اقتصاد انرژی: مفاهیم، مسایل، بازارها و حاکمیت - جلد 1 اقتصاد انرژی: مفاهیم، مسایل، بازارها و حاکمیت - جلد 1

توضیحات

کتابی که پیش رو دارید ترجمه کتاب: Energy Economics: Concepts Issue Markets and Governance تالیف سویس باتاچاریا نویسنده بنام اقتصاد انرژی از اساتید معروف و از صاحب نظران این رشته هست. این کتاب در 6 بخش و 29 فصل تدوین شده و در سال 2011 توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شده است. نویسنده تلاش کرده خواننده علاقه‌مند به ادبیات اقتصاد انرژی را در شش بخش به ترتیب با تقاضای انرژی و مدیریت آن، عرضه انرژی و مسایل مربوط به عرضه، بازارهای انرژی و مسایل مربوطه از قبیل قیمت‌گذاری و مالیات‌ستانی از انرژی، مسایل پیشروی بخش انرژی، مسایل زیست محیطی انرژی و مقررات و اداره بخش انرژی آشنا کند. می توان گفت در این کار به خوبی موفق بوده است. لذا این کتاب را می توان به عنوان یکی از بهترین کتابهای آموزشی و منابع اقتصاد انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری به حساب آورد. ,ترجمه کتاب مذکور در دو جلد تقدیم علاقه مندان حوزه اقتصاد انرژی شده است. جلد اول دربرگیرنده سه بخش اول کتاب که شامل هفده فصل هست و در بخش بعدی یعنی دوازده فصل کتاب در جلد دوم آورده شده است. سعی شده است ضمن رعایت امانتداری در ترجمه متنی روان تقدیم گردد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3795126","title":"اقتصاد انرژی: مفاهیم، مسایل، بازارها و حاکمیت - جلد 1","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d3b08dcd32f32b83/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d3b08dcd32f32b83/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d3b08dcd32f32b83/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d3b08dcd32f32b83/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d3b08dcd32f32b83/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d3b08dcd32f32b83/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d3b08dcd32f32b83/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d3b08dcd32f32b83/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d3b08dcd32f32b83/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d3b08dcd32f32b83/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010872","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"2","description":["کتابی که پیش رو دارید ترجمه کتاب: Energy Economics: Concepts Issue Markets and Governance تالیف سویس باتاچاریا نویسنده بنام اقتصاد انرژی از اساتید معروف و از صاحب نظران این رشته هست. این کتاب در 6 بخش و 29 فصل تدوین شده و در سال 2011 توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شده است. نویسنده تلاش کرده خواننده علاقه‌مند به ادبیات اقتصاد انرژی را در شش بخش به ترتیب با تقاضای انرژی و مدیریت آن، عرضه انرژی و مسایل مربوط به عرضه، بازارهای انرژی و مسایل مربوطه از قبیل قیمت‌گذاری و مالیات‌ستانی از انرژی، مسایل پیشروی بخش انرژی، مسایل زیست محیطی انرژی و مقررات و اداره بخش انرژی آشنا کند. می توان گفت در این کار به خوبی موفق بوده است. لذا این کتاب را می توان به عنوان یکی از بهترین کتابهای آموزشی و منابع اقتصاد انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری به حساب آورد.\r","ترجمه کتاب مذکور در دو جلد تقدیم علاقه مندان حوزه اقتصاد انرژی شده است. جلد اول دربرگیرنده سه بخش اول کتاب که شامل هفده فصل هست و در بخش بعدی یعنی دوازده فصل کتاب در جلد دوم آورده شده است. سعی شده است ضمن رعایت امانتداری در ترجمه متنی روان تقدیم گردد."],"pages_count":"572","keywords":null,"token":"d3b08dcd32f32b83","created_at":"2019-03-04 13:38:57","updated_at":"2022-07-04 16:08:33","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-03-04 14:05:14","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917579","title":"سوبس باتاچاریا","firstname":"سوبس","lastname":"باتاچاریا","token":"f7935ea633fcbc85","created_at":"2019-03-04 13:11:14","updated_at":"2019-03-04 13:11:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917580","title":"دکتر مجتبی بهمنی","firstname":"دکتر مجتبی","lastname":"بهمنی","token":"e143d2012ec1ddec","created_at":"2019-03-04 13:11:21","updated_at":"2019-03-04 13:11:21","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917579","title":"سوبس باتاچاریا","firstname":"سوبس","lastname":"باتاچاریا","token":"f7935ea633fcbc85","created_at":"2019-03-04 13:11:14","updated_at":"2019-03-04 13:11:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917580","title":"دکتر مجتبی بهمنی","firstname":"دکتر مجتبی","lastname":"بهمنی","token":"e143d2012ec1ddec","created_at":"2019-03-04 13:11:21","updated_at":"2019-03-04 13:11:21","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783813","file":"5c7cf93b2f83f8.32781926.pdf","book_id":"3795126","toc":[{"page":4,"title":"جلد اول","children":[{"page":4,"title":"فهرست مطالب"},{"page":24,"title":"فصل 1 - مقدمه ای بر اقتصاد انرژی"},{"title":"بخش اول تحلیل تقاضای انرژی و پیش بینی","page":"30"},{"page":"32","title":"فصل 2 داده های انرژی و تراز انرژی"},{"page":76,"title":"فصل 3 درک و تحلیل تقاضای انرژی"},{"page":122,"title":"فصل 4 تحلیل تقاضای انرژی در سطح بخش"},{"page":162,"title":"فصل 5 پیش بینی تقاضای انرژی"},{"page":200,"title":"فصل 6 مدیریت تقاضای انرژی"},{"page":236,"title":"بخش دوم اقتصاد انرژی"},{"title":"فصل 7 تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری انرژی","page":"238"},{"page":270,"title":"فصل 8 اقتصاد عرضه سوخت های فسیلی"},{"page":310,"title":"فصل 9 اقتصاد عرضه منابع تجدید ناپذیر"},{"page":320,"title":"فصل 10 اقتصاد عرضه برق"},{"page":350,"title":"فصل 11 اقتصاد عرضه انرژی تجدید پذیر"},{"page":386,"title":"بخش سوم بازارهای انرژی"},{"title":"فصل 12 بازارهای انرژی و اصول قیمت گذاری","page":"388"},{"page":414,"title":"فصل 13 قیمت گذاری و وضع مالیات بر انرژی"},{"page":448,"title":"فصل 14 بازار جهانی نفت"},{"page":484,"title":"فصل 15 بازارهای گاز طبیعی"},{"page":522,"title":"فصل 16 توسعه بازار زغال سنگ"},{"page":534,"title":"فصل 17 تحلیل یکپارچه سیستم های انرژی"},{"page":564,"title":"علائم اختصاری"}]}],"created_at":"2019-03-04 13:38:59","updated_at":"2022-07-04 16:08:38","process_started_at":"2019-03-04 13:39:02","process_done_at":"2019-03-04 14:01:32","process_failed_at":null,"pages_count":"572","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"9beabd712f59861e7737dbba9a60e1b31f30ce73ea97a4d9644d1c4803fffc34a41a9db00302d2e9309f3245e337abc498f0457cf3ee42d95953b63d67d91b9e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۷۲"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"3541","title":"اقتصاد انرژی","token":"54f8ac4906a5e79c","type":"","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:24:29","updated_at":"2021-12-27 11:46:59","study_fields":[{"id":"1360","title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی","degree_id":"10","token":"c853325f131f6a88","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"3544","title":"اقتصاد انرژی","token":"a8e0305f3ab6d1dd","type":"","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2021-12-27 11:46:59","study_fields":[{"id":"337","title":"علوم اقتصاد","degree_id":"10","token":"d4b9faa0b3e2aec1","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1225","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی","degree_id":"10","token":"ef1345070c87cce9","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1363","title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","degree_id":"10","token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3547","title":"اقتصاد انرژی الکتریکی ","token":"456c519eb73ef651","type":"","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2021-12-27 11:46:59","study_fields":[{"id":"1366","title":"مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی","degree_id":"10","token":"8ba4a718917230fb","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-08-22 13:39:03","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"3550","title":"اقتصاد انرژی هسته ای","token":"7db756605b643e6a","type":"","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2021-12-27 11:46:59","study_fields":[{"id":"154","title":"مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور","degree_id":"10","token":"da51112be9efe2d2","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1369","title":"مهندسی هسته ای گرایش رآکتور","degree_id":"10","token":"ef18406a1f156bb6","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"3913","title":"اقتصاد محیط زیست","token":"3463a211c33e61be","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:37","updated_at":"2021-09-10 07:02:27","study_fields":[{"id":"238","title":"دیپلماسی و سازمان های بین المللی","degree_id":"10","token":"c7d063db7352360e","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-02 12:21:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3916","title":"اقتصاد محیط زیست 1","token":"83314ba137fc04f5","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:37","updated_at":"2021-09-10 07:02:27","study_fields":[{"id":"1399","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست","degree_id":"10","token":"659ff16408723942","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 07:02:27","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3919","title":"اقتصاد محیط زیست 2","token":"28bd9017fe4dc56f","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:37","updated_at":"2021-09-10 07:02:27","study_fields":[{"id":"1399","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست","degree_id":"10","token":"659ff16408723942","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 07:02:27","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35569","title":"مدیریت و اقتصاد انرژی","token":"717722c3735afe5d","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:53:30","updated_at":"2021-02-17 16:16:26","study_fields":[{"id":"1579","title":"مهندسی انرزی های تجدید پذیر","degree_id":"10","token":"6ff3fbd918d49b4c","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-22 13:39:03","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA---%D8%AC%D9%84%D8%AF-1","ebook_price_en":"50000","urlify":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA---%D8%AC%D9%84%D8%AF-1","pages_count_fa":"۵۷۲","authorTitle":"سوبس باتاچاریا, دکتر مجتبی بهمنی","tocStr":"جلد اول","url":"/preview/d3b08dcd32f32b83/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA---%D8%AC%D9%84%D8%AF-1"}
{"toc":[{"page":4,"title":"جلد اول","children":[{"page":4,"title":"فهرست مطالب"},{"page":24,"title":"فصل 1 - مقدمه ای بر اقتصاد انرژی"},{"title":"بخش اول تحلیل تقاضای انرژی و پیش بینی","page":"30"},{"page":"32","title":"فصل 2 داده های انرژی و تراز انرژی"},{"page":76,"title":"فصل 3 درک و تحلیل تقاضای انرژی"},{"page":122,"title":"فصل 4 تحلیل تقاضای انرژی در سطح بخش"},{"page":162,"title":"فصل 5 پیش بینی تقاضای انرژی"},{"page":200,"title":"فصل 6 مدیریت تقاضای انرژی"},{"page":236,"title":"بخش دوم اقتصاد انرژی"},{"title":"فصل 7 تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری انرژی","page":"238"},{"page":270,"title":"فصل 8 اقتصاد عرضه سوخت های فسیلی"},{"page":310,"title":"فصل 9 اقتصاد عرضه منابع تجدید ناپذیر"},{"page":320,"title":"فصل 10 اقتصاد عرضه برق"},{"page":350,"title":"فصل 11 اقتصاد عرضه انرژی تجدید پذیر"},{"page":386,"title":"بخش سوم بازارهای انرژی"},{"title":"فصل 12 بازارهای انرژی و اصول قیمت گذاری","page":"388"},{"page":414,"title":"فصل 13 قیمت گذاری و وضع مالیات بر انرژی"},{"page":448,"title":"فصل 14 بازار جهانی نفت"},{"page":484,"title":"فصل 15 بازارهای گاز طبیعی"},{"page":522,"title":"فصل 16 توسعه بازار زغال سنگ"},{"page":534,"title":"فصل 17 تحلیل یکپارچه سیستم های انرژی"},{"page":564,"title":"علائم اختصاری"}]}],"pages_count":572,"version":"6.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"d3b08dcd32f32b83","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/7b3405b3dda64b6ba1db657a7dffcb5c.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/8dc11d0252817221c03a1040684234d4.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/8d7de84a6312cb07bfd3a5dad402cc6b.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/95b8131b78f1a786ee102778b9a58073.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/82f38fac2e750d6fc4c62a98cfe6a0b4.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/3a9399d8a0b482c6c35487ad735e8b98.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.31471,0.17265,0.23922,0.22442]},"elements":[{"words":[{"str":"٣٦٤","boundary":[0.6501960759803921,0.1726477622717655,0.6754543964460784,0.1868631978778261],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.713697947879448,0.19370835886267462,0.7607796273946132,0.20792379446873524],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6678710353506403,0.19370835886267462,0.7090410600213749,0.20792379446873524],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.6325074608115324,0.19370835886267462,0.6632351309388755,0.20792379446873524],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.6008562316021581,0.19370835886267462,0.6277243848311403,0.20792379446873524],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.5621568639705882,0.19370835886267462,0.596236136636242,0.20792379446873524],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.56216,0.17265,0.76078,0.20792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اقتصاد","boundary":[0.493913423924517,0.39449545218311655,0.6844293521716148,0.4513572902512984],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.3147058676470588,0.39449545218311655,0.47391185428228355,0.4513572902512984],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.5855489244839538,0.49180791944654056,0.6416949271820533,0.5107144535374497],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.578010421885638,0.49180791944654056,0.5855463439444616,0.5107144535374497],"dir":"ltr"},{"str":"مسائل","boundary":[0.5206814835548152,0.49180791944654056,0.5731903678415203,0.5107144535374497],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5128519541430505,0.49180791944654056,0.5203878762018741,0.5107144535374497],"dir":"ltr"},{"str":"بازارها","boundary":[0.44850396503097767,0.49180791944654056,0.5080731886329403,0.5107144535374497],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43295959657969096,0.49180791944654056,0.44350499400616156,0.5107144535374497],"dir":"rtl"},{"str":"حاكميت","boundary":[0.35784313725490197,0.49180791944654056,0.4282918895678019,0.5107144535374497],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.5575158021560443,0.5382433853838371,0.588553259947711,0.5548754867095946],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5253968526710898,0.5382433853838371,0.5534202924243451,0.5548754867095946],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.512798647391142,0.5382433853838371,0.521192966766142,0.5548754867095946],"dir":"ltr"},{"str":"ويرايش","boundary":[0.4542856002573529,0.5382433853838371,0.5127953683547551,0.5548754867095946],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4198039191176471,0.5382433853838371,0.4501628697350171,0.5548754867095946],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4111764571078432,0.5382433853838371,0.4197429676495098,0.5548754867095946],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31471,0.3945,0.68443,0.55488],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نويسنده","boundary":[0.5304899215686275,0.6929239702370384,0.5866340093137256,0.7082766217521901],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5243684350490196,0.6929239702370384,0.5304878213235295,0.7082766217521901],"dir":"ltr"},{"str":"سوبس","boundary":[0.47594916053921577,0.6929239702370384,0.5205801387254902,0.7082766217521901],"dir":"rtl"},{"str":"باتاچاريا","boundary":[0.4129411654411765,0.6929239702370384,0.4721547348039216,0.7082766217521901],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم:","boundary":[0.544649583063003,0.7349100444747463,0.599322212272567,0.7515421458005038],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.5044747270130158,0.7349100444747463,0.5403878516880031,0.7515421458005038],"dir":"rtl"},{"str":"مجتبي","boundary":[0.44986751027889477,0.7349100444747463,0.5002708411080679,0.7515421458005038],"dir":"rtl"},{"str":"بهمني","boundary":[0.4001960759803922,0.7349100444747463,0.4457568665579376,0.7515421458005038],"dir":"rtl"},{"str":"استاديار","boundary":[0.5605299080882352,0.7613628558978457,0.6161339568371855,0.7755782915039063],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5044788476076275,0.7613628558978457,0.5564451428576047,0.7755782915039063],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.4663399967109063,0.7613628558978457,0.5006074017545644,0.7755782915039063],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.42653899817575003,0.7613628558978457,0.4622900478419884,0.7755782915039063],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.3835294007352941,0.7613628558978457,0.42229811432225006,0.7755782915039063],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38353,0.69292,0.61613,0.77558],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/ebabda906a2ebcc1a4e00720bb2921b4.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/425b7d8ae3f15abb00d6769e2080354e.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.24022,0.17257,0.23882,0.1734]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7170588174019608,0.1733233601222183,0.7608402089517857,0.18512222375858192],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.1733233601222183,0.6552339825980391,0.18512222375858192],"dir":"ltr"},{"str":"بهاتاچاريا","boundary":[0.6078246475068687,0.1733233601222183,0.6496734816980452,0.18512222375858192],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6047081967294731,0.1733233601222183,0.6078230967294731,0.18512222375858192],"dir":"ltr"},{"str":"سوبهس","boundary":[0.5643137389705882,0.1733233601222183,0.6009013481713263,0.18512222375858192],"dir":"rtl"},{"str":"سي","boundary":[0.5433333149509804,0.1733233601222183,0.5607095708333333,0.18512222375858192],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3582353026960784,0.1733233601222183,0.360724168872549,0.18512222375858192],"dir":"ltr"},{"str":"Bhattacharyya","boundary":[0.3638657095588235,0.17257333991588247,0.4348327359911151,0.1820976770370946],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.4349190152803309,0.17257333991588247,0.43800041846660537,0.1820976770370946],"dir":"ltr"},{"str":"Subhes","boundary":[0.4410818216528799,0.17257333991588247,0.47651983602818476,0.1820976770370946],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.4797368209546555,0.17257333991588247,0.48794567904289077,0.1820976770370946],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5407843125,0.1733233601222183,0.5432731786764705,0.18512222375858192],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.7558805877354373,0.19059609212979403,0.7611331642060256,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"نوان","boundary":[0.7347191414387403,0.19059609212979403,0.755529398029555,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7258359147288108,0.19059609212979403,0.7307373014935168,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7099575234968226,0.19059609212979403,0.7222018647288109,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6709804166666667,0.19059609212979403,0.7061309394664917,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.19059609212979403,0.6552339825980391,0.20239495576615765],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.6478401729357901,0.19059609212979403,0.6500694641122607,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"قتصاد","boundary":[0.6203921446078431,0.19059609212979403,0.6475958670534372,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.5913725465686275,0.19059609212979403,0.6167721273322363,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5888719301470589,0.19059609212979403,0.5913607963235293,0.20239495576615765],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.5530104546568627,0.19059609212979403,0.5848852149050245,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5498039399509804,0.19059609212979403,0.5529188399509805,0.20239495576615765],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.5161042965686274,0.19059609212979403,0.5458389945465686,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5127450906862745,0.19059609212979403,0.5158599906862745,0.20239495576615765],"dir":"ltr"},{"str":"بازارها","boundary":[0.48137253431372545,0.19059609212979403,0.508982319856746,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47254902696078427,0.19059609212979403,0.4774504137254902,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"حاكميت","boundary":[0.42882354534313727,0.19059609212979403,0.4687338576918535,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.42549252270986515,0.19059609212979403,0.42863796094515927,0.20239495576615765],"dir":"ltr"},{"str":"نويسنده","boundary":[0.3845098161764706,0.19059609212979403,0.4216180664981618,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"سوبس","boundary":[0.35019609068627455,0.19059609212979403,0.3804747522058824,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"باتاچاريا؛","boundary":[0.3070588210784314,0.19059609212979403,0.34630452390086375,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.2721568651960784,0.19059609212979403,0.30335167254901957,0.20239495576615765],"dir":"rtl"},{"str":"مجتبي","boundary":[0.6176470588235294,0.2058991262207031,0.6500082239755544,0.21769798985706673],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6055377843137254,0.2058991262207031,0.6136609549019607,0.21769798985706673],"dir":"rtl"},{"str":"مني","boundary":[0.5843137107843137,0.2058991262207031,0.6051865946078431,0.21769798985706673],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5817647071078431,0.2058991262207031,0.5842535732843137,0.21769798985706673],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.71568780334712,0.22317184402373344,0.760919164615873,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6947058884803922,0.22317184402373344,0.7118378384803922,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.22317184402373344,0.6552339825980391,0.23497070766009706],"dir":"ltr"},{"str":"كرمان","boundary":[0.6215686421568628,0.22317184402373344,0.649849195274154,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6152964504059436,0.22317184402373344,0.6177853165824141,0.23497070766009706],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5770588296568627,0.22317184402373344,0.6113076394780054,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.5476470649509804,0.22317184402373344,0.573267451478198,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.5211764693627451,0.22317184402373344,0.5438053017156863,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.4892415723039215,0.22317184402373344,0.5171934815142215,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48588236642156857,0.22317184402373344,0.4889972664215686,0.23497070766009706],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات؛","boundary":[0.4396078443627451,0.22317184402373344,0.48207111117108425,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.4101960796568628,0.22317184402373344,0.43557418822378047,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4076954632352941,0.22317184402373344,0.4101843294117647,0.23497070766009706],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.37823531250000003,0.22317184402373344,0.40373825802886326,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.35784313725490197,0.22317184402373344,0.3744470501550887,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3547058848039215,0.22317184402373344,0.35782078480392154,0.23497070766009706],"dir":"ltr"},{"str":"٧٩٣١","boundary":[0.322156868872549,0.22317184402373344,0.3511185677696078,0.23497070766009706],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3198039105392157,0.22317184402373344,0.3222927767156863,0.23497070766009706],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7156863867990986,0.24044456277373352,0.7609177480678514,0.2522434264100971],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.6790196286764706,0.24044456277373352,0.7119546382965192,0.2522434264100971],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.24044456277373352,0.6552339825980391,0.2522434264100971],"dir":"ltr"},{"str":"٢ج.","boundary":[0.6323529411764706,0.24044456277373352,0.6498910205882352,0.2522434264100971],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6298523247549019,0.24044456277373352,0.6323411909313725,0.2522434264100971],"dir":"ltr"},{"str":"مصور","boundary":[0.6013725502450981,0.24044456277373352,0.625813158838848,0.2522434264100971],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5933333382352941,0.24044456277373352,0.5976239602941176,0.2522434264100971],"dir":"ltr"},{"str":"رنگي","boundary":[0.5698039105392158,0.24044456277373352,0.5929801646254348,0.2522434264100971],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5623529473039216,0.24044456277373352,0.5654678473039215,0.2522434264100971],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.565686281862745,0.24044456277373352,0.5699769039215685,0.2522434264100971],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.5304180134803922,0.24044456277373352,0.5584521134803921,0.2522434264100971],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5270588075980392,0.24044456277373352,0.5301737075980393,0.2522434264100971],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.5210184106425916,0.24044456277373352,0.5234920077014151,0.2522434264100971],"dir":"rtl"},{"str":"مودار","boundary":[0.4952941225490196,0.24044456277373352,0.5206672209367094,0.2522434264100971],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.487647074754902,0.24044456277373352,0.49193769681372546,0.2522434264100971],"dir":"ltr"},{"str":"رنگي","boundary":[0.46411764828431373,0.24044456277373352,0.48755574387254896,0.2522434264100971],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.45725489583333334,0.24044456277373352,0.4641412678921568,0.2522434264100971],"dir":"ltr"},{"str":"فروست","boundary":[0.7272549044117648,0.2575657909934304,0.7607487875880574,0.26936465462979403],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.2575657909934304,0.6552339825980391,0.26936465462979403],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6105882230392157,0.2575657909934304,0.6497586392807656,0.26936465462979403],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5723529522058823,0.2575657909934304,0.6066166732670926,0.26936465462979403],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.5429411875,0.2575657909934304,0.5683203100279441,0.26936465462979403],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5366586307329716,0.2575657909934304,0.539132227791795,0.26936465462979403],"dir":"rtl"},{"str":"اهنر","boundary":[0.5164705906862744,0.2575657909934304,0.5364143248506186,0.26936465462979403],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان؛","boundary":[0.4811764889705883,0.2575657909934304,0.5125215264093137,0.26936465462979403],"dir":"rtl"},{"str":"٦٣٤","boundary":[0.4560784362745098,0.2575657909934304,0.4773483171568627,0.26936465462979403],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45292366299019604,0.2575657909934304,0.456038562990196,0.26936465462979403],"dir":"ltr"},{"str":"٧٤٣","boundary":[0.427843131127451,0.2575657909934304,0.44934204877450984,0.26936465462979403],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42529412867647054,0.2575657909934304,0.42778299485294113,0.26936465462979403],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.7341176200980393,0.27483850879646077,0.7611802224877451,0.2866373724328244],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.27483850879646077,0.6552339825980391,0.2866373724328244],"dir":"ltr"},{"str":"دوره","boundary":[0.6294584816176471,0.27483850879646077,0.6497074186274511,0.2866373724328244],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-201-090-2","boundary":[0.5305882242647059,0.2740884885901249,0.6267280036764706,0.283612825711337],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6268627316176472,0.27483850879646077,0.6293515977941176,0.2866373724328244],"dir":"ltr"},{"str":"؛ج","boundary":[0.5158823419117647,0.27483850879646077,0.5268403718137254,0.2866373724328244],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5135294227941176,0.27483850879646077,0.5160182889705882,0.2866373724328244],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.5060784203431373,0.27483850879646077,0.5132243674019609,0.2866373724328244],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-201-087-2","boundary":[0.407450993872549,0.2740884885901249,0.5035907732843137,0.283612825711337],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5037255012254902,0.27483850879646077,0.5062143674019607,0.2866373724328244],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.40411765931372556,0.27483850879646077,0.40723255931372554,0.2866373724328244],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.39470586642156863,0.27483850879646077,0.40261526936274505,0.2866373724328244],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39235294607843135,0.27483850879646077,0.39484181225490195,0.2866373724328244],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.38490194485294116,0.27483850879646077,0.3920478919117647,0.2866373724328244],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-201-088-9","boundary":[0.2864147328431373,0.2740884885901249,0.38243125612745094,0.283612825711337],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.38235294117647056,0.27483850879646077,0.38484180735294116,0.2866373724328244],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيتفهرستنويسي","boundary":[0.6611764950980393,0.2921112559555516,0.7611589660921686,0.3039101195919152],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.2921112559555516,0.6552339825980391,0.3039101195919152],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6329411519607843,0.2921112559555516,0.64987818214609,0.3039101195919152],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7576823493948647,0.309232454819188,0.7610720935125117,0.3210313184555516],"dir":"rtl"},{"str":"ادداشت","boundary":[0.7209804007352941,0.309232454819188,0.7574380435125118,0.3210313184555516],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7184539890739643,0.309232454819188,0.7209428552504349,0.3210313184555516],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6883780024509805,0.309232454819188,0.7146256156862745,0.3210313184555516],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.6605882083333333,0.309232454819188,0.6845607230392157,0.3210313184555516],"dir":"rtl"},{"str":"Energy","boundary":[0.28117647303921567,0.30848243461285213,0.3167113108833457,0.3180067717340643],"dir":"ltr"},{"str":"Economics","boundary":[0.3197927140696202,0.30848243461285213,0.37435613137132195,0.3180067717340643],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3746149692389691,0.30848243461285213,0.3780291639693612,0.3180067717340643],"dir":"ltr"},{"str":"Concepts","boundary":[0.37803941926125917,0.30848243461285213,0.42351895626983616,0.3180067717340643],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.4236545380100322,0.30848243461285213,0.4267359411963067,0.3180067717340643],"dir":"ltr"},{"str":"Issues,","boundary":[0.4299406005100322,0.30848243461285213,0.462849986539444,0.3180067717340643],"dir":"ltr"},{"str":"Markets","boundary":[0.4658081335982675,0.30848243461285213,0.5061603119925704,0.3180067717340643],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5093649713062959,0.30848243461285213,0.5269905975317861,0.3180067717340643],"dir":"ltr"},{"str":"Governance","boundary":[0.5299487445906097,0.30848243461285213,0.5895184309876685,0.3180067717340643],"dir":"ltr"},{"str":",2011.","boundary":[0.5926102820535402,0.30848243461285213,0.6233010577888342,0.3180067717340643],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.309232454819188,0.6552339825980391,0.3210313184555516],"dir":"ltr"},{"str":"ياددا","boundary":[0.74014236063303,0.3263536546297941,0.7609669320216388,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"شت","boundary":[0.720784280637255,0.3263536546297941,0.7398064400447947,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.3263536546297941,0.6552339825980391,0.3381525182661577],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.6327701580882353,0.3263536546297941,0.6504212580882354,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6155160551470589,0.3263536546297941,0.6294109522058824,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5896078370098039,0.3263536546297941,0.6125573208333334,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.5623529473039216,0.3263536546297941,0.5865697678921569,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"نخستينبار","boundary":[0.5135294227941176,0.3263536546297941,0.5593556080882353,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5049019607843137,0.3263536546297941,0.5105820725490197,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4776729424019608,0.3263536546297941,0.5021153240196078,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4684313602941176,0.32357677363725146,0.47466116029411765,0.3353756372736151],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.44183293965036463,0.3263536546297941,0.4691706843788543,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي:","boundary":[0.4133927169117647,0.3263536546297941,0.4384737337680117,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم،","boundary":[0.3778156727941176,0.3263536546297941,0.41003351102941177,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاهها،","boundary":[0.33536519730392156,0.3263536546297941,0.37445646691176465,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.3075754031862745,0.3263536546297941,0.3320059914215686,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29978815318627455,0.3263536546297941,0.30436888848039223,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"حاكميت","boundary":[0.2590196090686275,0.3263536546297941,0.2964289473039216,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.2531372524509804,0.32357677363725146,0.2593670524509804,0.3353756372736151],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.240221949754902,0.3263536546297941,0.25031483651960784,0.3381525182661577],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6315945183823529,0.3419597256525213,0.6503449948529411,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"١٣٩٥","boundary":[0.6013725502450981,0.3419597256525213,0.6285210414215686,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5929073259803922,0.3419597256525213,0.598587437745098,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5619110171568628,0.3419597256525213,0.5895481200980393,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"مجتبي","boundary":[0.5286243406862745,0.3419597256525213,0.5585518112745098,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"بهمني","boundary":[0.4980861053921569,0.3419597256525213,0.5252651348039216,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.46907478186274515,0.3419597256525213,0.494726899509804,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4541110465686275,0.3419597256525213,0.4657155759803922,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4356354142156863,0.3419597256525213,0.45075184068627455,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.40561295955882354,0.3419597256525213,0.432428899509804,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3839308125,0.3419597256525213,0.40240644485294114,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.35843138602941177,0.3419597256525213,0.38041891544117645,0.353758589288885],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7347481801795985,0.35908092451615764,0.7610858573586485,0.37087978815252126],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7092156507352941,0.35908092451615764,0.7307782095913632,0.37087978815252126],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.35908092451615764,0.6552339825980391,0.37087978815252126],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.6476973622489964,0.35908092451615764,0.649926653425467,0.37087978815252126],"dir":"rtl"},{"str":"قتصاد","boundary":[0.6202493339210494,0.35908092451615764,0.6474530563666436,0.37087978815252126],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.5912090825596436,0.35908092451615764,0.6164320545092847,0.37087978815252126],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5887189041857406,0.35908092451615764,0.5912077703622112,0.37087978815252126],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.552939663541617,0.35908092451615764,0.5848979267769112,0.37087978815252126],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5498232127642215,0.35908092451615764,0.5529381127642216,0.37087978815252126],"dir":"ltr"},{"str":"ديدگاهها","boundary":[0.5055561924555264,0.35908092451615764,0.5458404781403186,0.37087978815252126],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5023496777496441,0.35908092451615764,0.505464577749644,0.37087978815252126],"dir":"ltr"},{"str":"بازارها","boundary":[0.47100384927997496,0.35908092451615764,0.4985232726581029,0.37087978815252126],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46223722853089405,0.35908092451615764,0.46713861529559997,0.37087978815252126],"dir":"rtl"},{"str":"حاكميت","boundary":[0.4186307757352941,0.35908092451615764,0.458496652569675,0.37087978815252126],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4158823345588235,0.35908092451615764,0.41837120073529405,0.37087978815252126],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.3762021527358546,0.7609778772058823,0.38800101637221823],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.3762021527358546,0.6552339825980391,0.38800101637221823],"dir":"ltr"},{"str":"انرژي","boundary":[0.6247212904852298,0.3762021527358546,0.6498154888958975,0.38800101637221823],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6215147757793474,0.3762021527358546,0.6246296757793475,0.38800101637221823],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.5939238977098651,0.3762021527358546,0.6175906125440533,0.38800101637221823],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.3934748714858547,0.7609778772058823,0.4052737351222183],"dir":"rtl"},{"str":"Power","boundary":[0.5690196164215686,0.39272485127951884,0.6001275852570481,0.40224918840073093],"dir":"ltr"},{"str":"resources","boundary":[0.6033322445707735,0.39272485127951884,0.6498245521452957,0.40224918840073093],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.3934748714858547,0.6552339825980391,0.4052737351222183],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.41074761769797585,0.7609778772058823,0.4225464813343395],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.41074761769797585,0.6552339825980391,0.4225464813343395],"dir":"ltr"},{"str":"انرژي","boundary":[0.6247212904852298,0.41074761769797585,0.6498154888958975,0.4225464813343395],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6215147757793474,0.41074761769797585,0.6246296757793475,0.4225464813343395],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.5939238977098651,0.41074761769797585,0.6175906125440533,0.4225464813343395],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5787801470588235,0.41074761769797585,0.5902092605564367,0.4225464813343395],"dir":"ltr"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.5316876317056549,0.41074761769797585,0.5748259296568627,0.4225464813343395],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5258853669997726,0.41074761769797585,0.5278703522938903,0.4225464813343395],"dir":"rtl"},{"str":"قتصادي","boundary":[0.48867583946078436,0.41074761769797585,0.5256410611174197,0.4225464813343395],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.4278688175085819,0.7609778772058823,0.43966768114494553],"dir":"rtl"},{"str":"Power","boundary":[0.4662745232843137,0.42711879730224606,0.4976452780414353,0.4366431344234582],"dir":"ltr"},{"str":"resources","boundary":[0.5007267775277222,0.42711879730224606,0.5471061805543781,0.4366431344234582],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5503231654808488,0.42711879730224606,0.5582115576377115,0.4366431344234582],"dir":"ltr"},{"str":"Economic","boundary":[0.561292960823986,0.42711879730224606,0.6112486692798684,0.4366431344234582],"dir":"ltr"},{"str":"aspects","boundary":[0.6144163517553586,0.42711879730224606,0.6497785347210449,0.4366431344234582],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.4278688175085819,0.6552339825980391,0.43966768114494553],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.4451415353116122,0.7609778772058823,0.45694039894797583],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.4451415353116122,0.6552339825980391,0.45694039894797583],"dir":"ltr"},{"str":"صنايع","boundary":[0.6215537687002393,0.4451415353116122,0.6498379005017099,0.45694039894797583],"dir":"rtl"},{"str":"انرژ","boundary":[0.6027793149509805,0.4451415353116122,0.6177216376895804,0.45694039894797583],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.592549006127451,0.4451415353116122,0.602428125245098,0.45694039894797583],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.4622627635313092,0.7609778772058823,0.4740616271676728],"dir":"rtl"},{"str":"Energy","boundary":[0.5635294068627451,0.4615127433249733,0.5990642447068751,0.4710370804461854],"dir":"ltr"},{"str":"industries","boundary":[0.6021456478931496,0.4615127433249733,0.6501170289970836,0.4710370804461854],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.4622627635313092,0.6552339825980391,0.4740616271676728],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.47953548228130916,0.7609778772058823,0.4913343459176728],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.47953548228130916,0.6552339825980391,0.4913343459176728],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6203676169194241,0.47953548228130916,0.6499566618374447,0.4913343459176728],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5880278046817432,0.47953548228130916,0.6163976463311888,0.4913343459176728],"dir":"rtl"},{"str":"زيست","boundary":[0.5559307475490196,0.47953548228130916,0.5841965086933212,0.4913343459176728],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7290196139705882,0.4968082000843395,0.7609778772058823,0.5086070637207031],"dir":"rtl"},{"str":"Environmental","boundary":[0.5211764693627451,0.4960581798780036,0.5942613345663341,0.5055825169992157],"dir":"ltr"},{"str":"economics","boundary":[0.5972194816251576,0.4960581798780036,0.6499056503233085,0.5055825169992157],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.4968082000843395,0.6552339825980391,0.5086070637207031],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7307405588177