فلور (فارسی) ایران شماره 67: تیره حنا فلور (فارسی) ایران شماره 67: تیره حنا

توضیحات

شصت و هفتمین شماره از مجموعه فلور ایران به معرفی تیره حنا و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان معرفی می‌شود.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796086","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 67: تیره حنا","price":"۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c90fef0ec125c137/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c90fef0ec125c137/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c90fef0ec125c137/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c90fef0ec125c137/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c90fef0ec125c137/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c90fef0ec125c137/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c90fef0ec125c137/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c90fef0ec125c137/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c90fef0ec125c137/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c90fef0ec125c137/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-317-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["شصت و هفتمین شماره از مجموعه فلور ایران به معرفی تیره حنا و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان معرفی می‌شود.",""],"pages_count":"34","keywords":"null","token":"c90fef0ec125c137","created_at":"2020-08-02 11:21:53","updated_at":"2022-08-03 14:53:31","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-03 14:03:30","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918289","title":"صدیقه یوسف‌نعنایی","firstname":"صدیقه","lastname":"یوسف‌نعنایی","token":"babe35526b8b6f3c","created_at":"2020-08-03 14:01:27","updated_at":"2020-08-03 14:01:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918289","title":"صدیقه یوسف‌نعنایی","firstname":"صدیقه","lastname":"یوسف‌نعنایی","token":"babe35526b8b6f3c","created_at":"2020-08-03 14:01:27","updated_at":"2020-08-03 14:01:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784766","file":"5f26628a0ddb36.34187827.pdf","book_id":"3796086","toc":null,"created_at":"2020-08-02 11:21:54","updated_at":"2022-08-03 14:53:32","process_started_at":"2020-08-02 11:21:55","process_done_at":"2020-08-02 11:21:56","process_failed_at":null,"pages_count":"38","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"767ef556721117a7481519f3232cb98c4f9e92f1ea616f8cf7a9858ae12436566831462003c25b6b2bd745467c52e28308ab69035e91cf5cb40a41ad3e609366","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-67-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%86%D8%A7","ebook_price_en":"5500","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-67-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%86%D8%A7","pages_count_fa":"۳۴","authorTitle":"صدیقه یوسف‌نعنایی","tocStr":"","url":"/preview/c90fef0ec125c137/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-67-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%86%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":38,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c90fef0ec125c137","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/kBkkYYZaZXCVpdoN.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/bryrBBbIfmhtshSW.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/vUavbMjmwInMIyRu-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002712379153035268,0.0001637685389530064,0.998969069941705,0.9991256340161639]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.1448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.15083135664463043},{"x":0.18655462563037872,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"R.I.F.R","boundary":[0.18655462563037872,0.1448931097984314,0.21512605249881744,0.15083135664463043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.1448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.15083135664463043},{"x":0.18655462563037872,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.18155462563037872,0.1378931097984314,0.22012605249881745,0.15783135664463044],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2537815272808075,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2537815272808075,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.2369747906923294,0.22209025919437408,0.2537815272808075,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22921615839004517},{"x":0.21848739683628082,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.21848739683628082,0.22209025919437408,0.2369747906923294,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22921615839004517},{"x":0.20000000298023224,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.20000000298023224,0.22209025919437408,0.21344538033008575,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.22209025919437408},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22209025919437408},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22921615839004517},{"x":0.19663865864276886,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19663865864276886,0.22209025919437408,0.19831933081150055,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.22209025919437408},{"x":0.19327731430530548,"y":0.22209025919437408},{"x":0.19327731430530548,"y":0.22921615839004517},{"x":0.18319328129291534,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.18319328129291534,0.22209025919437408,0.19327731430530548,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.22209025919437408},{"x":0.17815126478672028,"y":0.22209025919437408},{"x":0.17815126478672028,"y":0.22921615839004517},{"x":0.16638655960559845,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.16638655960559845,0.22209025919437408,0.17815126478672028,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2537815272808075,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2537815272808075,"y":0.22921615839004517},{"x":0.16638655960559845,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16138655960559845,0.21509025919437408,0.2587815272808075,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5714285969734192,0.6959620118141174,0.6084033846855164,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶۷","boundary":[0.5462185144424438,0.6959620118141174,0.5630252361297607,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.6959620118141174,0.5495798587799072,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5159664154052734,0.6959620118141174,0.5378151535987854,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حنا","boundary":[0.4924369752407074,0.6959620118141174,0.5092437267303467,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6959620118141174},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6959620118141174},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7090261578559875},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48067227005958557,0.6959620118141174,0.48571428656578064,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Lythraceae","boundary":[0.3983193337917328,0.6959620118141174,0.4789915978908539,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3932773172855377,0.6959620118141174,0.3983193337917328,0.7090261578559875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3882773172855377,0.6889620118141174,0.6134033846855164,0.7160261578559876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7149643898010254},{"x":0.561344563961029,"y":0.7149643898010254},{"x":0.561344563961029,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صديقه","boundary":[0.5226891040802002,0.7149643898010254,0.561344563961029,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7292161583900452},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"يوسف","boundary":[0.48403361439704895,0.7149643898010254,0.5159664154052734,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعنایی","boundary":[0.4436974823474884,0.7149643898010254,0.4756302535533905,0.7292161583900452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7149643898010254},{"x":0.561344563961029,"y":0.7149643898010254},{"x":0.561344563961029,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4386974823474884,0.7079643898010254,0.5663445639610291,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/vRxRdTOFOhvBgtQQ.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/FaigSQuYLsCwDSGd.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/VzFReXNMJSRyfdOK-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00031360780191020803,0.00018915769309159412,0.9986357601670658,0.9992737374713473]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8067227005958557,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8067227005958557,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳﺎﻨﺷﺮﺳ","boundary":[0.7344537973403931,0.1674584299325943,0.8067227005958557,0.18171021342277527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6084033846855164,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6084033846855164,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6067227125167847,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.16627077758312225,0.6084033846855164,0.18052256107330322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6016806960105896,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5647059082984924,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺳﻮﻳ","boundary":[0.5647059082984924,0.16627077758312225,0.6016806960105896,0.18052256107330322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5176470875740051,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5176470875740051,"y":0.18052256107330322},{"x":0.48067227005958557,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻘﻳﺪﺻ","boundary":[0.48067227005958557,0.16627077758312225,0.5176470875740051,0.18052256107330322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5630252361297607,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":1,"str":"،ﻲﻳﺎﻨﻌﻧ","boundary":[0.5243697762489319,0.16627077758312225,0.5630252361297607,0.18052256107330322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.16627077758312225},{"x":0.47058823704719543,"y":0.16627077758312225},{"x":0.47058823704719543,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4285714328289032,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":1,"str":"ﺭﻭﺁﺪﻳﺪﭘ","boundary":[0.4285714328289032,0.16627077758312225,0.47058823704719543,0.18052256107330322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4773109257221222,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4773109257221222,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4756302535533905,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4756302535533905,0.16627077758312225,0.4773109257221222,0.18052256107330322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":"ﺭﻭﺁﺪﻳﺪﭘ","boundary":[0.6638655662536621,0.1900237500667572,0.7193277478218079,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":"ﻡﺎﻧ","boundary":[0.7243697643280029,0.1900237500667572,0.7462185025215149,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7529411911964417,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":"ﻭ","boundary":[0.7529411911964417,0.1900237500667572,0.7596638798713684,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.1900237500667572},{"x":0.8067227005958557,"y":0.1900237500667572},{"x":0.8067227005958557,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﻮﻨﻋ","boundary":[0.7647058963775635,0.1900237500667572,0.8067227005958557,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.1900237500667572},{"x":0.610084056854248,"y":0.1900237500667572},{"x":0.610084056854248,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.1900237500667572,0.610084056854248,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.1900237500667572},{"x":0.578151285648346,"y":0.1900237500667572},{"x":0.578151285648346,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺮﻳﺍ","boundary":[0.5546218752861023,0.1900237500667572,0.578151285648346,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"ﺭﻮﻠﻓ","boundary":[0.5848739743232727,0.1900237500667572,0.6016806960105896,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5529412031173706,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.1900237500667572,0.5529412031173706,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20190024375915527},{"x":0.507563054561615,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻨﺣ","boundary":[0.507563054561615,0.1900237500667572,0.5226891040802002,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5445378422737122,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺮﻴﺗ","boundary":[0.5277311205863953,0.1900237500667572,0.5445378422737122,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4084033668041229,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"(Lythraceae)","boundary":[0.4084033668041229,0.1900237500667572,0.5008403658866882,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.1900237500667572},{"x":0.40672269463539124,"y":0.1900237500667572},{"x":0.40672269463539124,"y":0.20190024375915527},{"x":0.40336135029792786,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.40336135029792786,0.1900237500667572,0.40672269463539124,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.1900237500667572},{"x":0.35798320174217224,"y":0.1900237500667572},{"x":0.35798320174217224,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3294117748737335,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺳﻮﻳ","boundary":[0.3294117748737335,0.1900237500667572,0.35798320174217224,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3966386616230011,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3966386616230011,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3663865625858307,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻘﻳﺪﺻ","boundary":[0.3663865625858307,0.1900237500667572,0.3966386616230011,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20190024375915527},{"x":0.1915966421365738,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻔﻄﺼﻣ","boundary":[0.1915966421365738,0.1900237500667572,0.23193277418613434,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2873949706554413,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2873949706554413,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺭﺎﺘﺳﺍﺮﻳﻭ","boundary":[0.2386554628610611,0.1900237500667572,0.2873949706554413,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.1900237500667572},{"x":0.32773110270500183,"y":0.1900237500667572},{"x":0.32773110270500183,"y":0.20190024375915527},{"x":0.29579833149909973,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"؛ﻲﻳﺎﻨﻌﻧ","boundary":[0.29579833149909973,0.1900237500667572,0.32773110270500183,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.20783847570419312},{"x":0.610084056854248,"y":0.20783847570419312},{"x":0.610084056854248,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"ﻱﺪﺳﺍ","boundary":[0.5815126299858093,0.20783847570419312,0.610084056854248,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"…)","boundary":[0.5546218752861023,0.20783847570419312,0.5798319578170776,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2197149693965912},{"x":0.507563054561615,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ","boundary":[0.507563054561615,0.20783847570419312,0.5411764979362488,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"ﻭ","boundary":[0.5495798587799072,0.20783847570419312,0.5529412031173706,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.4924369752407074,0.20783847570419312,0.4941176474094391,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5058823823928833,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":":(","boundary":[0.5008403658866882,0.20783847570419312,0.5058823823928833,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2197149693965912},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"ﻱﺍﺮﺑ","boundary":[0.46890756487846375,0.20783847570419312,0.4907563030719757,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20783847570419312},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20783847570419312},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2197149693965912},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.46554622054100037,0.20783847570419312,0.46722689270973206,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.20783847570419312},{"x":0.19495798647403717,"y":0.20783847570419312},{"x":0.19495798647403717,"y":0.2197149693965912},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"ﻭ","boundary":[0.1915966421365738,0.20783847570419312,0.19495798647403717,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2197149693965912},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"ﺵﺯﻮـﻣﺁ","boundary":[0.20168067514896393,0.20783847570419312,0.24201680719852448,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2991596758365631,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2197149693965912},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"،ﺕﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ","boundary":[0.24873949587345123,0.20783847570419312,0.2991596758365631,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.20783847570419312},{"x":0.33949580788612366,"y":0.20783847570419312},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2197149693965912},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ","boundary":[0.30588236451148987,0.20783847570419312,0.33949580788612366,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2197149693965912},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"،ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﮐ","boundary":[0.3462184965610504,0.20783847570419312,0.3949579894542694,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4252100884914398,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2197149693965912},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"ﺩﺎﻬﺟ","boundary":[0.40168067812919617,0.20783847570419312,0.4252100884914398,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":1,"str":"ﺕﺭﺍﺯﻭ","boundary":[0.4302521049976349,0.20783847570419312,0.4588235318660736,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5764706134796143,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﮐ","boundary":[0.5310924649238586,0.22565320134162903,0.5764706134796143,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻳﻭﺮﺗ","boundary":[0.5815126299858093,0.22565320134162903,0.6084033846855164,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺸﻧ","boundary":[0.6974790096282959,0.24584323167800903,0.7260504364967346,0.2600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.24584323167800903},{"x":0.805042028427124,"y":0.24584323167800903},{"x":0.805042028427124,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":1,"str":"ﺕﺎﺼﺨﺸﻣ","boundary":[0.7327731251716614,0.24584323167800903,0.805042028427124,0.2600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.24346792697906494,0.6084033846855164,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺮﻬﺗ","boundary":[0.5680672526359558,0.24346792697906494,0.6016806960105896,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5647059082984924,0.24346792697906494,0.5663865804672241,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":"ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗ","boundary":[0.4588235318660736,0.24346792697906494,0.5092437267303467,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺴﺳﺆﻣ","boundary":[0.5159664154052734,0.24346792697906494,0.5579832196235657,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3949579894542694,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺗﺍﺮﻣ","boundary":[0.3663865625858307,0.24346792697906494,0.3949579894542694,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.24346792697906494},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24346792697906494},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2577197253704071},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":"ﻭ","boundary":[0.40168067812919617,0.24346792697906494,0.40672269463539124,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.24346792697906494},{"x":0.45210084319114685,"y":0.24346792697906494},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2577197253704071},{"x":0.413445383310318,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻠﮕﻨﺟ","boundary":[0.413445383310318,0.24346792697906494,0.45210084319114685,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.24346792697906494},{"x":0.35966387391090393,"y":0.24346792697906494},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2577197253704071},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":"،ﺭﻮﺸﻛ","boundary":[0.32436975836753845,0.24346792697906494,0.35966387391090393,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3176470696926117,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.2840336263179779,0.24346792697906494,0.3176470696926117,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2823529541492462,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.24346792697906494,0.2823529541492462,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﻱﺮﻫﺎﻇ","boundary":[0.6756302714347839,0.26840853691101074,0.7260504364967346,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.26840853691101074},{"x":0.805042028427124,"y":0.26840853691101074},{"x":0.805042028427124,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﺕﺎﺼﺨﺸﻣ","boundary":[0.7327731251716614,0.26840853691101074,0.805042028427124,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6084033846855164,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6016806960105896,0.2672209143638611,0.6084033846855164,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28147268295288086},{"x":0.583193302154541,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"ﺝ","boundary":[0.583193302154541,0.2672209143638611,0.5915966629981995,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6000000238418579,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.2672209143638611,0.6000000238418579,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5731092691421509,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5731092691421509,0.2672209143638611,0.5764706134796143,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"ﻱﺭﺍﺬﮔ","boundary":[0.4588235318660736,0.2672209143638611,0.4957983195781708,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5361344814300537,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺭﺎﻤﺷ","boundary":[0.5025210380554199,0.2672209143638611,0.5361344814300537,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"ﻥﻭﺪﺑ","boundary":[0.5428571701049805,0.2672209143638611,0.5714285969734192,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28147268295288086},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":":(","boundary":[0.45042017102241516,0.2672209143638611,0.4571428596973419,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4436974823474884,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4117647111415863,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"ﺭﻮﺼﻣ","boundary":[0.4117647111415863,0.2672209143638611,0.4436974823474884,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8067227005958557,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3052256405353546},{"x":0.75126051902771,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳﻭﺮﻓ","boundary":[0.75126051902771,0.29097387194633484,0.8067227005958557,0.3052256405353546]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6067227125167847,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.2897862195968628,0.6084033846855164,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2897862195968628},{"x":0.534453809261322,"y":0.2897862195968628},{"x":0.534453809261322,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺭﺎﻤﺷ","boundary":[0.5008403658866882,0.2897862195968628,0.534453809261322,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5731092691421509,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5411764979362488,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"؛ﻥﺍﺮﻳﺍ","boundary":[0.5411764979362488,0.2897862195968628,0.5731092691421509,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6000000238418579,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"ﺭﻮﻠﻓ","boundary":[0.5798319578170776,0.2897862195968628,0.6000000238418579,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"۶۷","boundary":[0.4773109257221222,0.2897862195968628,0.4924369752407074,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8067227005958557,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7630252242088318,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﻚﺑﺎﺷ","boundary":[0.7630252242088318,0.3147268295288086,0.8067227005958557,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.31353920698165894,0.6084033846855164,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"۸‐","boundary":[0.5848739743232727,0.31353920698165894,0.6000000238418579,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.31353920698165894},{"x":0.583193302154541,"y":0.31353920698165894},{"x":0.583193302154541,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"۳۱۷","boundary":[0.5579832196235657,0.31353920698165894,0.583193302154541,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.5495798587799072,0.31353920698165894,0.5579832196235657,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5462185144424438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"۴۷۳","boundary":[0.5226891040802002,0.31353920698165894,0.5462185144424438,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.5126050710678101,0.31353920698165894,0.5210084319114685,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3277909755706787},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"۹۶۴","boundary":[0.48739495873451233,0.31353920698165894,0.5109243988990784,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.31353920698165894},{"x":0.48571428656578064,"y":0.31353920698165894},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.4773109257221222,0.31353920698165894,0.48571428656578064,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3277909755706787},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":1,"str":"۹۷۸","boundary":[0.45210084319114685,0.31353920698165894,0.4756302535533905,0.3277909755706787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳﺮﻬﻓ","boundary":[0.6873949766159058,0.3372921645641327,0.7462185025215149,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8067227005958557,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻴﻌﺿﻭ","boundary":[0.7529411911964417,0.3372921645641327,0.8067227005958557,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"ﻲﺴﻳﻮﻧ","boundary":[0.6369748115539551,0.3372921645641327,0.6857143044471741,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.33610451221466064,0.6084033846855164,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3503562808036804},{"x":0.583193302154541,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺒﻴﻓ","boundary":[0.583193302154541,0.33610451221466064,0.6000000238418579,0.3503562808036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3598574697971344},{"x":0.805042028427124,"y":0.3598574697971344},{"x":0.805042028427124,"y":0.37410926818847656},{"x":0.756302535533905,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":1,"str":"ﻉﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.756302535533905,0.3598574697971344,0.805042028427124,0.37410926818847656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.35866984724998474,0.6084033846855164,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3729216158390045},{"x":0.534453809261322,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"ﻲﺳﺎﻨﺸﻫﺎﻴﮔ","boundary":[0.534453809261322,0.35866984724998474,0.6000000238418579,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.5193277597427368,0.35866984724998474,0.5277311205863953,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.5058823823928833,0.35866984724998474,0.5142857432365417,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.35866984724998474},{"x":0.49915966391563416,"y":0.35866984724998474},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3729216158390045},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺮﻳﺍ","boundary":[0.47058823704719543,0.35866984724998474,0.49915966391563416,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.38361045718193054},{"x":0.805042028427124,"y":0.38361045718193054},{"x":0.805042028427124,"y":0.3978622257709503},{"x":0.756302535533905,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":1,"str":"ﻉﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.756302535533905,0.38361045718193054,0.805042028427124,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.3824228048324585,0.6084033846855164,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6000000238418579,"y":0.39667457342147827},{"x":0.561344563961029,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺎﻫﺎﻴﮔ","boundary":[0.561344563961029,0.3824228048324585,0.6000000238418579,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.5462185144424438,0.3824228048324585,0.5546218752861023,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.5327731370925903,0.3824228048324585,0.5411764979362488,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39667457342147827},{"x":0.507563054561615,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺩﺭ","boundary":[0.507563054561615,0.3824228048324585,0.5260504484176636,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39667457342147827},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":"ﻱﺪﻨﺑ","boundary":[0.4773109257221222,0.3824228048324585,0.5058823823928833,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.40617576241493225},{"x":0.805042028427124,"y":0.40617576241493225},{"x":0.805042028427124,"y":0.4204275608062744},{"x":0.756302535533905,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":1,"str":"ﻉﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.756302535533905,0.40617576241493225,0.805042028427124,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.4049881100654602,0.6084033846855164,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41923990845680237},{"x":0.578151285648346,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻠﮔ","boundary":[0.578151285648346,0.4049881100654602,0.6000000238418579,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5714285969734192,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5630252361297607,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.5630252361297607,0.4049881100654602,0.5714285969734192,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5579832196235657,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5495798587799072,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.5495798587799072,0.4049881100654602,0.5579832196235657,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺮﻳﺍ","boundary":[0.5142857432365417,0.4049881100654602,0.5428571701049805,0.41923990845680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.42874109745025635},