فرهنگ اصطلاحات برساخته از فعل (انگلیسی _ فارسی) فرهنگ اصطلاحات برساخته از فعل (انگلیسی _ فارسی)

{"id":"3795074","title":"فرهنگ اصطلاحات برساخته از فعل (انگلیسی _ فارسی)","price":"۳۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c8ea30d03769ffa7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c8ea30d03769ffa7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c8ea30d03769ffa7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c8ea30d03769ffa7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c8ea30d03769ffa7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c8ea30d03769ffa7/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c8ea30d03769ffa7/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c8ea30d03769ffa7/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c8ea30d03769ffa7/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c8ea30d03769ffa7/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010186","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"1","description":["کتاب حاضر عمدتا برای دانشجویان خارجی زبان انگلیسی تالیف شده است گرچه امید است برای دیگران هم نافع باشد. اساس این کتاب ترکیبات فعلی بسیار پر شمار در زبان انگلیسی می باشد که معنی آن ها به آسانی از کلمات متشکله آنها قابل استنباط نیست. هر دانشجوی خارجی با اطلاع از معانی معمول put و up یا fall و out، “put up your hand” یا “the baby fell out of the perambulator” را می تواند بفهمد. از این رو چنین ترکیباتی در این کتاب نیامده است. اما اطلاع از معنی جداگانه واژگان، به اصطلاحاتی نظیر “to put up with something\" person up for the night” یا “to fall out with someone” رهنمون نمی شود. \"\r","به این اصطلاحات است که کتاب حاضر عمدتا می پردازد و احتمالا این اصطلاحات نه دهم کتاب را تشکیل می دهند، اما بر این ترکیبات فعلی، افعال بسیطی هم افزوده شده اند در صورتی که:\r","الف) به مقیوم خاصی، سوای معنی معمول خود به کار رفته باشند که دانشجو با آن آشنا نباشد\r","(ب) کاربرد خاصی داشته باشند که بر معنی واژه تاثیر بگذارند (مثال hanged و hung به عنوان اسم مفعول شاب فعل to hang\r","(ج) اگر ویژگی دستوری خاصی داشته باشند که باید معطوف توجه قرار گیرند. اگر کاربردهای استعاری و مجازی از معانی حقیقی قابل استنباط باشند عموما در این کتاب نیاورده ایم اما اگر غیر از این باشد مثل “to eat one’s word” بدان‌ها پرداخته شده است.\r","باید اذعان کرد که حتی در حیطه فوق الذکر، کتاب، دعوی کمال ندارد. بلکه هدف تدارک، راهنمایی برای \"انگلیسی گفتاری و نوشتاری عادی\" بوده است. از این رو کاربردهای خاص فنی را نیاورده ایم. همچنین بیشتر عبارات به اصطلاح \"اصطلاحی\" نطیر “to kill the fatted calf”و “to grease the palm” را که در بسیاری از کتب آیین نگارش و دستور زبان انگلیسی ردیف می شوند و دانشجوی خارجی به خیال خود تسلط بر زبانش را با آنها به نمایش می گذارد، در این فرهنگ نگنجانیده‌ایم."],"pages_count":"333","keywords":"null","token":"c8ea30d03769ffa7","created_at":"2019-01-29 14:55:06","updated_at":"2022-07-05 13:30:24","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-01-29 15:16:41","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"3206","title":"محمدعلی مختاری اردکانی","firstname":"محمدعلی","lastname":"مختاری اردکانی","token":"3a8b1b6772e92251","created_at":"2018-02-20 11:32:07","updated_at":"2018-02-20 11:32:07","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917257","title":"فردریک تامس وود","firstname":"فردریک تامس","lastname":"وود","token":"f43ff90d6b8620ca","created_at":"2019-01-29 14:35:19","updated_at":"2019-01-29 14:35:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917257","title":"فردریک تامس وود","firstname":"فردریک تامس","lastname":"وود","token":"f43ff90d6b8620ca","created_at":"2019-01-29 14:35:19","updated_at":"2019-01-29 14:35:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"3206","title":"محمدعلی مختاری اردکانی","firstname":"محمدعلی","lastname":"مختاری اردکانی","token":"3a8b1b6772e92251","created_at":"2018-02-20 11:32:07","updated_at":"2018-02-20 11:32:07","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783762","file":"5c50381382b1f9.74530344.pdf","book_id":"3795074","toc":[{"page":9,"title":"متن کتاب"},{"page":333,"title":"منابع"}],"created_at":"2019-01-29 14:55:07","updated_at":"2022-07-05 13:30:28","process_started_at":"2019-01-29 14:55:08","process_done_at":"2019-01-29 15:04:29","process_failed_at":null,"pages_count":"334","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"59f26e7d98a3bbcb4e6e146d5867e1dda931fc00901d0adcb371a1d8d9f8da1262aeb58fe0873ff60f14e2277dbf6495e7d1c65964b4e224411e4df0bff6f34a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۴"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"406","title":" زبانشناسی کاربردی","token":"2e7274d887d72616","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-09-03 22:06:31","study_fields":[{"id":"61","title":"زبان شناسی","degree_id":"7","token":"f1498258caf6a429","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-03 22:06:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"18556","title":"درآمدی بر زبان انگلیسی ۱","token":"3f2e4714c129958c","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:32:00","updated_at":"2021-04-12 18:13:54","study_fields":[{"id":"1267","title":"تربیت دبیر زبان انگلیسی","degree_id":"7","token":"4a1817ae16d9a7ae","books_count":"27","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-07-11 12:58:49","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"21649","title":"زبان انگلیسی","token":"539321d126f258cf","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:34:56","updated_at":"2021-04-12 18:13:55","study_fields":[{"id":"31","title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","degree_id":"7","token":"c54516051b31997b","books_count":"60","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-10 14:01:54","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"58","title":"مهندسی نفت","degree_id":"7","token":"92beec874cc27d55","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-10 10:58:37","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"21673","title":"زبان انگلیسی تخصصی","token":"ce57e8fdedf42f13","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:34:57","updated_at":"2019-01-29 15:16:41","study_fields":[{"id":"307","title":"مامایی","degree_id":"7","token":"3adaa7835da9569d","books_count":"73","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-07 16:15:12","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"406","title":"شنوایی سنجی","degree_id":"7","token":"88f85ffb90e16461","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:06:41","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-_-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C","ebook_price_en":"16000","urlify":"%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-_-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۳۳۳","authorTitle":"محمدعلی مختاری اردکانی, فردریک تامس وود","tocStr":"متن کتاب, منابع","url":"/preview/c8ea30d03769ffa7/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-_-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19