مددکاری اجتماعی و نوتوانی گروه های خاص (توانبخشی) مددکاری اجتماعی و نوتوانی گروه های خاص (توانبخشی)

توضیحات

آنجا که همه دیوار می‌بینند، مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد که درهایی هم وجود دارد، پس باید آنها را پیدا و باز کرد. مددکاران اجتماعی قصد دارند به مردم نشان دهند، چگونه می‌توان ملتی با ایمان، پیشرفته، آگاه، متمدن، مدرن و روشنفکر باشند.مددکاران اجتماعی می‌خواهند به مردم چیزهایی ناب و واقعی نشان دهند. و می‌خواهند پایه‌های پل دوستی ملتها را محکم کنند. جوامع بیاموزند که چگونه در کنار هم با مسالمت زندگی کنند و هر آن چه که در جامعه وجود دارد، حق همه باشد، چون خداوند انسان را یکسان آفرید.آغاز نیکو، انجام نیمی از کار است. بزرگ‌ترین کارها، با کوچک‌ترین قدم‌ها آغاز می‌گردد و سختترین گام، همان گام اول است

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"135","title":"مددکاری اجتماعی و نوتوانی گروه های خاص (توانبخشی)","price":"۱۵‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۷‌,‌۷۵۰","rent_3_price":"۳‌,‌۸۷۵","rent_6_price":"۵‌,‌۴۲۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d0fefb11f13b7f2e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d0fefb11f13b7f2e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d0fefb11f13b7f2e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d0fefb11f13b7f2e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d0fefb11f13b7f2e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d0fefb11f13b7f2e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d0fefb11f13b7f2e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d0fefb11f13b7f2e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d0fefb11f13b7f2e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d0fefb11f13b7f2e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005413342","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"2","description":["آنجا که همه دیوار می‌بینند، مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد که درهایی هم وجود دارد، پس باید آنها را پیدا و باز کرد. مددکاران اجتماعی قصد دارند به مردم نشان دهند، چگونه می‌توان ملتی با ایمان، پیشرفته، آگاه، متمدن، مدرن و روشنفکر باشند.مددکاران اجتماعی می‌خواهند به مردم چیزهایی ناب و واقعی نشان دهند. و می‌خواهند پایه‌های پل دوستی ملتها را محکم کنند. جوامع بیاموزند که چگونه در کنار هم با مسالمت زندگی کنند و هر آن چه که در جامعه وجود دارد، حق همه باشد، چون خداوند انسان را یکسان آفرید.آغاز نیکو، انجام نیمی از کار است. بزرگ‌ترین کارها، با کوچک‌ترین قدم‌ها آغاز می‌گردد و سختترین گام، همان گام اول است"],"pages_count":"224","keywords":"null","token":"d0fefb11f13b7f2e","created_at":"2017-10-10 17:15:50","updated_at":"2022-08-08 13:23:14","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"190","title":"محمدرضا رنجبر","firstname":"محمدرضا","lastname":"رنجبر","token":"218ab34a49c9e2b8","created_at":"2017-10-09 10:08:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"190","title":"محمدرضا رنجبر","firstname":"محمدرضا","lastname":"رنجبر","token":"218ab34a49c9e2b8","created_at":"2017-10-09 10:08:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"114","file":"59dccf0ed0cad1.13873162.pdf","book_id":"135","toc":[{"title":"فصل اول","page":"18"},{"title":"فصل دوم","page":"26"},{"title":"فصل سوم","page":"34"},{"title":"فصل چهارم","page":"44"},{"title":"فصل پنجم","page":"54"},{"title":"فصل ششم","page":"64"},{"title":"فصل هفتم","page":"76"},{"title":"فصل هشتم","page":"94"},{"title":"فصل نهم","page":"98"},{"title":"فصل دهم","page":"104"},{"title":"فصل یازدهم","page":"132"},{"title":"فصل دوازدهم","page":"146"},{"title":"فصل سیزدهم:(لکنت زبان)","page":"152"},{"title":"فصل چهاردهم : بیماری های روانی","page":"164"},{"title":"فصل پانزدهم: معلو ليت های اجتماعی روانی","page":"198"}],"created_at":"2017-10-10 17:15:50","updated_at":"2018-08-20 14:59:27","process_started_at":"2017-11-09 18:11:13","process_done_at":"2017-11-09 18:15:03","process_failed_at":null,"pages_count":"224","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"b04608f07b5a7c660229f137b246849973807466b49b31d39130585a1656accebce57a06e84f61ec256ff690ea5f8c5914db8774a8099845cec7d98310416708","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۴"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"3424","title":"اصول و مبانی مددکاری اجتماعی","token":"82565880a5dbab83","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2021-04-24 17:59:33","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C","ebook_price_en":"7750","urlify":"%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۴","authorTitle":"محمدرضا رنجبر","tocStr":"فصل اول, فصل دوم, فصل سوم, فصل چهارم, فصل پنجم, فصل ششم, فصل هفتم, فصل هشتم, فصل نهم, فصل دهم, فصل یازدهم, فصل دوازدهم, فصل سیزدهم:(لکنت زبان), فصل چهاردهم : بیماری های روانی, فصل پانزدهم: معلو ليت های اجتماعی روانی","url":"/preview/d0fefb11f13b7f2e/%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"فصل اول","page":"18"},{"title":"فصل دوم","page":"26"},{"title":"فصل سوم","page":"34"},{"title":"فصل چهارم","page":"44"},{"title":"فصل پنجم","page":"54"},{"title":"فصل ششم","page":"64"},{"title":"فصل هفتم","page":"76"},{"title":"فصل هشتم","page":"94"},{"title":"فصل نهم","page":"98"},{"title":"فصل دهم","page":"104"},{"title":"فصل یازدهم","page":"132"},{"title":"فصل دوازدهم","page":"146"},{"title":"فصل سیزدهم:(لکنت زبان)","page":"152"},{"title":"فصل چهاردهم : بیماری های روانی","page":"164"},{"title":"فصل پانزدهم: معلو ليت های اجتماعی روانی","page":"198"}],"pages_count":224,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"d0fefb11f13b7f2e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/c73cab7c7dbbcdc029d4fca637d52dc1.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/774ab0f7bb1a14fa8200b4935fd0d63b.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.27539,0.15002,0.27477,0.1469]},"elements":[{"words":[{"str":"مددكاري","boundary":[0.499437984496124,0.15002001803016574,0.6220771317829458,0.1760410983990722],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.3782364341085271,0.15002001803016574,0.49210666666666664,0.1760410983990722],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49242248062015503,0.19596863463095626,0.5082592248062016,0.22198971499986273],"dir":"rtl"},{"str":"نوتواني","boundary":[0.627490542635659,0.24175256084966512,0.7252300775193798,0.26777364121857156],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.5007173643410853,0.24175256084966512,0.6201784496124032,0.26777364121857156],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.42169791327558354,0.24175256084966512,0.4931480620155039,0.26777364121857156],"dir":"rtl"},{"str":"(توانبخشي)","boundary":[0.2753875968992248,0.24359117456837398,0.414415503875969,0.2669772088239734],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6011201550387597,0.3101018035312363,0.6360736434108527,0.3265708417394049],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5353294573643411,0.3101018035312363,0.596142278932565,0.3265708417394049],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.4437713178294574,0.3101018035312363,0.5303992248062016,0.3265708417394049],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههاي","boundary":[0.364515503875969,0.3101018035312363,0.43879457364341085,0.3265708417394049],"dir":"rtl"},{"str":"مددكاري","boundary":[0.6447644961240311,0.3356680553840031,0.70978496124031,0.3508195705355182],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.5771124031007753,0.3356680553840031,0.6401307552927353,0.3508195705355182],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5672978294573644,0.3356680553840031,0.5723257364341086,0.3508195705355182],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.482422480620155,0.3356680553840031,0.5628048062015504,0.3508195705355182],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4727759689922481,0.3356680553840031,0.47780387596899226,0.3508195705355182],"dir":"ltr"},{"str":"كاردرماني","boundary":[0.39660852713178296,0.3356680553840031,0.4681759689922481,0.3508195705355182],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3867373643410853,0.3356680553840031,0.3917652713178295,0.3508195705355182],"dir":"ltr"},{"str":"گفتار","boundary":[0.34442914991459733,0.3356680553840031,0.38219157309529406,0.3508195705355182],"dir":"rtl"},{"str":"درماني","boundary":[0.2907364341085272,0.3356680553840031,0.33977457364341085,0.3508195705355182],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيوتراپي","boundary":[0.6193584549791293,0.35954816078584756,0.69818496124031,0.37469967593736275],"dir":"rtl"},{"str":"(پيراپزشكي)","boundary":[0.5206007751937984,0.35954816078584756,0.6147673011329756,0.37469967593736275],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5110658914728682,0.35954816078584756,0.5160937984496123,0.37469967593736275],"dir":"ltr"},{"str":"مشاوره","boundary":[0.4538178294573643,0.35954816078584756,0.506322015503876,0.37469967593736275],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44405038759689924,0.35954816078584756,0.4490782945736434,0.37469967593736275],"dir":"ltr"},{"str":"كارشناسان","boundary":[0.3593508968482997,0.35954816078584756,0.4393313178294574,0.37469967593736275],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3024224806201551,0.35954816078584756,0.35473410852713183,0.37469967593736275],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27539,0.15002,0.72523,0.3747],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مؤلف","boundary":[0.4791666666666667,0.47178733668203776,0.5260503875968993,0.4882563748902064],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47451550387596897,0.47178733668203776,0.4789806201550387,0.4882563748902064],"dir":"ltr"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.4874183722656722,0.4974738897123408,0.5741099224806202,0.5152604509771629],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.42637596899224806,0.4974738897123408,0.4818075968992248,0.5152604509771629],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6511971023198604,0.5345710415980456,0.686437984496124,0.5510400798062143],"dir":"rtl"},{"str":"هيئت","boundary":[0.6070891472868216,0.5345710415980456,0.6454046025343974,0.5510400798062143],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5620736434108528,0.5345710415980456,0.6012200852345788,0.5510400798062143],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5035387596899226,0.5345710415980456,0.5562596899224805,0.5510400798062143],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.4640807660402186,0.5345710415980456,0.4977523604834858,0.5510400798062143],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.40702713178294575,0.5345710415980456,0.45822390514602823,0.5510400798062143],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.3649890049042873,0.5345710415980456,0.40123665320771645,0.5510400798062143],"dir":"rtl"},{"str":"بهشتي","boundary":[0.31428294573643406,0.5345710415980456,0.35900387596899225,0.5510400798062143],"dir":"rtl"},{"str":"(دانشكده","boundary":[0.5100575447960349,0.5615429515947519,0.5699527131782945,0.576694466746267],"dir":"rtl"},{"str":"پيراپزشكي)","boundary":[0.43056201550387596,0.5615429515947519,0.5047379362053628,0.576694466746267],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31428,0.47179,0.68644,0.57669],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5028607059698504,0.8150523524562884,0.5573696899224806,0.8287216541690684],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.46776868880810146,0.8150523524562884,0.4977654618267113,0.8287216541690684],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4428875968992248,0.8150523524562884,0.46268021368067863,0.8287216541690684],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.509437984496124,0.839426529004378,0.5421747286821705,0.853095830717158],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.4582364341085271,0.839426529004378,0.49265503875968986,0.853095830717158],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49637596899224806,0.839426529004378,0.5052164341085271,0.853095830717158],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44289,0.81505,0.55737,0.8531],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/6b1c1dea11bb28c8747db5ac5daf9219.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/1e4f1a6896fa591e8d263bbec950cc0a.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.29513,0.67008,0.27888,0.13789]},"elements":[{"words":[{"str":"رنجبر","boundary":[0.6899031007751938,0.6700765670890289,0.7209321705426357,0.6824283457451553],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.685484496124031,0.6700765670890289,0.6898914728682171,0.6824283457451553],"dir":"ltr"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.6256821705426356,0.6700765670890289,0.6807461240310078,0.6824283457451553],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5775775193798449,0.6700765670890289,0.5855658914728682,0.6824283457451553],"dir":"ltr"},{"str":"1345","boundary":[0.5859496124031008,0.6700765670890289,0.6166472868217054,0.6824283457451553],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6212868217054264,0.6700765670890289,0.6256298449612403,0.6824283457451553],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6699844961240311,0.6886865802642594,0.72081007751938,0.701038358920386],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6169786821705426,0.6886865802642594,0.664420542635659,0.701038358920386],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6042112403100776,0.6886865802642594,0.6114147286821705,0.701038358920386],"dir":"rtl"},{"str":"نوتوانی","boundary":[0.5582344961240311,0.6886865802642594,0.5987868217054264,0.701038358920386],"dir":"rtl"},{"str":"گررو","boundary":[0.52431007751938,0.6886865802642594,0.5528972868217055,0.701038358920386],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.48837015503875963,0.6886865802642594,0.5184748062015503,0.701038358920386],"dir":"rtl"},{"str":"اا(تتوانبششریب","boundary":[0.3780329457364341,0.6886865802642594,0.48361055748584253,0.701038358920386],"dir":"rtl"},{"str":"اررای","boundary":[0.3406550387596899,0.6886865802642594,0.3726434108527132,0.701038358920386],"dir":"rtl"},{"str":"اارت","boundary":[0.3120852713178295,0.6886865802642594,0.33531782945736427,0.701038358920386],"dir":"rtl"},{"str":"اد","boundary":[0.2951317829457364,0.6886865802642594,0.3065634299724259,0.701038358920386],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجرررونان","boundary":[0.6473158914728682,0.70729659343949,0.7210077519379844,0.7196483720956165],"dir":"rtl"},{"str":"رشرررت","boundary":[0.6071124031007753,0.70729659343949,0.6426065891472867,0.7196483720956165],"dir":"rtl"},{"str":"هررای","boundary":[0.5681143410852711,0.70729659343949,0.5996143410852712,0.7196483720956165],"dir":"rtl"},{"str":"مرررددکاری","boundary":[0.4968322137205285,0.70729659343949,0.5634857309769681,0.7196483720956165],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمرراعی","boundary":[0.4361317829457364,0.70729659343949,0.49223906243724136,0.7196483720956165],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43173643410852713,0.70729659343949,0.4360794573643411,0.7196483720956165],"dir":"ltr"},{"str":"روانش.اارری","boundary":[0.3594573643410853,0.70729659343949,0.42702713178294577,0.7196483720956165],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35506201550387595,0.70729659343949,0.35940503875968993,0.7196483720956165],"dir":"ltr"},{"str":"ففف","boundary":[0.3399573643410853,0.70729659343949,0.3504224806201551,0.7196483720956165],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.31719573643410853,0.70729659343949,0.3303643410852713,0.7196483720956165],"dir":"rtl"},{"str":"رر","boundary":[0.30561434108527125,0.70729659343949,0.3141085271317829,0.7196483720956165],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.6656414728682171,0.7259066066147206,0.7209147286821704,0.7382583852708471],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.6299031007751937,0.7259066066147206,0.6609321705426356,0.7382583852708471],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.6913565891472868,0.7446813101720328,0.7208682170542636,0.7570330888281593],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6876589147286821,0.7446813101720328,0.6912693798449612,0.7570330888281593],"dir":"ltr"},{"str":"آوای","boundary":[0.6560891472868217,0.7446813101720328,0.6829844961240309,0.7570330888281593],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.6335891472868216,0.7446813101720328,0.6514147286821705,0.7570330888281593],"dir":"rtl"},{"str":"1389","boundary":[0.589437984496124,0.7446813101720328,0.6202228682170542,0.7570330888281593],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6201356589147287,0.7446813101720328,0.6244786821705426,0.7570330888281593],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6291937984496124,0.7446813101720328,0.6335368217054264,0.7570330888281593],"dir":"ltr"},{"str":"224","boundary":[0.6981007751937985,0.7632913233472635,0.721124031007752,0.7756431020033899],"dir":"ltr"},{"str":"(ف","boundary":[0.6709903100775194,0.7632913233472635,0.6931763565891472,0.7756431020033899],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6672926356589148,0.7632913233472635,0.6709031007751939,0.7756431020033899],"dir":"ltr"},{"str":"مصورف","boundary":[0.6261821705426357,0.7632913233472635,0.6626640255506115,0.7756431020033899],"dir":"rtl"},{"str":"ISBN","boundary":[0.3591666666666667,0.7602757523862951,0.40102713178294574,0.7726275310424215],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4114922480620155,0.7602757523862951,0.42195736434108533,0.7726275310424215],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.43242248062015504,0.7602757523862951,0.46381782945736433,0.7726275310424215],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4638178294573644,0.7602757523862951,0.47428294573643415,0.7726275310424215],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.4742829457364341,0.7602757523862951,0.5056782945736434,0.7726275310424215],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5057170542635658,0.7602757523862951,0.5161821705426356,0.7726275310424215],"dir":"ltr"},{"str":"5413","boundary":[0.6268798449612404,0.7769094809765452,0.6687403100775194,0.7892612596326718],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6687403100775193,0.7769094809765452,0.6792054263565891,0.7892612596326718],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.6792054263565892,0.7769094809765452,0.7001356589147287,0.7892612596326718],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7001937984496124,0.7769094809765452,0.7106589147286821,0.7892612596326718],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7106589147286821,0.7769094809765452,0.7211240310077519,0.7892612596326718],"dir":"ltr"},{"str":"فهرات","boundary":[0.6793100775193799,0.7937590440323754,0.7210135658914729,0.8061108226885019],"dir":"rtl"},{"str":"نونسی","boundary":[0.6386705426356588,0.7937590440323754,0.6746356589147287,0.8061108226885019],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.6238100775193798,0.7937590440323754,0.6339263565891473,0.8061108226885019],"dir":"rtl"},{"str":"اااس","boundary":[0.5861701588763527,0.7937590440323754,0.619170542635659,0.8061108226885019],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5333295133977911,0.7937590440323754,0.5815627638345229,0.8061108226885019],"dir":"rtl"},{"str":"فيپا","boundary":[0.5117635658914729,0.7937590440323754,0.528756024561973,0.8061108226885019],"dir":"rtl"},{"str":"توانبششی","boundary":[0.6678100775193798,0.8125337475896875,0.7209728682170542,0.824885526245814],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6585077519379844,0.8087944395980867,0.6634147286821704,0.8211462182542132],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5984961240310078,0.8125337475896875,0.6493217054263566,0.824885526245814],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5464147286821706,0.8125337475896875,0.5938565891472868,0.824885526245814],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6733914728682171,0.8311437607649181,0.6811531007751939,0.8434955394210447],"dir":"ltr"},{"str":"1389","boundary":[0.6901356589147287,0.8311437607649181,0.7209786821705426,0.8434955394210447],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6666472868217055,0.8311437607649181,0.6733624031007751,0.8434955394210447],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6589728682170543,0.8311437607649181,0.6667344961240309,0.8434955394210447],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.6519961240310078,0.8311437607649181,0.6588856589147287,0.8434955394210447],"dir":"rtl"},{"str":"362","boundary":[0.29794573643410854,0.8311437607649181,0.321265503875969,0.8434955394210447],"dir":"ltr"},{"str":"1786","boundary":[0.3263759689922481,0.8311437607649181,0.3573701550387597,0.8434955394210447],"dir":"ltr"},{"str":"HD7255","boundary":[0.5901356589147286,0.8274058519982432,0.6469437984496124,0.8434955394210447],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6471124031007752,0.8274058519982432,0.6519612403100776,0.8397576306543698],"dir":"ltr"},{"str":"شمار","boundary":[0.6923391472868218,0.8497537739401488,0.7207519379844961,0.8621055525962753],"dir":"rtl"},{"str":"کتااشان","boundary":[0.6454554263565891,0.8497537739401488,0.6823275193798449,0.8621055525962753],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6131531007751938,0.8497537739401488,0.6337868217054263,0.8621055525962753],"dir":"rtl"},{"str":"2201040","boundary":[0.30312015503875966,0.8497537739401488,0.3571375968992248,0.8621055525962753],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6094554263565891,0.8497537739401488,0.6130658914728682,0.8621055525962753],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29513,0.67008,0.72112,0.86211],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/6d97a79b228477ac478894c1651bfe0b.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/a805c6f59450f43bc10c5f18d57f26bb.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.28422,0.60948,0.28377,0.14069]},"elements":[{"words":[{"str":"مددکاری","boundary":[0.643293823455864,0.6094771809466952,0.7109108527131782,0.6259462191548638],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5736651309053679,0.6094771809466952,0.6371685762349678,0.6259462191548638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5579108527131783,0.6094771809466952,0.5675719321339769,0.6259462191548638],"dir":"rtl"},{"str":"نوتوانی","boundary":[0.4977248062015504,0.6094771809466952,0.5518369497108687,0.6259462191548638],"dir":"rtl"},{"str":"گرو","boundary":[0.46270569183391735,0.6094771809466952,0.491329457364341,0.6259462191548638],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.42518992248062015,0.6094771809466952,0.45572480620155037,0.6259462191548638],"dir":"rtl"},{"str":"اا(","boundary":[0.3749806201550388,0.6094771809466952,0.41909689922480625,0.6259462191548638],"dir":"rtl"},{"str":"تتوانبششیب","boundary":[0.28934108527131785,0.6102523837217282,0.3688248062015504,0.6254038988732433],"dir":"rtl"},{"str":"تأ","boundary":[0.5752535991140643,0.6387920689572354,0.5876472868217054,0.6552611071654041],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5660270741477191,0.6387920689572354,0.5711821705426356,0.6552611071654041],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5399031007751939,0.6387920689572354,0.5447313708538659,0.6552611071654041],"dir":"ltr"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.46028294573643413,0.6387920689572354,0.533748062015504,0.6552611071654041],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.41288759689922483,0.6387920689572354,0.45412015503875974,0.6552611071654041],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.5537248062015504,0.6679834391812143,0.590422480620155,0.684452477389383],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4821434108527132,0.6679834391812143,0.5476379795189569,0.684452477389383],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.4400736434108527,0.6679834391812143,0.47606031232039475,0.684452477389383],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.41009689922480624,0.6679834391812143,0.4339997404085433,0.684452477389383],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5199486821705427,0.6965913165280523,0.554844496124031,0.7117428316795673],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4891514628194086,0.6965913165280523,0.5142234108527133,0.7117428316795673],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.4456782945736434,0.6965913165280523,0.48381782945736435,0.7117428316795673],"dir":"ltr"},{"str":"تيراژ:","boundary":[0.5164212790249585,0.7234358488073672,0.5516556589147286,0.7385873639588822],"dir":"rtl"},{"str":"400","boundary":[0.48218992248062015,0.7234358488073672,0.5107945736434109,0.7385873639588822],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.4487015503875969,0.7234358488073672,0.4765796899224806,0.7385873639588822],"dir":"rtl"},{"str":"شااك:","boundary":[0.5620294105026621,0.7501156907046003,0.60633007751938,0.7652672058561154],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.39405038759689925,0.7501156907046003,0.4226550387596899,0.7652672058561154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.422422480620155,0.7501156907046003,0.4322215503875969,0.7652672058561154],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.43242248062015504,0.7501156907046003,0.4610271317829457,0.7652672058561154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.460562015503876,0.7501156907046003,0.4703610852713178,0.7652672058561154],"dir":"ltr"},{"str":"5413","boundary":[0.470562015503876,0.7501156907046003,0.5087015503875969,0.7652672058561154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5085077519379845,0.7501156907046003,0.5183068217054264,0.7652672058561154],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.5185077519379845,0.7501156907046003,0.5375775193798449,0.7652672058561154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5371124031007751,0.7501156907046003,0.5469114728682171,0.7652672058561154],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5471124031007752,0.7501156907046003,0.5566333333333333,0.7652672058561154],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6861821705426356,0.7758077923854715,0.7156937984496125,0.788159571041598],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6780426356589148,0.7758077923854715,0.686031007751938,0.788159571041598],"dir":"ltr"},{"str":"ايااان","boundary":[0.6386821705426357,0.7758077923854715,0.6735135658914729,0.788159571041598],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.5973449612403101,0.7758077923854715,0.6340426356589147,0.788159571041598],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5885077519379845,0.7720684843938707,0.5972286821705427,0.7844202630499971],"dir":"ltr"},{"str":"ايااان","boundary":[0.5492054263565891,0.7758077923854715,0.5840368217054263,0.788159571041598],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.5338565891472868,0.7758077923854715,0.5492054263565892,0.788159571041598],"dir":"ltr"},{"str":"فروردنن","boundary":[0.48660852713178293,0.7758077923854715,0.5337887596899226,0.788159571041598],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.478468992248062,0.7758077923854715,0.4864573643410853,0.788159571041598],"dir":"ltr"},{"str":"ايااان","boundary":[0.4391212200849578,0.7758077923854715,0.47393410852713175,0.788159571041598],"dir":"rtl"},{"str":"شهيدوحيد","boundary":[0.3768178294573643,0.7758077923854715,0.4345158220066515,0.788159571041598],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.342422480620155,0.7758077923854715,0.3721782945736434,0.788159571041598],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.33335271317829457,0.7720684843938707,0.34207364341085267,0.7844202630499971],"dir":"ltr"},{"str":"پلاك","boundary":[0.2998643410852713,0.7758077923854715,0.3289922480620155,0.788159571041598],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.28468992248062014,0.7758077923854715,0.30003875968992244,0.788159571041598],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.6873333333333334,0.7977116132023359,0.716234496124031,0.8100633918584623],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6619961240310077,0.7977116132023359,0.669984496124031,0.8100633918584623],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6750193798449613,0.7977116132023359,0.682781007751938,0.8100633918584623],"dir":"ltr"},{"str":"تل","boundary":[0.6442868217054264,0.7977116132023359,0.6528333333333334,0.8100633918584623],"dir":"rtl"},{"str":"ن:","boundary":[0.6245426356589148,0.7977116132023359,0.6387228682170543,0.8100633918584623],"dir":"rtl"},{"str":"66967355","boundary":[0.5324612403100775,0.7977116132023359,0.5943624031007751,0.8100633918584623],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.5987403100775194,0.793972305210735,0.6074612403100775,0.8063240838668615],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.6122286821705427,0.7977116132023359,0.6199903100775194,0.8100633918584623],"dir":"ltr"},{"str":"نماار","boundary":[0.49239341085271315,0.7977116132023359,0.5181550387596899,0.8100633918584623],"dir":"rtl"},{"str":"66480882","boundary":[0.422422480620155,0.7977116132023359,0.4843236434108527,0.8100633918584623],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.48869573643410846,0.7977116132023359,0.49230620155038757,0.8100633918584623],"dir":"ltr"},{"str":"همرا","boundary":[0.3833062015503876,0.7977116132023359,0.4080736434108527,0.8100633918584623],"dir":"rtl"},{"str":"09121083731","boundary":[0.2842248062015504,0.7977116132023359,0.36935852713178297,0.8100633918584623],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.37427131782945733,0.7977116132023359,0.37788178294573643,0.8100633918584623],"dir":"ltr"},{"str":"کلي","boundary":[0.6000848029827526,0.8209325549997255,0.6193257364341085,0.8360840701512406],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.5447647576395259,0.8209325549997255,0.5858848062015504,0.8360840701512406],"dir":"rtl"},{"str":"ارای","boundary":[0.5087117829457364,0.8209325549997255,0.5391573643410853,0.8360840701512406],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.4739977571757804,0.8209325549997255,0.503255968992248,0.8360840701512406],"dir":"rtl"},{"str":"مح","boundary":[0.4498489588571129,0.8209325549997255,0.46839216674523354,0.8360840701512406],"dir":"rtl"},{"str":"وظ","boundary":[0.419429925863284,0.8209325549997255,0.4431350387596899,0.8360840701512406],"dir":"rtl"},{"str":"اات","boundary":[0.3812596899224806,0.8209325549997255,0.4138234108527131,0.8360840701512406],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.5331397903701277,0.845638363938296,0.5736182170542636,0.859307665651076],"dir":"rtl"},{"str":"15500","boundary":[0.4712596899224806,0.845638363938296,0.5284910852713178,0.859307665651076],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.4268410852713178,0.845638363938296,0.46671968992248064,0.859307665651076],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.28422,0.60948,0.71623,0.85931],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/d3a332698203b2ca627330c53a10ff2a.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/abda962c282043d50b93a78214102378.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/b0ac873ae10b05506a18dab73d112d36.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/aacc21c3abf3d55c471ebae602ff7a2c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.19748,0.13204,0.19715,0.68479]},"elements":[{"words":[{"str":"به","boundary":[0.7834124031007752,0.14010562486275804,0.7956849612403101,0.1661267052316645],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7497547286821704,0.14010562486275804,0.7788193798449612,0.1661267052316645],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.68824496124031,0.14010562486275804,0.7451349499510799,0.1661267052316645],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.6400945789760257,0.14010562486275804,0.6836469491829873,0.1661267052316645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6258959177430129,0.14010562486275804,0.6354965669187028,0.1661267052316645],"dir":"rtl"},{"str":"خرد","boundary":[0.5912452988790282,0.14010562486275804,0.6212979056856901,0.1661267052316645],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59125,0.14011,0.79568,0.16613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"كه","boundary":[0.4298062015503877,0.14010562486275804,0.44711271317829465,0.1661267052316645],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4058527131782946,0.14010562486275804,0.42523364341085274,0.1661267052316645],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3667829457364341,0.13203579614075542,0.4012801550387597,0.1661267052316645],"dir":"rtl"},{"str":"برتر","boundary":[0.32701550387596895,0.14010562486275804,0.36211875968992246,0.1661267052316645],"dir":"rtl"},{"str":"انديشه","boundary":[0.270968992248062,0.13516491340030742,0.32244294573643406,0.1661267052316645],"dir":"rtl"},{"str":"برنگذرد","boundary":[0.20468992248062015,0.13532960378238912,0.26630480620155034,0.1661267052316645],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.20469,0.13204,0.44711,0.16613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نم","boundary":[0.45684108527131784,0.2755222915294247,0.4700396899224807,0.3015433718983312],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7905817054263565,0.28919159324220467,0.8028542635658915,0.31521267361111116],"dir":"rtl"},{"str":"ياد","boundary":[0.7666612403100775,0.28919159324220467,0.7859886821705426,0.31521267361111116],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7255694986652746,0.28919159324220467,0.7620627911555562,0.31521267361111116],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگوار","boundary":[0.65734496124031,0.28342742986934566,0.7209710495107533,0.31521267361111116],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.5824224806201549,0.283756810633509,0.6526857364341083,0.31521267361111105],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5605620155038759,0.2891915932422046,0.5778685271317828,0.31521267361111105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5366085271317829,0.2891915932422046,0.555989457364341,0.31521267361111105],"dir":"rtl"},{"str":"گفتن","boundary":[0.4873062015503876,0.27749857611440487,0.532022480620155,0.31521267361111116],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4700968992248062,0.28919159324220467,0.4827736434108527,0.31521267361111116],"dir":"ltr"},{"str":"يدانم","boundary":[0.39846899224806204,0.2793101703173035,0.45693782945736433,0.31521267361111116],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.38544573643410857,0.28919159324220467,0.3984378294573644,0.31521267361111116],"dir":"ltr"},{"str":"ننگ","boundary":[0.32986434108527135,0.2855684048364076,0.3806992248062016,0.31521267361111116],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.310968992248062,0.28919159324220467,0.3205592248062016,0.31521267361111116],"dir":"rtl"},{"str":"عار","boundary":[0.2779457364341086,0.28919159324220467,0.3062527131782946,0.31521267361111116],"dir":"rtl"},{"str":"نداشت","boundary":[0.19748062015503878,0.28375681063350905,0.27334806201550393,0.31521267361111116],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19748,0.27552,0.80285,0.31521],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/407703edc422bd1798ecafe917bd866c.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/0f7c371f084d57e34fc1c36587e38001.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.41847,0.1671,0.41783,0.80539]},"elements":[{"words":[{"str":"ما","boundary":[0.5556031782945736,0.16710173984237758,0.5821678294573643,0.19460503365001924],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5026680620155038,0.16710173984237758,0.5480299224806201,0.19460503365001924],"dir":"rtl"},{"str":"توانیم","boundary":[0.41846899224806205,0.16710173984237758,0.49509480620155044,0.19460503365001924],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41847,0.1671,0.58217,0.19461],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/d2ac129c7c41b923eebe94119b17cdb0.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/7a0050051be85d88904f1ee238c445ae.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15749,0.3243,0.17006,0.12033]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5000503875968992,0.3243012024113417,0.5605852713178294,0.34077024061951033],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.43986434108527134,0.3243012024113417,0.4945852713178294,0.34077024061951033],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7890679987770283,0.37232356685057094,0.829937984496124,0.3887926050587396],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.7422958565981822,0.37232356685057094,0.7832366295517964,0.3887926050587396],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.16051162790697673,0.37232356685057094,0.18051162790697675,0.3887926050587396],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1812093023255814,0.37232356685057094,0.7336240310077502,0.3887926050587396],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896877519379845,0.4097285482199714,0.8297733333333334,0.4275151094847935],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.755077519379845,0.4097285482199714,0.7830821705426356,0.4275151094847935],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.15748837209302324,0.41036704511144045,0.17748837209302326,0.4268360833196091],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.41036704511144045,0.7512984496124013,0.4268360833196091],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7429470997402752,0.43984662350406234,0.7915193798449612,0.456315661712231],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6626815413445771,0.43984662350406234,0.7371281706819516,0.456315661712231],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.15748837209302324,0.43984662350406234,0.17748837209302326,0.456315661712231],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.43984662350406234,0.65408914728682,0.456315661712231],"dir":"ltr"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.7506348997043075,0.467349917311704,0.7916821705426358,0.48381895551987264],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6701234018096935,0.467349917311704,0.7447959721889236,0.48381895551987264],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.15748837209302324,0.467349917311704,0.17748837209302326,0.48381895551987264],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.467349917311704,0.6629263565891457,0.48381895551987264],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897200159680638,0.5049470374601999,0.8298282170542635,0.5227335987250219],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7534496124031007,0.5049470374601999,0.7831263008865988,0.5227335987250219],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.15748837209302324,0.5055855343516689,0.17748837209302326,0.5220545725598376],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5055855343516689,0.7468798449612386,0.5220545725598376],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههای","boundary":[0.7228798449612404,0.534900422362209,0.7916124031007753,0.5513694605703776],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6426815413445772,0.534900422362209,0.7170658914728683,0.5513694605703776],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.16051162790697673,0.534900422362209,0.18051162790697675,0.5513694605703776],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.1812093023255814,0.534900422362209,0.6363759689922465,0.5513694605703776],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعۀ","boundary":[0.746937984496124,0.5625684065519324,0.7915658914728683,0.579037444760101],"dir":"rtl"},{"str":"موردی","boundary":[0.6926937984496124,0.5625684065519324,0.7410891472868216,0.579037444760101],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.15748837209302324,0.5625684065519324,0.17748837209302326,0.579037444760101],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5625684065519324,0.6850193798449595,0.579037444760101],"dir":"ltr"},{"str":"مواردی","boundary":[0.7394016046336641,0.590071700359574,0.7915310077519381,0.6065407385677427],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7167717075917024,0.590071700359574,0.7336007751937985,0.6065407385677427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6943020007795245,0.590071700359574,0.710968580832359,0.6065407385677427],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههای","boundary":[0.6198333333333333,0.590071700359574,0.6884988740201811,0.6065407385677427],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.5394257273910888,0.590071700359574,0.6140193798449612,0.6065407385677427],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5077425484138562,0.590071700359574,0.533562015503876,0.6065407385677427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4851448588004689,0.590071700359574,0.5019017777968477,0.6065407385677427],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.45473503303266455,0.590071700359574,0.479316130334998,0.6065407385677427],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.4058875968992248,0.590071700359574,0.4489108527131784,0.6065407385677427],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.15748837209302324,0.590071700359574,0.17748837209302326,0.6065407385677427],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.590071700359574,0.3977131782945737,0.6065407385677427],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896942635658915,0.6276413721110562,0.8297798449612404,0.6454279333758783],"dir":"rtl"},{"str":"اوم","boundary":[0.749031007751938,0.6276413721110562,0.783115403778129,0.6454279333758783],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.15748837209302324,0.6282798690025253,0.17748837209302326,0.6447489072106939],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.6282798690025253,0.738042635658913,0.6447489072106939],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7448449612403102,0.6282798690025253,0.7492868217054264,0.6447489072106939],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7455219763678784,0.6575947570130654,0.7915426356589148,0.674063795221234],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6652396808794608,0.6575947570130654,0.7396939113419132,0.674063795221234],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.15748837209302324,0.6575947570130654,0.17748837209302326,0.674063795221234],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.6575947570130654,0.6585077519379827,0.674063795221234],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7459041712809155,0.6853039137983092,0.7916356589147286,0.7017729520064778],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6654612403100775,0.6853039137983092,0.7401086747877444,0.7017729520064778],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.15748837209302324,0.6853039137983092,0.17748837209302326,0.7017729520064778],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.6853039137983092,0.6585077519379827,0.7017729520064778],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7482309935281987,0.7128072076059507,0.7916124031007753,0.7292762458141194],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6677635658914728,0.7128072076059507,0.7424348197141029,0.7292762458141194],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.6108100775193799,0.7128072076059507,0.6619496124031007,0.7292762458141194],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.15748837209302324,0.7128072076059507,0.17748837209302326,0.7292762458141194],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.7128072076059507,0.6010271317829445,0.7292762458141194],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7482309935281987,0.7404751917956742,0.7916124031007753,0.7569442300038428],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6677745646003911,0.7404751917956742,0.7424348197141029,0.7569442300038428],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.6066472868217053,0.7404751917956742,0.6619728682170544,0.7569442300038428],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.15748837209302324,0.7404751917956742,0.17748837209302326,0.7569442300038428],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.7404751917956742,0.5966085271317818,0.7569442300038428],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896874914728682,0.7778801731650746,0.8297891472868217,0.7956667344298968],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7332170542635659,0.7778801731650746,0.7830965891472867,0.7956667344298968],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.15748837209302324,0.7785186700565436,0.17748837209302326,0.7949877082647123],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.7785186700565436,0.7203682170542619,0.7949877082647123],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.729031007751938,0.7785186700565436,0.7334728682170543,0.7949877082647123],"dir":"ltr"},{"str":"تيم","boundary":[0.7699705523865243,0.8079982484491656,0.7915658914728683,0.8244672866573342],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.689616433887359,0.8079982484491656,0.7641261274438106,0.8244672866573342],"dir":"rtl"},{"str":"ارتوپدی","boundary":[0.6254971718947179,0.8079982484491656,0.6838107741985424,0.8244672866573342],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.15748837209302324,0.8079982484491656,0.17748837209302326,0.8244672866573342],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.8079982484491656,0.6187015503875954,0.8244672866573342],"dir":"ltr"},{"str":"تيم","boundary":[0.7699705523865243,0.8355015422568072,0.7915658914728683,0.8519705804649758],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6896582855306237,0.8355015422568072,0.7641261274438106,0.8519705804649758],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.6592054263565891,0.8355015422568072,0.6838100775193798,0.8519705804649758],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6440426356589147,0.8355015422568072,0.6534147286821707,0.8519705804649758],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.5856937984496124,0.8355015422568072,0.6382286821705426,0.8519705804649758],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.15748837209302324,0.8355015422568072,0.17748837209302326,0.8519705804649758],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.8355015422568072,0.5789341085271308,0.8519705804649758],"dir":"ltr"},{"str":"تيم","boundary":[0.7699705523865243,0.8631969748435442,0.7915658914728683,0.8796660130517128],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6896117739027167,0.8631969748435442,0.7641261274438106,0.8796660130517128],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.6468923052718899,0.8631969748435442,0.6838100775193797,0.8796660130517128],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.5898798449612402,0.8631969748435442,0.6410611888211905,0.8796660130517128],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.15748837209302324,0.8631969748435442,0.17748837209302326,0.8796660130517128],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.8631969748435442,0.5833527131782935,0.8796660130517128],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15749,0.3243,0.82994,0.87967],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/8feae282da15a23d8d82a754b007b8f5.