{"x":0.805042028427124,"y":0.42874109745025635},{"x":0.805042028427124,"y":0.4429928660392761},{"x":0.756302535533905,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":1,"str":"ﻉﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.756302535533905,0.42874109745025635,0.805042028427124,0.4429928660392761]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.4275534451007843,0.6084033846855164,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺎﻴﺋﺎﻨﺣ","boundary":[0.5596638917922974,0.4275534451007843,0.6000000238418579,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.5445378422737122,0.4275534451007843,0.5529412031173706,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.5310924649238586,0.4275534451007843,0.5394958257675171,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺍﺮﻳﺍ","boundary":[0.4957983195781708,0.4275534451007843,0.5243697762489319,0.4418052136898041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4524940550327301},{"x":0.75126051902771,"y":0.4524940550327301},{"x":0.75126051902771,"y":0.46674585342407227},{"x":0.707563042640686,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺩﻭﺰﻓﺍ","boundary":[0.707563042640686,0.4524940550327301,0.75126051902771,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8067227005958557,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.7579832077026367,0.4524940550327301,0.8067227005958557,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.45130640268325806,0.6084033846855164,0.4655582010746002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.45130640268325806},{"x":0.556302547454834,"y":0.45130640268325806},{"x":0.556302547454834,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":1,"str":"،ﻲﻔﻄﺼﻣ","boundary":[0.5058823823928833,0.45130640268325806,0.556302547454834,0.4655582010746002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":1,"str":"،ﻱﺪﺳﺍ","boundary":[0.5630252361297607,0.45130640268325806,0.6016806960105896,0.4655582010746002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.45130640268325806},{"x":0.49915966391563416,"y":0.45130640268325806},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4655582010746002},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":1,"str":"۱۳۲۹","boundary":[0.46554622054100037,0.45130640268325806,0.49915966391563416,0.4655582010746002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4655582010746002},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":1,"str":"‐","boundary":[0.45546218752861023,0.45130640268325806,0.4638655483722687,0.4655582010746002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4453781545162201,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":1,"str":"ﺭﺎﺘﺳﺍﺮﻳﻭ","boundary":[0.4000000059604645,0.45130640268325806,0.4453781545162201,0.4655582010746002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.45130640268325806},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45130640268325806},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4655582010746002},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.45130640268325806,0.45378151535987854,0.4655582010746002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4750593900680542},{"x":0.75126051902771,"y":0.4750593900680542},{"x":0.75126051902771,"y":0.489311158657074},{"x":0.707563042640686,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺩﻭﺰﻓﺍ","boundary":[0.707563042640686,0.4750593900680542,0.75126051902771,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8067227005958557,"y":0.489311158657074},{"x":0.7579832077026367,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.7579832077026367,0.4750593900680542,0.8067227005958557,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.47387173771858215,0.6084033846855164,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3932773172855377,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3932773172855377,"y":0.48812350630760193},{"x":0.33781513571739197,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﮐ","boundary":[0.33781513571739197,0.47387173771858215,0.3932773172855377,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.47387173771858215},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47387173771858215},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4000000059604645,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻳﻭﺮﺗ","boundary":[0.4000000059604645,0.47387173771858215,0.43361344933509827,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4436974823474884,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43865546584129333,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﻭ","boundary":[0.43865546584129333,0.47387173771858215,0.4436974823474884,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4924369752407074,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4924369752407074,"y":0.48812350630760193},{"x":0.45042017102241516,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﺵﺯﻮﻣﺁ","boundary":[0.45042017102241516,0.47387173771858215,0.4924369752407074,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48812350630760193},{"x":0.49915966391563416,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"،ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗ","boundary":[0.49915966391563416,0.47387173771858215,0.5529412031173706,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6016806960105896,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5596638917922974,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":"ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ","boundary":[0.5596638917922974,0.47387173771858215,0.6016806960105896,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.49881234765052795},{"x":0.75126051902771,"y":0.49881234765052795},{"x":0.75126051902771,"y":0.5130641460418701},{"x":0.707563042640686,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺩﻭﺰﻓﺍ","boundary":[0.707563042640686,0.49881234765052795,0.75126051902771,0.5130641460418701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8067227005958557,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.7579832077026367,0.49881234765052795,0.8067227005958557,0.5130641460418701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6084033846855164,"y":0.510688841342926},{"x":0.6067227125167847,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.49643704295158386,0.6084033846855164,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.49643704295158386},{"x":0.40336135029792786,"y":0.49643704295158386},{"x":0.40336135029792786,"y":0.510688841342926},{"x":0.37142857909202576,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺭﻮﺸﮐ","boundary":[0.37142857909202576,0.49643704295158386,0.40336135029792786,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.49643704295158386},{"x":0.43865546584129333,"y":0.49643704295158386},{"x":0.43865546584129333,"y":0.510688841342926},{"x":0.4084033668041229,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺗﺍﺮﻣ","boundary":[0.4084033668041229,0.49643704295158386,0.43865546584129333,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.49643704295158386},{"x":0.45042017102241516,"y":0.49643704295158386},{"x":0.45042017102241516,"y":0.510688841342926},{"x":0.4453781545162201,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻭ","boundary":[0.4453781545162201,0.49643704295158386,0.45042017102241516,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4941176474094391,"y":0.510688841342926},{"x":0.4571428596973419,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻠﮕﻨﺟ","boundary":[0.4571428596973419,0.49643704295158386,0.4941176474094391,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5529412031173706,"y":0.510688841342926},{"x":0.5025210380554199,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗ","boundary":[0.5025210380554199,0.49643704295158386,0.5529412031173706,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6016806960105896,"y":0.510688841342926},{"x":0.5596638917922974,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺴﺳﻮﻣ","boundary":[0.5596638917922974,0.49643704295158386,0.6016806960105896,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.521377682685852},{"x":0.75126051902771,"y":0.521377682685852},{"x":0.75126051902771,"y":0.5356294512748718},{"x":0.707563042640686,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺩﻭﺰﻓﺍ","boundary":[0.707563042640686,0.521377682685852,0.75126051902771,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.521377682685852},{"x":0.8067227005958557,"y":0.521377682685852},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.7579832077026367,0.521377682685852,0.8067227005958557,0.5356294512748718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.5201900005340576,0.6084033846855164,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"؛ﻥﺍﺮﻳﺍ","boundary":[0.5411764979362488,0.5201900005340576,0.5731092691421509,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"ﺭﻮﻠﻓ","boundary":[0.5798319578170776,0.5201900005340576,0.6000000238418579,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":"۶۷","boundary":[0.5176470875740051,0.5201900005340576,0.5327731370925903,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺩﺭ","boundary":[0.7831932902336121,0.5439429879188538,0.8067227005958557,0.5581947565078735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺮﮕﻨﻛ","boundary":[0.6991596817970276,0.5439429879188538,0.7394958138465881,0.5581947565078735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":1,"str":"ﻱﺪﻨﺑ","boundary":[0.7462185025215149,0.5439429879188538,0.7815126180648804,0.5581947565078735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.5427553653717041,0.6084033846855164,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.5680672526359558,0.5427553653717041,0.6000000238418579,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5427553653717041},{"x":0.561344563961029,"y":0.5427553653717041},{"x":0.561344563961029,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"ﺝ.","boundary":[0.5495798587799072,0.5427553653717041,0.561344563961029,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"۶۷","boundary":[0.5310924649238586,0.5427553653717041,0.5462185144424438,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"۸ﻑ","boundary":[0.5025210380554199,0.5427553653717041,0.5243697762489319,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5570071339607239},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.49747899174690247,0.5427553653717041,0.5008403658866882,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5570071339607239},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"۳۷۱","boundary":[0.46722689270973206,0.5427553653717041,0.4907563030719757,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":1,"str":"QK","boundary":[0.4302521049976349,0.5427553653717041,0.4588235318660736,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5676959753036499},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5676959753036499},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺩﺭ","boundary":[0.7831932902336121,0.5676959753036499,0.8067227005958557,0.5819477438926697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻳﻮﻳﺩ","boundary":[0.6974790096282959,0.5676959753036499,0.7394958138465881,0.5819477438926697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":1,"str":"ﻱﺪﻨﺑ","boundary":[0.7462185025215149,0.5676959753036499,0.7815126180648804,0.5819477438926697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.58076012134552},{"x":0.6067227125167847,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.5665082931518555,0.6084033846855164,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6000000238418579,"y":0.58076012134552},{"x":0.5764706134796143,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"۹۵۵","boundary":[0.5764706134796143,0.5665082931518555,0.6000000238418579,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.58076012134552},{"x":0.5714285969734192,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5714285969734192,0.5665082931518555,0.5747899413108826,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5680672526359558,"y":0.58076012134552},{"x":0.5445378422737122,"y":0.58076012134552}]},"confidence":1,"str":"۵۸۱","boundary":[0.5445378422737122,0.5665082931518555,0.5680672526359558,0.58076012134552]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻠﻣ","boundary":[0.6436975002288818,0.5902612805366516,0.6689075827598572,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5902612805366516},{"x":0.756302535533905,"y":0.5902612805366516},{"x":0.756302535533905,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﻲﺳﺎﻨﺸﺑﺎﺘﻛ","boundary":[0.6756302714347839,0.5902612805366516,0.756302535533905,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"str":"ﻩﺭﺎﻤﺷ","boundary":[0.7630252242088318,0.5902612805366516,0.8067227005958557,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.589073657989502},{"x":0.6084033846855164,"y":0.589073657989502},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.589073657989502,0.6084033846855164,0.6033254265785217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.589073657989502},{"x":0.6000000238418579,"y":0.589073657989502},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":1,"str":"۲۰۶۱۴۹۶","boundary":[0.5411764979362488,0.589073657989502,0.6000000238418579,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.16627077758312225},{"x":0.8067227005958557,"y":0.16627077758312225},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6045130491256714},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.15927077758312225,0.8117227005958557,0.6115130491256714],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/GeHZLIwxwAcddtxF.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/AfMuQwaFpbEwVnTX.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/MNdqKiGWvZQRLuNe-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006525669198076264,0.0005163957407242328,0.9990735823286682,0.9994514615680147]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5445378422737122,0.4418052136898041,0.5462185144424438,0.4548693597316742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.44418051838874817},{"x":0.48403361439704895,"y":0.44418051838874817},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":1,"str":"(Lythraceae)","boundary":[0.3932773172855377,0.44418051838874817,0.48403361439704895,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3882773172855377,0.43480521368980407,0.5512185144424439,0.4618693597316742],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/iloQQUtCjfhCFWzi.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/VVHxhNlXYxfVZHnC.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/iugpLMqPYwcvLTkq-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021736787418854774,0.9987317985767076,0.9991058868982448]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45843231678009033},{"x":0.729411780834198,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.729411780834198,0.4453681707382202,0.7310924530029297,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.4643705487251282,0.7344537973403931,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.4643705487251282,0.5899159908294678,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5277311205863953,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"(Lythraceae)","boundary":[0.4436974823474884,0.46674585342407227,0.5277311205863953,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.48337292671203613,0.7344537973403931,0.49643704295158386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5023753046989441},{"x":0.729411780834198,"y":0.5023753046989441},{"x":0.729411780834198,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.5023753046989441,0.729411780834198,0.5154394507408142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.521377682685852},{"x":0.7243697643280029,"y":0.521377682685852},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.521377682685852,0.7243697643280029,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.54038006067276},{"x":0.729411780834198,"y":0.54038006067276},{"x":0.729411780834198,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.54038006067276,0.729411780834198,0.5534442067146301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.559382438659668},{"x":0.7462185025215149,"y":0.559382438659668},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.559382438659668,0.7462185025215149,0.5724465847015381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.5795724391937256,0.7243697643280029,0.5926365852355957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.5985748171806335,0.6470588445663452,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.6175771951675415,0.5512605309486389,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.6365795731544495,0.7344537973403931,0.6496437191963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.6555819511413574,0.7495798468589783,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.21512605249881744,0.6555819511413574,0.21680672466754913,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4383681707382202,0.7545798468589783,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.7042016983032227,0.3420427441596985,0.7092437148094177,0.3551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3420427441596985},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3420427441596985},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3551068902015686},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.29075631499290466,0.3420427441596985,0.29579833149909973,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3551068902015686},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28575631499290466,0.3350427441596985,0.7142437148094177,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.6436975002288818,0.1900237500667572,0.6453781723976135,0.20071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.6168067455291748,0.1900237500667572,0.6201680898666382,0.20071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3966386616230011,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3966386616230011,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.3949579894542694,0.1900237500667572,0.3966386616230011,0.20071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.1900237500667572},{"x":0.37142857909202576,"y":0.1900237500667572},{"x":0.37142857909202576,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.3680672347545624,0.1900237500667572,0.37142857909202576,0.20071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.6890756487846375,0.2125890702009201,0.6907563209533691,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22327791154384613},{"x":0.680672287940979,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.680672287940979,0.2125890702009201,0.6840336322784424,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3831932842731476,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.3815126121044159,0.2125890702009201,0.3831932842731476,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2125890702009201},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2125890702009201},{"x":0.37478992342948914,"y":0.22327791154384613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.37142857909202576,0.2125890702009201,0.37478992342948914,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":1,"str":"@","boundary":[0.6890756487846375,0.23634204268455505,0.6991596817970276,0.24703088402748108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.6857143044471741,0.23634204268455505,0.6873949766159058,0.24703088402748108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24703088402748108},{"x":0.658823549747467,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.658823549747467,0.23634204268455505,0.6621848940849304,0.24703088402748108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.23634204268455505},{"x":0.45546218752861023,"y":0.23634204268455505},{"x":0.45546218752861023,"y":0.24703088402748108},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.45042017102241516,0.23634204268455505,0.45546218752861023,0.24703088402748108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4100840389728546,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4100840389728546,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4084033668041229,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.4084033668041229,0.23634204268455505,0.4100840389728546,0.24703088402748108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"@","boundary":[0.6873949766159058,0.25890737771987915,0.6974790096282959,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7394958138465881,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.7344537973403931,0.25890737771987915,0.7394958138465881,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.6823529601097107,0.25890737771987915,0.6840336322784424,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":">","boundary":[0.3949579894542694,0.25890737771987915,0.4000000059604645,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3344537913799286,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"<","boundary":[0.3327731192111969,0.25890737771987915,0.3344537913799286,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.1830237500667572,0.7444958138465881,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.6935867071151733,0.7495798468589783,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.7125890851020813,0.6974790096282959,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.7315914630889893,0.7478991746902466,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.735154390335083},{"x":0.48571428656578064,"y":0.735154390335083},{"x":0.48571428656578064,"y":0.745843231678009},{"x":0.4436974823474884,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":"ISBN:","boundary":[0.4436974823474884,0.735154390335083,0.48571428656578064,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7495798468589783,"y":0.745843231678009},{"x":0.4436974823474884,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4386974823474884,0.6865867071151733,0.7545798468589783,0.752843231678009],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/wDqRbCVqVbCMKYkJ.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/AIUklaMcNeMiYOms.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/NhXSLJhBLoUWHrpX-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002187783876677307,0.9986724807354582,0.999074855672492]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3310924470424652,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3310924470424652,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"str":"LYTHRACEAE","boundary":[0.21512605249881744,0.19121140241622925,0.3310924470424652,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21140141785144806},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":1,"str":"S.","boundary":[0.21512605249881744,0.21140141785144806,0.22689075767993927,0.22209025919437408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.21140141785144806},{"x":0.27899160981178284,"y":0.21140141785144806},{"x":0.27899160981178284,"y":0.22209025919437408},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":1,"str":"Yousef","boundary":[0.23193277418613434,0.21140141785144806,0.27899160981178284,0.22209025919437408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.21140141785144806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.21140141785144806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2857142984867096,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":1,"str":"Naanaie","boundary":[0.2857142984867096,0.21140141785144806,0.34285715222358704,0.22209025919437408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2722689211368561,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2422802895307541},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"Boissier,","boundary":[0.21512605249881744,0.23159144818782806,0.2722689211368561,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.23159144818782806},{"x":0.29243698716163635,"y":0.23159144818782806},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2422802895307541},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"E.","boundary":[0.27899160981178284,0.23159144818782806,0.29243698716163635,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3361344635486603,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"1872:","boundary":[0.2991596758365631,0.23159144818782806,0.3361344635486603,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2422802895307541},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"Lythraceae","boundary":[0.34285715222358704,0.23159144818782806,0.4151260554790497,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23159144818782806},{"x":0.43529412150382996,"y":0.23159144818782806},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2422802895307541},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.42352941632270813,0.23159144818782806,0.43529412150382996,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.4420168101787567,0.23159144818782806,0.4739495813846588,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2422802895307541},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"Orietalis","boundary":[0.48235294222831726,0.23159144818782806,0.5394958257675171,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"vol.","boundary":[0.5462185144424438,0.23159144818782806,0.5697479248046875,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"2:","boundary":[0.5764706134796143,0.23159144818782806,0.5882353186607361,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.23159144818782806},{"x":0.653781533241272,"y":0.23159144818782806},{"x":0.653781533241272,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"737-744.","boundary":[0.5949580073356628,0.23159144818782806,0.653781533241272,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6605042219161987,0.23159144818782806,0.6638655662536621,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"Koehne,","boundary":[0.6705882549285889,0.23159144818782806,0.7260504364967346,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":1,"str":"E.1903:","boundary":[0.7327731251716614,0.23159144818782806,0.7848739624023438,0.2422802895307541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2873949706554413,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"Lythraceae","boundary":[0.21512605249881744,0.2529691159725189,0.2873949706554413,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.2529691159725189},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2529691159725189},{"x":0.30588236451148987,"y":0.26365795731544495},{"x":0.29411765933036804,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.29411765933036804,0.2529691159725189,0.30588236451148987,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.2529691159725189},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2529691159725189},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26365795731544495},{"x":0.31596639752388,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"Engler","boundary":[0.31596639752388,0.2529691159725189,0.35798320174217224,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3764705955982208,"y":0.26365795731544495},{"x":0.364705890417099,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.364705890417099,0.2529691159725189,0.3764705955982208,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4252100884914398,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3831932842731476,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"Prantl,","boundary":[0.3831932842731476,0.2529691159725189,0.4252100884914398,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4319327771663666,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"Naturalichen","boundary":[0.4319327771663666,0.2529691159725189,0.5159664154052734,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2529691159725189},{"x":0.578151285648346,"y":0.2529691159725189},{"x":0.578151285648346,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5226891040802002,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"Pflanzen","boundary":[0.5226891040802002,0.2529691159725189,0.578151285648346,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5848739743232727,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"Familien","boundary":[0.5848739743232727,0.2529691159725189,0.6420168280601501,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6487395167350769,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"vol.","boundary":[0.6487395167350769,0.2529691159725189,0.6739495992660522,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"17","boundary":[0.6789916157722473,0.2529691159725189,0.6941176652908325,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"(IV,","boundary":[0.6991596817970276,0.2529691159725189,0.7260504364967346,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"216):","boundary":[0.7310924530029297,0.2529691159725189,0.7663865685462952,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7714285850524902,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"1-","boundary":[0.7714285850524902,0.2529691159725189,0.7831932902336121,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24369747936725616,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"326.","boundary":[0.21512605249881744,0.2731591463088989,0.24369747936725616,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.2731591463088989},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2731591463088989},{"x":0.29411765933036804,"y":0.28384798765182495},{"x":0.24873949587345123,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"-Parsa,","boundary":[0.24873949587345123,0.2731591463088989,0.29411765933036804,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3142857253551483,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2991596758365631,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"A.","boundary":[0.2991596758365631,0.2731591463088989,0.3142857253551483,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.2731591463088989},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2731591463088989},{"x":0.35630252957344055,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3193277418613434,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"1948:","boundary":[0.3193277418613434,0.2731591463088989,0.35630252957344055,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.2731591463088989},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2731591463088989},{"x":0.43529412150382996,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3613445460796356,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"Lythraceae","boundary":[0.3613445460796356,0.2731591463088989,0.43529412150382996,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.2731591463088989},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2731591463088989},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4420168101787567,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.4420168101787567,0.2731591463088989,0.45378