بازاریابی رابطه مند (با رویکرد بازارهای تجاری) بازاریابی رابطه مند (با رویکرد بازارهای تجاری)

توضیحات

یکی از تغییرات عمده در ادبیات سالیان اخیر بازاریابی تجاری، طرح مفاهیم و رویکرد بازاریابی رابطه مند یا ارتباطی بوده است. مفهومی که توجه بدان، به معنی گذر بازاریابان از رویکردها و مفاهیم سنتی و گام نهادن به عرصه بازاریابی نوین می باشد. این رویکرد نشان دهنده آن است که اساس بازاریابی از کیفیت محصول، ویژگی های ظاهری و خدمات به کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش آفرینی برای مشتری از طریق توسعه و حفظ روابط پایدار تغییر نموده است. تغییری که علاوه بر تغییر نگاه بازاریابان؛ مستلزم تجهیز مدیران به مهارت های جدید بازاریابی تحت عنوان مهارت های ارتباطی می باشد. بدیهی است که پیش از کسب چنین مهارت هایی، شناخت ویژگی ها، عناصر و مبانی چنین روابطی ضرورتی ویژه دارد. امری که کتاب حاضر کوشیده است به آن بپردازد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-3434
-6666
-9090
-122122
-144144
{"id":"3795538","title":"بازاریابی رابطه مند (با رویکرد بازارهای تجاری)","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c02ab9cba5ffd7a8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c02ab9cba5ffd7a8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c02ab9cba5ffd7a8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c02ab9cba5ffd7a8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c02ab9cba5ffd7a8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c02ab9cba5ffd7a8/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c02ab9cba5ffd7a8/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c02ab9cba5ffd7a8/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c02ab9cba5ffd7a8/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c02ab9cba5ffd7a8/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644682193","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["یکی از تغییرات عمده در ادبیات سالیان اخیر بازاریابی تجاری، طرح مفاهیم و رویکرد بازاریابی رابطه مند یا ارتباطی بوده است. مفهومی که توجه بدان، به معنی گذر بازاریابان از رویکردها و مفاهیم سنتی و گام نهادن به عرصه بازاریابی نوین می باشد. این رویکرد نشان دهنده آن است که اساس بازاریابی از کیفیت محصول، ویژگی های ظاهری و خدمات به کیفیت ارتباط با مشتری و ارزش آفرینی برای مشتری از طریق توسعه و حفظ روابط پایدار تغییر نموده است. تغییری که علاوه بر تغییر نگاه بازاریابان؛ مستلزم تجهیز مدیران به مهارت های جدید بازاریابی تحت عنوان مهارت های ارتباطی می باشد. بدیهی است که پیش از کسب چنین مهارت هایی، شناخت ویژگی ها، عناصر و مبانی چنین روابطی ضرورتی ویژه دارد. امری که کتاب حاضر کوشیده است به آن بپردازد."],"pages_count":"201","keywords":"null","token":"c02ab9cba5ffd7a8","created_at":"2019-08-24 22:21:11","updated_at":"2022-04-25 14:20:22","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-24 23:13:06","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"2742","title":"دکتر عباسعلی حاجی کریمی","firstname":"دکتر","lastname":"عباسعلی حاجی کریمی","token":"006e719222f70232","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917872","title":"وحید مکی زاده","firstname":"وحید","lastname":"مکی زاده","token":"767d7519feb129aa","created_at":"2019-08-24 22:19:34","updated_at":"2019-08-24 22:19:34","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"2742","title":"دکتر عباسعلی حاجی کریمی","firstname":"دکتر","lastname":"عباسعلی حاجی کریمی","token":"006e719222f70232","created_at":"2018-02-20 11:32:00","updated_at":"2018-02-20 11:32:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917872","title":"وحید مکی زاده","firstname":"وحید","lastname":"مکی زاده","token":"767d7519feb129aa","created_at":"2019-08-24 22:19:34","updated_at":"2019-08-24 22:19:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784222","file":"5d617910076356.26521450.pdf","book_id":"3795538","toc":[{"page":8,"title":"فصل 1: بازارهاي تجاري"},{"page":34,"title":"فصل 2:\nبازاریابی رابطه‌مند\n(ارتباط در بازارهاي تجاري) "},{"page":66,"title":"فصل 3: ارزش رابطه "},{"page":90,"title":"فصل 4: ساختار و عملکرد ارتباط تجاري \r"},{"page":122,"title":"فصل 5: مدیریت مشتریان بزرگ"},{"page":144,"title":"فصل 6:\nچرخه عمر ارتباط \r(تکامل ارتباط تجاري) \r"}],"created_at":"2019-08-24 22:21:12","updated_at":"2022-04-25 14:20:24","process_started_at":"2019-08-24 22:27:17","process_done_at":"2019-08-24 22:32:38","process_failed_at":null,"pages_count":"201","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"818f3b5eb3058fcc0b21132e83b126a0a27ee94282ee3ec883ca44d9738117bdf9f923002de32181d4a3ae6d1acedbe3ba1d2ba40849bf36b0fe68be74e494db","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۱"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"1570","title":"ارتباطات بازاریابی","token":"069cdccc2d9e3acf","type":"","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2019-10-07 10:52:04","study_fields":[{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"108","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2047","title":"استراتژی بازاریابی","token":"c3353ca5579bced9","type":"","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2022-02-08 21:56:24","study_fields":[{"id":"340","title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","degree_id":"10","token":"76ee93a060dd6234","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"108","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3061","title":"اصول مدیریت و بازاریابی خدمات","token":"cd1f42fdc6661c04","type":"","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2019-10-07 10:51:20","study_fields":[{"id":"781","title":"مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی","degree_id":"10","token":"3de77bf1d87cd893","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 17:06:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"784","title":"مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه","degree_id":"10","token":"353f0a13c7cf8962","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 17:06:40","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3364","title":"اصول و مبانی بازاریابی ورزشی ","token":"a7a0a4fa59487434","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_fields":[{"id":"469","title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش","degree_id":"10","token":"c062d2170e71b681","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C","ebook_price_en":"10000","urlify":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۱","authorTitle":"دکتر عباسعلی حاجی کریمی, وحید مکی زاده","tocStr":"فصل 1: بازارهاي تجاري, فصل 2:\nبازاریابی رابطه‌مند\n(ارتباط در بازارهاي تجاري) , فصل 3: ارزش رابطه , فصل 4: ساختار و عملکرد ارتباط تجاري \r, فصل 5: مدیریت مشتریان بزرگ, فصل 6:\nچرخه عمر ارتباط \r(تکامل ارتباط تجاري) \r","url":"/preview/c02ab9cba5ffd7a8/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}
{"toc":[{"page":8,"title":"فصل 1: بازارهاي تجاري"},{"page":34,"title":"فصل 2:\nبازاریابی رابطه‌مند\n(ارتباط در بازارهاي تجاري) "},{"page":66,"title":"فصل 3: ارزش رابطه "},{"page":90,"title":"فصل 4: ساختار و عملکرد ارتباط تجاري \r"},{"page":122,"title":"فصل 5: مدیریت مشتریان بزرگ"},{"page":144,"title":"فصل 6:\nچرخه عمر ارتباط \r(تکامل ارتباط تجاري) \r"}],"pages_count":201,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c02ab9cba5ffd7a8","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/a8f41bf15bfc27238cd250bde98cd0df.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/7e2fd1c7039b3fb38f909bd506de9e53.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.29426,0.41356,0.29074,0.55706]},"elements":[{"words":[{"str":")","boundary":[0.6913097713097712,0.4135571719898897,0.7092558835758834,0.4429395249310662],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6692307692307691,0.4135571719898897,0.6912876923076922,0.4429395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.5543451143451142,0.4135571719898897,0.6611545945945945,0.4429395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.44507276507276505,0.4135571719898897,0.5462748024948024,0.4429395249310662],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44507,0.41356,0.70926,0.44294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تجار","boundary":[0.34103950103950104,0.4135571719898897,0.406582079002079,0.4429395249310662],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34104,0.41356,0.40658,0.44294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(","boundary":[0.29426195426195406,0.4135571719898897,0.3107942619542618,0.4429395249310662],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29426,0.41356,0.31079,0.44294],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/faf1d9d0636f12c3ec29f6a03cb7108e.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/dab908d0ff277167d4d9d3c964f84257.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.26119,0.58147,0.14529,0.15618]},"elements":[{"words":[{"str":"شاب","boundary":[0.6131017047817048,0.5814691521139705,0.652338711018711,0.6020279756433824],"dir":"rtl"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.3498960498960499,0.5814691521139705,0.39097014553014553,0.6020279756433824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3908108108108108,0.5814691521139705,0.40406419958419953,0.6020279756433824],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.4041580041580041,0.5814691521139705,0.44505168399168393,0.6020279756433824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44507276507276505,0.5814691521139705,0.4520567151767152,0.6020279756433824],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۸","boundary":[0.45841995841995836,0.5814691521139705,0.49931363825363817,0.6020279756433824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4993347193347193,0.5814691521139705,0.5063186694386694,0.6020279756433824],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱۹","boundary":[0.5126819126819127,0.5814691521139705,0.5537560498960499,0.6020279756433824],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5534719334719335,0.5814691521139705,0.5668176299376299,0.6020279756433824],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.5668191268191268,0.5814691521139705,0.5805426611226611,0.6020279756433824],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.587027027027027,0.5814691521139705,0.592699708939709,0.6020279756433824],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.8276902370062372,0.6163751838235294,0.8545592598752602,0.6340222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب:","boundary":[0.7737775550935553,0.6163751838235294,0.8222016715176719,0.6340222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.6852370145530147,0.6163751838235294,0.7682889896049896,0.6340222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6289542702702703,0.6163751838235294,0.6797484490644492,0.6340222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"مند","boundary":[0.5941268274428276,0.6163751838235294,0.623465704781705,0.6340222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.581503126819127,0.6163751838235294,0.5886382619542622,0.6340222426470589],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5660568326191184,0.6163751838235294,0.5814490644490645,0.6340222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.496236588400017,0.6163751838235294,0.5605670350036064,0.6340222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.41156893699350844,0.6163751838235294,0.4907467907845051,0.6340222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري)","boundary":[0.34062577962577967,0.6163751838235294,0.4060791393779965,0.6340222426470589],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآورنده:","boundary":[0.7502286902286902,0.6402134191176471,0.8545363825363826,0.6578604779411764],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7026881496881497,0.6409286075367647,0.7382390852390854,0.6585756663602941],"dir":"rtl"},{"str":"عباسعلی","boundary":[0.6287172557172558,0.6409286075367647,0.6961268191268191,0.6585756663602941],"dir":"rtl"},{"str":"حاجی","boundary":[0.5717110187110188,0.6409286075367647,0.6221559251559253,0.6585756663602941],"dir":"rtl"},{"str":"کریمی،","boundary":[0.5057484407484408,0.6409286075367647,0.5651496881496881,0.6585756663602941],"dir":"rtl"},{"str":"وحید","boundary":[0.4569002079002079,0.6409286075367647,0.4991871101871102,0.6585756663602941],"dir":"rtl"},{"str":"مکی","boundary":[0.41441372141372146,0.6409286075367647,0.4503388773388774,0.6585756663602941],"dir":"rtl"},{"str":"زاده","boundary":[0.37631808731808736,0.6409286075367647,0.4078523908523909,0.6585756663602941],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.7977484407484406,0.663028125,0.8547047817047816,0.6806751838235294],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7797609147609147,0.663028125,0.7922598752598752,0.6806751838235294],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.7175155925155924,0.663028125,0.7742723492723492,0.6806751838235294],"dir":"rtl"},{"str":"آرایی:","boundary":[0.6584885654885654,0.663028125,0.7120270270270269,0.6806751838235294],"dir":"rtl"},{"str":"سارا","boundary":[0.6204178794178795,0.6635968290441177,0.6522515592515594,0.6812438878676471],"dir":"rtl"},{"str":"محسن","boundary":[0.5635114345114346,0.6635968290441177,0.6141808731808733,0.6812438878676471],"dir":"rtl"},{"str":"پور","boundary":[0.5320270270270271,0.6635968290441177,0.5572744282744283,0.6812438878676471],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8155904365904366,0.6847663602941176,0.8546839916839917,0.702413419117647],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.774850311850312,0.6847663602941176,0.8101018711018712,0.702413419117647],"dir":"rtl"},{"str":"1389","boundary":[0.7122266112266112,0.6853350643382353,0.7553991683991684,0.7029821231617647],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.7725675675675676,0.7102428308823531,0.8546715176715177,0.7278898897058824],"dir":"rtl"},{"str":"2000","boundary":[0.723906444906445,0.7108115349264706,0.7670790020790021,0.7284585937500001],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6753139293139293,0.7108115349264706,0.7177006237006237,0.7284585937500001],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.80485434997921,0.7348554888556985,0.8547147241995843,0.7540025476792279],"dir":"rtl"},{"str":"20000","boundary":[0.7282842876091477,0.7348554888556985,0.7995759716008316,0.7540025476792279],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.6632910602910603,0.7348554888556985,0.7203039232905327,0.7540025476792279],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی،","boundary":[0.7610020790020788,0.7594648897058824,0.8546819126819125,0.7771119485294119],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7164199584199583,0.7594648897058824,0.7555135135135134,0.7771119485294119],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6984324324324322,0.7594648897058824,0.7109313929313927,0.7771119485294119],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی","boundary":[0.6247609147609147,0.7594648897058824,0.6929438669438668,0.7771119485294119],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6199708939708939,0.7594648897058824,0.6247609147609147,0.7771119485294119],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5623908523908524,0.7600335937500001,0.6138835758835759,0.7776806525735295],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.517060291060291,0.7600335937500001,0.5561538461538461,0.7776806525735295],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5007692307692307,0.7600335937500001,0.5108232848232849,0.7776806525735295],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.46604158004158003,0.7600335937500001,0.49453222453222456,0.7776806525735295],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.3956881496881497,0.7600335937500001,0.4598045738045738,0.7776806525735295],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.804948024948025,0.7830722426470589,0.8546444906444907,0.8007193014705883],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7479667359667359,0.7836409466911766,0.7994594594594595,0.8012880055147059],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7026361746361746,0.7836409466911766,0.7417297297297296,0.8012880055147059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6863451143451142,0.7836409466911766,0.6963991683991683,0.8012880055147059],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6516174636174636,0.7836409466911766,0.6801081081081081,0.8012880055147059],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.5812640332640332,0.7836409466911766,0.6453804573804574,0.8012880055147059],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی","boundary":[0.7962453222453221,0.8066795955882353,0.8546237006237004,0.8243266544117648],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7914553014553013,0.8066795955882353,0.7962453222453221,0.8243266544117648],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7393950103950102,0.807248299632353,0.7853243243243241,0.8248953584558825],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6856819126819126,0.807248299632353,0.733158004158004,0.8248953584558825],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6357110187110185,0.807248299632353,0.6794449064449063,0.8248953584558825],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.5757609147609146,0.807248299632353,0.6294740124740124,0.8248953584558825],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5315779625779624,0.807248299632353,0.5695239085239083,0.8248953584558825],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.512118503118503,0.807248299632353,0.5253409563409562,0.8248953584558825],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.47117879417879405,0.807248299632353,0.5058814968814968,0.8248953584558825],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورز،","boundary":[0.4022972972972972,0.807248299632353,0.4649417879417878,0.8248953584558825],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.35040540540540527,0.807248299632353,0.39606029106029095,0.8248953584558825],"dir":"rtl"},{"str":"،240","boundary":[0.30652182952182944,0.807248299632353,0.34416839916839903,0.8248953584558825],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.2611912681912681,0.807248299632353,0.3002848232848232,0.8248953584558825],"dir":"rtl"},{"str":"66939329","boundary":[0.7689376299376298,0.8261688878676471,0.8546424033264032,0.8438159466911765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26119,0.58147,0.85471,0.84382],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/42b423821e70ac0d509e7d006626cda8.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/195d0df01f26142f97051df5a56067d1.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.29381,0.14531,0.08918]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.45580041580041575,0.2938142520680147,0.5462058212058212,0.31587307559742644],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.7775051975051975,0.35034666532628683,0.8251444490644492,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7242411642411642,0.35034666532628683,0.7718548440748441,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7081496881496882,0.35034666532628683,0.7185981704781704,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6733471933471933,0.35034666532628683,0.7025271517671517,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6476507276507276,0.35034666532628683,0.6677356340956341,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"دهههاي","boundary":[0.5784199584199584,0.35034666532628683,0.6420991683991684,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.5381288981288979,0.35034666532628683,0.572893471933472,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.4652806652806651,0.35034666532628683,0.5324563409563406,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"شگرفی","boundary":[0.39966735966735945,0.35034666532628683,0.4597193762993761,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37945945945945925,0.35034666532628683,0.3940494386694384,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3599999999999998,0.35034666532628683,0.37383205821205806,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.31896049896049883,0.35034666532628683,0.35450544698544684,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"دیده","boundary":[0.2764241164241163,0.35034666532628683,0.31335866943866936,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.25395866943866935,0.35034666532628683,0.27088852390852386,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22694158004157974,0.35034666532628683,0.23213875259875233,0.36949372414981624],"dir":"ltr"},{"str":"شرک","boundary":[0.18597530145530117,0.35034666532628683,0.22172282744282718,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.14744282744282716,0.35034666532628683,0.16384640332640302,0.36949372414981624],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8441164241164235,0.3821996065027574,0.8545919750519745,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"گذر","boundary":[0.8020790020790015,0.3821996065027574,0.8384039501039495,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7817463617463613,0.3821996065027574,0.7963363409563404,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.7281081081081076,0.3821996065027574,0.7761278170478165,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"وفور","boundary":[0.6843243243243238,0.3821996065027574,0.7223819126819121,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"نعم","boundary":[0.6547486902286898,0.3821996065027574,0.6786975467775463,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6168399168399163,0.3821996065027574,0.6272883991683986,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.5362577962577958,0.3821996065027574,0.6112092723492719,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"اشباع","boundary":[0.48249480249480203,0.3821996065027574,0.5306769230769226,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.43222453222453183,0.3821996065027574,0.476792432432432,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.3915592515592512,0.3821996065027574,0.42661309771309736,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.3379209979209976,0.3821996065027574,0.38594070686070653,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"نوینی","boundary":[0.28253638253638225,0.3821996065027574,0.3322498128898126,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"گردیدهاند","boundary":[0.18174636174636108,0.3821996065027574,0.2769517671517669,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14744282744282677,0.3821996065027574,0.17610848232848164,0.4013466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهترین","boundary":[0.7736382536382529,0.41405254767922806,0.8546431185031178,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.7115176715176708,0.41405254767922806,0.7679912681912674,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6829521829521821,0.41405254767922806,0.7058792931392923,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"تشدید","boundary":[0.6263201663201655,0.41405254767922806,0.67728923076923,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"روزرافزون","boundary":[0.5352598752598744,0.41405254767922806,0.6205669022869015,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"رقاب","boundary":[0.5030646985446977,0.41405254767922806,0.529548523908523,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46515592515592435,0.41405254767922806,0.4756044074844067,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.4224948024948017,0.41405254767922806,0.45961434511434435,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4022869022869015,0.41405254767922806,0.4168768814968807,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.3743328898128891,0.41405254767922806,0.3967576715176708,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.3094802494802487,0.41405254767922806,0.34699733887733814,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهاي","boundary":[0.22927234927234844,0.41405254767922806,0.304030228690228,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.1927234927234919,0.41405254767922806,0.22387945945945864,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17338877338877257,0.41405254767922806,0.1872208316008308,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.1474428274428266,0.41405254767922806,0.16789758835758753,0.4331996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.8002079002078993,0.44590548885569864,0.8546498544698535,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7778671933471925,0.44590548885569864,0.794797047817047,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7493139293139284,0.44590548885569864,0.7508027027027018,0.46505254767922805],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیتی","boundary":[0.6800831600831592,0.44590548885569864,0.7438567983367974,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6521413721413712,0.44590548885569864,0.6746083160083151,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6266943866943857,0.44590548885569864,0.6467792931392922,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.5811642411642403,0.44590548885569864,0.6213503950103941,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.5189189189189181,0.44590548885569864,0.5757551351351342,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.45767151767151676,0.44590548885569864,0.5136223284823276,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.31783783783783687,0.44590548885569864,0.4523730561330552,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.301995841995841,0.44590548885569864,0.3124443243243234,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"کثرت","boundary":[0.24062370062369964,0.44590548885569864,0.2966100623700614,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"رقبا","boundary":[0.20083160083159984,0.44590548885569864,0.23519239085238988,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.14744282744282647,0.44590548885569864,0.19550594594594498,0.46505254767922805],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8210395010395,0.4777584300321693,0.8546846569646559,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7986987941787932,0.4777584300321693,0.8156286486486476,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7716817047817038,0.4777584300321693,0.7768788773388764,0.4969054888556987],"dir":"ltr"},{"str":"بدیهی","boundary":[0.717006237006236,0.4777584300321693,0.7664594594594585,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6946655301455292,0.4777584300321693,0.7115953846153836,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6568814968814959,0.4777584300321693,0.6673570478170469,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"حادث","boundary":[0.6002494802494792,0.4777584300321693,0.651517422037421,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5563409563409554,0.4777584300321693,0.594966735966735,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.5101871101871093,0.4777584300321693,0.551051101871101,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"تغییراتی","boundary":[0.44182952182952084,0.4777584300321693,0.5049349272349263,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43509355509355413,0.4777584300321693,0.4365823284823276,0.4969054888556987],"dir":"ltr"},{"str":"مبانی","boundary":[0.38943866943866856,0.4777584300321693,0.4298250311850303,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3735966735966727,0.4777584300321693,0.38404515592515504,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهاي","boundary":[0.27542619542619445,0.4777584300321693,0.36830507276507185,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.21592515592515496,0.4777584300321693,0.27007534303534203,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2000831600831591,0.4777584300321693,0.21053164241164143,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.14744282744282647,0.4777584300321693,0.19475875259875164,0.4969054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.792224532224531,0.5096113712086399,0.8546532224532213,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7758835758835747,0.5096113712086399,0.7863991683991671,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"صد","boundary":[0.7402079002078991,0.5096113712086399,0.7701717255717244,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.7046569646569636,0.5096113712086399,0.7345407068607058,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"رضایتمندي","boundary":[0.6069854469854459,0.5096113712086399,0.6988879833679822,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.5678170478170468,0.5096113712086399,0.6012197089397079,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5417463617463608,0.5096113712086399,0.5620538045738036,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"دستخوش","boundary":[0.45854469854469754,0.5096113712086399,0.5361400415800406,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.3855717255717246,0.5096113712086399,0.45274740124740026,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"عدیدهاي","boundary":[0.30711018711018595,0.5096113712086399,0.3798358004157994,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.24074844074843957,0.5096113712086399,0.30143912681912566,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.2119212474012462,0.5096113712086399,0.2350498128898117,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18490415800415683,0.5096113712086399,0.1901013305613294,0.5287584300321693],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.14744282744282627,0.5096113712086399,0.17959072765072645,0.5287584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.7873596673596662,0.5413760770909929,0.854535343035342,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7617879417879406,0.5413760770909929,0.7818728482328471,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6875675675675664,0.5413760770909929,0.7563111018711008,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6275675675675664,0.5413760770909929,0.6820066528066516,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6143451143451132,0.5413760770909929,0.6220596673596661,0.5605231359145223],"dir":"ltr"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.5610810810810799,0.5413760770909929,0.6144062370062359,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5533471933471921,0.5413760770909929,0.5610617463617451,0.5605231359145223],"dir":"ltr"},{"str":"بهدلیل","boundary":[0.4919750519750508,0.5413760770909929,0.5478445322245309,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.3837006237006226,0.5413760770909929,0.48641451143451025,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"متمایز","boundary":[0.32457380457380347,0.5413760770909929,0.3782524740124729,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2733056133056122,0.5413760770909929,0.31378889812889704,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2665696465696455,0.5413760770909929,0.2680584199584189,0.5605231359145223],"dir":"ltr"},{"str":"چشمگیرتر","boundary":[0.16328482328482224,0.5413760770909929,0.2612128066528056,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14744282744282639,0.5413760770909929,0.15261293139293033,0.5605231359145223],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادي","boundary":[0.8056964656964647,0.5732290182674635,0.854662079002078,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7997089397089387,0.5732290182674635,0.800033762993762,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7889812889812879,0.5732290182674635,0.7943679417879407,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7498128898128888,0.5732290182674635,0.783408898128897,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7273474428274418,0.5732290182674635,0.7442772972972963,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7003303534303523,0.5732290182674635,0.705527525987525,0.5923760770909929],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6749688149688139,0.5732290182674635,0.6950537214137203,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.6291891891891881,0.5732290182674635,0.669375343035342,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5976299376299365,0.5732290182674635,0.6235791268191258,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5303950103950094,0.5732290182674635,0.5921199168399158,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5236590436590425,0.5732290182674635,0.5251478170478159,0.5923760770909929],"dir":"ltr"},{"str":"فنون","boundary":[0.4818711018711005,0.5732290182674635,0.5181043659043646,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46577962577962445,0.5732290182674635,0.4762281081081068,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.3928066528066515,0.5732290182674635,0.46021446985446857,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.31920997920997796,0.5732290182674635,0.38715218295218173,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.2933887733887722,0.5732290182674635,0.3136987110187098,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.2404989604989592,0.5732290182674635,0.28788611226611094,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"مداوم","boundary":[0.18923076923076793,0.5732290182674635,0.2351288981288968,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.1474428274428261,0.5732290182674635,0.18380444906444773,0.5923760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.8209147609147596,0.6050819594439342,0.8546476091476077,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8051975051975038,0.6050819594439342,0.815645987525986,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7798752598752585,0.6050819594439342,0.799960166320165,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7540540540540526,0.6050819594439342,0.7747243659043646,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"برهه","boundary":[0.714386694386693,0.6050819594439342,0.748889064449063,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.6639916839916825,0.6050819594439342,0.7092402910602896,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6441580041580028,0.6050819594439342,0.658747983367982,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5996257796257781,0.6050819594439342,0.6389635758835746,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5797920997920983,0.6050819594439342,0.5943820790020776,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"درجه","boundary":[0.5307692307692293,0.6050819594439342,0.5746203742203728,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"اهمی","boundary":[0.4943328898128884,0.6050819594439342,0.5255902702702688,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.41089397089396945,0.6050819594439342,0.4672577962577948,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.3308108108108093,0.6050819594439342,0.4057150103950089,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"بودهاند","boundary":[0.27031185031184884,0.6050819594439342,0.3256126403326388,0.6242290182674635],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2650727650727636,0.6050819594439342,0.2702699376299362,0.6242290182674635],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.788357588357587,0.6369349006204048,0.8250626195426182,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7682744282744269,0.6369349006204048,0.7828644074844061,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7011642411642398,0.6369349006204048,0.7628891476091463,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6528898128898116,0.6369349006204048,0.6957241995841983,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.627318087318086,0.6369349006204048,0.6474029937629925,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.5705613305613293,0.6369349006204048,0.62204582120582,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"سالیان","boundary":[0.5170478170478158,0.6369349006204048,0.5652028690228676,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.4770062370062356,0.6369349006204048,0.5117708108108094,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.40365904365904226,0.6369349006204048,0.4716012474012459,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.3437837837837823,0.6369349006204048,0.3982228690228676,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3370478170478156,0.6369349006204048,0.33853659043658907,0.6560819594439341],"dir":"ltr"},{"str":"طرح","boundary":[0.293388773388772,0.6369349006204048,0.33173488565488424,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.23625779625779483,0.6369349006204048,0.2882024532224518,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.220415800415799,0.6369349006204048,0.2308642827442813,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.14744282744282602,0.6369349006204048,0.214987484407483,0.6560819594439341],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.7866112266112252,0.6687878417968753,0.854553430353429,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.7137629937629923,0.6687878417968753,0.7812603742203729,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6961746361746347,0.6687878417968753,0.7084096465696451,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.6303118503118488,0.6687878417968753,0.6908797920997906,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5913929313929299,0.6687878417968753,0.6249889397089382,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5691769646569632,0.6687878417968753,0.5861068191268176,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5421598752598737,0.6687878417968753,0.5473570478170463,0.6879349006204046],"dir":"ltr"},{"str":"مفهومی","boundary":[0.4750103950103936,0.6687878417968753,0.5370158419958406,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44719334719334575,0.6687878417968753,0.4696602910602896,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.40091476091475947,0.6687878417968753,0.44192756756756607,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"بدان","boundary":[0.3608731808731794,0.6687878417968753,0.39560108108107955,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3541372141372128,0.6687878417968753,0.3556259875259862,0.6879349006204046],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.33492723492723353,0.6687878417968753,0.34875929313929177,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"معنی","boundary":[0.29114345114344975,0.6687878417968753,0.32982449064448927,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"گذر","boundary":[0.24960498960498823,0.6687878417968753,0.28592993762993624,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.1672765072765059,0.6687878417968753,0.244286694386693,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14744282744282608,0.6687878417968753,0.1620328066528053,0.6879349006204046],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردها","boundary":[0.7767567567567554,0.7006407829733459,0.8545683991683979,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7609147609147594,0.7006407829733459,0.7713632432432417,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.7039085239085224,0.7006407829733459,0.7558531808731794,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.6585031185031172,0.7006407829733459,0.6986729313929301,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6427858627858614,0.7006407829733459,0.6532343451143436,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.6081081081081067,0.7006407829733459,0.6375767151767138,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"نهادن","boundary":[0.553347193347192,0.7006407829733459,0.6028827442827429,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5280249480249467,0.7006407829733459,0.548055717255716,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.4688981288981276,0.7006407829733459,0.5227545530145518,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.38943866943866806,0.7006407829733459,0.46357958419958284,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.34091476091475953,0.7006407829733459,0.3840950519750506,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.26295218295218153,0.7006407829733459,0.3357183367983353,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2577523908523894,0.7006407829733459,0.262949563409562,0.7197878417968753],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.2202910602910588,0.7006407829733459,0.252438960498959,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.14744282744282597,0.7006407829733459,0.21498748440748294,0.7197878417968753],"dir":"rtl"},{"str":"نشاندهنده","boundary":[0.7710187110187096,0.7324937241498165,0.8545718918918903,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7425779625779608,0.7324937241498165,0.765505072765071,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7202372557172539,0.7324937241498165,0.7371671101871085,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6704781704781687,0.7324937241498165,0.6929451143451126,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6189604989604972,0.7324937241498165,0.6651165904365887,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.5454885654885638,0.7324937241498165,0.6134307692307676,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5254054054054038,0.7324937241498165,0.5399953846153831,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.4874721829521814,0.7324937241498165,0.5199545114345099,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.3948024948024933,0.7324937241498165,0.4601671933471918,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38806652806652636,0.7324937241498165,0.38955530145529976,0.7516407829733458],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.29226611226611054,0.7324937241498165,0.38254428274428104,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.23089397089396915,0.7324937241498165,0.2867976299376282,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21492723492723317,0.7324937241498165,0.2254428274428257,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.1474428274428257,0.7324937241498165,0.20959409563409387,0.7516407829733458],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.840748440748439,0.7642584300321693,0.8545804989604973,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.8026904781704765,0.7642584300321693,0.835172806652805,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7254885654885638,0.7642584300321693,0.7752991683991668,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7093970893970877,0.7642584300321693,0.7198726403326386,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.6493970893970876,0.7642584300321693,0.7038390436590419,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6333056133056115,0.7642584300321693,0.6437540956340938,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.5801663201663184,0.7642584300321693,0.6276717255717238,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"آفرینی","boundary":[0.5251559251559234,0.7642584300321693,0.5744957588357571,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.47688149688149506,0.7642584300321693,0.519494469854468,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.4106444906444888,0.7642584300321693,0.47128515592515413,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3904365904365886,0.7642584300321693,0.4050265696465678,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.3354261954261937,0.7642584300321693,0.3847952182952165,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.2755509355509338,0.7642584300321693,0.3300309355509338,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25958419958419787,0.7642584300321693,0.2700326819126802,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.20681912681912512,0.7642584300321693,0.25413505197505026,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.14744282744282572,0.7642584300321693,0.20122814968814798,0.7834054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"پایدار","boundary":[0.8091891891891874,0.79611137120864,0.854623284823283,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7671517671517654,0.79611137120864,0.8034933056133038,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7166320166320148,0.79611137120864,0.7614498960498942,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6940418295218277,0.79611137120864,0.7109716839916822,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6670247401247383,0.79611137120864,0.6722219126819109,0.8152584300321692],"dir":"ltr"},{"str":"تغییري","boundary":[0.6082328482328464,0.79611137120864,0.6618086070686052,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5800415800415781,0.79611137120864,0.602508523908522,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.5290228690228671,0.79611137120864,0.5742975467775449,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5085654885654867,0.79611137120864,0.5233077754677735,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.4665280665280646,0.79611137120864,0.5028896881496862,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.42798336798336606,0.79611137120864,0.4607905197505178,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابان؛","boundary":[0.3447817047817029,0.79611137120864,0.42236033264033074,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"مستلزم","boundary":[0.28602910602910403,0.79611137120864,0.3391736382536363,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیز","boundary":[0.23351351351351157,0.79611137120864,0.2803878586278567,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.1731392931392912,0.79611137120864,0.2280147193347174,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1474428274428255,0.79611137120864,0.16747359667359474,0.8152584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.7659043659043638,0.8279643123851106,0.8546852806652787,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.7143866943866923,0.8279643123851106,0.7604963825363805,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.640914760914759,0.8279643123851106,0.7088569646569627,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":"تح","boundary":[0.6149565904365883,0.8279643123851106,0.6355884823284803,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5426195426195405,0.8279643123851106,0.5876501039501018,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.4484407484407462,0.8279643123851106,0.5372216632016612,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.37621621621621404,0.8279643123851106,0.4429828690228668,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.29800415800415575,0.8279643123851106,0.3707703118503096,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2928043659043637,0.8279643123851106,0.29800153846153626,0.84711137120864],"dir":"ltr"},{"str":"بدیهی","boundary":[0.23189189189188966,0.8279643123851106,0.2874767151767129,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.20331417879417654,0.8279643123851106,0.22644274428274203,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1474428274428252,0.8279643123851106,0.1761084823284801,0.84711137120864],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.8181704781704757,0.8598172535615811,0.8546048232848209,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7980873180873157,0.8598172535615811,0.812677297297295,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7387110187110163,0.8598172535615811,0.7925234095634072,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.686320166320164,0.8598172535615811,0.7333828690228666,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهایی","boundary":[0.5748024948024923,0.8598172535615811,0.6810087318087296,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5680665280665256,0.8598172535615811,0.569555301455299,0.8789643123851105],"dir":"ltr"},{"str":"شناخ","boundary":[0.5181582536382513,0.8598172535615811,0.5627673180873157,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیها","boundary":[0.40553014553014316,0.8598172535615811,0.49090515592515344,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3987941787941765,0.8598172535615811,0.4002829521829499,0.8789643123851105],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.33729729729729496,0.8598172535615811,0.39336486486486255,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3214553014552991,0.8598172535615811,0.33190378378378144,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.2695634095634072,0.8598172535615811,0.31614848232848,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.2171725571725548,0.8598172535615811,0.2642352598752575,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"روابطی","boundary":[0.14744282744282508,0.8598172535615811,0.2117578378378355,0.8789643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورتی","boundary":[0.7843659043659019,0.8916701947380516,0.8545717671517647,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.7441995841995818,0.8916701947380516,0.7790724324324301,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.704407484407482,0.8916701947380516,0.7390282328482305,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6992076923076899,0.8916701947380516,0.7044048648648625,0.910817253561581],"dir":"ltr"},{"str":"امري","boundary":[0.6538877338877314,0.8916701947380516,0.6939078586278561,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6261954261954237,0.8916701947380516,0.6486623700623676,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.575426195426193,0.8916701947380516,0.6210097297297273,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.5224116424116401,0.8916701947380516,0.5702032016631993,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"کوشیده","boundary":[0.45380457380457145,0.8916701947380516,0.5172431600831577,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.43171334719334487,0.8916701947380516,0.4486432016631993,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39081081081080843,0.8916701947380516,0.40464286902286667,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3626195426195402,0.8916701947380516,0.3855466528066504,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازد","boundary":[0.3024948024948001,0.8916701947380516,0.35742548856548617,0.910817253561581],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2972950103950079,0.8916701947380516,0.30249218295218044,0.910817253561581],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.29381,0.85469,0.91082],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/4ac0ae0c486d5e1b6c9b7ce12c77f7bd.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/12d901f7f16f7f139dae8f50934d6c73.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14525,0.20789]},"elements":[{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.8242827442827443,0.08587994025735302,0.8391565072765073,0.10061523437500007],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82428,0.08588,0.83916,0.10062],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازاریابی","boundary":[0.42997920997920996,0.08252699908088229,0.49920848232848236,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.3586278586278586,0.08252699908088229,0.4255234927234927,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34814968814968816,0.08252699908088229,0.35417388773388775,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3353014553014554,0.08252699908088229,0.34819621621621627,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.27717255717255723,0.08252699908088229,0.3306402910602911,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2065696465696466,0.08252699908088229,0.2724467775467776,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.15330561330561332,0.08252699908088229,0.20198906444906448,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1474428274428275,0.08252699908088229,0.15340066528066534,0.09726229319852936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.08253,0.49921,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کتاب","boundary":[0.7795010395010395,0.13205254767922792,0.8250845738045738,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.7262370062370063,0.13205254767922792,0.7740486486486486,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6618711018711018,0.13205254767922792,0.720734345114345,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6197089397089396,0.13205254767922792,0.6564139708939708,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5996257796257796,0.13205254767922792,0.6142157588357587,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نخستین","boundary":[0.5348856548856548,0.13205254767922792,0.5940536382536381,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"کتب","boundary":[0.48935550935550925,0.13205254767922792,0.5293899792099791,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"منتشره","boundary":[0.43309771309771294,0.13205254767922792,0.48394103950103934,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.3790852390852389,0.13205254767922792,0.4277004573804572,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3477754677754676,0.13205254767922792,0.37372266112266095,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.2819126819126817,0.13205254767922792,0.3424303534303533,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2564656964656962,0.13205254767922792,0.2765506029106027,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.20706860706860686,0.13205254767922792,0.2512445738045736,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"کشور،","boundary":[0.14744282744282725,0.13205254767922792,0.20167671517671498,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8345114345114344,0.1638172535615809,0.8545963409563408,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"صدد","boundary":[0.7889812889812888,0.1638172535615809,0.8289604989604988,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7604158004158003,0.1638172535615809,0.7833429106029105,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.6945530145530142,0.1638172535615809,0.754883451143451,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6664864864864861,0.1638172535615809,0.6889534303534299,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.5995010395010392,0.1638172535615809,0.6608469854469852,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5441164241164238,0.1638172535615809,0.5939270270270268,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5239085239085236,0.1638172535615809,0.5384985031185028,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49821205821205794,0.1638172535615809,0.5182969646569644,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.4238669438669436,0.1638172535615809,0.49261047817047793,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.3638669438669436,0.1638172535615809,0.41830602910602893,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3190852390852389,0.1638172535615809,0.35847392931392913,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.2535966735966734,0.1638172535615809,0.31357659043659025,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23762993762993745,0.1638172535615809,0.24807841995841975,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تامل","boundary":[0.1904781704781703,0.1638172535615809,0.2321666943866942,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.14744282744282727,0.1638172535615809,0.1849954677754676,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.8149272349272345,0.19567019473805145,0.8546180457380452,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8097274428274424,0.19567019473805145,0.8149246153846149,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.7118918918918913,0.19567019473805145,0.8044138877338872,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6545114345114339,0.19567019473805145,0.7066566735966732,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مفتخرند","boundary":[0.5776715176715171,0.19567019473805145,0.649290436590436,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5433679833679828,0.19567019473805145,0.5724078586278581,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5209147609147604,0.19567019473805145,0.5380879833679828,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهگیري","boundary":[0.4232432432432427,0.19567019473805145,0.5156251559251553,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4034095634095629,0.19567019473805145,0.4179995426195421,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.3389189189189184,0.19567019473805145,0.39816523908523854,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32320166320166266,0.19567019473805145,0.33365014553014505,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادات","boundary":[0.22989604989604936,0.19567019473805145,0.31810790020789964,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"اهل","boundary":[0.18785862785862734,0.19567019473805145,0.2247107276507271,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"فن","boundary":[0.15417879417879363,0.19567019473805145,0.18263002079002025,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14744282744282694,0.19567019473805145,0.1542099792099787,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"کوشیدهاند","boundary":[0.7693970893970891,0.22752313591452197,0.8546651975051971,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.741580041580041,0.22752313591452197,0.7640469854469848,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7102702702702697,0.22752313591452197,0.7362194594594589,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.6641164241164236,0.22752313591452197,0.7049144282744276,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6442827442827438,0.22752313591452197,0.658872723492723,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.624449064449064,0.22752313591452197,0.6390390436590433,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.553471933471933,0.22752313591452197,0.6191769230769227,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.4928482328482324,0.22752313591452197,0.5483659459459455,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنده","boundary":[0.4276091476091472,0.22752313591452197,0.48773139293139256,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40852390852390813,0.22752313591452197,0.4223559667359663,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعی","boundary":[0.3225779625779622,0.22752313591452197,0.4032888149688146,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"منسجم","boundary":[0.2559667359667355,0.22752313591452197,0.3173746777546773,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2402494802494798,0.22752313591452197,0.2506979625779621,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارمند","boundary":[0.14744282744282702,0.22752313591452197,0.2350256133056129,0.2466701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.808690228690228,0.2593760770909926,0.8546115592515586,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.7567983367983362,0.2593760770909926,0.8031119750519744,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.751598544698544,0.2593760770909926,0.7567957172557166,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"سعی","boundary":[0.7086486486486476,0.2593760770909926,0.7463281496881488,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.6172141372141362,0.2593760770909926,0.7030384615384606,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5968814968814959,0.2593760770909926,0.6116237837837829,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5684407484407475,0.2593760770909926,0.5913678586278577,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5293970893970885,0.2593760770909926,0.5629930977130968,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5070563825363816,0.2593760770909926,0.5239862370062361,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4676507276507268,0.2593760770909926,0.4797774636174628,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.4185031185031177,0.2593760770909926,0.46216303534303455,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3793347193347186,0.2593760770909926,0.4130653222453215,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"بحثی","boundary":[0.3325571725571718,0.2593760770909926,0.37378827442827367,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.2810395010395004,0.2593760770909926,0.3271491891891885,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2743035343035332,0.2593760770909926,0.27579230769230667,0.27852313591452205],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.21392931392931286,0.2593760770909926,0.2688515176715166,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.16752598752598646,0.2593760770909926,0.20832399168399063,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14744282744282639,0.2593760770909926,0.1620328066528056,0.27852313591452205],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.8342619542619532,0.2912290182674632,0.8545718918918908,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7716424116424105,0.2912290182674632,0.8290177546777535,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.719999999999999,0.2912290182674632,0.7663136382536372,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7132640332640321,0.2912290182674632,0.7147528066528054,0.31037607709099263],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.685446985446984,0.2912290182674632,0.7079139293139278,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.6376715176715163,0.2912290182674632,0.6801729729729716,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6094802494802481,0.2912290182674632,0.6322862370062357,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5893970893970881,0.2912290182674632,0.6041393762993751,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"دشواري","boundary":[0.5184199584199572,0.2912290182674632,0.5842106444906433,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4839916839916828,0.2912290182674632,0.5131716424116411,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.3866943866943853,0.2912290182674632,0.4787174220374206,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.32557172557172415,0.2912290182674632,0.3814064033264019,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.2972434927234913,0.2912290182674632,0.32037205821205683,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25970893970893827,0.2912290182674632,0.2648790436590422,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"میطلبد","boundary":[0.18137214137213994,0.2912290182674632,0.2545125155925142,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14744282744282602,0.2912290182674632,0.17610848232848092,0.31037607709099263],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصین","boundary":[0.7692723492723478,0.32308195944393386,0.8547522661122646,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7531808731808717,0.32308195944393386,0.7636914760914747,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهمندان","boundary":[0.6546361746361729,0.32308195944393386,0.7477397089397075,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6288149688149671,0.32308195944393386,0.6491976299376282,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6087318087318071,0.32308195944393386,0.6233217879417864,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5886486486486471,0.32308195944393386,0.6032386278586264,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.5244074844074829,0.32308195944393386,0.5831548440748425,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"خویش","boundary":[0.45604989604989454,0.32308195944393386,0.5188645322245308,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهمند","boundary":[0.378835758835757,0.32308195944393386,0.45051081081080935,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"سازند","boundary":[0.3209563409563391,0.32308195944393386,0.3732117255717237,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3157565488565471,0.32308195944393386,0.32095372141371964,0.34222901826746327],"dir":"ltr"},{"str":"ضمناً","boundary":[0.26419958419958234,0.32308195944393386,0.31045297297297114,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.20694386694386513,0.32308195944393386,0.2587261122661104,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.1474428274428256,0.32308195944393386,0.20145318087317904,0.34222901826746327],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.7914760914760895,0.3549349006204045,0.8546755509355491,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7721413721413702,0.3549349006204045,0.7859734303534284,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7217463617463598,0.3549349006204045,0.7667769230769211,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.6850727650727632,0.3549349006204045,0.716467733887732,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"مفیدي","boundary":[0.6274428274428255,0.3549349006204045,0.6798049896049877,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5856548856548839,0.3549349006204045,0.6221317671517654,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.5375051975051958,0.3549349006204045,0.580292806652805,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.45792099792099616,0.3549349006204045,0.5320619126819109,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.3930561330561313,0.3549349006204045,0.4525799999999982,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3676091476091458,0.3549349006204045,0.3876940540540523,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"مقاطع","boundary":[0.3092307692307674,0.3549349006204045,0.3623301455301437,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.21505197505197324,0.3549349006204045,0.30392419958419775,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.16328482328482147,0.3549349006204045,0.20966632016631834,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1474428274428256,0.3549349006204045,0.15261293139292956,0.3740819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"دکتري","boundary":[0.7984615384615362,0.3866996065027574,0.8546358835758813,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7539293139293117,0.3866996065027574,0.793318004158002,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6931808731808711,0.3866996065027574,0.7489000415800395,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6566320166320145,0.3866996065027574,0.6880485654885634,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.6120997920997902,0.3866996065027574,0.6514389604989586,0.40584666532628677],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6068999999999978,0.3866996065027574,0.6120971725571703,0.40584666532628677],"dir":"ltr"},{"str":"قدردان","boundary":[0.803326403326401,0.42909511431525743,0.8545786278586255,0.4452421731387869],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7908523908523887,0.46178784179687504,0.8249497297297276,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"میدانیم","boundary":[0.723243243243241,0.46178784179687504,0.7851953014552994,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6950519750519728,0.46178784179687504,0.7175189189189166,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6747193347193325,0.46178784179687504,0.6893093139293117,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.5855301455301432,0.46178784179687504,0.6691298544698523,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"عزیز","boundary":[0.54237006237006,0.46178784179687504,0.5798925155925132,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5262785862785839,0.46178784179687504,0.5367696049896026,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"کوشاي","boundary":[0.4541787941787918,0.46178784179687504,0.5207158004157981,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.4011642411642388,0.46178784179687504,0.44863796257796024,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.3067359667359644,0.46178784179687504,0.3956081912681889,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.251838087318085,0.46178784179687504,0.30107027027026795,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.14744282744282514,0.46178784179687504,0.2243176715176692,0.48093490062040445],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.7940956340956316,0.4936407829733457,0.8546481081081057,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"هرمزگان","boundary":[0.7173804573804549,0.4936407829733457,0.788842827442825,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"بویژه","boundary":[0.6719750519750496,0.4936407829733457,0.7119948024948001,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"آقایان","boundary":[0.6190852390852367,0.4936407829733457,0.6667096465696442,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"مصطفی","boundary":[0.5507276507276482,0.4936407829733457,0.6140140540540515,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"محمدیان","boundary":[0.47313929313929065,0.4936407829733457,0.545498170478168,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46640332640332394,0.4936407829733457,0.4731704781704757,0.5127878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"میثم","boundary":[0.42873180873180633,0.4936407829733457,0.461268274428272,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"بلوري","boundary":[0.3745945945945921,0.4936407829733457,0.423386195426193,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36785862785862544,0.4936407829733457,0.3746257796257772,0.5127878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"اسماعیل","boundary":[0.296382536382534,0.4936407829733457,0.3627341787941764,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"قاطع","boundary":[0.25459459459459216,0.4936407829733457,0.2912362577962554,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"البحر","boundary":[0.20918918918918677,0.4936407829733457,0.24938382536382295,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.20245322245322003,0.4936407829733457,0.20926765072764827,0.5127878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"عمران","boundary":[0.147442827442825,0.4936407829733457,0.197274511434509,0.5127878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"رضوانی","boundary":[0.7911018711018687,0.5254054888556987,0.8545390852390828,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7750103950103926,0.5254054888556987,0.7855061538461514,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7062785862785839,0.5254054888556987,0.7695038669438645,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6861954261954237,0.5254054888556987,0.700785405405403,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.6410395010394986,0.5254054888556987,0.6806771725571701,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"آرمان","boundary":[0.588399168399166,0.5254054888556987,0.6355284823284799,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"احمديزاد","boundary":[0.49808731808731554,0.5254054888556987,0.5830002910602887,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجوي","boundary":[0.4170062370062345,0.5254054888556987,0.4926120997920973,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.3641164241164216,0.5254054888556987,0.411590145530143,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دکتري","boundary":[0.29625779625779375,0.5254054888556987,0.3586308523908499,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.2414846569646545,0.5254054888556987,0.29071683991683744,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.14744282744282497,0.5254054888556987,0.21419401247401,0.544552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.813555093555091,0.5572584300321692,0.8546582120582096,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"بهشتی","boundary":[0.7586694386694363,0.5572584300321692,0.8079613721413698,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7519334719334694,0.5572584300321692,0.7534222453222427,0.5764054888556986],"dir":"ltr"},{"str":"کمال","boundary":[0.70278586278586,0.5572584300321692,0.7463796673596645,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.6532640332640305,0.5572584300321692,0.6971777962577935,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6330561330561303,0.5572584300321692,0.6476461122661096,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"بنماییم","boundary":[0.5690644490644464,0.5572584300321692,0.6275528482328456,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5348856548856522,0.5572584300321692,0.5635513097713072,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.4949688149688123,0.5572584300321692,0.5293459459459433,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.4308523908523882,0.5572584300321692,0.4896623700623674,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.3848232848232822,0.5572584300321692,0.42529646569646307,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"تالی","boundary":[0.32644490644490387,0.5572584300321692,0.35462332640332384,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28577962577962296,0.5572584300321692,0.2962281081081053,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.21143451143450867,0.5572584300321692,0.2801701871101843,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.1541787941787914,0.5572584300321692,0.20596103950103672,0.5764054888556986],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14744282744282458,0.5572584300321692,0.15420997920997634,0.5764054888556986],"dir":"ltr"},{"str":"صمیمانه","boundary":[0.7894802494802465,0.5891113712086399,0.8546408731808702,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7733887733887704,0.5891113712086399,0.7838643243243214,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7536798336798308,0.5891113712086399,0.7678637837837808,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"همکاري","boundary":[0.678835758835756,0.5891113712086399,0.748170311850309,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"داشتهاند","boundary":[0.608981288981286,0.5891113712086399,0.6733520582120553,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6037422037422009,0.5891113712086399,0.6089393762993734,0.6082584300321693],"dir":"ltr"},{"str":"انتظار","boundary":[0.5491060291060262,0.5891113712086399,0.5985062370062342,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"میرود","boundary":[0.4826195426195398,0.5891113712086399,0.5436601247401219,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"اساتید","boundary":[0.42311850311850036,0.5891113712086399,0.4772265280665253,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41638253638253353,0.5891113712086399,0.417871309771307,0.6082584300321693],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.3124740124740097,0.5891113712086399,0.4109479833679805,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3057380457380429,0.5891113712086399,0.3072268191268163,0.6082584300321693],"dir":"ltr"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.21043659043658763,0.5891113712086399,0.3002279002078974,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19446985446985166,0.5891113712086399,0.20491833679833396,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.1474428274428246,0.5891113712086399,0.18889334719334436,0.6082584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهمندان","boundary":[0.7675259875259844,0.6209643123851104,0.8546419958419931,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7394594594594563,0.6209643123851104,0.7619264033264003,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6883160083160054,0.6209643123851104,0.7338995426195396,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6349272349272319,0.6209643123851104,0.6827388773388744,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6147193347193318,0.6209643123851104,0.629309313929311,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5597089397089368,0.6209643123851104,0.6092715592515564,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"میفرمایند","boundary":[0.462037422037419,0.6209643123851104,0.5541382952182922,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4553014553014522,0.6209643123851104,0.4567902286902256,0.6401113712086398],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.4329729729729697,0.6209643123851104,0.44964723492723163,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"نقد","boundary":[0.3953014553014521,0.6209643123851104,0.42730952182951865,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"سازنده","boundary":[0.3293139293139261,0.6209643123851104,0.38955455301454983,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31322245322245007,0.6209643123851104,0.3237134719334688,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"موشکافانه","boundary":[0.22266112266111956,0.6209643123851104,0.307774054054051,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"خویش","boundary":[0.1541787941787911,0.6209643123851104,0.21699343035342727,0.6401113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14744282744282414,0.6209643123851104,0.1542099792099759,0.6401113712086398],"dir":"ltr"},{"str":"نقایص","boundary":[0.8015800415800383,0.652817253561581,0.8545932224532192,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7854885654885622,0.652817253561581,0.7959370478170444,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"نارساییهاي","boundary":[0.6841995841995806,0.652817253561581,0.7798783783783751,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6330561330561295,0.652817253561581,0.6786396673596639,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6128482328482293,0.652817253561581,0.6274382120582086,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"گوشزد","boundary":[0.549604989604986,0.652817253561581,0.6073276091476056,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"فرمایند","boundary":[0.48860706860706515,0.652817253561581,0.5441305197505163,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.47089397089396745,0.652817253561581,0.4830207068607035,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"نسب","boundary":[0.4362039916839883,0.652817253561581,0.4651944698544665,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38869022869022535,0.652817253561581,0.4087209979209946,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.32320166320165983,0.652817253561581,0.38305833679833345,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.2659459459459426,0.652817253561581,0.31772819126818796,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24037422037421707,0.652817253561581,0.26045912681912353,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"چا","boundary":[0.20831600831600502,0.652817253561581,0.23492444906444576,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"پهاي","boundary":[0.14744282744282383,0.652817253561581,0.20304885654885327,0.6719643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.8114345114345078,0.6846701947380517,0.8545933471933436,0.7038172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.7680249480249444,0.6846701947380517,0.8062037837837801,0.7038172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7288565488565453,0.6846701947380517,0.7628856548856513,0.7038172535615811],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7236567567567531,0.6846701947380517,0.7288539293139258,0.7038172535615811],"dir":"ltr"},{"str":"عباسعل","boundary":[0.29513513513513145,0.7153304084329046,0.3415923492723456,0.7314774672564341],"dir":"rtl"},{"str":"حاجکریم","boundary":[0.1958419958419922,0.7153304084329046,0.27195580041579676,0.7314774672564341],"dir":"rtl"},{"str":"(A-Hajikarimi@sbu.","boundary":[0.15118503118502752,0.7350587948069854,0.316627858627855,0.7482940889246326],"dir":"ltr"},{"str":"ac.","boundary":[0.3213679833679797,0.7350587948069854,0.34369646569646206,0.7482940889246326],"dir":"ltr"},{"str":"ir)","boundary":[0.3484365904365868,0.7350587948069854,0.3680270270270234,0.7482940889246326],"dir":"ltr"},{"str":"وحید","boundary":[0.2764241164241128,0.7560951143152576,0.3207144698544662,0.772242173138787],"dir":"rtl"},{"str":"مک","boundary":[0.2528482328482292,0.7560951143152576,0.2711565904365868,0.772242173138787],"dir":"rtl"},{"str":"زاده","boundary":[0.19871101871101504,0.7560951143152576,0.23499230769230403,0.772242173138787],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.14744282744282378,0.7759640826056988,0.15609954261953898,0.7921111414292282],"dir":"ltr"},{"str":"Vahidmakkizade@yahoo.","boundary":[0.15505197505197138,0.7785587948069855,0.3612286902286866,0.7917940889246327],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.36584407484407117,0.7785587948069855,0.39914345114344746,0.7917940889246327],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.39904365904365535,0.7759640826056988,0.40664519750519385,0.7921111414292282],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.13205,0.85475,0.79211],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/0bf62b7fdbedc48e89f31e5ffd213a09.