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/b856a9efc0cd41df4e8390d029ec4895.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.1526,0.1427,0.17014,0.14737]},"elements":[{"words":[{"str":"تيم","boundary":[0.7699705523865243,0.14270400163317962,0.7915658914728683,0.15917303984134826],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6896350297166702,0.14270400163317962,0.7641261274438106,0.15917303984134826],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.6440658914728683,0.14270400163317962,0.6838333333333333,0.15917303984134826],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6287403100775194,0.14270400163317962,0.6381985172786306,0.15917303984134826],"dir":"rtl"},{"str":"حلق","boundary":[0.5909902905282474,0.14270400163317962,0.6229496124031008,0.15917303984134826],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5758757317944146,0.14270400163317962,0.5852037060206545,0.15917303984134826],"dir":"rtl"},{"str":"بيني","boundary":[0.5415686211294044,0.14270400163317962,0.5700891472868217,0.15917303984134826],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.15748837209302324,0.14270400163317962,0.17748837209302326,0.15917303984134826],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.14270400163317962,0.5347480620155034,0.15917303984134826],"dir":"ltr"},{"str":"تيم","boundary":[0.7699705523865243,0.1703719858229029,0.7915658914728683,0.18684102403107153],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6896117739027168,0.1703719858229029,0.7641261274438106,0.18684102403107153],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.6533449612403102,0.1703719858229029,0.6838100775193799,0.18684102403107153],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6380193798449613,0.1703719858229029,0.6474775870460725,0.18684102403107153],"dir":"rtl"},{"str":"عروق","boundary":[0.5910426356589148,0.1703719858229029,0.6322329806385246,0.18684102403107153],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.15748837209302324,0.1703719858229029,0.17748837209302326,0.18684102403107153],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.1703719858229029,0.5833527131782935,0.18684102403107153],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896458914728682,0.20777696719230346,0.8297314728682171,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"پ.جم","boundary":[0.7446124031007753,0.20777696719230346,0.7831350622696658,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.15748837209302324,0.20841546408377248,0.17748837209302326,0.22488450229194112],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.20841546408377248,0.7336240310077502,0.22488450229194112],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7404263565891472,0.20841546408377248,0.7448682170542635,0.22488450229194112],"dir":"ltr"},{"str":"ابزارهای","boundary":[0.7324308933120802,0.23789504247639437,0.7915891472868217,0.254364080684563],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6519838669259725,0.23789504247639437,0.7266271576681517,0.254364080684563],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.15748837209302324,0.23789504247639437,0.17748837209302326,0.254364080684563],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.23789504247639437,0.6452519379844944,0.254364080684563],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7582796104488307,0.265398336284036,0.7914147286821707,0.2818673744922046],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.68941514545303,0.265398336284036,0.7524526284932578,0.2818673744922046],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6236007751937985,0.265398336284036,0.6836150843266373,0.2818673744922046],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.15748837209302324,0.265398336284036,0.17748837209302326,0.2818673744922046],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.265398336284036,0.6142829457364327,0.2818673744922046],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897705426356589,0.3030091806310386,0.8298561240310078,0.32079574189586074],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7436821705426356,0.3030091806310386,0.7831649612403101,0.32079574189586074],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.15748837209302324,0.30364767752250765,0.17748837209302326,0.3201167157306763],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.30364767752250765,0.7292054263565875,0.3201167157306763],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7394961240310077,0.30364767752250765,0.7439379844961239,0.3201167157306763],"dir":"ltr"},{"str":"معلوليت","boundary":[0.7327286821705427,0.33296256553304787,0.7915658914728683,0.3494316037412165],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.15748837209302324,0.33296256553304787,0.17748837209302326,0.3494316037412165],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.33296256553304787,0.7247868217054246,0.3494316037412165],"dir":"ltr"},{"str":"علل","boundary":[0.7633006207117309,0.3606305497227712,0.7916007751937985,0.37709958793093984],"dir":"rtl"},{"str":"معلوليت","boundary":[0.698457454479899,0.3606305497227712,0.7575075431784337,0.37709958793093984],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.15748837209302324,0.3606305497227712,0.17748837209302326,0.37709958793093984],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.3606305497227712,0.6850193798449595,0.37709958793093984],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896989147286821,0.39803553109217166,0.829784496124031,0.41582209235699374],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7736001647286823,0.39803553109217166,0.7831346182170544,0.41582209235699374],"dir":"rtl"},{"str":"تم","boundary":[0.7474031007751939,0.39803553109217166,0.7656124031007753,0.41582209235699374],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.15748837209302324,0.3986740279836407,0.17748837209302326,0.41514306619180935],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.3986740279836407,0.7336240310077502,0.41514306619180935],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7432170542635659,0.3986740279836407,0.7476589147286821,0.41514306619180935],"dir":"ltr"},{"str":"دنيای","boundary":[0.7535484382348033,0.42798891599418093,0.791484496124031,0.44445795420234957],"dir":"rtl"},{"str":"معلولين","boundary":[0.6938333333333334,0.42798891599418093,0.7477458623462129,0.44445795420234957],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.15748837209302324,0.42798891599418093,0.17748837209302326,0.44445795420234957],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.42798891599418093,0.6850193798449595,0.44445795420234957],"dir":"ltr"},{"str":"ازدواج","boundary":[0.7444960175390556,0.4556569001839042,0.791484496124031,0.47212593839207284],"dir":"rtl"},{"str":"معلولين","boundary":[0.6847635658914729,0.4556569001839042,0.7386896706187014,0.47212593839207284],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.15748837209302324,0.4556569001839042,0.17748837209302326,0.47212593839207284],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.4556569001839042,0.676182170542634,0.47212593839207284],"dir":"ltr"},{"str":"ورزش","boundary":[0.7442984496124031,0.4831876423885595,0.791577519379845,0.49965668059672813],"dir":"rtl"},{"str":"معلولين","boundary":[0.684531007751938,0.4831876423885595,0.738484496124031,0.49965668059672813],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.15748837209302324,0.4831876423885595,0.17748837209302326,0.49965668059672813],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.4831876423885595,0.676182170542634,0.49965668059672813],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897063565891472,0.5207573141400417,0.8297919379844961,0.5385438754048638],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم:","boundary":[0.7360077519379844,0.5207573141400417,0.7831226479798757,0.5385438754048638],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.15748837209302324,0.5213958110315108,0.17748837209302326,0.5378648492396794],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5213958110315108,0.7292054263565875,0.5378648492396794],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897398449612403,0.5606123866038099,0.8298254263565892,0.578398947868632],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.756937984496124,0.5606123866038099,0.7831668837209302,0.578398947868632],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.15748837209302324,0.5612508834952789,0.17748837209302326,0.5777199217034475],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5612508834952789,0.7424612403100758,0.5777199217034475],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7527519379844961,0.5612508834952789,0.7571937984496124,0.5777199217034475],"dir":"ltr"},{"str":"شرح","boundary":[0.7570658914728683,0.5907304618879007,0.7915542635658915,0.6071995000960694],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7215251237508172,0.5907304618879007,0.7512519379844962,0.6071995000960694],"dir":"rtl"},{"str":"نویسي","boundary":[0.6694147286821706,0.5907304618879007,0.7156729624629596,0.6071995000960694],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.15748837209302324,0.5907304618879007,0.17748837209302326,0.6071995000960694],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5907304618879007,0.6629263565891457,0.6071995000960694],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897407751937985,0.6281354432573013,0.8298263565891473,0.6459220045221233],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.7515891472868217,0.6281354432573013,0.7831610220737002,0.6459220045221233],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.1526046511627907,0.6287739401487703,0.1826046511627907,0.645242978356939],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.6287739401487703,0.738042635658913,0.645242978356939],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7474031007751939,0.6287739401487703,0.7518449612403101,0.645242978356939],"dir":"ltr"},{"str":"نابينایان","boundary":[0.739937984496124,0.6582535185413921,0.7915658914728682,0.6747225567495608],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.1526046511627907,0.6582535185413921,0.1826046511627907,0.6747225567495608],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.6582535185413921,0.7336240310077502,0.6747225567495608],"dir":"ltr"},{"str":"ناشنوایان","boundary":[0.7292403100775194,0.6857979849445542,0.7915658914728682,0.7022670231527229],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.1526046511627907,0.6857979849445542,0.1826046511627907,0.7022670231527229],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.6857979849445542,0.7203682170542619,0.7022670231527229],"dir":"ltr"},{"str":"متن","boundary":[0.7656662175524407,0.7134659691342775,0.7915542635658915,0.7299350073424462],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.7344810905584971,0.7134659691342775,0.7598409418566909,0.7299350073424462],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسي","boundary":[0.6715077519379845,0.7134659691342775,0.7286787999657888,0.7299350073424462],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.1526046511627907,0.7134659691342775,0.1826046511627907,0.7299350073424462],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.7134659691342775,0.6629263565891457,0.7299350073424462],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.750870950503678,0.8298077519379845,0.7686575117685003],"dir":"rtl"},{"str":"پانزدهم","boundary":[0.7236821705426357,0.750870950503678,0.7832868217054263,0.7686575117685003],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.1526046511627907,0.7515094473951471,0.1826046511627907,0.7679784856033158],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.7515094473951471,0.7115310077519363,0.7679784856033158],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7194961240310077,0.7515094473951471,0.723937984496124,0.7679784856033158],"dir":"ltr"},{"str":"سوختگي","boundary":[0.7266821705426357,0.7809890257877691,0.7916124031007753,0.7974580639959377],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.1526046511627907,0.7809890257877691,0.1826046511627907,0.7974580639959377],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.7809890257877691,0.7203682170542619,0.7974580639959377],"dir":"ltr"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.7169961240310077,0.8084923195954107,0.7915426356589148,0.8249613578035793],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.694484496124031,0.8084923195954107,0.7111821705426355,0.8249613578035793],"dir":"rtl"},{"str":"معلوليت","boundary":[0.6298333333333332,0.8084923195954107,0.6886705426356589,0.8249613578035793],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6145077519379846,0.8084923195954107,0.6239659591390957,0.8249613578035793],"dir":"rtl"},{"str":"سوختگي","boundary":[0.5436584585635675,0.8084923195954107,0.6087172733627553,0.8249613578035793],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.1526046511627907,0.8084923195954107,0.1826046511627907,0.8249613578035793],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.8084923195954107,0.5347480620155034,0.8249613578035793],"dir":"ltr"},{"str":"141","boundary":[0.1526046511627907,0.836160303785134,0.1826046511627907,0.8526293419933025],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.836160303785134,0.7557170542635642,0.8526293419933025],"dir":"ltr"},{"str":"MS","boundary":[0.7578682170542635,0.8313131313131312,0.7915193798449612,0.8477821695212999],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1526,0.1427,0.82986,0.85263],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/209122c39e023f28aad248f33f4e5815.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/53a390d39d600221d96fb3a7c8772170.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.1526,0.14437,0.17002,0.41339]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7897283880610871,0.14437117009085412,0.8298365891472869,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم:","boundary":[0.7115891472868218,0.14437117009085412,0.7831346729796221,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.1526046511627907,0.14500966698232315,0.1826046511627907,0.1614787051904918],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.14500966698232315,0.7026937984496107,0.1614787051904918],"dir":"ltr"},{"str":"تالاسمي","boundary":[0.7339016929120172,0.17432455499286334,0.7915891472868216,0.190793593201032],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1526046511627907,0.17432455499286334,0.1826046511627907,0.190793593201032],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.17432455499286334,0.7247868217054246,0.190793593201032],"dir":"ltr"},{"str":"هموفيلي","boundary":[0.7315658914728682,0.20199253918258678,0.7915658914728682,0.21846157739075542],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.1526046511627907,0.20199253918258678,0.1826046511627907,0.21846157739075542],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.20199253918258678,0.7247868217054246,0.21846157739075542],"dir":"ltr"},{"str":"کليوی","boundary":[0.7476356589147287,0.22966052337231005,0.7917054263565892,0.24612956158047872],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.1526046511627907,0.22966052337231005,0.1826046511627907,0.24612956158047872],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.22966052337231005,0.738042635658913,0.24612956158047872],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896747286821706,0.26706550474171065,0.8297603100775195,0.2848520660065328],"dir":"rtl"},{"str":"ايزدهم","boundary":[0.7222626356589147,0.26706550474171065,0.7830838263565892,0.2848520660065328],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.716937984496124,0.26706550474171065,0.7221370542635659,0.2848520660065328],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7018724031007751,0.26706550474171065,0.7101356589147287,0.2848520660065328],"dir":"rtl"},{"str":"ک.ت","boundary":[0.6581951937984496,0.26706550474171065,0.6974770542635658,0.2848520660065328],"dir":"rtl"},{"str":"زاانب","boundary":[0.6096705426356589,0.26706550474171065,0.6514137984496124,0.2848520660065328],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.1526046511627907,0.26770400163317964,0.1826046511627907,0.2841730398413483],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.26770400163317964,0.6010271317829445,0.2841730398413483],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896651658914728,0.3069617498009991,0.8298793798449612,0.32474831106582125],"dir":"rtl"},{"str":"چهاردهم","boundary":[0.7108914728682171,0.3069617498009991,0.7830742635658914,0.32474831106582125],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7025193798449613,0.30157916117698724,0.7108831007751938,0.3193657224418094],"dir":"ltr"},{"str":"تايماری","boundary":[0.6334417054263567,0.3069617498009991,0.6959561240310078,0.32474831106582125],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5936353151331312,0.3069617498009991,0.6268156416080765,0.32474831106582125],"dir":"rtl"},{"str":"روانیب","boundary":[0.5329263565891473,0.3069617498009991,0.5870105871250422,0.32474831106582125],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.1526046511627907,0.3076002466924681,0.1826046511627907,0.32406928490063674],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.3076002466924681,0.525910852713178,0.32406928490063674],"dir":"ltr"},{"str":"بيماری","boundary":[0.7433555247620195,0.33707982508509,0.7916007751937985,0.35354886329325863],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.6978033832724156,0.33707982508509,0.7375482655206115,0.35354886329325863],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.682577519379845,0.33707982508509,0.6919496124031008,0.35354886329325863],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6436284476581331,0.33707982508509,0.6767635658914729,0.35354886329325863],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5747520378938091,0.33707982508509,0.63780146570256,0.35354886329325863],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.5087403100775194,0.33707982508509,0.5687635658914728,0.35354886329325863],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.1526046511627907,0.33707982508509,0.1826046511627907,0.35354886329325863],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.33707982508509,0.4993992248062015,0.35354886329325863],"dir":"ltr"},{"str":"صرع","boundary":[0.7569147286821705,0.36458311889273165,0.7916356589147286,0.3810521571009003],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.1526046511627907,0.36458311889273165,0.1826046511627907,0.3810521571009003],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.36458311889273165,0.7468798449612386,0.3810521571009003],"dir":"ltr"},{"str":"عقبماندگي","boundary":[0.7053860616575103,0.392251103082455,0.7916356589147288,0.4087201412906236],"dir":"rtl"},{"str":"ذهني","boundary":[0.6631356589147287,0.392251103082455,0.6995824349071282,0.4087201412906236],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.1526046511627907,0.392251103082455,0.1826046511627907,0.4087201412906236],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.392251103082455,0.65408914728682,0.4087201412906236],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7593682170542636,0.41975439689009664,0.791437984496124,0.4362234350982653],"dir":"rtl"},{"str":"عقب","boundary":[0.7182286821705426,0.41975439689009664,0.7535818178478269,0.4362234350982653],"dir":"rtl"},{"str":"ماندگي","boundary":[0.6614558290993707,0.41975439689009664,0.7123719790241678,0.4362234350982653],"dir":"rtl"},{"str":"ذهني","boundary":[0.6192054263565892,0.41975439689009664,0.6556522023489887,0.4362234350982653],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.1526046511627907,0.41975439689009664,0.1826046511627907,0.4362234350982653],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.41975439689009664,0.60986434108527,0.4362234350982653],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.7464292871998488,0.4474223810798199,0.791577519379845,0.46389141928798855],"dir":"rtl"},{"str":"کلان","boundary":[0.7071338726483689,0.4474223810798199,0.740577519379845,0.46389141928798855],"dir":"rtl"},{"str":"فلتر","boundary":[0.6752519379844961,0.4474223810798199,0.7012984496124031,0.46389141928798855],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.1526046511627907,0.4474223810798199,0.1826046511627907,0.46389141928798855],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.4474223810798199,0.6673449612403084,0.46389141928798855],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7896384496124031,0.484854810846234,0.8297240310077519,0.5026413721110561],"dir":"rtl"},{"str":"پانزدهم","boundary":[0.7236579844961241,0.484854810846234,0.7831276204092007,0.5026413721110561],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7183333333333334,0.484854810846234,0.7235324031007753,0.5026413721110561],"dir":"ltr"},{"str":"معلو","boundary":[0.6766286821705426,0.484854810846234,0.7118668217054264,0.5026413721110561],"dir":"rtl"},{"str":"يتهای","boundary":[0.6123071317829457,0.484854810846234,0.6724237719556471,0.5026413721110561],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5368711562212587,0.484854810846234,0.6054755038759689,0.5026413721110561],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.484515503875969,0.484854810846234,0.5302500249638682,0.5026413721110561],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.1526046511627907,0.4854933077377031,0.1826046511627907,0.5019623459458717],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.4854933077377031,0.47730620155038767,0.5019623459458717],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7405907730732075,0.514972886130325,0.7916007751937985,0.5314419243384936],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.7137638172588247,0.514972886130325,0.734763565891473,0.5314419243384936],"dir":"rtl"},{"str":"راهي","boundary":[0.672437984496124,0.514972886130325,0.7079563646502381,0.5314419243384936],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.1526046511627907,0.514972886130325,0.1826046511627907,0.5314419243384936],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.514972886130325,0.6629263565891457,0.5314419243384936],"dir":"ltr"},{"str":"کتابنامه","boundary":[0.7424961240310077,0.5424761799379666,0.7916589147286821,0.5589452181461353],"dir":"rtl"},{"str":"219","boundary":[0.1526046511627907,0.5424761799379666,0.1826046511627907,0.5589452181461353],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.5424761799379666,0.7336240310077502,0.5589452181461353],"dir":"ltr"},{"str":"اصطلاحات","boundary":[0.7494233132357164,0.5701441641276899,0.829984496124031,0.5866132023358586],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشي","boundary":[0.6691821705426356,0.5701441641276899,0.7436237151880563,0.5866132023358586],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.1526046511627907,0.5701441641276899,0.1826046511627907,0.5866132023358586],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.19004651162790695,0.5701441641276899,0.6629263565891457,0.5866132023358586],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1526,0.14437,0.82998,0.58661],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/ae554192805576cb964b4b861befc307.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/31f558592b82afceaca4f954f74f62d1.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/dc6d18e38798ab3a7e9c6ef7514f53ac.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/64eef0c2d317961ab815a1811e15908a.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17045,0.31337,0.17,0.13844]},"elements":[{"words":[{"str":"آگاهي","boundary":[0.37934883720930235,0.3133708432833773,0.4324674418604651,0.3496027273413483],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36772093023255814,0.3220994335337067,0.37944976744186043,0.3496027273413483],"dir":"ltr"},{"str":"پر","boundary":[0.34586046511627905,0.3220994335337067,0.36283232558139533,0.3496027273413483],"dir":"rtl"},{"str":"پرواز","boundary":[0.29353488372093023,0.3220994335337067,0.34097186046511624,0.3496027273413483],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.23725581395348835,0.3133708432833773,0.2887530232558139,0.3496027273413483],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17051162790697674,0.31633527016084767,0.23242720930232558,0.3496027273413483],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17051,0.31337,0.43247,0.3496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7813565891472868,0.42887959503321255,0.8297984496124032,0.4453486332413812],"dir":"rtl"},{"str":"مؤ","boundary":[0.8124277089796965,0.4561229868316315,0.8299612403100776,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7824961240310078,0.4561229868316315,0.787299099290216,0.47259202503980013],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7439304782968077,0.4561229868316315,0.7763246438866034,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":"اود","boundary":[0.6956240310077519,0.4561229868316315,0.7279263565891473,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6758798449612403,0.4561229868316315,0.689484496124031,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":"اا","boundary":[0.6593682170542636,0.4561229868316315,0.6697893005860162,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":"انن","boundary":[0.6293682170542636,0.4561229868316315,0.6532924431438986,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":"جمل","boundary":[0.5939200792045838,0.4561229868316315,0.6230426356589147,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.5466472868217054,0.4561229868316315,0.5784479092196195,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":"میک","boundary":[0.509437984496124,0.4561229868316315,0.5405751686116474,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5040891472868217,0.4561229868316315,0.5093217054263566,0.47259202503980013],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.4923992248062016,0.4561229868316315,0.5041201550387596,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.47666376874592487,0.4561229868316315,0.4862591284503369,0.47259202503980013],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.46242248062015506,0.4561229868316315,0.4672551800333261,0.47259202503980013],"dir":"ltr"},{"str":"آنجا","boundary":[0.7712877519379845,0.4850365492561484,0.8023817054263567,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7461965891472868,0.4850365492561484,0.7648541204531902,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.7087984496124031,0.4850365492561484,0.73965220657277,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.6638398449612403,0.4850365492561484,0.7024184496124031,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6345542635658915,0.4850365492561484,0.6574231969780351,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"بينند","boundary":[0.6005573643410853,0.4850365492561484,0.6334596899224807,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5950066666666667,0.4850365492561484,0.6005071317829457,0.5028231105209705],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5203862015503875,0.4850365492561484,0.588275503875969,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.44860387596899226,0.4850365492561484,0.5136550387596899,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.40517782945736436,0.4850365492561484,0.4422484803940045,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.3448601550387597,0.4850365492561484,0.3988162127604644,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.31999503875968993,0.4850365492561484,0.3384844841979726,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"درهایي","boundary":[0.2578158139534884,0.4850365492561484,0.31318852713178297,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.22880651162790697,0.4850365492561484,0.2513696953815919,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"وجوود","boundary":[0.1705248958832418,0.4850365492561484,0.222,0.5028231105209705],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7988812403100775,0.5150101987950154,0.8296989147286822,0.5327967600598374],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7933573190525777,0.5150101987950154,0.7988310077519379,0.5327967600598374],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.7586700775193799,0.5150101987950154,0.7870514728682171,0.5327967600598374],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7242858914728681,0.5150101987950154,0.752319492150942,0.5327967600598374],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.683391472868217,0.5150101987950154,0.7177305426356588,0.5327967600598374],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6636810603745827,0.5150101987950154,0.6769533333333334,0.5327967600598374],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.6309654263565891,0.5150101987950154,0.6574631007751939,0.5327967600598374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6140659014447333,0.5150101987950154,0.6241589147286821,0.5327967600598374],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.5879981254261201,0.5150101987950154,0.6076826356589147,0.5327967600598374],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.5542854263565892,0.5150101987950154,0.5817318244838281,0.5327967600598374],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.549437984496124,0.5150101987950154,0.5542100775193798,0.5327967600598374],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.7345631007751938,0.5448191579518006,0.8025277519379844,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6626165891472868,0.5448191579518006,0.7278319379844961,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"قصد","boundary":[0.6205719379844962,0.5448191579518006,0.6562575651807689,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5753648062015504,0.5448191579518006,0.6141927590444999,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5546941085271319,0.5448191579518006,0.5689293461534749,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.5131015503875969,0.5448191579518006,0.5482141085271318,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.46973596899224807,0.5448191579518006,0.5067919502971366,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.4269880620155039,0.5448191579518006,0.4633998167723749,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42143736434108525,0.5448191579518006,0.42693782945736436,0.5626057192166227],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.36402155038759687,0.5448191579518006,0.41510412220702236,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.3024223255813953,0.5448191579518006,0.3577094618483718,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"ملتوي","boundary":[0.2538474418604651,0.5448191579518006,0.2959423255813953,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"بوا","boundary":[0.22900744186046512,0.5448191579518006,0.24729209302325583,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"ایموان","boundary":[0.17606232558139537,0.5448191579518006,0.2226678995109933,0.5626057192166227],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17053840432389547,0.5448191579518006,0.1760120930232558,0.5626057192166227],"dir":"ltr"},{"str":"پيشرفته","boundary":[0.7736821705426357,0.5747928074906675,0.8299928682170544,0.5925793687554897],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7679956589147287,0.5747928074906675,0.7734961240310076,0.5925793687554897],"dir":"ltr"},{"str":"آگاه","boundary":[0.7320291472868217,0.5747928074906675,0.7614151937984495,0.5925793687554897],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7265052260293219,0.5747928074906675,0.7319789147286822,0.5925793687554897],"dir":"ltr"},{"str":"متمدن","boundary":[0.6721582945736434,0.5747928074906675,0.7201993798449613,0.5925793687554897],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6666343733161435,0.5747928074906675,0.6721080620155038,0.5925793687554897],"dir":"ltr"},{"str":"مدرن","boundary":[0.6198913178294574,0.5747928074906675,0.6603285271317829,0.5925793687554897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6032429557082992,0.5747928074906675,0.6133359689922481,0.5925793687554897],"dir":"rtl"},{"str":"روشنفكر","boundary":[0.5290708527131783,0.5747928074906675,0.5968848062015505,0.5925793687554897],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.4821536434108527,0.5747928074906675,0.522515503875969,0.5925793687554897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47730620155038755,0.5747928074906675,0.4820782945736434,0.5925793687554897],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.7345631007751938,0.6046017666474528,0.8025277519379844,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.66266496124031,0.6046017666474528,0.7278319379844961,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":"ميخواهند","boundary":[0.5774713178294575,0.6046017666474528,0.6563528727010849,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5569198807394158,0.6046017666474528,0.5710729874776388,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.5154089922480621,0.6046017666474528,0.550521550387597,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":"چيزهایي","boundary":[0.4429234108527132,0.6046017666474528,0.5088787596899226,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":"ناب","boundary":[0.4064294573643411,0.6046017666474528,0.4365391891992137,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3895626441078935,0.6046017666474528,0.39957271317829457,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":"واقعي","boundary":[0.3384316828253385,0.6046017666474528,0.38327501974948774,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.29535482604063334,0.6046017666474528,0.33214405846693285,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.25279317829457365,0.6046017666474528,0.2890571571328851,0.6223883279122748],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24794573643410853,0.6046017666474528,0.2527178294573643,0.6223883279122748],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7922700775193798,0.6345754161863197,0.802391937984496,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.762984496124031,0.6345754161863197,0.7858534295361745,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.7061551937984496,0.6345754161863197,0.7621393798449612,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"پایههای","boundary":[0.64074496124031,0.6345754161863197,0.699197984496124,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.6144733333333333,0.6345754161863197,0.6340137984496124,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"دوستي","boundary":[0.5554751937984497,0.6345754161863197,0.6079846118207347,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"ملتها","boundary":[0.4985173643410853,0.6345754161863197,0.5487440310077519,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47854992248062017,0.6345754161863197,0.49204556060662985,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"محكم","boundary":[0.42555457364341087,0.6345754161863197,0.4718187596899225,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.38722713178294577,0.6345754161863197,0.4191778701380885,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3823796899224806,0.6345754161863197,0.38715178294573643,0.6523619774511419],"dir":"ltr"},{"str":"جوامع","boundary":[0.3275257364341085,0.6345754161863197,0.3759984383850234,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"بياموزند","boundary":[0.260968992248062,0.6345754161863197,0.320695503875969,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2360651162790698,0.6345754161863197,0.25427441860465116,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"چگونوه","boundary":[0.170499614380636,0.6345754161863197,0.2296875512995896,0.6523619774511419],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8115672868217054,0.6644255479386254,0.8296007751937984,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.7755505426356589,0.6644255479386254,0.8050872868217054,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7467672868217055,0.6644255479386254,0.7691928616661208,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7298137984496125,0.6644255479386254,0.740403364760109,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"مسالمت","boundary":[0.6605682170542636,0.6644255479386254,0.7233337984496124,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.6032547286821706,0.6644255479386254,0.6542253193857549,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.5651533333333334,0.6644255479386254,0.596932944154406,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5484761240310078,0.6644255479386254,0.5585979844961241,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5216089922480621,0.6644255479386254,0.541601550387597,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.49681922480620155,0.6644255479386254,0.5150536434108527,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.46708155038759697,0.6644255479386254,0.4904866706284749,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44249322575541844,0.6644255479386254,0.46077685176396144,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4181242122838402,0.6644255479386254,0.4361131782945737,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"جامعوه","boundary":[0.3581115220440235,0.6644255479386254,0.4118344090638044,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"وجوود","boundary":[0.30023810911588655,0.6644255479386254,0.3516722480620155,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.263062015503876,0.6644255479386254,0.2939259218918654,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2574806201550388,0.6644255479386254,0.26298108527131786,0.6822121092034475],"dir":"ltr"},{"str":"حوق","boundary":[0.21509302325581395,0.6644255479386254,0.2510846511627907,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"هموه","boundary":[0.17051162790697674,0.6644255479386254,0.20881395348837206,0.6822121092034475],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7946965891472868,0.6943991974774923,0.8294826356589147,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7891458914728683,0.6943991974774923,0.7946463565891474,0.7121857587423145],"dir":"ltr"},{"str":"چون","boundary":[0.745963141664537,0.6943991974774923,0.782810621731918,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.6837077519379845,0.6943991974774923,0.7396165891472868,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6365644961240309,0.6943991974774923,0.6772277519379845,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6168231007751938,0.6943991974774923,0.630183987426582,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"یكسان","boundary":[0.5601356589147286,0.6943991974774923,0.6105120674173068,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"آفرید","boundary":[0.5137089922480621,0.6943991974774923,0.5535936434108528,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.49472108527131786,0.6943991974774923,0.5023062015503876,0.7121857587423145],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.508861550387597,0.6943991974774923,0.5136336434108527,0.7121857587423145],"dir":"ltr"},{"str":"آغاز","boundary":[0.46326868229068113,0.6943991974774923,0.49464573643410853,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"نيكو","boundary":[0.42381782945736435,0.6943991974774923,0.45700664215840864,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4182364341085271,0.6943991974774923,0.42373689922480623,0.7121857587423145],"dir":"ltr"},{"str":"انجام","boundary":[0.3736675968992248,0.6943991974774923,0.41169364341085274,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"نيمي","boundary":[0.33101655517668543,0.6943991974774923,0.3672315503875969,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3114043410852713,0.6943991974774923,0.324730589121745,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.2809478042170029,0.6943991974774923,0.30492434108527133,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23771317829457364,0.6943991974774923,0.27468434108527134,0.7121857587423145],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.22515503875968992,0.6943991974774923,0.23776062015503877,0.7121857587423145],"dir":"ltr"},{"str":"بزرگترین","boundary":[0.7323737984496123,0.7242081566342774,0.8022724031007751,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"کارها","boundary":[0.6856324031007752,0.7242081566342774,0.7256426356589147,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6800817054263565,0.7242081566342774,0.6855821705426356,0.7419947178990997],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6629021705426356,0.7242081566342774,0.6736329310706054,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"کوچكترین","boundary":[0.5645077519379845,0.7242081566342774,0.6565820275469522,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"قدمها","boundary":[0.5139768992248063,0.7242081566342774,0.5580376354230546,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.475875503875969,0.7242081566342774,0.5071703875968993,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.40870155038759687,0.7242081566342774,0.46951388717906906,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39172480620155037,0.7242081566342774,0.4018466666666667,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"سختترین","boundary":[0.30076465116279066,0.7242081566342774,0.3850336434108527,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.26894232558139536,0.7242081566342774,0.2943583029541169,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26339162790697673,0.7242081566342774,0.26889209302325584,0.7419947178990997],"dir":"ltr"},{"str":"هموان","boundary":[0.20999441860465115,0.7242081566342774,0.2570339469374386,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"گوام","boundary":[0.17047078842881452,0.7242081566342774,0.2034390697674419,0.7419947178990997],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.8034124031007751,0.7541818061731445,0.8299854263565892,0.7719683674379666],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7599612403100775,0.7541818061731445,0.7969324031007752,0.7719683674379666],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.755077519379845,0.7541818061731445,0.7598496124031008,0.7719683674379666],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.79484496124031,0.7839907653299297,0.8024300775193799,0.8017773265947519],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7764835658914729,0.7839907653299297,0.7945170542635659,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7377291472868217,0.7839907653299297,0.7700035658914729,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.6831012403100775,0.7839907653299297,0.7314181598819298,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"خَم","boundary":[0.6505719379844961,0.7839907653299297,0.676571007751938,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"ميشویم","boundary":[0.5800296124031008,0.7839907653299297,0.6442598494452709,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.5442640310077519,0.7839907653299297,0.5733989147286821,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"خُرد","boundary":[0.5051573643410853,0.7839907653299297,0.5377337984496124,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"نميشویم","boundary":[0.4268309873849159,0.7839907653299297,0.4987731426875859,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4103583045455085,0.7839907653299297,0.4204513178294573,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"مويآمووزیم","boundary":[0.31432660123205713,0.7839907653299297,0.40410806201550387,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.28189922480620155,0.7839907653299297,0.3080422259557285,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"ناکوامي","boundary":[0.2202129595412552,0.7839907653299297,0.27564837209302323,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"یعنوي","boundary":[0.17052943581896607,0.7839907653299297,0.21394952880187668,0.8017773265947519],"dir":"rtl"},{"str":"تأخير","boundary":[0.7885361240310077,0.8139644148687966,0.8300031007751938,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.7677337984496124,0.8139644148687966,0.7820167070954341,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"شكست","boundary":[0.701477054263566,0.8139644148687966,0.7614140021708976,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6845486821705427,0.8139644148687966,0.6946705426356589,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.6412984496124031,0.8139644148687966,0.677817519379845,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6363607751937984,0.8139644148687966,0.6411328682170542,0.8317509761336187],"dir":"ltr"},{"str":"کووه","boundary":[0.5950193798449612,0.8139644148687966,0.6300116786259762,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.5704094573643411,0.8139644148687966,0.5943703875968992,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"یوك","boundary":[0.5285657364341085,0.8139644148687966,0.5641038936316357,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"جوا","boundary":[0.4944327131782946,0.8139644148687966,0.522035503875969,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"برداشوته","boundary":[0.42516201550387595,0.8139644148687966,0.48809476040365596,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"نمويشووند","boundary":[0.33221023255813953,0.8139644148687966,0.41877779385037645,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3266595348837209,0.8139644148687966,0.33216,0.8317509761336187],"dir":"ltr"},{"str":"کسواني","boundary":[0.26389395348837213,0.8139644148687966,0.32034612980654603,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.23136837209302327,0.8139644148687966,0.25759054624121147,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"کووه","boundary":[0.19025302325581395,0.8139644148687966,0.22506129160542926,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17045051773892378,0.8139644148687966,0.18387251455836495,0.8317509761336187],"dir":"rtl"},{"str":"برمي","boundary":[0.7932170542635659,0.8437733740255818,0.8298617054263566,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7540277519379844,0.8437733740255818,0.79230496124031,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":"بابرداشتن","boundary":[0.6763933333333333,0.8437733740255818,0.7472212403100774,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":"سنگهای","boundary":[0.5976875968992249,0.8437733740255818,0.6696621705426355,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":"کوچوك","boundary":[0.5279396899224806,0.8437733740255818,0.5913721399111096,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":"آغواز","boundary":[0.4819266666666667,0.8437733740255818,0.5211331782945737,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":"مويکننود","boundary":[0.4049806201550388,0.8437733740255818,0.4755829086804669,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4000968992248062,0.8437733740255818,0.404868992248062,0.861559935290404],"dir":"ltr"},{"str":"پوس","boundary":[0.35689953488372095,0.8437733740255818,0.3932679069767442,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":"بایود","boundary":[0.3143776744186047,0.8437733740255818,0.35052046316692337,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":"شوجاعت","boundary":[0.23649209302325583,0.8437733740255818,0.30800958192289096,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":"داشوت","boundary":[0.17606232558139537,0.8437733740255818,0.2300033715106573,0.861559935290404],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17053840432389547,0.8437733740255818,0.1760120930232558,0.861559935290404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17045,0.42888,0.83,0.86156],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/d4c8100a13c669393902d5724923f396.