سنجش معلم‌ساخته: پیوند برنامه درسی، آموزشی و یادگیری دانش‌آموز سنجش معلم‌ساخته: پیوند برنامه درسی، آموزشی و یادگیری دانش‌آموز

توضیحات

به طور خلاصه، در این کتاب، تلاش شده است تا ضرورت امر سنجش در یادگیری دانش‌آموزان در کلاس درس و پیوند عمیق آن با آموزش، تدریس و برنامه درسی بررسی شود. همچنین، به تدقیق در عواملی مانند روایی و پایایی اهتمام ورزیده شده است که می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت سنجش مناسب مطرح و در کنار این موارد، چگونگی انجام یک سنجش خوب و مراحل مختلف سنجش مناسب مطرح و در کنار این موارد، چگونگی طراحی سوالات جورکردنی، کامل کردنی، چندگزینه‌ای، تشریحی و دیگر انواع پرسش‌ها تحقیق شده است. در نهایت، ضمن کنکاش درباره ارتباط میان سنجش و یادگیری، به بررسی راه‌های پرداخته شده است که می‌توان با کمک آن‌ها، سنجش را به عنوان وسیله‌ای برای بهبود یادگیری دانش‌آموزان به کار برد. ضمن اینکه راه‌های افزایش شایستگی افراد در انجام سنجش کلاسی مد نظر قرار گرفته است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":238,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"d0c55ffd9a577ea6","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/kvIhZNonRWFYXRwK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/BMoPaSUswioYOQzd.jpg","blurred":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/qsILWaESvKCNmtdo.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0007978656584408575,0.0003200383787539919,0.9988009863881212,0.9995767384413684]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5446985363960266,"y":0.20893371105194092},{"x":0.5717255473136902,"y":0.26224783062934875},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.5400169491767883,"dir":"rtl","str":"السلام","boundary":[0.45945945382118225,0.22910663485527039,0.5717255473136902,0.26224783062934875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.22910663485527039},{"x":0.5446985363960266,"y":0.20893371105194092},{"x":0.5717255473136902,"y":0.26224783062934875},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.5400169491767883,"dir":"ltr","boundary":[0.45445945382118225,0.22210663485527038,0.5767255473136902,0.26924783062934876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.2348703145980835},{"x":0.5051975250244141,"y":0.22334294021129608},{"x":0.517671525478363,"y":0.28674352169036865},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.42256706953048706,"str":"الج","boundary":[0.3887733817100525,0.2348703145980835,0.517671525478363,0.28674352169036865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.2348703145980835},{"x":0.5051975250244141,"y":0.22334294021129608},{"x":0.517671525478363,"y":0.28674352169036865},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.42256706953048706,"dir":"ltr","boundary":[0.3837733817100525,0.2278703145980835,0.522671525478363,0.29374352169036866],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/RChCbWAwPBnzsNTn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/fwqUHtJAClqzFtap.jpg","blurred":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/ADVXbDdAdrYinYHP.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0003397072142226284,0.0005546554010951896,0.9981958713600888,0.9987337782066906]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3933717608451843},{"x":0.7629937529563904,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7193347215652466,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9764775037765503,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7193347215652466,0.39193084836006165,0.7629937529563904,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.39193084836006165},{"x":0.717255711555481,"y":0.39193084836006165},{"x":0.717255711555481,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7151767015457153,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9222176671028137,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.39193084836006165,0.717255711555481,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7068607211112976,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7068607211112976,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7068607211112976,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.6694772839546204,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7068607211112976,0.39193084836006165,0.7068607211112976,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6985446810722351,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6985446810722351,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6756756901741028,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9704894423484802,"dir":"rtl","str":"گریس","boundary":[0.6756756901741028,0.39193084836006165,0.6985446810722351,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6694386601448059,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6694386601448059,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6632016897201538,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9646703600883484,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6632016897201538,0.39193084836006165,0.6694386601448059,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6611226797103882,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6611226797103882,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6153846383094788,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9481557011604309,"dir":"rtl","str":"کریستفرآر","boundary":[0.6153846383094788,0.39193084836006165,0.6611226797103882,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6153846383094788,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6153846383094788,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6133056282997131,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9034506678581238,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6133056282997131,0.39193084836006165,0.6153846383094788,0.40489915013313293]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7629937529563904,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6133056282997131,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9462715983390808,"dir":"ltr","boundary":[0.6083056282997131,0.38493084836006164,0.7679937529563904,0.4133400626182556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.409221887588501},{"x":0.5945945978164673,"y":0.409221887588501},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9838367700576782,"dir":"ltr","str":"Gareis","boundary":[0.5530145764350891,0.409221887588501,0.5945945978164673,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.409221887588501},{"x":0.5987526178359985,"y":0.409221887588501},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9465017914772034,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5966736078262329,0.409221887588501,0.5987526178359985,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.409221887588501},{"x":0.6798336505889893,"y":0.409221887588501},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.990165114402771,"dir":"ltr","str":"Christopher","boundary":[0.6049895882606506,0.409221887588501,0.6798336505889893,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.409221887588501},{"x":0.6964656710624695,"y":0.409221887588501},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.984581470489502,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.6839916706085205,0.409221887588501,0.6964656710624695,0.4207492768764496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.409221887588501},{"x":0.6964656710624695,"y":0.409221887588501},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9855250716209412,"dir":"ltr","boundary":[0.5480145764350891,0.40222188758850097,0.7014656710624695,0.4277492768764496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.42363113164901733},{"x":0.8149688243865967,"y":0.42363113164901733},{"x":0.8149688243865967,"y":0.439481258392334},{"x":0.7879418134689331,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9934402108192444,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7879418134689331,0.42363113164901733,0.8149688243865967,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7817047834396362,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7817047834396362,"y":0.439481258392334},{"x":0.777546763420105,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9720582365989685,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.777546763420105,0.42363113164901733,0.7817047834396362,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7713097929954529,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7713097929954529,"y":0.439481258392334},{"x":0.7588357329368591,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9946955442428589,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7588357329368591,0.42363113164901733,0.7713097929954529,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.42363113164901733},{"x":0.752598762512207,"y":0.42363113164901733},{"x":0.752598762512207,"y":0.439481258392334},{"x":0.7193347215652466,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9793946146965027,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7193347215652466,0.42363113164901733,0.752598762512207,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7193347215652466,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7193347215652466,"y":0.439481258392334},{"x":0.7151767015457153,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.8496372103691101,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.42363113164901733,0.7193347215652466,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7068607211112976,"y":0.42363113164901733},{"x":0.7068607211112976,"y":0.439481258392334},{"x":0.7068607211112976,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.681540310382843,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7068607211112976,0.42363113164901733,0.7068607211112976,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6985446810722351,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6985446810722351,"y":0.439481258392334},{"x":0.6611226797103882,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9813638925552368,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6611226797103882,0.42363113164901733,0.6985446810722351,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6569646596908569,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6569646596908569,"y":0.439481258392334},{"x":0.6340956091880798,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9866615533828735,"dir":"rtl","str":"معلم","boundary":[0.6340956091880798,0.42363113164901733,0.6569646596908569,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6340956091880798,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6340956091880798,"y":0.439481258392334},{"x":0.6049895882606506,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.987086832523346,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6049895882606506,0.42363113164901733,0.6340956091880798,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.42363113164901733},{"x":0.602910578250885,"y":0.42363113164901733},{"x":0.602910578250885,"y":0.439481258392334},{"x":0.6008316278457642,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9745432138442993,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6008316278457642,0.42363113164901733,0.602910578250885,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5966736078262329,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5966736078262329,"y":0.439481258392334},{"x":0.5738045573234558,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9880750179290771,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.5738045573234558,0.42363113164901733,0.5966736078262329,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5696465969085693,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5696465969085693,"y":0.439481258392334},{"x":0.542619526386261,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9972046613693237,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.542619526386261,0.42363113164901733,0.5696465969085693,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5363825559616089,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5363825559616089,"y":0.439481258392334},{"x":0.5114344954490662,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9957455396652222,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.5114344954490662,0.42363113164901733,0.5363825559616089,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5114344954490662,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5114344954490662,"y":0.439481258392334},{"x":0.5051975250244141,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9893251061439514,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5051975250244141,0.42363113164901733,0.5114344954490662,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5010395050048828,"y":0.42363113164901733},{"x":0.5010395050048828,"y":0.439481258392334},{"x":0.46777546405792236,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9961806535720825,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.46777546405792236,0.42363113164901733,0.5010395050048828,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.42363113164901733},{"x":0.4615384638309479,"y":0.42363113164901733},{"x":0.4615384638309479,"y":0.439481258392334},{"x":0.4573804438114166,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9954462051391602,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4573804438114166,0.42363113164901733,0.4615384638309479,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.42363113164901733},{"x":0.45322245359420776,"y":0.42363113164901733},{"x":0.45322245359420776,"y":0.439481258392334},{"x":0.4137214124202728,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9897167086601257,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.4137214124202728,0.42363113164901733,0.45322245359420776,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.42363113164901733},{"x":0.40956342220306396,"y":0.42363113164901733},{"x":0.40956342220306396,"y":0.439481258392334},{"x":0.382536381483078,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9960139989852905,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.382536381483078,0.42363113164901733,0.40956342220306396,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.42363113164901733},{"x":0.3804573714733124,"y":0.42363113164901733},{"x":0.3804573714733124,"y":0.439481258392334},{"x":0.3617463707923889,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9893075227737427,"dir":"rtl","str":"آموز","boundary":[0.3617463707923889,0.42363113164901733,0.3804573714733124,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.42363113164901733},{"x":0.3596673607826233,"y":0.42363113164901733},{"x":0.3596673607826233,"y":0.439481258392334},{"x":0.35758835077285767,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.8454887866973877,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.35758835077285767,0.42363113164901733,0.3596673607826233,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.42363113164901733},{"x":0.3534303605556488,"y":0.42363113164901733},{"x":0.3534303605556488,"y":0.439481258392334},{"x":0.30561330914497375,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9831317663192749,"dir":"rtl","str":"کریستفرآر","boundary":[0.30561330914497375,0.42363113164901733,0.3534303605556488,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.42363113164901733},{"x":0.30353429913520813,"y":0.42363113164901733},{"x":0.30353429913520813,"y":0.439481258392334},{"x":0.3014552891254425,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9271968603134155,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3014552891254425,0.42363113164901733,0.30353429913520813,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.42363113164901733},{"x":0.29729729890823364,"y":0.42363113164901733},{"x":0.29729729890823364,"y":0.439481258392334},{"x":0.2723492681980133,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.983797550201416,"dir":"rtl","str":"گریس","boundary":[0.2723492681980133,0.42363113164901733,0.29729729890823364,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.42363113164901733},{"x":0.2702702581882477,"y":0.42363113164901733},{"x":0.2702702581882477,"y":0.439481258392334},{"x":0.26195424795150757,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9820914268493652,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26195424795150757,0.42363113164901733,0.2702702581882477,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.42363113164901733},{"x":0.2577962577342987,"y":0.42363113164901733},{"x":0.2577962577342987,"y":0.439481258392334},{"x":0.23284822702407837,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9854128956794739,"dir":"rtl","str":"لسلی","boundary":[0.23284822702407837,0.42363113164901733,0.2577962577342987,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.42363113164901733},{"x":0.23076923191547394,"y":0.42363113164901733},{"x":0.23076923191547394,"y":0.439481258392334},{"x":0.21205821633338928,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9872279167175293,"dir":"rtl","str":"دبلیو","boundary":[0.21205821633338928,0.42363113164901733,0.23076923191547394,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.42363113164901733},{"x":0.20997920632362366,"y":0.42363113164901733},{"x":0.20997920632362366,"y":0.439481258392334},{"x":0.2058212012052536,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9655954241752625,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2058212012052536,0.42363113164901733,0.20997920632362366,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.42363113164901733},{"x":0.20166319608688354,"y":0.42363113164901733},{"x":0.20166319608688354,"y":0.439481258392334},{"x":0.1767151802778244,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9898098111152649,"dir":"rtl","str":"گرنت","boundary":[0.1767151802778244,0.42363113164901733,0.20166319608688354,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.42363113164901733},{"x":0.1767151802778244,"y":0.42363113164901733},{"x":0.1767151802778244,"y":0.439481258392334},{"x":0.17255717515945435,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9681880474090576,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.17255717515945435,0.42363113164901733,0.1767151802778244,0.439481258392334]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.42363113164901733},{"x":0.8149688243865967,"y":0.42363113164901733},{"x":0.8149688243865967,"y":0.439481258392334},{"x":0.17255717515945435,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9814289212226868,"dir":"ltr","boundary":[0.16755717515945434,0.41663113164901733,0.8199688243865967,0.446481258392334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6985446810722351,"y":0.455331414937973},{"x":0.6569646596908569,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9910823702812195,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6569646596908569,0.4452449679374695,0.6985446810722351,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6507276296615601,"y":0.455331414937973},{"x":0.6195425987243652,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9914915561676025,"dir":"rtl","str":"کامران","boundary":[0.6195425987243652,0.4452449679374695,0.6507276296615601,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6133056282997131,"y":0.455331414937973},{"x":0.5758835673332214,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9811513423919678,"dir":"rtl","str":"شیوندی","boundary":[0.5758835673332214,0.4452449679374695,0.6133056282997131,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5738045573234558,"y":0.455331414937973},{"x":0.542619526386261,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9722004532814026,"dir":"rtl","str":"چلیچه","boundary":[0.542619526386261,0.4452449679374695,0.5738045573234558,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.4452449679374695},{"x":0.542619526386261,"y":0.4452449679374695},{"x":0.542619526386261,"y":0.455331414937973},{"x":0.5405405163764954,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9764523506164551,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5405405163764954,0.4452449679374695,0.542619526386261,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5343035459518433,"y":0.455331414937973},{"x":0.5051975250244141,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9810521006584167,"dir":"rtl","str":"فریبرز","boundary":[0.5051975250244141,0.4452449679374695,0.5343035459518433,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5010395050048828,"y":0.455331414937973},{"x":0.4781704843044281,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9912264347076416,"dir":"rtl","str":"درتاج","boundary":[0.4781704843044281,0.4452449679374695,0.5010395050048828,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.4452449679374695},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4452449679374695},{"x":0.4760914742946625,"y":0.455331414937973},{"x":0.4719334840774536,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9667831659317017,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4719334840774536,0.4452449679374695,0.4760914742946625,0.455331414937973]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6985446810722351,"y":0.455331414937973},{"x":0.4719334840774536,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.984327495098114,"dir":"ltr","boundary":[0.4669334840774536,0.4382449679374695,0.7035446810722351,0.46233141493797303],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.46109509468078613},{"x":0.7941787838935852,"y":0.46109509468078613},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9882194995880127,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7442827224731445,0.46109509468078613,0.7941787838935852,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.46109509468078613},{"x":0.7359667420387268,"y":0.46109509468078613},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4740633964538574},{"x":0.717255711555481,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9791735410690308,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.717255711555481,0.46109509468078613,0.7359667420387268,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.46109509468078613},{"x":0.717255711555481,"y":0.46109509468078613},{"x":0.717255711555481,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.7944768071174622,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.46109509468078613,0.717255711555481,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.46109509468078613},{"x":0.7089397311210632,"y":0.46109509468078613},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4740633964538574},{"x":0.704781711101532,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.6872870922088623,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.704781711101532,0.46109509468078613,0.7089397311210632,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.46109509468078613},{"x":0.7006236910820007,"y":0.46109509468078613},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4740633964538574},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9863396286964417,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6756756901741028,0.46109509468078613,0.7006236910820007,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6673596501350403,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4740633964538574},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.8620012998580933,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.46109509468078613,0.6673596501350403,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6569646596908569,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4740633964538574},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9942097663879395,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6195425987243652,0.46109509468078613,0.6569646596908569,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6153846383094788,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9888006448745728,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5862785577774048,0.46109509468078613,0.6153846383094788,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5779625773429871,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9800187349319458,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.5384615659713745,0.46109509468078613,0.5779625773429871,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.46109509468078613},{"x":0.530145525932312,"y":0.46109509468078613},{"x":0.530145525932312,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.964566171169281,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5259875059127808,0.46109509468078613,0.530145525932312,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5239084959030151,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5239084959030151,"y":0.4740633964538574},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9537036418914795,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.4927234947681427,0.46109509468078613,0.5239084959030151,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5010395050048828,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4740633964538574},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9171350598335266,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4802494943141937,0.46109509468078613,0.5010395050048828,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4740633964538574},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4740633964538574},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4884726107120514},{"x":0.765072762966156,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9882251024246216,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7629937529563904,0.4740633964538574,0.8108108043670654,0.4884726107120514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.4755043089389801},{"x":0.752598762512207,"y":0.4740633964538574},{"x":0.752598762512207,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7214137315750122,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9745849967002869,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7214137315750122,0.4755043089389801,0.752598762512207,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.4755043089389801},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4755043089389801},{"x":0.7193347215652466,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7110186815261841,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.844550609588623,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7110186815261841,0.4755043089389801,0.7193347215652466,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.4755043089389801},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4755043089389801},{"x":0.7089397311210632,"y":0.48991355299949646},{"x":0.704781711101532,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.6395980715751648,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.704781711101532,0.4755043089389801,0.7089397311210632,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.4755043089389801},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4755043089389801},{"x":0.6985446810722351,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6798336505889893,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.8892170786857605,"dir":"rtl","str":"۲۲۷","boundary":[0.6777547001838684,0.4755043089389801,0.6985446810722351,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6715176701545715,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6735966801643372,"y":0.49135446548461914},{"x":0.6611226797103882,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9560825824737549,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6611226797103882,0.47694525122642517,0.6735966801643372,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6569646596908569,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6569646596908569,"y":0.49135446548461914},{"x":0.6486486196517944,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.8774962425231934,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6486486196517944,0.47694525122642517,0.6569646596908569,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6424116492271423,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6424116492271423,"y":0.49135446548461914},{"x":0.6195425987243652,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9875406622886658,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6174635887145996,0.47694525122642517,0.6424116492271423,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6153846383094788,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4927953779697418},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9233762621879578,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6091476082801819,0.47694525122642517,0.6153846383094788,0.4927953779697418]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.46109509468078613},{"x":0.8108108043670654,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8108108043670654,"y":0.48991355299949646},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9570317268371582,"dir":"ltr","boundary":[0.4752494943141937,0.4540950946807861,0.8158108043670654,0.49691355299949647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7546777725219727,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9796014428138733,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7214137315750122,0.49567723274230957,0.7546777725219727,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7193347215652466,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.8927955031394958,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.49567723274230957,0.7193347215652466,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7089397311210632,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5086455345153809},{"x":0.704781711101532,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.7612553238868713,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.704781711101532,0.49567723274230957,0.7089397311210632,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7006236910820007,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9884850382804871,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6590436697006226,0.49567723274230957,0.7006236910820007,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6507276296615601,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.992666482925415,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6153846383094788,0.49567723274230957,0.6507276296615601,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6070685982704163,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9889312982559204,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5800415873527527,0.49567723274230957,0.6070685982704163,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5738045573234558,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5086455345153809},{"x":0.530145525932312,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9874251484870911,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.530145525932312,0.49567723274230957,0.5738045573234558,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.49567723274230957},{"x":0.530145525932312,"y":0.49567723274230957},{"x":0.530145525932312,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.8348304629325867,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5239084959030151,0.49567723274230957,0.530145525932312,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5218295454978943,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5086455345153809},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.9689751267433167,"dir":"rtl","str":"۶۴۳","boundary":[0.4989604949951172,0.49567723274230957,0.5218295454978943,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5051975250244141,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5086455345153809},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5086455345153809}]},"confidence":0.785136342048645,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48856547474861145,0.49567723274230957,0.5051975250244141,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9747345447540283,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7234927415847778,0.5100864768028259,0.7484407424926758,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.8349288702011108,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7110186815261841,0.5115273594856262,0.7193347215652466,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.7213523387908936,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7027027010917664,0.5115273594856262,0.7068607211112976,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5115273594856262},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5100864768028259},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5244956612586975},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9645697474479675,"dir":"rtl","str":"۹-۴۶۶-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5675675868988037,0.5115273594856262,0.6964656710624695,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.902014970779419,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5613305568695068,0.5115273594856262,0.5758835673332214,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.8980510234832764,"dir":"rtl","str":"۸۰۰۰۰","boundary":[0.5259875059127808,0.5115273594856262,0.5613305568695068,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5259366035461426},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9873598217964172,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.4948025047779083,0.5115273594856262,0.5218295454978943,0.5259366035461426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7546777725219727,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5259366035461426},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9589395523071289,"dir":"ltr","boundary":[0.48356547474861145,0.48867723274230956,0.7596777725219727,0.5329366035461426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.530259370803833},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5317003130912781},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5432276725769043},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5432276725769043}]},"confidence":0.9836535453796387,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7609147429466248,0.530259370803833,0.7983368039131165,0.5432276725769043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.530259370803833},{"x":0.7567567825317383,"y":0.530259370803833},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5432276725769043},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5432276725769043}]},"confidence":0.9853143692016602,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7214137315750122,0.530259370803833,0.7567567825317383,0.5432276725769043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.530259370803833},{"x":0.7193347215652466,"y":0.530259370803833},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5432276725769043},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5432276725769043}]},"confidence":0.9299573302268982,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.530259370803833,0.7193347215652466,0.5432276725769043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.530259370803833},{"x":0.7068607211112976,"y":0.530259370803833},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5417867302894592},{"x":0.704781711101532,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.6567894816398621,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7068607211112976,0.530259370803833,0.7068607211112976,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.530259370803833},{"x":0.6985446810722351,"y":0.530259370803833},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5432276725769043},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.933076798915863,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6839916706085205,0.530259370803833,0.6985446810722351,0.5432276725769043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.530259370803833},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5317003130912781},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5432276725769043}]},"confidence":0.9477433562278748,"dir":"ltr","boundary":[0.6789916706085205,0.523259370803833,0.8033368039131165,0.5516686148643494],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7588357329368591,"y":0.560518741607666},{"x":0.7193347215652466,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9729980826377869,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7193347215652466,0.5461094975471497,0.7588357329368591,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7193347215652466,"y":0.560518741607666},{"x":0.7151767015457153,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.8822169303894043,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.5461094975471497,0.7193347215652466,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7089397311210632,"y":0.560518741607666},{"x":0.7027027010917664,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.7187941670417786,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7027027010917664,0.5461094975471497,0.7089397311210632,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6964656710624695,"y":0.560518741607666},{"x":0.6735966801643372,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.98078453540802,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6735966801643372,0.5461094975471497,0.6964656710624695,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6652806401252747,"y":0.560518741607666},{"x":0.6424116492271423,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9517131447792053,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6424116492271423,0.5461094975471497,0.6652806401252747,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6424116492271423,"y":0.560518741607666},{"x":0.6361746191978455,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9139053225517273,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6361746191978455,0.5461094975471497,0.6424116492271423,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.5461094975471497},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5461094975471497},{"x":0.22245322167873383,"y":0.560518741607666},{"x":0.17463617026805878,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9803923964500427,"dir":"rtl","str":"Teacher","boundary":[0.17463617026805878,0.5461094975471497,0.22245322167873383,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.5461094975471497},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5461094975471497},{"x":0.22661122679710388,"y":0.560518741607666},{"x":0.2203742265701294,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.975698709487915,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2203742265701294,0.5461094975471497,0.22661122679710388,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.5461094975471497},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5461094975471497},{"x":0.26195424795150757,"y":0.560518741607666},{"x":0.23076923191547394,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9921325445175171,"dir":"rtl","str":"made","boundary":[0.23076923191547394,0.5461094975471497,0.26195424795150757,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.5461094975471497},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5461094975471497},{"x":0.34303534030914307,"y":0.560518741607666},{"x":0.2661122679710388,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9935684204101562,"dir":"rtl","str":"assessments","boundary":[0.2661122679710388,0.5461094975471497,0.34303534030914307,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.5461094975471497},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5461094975471497},{"x":0.34927234053611755,"y":0.560518741607666},{"x":0.3451143503189087,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9849755167961121,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3451143503189087,0.5461094975471497,0.34927234053611755,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.5461094975471497},{"x":0.382536381483078,"y":0.5461094975471497},{"x":0.382536381483078,"y":0.560518741607666},{"x":0.35550934076309204,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9961282014846802,"dir":"rtl","str":"how","boundary":[0.35550934076309204,0.5461094975471497,0.382536381483078,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.5461094975471497},{"x":0.395010381937027,"y":0.5461094975471497},{"x":0.395010381937027,"y":0.560518741607666},{"x":0.382536381483078,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9974956512451172,"dir":"rtl","str":"to","boundary":[0.382536381483078,0.5461094975471497,0.395010381937027,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.5461094975471497},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5461094975471497},{"x":0.45114344358444214,"y":0.560518741607666},{"x":0.3991684019565582,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9951742887496948,"dir":"rtl","str":"connect","boundary":[0.3991684019565582,0.5461094975471497,0.45114344358444214,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5239084959030151,"y":0.560518741607666},{"x":0.45322245359420776,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9913222193717957,"dir":"rtl","str":"curriculum","boundary":[0.45322245359420776,0.5461094975471497,0.5239084959030151,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.5461094975471497},{"x":0.530145525932312,"y":0.5461094975471497},{"x":0.530145525932312,"y":0.560518741607666},{"x":0.5239084959030151,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9903636574745178,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5239084959030151,0.5461094975471497,0.530145525932312,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6008316278457642,"y":0.560518741607666},{"x":0.5322245359420776,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9917874336242676,"dir":"rtl","str":"instruction","boundary":[0.5322245359420776,0.5461094975471497,0.6008316278457642,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6070685982704163,"y":0.560518741607666},{"x":0.602910578250885,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.877873420715332,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.602910578250885,0.5461094975471497,0.6070685982704163,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6340956091880798,"y":0.560518741607666},{"x":0.6091476082801819,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9874464869499207,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.6091476082801819,0.5461094975471497,0.6340956091880798,0.560518741607666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.5461094975471497},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5461094975471497},{"x":0.8627858757972717,"y":0.560518741607666},{"x":0.17463617026805878,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.9797646999359131,"dir":"ltr","boundary":[0.16963617026805877,0.5391094975471497,0.8677858757972717,0.567518741607666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5648415088653564},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5648415088653564},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5749279260635376},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9788832664489746,"dir":"ltr","str":".student","boundary":[0.49688148498535156,0.5648415088653564,0.5446985363960266,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5648415088653564},{"x":0.602910578250885,"y":0.5648415088653564},{"x":0.602910578250885,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9926944971084595,"dir":"ltr","str":"learning","boundary":[0.5488565564155579,0.5648415088653564,0.602910578250885,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5749279260635376},{"x":0.602910578250885,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9656649231910706,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.602910578250885,0.5648415088653564,0.6070685982704163,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9839447140693665,"dir":"ltr","str":"2nd","boundary":[0.6112266182899475,0.5648415088653564,0.6340956091880798,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9402275085449219,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6361746191978455,0.5648415088653564,0.6382536292076111,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9802354574203491,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.6424116492271423,0.5648415088653564,0.6569646596908569,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9314445853233337,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6590436697006226,0.5648415088653564,0.6611226797103882,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9908683896064758,"dir":"ltr","str":"2015","boundary":[0.6652806401252747,0.5648415088653564,0.6964656710624695,0.5749279260635376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5749279260635376},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9816334843635559,"dir":"ltr","boundary":[0.49188148498535156,0.5578415088653564,0.7014656710624695,0.5819279260635376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9761892557144165,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7193347215652466,0.5806916356086731,0.7609147429466248,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.8888410329818726,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.5806916356086731,0.7193347215652466,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.7076812982559204,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7068607211112976,0.5806916356086731,0.7068607211112976,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9714928269386292,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6735966801643372,0.5806916356086731,0.6985446810722351,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.993890643119812,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6403326392173767,0.5806916356086731,0.6673596501350403,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9861800074577332,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6299376487731934,0.5806916356086731,0.6340956091880798,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9938185214996338,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5945945978164673,0.5806916356086731,0.6216216087341309,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9651684761047363,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5841996073722839,0.5806916356086731,0.5862785577774048,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5951008796691895},{"x":0.517671525478363,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9820916652679443,"dir":"rtl","str":"ارزشیابیهای","boundary":[0.517671525478363,0.5806916356086731,0.5800415873527527,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.98804771900177,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.4760914742946625,0.5806916356086731,0.5093554854393005,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.5806916356086731},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5806916356086731},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9904370903968811,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4553014636039734,0.5806916356086731,0.47401246428489685,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.5806916356086731},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5806916356086731},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9870964884757996,"dir":"rtl","str":"معلمان","boundary":[0.4199584126472473,0.5806916356086731,0.4490644633769989,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5806916356086731},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5806916356086731},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9687039852142334,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4137214124202728,0.5806916356086731,0.4178794324398041,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5806916356086731},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5806916356086731},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5951008796691895},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9879045486450195,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.36382535099983215,0.5806916356086731,0.4054054021835327,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.5806916356086731},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5806916356086731},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5951008796691895},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9927498698234558,"dir":"rtl","str":"برقراری","boundary":[0.32016631960868835,0.5806916356086731,0.35758835077285767,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.5806916356086731},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5806916356086731},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5951008796691895},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9957941770553589,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.2869022786617279,0.5806916356086731,0.31392931938171387,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.5806916356086731},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5806916356086731},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5951008796691895},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9886399507522583,"dir":"rtl","str":"مابین","boundary":[0.25363826751708984,0.5806916356086731,0.2785862684249878,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.5806916356086731},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5806916356086731},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5951008796691895},{"x":0.2203742265701294,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9958083629608154,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.2203742265701294,0.5806916356086731,0.24740125238895416,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.5806916356086731},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5806916356086731},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5951008796691895},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9919030666351318,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.17879417538642883,0.5806916356086731,0.21205821633338928,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.5806916356086731},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5806916356086731},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5951008796691895},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9435673952102661,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17255717515945435,0.5806916356086731,0.1767151802778244,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9931676983833313,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6694386601448059,0.5979827046394348,0.6985446810722351,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9912581443786621,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6548856496810913,0.5979827046394348,0.6590436697006226,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9900820851325989,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6133056282997131,0.5979827046394348,0.6486486196517944,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5979827046394348},{"x":0.602910578250885,"y":0.5979827046394348},{"x":0.602910578250885,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9953328371047974,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5841996073722839,0.5979827046394348,0.602910578250885,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9926746487617493,"dir":"rtl","str":"آموزان","boundary":[0.5467775464057922,0.5979827046394348,0.5738045573234558,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.5979827046394348},{"x":0.542619526386261,"y":0.5979827046394348},{"x":0.542619526386261,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9546239972114563,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.5363825559616089,0.5979827046394348,0.542619526386261,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.5979827046394348},{"x":0.530145525932312,"y":0.5979827046394348},{"x":0.530145525932312,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9913653135299683,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5239084959030151,0.5979827046394348,0.530145525932312,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.991226851940155,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4864864945411682,0.5979827046394348,0.5197505354881287,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5979827046394348},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5979827046394348},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6123919486999512},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9914246797561646,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.45322245359420776,0.5979827046394348,0.48232847452163696,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5979827046394348},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5979827046394348},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9801861643791199,"dir":"rtl","str":"جاودانی","boundary":[0.4137214124202728,0.5979827046394348,0.44490644335746765,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.5979827046394348},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5979827046394348},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6123919486999512},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9587011337280273,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3970893919467926,0.5979827046394348,0.4116424024105072,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.5979827046394348},{"x":0.395010381937027,"y":0.5979827046394348},{"x":0.395010381937027,"y":0.6123919486999512},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.7305991053581238,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.3908523917198181,0.5979827046394348,0.395010381937027,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5979827046394348},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5979827046394348},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6123919486999512},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9683007597923279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38669440150260925,0.5979827046394348,0.3908523917198181,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.5979827046394348},