فلور (فارسی) ایران شماره 62: تیره شمعدانی فلور (فارسی) ایران شماره 62: تیره شمعدانی

{"id":"3796085","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 62: تیره شمعدانی","price":"۱۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d11ab22cb166f0c5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d11ab22cb166f0c5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d11ab22cb166f0c5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d11ab22cb166f0c5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d11ab22cb166f0c5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d11ab22cb166f0c5/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d11ab22cb166f0c5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d11ab22cb166f0c5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d11ab22cb166f0c5/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d11ab22cb166f0c5/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-290-4","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۸","nobat_chap":"1","description":["معرفی \"تیره شمعدانی\" و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب این شماره از \"مجموع فلور ایران\" را تشکیل می‌دهد. مطالب کتاب با طرح‌هایی سیاه و سپید از تیره طوسک و گونه‌های مختلف آن همراه است.",""],"pages_count":"136","keywords":"null","token":"d11ab22cb166f0c5","created_at":"2020-08-02 11:21:17","updated_at":"2022-08-03 14:51:31","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-03 13:36:43","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918183","title":"مهین جانی قربان","firstname":"مهین","lastname":"جانی قربان","token":"85240d08fe467cb9","created_at":"2020-04-19 13:36:20","updated_at":"2020-04-19 13:36:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918183","title":"مهین جانی قربان","firstname":"مهین","lastname":"جانی قربان","token":"85240d08fe467cb9","created_at":"2020-04-19 13:36:20","updated_at":"2020-04-19 13:36:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784765","file":"5f2662656e0464.86483174.pdf","book_id":"3796085","toc":null,"created_at":"2020-08-02 11:21:18","updated_at":"2022-08-03 14:51:34","process_started_at":"2020-08-02 11:21:20","process_done_at":"2020-08-02 11:21:23","process_failed_at":null,"pages_count":"142","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a258b0e3bfe2e74452eed5ae100976a482b53554398646f141ddd6817b10f59c076b2848128d0ac01339aa1afb740fde6ed92a551a0be55909525a99a4aee4ad","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-62-تیره-شمعدانی","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-62-تیره-شمعدانی","pages_count_fa":"۱۳۶","authorTitle":"مهین جانی قربان","tocStr":"","url":"/preview/d11ab22cb166f0c5/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-62-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19