151535987854,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4924369752407074,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"Flore","boundary":[0.4588235318660736,0.2731591463088989,0.4924369752407074,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28384798765182495},{"x":0.49915966391563416,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"de","boundary":[0.49915966391563416,0.2731591463088989,0.5126050710678101,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"l'","boundary":[0.5193277597427368,0.2731591463088989,0.5260504484176636,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2731591463088989},{"x":0.556302547454834,"y":0.2731591463088989},{"x":0.556302547454834,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5310924649238586,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"Iran","boundary":[0.5310924649238586,0.2731591463088989,0.556302547454834,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28384798765182495},{"x":0.561344563961029,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"vol.","boundary":[0.561344563961029,0.2731591463088989,0.5865546464920044,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6033613681793213,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"2:","boundary":[0.5915966629981995,0.2731591463088989,0.6033613681793213,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6084033846855164,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"621-624.","boundary":[0.6084033846855164,0.2731591463088989,0.6689075827598572,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6739495992660522,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"-Komarov,","boundary":[0.6739495992660522,0.2731591463088989,0.7462185025215149,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7663865685462952,"y":0.28384798765182495},{"x":0.75126051902771,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"V.","boundary":[0.75126051902771,0.2731591463088989,0.7663865685462952,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7714285850524902,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.7714285850524902,0.2731591463088989,0.7848739624023438,0.28384798765182495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2521008551120758,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2521008551120758,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"1949:","boundary":[0.21512605249881744,0.29334917664527893,0.2521008551120758,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3361344635486603,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3361344635486603,"y":0.30403801798820496},{"x":0.26218488812446594,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"Lythraceae","boundary":[0.26218488812446594,0.29334917664527893,0.3361344635486603,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.29334917664527893},{"x":0.35966387391090393,"y":0.29334917664527893},{"x":0.35966387391090393,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3478991687297821,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.3478991687297821,0.29334917664527893,0.35966387391090393,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.29334917664527893},{"x":0.40504202246665955,"y":0.29334917664527893},{"x":0.40504202246665955,"y":0.30403801798820496},{"x":0.37142857909202576,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.37142857909202576,0.29334917664527893,0.40504202246665955,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4285714328289032,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4285714328289032,"y":0.30403801798820496},{"x":0.41680672764778137,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.41680672764778137,0.29334917664527893,0.4285714328289032,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48235294222831726,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48235294222831726,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4420168101787567,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"USSR","boundary":[0.4420168101787567,0.29334917664527893,0.48235294222831726,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5176470875740051,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"vol.","boundary":[0.4941176474094391,0.29334917664527893,0.5176470875740051,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30403801798820496},{"x":0.529411792755127,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"15:","boundary":[0.529411792755127,0.29334917664527893,0.5495798587799072,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6201680898666382,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30403801798820496},{"x":0.561344563961029,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"526-551.","boundary":[0.561344563961029,0.29334917664527893,0.6201680898666382,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30403801798820496},{"x":0.63193279504776,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"–Webb,","boundary":[0.63193279504776,0.29334917664527893,0.6840336322784424,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7092437148094177,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"D.","boundary":[0.6941176652908325,0.29334917664527893,0.7092437148094177,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"A.","boundary":[0.7210084199905396,0.29334917664527893,0.7361344695091248,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"str":"1968:","boundary":[0.7478991746902466,0.29334917664527893,0.7848739624023438,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2873949706554413,"y":0.31353920698165894},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"Lythraceae","boundary":[0.21512605249881744,0.31353920698165894,0.2873949706554413,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.31353920698165894},{"x":0.30588236451148987,"y":0.31353920698165894},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3242280185222626},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.29411765933036804,0.31353920698165894,0.30588236451148987,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3512605130672455,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"Tutin,","boundary":[0.3126050531864166,0.31353920698165894,0.3512605130672455,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.31353920698165894},{"x":0.37142857909202576,"y":0.31353920698165894},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3242280185222626},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"T.","boundary":[0.35798320174217224,0.31353920698165894,0.37142857909202576,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.31353920698165894},{"x":0.38655462861061096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"G","boundary":[0.3764705955982208,0.31353920698165894,0.38655462861061096,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.31353920698165894},{"x":0.40504202246665955,"y":0.31353920698165894},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.3932773172855377,0.31353920698165894,0.40504202246665955,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4789915978908539,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"Heywood,","boundary":[0.4117647111415863,0.31353920698165894,0.4789915978908539,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5008403658866882,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3242280185222626},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"V.","boundary":[0.48571428656578064,0.31353920698165894,0.5008403658866882,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"H.","boundary":[0.5058823823928833,0.31353920698165894,0.5226891040802002,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"(edit.)","boundary":[0.5277311205863953,0.31353920698165894,0.5663865804672241,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.5731092691421509,0.31353920698165894,0.6067227125167847,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"Europaea","boundary":[0.6134454011917114,0.31353920698165894,0.6739495992660522,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3242280185222626},{"x":0.680672287940979,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"vol","boundary":[0.680672287940979,0.31353920698165894,0.7008403539657593,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3242280185222626},{"x":0.707563042640686,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"2:","boundary":[0.707563042640686,0.31353920698165894,0.7193277478218079,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":1,"str":"300-303.","boundary":[0.7260504364967346,0.31353920698165894,0.7848739624023438,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.21512605249881744,0.3349168598651886,0.21848739683628082,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3456057012081146},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"Polatschck","boundary":[0.22521008551120758,0.3349168598651886,0.2974790036678314,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3349168598651886},{"x":0.31596639752388,"y":0.3349168598651886},{"x":0.31596639752388,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.3042016923427582,0.3349168598651886,0.31596639752388,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3349168598651886},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3456057012081146},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"Rechinger","boundary":[0.32436975836753845,0.3349168598651886,0.38991597294807434,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3349168598651886},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3349168598651886},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"1968:","boundary":[0.3983193337917328,0.3349168598651886,0.43529412150382996,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"Lythraceae","boundary":[0.4436974823474884,0.3349168598651886,0.5159664154052734,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.5243697762489319,0.3349168598651886,0.5361344814300537,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"K","boundary":[0.5445378422737122,0.3349168598651886,0.5546218752861023,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.3349168598651886,0.5663865804672241,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"H.","boundary":[0.5731092691421509,0.3349168598651886,0.5882353186607361,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"Rechinger","boundary":[0.5949580073356628,0.3349168598651886,0.6621848940849304,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.6705882549285889,0.3349168598651886,0.7042016983032227,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3349168598651886},{"x":0.756302535533905,"y":0.3349168598651886},{"x":0.756302535533905,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"Iranica","boundary":[0.7126050591468811,0.3349168598651886,0.756302535533905,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":1,"str":"no.","boundary":[0.7647058963775635,0.3349168598651886,0.7848739624023438,0.3456057012081146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3551068902015686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36579573154449463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"51.","boundary":[0.21512605249881744,0.3551068902015686,0.23529411852359772,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.24033613502979279,0.3551068902015686,0.24369747936725616,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3551068902015686},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3551068902015686},{"x":0.29243698716163635,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2504201829433441,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"Davis,","boundary":[0.2504201829433441,0.3551068902015686,0.29243698716163635,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.3551068902015686},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3551068902015686},{"x":0.31092438101768494,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2974790036678314,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"P.","boundary":[0.2974790036678314,0.3551068902015686,0.31092438101768494,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36579573154449463},{"x":0.31596639752388,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"H.","boundary":[0.31596639752388,0.3551068902015686,0.3327731192111969,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3551068902015686},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3551068902015686},{"x":0.37478992342948914,"y":0.36579573154449463},{"x":0.33781513571739197,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"1872:","boundary":[0.33781513571739197,0.3551068902015686,0.37478992342948914,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3551068902015686},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3551068902015686},{"x":0.45378151535987854,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3815126121044159,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"Lythraceae","boundary":[0.3815126121044159,0.3551068902015686,0.45378151535987854,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.4605042040348053,0.3551068902015686,0.4722689092159271,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4789915978908539,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.4789915978908539,0.3551068902015686,0.5126050710678101,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.5193277597427368,0.3551068902015686,0.5310924649238586,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"Turkey","boundary":[0.5378151535987854,0.3551068902015686,0.5848739743232727,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3551068902015686},{"x":0.610084056854248,"y":0.3551068902015686},{"x":0.610084056854248,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5899159908294678,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"vol","boundary":[0.5899159908294678,0.3551068902015686,0.610084056854248,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6285714507102966,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"4:","boundary":[0.6168067455291748,0.3551068902015686,0.6285714507102966,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"174-180.","boundary":[0.6352941393852234,0.3551068902015686,0.6941176652908325,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3551068902015686},{"x":0.702521026134491,"y":0.3551068902015686},{"x":0.702521026134491,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6991596817970276,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6991596817970276,0.3551068902015686,0.702521026134491,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"Zohary,","boundary":[0.7092437148094177,0.3551068902015686,0.7613445520401001,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7663865685462952,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"M.","boundary":[0.7663865685462952,0.3551068902015686,0.7848739624023438,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2521008551120758,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"1972:","boundary":[0.21512605249881744,0.3752969205379486,0.2521008551120758,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3361344635486603,"y":0.38598576188087463},{"x":0.26386556029319763,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"Lythraceae","boundary":[0.26386556029319763,0.3752969205379486,0.3361344635486603,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3613445460796356,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3495798408985138,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.3495798408985138,0.3752969205379486,0.3613445460796356,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3752969205379486},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3752969205379486},{"x":0.40672269463539124,"y":0.38598576188087463},{"x":0.37310925126075745,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.37310925126075745,0.3752969205379486,0.40672269463539124,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3752969205379486},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3752969205379486},{"x":0.48571428656578064,"y":0.38598576188087463},{"x":0.42016807198524475,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"Palaestina","boundary":[0.42016807198524475,0.3752969205379486,0.48571428656578064,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38598576188087463},{"x":0.49915966391563416,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"vol","boundary":[0.49915966391563416,0.3752969205379486,0.5193277597427368,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5428571701049805,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"2:","boundary":[0.5310924649238586,0.3752969205379486,0.5428571701049805,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6151260733604431,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"366-371.","boundary":[0.5546218752861023,0.3752969205379486,0.6151260733604431,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6655462384223938,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"-Iqbal","boundary":[0.6268907785415649,0.3752969205379486,0.6655462384223938,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"Dar,","boundary":[0.6773109436035156,0.3752969205379486,0.7058823704719543,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"M.","boundary":[0.7176470756530762,0.3752969205379486,0.7361344695091248,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7478991746902466,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":1,"str":"1975:","boundary":[0.7478991746902466,0.3752969205379486,0.7848739624023438,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2873949706554413,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"Lythraceae","boundary":[0.21512605249881744,0.3954869210720062,0.2873949706554413,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3954869210720062},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3954869210720062},{"x":0.30588236451148987,"y":0.40617576241493225},{"x":0.29411765933036804,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.29411765933036804,0.3954869210720062,0.30588236451148987,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3445378243923187,"y":0.40617576241493225},{"x":0.31092438101768494,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.31092438101768494,0.3954869210720062,0.3445378243923187,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3630252182483673,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3512605130672455,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.3512605130672455,0.3954869210720062,0.3630252182483673,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3954869210720062},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3954869210720062},{"x":0.40168067812919617,"y":0.40617576241493225},{"x":0.36974790692329407,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"West","boundary":[0.36974790692329407,0.3954869210720062,0.40168067812919617,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4638655483722687,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4084033668041229,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"Pakistan","boundary":[0.4084033668041229,0.3954869210720062,0.4638655483722687,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3954869210720062},{"x":0.489075630903244,"y":0.3954869210720062},{"x":0.489075630903244,"y":0.40617576241493225},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"no:","boundary":[0.46890756487846375,0.3954869210720062,0.489075630903244,0.40617576241493225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"str":"78.","boundary":[0.4941176474094391,0.3954869210720062,0.5142857432365417,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18421140241622924,0.7898739624023438,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4524940550327301},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4524940550327301},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4655582010746002},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.4524940550327301,0.42184874415397644,0.4655582010746002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4524940550327301},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4524940550327301},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.4524940550327301,0.25882354378700256,0.4655582010746002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.47149643301963806},{"x":0.32605043053627014,"y":0.47149643301963806},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4845605790615082},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32436975836753845,0.47149643301963806,0.32605043053627014,0.4845605790615082]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.490498811006546},{"x":0.6403361558914185,"y":0.490498811006546},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.490498811006546,0.6403361558914185,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.510688841342926},{"x":0.534453809261322,"y":0.510688841342926},{"x":0.534453809261322,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.510688841342926,0.534453809261322,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.529691219329834},{"x":0.6655462384223938,"y":0.529691219329834},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.529691219329834,0.6655462384223938,0.5427553653717041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.529691219329834},{"x":0.37478992342948914,"y":0.529691219329834},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5427553653717041},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.529691219329834,0.37478992342948914,0.5427553653717041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.5486935973167419,0.5966386795043945,0.5617577433586121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.5486935973167419,0.21680672466754913,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4454940550327301,0.6705462384223938,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6247031092643738,0.6689075827598572,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6247031092643738},{"x":0.561344563961029,"y":0.6247031092643738},{"x":0.561344563961029,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.6247031092643738,0.561344563961029,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.2235294133424759,0.6270784139633179,0.23529411852359772,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6270784139633179},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6270784139633179},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6377671957015991},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":1,"str":"Lawsonia","boundary":[0.24033613502979279,0.6270784139633179,0.30756303668022156,0.6377671957015991]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.6437054872512817,0.5983193516731262,0.6567695736885071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6437054872512817},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6437054872512817},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6567695736885071},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.6437054872512817,0.49915966391563416,0.6567695736885071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6285714507102966,"y":0.675771951675415},{"x":0.6268907785415649,"y":0.675771951675415}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.6627078652381897,0.6285714507102966,0.675771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.665083110332489},{"x":0.23193277418613434,"y":0.665083110332489},{"x":0.23193277418613434,"y":0.675771951675415},{"x":0.2201680690050125,"y":0.675771951675415}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.2201680690050125,0.665083110332489,0.23193277418613434,0.675771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.665083110332489},{"x":0.2991596758365631,"y":0.665083110332489},{"x":0.2991596758365631,"y":0.675771951675415},{"x":0.2369747906923294,"y":0.675771951675415}]},"confidence":1,"str":"Lythrum","boundary":[0.2369747906923294,0.665083110332489,0.2991596758365631,0.675771951675415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6436975002288818,"y":0.694774329662323},{"x":0.6420168280601501,"y":0.694774329662323}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.6817102432250977,0.6436975002288818,0.694774329662323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5445378422737122,"y":0.713776707649231},{"x":0.5428571701049805,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.7007125616073608,0.5445378422737122,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3815126121044159,"y":0.713776707649231},{"x":0.3798319399356842,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.7007125616073608,0.3815126121044159,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.713776707649231},{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.7007125616073608,0.21680672466754913,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7220902442932129},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.21512605249881744,0.7220902442932129,0.22689075767993927,0.7327790856361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7220902442932129},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7220902442932129},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":1,"str":"Ammannia","boundary":[0.23193277418613434,0.7220902442932129,0.31092438101768494,0.7327790856361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.7399049997329712,0.5815126299858093,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7399049997329712},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7399049997329712},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7529691457748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.7399049997329712,0.42184874415397644,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.7399049997329712,0.21680672466754913,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7612826824188232},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7612826824188232},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":1,"str":"4.Rotala","boundary":[0.21680672466754913,0.7612826824188232,0.27563026547431946,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6177031092643738,0.6739075827598572,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6352941393852234,"y":0.599762499332428},{"x":0.6336134672164917,"y":0.599762499332428}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.5866983532905579,0.6352941393852234,0.599762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5866983532905579},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5866983532905579},{"x":0.46890756487846375,"y":0.599762499332428},{"x":0.46722689270973206,"y":0.599762499332428}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.5866983532905579,0.46890756487846375,0.599762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5866983532905579},{"x":0.2823529541492462,"y":0.599762499332428},{"x":0.2806722819805145,"y":0.599762499332428}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.5866983532905579,0.2823529541492462,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6352941393852234,"y":0.599762499332428},{"x":0.2806722819805145,"y":0.599762499332428}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2756722819805145,0.5796983532905579,0.6402941393852234,0.606762499332428],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/AYxXYjaseohIeZYN.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/rMqNmzcTfVWrKFza.