اصول طب داخلی هاریسون: غدد و متابولیسم ویراست 10 اصول طب داخلی هاریسون: غدد و متابولیسم ویراست 10

توضیحات

دانش پزشکی هر روزه در حال تغییر و پیشرفت است و تحقیقات جدید در این رشته بدون توقف ادامه دارد و باعث گسترش دانش بشر در زمینه درمان بیماری‌ها و پیشگیری از آن‌ها می‌شود. هر روزه داروهای جدید، موارد مصرف جدید برای داروهای قبلی و عوارض شناخته شده بیش‌تری در رابطه با داروهای قبلی معرفی می‌گردد.,کتاب هاریسون به عنوان بهترین مرجع کتاب طب داخلی از ده‌ها سال قبل به جمع آوری اطلاعات در این حیطه پرداخته و به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای پزشکان و دانشجویان پزشکی شناخته شده است. مبحث بیماری‌های غدد، متابولیسم و تغذیه این کتاب، حاوی اطلاعات ذی قیمتی در امر تشخیص و درمان بیماری‌های غدد بوده و در حقیقت پشت هر جمله آن، مطالعات و تحقیقات بسیاری وجود داشته که به صورت فشرده و متراکم برای پوشش دادن تمام بیماری‌ها در این کتاب گردآوری شده است و در ترجمه آن نهایت دقت شده تا امانت داری از متن اصلی تا حد امکان حفظ شود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2222
-3434
-4141
-4848
-5959
-7878
-8989
-105105
-115115
-124124
-132132
-144144
-173173
-193193
-247247
-282282
-291291
-309309
-318318
-334334
-369369
-380380
-392392
-401401
-413413
-425425
-442442
-473473
-490490
-501501
-527527
-537537
-559559
-601601
-631631
-646646
-664664
-673673
-678678
-699699
-712712
-721721
-731731
-739739
-744744
{"id":"3795173","title":"اصول طب داخلی هاریسون: غدد و متابولیسم ویراست 10","price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۴۳‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c817703d15999e6e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c817703d15999e6e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c817703d15999e6e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c817703d15999e6e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c817703d15999e6e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c817703d15999e6e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c817703d15999e6e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c817703d15999e6e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c817703d15999e6e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c817703d15999e6e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002386069","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["دانش پزشکی هر روزه در حال تغییر و پیشرفت است و تحقیقات جدید در این رشته بدون توقف ادامه دارد و باعث گسترش دانش بشر در زمینه درمان بیماری‌ها و پیشگیری از آن‌ها می‌شود. هر روزه داروهای جدید، موارد مصرف جدید برای داروهای قبلی و عوارض شناخته شده بیش‌تری در رابطه با داروهای قبلی معرفی می‌گردد.","کتاب هاریسون به عنوان بهترین مرجع کتاب طب داخلی از ده‌ها سال قبل به جمع آوری اطلاعات در این حیطه پرداخته و به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای پزشکان و دانشجویان پزشکی شناخته شده است. مبحث بیماری‌های غدد، متابولیسم و تغذیه این کتاب، حاوی اطلاعات ذی قیمتی در امر تشخیص و درمان بیماری‌های غدد بوده و در حقیقت پشت هر جمله آن، مطالعات و تحقیقات بسیاری وجود داشته که به صورت فشرده و متراکم برای پوشش دادن تمام بیماری‌ها در این کتاب گردآوری شده است و در ترجمه آن نهایت دقت شده تا امانت داری از متن اصلی تا حد امکان حفظ شود."],"pages_count":"770","keywords":"null","token":"c817703d15999e6e","created_at":"2019-04-28 14:33:43","updated_at":"2019-04-28 15:17:04","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2019-04-28 15:08:57","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"318","title":"کاسپر دنیس ال","firstname":"کاسپر","lastname":"دنیس ال","token":"f484445198905eb1","created_at":"2017-10-11 15:38:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"428","title":"دکتر افسانه توده رنجبر","firstname":"دکتر افسانه","lastname":"توده رنجبر","token":"7ed4a5bc12413a87","created_at":"2017-10-14 11:39:49","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"318","title":"کاسپر دنیس ال","firstname":"کاسپر","lastname":"دنیس ال","token":"f484445198905eb1","created_at":"2017-10-11 15:38:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"428","title":"دکتر افسانه توده رنجبر","firstname":"دکتر افسانه","lastname":"توده رنجبر","token":"7ed4a5bc12413a87","created_at":"2017-10-14 11:39:49","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783857","file":"5cc57a7feec7a2.24623242.pdf","book_id":"3795173","toc":[{"page":22,"title":"فصل 67: اختلال عملکرد جنسی"},{"page":34,"title":"فصل 68: هیرسوتیسم"},{"page":41,"title":"فصل 69: اختلالات قاعدگی و دردهای لگنی"},{"page":48,"title":"فصل 95: نیازهای تغذیه‌ای و ارزیابی رژیم غذایی"},{"page":59,"title":"فصل 96e: کمبود و مازاد ویتامین‌ها و مواد معدنی کمیاب"},{"page":78,"title":"فصل 97: سوءتغذیه وارزیابی وضعیت تغذیه‌ای"},{"page":89,"title":"فصل 98e: تغذیه درمانی از راه روده‌ای و وریدی"},{"page":105,"title":"فصل 399: رویکرد به بیمار مبتلا به اختالالت غدد درون‌ریز"},{"page":115,"title":"فصل 400e: مکانیسم اثر هورمون‌ها"},{"page":124,"title":"فصل 401e: اختلالات هیپوفیز قدامی: فیزیولـوژی هورمون‌های\rهیپوفیز"},{"page":132,"title":"فصل 402: کم‌کاری غده هیپوفیز"},{"page":144,"title":"فصل 403: سندرم‌های توموری غده هیپوفیز قدامی"},{"page":173,"title":"فصل 404: اختلالات نورو هیپوفیز"},{"page":193,"title":"فصل 405: اختلالات غده تیروئید"},{"page":247,"title":"فصل 406: اختلالات قشر آدرنال"},{"page":282,"title":"فصل 407: فئوکروموسیتوم"},{"page":291,"title":"فصل 408: نئوپالزی متعدد اندو کرین"},{"page":309,"title":"سندرم های پلی‌اندوکرین خودایمنی"},{"page":318,"title":"فصل 410: اختلالات تکامل جنسی"},{"page":334,"title":"فصل 411: اختلالات بیضه دستگاه تناسلی مرد"},{"page":369,"title":"فصل 412: اختلالات دستگاه تناسلی زنانه"},{"page":380,"title":"فصل 413: مرحلــه گــذار بــه یائســگی و هورمــون درمانــی"},{"page":392,"title":"فصل 414: ناباروری و جلوگیری از بارداری"},{"page":401,"title":"فصل 415e: بیولوژی چاقی"},{"page":413,"title":"فصل 416: ارزیابی و مدیریت چاقی"},{"page":425,"title":"فصل 417: دیابــت شــیرین: تشــخیص طبقه‌بنــدی و\r\nپاتوفیزیولوژی"},{"page":442,"title":"فصل 418: دیابت شیرین: درمان‌ها و مدیریت بیماری"},{"page":473,"title":"فصل 419: دیابت شیرین: عوارض مزمن"},{"page":490,"title":"فصل 420: هیپوگالیسمی"},{"page":501,"title":"فصل 421: اختالالت متابولیسم لیپوپروتئین"},{"page":527,"title":"فصل 422: سندرم متابولیک"},{"page":537,"title":"فصل 423: اختالالت متابولیسم استخوان و مواد معدنی"},{"page":559,"title":"فصل 424: پاراتیروئید و هموستاز کلسیم"},{"page":601,"title":"فصل 425: استئوپورز"},{"page":631,"title":"فصل 426e: بیماری پاژه و سایر دیس‌پالزی‌های استخوان"},{"page":646,"title":"فصل 427: اختلالات ارثی بافت همبند"},{"page":664,"title":"فصل 428: هموکروماتوز"},{"page":673,"title":"فصل 429: بیماری ویلسون"},{"page":678,"title":"فصل 430: پورفیریا"},{"page":699,"title":"فصل 431e: اختالالت متابولیسم پورین و پیریمیدین"},{"page":712,"title":"فصل 432: بیماریهای ذخیره لیزوزومی"},{"page":721,"title":"فصل 433: گلیکـوژن دیگــر اختـلالات ارثـی متابولیسم\r\nکربوهیدرات"},{"page":731,"title":"فصل 434: اختـاالت ارثـی متابولیسـم اسـیدهای آمینـه در\rبزرگسالان"},{"page":739,"title":"فصل 435: نقایص ارثی انتقال غشاء"},{"page":744,"title":"اطلس تظاهرات بالینی بیماری‌های متابولیک"}],"created_at":"2019-04-28 14:33:44","updated_at":"2019-04-28 15:17:12","process_started_at":"2019-04-28 14:33:45","process_done_at":"2019-04-28 15:03:57","process_failed_at":null,"pages_count":"770","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ef9f166203ee35d67959a561993854e1b1c1e162a3faaa2d430f72d50a1f9afa7a6d43f095b89bb597e64136da0f80dc818307290e8a310f22168cd772cd3250","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۷۰"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","manager":"دکتر فرهاد تیمورزاده","shaba":"IR720560080202000801109001","bank_name":"ملت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"تیمورزاده","email":"teimourzadehpub@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"a4946c02639b2e11","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"bw4pl5","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-11 13:23:09","updated_at":"2017-10-11 13:23:09","bazaar_credit":0,"description":"teimourzadehpub@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"9913","title":"بیماری‌های غدد درون‌ریز","token":"54ed0b37da587e96","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:27","updated_at":"2019-04-28 15:08:57","study_fields":[{"id":"442","title":"پزشکی","degree_id":"7","token":"11359d7e4066a93a","books_count":"52","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:11:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14383","title":"تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبتهای آن","token":"b80d1281c849a7dd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:41","updated_at":"2019-04-28 15:08:57","study_fields":[{"id":"454","title":"اتاق عمل","degree_id":"7","token":"1e184afc9df3f300","books_count":"53","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:10:37","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"28900","title":"فیزیولوژی انسان (اعصاب و غدد)","token":"b87baaad6d5dad12","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:42:42","updated_at":"2019-04-28 15:08:57","study_fields":[{"id":"1282","title":"راهنمایی و مشاوره","degree_id":"7","token":"36b37b41cde05ba8","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-06 15:20:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"اصول-طب-داخلی-هاریسون-غدد-و-متابولیسم-ویراست-10","urlify":"اصول-طب-داخلی-هاریسون-غدد-و-متابولیسم-ویراست-10","pages_count_fa":"۷۷۰","authorTitle":"کاسپر دنیس ال, دکتر افسانه توده رنجبر","tocStr":"فصل 67: اختلال عملکرد جنسی, فصل 68: هیرسوتیسم, فصل 69: اختلالات قاعدگی و دردهای لگنی, فصل 95: نیازهای تغذیه‌ای و ارزیابی رژیم غذایی, فصل 96e: کمبود و مازاد ویتامین‌ها و مواد معدنی کمیاب, فصل 97: سوءتغذیه وارزیابی وضعیت تغذیه‌ای, فصل 98e: تغذیه درمانی از راه روده‌ای و وریدی, فصل 399: رویکرد به بیمار مبتلا به اختالالت غدد درون‌ریز, فصل 400e: مکانیسم اثر هورمون‌ها, فصل 401e: اختلالات هیپوفیز قدامی: فیزیولـوژی هورمون‌های\rهیپوفیز, فصل 402: کم‌کاری غده هیپوفیز, فصل 403: سندرم‌های توموری غده هیپوفیز قدامی, فصل 404: اختلالات نورو هیپوفیز, فصل 405: اختلالات غده تیروئید, فصل 406: اختلالات قشر آدرنال, فصل 407: فئوکروموسیتوم, فصل 408: نئوپالزی متعدد اندو کرین, سندرم های پلی‌اندوکرین خودایمنی, فصل 410: اختلالات تکامل جنسی, فصل 411: اختلالات بیضه دستگاه تناسلی مرد, فصل 412: اختلالات دستگاه تناسلی زنانه, فصل 413: مرحلــه گــذار بــه یائســگی و هورمــون درمانــی, فصل 414: ناباروری و جلوگیری از بارداری, فصل 415e: بیولوژی چاقی, فصل 416: ارزیابی و مدیریت چاقی, فصل 417: دیابــت شــیرین: تشــخیص طبقه‌بنــدی و\r\nپاتوفیزیولوژی, فصل 418: دیابت شیرین: درمان‌ها و مدیریت بیماری, فصل 419: دیابت شیرین: عوارض مزمن, فصل 420: هیپوگالیسمی, فصل 421: اختالالت متابولیسم لیپوپروتئین, فصل 422: سندرم متابولیک, فصل 423: اختالالت متابولیسم استخوان و مواد معدنی, فصل 424: پاراتیروئید و هموستاز کلسیم, فصل 425: استئوپورز, فصل 426e: بیماری پاژه و سایر دیس‌پالزی‌های استخوان, فصل 427: اختلالات ارثی بافت همبند, فصل 428: هموکروماتوز, فصل 429: بیماری ویلسون, فصل 430: پورفیریا, فصل 431e: اختالالت متابولیسم پورین و پیریمیدین, فصل 432: بیماریهای ذخیره لیزوزومی, فصل 433: گلیکـوژن دیگــر اختـلالات ارثـی متابولیسم\r\nکربوهیدرات, فصل 434: اختـاالت ارثـی متابولیسـم اسـیدهای آمینـه در\rبزرگسالان, فصل 435: نقایص ارثی انتقال غشاء, اطلس تظاهرات بالینی بیماری‌های متابولیک","url":"/preview/c817703d15999e6e/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-10"}
{"toc":[{"page":22,"title":"فصل 67: اختلال عملکرد جنسی"},{"page":34,"title":"فصل 68: هیرسوتیسم"},{"page":41,"title":"فصل 69: اختلالات قاعدگی و دردهای لگنی"},{"page":48,"title":"فصل 95: نیازهای تغذیه‌ای و ارزیابی رژیم غذایی"},{"page":59,"title":"فصل 96e: کمبود و مازاد ویتامین‌ها و مواد معدنی کمیاب"},{"page":78,"title":"فصل 97: سوءتغذیه وارزیابی وضعیت تغذیه‌ای"},{"page":89,"title":"فصل 98e: تغذیه درمانی از راه روده‌ای و وریدی"},{"page":105,"title":"فصل 399: رویکرد به بیمار مبتلا به اختالالت غدد درون‌ریز"},{"page":115,"title":"فصل 400e: مکانیسم اثر هورمون‌ها"},{"page":124,"title":"فصل 401e: اختلالات هیپوفیز قدامی: فیزیولـوژی هورمون‌های\rهیپوفیز"},{"page":132,"title":"فصل 402: کم‌کاری غده هیپوفیز"},{"page":144,"title":"فصل 403: سندرم‌های توموری غده هیپوفیز قدامی"},{"page":173,"title":"فصل 404: اختلالات نورو هیپوفیز"},{"page":193,"title":"فصل 405: اختلالات غده تیروئید"},{"page":247,"title":"فصل 406: اختلالات قشر آدرنال"},{"page":282,"title":"فصل 407: فئوکروموسیتوم"},{"page":291,"title":"فصل 408: نئوپالزی متعدد اندو کرین"},{"page":309,"title":"سندرم های پلی‌اندوکرین خودایمنی"},{"page":318,"title":"فصل 410: اختلالات تکامل جنسی"},{"page":334,"title":"فصل 411: اختلالات بیضه دستگاه تناسلی مرد"},{"page":369,"title":"فصل 412: اختلالات دستگاه تناسلی زنانه"},{"page":380,"title":"فصل 413: مرحلــه گــذار بــه یائســگی و هورمــون درمانــی"},{"page":392,"title":"فصل 414: ناباروری و جلوگیری از بارداری"},{"page":401,"title":"فصل 415e: بیولوژی چاقی"},{"page":413,"title":"فصل 416: ارزیابی و مدیریت چاقی"},{"page":425,"title":"فصل 417: دیابــت شــیرین: تشــخیص طبقه‌بنــدی و\r\nپاتوفیزیولوژی"},{"page":442,"title":"فصل 418: دیابت شیرین: درمان‌ها و مدیریت بیماری"},{"page":473,"title":"فصل 419: دیابت شیرین: عوارض مزمن"},{"page":490,"title":"فصل 420: هیپوگالیسمی"},{"page":501,"title":"فصل 421: اختالالت متابولیسم لیپوپروتئین"},{"page":527,"title":"فصل 422: سندرم متابولیک"},{"page":537,"title":"فصل 423: اختالالت متابولیسم استخوان و مواد معدنی"},{"page":559,"title":"فصل 424: پاراتیروئید و هموستاز کلسیم"},{"page":601,"title":"فصل 425: استئوپورز"},{"page":631,"title":"فصل 426e: بیماری پاژه و سایر دیس‌پالزی‌های استخوان"},{"page":646,"title":"فصل 427: اختلالات ارثی بافت همبند"},{"page":664,"title":"فصل 428: هموکروماتوز"},{"page":673,"title":"فصل 429: بیماری ویلسون"},{"page":678,"title":"فصل 430: پورفیریا"},{"page":699,"title":"فصل 431e: اختالالت متابولیسم پورین و پیریمیدین"},{"page":712,"title":"فصل 432: بیماریهای ذخیره لیزوزومی"},{"page":721,"title":"فصل 433: گلیکـوژن دیگــر اختـلالات ارثـی متابولیسم\r\nکربوهیدرات"},{"page":731,"title":"فصل 434: اختـاالت ارثـی متابولیسـم اسـیدهای آمینـه در\rبزرگسالان"},{"page":739,"title":"فصل 435: نقایص ارثی انتقال غشاء"},{"page":744,"title":"اطلس تظاهرات بالینی بیماری‌های متابولیک"}],"pages_count":770,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c817703d15999e6e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/0d3ed2b9c614a20e3099c23334d08306.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/6f9696b903ad094f71d3a123ca17b814.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/7a79b93007a81e144abd88733ea73bd6.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/5cf7904f906f9140dc6f7486edf34a0e.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/c6bb353fca44d1977f0f52e30bfa923b.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/35f43f238a87b8b81adf5960b68133e2.jpg"},"info":{"width":487.68,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/a0e09a6a72ae2dd8523d3789d0e24544.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/15c189168b02bcff7f431dafac25cf8d.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.2,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/f77dff3f482e1920ce73cdfba3251a94.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/332bd656d25a59ff064eb86787a8726b.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/9502ce9a5ffcbe9dd1928ef7df33bd1d.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/99544101770878f66a3e3c631d144d3c.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/977ffa2fad8e5bc6eff9ec00e84ba592.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/c72b38a21945825e2b761597450ead2c.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/4e4eb884d629c3c9afb8fe5b8d95202d.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/3fe3a819b1b7721e01fad11d0d197b3b.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/f6715e57d715171b1b8833cefd6a1a76.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/04164a40f809daf7304b890d2c085a3b.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.10516,0.08212,0.05706,0.07518]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5177617478089831,0.08211581110905557,0.6507712912693643,0.11796720278837777],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.3899310647531888,0.08211581110905557,0.5064810617791897,0.11796720278837777],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8142054434437678,0.1733608474838776,0.8664441029701021,0.1940429417214117],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5956735492525007,0.1733608474838776,0.6003084080558202,0.19487168249147094],"dir":"ltr"},{"str":"\b��������������������������������","boundary":[0.6094257310397305,0.1733608474838776,0.7756302314181461,0.19487168249147094],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.7799515545810866,0.1733608474838776,0.8076977961641565,0.1940429417214117],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.17390693588193706,0.44347140397367296,0.19458903011947118],"dir":"rtl"},{"str":"84\b���������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.17390693588193706,0.3424324030527586,0.19541777088953038],"dir":"ltr"},{"str":"399","boundary":[0.34312052490057615,0.17390693588193706,0.38473988727518105,0.19458903011947118],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.8784424038936824,0.2041459804136676,0.9302318283530813,0.22135464841974226],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8734706979052791,0.2041459804136676,0.8794199710591477,0.22135464841974226],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.8172805752739667,0.2041459804136676,0.8768573649548053,0.22135464841974226],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8123088692855633,0.2041459804136676,0.818148253854977,0.22135464841974226],"dir":"ltr"},{"str":"جنسی","boundary":[0.7623949101544633,0.2041459804136676,0.8156807688915597,0.22135464841974226],"dir":"rtl"},{"str":"1\b��������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.2041459804136676,0.7624470064135829,0.22135464841974226],"dir":"ltr"},{"str":"روی","boundary":[0.5000677251368553,0.20469221221729375,0.5221985851968685,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4884914030917284,0.20469221221729375,0.4994808423185707,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"رد\b","boundary":[0.464754214361749,0.20469221221729375,0.4879021820948849,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bب","boundary":[0.42701367424250186,0.20469221221729375,0.44528887785888477,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4207473557046429,0.20469221221729375,0.42642912960277624,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.41052717722367954,0.20469221221729375,0.4201604728863583,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"ار\bمبت","boundary":[0.3881180739151569,0.20469221221729375,0.40993561804827716,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"لا\b","boundary":[0.369099329517043,0.20469221221729375,0.38752417656119564,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bاخ","boundary":[0.32042780463492626,0.20469221221729375,0.34963399301417875,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3141497952042727,0.20469221221729375,0.3198549508879951,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"لالات\bغ","boundary":[0.2564832974060575,0.20469221221729375,0.31355589785031146,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"دد\bدرون","boundary":[0.1939580645624427,0.20469221221729375,0.25589641458777296,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.20500128189613975,0.20469221221729375,0.20972440258512304,0.2210404468230647],"dir":"ltr"},{"str":"ری","boundary":[0.17998277131588178,0.20469221221729375,0.18292887630009905,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.16952409862191037,0.20469221221729375,0.1793912121404794,0.2210404468230647],"dir":"rtl"},{"str":"84\b������","boundary":[0.11046519498153043,0.20469221221729375,0.16597232334958437,0.2210404468230647],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.8667677142663759,0.2244580345119836,0.9128027582302859,0.24166670251805825],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8614268221897247,0.2244580345119836,0.8671534395083047,0.24166670251805825],"dir":"ltr"},{"str":"عملكردجنسي","boundary":[0.7898834807684814,0.2244580345119836,0.8625712990632928,0.24166670251805825],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7845425886918301,0.2244580345119836,0.790375728886145,0.24166670251805825],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8074764284937823,0.2244580345119836,0.8131221448241274,0.24166670251805825],"dir":"ltr"},{"str":"مردانه","boundary":[0.722489790979143,0.2244580345119836,0.739403436302068,0.24166670251805825],"dir":"rtl"},{"str":"1\b���������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.2244580345119836,0.7200884405784738,0.24166670251805825],"dir":"ltr"},{"str":"گستره\bاندوکرینولوژی","boundary":[0.35077559844039385,0.22500426631560974,0.48956495521567645,0.2422129343216844],"dir":"rtl"},{"str":"84\b��������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.22500426631560974,0.34767464040249496,0.2422129343216844],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.8667519213059341,0.24453481385240403,0.9127869652698442,0.2617434818584787],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8614110292292829,0.24453481385240403,0.867137646547863,0.2617434818584787],"dir":"ltr"},{"str":"عملكردجنسي","boundary":[0.7880832883815087,0.24453481385240403,0.862555506102851,0.2617434818584787],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7827423963048574,0.24453481385240403,0.7885755364991723,0.2617434818584787],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8074606355333406,0.24453481385240403,0.8131063518636856,0.2617434818584787],"dir":"ltr"},{"str":"زنانه","boundary":[0.7331557821720038,0.24453481385240403,0.7411966551740404,0.2617434818584787],"dir":"rtl"},{"str":"11\b����������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.24453481385240403,0.7317522597265153,0.2617434818584787],"dir":"ltr"},{"str":"مكانیسم","boundary":[0.4331223503206792,0.24508104565603017,0.4898047210696552,0.26228971366210485],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.42778145824402797,0.24508104565603017,0.4335739360210541,0.26228971366210485],"dir":"ltr"},{"str":"عملكردهورمون","boundary":[0.3379461767704011,0.24508104565603017,0.42951663285879255,0.26228971366210485],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3744217622892819,0.24508104565603017,0.38006747861962703,0.26228971366210485],"dir":"ltr"},{"str":"\bها","boundary":[0.3089527626400087,0.24508104565603017,0.32027095061448235,0.26228971366210485],"dir":"rtl"},{"str":"85\b����������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.24508104565603017,0.30878703910706207,0.26228971366210485],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8142054434437678,0.2866714653754429,0.8664441029701021,0.307353559612977],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912253942599767,0.27849146844432204,0.44346405378631093,0.2991735626818562],"dir":"rtl"},{"str":"e","boundary":[0.37333922663718644,0.27540698835941163,0.38472164476504384,0.29333139354897225],"dir":"ltr"},{"str":"94\b������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.27849146844432204,0.3270188838684138,0.30000230345191536],"dir":"ltr"},{"str":"400","boundary":[0.3317420045573971,0.27849146844432204,0.37336136693200206,0.2991735626818562],"dir":"ltr"},{"str":"13\b�����������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.2866714653754429,0.7756733031284416,0.30818230038303623],"dir":"ltr"},{"str":"68","boundary":[0.7799515545810866,0.2866714653754429,0.8076977961641565,0.307353559612977],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیسم","boundary":[0.4541758023131559,0.305076108919396,0.5245795893420078,0.3222847769254707],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.44920409632475244,0.305076108919396,0.45532597714630174,0.3222847769254707],"dir":"ltr"},{"str":"هورموناثر","boundary":[0.36656794357195743,0.305076108919396,0.42878564440406186,0.3222847769254707],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40801523507924164,0.305076108919396,0.4140295367803218,0.3222847769254707],"dir":"ltr"},{"str":"\bها","boundary":[0.33243053661197924,0.305076108919396,0.343997808357132,0.3222847769254707],"dir":"rtl"},{"str":"94\b���������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.305076108919396,0.3297112759686522,0.3222847769254707],"dir":"ltr"},{"str":"هیرسوتیسم","boundary":[0.8355517998847319,0.3246066564561903,0.9302332640767579,0.341815324462265],"dir":"rtl"},{"str":"13\b��������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.3246066564561903,0.8355218547909077,0.341815324462265],"dir":"ltr"},{"str":"اعمال\bهورمون","boundary":[0.39386699866067487,0.325388163017712,0.4895575714939115,0.3425968310237867],"dir":"rtl"},{"str":"94\b��������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.325388163017712,0.39433976195701437,0.3425968310237867],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.8988786998086384,0.3449187105545063,0.9257283733866054,0.36212737856058097],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8939069938202351,0.3449187105545063,0.8999415759580602,0.36212737856058097],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8882953652788688,0.3449187105545063,0.8977143504781671,0.36212737856058097],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8833236592904653,0.3449187105545063,0.8893582414282905,0.36212737856058097],"dir":"ltr"},{"str":"تمایز","boundary":[0.8401461156495931,0.3449187105545063,0.8608400115992341,0.36212737856058097],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8351744096611897,0.3449187105545063,0.8411262834962997,0.36212737856058097],"dir":"ltr"},{"str":"فولیكول","boundary":[0.7829714967829534,0.3449187105545063,0.837170475778316,0.36212737856058097],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.77799979079455,0.3449187105545063,0.7839325489834162,0.36212737856058097],"dir":"ltr"},{"str":"مو","boundary":[0.7642414559058492,0.3449187105545063,0.7812269847768518,0.36212737856058097],"dir":"rtl"},{"str":"14\b�����������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.3449187105545063,0.7621978058040152,0.36212737856058097],"dir":"ltr"},{"str":"مكانیسم","boundary":[0.4631064137878698,0.34546494235813247,0.5197887845368458,0.3626736103642071],"dir":"rtl"},{"str":"\bهای","boundary":[0.403450864408205,0.34546494235813247,0.4148254358395375,0.3626736103642071],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3981099723315537,0.34546494235813247,0.403853084777714,0.3626736103642071],"dir":"ltr"},{"str":"پاتولوژیک","boundary":[0.3327148098999301,0.34546494235813247,0.39966793762395936,0.3626736103642071],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.32737391782327885,0.34546494235813247,0.3331530073825666,0.3626736103642071],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری","boundary":[0.28277623836294685,0.34546494235813247,0.3289269606345078,0.3626736103642071],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.27743534628629557,0.34546494235813247,0.28317845873245584,0.3626736103642071],"dir":"ltr"},{"str":"اندوکرین","boundary":[0.21939929321374438,0.34546494235813247,0.27898100537575965,0.3626736103642071],"dir":"rtl"},{"str":"97\b�����������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.34546494235813247,0.21934555612756607,0.3626736103642071],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.37333922663718644,0.37580436518478516,0.38472164476504384,0.39372877037434584],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8157045608839134,0.3855395506727155,0.8664143211385698,0.4056163300131359],"dir":"rtl"},{"str":"20\b������������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.3851436224676369,0.7808111428565566,0.4066544574752302],"dir":"ltr"},{"str":"69","boundary":[0.7824819150092603,0.3855395506727155,0.80944480565429,0.4056163300131359],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912253942599767,0.37888884526969563,0.44346405378631093,0.3995709395072297],"dir":"rtl"},{"str":"103\b����������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.37888884526969563,0.32705580247723853,0.40039968027728895],"dir":"ltr"},{"str":"401","boundary":[0.3317420045573971,0.37888884526969563,0.37336136693200206,0.3995709395072297],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.431262062642675,0.4054600056214982,0.5072598803426868,0.4218082402272691],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4265389419536918,0.4054600056214982,0.4322592326852581,0.4218082402272691],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوفیز","boundary":[0.3617480140865003,0.4054600056214982,0.4272123373786557,0.4218082402272691],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.35702489339751703,0.4054600056214982,0.36039409343857237,0.4218082402272691],"dir":"ltr"},{"str":"قدامی:","boundary":[0.29714414050402105,0.4054600056214982,0.35767023067977416,0.4218082402272691],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2924210198150378,0.4054600056214982,0.29771105968115696,0.4218082402272691],"dir":"ltr"},{"str":"فیزیولوژی","boundary":[0.20562783170857274,0.4054600056214982,0.29307103345441277,0.4218082402272691],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.20090471101958945,0.4054600056214982,0.20661007330253933,0.4218082402272691],"dir":"ltr"},{"str":"هورمون\bهای\b","boundary":[0.10515629903252734,0.4054600056214982,0.20156875373031777,0.4218082402272691],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.9133054666204501,0.4249905531582925,0.9295988793151189,0.44219922116436716],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.9066970356408147,0.4249905531582925,0.9127024626763119,0.44219922116436716],"dir":"rtl"},{"str":"لالات\bق","boundary":[0.8542356925008051,0.4249905531582925,0.9060718805313819,0.44219922116436716],"dir":"rtl"},{"str":"اعدگی\b","boundary":[0.7942577206040704,0.4249905531582925,0.8536105373913722,0.44219922116436716],"dir":"rtl"},{"str":"و\bدرده","boundary":[0.7422369395293699,0.4249905531582925,0.7874578614942193,0.44219922116436716],"dir":"rtl"},{"str":"ای\bل","boundary":[0.7109594941330177,0.4249905531582925,0.7416117844199369,0.44219922116436716],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6987714307396644,0.4249905531582925,0.7103392615047615,0.44219922116436716],"dir":"rtl"},{"str":"نی","boundary":[0.675650536653,0.4249905531582925,0.6981561205925847,0.44219922116436716],"dir":"rtl"},{"str":"20\b�����������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.4249905531582925,0.6747043947501739,0.44219922116436716],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوفیز","boundary":[0.4541926207905094,0.42553678496191866,0.5072645977204809,0.44188501956768955],"dir":"rtl"},{"str":"103\b������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.42553678496191866,0.45299141232138096,0.44188501956768955],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال\bقاعدگی","boundary":[0.811436154393622,0.4453026072566085,0.9125340727993945,0.46251127526268315],"dir":"rtl"},{"str":"20\b������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.4453026072566085,0.8095274623173809,0.46251127526268315],"dir":"ltr"},{"str":"آناتومی\b","boundary":[0.45597722532042273,0.44584883906023465,0.5087191498875008,0.46305750706630927],"dir":"rtl"},{"str":"و\bتك","boundary":[0.42407954729581443,0.44584883906023465,0.4469029526855372,0.46305750706630927],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.3843182055915284,0.44584883906023465,0.39787964123316355,0.46305750706630927],"dir":"rtl"},{"str":"103\b��������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.44584883906023465,0.38267102032779626,0.46305750706630927],"dir":"ltr"},{"str":"درد\b","boundary":[0.916053031530543,0.46537938659702893,0.9429420849579231,0.48258805460310356],"dir":"rtl"},{"str":"گنی","boundary":[0.8527302336742835,0.46537938659702893,0.8828755084000091,0.48258805460310356],"dir":"rtl"},{"str":"25\b�����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.46537938659702893,0.8523038237423571,0.48258805460310356],"dir":"ltr"},{"str":"هورمون","boundary":[0.4669746635791771,0.46592561840065505,0.5198125765291995,0.48313428640672973],"dir":"rtl"},{"str":"هیپوفیز\bهای","boundary":[0.3784561458203007,0.46592561840065505,0.42778679093196925,0.48313428640672973],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.37311525374364946,0.46592561840065505,0.37888246442882306,0.48313428640672973],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.401978222122861,0.46592561840065505,0.40772133456902127,0.48313428640672973],"dir":"ltr"},{"str":"قدامی","boundary":[0.31037084742564486,0.46592561840065505,0.32720184656521367,0.48313428640672973],"dir":"rtl"},{"str":"105\b�������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.46592561840065505,0.30878457786647373,0.48313428640672973],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8142054434437678,0.4945893169306046,0.8664441029701021,0.5152714111681387],"dir":"rtl"},{"str":"28\b�����������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.4945893169306046,0.7756733031284416,0.5161001519381979],"dir":"ltr"},{"str":"95","boundary":[0.7799515545810866,0.4945893169306046,0.8076977961641565,0.5152714111681387],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.49928857394636345,0.44347140397367296,0.5199706681838976],"dir":"rtl"},{"str":"111\b�������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.49928857394636345,0.3424693216615834,0.5207994089539568],"dir":"ltr"},{"str":"402","boundary":[0.34312052490057615,0.49928857394636345,0.38473988727518105,0.5199706681838976],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.9248363787767223,0.5253744498603947,0.9296357979239434,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.9182402540000285,0.5253744498603947,0.9242210686296426,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"ازه","boundary":[0.8931749798485925,0.5253744498603947,0.9176150988905957,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"ای\bت","boundary":[0.8593452279621543,0.5253744498603947,0.8925498247391597,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.8494904206465268,0.5253744498603947,0.8587200728527213,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"ذی","boundary":[0.8308563681523672,0.5253744498603947,0.8488726492588589,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8300835386076352,0.5253744498603947,0.8350552445960385,0.5425831178664693],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.8195248164837485,0.5253744498603947,0.8302312130429342,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"ای\b","boundary":[0.7982350853947932,0.5253744498603947,0.8189095063366688,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"و\bارزی","boundary":[0.7550600029945094,0.5253744498603947,0.7909990380651367,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.7434823272670589,0.5253744498603947,0.7544348478850763,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"ی\bرژی","boundary":[0.6998814502449959,0.5253744498603947,0.7428571721576259,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"م\bغ","boundary":[0.6718872997934608,0.5253744498603947,0.6992686013385045,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"ذایی","boundary":[0.6323720821480067,0.5253744498603947,0.6712695284057929,0.5425831178664693],"dir":"rtl"},{"str":"28\b��������������","boundary":[0.5334302104976013,0.5253744498603947,0.6308450874663374,0.5425831178664693],"dir":"ltr"},{"str":"کم\bکاری","boundary":[0.44324420224013916,0.5259206816640208,0.5072364575364213,0.5431293496700955],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4382724962517357,0.5259206816640208,0.44427814076010397,0.5431293496700955],"dir":"ltr"},{"str":"غده","boundary":[0.4096236558037079,0.5259206816640208,0.44135150822772223,0.5431293496700955],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40465194981530445,0.5259206816640208,0.4104772660659606,0.5431293496700955],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوفیز","boundary":[0.34878178846047353,0.5259206816640208,0.4077358842724675,0.5431293496700955],"dir":"rtl"},{"str":"111\b�����������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.5259206816640208,0.3491876880541639,0.5431293496700955],"dir":"ltr"},{"str":"نیازهمربای\bوط\b","boundary":[0.8494748327894674,0.5456865039587107,0.9125859639551315,0.5628951719647853],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.8169249260089547,0.5456865039587107,0.8312985710447349,0.5628951719647853],"dir":"rtl"},{"str":"واد\bغذایی\b","boundary":[0.7354160214456097,0.5456865039587107,0.7857680814014303,0.5628951719647853],"dir":"rtl"},{"str":"لی","boundary":[0.6813991742537826,0.5456865039587107,0.6999273934026446,0.5628951719647853],"dir":"rtl"},{"str":"28\b���������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.5456865039587107,0.6811983780424523,0.5628951719647853],"dir":"ltr"},{"str":"نارسا","boundary":[0.4721629587393525,0.5462327357623368,0.5038268189080705,0.5634414037684115],"dir":"rtl"},{"str":"یي","boundary":[0.43920694726176723,0.5462327357623368,0.4445689431672928,0.5634414037684115],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.433866055185116,0.5462327357623368,0.43961598450081735,0.5634414037684115],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوفیز","boundary":[0.38675791032469914,0.5462327357623368,0.43608855543636765,0.5634414037684115],"dir":"rtl"},{"str":"115\b���������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.5462327357623368,0.3865599855607219,0.5634414037684115],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی\b","boundary":[0.8797074815560783,0.5657632832991311,0.9292522545989305,0.5829719513052057],"dir":"rtl"},{"str":"رژیم\bغذایی","boundary":[0.7883486921582823,0.5657632832991311,0.8477490254186234,0.5829719513052057],"dir":"rtl"},{"str":"35\b������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.5657632832991311,0.7861949015401214,0.5829719513052057],"dir":"ltr"},{"str":"کمبود","boundary":[0.4502183325505221,0.5663095151027573,0.48983199981950903,0.583518183108832],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4448774404738709,0.5663095151027573,0.45052315680421595,0.583518183108832],"dir":"ltr"},{"str":"گنادوتروپین","boundary":[0.3688989435124775,0.5663095151027573,0.4470950182439459,0.583518183108832],"dir":"rtl"},{"str":"122\b����������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.5663095151027573,0.3671159798096231,0.583518183108832],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8141906148794299,0.5949732136327068,0.8664292744057642,0.6156553078702409],"dir":"rtl"},{"str":"38\b���������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.5949732136327068,0.7653976236722118,0.6164840486403002],"dir":"ltr"},{"str":"96e","boundary":[0.7685730342379076,0.5918887335477964,0.807686865384497,0.6156553078702409],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.530386066096616,0.5863862944431777,0.5380897491380531,0.6035949624492524],"dir":"rtl"},{"str":"یابت","boundary":[0.47439776519354576,0.5863862944431777,0.4798321844125531,0.6035949624492524],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4690568731168946,0.5863862944431777,0.4748224925000935,0.6035949624492524],"dir":"ltr"},{"str":"بي","boundary":[0.45222198749279574,0.5863862944431777,0.47129978650098775,0.6035949624492524],"dir":"rtl"},{"str":"\bمزه","boundary":[0.4069966916824425,0.5863862944431777,0.41833702099818293,0.6035949624492524],"dir":"rtl"},{"str":"123\b��������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.5863862944431777,0.40600358110505597,0.6035949624492524],"dir":"ltr"},{"str":"کم","boundary":[0.9151132478325701,0.6257583465624968,0.9345816608861698,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.9085146618152881,0.6257583465624968,0.9144954764449021,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"ود\b","boundary":[0.8843083606291752,0.6257583465624968,0.9079116578711499,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"و\bم","boundary":[0.8607395207554368,0.6257583465624968,0.8774979908741892,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"ازاد\bوی","boundary":[0.813747054202671,0.6257583465624968,0.8601143656460039,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8071386232230356,0.6257583465624968,0.8131440502585329,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7924843967601871,0.6257583465624968,0.8065134681136027,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7858858107429051,0.6257583465624968,0.7918666253725192,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7859178068705532,0.6257583465624968,0.7908895128589566,0.6429670145685715],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.7685808281664374,0.6257583465624968,0.7852680393552371,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.751819779759988,0.6257583465624968,0.7629445872191878,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"و\bم","boundary":[0.728253401126838,0.6257583465624968,0.7456041233983991,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"واد\bم","boundary":[0.6932397925174184,0.6257583465624968,0.7276503971827,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.683384985201791,0.6257583465624968,0.6926146374079856,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"دن","boundary":[0.6663753514959215,0.6257583465624968,0.6827672138141231,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"ی\bکم","boundary":[0.6268010640763477,0.6257583465624968,0.6657501963864886,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"یاب","boundary":[0.5948910798487979,0.6257583465624968,0.6261832926886798,0.6429670145685715],"dir":"rtl"},{"str":"38\b������","boundary":[0.5334302104976013,0.6257583465624968,0.5918590365473717,0.6429670145685715],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.6155960813711867,0.44347140397367296,0.6362781756087208],"dir":"rtl"},{"str":"123\b�������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.6155960813711867,0.3424693216615834,0.63710691637878],"dir":"ltr"},{"str":"403","boundary":[0.34312052490057615,0.6155960813711867,0.38473988727518105,0.6362781756087208],"dir":"ltr"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.8782826283588242,0.6460704006608129,0.9274188354640156,0.6632790686668875],"dir":"rtl"},{"str":"\bها","boundary":[0.849707625128446,0.6460704006608129,0.8614113685685171,0.6632790686668875],"dir":"rtl"},{"str":"38\b����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.6460704006608129,0.8484150636128138,0.6632790686668875],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.4515769373552738,0.6463813577065435,0.5066521180000778,0.6635900257126182],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4521922475023535,0.6463813577065435,0.45716395349075695,0.6635900257126182],"dir":"ltr"},{"str":"های\bت","boundary":[0.4084338510826382,0.6463813577065435,0.4515867823176272,0.6635900257126182],"dir":"rtl"},{"str":"وموری\bغ","boundary":[0.34146349467449066,0.6463813577065435,0.40783084713850015,0.6635900257126182],"dir":"rtl"},{"str":"ده\bه","boundary":[0.3078183358321762,0.6463813577065435,0.3408457232868227,0.6635900257126182],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3012197498148942,0.6463813577065435,0.3072005644445083,0.6635900257126182],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.2946236250382005,0.6463813577065435,0.3006044396678145,0.6635900257126182],"dir":"rtl"},{"str":"وف","boundary":[0.27708482460584255,0.6463813577065435,0.2940181598534741,0.6635900257126182],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2704862385885605,0.6463813577065435,0.27646705321817455,0.6635900257126182],"dir":"rtl"},{"str":"ز\bق","boundary":[0.24920142998078176,0.6463813577065435,0.26986354471971596,0.6635900257126182],"dir":"rtl"},{"str":"دامی","boundary":[0.20823408038821967,0.6463813577065435,0.24858365859311382,0.6635900257126182],"dir":"rtl"},{"str":"123\b������������","boundary":[0.11046519498153043,0.6463813577065435,0.20786325347291298,0.6635900257126182],"dir":"ltr"},{"str":"مواد\bمعدنی","boundary":[0.8407960882682916,0.6661471800012333,0.9125264839742472,0.683355848007308],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.48828619305560966,0.6666934118048594,0.4933066316076618,0.6828695597305696],"dir":"ltr"},{"str":"53\b��������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.6661471800012333,0.8406375433537272,0.683355848007308],"dir":"ltr"},{"str":"توده","boundary":[0.4639220278981621,0.6666934118048594,0.48960955289513686,0.6828695597305696],"dir":"rtl"},{"str":"ای\bهیپوتالامهیوس،\bپوفیز\b\b","boundary":[0.33476025670739334,0.6666934118048594,0.4548759842398561,0.6828695597305696],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.3183570726824856,0.6666934118048594,0.32510213087007894,0.6828695597305696],"dir":"rtl"},{"str":"گر\b","boundary":[0.2613531162382399,0.6666934118048594,0.2840700222947377,0.6828695597305696],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.25928016096513445,0.6666934118048594,0.2643005995171866,0.6828695597305696],"dir":"ltr"},{"str":"ودهای\b","boundary":[0.2019708137886902,0.6666934118048594,0.236001058333453,0.6828695597305696],"dir":"rtl"},{"str":"لار","boundary":[0.15212271745573355,0.6666934118048594,0.17194997938711007,0.6828695597305696],"dir":"rtl"},{"str":"123\b���","boundary":[0.11046519498153043,0.6666934118048594,0.15066820630939023,0.6828695597305696],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8142054434437678,0.695357110334809,0.8664441029701021,0.716039204572343],"dir":"rtl"},{"str":"57\b�����������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.695357110334809,0.7756733031284416,0.7168679453424023],"dir":"ltr"},{"str":"97","boundary":[0.7799515545810866,0.695357110334809,0.8076977961641565,0.716039204572343],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.7011472534965862,0.44347140397367296,0.7218293477341203],"dir":"rtl"},{"str":"152\b�������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.7011472534965862,0.3424693216615834,0.7226580885041796],"dir":"ltr"},{"str":"404","boundary":[0.34312052490057615,0.7011472534965862,0.38473988727518105,0.7218293477341203],"dir":"ltr"},{"str":"سوء\bت","boundary":[0.8909186375392516,0.726142243264599,0.9296462581964439,0.7433509112706737],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.8810638302236242,0.726142243264599,0.8902934824298188,0.7433509112706737],"dir":"rtl"},{"str":"ذی","boundary":[0.8624297777294645,0.726142243264599,0.8804460588359563,0.7433509112706737],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.8461240588318542,0.726142243264599,0.8618021613794432,0.7433509112706737],"dir":"rtl"},{"str":"و\bارزی","boundary":[0.8031951004904022,0.726142243264599,0.8396376714372534,0.7433509112706737],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.7916174247629517,0.726142243264599,0.8025699453809692,0.7433509112706737],"dir":"rtl"},{"str":"ی\bوضعیت\bتغذیه","boundary":[0.6603003944138043,0.726142243264599,0.7909922696535188,0.7433509112706737],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6609157045608839,0.726142243264599,0.6658874105492874,0.7433509112706737],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.6390106633248489,0.726142243264599,0.6596850842667246,0.7433509112706737],"dir":"rtl"},{"str":"57\b���������������","boundary":[0.5334302104976013,0.726142243264599,0.6357183438312081,0.7433509112706737],"dir":"ltr"},{"str":"اخ","boundary":[0.49041839038967594,0.7266884750682253,0.5066133534608119,0.7438971430743],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4838074981694523,0.7266884750682253,0.4897637003931832,0.7438971430743],"dir":"rtl"},{"str":"لالات\bن","boundary":[0.43218789931064755,0.7266884750682253,0.48313557948884134,0.7438971430743],"dir":"rtl"},{"str":"وروه","boundary":[0.39524467807998626,0.7266884750682253,0.4315356705547431,0.7438971430743],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3886460920627042,0.7266884750682253,0.39457768188055187,0.7438971430743],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.38204996728601054,0.7266884750682253,0.3879815571038582,0.7438971430743],"dir":"rtl"},{"str":"وف","boundary":[0.3645603916654189,0.7266884750682253,0.3813952772895177,0.7438971430743],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3579642668887253,0.7266884750682253,0.36389585670657293,0.7438971430743],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3469551377371764,0.7266884750682253,0.3572923482081143,0.7438971430743],"dir":"rtl"},{"str":"152\b����������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.7266884750682253,0.3443144316892931,0.7438971430743],"dir":"ltr"},{"str":"سوء","boundary":[0.9008380524203223,0.7464542973629149,0.9270551871670915,0.7636629653689896],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8954971603436711,0.7464542973629149,0.9011354508649336,0.7636629653689896],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیهریزمغذی","boundary":[0.7985759672162754,0.7464542973629149,0.8687198962886352,0.7636629653689896],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8417461271353825,0.7464542973629149,0.8474928016037911,0.7636629653689896],"dir":"ltr"},{"str":"\bها","boundary":[0.769582553085883,0.7464542973629149,0.7809126816675263,0.7636629653689896],"dir":"rtl"},{"str":"61\b�������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.7464542973629149,0.7667511008924048,0.7636629653689896],"dir":"ltr"},{"str":"وازوپرسین","boundary":[0.42242805486105267,0.7470005291665412,0.48944271359978997,0.7642091971726159],"dir":"rtl"},{"str":"152\b������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.7470005291665412,0.42155882672661144,0.7642091971726159],"dir":"ltr"},{"str":"برآورد\bنیازهای\bانرژی\b","boundary":[0.7760949956825737,0.7665310767033354,0.9125314064554237,0.7837397447094101],"dir":"rtl"},{"str":"و\bپروتئین","boundary":[0.7091246392744261,0.7665310767033354,0.7666034564160267,0.7837397447094101],"dir":"rtl"},{"str":"65\b����������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.7665310767033354,0.7084196989492554,0.7837397447094101],"dir":"ltr"},{"str":"تشنگی","boundary":[0.44193482224715364,0.7670773085069617,0.4898305640958325,0.7842859765130363],"dir":"rtl"},{"str":"153\b�����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.7670773085069617,0.44100242227094555,0.7842859765130363],"dir":"ltr"},{"str":"اکسی\bتوسین","boundary":[0.4091244341710439,0.7871540878473822,0.4898112843778906,0.8043627558534568],"dir":"rtl"},{"str":"155\b��������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.7871540878473822,0.40600358110505597,0.8043627558534568],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8141906148794299,0.8004768324721829,0.8664292744057642,0.821158926709717],"dir":"rtl"},{"str":"68\b���������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.8004768324721829,0.7653976236722118,0.8219876674797763],"dir":"ltr"},{"str":"98e","boundary":[0.7685730342379076,0.7973923523872725,0.807686865384497,0.821158926709717],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.9231342258065177,0.8265261399667011,0.9296319009596787,0.8437348079727758],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.9132794184908903,0.8265261399667011,0.9225090706970849,0.8437348079727758],"dir":"rtl"},{"str":"ذیهدرم","boundary":[0.8680959637705383,0.8265261399667011,0.9126616471032224,0.8437348079727758],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8839291244751917,0.8265261399667011,0.8889008304635951,0.8437348079727758],"dir":"ltr"},{"str":"ان","boundary":[0.8565207492836763,0.8265261399667011,0.8674732699016937,0.8437348079727758],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.8350242739853021,0.8265261399667011,0.8558955941742433,0.8437348079727758],"dir":"rtl"},{"str":"از\b","boundary":[0.8131684575610335,0.8265261399667011,0.8270550207984035,0.8437348079727758],"dir":"rtl"},{"str":"راه\bروده","boundary":[0.749250039482401,0.8265261399667011,0.8055321043085697,0.8437348079727758],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7598087616062876,0.8265261399667011,0.764780467594691,0.8437348079727758],"dir":"ltr"},{"str":"ای\b","boundary":[0.7279603083934456,0.8265261399667011,0.7486347293353213,0.8437348079727758],"dir":"rtl"},{"str":"و\bوری","boundary":[0.6876230363914931,0.8265261399667011,0.7194936407696298,0.8437348079727758],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.6584794865852133,0.8265261399667011,0.6870052650038252,0.8437348079727758],"dir":"rtl"},{"str":"68\b�������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.8265261399667011,0.655211369290691,0.8437348079727758],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.8163640181809577,0.44347140397367296,0.8370461124184918],"dir":"rtl"},{"str":"172\b�������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.8163640181809577,0.3424693216615834,0.837874853188551],"dir":"ltr"},{"str":"405","boundary":[0.34312052490057615,0.8163640181809577,0.38473988727518105,0.8370461124184918],"dir":"ltr"},{"str":"طرحری","boundary":[0.8822971168617542,0.8468381940650171,0.9125408412110124,0.8640468620710918],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.882543240920586,0.8468381940650171,0.8878841329972372,0.8640468620710918],"dir":"ltr"},{"str":"زی\b","boundary":[0.8584206219144759,0.8468381940650171,0.8872171367978029,0.8640468620710918],"dir":"rtl"},{"str":"غذایرژیم\bی\b","boundary":[0.7925922811393082,0.8468381940650171,0.8381916855190858,0.8640468620710918],"dir":"rtl"},{"str":"ردی","boundary":[0.7248515564270169,0.8468381940650171,0.7557524320133562,0.8640468620710918],"dir":"rtl"},{"str":"74\b��������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.8468381940650171,0.7239747394674286,0.8640468620710918],"dir":"ltr"},{"str":"اخ","boundary":[0.4903636277865858,0.847149151110748,0.5066570404812545,0.8643578191168225],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4837551968069505,0.847149151110748,0.48976062384244773,0.8643578191168225],"dir":"rtl"},{"str":"لالات\bغ","boundary":[0.42396427919492813,0.847149151110748,0.48313004169751755,0.8643578191168225],"dir":"rtl"},{"str":"ده\bت","boundary":[0.3939592951827368,0.847149151110748,0.4233465078072602,0.8643578191168225],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.38736070916545484,0.847149151110748,0.39334152379506887,0.8643578191168225],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.3624086520810814,0.847149151110748,0.38673801529661017,0.8643578191168225],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3558125273043878,0.847149151110748,0.3617933419340018,0.8643578191168225],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.34360231274573944,0.847149151110748,0.3551947559167198,0.8643578191168225],"dir":"rtl"},{"str":"172\b����������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.847149151110748,0.3443144316892931,0.8643578191168225],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیه\bوریدی","boundary":[0.8293609593915813,0.8669149734054376,0.9125410463143947,0.8841236414115122],"dir":"rtl"},{"str":"78\b�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.8669149734054376,0.8289712629650974,0.8841236414115122],"dir":"ltr"},{"str":"آناتومی\b","boundary":[0.45597722532042273,0.8674612052090639,0.5087191498875008,0.8846698732151386],"dir":"rtl"},{"str":"و\bتك","boundary":[0.42407954729581443,0.8674612052090639,0.4469029526855372,0.8846698732151386],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.3843182055915284,0.8674612052090639,0.39787964123316355,0.8846698732151386],"dir":"rtl"},{"str":"172\b��������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.8674612052090639,0.38267122543117865,0.8846698732151386],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیه\b","boundary":[0.8938239269503793,0.8869917527458581,0.934301489665866,0.9042004207519326],"dir":"rtl"},{"str":"روده","boundary":[0.8443776035310597,0.8869917527458581,0.8519268386957966,0.9042004207519326],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8446237275898917,0.8869917527458581,0.8499646196665428,0.9042004207519326],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.8258936867127875,0.8869917527458581,0.8441314794722279,0.9042004207519326],"dir":"rtl"},{"str":"81\b����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.8869917527458581,0.8250825028355542,0.9042004207519326],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.4570164841588402,0.8875379845494843,0.49649478319546964,0.904746652555559],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.451675592082189,0.8875379845494843,0.45750873227650396,0.904746652555559],"dir":"ltr"},{"str":"محور","boundary":[0.41105773865316814,0.8875379845494843,0.44128915679948477,0.904746652555559],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40571684657651685,0.8875379845494843,0.41135643656899545,0.904746652555559],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئید","boundary":[0.36205443853974595,0.8875379845494843,0.40720343589186125,0.904746652555559],"dir":"rtl"},{"str":"174\b��������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.8875379845494843,0.35933845955053656,0.904746652555559],"dir":"ltr"},{"str":"سنتز،","boundary":[0.45453104137140343,0.9076147638899046,0.48981292520494973,0.9248234318959793],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.44919014929475215,0.9076147638899046,0.45470958002691436,0.9248234318959793],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.38709304925147525,0.9076147638899046,0.45036908353655664,0.9248234318959793],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.381752157174824,0.9076147638899046,0.3875439732852966,0.9248234318959793],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.37530370683342945,0.9076147638899046,0.38405851436872385,0.9248234318959793],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3699628147567782,0.9076147638899046,0.3757546308672508,0.9248234318959793],"dir":"ltr"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.32140253794925333,0.9076147638899046,0.37115651644211267,0.9248234318959793],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3160616458726021,0.9076147638899046,0.32170736220294716,0.9248234318959793],"dir":"ltr"},{"str":"هورمون","boundary":[0.2644248183296791,0.9076147638899046,0.31726273127970156,0.9248234318959793],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.25908392625302784,0.9076147638899046,0.26481509809201836,0.9248234318959793],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئید","boundary":[0.21512616934565867,0.9076147638899046,0.260275166697774,0.9248234318959793],"dir":"rtl"},{"str":"175\b�������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.9076147638899046,0.21545433475743445,0.9248234318959793],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10516,0.08212,0.94294,0.92482],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/e760a3ef0d4244c8af32de26be848fa4.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/53d4e1b7fceb6f8cfe1914f10c9049fe.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.0634,0.07767,0.05153,0.06885]},"elements":[{"words":[{"str":"هیپوتیروئیدی","boundary":[0.7883316685775464,0.07767483648180254,0.872107375722733,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"185\b����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.07767483648180254,0.7883696127032831,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3505454929010486,0.08260290604210671,0.40277376532891407,0.10328500027964083],"dir":"rtl"},{"str":"313\b�������������������������","boundary":[0.13201068998828858,0.08260290604210671,0.30177168301682455,0.10411374104970005],"dir":"ltr"},{"str":"411","boundary":[0.30242288625581726,0.08260290604210671,0.34404224863042215,0.10328500027964083],"dir":"ltr"},{"str":"تیروتوکسیكوز","boundary":[0.7861684432037968,0.09775161582222297,0.8721026583449387,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"194\b���������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.09775161582222297,0.7848500386619875,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"II","boundary":[0.9350308372935378,0.11199415478910058,0.9484692109057571,0.13063687846234812],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.3965319069076768,0.10914696274179961,0.46657389157004586,0.12635563074787426],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.39156020091927335,0.10914696274179961,0.3975815595840801,0.12635563074787426],"dir":"ltr"},{"str":"بیضه","boundary":[0.3527710492473731,0.10914696274179961,0.39377531744876004,0.12635563074787426],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.34779934325896966,0.10914696274179961,0.3540016695415324,0.12635563074787426],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.340809419988145,0.10914696274179961,0.3522295763179431,0.12635563074787426],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33583771399974155,0.10914696274179961,0.3420400402823043,0.12635563074787426],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاهتناسلی","boundary":[0.22750867074548925,0.10914696274179961,0.3380700592133465,0.12635563074787426],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2225369647570858,0.10914696274179961,0.22864701842860263,0.12635563074787426],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.2741590248564789,0.10914696274179961,0.27998434110713505,0.12635563074787426],"dir":"ltr"},{"str":"مرد","boundary":[0.18725261968295118,0.10914696274179961,0.20862897878909026,0.12635563074787426],"dir":"rtl"},{"str":"313\b����������������","boundary":[0.06976735123338919,0.10914696274179961,0.18665864028763698,0.12635563074787426],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئیدیت","boundary":[0.8094757762650263,0.11782839516264342,0.8721045042753799,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"204\b����������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.11782839516264342,0.8094870569510563,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئیدیت","boundary":[0.8134713952567793,0.13790517450306386,0.8791766740025311,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8084996892683757,0.13790517450306386,0.8145457046500693,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"تحت","boundary":[0.7769958097378984,0.13790517450306386,0.8136853157800481,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7720241037494949,0.13790517450306386,0.7780701191311885,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"حاد","boundary":[0.7458488100927272,0.13790517450306386,0.7636268873572916,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"205\b����������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.13790517450306386,0.7461347242077367,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"تكاملساختار","boundary":[0.37767408662336255,0.1294590168401156,0.44911897842107323,0.14666768484619025],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4022618801006648,0.1294590168401156,0.40802890943119563,0.14666768484619025],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3956165305122048,0.1294590168401156,0.40414058901284794,0.14666768484619025],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.37233319454671127,0.1294590168401156,0.37797278453918987,0.14666768484619025],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3902756384355535,0.1294590168401156,0.3960426677660843,0.14666768484619025],"dir":"ltr"},{"str":"بیضه","boundary":[0.309645396762238,0.1294590168401156,0.31455025369823375,0.14666768484619025],"dir":"rtl"},{"str":"313\b�����������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.1294590168401156,0.3069745405171478,0.14666768484619025],"dir":"ltr"},{"str":"سندرمیوتیروئید","boundary":[0.7746082012638471,0.1579819538434843,0.8721127084106742,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7692673091871959,0.1579819538434843,0.7750278253622466,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8249824123849625,0.1579819538434843,0.8306589354153717,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"بیمار","boundary":[0.7332027508465642,0.1579819538434843,0.7584682534134806,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7278618587699129,0.1579819538434843,0.7335014487623915,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"(بیماری","boundary":[0.6778494500152802,0.1579819538434843,0.7292647659052545,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.672508557938629,0.1579819538434843,0.6782516703847892,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"غیرتیروئیدی)","boundary":[0.5854052535180357,0.1579819538434843,0.6739237712769122,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"207\b���������������","boundary":[0.4927325718528424,0.1579819538434843,0.5821668762139556,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"تكاملطبیعي","boundary":[0.3841481748875521,0.14953579618053603,0.44914215510327987,0.1667444641866107],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3788072828109008,0.14953579618053603,0.3846404230052157,0.1667444641866107],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4022850567828714,0.14953579618053603,0.4080520861134022,0.1667444641866107],"dir":"ltr"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.3421028019173064,0.14953579618053603,0.3601510791514463,0.1667444641866107],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3367619098406552,0.14953579618053603,0.3424672338639461,0.1667444641866107],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.31662157810644453,0.14953579618053603,0.3250178391569214,0.1667444641866107],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.31128068602979336,0.14953579618053603,0.3169202760222719,0.1667444641866107],"dir":"ltr"},{"str":"مرد","boundary":[0.2814627563023142,0.14953579618053603,0.29754189163333494,0.1667444641866107],"dir":"rtl"},{"str":"313\b����������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.14953579618053603,0.2797532196103447,0.1667444641866107],"dir":"ltr"},{"str":"آماثرات\bیودارون\b","boundary":[0.8049068933195778,0.17805873318390472,0.8732383157730653,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.7744145836708993,0.17805873318390472,0.7878775696890018,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ملك","boundary":[0.7272670589610692,0.17805873318390472,0.7519237671748445,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"رد\bت","boundary":[0.6894894771709681,0.17805873318390472,0.7016597233226713,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"یروئیدی","boundary":[0.633850672431439,0.17805873318390472,0.6892458143527245,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"208\b����������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.17805873318390472,0.6327207578980184,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیمعملكرد","boundary":[0.38596436533834877,0.16961257552095646,0.4491197988346027,0.18682124352703114],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.38062347326169754,0.16961257552095646,0.38626918959204265,0.18682124352703114],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4043006077213219,0.16961257552095646,0.4101337479156369,0.18682124352703114],"dir":"ltr"},{"str":"بیضه","boundary":[0.3185509856243039,0.16961257552095646,0.32407560577234834,0.18682124352703114],"dir":"rtl"},{"str":"314\b��������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.16961257552095646,0.31864082090577767,0.18682124352703114],"dir":"ltr"},{"str":"عملكردتیروئید","boundary":[0.7797554757475506,0.19813551252432515,0.8721061451024388,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7744145836708993,0.19813551252432515,0.78017509984595,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8170112745329283,0.19813551252432515,0.8226569908632734,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7546434380249364,0.19813551252432515,0.763484987117409,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7493025459482853,0.19813551252432515,0.7549421359407638,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"حاملگی","boundary":[0.6987732766701055,0.19813551252432515,0.7505331662424444,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"209\b���������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.19813551252432515,0.6988296801002547,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"ارز","boundary":[0.5026761889330317,0.18968935486137692,0.519375706324773,0.20689802286745157],"dir":"rtl"},{"str":"یابي","boundary":[0.45210015608367393,0.18968935486137692,0.4573571286464085,0.20689802286745157],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.44675926400702276,0.18968935486137692,0.45251552564143527,0.20689802286745157],"dir":"ltr"},{"str":"بالیني","boundary":[0.38156592330364125,0.18968935486137692,0.3916505179422064,0.20689802286745157],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.37622503122698997,0.18968935486137692,0.38165965698366905,0.20689802286745157],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3697519684797122,0.18968935486137692,0.37799437061495605,0.20689802286745157],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.364411076403061,0.18968935486137692,0.36984570215974005,0.20689802286745157],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایشگاهي","boundary":[0.26651277076210267,0.18968935486137692,0.3287305920745156,0.20689802286745157],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2611718786854514,0.18968935486137692,0.2669439108907845,0.20689802286745157],"dir":"ltr"},{"str":"عملكردتولیدمثلي","boundary":[0.1526680873494285,0.18968935486137692,0.2623163555590195,0.20689802286745157],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.14732719527277724,0.18968935486137692,0.1531167610555336,0.20689802286745157],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.20722148498950896,0.18968935486137692,0.212867201319854,0.20689802286745157],"dir":"ltr"},{"str":"مرد","boundary":[0.11780461441589633,0.18968935486137692,0.1346025985363173,0.20689802286745157],"dir":"rtl"},{"str":"318\b����","boundary":[0.06976735123338919,0.18968935486137692,0.11642529416952614,0.20689802286745157],"dir":"ltr"},{"str":"گواتبر\bیماری\bو\b","boundary":[0.80507569340326,0.21821229186474558,0.8771900426409932,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"دولر\bتیروئید","boundary":[0.6902637424393766,0.21821229186474558,0.7679626465720046,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"210\b������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.21821229186474558,0.6871633997116247,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.39576174370691547,0.20976613420179735,0.4574995026242977,0.226974802207872],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.39042085163026424,0.20976613420179735,0.39616830675708664,0.226974802207872],"dir":"ltr"},{"str":"تما","boundary":[0.3723799581178894,0.20976613420179735,0.39258653535582216,0.226974802207872],"dir":"rtl"},{"str":"یز","boundary":[0.350696428534803,0.20976613420179735,0.35605612464361724,0.226974802207872],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3453555364581517,0.20976613420179735,0.3511029915849741,0.226974802207872],"dir":"ltr"},{"str":"جنسي","boundary":[0.30412975660381614,0.20976613420179735,0.34658615675231097,0.226974802207872],"dir":"rtl"},{"str":"321\b����������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.20976613420179735,0.30308578038760453,0.226974802207872],"dir":"ltr"},{"str":"گواتر","boundary":[0.839306012195447,0.23828907120516604,0.8721094267565566,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8339651201187958,0.23828907120516604,0.8396900573935409,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"منتشر","boundary":[0.7954713173174938,0.23828907120516604,0.8358032680897944,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7901304252408425,0.23828907120516604,0.7958553625155876,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"غیرتوکسیک","boundary":[0.7081218888380687,0.23828907120516604,0.7914422664744164,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7027809967614176,0.23828907120516604,0.7085840619206346,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"(ساده)","boundary":[0.6630073488541899,0.23828907120516604,0.704082993032638,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"211\b�����������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.23828907120516604,0.6599420788048216,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات\b","boundary":[0.4053425329037101,0.22984291354221778,0.47218244356067673,0.24705158154829243],"dir":"rtl"},{"str":"لوغ","boundary":[0.35590359320615556,0.22984291354221778,0.37896295627811194,0.24705158154829243],"dir":"rtl"},{"str":"321\b�����������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.22984291354221778,0.35363966207166725,0.24705158154829243],"dir":"ltr"},{"str":"گواتر","boundary":[0.8943448895415734,0.2583658505455865,0.9264099319261874,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.88937318355317,0.2583658505455865,0.895311245012937,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"مولتی","boundary":[0.8324225375800671,0.2583658505455865,0.8514141620402199,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\bندولر","boundary":[0.7696239839691196,0.2583658505455865,0.7812769219803503,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7646522779807162,0.2583658505455865,0.7705642645013729,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"توکسیک","boundary":[0.7085359925670534,0.2583658505455865,0.7686542551773221,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"214\b�����������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.2583658505455865,0.707419409753486,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"بیماري\bهاي","boundary":[0.35096474477960604,0.2499196928826382,0.4491429919250797,0.26953757440956333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.34487612781222365,0.2499196928826382,0.35142327600084633,0.26953757440956333],"dir":"ltr"},{"str":"محور","boundary":[0.29305273823270617,0.2499196928826382,0.3451426801679386,0.26953757440956333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2869641212653237,0.2499196928826382,0.2933932538567493,0.26953757440956333],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.2396019763761924,0.2499196928826382,0.28725031432093345,0.26953757440956333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.23351335940881,0.2499196928826382,0.23858361588406776,0.26953757440956333],"dir":"ltr"},{"str":"مثليجنس","boundary":[0.15321656661039998,0.2499196928826382,0.23379955246441966,0.26953757440956333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.14712794964301756,0.2499196928826382,0.15286971041137903,0.26953757440956333],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.17966978355440058,0.2499196928826382,0.18508566988905042,0.26953757440956333],"dir":"ltr"},{"str":"مذ","boundary":[0.12827287774402688,0.2499196928826382,0.1449610552537468,0.26953757440956333],"dir":"rtl"},{"str":"کر\b","boundary":[0.06339684017729136,0.2499196928826382,0.07219958603826566,0.26953757440956333],"dir":"rtl"},{"str":"ندولر","boundary":[0.8474363102721926,0.27844262988600693,0.879149395252677,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8424646042837891,0.27844262988600693,0.8483765908044459,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"منفرد","boundary":[0.8021125648383067,0.27844262988600693,0.8314818200884342,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7971408588499032,0.27844262988600693,0.8028880128913962,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"باعملكرد","boundary":[0.7505963380842112,0.27844262988600693,0.8010300907827541,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7456246320958079,0.27844262988600693,0.7513717861373008,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7854253536495069,0.27844262988600693,0.7911725076909999,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"بالا","boundary":[0.7143693378647507,0.27844262988600693,0.724999907769006,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"215\b�������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.27844262988600693,0.7144585578360769,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"طي","boundary":[0.42062376040643285,0.2699964722230587,0.4491308333965735,0.28961435374998384],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.41453514343905046,0.2699964722230587,0.4211849232605695,0.28961435374998384],"dir":"ltr"},{"str":"بزرگسالي","boundary":[0.3454279379521248,0.2699964722230587,0.416221437815731,0.28961435374998384],"dir":"rtl"},{"str":"324\b������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.2699964722230587,0.34461671305421515,0.28961435374998384],"dir":"ltr"},{"str":"کانسر","boundary":[0.8335444530815757,0.29851940922642733,0.8720899419352324,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8282035610049244,0.29851940922642733,0.8339824210621037,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئید","boundary":[0.7850334010858172,0.29851940922642733,0.8301823984379326,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"217\b�������������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.29851940922642733,0.7843824029502069,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"ژنیكوماستي","boundary":[0.37179746451198725,0.2900732515634792,0.4491345662781325,0.30728191956955386],"dir":"rtl"},{"str":"331\b���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.2900732515634792,0.3691947025898404,0.30728191956955386],"dir":"ltr"},{"str":"تغ","boundary":[0.44839475837796045,0.3101500309038996,0.4599182868124679,0.32735869890997427],"dir":"rtl"},{"str":"یوابرات\bسته\b","boundary":[0.3860195381482036,0.3101500309038996,0.4367801640416852,0.32735869890997427],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.3534696313676909,0.3101500309038996,0.36784327640347114,0.32735869890997427],"dir":"rtl"},{"str":"ن\b","boundary":[0.30468538166662906,0.3101500309038996,0.32361232179079863,0.32735869890997427],"dir":"rtl"},{"str":"در\bعملبكاروري\bرد\b","boundary":[0.20814075834924595,0.3101500309038996,0.2953445857210414,0.32735869890997427],"dir":"rtl"},{"str":"ردان","boundary":[0.13815784346099652,0.3101500309038996,0.1695755795708827,0.32735869890997427],"dir":"rtl"},{"str":"332\b���������","boundary":[0.06976735123338919,0.3101500309038996,0.1358690948172426,0.32735869890997427],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7735107135205018,0.33075103825630303,0.8257389859483673,0.3514331324938371],"dir":"rtl"},{"str":"226\b�������������������������","boundary":[0.5549759106077419,0.33075103825630303,0.7247369036362777,0.35226187326389635],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.7253881068752704,0.33075103825630303,0.7670074692498754,0.3514331324938371],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3505454929010486,0.3427067603535234,0.40277376532891407,0.36338885459105746],"dir":"rtl"},{"str":"348\b�������������������������","boundary":[0.13201068998828858,0.3427067603535234,0.30177168301682455,0.3642175953611167],"dir":"ltr"},{"str":"412","boundary":[0.30242288625581726,0.3427067603535234,0.34404224863042215,0.36338885459105746],"dir":"ltr"},{"str":"اخ","boundary":[0.8726269025902506,0.3585144724897931,0.8889203152849193,0.37572314049586775],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8660184716106152,0.3585144724897931,0.8720238986461124,0.37572314049586775],"dir":"rtl"},{"str":"لالات\bقش","boundary":[0.7911204592674937,0.3585144724897931,0.8653933165011823,0.37572314049586775],"dir":"rtl"},{"str":"ر\bآدرن","boundary":[0.7495402607684403,0.3585144724897931,0.7904977653986491,0.37572314049586775],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.7295328360259988,0.3585144724897931,0.7489151056590073,0.37572314049586775],"dir":"rtl"},{"str":"226\b����������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.3585144724897931,0.7265820136639874,0.37572314049586775],"dir":"ltr"},{"str":"اخ","boundary":[0.44964691452726746,0.3701450941672654,0.4659403272219362,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.44303848354763214,0.3701450941672654,0.44904391058312937,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"لالات\bدس","boundary":[0.369511382212204,0.3701450941672654,0.44241332843819925,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.36290295123256877,0.3701450941672654,0.368908378268066,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.3507173490798036,0.3701450941672654,0.3622851798449008,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"اه\bت","boundary":[0.32626492383485894,0.3701450941672654,0.3500921939703707,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3196687990581652,0.3701450941672654,0.3256496136877793,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.2976185446274194,0.3701450941672654,0.3190436439487323,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.2920413734542896,0.3701450941672654,0.29701307944269306,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"ی\bزن","boundary":[0.25973266825143215,0.3701450941672654,0.29141621834485676,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.24815745376457002,0.3701450941672654,0.25910997438258754,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.23682590209595145,0.3701450941672654,0.2475322986551371,0.38735376217334005],"dir":"rtl"},{"str":"348\b��������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.3701450941672654,0.23539120393634416,0.38735376217334005],"dir":"ltr"},{"str":"آناتومی\b","boundary":[0.8435504