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/aac0ae43016d2a635ace8fe74111d858.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17047,0.10075,0.16986,0.1722]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7771705426356589,0.1007547558636638,0.7964728682170542,0.11442405757644376],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8139147286821706,0.1025723812084843,0.8301441860465116,0.11624168292126429],"dir":"ltr"},{"str":"مددكاري","boundary":[0.70573122856202,0.10273707159056598,0.764507984496124,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6440886759964328,0.10273707159056598,0.7015716992853265,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6325150357705108,0.10273707159056598,0.6398492248062017,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"نوتواني","boundary":[0.5814086577466284,0.10273707159056598,0.6283436990095853,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.546596859830616,0.10273707159056598,0.5772131782945736,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5153932926901803,0.10273707159056598,0.5424350448839967,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.47684108527131785,0.10273707159056598,0.511218527131783,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"شجاعت","boundary":[0.7659457364341087,0.1434000758261968,0.8292638759689924,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7490173643410853,0.1434000758261968,0.7591392248062016,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"جسارت","boundary":[0.6795206201550388,0.1434000758261968,0.7421857364341086,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6739699224806203,0.1434000758261968,0.6794703875968994,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6570415503875969,0.1434000758261968,0.6671634108527132,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.625696434108527,0.1434000758261968,0.6503103875968992,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"شجاعت","boundary":[0.555722480620155,0.1434000758261968,0.619290599810114,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.53575503875969,0.1434000758261968,0.5493226595110317,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.4886117829457364,0.1434000758261968,0.5289736434108527,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.44169457364341086,0.1434000758261968,0.48188062015503874,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"مهمي","boundary":[0.3926675968992248,0.1434000758261968,0.4349634108527132,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.34896527131782945,0.1434000758261968,0.3859364341085271,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32435131782945736,0.1434000758261968,0.34265400119260586,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.25000713178294576,0.1434000758261968,0.3178713178294574,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمواعي","boundary":[0.17049064171122996,0.1434000758261968,0.24357488372093022,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"ميخواهند","boundary":[0.7512993798449612,0.17337372536506362,0.8300700775193799,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7307479427549196,0.17337372536506362,0.7449010494931426,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"معلولين","boundary":[0.6660547286821706,0.17337372536506362,0.7243496124031008,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"بدهند","boundary":[0.6158724031007752,0.17337372536506362,0.6594993798449613,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5979896124031009,0.17337372536506362,0.6093924031007754,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5810237905897946,0.17337372536506362,0.5914342635658916,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"استقلال","boundary":[0.516455503875969,0.17337372536506362,0.5747821705426357,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.47368248062015506,0.17337372536506362,0.5101012999403697,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.41629178294573643,0.17337372536506362,0.467259798075313,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.37819038759689916,0.17337372536506362,0.4099699984179718,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3617155793002305,0.17337372536506362,0.37188303373140585,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34203663523989103,0.17337372536506362,0.35540822543473705,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.28500899224806203,0.17337372536506362,0.33572928137439767,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"لذت","boundary":[0.2431903875968992,0.17337372536506362,0.27858757581082927,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"ببرند","boundary":[0.2004675968992248,0.17337372536506362,0.23663503875968991,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19562015503875968,0.17337372536506362,0.2003922480620155,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.7340958139534882,0.2031826845218489,0.8020604651162789,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6623134883720929,0.2031826845218489,0.7273646511627907,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"افرادی","boundary":[0.6065051162790698,0.2031826845218489,0.6555823255813954,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"نيستند","boundary":[0.5525804651162791,0.2031826845218489,0.6001536103698056,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5277153488372093,0.2031826845218489,0.5462047942754918,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5070446511627907,0.2031826845218489,0.5212798887891338,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4745190697674419,0.2031826845218489,0.5005764527878958,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"تكيه","boundary":[0.4349860465116279,0.2031826845218489,0.46778790697674416,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.39665860465116276,0.2031826845218489,0.4286093430063055,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3911079069767442,0.2031826845218489,0.3966083720930233,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"بلكه","boundary":[0.3518260465116279,0.2031826845218489,0.3843013953488372,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"کساني","boundary":[0.29672093023255813,0.2031826845218489,0.3454485244307593,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.24279627906976745,0.2031826845218489,0.29036556557122273,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21793116279069766,0.2031826845218489,0.2364206082289803,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"افوراد","boundary":[0.17049017933390265,0.2031826845218489,0.21145116279069767,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8166272868217055,0.23315633406071587,0.829838449612403,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7968858914728681,0.23315633406071587,0.8102999165175908,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"تكيه","boundary":[0.7576040310077519,0.23315633406071587,0.7904058914728682,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7113561240310078,0.23315633406071587,0.7509142635658915,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6909114728682171,0.23315633406071587,0.7049910396092175,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.6317124031007753,0.23315633406071587,0.6843561240310078,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"بينياز","boundary":[0.5801068217054264,0.23315633406071587,0.6251319379844962,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازند","boundary":[0.5068798449612403,0.23315633406071587,0.5737947331662013,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5019248062015504,0.23315633406071587,0.5066968992248062,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"کمك","boundary":[0.45404674713661114,0.23315633406071587,0.49557060226595107,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"ميکنند","boundary":[0.3936873785793387,0.23315633406071587,0.44778009273203123,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3759962407770618,0.23315633406071587,0.3874424806201551,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"سرنوشوت","boundary":[0.2908057704238009,0.23315633406071587,0.3697486924441954,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"خوود","boundary":[0.243298105259786,0.23315633406071587,0.2845371632815369,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2237596899224806,0.23315633406071587,0.23699957556537896,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"خوود","boundary":[0.17606232558139537,0.23315633406071587,0.21732837209302328,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17053840432389547,0.23315633406071587,0.1760120930232558,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"رقم","boundary":[0.8018455610283267,0.2629652932175012,0.829724496124031,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"بزنند","boundary":[0.7592984496124031,0.2629652932175012,0.7954658914728682,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.7388537984496124,0.2629652932175012,0.7529727530892624,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6993458914728682,0.2629652932175012,0.7323737984496124,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6561458914728682,0.2629652932175012,0.6927905426356589,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6512984496124031,0.2629652932175012,0.6560705426356589,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"اعتقاد","boundary":[0.760364031007752,0.29298011535188845,0.8025593798449613,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"نگارنده","boundary":[0.6981007751937985,0.29298011535188845,0.7538446140721784,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6767524031007752,0.29298011535188845,0.6910686821705427,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6454072868217055,0.29298011535188845,0.6700212403100775,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.60170496124031,0.29298011535188845,0.6386761240310077,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5768398449612403,0.29298011535188845,0.595329290399523,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5561691472868217,0.29298011535188845,0.5704043849131648,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.5256345736434108,0.29298011535188845,0.549268992248062,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.4672955038759691,0.29298011535188845,0.5188531782945737,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.4046052713178295,0.29298011535188845,0.4605141085271318,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39905457364341085,0.29298011535188845,0.40455503875968996,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"هيچ","boundary":[0.36188248062015504,0.29298011535188845,0.3927112130592375,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"چيز","boundary":[0.3258908527131783,0.29298011535188845,0.3551010852713179,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.29454573643410853,0.29298011535188845,0.3191596899224806,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.24720155038759692,0.29298011535188845,0.288015503875969,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"بويکوران","boundary":[0.17052887809864553,0.29298011535188845,0.24062108527131784,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8160410852713181,0.3227890745086737,0.8292522480620158,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"نباید","boundary":[0.7758299224806204,0.3227890745086737,0.8093099224806205,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"جدی","boundary":[0.7275062015503878,0.3227890745086737,0.7690485271317831,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.6740587596899226,0.3227890745086737,0.7206996899224807,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6692113178294576,0.3227890745086737,0.6739834108527134,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"زیرا","boundary":[0.6336717829457367,0.3227890745086737,0.6627811272493217,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6023266666666668,0.3227890745086737,0.6269406201550389,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.5396364341085271,0.3227890745086737,0.5955452713178295,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4959341085271319,0.3227890745086737,0.5329052713178295,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4710689922480621,0.3227890745086737,0.4895584376863447,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45039829457364344,0.3227890745086737,0.4646335321999865,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.4030038759689923,0.3227890745086737,0.44366713178294576,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"نيرو","boundary":[0.3661080620155039,0.3227890745086737,0.3965678294573643,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.3058883720930233,0.3227890745086737,0.35974644531860395,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2812744186046512,0.3227890745086737,0.2995771019677997,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.23367906976744188,0.3227890745086737,0.27474418604651163,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"(خوود)","boundary":[0.1705394730057237,0.3227890745086737,0.22707348837209304,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7945248062015505,0.3527627240475406,0.8293108527131784,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7896773643410854,0.3527627240475406,0.7944494573643412,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7726871156764458,0.3527627240475406,0.7831220155038762,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7080996899224807,0.3527627240475406,0.7664213584244118,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6681648062015505,0.3527627240475406,0.7015192248062015,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6626408849440505,0.3527627240475406,0.6681145736434109,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"خدای","boundary":[0.6107992248062016,0.3527627240475406,0.6562848062015504,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5708622913062977,0.3527627240475406,0.6044639550652513,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5513238759689922,0.3527627240475406,0.5645637616118905,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.5157463436887966,0.3527627240475406,0.5449882380054473,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4993369091966713,0.3527627240475406,0.5094299224806201,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.4532636300035863,0.3527627240475406,0.492928527131783,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.3965573643410853,0.3527627240475406,0.4469756220585396,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.33145596899224805,0.3527627240475406,0.3902417458555558,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32665133897110643,0.3527627240475406,0.3313806201550388,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"اونشتن","boundary":[0.7358159689922482,0.38354277746898324,0.8021229457364343,0.4013293387338054],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.709368527131783,0.38354277746898324,0.7290558108091767,0.4013293387338054],"dir":"rtl"},{"str":"اونش","boundary":[0.6482103875968992,0.38354277746898324,0.7027955658914729,0.4013293387338054],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.6124950387596899,0.38354277746898324,0.6412531782945736,0.4013293387338054],"dir":"rtl"},{"str":"کن","boundary":[0.5799694573643411,0.38354277746898324,0.605879239914387,0.4013293387338054],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.5320978294573643,0.38354277746898324,0.5733534625458782,0.4013293387338054],"dir":"rtl"},{"str":"انن","boundary":[0.4993462015503876,0.38354277746898324,0.5253164341085271,0.4013293387338054],"dir":"rtl"},{"str":"اات","boundary":[0.45381038759689923,0.38354277746898324,0.4925145736434109,0.4013293387338054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43683178294573644,0.38354277746898324,0.44724366256269954,0.4013293387338054],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.40242248062015507,0.38354277746898324,0.4303179457364341,0.4013293387338054],"dir":"rtl"},{"str":"گوهر","boundary":[0.5075280620155039,0.4151633308286671,0.5490703875968993,0.43294989209348916],"dir":"rtl"},{"str":"اود","boundary":[0.46593550387596905,0.4151633308286671,0.5009064864763407,0.43294989209348916],"dir":"rtl"},{"str":"را،","boundary":[0.4383327131782946,0.4151633308286671,0.4593801550387598,0.43294989209348916],"dir":"rtl"},{"str":"هوندا","boundary":[0.38727131782945734,0.4151633308286671,0.43170664936001446,0.43294989209348916],"dir":"rtl"},{"str":"کن،","boundary":[0.3484666666666667,0.4151633308286671,0.38065288510843664,0.43294989209348916],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.3004192248062016,0.4151633308286671,0.341735503875969,0.43294989209348916],"dir":"rtl"},{"str":"انن","boundary":[0.2678936434108527,0.4151633308286671,0.2938638759689922,0.43294989209348916],"dir":"rtl"},{"str":"اات","boundary":[0.22258387596899223,0.4151633308286671,0.26128806201550386,0.43294989209348916],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20534790697674418,0.4151633308286671,0.2158213953488372,0.43294989209348916],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.17051162790697674,0.4151633308286671,0.19869209302325583,0.43294989209348916],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7840007751937984,0.44597748030577516,0.8020342635658915,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7449951937984497,0.44597748030577516,0.7772696124031008,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.6901412403100775,0.44597748030577516,0.7386580919629169,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6183589147286821,0.44597748030577516,0.6834100775193798,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5976882170542636,0.44597748030577516,0.6119234546806067,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"معلول","boundary":[0.5451951937984496,0.44597748030577516,0.5912082170542636,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4825629457364341,0.44597748030577516,0.5386398449612403,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.44727457364341083,0.44597748030577516,0.47622725676459693,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.38575813953488375,0.44597748030577516,0.44090341085271323,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3611441860465117,0.44597748030577516,0.37944686940966016,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"شخصاً","boundary":[0.30443162790697675,0.44597748030577516,0.35481441046668133,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.27750697674418606,0.44597748030577516,0.2980511192095278,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2577655813953489,0.44597748030577516,0.27112646804673707,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"بجوید","boundary":[0.2041172093023256,0.44597748030577516,0.25121023255813957,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18744000000000002,0.44597748030577516,0.1975618604651163,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.17047417818669378,0.44597748030577516,0.18088465116279068,0.46376404157059725],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.7607970542635659,0.475813887859574,0.8296910077519379,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.7336463565891472,0.475813887859574,0.7543252505291105,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7280956589147287,0.475813887859574,0.7335961240310077,0.4936004491243961],"dir":"ltr"},{"str":"آشنا","boundary":[0.690923565891473,0.475813887859574,0.7212891472868217,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6518677519379845,0.475813887859574,0.6845709611495261,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6470203100775194,0.475813887859574,0.6517924031007752,0.4936004491243961],"dir":"ltr"},{"str":"چون","boundary":[0.6035942635658915,0.475813887859574,0.6406390585400622,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.5547682170542636,0.475813887859574,0.5971224598314361,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5299031007751938,0.475813887859574,0.5483925462134764,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5126937984496124,0.475813887859574,0.5229913953488372,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.48520294573643413,0.475813887859574,0.5055973643410853,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.4480308527131783,0.475813887859574,0.47839643410852717,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.41691178294573644,0.475813887859574,0.4416250184147652,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39998341085271316,0.475813887859574,0.4101052713178294,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"پيچ","boundary":[0.36765875968992245,0.475813887859574,0.39325224806201553,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35073038759689923,0.475813887859574,0.3608522480620155,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"خمهای","boundary":[0.28552620155038755,0.475813887859574,0.343948992248062,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2607364341085271,0.475813887859574,0.2789708527131783,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24091255813953488,0.475813887859574,0.25412372093023256,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.17606232558139537,0.475813887859574,0.23462130546606386,0.4936004491243961],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17053840432389547,0.475813887859574,0.1760120930232558,0.4936004491243961],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.8014593798449613,0.505787537398441,0.8299914728682171,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.7479868217054263,0.505787537398441,0.795103891378524,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.714757984496124,0.505787537398441,0.7412556589147287,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":"ميکند","boundary":[0.6596373643410853,0.505787537398441,0.7084458959568989,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6347722480620155,0.505787537398441,0.6532616935002982,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6078741317056838,0.505787537398441,0.6283917393645665,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5882711378939625,0.505787537398441,0.6015742012413402,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5706503875968992,0.505787537398441,0.5820531782945737,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.5341615190895441,0.505787537398441,0.5640950387596899,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.501655968992248,0.505787537398441,0.5279008199182621,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.46913038759689923,0.505787537398441,0.4953224339356215,0.523574098663263],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4642829457364341,0.505787537398441,0.4690550387596899,0.523574098663263],"dir":"ltr"},{"str":"تو","boundary":[0.7712017054263566,0.5355964965552262,0.7876026356589146,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"پای","boundary":[0.7374682154279828,0.5355964965552262,0.7647970542635658,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7131156606541313,0.5355964965552262,0.7310910077519379,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.6903508039369393,0.5355964965552262,0.7068131089503864,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"گذار","boundary":[0.6487003100775194,0.5355964965552262,0.6839728682170542,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6322825288009016,0.5355964965552262,0.6423458914728681,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6126592162024967,0.5355964965552262,0.6259930055321822,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.5899266178904277,0.5355964965552262,0.6063696929337772,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"مترس","boundary":[0.538011007751938,0.5355964965552262,0.58370496124031,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.43252322153885575,0.5355964965552262,0.4659048062015504,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.40582506750283076,0.5355964965552262,0.4262246918444487,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"بگویدت","boundary":[0.3348982945736434,0.5355964965552262,0.3994471317829457,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3103210354675783,0.5355964965552262,0.3285964332643959,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.26715534883720937,0.5355964965552262,0.3040191741583308,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.23285565722952478,0.5355964965552262,0.26087627906976746,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":"رفت","boundary":[0.1904753488372093,0.5355964965552262,0.22654246208291204,0.5533830578200483],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1856279069767442,0.5355964965552262,0.1904,0.5533830578200483],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7838178294573646,0.5655701460940931,0.8018513178294575,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7445862015503877,0.5655701460940931,0.776860620155039,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.6895062015503877,0.5655701460940931,0.7382229852842139,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6686094573643411,0.5655701460940931,0.6830003658760269,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"معلولين","boundary":[0.6033573643410853,0.5655701460940931,0.6616522480620156,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"تفهيم","boundary":[0.5564150387596899,0.5655701460940931,0.5966262015503877,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.4992503875968992,0.5655701460940931,0.5500337872222327,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.4681313178294573,0.5655701460940931,0.4928445532984861,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4432662015503876,0.5655701460940931,0.4617556469886702,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.4126243410852713,0.5655701460940931,0.43653503875968985,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"مويخواهنود","boundary":[0.3111125581395349,0.5655701460940931,0.4062805830990715,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.2825302325581396,0.5655701460940931,0.3047211615426218,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"اهوداف","boundary":[0.2186093023255814,0.5655701460940931,0.27579906976744184,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"خوود","boundary":[0.1705248958832418,0.5655701460940931,0.21177767441860465,0.5833567073589152],"dir":"rtl"},{"str":"برسند","boundary":[0.7851368992248063,0.5953791052508783,0.8294420155038762,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7507185413700367,0.5953791052508783,0.7787863138563687,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"بورای","boundary":[0.7021671335514488,0.5953791052508783,0.7444234108527132,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6776313587188008,0.5953791052508783,0.695848527131783,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"آمواده","boundary":[0.627932509363296,0.5953791052508783,0.6712596899224808,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"شووند","boundary":[0.5739592248062017,0.5953791052508783,0.6216299224806202,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5691698790966723,0.5953791052508783,0.5738336434108529,0.6131656665157005],"dir":"ltr"},{"str":"بایود","boundary":[0.5269377862476137,0.5953791052508783,0.5628681084262389,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"ایون","boundary":[0.488151009246615,0.5953791052508783,0.5206697227374328,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"احسواس","boundary":[0.41369841322575546,0.5953791052508783,0.48188294573643414,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3941911378939626,0.5953791052508783,0.4074371412751147,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36988380101223656,0.5953791052508783,0.38789782945736434,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"آنهوا","boundary":[0.3295886171890799,0.5953791052508783,0.36348480620155044,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.3015574519716886,0.5953791052508783,0.3233204675429727,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"وجوود","boundary":[0.2437388493716139,0.5953791052508783,0.29521395348837215,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"آورد","boundary":[0.20298430560289452,0.5953791052508783,0.23737116279069767,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.1705234262342361,0.5953791052508783,0.19669343750819326,0.6131656665157005],"dir":"rtl"},{"str":"ميخواهند","boundary":[0.7511477519379846,0.6261762067001537,0.8300700775193799,0.6439627679649759],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.6919014557636668,0.6261762067001537,0.744617519379845,0.6439627679649759],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.6539889289669356,0.6261762067001537,0.6856338598560101,0.6439627679649759],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6375756688865937,0.6261762067001537,0.6476686821705425,0.6439627679649759],"dir":"rtl"},{"str":"احتياج","boundary":[0.5817862887012464,0.6261762067001537,0.6312677519379845,0.6439627679649759],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.561531007751938,0.6261762067001537,0.5753644961240311,0.6439627679649759],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.5193999870996494,0.6261762067001537,0.5553291472868217,0.6439627679649759],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.47474806201550385,0.6261762067001537,0.5130252713178295,0.6439627679649759],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4697899224806201,0.6261762067001537,0.47456201550387594,0.6439627679649759],"dir":"ltr"},{"str":"زیورا","boundary":[0.4268410852713178,0.6261762067001537,0.4635108527131783,0.6439627679649759],"dir":"rtl"},{"str":"تاحتياج","boundary":[0.35925488372093023,0.6263238490544027,0.42022062015503875,0.6441104103192248],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.3191316925563437,0.6263238490544027,0.3527497674418605,0.6441104103192248],"dir":"rtl"},{"str":"الاقيرت","boundary":[0.23929953488372094,0.6263238490544027,0.31252186046511626,0.6441104103192248],"dir":"rtl"},{"str":"اارتب","boundary":[0.1753953488372093,0.6263238490544027,0.2326939534883721,0.6441104103192248],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17051162790697674,0.6261762067001537,0.17528372093023256,0.6439627679649759],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.8056472868217053,0.6577967600598374,0.829658449612403,0.6755833213246596],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7745533333333333,0.6577967600598374,0.7991672868217053,0.6755833213246596],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7113607751937985,0.6577967600598374,0.7680733333333333,0.6755833213246596],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6916193798449611,0.6577967600598374,0.7049802664963494,0.6755833213246596],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.6486705426356589,0.6577967600598374,0.6850640310077519,0.6755833213246596],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.6105691472868217,0.6577967600598374,0.6423487581078943,0.6755833213246596],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5858882170542635,0.6577967600598374,0.6040975193798449,0.6755833213246596],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5673449612403101,0.6579444024140865,0.5748547286821706,0.6757309636789086],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5812668217054263,0.6577967600598374,0.5858128682170543,0.6755833213246596],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.5470483720930233,0.6579444024140865,0.5668651162790698,0.6757309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"قدر","boundary":[0.5111069767441861,0.6579444024140865,0.5402669767441861,0.6757309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4848855813953489,0.6579444024140865,0.5044395646337483,0.6757309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.4247823255813953,0.6579444024140865,0.4781041860465116,0.6757309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"اشواه.د","boundary":[0.3553106976744186,0.6579444024140865,0.418268488372093,0.6757309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33833209302325584,0.6579444024140865,0.3487439726402189,0.6757309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"توقع","boundary":[0.2955339534883721,0.6579444024140865,0.33174583749506714,0.6757309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"داشرت","boundary":[0.24602976744186045,0.6579444024140865,0.288953488372093,0.6757309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"ااشر.د،","boundary":[0.17050511627906975,0.6579444024140865,0.22931872093023256,0.6757309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8254631007751938,0.6896061283692907,0.8297077519379845,0.707392689634113],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7889995758737508,0.6896061283692907,0.8085347286821706,0.707392689634113],"dir":"rtl"},{"str":"دات","boundary":[0.7390128682170543,0.6896061283692907,0.7824042675443356,0.707392689634113],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.7035235658914729,0.6896061283692907,0.7322817054263565,0.707392689634113],"dir":"rtl"},{"str":"اواه.د","boundary":[0.6387235658914729,0.6896061283692907,0.6969024297518651,0.707392689634113],"dir":"rtl"},{"str":"کردف","boundary":[0.5968798449612404,0.6896061283692907,0.6319924031007752,0.707392689634113],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.589437984496124,0.6896061283692907,0.5969728682170542,0.707392689634113],"dir":"ltr"},{"str":"مددکار","boundary":[0.7503728682170543,0.7204202778463986,0.8023384496124031,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6788417054263567,0.7204202778463986,0.7438928682170542,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"دراین","boundary":[0.6296389147286822,0.7204202778463986,0.6722863565891473,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.5762662015503877,0.7204202778463986,0.6232398449612403,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5560978294573644,0.7204202778463986,0.5699871317829457,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.523986906440214,0.7204202778463986,0.5497434108527133,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"کمك","boundary":[0.47637232853196004,0.7204202778463986,0.5177453012895229,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"ميکند","boundary":[0.4215648979591838,0.7204202778463986,0.4701056741273801,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4038797595820427,0.7204202778463986,0.41532,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"توقع","boundary":[0.3626191435982331,0.7204202778463986,0.3976381395348838,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.32304074091870083,0.7204202778463986,0.35635680526907526,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30344121541334246,0.7204202778463986,0.31674221122429375,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.28279363051050205,0.7204202778463986,0.29714790697674415,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"اسواس","boundary":[0.2237416446055472,0.7204202778463986,0.2765525581395349,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"منطوق","boundary":[0.17049616221789438,0.7204202778463986,0.21747906976744186,0.7382068391112209],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.8139147286821706,0.750229237003184,0.8299389147286822,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":"نهند","boundary":[0.7766691472868217,0.750229237003184,0.8076877519379845,0.7680157982680061],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7718217054263565,0.750229237003184,0.7765937984496124,0.7680157982680061],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7913106976744186,0.7802028865420509,0.8017590697674419,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7390437209302327,0.7802028865420509,0.7849831876387613,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.686500465116279,0.7802028865420509,0.7327163506261181,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.6535227906976745,0.7802028865420509,0.6800204651162791,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.6154213953488373,0.7802028865420509,0.6472010061699099,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"واگر","boundary":[0.5748334883720931,0.7802028865420509,0.6088660465116281,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"چنانچه","boundary":[0.5146548837209302,0.7802028865420509,0.5683032558139535,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"ایون","boundary":[0.47559906976744193,0.7802028865420509,0.5083433430044648,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"ارتبواط","boundary":[0.41516930232558147,0.7802028865420509,0.4692716994633274,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"واقعوي","boundary":[0.3559702325581396,0.7802028865420509,0.40861395348837215,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"باشود","boundary":[0.3067172093023256,0.7802028865420509,0.34941488372093027,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3019125792811839,0.7802028865420509,0.3066418604651163,0.7979894478068731],"dir":"ltr"},{"str":"احسواس","boundary":[0.22745885390787277,0.7802028865420509,0.2955906976744186,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"امنيوت","boundary":[0.1704997525977239,0.7802028865420509,0.22119627906976744,0.7979894478068731],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.7737291472868217,0.8100118456988362,0.8297133333333333,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.739571007751938,0.8100118456988362,0.7673800507189994,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7347235658914728,0.8100118456988362,0.7394956589147286,0.8277984069636584],"dir":"ltr"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.6838128682170541,0.8100118456988362,0.7279924031007752,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6589728682170543,0.8100118456988362,0.6770063565891472,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6433914728682171,0.8100118456988362,0.6528082945736434,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6275023255813954,0.8100118456988362,0.6427981395348837,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5810120930232557,0.8100118456988362,0.6210987637243883,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"سعي","boundary":[0.53736,0.8100118456988362,0.5746062587248427,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.49601860465116276,0.8100118456988362,0.5310109034321777,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4523162790697674,0.8100118456988362,0.48928744186046513,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.42745116279069767,0.8100118456988362,0.4459406082289803,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.3403227906976744,0.8100118456988362,0.4209624412780992,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"فرا","boundary":[0.31362418604651165,0.8100118456988362,0.33396730223123733,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"گيرند","boundary":[0.26532558139534884,0.8100118456988362,0.3070688372093024,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24071162790697676,0.8100118456988362,0.2590143112701252,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22375813953488374,0.8100118456988362,0.23434770584538028,0.8277984069636584],"dir":"rtl"},{"str":"ایجواد","boundary":[0.17049723462384223,0.8100118456988362,0.21741859718541195,0.8277984069636584],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17047,0.10075,0.83014,0.8278],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/7b6fc488adee5b0e108340309098851f.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/7117670aae254decd1248b8ddc0a971a.