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5979827046394348},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6123919486999512},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.994115948677063,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.34927234053611755,0.5979827046394348,0.3804573714733124,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.5979827046394348},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5979827046394348},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6123919486999512},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9961003065109253,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.3097712993621826,0.5979827046394348,0.33471933007240295,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.5979827046394348},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5979827046394348},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6123919486999512},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9882680773735046,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.28274428844451904,0.5979827046394348,0.30353429913520813,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.5979827046394348},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5979827046394348},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6123919486999512},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9870812892913818,"dir":"rtl","str":"شواتیر","boundary":[0.2494802474975586,0.5979827046394348,0.2785862684249878,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.5979827046394348},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5979827046394348},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6123919486999512},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9895591735839844,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23076923191547394,0.5979827046394348,0.2432432472705841,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.5979827046394348},{"x":0.22453223168849945,"y":0.5979827046394348},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6123919486999512},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9941250085830688,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.20997920632362366,0.5979827046394348,0.22453223168849945,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.5979827046394348},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5979827046394348},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6123919486999512},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.8784829378128052,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.1683991700410843,0.5979827046394348,0.1975051909685135,0.6123919486999512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6123919486999512},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9809857606887817,"dir":"ltr","boundary":[0.16339917004108429,0.5736916356086731,0.7659147429466248,0.6193919486999512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9731519222259521,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6819126605987549,0.6181555986404419,0.6985446810722351,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9969533085823059,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6507276296615601,0.6167147159576416,0.6777547001838684,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9961513876914978,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6278586387634277,0.6152737736701965,0.6465696692466736,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9804916381835938,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6216216087341309,0.6167147159576416,0.6257796287536621,0.6268011331558228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9881784915924072,"dir":"ltr","boundary":[0.6166216087341309,0.6082737736701965,0.7035446810722351,0.6366830177307129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9739343523979187,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7193347215652466,0.6340057849884033,0.7609147429466248,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9272820353507996,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.6340057849884033,0.7193347215652466,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.6572609543800354,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7068607211112976,0.6340057849884033,0.7068607211112976,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9780598878860474,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6632016897201538,0.6340057849884033,0.6985446810722351,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.8885309100151062,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6590436697006226,0.6340057849884033,0.6632016897201538,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.30906176567077637,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6528066396713257,0.6340057849884033,0.6528066396713257,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.4974520802497864,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6507276296615601,0.6383285522460938,0.6528066396713257,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.64985591173172},{"x":0.777546763420105,"y":0.64985591173172},{"x":0.777546763420105,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9901753067970276,"dir":"rtl","str":"عنوانی","boundary":[0.7463617324829102,0.64985591173172,0.777546763420105,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.64985591173172},{"x":0.7401247620582581,"y":0.64985591173172},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.971247673034668,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7193347215652466,0.64985591173172,0.7401247620582581,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.64985591173172},{"x":0.717255711555481,"y":0.64985591173172},{"x":0.717255711555481,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.8390733003616333,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.64985591173172,0.717255711555481,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.64985591173172},{"x":0.7068607211112976,"y":0.64985591173172},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.7112274765968323,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7068607211112976,0.64985591173172,0.7068607211112976,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.64985591173172},{"x":0.6985446810722351,"y":0.64985591173172},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9801677465438843,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6756756901741028,0.64985591173172,0.6985446810722351,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.64985591173172},{"x":0.6715176701545715,"y":0.64985591173172},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6657060384750366},{"x":0.644490659236908,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9952133893966675,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.644490659236908,0.64985591173172,0.6715176701545715,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.64985591173172},{"x":0.6382536292076111,"y":0.64985591173172},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9919523596763611,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.6153846383094788,0.64985591173172,0.6382536292076111,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.64985591173172},{"x":0.6112266182899475,"y":0.64985591173172},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9881693124771118,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6070685982704163,0.64985591173172,0.6112266182899475,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.64985591173172},{"x":0.602910578250885,"y":0.64985591173172},{"x":0.602910578250885,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9952351450920105,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5675675868988037,0.64985591173172,0.602910578250885,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.64985591173172},{"x":0.5634095668792725,"y":0.64985591173172},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9916808009147644,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5592515468597412,0.64985591173172,0.5634095668792725,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.64985591173172},{"x":0.5530145764350891,"y":0.64985591173172},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9913543462753296,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5135135054588318,0.64985591173172,0.5530145764350891,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.64985591173172},{"x":0.5072765350341797,"y":0.64985591173172},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9942893981933594,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.4906444847583771,0.64985591173172,0.5072765350341797,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.64985591173172},{"x":0.4802494943141937,"y":0.64985591173172},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9942495822906494,"dir":"rtl","str":"آموز","boundary":[0.4636174738407135,0.64985591173172,0.4802494943141937,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.64985591173172},{"x":0.4615384638309479,"y":0.64985591173172},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6642651557922363},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9624607563018799,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45945945382118225,0.64985591173172,0.4615384638309479,0.6642651557922363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.6340057849884033},{"x":0.777546763420105,"y":0.6340057849884033},{"x":0.777546763420105,"y":0.6657060384750366},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.956428587436676,"dir":"ltr","boundary":[0.45445945382118225,0.6270057849884033,0.782546763420105,0.6727060384750366],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6657060384750366},{"x":0.777546763420105,"y":0.6657060384750366},{"x":0.777546763420105,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9918782114982605,"dir":"rtl","str":"عنوانی","boundary":[0.7463617324829102,0.6657060384750366,0.777546763420105,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6829971075057983},{"x":0.717255711555481,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9561530947685242,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.717255711555481,0.6657060384750366,0.7401247620582581,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6657060384750366},{"x":0.717255711555481,"y":0.6657060384750366},{"x":0.717255711555481,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.8044208288192749,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.6657060384750366,0.717255711555481,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.7301978468894958,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7068607211112976,0.6657060384750366,0.7068607211112976,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9788864850997925,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.6632016897201538,0.6657060384750366,0.6985446810722351,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9788727760314941,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403326392173767,0.6657060384750366,0.6569646596908569,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9781606197357178,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6008316278457642,0.6657060384750366,0.6340956091880798,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9857882857322693,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5800415873527527,0.6657060384750366,0.5987526178359985,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9898065328598022,"dir":"rtl","str":"معلمان","boundary":[0.5467775464057922,0.6657060384750366,0.5758835673332214,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9641824960708618,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5405405163764954,0.6657060384750366,0.5446985363960266,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6829971075057983},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9872898459434509,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.4948025047779083,0.6657060384750366,0.5363825559616089,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6829971075057983},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9874386191368103,"dir":"rtl","str":"برقراری","boundary":[0.4553014636039734,0.6657060384750366,0.4906444847583771,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.6657060384750366},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6657060384750366},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6829971075057983},{"x":0.42411643266677856,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9956501722335815,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.42411643266677856,0.6657060384750366,0.45114344358444214,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6829971075057983},{"x":0.395010381937027,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9832236170768738,"dir":"rtl","str":"مابین","boundary":[0.395010381937027,0.6657060384750366,0.4199584126472473,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.6657060384750366},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6657060384750366},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6829971075057983},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.99729323387146,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.3659043610095978,0.6657060384750366,0.39293140172958374,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6829971075057983},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9944477081298828,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.32848232984542847,0.6657060384750366,0.3617463707923889,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.6657060384750366},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6657060384750366},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6829971075057983},{"x":0.322245329618454,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9921706318855286,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.322245329618454,0.6657060384750366,0.32640331983566284,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.6657060384750366},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6657060384750366},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6829971075057983},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9948632717132568,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.28482329845428467,0.6657060384750366,0.31808730959892273,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.6657060384750366},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6657060384750366},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6829971075057983},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.984367847442627,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2785862684249878,0.6657060384750366,0.28274428844451904,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.6657060384750366},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6657060384750366},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6829971075057983},{"x":0.234927237033844,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9869851469993591,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.234927237033844,0.6657060384750366,0.27442827820777893,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.6657060384750366},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6657060384750366},{"x":0.23284822702407837,"y":0.6829971075057983},{"x":0.2141372114419937,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9928771257400513,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.2141372114419937,0.6657060384750366,0.23284822702407837,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6829971075057983},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9906162023544312,"dir":"rtl","str":"آموزان","boundary":[0.1767151802778244,0.6657060384750366,0.2058212012052536,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.6657060384750366},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6657060384750366},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6829971075057983},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9340409636497498,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17047816514968872,0.6657060384750366,0.17463617026805878,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.8546831607818604,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5363825559616089,0.6685879230499268,0.5446985363960266,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6945244669914246},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9818030595779419,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.4948025047779083,0.6671469807624817,0.5343035459518433,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6945244669914246},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9559364318847656,"dir":"rtl","str":"برقر","boundary":[0.4760914742946625,0.6657060384750366,0.4906444847583771,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.6858789920806885},{"x":0.752598762512207,"y":0.6858789920806885},{"x":0.752598762512207,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9898297786712646,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7214137315750122,0.6858789920806885,0.752598762512207,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9014968872070312,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.6858789920806885,0.7193347215652466,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7002881765365601},{"x":0.704781711101532,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.6811084747314453,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.704781711101532,0.6858789920806885,0.7068607211112976,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6985446810722351,"y":0.698847234249115},{"x":0.6632016897201538,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9912768602371216,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6632016897201538,0.6858789920806885,0.6985446810722351,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6569646596908569,"y":0.698847234249115},{"x":0.6548856496810913,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9906275868415833,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6548856496810913,0.6858789920806885,0.6569646596908569,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6486486196517944,"y":0.698847234249115},{"x":0.6133056282997131,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9926691055297852,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.6133056282997131,0.6844380497932434,0.6486486196517944,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6070685982704163,"y":0.698847234249115},{"x":0.5925155878067017,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.8604774475097656,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5925155878067017,0.6844380497932434,0.6070685982704163,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6858789920806885},{"x":0.5862785577774048,"y":0.698847234249115},{"x":0.5467775464057922,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9841615557670593,"dir":"rtl","str":"آزمونها","boundary":[0.5467775464057922,0.6844380497932434,0.5862785577774048,0.698847234249115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.6585014462471008},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6657060384750366},{"x":0.777546763420105,"y":0.7017291188240051},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9769059419631958,"dir":"ltr","boundary":[0.16547816514968872,0.6515014462471008,0.782546763420105,0.7087291188240051],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7046109437942505},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9575125575065613,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7193347215652466,0.7031700015068054,0.7546777725219727,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.629431426525116,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.7031700015068054,0.7193347215652466,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7161383032798767},{"x":0.704781711101532,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.6505759358406067,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.704781711101532,0.7031700015068054,0.7089397311210632,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.7017291188240051},{"x":0.542619526386261,"y":0.7017291188240051},{"x":0.542619526386261,"y":0.7146974205970764},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9911847710609436,"dir":"ltr","str":"Educational","boundary":[0.46569645404815674,0.7017291188240051,0.542619526386261,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7031700015068054},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7031700015068054},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9978018403053284,"dir":"ltr","str":"tests","boundary":[0.5467775464057922,0.7031700015068054,0.5738045573234558,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7031700015068054},{"x":0.602910578250885,"y":0.7031700015068054},{"x":0.602910578250885,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9983018636703491,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5779625773429871,0.7031700015068054,0.602910578250885,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9877935647964478,"dir":"ltr","str":"measurements","boundary":[0.6133056282997131,0.7031700015068054,0.6985446810722351,0.7161383032798767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.7017291188240051},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7046109437942505},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7175792455673218},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9686326384544373,"dir":"ltr","boundary":[0.46069645404815673,0.6947291188240051,0.8199688243865967,0.7245792455673218],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7319884896278381},{"x":0.752598762512207,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9889661073684692,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.752598762512207,0.7190201878547668,0.7837837934494019,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7319884896278381},{"x":0.717255711555481,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9870660901069641,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.717255711555481,0.7190201878547668,0.7505197525024414,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7190201878547668},{"x":0.717255711555481,"y":0.7190201878547668},{"x":0.717255711555481,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9312466979026794,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.7190201878547668,0.717255711555481,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7319884896278381},{"x":0.704781711101532,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.6678598523139954,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.704781711101532,0.7190201878547668,0.7089397311210632,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9862897396087646,"dir":"rtl","str":"گرانت","boundary":[0.6715176701545715,0.7190201878547668,0.6943867206573486,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7204610705375671},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7204610705375671},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9601413607597351,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6611226797103882,0.7204610705375671,0.6694386601448059,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.7204610705375671},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7204610705375671},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9678354859352112,"dir":"rtl","str":"لسلی","boundary":[0.6403326392173767,0.7204610705375671,0.6611226797103882,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7204610705375671},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7204610705375671},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9909818172454834,"dir":"rtl","str":"دبلیو","boundary":[0.6091476082801819,0.7204610705375671,0.6299376487731934,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.7204610705375671},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7204610705375671},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7319884896278381},{"x":0.602910578250885,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9031125903129578,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.602910578250885,0.7204610705375671,0.6070685982704163,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7204610705375671},{"x":0.602910578250885,"y":0.7204610705375671},{"x":0.602910578250885,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9470104575157166,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.7204610705375671,0.602910578250885,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7204610705375671},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7204610705375671},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9580941200256348,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۸","boundary":[0.5675675868988037,0.7204610705375671,0.5945945978164673,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7204610705375671},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7204610705375671},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7319884896278381},{"x":0.55509352684021,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.5294559597969055,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.55509352684021,0.7204610705375671,0.5592515468597412,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7204610705375671},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7204610705375671},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9461414217948914,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.5446985363960266,0.7204610705375671,0.5488565564155579,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7204610705375671},{"x":0.542619526386261,"y":0.7204610705375671},{"x":0.542619526386261,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":0.9351807832717896,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5384615659713745,0.7204610705375671,0.542619526386261,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9898577928543091,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7546777725219727,0.7363112568855286,0.7837837934494019,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9808998703956604,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193347215652466,0.7363112568855286,0.7484407424926758,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7363112568855286},{"x":0.717255711555481,"y":0.7363112568855286},{"x":0.717255711555481,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.891851007938385,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.7363112568855286,0.717255711555481,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.6982521414756775,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7027027010917664,0.7363112568855286,0.7068607211112976,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.5982847213745117,"dir":"rtl","str":"-1968","boundary":[0.6611226797103882,0.7363112568855286,0.7068607211112976,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.8139086365699768,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6548856496810913,0.7363112568855286,0.6569646596908569,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9831633567810059,"dir":"rtl","str":".Grant","boundary":[0.5343035459518433,0.7363112568855286,0.6715176701545715,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.979780912399292,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5841996073722839,0.7363112568855286,0.5883575677871704,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7492795586585999},{"x":0.590436577796936,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9919576048851013,"dir":"rtl","str":"Leslie","boundary":[0.590436577796936,0.7363112568855286,0.6299376487731934,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7492795586585999},{"x":0.644490659236908,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.980960488319397,"dir":"rtl","str":"W","boundary":[0.644490659236908,0.7363112568855286,0.6486486196517944,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7665706276893616},{"x":0.752598762512207,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9866920709609985,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.752598762512207,0.7521613836288452,0.7837837934494019,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7665706276893616},{"x":0.717255711555481,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9886925220489502,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.717255711555481,0.7521613836288452,0.7484407424926758,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7521613836288452},{"x":0.717255711555481,"y":0.7521613836288452},{"x":0.717255711555481,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9378756880760193,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.7521613836288452,0.717255711555481,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.6814578175544739,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7027027010917664,0.7521613836288452,0.7089397311210632,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9710016250610352,"dir":"rtl","str":"شیوندی","boundary":[0.6632016897201538,0.7521613836288452,0.6964656710624695,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.978367030620575,"dir":"rtl","str":"چلیچه","boundary":[0.6237006187438965,0.7521613836288452,0.6507276296615601,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9826231598854065,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6174635887145996,0.7521613836288452,0.6216216087341309,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9908333420753479,"dir":"rtl","str":"کامران","boundary":[0.5841996073722839,0.7521613836288452,0.6091476082801819,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9734375476837158,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5738045573234558,0.7521613836288452,0.5800415873527527,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7680115103721619},{"x":0.542619526386261,"y":0.7680115103721619}]},"confidence":0.9685183763504028,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۱","boundary":[0.542619526386261,0.7536023259162903,0.5675675868988037,0.7680115103721619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7680115103721619}]},"confidence":0.564666748046875,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.5280665159225464,0.7536023259162903,0.5343035459518433,0.7680115103721619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7680115103721619}]},"confidence":0.8987359404563904,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5218295454978943,0.7536023259162903,0.5259875059127808,0.7680115103721619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7680115103721619}]},"confidence":0.9920178055763245,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4864864945411682,0.7536023259162903,0.5155925154685974,0.7680115103721619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7665706276893616},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7680115103721619}]},"confidence":0.9444288611412048,"dir":"ltr","boundary":[0.4814864945411682,0.7120201878547668,0.7887837934494019,0.7735706276893616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.8665469288825989,"str":".۲۲۷","boundary":[0.5613305568695068,0.6340057849884033,0.5841996073722839,0.6440922021865845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.7108169198036194,"str":"–","boundary":[0.5883575677871704,0.6340057849884033,0.5945945978164673,0.6440922021865845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6340057849884033},{"x":0.602910578250885,"y":0.6340057849884033},{"x":0.602910578250885,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.8222092986106873,"str":"[","boundary":[0.6008316278457642,0.6340057849884033,0.602910578250885,0.6440922021865845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9097110033035278,"str":"۲۱۹","boundary":[0.6049895882606506,0.6340057849884033,0.6257796287536621,0.6440922021865845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.799356997013092,"str":"]","boundary":[0.6278586387634277,0.6340057849884033,0.6299376487731934,0.6440922021865845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.6609523296356201,"str":".","boundary":[0.6340956091880798,0.6340057849884033,0.6361746191978455,0.6440922021865845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.8353323936462402,"dir":"ltr","boundary":[0.5563305568695068,0.6270057849884033,0.6411746191978455,0.6510922021865845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9874474406242371,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7546777725219727,0.7723342776298523,0.7837837934494019,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.987434446811676,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193347215652466,0.7723342776298523,0.7505197525024414,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.7723342776298523},{"x":0.717255711555481,"y":0.7723342776298523},{"x":0.717255711555481,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9093942642211914,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7130976915359497,0.7723342776298523,0.717255711555481,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7838616967201233},{"x":0.704781711101532,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.6688741445541382,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.704781711101532,0.7723342776298523,0.7089397311210632,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9811631441116333,"dir":"rtl","str":"درتاج","boundary":[0.6735966801643372,0.7723342776298523,0.6985446810722351,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.986950159072876,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6694386601448059,0.7723342776298523,0.6735966801643372,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9913303256034851,"dir":"rtl","str":"فریبرز","boundary":[0.6340956091880798,0.7723342776298523,0.6632016897201538,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7838616967201233},{"x":0.632016658782959,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9797384142875671,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.632016658782959,0.7723342776298523,0.6340956091880798,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9670636057853699,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۶","boundary":[0.5945945978164673,0.7723342776298523,0.6257796287536621,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.7723342776298523},{"x":0.590436577796936,"y":0.7723342776298523},{"x":0.590436577796936,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.6290104389190674,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5862785577774048,0.7723342776298523,0.590436577796936,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.3791147768497467,"dir":"rtl","str":";","boundary":[0.5758835673332214,0.7723342776298523,0.5821205973625183,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7837837934494019,"y":0.801152765750885},{"x":0.7546777725219727,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9863599538803101,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7546777725219727,0.7881844639778137,0.7837837934494019,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7484407424926758,"y":0.801152765750885},{"x":0.7193347215652466,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9744241833686829,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193347215652466,0.7881844639778137,0.7484407424926758,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.7881844639778137},{"x":0.717255711555481,"y":0.7881844639778137},{"x":0.717255711555481,"y":0.801152765750885},{"x":0.7130976915359497,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.7562856078147888,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7130976915359497,0.7881844639778137,0.717255711555481,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7068607211112976,"y":0.801152765750885},{"x":0.7027027010917664,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.6139150857925415,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7027027010917664,0.7881844639778137,0.7068607211112976,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6403326392173767,"y":0.801152765750885},{"x":0.602910578250885,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9564993381500244,"dir":"rtl","str":"Dortaj","boundary":[0.602910578250885,0.7881844639778137,0.6403326392173767,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.7881844639778137},{"x":0.644490659236908,"y":0.7881844639778137},{"x":0.644490659236908,"y":0.801152765750885},{"x":0.6403326392173767,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9266451597213745,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6403326392173767,0.7881844639778137,0.644490659236908,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6985446810722351,"y":0.801152765750885},{"x":0.6465696692466736,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9713833332061768,"dir":"rtl","str":"Fariborz","boundary":[0.6465696692466736,0.7881844639778137,0.6985446810722351,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7837837934494019,"y":0.818443775177002},{"x":0.752598762512207,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9891940951347351,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.752598762512207,0.8054755330085754,0.7837837934494019,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7463617324829102,"y":0.818443775177002},{"x":0.717255711555481,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9851589798927307,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.717255711555481,0.8054755330085754,0.7463617324829102,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.8054755330085754},{"x":0.717255711555481,"y":0.8054755330085754},{"x":0.717255711555481,"y":0.818443775177002},{"x":0.7151767015457153,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.8225087523460388,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.8054755330085754,0.717255711555481,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7068607211112976,"y":0.818443775177002},{"x":0.704781711101532,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.6845757961273193,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.704781711101532,0.8054755330085754,0.7068607211112976,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6985446810722351,"y":0.818443775177002},{"x":0.6611226797103882,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9895095825195312,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6611226797103882,0.8054755330085754,0.6985446810722351,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6548856496810913,"y":0.818443775177002},{"x":0.6257796287536621,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9912911653518677,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.6257796287536621,0.8054755330085754,0.6548856496810913,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6216216087341309,"y":0.818443775177002},{"x":0.5800415873527527,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9889563918113708,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.5800415873527527,0.8054755330085754,0.6216216087341309,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5758835673332214,"y":0.818443775177002},{"x":0.5717255473136902,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.965461790561676,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5717255473136902,0.8054755330085754,0.5758835673332214,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8256484270095825},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8386167287826538},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":0.9752947688102722,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7817047834396362,0.8242074847221375,0.7941787838935852,0.8386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8242074847221375},{"x":0.777546763420105,"y":0.8242074847221375},{"x":0.777546763420105,"y":0.8371757864952087},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9838554263114929,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7567567825317383,0.8242074847221375,0.777546763420105,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8371757864952087},{"x":0.717255711555481,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9833380579948425,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.717255711555481,0.8227665424346924,0.7463617324829102,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.8227665424346924},{"x":0.717255711555481,"y":0.8227665424346924},{"x":0.717255711555481,"y":0.8357348442077637},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.936614990234375,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.8227665424346924,0.717255711555481,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8357348442077637},{"x":0.704781711101532,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.7901486754417419,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.704781711101532,0.8227665424346924,0.7089397311210632,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9675569534301758,"dir":"rtl","str":"۳۰۵۱","boundary":[0.6715176701545715,0.8227665424346924,0.6985446810722351,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9717929363250732,"dir":"rtl","str":"LB","boundary":[0.6424116492271423,0.8213256597518921,0.6632016897201538,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.8429394960403442},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8443803787231445},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8559077978134155}]},"confidence":0.9851877093315125,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7837837934494019,0.8429394960403442,0.8004158139228821,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8429394960403442},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8429394960403442},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8559077978134155},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9892405867576599,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7567567825317383,0.8429394960403442,0.7796257734298706,0.8559077978134155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8429394960403442},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8559077978134155},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9784796833992004,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.7234927415847778,0.8414985537528992,0.7463617324829102,0.8559077978134155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8544668555259705},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.9278171062469482,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7130976915359497,0.8414985537528992,0.7193347215652466,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8544668555259705},{"x":0.704781711101532,"y":0.8544668555259705}]},"confidence":0.7025178670883179,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.704781711101532,0.8414985537528992,0.7089397311210632,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8544668555259705},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8530259132385254}]},"confidence":0.9213587641716003,"dir":"rtl","str":"۳۷۱/۲۷۱","boundary":[0.6528066396713257,0.8400576114654541,0.6964656710624695,0.8544668555259705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8587896227836609},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8717579245567322},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.9920570254325867,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8024948239326477,0.8573486804962158,0.8316008448600769,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9885054230690002,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7442827224731445,0.8573486804962158,0.7941787838935852,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9716296792030334,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7214137315750122,0.8573486804962158,0.7380457520484924,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9208322763442993,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.8573486804962158,0.7193347215652466,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.7384785413742065,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7027027010917664,0.8573486804962158,0.7089397311210632,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8703169822692871},{"x":0.6465696692466736,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9459351301193237,"dir":"rtl","str":"۸۸۱۰۸۲۰","boundary":[0.6465696692466736,0.8559077978134155,0.6985446810722351,0.8703169822692871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.770893394947052},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8717579245567322},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9571571350097656,"dir":"ltr","boundary":[0.5688045573234558,0.763893394947052,0.8366008448600769,0.8787579245567322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7752161622047424},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9929649233818054,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5405405163764954,0.7766570448875427,0.5717255473136902,0.7824207544326782]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7752161622047424},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9929649233818054,"dir":"ltr","boundary":[0.5355405163764954,0.7696570448875427,0.5767255473136902,0.7894207544326782],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/RDyqygQTEnVLNiOs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/ElNCWmLOHOuhTWet.jpg","blurred":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/OuaWOdMhNguVItpj.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0004520856999557876,0.0002764369799012066,0.9983817280602802,0.9991095806824029]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6486486196517944,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6486486196517944,"y":0.23198847472667694},{"x":0.5259875059127808,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9804033637046814,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5259875059127808,0.20028819143772125,0.6486486196517944,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.20028819143772125},{"x":0.5259875059127808,"y":0.20028819143772125},{"x":0.5259875059127808,"y":0.23198847472667694},{"x":0.4553014636039734,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9637018442153931,"dir":"rtl","str":"معلم","boundary":[0.4553014636039734,0.20028819143772125,0.5259875059127808,0.23198847472667694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.19884726405143738},{"x":0.45114344358444214,"y":0.20028819143772125},{"x":0.45114344358444214,"y":0.23198847472667694},{"x":0.3513513505458832,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.976608157157898,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.3513513505458832,0.19884726405143738,0.45114344358444214,0.23198847472667694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.19884726405143738},{"x":0.6486486196517944,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6486486196517944,"y":0.23342940211296082},{"x":0.3513513505458832,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9738047122955322,"dir":"ltr","boundary":[0.3463513505458832,0.19184726405143737,0.6536486196517944,0.24042940211296082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7733888030052185,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2853025794029236},{"x":0.717255711555481,"y":0.2853025794029236}]},"confidence":0.9897236227989197,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.717255711555481,0.25648415088653564,0.7733888030052185,0.2853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7110186815261841,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2853025794029236},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9910207986831665,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6424116492271423,0.25648415088653564,0.7110186815261841,0.2853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.25504323840141296},{"x":0.6382536292076111,"y":0.25648415088653564},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2853025794029236},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9861965775489807,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.5696465969085693,0.25504323840141296,0.6382536292076111,0.2853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.25504323840141296},{"x":0.5675675868988037,"y":0.25504323840141296},{"x":0.5675675868988037,"y":0.2838616669178009},{"x":0.5571725368499756,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9810307621955872,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5571725368499756,0.25504323840141296,0.5675675868988037,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.25504323840141296},{"x":0.5509355664253235,"y":0.25504323840141296},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2838616669178009},{"x":0.46569645404815674,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9901762008666992,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.46569645404815674,0.25504323840141296,0.5509355664253235,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.25504323840141296},{"x":0.45945945382118225,"y":0.25504323840141296},{"x":0.45945945382118225,"y":0.2838616669178009},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9893177151679993,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4490644633769989,0.25504323840141296,0.45945945382118225,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.25504323840141296},{"x":0.4407484531402588,"y":0.25504323840141296},{"x":0.4407484531402588,"y":0.2838616669178009},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.9872286915779114,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.3451143503189087,0.25504323840141296,0.4407484531402588,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.2536022961139679},{"x":0.3367983400821686,"y":0.25504323840141296},{"x":0.3367983400821686,"y":0.2838616669178009},{"x":0.2702702581882477,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.991678774356842,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.2702702581882477,0.2536022961139679,0.3367983400821686,0.2838616669178009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.2536022961139679},{"x":0.26819127798080444,"y":0.2536022961139679},{"x":0.26819127798080444,"y":0.2824207544326782},{"x":0.22245322167873383,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9832950234413147,"dir":"rtl","str":"آموز","boundary":[0.22245322167873383,0.2536022961139679,0.26819127798080444,0.2824207544326782]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.2536022961139679},{"x":0.7733888030052185,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2853025794029236},{"x":0.22245322167873383,"y":0.2824207544326782}]},"confidence":0.9884122610092163,"dir":"ltr","boundary":[0.21745322167873382,0.2466022961139679,0.7783888030052185,0.2923025794029236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.4063400626182556},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4063400626182556},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4207492768764496},{"x":0.4864864945411682,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":0.9873215556144714,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.4864864945411682,0.4063400626182556,0.5218295454978943,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4077809751033783},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4077809751033783},{"x":0.48232847452163696,"y":0.42219018936157227},{"x":0.4760914742946625,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":0.9370608329772949,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4760914742946625,0.4077809751033783,0.48232847452163696,0.42219018936157227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5717255473136902,"y":0.42795389890670776},{"x":0.5717255473136902,"y":0.44668588042259216},{"x":0.48856547474861145,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.963405966758728,"dir":"rtl","str":"کریستفرآر","boundary":[0.48856547474861145,0.42939481139183044,0.5717255473136902,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.42939481139183044},{"x":0.4864864945411682,"y":0.42939481139183044},{"x":0.4864864945411682,"y":0.44812679290771484},{"x":0.48232847452163696,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.9513700604438782,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4802494943141937,0.42939481139183044,0.4864864945411682,0.44812679290771484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.42939481139183044},{"x":0.47401246428489685,"y":0.42939481139183044},{"x":0.47401246428489685,"y":0.44812679290771484},{"x":0.42203742265701294,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.9860926270484924,"dir":"rtl","str":"گریس","boundary":[0.4199584126472473,0.42939481139183044,0.47401246428489685,0.44812679290771484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.4567723274230957},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4567723274230957},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9511052370071411,"dir":"rtl","str":"لسلی","boundary":[0.5259875059127808,0.4567723274230957,0.5675675868988037,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.4567723274230957},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4567723274230957},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4740633964538574},{"x":0.48856547474861145,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9643129706382751,"dir":"rtl","str":"دبلیو","boundary":[0.48856547474861145,0.4567723274230957,0.5218295454978943,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.4567723274230957},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4567723274230957},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4740633964538574},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9375920295715332,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48232847452163696,0.4567723274230957,0.4864864945411682,0.4740633964538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.4567723274230957},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4567723274230957},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4740633964