215900024,0.3788265265881091,0.8962923461570803,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"و\bتك","boundary":[0.8113573946947958,0.3788265265881091,0.8341808000845186,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"ل\bآدرنال","boundary":[0.7216796326188215,0.3788265265881091,0.7798141353149054,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"226\b���������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.3788265265881091,0.7221622408775143,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"کارسینوم\bآدرناکورتیكال","boundary":[0.7198047826006698,0.3989033059285295,0.8718331525005177,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"249\b��������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.3989033059285295,0.7182734807479711,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.45111894150246434,0.39045714826558137,0.4868315424389664,0.40766581627165605],"dir":"rtl"},{"str":"تخمدان\bگیري","boundary":[0.3650025945577869,0.39045714826558137,0.41753777491544614,0.40766581627165605],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3596617024811356,0.39045714826558137,0.3653928743201261,0.40766581627165605],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.37059207193385835,0.39045714826558137,0.3763351843800186,0.40766581627165605],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3530163528926755,0.39045714826558137,0.3614914430128012,0.40766581627165605],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.34767546081602424,0.39045714826558137,0.3534066326550148,0.40766581627165605],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.3011112501256258,0.39045714826558137,0.30885898282276325,0.40766581627165605],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2957703580489745,0.39045714826558137,0.3015359996033751,0.40766581627165605],"dir":"ltr"},{"str":"اولیه","boundary":[0.24211531322363034,0.39045714826558137,0.24645528705538283,0.40766581627165605],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2367744211469791,0.39045714826558137,0.24223639593369203,0.40766581627165605],"dir":"ltr"},{"str":"فولیكولي","boundary":[0.17795077108616597,0.39045714826558137,0.23775645614171823,0.40766581627165605],"dir":"rtl"},{"str":"348\b�������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.39045714826558137,0.17475669611267555,0.40766581627165605],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.8624564411691712,0.41898008526895,0.8718337678106648,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"یپرپلازي\bمادرزادي\bآدرنال","boundary":[0.6937137864340521,0.41898008526895,0.8619641930515074,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"260\b�������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.41898008526895,0.691052159841168,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"تكامل","boundary":[0.43757822130244756,0.4105339276060018,0.47909442754620474,0.42774259561207645],"dir":"rtl"},{"str":"فولیكول\bیک\b","boundary":[0.35137819217776717,0.4105339276060018,0.4063155433496254,0.42774259561207645],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.346037300101116,0.4105339276060018,0.351763917419696,0.42774259561207645],"dir":"ltr"},{"str":"رسیده","boundary":[0.27428229198927717,0.4105339276060018,0.2821105501963673,0.42774259561207645],"dir":"rtl"},{"str":"350\b��������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.4105339276060018,0.2719756993512581,0.42774259561207645],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.40964560186562043,0.43061070694642223,0.44912390090224985,0.4478193749524969],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40430470978896915,0.43061070694642223,0.4101378499832841,0.4478193749524969],"dir":"ltr"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.35616284388145847,0.43061070694642223,0.4059168223743178,0.4478193749524969],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3508219518048072,0.43061070694642223,0.3564676681351523,0.4478193749524969],"dir":"ltr"},{"str":"تخمدان","boundary":[0.2998988840324966,0.43061070694642223,0.35243406439015584,0.4478193749524969],"dir":"rtl"},{"str":"351\b���������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.43061070694642223,0.2991970202580613,0.4478193749524969],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7735107135205018,0.4514216600484997,0.8257389859483673,0.4721037542860338],"dir":"rtl"},{"str":"261\b�������������������������","boundary":[0.5549759106077419,0.4514216600484997,0.7247369036362777,0.472932495056093],"dir":"ltr"},{"str":"407","boundary":[0.7253881068752704,0.4514216600484997,0.7670074692498754,0.4721037542860338],"dir":"ltr"},{"str":"اجتماع\bهورموني\bدر\bیک\b","boundary":[0.29378085524008374,0.4506874862868427,0.4488833146347416,0.4678961542929173],"dir":"rtl"},{"str":"مدوره\bاهانه\b","boundary":[0.24359615964426867,0.4506874862868427,0.28858271511755496,0.4678961542929173],"dir":"rtl"},{"str":"رمال","boundary":[0.17441068670663445,0.4506874862868427,0.20709842296009304,0.4678961542929173],"dir":"rtl"},{"str":"354\b�������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.4506874862868427,0.17475669611267555,0.4678961542929173],"dir":"ltr"},{"str":"فئوکروموسیتوم","boundary":[0.7712849111594698,0.4789751485323157,0.8895376764658225,0.4961838165383904],"dir":"rtl"},{"str":"261\b�������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.4789751485323157,0.7704413209478239,0.4961838165383904],"dir":"ltr"},{"str":"ارز","boundary":[0.4838768231126899,0.4707642656272631,0.5005763405044312,0.48797293363333777],"dir":"rtl"},{"str":"یابي","boundary":[0.43330079026333224,0.4707642656272631,0.4385577628260668,0.48797293363333777],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.42795989818668095,0.4707642656272631,0.43371615982109346,0.48797293363333777],"dir":"ltr"},{"str":"بالیني","boundary":[0.36291423191859856,0.4707642656272631,0.3731465009924628,0.48797293363333777],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.35757333984194734,0.4707642656272631,0.3630079655986264,0.48797293363333777],"dir":"ltr"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.3091361250638384,0.4707642656272631,0.35889010355669776,0.48797293363333777],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3037952329871872,0.4707642656272631,0.30944094931753224,0.48797293363333777],"dir":"ltr"},{"str":"تخمدان","boundary":[0.2525768163442783,0.4707642656272631,0.30511199670193756,0.48797293363333777],"dir":"rtl"},{"str":"355\b���������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.4707642656272631,0.2525318987035416,0.48797293363333777],"dir":"ltr"},{"str":"فئوکروموسیتوم","boundary":[0.8029500019484821,0.4992872026306317,0.9005628036811955,0.5164958706367063],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.7941879854540681,0.4992872026306317,0.8000078044324765,0.5164958706367063],"dir":"ltr"},{"str":"بدخیم","boundary":[0.7312663698137046,0.4992872026306317,0.7395289279482028,0.5164958706367063],"dir":"rtl"},{"str":"265\b������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.4992872026306317,0.7320564280425546,0.5164958706367063],"dir":"ltr"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.42224940981501724,0.49084104496768355,0.44913354076122064,0.5080497129737582],"dir":"rtl"},{"str":"356\b����������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.49084104496768355,0.41974858427390305,0.5080497129737582],"dir":"ltr"},{"str":"فئوکروموسیتوم","boundary":[0.783455745868705,0.5193639819710522,0.8810685476014184,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.7730594656236476,0.5193639819710522,0.7788891295644093,0.5365726499771268],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7556757233483536,0.5193639819710522,0.7623093955971061,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7507040173599502,0.5193639819710522,0.7564134890048472,0.5365726499771268],"dir":"ltr"},{"str":"حاملگی","boundary":[0.7021929653641917,0.5193639819710522,0.7535836688482829,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"265\b���������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.5193639819710522,0.7003802616708951,0.5365726499771268],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3505454929010486,0.5200509753012592,0.40277376532891407,0.5407330695387933],"dir":"rtl"},{"str":"359\b�������������������������","boundary":[0.13201068998828858,0.5200509753012592,0.30177168301682455,0.5415618103088525],"dir":"ltr"},{"str":"413","boundary":[0.30242288625581726,0.5200509753012592,0.34404224863042215,0.5407330695387933],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7735107135205018,0.5526321464371604,0.8257389859483673,0.5733142406746945],"dir":"rtl"},{"str":"270\b�������������������������","boundary":[0.5549759106077419,0.5526321464371604,0.7247369036362777,0.5741429814447537],"dir":"ltr"},{"str":"408","boundary":[0.7253881068752704,0.5526321464371604,0.7670074692498754,0.5733142406746945],"dir":"ltr"},{"str":"مرح","boundary":[0.43515943711427746,0.5508361082310493,0.4659815530017905,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.4295822659411477,0.5508361082310493,0.43455397192955114,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.416202962103048,0.5508361082310493,0.4289718782752446,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bگ","boundary":[0.39083987784042545,0.5508361082310493,0.4155753457530268,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.37746057400232585,0.5508361082310493,0.39023195141511074,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"ذار\bب","boundary":[0.3428284576840956,0.5508361082310493,0.37684280261465786,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.32944915384599605,0.5508361082310493,0.3422180700181926,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bی","boundary":[0.3067195970128743,0.5508361082310493,0.32882153749597487,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"ائس","boundary":[0.2769582758189265,0.5508361082310493,0.3060944419034414,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.2635765107402386,0.5508361082310493,0.27634788815302347,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"گی\bو\bهورم","boundary":[0.17999524160152922,0.5508361082310493,0.26295873935257064,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.1666134765228413,0.5508361082310493,0.17938485393562623,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"ون\bدرم","boundary":[0.11124786948861573,0.5508361082310493,0.16601047257870327,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.0996701937611653,0.5508361082310493,0.11062271437918281,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.06976612061309503,0.5508361082310493,0.09905980609526231,0.568044776237124],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.06417910447761194,0.5508361082310493,0.06873098225717948,0.568044776237124],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.8841178195869628,0.579359045234418,0.8889172387341838,0.5965677132404926],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.8775192335696808,0.579359045234418,0.8835000481992948,0.5965677132404926],"dir":"rtl"},{"str":"وپ","boundary":[0.8610658402367712,0.579359045234418,0.8769162296255426,0.5965677132404926],"dir":"rtl"},{"str":"لازی\bم","boundary":[0.8107236252433039,0.579359045234418,0.8604406851273383,0.5965677132404926],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8041127330230803,0.579359045234418,0.8101181600585775,0.5965677132404926],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7942579257074528,0.579359045234418,0.8034875779136473,0.5965677132404926],"dir":"rtl"},{"str":"دد\bان","boundary":[0.7616932514834102,0.579359045234418,0.7936426155603732,0.5965677132404926],"dir":"rtl"},{"str":"دوک","boundary":[0.7321928217918242,0.579359045234418,0.7610754800957422,0.5965677132404926],"dir":"rtl"},{"str":"رین","boundary":[0.6974573333688846,0.579359045234418,0.7315725891635679,0.5965677132404926],"dir":"rtl"},{"str":"270\b����������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.579359045234418,0.6973424754747631,0.5965677132404926],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.4403056860810692,0.5709128875714697,0.47483689153517833,0.5881215555775444],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4353339800926657,0.5709128875714697,0.44153630637522845,0.5881215555775444],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4159443267378922,0.5709128875714697,0.42307700196283937,0.5881215555775444],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.41097262074948876,0.5709128875714697,0.41678601662703996,0.5881215555775444],"dir":"ltr"},{"str":"یائسگی","boundary":[0.3476202880061695,0.5709128875714697,0.41312620626426744,0.5881215555775444],"dir":"rtl"},{"str":"359\b�������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.5709128875714697,0.3474761003283708,0.5881215555775444],"dir":"ltr"},{"str":"نئوپلازی\bمتعاندد\bدوکرین\b","boundary":[0.7299633480255722,0.5996710993327339,0.8718243330550765,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"یپ\b","boundary":[0.6705809963512107,0.5996710993327339,0.6980681312415522,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"272\b�����������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.5996710993327339,0.6599420788048216,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6619075845179763,0.5996710993327339,0.6717525468712504,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"پري","boundary":[0.4207021098984943,0.5912249416697858,0.44890300455944815,0.6084336096758604],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.42094823395732617,0.5912249416697858,0.42628912603397745,0.6084336096758604],"dir":"ltr"},{"str":"منوپوز\b(حول\b","boundary":[0.33940733326633293,0.5912249416697858,0.42069718741731765,0.6084336096758604],"dir":"rtl"},{"str":"و\bحوش\bیائسگي)","boundary":[0.2229168162212163,0.5912249416697858,0.3300439231232438,0.6084336096758604],"dir":"rtl"},{"str":"359\b�������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.5912249416697858,0.22142181766719515,0.6084336096758604],"dir":"ltr"},{"str":"هورمون\bدرماني\b","boundary":[0.35040349988411656,0.6113017210102062,0.44887911411747095,0.6279941289760985],"dir":"rtl"},{"str":"ائدر\bسگدوران\bیي\bو\b","boundary":[0.2815269126403163,0.6113017210102062,0.34832884635500516,0.6279941289760985],"dir":"rtl"},{"str":"س\b","boundary":[0.2253513113284751,0.6113017210102062,0.2512546379002336,0.6279941289760985],"dir":"rtl"},{"str":"از\b","boundary":[0.20594172192493623,0.6113017210102062,0.21600666247619343,0.6279941289760985],"dir":"rtl"},{"str":"آن\b","boundary":[0.17934604837568377,0.6113017210102062,0.1966318389466238,0.6279941289760985],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.12188124924368128,0.6113017210102062,0.1370746842946187,0.6279941289760985],"dir":"rtl"},{"str":"362\b������","boundary":[0.06976735123338919,0.6113017210102062,0.12256974027758691,0.6279941289760985],"dir":"ltr"},{"str":"نئوپلازی\bمتعاندد\bدوکرین\b","boundary":[0.7295080185167333,0.6197478786731543,0.8718612516639012,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"یپ\b","boundary":[0.6699041551894231,0.6197478786731543,0.6973912900797646,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6554099093648152,0.6197478786731543,0.6603077781355692,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6610051296355928,0.6197478786731543,0.6708500919888669,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6484938233116402,0.6197478786731543,0.6554591341765816,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"282\b����������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.6197478786731543,0.6327209630014008,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6342537005777762,0.6197478786731543,0.6440986629310504,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.643152931234989,0.6197478786731543,0.6476077766998456,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"نئوپلازی\bمتعاندد\bدوکرین\b","boundary":[0.7299633480255722,0.6398246580135748,0.8718243330550765,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"یپ\b","boundary":[0.6705809963512107,0.6398246580135748,0.6980681312415522,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"285\b�����������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.6398246580135748,0.659942283908204,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6619075845179763,0.6398246580135748,0.6717525468712504,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3505454929010486,0.6441565906330352,0.40277376532891407,0.6648386848705693],"dir":"rtl"},{"str":"371\b�������������������������","boundary":[0.13201068998828858,0.6441565906330352,0.30177168301682455,0.6656674256406285],"dir":"ltr"},{"str":"414","boundary":[0.30242288625581726,0.6441565906330352,0.34404224863042215,0.6648386848705693],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7735107135205018,0.6711347628717251,0.8257389859483673,0.6918168571092592],"dir":"rtl"},{"str":"288\b�������������������������","boundary":[0.5549759106077419,0.6711347628717251,0.7247369036362777,0.6926455978793185],"dir":"ltr"},{"str":"409","boundary":[0.7253881068752704,0.6711347628717251,0.7670074692498754,0.6918168571092592],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.4661575317038553,0.671296784273572,0.4709569508510765,0.6885054522796465],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.4545798559764049,0.671296784273572,0.4655323765944224,0.6885054522796465],"dir":"rtl"},{"str":"اروری\b","boundary":[0.4007180669416419,0.671296784273572,0.453954700866972,0.6885054522796465],"dir":"rtl"},{"str":"و\bج","boundary":[0.3773978123673237,0.671296784273572,0.3930518058019802,0.6885054522796465],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.37182064119419395,0.671296784273572,0.3767923471825974,0.6885054522796465],"dir":"rtl"},{"str":"وگ","boundary":[0.3525368211847182,0.671296784273572,0.3712176372500559,0.6885054522796465],"dir":"rtl"},{"str":"یری\b","boundary":[0.3130240647798523,0.671296784273572,0.3519190497970502,0.6885054522796465],"dir":"rtl"},{"str":"از\bب","boundary":[0.28780373247135216,0.671296784273572,0.3055348910510235,0.6885054522796465],"dir":"rtl"},{"str":"ارداری","boundary":[0.234141303924243,0.671296784273572,0.2871810386025076,0.6885054522796465],"dir":"rtl"},{"str":"371\b�������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.671296784273572,0.23051794757147342,0.6885054522796465],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم\bهایپلی","boundary":[0.7705479747066508,0.6998197212769406,0.8895341897083223,0.7170283892830152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7951849929957194,0.6998197212769406,0.8011906375040877,0.7170283892830152],"dir":"ltr"},{"str":"\bاندوکرین","boundary":[0.6971537803629919,0.6998197212769406,0.7767453785080369,0.7170283892830152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6921820743745885,0.6998197212769406,0.6982420419042552,0.7170283892830152],"dir":"ltr"},{"str":"خودایمنی","boundary":[0.6200677251368552,0.6998197212769406,0.6965113965694407,0.7170283892830152],"dir":"rtl"},{"str":"288\b������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.6998197212769406,0.6193705787402141,0.7170283892830152],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.4450679815160832,0.6916088383718879,0.4487844548044442,0.7088175063779626],"dir":"rtl"},{"str":"اباروري","boundary":[0.3957373364044146,0.6916088383718879,0.44471848535254194,0.7088175063779626],"dir":"rtl"},{"str":"371\b���������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.6916088383718879,0.39252726336710003,0.7088175063779626],"dir":"ltr"},{"str":"تومورهای\bتیموس","boundary":[0.7547667051577347,0.7201317753752565,0.871842997462871,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"295\b�����������������������������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.7201317753752565,0.7532725270172431,0.7373404433813312],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3505277556152178,0.7208187687054636,0.4027664151415521,0.7415008629429977],"dir":"rtl"},{"str":"380\b����������������������","boundary":[0.13201068998828858,0.7208187687054636,0.2863581638324797,0.7423296037130569],"dir":"ltr"},{"str":"415e","boundary":[0.2910443659126382,0.7177342886205531,0.34402400612028494,0.7415008629429977],"dir":"ltr"},{"str":"آنتی","boundary":[0.9056378817743083,0.7402085547156769,0.9338633888411453,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b\bبادی","boundary":[0.842224018016281,0.7402085547156769,0.8535974260779513,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b\bهای","boundary":[0.7825733911177929,0.7402085547156769,0.7938936747370829,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7772324990411416,0.7402085547156769,0.7829756114873018,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"علیه","boundary":[0.7498388912931562,0.7402085547156769,0.7795254654269621,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7444979992165051,0.7402085547156769,0.7502411116626652,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.7033706689857021,0.7402085547156769,0.7459107513141998,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6980297769090509,0.7402085547156769,0.7036811477427937,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"انسولین","boundary":[0.6484111666485491,0.7402085547156769,0.6994105328790976,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"295\b��������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.7402085547156769,0.648276003519574,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.46117064806515723,0.7516039016352538,0.4659700672123784,0.7688125696413284],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4545720620478752,0.7516039016352538,0.46055287667748923,0.7688125696413284],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.4403583976503356,0.7516039016352538,0.4539690581037371,0.7688125696413284],"dir":"rtl"},{"str":"وژی\bچ","boundary":[0.3905994966762997,0.7516039016352538,0.4397553937061976,0.7688125696413284],"dir":"rtl"},{"str":"اقی","boundary":[0.35998658623879365,0.7516039016352538,0.3899743415668668,0.7688125696413284],"dir":"rtl"},{"str":"380\b���������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.7516039016352538,0.3572226130581122,0.7688125696413284],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7735109186238841,0.7730430607480321,0.8257391910517496,0.7937251549855662],"dir":"rtl"},{"str":"297\b�������������������������","boundary":[0.5549759106077419,0.7730430607480321,0.7247369036362777,0.7945538957556254],"dir":"ltr"},{"str":"410","boundary":[0.7253883119786528,0.7730430607480321,0.7670076743532577,0.7937251549855662],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف\b","boundary":[0.43311845335641425,0.7719159557335697,0.48032258659977556,0.7891246237396444],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.41579131961465177,0.7719159557335697,0.4240205966139813,0.7891246237396444],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b\b","boundary":[0.38694311867897013,0.7719159557335697,0.39228401075562136,0.7891246237396444],"dir":"ltr"},{"str":"دازه","boundary":[0.3573147044767915,0.7719159557335697,0.38318234306001936,0.7891246237396444],"dir":"rtl"},{"str":"یری","boundary":[0.3198546227225833,0.7719159557335697,0.34899078880709816,0.7891246237396444],"dir":"rtl"},{"str":"380\b��������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.7719159557335697,0.31864082090577767,0.7891246237396444],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.8194952815966886,0.8002036179790427,0.8895372662590577,0.8174122859851174],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8145235756082853,0.8002036179790427,0.820544934273092,0.8174122859851174],"dir":"ltr"},{"str":"تکامل","boundary":[0.7691629115655746,0.8002036179790427,0.8175779751783886,0.8174122859851174],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7641912055771711,0.8002036179790427,0.7702444249982402,0.8174122859851174],"dir":"ltr"},{"str":"جنسی","boundary":[0.7139818975754728,0.8002036179790427,0.7672677563125693,0.8174122859851174],"dir":"rtl"},{"str":"297\b�������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.8002036179790427,0.7119624496727577,0.8174122859851174],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3505454929010486,0.805163756609204,0.40277376532891407,0.8258458508467381],"dir":"rtl"},{"str":"392\b�������������������������","boundary":[0.13201068998828858,0.805163756609204,0.30177168301682455,0.8266745916167973],"dir":"ltr"},{"str":"416","boundary":[0.30242288625581726,0.805163756609204,0.34404224863042215,0.8258458508467381],"dir":"ltr"},{"str":"تكامل","boundary":[0.8305860418944169,0.8205156720773588,0.872102248138174,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8252451498177656,0.8205156720773588,0.8310121791482965,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"جنسي","boundary":[0.7845116180810937,0.8205156720773588,0.8269680182295885,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"297\b�������������������������������������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.8205156720773588,0.7843826080535894,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"ارزی","boundary":[0.44355472876103197,0.8319110189969355,0.4709237241031341,0.8491196870030102],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.4319770530335815,0.8319110189969355,0.442929573651599,0.8491196870030102],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.4104805777352074,0.8319110189969355,0.4313518979241487,0.8491196870030102],"dir":"rtl"},{"str":"و\bم","boundary":[0.3869855750791186,0.8319110189969355,0.40377916824888893,0.8491196870030102],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.3683515225849589,0.8319110189969355,0.38636780369145063,0.8491196870030102],"dir":"rtl"},{"str":"ریت\bچاقی","boundary":[0.2844404472074149,0.8319110189969355,0.3677312899567026,0.8491196870030102],"dir":"rtl"},{"str":"392\b������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.8319110189969355,0.28412376758505137,0.8491196870030102],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات\bجنس\bکروموزومي","boundary":[0.6893284710158155,0.8405924514177792,0.8718713017296367,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"300\b������������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.8405924514177792,0.6871636048150072,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات\bمربوط\b","boundary":[0.7738448064747034,0.8606692307581996,0.8718317167768411,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bجگننس\bادي\b","boundary":[0.6910757467301393,0.8606692307581996,0.7557177695417373,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.6736009385530776,0.8606692307581996,0.6815705737902674,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"نوتی","boundary":[0.6252917082855612,0.8606692307581996,0.64935771875814,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5916022471126571,0.8606692307581996,0.6053605820013578,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"304\b�����������������","boundary":[0.49273277695622475,0.8606692307581996,0.5899446015764245,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3505454929010486,0.8642626247090659,0.40277376532891407,0.8849447189466001],"dir":"rtl"},{"str":"404\b�������������������������","boundary":[0.13201068998828858,0.8642626247090659,0.30177168301682455,0.8857734597166593],"dir":"ltr"},{"str":"417","boundary":[0.30242288625581726,0.8642626247090659,0.34404224863042215,0.8849447189466001],"dir":"ltr"},{"str":"دیابت","boundary":[0.3949476883823291,0.8921413570181969,0.46658455694592854,0.911070891824879],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.38947881179508526,0.8921413570181969,0.39573112379969344,0.911070891824879],"dir":"ltr"},{"str":"شیرین:","boundary":[0.30303265861157314,0.8921413570181969,0.39015023822757855,0.911070891824879],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2975637820243293,0.8921413570181969,0.30368909134299366,0.911070891824879],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.196118828695604,0.8921413570181969,0.29824603791541127,0.911070891824879],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1906499521083602,0.8921413570181969,0.19718767920747599,0.911070891824879],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه\bبندی","boundary":[0.0908294175679251,0.8921413570181969,0.1913267932701478,0.911070891824879],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.0853605409806813,0.8921413570181969,0.09196674993988643,0.911070891824879],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.06362040286406363,0.8921413570181969,0.07406633458194882,0.911070891824879],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.45903909065364396,0.912218136358617,0.4652118820491469,0.9311476711652993],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.44511240690870235,0.912218136358617,0.45767457887148016,0.9311476711652993],"dir":"rtl"},{"str":"وف","boundary":[0.4264992749595433,0.912218136358617,0.44377226140836284,0.9311476711652993],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.41924353770518025,0.912218136358617,0.42514559263596813,0.9311476711652993],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.4007441150712016,0.912218136358617,0.41788173328766365,0.9311476711652993],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.3857859253956957,0.912218136358617,0.39940396957086216,0.9311476711652993],"dir":"rtl"},{"str":"وژی","boundary":[0.34762562069411085,0.912218136358617,0.3844457798953562,0.9311476711652993],"dir":"rtl"},{"str":"404\b��������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.912218136358617,0.3484440242104035,0.9311476711652993],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0634,0.07767,0.94847,0.93115],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/555731e6b4d08ca2f3d41ca39f6a6b19.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/5e39a1ab4492c0d50a19b43b7c19e07e.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.04651,0.07767,0.03663,0.07767]},"elements":[{"words":[{"str":"III","boundary":[0.04651170422451436,0.11199415478910058,0.06666926464284323,0.13063687846234812],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.04651,0.11199,0.06667,0.13064],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"طبقه","boundary":[0.9136112757635486,0.07767483648180254,0.9466411244587835,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\bبندي","boundary":[0.8467935162718768,0.07767483648180254,0.858824060267578,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"404\b������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.07767483648180254,0.8445238422426823,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.4265424287111919,0.07767483648180254,0.48981846299627324,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.42120153663454063,0.07767483648180254,0.42699335274501327,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.3806649041449342,0.07767483648180254,0.423908901281691,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"520\b�������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.07767483648180254,0.378782260198253,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"اپ","boundary":[0.9051253284217908,0.09775161582222297,0.9122875385337978,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8994398626627751,0.09775161582222297,0.9041408321864635,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"دم","boundary":[0.8831464499681063,0.09775161582222297,0.8984553664274476,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8774609842090905,0.09775161582222297,0.8821619537327788,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ولوژي","boundary":[0.835718343831208,0.09775161582222297,0.8769884260161332,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"406\b���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.09775161582222297,0.8328575618540526,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.4265360705063387,0.09775161582222297,0.4898145660320084,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.42119517842968746,0.09775161582222297,0.42698699454016004,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"فسفر","boundary":[0.3893959500286119,0.09775161582222297,0.42586425377060416,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"522\b���������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.09775161582222297,0.3865599855607219,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.8527860217942854,0.11782839516264342,0.9127910673374914,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"407\b��������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.11782839516264342,0.8523013625017689,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.4265303276116326,0.11782839516264342,0.48980882313730234,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.42118943553498134,0.11782839516264342,0.426981251645454,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"منیزیم","boundary":[0.3803820665806599,0.11782839516264342,0.4239041839038967,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"529\b�������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.11782839516264342,0.378782260198253,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"گلو","boundary":[0.8997056766463134,0.13790517450306386,0.9211676945764511,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"کز","boundary":[0.8745025730219316,0.13790517450306386,0.883461488763411,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8691616809452803,0.13790517450306386,0.8749948211395953,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"ناشتاي","boundary":[0.8241702029908174,0.13790517450306386,0.8701954019923742,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8188293109141662,0.13790517450306386,0.8245724233603264,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"پلاسمايمساوي","boundary":[0.7492155821141645,0.13790517450306386,0.8198827218859666,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7543940323119868,0.13790517450306386,0.760137144758147,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"\bیا","boundary":[0.7255236802110103,0.13790517450306386,0.7312569476948172,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7201827881343591,0.13790517450306386,0.7249197081011433,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.6523756099261833,0.13790517450306386,0.6566735658843437,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"408\b����������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.13790517450306386,0.6500858357655176,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.43987804552884885,0.13790517450306386,0.4898338457499503,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"532\b������������������������������������������������������������������������D","boundary":[0.11046519498153043,0.1365537450901519,0.4361744937535765,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.43453715345219757,0.13790517450306386,0.44032024542153286,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیمهموستاز","boundary":[0.8307382286041279,0.1579819538434843,0.9127959898186679,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8253973365274767,0.1579819538434843,0.8310369265199552,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8679767987053874,0.1579819538434843,0.8738099388997023,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"گلوکز","boundary":[0.7718899661374315,0.1579819538434843,0.7942328972347082,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"409\b�����������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.1579819538434843,0.77063739978136,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.9080539996185077,0.17805873318390472,0.9123119458362988,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.8986988241423088,0.17805873318390472,0.9075592902602556,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"وژن","boundary":[0.879823570070494,0.17805873318390472,0.8982090372652336,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.8714602745513876,0.17805873318390472,0.8793362444340069,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"412\b�������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.17805873318390472,0.8717451631494854,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.16711496143107277,0.44347140397367296,0.18779705566860688],"dir":"rtl"},{"str":"538\b�������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.16711496143107277,0.3424693216615834,0.1886257964386661],"dir":"ltr"},{"str":"424","boundary":[0.34312052490057615,0.16711496143107277,0.38473988727518105,0.18779705566860688],"dir":"ltr"},{"str":"پاراتیروئیدو","boundary":[0.41322773243853567,0.1979002377664296,0.5072274329875974,0.21510890577250427],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40825602645013215,0.1979002377664296,0.41432131271427736,0.21510890577250427],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4191347098505001,0.1979002377664296,0.4251999961146453,0.21510890577250427],"dir":"ltr"},{"str":"هموستاز","boundary":[0.3430085384538077,0.1979002377664296,0.411561472560244,0.21510890577250427],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33803683246540417,0.1979002377664296,0.34385022834295537,0.21510890577250427],"dir":"ltr"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.28824593536372006,0.1979002377664296,0.34133489485375107,0.21510890577250427],"dir":"rtl"},{"str":"538\b����������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.1979002377664296,0.2858353553108444,0.21510890577250427],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8142085572686429,0.20726852011191363,0.8664368296965085,0.22795061434944774],"dir":"rtl"},{"str":"421\b�������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.20726852011191363,0.7654345422810366,0.22877935511950695],"dir":"ltr"},{"str":"418","boundary":[0.7660859506234117,0.20726852011191363,0.8077053129980165,0.22795061434944774],"dir":"ltr"},{"str":"هورمون\bپاراتیروئید","boundary":[0.36918116576660465,0.21821229186474558,0.4895555204600879,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"538\b����������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.21821229186474558,0.3671159798096231,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"دی","boundary":[0.9142167409482749,0.23805379644727048,0.9296487194370322,0.25526246445334516],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.9026390652208245,0.23805379644727048,0.9135915858388419,0.25526246445334516],"dir":"rtl"},{"str":"ت\bشیرین:\bدرم","boundary":[0.7888854477099181,0.23805379644727048,0.9020188325925682,0.25526246445334516],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7844552146509448,0.23805379644727048,0.7894269206393483,0.25526246445334516],"dir":"ltr"},{"str":"ان","boundary":[0.7671182359468289,0.23805379644727048,0.7882602926004852,0.25526246445334516],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.7503571875403796,0.23805379644727048,0.7614819949995794,0.25526246445334516],"dir":"rtl"},{"str":"و\bم","boundary":[0.7271575337548891,0.23805379644727048,0.7444861048611553,0.25526246445334516],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.7085234812607294,0.23805379644727048,0.7265397623672212,0.25526246445334516],"dir":"rtl"},{"str":"ریت\bب","boundary":[0.6625253559056442,0.23805379644727048,0.7079032486324732,0.25526246445334516],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6559292311289505,0.23805379644727048,0.6619100457585645,0.25526246445334516],"dir":"rtl"},{"str":"ماری","boundary":[0.6131676371475041,0.23805379644727048,0.6553139209818709,0.25526246445334516],"dir":"rtl"},{"str":"421\b��������","boundary":[0.5334302104976013,0.23805379644727048,0.6113354486328835,0.25526246445334516],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.4850971882377311,0.24259123820668468,0.4892320724261063,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"روت","boundary":[0.465486023230009,0.24259123820668468,0.48448680057182814,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.4598005574709932,0.24259123820668468,0.4648707130829294,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4541175529525657,0.24259123820668468,0.45918770856450186,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ن\bمرت","boundary":[0.4277330538457909,0.24259123820668468,0.45349978156489773,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4220500493273634,0.24259123820668468,0.4271202049392996,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ط\b","boundary":[0.4026554734914133,0.24259123820668468,0.4214347391802838,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ا\bه","boundary":[0.3739475632692658,0.24259123820668468,0.3904674100980599,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ورم","boundary":[0.35253723139148285,0.24259123820668468,0.3733347143627745,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ون\bپ","boundary":[0.3245898445111258,0.24259123820668468,0.3519243824849915,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ارات","boundary":[0.30629790445874244,0.24259123820668468,0.3239696118828696,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3006148999403149,0.24259123820668468,0.3056850555522511,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.281801176883208,0.24259123820668468,0.30000205103382355,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.27611571112419214,0.24259123820668468,0.2811858667361284,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"د\b","boundary":[0.26176913973488336,0.24259123820668468,0.2755028622177008,0.25979990621275934],"dir":"rtl"},{"str":"541\b�����������������","boundary":[0.11046519498153043,0.24259123820668468,0.20767681449834785,0.25979990621275934],"dir":"ltr"},{"str":"PTHrP","boundary":[0.20929713121899093,0.24123980879377274,0.2642238170149664,0.2555803654655016],"dir":"ltr"},{"str":"اصول\bک","boundary":[0.8757266300078554,0.2583658505455865,0.926548786916045,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8429478278526291,0.2583658505455865,0.8567061627413298,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"421\b�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.2583658505455865,0.8406350821131391,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"کلسی","boundary":[0.48548134687289124,0.2626680175471051,0.5256241808683666,0.2798766855531798],"dir":"rtl"},{"str":"\bتونین","boundary":[0.41489296679991544,0.2626680175471051,0.42705149530620906,0.2798766855531798],"dir":"rtl"},{"str":"542\b����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.2626680175471051,0.41378110136414253,0.2798766855531798],"dir":"ltr"},{"str":"جنبه","boundary":[0.9310177845142844,0.27844262988600693,0.9617832918682662,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b\bهای","boundary":[0.8713671576157962,0.27844262988600693,0.8827774689832409,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.866026265539145,0.27844262988600693,0.8717693779853052,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8459351586167007,0.27844262988600693,0.8544327492206094,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8405942665400494,0.27844262988600693,0.8462338565325279,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"حال","boundary":[0.8015786807340239,0.27844262988600693,0.817082755991729,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7962377886573727,0.27844262988600693,0.8019644059759528,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"پیشرفتمراقبت","boundary":[0.7395603403895733,0.27844262988600693,0.7971533701562271,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.7342194483129221,0.27844262988600693,0.743483753728002,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"جامع","boundary":[0.684529462075359,0.27844262988600693,0.7004208149024491,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6791885699987078,0.27844262988600693,0.6849445161260345,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"دیابت","boundary":[0.6114478452864166,0.27844262988600693,0.6199631316709646,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"421\b������������","boundary":[0.5334302104976013,0.27844262988600693,0.6111982344700846,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"هیپرکلسمی","boundary":[0.41288582510014166,0.2827447968875256,0.48984143457509755,0.29995346489360025],"dir":"rtl"},{"str":"544\b���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.2827447968875256,0.4098923412345993,0.29995346489360025],"dir":"ltr"},{"str":"درمفارمان\bوکولوژی","boundary":[0.8265143295478085,0.29851940922642733,0.9125396105907182,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.8158079329886228,0.29851940922642733,0.8261479097384722,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.7911216898877877,0.29851940922642733,0.8047994019514332,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"ابت","boundary":[0.7287809270262675,0.29851940922642733,0.754050484146534,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"426\b������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.29851940922642733,0.7278610383563836,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوکلسمی","boundary":[0.4129100272992602,0.30282157622794603,0.4898410243683328,0.32003024423402066],"dir":"rtl"},{"str":"568\b���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.30282157622794603,0.4098923412345993,0.32003024423402066],"dir":"ltr"},{"str":"درمعوارض\bان\bدی","boundary":[0.8541397041178606,0.3185961885668478,0.9153039939781645,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.8012279539501885,0.3185961885668478,0.8230345455626908,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"ندي","boundary":[0.7350008921997132,0.3185961885668478,0.765148628166027,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"442\b�������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.3185961885668478,0.7317497984859269,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.8702093490223746,0.3386729679072682,0.9202217577770073,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8648684569457232,0.3386729679072682,0.870639055914641,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"حاد","boundary":[0.8359119614241556,0.3386729679072682,0.8519008415146876,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8305710693475044,0.3386729679072682,0.8362167856778494,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.7911173827167582,0.3386729679072682,0.8315974066728333,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.785776490640107,0.3386729679072682,0.7915528790926118,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"هیپرگلیسمیبا","boundary":[0.7037999503649814,0.3386729679072682,0.7877897854413517,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6984590582883301,0.3386729679072682,0.7042658919044287,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7724119542455373,0.3386729679072682,0.7781883426980422,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"شدید","boundary":[0.6502605838472881,0.3386729679072682,0.6717807775583273,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"442\b����������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.3386729679072682,0.6500858357655176,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.332031363155955,0.44347140397367296,0.35271345739348914],"dir":"rtl"},{"str":"580\b�������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.332031363155955,0.3424693216615834,0.3535421981635483],"dir":"ltr"},{"str":"425","boundary":[0.34312052490057615,0.332031363155955,0.38473988727518105,0.35271345739348914],"dir":"ltr"},{"str":"کتواسیدوز\b\bدیابتی","boundary":[0.7969956456551924,0.35874974724768866,0.9125287401114531,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"445\b�����������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.35874974724768866,0.7939699605586196,0.37595841525376333],"dir":"ltr"},{"str":"اس","boundary":[0.4876369834214936,0.36281663949131177,0.5060470630221163,0.38002530749738644],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.48102855244185827,0.36281663949131177,0.48641866933027594,0.38002530749738644],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.4744299664245763,0.36281663949131177,0.4797954709071107,0.38002530749738644],"dir":"rtl"},{"str":"وپ","boundary":[0.45859188323874644,0.36281663949131177,0.4732116523333586,0.38002530749738644],"dir":"rtl"},{"str":"ورز","boundary":[0.4330048260825869,0.36281663949131177,0.45737110790694047,0.38002530749738644],"dir":"rtl"},{"str":"580\b����������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.36281663949131177,0.4320330462569661,0.38002530749738644],"dir":"ltr"},{"str":"درمان\bبی","boundary":[0.8765722712533252,0.3788265265881091,0.9295160175486453,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"ار\bبستري","boundary":[0.7881866604862181,0.3788265265881091,0.8499145744412471,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"449\b���������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.3788265265881091,0.7861924402995331,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.4484474699472269,0.38312869358962776,0.48982830795862653,0.40033736159570243],"dir":"rtl"},{"str":"580\b�������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.38312869358962776,0.44877994253003206,0.40033736159570243],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحظات\bخاص\bدیابدر\bت\b","boundary":[0.7692962287641084,0.3989033059285295,0.9125404310042475,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"ندی","boundary":[0.7030691670136331,0.3989033059285295,0.7332169029799469,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"451\b�����������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.3989033059285295,0.7006397174495804,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.48507093500478915,0.4032054729300482,0.48932888122258017,0.42041414093612284],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.475713298288002,0.4032054729300482,0.4845737644059488,0.42041414093612284],"dir":"rtl"},{"str":"وف","boundary":[0.461689149415763,0.4032054729300482,0.475225972651515,0.42041414093612284],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.45600368365674715,0.4032054729300482,0.4611969012980993,0.42041414093612284],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.44293941861395236,0.4032054729300482,0.45551635802026014,0.42041414093612284],"dir":"rtl"},{"str":"ولوژی","boundary":[0.4011795495519517,0.4032054729300482,0.44244963173687696,0.42041414093612284],"dir":"rtl"},{"str":"582\b������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.4032054729300482,0.3982260608459694,0.42041414093612284],"dir":"ltr"},{"str":"انگدازهیری\b","boundary":[0.44172602700391134,0.4232822522704686,0.4895602378378821,0.4404909202765433],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4567297496303011,0.4232822522704686,0.46207064170695233,0.4404909202765433],"dir":"ltr"},{"str":"وده\bاستخوانی","boundary":[0.32082004434335126,0.4232822522704686,0.4097815854081249,0.4404909202765433],"dir":"rtl"},{"str":"589\b����������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.4232822522704686,0.3204508582551036,0.4404909202765433],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8142085572686429,0.4320697958478352,0.8664368296965085,0.4527518900853693],"dir":"rtl"},{"str":"452\b�������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.4320697958478352,0.7654345422810366,0.45358063085542855],"dir":"ltr"},{"str":"419","boundary":[0.7660859506234117,0.4320697958478352,0.8077053129980165,0.4527518900853693],"dir":"ltr"},{"str":"استئوپورز","boundary":[0.46120284929618777,0.4433590316108891,0.5214097165676359,0.46056769961696375],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4558619572195365,0.4433590316108891,0.4615015472120151,0.46056769961696375],"dir":"ltr"},{"str":"ناشی","boundary":[0.3983698383170037,0.4433590316108891,0.408587713779988,0.46056769961696375],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3930289462403524,0.4433590316108891,0.3988069801231748,0.46056769961696375],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.37781109568277893,0.4433590316108891,0.3826582350161724,0.46056769961696375],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.37247020360612765,0.4433590316108891,0.37810979359860625,0.46056769961696375],"dir":"ltr"},{"str":"گلوکوکورتیكوئید","boundary":[0.26402794328481266,0.4433590316108891,0.3739592541620604,0.46056769961696375],"dir":"rtl"},{"str":"608\b�������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.4433590316108891,0.26211945631195405,0.46056769961696375],"dir":"ltr"},{"str":"دی","boundary":[0.9142249450835692,0.4588983691918953,0.9296569235723265,0.47610703719796993],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.9026472693561187,0.4588983691918953,0.9135997899741363,0.47610703719796993],"dir":"rtl"},{"str":"ت\bشیرین:\bعوارض\bمزمن","boundary":[0.7063584099565385,0.4588983691918953,0.9020270367278626,0.47610703719796993],"dir":"rtl"},{"str":"452\b���������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.4588983691918953,0.703927319565427,0.47610703719796993],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال\bعملكرد\bگوارشی\b","boundary":[0.7565508994808834,0.4792104232902113,0.9125344830061594,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"\b/","boundary":[0.7404543860332802,0.4792104232902113,0.7471568681045202,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"ادراری\bتناسلی","boundary":[0.6488962361478303,0.4792104232902113,0.741032777571535,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"462\b���������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.4792104232902113,0.6461970756359743,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912253942599767,0.47449303443311064,0.44346405378631093,0.4951751286706447],"dir":"rtl"},{"str":"610\b����������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.47449303443311064,0.32705580247723853,0.49600386944070396],"dir":"ltr"},{"str":"426e","boundary":[0.3317420045573971,0.47140855434820017,0.38472164476504384,0.4951751286706447],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض\b","boundary":[0.8841879649437299,0.4992872026306317,0.9392779130320638,0.5164958706367063],"dir":"rtl"},{"str":"دام\bتحتاني","boundary":[0.7790708406572333,0.4992872026306317,0.8509636782420178,0.5164958706367063],"dir":"rtl"},{"str":"465\b�������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.4992872026306317,0.7784149200404465,0.5164958706367063],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.502024452425245,0.5033540948742549,0.5066798889980495,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.49562382398848137,0.5033540948742549,0.501425214179207,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4851908712586579,0.5033540948742549,0.4950269731458141,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"اری\bپاژه\b","boundary":[0.4214137776146067,0.5033540948742549,0.48458447080250805,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"و\bس","boundary":[0.39149245117001225,0.5033540948742549,0.41485632442000814,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3786864194897438,0.5033540948742549,0.39088605071386234,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"ر\bدیس","boundary":[0.3228140184059775,0.5033540948742549,0.3780824064369646,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.32341086924864476,0.5033540948742549,0.32823342405739614,0.5200465028401472],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.316781050088297,0.5033540948742549,0.32282118061608955,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"لازی","boundary":[0.27771596873404036,0.5033540948742549,0.3161770370355177,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2783128195767076,0.5033540948742549,0.28313537438545894,0.5200465028401472],"dir":"ltr"},{"str":"های\bاس","boundary":[0.2226075367288882,0.5033540948742549,0.27772551834752307,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"تخوان","boundary":[0.1722404878178846,0.5033540948742549,0.22202262290307428,0.5200465028401472],"dir":"rtl"},{"str":"610\b�����","boundary":[0.11046519498153043,0.5033540948742549,0.17185190715380086,0.5200465028401472],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8142085572686429,0.5284969895586407,0.8664368296965085,0.5491790837961749],"dir":"rtl"},{"str":"469\b�������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.5284969895586407,0.7654345422810366,0.550007824566234],"dir":"ltr"},{"str":"420","boundary":[0.7660859506234117,0.5284969895586407,0.8077053129980165,0.5491790837961749],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال\bاسك","boundary":[0.44235528418099146,0.5236661489725708,0.517314827538821,0.5408748169786455],"dir":"rtl"},{"str":"روز\bاستخوان","boundary":[0.32606658886411694,0.5236661489725708,0.40960109443164827,0.5408748169786455],"dir":"rtl"},{"str":"616\b�����������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.5236661489725708,0.324339618384647,0.5408748169786455],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات\bهمراه\b","boundary":[0.3911668126319071,0.5437429283129912,0.489579517555824,0.5609515963190659],"dir":"rtl"},{"str":"ا\bنقص\b","boundary":[0.33339657354289426,0.5437429283129912,0.3774527800737962,0.5609515963190659],"dir":"rtl"},{"str":"در\bمینرالیزاسیون","boundary":[0.2217547004567652,0.5437429283129912,0.324237502618524,0.5609515963190659],"dir":"rtl"},{"str":"619\b��������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.5437429283129912,0.21934309488697776,0.5609515963190659],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوگلایسمی","boundary":[0.8250987060027606,0.5592822658939974,0.9302502876574937,0.5764909339000721],"dir":"rtl"},{"str":"469\b����������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.5592822658939974,0.8257587286871951,0.5764909339000721],"dir":"ltr"},{"str":"دیسپلازی\b","boundary":[0.4546208766528768,0.5638197076534117,0.5273702259623964,0.5810283756594864],"dir":"rtl"},{"str":"یبرو\bسنو\bدرم\b","boundary":[0.34092879015667843,0.5638197076534117,0.41652087234570573,0.5810283756594864],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3252851449773258,0.5638197076534117,0.33062603705397703,0.5810283756594864],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.29331609097565625,0.5638197076534117,0.3135721010175178,0.5810283756594864],"dir":"rtl"},{"str":"ون\b","boundary":[0.26380581632171696,0.5638197076534117,0.2899441913696599,0.5810283756594864],"dir":"rtl"},{"str":"\b-","boundary":[0.24345135665632262,0.5638197076534117,0.2542771335785294,0.5810283756594864],"dir":"ltr"},{"str":"آلبرایت","boundary":[0.1973523204371163,0.5638197076534117,0.24395591097692793,0.5810283756594864],"dir":"rtl"},{"str":"620\b��������������","boundary":[0.11046519498153043,0.5638197076534117,0.19601073921310036,0.5810283756594864],"dir":"ltr"},{"str":"تعادل","boundary":[0.893308091943744,0.5795943199923135,0.929923968176159,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8879671998670927,0.5795943199923135,0.8936938171856728,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8815187495256982,0.5795943199923135,0.8901845190632538,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.876177857449047,0.5795943199923135,0.8819044747676269,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیممتقابل","boundary":[0.7822076917870452,0.5795943199923135,0.8439028434694956,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.776866799710394,0.5795943199923135,0.7826199055137874,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8154344397293454,0.5795943199923135,0.8211610570479254,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"گلو","boundary":[0.7565861772626491,0.5795943199923135,0.7789221457902301,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"کز","boundary":[0.7313830736382672,0.5795943199923135,0.7402171780388382,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.726042181561616,0.5795943199923135,0.7317952873650094,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمیک","boundary":[0.6564136853180845,0.5795943199923135,0.7272481894498921,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"469\b�����������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.5795943199923135,0.6539745958950609,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"دی","boundary":[0.47716009754716865,0.5838964869938321,0.4895647501122941,0.6011051549999068],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.47249112415112837,0.5838964869938321,0.4778320162277796,0.6011051549999068],"dir":"ltr"},{"str":"سپلازیای\b","boundary":[0.41152373353788974,0.5838964869938321,0.47691151224774847,0.6011051549999068],"dir":"rtl"},{"str":"گر\bاستخوان\b","boundary":[0.2946418792392305,0.5838964869938321,0.3751465976425417,0.6011051549999068],"dir":"rtl"},{"str":"و\bغضروف","boundary":[0.22267520443679636,0.5838964869938321,0.2854127582360407,0.6011051549999068],"dir":"rtl"},{"str":"621\b��������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.5838964869938321,0.21934309488697776,0.6011051549999068],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوگلیسمی","boundary":[0.8794055693772446,0.5996710993327339,0.9633707920477317,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8740646773005933,0.5996710993327339,0.8798715109166918,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"بدون","boundary":[0.8220611249100108,0.5996710993327339,0.8370335688107177,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8167202328333596,0.5996710993327339,0.8224514046723502,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"دیابت","boundary":[0.7496686554857975,0.5996710993327339,0.7588389290930078,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"475\b�����������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.5996710993327339,0.7473048390041002,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"استخواني","boundary":[0.4401559606119465,0.6039732663342525,0.5025311808417033,0.6211819343403272],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4348150685352953,0.6039732663342525,0.4405713301697078,0.6211819343403272],"dir":"ltr"},{"str":"شدن\bکلسیفیكاسیون","boundary":[0.2937933665464077,0.6039732663342525,0.4113962771545352,0.6211819343403272],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3846205279771269,0.6039732663342525,0.39035169981611745,0.6211819343403272],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.37814746522984916,0.6039732663342525,0.38679484219115706,0.6211819343403272],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2884524744697565,0.6039732663342525,0.29418364630874705,0.6211819343403272],"dir":"ltr"},{"str":"خارج","boundary":[0.2389150851486692,0.6039732663342525,0.2549006930365304,0.6211819343403272],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.23357419307201796,0.6039732663342525,0.23929123942455663,0.6211819343403272],"dir":"ltr"},{"str":"اسكلتي","boundary":[0.1852108155115586,0.6039732663342525,0.23472605366735103,0.6211819343403272],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.17986992343490738,0.6039732663342525,0.18567281545269262,0.6211819343403272],"dir":"ltr"},{"str":"(نابجا)","boundary":[0.1396286398158992,0.6039732663342525,0.18100947782729884,0.6211819343403272],"dir":"rtl"},{"str":"623","boundary":[0.11046519498153043,0.6039732663342525,0.1392617098648574,0.6211819343403272],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.13950045020192428,0.6039732663342525,0.14508746633740738,0.6211819343403272],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8142085572686429,0.6286776805727045,0.8664368296965085,0.6493597748102385],"dir":"rtl"},{"str":"480\b�������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.6286776805727045,0.7654345422810366,0.6501885155802978],"dir":"ltr"},{"str":"421","boundary":[0.7660859506234117,0.6286776805727045,0.8077053129980165,0.6493597748102385],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.6381628115665193,0.44347140397367296,0.6588449058040535],"dir":"rtl"},{"str":"625\b�������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.6381628115665193,0.3424693216615834,0.6596736465741126],"dir":"ltr"},{"str":"427","boundary":[0.34312052490057615,0.6381628115665193,0.38473988727518105,0.6588449058040535],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.8620862295640117,0.6596661625960997,0.9321282142263808,0.6768748306021743],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.8533217518290095,0.6596661625960997,0.8593455717344045,0.6768748306021743],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.7779585650146956,0.6596661625960997,0.8570160739520756,0.6768748306021743],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7729868590262923,0.6596661625960997,0.7791084982518927,0.6768748306021743],"dir":"ltr"},{"str":"لیپوپروتئین","boundary":[0.6858343297939327,0.6596661625960997,0.7766885648711233,0.6768748306021743],"dir":"rtl"},{"str":"480\b�����������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.6596661625960997,0.6844342941059441,0.6768748306021743],"dir":"ltr"},{"str":"اخ","boundary":[0.49037983095379223,0.6639683295976183,0.506673243648461,0.681176997603693],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4837713999741569,0.6639683295976183,0.4897768270096542,0.681176997603693],"dir":"rtl"},{"str":"لالات\bارث","boundary":[0.41515201237183597,0.6639683295976183,0.483146244864724,0.681176997603693],"dir":"rtl"},{"str":"ی\bب","boundary":[0.390689742164538,0.6639683295976183,0.41452685726240307,0.681176997603693],"dir":"rtl"},{"str":"افت\bهم","boundary":[0.33232634409374046,0.6639683295976183,0.3900645870551051,0.681176997603693],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.32572775807645843,0.6639683295976183,0.33170857270607246,0.681176997603693],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.31913163329976474,0.6639683295976183,0.3251124479293788,0.681176997603693],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.30692141874111645,0.6639683295976183,0.31851386191209674,0.681176997603693],"dir":"rtl"},{"str":"625\b��������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.6639683295976183,0.3053283807703273,0.681176997603693],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.8495074442272625,0.6799782166944156,0.912783478512344,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8441665521506114,0.6799782166944156,0.8496089919158716,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"لیپوپروتئین","boundary":[0.7743411566600144,0.6799782166944156,0.8476122889742573,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"480\b������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.6799782166944156,0.7745261599109033,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.49125213563896886,0.6842803836959344,0.5242819843342037,0.7014890517020089],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات\b\bبندی","boundary":[0.3794748943204822,0.6842803836959344,0.44122003695962947,0.7014890517020089],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.374134002243831,0.6842803836959344,0.3798814573706533,0.7014890517020089],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.41725001486999524,0.6842803836959344,0.4229931273161555,0.7014890517020089],"dir":"ltr"},{"str":"بافت","boundary":[0.3210893450843898,0.6842803836959344,0.33131718249156256,0.7014890517020089],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3157484530077385,0.6842803836959344,0.3215227192685828,0.7014890517020089],"dir":"ltr"},{"str":"همبند","boundary":[0.2772792626123197,0.6842803836959344,0.3179872133258446,0.7014890517020089],"dir":"rtl"},{"str":"625\b�����������������������������������","boundary":[0.11046498987814807,0.6842803836959344,0.2776744968301273,0.7014890517020089],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات\bهمراه\b","boundary":[0.8141349046987134,0.7000549960348361,0.9125476096226304,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"ا\bافزایکش\bلسترول\b","boundary":[0.7031723340149603,0.7000549960348361,0.8004208721406024,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.6858205878673146,0.7000549960348361,0.6939818793440613,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6345332564879328,0.7000549960348361,0.6579888792946085,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.6347793805467646,0.7000549960348361,0.6401202726234159,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"گلیسرید\b","boundary":[0.5752911955271054,0.7000549960348361,0.6345258727661677,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"485\b�","boundary":[0.5334302104976013,0.7000549960348361,0.5651484230626447,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.5684194118045202,0.7000549960348361,0.5690347219515998,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات\b","boundary":[0.4276805473799068,0.7043571630363548,0.4945204580368735,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.41114101062640623,0.7043571630363548,0.41930452857081874,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.3958320941670649,0.7043571630363548,0.4107332674747835,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"631\b�����������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046498987814807,0.7043571630363548,0.3943373007164261,0.7215658310424294],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات\b","boundary":[0.8863421657686557,0.7201317753752565,0.9531820764256224,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"اشی\b","boundary":[0.8124311109014499,0.7201317753752565,0.8474767156385176,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"از\bکاهش\bکلسترول\b","boundary":[0.6785642353028044,0.7201317753752565,0.8029073074229398,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"499\b�������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.7201317753752565,0.6384195553768877,0.7373404433813312],"dir":"ltr"},{"str":"HDL","boundary":[0.6388976513611685,0.7173765959247006,0.6791184246419406,0.7317171525964296],"dir":"ltr"},{"str":"غربالگری،","boundary":[0.8341433549580665,0.7402085547156769,0.9128070654013154,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8288024628814152,0.7402085547156769,0.8343218936135773,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.7586078813025704,0.7402085547156769,0.8290412032184822,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7532669892259193,0.7402085547156769,0.7586565441371643,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7458832674609636,0.7402085547156769,0.753153460084765,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7405423753843123,0.7402085547156769,0.7459319302955575,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"کنترلاختلا","boundary":[0.6558313968155649,0.7402085547156769,0.7407811157213793,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6841553535059346,0.7402085547156769,0.6898819708245146,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"لات","boundary":[0.6122379035152669,0.7402085547156769,0.61827707146198,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6068970114386156,0.7402085547156769,0.612644466565438,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم\b","boundary":[0.5278419637418241,0.7402085547156769,0.6071357517756825,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.7335670933699303,0.44347140397367296,0.7542491876074645],"dir":"rtl"},{"str":"643\b�������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.7335670933699303,0.3424693216615834,0.7550779283775236],"dir":"ltr"},{"str":"428","boundary":[0.34312052490057615,0.7335670933699303,0.38473988727518105,0.7542491876074645],"dir":"ltr"},{"str":"لیپوپروتئین","boundary":[0.841246495295954,0.7602853340560974,0.9127947591983739,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"501\b�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.7602853340560974,0.8406350821131391,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.49667876092944646,0.7643522262997205,0.5060560875709401,0.7815608943057951],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4859231395584944,0.7643522262997205,0.4954481406352872,0.7815608943057951],"dir":"rtl"},{"str":"وک","boundary":[0.4675967421378746,0.7643522262997205,0.4847023642266885,0.7815608943057951],"dir":"rtl"},{"str":"روم","boundary":[0.4413549949852223,0.7643522262997205,0.46636119936253867,0.7815608943057951],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.4286943733989117,0.7643522262997205,0.4401145297287098,0.7815608943057951],"dir":"rtl"},{"str":"وز","boundary":[0.4107888481188943,0.7643522262997205,0.42747605930769406,0.7815608943057951],"dir":"rtl"},{"str":"643\b�����������������������������������������������������","boundary":[0.11046498987814807,0.7643522262997205,0.40766676443261257,0.7815608943057951],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8142085572686429,0.789495264389673,0.8664368296965085,0.8101773586272071],"dir":"rtl"},{"str":"506\b�������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.789495264389673,0.7654345422810366,0.8110060993972663],"dir":"ltr"},{"str":"422","boundary":[0.7660859506234117,0.789495264389673,0.8077053129980165,0.8101773586272071],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.7982891805519106,0.44347140397367296,0.8189712747894448],"dir":"rtl"},{"str":"652\b�������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.7982891805519106,0.3424693216615834,0.8198000155595039],"dir":"ltr"},{"str":"429","boundary":[0.34312052490057615,0.7982891805519106,0.38473988727518105,0.8189712747894448],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.8745675907941397,0.8202803973194631,0.9302482366236702,0.8374890653255378],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8695958848057364,0.8202803973194631,0.8755348674442051,0.8374890653255378],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیک","boundary":[0.8045699084623604,0.8202803973194631,0.8745159047417851,0.8374890653255378],"dir":"rtl"},{"str":"506\b�����������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.8202803973194631,0.8013924468628415,0.8374890653255378],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری","boundary":[0.4525089271247172,0.8245825643209819,0.5072641464930397,0.8417912323270564],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4475372211363137,0.8245825643209819,0.453542865644682,0.8417912323270564],"dir":"ltr"},{"str":"ویلسون","boundary":[0.3878275244637059,0.8245825643209819,0.4518517758876361,0.8417912323270564],"dir":"rtl"},{"str":"652\b�������������������������������������������������","boundary":[0.11046498987814807,0.8245825643209819,0.3881737389731297,0.8417912323270564],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8142085572686429,0.8497256024109343,0.8664368296965085,0.8704076966484684],"dir":"rtl"},{"str":"516\b�������������������������","boundary":[0.5956735492525007,0.8497256024109343,0.7654345422810366,0.8712364374185276],"dir":"ltr"},{"str":"423","boundary":[0.7660859506234117,0.8497256024109343,0.8077053129980165,0.8704076966484684],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3912431315458075,0.8567580679971835,0.44347140397367296,0.8774401622347175],"dir":"rtl"},{"str":"657\b�������������������������","boundary":[0.17270832863304747,0.8567580679971835,0.3424693216615834,0.8782689030047768],"dir":"ltr"},{"str":"430","boundary":[0.34312052490057615,0.8567580679971835,0.38473988727518105,0.8774401622347175],"dir":"ltr"},{"str":"اخ","boundary":[0.9134996420945977,0.8805107353407244,0.9296301206623196,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.9069548587965762,0.8805107353407244,0.9129002315617186,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"لالات\b\bم","boundary":[0.84631692984849,0.8805107353407244,0.9063383918664201,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8397721465504686,0.8805107353407244,0.8457175193156109,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.8283126842084751,0.8805107353407244,0.8391556796203126,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.814241156454911,0.8805107353407244,0.8277157103037784,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"یسم\bاس","boundary":[0.7585373995762563,0.8805107353407244,0.8136295627811198,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"تخوان\b","boundary":[0.7022098658828982,0.8805107353407244,0.7579379890433773,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"و\bم","boundary":[0.6791228138543233,0.8805107353407244,0.6956130521888623,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"واد\bم","boundary":[0.6445811727401196,0.8805107353407244,0.6785258399496266,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6348249134976485,0.8805107353407244,0.6439622691817811,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"دنی","boundary":[0.6016258545119667,0.8805107353407244,0.6342133198238572,0.8975473166667384],"dir":"rtl"},{"str":"516\b������","boundary":[0.5334302104976013,0.8805107353407244,0.6009073527511541,0.8975473166667384],"dir":"ltr"},{"str":"پورفیریا","boundary":[0.44624589024097594,0.8848129023422431,0.5072698893877459,0.9020215703483178],"dir":"rtl"},{"str":"657\b�������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046498987814807,0.8848129023422431,0.44665281535157836,0.9020215703483178],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.8539161414310884,0.9008227894390405,0.9127865550630796,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8485752493544371,0.9008227894390405,0.8543064211934277,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8422744734483416,0.9008227894390405,0.8510941372508318,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8369335813716904,0.9008227894390405,0.842664753210681,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.7749595433578295,0.9008227894390405,0.8382380388834992,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7696186512811782,0.9008227894390405,0.775410467391651,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"استخوان","boundary":[0.7136500403028146,0.9008227894390405,0.7709181863118105,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"516\b��������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.9008227894390405,0.7123059978382105,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"پورف","boundary":[0.5061332064427074,0.9051249564405591,0.5315553604794496,0.9223336244466338],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5004477406836916,0.9051249564405591,0.5057050648522244,0.9223336244466338],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.482185335518368,0.9051249564405591,0.49015703007958294,0.9223336244466338],"dir":"rtl"},{"str":"اي\bک","boundary":[0.4371938575639051,0.9051249564405591,0.4572681577291891,0.9223336244466338],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.38208914203204125,0.9051249564405591,0.4065538734799275,0.9223336244466338],"dir":"rtl"},{"str":"665\b�������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046498987814807,0.9051249564405591,0.378782260198253,0.9223336244466338],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11046,0.07767,0.96337,0.92233],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/440b87b00c77207b7f334fbb078f9515.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/6b86306237f740268216a3e3200d58c6.