اصول طب داخلی هاریسون: غدد و متابولیسم ویراست 10 اصول طب داخلی هاریسون: غدد و متابولیسم ویراست 10

{"id":"3795173","title":"اصول طب داخلی هاریسون: غدد و متابولیسم ویراست 10","price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۴۳‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c817703d15999e6e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c817703d15999e6e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c817703d15999e6e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c817703d15999e6e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c817703d15999e6e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c817703d15999e6e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c817703d15999e6e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c817703d15999e6e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c817703d15999e6e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c817703d15999e6e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002386069","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["دانش پزشکی هر روزه در حال تغییر و پیشرفت است و تحقیقات جدید در این رشته بدون توقف ادامه دارد و باعث گسترش دانش بشر در زمینه درمان بیماری‌ها و پیشگیری از آن‌ها می‌شود. هر روزه داروهای جدید، موارد مصرف جدید برای داروهای قبلی و عوارض شناخته شده بیش‌تری در رابطه با داروهای قبلی معرفی می‌گردد.\r","کتاب هاریسون به عنوان بهترین مرجع کتاب طب داخلی از ده‌ها سال قبل به جمع آوری اطلاعات در این حیطه پرداخته و به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای پزشکان و دانشجویان پزشکی شناخته شده است. مبحث بیماری‌های غدد، متابولیسم و تغذیه این کتاب، حاوی اطلاعات ذی قیمتی در امر تشخیص و درمان بیماری‌های غدد بوده و در حقیقت پشت هر جمله آن، مطالعات و تحقیقات بسیاری وجود داشته که به صورت فشرده و متراکم برای پوشش دادن تمام بیماری‌ها در این کتاب گردآوری شده است و در ترجمه آن نهایت دقت شده تا امانت داری از متن اصلی تا حد امکان حفظ شود."],"pages_count":"770","keywords":"null","token":"c817703d15999e6e","created_at":"2019-04-28 14:33:43","updated_at":"2022-05-28 15:48:25","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2019-04-28 15:08:57","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"318","title":"کاسپر دنیس ال","firstname":"کاسپر","lastname":"دنیس ال","token":"f484445198905eb1","created_at":"2017-10-11 15:38:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"428","title":"دکتر افسانه توده رنجبر","firstname":"دکتر افسانه","lastname":"توده رنجبر","token":"7ed4a5bc12413a87","created_at":"2017-10-14 11:39:49","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"318","title":"کاسپر دنیس ال","firstname":"کاسپر","lastname":"دنیس ال","token":"f484445198905eb1","created_at":"2017-10-11 15:38:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"428","title":"دکتر افسانه توده رنجبر","firstname":"دکتر افسانه","lastname":"توده رنجبر","token":"7ed4a5bc12413a87","created_at":"2017-10-14 11:39:49","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783857","file":"5cc57a7feec7a2.24623242.pdf","book_id":"3795173","toc":[{"page":22,"title":"فصل 67: اختلال عملکرد جنسی"},{"page":34,"title":"فصل 68: هیرسوتیسم"},{"page":41,"title":"فصل 69: اختلالات قاعدگی و دردهای لگنی"},{"page":48,"title":"فصل 