538574},{"x":0.43035343289375305,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":0.9715409278869629,"dir":"rtl","str":"گرنت","boundary":[0.43035343289375305,0.4567723274230957,0.47401246428489685,0.4740633964538574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.4063400626182556},{"x":0.5717255473136902,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4740633964538574},{"x":0.42203742265701294,"y":0.4755043089389801}]},"confidence":0.9679178595542908,"dir":"ltr","boundary":[0.4149584126472473,0.3993400626182556,0.5788045573234558,0.48106339645385743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4927953779697418},{"x":0.530145525932312,"y":0.4927953779697418},{"x":0.530145525932312,"y":0.5057637095451355},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9849693775177002,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.4760914742946625,0.4927953779697418,0.530145525932312,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.4927953779697418},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4927953779697418},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5057637095451355},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9132350087165833,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46777546405792236,0.4927953779697418,0.47401246428489685,0.5057637095451355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.4927953779697418},{"x":0.530145525932312,"y":0.4927953779697418},{"x":0.530145525932312,"y":0.5057637095451355},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.97600257396698,"dir":"ltr","boundary":[0.46277546405792236,0.4857953779697418,0.535145525932312,0.5127637095451355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5158501267433167},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5158501267433167},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9932458996772766,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5758835673332214,0.5158501267433167,0.6112266182899475,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5158501267433167},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5158501267433167},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9881359338760376,"dir":"rtl","str":"کامران","boundary":[0.5135135054588318,0.5158501267433167,0.5675675868988037,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5158501267433167},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5158501267433167},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5331411957740784},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9720652103424072,"dir":"rtl","str":"شیوندی","boundary":[0.43866944313049316,0.5158501267433167,0.5051975250244141,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5158501267433167},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5158501267433167},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5345821380615234},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.963765025138855,"dir":"rtl","str":"چلیچه","boundary":[0.38669440150260925,0.5158501267433167,0.43659043312072754,0.5345821380615234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5158501267433167},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5331411957740784},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9787150621414185,"dir":"ltr","boundary":[0.38169440150260925,0.5088501267433166,0.6162266182899475,0.5401411957740784],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6112266182899475,"y":0.559077799320221},{"x":0.5862785577774048,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9908170700073242,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5862785577774048,0.5461094975471497,0.6112266182899475,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5821205973625183,"y":0.559077799320221},{"x":0.5530145764350891,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9921383857727051,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5530145764350891,0.5461094975471497,0.5821205973625183,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5488565564155579,"y":0.559077799320221},{"x":0.5197505354881287,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9852473139762878,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5197505354881287,0.5461094975471497,0.5488565564155579,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5155925154685974,"y":0.559077799320221},{"x":0.47401246428489685,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9922772645950317,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.47401246428489685,0.5461094975471497,0.5155925154685974,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5446686148643494},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5446686148643494},{"x":0.4719334840774536,"y":0.559077799320221},{"x":0.43866944313049316,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9903975129127502,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.43866944313049316,0.5446686148643494,0.4719334840774536,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5446686148643494},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5461094975471497},{"x":0.4345114231109619,"y":0.559077799320221},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5576369166374207}]},"confidence":0.9875853657722473,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.38669440150260925,0.5446686148643494,0.4345114231109619,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5677233338356018},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5662823915481567},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5835734605789185},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5835734605789185}]},"confidence":0.9909737706184387,"dir":"rtl","str":"دکترفریبرز","boundary":[0.4781704843044281,0.5677233338356018,0.5675675868988037,0.5835734605789185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5677233338356018},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5677233338356018},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5850144028663635},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.988981306552887,"dir":"rtl","str":"درتاج","boundary":[0.4261954128742218,0.5677233338356018,0.4719334840774536,0.5850144028663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5850144028663635},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9898967146873474,"dir":"ltr","boundary":[0.38169440150260925,0.5376686148643494,0.6162266182899475,0.5920144028663635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6109510064125061},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9922541975975037,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5883575677871704,0.5979827046394348,0.6112266182899475,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6109510064125061},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9922677874565125,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5530145764350891,0.5965417623519897,0.5821205973625183,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6109510064125061},{"x":0.517671525478363,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9853352904319763,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.517671525478363,0.5965417623519897,0.5488565564155579,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5155925154685974,"y":0.609510064125061},{"x":0.47401246428489685,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9931602478027344,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.47401246428489685,0.5965417623519897,0.5155925154685974,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4719334840774536,"y":0.609510064125061},{"x":0.43866944313049316,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9885912537574768,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.43866944313049316,0.5965417623519897,0.4719334840774536,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4345114231109619,"y":0.609510064125061},{"x":0.38669440150260925,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9859029054641724,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.38669440150260925,0.5965417623519897,0.4345114231109619,0.609510064125061]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6109510064125061},{"x":0.38669440150260925,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9893379211425781,"dir":"ltr","boundary":[0.38169440150260925,0.5881008796691894,0.6162266182899475,0.6179510064125061],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/vAmbyKKAoTSBnHbc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/NrTxGkMgodrCVkqp.jpg","blurred":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/SZYxzNxwqehluQkQ.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00047801920381256545,0.0004549950608602518,0.9984076616570756,0.9987503882347679]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.32276657223701477},{"x":0.6049895882606506,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6049895882606506,"y":0.3472622334957123},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9806804656982422,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5197505354881287,0.32276657223701477,0.6049895882606506,0.3472622334957123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.32276657223701477},{"x":0.5114344954490662,"y":0.32276657223701477},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3458213210105896},{"x":0.469854474067688,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9766905307769775,"dir":"rtl","str":"معلم","boundary":[0.4719334840774536,0.32276657223701477,0.5114344954490662,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.32276657223701477},{"x":0.4636174738407135,"y":0.32276657223701477},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3458213210105896},{"x":0.3970893919467926,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.982671320438385,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.3970893919467926,0.32276657223701477,0.4636174738407135,0.3458213210105896]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.32276657223701477},{"x":0.6049895882606506,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6049895882606506,"y":0.3472622334957123},{"x":0.3970893919467926,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9802185297012329,"dir":"ltr","boundary":[0.3920893919467926,0.31576657223701476,0.6099895882606506,0.3542622334957123],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.35446685552597046},{"x":0.6673596501350403,"y":0.35446685552597046},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3760806918144226},{"x":0.602910578250885,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.9894793629646301,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.602910578250885,0.35446685552597046,0.6673596501350403,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.35446685552597046},{"x":0.5966736078262329,"y":0.35446685552597046},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.9845294952392578,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5883575677871704,0.35446685552597046,0.5966736078262329,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.35446685552597046},{"x":0.5841996073722839,"y":0.35446685552597046},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3760806918144226},{"x":0.542619526386261,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.992263674736023,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.542619526386261,0.35446685552597046,0.5841996073722839,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.35446685552597046},{"x":0.5363825559616089,"y":0.35446685552597046},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.9805793166160583,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5010395050048828,0.35446685552597046,0.5363825559616089,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.35446685552597046},{"x":0.4989604949951172,"y":0.35446685552597046},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3760806918144226},{"x":0.48856547474861145,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.9854539036750793,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48856547474861145,0.35446685552597046,0.4989604949951172,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.35446685552597046},{"x":0.48232847452163696,"y":0.35446685552597046},{"x":0.48232847452163696,"y":0.3760806918144226},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.9904784560203552,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.45322245359420776,0.35446685552597046,0.48232847452163696,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.35446685552597046},{"x":0.4469854533672333,"y":0.35446685552597046},{"x":0.4469854533672333,"y":0.3760806918144226},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.9805218577384949,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4407484531402588,0.35446685552597046,0.4469854533672333,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.35446685552597046},{"x":0.4345114231109619,"y":0.35446685552597046},{"x":0.4345114231109619,"y":0.3760806918144226},{"x":0.3908523917198181,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.99506676197052,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.3908523917198181,0.35446685552597046,0.4345114231109619,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.35446685552597046},{"x":0.38461539149284363,"y":0.35446685552597046},{"x":0.38461539149284363,"y":0.3760806918144226},{"x":0.3305613398551941,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.9903509616851807,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.3305613398551941,0.35446685552597046,0.38461539149284363,0.3760806918144226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.35446685552597046},{"x":0.6673596501350403,"y":0.35446685552597046},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3760806918144226},{"x":0.3305613398551941,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.9890755414962769,"dir":"ltr","boundary":[0.3255613398551941,0.34746685552597045,0.6723596501350403,0.3830806918144226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5155925154685974,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9825577139854431,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.4864864945411682,0.40489915013313293,0.5155925154685974,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.40489915013313293},{"x":0.4864864945411682,"y":0.40489915013313293},{"x":0.4864864945411682,"y":0.41642650961875916},{"x":0.48232847452163696,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.902113139629364,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48232847452163696,0.40489915013313293,0.4864864945411682,0.41642650961875916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5155925154685974,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5155925154685974,"y":0.41642650961875916},{"x":0.48232847452163696,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9710656404495239,"dir":"ltr","boundary":[0.47732847452163696,0.39789915013313293,0.5205925154685974,0.42342650961875916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.42507204413414},{"x":0.5592515468597412,"y":0.42507204413414},{"x":0.5592515468597412,"y":0.439481258392334},{"x":0.4906444847583771,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9090636372566223,"dir":"rtl","str":"کریستفرار","boundary":[0.4906444847583771,0.42507204413414,0.5592515468597412,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.42507204413414},{"x":0.4906444847583771,"y":0.42507204413414},{"x":0.4906444847583771,"y":0.439481258392334},{"x":0.4864864945411682,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.8639079332351685,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4864864945411682,0.42507204413414,0.4906444847583771,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.42507204413414},{"x":0.4802494943141937,"y":0.42507204413414},{"x":0.4802494943141937,"y":0.439481258392334},{"x":0.43866944313049316,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9738571643829346,"dir":"rtl","str":"گریس","boundary":[0.43866944313049316,0.42507204413414,0.4802494943141937,0.439481258392334]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.42507204413414},{"x":0.5592515468597412,"y":0.42507204413414},{"x":0.5592515468597412,"y":0.439481258392334},{"x":0.43866944313049316,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9243506789207458,"dir":"ltr","boundary":[0.43366944313049316,0.41807204413414,0.5642515468597412,0.446481258392334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.44812679290771484},{"x":0.55509352684021,"y":0.44812679290771484},{"x":0.55509352684021,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9357529878616333,"dir":"rtl","str":"لسلی","boundary":[0.5259875059127808,0.44812679290771484,0.55509352684021,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.44812679290771484},{"x":0.517671525478363,"y":0.44812679290771484},{"x":0.517671525478363,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9633371233940125,"dir":"rtl","str":"دبلیو","boundary":[0.4906444847583771,0.44812679290771484,0.517671525478363,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4906444847583771,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4639769494533539},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9280422925949097,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4844074845314026,0.44812679290771484,0.4906444847583771,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4802494943141937,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4639769494533539},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9668123722076416,"dir":"rtl","str":"گرنت","boundary":[0.44490644335746765,0.44812679290771484,0.4802494943141937,0.4639769494533539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.44812679290771484},{"x":0.55509352684021,"y":0.44812679290771484},{"x":0.55509352684021,"y":0.4639769494533539},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9539278149604797,"dir":"ltr","boundary":[0.43990644335746765,0.44112679290771484,0.56009352684021,0.4709769494533539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5218295454978943,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4884726107120514},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4884726107120514}]},"confidence":0.9856801629066467,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.48232847452163696,0.47694525122642517,0.5218295454978943,0.4884726107120514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4802494943141937,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4884726107120514},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4884726107120514}]},"confidence":0.9200062155723572,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4760914742946625,0.47694525122642517,0.4802494943141937,0.4884726107120514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5218295454978943,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4884726107120514},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4884726107120514}]},"confidence":0.9774709343910217,"dir":"ltr","boundary":[0.47109147429466247,0.46994525122642516,0.5268295454978943,0.4954726107120514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9935703873634338,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5592515468597412,0.4985590875148773,0.5883575677871704,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.4985590875148773},{"x":0.55509352684021,"y":0.4985590875148773},{"x":0.55509352684021,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9896471500396729,"dir":"rtl","str":"کامران","boundary":[0.5114344954490662,0.4985590875148773,0.55509352684021,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5115273594856262},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9760413765907288,"dir":"rtl","str":"شیوندی","boundary":[0.45322245359420776,0.4985590875148773,0.5051975250244141,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5115273594856262},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.960738480091095,"dir":"rtl","str":"چلیچه","boundary":[0.4116424024105072,0.4985590875148773,0.4490644633769989,0.5115273594856262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5115273594856262},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9796240925788879,"dir":"ltr","boundary":[0.4066424024105072,0.4915590875148773,0.5933575677871704,0.5185273594856262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5345821380615234},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.988957941532135,"dir":"rtl","str":"دکترفریبرز","boundary":[0.48232847452163696,0.5216138362884521,0.5530145764350891,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5216138362884521},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5216138362884521},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5360230803489685},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9886705875396729,"dir":"rtl","str":"درتاج","boundary":[0.4407484531402588,0.5216138362884521,0.4760914742946625,0.5360230803489685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5345821380615234},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.988862156867981,"dir":"ltr","boundary":[0.4357484531402588,0.5146138362884521,0.5580145764350891,0.5415821380615234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5634005665779114},{"x":0.602910578250885,"y":0.5634005665779114},{"x":0.602910578250885,"y":0.579250693321228},{"x":0.5841996073722839,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9918705224990845,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5841996073722839,0.5634005665779114,0.602910578250885,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5800415873527527,"y":0.579250693321228},{"x":0.5571725368499756,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9967492818832397,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5571725368499756,0.5634005665779114,0.5800415873527527,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5509355664253235,"y":0.579250693321228},{"x":0.5072765350341797,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9959337115287781,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5072765350341797,0.5619596838951111,0.5509355664253235,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5031185150146484,"y":0.579250693321228},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9953171014785767,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4490644633769989,0.5619596838951111,0.5031185150146484,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5619596838951111},{"x":0.442827433347702,"y":0.5619596838951111},{"x":0.442827433347702,"y":0.5778098106384277},{"x":0.395010381937027,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9939942955970764,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.395010381937027,0.5619596838951111,0.442827433347702,0.5778098106384277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5619596838951111},{"x":0.602910578250885,"y":0.5648415088653564},{"x":0.602910578250885,"y":0.5806916356086731},{"x":0.395010381937027,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9948529601097107,"dir":"ltr","boundary":[0.390010381937027,0.5549596838951111,0.607910578250885,0.5876916356086731],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.589337170124054},{"x":0.6133056282997131,"y":0.589337170124054},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9728477001190186,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5841996073722839,0.589337170124054,0.6133056282997131,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.589337170124054},{"x":0.5696465969085693,"y":0.589337170124054},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9573847651481628,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5634095668792725,0.589337170124054,0.5696465969085693,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.589337170124054},{"x":0.5592515468597412,"y":0.589337170124054},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6037464141845703},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9443438649177551,"dir":"rtl","str":"۹-۴۶۶-۲۱۷-۹۶۴-","boundary":[0.40956342220306396,0.589337170124054,0.5592515468597412,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.589337170124054},{"x":0.4137214124202728,"y":0.589337170124054},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6037464141845703},{"x":0.382536381483078,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9634976387023926,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.382536381483078,0.589337170124054,0.4137214124202728,0.6037464141845703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.589337170124054},{"x":0.6133056282997131,"y":0.590778112411499},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6051872968673706},{"x":0.382536381483078,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9527310132980347,"dir":"ltr","boundary":[0.377536381483078,0.582337170124054,0.6183056282997131,0.6121872968673706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6181555986404419},{"x":0.7505197525024414,"y":0.619596540927887},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6354466676712036},{"x":0.692307710647583,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9806415438652039,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.692307710647583,0.6181555986404419,0.7505197525024414,0.6354466676712036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9563090205192566,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6839916706085205,0.6181555986404419,0.6881496906280518,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9888652563095093,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6465696692466736,0.6181555986404419,0.6756756901741028,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6340057849884033},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9880110621452332,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6340956091880798,0.6181555986404419,0.6403326392173767,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9851173162460327,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5800415873527527,0.6181555986404419,0.6257796287536621,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6181555986404419},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6181555986404419},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9068246483802795,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5717255473136902,0.6181555986404419,0.5758835673332214,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.6181555986404419},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6181555986404419},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6340057849884033},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9844390153884888,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5322245359420776,0.6181555986404419,0.5634095668792725,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6181555986404419},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6181555986404419},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6340057849884033},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9879981875419617,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4948025047779083,0.6181555986404419,0.5239084959030151,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.6181555986404419},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6181555986404419},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6340057849884033},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9754919409751892,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48232847452163696,0.6181555986404419,0.4864864945411682,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6181555986404419},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6181555986404419},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6340057849884033},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9934797286987305,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4178794324398041,0.6181555986404419,0.47401246428489685,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6181555986404419},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6181555986404419},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6340057849884033},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9899434447288513,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3617463707923889,0.6181555986404419,0.4116424024105072,0.6340057849884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.6167147159576416},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6167147159576416},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6325648427009583},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.983639121055603,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.31392931938171387,0.6167147159576416,0.3534303605556488,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6167147159576416},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6181555986404419},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6325648427009583},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.968829870223999,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.24740125238895416,0.6167147159576416,0.3076923191547394,0.6325648427009583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6181555986404419},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6354466676712036},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.982011079788208,"dir":"ltr","boundary":[0.24240125238895416,0.6097147159576416,0.7555197525024414,0.6424466676712036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6599423885345459},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9842713475227356,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7110186815261841,0.6440922021865845,0.7588357329368591,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9145300984382629,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7068607211112976,0.6455331444740295,0.7089397311210632,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6599423885345459},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9888521432876587,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6715176701545715,0.6455331444740295,0.7027027010917664,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9801748991012573,"dir":"rtl","str":"مهدیه","boundary":[0.6299376487731934,0.6455331444740295,0.6673596501350403,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9801455140113831,"dir":"rtl","str":"محمودزاده","boundary":[0.5571725368499756,0.6455331444740295,0.6257796287536621,0.6613832712173462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6599423885345459},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9802330732345581,"dir":"ltr","boundary":[0.5521725368499756,0.6385331444740295,0.7638357329368591,0.6669423885345459],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.670028805732727},{"x":0.7609147429466248,"y":0.670028805732727},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9815608263015747,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.717255711555481,0.670028805732727,0.7609147429466248,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6714697480201721},{"x":0.717255711555481,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9629940986633301,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7027027010917664,0.6714697480201721,0.717255711555481,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9133531451225281,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7006236910820007,0.6714697480201721,0.7027027010917664,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.989267885684967,"dir":"rtl","str":"فردین","boundary":[0.6569646596908569,0.6714697480201721,0.6964656710624695,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6714697480201721},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9873805046081543,"dir":"rtl","str":"دارابی","boundary":[0.6153846383094788,0.6714697480201721,0.6528066396713257,0.6873198747634888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6714697480201721},{"x":0.7609147429466248,"y":0.670028805732727},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9789053201675415,"dir":"ltr","boundary":[0.6103846383094788,0.6644697480201721,0.7659147429466248,0.6928789920806885],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.698847234249115},{"x":0.7609147429466248,"y":0.698847234249115},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9846897125244141,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7089397311210632,0.698847234249115,0.7609147429466248,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.698847234249115},{"x":0.7068607211112976,"y":0.698847234249115},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.8926279544830322,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.698847234249115,0.7068607211112976,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.698847234249115},{"x":0.6943867206573486,"y":0.698847234249115},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9240278005599976,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.6694386601448059,0.698847234249115,0.6943867206573486,0.7146974205970764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.698847234249115},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9597763419151306,"dir":"ltr","boundary":[0.6644386601448059,0.691847234249115,0.7659147429466248,0.7231383032798767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9915125370025635,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7151767015457153,0.7276657223701477,0.7463617324829102,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9930598139762878,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6798336505889893,0.7276657223701477,0.7089397311210632,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9903729557991028,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.7276657223701477,0.6735966801643372,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9963480830192566,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6070685982704163,0.7276657223701477,0.6611226797103882,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9932652711868286,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5530145764350891,0.7276657223701477,0.6008316278457642,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9913413524627686,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5072765350341797,0.7276657223701477,0.5446985363960266,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.7276657223701477},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7276657223701477},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7420749068260193},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9693652391433716,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4469854533672333,0.7276657223701477,0.4989604949951172,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7276657223701477},{"x":0.442827433347702,"y":0.7276657223701477},{"x":0.442827433347702,"y":0.7420749068260193},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.8835246562957764,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43659043312072754,0.7276657223701477,0.442827433347702,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7276657223701477},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7276657223701477},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7420749068260193},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.989218533039093,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3970893919467926,0.7276657223701477,0.43035343289375305,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.7276657223701477},{"x":0.395010381937027,"y":0.7276657223701477},{"x":0.395010381937027,"y":0.7420749068260193},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.985154926776886,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3887733817100525,0.7276657223701477,0.395010381937027,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7276657223701477},{"x":0.382536381483078,"y":0.7276657223701477},{"x":0.382536381483078,"y":0.7420749068260193},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9949030876159668,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3367983400821686,0.7276657223701477,0.382536381483078,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.7276657223701477},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7276657223701477},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7420749068260193},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9833354353904724,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.29729729890823364,0.7276657223701477,0.3305613398551941,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.7276657223701477},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7276657223701477},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7420749068260193},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9904864430427551,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.26195424795150757,0.7276657223701477,0.29106029868125916,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7276657223701477},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7276657223701477},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7420749068260193},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9400612711906433,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2515592575073242,0.7276657223701477,0.2577962577342987,0.7420749068260193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7420749068260193},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9861177206039429,"dir":"ltr","boundary":[0.24655925750732421,0.7206657223701477,0.7513617324829102,0.7490749068260193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9662656784057617,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5509355664253235,0.7478386163711548,0.5945945978164673,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.982339084148407,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5051975250244141,0.7478386163711548,0.5446985363960266,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7636887431144714},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9399499297142029,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4927234947681427,0.7478386163711548,0.5010395050048828,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7478386163711548},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7478386163711548},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7622478604316711},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9895801544189453,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.4490644633769989,0.7478386163711548,0.4864864945411682,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7478386163711548},{"x":0.442827433347702,"y":0.7478386163711548},{"x":0.442827433347702,"y":0.7636887431144714},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9881146550178528,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.4033263921737671,0.7478386163711548,0.442827433347702,0.7636887431144714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7622478604316711},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9793177247047424,"dir":"ltr","boundary":[0.3983263921737671,0.7408386163711548,0.5995945978164673,0.7692478604316711],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.9931768178939819,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7380457520484924,0.7752161622047424,0.7609147429466248,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7925072312355042},{"x":0.692307710647583,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9420335292816162,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6943867206573486,0.7752161622047424,0.7255717515945435,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7910662889480591},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9917207956314087,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6340956091880798,0.7737752199172974,0.6881496906280518,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7737752199172974},{"x":0.632016658782959,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7910662889480591},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9350014925003052,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6216216087341309,0.7737752199172974,0.6299376487731934,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7910662889480591},{"x":0.5405405163764954,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9571653604507446,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.542619526386261,0.7723342776298523,0.6174635887145996,0.7910662889480591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7925072312355042},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9706773161888123,"dir":"ltr","boundary":[0.537619526386261,0.7653342776298523,0.7659147429466248,0.7995072312355042],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7588357329368591,"y":0.819884717464447},{"x":0.7359667420387268,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.9903964400291443,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7359667420387268,0.8040345907211304,0.7588357329368591,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7255717515945435,"y":0.819884717464447},{"x":0.7068607211112976,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9882226586341858,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7068607211112976,0.8025936484336853,0.7255717515945435,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7027027010917664,"y":0.818443775177002},{"x":0.6943867206573486,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9319989085197449,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6943867206573486,0.8025936484336853,0.7027027010917664,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.801152765750885},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6881496906280518,"y":0.818443775177002},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9483473896980286,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.6528066396713257,0.801152765750885,0.6881496906280518,0.818443775177002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.801152765750885},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7588357329368591,"y":0.819884717464447},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9692041277885437,"dir":"ltr","boundary":[0.6478066396713257,0.794152765750885,0.7638357329368591,0.826884717464447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5093554854393005,"y":0.860230565071106},{"x":0.4906444847583771,"y":0.860230565071106}]},"confidence":0.32937297224998474,"str":"643","boundary":[0.4906444847583771,0.8530259132385254,0.5093554854393005,0.860230565071106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8530259132385254},{"x":0.5093554854393005,"y":0.860230565071106},{"x":0.4906444847583771,"y":0.860230565071106}]},"confidence":0.32937297224998474,"dir":"ltr","boundary":[0.48564448475837707,0.8460259132385254,0.5143554854393005,0.867230565071106],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6455331444740295},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6455331444740295},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.983363687992096,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.3991684019565582,0.6455331444740295,0.46777546405792236,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6455331444740295},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6455331444740295},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6599423885345459},{"x":0.395010381937027,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9144525527954102,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.395010381937027,0.6455331444740295,0.3991684019565582,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6455331444740295},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6455331444740295},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9906632304191589,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3617463707923889,0.6455331444740295,0.3908523917198181,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6455331444740295},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6455331444740295},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6599423885345459},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9818575978279114,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.3243243098258972,0.6455331444740295,0.35758835077285767,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.6455331444740295},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6455331444740295},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6599423885345459},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9865332841873169,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.27650728821754456,0.6455331444740295,0.31808730959892273,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6455331444740295},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6455331444740295},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6599423885345459},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9654161930084229,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.23700623214244843,0.6455331444740295,0.2702702581882477,0.6599423885345459]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6455331444740295},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6455331444740295},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6599423885345459},{"x":0.23700623214244843,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9796302914619446,"dir":"ltr","boundary":[0.23200623214244842,0.6385331444740295,0.47277546405792237,0.6669423885345459],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.6729106903076172},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6729106903076172},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6887608170509338},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9933604001998901,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.3908523917198181,0.6729106903076172,0.42203742265701294,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.6729106903076172},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6729106903076172},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6887608170509338},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.994209885597229,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.36382535099983215,0.6729106903076172,0.38461539149284363,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.6729106903076172},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6729106903076172},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6887608170509338},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9763007164001465,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3596673607826233,0.6729106903076172,0.3617463707923889,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6714697480201721},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6714697480201721},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6887608170509338},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9508196711540222,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.31808730959892273,0.6714697480201721,0.3534303605556488,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.6714697480201721},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6714697480201721},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6887608170509338},{"x":0.2806652784347534,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9903653860092163,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.2806652784347534,0.6714697480201721,0.3076923191547394,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.6714697480201721},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6714697480201721},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6887608170509338},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9783251881599426,"dir":"rtl","str":"گلدی","boundary":[0.2432432472705841,0.6714697480201721,0.2702702581882477,0.6887608170509338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.6714697480201721},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6729106903076172},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6902016997337341},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9791063070297241,"dir":"ltr","boundary":[0.2382432472705841,0.6644697480201721,0.42703742265701294,0.6972016997337341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.7002881765365601},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7002881765365601},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7132564783096313},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9928146004676819,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.34303534030914307,0.7002881765365601,0.37006238102912903,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.7002881765365601},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7002881765365601},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7146974205970764},{"x":0.32016631960868835,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9909494519233704,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.32016631960868835,0.7002881765365601,0.3388773500919342,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.7002881765365601},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7002881765365601},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7146974205970764},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9740890264511108,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3097712993621826,0.7002881765365601,0.3160083293914795,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.7002881765365601},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7002881765365601},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7146974205970764},{"x":0.28274428844451904,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9956852197647095,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.28274428844451904,0.7002881765365601,0.30561330914497375,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.7002881765365601},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7002881765365601},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7146974205970764},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9886050224304199,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.23700623214244843,0.7002881765365601,0.27650728821754456,0.7146974205970764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.7002881765365601},{"x":0.37006238102912903,"y":0.698847234249115},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7132564783096313},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.990517258644104,"dir":"ltr","boundary":[0.23200623214244842,0.69328817653656,0.37506238102912903,0.7202564783096314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.7752161622047424},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7766570448875427},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7953890562057495},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7939481139183044}]},"confidence":0.9920313358306885,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.3908523917198181,0.7752161622047424,0.43659043312072754,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.7752161622047424},{"x":0.382536381483078,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7925072312355042},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7925072312355042}]},"confidence":0.984897255897522,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.3513513505458832,0.7752161622047424,0.3804573714733124,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7737752199172974},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7925072312355042},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9703453183174133,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3367983400821686,0.7737752199172974,0.3451143503189087,0.7925072312355042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.7723342776298523},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7737752199172974},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7925072312355042},{"x":0.234927237033844,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9710803031921387,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.234927237033844,0.7723342776298523,0.33264032006263733,0.7925072312355042]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.770893394947052},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7766570448875427},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7953890562057495},{"x":0.23284822702407837,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9790446758270264,"dir":"ltr","boundary":[0.229927237033844,0.763893394947052,0.44159043312072754,0.8023890562057495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.8025936484336853},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8025936484336853},{"x":0.37837839126586914,"y":0.818443775177002},{"x":0.3451143503189087,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9811980724334717,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.3451143503189087,0.8025936484336853,0.37837839126586914,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.8025936484336853},{"x":0.34303534030914307,"y":0.8025936484336853},{"x":0.34303534030914307,"y":0.818443775177002},{"x":0.33471933007240295,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9520873427391052,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.33471933007240295,0.8025936484336853,0.34303534030914307,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.8025936484336853},{"x":0.32848232984542847,"y":0.8025936484336853},{"x":0.32848232984542847,"y":0.818443775177002},{"x":0.28274428844451904,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9265338182449341,"dir":"rtl","str":"۸۰۰۰۰","boundary":[0.28274428844451904,0.8025936484336853,0.32848232984542847,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.8025936484336853},{"x":0.27442827820777893,"y":0.8025936484336853},{"x":0.27442827820777893,"y":0.819884717464447},{"x":0.2432432472705841,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.9881688356399536,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.2432432472705841,0.8025936484336853,0.27442827820777893,0.819884717464447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.8025936484336853},{"x":0.37837839126586914,"y":0.801152765750885},{"x":0.37837839126586914,"y":0.818443775177002},{"x":0.2432432472705841,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.963359534740448,"dir":"ltr","boundary":[0.2382432472705841,0.7955936484336853,0.38337839126586915,0.825443775177002],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/ReRgskIGDdpJOSGD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/qQEiQlOjeNFqGqIv.jpg","blurred":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/IDADMHavQpYduaqP.