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/bd25ecde0a3a1c1992ade3d4f457b99e.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14844,0.32497,0.14531,0.09108]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7940956340956342,0.3684491182215074,0.8545665280665281,0.38900794175091913],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7941,0.36845,0.85457,0.38901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8271479002079002,0.45742385684742654,0.8546905197505197,0.473570915670956],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82715,0.45742,0.85469,0.47357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8271479002079016,0.8570415039062502,0.8546905197505211,0.8731885627297796],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82715,0.85704,0.85469,0.87319],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5025779625779626,0.3249712201286765,0.5962827442827443,0.3514418083639706],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4059043659043659,0.3249712201286765,0.49538045738045744,0.3514418083639706],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4059,0.32497,0.59628,0.35144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.19147609147609157,0.3684491182215074,0.250100207900208,0.38900794175091913],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19148,0.36845,0.2501,0.38901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اول","boundary":[0.7765072765072765,0.45742385684742654,0.8053155093555093,0.473570915670956],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7717417047817048,0.45742385684742654,0.7765354677754678,0.473570915670956],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6919334719334718,0.45742385684742654,0.7668219542619542,0.473570915670956],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6319334719334719,0.45742385684742654,0.6870884407484407,0.473570915670956],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.14844074844074834,0.45742385684742654,0.15631883575883565,0.473570915670956],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16054054054054043,0.45742385684742654,0.6275675675675676,0.473570915670956],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7494386694386693,0.49456953699448536,0.8047836174636174,0.5093048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.14844074844074842,0.49456953699448536,0.1555859875259875,0.5093048311121324],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.15717255717255715,0.49456953699448536,0.7475156756756757,0.5093048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7364656964656965,0.5210401252297795,0.8046400415800415,0.5357754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6820790020790022,0.5210401252297795,0.7321098960498962,0.5357754193474265],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.14844074844074853,0.5210401252297795,0.15956482328482338,0.5357754193474265],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16153846153846163,0.5210401252297795,0.6820271101871104,0.5357754193474265],"dir":"ltr"},{"str":"منظور","boundary":[0.7538045738045741,0.5474224781709559,0.8046878170478173,0.562157772288603],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.735717255717256,0.5474224781709559,0.7495938461538464,0.562157772288603],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.6884407484407488,0.5474224781709559,0.7313466112266115,0.562157772288603],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.616715176715177,0.5474224781709559,0.6838599168399172,0.562157772288603],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6053638253638256,0.5474224781709559,0.6123492723492726,0.562157772288603],"dir":"ltr"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5552182952182955,0.5474224781709559,0.6052370893970896,0.562157772288603],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5482328482328486,0.5474224781709559,0.5549946361746364,0.562157772288603],"dir":"ltr"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.4780041580041583,0.5474224781709559,0.5437534303534306,0.562157772288603],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.14844074844074873,0.5474224781709559,0.15956482328482355,0.562157772288603],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.1615384615384618,0.5474224781709559,0.47682960498960536,0.562157772288603],"dir":"ltr"},{"str":"بازار","boundary":[0.76964656964657,0.57389306640625,0.8046384199584202,0.5886283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7150103950103954,0.57389306640625,0.7652761746361749,0.5886283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.701538461538462,0.57389306640625,0.7107251975051979,0.5886283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.6379209979209983,0.57389306640625,0.697180041580042,0.5886283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6106029106029112,0.57389306640625,0.6336426611226617,0.5886283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5946361746361752,0.57389306640625,0.6061768814968821,0.5886283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5554677754677759,0.57389306640625,0.5903653222453228,0.5886283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.4924740124740129,0.57389306640625,0.5511111018711022,0.5886283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.44045738045738086,0.57389306640625,0.48809937629937666,0.5886283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.14844074844074906,0.57389306640625,0.16133550935551,0.5886283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.16153846153846216,0.57389306640625,0.4375364656964664,0.5886283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7954677754677761,0.6003636546415442,0.803531850311851,0.6150989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"یژگیهاي","boundary":[0.7198752598752607,0.6003636546415442,0.7943761746361754,0.6150989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6472765072765081,0.6003636546415442,0.715341954261955,0.6150989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5928898128898137,0.6003636546415442,0.6427692723492733,0.6150989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.1484407484407493,0.6003636546415442,0.1578566320166329,0.6150989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1615384615384624,0.6003636546415442,0.5903431185031195,0.6150989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.7344698544698554,0.6268342428768383,0.8046585031185038,0.6415695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.680083160083161,0.6268342428768383,0.730114054054055,0.6415695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.1484407484407494,0.6268342428768383,0.16187713097713194,0.6415695369944853],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16590436590436689,0.6268342428768383,0.6776612058212069,0.6415695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7954677754677765,0.6533048311121324,0.8035318503118513,0.6680401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"یژگیهاي","boundary":[0.7198752598752609,0.6533048311121324,0.7943761746361756,0.6680401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.6575051975051985,0.6533048311121324,0.7155340540540551,0.6680401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6031185031185041,0.6533048311121324,0.6531493970893981,0.6680401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.14844074844074942,0.6533048311121324,0.16202295218295318,0.6680401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1659043659043669,0.6533048311121324,0.6034408316008327,0.6680401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.7486902286902297,0.6797754193474265,0.804678711018712,0.6945107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.6888149688149698,0.6797754193474265,0.7441842411642422,0.6945107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6627442827442838,0.6797754193474265,0.6845388773388784,0.6945107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6122245322245332,0.6797754193474265,0.6583424532224542,0.6945107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.5511018711018721,0.6797754193474265,0.6078538877338887,0.6945107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.46091476091476197,0.6797754193474265,0.5374575467775478,0.6945107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.1484407484407496,0.6797754193474265,0.1684807484407496,0.6945107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.17027027027027142,0.6797754193474265,0.4593659875259888,0.6945107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"امواج","boundary":[0.761787941787943,0.7062460075827206,0.8046915592515604,0.7209813017003677],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.6899376299376312,0.7062460075827206,0.757349313929315,0.7209813017003677],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6355509355509368,0.7062460075827206,0.6856635343035355,0.7209813017003677],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.14844074844074967,0.7062460075827206,0.16760582120582243,0.7209813017003677],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.1702702702702715,0.7062460075827206,0.6340021621621634,0.7209813017003677],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.7302286902286915,0.7327165958180147,0.8046590020790033,0.7474518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریتی","boundary":[0.6566320166320179,0.7327165958180147,0.7259451143451157,0.7474518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.14844074844074978,0.7327165958180147,0.1667100623700637,0.7474518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1702702702702716,0.7327165958180147,0.6558316839916855,0.7474518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجهگیري","boundary":[0.7178794178794193,0.7591871840533088,0.8046089812889826,0.7739224781709558],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7042827442827457,0.7591871840533088,0.7133887733887748,0.7739224781709558],"dir":"rtl"},{"str":"دورنما","boundary":[0.646652806652808,0.7591871840533088,0.6998711850311863,0.7739224781709558],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.14844074844074992,0.7591871840533088,0.17068889812889962,0.7739224781709558],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17463617463617612,0.7591871840533088,0.6470998752598768,0.7739224781709558],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7530561330561345,0.7856577722886029,0.8046702286902301,0.80039306640625],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.1484407484407499,0.7856577722886029,0.16898070686070835,0.80039306640625],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.17027027027027172,0.7856577722886029,0.7518815800415816,0.80039306640625],"dir":"ltr"},{"str":"پرسش","boundary":[0.7460706860706875,0.812128360523897,0.8045804158004172,0.8268636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.14844074844074992,0.812128360523897,0.17185546777546926,0.8268636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.17463617463617612,0.812128360523897,0.7431497713097729,0.8268636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"دوم","boundary":[0.7687733887733903,0.8570415039062502,0.8052059875259889,0.8731885627297796],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7601408731808746,0.8570415039062502,0.7649346361746376,0.8731885627297796],"dir":"ltr"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.6812058212058226,0.8570415039062502,0.7552223700623716,0.8731885627297796],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.591517671517673,0.8570415039062502,0.6763591683991699,0.8731885627297796],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.14844074844074998,0.8570415039062502,0.1753543035343051,0.8731885627297796],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.18000000000000152,0.8570415039062502,0.5885728066528081,0.8731885627297796],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.749438669438671,0.8941871840533089,0.804783617463619,0.908922478170956],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.14844074844075011,0.8941871840533089,0.17300120582120748,0.908922478170956],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.17463617463617628,0.8941871840533089,0.7475156756756773,0.908922478170956],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14844,0.45742,0.80532,0.90892],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/6f362db4734f4f1e59a8e57acc49b513.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/7ce198565c4846953acca2ff0634dbe2.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14531,0.10705]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.8275259875259876,0.08587994025735302,0.8359419542619544,0.10061523437500007],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82753,0.08588,0.83594,0.10062],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8271479002079013,0.4678356215533089,0.8546905197505208,0.48398268037683834],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82715,0.46784,0.85469,0.48398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8271479002079019,0.7616591509650735,0.8546905197505213,0.7778062097886029],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82715,0.76166,0.85469,0.77781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازاریابی","boundary":[0.42997920997920996,0.08252699908088229,0.49920848232848236,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.3586278586278586,0.08252699908088229,0.4255234927234927,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34814968814968816,0.08252699908088229,0.35417388773388775,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3353014553014554,0.08252699908088229,0.34819621621621627,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.27717255717255723,0.08252699908088229,0.3306402910602911,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2065696465696466,0.08252699908088229,0.2724467775467776,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.15330561330561332,0.08252699908088229,0.20198906444906448,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1474428274428275,0.08252699908088229,0.15340066528066534,0.09726229319852936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.08253,0.49921,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازاریابی","boundary":[0.7372141372141373,0.1318342428768382,0.8046384199584199,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.6558835758835759,0.1318342428768382,0.7327444490644491,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6445322245322246,0.1318342428768382,0.6514691476091476,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5960083160083162,0.1318342428768382,0.6445379625779627,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.56993762993763,0.1318342428768382,0.5917302286902287,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.49746361746361756,0.1318342428768382,0.5655274428274428,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.4430769230769232,0.1318342428768382,0.4929709771309772,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.14844074844074853,0.1318342428768382,0.17300120582120593,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.17463617463617473,0.1318342428768382,0.43317056133056153,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4362162162162163,0.1318342428768382,0.44304386694386705,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.7997089397089397,0.15821659581801475,0.8035441995841996,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7933471933471934,0.15821659581801475,0.7985573388773389,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7768814968814969,0.15821659581801475,0.7923199584199585,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"ینه","boundary":[0.7514345114345115,0.15821659581801475,0.7757298960498961,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.6797089397089399,0.15821659581801475,0.7470230769230769,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.5982536382536383,0.15821659581801475,0.6752075675675676,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.14844074844074856,0.15821659581801475,0.17031392931392944,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1702702702702704,0.15821659581801475,0.5990749272349274,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7685239085239087,0.18468718405330886,0.8046239501039503,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7181288981288982,0.18468718405330886,0.7639899792099795,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.14844074844074873,0.18468718405330886,0.17236652806652836,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.1746361746361749,0.18468718405330886,0.7169543451143454,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7585446985446989,0.211157772288603,0.804681704781705,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7324740124740127,0.211157772288603,0.7542666112266114,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6600000000000004,0.211157772288603,0.7279390852390855,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.605613305613306,0.211157772288603,0.6556441995842,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.14844074844074887,0.211157772288603,0.17413721413721456,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.17463617463617506,0.211157772288603,0.6034408316008321,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.7338461538461544,0.2376283605238971,0.8047736382536387,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6834511434511441,0.2376283605238971,0.7295690644490651,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6290644490644496,0.2376283605238971,0.6791770478170484,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.14844074844074903,0.2376283605238971,0.17065833679833742,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17463617463617523,0.2376283605238971,0.6296362577962584,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7685239085239092,0.2640989487591912,0.804663617463618,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7156340956340963,0.2640989487591912,0.7642036590436597,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6611226611226618,0.2640989487591912,0.7112637006237013,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.14844074844074914,0.2640989487591912,0.17199155925155993,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1746361746361753,0.2640989487591912,0.6601975883575892,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"پیونددهنده","boundary":[0.7065280665280672,0.29056953699448534,0.8035441995842002,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.645405405405406,0.29056953699448534,0.7021629106029112,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.5507276507276513,0.29056953699448534,0.6273102286902291,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.148440748440749,0.29056953699448534,0.16975571725571784,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.17027027027027083,0.29056953699448534,0.5510499792099799,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"عوام","boundary":[0.7710288149688157,0.3170401252297795,0.8046696049896057,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7161330561330568,0.3170401252297795,0.751124906444907,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7025363825363832,0.3170401252297795,0.7116803326403333,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"عوام","boundary":[0.664500748440749,0.3170401252297795,0.698141538461539,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیتی","boundary":[0.57929313929314,0.3170401252297795,0.6446660706860713,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.1484407484407492,0.3170401252297795,0.17117226611226685,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17463617463617537,0.3170401252297795,0.5772454054054063,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.72910602910603,0.34351071346507356,0.8046810810810819,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7069022869022878,0.34351071346507356,0.7247660706860717,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"جانشینها","boundary":[0.6237006237006245,0.34351071346507356,0.7025402494802503,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.1484407484407493,0.34351071346507356,0.17117226611226696,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.1746361746361755,0.34351071346507356,0.62090444906445,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"اداره","boundary":[0.7642827442827452,0.3699813017003677,0.804587027027028,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7138877338877349,0.3699813017003677,0.760024740124741,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.6527650727650737,0.3699813017003677,0.7095170893970904,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.5625779625779634,0.3699813017003677,0.6391187525987535,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.14844074844074934,0.3699813017003677,0.1672856133056142,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.17027027027027117,0.3699813017003677,0.5597817879417889,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.753056133056134,0.39645188993566177,0.8046702286902296,0.4111871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.14844074844074942,0.39645188993566177,0.17428503118503216,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.17463617463617562,0.39645188993566177,0.7518815800415811,0.4111871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"پرسش","boundary":[0.746070686070687,0.4229224781709559,0.8045804158004167,0.4376577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.14844074844074945,0.4229224781709559,0.1742850311850322,0.4376577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.17463617463617565,0.4229224781709559,0.7431497713097723,0.4376577722886029],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14844,0.13183,0.80477,0.43766],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سوم","boundary":[0.7640332640332651,0.4678356215533089,0.8052596257796268,0.48398268037683834],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7592676923076934,0.4678356215533089,0.7640614553014563,0.48398268037683834],"dir":"ltr"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7011642411642423,0.4678356215533089,0.7544650727650738,0.48398268037683834],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6455301455301466,0.4678356215533089,0.696296632016633,0.48398268037683834],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.1484407484407495,0.4678356215533089,0.17368790020790129,0.48398268037683834],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1751351351351362,0.4678356215533089,0.6421621621621634,0.48398268037683834],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7494386694386705,0.5049813017003677,0.8047836174636186,0.5197165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.14844074844074964,0.5049813017003677,0.17159775467775587,0.5197165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.1746361746361758,0.5049813017003677,0.7475156756756769,0.5197165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7561746361746374,0.5314518899356618,0.8047166320166332,0.5461871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7056548856548869,0.5314518899356618,0.751753097713099,0.5461871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.14844074844074975,0.5314518899356618,0.1668079833679847,0.5461871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17027027027027158,0.5314518899356618,0.7038566320166334,0.5461871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"راههاي","boundary":[0.7471933471933485,0.5579224781709559,0.8046429106029119,0.5726577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.7096465696465711,0.5579224781709559,0.7429354677754693,0.5726577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6568814968814982,0.5579224781709559,0.7051740124740139,0.5726577722886029],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.652515592515594,0.5579224781709559,0.6568398336798352,0.5726577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش","boundary":[0.5872765072765087,0.5579224781709559,0.6480825779625793,0.5726577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"منافع","boundary":[0.5402494802494818,0.5579224781709559,0.5828579625779642,0.5726577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.46839916839916984,0.5579224781709559,0.5222782952182967,0.5726577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"زیان","boundary":[0.4287318087318102,0.5579224781709559,0.46415338877339024,0.5726577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.14844074844074998,0.5579224781709559,0.17326577962578116,0.5726577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17463617463617617,0.5579224781709559,0.4288046569646586,0.5726577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7561746361746378,0.58439306640625,0.8047437006237022,0.5991283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7032848232848249,0.58439306640625,0.7518268191268207,0.5991283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6526403326403342,0.58439306640625,0.6988670270270286,0.5991283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6367983367983383,0.58439306640625,0.6483390436590453,0.5991283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.5403742203742219,0.58439306640625,0.6324427858627875,0.5991283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.48985446985447145,0.58439306640625,0.5358350519750535,0.5991283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.4259875259875276,0.58439306640625,0.48538241164241325,0.5991283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.14844074844075006,0.58439306640625,0.172390852390854,0.5991283605238971],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.17463617463617623,0.58439306640625,0.4244387525987543,0.5991283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.7438253638253655,0.6108636546415441,0.804636299376301,0.6255989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6909355509355526,0.6108636546415441,0.7393528066528082,0.6255989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6406652806652823,0.6108636546415441,0.6867355509355526,0.6255989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.1484407484407501,0.6108636546415441,0.17112012474012636,0.6255989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.17463617463617626,0.6108636546415441,0.6383680665280682,0.6255989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.7955925155925173,0.6373342428768383,0.8035940956340973,0.6520695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7892307692307708,0.6373342428768383,0.7944409147609164,0.6520695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.7803742203742221,0.6373342428768383,0.7881258212058229,0.6520695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7740124740124756,0.6373342428768383,0.7792226195426212,0.6520695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7506860706860723,0.6373342428768383,0.772894802494804,0.6520695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7002910602910619,0.6373342428768383,0.7461333056133072,0.6520695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.14844074844075006,0.6373342428768383,0.1747718918918935,0.6520695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.17463617463617623,0.6373342428768383,0.6994907276507293,0.6520695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7585446985447002,0.6638048311121324,0.8046817047817064,0.6785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.7181288981288998,0.6638048311121324,0.7530743451143468,0.6785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"عوام","boundary":[0.6800932640332659,0.6638048311121324,0.7137340540540559,0.6785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6062370062370079,0.6638048311121324,0.660267692307694,0.6785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5558419958419976,0.6638048311121324,0.6017366320166336,0.6785401252297794],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.14844074844075011,0.6638048311121324,0.17531351351351518,0.6785401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17900207900208068,0.6638048311121324,0.5554158835758853,0.6785401252297794],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7530561330561346,0.6902754193474265,0.8046702286902303,0.7050107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.14844074844075014,0.6902754193474265,0.16831409563409733,0.7050107134650735],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.17027027027027197,0.6902754193474265,0.7518815800415818,0.7050107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"پرسش","boundary":[0.7460706860706877,0.7167460075827206,0.8045804158004174,0.7314813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.14844074844075017,0.7167460075827206,0.16902237006237178,0.7314813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.170270270270272,0.7167460075827206,0.7431497713097731,0.7314813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7538045738045756,0.7616591509650735,0.8053649064449082,0.7778062097886029],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7490390020790038,0.7616591509650735,0.7538327650727666,0.7778062097886029],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6850727650727666,0.7616591509650735,0.7440362993763009,0.7778062097886029],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6701039501039516,0.7616591509650735,0.6802177546777561,0.7778062097886029],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5986278586278602,0.7616591509650735,0.6652676507276523,0.7778062097886029],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5404989604989621,0.7616591509650735,0.593778461538463,0.7778062097886029],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.4804989604989621,0.7616591509650735,0.535653929313931,0.7778062097886029],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.14844074844074992,0.7616591509650735,0.17729463617463767,0.7778062097886029],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.18000000000000146,0.7616591509650735,0.4767567567567583,0.7778062097886029],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7494386694386709,0.7988048311121324,0.8047836174636189,0.8135401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.14844074844074998,0.7988048311121324,0.17477189189189343,0.8135401252297795],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.17463617463617617,0.7988048311121324,0.7475156756756772,0.8135401252297795],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7216216216216234,0.8252754193474265,0.8046122245322261,0.8400107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.6304365904365921,0.8252754193474265,0.717323326403328,0.8400107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5776715176715194,0.8252754193474265,0.6262258627858643,0.8400107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.14844074844075014,0.8252754193474265,0.17129301455301624,0.8400107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1746361746361763,0.8252754193474265,0.5772454054054071,0.8400107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7509355509355526,0.8517460075827207,0.8046486486486504,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.69817047817048,0.8517460075827207,0.7465427027027045,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.14844074844075025,0.8517460075827207,0.17129301455301638,0.8664813017003676],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.17463617463617645,0.8517460075827207,0.6951248232848252,0.8664813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"مرزهاي","boundary":[0.7403326403326423,0.8782165958180147,0.8046728482328502,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.6849480249480269,0.8782165958180147,0.7359224532224551,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.6367983367983387,0.8782165958180147,0.6806671933471953,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.615093555093557,0.8782165958180147,0.6323552182952202,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"همکاري","boundary":[0.5478586278586297,0.8782165958180147,0.6107845322245341,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.14844074844075053,0.8782165958180147,0.17129301455301663,0.8929518899356618],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.1746361746361767,0.8782165958180147,0.546684074844077,0.8929518899356618],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14844,0.46784,0.80536,0.89295],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/93382aa7f41ab6ebcc5f4b5259bba426.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/0d087970c58c6ad54bc2a0a1cbba8023.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14844,0.08253,0.14526,0.10705]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8007068607068608,0.08519904641544121,0.8547440332640334,0.09993434053308828],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7488149688149688,0.08519904641544121,0.7960610395010396,0.09993434053308828],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.74881,0.0852,0.85474,0.09993],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8271479002079014,0.41489444508272066,0.8546905197505209,0.43104150390625007],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82715,0.41489,0.85469,0.43104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فص","boundary":[0.8271479002079015,0.5763650333180148,0.854690519750521,0.5925120921415442],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82715,0.57637,0.85469,0.59251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.16640332640332642,0.08252699908088229,0.1755185862785863,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1664,0.08253,0.17552,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7216216216216217,0.1318342428768382,0.804587027027027,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6712266112266112,0.1318342428768382,0.7173636174636174,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.1484407484407485,0.1318342428768382,0.17416777546777554,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.1746361746361747,0.1318342428768382,0.6689293970893972,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7216216216216219,0.15821659581801475,0.8046122245322247,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.6304365904365907,0.15821659581801475,0.7173233264033266,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5776715176715178,0.15821659581801475,0.6261794594594595,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.1484407484407487,0.15821659581801475,0.17531351351351376,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17900207900207926,0.15821659581801475,0.5772454054054058,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7440748440748444,0.18468718405330886,0.8047534303534306,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6910602910602913,0.18468718405330886,0.7397256548856551,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6366735966735969,0.18468718405330886,0.6867955509355511,0.19942247817095596],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.14844074844074875,0.18468718405330886,0.1726262370062373,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.17463617463617492,0.18468718405330886,0.6340021621621625,0.19942247817095596],"dir":"ltr"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7685239085239091,0.211157772288603,0.8046636174636179,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7035343035343039,0.211157772288603,0.7642113929313933,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.6474012474012478,0.211157772288603,0.6991392099792104,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5946361746361749,0.211157772288603,0.6430478170478173,0.22589306640625006],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.14844074844074898,0.211157772288603,0.16562681912681967,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16590436590436647,0.211157772288603,0.5947090228690235,0.22589306640625006],"dir":"ltr"},{"str":"همکاري","boundary":[0.7415800415800423,0.2376283605238971,0.8047314760914768,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"متقاب","boundary":[0.701413721413722,0.2376283605238971,0.7371432848232854,0.2523636546415442],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.1484407484407492,0.2376283605238971,0.17031392931393008,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17027027027027103,0.2376283605238971,0.6863930145530154,0.2523636546415442],"dir":"ltr"},{"str":"رضایت","boundary":[0.7448232848232855,0.2640989487591912,0.8045912681912689,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6920582120582127,0.2640989487591912,0.7404304365904373,0.2788342428768383],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.14844074844074925,0.2640989487591912,0.17031392931393013,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.17027027027027108,0.2640989487591912,0.6907589189189197,0.2788342428768383],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7342203742203751,0.29056953699448534,0.8047476923076932,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.6910602910602921,0.29056953699448534,0.7298302702702713,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6649896049896059,0.29056953699448534,0.6867841995842006,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6144698544698555,0.29056953699448534,0.6605877754677765,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.5533471933471944,0.29056953699448534,0.610099209979211,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.46316008316008417,0.29056953699448534,0.53970286902287,0.3053048311121324],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.14844074844074945,0.29056953699448534,0.16860573804573906,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.17027027027027128,0.29056953699448534,0.463731891891893,0.3053048311121324],"dir":"ltr"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.7369646569646582,0.3170401252297795,0.8046268191268203,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.68881496881497,0.3170401252297795,0.7324793762993775,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6667359667359679,0.3170401252297795,0.6845997505197517,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"همکاري","boundary":[0.5995010395010407,0.3170401252297795,0.6624082328482339,0.33177541934742655],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.14844074844074967,0.3170401252297795,0.1714804989605002,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.17463617463617584,0.3170401252297795,0.5990749272349285,0.33177541934742655],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7530561330561343,0.34351071346507356,0.8046702286902299,0.3582460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.14844074844074967,0.34351071346507356,0.17562598752598874,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.17900207900208023,0.34351071346507356,0.7518815800415813,0.3582460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"پرسش","boundary":[0.7460706860706873,0.3699813017003677,0.804580415800417,0.38471659581801476],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.1484407484407497,0.3699813017003677,0.17562598752598876,0.38471659581801476],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.17900207900208026,0.3699813017003677,0.7431497713097726,0.38471659581801476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14844,0.13183,0.80475,0.38472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پنجم","boundary":[0.7632848232848246,0.41489444508272066,0.8053106444906458,0.43104150390625007],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7585192515592527,0.41489444508272066,0.7633130145530157,0.43104150390625007],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6762162162162173,0.41489444508272066,0.7536240748440759,0.43104150390625007],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.5941372141372152,0.41489444508272066,0.6712490644490656,0.43104150390625007],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5350103950103962,0.41489444508272066,0.5892476507276518,0.43104150390625007],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.14844074844074945,0.41489444508272066,0.1775685654885665,0.43104150390625007],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.18000000000000102,0.41489444508272066,0.5302702702702714,0.43104150390625007],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7494386694386704,0.45204012522977943,0.8047836174636185,0.46677541934742645],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.14844074844074948,0.45204012522977943,0.17502187110187215,0.46677541934742645],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.17900207900208007,0.45204012522977943,0.7475156756756768,0.46677541934742645],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7342203742203753,0.47851071346507357,0.8047476923076934,0.4932460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6596257796257808,0.47851071346507357,0.7298144282744294,0.4932460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.6059875259875273,0.47851071346507357,0.6551412474012487,0.4932460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.1484407484407497,0.47851071346507357,0.17475106029106155,0.4932460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.17463617463617587,0.47851071346507357,0.603440831600833,0.4932460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7530561330561343,0.5049813017003677,0.8046702286902299,0.5197165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.14844074844074967,0.5049813017003677,0.1778035758835771,0.5197165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.17900207900208023,0.5049813017003677,0.7518815800415813,0.5197165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"پرسش","boundary":[0.7460706860706873,0.5314518899356618,0.804580415800417,0.5461871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.1484407484407497,0.5314518899356618,0.18067833679833806,0.5461871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.18336798336798463,0.5314518899356618,0.7431497713097726,0.5461871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"ششم","boundary":[0.7559251559251573,0.5763650333180148,0.805406569646571,0.5925120921415442],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7511850311850324,0.5763650333180148,0.7561289812889825,0.5925120921415442],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.6965488565488578,0.5763650333180148,0.7460849064449077,0.5925120921415442],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.6556340956340969,0.5763650333180148,0.6917496049896062,0.5925120921415442],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5973804573804585,0.5763650333180148,0.6508857380457391,0.5925120921415442],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.584906444906446,0.5763650333180148,0.5926208731808743,0.5925120921415442],"dir":"ltr"},{"str":"تکام","boundary":[0.5515969646569657,0.5763650333180148,0.5849022037422048,0.5925120921415442],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4763825363825375,0.5763650333180148,0.5298082328482341,0.5925120921415442],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.41650727650727765,0.5763650333180148,0.4715375051975063,0.5925120921415442],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.1484407484407496,0.5763650333180148,0.1851244490644502,0.5925120921415442],"dir":"ltr"},{"str":".............................................(","boundary":[0.18972972972973087,0.5763650333180148,0.41637492723492836,0.5925120921415442],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7494386694386705,0.6135107134650736,0.8047836174636186,0.6282460075827206],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.14844074844074964,0.6135107134650736,0.18182407484407603,0.6282460075827206],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.18336798336798454,0.6135107134650736,0.7475156756756769,0.6282460075827206],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7594178794178805,0.6399813017003677,0.8046306860706872,0.6547165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.7222453222453233,0.6399813017003677,0.7550720582120594,0.6547165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6694802494802506,0.6399813017003677,0.7179530145530157,0.6547165958180147],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.1484407484407496,0.6399813017003677,0.18182407484407598,0.6547165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1833679833679845,0.6399813017003677,0.6689293970893982,0.6547165958180147],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.760665280665282,0.6664518899356618,0.8046360498960511,0.6811871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"تکاملی","boundary":[0.7035343035343049,0.6664518899356618,0.7563355509355523,0.6811871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.650769230769232,0.6664518899356618,0.6991414553014565,0.6811871840533088],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.14844074844074984,0.6664518899356618,0.1791367983367997,0.6811871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.1790020790020804,0.6664518899356618,0.6514657796257811,0.6811871840533088],"dir":"ltr"},{"str":"مراح","boundary":[0.7691577130977145,0.6929224781709559,0.8047095218295232,0.7076577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"چرخهي","boundary":[0.6885654885654899,0.6929224781709559,0.7492460706860721,0.7076577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.6515176715176729,0.6929224781709559,0.684344407484409,0.7076577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.59862785862786,0.6929224781709559,0.6471358004158018,0.7076577722886029],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.1484407484407499,0.6929224781709559,0.17131808731808879,0.7076577722886029],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.1746361746361761,0.6929224781709559,0.5990749272349287,0.7076577722886029],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7538045738045753,0.71939306640625,0.8047460706860722,0.7341283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"اکتشاف","boundary":[0.6863201663201678,0.71939306640625,0.7493575883575898,0.7341283605238971],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.14844074844075003,0.71939306640625,0.17600519750519908,0.7341283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.1790020790020806,0.71939306640625,0.6863930145530162,0.7341283605238971],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7538045738045753,0.7458636546415441,0.8047460706860722,0.7605989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6971725571725587,0.7458636546415441,0.7494113513513528,0.7605989487591912],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.14844074844074998,0.7458636546415441,0.1777758835758851,0.7605989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17900207900208057,0.7458636546415441,0.6951248232848248,0.7605989487591912],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7538045738045754,0.7723342428768383,0.8047460706860723,0.7870695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"تعهد","boundary":[0.7113929313929329,0.7723342428768383,0.74951837837838,0.7870695369944853],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.14844074844075017,0.7723342428768383,0.17429700623700795,0.7870695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17463617463617634,0.7723342428768383,0.7082225363825381,0.7870695369944853],"dir":"ltr"},{"str":"مراح","boundary":[0.769157713097715,0.7988048311121324,0.8047095218295237,0.8135401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6969230769230788,0.7988048311121324,0.7492821205821223,0.8135401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6440332640332659,0.7988048311121324,0.6924491476091494,0.8135401252297795],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6326819126819145,0.7988048311121324,0.6396188357588376,0.8135401252297795],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6189604989605009,0.7988048311121324,0.6328370893970914,0.8135401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"دیگاه","boundary":[0.571060291060293,0.7988048311121324,0.6146393762993783,0.8135401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"دید","boundary":[0.5342619542619561,0.7988048311121324,0.5668639085239104,0.8135401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5206652806652825,0.7988048311121324,0.5298520166320185,0.8135401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.4504365904365923,0.7988048311121324,0.5163018711018729,0.8135401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.14844074844075028,0.7988048311121324,0.17563022869023054,0.8135401252297795],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.17900207900208084,0.7988048311121324,0.441902370062372,0.8135401252297795],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4435758835758854,0.7988048311121324,0.45051280665280846,0.8135401252297795],"dir":"ltr"},{"str":"معیار","boundary":[0.7644074844074863,0.8252754193474265,0.804754553014555,0.8400107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.7306029106029124,0.8252754193474265,0.7599814553014572,0.8400107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6894386694386713,0.8252754193474265,0.726159792099794,0.8400107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"بقاء","boundary":[0.6542619542619561,0.8252754193474265,0.6851721829521848,0.8400107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6220790020790039,0.8252754193474265,0.649927110187112,0.8400107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5714345114345134,0.8252754193474265,0.6176612058212078,0.8400107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5170478170478189,0.8252754193474265,0.5671604158004176,0.8400107134650735],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1484407484407503,0.8252754193474265,0.17563022869023057,0.8400107134650735],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.17900207900208087,0.8252754193474265,0.5161227442827463,0.8400107134650735],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7908523908523928,0.8517460075827207,0.8047289812889833,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7379625779625799,0.8517460075827207,0.7865321413721433,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7157588357588377,0.8517460075827207,0.7336226195426215,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکت","boundary":[0.637172557172559,0.8517460075827207,0.7113371725571744,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6328066528066548,0.8517460075827207,0.637130893970896,0.8664813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.5810395010395031,0.8517460075827207,0.6283133887733908,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.5388773388773409,0.8517460075827207,0.5765839085239105,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"همکاري","boundary":[0.47151767151767343,0.8517460075827207,0.5344760083160103,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.43110187110187304,0.8517460075827207,0.4671699792099811,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.36997920997921196,0.8517460075827207,0.42673122661122853,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35638253638253836,0.8517460075827207,0.3656123076923096,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.2753014553014573,0.8517460075827207,0.3519565072765093,0.8664813017003676],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.14844074844075042,0.8517460075827207,0.17911796257796458,0.8664813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.179002079002081,0.8517460075827207,0.2757023700623721,0.8664813017003676],"dir":"ltr"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.7237422037422058,0.8782165958180147,0.8046623700623721,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.6626195426195447,0.8782165958180147,0.7193715592515614,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6365488565488587,0.8782165958180147,0.6583414553014574,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5797920997921019,0.8782165958180147,0.6321410395010416,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.526902286902289,0.8782165958180147,0.5755676507276528,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5110602910602932,0.8782165958180147,0.522600997921,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.43010395010395214,0.8782165958180147,0.5066506029106049,0.8929518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.1484407484407506,0.8782165958180147,0.174661496881499,0.8929518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17463617463617676,0.8782165958180147,0.4288046569646592,0.8929518899356618],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14844,0.41489,0.80541,0.89295],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/0e447e956431c06a4fe5c84a4b8c343e.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/382002da3ba4d1e0db17d1f9ff20cfc0.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14533,0.47764]},"elements":[{"words":[{"str":"و","boundary":[0.8265280665280665,0.08587994025735302,0.8369646985446986,0.10061523437500007],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82653,0.08588,0.83696,0.10062],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازاریابی","boundary":[0.42997920997920996,0.08252699908088229,0.49920848232848236,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.3586278586278586,0.08252699908088229,0.4255234927234927,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34814968814968816,0.08252699908088229,0.35417388773388775,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3353014553014554,0.08252699908088229,0.34819621621621627,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.27717255717255723,0.08252699908088229,0.3306402910602911,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2065696465696466,0.08252699908088229,0.2724467775467776,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.15330561330561332,0.08252699908088229,0.20198906444906448,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1474428274428275,0.08252699908088229,0.15340066528066534,0.09726229319852936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.08253,0.49921,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خلاصه","boundary":[0.7530561330561331,0.1318342428768382,0.8046702286902286,0.14656953699448524],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.14844074844074848,0.1318342428768382,0.18095264033264039,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.1833679833679834,0.1318342428768382,0.7518815800415801,0.14656953699448524],"dir":"ltr"},{"str":"پرسش","boundary":[0.746070686070686,0.15821659581801475,0.8045804158004157,0.1729518899356618],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.1484407484407485,0.15821659581801475,0.1809526403326404,0.1729518899356618],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.18336798336798343,0.15821659581801475,0.7431497713097714,0.1729518899356618],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14844,0.13183,0.80467,0.17295],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ضمیمه","boundary":[0.792848232848233,0.20312973920036767,0.8546704365904367,0.21927679802389707],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.1484407484407487,0.20312973920036767,0.1788240748440751,0.21927679802389707],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.18000000000000027,0.20312973920036767,0.7637837837837841,0.21927679802389707],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7670270270270273,0.20312973920036767,0.7782502702702705,0.21927679802389707],"dir":"ltr"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.7454469854469857,0.24027541934742652,0.8047060291060294,0.2550107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6950519750519754,0.24027541934742652,0.7411698960498965,0.2550107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6405405405405408,0.24027541934742652,0.6907778794178797,0.2550107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"درمیان","boundary":[0.5784199584199587,0.24027541934742652,0.6362806652806655,0.2550107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.5139293139293142,0.24027541934742652,0.574227941787942,0.2550107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4878586278586281,0.24027541934742652,0.5096512266112269,0.2550107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.40390852390852416,0.24027541934742652,0.4834832432432435,0.2550107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.35975051975051997,0.24027541934742652,0.3995730561330564,0.2550107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34615384615384637,0.24027541934742652,0.3553405821205824,0.2550107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"انگلستان","boundary":[0.2731808731808734,0.24027541934742652,0.34172033264033286,0.2550107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.1484407484407487,0.24027541934742652,0.1761676091476094,0.2550107134650736],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.17900207900207926,0.24027541934742652,0.2713069022869026,0.2550107134650736],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجهگیري","boundary":[0.7180041580041583,0.26674600758272066,0.8046379209979213,0.2814813017003677],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.14844074844074884,0.26674600758272066,0.18191713097713139,0.2814813017003677],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.18336798336798377,0.26674600758272066,0.7169543451143455,0.2814813017003677],"dir":"ltr"},{"str":"ضمیمه","boundary":[0.7928482328482332,0.3116591509650736,0.854670436590437,0.327806209788603],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.14844074844074884,0.3116591509650736,0.18446245322245364,0.327806209788603],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.18486486486486525,0.3116591509650736,0.7637837837837842,0.327806209788603],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7757588357588361,0.3116591509650736,0.7879955925155928,0.327806209788603],"dir":"ltr"},{"str":"اجراي","boundary":[0.7585446985446991,0.34880483111213245,0.8047364656964662,0.3635401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6837006237006242,0.34880483111213245,0.7542950519750524,0.3635401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6309355509355514,0.34880483111213245,0.6795046153846159,0.3635401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6149688149688155,0.34880483111213245,0.6265095218295224,0.3635401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5509771309771314,0.34880483111213245,0.6105628690228694,0.3635401252297795],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.1484407484407489,0.34880483111213245,0.18131301455301502,0.3635401252297795],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.18336798336798382,0.34880483111213245,0.5510499792099799,0.3635401252297795],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7342203742203748,0.37527541934742653,0.8035940956340962,0.3900107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.681330561330562,0.37527541934742653,0.7298385031185037,0.3900107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.665363825363826,0.37527541934742653,0.6769045322245328,0.3900107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.6011226611226617,0.37527541934742653,0.66095787941788,0.3900107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.5310187110187116,0.37527541934742653,0.5967694802494807,0.3900107134650736],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.14844074844074912,0.37527541934742653,0.1810422037422044,0.3900107134650736],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.18336798336798402,0.37527541934742653,0.5292204573804581,0.3900107134650736],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7494386694386702,0.4017460075827206,0.8047836174636183,0.4164813017003677],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.14844074844074928,0.4017460075827206,0.18104220374220456,0.4164813017003677],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.1833679833679842,0.4017460075827206,0.7475156756756766,0.4164813017003677],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7746361746361755,0.42821659581801474,0.8046485239085248,0.44295188993566176],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7676507276507285,0.42821659581801474,0.7745439916839925,0.44295188993566176],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7158835758835768,0.42821659581801474,0.7676029521829532,0.44295188993566176],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.6809563409563419,0.42821659581801474,0.7115700623700633,0.44295188993566176],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.14844074844074948,0.42821659581801474,0.18245875259875366,0.44295188993566176],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.1833679833679844,0.42821659581801474,0.6732953014553026,0.44295188993566176],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7843659043659054,0.4546871840533089,0.8035957172557183,0.4694224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7773804573804585,0.4546871840533089,0.7842669854469865,0.4694224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"میزان","boundary":[0.7271101871101883,0.4546871840533089,0.7729985862785874,0.4694224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6837006237006248,0.4546871840533089,0.7227351767151778,0.4694224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6462785862785874,0.4546871840533089,0.6795406652806664,0.4694224781709559],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.1484407484407497,0.4546871840533089,0.17977147609147737,0.4694224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.18336798336798463,0.4546871840533089,0.6470998752598766,0.4694224781709559],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7901039501039514,0.48115777228860296,0.8035217463617477,0.49589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7831185031185045,0.48115777228860296,0.7900050311850325,0.49589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.7044074844074858,0.48115777228860296,0.7787414968814983,0.49589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6464033264033278,0.48115777228860296,0.6999266943866956,0.49589306640625],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.14844074844074978,0.48115777228860296,0.17545933471933606,0.49589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17900207900208034,0.48115777228860296,0.6470998752598767,0.49589306640625],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7927234927234941,0.5076283605238971,0.8036206652806666,0.5223636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7857380457380472,0.5076283605238971,0.7926245738045752,0.5223636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"موانع","boundary":[0.7398336798336814,0.5076283605238971,0.7812654885654902,0.5223636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6824532224532239,0.5076283605238971,0.7355126819126834,0.5223636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.656507276507278,0.5076283605238971,0.6782998752598767,0.5223636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6278170478170493,0.5076283605238971,0.652044199584201,0.5223636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.5567151767151781,0.5076283605238971,0.6234062370062383,0.5223636546415441],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.14844074844074998,0.5076283605238971,0.1784382536382552,0.5223636546415441],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17900207900208057,0.5076283605238971,0.5554158835758852,0.5223636546415441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14844,0.20313,0.85467,0.52236],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/9282bc05d5d77ad31fe587aa7e270937.