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/GqOCzvglKijlJDBM-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001708210886515801,0.9986724807354582,0.9990607506084895]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5109243988990784,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16389548778533936},{"x":0.507563054561615,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.507563054561615,0.15083135664463043,0.5109243988990784,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.15320664644241333},{"x":0.2991596758365631,"y":0.15320664644241333},{"x":0.2991596758365631,"y":0.16389548778533936},{"x":0.23193277418613434,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"Lawsonia","boundary":[0.23193277418613434,0.15320664644241333,0.2991596758365631,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15320664644241333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.15320664644241333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.16389548778533936},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.15320664644241333,0.22689075767993927,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.15439429879188538},{"x":0.49915966391563416,"y":0.15439429879188538},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1650831401348114},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.4924369752407074,0.15439429879188538,0.49915966391563416,0.1650831401348114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6705882549285889,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6705882549285889,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":1,"str":"(Lawsonia","boundary":[0.6016806960105896,0.17695961892604828,0.6705882549285889,0.1876484602689743]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7327731251716614,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":1,"str":"inermis)","boundary":[0.6789916157722473,0.17695961892604828,0.7327731251716614,0.1876484602689743]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6016806960105896,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.19358669221401215,0.6016806960105896,0.20665083825588226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.19596199691295624},{"x":0.42184874415397644,"y":0.19596199691295624},{"x":0.42184874415397644,"y":0.20665083825588226},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":1,"str":"(Lagersroemia","boundary":[0.32436975836753845,0.19596199691295624,0.42184874415397644,0.20665083825588226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.19596199691295624},{"x":0.46890756487846375,"y":0.19596199691295624},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4285714328289032,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":1,"str":"indica","boundary":[0.4285714328289032,0.19596199691295624,0.46890756487846375,0.20665083825588226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.19596199691295624},{"x":0.4941176474094391,"y":0.19596199691295624},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":1,"str":"L.)","boundary":[0.4756302535533905,0.19596199691295624,0.4941176474094391,0.20665083825588226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7327731251716614,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14383135664463043,0.7377731251716614,0.21365083825588227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.244655579328537},{"x":0.7394958138465881,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.23159144818782806,0.7411764860153198,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5462185144424438,"y":0.244655579328537},{"x":0.46890756487846375,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"Woodfordia","boundary":[0.46890756487846375,0.23396675288677216,0.5462185144424438,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.244655579328537},{"x":0.5529412031173706,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"fruticosa","boundary":[0.5529412031173706,0.23396675288677216,0.6117647290229797,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6420168280601501,"y":0.244655579328537},{"x":0.6184874176979065,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"(L.)","boundary":[0.6184874176979065,0.23396675288677216,0.6420168280601501,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6621848940849304,"y":0.244655579328537},{"x":0.6487395167350769,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"S.","boundary":[0.6487395167350769,0.23396675288677216,0.6621848940849304,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6991596817970276,"y":0.244655579328537},{"x":0.6672269105911255,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"Kurz","boundary":[0.6672269105911255,0.23396675288677216,0.6991596817970276,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3193277418613434,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3193277418613434,"y":0.244655579328537},{"x":0.26218488812446594,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"(Boissier","boundary":[0.26218488812446594,0.23396675288677216,0.3193277418613434,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.23396675288677216},{"x":0.364705890417099,"y":0.23396675288677216},{"x":0.364705890417099,"y":0.244655579328537},{"x":0.32773110270500183,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"1872)","boundary":[0.32773110270500183,0.23396675288677216,0.364705890417099,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6521008610725403,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"Woodfordia","boundary":[0.5731092691421509,0.2529691159725189,0.6521008610725403,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6621848940849304,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"floribunda","boundary":[0.6621848940849304,0.2529691159725189,0.7310924530029297,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"Salisb.","boundary":[0.7411764860153198,0.2529691159725189,0.7848739624023438,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.2529691159725189},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2529691159725189},{"x":0.27394959330558777,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":1,"str":"Stocks","boundary":[0.23025210201740265,0.2529691159725189,0.27394959330558777,0.26365795731544495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2695961892604828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.2695961892604828,0.21680672466754913,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6369748115539551,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6369748115539551,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":1,"str":"Stocks","boundary":[0.5932773351669312,0.29097387194633484,0.6369748115539551,0.30166271328926086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":"Stocks","boundary":[0.7042016983032227,0.3099762499332428,0.7478991746902466,0.3206650912761688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3076009452342987},{"x":0.267226904630661,"y":0.3076009452342987},{"x":0.267226904630661,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.3076009452342987,0.267226904630661,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3206650912761688},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22459144818782806,0.7898739624023438,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3456057012081146},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.3456057012081146,0.22521008551120758,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2991596758365631,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":1,"str":"Lawsonia","boundary":[0.23193277418613434,0.3479810059070587,0.2991596758365631,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3176470696926117,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3042016923427582,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.3042016923427582,0.3479810059070587,0.3176470696926117,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3646080791950226},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3646080791950226},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3776721954345703},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.3646080791950226,0.30756303668022156,0.3776721954345703]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5176470875740051,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.38361045718193054,0.5193277597427368,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.38361045718193054},{"x":0.267226904630661,"y":0.38361045718193054},{"x":0.267226904630661,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2655462324619293,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.38361045718193054,0.267226904630661,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.40380048751831055,0.6016806960105896,0.4168646037578583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.40380048751831055},{"x":0.27394959330558777,"y":0.40380048751831055},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2722689211368561,0.40380048751831055,0.27394959330558777,0.4168646037578583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.4228028357028961,0.6386554837226868,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2689075767993927,"y":0.43586698174476624},{"x":0.267226904630661,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.4228028357028961,0.2689075767993927,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4548693597316742},{"x":0.267226904630661,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.4418052136898041,0.2689075767993927,0.4548693597316742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3445378243923187,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3445378243923187,"y":0.47387173771858215},{"x":0.34285715222358704,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.46080759167671204,0.3445378243923187,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47387173771858215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3386057012081146,0.6436554837226868,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5},{"x":0.22689075767993927,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.5,0.22689075767993927,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5},{"x":0.24537815153598785,"y":0.510688841342926},{"x":0.23193277418613434,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.5,0.24537815153598785,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5},{"x":0.30756303668022156,"y":0.510688841342926},{"x":0.2504201829433441,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"inermis.","boundary":[0.2504201829433441,0.5,0.30756303668022156,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5},{"x":0.3310924470424652,"y":0.510688841342926},{"x":0.3126050531864166,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"L.,","boundary":[0.3126050531864166,0.5,0.3310924470424652,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5},{"x":0.35630252957344055,"y":0.510688841342926},{"x":0.3361344635486603,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"Sp.","boundary":[0.3361344635486603,0.5,0.35630252957344055,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5},{"x":0.3798319399356842,"y":0.510688841342926},{"x":0.3630252182483673,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"Pl.","boundary":[0.3630252182483673,0.5,0.3798319399356842,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5},{"x":0.4084033668041229,"y":0.510688841342926},{"x":0.3848739564418793,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"349","boundary":[0.3848739564418793,0.5,0.4084033668041229,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5},{"x":0.462184876203537,"y":0.5},{"x":0.462184876203537,"y":0.510688841342926},{"x":0.4151260554790497,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"(1753).","boundary":[0.4151260554790497,0.5,0.462184876203537,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.24705882370471954,"y":0.521377682685852},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"Syn.:","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.24705882370471954,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.521377682685852},{"x":0.267226904630661,"y":0.521377682685852},{"x":0.267226904630661,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.2554621994495392,0.521377682685852,0.267226904630661,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.521377682685852},{"x":0.32436975836753845,"y":0.521377682685852},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5320665240287781},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"spinosa","boundary":[0.27563026547431946,0.521377682685852,0.32436975836753845,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.521377682685852},{"x":0.3512605130672455,"y":0.521377682685852},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"L.,","boundary":[0.3327731192111969,0.521377682685852,0.3512605130672455,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.521377682685852},{"x":0.3798319399356842,"y":0.521377682685852},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5320665240287781},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"Sp.","boundary":[0.35798320174217224,0.521377682685852,0.3798319399356842,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.521377682685852},{"x":0.40504202246665955,"y":0.521377682685852},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5320665240287781},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"Pl.","boundary":[0.38655462861061096,0.521377682685852,0.40504202246665955,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.521377682685852},{"x":0.43529412150382996,"y":0.521377682685852},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"349","boundary":[0.4117647111415863,0.521377682685852,0.43529412150382996,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.521377682685852},{"x":0.4924369752407074,"y":0.521377682685852},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"(1753);","boundary":[0.4436974823474884,0.521377682685852,0.4924369752407074,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.521377682685852},{"x":0.5126050710678101,"y":0.521377682685852},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.5008403658866882,0.521377682685852,0.5126050710678101,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.521377682685852},{"x":0.5495798587799072,"y":0.521377682685852},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"alba","boundary":[0.5210084319114685,0.521377682685852,0.5495798587799072,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.521377682685852},{"x":0.5949580073356628,"y":0.521377682685852},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"Lam.,","boundary":[0.5579832196235657,0.521377682685852,0.5949580073356628,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.521377682685852},{"x":0.6521008610725403,"y":0.521377682685852},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"Encycl.","boundary":[0.6016806960105896,0.521377682685852,0.6521008610725403,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.521377682685852},{"x":0.6974790096282959,"y":0.521377682685852},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5320665240287781},{"x":0.658823549747467,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"Meth.","boundary":[0.658823549747467,0.521377682685852,0.6974790096282959,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.521377682685852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.521377682685852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"Bot.","boundary":[0.7058823704719543,0.521377682685852,0.7327731251716614,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.521377682685852},{"x":0.7529411911964417,"y":0.521377682685852},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"3:","boundary":[0.7411764860153198,0.521377682685852,0.7529411911964417,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"106","boundary":[0.7613445520401001,0.521377682685852,0.7848739624023438,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5415676832199097},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"(1789).","boundary":[0.21512605249881744,0.5415676832199097,0.26218488812446594,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.493,0.7898739624023438,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6496437191963196},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.6365795731544495,0.3445378243923187,0.6496437191963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6941176652908325,0.6555819511413574,0.6974790096282959,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4252100884914398,0.6555819511413574,0.4268907606601715,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.6555819511413574,0.21680672466754913,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6745843291282654},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6745843291282654},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.48235294222831726,0.6745843291282654,0.48571428656578064,0.6876484751701355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6876484751701355},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.35798320174217224,0.6745843291282654,0.3613445460796356,0.6876484751701355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.6935867071151733,0.6957983374595642,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7579832077026367,0.7125890851020813,0.7613445520401001,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7256532311439514},{"x":0.578151285648346,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.578151285648346,0.7125890851020813,0.5798319578170776,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.7125890851020813,0.21680672466754913,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2689075767993927,"y":0.745843231678009},{"x":0.267226904630661,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.7327790856361389,0.2689075767993927,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.745843231678009},{"x":0.21512605249881744,"y":0.745843231678009}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6295795731544495,0.7663445520401001,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.5795724391937256,0.7428571581840515,0.5926365852355957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.5795724391937256,0.6369748115539551,0.5926365852355957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.6009501218795776,0.5512605309486389,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5985748171806335},{"x":0.364705890417099,"y":0.5985748171806335},{"x":0.364705890417099,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.5985748171806335,0.364705890417099,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3580252182483673,0.5725724391937256,0.7478571581840515,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7344537973403931,"y":0.783847987651825},{"x":0.7310924530029297,"y":0.783847987651825}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7310924530029297,0.7707838416099548,0.7344537973403931,0.783847987651825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6739495992660522,"y":0.783847987651825},{"x":0.6722689270973206,"y":0.783847987651825}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.7707838416099548,0.6739495992660522,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7344537973403931,"y":0.783847987651825},{"x":0.6722689270973206,"y":0.783847987651825}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.7637838416099548,0.7394537973403931,0.790847987651825],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/owWXOSCXkBYKjWRf.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/omizMARRrklHPAqs.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/ERaReECrvMnYQhUq-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003588023476240014,0.00017505261139178784,0.998666831417244,0.9990522875984038]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3361344635486603,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3361344635486603,"y":0.16627077758312225},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"LYTHRACEAE","boundary":[0.21848739683628082,0.15558195114135742,0.3361344635486603,0.16627077758312225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3361344635486603,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3361344635486603,"y":0.16627077758312225},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21348739683628082,0.14858195114135742,0.3411344635486603,0.17327077758312226],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5058823823928833,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4756302535533905,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"5/0","boundary":[0.4756302535533905,0.15676960349082947,0.5058823823928833,0.16627077758312225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5058823823928833,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4756302535533905,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.14976960349082946,0.5108823823928833,0.17327077758312226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7126050591468811,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6991596817970276,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.6991596817970276,0.15439429879188538,0.7126050591468811,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7176470756530762,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lawsonia","boundary":[0.7176470756530762,0.15439429879188538,0.7848739624023438,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6991596817970276,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6941596817970276,0.14739429879188537,0.7898739624023438,0.1744584299325943],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3025210201740265,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3025210201740265,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.07000000029802322,"str":"O","boundary":[0.3025210201740265,0.4228028357028961,0.3025210201740265,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3025210201740265,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3025210201740265,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.07000000029802322,"dir":"ltr","boundary":[0.2975210201740265,0.4158028357028961,0.3075210201740265,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6710214018821716},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Monobakht","boundary":[0.43361344933509827,0.6710214018821716,0.45378151535987854,0.6175771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6710214018821716},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.42861344933509826,0.6640214018821716,0.45878151535987854,0.6245771951675415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.775534451007843},{"x":0.7882353067398071,"y":0.775534451007843},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"شکل","boundary":[0.7596638798713684,0.775534451007843,0.7882353067398071,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.775534451007843},{"x":0.7478991746902466,"y":0.775534451007843},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.7411764860153198,0.775534451007843,0.7478991746902466,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843},{"x":0.7428571581840515,"y":0.775534451007843},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.775534451007843,0.7428571581840515,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Lawsonia","boundary":[0.6117647290229797,0.7743467688560486,0.6739495992660522,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7310924530029297,"y":0.775534451007843},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"inermis","boundary":[0.6823529601097107,0.7743467688560486,0.7310924530029297,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5966386795043945,0.7743467688560486,0.6033613681793213,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.14000000059604645,"dir":"ltr","str":"٪","boundary":[0.5579832196235657,0.7731591463088989,0.5647059082984924,0.7897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7882353067398071,"y":0.775534451007843},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5529832196235657,0.7661591463088989,0.7932353067398071,0.7979738421440125],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"۰","boundary":[0.5647059082984924,0.7731591463088989,0.5714285969734192,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5747899413108826,0.7731591463088989,0.5798319578170776,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"۶۳","boundary":[0.5815126299858093,0.7743467688560486,0.5932773351669312,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5512605309486389,0.7731591463088989,0.5579832196235657,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.7731591463088989,0.5529412031173706,0.7897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5412185144424438,0.7661591463088989,0.5982773351669312,0.7967862195968628],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/bxpEVhvkBLFpXLRb.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/XdlLQWWKHSeWeFjh.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/tIXjAorgbRwvFEQh-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001708210886515801,0.9987346232358147,0.9991072973763292]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5109243988990784,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16389548778533936},{"x":0.507563054561615,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.507563054561615,0.15083135664463043,0.5109243988990784,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.15320664644241333},{"x":0.29411765933036804,"y":0.15320664644241333},{"x":0.29411765933036804,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"hrum","boundary":[0.2571428716182709,0.15320664644241333,0.29411765933036804,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15320664644241333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.15320664644241333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.16389548778533936},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.15320664644241333,0.22689075767993927,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.15320664644241333},{"x":0.2537815272808075,"y":0.15320664644241333},{"x":0.2537815272808075,"y":0.16389548778533936},{"x":0.23193277418613434,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"Lyt","boundary":[0.23193277418613434,0.15320664644241333,0.2537815272808075,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.15439429879188538},{"x":0.49915966391563416,"y":0.15439429879188538},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1650831401348114},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.4924369752407074,0.15439429879188538,0.49915966391563416,0.1650831401348114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.1722090244293213,0.5159664154052734,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20427553355693817},{"x":0.707563042640686,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.707563042640686,0.19121140241622925,0.7092437148094177,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.2102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.2102137804031372,0.658823549747467,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.23040379583835602,0.7142857313156128,0.24346792697906494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.23040379583835602,0.5546218752861023,0.24346792697906494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.24940617382526398,0.6705882549285889,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.24940617382526398,0.5731092691421509,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.26840853691101074},{"x":0.729411780834198,"y":0.26840853691101074},{"x":0.729411780834198,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.26840853691101074,0.729411780834198,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15083135664463043},{"x":0.729411780834198,"y":0.15083135664463043},{"x":0.729411780834198,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14383135664463043,0.734411780834198,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.3254156708717346,0.6000000238418579,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3254156708717346},{"x":0.507563054561615,"y":0.3254156708717346},{"x":0.507563054561615,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3254156708717346,0.507563054561615,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.3444180488586426,0.6991596817970276,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.3444180488586426,0.6436975002288818,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.21680672466754913,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3824228048324585},{"x":0.707563042640686,"y":0.3824228048324585},{"x":0.707563042640686,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.3824228048324585,0.707563042640686,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.40142518281936646,0.7478991746902466,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3184156708717346,0.7528991746902466,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4548693597316742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.4418052136898041,0.22689075767993927,0.4548693597316742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.44418051838874817},{"x":0.29579833149909973,"y":0.44418051838874817},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":1,"str":"Lythrum","boundary":[0.23361344635486603,0.44418051838874817,0.29579833149909973,0.4548693597316742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.44418051838874817},{"x":0.31596639752388,"y":0.44418051838874817},{"x":0.31596639752388,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.3025210201740265,0.44418051838874817,0.31596639752388,0.4548693597316742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.4643705487251282,0.5815126299858093,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.4643705487251282,0.21680672466754913,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2504201829433441,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.48337292671203613,0.2521008551120758,0.49643704295158386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.5023753046989441,0.6689075827598572,0.5154394507408142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.5023753046989441,0.5109243988990784,0.5154394507408142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3126050531864166,0.5023753046989441,0.3142857253551483,0.5154394507408142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.521377682685852},{"x":0.7411764860153198,"y":0.521377682685852},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.521377682685852,0.7411764860153198,0.5344418287277222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.521377682685852},{"x":0.556302547454834,"y":0.521377682685852},{"x":0.556302547454834,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.521377682685852,0.556302547454834,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43480521368980407,0.7461764860153198,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.5985748171806335,0.5159664154052734,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6175771951675415,0.7445378303527832,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6199524998664856},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"7.","boundary":[0.21512605249881744,0.6199524998664856,0.22689075767993927,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6306413412094116},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.6199524998664856,0.24705882370471954,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6199524998664856},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6199524998664856},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":1,"str":"salicaria","boundary":[0.2521008551120758,0.6199524998664856,0.31092438101768494,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.6365795731544495,0.5747899413108826,0.6496437191963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6389548778533936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":1,"str":"6.","boundary":[0.21512605249881744,0.6389548778533936,0.22689075767993927,0.6496437191963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.6389548778533936,0.24705882370471954,0.6496437191963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6389548778533936},{"x":0.31596639752388,"y":0.6389548778533936},{"x":0.31596639752388,"y":0.6496437191963196},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":1,"str":"virgatum","boundary":[0.2521008551120758,0.6389548778533936,0.31596639752388,0.6496437191963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6686460971832275},{"x":0.610084056854248,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.610084056854248,0.6555819511413574,0.6117647290229797,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.6555819511413574,0.5411764979362488,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6555819511413574},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6555819511413574},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6686460971832275},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.6555819511413574,0.43529412150382996,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":"5.","boundary":[0.21848739683628082,0.6579572558403015,0.23025210201740265,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23529411852359772,0.6579572558403015,0.24873949587345123,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":1,"str":"junceum","boundary":[0.2537815272808075,0.6579572558403015,0.3142857253551483,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.6745843291282654,0.7008403539657593,0.6876484751701355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6134454011917114,0.6935867071151733,0.6168067455291748,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"4.","boundary":[0.21680672466754913,0.6959620118141174,0.22857142984867096,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6959620118141174},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6959620118141174},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7066508531570435},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23361344635486603,0.6959620118141174,0.24705882370471954,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":1,"str":"thesioides","boundary":[0.2521008551120758,0.6959620118141174,0.3210084140300751,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6252101063728333,0.7125890851020813,0.6285714507102966,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.7339667677879333,0.22689075767993927,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7339667677879333},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7339667677879333},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.7339667677879333,0.24705882370471954,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"str":"tribracteatum","boundary":[0.2521008551120758,0.7339667677879333,0.3512605130672455,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5915748171806335,0.7495378303527832,0.7516556091308594],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/ChwUwOGKKcjRKSWw.