":[0.2704315686968744,0.4704307654714786,0.37646903057872877,0.4870017091712621],"dir":"rtl"},{"str":"دطوبضی","boundary":[0.7357173685108986,0.5129388384404885,0.7901754410119552,0.529509782140272],"dir":"rtl"},{"str":"ؾرزوٛقی","boundary":[0.6286812603727416,0.5129388384404885,0.7174591128324902,0.529509782140272],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛزوٙشطِی","boundary":[0.28409281790501895,0.5129388384404885,0.36314899191418665,0.529509782140272],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛزآٌبٞی","boundary":[0.6697984136232455,0.5551166933285243,0.7493625552086034,0.5716876370283078],"dir":"rtl"},{"str":"آٔٛظدصیطی","boundary":[0.273830846668854,0.5551166933285243,0.37307847528229987,0.5716876370283078],"dir":"rtl"},{"str":"غّج","boundary":[0.7849490190613765,0.5979850042040512,0.8039490588051359,0.6145559479038347],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.7590132061582713,0.5979850042040512,0.7716371899738232,0.6145559479038347],"dir":"rtl"},{"str":"ٕ٘ٔٛا","boundary":[0.7197544656624715,0.5979850042040512,0.7544432571676287,0.6145559479038347],"dir":"ltr"},{"str":"ٔحسٚزیزٞب","boundary":[0.6143021862766274,0.5979850042040512,0.7015186798127933,0.6145559479038347],"dir":"rtl"},{"str":"اٖشٕبز","boundary":[0.3296698968463566,0.5979850042040512,0.37162127536676437,0.6145559479038347],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.32174912135612627,0.5979850042040512,0.32507707862801455,0.6145559479038347],"dir":"rtl"},{"str":"٘فؽ","boundary":[0.2753701423542787,0.5979850042040512,0.3084372922685731,0.6145559479038347],"dir":"rtl"},{"str":"سحٕ","boundary":[0.7203375957642345,0.6412135529860952,0.7480469704961272,0.6577844966858787],"dir":"rtl"},{"str":"فكبض","boundary":[0.6708194797612441,0.6412135529860952,0.7018804142988682,0.6577844966858787],"dir":"rtl"},{"str":"اقشیبق","boundary":[0.4200105745337767,0.6412135529860952,0.4637932748128745,0.6577844966858787],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.4120801231624684,0.6412135529860952,0.4154080804343567,0.6577844966858787],"dir":"rtl"},{"str":"وبض،","boundary":[0.3674713341988593,0.6412135529860952,0.3987543471230988,0.6577844966858787],"dir":"rtl"},{"str":"اٍ٘یعٜ","boundary":[0.32191044558041243,0.6412135529860952,0.36281085996195495,0.6577844966858787],"dir":"rtl"},{"str":"ٚسٕبی","boundary":[0.28319951330891086,0.6412135529860952,0.3173287772461483,0.6577844966858787],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.26141437457165617,0.6412135529860952,0.26474233184354445,0.6577844966858787],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.2134776283361588,0.6412135529860952,0.24810254548410302,0.6577844966858787],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.1834699141130731,0.6412135529860952,0.20874091620461246,0.6577844966858787],"dir":"rtl"},{"str":"ضٖبیز","boundary":[0.7695606775540932,0.6851625775811732,0.8169263476303898,0.7017335212809567],"dir":"rtl"},{"str":"،ٓٓ٘","boundary":[0.7331609550209462,0.6851625775811732,0.764977170641552,0.7017335212809567],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘ٓجب","boundary":[0.6996961537212505,0.6851625775811732,0.7282788222053408,0.7017335212809567],"dir":"rtl"},{"str":"آضاؾشٍی","boundary":[0.6022128459073645,0.6851625775811732,0.666054020353809,0.7017335212809567],"dir":"rtl"},{"str":"ضیؿهدصیطی","boundary":[0.27613979019699114,0.6851625775811732,0.3711143339876979,0.7017335212809567],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشفبزٜ","boundary":[0.7376364872852262,0.729111602176251,0.7859634149180713,0.7456825458760346],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.720393908331393,0.729111602176251,0.7330465340416631,0.7456825458760346],"dir":"rtl"},{"str":"زا٘ف","boundary":[0.6778737410371068,0.729111602176251,0.715816427786861,0.7456825458760346],"dir":"rtl"},{"str":"خسیس","boundary":[0.6330425981481118,0.729111602176251,0.6732880137650072,0.7456825458760346],"dir":"rtl"},{"str":"سیطیز","boundary":[0.31386536755953504,0.729111602176251,0.3633183144395834,0.7456825458760346],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔبٖ","boundary":[0.2769094380397035,0.729111602176251,0.30927292989296157,0.7456825458760346],"dir":"rtl"},{"str":"اضسجب","boundary":[0.7335688683775838,0.7747267270889702,0.7617030887186537,0.7912976707887536],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٛقشبضی","boundary":[0.6551070189580138,0.7747267270889702,0.7135775222124109,0.7912976707887536],"dir":"rtl"},{"str":"سٛا٘بیی","boundary":[0.37511137178418413,0.7741863702291946,0.4222928369366998,0.7907573139289781],"dir":"rtl"},{"str":"وٕی","boundary":[0.3353362592168718,0.7741863702291946,0.37050029894459746,0.7907573139289781],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.31383919392729037,0.7741863702291946,0.3171671511991786,0.7907573139289781],"dir":"rtl"},{"str":"ذبَطؾذبضی","boundary":[0.2229699517296114,0.7741863702291946,0.30504177701938007,0.7907573139289781],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛزؾٙدی","boundary":[0.6715891276039565,0.8195763464503407,0.7455143159950417,0.8361472901501241],"dir":"rtl"},{"str":"فٗ","boundary":[0.3284347956164878,0.8192161085438237,0.3473640277587177,0.835787052243607],"dir":"rtl"},{"str":"ثیب","boundary":[0.30997761415112146,0.8192161085438237,0.32383230151706777,0.835787052243607],"dir":"rtl"},{"str":"وَدار","boundary":[0.5712255096185777,0.8574259288197812,0.6251809019840858,0.8739968725195647],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5327318293145993,0.8574259288197812,0.5376883614216669,0.8739968725195647],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5376062656517776,0.8574259288197812,0.5457019347599882,0.8739968725195647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5455592933598055,0.8574259288197812,0.5580686362966906,0.8739968725195647],