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.06418,0.07767,0.05153,0.56381]},"elements":[{"words":[{"str":"گلیكوژنوزهای","boundary":[0.35554691842423175,0.07767483648180254,0.4491109793891611,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3502060263475805,0.07767483648180254,0.35594913879374074,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"عضلانیانتخاب","boundary":[0.25167025939424764,0.07767483648180254,0.35153263502468424,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.24632936731759641,0.07767483648180254,0.2520768224444188,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.2898071823102435,0.07767483648180254,0.295563443944656,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"شده","boundary":[0.21316415039000405,0.07767483648180254,0.23474132279568002,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"706\b����������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.07767483648180254,0.20975553727856525,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات\bانتخاب\b","boundary":[0.3531295699597382,0.09775161582222297,0.448891518770036,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ده\bمتابولیسم\bگالاکتوز","boundary":[0.17835933702382686,0.09775161582222297,0.32118512836395186,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"708\b��������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.09775161582222297,0.17864545624221886,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات\bانتخاب\b","boundary":[0.3531063932775315,0.11782839516264342,0.44886834208782933,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"ده\bمتابولیسم\bفروکتوز","boundary":[0.1823972073123458,0.11782839516264342,0.32116195168174516,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"709\b���������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.11782839516264342,0.18253421637176215,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.3848504488687523,0.13790517450306386,0.4491355917950443,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.379509556792101,0.13790517450306386,0.3852570119189234,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"کلی","boundary":[0.353494243773574,0.13790517450306386,0.3820414145712588,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"709\b�����������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.13790517450306386,0.35363966207166725,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3505454929010486,0.17133581747626275,0.40277376532891407,0.19201791171379687],"dir":"rtl"},{"str":"710\b�������������������������","boundary":[0.13201068998828858,0.17133581747626275,0.30177168301682455,0.19284665248385607],"dir":"ltr"},{"str":"434","boundary":[0.30242288625581726,0.17133581747626275,0.34404224863042215,0.19201791171379687],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.3865277843296914,0.1979002377664296,0.4665279484123973,0.21510890577250427],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.38155607834128796,0.1979002377664296,0.3875774370060947,0.21510890577250427],"dir":"ltr"},{"str":"ارثی","boundary":[0.3364907631691755,0.1979002377664296,0.382545497057792,0.21510890577250427],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.331519057180772,0.1979002377664296,0.33562054077893283,0.21510890577250427],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.24350509374250093,0.1979002377664296,0.33252324334080596,0.21510890577250427],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2385333877540975,0.1979002377664296,0.24240721585097688,0.21510890577250427],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.23033745659499674,0.1979002377664296,0.23671522476583337,0.21510890577250427],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.22536575060659328,0.1979002377664296,0.22923957870347267,0.21510890577250427],"dir":"ltr"},{"str":"اسیدهایآمینه","boundary":[0.10552548512077511,0.1979002377664296,0.22635516932309735,0.21510890577250427],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10055377913237167,0.1979002377664296,0.10414344873654953,0.21510890577250427],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.13868085708601421,0.1979002377664296,0.14468650159438254,0.21510890577250427],"dir":"ltr"},{"str":"در\b","boundary":[0.06417910447761194,0.1979002377664296,0.07030898777129768,0.21510890577250427],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4611540346911861,0.21797701710685005,0.46548581812662676,0.2351856851129247],"dir":"rtl"},{"str":"زرگ","boundary":[0.43372843081555257,0.21797701710685005,0.46006370511056094,0.2351856851129247],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4161108706843685,0.21797701710685005,0.43265040743786903,0.2351856851129247],"dir":"rtl"},{"str":"الان","boundary":[0.38231803740675485,0.21797701710685005,0.415018079863155,0.2351856851129247],"dir":"rtl"},{"str":"710\b��������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.21797701710685005,0.38158889488246583,0.2351856851129247],"dir":"ltr"},{"str":"هیپرفنیلآلانینمی","boundary":[0.34494225314269655,0.23828907120516604,0.4491487184115153,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3833376063204658,0.23828907120516604,0.389126453843691,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"\bها","boundary":[0.31594883901230414,0.23828907120516604,0.327332196755776,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"714\b�������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.23828907120516604,0.3147520607762344,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"هوموسیستینوری","boundary":[0.3539089628127058,0.2583658505455865,0.46376397523171564,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"(هیپرهوموسیستینمی\bها","boundary":[0.20696551596832385,0.2583658505455865,0.34427566715002694,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.31972233104096126,0.2583658505455865,0.32551368458029567,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"\bها)","boundary":[0.16776533711817443,0.2583658505455865,0.17922602476002986,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"715\b�����������������","boundary":[0.06976755633677155,0.2583658505455865,0.16697917585358896,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"آل","boundary":[0.4413646348441932,0.27844262988600693,0.4486252945797329,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.4306557770444192,0.27844262988600693,0.44086992548594117,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"اپ","boundary":[0.42139905119175314,0.27844262988600693,0.43016106768616713,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4157160466733257,0.27844262988600693,0.42090926431467784,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ونوری","boundary":[0.37397832877661985,0.27844262988600693,0.41522625979625033,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"717\b����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.27844262988600693,0.37308346271938364,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3505454929010486,0.3076524168140159,0.40277376532891407,0.32833451105155004],"dir":"rtl"},{"str":"718\b�������������������������","boundary":[0.13201068998828858,0.3076524168140159,0.30177168301682455,0.3291632518216092],"dir":"ltr"},{"str":"435","boundary":[0.30242288625581726,0.3076524168140159,0.34404224863042215,0.32833451105155004],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.46117721137339274,0.33843769314937266,0.4659766305206139,0.35564636115544734],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.45234381890191755,0.33843769314937266,0.46056436246690147,0.35564636115544734],"dir":"rtl"},{"str":"ایص\bارث","boundary":[0.38839832717681344,0.33843769314937266,0.4517186637924846,0.35564636115544734],"dir":"rtl"},{"str":"ی\bان","boundary":[0.3595993510528982,0.33843769314937266,0.38777317206738054,0.35564636115544734],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.35299092007326294,0.33843769314937266,0.35899634710876016,0.35564636115544734],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.34415752760178764,0.33843769314937266,0.3523780711667716,0.35564636115544734],"dir":"rtl"},{"str":"ال\bغش","boundary":[0.29295141716182044,0.33843769314937266,0.34353237249235474,0.35564636115544734],"dir":"rtl"},{"str":"اء","boundary":[0.2779772294224904,0.33843769314937266,0.29232626205238754,0.35564636115544734],"dir":"rtl"},{"str":"718\b����������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.33843769314937266,0.27437725485530995,0.35564636115544734],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.3505454929010486,0.36878391541652866,0.40277376532891407,0.38946600965406275],"dir":"rtl"},{"str":"723\b�������������������������","boundary":[0.13201068998828858,0.36878391541652866,0.30177168301682455,0.390294750424122],"dir":"ltr"},{"str":"436","boundary":[0.30242288625581726,0.36878391541652866,0.34404224863042215,0.38946600965406275],"dir":"ltr"},{"str":"اطلس","boundary":[0.41638755514717196,0.398668031170634,0.4665550220588688,0.41587669917670866],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4114158491587685,0.398668031170634,0.41754106141626035,0.41587669917670866],"dir":"ltr"},{"str":"تظاهرات","boundary":[0.34343638410941035,0.398668031170634,0.41478528752417654,0.41587669917670866],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3384646781210069,0.398668031170634,0.3444860367858136,0.41587669917670866],"dir":"ltr"},{"str":"بالینی","boundary":[0.29595905316074567,0.398668031170634,0.3418488839299449,0.41587669917670866],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2909873471723422,0.398668031170634,0.2970914798427677,0.41587669917670866],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری\bهای","boundary":[0.2059268724400534,0.398668031170634,0.2943764754624569,0.41587669917670866],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.20095516645164993,0.398668031170634,0.20696081096001823,0.41587669917670866],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیک","boundary":[0.13440322094351656,0.398668031170634,0.20434921722294122,0.41587669917670866],"dir":"rtl"},{"str":"723\b�����","boundary":[0.06976755633677155,0.398668031170634,0.13305282027405912,0.41587669917670866],"dir":"ltr"},{"str":"نمایه","boundary":[0.42772587522740835,0.4187448105110544,0.46656671295166324,0.43595347851712907],"dir":"rtl"},{"str":"732\b�����������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.4187448105110544,0.42544820216630236,0.43595347851712907],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.06418,0.07767,0.46657,0.43595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7734929762346711,0.09082549442654259,0.8257316357610054,0.1115075886640767],"dir":"rtl"},{"str":"678\b����������������������","boundary":[0.5549759106077419,0.09082549442654259,0.7093233844519329,0.1123363294341359],"dir":"ltr"},{"str":"431e","boundary":[0.7140095865320915,0.08774101434163215,0.766989226739738,0.1115075886640767],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.8194874876681589,0.11759312040474786,0.889529472330528,0.13480178841082252],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8145157816797556,0.11759312040474786,0.8205371403445623,0.13480178841082252],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.7385372847183622,0.11759312040474786,0.8175923324151538,0.13480178841082252],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7335655787299588,0.11759312040474786,0.7396868964931808,0.13480178841082252],"dir":"ltr"},{"str":"پورین","boundary":[0.6875649921342853,0.11759312040474786,0.736656896908887,0.13480178841082252],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6825932861458819,0.11759312040474786,0.6886532536755485,0.13480178841082252],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6764647970809686,0.11759312040474786,0.6885118405964882,0.13480178841082252],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6714930910925653,0.11759312040474786,0.677553058622232,0.13480178841082252],"dir":"ltr"},{"str":"پیریمیدین","boundary":[0.5904198261133524,0.11759312040474786,0.6745597968656101,0.13480178841082252],"dir":"rtl"},{"str":"678\b������������","boundary":[0.4927325718528424,0.11759312040474786,0.5901308354476072,0.13480178841082252],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.8348160940522069,0.13790517450306386,0.8980945895778767,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8294752019755556,0.13790517450306386,0.8352670180860282,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"اسید","boundary":[0.7754042074907855,0.13790517450306386,0.7801268184553867,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7700633154141343,0.13790517450306386,0.7758435700761454,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"اوریک","boundary":[0.7285421866892006,0.13790517450306386,0.7714120752565329,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"678\b����������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.13790517450306386,0.7260510010070577,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"هیپریوریسمی","boundary":[0.7834836399287061,0.1579819538434843,0.8721079910328802,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"679\b������������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.1579819538434843,0.7804936428206637,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"ارزی","boundary":[0.8507969291921592,0.17805873318390472,0.8716928617869836,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ابی","boundary":[0.8281067522084506,0.17805873318390472,0.8504252818633231,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"684\b������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.17805873318390472,0.8271587643751832,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.8223265286867846,0.19813551252432515,0.8717728521061041,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"684\b����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.19813551252432515,0.8193812441160965,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"هیپریوریسمی","boundary":[0.781768770548795,0.21821229186474558,0.872115990064792,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7764278784721438,0.21821229186474558,0.782228369436806,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.7366050057531498,0.21821229186474558,0.7783944097022103,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7312641136764986,0.21821229186474558,0.7369406367069078,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیک","boundary":[0.6735234094745457,0.21821229186474558,0.7332207999442119,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"685\b��������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.21821229186474558,0.6716083591934515,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7735107135205018,0.2507148140101502,0.8257389859483673,0.2713969082476843],"dir":"rtl"},{"str":"691\b�������������������������","boundary":[0.5549759106077419,0.2507148140101502,0.7247369036362777,0.27222564901774354],"dir":"ltr"},{"str":"432","boundary":[0.7253881068752704,0.2507148140101502,0.7670074692498754,0.2713969082476843],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.88412889516961,0.27820735512811134,0.8889283143168312,0.295416023134186],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8775303091523281,0.27820735512811134,0.8835111237819421,0.295416023134186],"dir":"rtl"},{"str":"ماری","boundary":[0.8347687151708818,0.27820735512811134,0.8769149990052485,0.295416023134186],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8353840253179614,0.27820735512811134,0.8403557313063649,0.295416023134186],"dir":"ltr"},{"str":"های\bذخ","boundary":[0.7779460537083717,0.27820735512811134,0.8347785601332351,0.295416023134186],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7713474676910896,0.27820735512811134,0.7773282823207037,0.295416023134186],"dir":"rtl"},{"str":"ره\bل","boundary":[0.7457013407608104,0.27820735512811134,0.7707272350628334,0.295416023134186],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7391027547435283,0.27820735512811134,0.7450835693731424,0.295416023134186],"dir":"rtl"},{"str":"زوزومی","boundary":[0.6782338137538225,0.27820735512811134,0.7384825221152721,0.295416023134186],"dir":"rtl"},{"str":"691\b������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.27820735512811134,0.6778494500152803,0.295416023134186],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.8673563609737488,0.29851940922642733,0.8708759350150443,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.8587395576740456,0.29851940922642733,0.8661232794390014,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"وژن","boundary":[0.8413410479552219,0.29851940922642733,0.8575113986204748,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.8329777524361154,0.29851940922642733,0.8401153501422393,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"691\b����������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.29851940922642733,0.8306045011988294,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.8103452095028498,0.3185961885668478,0.8720829684202321,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8050043174261986,0.3185961885668478,0.810751772553021,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"منتخب","boundary":[0.7582161338422632,0.3185961885668478,0.8067271858380216,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"695\b������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.3185961885668478,0.7571610820434039,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7735107135205018,0.34780597549485676,0.8257389859483673,0.3684880697323909],"dir":"rtl"},{"str":"700\b�������������������������","boundary":[0.5549759106077419,0.34780597549485676,0.7247369036362777,0.3693168105024501],"dir":"ltr"},{"str":"433","boundary":[0.7253881068752704,0.34780597549485676,0.7670074692498754,0.3684880697323909],"dir":"ltr"},{"str":"گلیکوژن","boundary":[0.8068348651137605,0.3785912518302135,0.8895300876406752,0.3957999198362882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8018631591253571,0.3785912518302135,0.8078434147350267,0.3957999198362882],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7932734294721253,0.3785912518302135,0.8027279008659393,0.3957999198362882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7883017234837219,0.3785912518302135,0.7942819790933915,0.3957999198362882],"dir":"ltr"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7350158647466254,0.3785912518302135,0.7889293398337431,0.3957999198362882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.730044158758222,0.3785912518302135,0.734849731006914,0.3957999198362882],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.6459435678553774,0.3785912518302135,0.73066193014589,0.3957999198362882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.640971861866974,0.3785912518302135,0.6469932205317808,0.3957999198362882],"dir":"ltr"},{"str":"ارثی","boundary":[0.590811778677042,0.3785912518302135,0.6415847107734652,0.3957999198362882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5858400726886387,0.3785912518302135,0.5909369382507141,0.3957999198362882],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم\b","boundary":[0.4871443250970651,0.3785912518302135,0.5864701502792482,0.3957999198362882],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.8802159328409486,0.398668031170634,0.8884364764059324,0.41587669917670866],"dir":"rtl"},{"str":"رب","boundary":[0.8649020939004305,0.398668031170634,0.8791034520950285,0.41587669917670866],"dir":"rtl"},{"str":"وه","boundary":[0.8451752505850574,0.398668031170634,0.8638068418386288,0.41587669917670866],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8385766645677755,0.398668031170634,0.8440652310797258,0.41587669917670866],"dir":"rtl"},{"str":"درات","boundary":[0.7966592761081223,0.398668031170634,0.8374666450624437,0.41587669917670866],"dir":"rtl"},{"str":"700\b������������������������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.398668031170634,0.7948076027721777,0.41587669917670866],"dir":"ltr"},{"str":"گلیكوژنوزهای\bکبدی\bانتخاب\b","boundary":[0.6957639998441214,0.41898008526895,0.8718411515324299,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.653164847741504,0.41898008526895,0.6692367487832241,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"700\b���������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.41898008526895,0.652164558545735,0.4361887532750246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48714,0.08774,0.89809,0.43619],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"IV","boundary":[0.928417073625961,0.11199415478910058,0.9484679802854629,0.13063687846234812],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.92842,0.11199,0.94847,0.13064],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/77ce5c9f8f6815b0e332ee9cc24ab20f.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/0661271a5f9432f964a0e7ef40a5a6cc.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.10454,0.06738,0.03121,0.0799]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5495062136069685,0.06738002869545391,0.6825157570673498,0.10323142037477612],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.4527999688242859,0.06738002869545391,0.5382255275771752,0.10323142037477612],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.373219856468653,0.06738002869545391,0.41300991264646947,0.10323142037477612],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.15287800631844917,0.5072739914553931,0.17008667432452385],"dir":"rtl"},{"str":"401e","boundary":[0.41680412011674484,0.15152657690553722,0.4535924882937244,0.17008667432452385],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4596479605545175,0.15287800631844917,0.4694929229077917,0.17008667432452385],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.15287800631844917,0.47279201081305033,0.17008667432452385],"dir":"ltr"},{"str":"نما","boundary":[0.41178400973010443,0.15287800631844917,0.4302679265483767,0.17008667432452385],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.4076971197332015,0.15287800631844917,0.4161883997629005,0.17008667432452385],"dir":"ltr"},{"str":"یي","boundary":[0.37919718434076694,0.15287800631844917,0.3850057121291987,0.17008667432452385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3742254783523635,0.15287800631844917,0.38042780463492626,0.17008667432452385],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.36053359695954745,0.15287800631844917,0.36620183403444506,0.17008667432452385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.355561890971144,0.15287800631844917,0.3612713626160409,0.17008667432452385],"dir":"ltr"},{"str":"خونرساني","boundary":[0.29454773678672735,0.15287800631844917,0.3578533059588686,0.17008667432452385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2895760307983239,0.15287800631844917,0.2955880636157816,0.17008667432452385],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوتالاموس","boundary":[0.20591846320137666,0.15287800631844917,0.29188713571075503,0.17008667432452385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.19107718245381583,0.15287800631844917,0.1971121649356618,0.17008667432452385],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.2009467572129732,0.15287800631844917,0.20698173969481917,0.17008667432452385],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوفیز","boundary":[0.14441206089929629,0.15287800631844917,0.19337351992271704,0.17008667432452385],"dir":"rtl"},{"str":"105\b�","boundary":[0.11046519498153043,0.15287800631844917,0.1390024591895545,0.17008667432452385],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7220664407794748,0.16201115731160448,0.7743051003058091,0.1826932515491386],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.6878125519167936,0.16201115731160448,0.7155587934998635,0.1826932515491386],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.1729547856588696,0.5072739914553931,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.4528871377617888,0.1729547856588696,0.462732100115063,0.19016345366494428],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.1729547856588696,0.47279201081305033,0.19016345366494428],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4407275837385834,0.1729547856588696,0.4522708020977973,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.37768331627556867,0.1729547856588696,0.38265502226397213,0.19016345366494428],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.395845836093683,0.1729547856588696,0.3999807202820581,0.19016345366494428],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.42038337924230706,0.1729547856588696,0.42535508523071053,0.19016345366494428],"dir":"ltr"},{"str":"401e","boundary":[0.3999798998685287,0.17160335624595766,0.43676826804550833,0.19016345366494428],"dir":"ltr"},{"str":"السه","boundary":[0.3458594754686099,0.1729547856588696,0.38102568099450523,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"ورماي\bون\b","boundary":[0.29880547790113604,0.1729547856588696,0.3452466265621185,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"آزادک","boundary":[0.25018367007890324,0.1729547856588696,0.2586465325945702,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.21220918904173647,0.1729547856588696,0.21727934465367266,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"ده\b","boundary":[0.1912911052816172,0.1729547856588696,0.21159634013524514,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.17849265422236074,0.1729547856588696,0.18622094966968097,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.1728071884633449,0.1729547856588696,0.17787734407528108,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"ادوت","boundary":[0.14948447264843842,0.1729547856588696,0.17218941707567695,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"روپ","boundary":[0.12998160222660232,0.1729547856588696,0.1488716237419471,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.12429613646758647,0.1729547856588696,0.12874538573419586,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.11046396436123626,0.1729547856588696,0.12305092802556929,0.19016345366494428],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.10487694822575318,0.1729547856588696,0.10922785653287347,0.19016345366494428],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.19303156499929006,0.9302392120748463,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8372088301108173,0.19303156499929006,0.8457001101405163,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8463867962646572,0.19303156499929006,0.8513585022530605,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.8519746328136697,0.19303156499929006,0.8704339372260588,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8698137045978025,0.19303156499929006,0.8802493646922732,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8802571586208028,0.19303156499929006,0.8901021209740769,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.19303156499929006,0.8957572314325035,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"مسیرهایتنظیم","boundary":[0.7490656515416595,0.19303156499929006,0.8370869987016951,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.744093945553256,0.19303156499929006,0.7502962718358188,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7690435413970408,0.19303156499929006,0.7750234461841625,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"کننده","boundary":[0.7014037275488709,0.19303156499929006,0.7308032463763359,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6964320215604675,0.19303156499929006,0.7021655742289229,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"نعوظ","boundary":[0.6511008924048165,0.19303156499929006,0.6687217819539198,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6461291864164131,0.19303156499929006,0.6520764532667038,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6384501157808592,0.19303156499929006,0.645682417744403,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6334784097924558,0.19303156499929006,0.6394256766427465,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"استراحت","boundary":[0.5764022405493489,0.19303156499929006,0.6334144175371597,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5714305345609455,0.19303156499929006,0.5775011302795798,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"عضله\b","boundary":[0.5278419637418241,0.19303156499929006,0.5713566973432959,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\b)","boundary":[0.44044249003710323,0.19303156499929006,0.45087815013157384,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"GnRH","boundary":[0.45085846020686726,0.1916801355863781,0.5023599195174328,0.20602069225810699],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.501751377781971,0.19303156499929006,0.5072645566998045,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوتالاموسي،موجب","boundary":[0.3444541070926801,0.19303156499929006,0.4389755906464654,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3501617240169907,0.19303156499929006,0.3562343700167757,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"تحر","boundary":[0.32244815499252394,0.19303156499929006,0.346599252132854,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33948240110427663,0.19303156499929006,0.34492286155018254,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"یک\b","boundary":[0.2874222401801628,0.19303156499929006,0.3131389482648545,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"پالس","boundary":[0.22717107057812488,0.19303156499929006,0.23437172808716347,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.16862307946320343,0.19303156499929006,0.1802706968502322,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.16365137347479997,0.19303156499929006,0.16963127826192168,0.2102402330053647],"dir":"ltr"},{"str":"هورمون\b","boundary":[0.10487694822575318,0.19303156499929006,0.1621943190465154,0.2102402330053647],"dir":"rtl"},{"str":"صاف\b","boundary":[0.9143800032406334,0.2131083443397105,0.9533685154001875,0.23031701234578514],"dir":"rtl"},{"str":"ت��","boundary":[0.861101528225302,0.2131083443397105,0.8842371897554961,0.23031701234578514],"dir":"rtl"},{"str":"2\b������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.2131083443397105,0.8607483402008786,0.23031701234578514],"dir":"ltr"},{"str":"لوتئیني","boundary":[0.46011990343732756,0.2131083443397105,0.5072649669065692,0.23031701234578514],"dir":"rtl"},{"str":"\b)(\b","boundary":[0.44894751199342026,0.2131083443397105,0.461017652443041,0.23031701234578514],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.4306112696104471,0.2131083443397105,0.4551006134642166,0.23031701234578514],"dir":"rtl"},{"str":"LH","boundary":[0.4270119103534136,0.21175691492679855,0.45332667431018603,0.22609747159852742],"dir":"ltr"},{"str":"\bشوند","boundary":[0.36649841352533746,0.2131083443397105,0.378285294702795,0.23031701234578514],"dir":"rtl"},{"str":"110\b���������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.2131083443397105,0.36034777329512935,0.23031701234578514],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.3629788394840419,0.2131083443397105,0.36753895031559886,0.23031701234578514],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.23318512368013092,0.9302392120748463,0.25039379168620557],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8394112302305977,0.23318512368013092,0.8479025102602966,0.25039379168620557],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.848518230614141,0.23318512368013092,0.8669775350265301,0.25039379168620557],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8663575075016562,0.23318512368013092,0.8767931675961268,0.25039379168620557],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8768009615246565,0.23318512368013092,0.8866459238779307,0.25039379168620557],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.23318512368013092,0.8957572314325035,0.25039379168620557],"dir":"ltr"},{"str":"مسیرهای","boundary":[0.7728092394971684,0.23318512368013092,0.835878529572831,0.25039379168620557],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7678375335087649,0.23318512368013092,0.7738174382958867,0.25039379168620557],"dir":"ltr"},{"str":"تعدیلبیوشیمیایی","boundary":[0.6667002352535796,0.23318512368013092,0.7709017780412216,0.25039379168620557],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7264025482044224,0.23318512368013092,0.7324239477986599,0.25039379168620557],"dir":"ltr"},{"str":"شده","boundary":[0.6891270594943381,0.23318512368013092,0.7055048302537307,0.25039379168620557],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6617285292651761,0.23318512368013092,0.6677539333701152,0.25039379168620557],"dir":"ltr"},{"str":"\b\b","boundary":[0.6841553535059346,0.23318512368013092,0.7005941648312489,0.25039379168620557],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6448444188293109,0.23318512368013092,0.6542177254445103,0.25039379168620557],"dir":"rtl"},{"str":"\b\bوسیله","boundary":[0.569557530473235,0.23318512368013092,0.581167489473069,0.25039379168620557],"dir":"rtl"},{"str":"\bی\b\b","boundary":[0.5278419637418241,0.23318512368013092,0.5395190602744555,0.25039379168620557],"dir":"ltr"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.8962121507345777,0.25326190302055135,0.9597983013337873,0.270470571026626],"dir":"rtl"},{"str":"فسفودی\b\bهای","boundary":[0.8123503001688002,0.25326190302055135,0.868621643739527,0.270470571026626],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8073785941803966,0.25326190302055135,0.8133584989675183,0.270470571026626],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8326973761124294,0.25326190302055135,0.8386772808995512,0.270470571026626],"dir":"ltr"},{"str":"استراز","boundary":[0.7387764352621939,0.25326190302055135,0.7442356185274999,0.270470571026626],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7338047292737904,0.25326190302055135,0.7395142009186874,0.270470571026626],"dir":"ltr"},{"str":"تیپ","boundary":[0.708798524896474,0.25326190302055135,0.7358807065987324,0.270470571026626],"dir":"rtl"},{"str":"3\b���������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.25326190302055135,0.6178977313514876,0.270470571026626],"dir":"ltr"},{"str":"\b�)","boundary":[0.6183284484544435,0.25326190302055135,0.63166837244313,0.270470571026626],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6322762988684446,0.25326190302055135,0.6421212612217188,0.270470571026626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6408881796869712,0.25326190302055135,0.6513238397814418,0.270470571026626],"dir":"ltr"},{"str":"PDE","boundary":[0.6513316337099714,0.2519104736076394,0.6885373872700533,0.2662510302793683],"dir":"ltr"},{"str":"(\b","boundary":[0.6879253587770916,0.25326190302055135,0.6945953207714348,0.270470571026626],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.696814744471951,0.25326190302055135,0.7066597068252252,0.270470571026626],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7038268189080706,0.25326190302055135,0.7095362905529675,0.270470571026626],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945264060349618,0.27333868236097186,0.9302390069714638,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.8788606096903143,0.27333868236097186,0.8887055720435886,0.29054735036704654],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895547000465585,0.27333868236097186,0.8957570263291211,0.29054735036704654],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.8818682456892397,0.27333868236097186,0.8875537114482556,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.8711618491300541,0.27333868236097186,0.8812529355421602,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.8538347153882915,0.27333868236097186,0.8722940198006806,0.29054735036704654],"dir":"ltr"},{"str":"وری","boundary":[0.8519666337817577,0.27333868236097186,0.8705490002235627,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8447277150047481,0.27333868236097186,0.8503147311402312,0.29054735036704654],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.8497006516134458,0.27333868236097186,0.8538355358018209,0.29054735036704654],"dir":"ltr"},{"str":"م\b","boundary":[0.8134999046269273,0.27333868236097186,0.8292764567980492,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"ارزی","boundary":[0.7868938938672038,0.27333868236097186,0.8009804707894449,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"ي\b","boundary":[0.7405019700179877,0.27333868236097186,0.758862824806844,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.7214765802702854,0.27333868236097186,0.7267447435924197,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.699229426592474,0.27333868236097186,0.7193869870108028,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"ان\b","boundary":[0.6769281256217197,0.27333868236097186,0.6986116552048061,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.671390334298003,0.27333868236097186,0.6728713921654272,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6657048685389871,0.27333868236097186,0.6703471380183645,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6562561659204322,0.27333868236097186,0.6650674072266126,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"اران\bمب","boundary":[0.6245824607893609,0.27333868236097186,0.6556383945327643,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.618896995030345,0.27333868236097186,0.6239671506422813,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"لا\b","boundary":[0.5992390664514449,0.27333868236097186,0.6182890686050303,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.5651878029120578,0.27333868236097186,0.5788230757713426,0.29054735036704654],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.27333868236097186,0.5334289798773072,0.29054735036704654],"dir":"ltr"},{"str":"ED،","boundary":[0.5334302104976013,0.2719872529480599,0.5643476994579116,0.29054735036704654],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30601185620612065,0.26239505401370666,0.358250515732455,0.2830771482512408],"dir":"rtl"},{"str":"402","boundary":[0.2579144267668118,0.26239505401370666,0.29956336935632405,0.2830771482512408],"dir":"ltr"},{"str":"PDE","boundary":[0.8925108550965114,0.2920640322884804,0.9297166086565933,0.3064045889602092],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.90198334970742,0.2934154617013923,0.9075457534370199,0.310624129707467],"dir":"rtl"},{"str":"س؛\bف","boundary":[0.8822737350761651,0.2934154617013923,0.9013631170791636,0.310624129707467],"dir":"rtl"},{"str":"ودی\b","boundary":[0.8469229365061458,0.2934154617013923,0.8816608861696738,0.310624129707467],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8062903156335951,0.2934154617013923,0.8113604712455312,0.310624129707467],"dir":"rtl"},{"str":"راز","boundary":[0.7888671935088881,0.2934154617013923,0.8056774667271038,0.310624129707467],"dir":"rtl"},{"str":"7\b���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.2934154617013923,0.7868372853336725,0.310624129707467],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47370381840966935,0.2934154617013923,0.5072620954592162,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"402","boundary":[0.42974942519777093,0.2934154617013923,0.4557770444192395,0.30959160962710247],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4619473745741541,0.2934154617013923,0.47120163918623176,0.30959160962710247],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4690304147805701,0.2934154617013923,0.4748559207418232,0.30959160962710247],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.43375807235637126,0.2934154617013923,0.4385240186315913,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4284160481090494,0.2934154617013923,0.4331819943842694,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.4258635365155807,0.2934154617013923,0.4297503276526533,0.30959160962710247],"dir":"ltr"},{"str":"رل\bک\bک","boundary":[0.3979672039691607,0.2934154617013923,0.4278399701369476,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3592612422291456,0.2934154617013923,0.3640271885043656,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"ود\bهورم","boundary":[0.3259782795518081,0.2934154617013923,0.3586851642570438,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"ون\b","boundary":[0.3018732338034987,0.2934154617013923,0.32540220157970623,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"رش","boundary":[0.27353204842901063,0.2934154617013923,0.2773709075851094,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"د\b","boundary":[0.2600462713230604,0.2934154617013923,0.27295597045690884,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"\b)","boundary":[0.2250275351290818,0.2934154617013923,0.23425866407962934,0.30959160962710247],"dir":"ltr"},{"str":"GH","boundary":[0.23015635030837292,0.2920640322884804,0.25703227711928195,0.30554415555990555],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2564602437858803,0.2934154617013923,0.26240423065133617,0.30959160962710247],"dir":"ltr"},{"str":"در\bب","boundary":[0.2018941871650405,0.2934154617013923,0.2177166660855404,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"زرگ","boundary":[0.18086849796639998,0.2934154617013923,0.20132042275909173,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.16897214080757406,0.2934154617013923,0.18028547929583905,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"الان","boundary":[0.1411607620821275,0.2934154617013923,0.1683914357031662,0.30959160962710247],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.11046519498153043,0.2934154617013923,0.13815415160011402,0.310624129707467],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.13814697298173143,0.2934154617013923,0.14373398911721452,0.310624129707467],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7220664407794748,0.3324131087745564,0.7743051003058091,0.3530952030120905],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.6878125519167936,0.3324131087745564,0.7155587934998635,0.3530952030120905],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30601185620612065,0.33840000437386974,0.358250515732455,0.3590820986114039],"dir":"rtl"},{"str":"403","boundary":[0.2579144267668118,0.33840000437386974,0.29956336935632405,0.3590820986114039],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8966690390291226,0.362250133725691,0.9302273160786696,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.8598157351212878,0.362250133725691,0.8771674812689335,0.3784262816514011],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8833398624576717,0.362250133725691,0.8925941270697494,0.3784262816514011],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8919956354000234,0.362250133725691,0.8978211413612763,0.3784262816514011],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.8543264630537022,0.362250133725691,0.8607119056360357,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8512549250449688,0.362250133725691,0.8592367282728858,0.3784262816514011],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.8478207150314115,0.362250133725691,0.8537434443831412,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8424763772179368,0.362250133725691,0.8471330797913689,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"ار\bازدهامتي\bی","boundary":[0.7878993516682085,0.362250133725691,0.8329589083064819,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7577558982605184,0.362250133725691,0.7693468646871456,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7415123503001688,0.362250133725691,0.7487769480206498,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.7340834893828234,0.362250133725691,0.7409316451957609,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"وي\bن\b","boundary":[0.7075052414169363,0.362250133725691,0.7335097249768746,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"و\bدر\b","boundary":[0.6850405140711175,0.362250133725691,0.7033922119449897,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"ورد\b","boundary":[0.6279555828115162,0.362250133725691,0.6524446805412268,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6189326748147405,0.362250133725691,0.6268303702731363,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6135883370012655,0.362250133725691,0.6177676175259473,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.5839515545810866,0.362250133725691,0.5887569841120084,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"وت","boundary":[0.5721338586714634,0.362250133725691,0.5833777901751378,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5667895208579885,0.362250133725691,0.5712202761456233,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5441628438814585,0.362250133725691,0.5447401500429997,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5334302104976013,0.362250133725691,0.5435867659093566,0.3784262816514011],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.3694204120615554,0.5072739914553931,0.3866290800676301],"dir":"rtl"},{"str":"403","boundary":[0.4253655455032109,0.3694204120615554,0.4530545021217945,0.3866290800676301],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.45961863077084,0.3694204120615554,0.4694635931241142,0.3866290800676301],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.3694204120615554,0.47279201081305033,0.3866290800676301],"dir":"ltr"},{"str":"آدن","boundary":[0.4206850863177584,0.3694204120615554,0.43531716161531214,0.3866290800676301],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.4162585451196676,0.3694204120615554,0.4247498251493665,0.3866290800676301],"dir":"ltr"},{"str":"وم\bه","boundary":[0.39149969542147717,0.3694204120615554,0.4200746986518554,0.3866290800676301],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3858142296624613,0.3694204120615554,0.3904595900654633,0.3866290800676301],"dir":"rtl"},{"str":"وف","boundary":[0.3523216677366226,0.3694204120615554,0.3656123669135427,0.3866290800676301],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.34663620197760675,0.3694204120615554,0.35132389903353,0.3866290800676301],"dir":"rtl"},{"str":"ز�","boundary":[0.3312288358947327,0.3694204120615554,0.33872249307263325,0.3866290800676301],"dir":"rtl"},{"str":"125\b������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.3694204120615554,0.32867160692346953,0.3866290800676301],"dir":"ltr"},{"str":"17\b����������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.3823269130661114,0.9276177857449053,0.39953558107218606],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.38949719140197586,0.5072739914553931,0.4067058594080505],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.41738661372264685,0.38949719140197586,0.42587789375234586,0.4067058594080505],"dir":"ltr"},{"str":"403","boundary":[0.4264936141061902,0.38949719140197586,0.4541825707247738,0.4067058594080505],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.46074669937381935,0.38949719140197586,0.47059166172709355,0.4067058594080505],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.38949719140197586,0.47279201081305033,0.4067058594080505],"dir":"ltr"},{"str":"ترانس\bاسفنوئیدال","boundary":[0.3119425546446686,0.38949719140197586,0.4207835359412912,0.4067058594080505],"dir":"rtl"},{"str":"127\b�������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.38949719140197586,0.311073736716992,0.4067058594080505],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.40240369240653184,0.9302392120748463,0.41961236041260647],"dir":"rtl"},{"str":"�68","boundary":[0.8539366517693242,0.40240369240653184,0.876530019956559,0.41961236041260647],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8830966098461929,0.40240369240653184,0.892941572199467,0.41961236041260647],"dir":"ltr"},{"str":"\b\b","boundary":[0.8895549051499408,0.40240369240653184,0.8998791941077897,0.41961236041260647],"dir":"ltr"},{"str":"الگور","boundary":[0.8371840126015515,0.40240369240653184,0.8433444977941129,0.41961236041260647],"dir":"rtl"},{"str":"یتم","boundary":[0.7983948609296513,0.40240369240653184,0.8037452727332923,0.41961236041260647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7934231549412478,0.40240369240653184,0.7991326265861448,0.41961236041260647],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7528865224516414,0.40240369240653184,0.7961846668813413,0.41961236041260647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.747914816463238,0.40240369240653184,0.753980195377636,0.41961236041260647],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6906909727848319,0.40240369240653184,0.750696018328038,0.41961236041260647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6857192667964286,0.40240369240653184,0.6919215930789913,0.41961236041260647],"dir":"ltr"},{"str":"افتراقي","boundary":[0.6431151922126346,0.40240369240653184,0.6884955461800519,0.41961236041260647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6381434862242312,0.40240369240653184,0.6441775206792983,0.41961236041260647],"dir":"ltr"},{"str":"هیرسوتیسم","boundary":[0.5643308809805582,0.40240369240653184,0.6409173043672662,0.41961236041260647],"dir":"rtl"},{"str":"18\b�","boundary":[0.5334302104976013,0.40240369240653184,0.556118131344104,0.41961236041260647],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.5593591749921547,0.40240369240653184,0.5648468169771836,0.41961236041260647],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.40957397074239626,0.5072739914553931,0.42678263874847094],"dir":"rtl"},{"str":"403","boundary":[0.4259808556502905,0.40957397074239626,0.4536698122688741,0.42678263874847094],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.44817324672501174,0.40957397074239626,0.4537602628604948,0.42678263874847094],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.46023394091791964,0.40957397074239626,0.47007890327119384,0.42678263874847094],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.40957397074239626,0.47279201081305033,0.42678263874847094],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.39852510157745014,0.40957397074239626,0.42986161674792184,0.42678263874847094],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3935533955890467,0.40957397074239626,0.3994861537779129,0.42678263874847094],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.42184679187544477,0.40957397074239626,0.4259816760638199,0.42678263874847094],"dir":"ltr"},{"str":"پرولاکتینوما","boundary":[0.29949708650645357,0.40957397074239626,0.3601367203185459,0.42678263874847094],"dir":"rtl"},{"str":"137\b���������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.40957397074239626,0.29699544055181,0.42678263874847094],"dir":"ltr"},{"str":"شكلو","boundary":[0.47156139051889107,0.4296507500828167,0.5072739914553931,0.44685941808889135],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.41692513111233714,0.4296507500828167,0.4254164111420361,0.44685941808889135],"dir":"ltr"},{"str":"403","boundary":[0.4260321314958805,0.4296507500828167,0.4537210881144641,0.44685941808889135],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.46028521676350964,0.4296507500828167,0.47013017911678384,0.44685941808889135],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.4296507500828167,0.47279201081305033,0.44685941808889135],"dir":"ltr"},{"str":"یژگي","boundary":[0.40716528666274227,0.4296507500828167,0.4129664307294091,0.44685941808889135],"dir":"rtl"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.34861729554782084,0.4296507500828167,0.3602460420174789,0.44685941808889135],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3436455895594174,0.4296507500828167,0.34962549434653906,0.44685941808889135],"dir":"ltr"},{"str":"آکرومگالي/","boundary":[0.2733033335452735,0.4296507500828167,0.34926598991558183,0.44685941808889135],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.26833162755687,0.4296507500828167,0.2739818510638397,0.44685941808889135],"dir":"ltr"},{"str":"ژیگانتیسم","boundary":[0.20461010872530294,0.4296507500828167,0.27345243239933825,0.44685941808889135],"dir":"rtl"},{"str":"141\b�����������������","boundary":[0.11046519498153043,0.4296507500828167,0.19844736739553567,0.44685941808889135],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.20109053468400745,0.4296507500828167,0.2055796883510042,0.44685941808889135],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7223002754538425,0.44431632986973035,0.7730100357084988,0.4643931092101508],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.6890776295791894,0.44431632986973035,0.716040520224219,0.4643931092101508],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.4497275294232371,0.5072739914553931,0.4669361974293118],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.41646364850202744,0.4497275294232371,0.42495492853172645,0.4669361974293118],"dir":"ltr"},{"str":"403","boundary":[0.4255706488855708,0.4497275294232371,0.45325960550415434,0.4669361974293118],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.45982373415319994,0.4497275294232371,0.4696686965064741,0.4669361974293118],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.4497275294232371,0.47279201081305033,0.4669361974293118],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.3784339946550058,0.4497275294232371,0.4189263248140225,0.4669361974293118],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3734622886666024,0.4497275294232371,0.37939504685546865,0.4669361974293118],"dir":"ltr"},{"str":"آکرومگالي","boundary":[0.30831325029381057,0.4497275294232371,0.3781567651120072,0.4669361974293118],"dir":"rtl"},{"str":"142\b������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.4497275294232371,0.30755416267569646,0.4669361974293118],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.47267242009800337,0.9302392120748463,0.48988108810407804],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8455440264665404,0.47267242009800337,0.8540353064962393,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"69","boundary":[0.8546510268500837,0.47267242009800337,0.8731103312624727,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8796769211521067,0.47267242009800337,0.8895218835053809,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.47267242009800337,0.8957572314325035,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.8184234113204757,0.47267242009800337,0.8511456049421707,0.48988108810407804],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8134517053320722,0.47267242009800337,0.8196516337536326,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"محور","boundary":[0.7714555571735929,0.47267242009800337,0.7995579599579566,0.48988108810407804],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7664838511851895,0.47267242009800337,0.7721933228300863,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوتالاموس","boundary":[0.67987279488226,0.47267242009800337,0.7658439286322267,0.48988108810407804],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6621026378346002,0.47267242009800337,0.6681376203164462,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6749010888938567,0.47267242009800337,0.6809360713757027,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوفیز","boundary":[0.6125086399799817,0.47267242009800337,0.6614700990034025,0.48988108810407804],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6075369339915784,0.47267242009800337,0.613189462271964,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"گنادي","boundary":[0.5648910183177831,0.47267242009800337,0.6059518950527014,0.48988108810407804],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5599193123293795,0.47267242009800337,0.5658992171165013,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.5947384829323219,0.47267242009800337,0.6003910112127075,0.48988108810407804],"dir":"ltr"},{"str":"در\b","boundary":[0.5278419637418241,0.47267242009800337,0.5346064210442524,0.48988108810407804],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.4698043087636576,0.5072739914553931,0.48701297676973226],"dir":"rtl"},{"str":"403","boundary":[0.4254168213488008,0.4698043087636576,0.45310577796738444,0.48701297676973226],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.45966990661643,0.4698043087636576,0.4695148689697042,0.48701297676973226],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.4698043087636576,0.47279201081305033,0.48701297676973226],"dir":"ltr"},{"str":"\bکنترل","boundary":[0.3929169597935839,0.4698043087636576,0.4366827399350642,0.48701297676973226],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.38794525380518047,0.4698043087636576,0.3938780119940467,0.48701297676973226],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.42128275757395517,0.4698043087636576,0.42541764176233027,0.48701297676973226],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم\bکوشینگ","boundary":[0.2721709577712646,0.4698043087636576,0.3617211854467929,0.48701297676973226],"dir":"rtl"},{"str":"148\b��������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.4698043087636576,0.2723584222627414,0.48701297676973226],"dir":"ltr"},{"str":"\bشناسيسبب","boundary":[0.8873151762145709,0.4927491994384238,0.9393679534169197,0.5099578674444984],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.8766924618353881,0.4927491994384238,0.8827479957874329,0.5099578674444984],"dir":"ltr"},{"str":"آمنوره","boundary":[0.8073396245377482,0.4927491994384238,0.8124769817759682,0.5099578674444984],"dir":"rtl"},{"str":"22\b������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.4927491994384238,0.808223311055828,0.5099578674444984],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.48988108810407804,0.5072739914553931,0.5070897561101527],"dir":"rtl"},{"str":"403","boundary":[0.4258167729444026,0.48988108810407804,0.45350572956298624,0.5070897561101527],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.4600698582120318,0.48988108810407804,0.469914820565306,0.5070897561101527],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.48988108810407804,0.47279201081305033,0.5070897561101527],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.39260376692872045,0.48988108810407804,0.4330960970877371,0.5070897561101527],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.387632060940317,0.48988108810407804,0.39356481912918323,0.5070897561101527],"dir":"ltr"},{"str":"\b�","boundary":[0.4167097725608593,0.48988108810407804,0.4252010525905583,0.5070897561101527],"dir":"ltr"},{"str":"توده","boundary":[0.3498274055037442,0.48988108810407804,0.3650905064962586,0.5070897561101527],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.34485569951534073,0.48988108810407804,0.3505892521837961,0.5070897561101527],"dir":"ltr"},{"str":"غیرعملكردي","boundary":[0.2607551086124961,0.48988108810407804,0.34756552540307944,0.5070897561101527],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.25578340262409266,0.48988108810407804,0.2617633074112144,0.5070897561101527],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوفیز","boundary":[0.20953669196958727,0.48988108810407804,0.25849815099300805,0.5070897561101527],"dir":"rtl"},{"str":"151\b��������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.48988108810407804,0.20900608951942223,0.5070897561101527],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945264060349618,0.5128259787788443,0.9302390069714638,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.8783646697117682,0.5128259787788443,0.8882096320650423,0.5300346467849189],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895547000465585,0.5128259787788443,0.8957570263291211,0.5300346467849189],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.8758888667833021,0.5128259787788443,0.8815743325423179,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.8651824702241164,0.5128259787788443,0.8752735566362224,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.8533387754097452,0.5128259787788443,0.8717980798221343,0.5300346467849189],"dir":"ltr"},{"str":"وری","boundary":[0.8459872548758202,0.5128259787788443,0.8645696213176252,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.844231775026202,0.5128259787788443,0.8527230550559008,0.5300346467849189],"dir":"ltr"},{"str":"م\b","boundary":[0.8075205257209896,0.5128259787788443,0.8232970778921115,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"ارزی","boundary":[0.7804222668436025,0.5128259787788443,0.7940165956481801,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"ي\b","boundary":[0.7340303429943863,0.5128259787788443,0.7523911977832426,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"آم","boundary":[0.7205132096833409,0.5128259787788443,0.731416505489592,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7148277439243251,0.5128259787788443,0.7198978995362613,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"وره�\b","boundary":[0.6851501049103801,0.5128259787788443,0.7142173562584221,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"\b:","boundary":[0.6117456553976032,0.5128259787788443,0.6202369354273022,0.5300346467849189],"dir":"ltr"},{"str":"b","boundary":[0.6208491690236464,0.5098360287305883,0.6321093447152037,0.5241765854023172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6315930995018039,0.5128259787788443,0.6420287595962745,0.5300346467849189],"dir":"ltr"},{"str":"HCG","boundary":[0.6414212433777245,0.5114745493659323,0.6831802920261958,0.5258151060376611],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.6014576697384316,0.5128259787788443,0.6091859651857519,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5957722039794159,0.5128259787788443,0.600842359591352,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"ادوت","boundary":[0.5724494881645094,0.5128259787788443,0.5951544325917479,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"روپ","boundary":[0.5529466177426732,0.5128259787788443,0.571836639258018,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5472611519836574,0.5128259787788443,0.5517104012502667,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5334289798773072,0.5128259787788443,0.5460159435416402,0.5300346467849189],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.5128259787788443,0.5321928720489444,0.5300346467849189],"dir":"ltr"},{"str":"جفتي","boundary":[0.9319239312575504,0.5329027581192647,0.9687933152705621,0.5501114261253394],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.926952225269147,0.5329027581192647,0.9331545515517097,0.5501114261253394],"dir":"ltr"},{"str":"انساني","boundary":[0.8507719065795114,0.5329027581192647,0.8584805121021251,0.5501114261253394],"dir":"rtl"},{"str":"24\b�����������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.5329027581192647,0.846667582795108,0.5501114261253394],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.8472523325382159,0.5329027581192647,0.8518611296078284,0.5501114261253394],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30601185620612065,0.5305634637750368,0.358250515732455,0.5512455580125709],"dir":"rtl"},{"str":"404","boundary":[0.2579144267668118,0.5305634637750368,0.29956336935632405,0.5512455580125709],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.7092731952440628,0.5684566549504319,0.7218447865796755,0.5891387491879659],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.5615838714627225,0.5072739914553931,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.41483287150888404,0.5615838714627225,0.42332415153858305,0.578792539468797],"dir":"ltr"},{"str":"404","boundary":[0.4239398718924273,0.5615838714627225,0.45162882851101094,0.578792539468797],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4581929571600565,0.5615838714627225,0.4680379195133307,0.578792539468797],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.5615838714627225,0.47279201081305033,0.578792539468797],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.4044419239517679,0.5615838714627225,0.41502525848153765,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.3899427556459834,0.5615838714627225,0.4038241525641,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.38803037170885984,0.5615838714627225,0.3930020776972633,0.578792539468797],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.3842597511275559,0.5615838714627225,0.3893299067394921,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.37483812215547246,0.5615838714627225,0.38364936346165285,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.35750852717312165,0.5615838714627225,0.3742203507678045,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"اي\bاول","boundary":[0.3160612356658373,0.5615838714627225,0.35285678246119956,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.31037576990682153,0.5615838714627225,0.3149925249211178,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bآرژي","boundary":[0.2591819656697959,0.5615838714627225,0.29947839861353875,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.26476898180527897,0.5615838714627225,0.26974068779368243,0.578792539468797],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.2607079348345534,0.5615838714627225,0.2635383615111197,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.25502246907553755,0.5615838714627225,0.2594773145403941,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"ن\bوازوپ","boundary":[0.2092138592457528,0.5615838714627225,0.24384843680457136,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.1902672291968767,0.5615838714627225,0.20860347157984982,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.18458176343786084,0.5615838714627225,0.18920538723718186,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"ن\b","boundary":[0.16080617935470373,0.5615838714627225,0.17384770187372675,0.578792539468797],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10487694822575318,0.5615838714627225,0.10921799929550785,0.578792539468797],"dir":"ltr"},{"str":"،)","boundary":[0.11046396436123626,0.5615838714627225,0.11928751187035823,0.578792539468797],"dir":"ltr"},{"str":"AV","boundary":[0.11989666891596708,0.5602324420498105,0.14319641315204928,0.5745729987215393],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.1458442978183153,0.5602324420498105,0.1540894537891824,0.5745729987215393],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1561298222368985,0.5615838714627225,0.16141224580894295,0.578792539468797],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7283524338592868,0.5762025721939474,0.7805910933856212,0.5968846664314815],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.6815269536609928,0.5762025721939474,0.7092731952440627,0.5968846664314815],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.5305259466033855,0.5816606508031429,0.5339224586152651,0.5988693188092176],"dir":"rtl"},{"str":"کسي\bتوسین","boundary":[0.42644008212339424,0.5816606508031429,0.4784460957545651,0.5988693188092176],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.42146837613499083,0.5816606508031429,0.42736372350901053,0.5988693188092176],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.41652128255247056,0.5816606508031429,0.42641465831951497,0.5988693188092176],"dir":"rtl"},{"str":"\b)","boundary":[0.3334425167005429,0.5816606508031429,0.34326286664793393,0.5988693188092176],"dir":"ltr"},{"str":"DDAVP","boundary":[0.3438629991447189,0.5803092213902309,0.4092971312189909,0.5946497780619598],"dir":"ltr"},{"str":"(\b","boundary":[0.4086945374816176,0.5816606508031429,0.4174449239380868,0.5988693188092176],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.3178234839270734,0.5816606508031429,0.3354951913512005,0.5988693188092176],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.30840185495499006,0.5816606508031429,0.31721309626117045,0.5988693188092176],"dir":"rtl"},{"str":"وپ","boundary":[0.29592582641280335,0.5816606508031429,0.3077890060484987,0.5988693188092176],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.2769791963639272,0.5816606508031429,0.29531543874690036,0.5988693188092176],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2712961918454997,0.5816606508031429,0.27636634745743593,0.5988693188092176],"dir":"rtl"},{"str":"ن�","boundary":[0.253944445697854,0.5816606508031429,0.2706808816984201,0.5988693188092176],"dir":"rtl"},{"str":"152\b���������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.5816606508031429,0.25476055205626386,0.5988693188092176],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.6060395971450819,0.9302392120748463,0.6232482651511566],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8361861846463707,0.6060395971450819,0.8417732007818538,0.6232482651511566],"dir":"ltr"},{"str":"�96e","boundary":[0.8411164597515377,0.60468816773217,0.8728114956343744,0.6232482651511566],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8788669678951675,0.6060395971450819,0.8887119302484418,0.6232482651511566],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.6060395971450819,0.8957572314325035,0.6232482651511566],"dir":"ltr"},{"str":"ساختارعملكرد","boundary":[0.7544410009865473,0.6060395971450819,0.8347094402933797,0.6232482651511566],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7870844349094159,0.6060395971450819,0.7927939065543128,0.6232482651511566],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7780024571385205,0.6060395971450819,0.7835071096157444,0.6232482651511566],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7494692949981439,0.6060395971450819,0.7552164490396368,0.6232482651511566],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7730307511501171,0.6060395971450819,0.778740222795014,0.6232482651511566],"dir":"ltr"},{"str":"یتامیناصلي","boundary":[0.6540248462237391,0.6060395971450819,0.6962154323886957,0.6232482651511566],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6751226005468056,0.6060395971450819,0.6812191248022518,0.6232482651511566],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6660406227759101,0.6060395971450819,0.6720738493027829,0.6232482651511566],"dir":"rtl"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.5954768551088176,0.6060395971450819,0.60680094946376,0.6232482651511566],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5905051491204142,0.6060395971450819,0.5964850539075359,0.6232482651511566],"dir":"ltr"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.554521811719197,0.6060395971450819,0.5946326495870243,0.6232482651511566],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5495501057307937,0.6060395971450819,0.5556130321038616,0.6232482651511566],"dir":"ltr"},{"str":"با\b","boundary":[0.5278419637418241,0.6060395971450819,0.535196597235369,0.6232482651511566],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.6017374301435633,0.5072739914553931,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.4153868557446381,0.6017374301435633,0.423878135774337,0.618946098149638],"dir":"ltr"},{"str":"404","boundary":[0.4244938561281814,0.6017374301435633,0.452182812746765,0.618946098149638],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4587469413958105,0.6017374301435633,0.4685919037490847,0.618946098149638],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.6017374301435633,0.47279201081305033,0.618946098149638],"dir":"ltr"},{"str":"اث","boundary":[0.4092474962004598,0.6017374301435633,0.4161635822536349,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"ر\bض","boundary":[0.3831681909266365,0.6017374301435633,0.4086346472939685,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"دادراري\b","boundary":[0.3286689405794991,0.6017374301435633,0.3825553420201452,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3669162091152045,0.6017374301435633,0.37188791510360797,0.618946098149638],"dir":"ltr"},{"str":"در\b","boundary":[0.34437124532620667,0.6017374301435633,0.3584987663031551,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.3191525538447655,0.6003860007306514,0.3273977098156326,0.6147265574023802],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.31771600975471687,0.6017374301435633,0.3227861653666531,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.305879903765493,0.6017374301435633,0.31710316084822554,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"AV","boundary":[0.29320492494241723,0.6003860007306514,0.31650466917849945,0.6147265574023802],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.30019443800647716,0.6017374301435633,0.30492614065277496,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"م\b","boundary":[0.27883086969987225,0.6017374301435633,0.2896104072046989,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"جم\b","boundary":[0.2112648930693516,0.6017374301435633,0.24005894671209022,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.16441517847070813,0.6017374301435633,0.1681048079778918,0.618946098149638],"dir":"rtl"},{"str":"154\b�������","boundary":[0.11046519498153043,0.6017374301435633,0.16325162698258056,0.618946098149638],"dir":"ltr"},{"str":"اخ","boundary":[0.9522995165713277,0.6261163764855024,0.9645811071070372,0.6433250444915771],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.9466140508123119,0.6261163764855024,0.951684206424248,0.6433250444915771],"dir":"rtl"},{"str":"لالات\b","boundary":[0.8995871268913095,0.6261163764855024,0.9460061243869972,0.6433250444915771],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.8775097988140922,0.6261163764855024,0.8923009792848555,0.6433250444915771],"dir":"rtl"},{"str":"سان","boundary":[0.812528124801306,0.6261163764855024,0.8418931862605346,0.6433250444915771],"dir":"rtl"},{"str":"41\b�������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.6261163764855024,0.8114718423821526,0.6433250444915771],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.6218142094839838,0.5072739914553931,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40834504131807636,0.6218142094839838,0.4133167473064798,0.6390228774900584],"dir":"ltr"},{"str":"�404","boundary":[0.4133278228891273,0.6218142094839838,0.4451508432825565,0.6390228774900584],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4517149719316021,0.6218142094839838,0.4615599342848763,0.6390228774900584],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.6218142094839838,0.47279201081305033,0.6390228774900584],"dir":"ltr"},{"str":"راب","boundary":[0.3895756205915591,0.6218142094839838,0.40207872278021733,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.3777395146023353,0.6218142094839838,0.3889627716850679,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.36347662539302933,0.6218142094839838,0.377111898252314,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3153868557446381,0.6218142094839838,0.32035856173304156,0.6390228774900584],"dir":"ltr"},{"str":"AV","boundary":[0.32098064029173906,0.6204627800710718,0.3442803845278213,0.6348033367428007],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.3469282691940873,0.6204627800710718,0.3551734251649544,0.6348033367428007],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.3149659836040356,0.6218142094839838,0.31910086779241076,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"لاس","boundary":[0.28969642648376914,0.6218142094839838,0.31435805717872095,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.28027479751168577,0.6218142094839838,0.28908603881786615,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"ا\bاس","boundary":[0.2626326249746184,0.6218142094839838,0.2796545648834295,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.25321099600253505,0.6218142094839838,0.26202223730871543,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"ولاریا\b","boundary":[0.2217588025244124,0.6218142094839838,0.2525981470960437,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.18755986454972626,0.6218142094839838,0.20119513740901096,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11046396436123626,0.6218142094839838,0.11122232905184111,0.6390228774900584],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10487694822575318,0.6218142094839838,0.10923006961746884,0.6390228774900584],"dir":"ltr"},{"str":"اسمولار","boundary":[0.47195847066713975,0.6418909888244042,0.5222416158864875,0.6590996568304789],"dir":"rtl"},{"str":"یته","boundary":[0.4374272652130306,0.6418909888244042,0.44275306461078845,0.6590996568304789],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.43245555922462714,0.6418909888244042,0.4381650308695241,0.6590996568304789],"dir":"ltr"},{"str":"پلاسما","boundary":[0.3929280353762314,0.6418909888244042,0.43737804040126427,0.6590996568304789],"dir":"rtl"},{"str":"159\b������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.6418909888244042,0.3920239396667891,0.6590996568304789],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7277407698350353,0.6703352768372762,0.7799794293613697,0.6910173710748103],"dir":"rtl"},{"str":"98e","boundary":[0.682123189193513,0.6672507967523658,0.7212370203401024,0.6910173710748103],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.6619677681648246,0.5072739914553931,0.6791764361708993],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40293318347112866,0.6619677681648246,0.40852019960661173,0.6791764361708993],"dir":"ltr"},{"str":"�404","boundary":[0.4079395519311509,0.6619677681648246,0.4397625723245802,0.6791764361708993],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4408508508713817,0.6619677681648246,0.4556429068071761,0.6791764361708993],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4562672415030796,0.6619677681648246,0.46611220385635377,0.6791764361708993],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.6619677681648246,0.47279201081305033,0.6791764361708993],"dir":"ltr"},{"str":"رویكرد","boundary":[0.3572033333401702,0.6619677681648246,0.40183547016873866,0.6791764361708993],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3522316273517667,0.6619677681648246,0.3579787813932597,0.6791764361708993],"dir":"ltr"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.3112642777592045,0.6619677681648246,0.35773250006665863,0.6791764361708993],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.30629257177080105,0.6619677681648246,0.3124948980533638,0.6791764361708993],"dir":"ltr"},{"str":"شده","boundary":[0.2714537112431521,0.6619677681648246,0.29093443049969336,0.6791764361708993],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.26648200525474863,0.6619677681648246,0.27221555792320407,0.6791764361708993],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.20539401385268247,0.6619677681648246,0.26539905939588854,0.6791764361708993],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.200422307864279,0.6619677681648246,0.20662463414684173,0.6791764361708993],"dir":"ltr"},{"str":"افتراقی","boundary":[0.1539540855568249,0.6619677681648246,0.1993344395242422,0.6791764361708993],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.14898237956842145,0.6619677681648246,0.15501641402348854,0.6791764361708993],"dir":"ltr"},{"str":"دیابت\b","boundary":[0.10487694822575318,0.6619677681648246,0.14790681743132625,0.6791764361708993],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.5109623655803708,0.682044547505245,0.5290278714986288,0.6992532155113197],"dir":"rtl"},{"str":"\b\bمزه","boundary":[0.4686880972354115,0.682044547505245,0.4810829048381837,0.6992532155113197],"dir":"rtl"},{"str":"161\b����������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.682044547505245,0.46945456857529083,0.6992532155113197],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.6978191598441469,0.9302392120748463,0.7150278278502215],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.6978191598441469,0.8957572314325035,0.7150278278502215],"dir":"ltr"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.8454601391831551,0.6978191598441469,0.8916822374317773,0.7150278278502215],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8370968436640486,0.6978191598441469,0.8426838597995316,0.7150278278502215],"dir":"ltr"},{"str":"�98e","boundary":[0.8420572689664224,0.6964677304312349,0.8737525099526415,0.7150278278502215],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8798077771100522,0.6978191598441469,0.8896527394633265,0.7150278278502215],"dir":"ltr"},{"str":"\bگیري","boundary":[0.7713817199559436,0.6978191598441469,0.783190752298696,0.7150278278502215],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7664100139675402,0.6978191598441469,0.7723899187546619,0.7150278278502215],"dir":"ltr"},{"str":"\bکارگیريبراي","boundary":[0.6929395211656435,0.6978191598441469,0.7552532103806924,0.7150278278502215],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7130010932010278,0.6978191598441469,0.7189809979881495,0.7150278278502215],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6991196962829113,0.6978191598441469,0.7113870792781631,0.7150278278502215],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6879678151772401,0.6978191598441469,0.6939477199643619,0.7150278278502215],"dir":"ltr"},{"str":"حما","boundary":[0.6629123859881574,0.6978191598441469,0.6859572032448833,0.7150278278502215],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.6249108313045191,0.6978191598441469,0.630512614883532,0.7150278278502215],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6199391253161156,0.6978191598441469,0.6259190301032374,0.7150278278502215],"dir":"ltr"},{"str":"تغذ","boundary":[0.5982802081389125,0.6978191598441469,0.6180637299757009,0.7150278278502215],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.5751199342028349,0.6978191598441469,0.5806971053759648,0.7150278278502215],"dir":"rtl"},{"str":"\bاي\b","boundary":[0.5278419637418241,0.6978191598441469,0.5394064234238406,0.7150278278502215],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.7021213268456655,0.5072739914553931,0.7193299948517402],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.4159949872733351,0.7021213268456655,0.42012987146171027,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4421653584489262,0.7021213268456655,0.44775237458440925,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"404","boundary":[0.42012925615156316,0.7021213268456655,0.4478182127701467,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4448784659907827,0.7021213268456655,0.4596705219265771,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.46029485662248054,0.7021213268456655,0.4701398189757547,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.7021213268456655,0.47279201081305033,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.3982888224809715,0.7021213268456655,0.4116951999655426,0.7193299948517402],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3933171164925681,0.7021213268456655,0.39933442771200556,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"تجویز","boundary":[0.34413414581619867,0.7021213268456655,0.3724145958911951,0.7193299948517402],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3391624398277952,0.7021213268456655,0.3451143136629053,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"دسموپرسین","boundary":[0.2634546793311168,0.7021213268456655,0.34210362233083585,0.7193299948517402],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2584829733427134,0.7021213268456655,0.26457338023153654,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"خوراکیاسمولاریته","boundary":[0.14659497619775247,0.7021213268456655,0.2614192333645774,0.7193299948517402],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2068215333939072,0.7021213268456655,0.2128713214244502,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.19732114472299764,0.7021213268456655,0.2123399387814624,0.7193299948517402],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.19234943873459417,0