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.0005297403160364553,0.9982088381584866,0.9987545408062015]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.37319883704185486},{"x":0.8503118753433228,"y":0.37319883704185486},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8066527843475342,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9861853122711182,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.8045738339424133,0.37319883704185486,0.8523908257484436,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.3746397793292999},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3746397793292999},{"x":0.7962577939033508,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9828461408615112,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7588357329368591,0.3746397793292999,0.7962577939033508,0.39193084836006165]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.3746397793292999},{"x":0.8503118753433228,"y":0.37319883704185486},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3904899060726166},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9847012162208557,"dir":"ltr","boundary":[0.7538357329368591,0.3676397793292999,0.8553118753433228,0.3974899060726166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4438040256500244},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4438040256500244},{"x":0.18918919563293457,"y":0.455331414937973},{"x":0.147609144449234,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.8326650261878967,"dir":"rtl","str":"آشـنا","boundary":[0.147609144449234,0.4438040256500244,0.18918919563293457,0.455331414937973]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4438040256500244},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4438040256500244},{"x":0.18918919563293457,"y":0.455331414937973},{"x":0.147609144449234,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.8326650261878967,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.4368040256500244,0.19418919563293457,0.46233141493797303],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4135446548461914},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4135446548461914},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4322766661643982},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9748861789703369,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7962577939033508,0.4135446548461914,0.8503118753433228,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.4135446548461914},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4135446548461914},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4322766661643982},{"x":0.717255711555481,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9698795080184937,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.717255711555481,0.4135446548461914,0.7879418134689331,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.4135446548461914},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4135446548461914},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6424116492271423,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9887088537216187,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6424116492271423,0.4135446548461914,0.7089397311210632,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.4135446548461914},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4135446548461914},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9927978515625,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6174635887145996,0.4135446548461914,0.6361746191978455,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.4135446548461914},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4135446548461914},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.8866367340087891,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5758835673332214,0.4135446548461914,0.6112266182899475,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.4135446548461914},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4135446548461914},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9342837929725647,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5155925154685974,0.4135446548461914,0.5675675868988037,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.4135446548461914},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4135446548461914},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4322766661643982},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9709409475326538,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.46777546405792236,0.4135446548461914,0.5072765350341797,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.4135446548461914},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4135446548461914},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4322766661643982},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9949115514755249,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4469854533672333,0.4135446548461914,0.45945945382118225,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.4135446548461914},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4135446548461914},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4322766661643982},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9886104464530945,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.4054054021835327,0.4135446548461914,0.4407484531402588,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.4135446548461914},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4135446548461914},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4322766661643982},{"x":0.36382535099983215,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9362219572067261,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.36382535099983215,0.4135446548461914,0.40124741196632385,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.4135446548461914},{"x":0.35550934076309204,"y":0.4135446548461914},{"x":0.35550934076309204,"y":0.4322766661643982},{"x":0.3243243098258972,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.8028700351715088,"dir":"rtl","str":"قبـل","boundary":[0.3243243098258972,0.4135446548461914,0.35550934076309204,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.4135446548461914},{"x":0.31392931938171387,"y":0.4135446548461914},{"x":0.31392931938171387,"y":0.4322766661643982},{"x":0.2494802474975586,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9345550537109375,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.2494802474975586,0.4135446548461914,0.31392931938171387,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.4135446548461914},{"x":0.24116423726081848,"y":0.4135446548461914},{"x":0.24116423726081848,"y":0.4322766661643982},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9327912330627441,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21205821633338928,0.4135446548461914,0.24116423726081848,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.4135446548461914},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4135446548461914},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4322766661643982},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9452086687088013,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.17463617026805878,0.4135446548461914,0.20997920632362366,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.4135446548461914},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4135446548461914},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4322766661643982},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.8340473175048828,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1683991700410843,0.4135446548461914,0.17463617026805878,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4135446548461914},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4135446548461914},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4322766661643982},{"x":0.147609144449234,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.986842155456543,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.147609144449234,0.4135446548461914,0.16008315980434418,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8503118753433228,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8503118753433228,"y":0.46109509468078613},{"x":0.8212057948112488,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.7849503755569458,"dir":"rtl","str":"بعـد","boundary":[0.8212057948112488,0.44236311316490173,0.8503118753433228,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8108108043670654,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8108108043670654,"y":0.46109509468078613},{"x":0.752598762512207,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.8644221425056458,"dir":"rtl","str":"تـاریخی","boundary":[0.752598762512207,0.44236311316490173,0.8108108043670654,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7484407424926758,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7484407424926758,"y":0.46109509468078613},{"x":0.7401247620582581,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9493978023529053,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7401247620582581,0.44236311316490173,0.7484407424926758,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7318087220191956,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7318087220191956,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6902287006378174,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9810406565666199,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6902287006378174,0.44236311316490173,0.7318087220191956,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6839916706085205,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6839916706085205,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6694386601448059,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9975495338439941,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6694386601448059,0.44236311316490173,0.6839916706085205,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6632016897201538,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6632016897201538,"y":0.46109509468078613},{"x":0.602910578250885,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9794393181800842,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.602910578250885,0.44236311316490173,0.6632016897201538,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5945945978164673,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5945945978164673,"y":0.46109509468078613},{"x":0.5592515468597412,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.8338220119476318,"dir":"rtl","str":"نهـاد","boundary":[0.5592515468597412,0.44236311316490173,0.5945945978164673,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5509355664253235,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5509355664253235,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4844074845314026,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9858951568603516,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4844074845314026,0.44236311316490173,0.5509355664253235,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.44236311316490173},{"x":0.48232847452163696,"y":0.44236311316490173},{"x":0.48232847452163696,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4781704843044281,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9544849395751953,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4781704843044281,0.44236311316490173,0.48232847452163696,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.44236311316490173},{"x":0.469854474067688,"y":0.44236311316490173},{"x":0.469854474067688,"y":0.46109509468078613},{"x":0.4178794324398041,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.982465386390686,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4178794324398041,0.44236311316490173,0.469854474067688,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.44236311316490173},{"x":0.40956342220306396,"y":0.44236311316490173},{"x":0.40956342220306396,"y":0.46109509468078613},{"x":0.395010381937027,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9894843101501465,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.395010381937027,0.44236311316490173,0.40956342220306396,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.44236311316490173},{"x":0.38461539149284363,"y":0.44236311316490173},{"x":0.38461539149284363,"y":0.46109509468078613},{"x":0.33471933007240295,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9644883275032043,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.33471933007240295,0.44236311316490173,0.38461539149284363,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.44236311316490173},{"x":0.32848232984542847,"y":0.44236311316490173},{"x":0.32848232984542847,"y":0.46109509468078613},{"x":0.25987526774406433,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9878418445587158,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.25987526774406433,0.44236311316490173,0.32848232984542847,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.44236311316490173},{"x":0.2515592575073242,"y":0.44236311316490173},{"x":0.2515592575073242,"y":0.46109509468078613},{"x":0.19542619585990906,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9642176628112793,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.19542619585990906,0.44236311316490173,0.2515592575073242,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8503118753433228,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4927953779697418},{"x":0.812889814376831,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9843184351921082,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.812889814376831,0.47262248396873474,0.8503118753433228,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.47262248396873474},{"x":0.812889814376831,"y":0.47262248396873474},{"x":0.812889814376831,"y":0.4927953779697418},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9185178875923157,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8066527843475342,0.47262248396873474,0.812889814376831,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7983368039131165,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7983368039131165,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9853098392486572,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7837837934494019,0.47262248396873474,0.7983368039131165,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.47262248396873474},{"x":0.777546763420105,"y":0.47262248396873474},{"x":0.777546763420105,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.973801851272583,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7401247620582581,0.47262248396873474,0.777546763420105,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9730522036552429,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7089397311210632,0.4711815416812897,0.7359667420387268,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7006236910820007,"y":0.49135446548461914},{"x":0.6715176701545715,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9720063209533691,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6715176701545715,0.4711815416812897,0.7006236910820007,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6632016897201538,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5987526178359985,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9880189299583435,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5987526178359985,0.4711815416812897,0.6632016897201538,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.4711815416812897},{"x":0.590436577796936,"y":0.4711815416812897},{"x":0.590436577796936,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5467775464057922,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9352061748504639,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5467775464057922,0.4711815416812897,0.590436577796936,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.4711815416812897},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4711815416812897},{"x":0.5384615659713745,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5197505354881287,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9627589583396912,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5197505354881287,0.4711815416812897,0.5384615659713745,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4711815416812897},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4711815416812897},{"x":0.5114344954490662,"y":0.49135446548461914},{"x":0.4261954128742218,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9837077856063843,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.4261954128742218,0.4711815416812897,0.5114344954490662,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.4711815416812897},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4711815416812897},{"x":0.4178794324398041,"y":0.49135446548461914},{"x":0.382536381483078,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9808220863342285,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.382536381483078,0.4711815416812897,0.4178794324398041,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.4711815416812897},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4711815416812897},{"x":0.37214136123657227,"y":0.49135446548461914},{"x":0.33471933007240295,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9924277663230896,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33471933007240295,0.4711815416812897,0.37214136123657227,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.4711815416812897},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4711815416812897},{"x":0.33264032006263733,"y":0.49135446548461914},{"x":0.32640331983566284,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9646528959274292,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32640331983566284,0.4711815416812897,0.33264032006263733,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.4711815416812897},{"x":0.31808730959892273,"y":0.4711815416812897},{"x":0.31808730959892273,"y":0.49135446548461914},{"x":0.295218288898468,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.7909390330314636,"dir":"rtl","str":"امـا","boundary":[0.295218288898468,0.4711815416812897,0.31808730959892273,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.4711815416812897},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4711815416812897},{"x":0.2869022786617279,"y":0.48991355299949646},{"x":0.23908524215221405,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.830902099609375,"dir":"rtl","str":"تحـول","boundary":[0.23908524215221405,0.4711815416812897,0.2869022786617279,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.4711815416812897},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4711815416812897},{"x":0.23076923191547394,"y":0.48991355299949646},{"x":0.1829521805047989,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9677770137786865,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.1829521805047989,0.4711815416812897,0.23076923191547394,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4711815416812897},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4711815416812897},{"x":0.17463617026805878,"y":0.48991355299949646},{"x":0.147609144449234,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9869663715362549,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.147609144449234,0.4711815416812897,0.17463617026805878,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.49567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.49567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5144092440605164},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.8451864719390869,"dir":"rtl","str":"ظهـور","boundary":[0.8004158139228821,0.49567723274230957,0.8503118753433228,0.5144092440605164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7920997738838196,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5144092440605164},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9872634410858154,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7234927415847778,0.49567723274230957,0.7920997738838196,0.5144092440605164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7151767015457153,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5144092440605164},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9920064210891724,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6985446810722351,0.49567723274230957,0.7151767015457153,0.5144092440605164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6902287006378174,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5158501267433167},{"x":0.632016658782959,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9660854935646057,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.632016658782959,0.49567723274230957,0.6902287006378174,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6216216087341309,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5158501267433167},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9597598910331726,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6153846383094788,0.49567723274230957,0.6216216087341309,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6070685982704163,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5158501267433167},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9245712161064148,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.5654885768890381,0.49567723274230957,0.6070685982704163,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5571725368499756,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5158501267433167},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.8677107691764832,"dir":"rtl","str":"آمـوزش","boundary":[0.4864864945411682,0.49711814522743225,0.5571725368499756,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.49711814522743225},{"x":0.4781704843044281,"y":0.49711814522743225},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5158501267433167},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.864325225353241,"dir":"rtl","str":"ایجـاد","boundary":[0.43035343289375305,0.49711814522743225,0.4781704843044281,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.49711814522743225},{"x":0.4199584126472473,"y":0.49711814522743225},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5158501267433167},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.7976462244987488,"dir":"rtl","str":"کـرد","boundary":[0.3804573714733124,0.49711814522743225,0.4199584126472473,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.49711814522743225},{"x":0.37837839126586914,"y":0.49711814522743225},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5158501267433167},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.9626061320304871,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37214136123657227,0.49711814522743225,0.37837839126586914,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.49711814522743225},{"x":0.36382535099983215,"y":0.49711814522743225},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5158501267433167},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5158501267433167}]},"confidence":0.8417178988456726,"dir":"rtl","str":"ظهـور","boundary":[0.31392931938171387,0.49711814522743225,0.36382535099983215,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.49711814522743225},{"x":0.30561330914497375,"y":0.49711814522743225},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5158501267433167},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9855476021766663,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.23700623214244843,0.49711814522743225,0.30561330914497375,0.5158501267433167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.49711814522743225},{"x":0.22661122679710388,"y":0.49711814522743225},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5172910690307617},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9451141357421875,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.17879417538642883,0.49711814522743225,0.22661122679710388,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.49711814522743225},{"x":0.17047816514968872,"y":0.49711814522743225},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5172910690307617},{"x":0.147609144449234,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9675400257110596,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.147609144449234,0.49711814522743225,0.17047816514968872,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9768075346946716,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7837837934494019,0.5273775458335876,0.8503118753433228,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9907658100128174,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.7442827224731445,0.5259366035461426,0.7733888030052185,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9510495066642761,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7380457520484924,0.5259366035461426,0.7422037124633789,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9800610542297363,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7089397311210632,0.5259366035461426,0.7297297120094299,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5475504398345947},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9796338677406311,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.6424116492271423,0.5259366035461426,0.7006236910820007,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5259366035461426},{"x":0.632016658782959,"y":0.5259366035461426},{"x":0.632016658782959,"y":0.5461094975471497},{"x":0.590436577796936,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.8168485760688782,"dir":"rtl","str":"دقیـق","boundary":[0.590436577796936,0.5259366035461426,0.632016658782959,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.6845711469650269,"dir":"rtl","str":"تـر","boundary":[0.5613305568695068,0.5259366035461426,0.5862785577774048,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5259366035461426},{"x":0.55509352684021,"y":0.5259366035461426},{"x":0.55509352684021,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9810728430747986,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.5114344954490662,0.5259366035461426,0.55509352684021,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5461094975471497},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9922187924385071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4844074845314026,0.5259366035461426,0.5010395050048828,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5259366035461426},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5259366035461426},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5461094975471497},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9863848090171814,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40956342220306396,0.5259366035461426,0.4760914742946625,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.5244956612586975},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5244956612586975},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5461094975471497},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9814040660858154,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.3659043610095978,0.5244956612586975,0.40124741196632385,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.5244956612586975},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5259366035461426},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5461094975471497},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9852655529975891,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.28898128867149353,0.5244956612586975,0.3596673607826233,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.5244956612586975},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5244956612586975},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5461094975471497},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.990693211555481,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2515592575073242,0.5244956612586975,0.2806652784347534,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.5244956612586975},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5244956612586975},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5461094975471497},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9547160863876343,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21205821633338928,0.5244956612586975,0.2432432472705841,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.5244956612586975},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5244956612586975},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5461094975471497},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9666226506233215,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.17879417538642883,0.5244956612586975,0.20997920632362366,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5244956612586975},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5244956612586975},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5461094975471497},{"x":0.147609144449234,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9577114582061768,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.147609144449234,0.5244956612586975,0.1683991700410843,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5734870433807373},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9418084621429443,"dir":"rtl","str":"ترجيحات","boundary":[0.7692307829856873,0.5547550320625305,0.8523908257484436,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5734870433807373},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9044784307479858,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.6943867206573486,0.5547550320625305,0.7609147429466248,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5734870433807373},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9363566637039185,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.6486486196517944,0.5547550320625305,0.6881496906280518,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9437421560287476,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5945945978164673,0.5547550320625305,0.6403326392173767,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5734870433807373},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9763879179954529,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5218295454978943,0.5547550320625305,0.5862785577774048,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.5547550320625305},{"x":0.517671525478363,"y":0.5547550320625305},{"x":0.517671525478363,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.915070652961731,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4802494943141937,0.5547550320625305,0.517671525478363,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9458044767379761,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.4261954128742218,0.5547550320625305,0.4719334840774536,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5734870433807373},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9713602066040039,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40956342220306396,0.5547550320625305,0.4178794324398041,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.5547550320625305},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5547550320625305},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5734870433807373},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9831132888793945,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.34303534030914307,0.5547550320625305,0.40124741196632385,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.5547550320625305},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5547550320625305},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5734870433807373},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9930922389030457,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3160083293914795,0.5547550320625305,0.33471933007240295,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5734870433807373},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9784316420555115,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.26195424795150757,0.5547550320625305,0.3097712993621826,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.5547550320625305},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5547550320625305},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5734870433807373},{"x":0.2203742265701294,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9554480910301208,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2203742265701294,0.5547550320625305,0.2577962577342987,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5547550320625305},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5547550320625305},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5734870433807373},{"x":0.147609144449234,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.9783159494400024,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.147609144449234,0.5547550320625305,0.21205821633338928,0.5734870433807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.5835734605789185},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5835734605789185},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9739386439323425,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7879418134689331,0.5835734605789185,0.8503118753433228,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9672937393188477,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.7318087220191956,0.5835734605789185,0.7817047834396362,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.987535297870636,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7151767015457153,0.5835734605789185,0.7234927415847778,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9231792688369751,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6340956091880798,0.5821325778961182,0.7089397311210632,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5821325778961182},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5821325778961182},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6023054718971252},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9769032001495361,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5966736078262329,0.5821325778961182,0.6257796287536621,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6023054718971252},{"x":0.590436577796936,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.925317645072937,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.590436577796936,0.5821325778961182,0.5945945978164673,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6023054718971252},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9221750497817993,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.5384615659713745,0.5821325778961182,0.5800415873527527,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5821325778961182},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6023054718971252},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9667741656303406,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.49688148498535156,0.5821325778961182,0.5343035459518433,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5821325778961182},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5821325778961182},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6023054718971252},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9848065376281738,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.42203742265701294,0.5821325778961182,0.48856547474861145,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5821325778961182},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5821325778961182},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6023054718971252},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9714422821998596,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.36382535099983215,0.5821325778961182,0.41580042243003845,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.5821325778961182},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5821325778961182},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6023054718971252},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.8899447917938232,"dir":"rtl","str":"امنی","boundary":[0.31392931938171387,0.5821325778961182,0.3534303605556488,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.5821325778961182},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5821325778961182},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6023054718971252},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.8717057704925537,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2640332579612732,0.5821325778961182,0.30561330914497375,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.5821325778961182},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5821325778961182},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6023054718971252},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.8457638025283813,"dir":"rtl","str":"تأمـل","boundary":[0.21621622145175934,0.5821325778961182,0.2557172477245331,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.5821325778961182},{"x":0.2141372114419937,"y":0.5821325778961182},{"x":0.2141372114419937,"y":0.6023054718971252},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9759228229522705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20790021121501923,0.5821325778961182,0.2141372114419937,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.5821325778961182},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5821325778961182},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6023054718971252},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.8282449245452881,"dir":"rtl","str":"تفكـر","boundary":[0.15592515468597412,0.5821325778961182,0.1995842009782791,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5821325778961182},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5821325778961182},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6023054718971252},{"x":0.147609144449234,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.8991398215293884,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.147609144449234,0.5821325778961182,0.1538461595773697,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6080691814422607},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6080691814422607},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9844089150428772,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7837837934494019,0.6080691814422607,0.8503118753433228,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6080691814422607},{"x":0.777546763420105,"y":0.6080691814422607},{"x":0.777546763420105,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9829803705215454,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7671517729759216,0.6080691814422607,0.777546763420105,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9699760675430298,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7110186815261841,0.6080691814422607,0.7609147429466248,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6080691814422607},{"x":0.704781711101532,"y":0.6080691814422607},{"x":0.704781711101532,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9699571132659912,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6735966801643372,0.6080691814422607,0.704781711101532,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9631838798522949,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6257796287536621,0.6080691814422607,0.6632016897201538,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9712378978729248,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5530145764350891,0.6080691814422607,0.6195425987243652,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9473945498466492,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5280665159225464,0.6080691814422607,0.5488565564155579,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9674893617630005,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.4615384638309479,0.6080691814422607,0.5218295454978943,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6080691814422607},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6080691814422607},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9395967721939087,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4573804438114166,0.6080691814422607,0.4615384638309479,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.6080691814422607},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6080691814422607},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9046170115470886,"dir":"rtl","str":"البتـه","boundary":[0.4137214124202728,0.6080691814422607,0.4490644633769989,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.6080691814422607},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6080691814422607},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6311239004135132},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.7359277606010437,"dir":"rtl","str":"شـیوه","boundary":[0.36382535099983215,0.6080691814422607,0.4054054021835327,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.6080691814422607},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6080691814422607},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6311239004135132},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.8957923650741577,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.31185030937194824,0.6080691814422607,0.35550934076309204,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.6080691814422607},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6080691814422607},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6311239004135132},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9739557504653931,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.25363826751708984,0.6080691814422607,0.30353429913520813,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.6080691814422607},{"x":0.24532224237918854,"y":0.6080691814422607},{"x":0.24532224237918854,"y":0.6311239004135132},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9699550867080688,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.17879417538642883,0.6080691814422607,0.24532224237918854,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6080691814422607},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6080691814422607},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6311239004135132},{"x":0.147609144449234,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.6785810589790344,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.147609144449234,0.6080691814422607,0.1767151802778244,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6412103772163391},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6412103772163391},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6585014462471008},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.9916076064109802,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8108108043670654,0.6412103772163391,0.8503118753433228,0.6585014462471008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6412103772163391},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6412103772163391},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6585014462471008},{"x":0.752598762512207,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.9806411862373352,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.752598762512207,0.6412103772163391,0.8024948239326477,0.6585014462471008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6585014462471008},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.9654200077056885,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7276507019996643,0.6412103772163391,0.7422037124633789,0.6585014462471008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.9860557913780212,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.6756756901741028,0.6412103772163391,0.7193347215652466,0.6585014462471008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6585014462471008},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.957474946975708,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.6174635887145996,0.6412103772163391,0.6673596501350403,0.6585014462471008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6570605039596558},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.991509735584259,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5800415873527527,0.6412103772163391,0.6091476082801819,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6570605039596558},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9916242361068726,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5467775464057922,0.6412103772163391,0.5717255473136902,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6570605039596558},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9926321506500244,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5259875059127808,0.6412103772163391,0.5384615659713745,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.6412103772163391},{"x":0.517671525478363,"y":0.6412103772163391},{"x":0.517671525478363,"y":0.6570605039596558},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9809766411781311,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.46777546405792236,0.6412103772163391,0.517671525478363,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.639769434928894},{"x":0.45945945382118225,"y":0.639769434928894},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6570605039596558},{"x":0.395010381937027,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9830527901649475,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.395010381937027,0.639769434928894,0.45945945382118225,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.639769434928894},{"x":0.38669440150260925,"y":0.639769434928894},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6570605039596558},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9673112034797668,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.3367983400821686,0.639769434928894,0.38669440150260925,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.639769434928894},{"x":0.3305613398551941,"y":0.639769434928894},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6570605039596558},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9171043038368225,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.30353429913520813,0.639769434928894,0.3305613398551941,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.639769434928894},{"x":0.29937630891799927,"y":0.639769434928894},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6570605039596558},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9822367429733276,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.2702702581882477,0.639769434928894,0.29937630891799927,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.639769434928894},{"x":0.2702702581882477,"y":0.639769434928894},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6570605039596558},{"x":0.2661122679710388,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.8868707418441772,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2661122679710388,0.639769434928894,0.2702702581882477,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.639769434928894},{"x":0.2557172477245331,"y":0.639769434928894},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6570605039596558},{"x":0.234927237033844,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9676427841186523,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.234927237033844,0.639769434928894,0.2557172477245331,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.639769434928894},{"x":0.22661122679710388,"y":0.639769434928894},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6570605039596558},{"x":0.147609144449234,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9707008004188538,"dir":"rtl","str":"اكتشافات","boundary":[0.147609144449234,0.639769434928894,0.22661122679710388,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6858789920806885},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9346052408218384,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.8004158139228821,0.6671469807624817,0.8503118753433228,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9450057148933411,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7442827224731445,0.6671469807624817,0.7941787838935852,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9711226224899292,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.7068607211112976,0.6671469807624817,0.7380457520484924,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9604630470275879,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6860706806182861,0.6671469807624817,0.7006236910820007,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9759982824325562,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.6195425987243652,0.6671469807624817,0.6777547001838684,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6858789920806885},{"x":0.602910578250885,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9720287919044495,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.602910578250885,0.6671469807624817,0.6112266182899475,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6858789920806885},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.964240550994873,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.5446985363960266,0.6671469807624817,0.5945945978164673,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6858789920806885},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.8189312815666199,"dir":"rtl","str":"دانـش","boundary":[0.5031185150146484,0.6671469807624817,0.5363825559616089,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6671469807624817},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6671469807624817},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6858789920806885},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.7912948727607727,"dir":"rtl","str":"هـای","boundary":[0.4573804438114166,0.6671469807624817,0.48856547474861145,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6858789920806885},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9599560499191284,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.4033263921737671,0.6671469807624817,0.4407484531402588,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.6671469807624817},{"x":0.395010381937027,"y":0.6671469807624817},{"x":0.395010381937027,"y":0.6858789920806885},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.979884922504425,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.3513513505458832,0.6671469807624817,0.395010381937027,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.6671469807624817},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6671469807624817},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6858789920806885},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.968738317489624,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.3097712993621826,0.6671469807624817,0.3451143503189087,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6671469807624817},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6671469807624817},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6858789920806885},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9512553811073303,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.2702702581882477,0.6671469807624817,0.30561330914497375,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.6671469807624817},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6671469807624817},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6858789920806885},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9701618552207947,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25363826751708984,0.6671469807624817,0.26195424795150757,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.6671469807624817},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6671469807624817},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6858789920806885},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9658825397491455,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.20997920632362366,0.6671469807624817,0.2515592575073242,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.6671469807624817},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6671469807624817},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6858789920806885},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9347684979438782,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.1538461595773697,0.6671469807624817,0.1995842009782791,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6916426420211792},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6916426420211792},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7161383032798767},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9900602698326111,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8191268444061279,0.6916426420211792,0.8523908257484436,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6916426420211792},{"x":0.812889814376831,"y":0.6916426420211792},{"x":0.812889814376831,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9741709232330322,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7817047834396362,0.6916426420211792,0.812889814376831,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9746939539909363,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7546777725219727,0.6916426420211792,0.7733888030052185,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7161383032798767},{"x":0.717255711555481,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9677372574806213,