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10075,0.16993,0.17039]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.23934108527131784,0.10273707159056598,0.28016550387596895,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.17027906976744187,0.10353889180528102,0.1911860465116279,0.12000793001344966],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.20352713178294574,0.1007547558636638,0.22282945736434107,0.11442405757644376],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7838561240310078,0.1434000758261968,0.8299696124031007,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"حرفه","boundary":[0.7378682170542635,0.1434000758261968,0.7773258914728682,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7167150387596901,0.1434000758261968,0.7368582945736435,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6997615503875971,0.1434000758261968,0.7103511166980937,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"مددجویان","boundary":[0.6170787596899227,0.1434000758261968,0.6932815503875971,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.600401550387597,0.1434000758261968,0.6105234108527133,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5388666666666668,0.1434000758261968,0.5938713178294576,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5333159689922482,0.1434000758261968,0.5388164341085272,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5166387596899225,0.1434000758261968,0.5267606201550387,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4968973643410853,0.1434000758261968,0.510311389385808,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.4492517829457364,0.1434000758261968,0.4905726617991707,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"پياده","boundary":[0.40999503875968996,0.1434000758261968,0.4427717829457365,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.36400713178294575,0.1434000758261968,0.40368795827209597,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.30827410852713183,0.1434000758261968,0.35752713178294576,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.2695196899224806,0.1434000758261968,0.3017941085271318,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.2148917829457364,0.1434000758261968,0.26320870251758877,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2093410852713178,0.1434000758261968,0.2148415503875969,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"ایون","boundary":[0.17051162790697674,0.1434000758261968,0.2030874418604651,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.7697286821705427,0.17419717727547207,0.8300077519379845,0.1919837385402942],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7499612403100776,0.17419717727547207,0.7630922480620156,0.1919837385402942],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.725210138754437,0.17419717727547207,0.743270542635659,0.1919837385402942],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6931384496124031,0.17419717727547207,0.7189128335472058,0.1919837385402942],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6727593917710196,0.17419717727547207,0.6867937865235539,0.1919837385402942],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6226686821705426,0.17419717727547207,0.6663040310077518,0.1919837385402942],"dir":"rtl"},{"str":"آورند","boundary":[0.5743217054263566,0.17419717727547207,0.6163142635658914,0.1919837385402942],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5499031007751938,0.17419717727547207,0.5680565891472869,0.1919837385402942],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5319961240310077,0.17419717727547207,0.5389784496124032,0.1919837385402942],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5452519379844961,0.17419717727547207,0.549797984496124,0.1919837385402942],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.5274071317829458,0.1743448196297211,0.5316768992248063,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"پيروزی","boundary":[0.45256062015503884,0.1743448196297211,0.5106990932774178,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"پاندار","boundary":[0.3996657364341085,0.1743448196297211,0.4456843182107002,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"اات","boundary":[0.35435596899224814,0.1743448196297211,0.3930601550387597,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3436564341085272,0.1743448196297211,0.34785085271317834,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"شکست","boundary":[0.26604713178294576,0.1743448196297211,0.32684286758475917,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"مرگبار","boundary":[0.20910852713178296,0.1743448196297211,0.2593159689922481,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.20213178294573642,0.17419717727547207,0.20911410852713178,0.1919837385402942],"dir":"ltr"},{"str":"اکنون","boundary":[0.7613193798449612,0.20499427872474751,0.8025854263565891,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7367054263565891,0.20499427872474751,0.7550081097197376,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.6822286821705426,0.20499427872474751,0.7305072868217054,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.6414596899224806,0.20499427872474751,0.6758063565891472,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.6024792248062015,0.20499427872474751,0.6349043410852713,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5590280620155039,0.20499427872474751,0.5959992248062015,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5181638759689923,0.20499427872474751,0.5524727131782946,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"رهایي","boundary":[0.46562062015503874,0.20499427872474751,0.5118576762793675,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44587922480620157,0.20499427872474751,0.4592932498509243,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.39122992248062016,0.20499427872474751,0.4394801550387597,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.3614922480620155,0.20499427872474751,0.38489736830289345,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.32696527131782943,0.20499427872474751,0.35481922480620154,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"کرد؟","boundary":[0.28360332662469595,0.20499427872474751,0.32061106738223016,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.25686314513337294,0.20499427872474751,0.27732038924421587,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"مويگيرنود","boundary":[0.17047745609871856,0.20499427872474751,0.25058020775289297,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8117361240310077,0.23480323788153265,0.8299454263565892,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7768998449612403,0.23480323788153265,0.8052568105807774,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهند","boundary":[0.7085086821705425,0.23480323788153265,0.7698672868217054,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6901486821705426,0.23480323788153265,0.7015514728682171,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.6365003100775193,0.23480323788153265,0.6831412403100774,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5939784496124031,0.23480323788153265,0.6294677519379845,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"پای","boundary":[0.5598203100775194,0.23480323788153265,0.5870212403100775,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5194082170542635,0.23480323788153265,0.5527626356589147,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.47214155038759686,0.23480323788153265,0.5129594426985123,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45521317829457364,0.23480323788153265,0.4653350387596899,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.41432651162790707,0.23480323788153265,0.4486353488372094,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"خواسوتن","boundary":[0.33784744186046517,0.23480323788153265,0.40794526009044985,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"بایود","boundary":[0.2953255813953489,0.23480323788153265,0.3314683701436676,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"مقاوموت","boundary":[0.2216344186046512,0.23480323788153265,0.2885944186046512,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"کننود","boundary":[0.1753953488372093,0.23480323788153265,0.21528059800664454,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17051162790697674,0.23480323788153265,0.17528372093023256,0.25258979914635477],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.8225193798449613,0.2657479816850571,0.8300291472868218,0.28353454294987923],"dir":"ltr"},{"str":"اوااتن","boundary":[0.7583333333333333,0.2657479816850571,0.8225305426356588,0.28353454294987923],"dir":"rtl"},{"str":"میاوزاند،","boundary":[0.6652119379844961,0.2657479816850571,0.7515351937984496,0.28353454294987923],"dir":"rtl"},{"str":"توانستن","boundary":[0.5967592248062016,0.2657479816850571,0.6587068217054263,0.28353454294987923],"dir":"rtl"},{"str":"ونران","boundary":[0.5463508527131784,0.2657479816850571,0.589802015503876,0.28353454294987923],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5161610852713179,0.2657479816850571,0.5396196899224807,0.28353454294987923],"dir":"rtl"},{"str":"ک.د،","boundary":[0.474568527131783,0.2657479816850571,0.5094299224806202,0.28353454294987923],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.419473847395296,0.2657479816850571,0.46776201550387597,0.28353454294987923],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.3625827749090862,0.2657479816850571,0.41285135751514673,0.28353454294987923],"dir":"rtl"},{"str":"آرامش","boundary":[0.30278015503875966,0.2657479816850571,0.35594962430924926,0.28353454294987923],"dir":"rtl"},{"str":"میدهدف","boundary":[0.23538759689922478,0.2657479816850571,0.2958229457364341,0.28353454294987923],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.22794573643410854,0.2657479816850571,0.2354806201550388,0.28353454294987923],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7840029457364343,0.29643861337560384,0.8020364341085272,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7526578294573644,0.29643861337560384,0.7772717829457366,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.7017471317829458,0.29643861337560384,0.7463225012251072,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"مددکار","boundary":[0.6431508527131783,0.29643861337560384,0.695015968992248,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.571368527131783,0.29643861337560384,0.6364196899224807,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5506978294573643,0.29643861337560384,0.5649330670837074,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5181722480620156,0.29643861337560384,0.5442296310824695,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"کمك","boundary":[0.47030062015503876,0.29643861337560384,0.5118667122470818,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"ميکند","boundary":[0.41489302325581395,0.29643861337560384,0.4639885316158137,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.39027906976744187,0.29643861337560384,0.40858175313059036,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3494148837209302,0.29643861337560384,0.38372372093023255,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"رسيدن","boundary":[0.2915720930232558,0.29643861337560384,0.34309815836267915,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.26321581395348836,0.29643861337560384,0.28523124349960477,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"آراموش","boundary":[0.19886790697674417,0.29643861337560384,0.2566353488372093,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.17056211750305997,0.29643861337560384,0.19253834761321909,0.314225174640426],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.8065189147286822,0.3272357148248792,0.8297263565891473,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"چيزی","boundary":[0.7542519379844962,0.3272357148248792,0.7995114728682171,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"احتياج","boundary":[0.697790542635659,0.3272357148248792,0.7472947286821706,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"دارنود","boundary":[0.6441601550387598,0.3272357148248792,0.6903489922480621,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6393127131782945,0.3272357148248792,0.6440848062015504,0.3450222760897013],"dir":"ltr"},{"str":"بایود","boundary":[0.5965648062015504,0.3272357148248792,0.6328862721170654,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"بيذیرنود","boundary":[0.528248527131783,0.3272357148248792,0.5897582945736435,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5113201550387597,0.3272357148248792,0.5214420155038759,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"ایموان","boundary":[0.45814899224806205,0.3272357148248792,0.504889903816243,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"پيودا","boundary":[0.41703364341085275,0.3272357148248792,0.4514178294573644,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"کننود","boundary":[0.3707945736434109,0.3272357148248792,0.4106798228128461,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.33796108527131785,0.3272357148248792,0.364082015503876,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3333396899224806,0.3272357148248792,0.3378857364341085,0.3450222760897013],"dir":"ltr"},{"str":"مریتوان.رد","boundary":[0.23748062015503876,0.3273833571791282,0.32661085271317825,0.34516991844395034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22049302325581396,0.3272357148248792,0.23061488372093025,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"کلموه","boundary":[0.17055680107077129,0.3272357148248792,0.21416878032457753,0.3450222760897013],"dir":"rtl"},{"str":"تنمیتوانمب","boundary":[0.7422868217054264,0.359003910538812,0.8297956589147286,0.37679047180363406],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7217894573643412,0.358856268184563,0.7350006201550389,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.701822015503876,0.358856268184563,0.7153896362552177,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.6611587596899224,0.358856268184563,0.6949903875968992,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6209727131782946,0.358856268184563,0.6543271317829457,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"پاك","boundary":[0.5847299224806202,0.358856268184563,0.6142415503875969,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.546402480620155,0.358856268184563,0.5783532189752977,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5415550387596899,0.358856268184563,0.5463271317829458,0.3766428294493851],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.5069448062015505,0.358856268184563,0.535140089350356,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"مشتاقانه","boundary":[0.4409141085271318,0.358856268184563,0.5005893951603402,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهند","boundary":[0.37302480620155043,0.358856268184563,0.43410759689922485,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.35489085271317833,0.358856268184563,0.3662936434108527,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"خواستهها","boundary":[0.2752213953488372,0.358856268184563,0.3485096011757211,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25854418604651164,0.358856268184563,0.26866604651162795,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.20278604651162793,0.358856268184563,0.25206418604651165,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.17047417818669378,0.358856268184563,0.19623069767441859,0.3766428294493851],"dir":"rtl"},{"str":"تحقق","boundary":[0.7872167441860466,0.38981806001592006,0.8294120930232559,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرد","boundary":[0.7393451162790697,0.38981806001592006,0.7807367441860465,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7344976744186047,0.38981806001592006,0.7392697674418606,0.40760462128074215],"dir":"ltr"},{"str":"فرد","boundary":[0.7029013953488373,0.38981806001592006,0.7280176744186047,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"معلول","boundary":[0.6504083720930233,0.38981806001592006,0.6964213953488374,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6337311627906977,0.38981806001592006,0.643853023255814,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5721962790697674,0.38981806001592006,0.6272009302325582,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5378120930232557,0.38981806001592006,0.5658456937013296,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.49619441860465113,0.38981806001592006,0.5315005453087409,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.4580286511627907,0.38981806001592006,0.4898726340768865,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.42572465116279073,0.38981806001592006,0.45176818604651164,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"افسووس","boundary":[0.35377945712226766,0.38981806001592006,0.4194641860465117,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"خووردن","boundary":[0.28490841298236647,0.38981806001592006,0.3475094371791363,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2684296226152347,0.38981806001592006,0.2784613953488373,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"دسوت","boundary":[0.21234534500858354,0.38981806001592006,0.2621129536276285,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.17052295515249827,0.38981806001592006,0.20600093023255814,0.40760462128074215],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.7877803100775194,0.41962701917270534,0.8295737984496124,0.4374135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشتن","boundary":[0.7222770542635659,0.41962701917270534,0.7812249612403102,0.4374135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"هيچ","boundary":[0.685331007751938,0.41962701917270534,0.7159722681694314,0.4374135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"چيز","boundary":[0.6495839181553739,0.41962701917270534,0.6790241817821843,0.4374135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6300249612403102,0.41962701917270534,0.6432770921856202,0.4374135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.5877542635658914,0.41962701917270534,0.6235449612403101,0.4374135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"نميدهد","boundary":[0.5200478436956177,0.41962701917270534,0.581370041912392,0.4374135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5036564278767621,0.41962701917270534,0.5137527131782946,0.4374135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.4416727131782946,0.41962701917270534,0.49736206195885146,0.4374135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.41331643410852714,0.41962701917270534,0.4352804050020621,0.4374135804375274],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40846899224806205,0.41962701917270534,0.41324108527131787,0.4374135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"مهم","boundary":[0.7756102404555563,0.4496006687115722,0.803088527131783,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7469787596899224,0.4496006687115722,0.7695331782945736,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7060392248062015,0.4496006687115722,0.7409257364341085,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6828066666666667,0.4496006687115722,0.6995592248062015,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"مدد","boundary":[0.650672043845686,0.4496006687115722,0.6767536434108528,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.6213973643410853,0.4496006687115722,0.6446550387596899,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"شخصاً","boundary":[0.5681759689922481,0.4496006687115722,0.6155955038759691,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5365796899224806,0.4496006687115722,0.5616959689922479,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.49748055893701115,0.4496006687115722,0.5300996899224807,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.46727020724568896,0.4496006687115722,0.49149596899224807,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45171178294573644,0.4496006687115722,0.4612559689922481,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4368429457364341,0.4496006687115722,0.4459099224806202,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"وضيعت","boundary":[0.37237550387596896,0.4496006687115722,0.43078992248062015,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.3260862015503876,0.4496006687115722,0.36632248062015504,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2882108527131783,0.4496006687115722,0.3196062015503876,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.27027782945736434,0.4496006687115722,0.28215782945736434,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"وفق","boundary":[0.23541302325581395,0.4496006687115722,0.2648493023255814,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.19622991543340382,0.4496006687115722,0.22936,0.4673872299763943],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.7879979844961239,0.47943707626537113,0.8022389147286823,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7533877519379845,0.47943707626537113,0.7815830350867898,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"بيذیرد","boundary":[0.7003924031007751,0.47943707626537113,0.7465812403100774,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6755272868217055,0.47943707626537113,0.6940167322599882,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6346631007751937,0.47943707626537113,0.6689719379844962,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6035691472868218,0.47943707626537113,0.6281831007751938,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.561298449612403,0.47943707626537113,0.5970891472868217,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"برداشتن","boundary":[0.49417224806201554,0.47943707626537113,0.5545517829457365,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"قدم","boundary":[0.4604913178294574,0.47943707626537113,0.4878167595955784,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4275387596899225,0.47943707626537113,0.4540113178294574,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4219285271317829,0.47943707626537113,0.427428992248062,0.4972236375301932],"dir":"ltr"},{"str":"سختترین","boundary":[0.3315069767441861,0.47943707626537113,0.4155987515519525,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31482976744186053,0.47943707626537113,0.3249516279069768,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"دشوارترین","boundary":[0.22674697674418606,0.47943707626537113,0.30843538921458247,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.17606232558139537,0.47943707626537113,0.22043977774433657,0.4972236375301932],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17053840432389547,0.47943707626537113,0.1760120930232558,0.4972236375301932],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.7927998449612403,0.509410725804238,0.829871472868217,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7879524031007752,0.509410725804238,0.792724496124031,0.5271972870690601],"dir":"ltr"},{"str":"قبول","boundary":[0.7461086821705426,0.509410725804238,0.7815921384656509,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.7133570542635659,0.509410725804238,0.7397051203135356,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6884919379844961,0.509410725804238,0.7069813834227787,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"هيوچ","boundary":[0.6433468217054265,0.509410725804238,0.6820815984658186,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"چيوز","boundary":[0.5994147286821705,0.509410725804238,0.6365654263565892,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"ارزان","boundary":[0.5540342635658914,0.509410725804238,0.5926835658914729,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5333635658914728,0.509410725804238,0.547598803517816,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"دسوت","boundary":[0.4767787596899225,0.509410725804238,0.5269809949740182,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.4396317829457364,0.509410725804238,0.4702593427543489,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.41532573643410853,0.509410725804238,0.43890992248062016,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41047829457364343,0.509410725804238,0.41525038759689925,0.5271972870690601],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3935499224806201,0.509410725804238,0.4036717829457364,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"هميشه","boundary":[0.33632930232558134,0.509410725804238,0.3871038039087237,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3049841860465116,0.509410725804238,0.3295981395348837,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"وضوعيت","boundary":[0.22855534883720932,0.509410725804238,0.29817767441860465,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"وجوود","boundary":[0.1705248958832418,0.509410725804238,0.222,0.5271972870690601],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7990710077519381,0.5400431368714317,0.8299137984496124,0.5578296981362538],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7745826356589147,0.5400431368714317,0.7927919379844962,0.5578296981362538],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7567054263565891,0.5400431368714317,0.7636877519379845,0.5578296981362538],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7700049461321248,0.5400431368714317,0.7745072868217056,0.5578296981362538],"dir":"ltr"},{"str":"اهترنن","boundary":[0.7058444961240311,0.5401907792256806,0.7566044961240311,0.5579773404905027],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6838426356589147,0.5401907792256806,0.698611007751938,0.5579773404905027],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6699031007751939,0.5401907792256806,0.6762139083861874,0.5579773404905027],"dir":"ltr"},{"str":"دشوارترنن","boundary":[0.5775256303410324,0.5401907792256806,0.6633124031007752,0.5579773404905027],"dir":"rtl"},{"str":"آنهاات","boundary":[0.5089728682170542,0.5401907792256806,0.5709031404608832,0.5579773404905027],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.501531007751938,0.5401907792256806,0.5090658914728682,0.5579773404905027],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.49637596899224806,0.5401907792256806,0.5015499224806201,0.5579773404905027],"dir":"rtl"},{"str":"هلن","boundary":[0.7708082170542635,0.5708402383207071,0.8022286821705427,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"کلر","boundary":[0.7392119379844961,0.5708402383207071,0.7640770542635659,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"کسي","boundary":[0.6945803100775194,0.5708402383207071,0.7328650056882822,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6636872868217054,0.5708402383207071,0.6877235658914728,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6388221705426356,0.5708402383207071,0.6573116159809183,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6188547286821705,0.5708402383207071,0.6324223494335122,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.5824110077519379,0.5708402383207071,0.6121235658914728,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5412984496124031,0.5708402383207071,0.575604496124031,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"تغي","boundary":[0.5150193798449613,0.5708402383207071,0.5352368992248061,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"ير","boundary":[0.4987311627906978,0.5708402383207071,0.5145293023255815,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4931804651162791,0.5708402383207071,0.49868093023255816,0.5886267995855291],"dir":"ltr"},{"str":"ترسويد","boundary":[0.4334539534883721,0.5708402383207071,0.4867004651162791,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4279032558139535,0.5708402383207071,0.4334037209302326,0.5886267995855291],"dir":"ltr"},{"str":"لرزیود","boundary":[0.3728232558139535,0.5708402383207071,0.42159470684572553,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3561460465116279,0.5708402383207071,0.36626790697674416,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"بورای","boundary":[0.30739534883720926,0.5708402383207071,0.34961581395348834,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"تغييور","boundary":[0.25721302325581397,0.5708402383207071,0.3009153488372094,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.2288567441860465,0.5708402383207071,0.2508721737321629,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"شودت","boundary":[0.17048676030393736,0.5708402383207071,0.2225420653272959,0.5886267995855291],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.7699869767441859,0.600813887859574,0.8291106976744183,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.7358288372093024,0.600813887859574,0.7636378801763638,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7309813953488371,0.600813887859574,0.7357534883720929,0.6186004491243962],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7138018604651164,0.600813887859574,0.7245326209930861,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6736158139534885,0.600813887859574,0.7069702325581396,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"جنگيد","boundary":[0.6178576744186047,0.600813887859574,0.6668344186046512,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6130102325581397,0.600813887859574,0.6177823255813955,0.6186004491243962],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5958306976744188,0.600813887859574,0.6065614582023885,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5340446511627908,0.600813887859574,0.5890493023255815,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"جنگيد","boundary":[0.478286511627907,0.600813887859574,0.5272632558139535,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4734390697674418,0.600813887859574,0.47821116279069764,0.6186004491243962],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.4495032558139535,0.600813887859574,0.4667079069767442,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"هيچ","boundary":[0.41233116279069765,0.600813887859574,0.4431598952297801,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"چيز","boundary":[0.3763395348837209,0.600813887859574,0.40554976744186044,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.33381767441860466,0.600813887859574,0.3696083720930233,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"نكرد","boundary":[0.29152186046511624,0.600813887859574,0.32747837376610334,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.28597116279069773,0.600813887859574,0.2914716279069768,0.6186004491243962],"dir":"ltr"},{"str":"چون","boundary":[0.24277116279069766,0.600813887859574,0.2796358930497474,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.20675441860465119,0.600813887859574,0.2364156743242606,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"نبود","boundary":[0.17054518588079323,0.600813887859574,0.2004417908633928,0.6186004491243962],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.7938128682170542,0.6306228470163592,0.8297040310077519,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.7610612403100774,0.6306228470163592,0.7874093063600471,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7555105426356589,0.6306228470163592,0.761011007751938,0.6484094082811813],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7141691472868217,0.6306228470163592,0.7490387389012034,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.693498449612403,0.6306228470163592,0.7077336872387462,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.645877984496124,0.6306228470163592,0.6867170542635659,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6250063565891472,0.6306228470163592,0.6391468217054264,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.604868992248062,0.6306228470163592,0.6181806201550387,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.545368527131783,0.6306228470163592,0.5980875968992249,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.5188708527131782,0.6306228470163592,0.5389681226828446,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"نماند","boundary":[0.47451550387596897,0.6306228470163592,0.5123514357776047,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4689341085271318,0.6306228470163592,0.47443457364341085,0.6484094082811813],"dir":"ltr"},{"str":"او","boundary":[0.4481601550387597,0.6306228470163592,0.46240108527131785,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4312066666666666,0.6306228470163592,0.4417962329771632,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومتهایش","boundary":[0.32040558139534886,0.6306228470163592,0.42472666666666664,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"نتوانست","boundary":[0.24995441860465117,0.6306228470163592,0.3140860015003751,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"چيوزی","boundary":[0.19025302325581395,0.6306228470163592,0.24342418604651161,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17045051773892378,0.6306228470163592,0.18387251455836495,0.6484094082811813],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.7940737984496123,0.6606376691507466,0.8300691472868217,0.6784242304155688],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.7569017054263566,0.6606376691507466,0.7877248200106708,0.6784242304155688],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7520542635658914,0.6606376691507466,0.7568263565891473,0.6784242304155688],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7611617054263566,0.6914177225721893,0.7894677519379846,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"آزادوار","boundary":[0.6873449612403101,0.6914177225721893,0.7443292796211606,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"پ.دی","boundary":[0.6403585645404379,0.6914177225721893,0.6807961240310078,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.609817519379845,0.6914177225721893,0.6337325165877061,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"مرا","boundary":[0.5808333333333333,0.6914177225721893,0.6032119379844961,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.4693516279069769,0.6914177225721893,0.4978586046511629,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43788650210334157,0.6914177225721893,0.4525990697674419,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.3931990697674419,0.6914177225721893,0.4312538671323121,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"نکو","boundary":[0.35811162790697676,0.6914177225721893,0.3865683720930233,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"ا.گری","boundary":[0.30195162790697677,0.6914177225721893,0.3514754651162791,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2747758139534884,0.6914177225721893,0.2954074937804218,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"پ.د","boundary":[0.23393674418604654,0.6914177225721893,0.2579981395348837,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"ااتف","boundary":[0.18330232558139536,0.6914177225721893,0.22733116279069768,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"هلن","boundary":[0.7711240310077518,0.7222318720492973,0.802544496124031,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7365635658914729,0.7222318720492973,0.7644175193798449,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.6942928682170543,0.7222318720492973,0.7300835658914728,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"ميکرد","boundary":[0.6378968992248062,0.7222318720492973,0.6879807796778291,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.633119889052634,0.7222318720492973,0.6378466666666667,0.7400184333141194],"dir":"ltr"},{"str":"هلن","boundary":[0.5953815086924745,0.7222318720492973,0.6268343493524077,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.56512423124559,0.7222318720492973,0.589095968992248,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.5237497655739236,0.7222318720492973,0.5588691426484883,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"نميکرد","boundary":[0.4596317829457365,0.7222318720492973,0.5175119602299261,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.43506015503875967,0.7222318720492973,0.4532694573643411,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.39295239020042455,0.7222318720492973,0.4287810852713179,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.36058441916187295,0.7222318720492973,0.3867113178294574,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.3153504653322105,0.7222318720492973,0.3543159693855811,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"دختر","boundary":[0.27092685999813204,0.7222318720492973,0.3090422448230442,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"کر","boundary":[0.24608527131782945,0.7222318720492973,0.2646793116652657,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2295736434108527,0.7222318720492973,0.239695503875969,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"کووری","boundary":[0.17051162790697674,0.7222318720492973,0.2233813953488372,0.7400184333141194],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.8054389147286821,0.7520408312060826,0.8294751937984496,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7805737984496124,0.7520408312060826,0.799063243887895,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7459635658914728,0.7520408312060826,0.7741588490402783,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7278296124031007,0.7520408312060826,0.7392324031007752,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.6911598449612404,0.7520408312060826,0.7210231007751937,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.6537617054263566,0.7520408312060826,0.6844286821705426,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.633091007751938,0.7520408312060826,0.6473262453782812,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.5757003100775194,0.7520408312060826,0.626668325207096,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"انگل","boundary":[0.5338565891472868,0.7520408312060826,0.5689691472868218,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"وار","boundary":[0.5098074418604652,0.7520408312060826,0.5332409302325583,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4696213953488372,0.7520408312060826,0.5029758139534884,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.42941023255813954,0.7520408312060826,0.46320187270501834,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.3920120930232558,0.7520408312060826,0.42300405611524333,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37508372093023257,0.7520408312060826,0.3852055813953489,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.32050604651162795,0.7520408312060826,0.36827720930232555,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2998353488372093,0.7520408312060826,0.31407058646355235,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.24038511627906978,0.7520408312060826,0.2930288372093024,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.19904372093023254,0.7520408312060826,0.23382976744186046,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19419627906976744,0.7520408312060826,0.19896837209302326,0.7698273924709047],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.17047417818669378,0.7520408312060826,0.18771627906976743,0.7698273924709047],"dir":"rtl"},{"str":"سرانجام","boundary":[0.7694421705426356,0.7820144807449494,0.8299472868217054,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"باحمایت","boundary":[0.6956854263565891,0.7820144807449494,0.7630782484810392,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6788993798449613,0.7820144807449494,0.6890212403100775,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"پشتكار","boundary":[0.6198510077519381,0.7820144807449494,0.6726042442273682,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"پرستارش","boundary":[0.5423868217054264,0.7820144807449494,0.6133710077519381,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5254209998921201,0.7820144807449494,0.5358314728682171,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.48565503875968996,0.7820144807449494,0.5191291472868217,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.4498260427143175,0.7820144807449494,0.47937596899224805,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"آمد","boundary":[0.4179320930232559,0.7820144807449494,0.4434848062015504,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41240817176575595,0.7820144807449494,0.4178818604651163,0.7998010420097715],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.39561650376808916,0.7820144807449494,0.4060269767441861,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.33667306414515713,0.7820144807449494,0.389299534883721,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.30082681790811594,0.7820144807449494,0.3303767441860465,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"آمد","boundary":[0.2692437209302325,0.7820144807449494,0.2944855813953488,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2644390909090909,0.7820144807449494,0.2691683720930233,0.7998010420097715],"dir":"ltr"},{"str":"بوا","boundary":[0.2397371437285551,0.7820144807449494,0.258066976744186,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"خوانواده","boundary":[0.17053514502221062,0.7820144807449494,0.2334512115897827,0.7998010420097715],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8196719379844961,0.8118234399017347,0.8297937984496123,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7676183747129625,0.8118234399017347,0.8133928682170543,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.7317900775193799,0.8118234399017347,0.7613268217054263,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.719031007751938,0.8118234399017347,0.7252096124031007,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"مد","boundary":[0.6993224806201551,0.8118234399017347,0.7184610852713179,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6826741184989968,0.8118234399017347,0.6927671317829457,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفت","boundary":[0.6170917829457364,0.8118234399017347,0.6763662015503875,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5922266666666667,0.8118234399017347,0.6107161121049492,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.5716420427355082,0.8118234399017347,0.5857466666666666,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5374229457364341,0.8118234399017347,0.5653384644990287,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.49509415893382214,0.8118234399017347,0.5309429457364342,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.4628275968992248,0.8118234399017347,0.4888408653148509,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4572768992248062,0.8118234399017347,0.4627773643410853,0.8296100011665568],"dir":"ltr"},{"str":"نه","boundary":[0.4368322480620155,0.8118234399017347,0.4509512027016655,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.38456302209880827,0.8118234399017347,0.4305047380263581,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3643389054726368,0.8118234399017347,0.3782665972463265,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.3171531782945736,0.8118234399017347,0.35799224806201546,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.2962815503875969,0.8118234399017347,0.31042201550387594,0.8296100011665568],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29143410852713175,0.8118234399017347,0.29620620155038757,0.8296100011665568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.10075,0.83007,0.82961],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/ebe579e52adea8011772c3e17ce95a09.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/e78861f918ff6bef1e0e57d629a72d6b.