.7021213268456655,0.1983992267651372,0.7193299948517402],"dir":"ltr"},{"str":"\bی\b","boundary":[0.10487694822575318,0.7021213268456655,0.11650120420853807,0.7193299948517402],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.8686776369629111,0.7178959391845673,0.9302332640767579,0.735104607190642],"dir":"rtl"},{"str":"70\b�����������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.7178959391845673,0.8677850270428812,0.735104607190642],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.5025141572609673,0.7221981061860859,0.5066490414493424,0.7394067741921607],"dir":"rtl"},{"str":"لاسدریمافا،\bت\b","boundary":[0.43704269637110577,0.7221981061860859,0.501908692076241,0.7394067741921607],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.42079850848820344,0.7221981061860859,0.42879172600160115,0.7394067741921607],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4005917232581082,0.7221981061860859,0.4055634292465117,0.7394067741921607],"dir":"ltr"},{"str":"رونده\b","boundary":[0.3626541608297662,0.7221981061860859,0.3897401135042117,0.7394067741921607],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار\b","boundary":[0.3195086133165421,0.7221981061860859,0.3229641951025414,0.7394067741921607],"dir":"rtl"},{"str":"و\bت","boundary":[0.3032619641930515,0.7221981061860859,0.3109881009891861,0.7394067741921607],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.29633849441811144,0.7221981061860859,0.30263927032420695,0.7394067741921607],"dir":"rtl"},{"str":"ادل\b","boundary":[0.26725647562653954,0.7221981061860859,0.2957207230304435,0.7394067741921607],"dir":"rtl"},{"str":"آب�","boundary":[0.2416841859139099,0.7221981061860859,0.26158325271806926,0.7394067741921607],"dir":"rtl"},{"str":"162\b�����������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.7221981061860859,0.2406822558910818,0.7394067741921607],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.469419167731495,0.7422748855265064,0.507261480149069,0.7605160736129456],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40378415740453966,0.7422748855265064,0.4097063945081517,0.7605160736129456],"dir":"ltr"},{"str":"�404","boundary":[0.40904587957560007,0.7422748855265064,0.44277841245879984,0.7605160736129456],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.44973633960197634,0.7422748855265064,0.46017199969644695,0.7605160736129456],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.46414915938378737,0.7422748855265064,0.47071834695711523,0.7605160736129456],"dir":"ltr"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.3451096585233786,0.7422748855265064,0.39915855106766557,0.7605160736129456],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33983965017567097,0.7422748855265064,0.3461526280793037,0.7605160736129456],"dir":"ltr"},{"str":"هتروژن","boundary":[0.28236525220537406,0.7422748855265064,0.33521404383879694,0.7605160736129456],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.27709524385766643,0.7422748855265064,0.28339273817203303,0.7605160736129456],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.2244473386810622,0.7422748855265064,0.272472246435816,0.7605160736129456],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.21917733033335454,0.7422748855265064,0.2254660540135528,0.7605160736129456],"dir":"ltr"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.16219862621754494,0.7422748855265064,0.2145465061664332,0.7605160736129456],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.15692861786983728,0.7422748855265064,0.1630206011538199,0.7605160736129456],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم\b","boundary":[0.10454160419559479,0.7422748855265064,0.15231083827803404,0.7605160736129456],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7289770768255739,0.7585783148555261,0.7812157363519082,0.7792604090930602],"dir":"rtl"},{"str":"399","boundary":[0.680879647386265,0.7585783148555261,0.7225285899757772,0.7792604090930602],"dir":"ltr"},{"str":"اسموزي","boundary":[0.4577443468380238,0.7623516648669268,0.5139168962115355,0.7805928529533661],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.45247433849031604,0.7623516648669268,0.45881303756466507,0.7805928529533661],"dir":"ltr"},{"str":"درهیپرناترمي","boundary":[0.35902822017437885,0.7623516648669268,0.4400960629589231,0.7805928529533661],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3537582118266712,0.7623516648669268,0.36016454060979786,0.7805928529533661],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.42635127235883247,0.7623516648669268,0.43240331230242324,0.7805928529533661],"dir":"ltr"},{"str":"آدیپسیک\bسندرمو","boundary":[0.24599958569116762,0.7623516648669268,0.3398409276444067,0.7805928529533661],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.24072957734345998,0.7623516648669268,0.24689858546057286,0.7805928529533661],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.2643115602419399,0.7623516648669268,0.2702364062605756,0.7805928529533661],"dir":"ltr"},{"str":"ترشح","boundary":[0.17819127531232118,0.7623516648669268,0.1918707309562242,0.7805928529533661],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1729212669646135,0.7623516648669268,0.17934323674979705,0.7805928529533661],"dir":"ltr"},{"str":"نامتناسب\b","boundary":[0.10454160419559479,0.7623516648669268,0.17355262440032898,0.7805928529533661],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.7895987225432117,0.9302392120748463,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.7895987225432117,0.8957572314325035,0.8068073905492864],"dir":"ltr"},{"str":"ان","boundary":[0.8871396077192709,0.7895987225432117,0.8933665464077168,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8822761963167534,0.7895987225432117,0.8921211586700276,0.8068073905492864],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.881454141960255,0.7895987225432117,0.8865242975721912,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.8744002264341342,0.7895987225432117,0.8808486767755287,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"399","boundary":[0.8480231110491242,0.7895987225432117,0.8757120676677078,0.8068073905492864],"dir":"ltr"},{"str":"ال\bپ","boundary":[0.8495884600632949,0.7895987225432117,0.8737824550464662,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.843902994304279,0.7895987225432117,0.8485486357299445,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8389159055621986,0.7895987225432117,0.8474071855918975,0.8068073905492864],"dir":"ltr"},{"str":"ام\b","boundary":[0.8204473714976034,0.7895987225432117,0.8332142876811959,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"در\bگ","boundary":[0.7920692675142905,0.7895987225432117,0.8136650226897693,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7863838017552747,0.7895987225432117,0.7910294431809403,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"ده\b","boundary":[0.7327312181705189,0.7895987225432117,0.7530364530241468,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6907375312526279,0.7895987225432117,0.7027729977295055,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.6671563851759479,0.7895987225432117,0.6901197598649598,0.8068073905492864],"dir":"rtl"},{"str":"92\b��������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.7895987225432117,0.6671693066890365,0.8068073905492864],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.49705720948644155,0.7824284442073474,0.5066058384728822,0.8006696322937865],"dir":"rtl"},{"str":"ورم","boundary":[0.4743622576959916,0.7824284442073474,0.4964075896455608,0.8006696322937865],"dir":"rtl"},{"str":"ون\bض","boundary":[0.43482415051306605,0.7824284442073474,0.4737126378551108,0.8006696322937865],"dir":"rtl"},{"str":"دادراري","boundary":[0.3823223445777844,0.7824284442073474,0.4341745306721853,0.8006696322937865],"dir":"rtl"},{"str":"163\b�����������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.7824284442073474,0.38280224547183,0.8006696322937865],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.809675501883632,0.9302392120748463,0.8268841698897067],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8391210089445584,0.809675501883632,0.8476122889742573,0.8268841698897067],"dir":"ltr"},{"str":"399","boundary":[0.8482282144314842,0.809675501883632,0.8759171710500677,0.8268841698897067],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8824812996991134,0.809675501883632,0.8923262620523875,0.8268841698897067],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.809675501883632,0.8957572314325035,0.8268841698897067],"dir":"ltr"},{"str":"انتقالسیگنال","boundary":[0.7578067474910729,0.809675501883632,0.8412821832844843,0.8268841698897067],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7528350415026693,0.809675501883632,0.7587677996915356,0.8268841698897067],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7996896785824893,0.809675501883632,0.8056213498032359,0.8268841698897067],"dir":"ltr"},{"str":"گیرندهدر","boundary":[0.7084711798982277,0.809675501883632,0.7502728900502299,0.8268841698897067],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7034994739098243,0.809675501883632,0.7092330265782796,0.8268841698897067],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7297658334683597,0.809675501883632,0.7354753051132566,0.8268841698897067],"dir":"ltr"},{"str":"هسته","boundary":[0.6684021831204019,0.809675501883632,0.7046575634667833,0.8268841698897067],"dir":"rtl"},{"str":"\bاي","boundary":[0.6323007061709455,0.809675501883632,0.6436163524937073,0.8268841698897067],"dir":"rtl"},{"str":"93\b���������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.809675501883632,0.6284539922347858,0.8268841698897067],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.6287811321296499,0.809675501883632,0.6333667149618709,0.8268841698897067],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.8025052235477678,0.5072739914553931,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.415654105451853,0.8025052235477678,0.41978898964022815,0.8197138915538424],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4394284589147159,0.8025052235477678,0.44440016490311934,0.8197138915538424],"dir":"ltr"},{"str":"404","boundary":[0.4197881692266987,0.8025052235477678,0.4474771258452823,0.8197138915538424],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44685463707982004,0.8025052235477678,0.45729029717429065,0.8197138915538424],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.4572980911028204,0.8025052235477678,0.4671430534560945,0.8197138915538424],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.8025052235477678,0.47279201081305033,0.8197138915538424],"dir":"ltr"},{"str":"أث","boundary":[0.39601217493677676,0.8025052235477678,0.4051433775194386,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3903291704183493,0.8025052235477678,0.39539932603028555,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"ر\bدرم","boundary":[0.36612040799164813,0.8025052235477678,0.389716321511858,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"ان\bواپت","boundary":[0.3397162189601668,0.8025052235477678,0.3655026366039802,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"ان\bا\b","boundary":[0.31741491798941246,0.8025052235477678,0.33909844757249885,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.2866026470642527,0.8025052235477678,0.29932726090585954,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2571957445150228,0.8025052235477678,0.2614290783269307,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.250274735980671,0.8025052235477678,0.25657551188676647,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"ادل\bروی\b","boundary":[0.2211927171890991,0.8025052235477678,0.24965696459300304,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"آب\b","boundary":[0.19133786885279525,0.8025052235477678,0.20985864092749618,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.16736538552257263,0.8025052235477678,0.18005678687052634,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1311605364684069,0.8025052235477678,0.13623069208034308,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.12173890749632352,0.8025052235477678,0.1305501488025039,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.11046396436123626,0.8025052235477678,0.12112113610865555,0.8197138915538424],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10487694822575318,0.8025052235477678,0.10952154226640477,0.8197138915538424],"dir":"ltr"},{"str":"مبتلاسندرم","boundary":[0.43642451477667316,0.8225820028881881,0.5072885537955406,0.8397906708942627],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.468843975806005,0.8225820028881881,0.47504630208856774,0.8397906708942627],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.45737459466444064,0.8225820028881881,0.4725850615002492,0.8397906708942627],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4314528087882697,0.8225820028881881,0.437272627766678,0.8397906708942627],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4524028886760372,0.8225820028881881,0.4586052149585999,0.8397906708942627],"dir":"ltr"},{"str":"نامتناسبترشح","boundary":[0.33428303036145374,0.8225820028881881,0.3937982890275844,0.8397906708942627],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3293113243730503,0.8225820028881881,0.33538949474149116,0.8397906708942627],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.36879454589085625,0.8225820028881881,0.3748512746484819,0.8397906708942627],"dir":"ltr"},{"str":"\b\bدیورتیکآنتی","boundary":[0.24414009381428706,0.8225820028881881,0.30703217456759074,0.8397906708942627],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.23916838782588362,0.8225820028881881,0.24536736055734462,0.8397906708942627],"dir":"ltr"},{"str":"مزمن","boundary":[0.18400460251990014,0.8225820028881881,0.20164961154071867,0.8397906708942627],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.11046519498153043,0.8225820028881881,0.1159291490875976,0.8397906708942627],"dir":"ltr"},{"str":"SIADH","boundary":[0.11592115005568557,0.8212305734752761,0.17601644108712997,0.835571130147005],"dir":"ltr"},{"str":"(\b","boundary":[0.17541487286666843,0.8225820028881881,0.1850753163267518,0.8397906708942627],"dir":"ltr"},{"str":"169\b��������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.8426587822286085,0.5046503089882461,0.8598674502346831],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.7167875067427737,0.8487074531368534,0.7281699248706309,0.866631858326414],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.734673674365564,0.8517919332217638,0.7869123338918983,0.8724740274592979],"dir":"rtl"},{"str":"400","boundary":[0.6751902846629844,0.8517919332217638,0.7168096470375893,0.8724740274592979],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945264060349618,0.8828123409094494,0.9302390069714638,0.9000210089155241],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.8358110505600348,0.8828123409094494,0.83994593474841,0.9000210089155241],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8479513248652982,0.8828123409094494,0.8535383410007813,0.9000210089155241],"dir":"ltr"},{"str":"400e","boundary":[0.8399451143348805,0.8814609114965374,0.87673348251186,0.9000210089155241],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8827889547726531,0.8828123409094494,0.8926339171259273,0.9000210089155241],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895547000465585,0.8828123409094494,0.8957570263291211,0.9000210089155241],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.7938286443281735,0.8828123409094494,0.8186625618643075,0.9000210089155241],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.78885693833977,0.8828123409094494,0.7950592646223328,0.9000210089155241],"dir":"ltr"},{"str":"فیدبک\bمحورهاي","boundary":[0.7216281516698492,0.8828123409094494,0.7913083339657353,0.9000210089155241],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7166564456814456,0.8828123409094494,0.7226363504685673,0.9000210089155241],"dir":"ltr"},{"str":"اندو","boundary":[0.6760582821771313,0.8828123409094494,0.6817685119824457,0.9000210089155241],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.6512243646409972,0.8828123409094494,0.6598385796683398,0.9000210089155241],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.6189821129340244,0.8828123409094494,0.6243651319221647,0.9000210089155241],"dir":"rtl"},{"str":"96\b�����������������","boundary":[0.5334302104976013,0.8828123409094494,0.6143756960696038,0.9000210089155241],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.6154625388927288,0.8828123409094494,0.6198739394914586,0.9000210089155241],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30601185620612065,0.8718687125621842,0.358250515732455,0.8925508067997183],"dir":"rtl"},{"str":"405","boundary":[0.2579144267668118,0.8718687125621842,0.29956336935632405,0.8925508067997183],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945264060349618,0.9028891202498698,0.9302390069714638,0.9200977882559445],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8508402060058371,0.9028891202498698,0.8564272221413202,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"401e","boundary":[0.8396989902760487,0.9015376908369578,0.8764873584530282,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.882542625610439,0.9028891202498698,0.8923875879637131,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895547000465585,0.9028891202498698,0.8957570263291211,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"نما","boundary":[0.8345714057170517,0.9028891202498698,0.8552704390648106,0.9200977882559445],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.8355647213978205,0.9028891202498698,0.8396996055861957,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"یي","boundary":[0.8019845803277141,0.9028891202498698,0.8077931081161458,0.9200977882559445],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7970128743393107,0.9028891202498698,0.8032152006218735,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7832717681347282,0.9028891202498698,0.7888907803978594,0.9200977882559445],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7783000621463247,0.9028891202498698,0.7840095337912217,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"محورهاي","boundary":[0.7164983109736462,0.9028891202498698,0.7805102561946349,0.9200977882559445],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7115266049852428,0.9028891202498698,0.7175065097723645,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوفیزي","boundary":[0.6498479158419801,0.9028891202498698,0.7137687951612011,0.9200977882559445],"dir":"rtl"},{"str":"105\b�������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.9028891202498698,0.6495689752419707,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.9028891202498698,0.5072739914553931,0.9200977882559445],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4166347047229156,0.9028891202498698,0.42222172085839865,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"�405","boundary":[0.4215904126474949,0.9028891202498698,0.45341343304092424,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4599775616899698,0.9028891202498698,0.469822524043244,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.9028891202498698,0.47279201081305033,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمانهورمون","boundary":[0.3366148507155031,0.9028891202498698,0.41924115850594496,0.9200977882559445],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.35613741106204583,0.9028891202498698,0.36207844343408974,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.2780668596005817,0.9028891202498698,0.28958998562693206,0.9200977882559445],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.27309515361217823,0.9028891202498698,0.2790750583992999,0.9200977882559445],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئید","boundary":[0.23130328842252937,0.9028891202498698,0.2757139135981492,0.9200977882559445],"dir":"rtl"},{"str":"173\b��������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.9028891202498698,0.23012353376719527,0.9200977882559445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10454,0.06738,0.96879,0.9201],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/67086cf72a695b19142f4960bfefa87e.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/3739e4a3437ffc807b27bc57cd5efc53.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.06418,0.07767,0.02887,0.08197]},"elements":[{"words":[{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.07767483648180254,0.8895415734300873,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7987310253733394,0.07767483648180254,0.8072223054030383,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"405","boundary":[0.8078382308602651,0.07767483648180254,0.8355271874788487,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8420913161278942,0.07767483648180254,0.8519362784811685,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.07767483648180254,0.8550595927877446,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.7617195047163522,0.07767483648180254,0.8011978037529816,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7567477987279487,0.07767483648180254,0.7629501250105114,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"سنتز","boundary":[0.7282712451211031,0.07767483648180254,0.7616702799045857,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7232995391326997,0.07767483648180254,0.7295018654152624,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"هورمون","boundary":[0.6740501149604456,0.07767483648180254,0.7257804696457248,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6690784089720423,0.07767483648180254,0.6750194413440863,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئید","boundary":[0.6271388693470944,0.07767483648180254,0.6715494945227142,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"175\b������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.07767483648180254,0.6264692068036892,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.07767483648180254,0.4665763528106342,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3544206957516936,0.07767483648180254,0.36291197578139256,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.3635279012386193,0.07767483648180254,0.3912168578572029,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.39161537372912814,0.07767483648180254,0.40640742966492255,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.40703176436082605,0.07767483648180254,0.42549106877321513,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.07767483648180254,0.43209437216829144,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.3541132457815362,0.07767483648180254,0.35834657959344407,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.33927196503397533,0.07767483648180254,0.35349793563445653,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.3263529131858914,0.07767483648180254,0.3386591161274841,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"رب","boundary":[0.31454388084313895,0.07767483648180254,0.32574252551998834,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"رداری\b","boundary":[0.27011110450222436,0.07767483648180254,0.313933493177236,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.24579404748963718,0.07767483648180254,0.25814418863840977,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.23576203085165076,0.07767483648180254,0.24477017140489662,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.23007902633322327,0.07767483648180254,0.23514918194515946,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.22439356057420742,0.07767483648180254,0.2294637161861436,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"رپ","boundary":[0.21189538086672588,0.07767483648180254,0.22378317290830446,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"لازی\b","boundary":[0.17099694601063667,0.07767483648180254,0.21128745444141123,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.1631702009397837,0.07767483648180254,0.16996322496354288,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ادرزادی\b","boundary":[0.10875217153206074,0.07767483648180254,0.16254996831152743,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"آدرن","boundary":[0.08680282796543598,0.07767483648180254,0.107711066763202,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.06976612061309503,0.07767483648180254,0.08618259533717972,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.06417910447761194,0.07767483648180254,0.06872333688701338,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.09775161582222297,0.8895415734300873,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7935029401569861,0.09775161582222297,0.8019942201866851,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"405","boundary":[0.8026101456439118,0.09775161582222297,0.8302991022624954,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8368630258081586,0.09775161582222297,0.8467079881614328,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.09775161582222297,0.8550595927877446,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"جگهسانتي\bرده\b","boundary":[0.7370586944349298,0.09775161582222297,0.7960866274645735,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.7142749903088651,0.09775161582222297,0.7205757662149606,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ذی","boundary":[0.7003222174136873,0.09775161582222297,0.7136621414023738,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.6810999284189194,0.09775161582222297,0.6897541481064428,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.6463693624771565,0.09775161582222297,0.6557220767127669,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6383998654521811,0.09775161582222297,0.6429777729464536,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"د\b","boundary":[0.6190791268338804,0.09775161582222297,0.633717262605571,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5940901511406824,0.09775161582222297,0.5990618571290859,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"داده","boundary":[0.5785301881413325,0.09775161582222297,0.5923275323701104,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.5645257291938001,0.09775161582222297,0.5738784434294105,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"از\b","boundary":[0.5421284398401013,0.09775161582222297,0.5490715718853593,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5281289033737454,0.09775161582222297,0.5387122379035152,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ازم","boundary":[0.5100609362148991,0.09775161582222297,0.5275111319860775,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.4927313412325482,0.09775161582222297,0.5094431648272311,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"259\b������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.09775161582222297,0.4146784286619674,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4144470720466651,0.09775161582222297,0.41991102615273224,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"CAH","boundary":[0.41990323222420256,0.09640018640931103,0.46166228087267386,0.1107407430810399],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4610537391372121,0.09775161582222297,0.4665669180550456,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4871443250970651,0.09775161582222297,0.49168450565165683,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"VI","boundary":[0.928417073625961,0.11199415478910058,0.9484679802854629,0.13063687846234812],"dir":"ltr"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.8365668565240305,0.11782839516264342,0.8895573663905287,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8315951505356272,0.11782839516264342,0.837673320904068,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"جهانيانجمن","boundary":[0.7859243701787885,0.11782839516264342,0.8310266039597257,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.7809526641903851,0.11782839516264342,0.7900306416070272,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.775823438804329,0.11782839516264342,0.7826262876713086,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7708517328159257,0.11782839516264342,0.7768630044595229,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"بین","boundary":[0.7372902561536141,0.11782839516264342,0.7407237693662846,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\bالمللي","boundary":[0.6593575341650958,0.11782839516264342,0.6710475710065061,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6543907506578691,0.11782839516264342,0.6599777667933522,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"کنترلاختلالات","boundary":[0.5836054713378278,0.11782839516264342,0.6538246653225557,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5786337653494242,0.11782839516264342,0.5846192559509854,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6083606291751357,0.11782839516264342,0.614293387364002,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"ناشي","boundary":[0.5198371889350827,0.11782839516264342,0.5279744855629221,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5148654829466792,0.11782839516264342,0.5209308618610773,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"از\b","boundary":[0.4871445302004475,0.11782839516264342,0.4898744738457294,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"مکب","boundary":[0.8799550413385866,0.13790517450306386,0.8944517484037828,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"ود\bیدسد\bت\bه","boundary":[0.8161079992370153,0.13790517450306386,0.8793446536726836,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8167233093840949,0.13790517450306386,0.8216950153724983,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"ده\b","boundary":[0.7663835556312159,0.13790517450306386,0.7866887904848437,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"ت�","boundary":[0.7137942279806135,0.13790517450306386,0.7334103154695124,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"177\b�������������������������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.13790517450306386,0.7144587629394593,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.1579819538434843,0.8895415734300873,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7987312304767218,0.1579819538434843,0.8072225105064207,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"405","boundary":[0.8078382308602651,0.1579819538434843,0.8355271874788487,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8420913161278942,0.1579819538434843,0.8519362784811685,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.1579819538434843,0.8550595927877446,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"مكانیسم","boundary":[0.7448657495810762,0.1579819538434843,0.8011789342418044,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7398940435926727,0.1579819538434843,0.7452498522789501,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"عمل","boundary":[0.7100884200681351,0.1579819538434843,0.7399276059643316,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7051167140797318,0.1579819538434843,0.7104725227660091,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.6657860894784015,0.1579819538434843,0.7075877996304036,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6608143834899981,0.1579819538434843,0.6665479361584534,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"هورمون","boundary":[0.611564959317744,0.1579819538434843,0.6632953140030232,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6065932533293407,0.1579819538434843,0.6125342857013846,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئید","boundary":[0.5646537137043927,0.1579819538434843,0.6090643388800125,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"182\b������������","boundary":[0.49273277695622475,0.1579819538434843,0.5631170791637524,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2653142175613618,0.1470381820906523,0.31755287708769603,0.16772027632818642],"dir":"rtl"},{"str":"407","boundary":[0.21721678812205292,0.1470381820906523,0.25886573071156516,0.16772027632818642],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.17805873318390472,0.8895415734300873,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7987775838411351,0.17805873318390472,0.807268863870834,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"405","boundary":[0.8078847893280607,0.17805873318390472,0.8355737459466444,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8421378745956899,0.17805873318390472,0.8519828369489642,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.17805873318390472,0.8550595927877446,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.794368476430545,0.17805873318390472,0.8006224887654624,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7825887328507937,0.17805873318390472,0.7936889279041102,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"وهسای\bونوگ","boundary":[0.7271364901478591,0.17805873318390472,0.7819173064183004,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"راف","boundary":[0.708756191558355,0.17805873318390472,0.7264623563507185,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.6878851174934726,0.17805873318390472,0.7080820577612146,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.651747214183309,0.17805873318390472,0.6572160907705529,0.19698826799058683],"dir":"ltr"},{"str":"دول","boundary":[0.6236420617812409,0.17805873318390472,0.6542352822940404,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"ای\bت","boundary":[0.5837517510701269,0.17805873318390472,0.6130562660108828,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5774977387352094,0.17805873318390472,0.5830749099083392,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.5567918139138033,0.17805873318390472,0.5768263123027161,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5505378015788859,0.17805873318390472,0.5561149727520157,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5402281570025371,0.17805873318390472,0.5498663751463926,0.19698826799058683],"dir":"rtl"},{"str":"186\b�����","boundary":[0.49273277695622475,0.17805873318390472,0.5384800608746838,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.17805873318390472,0.4665763528106342,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.370517824509444,0.17805873318390472,0.379009104539143,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"407","boundary":[0.37962482489298727,0.17805873318390472,0.4073137815115709,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4138779101606164,0.17805873318390472,0.4237228725138906,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.17805873318390472,0.43209437216829144,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمپاراگانگلیال","boundary":[0.28350763702444215,0.17805873318390472,0.3677239062349378,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2785359310360387,0.17805873318390472,0.2844686892249049,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.31611169109789794,0.17805873318390472,0.32231401738046067,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.26812488334745127,0.17805873318390472,0.2726053946674701,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.26315317735904786,0.17805873318390472,0.2690859355479141,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"محل","boundary":[0.2123408654132115,0.17805873318390472,0.22899000877579112,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.15379287429829006,0.17805873318390472,0.16557231471988698,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1488211683098866,0.17805873318390472,0.1548010730970083,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"توپوگرافیک\b","boundary":[0.06417910447761194,0.17805873318390472,0.14605473388861656,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.19813551252432515,0.8895415734300873,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"�405","boundary":[0.8032722193621695,0.19813551252432515,0.8350952397555989,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8326510227480161,0.19813551252432515,0.8376227287364195,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8416593684046444,0.19813551252432515,0.8515043307579185,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.19813551252432515,0.8550595927877446,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"صمورت\bاي\b","boundary":[0.7554271380489335,0.19813551252432515,0.8036133062870341,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"در\bه","boundary":[0.7259660882067606,0.19813551252432515,0.7486189346411232,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7202806224477448,0.19813551252432515,0.7248417568890815,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"وت","boundary":[0.6894462003572901,0.19813551252432515,0.7014078296165183,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"یروئ","boundary":[0.6649568565035205,0.19813551252432515,0.6884743040532049,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6592713907445047,0.19813551252432515,0.6639849601994354,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"دي�\b","boundary":[0.6179471612666364,0.19813551252432515,0.6422689381891584,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"چه\bش","boundary":[0.583669463593124,0.19813551252432515,0.6058255513691676,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5742478346210407,0.19813551252432515,0.5830590759272211,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ان\b","boundary":[0.5519465336502863,0.19813551252432515,0.5736300632333727,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5312105816937026,0.19813551252432515,0.5361822876821061,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.5151780605013956,0.19813551252432515,0.5315945352254804,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.4927315463359306,0.19813551252432515,0.5075359084746666,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4871445302004475,0.19813551252432515,0.49149229460776367,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"فئوکروموسیتوم","boundary":[0.3852641423909721,0.19813551252432515,0.4665663027448986,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"\bهاو","boundary":[0.34795173507206306,0.19813551252432515,0.3680467494627189,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.3395909007935449,0.19813551252432515,0.34540333605018836,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.351668208360424,0.19813551252432515,0.35748802733883234,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"پاراگانگلیوماها","boundary":[0.25320135614356415,0.19813551252432515,0.3434895058854415,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"262\b��������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.19813551252432515,0.2527780227623732,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.909253444198548,0.21821229186474558,0.9168832900223356,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.9042817382101446,0.21821229186474558,0.9104840644927074,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"ضخیمپوست","boundary":[0.8148501001930022,0.21821229186474558,0.8590785935650864,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8098783942045986,0.21821229186474558,0.8160807204871614,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8334767689653967,0.21821229186474558,0.8395549393338376,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8040944788220502,0.21821229186474558,0.8135702550870766,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7991227728336466,0.21821229186474558,0.8053250991162094,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"خش","boundary":[0.7782022278329391,0.21821229186474558,0.8028146337161245,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ک\b","boundary":[0.7477542205148504,0.21821229186474558,0.7682588158561323,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6988469087843726,0.21821229186474558,0.7124404706632905,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6938752027959693,0.21821229186474558,0.6999009850407483,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"کنید","boundary":[0.6662600833950352,0.21821229186474558,0.6966361244131297,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"190\b����������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.21821229186474558,0.6616651523200268,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.6627405093537396,0.21821229186474558,0.6673600455466937,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.21821229186474558,0.4665763528106342,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.38053384308360627,0.21821229186474558,0.3846687272719814,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4027615119400934,0.21821229186474558,0.40773321792849687,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"407","boundary":[0.384667906858452,0.21821229186474558,0.4123568634770356,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.41892099212608114,0.21821229186474558,0.42876595447935534,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.21821229186474558,0.43209437216829144,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"وروف","boundary":[0.3465615443464278,0.21821229186474558,0.3731306364973265,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.340876078587412,0.21821229186474558,0.34532596303894963,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3351856903472195,0.21821229186474558,0.3402558459591557,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"روم","boundary":[0.3130148351276461,0.21821229186474558,0.3345753026813165,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.3037827216808633,0.21821229186474558,0.31239706373997816,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"وز\b","boundary":[0.28419370783843595,0.21821229186474558,0.30316987277437196,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"266\b�������������������������������������������MRI","boundary":[0.06976735123338919,0.21686086245183364,0.28644656339027685,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.23828907120516604,0.8895415734300873,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"405","boundary":[0.8082484376249849,0.23828907120516604,0.8359373942435685,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.842501522892614,0.23828907120516604,0.8523464852458882,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.23828907120516604,0.8550595927877446,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"ارزی","boundary":[0.8130127840938225,0.23828907120516604,0.8329242204533194,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7991414372414415,0.23828907120516604,0.8076327172711405,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"ي\bه","boundary":[0.7598770610326135,0.23828907120516604,0.7849817150334626,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7541915952735976,0.23828907120516604,0.7588785121993681,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"وت","boundary":[0.723357173183143,0.23828907120516604,0.735318802442371,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"یروئ","boundary":[0.6988678293293734,0.23828907120516604,0.7223852768790578,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"یدي","boundary":[0.6688406941518873,0.23828907120516604,0.6978959330252884,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"191\b������������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.23828907120516604,0.6687043004026179,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.23828907120516604,0.4665763528106342,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"407","boundary":[0.3842577000937322,0.23828907120516604,0.4119466567123158,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4185107853613614,0.23828907120516604,0.4283557477146356,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.23828907120516604,0.43209437216829144,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.40696223431420603,0.23828907120516604,0.410407971137852,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.4012767685551902,0.23828907120516604,0.4063469241671264,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"وپ","boundary":[0.38880074001300347,0.23828907120516604,0.40066391964869885,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"لازي\b","boundary":[0.3479023051569143,0.23828907120516604,0.3881928135876888,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3751506997101889,0.23828907120516604,0.38364197973988784,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"دوک","boundary":[0.2926031516185733,0.23828907120516604,0.31647718532526314,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"ریم","boundary":[0.26886202490365263,0.23828907120516604,0.28251667283315374,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"تن\bعدد\b","boundary":[0.2348329125295605,0.23828907120516604,0.268246714756573,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"وع\b","boundary":[0.18635139542086188,0.23828907120516604,0.20887174680397652,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"267\b�����������������������2","boundary":[0.06976735123338919,0.23828907120516604,0.18881509724976872,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.2583658505455865,0.8895415734300873,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7985774029399518,0.2583658505455865,0.8070686829696507,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"405","boundary":[0.8076844033234951,0.2583658505455865,0.8353733599420787,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8419374885911243,0.2583658505455865,0.8517824509443984,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.2583658505455865,0.8550595927877446,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیاتبیماري","boundary":[0.6948759021985031,0.2583658505455865,0.8008987630215008,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6899041962100996,0.2583658505455865,0.6958841009972213,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7233450720835836,0.2583658505455865,0.7293305626851447,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"گر","boundary":[0.6755059387684361,0.2583658505455865,0.6938660236905683,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"یوز","boundary":[0.6416564969572912,0.2583658505455865,0.6472410518521861,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"197\b����������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.2583658505455865,0.6405475029688712,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"شكلبیماري","boundary":[0.4077051187651135,0.2583658505455865,0.4665763528106342,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37576600985726855,0.2583658505455865,0.3842572898869675,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.40273341277671004,0.2583658505455865,0.4087133175638317,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"407","boundary":[0.3848730102408119,0.2583658505455865,0.41256196685939545,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.41912609550844104,0.2583658505455865,0.4289710578617152,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.2583658505455865,0.43209437216829144,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"فون","boundary":[0.36597724583076097,0.2583658505455865,0.38236693852455755,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\bهیپل","boundary":[0.29701328454607545,0.2583658505455865,0.3085659454594857,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.29204157855767193,0.2583658505455865,0.2979826109297159,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"لیندو","boundary":[0.23549211480046517,0.2583658505455865,0.24132309322072726,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"267\b���������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.2583658505455865,0.23518035765927803,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.27844262988600693,0.8895417785334697,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7991414372414415,0.27844262988600693,0.804113143229845,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"�405","boundary":[0.8041143738501392,0.27844262988600693,0.8359373942435685,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.842501522892614,0.27844262988600693,0.8523464852458882,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.27844262988600693,0.8550597978911271,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"ارزی","boundary":[0.7814451174114312,0.27844262988600693,0.8013565537709283,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.7730006009529103,0.27844262988600693,0.7808273460237632,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ی\bت","boundary":[0.7520775947116143,0.27844262988600693,0.772387752046419,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7463921289525984,0.27844262988600693,0.7514622845645346,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"روت","boundary":[0.7267809639448763,0.27844262988600693,0.7457817412866955,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"وک","boundary":[0.7103423380554968,0.27844262988600693,0.7261681150383851,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.697686638950363,0.27844262988600693,0.7097221054272406,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"یكوز","boundary":[0.6666774687781376,0.27844262988600693,0.6970737900438716,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"199\b�����������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.27844262988600693,0.6651847263613223,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.27844262988600693,0.4665763528106342,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37617621662198825,0.27844262988600693,0.3846674966516872,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"407","boundary":[0.3852832170055316,0.27844262988600693,0.4129721736241152,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.41953630227316074,0.27844262988600693,0.42938126462643494,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.27844262988600693,0.43209437216829144,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.3379999138565794,0.27844262988600693,0.3790509456291444,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33302820786817594,0.27844262988600693,0.33884802684658427,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"پاراگانگلیوما","boundary":[0.25960940111863384,0.27844262988600693,0.3358980143941554,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"268\b����������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.27844262988600693,0.2598171708449642,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.29851940922642733,0.8895417785334697,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"405","boundary":[0.7984061416156814,0.29851940922642733,0.826095098234265,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8326592268833105,0.29851940922642733,0.8511185312956996,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.29851940922642733,0.8550597978911271,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"سیر","boundary":[0.7945627093336396,0.29851940922642733,0.8198150377697879,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7895910033452361,0.29851940922642733,0.7957933296277988,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"\b�","boundary":[0.7892989361287556,0.29851940922642733,0.7977902161584546,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئیدبالیني","boundary":[0.7029233385087754,0.29851940922642733,0.7473339636843952,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.72127188709469,0.29851940922642733,0.7264896482960348,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"یت","boundary":[0.664921783825137,0.29851940922642733,0.669937165646526,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6599500778367337,0.29851940922642733,0.6652991143822408,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"تحت","boundary":[0.6276339889121111,0.29851940922642733,0.6591973857149969,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6226622829237077,0.29851940922642733,0.6280113194692148,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"حاد","boundary":[0.5956501674669117,0.29851940922642733,0.6107062026432605,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"208\b���������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.29851940922642733,0.5947938608455592,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.29851940922642733,0.4665763528106342,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37216029239538184,0.29851940922642733,0.38065157242508085,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"407","boundary":[0.3812672927789252,0.29851940922642733,0.4089562493975088,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.41552037804655434,0.29851940922642733,0.42536534039982854,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.29851940922642733,0.43209437216829144,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.37114646637637694,0.29851940922642733,0.3753798001882848,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"وزی","boundary":[0.351953712268669,0.29851940922642733,0.370536078710474,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"ع\bج","boundary":[0.3251434185401151,0.29851940922642733,0.34121413870541933,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"هش\b","boundary":[0.28909362764301344,0.29851940922642733,0.3245354921148004,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.2640381984539307,0.29851940922642733,0.2760469461877277,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.26864317959467465,0.29851940922642733,0.27361488558307817,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"ژن","boundary":[0.2430930410473399,0.29851940922642733,0.26105594237553864,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"اي\b","boundary":[0.2091525333344272,0.29851940922642733,0.2334695903470144,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b،","boundary":[0.06417910447761194,0.29851940922642733,0.06764945370714108,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.08108782731936032,0.29851940922642733,0.08667484345484341,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"RET،VHL","boundary":[0.08109090387009572,0.2971679798135154,0.16287587758609728,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.16287956944697973,0.29851940922642733,0.16962336865897254,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"،NF1","boundary":[0.16962336865897254,0.2971679798135154,0.20862582784852704,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.3185961885668478,0.8895417785334697,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.8324028476553607,0.3185961885668478,0.8508621520677497,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.3185961885668478,0.8550597978911271,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"جهش","boundary":[0.7892271499449297,0.3185961885668478,0.8304283173933822,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7842554439565262,0.3185961885668478,0.7904577702390889,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\b�","boundary":[0.7890425569008057,0.3185961885668478,0.7975338369305047,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"405","boundary":[0.7981497623877315,0.3185961885668478,0.8258387190063151,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"فعال","boundary":[0.7440584626681077,0.3185961885668478,0.7641224959440804,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\bکننده","boundary":[0.6813091338689266,0.3185961885668478,0.7011336223556557,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"SDHB","boundary":[0.41339714783236486,0.31724475915393585,0.46604718608414564,0.3315853158256647],"dir":"ltr"},{"str":"213\b���������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.3185961885668478,0.6159106897831851,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"TSH","boundary":[0.6181325747242897,0.31724475915393585,0.6553383282843717,0.3315853158256647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6553416099384894,0.3185961885668478,0.6657772700329601,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.6651697538144101,0.31724475915393585,0.6788501494178141,0.3315853158256647],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6763374278805231,0.3185961885668478,0.6820709805489785,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\bو\b","boundary":[0.39583188906368255,0.3185961885668478,0.41278983671719727,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"269\b���������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.3185961885668478,0.34076737379476124,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"SDHD","boundary":[0.3426557606361486,0.31724475915393585,0.39643386749090875,0.3315853158256647],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.3386729679072682,0.8895417785334697,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.7827493698198577,0.3386729679072682,0.7868842540082329,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8078294114148236,0.3386729679072682,0.8134164275503066,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"405","boundary":[0.7868836386980858,0.3386729679072682,0.8145725953166693,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.814775852768588,0.3386729679072682,0.8295679087043825,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8301924485036682,0.3386729679072682,0.8486517529160573,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.3386729679072682,0.8550597978911271,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"میزان","boundary":[0.7559070799636556,0.3386729679072682,0.7771623536843745,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7509353739752521,0.3386729679072682,0.7568764063472961,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"بیمارانبقای","boundary":[0.6784075363186814,0.3386729679072682,0.7239847895331643,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6734358303302779,0.3386729679072682,0.6793768627023219,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6997218798135199,0.3386729679072682,0.7057017846006416,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.6397660590820803,0.3386729679072682,0.6714765705220256,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6347943530936768,0.3386729679072682,0.6407353854657208,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6212329174520417,0.3386729679072682,0.6337274474111223,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6162612114636382,0.3386729679072682,0.6222022438356822,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"کانسر","boundary":[0.5534011268379826,0.3386729679072682,0.5662475767678758,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5484294208495792,0.3386729679072682,0.5544946760787689,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"پاپیلاری\b","boundary":[0.4871445302004475,0.3386729679072682,0.5482226766401603,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.8807898121047913,0.35874974724768866,0.913014835127646,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8758181061163879,0.35874974724768866,0.8817699799514979,0.37595841525376333],"dir":"ltr"},{"str":"یافته","boundary":[0.8271962982941552,0.35874974724768866,0.8395748956571905,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.8163742234273185,0.35874974724768866,0.8224098157025291,0.37595841525376333],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئید","boundary":[0.774631583049436,0.35874974724768866,0.8190422082250559,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"219\b�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.49273298205960714,0.35874974724768866,0.7707719476001879,0.37595841525376333],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.7711120090081405,0.35874974724768866,0.7757280989915398,0.37595841525376333],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.3788265265881091,0.8895415734300873,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"405","boundary":[0.7908599779718967,0.3788265265881091,0.8185489345904803,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.8167641249571846,0.3788265265881091,0.8315561808929791,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8321805155888825,0.3788265265881091,0.8506398200012716,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.3788265265881091,0.8550595927877446,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"رویكرد","boundary":[0.7642022811598186,0.3788265265881091,0.8088344179883871,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7592305751714152,0.3788265265881091,0.7649777292129082,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7817263141486464,0.3788265265881091,0.7873133302841294,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.7867259141970511,0.3788265265881091,0.7908607983854262,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.747662744406318,0.3788265265881091,0.7616879626993878,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7426910384179145,0.3788265265881091,0.7484381924594076,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"بیمار","boundary":[0.7077340383420262,0.3788265265881091,0.7317138267601292,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7027623323536228,0.3788265265881091,0.7084718039985197,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.67106155357608,0.3788265265881091,0.7033537333064158,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6660898475876765,0.3788265265881091,0.6717993192325735,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6545220168225795,0.3788265265881091,0.6684572621687104,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6495503108341759,0.3788265265881091,0.6552597824790728,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"ندول","boundary":[0.5998160222660232,0.3788265265881091,0.6138582612565864,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5948443162776197,0.3788265265881091,0.600777074466486,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"تیروئید","boundary":[0.5522156292879425,0.3788265265881091,0.5966262544635624,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"223\b���������","boundary":[0.49273277695622475,0.3788265265881091,0.552558357039866,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2653142175613618,0.3678827548352772,0.31755287708769603,0.3885648490728113],"dir":"rtl"},{"str":"408","boundary":[0.21721678812205292,0.3678827548352772,0.25886573071156516,0.3885648490728113],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.3989033059285295,0.4665763528106342,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.36740661130242697,0.3989033059285295,0.3758978913321259,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"408","boundary":[0.3765136116859703,0.3989033059285295,0.40420256830455387,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4027219269872979,0.3989033059285295,0.41751398292309233,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.41813831761899584,0.3989033059285295,0.42798327997227004,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.3989033059285295,0.43209437216829144,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.36402466163069497,0.3989033059285295,0.36825799544260285,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.3488929544937126,0.3989033059285295,0.363414273964792,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"وره","boundary":[0.3252699673270312,0.3989033059285295,0.34828256682780956,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"ای\bن","boundary":[0.29773853010609996,0.3989033059285295,0.32465219593936323,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"وروان","boundary":[0.26988220912751076,0.3989033059285295,0.297128142440197,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"دوکغرییرعن\bم","boundary":[0.20964826820959104,0.3989033059285295,0.2692718214616077,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"لك","boundary":[0.19417198739024405,0.3989033059285295,0.20903788054368808,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"ردی\b","boundary":[0.1317943059198989,0.3989033059285295,0.14007945340943775,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.11163182302039341,0.3989033059285295,0.11945856809124639,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"كراس","boundary":[0.06976612061309503,0.3989033059285295,0.11120087372492934,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.06417910447761194,0.3989033059285295,0.06892948456707339,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"در\b","boundary":[0.4730924872682075,0.41898008526895,0.4914287296511807,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ک\b","boundary":[0.4133434107461866,0.41898008526895,0.4382019406882039,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4056372664641612,0.41898008526895,0.4090830032878072,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3999518007051454,0.41898008526895,0.40502195631708166,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.39053017173306204,0.41898008526895,0.39934141303924237,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ار\b","boundary":[0.3742835226095713,0.41898008526895,0.3899124003453941,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.35220475880867746,0.41898008526895,0.37066406322106654,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3787529304145755,0.41898008526895,0.38372463640297894,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.3338549796024686,0.41898008526895,0.34114025174389145,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.31959209039316266,0.41898008526895,0.33322736325244734,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.29197204851105196,0.41898008526895,0.3013247627466624,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.28428313291314483,0.41898008526895,0.2877288697367908,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.278597667154129,0.41898008526895,0.2836678227660652,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"وپ","boundary":[0.2661216386119423,0.41898008526895,0.2779848182476377,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"لازی\b","boundary":[0.2252232037558531,0.41898008526895,0.26551371218662767,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.21418700095783277,0.41898008526895,0.22098002498159194,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.20850153519881692,0.41898008526895,0.2135716908107531,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.20158052666446521,0.41898008526895,0.20788130257056067,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"دد\bاندوک","boundary":[0.16833655003804668,0.41898008526895,0.2009676777579739,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.15539534702466776,0.41898008526895,0.16772616237214366,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ن\b","boundary":[0.1365890076893258,0.41898008526895,0.15477757563699981,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"وع\b","boundary":[0.08261892406867681,0.41898008526895,0.10513927545179147,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.06417910447761194,0.41898008526895,0.06976612061309503,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.06976735123338919,0.41898008526895,0.07961231358666336,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6882796432841974,0.42811309285653854,0.7405183028105317,0.4487951870940726],"dir":"rtl"},{"str":"275\b������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.4390568646093704,0.39356098441419424,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"\b�)MEN1","boundary":[0.3944548249545183,0.43770543519645844,0.46228661556857736,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4610537391372121,0.4390568646093704,0.4665669180550456,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.6401822138448885,0.42811309285653854,0.6818311564344007,0.4487951870940726],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.45913364394979084,0.8895417785334697,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7985261270943619,0.45913364394979084,0.8070174071240608,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.8076331274779052,0.45913364394979084,0.8353220840964888,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8418862127455343,0.45913364394979084,0.8517311750988086,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.45913364394979084,0.8550597978911271,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"اسدوژنتروئز\bی","boundary":[0.7504537912334711,0.45913364394979084,0.8001733123580941,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.6802912057822745,0.45913364394979084,0.6967076805063592,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"227\b���������������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.45913364394979084,0.6792630225265043,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.45913364394979084,0.4665763528106342,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3370223911362522,0.45913364394979084,0.3426094072717353,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"FDG","boundary":[0.3300209820760154,0.4577822145368789,0.36950338318029197,0.4721227712086078],"dir":"ltr"},{"str":"\b�","boundary":[0.37140899870579763,0.45913364394979084,0.3799002787354966,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"408","boundary":[0.3805162041927233,0.45913364394979084,0.4082051608113069,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.41476928946035246,0.45913364394979084,0.42461425181362666,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.45913364394979084,0.43209437216829144,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3148638421196204,0.45913364394979084,0.3206797536298171,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3098921361312169,0.45913364394979084,0.31560160777611385,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.2823016291361661,0.45913364394979084,0.3038351285251045,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2773299231477626,0.45913364394979084,0.2830393947926595,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"بیمار","boundary":[0.23870567459527975,0.45913364394979084,0.25885520082111674,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.23373396860687629,0.45913364394979084,0.23944344025177317,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.19836594135273883,0.45913364394979084,0.22699087260648013,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1933942353643354,0.45913364394979084,0.19910370700923227,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.17813454371676044,0.45913364394979084,0.18837792818041363,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.17316283772835697,0.45913364394979084,0.17887230937325385,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"نئوپلازی","boundary":[0.11310856737338455,0.45913364394979084,0.17125783751299842,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1081368613849811,0.45913364394979084,0.11411676617210278,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"متعدد\b","boundary":[0.06417910447761194,0.45913364394979084,0.10622939992903423,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.85382938270035,0.4792104232902113,0.889541983636852,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7956698573916181,0.4792104232902113,0.8041611374213171,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.8047770628785439,0.4792104232902113,0.8324660194971275,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.839030148146173,0.4792104232902113,0.8488751104994473,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488576767119466,0.4792104232902113,0.8550600029945093,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.761900200796211,0.4792104232902113,0.8013784998328404,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7569284948078077,0.4792104232902113,0.7631308210903703,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"محور","boundary":[0.7149815714610946,0.4792104232902113,0.7431455475132237,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7100098654726912,0.4792104232902113,0.7157193371175882,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوتالاموس","boundary":[0.6234480339815281,0.4792104232902113,0.7094167064909066,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"\b-","boundary":[0.602453651763171,0.4792104232902113,0.6169331360183316,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6184763279931248,0.4792104232902113,0.6245113104749708,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوفیز","boundary":[0.5529088787203189,0.4792104232902113,0.6018703377437397,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"\b-","boundary":[0.5319144965019618,0.4792104232902113,0.5456796169623241,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.5479371727319156,0.4792104232902113,0.5535897010123012,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"آدرنال\bان","boundary":[0.48708217877221005,0.4792104232902113,0.5313041088360588,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"دوک","boundary":[0.4625977573996173,0.4792104232902113,0.48647179110630706,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.4496565543862383,0.4792104232902113,0.46198736973371424,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ن\b","boundary":[0.4308502150508964,0.4792104232902113,0.44903878299857036,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3951130017085111,0.4792104232902113,0.40018315732044735,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"پ\b","boundary":[0.3734368558471897,0.4792104232902113,0.39450507528319645,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"281\b������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.4792104232902113,0.35132609591864783,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"2A","boundary":[0.3520640578883786,0.4778589938772993,0.37609971306036805,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"228\b������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.49273298205960714,0.4992872026306317,0.8376440594881854,0.5164958706367063],"dir":"ltr"},{"str":"�)","boundary":[0.8380499590818752,0.4992872026306317,0.8464181770821582,0.5164958706367063],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8470248728871788,0.49793577321771976,0.8594336275199514,0.5122763298894486],"dir":"ltr"},{"str":"PA","boundary":[0.8613246807053094,0.49793577321771976,0.8827374738236807,0.5122763298894486],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8840191648600477,0.4992872026306317,0.8895323437778812,0.5164958706367063],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.85382938270035,0.5193639819710522,0.889541983636852,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8431453424098416,0.5193639819710522,0.8481170483982451,0.5365726499771268],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8420915212312766,0.5193639819710522,0.8519364835845508,0.5365726499771268],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488576767119466,0.5193639819710522,0.8550600029945093,0.5365726499771268],"dir":"ltr"},{"str":"ری","boundary":[0.8295346819564402,0.5193639819710522,0.8376321634920081,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"�406","boundary":[0.8037043721888018,0.5193639819710522,0.8355275976856135,0.5365726499771268],"dir":"ltr"},{"str":"م\b","boundary":[0.7910679528016097,0.5193639819710522,0.8068445049727315,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7532140725532704,0.5193639819710522,0.7582842281652067,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7447695560947495,0.5193639819710522,0.7525963011656024,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7354808341144353,0.5193639819710522,0.7441444009853166,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.736096144261515,0.5193639819710522,0.7410678502499184,0.5365726499771268],"dir":"ltr"},{"str":"روزي\bف","boundary":[0.6968393568778342,0.5193639819710522,0.7400587416087078,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6911538911188184,0.5193639819710522,0.695608736583675,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.6736298581299904,0.5193639819710522,0.6807674558361142,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.6623696824384331,0.5193639819710522,0.6730022417799693,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"وژی","boundary":[0.6426083817548235,0.5193639819710522,0.6617568335319418,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"ک\bک","boundary":[0.6108928355337507,0.5193639819710522,0.6420029165700971,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"ورت","boundary":[0.5920397326272306,0.5193639819710522,0.6055046636986855,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5863542668682149,0.5193639819710522,0.5896533017832379,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"زول","boundary":[0.5589360467143463,0.5193639819710522,0.5790135607062465,0.5365726499771268],"dir":"rtl"},{"str":"228\b�����������","boundary":[0.49273298205960714,0.5193639819710522,0.5595977102258394,0.5365726499771268],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.85382938270035,0.5394407613114726,0.889541983636852,0.5566494293175472],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.8019273564840357,0.5394407613114726,0.806062240672411,0.5566494293175472],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8140467102442984,0.5394407613114726,0.8196337263797815,0.5566494293175472],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.8060616253622638,0.5394407613114726,0.8337505819808474,0.5566494293175472],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8403145055265105,0.5394407613114726,0.8501594678797848,0.5566494293175472],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488576767119466,0.5394407613114726,0.8550600029945093,0.5566494293175472],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمتنظیم","boundary":[0.7420037369836264,0.5394407613114726,0.7886442461322628,0.5566494293175472],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7370320309952231,0.5394407613114726,0.7432343572777858,0.5566494293175472],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7531802304951809,0.5394407613114726,0.7593825567777436,0.5566494293175472],"dir":"ltr"},{"str":"رنین","boundary":[0.6849029553346362,0.5394407613114726,0.6924835763466574,0.5566494293175472],"dir":"rtl"},{"str":"\b-\b","boundary":[0.6651884182222048,0.5394407613114726,0.6852870580325101,0.5566494293175472],"dir":"ltr"},{"str":"آنژیوتانسین","boundary":[0.5797612186422566,0.5394407613114726,0.6422228060417488,0.5566494293175472],"dir":"rtl"},{"str":"\b-\b","boundary":[0.5600466815298251,0.5394407613114726,0.5807877770805101,0.5566494293175472],"dir":"ltr"},{"str":"آلدوسترون\b","boundary":[0.48714473530382985,0.5394407613114726,0.5607210614510243,0.5566494293175472],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.2653142175613618,0.5284969895586407,0.31755287708769603,0.5491790837961749],"dir":"rtl"},{"str":"410","boundary":[0.21721678812205292,0.5284969895586407,0.25886573071156516,0.5491790837961749],"dir":"ltr"},{"str":"229\b������������������������������������������������������������������������������������������)","boundary":[0.49273318716298947,0.5595175406518931,0.8422621672453999,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"RAA","boundary":[0.8428688630504205,0.5581661112389811,0.8846279116988919,0.5725066679107099],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.88401936996343,0.5595175406518931,0.8895325488812635,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.5595175406518931,0.4665763528106342,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"410","boundary":[0.3844193215590318,0.5595175406518931,0.4121082781776154,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.41867240682666096,0.5595175406518931,0.42851736917993516,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.5595175406518931,0.43209437216829144,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"جنسي","boundary":[0.36770667755081937,0.5595175406518931,0.4101630776993142,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.37530452724695895,0.5595175406518931,0.380891543382442,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.3802850526808037,0.5595175406518931,0.38441993686917886,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"تكامل","boundary":[0.3361708018926941,0.5595175406518931,0.37731782204820347,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.36273497156241596,0.5595175406518931,0.3689372978449787,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.35226977658088554,0.5595175406518931,0.36115977758589213,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3472980705924821,0.5595175406518931,0.3524963533956247,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.32787888235064877,0.5595175406518931,0.3474371841909522,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33119909590429064,0.5595175406518931,0.33723808946456313,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"\bتوان","boundary":[0.271870891522872,0.5595175406518931,0.2826709579050276,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2668991855344686,0.5595175406518931,0.2728402179065125,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2555528664223201,0.5595175406518931,0.27026251291088743,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2505811604339167,0.5595175406518931,0.2565221928059606,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.23209724361564443,0.5595175406518931,0.25361067620658906,