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/IrhaonmbIJRjnsgH.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/tXDnlcVvEJnCOisT-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001708210886515801,0.9986724807354582,0.9990706241674492]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.264845609664917},{"x":0.22689075767993927,"y":0.264845609664917},{"x":0.22689075767993927,"y":0.275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.264845609664917,0.22689075767993927,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.264845609664917},{"x":0.24537815153598785,"y":0.264845609664917},{"x":0.24537815153598785,"y":0.275534451007843},{"x":0.23193277418613434,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.264845609664917,0.24537815153598785,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.264845609664917},{"x":0.3495798408985138,"y":0.264845609664917},{"x":0.3495798408985138,"y":0.275534451007843},{"x":0.2504201829433441,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"tribracteatum","boundary":[0.2504201829433441,0.264845609664917,0.3495798408985138,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.264845609664917},{"x":0.4000000059604645,"y":0.264845609664917},{"x":0.4000000059604645,"y":0.275534451007843},{"x":0.35630252957344055,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"Salzm.","boundary":[0.35630252957344055,0.264845609664917,0.4000000059604645,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.264845609664917},{"x":0.42016807198524475,"y":0.264845609664917},{"x":0.42016807198524475,"y":0.275534451007843},{"x":0.40672269463539124,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"ex","boundary":[0.40672269463539124,0.264845609664917,0.42016807198524475,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.264845609664917},{"x":0.489075630903244,"y":0.264845609664917},{"x":0.489075630903244,"y":0.275534451007843},{"x":0.4268907606601715,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"Sprengel,","boundary":[0.4268907606601715,0.264845609664917,0.489075630903244,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.264845609664917},{"x":0.5260504484176636,"y":0.264845609664917},{"x":0.5260504484176636,"y":0.275534451007843},{"x":0.4941176474094391,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"Syst.","boundary":[0.4941176474094391,0.264845609664917,0.5260504484176636,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.264845609664917},{"x":0.5630252361297607,"y":0.264845609664917},{"x":0.5630252361297607,"y":0.275534451007843},{"x":0.5310924649238586,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"Veg.","boundary":[0.5310924649238586,0.264845609664917,0.5630252361297607,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.264845609664917},{"x":0.5747899413108826,"y":0.264845609664917},{"x":0.5747899413108826,"y":0.275534451007843},{"x":0.5680672526359558,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.5680672526359558,0.264845609664917,0.5747899413108826,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.264845609664917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.264845609664917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.275534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"(2):","boundary":[0.5798319578170776,0.264845609664917,0.6033613681793213,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.264845609664917},{"x":0.6336134672164917,"y":0.264845609664917},{"x":0.6336134672164917,"y":0.275534451007843},{"x":0.610084056854248,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"190","boundary":[0.610084056854248,0.264845609664917,0.6336134672164917,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.264845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.264845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.275534451007843},{"x":0.6386554837226868,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"str":"(1827).","boundary":[0.6386554837226868,0.264845609664917,0.6873949766159058,0.275534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7428571581840515,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.28384798765182495,0.7428571581840515,0.2969121038913727]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.28384798765182495,0.6924369931221008,0.2969121038913727]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.3028503656387329,0.5126050710678101,0.31591448187828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6252101063728333,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.32185274362564087,0.6252101063728333,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3680672347545624,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.32185274362564087,0.3680672347545624,0.3349168598651886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35391923785209656},{"x":0.605042040348053,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.605042040348053,0.34085512161254883,0.6067227125167847,0.35391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.3598574697971344,0.6739495992660522,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3598574697971344},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3598574697971344},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.38655462861061096,0.3598574697971344,0.38991597294807434,0.3729216158390045]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.37885984778404236,0.5277311205863953,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.37885984778404236,0.21680672466754913,0.3919239938259125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6689075827598572,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.3978622257709503,0.6689075827598572,0.41092637181282043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5210084319114685,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5193277597427368,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.3978622257709503,0.5210084319114685,0.41092637181282043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.4168646037578583,0.7495798468589783,0.4299287497997284]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4370546340942383},{"x":0.583193302154541,"y":0.4370546340942383},{"x":0.583193302154541,"y":0.450118750333786},{"x":0.5815126299858093,"y":0.450118750333786}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.4370546340942383,0.583193302154541,0.450118750333786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4319327771663666,"y":0.450118750333786},{"x":0.4302521049976349,"y":0.450118750333786}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.4370546340942383,0.4319327771663666,0.450118750333786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.45605701208114624,0.7344537973403931,0.46912112832069397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4750593900680542},{"x":0.658823549747467,"y":0.4750593900680542},{"x":0.658823549747467,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.4750593900680542,0.658823549747467,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.49406176805496216,0.7495798468589783,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.49406176805496216,0.6184874176979065,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.5130641460418701,0.6705882549285889,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.5320665240287781,0.7495798468589783,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.264845609664917},{"x":0.7495798468589783,"y":0.264845609664917},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.257845609664917,0.7545798468589783,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.6104512810707092,0.22689075767993927,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.6104512810707092,0.24537815153598785,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"hyssopifolia","boundary":[0.2504201829433441,0.6104512810707092,0.3344537913799286,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6104512810707092},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6104512810707092},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6211401224136353},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"L.,","boundary":[0.33949580788612366,0.6104512810707092,0.35798320174217224,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"Sp.","boundary":[0.3630252182483673,0.6104512810707092,0.3831932842731476,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6104512810707092},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6104512810707092},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6211401224136353},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"Pl.","boundary":[0.38823530077934265,0.6104512810707092,0.40672269463539124,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6104512810707092},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6104512810707092},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"447","boundary":[0.4117647111415863,0.6104512810707092,0.43529412150382996,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6104512810707092},{"x":0.489075630903244,"y":0.6104512810707092},{"x":0.489075630903244,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"(1753).","boundary":[0.4420168101787567,0.6104512810707092,0.489075630903244,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6282660365104675,0.7428571581840515,0.6413301825523376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.6282660365104675,0.6369748115539551,0.6413301825523376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6484560370445251},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6484560370445251},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6615201830863953},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.6484560370445251,0.42352941632270813,0.6615201830863953]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.6674584150314331,0.6873949766159058,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6995249390602112},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.6864607930183411,0.3932773172855377,0.6995249390602112]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.705463171005249,0.7126050591468811,0.7185273170471191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.724465548992157},{"x":0.5025210380554199,"y":0.724465548992157},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7375296950340271},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.49915966391563416,0.724465548992157,0.5025210380554199,0.7375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.724465548992157},{"x":0.35966387391090393,"y":0.724465548992157},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7375296950340271},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.35630252957344055,0.724465548992157,0.35966387391090393,0.7375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.724465548992157},{"x":0.29579833149909973,"y":0.724465548992157},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7375296950340271},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.724465548992157,0.29579833149909973,0.7375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.3462184965610504,0.7434679269790649,0.3495798408985138,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7565320730209351},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.2369747906923294,0.7434679269790649,0.24033613502979279,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7624703049659729},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7624703049659729},{"x":0.46554622054100037,"y":0.775534451007843},{"x":0.462184876203537,"y":0.775534451007843}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.462184876203537,0.7624703049659729,0.46554622054100037,0.775534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7624703049659729},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7624703049659729},{"x":0.3512605130672455,"y":0.775534451007843},{"x":0.3478991687297821,"y":0.775534451007843}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.3478991687297821,0.7624703049659729,0.3512605130672455,0.775534451007843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2991596758365631,"y":0.775534451007843},{"x":0.2974790036678314,"y":0.775534451007843}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2974790036678314,0.7624703049659729,0.2991596758365631,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7428571581840515,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6034512810707092,0.7478571581840515,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7159664034843445,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7159664034843445,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7042016983032227,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.7042016983032227,0.15320664644241333,0.7159664034843445,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"Lythrum","boundary":[0.7210084199905396,0.15320664644241333,0.7848739624023438,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5025210380554199,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5025210380554199,0.15083135664463043,0.5058823823928833,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.15320664644241333},{"x":0.3445378243923187,"y":0.15320664644241333},{"x":0.3445378243923187,"y":0.16389548778533936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"LYTHRACEAE","boundary":[0.22689075767993927,0.15320664644241333,0.3445378243923187,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4957983195781708,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1650831401348114},{"x":0.489075630903244,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.489075630903244,0.15439429879188538,0.4957983195781708,0.1650831401348114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3361344635486603,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3361344635486603,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3344537913799286,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.17339667677879333,0.3361344635486603,0.18646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1947743445634842},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1947743445634842},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20546318590641022},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.21680672466754913,0.1947743445634842,0.22857142984867096,0.20546318590641022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.1947743445634842},{"x":0.24873949587345123,"y":0.1947743445634842},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20546318590641022},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23361344635486603,0.1947743445634842,0.24873949587345123,0.20546318590641022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3210084140300751,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3210084140300751,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2537815272808075,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":1,"str":"silenoides","boundary":[0.2537815272808075,0.1947743445634842,0.3210084140300751,0.20546318590641022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.21140141785144806},{"x":0.32605043053627014,"y":0.21140141785144806},{"x":0.32605043053627014,"y":0.22446556389331818},{"x":0.32436975836753845,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32436975836753845,0.21140141785144806,0.32605043053627014,0.22446556389331818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23396675288677216},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23396675288677216},{"x":0.22857142984867096,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21680672466754913,0.23396675288677216,0.22857142984867096,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.23396675288677216},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23396675288677216},{"x":0.24705882370471954,"y":0.244655579328537},{"x":0.23361344635486603,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23361344635486603,0.23396675288677216,0.24705882370471954,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3361344635486603,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3361344635486603,"y":0.244655579328537},{"x":0.2521008551120758,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"str":"hyssopifolia","boundary":[0.2521008551120758,0.23396675288677216,0.3361344635486603,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.14383135664463043,0.7898739624023438,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.570071280002594},{"x":0.702521026134491,"y":0.570071280002594},{"x":0.702521026134491,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.570071280002594,0.702521026134491,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.570071280002594},{"x":0.702521026134491,"y":0.570071280002594},{"x":0.702521026134491,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.563071280002594,0.707521026134491,0.5901353664398193],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/hyRcFXiCUrGIPPvq.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/SQqztuXgvvLtZDWq.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/XAkFGFtCOMcjjkDv-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00017505261139178784,0.9986724807354582,0.9990931923123267]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15676960349082947},{"x":0.22689075767993927,"y":0.15676960349082947},{"x":0.22689075767993927,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.15676960349082947,0.22689075767993927,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lythrum","boundary":[0.23193277418613434,0.15558195114135742,0.289075642824173,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.14858195114135742,0.294075642824173,0.1744584299325943],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.15795724093914032},{"x":0.49747899174690247,"y":0.15795724093914032},{"x":0.49747899174690247,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4957983195781708,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"8","boundary":[0.4941176474094391,0.15795724093914032,0.49747899174690247,0.16627077758312225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5092437267303467,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16627077758312225},{"x":0.507563054561615,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"/","boundary":[0.5058823823928833,0.15795724093914032,0.5109243988990784,0.16627077758312225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5159664154052734,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5142857432365417,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.5126050710678101,0.15676960349082947,0.5159664154052734,0.16627077758312225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5159664154052734,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4957983195781708,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.1509572409391403,0.5209664154052734,0.17327077758312226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7579832077026367,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7579832077026367,0.15439429879188538,0.7848739624023438,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7529411911964417,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7529411911964417,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7243697643280029,0.15439429879188538,0.7529411911964417,0.16864608228206635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7193697643280029,0.14739429879188537,0.7898739624023438,0.17564608228206635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6983373165130615},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۰۸obakht","boundary":[0.43697479367256165,0.7209026217460632,0.46890756487846375,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6983373165130615},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.7139026217460632,0.47390756487846375,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"۲","boundary":[0.7428571581840515,0.7410926222801208,0.7495798468589783,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7410926222801208,0.7428571581840515,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Lythrum","boundary":[0.5915966629981995,0.7410926222801208,0.6420168280601501,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"hyssopifolia","boundary":[0.6504201889038086,0.7410926222801208,0.7310924530029297,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5798319578170776,0.7410926222801208,0.5865546464920044,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"۸۰/۵","boundary":[0.5495798587799072,0.7410926222801208,0.5764706134796143,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5445378422737122,0.7410926222801208,0.5512605309486389,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"؛","boundary":[0.5394958257675171,0.7410926222801208,0.5445378422737122,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.5210084319114685,0.7410926222801208,0.5327731370925903,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5058823823928833,0.7410926222801208,0.5109243988990784,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"۸۲/۵","boundary":[0.4739495813846588,0.7410926222801208,0.5025210380554199,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7565320730209351},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.47058823704719543,0.7410926222801208,0.4756302535533905,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7410926222801208},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7410926222801208},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.7410926222801208,0.46890756487846375,0.7565320730209351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4588655483722687,0.7340926222801208,0.7545798468589783,0.7635320730209351],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/PQWgLoAyJfDuEaqZ.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/mnrMeHcfCXABTArM.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/WcIpjEHMInnhjpdd-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001708210886515801,0.9986724807354582,0.9990903712853684]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7159664034843445,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7159664034843445,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7042016983032227,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.7042016983032227,0.15320664644241333,0.7159664034843445,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"Lythrum","boundary":[0.7210084199905396,0.15320664644241333,0.7848739624023438,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5025210380554199,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5025210380554199,0.15083135664463043,0.5058823823928833,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.15320664644241333},{"x":0.3445378243923187,"y":0.15320664644241333},{"x":0.3445378243923187,"y":0.16389548778533936},{"x":0.22689075767993927,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"LYTHRACEAE","boundary":[0.22689075767993927,0.15320664644241333,0.3445378243923187,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4957983195781708,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1650831401348114},{"x":0.489075630903244,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":1,"str":"9","boundary":[0.489075630903244,0.15439429879188538,0.4957983195781708,0.1650831401348114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5445378422737122,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5445378422737122,0.1722090244293213,0.5478991866111755,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1852731555700302},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.49747899174690247,0.1722090244293213,0.5008403658866882,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.1722090244293213},{"x":0.413445383310318,"y":0.1722090244293213},{"x":0.413445383310318,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4100840389728546,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.4100840389728546,0.1722090244293213,0.413445383310318,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3462184965610504,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.1722090244293213,0.3478991687297821,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.19121140241622925},{"x":0.43697479367256165,"y":0.19121140241622925},{"x":0.43697479367256165,"y":0.20427553355693817},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.43361344933509827,0.19121140241622925,0.43697479367256165,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3798319399356842,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3798319399356842,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3781512677669525,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.19121140241622925,0.3798319399356842,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.2102137804031372,0.4957983195781708,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2102137804031372},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.2235294133424759,0.2102137804031372,0.22689075767993927,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.23040379583835602,0.5159664154052734,0.24346792697906494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7058823704719543,0.24940617382526398,0.7092437148094177,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.24940617382526398,0.6235294342041016,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3663865625858307,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.3630252182483673,0.24940617382526398,0.3663865625858307,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.24940617382526398},{"x":0.30756303668022156,"y":0.24940617382526398},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2624703049659729},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.24940617382526398,0.30756303668022156,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.26840853691101074},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26840853691101074},{"x":0.46722689270973206,"y":0.28147268295288086},{"x":0.46554622054100037,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.26840853691101074,0.46722689270973206,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.2874109148979187,0.6890756487846375,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.2874109148979187,0.5327731370925903,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.30641329288482666},{"x":0.658823549747467,"y":0.30641329288482666},{"x":0.658823549747467,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.30641329288482666,0.658823549747467,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3194774389266968},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.30641329288482666,0.21680672466754913,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.3254156708717346,0.6722689270973206,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.3444180488586426,0.6705882549285889,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3444180488586426},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3444180488586426},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3574821949005127},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.3444180488586426,0.45210084319114685,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.36342042684555054,0.7327731251716614,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.36342042684555054},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36342042684555054},{"x":0.48067227005958557,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.36342042684555054,0.48067227005958557,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4285714328289032,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4285714328289032,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4268907606601715,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.4268907606601715,0.36342042684555054,0.4285714328289032,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14383135664463043,0.7898739624023438,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.40142518281936646},{"x":0.27899160981178284,"y":0.40142518281936646},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4144892990589142},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27731093764305115,0.40142518281936646,0.27899160981178284,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.21680672466754913,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.27899160981178284,"y":0.40142518281936646},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39442518281936645,0.28399160981178284,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.21512605249881744,0.5546318292617798,0.21680672466754913,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5476318292617798,0.22180672466754914,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.21512605249881744,0.7268408536911011,0.21680672466754913,0.7399049997329712]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.745843231678009},{"x":0.30924370884895325,"y":0.745843231678009},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7589073777198792},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.30756303668022156,0.745843231678009,0.30924370884895325,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7268408536911011},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7198408536911011,0.31424370884895325,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5025210380554199,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5008403658866882,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5008403658866882,0.47862231731414795,0.5025210380554199,0.49168646335601807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6235294342041016,"y":0.510688841342926},{"x":0.6218487620353699,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.4976246953010559,0.6235294342041016,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4976246953010559},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4976246953010559},{"x":0.27563026547431946,"y":0.510688841342926},{"x":0.27394959330558777,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.27394959330558777,0.4976246953010559,0.27563026547431946,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6235294342041016,"y":0.510688841342926},{"x":0.27394959330558777,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.26894959330558776,0.47162231731414794,0.6285294342041016,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4394299387931824},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4394299387931824},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4524940550327301},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.32605043053627014,0.4394299387931824,0.32773110270500183,0.4524940550327301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4394299387931824},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4394299387931824},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4524940550327301},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.32105043053627014,0.43242993879318237,0.33273110270500184,0.4594940550327301],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/ZMdQuCcZFePFIJyz.