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5583867574050116,0.8574259288197812,0.5664824265132222,0.8739968725195647],"dir":"ltr"},{"str":"هْبرتّبی","boundary":[0.4287979005033048,0.8574259288197812,0.5279087028336018,0.8739968725195647],"dir":"rtl"},{"str":"فزدی","boundary":[0.36978027772699645,0.8574259288197812,0.4238772852955637,0.8739968725195647],"dir":"rtl"},{"str":"____________________________________________________","boundary":[0.1424220291684132,0.8848346158653364,0.8636990442619984,0.9042874628172562],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.13652139570761837,0.9086603605101111,0.14716819086513955,0.923610233630568],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14729646550559158,0.9086603605101111,0.15268400040457816,0.923610233630568],"dir":"ltr"},{"str":"Self","boundary":[0.1580715353035648,0.9086603605101111,0.19237550930109795,0.923610233630568],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.1921925896638133,0.9086603605101111,0.1992833552387224,0.923610233630568],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.2050115020663227,0.9086603605101111,0.31558911657233746,0.923610233630568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13652,0.47043,0.8637,0.92361],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/842a60a1247726f589ec2458c8964428.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/ac64252d54c2fdd97a8e3a17958d4bde.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.1365,0.07416,0.13605,0.07639]},"elements":[{"words":[{"str":"3","boundary":[0.8329586252926505,0.08190773372096512,0.8429453191504054,0.09685760684142196],"dir":"ltr"},{"str":"خَیطتيضٌاسي:","boundary":[0.7352133492681793,0.12538969204597228,0.8639528570172396,0.1419606357457558],"dir":"rtl"},{"str":"ِیؿشی","boundary":[0.6841970823731996,0.12482893108602293,0.7304280210479015,0.14428177803794268],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6639080716011592,0.12482893108602293,0.6788069500836249,0.14428177803794268],"dir":"rtl"},{"str":"٘مبٌ","boundary":[0.6211226344258904,0.12482893108602293,0.6585179393115843,0.14428177803794268],"dir":"rtl"},{"str":"لٛر","boundary":[0.5762367722389049,0.12482893108602293,0.6154980479913484,0.14428177803794268],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.57624,0.08191,0.86395,0.14428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8139739785057454,0.20763228753967522,0.8340340798782006,0.22708513449159498],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8342413716971712,0.20763228753967522,0.845823032434307,0.22708513449159498],"dir":"ltr"},{"str":"قذرت","boundary":[0.7510916973618974,0.20763228753967522,0.8086952205018623,0.22708513449159498],"dir":"rtl"},{"str":"فنز","boundary":[0.7095584211777669,0.20763228753967522,0.7452177450263165,0.22708513449159498],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7018619427506431,0.20327645189610366,0.7094758123093157,0.21606489757745834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70186,0.20328,0.84582,0.22709],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"364","boundary":[0.3923566144465594,0.07416261873084896,0.4223728803123419,0.0891124918513058],"dir":"ltr"},{"str":"فرماد","boundary":[0.34415408315604523,0.07416261873084896,0.38746524585684133,0.0891124918513058],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34415,0.07416,0.42237,0.08911],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خویطت","boundary":[0.26219505403344745,0.07416261873084896,0.31660233027778356,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"ضناسم","boundary":[0.19188473052672836,0.07416261873084896,0.24995235131584873,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"منیر","boundary":[0.1528961666598859,0.07416261873084896,0.1872640214283642,0.0891124918513058],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.13652139570761837,0.07416261873084896,0.14850968705498718,0.0891124918513058],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13652,0.07416,0.3166,0.08911],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"يٗف","boundary":[0.5029363752063143,0.12482893108602293,0.5543202802698274,0.14428177803794268],"dir":"rtl"},{"str":"ٟٔبضرٞبی","boundary":[0.40680085206002337,0.12482893108602293,0.4974371475106414,0.14428177803794268],"dir":"rtl"},{"str":"فطزی","boundary":[0.35583291165219566,0.12482893108602293,0.40119111356855225,0.14428177803794268],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.3142306881299501,0.12482893108602293,0.35041645110291497,0.14428177803794268],"dir":"rtl"},{"str":"سٟیٝ","boundary":[0.27729682745386874,0.12482893108602293,0.30860610169540803,0.14428177803794268],"dir":"rtl"},{"str":"وٙیس.","boundary":[0.22833798888324933,0.12482893108602293,0.2717711057831224,0.14428177803794268],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22834,0.12483,0.55432,0.14428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۸","boundary":[0.5483813354497508,0.23072999278255835,0.5559041300137024,0.24351843846391302],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54838,0.23073,0.5559,0.24352],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8522425795739439,0.3011653863261103,0.8638796549557549,0.3206182332780301],"dir":"ltr"},{"str":"سفىط","boundary":[0.7937065853143195,0.3011653863261103,0.8337990807368925,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"ٕىٗ","boundary":[0.7380179460070232,0.3011653863261103,0.779994539348556,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.6928827179189988,0.3011653863261103,0.7325917009532841,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"ُٔٙمی","boundary":[0.6350785732413671,0.3011653863261103,0.6870575099467898,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.600650685941157,0.3011653863261103,0.6131743956377728,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"احؿبؾی","boundary":[0