726,0.5139294283040364,0.760973292476602,0.5257282919404],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6994117291666666,0.5139294283040364,0.7269232794060079,0.5257282919404],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.5139294283040364,0.6552339825980391,0.5257282919404],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6415810287319388,0.5139294283040364,0.649704199320174,0.5257282919404],"dir":"rtl"},{"str":"مني","boundary":[0.620356955202527,0.5139294283040364,0.6412298390260563,0.5257282919404],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6171504404966446,0.5139294283040364,0.6202653404966446,0.5257282919404],"dir":"ltr"},{"str":"مجتبي","boundary":[0.5812068778990255,0.5139294283040364,0.6132262772613505,0.5257282919404],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5780003631931432,0.5139294283040364,0.5811152631931432,0.5257282919404],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5431372696078431,0.5139294283040364,0.5741793857843137,0.5257282919404],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7307405588177726,0.5312021461070668,0.760973292476602,0.5430010097434305],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6994117291666666,0.5312021461070668,0.7269232794060079,0.5430010097434305],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.5312021461070668,0.6552339825980391,0.5430010097434305],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.615433448008529,0.5312021461070668,0.6496515406555877,0.5430010097434305],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.586028169303373,0.5312021461070668,0.6115856303614701,0.5430010097434305],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5797281671530083,0.5312021461070668,0.5822017642118319,0.5430010097434305],"dir":"rtl"},{"str":"اهنر","boundary":[0.5598455094592525,0.5312021461070668,0.5794838612706554,0.5430010097434305],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.5274824356675216,0.5312021461070668,0.5558673675110937,0.5430010097434305],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5248866856675216,0.5312021461070668,0.5273755518439921,0.5430010097434305],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4815686164215687,0.5312021461070668,0.5209167150792863,0.5430010097434305],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7455212587584005,0.5484748639100971,0.7610474463234799,0.5602737275464608],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7172999331284343,0.5484748639100971,0.7416712938916724,0.5602737275464608],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.6860784644607842,0.5484748639100971,0.7134652373793534,0.5602737275464608],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.5484748639100971,0.6552339825980391,0.5602737275464608],"dir":"ltr"},{"str":"٧٩١٣","boundary":[0.6211764767156862,0.5484748639100971,0.6498327932598039,0.5602737275464608],"dir":"rtl"},{"str":"٩ب٢آ","boundary":[0.5888400193340103,0.5484748639100971,0.6173420414215687,0.5602737275464608],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5856862904411765,0.5484748639100971,0.5888317286764706,0.5602737275464608],"dir":"ltr"},{"str":"٢٠٩٥","boundary":[0.5568627377450981,0.5484748639100971,0.5855190542892157,0.5602737275464608],"dir":"rtl"},{"str":"HD","boundary":[0.5388235208333334,0.5477248437037613,0.5567203105392158,0.5572491808249733],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7455494773992677,0.5655960921297941,0.7610756649643471,0.5773949557661577],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7172383860619516,0.5655960921297941,0.7416995125325397,0.5773949557661577],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.6854901776960785,0.5655960921297941,0.7134363757678339,0.5773949557661577],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.5655960921297941,0.6552339825980391,0.5773949557661577],"dir":"ltr"},{"str":"٩٧","boundary":[0.6352941470588236,0.5655960921297941,0.6496949752450981,0.5773949557661577],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6321568958333333,0.5655960921297941,0.6353023340686274,0.5773949557661577],"dir":"ltr"},{"str":"٣٣٣","boundary":[0.6105882230392157,0.5655960921297941,0.6320479237745098,0.5773949557661577],"dir":"rtl"},{"str":"شمارهكتاب","boundary":[0.7167318893995097,0.5827173212964608,0.7610978003772089,0.5945161849328244],"dir":"rtl"},{"str":"شناسيملي","boundary":[0.6639215808823529,0.5827173212964608,0.7163654305759803,0.5945161849328244],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6527451164215685,0.5827173212964608,0.6552339825980391,0.5945161849328244],"dir":"ltr"},{"str":"٥٣٣٦٥٥٥","boundary":[0.6000000073529411,0.5827173212964608,0.6498910205882352,0.5945161849328244],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7197356794952653,0.6087222610103722,0.76106078046675,0.6229376966164328],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.6809220526960783,0.6087222610103722,0.7157771379677995,0.6229376966164328],"dir":"rtl"},{"str":")مفاهيم،","boundary":[0.6283784209919553,0.6094668931070963,0.6769523353274728,0.622545112804066],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل،","boundary":[0.5839618479035099,0.6094668931070963,0.6244857273645044,0.622545112804066],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.5443651937800813,0.6094668931070963,0.5803144309890275,0.622545112804066],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.534266536305703,0.6094668931070963,0.54071486792335,0.622545112804066],"dir":"rtl"},{"str":"حاكميت","boundary":[0.48300932107843136,0.6094668931070963,0.5306303584947348,0.622545112804066],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4735294044117647,0.6094668931070963,0.4774897970588236,0.622545112804066],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.47725490441176466,0.6094668931070963,0.48277237450980387,0.622545112804066],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.45938563350128236,0.6094668931070963,0.4697605082561843,0.622545112804066],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4559891128599878,0.6094668931070963,0.45937406384038,0.622545112804066],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.4464705968137254,0.6094668931070963,0.45229271249999997,0.622545112804066],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4341553265526171,0.6094668931070963,0.43872501037614653,0.622545112804066],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4427869515526171,0.6094668931070963,0.446747344199676,0.622545112804066],"dir":"ltr"},{"str":"ويرايش٢","boundary":[0.38254902450980394,0.6094668931070963,0.43414117850685385,0.622545112804066],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.37686273161764705,0.6094668931070963,0.3823802017156863,0.622545112804066],"dir":"ltr"},{"str":"تأليف","boundary":[0.7301725398998615,0.6305265397338866,0.7608691660244473,0.6447419753399473],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7271723382352941,0.6305265397338866,0.7301709589460784,0.6447419753399473],"dir":"ltr"},{"str":"سوبس","boundary":[0.6860913261144301,0.6305265397338866,0.7228032307872782,0.6447419753399473],"dir":"rtl"},{"str":"باتاچاريا","boundary":[0.6380392340686274,0.6305265397338866,0.6815890115246857,0.6447419753399473],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه:","boundary":[0.7220511296636851,0.6515871363247959,0.760736556229263,0.6658025719308566],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.6910013779985362,0.6515871363247959,0.7174366398557354,0.6658025719308566],"dir":"rtl"},{"str":"مجتبي","boundary":[0.6476450506707715,0.6515871363247959,0.6862138466196612,0.6658025719308566],"dir":"rtl"},{"str":"بهمني","boundary":[0.6074509718137255,0.6515871363247959,0.6428987675825362,0.6658025719308566],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7373578762457161,0.672647732915705,0.760807380518365,0.6868631685217658],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7343576745811488,0.672647732915705,0.737356295291933,0.6868631685217658],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.682603297762062,0.672647732915705,0.7295567051870998,0.6868631685217658],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6367206928625974,0.672647732915705,0.6777624454432046,0.6868631685217658],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.6013571183234896,0.672647732915705,0.6320847884508326,0.6868631685217658],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.5698758406707854,0.672647732915705,0.5968548037337451,0.6868631685217658],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.5311764730392157,0.672647732915705,0.5652557457048695,0.6868631685217658],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5274631563188487,0.672647732915705,0.5312160313188488,0.6868631685217658],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.47563188809484497,0.672647732915705,0.5226064945541429,0.6868631685217658],"dir":"rtl"},{"str":"همراهعلم","boundary":[0.4201960845588235,0.672647732915705,0.47084881211445284,0.6868631685217658],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7347216118156544,0.6937083872717655,0.760837163547326,0.7079238228778263],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7040577543606459,0.6937083872717655,0.7301071220077047,0.7079238228778263],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7010575526960784,0.6937083872717655,0.7040561734068628,0.7079238228778263],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.677843131127451,0.6937083872717655,0.6961307794831949,0.7079238228778263],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6742069840686274,0.6937083872717655,0.6779598590686274,0.7079238228778263],"dir":"ltr"},{"str":"٧٩٣١","boundary":[0.6349019816176471,0.6937083872717655,0.6695884806985295,0.7079238228778263],"dir":"rtl"},{"str":"تيراژ","boundary":[0.7358588327920184,0.7149204743929777,0.7608317209174155,0.7291359099990384],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7328586311274509,0.7149204743929777,0.7358572518382352,0.7291359099990384],"dir":"ltr"},{"str":"٠٠٥","boundary":[0.7025490551470588,0.7149204743929777,0.7284052601102943,0.7291359099990384],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6666666666666666,0.7149204743929777,0.6982743235294119,0.7291359099990384],"dir":"rtl"},{"str":"ليتوگرافي","boundary":[0.7071873797844895,0.7359810709838869,0.7609513527496936,0.7501965065899475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6966687087067249,0.7359810709838869,0.7025739678979014,0.7501965065899475],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.6632144840686274,0.7359810709838869,0.6921773888633579,0.7501965065899475],"dir":"rtl"},{"str":"استوديو","boundary":[0.6158558874916741,0.7359810709838869,0.6586021857976324,0.7501965065899475],"dir":"rtl"},{"str":"همراهعلم","boundary":[0.560588237745098,0.7359810709838869,0.611364567648307,0.7501965065899475],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.728823493872549,0.7570417253399474,0.7610502587673327,0.771257160946008],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7259716789215686,0.7570417253399474,0.7289702996323528,0.771257160946008],"dir":"ltr"},{"str":"٠٠٠","boundary":[0.695419545189951,0.7570417253399474,0.7212757501531863,0.771257160946008],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.6915562915134804,0.7570417253399474,0.6953091665134804,0.771257160946008],"dir":"ltr"},{"str":"٠٥٧","boundary":[0.6656862892156863,0.7570417253399474,0.6915424941789217,0.771257160946008],"dir":"rtl"},{"str":"ريال","boundary":[0.6368627365196078,0.7570417253399474,0.6612779104983376,0.771257160946008],"dir":"rtl"},{"str":"شابك:","boundary":[0.7259595220588234,0.7781023228778262,0.7609521495002297,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.7125490220588236,0.7781023228778262,0.7211585588235295,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7054901874999999,0.7781023228778262,0.7123704583333332,0.7923177584838869],"dir":"ltr"},{"str":"٨٧٠","boundary":[0.6798038860294118,0.7781023228778262,0.7054991220894609,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6727451249999999,0.7781023228778262,0.6796253958333333,0.7923177584838869],"dir":"ltr"},{"str":"١٠٢","boundary":[0.6468627781862745,0.7781023228778262,0.6727189831495098,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6398039424019608,0.7781023228778262,0.6466842132352941,0.7923177584838869],"dir":"ltr"},{"str":"٠٠٦","boundary":[0.6147058897058824,0.7781023228778262,0.6400331968443628,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6076470539215686,0.7781023228778262,0.6145273247549019,0.7923177584838869],"dir":"ltr"},{"str":"٧٨٩","boundary":[0.5819607904411764,0.7781023228778262,0.6078629865196078,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.578312487745098,0.7781023228778262,0.582065362745098,0.7923177584838869],"dir":"ltr"},{"str":"دوره","boundary":[0.5491679565665282,0.7781023228778262,0.5734272637860128,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5461677549019608,0.7781023228778262,0.5491663756127451,0.7923177584838869],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.5327450992647058,0.7781023228778262,0.5413546360294118,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5256862634803922,0.7781023228778262,0.5325665343137255,0.7923177584838869],"dir":"ltr"},{"str":"٩٠٠","boundary":[0.5,0.7781023228778262,0.5256952360600491,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.49294116421568623,0.7781023228778262,0.49982143504901955,0.7923177584838869],"dir":"ltr"},{"str":"٠١٢","boundary":[0.46725490073529413,0.7781023228778262,0.4929501367953432,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4601839460784313,0.7781023228778262,0.46706421691176464,0.7923177584838869],"dir":"ltr"},{"str":"٠٠٦","boundary":[0.4349019669117647,0.7781023228778262,0.46022927405024516,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.427843131127451,0.7781023228778262,0.43472340196078435,0.7923177584838869],"dir":"ltr"},{"str":"٧٨٩","boundary":[0.4021568676470588,0.7781023228778262,0.4278521037071079,0.7923177584838869],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.7355233383890364,0.8135253316096649,0.7607094231694241,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.698063765146293,0.8135253316096649,0.7319691398596245,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6692275528503765,0.8135253316096649,0.6944983275133668,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6199576740606838,0.8135253316096649,0.6655913750394084,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.5834064841474441,0.8135253316096649,0.6163103893793113,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.5506643557762343,0.8135253316096649,0.5794318112384369,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"كرمان","boundary":[0.512352925245098,0.8135253316096649,0.5472727274553659,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5021119908448967,0.8135253316096649,0.5085603224625437,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4470787702205883,0.8135253316096649,0.49845624378607306,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.41153215707226454,0.8135253316096649,0.44344259240962014,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.38551497426470593,0.8135253316096649,0.4078895002450981,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.3408701550245098,0.8135253316096649,0.3817823782672532,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31002478921568627,0.8135253316096649,0.3371324286841299,0.8266035513066345],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3064705906862745,0.8135253316096649,0.3098555416666667,0.8266035513066345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24022,0.17257,0.76118,0.8266],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/bbe47e3d5e7d450752925e0acd7f7077.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/ebad7d28b416c81c10814cc285fd3a39.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.22398,0.20211,0.2136,0.17143]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.739648070873209,0.20210565953416004,0.7860833165356447,0.21521854436882368],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6919135926896459,0.20210565953416004,0.7360498555398777,0.21521854436882368],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7570012766243365,0.2228606748562809,0.7862494120808976,0.23711381054613265],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتطخٓ","boundary":[0.7030000671907545,0.2228606748562809,0.7437176644493717,0.23711381054613265],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6872774306255458,0.2228606748562809,0.6983034334475575,0.23711381054613265],"dir":"rtl"},{"str":"چبح","boundary":[0.6538164348585634,0.2228606748562809,0.6823590673923268,0.23711381054613265],"dir":"rtl"},{"str":"زٚ","boundary":[0.6346469125848283,0.2228606748562809,0.6488375999462473,0.23711381054613265],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.22398038029967074,0.2228606748562809,0.2429281730833837,0.23711381054613265],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2228606748562809,0.6258247665121287,0.23711381054613265],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7570012766243365,0.2439553156772615,0.7862494120808976,0.2582084513671133],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتطخ","boundary":[0.7130585231472149,0.2439553156772615,0.7436975072230061,0.2582084513671133],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.22398038029967074,0.2439553156772615,0.2429281730833837,0.2582084513671133],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2439553156772615,0.7000369549150045,0.2582084513671133],"dir":"ltr"},{"str":"پیكٍفتبض","boundary":[0.7312201841026674,0.2650499564982421,0.7864005912786399,0.27930309218809385],"dir":"rtl"},{"str":"ؤِف","boundary":[0.6943324598535241,0.2650499564982421,0.7198111939797084,0.27930309218809385],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.22398038029967074,0.2650499564982421,0.2429281730833837,0.27930309218809385],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2650499564982421,0.6935866424779958,0.27930309218809385],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.2861802301584473,0.7860881542699724,0.30043336584829905],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.22398038029967074,0.2861802301584473,0.2429281730833837,0.30043336584829905],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2861802301584473,0.7419639857555609,0.30043336584829905],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7425082308674326,0.2861802301584473,0.7519619700329233,0.30043336584829905],"dir":"ltr"},{"str":"7.7","boundary":[0.7639252838809378,0.3074174023363264,0.7861183901095208,0.32167053802617823],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7297890210307062,0.3074174023363264,0.7590371564872673,0.32167053802617823],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.22398038029967074,0.3074174023363264,0.2429281730833837,0.32167053802617823],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3074174023363264,0.7193878922260305,0.32167053802617823],"dir":"ltr"},{"str":"3.7","boundary":[0.7639252838809378,0.32851204315730703,0.7861183901095208,0.3427651788471588],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.7255761607202849,0.32851204315730703,0.758936370355439,0.3427651788471588],"dir":"rtl"},{"str":"تؼبٔلات","boundary":[0.6616777531411677,0.32851204315730703,0.7094503796277633,0.3427651788471588],"dir":"rtl"},{"str":"چٙسٚخٟی","boundary":[0.5935463280252637,0.32851204315730703,0.6567190754552173,0.3427651788471588],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.22398038029967074,0.32851204315730703,0.2429281730833837,0.3427651788471588],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.32851204315730703,0.5903480481085811,0.3427651788471588],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.34960668397828765,0.7860478398172411,0.3638598196681394],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.22398038029967074,0.34960668397828765,0.2429281730833837,0.3638598196681394],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.34960668397828765,0.7516394544110738,0.3638598196681394],"dir":"ltr"},{"str":"ثرف","boundary":[0.7527884163139151,0.37070132479926826,0.7861587045622522,0.38495446048912],"dir":"rtl"},{"str":"اَٚ","boundary":[0.72759188335685,0.37070132479926826,0.7478902103070616,0.38495446048912],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.22398038029967074,0.37070132479926826,0.2429281730833837,0.38495446048912],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.37070132479926826,0.7258382046630392,0.38495446048912],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7598938386078075,0.39179596562024893,0.7860579184304239,0.4060491013101007],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.698162332862998,0.39179596562024893,0.7429315326211112,0.4060491013101007],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.659863602768259,0.39179596562024893,0.6932238124034132,0.4060491013101007],"dir":"rtl"},{"str":"پیفثی","boundary":[0.6044312302627157,0.39179596562024893,0.6438386078075655,0.4060491013101007],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5856850097426594,0.39179596562024893,0.5982631189948263,0.4060491013101007],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.5647214943223812,0.39179596562024893,0.5804642881139555,0.4060491013101007],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.22398038029967074,0.39179596562024893,0.2429281730833837,0.4060491013101007],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.39179596562024893,0.5645467983605464,0.4060491013101007],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.41303313779812806,0.7860881542699724,0.4272862734879798],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.22398038029967074,0.41303313779812806,0.2429281730833837,0.4272862734879798],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.41303313779812806,0.7419639857555609,0.4272862734879798],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7425082308674326,0.41303313779812806,0.7519619700329233,0.4272862734879798],"dir":"ltr"},{"str":"زازٜٞبی","boundary":[0.7358563461667674,0.4341277786191087,0.7860780756567894,0.44838091430896043],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6975576160720284,0.4341277786191087,0.7309178257071827,0.44838091430896043],"dir":"rtl"},{"str":"تطاظ","boundary":[0.6600651750319155,0.4341277786191087,0.681411677753141,0.44838091430896043],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6217664449371766,0.4341277786191087,0.6551266545723308,0.44838091430896043],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.22398038029967074,0.4341277786191087,0.2429281730833837,0.44838091430896043],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4341277786191087,0.61937445407512,0.44838091430896043],"dir":"ltr"},{"str":"7.3","boundary":[0.7639252838809378,0.4552224194400893,0.7861183901095208,0.46947555512994105],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7297890210307062,0.4552224194400893,0.7590371564872673,0.46947555512994105],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.22398038029967074,0.4552224194400893,0.2429281730833837,0.46947555512994105],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4552224194400893,0.7193878922260305,0.46947555512994105],"dir":"ltr"},{"str":"3.3","boundary":[0.7639252838809378,0.4763408154872197,0.7861183901095208,0.49059395117707144],"dir":"ltr"},{"str":"ٔجب","boundary":[0.7416817845864409,0.4763408154872197,0.7590371564872673,0.49059395117707144],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7257777329839413,0.4763408154872197,0.7383558422361083,0.49059395117707144],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6874790028892024,0.4763408154872197,0.7208392125243566,0.49059395117707144],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.22398038029967074,0.4763408154872197,0.2429281730833837,0.49059395117707144],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4763408154872197,0.6871363300409871,0.49059395117707144],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.3","boundary":[0.7511758382046629,0.4974354563082003,0.7860276825908754,0.5116885919980521],"dir":"ltr"},{"str":"تؼطیف","boundary":[0.708240946045824,0.4974354563082003,0.7463582611032721,0.5116885919980521],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.669942215951085,0.4974354563082003,0.7033024255862392,0.5116885919980521],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.22398038029967074,0.4974354563082003,0.2429281730833837,0.5116885919980521],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4974354563082003,0.6677853927299612,0.5116885919980521],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.3","boundary":[0.7511758382046629,0.5185300971291809,0.7860276825908754,0.5327832328190326],"dir":"ltr"},{"str":"عجم","boundary":[0.7233387085936974,0.5185300971291809,0.7462776321978094,0.5327832328190326],"dir":"rtl"},{"str":"ثٙسی","boundary":[0.6828428408251024,0.5185300971291809,0.7149129879728549,0.5327832328190326],"dir":"rtl"},{"str":"زیٍطی","boundary":[0.636682792447759,0.5185300971291809,0.6780454209500772,0.5327832328190326],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6223711617281461,0.5185300971291809,0.6318652153463683,0.5327832328190326],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5842740038970637,0.5185300971291809,0.6174326412685613,0.5327832328190326],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.22398038029967074,0.5185300971291809,0.2429281730833837,0.5327832328190326],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5185300971291809,0.5838977356715724,0.5327832328190326],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.53976726930706,0.7860679970436067,0.5540204049969117],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.7001780554995631,0.53976726930706,0.7335382651347174,0.5540204049969117],"dir":"rtl"},{"str":"اِٚی","boundary":[0.6763925283880937,0.53976726930706,0.695320163945441,0.5540204049969117],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٘","boundary":[0.6396862191762412,0.53976726930706,0.6518007122219982,0.5540204049969117],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6276120405832157,0.53976726930706,0.6320869448363904,0.5540204049969117],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.22398038029967074,0.53976726930706,0.2429281730833837,0.5540204049969117],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.53976726930706,0.6161492978566158,0.5540204049969117],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.5608619101280407,0.7860679970436067,0.5751150458178924],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.7001780554995631,0.5608619101280407,0.7335181079083517,0.5751150458178924],"dir":"rtl"},{"str":"تدسیسپصیط","boundary":[0.630434052274407,0.5608619101280407,0.6953403211718067,0.5751150458178924],"dir":"rtl"},{"str":"تدسیس٘بپصیط","boundary":[0.5409023718336357,0.5608619101280407,0.6141066989182288,0.5751150458178924],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.22398038029967074,0.5608619101280407,0.2429281730833837,0.5751150458178924],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5608619101280407,0.5387455486125118,0.5751150458178924],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.5819565509490213,0.7860679970436067,0.5962096866388731],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘طغیٞبی","boundary":[0.674578378015185,0.5819565509490213,0.7335382651347174,0.5962096866388731],"dir":"rtl"},{"str":"تدبضی","boundary":[0.6302324800107505,0.5819565509490213,0.6697204864610629,0.5962096866388731],"dir":"rtl"},{"str":"غیطتدبضی","boundary":[0.5538365920849291,0.5819565509490213,0.6140059127864005,0.5962096866388731],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.22398038029967074,0.5819565509490213,0.2429281730833837,0.5962096866388731],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5819565509490213,0.5516461734865291,0.5962096866388731],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.6030511917700019,0.7860679970436067,0.6173043274598536],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘طغیٞبی","boundary":[0.674578378015185,0.6030511917700019,0.7335382651347174,0.6173043274598536],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتؼبضف","boundary":[0.6251931734193374,0.6030511917700019,0.6697406436874285,0.6173043274598536],"dir":"rtl"},{"str":"غیطٔتؼبضف","boundary":[0.5435564066384465,0.6030511917700019,0.6089666061949874,0.6173043274598536],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.22398038029967074,0.6030511917700019,0.24222267016058585,0.6173043274598536],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.24192031176510112,0.6030511917700019,0.5419707048310161,0.6173043274598536],"dir":"ltr"},{"str":"2.3","boundary":[0.7639252838809378,0.6241458325909824,0.7861183901095208,0.6383989682808342],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7297890210307062,0.6241458325909824,0.7590371564872673,0.6383989682808342],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7052173620909762,0.6241458325909824,0.721282671504401,0.6383989682808342],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6894947255257676,0.6241458325909824,0.7005207283477793,0.6383989682808342],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیؿتٓ","boundary":[0.64010952092992,0.6241458325909824,0.6846166767452798,0.6383989682808342],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.601810790835181,0.6241458325909824,0.6351710004703353,0.6383989682808342],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.22398038029967074,0.6241458325909824,0.24222267016058585,0.6383989682808342],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24192031176510112,0.6241458325909824,0.600023516764094,0.6383989682808342],"dir":"ltr"},{"str":"3.3","boundary":[0.7639252838809378,0.6453830047688617,0.7861183901095208,0.6596361404587134],"dir":"ltr"},{"str":"اعلاػبت","boundary":[0.7094503796277633,0.6453830047688617,0.7589565275818048,0.6596361404587134],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6711516495330242,0.6453830047688617,0.7045118591681785,0.6596361404587134],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.22398038029967074,0.6453830047688617,0.2429281730833837,0.6596361404587134],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6453830047688617,0.6710105489484655,0.6596361404587134],"dir":"ltr"},{"str":"4.3","boundary":[0.7639252838809378,0.6664776455898423,0.7861183901095208,0.6807307812796941],"dir":"ltr"},{"str":"چبضچ","boundary":[0.7273499966404623,0.6664776455898423,0.7589162131290734,0.6807307812796941],"dir":"rtl"},{"str":"ة","boundary":[0.7060236511456023,0.6664776455898423,0.7196700933951488,0.6807307812796941],"dir":"rtl"},{"str":"حؿبثساضی","boundary":[0.6393032318752938,0.6664776455898423,0.7010851306860175,0.6807307812796941],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6014076463078679,0.6664776455898423,0.6343848686420748,0.6807307812796941],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.22398038029967074,0.6664776455898423,0.2429281730833837,0.6807307812796941],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6664776455898423,0.600023516764094,0.6807307812796941],"dir":"ltr"},{"str":"7.4.3","boundary":[0.7511758382046629,0.6876079192500475,0.7860276825908754,0.7018610549398993],"dir":"ltr"},{"str":"اخعای","boundary":[0.7092488073641067,0.6876079192500475,0.746197003292347,0.7018610549398993],"dir":"rtl"},{"str":"حؿبثساضی","boundary":[0.6425283880937982,0.6876079192500475,0.7043102869045219,0.7018610549398993],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6046328025263723,0.6876079192500475,0.6376100248605792,0.7018610549398993],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.22398038029967074,0.6876079192500475,0.2429281730833837,0.7018610549398993],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6876079192500475,0.6032486729825983,0.7018610549398993],"dir":"ltr"},{"str":"3.4.3","boundary":[0.7511758382046629,0.7087025600710282,0.7860276825908754,0.7229556957608799],"dir":"ltr"},{"str":"حؿبثساضی","boundary":[0.6844554189343546,0.7087025600710282,0.7462373177450782,0.7229556957608799],"dir":"rtl"},{"str":"وبلایی","boundary":[0.6405126654572331,0.7087025600710282,0.679678156285695,0.7229556957608799],"dir":"rtl"},{"str":"تطاظ","boundary":[0.6030202244171202,0.7087025600710282,0.6243667271383456,0.7229556957608799],"dir":"rtl"},{"str":"وّی","boundary":[0.5733891016596117,0.7087025600710282,0.5984445340321172,0.7229556957608799],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5350567761875965,0.7087025600710282,0.5684505812000269,0.7229556957608799],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.22398038029967074,0.7087025600710282,0.2429281730833837,0.7229556957608799],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7087025600710282,0.532295236175503,0.7229556957608799],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.74613653161325,0.7297972008920087,0.7555902707787407,0.7440503365818605],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7565981320970234,0.7297972008920087,0.7598837599946248,0.7440503365818605],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7608109924074447,0.7297972008920087,0.7702647315729354,0.7440503365818605],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7712725928912181,0.7297972008920087,0.7745582207888194,0.7440503365818605],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7754854532016393,0.7297972008920087,0.7849391923671302,0.7440503365818605],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.7287005308069608,0.7297972008920087,0.7316636430827117,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7174326412685613,0.7297972008920087,0.7276523550359469,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7069710407847879,0.7297972008920087,0.7165255660821069,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6922965799905932,0.7297972008920087,0.6970133709601558,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6872774306255458,0.7297972008920087,0.6913895048041389,0.7440503365818605],"dir":"ltr"},{"str":"ض","boundary":[0.6690956124437277,0.7297972008920087,0.6803433447557616,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.660448162332863,0.7297972008920087,0.6680272794463481,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6564368742860982,0.7297972008920087,0.6593999865618491,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6509944231673721,0.7297972008920087,0.6554693274205469,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.635070214338507,0.7297972008920087,0.6499462473963582,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6239434253846671,0.7297972008920087,0.6281966001478196,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6167069811193979,0.7297972008920087,0.6229154068400189,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6062453806356245,0.7297972008920087,0.6157999059329436,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6008029295168984,0.7297972008920087,0.6052778337700732,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5628334341194651,0.7297972008920087,0.5670866088826176,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5507592555264395,0.7297972008920087,0.5617651011220856,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5334441980783443,0.7297972008920087,0.5396526237989653,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5219545790499227,0.7297972008920087,0.5323960223073305,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.49615332930188805,0.7297972008920087,0.5161291406302493,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"یبٖ","boundary":[0.4729725189813881,0.7297972008920087,0.4951857824363367,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.457451454679836,0.7297972008920087,0.47198481488947114,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4433413962238796,0.7297972008920087,0.4563831216824565,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4334038836256131,0.7297972008920087,0.43636699590136396,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.42054357320432706,0.7297972008920087,0.42812269031781225,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.41310555667540144,0.7297972008920087,0.4194752402069475,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.39899549821944497,0.7297972008920087,0.41203722367802187,0.7440503365818605],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.22398038029967074,0.7297972008920087,0.24222267016058585,0.7440503365818605],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.24192031176510112,0.7297972008920087,0.3967882819324054,0.7440503365818605],"dir":"ltr"},{"str":"5.3","boundary":[0.764731572935564,0.7510343730698879,0.7860780756567896,0.7652875087597396],"dir":"ltr"},{"str":"حؿبثساضی","boundary":[0.6979607605993414,0.7510343730698879,0.7597426594100651,0.7652875087597396],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغیٞبی","boundary":[0.6340623530202244,0.7510343730698879,0.6930222401397567,0.7652875087597396],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٙتی","boundary":[0.5937479002889202,0.7510343730698879,0.6292246186924678,0.7652875087597396],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.22398038029967074,0.7510343730698879,0.2429281730833837,0.7652875087597396],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7510343730698879,0.5935732043270854,0.7652875087597396],"dir":"ltr"},{"str":"7.5.3","boundary":[0.751982127259289,0.7721290138908684,0.7860276825908754,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"یػٌیٞبی","boundary":[0.6826412685614459,0.7721290138908684,0.7405328226835987,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغیٞبی","boundary":[0.6187428609823288,0.7721290138908684,0.6777027481018612,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٙتی","boundary":[0.5786299805146812,0.7721290138908684,0.6139051266545723,0.7863821495807203],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.22398038029967074,0.7721290138908684,0.2429281730833837,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7721290138908684,0.5774474232345638,0.7863821495807203],"dir":"ltr"},{"str":"3.5.3","boundary":[0.751982127259289,0.7932236547118491,0.7860276825908754,0.8074767904017008],"dir":"ltr"},{"str":"زؾتطؾی","boundary":[0.6925183094806153,0.7932236547118491,0.7471443929315325,0.8074767904017008],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6882852919438285,0.7932236547118491,0.6923973661224214,0.8074767904017008],"dir":"ltr"},{"str":"خٕغآٚضی","boundary":[0.6225727339918027,0.7932236547118491,0.6833669287106093,0.8074767904017008],"dir":"rtl"},{"str":"عاض","boundary":[0.5645199220587247,0.7932236547118491,0.5988476785594301,0.8074767904017008],"dir":"rtl"},{"str":"زازٜٞب","boundary":[0.5223577235772358,0.7932236547118491,0.5596284351273264,0.8074767904017008],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.22398038029967074,0.7932236547118491,0.24222267016058585,0.8074767904017008],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.24192031176510112,0.7932236547118491,0.5193946113014855,0.8074767904017008],"dir":"ltr"},{"str":"6.3","boundary":[0.7639252838809378,0.8143182955328296,0.7861183901095208,0.8285714312226814],"dir":"ltr"},{"str":"ثطذٛضز","boundary":[0.7161022643284284,0.8143182955328296,0.7590573137136329,0.8285714312226814],"dir":"rtl"},{"str":"ذبل","boundary":[0.6778035342336893,0.8143182955328296,0.7112040583215749,0.8285714312226814],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6651044816233286,0.8143182955328296,0.6729456426795672,0.8285714312226814],"dir":"rtl"},{"str":"ثؼضی","boundary":[0.6251931734193374,0.8143182955328296,0.6601054894846469,0.8285714312226814],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6108815426997245,0.8143182955328296,0.6203755963179466,0.8285714312226814],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚزیٞبی","boundary":[0.5400960827790096,0.8143182955328296,0.599492709803131,0.8285714312226814],"dir":"rtl"},{"str":"تطاظ","boundary":[0.5138916885036618,0.8143182955328296,0.5352381912248874,0.8285714312226814],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.47579453067257943,0.8143182955328296,0.5089531680440771,0.8285714312226814],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.22398038029967074,0.8143182955328296,0.2429281730833837,0.8285714312226814],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.8143182955328296,0.47424242424242413,0.8285714312226814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22398,0.20211,0.7864,0.82857],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/6bacca0650c80d197eb90dc652143846.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/7fce2e32886790dd6990256928eccb5c.