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/129bf54f0c3aaa6d0803cb44c498b0a0.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.33902,0.14524,0.0988]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4973388773388773,0.3390181669347427,0.5858113097713098,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.41625779625779624,0.3390181669347427,0.48667609147609153,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.5175467775467776,0.40155717198988966,0.6187197505197505,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.41363825363825363,0.40155717198988966,0.47924582120582127,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7967151767151767,0.4919930060891544,0.8546149272349272,0.5111400649126838],"dir":"rtl"},{"str":"تشدید","boundary":[0.774012474012474,0.531758430032169,0.8249815384615383,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"روزافزون","boundary":[0.6929313929313928,0.531758430032169,0.768168898128898,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"رقاب","boundary":[0.660611476091476,0.531758430032169,0.6870953014553013,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6129729729729728,0.531758430032169,0.6330578794178793,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.5595841995841994,0.531758430032169,0.6072419126819125,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.4896049896049895,0.531758430032169,0.5538714760914759,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.4228690228690228,0.531758430032169,0.4840750103950103,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.3503950103950103,0.531758430032169,0.4172844074844074,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.316091476091476,0.531758430032169,0.34475713097713084,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.26855326403326396,0.531758430032169,0.3104368814968814,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.22378378378378366,0.531758430032169,0.24638607068607057,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"خواستار","boundary":[0.14744282744282733,0.531758430032169,0.21826415800415788,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"برخورداري","boundary":[0.7625363825363822,0.5636113712086397,0.854654719334719,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7424532224532222,0.5636113712086397,0.7570432016632015,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریانی","boundary":[0.6669854469854468,0.5636113712086397,0.7370204158004157,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6198336798336797,0.5636113712086397,0.6615323076923075,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5918918918918917,0.5636113712086397,0.6143588357588357,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.541122661122661,0.5636113712086397,0.5863973388773389,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5209147609147609,0.5636113712086397,0.5356570478170477,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.4730145530145529,0.5636113712086397,0.5155449480249479,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.424116424116424,0.5636113712086397,0.467726819126819,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.3879417879417878,0.5636113712086397,0.41871168399168385,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3812058212058209,0.5636113712086397,0.3826945945945944,0.5827584300321691],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.30910602910602886,0.5636113712086397,0.3758726819126817,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"منسجم","boundary":[0.2423700623700621,0.5636113712086397,0.3037780041580039,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22652806652806626,0.5636113712086397,0.2369765488565486,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"پایدار","boundary":[0.16952182952182923,0.5636113712086397,0.2211546361746359,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1474428274428272,0.5636113712086397,0.16411708939708913,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"عرضهکنندگان","boundary":[0.7374636174636172,0.5954643123851103,0.8546015800415798,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.6899376299376296,0.5954643123851103,0.7323541372141369,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6430353430353427,0.5954643123851103,0.6847339708939706,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6378355509355506,0.5954643123851103,0.6430327234927231,0.6146113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"چنین","boundary":[0.7842411642411639,0.627317253561581,0.8251051559251554,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریانی","boundary":[0.7087733887733884,0.627317253561581,0.7788083575883572,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7020374220374216,0.627317253561581,0.7035261954261949,0.6464643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"منجر","boundary":[0.657505197505197,0.627317253561581,0.6966170893970889,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6381704781704777,0.627317253561581,0.6520025363825358,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"تضمین","boundary":[0.5766735966735962,0.627317253561581,0.632734303534303,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5151767151767147,0.627317253561581,0.5712527650727646,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مستمر","boundary":[0.4550519750519746,0.627317253561581,0.5097204573804569,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.39343035343035293,0.627317253561581,0.44968740124740075,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.2947609147609142,0.627317253561581,0.38805779625779574,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2789189189189184,0.627317253561581,0.28936740124740074,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"تقوی","boundary":[0.23574661122661067,0.627317253561581,0.2734957172557167,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.1474428274428269,0.627317253561581,0.2086178794178789,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.8189066943866938,0.6591701947380515,0.8546542203742199,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7715176715176709,0.6591701947380515,0.7916025779625774,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7308523908523903,0.6591701947380515,0.7659874428274424,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.6512681912681908,0.6591701947380515,0.7254447817047812,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6460683991683986,0.6591701947380515,0.6512655717255712,0.6783172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"آنچه","boundary":[0.595634095634095,0.6591701947380515,0.6407196673596666,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"حایز","boundary":[0.5471101871101864,0.6591701947380515,0.590157754677754,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"اهمی","boundary":[0.5041873596673591,0.6591701947380515,0.5416434511434506,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.4537923492723487,0.6591701947380515,0.4769209147609142,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.39430353430353376,0.6591701947380515,0.4264670270270265,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.3657258212058207,0.6591701947380515,0.3888543866943862,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.30972972972972923,0.6591701947380515,0.33839538461538415,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.27081081081081027,0.6591701947380515,0.30443002079002024,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25097713097713026,0.6591701947380515,0.2656015384615378,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.19983367983367914,0.6591701947380515,0.24560245322245253,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.14744282744282675,0.6591701947380515,0.19450553014552943,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریانی","boundary":[0.7846153846153838,0.691023135914522,0.854632889812889,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7683991683991677,0.691023135914522,0.7789102702702695,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"برقراري","boundary":[0.6994178794178786,0.691023135914522,0.7626794594594586,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6439085239085232,0.691023135914522,0.6937191268191261,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6276923076923069,0.691023135914522,0.6381678586278579,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5821621621621614,0.691023135914522,0.6166579209979202,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5754261954261947,0.691023135914522,0.5769149688149681,0.7101701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"شناخ","boundary":[0.531380706860706,0.691023135914522,0.5697910602910595,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ماهی","boundary":[0.47424972972972895,0.691023135914522,0.5039439916839908,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.37796257796257715,0.691023135914522,0.44670611226611145,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.31783783783783703,0.691023135914522,0.37227692307692234,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31110187110187026,0.691023135914522,0.31259064449064367,0.7101701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.21542619542619457,0.691023135914522,0.3054548856548848,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.14744282744282658,0.691023135914522,0.20987151767151682,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.8000831600831592,0.7228760770909927,0.8545222453222444,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.783866943866943,0.7228760770909927,0.7943154261954253,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.7222453222453213,0.7228760770909927,0.7781961330561322,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7019126819126811,0.7228760770909927,0.7165026611226604,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.6449064449064441,0.7228760770909927,0.6962584615384606,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"معاملات","boundary":[0.5714345114345106,0.7228760770909927,0.639306361746361,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5456133056133048,0.7228760770909927,0.5656982120582112,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5139293139293131,0.7228760770909927,0.5398785031185023,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.45667359667359586,0.7228760770909927,0.5082122245322237,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44993762993762904,0.7228760770909927,0.45142640332640244,0.7420231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.4077754677754668,0.7228760770909927,0.4442523492723483,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریان","boundary":[0.34166320166320074,0.7228760770909927,0.40199912681912586,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.27081081081080993,0.7228760770909927,0.3360074844074835,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.20494802494802397,0.7228760770909927,0.2652784615384606,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19974823284823184,0.7228760770909927,0.20494540540540443,0.7420231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"چنین","boundary":[0.14744282744282644,0.7228760770909927,0.19450553014552913,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.7940956340956331,0.7546407829733456,0.8547563825363815,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.7496881496881487,0.7546407829733456,0.7888000415800406,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7306029106029096,0.7546407829733456,0.7444349688149677,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.6788357588357578,0.7546407829733456,0.7253655717255707,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"عمیقتر","boundary":[0.6149688149688141,0.7546407829733456,0.6736206237006227,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.55085239085239,0.7546407829733456,0.6098191683991675,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریتی","boundary":[0.4803742203742195,0.7546407829733456,0.5457251975051967,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.41451143451143363,0.7546407829733456,0.4752021205821197,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3987941787941779,0.7546407829733456,0.4092426611226602,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.3227027027027018,0.7546407829733456,0.3935141787941779,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3069854469854461,0.7546407829733456,0.317460997920997,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.2552182952182943,0.7546407829733456,0.3017481081081072,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21779625779625686,0.7546407829733456,0.24994415800415706,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.1474428274428265,0.7546407829733456,0.21256004158004066,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.8220374220374209,0.7864937241498161,0.854682162162161,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.7581704781704771,0.7864937241498161,0.8169286902286892,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.7273596673596663,0.7864937241498161,0.7529704365904356,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6996673596673586,0.7864937241498161,0.7221343035343025,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.607983367983367,0.7864937241498161,0.6944741787941778,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقتري","boundary":[0.5390020790020781,0.7864937241498161,0.6027934303534295,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5191683991683982,0.7864937241498161,0.5337583783783774,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"جه","boundary":[0.4902164656964647,0.7864937241498161,0.5139827027027017,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"موفقی","boundary":[0.42372997920997824,0.7864937241498161,0.4632864449064439,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37659043659043556,0.7864937241498161,0.396675343035342,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3454054054054044,0.7864937241498161,0.3713545945945936,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.2886486486486476,0.7864937241498161,0.3401872765072755,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.24336798336798227,0.7864937241498161,0.28343675675675567,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.1994594594594584,0.7864937241498161,0.23820760914760808,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19425966735966643,0.7864937241498161,0.199456839916839,0.8056407829733455],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.804948024948024,0.8183466653262867,0.8250329313929304,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7736382536382527,0.8183466653262867,0.7995874428274419,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7287318087318079,0.8183466653262867,0.7683873180873172,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.6915592515592507,0.8183466653262867,0.7234049064449056,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6724740124740116,0.8183466653262867,0.6863060706860697,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.6152182952182943,0.8183466653262867,0.6671852806652798,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.5664449064449055,0.8183466653262867,0.6100553014553006,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.4975883575883568,0.8183466653262867,0.5611753846153839,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48187110187110105,0.8183466653262867,0.4923195841995834,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.40790020790020703,0.8183466653262867,0.47664374220374134,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.3481496881496873,0.8183466653262867,0.4025887733887725,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.2830353430353421,0.8183466653262867,0.3431446153846145,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.2196673596673587,0.8183466653262867,0.2778772141372133,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2144675675675666,0.8183466653262867,0.21966474012473916,0.8374937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1891060291060281,0.8183466653262867,0.20919093555093457,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.14744282744282647,0.8183466653262867,0.18398831600831503,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8407484407484398,0.8501996065027574,0.8545804989604979,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.7837422037422027,0.8501996065027574,0.8353620374220364,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7095218295218285,0.8501996065027574,0.7782653638253629,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6495218295218285,0.8501996065027574,0.7039609147609137,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6336798336798326,0.8501996065027574,0.6441283160083149,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.5245322245322236,0.8501996065027574,0.6283813721413712,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.45929313929313853,0.8501996065027574,0.519402411642411,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4434511434511427,0.8501996065027574,0.45389962577962506,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.40153846153846073,0.8501996065027574,0.4381125155925148,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"تشابه","boundary":[0.3570062370062362,0.8501996065027574,0.39617451143451055,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3411642411642403,0.8501996065027574,0.3516599999999992,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.2960083160083151,0.8501996065027574,0.33584806652806565,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2512266112266105,0.8501996065027574,0.28534814968814876,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.20656964656964583,0.8501996065027574,0.24595833679833606,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.14744282744282672,0.8501996065027574,0.20122403326403254,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.8232848232848226,0.8820525476792279,0.8547013721413714,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.7541787941787935,0.8820525476792279,0.8177524740124734,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7489790020790015,0.8820525476792279,0.754176174636174,0.9011996065027572],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.7128898128898122,0.8820525476792279,0.7437234511434505,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6926819126819121,0.8820525476792279,0.7072718918918913,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6641164241164236,0.8820525476792279,0.6870435343035337,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6573804573804568,0.8820525476792279,0.6588692307692301,0.9011996065027572],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.575675675675675,0.8820525476792279,0.6517949688149682,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.5014553014553007,0.8820525476792279,0.5700827027027019,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.43521829521829447,0.8820525476792279,0.4958560914760908,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3898128898128891,0.8820525476792279,0.42974220374220307,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3445322245322238,0.8820525476792279,0.3843089812889806,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3285654885654879,0.8820525476792279,0.33901397089397023,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.22029106029105952,0.8820525476792279,0.32300494802494734,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.14744282744282663,0.8820525476792279,0.21481509355509276,0.9011996065027572],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14744,0.33902,0.85476,0.9012],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/7821a4ec110a7065f32f39b64bc02289.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/1a60c7f4744ff009c2f2a0d399d2ee39.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14533,0.10029]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8267775467775468,0.08587994025735302,0.8365475675675677,0.10061523437500007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82678,0.08588,0.83655,0.10062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازاریابی","boundary":[0.42997920997920996,0.08252699908088229,0.49920848232848236,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.3586278586278586,0.08252699908088229,0.4255234927234927,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34814968814968816,0.08252699908088229,0.35417388773388775,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3353014553014554,0.08252699908088229,0.34819621621621627,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.27717255717255723,0.08252699908088229,0.3306402910602911,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2065696465696466,0.08252699908088229,0.2724467775467776,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.15330561330561332,0.08252699908088229,0.20198906444906448,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1474428274428275,0.08252699908088229,0.15340066528066534,0.09726229319852936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.08253,0.49921,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تجاري","boundary":[0.80008316008316,0.13205254767922792,0.8545222453222453,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7474428274428274,0.13205254767922792,0.7943341372141371,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.6738461538461539,0.13205254767922792,0.7417857380457381,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6686463617463617,0.13205254767922792,0.6738435343035343,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.643284823284823,0.13205254767922792,0.6633697297297294,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نهای","boundary":[0.6052268607068604,0.13205254767922792,0.63749264033264,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5511018711018708,0.13205254767922792,0.5776105197505195,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.5083160083160081,0.13205254767922792,0.5453483575883574,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4879833679833678,0.13205254767922792,0.502573347193347,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.4378378378378377,0.13205254767922792,0.4822478170478169,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.37409563409563396,0.13205254767922792,0.43223900207900195,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.3098544698544698,0.13205254767922792,0.36847596673596666,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"مطروحه","boundary":[0.23288981288981286,0.13205254767922792,0.30419700623700624,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20706860706860702,0.13205254767922792,0.22715351351351346,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.14744282744282738,0.13205254767922792,0.20122814968814962,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.7964656964656962,0.1638172535615809,0.8546660706860704,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7802494802494799,0.1638172535615809,0.7907605821205818,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.7082744282744279,0.1638172535615809,0.774757796257796,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7015384615384612,0.1638172535615809,0.7030272349272345,0.1829643123851103],"dir":"ltr"},{"str":"روندهاي","boundary":[0.6245738045738041,0.1638172535615809,0.6958213721413719,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.5509771309771304,0.1638172535615809,0.6189193347193342,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.49085239085239035,0.1638172535615809,0.5452914760914755,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.438461538461538,0.1638172535615809,0.4853528482328478,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42237006237006197,0.1638172535615809,0.4328630769230765,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.3730977130977127,0.1638172535615809,0.41675762993762955,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.31546777546777516,0.1638172535615809,0.36743476091476057,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.213555093555093,0.1638172535615809,0.3098207900207897,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"هریک","boundary":[0.14744282744282686,0.1638172535615809,0.20798519750519692,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8399999999999994,0.19567019473805145,0.8545899792099787,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8088149688149683,0.19567019473805145,0.8347822453222448,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7511850311850307,0.19567019473805145,0.8037962993762988,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7444490644490638,0.19567019473805145,0.7512162162162156,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحضات","boundary":[0.6561330561330555,0.19567019473805145,0.7394391268191262,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریتی","boundary":[0.585654885654885,0.19567019473805145,0.6510058627858621,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5411226611226605,0.19567019473805145,0.5803978378378373,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5155509355509349,0.19567019473805145,0.5358439085239078,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.4635343035343029,0.19567019473805145,0.5104256133056126,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.39043659043658985,0.19567019473805145,0.458376174636174,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3852367983367978,0.19567019473805145,0.39043397089397036,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"بازارها","boundary":[0.7888535550935545,0.247845947265625,0.85464212058212,0.26699300608915444],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.7213721413721408,0.247845947265625,0.7638409147609142,0.26699300608915444],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6943035343035336,0.24363990693933824,0.7017076091476084,0.25616931870404414],"dir":"ltr"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.7541787941787934,0.2876113712086397,0.8249902702702695,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6939293139293132,0.2876113712086397,0.7483683991683986,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگترین","boundary":[0.5985031185031175,0.2876113712086397,0.6881797920997914,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.5412474012474003,0.2876113712086397,0.5927860291060282,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5209147609147601,0.2876113712086397,0.5355047401247394,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.47251559251559166,0.2876113712086397,0.5151285654885647,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.42960498960498883,0.2876113712086397,0.4668376715176707,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"مهیا","boundary":[0.3880665280665273,0.2876113712086397,0.42395950103950025,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.30860706860706766,0.2876113712086397,0.3823711434511425,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3034072765072756,0.2876113712086397,0.30860444906444817,0.3067584300321692],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.24935550935550843,0.2876113712086397,0.29808461538461445,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.17276507276507183,0.2876113712086397,0.24373185031184938,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14744282744282652,0.2876113712086397,0.16752773388773298,0.3067584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.785862785862785,0.31946431238511036,0.8546063201663193,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7257380457380449,0.31946431238511036,0.7801771309771302,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7066528066528058,0.31946431238511036,0.720484864864864,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"نحو","boundary":[0.6703534303534295,0.31946431238511036,0.700934968814968,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6325571725571717,0.31946431238511036,0.6648229521829513,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظهاي","boundary":[0.5449896049896041,0.31946431238511036,0.6271545530145521,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5002079002078994,0.31946431238511036,0.5393575883575875,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47999999999999915,0.31946431238511036,0.4945899792099783,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.4392099792099783,0.31946431238511036,0.47434503118503024,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.3296881496881487,0.31946431238511036,0.4336620374220366,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.2753014553014543,0.31946431238511036,0.3241873596673586,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.24672374220374121,0.31946431238511036,0.26985230769230667,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21970665280665178,0.31946431238511036,0.22490382536382433,0.33861137120863977],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.19434511434511328,0.31946431238511036,0.21443002079001972,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.14744282744282639,0.31946431238511036,0.18877659043658937,0.33861137120863977],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.800083160083159,0.351317253561581,0.8545222453222443,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7933471933471923,0.351317253561581,0.7948359667359657,0.3704643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.753929313929313,0.351317253561581,0.7876026611226602,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.6939293139293129,0.351317253561581,0.7483712681912672,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.6251975051975042,0.351317253561581,0.6883969646569638,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.5770478170478162,0.351317253561581,0.6195782120582111,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.527900207900207,0.351317253561581,0.571510602910602,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.4828690228690219,0.351317253561581,0.5222538461538452,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.4277338877338867,0.351317253561581,0.4772679417879407,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4075259875259865,0.351317253561581,0.4221159667359657,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.3618711018711009,0.351317253561581,0.40193987525987424,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.3232016632016622,0.351317253561581,0.35631954261954163,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3180018711018701,0.351317253561581,0.3231990436590427,0.3704643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.2534719334719324,0.351317253561581,0.3127093970893961,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.20869022869022769,0.351317253561581,0.24791264033263932,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.20349043659043559,0.351317253561581,0.20868760914760817,0.3704643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.14744282744282644,0.351317253561581,0.19803966735966635,0.3704643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.81106029106029,0.3831701947380516,0.8546706860706851,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"جنرال","boundary":[0.7575467775467765,0.3831701947380516,0.8055208316008305,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"موتورز","boundary":[0.6953014553014543,0.3831701947380516,0.7519483160083149,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"سالانه","boundary":[0.6429106029106019,0.3831701947380516,0.6896509771309761,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.6022453222453212,0.3831701947380516,0.6372450311850301,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.582037422037421,0.3831701947380516,0.5966274012474003,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.5428690228690218,0.3831701947380516,0.5765948856548847,0.40231725356158093],"dir":"ltr"},{"str":"میلیارد","boundary":[0.48598752598752476,0.3831701947380516,0.5374720166320155,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"دلار","boundary":[0.44632016632016513,0.3831701947380516,0.4805477338877327,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.39093555093554977,0.3831701947380516,0.44083995841995727,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.3356756756756746,0.3831701947380516,0.3854847817047806,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.23688149688149582,0.3831701947380516,0.3301783783783773,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22091476091475984,0.3831701947380516,0.22608486486486376,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.14744282744282627,0.3831701947380516,0.21572569646569528,0.40231725356158093],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.8013305613305601,0.41502313591452217,0.8546557172557161,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.7400831600831589,0.41502313591452217,0.795798212058211,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7120166320166309,0.41502313591452217,0.7344835758835747,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6804573804573792,0.41502313591452217,0.7064065696465684,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6334303534303523,0.41502313591452217,0.6749350103950091,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.5842827442827432,0.41502313591452217,0.6278931392931382,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.5436174636174624,0.41502313591452217,0.5786171725571714,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5234095634095621,0.41502313591452217,0.5379995426195413,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4775051975051962,0.41502313591452217,0.5178271933471921,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"ناخالص","boundary":[0.40877338877338754,0.41502313591452217,0.4720726403326391,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.3523908523908512,0.41502313591452217,0.4033881081081069,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"ایرلند","boundary":[0.3028690228690217,0.41502313591452217,0.3469040332640321,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2961330561330547,0.41502313591452217,0.29762182952182814,0.4341701947380516],"dir":"ltr"},{"str":"پرتغال","boundary":[0.23426195426195282,0.41502313591452217,0.29074403326403186,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2275259875259861,0.41502313591452217,0.22901476091475947,0.4341701947380516],"dir":"ltr"},{"str":"ترکیه","boundary":[0.17139293139292996,0.41502313591452217,0.22208232848232703,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.14744282744282602,0.41502313591452217,0.16587654885654743,0.4341701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"یونان","boundary":[0.8138045738045724,0.4468760770909928,0.8546008316008301,0.4660231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.7483160083160069,0.4468760770909928,0.8086464449064434,0.4660231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6999561330561315,0.4468760770909928,0.7076706860706845,0.4660231359145222],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7076507276507261,0.4468760770909928,0.7301039501039486,0.4660231359145222],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7301039501039486,0.4468760770909928,0.7378185031185015,0.4660231359145222],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7431162162162148,0.4468760770909928,0.7483133887733874,0.4660231359145222],"dir":"ltr"},{"str":"منظور","boundary":[0.7950935550935533,0.4990518296185665,0.854611309771308,0.5181988884420958],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7710187110187092,0.4990518296185665,0.7898584615384597,0.5181988884420958],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.7141372141372124,0.4990518296185665,0.765838253638252,0.5181988884420958],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6291891891891876,0.4990518296185665,0.7090256133056118,0.5181988884420958],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6132224532224514,0.4990518296185665,0.6239416216216198,0.5181988884420958],"dir":"ltr"},{"str":"تجار","boundary":[0.5704335966735948,0.4990518296185665,0.6130666528066511,0.5181988884420958],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5399999999999981,0.4990518296185665,0.5507733056133037,0.5181988884420958],"dir":"ltr"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.4630353430353412,0.4990518296185665,0.5347166320166302,0.5181988884420958],"dir":"rtl"},{"str":"وبستر","boundary":[0.7809979209979192,0.538817253561581,0.8249658212058193,0.5579643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7735135135135116,0.533919720818015,0.780829022869021,0.5464491325827208],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.757920997920996,0.538817253561581,0.7683694802494783,0.5579643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"وایند","boundary":[0.7131392931392914,0.538817253561581,0.7526724324324306,0.5579643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7056548856548838,0.533919720818015,0.7129703950103932,0.5464491325827208],"dir":"ltr"},{"str":"خرید","boundary":[0.6570062370062351,0.538817253561581,0.7006166320166302,0.5579643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.588149688149686,0.538817253561581,0.6517466943866925,0.5579643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5683160083160064,0.538817253561581,0.5829059875259855,0.5579643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.5222869022869003,0.538817253561581,0.563150893970892,0.5579643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"تعری","boundary":[0.4862370062370043,0.538817253561581,0.5170495634095614,0.5579643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.39330561330561126,0.538817253561581,0.45638819126818936,0.5579643123851105],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.388066528066526,0.538817253561581,0.3932637006236986,0.5579643123851105],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8121829521829501,0.5706701947380517,0.8281468191268171,0.5898172535615811],"dir":"ltr"},{"str":"خرید","boundary":[0.7686486486486466,0.5706701947380517,0.8122590436590417,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.699168399168397,0.5706701947380517,0.762755426195424,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6916839916839896,0.5657726619944855,0.6990621205821186,0.5783020737591914],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.6407900207900188,0.5706701947380517,0.6867108523908504,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمگیري","boundary":[0.5345114345114326,0.5706701947380517,0.6349803742203722,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5117965072765053,0.5706701947380517,0.5287263617463598,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4616632016631997,0.5706701947380517,0.48413014553014355,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.3662370062370043,0.5706701947380517,0.45577284823284625,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی","boundary":[0.31010395010394814,0.5706701947380517,0.3604039085239065,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2903950103950085,0.5706701947380517,0.30422706860706666,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.24024948024947831,0.5706701947380517,0.28457276507276313,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2120582120582101,0.5706701947380517,0.2349853222453203,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.20532224532224336,0.5706701947380517,0.20681101871101673,0.5898172535615811],"dir":"ltr"},{"str":"نیاز","boundary":[0.17326403326403128,0.5706701947380517,0.19943937629937433,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14744282744282547,0.5706701947380517,0.16747359667359468,0.5898172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.8110602910602891,0.6025231359145223,0.8546706860706841,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.7722661122661103,0.6025231359145223,0.805472182952181,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7561746361746342,0.6025231359145223,0.7613447401247382,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6889397089397068,0.6025231359145223,0.75103821205821,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6687318087318067,0.6025231359145223,0.6833217879417859,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.6023700623700603,0.6025231359145223,0.6632124324324303,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5862785862785842,0.6025231359145223,0.5966758004157983,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"آنگاه","boundary":[0.5380041580041559,0.6025231359145223,0.580772557172555,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5186694386694366,0.6025231359145223,0.5325014968814947,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"تشخی","boundary":[0.47363825363825157,0.6025231359145223,0.5131747609147588,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.44544698544698336,0.6025231359145223,0.4683470270270249,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43871101871101653,0.6025231359145223,0.44019979209978993,0.6216701947380517],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.3757172557172535,0.6025231359145223,0.4331839085239063,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3597505197505176,0.6025231359145223,0.36492062370062156,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.29775467775467557,0.6025231359145223,0.3543173388773367,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.2669438669438648,0.6025231359145223,0.2922434095634074,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"نامهاي","boundary":[0.20744282744282527,0.6025231359145223,0.26145268191267973,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.14744282744282525,0.6025231359145223,0.2018819126819105,0.6216701947380517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.844116424116422,0.634376077090993,0.8545649064449042,0.6535231359145224],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.7725155925155902,0.634376077090993,0.8389989604989582,0.6535231359145224],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.7291060291060268,0.634376077090993,0.7672873596673574,0.6535231359145224],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6626195426195403,0.634376077090993,0.723947900207898,0.6535231359145224],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6574197505197482,0.634376077090993,0.6626169230769208,0.6535231359145224],"dir":"ltr"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.7731392931392906,0.6662290182674635,0.8251195010394985,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.7352182952182927,0.6662290182674635,0.7674437837837813,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7090228690228666,0.6662290182674635,0.7294867359667335,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتی","boundary":[0.6454054054054028,0.6662290182674635,0.7033736382536357,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند","boundary":[0.5923908523908498,0.6662290182674635,0.6396656133056108,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5641995841995816,0.6662290182674635,0.5866665280665254,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.5080665280665255,0.6662290182674635,0.5585487318087292,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.47887733887733636,0.6662290182674635,0.5023728898128873,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.4296049896049871,0.6662290182674635,0.4732153846153821,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.3868191268191242,0.6662290182674635,0.4185767151767127,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38008316008315746,0.6662290182674635,0.38157193347193086,0.6853760770909929],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.36386694386694124,0.6662290182674635,0.37434249480249215,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.33268191268191,0.6662290182674635,0.3586311018710992,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.2935135135135108,0.6662290182674635,0.3271456964656938,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.2153014553014526,0.6662290182674635,0.2879835343035316,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"امیدوار","boundary":[0.14744282744282472,0.6662290182674635,0.20961106029105758,0.6853760770909929],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.8377424532224506,0.6979937241498165,0.8546723076923051,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7964656964656938,0.6979937241498165,0.810297754677752,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعههایی","boundary":[0.6860706860706831,0.6979937241498165,0.7907937629937604,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6659875259875231,0.6979937241498165,0.6805775051975024,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.5849064449064421,0.6979937241498165,0.6605925155925128,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.524906444906442,0.6979937241498165,0.5793455301455273,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.4970771725571697,0.6979937241498165,0.5195019542619514,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"یابد","boundary":[0.4403326403326375,0.6979937241498165,0.4697421205821178,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4123908523908496,0.6979937241498165,0.43485779625779347,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.3634927234927207,0.6979937241498165,0.4068566320166293,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.3144698544698517,0.6979937241498165,0.35808024948024675,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"یکسانی","boundary":[0.2486070686070656,0.6979937241498165,0.308997130977128,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.20083160083159785,0.6979937241498165,0.2432481081081051,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.14744282744282444,0.6979937241498165,0.1953401663201633,0.7171407829733459],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8424948024947994,0.7298466653262871,0.8546215384615353,0.7489937241498165],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.7913513513513483,0.7298466653262871,0.8372925155925124,0.7489937241498165],"dir":"rtl"},{"str":"هدفگیري","boundary":[0.694054054054051,0.7298466653262871,0.7861916008315978,0.7489937241498165],"dir":"rtl"},{"str":"خطمشی","boundary":[0.6189604989604957,0.7298466653262871,0.6888648648648618,0.7489937241498165],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.5457380457380425,0.7298466653262871,0.6136802494802464,0.7489937241498165],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5040748440748409,0.7298466653262871,0.5405517255717225,0.7489937241498165],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.48386694386694074,0.7298466653262871,0.4988358835758805,0.7489937241498165],"dir":"rtl"},{"str":"میسر","boundary":[0.4414553014552983,0.7298466653262871,0.47868311850311535,0.7489937241498165],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.39255717255716943,0.7298466653262871,0.43634407484407167,0.7489937241498165],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3554239085239052,0.7298466653262871,0.36313846153845825,0.7489937241498165],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3631185031184998,0.7298466653262871,0.37429783783783455,0.7489937241498165],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37434511434511103,0.7298466653262871,0.38205966735966407,0.7489937241498165],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38731808731808404,0.7298466653262871,0.3925152598752566,0.7489937241498165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.13205,0.85467,0.74899],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.1474428274428241,0.8164509420955885,0.8459875259875226,0.834098000919118],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.1474428274428241,0.8408529124540444,0.16153846153845822,0.8540882065716915],"dir":"ltr"},{"str":"Business","boundary":[0.16627858627858294,0.8408529124540444,0.2327338877338844,0.8540882065716915],"dir":"ltr"},{"str":"Markets","boundary":[0.23747401247400915,0.8408529124540444,0.2986777546777513,0.8540882065716915],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.1474428274428241,0.8560293830422797,0.16153846153845822,0.8692646771599268],"dir":"ltr"},{"str":"Webster","boundary":[0.16627858627858294,0.8560293830422797,0.22860498960498626,0.8692646771599268],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.1474428274428241,0.8712940889246327,0.16153846153845822,0.8845293830422798],"dir":"ltr"},{"str":"Wind","boundary":[0.16627858627858294,0.8712940889246327,0.20777962577962245,0.8845293830422798],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.1474428274428241,0.8864705595128679,0.16153846153845822,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"Organizational","boundary":[0.16627858627858294,0.8864705595128679,0.27734095634095307,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"Purchace","boundary":[0.2819563409563376,0.8864705595128679,0.3506694386694353,0.8997058536305149],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.81645,0.84599,0.89971],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/81dc636998b91a7de0d9f8dfa008aa8b.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/58835e551260c76d2fd919c8a7049244.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14527,0.08503]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8177962577962579,0.08252699908088229,0.8543845322245323,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7878586278586278,0.08252699908088229,0.8131276091476091,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7838345114345114,0.08252699908088229,0.7878341787941788,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7133887733887734,0.08252699908088229,0.7793533471933473,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6602494802494803,0.08252699908088229,0.7088008316008316,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66025,0.08253,0.85438,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.16615384615384615,0.08587994025735302,0.17720370062370064,0.10061523437500007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16615,0.08588,0.1772,0.10062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازار","boundary":[0.8095634095634094,0.13472830020680154,0.8546055717255715,0.15387535903033095],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.7616602079002078,0.13472830020680154,0.804293264033264,0.15387535903033095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.725114345114345,0.13472830020680154,0.7380607484407483,0.15387535903033095],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.6572557172557169,0.13472830020680154,0.7198924740124737,0.15387535903033095],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6218295218295216,0.13472830020680154,0.6520922245322242,0.15387535903033095],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.602245322245322,0.13472830020680154,0.6166187525987523,0.15387535903033095],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5519750519750517,0.13472830020680154,0.5970172141372139,0.15387535903033095],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.48561330561330546,0.13472830020680154,0.5468424948024946,0.15387535903033095],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.42611226611226594,0.13472830020680154,0.4804660291060289,0.15387535903033095],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.41862785862785823,0.13052225988051477,0.4260319334719331,0.14305167164522065],"dir":"ltr"},{"str":"بازار","boundary":[0.7831185031185027,0.17431320369944864,0.8246588357588355,0.19346026252297807],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7009147609147606,0.17431320369944864,0.7764041164241161,0.19346026252297807],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6947100623700619,0.17431320369944864,0.7009629106029102,0.19346026252297807],"dir":"ltr"},{"str":"بازاري","boundary":[0.6299376299376295,0.1756407829733457,0.6884855301455297,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"مرکب","boundary":[0.5650727650727646,0.1756407829733457,0.6241263617463614,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5446153846153842,0.1756407829733457,0.5592053638253635,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.4992099792099788,0.1756407829733457,0.5387885239085235,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.43110187110187065,0.1756407829733457,0.49328844074844036,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.38557172557172503,0.1756407829733457,0.4305024948024943,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.3566197920997916,0.1756407829733457,0.3797483575883571,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3002494802494797,0.1756407829733457,0.32891513513513465,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها","boundary":[0.23862785862785815,0.1756407829733457,0.29443621621621574,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22228690228690182,0.1756407829733457,0.22745700623700577,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"خدماتی","boundary":[0.1474428274428269,0.1756407829733457,0.2171061954261949,0.19478784179687514],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8399999999999994,0.2074054888556987,0.8545899792099787,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.7592931392931387,0.2074054888556987,0.8347085239085233,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6913097713097707,0.2074054888556987,0.754225571725571,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6659875259875253,0.2074054888556987,0.6860724324324318,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6133471933471927,0.2074054888556987,0.6607410810810804,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها","boundary":[0.5514760914760909,0.2074054888556987,0.6081576299376293,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5357588357588351,0.2074054888556987,0.5462073180873174,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.4612889812889807,0.2074054888556987,0.5305697713097707,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.40814968814968755,0.2074054888556987,0.45602245322245266,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.36486486486486425,0.2074054888556987,0.40293031185031125,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.30611226611226555,0.2074054888556987,0.35962253638253583,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3009124740124735,0.2074054888556987,0.30610964656964607,0.2265525476792281],"dir":"ltr"},{"str":"کالاها","boundary":[0.23900207900207845,0.2074054888556987,0.29568361746361693,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22328482328482274,0.2074054888556987,0.23373330561330505,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"خدماتی","boundary":[0.14744282744282688,0.2074054888556987,0.21810411642411587,0.2265525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8321413721413715,0.23925843003216932,0.8546083160083154,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"فروخته","boundary":[0.7703950103950098,0.23925843003216932,0.8270665696465691,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.6997920997920991,0.23925843003216932,0.765236881496881,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6930561330561323,0.23925843003216932,0.6998658212058205,0.25840548885569875],"dir":"ltr"},{"str":"اجاره","boundary":[0.6449064449064443,0.23925843003216932,0.6878913929313923,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6072349272349266,0.23925843003216932,0.6397713929313923,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.5366320166320161,0.23925843003216932,0.6020767983367978,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5209147609147604,0.23925843003216932,0.5313632432432428,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.503451143451143,0.23925843003216932,0.5156861538461534,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4843659043659039,0.23925843003216932,0.4981979625779621,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.4208731808731803,0.23925843003216932,0.47916037422037366,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"رسانیده","boundary":[0.35588357588357533,0.23925843003216932,0.41567600831600776,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.28528066528066476,0.23925843003216932,0.3507254469854465,0.25840548885569875],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.24215987525987473,0.23925843003216932,0.24987442827442774,0.25840548885569875],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.2498544698544693,0.23925843003216932,0.27229821205821153,0.25840548885569875],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.27230769230769175,0.23925843003216932,0.2800647817047811,0.25840548885569875],"dir":"ltr"},{"str":"صنایع","boundary":[0.7780041580041575,0.27111137120863993,0.8250177130977125,0.2902584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلدهنده","boundary":[0.6716008316008311,0.27111137120863993,0.7758341787941784,0.2902584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"بازارتجاري","boundary":[0.5766735966735962,0.27111137120863993,0.6663125987525983,0.2902584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.514428274428274,0.27111137120863993,0.5714206652806648,0.2902584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4945945945945941,0.27111137120863993,0.5091845738045733,0.2902584300321694],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.489394802494802,0.27111137120863993,0.4945919750519746,0.2902584300321694],"dir":"ltr"},{"str":"کشاورزي","boundary":[0.4039085239085234,0.27111137120863993,0.48403010395010343,0.2902584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3971725571725567,0.27111137120863993,0.40393970893970843,0.2902584300321694],"dir":"ltr"},{"str":"جنگلداري","boundary":[0.3071101871101866,0.27111137120863993,0.3919546777546773,0.2902584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29139293139293093,0.27111137120863993,0.30184141372141327,0.2902584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیگیري","boundary":[0.2086902286902282,0.27111137120863993,0.28630291060291013,0.2902584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.20195426195426144,0.27111137120863993,0.2087214137214132,0.2902584300321694],"dir":"ltr"},{"str":"معدن","boundary":[0.15417879417879368,0.27111137120863993,0.19679775467775415,0.2902584300321694],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1474428274428269,0.27111137120863993,0.15420997920997867,0.2902584300321694],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.8143035343035337,0.30296431238511057,0.85458449064449,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.807567567567567,0.30296431238511057,0.8090563409563404,0.32211137120864],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7332224532224526,0.30296431238511057,0.8022676091476085,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7264864864864858,0.30296431238511057,0.7332536382536377,0.32211137120864],"dir":"ltr"},{"str":"حملونقل","boundary":[0.641663201663201,0.30296431238511057,0.7213713929313924,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6349272349272342,0.30296431238511057,0.641694386694386,0.32211137120864],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5584615384615378,0.30296431238511057,0.6297757172557166,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.551725571725571,0.30296431238511057,0.5584927234927227,0.32211137120864],"dir":"ltr"},{"str":"خدمات","boundary":[0.48449064449064383,0.30296431238511057,0.5466419126819121,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"عام","boundary":[0.45243243243243175,0.30296431238511057,0.4792483160083153,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"المنفعه","boundary":[0.3944282744282737,0.30296431238511057,0.4473134719334712,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38769230769230706,0.30296431238511057,0.39452656964656907,0.32211137120864],"dir":"ltr"},{"str":"بانکداري","boundary":[0.308607068607068,0.30296431238511057,0.3824346361746356,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.30187110187110133,0.30296431238511057,0.3086382536382531,0.32211137120864],"dir":"ltr"},{"str":"مالیه","boundary":[0.26282744282744225,0.30296431238511057,0.29674440748440695,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24711018711018654,0.30296431238511057,0.2575586694386689,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"بیمه","boundary":[0.21118503118503062,0.30296431238511057,0.24187397089397034,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.20444906444906386,0.30296431238511057,0.2112162162162156,0.32211137120864],"dir":"ltr"},{"str":"توزیع","boundary":[0.14744282744282686,0.30296431238511057,0.19914311850311792,0.32211137120864],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8441164241164236,0.3348172535615812,0.8546074428274423,0.3539643123851106],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.7768814968814964,0.3348172535615812,0.8390327650727647,0.3539643123851106],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7449873180873177,0.3348172535615812,0.7527018711018706,0.3539643123851106],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7526819126819122,0.3348172535615812,0.7639283575883571,0.3539643123851106],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7639085239085235,0.3348172535615812,0.7716901871101866,0.3539643123851106],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7743866943866939,0.3666701947380518,0.8247129729729726,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"اقلام","boundary":[0.7239916839916836,0.3666701947380518,0.7690732640332636,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7082744282744278,0.3666701947380518,0.7218021205821201,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.6521413721413718,0.3666701947380518,0.70299106029106,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.6084823284823282,0.3666701947380518,0.6468738461538458,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5831600831600828,0.3666701947380518,0.6032449896049893,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.5131808731808728,0.3666701947380518,0.5779302286902284,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4878586278586275,0.3666701947380518,0.507943534303534,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.4242411642411638,0.3666701947380518,0.4826187941787938,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3969230769230765,0.3666701947380518,0.4189496881496877,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.30785862785862755,0.3666701947380518,0.39178665280665237,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.2397505197505194,0.3666701947380518,0.302499667359667,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23301455301455265,0.3666701947380518,0.2397817047817044,0.38581725356158125],"dir":"ltr"},{"str":"نسب","boundary":[0.1967029521829518,0.3666701947380518,0.22768927234927197,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14744282744282708,0.3666701947380518,0.16959417879417843,0.38581725356158125],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.7111434511434508,0.3985231359145224,0.8546216632016628,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.6590020790020786,0.3985231359145224,0.7058448648648645,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6291769646569644,0.3985231359145224,0.6538024116424114,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.602159875259875,0.3985231359145224,0.6073570478170476,0.4176701947380518],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.5378794178794176,0.3985231359145224,0.5969270270270267,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4846153846153844,0.3985231359145224,0.532628482328482,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46889812889812865,0.3985231359145224,0.47938914760914736,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.40590436590436574,0.3985231359145224,0.46365829521829505,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.35925155925155905,0.3985231359145224,0.4006204989604987,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"جف","boundary":[0.32381313929313904,0.3985231359145224,0.35402981288981267,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"کفش","boundary":[0.2423700623700621,0.3985231359145224,0.2967048648648646,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.19259875259875234,0.3985231359145224,0.23710765072765047,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17276507276507252,0.3985231359145224,0.18735505197505173,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14744282744282722,0.3985231359145224,0.16752773388773365,0.4176701947380518],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.8200415800415798,0.43028784179687535,0.8545483160083157,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید","boundary":[0.7538045738045737,0.43028784179687535,0.8147161746361744,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7486047817047815,0.43028784179687535,0.7538019542619541,0.44943490062040475],"dir":"ltr"},{"str":"تجار","boundary":[0.6985446985446984,0.43028784179687535,0.7432157588357586,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"پوس","boundary":[0.6566197920997919,0.43028784179687535,0.6933556340956339,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6190852390852388,0.43028784179687535,0.6294688565488563,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"چرم","boundary":[0.5718087318087315,0.43028784179687535,0.6138303118503116,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"خام","boundary":[0.5288981288981287,0.43028784179687535,0.5666084407484406,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.4867359667359666,0.43028784179687535,0.5235915592515591,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"کالاي","boundary":[0.42374220374220356,0.43028784179687535,0.4814837837837836,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.37559251559251533,0.43028784179687535,0.41854103950103927,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3557588357588355,0.43028784179687535,0.37034881496881467,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32931392931392905,0.43028784179687535,0.35046735966735937,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"دباغ","boundary":[0.28316008316008284,0.43028784179687535,0.3240701039501036,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"بفروشند","boundary":[0.20557172557172526,0.43028784179687535,0.2778792099792097,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2003719334719333,0.43028784179687535,0.20556910602910586,0.44943490062040475],"dir":"ltr"},{"str":"دباغ","boundary":[0.154178794178794,0.43028784179687535,0.19508881496881478,0.44943490062040475],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14744282744282725,0.43028784179687535,0.154209979209979,0.44943490062040475],"dir":"ltr"},{"str":"پوس","boundary":[0.8185324740124738,0.462140782973346,0.8546446153846151,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7809979209979206,0.462140782973346,0.7915065280665278,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"چرم","boundary":[0.7343451143451138,0.462140782973346,0.7757429937629932,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"دباغی","boundary":[0.6748440748440743,0.462140782973346,0.7291012889812886,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6291891891891886,0.462140782973346,0.669589646569646,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.609355509355509,0.462140782973346,0.6239454885654881,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5834095634095631,0.462140782973346,0.6040640332640329,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.46153846153846123,0.462140782973346,0.5782080249480246,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"کفش","boundary":[0.4029106029106024,0.462140782973346,0.4562474844074839,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"میفروشد","boundary":[0.30698544698544644,0.462140782973346,0.39771417879417825,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27243243243243187,0.462140782973346,0.3017217879417874,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.22490644490644435,0.462140782973346,0.2672312681912677,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.1474428274428269,0.462140782973346,0.2196299376299371,0.4812878417968754],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدي","boundary":[0.7908523908523902,0.4939937241498166,0.8545872349272342,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7438253638253631,0.4939937241498166,0.785651226611226,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7239916839916835,0.4939937241498166,0.7385816632016626,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6986694386694381,0.4939937241498166,0.7187002079002073,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروشان","boundary":[0.5790436590436584,0.4939937241498166,0.6934009147609143,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"کفش","boundary":[0.5207900207900201,0.4939937241498166,0.5737526819126813,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.461663201663201,0.4939937241498166,0.5155196257796252,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.3825779625779619,0.4939937241498166,0.45646677754677684,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37737817047816985,0.4939937241498166,0.3825753430353424,0.513140782973346],"dir":"ltr"},{"str":"عمدهفروشان","boundary":[0.2577130977130971,0.4939937241498166,0.3720703534303528,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2509771309771303,0.4939937241498166,0.2578069022869017,0.513140782973346],"dir":"ltr"},{"str":"کفش","boundary":[0.19272349272349204,0.4939937241498166,0.2456861538461532,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17288981288981223,0.4939937241498166,0.18747979209979146,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1474428274428268,0.4939937241498166,0.16759833679833616,0.513140782973346],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشان","boundary":[0.7389604989604982,0.5258466653262872,0.854634386694386,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"میفروشند","boundary":[0.6370478170478163,0.5258466653262872,0.7337640748440741,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6213305613305606,0.5258466653262872,0.6317790436590429,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.569812889812889,0.5258466653262872,0.6161361330561324,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5099376299376294,0.5258466653262872,0.5645820374220368,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.47525987525987473,0.5258466653262872,0.5046739708939704,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"سرانجام","boundary":[0.39979209979209923,0.5258466653262872,0.46994956340956284,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"کفش","boundary":[0.3409147609147603,0.5258466653262872,0.39450112266112203,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3210810810810804,0.5258466653262872,0.3356710602910596,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29488565488565416,0.5258466653262872,0.3157896049896043,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.14744282744282683,0.5258466653262872,0.2896736382536375,0.5449937241498166],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