95: نیازهای تغذیه‌ای و ارزیابی رژیم غذایی"},{"page":59,"title":"فصل 96e: کمبود و مازاد ویتامین‌ها و مواد معدنی کمیاب"},{"page":78,"title":"فصل 97: سوءتغذیه وارزیابی وضعیت تغذیه‌ای"},{"page":89,"title":"فصل 98e: تغذیه درمانی از راه روده‌ای و وریدی"},{"page":105,"title":"فصل 399: رویکرد به بیمار مبتلا به اختالالت غدد درون‌ریز"},{"page":115,"title":"فصل 400e: مکانیسم اثر هورمون‌ها"},{"page":124,"title":"فصل 401e: اختلالات هیپوفیز قدامی: فیزیولـوژی هورمون‌های\rهیپوفیز"},{"page":132,"title":"فصل 402: کم‌کاری غده هیپوفیز"},{"page":144,"title":"فصل 403: سندرم‌های توموری غده هیپوفیز قدامی"},{"page":173,"title":"فصل 404: اختلالات نورو هیپوفیز"},{"page":193,"title":"فصل 405: اختلالات غده تیروئید"},{"page":247,"title":"فصل 406: اختلالات قشر آدرنال"},{"page":282,"title":"فصل 407: فئوکروموسیتوم"},{"page":291,"title":"فصل 408: نئوپالزی متعدد اندو کرین"},{"page":309,"title":"سندرم های پلی‌اندوکرین خودایمنی"},{"page":318,"title":"فصل 410: اختلالات تکامل جنسی"},{"page":334,"title":"فصل 411: اختلالات بیضه دستگاه تناسلی مرد"},{"page":369,"title":"فصل 412: اختلالات دستگاه تناسلی زنانه"},{"page":380,"title":"فصل 413: مرحلــه گــذار بــه یائســگی و هورمــون درمانــی"},{"page":392,"title":"فصل 414: ناباروری و جلوگیری از بارداری"},{"page":401,"title":"فصل 415e: بیولوژی چاقی"},{"page":413,"title":"فصل 416: ارزیابی و مدیریت چاقی"},{"page":425,"title":"فصل 417: دیابــت شــیرین: تشــخیص طبقه‌بنــدی و\r\nپاتوفیزیولوژی"},{"page":442,"title":"فصل 418: دیابت شیرین: درمان‌ها و مدیریت بیماری"},{"page":473,"title":"فصل 419: دیابت شیرین: عوارض مزمن"},{"page":490,"title":"فصل 420: هیپوگالیسمی"},{"page":501,"title":"فصل 421: اختالالت متابولیسم لیپوپروتئین"},{"page":527,"title":"فصل 422: سندرم متابولیک"},{"page":537,"title":"فصل 423: اختالالت متابولیسم استخوان و مواد معدنی"},{"page":559,"title":"فصل 424: پاراتیروئید و هموستاز کلسیم"},{"page":601,"title":"فصل 425: استئوپورز"},{"page":631,"title":"فصل 426e: بیماری پاژه و سایر دیس‌پالزی‌های استخوان"},{"page":646,"title":"فصل 427: اختلالات ارثی بافت همبند"},{"page":664,"title":"فصل 428: هموکروماتوز"},{"page":673,"title":"فصل 429: بیماری ویلسون"},{"page":678,"title":"فصل 430: پورفیریا"},{"page":699,"title":"فصل 431e: اختالالت متابولیسم پورین و پیریمیدین"},{"page":712,"title":"فصل 432: بیماریهای ذخیره لیزوزومی"},{"page":721,"title":"فصل 433: گلیکـوژن دیگــر اختـلالات ارثـی متابولیسم\r\nکربوهیدرات"},{"page":731,"title":"فصل 434: اختـاالت ارثـی متابولیسـم اسـیدهای آمینـه در\rبزرگسالان"},{"page":739,"title":"فصل 435: نقایص ارثی انتقال غشاء"},{"page":744,"title":"اطلس تظاهرات بالینی بیماری‌های متابولیک"}],"created_at":"2019-04-28 14:33:44","updated_at":"2022-05-28 15:49:01","process_started_at":"2019-04-28 14:33:45","process_done_at":"2019-04-28 15:03:57","process_failed_at":null,"pages_count":"770","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ef9f166203ee35d67959a561993854e1b1c1e162a3faaa2d430f72d50a1f9afa7a6d43f095b89bb597e64136da0f80dc818307290e8a310f22168cd772cd3250","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۷۰"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":"9913","title":"بیماری‌های غدد درون‌ریز","token":"54ed0b37da587e96","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:27","updated_at":"2019-04-28 