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.717255711555481,0.6916426420211792,0.7567567825317383,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9108157753944397,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6340956091880798,0.6916426420211792,0.7027027010917664,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6916426420211792},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6916426420211792},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9609693884849548,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5821205973625183,0.6916426420211792,0.6257796287536621,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9812350273132324,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5218295454978943,0.6916426420211792,0.5738045573234558,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9813594818115234,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5072765350341797,0.6916426420211792,0.5155925154685974,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7161383032798767},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.8724882006645203,"dir":"rtl","str":"انباشـت","boundary":[0.43866944313049316,0.6916426420211792,0.4989604949951172,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6916426420211792},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6916426420211792},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7161383032798767},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.8289994597434998,"dir":"rtl","str":"دانـش","boundary":[0.37837839126586914,0.6916426420211792,0.43035343289375305,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6916426420211792},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6916426420211792},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7161383032798767},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9687798023223877,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3617463707923889,0.6916426420211792,0.37006238102912903,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.6916426420211792},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6916426420211792},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7161383032798767},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9105274081230164,"dir":"rtl","str":"خصوصاً","boundary":[0.2806652784347534,0.6916426420211792,0.35550934076309204,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6916426420211792},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6916426420211792},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7161383032798767},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9777365922927856,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.22245322167873383,0.6916426420211792,0.27442827820777893,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.6916426420211792},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6916426420211792},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7161383032798767},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.8246504664421082,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.1767151802778244,0.6916426420211792,0.21621622145175934,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6916426420211792},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6916426420211792},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7161383032798767},{"x":0.147609144449234,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.6937217116355896,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.147609144449234,0.6916426420211792,0.1683991700410843,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7233429551124573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7233429551124573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7420749068260193},{"x":0.812889814376831,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9559184312820435,"dir":"rtl","str":"شكل","boundary":[0.812889814376831,0.7233429551124573,0.8523908257484436,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7233429551124573},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7233429551124573},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.985567033290863,"dir":"rtl","str":"مكتوب","boundary":[0.7484407424926758,0.7233429551124573,0.8045738339424133,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9644875526428223,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7318087220191956,0.7233429551124573,0.7380457520484924,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7233429551124573},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9730129241943359,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6964656710624695,0.7233429551124573,0.7276507019996643,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7233429551124573},{"x":0.692307710647583,"y":0.7233429551124573},{"x":0.692307710647583,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9438607692718506,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6819126605987549,0.7233429551124573,0.692307710647583,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9861242771148682,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.6382536292076111,0.7233429551124573,0.6735966801643372,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7420749068260193},{"x":0.632016658782959,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9644988179206848,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.632016658782959,0.7233429551124573,0.6361746191978455,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7233429551124573},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9776248931884766,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.5800415873527527,0.7233429551124573,0.6174635887145996,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7233429551124573},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7233429551124573},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9824058413505554,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5446985363960266,0.7233429551124573,0.5758835673332214,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7233429551124573},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7233429551124573},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7420749068260193},{"x":0.469854474067688,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9916713833808899,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.469854474067688,0.7233429551124573,0.5363825559616089,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.7233429551124573},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7233429551124573},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7420749068260193},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9912371635437012,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45114344358444214,0.7233429551124573,0.45945945382118225,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7233429551124573},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7233429551124573},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7420749068260193},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9273599982261658,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.43659043312072754,0.7233429551124573,0.4490644633769989,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7233429551124573},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7233429551124573},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7420749068260193},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.8908160328865051,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43035343289375305,0.7233429551124573,0.4345114231109619,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7233429551124573},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7233429551124573},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7420749068260193},{"x":0.395010381937027,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9875249862670898,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.395010381937027,0.7233429551124573,0.42203742265701294,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.7233429551124573},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7233429551124573},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7420749068260193},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9891645908355713,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3659043610095978,0.7233429551124573,0.38669440150260925,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7478386163711548},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7478386163711548},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9441088438034058,"dir":"rtl","str":"تأسيس","boundary":[0.7879418134689331,0.7478386163711548,0.8503118753433228,0.7680115103721619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7694524526596069},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.8348942995071411,"dir":"rtl","str":"نهـاد","boundary":[0.7442827224731445,0.7492795586585999,0.7796257734298706,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7492795586585999},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7478386163711548},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9707286357879639,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.6590436697006226,0.7492795586585999,0.7359667420387268,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9829789996147156,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5841996073722839,0.7492795586585999,0.6507276296615601,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7694524526596069},{"x":0.55509352684021,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.7239878177642822,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.55509352684021,0.7492795586585999,0.5800415873527527,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9178847670555115,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5509355664253235,0.7492795586585999,0.5530145764350891,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7492795586585999},{"x":0.542619526386261,"y":0.7492795586585999},{"x":0.542619526386261,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9937551021575928,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5239084959030151,0.7492795586585999,0.542619526386261,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.7492795586585999},{"x":0.517671525478363,"y":0.7492795586585999},{"x":0.517671525478363,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9765374660491943,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.4553014636039734,0.7492795586585999,0.517671525478363,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.7982948422431946,"dir":"rtl","str":"بخـش","boundary":[0.3970893919467926,0.7507204413414001,0.4469854533672333,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.7507204413414001},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7492795586585999},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3243243098258972,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.9811300039291382,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.3243243098258972,0.7507204413414001,0.3887733817100525,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.7507204413414001},{"x":0.322245329618454,"y":0.7507204413414001},{"x":0.322245329618454,"y":0.770893394947052},{"x":0.26819127798080444,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.9571083784103394,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.26819127798080444,0.7507204413414001,0.322245329618454,0.770893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.7507204413414001},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7507204413414001},{"x":0.26195424795150757,"y":0.770893394947052},{"x":0.2058212012052536,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.9694705009460449,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.2058212012052536,0.7507204413414001,0.26195424795150757,0.770893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7507204413414001},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7507204413414001},{"x":0.1995842009782791,"y":0.770893394947052},{"x":0.147609144449234,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.9540119171142578,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.147609144449234,0.7507204413414001,0.1995842009782791,0.770893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7766570448875427},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7766570448875427},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9462657570838928,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.7983368039131165,0.7766570448875427,0.8503118753433228,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7766570448875427},{"x":0.790020763874054,"y":0.7766570448875427},{"x":0.790020763874054,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.8057906031608582,"dir":"rtl","str":"اهمیـت","boundary":[0.7276507019996643,0.7766570448875427,0.790020763874054,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.8068258166313171,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.6735966801643372,0.7766570448875427,0.7193347215652466,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9070935845375061,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6673596501350403,0.7766570448875427,0.6715176701545715,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.940990149974823,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6070685982704163,0.7766570448875427,0.6590436697006226,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9162336587905884,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5509355664253235,0.7766570448875427,0.6008316278457642,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9523425698280334,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5343035459518433,0.7766570448875427,0.5405405163764954,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8025936484336853},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9792922139167786,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.45322245359420776,0.7766570448875427,0.5343035459518433,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.7766570448875427},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7766570448875427},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8025936484336853},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9865978956222534,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37006238102912903,0.7766570448875427,0.43866944313049316,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.7766570448875427},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7766570448875427},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8025936484336853},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9839395880699158,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3097712993621826,0.7766570448875427,0.3617463707923889,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.7766570448875427},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7766570448875427},{"x":0.3014552891254425,"y":0.8025936484336853},{"x":0.22453223168849945,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9267887473106384,"dir":"rtl","str":"طباطبایی","boundary":[0.22453223168849945,0.7766570448875427,0.3014552891254425,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.7766570448875427},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7766570448875427},{"x":0.21621622145175934,"y":0.8025936484336853},{"x":0.1975051909685135,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9893726110458374,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.7766570448875427,0.21621622145175934,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7766570448875427},{"x":0.191268190741539,"y":0.7766570448875427},{"x":0.191268190741539,"y":0.8025936484336853},{"x":0.147609144449234,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.8370987176895142,"dir":"rtl","str":"مقـام","boundary":[0.147609144449234,0.7766570448875427,0.191268190741539,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.8040345907211304},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8040345907211304},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8256484270095825},{"x":0.790020763874054,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9738184213638306,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.790020763874054,0.8040345907211304,0.8503118753433228,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8256484270095825},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9722934365272522,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7380457520484924,0.8040345907211304,0.7837837934494019,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8256484270095825},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9859943985939026,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6611226797103882,0.8054755330085754,0.7297297120094299,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8256484270095825},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9846488833427429,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6070685982704163,0.8054755330085754,0.6528066396713257,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8256484270095825},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9611008763313293,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5405405163764954,0.8054755330085754,0.5987526178359985,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8270893096923828},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.8402717113494873,"dir":"rtl","str":"کشـور","boundary":[0.4760914742946625,0.8054755330085754,0.5343035459518433,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.8054755330085754},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8054755330085754},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8270893096923828},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.6695520877838135,"dir":"rtl","str":"نـیـز","boundary":[0.43866944313049316,0.8054755330085754,0.46777546405792236,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.8054755330085754},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8054755330085754},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8270893096923828},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9842003583908081,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4199584126472473,0.8054755330085754,0.4324324429035187,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.8054755330085754},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8054755330085754},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8270893096923828},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.8027201890945435,"dir":"rtl","str":"ایـن","boundary":[0.37837839126586914,0.8054755330085754,0.4116424024105072,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.8069164156913757},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8069164156913757},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8270893096923828},{"x":0.3160083293914795,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.8458874821662903,"dir":"rtl","str":"قاعـده","boundary":[0.3160083293914795,0.8069164156913757,0.37006238102912903,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.8069164156913757},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8054755330085754},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8270893096923828},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9390433430671692,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.24740125238895416,0.8069164156913757,0.3097712993621826,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.8069164156913757},{"x":0.23700623214244843,"y":0.8069164156913757},{"x":0.23700623214244843,"y":0.8270893096923828},{"x":0.18503119051456451,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.950739324092865,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.18503119051456451,0.8069164156913757,0.23700623214244843,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.8069164156913757},{"x":0.18503119051456451,"y":0.8069164156913757},{"x":0.18503119051456451,"y":0.8270893096923828},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.910671591758728,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17879417538642883,0.8069164156913757,0.18503119051456451,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8069164156913757},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8069164156913757},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8285302519798279},{"x":0.147609144449234,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.7180264592170715,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.147609144449234,0.8069164156913757,0.17047816514968872,0.8285302519798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9692577123641968,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.7962577939033508,0.8342939615249634,0.8565488457679749,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8342939615249634},{"x":0.790020763874054,"y":0.8342939615249634},{"x":0.790020763874054,"y":0.8573486804962158},{"x":0.752598762512207,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.8598573803901672,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.752598762512207,0.8342939615249634,0.790020763874054,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.6390537619590759,"dir":"rtl","str":"هـم","boundary":[0.7214137315750122,0.8342939615249634,0.7505197525024414,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9057064056396484,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6839916706085205,0.8342939615249634,0.7151767015457153,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9752482175827026,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6237006187438965,0.8342939615249634,0.6756756901741028,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.985368549823761,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6070685982704163,0.8342939615249634,0.6237006187438965,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8573486804962158},{"x":0.5467775464057922,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9612367749214172,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5467775464057922,0.8342939615249634,0.5987526178359985,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8573486804962158},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.7785500288009644,"dir":"rtl","str":"افـكـار","boundary":[0.48856547474861145,0.8342939615249634,0.5384615659713745,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.8342939615249634},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8342939615249634},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8573486804962158},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9337496757507324,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48232847452163696,0.8342939615249634,0.48856547474861145,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.8342939615249634},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8342939615249634},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8573486804962158},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.8920517563819885,"dir":"rtl","str":"اندیشـه","boundary":[0.4116424024105072,0.8342939615249634,0.47401246428489685,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.8342939615249634},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8342939615249634},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8573486804962158},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.7585490345954895,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.38461539149284363,0.8342939615249634,0.4137214124202728,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.8342939615249634},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8342939615249634},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8573486804962158},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9011462330818176,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37837839126586914,0.8342939615249634,0.38461539149284363,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.8342939615249634},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8342939615249634},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8573486804962158},{"x":0.30561330914497375,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9514278769493103,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.30561330914497375,0.8342939615249634,0.37214136123657227,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.8342939615249634},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8342939615249634},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8573486804962158},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9747368693351746,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29106029868125916,0.8342939615249634,0.29729729890823364,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.8342939615249634},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8342939615249634},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8573486804962158},{"x":0.20997920632362366,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9606487154960632,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.20997920632362366,0.8342939615249634,0.28274428844451904,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.8342939615249634},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8342939615249634},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8573486804962158},{"x":0.14968815445899963,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9002238512039185,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.14968815445899963,0.8342939615249634,0.1995842009782791,0.8573486804962158]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4135446548461914},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4135446548461914},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8573486804962158},{"x":0.147609144449234,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9337402582168579,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.4065446548461914,0.8615488457679749,0.8643486804962158],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/npjfZCRdWhyGxGSl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/NOYHmHFeaMnKkqLd.jpg","blurred":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/UniCdnythLATRKoD.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.0001643191078726084,0.9982131604246192,0.9990016152851864]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15850144624710083},{"x":0.7920997738838196,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9635252952575684,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7920997738838196,0.13832853734493256,0.8523908257484436,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7879418134689331,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7879418134689331,"y":0.15850144624710083},{"x":0.7817047834396362,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9780827760696411,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7817047834396362,0.13832853734493256,0.7879418134689331,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7733888030052185,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7733888030052185,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6839916706085205,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9755077958106995,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6839916706085205,0.13832853734493256,0.7733888030052185,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6756756901741028,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6756756901741028,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6673596501350403,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9895642995834351,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.13832853734493256,0.6756756901741028,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6611226797103882,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6611226797103882,"y":0.15850144624710083},{"x":0.590436577796936,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9802645444869995,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.590436577796936,0.13832853734493256,0.6611226797103882,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5821205973625183,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5821205973625183,"y":0.15850144624710083},{"x":0.5322245359420776,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9819002747535706,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5322245359420776,0.13832853734493256,0.5821205973625183,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5239084959030151,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5239084959030151,"y":0.15850144624710083},{"x":0.47401246428489685,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9585434198379517,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.47401246428489685,0.13832853734493256,0.5239084959030151,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.13832853734493256},{"x":0.46777546405792236,"y":0.13832853734493256},{"x":0.46777546405792236,"y":0.15850144624710083},{"x":0.42411643266677856,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.8251686096191406,"dir":"rtl","str":"باشـد","boundary":[0.42411643266677856,0.13832853734493256,0.46777546405792236,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.13832853734493256},{"x":0.41580042243003845,"y":0.13832853734493256},{"x":0.41580042243003845,"y":0.15850144624710083},{"x":0.40748441219329834,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9666045308113098,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40748441219329834,0.13832853734493256,0.41580042243003845,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.13832853734493256},{"x":0.40124741196632385,"y":0.13832853734493256},{"x":0.40124741196632385,"y":0.15850144624710083},{"x":0.37214136123657227,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.7824748754501343,"dir":"rtl","str":"هـم","boundary":[0.37214136123657227,0.13832853734493256,0.40124741196632385,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.13832853734493256},{"x":0.3617463707923889,"y":0.13832853734493256},{"x":0.3617463707923889,"y":0.15850144624710083},{"x":0.34303534030914307,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.7448444366455078,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.34303534030914307,0.13832853734493256,0.3617463707923889,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.13832853734493256},{"x":0.33471933007240295,"y":0.13832853734493256},{"x":0.33471933007240295,"y":0.15850144624710083},{"x":0.26819127798080444,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9612012505531311,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.26819127798080444,0.13832853734493256,0.33471933007240295,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.13832853734493256},{"x":0.25987526774406433,"y":0.13832853734493256},{"x":0.25987526774406433,"y":0.15850144624710083},{"x":0.20997920632362366,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.93480384349823,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.20997920632362366,0.13832853734493256,0.25987526774406433,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.13832853734493256},{"x":0.20166319608688354,"y":0.13832853734493256},{"x":0.20166319608688354,"y":0.15850144624710083},{"x":0.147609144449234,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.856514036655426,"dir":"rtl","str":"جامعـه","boundary":[0.147609144449234,0.13832853734493256,0.20166319608688354,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.16426512598991394},{"x":0.8523908257484436,"y":0.16570605337619781},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18731988966464996},{"x":0.812889814376831,"y":0.1858789622783661}]},"confidence":0.9874398708343506,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.8149688243865967,0.16426512598991394,0.8503118753433228,0.18731988966464996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.16282421350479126},{"x":0.8066527843475342,"y":0.16426512598991394},{"x":0.8045738339424133,"y":0.18443803489208221},{"x":0.765072762966156,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9923072457313538,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.7692307829856873,0.16282421350479126,0.8045738339424133,0.18443803489208221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.16282421350479126},{"x":0.765072762966156,"y":0.16282421350479126},{"x":0.7629937529563904,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7588357329368591,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9788989424705505,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7609147429466248,0.16282421350479126,0.7629937529563904,0.18299712240695953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.12103746086359024},{"x":0.8544698357582092,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18731988966464996},{"x":0.147609144449234,"y":0.17002882063388824}]},"confidence":0.9323767423629761,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.11403746086359023,0.8553118753433228,0.19431988966464997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8523908257484436,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7941787838935852,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9496536254882812,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.7941787838935852,0.19020172953605652,0.8523908257484436,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7858628034591675,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7858628034591675,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7297297120094299,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9079320430755615,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7297297120094299,0.19020172953605652,0.7858628034591675,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7297297120094299,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7297297120094299,"y":0.21325647830963135},{"x":0.6860706806182861,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9536539316177368,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6860706806182861,0.19020172953605652,0.7297297120094299,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21325647830963135},{"x":0.6673596501350403,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9726476669311523,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.19020172953605652,0.6756756901741028,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6611226797103882,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6611226797103882,"y":0.21325647830963135},{"x":0.5862785577774048,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9838250875473022,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5862785577774048,0.19020172953605652,0.6611226797103882,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5738045573234558,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5738045573234558,"y":0.21325647830963135},{"x":0.5072765350341797,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9830792546272278,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5072765350341797,0.19020172953605652,0.5738045573234558,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4989604949951172,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4989604949951172,"y":0.21325647830963135},{"x":0.4864864945411682,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9957821369171143,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4864864945411682,0.19020172953605652,0.4989604949951172,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4864864945411682,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4864864945411682,"y":0.21325647830963135},{"x":0.442827433347702,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9893469214439392,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.442827433347702,0.19020172953605652,0.4864864945411682,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.19020172953605652},{"x":0.43035343289375305,"y":0.19020172953605652},{"x":0.43035343289375305,"y":0.21325647830963135},{"x":0.38669440150260925,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9850469827651978,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.38669440150260925,0.19020172953605652,0.43035343289375305,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.19020172953605652},{"x":0.38461539149284363,"y":0.19020172953605652},{"x":0.38461539149284363,"y":0.21325647830963135},{"x":0.3596673607826233,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9751094579696655,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3596673607826233,0.19020172953605652,0.38461539149284363,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.19020172953605652},{"x":0.3596673607826233,"y":0.19020172953605652},{"x":0.3596673607826233,"y":0.21325647830963135},{"x":0.3097712993621826,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.7453470230102539,"dir":"rtl","str":"احیـای","boundary":[0.3097712993621826,0.19020172953605652,0.3596673607826233,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.19020172953605652},{"x":0.29729729890823364,"y":0.19020172953605652},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21325647830963135},{"x":0.23700623214244843,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.8517783880233765,"dir":"rtl","str":"شـورای","boundary":[0.23700623214244843,0.19020172953605652,0.29729729890823364,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.19020172953605652},{"x":0.22453223168849945,"y":0.19020172953605652},{"x":0.22453223168849945,"y":0.21325647830963135},{"x":0.15176714956760406,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.979062020778656,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.15176714956760406,0.19020172953605652,0.22453223168849945,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.21757924556732178},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21757924556732178},{"x":0.8503118753433228,"y":0.23919308185577393},{"x":0.7837837934494019,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9871920943260193,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7837837934494019,0.21757924556732178,0.8503118753433228,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.21757924556732178},{"x":0.7754677534103394,"y":0.21757924556732178},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2406340092420578},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9657192826271057,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7110186815261841,0.21757924556732178,0.7754677534103394,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.21757924556732178},{"x":0.704781711101532,"y":0.21757924556732178},{"x":0.704781711101532,"y":0.2406340092420578},{"x":0.692307710647583,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9945054650306702,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.692307710647583,0.21757924556732178,0.704781711101532,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.21757924556732178},{"x":0.6839916706085205,"y":0.21757924556732178},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2406340092420578},{"x":0.6216216087341309,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9507986903190613,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6216216087341309,0.21757924556732178,0.6839916706085205,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.21757924556732178},{"x":0.6133056282997131,"y":0.21757924556732178},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.8211474418640137,"dir":"rtl","str":"فعـال","boundary":[0.5717255473136902,0.21757924556732178,0.6133056282997131,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.21757924556732178},{"x":0.5634095668792725,"y":0.21757924556732178},{"x":0.5634095668792725,"y":0.2406340092420578},{"x":0.55509352684021,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9023037552833557,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.55509352684021,0.21757924556732178,0.5634095668792725,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.21757924556732178},{"x":0.5488565564155579,"y":0.21757924556732178},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9773895740509033,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.5363825559616089,0.21757924556732178,0.5488565564155579,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.21757924556732178},{"x":0.530145525932312,"y":0.21757924556732178},{"x":0.530145525932312,"y":0.2406340092420578},{"x":0.4989604949951172,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9498691558837891,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4989604949951172,0.21757924556732178,0.530145525932312,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.21757924556732178},{"x":0.48856547474861145,"y":0.21757924556732178},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2406340092420578},{"x":0.469854474067688,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9912246465682983,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.469854474067688,0.21757924556732178,0.48856547474861145,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.21757924556732178},{"x":0.4636174738407135,"y":0.21757924556732178},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2406340092420578},{"x":0.40748441219329834,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9746895432472229,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.40748441219329834,0.21757924556732178,0.4636174738407135,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3991684019565582,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2406340092420578},{"x":0.3305613398551941,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.982087254524231,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.3305613398551941,0.21902017295360565,0.3991684019565582,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3243243098258972,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3243243098258972,"y":0.2406340092420578},{"x":0.3160083293914795,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.988940417766571,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3160083293914795,0.21902017295360565,0.3243243098258972,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3076923191547394,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3076923191547394,"y":0.24207492172718048},{"x":0.2557172477245331,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.985271692276001,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.2557172477245331,0.21902017295360565,0.3076923191547394,0.24207492172718048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.21902017295360565},{"x":0.2494802474975586,"y":0.21902017295360565},{"x":0.2494802474975586,"y":0.24207492172718048},{"x":0.24116423726081848,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.9719646573066711,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24116423726081848,0.21902017295360565,0.2494802474975586,0.24207492172718048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.21902017295360565},{"x":0.23284822702407837,"y":0.21902017295360565},{"x":0.23284822702407837,"y":0.24207492172718048},{"x":0.147609144449234,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.9815406799316406,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.147609144449234,0.21902017295360565,0.23284822702407837,0.24207492172718048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.24495677649974823},{"x":0.8544698357582092,"y":0.24495677649974823},{"x":0.8544698357582092,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9654814004898071,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7754677534103394,0.24495677649974823,0.8544698357582092,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7796257734298706,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7401247620582581,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.8968967199325562,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7401247620582581,0.24495677649974823,0.7796257734298706,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7401247620582581,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7401247620582581,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9483417868614197,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.24495677649974823,0.7401247620582581,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7234927415847778,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9661213159561157,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6694386601448059,0.24495677649974823,0.7234927415847778,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.24495677649974823},{"x":0.6611226797103882,"y":0.24495677649974823},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2708933651447296},{"x":0.5862785577774048,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9385390281677246,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5862785577774048,0.24495677649974823,0.6611226797103882,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5800415873527527,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5800415873527527,"y":0.2708933651447296},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9893237948417664,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5467775464057922,0.24495677649974823,0.5800415873527527,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5384615659713745,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2708933651447296},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.8525322675704956,"dir":"rtl","str":"مرحلـه","boundary":[0.48232847452163696,0.24495677649974823,0.5384615659713745,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.24495677649974823},{"x":0.47401246428489685,"y":0.24495677649974823},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2708933651447296},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.7023887634277344,"dir":"rtl","str":"جـديـدی","boundary":[0.4033263921737671,0.24495677649974823,0.47401246428489685,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.24495677649974823},{"x":0.395010381937027,"y":0.24495677649974823},{"x":0.395010381937027,"y":0.2708933651447296},{"x":0.3596673607826233,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.7498651146888733,"dir":"rtl","str":"شـد","boundary":[0.3596673607826233,0.24495677649974823,0.395010381937027,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.24495677649974823},{"x":0.3596673607826233,"y":0.24495677649974823},{"x":0.3596673607826233,"y":0.2708933651447296},{"x":0.35550934076309204,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9064804911613464,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35550934076309204,0.24495677649974823,0.3596673607826233,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.24495677649974823},{"x":0.3471933603286743,"y":0.24495677649974823},{"x":0.3471933603286743,"y":0.2708933651447296},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9957915544509888,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32848232984542847,0.24495677649974823,0.3471933603286743,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.24495677649974823},{"x":0.322245329618454,"y":0.24495677649974823},{"x":0.322245329618454,"y":0.2708933651447296},{"x":0.2869022786617279,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9893311262130737,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2869022786617279,0.24495677649974823,0.322245329618454,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.24495677649974823},{"x":0.2785862684249878,"y":0.24495677649974823},{"x":0.2785862684249878,"y":0.2708933651447296},{"x":0.2432432472705841,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9943342804908752,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.2432432472705841,0.24495677649974823,0.2785862684249878,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.24495677649974823},{"x":0.23700623214244843,"y":0.24495677649974823},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2708933651447296},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9742481112480164,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.1767151802778244,0.24495677649974823,0.23700623214244843,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.24495677649974823},{"x":0.1683991700410843,"y":0.24495677649974823},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2708933651447296},{"x":0.147609144449234,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9743536114692688,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.147609144449234,0.24495677649974823,0.1683991700410843,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.27521613240242004},{"x":0.8523908257484436,"y":0.27521613240242004},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7983368039131165,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.8423068523406982,"dir":"rtl","str":"تحـول","boundary":[0.7983368039131165,0.27521613240242004,0.8523908257484436,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.27521613240242004},{"x":0.790020763874054,"y":0.27521613240242004},{"x":0.790020763874054,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9653825163841248,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.7318087220191956,0.27521613240242004,0.790020763874054,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7234927415847778,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2982708811759949},{"x":0.704781711101532,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9885050654411316,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.704781711101532,0.27521613240242004,0.7234927415847778,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6985446810722351,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6361746191978455,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9729210734367371,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6361746191978455,0.27521613240242004,0.6985446810722351,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6278586387634277,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6195425987243652,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.988831639289856,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6195425987243652,0.27521613240242004,0.6278586387634277,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6133056282997131,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2982708811759949},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9542776346206665,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.5530145764350891,0.27521613240242004,0.6133056282997131,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.27521613240242004},{"x":0.5467775464057922,"y":0.27521613240242004},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2982708811759949},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9773229360580444,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5051975250244141,0.27521613240242004,0.5467775464057922,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4989604949951172,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4989604949951172,"y":0.2982708811759949},{"x":0.4573804438114166,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9849534630775452,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.4573804438114166,0.27521613240242004,0.4989604949951172,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4573804438114166,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4573804438114166,"y":0.2982708811759949},{"x":0.41580042243003845,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.8067959547042847,"dir":"rtl","str":"شـده","boundary":[0.41580042243003845,0.27521613240242004,0.4573804438114166,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4137214124202728,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4137214124202728,"y":0.2982708811759949},{"x":0.4054054021835327,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9445710182189941,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4054054021835327,0.27521613240242004,0.4137214124202728,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.27521613240242004},{"x":0.3991684019565582,"y":0.27521613240242004},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2982708811759949},{"x":0.3305613398551941,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.946592390537262,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.3305613398551941,0.27521613240242004,0.3991684019565582,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.27521613240242004},{"x":0.322245329618454,"y":0.27521613240242004},{"x":0.322245329618454,"y":0.2982708811759949},{"x":0.2723492681980133,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9606868028640747,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.2723492681980133,0.27521613240242004,0.322245329618454,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.27521613240242004},{"x":0.2640332579612732,"y":0.27521613240242004},{"x":0.2640332579612732,"y":0.2982708811759949},{"x":0.234927237033844,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.919507622718811,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.234927237033844,0.27521613240242004,0.2640332579612732,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.27521613240242004},{"x":0.22661122679710388,"y":0.27521613240242004},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2982708811759949},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.933997631072998,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.17879417538642883,0.27521613240242004,0.22661122679710388,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.27521613240242004},{"x":0.17047816514968872,"y":0.27521613240242004},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2982708811759949},{"x":0.147609144449234,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9619451761245728,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.147609144449234,0.27521613240242004,0.17047816514968872,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.30403459072113037},{"x":0.8503118753433228,"y":0.30403459072113037},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9485170245170593,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.7879418134689331,0.30403459072113037