.7878586278586273,0.5576996065027578,0.8547325571725567,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"فروخ","boundary":[0.7334597089397084,0.5576996065027578,0.7826907692307686,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.706442619542619,0.5576996065027578,0.7116397920997916,0.5768466653262873],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.6724740124740116,0.5576996065027578,0.7011515176715168,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"عضوي","boundary":[0.6021205821205813,0.5576996065027578,0.667183783783783,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5822869022869015,0.5576996065027578,0.5968768814968808,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5429937629937623,0.5576996065027578,0.5770127650727643,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4761330561330555,0.5576996065027578,0.5376611226611221,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.4151351351351345,0.5576996065027578,0.4708626611226605,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40839916839916757,0.5576996065027578,0.4151663201663193,0.5768466653262873],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.35962577962577885,0.5576996065027578,0.40319800415800333,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"خریدارکالاها","boundary":[0.2386278586278578,0.5576996065027578,0.35450769230769147,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22291060291060208,0.5576996065027578,0.2333590852390844,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.1474428274428266,0.5576996065027578,0.21772153846153766,0.5768466653262873],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.8050727650727643,0.5895525476792285,0.8546068191268182,0.6086996065027579],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7829815384615376,0.5895525476792285,0.7999113929313921,0.6086996065027579],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.7240309771309763,0.5895525476792285,0.7369453222453214,0.6086996065027579],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7369646569646562,0.5895525476792285,0.7481439916839908,0.6086996065027579],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7481912681912674,0.5895525476792285,0.7559058212058203,0.6086996065027579],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7493139293139283,0.6214054888556991,0.8250046153846143,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6825779625779617,0.6214054888556991,0.7439641995841986,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6668607068607059,0.6214054888556991,0.6803883991683982,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفی","boundary":[0.5957588357588347,0.6214054888556991,0.6616917255717245,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5890228690228679,0.6214054888556991,0.5957900207900197,0.6405525476792285],"dir":"ltr"},{"str":"علیرغم","boundary":[0.5201663201663191,0.6214054888556991,0.5836897297297288,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"شباه","boundary":[0.47351351351351245,0.6214054888556991,0.5149896049896039,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.41114345114345024,0.6214054888556991,0.45170831600831496,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.3421621621621612,0.6214054888556991,0.4058330145530137,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.30748440748440653,0.6214054888556991,0.33689850311850217,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28465696465696366,0.6214054888556991,0.3022044074844065,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.2083160083160073,0.6214054888556991,0.2793560083160073,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.15417879417879315,0.6214054888556991,0.20303051975051875,0.6405525476792285],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1474428274428265,0.6214054888556991,0.15420997920997825,0.6405525476792285],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهاي","boundary":[0.7685239085239074,0.6532584300321697,0.8546196673596664,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"ماهوي","boundary":[0.7100207900207889,0.6532584300321697,0.7628997505197493,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"چشمگیري","boundary":[0.6180873180873171,0.6532584300321697,0.7043280249480239,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5921413721413712,0.6532584300321697,0.6124513097713088,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5760498960498951,0.6532584300321697,0.5865254469854461,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.5000831600831591,0.6532584300321697,0.5703747193347184,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.44644490644490553,0.6532584300321697,0.4944234511434502,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4412451143451132,0.6532584300321697,0.44644228690228577,0.6724054888556991],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.3799584199584188,0.6532584300321697,0.4359971725571713,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.32282744282744164,0.6532584300321697,0.37441334719334607,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.28852390852390736,0.6532584300321697,0.3171895634095623,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.23688149688149573,0.6532584300321697,0.2828169230769219,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.18523908523908408,0.6532584300321697,0.23127754677754564,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.14744282744282627,0.6532584300321697,0.17959072765072645,0.6724054888556991],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.8030769230769217,0.6850231359145227,0.8546155509355495,0.704170194738052],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.783243243243242,0.6850231359145227,0.7978332224532212,0.704170194738052],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.7138877338877327,0.6850231359145227,0.7779604989604978,0.704170194738052],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6505197505197492,0.6850231359145227,0.7087296049896037,0.704170194738052],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.5882744282744268,0.6850231359145227,0.6452943866943853,0.704170194738052],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5684407484407471,0.6850231359145227,0.5830307276507263,0.704170194738052],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5632016632016618,0.6850231359145227,0.5683988357588343,0.704170194738052],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.8162993762993749,0.7168760770909932,0.825042536382535,0.7360231359145226],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7839062370062356,0.7168760770909932,0.7916207900207886,0.7360231359145226],"dir":"ltr"},{"str":"ماهی","boundary":[0.7490522245322231,0.7168760770909932,0.778746486486485,0.7360231359145226],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6633679833679819,0.7168760770909932,0.7220612058212044,0.7360231359145226],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.6130977130977117,0.7168760770909932,0.6581528482328467,0.7360231359145226],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8041995841995826,0.7487290182674637,0.8281216216216201,0.7678760770909931],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7965049896049881,0.7487290182674637,0.804219542619541,0.7678760770909931],"dir":"ltr"},{"str":"شیوه","boundary":[0.7536798336798319,0.7487290182674637,0.7912665280665264,0.7678760770909931],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6929313929313913,0.7487290182674637,0.7486505613305597,0.7678760770909931],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.5840332640332623,0.7487290182674637,0.68775767151767,0.7678760770909931],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5641995841995824,0.7487290182674637,0.5787895634095617,0.7678760770909931],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.49359667359667186,0.7487290182674637,0.5589613721413704,0.7678760770909931],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8049480249480232,0.7805819594439344,0.8250329313929297,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.7254885654885637,0.7805819594439344,0.7996294802494784,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6593762993762975,0.7805819594439344,0.720138835758834,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.5855301455301437,0.7805819594439344,0.6541575467775449,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.49534303534303353,0.7805819594439344,0.5802323076923059,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.4362162162162144,0.7805819594439344,0.4901121829521812,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4294802494802477,0.7805819594439344,0.43624740124739947,0.7997290182674638],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4096465696465679,0.7805819594439344,0.4242365488565471,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.3652390852390835,0.7805819594439344,0.4044885654885637,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.36003929313929145,0.7805819594439344,0.365236465696464,0.7997290182674638],"dir":"ltr"},{"str":"کسب","boundary":[0.30074844074843904,0.7805819594439344,0.35468557172557,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2850311850311833,0.7805819594439344,0.29547966735966563,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"کارها","boundary":[0.2280249480249463,0.7805819594439344,0.2798071933471916,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22128898128897953,0.7805819594439344,0.2280561330561313,0.7997290182674638],"dir":"ltr"},{"str":"دول","boundary":[0.18497738045737872,0.7805819594439344,0.21598740124739949,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1474428274428257,0.7805819594439344,0.15789130977130805,0.7997290182674638],"dir":"rtl"},{"str":"نهادها","boundary":[0.8079417879417862,0.812434900620405,0.8547163409563392,0.8315819594439343],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7700207900207882,0.812434900620405,0.7777826195426176,0.8315819594439343],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7777546777546759,0.812434900620405,0.8002079002078983,0.8315819594439343],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8002079002078983,0.812434900620405,0.8079224532224514,0.8315819594439343],"dir":"ltr"},{"str":"گاهی","boundary":[0.7791268191268171,0.8442878417968755,0.8251163825363804,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات","boundary":[0.7252390852390832,0.8442878417968755,0.7735619126819107,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.6677338877338858,0.8442878417968755,0.7197140956340936,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5751767151767132,0.8442878417968755,0.6622748856548837,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"مشابهاند،","boundary":[0.4998336798336778,0.8442878417968755,0.5697493970893951,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.4760083160083139,0.8442878417968755,0.494610187110185,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.4029106029106008,0.8442878417968755,0.47045525987525777,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.32320166320166116,0.8442878417968755,0.3973425779625759,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"کاملاً","boundary":[0.2683160083160062,0.8442878417968755,0.3176999999999979,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتی","boundary":[0.19559251559251345,0.8442878417968755,0.26291214137213925,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.14744282744282533,0.8442878417968755,0.1900558004157983,0.863434900620405],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.14744282744282533,0.8773332950367654,0.8459875259875239,0.8949803538602947],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.14744282744282533,0.9017352653952212,0.1615384615384594,0.9149705595128682],"dir":"ltr"},{"str":"Consumer","boundary":[0.16627858627858416,0.9017352653952212,0.243118503118501,0.9149705595128682],"dir":"ltr"},{"str":"Markets","boundary":[0.24785862785862572,0.9017352653952212,0.30906860706860495,0.9149705595128682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.13052,0.85473,0.91497],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/c2815c824d0977a0ea58f3b5a0b0d8ed.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/b847d1ba87284144cc74a3d7de36eba3.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14525,0.13418]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.8267775467775468,0.08587994025735302,0.8365475675675677,0.10061523437500007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82678,0.08588,0.83655,0.10062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازاریابی","boundary":[0.42997920997920996,0.08252699908088229,0.49920848232848236,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.3586278586278586,0.08252699908088229,0.4255234927234927,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34814968814968816,0.08252699908088229,0.35417388773388775,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3353014553014554,0.08252699908088229,0.34819621621621627,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.27717255717255723,0.08252699908088229,0.3306402910602911,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2065696465696466,0.08252699908088229,0.2724467775467776,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.15330561330561332,0.08252699908088229,0.20198906444906448,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1474428274428275,0.08252699908088229,0.15340066528066534,0.09726229319852936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.08253,0.49921,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دستیابی","boundary":[0.7939708939708938,0.13205254767922792,0.8547518918918917,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7748856548856548,0.13205254767922792,0.7887177130977129,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.7115176715176714,0.13205254767922792,0.7697180457380456,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6426611226611225,0.13205254767922792,0.7062481496881495,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"موردنیاز","boundary":[0.5719334719334719,0.13205254767922792,0.6374975051975051,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5498422453222451,0.13205254767922792,0.5667720997920996,0.15119960650275732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5228251559251558,0.13205254767922792,0.5280223284823283,0.15119960650275732],"dir":"ltr"},{"str":"نکته","boundary":[0.7912266112266111,0.1638172535615809,0.8250623700623698,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.7534303534303533,0.1638172535615809,0.7856961330561328,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7069022869022867,0.1638172535615809,0.7479150935550933,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6754677754677753,0.1638172535615809,0.701432557172557,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6531270686070685,0.1638172535615809,0.6700569230769229,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6033679833679831,0.1638172535615809,0.6258349272349271,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.5527234927234925,0.1638172535615809,0.5979720997920996,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5326403326403325,0.1638172535615809,0.5472303118503118,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.49147609147609134,0.1638172535615809,0.5272236174636173,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.45305613305613285,0.1638172535615809,0.46945970893970873,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42748440748440725,0.1638172535615809,0.4475693139293137,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.395176715176715,0.1638172535615809,0.42198311850311826,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.36923076923076903,0.1638172535615809,0.389694636174636,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.3098544698544697,0.1638172535615809,0.3637108939708938,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2293970893970892,0.1638172535615809,0.3043393347193345,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.16316008316008296,0.1638172535615809,0.22379787941787924,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14744282744282722,0.1638172535615809,0.15789130977130952,0.1829643123851103],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفی","boundary":[0.7958419958419957,0.19567019473805145,0.8547029937629935,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"فعالی","boundary":[0.7595303950103949,0.19567019473805145,0.7907134303534301,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.671226611226611,0.19567019473805145,0.7325549688149686,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.658253638253638,0.19567019473805145,0.665968191268191,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"میشاییل","boundary":[0.598253638253638,0.19567019473805145,0.6583730145530143,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5825363825363823,0.19567019473805145,0.5929848648648646,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.5078170478170475,0.19567019473805145,0.5774237837837836,0.21481725356158088],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4432409563409561,0.19567019473805145,0.45095550935550915,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"2007","boundary":[0.4509355509355507,0.19567019473805145,0.4958419958419956,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5010810810810808,0.19567019473805145,0.5078955093555091,0.21481725356158088],"dir":"ltr"},{"str":"شرک","boundary":[0.5029399584199584,0.2485231359145221,0.5386874844074845,0.26767019473805154],"dir":"rtl"},{"str":"DELL","boundary":[0.4226195426195426,0.24675153664981622,0.475897422037422,0.26148683076746326],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.13205,0.85475,0.26767],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B2C","boundary":[0.30012474012474016,0.36083977194393385,0.3384061122661123,0.3755750660615809],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30012,0.36084,0.33841,0.37558],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B2B","boundary":[0.5807900207900208,0.36083977194393385,0.619071392931393,0.3755750660615809],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58079,0.36084,0.61907,0.37558],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کسب","boundary":[0.5252806652806652,0.45431856043198526,0.5620291060291059,0.46755385454963233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.513056133056133,0.45431856043198526,0.521027027027027,0.46755385454963233],"dir":"rtl"},{"str":"کارها","boundary":[0.4717671517671517,0.45431856043198526,0.5086902286902286,0.46755385454963233],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.3435343035343035,0.45608326631433826,0.37561746361746357,0.46931856043198533],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3313097713097713,0.45608326631433826,0.33928066528066525,0.46931856043198533],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.2613305613305613,0.45608326631433826,0.326981288981289,0.46931856043198533],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.7303534303534304,0.46640679572610294,0.7693596673596674,0.47964208984375],"dir":"rtl"},{"str":"نهادها","boundary":[0.6278170478170478,0.4681715016084559,0.6667297297297298,0.48140679572610295],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.5519750519750519,0.47587576114430147,0.5618204158004158,0.4906110552619485],"dir":"ltr"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5089397089397089,0.47587576114430147,0.5479413305613305,0.4906110552619485],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.3657380457380457,0.477728702320772,0.3757081496881497,0.4924639964384191],"dir":"ltr"},{"str":"رایانههاي","boundary":[0.30474012474012474,0.477728702320772,0.36168361746361744,0.4924639964384191],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.252972972972973,0.477728702320772,0.3006260706860707,0.4924639964384191],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.7594178794178795,0.4880522317325367,0.7693879833679834,0.5027875258501837],"dir":"ltr"},{"str":"فدرال","boundary":[0.7193762993762993,0.4880522317325367,0.7553533471933471,0.5027875258501837],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.6567567567567568,0.48981693761488965,0.6667268607068607,0.5045522317325367],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6051143451143451,0.48981693761488965,0.6527837837837839,0.5045522317325367],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.5519750519750519,0.5004051729090073,0.5619451559251559,0.5151404670266544],"dir":"ltr"},{"str":"شرک","boundary":[0.5206652806652806,0.5004051729090073,0.5478543866943866,0.5151404670266544],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.47812889812889803,0.5004051729090073,0.5039753014553013,0.5151404670266544],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.43459459459459454,0.5004051729090073,0.4740503950103949,0.5151404670266544],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.3657380457380457,0.5022581140854779,0.3755834095634096,0.516993408203125],"dir":"ltr"},{"str":"چاپگر","boundary":[0.3227027027027027,0.5022581140854779,0.36179426195426195,0.516993408203125],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.7594178794178794,0.512493408203125,0.7693879833679833,0.527228702320772],"dir":"ltr"},{"str":"ایالتی","boundary":[0.7222453222453222,0.512493408203125,0.7553171725571725,0.527228702320772],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.6567567567567568,0.5142581140854778,0.6667268607068607,0.5289934082031249],"dir":"ltr"},{"str":"بهداش","boundary":[0.6190852390852392,0.5142581140854778,0.6526887318087319,0.5289934082031249],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.5519750519750519,0.5248463493795956,0.5618204158004158,0.5395816434972426],"dir":"ltr"},{"str":"کوچک","boundary":[0.49721413721413715,0.5248463493795956,0.5479788773388773,0.5395816434972426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48511434511434504,0.5248463493795956,0.493155343035343,0.5395816434972426],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.4383367983367983,0.5248463493795956,0.48115858627858626,0.5395816434972426],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.3657380457380457,0.5266992905560661,0.3755834095634096,0.5414345846737132],"dir":"ltr"},{"str":"خدمات","boundary":[0.31397089397089395,0.5266992905560661,0.3617888981288981,0.5414345846737132],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.28178794178794175,0.5266992905560661,0.30996112266112263,0.5414345846737132],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.7594178794178794,0.5370228199678309,0.7693879833679833,0.5517581140854779],"dir":"ltr"},{"str":"محلی","boundary":[0.7206237006237005,0.5370228199678309,0.7552367151767151,0.5517581140854779],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.833014553014553,0.5703833007812498,0.8546819126819126,0.5836185948988969],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8294282744282743,0.5703833007812498,0.8330207900207899,0.5836185948988969],"dir":"ltr"},{"str":"هات","boundary":[0.7999584199584198,0.5703833007812498,0.8257671517671515,0.5836185948988969],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7891060291060289,0.5703833007812498,0.7963284823284821,0.5836185948988969],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.7373388773388772,0.5703833007812498,0.7854324324324322,0.5836185948988969],"dir":"rtl"},{"str":"،2007","boundary":[0.6933056133056132,0.5703833007812498,0.7289563409563408,0.5836185948988969],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7325987525987525,0.5703833007812498,0.7372765072765072,0.5836185948988969],"dir":"ltr"},{"str":"صفحه","boundary":[0.6548856548856548,0.5703833007812498,0.6896881496881496,0.5836185948988969],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.6435343035343033,0.5703833007812498,0.651261954261954,0.5836185948988969],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.6702598752598751,0.602216078814338,0.6803451143451141,0.615451372931985],"dir":"ltr"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.603118503118503,0.6026232192095586,0.6662681912681911,0.6158585133272056],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5540956340956339,0.6026232192095586,0.5990706860706859,0.6158585133272056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5418711018711019,0.6026232192095586,0.5501226611226611,0.6158585133272056],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.44220374220374215,0.6026232192095586,0.5378918918918919,0.6158585133272056],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4188773388773388,0.6026232192095586,0.43837422037422025,0.6158585133272056],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.3614968814968814,0.6026232192095586,0.4148794178794178,0.6158585133272056],"dir":"rtl"},{"str":"Dell","boundary":[0.32182952182952174,0.597751536649816,0.3576483991683991,0.612486830767463],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25297,0.45432,0.85468,0.61586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ویژگیها","boundary":[0.7698960498960499,0.6476400649126837,0.8546312681912681,0.666787123736213],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.6792069854469854,0.6476400649126837,0.7449955509355509,0.666787123736213],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.611722577962578,0.6476400649126837,0.6542522245322246,0.666787123736213],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8030769230769229,0.6874054888556983,0.8246160498960498,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7458212058212057,0.6874054888556983,0.7978975883575883,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7156340956340955,0.6874054888556983,0.7405297297297297,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.6472765072765071,0.6874054888556983,0.7103930145530144,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.5726819126819125,0.6874054888556983,0.6420706029106028,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5569646569646568,0.6874054888556983,0.5674131392931391,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"شیوهي","boundary":[0.4858627858627857,0.6874054888556983,0.5517271933471931,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4140124740124739,0.6874054888556983,0.48079521829521815,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.35837837837837827,0.6874054888556983,0.408755426195426,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33854469854469843,0.6874054888556983,0.3531346777546776,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.235135135135135,0.6874054888556983,0.33329688149688136,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22839916839916827,0.6874054888556983,0.23516632016632003,0.7065525476792277],"dir":"ltr"},{"str":"مسایل","boundary":[0.16316008316008304,0.6874054888556983,0.22320723492723482,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14744282744282733,0.6874054888556983,0.15789130977130963,0.7065525476792277],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردهاي","boundary":[0.7508108108108106,0.7192584300321688,0.8545927234927234,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتی","boundary":[0.6755925155925154,0.7192584300321688,0.745656424116424,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6502702702702701,0.7192584300321688,0.6703551767151765,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6101039501039499,0.7192584300321688,0.6449961330561329,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.5443659043659042,0.7192584300321688,0.6048475259875258,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.4948440748440747,0.7192584300321688,0.5389847401247401,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":"مییابد","boundary":[0.4180041580041578,0.7192584300321688,0.4896476507276505,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4128043659043657,0.7192584300321688,0.41800153846153826,0.7384054888556982],"dir":"ltr"},{"str":"میشاییل","boundary":[0.3385446985446983,0.7192584300321688,0.40760706860706836,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3228274428274426,0.7192584300321688,0.3332759251559249,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":"همکارانش","boundary":[0.22266112266112242,0.7192584300321688,0.31761442827442804,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":"معتقدند","boundary":[0.14744282744282722,0.7192584300321688,0.21747854469854447,0.7384054888556982],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8236590436590432,0.7511113712086394,0.8545700207900203,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.7580457380457376,0.7511113712086394,0.8184699792099787,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.678461538461538,0.7511113712086394,0.7527353014553011,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"معینی","boundary":[0.6205821205821203,0.7511113712086394,0.6733374636174633,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6007484407484405,0.7511113712086394,0.6153384199584198,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5429937629937628,0.7511113712086394,0.5954678170478168,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5362577962577958,0.7511113712086394,0.5430249480249475,0.7702584300321688],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.47650727650727603,0.7511113712086394,0.5309563409563405,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4607900207900203,0.7511113712086394,0.4712385031185026,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4499376299376295,0.7511113712086394,0.4515874428274424,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.4443243243243239,0.7511113712086394,0.4460012058212054,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"وري","boundary":[0.3969230769230765,0.7511113712086394,0.4402982120582116,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3716008316008311,0.7511113712086394,0.3916857380457376,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.28977130977130927,0.7511113712086394,0.3662822869022864,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2767983367983364,0.7511113712086394,0.2805595010395006,0.7702584300321688],"dir":"ltr"},{"str":"اعم","boundary":[0.23987525987525943,0.7511113712086394,0.27676839916839874,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22004158004157962,0.7511113712086394,0.23463155925155882,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفی","boundary":[0.147442827442827,0.7511113712086394,0.2148725987525983,0.7702584300321688],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8441164241164236,0.7829643123851101,0.8545649064449059,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.777505197505197,0.7829643123851101,0.8387666943866939,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7697713097713091,0.7829643123851101,0.7774209979209974,0.8021113712086395],"dir":"ltr"},{"str":"بهکاربرده","boundary":[0.6749688149688144,0.7829643123851101,0.7644542619542615,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5977546777546773,0.7829643123851101,0.6697723908523903,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.5669438669438664,0.7829643123851101,0.5924928898128894,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"بهدلیل","boundary":[0.4984615384615379,0.7829643123851101,0.5616523908523903,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.4343451143451138,0.7829643123851101,0.49322045738045683,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.346528066528066,0.7829643123851101,0.4291392099792094,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33081081081081026,0.7829643123851101,0.34125929313929265,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.2671933471933467,0.7829643123851101,0.3255543866943862,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26045738045737993,0.7829643123851101,0.2672245322245317,0.8021113712086395],"dir":"ltr"},{"str":"کانون","boundary":[0.20058212058212005,0.7829643123851101,0.2551584199584194,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.1474428274428269,0.7829643123851101,0.19540278586278534,0.8021113712086395],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8153014553014546,0.8148172535615806,0.8545766320166314,0.83396431238511],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.7504365904365898,0.8148172535615806,0.8101770062370056,0.83396431238511],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7306029106029099,0.8148172535615806,0.7451928898128892,0.83396431238511],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.6612474012474007,0.8148172535615806,0.7253377546777541,0.83396431238511],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.639156174636174,0.8148172535615806,0.6560860291060285,0.83396431238511],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6121390852390847,0.8148172535615806,0.6173362577962572,0.83396431238511],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.7561746361746353,0.8466701947380512,0.8251268607068599,0.8658172535615806],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.6608731808731799,0.8466701947380512,0.750872182952182,0.8658172535615806],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6296881496881487,0.8466701947380512,0.6556373388773379,0.8658172535615806],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.5729313929313921,0.8466701947380512,0.6244700207900199,0.8658172535615806],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.5106860706860699,0.8466701947380512,0.5676784615384607,0.8658172535615806],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49085239085238996,0.8466701947380512,0.5054423700623691,0.8658172535615806],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.48565259875259786,0.8466701947380512,0.4908497713097704,0.8658172535615806],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.64764,0.85463,0.86582],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/513b3a6d6ef0b29707a879a5e4d036da.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/bb3cc225f99194961a9b82cf5f9573bd.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14237,0.08503]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8177962577962579,0.08252699908088229,0.8543845322245323,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7878586278586278,0.08252699908088229,0.8131276091476091,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7838345114345114,0.08252699908088229,0.7878341787941788,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7133887733887734,0.08252699908088229,0.7793533471933473,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6602494802494803,0.08252699908088229,0.7088008316008316,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66025,0.08253,0.85438,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5","boundary":[0.16615384615384615,0.08587994025735302,0.17720370062370064,0.10061523437500007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16615,0.08588,0.1772,0.10062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8323908523908524,0.13077158490349272,0.8448333056133056,0.14691864372702215],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8436174636174636,0.13077158490349272,0.8558316424116423,0.14691864372702215],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7834927234927234,0.13077158490349272,0.8272112681912681,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.6974220374220373,0.13077158490349272,0.7784038253638254,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"معدود","boundary":[0.6419126819126819,0.13077158490349272,0.6922782536382537,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادخریدارانی","boundary":[0.6928066528066525,0.1634643123851103,0.8247218295218295,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6585031185031183,0.1634643123851103,0.6875429937629935,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریاب","boundary":[0.5784199584199582,0.1634643123851103,0.6532057796257795,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.512058212058212,0.1634643123851103,0.5730702286902286,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4897297297297296,0.1634643123851103,0.5067782120582119,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.43858627858627836,0.1634643123851103,0.4844726819126817,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.4036590436590434,0.1634643123851103,0.43324877338877316,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3879417879417877,0.1634643123851103,0.39839027027027,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3469022869022867,0.1634643123851103,0.38265517671517646,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3071101871101869,0.1634643123851103,0.3417309355509353,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2814137214137212,0.1634643123851103,0.3018187110187107,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"مراتب","boundary":[0.219293139293139,0.1634643123851103,0.2762577130977128,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.167276507276507,0.1634643123851103,0.2140681496881494,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1474428274428272,0.1634643123851103,0.1620328066528064,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.8035758835758833,0.19522901826746328,0.8546506029106026,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"خریدارانی","boundary":[0.7061538461538458,0.19522901826746328,0.7983898128898126,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6750813305613302,0.19522901826746328,0.7009541787941785,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6165904365904363,0.19522901826746328,0.6480003742203739,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریاب","boundary":[0.5341372141372139,0.19522901826746328,0.6112930977130976,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.40727650727650705,0.19522901826746328,0.5289251975051973,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.38257796257796245,0.19522901826746328,0.4019965072765071,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.35438669438669423,0.19522901826746328,0.3773138045738044,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"مواجه","boundary":[0.2927650727650726,0.19522901826746328,0.3492985446985445,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.26169255717255696,0.19522901826746328,0.28756540540540515,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2346754677754676,0.19522901826746328,0.23987264033264016,0.21437607709099268],"dir":"ltr"},{"str":"سرنوش","boundary":[0.16926012474012456,0.19522901826746328,0.2293599168399167,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.8102996257796256,0.2270819594439338,0.8545533056133054,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"تایرسازي","boundary":[0.6997920997920996,0.2270819594439338,0.7832054469854468,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"گودیر","boundary":[0.6348024948024946,0.2270819594439338,0.694517214137214,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6273180873180871,0.22218442670036764,0.6346335966735964,0.23471383846507354],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5996257796257795,0.2270819594439338,0.6221513513513511,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.5392515592515591,0.2270819594439338,0.5943807068607067,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5114345114345114,0.2270819594439338,0.5339600831600831,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"دریاف","boundary":[0.4591561746361746,0.2270819594439338,0.5061571309771309,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.36299376299376285,0.2270819594439338,0.43205027027027015,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.30548856548856534,0.2270819594439338,0.3577924740124739,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2856548856548855,0.2270819594439338,0.3002448648648647,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.2511018711018709,0.2270819594439338,0.2804030769230767,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.20345114345114323,0.2270819594439338,0.24581800415800392,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18361746361746342,0.2270819594439338,0.19820744282744265,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.14744282744282727,0.2270819594439338,0.17830553014552997,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.8068069022869019,0.2589349006204044,0.8545533056133052,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.716257796257796,0.2589349006204044,0.7796381288981286,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکایی","boundary":[0.6217047817047815,0.2589349006204044,0.7109530977130974,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"سازندهي","boundary":[0.5330145530145526,0.2589349006204044,0.6163320997920996,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"اتومبیل","boundary":[0.459417879417879,0.2589349006204044,0.527827484407484,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بستگی","boundary":[0.3883160083160078,0.2589349006204044,0.45413575883575835,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.348523908523908,0.2589349006204044,0.38314465696465644,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34332411642411603,0.2589349006204044,0.3485212889812886,0.2780819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.3073596673596669,0.2589349006204044,0.33802303534303485,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.24760914760914715,0.2589349006204044,0.30217209979209936,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.1945823700623696,0.2589349006204044,0.24232877338877293,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.147442827442827,0.2589349006204044,0.16752773388773345,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.8113097713097707,0.29078784179687506,0.8545146361746355,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.7478170478170472,0.29078784179687506,0.806069937629937,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"تایر","boundary":[0.7059043659043653,0.29078784179687506,0.742540041580041,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6785862785862778,0.29078784179687506,0.700612889812889,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.5288981288981282,0.29078784179687506,0.6733742619542612,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5049480249480243,0.29078784179687506,0.5236181288981282,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.4564241164241157,0.29078784179687506,0.4996289812889806,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.39205821205821134,0.29078784179687506,0.45125002079002,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوهاي","boundary":[0.3139708939708933,0.29078784179687506,0.38678943866943793,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"روبهروس","boundary":[0.22501896049895975,0.29078784179687506,0.30858972972972903,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.16727650727650653,0.29078784179687506,0.19793800415800342,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14744282744282672,0.29078784179687506,0.16203280665280592,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.8209147609147602,0.3226407829733457,0.8545945945945939,0.3417878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.7659043659043652,0.3226407829733457,0.8153471101871095,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"مالک","boundary":[0.7140124740124733,0.3226407829733457,0.7603809979209972,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"اتومبیل","boundary":[0.6459043659043652,0.3226407829733457,0.7084511850311843,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5795426195426188,0.3226407829733457,0.6403116424116416,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5342619542619536,0.3226407829733457,0.5740387110187103,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5056842411642405,0.3226407829733457,0.528812806652806,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4771309771309763,0.3226407829733457,0.4786197505197497,0.3417878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.45155925155925064,0.3226407829733457,0.4715900207900199,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.41388773388773303,0.3226407829733457,0.44603563409563324,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.3601247401247391,0.3226407829733457,0.4084190020790013,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.318960498960498,0.3226407829733457,0.35456869022868925,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"میلیونها","boundary":[0.23501039501039403,0.3226407829733457,0.31347929313929224,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"نفر","boundary":[0.19995841995841898,0.3226407829733457,0.229471683991683,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.14744282744282644,0.3226407829733457,0.19444241164241066,0.3417878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.832141372141371,0.35449372414981634,0.8546083160083148,0.37364078297334574],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8068191268191256,0.35449372414981634,0.8269040332640321,0.37364078297334574],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.7584199584199572,0.35449372414981634,0.8016755925155913,0.37364078297334574],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.6943035343035332,0.35449372414981634,0.7532048232848222,0.37364078297334574],"dir":"rtl"},{"str":"اتومبیل","boundary":[0.6328066528066517,0.35449372414981634,0.6891547609147598,0.37364078297334574],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.580041580041579,0.35449372414981634,0.6276140956340946,0.37364078297334574],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5602079002078992,0.35449372414981634,0.5747978794178784,0.37364078297334574],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.5114345114345105,0.35449372414981634,0.5550203326403317,0.37364078297334574],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.4728898128898119,0.35449372414981634,0.5062823700623691,0.37364078297334574],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4676900207900196,0.35449372414981634,0.4728871933471922,0.37364078297334574],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8323908523908512,0.3968892319623163,0.8466326819126807,0.41303629078584575],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8436174636174624,0.3968892319623163,0.8576310187110174,0.41303629078584575],"dir":"ltr"},{"str":"خریداران","boundary":[0.7464449064449052,0.3968892319623163,0.8274266943866931,0.41303629078584575],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتر","boundary":[0.6747193347193334,0.3968892319623163,0.7412002079002067,0.41303629078584575],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصه","boundary":[0.7614137214137199,0.4294937241498163,0.8251224948024932,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.6991683991683977,0.4294937241498163,0.7557673596673582,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6789604989604975,0.4294937241498163,0.6935504781704768,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.5983783783783769,0.4294937241498163,0.6733206237006222,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5320166320166306,0.4294937241498163,0.5926544282744269,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.47875259875259746,0.4294937241498163,0.5264559667359655,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.4233679833679821,0.4294937241498163,0.47317708939708814,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"بالاي","boundary":[0.3698544698544686,0.4294937241498163,0.4178385031185019,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.29999999999999877,0.4294937241498163,0.364399085239084,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.27142228690228576,0.4294937241498163,0.29455085239085127,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.244405197505196,0.4294937241498163,0.24960237006236854,0.44864078297334564],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2190436590436575,0.4294937241498163,0.23912856548856393,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"صنایعی","boundary":[0.1474428274428259,0.4294937241498163,0.21357143451143296,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.7938461538461522,0.4613466653262869,0.854660332640331,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"صنع","boundary":[0.7507985862785848,0.4613466653262869,0.7880720582120566,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6768399168399153,0.4613466653262869,0.7233360498960484,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"موتور","boundary":[0.618461538461537,0.4613466653262869,0.671237588357587,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"هواپیما","boundary":[0.5519750519750505,0.4613466653262869,0.6129846985446971,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5358835758835744,0.4613466653262869,0.5410536798336784,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"جنگ","boundary":[0.47663201663201493,0.4613466653262869,0.5302889812889796,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"افزارهاي","boundary":[0.3954261954261937,0.4613466653262869,0.4710263201663185,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"دفاعی","boundary":[0.33417879417879254,0.4613466653262869,0.38978844074843916,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"معدودي","boundary":[0.2550935550935535,0.4613466653262869,0.32862336798336644,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2348856548856533,0.4613466653262869,0.2494756340956325,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.14744282744282586,0.4613466653262869,0.22932823284823126,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.8032016632016615,0.4931996065027575,0.8545831185031167,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7964656964656947,0.4931996065027575,0.8032954677754659,0.5123466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7554261954261935,0.4931996065027575,0.7912108939708921,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهاي","boundary":[0.6856964656964637,0.4931996065027575,0.7502356340956322,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6658627858627838,0.4931996065027575,0.6804527650727631,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.6170893970893949,0.4931996065027575,0.6607263617463597,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5972557172557151,0.4931996065027575,0.6118456964656944,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5781704781704761,0.4931996065027575,0.5920025363825343,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5375051975051954,0.4931996065027575,0.5730501455301434,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.4569230769230749,0.4931996065027575,0.53241742203742,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاند","boundary":[0.3975467775467754,0.4931996065027575,0.45178802494802284,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39230769230769014,0.4931996065027575,0.39750486486486275,0.5123466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8323908523908502,0.5355951143152575,0.8466326819126798,0.551742173138787],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8436174636174615,0.5355951143152575,0.8576310187110165,0.551742173138787],"dir":"ltr"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.778128898128896,0.5355951143152575,0.827293846153844,0.551742173138787],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیای","boundary":[0.7098960498960477,0.5355951143152575,0.7727786694386672,0.551742173138787],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.6058627858627837,0.5355951143152575,0.6867198336798316,0.551742173138787],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.7494386694386672,0.5681996065027575,0.8251253638253616,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6893139293139272,0.5681996065027575,0.7437530145530125,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6636174636174614,0.5681996065027575,0.6837023700623679,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.6153430353430331,0.5681996065027575,0.6580339708939686,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.5627027027027005,0.5681996065027575,0.6097162577962556,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5559667359667337,0.5681996065027575,0.5574555093555071,0.5873466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.530270270270268,0.5681996065027575,0.5503551767151744,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.49097713097712875,0.5681996065027575,0.5246504781704759,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"محدوده","boundary":[0.4211226611226589,0.5681996065027575,0.48548332640332414,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.3374220374220352,0.5681996065027575,0.4157995010394988,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"معینی","boundary":[0.2877754677754656,0.5681996065027575,0.33208677754677535,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکزند","boundary":[0.20656964656964436,0.5681996065027575,0.28231896049895827,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1788773388773366,0.5681996065027575,0.20134428274428046,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.14744282744282514,0.5681996065027575,0.17339201663201434,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.8317671517671493,0.6000525476792281,0.8545731392931368,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8126819126819103,0.6000525476792281,0.8265139708939684,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.7718918918918894,0.6000525476792281,0.8075141787941764,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"ماهی","boundary":[0.7370771725571702,0.6000525476792281,0.7667714345114321,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهايتر","boundary":[0.6315592515592492,0.6000525476792281,0.7101490228690206,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5870270270270246,0.6000525476792281,0.6263648232848209,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5649358004157979,0.6000525476792281,0.5818656548856525,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5379187110187087,0.6000525476792281,0.5431158835758813,0.6191996065027575],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.83239085239085,0.6424480554917282,0.8466326819126796,0.6585951143152576],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8436174636174611,0.6424480554917282,0.8576310187110163,0.6585951143152576],"dir":"ltr"},{"str":"خرید","boundary":[0.7827442827442804,0.6424480554917282,0.827426694386692,0.6585951143152576],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.7267359667359644,0.6424480554917282,0.7775088149688126,0.6585951143152576],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.6926819126819104,0.6424480554917282,0.7087107692307669,0.6585951143152576],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهاي","boundary":[0.758295218295216,0.6750525476792282,0.8251097713097689,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6977962577962555,0.6750525476792282,0.7522353430353408,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6436590436590414,0.6750525476792282,0.6918861954261931,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"کارگزاران","boundary":[0.5527234927234904,0.6750525476792282,0.6376505613305591,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.5032016632016608,0.6750525476792282,0.5468120582120558,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.43509355509355274,0.6750525476792282,0.49712893970893735,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"دیده","boundary":[0.39218295218294985,0.6750525476792282,0.42911750519750286,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"خریده","boundary":[0.33467775467775235,0.6750525476792282,0.38627338877338646,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.2509771309771287,0.6750525476792282,0.32885762993762757,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24577733887733658,0.6750525476792282,0.25097451143450916,0.6941996065027576],"dir":"ltr"},{"str":"کسانی","boundary":[0.18137214137213908,0.6750525476792282,0.2404358419958397,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14744282744282514,0.6750525476792282,0.17610848232848003,0.6941996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.8251559251559227,0.7069054888556988,0.854565405405403,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8051975051975029,0.7069054888556988,0.8197874844074821,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"سیاس","boundary":[0.7630353430353407,0.7069054888556988,0.7998275675675653,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7247401247401223,0.7069054888556988,0.7411437006236983,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7180041580041555,0.7069054888556988,0.7194929313929289,0.7260525476792281],"dir":"ltr"},{"str":"الزامات","boundary":[0.6537629937629912,0.7069054888556988,0.7127297713097688,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6379209979209954,0.7069054888556988,0.6430911018710994,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"مقتضیات","boundary":[0.5599584199584176,0.7069054888556988,0.632745904365902,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.49858627858627613,0.7069054888556988,0.5545670270270245,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4577962577962553,0.7069054888556988,0.49334120582120333,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"تبعی","boundary":[0.42684848232847983,0.7069054888556988,0.45248245322245073,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.35638253638253387,0.7069054888556988,0.39965114345114094,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35118274428274193,0.7069054888556988,0.3563799168399145,0.7260525476792281],"dir":"ltr"},{"str":"توانایی","boundary":[0.2851559251559228,0.7069054888556988,0.3459288149688126,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.23451143451143214,0.7069054888556988,0.27985983367983136,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.14744282744282505,0.7069054888556988,0.22930553014552776,0.7260525476792281],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهاي","boundary":[0.7922245322245298,0.7387584300321693,0.8547228274428251,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7666528066528044,0.7387584300321693,0.7867377130977109,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7036590436590414,0.7387584300321693,0.7611256964656942,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6279417879417856,0.7387584300321693,0.6982899792099768,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.5942619542619519,0.7387584300321693,0.6225486486486463,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5875259875259852,0.7387584300321693,0.5890147609147586,0.7579054888556988],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5681912681912659,0.7387584300321693,0.582023326403324,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"خریدي","boundary":[0.5019542619542596,0.7387584300321693,0.5627856548856526,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاديتر","boundary":[0.41226611226610993,0.7387584300321693,0.4965643659043636,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.3678586278586255,0.7387584300321693,0.40697051975051735,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.30436590436590205,0.7387584300321693,0.3625757588357565,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29916611226611,0.7387584300321693,0.30436328482328256,0.7579054888556988],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.2679417879417857,0.7387584300321693,0.2938909771309749,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"بدان","boundary":[0.2216632016631994,0.7387584300321693,0.26252270270270045,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"معناس","boundary":[0.16926012474012245,0.7387584300321693,0.21639255717255487,0.7579054888556988],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8321413721413699,0.7706113712086399,0.8546083160083138,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.7555509355509333,0.7706113712086399,0.8263624116424094,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.695301455301453,0.7706113712086399,0.7497405405405383,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"موظ","boundary":[0.6588773388773367,0.7706113712086399,0.689781954261952,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.6120997920997898,0.7706113712086399,0.6337947193347171,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5917671517671493,0.7706113712086399,0.6065094386694363,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.538503118503116,0.7706113712086399,0.586206486486484,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.4602910602910577,0.7706113712086399,0.5329919750519727,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.42024948024947767,0.7706113712086399,0.45473488565488307,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.37297297297297044,0.7706113712086399,0.41467409563409313,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3472765072765048,0.7706113712086399,0.36736141372141123,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.2856548856548832,0.7706113712086399,0.34166419958419714,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2633264033264009,0.7706113712086399,0.28000066528066286,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهایشان","boundary":[0.16353430353430107,0.7706113712086399,0.2577530145530121,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14744282744282486,0.7706113712086399,0.15789130977130716,0.7897584300321693],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.8023284823284796,0.8024643123851104,0.8547487733887708,0.8216113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7711434511434485,0.8024643123851104,0.7970926403326376,0.8216113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها","boundary":[0.7163825363825338,0.8024643123851104,0.7659921829521803,0.8216113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6910602910602884,0.8024643123851104,0.7111451975051949,0.8216113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.6343035343035316,0.8024643123851104,0.6859233679833653,0.8216113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6185862785862759,0.8024643123851104,0.6290618295218269,0.8216113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهاي","boundary":[0.546611226611224,0.8024643123851104,0.6134418711018684,0.8216113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"رقبا","boundary":[0.5131808731808706,0.8024643123851104,0.5413429521829496,0.8216113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"بیافزایند","boundary":[0.44607068607068345,0.8024643123851104,0.5079718503118478,0.8216113712086398],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4408708939708913,0.8024643123851104,0.44606806652806386,0.8216113712086398],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.13077,0.85763,0.82161],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.14744282744282475,0.877333295036765,0.8459875259875232,0.8949803538602944],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.14744282744282475,0.9017352653952209,0.16153846153845886,0.9149705595128679],"dir":"ltr"},{"str":"Good","boundary":[0.1662785862785836,0.9017352653952209,0.20785446985446715,0.9149705595128679],"dir":"ltr"},{"str":"year","boundary":[0.21246985446985175,0.9017352653952209,0.2447713097713071,0.9149705595128679],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.87733,0.84599,0.91497],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/06ce1c3df4b69e7d9da3f60023f843f4.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/4df52b234f617651c7a5ce707a2bc02b.