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17045,0.10075,0.16993,0.15129]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7771705426356589,0.1007547558636638,0.7964728682170542,0.11442405757644376],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8132170542635659,0.1025723812084843,0.829793953488372,0.11624168292126429],"dir":"ltr"},{"str":"مددكاري","boundary":[0.70573122856202,0.10273707159056598,0.764507984496124,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6440886759964328,0.10273707159056598,0.7015716992853265,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6325150357705108,0.10273707159056598,0.6398492248062017,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"نوتواني","boundary":[0.5814086577466284,0.10273707159056598,0.6283436990095853,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.546596859830616,0.10273707159056598,0.5772131782945736,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5153932926901803,0.10273707159056598,0.5424350448839967,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.47684108527131785,0.10273707159056598,0.511218527131783,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7564537984496124,0.1434000758261968,0.8022407751937984,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.7293031007751938,0.1434000758261968,0.7499819947151569,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6891170542635658,0.1434000758261968,0.7224714728682169,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6691496124031008,0.1434000758261968,0.6826452505291105,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.6361468217054264,0.1434000758261968,0.6627931427001589,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6071124031007752,0.1434000758261968,0.6297852050085264,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.5802392248062015,0.1434000758261968,0.6063099224806201,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5633108527131783,0.1434000758261968,0.5734327131782945,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.532668992248062,0.1434000758261968,0.5565796899224805,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"نتواني","boundary":[0.4815322480620155,0.1434000758261968,0.5262973279034044,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4413462015503876,0.1434000758261968,0.4747006201550388,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4213787596899225,0.1434000758261968,0.4348743978159322,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4041992248062016,0.1434000758261968,0.4149299853341714,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.3833275968992248,0.1434000758261968,0.39746806201550383,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"وفق","boundary":[0.3456782945736434,0.1434000758261968,0.3769679174523361,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"دهي","boundary":[0.305059534883721,0.1434000758261968,0.3389162790697675,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30021209302325585,0.1434000758261968,0.3049841860465117,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"ناهنجار","boundary":[0.23792372093023256,0.1434000758261968,0.2937320930232558,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"شوناخته","boundary":[0.1705045964738665,0.1434000758261968,0.23144372093023255,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"خواهي","boundary":[0.7761668217054263,0.17337372536506362,0.8298151937984496,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7452737984496124,0.17337372536506362,0.769837046125596,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7404263565891472,0.17337372536506362,0.7451984496124031,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"هلن","boundary":[0.7708417054263565,0.2031826845218489,0.8022621705426357,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7536621705426356,0.2031826845218489,0.7643929310706055,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7134761240310078,0.2031826845218489,0.7468305426356588,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.6772082170542636,0.2031826845218489,0.70674496124031,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"آمد","boundary":[0.6451598449612403,0.2031826845218489,0.6704017054263567,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6284826356589147,0.2031826845218489,0.6386044961240309,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"عليرغم","boundary":[0.5591235658914729,0.2031826845218489,0.6220026356589147,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.5222026356589147,0.2031826845218489,0.5527658849219347,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"معلوليتهایي","boundary":[0.4149099224806202,0.2031826845218489,0.5157226356589147,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.39029596899224805,0.2031826845218489,0.40859865235539655,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.33800387596899223,0.2031826845218489,0.38390159076497005,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.33242248062015506,0.2031826845218489,0.3379229457364341,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"توانست","boundary":[0.26652248062015504,0.2031826845218489,0.3259475968992248,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"دشووارترین","boundary":[0.17052335352745748,0.2031826845218489,0.26012810239287704,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.8092510077519379,0.23315633406071587,0.8296454263565891,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7895096124031008,0.23315633406071587,0.8028704990544889,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7290798449612403,0.23315633406071587,0.7830296124031008,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.6965542635658915,0.23315633406071587,0.7227463099046136,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6917068217054264,0.23315633406071587,0.6964789147286822,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"مقاومتهایش","boundary":[0.5808838759689923,0.23315633406071587,0.6852268217054263,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"شكسته","boundary":[0.5202029457364341,0.23315633406071587,0.5745839455046486,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.4893099224806201,0.23315633406071587,0.5138731701566037,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48375922480620154,0.23315633406071587,0.4892596899224806,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"جرقه","boundary":[0.43777131782945733,0.23315633406071587,0.477228992248062,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"اميودی","boundary":[0.3785497674418605,0.23315633406071587,0.43119348837209304,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35404425249169436,0.23315633406071587,0.37222086378737546,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"نظورش","boundary":[0.2910544389323137,0.23315633406071587,0.3477153488372093,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"زده","boundary":[0.2596304985353376,0.23315633406071587,0.2847917038937154,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.2209451162790698,0.23315633406071587,0.2533440023104534,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21616879267689262,0.23315633406071587,0.22089488372093022,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"هلون","boundary":[0.17051719445818903,0.23315633406071587,0.2098841563582385,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.794817054263566,0.2629652932175012,0.8300049612403102,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.7606589147286822,0.2629652932175012,0.7884679576957436,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7356537984496123,0.2629652932175012,0.7538631007751938,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"معلول","boundary":[0.6829096124031008,0.2629652932175012,0.7289226356589148,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6392054263565892,0.2629652932175012,0.676178449612403,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6220231007751938,0.2629652932175012,0.63214496124031,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5874128682170543,0.2629652932175012,0.6156081513658598,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5623719379844961,0.2629652932175012,0.5806063565891473,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.542404496124031,0.2629652932175012,0.5559001342500407,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"بيذیرد","boundary":[0.4890592248062016,0.2629652932175012,0.5355979844961241,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4842117829457365,0.2629652932175012,0.48898387596899234,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"سرانجام","boundary":[0.4170508527131784,0.2629652932175012,0.47780594864732345,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39638015503875973,0.2629652932175012,0.41061539266510283,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"جایي","boundary":[0.3491866666666667,0.2629652932175012,0.3900335320731743,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"رسويد","boundary":[0.29526201550387604,0.2629652932175012,0.34284286422120996,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.26248527131782945,0.2629652932175012,0.2889099332972778,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23789643410852712,0.2629652932175012,0.2559299224806202,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"بويش","boundary":[0.19025302325581395,0.2629652932175012,0.23134108527131783,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17054820501241813,0.2629652932175012,0.18393737638293067,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"هفتاد","boundary":[0.7913691472868217,0.29298011535188845,0.8297719379844961,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"سمينار","boundary":[0.7349077519379845,0.29298011535188845,0.7850393717069915,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6863579844961241,0.29298011535188845,0.7284277519379845,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6547868217054263,0.29298011535188845,0.6797524031007752,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"المللي","boundary":[0.6077099224806203,0.29298011535188845,0.6542503875968992,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.591061560359462,0.29298011535188845,0.6011545736434109,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5666642661285156,0.29298011535188845,0.5846782945736434,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.5092470116743257,0.29298011535188845,0.5602903875968993,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"هزاران","boundary":[0.453714149416475,0.29298011535188845,0.5029608920531031,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"بيننده","boundary":[0.40728041634004003,0.29298011535188845,0.44734248062015497,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3908094673362062,0.29298011535188845,0.40090248062015504,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"شنوندة","boundary":[0.33195736434108525,0.29298011535188845,0.38450155038759687,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"مشوتاق","boundary":[0.27000806201550387,0.29298011535188845,0.3256657364341085,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2644573643410853,0.29298011535188845,0.2699578294573644,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"افكوارش","boundary":[0.18997999411245217,0.29298011535188845,0.2583181395348837,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17045051773892378,0.29298011535188845,0.18370975566676478,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8157356589147287,0.3227890745086737,0.82962496124031,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"جهانيان","boundary":[0.7520910077519379,0.3227890745086737,0.8089542635658914,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.6997989147286822,0.3227890745086737,0.7453598449612403,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.6656407751937985,0.3227890745086737,0.6934498181608599,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6487124031007753,0.3227890745086737,0.6588342635658915,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.6012333333333333,0.3227890745086737,0.6419812403100776,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"همۀ","boundary":[0.5640891472868217,0.3227890745086737,0.5947872147614368,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5164764341085272,0.3227890745086737,0.5572903875968993,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.4958559689922481,0.3227890745086737,0.5099964341085271,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47611457364341087,0.3227890745086737,0.48947546029479905,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"ميشناسند","boundary":[0.39279178294573647,0.3227890745086737,0.46980248510418576,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37611457364341083,0.3227890745086737,0.38623643410852715,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"ميستایند","boundary":[0.2998102325581396,0.3227890745086737,0.3698024851041858,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29496279069767445,0.3227890745086737,0.29973488372093027,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"او","boundary":[0.2743423255813954,0.3227890745086737,0.28848279069767446,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.23114232558139536,0.3227890745086737,0.26803272549093515,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.20303720930232558,0.3227890745086737,0.22480663660955819,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.1705320144971308,0.3227890745086737,0.1967377529447297,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7889663565891473,0.3527627240475406,0.8297803100775194,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7717868217054262,0.3527627240475406,0.7825175822333961,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7450882170542635,0.3527627240475406,0.7653407031335298,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.7116082170542636,0.3527627240475406,0.7383570542635659,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"معلوليتي","boundary":[0.640931007751938,0.3527627240475406,0.7048770542635661,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.616317054263566,0.3527627240475406,0.6346197376267144,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5789440310077519,0.3527627240475406,0.6099226760362878,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5501356589147287,0.3527627240475406,0.5726319424685268,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.5128716279069769,0.3527627240475406,0.5494911627906979,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49313023255813965,0.3527627240475406,0.5065442576028623,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.4396576744186047,0.3527627240475406,0.48677474409170246,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4010790697674419,0.3527627240475406,0.4332999934490665,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.3418297674418605,0.3527627240475406,0.3945237209302326,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.31721581395348836,0.3527627240475406,0.33551849731663685,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.2547767441860465,0.3527627240475406,0.31068558139534885,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.22642046511627906,0.3527627240475406,0.2484358946623955,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.2058,0.3527627240475406,0.21994046511627907,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.17053514502221062,0.3527627240475406,0.19946431102816284,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7928505426356589,0.3825716832043259,0.8299221705426357,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.734304496124031,0.3825716832043259,0.7863705426356589,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.7015528682170543,0.3825716832043259,0.727900934267024,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6967054263565892,0.3825716832043259,0.7014775193798449,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"امروزه","boundary":[0.7545993798449612,0.4123806423611111,0.8025463565891472,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"معلوليني","boundary":[0.6838565891472869,0.4123806423611111,0.747877984496124,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6636364341085271,0.4123806423611111,0.6768475968992248,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6004438759689922,0.4123806423611111,0.6572655315108484,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5714094573643411,0.4123806423611111,0.5940822592720924,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"کنيم","boundary":[0.5326299224806201,0.4123806423611111,0.5650327538590187,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5077648062015504,0.4123806423611111,0.5262542516398331,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.4701922480620155,0.4123806423611111,0.5010336434108528,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"دسوت","boundary":[0.41370573643410846,0.4123806423611111,0.46370352654941693,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3967773643410853,0.4123806423611111,0.40689922480620155,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"پوا","boundary":[0.3712341085271318,0.4123806423611111,0.39029736434108525,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"هسوتند","boundary":[0.309648992248062,0.4123806423611111,0.36492301902604674,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"ولوي","boundary":[0.2659968992248062,0.4123806423611111,0.3030434108527132,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24140806201550388,0.4123806423611111,0.2594415503875969,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.20910852713178296,0.4123806423611111,0.2350797832373454,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"شونا","boundary":[0.17047417818669378,0.4123806423611111,0.20266046511627908,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"ميکنند","boundary":[0.7758747286821706,0.44235429189997805,0.8300700775193799,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.770324031007752,0.44235429189997805,0.775824496124031,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7533705426356588,0.44235429189997805,0.7639601089461555,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"دندان","boundary":[0.7057751937984497,0.44235429189997805,0.7470096075518228,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.6496556589147288,0.44235429189997805,0.6993607751937986,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"نقاشيها","boundary":[0.5808968992248061,0.44235429189997805,0.6433252616015039,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5609294573643412,0.44235429189997805,0.5744250954903508,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.518896133447072,0.44235429189997805,0.5543741085271319,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"تابلو","boundary":[0.47960294573643414,0.44235429189997805,0.5126057364341086,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"ميکشند","boundary":[0.41052573643410856,0.44235429189997805,0.4732908571972091,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40567829457364346,0.44235429189997805,0.4104503875968993,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"گاهي","boundary":[0.761317519379845,0.47219069945377684,0.8024328682170544,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"توانایي","boundary":[0.7034496124031008,0.47219069945377684,0.754837519379845,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6706759689922482,0.47219069945377684,0.702774573643411,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.6367438759689924,0.47219069945377684,0.6643641957364342,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5896006201550388,0.47219069945377684,0.6302638759689924,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"بورای","boundary":[0.5408141102956349,0.47219069945377684,0.5830703875968992,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"خوود","boundary":[0.4932176090615364,0.47219069945377684,0.5344703875968992,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.47281365338271786,0.47219069945377684,0.4869252713178295,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"شوناخته","boundary":[0.4055666119777425,0.47219069945377684,0.4665057364341086,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"شوده","boundary":[0.3597146967821092,0.47219069945377684,0.39929457364341087,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"نيسوت","boundary":[0.30090959121075234,0.47219069945377684,0.3534401443310468,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2844885209000179,0.47219069945377684,0.2945848062015504,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"نمويدانود","boundary":[0.20279702325581395,0.47219069945377684,0.27819415498210726,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.17049302325581395,0.47219069945377684,0.19653655813953488,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.773724496124031,0.5021643489926438,0.8296333333333333,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7437607751937985,0.5021643489926438,0.7673438059770479,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"نعمت","boundary":[0.6919961240310077,0.5021643489926438,0.7372413582582248,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6587972093023257,0.5021643489926438,0.6908958139534884,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.5992967441860465,0.5021643489926438,0.6519906976744186,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.578626046511628,0.5021643489926438,0.5928612841379711,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.5577544186046512,0.5021643489926438,0.5718948837209302,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5222148837209303,0.5021643489926438,0.5513621104284187,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4785125581395349,0.5021643489926438,0.5154837209302325,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47366511627906976,0.5021643489926438,0.4784372093023256,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.4385525581395349,0.5021643489926438,0.46693395348837213,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.40394232558139537,0.5021643489926438,0.4321376087302008,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.37141674418604653,0.5021643489926438,0.3974741272065005,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3514493023255814,0.5021643489926438,0.3649449404515911,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.3184716279069768,0.5021643489926438,0.34496930232558143,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"کورد","boundary":[0.2766279069767442,0.5021643489926438,0.31216986270664054,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25995069767441864,0.5021643489926438,0.27007255813953496,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"شوناخت","boundary":[0.18718883720930232,0.5021643489926438,0.25347069767441865,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.5021643489926438,0.18063348837209303,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.815588062015504,0.531973308149429,0.8294773643410854,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7848959689922482,0.531973308149429,0.8088568992248063,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.731448527131783,0.531973308149429,0.7780894573643411,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7266010852713181,0.531973308149429,0.7313731782945738,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.7015601550387597,0.531973308149429,0.7197945736434109,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6602187596899225,0.531973308149429,0.6950883513043042,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6165164341085271,0.531973308149429,0.6534875968992248,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5916513178294573,0.531973308149429,0.61014076326774,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5744717829457365,0.531973308149429,0.5852025434737063,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5093703875968992,0.531973308149429,0.5681561644602071,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفيتهای","boundary":[0.41680387596899227,0.531973308149429,0.5029544195060394,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.3711404651162791,0.531973308149429,0.4104926058437686,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.33120558139534884,0.531973308149429,0.36456000000000005,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3256548837209302,0.531973308149429,0.3311553488372093,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"خدای","boundary":[0.2736390697674419,0.531973308149429,0.31912465116279076,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.23370418604651164,0.531973308149429,0.2670586046511628,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2139627906976744,0.531973308149429,0.22732367734906261,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"بهتور","boundary":[0.17051162790697674,0.531973308149429,0.2076407136030583,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.7794551937984495,0.5619469576882961,0.829838449612403,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7141277519379845,0.5619469576882961,0.7731176460820676,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.696937984496124,0.5619469576882961,0.7070598449612403,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6712799999999999,0.5619469576882961,0.6893134883720928,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.6187618604651162,0.5619469576882961,0.6646253877823521,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5980911627906975,0.5619469576882961,0.6123264004170406,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5667460465116277,0.5619469576882961,0.5913599999999999,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.5204818604651162,0.5619469576882961,0.560343143581719,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.4633172093023255,0.5619469576882961,0.514100608927659,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"رسيد","boundary":[0.4173041860465116,0.5619469576882961,0.45695812140441405,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.39243906976744186,0.5619469576882961,0.4109285152057245,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"معلوليوت","boundary":[0.31410139534883724,0.5619469576882961,0.3857079069767442,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2892613953488372,0.5619469576882961,0.3072948837209303,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"یوك","boundary":[0.24719162790697677,0.5619469576882961,0.2829217679465075,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"بخوش","boundary":[0.19047906976744186,0.5619469576882961,0.24038511627906978,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17060307067058025,0.5619469576882961,0.18410855723639646,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.8015584496124031,0.5917559168450812,0.8297891472868217,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7960345283549032,0.5917559168450812,0.8015082170542636,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"توقف","boundary":[0.7446057364341087,0.5917559168450812,0.7898365891472868,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.6874662015503876,0.5917559168450812,0.7382628387656,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6708178394292296,0.5917559168450812,0.6809108527131784,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"خرد","boundary":[0.6319973253493014,0.5917559168450812,0.6644596899224806,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5892364341085272,0.5917559168450812,0.6257307886552478,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.5380996899224807,0.5917559168450812,0.5829325948350993,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5325724368267392,0.5917559168450812,0.5380243410852713,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"له","boundary":[0.5127833008340347,0.5917559168450812,0.5262627871740663,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4700345736434109,0.5917559168450812,0.5065208570236116,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.41889782945736437,0.5917559168450812,0.4637307343699831,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4140503875968992,0.5917559168450812,0.41882248062015504,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"خوشبختانه","boundary":[0.7192224806201551,0.6217295663839482,0.8020057364341087,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.67765503875969,0.6217295663839482,0.7126593818486934,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6721043410852714,0.6217295663839482,0.6776048062015505,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.6305368992248063,0.6217295663839482,0.6655412423138095,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.5805303875968992,0.6217295663839482,0.6235796899224806,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5633759689922481,0.6217295663839482,0.5734978294573643,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"نوآوری","boundary":[0.49925410852713176,0.6217295663839482,0.5569150026498515,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.45532573643410856,0.6217295663839482,0.49229689922480624,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4504782945736434,0.6217295663839482,0.45525038759689923,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4254122480620155,0.6217295663839482,0.44344573643410856,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.38705968992248063,0.6217295663839482,0.4184550387596899,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"رشوتههوای","boundary":[0.2948372093023256,0.6217295663839482,0.3805878861880252,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"علموي","boundary":[0.2381246511627907,0.6217295663839482,0.28810604651162797,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22119627906976744,0.6217295663839482,0.23131813953488373,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"علووم","boundary":[0.17047078842881452,0.6217295663839482,0.2144651162790698,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.7814336434108529,0.6515385255407334,0.8296568992248063,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.721682015503876,0.6515385255407334,0.7749432994251254,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"تكنولوژی","boundary":[0.6403052713178294,0.6515385255407334,0.7147248062015504,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6347545736434109,0.6515385255407334,0.6402550387596899,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"روز","boundary":[0.598988992248062,0.6515385255407334,0.6281914748719489,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5780922480620155,0.6515385255407334,0.5924831565737013,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.5423266666666666,0.6515385255407334,0.5715291492905537,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.49071271317829457,0.6515385255407334,0.5359639998165222,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48516201550387594,0.6515385255407334,0.49066248062015505,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"بلكه","boundary":[0.4456541085271318,0.6515385255407334,0.4781294573643411,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"لحظه","boundary":[0.3991043410852714,0.6515385255407334,0.43907452912346473,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.37052201550387603,0.6515385255407334,0.39271294448835825,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"لحظوه","boundary":[0.31612015503875973,0.6515385255407334,0.363942436100209,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.2644213953488372,0.6515385255407334,0.30938899224806204,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2595739534883721,0.6515385255407334,0.2643460465116279,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"تكنولووژی","boundary":[0.17050451684268747,0.6515385255407334,0.2528427906976744,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"دیروز","boundary":[0.785554573643411,0.6815533476751208,0.8293824806201551,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.780030652385911,0.6815533476751208,0.7855043410852713,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.7393406201550389,0.6815533476751208,0.7736494573643411,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.6921973643410854,0.6815533476751208,0.7328606201550388,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"کهنه","boundary":[0.652915503875969,0.6815533476751208,0.685843160405486,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6148392248062016,0.6815533476751208,0.6465857282961386,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5982251324855383,0.6815533476751208,0.6082587596899225,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.5560290855523549,0.6815533476751208,0.5919384747183775,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5163311285155999,0.6815533476751208,0.549742427785194,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49679271317829454,0.6815533476751208,0.5100325988211928,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4764136553369111,0.6815533476751208,0.49044805008944536,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"تازههای","boundary":[0.41001782945736437,0.6815533476751208,0.47006899224806203,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.3626234108527132,0.6815533476751208,0.4032866666666667,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.3272659977353889,0.6815533476751208,0.3560006201550388,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2839922480620155,0.6815533476751208,0.3209634108527132,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27910852713178297,0.6815533476751208,0.2838806201550388,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7908686821705426,0.7113623068319059,0.8024472868217054,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"چندی","boundary":[0.7369691472868217,0.7113623068319059,0.7840872868217056,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.7039663565891473,0.7113623068319059,0.7306126775838798,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.668677984496124,0.7113623068319059,0.6971347286821705,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"نميدانست","boundary":[0.5791868217054263,0.7113623068319059,0.6621585675605505,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5543217054263565,0.7113623068319059,0.5728111508646392,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.534346046511628,0.7113623068319059,0.5476576744186048,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"مواهب","boundary":[0.47507162790697677,0.7113623068319059,0.5276148837209302,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"خدادادی","boundary":[0.40117953488372093,0.7113623068319059,0.46829023255813956,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.34353767441860467,0.7113623068319059,0.39480196990424077,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2847404651162791,0.7113623068319059,0.33680651162790703,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"کنود","boundary":[0.2440772093023256,0.7113623068319059,0.27837185424698424,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2392297674418605,0.7113623068319059,0.24400186046511632,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"ولوي","boundary":[0.19532651162790696,0.7113623068319059,0.23237302325581394,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"بوا","boundary":[0.17047417818669378,0.7113623068319059,0.18879627906976745,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.7681691472868217,0.7413359563707729,0.8298296124031008,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7512407751937985,0.7413359563707729,0.7613626356589147,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.6991747286821707,0.7413359563707729,0.7445096124031009,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6936240310077519,0.7413359563707729,0.699124496124031,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"فرا","boundary":[0.6662587596899225,0.7413359563707729,0.6865275968992248,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.6128113178294574,0.7413359563707729,0.6594522480620155,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5879462015503877,0.7413359563707729,0.6064356469886704,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"تمامي","boundary":[0.5365834108527132,0.7413359563707729,0.5812150387596899,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.45503085271317834,0.7413359563707729,0.5301034108527132,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"زنوده","boundary":[0.4078875968992249,0.7413359563707729,0.4487061998621253,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3832987596899225,0.7413359563707729,0.4013322480620155,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعوت","boundary":[0.3168410852713178,0.7413359563707729,0.3769864086339606,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31125968992248065,0.7413359563707729,0.31676015503875976,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"گياهوان","boundary":[0.24693736434108526,0.7413359563707729,0.3044787596899225,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24138666666666667,0.7413359563707729,0.24688713178294575,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"کووههوا","boundary":[0.17606232558139537,0.7413359563707729,0.23507958617907265,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17053840432389547,0.7413359563707729,0.1760120930232558,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"دشتها","boundary":[0.7716231007751939,0.7711449155275582,0.8298942635658916,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7660724031007752,0.7711449155275582,0.7715728682170543,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7493951937984497,0.7711449155275582,0.7595170542635659,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"آنهایي","boundary":[0.6963998449612404,0.7711449155275582,0.7430121032969087,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6716928682170543,0.7711449155275582,0.690045641025641,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6473803100775193,0.7711449155275582,0.6654137984496123,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.5954375177535642,0.7711449155275582,0.6411012403100775,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"بيکران","boundary":[0.5347490331374053,0.7711449155275582,0.5890854263565891,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5182843510571364,0.7711449155275582,0.5283773643410853,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"بي","boundary":[0.49248563686376134,0.7711449155275582,0.5118759689922481,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"انتهوا","boundary":[0.4491734029928953,0.7711449155275582,0.48618201550387596,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43276342082457825,0.7711449155275582,0.4428564341085271,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4083661265936318,0.7711449155275582,0.42638015503875965,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"اعمواق","boundary":[0.3488864481180536,0.7711449155275582,0.40206759689922483,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"اقيوانوسهوا","boundary":[0.25109743400064727,0.7711449155275582,0.3425922480620155,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23470680257510732,0.7711449155275582,0.24473023255813955,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21032902834614234,0.7711449155275582,0.22841088980936222,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"قعور","boundary":[0.17047363051050204,0.7711449155275582,0.20403311558039722,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"زمين","boundary":[0.7927519379844962,0.8011185650664251,0.8299491472868217,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7718435658914728,0.8011185650664251,0.7857328682170542,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7214603100775193,0.8011185650664251,0.7650370542635657,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.6822286821705426,0.8011185650664251,0.7146537984496124,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.6612243410852714,0.8011185650664251,0.681568527131783,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6556736434108528,0.8011185650664251,0.6611741085271318,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.6145582945736434,0.8011185650664251,0.6488671317829456,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5671638759689923,0.8011185650664251,0.6078271317829458,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"آفریده","boundary":[0.5132894573643412,0.8011185650664251,0.5603573643410853,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.45498062015503876,0.8011185650664251,0.5069596817845108,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.4187609302325581,0.8011185650664251,0.4478958139534884,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.38372372093023255,0.8011185650664251,0.4121804651162791,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"بایود","boundary":[0.34142790697674413,0.8011185650664251,0.37739201855786664,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"آنهوا","boundary":[0.30124186046511625,0.8011185650664251,0.33487255813953487,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.281500465116279,0.8011185650664251,0.29486135176766726,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسود","boundary":[0.21248093023255812,0.8011185650664251,0.2748948837209302,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.20693023255813953,0.8011185650664251,0.2124306976744186,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.19025302325581395,0.8011185650664251,0.20037488372093024,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17054820501241813,0.8011185650664251,0.18393737638293067,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8038919379844961,0.8309275242232103,0.8296361240310077,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7836379087126994,0.8309275242232103,0.7975862003531772,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.7448702337553501,0.8309275242232103,0.7773321710813804,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"بشریت","boundary":[0.6839617054263566,0.8309275242232103,0.7384640310077519,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6254156589147286,0.8309275242232103,0.6774817054263566,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.5928900775193798,0.8309275242232103,0.619082123858102,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5880426356589148,0.8309275242232103,0.5928147286821706,0.8487140854880324],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17045,0.10075,0.83007,0.84871],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/43df816056b672c1fbf9a14889e90104.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/7a0c0fced389f065a4f53668cb199b0b.