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.17044,0.21388,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"5","boundary":[0.7776321978095814,0.17044177575511923,0.7858636027682591,0.18227187837769623],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2497608236834297,0.17044177575511923,0.28740126318618553,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.21450648390781427,0.17044177575511923,0.2461565108501887,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"7.6.3","boundary":[0.7511758382046629,0.19977059503872097,0.7860276825908754,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7420849291137539,0.19977059503872097,0.7463381038769065,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.7312201841026674,0.19977059503872097,0.7420043002082913,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.7154975475374588,0.19977059503872097,0.7311798696499361,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ثطق","boundary":[0.6882852919438285,0.19977059503872097,0.7106799704360679,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"اِٚی","boundary":[0.664499764832359,0.19977059503872097,0.6834274003897063,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2429281730833837,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.19977059503872097,0.6548847678559439,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"3.6.3","boundary":[0.7511758382046629,0.2210077672166001,0.7860276825908754,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"ثطق","boundary":[0.7241651548746892,0.2210077672166001,0.7463784183296379,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7050157898273197,0.2210077672166001,0.71924679164147,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطف","boundary":[0.6604683195592286,0.2210077672166001,0.7001780554995631,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٟبیی","boundary":[0.6225727339918027,0.2210077672166001,0.6521635422965799,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2429281730833837,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.2210077672166001,0.61937445407512,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"2.6.3","boundary":[0.7511758382046629,0.2421024080375807,0.7860276825908754,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"ذٛزت","boundary":[0.7164852516293757,0.2421024080375807,0.7462373177450782,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.7056205066182892,0.2421024080375807,0.7164046227239131,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"یسی","boundary":[0.6767956729154069,0.2421024080375807,0.705580192165558,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.24202109789692938,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.24192031176510112,0.2421024080375807,0.6742357051669698,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"7.3","boundary":[0.7639252838809378,0.2631970488585613,0.7861183901095208,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7328327622119195,0.2631970488585613,0.758996842034536,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"اعلاػبت","boundary":[0.6663139152052677,0.2631970488585613,0.7158200631593093,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"تطاظ","boundary":[0.64010952092992,0.2631970488585613,0.6614560236511455,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.601810790835181,0.2631970488585613,0.6351710004703353,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.22398038029967074,0.2631970488585613,0.24202109789692938,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.24192031176510112,0.2631970488585613,0.600023516764094,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"8.3","boundary":[0.7639252838809378,0.28432732251876663,0.7861183901095208,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"خبیٍعی","boundary":[0.7191258482832762,0.28432732251876663,0.7588960559027077,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"اعلاػبت","boundary":[0.6520022844856547,0.28432732251876663,0.701689847476987,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"حؿبثساضی","boundary":[0.5852818652153463,0.28432732251876663,0.64706376402607,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5469831351206074,0.28432732251876663,0.5801417724921051,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.24202109789692938,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.24192031176510112,0.28432732251876663,0.5451958610495203,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"7.8.3","boundary":[0.7511758382046629,0.30542196333974725,0.7860276825908754,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"ٛزاض","boundary":[0.7092488073641067,0.30542196333974725,0.7339010952092991,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"خطیبٖ","boundary":[0.6663139152052677,0.30542196333974725,0.7044312302627158,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6282167573741853,0.30542196333974725,0.661375394745683,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.24202109789692938,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.24192031176510112,0.30542196333974725,0.6258247665121287,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"3.8.3","boundary":[0.7511758382046629,0.3266591355176264,0.7860276825908754,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"ؾیؿتٓ","boundary":[0.7017906336088154,0.3266591355176264,0.7462977894241751,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"طخغ","boundary":[0.6620808976684808,0.3266591355176264,0.6904018007122219,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6239837398373984,0.3266591355176264,0.657142377208896,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.24202109789692938,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.24192031176510112,0.3266591355176264,0.6225996102936244,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"2.8.3","boundary":[0.7511758382046629,0.347753776338607,0.7860276825908754,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"ؿبئ","boundary":[0.7203151246388496,0.347753776338607,0.7397870053080695,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.696307868037358,0.347753776338607,0.703262111133508,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛ","boundary":[0.6731673721695894,0.347753776338607,0.6871766444937175,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.6604683195592286,0.347753776338607,0.6730464288113955,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"طثٛط","boundary":[0.6175334274003896,0.347753776338607,0.6490794866626353,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.601004501780555,0.347753776338607,0.6128569508835584,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"زازٜٞبی","boundary":[0.5455721292750118,0.347753776338607,0.596186924679164,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5074413760666532,0.347753776338607,0.5406000134381508,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.24202109789692938,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.24192031176510112,0.347753776338607,0.506493986427468,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"73.3","boundary":[0.7544009944231673,0.3688484171595876,0.786047839817241,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7144896862191762,0.3688484171595876,0.749664046227239,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.680020829133911,0.3688484171595876,0.7069911980111536,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.2429281730833837,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3688484171595876,0.6774608613854741,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.3899430579805682,0.7860478398172411,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2429281730833837,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.3899430579805682,0.7516394544110738,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.4110376988015488,0.7860881542699724,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.2429281730833837,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4110376988015488,0.7419639857555609,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7425082308674326,0.4110376988015488,0.7519619700329233,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"زضن","boundary":[0.7560135725324194,0.4322748709794279,0.786047839817241,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7136833971645501,0.4322748709794279,0.7398474769871665,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.6518007122219982,0.4322748709794279,0.696711012564671,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6135019821272593,0.4322748709794279,0.6468621917624134,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2429281730833837,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4322748709794279,0.6129241416381115,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"7.2","boundary":[0.7639252838809378,0.4533695118004085,0.7861183901095208,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7297890210307062,0.4533695118004085,0.7590371564872673,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2429281730833837,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4533695118004085,0.7193878922260305,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"3.2","boundary":[0.7639252838809378,0.4744641526213892,0.7861183901095208,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"تىبٔ","boundary":[0.7350298998857756,0.4744641526213892,0.7590371564872673,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"تدعی","boundary":[0.6905025868440502,0.4744641526213892,0.7180172008331652,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ٚتحّی","boundary":[0.6493818450581199,0.4744641526213892,0.6820365517704764,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.6006013572532419,0.4744641526213892,0.6324497749109722,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2429281730833837,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.4744641526213892,0.600023516764094,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"2.2","boundary":[0.7639252838809378,0.49558254866851953,0.7861183901095208,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"ٔطٚضی","boundary":[0.7189242760196196,0.49558254866851953,0.7590371564872673,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.703201639454411,0.49558254866851953,0.7142276422764228,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.6820163945441107,0.49558254866851953,0.6983235906739232,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"یٕبت","boundary":[0.6393032318752938,0.49558254866851953,0.6729254854532016,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"طثٛط","boundary":[0.5963683397164549,0.49558254866851953,0.6279143989787005,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5798394140966202,0.49558254866851953,0.5916918631996236,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.53021904185984,0.49558254866851953,0.5750218369952295,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.4919203117651011,0.49558254866851953,0.5252805214002553,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2429281730833837,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.49558254866851953,0.490368205334946,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"3.2","boundary":[0.7639252838809378,0.5166771894895001,0.7861183901095208,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"ظیطثٙبٞبی","boundary":[0.7007827722905328,0.5166771894895001,0.7589565275818045,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.6439393939393939,0.5166771894895001,0.6956628367936571,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.5941510448162332,0.5166771894895001,0.6390613451589061,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5862292548545319,0.5166771894895001,0.5891923671302828,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"طغی","boundary":[0.5558523147214943,0.5166771894895001,0.5827622119196397,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2429281730833837,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5166771894895001,0.5548713297050334,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.2","boundary":[0.7511758382046629,0.5379143616673793,0.7860276825908754,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.7015890613451589,0.5379143616673793,0.7463582611032721,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطفوٙٙس","boundary":[0.6273903110931935,0.5379143616673793,0.6965497547537458,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.5891117382248202,0.5379143616673793,0.6161627360075254,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5508130081300813,0.5379143616673793,0.5841732177652355,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5475542565343008,0.5379143616673793,0.5507592555264395,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"ؿئّ","boundary":[0.5136699590136397,0.5379143616673793,0.5361452664113417,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"حساوثطؾبظی","boundary":[0.4217731640126318,0.5379143616673793,0.5002855607068466,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ٔغّٛثیت","boundary":[0.3633172075522408,0.5379143616673793,0.41697574413760663,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2429281730833837,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5379143616673793,0.36131156352885774,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.2","boundary":[0.7511758382046629,0.5590090024883599,0.7860276825908754,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"ؿئّ","boundary":[0.7172915406840019,0.5590090024883599,0.7397668480817039,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"حسالُ","boundary":[0.664096620305046,0.5590090024883599,0.7039676140563058,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظی","boundary":[0.6247900288920244,0.5590090024883599,0.6591984142981925,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.5997950681986158,0.5590090024883599,0.6199321373379022,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.5850802929516898,0.5590090024883599,0.5998555398777128,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.5759893838607808,0.5590090024883599,0.5802425586239333,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.5651246388496942,0.5590090024883599,0.5759087549553181,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"یسو","boundary":[0.5418900759255526,0.5590090024883599,0.565084324396963,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2429281730833837,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5590090024883599,0.5129442988644768,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"ٜٙٙس","boundary":[0.5136901162400054,0.5590090024883599,0.5418296042464557,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"4.2","boundary":[0.7639252838809378,0.5801036433093406,0.7861183901095208,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚٞبی","boundary":[0.7030000671907545,0.5801036433093406,0.758936370355439,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"خبیٍعی","boundary":[0.6580494523953504,0.5801036433093406,0.6980212322784384,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.6137035543909158,0.5801036433093406,0.6407545521736209,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"تحّی","boundary":[0.5826614257878115,0.5801036433093406,0.6088255056104279,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.52094671773164,0.5801036433093406,0.5657159174897534,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.4826479876369011,0.5801036433093406,0.5160081972720553,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2429281730833837,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.5801036433093406,0.48069273667943296,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7491601155680978,0.6011982841303212,0.7586138547335886,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7590169992609016,0.6011982841303212,0.7623026271585029,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7626251427803534,0.6011982841303212,0.7720788819458442,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7724820264731572,0.6011982841303212,0.7757676543707586,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7760901699926089,0.6011982841303212,0.7855439091580998,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"تح","boundary":[0.7279748706577974,0.6011982841303212,0.7436975072230061,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7165054088557414,0.6011982841303212,0.7227138345763623,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ٞبی","boundary":[0.6769972451790632,0.6011982841303212,0.7038265134717463,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.667281462070819,0.6011982841303212,0.6715346368339715,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"نیفی","boundary":[0.6213633004098635,0.6011982841303212,0.6590169992609016,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2429281730833837,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6011982841303212,0.61937445407512,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.4.2","boundary":[0.7384767855943022,0.6222929249513017,0.7860679970436067,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"طخٞبی","boundary":[0.6864711415709198,0.6222929249513017,0.7302929516898474,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ضقس","boundary":[0.6554290129678155,0.6222929249513017,0.6815124638849694,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2429281730833837,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6222929249513017,0.6548847678559439,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.4.2","boundary":[0.7384767855943022,0.6433875657722824,0.7860679970436067,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"وكفٞبی","boundary":[0.6697406436874285,0.6433875657722824,0.7336995229456427,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.6328529194382853,0.6433875657722824,0.6648827521333064,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2429281730833837,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6433875657722824,0.6322750789491374,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"2.7.4.2","boundary":[0.7384767855943022,0.6646247379501615,0.7860679970436067,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"قست","boundary":[0.7001780554995631,0.6646247379501615,0.7335785795874487,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6618793254048242,0.6646247379501615,0.6952596922663442,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2429281730833837,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.6646247379501615,0.6613350802929525,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"5.2","boundary":[0.764731572935564,0.6857550116103669,0.7860780756567896,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7336390512665457,0.6857550116103669,0.7598031310891621,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ػبٔ","boundary":[0.6985453201639454,0.6857550116103669,0.716586037761204,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6812302627158503,0.6857550116103669,0.6938083719680171,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6707485050057111,0.6857550116103669,0.6764126856144594,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"تدعی","boundary":[0.6433346771484243,0.6857550116103669,0.6708492911375394,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2429281730833837,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................)","boundary":[0.24514546798360543,0.6857550116103669,0.6348887993012161,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"7.5.2","boundary":[0.751982127259289,0.7068496524313475,0.7860276825908754,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7209399986561849,0.7068496524313475,0.7471040784788013,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"تغییط","boundary":[0.6725626553786198,0.7068496524313475,0.7040079285090372,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6536148625949069,0.7068496524313475,0.6678458644090572,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.6169287106094201,0.7068496524313475,0.6487771282671503,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"وُ","boundary":[0.5923368944433245,0.7068496524313475,0.6119700329234696,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5844151044816233,0.7068496524313475,0.5873782167573741,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"طغی","boundary":[0.5540381643485855,0.7068496524313475,0.5809480615467311,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2429281730833837,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.24514546798360543,0.7068496524313475,0.5516461734865291,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"3.5.2","boundary":[0.751982127259289,0.727944293252328,0.7860276825908754,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7209399986561849,0.727944293252328,0.7471040784788013,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"تغییطات","boundary":[0.6558321574951286,0.727944293252328,0.7040079285090372,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6368843647114156,0.727944293252328,0.651115366525566,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"قست","boundary":[0.5985856346166767,0.727944293252328,0.6319861587045622,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5906638446549755,0.727944293252328,0.5936269569307263,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"طغی","boundary":[0.5602869045219377,0.727944293252328,0.5871968017200833,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"733","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2524020694752402,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.727944293252328,0.5580964859235377,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"6.2","boundary":[0.7639252838809378,0.7490389340733087,0.7861183901095208,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7328327622119195,0.7490389340733087,0.758996842034536,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.707837801518511,0.7490389340733087,0.7160821071020627,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتفبزٜ","boundary":[0.6580494523953504,0.7490389340733087,0.7029799099643889,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6437378216757373,0.7490389340733087,0.6532318752939595,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"قبذمٞبی","boundary":[0.5685513673318552,0.7490389340733087,0.6388396156688838,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"فیعیىی","boundary":[0.5189309950950749,0.7490389340733087,0.5637942619095612,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"735","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2516965665524424,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7490389340733087,0.5161694550829811,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"7.2","boundary":[0.7639252838809378,0.7702761062511878,0.7860176039776926,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7328327622119195,0.7702761062511878,0.758996842034536,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.6708608932620174,0.7702761062511878,0.7155848955183767,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6326177517973527,0.7702761062511878,0.6659520617404905,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.619737284149701,0.7702761062511878,0.6277800174695961,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتفبزٜ","boundary":[0.5699646255947909,0.7702761062511878,0.6148189209164818,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5556977759860242,0.7702761062511878,0.565074207607215,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚیىطز","boundary":[0.5095676114138751,0.7702761062511878,0.5507995699791709,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزؾٙدی","boundary":[0.42580460928576225,0.7702761062511878,0.5046683362656491,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"735","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.2516965665524424,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7702761062511878,0.42258953168044006,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7627158502989988,0.7913707470721684,0.7721695894644895,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7725727339918027,0.7913707470721684,0.7758583618894039,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7761808775112544,0.7913707470721684,0.7856346166767453,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7207384263925283,0.7913707470721684,0.7573237922461868,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6848585634616676,0.7913707470721684,0.7122320768662231,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"774","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2524020694752402,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7913707470721684,0.6839111738224829,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.812465387893149,0.7860478398172411,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"778","boundary":[0.22398038029967074,0.812465387893149,0.2524020694752402,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.812465387893149,0.7516394544110738,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.17044,0.78612,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/09c5f555e88e09208715494f0a8908fe.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/2a00d55a7e21d2104d2787b1b4b84253.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16859,0.2138,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7412387287509239,0.16858886811543844,0.785658200631593,0.1804189707380154],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7011859168178458,0.16858886811543844,0.7376351611954846,0.1804189707380154],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.21450648390781427,0.16858886811543844,0.22372498824161793,0.1804189707380154],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.19977059503872097,0.7860881542699724,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"732","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2524020694752402,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.19977059503872097,0.7419639857555609,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7425082308674326,0.19977059503872097,0.7519619700329233,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7598938386078075,0.2210077672166001,0.7860579184304239,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.698162332862998,0.2210077672166001,0.7429315326211112,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.659863602768259,0.2210077672166001,0.6932238124034132,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6409158099845461,0.2210077672166001,0.6551468117986964,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ؾغح","boundary":[0.6038265134717463,0.2210077672166001,0.6360579184304239,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.5657293556406638,0.2210077672166001,0.5990290935967211,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"732","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2524020694752402,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2210077672166001,0.5645467983605464,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"7.3","boundary":[0.7639252838809378,0.2421024080375807,0.7861183901095208,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7297890210307062,0.2421024080375807,0.7590371564872673,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"732","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.2524020694752402,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2421024080375807,0.7193878922260305,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"3.3","boundary":[0.7639252838809378,0.2631970488585613,0.7861183901095208,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"تفىیه","boundary":[0.7159006920647718,0.2631970488585613,0.7590169992609016,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.6792145400792851,0.2631970488585613,0.7110629577370153,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"733","boundary":[0.22398038029967074,0.2631970488585613,0.2524020694752402,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2631970488585613,0.6774608613854741,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"2.3","boundary":[0.7639252838809378,0.28432732251876663,0.7861183901095208,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"حؿبثساضی","boundary":[0.6971544715447153,0.28432732251876663,0.758936370355439,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ثركی","boundary":[0.6538164348585634,0.28432732251876663,0.6924578378015185,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6155177047638245,0.28432732251876663,0.6488779143989787,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"735","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.2516965665524424,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.28432732251876663,0.6129241416381115,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"3.3","boundary":[0.7639252838809378,0.30542196333974725,0.7861183901095208,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7328327622119195,0.30542196333974725,0.758996842034536,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7017906336088154,0.30542196333974725,0.7160216354229657,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ؾغح","boundary":[0.6647013370960155,0.30542196333974725,0.6969327420546931,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.6264026070012766,0.30542196333974725,0.6598837599946248,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"736","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.2524020694752402,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.30542196333974725,0.6258247665121287,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.3","boundary":[0.7511758382046629,0.3266591355176264,0.7860276825908754,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7201337096015588,0.3266591355176264,0.7462977894241751,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.6584525969226634,0.3266591355176264,0.7032217966807767,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6201538668279244,0.3266591355176264,0.6535140764630787,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"نٙؼتی","boundary":[0.5719780958140159,0.3266591355176264,0.6152153463683396,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"737","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.2524020694752402,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3266591355176264,0.570997110797555,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.347753776338607,0.7860679970436067,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"تدعی","boundary":[0.7062252234092589,0.347753776338607,0.7337398373983739,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.6481724114761809,0.347753776338607,0.6929416112342941,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6098736813814418,0.347753776338607,0.6432338910165961,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"قستٞبی","boundary":[0.534452059396627,0.347753776338607,0.5934858563461668,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.49615332930188805,0.347753776338607,0.5295135389370422,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"738","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.2524020694752402,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.347753776338607,0.4935933615534505,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.3688484171595876,0.7860679970436067,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"ضٞیبفت","boundary":[0.6882852919438285,0.3688484171595876,0.7334576362292548,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزؾٙدی","boundary":[0.6044312302627157,0.3688484171595876,0.6833266142578781,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"727","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.2524020694752402,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3688484171595876,0.6032486729825983,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"2.7.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.3899430579805682,0.7860679970436067,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"ضٞیبفت","boundary":[0.6882852919438285,0.3899430579805682,0.7334576362292548,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.6314419135926896,0.3899430579805682,0.6833669287106093,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6237821675737418,0.3899430579805682,0.6313411274608614,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"فٙی","boundary":[0.5951589061345158,0.3899430579805682,0.6192669488678357,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"733","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2524020694752402,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3899430579805682,0.5935732043270854,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.3","boundary":[0.7511758382046629,0.4110376988015488,0.7860276825908754,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7201337096015588,0.4110376988015488,0.7462977894241751,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.6584525969226634,0.4110376988015488,0.7032217966807767,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6201538668279244,0.4110376988015488,0.6535140764630787,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6012060740442116,0.4110376988015488,0.6154370758583618,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.5629073439494725,0.4110376988015488,0.5964086541691863,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"حُٕ","boundary":[0.5265907411140227,0.4110376988015488,0.557915070886246,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"735","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.2516965665524424,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.4110376988015488,0.49681851777195485,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"ُٚ٘م","boundary":[0.4979674796747967,0.4110376988015488,0.5266512127931197,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.4322748709794279,0.7860679970436067,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"یه","boundary":[0.712070819055298,0.4322748709794279,0.7336793657192769,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَ","boundary":[0.6802224013975676,0.4322748709794279,0.7071322985957131,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبزٜ","boundary":[0.6463582611032722,0.4322748709794279,0.6753241953907143,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.5965699119801114,0.4322748709794279,0.6413391117382247,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.5812101054894846,0.4322748709794279,0.5914499764832359,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ذت","boundary":[0.5483941409662031,0.4322748709794279,0.57348988779144,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.5165121279311966,0.4322748709794279,0.5435631257139019,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.4784149701001142,0.4322748709794279,0.5117147080561715,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.4632768930995095,0.4322748709794279,0.4734966068668951,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"735","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2516965665524424,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.4322748709794279,0.41291406302492706,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"ُٚ٘مُٕ","boundary":[0.41371027346637096,0.4322748709794279,0.46323657864677814,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.4533695118004085,0.7860176039776926,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7074346569911979,0.4533695118004085,0.7335987368138144,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.6586541691863199,0.4533695118004085,0.690462272391319,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.620355439091581,0.4533695118004085,0.6537156487267352,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.606043808371968,0.4533695118004085,0.6155378619901901,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"عطیك","boundary":[0.5669387892226029,0.4533695118004085,0.6010649734596518,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَ","boundary":[0.535258348451253,0.4533695118004085,0.5621682456493985,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبِىیت","boundary":[0.486074716119062,0.4533695118004085,0.5302795135389371,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛزضٚ","boundary":[0.44273667943291,0.4533695118004085,0.48115635288584285,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"736","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2524020694752402,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4533695118004085,0.44199086205738036,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.4744641526213892,0.7860679970436067,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7074346569911979,0.4744641526213892,0.7335987368138144,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ٔجتٙی","boundary":[0.6528085735402808,0.4744641526213892,0.6906033729758785,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6368843647114156,0.4744641526213892,0.6479103675334273,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطف","boundary":[0.5923368944433245,0.4744641526213892,0.6320466303836592,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ٟ٘بیی","boundary":[0.5546428811395552,0.4744641526213892,0.5873177450782772,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.5048209366391184,0.4744641526213892,0.5497715514345225,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.4665222065443795,0.4744641526213892,0.5000033595377277,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"حُٕ","boundary":[0.43023919908620567,0.4744641526213892,0.46156352885842905,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ُٚ٘م","boundary":[0.4016159376469797,0.4744641526213892,0.4302996707653027,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"ثطای","boundary":[0.36976751998924945,0.4744641526213892,0.39681851777195454,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.331670362158167,0.4744641526213892,0.3648289995296647,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"743","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2524020694752402,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.2548209366391184,0.4744641526213892,0.3290600013438146,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.49558254866851953,0.7860679970436067,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"تدعی","boundary":[0.7062252234092589,0.49558254866851953,0.7337398373983739,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"تغییطات","boundary":[0.6447456829940199,0.49558254866851953,0.6929214540079285,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطف","boundary":[0.6001982127259289,0.49558254866851953,0.6399079486662634,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5618994826311899,0.49558254866851953,0.5952596922663441,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.542951689847477,0.49558254866851953,0.5571826916616273,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.5048209366391184,0.49558254866851953,0.5381206745951757,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"حُٕ","boundary":[0.46853792918094467,0.49558254866851953,0.49986225895316805,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"742","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2524020694752402,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.49558254866851953,0.438765705838876,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"ُٚ٘م","boundary":[0.43991466774171867,0.49558254866851953,0.4685984008600416,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.3","boundary":[0.7511758382046629,0.5166771894895001,0.7860276825908754,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.7015890613451589,0.5166771894895001,0.7463582611032721,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6632903312504199,0.5166771894895001,0.6966505408855741,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6443425384667069,0.5166771894895001,0.6585735402808572,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ثرفٞبی","boundary":[0.5802425586239333,0.5166771894895001,0.6395451185916818,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ذبٍ٘ی","boundary":[0.5360646375058792,0.5166771894895001,0.5753443526170797,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"تدبضی","boundary":[0.48022912047302285,0.5166771894895001,0.5197171269233353,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"743","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2524020694752402,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5166771894895001,0.4774675804609286,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.5379143616673793,0.7860679970436067,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"اٞساف","boundary":[0.6965497547537458,0.5379143616673793,0.7335584223610832,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطف","boundary":[0.6520022844856547,0.5379143616673793,0.6917120204259892,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6137035543909158,0.5379143616673793,0.6470637640260699,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"743","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2524020694752402,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5379143616673793,0.6129241416381115,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7370657797487066,0.5590090024883599,0.7465195189141973,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7467210911778539,0.5590090024883599,0.7500067190754552,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7501276624336491,0.5590090024883599,0.7595814015991399,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7597829738627965,0.5590090024883599,0.7630686017603978,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7631895451185917,0.5590090024883599,0.7726432842840825,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.772844856547739,0.5590090024883599,0.7761304844453404,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7762514278035342,0.5590090024883599,0.7857051669690249,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"تح","boundary":[0.7162836793657192,0.5590090024883599,0.7318047436672713,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7052173620909762,0.5590090024883599,0.711425787811597,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزؾ","boundary":[0.6376503393133104,0.5590090024883599,0.6874790028892024,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.6072532419539071,0.5590090024883599,0.6309581401599139,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.5564570315124638,0.5590090024883599,0.6019720486461062,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5480985016461735,0.5590090024883599,0.5510616139219243,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"طغی","boundary":[0.5171168447221662,0.5590090024883599,0.5446314587112813,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ثرفٞبی","boundary":[0.4518074312974535,0.5590090024883599,0.5118961230934623,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ذب","boundary":[0.43140831821541353,0.5590090024883599,0.44644560908419,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4066552442383928,0.5590090024883599,0.4192333534905597,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"تدبضی","boundary":[0.34961029362359736,0.5590090024883599,0.38968285963851373,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"746","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2524020694752402,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.2548209366391184,0.5590090024883599,0.34841093865484046,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"2.2.