.5265335986879557,0.3011653863261103,0.5952275476319903,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقس","boundary":[0.48402666034396874,0.3011653863261103,0.5210378370201587,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"قب","boundary":[0.44304562136759623,0.3011653863261103,0.4623853323592727,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"ُٔ","boundary":[0.4189679582561824,0.3011653863261103,0.44293479207824565,0.3206182332780301],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٛاضز","boundary":[0.36853235788735855,0.3011653863261103,0.4135462702341754,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"ظیط","boundary":[0.33596475125167163,0.3011653863261103,0.3631106698653517,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز:","boundary":[0.285612615845095,0.3011653863261103,0.33055203548304846,0.3206182332780301],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.8103822885730876,0.3341925886109072,0.8334891692055602,0.3507635323106907],"dir":"ltr"},{"str":"تفكر","boundary":[0.769839292613247,0.3341925886109072,0.8051486832426434,0.3507635323106907],"dir":"rtl"},{"str":"ًاب","boundary":[0.7331609550209462,0.3341925886109072,0.7637026338140204,0.3507635323106907],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7205900402566441,0.3341925886109072,0.7260422255744186,0.3507635323106907],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7257210258747266,0.3306853700474097,0.7328484779968051,0.34113226933640367],"dir":"ltr"},{"str":"سفىط","boundary":[0.6756208850697919,0.33363182765095784,0.7157133804923648,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"٘بة","boundary":[0.6376895607895552,0.33363182765095784,0.6701500209909115,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6177125813841129,0.33363182765095784,0.6318156084539743,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"ٌّٛی","boundary":[0.5807787207080315,0.33363182765095784,0.6176294594170999,0.3530846746028776],"dir":"ltr"},{"str":"طی","boundary":[0.5520739347662309,0.33363182765095784,0.580667891418681,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5313211503353344,0.33363182765095784,0.5465605928533905,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"اسلاف","boundary":[0.4754354811803037,0.33363182765095784,0.5256644938232801,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبث","boundary":[0.4451790851875949,0.33363182765095784,0.4699368817221693,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.42545147168319136,0.33363182765095784,0.43237830226760277,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"ٙ٘ٔب","boundary":[0.39559939735718747,0.33363182765095784,0.4198155970802896,0.3530846746028776],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.3820228094117412,0.33363182765095784,0.3954885680678369,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔبٖ","boundary":[0.337968166894885,0.33363182765095784,0.3764769469565395,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"ٕاط","boundary":[0.275883240916087,0.33363182765095784,0.3046711488249006,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"ٔایثبقاس؛","boundary":[0.18885787659419453,0.33363182765095784,0.2703310013787599,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"ثاسیٗ","boundary":[0.136501886029745,0.33363182765095784,0.18230928516626285,0.3530846746028776],"dir":"rtl"},{"str":"نٛضر","boundary":[0.7426245448949376,0.3662333581907493,0.8030819222356799,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.7139197589531369,0.3662333581907493,0.7370988232241912,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"اٌط","boundary":[0.6792686737785405,0.3662333581907493,0.7081674109767047,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6592916943730982,0.3662333581907493,0.6735647030216411,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿبئُ","boundary":[0.604209537565859,0.3662333581907493,0.6532514981034915,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"ثیٟٛزٜ","boundary":[0.5482961610884907,0.3662333581907493,0.5985055668089597,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"فىط","boundary":[0.5106419100316306,0.3662333581907493,0.5426864225970196,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"٘كٛز","boundary":[0.4650028191559105,0.3662333581907493,0.5046519974210811,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.4328216194250051,0.3662333581907493,0.4591989902904435,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"ٌٝ٘ٛ","boundary":[0.3879634645603572,0.3662333581907493,0.4271139110234501,0.38568620514266905],"dir":"ltr"},{"str":"سفىط","boundary":[0.3423295046702552,0.3662333581907493,0.38233887812581513,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"٘ابة","boundary":[0.298049953950473,0.3662333581907493,0.3364523027104495,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛاٞاس","boundary":[0.2319125755305134,0.3662333581907493,0.29242536751593096,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"قاس","boundary":[0.19373188534923805,0.3662333581907493,0.2264667186224695,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18834435045025144,0.3662333581907493,0.19366415633907935,0.38568620514266905],"dir":"ltr"},{"str":"سفىاط","boundary":[0.13656430782163312,0.3662333581907493,0.1830296755470416,0.38568620514266905],"dir":"rtl"},{"str":"٘بة","boundary":[0.7711138294407787,0.39865476977728226,0.8031712013854345,0.418107616729202],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبزض","boundary":[0.7305636501010728,0.39865476977728226,0.7656277796179249,0.418107616729202],"dir":"rtl"},{"str":"سفىطٞبؾز","boundary":[0.633272466303802,0.39865476977728226,0.7249390636665308,0.418107616729202],"dir":"rtl"},{"str":"قب","boundary":[0.5916820651464567,0.39865476977728226,0.6110217761381332,0.418107616729202],"dir":"rtl"},{"str":"ُٔ","boundary":[0.5676044020350429,0.39