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10075,0.16999,0.12128]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.23934108527131784,0.10273707159056598,0.28016550387596895,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.17027906976744187,0.10353889180528102,0.1906046511627907,0.12000793001344966],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.20352713178294574,0.1007547558636638,0.22282945736434107,0.11442405757644376],"dir":"ltr"},{"str":"روزگاری","boundary":[0.7321747286821706,0.1434000758261968,0.8023244961240311,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6845542635658916,0.1434000758261968,0.725217519379845,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6789728682170543,0.1434000758261968,0.6844733333333334,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"مار","boundary":[0.6494379844961241,0.1434000758261968,0.6720016279069768,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6292054263565892,0.1434000758261968,0.6424268217054263,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"دشمن","boundary":[0.57470496124031,0.1434000758261968,0.6220993798449612,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5345189147286822,0.1434000758261968,0.5678733333333333,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"ميپنداشت","boundary":[0.44528387596899227,0.1434000758261968,0.5281572980317822,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4404364341085272,0.1434000758261968,0.445208527131783,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.41650062015503875,0.1434000758261968,0.4337052713178295,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3993210852713179,0.1434000758261968,0.4100518457992877,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.33286325581395354,0.1434000758261968,0.39284928153686244,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.25043162790697676,0.1434000758261968,0.32637453430135505,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"پوي","boundary":[0.21557023255813954,0.1434000758261968,0.24408395941665678,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"بورده","boundary":[0.17053514502221062,0.1434000758261968,0.20920676669167293,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.805504496124031,0.17337372536506362,0.8299677519379844,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7806393798449612,0.17337372536506362,0.7991288252832438,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"زهرمار","boundary":[0.7219607751937985,0.17337372536506362,0.7742419545957918,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.6557629457364342,0.17337372536506362,0.7155991584968986,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6311741085271318,0.17337372536506362,0.6492075968992248,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"نجات","boundary":[0.5802634108527133,0.17337372536506362,0.6247898868736323,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5331201550387598,0.17337372536506362,0.5737834108527132,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"ثمربخش","boundary":[0.45927829457364344,0.17337372536506362,0.5265648062015504,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4179368992248062,0.17337372536506362,0.4527229457364341,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4012596899224806,0.17337372536506362,0.41138155038759694,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.3540945736434109,0.17337372536506362,0.3948582945736434,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.3157922480620155,0.17337372536506362,0.34776706360775345,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"ميليونها","boundary":[0.24530790697674418,0.17337372536506362,0.3093122480620155,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"انسوان","boundary":[0.19025302325581395,0.17337372536506362,0.23882790697674416,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17054820501241813,0.17337372536506362,0.18393737638293067,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7886305426356589,0.2031826845218489,0.829871472868217,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7300844961240309,0.2031826845218489,0.7821505426356589,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"طبي","boundary":[0.6917319379844961,0.2031826845218489,0.7237765095879233,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.671964496124031,0.2031826845218489,0.6852761240310078,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"زهرمار","boundary":[0.613624031007752,0.2031826845218489,0.6654389147286822,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6080426356589147,0.2031826845218489,0.6135431007751938,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"نجات","boundary":[0.5569257364341086,0.2031826845218489,0.601381550387597,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.5236968992248062,0.2031826845218489,0.5501945736434108,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.48258155038759687,0.2031826845218489,0.5173898187372121,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.43913038759689926,0.2031826845218489,0.47610155038759694,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4342829457364341,0.2031826845218489,0.43905503875968993,0.22096924578667104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.10075,0.82997,0.22097],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"امروز","boundary":[0.76092,0.47219069945377684,0.8016837209302327,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.6784883720930235,0.47219069945377684,0.7544312784874015,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"درصدد","boundary":[0.6169032558139538,0.47219069945377684,0.6716818604651166,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5581060465116281,0.47219069945377684,0.610172093023256,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5383646511627909,0.47219069945377684,0.5517786762075135,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"بوزاق","boundary":[0.49104558139534893,0.47219069945377684,0.5318344186046513,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"دهوان","boundary":[0.4397079069767442,0.47219069945377684,0.4846966029564072,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"مارمولوك","boundary":[0.35880837209302324,0.47219069945377684,0.4332279069767441,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3421311627906976,0.47219069945377684,0.3522530232558139,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"مورچوه","boundary":[0.27708000000000005,0.47219069945377684,0.33565116279069773,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"بورای","boundary":[0.2283293023255814,0.47219069945377684,0.27054976744186043,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"درموان","boundary":[0.17052887809864553,0.47219069945377684,0.2217739534883721,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"بيماران","boundary":[0.7775761240310077,0.5021643489926438,0.8296924031007752,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"دیابتي","boundary":[0.7250579844961241,0.5021643489926438,0.7711318155854754,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7078682170542636,0.5021643489926438,0.7186877519379846,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"پارکينسون","boundary":[0.6233914728682171,0.5021643489926438,0.7009254263565892,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5692652713178294,0.5021643489926438,0.616408527131783,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5644178294573643,0.5021643489926438,0.5691899224806202,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.502355503875969,0.5021643489926438,0.5576866666666667,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4823880620155039,0.5021643489926438,0.49595568276684554,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.3998141085271318,0.5021643489926438,0.47589934050290533,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37984666666666667,0.5021643489926438,0.3934142874180083,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.3318052713178295,0.5021643489926438,0.3734306985758067,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.27300806201550387,0.5021643489926438,0.3250741085271318,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25304062015503875,0.5021643489926438,0.26660824090638047,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"کامييوتر","boundary":[0.1870232558139535,0.5021643489926438,0.2463094573643411,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17051162790697674,0.5021643489926438,0.18063348837209303,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.7850300775193799,0.531973308149429,0.8300133333333335,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7646447245539196,0.531973308149429,0.7786834545537945,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتهای","boundary":[0.6740072868217054,0.531973308149429,0.7582981015883341,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"بينایي","boundary":[0.6249868101497424,0.531973308149429,0.6672258914728683,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.5922286821705426,0.531973308149429,0.6187012403100776,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5866472868217054,0.531973308149429,0.5921477519379844,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"آرزو","boundary":[0.5449223357935292,0.531973308149429,0.5798192248062015,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5002759689922481,0.531973308149429,0.538605666805923,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.475662015503876,0.531973308149429,0.4939646988670245,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"بينایي","boundary":[0.42690037813578574,0.531973308149429,0.46910666666666667,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4072929600935085,0.531973308149429,0.42061594927608154,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3871073745961384,0.531973308149429,0.40100853123380426,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.3477950387596899,0.531973308149429,0.3808229457364341,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"نابينا","boundary":[0.30896527131782947,0.531973308149429,0.3410638759689923,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"برگردانند","boundary":[0.2334908527131783,0.531973308149429,0.30240992248062015,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2286434108527132,0.531973308149429,0.23341550387596902,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"خداوند","boundary":[0.7457848062015506,0.5619469576882961,0.8016936434108529,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.725114108527132,0.5619469576882961,0.7393493461534751,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6777196899224808,0.5619469576882961,0.7183829457364344,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.6240210852713179,0.5619469576882961,0.6712495734075509,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5884815503875971,0.5619469576882961,0.6176287770950853,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5715531782945737,0.5619469576882961,0.5816750387596901,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"وعده","boundary":[0.5258164341085272,0.5619469576882961,0.5647466666666667,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.48447503875968995,0.5619469576882961,0.519467337540705,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4407727131782946,0.5619469576882961,0.4777438759689923,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4161587596899225,0.5619469576882961,0.43446144305307094,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.3857680620155039,0.5619469576882961,0.40967875968992246,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهد","boundary":[0.3237308527131783,0.5619469576882961,0.3792127131782946,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.25806697674418605,0.5619469576882961,0.31741876417395326,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.21579627906976745,0.5619469576882961,0.25158697674418606,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"کنود","boundary":[0.17535906976744187,0.5619469576882961,0.20947803507026488,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17055443974630022,0.5619469576882961,0.1752837209302326,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8191787596899227,0.5917559168450812,0.8293006201550389,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"سرنوشت","boundary":[0.7415192248062018,0.5917559168450812,0.8127729253915096,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7013331782945738,0.5917559168450812,0.734687596899225,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6813657364341087,0.5917559168450812,0.6948613745601183,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.6388438759689924,0.5917559168450812,0.674634573643411,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.6014457364341085,0.5917559168450812,0.6324376995260962,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5965982945736434,0.5917559168450812,0.6013703875968992,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"آنجا","boundary":[0.5587229457364341,0.5917559168450812,0.5901300961987485,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5338578294573644,0.5917559168450812,0.552347274895647,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5048234108527132,0.5917559168450812,0.5274962127604644,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"گویيم","boundary":[0.45371178294573644,0.5917559168450812,0.4979917829457365,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.37936759689922483,0.5917559168450812,0.44723178294573646,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمواعي","boundary":[0.29978201550387595,0.5917559168450812,0.37284527131782946,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"مويخواهنود","boundary":[0.19886790697674417,0.5917559168450812,0.29347707044893095,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.17051162790697674,0.5917559168450812,0.19252705745309312,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.7947742635658914,0.6217295663839482,0.8299872868217054,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"چيزهای","boundary":[0.7267598449612404,0.6217295663839482,0.788244031007752,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"ناب","boundary":[0.6902414212087706,0.6217295663839482,0.7203756233077407,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6738511712396764,0.6217295663839482,0.6838612403100776,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"واقعي","boundary":[0.6227202099571214,0.6217295663839482,0.6675635468812707,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.5796433531724163,0.6217295663839482,0.6164325855987157,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.5370817054263565,0.6217295663839482,0.573345684264668,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5315577841688567,0.6217295663839482,0.537031472868217,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"یعني","boundary":[0.48963178294573645,0.6217295663839482,0.5251713178294574,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4692948837209303,0.6217295663839482,0.48318418604651164,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.4172298527975696,0.6217295663839482,0.4630158139534884,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.37790917483177905,0.6217295663839482,0.41093450757712763,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3393544433951128,0.6217295663839482,0.3716380734269862,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3148971479164207,0.6217295663839482,0.3330833419903199,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"نباید","boundary":[0.27511187470336973,0.6217295663839482,0.30862604651162795,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"توقوف","boundary":[0.21628838542013726,0.6217295663839482,0.2688669767441861,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"کننود","boundary":[0.17047745609871856,0.6217295663839482,0.21002056040514427,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8194603100775194,0.6515385255407334,0.8295821705426356,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"نباید","boundary":[0.7797012403100775,0.6515385255407334,0.8131812403100775,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"بگذارند","boundary":[0.7151524031007752,0.6515385255407334,0.7731710077519379,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6902545827206216,0.6515385255407334,0.7084212403100776,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"فكر","boundary":[0.6554007751937985,0.6515385255407334,0.6839902180346022,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"متوقف","boundary":[0.5968296124031008,0.6515385255407334,0.6489207751937985,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5577737984496124,0.6515385255407334,0.5904770076611541,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5529263565891472,0.6515385255407334,0.5576984496124031,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"مغز","boundary":[0.7757337984496124,0.6815533476751208,0.8022817054263566,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7285905426356589,0.6815533476751208,0.7692537984496124,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"دنيای","boundary":[0.681171007751938,0.6815533476751208,0.7222479837906898,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.6351831007751938,0.6815533476751208,0.6746156589147286,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيدهای","boundary":[0.558475503875969,0.6815533476751208,0.6287031007751939,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5150243410852714,0.6815533476751208,0.551995503875969,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.49041038759689926,0.6815533476751208,0.5087130709600478,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.42797131782945735,0.6815533476751208,0.4838801550387597,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4077235426966978,0.6815533476751208,0.4216675273148996,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"رایگان","boundary":[0.3517758139534884,0.6815533476751208,0.40141975218214,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3353283820648884,0.6815533476751208,0.34542139534883726,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.31509560996904523,0.6815533476751208,0.3289451162790698,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"راحتوي","boundary":[0.25328750724994686,0.6815533476751208,0.30880046749742046,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22896324349744154,0.6815533476751208,0.24700541433865933,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"اختيوار","boundary":[0.1705146510508224,0.6815533476751208,0.22268115058615398,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.8010435658914729,0.7113623068319059,0.8295003100775193,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشته","boundary":[0.7411161240310078,0.7113623068319059,0.7944882170542636,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7244389147286823,0.7113623068319059,0.7345607751937985,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7039942635658916,0.7113623068319059,0.7180738303068919,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6712426356589147,0.7113623068319059,0.697610041912392,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"نگارنده","boundary":[0.6092054263565891,0.7113623068319059,0.6648584140054153,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.603624031007752,0.7113623068319059,0.6091244961240311,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"کفر","boundary":[0.57037503875969,0.7113623068319059,0.596948062015504,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"نعمت","boundary":[0.5188364341085272,0.7113623068319059,0.5639908171061905,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4753852713178295,0.7113623068319059,0.5123564341085272,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4507713178294574,0.7113623068319059,0.4690740011926059,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.3884731782945736,0.7113623068319059,0.44438709617595784,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3687317829457364,0.7113623068319059,0.3821458079904591,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3376378294573643,0.7113623068319059,0.3622517829457364,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"نعمت","boundary":[0.2860979325844119,0.7113623068319059,0.3312536078038648,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.23674325581395353,0.7113623068319059,0.27980860708848093,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"اسوتفاده","boundary":[0.17053514502221062,0.7113623068319059,0.23046418604651164,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.8037077519379846,0.7413359563707729,0.8297784496124031,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7988603100775193,0.7413359563707729,0.8036324031007751,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7819068217054264,0.7413359563707729,0.7924963880159229,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7234576760034866,0.7413359563707729,0.7754268217054263,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.703831637323041,0.7413359563707729,0.7171672789905233,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.6710081247502597,0.7413359563707729,0.6975412403100776,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.6099362295554651,0.7413359563707729,0.6647533297370735,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"دنيا","boundary":[0.5787018010081829,0.7413359563707729,0.6036491062568978,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.559130517738924,0.7413359563707729,0.5724146777096157,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.5170955368799283,0.7413359563707729,0.5529125581395349,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.4892176744186047,0.7413359563707729,0.5108110773530293,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4844418691487341,0.7413359563707729,0.4891674418604651,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.43087744267455425,0.7413359563707729,0.47815791484627285,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.3980462077364728,0.7413359563707729,0.42459348837209304,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.3643741089137621,0.7413359563707729,0.39178279649712927,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"کلمه","boundary":[0.3228089349228064,0.7413359563707729,0.3581106976744186,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"سوه","boundary":[0.2865119568289863,0.7413359563707729,0.3165181395348838,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"حرفوي","boundary":[0.22723771841265403,0.7413359563707729,0.2802,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.17609302325581397,0.7413359563707729,0.2209758139534884,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17051162790697674,0.7413359563707729,0.1760120930232558,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"ولي","boundary":[0.8003393798449613,0.7711449155275582,0.8294742635658915,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7796686821705426,0.7711449155275582,0.7939039197968857,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.7322742635658914,0.7711449155275582,0.772937519379845,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7065300775193799,0.7711449155275582,0.7257855420532929,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6589347286821705,0.7711449155275582,0.6997486821705428,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"معني","boundary":[0.6150063565891473,0.7711449155275582,0.652203565891473,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"درخود","boundary":[0.5561218604651164,0.7711449155275582,0.6082035658914728,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5185227906976745,0.7711449155275582,0.549633138952518,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5136753488372094,0.7711449155275582,0.5184474418604653,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.48883534883720936,0.7711449155275582,0.5068688372093024,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.44465581395348835,0.7711449155275582,0.4821041860465116,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.402133953488372,0.7711449155275582,0.4381758139534883,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"انسواني","boundary":[0.33959441860465117,0.7711449155275582,0.3956539534883721,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"آموده","boundary":[0.29270232558139536,0.7711449155275582,0.33303906976744185,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.24133953488372095,0.7711449155275582,0.2862223255813954,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.2088139534883721,0.7711449155275582,0.2350361276365603,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"اگور","boundary":[0.17047363051050204,0.7711449155275582,0.20233395348837208,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7890240310077519,0.8011185650664251,0.8298379844961241,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهد","boundary":[0.7267356589147286,0.8011185650664251,0.782217519379845,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"چيزی","boundary":[0.6746947286821705,0.8011185650664251,0.7199542635658914,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"شبيه","boundary":[0.6347096124031008,0.8011185650664251,0.6683559340913224,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.6015058914728683,0.8011185650664251,0.6279784496124032,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"بسازد","boundary":[0.5517620155038759,0.8011185650664251,0.5951246399354111,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5348336434108527,0.8011185650664251,0.5449555038759689,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5041415503875969,0.8011185650664251,0.5281024806201551,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.4709378294573644,0.8011185650664251,0.49741038759689926,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4509703875968993,0.8011185650664251,0.46446602572290896,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.4063387596899225,0.8011185650664251,0.44423922480620154,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.3691666666666667,0.8011185650664251,0.3999897812509808,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3635852713178295,0.8011185650664251,0.3690857364341086,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.3290978294573643,0.8011185650664251,0.35695178294573643,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"بويش","boundary":[0.2813764341085271,0.8011185650664251,0.3225675968992248,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2616350387596899,0.8011185650664251,0.2750490638044127,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.23375968992248064,0.8011185650664251,0.2551550387596899,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"ميليوارد","boundary":[0.17053108783394194,0.8011185650664251,0.22737488372093023,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"زوج","boundary":[0.7956998449612404,0.8309275242232103,0.8297826356589147,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"سيم","boundary":[0.7585528682170543,0.8309275242232103,0.789323173073061,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7382345736434108,0.8309275242232103,0.7517872868217054,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7212810852713178,0.8309275242232103,0.7318706515818144,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6787592248062015,0.8309275242232103,0.7148010852713178,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.6108950387596899,0.8309275242232103,0.6722792248062015,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6053443410852714,0.8309275242232103,0.6108448062015503,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"ریاضي","boundary":[0.5465471317829458,0.8309275242232103,0.5990189313195458,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5409964341085272,0.8309275242232103,0.5464968992248062,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"فيزیك","boundary":[0.48521317829457367,0.8309275242232103,0.5346646728465333,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4795108527131783,0.8309275242232103,0.48501131782945733,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4590662015503876,0.8309275242232103,0.4731457682913879,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.43028294573643405,0.8309275242232103,0.4527085205808495,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.37773968992248064,0.8309275242232103,0.42395557543231965,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.34056201550387594,0.8309275242232103,0.3711787596899224,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.32244,0.8309275242232103,0.33415829457364343,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.2748446511627907,0.8309275242232103,0.3159097674418605,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.2376725581395349,0.8309275242232103,0.2683646511627907,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"یكوي","boundary":[0.19025302325581395,0.8309275242232103,0.23135669041394605,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17054820501241813,0.8309275242232103,0.18393737638293067,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهای","boundary":[0.7457370542635658,0.8609286221590908,0.8299724031007752,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7204528682170542,0.8609286221590908,0.7389305426356589,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7004854263565891,0.8609286221590908,0.7139810644825988,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6558537984496123,0.8609286221590908,0.6937542635658914,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.6184556589147286,0.8609286221590908,0.6494476220067162,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6136082170542635,0.8609286221590908,0.6183803100775194,0.878715183423913],"dir":"ltr"},{"str":"قدرتهای","boundary":[0.5274438759689922,0.8609286221590908,0.6072527285878264,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.4650048062015504,0.8609286221590908,0.5209136434108527,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"بي","boundary":[0.4390094573643411,0.8609286221590908,0.45842434108527136,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاست","boundary":[0.37044201550387595,0.8609286221590908,0.4325294573643411,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3655945736434108,0.8609286221590908,0.3703666666666666,0.878715183423913],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.34007643410852717,0.8609286221590908,0.3592001954161328,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"کليه","boundary":[0.3035852713178295,0.8609286221590908,0.33359643410852713,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.256233488372093,0.8609286221590908,0.2970474418604651,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.23161953488372095,0.8609286221590908,0.24992221824686942,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21117488372093024,0.8609286221590908,0.22525445046193054,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"نظور","boundary":[0.17047363051050204,0.8609286221590908,0.20479066206743074,0.878715183423913],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17047,0.47219,0.83001,0.87872],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/c7e0884dfd68f5edbc079651a0784abb.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/45ce9a6bf2ab2a9989e714b33dabd2bb.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17045,0.10075,0.16992,0.12128]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7771705426356589,0.1007547558636638,0.7964728682170542,0.11442405757644376],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8134496124031008,0.1025723812084843,0.8297948837209302,0.11624168292126429],"dir":"ltr"},{"str":"مددكاري","boundary":[0.70573122856202,0.10273707159056598,0.764507984496124,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6440886759964328,0.10273707159056598,0.7015716992853265,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6325150357705108,0.10273707159056598,0.6398492248062017,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"نوتواني","boundary":[0.5814086577466284,0.10273707159056598,0.6283436990095853,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.546596859830616,0.10273707159056598,0.5772131782945736,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5153932926901803,0.10273707159056598,0.5424350448839967,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.47684108527131785,0.10273707159056598,0.511218527131783,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"تكهای","boundary":[0.7824351937984497,0.1434000758261968,0.8300784496124032,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"گوشت","boundary":[0.722237975506084,0.1434000758261968,0.7761561240310079,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"ميآید","boundary":[0.6699031007751939,0.1434000758261968,0.715968487228623,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6643217054263566,0.1434000758261968,0.6698221705426357,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.598981999724487,0.1434000758261968,0.6581514728682171,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.5595379181225032,0.1434000758261968,0.5927130738500457,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5399817893464193,0.1434000758261968,0.553268992248062,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"سيصد","boundary":[0.48650086695143174,0.1434000758261968,0.5337142408079084,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.4509939047121331,0.1434000758261968,0.4802559689922481,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.41210644834678056,0.1434000758261968,0.44469131782945737,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39569318826643873,0.1434000758261968,0.40578620155038764,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.36400494833995944,0.1434000758261968,0.3893852713178295,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.32521317829457363,0.1434000758261968,0.3577638759689923,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30567829457364337,0.1434000758261968,0.31880930232558136,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2860213953488372,0.1434000758261968,0.29933302325581396,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"یكودیگر","boundary":[0.21409768131432413,0.1434000758261968,0.27974232558139533,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"جودا","boundary":[0.17045051773892378,0.1434000758261968,0.20782792076818318,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.8039147286821705,0.17337372536506362,0.8299854263565891,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7983333333333333,0.17337372536506362,0.8042989147286822,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.7606458914728682,0.17337372536506362,0.7916896124031007,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.7211198449612403,0.17337372536506362,0.753771007751938,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7011524031007751,0.17337372536506362,0.7146480412267848,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6804817054263566,0.17337372536506362,0.6947169430526997,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.645444496124031,0.17337372536506362,0.6736751937984496,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"برساند","boundary":[0.5890241860465117,0.17337372536506362,0.638637984496124,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5720958139534885,0.17337372536506362,0.5822176744186047,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.5400223255813954,0.17337372536506362,0.5653646511627907,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.500740465116279,0.17337372536506362,0.5332911627906975,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.48077302325581395,0.17337372536506362,0.4942686613818236,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.4466148837209302,0.17337372536506362,0.47428430174321545,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.40107906976744184,0.17337372536506362,0.4402497992991398,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3962316279069767,0.17337372536506362,0.4010037209302325,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3713916279069768,0.17337372536506362,0.3894251162790698,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"حاليكه","boundary":[0.3134986046511628,0.17337372536506362,0.36506036989562357,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"پالایشگاهي","boundary":[0.22026697674418605,0.17337372536506362,0.3067674418604651,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"ماننود","boundary":[0.17047745609871856,0.17337372536506362,0.2135358139534884,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"مثلاً","boundary":[0.8006973643410854,0.2031826845218489,0.8291289922480622,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"پالایشگاه","boundary":[0.7256499224806203,0.2031826845218489,0.7942173643410856,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.6787578294573644,0.2031826845218489,0.7191699224806204,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6618043410852715,0.2031826845218489,0.6723939073957681,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6370145736434109,0.2031826845218489,0.6552489922480621,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.6000936434108527,0.2031826845218489,0.6306568926738728,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"عظمت","boundary":[0.5406182945736433,0.2031826845218489,0.5936136434108528,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.5034462015503876,0.2031826845218489,0.5341382945736434,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.46652527131782945,0.2031826845218489,0.49696620155038757,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4230741085271318,0.2031826845218489,0.46004527131782946,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"چنود","boundary":[0.37756341085271317,0.2031826845218489,0.4165438759689923,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"مواده","boundary":[0.3339113178294574,0.2031826845218489,0.3710834108527132,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3142064995860615,0.2031826845218489,0.32759567095657405,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"بنوزین","boundary":[0.25934108527131783,0.2031826845218489,0.30781550387596895,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"تهيوه","boundary":[0.2156201550387597,0.2031826845218489,0.253168992248062,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"کنود","boundary":[0.17535906976744187,0.2031826845218489,0.20934139534883722,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17055443974630022,0.2031826845218489,0.1752837209302326,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.7955175193798449,0.23315633406071587,0.8298263565891472,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.7578682170542635,0.23315633406071587,0.789037519379845,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7532170542635659,0.23315633406071587,0.7577631007751938,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.733371007751938,0.23315633406071587,0.7466826356589148,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهای","boundary":[0.6429021705426355,0.23315633406071587,0.7270701545681304,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"یكي","boundary":[0.6033914728682171,0.23315633406071587,0.6365571441599895,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5835942635658915,0.23315633406071587,0.5969058914728682,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.5025768992248062,0.23315633406071587,0.5772644879860611,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"کوچك","boundary":[0.4409666666666667,0.23315633406071587,0.49627985992000867,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.40800387596899224,0.23315633406071587,0.4344866666666667,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3834806201550388,0.23315633406071587,0.40168992248062024,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"نرون","boundary":[0.34052391685833544,0.23315633406071587,0.37720155038759695,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"ناميده","boundary":[0.2918764682079611,0.23315633406071587,0.3342275968992248,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"مويشوود","boundary":[0.215193488372093,0.23315633406071587,0.28561120871126877,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"قوادر","boundary":[0.17053108783394194,0.23315633406071587,0.20891441860465118,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7928054263565891,0.2629652932175012,0.829877054263566,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7728379844961241,0.2629652932175012,0.7864056052474657,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"لحظه","boundary":[0.7263477519379845,0.2629652932175012,0.766258405092457,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.6875431007751939,0.2629652932175012,0.7196165891472868,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6694091472868217,0.2629652932175012,0.6808119379844961,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"لحظه","boundary":[0.6229189147286821,0.2629652932175012,0.6628295678831547,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.5796686821705426,0.2629652932175012,0.6161877519379845,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"کليه","boundary":[0.5429263565891472,0.2629652932175012,0.5729375193798449,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"چيزهایي","boundary":[0.47006434108527134,0.2629652932175012,0.5360196899224806,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4500968992248062,0.2629652932175012,0.4635925373508159,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4251434108527132,0.2629652932175012,0.44335271317829456,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.39098527131782945,0.2629652932175012,0.4187895902547066,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.3591378294573643,0.2629652932175012,0.38425410852713177,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"ميبينود","boundary":[0.29459875968992244,0.2629652932175012,0.35282574091813923,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2779215503875969,0.2629652932175012,0.2880434108527132,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"مويشونود","boundary":[0.19515503875968992,0.2629652932175012,0.2716166053326518,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17051162790697674,0.2629652932175012,0.18854511627906975,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7961145736434109,0.29298011535188845,0.8294689922480619,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"ضبط","boundary":[0.7513071317829457,0.29298011535188845,0.7895341085271317,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.718781550387597,0.29298011535188845,0.7449735967263191,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7021043410852713,0.29298011535188845,0.7122262015503875,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6775234125921159,0.29298011535188845,0.6954987596899225,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.6291279358168926,0.29298011535188845,0.671220860888371,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5860655173775672,0.29298011535188845,0.6228432863073589,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5658792231529446,0.29298011535188845,0.5797808678680333,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5037760576573869,0.29298011535188845,0.5595945736434109,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"تداعي","boundary":[0.45144215861657716,0.29298011535188845,0.49750713178294564,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"معاني","boundary":[0.4031201550387597,0.29298011535188845,0.4451899224806201,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39753875968992247,0.29298011535188845,0.4030392248062016,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3771531782945736,0.29298011535188845,0.391042480620155,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"یواد","boundary":[0.34251782945736436,0.29298011535188845,0.3708741085271318,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"فورد","boundary":[0.3031988391868375,0.29298011535188845,0.3362387596899225,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"بيواورد","boundary":[0.24468992248062016,0.29298011535188845,0.2968564341085272,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2398062015503876,0.29298011535188845,0.2445782945736434,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"یعنوي","boundary":[0.19012267144646955,0.29298011535188845,0.23347813953488372,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17051656622374234,0.29298011535188845,0.18383866336226212,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"فراخنای","boundary":[0.7682998449612404,0.3227890745086737,0.8299351937984497,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.7411240310077519,0.3227890745086737,0.7619145503293117,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7203347286821705,0.3227890745086737,0.7342240310077519,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.6931589147286822,0.3227890745086737,0.7139494340502419,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"فردآورد","boundary":[0.6266472868217055,0.3227890745086737,0.6863989147286822,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"مثلاً","boundary":[0.591531007751938,0.3227890745086737,0.6199626356589149,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5624612403100776,0.3227890745086737,0.5848956589147287,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.5292725581395349,0.3227890745086737,0.5616725581395349,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.46931999999999996,0.3227890745086737,0.5226920930232558,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.4353879069767441,0.3227890745086737,0.4630129195124059,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41077395348837203,0.3227890745086737,0.42907663685152053,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.37684186046511625,0.3227890745086737,0.4044621802325581,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.34524558139534883,0.3227890745086737,0.37036186046511627,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"پنجاه","boundary":[0.300413023255814,0.3227890745086737,0.3387655813953488,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"ساله","boundary":[0.2618344186046512,0.3227890745086737,0.293933023255814,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"چوه","boundary":[0.22418511627906976,0.3227890745086737,0.25551317912755556,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"تعوداد","boundary":[0.17049145418884842,0.3227890745086737,0.21770511627906977,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"خاطره","boundary":[0.7817593798449612,0.3527627240475406,0.8297817054263567,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7571900025626241,0.3527627240475406,0.775204031007752,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"یكي","boundary":[0.7178342635658914,0.3527627240475406,0.7508858914728682,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6982435658914729,0.3527627240475406,0.7115551937984497,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.6174937984496124,0.3527627240475406,0.6918156589147286,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.5842900775193798,0.3527627240475406,0.6107626356589148,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5442248484356247,0.3527627240475406,0.5777337984496124,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"بایگاني","boundary":[0.48396108527131787,0.3527627240475406,0.5379348140527566,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.4428692535493424,0.3527627240475406,0.4776540047837239,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.399595503875969,0.3527627240475406,0.4365666666666667,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3947480620155039,0.3527627240475406,0.3995201550387597,0.3705492853123627],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17045,0.10075,0.83008,0.37055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روز","boundary":[0.35800387596899225,0.4123806423611111,0.3867871317829457,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"18250","boundary":[0.32242248062015505,0.44235429189997805,0.3759108527131783,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.3759108527131783,0.44235429189997805,0.3869117829457364,0.4601408531648002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32242,0.41238,0.38691,0.46014],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روز","boundary":[0.27189922480620154,0.4123806423611111,0.30068248062015507,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"365","boundary":[0.2574806201550388,0.44235429189997805,0.28957364341085273,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.2895736434108527,0.44235429189997805,0.3006499224806201,0.4601408531648002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25748,0.41238,0.30068,0.46014],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سال","boundary":[0.20515503875968993,0.4123806423611111,0.23622387596899225,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.2037596899224806,0.44235429189997805,0.22515503875968992,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.22515503875968992,0.44235429189997805,0.23615596899224808,0.4601408531648002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20376,0.41238,0.23622,0.46014],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ثانيه","boundary":[0.7674031007751938,0.4123806423611111,0.7973165891472869,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"دقيقه","boundary":[0.6940891472868217,0.4123806423611111,0.7321654263565891,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"دقيقه","boundary":[0.5752519379844961,0.4123806423611111,0.6133282170542635,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"ساعت","boundary":[0.5052519379844961,0.4123806423611111,0.5542286821705426,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"ساعت","boundary":[0.40823643410852717,0.4123806423611111,0.45721317829457364,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.42451550387596904,0.44235429189997805,0.4459108527131783,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4459108527131783,0.44235429189997805,0.45698713178294575,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"438000","boundary":[0.47893410852713175,0.44235429189997805,0.5431201550387597,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.5431589147286822,0.44235429189997805,0.5541598449612404,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"60","boundary":[0.5806007751937984,0.44235429189997805,0.6019961240310078,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6022286821705426,0.44235429189997805,0.61330496124031,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"26280000","boundary":[0.6357170542635658,0.44235429189997805,0.721298449612403,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.7213565891472868,0.44235429189997805,0.7323575193798451,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"60","boundary":[0.7646124031007753,0.44235429189997805,0.7860077519379846,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.7862403100775194,0.44235429189997805,0.7973165891472868,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروثانيه","boundary":[0.5638565891472868,0.47219069945377684,0.6394063565891472,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"1576800000","boundary":[0.42358527131782947,0.5021643489926438,0.5316857364341084,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.5319961240310077,0.5021643489926438,0.5429970542635659,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"60","boundary":[0.5638565891472868,0.5021643489926438,0.5852519379844962,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5854844961240311,0.5021643489926438,0.5965607751937985,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"94608000000","boundary":[0.6640891472868218,0.5021643489926438,0.7830900775193799,0.519950910257466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40824,0.41238,0.79732,0.51995],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"یك","boundary":[0.7750226356589148,0