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14233,0.09871]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8267775467775468,0.08587994025735302,0.8365475675675677,0.10061523437500007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82678,0.08588,0.83655,0.10062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازاریابی","boundary":[0.42997920997920996,0.08252699908088229,0.49920848232848236,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.3586278586278586,0.08252699908088229,0.4255234927234927,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34814968814968816,0.08252699908088229,0.35417388773388775,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3353014553014554,0.08252699908088229,0.34819621621621627,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.27717255717255723,0.08252699908088229,0.3306402910602911,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2065696465696466,0.08252699908088229,0.2724467775467776,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.15330561330561332,0.08252699908088229,0.20198906444906448,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1474428274428275,0.08252699908088229,0.15340066528066534,0.09726229319852936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.08253,0.49921,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8323908523908524,0.13077158490349272,0.8435534719334719,0.14691864372702215],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8436174636174636,0.13077158490349272,0.8545518087318086,0.14691864372702215],"dir":"ltr"},{"str":"خرید","boundary":[0.7827442827442826,0.13077158490349272,0.8274266943866943,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.725114345114345,0.13077158490349272,0.7775195426195426,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.7494386694386692,0.1634643123851103,0.8251026611226611,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6894386694386694,0.1634643123851103,0.7438777546777546,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.6412889812889812,0.1634643123851103,0.6839799168399167,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"بجاي","boundary":[0.593014553014553,0.1634643123851103,0.6357329313929313,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.543991683991684,0.1634643123851103,0.587602079002079,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.524033264033264,0.1634643123851103,0.5386232432432432,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"واسطهها","boundary":[0.4525571725571723,0.1634643123851103,0.5187012474012473,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوصا","boundary":[0.37185031185031164,0.1634643123851103,0.4472033264033262,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.33018711018711006,0.1634643123851103,0.36667085239085223,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اقلامی","boundary":[0.26744282744282727,0.1634643123851103,0.3247957172557171,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.23351351351351335,0.1634643123851103,0.2621791683991682,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیدگی","boundary":[0.1474428274428273,0.1634643123851103,0.2281907276507275,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.8191683991683989,0.19522901826746328,0.8546517255717253,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.7571725571725569,0.19522901826746328,0.813903243243243,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7029106029106027,0.19522901826746328,0.7518870686070684,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6871933471933469,0.19522901826746328,0.6976418295218292,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6624948024948021,0.19522901826746328,0.6819264449064444,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"گرانقیم","boundary":[0.5923786278586275,0.19522901826746328,0.6572956340956337,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5105613305613302,0.19522901826746328,0.5653304781704779,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4975883575883572,0.19522901826746328,0.5053029106029102,0.21437607709099268],"dir":"ltr"},{"str":"کامپیوترهاي","boundary":[0.39093555093555055,0.19522901826746328,0.49766170478170435,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.34428274428274386,0.19522901826746328,0.3857482328482324,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3195841995841992,0.19522901826746328,0.3390158419958416,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"هواپیما","boundary":[0.2524740124740121,0.19522901826746328,0.31448158004157967,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2447794178794175,0.19522901826746328,0.2524939708939705,0.21437607709099268],"dir":"ltr"},{"str":"مستقیماً","boundary":[0.17388773388773351,0.19522901826746328,0.2395998336798333,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14744282744282705,0.19522901826746328,0.16859625779625742,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.7448232848232843,0.2270819594439338,0.8546704365904361,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.6843243243243239,0.2270819594439338,0.7398319334719331,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6178378378378374,0.2270819594439338,0.6791661954261949,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6126380457380453,0.2270819594439338,0.6178352182952178,0.24622901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8323908523908519,0.2694774672564338,0.8466326819126815,0.2856245260799632],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.843617463617463,0.2694774672564338,0.8576310187110182,0.2856245260799632],"dir":"ltr"},{"str":"معامله","boundary":[0.7817463617463613,0.2694774672564338,0.8272253638253634,0.2856245260799632],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.7273596673596668,0.2694774672564338,0.7765957172557167,0.2856245260799632],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.7494386694386688,0.30217019473805146,0.8251253638253632,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6891891891891886,0.30217019473805146,0.7436282744282738,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.6407900207900201,0.30217019473805146,0.6834809563409556,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"فروشندگانی","boundary":[0.5366320166320161,0.30217019473805146,0.6351916839916834,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5162993762993756,0.30217019473805146,0.5308893555093548,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.4540540540540534,0.30217019473805146,0.5106167151767145,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.3870686070686065,0.30217019473805146,0.44839696465696405,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3588773388773383,0.30217019473805146,0.38134428274428217,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"متقابلا","boundary":[0.29825363825363765,0.30217019473805146,0.3533191683991678,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2784199584199578,0.30217019473805146,0.293009937629937,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.22690228690228628,0.30217019473805146,0.2727886902286897,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"چیزي","boundary":[0.167650727650727,0.30217019473805146,0.22130769230769165,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1474428274428268,0.30217019473805146,0.162032806652806,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"بخرند","boundary":[0.807567567567567,0.33393490062040443,0.8544503950103944,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8023677754677748,0.33393490062040443,0.8075649480249474,0.3530819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8323908523908518,0.37633040843290444,0.8466326819126814,0.39247746725643384],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8436174636174629,0.37633040843290444,0.8576310187110181,0.39247746725643384],"dir":"ltr"},{"str":"اجاره","boundary":[0.7817463617463613,0.37633040843290444,0.8272731392931387,0.39247746725643384],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7696465696465692,0.37633040843290444,0.7765632848232843,0.39247746725643384],"dir":"ltr"},{"str":"کرایه","boundary":[0.725488565488565,0.37633040843290444,0.7695157172557167,0.39247746725643384],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.718627858627858,0.37633040843290444,0.7255009147609143,0.39247746725643384],"dir":"ltr"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.7683991683991679,0.40902313591452205,0.8249981288981284,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7480665280665276,0.40902313591452205,0.7626565072765068,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.6667359667359662,0.40902313591452205,0.7424226611226606,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.6077338877338873,0.40902313591452205,0.6610590436590432,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5881496881496876,0.40902313591452205,0.6019817463617458,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"جاي","boundary":[0.5448648648648644,0.40902313591452205,0.5824887318087313,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.49571725571725517,0.40902313591452205,0.5393276507276502,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.41787941787941735,0.40902313591452205,0.49011255717255664,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.38931392931392883,0.40902313591452205,0.412241039501039,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36910602910602863,0.40902313591452205,0.3836960083160078,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"کرایه","boundary":[0.3200831600831596,0.40902313591452205,0.36357230769230725,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.2532224532224528,0.40902313591452205,0.3145508108108103,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24802266112266066,0.40902313591452205,0.25321983367983325,0.42817019473805146],"dir":"ltr"},{"str":"کرایه","boundary":[0.19933471933471889,0.40902313591452205,0.24282386694386648,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.14744282744282697,0.40902313591452205,0.19380124740124693,0.42817019473805146],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8441164241164236,0.4408760770909927,0.8546275259875254,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"اجاره","boundary":[0.7887318087318081,0.4408760770909927,0.8389133887733882,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7460706860706855,0.4408760770909927,0.7835877754677749,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7207484407484401,0.4408760770909927,0.7408333471933466,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6643659043659038,0.4408760770909927,0.7155538877338872,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6253222453222448,0.4408760770909927,0.6590275259875255,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"امري","boundary":[0.5726819126819122,0.4408760770909927,0.6200234095634091,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"عادي","boundary":[0.5161746361746357,0.4408760770909927,0.5674374636174631,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"تلقی","boundary":[0.4667775467775463,0.4408760770909927,0.5109122245322241,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3888149688149682,0.4408760770909927,0.46158112266112206,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38361517671517614,0.4408760770909927,0.3888123492723487,0.46002313591452204],"dir":"ltr"},{"str":"کامپیوتر","boundary":[0.3052390852390846,0.4408760770909927,0.3783475259875254,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29850311850311795,0.4408760770909927,0.3052702702702697,0.46002313591452204],"dir":"ltr"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.21367983367983312,0.4408760770909927,0.29323434511434454,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"سنگین","boundary":[0.14744282744282686,0.4408760770909927,0.20837750519750461,0.46002313591452204],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمانی","boundary":[0.7780041580041575,0.47264078297334566,0.854655592515592,0.491787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7712681912681907,0.47264078297334566,0.7780353430353425,0.491787841796875],"dir":"ltr"},{"str":"کامیونهاي","boundary":[0.675592515592515,0.47264078297334566,0.7660712681912677,0.491787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تحویل","boundary":[0.616590436590436,0.47264078297334566,0.6702885654885649,0.491787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.5781704781704776,0.47264078297334566,0.6113765488565484,0.491787841796875],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5729706860706855,0.47264078297334566,0.5781678586278581,0.491787841796875],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8049480249480242,0.5044937241498163,0.8250329313929308,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7736382536382529,0.5044937241498163,0.7995874428274421,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7294802494802488,0.5044937241498163,0.7682482328482322,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"مستأجر","boundary":[0.665738045738045,0.5044937241498163,0.7241547193347186,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.6081081081081074,0.5044937241498163,0.6605283991683985,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"چندي","boundary":[0.5528482328482321,0.5044937241498163,0.6028012889812883,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5330145530145523,0.5044937241498163,0.5476045322245315,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"بهدس","boundary":[0.49158860706860635,0.5044937241498163,0.5277613721413714,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"میآوردکه","boundary":[0.3773388773388767,0.5044937241498163,0.46461318087318015,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3575051975051969,0.5044937241498163,0.37209517671517606,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.32931392931392867,0.5044937241498163,0.35224103950103886,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"جملهاند","boundary":[0.2614553014553008,0.5044937241498163,0.32415530145530075,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.2562162162162156,0.5044937241498163,0.2614133887733882,0.5236407829733457],"dir":"ltr"},{"str":"صرفهجویی","boundary":[0.14744282744282688,0.5044937241498163,0.2509234927234921,0.5236407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8345114345114338,0.5363466653262869,0.8545963409563403,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"رقم","boundary":[0.799459459459459,0.5363466653262869,0.8290832432432427,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاري","boundary":[0.6832016632016626,0.5363466653262869,0.7941341787941784,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6764656964656959,0.5363466653262869,0.6779544698544692,0.5554937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.61047817047817,0.5363466653262869,0.6712151351351346,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5912681912681907,0.5363466653262869,0.6051002494802489,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدترین","boundary":[0.5020790020790016,0.5363466653262869,0.5859482744282739,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.40964656964656915,0.5363466653262869,0.4967447401247396,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.3379209979209974,0.5363466653262869,0.40440436590436535,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3311850311850307,0.5363466653262869,0.33795218295218243,0.5554937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"دریاف","boundary":[0.2876385031185026,0.5363466653262869,0.3259459459459454,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.1985862785862781,0.5363466653262869,0.26073754677754624,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.16316008316008265,0.5363466653262869,0.19335006237006186,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1474428274428269,0.5363466653262869,0.15789130977130922,0.5554937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.8023284823284818,0.5681996065027575,0.8547487733887729,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"مالیاتی","boundary":[0.7444490644490639,0.5681996065027575,0.7972328482328478,0.5873466653262869],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7392492723492718,0.5681996065027575,0.7444464449064444,0.5873466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"موجر","boundary":[0.7812474012474004,0.6000525476792281,0.8251650311850304,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7524324324324317,0.6000525476792281,0.7759279833679826,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.719625779625779,0.6000525476792281,0.7471004158004152,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7004158004157998,0.6000525476792281,0.7142478586278579,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد","boundary":[0.6441580041580035,0.6000525476792281,0.6950357588357582,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"خالص","boundary":[0.5860291060291054,0.6000525476792281,0.6388528066528061,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتري","boundary":[0.5225363825363819,0.6000525476792281,0.5806525571725566,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.49483185031184973,0.6000525476792281,0.5172566320166314,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"مییابد","boundary":[0.4140124740124734,0.6000525476792281,0.46773168399168324,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.36498960498960437,0.6000525476792281,0.4086495218295212,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.3133471933471927,0.6000525476792281,0.3596615800415794,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.23975051975051906,0.6000525476792281,0.3080333887733881,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.19272349272349204,0.6000525476792281,0.2344246153846147,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17288981288981226,0.6000525476792281,0.1874797920997915,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14744282744282683,0.6000525476792281,0.1675277338877333,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"قبال","boundary":[0.8150519750519741,0.6319054888556987,0.8546461122661114,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"دریاف","boundary":[0.7632725987525979,0.6319054888556987,0.8097745945945938,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"وجه","boundary":[0.6936798336798329,0.6319054888556987,0.7362138461538454,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6683575883575875,0.6319054888556987,0.688442494802494,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.6087318087318079,0.6319054888556987,0.6631866112266105,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.5423700623700617,0.6319054888556987,0.6034566735966729,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.49746361746361684,0.6319054888556987,0.5371368399168394,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.4183783783783775,0.6319054888556987,0.49226719334719243,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3824532224532216,0.6319054888556987,0.41311471933471844,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3626195426195417,0.6319054888556987,0.3772095218295209,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"عهده","boundary":[0.3077338877338868,0.6319054888556987,0.357329313929313,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.26045738045737954,0.6319054888556987,0.30245002079001987,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.20345114345114257,0.6319054888556987,0.2552560914760906,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.14744282744282655,0.6319054888556987,0.19823563409563322,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"برنمیآیند","boundary":[0.7735135135135126,0.6637584300321693,0.8546175467775459,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7416193347193338,0.6637584300321693,0.7493338877338868,0.6829054888556987],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7493139293139284,0.6637584300321693,0.7604932640332631,0.6829054888556987],"dir":"ltr"},{"str":").","boundary":[0.7605405405405395,0.6637584300321693,0.7734716008315999,0.6829054888556987],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8282744282744273,0.7072543801700371,0.8445901871101861,0.7264014389935664],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8416216216216207,0.7072543801700371,0.8576666943866934,0.7264014389935664],"dir":"ltr"},{"str":"بازاریاب","boundary":[0.7558004158004148,0.709242173138787,0.8223361746361736,0.7253892319623164],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6954261954261944,0.709242173138787,0.7506437837837828,0.7253892319623164],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریاب","boundary":[0.7567983367983357,0.7434349006204045,0.8250112266112255,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6969230769230759,0.7434349006204045,0.7513621621621612,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"جه","boundary":[0.6679711434511423,0.7434349006204045,0.6917373804573793,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.580166320166319,0.7434349006204045,0.6409032848232837,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5609563409563397,0.7434349006204045,0.574788399168398,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.47999999999999887,0.7434349006204045,0.5556866943866933,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.4317255717255706,0.7434349006204045,0.4746447817047806,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42498960498960386,0.7434349006204045,0.42647837837837727,0.7625819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.4049064449064438,0.7434349006204045,0.41964873180873064,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.34952182952182836,0.7434349006204045,0.3996427858627847,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.2822869022869011,0.7434349006204045,0.3441713513513502,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.23775467775467657,0.7434349006204045,0.27690436590436474,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21779625779625664,0.7434349006204045,0.23238623700623584,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تبلیغات","boundary":[0.1474428274428263,0.7434349006204045,0.2125969646569635,0.7625819594439339],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8468607068607057,0.7751996065027575,0.8546378794178783,0.7943466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"تلویزیون","boundary":[0.7768814968814959,0.7751996065027575,0.8467579209979199,0.7943466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7701455301455291,0.7751996065027575,0.7769126819126808,0.7943466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"روزنامه","boundary":[0.7062785862785853,0.7751996065027575,0.7648308523908514,0.7943466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6905613305613295,0.7751996065027575,0.7010098128898118,0.7943466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"(...","boundary":[0.6671494802494793,0.7751996065027575,0.6905613305613295,0.7943466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"تأکید","boundary":[0.6174636174636164,0.7751996065027575,0.6618609979209968,0.7943466653262868],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5776715176715166,0.7751996065027575,0.6122922661122651,0.7943466653262868],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5724717255717245,0.7751996065027575,0.5776688981288971,0.7943466653262868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8322661122661111,0.8175951143152574,0.8465079417879408,0.8337421731387868],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8434927234927224,0.8175951143152574,0.8575975883575873,0.8337421731387868],"dir":"ltr"},{"str":"تشریح","boundary":[0.7776299376299365,0.8175951143152574,0.8270648232848222,0.8337421731387868],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهاي","boundary":[0.7100207900207889,0.8175951143152574,0.7724229106029095,0.8337421731387868],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.6508939708939698,0.8175951143152574,0.7047891891891881,0.8337421731387868],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.7586694386694376,0.8502878417968751,0.8251528066528057,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.74108108108108,0.8502878417968751,0.7530724740124729,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6809563409563398,0.8502878417968751,0.7353954261954251,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"بایستی","boundary":[0.6237006237006223,0.8502878417968751,0.6753475259875246,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"جوانب","boundary":[0.562328482328481,0.8502878417968751,0.6181478170478157,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.5286486486486474,0.8502878417968751,0.5569353430353418,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهاي","boundary":[0.46340956340956213,0.8502878417968751,0.5232026195426183,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.40191268191268065,0.8502878417968751,0.4578934303534291,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.3420374220374208,0.8502878417968751,0.3964701455301443,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3260706860706849,0.8502878417968751,0.33645430353430233,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.28191268191268076,0.8502878417968751,0.3204794594594583,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"برآورده","boundary":[0.21318087318087206,0.8502878417968751,0.27640303534303423,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"ساختن","boundary":[0.14744282744282633,0.8502878417968751,0.20768794178794064,0.8694349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.828648648648647,0.8821407829733457,0.8545978378378362,0.9012878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"نیازها","boundary":[0.7808731808731793,0.8821407829733457,0.8234520997920982,0.9012878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7610395010394995,0.8821407829733457,0.7756294802494788,0.9012878417968752],"dir":"rtl"},{"str":"دریابد","boundary":[0.7062785862785848,0.8821407829733457,0.7557729729729715,0.9012878417968752],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7010787941787926,0.8821407829733457,0.7062759667359652,0.9012878417968752],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.13077,0.85767,0.90129],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/e30bd3c77f3c3a5963dcd0cc364376c6.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/747dd127852da67e3894201dcaf8faca.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14531,0.14415]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8177962577962579,0.08252699908088229,0.8543845322245323,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7878586278586278,0.08252699908088229,0.8131276091476091,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7838345114345114,0.08252699908088229,0.7878341787941788,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7133887733887734,0.08252699908088229,0.7793533471933473,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6602494802494803,0.08252699908088229,0.7088008316008316,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66025,0.08253,0.85438,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"7","boundary":[0.16615384615384615,0.08587994025735302,0.17720370062370064,0.10061523437500007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16615,0.08588,0.1772,0.10062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8214137214137215,0.13077158490349272,0.8326191268191269,0.14691864372702215],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8326403326403327,0.13077158490349272,0.8545945945945946,0.14691864372702215],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.762037422037422,0.13077158490349272,0.8162861538461538,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6951767151767152,0.13077158490349272,0.7569716008316009,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.7630353430353431,0.1634643123851103,0.8251866112266113,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7127650727650727,0.1634643123851103,0.7571632016632016,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.6618711018711018,0.1634643123851103,0.7072582952182951,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6416632016632017,0.1634643123851103,0.6562531808731809,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.5706860706860707,0.1634643123851103,0.6360507692307693,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریاب","boundary":[0.49683991683991685,0.1634643123851103,0.5650528066528068,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.4367151767151768,0.1634643123851103,0.4911450311850312,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.36274428274428283,0.1634643123851103,0.4310865280665282,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.28927234927234924,0.1634643123851103,0.3572119334719335,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2840725571725572,0.1634643123851103,0.28926972972972975,0.1826113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"مشتري","boundary":[0.21817047817047813,0.1634643123851103,0.27881114345114344,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.1474428274428274,0.1634643123851103,0.21265234927234924,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.8221499376299376,0.19849372414981625,0.8546322661122662,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.7294802494802495,0.19849372414981625,0.7948449480249481,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.664989604989605,0.19849372414981625,0.7240888565488566,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.649022869022869,0.19849372414981625,0.6594713513513514,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.6048526403326403,0.19849372414981625,0.6435336798336799,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.5094386694386694,0.19849372414981625,0.5777215384615385,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"دریافتی","boundary":[0.4373388773388774,0.19849372414981625,0.5040954261954261,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41738045738045737,0.19849372414981625,0.43197043659043655,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.3482744282744282,0.19849372414981625,0.4119397920997921,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.2748024948024948,0.19849372414981625,0.342953264033264,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25908523908523906,0.19849372414981625,0.26959634095634094,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکزش","boundary":[0.17376299376299376,0.19849372414981625,0.2537575883575884,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.14744282744282744,0.19849372414981625,0.16832120582120583,0.2176407829733457],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.821912681912682,0.23343490062040448,0.8545844906444907,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8044490644490645,0.23343490062040448,0.8164404573804573,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.7637837837837838,0.23343490062040448,0.7989459043659044,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.7060291060291061,0.23343490062040448,0.7584493970893971,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"دریافتیاش","boundary":[0.6124740124740126,0.23343490062040448,0.7005994178794178,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5756756756756758,0.23343490062040448,0.6070922245322246,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5356340956340957,0.23343490062040448,0.5702548440748442,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5304343035343037,0.23343490062040448,0.5356314760914762,0.2525819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5105613305613306,0.23343490062040448,0.5251513097713097,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.46266112266112264,0.23343490062040448,0.5051625779625779,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.4365904365904366,0.23343490062040448,0.45710844074844076,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.3647401247401248,0.23343490062040448,0.43122349272349275,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3472765072765073,0.23343490062040448,0.3595115176715177,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریاب","boundary":[0.2736798336798337,0.23343490062040448,0.3418927234927235,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بایستی","boundary":[0.21667359667359665,0.23343490062040448,0.2683204989604989,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"نسب","boundary":[0.1884701039501039,0.23343490062040448,0.21126187110187106,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1474428274428274,0.23343490062040448,0.16127488565488562,0.2525819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.8221499376299375,0.26846431238511037,0.8546322661122661,0.2876113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.7624116424116423,0.26846431238511037,0.795083451143451,0.2876113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها","boundary":[0.7076507276507276,0.26846431238511037,0.7572603742203741,0.2876113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6919334719334718,0.26846431238511037,0.7024490644490643,0.2876113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6246985446985446,0.26846431238511037,0.6868498128898128,0.2876113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"دق","boundary":[0.6034804989604989,0.26846431238511037,0.6194346361746361,0.2876113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5341372141372142,0.26846431238511037,0.5765537214137214,0.2876113712086398],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.49284823284823287,0.26846431238511037,0.5289165904365905,0.2876113712086398],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4876484407484406,0.26846431238511037,0.49284561330561316,0.2876113712086398],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8214137214137214,0.31403629078584566,0.8326191268191268,0.33018334960937507],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8326403326403325,0.31403629078584566,0.8545945945945945,0.33018334960937507],"dir":"ltr"},{"str":"قیمت","boundary":[0.77014553014553,0.31403629078584566,0.816358503118503,0.33018334960937507],"dir":"rtl"},{"str":"مذاکره","boundary":[0.7683991683991683,0.3492878417968751,0.8251693970893971,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"راجع","boundary":[0.7222453222453222,0.3492878417968751,0.7631955093555094,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.703160083160083,0.3492878417968751,0.7169921413721413,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"قیم","boundary":[0.6750813305613306,0.3492878417968751,0.6979745114345114,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6465280665280665,0.3492878417968751,0.6533623284823284,0.3684349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.5967567567567567,0.3492878417968751,0.6411548856548855,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.5462370062370061,0.3492878417968751,0.5916241995841994,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5264033264033263,0.3492878417968751,0.5409933056133055,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.4698960498960498,0.3492878417968751,0.5212435758835758,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.421122661122661,0.3492878417968751,0.464733056133056,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.4088126819126819,0.3492878417968751,0.4159587941787941,0.3684349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"فروش","boundary":[0.3535135135135135,0.3492878417968751,0.4036344698544698,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.29376299376299375,0.3492878417968751,0.348202079002079,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.27167176715176705,0.3492878417968751,0.2886016216216215,0.3684349006204045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24465467775467772,0.3492878417968751,0.24985185031185028,0.3684349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8214137214137215,0.39485982019761046,0.8326191268191269,0.41100687902113986],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8326403326403327,0.39485982019761046,0.8545945945945946,0.41100687902113986],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7615384615384616,0.39485982019761046,0.8216533471933471,0.41100687902113986],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7074012474012475,0.39485982019761046,0.7562484823284824,0.41100687902113986],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.6576299376299377,0.39485982019761046,0.7021876091476092,0.41100687902113986],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8051975051975051,0.4300231359145222,0.8197874844074844,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.757047817047817,0.4300231359145222,0.7998995426195425,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7219958419958421,0.4300231359145222,0.751784158004158,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6966735966735967,0.4300231359145222,0.7167585031185032,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"خریدهاي","boundary":[0.6069854469854469,0.4300231359145222,0.6914723076923077,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5398752598752597,0.4300231359145222,0.6016357172557171,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.533139293139293,0.4300231359145222,0.5399064449064448,0.44917019473805153],"dir":"ltr"},{"str":"افراد","boundary":[0.4848648648648648,0.4300231359145222,0.5279089397089397,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.43796257796257787,0.4300231359145222,0.4795584199584199,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3934303534303533,0.4300231359145222,0.4080203326403325,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"قسم","boundary":[0.35039501039501025,0.4300231359145222,0.3881887733887732,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.2876507276507276,0.4300231359145222,0.3285898128898128,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.24074844074844065,0.4300231359145222,0.28234428274428264,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.14744282744282736,0.4300231359145222,0.21074494802494792,0.44917019473805153],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذارند","boundary":[0.7615384615384615,0.46505254767922805,0.8545844906444905,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7548024948024947,0.46505254767922805,0.756291268191268,0.48419960650275745],"dir":"ltr"},{"str":"بازاریاب","boundary":[0.6808316008316007,0.46505254767922805,0.7490444906444905,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6205821205821204,0.46505254767922805,0.6750212058212056,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"بایستی","boundary":[0.5633264033264032,0.46505254767922805,0.6149733056133054,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.5064449064449063,0.46505254767922805,0.5577924324324322,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.4572972972972971,0.46505254767922805,0.5009076923076922,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.3972972972972972,0.46505254767922805,0.45173925155925143,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.377089397089397,0.46505254767922805,0.39167937629937616,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.3177130977130976,0.46505254767922805,0.3716337629937629,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30162162162162154,0.46505254767922805,0.31202133056133047,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.26033264033264025,0.46505254767922805,0.2960553430353429,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذار","boundary":[0.1731392931392929,0.46505254767922805,0.2547092307692305,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14744282744282722,0.46505254767922805,0.16752773388773365,0.48419960650275745],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8286486486486483,0.500081959443934,0.8546159251559248,0.5192290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.7721413721413717,0.500081959443934,0.8234933887733883,0.5192290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.752307692307692,0.500081959443934,0.7668976715176712,0.5192290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7267359667359665,0.500081959443934,0.7470459043659041,0.5192290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6558835758835757,0.500081959443934,0.7216121413721411,0.5192290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.619209979209979,0.500081959443934,0.6506496049896048,0.5192290182674633],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6140101871101868,0.500081959443934,0.6192073596673594,0.5192290182674633],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8214137214137212,0.5456539378446693,0.8326191268191264,0.5618009966681987],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8326403326403323,0.5456539378446693,0.8545945945945942,0.5618009966681987],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7685239085239082,0.5456539378446693,0.816400166320166,0.5618009966681987],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.7035343035343032,0.5456539378446693,0.7632664864864862,0.5618009966681987],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6923076923076921,0.5456539378446693,0.7035259459459458,0.5618009966681987],"dir":"ltr"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.6187110187110185,0.5456539378446693,0.6871762577962576,0.5618009966681987],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.772141372141372,0.580817253561581,0.8197279833679832,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.7087733887733887,0.580817253561581,0.7669737629937629,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.6228274428274426,0.580817253561581,0.6893108108108107,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5975051975051975,0.580817253561581,0.6175901039501039,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5570893970893971,0.580817253561581,0.592224449064449,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.4973388773388773,0.580817253561581,0.5517779625779625,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.43372141372141365,0.580817253561581,0.4921524324324324,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41800415800415797,0.580817253561581,0.4284526403326403,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مداوم","boundary":[0.36698544698544694,0.580817253561581,0.4128986694386694,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.34489422037422035,0.580817253561581,0.3618240748440748,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.317877130977131,0.580817253561581,0.32307430353430355,0.5999643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"فروش","boundary":[0.26257796257796256,0.580817253561581,0.3126989189189189,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.23725571725571717,0.580817253561581,0.2572609147609147,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.19259875259875253,0.580817253561581,0.23206478170478165,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.14744282744282738,0.580817253561581,0.1873148856548856,0.5999643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.8144282744282743,0.6158466653262868,0.8546144282744281,0.6349937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.7665280665280664,0.6158466653262868,0.8092152598752597,0.6349937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.727110187110187,0.6158466653262868,0.7612707692307691,0.6349937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7017879417879417,0.6158466653262868,0.7218728482328481,0.6349937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.6631185031185031,0.6158466653262868,0.6965489812889812,0.6349937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.6209563409563409,0.6158466653262868,0.6578614553014552,0.6349937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5659459459459459,0.6158466653262868,0.6157565488565488,0.6349937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5438547193347193,0.6158466653262868,0.5607845738045737,0.6349937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.47367754677754653,0.6158466653262868,0.48139209979209957,0.6349937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.4813721413721411,0.6158466653262868,0.5038253638253636,0.6349937241498163],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5038253638253636,0.6158466653262868,0.5115399168399166,0.6349937241498163],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5168376299376297,0.6158466653262868,0.5220348024948023,0.6349937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8214137214137213,0.6614186437270222,0.8326191268191266,0.6775657025505516],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8326403326403324,0.6614186437270222,0.8545945945945944,0.6775657025505516],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگ","boundary":[0.7782536382536381,0.6614186437270222,0.8162216632016631,0.6775657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7239916839916839,0.6614186437270222,0.7603601663201662,0.6775657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6745945945945944,0.6614186437270222,0.7187921413721412,0.6775657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.6246985446985445,0.6614186437270222,0.6694695218295217,0.6775657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5644490644490643,0.6614186437270222,0.6194960083160082,0.6775657025505516],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.7685239085239082,0.6966701947380516,0.8249975051975048,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.7199999999999998,0.6966701947380516,0.7628343866943864,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.6707276507276505,0.6966701947380516,0.7143380457380456,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6104781704781703,0.6966701947380516,0.6649172557172556,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6037422037422034,0.6966701947380516,0.6052309771309768,0.715817253561581],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیندي","boundary":[0.5295218295218291,0.6966701947380516,0.598087983367983,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.4852390852390848,0.6966701947380516,0.5238157172557169,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4566735966735963,0.6966701947380516,0.4796007068607065,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.43420814968814936,0.6966701947380516,0.45113800415800387,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40565488565488517,0.6966701947380516,0.4071436590436586,0.715817253561581],"dir":"ltr"},{"str":"بدین","boundary":[0.3613721413721409,0.6966701947380516,0.4000424532224527,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"معنی","boundary":[0.31097713097713053,0.6966701947380516,0.35585688149688105,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27704781704781656,0.6966701947380516,0.3057134719334715,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.2251559251559247,0.6966701947380516,0.2714409979209975,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.16977130977130933,0.6966701947380516,0.21958041580041535,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.14744282744282697,0.6966701947380516,0.1641170893970889,0.715817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.7938461538461533,0.7316113712086398,0.8546885239085233,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7619126819126814,0.7316113712086398,0.7880880249480244,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.722494802494802,0.7316113712086398,0.7561681496881493,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.6747193347193343,0.7316113712086398,0.7167969230769227,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.6320582120582116,0.7316113712086398,0.668963326403326,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5681912681912675,0.7316113712086398,0.6264011226611222,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.5439916839916833,0.7316113712086398,0.5625935550935545,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5262785862785857,0.7316113712086398,0.5384053222453217,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"هنگامی","boundary":[0.4601663201663196,0.7316113712086398,0.5207758004157998,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4320997920997915,0.7316113712086398,0.4545667359667354,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.3829521829521824,0.7316113712086398,0.4265625779625774,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.33667359667359614,0.7316113712086398,0.37742345114345055,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"افتد","boundary":[0.30174636174636127,0.7316113712086398,0.3310582952182947,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.2205405405405401,0.7316113712086398,0.2962358419958415,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.16977130977130933,0.7316113712086398,0.2150700623700619,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.14744282744282697,0.7316113712086398,0.1641170893970889,0.7507584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصهاي","boundary":[0.7541787941787934,0.7666407829733457,0.8545470686070679,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.6762162162162155,0.7666407829733457,0.7488335550935544,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.6104781704781697,0.7666407829733457,0.6708411642411634,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5658212058212051,0.7666407829733457,0.6052098960498953,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5332640332640326,0.7666407829733457,0.5604493970893965,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5133056133056126,0.7666407829733457,0.5278955925155918,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"رصد","boundary":[0.4679002079002072,0.7666407829733457,0.5078664449064442,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.40128898128898055,0.7666407829733457,0.4626173388773381,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3838253638253631,0.7666407829733457,0.395952099792099,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3585031185031177,0.7666407829733457,0.3785880249480242,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"نهای","boundary":[0.3271811226611219,0.7666407829733457,0.3532481912681905,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"خریدي","boundary":[0.2393762993762986,0.7666407829733457,0.3002008316008308,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.19347193347193267,0.7666407829733457,0.23422178794178714,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":"افتد","boundary":[0.15268191268191192,0.7666407829733457,0.1881925571725564,0.7857878417968751],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14748212058211982,0.7666407829733457,0.1526792931392924,0.7857878417968751],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.7641580041580032,0.8016701947380517,0.8545312266112257,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7233679833679825,0.8016701947380517,0.7585030353430344,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6632432432432424,0.8016701947380517,0.7176823284823276,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6471517671517661,0.8016701947380517,0.6523218711018701,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.5901455301455291,0.8016701947380517,0.6417653638253628,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5617047817047807,0.8016701947380517,0.5846318918918908,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5395010395010384,0.8016701947380517,0.5561753014553005,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.4925987525987515,0.8016701947380517,0.5339325155925144,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.3707276507276496,0.8016701947380517,0.4871372557172547,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35064449064448944,0.8016701947380517,0.3652344698544686,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3250727650727639,0.8016701947380517,0.3451576715176704,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.26257796257796145,0.8016701947380517,0.3195432848232837,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"ذیل","boundary":[0.21941787941787833,0.8016701947380517,0.25712557172557066,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظه","boundary":[0.14744282744282636,0.8016701947380517,0.21410170478170368,0.820817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"میکنید","boundary":[0.7933471933471921,0.8366996065027574,0.8546755509355497,0.8558466653262868],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7881474012474,0.8366996065027574,0.7933445738045726,0.8558466653262868],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.13077,0.85469,0.85585],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/67180c0d443bb9e0274cfffd239517a7.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/4a01df059390fb35d586eba3b2a0ab0e.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14522,0.08503]},"elements":[{"words":[{"str":"ویژگ","boundary":[0.682686735966736,0.13108613855698525,0.7155809563409563,0.1450273150275735],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.6961746361746362,0.15437629250919122,0.7270585446985448,0.16831746897977945],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.6556340956340957,0.15437629250919122,0.6922435758835759,0.16831746897977945],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.6938045738045738,0.1787292336856617,0.7246884823284824,0.19267041015624992],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.6581288981288982,0.1787292336856617,0.6898510602910602,0.19267041015624992],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7056548856548857,0.2030821748621324,0.7361678170478171,0.2170233513327206],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.6465280665280666,0.2030821748621324,0.7016734303534304,0.2170233513327206],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگی","boundary":[0.7011642411642413,0.2275233513327206,0.7406806652806655,0.24146452780330885],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.6421621621621623,0.2275233513327206,0.6973354677754678,0.24146452780330885],"dir":"rtl"},{"str":"مکان","boundary":[0.7057796257796258,0.25187629250919114,0.7360131392931394,0.26581746897977937],"dir":"rtl"},{"str":"خریداران","boundary":[0.6467775467775468,0.25187629250919114,0.7019244074844075,0.26581746897977937],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7256133056133056,0.2762292336856617,0.7601453638253638,0.29017041015624995],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.6792099792099792,0.2762292336856617,0.7216597920997921,0.29017041015624995],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6708523908523909,0.2762292336856617,0.6791301455301456,0.29017041015624995],"dir":"ltr"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.6225779625779626,0.2762292336856617,0.6710355093555095,0.29017041015624995],"dir":"rtl"},{"str":"ماهی","boundary":[0.7060291060291061,0.30058217486213235,0.727649812889813,0.3145233513327205],"dir":"rtl"},{"str":"کانال","boundary":[0.6551351351351351,0.30058217486213235,0.686406735966736,0.3145233513327205],"dir":"rtl"},{"str":"ماهی","boundary":[0.7207484407484408,0.3249351160386029,0.7423691476091476,0.33887629250919116],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6758419958419958,0.3249351160386029,0.7010028274428274,0.33887629250919116],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.6402910602910602,0.3249351160386029,0.6720132224532224,0.33887629250919116],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.7067775467775469,0.34937629250919117,0.7340103118503118,0.36331746897977935],"dir":"rtl"},{"str":"مذاکرات","boundary":[0.6487733887733887,0.34937629250919117,0.7030575467775468,0.36331746897977935],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7167567567567569,0.37372923368566174,0.7572950519750521,0.38767041015625],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7022869022869023,0.37372923368566174,0.7129100207900207,0.38767041015625],"dir":"rtl"},{"str":"معامله","boundary":[0.6644906444906445,0.37372923368566174,0.698311185031185,0.38767041015625],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6254469854469854,0.37372923368566174,0.6605753014553014,0.38767041015625],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7021621621621623,0.3980821748621324,0.7427004573804575,0.4120233513327206],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6876923076923077,0.3980821748621324,0.6983154261954262,0.4120233513327206],"dir":"rtl"},{"str":"لیزینگ","boundary":[0.6401663201663202,0.3980821748621324,0.6837789604989605,0.4120233513327206],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6990436590436591,0.42243511603860295,0.730573471933472,0.43637629250919124],"dir":"rtl"},{"str":"تبلیغات","boundary":[0.6521413721413721,0.42243511603860295,0.6951098544698545,0.43637629250919124],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.8040748440748441,0.4494127125459559,0.8257422037422038,0.46264800666360295],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8004885654885654,0.4494127125459559,0.804081081081081,0.46264800666360295],"dir":"ltr"},{"str":"بینگهام","boundary":[0.7581704781704782,0.4494127125459559,0.7968711018711019,0.46264800666360295],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7473180873180872,0.4494127125459559,0.7545405405405404,0.46264800666360295],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.6955509355509354,0.4494127125459559,0.7436444906444905,0.46264800666360295],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.6419438669438671,0.4494127125459559,0.650862785862786,0.46264800666360295],"dir":"ltr"},{"str":"2005","boundary":[0.6508939708939709,0.4494127125459559,0.6818045738045739,0.46264800666360295],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.681829521829522,0.4494127125459559,0.6871621621621622,0.46264800666360295],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6908108108108109,0.4494127125459559,0.6954885654885655,0.46264800666360295],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62258,0.13109,0.82574,0.46265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"8","boundary":[0.8267775467775468,0.08587994025735302,0.8365475675675677,0.10061523437500007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82678,0.08588,0.83655,0.10062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازاریابی","boundary":[0.42997920997920996,0.08252699908088229,0.49920848232848236,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.3586278586278586,0.08252699908088229,0.4255234927234927,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34814968814968816,0.08252699908088229,0.35417388773388775,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3353014553014554,0.08252699908088229,0.34819621621621627,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.27717255717255723,0.08252699908088229,0.3306402910602911,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2065696465696466,0.08252699908088229,0.2724467775467776,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.15330561330561332,0.08252699908088229,0.20198906444906448,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1474428274428275,0.08252699908088229,0.15340066528066534,0.09726229319852936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.08253,0.49921,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازارتجاري","boundary":[0.41812889812889814,0.13108613855698525,0.4961461122661123,0.1450273150275735],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.44282744282744285,0.15437629250919122,0.4713804573804574,0.16831746897977945],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.44282744282744296,0.1787292336856617,0.47138045738045753,0.19267041015624992],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.44245322245322244,0.2030821748621324,0.4717157588357588,0.2170233513327206],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.4383367983367984,0.2275233513327206,0.4757708108108109,0.24146452780330885],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.4357172557172557,0.25187629250919114,0.4784160498960499,0.26581746897977937],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.43584199584199596,0.2762292336856617,0.47843376299376306,0.29017041015624995],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهاي","boundary":[0.4344698544698544,0.30058217486213235,0.47977671517671516,0.3145233513327205],"dir":"rtl"},{"str":"چندگانه","boundary":[0.4329729729729728,0.3249351160386029,0.4810233679833678,0.33887629250919116],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.4378378378378379,0.34937629250919117,0.4763772972972974,0.36331746897977935],"dir":"rtl"},{"str":"بله","boundary":[0.44981288981288997,0.37372923368566174,0.46422012474012486,0.38767041015625],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.44282744282744296,0.3980821748621324,0.47138045738045753,0.4120233513327206],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.46353430353430347,0.42243511603860295,0.4998928066528066,0.43637629250919124],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.4142619542619542,0.42243511603860295,0.4596331808731809,0.43637629250919124],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41426,0.13109,0.49989,0.43638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازار","boundary":[0.2789189189189189,0.13108613855698525,0.30929338877338874,0.1450273150275735],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.23987525987525987,0.13108613855698525,0.2743422037422037,0.1450273150275735],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.2522245322245322,0.15437629250919122,0.28148706860706857,0.16831746897977945],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.25222453222453234,0.1787292336856617,0.2814870686070687,0.19267041015624992],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.25496881496881496,0.2030821748621324,0.2784843243243243,0.2170233513327206],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.24274428274428284,0.2275233513327206,0.29102594594594605,0.24146452780330885],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنده","boundary":[0.24486486486486486,0.25187629250919114,0.2886918087318087,0.26581746897977937],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.28166320166320175,0.2762292336856617,0.30102261954261966,0.29017041015624995],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.2326403326403327,0.2762292336856617,0.2779232432432433,0.29017041015624995],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.2508523908523908,0.30058217486213235,0.2828220374220374,0.3145233513327205],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.25122661122661105,0.3249351160386029,0.28226569646569627,0.33887629250919116],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.2533471933471934,0.34937629250919117,0.2801426195426196,0.36331746897977935],"dir":"rtl"},{"str":"خیر","boundary":[0.25584199584199596,0.37372923368566174,0.27781746361746373,0.38767041015625],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.25222453222453234,0.3980821748621324,0.2814870686070687,0.4120233513327206],"dir":"rtl"},{"str":"تبلیغات","boundary":[0.2452390852390852,0.42243511603860295,0.28820756756756755,0.43637629250919124],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23264,0.13109,0.30929,0.43638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مشتریان","boundary":[0.7756340956340957,0.502845947265625,0.8547827027027027,0.5219930060891544],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.7277308939708941,0.502845947265625,0.7703639501039503,0.5219930060891544],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7005405405405406,0.49863990693933824,0.7079446153846154,0.5111693187040441],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7686486486486486,0.5426996065027573,0.8251584199584199,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.6876923076923076,0.5426996065027573,0.7633829937629937,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.620956340956341,0.5426996065027573,0.6823425779625779,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتواند","boundary":[0.5310187110187111,0.5426996065027573,0.6157162577962577,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.47812889812889825,0.5426996065027573,0.525664864864865,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"شناخ","boundary":[0.42759692307692315,0.5426996065027573,0.47295442827442835,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.35600831600831606,0.5426996065027573,0.400488024948025,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.28141372141372145,0.5426996065027573,0.3507895634095634,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2560914760914761,0.5426996065027573,0.2761763825363825,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2179209979209979,0.5426996065027573,0.25081733887733887,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.15417879417879418,0.5426996065027573,0.21266457380457382,0.5618466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1474428274428275,0.5426996065027573,0.15425251559251565,0.5618466653262867],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.7616632016632017,0.5744643123851103,0.8546864033264033,0.5936113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.745945945945946,0.5744643123851103,0.7564369646569646,0.5936113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارشناسی","boundary":[0.649022869022869,0.5744643123851103,0.7407480249480249,0.5936113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6044906444906445,0.5744643123851103,0.6437658212058213,0.5936113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.5467359667359667,0.5744643123851103,0.5993234095634095,0.5936113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.4978378378378378,0.5744643123851103,0.5416247401247402,0.5936113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4926380457380457,0.5744643123851103,0.49783521829521826,0.5936113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.7959667359667358,0.606317253561581,0.825163659043659,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7680249480249479,0.606317253561581,0.7904918918918918,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7365904365904365,0.606317253561581,0.7625396257796256,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6687318087318087,0.606317253561581,0.7311604989604988,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"بهدلیل","boundary":[0.6135966735966735,0.606317253561581,0.6632291476091474,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.5177962577962576,0.606317253561581,0.60804474012474,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.46490644490644467,0.606317253561581,0.5123847817047815,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4239916839916838,0.606317253561581,0.4595366320166318,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.417255717255717,0.606317253561581,0.41874449064449043,0.6254643123851102],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.3734719334719332,0.606317253561581,0.411703534303534,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3575051975051972,0.606317253561581,0.3626753014553012,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردي","boundary":[0.27343035343035316,0.606317253561581,0.3519904365904363,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"کاملاً","boundary":[0.2186694386694384,0.606317253561581,0.2680534303534301,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.14744282744282716,0.606317253561581,0.21340041580041552,0.6254643123851102],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8399999999999996,0.6381701947380515,0.8545899792099789,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.8056964656964654,0.6381701947380515,0.8348222869022867,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7529313929313927,0.6381701947380515,0.8005039085239083,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7477316008316005,0.6381701947380515,0.7529287733887731,0.6573172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6800831600831596,0.6381701947380515,0.7425118503118497,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.62033264033264,0.6381701947380515,0.6747717255717253,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5950103950103947,0.6381701947380515,0.6150953014553011,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.5675675675675672,0.6381701947380515,0.5897367567567564,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5201663201663198,0.6381701947380515,0.5623561746361744,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4721413721413718,0.6381701947380515,0.5149757588357585,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"طبقه","boundary":[0.4312266112266109,0.6381701947380515,0.46693010395010365,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.3859459459459456,0.6381701947380515,0.42596482328482294,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.31534303534303487,0.6381701947380515,0.3807878170478166,0.6573172535615809],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3101432432432428,0.6381701947380515,0.3153404158004154,0.6573172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.8162993762993758,0.6700231359145221,0.8250425363825359,0.6891701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7839062370062365,0.6700231359145221,0.7916207900207894,0.6891701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"موسسات","boundary":[0.706528066528066,0.6700231359145221,0.7787921413721409,0.6891701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.63056133056133,0.6700231359145221,0.7012863617463613,0.6891701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6230769230769224,0.6651256031709559,0.6303924324324318,0.6776550149356617],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.8041995841995836,0.7018760770909926,0.8281216216216211,0.721023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.796504989604989,0.7018760770909926,0.804219542619542,0.721023135914522],"dir":"ltr"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.701663201663201,0.7018760770909926,0.7912061538461532,0.721023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.6495218295218288,0.7018760770909926,0.6964587941787935,0.721023135914522],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6420374220374213,0.6969785443474265,0.6493529313929306,0.7095079561121322],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.8090644490644483,0.7337290182674633,0.8281412058212051,0.7528760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8013305613305605,0.7337290182674633,0.8121243243243235,0.7528760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"نهادهاي","boundary":[0.7322245322245315,0.7337290182674633,0.7962132224532217,0.7528760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6696049896049888,0.7337290182674633,0.7270126403326397,0.7528760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6191245322245316,0.7337290182674633,0.6268390852390845,0.7528760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.6268191268191261,0.7337290182674633,0.6492628690228682,0.7528760770909926],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6492723492723486,0.7337290182674633,0.657029438669438,0.7528760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6621205821205814,0.7288314855238971,0.6694786278586272,0.7413608972886029],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.49864,0.85478,0.75288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.14744282744282663,0.8316274126838236,0.8459875259875252,0.849274471507353],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.14744282744282663,0.8560293830422794,0.16153846153846074,0.8692646771599265],"dir":"ltr"},{"str":"Business","boundary":[0.1662785862785855,0.8560293830422794,0.23273388773388695,0.8692646771599265],"dir":"ltr"},{"str":"Customers","boundary":[0.2374740124740117,0.8560293830422794,0.3172328482328475,0.8692646771599265],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.14744282744282663,0.8712940889246323,0.16153846153846074,0.8845293830422795],"dir":"ltr"},{"str":"Business","boundary":[0.1662785862785855,0.8712940889246323,0.23273388773388695,0.8845293830422795],"dir":"ltr"},{"str":"Institution","boundary":[0.2374740124740117,0.8712940889246323,0.3141954261954254,0.8845293830422795],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.14744282744282663,0.8864705595128677,0.16153846153846074,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"Governmental","boundary":[0.1662785862785855,0.8864705595128677,0.2732120582120574,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"Organization(Public","boundary":[0.277802494802494,0.8864705595128677,0.4293243243243235,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"organization)","boundary":[0.4340644490644483,0.8864705595128677,0.5336444906444899,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.14744282744282663,0.9017352653952206,0.16153846153846074,0.9149705595128678],"dir":"ltr"},{"str":"Institution","boundary":[0.1662785862785855,0.9017352653952206,0.2430873180873173,0.9149705595128678],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.83163,0.84599,0.91497],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/fcb699c678c31310e0b346a8f9acf563.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/605b4ce37815e0ed24205d21962c8b46.