865476977728226,0.5915712358571062,0.418107616729202],"dir":"ltr"},{"str":"سفىط","boundary":[0.5219704421449409,0.39865476977728226,0.5619798156005009,0.418107616729202],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیؿشٕی","boundary":[0.45043013586914055,0.39865476977728226,0.5165434120087024,0.418107616729202],"dir":"rtl"},{"str":"سفىط","boundary":[0.3883934411551525,0.39865476977728226,0.42840281461071245,0.418107616729202],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشطاسػیه","boundary":[0.2930525449913146,0.39865476977728226,0.38294416465348946,0.418107616729202],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیثبقس","boundary":[0.22553544453865262,0.39865476977728226,0.2871720934072842,0.418107616729202],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22014790963966605,0.39865476977728226,0.22546771552849396,0.418107616729202],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.8103822885730876,0.431817061277023,0.8334891692055602,0.44838800497680653],"dir":"ltr"},{"str":"تفكر","boundary":[0.7697972185311788,0.431817061277023,0.8051066091605752,0.44838800497680653],"dir":"rtl"},{"str":"سیستوي:","boundary":[0.6933958164808071,0.431817061277023,0.7644233054717217,0.44838800497680653],"dir":"rtl"},{"str":"سفىط","boundary":[0.647824499442629,0.4312563003170737,0.687971851583932,0.45070914726899336],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6275203504632244,0.4312563003170737,0.642430345422215,0.45070914726899336],"dir":"rtl"},{"str":"ثبلا","boundary":[0.5970641269941174,0.4312563003170737,0.6221261964428103,0.45070914726899336],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5772979211478866,0.4312563003170737,0.5915027555061405,0.45070914726899336],"dir":"rtl"},{"str":"دبییٗ","boundary":[0.5322012854016895,0.4312563003170737,0.5717950490221848,0.45070914726899336],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.48706605731366515,0.4312563003170737,0.5267750403479505,0.45070914726899336],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.45834622048071816,0.4312563003170737,0.4812324687316133,0.45070914726899336],"dir":"rtl"},{"str":"قب","boundary":[0.43349275234385026,0.4312563003170737,0.4527216340461761,0.45070914726899336],"dir":"rtl"},{"str":"زیسٖ","boundary":[0.3610106359647969,0.4312563003170737,0.40400816238161896,0.45070914726899336],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝ","boundary":[0.32404882911015087,0.4312563003170737,0.3454942965994884,0.45070914726899336],"dir":"ltr"},{"str":"ٔشغیطٞبؾز.","boundary":[0.222173622761685,0.4312563003170737,0.31834112070859594,0.45070914726899336],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.8103822885730876,0.46423847286355596,0.8334891692055602,0.4808094165633395],"dir":"ltr"},{"str":"تفكر","boundary":[0.7696395578190324,0.46423847286355596,0.8049962929697864,0.4808094165633395],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژیک","boundary":[0.6757790784516833,0.46423847286355596,0.7642347170226156,0.4808094165633395],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6580586403749873,0.46423847286355596,0.6704382475298205,0.4808094165633395],"dir":"rtl"},{"str":"پیطرٍ:","boundary":[0.6027697830014251,0.46423847286355596,0.6526419370120632,0.4808094165633395],"dir":"rtl"},{"str":"سفىط","boundary":[0.5571954964450236,0.4636777119036066,0.5972604727104361,0.48313055885552636],"dir":"rtl"},{"str":"ثّٙس","boundary":[0.5223121657871053,0.4636777119036066,0.5516819274650094,0.48313055885552636],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.47951897002423544,0.4636777119036066,0.5142770423091881,0.48313055885552636],"dir":"rtl"},{"str":"آیٙسٜ","boundary":[0.414419852604314,0.4636777119036066,0.4578926413520797,0.48313055885552636],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ٘","boundary":[0.39565173341049187,0.4636777119036066,0.4143818833107402,0.48313055885552636],"dir":"ltr"},{"str":"طا٘ٝ","boundary":[0.36584148526790544,0.4636777119036066,0.39551319679880376,0.48313055885552636],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.32103591435521284,0.4636777119036066,0.3604548722420268,0.48313055885552636],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3156565890332152,0.4636777119036066,0.3209763949220431,0.48313055885552636],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.8103822885730876,0.4968400034033474,0.8334891692055602,0.5134109471031308],"dir":"ltr"},{"str":"تفكر","boundary":[0.7697522288788712,0.4968400034033474,0.8051127663433169,0.5134109471031308],"dir":"rtl"},{"str":"فردی:","boundary":[0.7105846183013833,0.4968400034033474,0.764416277627966,0.5134109471031308],"dir":"rtl"},{"str":"سدعیٝ","boundary":[0.6570128526272537,0.496279242443398,0.705057349560731,0.5157320893953178],"dir":"rtl"},{"str":"ٚسحّیُ","boundary":[0.591595864588073,0.496279242443398,0.6515076318171715,0.5157320893953178],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿبئُ","boundary":[0.5367801355593123,0.496279242443398,0.5858050342195051,0.5157320893953178],"dir":"rtl"},{"str":"سٛؾٍ","boundary":[0.4823458926107371,0.496279242443398,0.5313601458260319,0.5157320893953178],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.4405355432032302,0.496279242443398,0.47672130617619507,0.5157320893953178],"dir":"rtl"},{"str":"فطز","boundary":[0.40752531673230175,0.496279242443398,0.4350421356943011,0.5157320893953178],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز.","boundary":[0.35720936296269434,0.496279242443398,0.40206751782734224,0.5157320893953178],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.8103822885730876,0.5292614149898803,0.8334891692055602,0.5458323586896638],"dir":"ltr"},{"str":"تفكر","boundary":[0.7698134982314855,0.5292614149898803,0.8051702333822394,0.5458323586896638],"dir":"rtl"},{"str":"گرٍّي:","boundary":[0.6959613092898482,0.5292614149898803,0.7644794650365981