,0.8503118753433228,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7796257734298706,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.8380833864212036,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.7380457520484924,0.30403459072113037,0.7796257734298706,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7318087220191956,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9139175415039062,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.6777547001838684,0.30403459072113037,0.7318087220191956,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.30403459072113037},{"x":0.6735966801643372,"y":0.30403459072113037},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9582583904266357,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.30403459072113037,0.6735966801643372,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.30403459072113037},{"x":0.6569646596908569,"y":0.30403459072113037},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9565792083740234,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.6112266182899475,0.30403459072113037,0.6569646596908569,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.30403459072113037},{"x":0.602910578250885,"y":0.30403459072113037},{"x":0.602910578250885,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9829890727996826,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5945945978164673,0.30403459072113037,0.602910578250885,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5883575677871704,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.992072582244873,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5779625773429871,0.30403459072113037,0.5883575677871704,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5675675868988037,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3256484270095825},{"x":0.517671525478363,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9872673153877258,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.517671525478363,0.30403459072113037,0.5675675868988037,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5135135054588318,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9835710525512695,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5010395050048828,0.30403459072113037,0.5135135054588318,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.30403459072113037},{"x":0.4927234947681427,"y":0.30403459072113037},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3256484270095825},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.98188316822052,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.43035343289375305,0.30403459072113037,0.4927234947681427,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.30403459072113037},{"x":0.42203742265701294,"y":0.30403459072113037},{"x":0.42203742265701294,"y":0.3256484270095825},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9490219354629517,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.37006238102912903,0.30403459072113037,0.42203742265701294,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.30403459072113037},{"x":0.3617463707923889,"y":0.30403459072113037},{"x":0.3617463707923889,"y":0.3256484270095825},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9816352128982544,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3534303605556488,0.30403459072113037,0.3617463707923889,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.30403459072113037},{"x":0.3451143503189087,"y":0.30403459072113037},{"x":0.3451143503189087,"y":0.3256484270095825},{"x":0.295218288898468,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9517369270324707,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.295218288898468,0.30403459072113037,0.3451143503189087,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.30403459072113037},{"x":0.2869022786617279,"y":0.30403459072113037},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3256484270095825},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9767733812332153,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.22453223168849945,0.30403459072113037,0.2869022786617279,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.30403459072113037},{"x":0.21621622145175934,"y":0.30403459072113037},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3256484270095825},{"x":0.1975051909685135,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9935817718505859,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.30403459072113037,0.21621622145175934,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.30403459072113037},{"x":0.191268190741539,"y":0.30403459072113037},{"x":0.191268190741539,"y":0.3256484270095825},{"x":0.147609144449234,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9789083003997803,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.147609144449234,0.30403459072113037,0.191268190741539,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.33141210675239563},{"x":0.8523908257484436,"y":0.33141210675239563},{"x":0.8523908257484436,"y":0.35446685552597046},{"x":0.8004158139228821,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.8643984794616699,"dir":"rtl","str":"گرفتـه","boundary":[0.8004158139228821,0.33141210675239563,0.8523908257484436,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7941787838935852,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7941787838935852,"y":0.35446685552597046},{"x":0.765072762966156,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.7528536319732666,"dir":"rtl","str":"شـد","boundary":[0.765072762966156,0.33141210675239563,0.7941787838935852,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7629937529563904,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7629937529563904,"y":0.35446685552597046},{"x":0.7588357329368591,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9515441656112671,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7588357329368591,0.33141210675239563,0.7629937529563904,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7505197525024414,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7505197525024414,"y":0.35446685552597046},{"x":0.717255711555481,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9845053553581238,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.717255711555481,0.33141210675239563,0.7505197525024414,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7089397311210632,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7089397311210632,"y":0.35446685552597046},{"x":0.6902287006378174,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9935055375099182,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6902287006378174,0.33141210675239563,0.7089397311210632,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6839916706085205,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6839916706085205,"y":0.35446685552597046},{"x":0.6528066396713257,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9761912822723389,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6528066396713257,0.33141210675239563,0.6839916706085205,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.33141210675239563},{"x":0.644490659236908,"y":0.33141210675239563},{"x":0.644490659236908,"y":0.35446685552597046},{"x":0.6091476082801819,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.8903584480285645,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6091476082801819,0.33141210675239563,0.644490659236908,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6070685982704163,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6070685982704163,"y":0.35446685552597046},{"x":0.6008316278457642,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9464786052703857,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.33141210675239563,0.6070685982704163,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.33141210675239563},{"x":0.5925155878067017,"y":0.33141210675239563},{"x":0.5925155878067017,"y":0.35446685552597046},{"x":0.5363825559616089,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9841318726539612,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5363825559616089,0.33141210675239563,0.5925155878067017,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.33141210675239563},{"x":0.530145525932312,"y":0.33141210675239563},{"x":0.530145525932312,"y":0.35446685552597046},{"x":0.4906444847583771,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9347469210624695,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.4906444847583771,0.33141210675239563,0.530145525932312,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.33141210675239563},{"x":0.4781704843044281,"y":0.33141210675239563},{"x":0.4781704843044281,"y":0.35446685552597046},{"x":0.45322245359420776,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.6555116772651672,"dir":"rtl","str":"کـم","boundary":[0.45322245359420776,0.33141210675239563,0.4781704843044281,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.33141210675239563},{"x":0.45114344358444214,"y":0.33141210675239563},{"x":0.45114344358444214,"y":0.35446685552597046},{"x":0.4137214124202728,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9181178212165833,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.4137214124202728,0.33141210675239563,0.45114344358444214,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.33141210675239563},{"x":0.40748441219329834,"y":0.33141210675239563},{"x":0.40748441219329834,"y":0.35446685552597046},{"x":0.3991684019565582,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9843651056289673,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3991684019565582,0.33141210675239563,0.40748441219329834,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.33141210675239563},{"x":0.39293140172958374,"y":0.33141210675239563},{"x":0.39293140172958374,"y":0.35446685552597046},{"x":0.3679833710193634,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9083002805709839,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3679833710193634,0.33141210675239563,0.39293140172958374,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.33141210675239563},{"x":0.36382535099983215,"y":0.33141210675239563},{"x":0.36382535099983215,"y":0.35446685552597046},{"x":0.3243243098258972,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9136066436767578,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.3243243098258972,0.33141210675239563,0.36382535099983215,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.33141210675239563},{"x":0.3160083293914795,"y":0.33141210675239563},{"x":0.3160083293914795,"y":0.35446685552597046},{"x":0.29937630891799927,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9872912168502808,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29937630891799927,0.33141210675239563,0.3160083293914795,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.33141210675239563},{"x":0.2931392788887024,"y":0.33141210675239563},{"x":0.2931392788887024,"y":0.35446685552597046},{"x":0.24116423726081848,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9772157669067383,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.24116423726081848,0.33141210675239563,0.2931392788887024,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.33141210675239563},{"x":0.23284822702407837,"y":0.33141210675239563},{"x":0.23284822702407837,"y":0.35446685552597046},{"x":0.2203742265701294,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9824026823043823,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2203742265701294,0.33141210675239563,0.23284822702407837,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.33141210675239563},{"x":0.21205821633338928,"y":0.33141210675239563},{"x":0.21205821633338928,"y":0.35446685552597046},{"x":0.147609144449234,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9809948205947876,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.147609144449234,0.33141210675239563,0.21205821633338928,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8503118753433228,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8004158139228821,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9896056056022644,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8004158139228821,0.3587896227836609,0.8503118753433228,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7276507019996643,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9967638850212097,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7276507019996643,0.3587896227836609,0.7920997738838196,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7193347215652466,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6569646596908569,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9897529482841492,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6569646596908569,0.3587896227836609,0.7193347215652466,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6486486196517944,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6257796287536621,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.8186907768249512,"dir":"rtl","str":"نیـز","boundary":[0.6257796287536621,0.3587896227836609,0.6486486196517944,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6174635887145996,"y":0.38040345907211304},{"x":0.5758835673332214,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.846358060836792,"dir":"rtl","str":"مـورد","boundary":[0.5758835673332214,0.3587896227836609,0.6174635887145996,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.3587896227836609},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3587896227836609},{"x":0.5675675868988037,"y":0.38040345907211304},{"x":0.5197505354881287,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.8032402396202087,"dir":"rtl","str":"غفلـت","boundary":[0.5197505354881287,0.3587896227836609,0.5675675868988037,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.3587896227836609},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3587896227836609},{"x":0.5114344954490662,"y":0.38040345907211304},{"x":0.4760914742946625,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.8431888818740845,"dir":"rtl","str":"قـرار","boundary":[0.4760914742946625,0.3587896227836609,0.5114344954490662,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.36023053526878357},{"x":0.469854474067688,"y":0.36023053526878357},{"x":0.469854474067688,"y":0.38040345907211304},{"x":0.4178794324398041,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9780189394950867,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.4178794324398041,0.36023053526878357,0.469854474067688,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.36023053526878357},{"x":0.40956342220306396,"y":0.36023053526878357},{"x":0.40956342220306396,"y":0.38040345907211304},{"x":0.37214136123657227,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9908272624015808,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37214136123657227,0.36023053526878357,0.40956342220306396,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.36023053526878357},{"x":0.37006238102912903,"y":0.36023053526878357},{"x":0.37006238102912903,"y":0.38040345907211304},{"x":0.36382535099983215,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.959686815738678,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36382535099983215,0.36023053526878357,0.37006238102912903,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.36023053526878357},{"x":0.35550934076309204,"y":0.36023053526878357},{"x":0.35550934076309204,"y":0.38040345907211304},{"x":0.3388773500919342,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9821105003356934,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.3388773500919342,0.36023053526878357,0.35550934076309204,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.36023053526878357},{"x":0.33471933007240295,"y":0.36023053526878357},{"x":0.33471933007240295,"y":0.3818443715572357},{"x":0.3014552891254425,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.7627844214439392,"dir":"rtl","str":"چنـد","boundary":[0.3014552891254425,0.36023053526878357,0.33471933007240295,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.36023053526878357},{"x":0.29106029868125916,"y":0.36023053526878357},{"x":0.29106029868125916,"y":0.3818443715572357},{"x":0.27650728821754456,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.6873537302017212,"dir":"rtl","str":"تـا","boundary":[0.27650728821754456,0.36023053526878357,0.29106029868125916,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.36023053526878357},{"x":0.2702702581882477,"y":0.36023053526878357},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3818443715572357},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.6640662550926208,"dir":"rtl","str":"نیـل","boundary":[0.24116423726081848,0.36023053526878357,0.2702702581882477,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.36023053526878357},{"x":0.23284822702407837,"y":0.36023053526878357},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3818443715572357},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.844336748123169,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.21621622145175934,0.36023053526878357,0.23284822702407837,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.36023053526878357},{"x":0.20790021121501923,"y":0.36023053526878357},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3818443715572357},{"x":0.147609144449234,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.8554444313049316,"dir":"rtl","str":"مطلـوب","boundary":[0.147609144449234,0.36023053526878357,0.20790021121501923,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3890489935874939},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3890489935874939},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.8388614058494568,"dir":"rtl","str":"فاصـله","boundary":[0.8004158139228821,0.3890489935874939,0.8503118753433228,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.8708730340003967,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.7380457520484924,0.3890489935874939,0.7941787838935852,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4077809751033783},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9893777370452881,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6798336505889893,0.3890489935874939,0.7318087220191956,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4077809751033783},{"x":0.6424116492271423,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9948750138282776,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6424116492271423,0.3890489935874939,0.6715176701545715,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4077809751033783},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9871550798416138,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6257796287536621,0.3890489935874939,0.6340956091880798,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9596651196479797,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5446985363960266,0.3890489935874939,0.6195425987243652,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.3890489935874939},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3890489935874939},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4077809751033783},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9775643944740295,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5010395050048828,0.3890489935874939,0.5384615659713745,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.3890489935874939},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3890489935874939},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4077809751033783},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9596818685531616,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.4324324429035187,0.3890489935874939,0.4927234947681427,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.3890489935874939},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3890489935874939},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4077809751033783},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9829296469688416,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41580042243003845,0.3890489935874939,0.42411643266677856,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.3890489935874939},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3890489935874939},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4077809751033783},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9795839786529541,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.31185030937194824,0.3890489935874939,0.40956342220306396,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.3890489935874939},{"x":0.30561330914497375,"y":0.3890489935874939},{"x":0.30561330914497375,"y":0.4077809751033783},{"x":0.295218288898468,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9903427362442017,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.295218288898468,0.3890489935874939,0.30561330914497375,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.3890489935874939},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3890489935874939},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4077809751033783},{"x":0.2557172477245331,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9515293836593628,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2557172477245331,0.3890489935874939,0.2869022786617279,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.3890489935874939},{"x":0.25363826751708984,"y":0.3890489935874939},{"x":0.25363826751708984,"y":0.4077809751033783},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.7792025208473206,"dir":"rtl","str":"طلبـد","boundary":[0.2141372114419937,0.3890489935874939,0.25363826751708984,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.3890489935874939},{"x":0.21205821633338928,"y":0.3890489935874939},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4077809751033783},{"x":0.2058212012052536,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.8332841992378235,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2058212012052536,0.3890489935874939,0.21205821633338928,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.3890489935874939},{"x":0.1975051909685135,"y":0.3890489935874939},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4077809751033783},{"x":0.17255717515945435,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.776778519153595,"dir":"rtl","str":"امـا","boundary":[0.17255717515945435,0.3890489935874939,0.1975051909685135,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3890489935874939},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3890489935874939},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4077809751033783},{"x":0.147609144449234,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9763277769088745,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.3890489935874939,0.16632016003131866,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8503118753433228,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8503118753433228,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8066527843475342,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9062198400497437,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.8066527843475342,0.41786742210388184,0.8503118753433228,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8024948239326477,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8024948239326477,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7588357329368591,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9711222648620605,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7588357329368591,0.41786742210388184,0.8024948239326477,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7463617324829102,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7463617324829102,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7068607211112976,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9610292911529541,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7068607211112976,0.41786742210388184,0.7463617324829102,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6964656710624695,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6735966801643372,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.7650524973869324,"dir":"rtl","str":"نیـز","boundary":[0.6735966801643372,0.41786742210388184,0.6964656710624695,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6652806401252747,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6652806401252747,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6174635887145996,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.8769321441650391,"dir":"rtl","str":"سـالانه","boundary":[0.6174635887145996,0.41786742210388184,0.6652806401252747,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6091476082801819,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6091476082801819,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5800415873527527,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9671858549118042,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.5800415873527527,0.41786742210388184,0.6091476082801819,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5717255473136902,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5717255473136902,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5530145764350891,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9686129093170166,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5530145764350891,0.41786742210388184,0.5717255473136902,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5467775464057922,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5467775464057922,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5093554854393005,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.937454342842102,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5093554854393005,0.41786742210388184,0.5467775464057922,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5072765350341797,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5072765350341797,"y":0.44236311316490173},{"x":0.47401246428489685,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.6602197885513306,"dir":"rtl","str":"صـد","boundary":[0.47401246428489685,0.41786742210388184,0.5072765350341797,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.41786742210388184},{"x":0.46569645404815674,"y":0.41786742210388184},{"x":0.46569645404815674,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4178794324398041,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.8708853125572205,"dir":"rtl","str":"عنـوان","boundary":[0.4178794324398041,0.41786742210388184,0.46569645404815674,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.41786742210388184},{"x":0.40956342220306396,"y":0.41786742210388184},{"x":0.40956342220306396,"y":0.44092220067977905},{"x":0.3970893919467926,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9954515099525452,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3970893919467926,0.41786742210388184,0.40956342220306396,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.41786742210388184},{"x":0.39293140172958374,"y":0.41786742210388184},{"x":0.39293140172958374,"y":0.44092220067977905},{"x":0.35550934076309204,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9864001274108887,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.35550934076309204,0.41786742210388184,0.39293140172958374,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.41642650961875916},{"x":0.34927234053611755,"y":0.41642650961875916},{"x":0.34927234053611755,"y":0.44092220067977905},{"x":0.29106029868125916,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9882035851478577,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.29106029868125916,0.41642650961875916,0.34927234053611755,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.41642650961875916},{"x":0.28274428844451904,"y":0.41642650961875916},{"x":0.28274428844451904,"y":0.44092220067977905},{"x":0.2203742265701294,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.9892406463623047,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2203742265701294,0.41642650961875916,0.28274428844451904,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.41642650961875916},{"x":0.2141372114419937,"y":0.41642650961875916},{"x":0.2141372114419937,"y":0.44092220067977905},{"x":0.19542619585990906,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.8450629115104675,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.19542619585990906,0.41642650961875916,0.2141372114419937,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.41642650961875916},{"x":0.18918919563293457,"y":0.41642650961875916},{"x":0.18918919563293457,"y":0.44092220067977905},{"x":0.147609144449234,"y":0.44092220067977905}]},"confidence":0.8141985535621643,"dir":"rtl","str":"زیـور","boundary":[0.147609144449234,0.41642650961875916,0.18918919563293457,0.44092220067977905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.44668588042259216},{"x":0.8523908257484436,"y":0.44668588042259216},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9842040538787842,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.8170478343963623,0.44668588042259216,0.8523908257484436,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.44668588042259216},{"x":0.8108108043670654,"y":0.44668588042259216},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4682997167110443},{"x":0.752598762512207,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9562215805053711,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.752598762512207,0.44668588042259216,0.8108108043670654,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7463617324829102,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.8753713369369507,"dir":"rtl","str":"شـده","boundary":[0.7068607211112976,0.44668588042259216,0.7463617324829102,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6985446810722351,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4682997167110443},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.7984394431114197,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.6548856496810913,0.44668588042259216,0.6985446810722351,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6465696692466736,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4682997167110443},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9807412624359131,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6382536292076111,0.44668588042259216,0.6465696692466736,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.44668588042259216},{"x":0.632016658782959,"y":0.44668588042259216},{"x":0.632016658782959,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9282073974609375,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5966736078262329,0.44668588042259216,0.632016658782959,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5883575677871704,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9098883867263794,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5592515468597412,0.44668588042259216,0.5883575677871704,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.44668588042259216},{"x":0.55509352684021,"y":0.44668588042259216},{"x":0.55509352684021,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9725247025489807,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.5280665159225464,0.44668588042259216,0.55509352684021,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5218295454978943,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4682997167110443},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9696264863014221,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4906444847583771,0.44668588042259216,0.5218295454978943,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.44668588042259216},{"x":0.48232847452163696,"y":0.44668588042259216},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4682997167110443},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9758040308952332,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.43866944313049316,0.44668588042259216,0.48232847452163696,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.44668588042259216},{"x":0.4324324429035187,"y":0.44668588042259216},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4682997167110443},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9441170692443848,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41580042243003845,0.44668588042259216,0.4324324429035187,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.44668588042259216},{"x":0.40956342220306396,"y":0.44668588042259216},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4682997167110443},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9069936871528625,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.34927234053611755,0.44668588042259216,0.40956342220306396,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.44668588042259216},{"x":0.34095633029937744,"y":0.44668588042259216},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4682997167110443},{"x":0.295218288898468,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9805418252944946,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.295218288898468,0.44668588042259216,0.34095633029937744,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.44668588042259216},{"x":0.28898128867149353,"y":0.44668588042259216},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4682997167110443},{"x":0.22245322167873383,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9864199161529541,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.22245322167873383,0.44668588042259216,0.28898128867149353,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.44668588042259216},{"x":0.21621622145175934,"y":0.44668588042259216},{"x":0.21621622145175934,"y":0.4682997167110443},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9935325384140015,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.44668588042259216,0.21621622145175934,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.44668588042259216},{"x":0.191268190741539,"y":0.44668588042259216},{"x":0.191268190741539,"y":0.4682997167110443},{"x":0.147609144449234,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.8993755578994751,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.147609144449234,0.44668588042259216,0.191268190741539,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8523908257484436,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4927953779697418},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9881395697593689,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.8191268444061279,0.47694525122642517,0.8523908257484436,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.47694525122642517},{"x":0.812889814376831,"y":0.47694525122642517},{"x":0.812889814376831,"y":0.4927953779697418},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9923019409179688,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8024948239326477,0.47694525122642517,0.812889814376831,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7962577939033508,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9880701303482056,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.7609147429466248,0.47694525122642517,0.7962577939033508,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7546777725219727,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9786213636398315,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.7297297120094299,0.47694525122642517,0.7546777725219727,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7214137315750122,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4927953779697418},{"x":0.692307710647583,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9971199631690979,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.692307710647583,0.47694525122642517,0.7214137315750122,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6902287006378174,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4927953779697418},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9784523248672485,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6860706806182861,0.47694525122642517,0.6902287006378174,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.49711814522743225},{"x":0.8503118753433228,"y":0.49567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.7872665524482727,"dir":"rtl","str":"كتـاب","boundary":[0.7941787838935852,0.49711814522743225,0.8503118753433228,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.49711814522743225},{"x":0.7858628034591675,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.827078104019165,"dir":"rtl","str":"حاضـر","boundary":[0.7255717515945435,0.49711814522743225,0.7858628034591675,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.49711814522743225},{"x":0.7193347215652466,"y":0.49711814522743225},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9851319789886475,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7068607211112976,0.49711814522743225,0.7193347215652466,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6985446810722351,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5187320113182068},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9741339683532715,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6486486196517944,0.49711814522743225,0.6985446810722351,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6382536292076111,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5187320113182068},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.8352752327919006,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.5945945978164673,0.49711814522743225,0.6382536292076111,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5883575677871704,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5187320113182068},{"x":0.517671525478363,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9798886775970459,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.517671525478363,0.49711814522743225,0.5883575677871704,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5201728940010071},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.982309877872467,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45945945382118225,0.4985590875148773,0.5093554854393005,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.4985590875148773},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4985590875148773},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5201728940010071},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9593164920806885,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4178794324398041,0.4985590875148773,0.45114344358444214,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.4985590875148773},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4985590875148773},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5201728940010071},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9324867725372314,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.3679833710193634,0.4985590875148773,0.40956342220306396,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.4985590875148773},{"x":0.3596673607826233,"y":0.4985590875148773},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5201728940010071},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9904369115829468,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3471933603286743,0.4985590875148773,0.3596673607826233,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.4985590875148773},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4985590875148773},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5201728940010071},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.8515620231628418,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.3014552891254425,0.4985590875148773,0.34095633029937744,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.4985590875148773},{"x":0.2931392788887024,"y":0.4985590875148773},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5201728940010071},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9409100413322449,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.23700623214244843,0.4985590875148773,0.2931392788887024,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.5},{"x":0.22661122679710388,"y":0.4985590875148773},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5201728940010071},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9632856249809265,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.1621621549129486,0.5,0.22661122679710388,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5216138362884521},{"x":0.147609144449234,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9559776186943054,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.5,0.15592515468597412,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9761609435081482,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.8045738339424133,0.5273775458335876,0.8503118753433228,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9239181876182556,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7629937529563904,0.5273775458335876,0.8004158139228821,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9679598808288574,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7027027010917664,0.5273775458335876,0.7505197525024414,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5504322648048401},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9897499680519104,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6860706806182861,0.5273775458335876,0.6943867206573486,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5504322648048401},{"x":0.644490659236908,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9870009422302246,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.644490659236908,0.5273775458335876,0.6798336505889893,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5504322648048401},{"x":0.632016658782959,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9740488529205322,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.632016658782959,0.5273775458335876,0.6403326392173767,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9807172417640686,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.5738045573234558,0.5273775458335876,0.6237006187438965,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9949706792831421,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5488565564155579,0.5273775458335876,0.5675675868988037,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5504322648048401},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9481784105300903,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.48856547474861145,0.5273775458335876,0.5405405163764954,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.5273775458335876},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5273775458335876},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5504322648048401},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9767192602157593,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.3908523917198181,0.5273775458335876,0.4802494943141937,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.5273775458335876},{"x":0.382536381483078,"y":0.5273775458335876},{"x":0.382536381483078,"y":0.5504322648048401},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.8291494250297546,"dir":"rtl","str":"محتـرم","boundary":[0.32848232984542847,0.5273775458335876,0.382536381483078,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.5273775458335876},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5273775458335876},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5504322648048401},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.8415060639381409,"dir":"rtl","str":"قـرار","boundary":[0.28274428844451904,0.5273775458335876,0.32016631960868835,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.5273775458335876},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5273775458335876},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5504322648048401},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9246591329574585,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24740125238895416,0.5273775458335876,0.28274428844451904,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.5273775458335876},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5273775458335876},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5504322648048401},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9734788537025452,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.1975051909685135,0.5273775458335876,0.23700623214244843,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.5273775458335876},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5273775458335876},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5504322648048401},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9546111226081848,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19334720075130463,0.5273775458335876,0.1975051909685135,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5273775458335876},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5273775458335876},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5504322648048401},{"x":0.147609144449234,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.8088541030883789,"dir":"rtl","str":"امیـد","boundary":[0.147609144449234,0.5273775458335876,0.18503119051456451,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8523908257484436,"y":0.579250693321228},{"x":0.82536381483078,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9770649671554565,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.82536381483078,0.5576369166374207,0.8523908257484436,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8212057948112488,"y":0.579250693321228},{"x":0.7920997738838196,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9773674607276917,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.7920997738838196,0.5576369166374207,0.8212057948112488,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7858628034591675,"y":0.579250693321228},{"x":0.7401247620582581,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.8593805432319641,"dir":"rtl","str":"علاقـه","boundary":[0.7401247620582581,0.5576369166374207,0.7858628034591675,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.8546122908592224,"dir":"rtl","str":"منـدان","boundary":[0.6881496906280518,0.5576369166374207,0.7380457520484924,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9806602597236633,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6694386601448059,0.5576369166374207,0.6798336505889893,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6632016897201538,"y":0.579250693321228},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9832542538642883,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.5758835673332214,0.5561959743499756,0.6632016897201538,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9582720398902893,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5363825559616089,0.5561959743499756,0.5675675868988037,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5561959743499756},{"x":0.530145525932312,"y":0.5561959743499756},{"x":0.530145525932312,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9700494408607483,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5031185150146484,0.5561959743499756,0.530145525932312,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5778098106384277},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9058946371078491,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4719334840774536,0.5561959743499756,0.4948025047779083,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5778098106384277},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9490943551063538,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.42203742265701294,0.5561959743499756,0.4636174738407135,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5778098106384277},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9545137882232666,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.3742203712463379,0.5561959743499756,0.4137214124202728,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.5561959743499756},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5561959743499756},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5778098106384277},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9742814302444458,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3305613398551941,0.5561959743499756,0.3679833710193634,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.5561959743499756},{"x":0.322245329618454,"y":0.5561959743499756},{"x":0.322245329618454,"y":0.5778098106384277},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9898252487182617,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2577962577342987,0.5561959743499756,0.322245329618454,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.5561959743499756},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5561959743499756},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5763688683509827},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.972135603427887,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2515592575073242,0.5561959743499756,0.2577962577342987,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.5561959743499756},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5561959743499756},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5763688683509827},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9850792288780212,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.18087318539619446,0.5561959743499756,0.2432432472705841,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5561959743499756},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5561959743499756},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5763688683509827},{"x":0.147609144449234,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.7995905876159668,"dir":"rtl","str":"اثـر","boundary":[0.147609144449234,0.5561959743499756,0.17463617026805878,0.5763688683509827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8544698357582092,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8544698357582092,"y":0.5806916356086731},{"x":0.147609144449234,"y":0.5806916356086731}]},"confidence":0.9286392331123352,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.1832017295360565,0.8594698357582092,0.5876916356086731],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6023054718971252},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.988768458366394,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8399168252944946,0.5878962278366089,0.8503118753433228,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6023054718971252},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9913016557693481,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8191268444061279,0.5878962278366089,0.8316008448600769,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9925022721290588,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.7546777725219727,0.5878962278366089,0.8108108043670654,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6023054718971252},{"x":0.692307710647583,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9950602650642395,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.692307710647583,0.5878962278366089,0.7463617324829102,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.589337170124054},{"x":0.6839916706085205,"y":0.589337170124054},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9945956468582153,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6507276296615601,0.589337170124054,0.6839916706085205,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.589337170124054},{"x":0.6424116492271423,"y":0.589337170124054},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9902006983757019,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6133056282997131,0.589337170124054,0.6424116492271423,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.589337170124054},{"x":0.6091476082801819,"y":0.589337170124054},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.984402060508728,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.5862785577774048,0.589337170124054,0.6091476082801819,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.589337170124054},{"x":0.5779625773429871,"y":0.589337170124054},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9914679527282715,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.5405405163764954,0.589337170124054,0.5779625773429871,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.589337170124054},{"x":0.5363825559616089,"y":0.589337170124054},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6037464141845703},{"x":0.530145525932312,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9700939059257507,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.530145525932312,0.589337170124054,0.5363825559616089,0.6037464141845703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.589337170124054},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6023054718971252},{"x":0.530145525932312,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9910849928855896,"dir":"ltr","boundary":[0.525145525932312,0.582337170124054,0.8553118753433228,0.6093054718971253],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.639769434928894},{"x":0.41580042243003845,"y":0.639769434928894},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6570605039596558},{"x":0.3762993812561035,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9851540923118591,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3762993812561035,0.639769434928894,0.41580042243003845,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3679833710193634,"y":0.639769434928894},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6556196212768555},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9919472932815552,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.32640331983566284,0.6383285522460938,0.3659043610095978,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6556196212768555},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9870222210884094,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3076923191547394,0.6383285522460938,0.3160083293914795,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.6383285522460938},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6383285522460938},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6556196212768555},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9913954734802246,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.22661122679710388,0.6383285522460938,0.29729729890823364,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4178794324398041,"y":0.681556224822998},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":0.9927743077278137,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35550934076309204,0.6657060384750366,0.4178794324398041,0.681556224822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.6671469807624817},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6844380497932434},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9885349869728088,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3014552891254425,0.6671469807624817,0.3471933603286743,0.6844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6685879230499268},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6671469807624817},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6844380497932434},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9833064079284668,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22245322167873383,0.6685879230499268,0.2931392788887024,0.6844380497932434]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6383285522460938},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6368876099586487},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6858789920806885},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.988699734210968,"dir":"ltr","boundary":[0.21745322167873382,0.6313285522460937,0.4249584126472473,0.6928789920806885],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/rXBrgmRckdriSCyi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/UqVPDipHigcwPBXS.jpg","blurred":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/SktlamyNlapugKUa.