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.227125537627241,0.5595175406518931,0.2330665699992849,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.1852573739793543,0.5595175406518931,0.20320829651448172,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.18028566799095083,0.5595175406518931,0.18601922065940624,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"اصلي","boundary":[0.11438841247931018,0.5595175406518931,0.11950339301401583,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10941670649090673,0.5595175406518931,0.11551197617686139,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"تقسیم\b","boundary":[0.06417910447761194,0.5595175406518931,0.11143492377332793,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.85382938270035,0.5795943199923135,0.889541983636852,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7979110220506647,0.5795943199923135,0.8064023020803636,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.8070182275375902,0.5795943199923135,0.8347071841561738,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8412713128052194,0.5795943199923135,0.8511162751584936,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488576767119466,0.5795943199923135,0.8550600029945093,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"اث","boundary":[0.7920083518097296,0.5795943199923135,0.7989244378629048,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"رات\b","boundary":[0.760780131225144,0.5795943199923135,0.7913979641438267,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7408951532019714,0.5795943199923135,0.7458668591903748,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"ACTH","boundary":[0.7086395697751451,0.5782428905794015,0.7624176766299053,0.5925834472511304],"dir":"ltr"},{"str":"ر\b","boundary":[0.7118057506886346,0.5795943199923135,0.7245303645302414,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6692755133224901,0.5795943199923135,0.6743456689344263,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.6504519453030299,0.5795943199923135,0.6686651256565871,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6447664795440141,0.5795943199923135,0.6493912437374869,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"دوژن","boundary":[0.6181087827319359,0.5795943199923135,0.6441610143592877,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"ز\bآدرن","boundary":[0.5848623448649292,0.5795943199923135,0.6174959338254447,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"ال�","boundary":[0.564308524711881,0.5795943199923135,0.5842445734772612,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"230\b������������","boundary":[0.49273318716298947,0.5795943199923135,0.5631172842671348,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"نمود:\bکروموزومجنسي،","boundary":[0.32819269052565947,0.5795943199923135,0.4665390239950447,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.323220984537256,0.5795943199923135,0.3286614449831619,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3653451172063279,0.5795943199923135,0.3711649361847362,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"غدد","boundary":[0.29286158188034683,0.5795943199923135,0.31096400640742966,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2878898758919433,0.5795943199923135,0.2936370299334364,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"جنسي","boundary":[0.24764859227293518,0.5795943199923135,0.29010499242143006,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2426768862845317,0.5795943199923135,0.24887921256709442,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.23726215699023093,0.5795943199923135,0.2471071193435051,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.23229045100182746,0.5795943199923135,0.2384927772843902,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"فنوتیپ","boundary":[0.1876681591356123,0.5795943199923135,0.2344981838095492,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.18269645314720884,0.5795943199923135,0.18818125908343794,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"جنسي","boundary":[0.14245516952820067,0.5795943199923135,0.18491156967669553,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"298\b������������","boundary":[0.06976735123338919,0.5795943199923135,0.14015165344091687,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.85382938270035,0.5996710993327339,0.889541983636852,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"406","boundary":[0.8066873957818438,0.5996710993327339,0.8343763524004274,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8409404810494729,0.5996710993327339,0.8507854434027472,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488576767119466,0.5996710993327339,0.8550600029945093,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7827643423667698,0.5996710993327339,0.8261486302170608,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7777926363783663,0.5996710993327339,0.7830064905754205,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7975563983025641,0.5996710993327339,0.8031434144380472,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.8025533320069981,0.5996710993327339,0.8066882161953732,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"\bگیرندهپیش","boundary":[0.6969359605709256,0.5996710993327339,0.7443246868584108,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\bاي\bکورتیزول","boundary":[0.5965222670487058,0.5996710993327339,0.6721501299442311,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5915505610603022,0.5996710993327339,0.5974833192491685,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5852497851542068,0.5996710993327339,0.5938405682567176,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5802780791658034,0.5996710993327339,0.5862108373546697,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.5381908651055564,0.5996710993327339,0.5815751529558473,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.533219159117153,0.5996710993327339,0.5384330133142071,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"گیرنده\b","boundary":[0.48714473530382985,0.5996710993327339,0.5345334615913151,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.5996710993327339,0.4665763528106342,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"410","boundary":[0.3849960722702278,0.5996710993327339,0.4126850288888114,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.41924915753785696,0.5996710993327339,0.42909411989113116,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.5996710993327339,0.43209437216829144,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"ژنتیكي","boundary":[0.3400359751332659,0.5996710993327339,0.38701859672367855,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3758888667833021,0.5996710993327339,0.3843801468130011,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.33900717656734874,0.5996710993327339,0.37848547560397816,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.3340354705789453,0.5996710993327339,0.3409124688996459,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"تكامل","boundary":[0.27590096788286134,0.5996710993327339,0.2977290829200034,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2709292618944579,0.5996710993327339,0.27696825545473036,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"بیضه","boundary":[0.20984127049239168,0.5996710993327339,0.21636789805804169,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"300\b��������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.5996710993327339,0.2105431342668271,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"گلو","boundary":[0.8764151620624374,0.6197478786731543,0.8978771799925751,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"کوکورتیكوئید","boundary":[0.7860630200652639,0.6197478786731543,0.8628291140149191,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"231\b��������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.49273318716298947,0.6197478786731543,0.7813308748274569,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.7834787174475294,0.6197478786731543,0.7875954332053798,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.6197478786731543,0.4665763528106342,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3838126257540113,0.6197478786731543,0.3893996418894944,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"410","boundary":[0.3845864808156551,0.6197478786731543,0.4122754374342387,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.41883956608328426,0.6197478786731543,0.42868452843655847,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.6197478786731543,0.43209437216829144,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"تما","boundary":[0.3667316160710806,0.6197478786731543,0.3881936340012183,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.3804524170408094,0.6197478786731543,0.3845873012291845,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"یز","boundary":[0.34541727257624205,0.6197478786731543,0.3512258003646738,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3404455665878386,0.6197478786731543,0.3466478928704013,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"جنسيطبیعي","boundary":[0.2590794139786159,0.6197478786731543,0.3426360707114421,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2952079645745438,0.6197478786731543,0.3014102908571065,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"مج","boundary":[0.24541255519844776,0.6197478786731543,0.26523292565617695,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"A\b�","boundary":[0.2334894853751033,0.6183964492602424,0.2503666222959683,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"راي\b","boundary":[0.2143295478085729,0.6197478786731543,0.24479970629195644,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.22438125437126585,0.6197478786731543,0.23287253440096484,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"اوروژن","boundary":[0.1652401042745596,0.6197478786731543,0.183261177197911,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.15955463851554377,0.6197478786731543,0.16400587789532783,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"ال\bداخ","boundary":[0.09205757662149605,0.6197478786731543,0.13124791050929221,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.0872852311207464,0.6197478786731543,0.09144472771500474,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"ي�","boundary":[0.06976612061309503,0.6197478786731543,0.08667484345484341,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.06417910447761194,0.6197478786731543,0.06915081046601539,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538295878037323,0.6398246580135748,0.8895421887402343,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.8369678336365444,0.6398246580135748,0.8468127959898186,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.848857881815329,0.6398246580135748,0.8550602080978916,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"غیرفعال","boundary":[0.7779257484735179,0.6398246580135748,0.8305470722517684,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7729540424851145,0.6398246580135748,0.7788868006739808,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"\b�","boundary":[0.793607747985372,0.6398246580135748,0.8020990280150709,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.8027147483689152,0.6398246580135748,0.8304037049874988,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"شدن","boundary":[0.7250484556740824,0.6398246580135748,0.7419833615188208,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7200767496856789,0.6398246580135748,0.7260177820577229,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"\bگیرندهپیش","boundary":[0.6352574765310454,0.6398246580135748,0.6826462028185306,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"\bاي","boundary":[0.5991559995815889,0.6398246580135748,0.6104716459043508,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5941842935931855,0.6398246580135748,0.6001641983803072,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.5421536675561316,0.6398246580135748,0.5915384599607431,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5371819615677281,0.6398246580135748,0.5429291156092212,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"گیرنده\b","boundary":[0.48714494040721223,0.6398246580135748,0.5345336666946974,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.44377172813956867,0.6398246580135748,0.4522630081692676,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4528895990023771,0.6384732286006628,0.46656999460578097,0.6528137852723918],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.4279484123972688,0.6398246580135748,0.44562011982139593,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4222654078788413,0.6398246580135748,0.4273355634907775,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.41155655007906733,0.6398246580135748,0.4216476364911733,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"اه\bت","boundary":[0.39262222623313275,0.6398246580135748,0.4109387786913994,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3869367604741169,0.6398246580135748,0.39200691608605315,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.3713546463094723,0.6398246580135748,0.38631898908644896,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.3665847620493109,0.6398246580135748,0.37074425864356925,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ي\bخ","boundary":[0.33997875128958754,0.6398246580135748,0.36597191314281957,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ارج","boundary":[0.31920341948359066,0.6398246580135748,0.3393609799019195,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ي�","boundary":[0.3016843089759393,0.6398246580135748,0.31859303181768767,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"301\b����������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.6398246580135748,0.3020520593405104,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.9365918791366787,0.6599014373539952,0.9446893606722467,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ورت","boundary":[0.9177387762301588,0.6599014373539952,0.9353612588425195,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.9120533104711429,0.6599014373539952,0.9165081559359995,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"زول\b","boundary":[0.8746916783404675,0.6599014373539952,0.9008792782001767,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"و\bم","boundary":[0.8589397385752289,0.6599014373539952,0.8727719106815789,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8532542728162129,0.6599014373539952,0.8577091182810695,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"رال","boundary":[0.8030252748898081,0.6599014373539952,0.8164636485020275,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"وکورت","boundary":[0.7677335460939086,0.6599014373539952,0.8024124259833167,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7620480803348928,0.6599014373539952,0.7669049859103775,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"وئ","boundary":[0.7277654601802038,0.6599014373539952,0.73893949245117,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.722079994421188,0.6599014373539952,0.7268129167026464,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"دي�","boundary":[0.6906991769201265,0.6599014373539952,0.7151115175551372,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"232\b������������������������������������������������","boundary":[0.49273318716298947,0.6599014373539952,0.6898221548571556,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.6599014373539952,0.4665763528106342,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3699144103585412,0.6599014373539952,0.3755014264940243,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"�410","boundary":[0.3748770917981208,0.6599014373539952,0.4067001121915501,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4132642408405957,0.6599014373539952,0.42310920319386985,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.6599014373539952,0.43209437216829144,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"مسیرهاي","boundary":[0.3117799076624572,0.6599014373539952,0.37484919773811987,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.30680820167405376,0.6599014373539952,0.31278810646117544,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"سنتز","boundary":[0.2724738954670102,0.6599014373539952,0.29878353086716963,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2675021894786067,0.6599014373539952,0.27348209426572834,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"گلو","boundary":[0.2426436595365894,0.6599014373539952,0.2598547533666335,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"کوکورتیكوئید","boundary":[0.14766438523337685,0.6599014373539952,0.2268402086887061,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.14269267924497342,0.6599014373539952,0.1480451018608657,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.13166632140930634,0.6599014373539952,0.13473899382620172,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1266946154209029,0.6599014373539952,0.13204703803679516,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"آندروژن","boundary":[0.07328569465439054,0.6599014373539952,0.12329318092784666,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.06417910447761194,0.6599014373539952,0.0740616405227572,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538295878037323,0.6799782166944156,0.8895421887402343,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7982043198874392,0.6799782166944156,0.8066955999171381,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.8073113202709825,0.6799782166944156,0.8350002768895661,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8415644055386117,0.6799782166944156,0.8514093678918858,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.848857881815329,0.6799782166944156,0.8550602080978916,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7952832375158699,0.6799782166944156,0.7995165713277779,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.789597771756854,0.6799782166944156,0.7946679273687902,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ظسیاخم\bت\b","boundary":[0.7399299366845858,0.6799782166944156,0.7889824616097744,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.7243010589487631,0.6799782166944156,0.7329095866092404,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.6937718306912599,0.6799782166944156,0.7007863663679678,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"دوسنتز\bت","boundary":[0.6611136293248612,0.6799782166944156,0.6931589817847685,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"رون\b","boundary":[0.6284332767931676,0.6799782166944156,0.6605032416589582,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5579507300654896,0.6799782166944156,0.5743672047895743,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"233\b����������","boundary":[0.49273318716298947,0.6799782166944156,0.5560783412879261,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.47244395037318565,0.6799782166944156,0.4758896871968316,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.46538757360647637,0.6799782166944156,0.47183602394787094,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.45581088647732887,0.6799782166944156,0.46476980221880837,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ص\b","boundary":[0.4220672780114817,0.6799782166944156,0.4479061836849201,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.3992269653518856,0.6799782166944156,0.4149436872532004,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"CYP21A2","boundary":[0.31996209689493993,0.6786267872815037,0.40092152949694293,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"\bو","boundary":[0.30783023182835306,0.6799782166944156,0.31888120206990334,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"310\b������������������������������������CYP11B1","boundary":[0.06976735123338919,0.6786267872815037,0.3045528848816246,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3028585258399496,0.6799782166944156,0.30689496040479197,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538295878037323,0.7000549960348361,0.8895421887402343,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.8420919314380413,0.7000549960348361,0.8519368937913155,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.848857881815329,0.7000549960348361,0.8550602080978916,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"تظاهرات","boundary":[0.7873192782822181,0.7000549960348361,0.8442674630147325,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7823475722938147,0.7000549960348361,0.7883330628953759,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"\b�","boundary":[0.7987316406834866,0.7000549960348361,0.8072229207131855,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.8078388461704121,0.7000549960348361,0.8355278027889957,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"بالیني","boundary":[0.7191970612787375,0.7000549960348361,0.7303592225896205,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.714225355290334,0.7000549960348361,0.7194431164916787,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم\bکوشینگ","boundary":[0.5987464081270164,0.7000549960348361,0.6849358349845469,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"235\b����������������������","boundary":[0.49273318716298947,0.7000549960348361,0.5983132297834722,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538295878037323,0.7201317753752565,0.8895421887402343,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.848857881815329,0.7201317753752565,0.8550602080978916,0.7373404433813312],"dir":"ltr"},{"str":"روی","boundary":[0.8288242038399454,0.7201317753752565,0.846692810511138,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"406","boundary":[0.7937414753906705,0.7201317753752565,0.8214304320092541,0.7373404433813312],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8279945606582997,0.7201317753752565,0.8464538650706888,0.7373404433813312],"dir":"ltr"},{"str":"رد\b","boundary":[0.777300593364085,0.7201317753752565,0.7971012738971076,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.784634269903745,0.7201317753752565,0.7931255499334439,0.7373404433813312],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.7573399321928217,0.7201317753752565,0.7613395763384533,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.7196115752144867,0.7201317753752565,0.7329514992031733,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.7020875422256587,0.7201317753752565,0.7097674079248857,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.6754323066541689,0.7201317753752565,0.6920393615975166,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6689592439068911,0.7201317753752565,0.6696186628038401,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6632737781478754,0.7201317753752565,0.6680832496653645,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"ار\bمش","boundary":[0.6131456910855916,0.7201317753752565,0.6369852674240449,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"كوك\b","boundary":[0.5711840002953488,0.7201317753752565,0.6125279196979236,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.5361974653324006,0.7201317753752565,0.5498327381916854,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5225818823978226,0.7201317753752565,0.5331652169275923,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5168964166388067,0.7201317753752565,0.5219665722507429,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.4927319565426953,0.7201317753752565,0.5162860289729038,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.48714494040721223,0.7201317753752565,0.49163017460643826,0.7373404433813312],"dir":"ltr"},{"str":"کوشینگ","boundary":[0.8324151538583022,0.7402085547156769,0.8895380866725873,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"237\b����������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.49273339226637186,0.7402085547156769,0.8306051165089766,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2653142175613618,0.7292649263684117,0.31755287708769603,0.7499470206059458],"dir":"rtl"},{"str":"411","boundary":[0.21721678812205292,0.7292649263684117,0.25886573071156516,0.7499470206059458],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538295878037323,0.7602853340560974,0.8895421887402343,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7888013553231505,0.7602853340560974,0.7972926353528496,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.7979083557066939,0.7602853340560974,0.8255973123252776,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8321614409743231,0.7602853340560974,0.8506207453867122,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.848857881815329,0.7602853340560974,0.8550602080978916,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7857083963171635,0.7602853340560974,0.7899417301290714,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.7708671155696026,0.7602853340560974,0.7850930861700838,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"ویرب","boundary":[0.7510885862018749,0.7602853340560974,0.7702542666631114,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"رداري\b","boundary":[0.7066558098609602,0.7602853340560974,0.7504781985359718,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"از\bآدرن","boundary":[0.6739729960886783,0.7602853340560974,0.6989731564068284,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"ال\bسدر\bندرم\bک","boundary":[0.5991709721285015,0.7602853340560974,0.6733552247010104,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"وش","boundary":[0.5802440320043318,0.7602853340560974,0.5953577997646248,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.574558566245316,0.7602853340560974,0.5782983502500089,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5277236190902024,0.7602853340560974,0.5476842802614659,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.49273339226637186,0.7602853340560974,0.5204223488849554,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.4720805071796439,0.7602853340560974,0.48158089585055347,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"وادث\bشكل","boundary":[0.4308637518741322,0.7602853340560974,0.4714701195137409,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"411","boundary":[0.3818944989221817,0.7602853340560974,0.4095834555407653,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.41614758418981085,0.7602853340560974,0.42599254654308505,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.7602853340560974,0.43209437216829144,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.3965401110429712,0.7602853340560974,0.4006996076372295,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"وغ\b","boundary":[0.3734093719939535,0.7602853340560974,0.39592972337706817,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37278749853863835,0.7602853340560974,0.3812787785683373,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"در\b","boundary":[0.3489692529519504,0.7602853340560974,0.36166647211570474,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"راد\b","boundary":[0.29308924663476627,0.7602853340560974,0.31567112903258887,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"ذک","boundary":[0.25021689682684556,0.7602853340560974,0.2670763948568276,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"ر�\b","boundary":[0.22486611876716459,0.7602853340560974,0.23254598446639163,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.1876053975006102,0.7602853340560974,0.19176489409486855,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"وغ\b","boundary":[0.16447465845159254,0.7602853340560974,0.18699500983470718,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.1538420991100564,0.7602853340560974,0.163342487780966,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.1481566333510406,0.7602853340560974,0.15322678896297678,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"سي\b","boundary":[0.11652969179114732,0.7602853340560974,0.14753886196337263,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.09772827493698198,0.7602853340560974,0.11539998236110911,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.09204280917796615,0.7602853340560974,0.09711296478990235,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.0813364126187805,0.7602853340560974,0.09142749903088652,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.06976612061309503,0.7602853340560974,0.08071864123111255,0.777494002062172],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.06417910447761194,0.7602853340560974,0.06881592688142774,0.777494002062172],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538295878037323,0.7803621133965178,0.8895421887402343,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.8298103409023317,0.7803621133965178,0.8482696453147208,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.848857881815329,0.7803621133965178,0.8550602080978916,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"درم","boundary":[0.8222699201532532,0.7803621133965178,0.842427480571582,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8193668868793316,0.7803621133965178,0.8298025469738022,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"ان\b","boundary":[0.799968619182499,0.7803621133965178,0.8216521487655852,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7831934186426668,0.7803621133965178,0.7916846986723658,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.7923004190262102,0.7803621133965178,0.8199893756447938,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.7818046636407081,0.7803621133965178,0.787872491643404,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.758152141586967,0.7803621133965178,0.7707281385447431,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"رد\b","boundary":[0.7066285311111065,0.7803621133965178,0.7264292116441292,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.673438701777631,0.7803621133965178,0.6870739746369157,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.668786957065709,0.7803621133965178,0.6712763061402919,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6631014913066932,0.7803621133965178,0.6679236349763916,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"مشار\bك","boundary":[0.6198107305987582,0.7803621133965178,0.6499658502868371,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"وك\b","boundary":[0.5885554363677011,0.7803621133965178,0.619197881692267,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.5553656070342256,0.7803621133965178,0.5690008798935103,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"زایش","boundary":[0.4927319565426953,0.7803621133965178,0.529453666120408,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.48714494040721223,0.7803621133965178,0.49178941640861173,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"تناسلي","boundary":[0.42166712131249756,0.7803621133965178,0.4665552271622512,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4166954153240941,0.7803621133965178,0.422782148169371,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4111576240003774,0.7803621133965178,0.4207216654451228,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4061859180119739,0.7803621133965178,0.4122726508572508,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"موهاي","boundary":[0.3635572310222968,0.7803621133965178,0.4082681275496914,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.35858552503389335,0.7803621133965178,0.36456542982101503,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"پوبیک\bبه","boundary":[0.3017062550378518,0.7803621133965178,0.3606701958121991,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.2895840298302359,0.7803621133965178,0.2994289921835101,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.29673454904944835,0.7803621133965178,0.30232402642551975,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.30754903509113773,0.7803621133965178,0.31313605122662075,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"تقسیممرحله","boundary":[0.22880410370847423,0.7803621133965178,0.2704729068687072,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2238323977200708,0.7803621133965178,0.23003472400263353,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.24176253540597137,0.7803621133965178,0.24782205710095712,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.20448704669588705,0.7803621133965178,0.22796728190844595,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"\bشود","boundary":[0.1518780291205782,0.7803621133965178,0.16367967774156564,0.7975707814025925],"dir":"rtl"},{"str":"314\b��������������","boundary":[0.06976735123338919,0.7803621133965178,0.1471908015235079,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.14835845507928272,0.7803621133965178,0.15277178185306478,0.7975707814025925],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.9676810396280244,0.8004388927369382,0.9711267764516704,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.9619955738690088,0.8004388927369382,0.9664504193338654,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"ش\b","boundary":[0.930442469526765,0.8004388927369382,0.9508215415980426,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"از\b","boundary":[0.9140998320203298,0.8004388927369382,0.9258153372207261,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"دازه\bم","boundary":[0.8464206383227467,0.8004388927369382,0.8799181227297619,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8407351725637308,0.8004388927369382,0.8453168998239213,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"رال","boundary":[0.790506174637326,0.8004388927369382,0.8039445482495452,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"وکورت","boundary":[0.7552144458414264,0.8004388927369382,0.7898933257308347,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7495289800824105,0.8004388927369382,0.7543858856578952,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"وئ","boundary":[0.7152463599277216,0.8004388927369382,0.7264203921986877,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7095608941687057,0.8004388927369382,0.7142938164501641,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7001835675272121,0.8004388927369382,0.7088108338100331,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"246\b���������������������������������������������������","boundary":[0.49273339226637186,0.8004388927369382,0.7003808769810421,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.8004388927369382,0.4665763528106342,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"411","boundary":[0.384667906858452,0.8004388927369382,0.4123568634770356,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.41892099212608114,0.8004388927369382,0.42876595447935534,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.8004388927369382,0.43209437216829144,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.3904940735377667,0.8004388927369382,0.39822236898508695,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.38480860777875087,0.8004388927369382,0.3898787633906871,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"ادوت","boundary":[0.36149819816678597,0.8004388927369382,0.38419083639108287,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3755607013715263,0.8004388927369382,0.38405198140122526,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"محروپور\bی","boundary":[0.33630986198593404,0.8004388927369382,0.37717137823319846,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"ن\bه","boundary":[0.30517516854370447,0.8004388927369382,0.3251212415671099,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2994897027846886,0.8004388927369382,0.303938952051298,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"وف","boundary":[0.2659971408588499,0.8004388927369382,0.27928784003577,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.26031167509983405,0.8004388927369382,0.2649993721557573,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"زي\b","boundary":[0.22703570234576737,0.8004388927369382,0.2501809535985502,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.2053767851685642,0.8004388927369382,0.22100413146579864,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"سان","boundary":[0.1408135220557922,0.8004388927369382,0.17017858351502074,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"315\b������������","boundary":[0.06976735123338919,0.8004388927369382,0.14015165344091687,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"شكلرویك","boundary":[0.847310581898806,0.8205156720773588,0.8895421887402343,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.819016160095496,0.8205156720773588,0.8294518201899667,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8294596141184964,0.8205156720773588,0.8479189185308855,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.848857881815329,0.8205156720773588,0.8550602080978916,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"رد\b","boundary":[0.8148591247418262,0.8205156720773588,0.8220090286508915,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"406","boundary":[0.7919496922423748,0.8205156720773588,0.8196386488609584,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"ه\b","boundary":[0.781324721725986,0.8205156720773588,0.7949599945852708,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.782842486755449,0.8205156720773588,0.791333766785148,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.7392621200716221,0.8205156720773588,0.7443322756835582,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7298404910995387,0.8205156720773588,0.7386517324057191,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"ار\b","boundary":[0.713593841976048,0.8205156720773588,0.7292227197118708,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.6886319399293215,0.8205156720773588,0.6979846541649319,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"وده\b","boundary":[0.6289123982943603,0.8205156720773588,0.6552599787923103,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"آدرنکال\bشف\b","boundary":[0.5703176436082606,0.8205156720773588,0.6273273593554831,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"ده\b","boundary":[0.5163204863411401,0.8205156720773588,0.5366257211947681,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4927319565426953,0.8205156720773588,0.5013955234135765,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.48714494040721223,0.8205156720773588,0.4918600900329265,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.8205156720773588,0.4665763528106342,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37461640539914143,0.8205156720773588,0.3831076854288404,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"411","boundary":[0.3837234057826847,0.8205156720773588,0.41141236240126833,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.41797649105031387,0.8205156720773588,0.42782145340358807,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.8205156720773588,0.43209437216829144,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"مسیربیوشیمیا","boundary":[0.31773262312868805,0.8205156720773588,0.3758597421030071,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33677524156050864,0.8205156720773588,0.3429775678430713,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"یي","boundary":[0.28514579773935056,0.8205156720773588,0.290667842532622,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2801740917509471,0.8205156720773588,0.2860682112093326,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2612397679050126,0.8205156720773588,0.26985493218076356,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2562680619166091,0.8205156720773588,0.261977533561506,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"تبد","boundary":[0.2376856954748041,0.8205156720773588,0.25716972861599463,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"یل\bکلسترول","boundary":[0.14260797154805882,0.8205156720773588,0.21084308038323862,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.13763626555965533,0.8205156720773588,0.14356902374852162,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"استرول","boundary":[0.09188180302281365,0.8205156720773588,0.1389604129961707,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.06417910447761194,0.8205156720773588,0.06976612061309503,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"27","boundary":[0.06976735123338919,0.8205156720773588,0.08822665564577825,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.0869100970344102,0.8205156720773588,0.09284285522327645,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"صورت\bت","boundary":[0.8389460557594055,0.8405924514177792,0.8889190846646252,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.8241047750118448,0.8405924514177792,0.8383307456123259,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"ادف","boundary":[0.8064675249559541,0.8405924514177792,0.8234870036241768,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7924679884895982,0.8405924514177792,0.8058571372900512,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"248\b�����������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.49273318716298947,0.8405924514177792,0.7918898020547258,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.49204116835090717,0.8405924514177792,0.5001386498864752,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.45460816024317047,0.8405924514177792,0.45967831585510666,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.44034527103386445,0.8405924514177792,0.4539805438931492,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bآن","boundary":[0.40357187540379713,0.8405924514177792,0.4233996295832913,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"دروژن","boundary":[0.3617455528459118,0.8405924514177792,0.4029590264973058,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.37730551584526173,0.8405924514177792,0.3822772218336652,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"ا\b","boundary":[0.34774109389837937,0.8405924514177792,0.35709380813398983,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"و\bاس","boundary":[0.3202071954368599,0.8405924514177792,0.3415965652880592,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.31452419091843237,0.8405924514177792,0.31959434653036856,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"روژن","boundary":[0.27998314050196993,0.8405924514177792,0.31391134201194104,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2855972302839246,0.8405924514177792,0.29056893627232805,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.27097746118931243,0.8405924514177792,0.274373973201192,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2659786815544375,0.8405924514177792,0.2703596898016445,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"316\b�����������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.8405924514177792,0.26333674488625974,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8552578046964573,0.8606692307581996,0.8895300876406753,0.8771895520440313],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7904973551918845,0.8606692307581996,0.7986489840203955,0.8771895520440313],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.7992400919683565,0.8606692307581996,0.8258214903221968,0.8771895520440313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8252238190660002,0.8606692307581996,0.8352420527566919,0.8771895520440313],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8352496826025158,0.8606692307581996,0.8529706148384092,0.8771895520440313],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8504849669475899,0.8606692307581996,0.8564344198441888,0.8771895520440313],"dir":"ltr"},{"str":"تص","boundary":[0.7740672369908053,0.8606692307581996,0.7923788669678952,0.8771895520440313],"dir":"rtl"},{"str":"ویرب","boundary":[0.7609631983001032,0.8606692307581996,0.7734789020405736,0.8771895520440313],"dir":"rtl"},{"str":"رداري\b","boundary":[0.718307733012825,0.8606692307581996,0.7603772261408362,0.8771895520440313],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7024203265656053,0.8606692307581996,0.7072876759530641,0.8771895520440313],"dir":"rtl"},{"str":"ومدر\bکاي\bارس","boundary":[0.6639540896588926,0.8606692307581996,0.7018319916153737,0.8771895520440313],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6596160054475458,0.8606692307581996,0.6627091070907786,0.8771895520440313],"dir":"rtl"},{"str":"وکورت","boundary":[0.579971047606546,0.8606692307581996,0.613262772300378,0.8771895520440313],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5745130004778908,0.8606692307581996,0.579175629830356,0.8771895520440313],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5315291072465075,0.8606692307581996,0.5472889229816288,0.8771895520440313],"dir":"rtl"},{"str":"250\b���","boundary":[0.49273318716298947,0.8606692307581996,0.5314429638259165,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.8606692307581996,0.4665763528106342,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.41900303347902507,0.8606692307581996,0.42884799583229927,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.8606692307581996,0.43209437216829144,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.4156809739949421,0.8606692307581996,0.42409841680699145,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.40625934502285876,0.8606692307581996,0.4150705863290391,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"411","boundary":[0.38474994821139596,0.8606692307581996,0.4124389048299795,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.4014894607626974,0.8606692307581996,0.4056489573569557,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.3907806029629234,0.8606692307581996,0.4008716893750294,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.3663331001991553,0.8606692307581996,0.39017021529702045,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37564274272447024,0.8606692307581996,0.38413402275416925,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"ا\b","boundary":[0.35636015333528864,0.8606692307581996,0.3657128675708991,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.3411250740935969,0.8606692307581996,0.3508555472779312,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.304996523497669,0.8606692307581996,0.3100666791096052,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.29654954579855974,0.8606692307581996,0.3043762908694127,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.2853065987911206,0.8606692307581996,0.2959391581326567,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2796211330321048,0.8606692307581996,0.28436704298579474,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"م\bآن","boundary":[0.22834118537448797,0.8606692307581996,0.24996564518345468,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"دروژن","boundary":[0.1865148628166027,0.8606692307581996,0.22772833646799667,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"317\b�������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.8606692307581996,0.1859061159777585,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538295878037323,0.88074601009862,0.8895421887402343,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.8328645353690528,0.88074601009862,0.8513238397814418,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.848857881815329,0.88074601009862,0.8550602080978916,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"یافته","boundary":[0.8190826135913807,0.88074601009862,0.849821047298891,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7895044497178803,0.88074601009862,0.7979957297475793,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.7986114501014236,0.88074601009862,0.8263004067200072,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.7605346224764592,0.88074601009862,0.772162293765057,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7555629164880557,0.88074601009862,0.7615428212751774,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"بیماريبالیني","boundary":[0.6849031604380188,0.88074601009862,0.7303155105330842,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6799314544496152,0.88074601009862,0.685911359236737,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6874406994845751,0.88074601009862,0.6926584606859199,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"آد","boundary":[0.663502673522589,0.88074601009862,0.6704890624052703,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"یسون","boundary":[0.5922399135284139,0.88074601009862,0.5976105842571673,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"256\b��������������������","boundary":[0.49273318716298947,0.88074601009862,0.5912740817008814,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.88074601009862,0.4665763528106342,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"411","boundary":[0.38507811362317174,0.88074601009862,0.41276707024175535,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4193311988908009,0.88074601009862,0.4291761612440751,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.88074601009862,0.43209437216829144,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"ارزی","boundary":[0.37703949675834103,0.88074601009862,0.396950933117838,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37597090813624606,0.88074601009862,0.38446218816594496,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"ي\bژن","boundary":[0.3224270293441409,0.88074601009862,0.3490084276979812,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3167415635851251,0.88074601009862,0.3214284805108957,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.3060302445447628,0.88074601009862,0.3161213309568688,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.2908960761671921,0.88074601009862,0.30541739563827147,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.27531396200254743,0.88074601009862,0.29027830477952415,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"تي","boundary":[0.2556289597771757,0.88074601009862,0.27469865185546777,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"333\b���������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.88074601009862,0.2562975968036687,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"شكلمدی","boundary":[0.8435186305657367,0.9008227894390405,0.8895421887402343,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.8322492252219731,0.9008227894390405,0.8507085296343622,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.848857881815329,0.9008227894390405,0.8550602080978916,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"ری","boundary":[0.8305774275523577,0.9008227894390405,0.8429082428998337,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b-","boundary":[0.8168328345902752,0.9008227894390405,0.8316248905260697,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"ت\b","boundary":[0.808898820450448,0.9008227894390405,0.8299670398864547,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7818899866477698,0.9008227894390405,0.7903812666774687,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"406","boundary":[0.790996987031313,0.9008227894390405,0.8186859436498967,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.7696420330667673,0.9008227894390405,0.7747121886787034,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7602204040946839,0.9008227894390405,0.7690316454008643,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"ار\b","boundary":[0.7439737549711932,0.9008227894390405,0.759602632707016,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"شك","boundary":[0.7024009401939048,0.9008227894390405,0.725142803229968,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"وك\bنارسه\bای","boundary":[0.6174758336939734,0.9008227894390405,0.6557387077029796,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.5986645718774548,0.9008227894390405,0.6170254266663111,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5281081879321272,0.9008227894390405,0.5445246626562119,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.49273318716298947,0.9008227894390405,0.5204221437815731,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.9008227894390405,0.4665763528106342,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"411","boundary":[0.3852832170055316,0.9008227894390405,0.4129721736241152,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4195360971697784,0.9008227894390405,0.42938105952305256,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.9008227894390405,0.43209437216829144,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"ارز","boundary":[0.38549693472995056,0.9008227894390405,0.40145807994519633,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3761760115186059,0.9008227894390405,0.3846672915483049,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوگنادیابي","boundary":[0.30319551069716694,0.9008227894390405,0.3580147223207858,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33105675415693275,0.9008227894390405,0.3370680258005301,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"یسم","boundary":[0.25047573729538375,0.9008227894390405,0.255861175467667,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"335\b�������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.9008227894390405,0.24925844872107772,0.9180314574451152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.06418,0.07767,0.97113,0.91803],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/54196273aad40f4fba689c81540de9c8.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/53ab859d94d2d75afcb9845fd49425c3.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.04651,0.07632,0.0153,0.08197]},"elements":[{"words":[{"str":"VII","boundary":[0.04651170422451436,0.11199415478910058,0.0732817976901257,0.13063687846234812],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.04651,0.11199,0.07328,0.13064],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شكل","boundary":[0.8945278417586384,0.07767483648180254,0.9302404426951404,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8340941301463002,0.07767483648180254,0.8390658361347035,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"�411","boundary":[0.8390666565482331,0.07767483648180254,0.8708898820450448,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.8704995703084139,0.07767483648180254,0.8852916262442083,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8859159609401118,0.07767483648180254,0.8957609232933861,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.8270549820637091,0.07767483648180254,0.8338480060874683,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8213695163046933,0.07767483648180254,0.8264396719166295,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"اآن","boundary":[0.8088147280636805,0.07767483648180254,0.8207517449170254,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.8009116845345896,0.07767483648180254,0.8081969566760125,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7952286800161621,0.07767483648180254,0.8002988356280982,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ز\bع","boundary":[0.7732128829536528,0.07767483648180254,0.7946158311096708,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"وارض\bجانبی\b","boundary":[0.714987314355801,0.07767483648180254,0.7726000340471614,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6749700036303298,0.07767483648180254,0.6791295002245882,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6692869991119024,0.07767483648180254,0.6743571547238385,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ی\bع","boundary":[0.6466411244587835,0.07767483648180254,0.668674150205411,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"روق","boundary":[0.625698428292781,0.07767483648180254,0.6460282755522921,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.6067247245974333,0.07767483648180254,0.6250855793862896,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"و\bپ","boundary":[0.5851839469684695,0.07767483648180254,0.5966593590543431,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.5592227812428855,0.07767483648180254,0.5845735593025665,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.553539776724458,0.07767483648180254,0.5586099323363941,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.5334289798773072,0.07767483648180254,0.55292200533679,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.07767483648180254,0.5323559224875785,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.07767483648180254,0.5072739914553931,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.4023094640853722,0.07767483648180254,0.41080074411507117,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"415e","boundary":[0.41141646446891555,0.07632340706889058,0.4482048326458951,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4448175502862217,0.07767483648180254,0.45960960622201613,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.46023394091791964,0.07767483648180254,0.47007890327119384,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.07767483648180254,0.47279201081305033,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمفیزیولوژیک","boundary":[0.31614389232892837,0.07767483648180254,0.40517927061135167,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3111721863405249,0.07767483648180254,0.31724018876772303,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.35356705547431183,0.07767483648180254,0.35976938175687456,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.27457353879222823,0.07767483648180254,0.31598234630395333,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\bکننده","boundary":[0.20311141831039933,0.07767483648180254,0.21477874307602215,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1981397123219959,0.07767483648180254,0.2038732649904513,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"لپتین","boundary":[0.16661122038563536,0.07767483648180254,0.2010120306620004,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"387\b��������","boundary":[0.11046519498153043,0.07767483648180254,0.16677099592049371,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.890120990485254,0.09775161582222297,0.9302318283530813,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8851492844968505,0.09775161582222297,0.8912122108699184,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8789469582142877,0.09775161582222297,0.8906333751432733,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8739752522258843,0.09775161582222297,0.8800381785989523,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"تستوسترون","boundary":[0.8013440424646042,0.09775161582222297,0.8768499812330405,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7963723364762008,0.09775161582222297,0.8023133688482448,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"درمانی","boundary":[0.7560326032336598,0.09775161582222297,0.7992667554080635,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"338\b�������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.09775161582222297,0.7551561964808359,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.09775161582222297,0.5072739914553931,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.40160883093123084,0.09775161582222297,0.4101001109609298,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"415e","boundary":[0.41071603641815657,0.09640018640931103,0.44750440459513613,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4444672337091511,0.09775161582222297,0.4592592896449455,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.459883624340849,0.09775161582222297,0.4697285866941232,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.09775161582222297,0.47279201081305033,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"مسیرعملكرد","boundary":[0.32259582942782306,0.09775161582222297,0.40411457895352154,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3650300784110231,0.09775161582222297,0.3712324046935858,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.32035856173304156,0.09775161582222297,0.36755777249522625,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.3153868557446381,0.09775161582222297,0.3233712774809126,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"لپتین","boundary":[0.2857264454148113,0.09775161582222297,0.31984183488709844,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2807547394264079,0.09775161582222297,0.2865018934679009,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.23536946297781394,0.09775161582222297,0.2493211979057149,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.23039775698941045,0.09775161582222297,0.23637766177653216,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.19345453575874916,0.09775161582222297,0.23389626467761357,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.18848282977034575,0.09775161582222297,0.19446273455746743,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"اشتها","boundary":[0.1261174545029422,0.09775161582222297,0.13188675408237627,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.12114574851453874,0.09775161582222297,0.1272380009313239,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.10487694822575318,0.09775161582222297,0.11489155071722221,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"وزن\b","boundary":[0.4977491954819827,0.11782839516264342,0.5283424159947823,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"دن","boundary":[0.4515074073086539,0.11782839516264342,0.47260023915054383,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"390\b�����������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.11782839516264342,0.45185669836881315,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7289770768255739,0.1470381820906523,0.7812157363519082,0.16772027632818642],"dir":"rtl"},{"str":"412","boundary":[0.680879647386265,0.1470381820906523,0.7225285899757772,0.16772027632818642],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30601185620612065,0.1613787387623812,0.358250515732455,0.18206083299991532],"dir":"rtl"},{"str":"416","boundary":[0.2579144267668118,0.1613787387623812,0.29956336935632405,0.18206083299991532],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945264060349618,0.17805873318390472,0.9302390069714638,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8384751383935071,0.17805873318390472,0.8434468443819105,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"�412","boundary":[0.8434408963838221,0.17805873318390472,0.875264121880634,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8818280454262971,0.17805873318390472,0.8916730077795713,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895547000465585,0.17805873318390472,0.8957570263291211,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.8325533935380127,0.17805873318390472,0.8393464175617719,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"راح","boundary":[0.8119085074831969,0.17805873318390472,0.8319430058721098,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ل\bتخت","boundary":[0.7895333692947931,0.17805873318390472,0.8113030422984704,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"كمدان\bامل\b","boundary":[0.7485167948904645,0.17805873318390472,0.7891715669283101,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"از\b","boundary":[0.7325162698258056,0.17805873318390472,0.7426666391503917,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ان\bرس","boundary":[0.659734924388638,0.17805873318390472,0.6973919053899118,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6540494586296223,0.17805873318390472,0.6586917281089996,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"دن\b","boundary":[0.6223979046638457,0.17805873318390472,0.6436551466520749,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5829762141607476,0.17805873318390472,0.5879479201491511,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.5827743924325055,0.17805873318390472,0.5869338890267639,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.5623977816018163,0.17805873318390472,0.5821615435260142,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5334289798773072,0.17805873318390472,0.5527743309014909,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.17805873318390472,0.5323571252578412,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.9769125377646605,0.19813551252432515,0.9837055617884197,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.9674441452213991,0.19813551252432515,0.9763046113393458,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"اج","boundary":[0.9529425156750262,0.19813551252432515,0.9668239125931427,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.939605052926928,0.19813551252432515,0.9523296667685348,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"زای","boundary":[0.9209020856962953,0.19813551252432515,0.9345373585555801,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bا\b","boundary":[0.9059623553252018,0.19813551252432515,0.9199274344233214,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8764151620624376,0.19813551252432515,0.8814853176743738,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.8621522728531318,0.19813551252432515,0.8757875457124166,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.850510604870385,0.19813551252432515,0.8601902026216316,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8448251391113692,0.19813551252432515,0.8496472827810677,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ال\b","boundary":[0.7951302303926295,0.19813551252432515,0.8165184111051177,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"از\b","boundary":[0.7747757707272351,0.19813551252432515,0.7828202931549717,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.737145863372433,0.19813551252432515,0.7494766787199089,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ق\b","boundary":[0.7125088450833644,0.19813551252432515,0.7270846868935718,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7043719836983832,0.19813551252432515,0.7111650077221424,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"راح","boundary":[0.6837270976435673,0.19813551252432515,0.7037615960324802,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ل\bواب","boundary":[0.6603206996486578,0.19813551252432515,0.6831216324588409,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6476650005435239,0.19813551252432515,0.6597004670204016,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6419819960250964,0.19813551252432515,0.6470521516370326,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.6277191068157905,0.19813551252432515,0.6413543796750752,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.6094074768387004,0.19813551252432515,0.615576485475231,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5996363517030758,0.19813551252432515,0.6073098985316275,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5939508859440601,0.19813551252432515,0.5987730296137586,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.5756392559669701,0.19813551252432515,0.5833384989863231,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"واب","boundary":[0.5610564054811829,0.19813551252432515,0.5742978798463366,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5484031676166372,0.19813551252432515,0.5604386340935149,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5427177018576212,0.19813551252432515,0.5477878574695575,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5334289798773072,0.19813551252432515,0.5420925467481884,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.19813551252432515,0.5325571133675384,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.1923992898556336,0.5072739914553931,0.20960795786170827],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.41274532928322516,0.1923992898556336,0.42123660931292417,0.20960795786170827],"dir":"ltr"},{"str":"416","boundary":[0.4218523296667685,0.1923992898556336,0.4495412862853521,0.20960795786170827],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4489187975198899,0.1923992898556336,0.4593544576143605,0.20960795786170827],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4593622515428901,0.1923992898556336,0.4692072138961643,0.20960795786170827],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.1923992898556336,0.47279201081305033,0.20960795786170827],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.4084168275019023,0.1923992898556336,0.41410229326091813,0.20960795786170827],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.3977079697021283,0.1923992898556336,0.4077990561142343,0.20960795786170827],"dir":"rtl"},{"str":"وریدرمتم\bان\b","boundary":[0.3399229631695856,0.1923992898556336,0.397095120795637,0.20960795786170827],"dir":"rtl"},{"str":"اق","boundary":[0.2966765047922405,0.1923992898556336,0.30661991676904743,0.20960795786170827],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2826769683258846,0.1923992898556336,0.29606611712633746,0.20960795786170827],"dir":"rtl"},{"str":"398\b�����������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.1923992898556336,0.2829171443866279,0.20960795786170827],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.9512319534661446,0.21821229186474558,0.9589602489134649,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.9455464877071289,0.21821229186474558,0.950616643319065,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ادوتبه\bروپ","boundary":[0.9027209014703862,0.21821229186474558,0.944928716319461,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8970354357113703,0.21821229186474558,0.9014846849779796,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ن\b","boundary":[0.8646208971632152,0.21821229186474558,0.8685689063625501,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.8559720977358637,0.21821229186474558,0.8640695792714317,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.8367498087410961,0.21821229186474558,0.8453879253369576,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.8129003874402893,0.21821229186474558,0.8266333767876123,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7803677093438949,0.21821229186474558,0.7892281754618417,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7707910222147474,0.21821229186474558,0.7797499379562268,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"بت\bاعث\b","boundary":[0.7268603389538497,0.21821229186474558,0.7654009053263298,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"خگذاري\bمک\b","boundary":[0.6522429080377965,0.21821229186474558,0.699016324178202,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"اووس","boundary":[0.606722263356845,0.21821229186474558,0.6161473402830858,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6010367975978292,0.21821229186474558,0.6054880974993208,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.5743815620263394,0.21821229186474558,0.5898515090237528,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.544004930685312,0.21821229186474558,0.5512902028267349,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5334289798773072,0.21821229186474558,0.5433970042599973,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.21821229186474558,0.5325015722693542,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.21247606919605405,0.5072739914553931,0.2296847372021287],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.413052984356765,0.21247606919605405,0.4215442643864639,0.2296847372021287],"dir":"ltr"},{"str":"416","boundary":[0.4221599847403083,0.21247606919605405,0.4498489413588919,0.2296847372021287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44922645259342975,0.21247606919605405,0.4596621126879003,0.2296847372021287],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.45966990661643,0.21247606919605405,0.4695148689697042,0.2296847372021287],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.21247606919605405,0.47279201081305033,0.2296847372021287],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.4106214837588887,0.21247606919605405,0.4147563679472638,0.2296847372021287],"dir":"rtl"},{"str":"روس","boundary":[0.3846603180333047,0.21247606919605405,0.4100110960929857,0.2296847372021287],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4009217346003253,0.21247606919605405,0.4058934405887288,0.2296847372021287],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.37537159605299053,0.21247606919605405,0.38403516292387174,0.2296847372021287],"dir":"rtl"},{"str":"ای\bج","boundary":[0.3336461843592263,0.21247606919605405,0.365748145352665,0.2296847372021287],"dir":"rtl"},{"str":"راح","boundary":[0.31300129830441037,0.21247606919605405,0.3330357966933233,0.2296847372021287],"dir":"rtl"},{"str":"ی\bب","boundary":[0.29224073394194344,0.21247606919605405,0.31238844939791904,0.2296847372021287],"dir":"rtl"},{"str":"اری","boundary":[0.27638788331258374,0.21247606919605405,0.2916229625542755,0.2296847372021287],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.27070487879415617,0.21247606919605405,0.2757750344060924,0.2296847372021287],"dir":"rtl"},{"str":"ریک","boundary":[0.23727138664243713,0.21247606919605405,0.27009202988766484,0.2296847372021287],"dir":"rtl"},{"str":"402\b����������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.21247606919605405,0.2371626818497863,0.2296847372021287],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.9350142239195667,0.23828907120516604,0.956427017037938,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\bشود","boundary":[0.8836284429166521,0.23828907120516604,0.8958312737535354,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"349\b������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.23828907120516604,0.8783412879261795,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.8805272797753708,0.23828907120516604,0.8851384022225028,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945264060349618,0.2583658505455865,0.9302390069714638,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"412","boundary":[0.8465010388486316,0.2583658505455865,0.8741899954672152,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8807541241162608,0.2583658505455865,0.8905990864695349,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"\b\b","boundary":[0.8895547000465585,0.2583658505455865,0.8986623157402488,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.8512292871221739,0.2583658505455865,0.8575300630282695,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"داد\b","boundary":[0.8270254471766494,0.2583658505455865,0.8506164382156826,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8010421302857706,0.2583658505455865,0.806013836274174,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.8423669750737859,0.2583658505455865,0.846501859262161,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.786318989086449,0.2583658505455865,0.7904784856807074,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"ولاي\b","boundary":[0.7415514840255231,0.2583658505455865,0.7857061401799578,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"زای","boundary":[0.7231167920190172,0.2583658505455865,0.7322418822077498,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"اي\bتخم","boundary":[0.6855681056036295,0.2583658505455865,0.712560531135719,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"دان�\b","boundary":[0.6525899429607493,0.2583658505455865,0.6849552566971382,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"در\bم","boundary":[0.6221197844773658,0.2583658505455865,0.6426450263286136,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6164343187183499,0.2583658505455865,0.6210193156004613,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bب","boundary":[0.5758140040487408,0.2583658505455865,0.5930894517381486,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"ارداري","boundary":[0.5334289798773072,0.2583658505455865,0.5751962326610728,0.27557451855166115],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.2583658505455865,0.5322718951284094,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30601185620612065,0.2588945241301377,0.358250515732455,0.27957661836767184],"dir":"rtl"},{"str":"417","boundary":[0.2579144267668118,0.2588945241301377,0.29956336935632405,0.27957661836767184],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.9601207238508571,0.27844262988600693,0.9696211125217666,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"داک","boundary":[0.9398696362901721,0.27844262988600693,0.9595103361849541,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.9075067837943717,0.27844262988600693,0.9202313976359785,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ت\bسو\bپ","boundary":[0.8352373763995743,0.27844262988600693,0.8729805008214391,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"س\b","boundary":[0.808655978045734,0.27844262988600693,0.8346220662524947,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bش","boundary":[0.7683876207802544,0.27844262988600693,0.791464212536329,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"دت\bکاهش\b","boundary":[0.7234847474869708,0.27844262988600693,0.7677772331143514,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6898198987199498,0.27844262988600693,0.7032090475204027,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6852419912256773,0.27844262988600693,0.6908341470106243,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.6800389286219719,0.27844262988600693,0.6846168361162445,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"د�","boundary":[0.6458079945196377,0.27844262988600693,0.6580895850553471,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"349\b������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.27844262988600693,0.6460494012006751,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.29851940922642733,0.9302392120748463,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8397365241950205,0.29851940922642733,0.8482278042247194,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"412","boundary":[0.8488435245785638,0.29851940922642733,0.8765324811971474,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8830964047428106,0.29851940922642733,0.8929413670960847,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.29851940922642733,0.8957572314325035,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"تكاملفولیكول","boundary":[0.7745292364616384,0.29851940922642733,0.8425087015109964,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7963899753670837,0.29851940922642733,0.8024289689273562,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.7159812453467168,0.29851940922642733,0.7274960971898895,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7110095393583135,0.29851940922642733,0.7169894441454352,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"تخمداني","boundary":[0.6568868588211888,0.29851940922642733,0.7137932024637018,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"350\b��������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.29851940922642733,0.6530885492832661,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.6533672847798933,0.29851940922642733,0.6579760818495058,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.28991507522339,0.5072739914553931,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"417","boundary":[0.4215621083807293,0.28991507522339,0.44925106499931283,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.45581519364835843,0.28991507522339,0.4656601560016326,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.28991507522339,0.47279201081305033,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"هومئوستاز","boundary":[0.36549525288221535,0.28991507522339,0.43183799294034164,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.412455107997186,0.28991507522339,0.42094638802688494,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"طیف","boundary":[0.37713938210555037,0.28991507522339,0.41085837816551435,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.36052354689381183,0.28991507522339,0.3662330185387087,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3721676761171469,0.28991507522339,0.3783700023997096,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"گلو","boundary":[0.3375355597989167,0.28991507522339,0.35557835198260257,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"کز","boundary":[0.3127016422627826,0.28991507522339,0.3212611513976477,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.30772993627437906,0.28991507522339,0.313439407919276,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2985741212858341,0.28991507522339,0.3040049365454085,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2936024152974307,0.28991507522339,0.2993118869423276,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.28437276309123616,0.28991507522339,0.28987090207104604,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"یابت","boundary":[0.22949202045290928,0.28991507522339,0.2348375097753737,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.21602657319421856,0.28991507522339,0.22065577014283624,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"طیف","boundary":[0.1580643573393169,0.28991507522339,0.16633333421578989,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.15309265135091343,0.28991507522339,0.15868212872698484,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"تحمل\b","boundary":[0.10487694822575318,0.28991507522339,0.15156668218615593