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14237,0.08503]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8177962577962579,0.08252699908088229,0.8543845322245323,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7878586278586278,0.08252699908088229,0.8131276091476091,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7838345114345114,0.08252699908088229,0.7878341787941788,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7133887733887734,0.08252699908088229,0.7793533471933473,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6602494802494803,0.08252699908088229,0.7088008316008316,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66025,0.08253,0.85438,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"9","boundary":[0.16615384615384615,0.08587994025735302,0.17720370062370064,0.10061523437500007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16615,0.08588,0.1772,0.10062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"موسسات","boundary":[0.7867359667359668,0.13320391486672795,0.8546286486486487,0.14935097369025735],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.7105197505197505,0.13320391486672795,0.7823002079002078,0.14935097369025735],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7990852390852391,0.16928784179687506,0.8250525155925156,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7511850311850312,0.16928784179687506,0.7933748856548857,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.730977130977131,0.16928784179687506,0.7455671101871103,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6629937629937631,0.16928784179687506,0.7254224532224534,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6028690228690229,0.16928784179687506,0.6573081081081081,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5961330561330561,0.16928784179687506,0.5976218295218295,0.1884349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"مشتریانی","boundary":[0.5205405405405404,0.16928784179687506,0.5905755093555093,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5003326403326402,0.16928784179687506,0.5149226195426194,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4746361746361746,0.16928784179687506,0.49472108108108104,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"برمیگیرد","boundary":[0.39043659043659035,0.16928784179687506,0.46907550935550935,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.36237006237006225,0.16928784179687506,0.3848370062370062,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.31122661122661116,0.16928784179687506,0.3568360914760914,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.2579625779625779,0.16928784179687506,0.30557625779625774,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.21841995841995834,0.16928784179687506,0.25236785862785854,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19858627858627845,0.16928784179687506,0.21317625779625768,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.14744282744282733,0.16928784179687506,0.1929722245322244,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.7933471933471932,0.2011407829733456,0.8546755509355508,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7776299376299375,0.2011407829733456,0.7880784199584198,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.7254885654885652,0.2011407829733456,0.7724644490644488,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.6445322245322241,0.2011407829733456,0.7202753014553013,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"ذیل","boundary":[0.6078586278586274,0.2011407829733456,0.6393293139293136,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5880249480249476,0.2011407829733456,0.6026149272349268,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5627027027027023,0.2011407829733456,0.5827876091476087,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"برمیگیرد","boundary":[0.47925155925155877,0.2011407829733456,0.5575162577962574,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47405176715176667,0.2011407829733456,0.4792489397089392,0.22028784179687502],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8323908523908519,0.2435362907858456,0.8466326819126815,0.259683349609375],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.843617463617463,0.2435362907858456,0.8576310187110182,0.259683349609375],"dir":"ltr"},{"str":"اعضا","boundary":[0.796590436590436,0.2435362907858456,0.8324295218295213,0.259683349609375],"dir":"rtl"},{"str":"کانال","boundary":[0.7461954261954257,0.2435362907858456,0.7913481081081075,0.259683349609375],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.7150103950103944,0.2435362907858456,0.7409774220374215,0.259683349609375],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.6573804573804569,0.2435362907858456,0.7097787941787936,0.259683349609375],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6502702702702697,0.24007141831341908,0.6572610810810805,0.2503949477251838],"dir":"ltr"},{"str":"شرک","boundary":[0.7893555093555089,0.2761407829733456,0.825103035343035,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.7286070686070681,0.2761407829733456,0.7673391268191264,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7006652806652801,0.2761407829733456,0.723132224532224,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6813305613305608,0.2761407829733456,0.6951626195426189,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.6258212058212053,0.2761407829733456,0.6759421621621616,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.5745530145530141,0.2761407829733456,0.6204799584199581,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهاي","boundary":[0.5024532224532221,0.2761407829733456,0.5692677754677751,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.44257796257796217,0.2761407829733456,0.4970170478170474,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4233679833679829,0.2761407829733456,0.43720004158004117,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.3492723492723488,0.2761407829733456,0.4180158835758831,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.2893970893970889,0.2761407829733456,0.34383617463617416,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.28266112266112214,0.2761407829733456,0.28414989604989555,0.295287841796875],"dir":"ltr"},{"str":"دولتی","boundary":[0.23039501039500987,0.2761407829733456,0.27205509355509305,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.20656964656964608,0.2761407829733456,0.22500336798336748,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"نهادي","boundary":[0.14744282744282694,0.2761407829733456,0.2012266528066523,0.295287841796875],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازد","boundary":[0.7797505197505191,0.30799372414981624,0.8546755509355504,0.32714078297334565],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.7375883575883571,0.30799372414981624,0.7745770478170473,0.32714078297334565],"dir":"rtl"},{"str":"اینترن","boundary":[0.6961624116424111,0.30799372414981624,0.7323345530145524,0.32714078297334565],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6691453222453216,0.30799372414981624,0.6743424948024942,0.32714078297334565],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8323908523908518,0.3503892319623162,0.8466326819126814,0.3665362907858456],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8436174636174629,0.3503892319623162,0.8576310187110181,0.3665362907858456],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.7131392931392925,0.3503892319623162,0.8272928482328475,0.3665362907858456],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.6370478170478165,0.3503892319623162,0.707898461538461,0.3665362907858456],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.6058627858627853,0.3503892319623162,0.6317236590436585,0.3665362907858456],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5807900207900201,0.3469243594898897,0.5877808316008308,0.35724788890165443],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدکنندگانی","boundary":[0.7076507276507271,0.3829937241498162,0.8251041580041575,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6798336798336794,0.3829937241498162,0.7023006237006232,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهاي","boundary":[0.6077338877338873,0.3829937241498162,0.6745484407484403,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5478586278586274,0.3829937241498162,0.6022977130977126,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5279002079002074,0.3829937241498162,0.5424901871101867,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4861122661122656,0.3829937241498162,0.5225891476091471,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4405821205821201,0.3829937241498162,0.4809041164241159,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"محصولاتی","boundary":[0.3469022869022864,0.3829937241498162,0.4353809563409558,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3192099792099787,0.3829937241498162,0.34167692307692255,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"جه","boundary":[0.2902580457380452,0.3829937241498162,0.3140242827442822,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.21318087318087256,0.3829937241498162,0.2633018295218289,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19409563409563357,0.3829937241498162,0.20792769230769179,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.1474428274428269,0.3829937241498162,0.1887765904365899,0.40214078297334555],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.8000831600831595,0.4148466653262868,0.854556673596673,0.4339937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.782619542619542,0.4148466653262868,0.7948545530145524,0.4339937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.673721413721413,0.4148466653262868,0.7774458212058207,0.4339937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.6208316008316002,0.4148466653262868,0.6684893139293132,0.4339937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.5543451143451136,0.4148466653262868,0.6156734719334712,0.4339937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5476091476091468,0.4148466653262868,0.5543762993762986,0.4339937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"میخرند","boundary":[0.47638253638253564,0.4148466653262868,0.542451018711018,0.4339937241498162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4711827442827436,0.4148466653262868,0.47637991683991615,0.4339937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"مانندشرک","boundary":[0.3933056133056126,0.4148466653262868,0.46597920997920933,0.4339937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.33792099792099717,0.4148466653262868,0.3715387110187103,0.4339937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"خودروسازي","boundary":[0.2305197505197498,0.4148466653262868,0.3327391683991677,0.4339937241498162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2253199584199577,0.4148466653262868,0.23051713097713025,0.4339937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8323908523908518,0.45724217313878684,0.8466326819126814,0.4733892319623163],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8436174636174629,0.45724217313878684,0.8576310187110181,0.4733892319623163],"dir":"ltr"},{"str":"کاربران","boundary":[0.7691476091476085,0.45724217313878684,0.8324772972972967,0.4733892319623163],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7579209979209973,0.45724217313878684,0.7690836174636169,0.4733892319623163],"dir":"ltr"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6899376299376294,0.45724217313878684,0.7527960498960493,0.4733892319623163],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6778378378378372,0.45377730066636035,0.684828648648648,0.464100830078125],"dir":"ltr"},{"str":"مشتریانی","boundary":[0.7550519750519744,0.48993490062040446,0.8250869438669431,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7267359667359661,0.48993490062040446,0.7492029106029099,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.6339293139293133,0.48993490062040446,0.7210274844074838,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.613596673596673,0.48993490062040446,0.6281866528066522,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5714345114345109,0.48993490062040446,0.6079113929313924,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبانی","boundary":[0.5032016632016627,0.48993490062040446,0.5657842827442823,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیلات","boundary":[0.4258627858627854,0.48993490062040446,0.4974943035343031,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3798336798336794,0.48993490062040446,0.4201511850311846,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"خریداري","boundary":[0.2987525987525983,0.48993490062040446,0.37416711018710974,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.2317671517671511,0.48993490062040446,0.2930955093555087,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.21879417879417815,0.48993490062040446,0.22650873180873116,0.5090819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"کمک","boundary":[0.16702702702702635,0.48993490062040446,0.21884968814968747,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14744282744282677,0.48993490062040446,0.161274885654885,0.5090819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8143035343035335,0.5217878417968751,0.8546255301455293,0.5409349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.743700623700623,0.5217878417968751,0.8090653222453215,0.5409349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.6958004158004151,0.5217878417968751,0.7384876091476085,0.5409349006204045],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.6828667359667351,0.5217878417968751,0.6958236174636165,0.5409349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"مانندخرید","boundary":[0.5971309771309763,0.5217878417968751,0.677667442827442,0.5409349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"ماشین","boundary":[0.5441164241164232,0.5217878417968751,0.5920207484407476,0.5409349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"آلات","boundary":[0.49397089397089305,0.5217878417968751,0.538917629937629,0.5409349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"قالبریزي","boundary":[0.4064033264033255,0.5217878417968751,0.48878694386694294,0.5409349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.35301455301455215,0.5217878417968751,0.4012417047817039,0.5409349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"خودروسازان","boundary":[0.24536382536382448,0.5217878417968751,0.3478554261954253,0.5409349006204045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24016403326403238,0.5217878417968751,0.24536120582120496,0.5409349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.7781288981288974,0.5723509736902574,0.8546305197505188,0.5884980325137869],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.7057796257796249,0.5723509736902574,0.7569480249480242,0.5884980325137869],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7990852390852383,0.6085231359145221,0.8250525155925148,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7514345114345105,0.6085231359145221,0.7936521829521822,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7313513513513504,0.6085231359145221,0.7459413305613297,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6634927234927226,0.6085231359145221,0.725921413721413,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"بهدلیل","boundary":[0.6083575883575874,0.6085231359145221,0.6579900623700613,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.5559667359667348,0.6085231359145221,0.6029037006236995,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.5119334719334708,0.6085231359145221,0.5505101039501028,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4959667359667348,0.6085231359145221,0.5064422869022857,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"محدودی","boundary":[0.42835758835758714,0.6085231359145221,0.4904444906444894,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3727234927234915,0.6085231359145221,0.4063412058212046,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.31858627858627736,0.6085231359145221,0.3672711018711006,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهاند","boundary":[0.23775467775467654,0.6085231359145221,0.3134116839916828,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2325155925155913,0.6085231359145221,0.23771276507276387,0.6276701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"لذا","boundary":[0.1990852390852379,0.6085231359145221,0.2272495634095622,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.14744282744282625,0.6085231359145221,0.19371031185031065,0.6276701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.8108108108108095,0.6403760770909928,0.8547431600831588,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7947193347193334,0.6403760770909928,0.8051948856548844,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7631600831600819,0.6403760770909928,0.789109272349271,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.6848232848232835,0.6403760770909928,0.7575263201663188,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"مستلزم","boundary":[0.6260706860706846,0.6403760770909928,0.6792102286902272,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5795426195426181,0.6403760770909928,0.6205554261954248,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5600831600831586,0.6403760770909928,0.5739152182952167,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.47675675675675533,0.6403760770909928,0.5547032432432418,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.4224948024948011,0.6403760770909928,0.47117962577962436,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4022869022869009,0.6403760770909928,0.41687688149688007,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.36374220374220234,0.6403760770909928,0.39679297297297156,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"تشریفات","boundary":[0.2807900207900194,0.6403760770909928,0.35824178794178657,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"مزایده","boundary":[0.21929313929313798,0.6403760770909928,0.2753821621621609,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21255717255717113,0.6403760770909928,0.2140459459459445,0.659523135914522],"dir":"ltr"},{"str":"مناقصه","boundary":[0.147442827442826,0.6403760770909928,0.20718860706860562,0.659523135914522],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8441164241164226,0.6722290182674633,0.8545649064449049,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.8283991683991669,0.6722290182674633,0.8441164241164226,0.6913760770909927],"dir":"ltr"},{"str":"میباشد","boundary":[0.7629106029106015,0.6722290182674633,0.8232410395010381,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7577108108108095,0.6722290182674633,0.762907983367982,0.6913760770909927],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7264864864864851,0.6722290182674633,0.7524356756756743,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.6479002079002064,0.6722290182674633,0.7207279833679819,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"حساسی","boundary":[0.5906322661122645,0.6722290182674633,0.6422310187110172,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"کمتري","boundary":[0.5056964656964641,0.6722290182674633,0.5631293139293123,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"نسب","boundary":[0.4772434927234912,0.6722290182674633,0.5000352598752583,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43596673596673446,0.6722290182674633,0.4497987941787927,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"قیم","boundary":[0.4075137629937616,0.6722290182674633,0.4304069438669424,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3658627858627842,0.6722290182674633,0.3804527650727634,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3248232848232832,0.6722290182674633,0.3603682328482312,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.2825363825363809,0.6722290182674633,0.31918727650727485,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.20781704781704613,0.6722290182674633,0.27700403326403156,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.202617255717254,0.6722290182674633,0.20781442827442656,0.6913760770909927],"dir":"ltr"},{"str":"ضمن","boundary":[0.14744282744282572,0.6722290182674633,0.1972569230769214,0.6913760770909927],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.8145530145530128,0.7040819594439339,0.8546686902286884,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.7576715176715159,0.7040819594439339,0.8090235343035325,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"مذاکره","boundary":[0.6954261954261937,0.7040819594439339,0.7522064033264015,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6793347193347176,0.7040819594439339,0.6845048232848215,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"معامله","boundary":[0.6274428274428256,0.7040819594439339,0.6738412889812873,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6113513513513495,0.7040819594439339,0.6218269022869005,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5661954261954244,0.7040819594439339,0.600441704781703,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5461122661122643,0.7040819594439339,0.5607022453222434,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیدگیها","boundary":[0.4495634095634076,0.7040819594439339,0.5406733471933454,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4338461538461518,0.7040819594439339,0.4390162577962558,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"دشواريهاي","boundary":[0.32881496881496675,0.7040819594439339,0.4284102286902267,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.26968814968814764,0.7040819594439339,0.3233651975051955,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2225363825363805,0.7040819594439339,0.26423750519750316,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2095634095634075,0.7040819594439339,0.2172779625779605,0.7232290182674633],"dir":"ltr"},{"str":"بهدلیل","boundary":[0.14744282744282536,0.7040819594439339,0.20951101871101663,0.7232290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.7768814968814948,0.7359349006204045,0.8548279833679813,0.7550819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.722993762993761,0.7359349006204045,0.7716785862785842,0.7550819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7152991683991663,0.7359349006204045,0.7230137214137192,0.7550819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.635176715176713,0.7359349006204045,0.7100809147609126,0.7550819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6130854885654864,0.7359349006204045,0.6300153430353409,0.7550819594439339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5860683991683969,0.7359349006204045,0.5912655717255696,0.7550819594439339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.1332,0.85763,0.75508],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.14744282744282516,0.8468921185661765,0.8459875259875238,0.864539177389706],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.14744282744282516,0.8712940889246326,0.16153846153845927,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"Indirect","boundary":[0.16627858627858402,0.8712940889246326,0.22432640332640105,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"Channel","boundary":[0.22906652806652578,0.8712940889246326,0.29128066528066304,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"members","boundary":[0.2960207900207877,0.8712940889246326,0.3644968814968792,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.14744282744282516,0.8864705595128677,0.16153846153845927,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"Original","boundary":[0.16627858627858402,0.8864705595128677,0.2284802494802472,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"Equipment","boundary":[0.23322037422037192,0.8864705595128677,0.3152058212058189,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"Manufacturers(OEM)","boundary":[0.31994594594594367,0.8864705595128677,0.4829501039501017,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.14744282744282516,0.9017352653952206,0.16153846153845927,0.9149705595128678],"dir":"ltr"},{"str":"Users-Customers","boundary":[0.16627858627858402,0.9017352653952206,0.29499792099791877,0.9149705595128678],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.84689,0.84599,0.91497],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/9a6a94651d1abc33493dda1a207d5a72.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/08273bb29fe1d47cadd15257e4a29e95.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14237,0.08503]},"elements":[{"words":[{"str":"10","boundary":[0.8219126819126819,0.08587994025735302,0.8414527234927234,0.10061523437500007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82191,0.08588,0.84145,0.10062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازاریابی","boundary":[0.42997920997920996,0.08252699908088229,0.49920848232848236,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.3586278586278586,0.08252699908088229,0.4255234927234927,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34814968814968816,0.08252699908088229,0.35417388773388775,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3353014553014554,0.08252699908088229,0.34819621621621627,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.27717255717255723,0.08252699908088229,0.3306402910602911,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2065696465696466,0.08252699908088229,0.2724467775467776,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.15330561330561332,0.08252699908088229,0.20198906444906448,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1474428274428275,0.08252699908088229,0.15340066528066534,0.09726229319852936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.08253,0.49921,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نهادها","boundary":[0.8055717255717256,0.13320391486672795,0.8546523492723493,0.14935097369025735],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.726985446985447,0.13320391486672795,0.7844272765072765,0.14935097369025735],"dir":"rtl"},{"str":"اخیراً","boundary":[0.785862785862786,0.16928784179687506,0.8251478170478171,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7546777546777547,0.16928784179687506,0.7806269438669439,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6865696465696466,0.16928784179687506,0.7489983367983367,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6415384615384616,0.16928784179687506,0.6809271517671519,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5948856548856549,0.16928784179687506,0.6358984615384615,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"جدي","boundary":[0.544864864864865,0.16928784179687506,0.589254760914761,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.507817047817048,0.16928784179687506,0.5392335966735968,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.4347193347193347,0.16928784179687506,0.502177047817048,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42948024948024943,0.16928784179687506,0.434677422037422,0.1884349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.39829521829521813,0.16928784179687506,0.42424440748440734,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.3575051975051973,0.16928784179687506,0.3926402494802493,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3414137214137213,0.16928784179687506,0.3518892723492722,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسیل","boundary":[0.2797920997920997,0.16928784179687506,0.3358782536382536,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"سودآوري","boundary":[0.1924740124740124,0.16928784179687506,0.2741153014553014,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.14744282744282738,0.16928784179687506,0.18682765072765067,0.1884349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.8300207900207897,0.2011407829733456,0.8545919750519747,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.7822453222453218,0.2011407829733456,0.8245022869022866,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"موسسات","boundary":[0.7045322245322242,0.2011407829733456,0.776796299376299,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگونی","boundary":[0.6187110187110184,0.2011407829733456,0.6989346361746359,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5985031185031182,0.2011407829733456,0.6130930977130975,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.5599584199584198,0.2011407829733456,0.593009189189189,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5547586278586275,0.2011407829733456,0.5599558004158002,0.22028784179687502],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاهها","boundary":[0.47239085239085205,0.2011407829733456,0.5495318918918916,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4656548856548853,0.2011407829733456,0.4671436590436587,0.22028784179687502],"dir":"ltr"},{"str":"موزهها","boundary":[0.4062785862785858,0.2011407829733456,0.46022569646569605,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3995426195426191,0.2011407829733456,0.4010313929313925,0.22028784179687502],"dir":"ltr"},{"str":"بیمارستانها","boundary":[0.3026195426195421,0.2011407829733456,0.3940683991683987,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29588357588357533,0.2011407829733456,0.29737234927234873,0.22028784179687502],"dir":"ltr"},{"str":"اتحادیههاي","boundary":[0.19933471933471883,0.2011407829733456,0.2904613721413716,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"کاري","boundary":[0.1474428274428269,0.2011407829733456,0.19383692307692255,0.22028784179687502],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8441164241164236,0.23299372414981614,0.8545649064449059,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.8231600831600827,0.23299372414981614,0.8388773388773384,0.2521407829733456],"dir":"ltr"},{"str":"اس","boundary":[0.8010688565488561,0.23299372414981614,0.8179987110187106,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7740517671517666,0.23299372414981614,0.7792489397089393,0.2521407829733456],"dir":"ltr"},{"str":"چنین","boundary":[0.7279833679833675,0.23299372414981614,0.7688473596673591,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهایی","boundary":[0.6278170478170473,0.23299372414981614,0.7225990852390848,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"مقاصد","boundary":[0.5698128898128894,0.23299372414981614,0.6225239501039496,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"غیرانتفاعی","boundary":[0.48162162162162114,0.23299372414981614,0.5644713929313925,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.46403326403326356,0.23299372414981614,0.47626827442827396,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"غیرتجاري","boundary":[0.377463617463617,0.23299372414981614,0.4586917671517666,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3576299376299371,0.23299372414981614,0.3722199168399163,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.31309771309771256,0.23299372414981614,0.35242839916839863,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.24661122661122611,0.23299372414981614,0.3079395841995837,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2308939708939704,0.23299372414981614,0.2413424532224527,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"میلیونها","boundary":[0.14744282744282694,0.23299372414981614,0.225669355509355,0.2521407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"دلار","boundary":[0.8204158004157998,0.26484666532628676,0.8546433679833673,0.28399372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.771642411642411,0.26484666532628676,0.8152528066528061,0.28399372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7518087318087312,0.26484666532628676,0.7663987110187105,0.28399372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7101455301455296,0.26484666532628676,0.7466224116424112,0.28399372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"ادارهي","boundary":[0.6506444906444899,0.26484666532628676,0.7049696881496876,0.28399372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهایشان","boundary":[0.5346361746361739,0.26484666532628676,0.6453849480249473,0.28399372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.48935550935550864,0.26484666532628676,0.529424282744282,0.28399372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.4212474012474005,0.26484666532628676,0.4841973804573797,0.28399372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3728875259875252,0.26484666532628676,0.38060207900207826,0.28399372414981616],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.3805821205821198,0.26484666532628676,0.4030353430353423,0.28399372414981616],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4030353430353423,0.26484666532628676,0.4107498960498953,0.28399372414981616],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4160476091476084,0.26484666532628676,0.421244781704781,0.28399372414981616],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیها","boundary":[0.7698960498960492,0.31702241785386026,0.8546312681912674,0.33616947667738967],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.6969200831600825,0.31702241785386026,0.7449939293139286,0.33616947667738967],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.629310935550935,0.31702241785386026,0.6719439916839911,0.33616947667738967],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.7639085239085227,0.35678784179687495,0.8250728482328471,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7037837837837827,0.35678784179687495,0.758222869022868,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6835758835758825,0.35678784179687495,0.6981658627858618,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"جوانب","boundary":[0.6222037422037412,0.35678784179687495,0.678023076923076,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.547983367983367,0.35678784179687495,0.6166949688149678,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5277754677754669,0.35678784179687495,0.5423654469854461,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.47201663201663113,0.35678784179687495,0.52217476091476,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.42374220374220284,0.35678784179687495,0.4663551767151758,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهاي","boundary":[0.3451559251559243,0.35678784179687495,0.4181784199584191,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفی","boundary":[0.27455301455301373,0.35678784179687495,0.3396127234927227,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.20307692307692188,0.35678784179687495,0.26371259875259795,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.17449920997920879,0.35678784179687495,0.1976277754677743,0.3759349006204044],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14748212058211937,0.35678784179687495,0.15267929313929196,0.3759349006204044],"dir":"ltr"},{"str":"ماهی","boundary":[0.8250189604989592,0.38864078297334553,0.8547132224532211,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.7367151767151754,0.38864078297334553,0.7978795010394998,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6768399168399156,0.38864078297334553,0.7312790020790009,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6576299376299364,0.38864078297334553,0.6714619958419946,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"گونهاي","boundary":[0.5920166320166307,0.38864078297334553,0.6522874428274416,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.569800665280664,0.38864078297334553,0.5867305197505185,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5201663201663188,0.38864078297334553,0.5426332640332627,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"چالشها","boundary":[0.44856548856548717,0.38864078297334553,0.5149858627858614,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4328482328482315,0.38864078297334553,0.4432967151767138,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"فرص","boundary":[0.3879417879417866,0.38864078297334553,0.4276413305613292,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.326320166320165,0.38864078297334553,0.366136590436589,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"ویژهاي","boundary":[0.25821205821205684,0.38864078297334553,0.3209883991683978,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23837837837837697,0.38864078297334553,0.2529683575883562,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.1904781704781691,0.38864078297334553,0.23311122661122524,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.14744282744282608,0.38864078297334553,0.18517496881496748,0.40778784179687494],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.7998336798336784,0.4204937241498162,0.8547091060291045,0.4396407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.7266112266112252,0.4204937241498162,0.794553430353429,0.4396407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6900623700623687,0.4204937241498162,0.7214789189189175,0.4396407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.6275675675675662,0.4204937241498162,0.6849042411642398,0.4396407829733456],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5792076923076908,0.4204937241498162,0.5869222453222438,0.4396407829733456],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.5869022869022854,0.4204937241498162,0.6093555093555079,0.4396407829733456],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6093555093555079,0.4204937241498162,0.6170700623700608,0.4396407829733456],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6223677754677741,0.4204937241498162,0.6275649480249467,0.4396407829733456],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.7561746361746344,0.4523466653262868,0.8251268607068591,0.47149372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.6608731808731789,0.4523466653262868,0.7508721829521813,0.47149372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.5945114345114327,0.4523466653262868,0.655675758835757,0.47149372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.534760914760913,0.4523466653262868,0.5891999999999983,0.47149372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.47251559251559083,0.4523466653262868,0.5295079833679817,0.47149372414981616],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45268191268191094,0.4523466653262868,0.4672718918918901,0.47149372414981616],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.44748212058211867,0.4523466653262868,0.4526792931392913,0.47149372414981616],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8367567567567548,0.4947421731387868,0.8437307276507258,0.5108892319623163],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8436174636174617,0.4947421731387868,0.8576310187110168,0.5108892319623163],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.7727650727650708,0.4947421731387868,0.8314605405405385,0.5108892319623163],"dir":"rtl"},{"str":"مشتق","boundary":[0.7247401247401227,0.4947421731387868,0.7675010395010375,0.5108892319623163],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7176299376299357,0.49127730066636033,0.7245704781704762,0.501600830078125],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.7811226611226592,0.5273466653262868,0.825082079002077,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7392099792099773,0.5273466653262868,0.775677629937628,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.6466528066528048,0.5273466653262868,0.7337509771309754,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5867775467775449,0.5273466653262868,0.6412166320166302,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.5419958419958402,0.5273466653262868,0.5814618711018693,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5220374220374203,0.5273466653262868,0.5366274012473996,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.4555509355509338,0.5273466653262868,0.5167244906444889,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.40752598752598573,0.5273466653262868,0.450213180873179,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.36573804573804386,0.5273466653262868,0.4022056964656946,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.27330561330561143,0.5273466653262868,0.3604037837837819,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفی","boundary":[0.20295218295218104,0.5273466653262868,0.26801189189188995,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.17449920997920806,0.5273466653262868,0.19762777546777358,0.5464937241498162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14748212058211865,0.5273466653262868,0.1526792931392912,0.5464937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.7957172557172537,0.5591996065027575,0.8545549272349253,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.7567983367983349,0.5591996065027575,0.7898220374220356,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7515985446985427,0.5591996065027575,0.7567957172557154,0.5783466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"شرک","boundary":[0.7106322661122642,0.5591996065027575,0.7463797920997901,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"موتور","boundary":[0.6362993762993743,0.5591996065027575,0.6828767151767132,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"سیکل","boundary":[0.5920044074844055,0.5591996065027575,0.6302523492723473,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"هارلی","boundary":[0.5169230769230749,0.5591996065027575,0.564239002079,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"دیویدسان","boundary":[0.4328482328482308,0.5591996065027575,0.5109116008315989,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.42536382536382333,0.5543020737591913,0.4327419542619522,0.5668314855238971],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.33492723492723286,0.5591996065027575,0.4203043659043638,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"شناختهشدهاي","boundary":[0.2194178794178773,0.5591996065027575,0.3292221205821185,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19970893970893758,0.5591996065027575,0.21354099792099582,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.14744282744282536,0.5591996065027575,0.19383155925155718,0.5783466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"میرود","boundary":[0.7998336798336776,0.5910525476792281,0.8546755509355487,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7946338877338855,0.5910525476792281,0.7998310602910581,0.6101996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.7707692307692284,0.5910525476792281,0.7893711018710995,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.6997920997920974,0.5910525476792281,0.7651567983367961,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.6516424116424094,0.5910525476792281,0.6943296049896027,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"بیانگر","boundary":[0.6009979209979187,0.5910525476792281,0.6461096881496858,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"کوششهاي","boundary":[0.49970893970893726,0.5910525476792281,0.5955611226611204,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.4591683991683968,0.5910525476792281,0.4941681081081057,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4390852390852367,0.5910525476792281,0.4536752182952159,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.39991683991683746,0.5910525476792281,0.43359667359667114,0.6101996065027574],"dir":"ltr"},{"str":"عرضهکننده","boundary":[0.30149688149687903,0.5910525476792281,0.3944352598752574,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.28378378378378133,0.5910525476792281,0.2960187941787917,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.20744282744282497,0.5910525476792281,0.27825430353430103,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.14744282744282497,0.5910525476792281,0.2018819126819102,0.6101996065027574],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.8377424532224507,0.6229054888556986,0.8546723076923052,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7877338877338852,0.6229054888556986,0.8102008316008291,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7681496881496855,0.6229054888556986,0.7819817463617438,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.7281081081081056,0.6229054888556986,0.7675354677754652,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.6618711018710993,0.6229054888556986,0.7224506444906419,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6394178794178769,0.6229054888556986,0.6560921413721388,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6014968814968789,0.6229054888556986,0.6336447817047791,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.5539586694386668,0.6229054888556986,0.5958422869022844,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.4765072765072739,0.6229054888556986,0.5266383367983342,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.42286902286902034,0.6229054888556986,0.470847567567565,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4176692307692283,0.6229054888556986,0.42286640332640085,0.642052547679228],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3923076923076897,0.6229054888556986,0.41239259875259615,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.3369230769230743,0.6229054888556986,0.38670760914760655,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"موتور","boundary":[0.278544698544696,0.6229054888556986,0.3313207484407459,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"سیکل","boundary":[0.2283869438669413,0.6229054888556986,0.27283359667359414,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"هارلی","boundary":[0.14744282744282491,0.6229054888556986,0.20095746361746109,0.642052547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دیویدسان","boundary":[0.7765072765072739,0.6546701947380515,0.8546005821205795,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7697713097713071,0.6546701947380515,0.7712600831600805,0.673817253561581],"dir":"ltr"},{"str":"مشتري","boundary":[0.7097713097713071,0.6546701947380515,0.7642132640332614,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.6602494802494776,0.6546701947380515,0.7042088981288954,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6182120582120553,0.6546701947380515,0.6546889397089368,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.5953846153846125,0.6546701947380515,0.612573180873178,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"متنوعی","boundary":[0.5078170478170451,0.6546701947380515,0.565272099792097,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48773388773388493,0.6546701947380515,0.5023238669438641,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.39517671517671243,0.6546701947380515,0.48227488565488286,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3493970893970867,0.6546701947380515,0.38971908523908255,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3103534303534277,0.6546701947380515,0.34399858627858365,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.2567151767151741,0.6546701947380515,0.3049423284823259,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.20931392931392667,0.6546701947380515,0.25119754677754413,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.1474428274428245,0.6546701947380515,0.1872592515592486,0.673817253561581],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.800083160083157,0.6865231359145221,0.8545222453222423,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7796257796257766,0.6865231359145221,0.7942157588357559,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.7408316008315979,0.6865231359145221,0.7738823700623672,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"تایر","boundary":[0.7064033264033235,0.6865231359145221,0.7349691891891863,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6996673596673566,0.6865231359145221,0.70115613305613,0.7056701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"قطعات","boundary":[0.6392931392931362,0.6865231359145221,0.6939717255717226,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5429937629937599,0.6865231359145221,0.6334925987525957,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5266528066528037,0.6865231359145221,0.5318229106029075,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.5109355509355479,0.6865231359145221,0.5266528066528036,0.7056701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.491101871101868,0.6865231359145221,0.5056918503118472,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.41388773388773076,0.6865231359145221,0.48511933471933166,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.33991683991683685,0.6865231359145221,0.408067609147606,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.29155696465696157,0.6865231359145221,0.3045185862785832,0.7056701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.3044906444906414,0.6865231359145221,0.32694386694386385,0.7056701947380515],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.32694386694386385,0.6865231359145221,0.3346584199584169,0.7056701947380515],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.25185031185030876,0.6865231359145221,0.2862629937629907,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.19584199584199274,0.6865231359145221,0.24600012474012165,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.14744282744282433,0.6865231359145221,0.19005580041579734,0.7056701947380515],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.7675259875259843,0.7183760770909927,0.8546241580041549,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفی","boundary":[0.7032848232848201,0.7183760770909927,0.7621458212058181,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6873180873180842,0.7183760770909927,0.6977936382536352,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"رکود","boundary":[0.6375467775467744,0.7183760770909927,0.6818194178794148,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"مواجه","boundary":[0.5846569646569615,0.7183760770909927,0.6322474428274397,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.5355093555093524,0.7183760770909927,0.5792962577962547,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5287733887733855,0.7183760770909927,0.5302621621621589,0.7375231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.47937629937629633,0.7183760770909927,0.5233357172557143,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4375883575883545,0.7183760770909927,0.47406523908523596,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.3989189189189158,0.7183760770909927,0.43229875259874945,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهایی","boundary":[0.3217047817047785,0.7183760770909927,0.3936460291060259,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2876507276507244,0.7183760770909927,0.31631638253637934,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26220374220373893,0.7183760770909927,0.2822886486486454,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.1993347193347163,0.7183760770909927,0.25688544698544397,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.14744282744282441,0.7183760770909927,0.19396353430353128,0.7375231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8150519750519719,0.7502290182674634,0.8546191683991653,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.7745114345114313,0.7502290182674634,0.8095652806652776,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7108939708939677,0.7502290182674634,0.7691038253638223,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6819542619542588,0.7502290182674634,0.7054498128898098,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"بنوبه","boundary":[0.6414137214137183,0.7502290182674634,0.6764288981288951,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6006237006236975,0.7502290182674634,0.6361686486486455,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.5408731808731777,0.7502290182674634,0.595281081081078,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.48249480249479937,0.7502290182674634,0.5356473180873149,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"یاف","boundary":[0.4589066943866913,0.7502290182674634,0.4771292307692277,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4318896049896018,0.7502290182674634,0.4370867775467744,0.7693760770909928],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.41276507276506963,0.7502290182674634,0.4265971309771278,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.3587525987525956,0.7502290182674634,0.4074527650727619,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.3116008316008284,0.7502290182674634,0.3534218295218263,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.28314785862785535,0.7502290182674634,0.30627642411642086,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22727650727650403,0.7502290182674634,0.2559421621621589,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریاب","boundary":[0.1474428274428242,0.7502290182674634,0.22185442827442506,0.7693760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهاي","boundary":[0.7878586278586246,0.7820819594439339,0.8546824116424084,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.7288565488565456,0.7820819594439339,0.7821817047817016,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7158835758835727,0.7820819594439339,0.7235981288981256,0.8012290182674633],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.7036590436590404,0.7820819594439339,0.7158940540540508,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6434095634095601,0.7820819594439339,0.6978486486486454,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6357149688149656,0.7820819594439339,0.6434295218295185,0.8012290182674633],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.6009979209979176,0.7820819594439339,0.6304074012473979,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.5270270270270236,0.7820819594439339,0.5953350935550903,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.4778794178794145,0.7820819594439339,0.5214898128898096,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.34378378378378044,0.7820819594439339,0.4723314760914728,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.29550935550935215,0.7820819594439339,0.3381965488565455,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.27530145530145195,0.7820819594439339,0.2898914345114312,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2558419958419925,0.7820819594439339,0.2696740540540507,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"دق","boundary":[0.23424972972972635,0.7820819594439339,0.2502038669438636,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.1802494802494769,0.7820819594439339,0.20675812889812553,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.14744282744282408,0.7820819594439339,0.1746281912681879,0.8012290182674633],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.812307692307689,0.8139349006204044,0.8547241995841962,0.8330819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7710187110187078,0.8139349006204044,0.8070870686070654,0.8330819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7338854469854437,0.8139349006204044,0.7415999999999966,0.8330819594439338],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7415800415800382,0.8139349006204044,0.752759376299373,0.8330819594439338],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7528066528066494,0.8139349006204044,0.7605212058212024,0.8330819594439338],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7658189189189156,0.8139349006204044,0.7710160914760882,0.8330819594439338],"dir":"ltr"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.14744282744282405,0.8620685891544119,0.8459875259875226,0.8797156479779413],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.14744282744282405,0.8864705595128677,0.16153846153845813,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"Drived","boundary":[0.16627858627858288,0.8864705595128677,0.21816424116423777,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"Demand","boundary":[0.2229043659043625,0.8864705595128677,0.2861850311850278,0.8997058536305148],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.14744282744282405,0.9017352653952206,0.16153846153845813,0.9149705595128678],"dir":"ltr"},{"str":"Harley-Davidson","boundary":[0.16627858627858288,0.9017352653952206,0.2950228690228656,0.9149705595128678],"dir":"ltr"},{"str":"Motorcycle","boundary":[0.29976299376299037,0.9017352653952206,0.38600207900207556,0.9149705595128678],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.1332,0.85763,0.91497],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/8f98f4b0e15b686d4e599fe70f19f119.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/1edae104fe65c41334b941f4f7a15c91.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14732,0.08253,0.14237,0.10029]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8177962577962579,0.08252699908088229,0.8543845322245323,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7878586278586278,0.08252699908088229,0.8131276091476091,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7838345114345114,0.08252699908088229,0.7878341787941788,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.7133887733887734,0.08252699908088229,0.7793533471933473,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6602494802494803,0.08252699908088229,0.7088008316008316,0.09726229319852936],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66025,0.08253,0.85438,0.09726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.16128898128898128,0.08587994025735302,0.18082902286902286,0.10061523437500007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16129,0.08588,0.18083,0.10062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(","boundary":[0.8367567567567566,0.13077158490349272,0.8437307276507277,0.14691864372702215],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8436174636174636,0.13077158490349272,0.8558316424116423,0.14691864372702215],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.7727650727650727,0.13077158490349272,0.8314605405405404,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.7238669438669437,0.13077158490349272,0.767563659043659,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"کشش","boundary":[0.6719750519750519,0.13077158490349272,0.7185546361746361,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.7811226611226609,0.1634643123851103,0.8250820790020787,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7393347193347193,0.1634643123851103,0.7758116008316007,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.6773388773388772,0.1634643123851103,0.7339378378378378,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6573804573804574,0.1634643123851103,0.6719704365904366,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"کالاهاي","boundary":[0.5852806652806652,0.1634643123851103,0.6520952182952182,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5254054054054054,0.1634643123851103,0.5798444906444906,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.4883575883575883,0.1634643123851103,0.5201274012474012,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"کشش","boundary":[0.43172557172557163,0.1634643123851103,0.4829393762993762,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.4095096049896049,0.1634643123851103,0.4264394594594594,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38249251559251546,0.1634643123851103,0.387689688149688,0.1826113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"یعنی","boundary":[0.3405405405405404,0.1634643123851103,0.3772726403326402,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.28503118503118485,0.1634643123851103,0.3352564241164239,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"تح","boundary":[0.2589482744282742,0.1634643123851103,0.27958016632016613,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.1973388773388772,0.1634643123851103,0.2318817879417878,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"قیم","boundary":[0.16926012474012458,0.1634643123851103,0.1921533056133055,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.8045738045738043,0.19522901826746328,0.8546947609147607,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7676507276507274,0.19522901826746328,0.7990672765072763,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"نمیگیرد","boundary":[0.6909355509355508,0.19522901826746328,0.7620747193347192,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.6538022869022867,0.19522901826746328,0.6667166320166318,0.21437607709099268],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6667359667359666,0.19522901826746328,0.6779153014553013,0.21437607709099268],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6779625779625778,0.19522901826746328,0.6856771309771308,0.21437607709099268],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.5874012474012471,0.19522901826746328,0.6485748024948023,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"قطعات","boundary":[0.5272765072765069,0.19522901826746328,0.5819068191268189,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.4312266112266108,0.19522901826746328,0.5217254469854467,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4110187110187106,0.19522901826746328,0.4256086902286898,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.364365904365904,0.19522901826746328,0.4055125571725568,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.24885654885654845,0.19522901826746328,0.3589082744282741,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"دوربینهاي","boundary":[0.14744282744282702,0.19522901826746328,0.24331733887733847,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتال","boundary":[0.7928482328482324,0.2270819594439338,0.8546622037422034,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7725155925155921,0.2270819594439338,0.7871055717255714,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7471933471933466,0.2270819594439338,0.7672782536382531,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7142619542619538,0.2270819594439338,0.7414473180873177,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید","boundary":[0.6548856548856544,0.2270819594439338,0.7084758835758831,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6496858627858623,0.2270819594439338,0.6548830353430348,0.24622901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"همانطور","boundary":[0.5786694386694381,0.2270819594439338,0.6444749688149684,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5504781704781699,0.2270819594439338,0.5729451143451139,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.41613305613305546,0.2270819594439338,0.5448054885654882,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.3678586278586272,0.2270819594439338,0.41054582120582056,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3483991683991678,0.2270819594439338,0.362231226611226,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.29925155925155866,0.2270819594439338,0.34286195426195365,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2676923076923071,0.2270819594439338,0.2936414968814963,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"دوربینها","boundary":[0.1894802494802488,0.2270819594439338,0.2620283575883571,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.14744282744282677,0.2270819594439338,0.18398831600831533,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.7917255717255709,0.2589349006204044,0.8546755509355501,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7756340956340948,0.2589349006204044,0.7808041995841988,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاًبه","boundary":[0.702910602910602,0.2589349006204044,0.7701006237006228,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"قیم","boundary":[0.674457629937629,0.2589349006204044,0.6973508108108099,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"حساس","boundary":[0.5907692307692298,0.2589349006204044,0.6470911434511426,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند","boundary":[0.537879417879417,0.2589349006204044,0.5851541787941779,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5311434511434502,0.2589349006204044,0.5326322245322236,0.2780819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.41575883575883477,0.2589349006204044,0.5256059875259865,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.33792099792099695,0.2589349006204044,0.41015413721413624,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.31197505197505104,0.2589349006204044,0.33228498960498865,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتاًبه","boundary":[0.25758835758835663,0.2589349006204044,0.3063659875259866,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"قیم","boundary":[0.22926012474012378,0.2589349006204044,0.2521533056133047,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"قطعات","boundary":[0.1474428274428265,0.2589349006204044,0.20212141372141276,0.2780819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7641580041580031,0.29078784179687506,0.8546568399168388,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"حساس","boundary":[0.7026611226611217,0.29078784179687506,0.7589830353430344,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند","boundary":[0.6501455301455291,0.29078784179687506,0.6973957172557161,0.30993490062040446],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.6017463617463606,0.29078784179687506,0.6147472765072753,0.30993490062040446],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.6147193347193337,0.29078784179687506,0.6371725571725562,0.30993490062040446],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6371725571725562,0.29078784179687506,0.6448871101871091,0.30993490062040446],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8367567567567556,0.33318334960937507,0.8437307276507265,0.34933040843290447],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8436174636174625,0.33318334960937507,0.8576310187110175,0.34933040843290447],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.7727650727650716,0.33318334960937507,0.8314605405405394,0.34933040843290447],"dir":"rtl"},{"str":"پرنوسان","boundary":[0.702162162162161,0.33318334960937507,0.7674697297297287,0.34933040843290447],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6950519750519738,0.3297184771369485,0.7020427858627847,0.34004200654871325],"dir":"ltr"},{"str":"فقط","boundary":[0.7918503118503107,0.36578784179687507,0.8251176299376288,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7294802494802484,0.36578784179687507,0.7863164656964646,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.6739708939708929,0.36578784179687507,0.7239525155925145,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"ناچیزي","boundary":[0.6106029106029094,0.36578784179687507,0.6684797089397079,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5850311850311838,0.36578784179687507,0.6051160914760902,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.5184199584199572,0.36578784179687507,0.5795935135135124,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.4090228690228677,0.36578784179687507,0.5129967567567556,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.3608731808731796,0.36578784179687507,0.403560374220373,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.2923908523908511,0.36578784179687507,0.3555903118503106,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.2479833679833667,0.36578784179687507,0.28709525987525863,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2288981288981276,0.36578784179687507,0.24273018711018585,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.16665280665280538,0.36578784179687507,0.2234890228690216,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14744282744282616,0.36578784179687507,0.1612748856548844,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"مراتب","boundary":[0.8043243243243229,0.39764078297334565,0.8547159667359653,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.7424532224532211,0.39764078297334565,0.7988170478170464,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7168814968814955,0.39764078297334565,0.736966403326402,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.6674844074844061,0.39764078297334565,0.7114438253638239,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6255717255717242,0.39764078297334565,0.6620393762993749,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.5478586278586265,0.39764078297334565,0.6200917671517658,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5020790020790007,0.39764078297334565,0.5424009979209966,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.47363825363825235,0.39764078297334565,0.49656536382536254,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.43422037422037296,0.39764078297334565,0.468249480249479,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4274844074844061,0.39764078297334565,0.4343141787941774,0.416787841796875],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4074012474012459,0.39764078297334565,0.42199122661122507,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3759667359667345,0.39764078297334565,0.40191592515592367,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.33592515592515443,0.39764078297334565,0.3704680665280651,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تح","boundary":[0.3097175051975038,0.39764078297334565,0.33034939708939565,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.23750519750519603,0.39764078297334565,0.2825357588357573,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.21168399168399024,0.39764078297334565,0.2321063201663187,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"شتاب","boundary":[0.15480249480249336,0.39764078297334565,0.20636819126818984,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.1473180873180859,0.39274325022977946,0.15463359667359525,0.4052726619944853],"dir":"ltr"},{"str":"یاد","boundary":[0.832390852390851,0.4294937241498163,0.854641247401246,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.768399168399167,0.4294937241498163,0.8266090228690215,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.7200392931392916,0.4294937241498163,0.7329961746361732,0.44864078297334564],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7329729729729716,0.4294937241498163,0.7554167151767137,0.44864078297334564],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.755426195426194,0.4294937241498163,0.7631832848232835,0.44864078297334564],"dir":"ltr"},{"str":"گاه","boundary":[0.6873180873180857,0.4294937241498163,0.7147927234927219,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6482744282744267,0.4294937241498163,0.6815417463617448,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6093555093555078,0.4294937241498163,0.643028856548855,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.546611226611225,0.4294937241498163,0.6034474428274411,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.5182952182952166,0.4294937241498163,0.5407484407484392,0.44864078297334564],"dir":"ltr"},{"str":"درصدي","boundary":[0.4451975051975035,0.4294937241498163,0.5123932640332624,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4193762993762977,0.4294937241498163,0.4394612058212042,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.3525155925155909,0.4294937241498163,0.413689147609146,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.24261954261954094,0.4294937241498163,0.346842910602909,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.19808731808731642,0.4294937241498163,0.23693076923076756,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.16926012474012306,0.4294937241498163,0.19238869022868854,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8345114345114328,0.4613466653262869,0.8545963409563393,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.7906029106029089,0.4613466653262869,0.8291215384615368,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7732640332640315,0.4613466653262869,0.7852554261954244,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.7419542619542602,0.4613466653262869,0.7678989604989587,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.6975467775467756,0.4613466653262869,0.7366586694386678,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6783367983367964,0.4613466653262869,0.6921688565488545,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6392931392931374,0.4613466653262869,0.6729664864864846,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.5770478170478152,0.4613466653262869,0.6338840332640313,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.538004158004156,0.4613466653262869,0.5717300207900189,0.4804937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"درصدي","boundary":[0.47076923076922894,0.4613466653262869,0.5379649896049877,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44532224532224346,0.4613466653262869,0.4654071517671499,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.37883575883575693,0.4613466653262869,0.44000008316008127,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.31896049896049705,0.4613466653262869,0.3733995841995823,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.269937629937628,0.4613466653262869,0.3137245322245303,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25409563409563224,0.4613466653262869,0.2592657380457362,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"برعک","boundary":[0.20931392931392748,0.4613466653262869,0.248742785862784,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.18386694386694202,0.4613466653262869,0.2040059875259857,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17866715176714992,0.4613466653262869,0.18386432432432248,0.4804937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.14744282744282558,0.4613466653262869,0.17339201663201478,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.8340124740124718,0.4931996065027575,0.8545846153846132,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"ثباتی","boundary":[0.7889812889812868,0.4931996065027575,0.8285632016631995,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.7334719334719314,0.4931996065027575,0.7835928898128878,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.6881912681912662,0.4931996065027575,0.7279279833679814,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6491476091476072,0.4931996065027575,0.6827927650727631,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6268069022869003,0.4931996065027575,0.6437367567567548,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.5428690228690208,0.4931996065027575,0.5994679833679815,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5227858627858608,0.4931996065027575,0.5373758419958401,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.4464449064449046,0.4931996065027575,0.5172563825363806,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.39642411642411457,0.4931996065027575,0.44082224532224346,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.33642411642411457,0.4931996065027575,0.3908632016631998,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2945114345114327,0.4931996065027575,0.33098831600831413,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.22852390852390667,0.4931996065027575,0.2893049064449046,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20307692307692124,0.4931996065027575,0.22310769230769045,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.14744282744282558,0.4931996065027575,0.19776336798336613,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"فروش","boundary":[0.8045738045738022,0.5250525476792282,0.8546947609147586,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7601663201663179,0.5250525476792282,0.7993160083160061,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7348440748440725,0.5250525476792282,0.754928981288979,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"سیکل","boundary":[0.6815800415800393,0.5250525476792282,0.7296268191268168,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6218295218295196,0.5250525476792282,0.6762686070686048,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6027442827442804,0.5250525476792282,0.6165763409563386,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها","boundary":[0.5479833679833657,0.5250525476792282,0.5975930145530123,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5322661122661099,0.5250525476792282,0.5427772141372117,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.4582952182952159,0.5250525476792282,0.5270479833679811,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4176299376299353,0.5250525476792282,0.4531748856548833,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.3765904365904342,0.5250525476792282,0.4123635343035319,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"بخشند","boundary":[0.3202079002078978,0.5250525476792282,0.37124632016631776,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.28307463617463385,0.5250525476792282,0.29598898128897894,0.5441996065027576],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2960083160083136,0.5250525476792282,0.30718765072764836,0.5441996065027576],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.30723492723492485,0.5250525476792282,0.3149494802494779,0.5441996065027576],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8367567567567543,0.5673598201976106,0.8437307276507252,0.58350687902114],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8436174636174611,0.5673598201976106,0.8576310187110163,0.58350687902114],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.7727650727650702,0.5673598201976106,0.8314567983367959,0.58350687902114],"dir":"rtl"},{"str":"محرك","boundary":[0.7081496881496857,0.5673598201976106,0.7676301455301431,0.58350687902114],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7010395010394985,0.563894947725184,0.7081113929313905,0.5742184771369487],"dir":"ltr"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.7541787941787916,0.6000525476792281,0.8249902702702677,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6943035343035318,0.6000525476792281,0.748742619542617,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"نباید","boundary":[0.6540124740124715,0.6000525476792281,0.689052224532222,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6155925155925132,0.6