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.5801036433093406,0.7860276825908754,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚ","boundary":[0.703201639454411,0.5801036433093406,0.7335382651347174,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطفِ","boundary":[0.6586541691863199,0.5801036433093406,0.6983639051266545,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ٟبیی","boundary":[0.620758583618894,0.5801036433093406,0.6503493919236712,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"تحّی","boundary":[0.5897164550157897,0.5801036433093406,0.6158805348384062,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.5280017469596183,0.5801036433093406,0.5727709467177315,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.4897030168648793,0.5801036433093406,0.5230632265000336,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.45160585903379696,0.5801036433093406,0.4849055969898542,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ذبٍ٘ی","boundary":[0.4072599610293623,0.5801036433093406,0.44668749580057776,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"747","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2524020694752402,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5801036433093406,0.4064637505879184,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.3.3","boundary":[0.7384767855943022,0.6011982841303212,0.7860679970436067,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"تدعی","boundary":[0.7062252234092589,0.6011982841303212,0.7337398373983739,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.6481724114761809,0.6011982841303212,0.6929416112342941,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6098736813814418,0.6011982841303212,0.6432338910165961,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.590925888597729,0.6011982841303212,0.6051568904118793,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ثرفٞبی","boundary":[0.5269938856413358,0.6011982841303212,0.5859268964590473,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ذب","boundary":[0.507219646576631,0.6011982841303212,0.5220755224081165,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ٘","boundary":[0.4953470402472619,0.6011982841303212,0.5070987032184371,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.4828495599005576,0.6011982841303212,0.4954276691527245,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"تدبضی","boundary":[0.42681247060404487,0.6011982841303212,0.46650204931801376,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"748","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2524020694752402,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6011982841303212,0.42581468789894444,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"4.3","boundary":[0.7639252838809378,0.6222929249513017,0.7861183901095208,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7239635826110327,0.6222929249513017,0.7591379426190955,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6894947255257676,0.6222929249513017,0.7164650944030101,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"748","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2524020694752402,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6222929249513017,0.6871363300409871,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.6433875657722824,0.7860478398172411,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"753","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2515756231942485,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6433875657722824,0.7516394544110738,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.6646247379501615,0.7860881542699724,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"754","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2515756231942485,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6646247379501615,0.7419639857555609,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7425082308674326,0.6646247379501615,0.7519619700329233,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"پیفثی","boundary":[0.7469428206678761,0.6857550116103669,0.7861990190149835,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7281966001478196,0.6857550116103669,0.7407747093999865,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.678408251024659,0.6857550116103669,0.7233185513673319,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.64010952092992,0.6857550116103669,0.6734697305650742,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"754","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2515756231942485,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6857550116103669,0.638725391386146,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"7.4","boundary":[0.7639252838809378,0.7068496524313475,0.7861183901095208,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7297890210307062,0.7068496524313475,0.7590371564872673,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"754","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2515756231942485,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7068496524313475,0.7193878922260305,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.4","boundary":[0.7511758382046629,0.727944293252328,0.7860276825908754,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚیىطزٞبی","boundary":[0.6794161123429416,0.727944293252328,0.7462171605187126,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبز","boundary":[0.6517805549956325,0.727944293252328,0.6743163340724315,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"754","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2515756231942485,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.727944293252328,0.6451757038231548,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.7.4","boundary":[0.7384767855943022,0.7490389340733087,0.7860679970436067,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"پیفثی","boundary":[0.6943324598535241,0.7490389340733087,0.7337398373983739,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6755862393334676,0.7490389340733087,0.6881643485856346,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6626856144594503,0.7490389340733087,0.670526775515689,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتفبزٜ","boundary":[0.6128972653362896,0.7490389340733087,0.6577269367734999,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5985856346166767,0.7490389340733087,0.6080796882348989,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"قبذمٞبی","boundary":[0.5233655848955183,0.7490389340733087,0.5935060135725324,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبز","boundary":[0.49573002754820933,0.7490389340733087,0.5184472216622992,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"754","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2515756231942485,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7490389340733087,0.4871430491164417,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.7.4","boundary":[0.7384767855943022,0.7702761062511878,0.7860679970436067,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7074346569911979,0.7702761062511878,0.7335987368138144,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚ٘س","boundary":[0.6647013370960155,0.7702761062511878,0.6904421151649532,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"755","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.25087012027145067,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7702761062511878,0.6645602365114568,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"2.7.7.4","boundary":[0.7384767855943022,0.7913707470721684,0.7860679970436067,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"آٔبضٌیطی","boundary":[0.6765941006517503,0.7913707470721684,0.733558422361083,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ؿتمی","boundary":[0.6342639252838809,0.7913707470721684,0.6652052677551569,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"757","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2515756231942485,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7913707470721684,0.6225996102936244,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.4","boundary":[0.7511758382046629,0.812465387893149,0.7860276825908754,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚٞبی","boundary":[0.6903010145803936,0.812465387893149,0.7462373177450782,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیسٜ","boundary":[0.6415205267755156,0.812465387893149,0.6853624941208089,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.6274104683195592,0.812465387893149,0.6365215346368339,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"پیكطفت","boundary":[0.5810286904521937,0.812465387893149,0.6224719478599744,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"758","boundary":[0.22398038029967074,0.812465387893149,0.2515756231942485,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.812465387893149,0.570997110797555,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16859,0.7862,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/a545f9cd044aea6d2e133bc68a399a43.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/1fca17b0f0286c8e45321c3388be69ac.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.17044,0.21378,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"7","boundary":[0.7764227642276422,0.17044177575511923,0.7859256870254653,0.18227187837769623],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2497608236834297,0.17044177575511923,0.28740126318618553,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.21450648390781427,0.17044177575511923,0.2461565108501887,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"2.7.4","boundary":[0.7511758382046629,0.19977059503872097,0.7860276825908754,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚیىطز","boundary":[0.7050157898273197,0.19977059503872097,0.7462171605187126,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزؾٙدی","boundary":[0.6213633004098635,0.19977059503872097,0.7000974265941007,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"پیفثی","boundary":[0.577017402405429,0.19977059503872097,0.6164247799502788,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5582711818853726,0.19977059503872097,0.5708492911375395,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.5086508096485923,0.19977059503872097,0.5534200094067055,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.47035207955385333,0.19977059503872097,0.5037122891890076,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"763","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2524020694752402,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.19977059503872097,0.4677921118054154,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.4","boundary":[0.7511758382046629,0.2210077672166001,0.7860276825908754,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚ","boundary":[0.7159006920647718,0.2210077672166001,0.7462373177450782,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطفِ","boundary":[0.6713532217966808,0.2210077672166001,0.7110629577370153,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٟبیی","boundary":[0.6334576362292548,0.2210077672166001,0.6630484445340321,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.6016092185715245,0.2210077672166001,0.6286602163542296,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"پیفثی","boundary":[0.5574648928307464,0.2210077672166001,0.5968722703755962,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5386850769334139,0.2210077672166001,0.5512631861855808,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"762","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2524020694752402,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2210077672166001,0.5355203923940074,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"4.7.4","boundary":[0.7511758382046629,0.2421024080375807,0.7860276825908754,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"ٔس","boundary":[0.7303937378216757,0.2421024080375807,0.7463784183296379,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"زازٜ","boundary":[0.6898978700530806,0.2421024080375807,0.7144695289928105,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.674578378015185,0.23874791028244957,0.684656991198011,0.25300104597230133],"dir":"ltr"},{"str":"ؾتب٘س","boundary":[0.6358563461667673,0.2421024080375807,0.6698212725928911,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"765","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.2516965665524424,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.2421024080375807,0.6290499227306331,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"5.7.4","boundary":[0.751982127259289,0.2631970488585613,0.7860679970436067,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚیىطز","boundary":[0.7058220788819458,0.2631970488585613,0.7470234495733387,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٙبضی","boundary":[0.6689343546328025,0.2631970488585613,0.700883558422361,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"768","boundary":[0.22398038029967074,0.2631970488585613,0.2524020694752402,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2631970488585613,0.6581099240744481,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"6.7.4","boundary":[0.7511758382046629,0.28432732251876663,0.7861183901095209,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"قجى","boundary":[0.7211214136934757,0.28432732251876663,0.7462373177450782,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ٞبی","boundary":[0.6870758583618893,0.28432732251876663,0.7126956930726331,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ػهجی","boundary":[0.6443425384667069,0.28432732251876663,0.6823792246186924,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"هٙٛػی","boundary":[0.587499160115568,0.28432732251876663,0.6329537055701135,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"777","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.2524020694752402,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.28432732251876663,0.5871228918900767,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.4","boundary":[0.7511758382046629,0.30542196333974725,0.7860276825908754,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚیىطز","boundary":[0.7050157898273197,0.30542196333974725,0.7462171605187126,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"تطویجی","boundary":[0.6556305852314721,0.30542196333974725,0.7001780554995631,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"772","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.2524020694752402,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.30542196333974725,0.6548847678559439,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"ٍ٘","boundary":[0.7473258079688234,0.3266591355176264,0.7590774709399986,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"3.4","boundary":[0.7639252838809378,0.3266591355176264,0.7861183901095208,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"بٜ","boundary":[0.7362594906940805,0.3266591355176264,0.7472854935160922,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"وٛتبٜ","boundary":[0.7009843445541893,0.3266591355176264,0.7312806557817644,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6850601357253241,0.3266591355176264,0.6960861385473358,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ثؼضی","boundary":[0.645148827521333,0.3266591355176264,0.680262715850299,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.63083719680172,0.3266591355176264,0.6403312504199422,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَٞبی","boundary":[0.5731875293959551,0.3266591355176264,0.6261002486057917,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"تحّی","boundary":[0.5421118054155748,0.3266591355176264,0.5683094806154673,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.518285963851374,0.3266591355176264,0.5252402069475239,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛ","boundary":[0.49514546798360537,0.3266591355176264,0.5091547403077336,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.4826479876369011,0.3266591355176264,0.495226096889068,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.4328596385137405,0.3266591355176264,0.4777699388564134,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.3945609084190015,0.3266591355176264,0.4279211180541557,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"773","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.2524020694752402,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3266591355176264,0.39356312571390106,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.4","boundary":[0.7511758382046629,0.347753776338607,0.7860276825908754,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"ٔس","boundary":[0.7303937378216757,0.347753776338607,0.7463784183296379,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"تحّی","boundary":[0.6882852919438285,0.347753776338607,0.714449371766445,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.6266041792649331,0.347753776338607,0.6713733790230463,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5883054491701941,0.347753776338607,0.6216656588053483,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"773","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.2524020694752402,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.347753776338607,0.5871228918900767,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.4","boundary":[0.7511758382046629,0.3688484171595876,0.7860276825908754,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"ٔس","boundary":[0.7303937378216757,0.3688484171595876,0.7463784183296379,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٘بٔ","boundary":[0.689071423772089,0.3688484171595876,0.7144896862191762,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ضیعی","boundary":[0.648978700530807,0.3688484171595876,0.6805449170194181,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ؿتطزٜ","boundary":[0.5971746287710811,0.3688484171595876,0.6365416918631995,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"خبیٍعی","boundary":[0.5524255862393335,0.3688484171595876,0.592195793858765,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5336457703420009,0.3688484171595876,0.5462238795941677,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.4953470402472619,0.3688484171595876,0.5287072498824161,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"775","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.2516965665524424,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.3688484171595876,0.4935933615534505,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.4","boundary":[0.7511758382046629,0.3899430579805682,0.7860276825908754,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"ثط٘بٔ","boundary":[0.7209198414298192,0.3899430579805682,0.7463381038769065,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7019922058724719,0.3899430579805682,0.7076563864812202,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"ٔبغَٚ","boundary":[0.6671202042598937,0.3899430579805682,0.7020325203252032,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6612746086138547,0.3899430579805682,0.6668581603171404,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.6245884566283678,0.3899430579805682,0.6564368742860981,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.605640663844655,0.3899430579805682,0.6198716656588052,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیؿتٓ","boundary":[0.5562554592488073,0.3899430579805682,0.6007626150641672,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَؾبظی","boundary":[0.4901061613921924,0.3899430579805682,0.551484915675603,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ّٔ","boundary":[0.47398038029967077,0.3899430579805682,0.4855103137808237,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.4614828999529665,0.3899430579805682,0.4740610092051334,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.4231841698582275,0.3899430579805682,0.4565443794933817,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"777","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2524020694752402,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.2548209366391184,0.3899430579805682,0.34841093865484046,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"(NEMS","boundary":[0.3488040045689713,0.3865901748384644,0.41157360747161187,0.4008433105283162],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4116542363770745,0.3865901748384644,0.41836659275683663,0.4008433105283162],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7501679768863804,0.4110376988015488,0.7596217160518711,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7598232883155277,0.4110376988015488,0.7631089162131289,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7632298595713229,0.4110376988015488,0.7726835987368137,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7728851710004703,0.4110376988015488,0.7761707988980715,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7762917422562655,0.4110376988015488,0.7857454814217563,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7287811597124235,0.4110376988015488,0.7383356850097426,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظی","boundary":[0.6822381240341328,0.4110376988015488,0.7172310690049049,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.6447456829940199,0.4110376988015488,0.6771383457636229,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6251931734193374,0.4110376988015488,0.6398273197608009,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6038063562453806,0.4110376988015488,0.6133608815426997,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5771585029899886,0.4110376988015488,0.5873782167573742,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5642981925687026,0.4110376988015488,0.5690149835382652,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5481925687025465,0.4110376988015488,0.5607706779547135,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5398340388362561,0.4110376988015488,0.542797151112007,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"طغی","boundary":[0.5088523819122488,0.4110376988015488,0.5363669959013639,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"783","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.2524020694752402,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4110376988015488,0.438765705838876,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.44051938453268824,0.40768481565944503,0.4472317409124504,0.4219379513492968],"dir":"ltr"},{"str":"WEM","boundary":[0.4473526842706443,0.40768481565944503,0.49708056171470805,0.4219379513492968],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4972821339783645,0.40768481565944503,0.5039944903581266,0.4219379513492968],"dir":"ltr"},{"str":"2.4","boundary":[0.7639252838809378,0.4322748709794279,0.7861183901095208,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7239635826110327,0.4322748709794279,0.7591379426190955,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6894947255257676,0.4322748709794279,0.7164650944030101,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"787","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2524020694752402,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4322748709794279,0.6871363300409871,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.4533695118004085,0.7860478398172411,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"785","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2516965665524424,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.4533695118004085,0.7516394544110738,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.4744641526213892,0.7860881542699724,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2524020694752402,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4744641526213892,0.7419639857555609,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7431129476584021,0.4744641526213892,0.7518611839010951,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.7386783578579587,0.49558254866851953,0.7860780756567896,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.6888900087347981,0.49558254866851953,0.733800309077471,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6505912786400591,0.49558254866851953,0.6839514882752133,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2524020694752402,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.49558254866851953,0.6484344554189352,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"7.5","boundary":[0.764731572935564,0.5166771894895001,0.7862191762413491,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"مسٔ","boundary":[0.7303937378216757,0.5166771894895001,0.7531310891621313,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2524020694752402,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5166771894895001,0.7193878922260305,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"3.5","boundary":[0.764731572935564,0.5379143616673793,0.7862191762413491,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.7122723913189544,0.5379143616673793,0.7596217160518712,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.6624840421957938,0.5379143616673793,0.7073943425384667,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6241853121010548,0.5379143616673793,0.6575455217362091,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2524020694752402,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5379143616673793,0.6225996102936244,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.5","boundary":[0.751982127259289,0.5590090024883599,0.7861284687227037,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"تؼطیف","boundary":[0.7088456628367936,0.5590090024883599,0.7471645501578983,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2524020694752402,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5590090024883599,0.7064872673520132,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.5","boundary":[0.751982127259289,0.5801036433093406,0.7861284687227037,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"ؾیط","boundary":[0.72295572129275,0.5801036433093406,0.7471040784788013,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"تىبّٔی","boundary":[0.6765941006517503,0.5801036433093406,0.7181179869649936,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.6241853121010548,0.5801036433093406,0.6717362090976281,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"عطف","boundary":[0.5883054491701941,0.5801036433093406,0.6193072633205671,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.5514177249210508,0.5801036433093406,0.5832661425787811,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2524020694752402,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5801036433093406,0.5484210172680247,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.5","boundary":[0.751982127259289,0.6011982841303212,0.7861284687227037,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"ضطٚضت","boundary":[0.7015890613451589,0.6011982841303212,0.7470234495733387,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.6493818450581199,0.6011982841303212,0.6967311697910368,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"عطف","boundary":[0.6133004098636028,0.6011982841303212,0.6444836390512666,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.5766142578781159,0.6011982841303212,0.608422361083115,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2524020694752402,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6011982841303212,0.5742222670160594,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"2.5","boundary":[0.764731572935564,0.6222929249513017,0.7862191762413491,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.7122723913189544,0.6222929249513017,0.7596217160518712,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ثبض","boundary":[0.6929214540079285,0.6222929249513017,0.7072733991802727,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2524020694752402,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6222929249513017,0.6903614862594915,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.5","boundary":[0.751982127259289,0.6433875657722824,0.7861284687227037,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚ","boundary":[0.7167069811193979,0.6433875657722824,0.7470436067997043,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ؿتمی","boundary":[0.6743768057515286,0.6433875657722824,0.7053181482228045,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"وٙتطَ","boundary":[0.6209601558825505,0.6433875657722824,0.6595007726936774,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ثبض","boundary":[0.6016092185715245,0.6433875657722824,0.6159611637438688,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2516965665524424,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6433875657722824,0.600023516764094,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.5","boundary":[0.751982127259289,0.6646247379501615,0.7861284687227037,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"وٙتطَ","boundary":[0.7084425183094806,0.6646247379501615,0.7469831351206073,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"غیطٔؿتمی","boundary":[0.6453503997849895,0.6646247379501615,0.7037055701135523,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ثبض","boundary":[0.616122421554794,0.6646247379501615,0.6304743667271383,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"336","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2524020694752402,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6646247379501615,0.6129241416381115,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"3.5","boundary":[0.764731572935564,0.6857550116103669,0.7862191762413491,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"ثٟجٛز","boundary":[0.727188738829537,0.6857550116103669,0.759863602768259,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"وبضایی","boundary":[0.6836491298797285,0.6857550116103669,0.7222099039172208,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6453503997849895,0.6857550116103669,0.6787106094201437,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"نیب٘ت","boundary":[0.5889101659611636,0.6857550116103669,0.6291843042397366,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5743969629778942,0.6857550116103669,0.5838910165961163,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5362662097695357,0.6857550116103669,0.5694584425183095,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2524020694752402,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6857550116103669,0.5355203923940074,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.5","boundary":[0.751982127259289,0.7068496524313475,0.7861284687227037,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"وبضایی","boundary":[0.7084425183094806,0.7068496524313475,0.7470032923469729,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6701437882147416,0.7068496524313475,0.7035039978498958,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"چیؿت؟","boundary":[0.6153161325001679,0.7068496524313475,0.6652455822078881,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2524020694752402,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7068496524313475,0.6129241416381115,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.5","boundary":[0.751982127259289,0.727944293252328,0.7861284687227037,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"فطنتٞبی","boundary":[0.6824396962977893,0.727944293252328,0.7469831351206073,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"نطف","boundary":[0.6535947053685413,0.727944293252328,0.6775213330645703,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"خٛیی","boundary":[0.6102768259087549,0.727944293252328,0.6451891419740643,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5719780958140159,0.727944293252328,0.6053383054491701,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"372","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2524020694752402,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.727944293252328,0.570997110797555,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.5","boundary":[0.751982127259289,0.7490389340733087,0.7861284687227037,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.708240946045824,0.7490389340733087,0.7470436067997043,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟجٛز","boundary":[0.6707485050057111,0.7490389340733087,0.7034233689444331,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"وبضایی","boundary":[0.6272088960559027,0.7490389340733087,0.665769670093395,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5889101659611636,0.7490389340733087,0.6222703755963179,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"375","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2516965665524424,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7490389340733087,0.5871228918900767,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"4.5","boundary":[0.764731572935564,0.7702761062511878,0.7862191762413491,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7336390512665457,0.7702761062511878,0.7598031310891621,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"اثطثركی","boundary":[0.6632903312504199,0.7702761062511878,0.7166061949875697,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.6384969428206678,0.7702761062511878,0.6586340119599543,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.6237821675737418,0.7702761062511878,0.6385574144997648,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"ٌعی","boundary":[0.5993919236713028,0.7702761062511878,0.6191056910569106,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.5846771484243768,0.7702761062511878,0.5994523953503997,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی","boundary":[0.5590774709399986,0.7702761062511878,0.5846973056507424,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.5066350870120271,0.7702761062511878,0.5539844117449438,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"عطف","boundary":[0.4707552240811664,0.7702761062511878,0.5017570382315393,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.4338674998320231,0.7702761062511878,0.4661795336961633,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"377","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.2524020694752402,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7702761062511878,0.4323153934018672,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"7.4.5","boundary":[0.751982127259289,0.7913707470721684,0.7861284687227037,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"آظٔ","boundary":[0.729164147013371,0.7913707470721684,0.7470234495733387,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكبضوتوٙٙس","boundary":[0.6245682994020022,0.7913707470721684,0.705640663844655,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"377","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2524020694752402,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7913707470721684,0.6161492978566158,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"3.4.5","boundary":[0.751982127259289,0.812465387893149,0.7861284687227037,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"ٔؼیبض","boundary":[0.7161022643284284,0.812465387893149,0.7469831351206073,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"اثط","boundary":[0.6963481824900893,0.812465387893149,0.7112040583215749,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"پطزاذتو","boundary":[0.6360579184304239,0.812465387893149,0.6915709198414298,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"378","boundary":[0.22398038029967074,0.812465387893149,0.2524020694752402,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.812465387893149,0.5484210172680247,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"(RIM","boundary":[0.5512161526573942,0.8091125047510452,0.5957434656991197,0.823365640440897],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5959450379627762,0.8091125047510452,0.6026573943425383,0.823365640440897],"dir":"ltr"},{"str":"ٜٙٙس","boundary":[0.6078579587448767,0.812465387893149,0.635997446751327,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.17044,0.78622,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/7d4923e6143344cd740fa3cd3cf9de59.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/352535efa9ee9df732df7ad980016988.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16859,0.21378,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7412387287509239,0.16858886811543844,0.785658200631593,0.1804189707380154],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7011859168178458,0.16858886811543844,0.7376351611954846,0.1804189707380154],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.21450648390781427,0.16858886811543844,0.222637505879191,0.1804189707380154],"dir":"ltr"},{"str":"2.4.5","boundary":[0.751982127259289,0.19977059503872097,0.7861284687227037,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"آظٔ","boundary":[0.729164147013371,0.19977059503872097,0.7470234495733387,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.6856648525162937,0.19977059503872097,0.7058019216555801,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.6709500772693677,0.19977059503872097,0.6857253241953907,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"وُ","boundary":[0.6465598333669287,0.19977059503872097,0.6661929718470738,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ٙبثغ","boundary":[0.6102768259087549,0.19977059503872097,0.63500974265941,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2524020694752402,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.19977059503872097,0.6096989854196071,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"3.4.5","boundary":[0.751982127259289,0.2210077672166001,0.7861284687227037,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"آظٔ","boundary":[0.729164147013371,0.2210077672166001,0.7470234495733387,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.6856648525162937,0.2210077672166001,0.7058019216555801,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.6709500772693677,0.2210077672166001,0.6857253241953907,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"نٙبیغ","boundary":[0.6290230464288113,0.2210077672166001,0.6660317140361486,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ذس","boundary":[0.6043707585836188,0.2210077672166001,0.6240643687428609,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"بت","boundary":[0.5792346973056507,0.2210077672166001,0.5976382449774911,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٍٕب","boundary":[0.5443089430894309,0.2210077672166001,0.5664214204125512,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5284048914869314,0.2210077672166001,0.5409830007390982,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.5142948330309749,0.2210077672166001,0.5234058993482497,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"آظٔ","boundary":[0.49147685278505676,0.2210077672166001,0.5093361553450245,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٔدطی","boundary":[0.42963448229523615,0.2210077672166001,0.46807431297453467,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٘بٔ","boundary":[0.39958005778404887,0.2210077672166001,0.4248169051938453,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2524020694752402,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2210077672166001,0.39033796949539673,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"5.5","boundary":[0.7655378619901901,0.2421024080375807,0.7861788617886178,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"وبضایی","boundary":[0.721746287710811,0.2421024080375807,0.7605086340119599,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6836491298797285,0.2421024080375807,0.7168077672512262,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.2524020694752402,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2421024080375807,0.6806860176039785,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"7.5.5","boundary":[0.7525868440502586,0.2631970488585613,0.7859268964590471,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"ٛا٘غ","boundary":[0.7169085533830545,0.2631970488585613,0.7411576967009339,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"زذبِتٞب","boundary":[0.6471645501578982,0.2631970488585613,0.7008029295168984,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6282167573741853,0.2631970488585613,0.6424477591883356,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.5995934959349593,0.2631970488585613,0.6232177652355035,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.2631970488585613,0.2524020694752402,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2631970488585613,0.5967983605455898,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"3.5.5","boundary":[0.7525868440502586,0.28432732251876663,0.7859268964590471,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"ٛا٘غ","boundary":[0.7169085533830545,0.28432732251876663,0.7411576967009339,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاضی","boundary":[0.6751830948061546,0.28432732251876663,0.7120909762816636,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"وبضایی","boundary":[0.6318450581200026,0.28432732251876663,0.670405832157495,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5935463280252637,0.28432732251876663,0.6269065376604178,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"وسْا٘س؟","boundary":[0.5407007995699791,0.28432732251876663,0.5885876503393133,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.2524020694752402,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.28432732251876663,0.5387455486125118,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"2.5.5","boundary":[0.7525868440502586,0.30542196333974725,0.7859268964590471,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"زذبِت","boundary":[0.707031512463885,0.30542196333974725,0.7477692669488678,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"زِٚت","boundary":[0.6697406436874285,0.30542196333974725,0.7020325203252031,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"بٞیت","boundary":[0.6130988375999462,0.30542196333974725,0.6468420345360477,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.592135322179668,0.30542196333974725,0.6082812604985554,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"336","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.2524020694752402,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.30542196333974725,0.5903480481085811,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"3.5.5","boundary":[0.7525868440502586,0.3266591355176264,0.7859268964590471,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"وبضایی","boundary":