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/SkWWjNklruDsZJyE.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/GpptbZBuOqJCkhOf-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001708210886515801,0.9986894286901009,0.9990678031404908]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5025210380554199,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5025210380554199,0.15083135664463043,0.5058823823928833,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15320664644241333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.15320664644241333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.16389548778533936},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.15320664644241333,0.22689075767993927,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.15320664644241333},{"x":0.29411765933036804,"y":0.15320664644241333},{"x":0.29411765933036804,"y":0.16389548778533936},{"x":0.23193277418613434,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"Lythrum","boundary":[0.23193277418613434,0.15320664644241333,0.29411765933036804,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.15439429879188538},{"x":0.49915966391563416,"y":0.15439429879188538},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1650831401348114},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":1,"str":"10","boundary":[0.48403361439704895,0.15439429879188538,0.49915966391563416,0.1650831401348114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.1722090244293213},{"x":0.729411780834198,"y":0.1722090244293213},{"x":0.729411780834198,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7260504364967346,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7260504364967346,0.1722090244293213,0.729411780834198,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1852731555700302},{"x":0.31596639752388,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.31596639752388,0.1722090244293213,0.3176470696926117,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.19358669221401215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.19358669221401215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3764705955982208,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.3764705955982208,0.19358669221401215,0.38991597294807434,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3966386616230011,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":"thymifolium","boundary":[0.3966386616230011,0.19358669221401215,0.4756302535533905,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.19358669221401215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.19358669221401215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.48403361439704895,0.19358669221401215,0.49747899174690247,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.5109243988990784,0.2125890702009201,0.5243697762489319,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2125890702009201},{"x":0.610084056854248,"y":0.2125890702009201},{"x":0.610084056854248,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":"hyssopifolia","boundary":[0.5310924649238586,0.2125890702009201,0.610084056854248,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.2102137804031372,0.21680672466754913,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15083135664463043},{"x":0.729411780834198,"y":0.15083135664463043},{"x":0.729411780834198,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14383135664463043,0.734411780834198,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.21512605249881744,0.32660332322120667,0.22689075767993927,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.32660332322120667,0.24537815153598785,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3176470696926117,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"silenoides","boundary":[0.2504201829433441,0.32660332322120667,0.3176470696926117,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3663865625858307,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3372921645641327},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"Boiss.","boundary":[0.32436975836753845,0.32660332322120667,0.3663865625858307,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3831932842731476,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3372921645641327},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.37142857909202576,0.32660332322120667,0.3831932842731476,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.32660332322120667},{"x":0.413445383310318,"y":0.32660332322120667},{"x":0.413445383310318,"y":0.3372921645641327},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"Nöe","boundary":[0.38823530077934265,0.32660332322120667,0.413445383310318,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4319327771663666,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3372921645641327},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.42016807198524475,0.32660332322120667,0.4319327771663666,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.32660332322120667},{"x":0.48235294222831726,"y":0.32660332322120667},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3372921645641327},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"Boiss.,","boundary":[0.43697479367256165,0.32660332322120667,0.48235294222831726,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"Diagn.","boundary":[0.48739495873451233,0.32660332322120667,0.5310924649238586,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"Pl.","boundary":[0.5361344814300537,0.32660332322120667,0.5546218752861023,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"Or.","boundary":[0.5596638917922974,0.32660332322120667,0.5798319578170776,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"Nov.","boundary":[0.5848739743232727,0.32660332322120667,0.6168067455291748,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"Ser.","boundary":[0.6218487620353699,0.32660332322120667,0.6487395167350769,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3372921645641327},{"x":0.653781533241272,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.653781533241272,0.32660332322120667,0.6605042219161987,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"(2):","boundary":[0.6655462384223938,0.32660332322120667,0.6890756487846375,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"55","boundary":[0.6941176652908325,0.32660332322120667,0.7092437148094177,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":1,"str":"(1856).","boundary":[0.7159664034843445,0.32660332322120667,0.7647058963775635,0.3372921645641327]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.3456057012081146,0.7445378303527832,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.3456057012081146,0.6420168280601501,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3646080791950226},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3646080791950226},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3776721954345703},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.3646080791950226,0.40504202246665955,0.3776721954345703]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6739495992660522,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6722689270973206,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.38361045718193054,0.6739495992660522,0.39667457342147827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4026128351688385},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4026128351688385},{"x":0.29075631499290466,"y":0.41567695140838623},{"x":0.289075642824173,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.4026128351688385,0.29075631499290466,0.41567695140838623]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6218487620353699,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.4228028357028961,0.6218487620353699,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6907563209533691,0.4418052136898041,0.6941176652908325,0.4548693597316742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.2369747906923294,0.4418052136898041,0.24033613502979279,0.4548693597316742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47387173771858215},{"x":0.729411780834198,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.729411780834198,0.46080759167671204,0.7327731251716614,0.47387173771858215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.46080759167671204,0.6705882549285889,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47387173771858215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31960332322120666,0.7697058963775635,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7672209143638611},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"4.","boundary":[0.21512605249881744,0.7672209143638611,0.22689075767993927,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.7672209143638611,0.24537815153598785,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"thesioides","boundary":[0.2504201829433441,0.7672209143638611,0.3193277418613434,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7672209143638611},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7672209143638611},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7779097557067871},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"M.","boundary":[0.32436975836753845,0.7672209143638611,0.34285715222358704,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"B.,","boundary":[0.3478991687297821,0.7672209143638611,0.3663865625858307,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7672209143638611},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7672209143638611},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7779097557067871},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"Fl.","boundary":[0.37310925126075745,0.7672209143638611,0.38991597294807434,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"Taur.-","boundary":[0.3949579894542694,0.7672209143638611,0.43361344933509827,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7779097557067871},{"x":0.440336138010025,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"Cauc.","boundary":[0.440336138010025,0.7672209143638611,0.4773109257221222,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7779097557067871},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"1:","boundary":[0.48403361439704895,0.7672209143638611,0.4957983195781708,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"67","boundary":[0.5008403658866882,0.7672209143638611,0.5159664154052734,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"str":"(1808).","boundary":[0.5210084319114685,0.7672209143638611,0.5697479248046875,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7602209143638611,0.5747479248046875,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6924369931221008,0.49881234765052795,0.6957983374595642,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.49881234765052795},{"x":0.610084056854248,"y":0.49881234765052795},{"x":0.610084056854248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6067227125167847,0.49881234765052795,0.610084056854248,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24873949587345123,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5118764638900757},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.24537815153598785,0.49881234765052795,0.24873949587345123,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7630252242088318,0.5178147554397583,0.7663865685462952,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583},{"x":0.680672287940979,"y":0.5178147554397583},{"x":0.680672287940979,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6773109436035156,0.5178147554397583,0.680672287940979,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.5178147554397583,0.6184874176979065,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.3310924470424652,0.5178147554397583,0.3344537913799286,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5178147554397583},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5178147554397583},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5308788418769836},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.2873949706554413,0.5178147554397583,0.29075631499290466,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7714285850524902,0.5368170738220215,0.7747899293899536,0.5498812198638916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7193277478218079,0.5368170738220215,0.7226890921592712,0.5498812198638916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5498812198638916},{"x":0.658823549747467,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.658823549747467,0.5368170738220215,0.6605042219161987,0.5498812198638916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.5368170738220215,0.3361344635486603,0.5498812198638916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6084033846855164,0.5558194518089294,0.6117647290229797,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.5558194518089294,0.2705882489681244,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5748218297958374},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5748218297958374},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5878859758377075},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.40168067812919617,0.5748218297958374,0.40504202246665955,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5748218297958374},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5748218297958374},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5878859758377075},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34117648005485535,0.5748218297958374,0.34285715222358704,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5731092691421509,0.5938242077827454,0.5764706134796143,0.6068883538246155]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.5938242077827454,0.5176470875740051,0.6068883538246155]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6128265857696533},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6128265857696533},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.6128265857696533,0.40336135029792786,0.6258907318115234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6318289637565613},{"x":0.702521026134491,"y":0.6318289637565613},{"x":0.702521026134491,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.6318289637565613,0.702521026134491,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.6318289637565613,0.5462185144424438,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6508313417434692},{"x":0.658823549747467,"y":0.6508313417434692},{"x":0.658823549747467,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.6508313417434692,0.658823549747467,0.6638954877853394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6508313417434692},{"x":0.507563054561615,"y":0.6508313417434692},{"x":0.507563054561615,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.6508313417434692,0.507563054561615,0.6638954877853394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.6508313417434692,0.3848739564418793,0.6638954877853394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6739495992660522,"y":0.684085488319397},{"x":0.6722689270973206,"y":0.684085488319397}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6722689270973206,0.6710214018821716,0.6739495992660522,0.684085488319397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6336134672164917,"y":0.684085488319397},{"x":0.63193279504776,"y":0.684085488319397}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.63193279504776,0.6710214018821716,0.6336134672164917,0.684085488319397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6900237798690796,0.7428571581840515,0.7030878663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7090261578559875},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7090261578559875},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.7090261578559875,0.48067227005958557,0.7220902442932129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.7280284762382507,0.5983193516731262,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.49181234765052795,0.7797899293899536,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3966386616230011,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3966386616230011,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3848739564418793,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.3848739564418793,0.27078384160995483,0.3966386616230011,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.28147268295288086},{"x":0.40336135029792786,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"thymifolium","boundary":[0.40336135029792786,0.27078384160995483,0.48235294222831726,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.2897862195968628},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2897862195968628},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3004750609397888},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.34117648005485535,0.2897862195968628,0.35462185740470886,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2897862195968628},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2897862195968628},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3004750609397888},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":"hyssopifolia","boundary":[0.35966387391090393,0.2897862195968628,0.43865546584129333,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.2874109148979187},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2874109148979187},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3004750609397888},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.2874109148979187,0.26050421595573425,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3004750609397888},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.26378384160995483,0.48735294222831727,0.3074750609397888],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/uGEUNtgKEWQLrtyy.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/lBOPpNOcPqLgSuxr.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/yyTBsktsMOBDtcGk-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.0001764631248709708,0.9986696560763512,0.99905087704953]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3344537913799286,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3344537913799286,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"LYTHRACEAE","boundary":[0.21680672466754913,0.15558195114135742,0.3344537913799286,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3344537913799286,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3344537913799286,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21180672466754913,0.14858195114135742,0.3394537913799286,0.1744584299325943],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5193277597427368,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4789915978908539,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"11/11","boundary":[0.4789915978908539,0.15676960349082947,0.5193277597427368,0.16627077758312225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5193277597427368,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4789915978908539,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.14976960349082946,0.5243277597427368,0.17327077758312226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7176470756530762,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.7058823704719543,0.15558195114135742,0.7176470756530762,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7798319458961487,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7798319458961487,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lythrum","boundary":[0.7210084199905396,0.15558195114135742,0.7798319458961487,0.16864608228206635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7798319458961487,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7798319458961487,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7008823704719543,0.14858195114135742,0.7848319458961487,0.17564608228206635],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7494061589241028},{"x":0.489075630903244,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Monobakht","boundary":[0.4789915978908539,0.7494061589241028,0.5058823823928833,0.6971496343612671]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7494061589241028},{"x":0.489075630903244,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4739915978908539,0.7424061589241028,0.5108823823928833,0.7041496343612671],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.775534451007843},{"x":0.48403361439704895,"y":0.775534451007843},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.775534451007843,0.48403361439704895,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.775534451007843},{"x":0.4907563030719757,"y":0.775534451007843},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7921615242958069},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.48403361439704895,0.775534451007843,0.4907563030719757,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.775534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.775534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.25,"dir":"ltr","str":"x80","boundary":[0.4907563030719757,0.775534451007843,0.5058823823928833,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.775534451007843},{"x":0.5126050710678101,"y":0.775534451007843},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5058823823928833,0.775534451007843,0.5126050710678101,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.775534451007843},{"x":0.5260504484176636,"y":0.775534451007843},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5193277597427368,0.775534451007843,0.5260504484176636,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.775534451007843},{"x":0.5495798587799072,"y":0.775534451007843},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"J5","boundary":[0.5361344814300537,0.775534451007843,0.5495798587799072,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.775534451007843},{"x":0.5596638917922974,"y":0.775534451007843},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5546218752861023,0.775534451007843,0.5596638917922974,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.775534451007843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.775534451007843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5596638917922974,0.775534451007843,0.5647059082984924,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.775534451007843},{"x":0.5697479248046875,"y":0.775534451007843},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.5630252361297607,0.775534451007843,0.5697479248046875,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.775534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.775534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"•","boundary":[0.5731092691421509,0.775534451007843,0.5798319578170776,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.775534451007843},{"x":0.5915966629981995,"y":0.775534451007843},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7921615242958069},{"x":0.583193302154541,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":"19","boundary":[0.583193302154541,0.775534451007843,0.5915966629981995,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.775534451007843},{"x":0.6000000238418579,"y":0.775534451007843},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5932773351669312,0.775534451007843,0.6000000238418579,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.775534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.775534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7921615242958069},{"x":0.605042040348053,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Lythrum","boundary":[0.605042040348053,0.775534451007843,0.6554622054100037,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.775534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.775534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"silenoides","boundary":[0.6672269105911255,0.775534451007843,0.7344537973403931,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843},{"x":0.7428571581840515,"y":0.775534451007843},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.14000000059604645,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.775534451007843,0.7428571581840515,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.775534451007843},{"x":0.7865546345710754,"y":0.775534451007843},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"ltr","str":"Be","boundary":[0.7613445520401001,0.775534451007843,0.7865546345710754,0.7921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.775534451007843},{"x":0.7865546345710754,"y":0.775534451007843},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.4723109257221222,0.768534451007843,0.7915546345710754,0.7991615242958069],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/flaxXZlVNIoxCaVw.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/judbBEPucVwEETlR.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/fuGWXuRymetkysPl-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001708210886515801,0.9986866040309939,0.9990663926624063]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5025210380554199,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5025210380554199,0.15083135664463043,0.5058823823928833,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15320664644241333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.15320664644241333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.16389548778533936},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.15320664644241333,0.22689075767993927,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.15320664644241333},{"x":0.29411765933036804,"y":0.15320664644241333},{"x":0.29411765933036804,"y":0.16389548778533936},{"x":0.23193277418613434,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"Lythrum","boundary":[0.23193277418613434,0.15320664644241333,0.29411765933036804,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4941176474094391,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1650831401348114},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":1,"str":"12","boundary":[0.4789915978908539,0.15439429879188538,0.4941176474094391,0.1650831401348114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.1722090244293213,0.7428571581840515,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.1722090244293213,0.6369748115539551,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.19121140241622925},{"x":0.38823530077934265,"y":0.19121140241622925},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20427553355693817},{"x":0.38655462861061096,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38655462861061096,0.19121140241622925,0.38823530077934265,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.2102137804031372,0.6420168280601501,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3210084140300751,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3210084140300751,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3176470696926117,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.3176470696926117,0.23040379583835602,0.3210084140300751,0.24346792697906494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.23040379583835602,0.21680672466754913,0.24346792697906494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.24940617382526398,0.6033613681793213,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6857143044471741,0.26840853691101074,0.6890756487846375,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.26840853691101074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.26840853691101074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3663865625858307,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.3663865625858307,0.26840853691101074,0.36974790692329407,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2823529541492462,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.2823529541492462,0.26840853691101074,0.2857142984867096,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.26840853691101074,0.21680672466754913,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14383135664463043,0.7478571581840515,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5748218297958374},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"5.","boundary":[0.21512605249881744,0.5748218297958374,0.22689075767993927,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.5748218297958374,0.24537815153598785,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5748218297958374},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5748218297958374},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"junceum","boundary":[0.2504201829433441,0.5748218297958374,0.31092438101768494,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5748218297958374},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5748218297958374},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"Banks","boundary":[0.3176470696926117,0.5748218297958374,0.35798320174217224,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5748218297958374},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5748218297958374},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.3630252182483673,0.5748218297958374,0.37478992342948914,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5748218297958374},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5748218297958374},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"Sol.","boundary":[0.3815126121044159,0.5748218297958374,0.40672269463539124,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5748218297958374},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5748218297958374},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.4117647111415863,0.5748218297958374,0.42352941632270813,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5748218297958374},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5748218297958374},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"Russ.,","boundary":[0.4285714328289032,0.5748218297958374,0.46890756487846375,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"Nat.","boundary":[0.4739495813846588,0.5748218297958374,0.5025210380554199,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5855106711387634},{"x":0.507563054561615,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"His.","boundary":[0.507563054561615,0.5748218297958374,0.5327731370925903,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"Aleppo,","boundary":[0.5394958257675171,0.5748218297958374,0.5915966629981995,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5748218