,0.5458323586896638],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6864689858963957,0.5287006540299309,0.6905142549576919,0.5481535009818507],"dir":"rtl"},{"str":"اقشطان","boundary":[0.6049576352689755,0.5287006540299309,0.6706857566377213,0.5481535009818507],"dir":"rtl"},{"str":"صاقشٗ","boundary":[0.5336944022165515,0.5287006540299309,0.5859227048230131,0.5481535009818507],"dir":"rtl"},{"str":"ٖمبیس","boundary":[0.482487364658544,0.5287006540299309,0.5278204498809708,0.5481535009818507],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز.","boundary":[0.4321217529866986,0.5287006540299309,0.4769799078513465,0.5481535009818507],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.8103822885730876,0.5617128464019563,0.8334891692055602,0.5782837901017398],"dir":"ltr"},{"str":"تفكر","boundary":[0.7698331354305054,0.5617128464019563,0.8051425260599018,0.5782837901017398],"dir":"rtl"},{"str":"هٌطقي:","boundary":[0.7041708862787802,0.5617128464019563,0.7644641280150167,0.5782837901017398],"dir":"rtl"},{"str":"سفىط","boundary":[0.6587616635587503,0.561152085442007,0.6988541589813233,0.5806049323939267],"dir":"rtl"},{"str":"ذطٚخیٔحٛض","boundary":[0.5405415314910287,0.561152085442007,0.6531180924774214,0.5806049323939267],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.4951569375019655,0.561152085442007,0.5350853071828491,0.5806049323939267],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.4667015174612037,0.561152085442007,0.4897048921201625,0.5806049323939267],"dir":"rtl"},{"str":"اثطثركی","boundary":[0.3900035444421068,0.561152085442007,0.4612306892552894,0.5806049323939267],"dir":"rtl"},{"str":"وبضایی","boundary":[0.31100996845747964,0.561152085442007,0.3683640587165773,0.5806049323939267],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.2905065499276221,0.561152085442007,0.30556287497883905,0.5806049323939267],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیثیٙس","boundary":[0.23092297943763923,0.561152085442007,0.28460660059824294,0.5806049323939267],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22553544453865262,0.561152085442007,0.23083985747062633,0.5806049323939267],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.8103822885730876,0.5943143769417477,0.8334891692055602,0.6108853206415312],"dir":"ltr"},{"str":"تفكر","boundary":[0.7698290306420109,0.5943143769417477,0.8051384212714073,0.6108853206415312],"dir":"rtl"},{"str":"غیرهٌطقي:","boundary":[0.6769766625029431,0.5943143769417477,0.7644294957153971,0.6108853206415312],"dir":"rtl"},{"str":"سفىط","boundary":[0.6322401119974437,0.5937536159817983,0.6723326074200165,0.613206462933718],"dir":"rtl"},{"str":"احؿبؾی","boundary":[0.5578736588432034,0.5937536159817983,0.6267866580082876,0.613206462933718],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5460723919216137,0.5937536159817983,0.5577094673034247,0.613206462933718],"dir":"ltr"},{"str":"ٞیدب٘ی","boundary":[0.481476703647034,0.5937536159817983,0.5403547636145305,0.613206462933718],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.43609210965797085,0.5937536159817983,0.4760204793388544,0.613206462933718],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.40738732371617015,0.5937536159817983,0.4305663879872245,0.613206462933718],"dir":"rtl"},{"str":"فطز","boundary":[0.3740831222663204,0.5937536159817983,0.40177758522469903,0.613206462933718],"dir":"rtl"},{"str":"ثیكشط","boundary":[0.3281997964751796,0.5937536159817983,0.3685864116704553,0.613206462933718],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝز٘جبَ","boundary":[0.268091155123613,0.5937536159817983,0.32240793990948813,0.613206462933718],"dir":"rtl"},{"str":"سؿاىیٗ","boundary":[0.2006515325537841,0.5937536159817983,0.262466568689071,0.613206462933718],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚحای","boundary":[0.13651675308527916,0.5937536159817983,0.1952231041534909,0.613206462933718],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.7669987789750766,0.6261750275683313,0.8032953712373921,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛزٜ","boundary":[0.7264542437195507,0.6261750275683313,0.7607559087735557,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"عٚٔبً","boundary":[0.6631984268227062,0.6261750275683313,0.6994118971180087,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"ضفشبض","boundary":[0.6183125646357206,0.6261750275683313,0.6576929117290962,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"ُٔٙمی","boundary":[0.560376553627704,0.6261750275683313,0.6123554903331268,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"ساضز","boundary":[0.5116947882804611,0.6261750275683313,0.5503465029414765,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5062008709463263,0.6261750275683313,0.5115206768351541,0.645627874520251],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.47979579275855017,0.6261750275683313,0.5007056839168531,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.4474890549128556,0.6261750275683313,0.47421371022686115,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"حبِز","boundary":[0.3941524594128882,0.6261750275683313,0.44161510257727477,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"فاطز","boundary":[0.35485321436687084,0.6261750275683313,0.38865614761879824,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"ثاٝذابَط","boundary":[0.27828744974386654,0.6261750275683313,0.3488684327419394,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"اضيابی","boundary":[0.20962870499118122,0.6261750275683313,0.2727741078310262,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"٘یبظٞابی","boundary":[0.13652968266553903,0.6261750275683313,0.20406733350320427,0.645627874520251],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚا٘ی","boundary":[0.7564802584580076,0.6587765581081227,0.8031670965969401,0.6782294050600425],