[0.7090472351004501,0.3266591355176264,0.747809581401599,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6707485050057111,0.3266591355176264,0.7041087146408653,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6518007122219982,0.3266591355176264,0.6660317140361485,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمبثُ","boundary":[0.6137035543909158,0.3266591355176264,0.6469831351206075,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"وبضایی","boundary":[0.5699623731774507,0.3266591355176264,0.6087247194785996,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.5130853994490358,0.3266591355176264,0.5650104145669556,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.2524020694752402,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3266591355176264,0.5129442988644768,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"4.5.5","boundary":[0.7525868440502586,0.347753776338607,0.7859268964590471,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"اثط","boundary":[0.7328327622119195,0.347753776338607,0.7476886380434051,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ثطٌكتی","boundary":[0.6792145400792851,0.347753776338607,0.7280151851105288,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"327","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.2524020694752402,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.347753776338607,0.6774608613854741,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"5.5.5","boundary":[0.7533931331048846,0.3688484171595876,0.786108311496338,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"اؾتفبز","boundary":[0.7098333669287105,0.3688484171595876,0.7484142981925687,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6890915809984546,0.3688484171595876,0.6985856346166767,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"كٛقٞبی","boundary":[0.62156487267352,0.3688484171595876,0.6777027481018612,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ٔجتٙی","boundary":[0.5788315527783376,0.3688484171595876,0.6166263522139352,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.5631089162131291,0.3688484171595876,0.5741349190351408,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.5342504871329705,0.3688484171595876,0.5580561714708057,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.5024020694752401,0.3688484171595876,0.5294530672579453,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"وبضایی","boundary":[0.4590640327890882,0.3688484171595876,0.4976248068265806,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.42076530269434925,0.3688484171595876,0.45412551232950343,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.2524020694752402,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3688484171595876,0.4193643754619357,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"6.5","boundary":[0.764731572935564,0.3899430579805682,0.7862191762413491,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7245682994020023,0.3899430579805682,0.7599442316737216,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6903010145803936,0.3899430579805682,0.7170698111939797,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2524020694752402,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3899430579805682,0.6871363300409871,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.4110376988015488,0.7860478398172411,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.2524020694752402,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4110376988015488,0.7516394544110738,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"ثرف","boundary":[0.7527884163139151,0.4322748709794279,0.7860881542699724,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"زٚ","boundary":[0.7338204663038366,0.4322748709794279,0.7480111536652556,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"326","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2524020694752402,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4322748709794279,0.7226130484445348,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.7473459651951891,0.4533695118004085,0.7859672109117786,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.7166868238930323,0.4533695118004085,0.7425687025465295,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6701437882147416,0.4533695118004085,0.7033024255862392,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"326","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2524020694752402,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4533695118004085,0.6677853927299612,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.4744641526213892,0.7860881542699724,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2524020694752402,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4744641526213892,0.7419639857555609,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7425082308674326,0.4744641526213892,0.7519619700329233,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7598938386078075,0.49558254866851953,0.7860579184304239,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.6911073036350198,0.49558254866851953,0.742830746489283,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٔبی","boundary":[0.6528085735402808,0.49558254866851953,0.6862090976281663,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصاضی","boundary":[0.6048343747900289,0.49558254866851953,0.6444231673721695,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5667372169589464,0.49558254866851953,0.5998958543304441,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2524020694752402,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.49558254866851953,0.5645467983605464,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"7.6","boundary":[0.7639252838809378,0.5166771894895001,0.7861183901095208,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7297890210307062,0.5166771894895001,0.7590371564872673,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2524020694752402,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5166771894895001,0.7193878922260305,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.6","boundary":[0.7511758382046629,0.5379143616673793,0.7860276825908754,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"یػٌیٞبی","boundary":[0.6820365517704763,0.5379143616673793,0.739928105892629,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"انّی","boundary":[0.645551972048646,0.5379143616673793,0.6771181885372571,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"پطٚغٜٞبی","boundary":[0.5834677148424376,0.5379143616673793,0.6407948666263521,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5453705570113552,0.5379143616673793,0.5785291943828529,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2524020694752402,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5379143616673793,0.5451958610495203,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"3.6","boundary":[0.7639252838809378,0.5590090024883599,0.7861183901095208,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"ٔجب","boundary":[0.7417019418128065,0.5590090024883599,0.7590573137136329,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7257777329839413,0.5590090024883599,0.7383558422361083,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"تحّی","boundary":[0.6947356043808371,0.5590090024883599,0.7208996842034535,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.6257978902103071,0.5590090024883599,0.6777229053282269,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"پطٚغ","boundary":[0.5959450379627762,0.5590090024883599,0.6209803131089162,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2524020694752402,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5590090024883599,0.5871228918900767,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.6","boundary":[0.7511758382046629,0.5801036433093406,0.7860276825908754,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"قٙبؾبیی","boundary":[0.693123026271585,0.5801036433093406,0.7462977894241751,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.668329637841833,0.5801036433093406,0.6884667069811193,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.6536148625949069,0.5801036433093406,0.6683901095209299,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب","boundary":[0.6409158099845461,0.5801036433093406,0.6538365920849291,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2524020694752402,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5801036433093406,0.638725391386146,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.6","boundary":[0.7511758382046629,0.6011982841303212,0.7860276825908754,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"قٙبؾبیی","boundary":[0.693123026271585,0.6011982841303212,0.7462977894241751,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ٙبفغ","boundary":[0.6550258684405025,0.6011982841303212,0.6815729355640664,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2524020694752402,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6011982841303212,0.6548847678559439,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.6","boundary":[0.7511758382046629,0.6222929249513017,0.7860276825908754,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"اضظیبثی","boundary":[0.7056205066182892,0.6222929249513017,0.7463582611032721,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.6806255459248807,0.6222929249513017,0.7007626150641671,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.6659107706779547,0.6222929249513017,0.6806860176039776,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب","boundary":[0.6534132903312504,0.6222929249513017,0.6659309279043203,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٔ","boundary":[0.6243667271383456,0.6222929249513017,0.6370859369750721,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"بفغ","boundary":[0.6040280857354027,0.6222929249513017,0.6243062554592487,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2516965665524424,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6222929249513017,0.6032486729825983,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.3.6","boundary":[0.7384767855943022,0.6433875657722824,0.7860679970436067,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"اضظیبثی","boundary":[0.6929214540079285,0.6433875657722824,0.7336592084929113,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٟ٘بزٜٞب","boundary":[0.6453503997849895,0.6433875657722824,0.687902304642881,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"حهٛلات","boundary":[0.5683497950681986,0.6433875657722824,0.6224114761808776,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.5419102331519182,0.6433875657722824,0.5635523751931734,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"پطٚغ","boundary":[0.5120573809043875,0.6433875657722824,0.5370926560505275,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2516965665524424,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6433875657722824,0.5032688302089636,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.3.6","boundary":[0.7384767855943022,0.6646247379501615,0.7860679970436067,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕتٞبی","boundary":[0.6725626553786198,0.6646247379501615,0.7337196801720083,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ٔطظی","boundary":[0.6340623530202244,0.6646247379501615,0.6678660216354229,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.602213935362494,0.6646247379501615,0.6292649331451993,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"وبلاٞبی","boundary":[0.5498051468117987,0.6646247379501615,0.5974366727138345,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ٔجبزِ","boundary":[0.516491970704831,0.6646247379501615,0.5447322448431096,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"قس","boundary":[0.48323254720150505,0.6646247379501615,0.5031277296244038,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2524020694752402,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6646247379501615,0.47424242424242413,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"2.2.3.6","boundary":[0.7384767855943022,0.6857550116103669,0.7860679970436067,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕتٞبی","boundary":[0.6725626553786198,0.6857550116103669,0.7337196801720083,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.6159208492911376,0.6857550116103669,0.6676442921454008,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"وبلاٞبی","boundary":[0.5631089162131291,0.6857550116103669,0.6109218571524557,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"غیطلبثُٔجبزِ","boundary":[0.48403883625613114,0.6857550116103669,0.5583719680172007,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2524020694752402,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6857550116103669,0.47424242424242413,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.3.6","boundary":[0.7384767855943022,0.7068496524313475,0.7860679970436067,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕت","boundary":[0.6983639051266545,0.7068496524313475,0.7337196801720083,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.6417220990391721,0.7068496524313475,0.6934455418934354,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"یطٚی","boundary":[0.5999966404622723,0.7068496524313475,0.6334173217765235,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.5764126856144594,0.7068496524313475,0.5951992205872472,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2524020694752402,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7068496524313475,0.5742222670160594,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"4.2.3.6","boundary":[0.7384767855943022,0.727944293252328,0.7860679970436067,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕت","boundary":[0.6983639051266545,0.727944293252328,0.7337196801720083,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.6417220990391721,0.727944293252328,0.6934455418934354,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔی","boundary":[0.6177349996640462,0.727944293252328,0.6367432641268561,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2524020694752402,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.727944293252328,0.6032486729825983,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"5.2.3.6","boundary":[0.7392830746489283,0.7490389340733087,0.7860276825908754,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕت","boundary":[0.6989686219176241,0.7490389340733087,0.7343243969629779,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.6423268158301417,0.7490389340733087,0.694050258684405,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"اضظ","boundary":[0.62156487267352,0.7490389340733087,0.6375092387287509,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2524020694752402,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7490389340733087,0.61937445407512,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"2.6","boundary":[0.7639252838809378,0.7702761062511878,0.7861183901095208,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7328327622119195,0.7702761062511878,0.758996842034536,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.664096620305046,0.7702761062511878,0.7158200631593092,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٔبی","boundary":[0.6257978902103071,0.7702761062511878,0.6591984142981926,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصاضی","boundary":[0.5776221191963985,0.7702761062511878,0.6172109117785392,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5586743264126856,0.7702761062511878,0.5729053282268358,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمبث","boundary":[0.5326177517973526,0.7702761062511878,0.553802996707653,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"تحّی","boundary":[0.48929987233756633,0.7702761062511878,0.5154639521601827,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ٔب","boundary":[0.4612611704629443,0.7702761062511878,0.4724081166431499,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.44535711886044477,0.7702761062511878,0.45793522811261167,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٔبی","boundary":[0.4068568165020493,0.7702761062511878,0.4404387556272257,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصاضی","boundary":[0.3590841900154539,0.7702761062511878,0.398471410333938,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.2524020694752402,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7702761062511878,0.35808640731035335,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"3.6","boundary":[0.7639252838809378,0.7913707470721684,0.7861183901095208,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"قبذمٞبیی","boundary":[0.6848585634616676,0.7913707470721684,0.7589766848081704,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.6530101458039373,0.7913707470721684,0.6800611435866425,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمبیؿٝ","boundary":[0.6054390915809984,0.7913707470721684,0.6481724114761809,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.5804441308875898,0.7913707470721684,0.6007827722905328,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.5657293556406638,0.7913707470721684,0.5805046025666868,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبفغ","boundary":[0.5165121279311966,0.7913707470721684,0.549569979170866,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2524020694752402,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7913707470721684,0.5161694550829811,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.6","boundary":[0.7511758382046629,0.812465387893149,0.7860276825908754,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚٞبیی","boundary":[0.6862695693072632,0.812465387893149,0.7462373177450782,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.6655076261506416,0.812465387893149,0.6816132500167976,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6511959954310287,0.812465387893149,0.6606900490492508,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"اضظ","boundary":[0.6128972653362896,0.812465387893149,0.6462574749714439,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔب","boundary":[0.5905025868440502,0.812465387893149,0.6079587448767049,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5745985352415507,0.812465387893149,0.5871766444937176,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5653060538869851,0.812465387893149,0.5698414298192568,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"َٛ","boundary":[0.5467815628569508,0.812465387893149,0.5651851105287912,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"اؾتفبزٜ","boundary":[0.49695961835651414,0.812465387893149,0.5417892897937243,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٕ٘","boundary":[0.4796244036820533,0.812465387893149,0.49204125512329494,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"یو","boundary":[0.45962843512732643,0.812465387893149,0.4797050325875159,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٙ","boundary":[0.44715111200698776,0.812465387893149,0.4595679634482294,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.43749580057784043,0.812465387893149,0.4470503258751595,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.22398038029967074,0.812465387893149,0.2524020694752402,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.812465387893149,0.43554054962037164,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16859,0.78622,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/3d5538cfed720b1f5529038d559c0a35.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/38469e629802e475f2d6b32d0a6bac85.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.17044,0.21388,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"01","boundary":[0.7740038970637639,0.17044177575511923,0.78592944970772,0.18227187837769623],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2497608236834297,0.17044177575511923,0.28740126318618553,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.21450648390781427,0.17044177575511923,0.2461565108501887,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"3.3.6","boundary":[0.7511758382046629,0.19977059503872097,0.7860276825908754,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚٞبیی","boundary":[0.6862695693072632,0.19977059503872097,0.7462373177450782,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.6655076261506416,0.19977059503872097,0.6816132500167976,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6511959954310287,0.19977059503872097,0.6606900490492508,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"اضظ","boundary":[0.6128972653362896,0.19977059503872097,0.6462574749714439,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔب","boundary":[0.5905025868440502,0.19977059503872097,0.6079587448767049,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5745985352415507,0.19977059503872097,0.5871766444937176,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتفبزٜ","boundary":[0.524776590741114,0.19977059503872097,0.5696062621783242,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"یو","boundary":[0.4932910031579654,0.19977059503872097,0.5133676006181549,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٙ","boundary":[0.48081368003762676,0.19977059503872097,0.4932305314788685,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.4711583686084794,0.19977059503872097,0.4807128939057985,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"344","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2524020694752402,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.19977059503872097,0.4710172680239198,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.3.6","boundary":[0.7384767855943022,0.2210077672166001,0.7860679970436067,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"قبذمٞبی","boundary":[0.6632903312504199,0.2210077672166001,0.7335785795874487,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٔجتٙی","boundary":[0.620758583618894,0.2210077672166001,0.6585533830544916,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6050359470536854,0.2210077672166001,0.6160619498756971,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"اضظ","boundary":[0.5667372169589464,0.2210077672166001,0.6000974265941006,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ذبِم","boundary":[0.524373446213801,0.2210077672166001,0.5618457300275482,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"حبَ","boundary":[0.49373446213800976,0.2210077672166001,0.5195155546596788,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"345","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2516965665524424,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.2210077672166001,0.4935933615534505,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.3.6","boundary":[0.7384767855943022,0.2421024080375807,0.7860679970436067,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"٘مف","boundary":[0.7044110730363502,0.2421024080375807,0.7336390512665457,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"طخ","boundary":[0.6782066787610024,0.2421024080375807,0.6962272391318954,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘تظبض","boundary":[0.6391016596116375,0.2421024080375807,0.6732681583014177,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.6126956930726332,0.2421024080375807,0.6343042397366121,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"یعا","boundary":[0.5842538466706981,0.2421024080375807,0.6013673318551367,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظزٞیٞبی","boundary":[0.5001847745750184,0.2421024080375807,0.5684169858227507,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"تٙعی","boundary":[0.47256937445407504,0.2421024080375807,0.4951051535308742,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"346","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.2524020694752402,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2421024080375807,0.45811664314990225,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.3.6","boundary":[0.7384767855943022,0.2631970488585613,0.7860679970436067,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"طخ","boundary":[0.7122723913189544,0.2631970488585613,0.7302929516898474,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظزٞی","boundary":[0.6647013370960155,0.2631970488585613,0.7073338708593696,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"زاذّی","boundary":[0.62156487267352,0.2631970488585613,0.6598837599946247,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"347","boundary":[0.22398038029967074,0.2631970488585613,0.2524020694752402,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2631970488585613,0.61937445407512,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"NPV","boundary":[0.693123026271585,0.2809744393766629,0.7334374790028891,0.29522757506651465],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.3.6","boundary":[0.7384767855943022,0.28432732251876663,0.7860679970436067,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.674175233487872,0.28432732251876663,0.6884062353020224,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاثط","boundary":[0.6445441107303634,0.28432732251876663,0.6693576563864811,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"348","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.2524020694752402,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.28432732251876663,0.6032486729825983,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"IRR","boundary":[0.606043808371968,0.2809744393766629,0.6394241752334878,0.29522757506651465],"dir":"ltr"},{"str":"4.6","boundary":[0.7639252838809378,0.30542196333974725,0.7861183901095208,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"ضیؿه","boundary":[0.7193274205469327,0.30542196333974725,0.7589565275818045,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ػسْ","boundary":[0.6786098232883155,0.30542196333974725,0.7031008533225828,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"اع","boundary":[0.6608513068601759,0.30542196333974725,0.6736713028287307,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"یٙب","boundary":[0.6346469125848283,0.30542196333974725,0.651760397769267,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6046328025263723,0.30542196333974725,0.6188638043405227,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"پطٚغٜٞب","boundary":[0.5556507424578377,0.30542196333974725,0.5998555398777128,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"353","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.2515756231942485,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.30542196333974725,0.5548713297050334,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"5.6","boundary":[0.764731572935564,0.3266591355176264,0.7860780756567896,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7245682994020023,0.3266591355176264,0.7599442316737216,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6903010145803936,0.3266591355176264,0.7170698111939797,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.2515756231942485,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.3266591355176264,0.6871363300409871,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"6.6","boundary":[0.7639252838809378,0.347753776338607,0.7861183901095208,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"ٔثبِی","boundary":[0.7257777329839413,0.347753776338607,0.7590573137136329,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7114661022643284,0.347753776338607,0.7209601558825505,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"اضظیبثی","boundary":[0.6659107706779547,0.347753776338607,0.7066485251629375,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.6395048041389504,0.347753776338607,0.6611133508029294,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"پطٚغ","boundary":[0.6094503796277632,0.347753776338607,0.6344856547739032,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.2515756231942485,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.347753776338607,0.600023516764094,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"7.6.6","boundary":[0.7511758382046629,0.3688484171595876,0.7860276825908754,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"ثیبٖ","boundary":[0.7211415709198413,0.3688484171595876,0.7463985755560034,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ؿئّ","boundary":[0.6872572733991803,0.3688484171595876,0.7097325807968823,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.25149499428878586,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.3688484171595876,0.6774608613854741,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"3.6.6","boundary":[0.7511758382046629,0.3899430579805682,0.7860276825908754,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"پبؾد","boundary":[0.7154975475374588,0.3899430579805682,0.7462574749714439,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"354","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2515756231942485,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.3899430579805682,0.7129375797890218,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.6.6","boundary":[0.7384767855943022,0.4110376988015488,0.7860679970436067,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"حمٛق","boundary":[0.6975576160720284,0.4110376988015488,0.7335181079083517,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"زؾتٕعز","boundary":[0.6326513471746287,0.4110376988015488,0.6812302627158503,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبیط","boundary":[0.5895148827521333,0.4110376988015488,0.616404622723913,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.5645199220587247,0.4110376988015488,0.5846569911980111,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.5498051468117987,0.4110376988015488,0.5645803937378217,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی","boundary":[0.5241718739501444,0.4110376988015488,0.5497917086608882,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ػّٕیبتی","boundary":[0.4707552240811664,0.4110376988015488,0.5193946113014849,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.25087012027145067,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.4110376988015488,0.4677921118054154,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.4322748709794279,0.7860478398172411,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"358","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2515756231942485,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.4322748709794279,0.7516394544110738,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.4533695118004085,0.7860881542699724,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"367","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2524020694752402,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4533695118004085,0.7419639857555609,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7425082308674326,0.4533695118004085,0.7519619700329233,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.7473459651951891,0.4744641526213892,0.7859571322985957,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.7166868238930323,0.4744641526213892,0.7425687025465295,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٛذتٞبی","boundary":[0.6348686420748504,0.4744641526213892,0.7033427400389706,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"فؿی","boundary":[0.606850097426594,0.4744641526213892,0.6299905932943626,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5895148827521333,0.4744641526213892,0.6020929920043001,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"367","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2524020694752402,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4744641526213892,0.5871228918900767,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"7.7","boundary":[0.7639252838809378,0.49558254866851953,0.7861183901095208,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7297890210307062,0.49558254866851953,0.7590371564872673,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"367","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2524020694752402,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.49558254866851953,0.7193878922260305,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.7","boundary":[0.7511758382046629,0.5166771894895001,0.7860276825908754,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"اوتكبف","boundary":[0.6995733387085937,0.5166771894895001,0.7462776321978095,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"367","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2524020694752402,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5166771894895001,0.6968117986965002,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"ٔت","boundary":[0.7733286299805145,0.5379143616673793,0.786047839817241,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٓ","boundary":[0.7541994221595109,0.5379143616673793,0.7732883155277833,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"قٕبضٜ","boundary":[0.7126755358462674,0.5379143616673793,0.7493012161526573,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"7.7","boundary":[0.6856648525162937,0.5379143616673793,0.7078579587448767,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚٞبی","boundary":[0.6245884566283678,0.5379143616673793,0.680726332056709,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5959248807364106,0.5379143616673793,0.6131391520526774,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5764126856144594,0.5379143616673793,0.5910669891822884,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"اوتكبف","boundary":[0.5249781630047704,0.5379143616673793,0.5715010414566954,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"362","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2524020694752402,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5379143616673793,0.52261976751999,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.7","boundary":[0.7511758382046629,0.5590090024883599,0.7860276825908754,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"ثط٘بٔ","boundary":[0.7209198414298192,0.5590090024883599,0.7463381038769065,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"اوتكبفی","boundary":[0.6568400188134111,0.5590090024883599,0.7075959148021231,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"363","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2524020694752402,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5590090024883599,0.6548847678559439,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"2.7.7","boundary":[0.7511758382046629,0.5801036433093406,0.7860276825908754,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.7076362292548545,0.5801036433093406,0.7462574749714439,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"فؼبِیتٞبی","boundary":[0.6356749311294766,0.5801036433093406,0.7026977087952697,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"اوتكبفی","boundary":[0.5798394140966202,0.5801036433093406,0.630776725122623,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"365","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2516965665524424,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.5801036433093406,0.5774474232345638,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.7","boundary":[0.7511758382046629,0.6011982841303212,0.7860276825908754,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"ته","boundary":[0.7299905932943626,0.6011982841303212,0.7462977894241751,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7146912584828328,0.6011982841303212,0.7208996842034536,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6880837196801719,0.6011982841303212,0.6999361687831753,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٔبی","boundary":[0.649784989585433,0.6011982841303212,0.6831855136733186,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصاضی","boundary":[0.6016092185715245,0.6011982841303212,0.6411980111536651,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"366","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2524020694752402,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6011982841303212,0.600023516764094,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"4.7.7","boundary":[0.7511758382046629,0.6222929249513017,0.7860276825908754,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"ضیؿه","boundary":[0.7066283679365719,0.6222929249513017,0.7462574749714439,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6876805751528589,0.6222929249513017,0.7019115769670092,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"پطٚغٜٞبی","boundary":[0.6257978902103071,0.6222929249513017,0.6829234697305651,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"اوتكبفی","boundary":[0.5701639454411073,0.6222929249513017,0.6208996842034534,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"368","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2524020694752402,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6222929249513017,0.5677719545790507,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"3.7","boundary":[0.7639252838809378,0.6433875657722824,0.7861183901095208,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"تٛؾؼ","boundary":[0.7297890210307062,0.6433875657722824,0.7590169992609016,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"یسا","boundary":[0.6912887186723107,0.6433875657722824,0.7100147819660014,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"372","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2524020694752402,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6433875657722824,0.6774608613854741,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.7","boundary":[0.7511758382046629,0.6646247379501615,0.7860276825908754,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"ته","boundary":[0.7299905932943626,0.6646247379501615,0.7462977894241751,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7146912584828328,0.6646247379501615,0.7208996842034536,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6880837196801719,0.6646247379501615,0.6999361687831753,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٔبی","boundary":[0.649784989585433,0.6646247379501615,0.6831855136733186,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصاضی","boundary":[0.6016092185715245,0.6646247379501615,0.6411980111536651,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2524020694752402,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6646247379501615,0.600023516764094,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.7","boundary":[0.7511758382046629,0.6857550116103669,0.7860276825908754,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"عجم","boundary":[0.7233387085936974,0.6857550116103669,0.7462776321978094,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ثٙسی","boundary":[0.6828428408251024,0.6857550116103669,0.7149129879728549,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.6467614056305852,0.6857550116103669,0.6780051064973459,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"376","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2524020694752402,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6857550116103669,0.6451757038231548,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.7","boundary":[0.7511758382046629,0.7068496524313475,0.7860276825908754,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"عجم","boundary":[0.7233387085936974,0.7068496524313475,0.7462776321978094,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ثٙسی","boundary":[0.6828428408251024,0.7068496524313475,0.7149129879728549,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘","boundary":[0.6717160518712624,0.7068496524313475,0.6779043203655176,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"اع","boundary":[0.6520022844856547,0.7068496524313475,0.6640159913995833,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"٘فت","boundary":[0.6221695894644896,0.7068496524313475,0.6472653362897265,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ذبْ،","boundary":[0.5903211718067594,0.7068496524313475,0.6172713834576362,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.5667372169589464,0.7068496524313475,0.5853423368944431,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"عجیؼی","boundary":[0.5199388564133575,0.7068496524313475,0.5619196398575557,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ظغبَؾ","boundary":[0.4644863266814486,0.7068496524313475,0.5035308741517167,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"378","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2524020694752402,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7068496524313475,0.438765705838876,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"ًٙ","boundary":[0.44112410132365787,0.7068496524313475,0.464405697775986,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"2.7","boundary":[0.7639252838809378,0.727944293252328,0.7861183901095208,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7547839817241148,0.727944293252328,0.7590371564872673,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.7439192367130283,0.727944293252328,0.7547033528186521,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.7281966001478196,0.727944293252328,0.743878922260297,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"387","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2524020694752402,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.727944293252328,0.7258382046630392,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.7","boundary":[0.7511758382046629,0.7490389340733087,0.7860276825908754,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7420849291137539,0.7490389340733087,0.7463381038769065,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.7312201841026674,0.7490389340733087,0.7420043002082913,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.7154975475374588,0.7490389340733087,0.7311798696499361,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"٘فت","boundary":[0.6854632802526371,0.7490389340733087,0.7106598132097023,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"387","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2524020694752402,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7490389340733087,0.6839111738224829,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.7","boundary":[0.7511758382046629,0.7702761062511878,0.7860276825908754,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"وبٞف","boundary":[0.707031512463885,0.7702761062511878,0.7463784183296378,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6979406033729758,0.7702761062511878,0.7021937781361284,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.6870758583618893,0.7702761062511878,0.6978599744675132,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.6713532217966808,0.7702761062511878,0.6870355439091581,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"طخ","boundary":[0.6336592084929114,0.7702761062511878,0.6516797688638043,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"اِٚی","boundary":[0.6098736813814418,0.7702761062511878,0.6288013169387892,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5923167372169589,0.7702761062511878,0.5965699119801114,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.5814519922058724,0.7702761062511878,0.5922361083114963,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.5657293556406638,0.7702761062511878,0.5814116777531412,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"383","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.2524020694752402,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7702761062511878,0.5645467983605464,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"2.2.7","boundary":[0.7511758382046629,0.7913707470721684,0.7860276825908754,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7420849291137539,0.7913707470721684,0.7463381038769065,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.7312201841026674,0.7913707470721684,0.7420043002082913,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.7154975475374588,0.7913707470721684,0.7311798696499361,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6919135926896459,0.7913707470721684,0.7105187126251427,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"384","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2524020694752402,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7913707470721684,0.6903614862594915,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.7","boundary":[0.7511758382046629,0.812465387893149,0.7860276825908754,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7420849291137539,0.812465387893149,0.7463381038769065,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.7312201841026674,0.812465387893149,0.7420043002082913,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.7154975475374588,0.812465387893149,0.7311798696499361,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ظغبَؾٙ","boundary":[0.6652858966606194,0.812465387893149,0.7105791843042397,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"385","boundary":[0.22398038029967074,0.812465387893149,0.2516965665524424,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.812465387893149,0.6451757038231548,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.17044,0.78612,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/d313dcae07f6c048b9177d76f911857e.