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00031377371036585055,0.0005276640303196755,0.9982174826907517,0.9987005580646504]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.37319883704185486},{"x":0.5696465969085693,"y":0.37319883704185486},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3904899060726166},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9866809844970703,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5010395050048828,0.37319883704185486,0.5696465969085693,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.37319883704185486},{"x":0.4927234947681427,"y":0.37319883704185486},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3904899060726166},{"x":0.4324324429035187,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.980845034122467,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4324324429035187,0.37319883704185486,0.4927234947681427,0.3904899060726166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.37319883704185486},{"x":0.5696465969085693,"y":0.37319883704185486},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3904899060726166},{"x":0.4324324429035187,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9837630391120911,"dir":"ltr","boundary":[0.4274324429035187,0.36619883704185485,0.5746465969085693,0.3974899060726166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8503118753433228,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8503118753433228,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8149688243865967,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9898196458816528,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8149688243865967,0.41642650961875916,0.8503118753433228,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8066527843475342,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8066527843475342,"y":0.43515849113464355},{"x":0.777546763420105,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9817931056022644,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.777546763420105,0.41642650961875916,0.8066527843475342,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7733888030052185,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7733888030052185,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7692307829856873,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9259086847305298,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7692307829856873,0.41642650961875916,0.7733888030052185,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7609147429466248,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7609147429466248,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7338877320289612,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9789223074913025,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.7338877320289612,0.41642650961875916,0.7609147429466248,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7255717515945435,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7255717515945435,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6985446810722351,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.983028769493103,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.6985446810722351,0.41642650961875916,0.7255717515945435,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6902287006378174,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6902287006378174,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6216216087341309,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9832304120063782,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6216216087341309,0.41642650961875916,0.6902287006378174,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6133056282997131,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6133056282997131,"y":0.43515849113464355},{"x":0.5883575677871704,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9935463666915894,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5883575677871704,0.41642650961875916,0.6133056282997131,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5696465969085693,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5696465969085693,"y":0.43515849113464355},{"x":0.517671525478363,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9894326329231262,"dir":"rtl","str":"آموزان","boundary":[0.517671525478363,0.41642650961875916,0.5696465969085693,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5051975250244141,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5051975250244141,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4927234947681427,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9906593561172485,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4927234947681427,0.41642650961875916,0.5051975250244141,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4844074845314026,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4844074845314026,"y":0.43515849113464355},{"x":0.46569645404815674,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.990728497505188,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46569645404815674,0.41642650961875916,0.4844074845314026,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.41642650961875916},{"x":0.45945945382118225,"y":0.41642650961875916},{"x":0.45945945382118225,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4137214124202728,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9733573794364929,"dir":"rtl","str":"کلاس","boundary":[0.4137214124202728,0.41642650961875916,0.45945945382118225,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4054054021835327,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4054054021835327,"y":0.43515849113464355},{"x":0.3513513505458832,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9822866320610046,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.3513513505458832,0.41642650961875916,0.4054054021835327,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.41642650961875916},{"x":0.3451143503189087,"y":0.41642650961875916},{"x":0.3451143503189087,"y":0.43515849113464355},{"x":0.31392931938171387,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9878257513046265,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.31392931938171387,0.41642650961875916,0.3451143503189087,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.41642650961875916},{"x":0.31185030937194824,"y":0.41642650961875916},{"x":0.31185030937194824,"y":0.43515849113464355},{"x":0.30561330914497375,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9159913063049316,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.30561330914497375,0.41642650961875916,0.31185030937194824,0.43515849113464355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8503118753433228,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8503118753433228,"y":0.43515849113464355},{"x":0.30561330914497375,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9822945594787598,"dir":"ltr","boundary":[0.30061330914497375,0.40942650961875915,0.8553118753433228,0.44215849113464356],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8066527843475342,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4567723274230957},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9435424208641052,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.7671517729759216,0.44236311316490173,0.8066527843475342,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7629937529563904,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4567723274230957},{"x":0.752598762512207,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9826277494430542,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.752598762512207,0.44236311316490173,0.7629937529563904,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7442827224731445,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9863206744194031,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6902287006378174,0.44236311316490173,0.7442827224731445,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6839916706085205,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.988392174243927,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756756901741028,0.44236311316490173,0.6839916706085205,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6694386601448059,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6237006187438965,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9950433969497681,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6237006187438965,0.44236311316490173,0.6694386601448059,0.4567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6174635887145996,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9213939905166626,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6153846383094788,0.44236311316490173,0.6174635887145996,0.4567723274230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8066527843475342,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9733970761299133,"dir":"ltr","boundary":[0.6103846383094788,0.4353631131649017,0.8116527843475342,0.4637723274230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8045738339424133,"y":0.469740629196167},{"x":0.8045738339424133,"y":0.48559078574180603},{"x":0.7588357329368591,"y":0.48559078574180603}]},"confidence":0.9878648519515991,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7588357329368591,0.4682997167110443,0.8045738339424133,0.48559078574180603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.4682997167110443},{"x":0.752598762512207,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7505197525024414,"y":0.48414984345436096},{"x":0.7442827224731445,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9915568828582764,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7463617324829102,0.4682997167110443,0.7505197525024414,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.46685880422592163},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7380457520484924,"y":0.48414984345436096},{"x":0.6839916706085205,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9878740906715393,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6839916706085205,0.46685880422592163,0.7380457520484924,0.48414984345436096]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.46685880422592163},{"x":0.8045738339424133,"y":0.469740629196167},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4870316982269287},{"x":0.6839916706085205,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9881778955459595,"dir":"ltr","boundary":[0.6789916706085205,0.4598588042259216,0.8095738339424133,0.4940316982269287],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.49711814522743225},{"x":0.8045738339424133,"y":0.49711814522743225},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9825193881988525,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7588357329368591,0.49711814522743225,0.8045738339424133,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.49711814522743225},{"x":0.7505197525024414,"y":0.49711814522743225},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5129683017730713},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9830267429351807,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7442827224731445,0.49711814522743225,0.7505197525024414,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.49711814522743225},{"x":0.7380457520484924,"y":0.49711814522743225},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9843803644180298,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.6985446810722351,0.49711814522743225,0.7380457520484924,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.49711814522743225},{"x":0.692307710647583,"y":0.49711814522743225},{"x":0.692307710647583,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9154530167579651,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6860706806182861,0.49711814522743225,0.692307710647583,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6798336505889893,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9817422032356262,"dir":"rtl","str":"چراغ","boundary":[0.6465696692466736,0.49711814522743225,0.6798336505889893,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6382536292076111,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9870243072509766,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.6008316278457642,0.49711814522743225,0.6382536292076111,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5945945978164673,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5129683017730713},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.7288966178894043,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5925155878067017,0.49711814522743225,0.5945945978164673,0.5129683017730713]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.49711814522743225},{"x":0.8045738339424133,"y":0.49567723274230957},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5129683017730713},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9677211046218872,"dir":"ltr","boundary":[0.5875155878067017,0.49011814522743224,0.8095738339424133,0.5199683017730713],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5187320113182068},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5187320113182068},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5374639630317688},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9789143800735474,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7713097929954529,0.5187320113182068,0.8045738339424133,0.5374639630317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5187320113182068},{"x":0.765072762966156,"y":0.5187320113182068},{"x":0.765072762966156,"y":0.5374639630317688},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9872980117797852,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.7297297120094299,0.5187320113182068,0.765072762966156,0.5374639630317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5374639630317688},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.960374116897583,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7193347215652466,0.5201728940010071,0.7255717515945435,0.5374639630317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5374639630317688},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.98862224817276,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6632016897201538,0.5201728940010071,0.7151767015457153,0.5374639630317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5389049053192139},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.8991201519966125,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6424116492271423,0.5201728940010071,0.6611226797103882,0.5389049053192139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5389049053192139},{"x":0.632016658782959,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9709909558296204,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.632016658782959,0.5201728940010071,0.6403326392173767,0.5389049053192139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5389049053192139},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9811511635780334,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5800415873527527,0.5216138362884521,0.6257796287536621,0.5389049053192139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5244956612586975},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5244956612586975},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5374639630317688},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9679998159408569,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6340956091880798,0.5244956612586975,0.6403326392173767,0.5374639630317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.5230547785758972},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5230547785758972},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.874494194984436,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5717255473136902,0.5230547785758972,0.5717255473136902,0.5374639630317688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.5172910690307617},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5187320113182068},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.9677543640136719,"dir":"ltr","boundary":[0.5667255473136902,0.5102910690307617,0.8095738339424133,0.5473458476066589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5489913821220398},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5648415088653564},{"x":0.777546763420105,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9879944920539856,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.777546763420105,0.5489913821220398,0.8066527843475342,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5648415088653564},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9928909540176392,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7234927415847778,0.5489913821220398,0.7692307829856873,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9946693181991577,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7006236910820007,0.5489913821220398,0.7151767015457153,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9904673099517822,"dir":"rtl","str":"کلاس","boundary":[0.6528066396713257,0.5489913821220398,0.6943867206573486,0.5634005665779114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5489913821220398},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9912888407707214,"dir":"ltr","boundary":[0.6478066396713257,0.5419913821220398,0.8116527843475342,0.5718415088653565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5720461010932922},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5734870433807373},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5922189950942993},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9939263463020325,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.7380457520484924,0.5720461010932922,0.8066527843475342,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5922189950942993},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.99224853515625,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6943867206573486,0.5720461010932922,0.7297297120094299,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.5720461010932922},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5720461010932922},{"x":0.6860706806182861,"y":0.590778112411499},{"x":0.6798336505889893,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.9767686128616333,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6798336505889893,0.5720461010932922,0.6860706806182861,0.590778112411499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.5720461010932922},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5720461010932922},{"x":0.6715176701545715,"y":0.590778112411499},{"x":0.6403326392173767,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.9918844103813171,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6403326392173767,0.5720461010932922,0.6715176701545715,0.590778112411499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5720461010932922},{"x":0.632016658782959,"y":0.5720461010932922},{"x":0.632016658782959,"y":0.5922189950942993},{"x":0.5758835673332214,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.9869159460067749,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5758835673332214,0.5720461010932922,0.632016658782959,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5717255473136902,"y":0.590778112411499},{"x":0.5467775464057922,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.9948084354400635,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5467775464057922,0.5720461010932922,0.5717255473136902,0.590778112411499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5322245359420776,"y":0.590778112411499},{"x":0.49688148498535156,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.9854587316513062,"dir":"rtl","str":"آموزان","boundary":[0.49688148498535156,0.5720461010932922,0.5322245359420776,0.590778112411499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4802494943141937,"y":0.590778112411499},{"x":0.43866944313049316,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.9090254902839661,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.43866944313049316,0.5720461010932922,0.4802494943141937,0.590778112411499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5706051588058472},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5734870433807373},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5936599373817444},{"x":0.43866944313049316,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.9746493101119995,"dir":"ltr","boundary":[0.43366944313049316,0.5636051588058472,0.8116527843475342,0.6006599373817444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6023054718971252},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6037464141845703},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6167147159576416}]},"confidence":0.9901177287101746,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7588357329368591,0.6023054718971252,0.8066527843475342,0.6167147159576416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6023054718971252},{"x":0.752598762512207,"y":0.6023054718971252},{"x":0.752598762512207,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6167147159576416}]},"confidence":0.985834538936615,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7463617324829102,0.6023054718971252,0.752598762512207,0.6167147159576416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6167147159576416}]},"confidence":0.9934408664703369,"dir":"rtl","str":"جنبش","boundary":[0.6985446810722351,0.6023054718971252,0.7401247620582581,0.6167147159576416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.6023054718971252},{"x":0.692307710647583,"y":0.6023054718971252},{"x":0.692307710647583,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6167147159576416}]},"confidence":0.9890284538269043,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.6361746191978455,0.6023054718971252,0.692307710647583,0.6167147159576416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6023054718971252},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6023054718971252},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9885551929473877,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.5925155878067017,0.6023054718971252,0.6340956091880798,0.6167147159576416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6023054718971252},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9898116588592529,"dir":"ltr","boundary":[0.5875155878067017,0.5938645296096802,0.8116527843475342,0.6237147159576416],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6268011331558228},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6268011331558228},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9913061857223511,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7588357329368591,0.6268011331558228,0.8066527843475342,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6268011331558228},{"x":0.752598762512207,"y":0.6268011331558228},{"x":0.752598762512207,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.957095742225647,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7422037124633789,0.6268011331558228,0.752598762512207,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6440922021865845},{"x":0.704781711101532,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9956473112106323,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.704781711101532,0.6268011331558228,0.7401247620582581,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.6253602504730225},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9874817728996277,"dir":"rtl","str":"شایستگی","boundary":[0.6382536292076111,0.6253602504730225,0.6985446810722351,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.6253602504730225},{"x":0.632016658782959,"y":0.6253602504730225},{"x":0.632016658782959,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9932708740234375,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.5987526178359985,0.6253602504730225,0.632016658782959,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6426513195037842},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9569539427757263,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5821205973625183,0.6253602504730225,0.5966736078262329,0.6426513195037842]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6253602504730225},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6268011331558228},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.985709011554718,"dir":"ltr","boundary":[0.5771205973625183,0.6183602504730225,0.8116527843475342,0.6510922021865845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6556196212768555},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6556196212768555},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9893061518669128,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.7733888030052185,0.6556196212768555,0.8066527843475342,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9947537183761597,"dir":"rtl","str":"سواد","boundary":[0.7380457520484924,0.6556196212768555,0.7671517729759216,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6541786789894104},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6541786789894104},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9904327988624573,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6839916706085205,0.6541786789894104,0.7297297120094299,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9922431707382202,"dir":"rtl","str":"معلم","boundary":[0.6507276296615601,0.6541786789894104,0.6756756901741028,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.6541786789894104},{"x":0.644490659236908,"y":0.6541786789894104},{"x":0.644490659236908,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.9781461954116821,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6361746191978455,0.6541786789894104,0.644490659236908,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6541786789894104},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6729106903076172},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6729106903076172}]},"confidence":0.7806363105773926,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6216216087341309,0.6541786789894104,0.6299376487731934,0.6729106903076172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6959654092788696},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9667515754699707,"dir":"rtl","str":"كتاب","boundary":[0.7380457520484924,0.6786743402481079,0.7629937529563904,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.680115282535553},{"x":0.7255717515945435,"y":0.680115282535553},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6959654092788696},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9410841464996338,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7234927415847778,0.680115282535553,0.7276507019996643,0.6959654092788696]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.986815333366394,"str":"مرور","boundary":[0.7754677534103394,0.6873198747634888,0.8066527843475342,0.6945244669914246]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6541786789894104},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6527377367019653},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9709721803665161,"dir":"ltr","boundary":[0.6166216087341309,0.6471786789894104,0.8116527843475342,0.7029654092788696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7420749068260193},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9914312362670898,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8149688243865967,0.7219020128250122,0.8523908257484436,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7420749068260193},{"x":0.777546763420105,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9936780333518982,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.777546763420105,0.7219020128250122,0.8066527843475342,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9585472345352173,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7692307829856873,0.7219020128250122,0.7733888030052185,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9913931488990784,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.7234927415847778,0.7219020128250122,0.7609147429466248,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.7219020128250122},{"x":0.717255711555481,"y":0.7219020128250122},{"x":0.717255711555481,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9864519834518433,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6881496906280518,0.7219020128250122,0.717255711555481,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9924415946006775,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6278586387634277,0.7219020128250122,0.6798336505889893,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9945599436759949,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.5758835673332214,0.7219020128250122,0.6195425987243652,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7420749068260193},{"x":0.55509352684021,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9939363598823547,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.55509352684021,0.7219020128250122,0.5696465969085693,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7420749068260193},{"x":0.530145525932312,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9941867589950562,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.530145525932312,0.7219020128250122,0.5509355664253235,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9260390996932983,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.5155925154685974,0.7219020128250122,0.5239084959030151,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7420749068260193},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9922518730163574,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4636174738407135,0.7219020128250122,0.4989604949951172,0.7420749068260193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7420749068260193},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9867709875106812,"dir":"ltr","boundary":[0.4586174738407135,0.7149020128250122,0.8573908257484436,0.7490749068260193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7478386163711548},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7492795586585999},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9910916090011597,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7609147429466248,0.7478386163711548,0.8066527843475342,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7478386163711548},{"x":0.752598762512207,"y":0.7478386163711548},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9938134551048279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7463617324829102,0.7478386163711548,0.7505197525024414,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7478386163711548},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7651296854019165},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9851595163345337,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6839916706085205,0.7463976740837097,0.7380457520484924,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7463976740837097},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7463976740837097},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7636887431144714},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.7839314341545105,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.6569646596908569,0.7463976740837097,0.6756756901741028,0.7636887431144714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7463976740837097},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7492795586585999},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9368763566017151,"dir":"ltr","boundary":[0.6519646596908569,0.7393976740837097,0.8116527843475342,0.7735706276893616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9896467924118042,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.7692307829856873,0.7737752199172974,0.8045738339424133,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9916824698448181,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7546777725219727,0.7737752199172974,0.7609147429466248,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9841019511222839,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.7110186815261841,0.7737752199172974,0.7484407424926758,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7737752199172974},{"x":0.704781711101532,"y":0.7737752199172974},{"x":0.704781711101532,"y":0.7910662889480591},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9918859004974365,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6902287006378174,0.7737752199172974,0.704781711101532,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7910662889480591},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9928539991378784,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6382536292076111,0.7737752199172974,0.6819126605987549,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7737752199172974},{"x":0.632016658782959,"y":0.7737752199172974},{"x":0.632016658782959,"y":0.7910662889480591},{"x":0.5841996073722839,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9871014356613159,"dir":"rtl","str":"روزمره","boundary":[0.5841996073722839,0.7737752199172974,0.632016658782959,0.7910662889480591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7910662889480591},{"x":0.5841996073722839,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9886071681976318,"dir":"ltr","boundary":[0.5791996073722839,0.7653342776298523,0.8095738339424133,0.7980662889480591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.801152765750885},{"x":0.8045738339424133,"y":0.801152765750885},{"x":0.8045738339424133,"y":0.819884717464447},{"x":0.7692307829856873,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.9921066164970398,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.7692307829856873,0.801152765750885,0.8045738339424133,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.801152765750885},{"x":0.7609147429466248,"y":0.801152765750885},{"x":0.7609147429466248,"y":0.819884717464447},{"x":0.7546777725219727,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.9946234226226807,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7546777725219727,0.801152765750885,0.7609147429466248,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.801152765750885},{"x":0.7484407424926758,"y":0.801152765750885},{"x":0.7484407424926758,"y":0.819884717464447},{"x":0.7110186815261841,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.9902191758155823,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.7110186815261841,0.801152765750885,0.7484407424926758,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.8025936484336853},{"x":0.704781711101532,"y":0.8025936484336853},{"x":0.704781711101532,"y":0.819884717464447},{"x":0.6569646596908569,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.9831748008728027,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6569646596908569,0.8025936484336853,0.704781711101532,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6548856496810913,"y":0.819884717464447},{"x":0.6299376487731934,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.966715395450592,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6299376487731934,0.8025936484336853,0.6548856496810913,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6237006187438965,"y":0.819884717464447},{"x":0.5945945978164673,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.9877070784568787,"dir":"rtl","str":"معلم","boundary":[0.5945945978164673,0.8025936484336853,0.6237006187438965,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5821205973625183,"y":0.819884717464447},{"x":0.5446985363960266,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.9871067404747009,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5446985363960266,0.8025936484336853,0.5821205973625183,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5384615659713745,"y":0.819884717464447},{"x":0.5363825559616089,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.7900546789169312,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5363825559616089,0.8025936484336853,0.5384615659713745,0.819884717464447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.801152765750885},{"x":0.8045738339424133,"y":0.801152765750885},{"x":0.8045738339424133,"y":0.819884717464447},{"x":0.5363825559616089,"y":0.819884717464447}]},"confidence":0.9795080423355103,"dir":"ltr","boundary":[0.5313825559616089,0.794152765750885,0.8095738339424133,0.826884717464447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.829971194267273},{"x":0.8045738339424133,"y":0.829971194267273},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8429394960403442},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8429394960403442}]},"confidence":0.9790093302726746,"dir":"rtl","str":"روایی","boundary":[0.7692307829856873,0.829971194267273,0.8045738339424133,0.8429394960403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.829971194267273},{"x":0.7609147429466248,"y":0.829971194267273},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8429394960403442},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8429394960403442}]},"confidence":0.42233699560165405,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7609147429466248,0.829971194267273,0.7609147429466248,0.8429394960403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.829971194267273},{"x":0.8045738339424133,"y":0.829971194267273},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8429394960403442},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8429394960403442}]},"confidence":0.8862305879592896,"dir":"ltr","boundary":[0.7559147429466248,0.8229711942672729,0.8095738339424133,0.8499394960403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.8559077978134155},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8559077978134155},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9523752927780151,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.7692307829856873,0.8559077978134155,0.8045738339424133,0.8703169822692871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.8559077978134155},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8559077978134155},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9523752927780151,"dir":"ltr","boundary":[0.7642307829856873,0.8489077978134155,0.8095738339424133,0.8773169822692871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.880403459072113},{"x":0.8045738339424133,"y":0.880403459072113},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9810739159584045,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.7796257734298706,0.880403459072113,0.8045738339424133,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.880403459072113},{"x":0.777546763420105,"y":0.880403459072113},{"x":0.777546763420105,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9838814735412598,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7463617324829102,0.880403459072113,0.777546763420105,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.880403459072113},{"x":0.7401247620582581,"y":0.880403459072113},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9942896962165833,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7130976915359497,0.880403459072113,0.7401247620582581,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.880403459072113},{"x":0.704781711101532,"y":0.880403459072113},{"x":0.704781711101532,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.991001307964325,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.6590436697006226,0.880403459072113,0.704781711101532,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.880403459072113},{"x":0.6528066396713257,"y":0.880403459072113},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9965788125991821,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6424116492271423,0.880403459072113,0.6528066396713257,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.880403459072113},{"x":0.6340956091880798,"y":0.880403459072113},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8948127031326294},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9832913875579834,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.5987526178359985,0.880403459072113,0.6340956091880798,0.8948127031326294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.880403459072113},{"x":0.8045738339424133,"y":0.880403459072113},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8948127031326294},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9876627922058105,"dir":"ltr","boundary":[0.5937526178359985,0.873403459072113,0.8095738339424133,0.9018127031326294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.49711814522743225},{"x":0.17463617026805878,"y":0.49711814522743225},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5057637095451355},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.36707526445388794,"str":"۳","boundary":[0.17047816514968872,0.49711814522743225,0.17463617026805878,0.5057637095451355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.49711814522743225},{"x":0.17463617026805878,"y":0.49711814522743225},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5057637095451355},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.36707526445388794,"dir":"ltr","boundary":[0.16547816514968872,0.49011814522743224,0.17963617026805878,0.5127637095451355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.5230547785758972},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5230547785758972},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5331411957740784},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.5495031476020813,"str":"۴","boundary":[0.17047816514968872,0.5230547785758972,0.17255717515945435,0.5331411957740784]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.5230547785758972},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5230547785758972},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5331411957740784},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.5495031476020813,"dir":"ltr","boundary":[0.16547816514968872,0.5160547785758972,0.17755717515945435,0.5401411957740784],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.5504322648048401},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5504322648048401},{"x":0.17463617026805878,"y":0.559077799320221},{"x":0.16632016003131866,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.39171695709228516,"str":"۷","boundary":[0.16632016003131866,0.5504322648048401,0.17463617026805878,0.559077799320221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.5504322648048401},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5504322648048401},{"x":0.17463617026805878,"y":0.559077799320221},{"x":0.16632016003131866,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.39171695709228516,"dir":"ltr","boundary":[0.16132016003131866,0.5434322648048401,0.17963617026805878,0.566077799320221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5749279260635376},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5749279260635376},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5864553451538086},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.7488052845001221,"str":"۱۱","boundary":[0.15800416469573975,0.5749279260635376,0.17463617026805878,0.5864553451538086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5749279260635376},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5749279260635376},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5864553451538086},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5864553451538086}]},"confidence":0.7488052845001221,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.5679279260635376,0.17963617026805878,0.5934553451538086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.6008645296096802},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6008645296096802},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6123919486999512},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.7413103580474854,"str":"۱۲","boundary":[0.15592515468597412,0.6008645296096802,0.17463617026805878,0.6123919486999512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.6008645296096802},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6008645296096802},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6123919486999512},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.7413103580474854,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.5938645296096802,0.17963617026805878,0.6193919486999512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6296830177307129},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6296830177307129},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6383285522460938},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9010971784591675,"str":"۱۷","boundary":[0.16008315980434418,0.6296830177307129,0.17463617026805878,0.6383285522460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.6296830177307129},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6296830177307129},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6383285522460938},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.8803694248199463,"str":".","boundary":[0.17879417538642883,0.6296830177307129,0.18087318539619446,0.6383285522460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6296830177307129},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6296830177307129},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6383285522460938},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.8941879272460938,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.6226830177307129,0.18587318539619446,0.6453285522460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6541786789894104},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6541786789894104},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6642651557922363},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.8156453371047974,"str":"۱۹","boundary":[0.15800416469573975,0.6541786789894104,0.17463617026805878,0.6642651557922363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6541786789894104},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6541786789894104},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6642651557922363},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.8156453371047974,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.6471786789894104,0.17963617026805878,0.6712651557922363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.681556224822998},{"x":0.17463617026805878,"y":0.681556224822998},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6902016997337341},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9562630653381348,"str":"۲۵","boundary":[0.15800416469573975,0.681556224822998,0.17463617026805878,0.6902016997337341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.681556224822998},{"x":0.17463617026805878,"y":0.681556224822998},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6902016997337341},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9562630653381348,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.674556224822998,0.17963617026805878,0.6972016997337341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7507204413414001},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7507204413414001},{"x":0.17463617026805878,"y":0.759365975856781},{"x":0.15800416469573975,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9180463552474976,"str":"۲۷","boundary":[0.15800416469573975,0.7507204413414001,0.17463617026805878,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.7507204413414001},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7507204413414001},{"x":0.18087318539619446,"y":0.759365975856781},{"x":0.18087318539619446,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.7979148030281067,"str":".","boundary":[0.18087318539619446,0.7507204413414001,0.18087318539619446,0.759365975856781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7507204413414001},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7507204413414001},{"x":0.18087318539619446,"y":0.759365975856781},{"x":0.15800416469573975,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.8780025243759155,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.7437204413414001,0.18587318539619446,0.766365975856781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7766570448875427},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7766570448875427},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7853025794029236},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9239699840545654,"str":"۲۸","boundary":[0.15800416469573975,0.7766570448875427,0.17463617026805878,0.7853025794029236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.7766570448875427},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7766570448875427},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7853025794029236},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9239699840545654,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.7696570448875427,0.17963617026805878,0.7923025794029236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.8040345907211304},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8040345907211304},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8126801252365112},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.8710997700691223,"str":"۳۰","boundary":[0.15592515468597412,0.8040345907211304,0.17255717515945435,0.8126801252365112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.8040345907211304},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8040345907211304},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8126801252365112},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8126801252365112}]},"confidence":0.8710997700691223,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.7970345907211304,0.17755717515945435,0.8196801252365112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.829971194267273},{"x":0.17463617026805878,"y":0.829971194267273},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8386167287826538},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":0.8198474049568176,"str":"۳۱","boundary":[0.15800416469573975,0.829971194267273,0.17463617026805878,0.8386167287826538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.829971194267273},{"x":0.17463617026805878,"y":0.829971194267273},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8386167287826538},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":0.8198474049568176,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.8229711942672729,0.17963617026805878,0.8456167287826538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8544668555259705},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8544668555259705},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8659942150115967},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9559216499328613,"str":"۴۳","boundary":[0.15800416469573975,0.8544668555259705,0.1767151802778244,0.8659942150115967]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8544668555259705},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8544668555259705},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8659942150115967},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9559216499328613,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.8474668555259705,0.1817151802778244,0.8729942150115967],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8832852840423584},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8832852840423584},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8919308185577393},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":0.960106372833252,"str":"۴۶","boundary":[0.15800416469573975,0.8832852840423584,0.17463617026805878,0.8919308185577393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8832852840423584},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8832852840423584},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8919308185577393},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":0.960106372833252,"dir":"ltr","boundary":[0.15300416469573974,0.8762852840423584,0.17963617026805878,0.8989308185577393],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/bNuZofVoTUemppFH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/fTacDrqImJXGVijA.jpg","blurred":"/storage/books/d0c55ffd9a577ea6/pages/OphBRXTAJkiqEyIc.