000525476792281,0.6488598336798312,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5694386694386671,0.6000525476792281,0.6104514760914738,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5287733887733864,0.6000525476792281,0.5642821621621598,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5089397089397065,0.6000525476792281,0.5235296881496857,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4889812889812865,0.6000525476792281,0.5037235758835734,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.41513513513513267,0.6000525476792281,0.4837625363825339,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.3491476091476067,0.6000525476792281,0.409785405405403,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.30636174636174385,0.6000525476792281,0.3439143866943842,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.25621621621621365,0.6000525476792281,0.3011630769230743,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.21056133056132803,0.6000525476792281,0.2509206237006212,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"بایستی","boundary":[0.14744282744282491,0.6000525476792281,0.20528844074843822,0.6191996065027575],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.7782536382536357,0.6319054888556987,0.8546149272349248,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.7049064449064424,0.6319054888556987,0.7728486486486462,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6513929313929289,0.6319054888556987,0.6996742203742179,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.6073596673596648,0.6319054888556987,0.6461078170478145,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.579542619542617,0.6319054888556987,0.6020095634095609,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5269022869022844,0.6319054888556987,0.574164698544696,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.4672765072765047,0.6319054888556987,0.5216573388773363,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44806652806652547,0.6319054888556987,0.4618985862785837,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.32644490644490387,0.6319054888556987,0.4427297713097687,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3091060291060266,0.6319054888556987,0.32109742203741953,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.2548440748440723,0.6319054888556987,0.3037299792099767,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.22102727650727397,0.6319054888556987,0.24965076923076668,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":"یابند","boundary":[0.15268191268191017,0.6319054888556987,0.19392037422037167,0.6510525476792282],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14748212058211804,0.6319054888556987,0.15267929313929063,0.6510525476792282],"dir":"ltr"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.7953430353430327,0.6637584300321693,0.8545804989604964,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.7567983367983342,0.6637584300321693,0.7898220374220348,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7500623700623673,0.6637584300321693,0.7515511434511406,0.6829054888556987],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.6343035343035314,0.6637584300321693,0.7444799999999973,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"آلومینیوم","boundary":[0.556839916839914,0.6637584300321693,0.6287071933471904,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5366320166320138,0.6637584300321693,0.551221995841993,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"تبلیغات","boundary":[0.4721413721413693,0.6637584300321693,0.5310967983367955,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"تلویزیونی","boundary":[0.38893970893970614,0.6637584300321693,0.46642241164240883,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.34066528066527785,0.6637584300321693,0.3832782536382508,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.29214137214136937,0.6637584300321693,0.33499097713097437,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.24910602910602633,0.6637584300321693,0.2866231185031157,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"قابلی","boundary":[0.20931392931392656,0.6637584300321693,0.24360985446985173,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.14744282744282455,0.6637584300321693,0.1872592515592487,0.6829054888556987],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7990852390852362,0.6956113712086398,0.8548044074844046,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7817463617463588,0.6956113712086398,0.7937377546777517,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"راح","boundary":[0.7479295634095604,0.6956113712086398,0.7764057380457351,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7102702702702672,0.6956113712086398,0.7154403742203713,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"فرص","boundary":[0.671588607068604,0.6956113712086398,0.7050894386694356,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"بازیاف","boundary":[0.605601081081078,0.6956113712086398,0.6443686902286873,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.5325155925155896,0.6956113712086398,0.5784425363825334,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5046985446985417,0.6956113712086398,0.5271654885654856,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"قوطیهاي","boundary":[0.41999999999999704,0.6956113712086398,0.4994260291060261,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"آلومینیومی","boundary":[0.32869022869022574,0.6956113712086398,0.4148050727650698,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.28702702702702404,0.6956113712086398,0.3235039085239055,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکنندگان","boundary":[0.1474428274428245,0.6956113712086398,0.2818533056133026,0.7147584300321692],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.811933471933469,0.7273760770909928,0.8546206652806624,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.7553014553014523,0.7273760770909928,0.8062801247401218,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.675841995841993,0.7273760770909928,0.7496060706860679,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6691060291060262,0.7273760770909928,0.6705948024947995,0.7465231359145222],"dir":"ltr"},{"str":"بهره","boundary":[0.6245738045738016,0.7273760770909928,0.6633174636174607,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.5356340956340928,0.7273760770909928,0.6188784199584171,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5304343035343008,0.7273760770909928,0.5356314760914732,0.7465231359145222],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.48985446985446696,0.7273760770909928,0.5251874844074815,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45542619542619256,0.7273760770909928,0.4840918503118474,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفکننده","boundary":[0.3330561330561302,0.7273760770909928,0.44971521829521544,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.27841995841995554,0.7273760770909928,0.3273058627858599,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2580873180873153,0.7273760770909928,0.27267729729729445,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.2029521829521801,0.7273760770909928,0.25232370062369774,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.14744282744282458,0.7273760770909928,0.1972519334719306,0.7465231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"نوشیدنیهاي","boundary":[0.7536798336798306,0.7592290182674634,0.854595841995839,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.7021621621621591,0.7592290182674634,0.7485021205821175,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"قوطی","boundary":[0.6511434511434482,0.7592290182674634,0.6970440748440718,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"آلومینیومی","boundary":[0.5598336798336769,0.7592290182674634,0.6459485239085211,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5530977130977099,0.7592290182674634,0.5598648648648618,0.7783760770909928],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.4867359667359636,0.7592290182674634,0.5479095218295187,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"آلومینیوم","boundary":[0.4096465696465665,0.7592290182674634,0.481513846153843,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38981288981288675,0.7592290182674634,0.40440286902286593,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"تح","boundary":[0.36385471933471625,0.7592290182674634,0.38448661122660815,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.30224532224531914,0.7592290182674634,0.33678823284822984,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.26569646569646266,0.7592290182674634,0.2971130145530115,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.20320166320166014,0.7592290182674634,0.26053833679833377,0.7783760770909928],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.16008087318087014,0.7592290182674634,0.16779542619542318,0.7783760770909928],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.16777546777546473,0.7592290182674634,0.1902286902286872,0.7783760770909928],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.1902286902286872,0.7592290182674634,0.1979432432432402,0.7783760770909928],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14732,0.13077,0.85763,0.77838],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.14744282744282444,0.8316274126838238,0.8459875259875229,0.8492744715073531],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.14744282744282444,0.8560293830422796,0.16153846153845852,0.8692646771599266],"dir":"ltr"},{"str":"Fluctuating","boundary":[0.16627858627858327,0.8560293830422796,0.25136382536382235,0.8692646771599266],"dir":"ltr"},{"str":"Demand","boundary":[0.2561039501039471,0.8560293830422796,0.3193970893970864,0.8692646771599266],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.14744282744282444,0.8712940889246326,0.16153846153845852,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"Acceleration","boundary":[0.16627858627858327,0.8712940889246326,0.2617858627858598,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"Effect","boundary":[0.2664012474012443,0.8712940889246326,0.31213721413721107,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.14744282744282444,0.8864705595128679,0.16153846153845852,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"Stimulating","boundary":[0.16627858627858327,0.8864705595128679,0.25340956340956045,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"Demand","boundary":[0.25814968814968514,0.8864705595128679,0.3212806652806623,0.8997058536305149],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.83163,0.84599,0.89971],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/fa1880542d0c591af39a32e212918354.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/7081b448960ce356556ef14a240a049a.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.08253,0.14237,0.08503]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.8219126819126819,0.08587994025735302,0.8414527234927234,0.10061523437500007],"dir":"ltr"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.42997920997920996,0.08252699908088229,0.49920848232848236,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.3586278586278586,0.08252699908088229,0.4255234927234927,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34814968814968816,0.08252699908088229,0.35417388773388775,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3353014553014554,0.08252699908088229,0.34819621621621627,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.27717255717255723,0.08252699908088229,0.3306402910602911,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.2065696465696466,0.08252699908088229,0.2724467775467776,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.15330561330561332,0.08252699908088229,0.20198906444906448,0.09726229319852936],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1474428274428275,0.08252699908088229,0.15340066528066534,0.09726229319852936],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8367567567567566,0.13077158490349272,0.8437307276507277,0.14691864372702215],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8436174636174636,0.13077158490349272,0.8545518087318086,0.14691864372702215],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضاي","boundary":[0.7727650727650728,0.13077158490349272,0.8314605405405405,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"توام","boundary":[0.7328482328482329,0.13077158490349272,0.7674874428274427,0.14691864372702215],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7257380457380457,0.1273067124310662,0.7326785862785862,0.1376302418428309],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.7886070686070686,0.1634643123851103,0.8250839501039502,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7427027027027027,0.1634643123851103,0.7830246985446986,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7034095634095635,0.1634643123851103,0.7370829106029108,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.6324324324324325,0.1634643123851103,0.6977971309771311,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6194594594594595,0.1634643123851103,0.6272366320166319,0.1826113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"تجاري","boundary":[0.564948024948025,0.1634643123851103,0.6193871101871102,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5504781704781704,0.1634643123851103,0.5519669438669438,0.1826113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5572141372141372,0.1634643123851103,0.5648638253638254,0.1826113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.5244074844074843,0.1634643123851103,0.5448713513513511,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5065696465696464,0.1634643123851103,0.5188046569646568,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.46827442827442817,0.1634643123851103,0.5010133471933471,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"آیتم","boundary":[0.42773388773388765,0.1634643123851103,0.46265239085239074,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.3623700623700622,0.1634643123851103,0.4221929313929313,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.2920166320166318,0.1634643123851103,0.35722615384615364,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.2409979209979208,0.1634643123851103,0.2865427858627857,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.20307692307692288,0.1634643123851103,0.23545097713097693,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.17449920997920979,0.1634643123851103,0.1976277754677753,0.1826113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14748212058212035,0.1634643123851103,0.15267929313929293,0.1826113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.795343035343035,0.19522901826746328,0.8545804989604986,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.7505613305613301,0.19522901826746328,0.7897837422037418,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7438253638253635,0.19522901826746328,0.7453141372141368,0.21437607709099268],"dir":"ltr"},{"str":"شرک","boundary":[0.6962871517671514,0.19522901826746328,0.7381707692307689,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکننده","boundary":[0.5706860706860702,0.19522901826746328,0.6688491891891888,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5530977130977125,0.19522901826746328,0.5650891060291054,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوترهاي","boundary":[0.4418295218295212,0.19522901826746328,0.5475485239085233,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.36823284823284763,0.19522901826746328,0.4363160083160077,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36149688149688086,0.19522901826746328,0.36298565488565426,0.21437607709099268],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.31334719334719263,0.19522901826746328,0.3559601663201656,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.26133056133056065,0.19522901826746328,0.3078512681912675,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.21592515592515524,0.19522901826746328,0.25579721413721346,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.14744282744282677,0.19522901826746328,0.21055172557172488,0.21437607709099268],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوتر","boundary":[0.7887318087318079,0.2270819594439338,0.8546436174636166,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7572972972972964,0.2270819594439338,0.7834726403326395,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7382120582120574,0.2270819594439338,0.7520441164241155,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"قطعات","boundary":[0.6784615384615376,0.2270819594439338,0.7331401247401239,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.61085239085239,0.2270819594439338,0.6733652806652798,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5910187110187103,0.2270819594439338,0.6056086902286895,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.5528482328482321,0.2270819594439338,0.5858990020790015,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"کیس","boundary":[0.5039501039501032,0.2270819594439338,0.5476142619542613,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4972141372141364,0.2270819594439338,0.5039812889812881,0.24622901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"نمایشگر","boundary":[0.4262370062370054,0.2270819594439338,0.49198141372141285,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4195010395010387,0.2270819594439338,0.4263154677754669,0.24622901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"صفحه","boundary":[0.3639916839916832,0.2270819594439338,0.4142744282744275,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"کلید","boundary":[0.3213305613305605,0.2270819594439338,0.35870544698544615,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3056133056133048,0.2270819594439338,0.31606178794178713,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.28989604989604906,0.2270819594439338,0.3056133056133048,0.24622901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"دارد","boundary":[0.25010395010394926,0.2270819594439338,0.2847246985446977,0.24622901826746324],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.20698316008315926,0.2270819594439338,0.21469771309771227,0.24622901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.21467775467775382,0.2270819594439338,0.23713097713097628,0.24622901826746324],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.23713097713097628,0.2270819594439338,0.2448455301455293,0.24622901826746324],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.836756756756756,0.2694774672564338,0.8437307276507269,0.2856245260799632],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8436174636174628,0.2694774672564338,0.857631018711018,0.2856245260799632],"dir":"ltr"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.7543035343035335,0.2694774672564338,0.8315513513513505,0.2856245260799632],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7138877338877331,0.2694774672564338,0.7491597505197497,0.2856245260799632],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6753430353430344,0.2694774672564338,0.7086711018711009,0.2856245260799632],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6502702702702695,0.2660125947840073,0.6573697297297291,0.276336124195772],"dir":"ltr"},{"str":"تصویر","boundary":[0.7735135135135127,0.30217019473805146,0.8250219542619535,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.7277338877338869,0.30217019473805146,0.7682267775467768,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7077754677754671,0.30217019473805146,0.7223654469854464,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6672349272349265,0.30217019473805146,0.7023699792099786,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6073596673596667,0.30217019473805146,0.661798752598752,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5725571725571719,0.30217019473805146,0.6019666528066522,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"افقهاي","boundary":[0.5145530145530139,0.30217019473805146,0.5672648232848226,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"فراتر","boundary":[0.46540540540540476,0.30217019473805146,0.5092819958419952,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4454469854469848,0.30217019473805146,0.460036964656964,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"مرزهاي","boundary":[0.3719750519750513,0.30217019473805146,0.44031168399168336,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.3303118503118495,0.30217019473805146,0.3667165072765066,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31047817047816967,0.30217019473805146,0.32506814968814884,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"دربر","boundary":[0.26419958419958334,0.30217019473805146,0.30516286902286816,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرد","boundary":[0.2080665280665272,0.30217019473805146,0.25893692307692223,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20286673596673518,0.30217019473805146,0.20806390852390774,0.32131725356158086],"dir":"ltr"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.14744282744282663,0.30217019473805146,0.19760095634095554,0.32131725356158086],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8181704781704773,0.33393490062040443,0.8546473596673588,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.7556756756756747,0.33393490062040443,0.8122746361746354,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"ازکالاها","boundary":[0.6856964656964648,0.33393490062040443,0.7498960914760906,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6693555093555085,0.33393490062040443,0.6745256133056124,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6016216216216208,0.33393490062040443,0.6637728898128891,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.5426195426195418,0.33393490062040443,0.5959446985446978,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5296465696465688,0.33393490062040443,0.5373611226611218,0.3530819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"تجاري","boundary":[0.46889812889812804,0.33393490062040443,0.5295359251559243,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.46120353430353345,0.33393490062040443,0.4689180873180865,0.3530819594439339],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4358419958419949,0.33393490062040443,0.4559269022869014,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.3787110187110178,0.33393490062040443,0.4301583367983359,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"کشورها","boundary":[0.302869022869022,0.33393490062040443,0.3729380457380449,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.28253638253638164,0.33393490062040443,0.29712636174636087,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.23488565488565405,0.33393490062040443,0.2767466943866936,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"فزایندهاي","boundary":[0.1474428274428265,0.33393490062040443,0.2297417463617454,0.3530819594439339],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.7797505197505188,0.36578784179687507,0.8546547193347185,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7576592931392923,0.36578784179687507,0.7745891476091467,0.3849349006204045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7306422037422028,0.36578784179687507,0.7358393762993753,0.3849349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.7661538461538451,0.39764078297334565,0.8250170893970883,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.7279833679833668,0.39764078297334565,0.7610070686070675,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7212474012473999,0.39764078297334565,0.7280145530145518,0.416787841796875],"dir":"ltr"},{"str":"چین","boundary":[0.6808316008315993,0.39764078297334565,0.7160834095634081,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6391683991683977,0.39764078297334565,0.6756452806652793,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.5988773388773375,0.39764078297334565,0.6338770478170463,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5790436590436577,0.39764078297334565,0.5936336382536369,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"300","boundary":[0.5401247401247387,0.39764078297334565,0.5738045738045723,0.416787841796875],"dir":"ltr"},{"str":"میلیارد","boundary":[0.48873180873180727,0.39764078297334565,0.540216299376298,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"دلار","boundary":[0.44931392931392783,0.39764078297334565,0.4835414968814954,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاري","boundary":[0.33330561330561187,0.39764078297334565,0.4441133887733873,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30798336798336656,0.39764078297334565,0.328068274428273,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.2761746361746347,0.39764078297334565,0.3026832848232834,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"ساخ","boundary":[0.23825363825363677,0.39764078297334565,0.2709525155925141,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.1828690228690214,0.39764078297334565,0.21648673596673454,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.147442827442826,0.39764078297334565,0.1776784615384601,0.416787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8191683991683976,0.4294937241498163,0.8547133471933457,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.7852390852390837,0.4294937241498163,0.8134175051975036,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7468191268191252,0.4294937241498163,0.7795580457380441,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7090228690228674,0.4294937241498163,0.7410450311850296,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.6607484407484392,0.4294937241498163,0.7032591268191252,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.5683160083160068,0.4294937241498163,0.655181039501038,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.5214137214137199,0.4294937241498163,0.5627915176715161,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.4989482744282729,0.4294937241498163,0.5158781288981273,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4719311850311835,0.4294937241498163,0.47712835758835603,0.44864078297334564],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.44070686070685905,0.4294937241498163,0.4666540540540524,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.3683575883575867,0.4294937241498163,0.4350739708939692,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"بیانگر","boundary":[0.3113513513513497,0.4294937241498163,0.3626819126819111,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2658212058212043,0.4294937241498163,0.30569326403326247,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"فرص","boundary":[0.22052831600831427,0.4294937241498163,0.2602278586278569,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.14744282744282572,0.4294937241498163,0.19302636174636004,0.44864078297334564],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.8032016632016614,0.4613466653262869,0.8545831185031166,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7614137214137197,0.4613466653262869,0.7978906029106012,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.7219958419958403,0.4613466653262869,0.756048149688148,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.6809563409563393,0.4613466653262869,0.7167038669438652,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6254469854469836,0.4613466653262869,0.6590646985446967,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.566819126819125,0.4613466653262869,0.620144282744281,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"تح","boundary":[0.5407362162162144,0.4613466653262869,0.5613681081081063,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.458794178794177,0.4613466653262869,0.5136119750519732,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"جنرال","boundary":[0.4055301455301437,0.4613466653262869,0.4535041995841978,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"موتورز","boundary":[0.3436590436590418,0.4613466653262869,0.4003059043659025,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.27817047817047635,0.4613466653262869,0.338500914760913,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2729706860706843,0.4613466653262869,0.27816785862785687,0.4804937241498163],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.23126819126818945,0.4613466653262869,0.2677450727650709,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"سازندگان","boundary":[0.14744282744282564,0.4613466653262869,0.2259547609147591,0.4804937241498163],"dir":"rtl"},{"str":"باتري","boundary":[0.8105613305613286,0.4931996065027575,0.8545818711018692,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن","boundary":[0.7688981288981269,0.4931996065027575,0.8048085654885635,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7485654885654867,0.4931996065027575,0.763155467775466,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.709896049896048,0.4931996065027575,0.7429468191268174,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"موتورولا","boundary":[0.6330561330561312,0.4931996065027575,0.7041775883575865,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6263201663201644,0.4931996065027575,0.6278089397089378,0.5123466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"چین","boundary":[0.5854054054054033,0.4931996065027575,0.6206391268191248,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.545987525987524,0.4931996065027575,0.5796608731808712,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.5050727650727631,0.4931996065027575,0.5402078170478151,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.45056133056132863,0.4931996065027575,0.49929555093554895,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"شدید","boundary":[0.4002910602910583,0.4931996065027575,0.44488490644490447,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"متشکل","boundary":[0.33804573804573607,0.4931996065027575,0.3946732640332621,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31783783783783587,0.4931996065027575,0.33242781704781504,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"350","boundary":[0.2785446985446965,0.4931996065027575,0.3122245322245302,0.5123466653262869],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.22291060291060086,0.4931996065027575,0.27855205821205614,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"مشتر","boundary":[0.17388773388773185,0.4931996065027575,0.2173142619542599,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.1474428274428254,0.4931996065027575,0.16863754677754475,0.5123466653262869],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.8377424532224511,0.5250525476792282,0.8546723076923055,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7882328482328461,0.5250525476792282,0.8106997920997899,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7570478170478149,0.5250525476792282,0.7829970062370041,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7097713097713076,0.5250525476792282,0.7519030353430332,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6924324324324304,0.5250525476792282,0.7045591683991663,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.655135135135133,0.5250525476792282,0.6871572972972952,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"2009","boundary":[0.6049896049896029,0.5250525476792282,0.6499474428274408,0.5441996065027576],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5859043659043638,0.5250525476792282,0.5997364241164219,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"600","boundary":[0.5469854469854449,0.5250525476792282,0.5806652806652786,0.5441996065027576],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.49234927234927034,0.5250525476792282,0.5417920166320147,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"نفر","boundary":[0.46378378378378177,0.5250525476792282,0.48707825363825163,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.4055301455301435,0.5250525476792282,0.4586756756756736,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":"رسید","boundary":[0.35900207900207687,0.5250525476792282,0.40031388773388565,0.5441996065027576],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.31064220374220175,0.5250525476792282,0.3236038253638233,0.5441996065027576],"dir":"ltr"},{"str":"46","boundary":[0.3235758835758815,0.5250525476792282,0.346029106029104,0.5441996065027576],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.346029106029104,0.5250525476792282,0.353743659043657,0.5441996065027576],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8145530145530124,0.5568172535615811,0.8250285654885634,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.7438253638253618,0.5568172535615811,0.8092045322245301,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"شناخ","boundary":[0.7001540956340936,0.5568172535615811,0.738564449064447,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.6214553014552995,0.5568172535615811,0.6729939293139273,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6147193347193326,0.5568172535615811,0.616208108108106,0.5759643123851105],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5748024948024927,0.5568172535615811,0.604067027027025,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5489812889812868,0.5568172535615811,0.5694451559251538,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.5028274428274407,0.5568172535615811,0.5437165072765052,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.45817047817047607,0.5568172535615811,0.4975591683991663,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.41201663201662997,0.5568172535615811,0.45281463617463413,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.37534303534303326,0.5568172535615811,0.4067595841995821,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.3248232848232827,0.5568172535615811,0.3700772557172536,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.302607318087316,0.5568172535615811,0.31953717255717046,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.27559022869022665,0.5568172535615811,0.28078740124739926,0.5759643123851105],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.2557172557172537,0.5568172535615811,0.2703072349272329,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.21043659043658838,0.5568172535615811,0.2503086486486466,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.15417879417879213,0.5568172535615811,0.20510332640332435,0.5759643123851105],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14744282744282539,0.5568172535615811,0.15420997920997714,0.5759643123851105],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8407484407484386,0.5886701947380517,0.8545804989604967,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7940956340956319,0.5886701947380517,0.8348936382536362,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"پیرامون","boundary":[0.7299792099792078,0.5886701947380517,0.7884200831600809,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6859459459459438,0.5886701947380517,0.7241775467775446,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.613097713097711,0.5886701947380517,0.6808123908523888,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6056133056133035,0.5837726619944855,0.6128800415800395,0.5963020737591914],"dir":"ltr"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.5411226611226589,0.5886701947380517,0.6004848648648627,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.4929729729729707,0.5886701947380517,0.5356316008315986,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"شناخ","boundary":[0.4490522245322224,0.5886701947380517,0.4874625779625758,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.3638669438669417,0.5886701947380517,0.4216042827442806,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.29214137214136987,0.5886701947380517,0.3584493555093532,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.24673596673596446,0.5886701947380517,0.2865127234927212,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.23999999999999772,0.5886701947380517,0.24148877338877112,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22390852390852164,0.5886701947380517,0.22907862785862557,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2040748440748418,0.5886701947380517,0.218664823284821,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.14744282744282516,0.5886701947380517,0.19836735966735738,0.6078172535615811],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.8138045738045714,0.6205231359145222,0.8546054469854446,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8070686070686047,0.6205231359145222,0.808557380457378,0.6396701947380516],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7876091476091452,0.6205231359145222,0.8014412058212034,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهشناسی","boundary":[0.6817047817047793,0.6205231359145222,0.7821369230769207,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6742203742203717,0.6156256031709562,0.6815358835758811,0.628155014935662],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.6552598752598725,0.6205231359145222,0.6700021621621595,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.6071101871101845,0.6205231359145222,0.6497688149688123,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.575550935550933,0.6205231359145222,0.601500124740122,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.5234095634095607,0.6205231359145222,0.5699393762993736,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.49534303534303264,0.6205231359145222,0.5178099792099765,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.4540540540540514,0.6205231359145222,0.4897767567567541,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.38769230769230506,0.6205231359145222,0.44853056133055874,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.2936382536382511,0.6205231359145222,0.3821781704781679,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.21941787941787688,0.6205231359145222,0.28813821205820955,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.17887733887733634,0.6205231359145222,0.2139311850311825,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.14744282744282491,0.6205231359145222,0.1733920166320141,0.6396701947380516],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.8030769230769205,0.6523760770909929,0.8546155509355483,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.7323492723492696,0.6523760770909929,0.7977940540540513,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7165072765072737,0.6523760770909929,0.7216773804573777,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهاي","boundary":[0.6392931392931366,0.6523760770909929,0.7111424532224505,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5882744282744256,0.6523760770909929,0.6286329729729703,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.5436174636174608,0.6523760770909929,0.5830834927234899,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5237837837837811,0.6523760770909929,0.5383737629937603,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.47151767151766877,0.6523760770909929,0.5186063201663175,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.3924324324324296,0.6523760770909929,0.4663389604989576,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"پیروي","boundary":[0.3315592515592487,0.6523760770909929,0.3871651559251531,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکند","boundary":[0.25060291060290774,0.6523760770909929,0.3263191683991656,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.21879417879417595,0.6523760770909929,0.24530282744282458,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.1474428274428246,0.6523760770909929,0.213750810810808,0.6715231359145222],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7964656964656935,0.6842290182674634,0.854675550935548,0.7033760770909928],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7912659043659015,0.6842290182674634,0.796463076923074,0.7033760770909928],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.810311850311847,0.716081959443934,0.8250491476091444,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.7589189189189157,0.716081959443934,0.8050750103950072,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7276091476091444,0.716081959443934,0.7535583367983336,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7017879417879387,0.716081959443934,0.7222518087318056,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.6556340956340926,0.716081959443934,0.6965240332640302,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6488981288981257,0.716081959443934,0.6503869022868991,0.7352290182674635],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.6230769230769199,0.716081959443934,0.6435407900207868,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.589147609147606,0.716081959443934,0.6176817879417847,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.5399999999999968,0.716081959443934,0.5839323492723462,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5226611226611195,0.716081959443934,0.5346525155925125,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.4858627858627828,0.716081959443934,0.5173024116424085,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.45729729729729424,0.716081959443934,0.4804680249480219,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.41925155925155616,0.716081959443934,0.45203164241163935,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.3475259875259844,0.716081959443934,0.41400935550935236,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33168399168398854,0.716081959443934,0.33685409563409247,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.262079002078999,0.716081959443934,0.3264780873180842,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.23575883575883266,0.716081959443934,0.2566372141372111,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.19259875259874953,0.716081959443934,0.23033089397089093,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1474428274428244,0.716081959443934,0.18731488565488258,0.7352290182674635],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.8373804573804543,0.7479349006204046,0.8545690228690197,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7604158004157974,0.7479349006204046,0.807307110187107,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7380750935550905,0.7479349006204046,0.7550049480249449,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.711058004158001,0.7479349006204046,0.7162551767151736,0.767081959443934],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6911850311850279,0.7479349006204046,0.7057750103950072,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6520166320166288,0.7479349006204046,0.6856899792099761,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.6225779625779594,0.7479349006204046,0.6411895634095602,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6158419958419926,0.7479349006204046,0.6173307692307659,0.767081959443934],"dir":"ltr"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.5395010395010362,0.7479349006204046,0.6104678170478137,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"تح","boundary":[0.5070563825363793,0.7479349006204046,0.5338869854469822,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4284823284823252,0.7479349006204046,0.4797116008315976,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلاتی","boundary":[0.3507692307692275,0.7479349006204046,0.423116507276504,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"تشری","boundary":[0.30386694386694063,0.7479349006204046,0.34531746361746035,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.28715176715176394,0.7479349006204046,0.29865592515592193,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.20145530145529816,0.7479349006204046,0.2818306029105996,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.16740124740124412,0.7479349006204046,0.196066902286899,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14744282744282416,0.7479349006204046,0.16203280665280337,0.767081959443934],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلات","boundary":[0.7899792099792067,0.7797878417968752,0.8547472765072732,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7438253638253606,0.7797878417968752,0.7846262370062338,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"گسسته","boundary":[0.6835758835758803,0.7797878417968752,0.7384710187110154,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.6124740124740091,0.7797878417968752,0.6784177546777513,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.607274220374217,0.7797878417968752,0.6124713929313895,0.7989349006204045],"dir":"ltr"},{"str":"افراد","boundary":[0.5663201663201629,0.7797878417968752,0.6020428690228656,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"درگیر","boundary":[0.5054469854469821,0.7797878417968752,0.5610828274428241,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4801247401247368,0.7797878417968752,0.5002096465696433,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.4278586278586245,0.7797878417968752,0.4749213305613272,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلاتی","boundary":[0.35039501039500703,0.7797878417968752,0.4227422869022835,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.32345114345114007,0.7797878417968752,0.3451601663201629,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.3067359667359634,0.7797878417968752,0.31824012474012137,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"چیزي","boundary":[0.24785862785862453,0.7797878417968752,0.2962585446985413,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2280249480249447,0.7797878417968752,0.24261492723492392,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.17276507276506944,0.7797878417968752,0.22289613305612974,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14744282744282414,0.7797878417968752,0.16747359667359338,0.7989349006204045],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.1474428274428241,0.8316274126838238,0.8459875259875226,0.8492744715073531],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.1474428274428241,0.8560293830422796,0.16153846153845822,0.8692646771599266],"dir":"ltr"},{"str":"Joint","boundary":[0.16627858627858294,0.8560293830422796,0.20254054054053722,0.8692646771599266],"dir":"ltr"},{"str":"Demand","boundary":[0.20728066528066197,0.8560293830422796,0.27068607068606737,0.8692646771599266],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.1474428274428241,0.8712940889246326,0.16153846153845822,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.16627858627858294,0.8712940889246326,0.17978794178793847,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"Global","boundary":[0.18452806652806317,0.8712940889246326,0.23538461538461206,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"Market","boundary":[0.2401247401247368,0.8712940889246326,0.29396881496881166,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"Perspective","boundary":[0.29870893970893636,0.8712940889246326,0.38482328482328143,0.8845293830422796],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.1474428274428241,0.8864705595128679,0.16153846153845822,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"Economic","boundary":[0.16627858627858294,0.8864705595128679,0.24208316008315675,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"behavior","boundary":[0.24681081081080747,0.8864705595128679,0.3121309771309738,0.8997058536305149],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.1474428274428241,0.9017352653952209,0.16153846153845822,0.9149705595128679],"dir":"ltr"},{"str":"Sociology","boundary":[0.16627858627858294,0.9017352653952209,0.24204573804573473,0.9149705595128679],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.08253,0.85763,0.91497],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":34,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/64adb914d46152430422d6b4198aeeaf.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/8705b061966682717208f0d41aba7cc3.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.33902,0.14527,0.11071]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5003326403326404,0.3390181669347427,0.5888050727650728,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4133887733887734,0.3390181669347427,0.4897218711018711,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.5055717255717256,0.40155717198988966,0.6404426195426196,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهمند","boundary":[0.3616216216216216,0.40155717198988966,0.4974498960498961,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6929313929313928,0.45335128963694854,0.7118835343035341,0.482733642578125],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5986278586278584,0.45335128963694854,0.6930087318087316,0.482733642578125],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5527234927234925,0.45335128963694854,0.590601455301455,0.482733642578125],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.4435758835758835,0.45335128963694854,0.5446531808731808,0.482733642578125],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.3395426195426195,0.45335128963694854,0.40508519750519745,0.482733642578125],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2927650727650725,0.45335128963694854,0.3093485239085237,0.482733642578125],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7967151767151764,0.5437871237362133,0.8546149272349269,0.5629341825597427],"dir":"rtl"},{"str":"توانایی","boundary":[0.7705197505197502,0.5835525476792279,0.825093929313929,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7090228690228687,0.5835525476792279,0.7650036174636171,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"جه","boundary":[0.6798214553014551,0.5835525476792279,0.703587692307692,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6107276507276505,0.5835525476792279,0.6525920582120579,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6039916839916836,0.5835525476792279,0.605480457380457,0.6026996065027573],"dir":"ltr"},{"str":"حفظ","boundary":[0.5574636174636171,0.5835525476792279,0.5985808316008312,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5416216216216212,0.5835525476792279,0.5467917255717252,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"تقوی","boundary":[0.49844931392931363,0.5835525476792279,0.5361984199584197,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.4173804573804571,0.5835525476792279,0.4711657796257793,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.3386694386694383,0.5835525476792279,0.4119773388773385,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32282744282744247,0.5835525476792279,0.3332759251559248,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"پایدار","boundary":[0.26582120582120544,0.5835525476792279,0.3174540124740121,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2590852390852388,0.5835525476792279,0.26057401247401213,0.6026996065027573],"dir":"ltr"},{"str":"مبناي","boundary":[0.2049480249480246,0.5835525476792279,0.2538053638253635,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"مزی","boundary":[0.16926012474012442,0.5835525476792279,0.1996209979209976,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.8058212058212053,0.6154054888556986,0.8545554261954257,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"پایدار","boundary":[0.7550519750519746,0.6154054888556986,0.8004860706860701,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.6813305613305609,0.6154054888556986,0.7496728066528062,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6178378378378374,0.6154054888556986,0.6760476923076919,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6126380457380453,0.6154054888556986,0.6178352182952178,0.634552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5927650727650723,0.6154054888556986,0.6073550519750516,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.5518503118503114,0.6154054888556986,0.5873806652806648,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5240332640332637,0.6154054888556986,0.5465002079002075,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49858627858627813,0.6154054888556986,0.5186711850311846,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.42449064449064405,0.6154054888556986,0.49323417879417836,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.36474012474012424,0.6154054888556986,0.41917920997920954,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3449064449064444,0.6154054888556986,0.3594964241164236,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.31108964656964605,0.6154054888556986,0.33971313929313873,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.24661122661122606,0.6154054888556986,0.28412831600831545,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.17276507276507222,0.6154054888556986,0.2413924740124735,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1474428274428269,0.6154054888556986,0.16747359667359615,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"معنی","boundary":[0.8160498960498955,0.6472584300321691,0.8547309355509349,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7960914760914757,0.6472584300321691,0.8106814553014549,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.7683869438669435,0.6472584300321691,0.7908117255717252,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7037837837837834,0.6472584300321691,0.7413008731808728,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6538877338877335,0.6472584300321691,0.6982858627858624,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.6032432432432429,0.6472584300321691,0.6486304365904362,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5832848232848229,0.6472584300321691,0.5978748024948022,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.5251559251559248,0.6472584300321691,0.5779595426195423,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.4841041995841992,0.6472584300321691,0.5198517255717252,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.4233679833679829,0.6472584300321691,0.45696399168399127,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40752598752598707,0.6472584300321691,0.41803708939708895,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.3266943866943862,0.6472584300321691,0.4022407484407479,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"هنگفتی","boundary":[0.26070686070686017,0.6472584300321691,0.3214488149688144,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2406237006237001,0.6472584300321691,0.255365987525987,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21230769230769175,0.6472584300321691,0.23523480249480194,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"تحمیل","boundary":[0.14744282744282688,0.6472584300321691,0.2068842411642406,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.7989604989604984,0.6791113712086396,0.8546755509355504,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7922245322245316,0.6791113712086396,0.793713305613305,0.698258430032169],"dir":"ltr"},{"str":"توسعه","boundary":[0.738586278586278,0.6791113712086396,0.7868675675675669,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6854469854469848,0.6791113712086396,0.733033596673596,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.621580041580041,0.6791113712086396,0.6800110602910597,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6056133056133051,0.6791113712086396,0.6161043243243237,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"قوي","boundary":[0.5654469854469849,0.6791113712086396,0.6003407900207895,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.549604989604989,0.6791113712086396,0.56008054054054,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.4818711018711014,0.6791113712086396,0.5442997920997916,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.43746361746361695,0.6791113712086396,0.4765755093555089,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41825363825363776,0.6791113712086396,0.43208569646569595,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.3779625779625774,0.6791113712086396,0.41289742203742147,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشی","boundary":[0.3189604989604984,0.6791113712086396,0.37255970893970836,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.264573804573804,0.6791113712086396,0.3135672349272343,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.21654885654885597,0.6791113712086396,0.259161829521829,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.16926012474012417,0.6791113712086396,0.21114374220374166,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.7867359667359661,0.7109643123851103,0.8546755509355504,0.7301113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7815361746361741,0.7109643123851103,0.7867333471933466,0.7301113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.7886070686070679,0.7427290182674632,0.8250839501039494,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرش","boundary":[0.7252390852390846,0.7427290182674632,0.7832003326403321,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7092723492723486,0.7427290182674632,0.7197208316008309,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.6530145530145524,0.7427290182674632,0.7038834511434505,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.5861538461538456,0.7427290182674632,0.6474997920997916,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.5201663201663196,0.7427290182674632,0.5807342619542613,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5134303534303527,0.7427290182674632,0.5149191268191261,0.7618760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.46266112266112197,0.7427290182674632,0.5079358004157998,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4424532224532218,0.7427290182674632,0.4571955093555087,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.36810810810810746,0.7427290182674632,0.43693347193347126,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.31683991683991614,0.7427290182674632,0.36279081081081016,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههاي","boundary":[0.22652806652806584,0.7427290182674632,0.31138602910602836,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنی","boundary":[0.1728898128898122,0.7427290182674632,0.22120041580041513,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14744282744282677,0.7427290182674632,0.16752773388773323,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"اذهان","boundary":[0.81081081081081,0.7745819594439338,0.8546244074844067,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.7716424116424109,0.7745819594439338,0.8052074844074836,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.7324740124740118,0.7745819594439338,0.7660390852390845,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.6720997920997914,0.7745819594439338,0.7269752182952177,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6560083160083153,0.7745819594439338,0.6664567983367976,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"کارکنان","boundary":[0.5835343035343028,0.7745819594439338,0.6504208316008309,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5219126819126813,0.7745819594439338,0.5778934303534297,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5151767151767144,0.7745819594439338,0.5166654885654878,0.7937290182674632],"dir":"ltr"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.45692307692307604,0.7745819594439338,0.5095602910602902,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.3891891891891883,0.7745819594439338,0.4513387110187102,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.30661122661122575,0.7745819594439338,0.3836214137214129,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2865280665280657,0.7745819594439338,0.30111804573804485,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.2249064449064441,0.7745819594439338,0.28097401247401166,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.1634095634095626,0.7745819594439338,0.21941887733887652,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1474428274428266,0.7745819594439338,0.15261293139293056,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.806943866943866,0.8064349006204045,0.8545304781704772,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7761330561330552,0.8064349006204045,0.8014325987525978,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7311018711018701,0.8064349006204045,0.7653481496881487,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7243659043659033,0.8064349006204045,0.7258546777546767,0.8255819594439338],"dir":"ltr"},{"str":"شناخ","boundary":[0.6805698960498948,0.8064349006204045,0.7189802494802482,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.5943866943866931,0.8064349006204045,0.6533534719334707,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.5447401247401236,0.8064349006204045,0.5889023700623688,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.4911018711018699,0.8064349006204045,0.5393831600831589,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.45966735966735855,0.8064349006204045,0.4856165488565477,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.40029106029105915,0.8064349006204045,0.45407638253638144,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38432432432432323,0.8064349006204045,0.39483542619542505,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"برخورداري","boundary":[0.28054054054053945,0.8064349006204045,0.3788575883575873,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26045738045737943,0.8064349006204045,0.27504735966735866,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.21417879417879312,0.8064349006204045,0.2550678586278576,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"هدای","boundary":[0.16926012474012345,0.8064349006204045,0.20883205821205716,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8153014553014539,0.838287841796875,0.8545766320166307,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.7498128898128884,0.838287841796875,0.810143326403325,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7446130977130964,0.838287841796875,0.7498102702702689,0.8574349006204043],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8049480249480233,0.8701407829733455,0.8250329313929298,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7735135135135118,0.8701407829733455,0.799462702702701,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7284823284823269,0.8701407829733455,0.7681378378378363,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.6911850311850296,0.8701407829733455,0.7230306860706845,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.6420374220374205,0.8701407829733455,0.6856973388773374,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.5983783783783768,0.8701407829733455,0.636589646569645,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.5249064449064434,0.8701407829733455,0.5928486486486472,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهاي","boundary":[0.45667359667359503,0.8701407829733455,0.5194308523908509,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4499376299376283,0.8701407829733455,0.4514264033264017,0.8892878417968749],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.4070270270270255,0.8701407829733455,0.44455958419958264,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.35401247401247243,0.8701407829733455,0.40159908523908366,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.2941372141372125,0.8701407829733455,0.3485762993762978,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.24948024948024786,0.8701407829733455,0.28886893970893807,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.19035343035342872,0.8701407829733455,0.24413463617463455,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.14744282744282583,0.8701407829733455,0.18499546777546616,0.8892878417968749],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14744,0.33902,0.85473,0.88929],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":66,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/68c3265861b90ac99949a6a8f64a62b0.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/df82752f61088ffa631db2abe87a94ce.