.5619469576882961,0.8024998449612404,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.7434263565891472,0.5619469576882961,0.7685426356589147,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"پنجاه","boundary":[0.6983034108527131,0.5619469576882961,0.7369463565891473,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"ساله","boundary":[0.6597248062015504,0.5619469576882961,0.6918234108527131,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6392801550387597,0.5619469576882961,0.65335972177976,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.5935182945736435,0.5619469576882961,0.6328001550387596,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.556582595061858,0.5619469576882961,0.5870382945736434,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.5184341901887686,0.5619469576882961,0.5503141557737065,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4940437978041066,0.5619469576882961,0.5121284916267235,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"یكي","boundary":[0.4547480620155039,0.5619469576882961,0.4877552214965172,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4352652713178295,0.5619469576882961,0.44857689922480626,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.3547206185287581,0.5619469576882961,0.42898620155038764,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"مغوزی","boundary":[0.29794573643410854,0.5619469576882961,0.34845457364341087,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2923643410852713,0.5619469576882961,0.2978648062015504,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"خواطره","boundary":[0.23006227680515634,0.5619469576882961,0.28597271317829454,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"ذخيوره","boundary":[0.17053514502221062,0.5619469576882961,0.2236325581395349,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.798937984496124,0.5917559168450812,0.8297556589147286,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7940905426356589,0.5917559168450812,0.7988626356589147,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7625193798449612,0.5917559168450812,0.7871333333333334,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7380812403100775,0.5917559168450812,0.756290542635659,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7087984496124031,0.5917559168450812,0.7312328682170544,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"گویند","boundary":[0.6639006201550388,0.5917559168450812,0.707728527131783,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"خودشناسي","boundary":[0.5716234108527132,0.5917559168450812,0.6568931782945736,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.5209387596899224,0.5917559168450812,0.5646662015503876,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"خداشناسي","boundary":[0.43262992248062015,0.5917559168450812,0.5139313178294573,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3887015503875969,0.5917559168450812,0.4256727131782946,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3831201550387597,0.5917559168450812,0.3886206201550388,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"بوه","boundary":[0.3541618604651163,0.5917559168450812,0.3759627906976744,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"ایون","boundary":[0.31465395348837205,0.5917559168450812,0.34777726011334764,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"منظوور","boundary":[0.25490232558139536,0.5917559168450812,0.30769674418604653,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.20328837209302325,0.5917559168450812,0.24817116279069767,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.17051162790697674,0.5917559168450812,0.1969362898864251,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7890342635658915,0.6217295663839482,0.8298482170542636,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"بفهمد","boundary":[0.7384249612403101,0.6217295663839482,0.7824789147286821,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.713811007751938,0.6217295663839482,0.7321136911150865,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6840733333333333,0.6217295663839482,0.7074784535742112,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"قدرتهایي","boundary":[0.5934215503875969,0.6217295663839482,0.6777178448668962,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.556048527131783,0.6217295663839482,0.5870271721603189,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5393713178294574,0.6217295663839482,0.5494931782945737,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5083383714189417,0.6217295663839482,0.5330740478597911,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"قدرتها","boundary":[0.438757589039407,0.6217295663839482,0.5020411014492754,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4192520958042201,0.6217295663839482,0.43251596899224803,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"کجا","boundary":[0.3838725198468292,0.6217295663839482,0.4129955518476032,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"سرچشمه","boundary":[0.30677048531040324,0.6217295663839482,0.37762497151396285,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتوه","boundary":[0.2512015503875969,0.6217295663839482,0.30040434108527136,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.20000248062015502,0.6217295663839482,0.2449857364341085,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19515503875968992,0.6217295663839482,0.19992713178294574,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.17051162790697674,0.6217295663839482,0.18887062015503875,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.7924392248062015,0.6515385255407334,0.8293099224806202,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.7492392248062015,0.6515385255407334,0.7856327131782946,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7202048062015504,0.6515385255407334,0.7428776081093017,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.6874531782945735,0.6515385255407334,0.7138012443445433,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6625880620155039,0.6515385255407334,0.6810775074537865,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.6256671317829458,0.6515385255407334,0.6561080620155039,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"مطلق","boundary":[0.5794280620155038,0.6515385255407334,0.6191871317829456,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"کيست","boundary":[0.5240968992248062,0.6515385255407334,0.5731261072557432,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5074196899224805,0.6515385255407334,0.5175415503875969,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.47768201550387596,0.6515385255407334,0.5010871357447538,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"نعمتهایي","boundary":[0.38894790697674414,0.6515385255407334,0.4712977938503764,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36920651162790696,0.6515385255407334,0.3825673982792952,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.3408502325581395,0.6515385255407334,0.3628656621042559,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"انسوان","boundary":[0.2857953488372093,0.6515385255407334,0.3343702325581396,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"ارزانوي","boundary":[0.22536558139534885,0.6515385255407334,0.2794780253810189,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"داشوته","boundary":[0.17050034814092746,0.6515385255407334,0.21897120316807084,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7927291472868219,0.6815533476751208,0.8298007751937986,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7878817054263566,0.6815533476751208,0.7926537984496125,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"جالب","boundary":[0.737197054263566,0.6815533476751208,0.781574506426507,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6937458914728682,0.6815533476751208,0.7307170542635659,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6691319379844961,0.6815533476751208,0.6874346213476447,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.6073207751937985,0.6815533476751208,0.6626519379844963,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5875709748686191,0.6815533476751208,0.6008407751937985,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.5070099208543394,0.6815533476751208,0.581311635092591,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی","boundary":[0.4582364341085271,0.6815533476751208,0.5007582945736434,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45265503875968993,0.6815533476751208,0.458155503875969,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"آمادگي","boundary":[0.39277779675688157,0.6815533476751208,0.44616279069767445,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.3480946976325069,0.6815533476751208,0.38648314617115825,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32362839210591116,0.6815533476751208,0.3418212859590207,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2993377421061731,0.6815533476751208,0.31735498043242505,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"صوورت","boundary":[0.22932701528973404,0.6815533476751208,0.29306433043268704,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20977961197481693,0.6815533476751208,0.2230618219195683,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"بوين","boundary":[0.17053176603964976,0.6815533476751208,0.20338883720930231,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.7936877519379846,0.7113623068319059,0.8299305426356589,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.759931472868217,0.7113623068319059,0.7874086821705427,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7113565891472868,0.7113623068319059,0.7536016972883867,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7057751937984497,0.7113623068319059,0.7112756589147287,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"بلافاصله","boundary":[0.6347077519379845,0.7113623068319059,0.6987793798449612,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"وظایف","boundary":[0.5730975193798449,0.7113623068319059,0.6283711288271195,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.5525028832354859,0.7113623068319059,0.5666175193798448,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5327378294573644,0.7113623068319059,0.5461930939486339,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.512358771615981,0.7113623068319059,0.5263931663685152,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"عهده","boundary":[0.4681387596899225,0.7113623068319059,0.5060141085271319,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"بگيرند","boundary":[0.41308387596899226,0.7113623068319059,0.4615834108527132,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40823643410852717,0.7113623068319059,0.413008527131783,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7920412403100775,0.7413359563707729,0.8024896124031008,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7606524031007752,0.7413359563707729,0.7853668217054264,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.7227519379844961,0.7413359563707729,0.7539212403100776,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"یكي","boundary":[0.6827378294573644,0.7413359563707729,0.7156903875968993,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6392866666666667,0.7413359563707729,0.6759313178294574,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6193192248062015,0.7413359563707729,0.6328868455575432,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"وظایف","boundary":[0.5574829457364341,0.7413359563707729,0.6129308036862562,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.4828875968992248,0.7413359563707729,0.5507517829457363,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.41102713178294575,0.7413359563707729,0.47617875968992246,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.3414568992248062,0.7413359563707729,0.404828992248062,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.27445736434108525,0.7413359563707729,0.33509528252790627,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2695736434108527,0.7413359563707729,0.27434573643410853,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.23538759689922478,0.7413359563707729,0.2632415503875969,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"معلولين","boundary":[0.1705218544049693,0.7413359563707729,0.2288818604651163,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8164444961240309,0.7711449155275582,0.8296556589147286,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.7792724031007752,0.7711449155275582,0.8097133333333333,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"سازند","boundary":[0.7283617054263566,0.7711449155275582,0.7725412403100774,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7034965891472867,0.7711449155275582,0.7219860345855694,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6863170542635658,0.7711449155275582,0.6970478147915357,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6665756589147287,0.7711449155275582,0.6799896839594514,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.635004496124031,0.7711449155275582,0.6599700775193799,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.5922286821705426,0.7711449155275582,0.6286790863583055,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.5580606201550388,0.7711449155275582,0.5855378294573643,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.49974062015503873,0.7711449155275582,0.5517339816772376,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47999922480620155,0.7711449155275582,0.4934132498509243,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.44521317829457363,0.7711449155275582,0.47344387596899223,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4396317829457364,0.7711449155275582,0.4451322480620155,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"نااميد","boundary":[0.3938638759689923,0.7711449155275582,0.4330201550387597,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37718666666666667,0.7711449155275582,0.38730852713178293,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"مأیوس","boundary":[0.3179122480620155,0.7711449155275582,0.3707066666666667,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"نشوند","boundary":[0.2656201550387597,0.7711449155275582,0.3116056039605887,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2607364341085271,0.7711449155275582,0.2655085271317829,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"توانایيهای","boundary":[0.17048418442023092,0.7711449155275582,0.2543429457364341,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.7764669767441861,0.8011185650664251,0.8291609302325582,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7316344186046512,0.8011185650664251,0.7700725985169081,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7070204651162793,0.8011185650664251,0.7253231484794277,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6726362790697678,0.8011185650664251,0.7006698797478417,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6478465116279071,0.8011185650664251,0.6660809302325583,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6281051162790698,0.8011185650664251,0.6414660029304581,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسند","boundary":[0.5614213953488374,0.8011185650664251,0.621499534883721,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5447441860465118,0.8011185650664251,0.554866046511628,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"اینكه","boundary":[0.5012798975989653,0.8011185650664251,0.5382641860465116,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.44408822212735954,0.8011185650664251,0.49499355196852524,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4195316687963201,0.8011185650664251,0.4377488372093024,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"توانایي","boundary":[0.36176210703278233,0.8011185650664251,0.4132353488372093,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3422077220509947,0.8011185650664251,0.355494675948876,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3220767334094877,0.8011185650664251,0.33594029096708844,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"کوار","boundary":[0.2839243675702106,0.8011185650664251,0.3158093023255814,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"اندازنود","boundary":[0.22001581395348838,0.8011185650664251,0.27765767441860467,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21523079426741562,0.8011185650664251,0.21986511627906977,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"هموه","boundary":[0.17052863667384116,0.8011185650664251,0.20893471573310937,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.8017927131782946,0.8309275242232103,0.8296466666666668,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.7601750387596901,0.8309275242232103,0.7954811654637798,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.7219859070253458,0.8309275242232103,0.7538532542319254,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.697523123617895,0.8309275242232103,0.7157133984593327,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6732359704502929,0.8309275242232103,0.6912506150518821,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"نبردی","boundary":[0.6220438864210436,0.8309275242232103,0.6669634618842799,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5976064680776936,0.8309275242232103,0.6157778817176205,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.5407089922480621,0.8309275242232103,0.5913404633742707,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5351850709905621,0.8309275242232103,0.5406587596899225,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.5155011294838919,0.8309275242232103,0.5288792248062016,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49596009137265307,0.8309275242232103,0.5092379762431102,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4758428431632623,0.8309275242232103,0.4896969381318714,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.45126441882058255,0.8309275242232103,0.46950434108527134,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"دعوت","boundary":[0.39590420355999983,0.8309275242232103,0.4449561983114163,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"ميکند","boundary":[0.34107627906976745,0.8309275242232103,0.38963820837822677,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.33555575756290945,0.8309275242232103,0.34097581395348836,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.30128521062650004,0.8309275242232103,0.32925379237243224,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"همۀ","boundary":[0.26463405120187616,0.8309275242232103,0.2950284863030705,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"تووان","boundary":[0.2181744594939944,0.8309275242232103,0.25834325581395345,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"خوود","boundary":[0.1705248958832418,0.8309275242232103,0.21177767441860465,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8166551937984495,0.8609286221590908,0.8298663565891472,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7964348115768197,0.8609286221590908,0.8103599315874813,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7660412856222651,0.8609286221590908,0.7901395493658515,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"گيریم","boundary":[0.7162403100775193,0.8609286221590908,0.7597460234112969,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6997286821705426,0.8609286221590908,0.7098505426356588,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6797871317829458,0.8609286221590908,0.6930987596899226,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"امكاناتي","boundary":[0.6128271317829458,0.8609286221590908,0.6733071317829458,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5879620155038761,0.8609286221590908,0.6064514609421587,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.5415221501756137,0.8609286221590908,0.5816361219499506,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"بيشترین","boundary":[0.4748249039150544,0.8609286221590908,0.5350922480620156,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.41646806201550385,0.8609286221590908,0.46853410852713184,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39672666666666667,0.8609286221590908,0.41008755331805485,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"بكنيم","boundary":[0.35006062015503875,0.8609286221590908,0.3901462015503876,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34521317829457365,0.8609286221590908,0.34998527131782947,0.878715183423913],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17048,0.56195,0.82993,0.87872],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/241a1f5587183f1bef12f371342f23df.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/de4d432ea867cd6eb3cda74bc3540364.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10075,0.16993,0.11585]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.23934108527131784,0.10273707159056598,0.28016550387596895,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.17027906976744187,0.10353889180528102,0.19090697674418605,0.12000793001344966],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.20352713178294574,0.1007547558636638,0.22282945736434107,0.11442405757644376],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.7724462015503876,0.14437117009085412,0.8018071317829457,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7506703875968993,0.14437117009085412,0.7654136434108527,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"انن","boundary":[0.7176927131782946,0.14437117009085412,0.7436629457364342,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"ااز","boundary":[0.6896127131782946,0.14437117009085412,0.7109189341085271,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6605782945736435,0.14437117009085412,0.6828944784568236,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6341308527131783,0.14437117009085412,0.653818136390572,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.59507503875969,0.14437117009085412,0.6271736434108528,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.5178927131782946,0.14437117009085412,0.5881178294573645,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"واقعی","boundary":[0.4635662015503877,0.14437117009085412,0.5111608486092112,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"محصور","boundary":[0.3952248062015505,0.14437117009085412,0.45683503875968995,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"اواهيم","boundary":[0.33062573643410853,0.14437117009085412,0.3886036700619425,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.29835131782945734,0.14437117009085412,0.32397737277583644,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28117178294573647,0.14437117009085412,0.2917068800729594,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"شکستهرای","boundary":[0.17050511627906975,0.14437117009085412,0.27455542572429403,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"واقعی","boundary":[0.782370542635659,0.175991723450538,0.8297649612403101,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7605947286821706,0.175991723450538,0.7753631007751938,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"تجرا","boundary":[0.7192282170542635,0.175991723450538,0.7538402509848774,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"اواهيم","boundary":[0.6440891472868218,0.175991723450538,0.7020072868217054,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"کردف","boundary":[0.6024612015503876,0.175991723450538,0.637717054263566,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.5705384496124031,0.175991723450538,0.5957300775193799,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"نتوانيم","boundary":[0.5150063565891472,0.175991723450538,0.5635812403100775,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"عشقورزی","boundary":[0.4214922480620155,0.175991723450538,0.5081713178294575,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.41029023255813957,0.175991723450538,0.4145348837209302,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"اود","boundary":[0.3585004651162791,0.175991723450538,0.39347144771665077,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34131903791016244,0.175991723450538,0.35185529547626626,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.2752902325581395,0.175991723450538,0.3346738682701497,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"اونشرتن","boundary":[0.19205488372093021,0.175991723450538,0.26855906976744187,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17050511627906975,0.175991723450538,0.18527348837209304,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"اياموزنم","boundary":[0.7661389147286821,0.20777696719230346,0.829984496124031,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"اود","boundary":[0.7240691472868217,0.20777696719230346,0.7594413670064005,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7025193798449613,0.20777696719230346,0.7172877519379844,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"اشتتر","boundary":[0.631495968992248,0.20777696719230346,0.6959263565891474,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6097201550387596,0.20777696719230346,0.6244634108527132,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"آنچ","boundary":[0.577395503875969,0.20777696719230346,0.6031981885977823,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"تصور","boundary":[0.5147052713178295,0.20777696719230346,0.5605415985603545,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"میکردنم","boundary":[0.43637596899224806,0.20777696719230346,0.5079741085271318,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4300968992248062,0.20777696719230346,0.4363508527131783,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"اواهيم","boundary":[0.3651796899224806,0.20777696719230346,0.4230978294573644,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"نافتف","boundary":[0.3128875968992248,0.20777696719230346,0.3584252122251875,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"مطالبي","boundary":[0.7523341085271319,0.23842642628732988,0.8021899224806203,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.72772015503876,0.23842642628732988,0.7460228384019084,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7031313178294575,0.23842642628732988,0.7211648062015504,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6720373643410854,0.23842642628732988,0.6966513178294574,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6257731782945737,0.23842642628732988,0.6657038292844588,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.605328527131783,0.23842642628732988,0.6194080938727834,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"نظرخوانندگان","boundary":[0.4940304284862425,0.23842642628732988,0.5989443054782836,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"گرامي","boundary":[0.441488858572911,0.23842642628732988,0.4876587596899225,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسد،","boundary":[0.37347972212760244,0.23842642628732988,0.4352221491790271,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتي","boundary":[0.315165556597345,0.23842642628732988,0.36720901330525707,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.29559687680956387,0.23842642628732988,0.30886573643410853,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشوتهوایي","boundary":[0.17051162790697674,0.23842642628732988,0.2893379807602503,0.25621298755215205],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7928314728682172,0.2684000758261967,0.8299031007751939,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7682431482360387,0.2684000758261967,0.7865267742445816,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7275184513809062,0.2684000758261967,0.7618631007751939,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.6659077717477285,0.2684000758261967,0.7212751937984497,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.619191115086464,0.2684000758261967,0.659564496124031,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"نوتواني","boundary":[0.557689579702618,0.2684000758261967,0.6129299344066786,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.53331096707028,0.2684000758261967,0.5513949291168946,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهها","boundary":[0.45397758903940705,0.2684000758261967,0.5270124373758729,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.4097046287194266,0.2684000758261967,0.4477359689922481,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"دادهام","boundary":[0.36155782945736437,0.2684000758261967,0.40344373807696277,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3567531994362227,0.2684000758261967,0.36148248062015503,0.2861866370910188],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.34026295570829923,0.2684000758261967,0.3503559689922481,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.2907981756874196,0.2684000758261967,0.3338796899224806,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.2644234590437248,0.2684000758261967,0.28451206660409495,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتههوایي","boundary":[0.17051162790697674,0.2684000758261967,0.2581690324072384,0.2861866370910188],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7929082170542636,0.29825020757850246,0.8299798449612403,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7680431007751939,0.29825020757850246,0.7865325462134765,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7432031007751939,0.29825020757850246,0.7612365891472869,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"محضر","boundary":[0.687577519379845,0.29825020757850246,0.7364719379844963,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"اساتيد","boundary":[0.635451007751938,0.29825020757850246,0.6808863565891473,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.5624612403100776,0.29825020757850246,0.6290657131200093,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"کردهام","boundary":[0.5074429457364341,0.29825020757850246,0.555751472868217,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5025955038759691,0.29825020757850246,0.5073675968992248,0.3160367688433246],"dir":"ltr"},{"str":"بعضي","boundary":[0.44985131782945736,0.29825020757850246,0.49578899224806205,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"مشغلهها","boundary":[0.3799401550387597,0.29825020757850246,0.44320108527131785,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3630117829457365,0.29825020757850246,0.37313364341085276,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"خسوتگيهوا","boundary":[0.2637596899224806,0.29825020757850246,0.35640620155038766,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"مون","boundary":[0.22692279069767443,0.29825020757850246,0.2571879069767442,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.20718139534883723,0.29825020757850246,0.22054228200022544,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"بويم","boundary":[0.17053687885778415,0.29825020757850246,0.20062604651162794,0.3160367688433246],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8076356589147287,0.32822385711736934,0.8300700775193799,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.776015968992248,0.32822385711736934,0.8066327131782947,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7511508527131783,0.32822385711736934,0.769640298151461,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"نتوانم","boundary":[0.7028271317829459,0.32822385711736934,0.7447791883685208,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.6433266666666667,0.32822385711736934,0.6963471317829458,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6001266666666667,0.32822385711736934,0.6367713178294574,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5803852713178295,0.32822385711736934,0.5937461579692176,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5595136434108527,0.32822385711736934,0.5738299224806201,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5284196899224806,0.32822385711736934,0.5530336434108527,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشوتهوا","boundary":[0.423515503875969,0.32822385711736934,0.5220879286604868,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41796480620155035,0.32822385711736934,0.42346527131782946,0.3460104183821915],"dir":"ltr"},{"str":"بيفوزایم","boundary":[0.35381782945736434,0.32822385711736934,0.41163117895587636,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3370736434108527,0.32822385711736934,0.34719550387596904,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"آنچوه","boundary":[0.2878480620155039,0.32822385711736934,0.3303448062015504,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"موجوود","boundary":[0.2218675968992248,0.32822385711736934,0.2813680620155039,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.17051162790697674,0.32822385711736934,0.21549488372093023,0.3460104183821915],"dir":"rtl"},{"str":"پراکنده","boundary":[0.7776356589147286,0.3580328162741546,0.8300031007751939,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7392635658914728,0.3580328162741546,0.7709100775193799,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7220742635658915,0.3580328162741546,0.7321961240310078,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7021068217054263,0.3580328162741546,0.7156744424567679,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.6644826356589147,0.3580328162741546,0.6953756589147287,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"برود","boundary":[0.6243217054263566,0.3580328162741546,0.6576761240310077,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6187403100775194,0.3580328162741546,0.6242407751937984,0.3758193775389767],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5978671317829457,0.3580328162741546,0.6117564341085271,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5665220155038759,0.3580328162741546,0.5911359689922481,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"دليل","boundary":[0.5270141085271318,0.3580328162741546,0.5596903875968992,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5021741085271318,0.3580328162741546,0.5202075968992248,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.4519043410852713,0.3580328162741546,0.4958259874059424,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4054141085271318,0.3580328162741546,0.44550077922826437,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"شتاب","boundary":[0.35498062015503873,0.3580328162741546,0.3990374366389524,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"زدگي","boundary":[0.3110657364341085,0.3580328162741546,0.3541903875968992,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2903950387596899,0.3580328162741546,0.30463027638603296,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"خورج","boundary":[0.23767596899224805,0.3580328162741546,0.2840531211601808,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"دادم","boundary":[0.20050387596899225,0.3580328162741546,0.23134028002041085,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19492248062015505,0.3580328162741546,0.2004229457364341,0.3758193775389767],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.17051162790697674,0.3580328162741546,0.18854511627906975,0.3758193775389767],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.8045091472868217,0.3880064658130215,0.8299519379844962,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"اینصورت","boundary":[0.7259454263565891,0.3880064658130215,0.7980291472868216,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7013565891472868,0.3880064658130215,0.7193900775193798,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6700603100775194,0.3880064658130215,0.6947747286821705,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.6263579844961241,0.3880064658130215,0.6636798013800704,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"کتابي","boundary":[0.5801434663211257,0.3880064658130215,0.6198779844961241,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.5343422880994975,0.3880064658130215,0.5737644961240311,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"مفصل","boundary":[0.4811066666666667,0.3880064658130215,0.5280528682170542,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4646592347780667,0.3880064658130215,0.47475224806201555,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"شاید","boundary":[0.42227528555608296,0.3880064658130215,0.4583513178294574,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39794101031456214,0.3880064658130215,0.4159550387596899,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.36044695637115587,0.3880064658130215,0.3915922480620155,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.32230897283826365,0.3880064658130215,0.35418026321955,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"مويبایسوت","boundary":[0.2272371363875874,0.3880064658130215,0.31604931286917554,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"فوراهم","boundary":[0.17053687885778415,0.3880064658130215,0.2209696019595836,0.4057930270778436],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7975528682170543,0.4178154249698067,0.829877519379845,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7927054263565891,0.4178154249698067,0.797477519379845,0.4356019862346288],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7466924031007751,0.4178154249698067,0.7859742635658915,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"بسياری","boundary":[0.6843217054263566,0.4178154249698067,0.7397533333333334,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6643151937984497,0.4178154249698067,0.6776268217054264,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"کيسها","boundary":[0.6035784496124031,0.4178154249698067,0.6575840310077519,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.583611007751938,0.4178154249698067,0.5971066458779477,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.5105294573643411,0.4178154249698067,0.5768364341085273,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"نكردم","boundary":[0.45916666666666667,0.4178154249698067,0.5041901567118399,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4419181395348838,0.4178154249698067,0.4520400000000001,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4212474418604652,0.4178154249698067,0.43548267948680824,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.37523441860465123,0.4178154249698067,0.4145162790697675,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"اندکي","boundary":[0.3248009302325582,0.4178154249698067,0.3687544186046512,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.305059534883721,0.4178154249698067,0.31847355992844373,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.27276000000000006,0.4178154249698067,0.29867644438217994,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"اکتفوا","boundary":[0.22626976744186048,0.4178154249698067,0.26628,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":"کوردم","boundary":[0.17535906976744187,0.4178154249698067,0.21996800224152424,0.4356019862346288],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17055443974630022,0.4178154249698067,0.1752837209302326,0.4356019862346288],"dir":"ltr"},{"str":"فقط","boundary":[0.7992337984496124,0.44778907450867367,0.8300012403100775,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"بعضي","boundary":[0.7464328682170542,0.44778907450867367,0.7924272868217054,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7264654263565892,0.44778907450867367,0.7400330471079308,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7127519379844961,0.44778907450867367,0.7197342635658914,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"سایل","boundary":[0.671631627906977,0.44778907450867367,0.7120939534883722,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6449330232558141,0.44778907450867367,0.6584286613818239,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.6026874418604653,0.44778907450867367,0.6386083207138995,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"کردم","boundary":[0.5596883720930234,0.44778907450867367,0.5963803613728712,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5418055813953488,0.44778907450867367,0.5532083720930233,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.5148809302325581,0.44778907450867367,0.5354250726978999,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4740167441860465,0.44778907450867367,0.5083255813953488,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"کساني","boundary":[0.41916279069767437,0.44778907450867367,0.4676939178348594,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.38663720930232554,0.44778907450867367,0.41285938345051376,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"بایود","boundary":[0.34434139534883723,0.44778907450867367,0.3803055069299597,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"دنبالوه","boundary":[0.2915720930232558,0.44778907450867367,0.3379988365038681,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"کوار","boundary":[0.25321953488372095,0.44778907450867367,0.28509209302325583,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2334781395348837,0.44778907450867367,0.2468390261862719,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"بگيرنود","boundary":[0.17047745609871856,0.44778907450867367,0.22692279069767443,0.4655756357734958],"dir":"rtl"},{"str":"بگشایم","boundary":[0.7750412403100776,0.4776254820624726,0.8298198449612404,0.49541204332729466],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7702366102889359,0.4776254820624726,0.7749658914728681,0.49541204332729466],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7776677519379845,0.5075991316013395,0.8023821705426357,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.731177519379845,0.5075991316013395,0.7712641900809775,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6900621705426356,0.5075991316013395,0.724371007751938,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"کساني","boundary":[0.6349570542635659,0.5075991316013395,0.683684648461767,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6142863565891473,0.5075991316013395,0.6285215942154905,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.5705840310077519,0.5075991316013395,0.6078145528546919,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"تحریر","boundary":[0.5185077519379845,0.5075991316013395,0.5638528682170543,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد","boundary":[0.4681657364341086,0.5075991316013395,0.5115164341085271,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4433006201550388,0.5075991316013395,0.4617900655933214,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.3763406201550388,0.5075991316013395,0.43696450034995976,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"ميکنند","boundary":[0.3151813953488372,0.5075991316013395,0.36997900345813883,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.2924260465116279,0.5075991316013395,0.3087013953488372,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"سری","boundary":[0.24734232558139535,0.5075991316013395,0.2860962709317975,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"خور","boundary":[0.20693023255813953,0.5075991316013395,0.24078697674418606,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19025302325581395,0.5075991316013395,0.20037488372093024,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17054820501241813,0.5075991316013395,0.18393737638293067,0.5253856928661615],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7839077519379845,0.5374080907581248,0.8296947286821705,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"رانده","boundary":[0.7404817054263566,0.5374080907581248,0.777435948203529,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7021793798449613,0.5374080907581248,0.7340758711279435,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"هسوتند","boundary":[0.6403682170542636,0.5374080907581248,0.6958394725835972,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.635484496124031,0.5374080907581248,0.6402565891472869,0.5551946520229468],"dir":"ltr"},{"str":"خ","boundary":[0.6136883720930232,0.5374080907581248,0.6208213953488371,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6025618604651163,0.5374080907581248,0.607459534883721,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5902548837209302,0.5374080907581248,0.5963581395348836,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5823683720930232,0.5374080907581248,0.5840009302325581,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5624260465116279,0.5374080907581248,0.5706641860465116,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5506213953488371,0.5374080907581248,0.5506967441860465,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.536706976744186,0.5374080907581248,0.5402232558139534,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5230186046511629,0.5374080907581248,0.5237972093023257,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5151320930232559,0.5374080907581248,0.5167646511627908,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5030762790697674,0.5374080907581248,0.5089786046511627,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.49426046511627914,0.5374080907581248,0.49674697674418616,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4859218604651163,0.5374080907581248,0.48805674418604655,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4796679069767442,0.5374080907581248,0.47974325581395355,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