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.00013525151579455615,0.9982174826907517,0.9987067868359152]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.1051873192191124},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1051873192191124},{"x":0.8523908257484436,"y":0.12536023557186127},{"x":0.8461538553237915,"y":0.12536023557186127}]},"confidence":0.9776939749717712,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.8461538553237915,0.1051873192191124,0.8523908257484436,0.12536023557186127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.10374639928340912},{"x":0.8316008448600769,"y":0.1051873192191124},{"x":0.8316008448600769,"y":0.12680114805698395},{"x":0.7817047834396362,"y":0.12536023557186127}]},"confidence":0.9862298965454102,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7817047834396362,0.10374639928340912,0.8316008448600769,0.12680114805698395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.10374639928340912},{"x":0.7733888030052185,"y":0.10374639928340912},{"x":0.7733888030052185,"y":0.12536023557186127},{"x":0.7442827224731445,"y":0.12536023557186127}]},"confidence":0.9883424043655396,"dir":"rtl","str":"معلم","boundary":[0.7442827224731445,0.10374639928340912,0.7733888030052185,0.12536023557186127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.10374639928340912},{"x":0.7401247620582581,"y":0.10374639928340912},{"x":0.7401247620582581,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6985446810722351,"y":0.12536023557186127}]},"confidence":0.9840080738067627,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6985446810722351,0.10374639928340912,0.7401247620582581,0.12536023557186127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.10374639928340912},{"x":0.6902287006378174,"y":0.10374639928340912},{"x":0.6902287006378174,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6881496906280518,"y":0.12536023557186127}]},"confidence":0.9617616534233093,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6881496906280518,0.10374639928340912,0.6902287006378174,0.12536023557186127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.10374639928340912},{"x":0.6839916706085205,"y":0.10374639928340912},{"x":0.6839916706085205,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6486486196517944,"y":0.12536023557186127}]},"confidence":0.979447066783905,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6486486196517944,0.10374639928340912,0.6839916706085205,0.12536023557186127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.10374639928340912},{"x":0.6403326392173767,"y":0.10374639928340912},{"x":0.6403326392173767,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6049895882606506,"y":0.12536023557186127}]},"confidence":0.9973829388618469,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6049895882606506,0.10374639928340912,0.6403326392173767,0.12536023557186127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.10374639928340912},{"x":0.5966736078262329,"y":0.10374639928340912},{"x":0.5966736078262329,"y":0.12536023557186127},{"x":0.5613305568695068,"y":0.12391930818557739}]},"confidence":0.9910150766372681,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.5613305568695068,0.10374639928340912,0.5966736078262329,0.12536023557186127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.10374639928340912},{"x":0.5571725368499756,"y":0.10374639928340912},{"x":0.5571725368499756,"y":0.12391930818557739},{"x":0.5509355664253235,"y":0.12391930818557739}]},"confidence":0.9795442223548889,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5509355664253235,0.10374639928340912,0.5571725368499756,0.12391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.10230547189712524},{"x":0.5446985363960266,"y":0.10374639928340912},{"x":0.5446985363960266,"y":0.12536023557186127},{"x":0.4927234947681427,"y":0.12391930818557739}]},"confidence":0.9943308234214783,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4927234947681427,0.10230547189712524,0.5446985363960266,0.12536023557186127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.10230547189712524},{"x":0.4844074845314026,"y":0.10230547189712524},{"x":0.4844074845314026,"y":0.12391930818557739},{"x":0.4760914742946625,"y":0.12391930818557739}]},"confidence":0.9953439831733704,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4760914742946625,0.10230547189712524,0.4844074845314026,0.12391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.10230547189712524},{"x":0.469854474067688,"y":0.10230547189712524},{"x":0.469854474067688,"y":0.12391930818557739},{"x":0.4116424024105072,"y":0.12391930818557739}]},"confidence":0.9899893403053284,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.4116424024105072,0.10230547189712524,0.469854474067688,0.12391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.10230547189712524},{"x":0.4033263921737671,"y":0.10230547189712524},{"x":0.4033263921737671,"y":0.12391930818557739},{"x":0.3804573714733124,"y":0.12391930818557739}]},"confidence":0.9959633350372314,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.3804573714733124,0.10230547189712524,0.4033263921737671,0.12391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.10230547189712524},{"x":0.3679833710193634,"y":0.10230547189712524},{"x":0.3679833710193634,"y":0.12391930818557739},{"x":0.33264032006263733,"y":0.12247838824987411}]},"confidence":0.991576611995697,"dir":"rtl","str":"آموز","boundary":[0.33264032006263733,0.10230547189712524,0.3679833710193634,0.12391930818557739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.10230547189712524},{"x":0.3305613398551941,"y":0.10230547189712524},{"x":0.3305613398551941,"y":0.12247838824987411},{"x":0.3243243098258972,"y":0.12247838824987411}]},"confidence":0.9510222673416138,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3243243098258972,0.10230547189712524,0.3305613398551941,0.12247838824987411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.10086455196142197},{"x":0.8523908257484436,"y":0.10374639928340912},{"x":0.8523908257484436,"y":0.12680114805698395},{"x":0.3243243098258972,"y":0.12391930818557739}]},"confidence":0.9883213043212891,"dir":"ltr","boundary":[0.3193243098258972,0.09386455196142196,0.8573908257484436,0.13380114805698395],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.13976944983005524},{"x":0.8045738339424133,"y":0.13976944983005524},{"x":0.8045738339424133,"y":0.1541786789894104},{"x":0.7671517729759216,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.9948097467422485,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7671517729759216,0.13976944983005524,0.8045738339424133,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.13976944983005524},{"x":0.7609147429466248,"y":0.13976944983005524},{"x":0.7609147429466248,"y":0.1541786789894104},{"x":0.7505197525024414,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.9966742396354675,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7505197525024414,0.13976944983005524,0.7609147429466248,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.13976944983005524},{"x":0.7442827224731445,"y":0.13976944983005524},{"x":0.7442827224731445,"y":0.1541786789894104},{"x":0.7193347215652466,"y":0.1541786789894104}]},"confidence":0.9889270067214966,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7193347215652466,0.13976944983005524,0.7442827224731445,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.1412103772163391},{"x":0.7110186815261841,"y":0.13976944983005524},{"x":0.7110186815261841,"y":0.1541786789894104},{"x":0.6652806401252747,"y":0.15561959147453308}]},"confidence":0.9898935556411743,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6652806401252747,0.1412103772163391,0.7110186815261841,0.1541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.1412103772163391},{"x":0.6569646596908569,"y":0.1412103772163391},{"x":0.6569646596908569,"y":0.15561959147453308},{"x":0.6382536292076111,"y":0.15561959147453308}]},"confidence":0.9934354424476624,"dir":"rtl","str":"روا","boundary":[0.6382536292076111,0.1412103772163391,0.6569646596908569,0.15561959147453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.1412103772163391},{"x":0.632016658782959,"y":0.1412103772163391},{"x":0.632016658782959,"y":0.15561959147453308},{"x":0.6257796287536621,"y":0.15561959147453308}]},"confidence":0.9891341328620911,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6257796287536621,0.1412103772163391,0.632016658782959,0.15561959147453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.1412103772163391},{"x":0.6195425987243652,"y":0.1412103772163391},{"x":0.6195425987243652,"y":0.15561959147453308},{"x":0.6008316278457642,"y":0.15561959147453308}]},"confidence":0.9899280667304993,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.6008316278457642,0.1412103772163391,0.6195425987243652,0.15561959147453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.1412103772163391},{"x":0.5945945978164673,"y":0.1412103772163391},{"x":0.5945945978164673,"y":0.15561959147453308},{"x":0.55509352684021,"y":0.15561959147453308}]},"confidence":0.9926324486732483,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.55509352684021,0.1412103772163391,0.5945945978164673,0.15561959147453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.1412103772163391},{"x":0.5509355664253235,"y":0.1412103772163391},{"x":0.5509355664253235,"y":0.15561959147453308},{"x":0.542619526386261,"y":0.15561959147453308}]},"confidence":0.9874168634414673,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.542619526386261,0.1412103772163391,0.5509355664253235,0.15561959147453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.1412103772163391},{"x":0.5384615659713745,"y":0.1412103772163391},{"x":0.5384615659713745,"y":0.15561959147453308},{"x":0.5363825559616089,"y":0.15561959147453308}]},"confidence":0.8688769936561584,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5363825559616089,0.1412103772163391,0.5384615659713745,0.15561959147453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.13976944983005524},{"x":0.8045738339424133,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8045738339424133,"y":0.1541786789894104},{"x":0.5363825559616089,"y":0.15561959147453308}]},"confidence":0.9874371290206909,"dir":"ltr","boundary":[0.5313825559616089,0.13276944983005523,0.8095738339424133,0.1611786789894104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.1858789622783661},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1858789622783661},{"x":0.8503118753433228,"y":0.20028819143772125},{"x":0.8149688243865967,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.9885392189025879,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8149688243865967,0.1858789622783661,0.8503118753433228,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.1858789622783661},{"x":0.8066527843475342,"y":0.1858789622783661},{"x":0.8066527843475342,"y":0.20028819143772125},{"x":0.777546763420105,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.9943186044692993,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.777546763420105,0.1858789622783661,0.8066527843475342,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7733888030052185,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7733888030052185,"y":0.20028819143772125},{"x":0.7692307829856873,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.9691275358200073,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7692307829856873,0.1858789622783661,0.7733888030052185,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7588357329368591,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7588357329368591,"y":0.20028819143772125},{"x":0.7089397311210632,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.9871715307235718,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.7089397311210632,0.1858789622783661,0.7588357329368591,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7027027010917664,"y":0.1858789622783661},{"x":0.7027027010917664,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6486486196517944,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.991672933101654,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6486486196517944,0.1858789622783661,0.7027027010917664,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.1858789622783661},{"x":0.6403326392173767,"y":0.1858789622783661},{"x":0.6403326392173767,"y":0.20028819143772125},{"x":0.5966736078262329,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.9864026308059692,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.5966736078262329,0.1858789622783661,0.6403326392173767,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.1858789622783661},{"x":0.5883575677871704,"y":0.1858789622783661},{"x":0.5883575677871704,"y":0.20028819143772125},{"x":0.5488565564155579,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.9867969155311584,"dir":"rtl","str":"بسازم","boundary":[0.5488565564155579,0.1858789622783661,0.5883575677871704,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.1858789622783661},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1858789622783661},{"x":0.5467775464057922,"y":0.20028819143772125},{"x":0.5405405163764954,"y":0.20028819143772125}]},"confidence":0.9424103498458862,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5405405163764954,0.1858789622783661,0.5467775464057922,0.20028819143772125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.21181556582450867},{"x":0.8066527843475342,"y":0.21181556582450867},{"x":0.8066527843475342,"y":0.22478386759757996},{"x":0.7505197525024414,"y":0.22334294021129608}]},"confidence":0.9872955083847046,"dir":"rtl","str":"ترازبودن","boundary":[0.7505197525024414,0.21181556582450867,0.8066527843475342,0.22478386759757996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.21181556582450867},{"x":0.7442827224731445,"y":0.21181556582450867},{"x":0.7442827224731445,"y":0.22334294021129608},{"x":0.7442827224731445,"y":0.22334294021129608}]},"confidence":0.7022749185562134,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7442827224731445,0.21181556582450867,0.7442827224731445,0.22334294021129608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.18443803489208221},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1858789622783661},{"x":0.8503118753433228,"y":0.22478386759757996},{"x":0.5405405163764954,"y":0.22334294021129608}]},"confidence":0.9783684611320496,"dir":"ltr","boundary":[0.5355405163764954,0.1774380348920822,0.8553118753433228,0.23178386759757996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.23198847472667694},{"x":0.8045738339424133,"y":0.23198847472667694},{"x":0.8045738339424133,"y":0.25072047114372253},{"x":0.7983368039131165,"y":0.25072047114372253}]},"confidence":0.7055819630622864,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7983368039131165,0.23198847472667694,0.8045738339424133,0.25072047114372253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.23198847472667694},{"x":0.7920997738838196,"y":0.23198847472667694},{"x":0.7920997738838196,"y":0.25072047114372253},{"x":0.7567567825317383,"y":0.25072047114372253}]},"confidence":0.8687777519226074,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7546777725219727,0.23198847472667694,0.7920997738838196,0.25072047114372253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.23342940211296082},{"x":0.7484407424926758,"y":0.23198847472667694},{"x":0.7484407424926758,"y":0.25072047114372253},{"x":0.7068607211112976,"y":0.25072047114372253}]},"confidence":0.9962319135665894,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.7068607211112976,0.23342940211296082,0.7484407424926758,0.25072047114372253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6985446810722351,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6985446810722351,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6798336505889893,"y":0.25072047114372253}]},"confidence":0.9750382900238037,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6798336505889893,0.23342940211296082,0.6985446810722351,0.25072047114372253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6652806401252747,"y":0.23342940211296082},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2521613836288452},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2521613836288452}]},"confidence":0.9931604266166687,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6278586387634277,0.23342940211296082,0.6652806401252747,0.2521613836288452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.2348703145980835},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2348703145980835},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2521613836288452},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2521613836288452}]},"confidence":0.9616730213165283,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5821205973625183,0.2348703145980835,0.6070685982704163,0.2521613836288452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.23342940211296082},{"x":0.8045738339424133,"y":0.23198847472667694},{"x":0.8045738339424133,"y":0.25072047114372253},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2521613836288452}]},"confidence":0.9390597939491272,"dir":"ltr","boundary":[0.5771205973625183,0.2264294021129608,0.8095738339424133,0.25772047114372254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2766570746898651},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9758051633834839,"dir":"rtl","str":"محتوا","boundary":[0.7713097929954529,0.2636887729167938,0.8045738339424133,0.2766570746898651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2766570746898651},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9758051633834839,"dir":"ltr","boundary":[0.7663097929954529,0.2566887729167938,0.8095738339424133,0.2836570746898651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.28818443417549133},{"x":0.8045738339424133,"y":0.28674352169036865},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3025936484336853},{"x":0.765072762966156,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9799917936325073,"dir":"rtl","str":"فرآیند","boundary":[0.765072762966156,0.28818443417549133,0.8066527843475342,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.28818443417549133},{"x":0.7567567825317383,"y":0.28818443417549133},{"x":0.7588357329368591,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7110186815261841,"y":0.30403459072113037}]},"confidence":0.9794145226478577,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.7089397311210632,0.28818443417549133,0.7588357329368591,0.30403459072113037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.28818443417549133},{"x":0.8045738339424133,"y":0.28674352169036865},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7110186815261841,"y":0.30403459072113037}]},"confidence":0.9797031283378601,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.2811844341754913,0.8116527843475342,0.3095936484336853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.3342939615249634},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3342939615249634},{"x":0.8503118753433228,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8149688243865967,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.9882215857505798,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8149688243865967,0.3342939615249634,0.8503118753433228,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.3342939615249634},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3342939615249634},{"x":0.8066527843475342,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7609147429466248,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.9896562695503235,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7609147429466248,0.3342939615249634,0.8066527843475342,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.3342939615249634},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3342939615249634},{"x":0.7588357329368591,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7546777725219727,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.9392799735069275,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.3342939615249634,0.7588357329368591,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7442827224731445,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7442827224731445,"y":0.35014408826828003},{"x":0.6964656710624695,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.9847483038902283,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6964656710624695,0.3328530192375183,0.7442827224731445,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3342939615249634},{"x":0.6881496906280518,"y":0.35014408826828003},{"x":0.6049895882606506,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9735695719718933,"dir":"rtl","str":"پرسشهای","boundary":[0.6049895882606506,0.3328530192375183,0.6881496906280518,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5966736078262329,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5467775464057922,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9838756918907166,"dir":"rtl","str":"گزیده","boundary":[0.5467775464057922,0.3328530192375183,0.5966736078262329,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5384615659713745,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5010395050048828,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9862182140350342,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5010395050048828,0.3328530192375183,0.5384615659713745,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.3328530192375183},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3328530192375183},{"x":0.4927234947681427,"y":0.34870317578315735},{"x":0.4490644633769989,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9866696000099182,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.4490644633769989,0.3328530192375183,0.4927234947681427,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.3328530192375183},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3328530192375183},{"x":0.4407484531402588,"y":0.34870317578315735},{"x":0.40124741196632385,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9860014915466309,"dir":"rtl","str":"بسازم","boundary":[0.40124741196632385,0.3328530192375183,0.4407484531402588,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.3328530192375183},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3328530192375183},{"x":0.3991684019565582,"y":0.34870317578315735},{"x":0.39293140172958374,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9323928952217102,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.39293140172958374,0.3328530192375183,0.3991684019565582,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.35590776801109314},{"x":0.8066527843475342,"y":0.35590776801109314},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3746397793292999},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3746397793292999}]},"confidence":0.9858132600784302,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.7754677534103394,0.35590776801109314,0.8066527843475342,0.3746397793292999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.35590776801109314},{"x":0.7692307829856873,"y":0.35590776801109314},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3746397793292999},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3746397793292999}]},"confidence":0.9909220337867737,"dir":"rtl","str":"سؤالات","boundary":[0.7193347215652466,0.35590776801109314,0.7692307829856873,0.3746397793292999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.35590776801109314},{"x":0.7068607211112976,"y":0.35590776801109314},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3746397793292999}]},"confidence":0.9921438097953796,"dir":"rtl","str":"گزیده","boundary":[0.6673596501350403,0.35590776801109314,0.7068607211112976,0.3746397793292999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.35590776801109314},{"x":0.6590436697006226,"y":0.35590776801109314},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3746397793292999}]},"confidence":0.9915462732315063,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6278586387634277,0.35590776801109314,0.6590436697006226,0.3746397793292999]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3342939615249634},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3746397793292999},{"x":0.39293140172958374,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.9844063520431519,"dir":"ltr","boundary":[0.38793140172958374,0.3258530192375183,0.8553118753433228,0.38163977932929993],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.3832853138446808},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3832853138446808},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9909794330596924,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.7297297120094299,0.3832853138446808,0.8045738339424133,0.4020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7255717515945435,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4005763828754425},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9785558581352234,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7006236910820007,0.3832853138446808,0.7255717515945435,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.3832853138446808},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3832853138446808},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9904866218566895,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6528066396713257,0.3832853138446808,0.6943867206573486,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.3818443715572357},{"x":0.644490659236908,"y":0.3818443715572357},{"x":0.644490659236908,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9930588006973267,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6153846383094788,0.3818443715572357,0.644490659236908,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.3818443715572357},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3818443715572357},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9362257719039917,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.5862785577774048,0.3818443715572357,0.6091476082801819,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9865158200263977,"dir":"rtl","str":"گویه","boundary":[0.5467775464057922,0.3818443715572357,0.5800415873527527,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9727243781089783,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5197505354881287,0.3818443715572357,0.5446985363960266,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5093554854393005,"y":0.39913544058799744},{"x":0.46777546405792236,"y":0.39913544058799744}]},"confidence":0.9839128255844116,"dir":"rtl","str":"گزیده","boundary":[0.46777546405792236,0.3818443715572357,0.5093554854393005,0.39913544058799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.3818443715572357},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3818443715572357},{"x":0.4615384638309479,"y":0.39913544058799744},{"x":0.4282744228839874,"y":0.39913544058799744}]},"confidence":0.9813681840896606,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.4282744228839874,0.3818443715572357,0.4615384638309479,0.39913544058799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.4077809751033783},{"x":0.8066527843475342,"y":0.409221887588501},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7796257734298706,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9836195707321167,"dir":"rtl","str":"آیتم","boundary":[0.7796257734298706,0.4077809751033783,0.8045738339424133,0.4308357238769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.4077809751033783},{"x":0.777546763420105,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7754677534103394,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7505197525024414,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.9774645566940308,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7505197525024414,0.4077809751033783,0.7754677534103394,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7463617324829102,"y":0.42795389890670776},{"x":0.7297297120094299,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.9929682016372681,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7297297120094299,0.4063400626182556,0.7463617324829102,0.42795389890670776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4063400626182556},{"x":0.7193347215652466,"y":0.42795389890670776},{"x":0.692307710647583,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.9878739714622498,"dir":"rtl","str":"گزینه","boundary":[0.692307710647583,0.4063400626182556,0.7193347215652466,0.42795389890670776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6881496906280518,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4265129566192627},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9663584232330322,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6735966801643372,0.40489915013313293,0.6881496906280518,0.4265129566192627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.3775216042995453},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3832853138446808},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4308357238769531},{"x":0.4261954128742218,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9818828105926514,"dir":"ltr","boundary":[0.4232744228839874,0.3705216042995453,0.8095738339424133,0.43783572387695313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8066527843475342,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8066527843475342,"y":0.455331414937973},{"x":0.7796257734298706,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9866758584976196,"dir":"rtl","str":"آیتم","boundary":[0.7796257734298706,0.43515849113464355,0.8066527843475342,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.4337175786495209},{"x":0.777546763420105,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7754677534103394,"y":0.455331414937973},{"x":0.7505197525024414,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9841157793998718,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7505197525024414,0.4337175786495209,0.7754677534103394,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.4337175786495209},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4337175786495209},{"x":0.7401247620582581,"y":0.455331414937973},{"x":0.7151767015457153,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.9960095286369324,"dir":"rtl","str":"جور","boundary":[0.7151767015457153,0.4337175786495209,0.7401247620582581,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.4337175786495209},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4337175786495209},{"x":0.7110186815261841,"y":0.455331414937973},{"x":0.6756756901741028,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9854163527488708,"dir":"rtl","str":"کردنی","boundary":[0.6756756901741028,0.4337175786495209,0.7110186815261841,0.455331414937973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4337175786495209},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4337175786495209},{"x":0.6632016897201538,"y":0.45389050245285034},{"x":0.6632016897201538,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9029544591903687,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6632016897201538,0.4337175786495209,0.6632016897201538,0.45389050245285034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4337175786495209},{"x":0.8066527843475342,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8066527843475342,"y":0.455331414937973},{"x":0.6632016897201538,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.982319712638855,"dir":"ltr","boundary":[0.6582016897201538,0.42671757864952087,0.8116527843475342,0.46233141493797303],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.46109509468078613},{"x":0.8087317943572998,"y":0.46109509468078613},{"x":0.8087317943572998,"y":0.48414984345436096},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9825637936592102,"dir":"rtl","str":"آیتم","boundary":[0.7817047834396362,0.46109509468078613,0.8087317943572998,0.48414984345436096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.46109509468078613},{"x":0.777546763420105,"y":0.46109509468078613},{"x":0.777546763420105,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9687213897705078,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7567567825317383,0.46109509468078613,0.777546763420105,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7422037124633789,"y":0.46109509468078613},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.996076762676239,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7193347215652466,0.45965418219566345,0.7422037124633789,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7130976915359497,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9889590740203857,"dir":"rtl","str":"گزینه","boundary":[0.6798336505889893,0.45965418219566345,0.7130976915359497,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6756756901741028,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6569646596908569,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.971792459487915,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6590436697006226,0.45821326971054077,0.6735966801643372,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6548856496810913,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6278586387634277,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.7991955280303955,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.6278586387634277,0.45821326971054077,0.6548856496810913,0.4812680184841156]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8087317943572998,"y":0.46109509468078613},{"x":0.8066527843475342,"y":0.48414984345436096},{"x":0.6278586387634277,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9480863213539124,"dir":"ltr","boundary":[0.6228586387634277,0.45121326971054077,0.8116527843475342,0.49114984345436097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.4870316982269287},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4870316982269287},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5057637095451355},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9889665842056274,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7692307829856873,0.4870316982269287,0.8045738339424133,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.4870316982269287},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4870316982269287},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5057637095451355},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9922319650650024,"dir":"rtl","str":"نوشتن","boundary":[0.7234927415847778,0.4870316982269287,0.7629937529563904,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.4870316982269287},{"x":0.717255711555481,"y":0.4870316982269287},{"x":0.717255711555481,"y":0.5057637095451355},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9799190759658813,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.6735966801643372,0.4870316982269287,0.717255711555481,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.4870316982269287},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4870316982269287},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5057637095451355},{"x":0.644490659236908,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9874699711799622,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.644490659236908,0.4870316982269287,0.6715176701545715,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.4870316982269287},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4870316982269287},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5057637095451355},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9882095456123352,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6133056282997131,0.4870316982269287,0.6361746191978455,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.4870316982269287},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4870316982269287},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9833206534385681,"dir":"rtl","str":"گزینه","boundary":[0.5758835673332214,0.4870316982269287,0.6049895882606506,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9455106854438782,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5571725368499756,0.4870316982269287,0.5696465969085693,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.983138918876648,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.5072765350341797,0.4870316982269287,0.5488565564155579,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5057637095451355},{"x":0.469854474067688,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.98046875,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.469854474067688,0.4870316982269287,0.5010395050048828,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.4870316982269287},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4870316982269287},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5057637095451355},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9808974266052246,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.4137214124202728,0.4870316982269287,0.4615384638309479,0.5057637095451355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.4870316982269287},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4870316982269287},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5057637095451355},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.982669472694397,"dir":"ltr","boundary":[0.4087214124202728,0.4800316982269287,0.8095738339424133,0.5127637095451355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8045738339424133,"y":0.530259370803833},{"x":0.7817047834396362,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.9379703998565674,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7817047834396362,0.5115273594856262,0.8045738339424133,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7754677534103394,"y":0.530259370803833},{"x":0.7442827224731445,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.980412483215332,"dir":"rtl","str":"گویه","boundary":[0.7422037124633789,0.5115273594856262,0.7754677534103394,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7401247620582581,"y":0.530259370803833},{"x":0.7151767015457153,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.9816091656684875,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7151767015457153,0.5115273594856262,0.7401247620582581,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5129683017730713},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7089397311210632,"y":0.530259370803833},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9889131188392639,"dir":"rtl","str":"گزیده","boundary":[0.6673596501350403,0.5129683017730713,0.7089397311210632,0.530259370803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5317003130912781},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9935535788536072,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6299376487731934,0.5129683017730713,0.6611226797103882,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5317003130912781},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9901857972145081,"dir":"rtl","str":"روا","boundary":[0.602910578250885,0.5129683017730713,0.6216216087341309,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.5129683017730713},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5129683017730713},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5317003130912781},{"x":0.590436577796936,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9696437120437622,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5883575677871704,0.5129683017730713,0.5966736078262329,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5317003130912781},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.986278235912323,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.5654885768890381,0.5144092440605164,0.5841996073722839,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5317003130912781},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9595486521720886,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5613305568695068,0.5144092440605164,0.5654885768890381,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5144092440605164},{"x":0.55509352684021,"y":0.5317003130912781},{"x":0.530145525932312,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9915023446083069,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.530145525932312,0.5144092440605164,0.55509352684021,0.5317003130912781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5331411957740784},{"x":0.517671525478363,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9781457185745239,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.517671525478363,0.5144092440605164,0.5239084959030151,0.5331411957740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5144092440605164},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5331411957740784},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9790891408920288,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.4906444847583771,0.5144092440605164,0.5114344954490662,0.5331411957740784]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5129683017730713},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5100864768028259},{"x":0.8045738339424133,"y":0.530259370803833},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.979775607585907,"dir":"ltr","boundary":[0.48564448475837707,0.5059683017730713,0.8095738339424133,0.537259370803833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.560518741607666},{"x":0.8503118753433228,"y":0.560518741607666},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5749279260635376},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9915744662284851,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8149688243865967,0.560518741607666,0.8503118753433228,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.560518741607666},{"x":0.8066527843475342,"y":0.560518741607666},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9941754341125488,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7713097929954529,0.560518741607666,0.8066527843475342,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.560518741607666},{"x":0.7692307829856873,"y":0.560518741607666},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5749279260635376},{"x":0.765072762966156,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9549766778945923,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.765072762966156,0.560518741607666,0.7692307829856873,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.560518741607666},{"x":0.7546777725219727,"y":0.560518741607666},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9911351799964905,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.7068607211112976,0.560518741607666,0.7546777725219727,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.560518741607666},{"x":0.6985446810722351,"y":0.560518741607666},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9877198934555054,"dir":"rtl","str":"پرسشهای","boundary":[0.6133056282997131,0.560518741607666,0.6985446810722351,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.560518741607666},{"x":0.6070685982704163,"y":0.560518741607666},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5749279260635376},{"x":0.542619526386261,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9809378385543823,"dir":"rtl","str":"تشریحی","boundary":[0.542619526386261,0.560518741607666,0.6070685982704163,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.560518741607666},{"x":0.5343035459518433,"y":0.560518741607666},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5749279260635376},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9775938391685486,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.48856547474861145,0.560518741607666,0.5343035459518433,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.560518741607666},{"x":0.4802494943141937,"y":0.560518741607666},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5749279260635376},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.994424045085907,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.44490644335746765,0.560518741607666,0.4802494943141937,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.560518741607666},{"x":0.43659043312072754,"y":0.560518741607666},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5749279260635376},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9892398715019226,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.40956342220306396,0.560518741607666,0.43659043312072754,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.560518741607666},{"x":0.40748441219329834,"y":0.560518741607666},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5749279260635376},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9245149493217468,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3991684019565582,0.560518741607666,0.40748441219329834,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5835734605789185},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5835734605789185},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9762316346168518,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7733888030052185,0.5835734605789185,0.8045738339424133,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.8896344900131226,"dir":"rtl","str":"گستره","boundary":[0.7255717515945435,0.5835734605789185,0.7671517729759216,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5821325778961182},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9876295328140259,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6715176701545715,0.5821325778961182,0.7193347215652466,0.5994236469268799]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.559077799320221},{"x":0.8503118753433228,"y":0.560518741607666},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5994236469268799},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9752904772758484,"dir":"ltr","boundary":[0.3941684019565582,0.5520777993202209,0.8553118753433228,0.6064236469268799],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6109510064125061},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6109510064125061},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9885679483413696,"dir":"rtl","str":"پرسشهای","boundary":[0.7338877320289612,0.6109510064125061,0.8066527843475342,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.609510064125061},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6109510064125061},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9899759292602539,"dir":"rtl","str":"تشریحی","boundary":[0.6735966801643372,0.609510064125061,0.7276507019996643,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.609510064125061},{"x":0.6673596501350403,"y":0.609510064125061},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6253602504730225},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9921003580093384,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6611226797103882,0.609510064125061,0.6673596501350403,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.609510064125061},{"x":0.6528066396713257,"y":0.609510064125061},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9922714829444885,"dir":"rtl","str":"تکالیف","boundary":[0.6049895882606506,0.609510064125061,0.6528066396713257,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.609510064125061},{"x":0.5987526178359985,"y":0.609510064125061},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6253602504730225},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9902114868164062,"dir":"rtl","str":"عملکردی","boundary":[0.5343035459518433,0.609510064125061,0.5987526178359985,0.6253602504730225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.609510064125061},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6123919486999512},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6282420754432678},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6253602504730225}]},"confidence":0.9902607798576355,"dir":"ltr","boundary":[0.5293035459518433,0.602510064125061,0.8095738339424133,0.6352420754432678],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.6340057849884033},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6340057849884033},{"x":0.8045738339424133,"y":0.651296854019165},{"x":0.7796257734298706,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9937984943389893,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7796257734298706,0.6340057849884033,0.8045738339424133,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7733888030052185,"y":0.651296854019165},{"x":0.7588357329368591,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9913796186447144,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7588357329368591,0.6340057849884033,0.7733888030052185,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7505197525024414,"y":0.651296854019165},{"x":0.7338877320289612,"y":0.651296854019165}]},"confidence":0.9882919788360596,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7338877320289612,0.6340057849884033,0.7505197525024414,0.651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6354466676712036},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6354466676712036},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6527377367019653},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9926598072052002,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6839916706085205,0.6354466676712036,0.7234927415847778,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6354466676712036},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6354466676712036},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6527377367019653},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9935002326965332,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6486486196517944,0.6354466676712036,0.6756756901741028,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.6354466676712036},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6354466676712036},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6527377367019653},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9941946864128113,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6112266182899475,0.6354466676712036,0.6424116492271423,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6354466676712036},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6354466676712036},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6527377367019653},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9796232581138611,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.5613305568695068,0.6354466676712036,0.6049895882606506,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.6354466676712036},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6354466676712036},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6527377367019653},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9802780151367188,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5322245359420776,0.6354466676712036,0.5592515468597412,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.6354466676712036},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6354466676712036},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6527377367019653},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9776813387870789,"dir":"rtl","str":"تشریحی","boundary":[0.4719334840774536,0.6354466676712036,0.5259875059127808,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.6368876099586487},{"x":0.469854474067688,"y":0.6368876099586487},{"x":0.469854474067688,"y":0.6527377367019653},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.6123629808425903,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46777546405792236,0.6368876099586487,0.469854474067688,0.6527377367019653]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.6354466676712036},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6340057849884033},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6527377367019653},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9765163660049438,"dir":"ltr","boundary":[0.46277546405792236,0.6284466676712036,0.8095738339424133,0.6597377367019653],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6613832712173462},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6613832712173462},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9805823564529419,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7692307829856873,0.6613832712173462,0.8045738339424133,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9857507348060608,"dir":"rtl","str":"تفکرات","boundary":[0.7110186815261841,0.6613832712173462,0.7629937529563904,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.6613832712173462},{"x":0.704781711101532,"y":0.6613832712173462},{"x":0.704781711101532,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9321832656860352,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6652806401252747,0.6613832712173462,0.704781711101532,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9883739352226257,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.6257796287536621,0.6613832712173462,0.6611226797103882,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9819306135177612,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5925155878067017,0.6613832712173462,0.6133056282997131,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9857737421989441,"dir":"rtl","str":"تشریحی","boundary":[0.5280665159225464,0.6613832712173462,0.5800415873527527,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6786743402481079},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9804086685180664,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.4719334840774536,0.6613832712173462,0.5218295454978943,0.6786743402481079]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.6613832712173462},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6613832712173462},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6786743402481079},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9750375747680664,"dir":"ltr","boundary":[0.4669334840774536,0.6543832712173462,0.8095738339424133,0.6856743402481079],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7046109437942505},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7046109437942505}]},"confidence":0.982027530670166,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7692307829856873,0.6887608170509338,0.804573