297958374},{"x":0.610084056854248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.610084056854248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"ed","boundary":[0.5966386795043945,0.5748218297958374,0.610084056854248,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"2,","boundary":[0.6168067455291748,0.5748218297958374,0.6285714507102966,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"2:","boundary":[0.6336134672164917,0.5748218297958374,0.6453781723976135,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"253","boundary":[0.6504201889038086,0.5748218297958374,0.6739495992660522,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5748218297958374},{"x":0.729411780834198,"y":0.5748218297958374},{"x":0.729411780834198,"y":0.5855106711387634},{"x":0.680672287940979,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":1,"str":"(1794).","boundary":[0.680672287940979,0.5748218297958374,0.729411780834198,0.5855106711387634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.5938242077827454,0.7428571581840515,0.6068883538246155]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.5938242077827454,0.6369748115539551,0.6068883538246155]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.6128265857696533,0.3327731192111969,0.6258907318115234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.6318289637565613,0.5596638917922974,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5678218297958374,0.7478571581840515,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5243697762489319,"y":0.684085488319397},{"x":0.5226891040802002,"y":0.684085488319397}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.6710214018821716,0.5243697762489319,0.684085488319397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3025210201740265,"y":0.684085488319397},{"x":0.3008403480052948,"y":0.684085488319397}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3008403480052948,0.6710214018821716,0.3025210201740265,0.684085488319397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6900237798690796,0.7109243869781494,0.7030878663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2840336263179779,0.6900237798690796,0.2857142984867096,0.7030878663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5966386795043945,0.7090261578559875,0.6000000238418579,0.7220902442932129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7090261578559875},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7090261578559875},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7220902442932129},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.7090261578559875,0.48571428656578064,0.7220902442932129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.4084033668041229,0.7280284762382507,0.4117647111415863,0.7410926222801208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.3176470696926117,0.7280284762382507,0.3210084140300751,0.7410926222801208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.7280284762382507,0.21680672466754913,0.7410926222801208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7600950002670288},{"x":0.364705890417099,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.364705890417099,0.7470308542251587,0.3680672347545624,0.7600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7600950002670288},{"x":0.31596639752388,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.31596639752388,0.7470308542251587,0.3193277418613434,0.7600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7470308542251587},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7470308542251587},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.2235294133424759,0.7470308542251587,0.22689075767993927,0.7600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.7660332322120667,0.7411764860153198,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.4268907606601715,0.7660332322120667,0.4302521049976349,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7660332322120667},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7660332322120667},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.3831932842731476,0.7660332322120667,0.38655462861061096,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.2991596758365631,0.7660332322120667,0.3025210201740265,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.7660332322120667,0.22689075767993927,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6640214018821716,0.7461764860153198,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7747899293899536,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7714285850524902,0.30641329288482666,0.7747899293899536,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6857143044471741,0.30641329288482666,0.6890756487846375,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6453781723976135,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6420168280601501,0.30641329288482666,0.6453781723976135,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.30641329288482666},{"x":0.29075631499290466,"y":0.30641329288482666},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.2873949706554413,0.30641329288482666,0.29075631499290466,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7714285850524902,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7714285850524902,0.3254156708717346,0.7747899293899536,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.3254156708717346,0.7126050591468811,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3254156708717346},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3254156708717346},{"x":0.43697479367256165,"y":0.33847981691360474},{"x":0.43361344933509827,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.43361344933509827,0.3254156708717346,0.43697479367256165,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3254156708717346},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3254156708717346},{"x":0.37478992342948914,"y":0.33847981691360474},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.3254156708717346,0.37478992342948914,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7210084199905396,0.3444180488586426,0.7243697643280029,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6369748115539551,0.3444180488586426,0.6403361558914185,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3444180488586426},{"x":0.578151285648346,"y":0.3444180488586426},{"x":0.578151285648346,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.3444180488586426,0.578151285648346,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.3445378243923187,0.3444180488586426,0.3478991687297821,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7378151416778564,0.36342042684555054,0.7411764860153198,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.36342042684555054,0.6789916157722473,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4084033668041229,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.4084033668041229,0.36342042684555054,0.4117647111415863,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.36342042684555054},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36342042684555054},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2235294133424759,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.2235294133424759,0.36342042684555054,0.22689075767993927,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.3824228048324585,0.6504201889038086,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7764706015586853,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7731092572212219,0.40142518281936646,0.7764706015586853,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.40142518281936646,0.7176470756530762,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4285714328289032,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.4252100884914398,0.40142518281936646,0.4285714328289032,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.40142518281936646},{"x":0.36974790692329407,"y":0.40142518281936646},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.40142518281936646,0.36974790692329407,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5226891040802002,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.4204275608062744,0.5243697762489319,0.43349167704582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4204275608062744},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4204275608062744},{"x":0.37478992342948914,"y":0.43349167704582214},{"x":0.37310925126075745,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.4204275608062744,0.37478992342948914,0.43349167704582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21848739683628082,"y":0.43349167704582214},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21680672466754913,0.4204275608062744,0.21848739683628082,0.43349167704582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.4394299387931824,0.6521008610725403,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7529411911964417,0.45843231678009033,0.7546218633651733,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.47862231731414795,0.6705882549285889,0.49168646335601807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49168646335601807},{"x":0.534453809261322,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.534453809261322,0.47862231731414795,0.5361344814300537,0.49168646335601807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7361344695091248,"y":0.510688841342926},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.4976246953010559,0.7361344695091248,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5166270732879639},{"x":0.578151285648346,"y":0.5166270732879639},{"x":0.578151285648346,"y":0.529691219329834},{"x":0.5764706134796143,"y":0.529691219329834}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5764706134796143,0.5166270732879639,0.578151285648346,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5486935973167419},{"x":0.610084056854248,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.610084056854248,0.5356294512748718,0.6117647290229797,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.29941329288482665,0.7814706015586853,0.555693597316742],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/KEUJcGppBAHxhDpl.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/YiLOGAafOIsezeKs.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/yvnILJeIvheyCGUc-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003588023476240014,0.00017505261139178784,0.9986696560763512,0.9990593401304051]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3344537913799286,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3344537913799286,"y":0.16627077758312225},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"LYTHRACEAE","boundary":[0.21848739683628082,0.15558195114135742,0.3344537913799286,0.16627077758312225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3344537913799286,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3344537913799286,"y":0.16627077758312225},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21348739683628082,0.14858195114135742,0.3394537913799286,0.17327077758312226],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.15439429879188538},{"x":0.49747899174690247,"y":0.15439429879188538},{"x":0.49747899174690247,"y":0.16627077758312225},{"x":0.48571428656578064,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"13","boundary":[0.48571428656578064,0.15439429879188538,0.49747899174690247,0.16627077758312225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.15439429879188538},{"x":0.507563054561615,"y":0.15439429879188538},{"x":0.507563054561615,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5042017102241516,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"/","boundary":[0.5042017102241516,0.15439429879188538,0.507563054561615,0.16627077758312225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5260504484176636,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۳","boundary":[0.5109243988990784,0.15439429879188538,0.5260504484176636,0.16627077758312225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5260504484176636,"y":0.16627077758312225},{"x":0.48571428656578064,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.14739429879188537,0.5310504484176636,0.17327077758312226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7176470756530762,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.7058823704719543,0.15558195114135742,0.7176470756530762,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7798319458961487,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7798319458961487,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lythrum","boundary":[0.7226890921592712,0.15558195114135742,0.7798319458961487,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7798319458961487,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7798319458961487,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7008823704719543,0.14858195114135742,0.7848319458961487,0.1744584299325943],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4588235318660736,"y":0.684085488319397},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"Monobakht","boundary":[0.42352941632270813,0.7078384757041931,0.46722689270973206,0.6912114024162292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4588235318660736,"y":0.684085488319397},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.4185294163227081,0.7008384757041931,0.47222689270973206,0.6982114024162293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7613445520401001,0.7695962190628052,0.7865546345710754,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7478991746902466,0.7695962190628052,0.7529411911964417,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.7695962190628052,0.7478991746902466,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7850356101989746},{"x":0.610084056854248,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Lythrum","boundary":[0.610084056854248,0.7695962190628052,0.6571428775787354,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"thesioides","boundary":[0.6689075827598572,0.7695962190628052,0.7361344695091248,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5983193516731262,0.7695962190628052,0.6033613681793213,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۸۰/۵","boundary":[0.5663865804672241,0.7695962190628052,0.5949580073356628,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7850356101989746},{"x":0.561344563961029,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.561344563961029,0.7695962190628052,0.5680672526359558,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7695962190628052},{"x":0.561344563961029,"y":0.7695962190628052},{"x":0.561344563961029,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5546218752861023,0.7695962190628052,0.561344563961029,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5378151535987854,0.7695962190628052,0.5495798587799072,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.7695962190628052,0.5277311205863953,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5126050710678101,"y":0.786223292350769},{"x":0.4907563030719757,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.4907563030719757,0.7695962190628052,0.5126050710678101,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7707838416099548},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7707838416099548},{"x":0.48403361439704895,"y":0.786223292350769},{"x":0.4789915978908539,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4789915978908539,0.7707838416099548,0.48403361439704895,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4756302535533905,"y":0.786223292350769},{"x":0.4588235318660736,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"۶۶","boundary":[0.4588235318660736,0.7707838416099548,0.4756302535533905,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4588235318660736,"y":0.786223292350769},{"x":0.45378151535987854,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45378151535987854,0.7707838416099548,0.4588235318660736,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7707838416099548},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7707838416099548},{"x":0.45546218752861023,"y":0.786223292350769},{"x":0.44873949885368347,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.7707838416099548,0.45546218752861023,0.786223292350769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7850356101989746},{"x":0.44873949885368347,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.44373949885368347,0.7625962190628052,0.7915546345710754,0.7920356101989746],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/tCBKYsmmYigMDvXY.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/bpmVAJvQRCXIBfSb.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/RENrEoUNuPFyaeyE-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00017505261139178784,0.9986696560763512,0.9990536980764884]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7596638798713684,0.15439429879188538,0.7831932902336121,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7546218633651733,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7260504364967346,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7260504364967346,0.15439429879188538,0.7546218633651733,0.1698337346315384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7260504364967346,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7210504364967346,0.14739429879188537,0.7881932902336121,0.1768337346315384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4924369752407074,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4924369752407074,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4789915978908539,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"14","boundary":[0.4789915978908539,0.15676960349082947,0.4924369752407074,0.16627077758312225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5058823823928833,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5025210380554199,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"/","boundary":[0.5025210380554199,0.15676960349082947,0.5058823823928833,0.16627077758312225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5092437267303467,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"14","boundary":[0.5092437267303467,0.15558195114135742,0.5226891040802002,0.16627077758312225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4789915978908539,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.14858195114135742,0.5276891040802002,0.17327077758312226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15558195114135742},{"x":0.22689075767993927,"y":0.15558195114135742},{"x":0.22689075767993927,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.15558195114135742,0.22689075767993927,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lythrum","boundary":[0.23193277418613434,0.15558195114135742,0.289075642824173,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.14858195114135742,0.294075642824173,0.1744584299325943],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3798319399356842,0.6698337197303772,0.3848739564418793,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6828978657722473},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.34117648005485535,0.6698337197303772,0.3613445460796356,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6828978657722473},{"x":0.31596639752388,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.31596639752388,0.6698337197303772,0.3310924470424652,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6817102432250977},{"x":0.31596639752388,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.41999998688697815,"boundary":[0.31096639752388,0.6628337197303772,0.3898739564418793,0.6887102432250977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7613445520401001,0.7731591463088989,0.7865546345710754,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7411764860153198,0.7731591463088989,0.7478991746902466,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7731591463088989,0.7428571581840515,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Lythrum","boundary":[0.6151260733604431,0.7731591463088989,0.6638655662536621,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"junceum","boundary":[0.6722689270973206,0.7731591463088989,0.7260504364967346,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7731591463088989},{"x":0.610084056854248,"y":0.7731591463088989},{"x":0.610084056854248,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6033613681793213,0.7731591463088989,0.610084056854248,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۸۰/۶","boundary":[0.5714285969734192,0.7731591463088989,0.5983193516731262,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5647059082984924,0.7731591463088989,0.5714285969734192,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5596638917922974,0.7731591463088989,0.5663865804672241,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5411764979362488,0.7731591463088989,0.5546218752861023,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5226891040802002,0.7731591463088989,0.5310924649238586,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7897862195968628},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.49747899174690247,0.7731591463088989,0.5176470875740051,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7731591463088989},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7731591463088989},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7897862195968628},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48235294222831726,0.7731591463088989,0.48739495873451233,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۵/۴","boundary":[0.4470588266849518,0.7731591463088989,0.4773109257221222,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7731591463088989},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7731591463088989},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4436974823474884,0.7731591463088989,0.45042017102241516,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7897862195968628},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43865546584129333,0.7731591463088989,0.4453781545162201,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7731591463088989},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7731591463088989},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7897862195968628},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.42016807198524475,0.7731591463088989,0.43361344933509827,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.3966386616230011,0.7731591463088989,0.4100840389728546,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7731591463088989},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7731591463088989},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3613445460796356,0.7731591463088989,0.38823530077934265,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7731591463088989},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7731591463088989},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3529411852359772,0.7731591463088989,0.35966387391090393,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.3327731192111969,0.7731591463088989,0.3512605130672455,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7731591463088989},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7731591463088989},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3193277418613434,0.7731591463088989,0.32605043053627014,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3142857253551483,0.7731591463088989,0.3210084140300751,0.7897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7897862195968628},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.3092857253551483,0.7661591463088989,0.7915546345710754,0.7967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/OTAfijBzcCJbvSrY.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/fLqnUdwdUwLgyYqm.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/zLiOckWLefoGACSV-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001708210886515801,0.9986724807354582,0.9990663926624063]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7159664034843445,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7159664034843445,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7042016983032227,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.7042016983032227,0.15320664644241333,0.7159664034843445,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"Lythrum","boundary":[0.7210084199905396,0.15320664644241333,0.7848739624023438,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.15083135664463043},{"x":0.507563054561615,"y":0.15083135664463043},{"x":0.507563054561615,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5042017102241516,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5042017102241516,0.15083135664463043,0.507563054561615,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15320664644241333},{"x":0.3361344635486603,"y":0.15320664644241333},{"x":0.3361344635486603,"y":0.16389548778533936},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"LYTHRACEAE","boundary":[0.21848739683628082,0.15320664644241333,0.3361344635486603,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.15320664644241333},{"x":0.49915966391563416,"y":0.15320664644241333},{"x":0.49915966391563416,"y":0.16389548778533936},{"x":0.48403361439704895,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"15","boundary":[0.48403361439704895,0.15320664644241333,0.49915966391563416,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.1722090244293213},{"x":0.42184874415397644,"y":0.1722090244293213},{"x":0.42184874415397644,"y":0.1852731555700302},{"x":0.41848739981651306,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.41848739981651306,0.1722090244293213,0.42184874415397644,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3310924470424652,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3310924470424652,"y":0.1852731555700302},{"x":0.32773110270500183,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.32773110270500183,0.1722090244293213,0.3310924470424652,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2823529541492462,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2823529541492462,"y":0.1852731555700302},{"x":0.27899160981178284,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.27899160981178284,0.1722090244293213,0.2823529541492462,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1722090244293213},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1722090244293213},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.1722090244293213,0.21680672466754913,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14383135664463043,0.7898739624023438,0.19227315557003022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.2102137804031372,0.4773109257221222,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24346792697906494},{"x":0.729411780834198,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.729411780834198,0.23040379583835602,0.7327731251716614,0.24346792697906494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.23040379583835602},{"x":0.35630252957344055,"y":0.23040379583835602},{"x":0.35630252957344055,"y":0.24346792697906494},{"x":0.35462185740470886,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.23040379583835602,0.35630252957344055,0.24346792697906494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6705882549285889,0.24940617382526398,0.6739495992660522,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.24940617382526398,0.6134454011917114,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4924369752407074,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4907563030719757,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.26840853691101074,0.4924369752407074,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.26840853691101074,0.21680672466754913,0.28147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.2874109148979187,0.6369748115539551,0.3004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.30641329288482666},{"x":0.658823549747467,"y":0.30641329288482666},{"x":0.658823549747467,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.30641329288482666,0.658823549747467,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3142857253551483,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3126050531864166,0.30641329288482666,0.3142857253551483,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.3254156708717346,0.6705882549285889,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3254156708717346},{"x":0.583193302154541,"y":0.3254156708717346},{"x":0.583193302154541,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.3254156708717346,0.583193302154541,0.33847981691360474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.3444180488586426,0.6436975002288818,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.36342042684555054,0.7411764860153198,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37648457288742065},{"x":0.680672287940979,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.680672287940979,0.36342042684555054,0.6823529601097107,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.3824228048324585,0.5109243988990784,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3824228048324585},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3824228048324585},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3954869210720062},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.43361344933509827,0.3824228048324585,0.43529412150382996,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.40142518281936646,0.5176470875740051,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2032137804031372,0.7461764860153198,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"6.","boundary":[0.21512605249881744,0.4418052136898041,0.22689075767993927,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.4418052136898041,0.24537815153598785,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"virgatum","boundary":[0.2504201829433441,0.4418052136898041,0.3142857253551483,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4418052136898041},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4418052136898041},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4524940550327301},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"L.,","boundary":[0.3210084140300751,0.4418052136898041,0.33949580788612366,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4418052136898041},{"x":0.364705890417099,"y":0.4418052136898041},{"x":0.364705890417099,"y":0.4524940550327301},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"Sp.","boundary":[0.3445378243923187,0.4418052136898041,0.364705890417099,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4418052136898041},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4418052136898041},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4524940550327301},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"Pl.","boundary":[0.36974790692329407,0.4418052136898041,0.38823