.47040000000000004,0.5374080907581248,0.47338883720930236,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.45442604651162793,0.5374080907581248,0.46015255813953493,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.4303144186046512,0.5374080907581248,0.4374474418604652,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.41386325581395356,0.5374080907581248,0.4184093023255815,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40597674418604657,0.5374080907581248,0.40760930232558146,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.39972279069767447,0.5374080907581248,0.39979813953488375,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.3902037209302326,0.5374080907581248,0.39354418604651165,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.37488279069767444,0.5374080907581248,0.38392465116279073,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35609581395348844,0.5374080907581248,0.35772837209302333,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3463506976744187,0.5374080907581248,0.3498669767441861,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3227413953488373,0.5374080907581248,0.32437395348837217,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3074204651162791,0.5374080907581248,0.31643720930232555,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.2911953488372093,0.5374080907581248,0.2945860465116279,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28330883720930233,0.5374080907581248,0.2849413953488372,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.27311162790697674,0.5374080907581248,0.27715534883720927,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26291441860465115,0.5374080907581248,0.26675720930232555,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2557311627906977,0.5374080907581248,0.25658511627906977,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.2360651162790698,0.5374080907581248,0.2390539534883721,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.2200660465116279,0.5374080907581248,0.22340651162790698,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.20986883720930233,0.5374080907581248,0.21391255813953491,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19665767441860463,0.5374080907581248,0.19829023255813952,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.18646046511627906,0.5374080907581248,0.19050418604651165,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.17048651162790698,0.5374080907581248,0.17621302325581395,0.5551946520229468],"dir":"rtl"},{"str":"(معلولين)","boundary":[0.7560603100775194,0.5673817402969916,0.8297012403100776,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7126342635658915,0.5673817402969916,0.7497049145025317,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.6498686821705426,0.5673817402969916,0.7062530120284343,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.6215124031007752,0.5673817402969916,0.6434763739943101,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5966472868217054,0.5673817402969916,0.6151367322599881,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.5384902325581397,0.5673817402969916,0.5893506976744188,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"نقاظ","boundary":[0.4976009302325583,0.5673817402969916,0.5319708156225661,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"ضعف","boundary":[0.4432493023255814,0.5673817402969916,0.49076930232558147,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.40306325581395347,0.5673817402969916,0.43641767441860463,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3833218604651163,0.5673817402969916,0.3966827471165045,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37777116279069767,0.5673817402969916,0.3832716279069768,0.5851683015618138],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.35732651162790696,0.5673817402969916,0.3714060783689073,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.3038539534883721,0.5673817402969916,0.35097102316146983,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2871767441860465,0.5673817402969916,0.2972986046511628,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"قاطعيت","boundary":[0.22187441860465115,0.5673817402969916,0.2808212557196094,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"مبودل","boundary":[0.17047791478070862,0.5673817402969916,0.2153944186046512,0.5851683015618138],"dir":"rtl"},{"str":"سازند","boundary":[0.7855663565891474,0.5971906994537769,0.8298714728682172,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7807189147286823,0.5971906994537769,0.785491007751938,0.614977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.756149537446345,0.5971906994537769,0.774163565891473,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.725237054263566,0.5971906994537769,0.749851007751938,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6789728682170543,0.5971906994537769,0.7189035192069394,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهای","boundary":[0.6087438759689923,0.5971906994537769,0.6720871317829458,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"بنياني","boundary":[0.5608722480620155,0.5971906994537769,0.6019373643410852,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.5018238759689923,0.5971906994537769,0.5545468382962899,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4851724956385868,0.5971906994537769,0.4952182945736434,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.45844646285166796,0.5971906994537769,0.4788627063517347,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.41635317829457363,0.5971906994537769,0.45214387596899225,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3840536434108527,0.5971906994537769,0.40997008779303257,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"آموخته","boundary":[0.3243540035577316,0.5971906994537769,0.3774982945736434,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.2676396899224806,0.5971906994537769,0.3180643585148919,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.23674666666666666,0.5971906994537769,0.2613099143426503,0.614977260718599],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23189922480620154,0.5971906994537769,0.23667131782945736,0.614977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7777384496124031,0.6271643489926438,0.8024528682170543,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7314742635658915,0.6271643489926438,0.7714049145557765,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6747868217054264,0.6271643489926438,0.724944031007752,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"تعهد","boundary":[0.632348992248062,0.6271643489926438,0.6679889922480621,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"قلبي","boundary":[0.5926150387596899,0.6271643489926438,0.625868992248062,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5759378294573644,0.6271643489926438,0.5860596899224806,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"تجاربي","boundary":[0.5148299224806202,0.6271643489926438,0.5694578294573643,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4713787596899225,0.6271643489926438,0.5083499224806202,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4467648062015504,0.6271643489926438,0.4650674895646989,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42702341085271317,0.6271643489926438,0.4404374358974359,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.3896001550387597,0.6271643489926438,0.4205434108527132,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"1348","boundary":[0.3403294573643411,0.6271643489926438,0.3831201550387597,0.6449509102574659],"dir":"ltr"},{"str":"زیر","boundary":[0.308826976744186,0.6271643489926438,0.3336418604651163,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"دسوت","boundary":[0.2525565077992812,0.6271643489926438,0.302432598516908,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"موددکاران","boundary":[0.17052887809864553,0.6271643489926438,0.24628744186046514,0.6449509102574659],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.7647956589147286,0.656973308149429,0.8299472868217055,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7473900775193798,0.656973308149429,0.7582620322648229,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.6967054263565892,0.656973308149429,0.7404328682170542,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.679437984496124,0.656973308149429,0.6895598449612402,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.6212984496124031,0.656973308149429,0.673138449612403,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.5823775193798449,0.656973308149429,0.6142751937984496,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"العاده","boundary":[0.5364147286821705,0.656973308149429,0.5759296574143538,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.5228652713178294,0.656973308149429,0.5359759689922481,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"آموخته","boundary":[0.4628875968992248,0.656973308149429,0.5165331688665409,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.4490009302325581,0.656973308149429,0.4621116279069767,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44415348837209295,0.656973308149429,0.44892558139534877,0.6747598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"گفتم","boundary":[0.40165674418604647,0.656973308149429,0.437767358591566,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"تعهد","boundary":[0.3593609302325581,0.656973308149429,0.3952983932346722,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"قلبي!","boundary":[0.31475441860465114,0.656973308149429,0.3526297674418604,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"چرا؟","boundary":[0.27085116279069765,0.656973308149429,0.30797302325581394,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.22742511627906978,0.656973308149429,0.2644699112532405,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"هميشه","boundary":[0.17052516038492382,0.656973308149429,0.22097899770717327,0.6747598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.7776649612403101,0.6869881302838163,0.8296556589147287,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"داشتم","boundary":[0.7277337984496125,0.6869881302838163,0.7711762397277117,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.6935756589147287,0.6869881302838163,0.7213799778516057,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"مددکار","boundary":[0.6349793798449612,0.6869881302838163,0.6868444961240311,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.5680269767441861,0.6869881302838163,0.6281979844961241,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"باشم","boundary":[0.5262334883720929,0.6869881302838163,0.5614716279069767,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.501619534883721,0.6869881302838163,0.5199222182468695,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"متأسفانه","boundary":[0.4351116279069768,0.6869881302838163,0.495139534883721,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"نشدم","boundary":[0.3890986046511628,0.6869881302838163,0.4287749519948794,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38425116279069765,0.6869881302838163,0.3890232558139535,0.7047746915486385],"dir":"ltr"},{"str":"یك","boundary":[0.3503190697674418,0.6869881302838163,0.3779393895348837,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"مشاوره","boundary":[0.2896883720930232,0.6869881302838163,0.3438390697674419,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"خوانواده","boundary":[0.2202167441860465,0.6869881302838163,0.28334645449351425,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"باشوم","boundary":[0.17053687885778415,0.6869881302838163,0.21366139534883724,0.7047746915486385],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8114296124031009,0.7167970894406016,0.8296389147286823,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7909849612403101,0.7167970894406016,0.8050645279813105,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"آرزویم","boundary":[0.7315598449612404,0.7167970894406016,0.7843542635658916,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"نرسيدم","boundary":[0.6716072868217053,0.7167970894406016,0.7251756233077408,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6668026568005637,0.7167970894406016,0.6715319379844961,0.7345836507054238],"dir":"ltr"},{"str":"ولي","boundary":[0.6312219132442685,0.7167970894406016,0.6603300775193799,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6144303022177016,0.7167970894406016,0.6248407751937984,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5836027648300666,0.7167970894406016,0.6081886821705426,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.5451633411372977,0.7167970894406016,0.5773169361070084,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5287496223749659,0.7167970894406016,0.5388426356589148,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"بيبضاعتي","boundary":[0.444688527131783,0.7167970894406016,0.5223412403100774,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.3964001610861606,0.7167970894406016,0.4384094573643411,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3718743306801844,0.7167970894406016,0.3901114866230898,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"داشتم","boundary":[0.32242248062015505,0.7167970894406016,0.36558565621711353,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3168410852713178,0.7167970894406016,0.32234155038759693,0.7345836507054238],"dir":"ltr"},{"str":"سعي","boundary":[0.2735677139965733,0.7167970894406016,0.3104846511627908,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"کردم","boundary":[0.2306493930799773,0.7167970894406016,0.26728323357013317,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"بعضوي","boundary":[0.17052291105121295,0.7167970894406016,0.2243358139534884,0.7345836507054238],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8166793798449612,0.7467707389794686,0.8299910077519379,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.7424965891472868,0.7467707389794686,0.8101993798449613,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7227551937984497,0.7467707389794686,0.7361160804498379,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.702310542635659,0.7467707389794686,0.7163901093766593,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.6154082170542636,0.7467707389794686,0.6959161644083809,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"عزیز","boundary":[0.5735896124031009,0.7467707389794686,0.6089282170542636,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5264344186046512,0.7467707389794686,0.5671096124031009,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.48881023255813955,0.7467707389794686,0.5200854401657095,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4839627906976744,0.7467707389794686,0.4887348837209302,0.7645573002442907],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.4535720930232558,0.7467707389794686,0.4774827906976744,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"چوه","boundary":[0.4159227906976744,0.7467707389794686,0.4472508535461602,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"مایول","boundary":[0.36827720930232555,0.7467707389794686,0.4094427906976744,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"بوودم","boundary":[0.3206567441860465,0.7467707389794686,0.3616716279069767,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"بورای","boundary":[0.2718241754516078,0.7467707389794686,0.314126511627907,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"هور","boundary":[0.237661695492523,0.7467707389794686,0.2655665603644647,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"کودام","boundary":[0.1899910577644411,0.7467707389794686,0.23140657335958706,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1704846211552888,0.7467707389794686,0.18373899474868716,0.7645573002442907],"dir":"rtl"},{"str":"معلوليتها","boundary":[0.7497052713178294,0.7765796981362537,0.8300105426356589,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.7099713178294573,0.7765796981362537,0.7433902755313749,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6902299224806201,0.7765796981362537,0.7036439475253429,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.6562978294573644,0.7765796981362537,0.6839181492248062,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"کيس","boundary":[0.6123550640812065,0.7765796981362537,0.6498178294573643,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.562457798498753,0.7765796981362537,0.6060903875968994,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"نمایم","boundary":[0.5168774990128229,0.7765796981362537,0.5561654607550461,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.4813143163450437,0.7765796981362537,0.510422480620155,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"متأسفانه","boundary":[0.41495102981683213,0.7765796981362537,0.47500852713178293,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.367020661044382,0.7765796981362537,0.40869643410852713,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"پذیر","boundary":[0.3280635485768808,0.7765796981362537,0.36072434108527135,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"نبود","boundary":[0.29213178294573644,0.7765796981362537,0.32179929375973565,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.287226976744186,0.7765796981362537,0.29199906976744183,0.7943662594010759],"dir":"ltr"},{"str":"ولي","boundary":[0.2516513643167464,0.7765796981362537,0.28082232558139536,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"آنچوه","boundary":[0.20283146403181107,0.7765796981362537,0.24535750867073125,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.17049861429087843,0.7765796981362537,0.19656540788046753,0.7943662594010759],"dir":"rtl"},{"str":"مسلم","boundary":[0.7897831007751938,0.8065533476751207,0.8298686821705428,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7460807751937985,0.8065533476751207,0.7830519379844961,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7149868217054264,0.8065533476751207,0.7396007751937985,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.6636240310077519,0.8065533476751207,0.7085068217054263,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.6310361240310077,0.8065533476751207,0.657157054263566,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"دانشوجویان","boundary":[0.5357804651162791,0.8065533476751207,0.6246417458037298,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"عزیوز","boundary":[0.48605023255813956,0.8065533476751207,0.5293004651162792,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"واقفنود","boundary":[0.4258967441860465,0.8065533476751207,0.47949488372093024,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.39337116279069767,0.8065533476751207,0.4195933369388859,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"کليوه","boundary":[0.34896558139534883,0.8065533476751207,0.38701695885509835,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"معلوولين","boundary":[0.2762790697674419,0.8065533476751207,0.34248558139534885,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.22770418604651163,0.8065533476751207,0.2699499454137228,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"مسوئله","boundary":[0.17048350217453578,0.8065533476751207,0.2213939214683018,0.8243399089399428],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.7648161240310077,0.8363623068319059,0.8299677519379846,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7108914728682171,0.8363623068319059,0.7584607593696723,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7060077519379845,0.8363623068319059,0.7107798449612404,0.8541488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"هرگز","boundary":[0.6591431007751938,0.8363623068319059,0.6991031007751939,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.6219961240310077,0.8363623068319059,0.6526236838396202,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.5887913178294574,0.8363623068319059,0.6211913178294575,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"معلولي","boundary":[0.5292908527131784,0.8363623068319059,0.5820601550387599,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5093234108527132,0.8363623068319059,0.5228190489787229,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"پيودا","boundary":[0.4682080620155039,0.8363623068319059,0.5025922480620155,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"کورد","boundary":[0.42613829457364344,0.8363623068319059,0.4618722536658261,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.3936127131782946,0.8363623068319059,0.41983488732648283,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"خوود","boundary":[0.3457662015503876,0.8363623068319059,0.3870322480620156,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32908899224806204,0.8363623068319059,0.3392108527131783,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"خوانوادهاش","boundary":[0.23305116279069768,0.8363623068319059,0.32274707464855296,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"مشوكل","boundary":[0.17053001464128845,0.8363623068319059,0.22675370628894415,0.8541488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.7647151937984495,0.8663634047677865,0.8298668217054265,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.7101124031007752,0.8663634047677865,0.758195776862876,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6682448062015502,0.8663634047677865,0.7033058914728683,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6633973643410853,0.8663634047677865,0.6681694573643411,0.8841499660326086],"dir":"ltr"},{"str":"مسایل","boundary":[0.6092215503875968,0.8663634047677865,0.6566662015503876,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.5524838759689923,0.8663634047677865,0.6024903875968992,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.535555503875969,0.8663634047677865,0.5456773643410852,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.4858503875968992,0.8663634047677865,0.5290837001415136,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.45684108527131784,0.8663634047677865,0.4794042690250027,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.4182364341085271,0.8663634047677865,0.4504857364341085,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.342535503875969,0.8663634047677865,0.4114294573643411,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.31000992248062015,0.8663634047677865,0.336067305501074,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشود","boundary":[0.23807441860465117,0.8663634047677865,0.3036978339413951,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2213972093023256,0.8663634047677865,0.23151906976744188,0.8841499660326086],"dir":"rtl"},{"str":"پوايين","boundary":[0.17049089121685967,0.8663634047677865,0.21491720930232558,0.8841499660326086],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17028,0.10075,0.83007,0.88415],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/24ae013732796e95c3e966819d359c84.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/d17a817343392908855fdd732eda789f.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17047,0.10075,0.17003,0.47708]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7771705426356589,0.1007547558636638,0.7964728682170542,0.11442405757644376],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.8120542635658914,0.1025723812084843,0.8298665116279069,0.11624168292126429],"dir":"ltr"},{"str":"مددكاري","boundary":[0.70573122856202,0.10273707159056598,0.764507984496124,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6440886759964328,0.10273707159056598,0.7015716992853265,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6325150357705108,0.10273707159056598,0.6398492248062017,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"نوتواني","boundary":[0.5814086577466284,0.10273707159056598,0.6283436990095853,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.546596859830616,0.10273707159056598,0.5772131782945736,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5153932926901803,0.10273707159056598,0.5424350448839967,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.47684108527131785,0.10273707159056598,0.511218527131783,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.7935282170542637,0.1434000758261968,0.8296203100775195,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"اعتماد","boundary":[0.7417133333333333,0.1434000758261968,0.7867970542635659,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7210426356589148,0.1434000758261968,0.735277873285258,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"نفس","boundary":[0.6789728682170543,0.1434000758261968,0.7146584140054153,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6622286821705426,0.1434000758261968,0.6723505426356589,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"عزت","boundary":[0.6163831007751938,0.1434000758261968,0.6557654263565891,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"نفس","boundary":[0.5740206201550389,0.1434000758261968,0.6096355038759691,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5542792248062015,0.1434000758261968,0.5676932498509243,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.5073871317829457,0.1434000758261968,0.5477489922480621,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.45439178294573646,0.1434000758261968,0.5009071317829457,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"آنهاست","boundary":[0.38906434108527127,0.1434000758261968,0.44800869244419533,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38421689922480623,0.1434000758261968,0.38898899224806205,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"پوس","boundary":[0.341468992248062,0.1434000758261968,0.3777368992248062,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"بایود","boundary":[0.2991666666666667,0.1434000758261968,0.3351050701864655,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"یواد","boundary":[0.2641451162790698,0.1434000758261968,0.29250139534883723,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"گرفوت","boundary":[0.20303720930232558,0.1434000758261968,0.2575897674418605,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.1705320144971308,0.1434000758261968,0.1967377529447297,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7789510077519379,0.17337372536506362,0.8298114728682171,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.761997519379845,0.17337372536506362,0.7725870856903415,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7295096124031007,0.17337372536506362,0.7554421705426356,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.6658398449612404,0.17337372536506362,0.7231922343897123,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.6319077519379845,0.17337372536506362,0.6595327644736463,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6263570542635659,0.17337372536506362,0.6318575193798449,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.5689412403100775,0.17337372536506362,0.620023812129503,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.551959604543283,0.17337372536506362,0.56237007751938,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"انتقاد","boundary":[0.5089728682170542,0.17337372536506362,0.5457179844961241,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.4452888122717571,0.17337372536506362,0.5023485271317829,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.4073336434108527,0.17337372536506362,0.43900255410160494,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4018147697767815,0.17337372536506362,0.4072080620155038,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.3445530283289098,0.17337372536506362,0.3955146857196226,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"انتقاد","boundary":[0.3015920587481581,0.17337372536506362,0.338288992248062,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2819925332427997,0.17337372536506362,0.295293529053751,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"بيذیرند","boundary":[0.22210108527131783,0.17337372536506362,0.27569922480620157,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21657716401381796,0.17337372536506362,0.2220508527131783,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"زبوان","boundary":[0.17052887809864553,0.17337372536506362,0.2102368992248062,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.8014533333333335,0.2031826845218489,0.829684031007752,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7817119379844961,0.2031826845218489,0.7950728246358844,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"بياموزند","boundary":[0.7154803100775193,0.2031826845218489,0.7753692289964383,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7099296124031008,0.2031826845218489,0.7154300775193798,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6522131782945737,0.2031826845218489,0.7030736434108529,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.5854272148534184,0.2031826845218489,0.6457331782945736,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5458185703760651,0.2031826845218489,0.5791587248159976,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5262190448707068,0.2031826845218489,0.5395200406816582,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.4919451828481595,0.2031826845218489,0.5199508527131782,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.453995503875969,0.2031826845218489,0.48566025847021194,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4484715826184691,0.2031826845218489,0.4539452713178294,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"تمجيد","boundary":[0.3938616421452302,0.2031826845218489,0.44216573643410856,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"اطرافيان","boundary":[0.32862950192344775,0.2031826845218489,0.3876167441860465,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3090156016856563,0.2031826845218489,0.3223429954369761,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"چگونوه","boundary":[0.2439144981015662,0.2031826845218489,0.30272909519918473,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"بيذیرنود","boundary":[0.17606232558139537,0.2031826845218489,0.23757209302325583,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17053840432389547,0.2031826845218489,0.1760120930232558,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.779031007751938,0.23315633406071587,0.8298914728682172,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7720542635658915,0.23315633406071587,0.7792691472868216,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"نه","boundary":[0.7515891472868217,0.23315633406071587,0.7655482170542636,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.7446124031007753,0.23315633406071587,0.7515947286821707,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"بگویند","boundary":[0.6869996899224807,0.23315633406071587,0.7375838759689924,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6814489922480621,0.23315633406071587,0.6869494573643412,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6240331782945737,0.23315633406071587,0.675115750113999,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5994638010122366,0.23315633406071587,0.6174778294573644,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"کارها","boundary":[0.5531550387596901,0.23315633406071587,0.5931652713178296,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"پيشقدم","boundary":[0.49295131782945745,0.23315633406071587,0.5468516472242657,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4464610852713179,0.23315633406071587,0.48622015503875976,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4298127231501597,0.23315633406071587,0.4399057364341086,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"حرمت","boundary":[0.372142015503876,0.23315633406071587,0.4234545736434109,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"نفس","boundary":[0.33007224806201546,0.23315633406071587,0.36575779385037643,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.29013531456211156,0.23315633406071587,0.32373697832106524,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2705968992248062,0.23315633406071587,0.28383678486770453,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.24156248062015503,0.23315633406071587,0.2642329771632097,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"ببرند","boundary":[0.1988396899224806,0.23315633406071587,0.23500713178294572,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19399224806201548,0.23315633406071587,0.1987643410852713,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7918949533804922,0.2629652932175012,0.8023054263565892,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7610393798449613,0.2629652932175012,0.7856533333333333,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.7141472868217055,0.2629652932175012,0.7545091472868216,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7085658914728682,0.2629652932175012,0.7140663565891473,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمۀ","boundary":[0.6585077519379845,0.2629652932175012,0.7023328682170542,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6377598449612404,0.2629652932175012,0.6516491472868218,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"درازا","boundary":[0.5960066666666667,0.2629652932175012,0.6314807751937985,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"کشيده","boundary":[0.5423331782945736,0.2629652932175012,0.5897275968992248,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5042568992248062,0.2629652932175012,0.5360034027147433,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.484515503875969,0.2629652932175012,0.49787639052735716,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"خاتمه","boundary":[0.43262341085271316,0.2629652932175012,0.47818434108527125,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهم","boundary":[0.3726252713178294,0.2629652932175012,0.42625224806201556,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3680038759689922,0.2629652932175012,0.37254992248062013,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"همانطوری","boundary":[0.722366511627907,0.29298011535188845,0.8018846511627907,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6972753488372093,0.29298011535188845,0.7159328801431127,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"آموختن","boundary":[0.631546046511628,0.29298011535188845,0.6902427906976746,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.606706046511628,0.29298011535188845,0.624739534883721,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"کليه","boundary":[0.5699860465116279,0.29298011535188845,0.6002552415026834,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.527213023255814,0.29298011535188845,0.5632548837209302,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"بوي","boundary":[0.4930548837209302,0.29298011535188845,0.5203813953488372,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"انتهوا","boundary":[0.44935255813953484,0.29298011535188845,0.4863237209302326,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.3977386046511628,0.29298011535188845,0.4426213953488372,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39218790697674416,0.29298011535188845,0.39768837209302327,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.36734790697674413,0.29298011535188845,0.3853813953488372,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"موددکاری","boundary":[0.2848158139534884,0.29298011535188845,0.3606167441860465,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمواعي","boundary":[0.2051218604651163,0.29298011535188845,0.27808465116279063,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"نيوز","boundary":[0.17047363051050204,0.29298011535188845,0.19873759162303664,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"آموختن","boundary":[0.770937519379845,0.3227890745086737,0.8296342635658914,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"هرگز","boundary":[0.7240203100775193,0.3227890745086737,0.764393136805328,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"نميتواند","boundary":[0.6499527131782946,0.3227890745086737,0.7173656978598717,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"پایاني","boundary":[0.6009006201550388,0.3227890745086737,0.643221550387597,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5537322480620155,0.3227890745086737,0.5944118986424403,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5121396899224807,0.3227890745086737,0.5469257364341086,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.4766001550387597,0.3227890745086737,0.5057094993423447,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"مددکار","boundary":[0.41800387596899224,0.3227890745086737,0.46986899224806206,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.3461434108527132,0.3227890745086737,0.4112950387596899,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32532837209302323,0.3227890745086737,0.3392176744186046,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.2872018604651163,0.3227890745086737,0.31898241476480976,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"مرتب","boundary":[0.23744651162790698,0.3227890745086737,0.2804706976744186,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22026697674418605,0.3227890745086737,0.2309977372721559,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"موردم","boundary":[0.17047078842881452,0.3227890745086737,0.2135358139534884,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8196240310077519,0.3527627240475406,0.8297458914728681,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"تفكرات","boundary":[0.7538444961240309,0.3527627240475406,0.8128928682170542,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.691531007751938,0.3527627240475406,0.7471133333333333,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6859496124031007,0.3527627240475406,0.6914500775193798,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"زندگي","boundary":[0.6284724031007752,0.3527627240475406,0.6791319379844962,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"ميکند","boundary":[0.5733300775193798,0.3527627240475406,0.6221107864038753,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5564017054263566,0.3527627240475406,0.5665235658914728,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.48138759689922495,0.3527627240475406,0.5497756589147287,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.40960527131782953,0.3527627240475406,0.4746564341085272,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.38290666666666673,0.3527627240475406,0.403159152745933,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"لحظه","boundary":[0.3364164341085272,0.3527627240475406,0.3763270872629997,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.28944899224806203,0.3527627240475406,0.3296852713178295,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.2506694573643411,0.3527627240475406,0.28271782945736434,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدههای","boundary":[0.17048418442023092,0.3527627240475406,0.24418945736434108,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7743147286821705,0.3825716832043259,0.8299724031007752,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.7317928682170542,0.3825716832043259,0.7675835658914729,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"ميکند","boundary":[0.6768435658914729,0.3825716832043259,0.7254807796778292,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6719961240310077,0.3825716832043259,0.6767682170542636,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"تقدن","boundary":[0.7706589147286822,0.4133517366257685,0.8025565891472869,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7573782945736435,0.4133517366257685,0.7700368992248062,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7462517829457365,0.4133517366257685,0.750604515503876,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.7123448062015504,0.4133517366257685,0.7295494573643412,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6953913178294574,0.4133517366257685,0.7056136434108528,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"فطرت","boundary":[0.6292099224806201,0.4133517366257685,0.678362480620155,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"پاك","boundary":[0.589928062015504,0.4133517366257685,0.6224787596899225,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5406499224806202,0.4133517366257685,0.5833022181005374,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5191001550387597,0.4133517366257685,0.5338685271317829,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.4972741085271318,0.4133517366257685,0.5125196899224805,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"ين","boundary":[0.4719317829457364,0.4133517366257685,0.49302539516535937,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"دوات","boundary":[0.41127596899224805,0.4133517366257685,0.46530090896048837,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3940964341085272,0.4133517366257685,0.40463153123575013,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.3450694573643411,0.4133517366257685,0.387470370290247,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"انسانيت","boundary":[0.2772052713178294,0.4133517366257685,0.33842488855772124,0.43113829789059066],"dir":"rtl"},{"str":"میدانی","boundary":[0.21213178294573642,0.4133517366257685,0.2704741085271318,0.43113829789059066],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17047,0.10075,0.82997,0.43114],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"محمدرضا","boundary":[0.2181627906976744,0.4760779714605292,0.2916279069767442,0.49254700966869785],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.17051162790697674,0.4760779714605292,0.212,0.49254700966869785],"dir":"rtl"},{"str":"تابستان","boundary":[0.22023968992248064,0.5051287758701142,0.2740387596899225,0.5229153371349362],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.17051162790697674,0.5051287758701142,0.21361116279069767,0.5229153371349362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17051,0.47608,0.29163,0.52292],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/dc9964f509c7d3479ca38778945fd31e.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/25b6f4a209874e8ab61a42d4ce806fb7.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.20004,0.20551,0.23991,0.50437]},"elements":[{"words":[{"str":"تعريف","boundary":[0.6927896124031007,0.3019318578533295,0.7599082170542635,0.3238356786701938],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.6391565891472868,0.3019318578533295,0.68598496124031,0.3238356786701938],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.5645219379844961,0.3019318578533295,0.632498311138988,0.3238356786701938],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.6923568217054263,0.33668152847256533,0.760094031007752,0.3585853492894296],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.6387237984496124,0.33668152847256533,0.6855521705426356,0.3585853492894296],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.5640891472868217,0.33668152847256533,0.6320655204413136,0.3585853492894296],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.56409,0.30193,0.76009,0.35859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ميگوئيم","boundary":[0.5961148613326617,0.4804824741985068,0.6636322480620156,0.495633989350022],"dir":"rtl"},{"str":"عقل","boundary":[0.5582318062776326,0.4804824741985068,0.5911592248062014,0.495633989350022],"dir":"rtl"},{"str":"نوشت،","boundary":[0.49963923214893513,0.4804824741985068,0.5533536434108527,0.495633989350022],"dir":"rtl"},{"str":"نميگوئيم","boundary":[0.42081782945736435,0.4804824741985068,0.49475178294573646,0.495633989350022],"dir":"rtl"},{"str":"سرنوشت.","boundary":[0.33684108527131784,0.4804824741985068,0.41591829457364343,0.495633989350022],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.33684,0.48048,0.66363,0.49563],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2000387596899225,0.20550571955972763,0.2616434108527132,0.23020927687198062],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.20004,0.20551,0.26164,0.23021],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/bc17f8ddad04e54a8464a34cc018cca8.jpg","blurred":"/storage/books/d0fefb11f13b7f2e/pages/d226e0cdadfa17365e73780cafe303e1.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.47684,0.10075,0.17042,0.88359]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7771705426356589,0.1007547558636638,0.7964728682170542,0.11442405757644376],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.8134496124031008,0.1025723812084843,0.8295834108527131,0.11624168292126429],"dir":"ltr"},{"str":"مددكاري","boundary":[0.7054326291989664,0.10273707159056598,0.7642334108527132,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6440886759964328,0.10273707159056598,0.7012692248062017,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6325150357705108,0.10273707159056598,0.6398492248062017,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"نوتواني","boundary":[0.5814086577466284,0.10273707159056598,0.6283436990095853,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.546596859830616,0.10273707159056598,0.5772131782945736,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5153932926901803,0.10273707159056598,0.5424350448839967,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.47684108527131785,0.10273707159056598,0.511218527131783,0.11640637330334598],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47684,0.10075,0.82958,0.11641],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19