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/dc0c468bc0544be5d279329efbefb712.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16859,0.21388,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7412387287509239,0.16858886811543844,0.785658200631593,0.1804189707380154],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7011859168178458,0.16858886811543844,0.7376351611954846,0.1804189707380154],"dir":"rtl"},{"str":"00","boundary":[0.21450648390781427,0.16858886811543844,0.22619780958140157,0.1804189707380154],"dir":"ltr"},{"str":"3.7","boundary":[0.7639252838809378,0.19977059503872097,0.7861183901095208,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.7203352818652152,0.19977059503872097,0.7589565275818047,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7112443727743062,0.19977059503872097,0.7154975475374588,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.7003796277632197,0.19977059503872097,0.7111637438688436,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.684656991198011,0.19977059503872097,0.7003393133104885,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.6694987569710407,0.19977059503872097,0.6797386279647919,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ذت","boundary":[0.636682792447759,0.19977059503872097,0.6617785392729959,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"فؿی","boundary":[0.6088658200631593,0.19977059503872097,0.6320063159309278,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5915306053886984,0.19977059503872097,0.6041087146408654,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"386","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2524020694752402,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.19977059503872097,0.5903480481085811,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.7","boundary":[0.7511758382046629,0.2210077672166001,0.7860276825908754,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"یعا","boundary":[0.7229355640663845,0.2210077672166001,0.7398474769871666,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.6552274407041591,0.2210077672166001,0.7069508835584224,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"یسا","boundary":[0.6251730161929718,0.2210077672166001,0.6438990794866626,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"386","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2524020694752402,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2210077672166001,0.6129241416381115,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.7","boundary":[0.7511758382046629,0.2421024080375807,0.7860276825908754,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘ساظٜ","boundary":[0.7148928307464891,0.2421024080375807,0.7462574749714439,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.6580494523953504,0.2421024080375807,0.7099744675132702,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"نٙؼت","boundary":[0.6137035543909158,0.2421024080375807,0.653151246388497,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"387","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.2524020694752402,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2421024080375807,0.6129241416381115,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"4.7","boundary":[0.7639252838809378,0.2631970488585613,0.7861183901095208,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"اخبضٜ","boundary":[0.7283981724114761,0.2631970488585613,0.7589162131290734,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙجغ","boundary":[0.6941308875898676,0.2631970488585613,0.7236612242155479,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.22398038029967074,0.2631970488585613,0.2524020694752402,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2631970488585613,0.6935866424779958,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"5.7","boundary":[0.764731572935564,0.28432732251876663,0.7860780756567896,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"پیفثی","boundary":[0.7205368541288718,0.28432732251876663,0.7599442316737216,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7017906336088154,0.28432732251876663,0.7143687428609823,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ػطضٝ","boundary":[0.6626856144594503,0.28432732251876663,0.6968319559228648,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.2524020694752402,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.28432732251876663,0.6613350802929525,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"7.5.7","boundary":[0.751982127259289,0.30542196333974725,0.7860276825908754,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"اضتجبط","boundary":[0.7094503796277633,0.30542196333974725,0.7470436067997043,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ثی","boundary":[0.6951387489081502,0.30542196333974725,0.7046731169791036,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"پیخٛیی","boundary":[0.6257978902103071,0.30542196333974725,0.6777027481018612,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6052173620909762,0.30542196333974725,0.6094705368541288,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.5943526170798897,0.30542196333974725,0.6051367331855136,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.5786299805146812,0.30542196333974725,0.5943123026271585,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.2524020694752402,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.30542196333974725,0.5774474232345638,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"3.5.7","boundary":[0.751982127259289,0.3266591355176264,0.7860276825908754,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚٞبی","boundary":[0.6909057313713632,0.3266591355176264,0.7470436067997043,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"پیفثی","boundary":[0.6467614056305852,0.3266591355176264,0.6861687831754351,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6280151851105288,0.3266591355176264,0.6405932943626956,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.5973560438083719,0.3266591355176264,0.6232379224618692,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.2516965665524424,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.3266591355176264,0.5871228918900767,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7633205670899684,0.347753776338607,0.7727743062554592,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7729758785191158,0.347753776338607,0.776261506416717,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.776382449774911,0.347753776338607,0.7858361889404017,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.721746287710811,0.347753776338607,0.7581300813008129,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6860679970436068,0.347753776338607,0.7134415104481623,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.2524020694752402,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.347753776338607,0.6839111738224829,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.3688484171595876,0.7860478398172411,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.2524020694752402,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3688484171595876,0.7516394544110738,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.3899430579805682,0.7860881542699724,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2524020694752402,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3899430579805682,0.7419639857555609,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7425082308674326,0.3899430579805682,0.7519619700329233,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.7473459651951891,0.4110376988015488,0.7859672109117786,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.7166868238930323,0.4110376988015488,0.7425687025465295,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.6721595108513068,0.4110376988015488,0.7034032117180675,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"تدسیس٘بپصیط","boundary":[0.5941510448162332,0.4110376988015488,0.6673217765235503,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.2524020694752402,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4110376988015488,0.5935732043270854,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"7.8","boundary":[0.7639252838809378,0.4322748709794279,0.7861183901095208,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7297890210307062,0.4322748709794279,0.7590371564872673,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2524020694752402,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4322748709794279,0.7193878922260305,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"3.8","boundary":[0.7639252838809378,0.4533695118004085,0.7861183901095208,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"خٙج","boundary":[0.7362393334677148,0.4533695118004085,0.758936370355439,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"پبیب٘پصیطی","boundary":[0.6604683195592286,0.4533695118004085,0.7229758785191157,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6572431633407242,0.4533695118004085,0.660448162332863,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"اوٙ","boundary":[0.6356346166767453,0.4533695118004085,0.6523449573338708,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.6030202244171202,0.4533695118004085,0.6121312907343949,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"آیٙس","boundary":[0.5727642276422763,0.4533695118004085,0.5981220184102667,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2524020694752402,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4533695118004085,0.5645467983605464,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"2.8","boundary":[0.7639252838809378,0.4744641526213892,0.7861183901095208,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"یه","boundary":[0.7374689242760195,0.4744641526213892,0.7590774709399986,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَ","boundary":[0.7056205066182892,0.4744641526213892,0.7325304038164347,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبزٜ","boundary":[0.6717563663239938,0.4744641526213892,0.7007223006114358,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.6399079486662634,0.4744641526213892,0.6669589464489686,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"اؾترطاج","boundary":[0.5834677148424376,0.4744641526213892,0.6349492709803132,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.5475878519115769,0.4744641526213892,0.5786501377410468,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"پبیبٖپصیط","boundary":[0.4868810051736881,0.4744641526213892,0.5427366794329099,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"272","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2524020694752402,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4744641526213892,0.4839178928979373,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.8","boundary":[0.7511758382046629,0.49558254866851953,0.7860276825908754,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"اثط","boundary":[0.7314217563663239,0.49558254866851953,0.7462776321978095,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"قطایظ","boundary":[0.6872774306255458,0.49558254866851953,0.7265235503594705,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘حهبضی","boundary":[0.6288214741651549,0.49558254866851953,0.682338910165961,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6130988375999462,0.49558254866851953,0.6241248404219579,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ترّی","boundary":[0.5820567089968419,0.49558254866851953,0.6082207888194584,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙجغ","boundary":[0.5392897937243835,0.49558254866851953,0.5688201303500637,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"274","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2524020694752402,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.49558254866851953,0.5387455486125118,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.8","boundary":[0.7511758382046629,0.5166771894895001,0.7860276825908754,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"اثط","boundary":[0.7314217563663239,0.5166771894895001,0.7462776321978095,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"طخ","boundary":[0.7052173620909762,0.5166771894895001,0.7232379224618691,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"تٙعی","boundary":[0.6778035342336893,0.5166771894895001,0.7003393133104884,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6499865618490895,0.5166771894895001,0.6610125646711013,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿیط","boundary":[0.6130988375999462,0.5166771894895001,0.6452899281058926,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ترّی","boundary":[0.5820567089968419,0.5166771894895001,0.6082207888194584,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2524020694752402,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5166771894895001,0.570997110797555,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"3.8","boundary":[0.7639252838809378,0.5379143616673793,0.7861183901095208,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7239635826110327,0.5379143616673793,0.7591379426190955,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6894947255257676,0.5379143616673793,0.7164650944030101,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"278","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2524020694752402,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5379143616673793,0.6871363300409871,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.5590090024883599,0.7860478398172411,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"278","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2524020694752402,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5590090024883599,0.7516394544110738,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.5801036433093406,0.7860881542699724,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2524020694752402,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5801036433093406,0.7322885171000478,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"73","boundary":[0.7330343344755761,0.5801036433093406,0.751982127259289,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.7473459651951891,0.6011982841303212,0.7859672109117786,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.7166868238930323,0.6011982841303212,0.7425687025465295,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ثطق","boundary":[0.6810286904521937,0.6011982841303212,0.7034233689444331,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2524020694752402,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6011982841303212,0.6806860176039785,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"7.73","boundary":[0.7544009944231673,0.6222929249513017,0.786047839817241,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7203151246388497,0.6222929249513017,0.7495632600954109,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2524020694752402,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6222929249513017,0.7097124235705174,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"3.73","boundary":[0.7544009944231673,0.6433875657722824,0.786047839817241,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"ٔفبٞی","boundary":[0.717513270174024,0.6433875657722824,0.7495834173217765,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"پبی","boundary":[0.6886884364711415,0.6433875657722824,0.702213935362494,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٔطتجظ","boundary":[0.6368843647114156,0.6433875657722824,0.6753645098434454,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6239837398373984,0.6433875657722824,0.6318249008936371,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیؿتٓٞبی","boundary":[0.5489988577571725,0.6433875657722824,0.6191056910569106,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ثطق","boundary":[0.5215514345226097,0.6433875657722824,0.5439461130148491,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2524020694752402,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6433875657722824,0.5193946113014855,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"2.73","boundary":[0.7544009944231673,0.6646247379501615,0.786047839817241,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"ٌعی","boundary":[0.7300107505207283,0.6646247379501615,0.7497245179063361,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.7152959752738023,0.6646247379501615,0.7300712221998252,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی","boundary":[0.6896962977894241,0.6646247379501615,0.7153161325001679,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"زیٍط","boundary":[0.6564368742860982,0.6646247379501615,0.6848988779143989,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6473459651951892,0.6646247379501615,0.6515991399583417,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.6364812201841027,0.6646247379501615,0.6472653362897266,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.620758583618894,0.6646247379501615,0.6364409057313714,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ثطق","boundary":[0.5935463280252637,0.6646247379501615,0.6159410065175032,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2516965665524424,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6646247379501615,0.5903480481085811,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.73","boundary":[0.7417019418128065,0.6857550116103669,0.7860075253645098,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"ایدبز","boundary":[0.7060236511456023,0.6857550116103669,0.736803735805953,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ظطفیت","boundary":[0.6574447356043808,0.6857550116103669,0.7011456023651145,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"شذیطٜ","boundary":[0.6143082711818852,0.6857550116103669,0.6527077874084525,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"238","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2524020694752402,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6857550116103669,0.6129241416381115,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"93.73","boundary":[0.7511758382046629,0.7068496524313475,0.786047839817241,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"ثط٘بٔ","boundary":[0.7209198414298192,0.7068496524313475,0.7463381038769065,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ضیعی","boundary":[0.6808271181885373,0.7068496524313475,0.7123933346771483,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6717160518712624,0.7068496524313475,0.6759692266344149,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ظیغ","boundary":[0.6427299603574548,0.7068496524313475,0.6640159913995833,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.5860881542699724,0.7068496524313475,0.6378115971242356,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2524020694752402,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7068496524313475,0.580672579453068,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5828629980514681,0.7068496524313475,0.5861486259490694,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.73","boundary":[0.7417019418128065,0.727944293252328,0.7860075253645098,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"ثط٘بٔ","boundary":[0.7116475173016192,0.727944293252328,0.7368843647114157,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ضیعی","boundary":[0.6715547940603372,0.727944293252328,0.7031210105489484,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6624437277430625,0.727944293252328,0.666696902506215,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ظیغ","boundary":[0.6334576362292548,0.727944293252328,0.6547436672713833,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ثطحؿت","boundary":[0.5810488476785595,0.727944293252328,0.628640059127864,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚ","boundary":[0.5457737015386682,0.727944293252328,0.5761103272189747,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"تطتیت","boundary":[0.5036115030571793,0.727944293252328,0.5408620573809044,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"قبیؿتٍی","boundary":[0.44051938453268824,0.727944293252328,0.4986528253712289,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2524020694752402,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.727944293252328,0.43554054962037164,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.4370926560505274,0.727944293252328,0.44037828394812867,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.73","boundary":[0.7417019418128065,0.7490389340733087,0.7860075253645098,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚ","boundary":[0.7064267956729153,0.7490389340733087,0.7367634213532217,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.6816334072431633,0.7490389340733087,0.7017704763824497,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.6669186319962372,0.7490389340733087,0.6816938789222602,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"افعایكی","boundary":[0.6147114157091983,0.7490389340733087,0.6620002687630182,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2524020694752402,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7490389340733087,0.6129241416381115,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"4.73","boundary":[0.7544009944231673,0.7702761062511878,0.786047839817241,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"تؼٟس","boundary":[0.7209399986561849,0.7702761062511878,0.7495632600954109,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"احسٞب","boundary":[0.674175233487872,0.7702761062511878,0.7095108513068602,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.2524020694752402,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7702761062511878,0.6677853927299612,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.6707485050057111,0.7702761062511878,0.6740341329033125,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"5.73","boundary":[0.7552072834777933,0.7913707470721684,0.7860075253645098,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"ته","boundary":[0.7340220385674929,0.7913707470721684,0.7503292346973055,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7187227037559631,0.7913707470721684,0.724931129476584,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.674175233487872,0.7913707470721684,0.7011456023651145,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.6423268158301417,0.7913707470721684,0.6693778136128469,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٔبی","boundary":[0.6040280857354027,0.7913707470721684,0.6374286098232883,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصاضی","boundary":[0.5560538869851508,0.7913707470721684,0.5956426795672914,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5370724988241617,0.7913707470721684,0.5513035006383121,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.49897534099307933,0.7913707470721684,0.5322750789491366,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ثطق","boundary":[0.47176308539944906,0.7913707470721684,0.4941577638916885,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2524020694752402,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7913707470721684,0.4710172680239198,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"7.5.73","boundary":[0.7425082308674326,0.812465387893149,0.7860075253645098,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚ","boundary":[0.7072330847275414,0.812465387893149,0.7375697104078478,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.6824396962977893,0.812465387893149,0.7025767654370758,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.6677249210508633,0.812465387893149,0.6825001679768863,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"تطاظ","boundary":[0.6415205267755156,0.812465387893149,0.6628670294967411,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"قسٜ","boundary":[0.6106799704360679,0.812465387893149,0.6366424779950279,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘تمبَ","boundary":[0.5707686622320769,0.812465387893149,0.6057414499764833,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ثطق","boundary":[0.543757978902103,0.812465387893149,0.5659712423570517,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.22398038029967074,0.812465387893149,0.2524020694752402,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.812465387893149,0.5387455486125118,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.540297655042666,0.812465387893149,0.5435832829402674,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16859,0.78612,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/f2f37d69953902900dfa35b0e5de343f.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/64b373d26b3df05ff6260a9a99a9e10e.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.17044,0.21388,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"01","boundary":[0.7719881744271987,0.17044177575511923,0.7860552308002418,0.18227187837769623],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2497608236834297,0.17044177575511923,0.28740126318618553,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.21450648390781427,0.17044177575511923,0.2461565108501887,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"3.5.73","boundary":[0.7425082308674326,0.19977059503872097,0.7860075253645098,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚ","boundary":[0.7072330847275414,0.19977059503872097,0.7375697104078478,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٔ","boundary":[0.6896761405630584,0.19977059503872097,0.7023953503997848,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"حٙی","boundary":[0.659863602768259,0.19977059503872097,0.6895753544312302,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"پبیف","boundary":[0.6221695894644896,0.19977059503872097,0.6548444534032116,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2524020694752402,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.19977059503872097,0.6161492978566158,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.6187428609823288,0.19977059503872097,0.6220284888799301,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"6.73","boundary":[0.7544009944231673,0.2210077672166001,0.786047839817241,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚٞبی","boundary":[0.693526170798898,0.2210077672166001,0.7494624739635826,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیسٜتط","boundary":[0.6330544917019417,0.2210077672166001,0.6887892226029698,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6139051266545723,0.2210077672166001,0.6281361284687227,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٘ب","boundary":[0.5900792850903716,0.2210077672166001,0.6090472351004502,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ضیعی","boundary":[0.54335483437479,0.2210077672166001,0.5749210508634012,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.5074413760666532,0.2210077672166001,0.5385036618961231,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4983504669757441,0.2210077672166001,0.5026036417388966,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.4874857219646576,0.2210077672166001,0.49826983807028147,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.47176308539944906,0.2210077672166001,0.4874454075119264,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ثطق","boundary":[0.44455082980581867,0.2210077672166001,0.4670664516562521,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"232","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2524020694752402,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2210077672166001,0.44199086205738036,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"7.73","boundary":[0.7544009944231673,0.2421024080375807,0.786047839817241,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7144896862191762,0.2421024080375807,0.749664046227239,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.680020829133911,0.2421024080375807,0.7069911980111536,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"234","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.2524020694752402,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2421024080375807,0.6774608613854741,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"ضٕی","boundary":[0.7594403010145804,0.2631970488585613,0.7861183901095209,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝ","boundary":[0.741903514076463,0.2631970488585613,0.7594806154673116,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"قٕبضٜ","boundary":[0.7003796277632197,0.2631970488585613,0.7370053080696096,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"97.73","boundary":[0.6606698918228852,0.2631970488585613,0.6955418934354632,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"ضطیت","boundary":[0.6175334274003896,0.2631970488585613,0.6558724719478598,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"تطاظ","boundary":[0.5913290331250419,0.2631970488585613,0.6126755358462674,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظی","boundary":[0.5522240139756769,0.2631970488585613,0.586632399381845,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.5257844520593966,0.2631970488585613,0.5474265941006518,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطی","boundary":[0.48990458912853585,0.2631970488585613,0.5209870321843714,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"افعایكی","boundary":[0.43769737284149696,0.2631970488585613,0.4849862258953168,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"یىٙٛاذت","boundary":[0.3778304105355103,0.2631970488585613,0.43289995296647177,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبِیب٘","boundary":[0.3407209567963448,0.2631970488585613,0.3729523617550225,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"234","boundary":[0.22398038029967074,0.2631970488585613,0.2524020694752402,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.2548209366391184,0.2631970488585613,0.3290600013438146,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"ضٕی","boundary":[0.7594403010145804,0.28432732251876663,0.7861183901095209,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝ","boundary":[0.741903514076463,0.28432732251876663,0.7594806154673116,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"قٕبضٜ","boundary":[0.7003796277632197,0.28432732251876663,0.7370053080696096,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"93.73","boundary":[0.6606698918228852,0.28432732251876663,0.6955418934354632,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"ٍ٘ب","boundary":[0.6394846469125849,0.28432732251876663,0.65587247194786,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6189444332459854,0.28432732251876663,0.6315225424981522,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصضا","boundary":[0.587499160115568,0.28432732251876663,0.6139655983336691,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.5715749512867029,0.28432732251876663,0.5826009541087146,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَ","boundary":[0.5398945105153531,0.28432732251876663,0.5668044077134986,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"236","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.2524020694752402,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.28432732251876663,0.44844117449438914,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"WASP","boundary":[0.4507995699791708,0.2809744393766629,0.5068971309547805,0.29522757506651465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5070382315393401,0.2809744393766629,0.5137505879191023,0.29522757506651465],"dir":"ltr"},{"str":"IV","boundary":[0.5138916885036618,0.2809744393766629,0.5342303299066048,0.29522757506651465],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.30542196333974725,0.7860478398172411,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"238","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.2524020694752402,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.30542196333974725,0.7516394544110738,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.3266591355176264,0.7860881542699724,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.2524020694752402,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3266591355176264,0.7322885171000478,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"77","boundary":[0.7330343344755761,0.3266591355176264,0.751982127259289,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.7473459651951891,0.347753776338607,0.7859672109117786,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.7166868238930323,0.347753776338607,0.7425687025465295,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.669942215951085,0.347753776338607,0.7033024255862392,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"تدسیسپصیط","boundary":[0.6001982127259289,0.347753776338607,0.6651044816233286,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.2524020694752402,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.347753776338607,0.600023516764094,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"7.77","boundary":[0.7544009944231673,0.3688484171595876,0.786047839817241,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7203151246388497,0.3688484171595876,0.7495632600954109,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.708644090573137,0.3688484171595876,0.7120506618289323,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"پیفظٔی","boundary":[0.654824296176846,0.3688484171595876,0.7037055701135523,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.64010952092992,0.3688484171595876,0.654884767855943,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.6239837398373984,0.3688484171595876,0.6400490492508231,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ضاخغ","boundary":[0.5889101659611636,0.3688484171595876,0.6189847476987166,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5725828126049856,0.3688484171595876,0.5844352617079889,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغیٞبی","boundary":[0.5088523819122488,0.3688484171595876,0.5676442921454008,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"تدسیسپصیط","boundary":[0.43890680642343616,0.3688484171595876,0.5040146475844923,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"خبیٍعی","boundary":[0.38246657259961025,0.3688484171595876,0.42243835248269834,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.2524020694752402,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3688484171595876,0.3677618759658664,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.77","boundary":[0.7417019418128065,0.3899430579805682,0.7860075253645098,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"٘مف","boundary":[0.707837801518511,0.3899430579805682,0.7368843647114157,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.6717563663239938,0.3899430579805682,0.7028186521534637,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"تدسیسپصیط","boundary":[0.601810790835181,0.3899430579805682,0.6669186319962372,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5826614257878115,0.3899430579805682,0.597295572129275,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"حبَ","boundary":[0.5520224417120204,0.3899430579805682,0.5778035342336895,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"حبضط","boundary":[0.5132869717126923,0.3899430579805682,0.5471107975542565,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2524020694752402,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3899430579805682,0.5129442988644768,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"3.77","boundary":[0.7544009944231673,0.4110376988015488,0.786047839817241,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"اؾتفبزٜ","boundary":[0.7046126453000067,0.4110376988015488,0.749442316737217,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6903010145803936,0.4110376988015488,0.6997950681986158,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغیٞبی","boundary":[0.6266041792649331,0.4110376988015488,0.6853624941208089,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"تدسیسپصیط","boundary":[0.5566586037761203,0.4110376988015488,0.62156487267352,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.524776590741114,0.4110376988015488,0.5518275885238191,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5156856816502049,0.4110376988015488,0.5199388564133575,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.5048209366391184,0.4110376988015488,0.5156050527447422,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.4890983000739098,0.4110376988015488,0.5047806221863872,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ثطق","boundary":[0.46188604448027953,0.4110376988015488,0.48428072297251895,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.2516965665524424,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.4110376988015488,0.4613417993684066,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"2.77","boundary":[0.7544009944231673,0.4322748709794279,0.786047839817241,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"ؾٛذتٞبی","boundary":[0.6810286904521937,0.4322748709794279,0.7495027884163139,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ظیؿتی","boundary":[0.6346670698111939,0.4322748709794279,0.6761103272189746,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2524020694752402,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4322748709794279,0.6322750789491374,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"3.77","boundary":[0.7544009944231673,0.4533695118004085,0.786047839817241,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"حطنٞبی","boundary":[0.6828428408251024,0.4533695118004085,0.7429920043002082,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6445441107303634,0.4533695118004085,0.6779043203655176,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"تدسیسپصیط","boundary":[0.5745985352415507,0.4533695118004085,0.6397265336289726,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2515756231942485,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.4533695118004085,0.5742222670160594,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"4.77","boundary":[0.7544009944231673,0.4744641526213892,0.786047839817241,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.7108613854733588,0.4744641526213892,0.7494826311899482,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.6800006719075455,0.4744641526213892,0.7058825505610428,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.6356749311294766,0.4744641526213892,0.6667372169589464,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5973762010347375,0.4744641526213892,0.6307364106698918,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"تدسیسپصیط","boundary":[0.5275986024323053,0.4744641526213892,0.5925384667069811,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2515756231942485,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.4744641526213892,0.5258449237384943,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"7.4.77","boundary":[0.7417019418128065,0.49558254866851953,0.7860075253645098,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.698162332862998,0.49558254866851953,0.7367835785795874,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.6673016192971847,0.49558254866851953,0.6931834979506819,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.6229758785191157,0.49558254866851953,0.6540381643485856,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