,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.3185961885668478,0.9302392120748463,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"412","boundary":[0.8481666834167761,0.3185961885668478,0.8758556400353598,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8824197686844053,0.3185961885668478,0.8922647310376794,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.3185961885668478,0.8957572314325035,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.8628287038081544,0.3185961885668478,0.866225215820034,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8390596830332329,0.3185961885668478,0.8475509630629318,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"یجاد","boundary":[0.8080537945151253,0.3185961885668478,0.8138500161006155,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8030820885267218,0.3185961885668478,0.8088292425682148,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7585336338781562,0.3185961885668478,0.8051741430267926,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7535619278897527,0.3185961885668478,0.7597642541723154,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"عملكردي","boundary":[0.6913171534111768,0.3185961885668478,0.7556613661115884,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b���������������������","boundary":[0.5611119884978023,0.3185961885668478,0.6354906790767886,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"GnRH","boundary":[0.6369292742006608,0.31724475915393585,0.6884307335112263,0.3315853158256647],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6863454474227734,0.3185961885668478,0.6923253522098951,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"طبیعي","boundary":[0.5198841576096431,0.30999185456381045,0.5631773795581663,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5149124516212397,0.30999185456381045,0.5211147779038025,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"351","boundary":[0.5334302104976013,0.3185961885668478,0.5611191671161849,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"گلو","boundary":[0.49628086036766833,0.30999185456381045,0.5205733049743724,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"کز","boundary":[0.4714469428315342,0.30999185456381045,0.48077504466126153,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.46647523684313075,0.30999185456381045,0.4726775631256935,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.45943608876053976,0.30999185456381045,0.47208686538449707,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4544643827721363,0.30999185456381045,0.46066670905469903,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.44959112640726556,0.30999185456381045,0.4601252361252689,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"یابت","boundary":[0.39471038376893874,0.30999185456381045,0.40051398907619384,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"\b،","boundary":[0.3532124317262116,0.30999185456381045,0.3621713474676911,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3897386777805353,0.30999185456381045,0.3957741879415172,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"تیپدی","boundary":[0.3391587479669127,0.30999185456381045,0.3504601824881585,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.33154141344944915,0.30999185456381045,0.34138637580272335,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3379541758023132,0.30999185456381045,0.3439896859632951,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"ت\bت","boundary":[0.2853388000221512,0.30999185456381045,0.30842523674057903,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"\b،","boundary":[0.28085072780935233,0.30999185456381045,0.28980964355083183,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.2796533342631353,0.30999185456381045,0.2842996672564549,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"دیپ\b","boundary":[0.2529980986916455,0.30999185456381045,0.2760759210680143,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.2465855414421639,0.30999185456381045,0.2564305037954381,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"ر\b","boundary":[0.22941326075408305,0.30999185456381045,0.24213787459568994,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"واع\bاخ","boundary":[0.16347662539302935,0.30999185456381045,0.1988471138877551,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"تصاصي","boundary":[0.11046396436123626,0.30999185456381045,0.1628613152459497,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10487694822575318,0.30999185456381045,0.10945999536948951,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945264060349618,0.3386729679072682,0.9302390069714638,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8347742529622056,0.3386729679072682,0.8432655329919045,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"412","boundary":[0.8438812533457488,0.3386729679072682,0.8715702099643324,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.878134338613378,0.3386729679072682,0.8879793009666521,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895547000465585,0.3386729679072682,0.8957570263291211,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.8229430694541585,0.3386729679072682,0.8319512100074044,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ورم","boundary":[0.8015327375763756,0.3386729679072682,0.8223302205476671,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ون\bمح","boundary":[0.764510756646888,0.3386729679072682,0.8009198886698843,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"رك\b","boundary":[0.7332333112505359,0.3386729679072682,0.763900368980985,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.7023472031077265,0.3386729679072682,0.7129797624492626,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6966617373487107,0.3386729679072682,0.701408820949533,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6859504183083484,0.3386729679072682,0.6960415047204543,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.6747050100603209,0.3386729679072682,0.6853375694018571,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ي\b","boundary":[0.6557313063649733,0.3386729679072682,0.6740921611538296,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b)","boundary":[0.6070939106856812,0.3386729679072682,0.6169142606330722,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"FSH","boundary":[0.6125554035511599,0.33732153849435625,0.6486330885082625,0.35166209516608515],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6480276233235363,0.3386729679072682,0.650343863361092,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.5873301487614833,0.3386729679072682,0.5915388701675081,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5755063489752009,0.3386729679072682,0.5845144895284468,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ورمدیون","boundary":[0.5334289798773072,0.3300686339042309,0.574895961309298,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.3386729679072682,0.5323496458512612,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"ت،\bح","boundary":[0.4920032242251707,0.3300686339042309,0.5171890991654342,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"امو\bل","boundary":[0.4754366138251986,0.3300686339042309,0.49138299159691445,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"گدیي\b","boundary":[0.44575651357066526,0.3300686339042309,0.4748213036781189,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.40924647068354797,0.3300686339042309,0.43031469011955464,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3957391823348559,0.3300686339042309,0.40777464881173353,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"ان\b","boundary":[0.3734378813641015,0.3300686339042309,0.3951214109471879,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"داده\b","boundary":[0.3273757637537201,0.3300686339042309,0.338656205713509,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"ده\b","boundary":[0.2759875215102172,0.3300686339042309,0.2962927563638452,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.23026505510102366,0.3300686339042309,0.2463615685486269,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"406\b��������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.3300686339042309,0.23012353376719527,0.34727730191030554],"dir":"ltr"},{"str":"لوتئینیزان","boundary":[0.8679269585834739,0.35874974724768866,0.9302455702796995,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b)","boundary":[0.8428346107855664,0.35874974724768866,0.8566274030425036,0.37595841525376333],"dir":"ltr"},{"str":"LH","boundary":[0.8333422211465689,0.3573983178347767,0.8596569851033412,0.3717388745065056],"dir":"ltr"},{"str":"(\b","boundary":[0.859041880059644,0.35874974724768866,0.8688962849671145,0.37595841525376333],"dir":"ltr"},{"str":"در\b","boundary":[0.8205357710554004,0.35874974724768866,0.8322232765980148,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"ي\bنوزادي\bدوران\b","boundary":[0.733754889151877,0.35874974724768866,0.7915694305714795,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"زای","boundary":[0.6973531408506458,0.35874974724768866,0.7124651580629217,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"ش\b","boundary":[0.665800036508402,0.35874974724768866,0.6873956054932666,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6320121257119652,0.35874974724768866,0.645401274512418,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6274342182176926,0.35874974724768866,0.6330263740026396,0.37595841525376333],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.6222311556139872,0.35874974724768866,0.6268090631082598,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.595039369594244,0.35874974724768866,0.603801386088658,0.37595841525376333],"dir":"rtl"},{"str":"352\b���������","boundary":[0.5334302104976013,0.35874974724768866,0.5932557905812424,0.37595841525376333],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.3501454132446513,0.5072739914553931,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"417","boundary":[0.42520146279732296,0.3501454132446513,0.4528904194159066,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4594545480649521,0.3501454132446513,0.4692995104182263,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.3501454132446513,0.47279201081305033,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"جهاني","boundary":[0.3912576734302925,0.3501454132446513,0.4332932014381849,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.4160944624137796,0.3501454132446513,0.42458574244347863,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"شیوع","boundary":[0.38311588956413484,0.3501454132446513,0.4181713392635558,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.38628596744188903,0.3501454132446513,0.39229723908548636,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.3806743389005228,0.3501454132446513,0.39020663986936016,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3781441835757314,0.3501454132446513,0.3840210398145525,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"یابت","boundary":[0.3257935962621959,0.3501454132446513,0.3314196133367563,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3208218902737925,0.3501454132446513,0.3268574004347744,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"شیر","boundary":[0.28360793257841616,0.3501454132446513,0.29656426463939245,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.25136568087144323,0.3501454132446513,0.25701915050281093,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"409\b��������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.3501454132446513,0.25124097801496836,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.3702221925850718,0.5072739914553931,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.41584956897524206,0.3702221925850718,0.4208212749636455,0.3874308605911464],"dir":"ltr"},{"str":"�417","boundary":[0.4208212749636454,0.3702221925850718,0.4526442953570747,0.3874308605911464],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4592084240061203,0.3702221925850718,0.4690533863593944,0.3874308605911464],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.3702221925850718,0.47279201081305033,0.3874308605911464],"dir":"ltr"},{"str":"ارت","boundary":[0.40379195133306944,0.3702221925850718,0.41708265050998955,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.39810648557405365,0.3702221925850718,0.4031766411859899,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"اط\bع","boundary":[0.36796121084832817,0.3702221925850718,0.3974887141863857,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"وارض\bمختص\b","boundary":[0.3013231219196036,0.3702221925850718,0.3673508231824251,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.28630955433086047,0.3702221925850718,0.29481516285672327,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ت\bتحو\bم","boundary":[0.2145520849784334,0.3702221925850718,0.2555735818639385,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ل\b","boundary":[0.19578266425191618,0.3702221925850718,0.213946619793707,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.16329921096728806,0.3702221925850718,0.16745870756154638,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"وک","boundary":[0.1468605850779085,0.3702221925850718,0.16268636206079673,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.13849236707762547,0.3702221925850718,0.1462447654383504,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"409","boundary":[0.11046519498153043,0.3702221925850718,0.13815415160011402,0.3874308605911464],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.13814697298173143,0.3702221925850718,0.14373398911721452,0.3874308605911464],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945264060349618,0.3788265265881091,0.9302390069714638,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8388133538710186,0.3788265265881091,0.8473046339007176,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"412","boundary":[0.8479205593579443,0.3788265265881091,0.8756095159765279,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8821736446255735,0.3788265265881091,0.8920186069788476,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895547000465585,0.3788265265881091,0.8957570263291211,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.8407901402702032,0.3788265265881091,0.8450234740821111,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.829547193262764,0.3788265265881091,0.8401797526043002,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8238617275037482,0.3788265265881091,0.8286076374574382,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"د\bاس","boundary":[0.7973738562922641,0.3788265265881091,0.8131906998833872,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7916883905332482,0.3788265265881091,0.7967585461451844,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"روژن\b","boundary":[0.7521657891660292,0.3788265265881091,0.7910780028673453,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"در\bت","boundary":[0.7270857475710631,0.3788265265881091,0.7449239662203148,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"خم","boundary":[0.7046367721650098,0.3788265265881091,0.7264630537022185,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.6801498895518285,0.3788265265881091,0.7040239232585184,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"353\b���������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.3788265265881091,0.6777255675723347,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.3989033059285295,0.9302392120748463,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"412","boundary":[0.848404193133549,0.3989033059285295,0.8760931497521326,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8826572784011781,0.3989033059285295,0.8925022407544523,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.3989033059285295,0.8957572314325035,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"تناسلي","boundary":[0.8167005429086531,0.3989033059285295,0.8615886487584067,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8392969876466232,0.3989033059285295,0.8477882676763222,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7949604047920348,0.3989033059285295,0.8416009139406712,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8117288369202497,0.3989033059285295,0.8178155697655266,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7938036217155257,0.3989033059285295,0.8036934804919453,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.7888319157271222,0.3989033059285295,0.7961910250861941,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"زنان","boundary":[0.7426959608990911,0.3989033059285295,0.7513053804770294,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7377242549106877,0.3989033059285295,0.7436652872827316,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7266978970750205,0.3989033059285295,0.7417275048400692,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7217261910866172,0.3989033059285295,0.7276672234586611,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"طور","boundary":[0.6921593078991466,0.3989033059285295,0.7129454766503954,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.687187601910743,0.3989033059285295,0.6928970735556399,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"حیاتي","boundary":[0.621580772788524,0.3989033059285295,0.6331324560573328,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6166090668001206,0.3989033059285295,0.6226261317121334,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6055827089644534,0.3989033059285295,0.6207938569791194,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6006110029760501,0.3989033059285295,0.6066280678880629,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.5812508845083364,0.3989033059285295,0.5910520650544872,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5762791785199329,0.3989033059285295,0.58202372993204,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"فیدبک\b","boundary":[0.5278419637418241,0.3989033059285295,0.5786075121164823,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.3902989719254922,0.5072739914553931,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.41659183811600237,0.3902989719254922,0.42217885425148544,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"�417","boundary":[0.4215904126474949,0.3902989719254922,0.45341343304092424,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4599775616899698,0.3902989719254922,0.469822524043244,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.3902989719254922,0.47279201081305033,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیمهموستاز","boundary":[0.3389347750733757,0.3902989719254922,0.42185889297500406,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33396306908497225,0.3902989719254922,0.33967254072986913,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.37477536052047034,0.3902989719254922,0.38097768680303307,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"گلوکز","boundary":[0.28220810199380997,0.3902989719254922,0.3044054682905776,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"411\b�����������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.3902989719254922,0.2829171443866279,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.9523345892497111,0.41898008526895,0.9591276132734703,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.9466491234906953,0.41898008526895,0.9517192791026314,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.9395952079645743,0.41898008526895,0.9460436583059689,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ي\b","boundary":[0.9206215042692267,0.41898008526895,0.938982359058083,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"از\b","boundary":[0.9031959209039315,0.41898008526895,0.9142430545057412,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8612317688731003,0.41898008526895,0.8663019244850365,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.8424082008536401,0.41898008526895,0.8606213812071973,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8367227350946244,0.41898008526895,0.8413474992880972,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"دهگناي\bادال\b","boundary":[0.7852040470999406,0.41898008526895,0.8361344985940161,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.7698459058288328,0.41898008526895,0.7784563071375676,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7594840829520118,0.41898008526895,0.7638389163203778,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7348519871441198,0.41898008526895,0.7437124532620666,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7291665213851041,0.41898008526895,0.7339706442365607,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7234810556260882,0.41898008526895,0.7282851784775448,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7177955898670724,0.41898008526895,0.722599712718529,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ن\bک","boundary":[0.6810246554775934,0.41898008526895,0.6945367022247563,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bت","boundary":[0.6591614553315598,0.41898008526895,0.668138976256453,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"رش","boundary":[0.6402123640420954,0.41898008526895,0.6585486064250685,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ح\b","boundary":[0.6226440287226775,0.41898008526895,0.6396019763761924,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6053513523491515,0.41898008526895,0.6109383684846346,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"FSH","boundary":[0.5887710000225614,0.41762865585603803,0.624848684979664,0.4319692125277669],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.5951076690205698,0.41898008526895,0.6042191816785251,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5901359630321664,0.41898008526895,0.5953342458353089,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"تعد","boundary":[0.5712090229079968,0.41898008526895,0.590766754025845,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"یل\b","boundary":[0.5278419637418241,0.41898008526895,0.5327172176352881,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.41037575126591264,0.5072739914553931,0.4275844192719873],"dir":"rtl"},{"str":"417","boundary":[0.42637485924780383,0.41037575126591264,0.45406381586638744,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.460627944515433,0.41037575126591264,0.4704729068687072,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.41037575126591264,0.47279201081305033,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.43800093937349116,0.41037575126591264,0.4489780723973919,0.4275844192719873],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.4222407954729581,0.41037575126591264,0.4263756796613333,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.44243117243246455,0.41037575126591264,0.4480181885679476,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"ناهنجاريیابتو","boundary":[0.3618280044056207,0.41037575126591264,0.4248382247071637,0.4275844192719873],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3688203889170336,0.41037575126591264,0.37485589907801553,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3781484907467609,0.41037575126591264,0.3841840009077428,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.3032800132906992,0.41037575126591264,0.31484201173212734,0.4275844192719873],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.29830830730229574,0.41037575126591264,0.3042882120894174,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"ترشح","boundary":[0.24199266140097916,0.41037575126591264,0.2579592656711791,0.4275844192719873],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2370209554125757,0.41037575126591264,0.24307941747406964,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"انسولین","boundary":[0.19001126017569156,0.41037575126591264,0.2402722542297445,0.4275844192719873],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.18503955418728807,0.41037575126591264,0.1902651293972139,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"تحریک\bشده\b","boundary":[0.10487694822575318,0.41037575126591264,0.18699959669216723,0.4275844192719873],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.9238840837724254,0.4390568646093704,0.9452968768907967,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"\bکند","boundary":[0.8875069478770774,0.4390568646093704,0.9098550124190098,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"355\b��������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.4390568646093704,0.8853804360087706,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5065871002278699,0.4304525306063331,0.5156444655928821,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5016153942394664,0.4304525306063331,0.5078177205220291,0.4476611986124077],"dir":"ltr"},{"str":"گلو","boundary":[0.4832299270447269,0.4304525306063331,0.5077684957102627,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"کز","boundary":[0.45839600950859277,0.4304525306063331,0.4677241113383201,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"412\b�������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.4304525306063331,0.4588956413480218,0.4476611986124077],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945264060349618,0.45913364394979084,0.9302390069714638,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"�412","boundary":[0.8454023000293297,0.45913364394979084,0.8772255255261414,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8837894490718046,0.45913364394979084,0.8936344114250787,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895547000465585,0.45913364394979084,0.8957570263291211,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8975769086408002,0.45913364394979084,0.9031639247762833,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.8293291683673154,0.45913364394979084,0.8361935683681357,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8243574623789118,0.45913364394979084,0.8303047292292026,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"گنادوتروپینمیان","boundary":[0.7357011151470898,0.45913364394979084,0.8120512594373193,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7693881150794056,0.45913364394979084,0.7753291474514495,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"\bها،","boundary":[0.6991393862076178,0.45913364394979084,0.7102115384212779,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6941676802192145,0.45913364394979084,0.6996081406651204,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"فولیكولي،تكامل","boundary":[0.6000990649336798,0.45913364394979084,0.663141281362871,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5951273589452765,0.45913364394979084,0.6005678193911824,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6309187195806045,0.45913364394979084,0.636957713140877,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"ترشح\b","boundary":[0.5278419637418241,0.45913364394979084,0.5427219530913648,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.4505293099467535,0.5072739914553931,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"417","boundary":[0.4248527870473112,0.4505293099467535,0.4525417436658948,0.4677379779528282],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.45910587231494027,0.4505293099467535,0.46895083466821447,0.4677379779528282],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.4505293099467535,0.47279201081305033,0.4677379779528282],"dir":"ltr"},{"str":"زم","boundary":[0.419628188588458,0.4505293099467535,0.4326973761124294,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.4157457866637679,0.4505293099467535,0.42423706669346684,0.4677379779528282],"dir":"ltr"},{"str":"انمي\bدل\bای","boundary":[0.3813805098459878,0.4505293099467535,0.41901041720079,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"اد\b","boundary":[0.3342551363014527,0.4505293099467535,0.35068391722847897,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.31914311908917686,0.4505293099467535,0.32735135645121927,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"ت\bت","boundary":[0.26424022528555513,0.4505293099467535,0.2884096078628432,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"یپ","boundary":[0.24184293593185643,0.4505293099467535,0.2632010925198589,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"413\b�����������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.4505293099467535,0.24068205078769944,0.4677379779528282],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.47060608928717396,0.5072739914553931,0.4878147572932486],"dir":"rtl"},{"str":"417","boundary":[0.425186080043646,0.47060608928717396,0.4528750366622296,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.45943916531127516,0.47060608928717396,0.46928412766454936,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.47060608928717396,0.47279201081305033,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.38840160883093133,0.47060608928717396,0.4378085524008377,0.4878147572932486],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.38342990284252776,0.47060608928717396,0.389415393444089,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"\b�","boundary":[0.41607907966010266,0.47060608928717396,0.42457035968980167,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"متابول","boundary":[0.3380200139880507,0.47060608928717396,0.35747548530710144,0.4878147572932486],"dir":"rtl"},{"str":"تكاملیک\bطي","boundary":[0.2789723910337006,0.47060608928717396,0.3236340627493288,0.4878147572932486],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2775153366054159,0.47060608928717396,0.28355433016568843,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.2719037080640497,0.47060608928717396,0.2814742335259238,0.4878147572932486],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2740006850452971,0.47060608928717396,0.2795901624213685,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"یابت","boundary":[0.2170229654257228,0.47060608928717396,0.22267475044926324,0.4878147572932486],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.21205125943731937,0.47060608928717396,0.21808676959830134,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"تیپ","boundary":[0.16450009127100515,0.47060608928717396,0.1712960197919515,0.4878147572932486],"dir":"rtl"},{"str":"416\b���","boundary":[0.11046519498153043,0.47060608928717396,0.1491733308173985,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.15237786606338924,0.47060608928717396,0.1622228284166634,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.1595283852826017,0.47060608928717396,0.16556389544358363,0.4878147572932486],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.9444413906829738,0.4792104232902113,0.9521696861302941,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.938755924923958,0.4792104232902113,0.9438260805358941,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.9176729380444213,0.4792104232902113,0.93813815353629,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.9076999911805547,0.4792104232902113,0.9170527054161651,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.8925879739682788,0.4792104232902113,0.9024415091820291,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.876363476010083,0.4792104232902113,0.8826642519161785,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8593070787330355,0.4792104232902113,0.8643772343449716,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"رات\bآندوم","boundary":[0.8158784885521547,0.4792104232902113,0.851245440507006,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8101954840337272,0.4792104232902113,0.8152656396456633,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.79725181977976,0.4792104232902113,0.8095826351272359,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ال\b","boundary":[0.7702766229317888,0.4792104232902113,0.7873754707488881,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7253417535108572,0.4792104232902113,0.7414382669584604,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"355\b����������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.4792104232902113,0.7234800301091764,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30601185620612065,0.5170245442212577,0.358250515732455,0.5377066384587917],"dir":"rtl"},{"str":"418","boundary":[0.2579144267668118,0.5170245442212577,0.29956336935632405,0.5377066384587917],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7289770768255739,0.5284969895586407,0.7812157363519082,0.5491790837961749],"dir":"rtl"},{"str":"413","boundary":[0.680879647386265,0.5284969895586407,0.7225285899757772,0.5491790837961749],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.54804509531451,0.5072739914553931,0.5652537633205845],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.42092382665482536,0.54804509531451,0.42505871084320046,0.5652537633205845],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4205294128505472,0.54804509531451,0.4255011188389507,0.5652537633205845],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.44258705100305806,0.54804509531451,0.4475587569914615,0.5652537633205845],"dir":"ltr"},{"str":"418","boundary":[0.42505789042967107,0.54804509531451,0.4527468470482547,0.5652537633205845],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.45931097569730023,0.54804509531451,0.46915593805057443,0.5652537633205845],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.54804509531451,0.47279201081305033,0.5652537633205845],"dir":"ltr"},{"str":"رژیاي\bم","boundary":[0.38309640474281054,0.54804509531451,0.4140317376973863,0.5652537633205845],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3416441907543497,0.54804509531451,0.35367965723122735,0.5652537633205845],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.33039878250632226,0.54804509531451,0.3410313418478584,0.5652537633205845],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.32471331674730647,0.54804509531451,0.3294604003481288,0.5652537633205845],"dir":"rtl"},{"str":"ن\bج","boundary":[0.2927787201138734,0.54804509531451,0.31430108971427045,0.5652537633205845],"dir":"rtl"},{"str":"هدرمت\bان\b","boundary":[0.24178673760508984,0.54804509531451,0.29216833244797036,0.5652537633205845],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.22687161963987945,0.54804509531451,0.23555109214213266,0.5652537633205845],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.185013300954346,0.54804509531451,0.20110981440194928,0.5652537633205845],"dir":"rtl"},{"str":"431\b�������������","boundary":[0.11046519498153043,0.54804509531451,0.18436907123035365,0.5652537633205845],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.5595175406518931,0.9302392120748463,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"413","boundary":[0.8416649061959681,0.5595175406518931,0.8693538628145517,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8759179914635972,0.5595175406518931,0.8857629538168713,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.5595175406518931,0.8957572314325035,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"میزان","boundary":[0.821143082170568,0.5595175406518931,0.8577318847565114,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8325579058124247,0.5595175406518931,0.8410491858421237,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.7625950910556464,0.5595175406518931,0.7741182170819968,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.757623385067243,0.5595175406518931,0.7636032898543648,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"متوسطهورمون","boundary":[0.675265352500928,0.5595175406518931,0.7532177644141529,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7018024485241785,0.5595175406518931,0.7078706005479641,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.6167173613860065,0.5595175406518931,0.6282404874123568,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6117456553976031,0.5595175406518931,0.6177255601847248,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"تخمداني","boundary":[0.5560231684780714,0.5595175406518931,0.6129295121205844,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5510514624896679,0.5595175406518931,0.5570627341332652,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.5278419637418241,0.5595175406518931,0.5308052772910268,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.47298960741161583,0.5681218746549304,0.5072618903558338,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.41923758970709185,0.5681218746549304,0.4240104274559592,0.584642195940762],"dir":"ltr"},{"str":"�418","boundary":[0.42401658055742997,0.5681218746549304,0.45456672935993386,0.584642195940762],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.46086832567955877,0.5681218746549304,0.47031948953870195,0.584642195940762],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4682167696627485,0.5681218746549304,0.4741662225593473,0.584642195940762],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.4120783330837908,0.5681218746549304,0.4201590781833583,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.40662264874610043,0.5681218746549304,0.4114899981335592,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.3888733630186295,0.5681218746549304,0.40602722542297437,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"ر\bمضراقروري\bبت\b","boundary":[0.32890809112333075,0.5681218746549304,0.3882850280683978,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.30745394916307567,0.5681218746549304,0.32142287916902573,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.28740094224493856,0.5681218746549304,0.2981280132250661,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"ع\b","boundary":[0.27247519172038664,0.5681218746549304,0.28681733287663647,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.2578022598290668,0.5681218746549304,0.2659435973902645,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.20807023560225532,0.5681218746549304,0.22829572626082176,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"وع\b","boundary":[0.1612680721717782,0.5681218746549304,0.18288760949956825,0.584642195940762],"dir":"rtl"},{"str":"433\b���","boundary":[0.11046519498153043,0.5681218746549304,0.14762492334261082,0.584642195940762],"dir":"ltr"},{"str":"�2","boundary":[0.14995067263654246,0.5681218746549304,0.16337058694434928,0.584642195940762],"dir":"ltr"},{"str":"وف","boundary":[0.9714081782922681,0.5795943199923135,0.9846988774691883,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.9657227125332523,0.5795943199923135,0.9704104095891756,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"زي\b","boundary":[0.9324467397791856,0.5795943199923135,0.9555919910319685,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.9106155357608001,0.5795943199923135,0.9260705952168523,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"ول\b","boundary":[0.8510067499523134,0.5795943199923135,0.8757422178649148,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"ذار\b","boundary":[0.797944864108754,0.5795943199923135,0.8207359519565838,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bی","boundary":[0.761228077012218,0.5795943199923135,0.7779743579751374,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"ائ","boundary":[0.7527884830348737,0.5795943199923135,0.7606152281057266,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"سگي","boundary":[0.7154243896636099,0.5795943199923135,0.7521682504066174,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"360\b�������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.5795943199923135,0.7129213079852899,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.5881986539953508,0.5072739914553931,0.6054073220014254],"dir":"rtl"},{"str":"418","boundary":[0.4246915757887763,0.5881986539953508,0.45238053240735987,0.6054073220014254],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.45894466105640547,0.5881986539953508,0.4687896234096796,0.6054073220014254],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.5881986539953508,0.47279201081305033,0.6054073220014254],"dir":"ltr"},{"str":"\bک","boundary":[0.4395347024667784,0.5881986539953508,0.4516366224395406,0.6054073220014254],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.42147904151087356,0.5881986539953508,0.42704144524047344,0.6054073220014254],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.4205575120139306,0.5881986539953508,0.42469239620230576,0.6054073220014254],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.415796036992446,0.5881986539953508,0.42086619260438224,0.6054073220014254],"dir":"rtl"},{"str":"دخترل\bون\b","boundary":[0.3712771172309402,0.5881986539953508,0.4151831880859547,0.6054073220014254],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.34892905268900787,0.5881986539953508,0.3636617881967332,0.6054073220014254],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.3336447486355497,0.5881986539953508,0.34190957037170655,0.6054073220014254],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.2818430179732094,0.5881986539953508,0.30291123740921605,0.6054073220014254],"dir":"rtl"},{"str":"وع\b","boundary":[0.2330907643997957,0.5881986539953508,0.25561111578291035,0.6054073220014254],"dir":"rtl"},{"str":"441\b������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.5881986539953508,0.22308438568460426,0.6054073220014254],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.22544594602909596,0.5881986539953508,0.2352909083823701,0.6054073220014254],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.5996710993327339,0.9302392120748463,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b:","boundary":[0.8296638970873267,0.5996710993327339,0.8387350043789572,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"413","boundary":[0.8387341839654276,0.5996710993327339,0.8664231405840113,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.8656636427591327,0.5996710993327339,0.8804556986949271,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8810800333908306,0.5996710993327339,0.8909249957441049,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.5996710993327339,0.8957572314325035,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"ورکشاپمراحل","boundary":[0.7386349139283654,0.5996710993327339,0.8304170367073521,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.733663207939962,0.5996710993327339,0.7397172368806569,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7706679601853312,0.5996710993327339,0.7766534507868924,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"گذار","boundary":[0.6985536109475979,0.5996710993327339,0.7165548511393832,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6935819049591946,0.5996710993327339,0.6992913766040915,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.6480735664811847,0.5996710993327339,0.6943350445792201,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6431018604927813,0.5996710993327339,0.6488354131612367,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"تناسلی","boundary":[0.59897181674423,0.5996710993327339,0.6438599225939835,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b+\b","boundary":[0.5793311168494479,0.5996710993327339,0.6000868436011033,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم\b","boundary":[0.5278419637418241,0.5996710993327339,0.5800694890259436,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.9228587719640085,0.6197478786731543,0.9296517959877676,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"رحبندی\bله","boundary":[0.8758909178171259,0.6197478786731543,0.9222459230575171,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.89154686919942,0.6197478786731543,0.8965185751878234,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"ذار\bدرس","boundary":[0.800828002354587,0.6197478786731543,0.845866243880228,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"تتگناساه\bل","boundary":[0.7651621649892628,0.6197478786731543,0.8002151534480956,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.7461884612939151,0.6197478786731543,0.7645493160827714,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.7246033813343615,0.6197478786731543,0.7403025084867556,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"ان�","boundary":[0.6748838602097387,0.6197478786731543,0.695115257845717,0.636956546679229],"dir":"rtl"},{"str":"361\b��������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.6197478786731543,0.6742059935310393,0.636956546679229],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.6398246580135748,0.9302392120748463,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"\b:","boundary":[0.8301315327991075,0.6398246580135748,0.8392313545642681,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"413","boundary":[0.8392305341507387,0.6398246580135748,0.8669194907693222,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.8659118178517882,0.6398246580135748,0.8807038737875826,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.881328208483486,0.6398246580135748,0.8911731708367603,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.6398246580135748,0.8957572314325035,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.8248103306471628,0.6398246580135748,0.8304957964061787,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.8141014728473889,0.6398246580135748,0.8241925592594949,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"وری","boundary":[0.7949087187396808,0.6398246580135748,0.8134910851814858,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.789223252980665,0.6398246580135748,0.7942934085926011,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"م\bت","boundary":[0.7689992390664515,0.6398246580135748,0.7886104040741737,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7620782305320997,0.6398246580135748,0.7683790064381952,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7563927647730839,0.6398246580135748,0.7614629203850201,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7507097602546564,0.6398246580135748,0.7557799158665925,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ن\bن","boundary":[0.7288391763868579,0.6398246580135748,0.7500919888669885,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7170473727282237,0.6398246580135748,0.7282214049991899,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"زدهمای\bناسب\b","boundary":[0.6493755627524054,0.6398246580135748,0.7164369850623207,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"رای\bه","boundary":[0.5755063489752009,0.6398246580135748,0.6146253068859359,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ورم","boundary":[0.5540984783380063,0.6398246580135748,0.574895961309298,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.5334289798773072,0.6398246580135748,0.5534880906721033,0.6570333260196495],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.6398246580135748,0.5323496458512612,0.6570333260196495],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30601185620612065,0.6331830532622614,0.358250515732455,0.6538651474997956],"dir":"rtl"},{"str":"419","boundary":[0.2579144267668118,0.6331830532622614,0.29956336935632405,0.6538651474997956],"dir":"ltr"},{"str":"درم","boundary":[0.9356832711528245,0.6599014373539952,0.9558408315711533,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.9272387546943036,0.6599014373539952,0.9350654997651565,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.9082650509989559,0.6599014373539952,0.9266259057878122,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.8778638072520453,0.6599014373539952,0.8841645831581407,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"د\b","boundary":[0.8635172358627364,0.6599014373539952,0.877250958345554,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"از\bی","boundary":[0.8423801016902569,0.6599014373539952,0.856668571209048,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ائ","boundary":[0.8339355852317359,0.6599014373539952,0.8417623303025888,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"سگی\b","boundary":[0.7915997858720687,0.6599014373539952,0.8333153526034797,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"370\b�����������������������������������������������������\b�)","boundary":[0.5334302104976013,0.6599014373539952,0.7616251571604666,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"HT","boundary":[0.7622328784823991,0.6585500079410832,0.7885476424391714,0.6728905646128122],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7879325373954741,0.6599014373539952,0.794285211997872,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.6642036043555138,0.5072739914553931,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"419","boundary":[0.42365929046535905,0.6642036043555138,0.4513482470839426,0.6814122723615885],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.45791237573298815,0.6642036043555138,0.46775733808626235,0.6814122723615885],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.6642036043555138,0.47279201081305033,0.6814122723615885],"dir":"ltr"},{"str":"ارت","boundary":[0.4322588650809441,0.6642036043555138,0.4455495642578642,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.42657586056251656,0.6642036043555138,0.43164601617445275,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"اط\b","boundary":[0.40363217579821115,0.6642036043555138,0.42595562793426034,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.41455023904799215,0.6642036043555138,0.4195219450363956,0.6814122723615885],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.4195252266905133,0.6642036043555138,0.42366011087888844,0.6814122723615885],"dir":"ltr"},{"str":"کق","boundary":[0.3926821164207818,0.6642036043555138,0.40356818354291485,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3869991119023543,0.6642036043555138,0.3920692675142905,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"دخ","boundary":[0.3681238578305394,0.6642036043555138,0.386386262995863,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"ون\bترل\bو\b","boundary":[0.32547301967556747,0.6642036043555138,0.3675110089240481,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"دت\b","boundary":[0.2596865199904011,0.6642036043555138,0.2885322596854944,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.2433684948898492,0.6642036043555138,0.2505649898295153,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.19156676422750882,0.6642036043555138,0.21263498366351555,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"ا\bرت","boundary":[0.1575228844098868,0.6642036043555138,0.17745893317526698,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.15183741865087094,0.6642036043555138,0.15701006142708027,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.1461716428165617,0.6642036043555138,0.1512417984284979,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"وپ","boundary":[0.13369561427437499,0.6642036043555138,0.14555879391007037,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.12446350082759215,0.6642036043555138,0.13307784288670704,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.11046396436123626,0.6642036043555138,0.12385311316168912,0.6814122723615885],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10487694822575318,0.6642036043555138,0.10945999536948951,0.6814122723615885],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.5267705036723761,0.6842803836959344,0.5344741867138132,0.7014890517020089],"dir":"rtl"},{"str":"یابتي","boundary":[0.4687024544721767,0.6842803836959344,0.4754290250000513,0.7014890517020089],"dir":"rtl"},{"str":"455\b����������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.6842803836959344,0.4694543634719084,0.7014890517020089],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7289770768255739,0.7091881470279913,0.7812157363519082,0.7298702412655255],"dir":"rtl"},{"str":"414","boundary":[0.680879647386265,0.7091881470279913,0.7225285899757772,0.7298702412655255],"dir":"ltr"},{"str":"رتینوپاتيشكل","boundary":[0.47156139051889107,0.7043571630363548,0.560410740033514,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.49725038405608346,0.7043571630363548,0.5032674489680963,0.7215658310424294],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.4887837164322676,0.7043571630363548,0.4954689663936072,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"419","boundary":[0.42232447765296094,0.7043571630363548,0.45001343427154455,0.7215658310424294],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4565775629205901,0.7043571630363548,0.4664225252738643,0.7215658310424294],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.7043571630363548,0.47279201081305033,0.7215658310424294],"dir":"ltr"},{"str":"یابتي","boundary":[0.4279467715702099,0.7043571630363548,0.433578173577086,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.4132174772694176,0.7043571630363548,0.42170875729911655,0.7215658310424294],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4229750655818064,0.7043571630363548,0.4290314925829037,0.7215658310424294],"dir":"ltr"},{"str":"باعث","boundary":[0.362874031655656,0.7043571630363548,0.3709048148465348,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.35790232566725255,0.7043571630363548,0.3639705849278262,0.7215658310424294],"dir":"ltr"},{"str":"خونر","boundary":[0.3150496657840384,0.7043571630363548,0.332305494138814,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"یزي","boundary":[0.2638115592164231,0.7043571630363548,0.269359102901362,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.20526356810150154,0.7043571630363548,0.21682556654292967,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2002918621130981,0.7043571630363548,0.2062717669002198,0.7215658310424294],"dir":"ltr"},{"str":"پرا","boundary":[0.1808185265783218,0.7043571630363548,0.19263201481635728,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"کنده","boundary":[0.12944012929717222,0.7043571630363548,0.13721476027382903,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.12446842330876877,0.7043571630363548,0.1302019759772242,0.7215658310424294],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.10487694822575318,0.7043571630363548,0.11107902164113218,0.7215658310424294],"dir":"rtl"},{"str":"اگ","boundary":[0.5603295190940992,0.7244339423767752,0.5708390164062194,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"زوداه","boundary":[0.5260961237511766,0.7244339423767752,0.559716670187608,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"اي\b","boundary":[0.5011612953509216,0.7244339423767752,0.5254783523635087,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"زرد\b","boundary":[0.4653871633997116,0.7244339423767752,0.47921407483915546,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"گ\b","boundary":[0.4054313426682719,0.7244339423767752,0.43036370982793876,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.3893594416265518,0.7244339423767752,0.3974762549778381,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3782838589791184,0.7244339423767752,0.38201222876945995,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.356546182103089,0.7244339423767752,0.3649636249151385,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"روق\bاد\b","boundary":[0.32334896904784854,0.7244339423767752,0.3559357944371861,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.2868266199577897,0.7244339423767752,0.3001665439464762,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"د\b","boundary":[0.26750588133948916,0.7244339423767752,0.2762654365933149,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.24962742970594326,0.7244339423767752,0.2545991356943467,0.7416426103828498],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.2335949085136363,0.7244339423767752,0.24698405731408918,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.2076042079009925,0.7244339423767752,0.22240857003972853,0.7416426103828498],"dir":"rtl"},{"str":"457\b�������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.7244339423767752,0.20548631037474432,0.7416426103828498],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.7402085547156769,0.9302392120748463,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8388133538710186,0.7402085547156769,0.8473046339007176,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"414","boundary":[0.8479205593579443,0.7402085547156769,0.8756095159765279,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8821734395221912,0.7402085547156769,0.8920184018754653,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.7402085547156769,0.8957572314325035,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.8316146353569517,0.7402085547156769,0.840032078169001,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.8268447510967903,0.7402085547156769,0.8310042476910487,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"ل\bن","boundary":[0.8058552913596098,0.7402085547156769,0.8262392859120639,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.7974083136605005,0.7402085547156769,0.8052350587313534,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"اروري","boundary":[0.757890634774458,0.7402085547156769,0.7967905422728325,0.7574172227217516],"dir":"rtl"},{"str":"372\b��������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.7402085547156769,0.7586757705221314,0.7574172227217516],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.7445107217171957,0.5072739914553931,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.4161559934284876,0.7445107217171957,0.42464727345818654,0.7617193897232702],"dir":"ltr"},{"str":"419","boundary":[0.4252629938120309,0.7445107217171957,0.45295195043061454,0.7617193897232702],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4595160790796601,0.7445107217171957,0.4693610414329343,0.7617193897232702],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.7445107217171957,0.47279201081305033,0.7617193897232702],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.41206397584702564,0.7445107217171957,0.42264731037679537,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"زمی","boundary":[0.398150582801261,0.7445107217171957,0.4112197703252324,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"انر\bي\b","boundary":[0.37073236264739245,0.7445107217171957,0.39753281141359303,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.36032131495880504,0.7445107217171957,0.36475578732371816,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3355760020838504,0.7445107217171957,0.3390217389074964,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"فاد\bروپ","boundary":[0.3090069099329517,0.7445107217171957,0.334970536899124,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.29977479648616884,0.7445107217171957,0.3083891385452837,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"ي\b","boundary":[0.2808010927908212,0.7445107217171957,0.29916194757967757,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.2661074864785595,0.7445107217171957,0.2750708903646412,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"تي","boundary":[0.2182905043287069,0.7445107217171957,0.23736019640699893,0.7617193897232702],"dir":"rtl"},{"str":"458\b����������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.7445107217171957,0.21604523760201322,0.7617193897232702],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.7645875010576161,0.5072739914553931,0.7817961690636908],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.4174891654138268,0.7645875010576161,0.4259804454435258,0.7817961690636908],"dir":"ltr"},{"str":"419","boundary":[0.42659616579737014,0.7645875010576161,0.45428512241595376,0.7817961690636908],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4608492510649993,0.7645875010576161,0.4706942134182735,0.7817961690636908],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.7645875010576161,0.47279201081305033,0.7817961690636908],"dir":"ltr"},{"str":"غربالگري","boundary":[0.35817798461314426,0.7645875010576161,0.42096177078056196,0.7817961690636908],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3532062786247408,0.7645875010576161,0.3591861834118625,0.7817961690636908],"dir":"ltr"},{"str":"میكروآلبومینوري","boundary":[0.24872661565061868,0.7645875010576161,0.35670124026015315,0.7817961690636908],"dir":"rtl"},{"str":"460\b�������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.7645875010576161,0.24772140397367284,0.7817961690636908],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7289770768255739,0.789495264389673,0.7812157363519082,0.8101773586272071],"dir":"rtl"},{"str":"415","boundary":[0.680879647386265,0.789495264389673,0.7225285899757772,0.8101773586272071],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.8205156720773588,0.9302392120748463,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"415e","boundary":[0.8321548776660875,0.8191642426644468,0.8689432458430671,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.8666692646428431,0.8205156720773588,0.8814613205786376,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8820856552745411,0.8205156720773588,0.8919306176278153,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.8205156720773588,0.8957572314325035,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.8457513859861062,0.8205156720773588,0.8491971228097522,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.8306172176085356,0.8205156720773588,0.8451385370796148,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b:","boundary":[0.8230476721791619,0.8205156720773588,0.8315389522088608,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"وگ","boundary":[0.8145477778074037,0.8205156720773588,0.8300043687020442,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"رام\b","boundary":[0.7899132207589235,0.8205156720773588,0.8139349289009125,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"دازهش","boundary":[0.7347838928211764,0.8205156720773588,0.7591747870514132,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7353992029682561,0.8205156720773588,0.7403709089566595,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"اخگیص\bری\b","boundary":[0.6930658648491772,0.8205156720773588,0.7367971876224212,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"وده\b","boundary":[0.6371366337202267,0.8205156720773588,0.6634842142181767,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"دن","boundary":[0.5952020165764553,0.8205156720773588,0.6074097698945153,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5812024801100995,0.8205156720773588,0.5945916289105524,0.8377243400834333],"dir":"rtl"},{"str":"382\b�����","boundary":[0.5334302104976013,0.8205156720773588,0.5791774944160604,0.8377243400834333],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.30601185620612065,0.8110060993972663,0.358250515732455,0.8316881936348004],"dir":"rtl"},{"str":"420","boundary":[0.2579144267668118,0.8110060993972663,0.29956336935632405,0.8316881936348004],"dir":"ltr"},{"str":"شكلعوامل","boundary":[0.87904622825135,0.8405924514177792,0.9302390069714638,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b-","boundary":[0.8661558908767963,0.8405924514177792,0.8809479468125908,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8815722815084942,0.8405924514177792,0.8914172438617685,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895547000465585,0.8405924514177792,0.8957570263291211,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.8358514559263598,0.8405924514177792,0.8754308656958355,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"\b:","boundary":[0.8220211297504506,0.8405924514177792,0.8305124097801496,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8308797499379562,0.8405924514177792,0.8369187434982288,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"415e","boundary":[0.831128130133994,0.8392410220048672,0.8679164983109736,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"کننده","boundary":[0.78949398944538,0.8405924514177792,0.8193366914737226,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.75398321023712,0.8405924514177792,0.754593597903023,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"ی\b\b\b","boundary":[0.7589549162255235,0.8405924514177792,0.7702705625482853,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"اشتها","boundary":[0.6903355286232025,0.8405924514177792,0.6915631563957654,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.685363822634799,0.8405924514177792,0.6914565135928822,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.6686027742283497,0.8405924514177792,0.6874720084997932,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6636310682399463,0.8405924514177792,0.6697237591980294,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6489054658000365,0.8405924514177792,0.6534733312781567,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6439337598116329,0.8405924514177792,0.6496432314565299,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"طریق","boundary":[0.587273540227952,0.8405924514177792,0.6061924901103545,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5823018342395484,0.8405924514177792,0.5883319863862527,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.5551617342721599,0.8405924514177792,0.559701425523337,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5501900282837565,0.8405924514177792,0.5561271547384998,0.8578011194238538],"dir":"ltr"},{"str":"بر\b","boundary":[0.5278419637418241,0.8405924514177792,0.5409364794170656,0.8578011194238538],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.8420265070849521,0.5072739914553931,0.8592351750910266],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.4167097725608593,0.8420265070849521,0.4252010525905583,0.8592351750910266],"dir":"ltr"},{"str":"420","boundary":[0.4258167729444026,0.8420265070849521,0.45350572956298624,0.8592351750910266],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4600698582120318,0.8420265070849521,0.469914820565306,0.8592351750910266],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.8420265070849521,0.47279201081305033,0.8592351750910266],"dir":"ltr"},{"str":"فیزیولوژي","boundary":[0.37034738359870284,0.8420265070849521,0.4194491333356578,0.8592351750910266],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.36537567761029943,0.8420265070849521,0.3713555823974211,0.8592351750910266],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیممتقابل","boundary":[0.27519582245430807,0.8420265070849521,0.335688496914832,0.8592351750910266],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.27022411646590466,0.8420265070849521,0.2762309741398706,0.8592351750910266],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3065274151436031,0.8420265070849521,0.3125073199307248,0.8592351750910266],"dir":"ltr"},{"str":"گلو","boundary":[0.25146946318291735,0.8420265070849521,0.27488797075273225,0.8592351750910266],"dir":"rtl"},{"str":"کز","boundary":[0.22663554564678323,0.8420265070849521,0.23565881977852257,0.8592351750910266],"dir":"rtl"},{"str":"470\b�������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.8420265070849521,0.22660395972589975,0.8592351750910266],"dir":"ltr"},{"str":"روی","boundary":[0.9013891652087233,0.8606692307581996,0.9302447498661699,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8964174592203198,0.8606692307581996,0.9023973640074415,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"مسیرهای","boundary":[0.8357971035300342,0.8606692307581996,0.8988688548462851,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8308253975416308,0.8606692307581996,0.8368053023287525,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"عصبیمرکزی","boundary":[0.7694666696748497,0.8606692307581996,0.8332866381299493,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7644949636864461,0.8606692307581996,0.7704748684735678,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7847509737283077,0.8606692307581996,0.7909533000108704,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"عمل","boundary":[0.7346893401619086,0.8606692307581996,0.7681328872396331,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7297176341735052,0.8606692307581996,0.735697538960627,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.7107660816434525,0.8606692307581996,0.733787662922681,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b\bکنند","boundary":[0.6524592921061861,0.8606692307581996,0.664026213028791,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"384","boundary":[0.5334302104976013,0.8606692307581996,0.5611191671161849,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"�\b�������������������������","boundary":[0.5611119884978023,0.8606692307581996,0.6495689752419707,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.8621032864253725,0.5072739914553931,0.8793119544314472],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.41455023904799215,0.8621032864253725,0.4201372551834752,0.8793119544314472],"dir":"ltr"},{"str":"�420","boundary":[0.41952358586345445,0.8621032864253725,0.4513468113602661,0.8793119544314472],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.45791094000931165,0.8621032864253725,0.46775590236258585,0.8793119544314472],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.8621032864253725,0.47279201081305033,0.8793119544314472],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوگلیسميمرتبط","boundary":[0.33150798159812456,0.8621032864253725,0.41510401818036385,0.8793119544314472],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.35700397285251634,0.8621032864253725,0.36306689922558427,0.8793119544314472],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.34848808041693413,0.8621032864253725,0.3578609311929003,0.8793119544314472],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3265362756097211,0.8621032864253725,0.3324713056231378,0.8793119544314472],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3435163744285307,0.8621032864253725,0.34957930080159866,0.8793119544314472],"dir":"ltr"},{"str":"نارسا","boundary":[0.291279004182058,0.8621032864253725,0.3006616999203774,0.8793119544314472],"dir":"rtl"},{"str":"یي","boundary":[0.25869217879272044,0.8621032864253725,0.26430418512329557,0.8793119544314472],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.253720472804317,0.8621032864253725,0.25971137552795337,0.8793119544314472],"dir":"ltr"},{"str":"اتونوم","boundary":[0.1851453875325858,0.8621032864253725,0.18895976433334594,0.8793119544314472],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.18017368154418234,0.8621032864253725,0.18599350052259073,0.8793119544314472],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.16047637311586907,0.8621032864253725,0.16822610324874415,0.8793119544314472],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1555046671274656,0.8621032864253725,0.1612141387723625,0.8793119544314472],"dir":"ltr"},{"str":"بیماران\b","boundary":[0.10487694822575318,0.8621032864253725,0.15604367881630735,0.8793119544314472],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.88074601009862,0.9302392120748463,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"415e","boundary":[0.8332201846340648,0.8793945806857081,0.8700085528110444,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.8672019181268318,0.88074601009862,0.8819939740626261,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8826183087585298,0.88074601009862,0.8924632711118039,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.88074601009862,0.8957572314325035,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.8394202547794216,0.88074601009862,0.8449826585090214,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"اک","boundary":[0.8263239936089786,0.88074601009862,0.8388024833917537,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"\b:","boundary":[0.8241131842505215,0.88074601009862,0.8326044642802204,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.820640989090551,0.88074601009862,0.8257111447024872,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"وره","boundary":[0.7970155406832814,0.88074601009862,0.8200281401840598,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.787438853554134,0.88074601009862,0.7963977692956135,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ی\bآدی","boundary":[0.7540225900865332,0.88074601009862,0.7868260046476426,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.7483371243275173,0.88074601009862,0.7534072799394536,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"وسه\b","boundary":[0.7294151066845245,0.88074601009862,0.7477267366616144,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"یاز\bت\b","boundary":[0.7020534950641871,0.88074601009862,0.7287997965374446,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد\b","boundary":[0.6664516499541594,0.88074601009862,0.6817779343421171,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ده\b","boundary":[0.6157033302636195,0.88074601009862,0.6360085651172473,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.6004190262101613,0.88074601009862,0.609387561728258,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5975369134812403,0.88074601009862,0.6025086194696437,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.5672956503725702,0.88074601009862,0.5806847991730232,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.5484868497966401,0.88074601009862,0.5624420839324061,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5428013840376242,0.88074601009862,0.5478715396495604,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"دد","boundary":[0.527694904616672,0.88074601009862,0.5421909963717211,0.8993887337718676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.88074601009862,0.532544703146385,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"یابتي","boundary":[0.46685795975461436,0.8821800657657929,0.47266156506186946,0.8993887337718676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4618862537662109,0.8821800657657929,0.4679426807673081,0.8993887337718676],"dir":"ltr"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.43119458362987867,0.8821800657657929,0.4665745472632424,0.8993887337718676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4262228776414752,0.8821800657657929,0.43227930464257247,0.8993887337718676],"dir":"ltr"},{"str":"به\bکمبود","boundary":[0.3741922516044212,0.8821800657657929,0.4313876979225057,0.8993887337718676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.36922054561601775,0.8821800657657929,0.3749676996575108,0.8993887337718676],"dir":"ltr"},{"str":"انسولین","boundary":[0.3217186022614699,0.8821800657657929,0.37197959631552285,0.8993887337718676],"dir":"rtl"},{"str":"474\b����������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.8821800657657929,0.3222263407045146,0.8993887337718676],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.9696656199557386,0.9008227894390405,0.9820948849267473,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.9646939139673353,0.9008227894390405,0.970896240249898,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"بافت","boundary":[0.9136920864961985,0.9008227894390405,0.925363289366005,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی\bهای","boundary":[0.8408959736155008,0.9008227894390405,0.8928527624349053,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8359242676270975,0.9008227894390405,0.8421265939096602,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8501723893928734,0.9008227894390405,0.8561522941799952,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7917277703826614,0.9008227894390405,0.8048141865907511,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7867560643942579,0.9008227894390405,0.7927733756136954,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"گذارند","boundary":[0.7278733445593252,0.9008227894390405,0.7476262048629068,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"385\b����������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.9008227894390405,0.7234800301091764,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.7243537705180296,0.9008227894390405,0.7289138813495866,0.9180314574451152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10488,0.07632,0.9847,0.91803],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/2f5c74d8d3cd594d774c7f0867a204aa.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/e99e00f11c0e294c4d9331ab7b784c70.