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.7146699090505005,0.6587765581081227,0.7508556720234656,0.6782294050600425],"dir":"rtl"},{"str":"أىبٖ","boundary":[0.6617124933877094,0.6587765581081227,0.7088426486840443,0.6782294050600425],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز","boundary":[0.6208719002620202,0.6587765581081227,0.6563095655318687,0.6782294050600425],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبفٗی","boundary":[0.5629635965763412,0.6587765581081227,0.6151641918604651,0.6782294050600425],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.5424601780464837,0.6587765581081227,0.5575165030977006,0.6782294050600425],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.521956759516626,0.6587765581081227,0.537013084567843,0.6782294050600425],"dir":"rtl"},{"str":"زؾز","boundary":[0.47129374958938747,0.6587765581081227,0.5164566849997495,0.6782294050600425],"dir":"rtl"},{"str":"ثسٞس.","boundary":[0.41903773966058827,0.6587765581081227,0.46573237810141055,0.6782294050600425],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8522425795739439,0.6911979696946556,0.8638796549557549,0.7106508166465754],"dir":"ltr"},{"str":"سفىط","boundary":[0.7936860613718473,0.6911979696946556,0.8337785567944201,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"قىی:","boundary":[0.7385484899199329,0.6911979696946556,0.7880614749373052,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7186087956766487,0.6911979696946556,0.7326564081018349,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٗٙبی","boundary":[0.6660757125244728,0.6911979696946556,0.7129010872750936,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"اضظیبثی","boundary":[0.6017116027341226,0.6911979696946556,0.6606611303807635,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5914876007915314,0.6911979696946556,0.596204198372782,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"ِٝٚی","boundary":[0.5607324729967451,0.6911979696946556,0.5914044788245186,0.7106508166465754],"dir":"ltr"},{"str":"اظ","boundary":[0.5402290544668874,0.6911979696946556,0.5552853795181044,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٔ","boundary":[0.5148491472056043,0.6911979696946556,0.5347604556647325,0.7106508166465754],"dir":"ltr"},{"str":"يٖٛبر","boundary":[0.4474095246357753,0.6911979696946556,0.514793732560929,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"ٚاضز","boundary":[0.4058762484516449,0.6911979696946556,0.4419739616452348,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"قسٜ","boundary":[0.3658981136438186,0.6911979696946556,0.4002516620171028,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.3463109778036755,0.6911979696946556,0.36046147768192516,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"شٞاٗ","boundary":[0.2982874159648779,0.6911979696946556,0.340925776089094,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"اؾاز","boundary":[0.24708558413459905,0.6911979696946556,0.2928933818174417,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24169804923561247,0.6911979696946556,0.24700246216758615,0.7106508166465754],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.21578657186429592,0.6911979696946556,0.23625518520837754,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"ایا","boundary":[0.19347533606833395,0.6911979696946556,0.21037680269429765,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"اٛٔ","boundary":[0.13654898488988085,0.6911979696946556,0.16795689219536256,0.7106508166465754],"dir":"rtl"},{"str":"سفىط","boundary":[0.7937065853143195,0.7237995002344472,0.8337990807368925,0.7432523471863669],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7867797547299082,0.7237995002344472,0.7937065853143196,0.7432523471863669],"dir":"ltr"},{"str":"آظ","boundary":[0.7605891517409679,0.7237995002344472,0.7810925702708255,0.7432523471863669],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٔٛز","boundary":[0.7172548996048905,0.7237995002344472,0.7604506151292797,0.7432523471863669],"dir":"ltr"},{"str":"ٚضٚزیٞبی","boundary":[0.6173735942676115,0.7237995002344472,0.7114799752917388,0.7432523471863669],"dir":"rtl"},{"str":"شٞٗ","boundary":[0.5755334851435198,0.7237995002344472,0.611691540794147,0.7432523471863669],"dir":"rtl"},{"str":"ضخ","boundary":[0.5432267472978252,0.7237995002344472,0.5700932313612137,0.7432523471863669],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیزٞس.","boundary":[0.47346894542574663,0.7237995002344472,0.5377792898167988,0.7432523471863669],"dir":"rtl"},{"str":"خَیطتيضٌاسي","boundary":[0.7406008841671659,0.7658326501821698,0.8639528570172396,0.7824035938819532],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7352133492681793,0.7658326501821698,0.7406655345859536,0.7824035938819532],"dir":"ltr"},{"str":"لسضر","boundary":[0.6774226083037467,0.7652718892222204,0.728738558516721,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":"فىط","boundary":[0.6402688901274419,0.7652718892222204,0.6720335341090746,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.598662437537382,0.7652718892222204,0.6348384431144406,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.5783729725845665,0.7652718892222204,0.5933072193245573,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":"اضظیبثی","boundary":[0.5142305213729175,0.7652718892222204,0.5729770373014468,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":"وٙیس","boundary":[0.4706469033358012,0.7652718892222204,0.5087047997021711,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46521703780546547,0.7652718892222204,0.47077842760047806,0.7847247361741402],"dir":"ltr"},{"str":"سفىط","boundary":[0.4193707406272018,0.7652718892222204,0.4594632360497747,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":"قٕب","boundary":[0.3829910263978734,0.7652718892222204,0.4137461541926598,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":"چمسض","boundary":[0.3307073091467365,0.7652718892222204,0.37736643996333136,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":"٘بة","boundary":[0.29299669361224473,0.7652718892222204,0.32521154747893966,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز؟","boundary":[0.23759326074114648,0.7652718892222204,0.2876005420037147,0.7847247361741402],"dir":"rtl"},{"str":"وٓ","boundary":[0.8080733450449505,0.7978734197620121,0.8347277036173385,0.8173262667139318],"dir":"rtl"},{"str":"ذیّی","boundary":[0.6707296875129276,0.7978734197620121,0.713676037136278,0.8173262667139318],"dir":"rtl"},{"str":"وٓ","boundary":[0.6381735837661943,0.7978734197620121,0.6652039658421812,0.8173262667139318],"dir":"rtl"},{"str":"ٔشٛؾٍ","boundary":[0.48809225443728166,0.7978734197620121,0.54494767987413,0.8173262667139318],"dir":"rtl"},{"str":"ظیبز","boundary":[0.35643971511998196,0.7978734197620121,0.3895222579911306,0.8173262667139318],"dir":"rtl"},{"str":"ذیّی","boundary":[0.23089253558963865,0.7978734197620121,0.27383888521298905,0.8173262667139318],"dir":"rtl"},{"str":"ظیبز","boundary":[0.1919360403829092,0.7978734197620121,0.22542348118696603,0.8173262667139318],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1365,0.30117,0.86395,0.81733],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"____________________________________________________","boundary":[0.1424220291684132,0.867543196352519,0.8636990442619984,0.8869960433044387],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.13652139570761837,0.8913689409972934,0.14716819086513955,0.9063188141177503],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14729646550559158,0.8913689409972934,0.15261986308435213,0.9063188141177503],"dir":"ltr"},{"str":"Brainpower","boundary":[0.1580284350243729,0.8913689409972934,0.25838512617916726,0.9063188141177503],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.13652139570761837,0.9086603605101111,0.14716819086513955,0.923610233630568],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14729646550559158,0.9086603605101111,0.15261986308435213,0.923610233630568],"dir":"ltr"},{"str":"Lean","boundary":[0.1580284350243729,0.9086603605101111,0.20033879898036197,0.923610233630568],"dir":"ltr"},{"str":"Thinking","boundary":[0.20596030682353314,0.9086603605101111,0.2838096730153278,0.923610233630568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13652,0.86754,0.8637,0.92361],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":34,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/034e79040e676c5e08a8fab94e3bb0e9.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/d78d91c9ec36b1e15cee7e25f158f6fa.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.318,0.37194,0.33144,0.51999]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4924680686666606,0.37193586444579274,0.583587165686089,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"دٍم","boundary":[0.40320202198707034,0.37193586444579274,0.48162266112614965,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"هْبرتّبی","boundary":[0.46094609089340055,0.4409214235438045,0.6685564585543888,0.48000723640090254],"dir":"rtl"},{"str":"اًسبًي","boundary":[0.3180049037134968,0.4409214235438045,0.4500902080719426,0.48000723640090254],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.318,0.37194,0.66856,0.48001],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":52,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/38f5e9124b49276c268ca43b3d25e76e.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/24c55bf6df30eb98e42a31730b4eb656.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.40114,0.37194,0.41435,0.51999]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49446502409136706,0.37193586444579274,0.5856544397916144,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"سَم","boundary":[0.4011427243396401,0.37193586444579274,0.4836265199510534,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"َّش","boundary":[0.4401555937182112,0.4409214235438045,0.546320560592675,0.48000723640090254],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40114,0.37194,0.58565,0.48001],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":62,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/9933fc88a27df6c2052faa62842898ff.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/3b5665ff5a077de1c831c4745f80cd1c.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.38092,0.37194,0.394,0.51999]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.514807073123536,0.37193586444579274,0.6059964888237833,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"چْبرم","boundary":[0.38092040538338057,0.37193586444579274,0.5039511903020779,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"ضخصيت","boundary":[0.4137310177850865,0.4409214235438045,0.5728949613058478,0.48000723640090254],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38092,0.37194,0.606,0.48001],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":68,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/669f9673d319c8f5ba8d4c1021812978.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/81c1a32413d481a0198f1e8c20949db8.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.36649,0.37194,0.38034,0.51999]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49863126125421003,0.37193586444579274,0.589755123497586,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"پٌجن","boundary":[0.3967889998335809,0.37193586444579274,0.4877851438445854,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"خَدهذيزيتي","boundary":[0.3664927178043762,0.4409214235438045,0.6196628690175461,0.48000723640090254],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36649,0.37194,0.61966,0.48001],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":88,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/eb26be96bb26cebfa4f10d0a0494a83a.