5846771484243768,0.49558254866851953,0.618037358059531,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ثطق","boundary":[0.557666465094403,0.49558254866851953,0.5798797285493517,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"تدسیسپصیط","boundary":[0.48768729422831414,0.49558254866851953,0.5527951353893703,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2515756231942485,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.49558254866851953,0.4871430491164417,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.4.77","boundary":[0.7290028892024457,0.5166771894895001,0.786047839817241,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"ذهٛنیبت","boundary":[0.6582510246590069,0.5166771894895001,0.7240442115164953,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.6334576362292548,0.5166771894895001,0.6535947053685413,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.6189444332459854,0.5166771894895001,0.6333165356446953,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.6028186521534636,0.5166771894895001,0.6188839615668884,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"256","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2515756231942485,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.5166771894895001,0.600023516764094,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.4.77","boundary":[0.7290028892024457,0.5379143616673793,0.786047839817241,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"ٔىب٘یؿٓٞبی","boundary":[0.6471645501578982,0.5379143616673793,0.7242054693274205,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"حٕبیت","boundary":[0.5989887791439897,0.5379143616673793,0.6422461869246792,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"263","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2524020694752402,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5379143616673793,0.5967983605455898,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"2.7.4.77","boundary":[0.7290028892024457,0.5590090024883599,0.786047839817241,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"ػّٕىطز","boundary":[0.679617684606598,0.5590090024883599,0.7242457837801517,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ٔىب٘یؿٓٞبی","boundary":[0.5977793455620506,0.5590090024883599,0.6746388496942821,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"جتٙی","boundary":[0.5550460256668682,0.5590090024883599,0.586229254854532,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.5392897937243835,0.5590090024883599,0.5503157965463952,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕت","boundary":[0.49917691325673585,0.5590090024883599,0.5345326883020897,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمساض","boundary":[0.4505979977155143,0.5590090024883599,0.4828697171269233,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4316502049318014,0.5590090024883599,0.4458812067459517,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"قطایظ","boundary":[0.3875058791910233,0.5590090024883599,0.4267519989249479,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ػسْ","boundary":[0.3580763286971712,0.5590090024883599,0.38256735873143854,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"لغؼیت","boundary":[0.309245447826379,0.5590090024883599,0.35331922327487736,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ضیؿه","boundary":[0.2532083585298663,0.5590090024883599,0.2928374655647383,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"264","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2524020694752402,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.4.77","boundary":[0.7290028892024457,0.5801036433093406,0.786047839817241,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"كٛقٞبی","boundary":[0.6612746086138547,0.5801036433093406,0.7176140563058522,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبِی","boundary":[0.6292246186924678,0.5801036433093406,0.6562957737015386,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2524020694752402,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5801036433093406,0.6290499227306331,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"4.7.4.77","boundary":[0.7290028892024457,0.6011982841303212,0.786047839817241,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"ٚضغ","boundary":[0.6959450379627763,0.6011982841303212,0.7242457837801518,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبِیبت","boundary":[0.6520022844856547,0.6011982841303212,0.6909662030504602,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6362796479204461,0.6011982841303212,0.6473056507424578,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.6211214136934757,0.6011982841303212,0.6313612846872271,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ذتٞبی","boundary":[0.5625041994221595,0.6011982841303212,0.613401195995431,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"فؿی","boundary":[0.5346536316602836,0.6011982841303212,0.557794127528052,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5173184169858227,0.6011982841303212,0.5298965262379897,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2524020694752402,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6011982841303212,0.5161694550829811,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"5.77","boundary":[0.7552072834777933,0.6222929249513017,0.7860075253645098,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.7114661022643284,0.6222929249513017,0.7502687630182087,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.6753846670698112,0.6222929249513017,0.7066283679365719,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.6602264328428408,0.6222929249513017,0.670466303836592,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ذت","boundary":[0.6274104683195592,0.6222929249513017,0.652506215144796,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ظیؿتی","boundary":[0.5814519922058724,0.6222929249513017,0.62249210508634,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"268","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2524020694752402,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6222929249513017,0.580672579453068,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"7.5.77","boundary":[0.7425082308674326,0.6433875657722824,0.7860075253645098,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"یػٌیٞبی","boundary":[0.6731673721695894,0.6433875657722824,0.7312604985553988,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.6483739837398373,0.6433875657722824,0.6685110528791238,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.6336592084929114,0.6433875657722824,0.6484344554189343,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.6175334274003896,0.6433875657722824,0.6335987368138144,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"اتب٘","boundary":[0.5975576160720284,0.6433875657722824,0.6126352213935362,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"َٛ","boundary":[0.5790331250419941,0.6433875657722824,0.5974366727138345,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"ظیؿتی","boundary":[0.5328394812873748,0.6433875657722824,0.5741147618087751,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"268","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2524020694752402,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6433875657722824,0.532295236175503,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"3.5.77","boundary":[0.7425082308674326,0.6646247379501615,0.7860075253645098,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.7177148424376805,0.6646247379501615,0.7378519115769671,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.7030000671907545,0.6646247379501615,0.7177753141167774,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی","boundary":[0.6771988174427198,0.6646247379501615,0.7030202244171201,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"زیعَ","boundary":[0.6417220990391721,0.6646247379501615,0.6724013975676946,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ظیؿتی","boundary":[0.5955620506618289,0.6646247379501615,0.636803735805953,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2524020694752402,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6646247379501615,0.5935732043270854,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"2.5.77","boundary":[0.7425082308674326,0.6857550116103669,0.7860075253645098,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"ىب٘یؿٓٞبی","boundary":[0.6606698918228852,0.6857550116103669,0.7310186118390108,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"حٕبیتی","boundary":[0.6084626755358462,0.6857550116103669,0.655751528589666,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"273","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2524020694752402,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6857550116103669,0.6064738292011027,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7535947053685412,0.7068496524313475,0.763048444534032,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7632500167976886,0.7068496524313475,0.7665356446952899,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"77","boundary":[0.7666565880534838,0.7068496524313475,0.7857656386481219,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7126755358462674,0.7068496524313475,0.7486561849089565,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6776019619700329,0.7068496524313475,0.7045723308472754,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"272","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2524020694752402,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7068496524313475,0.6774608613854741,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.727944293252328,0.7860478398172411,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"273","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2524020694752402,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.727944293252328,0.7516394544110738,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"ثرف","boundary":[0.7527884163139151,0.7490389340733087,0.7860881542699724,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.7376503393133105,0.7490389340733087,0.7478902103070617,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2524020694752402,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7490389340733087,0.7193878922260305,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"ْٛ","boundary":[0.7219478599744675,0.7490389340733087,0.7375697104078479,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"ثبظاضٞبی","boundary":[0.7366626352213935,0.7702761062511878,0.7860679970436069,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6983639051266545,0.7702761062511878,0.7317241147618088,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.2524020694752402,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7702761062511878,0.6968117986965002,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.7913707470721684,0.7860881542699724,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"278","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2524020694752402,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7913707470721684,0.7322885171000478,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"73","boundary":[0.7330343344755761,0.7913707470721684,0.751982127259289,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"ثبظاضٞبی","boundary":[0.7366626352213935,0.812465387893149,0.7860679970436069,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6983639051266545,0.812465387893149,0.7317241147618088,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6679063360881542,0.812465387893149,0.6821171806759389,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"َٛ","boundary":[0.6493818450581199,0.812465387893149,0.6677853927299603,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.5697608009137942,0.812465387893149,0.644624739635826,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5316300477054356,0.812465387893149,0.5648222804542095,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"278","boundary":[0.22398038029967074,0.812465387893149,0.2524020694752402,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.812465387893149,0.5290700799569986,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.17044,0.78612,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/6e13995f10f51d72c007457324cb89c5.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/a370c8367957e7e638e51b3bdaea8da6.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16859,0.21372,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7412387287509239,0.16858886811543844,0.785658200631593,0.1804189707380154],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7011859168178458,0.16858886811543844,0.7376351611954846,0.1804189707380154],"dir":"rtl"},{"str":"02","boundary":[0.21450648390781427,0.16858886811543844,0.22986178861788614,0.1804189707380154],"dir":"ltr"},{"str":"7.73","boundary":[0.7544009944231673,0.19977059503872097,0.786047839817241,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7203151246388497,0.19977059503872097,0.7495632600954109,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.708644090573137,0.19977059503872097,0.7120506618289323,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسَ","boundary":[0.6767956729154069,0.19977059503872097,0.7037055701135523,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"پبی","boundary":[0.6580494523953504,0.19977059503872097,0.6719780958140159,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6334576362292548,0.19977059503872097,0.6495229456426795,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.6048343747900289,0.19977059503872097,0.628640059127864,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ضلبثتی","boundary":[0.5616979103675334,0.19977059503872097,0.5998958543304441,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"278","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2524020694752402,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.19977059503872097,0.561321642142042,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"3.73","boundary":[0.7544009944231673,0.2210077672166001,0.786047839817241,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿظ","boundary":[0.7207384263925283,0.2210077672166001,0.7496035745481422,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَ","boundary":[0.6890915809984546,0.2210077672166001,0.7160014781966001,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؾی","boundary":[0.6431331048847678,0.2210077672166001,0.6841329033125042,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"282","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2524020694752402,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2210077672166001,0.6419505476046504,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.73","boundary":[0.7417019418128065,0.2421024080375807,0.7860075253645098,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"تمؿی","boundary":[0.707837801518511,0.2421024080375807,0.7368238930323188,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"٘بپصیطی","boundary":[0.6505912786400591,0.2421024080375807,0.6977995027884162,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٔبی","boundary":[0.6122925485453201,0.2421024080375807,0.6456930726332056,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"282","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.2524020694752402,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2421024080375807,0.6032486729825983,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.73","boundary":[0.7417019418128065,0.2631970488585613,0.7860075253645098,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"ترّی","boundary":[0.7106598132097023,0.2631970488585613,0.7368238930323188,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.6663139152052677,0.2631970488585613,0.6973762010347376,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"پبیبٖپصیط","boundary":[0.605640663844655,0.2631970488585613,0.6612947658402203,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"284","boundary":[0.22398038029967074,0.2631970488585613,0.2524020694752402,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2631970488585613,0.6032486729825983,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.73","boundary":[0.7417019418128065,0.28432732251876663,0.7860075253645098,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"یػٌی","boundary":[0.698162332862998,0.28432732251876663,0.7304542095007726,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"زاضایی","boundary":[0.6562353020224417,0.28432732251876663,0.6932842840825102,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٔبی","boundary":[0.606446952899281,0.28432732251876663,0.6400288920244575,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ثطی","boundary":[0.5739938184505812,0.28432732251876663,0.5981220184102667,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.2516965665524424,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.28432732251876663,0.570997110797555,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"2.73","boundary":[0.7544009944231673,0.30542196333974725,0.786047839817241,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"قىؿت","boundary":[0.7040079285090372,0.30542196333974725,0.7495027884163138,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.6753846670698112,0.30542196333974725,0.6991903514076463,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"288","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.2524020694752402,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.30542196333974725,0.6742357051669698,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.73","boundary":[0.7417019418128065,0.3266591355176264,0.7860075253645098,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"ؿئّ","boundary":[0.7078176442921454,0.3266591355176264,0.7302929516898474,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘حهبض","boundary":[0.6540180071222199,0.3266591355176264,0.6944332459853524,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"288","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.2524020694752402,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3266591355176264,0.6516596116374396,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.73","boundary":[0.7417019418128065,0.347753776338607,0.7860075253645098,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘حهبض","boundary":[0.6963481824900893,0.347753776338607,0.7367634213532217,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"عجیؼی","boundary":[0.6495834173217764,0.347753776338607,0.6915306053886985,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.2524020694752402,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.347753776338607,0.6484344554189352,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.2.73","boundary":[0.7290028892024457,0.3688484171595876,0.786047839817241,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"تؼطف","boundary":[0.7001578982731976,0.3688484171595876,0.7241651548746894,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ٞبی","boundary":[0.6659107706779547,0.3688484171595876,0.6917321776523551,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"زٚلؿٕتی","boundary":[0.602213935362494,0.3688484171595876,0.6611133508029294,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.2516965665524424,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.3688484171595876,0.600023516764094,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.2.73","boundary":[0.7290028892024457,0.3899430579805682,0.786047839817241,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.6493818450581199,0.3899430579805682,0.7242457837801518,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ضٔعی","boundary":[0.6108815426997245,0.3899430579805682,0.6444433245985353,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"336","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2524020694752402,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3899430579805682,0.6096989854196071,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.2.73","boundary":[0.7290028892024457,0.4110376988015488,0.7860579184304238,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"ٔبِىیت","boundary":[0.6798192568702546,0.4110376988015488,0.7240240542901296,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.668087751125445,0.4110376988015488,0.675041994221595,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛ","boundary":[0.6449472552576765,0.4110376988015488,0.6589565275818047,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.6322482026473156,0.4110376988015488,0.6448263118994826,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.2524020694752402,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4110376988015488,0.6290499227306331,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"2.2.73","boundary":[0.7417019418128065,0.4322748709794279,0.7860075253645098,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"ٚخٛز","boundary":[0.7048142175636631,0.4322748709794279,0.7368238930323187,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ضا٘ت","boundary":[0.6723610831149633,0.4322748709794279,0.6998555398777128,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2524020694752402,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4322748709794279,0.6710105489484655,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.73","boundary":[0.7417019418128065,0.4533695118004085,0.7860075253645098,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"پیبٔسٞبی","boundary":[0.679617684606598,0.4533695118004085,0.7369649936168782,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ذبضخی","boundary":[0.6306356245380635,0.4533695118004085,0.674699321373379,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"وبلاٞبی","boundary":[0.5665356446952898,0.4533695118004085,0.6141671705973257,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.5547705435732043,0.4533695118004085,0.5617247866693542,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛ","boundary":[0.5316300477054356,0.4533695118004085,0.5456393200295638,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.5189309950950749,0.4533695118004085,0.5315091043472417,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2524020694752402,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4533695118004085,0.5161694550829811,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"3.73","boundary":[0.7544009944231673,0.4744641526213892,0.786047839817241,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"زذبِت","boundary":[0.7088456628367936,0.4744641526213892,0.7495834173217765,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"٘مف","boundary":[0.6634919035140764,0.4744641526213892,0.6925384667069812,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"زِٚت","boundary":[0.6262010347376201,0.4744641526213892,0.6584929113753947,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6072532419539071,0.4744641526213892,0.6214842437680574,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.5689545118591681,0.4744641526213892,0.6024558220788819,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5306221863871531,0.4744641526213892,0.5640159913995834,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2524020694752402,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4744641526213892,0.5290700799569986,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"4.73","boundary":[0.7558120002687629,0.49558254866851953,0.7862796479204461,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.717916414701337,0.49558254866851953,0.7512766243364912,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6848585634616676,0.49558254866851953,0.7112242155479406,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"372","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2524020694752402,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.49558254866851953,0.6839111738224829,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.5166771894895001,0.7860478398172411,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2524020694752402,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5166771894895001,0.7516394544110738,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.5379143616673793,0.7860881542699724,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"374","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2524020694752402,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5379143616673793,0.7322885171000478,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"72","boundary":[0.7330343344755761,0.5379143616673793,0.751982127259289,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.7112645300006719,0.5590090024883599,0.7861788617886178,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ٚضغ","boundary":[0.6669186319962372,0.5590090024883599,0.6952193778136128,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبِیبت","boundary":[0.6229758785191157,0.5590090024883599,0.6619397970839211,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6072532419539071,0.5590090024883599,0.6182792447759188,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5689545118591681,0.5590090024883599,0.6023147214943223,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"374","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2524020694752402,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5590090024883599,0.5677719545790507,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"7.72","boundary":[0.7544009944231673,0.5801036433093406,0.786047839817241,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7203151246388497,0.5801036433093406,0.7495632600954109,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"374","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2524020694752402,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5801036433093406,0.7097124235705174,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.72","boundary":[0.7417019418128065,0.6011982841303212,0.7860075253645098,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"ٔس","boundary":[0.7209198414298192,0.6011982841303212,0.7369045219377813,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.6302324800107505,0.6011982841303212,0.7050964187327823,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"پبی","boundary":[0.6116878317543505,0.6011982841303212,0.6256164751730161,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"375","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2516965665524424,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6011982841303212,0.600023516764094,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.7.72","boundary":[0.7290028892024457,0.6222929249513017,0.786047839817241,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.6493818450581199,0.6222929249513017,0.7242457837801518,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ٔجتٙی","boundary":[0.606850097426594,0.6222929249513017,0.6446448968621917,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.5911274608613855,0.6222929249513017,0.6021534636833972,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.5661325001679768,0.6222929249513017,0.5862695693072634,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.5514177249210508,0.6222929249513017,0.5661929718470737,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"ٔتٛؾظ","boundary":[0.5022004972115837,0.6222929249513017,0.5465463952160182,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"375","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2516965665524424,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6222929249513017,0.5000436739904592,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.7.72","boundary":[0.7290028892024457,0.6433875657722824,0.786047839817241,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.6493818450581199,0.6433875657722824,0.7242457837801518,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٔجتٙی","boundary":[0.606850097426594,0.6433875657722824,0.6446448968621917,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.5911274608613855,0.6433875657722824,0.6021534636833972,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.5661325001679768,0.6433875657722824,0.5862695693072634,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.5514177249210508,0.6433875657722824,0.5661929718470737,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"ٟ٘بیی","boundary":[0.5136901162400054,0.6433875657722824,0.5465665524423838,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"376","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2524020694752402,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6433875657722824,0.5129442988644768,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"3.72","boundary":[0.7544009944231673,0.6646247379501615,0.786047839817241,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"لبثّیت","boundary":[0.7106598132097023,0.6646247379501615,0.7496237317745078,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"تدبضت","boundary":[0.6657091984142981,0.6646247379501615,0.7057817644292145,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"حهٛلات","boundary":[0.6001982127259289,0.6646247379501615,0.6542598938386078,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5618994826311899,0.6646247379501615,0.5952596922663441,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعی","boundary":[0.5257844520593966,0.6646247379501615,0.545921521198683,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.5110696768124705,0.6646247379501615,0.5258449237384936,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"فطنت","boundary":[0.4673284955990055,0.6646247379501615,0.5062722569374454,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"377","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2524020694752402,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6646247379501615,0.4645669555869111,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"2.72","boundary":[0.7544009944231673,0.6857550116103669,0.786047839817241,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.6747799502788415,0.6857550116103669,0.7496438890008734,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"حساوثطی","boundary":[0.6126956930726332,0.6857550116103669,0.6698615870456225,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"غیط","boundary":[0.5756063965598334,0.6857550116103669,0.5966706981119397,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"حساوثطی","boundary":[0.5136901162400054,0.6857550116103669,0.5706544379493381,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2524020694752402,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6857550116103669,0.5129442988644768,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.72","boundary":[0.7417019418128065,0.7068496524313475,0.7860075253645098,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"لبػسٜ","boundary":[0.7042095007726936,0.7068496524313475,0.7369045219377813,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.6243868843647113,0.7068496524313475,0.6994523953503997,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"حساوثط","boundary":[0.5754048242961768,0.7068496524313475,0.6194685211314923,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ثبض","boundary":[0.5562554592488073,0.7068496524313475,0.5706074044211515,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2524020694752402,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7068496524313475,0.5548713297050334,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.72","boundary":[0.7417019418128065,0.727944293252328,0.7860075253645098,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"وٛتبٜٔست","boundary":[0.6767956729154069,0.727944293252328,0.736924679164147,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6578478801316938,0.727944293252328,0.6720788819458442,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاثط","boundary":[0.6280151851105288,0.727944293252328,0.6528287307666465,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ثّٙسٔست","boundary":[0.5697608009137942,0.727944293252328,0.6231774507827722,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2516965665524424,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.727944293252328,0.5677719545790507,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"3.72","boundary":[0.7544009944231673,0.7490389340733087,0.786047839817241,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"ٔبِیبت","boundary":[0.7106598132097023,0.7490389340733087,0.7496237317745077,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"یبضا٘","boundary":[0.6723409258885977,0.7490389340733087,0.6941712020425989,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6481724114761809,0.7490389340733087,0.6591984142981926,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6100752536450984,0.7490389340733087,0.6432338910165961,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2524020694752402,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7490389340733087,0.6096989854196071,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.72","boundary":[0.7417019418128065,0.7702761062511878,0.7860075253645098,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"ان","boundary":[0.7225324195390714,0.7702761062511878,0.7367432641268561,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"َٛ","boundary":[0.7040079285090372,0.7702761062511878,0.7224114761808775,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"ٚضغ","boundary":[0.6709500772693677,0.7702761062511878,0.6992508230867432,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبِیبت","boundary":[0.6272088960559027,0.7702761062511878,0.6661728146207081,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"غیطٔؿتمی","boundary":[0.5639152052677551,0.7702761062511878,0.6222703755963179,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟی","boundary":[0.5316300477054356,0.7702761062511878,0.5490660485117248,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.2524020694752402,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7702761062511878,0.5161694550829811,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.5171168447221662,0.7702761062511878,0.5314889471208761,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.72","boundary":[0.7417019418128065,0.7913707470721684,0.7860075253645098,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"ٔلاحظبت","boundary":[0.679617684606598,0.7913707470721684,0.7369045219377812,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"طثٛط","boundary":[0.636682792447759,0.7913707470721684,0.6682288517100047,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6201538668279244,0.7913707470721684,0.6320063159309278,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاثطی","boundary":[0.5772189746690854,0.7913707470721684,0.6151347174628771,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2524020694752402,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7913707470721684,0.5742222670160594,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.72","boundary":[0.7417019418128065,0.812465387893149,0.7860075253645098,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"ٔجبحث","boundary":[0.6943324598535241,0.812465387893149,0.73686420748505,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٔطتجظ","boundary":[0.6509944231673721,0.812465387893149,0.689474568299402,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6380937982933548,0.812465387893149,0.6459349593495934,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"تؼیی","boundary":[0.6094705368541288,0.812465387893149,0.6332560639655983,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ػسزی","boundary":[0.5546428811395552,0.812465387893149,0.5918329637841833,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبِیبت","boundary":[0.5106665322851575,0.812465387893149,0.549630450849963,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟی","boundary":[0.48849358328294024,0.812465387893149,0.5059295840892293,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"324","boundary":[0.22398038029967074,0.812465387893149,0.2524020694752402,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.812465387893149,0.4710172680239198,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.47377880803601424,0.812465387893149,0.4885540549620372,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16859,0.78628,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/aaa751343b13306bdef604be354e8031.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/67353661075571e05c2e8cb1c0149768.