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.06401,0.0826,0.02669,0.08197]},"elements":[{"words":[{"str":"ک","boundary":[0.9652136459382353,0.8163107340500744,0.9733111274738032,0.833519402056149],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.96521,0.81631,0.97331,0.83352],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.688279438180815,0.08260290604210671,0.7405180977071494,0.10328500027964083],"dir":"rtl"},{"str":"421","boundary":[0.6401820087415062,0.08260290604210671,0.6818309513310183,0.10328500027964083],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2653142175613618,0.08680784406939102,0.31755287708769603,0.10748993830692513],"dir":"rtl"},{"str":"425","boundary":[0.21721678812205292,0.08680784406939102,0.25886573071156516,0.10748993830692513],"dir":"ltr"},{"str":"VIII","boundary":[0.9149862888388892,0.11199415478910058,0.9484755691106102,0.13063687846234812],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.11362345713535911,0.8895415734300873,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"421","boundary":[0.7993442844865954,0.11362345713535911,0.8270332411051791,0.13083212514143377],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8335973697542246,0.11362345713535911,0.8434423321074989,0.13083212514143377],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.11362345713535911,0.8550595927877446,0.13083212514143377],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.8134482185745723,0.11362345713535911,0.8176815523864802,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"راک","boundary":[0.794206239655098,0.11362345713535911,0.8128378309086693,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7902372841030522,0.11362345713535911,0.7987285641327511,0.13083212514143377],"dir":"ltr"},{"str":"م\b","boundary":[0.772842671348493,0.11362345713535911,0.7836582825835043,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.7492393741065183,0.11362345713535911,0.750015009925566,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"وزی","boundary":[0.6999677987689693,0.11362345713535911,0.7185501652107743,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"ع\bاندازه\b","boundary":[0.6502138202761101,0.11362345713535911,0.6892299770553476,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6355349814073783,0.11362345713535911,0.6405066873957818,0.13083212514143377],"dir":"ltr"},{"str":"اي\b","boundary":[0.5760443351471308,0.11362345713535911,0.6003613921597181,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5609741590248564,0.11362345713535911,0.5693916018369058,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.551552530052773,0.11362345713535911,0.5603637713589534,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"ده\b","boundary":[0.5306344462926538,0.11362345713535911,0.5509396811462817,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.4927313412325482,0.11362345713535911,0.5185930538753548,0.13083212514143377],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4871443250970651,0.11362345713535911,0.4916994295725964,0.13083212514143377],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.11782839516264342,0.4665763528106342,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.37488611634694463,0.11782839516264342,0.3804731324824277,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"�425","boundary":[0.3798596682657894,0.11782839516264342,0.4116826886592187,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4182468173082642,0.11782839516264342,0.4280917796615384,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.11782839516264342,0.43209437216829144,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"اپیدمیولوژيشكستگي","boundary":[0.275779341577122,0.11782839516264342,0.3764686940452335,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.29504347166189115,0.11782839516264342,0.30102337644901284,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.21723135046220043,0.11782839516264342,0.2290157703990696,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.212259644473797,0.11782839516264342,0.2182395492609187,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"مهره،","boundary":[0.16746506576639955,0.11782839516264342,0.19328728221289324,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1624933597779961,0.11782839516264342,0.16793382022390205,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"لگن،","boundary":[0.12807291015036126,0.11782839516264342,0.15389244266754476,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.12310120416195781,0.11782839516264342,0.12854166460786376,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"و\bکالیس\b","boundary":[0.06417910447761194,0.11782839516264342,0.12526038340534637,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"لیپوپروتئینيلیپوپروتئینبراساس","boundary":[0.7492418353471065,0.13370023647577955,0.8945017936290786,0.1509089044818542],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7613732902069287,0.13370023647577955,0.7674082726887747,0.1509089044818542],"dir":"ltr"},{"str":"\b�","boundary":[0.8030199422018667,0.13370023647577955,0.807526243696593,0.1509089044818542],"dir":"ltr"},{"str":"ترا","boundary":[0.7463548001370091,0.13370023647577955,0.7629464076952713,0.1509089044818542],"dir":"rtl"},{"str":"\bهاکم","boundary":[0.715417005941845,0.13370023647577955,0.7320766891897654,0.1509089044818542],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7156459013165585,0.13370023647577955,0.7215179670658789,0.1509089044818542],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7065811522297814,0.13370023647577955,0.7166055354549286,0.1509089044818542],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.701609446241378,0.13370023647577955,0.7068077290445205,0.1509089044818542],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7104452999534415,0.13370023647577955,0.715643582756584,0.1509089044818542],"dir":"ltr"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6450304475971114,0.13370023647577955,0.6515773475620387,0.1509089044818542],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6400587416087078,0.13370023647577955,0.6457922942771632,0.1509089044818542],"dir":"ltr"},{"str":"تقسیممي","boundary":[0.562431213453141,0.13370023647577955,0.6113179417948631,0.1509089044818542],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.580078308471385,0.13370023647577955,0.5858118611398404,0.1509089044818542],"dir":"ltr"},{"str":"\bشوند\b","boundary":[0.4871443250970651,0.13370023647577955,0.4984624326604153,0.1509089044818542],"dir":"rtl"},{"str":"\b)","boundary":[0.4499336490558065,0.13790517450306386,0.4597539990031975,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"Colles","boundary":[0.41232794390012284,0.1365537450901519,0.4616758176959096,0.1508943017618808],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4610537391372121,0.13790517450306386,0.4665669180550456,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"ا\b","boundary":[0.42735915037974886,0.13790517450306386,0.4367118646153593,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"زای","boundary":[0.38835340953607667,0.13790517450306386,0.4034654267483525,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"ش\b","boundary":[0.35680030519383293,0.13790517450306386,0.37839587417869747,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"ن�","boundary":[0.31232568776291686,0.13790517450306386,0.3290621237634829,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"581\b�������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.13790517450306386,0.312610781464397,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.871512370810507,0.15377701581619999,0.8895040395111156,0.17098568382227464],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8665406648221035,0.15377701581619999,0.8727429911046662,0.17098568382227464],"dir":"ltr"},{"str":"نسبتعكس","boundary":[0.8064445533771297,0.15377701581619999,0.8699864016457495,0.17098568382227464],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8014728473887263,0.15377701581619999,0.807675173671289,0.17098568382227464],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8241827142971414,0.15377701581619999,0.8303850405797041,0.17098568382227464],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.794138350435537,0.15377701581619999,0.8049185842123722,0.17098568382227464],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7891666444471336,0.15377701581619999,0.7953689707296964,0.17098568382227464],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.7698705182347162,0.15377701581619999,0.7926616060825459,0.17098568382227464],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7648988122463127,0.15377701581619999,0.7711011385288755,0.17098568382227464],"dir":"ltr"},{"str":"دارند","boundary":[0.7151497562346301,0.15377701581619999,0.7245836914096551,0.17098568382227464],"dir":"rtl"},{"str":"481\b�������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.15377701581619999,0.7144585578360769,0.17098568382227464],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.1579819538434843,0.4665763528106342,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3756154639746164,0.1579819538434843,0.3841067440043153,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"425","boundary":[0.38472266946154204,0.1579819538434843,0.41241162608012566,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4189755496257888,0.1579819538434843,0.428820511979063,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.1579819538434843,0.43209437216829144,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"اش","boundary":[0.36393913352025087,0.1579819538434843,0.3773036699148205,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.36452183222953527,0.1579819538434843,0.36949353821793873,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"عاز\bه\b","boundary":[0.3427552357765932,0.1579819538434843,0.36331890089199464,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"X","boundary":[0.3307669430776583,0.15663052443057232,0.3455754072840415,0.17097108110230122],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.32268074222812004,0.1579819538434843,0.3321811308990296,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.3142362257695992,0.1579819538434843,0.32206297084045216,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"بمي\bاي\b","boundary":[0.2767318416848012,0.1579819538434843,0.31362337686310787,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24164193461714376,0.1579819538434843,0.2505024007350905,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"ره،\b","boundary":[0.21774574974515906,0.1579819538434843,0.24102908571065249,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"ود\bاست","boundary":[0.15875227408375195,0.1579819538434843,0.18193716042571256,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.1530692695653244,0.1579819538434843,0.1581394251772606,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"وپ","boundary":[0.1405932410231377,0.1579819538434843,0.15245642065883308,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.1349102365047102,0.1579819538434843,0.1399803921166464,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"ي\b","boundary":[0.11593653280936256,0.1579819538434843,0.13429738759821888,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.07914344725458868,0.1579819538434843,0.09248337124327516,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.06976612061309503,0.1579819538434843,0.07852567586692073,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.06417910447761194,0.1579819538434843,0.06888324042879881,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8502581226066999,0.17385379515662042,0.8895284468136163,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7832812028903169,0.17385379515662042,0.7926216109229857,0.19278332996330252],"dir":"ltr"},{"str":"421","boundary":[0.7932990673949204,0.17385379515662042,0.8237569196753624,0.19278332996330252],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8309773791479595,0.17385379515662042,0.8418068377365611,0.19278332996330252],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.844789246019456,0.17385379515662042,0.8516063274634755,0.19278332996330252],"dir":"ltr"},{"str":"مس","boundary":[0.7575384722669459,0.17385379515662042,0.7789293603440813,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7512844599320286,0.17385379515662042,0.7564710619197421,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.7322002465342655,0.17385379515662042,0.7506373997813597,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"اي\bان","boundary":[0.6990539811592033,0.17385379515662042,0.7315206980078308,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"دروژن\bاگزوژن\bو\b","boundary":[0.6056742671143389,0.17385379515662042,0.69838255472671,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5596788491239009,0.17385379515662042,0.5652560202970307,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.5503898810195278,0.17385379515662042,0.5589993005974662,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.5380226393113449,0.17385379515662042,0.5497184545870346,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5317686269764275,0.17385379515662042,0.5369891279254864,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.509276620880755,0.17805873318390472,0.5212628625458663,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5052906007272966,0.17385379515662042,0.5060506181474105,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.49273113612916586,0.17385379515662042,0.5046164669301562,0.19278332996330252],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.48658541838013447,0.17385379515662042,0.491687647489013,0.19278332996330252],"dir":"ltr"},{"str":"ورم","boundary":[0.4549348899312699,0.17805873318390472,0.47573237290256154,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4492494241722541,0.17805873318390472,0.4538536742225985,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ي\bشك","boundary":[0.3991853293652665,0.17805873318390472,0.423974944570811,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ل\bوه","boundary":[0.3691926515560169,0.17805873318390472,0.39857986418054014,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3747796676915,0.17805873318390472,0.37975137367990347,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"اي\bدی","boundary":[0.3430567377486622,0.17805873318390472,0.3636056354205338,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"د\b","boundary":[0.32373599913036166,0.17805873318390472,0.3324955543841874,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"را\b","boundary":[0.30586739245916905,0.17805873318390472,0.3166904352296078,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.25594851084689235,0.17805873318390472,0.26798397732377005,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ان\b","boundary":[0.23364720987613807,0.17805873318390472,0.2553307394592244,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.20997007541651372,0.17805873318390472,0.21494178140491718,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.19998236110911705,0.17805873318390472,0.21337150990956993,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.18390553758622033,0.17805873318390472,0.1900340266511335,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.17453313342590332,0.17805873318390472,0.18329514992031734,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"581\b����������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.17805873318390472,0.17534739385387196,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"لیپوپروتئین","boundary":[0.8303089472248486,0.19393057449704088,0.905635953802514,0.21286010930372298],"dir":"rtl"},{"str":"\bها","boundary":[0.8001759787020647,0.19393057449704088,0.813418129333324,0.21286010930372298],"dir":"rtl"},{"str":"484\b�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.19393057449704088,0.7985755570095107,0.21286010930372298],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.43229196876685694,0.19813551252432515,0.4665642517110749,0.21465583381015685],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4275191310179896,0.19813551252432515,0.4334685839145884,0.21465583381015685],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.3938852118410284,0.19813551252432515,0.4330130302178813,0.21465583381015685],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.38911237409216104,0.19813551252432515,0.3950618269887599,0.21465583381015685],"dir":"ltr"},{"str":"425","boundary":[0.38861348062490897,0.19813551252432515,0.41519487897874924,0.21465583381015685],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.42149627019499175,0.19813551252432515,0.430947434054135,0.21465583381015685],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.38868707171849964,0.19813551252432515,0.3947801663011128,0.21465583381015685],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37987053874505444,0.19813551252432515,0.38802216757356545,0.21465583381015685],"dir":"ltr"},{"str":"یجاد","boundary":[0.33610315879719166,0.19813551252432515,0.34166308812448887,0.21465583381015685],"dir":"rtl"},{"str":"شكستگيکننده","boundary":[0.23996828281295185,0.19813551252432515,0.3023223363736491,0.21465583381015685],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2710909654011104,0.19813551252432515,0.27659517596282757,0.21465583381015685],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.1837622113426272,0.19813551252432515,0.19507525448202162,0.21465583381015685],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1789893735937599,0.19813551252432515,0.18473008218939674,0.21465583381015685],"dir":"ltr"},{"str":"استئوپورزي","boundary":[0.11108276126581602,0.19813551252432515,0.18183417391536202,0.21465583381015685],"dir":"rtl"},{"str":"582\b����","boundary":[0.06976735123338919,0.19813551252432515,0.11030607577749564,0.21465583381015685],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.2140073538374613,0.8895415734300873,0.23121602184353596],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7984672624236245,0.2140073538374613,0.8069585424533234,0.23121602184353596],"dir":"ltr"},{"str":"421","boundary":[0.8075742628071679,0.2140073538374613,0.8352632194257514,0.23121602184353596],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8418275531781795,0.2140073538374613,0.8516725155314536,0.23121602184353596],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.2140073538374613,0.8550595927877446,0.23121602184353596],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم","boundary":[0.7381157972676127,0.2140073538374613,0.8006583818573751,0.23121602184353596],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7223503206791383,0.2140073538374613,0.7279373368146214,0.23121602184353596],"dir":"ltr"},{"str":"HDL","boundary":[0.6947276124530569,0.21265592442454934,0.7353380821603129,0.22699648109627824],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7331440912792093,0.2140073538374613,0.7383735734934256,0.23121602184353596],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7169355913848375,0.2140073538374613,0.7267805537381117,0.23121602184353596],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.711963885396434,0.2140073538374613,0.7181662116789967,0.23121602184353596],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6443068428641455,0.2140073538374613,0.6498913977590404,0.23121602184353596],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6393351368757422,0.2140073538374613,0.6452678950646085,0.23121602184353596],"dir":"ltr"},{"str":"معكوس\bکلسترول","boundary":[0.5261426822189724,0.2140073538374613,0.6415231797587574,0.23121602184353596],"dir":"rtl"},{"str":"486","boundary":[0.4927325718528424,0.2140073538374613,0.5195908597728685,0.2306997618033537],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.21821229186474558,0.4665763528106342,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"425","boundary":[0.38502683777758173,0.21821229186474558,0.41271579439616535,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4192799230452109,0.21821229186474558,0.4291248853984851,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.21821229186474558,0.43209437216829144,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"مكانیسم","boundary":[0.351793526527046,0.21821229186474558,0.40810671118777425,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37591983739403845,0.21821229186474558,0.38441111742373735,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.29324553541212456,0.21821229186474558,0.3041834377527084,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2882738294237211,0.21821229186474558,0.2942537342108427,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"بازسازي","boundary":[0.2387290563808688,0.21821229186474558,0.29089751189086865,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.23375735039246534,0.21821229186474558,0.23973725517958705,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"استخوان","boundary":[0.18020075519065384,0.21821229186474558,0.236358881694318,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"585\b�����������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.21821229186474558,0.1788669678951675,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.23828907120516604,0.4665763528106342,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"425","boundary":[0.38462688618198,0.23828907120516604,0.4123158428005636,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.41887997144960915,0.23828907120516604,0.42872493380288335,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.23828907120516604,0.43209437216829144,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"\bک","boundary":[0.40008060562926745,0.23828907120516604,0.4115499867708319,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.3804928224071343,0.23828907120516604,0.38462770659550943,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.35764881788665576,0.23828907120516604,0.36271897349859195,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"رل\bه","boundary":[0.3248626320096645,0.23828907120516604,0.35703843022075277,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"ورم","boundary":[0.3034523001318815,0.23828907120516604,0.3242497831031732,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.291665418954424,0.23828907120516604,0.3028394512253902,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"ي\bب","boundary":[0.27084578481783744,0.23828907120516604,0.29105257004793267,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"ازج","boundary":[0.2500704530118406,0.23828907120516604,0.27022801343016944,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"ذب\bاس","boundary":[0.2088249832327985,0.23828907120516604,0.2494576041053493,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.20314197871437098,0.23828907120516604,0.20821213432630714,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.19011463228040093,0.23828907120516604,0.20251928484552637,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.16666147071431353,0.23828907120516604,0.1895017833739096,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"587\b�������������������","boundary":[0.06976735123338919,0.23828907120516604,0.16478867172998546,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.688279438180815,0.26329392010589064,0.7405180977071494,0.2839760143434248],"dir":"rtl"},{"str":"422","boundary":[0.6401820087415062,0.26329392010589064,0.6818309513310183,0.2839760143434248],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4337201856595817,0.2583658505455865,0.4665644568144573,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"425","boundary":[0.3903636277865858,0.2583658505455865,0.4158374678756827,0.27419782511117513],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.421876531865887,0.2583658505455865,0.4309338972308992,0.27419782511117513],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.42914621615025056,0.2583658505455865,0.4348477751761578,0.27419782511117513],"dir":"ltr"},{"str":"ارت","boundary":[0.3847889998953972,0.2583658505455865,0.39701644313816375,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.38198515461718474,0.2583658505455865,0.3897971322445078,0.27419782511117513],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.3795583713971027,0.2583658505455865,0.38422291456008395,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"اط\bم","boundary":[0.35285952264238785,0.2583658505455865,0.37899002172044816,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.34762889414409326,0.2583658505455865,0.35189342294111,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"ان\b","boundary":[0.32251734866959686,0.2583658505455865,0.3378508868910267,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.30911244792937875,0.2583658505455865,0.31363772285846214,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3038840837724255,0.2583658505455865,0.30854862693540674,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2986534552741309,0.2583658505455865,0.30331573409577095,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"از\b","boundary":[0.2791348329125295,0.2583658505455865,0.28955846447022976,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"Z","boundary":[0.26929951041822625,0.25701442113267453,0.28082878174743975,0.27020773327066505],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.27854051714766825,0.2583658505455865,0.2831144866569994,0.27419782511117513],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.2635958642953981,0.2583658505455865,0.2707058961069327,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.25019096355517995,0.2583658505455865,0.2544026384499106,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.24496259939822668,0.2583658505455865,0.249627142561208,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.23973197089993212,0.2583658505455865,0.24439424972157214,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"از\b","boundary":[0.22021334853833074,0.2583658505455865,0.23063698009603098,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.2103780260440275,0.25701442113267453,0.221907297373241,0.27020773327066505],"dir":"ltr"},{"str":"در\bی","boundary":[0.1900345681240629,0.2583658505455865,0.21047024872887177,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.20523735588923595,0.2583658505455865,0.20981132539856714,0.27419782511117513],"dir":"ltr"},{"str":"ک\b","boundary":[0.16660769260745878,0.2583658505455865,0.1894775401541147,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"زن\b","boundary":[0.14097534862447417,0.2583658505455865,0.15914472844809704,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.13128914449328183,0.2583658505455865,0.13642919933792624,0.27419782511117513],"dir":"ltr"},{"str":"60","boundary":[0.12521664044761763,0.2583658505455865,0.14219920050701557,0.27419782511117513],"dir":"ltr"},{"str":"ساله","boundary":[0.09517063575895429,0.2583658505455865,0.11127236703660479,0.27419782511117513],"dir":"rtl"},{"str":"590","boundary":[0.06976735123338919,0.2583658505455865,0.09524119132248608,0.27419782511117513],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.09523462801425057,0.2583658505455865,0.100374682858895,0.27419782511117513],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.27844262988600693,0.4665763528106342,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.3799698087821166,0.27844262988600693,0.3841046929704917,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3973820604275585,0.27844262988600693,0.402353766415962,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"425","boundary":[0.3841038725569623,0.27844262988600693,0.41179282917554594,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.4183569578245915,0.27844262988600693,0.4282019201778657,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.27844262988600693,0.43209437216829144,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"زار\bم","boundary":[0.34170879831979306,0.27844262988600693,0.36920577817248784,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.32868145188582304,0.27844262988600693,0.3410861044509485,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.3130993377211784,0.27844262988600693,0.3280636804981551,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.30741633320275086,0.27844262988600693,0.31248648881468705,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.29315344399344484,0.27844262988600693,0.30678871685272957,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"596\b�����������������������������������������FRAX","boundary":[0.06976735123338919,0.27709120047309493,0.2948354968321783,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.29431447119914295,0.8895415734300873,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7951050026765991,0.29431447119914295,0.803596282706298,0.3115231392052176],"dir":"ltr"},{"str":"422","boundary":[0.8042122081635248,0.29431447119914295,0.8319011647821084,0.3115231392052176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8312786760166461,0.29431447119914295,0.8417143361111168,0.3115231392052176],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8417221300396465,0.29431447119914295,0.8515670923929206,0.3115231392052176],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.29431447119914295,0.8550595927877446,0.3115231392052176],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.7860031298776148,0.29431447119914295,0.7965864644073846,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7803176641185989,0.29431447119914295,0.7853878197305351,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"وع\bاج","boundary":[0.7463796176462746,0.29431447119914295,0.779707276452696,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"زای\bس","boundary":[0.7061850975984444,0.29431447119914295,0.7457667687397832,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7005020930800169,0.29431447119914295,0.705572248691953,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"درم\bم","boundary":[0.6660348798812041,0.29431447119914295,0.6998892441735256,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6603494141221882,0.29431447119914295,0.6654195697341244,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.6519048976636673,0.29431447119914295,0.6597316427345202,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.64065948941564,0.29431447119914295,0.6512920487571761,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6144841957588723,0.29431447119914295,0.6400441792685603,0.3115231392052176],"dir":"rtl"},{"str":"507\b��������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.29431447119914295,0.6123909106385073,0.3115231392052176],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4330061797649105,0.29851940922642733,0.4665644568144573,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.3849890987552276,0.29851940922642733,0.3888758898923002,0.31469555715213754],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4096474970208734,0.29851940922642733,0.4143209006499726,0.31469555715213754],"dir":"ltr"},{"str":"425","boundary":[0.38887519254080016,0.29851940922642733,0.4149028117622688,0.31469555715213754],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.421072936813801,0.29851940922642733,0.4303272014258787,0.31469555715213754],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4283327761358112,0.29851940922642733,0.4341582820970643,0.31469555715213754],"dir":"ltr"},{"str":"رات\bه","boundary":[0.33762618267737854,0.29851940922642733,0.3740463410582104,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"ورمدرم","boundary":[0.3175004707122625,0.29851940922642733,0.3370501047052767,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"انون\bي\b","boundary":[0.2920396751982836,0.29851940922642733,0.3172320970385122,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.26455682286656584,0.29851940922642733,0.2765179598776763,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"روي\bم","boundary":[0.20328202330384626,0.29851940922642733,0.21602184058017296,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1979376854903714,0.29851940922642733,0.20212257172438292,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"زان\bرخ","boundary":[0.16153372207261066,0.29851940922642733,0.1874220609845761,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"داد\b","boundary":[0.1387821125238176,0.29851940922642733,0.16095764410050886,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"وق","boundary":[0.11879290096172976,0.29851940922642733,0.12242781061710821,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"ایع","boundary":[0.0998424806023476,0.29851940922642733,0.11821219585732187,0.31469555715213754],"dir":"rtl"},{"str":"601","boundary":[0.06976755633677155,0.29851940922642733,0.09579517555824012,0.31469555715213754],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.3143912505395634,0.8895415734300873,0.3315999185456381],"dir":"rtl"},{"str":"422","boundary":[0.8050428768620823,0.3143912505395634,0.8327318334806659,0.3315999185456381],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8321093447152037,0.3143912505395634,0.8425450048096743,0.3315999185456381],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8425527987382039,0.3143912505395634,0.8523977610914781,0.3315999185456381],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.3143912505395634,0.8550595927877446,0.3315999185456381],"dir":"ltr"},{"str":"پاتوفیزیولوژی","boundary":[0.7257361673151351,0.3143912505395634,0.8136442974081086,0.3315999185456381],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7207644613267318,0.3143912505395634,0.7267443661138535,0.3315999185456381],"dir":"ltr"},{"str":"\b:","boundary":[0.7959358764785389,0.3143912505395634,0.8044271565082379,0.3315999185456381],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.6678502499184714,0.3143912505395634,0.6959926230437304,0.3315999185456381],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.662878543930068,0.3143912505395634,0.6686983629084764,0.3315999185456381],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیک","boundary":[0.6068360957340547,0.3143912505395634,0.6657926527866371,0.3315999185456381],"dir":"rtl"},{"str":"509\b������������������������","boundary":[0.4927325718528424,0.3143912505395634,0.6053517625559162,0.3315999185456381],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.3185961885668478,0.4665763528106342,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"�425","boundary":[0.38220728158028056,0.3185961885668478,0.4140303019737098,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.4205944306227554,0.3185961885668478,0.4304393929760296,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.3185961885668478,0.43209437216829144,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.43496766545177096,0.3185961885668478,0.440554681587254,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.37468942220326157,0.3185961885668478,0.382001767991156,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3697177162148581,0.3185961885668478,0.37570320681641933,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"فسفوناتبیس","boundary":[0.28573526486025286,0.3185961885668478,0.3435325775957372,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3100326319481335,0.3185961885668478,0.3160181225496947,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.22718727374533138,0.3185961885668478,0.23875485800119903,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2222155677569279,0.3185961885668478,0.22819547254404962,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"مختلفشكستگيبر","boundary":[0.13390379420747028,0.3185961885668478,0.22612894029235436,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.15977389403128647,0.3185961885668478,0.1659762203138492,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.1732368800493889,0.3185961885668478,0.17943920633195162,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي\b","boundary":[0.0641793095809943,0.3185961885668478,0.0759661907584518,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"بالیني","boundary":[0.45416267569668495,0.3386729679072682,0.4914947729403006,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.44919096970828143,0.3386729679072682,0.45440873090962614,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"مهره","boundary":[0.41509048135712806,0.3386729679072682,0.4402122263503142,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\bاي","boundary":[0.3789890044076717,0.3386729679072682,0.3903046507304336,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"604\b��������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.3386729679072682,0.3794826882490121,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.688279438180815,0.3636778168079928,0.7405180977071494,0.38435991104552697],"dir":"rtl"},{"str":"423","boundary":[0.6401820087415062,0.3636778168079928,0.6818309513310183,0.38435991104552697],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4330061797649105,0.35874974724768866,0.4665760246452224,0.3749258951733988],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3653737496385052,0.35874974724768866,0.37062554480585935,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"�435","boundary":[0.3700575725194284,0.35874974724768866,0.3999712855264696,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.3982293425000872,0.35874974724768866,0.4121338750797339,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.41272071687734196,0.35874974724768866,0.4300724630249877,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4283327761358112,0.35874974724768866,0.4341629628414202,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"شكستگیآتیپیک","boundary":[0.2652958185573438,0.35874974724768866,0.3671089242532698,0.3749258951733988],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.26062241492824456,0.35874974724768866,0.26644944929581793,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.30138050984598785,0.35874974724768866,0.3072106965515968,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"فمور","boundary":[0.22804046279527193,0.35874974724768866,0.25228006477337167,0.3749258951733988],"dir":"rtl"},{"str":"\b)","boundary":[0.1814321548776661,0.35874974724768866,0.19066328382821363,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"AFF","boundary":[0.1865761887279283,0.3573983178347767,0.22048921258760476,0.37087844110620183],"dir":"ltr"},{"str":"(\b","boundary":[0.21991984559817374,0.35874974724768866,0.22873396251237577,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"دیدر\bافی","boundary":[0.1581923828705859,0.35874974724768866,0.18442822304582626,0.3749258951733988],"dir":"rtl"},{"str":"ز\b","boundary":[0.14565516788737362,0.35874974724768866,0.15761630489848408,0.3749258951733988],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.11012341890930123,0.35874974724768866,0.1184059857371108,0.3749258951733988],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.09638546309267186,0.35874974724768866,0.10954965450335241,0.3749258951733988],"dir":"rtl"},{"str":"606","boundary":[0.06976755633677155,0.35874974724768866,0.09579517555824012,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.09578840714662225,0.35874974724768866,0.10104020231397635,0.3749258951733988],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.3788265265881091,0.4665763528106342,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3667966338432887,0.3788265265881091,0.3752879138729877,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"425","boundary":[0.37590363422683204,0.3788265265881091,0.40359259084541566,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.41015671949446114,0.3788265265881091,0.4286160239068502,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.3788265265881091,0.43209437216829144,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.3357033712842959,0.3788265265881091,0.3694986658024978,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3307316652958924,0.3788265265881091,0.3367171558974536,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"دنوسومابشكستگي","boundary":[0.25574258705100306,0.3788265265881091,0.33347348731127924,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2631706111465484,0.3788265265881091,0.26915610174810956,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.25347332322857336,0.3788265265881091,0.268152177504132,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2485016172401699,0.3788265265881091,0.2544871078417311,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.19719459593608157,0.3788265265881091,0.20897901587295076,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1922228899476781,0.3788265265881091,0.19820279473479982,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"جد","boundary":[0.17546184154122885,0.3788265265881091,0.19691081839564264,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.15212928076396906,0.3788265265881091,0.15773106434298206,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1471575747755656,0.3788265265881091,0.1531374795626873,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"مهره","boundary":[0.11145728004200517,0.3788265265881091,0.13842397336206697,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\bاي\b\b","boundary":[0.0641793095809943,0.3788265265881091,0.07549741714434448,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538289724935852,0.39469836790124513,0.8895415734300873,0.4119070359073198],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7956370408504406,0.39469836790124513,0.8041283208801396,0.4119070359073198],"dir":"ltr"},{"str":"423","boundary":[0.8047442463373663,0.39469836790124513,0.8324332029559499,0.4119070359073198],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8389973316049955,0.39469836790124513,0.8488422939582696,0.4119070359073198],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488572665051819,0.39469836790124513,0.8550595927877446,0.4119070359073198],"dir":"ltr"},{"str":"مسیرهايتنظیم","boundary":[0.714157055864008,0.39469836790124513,0.7949595843785057,0.4119070359073198],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7269185883144397,0.39469836790124513,0.7328984931015614,0.4119070359073198],"dir":"ltr"},{"str":"\bکننده","boundary":[0.6514077270648269,0.39469836790124513,0.6719221673684619,0.4119070359073198],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6464360210764234,0.39469836790124513,0.6521695737448788,0.4119070359073198],"dir":"ltr"},{"str":"تكاملاستئوبلاست","boundary":[0.5401596524728288,0.39469836790124513,0.6458157884481672,0.4119070359073198],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5996970623042545,0.39469836790124513,0.605736055864527,0.4119070359073198],"dir":"ltr"},{"str":"\bها","boundary":[0.5115354244306842,0.39469836790124513,0.5232006109346082,0.4119070359073198],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5065637184422808,0.39469836790124513,0.5126418888107217,0.4119070359073198],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.49557674045602684,0.3989033059285295,0.5032065862798143,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4906050344676234,0.3989033059285295,0.4968073607501861,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.4871445302004475,0.39469836790124513,0.49398951374773786,0.4119070359073198],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.43727487339993726,0.3989033059285295,0.44600735500729144,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4323031674115338,0.3989033059285295,0.4382441997835777,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.40575376518534173,0.3989033059285295,0.41082997563629176,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40078205919693827,0.3989033059285295,0.4067191856516816,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.39019872466716854,0.3989033059285295,0.40388393808360645,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3852270186787651,0.3989033059285295,0.3911641451335084,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"شكستگيغیرمهره","boundary":[0.28305599937648573,0.3989033059285295,0.38707294912000395,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.31714910400587415,0.3989033059285295,0.3233514302884369,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"\bاي","boundary":[0.24695452242702937,0.3989033059285295,0.2582701687497912,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.24198281643862588,0.3989033059285295,0.24796272122574758,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2361989010560773,0.3989033059285295,0.2453709299044221,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.23122719506767386,0.3989033059285295,0.23720709985479557,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"لگن","boundary":[0.20501498280208139,0.3989033059285295,0.23380204932106455,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"607\b������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.3989033059285295,0.2035041912876184,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"استئوکلاست","boundary":[0.8231489932500476,0.4147751472416656,0.8895138844734689,0.43198381524774027],"dir":"rtl"},{"str":"\bها","boundary":[0.7954600366314641,0.4147751472416656,0.807875738734363,0.43198381524774027],"dir":"rtl"},{"str":"517\b������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.4147751472416656,0.7954089658892566,0.43198381524774027],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.41898008526895,0.4665763528106342,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.410204508582551,0.41898008526895,0.42866381299494005,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.41898008526895,0.43209437216829144,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.3888612455107997,0.41898008526895,0.42265654002900166,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3668444229313786,0.41898008526895,0.37533570296107754,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.38388953952239624,0.41898008526895,0.38987503012395747,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"425","boundary":[0.3759514233149219,0.41898008526895,0.40364037993350543,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"تري","boundary":[0.3435301163551488,0.41898008526895,0.35901030280510066,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"شكستگي\bپاراتید","boundary":[0.25564413742747033,0.41898008526895,0.32059627655319667,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.26297371189948293,0.41898008526895,0.2684556817869123,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.25332564879327424,0.41898008526895,0.2669335606531254,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.24835394280487078,0.41898008526895,0.25383591269230016,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.19709614631254885,0.41898008526895,0.208880566249418,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.19212444032414536,0.41898008526895,0.19810434511126707,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"جد","boundary":[0.17541261672946248,0.41898008526895,0.19691081839564264,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.1520800559522027,0.41898008526895,0.1576818395312157,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.14710834996379926,0.41898008526895,0.15308825475092097,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"مهره","boundary":[0.11145728004200517,0.41898008526895,0.13847319817383336,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\bاي\b","boundary":[0.0641793095809943,0.41898008526895,0.07549741714434448,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.43485192658208605,0.8895417785334697,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.8417838661577368,0.43485192658208605,0.851628828511011,0.45206059458816067],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.43485192658208605,0.8550597978911271,0.45206059458816067],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.834255956714982,0.43485192658208605,0.8377016935386279,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"423","boundary":[0.8075307808901077,0.43485192658208605,0.8352197375086913,0.45206059458816067],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.8285704909559661,0.43485192658208605,0.8330253364208228,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"ان\b","boundary":[0.8012753328315135,0.43485192658208605,0.8173472338732336,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7984235754031819,0.43485192658208605,0.8069148554328809,0.45206059458816067],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.7559638936005693,0.43485192658208605,0.7701898642010503,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.7430448417524851,0.43485192658208605,0.7553510446940779,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"دوبري\bاره\b","boundary":[0.6954346038120514,0.43485192658208605,0.7358014107010638,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6373837832959702,0.43485192658208605,0.6612701232056016,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6429707994314534,0.43485192658208605,0.6479425054198568,0.45206059458816067],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.6346271938370535,0.43485192658208605,0.6417401791372941,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6289417280780376,0.43485192658208605,0.6333965735428942,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"ري\bاس","boundary":[0.5838296493347472,0.43485192658208605,0.6177676958070715,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5781466448163197,0.43485192658208605,0.5832168004282559,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5651192983823495,0.43485192658208605,0.577523950947475,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.5416661368162622,0.43485192658208605,0.5645064494758584,0.45206059458816067],"dir":"rtl"},{"str":"520\b������","boundary":[0.49273277695622475,0.43485192658208605,0.5419996349159794,0.45206059458816067],"dir":"ltr"},{"str":"شكستگيو","boundary":[0.4214263299416071,0.4390568646093704,0.48637846906733345,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4539688530003549,0.4390568646093704,0.4601711792829176,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"غیرمهره","boundary":[0.3802694648237444,0.4390568646093704,0.4345742771644047,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"\bهاي","boundary":[0.36287833882668563,0.4390568646093704,0.3746627587635548,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.35790663283828217,0.4390568646093704,0.36388653762540385,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"\bاي","boundary":[0.3441679878742881,0.4390568646093704,0.35548363419705,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33919628188588463,0.4390568646093704,0.34517618667300626,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"آسیب","boundary":[0.271344801347119,0.4390568646093704,0.278707760039813,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"\bپذ","boundary":[0.2437050695403018,0.4390568646093704,0.2551849772185362,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.2223907260454632,0.4390568646093704,0.2279116294722201,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.21741902005705974,0.4390568646093704,0.2233119115998111,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2126196009098386,0.4390568646093704,0.22265729733379802,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.20764789492143515,0.4390568646093704,0.21354078646418648,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"شكننده","boundary":[0.16125350983163061,0.4390568646093704,0.21049062780094305,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"608\b������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.4390568646093704,0.16126930279207233,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.45492870592250645,0.8895417785334697,0.4721373739285811],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7991414372414415,0.45492870592250645,0.8076327172711405,0.4721373739285811],"dir":"ltr"},{"str":"423","boundary":[0.8082484376249849,0.45492870592250645,0.8359373942435685,0.4721373739285811],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.842501522892614,0.45492870592250645,0.8523464852458882,0.4721373739285811],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.45492870592250645,0.8550597978911271,0.4721373739285811],"dir":"ltr"},{"str":"هومئوستاز\bکلسیم","boundary":[0.6903406562077614,0.45492870592250645,0.802016986662127,0.4721373739285811],"dir":"rtl"},{"str":"521\b������������������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.45492870592250645,0.6898217446503908,0.4721373739285811],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.45913364394979084,0.4665763528106342,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3665306147563679,0.45913364394979084,0.3750218947860669,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"425","boundary":[0.3756378202432936,0.45913364394979084,0.40332677686187723,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.4098909055109228,0.45913364394979084,0.42835020992331185,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.45913364394979084,0.43209437216829144,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"هاثورمر\b","boundary":[0.3427749257012997,0.45913364394979084,0.3731933981323286,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"ون\b","boundary":[0.31713126001160885,0.45913364394979084,0.3421620767948084,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"ارات","boundary":[0.27824119747558756,0.45913364394979084,0.2959129048997147,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2725557317165717,0.45913364394979084,0.27718782078290405,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.25375185362181807,0.45913364394979084,0.27201103655015973,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.24806638786280225,0.45913364394979084,0.25269847692913455,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b)","boundary":[0.2285015762194934,0.45913364394979084,0.23832192616688438,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"د\b","boundary":[0.2287456492445017,0.45913364394979084,0.2371986600681728,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"PTH","boundary":[0.1890999858478666,0.4577822145368789,0.22630573940794857,0.4721227712086078],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2256937109149867,0.45913364394979084,0.23260873088762843,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"ر\b","boundary":[0.2002243831003017,0.45913364394979084,0.21294899694190855,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"روي\b","boundary":[0.14190528736009386,0.45913364394979084,0.1505111908800488,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.1282946269066923,0.45913364394979084,0.13638859435295447,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"ز\bس","boundary":[0.10122344167577668,0.45913364394979084,0.11711625370187775,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.08672427336999214,0.45913364394979084,0.10060567028810873,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.08104126885156462,0.45913364394979084,0.08611142446350083,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.06976632571647738,0.45913364394979084,0.08042349746389667,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.0641793095809943,0.45913364394979084,0.06882390362164588,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.4750054852629269,0.8895417785334697,0.4922141532690016],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.8414760059808146,0.4750054852629269,0.8513209683340888,0.4922141532690016],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.4750054852629269,0.8550597978911271,0.4922141532690016],"dir":"ltr"},{"str":"سنتز","boundary":[0.8185218609440087,0.4750054852629269,0.8494596551391728,0.4922141532690016],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8135501549556052,0.4750054852629269,0.819752481238168,0.4922141532690016],"dir":"ltr"},{"str":"423","boundary":[0.8072229207131855,0.4750054852629269,0.8349118773317691,0.4922141532690016],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8077662395730566,0.4750054852629269,0.817242015838083,0.4922141532690016],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7981159203296422,0.4750054852629269,0.8066072003593411,0.4922141532690016],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8027945335846531,0.4750054852629269,0.8089968598672159,0.4922141532690016],"dir":"ltr"},{"str":"فعال","boundary":[0.7624498778609357,0.4750054852629269,0.7823662367016093,0.4922141532690016],"dir":"rtl"},{"str":"\bسازي","boundary":[0.688191788070777,0.4750054852629269,0.6997140236357147,0.4922141532690016],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6832200820823734,0.4750054852629269,0.6891999868694951,0.4922141532690016],"dir":"ltr"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.6358412007572416,0.4750054852629269,0.6866081955481697,0.4922141532690016],"dir":"rtl"},{"str":"533\b���������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.4750054852629269,0.6159106897831851,0.4922141532690016],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.6184162327020936,0.47365405585001497,0.6332246969084768,0.4879946125217438],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6308694947688381,0.4750054852629269,0.636611495469474,0.4922141532690016],"dir":"ltr"},{"str":"اس","boundary":[0.453184742769593,0.4792104232902113,0.4653186588700034,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4474992770105772,0.4792104232902113,0.4519541224754337,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.43447193057660705,0.4792104232902113,0.44626127299465285,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.4122518505452673,0.4792104232902113,0.43324623276362445,0.4964190912962859],"dir":"rtl"},{"str":"609\b�����������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.4792104232902113,0.41115905972405425,0.4964190912962859],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.4950822646033473,0.8895417785334697,0.512290932609422],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.797283815907408,0.4950822646033473,0.8057750959371069,0.512290932609422],"dir":"ltr"},{"str":"423","boundary":[0.8063908162909513,0.4950822646033473,0.8340797729095349,0.512290932609422],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8406439015585805,0.4950822646033473,0.8504888639118547,0.512290932609422],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.4950822646033473,0.8550597978911271,0.512290932609422],"dir":"ltr"},{"str":"بیان","boundary":[0.7711963064982904,0.4950822646033473,0.7982797979321475,0.512290932609422],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7662246005098869,0.4950822646033473,0.772165632881931,0.512290932609422],"dir":"ltr"},{"str":"شماتیک\b","boundary":[0.706244167372564,0.4950822646033473,0.7672435541134508,0.512290932609422],"dir":"rtl"},{"str":"حلقه\bکنترل","boundary":[0.6315947403288626,0.4950822646033473,0.7048855950952209,0.512290932609422],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6266230343404592,0.4950822646033473,0.6325557925293256,0.512290932609422],"dir":"ltr"},{"str":"هورمونيمتابولیسم","boundary":[0.5098863932365107,0.4950822646033473,0.6276395267034348,0.512290932609422],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5049146872481073,0.4950822646033473,0.5101402624580331,0.512290932609422],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.5658303918089913,0.4950822646033473,0.5718416634525886,0.512290932609422],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.4871445302004475,0.4950822646033473,0.49447420794129593,0.512290932609422],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.8401709331588586,0.5151590439437678,0.8895557255634701,0.5323677119498424],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8351992271704551,0.5151590439437678,0.8409463812119482,0.5323677119498424],"dir":"ltr"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.7890509661394826,0.5151590439437678,0.840730727783403,0.5323677119498424],"dir":"rtl"},{"str":"534\b�����������������������������������������������������������������������","boundary":[0.49273277695622475,0.5151590439437678,0.7707719476001879,0.5323677119498424],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7728566183784936,0.5138076145308558,0.7876650825848769,0.5281481712025847],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7840792601510791,0.5151590439437678,0.7898212608517149,0.5323677119498424],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2710108151013519,0.5284969895586407,0.32324947462768605,0.5491790837961749],"dir":"rtl"},{"str":"426e","boundary":[0.21152742539877223,0.5254125094737303,0.2645070656064189,0.5491790837961749],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6882796432841974,0.5644456102121972,0.7405183028105317,0.5851277044497313],"dir":"rtl"},{"str":"424","boundary":[0.6401822138448885,0.5644456102121972,0.6818311564344007,0.5851277044497313],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.5595175406518931,0.4665763528106342,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"e","boundary":[0.4036012051874747,0.5581661112389811,0.41270779536425334,0.5725066679107099],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.41876326762504634,0.5595175406518931,0.42860822997832054,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.5595175406518931,0.43209437216829144,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.40186397953888664,0.5595175406518931,0.410281422350936,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"426","boundary":[0.3759194271872737,0.5595175406518931,0.40360838380585734,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"وام","boundary":[0.3839486092965159,0.5595175406518931,0.4012511306323953,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"ل\b","boundary":[0.36517918856999876,0.5595175406518931,0.3833431441117896,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.36681242680373044,0.5595175406518931,0.3753037068334294,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.36270564177873854,0.5595175406518931,0.3682680455083384,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"اکت","boundary":[0.3488956208376832,0.5595175406518931,0.3620878703910706,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"ه\bوره","boundary":[0.3252726336710019,0.5595175406518931,0.34833199674295834,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.31529968680713516,0.5595175406518931,0.3246524010427456,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"و\bص","boundary":[0.2893360598409629,0.5595175406518931,0.30935205744388045,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.2764170079928788,0.5595175406518931,0.28872321093447156,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"ر\bک","boundary":[0.24487128737240008,0.5595175406518931,0.25261630201136004,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2322205107484428,0.5595175406518931,0.2414347745902295,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.22653504498942695,0.5595175406518931,0.2300606187722174,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"ده\b","boundary":[0.20064279400031587,0.5595175406518931,0.2125506425343482,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"ده\b","boundary":[0.14969757506271036,0.5595175406518931,0.17000280991633834,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.12786637104432488,0.5595175406518931,0.143241804209582,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.06976632571647738,0.5595175406518931,0.09365266562610884,0.5767262086579676],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.0641793095809943,0.5595175406518931,0.06876295690872836,0.5767262086579676],"dir":"ltr"},{"str":"شروع","boundary":[0.504020231397636,0.5795943199923135,0.5404195184582788,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4990485254092325,0.5795943199923135,0.5049253816480536,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"تما","boundary":[0.4799739108497638,0.5795943199923135,0.4983196673207659,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"یز","boundary":[0.4586595673549252,0.5795943199923135,0.46416556571943857,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4536878613665217,0.5795943199923135,0.45956471760534284,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.446279527195683,0.5795943199923135,0.4536864101633447,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\bکار","boundary":[0.40172368882535237,0.5795943199923135,0.40760792878593843,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.3627499441093282,0.5795943199923135,0.37132175944713497,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3577782381209248,0.5795943199923135,0.36352539216241786,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"کلاستاستئو","boundary":[0.2585434788405095,0.5795943199923135,0.3092401124786949,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\bهااستئوبلاست","boundary":[0.15386691661932195,0.5795943199923135,0.24158443730228885,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.22494754480996143,0.5795943199923135,0.23102571517840229,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.21753921063912263,0.5795943199923135,0.2252210159864413,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.21256750465071916,0.5795943199923135,0.21864567501916002,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"\bها","boundary":[0.12524268857717732,0.5795943199923135,0.1369078750811013,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.12027098258877388,0.5795943199923135,0.12634915295721474,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.11286264841793507,0.5795943199923135,0.12054445376525372,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10789094242953161,0.5795943199923135,0.11396911279797249,0.5968029879983882],"dir":"ltr"},{"str":"نقش\b","boundary":[0.0641793095809943,0.5795943199923135,0.09638327532326002,0.5968029879983882],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.5954661613054495,0.8895417785334697,0.6126748293115242],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7905170451165907,0.5954661613054495,0.7961040612520738,0.6126748293115242],"dir":"ltr"},{"str":"�424","boundary":[0.7954723428344056,0.5954661613054495,0.8272953632278349,0.6126748293115242],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8338594918768805,0.5954661613054495,0.8437044542301547,0.6126748293115242],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.5954661613054495,0.8550597978911271,0.6126748293115242],"dir":"ltr"},{"str":"نماي","boundary":[0.7513094825446764,0.5954661613054495,0.7847528196587487,0.6126748293115242],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.746337776556273,0.5954661613054495,0.7523176813433947,0.6126748293115242],"dir":"ltr"},{"str":"شماتیک\b","boundary":[0.679564319395191,0.5954661613054495,0.7405637061360777,0.6126748293115242],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6375017177408271,0.5954661613054495,0.6738050164185256,0.6126748293115242],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6325300117524237,0.5954661613054495,0.6387323380349864,0.6126748293115242],"dir":"ltr"},{"str":"توصیف","boundary":[0.5773736101682052,0.5954661613054495,0.6267633250539933,0.6126748293115242],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5724019041798019,0.5954661613054495,0.5783575437115308,0.6126748293115242],"dir":"ltr"},{"str":"تشابهات","boundary":[0.51667941726027,0.5954661613054495,0.5722074661733246,0.6126748293115242],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5117077112718665,0.5954661613054495,0.5176932018734277,0.6126748293115242],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.4871445302004475,0.5954661613054495,0.4887189538356292,0.6126748293115242],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.4324500214333034,0.5996710993327339,0.4665628159873984,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3685927241626141,0.5996710993327339,0.3741797402980972,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"RANK","boundary":[0.3741824066420679,0.598319669919822,0.4302371610410227,0.6126602265915508],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.42747831544489995,0.5996710993327339,0.4336806417274627,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"هستند","boundary":[0.328351440543606,0.5996710993327339,0.3713739260274141,0.6168797673388086],"dir":"rtl"},{"str":"612\b�����������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.5996710993327339,0.3266892827329615,0.6168797673388086],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.8847035948469827,0.61554294064587,0.8889369286588906,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.8776472180802734,0.61554294064587,0.884095668421668,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8760843303066911,0.61554294064587,0.8810560362950945,0.6327516086519446],"dir":"ltr"},{"str":"اوت","boundary":[0.8505341917593563,0.61554294064587,0.8770294466926054,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"اي\bس","boundary":[0.8063549231990385,0.61554294064587,0.8409107410590307,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"اخ","boundary":[0.7918532936526655,0.61554294064587,0.8057346905707822,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7861678278936498,0.61554294064587,0.7912379835055859,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7767461989215664,0.61554294064587,0.7855574402277468,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"انهي\bورم","boundary":[0.7425103423380555,0.61554294064587,0.7761284275338984,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"ون\b","boundary":[0.7168666766483647,0.61554294064587,0.7418974934315642,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"ارات","boundary":[0.6764998697593523,0.61554294064587,0.6941715771834793,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6708144040003364,0.61554294064587,0.6754464930666688,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.6520105259055827,0.61554294064587,0.6702697088339244,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.646325060146567,0.61554294064587,0.6509571492128994,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"د\bان","boundary":[0.6211047278380667,0.61554294064587,0.6354573323519375,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6084490287329328,0.61554294064587,0.6204844952098105,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"ان\b","boundary":[0.5861477277621785,0.61554294064587,0.6078312573452649,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"\b)","boundary":[0.5551980375708375,0.61554294064587,0.5656336976653081,0.6327516086519446],"dir":"ltr"},{"str":"PTH","boundary":[0.5450007076066692,0.614191511232958,0.5822064611667511,0.6285320679046869],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5815944326737892,0.61554294064587,0.587017930364236,0.6327516086519446],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5485526879823774,0.61554294064587,0.5571670300414924,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5435809819939741,0.61554294064587,0.5497833082765368,0.6327516086519446],"dir":"ltr"},{"str":"پپتید\b","boundary":[0.48714473530382985,0.61554294064587,0.5042503573926437,0.6327516086519446],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.429792537928743,0.6197478786731543,0.46656384150431024,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3858993311578701,0.6197478786731543,0.3910201883259257,0.6374728067194112],"dir":"ltr"},{"str":"426e","boundary":[0.3697056151152988,0.6183964492602424,0.4075974394893746,0.6374728067194112],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4138346333469385,0.6197478786731543,0.42397494457081086,0.6374728067194112],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4246716807606874,0.6197478786731543,0.4310549479309966,0.6374728067194112],"dir":"ltr"},{"str":"یک\b","boundary":[0.3529788107695684,0.6197478786731543,0.38392197046921495,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.3654474637941254,0.6197478786731543,0.36970639450815185,0.6374728067194112],"dir":"ltr"},{"str":"ان","boundary":[0.3069620784356355,0.6197478786731543,0.315023625858614,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"م\b","boundary":[0.2900809953256939,0.6197478786731543,0.30633084406194944,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.269739867380153,0.6197478786731543,0.2887529509249137,0.6374728067194112],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.29710940419518456,0.6197478786731543,0.30223026136324016,0.6374728067194112],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.2532728387743842,0.6197478786731543,0.26077666908004976,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.2385820628887991,0.6197478786731543,0.2526263939338624,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"ما\bاري\bبی","boundary":[0.1833655331970079,0.6197478786731543,0.22458843339985518,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"اژه\b","boundary":[0.12896022840312657,0.6197478786731543,0.1524096981083315,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.11319457952781099,0.6197478786731543,0.12696005201421776,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.10734108487383064,0.6197478786731543,0.11256334515412492,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.0939229180468415,0.6197478786731543,0.1066997101889207,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.06976616163377149,0.6197478786731543,0.09329168367315543,0.6374728067194112],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.06401153501422391,0.6197478786731543,0.06863602504057686,0.6374728067194112],"dir":"ltr"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.8494098150172593,0.6356197199862904,0.8895206528850866,0.6528283879923651],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8444381090288559,0.6356197199862904,0.8505010354019238,0.6528283879923651],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8370789996697834,0.6356197199862904,0.8476086335222593,0.6528283879923651],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7910002686854308,0.6356197199862904,0.7959719746738342,0.6528283879923651],"dir":"ltr"},{"str":"PTH","boundary":[0.7965903613716493,0.6342682905733784,0.8337961149317312,0.6486088472451074],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.83210729368138,0.6356197199862904,0.838170220054448,0.6528283879923651],"dir":"ltr"},{"str":"ان","boundary":[0.7858365859311385,0.6356197199862904,0.7920635246195844,0.6528283879923651],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7731808868260046,0.6356197199862904,0.7852163533028822,0.6528283879923651],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7647363703674837,0.6356197199862904,0.7725631154383366,0.6528283879923651],"dir":"rtl"},{"str":"ي\b","boundary":[0.745762666672136,0.6356197199862904,0.7641235214609924,0.6528283879923651],"dir":"rtl"},{"str":"543\b����������������������������������������������)","boundary":[0.49273298205960714,0.6356197199862904,0.6875358674539901,0.6528283879923651],"dir":"ltr"},{"str":"PTHrP","boundary":[0.6881425632590107,0.6342682905733784,0.7425564905990866,0.6486088472451074],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7419477437602423,0.6356197199862904,0.7481527439273412,0.6528283879923651],"dir":"ltr"},{"str":"جمجمه","boundary":[0.4137640777834067,0.6398246580135748,0.46656974848172217,0.6575495860598317],"dir":"rtl"},{"str":"614\b���������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.6398246580135748,0.4141504925557731,0.6575495860598317],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8538291775969677,0.6556964993267108,0.8895417785334697,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7936456921111086,0.6556964993267108,0.8021369721408075,0.6729051673327855],"dir":"ltr"},{"str":"424","boundary":[0.8027485904270046,0.6556964993267108,0.8304375470455883,0.6729051673327855],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8370016756946338,0.6556964993267108,0.8468466380479079,0.6729051673327855],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.6556964993267108,0.8550597978911271,0.6729051673327855],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.7869511177108821,0.6556964993267108,0.7871480169579476,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"قش\b","boundary":[0.7533061639719498,0.6556964993267108,0.7863360126671847,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"دوگ","boundary":[0.728265502226397,0.6556964993267108,0.7500967062447824,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"انعه\bم","boundary":[0.7053907321985646,0.6556964993267108,0.727647730838729,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7006183866978151,0.6556964993267108,0.7047778832920734,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6899119901386294,0.6556964993267108,0.7000030765507353,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"رد\b","boundary":[0.6694984606991153,0.6556964993267108,0.6892991412321381,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6585213276752147,0.6556964993267108,0.6629873683663583,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6528358619161988,0.6556964993267108,0.6572819050275625,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"ده\b","boundary":[0.5991832783314429,0.6556964993267108,0.6194885131850709,0.6729051673327855],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.48714473530382985,0.6556964993267108,0.4927317514393129,0.6729051673327855],"dir":"ltr"},{"str":"PTH","boundary":[0.49273298205960714,0.6543450699137989,0.5299387356196891,0.6686856265855278],"dir":"ltr"},{"str":",\b","boundary":[0.5299420172738069,0.6556964993267108,0.5389009330152863,0.6729051673327855],"dir":"ltr"},{"str":"PTHrP","boundary":[0.5421341827348075,0.6543450699137989,0.5965481100748832,0.6686856265855278],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.6599014373539952,0.4665763528106342,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3655153530136865,0.6599014373539952,0.3740066330433855,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"426e","boundary":[0.3746225585006122,0.6585500079410832,0.41141072157420944,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4174661938350025,0.6599014373539952,0.4273111561882767,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.6599014373539952,0.43209437216829144,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"وگرادیراف","boundary":[0.3371040222824314,0.6599014373539952,0.36926997553116647,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ي\bیک\b","boundary":[0.2882680865290149,0.6599014373539952,0.3364936346165284,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"اي\b","boundary":[0.2289005022981834,0.6599014373539952,0.2532175593107706,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.21124745928185099,0.6599014373539952,0.22970676369424006,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.23779275944039593,0.6599014373539952,0.2427644654287994,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.19732504168726245,0.6599014373539952,0.20461031382868536,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.1830621524779565,0.6599014373539952,0.19669742533724122,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"ما\bاري\bبی","boundary":[0.13366259262981503,0.6599014373539952,0.17368482583646286,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"اژه\bدر","boundary":[0.06976632571647738,0.6599014373539952,0.10570043830592811,0.6771101053600699],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.0641793095809943,0.6599014373539952,0.06870830545040792,0.6771101053600699],"dir":"ltr"},{"str":"\b�������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5204145549564257,0.6757732786671312,0.8200459841783253,0.6929819466732059],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8224844582912016,0.6757732786671312,0.8279484123972688,0.6929819466732059],"dir":"ltr"},{"str":"PTHIR","boundary":[0.8273253083216594,0.6744218492542193,0.8840158832059298,0.6887624059259482],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8840191648600477,0.6757732786671312,0.8895323437778812,0.6929819466732059],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.5712428649660861,0.6799782166944156,0.574688601789732,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"اح","boundary":[0.5567412354197133,0.6799782166944156,0.57062263233783,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5510557696606974,0.6799782166944156,0.5557371539933214,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.5318334806659297,0.6799782166944156,0.5402688329307707,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"544","boundary":[0.49273298205960714,0.6757732786671312,0.5204219386781908,0.6929819466732059],"dir":"ltr"},{"str":"روگ","boundary":[0.47060273730974095,0.6799782166944156,0.4930984762869724,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.4576590730557737,0.6799782166944156,0.4699898884032496,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ال\b","boundary":[0.4042230786427899,0.6799782166944156,0.42561125935527805,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.36226384909313536,0.6799782166944156,0.37107509039931574,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ور\b","boundary":[0.3426748352507081,0.6799782166944156,0.36165100018664403,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"راس","boundary":[0.3083651414495476,0.6799782166944156,0.3141963437953853,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.29166070157662966,0.6799782166944156,0.307757215024233,0.6971868847004903],"dir":"rtl"},{"str":"614\b�������������������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.6799782166944156,0.2914935423200062,0.6971868847004903],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8549001864389745,0.6958500580075517,0.8895294723305281,0.7125424659734441],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7914913682241532,0.6958500580075517,0.7969107738755719,0.7125424659734441],"dir":"ltr"},{"str":"�424","boundary":[0.7963411607620822,0.6958500580075517,0.8272096300140086,0.7125424659734441],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8335766543126062,0.6958500580075517,0.8431262677952822,0.7125424659734441],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8500776316302232,0.6958500580075517,0.856089057994495,0.7125424659734441],"dir":"ltr"},{"str":"نماي","boundary":[0.7515023617654476,0.6958500580075517,0.7839423987660978,0.7125424659734441],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7466798069566963,0.6958500580075517,0.7524803146002045,0.7125424659734441],"dir":"ltr"},{"str":"شماتیک\b","boundary":[0.6799518827464982,0.6958500580075517,0.7391212878851584,0.7125424659734441],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6902081676268923,0.6958500580075517,0.6956275732783109,0.7125424659734441],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.6393660254451254,0.6958500580075517,0.6723933636749602,0.7125424659734441],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.6233107377773767,0.6958500580075517,0.6308095717646479,0.7125424659734441],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6184881829686253,0.6958500580075517,0.624049729057027,0.7125424659734441],"dir":"ltr"},{"str":"یع","boundary":[0.5580749406738466,0.6958500580075517,0.5634373694188308,0.7125424659734441],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5532523858650953,0.6958500580075517,0.5589761854462741,0.7125424659734441],"dir":"ltr"},{"str":"مولكولي\b","boundary":[0.48731230476721793,0.6958500580075517,0.5457129660205227,0.7125424659734441],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.7000549960348361,0.4665763528106342,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3674693729374291,0.7000549960348361,0.37596065296712805,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"426e","boundary":[0.3765763733209724,0.6987035666219241,0.41336474149795205,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.41942021375874505,0.7000549960348361,0.42926517611201925,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.7000549960348361,0.43209437216829144,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"وگرادیراف","boundary":[0.34102129178212276,0.7000549960348361,0.3731847837902695,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"ي\bیک\b","boundary":[0.2941395810558312,0.7000549960348361,0.34041090411621977,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"اي\b","boundary":[0.2367163768897713,0.7000549960348361,0.2610334339023585,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.22764260325417024,0.7000549960348361,0.23322961938965334,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.2210171486937991,0.7000549960348361,0.23947645310618815,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"ساله","boundary":[0.18980102920877265,0.7000549960348361,0.20874027553588384,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.1848293232203692,0.7000549960348361,0.1907684150888563,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.15411304067815382,0.7000549960348361,0.18876541489968787,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.14914133468975035,0.7000549960348361,0.15508042655823742,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.13853338775409743,0.7000549960348361,0.15397677314635055,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.133561681765694,0.7000549960348361,0.1395007736341811,0.7172636640409108],"dir":"ltr"},{"str":"دیسپلازي\b","boundary":[0.0641793095809943,0.7000549960348361,0.1387118986940752,0.7172636640409108],"dir":"rtl"},{"str":"مستعد","boundary":[0.8960227664754419,0.7159268373479721,0.9367996160464682,0.7326192453138646],"dir":"rtl"},{"str":"کنندهبه","boundary":[0.8209747415184624,0.7159268373479721,0.8442161133319249,0.7326192453138646],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.816152186709711,0.7159268373479721,0.8217137327981128,0.7326192453138646],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8303333627314848,0.7159268373479721,0.8358949088198866,0.7326192453138646],"dir":"ltr"},{"str":"تومور","boundary":[0.7653816666290644,0.7159268373479721,0.7806999007383918,0.7326192453138646],"dir":"rtl"},{"str":"\b������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5195840913612506,0.7159268373479721,0.7662215551348658,0.7326192453138646],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.5527786380725205,0.7201317753752565,0.5578487936844566,