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.33902,0.14532,0.0988]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5023284823284824,0.3390181669347427,0.5908009147609148,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4113929313929314,0.3390181669347427,0.4916709355509356,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.5033264033264033,0.40155717198988966,0.5911092723492725,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.41101871101871107,0.40155717198988966,0.49526769230769235,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7967151767151768,0.4919930060891544,0.8546149272349273,0.5111400649126838],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7775051975051974,0.531758430032169,0.8250106029106028,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.7352182952182952,0.531758430032169,0.7719233264033264,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7150103950103951,0.531758430032169,0.7296003742203743,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.6401663201663199,0.531758430032169,0.709492765072765,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاء","boundary":[0.5916424116424115,0.531758430032169,0.6346526819126819,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.5180457380457378,0.531758430032169,0.5859879417879416,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.45193347193347183,0.531758430032169,0.5125014137214137,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.42336798336798326,0.531758430032169,0.44649654885654877,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3855717255717253,0.531758430032169,0.39606274428274396,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"توانایی","boundary":[0.3193347193347191,0.531758430032169,0.38010760914760894,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"شرک","boundary":[0.2719212474012471,0.531758430032169,0.3138048648648646,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"جه","boundary":[0.21466553014552991,0.531758430032169,0.24463047817047792,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.14744282744282722,0.531758430032169,0.18737214137214114,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.8070686070686066,0.5636113712086397,0.854574012474012,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7878586278586274,0.5636113712086397,0.8016906860706855,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.7201247401247396,0.5636113712086397,0.7825534303534298,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6780873180873177,0.5636113712086397,0.7147923492723489,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6581288981288977,0.5636113712086397,0.672718877338877,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.5837837837837833,0.5636113712086397,0.6528607484407479,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژيهاي","boundary":[0.47351351351351295,0.5636113712086397,0.5785465696465691,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.4193762993762988,0.5636113712086397,0.46811051975051915,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4002910602910597,0.5636113712086397,0.4141231185031179,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.35488565488565427,0.5636113712086397,0.39512295218295157,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"میرود","boundary":[0.2948856548856544,0.5636113712086397,0.3497275259875255,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2896858627858623,0.5636113712086397,0.2948830353430349,0.5827584300321691],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.26981288981288926,0.5636113712086397,0.2844028690228685,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2386278586278581,0.5636113712086397,0.2645770478170473,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.21280665280665229,0.5636113712086397,0.23332465696465646,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"شناخ","boundary":[0.1692601247401242,0.5636113712086397,0.20767047817047762,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8441164241164236,0.5954643123851103,0.8546320166320162,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.7955802910602906,0.5954643123851103,0.8386808731808727,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7207484407484402,0.5954643123851103,0.7682538461538457,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6951767151767146,0.5954643123851103,0.7152616216216211,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6420374220374215,0.5954643123851103,0.6896240332640328,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5821621621621617,0.5954643123851103,0.6366012474012469,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورتی","boundary":[0.5003326403326398,0.5954643123851103,0.576674594594594,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4459459459459454,0.5954643123851103,0.4949393762993758,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"بهشمار","boundary":[0.3740956340956336,0.5954643123851103,0.44050415800415743,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"میرود","boundary":[0.3077338877338873,0.5954643123851103,0.3687744698544694,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3024948024948021,0.5954643123851103,0.30769197505197465,0.6146113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"مدیران","boundary":[0.2361330561330557,0.5954643123851103,0.2971400831600828,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"بایستی","boundary":[0.17288981288981248,0.5954643123851103,0.23073542619542575,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14744282744282702,0.5954643123851103,0.16752773388773345,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"راستاي","boundary":[0.7983367983367977,0.627317253561581,0.8546508523908518,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7362162162162156,0.627317253561581,0.7930524324324318,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6834511434511429,0.627317253561581,0.7309565488565483,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6284407484407479,0.627317253561581,0.6782362577962573,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5686902286902282,0.627317253561581,0.6231293139293135,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5619542619542613,0.627317253561581,0.5687214137214132,0.6464643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5421205821205817,0.627317253561581,0.5567105613305608,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"سویی","boundary":[0.4906029106029101,0.627317253561581,0.5368670270270265,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.4471933471933467,0.627317253561581,0.48537467775467724,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4281081081081076,0.627317253561581,0.4419401663201658,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.35725571725571675,0.627317253561581,0.42298428274428224,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.3022453222453217,0.627317253561581,0.3520853638253633,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.26182952182952124,0.627317253561581,0.29714020790020734,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.24187110187110128,0.627317253561581,0.2566133887733882,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.1973388773388768,0.627317253561581,0.23661405405405353,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.1474428274428269,0.627317253561581,0.19213409563409511,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8441164241164235,0.6591701947380515,0.8545649064449058,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8242827442827437,0.6591701947380515,0.838872723492723,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.7778794178794174,0.6591701947380515,0.8190260706860701,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7318503118503114,0.6591701947380515,0.7726511850311846,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.688440748440748,0.6591701947380515,0.7266220790020785,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6693555093555088,0.6591701947380515,0.683187567567567,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.6056133056133052,0.6591701947380515,0.6640437006237002,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5610810810810803,0.6591701947380515,0.6003987941787937,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.5095634095634088,0.6591701947380515,0.555877047817047,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5043636174636168,0.6591701947380515,0.5095607900207894,0.6783172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7842411642411633,0.691023135914522,0.8250420374220365,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"عامل","boundary":[0.7384615384615376,0.691023135914522,0.7786612889812881,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.6976715176715168,0.691023135914522,0.7329772141372133,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6773388773388765,0.691023135914522,0.6920761746361739,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6237006237006228,0.691023135914522,0.6719819126819119,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6077338877338869,0.691023135914522,0.6182494802494793,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تداوم","boundary":[0.5584615384615377,0.691023135914522,0.6023024532224523,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5032016632016624,0.691023135914522,0.5529971725571717,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.4432016632016624,0.691023135914522,0.4976407484407476,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.40526844074844,0.691023135914522,0.43775076923076844,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3520166320166313,0.691023135914522,0.3779658212058205,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.3056133056133049,0.691023135914522,0.34654103950103876,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.2274012474012465,0.691023135914522,0.3001674012474003,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22220145530145438,0.691023135914522,0.22739862785862697,0.7101701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.1816216216216207,0.691023135914522,0.21695463617463526,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14744282744282652,0.691023135914522,0.17610848232848142,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.8237837837837827,0.7228760770909927,0.854617422037421,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8035758835758826,0.7228760770909927,0.8181658627858618,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"شکلگیري","boundary":[0.7086486486486476,0.7228760770909927,0.7980486486486477,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6532640332640322,0.7228760770909927,0.703074636174635,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.6129729729729718,0.7228760770909927,0.6476749272349261,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.5746777546777535,0.7228760770909927,0.6074578378378367,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.5027027027027016,0.7228760770909927,0.5691860706860696,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4866112266112256,0.7228760770909927,0.4971223284823274,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.42286902286902184,0.7228760770909927,0.48106939708939606,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.416133056133055,0.7228760770909927,0.4176218295218284,0.7420231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"طرفین","boundary":[0.3608731808731797,0.7228760770909927,0.41055679833679715,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.31160083160083046,0.7228760770909927,0.3552607484407473,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.2486070686070675,0.7228760770909927,0.3060737214137203,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.20443683991683875,0.7228760770909927,0.24311787941787827,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.15417879417879304,0.7228760770909927,0.17710590436590323,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14744282744282627,0.7228760770909927,0.15427259875259758,0.7420231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8345114345114331,0.7546407829733456,0.8545963409563395,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7894802494802481,0.7546407829733456,0.8288689397089384,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.747318087318086,0.7546407829733456,0.7838635758835745,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7294802494802481,0.7546407829733456,0.7417152598752585,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"خاتمه","boundary":[0.6768399168399155,0.7546407829733456,0.7239595010394997,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6214553014553001,0.7546407829733456,0.671265904365903,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور","boundary":[0.5607068607068595,0.7546407829733456,0.6159140956340945,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.50120582120582,0.7546407829733456,0.5551466943866932,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.42486486486486347,0.7546407829733456,0.4956734719334705,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4196650727650714,0.7546407829733456,0.424862245322244,0.773787841796875],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.3997920997920984,0.7546407829733456,0.4143820790020776,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3682328482328469,0.7546407829733456,0.39418203742203606,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.3420374220374207,0.7546407829733456,0.36255542619542486,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3353014553014539,0.7546407829733456,0.3367902286902273,0.773787841796875],"dir":"ltr"},{"str":"ارتقاء","boundary":[0.2850311850311836,0.7546407829733456,0.3297382952182938,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"کیفی","boundary":[0.246973222453221,0.7546407829733456,0.2794508108108094,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.16353430353430212,0.7546407829733456,0.21954361746361606,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.147442827442826,0.7546407829733456,0.15261293139292995,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.7960914760914745,0.7864937241498161,0.8545218711018695,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"مداوم","boundary":[0.7450727650727635,0.7864937241498161,0.7909708939708924,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7168814968814954,0.7864937241498161,0.7398086070686055,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6970478170478156,0.7864937241498161,0.7116377962577948,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"وظای","boundary":[0.6575051975051959,0.7864937241498161,0.6918586278586264,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.5729313929313913,0.7864937241498161,0.6275402494802478,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.5129313929313913,0.7864937241498161,0.5678068191268175,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.43933471933471774,0.7864937241498161,0.5076769646569631,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.3662370062370046,0.7864937241498161,0.4341765904365888,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36103721413721257,0.7864937241498161,0.36623438669438513,0.8056407829733455],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8049480249480233,0.8183466653262867,0.8250329313929298,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.773638253638252,0.8183466653262867,0.7995874428274412,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7287318087318072,0.8183466653262867,0.7683873180873165,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7219958419958403,0.8183466653262867,0.7234846153846136,0.8374937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.6848232848232831,0.8183466653262867,0.7166689397089381,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.6358004158004141,0.8183466653262867,0.679460332640331,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.5922661122661106,0.8183466653262867,0.6304773804573788,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.5392515592515575,0.8183466653262867,0.587009438669437,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.48636174636174473,0.8183466653262867,0.53386715176715,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.4400831600831584,0.8183466653262867,0.48101089397089225,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43334719334719163,0.8183466653262867,0.43483596673596503,0.8374937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4141372141372125,0.8183466653262867,0.42796927234927074,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.35501039501039333,0.8183466653262867,0.40879160083159916,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.2469854469854454,0.8183466653262867,0.34957459459459284,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21879417879417717,0.8183466653262867,0.2417212889812874,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.14744282744282586,0.8183466653262867,0.21375081081080924,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7964656964656948,0.8501996065027574,0.8546755509355494,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7804989604989587,0.8501996065027574,0.790947442827441,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.7316008316008299,0.8501996065027574,0.7749672349272332,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"راههاي","boundary":[0.6698544698544682,0.8501996065027574,0.7261076507276492,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.629563409563408,0.8501996065027574,0.6644982536382519,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.576673596673595,0.8501996065027574,0.6241790020790005,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5320166320166304,0.8501996065027574,0.5714053222453206,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.4728898128898112,0.8501996065027574,0.5266710187110171,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4362162162162145,0.8501996065027574,0.4676327650727633,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.3794594594594577,0.8501996065027574,0.4309121413721396,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3727234927234911,0.8501996065027574,0.3742122661122645,0.8693466653262867],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.35688149688149534,0.8501996065027574,0.3673299792099777,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.31446985446985287,0.8501996065027574,0.35150220374220215,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.29451143451143286,0.8501996065027574,0.30910141372141203,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2661954261954245,0.8501996065027574,0.2891225363825347,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.2342619542619526,0.8501996065027574,0.2607706029106012,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20881496881496717,0.8501996065027574,0.22884573804573638,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.1474428274428258,0.8501996065027574,0.2034521413721397,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.8070686070686055,0.8820525476792279,0.8545740124740109,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.760540540540539,0.8820525476792279,0.8014427027027012,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7444490644490629,0.8820525476792279,0.7549246153846139,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.6424116424116408,0.8820525476792279,0.7388508523908508,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5891476091476076,0.8820525476792279,0.6367342203742188,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5291476091476076,0.8820525476792279,0.5835895634095618,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.45742203742203585,0.8820525476792279,0.5237300207900192,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3812058212058197,0.8820525476792279,0.45185139293139137,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37600602910602765,0.8820525476792279,0.3812032016632002,0.9011996065027572],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3506444906444891,0.8820525476792279,0.37072939708939556,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.3023700623700608,0.8820525476792279,0.34511426195426037,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.2703118503118488,0.8820525476792279,0.29682049896049745,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.21767151767151616,0.8820525476792279,0.2646682328482314,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.14744282744282594,0.8820525476792279,0.21207193347193198,0.9011996065027572],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14744,0.33902,0.85468,0.9012],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":90,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/1fbadc46eaf96178a49de4cfe0b169f3.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/1edea235739e5ce9c66ca1b0f873afc0.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.33902,0.14529,0.0988]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5219126819126819,0.3390181669347427,0.6103851143451143,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.39168399168399165,0.3390181669347427,0.5113032848232848,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6246985446985446,0.40155717198988966,0.7255551767151767,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5985031185031185,0.40155717198988966,0.6164061954261955,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.4828690228690229,0.40155717198988966,0.5904938045738046,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.3803326403326403,0.40155717198988966,0.47472686070686065,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.3068607068607068,0.40155717198988966,0.3723556340956341,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7967151767151766,0.4919930060891544,0.854614927234927,0.5111400649126838],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.7826195426195423,0.531758430032169,0.8251172557172554,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.7408316008316005,0.531758430032169,0.7773471517671515,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6878170478170476,0.531758430032169,0.7354036590436588,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6279417879417878,0.531758430032169,0.682380873180873,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6120997920997919,0.531758430032169,0.6225753430353429,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.5443659043659042,0.531758430032169,0.6067945945945944,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.5108108108108107,0.531758430032169,0.5390247817047815,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.48174636174636165,0.531758430032169,0.5055125987525986,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.4158835758835758,0.531758430032169,0.4764012474012473,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"جذابی","boundary":[0.35837837837837827,0.531758430032169,0.4106467359667358,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.339168399168399,0.531758430032169,0.35300045738045727,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.3066112266112264,0.531758430032169,0.3337965904365902,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد","boundary":[0.24149688149688112,0.531758430032169,0.30145309771309736,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.2176715176715173,0.531758430032169,0.2362733887733884,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1864864864864861,0.531758430032169,0.2124356756756753,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.14744282744282705,0.531758430032169,0.18127858627858592,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8399999999999992,0.5636113712086397,0.8545899792099785,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"نباید","boundary":[0.7993347193347186,0.5636113712086397,0.8343744698544691,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7791268191268184,0.5636113712086397,0.7937167983367976,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7464449064449058,0.5636113712086397,0.7736302702702696,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.7103950103950097,0.5636113712086397,0.7409283991683985,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"داش","boundary":[0.678075093555093,0.5636113712086397,0.7049812889812885,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6283160083160078,0.5636113712086397,0.6507829521829517,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5751767151767146,0.5636113712086397,0.6227633264033259,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5151767151767147,0.5636113712086397,0.5696158004157998,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.48935550935550887,0.5636113712086397,0.5096654469854465,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4692723492723488,0.5636113712086397,0.48386232848232796,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.3753430353430349,0.5636113712086397,0.4638829521829517,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتی","boundary":[0.30885654885654845,0.5636113712086397,0.3699774636174632,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.22852390852390814,0.5636113712086397,0.3034281081081077,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.1894802494802491,0.5636113712086397,0.2230762577962574,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17351351351351313,0.5636113712086397,0.18402461538461498,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.14744282744282702,0.5636113712086397,0.16811313929313887,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8209147609147601,0.5954643123851103,0.8545881081081074,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8007068607068599,0.5954643123851103,0.8152968399168392,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7554261954261946,0.5954643123851103,0.7897972141372134,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیها","boundary":[0.6765904365904357,0.5954643123851103,0.7497792099792091,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6698544698544691,0.5954643123851103,0.6713432432432423,0.6146113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"استحکام","boundary":[0.5958835758835751,0.5954643123851103,0.6644134303534296,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.579792099792099,0.5954643123851103,0.5902405821205813,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.5153014553014544,0.5954643123851103,0.5742682328482319,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.46228690228690145,0.5954643123851103,0.5097652390852383,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.42124740124740045,0.5954643123851103,0.4567923492723484,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4011642411642404,0.5954643123851103,0.41575422037421955,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.34765072765072685,0.5954643123851103,0.39562927234927153,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34245093555093475,0.5954643123851103,0.3476481081081073,0.6146113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"لذا","boundary":[0.3089812889812882,0.5954643123851103,0.3371456133056125,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.2320166320166312,0.5954643123851103,0.3033493970893963,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.20343891891891808,0.5954643123851103,0.2265674844074836,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1474428274428266,0.5954643123851103,0.1761084823284815,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.7998336798336789,0.627317253561581,0.8547091060291051,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.7509355509355501,0.627317253561581,0.794595467775467,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"شناخ","boundary":[0.707389022869022,0.627317253561581,0.7457993762993754,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6410395010395001,0.627317253561581,0.6803146777546769,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6343035343035334,0.627317253561581,0.6410706860706852,0.6464643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.5694386694386686,0.627317253561581,0.6291249480249471,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5503534303534294,0.627317253561581,0.5641854885654877,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.48785862785862705,0.627317253561581,0.5452339708939701,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4433264033264024,0.627317253561581,0.48260158004157916,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازند","boundary":[0.375966735966735,0.627317253561581,0.43805650727650636,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.370766943866943,0.627317253561581,0.37596411642411554,0.6464643123851104],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8104365904365896,0.6591701947380515,0.8250265696465688,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.763908523908523,0.6591701947380515,0.8050551767151759,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7177546777546769,0.6591701947380515,0.7585555509355502,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.6734719334719327,0.6591701947380515,0.7123587941787934,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6480249480249471,0.6591701947380515,0.6681098544698536,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"نهای","boundary":[0.6165782120582112,0.6591701947380515,0.6426452806652798,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"موفقی","boundary":[0.5499669854469846,0.6591701947380515,0.5895234511434504,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5105613305613298,0.6591701947380515,0.5227963409563402,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"شکس","boundary":[0.45903143451143374,0.6591701947380515,0.5051834095634088,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.38469854469854387,0.6591701947380515,0.4318249896049888,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.31871101871101787,0.6591701947380515,0.37934881496881406,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.298877338877338,0.6591701947380515,0.31346731808731715,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.24611226611226522,0.6591701947380515,0.29366220374220287,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.17276507276507186,0.6591701947380515,0.24091584199584112,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.14744282744282655,0.6591701947380515,0.1674735966735958,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.8046985446985437,0.691023135914522,0.8546029521829513,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7534303534303526,0.691023135914522,0.7993812474012465,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6982952182952175,0.691023135914522,0.7481058212058205,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.658752598752598,0.691023135914522,0.6929131808731801,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.6084823284823276,0.691023135914522,0.6532478170478162,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5342619542619534,0.691023135914522,0.6031192515592508,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5059459459459451,0.691023135914522,0.5288730561330554,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4804989604989597,0.691023135914522,0.500529729729729,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.423866943866943,0.691023135914522,0.4750962162162154,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.3722245322245314,0.691023135914522,0.4186093970893962,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.3180873180873172,0.691023135914522,0.36697322245322156,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.26395010395010304,0.691023135914522,0.3128558419958411,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ریزي","boundary":[0.20869022869022777,0.691023135914522,0.2586117255717247,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.14744282744282652,0.691023135914522,0.2034521413721405,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.7943451143451133,0.7228760770909927,0.8546755509355499,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7891453222453213,0.7228760770909927,0.7943424948024939,0.7420231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7692723492723482,0.7228760770909927,0.7838623284823274,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7379625779625768,0.7228760770909927,0.763911767151766,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.712016632016631,0.7228760770909927,0.7325346361746352,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6410395010395,0.7228760770909927,0.7067680665280655,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهاي","boundary":[0.5635758835758826,0.7228760770909927,0.6358475675675666,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.4955925155925147,0.7228760770909927,0.5582511018711009,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.44045738045737953,0.7228760770909927,0.49026798336798244,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4147609147609138,0.7228760770909927,0.43507085239085147,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورتی","boundary":[0.3392931392931383,0.7228760770909927,0.40949900207900114,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.2991268191268181,0.7228760770909927,0.33399966735966635,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2593347193347183,0.7228760770909927,0.2939554677754667,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25413492723492614,0.7228760770909927,0.2593320997920987,0.7420231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"ضمن","boundary":[0.19896049896049786,0.7228760770909927,0.2487745945945935,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.14744282744282636,0.7228760770909927,0.19375721413721306,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8181704781704771,0.7546407829733456,0.8546473596673586,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"موفقی","boundary":[0.7731270686070676,0.7546407829733456,0.8126835343035332,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7047817047817038,0.7546407829733456,0.7457094386694376,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6886902286902276,0.7546407829733456,0.69913871101871,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاء","boundary":[0.6385446985446974,0.7546407829733456,0.6832518087318077,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5704365904365893,0.7546407829733456,0.6330951767151757,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5419958419958409,0.7546407829733456,0.5649229521829511,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5352598752598742,0.7546407829733456,0.5367486486486475,0.773787841796875],"dir":"ltr"},{"str":"شناخ","boundary":[0.4914638669438658,0.7546407829733456,0.5298742203742193,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45367983367983256,0.7546407829733456,0.46406345114345,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.4001663201663191,0.7546407829733456,0.4481375051975041,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تنشهاي","boundary":[0.3117255717255704,0.7546407829733456,0.3946463201663191,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.23750519750519625,0.7546407829733456,0.30633380457380327,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.22428274428274297,0.7546407829733456,0.23199729729729598,0.773787841796875],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2041995841995829,0.7546407829733456,0.22423035343035214,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.14744282744282614,0.7546407829733456,0.1986720997920985,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.8206652806652792,0.7864937241498161,0.8546972557172543,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"لاینفک","boundary":[0.753430353430352,0.7864937241498161,0.8154174636174624,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6984199584199571,0.7864937241498161,0.7482154677754664,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6386694386694374,0.7864937241498161,0.6931085239085226,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6309355509355495,0.7864937241498161,0.6387127234927221,0.8056407829733455],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.6053638253638239,0.7864937241498161,0.6256737629937615,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"حایز","boundary":[0.5633264033264019,0.7864937241498161,0.6001752598752584,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"اهمی","boundary":[0.526890062370061,0.7864937241498161,0.5581474428274414,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.4395841995841981,0.7864937241498161,0.4999146361746347,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43438440748440604,0.7864937241498161,0.4395815800415786,0.8056407829733455],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8049480249480234,0.8183466653262867,0.8250329313929299,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7733887733887719,0.8183466653262867,0.7993379625779611,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7282328482328467,0.8183466653262867,0.767888357588356,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7214968814968798,0.8183466653262867,0.7229856548856533,0.8374937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7020374220374203,0.8183466653262867,0.7158694802494785,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"واکاوي","boundary":[0.634677754677753,0.8183466653262867,0.6964197505197488,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.5953846153846137,0.8183466653262867,0.6291662370062354,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5271517671517655,0.8183466653262867,0.5898103534303518,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4717671517671502,0.8183466653262867,0.5215626611226595,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.4117671517671502,0.8183466653262867,0.4662062370062354,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.3464033264033246,0.8183466653262867,0.40102303534303374,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3304365904365887,0.8183466653262867,0.340885072765071,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.22478170478170295,0.8183466653262867,0.32489700623700446,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.1474428274428256,0.8183466653262867,0.21937010395010212,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8286486486486466,0.8501996065027574,0.8545978378378358,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7896049896049876,0.8501996065027574,0.8233866112266093,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.763908523908522,0.8501996065027574,0.7842184615384596,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7117671517671499,0.8501996065027574,0.7586584615384596,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6482744282744263,0.8501996065027574,0.7064842827442808,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6325571725571708,0.8501996065027574,0.6430056548856531,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6071101871101853,0.8501996065027574,0.6271950935550917,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"نهای","boundary":[0.5756634511434493,0.8501996065027574,0.601730519750518,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5282744282744265,0.8501996065027574,0.5485843659043641,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5091891891891874,0.8501996065027574,0.5230212474012456,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.46577962577962395,0.8501996065027574,0.5039888981288962,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.4107692307692289,0.8501996065027574,0.4606092723492705,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.37035343035342844,0.8501996065027574,0.4056239501039482,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"جه","boundary":[0.34140149688149496,0.8501996065027574,0.36516773388773194,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"اداره","boundary":[0.27729729729729535,0.8501996065027574,0.31440835758835567,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"تنشهاي","boundary":[0.1955925155925138,0.8501996065027574,0.2720650727650708,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"ذاتی","boundary":[0.14744282744282566,0.8501996065027574,0.19038960498960325,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.8048232848232829,0.8820525476792279,0.8546187941787923,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7450727650727632,0.8820525476792279,0.7995118503118485,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.6799584199584181,0.8820525476792279,0.7400676923076904,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.6217047817047798,0.8820525476792279,0.6748572972972954,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5908939708939691,0.8820525476792279,0.6165538877338859,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.585694178794177,0.8820525476792279,0.5908913513513495,0.9011996065027572],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.33902,0.85471,0.9012],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":122,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/ec3180b80b5e557dbe695a1be4958231.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/6851094757c5e4ba10e4487837f0329d.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.33902,0.14517,0.0988]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5063201663201663,0.3390181669347427,0.5947925987525987,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.4072765072765072,0.3390181669347427,0.49564091476091476,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5548440748440747,0.40155717198988966,0.670008399168399,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.42498960498960486,0.40155717198988966,0.5465963825363824,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.33205821205821195,0.40155717198988966,0.4167712266112265,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7967151767151766,0.4919930060891544,0.854614927234927,0.5111400649126838],"dir":"rtl"},{"str":"برقراري","boundary":[0.7617879417879417,0.531758430032169,0.8250495218295217,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7458212058212057,0.531758430032169,0.756269688149688,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.6994178794178794,0.531758430032169,0.7405350935550935,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6442827442827442,0.531758430032169,0.694093347193347,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6284407484407484,0.531758430032169,0.6389162993762993,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.5607068607068607,0.531758430032169,0.623135550935551,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.518918918918919,0.531758430032169,0.5553958004158004,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.49297297297297293,0.531758430032169,0.5136432848232848,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتی","boundary":[0.42972972972972967,0.531758430032169,0.4877276507276506,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40977130977130966,0.531758430032169,0.42436128898128883,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.3634927234927233,0.531758430032169,0.4044879417879416,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.32195426195426174,0.531758430032169,0.35820760914760896,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"مزی","boundary":[0.2862663617463615,0.531758430032169,0.31662723492723466,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.20407484407484386,0.531758430032169,0.25900777546777526,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"بشمار","boundary":[0.14744282744282725,0.531758430032169,0.1986227027027025,0.5509054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"میرود","boundary":[0.7998336798336798,0.5636113712086397,0.8546755509355509,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.793097713097713,0.5636113712086397,0.7998648648648647,0.5827584300321691],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.7691476091476088,0.5636113712086397,0.78774948024948,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7140124740124738,0.5636113712086397,0.7638230769230767,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.698170478170478,0.5636113712086397,0.7086460291060289,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6304365904365902,0.5636113712086397,0.6928652806652804,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"بزر","boundary":[0.6003742203742202,0.5636113712086397,0.6251860291060289,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5738045738045737,0.5636113712086397,0.5950534303534303,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5563409563409559,0.5636113712086397,0.5685759667359663,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.49646569646569616,0.5636113712086397,0.5510789189189186,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"بهدلیل","boundary":[0.44182952182952145,0.5636113712086397,0.4912125155925152,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشآفرین","boundary":[0.34091476091476053,0.5636113712086397,0.4365698544698541,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"بالاي","boundary":[0.2938877338877335,0.5636113712086397,0.3356799168399165,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.26569646569646527,0.5636113712086397,0.28862357588357546,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24586278586278543,0.5636113712086397,0.26045276507276466,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"اهمی","boundary":[0.20942644490644446,0.5636113712086397,0.24068382536382493,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.14744282744282702,0.5636113712086397,0.18231567567567525,0.5827584300321691],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.7797505197505192,0.5954643123851103,0.8546547193347189,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7574098128898125,0.5954643123851103,0.7743396673596669,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.730392723492723,0.5954643123851103,0.7355898960498956,0.6146113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7112681912681904,0.5954643123851103,0.7251002494802486,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.6633679833679826,0.5954643123851103,0.7058694386694379,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.6180873180873174,0.5954643123851103,0.6578240332640326,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.5759251559251553,0.5954643123851103,0.6126301871101865,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5558419958419952,0.5954643123851103,0.5704319750519745,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدترین","boundary":[0.4662785862785854,0.5954643123851103,0.550434012474012,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.37209979209979116,0.5954643123851103,0.4608694802494794,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.30611226611226516,0.5954643123851103,0.366680207900207,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27817047817047724,0.5954643123851103,0.3006374220374211,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.23625779625779536,0.5954643123851103,0.2727346777546769,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.1474428274428265,0.5954643123851103,0.23085305613305523,0.6146113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7857380457380446,0.627317253561581,0.8545634095634085,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.7466943866943857,0.627317253561581,0.780427234927234,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.724478419958419,0.627317253561581,0.7414082744282734,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.6439085239085229,0.627317253561581,0.697287817047816,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6216925571725562,0.627317253561581,0.6386224116424106,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.579916839916839,0.627317253561581,0.5945068191268182,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.5196673596673588,0.627317253561581,0.5746437006236997,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.4486902286902278,0.627317253561581,0.5144187941787933,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43284823284823193,0.627317253561581,0.4433593347193338,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"برقراري","boundary":[0.3643659043659034,0.627317253561581,0.42762748440748344,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.30311850311850214,0.627317253561581,0.3591278170478161,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مستمر","boundary":[0.24324324324324226,0.627317253561581,0.29791172557172463,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22128898128898034,0.627317253561581,0.23796324324324228,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.1474428274428265,0.627317253561581,0.21607022869022774,0.6464643123851104],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.8032016632016621,0.6591701947380515,0.8545831185031173,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7964656964656952,0.6591701947380515,0.7979544698544686,0.6783172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.7788773388773375,0.6591701947380515,0.7911123492723479,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.7329729729729716,0.6591701947380515,0.773616299376298,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.6845615800415787,0.6591701947380515,0.7276621621621608,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.5950103950103937,0.6591701947380515,0.6574390852390839,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"بزر","boundary":[0.5648232848232836,0.6591701947380515,0.5896350935550922,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.538253638253637,0.6591701947380515,0.5595024948024936,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5330538461538447,0.6591701947380515,0.5382510187110172,0.6783172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"مشتریانی","boundary":[0.45779625779625654,0.6591701947380515,0.5278312266112253,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4299792099792087,0.6591701947380515,0.45244615384615255,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.379334719334718,0.6591701947380515,0.4246093970893957,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3592515592515579,0.6591701947380515,0.37399384615384473,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"قابلی","boundary":[0.3258089812889799,0.6591701947380515,0.353906195426194,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشآفرینی","boundary":[0.19022869022868896,0.6591701947380515,0.29860727650727503,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.15417879417879293,0.6591701947380515,0.18494869022868898,0.6783172535615809],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14744282744282614,0.6591701947380515,0.1542099792099779,0.6783172535615809],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8399999999999986,0.691023135914522,0.8545899792099778,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"حساسی","boundary":[0.7831185031185018,0.691023135914522,0.8347172557172544,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7448232848232834,0.691023135914522,0.7612268607068593,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7380873180873166,0.691023135914522,0.7395760914760899,0.7101701947380514],"dir":"ltr"},{"str":"ترجیحات","boundary":[0.6545114345114331,0.691023135914522,0.7328812889812876,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6386694386694373,0.691023135914522,0.6491800415800402,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"علایقی","boundary":[0.5755509355509342,0.691023135914522,0.633358378378377,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.5105613305613292,0.691023135914522,0.570301746361745,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردارند","boundary":[0.41313929313929176,0.691023135914522,0.5052179625779613,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3853222453222439,0.691023135914522,0.4077891891891878,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.34141372141372,0.691023135914522,0.37998049896049757,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهه","boundary":[0.2789189189189175,0.691023135914522,0.3363382952182938,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتی","boundary":[0.21268191268191122,0.691023135914522,0.27380282744282597,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1928482328482314,0.691023135914522,0.2074382120582106,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.16727650727650584,0.691023135914522,0.18758644490644347,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14744282744282602,0.691023135914522,0.16203280665280526,0.7101701947380514],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.813430353430352,0.7228760770909927,0.8545770062370048,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.7373388773388759,0.7228760770909927,0.8081886486486473,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":"میطلبد","boundary":[0.6714760914760901,0.7228760770909927,0.7321807484407471,0.7420231359145221],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.666276299376298,0.7228760770909927,0.6714734719334705,0.7420231359145221],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7990852390852375,0.7546407829733456,0.8250344282744267,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7538045738045723,0.7546407829733456,0.7934600831600817,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7375883575883561,0.7546407829733456,0.7480639085239071,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.6936798336798322,0.7546407829733456,0.7318911018711004,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهاي","boundary":[0.6153430353430337,0.7546407829733456,0.6880510602910588,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.5468607068607052,0.7546407829733456,0.6096220790020774,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.472640332640331,0.7546407829733456,0.5412677338877323,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.4093970893970878,0.7546407829733456,0.4669146361746346,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.36062370062369903,0.7546407829733456,0.40376582120581955,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.31521829521829364,0.7546407829733456,0.3549950519750504,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2991268191268176,0.7546407829733456,0.30957530145529993,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.2438669438669423,0.7546407829733456,0.29343205821205665,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2181704781704766,0.7546407829733456,0.23820124740124582,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.14744282744282586,0.7546407829733456,0.21260831600831442,0.773787841796875],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.8115470270270254,0.7864937241498161,0.8546476091476075,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7580457380457364,0.7864937241498161,0.7839949272349256,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6899376299376283,0.7864937241498161,0.7523663201663184,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.6311850311850296,0.7864937241498161,0.6843330561330545,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخ","boundary":[0.581152016632015,0.7864937241498161,0.6257509771309755,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5541349272349256,0.7864937241498161,0.5593320997920982,0.8056407829733455],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.528773388773387,0.7864937241498161,0.5488582952182934,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.4867359667359649,0.7864937241498161,0.5232814553014535,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4672765072765055,0.7864937241498161,0.48110856548856373,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.406777546777545,0.7864937241498161,0.4617538877338859,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3906860706860689,0.7864937241498161,0.4011770893970876,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"وظای","boundary":[0.35076923076922906,0.7864937241498161,0.38509609147608975,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.2769230769230752,0.7864937241498161,0.3204437837837821,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.21068607068606904,0.7864937241498161,0.27132673596673434,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"بزر","boundary":[0.17401247401247236,0.7864937241498161,0.20496037422037258,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.1474428274428258,0.7864937241498161,0.16869168399168233,0.8056407829733455],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.7947193347193326,0.8183466653262867,0.854828607068605,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.755925155925154,0.8183466653262867,0.7895703118503099,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7402079002078983,0.8183466653262867,0.7506563825363806,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.6850727650727632,0.8183466653262867,0.7349416216216197,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6360498960498941,0.8183466653262867,0.6798198336798318,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.5877632432432415,0.8183466653262867,0.6308638253638236,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.4983367983367966,0.8183466653262867,0.5607654885654868,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.44170478170477995,0.8183466653262867,0.4930862370062353,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.39817047817047635,0.8183466653262867,0.43651659043658864,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.3399168399168381,0.8183466653262867,0.39306486486486303,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.2820374220374202,0.8183466653262867,0.33474286902286715,0.8374937241498162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27683762993762795,0.8183466653262867,0.2820348024948005,0.8374937241498162],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8049480249480228,0.8501996065027574,0.8250329313929292,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.7630353430353408,0.8501996065027574,0.7995808316008294,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7051559251559231,0.8501996065027574,0.7577671933471912,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.6474012474012454,0.8501996065027574,0.6998240332640312,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.5911434511434491,0.8501996065027574,0.6420123492723472,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.5429937629937607,0.8501996065027574,0.5856381704781685,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.4944576299376276,0.8501996065027574,0.5375582120582098,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.40478170478170244,0.8501996065027574,0.4672103950103927,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.34166320166319936,0.8501996065027574,0.39918074844074614,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3160914760914738,0.8501996065027574,0.3361222453222431,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"تفصیل","boundary":[0.25097713097712876,0.8501996065027574,0.3106634095634073,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.19995841995841776,0.8501996065027574,0.2455032848232826,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.14744282744282525,0.8501996065027574,0.19443954261954044,0.8693466653262867],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.8232848232848207,0.8820525476792279,0.8547013721413695,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7728898128898103,0.8820525476792279,0.8181437837837812,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7571725571725545,0.8820525476792279,0.7676210395010369,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7318503118503092,0.8820525476792279,0.7519352182952157,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.6789604989604964,0.8820525476792279,0.7266809563409536,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6341787941787916,0.8820525476792279,0.673834303534301,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6086070686070661,0.8820525476792279,0.6288969230769206,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.5535966735966712,0.8820525476792279,0.6034367151767127,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"موفقی","boundary":[0.508927484407482,0.8820525476792279,0.5484839501039478,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"مدیری","boundary":[0.438823534303532,0.8820525476792279,0.4819241164241141,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.349397089397087,0.8820525476792279,0.41182577962577727,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.2927650727650704,0.8820525476792279,0.3441465280665257,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.23550935550935315,0.8820525476792279,0.28747634095633856,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.16241164241163983,0.8820525476792279,0.230351226611224,0.9011996065027572],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1572118503118477,0.8820525476792279,0.1624090228690203,0.9011996065027572],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.33902,0.85483,0.9012],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":144,"image":{"jpeg":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/8780cdb4d73a984ebcdf8de31cb8848a.jpg","blurred":"/storage/books/c02ab9cba5ffd7a8/pages/85d282c475559f106f12b803404d9bf5.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.14744,0.33902,0.14529,0.11071]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5054469854469854,0.3390181669347427,0.5939194178794179,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.40814968814968816,0.3390181669347427,0.494731683991684,0.3772240492876839],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.5403742203742203,0.40155717198988966,0.6286853638253638,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.47600831600831595,0.40155717198988966,0.532188024948025,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.37347193347193336,0.40155717198988966,0.46791580041580033,0.4309395249310662],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6471517671517671,0.45335128963694854,0.6661039085239084,0.482733642578125],"dir":"ltr"},{"str":"تکامل","boundary":[0.5612058212058211,0.45335128963694854,0.6471233264033263,0.482733642578125],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4586694386694386,0.45335128963694854,0.5530636590436591,0.482733642578125],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.3851975051975051,0.45335128963694854,0.45039817047817043,0.482733642578125],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3384199584199583,0.45335128963694854,0.35495226611226605,0.482733642578125],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7967151767151766,0.5437871237362133,0.854614927234927,0.5629341825597427],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7752598752598749,0.5835525476792279,0.8250704781704779,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.7368399168399166,0.5835525476792279,0.7696199999999997,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"خریدار","boundary":[0.6729729729729728,0.5835525476792279,0.7311733471933469,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6567567567567565,0.5835525476792279,0.6672678586278583,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"فروشنده","boundary":[0.5846569646569644,0.5835525476792279,0.6511403326403323,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5644490644490642,0.5835525476792279,0.5790390436590435,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"بدو","boundary":[0.531143451143451,0.5835525476792279,0.5588335135135133,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"شکلگیري","boundary":[0.436216216216216,0.5835525476792279,0.525616216216216,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.41850311850311817,0.5835525476792279,0.4306298544698542,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"تکامل","boundary":[0.3631185031185028,0.5835525476792279,0.41298174636174606,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3220790020790018,0.5835525476792279,0.3576239501039498,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.315343035343035,0.5835525476792279,0.31683180873180844,0.6026996065027573],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.27604989604989566,0.5835525476792279,0.3097232432432428,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.21592515592515557,0.5835525476792279,0.2705665696465693,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"تکاملی","boundary":[0.14744282744282708,0.5835525476792279,0.21032607068607034,0.6026996065027573],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8399999999999995,0.6154054888556986,0.8545899792099788,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.8064449064449061,0.6154054888556986,0.8346233264033259,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.7454469854469848,0.6154054888556986,0.801162037422037,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7176299376299371,0.6154054888556986,0.7400968814968809,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6916839916839912,0.6154054888556986,0.7123543035343031,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6382952182952177,0.6154054888556986,0.6864672349272345,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6183367983367979,0.6154054888556986,0.6329267775467772,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5870270270270266,0.6154054888556986,0.6129943035343031,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.5303950103950099,0.6154054888556986,0.5817470270270265,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5236590436590431,0.6154054888556986,0.5251478170478165,0.634552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4480665280665276,0.6154054888556986,0.5184147193347188,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44133056133056087,0.6154054888556986,0.44281933471933427,0.634552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"انتظارات","boundary":[0.36748440748440697,0.6154054888556986,0.43604918918918867,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3607484407484403,0.6154054888556986,0.3622372141372137,0.634552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"تجارب","boundary":[0.2972557172557168,0.6154054888556986,0.3553234927234923,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2905197505197501,0.6154054888556986,0.29200852390852355,0.634552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"نیازها","boundary":[0.23625779625779583,0.6154054888556986,0.2851358419958416,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2295218295218291,0.6154054888556986,0.23628898128898085,0.634552547679228],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشها،","boundary":[0.14744282744282697,0.6154054888556986,0.2242437006237002,0.634552547679228],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.7957172557172552,0.6472584300321691,0.8546840332640327,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7795010395010389,0.6472584300321691,0.7899495218295212,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"پیامدهاي","boundary":[0.7019126819126813,0.6472584300321691,0.7739024532224525,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژیک","boundary":[0.6084823284823279,0.6472584300321691,0.6962947609147603,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.5553430353430349,0.6472584300321691,0.6028213721413715,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5141787941787938,0.6472584300321691,0.5497237422037418,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49384615384615344,0.6472584300321691,0.5084361330561326,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.45355509355509316,0.6472584300321691,0.4881758419958416,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4483553014553009,0.6472584300321691,0.45355247401247345,0.6664054888556985],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.3950519750519744,0.6472584300321691,0.44302316008315945,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.3348024948024942,0.6472584300321691,0.3894439085239079,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.29051975051974993,0.6472584300321691,0.32903313929313877,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.22877338877338813,0.6472584300321691,0.2847770893970888,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.14744282744282683,0.6472584300321691,0.22307800415800355,0.6664054888556985],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.82079002079002,0.6791113712086396,0.8545801247401239,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"مفیدي","boundary":[0.762785862785862,0.6791113712086396,0.8151480249480242,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7206237006237,0.6791113712086396,0.7571005821205815,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"شناخ","boundary":[0.6765782120582113,0.6791113712086396,0.7149885654885647,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.61072765072765,0.6791113712086396,0.6489592515592508,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"طرفین","boundary":[0.5491060291060285,0.6791113712086396,0.6049257380457373,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4874844074844068,0.6791113712086396,0.5434937214137207,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.4420790020790014,0.6791113712086396,0.4818311850311844,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4259875259875254,0.6791113712086396,0.4364360083160077,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابان","boundary":[0.3432848232848226,0.6791113712086396,0.42029501039500977,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.32307692307692243,0.6791113712086396,0.3376669022869016,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29738045738045676,0.6791113712086396,0.3174653638253632,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.24324324324324245,0.6791113712086396,0.2921489812889805,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"ریزيهاي","boundary":[0.14744282744282663,0.6791113712086396,0.2375306444906437,0.698258430032169],"dir":"rtl"},{"str":"متناسب","boundary":[0.7950935550935542,0.7109643123851103,0.8547046153846144,0.7301113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7793762993762984,0.7109643123851103,0.7898518503118493,0.7301113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7535550935550926,0.7109643123851103,0.7742254054054046,0.7301113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7002910602910594,0.7109643123851103,0.7484630769230761,0.7301113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"یاري","boundary":[0.6555093555093547,0.7109643123851103,0.6950280249480242,0.7301113712086397],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.6172141372141365,0.7109643123851103,0.650332016632016,0.7301113712086397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6120143451143443,0.7109643123851103,0.6172115176715168,0.7301113712086397],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8104365904365894,0.7427290182674632,0.8250265696465687,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.7637837837837829,0.7427290182674632,0.8049304365904356,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7175051975051966,0.7427290182674632,0.7583060706860698,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7107692307692298,0.7427290182674632,0.7122580041580032,0.7618760770909926],"dir":"ltr"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.6486486486486477,0.7427290182674632,0.7052476091476082,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6286902286902278,0.7427290182674632,0.643280207900207,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5756756756756748,0.7427290182674632,0.623262286902286,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5158004158004149,0.7427290182674632,0.5702395010395002,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4903534303534295,0.7427290182674632,0.510438336798336,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.44257796257796167,0.7427290182674632,0.4850756756756748,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"تکامل","boundary":[0.38744282744282654,0.7427290182674632,0.43730607068606975,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.34839916839916746,0.7427290182674632,0.38213201663201574,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.30137214137214047,0.7427290182674632,0.34307326403326305,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.275925155925155,0.7427290182674632,0.2959559251559242,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"مشارک","boundary":[0.21430353430353333,0.7427290182674632,0.2705520997920988,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.14744282744282652,0.7427290182674632,0.19237359667359577,0.7618760770909926],"dir":"rtl"},{"str":"میانجامد","boundary":[0.7795010395010383,0.7745819594439338,0.85467555093555,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7515592515592504,0.7745819594439338,0.7740261954261942,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.7066528066528055,0.7745819594439338,0.7460376299376288,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"فراتر","boundary":[0.6636174636174625,0.7745819594439338,0.701295343035342,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6435343035343025,0.7745819594439338,0.6581242827442818,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5882744282744273,0.7745819594439338,0.6380850311850302,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.532889812889812,0.7745819594439338,0.5827942203742195,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.4590436590436581,0.7745819594439338,0.5273859043659034,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.3732224532224521,0.7745819594439338,0.4535977546777535,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3680226611226601,0.7745819594439338,0.37321983367983264,0.7937290182674632],"dir":"ltr"},{"str":"موضوعی","boundary":[0.2820374220374209,0.7745819594439338,0.36275887733887624,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24785862785862675,0.7745819594439338,0.27652428274428165,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22565488565488453,0.7745819594439338,0.2423291476091465,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.17301455301455193,0.7745819594439338,0.22022607068606959,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14744282744282636,0.7745819594439338,0.16747359667359557,0.7937290182674632],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.8070686070686058,0.8064349006204045,0.8547147193347181,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.7529313929313918,0.8064349006204045,0.8016656133056123,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.7010395010395,0.8064349006204045,0.7476516424116413,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6747193347193337,0.8064349006204045,0.6955977130977121,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.6154677754677744,0.8064349006204045,0.6693241995841985,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5562162162162152,0.8064349006204045,0.6100286070686061,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5403742203742193,0.8064349006204045,0.5508227027027016,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4995841995841986,0.8064349006204045,0.534962869022868,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.45293139293139195,0.8064349006204045,0.4941298128898119,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43297297297297194,0.8064349006204045,0.4475629521829511,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.3849480249480239,0.8064349006204045,0.42758108108108,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3340540540540529,0.8064349006204045,0.37959891891891784,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.2815384615384604,0.8064349006204045,0.32874997920997806,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"محافل","boundary":[0.21904365904365788,0.8064349006204045,0.27619646569646455,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.16328482328482213,0.8064349006204045,0.21359850311850198,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1474428274428263,0.8064349006204045,0.15261293139293022,0.8255819594439338],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریتی","boundary":[0.7893555093555081,0.838287841796875,0.8547064864864854,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7524324324324313,0.838287841796875,0.7838489812889802,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7016632016632005,0.838287841796875,0.7469171725571714,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.6949272349272337,0.838287841796875,0.696416008316007,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6788357588357576,0.838287841796875,0.6893267775467763,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"توانسته","boundary":[0.6188357588357576,0.838287841796875,0.6732745945945933,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5963703118503106,0.838287841796875,0.613300166320165,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.517172557172556,0.838287841796875,0.569117214137213,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5104365904365892,0.838287841796875,0.5119253638253626,0.8574349006204043],"dir":"ltr"},{"str":"رویکردها","boundary":[0.4267359667359655,0.838287841796875,0.5047970893970881,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4199999999999987,0.838287841796875,0.4214887733887721,0.8574349006204043],"dir":"ltr"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.34291060291060155,0.838287841796875,0.41446615384615254,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3269438669438655,0.838287841796875,0.33745496881496734,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.2421205821205807,0.838287841796875,0.32164952182952045,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"نوینی","boundary":[0.1930977130977117,0.838287841796875,0.2366549688149674,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17301455301455163,0.838287841796875,0.18760453222453083,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14744282744282605,0.838287841796875,0.1675277338877325,0.8574349006204043],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.8069438669438652,0.8701407829733455,0.8546015800415784,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"بازاریابی","boundary":[0.7337214137214121,0.8701407829733455,0.8016636174636159,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.6817047817047801,0.8701407829733455,0.72859609147609,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6659875259875244,0.8701407829733455,0.6764360083160067,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"نهادینه","boundary":[0.6092307692307677,0.8701407829733455,0.6608235343035328,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":"سازد","boundary":[0.5650727650727636,0.8701407829733455,0.603970353430352,0.8892878417968749],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5598729729729713,0.8701407829733455,0.5650701455301439,0.8892878417968749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14744,0.33902,0.85471,0.88929],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19