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/a6c922f4f78a72104705363780d50927.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.32508,0.37194,0.33884,0.51999]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49755387743345275,0.37193586444579274,0.5887432931337,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"ضطن","boundary":[0.397679755476039,0.37193586444579274,0.4866979946119947,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"ثبساريبثي","boundary":[0.4808085433945431,0.4409214235438045,0.6611633068937207,0.48000723640090254],"dir":"rtl"},{"str":"چزيني","boundary":[0.3250763089801719,0.4409214235438045,0.4699714342571689,0.48000723640090254],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32508,0.37194,0.66116,0.48001],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":96,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/cfb01ef6318e2ebf777d10778aca7e08.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/241d5d608b96290573c41beb7d246459.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.24401,0.37194,0.25773,0.51999]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49764341313248833,0.37193586444579274,0.5888328288327357,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"ّفتن","boundary":[0.39779219813516314,0.37193586444579274,0.4867875303110303,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"ٍيژگيّبی","boundary":[0.527646408671003,0.4409214235438045,0.7422738420279417,0.48000723640090254],"dir":"rtl"},{"str":"استزاتژيستّب","boundary":[0.24400699276374957,0.4409214235438045,0.5168198067202704,0.48000723640090254],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24401,0.37194,0.74227,0.48001],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":108,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/cebb05d58cf4807fd1f586d595c76f95.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/6bb7cf70a4be1a04cdde2922432c35c7.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.29942,0.37194,0.31283,0.45137]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5042228759905555,0.37193586444579274,0.5954122916908028,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"ّطتن","boundary":[0.39126602345343586,0.37193586444579274,0.49336699316909743,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"رفتبرّبی","boundary":[0.5046810730062502,0.44074130459054595,0.6871712467946572,0.479827117447644],"dir":"rtl"},{"str":"سيبسي","boundary":[0.3607522339710723,0.44074130459054595,0.493849234222049,0.479827117447644],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2994213808897595,0.44074130459054595,0.3499193387257317,0.479827117447644],"dir":"rtl"},{"str":"خَيطتيضٌبسي","boundary":[0.3472039410074335,0.5095467447352992,0.6391143499792696,0.5486325575923972],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.29942,0.37194,0.68717,0.54863],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":120,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/71f46f983658e83f55ba50bb8841fb4f.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/36c8d14ad200d283c1519833678975a4.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.31673,0.37194,0.33012,0.51999]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.48411659574753746,0.37193586444579274,0.5753060114477847,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"ًْن","boundary":[0.41102031808305345,0.37193586444579274,0.47329368447603065,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"الگَی","boundary":[0.5487372548187919,0.4409214235438045,0.6698777728674721,0.48000723640090254],"dir":"rtl"},{"str":"رفتبر","boundary":[0.4385928285244963,0.4409214235438045,0.5378813719973338,0.48000723640090254],"dir":"rtl"},{"str":"فزدی","boundary":[0.3167320436187652,0.4409214235438045,0.4277637503519802,0.48000723640090254],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31673,0.37194,0.66988,0.48001],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":130,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/f573e873d8eb8f35df621f92a8cbc15c.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/fa63ad66632447b66f764096acbd8306.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.23375,0.37194,0.24697,0.52017]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49347500041635806,0.37193586444579274,0.5846644161166054,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"دّن","boundary":[0.401784543970505,0.37193586444579274,0.48261911759490006,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"داًص","boundary":[0.6425182458383056,0.44074130459054595,0.7530255658413527,0.479827117447644],"dir":"rtl"},{"str":"هْبرتّبی","boundary":[0.38935883609919464,0.44074130459054595,0.5968255869030921,0.479827117447644],"dir":"rtl"},{"str":"هذيزاى","boundary":[0.2337450215275846,0.44074130459054595,0.37860146820160384,0.479827117447644],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23375,0.37194,0.75303,0.47983],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":140,"image":{"jpeg":"/storage/books/c010d26959083522/pages/bb111b735a341e3847715da5e3c960a0.jpg","blurred":"/storage/books/c010d26959083522/pages/e7e4e2c4a7eb62d3471b1bf841178b1e.jpg"},"info":{"width":467.74639,"height":666.22639,"margin":[0.37214,0.37194,0.38533,0.51999]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5213832008409515,0.37193586444579274,0.6125726165411988,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"يبسدّن","boundary":[0.37407722163285967,0.37193586444579274,0.510554525745863,0.41102167730289074],"dir":"rtl"},{"str":"سجل","boundary":[0.5185957434032342,0.4409214235438045,0.6146737551518034,0.48000723640090254],"dir":"rtl"},{"str":"سًذگي","boundary":[0.37213680198426696,0.4409214235438045,0.5077504931800344,0.48000723640090254],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37214,0.37194,0.61467,0.48001],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19