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"روي\b","boundary":[0.5174746030736792,0.7201317753752565,0.5521657891660291,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"549","boundary":[0.49273277695622475,0.7159268373479721,0.5195910648762508,0.7326192453138646],"dir":"ltr"},{"str":"روگفیزی","boundary":[0.44330019546352334,0.7201317753752565,0.478739598694722,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"ال\b","boundary":[0.3898642010505395,0.7201317753752565,0.4112523817630276,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.347904971500885,0.7201317753752565,0.3567162128070654,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"ور\b","boundary":[0.3283159576584577,0.7201317753752565,0.3472921225943937,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"راس","boundary":[0.2940062638572972,0.7201317753752565,0.2998374662031349,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2773018239843793,0.7201317753752565,0.29339833743198257,0.7373404433813312],"dir":"rtl"},{"str":"622\b���������������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.7201317753752565,0.27741524615482416,0.7373404433813312],"dir":"ltr"},{"str":"شكلسط","boundary":[0.8452583174549131,0.7360036166883926,0.8895417785334697,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.8411765550425692,0.7360036166883926,0.8510215173958433,0.7532122846944673],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488574716085643,0.7360036166883926,0.8550597978911271,0.7532122846944673],"dir":"ltr"},{"str":"ح\b","boundary":[0.8276899821354953,0.7360036166883926,0.84464792978901,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"424","boundary":[0.8069236748783224,0.7360036166883926,0.834612631496906,0.7532122846944673],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.8166636242998283,0.7360036166883926,0.8204971151745998,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7978164693913967,0.7360036166883926,0.8063077494210956,0.7532122846944673],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.7768924376331889,0.7360036166883926,0.7819625932451251,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"ي\b","boundary":[0.7579187339378413,0.7360036166883926,0.7762795887266976,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"واک","boundary":[0.7328633047487586,0.7360036166883926,0.7440426847887972,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"شهورمي\b","boundary":[0.6617383742275292,0.7360036166883926,0.6949331260421815,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"ون\b","boundary":[0.6360947085378384,0.7360036166883926,0.661125525321038,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"ارات","boundary":[0.5963185993900225,0.7360036166883926,0.6139903068141496,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5906331336310066,0.7360036166883926,0.595265222697339,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.5718292555362529,0.7360036166883926,0.5900884384645946,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5661437897772371,0.7360036166883926,0.5707758788435695,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"د\b\b","boundary":[0.5387452595480752,0.7360036166883926,0.547203192852923,0.7532122846944673],"dir":"rtl"},{"str":"\b)","boundary":[0.4871445302004475,0.7360036166883926,0.49819550044199773,0.7532122846944673],"dir":"ltr"},{"str":"PTH","boundary":[0.4981889371337623,0.7346521872754808,0.5353946906938442,0.7489927439472096],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5347826622008822,0.7360036166883926,0.5396992705163136,0.7532122846944673],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.877775407694248,0.756080396028813,0.8957670763948565,0.7732890640348877],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8728037017058446,0.756080396028813,0.8790060279884073,0.7732890640348877],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8495868192362358,0.756080396028813,0.8543443972934555,0.7732890640348877],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8446151132478323,0.756080396028813,0.8503245848927292,0.7732890640348877],"dir":"ltr"},{"str":"بیماران","boundary":[0.7960794488461909,0.756080396028813,0.8416567020606737,0.7732890640348877],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7911077428577874,0.756080396028813,0.7970487752298314,0.7732890640348877],"dir":"ltr"},{"str":"مبتلاهیپرپاراتیروئیدي","boundary":[0.667765132014792,0.756080396028813,0.7836353041317015,0.7732890640348877],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7497096761622695,0.756080396028813,0.7556507085343135,0.7732890640348877],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7333916510617176,0.756080396028813,0.7431295915618814,0.7732890640348877],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5937408600805235,0.756080396028813,0.5991813205264296,0.7732890640348877],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6627934260263886,0.756080396028813,0.6687733308135102,0.7732890640348877],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7284199450733141,0.756080396028813,0.7343609774453581,0.7732890640348877],"dir":"ltr"},{"str":"اولیه،","boundary":[0.598712566068927,0.756080396028813,0.5990105278205289,0.7732890640348877],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرکلسمي\b","boundary":[0.4871445302004475,0.756080396028813,0.5470432949000671,0.7732890640348877],"dir":"rtl"},{"str":"بدخیمي","boundary":[0.8375152545640627,0.7761571753692336,0.8895532643228816,0.7933658433753082],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8325435485756594,0.7761571753692336,0.838396516428339,0.7933658433753082],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8276210673990222,0.7761571753692336,0.8374811804547013,0.7933658433753082],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8226493614106187,0.7761571753692336,0.8285023292632985,0.7933658433753082],"dir":"ltr"},{"str":"هیپوپاراتیروئیديمشخص","boundary":[0.6937861879280252,0.7761571753692336,0.8253641097795341,0.7933658433753082],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6888144819396216,0.7761571753692336,0.6950168082221844,0.7933658433753082],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7141086514657712,0.7761571753692336,0.7200885562528929,0.7933658433753082],"dir":"ltr"},{"str":"شده","boundary":[0.6577905443238664,0.7761571753692336,0.6810861864923015,0.7933658433753082],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.652818838335463,0.7761571753692336,0.6585523910039183,0.7933658433753082],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.5975442972030052,0.7761571753692336,0.6033582700647933,0.7933658433753082],"dir":"rtl"},{"str":"553\b����������������������","boundary":[0.49273298205960714,0.7761571753692336,0.5983128195767076,0.7933658433753082],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2653142175613618,0.7694184850492526,0.31755287708769603,0.7901005792867867],"dir":"rtl"},{"str":"427","boundary":[0.21721678812205292,0.7694184850492526,0.25886573071156516,0.7901005792867867],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.85382938270035,0.796233954709654,0.889541983636852,0.8134426227157286],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.8395724414891326,0.796233954709654,0.8494174038424067,0.8134426227157286],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8488576767119466,0.796233954709654,0.8550600029945093,0.8134426227157286],"dir":"ltr"},{"str":"نما","boundary":[0.8227964205357712,0.796233954709654,0.8412803373540434,0.8134426227157286],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7962121507345777,0.796233954709654,0.8047034307642766,0.8134426227157286],"dir":"ltr"},{"str":"424","boundary":[0.8053193562215034,0.796233954709654,0.8330083128400869,0.8134426227157286],"dir":"ltr"},{"str":"یش","boundary":[0.774999128310625,0.796233954709654,0.7808076560990568,0.8134426227157286],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7700274223222217,0.796233954709654,0.7762297486047843,0.8134426227157286],"dir":"ltr"},{"str":"جهشبرخي","boundary":[0.693908634647294,0.796233954709654,0.7351098020957465,0.8134426227157286],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7055798375171005,0.796233954709654,0.7116367873594033,0.8134426227157286],"dir":"ltr"},{"str":"ژنتیكي\bهاي","boundary":[0.6014152133382831,0.796233954709654,0.6483953736881074,0.8134426227157286],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6303889375439691,0.796233954709654,0.6363688423310908,0.8134426227157286],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.56031741799454,0.796233954709654,0.5783090866951486,0.8134426227157286],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5553457120061367,0.796233954709654,0.5615922293767767,0.8134426227157286],"dir":"ltr"},{"str":"متابولیسم\b","boundary":[0.48714473530382985,0.796233954709654,0.5552718747884872,0.8134426227157286],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.8004388927369382,0.4665763528106342,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3760121339161004,0.8004388927369382,0.38450341394579934,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"427","boundary":[0.38511913429964373,0.8004388927369382,0.41280809091822734,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4193722195672729,0.8004388927369382,0.4292171819205471,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.8004388927369382,0.43209437216829144,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"نماي","boundary":[0.345259342971825,0.8004388927369382,0.3787026800858973,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3402876369834215,0.8004388927369382,0.34626754177054314,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"شماتیک\bبیوسنتز","boundary":[0.27701652517951675,0.8004388927369382,0.3430048465929252,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2720448191911133,0.8004388927369382,0.27813513846761856,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"فیبر","boundary":[0.2290961709249547,0.8004388927369382,0.23785740029230706,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"یلار","boundary":[0.1825713400839693,0.8004388927369382,0.18828313935505536,0.8176475607430129],"dir":"rtl"},{"str":"630\b������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.8004388927369382,0.18343720452293977,0.8176475607430129],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.9351348247083944,0.8163107340500744,0.947170291185272,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.9294493589493785,0.8163107340500744,0.9341644516654817,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"م\b","boundary":[0.9080857906427736,0.8163107340500744,0.9188299312575252,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"را\b","boundary":[0.8894788117950854,0.8163107340500744,0.8993948833651934,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.8665105146248968,0.8163107340500744,0.8758632288605073,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.8333354527349511,0.8163107340500744,0.8460600665765581,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8262692310058886,0.8163107340500744,0.8312409369942919,0.833519402056149],"dir":"ltr"},{"str":"ر\b","boundary":[0.8036307400745347,0.8163107340500744,0.8163553539161416,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"اي\bل","boundary":[0.7635395921314139,0.8163107340500744,0.7910956417582283,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"ولارات","boundary":[0.7264856150742782,0.8163107340500744,0.7629267432249227,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7208001493152624,0.8163107340500744,0.7254322383815948,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.7019962712205087,0.8163107340500744,0.7202554541488504,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6963108054614929,0.8163107340500744,0.7009428945278253,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"د\bی","boundary":[0.6686316938052626,0.8163107340500744,0.6770748596665804,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.670342256014144,0.8163107340500744,0.6753139620025473,0.833519402056149],"dir":"ltr"},{"str":"ا\b","boundary":[0.653691963434169,0.8163107340500744,0.6570713790866932,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"اي\bلول","boundary":[0.5932242046603591,0.8163107340500744,0.6351686667664835,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"دف\b","boundary":[0.5425054198568788,0.8163107340500744,0.5717695704519863,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"ورد","boundary":[0.4927317514393129,0.8163107340500744,0.5138122770782613,0.833519402056149],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.48714473530382985,0.8163107340500744,0.491492499711146,0.833519402056149],"dir":"ltr"},{"str":"عمل","boundary":[0.8572784011781137,0.8363875133904949,0.8895452652909698,0.8535961813965696],"dir":"rtl"},{"str":"PTH","boundary":[0.8173537971814693,0.8350360839775829,0.8545595507415512,0.8493766406493117],"dir":"ltr"},{"str":"\b\b","boundary":[0.8523066951897104,0.8363875133904949,0.8631537926691948,0.8535961813965696],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.8085880888261727,0.8363875133904949,0.8226171601795884,0.8535961813965696],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8036163828377693,0.8363875133904949,0.8098187091203319,0.8535961813965696],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.784467931060651,0.8363875133904949,0.8081450655202754,0.8535961813965696],"dir":"rtl"},{"str":"\bدهد","boundary":[0.7329418593442024,0.8363875133904949,0.7447435079651898,0.8535961813965696],"dir":"rtl"},{"str":"558\b������������������������������������������������������������","boundary":[0.49273298205960714,0.8363875133904949,0.7320568382493194,0.8535961813965696],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2653142175613618,0.8296488230705139,0.31755287708769603,0.850330917308048],"dir":"rtl"},{"str":"428","boundary":[0.21721678812205292,0.8296488230705139,0.25886573071156516,0.850330917308048],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8552573944896925,0.8564642927309153,0.8895296774339106,0.872984614016747],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8504845567408252,0.8564642927309153,0.856434009637424,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"الگور","boundary":[0.8245311849437708,0.8564642927309153,0.8549025000051276,0.872984614016747],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8024479088684651,0.8564642927309153,0.8105995376969761,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"424","boundary":[0.8111908507483196,0.8564642927309153,0.8377722491021599,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8440736403184025,0.8564642927309153,0.8535248041775457,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"یتم","boundary":[0.7872935993387465,0.8564642927309153,0.792429994670242,0.872984614016747],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7825207615898792,0.8564642927309153,0.7880018543689802,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"ارز","boundary":[0.7575815029565651,0.8564642927309153,0.7630000070907168,0.872984614016747],"dir":"rtl"},{"str":"بیمارانیابي","boundary":[0.6829645642886295,0.8564642927309153,0.726718727374533,0.872984614016747],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6781917265397622,0.8564642927309153,0.6838951176169245,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7053165668155033,0.8564642927309153,0.7110881183202625,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.6485150720220526,0.8564642927309153,0.6816034888849601,0.872984614016747],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6437422342731852,0.8564642927309153,0.6494456253503474,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6333695819377756,0.8564642927309153,0.6480106565790531,0.872984614016747],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6285967441889083,0.8564642927309153,0.6343001352660705,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"هیپرکلسمي","boundary":[0.5416956552950514,0.8564642927309153,0.5951801149978011,0.872984614016747],"dir":"rtl"},{"str":"566","boundary":[0.49273298205960714,0.8564642927309153,0.5193143804134474,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"\b�","boundary":[0.5287688259267083,0.8564642927309153,0.5333313752797096,0.872984614016747],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.8606692307581996,0.4665763528106342,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37576600985726855,0.8606692307581996,0.3842572898869675,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"428","boundary":[0.3848730102408119,0.8606692307581996,0.41256196685939545,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.41912609550844104,0.8606692307581996,0.4289710578617152,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.8606692307581996,0.43209437216829144,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"مسیرهاي","boundary":[0.31515816547330683,0.8606692307581996,0.3782299167895578,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.31018645948490337,0.8606692307581996,0.31616636427202505,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"هموستازطبیعي","boundary":[0.2347395904905868,0.8606692307581996,0.3126575450355752,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.22976788450218333,0.8606692307581996,0.23597021078474606,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.2527411041535486,0.8606692307581996,0.2584505757984455,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"آهن","boundary":[0.18183276280409139,0.8606692307581996,0.18900974035962828,0.8778778987642742],"dir":"rtl"},{"str":"646\b������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.8606692307581996,0.18238654193646303,0.8778778987642742],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8556146025404104,0.8765410720713357,0.8895298825372929,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.7994449902473341,0.8765410720713357,0.807511706275548,0.8928893066771066],"dir":"ltr"},{"str":"424","boundary":[0.8080968662254209,0.8765410720713357,0.8344013750130752,0.8928893066771066],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8406371331469628,0.8765410720713357,0.8499898473825732,0.8928893066771066],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8508914818514272,0.8765410720713357,0.8567789612803531,0.8928893066771066],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.7940938019808883,0.8765410720713357,0.7973672519633519,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7820708878310111,0.8765410720713357,0.7935045809840447,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7740485971954162,0.8765410720713357,0.7814840050127265,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7652243113141177,0.8765410720713357,0.773454699841455,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7658088559538434,0.8765410720713357,0.7705319766428267,0.8928893066771066],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.7578800924606046,0.8765410720713357,0.7652219731355588,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"ذاري\b","boundary":[0.7214302269058718,0.8765410720713357,0.7572978859994378,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.7154187698309331,0.8765410720713357,0.7193469098098896,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"دري\bمق","boundary":[0.679934572021027,0.8765410720713357,0.7148365633697664,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"اوم","boundary":[0.6620685496524522,0.8765410720713357,0.6793476892027425,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.6414762110841968,0.8765410720713357,0.6614910195484032,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"هه\bورم","boundary":[0.59542578436661,0.8765410720713357,0.6243233331760873,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"ون\b","boundary":[0.5710643019614037,0.8765410720713357,0.5948435779054432,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"ارات","boundary":[0.5303075115011722,0.8765410720713357,0.547095633554093,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5249063190301071,0.8765410720713357,0.5293068036431228,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.5070426348400912,0.8765410720713357,0.5243888586220157,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5016414423690261,0.8765410720713357,0.5060419269820418,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.49273298205960714,0.8765410720713357,0.5007633423420947,0.8928893066771066],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.4308637518741322,0.88074601009862,0.4665763528106342,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.37528770876960527,0.88074601009862,0.3837789887993042,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"428","boundary":[0.3843947091531486,0.88074601009862,0.4120836657717322,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.41864779442077776,0.88074601009862,0.42849275677405196,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4258920458857287,0.88074601009862,0.43209437216829144,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.372444770786715,0.88074601009862,0.3766781045986229,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"والحوادث\bي\b","boundary":[0.3238574203327187,0.88074601009862,0.3718319218802237,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"در\b","boundary":[0.3019277666908005,0.88074601009862,0.3166631895352307,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"رومموکات","boundary":[0.24079055047696787,0.88074601009862,0.27158313147742114,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"وز\b","boundary":[0.22120153663454062,0.88074601009862,0.24017770157047658,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.20660637994581166,0.88074601009862,0.21303740695312937,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.20092337542738414,0.88074601009862,0.20599353103932033,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.19523790966836832,0.88074601009862,0.2003056040397162,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ي\bارتو\bب","boundary":[0.12785160360079498,0.88074601009862,0.16494249926675542,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"اط\b","boundary":[0.10491038007707786,0.88074601009862,0.12723383221312703,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.07476510535135233,0.88074601009862,0.0836255714692991,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.06976632571647738,0.88074601009862,0.07414733396368439,0.8979546781046946],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.0641793095809943,0.88074601009862,0.06923677182854804,0.8979546781046946],"dir":"ltr"},{"str":"579\b��������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.49273298205960714,0.8966178514117562,0.8869178909629404,0.9138265194178308],"dir":"ltr"},{"str":"غلظتبا","boundary":[0.44634823682877356,0.9008227894390405,0.4887061873537356,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.44137653084037004,0.9008227894390405,0.44757885712293277,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.45253579566780633,0.9008227894390405,0.45873812195036906,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"فر","boundary":[0.429291839551726,0.9008227894390405,0.4462990120170071,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"یتین","boundary":[0.3743077248086898,0.9008227894390405,0.3801162525971215,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3693360188202864,0.9008227894390405,0.3755383451028491,0.9180314574451152],"dir":"ltr"},{"str":"سرم","boundary":[0.3352084568226614,0.9008227894390405,0.3572267151257591,0.9180314574451152],"dir":"rtl"},{"str":"647\b�������������������������������������������������������������������","boundary":[0.06976755633677155,0.9008227894390405,0.33372843081555253,0.9180314574451152],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.06401,0.0826,0.94848,0.91803],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/5a2d10f01dab04573816863ee2e38775.jpg","blurred":"/storage/books/c817703d15999e6e/pages/7ebe05a5eaa611b3c1f064472cca6ed7.jpg"},"info":{"width":487.559,"height":697.323,"margin":[0.04651,0.07632,0.01226,0.12212]},"elements":[{"words":[{"str":"IX","boundary":[0.04651170422451436,0.11199415478910058,0.06624264960753466,0.13063687846234812],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.04651,0.11199,0.06624,0.13064],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.07767483648180254,0.9302392120748463,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8298893057045403,0.07767483648180254,0.8348610116929438,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"�428�\b","boundary":[0.8348763944466208,0.07767483648180254,0.8684397170393736,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8725253764159824,0.07767483648180254,0.880302896675069,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8829776498844242,0.07767483648180254,0.8928226122376983,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.07767483648180254,0.8957572314325035,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.8262171347467692,0.07767483648180254,0.8319026005057849,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.8155082769469951,0.07767483648180254,0.8255993633591012,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"وری","boundary":[0.7963130615986987,0.07767483648180254,0.8148954280405037,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7906300570802712,0.07767483648180254,0.7957002126922074,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"م\bغ","boundary":[0.7678586591571481,0.07767483648180254,0.79001720817378,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"رب","boundary":[0.7560496268143957,0.07767483648180254,0.767248271491245,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.7481465832853049,0.07767483648180254,0.7554318554267279,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"گری\bه","boundary":[0.7021902990202211,0.07767483648180254,0.7475312731382253,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6927686700481376,0.07767483648180254,0.701579911354318,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"وک","boundary":[0.6763300441587581,0.07767483648180254,0.6921558211416463,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"روم","boundary":[0.6541591889391847,0.07767483648180254,0.6757196564928551,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.6449246142518135,0.07767483648180254,0.6535389563109284,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"وز\bمرت","boundary":[0.617954339885019,0.07767483648180254,0.6443117653453222,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6122713353665915,0.07767483648180254,0.6173414909785276,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ط\b","boundary":[0.5928767595306415,0.07767483648180254,0.6116560252195119,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.5715082687428599,0.07767483648180254,0.5808609829784703,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.07767483648180254,0.5334289798773072,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"HFE�","boundary":[0.5334302104976013,0.07632340706889058,0.5747741299001762,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.07767483648180254,0.5072739914553931,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"�435","boundary":[0.4073695696315728,0.07767483648180254,0.43919279512838444,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.44056575716990143,0.07767483648180254,0.45535781310569584,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.45598214780159935,0.07767483648180254,0.46582711015487355,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.07767483648180254,0.47279201081305033,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"پدوگرا","boundary":[0.3680106407634768,0.07767483648180254,0.4080230290077713,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3491058518046021,0.07767483648180254,0.35469286794008514,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4024163229475817,0.07767483648180254,0.40800333908306474,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.3375134086336218,0.07767483648180254,0.34881824445726406,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3325417026452183,0.07767483648180254,0.34012478489782777,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"التهاب","boundary":[0.28959305437905974,0.07767483648180254,0.33116586915634827,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2846213483906563,0.07767483648180254,0.2906068389922175,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"نقرسی","boundary":[0.24544578194639008,0.07767483648180254,0.28952413964258683,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.24047407595798662,0.07767483648180254,0.24653945487238466,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2188323874649017,0.07767483648180254,0.22497632898659445,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.21386068147649823,0.07767483648180254,0.2195701531213951,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"مفصل","boundary":[0.16936145163969898,0.07767483648180254,0.21248238674703984,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.16438974565129552,0.07767483648180254,0.17059207193385825,0.09488350448787719],"dir":"ltr"},{"str":"متاتارسو\b","boundary":[0.10487694822575318,0.07767483648180254,0.1629917609971306,0.09488350448787719],"dir":"rtl"},{"str":"\b،HH","boundary":[0.8915413314080962,0.09640018640931103,0.9297129167957108,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.878558287304716,0.09775161582222297,0.8875664278579618,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8691366583326325,0.09775161582222297,0.8779478996388129,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"وک","boundary":[0.852698032443253,0.09775161582222297,0.8685238094261413,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"روم","boundary":[0.8305271772236796,0.09775161582222297,0.8520876447773501,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.8212950637768966,0.09775161582222297,0.8299094058360116,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"وز\b","boundary":[0.8017060499344695,0.09775161582222297,0.8206822148704055,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ارث","boundary":[0.7845216681468294,0.09775161582222297,0.7977139177002168,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ی،\b","boundary":[0.761563215938994,0.09775161582222297,0.7839112804809264,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7507657534780405,0.09775161582222297,0.7575587775017998,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"وارد\b","boundary":[0.7213219323199859,0.09775161582222297,0.7501553658121376,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7083167370513107,0.09775161582222297,0.7173248776045565,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6988951080792274,0.09775161582222297,0.7077063493854078,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"وزی","boundary":[0.679699892730931,0.09775161582222297,0.698282259172736,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"گوت\b","boundary":[0.6405686286172545,0.09775161582222297,0.6790845825838514,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"C282","boundary":[0.5771504576881977,0.09640018640931103,0.6180068463509031,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6316835500934246,0.09775161582222297,0.6327256282192832,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6179996677325206,0.09640018640931103,0.6328081319389038,0.1107407430810399],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.5758919433340375,0.09775161582222297,0.5814543470636373,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5715535965903614,0.09775161582222297,0.5765253025787648,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.5679888998049466,0.09775161582222297,0.5752741719463695,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5623058952865192,0.09775161582222297,0.5673760508984553,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"؛)+/+","boundary":[0.5334289798773072,0.09775161582222297,0.5635791770842092,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"ژی","boundary":[0.5493622310325519,0.09775161582222297,0.5616930463800278,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ال\b","boundary":[0.5273562789323959,0.09775161582222297,0.5487444596448839,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.09775161582222297,0.532198359583148,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"اول�\b","boundary":[0.47066160198047824,0.09775161582222297,0.47469194063909587,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.43983456361178846,0.09775161582222297,0.45346983647107314,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.41666936719453435,0.09775161582222297,0.4222317709241342,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"رمورم\bزی\bو\b","boundary":[0.3647445745027781,0.09775161582222297,0.4160589795286314,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"وج","boundary":[0.3202010423353891,0.09775161582222297,0.3374297264536189,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.3059381531260832,0.09775161582222297,0.3195734259853679,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.26904661794777657,0.09775161582222297,0.27411677355971276,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2633611521887607,0.09775161582222297,0.26843130780069696,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"د�","boundary":[0.2504691739871482,0.09775161582222297,0.2627507645228578,0.11496028382829764],"dir":"rtl"},{"str":"725\b��������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.09775161582222297,0.25124097801496836,0.11496028382829764],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.9148010804846182,0.11782839516264342,0.921003406767181,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"،LFT","boundary":[0.8947942710523239,0.11647696574973146,0.9297233770682111,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"تست","boundary":[0.8823619295305798,0.11782839516264342,0.9183452669317969,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b\bهای","boundary":[0.8238188608968349,0.11782839516264342,0.8355983583525275,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8188471549084315,0.11782839516264342,0.8248270596955533,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"عملكردی","boundary":[0.7562578067474909,0.11782839516264342,0.8206020194479026,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7512861007590875,0.11782839516264342,0.7572660055462093,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"کبدی،","boundary":[0.710331057369467,0.11782839516264342,0.7530409652985586,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"SF","boundary":[0.6853219815447976,0.11647696574973146,0.7071039607514168,0.13081752242146033],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7053593513810635,0.11782839516264342,0.7107998118269695,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.7011237614319498,0.11782839516264342,0.7066861651615496,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6881825584185709,0.11782839516264342,0.7005133737660467,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.682497092659555,0.11782839516264342,0.6875672482714912,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.679745425681815,0.11782839516264342,0.6847171316702184,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.6768140881411275,0.11782839516264342,0.6818842437530637,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"ن\b","boundary":[0.6580077488057856,0.11782839516264342,0.6761963167534596,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"رم،\b","boundary":[0.5969000674790128,0.11782839516264342,0.6221277835092779,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b،TS","boundary":[0.575741192348003,0.11647696574973146,0.5986512401576015,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.5482481094595731,0.11782839516264342,0.5533182650715093,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"اع","boundary":[0.5334289798773072,0.11782839516264342,0.5476303380719051,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.11782839516264342,0.5324146331018809,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.11782839516264342,0.5072739914553931,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40224403610639936,0.11782839516264342,0.4072157420948028,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"�435","boundary":[0.4072095889933321,0.11782839516264342,0.4390326093867614,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4404857668507811,0.11782839516264342,0.4552778227865755,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.45590215748247903,0.11782839516264342,0.46574711983575323,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.11782839516264342,0.47279201081305033,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.395935876478539,0.11782839516264342,0.4001692102904469,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"وفوس\b","boundary":[0.3487120533104711,0.11782839516264342,0.39532548881263596,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"بنزرگ\bقرس\b","boundary":[0.3002600710888323,0.11782839516264342,0.34663968873510687,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.2680695054342141,0.11782839516264342,0.280794119275821,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"روی\b","boundary":[0.20583703715857976,0.11782839516264342,0.21052956814310825,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"زان","boundary":[0.19123695798867418,0.11782839516264342,0.20374006017733237,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"وی\b","boundary":[0.16296222611007077,0.11782839516264342,0.19062657032277117,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"راس","boundary":[0.1412245492340414,0.11782839516264342,0.16086524912882336,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.1195459421321317,0.11782839516264342,0.1406141615681384,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11046396436123626,0.11782839516264342,0.115677052568806,0.13503706316871808],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10487694822575318,0.11782839516264342,0.10942187359079628,0.13503706316871808],"dir":"ltr"},{"str":"ترانسفرین","boundary":[0.8666126561093118,0.13790517450306386,0.9302480315202877,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"651\b���������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.13790517450306386,0.8690707636306978,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"اط","boundary":[0.4970110284088694,0.13790517450306386,0.5101786655563736,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"راف\b","boundary":[0.4653643969242696,0.13790517450306386,0.49640064074296647,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"آن�","boundary":[0.4424748594529072,0.13790517450306386,0.45989166694996686,0.1551138425091385],"dir":"rtl"},{"str":"725\b��������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.13790517450306386,0.4412977711415441,0.1551138425091385],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.1579819538434843,0.5072739914553931,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.40576361014769496,0.1579819538434843,0.4148677390838853,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"�435","boundary":[0.41427355458518866,0.1579819538434843,0.44609657497861793,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.44401764709501823,0.1579819538434843,0.45880970303081264,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4594342428300985,0.1579819538434843,0.4692792051833726,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.1579819538434843,0.47279201081305033,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"آرتریت","boundary":[0.36293802391095237,0.1579819538434843,0.40783105224188254,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3579663179225489,0.1579819538434843,0.36401233330424243,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"نقرسیانگشت","boundary":[0.27113621120725906,0.1579819538434843,0.36005591118203134,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3110058474974311,0.1579819538434843,0.31707122641182917,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"انگشت","boundary":[0.23358014107010636,0.1579819538434843,0.2804938479240461,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2286084350817029,0.1579819538434843,0.23473317257353862,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"\b�","boundary":[0.2576707639485683,0.1579819538434843,0.2623657663708415,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"محلی","boundary":[0.19146831460397612,0.1579819538434843,0.23219883053162818,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.18649660861557268,0.1579819538434843,0.1926213461074084,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"غیر","boundary":[0.16547761399133232,0.1579819538434843,0.19031088361583356,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.16050590800292888,0.1579819538434843,0.1666306454947646,0.17519062184955894],"dir":"ltr"},{"str":"شایع\b","boundary":[0.10487694822575318,0.1579819538434843,0.12291937091939713,0.17519062184955894],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7289770768255739,0.17858740676845586,0.7812157363519082,0.19926950100598997],"dir":"rtl"},{"str":"429","boundary":[0.680879647386265,0.17858740676845586,0.7225285899757772,0.19926950100598997],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.5136637822294327,0.17805873318390472,0.525650023894544,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.49394924511700117,0.17805873318390472,0.5007422691407604,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"عیمر\bول\b","boundary":[0.45225829079147334,0.17805873318390472,0.4933290124887449,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"رای\bآرت","boundary":[0.37447324323825415,0.17805873318390472,0.4183448567250322,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.3615320402248753,0.17805873318390472,0.37386285557235116,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ت\bنقرس","boundary":[0.3283520558537531,0.17805873318390472,0.3609241137995606,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.3093783521584054,0.17805873318390472,0.3277392069472618,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.26382817259039415,0.17805873318390472,0.27992468603799747,0.19526740118997937],"dir":"rtl"},{"str":"726\b�����������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.17805873318390472,0.26179970013885484,0.19526740118997937],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.19813551252432515,0.5072739914553931,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.40885841508412313,0.19813551252432515,0.4144454312196062,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"�435","boundary":[0.4138221220406145,0.19813551252432515,0.44564514243404385,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.44379203337442236,0.19813551252432515,0.45858408931021677,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4592084240061203,0.19813551252432515,0.4690533863593944,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.19813551252432515,0.47279201081305033,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.36965085251220875,0.19813551252432515,0.4107018842847737,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3646791465238053,0.19813551252432515,0.3704989655022136,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"کوشینگ","boundary":[0.3069384423218523,0.19813551252432515,0.3665226157244559,0.21534418053039983],"dir":"rtl"},{"str":"726\b������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.19813551252432515,0.30755416267569646,0.21534418053039983],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945264060349618,0.20960795786170827,0.9302390069714638,0.22681662586778292],"dir":"rtl"},{"str":"429","boundary":[0.8479205593579443,0.20960795786170827,0.8756095159765279,0.22681662586778292],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8821736446255735,0.20960795786170827,0.8920186069788476,0.22681662586778292],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895547000465585,0.20960795786170827,0.8957570263291211,0.22681662586778292],"dir":"ltr"},{"str":"حلقه","boundary":[0.835951341273569,0.20960795786170827,0.8671844843393313,0.22681662586778292],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8388133538710186,0.20960795786170827,0.8473046339007176,0.22681662586778292],"dir":"ltr"},{"str":"\bکا","boundary":[0.8072508147731864,0.20960795786170827,0.8134556022963374,0.22681662586778292],"dir":"rtl"},{"str":"یزر","boundary":[0.7733521481502751,0.20960795786170827,0.778044656290359,0.22681662586778292],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7580678440968169,0.20960795786170827,0.7637773157417139,0.22681662586778292],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7683804421618717,0.20960795786170827,0.7740899138067686,0.22681662586778292],"dir":"ltr"},{"str":"فلشر","boundary":[0.727942259295798,0.20960795786170827,0.7589393605989956,0.22681662586778292],"dir":"rtl"},{"str":"654\b�����������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.20960795786170827,0.7269996041504717,0.22681662586778292],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.21821229186474558,0.5072739914553931,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.41223462186114906,0.21821229186474558,0.41782163799663213,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"�436","boundary":[0.4172063278495525,0.21821229186474558,0.44902934824298185,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4454841362788914,0.21821229186474558,0.4602761922146858,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.46090052691058925,0.21821229186474558,0.47074548926386345,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.21821229186474558,0.47279201081305033,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"نكروبیوزیس","boundary":[0.33569003956444243,0.21821229186474558,0.4157837307895044,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33071833357603897,0.21821229186474558,0.33679445178061007,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"لیپوئیدیكادیابتیكروم","boundary":[0.20615494740123758,0.21821229186474558,0.3342502138202761,0.23542095987082026],"dir":"rtl"},{"str":"726\b�������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.21821229186474558,0.20548651547812669,0.23542095987082026],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.23828907120516604,0.5072739914553931,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.41150629975038916,0.23828907120516604,0.4156411839387643,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4128347543579342,0.23828907120516604,0.4184217704934173,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"436","boundary":[0.41564036352523487,0.23828907120516604,0.4433293201438185,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4426340196776185,0.23828907120516604,0.4574260756134129,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.4580504103093164,0.23828907120516604,0.4678953726625906,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.23828907120516604,0.47279201081305033,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"بیمار","boundary":[0.3767948084231858,0.23828907120516604,0.40166072208696807,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.37182310243478234,0.23828907120516604,0.3775325740796792,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.33903937779837934,0.23828907120516604,0.37024861166985507,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.33406767180997593,0.23828907120516604,0.3397771434548728,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.32139228278013543,0.23828907120516604,0.3342199698615231,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.31642057679173197,0.23828907120516604,0.32213004843662885,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"سندرمنئوپلازی","boundary":[0.2206906241090822,0.23828907120516604,0.3171072629158728,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.21571891812067873,0.23828907120516604,0.22169882290780044,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.2710845251549044,0.23828907120516604,0.2769043441333127,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"متعدد","boundary":[0.17285641327511134,0.23828907120516604,0.20175054959201003,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.16788470728670787,0.23828907120516604,0.17363186132820088,0.2554977392112407],"dir":"ltr"},{"str":"اندوکرین\b","boundary":[0.10487694822575318,0.23828907120516604,0.1685689321702604,0.2554977392112407],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7289770768255739,0.2588945241301377,0.7812157363519082,0.27957661836767184],"dir":"rtl"},{"str":"726\b���������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.2583658505455865,0.48705243878176846,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.4881977360688655,0.2583658505455865,0.5066570404812546,0.27557451855166115],"dir":"ltr"},{"str":"430","boundary":[0.680879647386265,0.2588945241301377,0.7225285899757772,0.27957661836767184],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.27844262988600693,0.5072739914553931,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"436","boundary":[0.41133462821935396,0.27844262988600693,0.4390235848379376,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4404812545763692,0.27844262988600693,0.45527331051216363,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.4558976452080671,0.27844262988600693,0.4657426075613413,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.27844262988600693,0.47279201081305033,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"رادی","boundary":[0.4142450452150406,0.27844262988600693,0.43495638476574117,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"وگ","boundary":[0.39817560541390884,0.27844262988600693,0.4136321963085493,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4022440361063994,0.27844262988600693,0.4072157420948029,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.40720035934112586,0.27844262988600693,0.411335243529501,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"راف","boundary":[0.3814662430598143,0.27844262988600693,0.39756275650741757,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.3624925393644666,0.27844262988600693,0.380853394153323,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.31217493677688235,0.27844262988600693,0.3172450923888186,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.29791204756757644,0.27844262988600693,0.3115473204268612,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"و\bت","boundary":[0.2775526654210055,0.27844262988600693,0.28434190668579223,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"أخ","boundary":[0.2624406482087296,0.27844262988600693,0.2769373552739258,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2567551824497138,0.27844262988600693,0.26182533806165,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ری\bب","boundary":[0.2252070005886467,0.27844262988600693,0.2561447947838108,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.21952153482963085,0.27844262988600693,0.22459169044156704,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"ماز\bاری\b","boundary":[0.17888891395708004,0.27844262988600693,0.21891114716372786,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"اژه\b","boundary":[0.12589594284999353,0.27844262988600693,0.14866241829194002,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11046396436123626,0.27844262988600693,0.12222502804405778,0.29565129789208155],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10487694822575318,0.27844262988600693,0.1094059440951668,0.29565129789208155],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.28991507522339,0.9302392120748463,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8376920536796573,0.28991507522339,0.8461833337093562,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"430","boundary":[0.8467992591665828,0.28991507522339,0.8744882157851664,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8810521393308297,0.28991507522339,0.8908971016841039,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.28991507522339,0.8957572314325035,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"مسیر","boundary":[0.8042638942158794,0.28991507522339,0.8383766887699744,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7992921882274759,0.28991507522339,0.8054945145100387,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"بیوسنتز","boundary":[0.7516179580317459,0.28991507522339,0.800025637922795,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7466462520433425,0.28991507522339,0.7527365713198477,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"همانساني","boundary":[0.7036951425365955,0.28991507522339,0.7477011197876151,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.721369311201311,0.28991507522339,0.7274596304778163,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"\bکه","boundary":[0.664177463650553,0.28991507522339,0.670178890331797,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6592057576621496,0.28991507522339,0.6649440775199009,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"در\bکادرهاي","boundary":[0.5794049540670975,0.28991507522339,0.6474903776095798,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5744332480786941,0.28991507522339,0.5804131528658159,0.3071237432294647],"dir":"ltr"},{"str":"متصل\b","boundary":[0.5278419637418241,0.28991507522339,0.5751716202551896,0.3071237432294647],"dir":"rtl"},{"str":"استخوانتیبیا","boundary":[0.42415728147772885,0.29851940922642733,0.5072659924234811,0.315728077232502],"dir":"rtl"},{"str":"726\b���������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.29851940922642733,0.4237001060384489,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4461361599314134,0.29851940922642733,0.4520771923034574,0.315728077232502],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.9656892806819276,0.30999185456381045,0.9691350175055736,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.9530335815767937,0.30999185456381045,0.9650690480536714,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"ان\b","boundary":[0.9307322806060393,0.30999185456381045,0.9524158101891257,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"داده\b","boundary":[0.88321803104855,0.30999185456381045,0.893046341061231,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"ده\bاسنشت،\bانگ","boundary":[0.787200113217067,0.30999185456381045,0.8506828917115671,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.7738626504689688,0.30999185456381045,0.7865872643105757,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.7399984412142939,0.30999185456381045,0.7523292565617699,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"ي\bاس","boundary":[0.6838157023047468,0.30999185456381045,0.7109828759186068,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"ت\bکدرصه\b","boundary":[0.6282507347828673,0.30999185456381045,0.6832077758794319,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"ورت\bک","boundary":[0.5850485787361119,0.30999185456381045,0.6276403471169643,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5488461909225345,0.30999185456381045,0.5539163465344706,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.5334289798773072,0.30999185456381045,0.5482333420160432,0.32720052256988513],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.30999185456381045,0.5321897281491403,0.32720052256988513],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.3185961885668478,0.5072739914553931,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.3931271907605028,0.3185961885668478,0.4016184707902018,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"436","boundary":[0.4022341911440461,0.3185961885668478,0.42992314776262974,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4313174405559122,0.3185961885668478,0.4461094964917066,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.4467338311876101,0.3185961885668478,0.46519313559999914,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.3185961885668478,0.47279201081305033,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"اساسك","boundary":[0.36913788895292665,0.3185961885668478,0.3960417098238367,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.36345242319391086,0.3185961885668478,0.3685225788058471,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"خن\bوان","boundary":[0.3358594549582717,0.3185961885668478,0.3628321905656546,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"ی\b","boundary":[0.316885751262924,0.3185961885668478,0.33524660605178036,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"از\b","boundary":[0.2958667566386837,0.3185961885668478,0.3033204789815483,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2533611316784225,0.3185961885668478,0.2584312872903587,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.24393950270633913,0.3185961885668478,0.25275074401251946,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"ار\b","boundary":[0.2276928535828484,0.3185961885668478,0.24332173131867119,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"دارای\bبیم","boundary":[0.1846531394149221,0.3185961885668478,0.2256746363004272,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"اری\b","boundary":[0.15343968627386634,0.3185961885668478,0.1840329067866658,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"اژه","boundary":[0.11046396436123626,0.3185961885668478,0.1282587338147793,0.3358048565729224],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10487694822575318,0.3185961885668478,0.1094059440951668,0.3358048565729224],"dir":"ltr"},{"str":"باعث","boundary":[0.9535514676172524,0.3300686339042309,0.9877356381484087,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.948579761628849,0.3300686339042309,0.9546480208894226,0.34727730191030554],"dir":"ltr"},{"str":"پورفیر","boundary":[0.8867657042532288,0.3300686339042309,0.9026341599949994,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8721705475644999,0.3300686339042309,0.8774434172269632,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8671988415760964,0.3300686339042309,0.872851369856482,0.34727730191030554],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.8488625991931232,0.3300686339042309,0.8712447877081526,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"\bشود","boundary":[0.7962535816178143,0.3300686339042309,0.8075054322366247,0.34727730191030554],"dir":"rtl"},{"str":"658\b������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.3300686339042309,0.7938715109350868,0.34727730191030554],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.5010074678141516,0.3386729679072682,0.5115908023439214,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.48705469491897385,0.3386729679072682,0.5003946189076603,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"د،\b","boundary":[0.46872337501717737,0.3386729679072682,0.48644430725307086,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"جدر\bم","boundary":[0.4442660272910561,0.3386729679072682,0.46318804493404897,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"جم","boundary":[0.42181705188500257,0.3386729679072682,0.44364333342221146,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ه،\b","boundary":[0.40356941416320896,0.3386729679072682,0.42119189677556973,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.3858730943331986,0.3386729679072682,0.39084480032160207,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"\b\b","boundary":[0.40103187511665256,0.3386729679072682,0.406003581105056,0.3558816359133429],"dir":"ltr"},{"str":"دها،\b","boundary":[0.3620532079194518,0.3386729679072682,0.3773867367846763,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ا،\b","boundary":[0.3483613265266357,0.3386729679072682,0.3617012505153222,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3237267694781555,0.3386729679072682,0.3325872355961022,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"رهگ","boundary":[0.3021638406838967,0.3386729679072682,0.3231163818122525,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ن،\b","boundary":[0.279372752836067,0.3386729679072682,0.30154853053681707,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2362567402099028,0.3386729679072682,0.2450679815160832,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ور\bراس","boundary":[0.20287985659171504,0.3386729679072682,0.23564389130341148,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.18120124948980532,0.3386729679072682,0.20226946892581205,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"و\bاس","boundary":[0.1526976222364883,0.3386729679072682,0.1733451501734036,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.14701215647747246,0.3386729679072682,0.15208231208940864,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.13856764001895155,0.3386729679072682,0.1463943850898045,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.12732223177092414,0.3386729679072682,0.13795479111246023,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.11046519498153043,0.3386729679072682,0.1267093828644328,0.3558816359133429],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.3501454132446513,0.9302392120748463,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8395720312823678,0.3501454132446513,0.8480633113120667,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"430","boundary":[0.8486790316659111,0.3501454132446513,0.8763679882844947,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8829321169335402,0.3501454132446513,0.8927770792868145,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.3501454132446513,0.8957572314325035,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"مسیر","boundary":[0.8080587169963018,0.3501454132446513,0.8421715115503968,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.8030870110078984,0.3501454132446513,0.8092893372904612,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"بیوسنتز","boundary":[0.7572833236592903,0.3501454132446513,0.8056910035503394,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.7456888294544864,0.3501454132446513,0.7555337918077607,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.752311617670887,0.3501454132446513,0.7584019369473922,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7630110407150725,0.3501454132446513,0.7679827467034759,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"زی","boundary":[0.7315342348310666,0.3501454132446513,0.7438650501785425,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"م\b","boundary":[0.7101706665244617,0.3501454132446513,0.7212142999250201,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"و\bس","boundary":[0.6915858388420684,0.3501454132446513,0.7047689466446991,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.6797989576646108,0.3501454132446513,0.690972989935577,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6671432585594769,0.3501454132446513,0.6791787250363546,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6614602540410495,0.3501454132446513,0.6665304096529856,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"را\bمحو\bص","boundary":[0.6212657339932193,0.3501454132446513,0.6608474051345581,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"ولات\b","boundary":[0.5805838883089022,0.3501454132446513,0.620652885086728,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5419473335534777,0.3501454132446513,0.5508077996714245,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"ا�","boundary":[0.5334289798773072,0.3501454132446513,0.5413295621658096,0.367354081250726],"dir":"rtl"},{"str":"726\b��������������������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.35874974724768866,0.5046503089882461,0.37595841525376333],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.3501454132446513,0.5328136697302275,0.367354081250726],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.9500097424106619,0.3702221925850718,0.9689809848654213,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ار\b","boundary":[0.9337630932871713,0.3702221925850718,0.949391971022994,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.9015233028207867,0.3702221925850718,0.9138541181682627,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"م\b","boundary":[0.8801597345141817,0.3702221925850718,0.8912033679147401,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"در\bم","boundary":[0.8525200027073645,0.3702221925850718,0.8737339979073594,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8468345369483486,0.3702221925850718,0.8516901661425297,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"وکن","boundary":[0.8075531371587847,0.3702221925850718,0.8240951351528737,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"دري\b","boundary":[0.7719660594922869,0.3702221925850718,0.8069402882522935,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"و\bچ","boundary":[0.7529431309851731,0.3702221925850718,0.7646271710720923,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7434722772013231,0.3702221925850718,0.7523327433192699,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ارت","boundary":[0.7279640002543281,0.3702221925850718,0.7428545058136552,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.7179910533904614,0.3702221925850718,0.7273437676260719,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"در\bتسوزول\bی","boundary":[0.6567726162372143,0.3702221925850718,0.7124009399634513,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"ت�","boundary":[0.6041832885866121,0.3702221925850718,0.6237993760755108,0.3874308605911464],"dir":"rtl"},{"str":"663\b������������","boundary":[0.5334302104976013,0.3702221925850718,0.603814512705129,0.3874308605911464],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.3788265265881091,0.5072739914553931,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4002750436357445,0.3788265265881091,0.405246749624148,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"�436","boundary":[0.4052535180357659,0.3788265265881091,0.4370767435325775,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4348942384408861,0.3788265265881091,0.4496862943766805,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.450310629072584,0.3788265265881091,0.4687699334849731,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.3788265265881091,0.47279201081305033,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"اگ","boundary":[0.39130874417250006,0.3788265265881091,0.40181824148462025,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"زان","boundary":[0.37671604872435943,0.3788265265881091,0.3906958952660088,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b","boundary":[0.38516548766405706,0.3788265265881091,0.3901371936524605,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.3710330442059319,0.3788265265881091,0.3761031998178681,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3596153491167222,0.3788265265881091,0.3704201952994406,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"ای\bت","boundary":[0.3230019341248957,0.3788265265881091,0.3499918984163967,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.3145549564257864,0.3788265265881091,0.32238170149663936,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"دون","boundary":[0.29473212472746885,0.3788265265881091,0.313942107519295,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"ی�\bت","boundary":[0.2695757846742651,0.3788265265881091,0.29412173706156586,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.25444407753728265,0.3788265265881091,0.2689653970083621,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"ورهزیای\bرجلدی\b","boundary":[0.17696422381701493,0.3788265265881091,0.25383368987137966,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"زرگ","boundary":[0.11046396436123626,0.3788265265881091,0.14216474313877908,0.39603519459418374],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10487694822575318,0.3788265265881091,0.10932945856949257,0.39603519459418374],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.8945266111383442,0.3902989719254922,0.9302392120748463,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.881466037956432,0.3902989719254922,0.8913110003097061,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.3902989719254922,0.8957572314325035,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"ضا","boundary":[0.8621522728531316,0.3902989719254922,0.8812514998184835,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.838105747201877,0.3902989719254922,0.8465970272315759,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"430","boundary":[0.8472129526888028,0.3902989719254922,0.8749019093073863,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"یعات","boundary":[0.8034959871523241,0.3902989719254922,0.8092848250160493,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7985242811639205,0.3902989719254922,0.8045097717654817,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"تیپیک\bجلدي","boundary":[0.726971094780324,0.3902989719254922,0.7743524373460443,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7405177629784292,0.3902989719254922,0.7464976677655509,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.707839871687324,0.3902989719254922,0.7158380795716732,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7028681656989205,0.3902989719254922,0.7085776373438174,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"بیمار","boundary":[0.6471629074635069,0.3902989719254922,0.6520052664688493,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6421912014751036,0.3902989719254922,0.6479006731200004,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6342660067807178,0.3902989719254922,0.6436565538002287,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.6292943007923144,0.3902989719254922,0.6350037724372113,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"پورفیري","boundary":[0.5764760777669984,0.3902989719254922,0.6304338551847057,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.571504371778595,0.3902989719254922,0.5774842765657168,0.40750763993156686],"dir":"ltr"},{"str":"جلدي\b","boundary":[0.5278419637418241,0.3902989719254922,0.5726586936145164,0.40750763993156686],"dir":"rtl"},{"str":"چسبیدهتاندون","boundary":[0.43245412350095064,0.3989033059285295,0.5072709149046576,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4522006567410303,0.3989033059285295,0.4579342094094857,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.44132197334066237,0.3989033059285295,0.45600386347341115,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"\b\b\b","boundary":[0.42189294013647577,0.3989033059285295,0.4334234498845911,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4363502673522589,0.3989033059285295,0.4420838200207143,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"آشیل","boundary":[0.35948572377907084,0.3989033059285295,0.3643009512468989,0.4161119739346042],"dir":"rtl"},{"str":"727\b���������������������������������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.3989033059285295,0.36063212109136583,0.4161119739346042],"dir":"ltr"},{"str":"تأخیري","boundary":[0.8831230681825173,0.41037575126591264,0.9302385967646992,0.4275844192719873],"dir":"rtl"},{"str":"673\b�������������������������������������������������������������������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.41037575126591264,0.881860861967475,0.4275844192719873],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.41898008526895,0.5072739914553931,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.45010429506993,0.41898008526895,0.46856359948231907,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.41898008526895,0.47279201081305033,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"اگ","boundary":[0.4441411193311989,0.41898008526895,0.45465061664331907,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\b-","boundary":[0.4346879044382321,0.41898008526895,0.4494799603740265,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"زان","boundary":[0.42955088512364653,0.41898008526895,0.4435307316652959,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"436","boundary":[0.4089751189086859,0.41898008526895,0.4366640755272695,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.42386541936463074,0.41898008526895,0.4289355749765669,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"وم\b","boundary":[0.4020366765868336,0.41898008526895,0.4232525704581394,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3998781685908782,0.41898008526895,0.4048498745792817,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"�","boundary":[0.4048410551338402,0.41898008526895,0.4089759393222153,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"اپ","boundary":[0.3564028148388195,0.41898008526895,0.3649187072744016,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.3451574065907921,0.41898008526895,0.3557899659323282,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.3318199438426939,0.41898008526895,0.34454455768430076,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.29180017187663443,0.41898008526895,0.2968703274885706,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.28611716735820686,0.41898008526895,0.2911873229701431,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27777602300439536,0.41898008526895,0.2855043184517156,0.4361887532750246],"dir":"rtl"},{"str":"727\b���������������������������������������","boundary":[0.11046519498153043,0.41898008526895,0.2758779963040369,0.4361887532750246],"dir":"ltr"},{"str":"شكلاری","boundary":[0.8881700471122469,0.4304525306063331,0.9302392120748463,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"430","boundary":[0.8479806546489758,0.4304525306063331,0.8756696112675594,0.4476611986124077],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8822337399166049,0.4304525306063331,0.8920787022698792,0.4476611986124077],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8895549051499408,0.4304525306063331,0.8957572314325035,0.4476611986124077],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.8536683765451976,0.4304525306063331,0.8624796178513779,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.8436954296813308,0.4304525306063331,0.8530481439169413,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"\b�","boundary":[0.8388736542654325,0.4304525306063331,0.8473649342951314,0.4476611986124077],"dir":"ltr"},{"str":"و\b","boundary":[0.8280419395396249,0.4304525306063331,0.837354001823945,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"واب","boundary":[0.7981181764668481,0.4304525306063331,0.8113596508320019,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"سادم\b","boundary":[0.7854280199934777,0.4304525306063331,0.7974979438385917,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7797794728432866,0.4304525306063331,0.7848496284552229,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.7655165836339807,0.4304525306063331,0.7791518564932655,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.7523489464864764,0.4304525306063331,0.7545965638143943,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7356445066135585,0.4304525306063331,0.7517410200611618,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.7462327636245049,0.4304525306063331,0.7512044696129082,0.4476611986124077],"dir":"ltr"},{"str":"ه\b","boundary":[0.7348372197005901,0.4304525306063331,0.7484724925598749,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"ا\b","boundary":[0.7166683416776225,0.4304525306063331,0.726021055913233,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6857330087230469,0.4304525306063331,0.6977684751999245,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6701508945584022,0.4304525306063331,0.6851152373353789,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6644654287993863,0.4304525306063331,0.6691295849646698,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"ت\b","boundary":[0.6378101932278964,0.4304525306063331,0.6539559071987077,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.6071308292945059,0.4304525306063331,0.6207661021537907,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"ور\b","boundary":[0.5657844486513427,0.4304525306063331,0.5847606135872786,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"اد","boundary":[0.5334289798773072,0.4304525306063331,0.54488605481593,0.4476611986124077],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.5278419637418241,0.4304525306063331,0.5321897281491403,0.4476611986124077],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.47156139051889107,0.4390568646093704,0.5072739914553931,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"�","boundary":[0.40398659444292895,0.4390568646093704,0.40812147863130405,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.42493421309010804,0.4390568646093704,0.4299059190785115,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"436","boundary":[0.40812065821777466,0.4390568646093704,0.4358096148363583,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"\b-","boundary":[0.4342606740927764,0.4390568646093704,0.4490527300285709,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.44967706472447433,0.4390568646093704,0.4681363691368634,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4665896845304876,0.4390568646093704,0.47279201081305033,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"اگواع\bزانت","boundary":[0.3658152141586966,0.4390568646093704,0.39660041143738495,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"م\b","boundary":[0.3494258130810835,0.4390568646093704,0.3652023652522054,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"و\b","boundary":[0.33340313685112977,0.4390568646093704,0.34175080713670625,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.29123962433264483,0.4390568646093704,0.30019854007412433,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"ر\bرسلیوبپیات\bدی،\b","boundary":[0.21589858868362594,0.4390568646093704,0.2906267754261535,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.1801982939500655,0.4390568646093704,0.19383356680935024,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"ه\b","boundary":[0.14914974392842711,0.4390568646093704,0.16278501678771184,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.11046396436123626,0.4390568646093704,0.12446842330876877,0.45626553261544506],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.10487694822575318,0.4390568646093704,0.10945003705216032,0.45626553261544506],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.9779679997702841,0.4505293099467535,0.9829397057586875,0.4677379779528282],"dir":"ltr"},{"str":"در\bاله\b","boundary":[0.9245910751314199,0.4505293099467535,0.9556018861307041,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"ا\bس","boundary":[0.896037402652807,0.4505293099467535,0.9120830504615851,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"ر\b","boundary":[0.8826999399047089,0.4505293099467535,0.8954245537463158,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.8663991434882753,0.4505293099467535,0.8848584479006643,0.4677379779528282],"dir":"ltr"},{"str":"ورف","boundary":[0.8597595367945212,0.4505293099467535,0.8793263994716537,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8540740710355054,0.4505293099467535,0.8586877176006603,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"ري\b","boundary":[0.8207980982814387,0.4505293099467535,0.8436115601993712,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"اری","boundary":[0.804110887092639,0.4505293099467535,0.8149779051413883,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"روپ","boundary":[0.7476401830342583,0.4505293099467535,0.7665302045496031,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"وئ","boundary":[0.7358533018568008,0.4505293099467535,0.7470273341277669,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.730167836097785,0.4505293099467535,0.7349007583792433,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7244823703387692,0.4505293099467535,0.7292152926202276,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"ک�","boundary":[0.6707904069046002,0.4505293099467535,0.6941968048995095,0.4677379779528282],"dir":"rtl"},{"str":"677\b�������������������������������","boundary":[0.5334302104976013,0.4505293099467535,0.6706864194897437,0.4677379779528282],"dir":"ltr"},{"str":"شایع","boundary":[0.48216256904292615,0.45913364394979084,0.5135212353786927,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4771908630545227,0.45913364394979084,0.48317615860108926,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.45980712077922886,0.45913364394979084,0.47009858519654857,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.4548354147908254,0.45913364394979084,0.4605448864357223,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"هیپرکلسترولمی","boundary":[0.35545051983452264,0.45913364394979084,0.45772245000092304,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.3504788138461192,0.45913364394979084,0.3565530724528822,0.4763423119558655],"dir":"ltr"},{"str":"هموزیگوتفامیلی","boundary":[0.28356506597150294,0.45913364394979084,0.355994454004541,0.4763423119558655],"dir":"rtl"},{"str":"\b","boundary":[0.2785933599830995,0.45913364394979084,0.2845788505846607,0.4763423119558655],"