530077934265,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4418052136898041},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4418052136898041},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4524940550327301},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"447","boundary":[0.3932773172855377,0.4418052136898041,0.41680672764778137,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4418052136898041},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4418052136898041},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4524940550327301},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":1,"str":"(1753).","boundary":[0.42184874415397644,0.4418052136898041,0.47058823704719543,0.4524940550327301]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.46080759167671204,0.7428571581840515,0.47387173771858215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.46080759167671204,0.6369748115539551,0.47387173771858215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.47980996966362},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47980996966362},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.47980996966362,0.7428571581840515,0.4928741157054901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.47980996966362},{"x":0.5025210380554199,"y":0.47980996966362},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.47980996966362,0.5025210380554199,0.4928741157054901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.49881234765052795},{"x":0.36974790692329407,"y":0.49881234765052795},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.49881234765052795,0.36974790692329407,0.5118764638900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.5178147554397583,0.6705882549285889,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.5368170738220215,0.5193277597427368,0.5498812198638916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.5558194518089294,0.7159664034843445,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5558194518089294},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5558194518089294},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5688835978507996},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32436975836753845,0.5558194518089294,0.32605043053627014,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5748218297958374},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5748218297958374},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5878859758377075},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.5748218297958374,0.45378151535987854,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5748218297958374},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5748218297958374},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5878859758377075},{"x":0.289075642824173,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.289075642824173,0.5748218297958374,0.29075631499290466,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5938242077827454},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5938242077827454},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6068883538246155},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.25882354378700256,0.5938242077827454,0.26218488812446594,0.6068883538246155]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.6128265857696533,0.7411764860153198,0.6258907318115234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.2823529541492462,0.6128265857696533,0.2857142984867096,0.6258907318115234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.6128265857696533,0.21680672466754913,0.6258907318115234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6448931097984314},{"x":0.529411792755127,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.529411792755127,0.6318289637565613,0.5327731370925903,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6448931097984314},{"x":0.440336138010025,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.440336138010025,0.6318289637565613,0.4420168101787567,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6638954877853394},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.6508313417434692,0.4571428596973419,0.6638954877853394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3310924470424652,"y":0.684085488319397},{"x":0.3294117748737335,"y":0.684085488319397}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.6710214018821716,0.3310924470424652,0.684085488319397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6900237798690796},{"x":0.364705890417099,"y":0.6900237798690796},{"x":0.364705890417099,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.6900237798690796,0.364705890417099,0.7030878663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7030878663063049},{"x":0.267226904630661,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.6900237798690796,0.2689075767993927,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43480521368980407,0.7478571581840515,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6941176652908325,0.7280284762382507,0.6974790096282959,0.7410926222801208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.7280284762382507,0.6386554837226868,0.7410926222801208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7600950002670288},{"x":0.31596639752388,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.31596639752388,0.7470308542251587,0.3176470696926117,0.7600950002670288]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.7660332322120667,0.7361344695091248,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7790973782539368},{"x":0.31596639752388,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.31096639752388,0.7210284762382507,0.7411344695091248,0.7860973782539368],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/AKcpCfumKsufuRXG.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/ktTqrdqxbHoWWNTp.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/pBknHMCgbQbmhFdj-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001736420979126049,0.9986696560763512,0.9990649821135325]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15676960349082947},{"x":0.22689075767993927,"y":0.15676960349082947},{"x":0.22689075767993927,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.15676960349082947,0.22689075767993927,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lythrum","boundary":[0.23193277418613434,0.15558195114135742,0.289075642824173,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.14858195114135742,0.294075642824173,0.1744584299325943],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4941176474094391,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1650831401348114},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"16","boundary":[0.4789915978908539,0.15676960349082947,0.4941176474094391,0.1650831401348114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1650831401348114},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"/","boundary":[0.5025210380554199,0.15676960349082947,0.5058823823928833,0.1650831401348114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1650831401348114},{"x":0.507563054561615,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۱۹","boundary":[0.507563054561615,0.15676960349082947,0.5226891040802002,0.1650831401348114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1650831401348114},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.14976960349082946,0.5276891040802002,0.1720831401348114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7579832077026367,0.15320664644241333,0.7848739624023438,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7529411911964417,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7529411911964417,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7243697643280029,0.15320664644241333,0.7529411911964417,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7193697643280029,0.14620664644241332,0.7898739624023438,0.1744584299325943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"Monobakht","boundary":[0.4907563030719757,0.7517814636230469,0.5025210380554199,0.7114014029502869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.4857563030719757,0.7447814636230469,0.5075210380554199,0.7184014029502869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.764845609664917},{"x":0.7865546345710754,"y":0.764845609664917},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7596638798713684,0.764845609664917,0.7865546345710754,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.764845609664917},{"x":0.7478991746902466,"y":0.764845609664917},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7411764860153198,0.764845609664917,0.7478991746902466,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.764845609664917},{"x":0.7428571581840515,"y":0.764845609664917},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.764845609664917,0.7428571581840515,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Lythrum","boundary":[0.6117647290229797,0.7636579275131226,0.6638655662536621,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"virgatum","boundary":[0.6705882549285889,0.764845609664917,0.7260504364967346,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6000000238418579,0.7636579275131226,0.6067227125167847,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۸۰/۹","boundary":[0.5697479248046875,0.7636579275131226,0.5966386795043945,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5630252361297607,0.7636579275131226,0.5697479248046875,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7790973782539368},{"x":0.556302547454834,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.556302547454834,0.7636579275131226,0.5630252361297607,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5394958257675171,0.7636579275131226,0.5512605309486389,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7636579275131226},{"x":0.529411792755127,"y":0.7636579275131226},{"x":0.529411792755127,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5243697762489319,0.7636579275131226,0.529411792755127,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"۷۶","boundary":[0.5058823823928833,0.7636579275131226,0.5210084319114685,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7790973782539368},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.49915966391563416,0.7636579275131226,0.5058823823928833,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.7636579275131226,0.5008403658866882,0.7790973782539368]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7865546345710754,"y":0.764845609664917},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.4891176474094391,0.7566579275131226,0.7915546345710754,0.7872850604057312],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/egWNZLrdDWPdKIOe.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/iLJXqHTytUVTZcpT.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/zofmzPmWloXyFTRe-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001708210886515801,0.9986724807354582,0.99908755025841]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"7.","boundary":[0.21512605249881744,0.3076009452342987,0.22689075767993927,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3076009452342987},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3076009452342987},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.23193277418613434,0.3076009452342987,0.24537815153598785,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3076009452342987},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3076009452342987},{"x":0.30924370884895325,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2504201829433441,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"salicaria","boundary":[0.2504201829433441,0.3076009452342987,0.30924370884895325,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3327731192111969,"y":0.31828978657722473},{"x":0.31596639752388,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"L.,","boundary":[0.31596639752388,0.3076009452342987,0.3327731192111969,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3076009452342987},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3076009452342987},{"x":0.35966387391090393,"y":0.31828978657722473},{"x":0.33781513571739197,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"Sp.","boundary":[0.33781513571739197,0.3076009452342987,0.35966387391090393,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3815126121044159,"y":0.31828978657722473},{"x":0.364705890417099,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"Pl.","boundary":[0.364705890417099,0.3076009452342987,0.3815126121044159,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4117647111415863,"y":0.31828978657722473},{"x":0.38823530077934265,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"446","boundary":[0.38823530077934265,0.3076009452342987,0.4117647111415863,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3076009452342987},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3076009452342987},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31828978657722473},{"x":0.41680672764778137,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"(1753).","boundary":[0.41680672764778137,0.3076009452342987,0.46554622054100037,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"Syn.:","boundary":[0.21512605249881744,0.32897862792015076,0.24705882370471954,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2655462324619293,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.2537815272808075,0.32897862792015076,0.2655462324619293,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3294117748737335,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"salicaria","boundary":[0.2705882489681244,0.32897862792015076,0.3294117748737335,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3478991687297821,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.3344537913799286,0.32897862792015076,0.3478991687297821,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3781512677669525,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"var.","boundary":[0.3529411852359772,0.32897862792015076,0.3781512677669525,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.32897862792015076},{"x":0.462184876203537,"y":0.32897862792015076},{"x":0.462184876203537,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"tomentosum","boundary":[0.3831932842731476,0.32897862792015076,0.462184876203537,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5109243988990784,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3396674692630768},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"(Mill.)","boundary":[0.46890756487846375,0.32897862792015076,0.5109243988990784,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"DC.,","boundary":[0.5176470875740051,0.32897862792015076,0.5478991866111755,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"Prod.","boundary":[0.5529412031173706,0.32897862792015076,0.5882353186607361,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6067227125167847,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"3:","boundary":[0.5949580073356628,0.32897862792015076,0.6067227125167847,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"83","boundary":[0.6117647290229797,0.32897862792015076,0.6268907785415649,0.3396674692630768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.32897862792015076},{"x":0.680672287940979,"y":0.32897862792015076},{"x":0.680672287940979,"y":0.3396674692630768},{"x":0.63193279504776,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"str":"(1828).","boundary":[0.63193279504776,0.32897862792015076,0.680672287940979,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987},{"x":0.680672287940979,"y":0.3076009452342987},{"x":0.680672287940979,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3006009452342987,0.685672287940979,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7428571581840515,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.36579573154449463,0.7428571581840515,0.37885984778404236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6369748115539551,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6352941393852234,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.36579573154449463,0.6369748115539551,0.37885984778404236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.21680672466754913,0.39904987812042236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4180522561073303},{"x":0.489075630903244,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.489075630903244,0.4049881100654602,0.4907563030719757,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7428571581840515,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3587957315444946,0.7478571581840515,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7159664034843445,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7159664034843445,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7042016983032227,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.7042016983032227,0.15320664644241333,0.7159664034843445,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"Lythrum","boundary":[0.7210084199905396,0.15320664644241333,0.7848739624023438,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.15083135664463043},{"x":0.507563054561615,"y":0.15083135664463043},{"x":0.507563054561615,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5042017102241516,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5042017102241516,0.15083135664463043,0.507563054561615,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15320664644241333},{"x":0.3361344635486603,"y":0.15320664644241333},{"x":0.3361344635486603,"y":0.16389548778533936},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"LYTHRACEAE","boundary":[0.21848739683628082,0.15320664644241333,0.3361344635486603,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.15320664644241333},{"x":0.49915966391563416,"y":0.15320664644241333},{"x":0.49915966391563416,"y":0.16389548778533936},{"x":0.48403361439704895,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":1,"str":"17","boundary":[0.48403361439704895,0.15320664644241333,0.49915966391563416,0.16389548778533936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.1722090244293213},{"x":0.658823549747467,"y":0.1722090244293213},{"x":0.658823549747467,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.1722090244293213,0.658823549747467,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3126050531864166,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3126050531864166,"y":0.1852731555700302},{"x":0.31092438101768494,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.31092438101768494,0.1722090244293213,0.3126050531864166,0.1852731555700302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.19121140241622925,0.7445378303527832,0.20427553355693817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.2102137804031372,0.6705882549285889,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.2102137804031372,0.5915966629981995,0.22327791154384613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.23040379583835602,0.7243697643280029,0.24346792697906494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21848739683628082,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.14383135664463043,0.7898739624023438,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.5950118899345398,0.7428571581840515,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6282660365104675},{"x":0.653781533241272,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.653781533241272,0.6152018904685974,0.6554622054100037,0.6282660365104675]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.6342042684555054,0.6756302714347839,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6342042684555054},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6342042684555054},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.3831932842731476,0.6342042684555054,0.38655462861061096,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6342042684555054},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6342042684555054},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6472684144973755},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32436975836753845,0.6342042684555054,0.32605043053627014,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6472684144973755},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.31936975836753845,0.5880118899345398,0.7478571581840515,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4429928660392761},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4429928660392761},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.4429928660392761,0.49747899174690247,0.45605701208114624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.4619952440261841,0.658823549747467,0.4750593900680542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.48099762201309204,0.6924369931221008,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3344537913799286,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3344537913799286,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3327731192111969,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3327731192111969,0.48099762201309204,0.3344537913799286,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6252101063728333,0.5,0.6285714507102966,0.5130641460418701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.5,0.5411764979362488,0.5130641460418701]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.519002377986908},{"x":0.7260504364967346,"y":0.519002377986908},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7226890921592712,0.519002377986908,0.7260504364967346,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.519002377986908},{"x":0.6436975002288818,"y":0.519002377986908},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6403361558914185,0.519002377986908,0.6436975002288818,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.519002377986908},{"x":0.583193302154541,"y":0.519002377986908},{"x":0.583193302154541,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.519002377986908,0.583193302154541,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7260504364967346,"y":0.551068902015686},{"x":0.7226890921592712,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.7226890921592712,0.5380047559738159,0.7260504364967346,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6369748115539551,"y":0.551068902015686},{"x":0.6352941393852234,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.5380047559738159,0.6369748115539551,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6689075827598572,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.570071280002594}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6655462384223938,0.5570071339607239,0.6689075827598572,0.570071280002594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5361344814300537,"y":0.570071280002594},{"x":0.534453809261322,"y":0.570071280002594}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.534453809261322,0.5570071339607239,0.5361344814300537,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7260504364967346,"y":0.570071280002594},{"x":0.3327731192111969,"y":0.570071280002594}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.4359928660392761,0.7310504364967346,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.26840853691101074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.26840853691101074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3680672347545624,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.26840853691101074,0.36974790692329407,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.26840853691101074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.26840853691101074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3680672347545624,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3630672347545624,0.26140853691101074,0.37474790692329407,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.6722090244293213,0.7361344695091248,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6722090244293213},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6722090244293213},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6852731704711914},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.6722090244293213,0.45042017102241516,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6912114024162292},{"x":0.658823549747467,"y":0.6912114024162292},{"x":0.658823549747467,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.6912114024162292,0.658823549747467,0.7042755484580994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.7102137804031372,0.7495798468589783,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.7102137804031372,0.6302521228790283,0.7232779264450073]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.7292161583900452,0.6705882549285889,0.7422803044319153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4252100884914398,0.7292161583900452,0.4268907606601715,0.7422803044319153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.7482185363769531,0.7462185025215149,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.6652090244293213,0.7545798468589783,0.7682826824188232],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/dCTSuyECpoONZAZm.jpg","blurred":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/ltUcaCRkxvvJjYgJ.jpg","webpSec":"/storage/books/c90fef0ec125c137/pages/adSEtPjfrXhhEHVT-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00017505261139178784,0.9986724807354582,0.9990621611573635]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15558195114135742},{"x":0.22857142984867096,"y":0.15558195114135742},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.15558195114135742,0.22857142984867096,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.15676960349082947},{"x":0.289075642824173,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lythrum","boundary":[0.23193277418613434,0.15558195114135742,0.289075642824173,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15558195114135742},{"x":0.289075642824173,"y":0.15676960349082947},{"x":0.289075642824173,"y":0.1674584299325943},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.14858195114135742,0.294075642824173,0.1744584299325943],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4941176474094391,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4941176474094391,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4789915978908539,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"18","boundary":[0.4789915978908539,0.15558195114135742,0.4941176474094391,0.16627077758312225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.15558195114135742},{"x":0.507563054561615,"y":0.15558195114135742},{"x":0.507563054561615,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5025210380554199,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"/","boundary":[0.5025210380554199,0.15558195114135742,0.507563054561615,0.16627077758312225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.16627077758312225},{"x":0.507563054561615,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۸","boundary":[0.507563054561615,0.15558195114135742,0.5226891040802002,0.16627077758312225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4789915978908539,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.14858195114135742,0.5276891040802002,0.17327077758312226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7579832077026367,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7579832077026367,0.15439429879188538,0.7848739624023438,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7529411911964417,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7529411911964417,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7243697643280029,0.15439429879188538,0.7529411911964417,0.16864608228206635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7193697643280029,0.14739429879188537,0.7898739624023438,0.17564608228206635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"MoNobakh","boundary":[0.5764706134796143,0.7434679269790649,0.5815126299858093,0.7030878663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5714706134796143,0.7364679269790649,0.5865126299858093,0.7100878663063049],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":"۷","boundary":[0.7411764860153198,0.7660332322120667,0.7462185025215149,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7660332322120667,0.7428571581840515,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7814726829528809},{"x":0.610084056854248,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Lythrum","boundary":[0.610084056854248,0.7660332322120667,0.6621848940849304,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"salicaria","boundary":[0.6739495992660522,0.7660332322120667,0.7277311086654663,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6000000238418579,0.7672209143638611,0.6067227125167847,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"۸۰/۶۵","boundary":[0.5596638917922974,0.7672209143638611,0.5983193516731262,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5546218752861023,0.7672209143638611,0.5596638917922974,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"؛","boundary":[0.5495798587799072,0.7672209143638611,0.5546218752861023,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.5327731370925903,0.7672209143638611,0.5411764979362488,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5142857432365417,0.7672209143638611,0.5210084319114685,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7672209143638611},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7672209143638611},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7826603055000305},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"x۲","boundary":[0.48403361439704895,0.7672209143638611,0.49915966391563416,0.7826603055000305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.764845609664917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7814726829528809},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.47903361439704895,0.7590332322120666,0.7512185025215149,0.7884726829528809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7672209143638611},{"x":0.507563054561615,"y":0.7672209143638611},{"x":0.507563054561615,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5008403658866882,0.7672209143638611,0.507563054561615,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۳","boundary":[0.5058823823928833,0.7672209143638611,0.5109243988990784,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7672209143638611},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7672209143638611},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4773109257221222,0.7672209143638611,0.48403361439704895,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.7672209143638611,0.4789915978908539,0.7826603055000305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4672689092159271,0.7602209143638611,0.5159243988990784,0.7896603055000305],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19