15:08:57","study_fields":[{"id":"442","title":"پزشکی","degree_id":"7","token":"11359d7e4066a93a","books_count":"56","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-13 03:43:11","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14383","title":"تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبتهای آن","token":"b80d1281c849a7dd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:41","updated_at":"2019-04-28 15:08:57","study_fields":[{"id":"454","title":"اتاق عمل","degree_id":"7","token":"1e184afc9df3f300","books_count":"53","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:10:37","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"28900","title":"فیزیولوژی انسان (اعصاب و غدد)","token":"b87baaad6d5dad12","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:42:42","updated_at":"2019-04-28 15:08:57","study_fields":[{"id":"1282","title":"راهنمایی و مشاوره","degree_id":"7","token":"36b37b41cde05ba8","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-06 15:20:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-10","ebook_price_en":"62500","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-10","pages_count_fa":"۷۷۰","authorTitle":"کاسپر دنیس ال, دکتر افسانه توده رنجبر","tocStr":"فصل 67: اختلال عملکرد جنسی, فصل 68: هیرسوتیسم, فصل 69: اختلالات قاعدگی و دردهای لگنی, فصل 95: نیازهای تغذیه‌ای و ارزیابی رژیم غذایی, فصل 96e: کمبود و مازاد ویتامین‌ها و مواد معدنی کمیاب, فصل 97: سوءتغذیه وارزیابی وضعیت تغذیه‌ای, فصل 98e: تغذیه درمانی از راه روده‌ای و وریدی, فصل 399: رویکرد به بیمار مبتلا به اختالالت غدد درون‌ریز, فصل 400e: مکانیسم اثر هورمون‌ها, فصل 401e: اختلالات هیپوفیز قدامی: فیزیولـوژی هورمون‌های\rهیپوفیز, فصل 402: کم‌کاری غده هیپوفیز, فصل 403: سندرم‌های توموری غده هیپوفیز قدامی, فصل 404: اختلالات نورو هیپوفیز, فصل 405: اختلالات غده تیروئید, فصل 406: اختلالات قشر آدرنال, فصل 407: فئوکروموسیتوم, فصل 408: نئوپالزی متعدد اندو کرین, سندرم های پلی‌اندوکرین خودایمنی, فصل 410: اختلالات تکامل جنسی, فصل 411: اختلالات بیضه دستگاه تناسلی مرد, فصل 412: اختلالات دستگاه تناسلی زنانه, فصل 413: مرحلــه گــذار بــه یائســگی و هورمــون درمانــی, فصل 414: ناباروری و جلوگیری از بارداری, فصل 415e: بیولوژی چاقی, فصل 416: ارزیابی و مدیریت چاقی, فصل 417: دیابــت شــیرین: تشــخیص طبقه‌بنــدی و\r\nپاتوفیزیولوژی, فصل 418: دیابت شیرین: درمان‌ها و مدیریت بیماری, فصل 419: دیابت شیرین: عوارض مزمن, فصل 420: هیپوگالیسمی, فصل 421: اختالالت متابولیسم لیپوپروتئین, فصل 422: سندرم متابولیک, فصل 423: اختالالت متابولیسم استخوان و مواد معدنی, فصل 424: پاراتیروئید و هموستاز کلسیم, فصل 425: استئوپورز, فصل 426e: بیماری پاژه و سایر دیس‌پالزی‌های استخوان, فصل 427: اختلالات ارثی بافت همبند, فصل 428: هموکروماتوز, فصل 429: بیماری ویلسون, فصل 430: پورفیریا, فصل 431e: اختالالت متابولیسم پورین و پیریمیدین, فصل 432: بیماریهای ذخیره لیزوزومی, فصل 433: گلیکـوژن دیگــر اختـلالات ارثـی متابولیسم\r\nکربوهیدرات, فصل 434: اختـاالت ارثـی متابولیسـم اسـیدهای آمینـه در\rبزرگسالان, فصل 435: نقایص ارثی انتقال غشاء, اطلس تظاهرات بالینی بیماری‌های متابولیک","url":"/preview/c817703d15999e6e/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-10"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19