فلور (فارسی) ایران شماره 63: تیره موریناسه فلور (فارسی) ایران شماره 63: تیره موریناسه

{"id":"3796094","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 63: تیره موریناسه","price":"۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c1bc19fe816513a2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c1bc19fe816513a2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c1bc19fe816513a2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c1bc19fe816513a2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c1bc19fe816513a2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c1bc19fe816513a2/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c1bc19fe816513a2/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c1bc19fe816513a2/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c1bc19fe816513a2/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c1bc19fe816513a2/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-294-9","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۸","nobat_chap":"1","description":["در نوشتار حاضر، تیره موریناسه با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان معرفی شده است. این شرح و معرفی با طرح‌هایی سیاه و سپید از گیاهان مورد نظر همراه است.",""],"pages_count":"9","keywords":"null","token":"c1bc19fe816513a2","created_at":"2020-08-03 13:40:27","updated_at":"2022-08-03 14:51:57","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-03 13:45:11","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918286","title":"فاطمه آقابیگی","firstname":"فاطمه","lastname":"آقابیگی","token":"02e4b4fb4d797836","created_at":"2020-08-03 13:43:03","updated_at":"2020-08-03 13:43:03","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918286","title":"فاطمه آقابیگی","firstname":"فاطمه","lastname":"آقابیگی","token":"02e4b4fb4d797836","created_at":"2020-08-03 13:43:03","updated_at":"2020-08-03 13:43:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784774","file":"5f27d483952c98.00727448.pdf","book_id":"3796094","toc":null,"created_at":"2020-08-03 13:40:27","updated_at":"2022-08-03 14:51:57","process_started_at":"2020-08-03 13:40:28","process_done_at":"2020-08-03 13:40:29","process_failed_at":null,"pages_count":"14","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3c697e78abfb4e89467d27870f028efb125b530a4bdecde3ea0ea23942637e2dbb17d07877ef3b65e8bb5bb041a948bd8b24bfbe3163b2dca158eba5e7ce123b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-63-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87","ebook_price_en":"13000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-63-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87","pages_count_fa":"۹","authorTitle":"فاطمه آقابیگی","tocStr":"","url":"/preview/c1bc19fe816513a2/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-63-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19