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.17044,0.21382,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"03","boundary":[0.7715850298998856,0.17044177575511923,0.7859532352348315,0.18227187837769623],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2497608236834297,0.17044177575511923,0.28740126318618553,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.21450648390781427,0.17044177575511923,0.2461565108501887,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"3.3.72","boundary":[0.7417019418128065,0.19977059503872097,0.7860075253645098,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"ٔبِیبتٞبی","boundary":[0.6721595108513068,0.19977059503872097,0.7369246791641468,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6338607807565679,0.19977059503872097,0.667220990391722,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6149129879728549,0.19977059503872097,0.6291439897870053,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.5908855741449975,0.19977059503872097,0.610095410871464,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞبی","boundary":[0.5512161526573942,0.19977059503872097,0.5831855136733185,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"اضٚپبی","boundary":[0.5082476651212793,0.19977059503872097,0.5462440368205335,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"قٕبِی","boundary":[0.4634986225895317,0.19977059503872097,0.5034300880198884,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.4602734663710273,0.19977059503872097,0.4636800376268225,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"یه","boundary":[0.4336659275683666,0.19977059503872097,0.45527447423234557,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ٔثب","boundary":[0.41147282133978363,0.19977059503872097,0.42882819324061006,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"326","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2524020694752402,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.2548209366391184,0.19977059503872097,0.40001343815090973,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"4.3.72","boundary":[0.7417019418128065,0.2210077672166001,0.7860075253645098,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"ثبض","boundary":[0.7225525767654369,0.2210077672166001,0.7369045219377812,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبِیبتی","boundary":[0.6753846670698112,0.2210077672166001,0.717573741853121,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6596620305046025,0.2210077672166001,0.6706880333266142,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"زٚ","boundary":[0.6229758785191157,0.2210077672166001,0.6546428811395552,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"چٝ","boundary":[0.5993919236713028,0.2210077672166001,0.6181784586440905,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"وؿی","boundary":[0.562705771685816,0.2210077672166001,0.594513874890815,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقس؟","boundary":[0.5229624403682053,0.2210077672166001,0.5578949136598803,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2524020694752402,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2210077672166001,0.52261976751999,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"5.3.72","boundary":[0.7425082308674326,0.2421024080375807,0.786047839817241,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"یبضا٘","boundary":[0.7156789625747496,0.2421024080375807,0.7375092387287508,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.6945340321171807,0.2421024080375807,0.7074548142175636,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.2524020694752402,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2421024080375807,0.6935866424779958,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"4.72","boundary":[0.7544009944231673,0.2631970488585613,0.786047839817241,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"پیبٔسٞبی","boundary":[0.6927198817442719,0.2631970488585613,0.749664046227239,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغیٞبی","boundary":[0.6288214741651549,0.2631970488585613,0.6877813612846871,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٙتی","boundary":[0.5887085936975072,0.2631970488585613,0.6239837398373984,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.5392897937243835,0.2631970488585613,0.5725895316804408,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ٞبی","boundary":[0.5124806826580661,0.2631970488585613,0.5381005173688099,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"غیطضؾم","boundary":[0.46408318215413547,0.2631970488585613,0.5077437344621379,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4425351071692534,0.2631970488585613,0.45511321642142033,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4235873143855405,0.2631970488585613,0.43781831619969086,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"التهمبزٞبی","boundary":[0.3484008600416582,0.2631970488585613,0.4187294228314184,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"زضحمبَ","boundary":[0.29755425653430084,0.2631970488585613,0.34353288987435326,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"تٛؾمؼ","boundary":[0.2610495195861049,0.2631970488585613,0.2963246657259961,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ثمطای","boundary":[0.21470805617147076,0.2631970488585613,0.24784653631660286,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.7112645300006719,0.28432732251876663,0.7861788617886178,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6731673721695894,0.28432732251876663,0.7063260095410872,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.2524020694752402,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.28432732251876663,0.6710105489484655,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"5.72","boundary":[0.7552072834777933,0.30542196333974725,0.7860075253645098,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7150944030101457,0.30542196333974725,0.7504703352818651,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6808271181885373,0.30542196333974725,0.7075959148021232,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.2524020694752402,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.30542196333974725,0.6806860176039785,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.3266591355176264,0.7860478398172411,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.2524020694752402,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3266591355176264,0.7516394544110738,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.347753776338607,0.7860881542699724,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.2524020694752402,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.347753776338607,0.7322885171000478,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"73","boundary":[0.7330343344755761,0.347753776338607,0.751982127259289,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.7623127057716858,0.3688484171595876,0.7861183901095209,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"خٟب٘ی","boundary":[0.7189242760196196,0.3688484171595876,0.7573237922461868,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"٘فت","boundary":[0.6888900087347981,0.3688484171595876,0.7140865416918631,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.2524020694752402,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3688484171595876,0.6871363300409871,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"7.73","boundary":[0.7544009944231673,0.3899430579805682,0.786047839817241,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمس","boundary":[0.726785594302224,0.3899430579805682,0.7495834173217765,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2524020694752402,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3899430579805682,0.7097124235705174,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"ٝٔ","boundary":[0.711667674527985,0.3899430579805682,0.7271484243768057,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"3.73","boundary":[0.7544009944231673,0.4110376988015488,0.786047839817241,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"پیكطفتٞبی","boundary":[0.6739736612242155,0.4110376988015488,0.749664046227239,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"نٙؼت","boundary":[0.6296277632197809,0.4110376988015488,0.6690754552173621,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"٘فت","boundary":[0.5995934959349593,0.4110376988015488,0.6247900288920244,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.2524020694752402,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4110376988015488,0.5967983605455898,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.73","boundary":[0.7417019418128065,0.4322748709794279,0.7860075253645098,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.7078176442921454,0.4322748709794279,0.7302727944634818,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"پیف","boundary":[0.664902909359672,0.4322748709794279,0.6946348182490089,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6505912786400591,0.4322748709794279,0.6600853322582811,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"قىُ","boundary":[0.6147114157091983,0.4322748709794279,0.6457132298595712,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.5802425586239333,0.4322748709794279,0.6072129275011758,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"اٚپه","boundary":[0.5443626956930726,0.4322748709794279,0.5753443526170798,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2524020694752402,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4322748709794279,0.5419707048310161,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.3.73","boundary":[0.7290028892024457,0.4533695118004085,0.786047839817241,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.6951185916817846,0.4533695118004085,0.7175737418531211,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"اَٚ","boundary":[0.6614761808775113,0.4533695118004085,0.6817745078277229,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6582510246590069,0.4533695118004085,0.6614560236511455,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.6344453403211718,0.4533695118004085,0.6454511859168179,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ْٛ","boundary":[0.6187428609823288,0.4533695118004085,0.6343647114157092,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.602213935362494,0.4533695118004085,0.6140663844654974,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"فت","boundary":[0.5721796680776725,0.4533695118004085,0.593868843647114,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ضلبثت","boundary":[0.5215514345226097,0.4533695118004085,0.5559195054760464,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"قسیس","boundary":[0.4828495599005576,0.4533695118004085,0.5165927568366593,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2524020694752402,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4533695118004085,0.37098703218437074,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37339582073506683,0.4533695118004085,0.37906000134381507,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"7748","boundary":[0.3790398441174494,0.4533695118004085,0.41693542968487535,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4215715917489753,0.4533695118004085,0.4291305516360948,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"7763","boundary":[0.4344722166229926,0.4533695118004085,0.4723678021904185,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4723678021904185,0.4533695118004085,0.4780319827991668,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.3.73","boundary":[0.7290028892024457,0.4744641526213892,0.786047839817241,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.6951185916817846,0.4744641526213892,0.7175737418531211,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"زْٚ","boundary":[0.6596620305046025,0.4744641526213892,0.6819156084122824,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6564368742860982,0.4744641526213892,0.6596418732782369,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘حهبض","boundary":[0.611083114963381,0.4744641526213892,0.6514983538265134,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"قطوت","boundary":[0.5657293556406638,0.4744641526213892,0.6061647517301619,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ضاوفّط","boundary":[0.524776590741114,0.4744641526213892,0.560696768124706,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2524020694752402,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4744641526213892,0.41291406302492706,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4157259961029362,0.4744641526213892,0.4213901767116845,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"7763","boundary":[0.42137001948531877,0.4744641526213892,0.45926560505274466,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4639017671168447,0.4744641526213892,0.47146072700396424,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"7877","boundary":[0.476399247463549,0.4744641526213892,0.5142948330309749,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5142948330309749,0.4744641526213892,0.5199590136397232,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"2.7.3.73","boundary":[0.7290028892024457,0.49558254866851953,0.786047839817241,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.6951185916817846,0.49558254866851953,0.7175737418531211,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.6715346368339716,0.49558254866851953,0.6817745078277229,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"9ْٛ","boundary":[0.6526070012766243,0.49558254866851953,0.6714540079285091,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"ثی","boundary":[0.6382953705570114,0.49558254866851953,0.6478297386279648,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ِّّٕا","boundary":[0.6012060740442116,0.49558254866851953,0.6257172613048444,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.5887085936975072,0.49558254866851953,0.6012867029496741,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"قس","boundary":[0.5638950480413896,0.49558254866851953,0.5836088154269973,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"نٙؼت","boundary":[0.5084492373849357,0.49558254866851953,0.547896929382517,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"٘فت","boundary":[0.4786165423637707,0.49558254866851953,0.5037122891890076,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2524020694752402,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.2548209366391184,0.49558254866851953,0.3677618759658664,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3693643754619364,0.49558254866851953,0.37502855607068464,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"7877","boundary":[0.37500839884431897,0.49558254866851953,0.4129039844117449,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41754014647584486,0.49558254866851953,0.4250991063629644,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"7837","boundary":[0.43023919908620567,0.49558254866851953,0.4681347846536316,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4681347846536316,0.49558254866851953,0.47379896526237986,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.3.73","boundary":[0.7290028892024457,0.5166771894895001,0.786047839817241,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.6951185916817846,0.5166771894895001,0.7175737418531211,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"چٟبضْ","boundary":[0.6445441107303634,0.5166771894895001,0.6817140361486258,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6413189545118592,0.5166771894895001,0.6445239535039978,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"ثی","boundary":[0.6270073237922461,0.5166771894895001,0.6365416918631996,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبَٞبی","boundary":[0.558069609621716,0.5166771894895001,0.6096721091177854,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"97853","boundary":[0.45866088826177515,0.5166771894895001,0.498995498219445,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"7837","boundary":[0.5153026943492575,0.5166771894895001,0.5531982799166834,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"ٞفتذٛاٞطا","boundary":[0.3846637102734663,0.5166771894895001,0.4537626822549217,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2524020694752402,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5166771894895001,0.37098703218437074,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.73","boundary":[0.7417019418128065,0.5379143616673793,0.7860075253645098,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"زٚضٜ","boundary":[0.7100550964187327,0.5379143616673793,0.7369246791641468,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"اٚپه","boundary":[0.6739736612242155,0.5379143616673793,0.7051367331855137,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"347","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2524020694752402,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5379143616673793,0.6710105489484655,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.3.73","boundary":[0.7290028892024457,0.5590090024883599,0.786047839817241,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.6951185916817846,0.5590090024883599,0.7175737418531211,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"اَٚ","boundary":[0.6614761808775113,0.5590090024883599,0.6817745078277229,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"347","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2524020694752402,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5590090024883599,0.5580964859235377,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"7853","boundary":[0.5584727541490291,0.5590090024883599,0.5955822078881946,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.6001982127259289,0.5556545047332287,0.6102768259087549,0.5699076404230805],"dir":"ltr"},{"str":"7862","boundary":[0.6155177047638245,0.5590090024883599,0.6534132903312504,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.6582510246590069,0.5590090024883599,0.6614560236511455,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.3.73","boundary":[0.7290028892024457,0.5801036433093406,0.786047839817241,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.6951185916817846,0.5801036433093406,0.7175737418531211,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"زْٚ","boundary":[0.6596620305046025,0.5801036433093406,0.6819156084122824,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"353","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2515756231942485,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.5801036433093406,0.5548713297050334,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"7862","boundary":[0.5556507424578377,0.5801036433093406,0.5936672713834577,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.5983840623530202,0.5767491455542094,0.6084626755358462,0.5910022812440612],"dir":"ltr"},{"str":"7864","boundary":[0.6137035543909158,0.5801036433093406,0.6515991399583417,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.6564368742860982,0.5801036433093406,0.6596418732782369,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.3.73","boundary":[0.7290028892024457,0.6011982841303212,0.786047839817241,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.6951185916817846,0.6011982841303212,0.7175737418531211,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.6715346368339716,0.6011982841303212,0.6817745078277229,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"357","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2515756231942485,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6011982841303212,0.5516461734865291,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"7864","boundary":[0.5520224417120204,0.6011982841303212,0.5900389706376402,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.5947557616072028,0.5978437863751901,0.6048343747900289,0.6120969220650418],"dir":"ltr"},{"str":"7877","boundary":[0.6098736813814418,0.6011982841303212,0.6477692669488678,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"9ْٛ","boundary":[0.6526070012766243,0.6011982841303212,0.6714540079285091,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.3.73","boundary":[0.7290028892024457,0.6222929249513017,0.786047839817241,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.6951185916817846,0.6222929249513017,0.7175737418531211,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"چٟبضْ","boundary":[0.6445441107303634,0.6222929249513017,0.6817140361486258,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"357","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2515756231942485,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6222929249513017,0.5387455486125118,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"7877","boundary":[0.5415070886246052,0.6222929249513017,0.5794026741920312,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.5840724316334072,0.6189384271961706,0.5941510448162332,0.6331915628860224],"dir":"ltr"},{"str":"7875","boundary":[0.5993919236713028,0.6222929249513017,0.6365820063159309,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.6413189545118592,0.6222929249513017,0.6445239535039978,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"4.3.3.73","boundary":[0.7290028892024457,0.6433875657722824,0.786047839817241,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.6951185916817846,0.6433875657722824,0.7175737418531211,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"پٙدٓ","boundary":[0.6499865618490895,0.6433875657722824,0.6818752939595512,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6467614056305852,0.6433875657722824,0.6499664046227238,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"اٚپه","boundary":[0.6106799704360679,0.6433875657722824,0.6418430423973661,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.591732177652355,0.6433875657722824,0.6059631794665052,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"زٞ","boundary":[0.5711516495330242,0.6433875657722824,0.5867130282873076,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2515756231942485,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6433875657722824,0.5193946113014855,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"7883","boundary":[0.5199388564133575,0.6433875657722824,0.5578344419807834,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"5.3.3.73","boundary":[0.7298091782570718,0.6646247379501615,0.7860075253645099,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"طحّ","boundary":[0.6957233084727541,0.6646247379501615,0.7181784586440905,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"قكٓ","boundary":[0.6503897063764026,0.6646247379501615,0.6823792246186924,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6471645501578982,0.6646247379501615,0.6503695491500369,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"افعایف","boundary":[0.6001982127259289,0.6646247379501615,0.6422461869246792,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"زٚثبضٜ","boundary":[0.5604884767855943,0.6646247379501615,0.595380635624538,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕتٞب","boundary":[0.5074413760666532,0.6646247379501615,0.5557313713633004,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"354","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2515756231942485,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6646247379501615,0.506493986427468,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.73","boundary":[0.7417019418128065,0.6857550116103669,0.7860075253645098,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"٘فت","boundary":[0.7118692467916414,0.6857550116103669,0.7369649936168783,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝػٙٛا","boundary":[0.6715346368339716,0.6857550116103669,0.7071927702748101,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.6340623530202244,0.6857550116103669,0.6556708996842034,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"وبلا","boundary":[0.6072532419539071,0.6857550116103669,0.6292850903715648,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.596771484243768,0.6857550116103669,0.6024356648525162,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"وبلا","boundary":[0.5745985352415507,0.6857550116103669,0.5966303836592084,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"قس","boundary":[0.5499529664718135,0.6857550116103669,0.5696667338574212,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"٘فت","boundary":[0.5090539541759054,0.6857550116103669,0.5341497010011422,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"356","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2515756231942485,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6857550116103669,0.5000436739904592,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5032083585298662,0.6857550116103669,0.5088725391386145,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"2.73","boundary":[0.7544009944231673,0.7068496524313475,0.786047839817241,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7233588658200631,0.7068496524313475,0.7495229456426795,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"تغییطات","boundary":[0.6582510246590069,0.7068496524313475,0.7064267956729153,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.6296277632197809,0.7068496524313475,0.653433447557616,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"٘فت","boundary":[0.5999966404622723,0.7068496524313475,0.62481018611839,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"358","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2515756231942485,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7068496524313475,0.5967983605455898,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.73","boundary":[0.7417019418128065,0.727944293252328,0.7860075253645098,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"تىبٔ","boundary":[0.7128569508835584,0.727944293252328,0.7368642074850499,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"شذبیط،","boundary":[0.6568400188134111,0.727944293252328,0.6957233084727541,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6477491097225021,0.727944293252328,0.6520022844856547,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.6368843647114156,0.727944293252328,0.6476684808170395,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.6211617281462071,0.727944293252328,0.6368440502586844,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"هطف","boundary":[0.5649230665860377,0.727944293252328,0.5981220184102667,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"٘فت","boundary":[0.5350567761875965,0.727944293252328,0.5601525230128334,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"358","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2515756231942485,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.727944293252328,0.532295236175503,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.73","boundary":[0.7417019418128065,0.7490389340733087,0.7860075253645098,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"وٕپب٘یٞبی","boundary":[0.6677249210508633,0.7490389340733087,0.736924679164147,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"٘فتی","boundary":[0.6340623530202244,0.7490389340733087,0.662987972854935,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"حسٚزقس","boundary":[0.5679264933145198,0.7490389340733087,0.6226332056708996,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"363","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2524020694752402,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7490389340733087,0.561321642142042,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"2.2.73","boundary":[0.7417019418128065,0.7702761062511878,0.7860075253645098,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7106598132097023,0.7702761062511878,0.7368238930323188,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ضفتبض","boundary":[0.664902909359672,0.7702761062511878,0.6936672713834575,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"اٚپه","boundary":[0.6288214741651549,0.7702761062511878,0.6600248605791842,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"363","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.2524020694752402,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7702761062511878,0.6258247665121287,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.2.73","boundary":[0.7290028892024457,0.7913707470721684,0.786047839817241,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"ٔس","boundary":[0.7082207888194584,0.7913707470721684,0.7242054693274205,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"وبضتّی","boundary":[0.6520022844856547,0.7913707470721684,0.6922361083114963,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"364","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2524020694752402,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7913707470721684,0.6516596116374396,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.2.73","boundary":[0.7290028892024457,0.812465387893149,0.786047839817241,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"وبضتُ","boundary":[0.6890915809984546,0.812465387893149,0.724064368742861,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6701437882147416,0.812465387893149,0.6843747900288919,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"حبِت","boundary":[0.6322482026473156,0.812465387893149,0.6652858966606194,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٚخٛز","boundary":[0.5953604783981724,0.812465387893149,0.6273701538668278,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞجط","boundary":[0.5621010548948464,0.812465387893149,0.5902203856749311,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5516192971847074,0.812465387893149,0.5572834777934556,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسَ","boundary":[0.524776590741114,0.812465387893149,0.5516864879392596,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ثٍٙب","boundary":[0.49714103339380494,0.812465387893149,0.5197372841497009,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞجط","boundary":[0.4576530269434925,0.812465387893149,0.4857723577235772,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"366","boundary":[0.22398038029967074,0.812465387893149,0.2524020694752402,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.812465387893149,0.4516663307128935,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4520090035611099,0.812465387893149,0.4576731841698582,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.17044,0.78618,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/8a1cae40d83a9d810e54173122359169.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/d13e6fb3fd8d693ceffdde5fcc7ae749.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16859,0.2139,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7412387287509239,0.16858886811543844,0.785658200631593,0.1804189707380154],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7011859168178458,0.16858886811543844,0.7376351611954846,0.1804189707380154],"dir":"rtl"},{"str":"04","boundary":[0.21450648390781427,0.16858886811543844,0.22944352617079888,0.1804189707380154],"dir":"ltr"},{"str":"2.2.2","boundary":[0.7290028892024457,0.19977059503872097,0.7638547335886582,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7639252838809378,0.19977059503872097,0.7672109117785392,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"73","boundary":[0.7671504400994422,0.19977059503872097,0.7860982328831552,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"ٔس","boundary":[0.7082207888194584,0.19977059503872097,0.7242054693274205,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.6175334274003896,0.19977059503872097,0.6923973661224214,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"حسٚز","boundary":[0.5713733790230463,0.19977059503872097,0.6061445945037963,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"367","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2524020694752402,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.19977059503872097,0.570997110797555,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.2.73","boundary":[0.7290028892024457,0.2210077672166001,0.786047839817241,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"ٔس","boundary":[0.7082207888194584,0.2210077672166001,0.7242054693274205,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"زضآٔس","boundary":[0.6572431633407242,0.2210077672166001,0.6923167372169589,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"سف","boundary":[0.6209601558825505,0.2210077672166001,0.6442014378821475,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2524020694752402,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2210077672166001,0.61937445407512,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.73","boundary":[0.7417019418128065,0.2421024080375807,0.7860075253645098,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"یه","boundary":[0.7152959752738023,0.2421024080375807,0.7369045219377812,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"چبضچ","boundary":[0.6787710810992407,0.2421024080375807,0.7103372975878518,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ة","boundary":[0.6574447356043808,0.2421024080375807,0.6710911778539272,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"تحّی","boundary":[0.6264026070012766,0.2421024080375807,0.652566686823893,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6092689645904723,0.2421024080375807,0.6218470738426392,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبزٜ","boundary":[0.5754048242961768,0.2421024080375807,0.6043707585836188,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5610931935765637,0.2421024080375807,0.5705872471947859,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.481438554054962,0.2421024080375807,0.5563360881542699,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"٘فت","boundary":[0.45160585903379696,0.2421024080375807,0.4767016058590338,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"377","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.2524020694752402,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2421024080375807,0.44844117449438914,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"3.73","boundary":[0.7544009944231673,0.2631970488585613,0.786047839817241,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7144896862191762,0.2631970488585613,0.749664046227239,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.680020829133911,0.2631970488585613,0.7069911980111536,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"372","boundary":[0.22398038029967074,0.2631970488585613,0.2524020694752402,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2631970488585613,0.6774608613854741,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.28432732251876663,0.7860478398172411,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"372","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.2524020694752402,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.28432732251876663,0.7516394544110738,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.30542196333974725,0.7860881542699724,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"374","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.2524020694752402,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.30542196333974725,0.7322885171000478,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"74","boundary":[0.7330343344755761,0.30542196333974725,0.751982127259289,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"ثبظاضٞبی","boundary":[0.7366626352213935,0.3266591355176264,0.7860679970436069,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.713280252637237,0.3266591355176264,0.7318853725727339,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"عجیؼی","boundary":[0.6663139152052677,0.3266591355176264,0.7084626755358462,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"374","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.2524020694752402,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3266591355176264,0.6645602365114568,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"7.74","boundary":[0.7544009944231673,0.347753776338607,0.786047839817241,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7203151246388497,0.347753776338607,0.7495632600954109,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"374","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.2524020694752402,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.347753776338607,0.7097124235705174,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"3.74","boundary":[0.7544009944231673,0.3688484171595876,0.786047839817241,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"یػٌیٞبی","boundary":[0.6852617079889807,0.3688484171595876,0.7431532621111334,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ذبل","boundary":[0.6467614056305852,0.3688484171595876,0.6803433447557615,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6233790230464288,0.3688484171595876,0.6419841429819256,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"عجیؼی","boundary":[0.5764126856144594,0.3688484171595876,0.6185614459450379,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"375","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.2516965665524424,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.3688484171595876,0.5742222670160594,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.74","boundary":[0.7417019418128065,0.3899430579805682,0.7860075253645098,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"ٔعیت","boundary":[0.7034032117180675,0.3899430579805682,0.7370053080696095,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6798192568702546,0.3899430579805682,0.6984243768057514,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"عجیؼی","boundary":[0.6328529194382853,0.3899430579805682,0.6750016797688638,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"375","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2516965665524424,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.3899430579805682,0.6322750789491374,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.74","boundary":[0.7417019418128065,0.4110376988015488,0.7860075253645098,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"ظ٘دیطٜ","boundary":[0.6959450379627763,0.4110376988015488,0.7367634213532217,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.6652858966606194,0.4110376988015488,0.6911677753141167,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6334576362292548,0.4110376988015488,0.6520627561647516,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"376","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.2524020694752402,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4110376988015488,0.6322750789491374,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.74","boundary":[0.7417019418128065,0.4322748709794279,0.7860075253645098,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"یػٌیٞبی","boundary":[0.6725626553786198,0.4322748709794279,0.7304542095007726,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ذبل","boundary":[0.6340623530202244,0.4322748709794279,0.6676442921454008,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"378","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2524020694752402,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4322748709794279,0.6322750789491374,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"2.74","boundary":[0.7544009944231673,0.4533695118004085,0.786047839817241,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"ٚضؼیت","boundary":[0.7036047839817241,0.4533695118004085,0.7495834173217765,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.6749815225424981,0.4533695118004085,0.6987872068803332,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6515991399583417,0.4533695118004085,0.6702042598938386,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"عجیؼی","boundary":[0.6046328025263723,0.4533695118004085,0.6467815628569509,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"387","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2524020694752402,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4533695118004085,0.6032486729825983,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.74","boundary":[0.7417019418128065,0.4744641526213892,0.7860075253645098,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"شذبیط","boundary":[0.7019922058724719,0.4744641526213892,0.7368440502586844,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"387","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2524020694752402,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4744641526213892,0.7000369549150045,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.74","boundary":[0.7417019418128065,0.49558254866851953,0.7860075253645098,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7326110327218974,0.49558254866851953,0.73686420748505,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.721746287710811,0.49558254866851953,0.7325304038164349,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"یس","boundary":[0.7060236511456023,0.49558254866851953,0.7217059732580796,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"383","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2524020694752402,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.49558254866851953,0.7032621111335088,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"2.2.74","boundary":[0.7417019418128065,0.5166771894895001,0.7860075253645098,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"ٔهطف","boundary":[0.6969528992810589,0.5166771894895001,0.7368440502586845,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"383","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2524020694752402,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5166771894895001,0.6968117986965002,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"74.2.3","boundary":[0.7417019418128065,0.5379143616673793,0.7860276825908754,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"تدبضت","boundary":[0.6967513270174024,0.5379143616673793,0.7368238930323188,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6731673721695894,0.5379143616673793,0.6919740643687428,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"386","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2524020694752402,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5379143616673793,0.6710105489484655,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.2.74","boundary":[0.7290028892024457,0.5590090024883599,0.786047839817241,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.7003796277632197,0.5590090024883599,0.7241853121010549,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"آٔطیىبی","boundary":[0.645551972048646,0.5590090024883599,0.6954612645300006,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"قٕب","boundary":[0.6167069811193979,0.5590090024883599,0.640633608815427,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6006013572532419,0.5590090024883599,0.6131794665054088,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"387","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2524020694752402,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5590090024883599,0.600023516764094,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.2.74","boundary":[0.7290028892024457,0.5801036433093406,0.786047839817241,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.7003796277632197,0.5801036433093406,0.7241853121010549,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"اضٚپب","boundary":[0.6703453604783981,0.5801036433093406,0.6954209500772693,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"388","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2524020694752402,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5801036433093406,0.6677853927299612,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.2.74","boundary":[0.7290028892024457,0.6011982841303212,0.786047839817241,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.7003796277632197,0.6011982841303212,0.7241853121010549,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"آؾیب","boundary":[0.6693374991601155,0.6011982841303212,0.6955217362090975,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6614761808775113,0.6011982841303212,0.6690351407646308,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"الیب٘ٛؾی","boundary":[0.6104783981724115,0.6011982841303212,0.6566989182288517,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"437","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2524020694752402,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6011982841303212,0.600023516764094,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"3.74","boundary":[0.7544009944231673,0.6222929249513017,0.786047839817241,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.7108613854733588,0.6222929249513017,0.7494826311899482,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘تمبَ","boundary":[0.6711516495330242,0.6222929249513017,0.705983336692871,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6473661224215547,0.6222929249513017,0.6661728146207081,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"433","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2524020694752402,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6222929249513017,0.6451757038231548,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.74","boundary":[0.7417019418128065,0.6433875657722824,0.7860075253645098,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.698162332862998,0.6433875657722824,0.7367835785795874,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘تمبَ","boundary":[0.6584525969226634,0.6433875657722824,0.6932842840825102,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6348686420748504,0.6433875657722824,0.6534737620103472,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6205570113552374,0.6433875657722824,0.6300510649734596,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"عطیك","boundary":[0.5812504199422158,0.6433875657722824,0.6157797487065779,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ذغٛط","boundary":[0.5346536316602836,0.6433875657722824,0.5762783041053552,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"433","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2524020694752402,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6433875657722824,0.506493986427468,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"ِٝٛ","boundary":[0.5074413760666532,0.6433875657722824,0.5264899549821943,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"3.3.74","boundary":[0.7417019418128065,0.6646247379501615,0.7860075253645098,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"التهبز","boundary":[0.698162332862998,0.6646247379501615,0.7367835785795874,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.6673016192971847,0.6646247379501615,0.6931834979506819,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"435","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2516965665524424,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6646247379501615,0.6096989854196071,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"LNG","boundary":[0.6124941208089766,0.6612718548080577,0.653836592084929,0.6755249904979095],"dir":"ltr"},{"str":"2.3.74","boundary":[0.7417019418128065,0.6857550116103669,0.7860075253645098,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘تمبَ","boundary":[0.6971544715447153,0.6857550116103669,0.7319861587045621,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6735705166969025,0.6857550116103669,0.6921756366323992,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6592588859772895,0.6857550116103669,0.6687529395955116,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"عطیك","boundary":[0.6199522945642679,0.6857550116103669,0.6544816233286299,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ذظ","boundary":[0.590925888597729,0.6857550116103669,0.6150944030101457,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.5719579385876503,0.6857550116103669,0.5827420546932742,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.5445642679567291,0.6857550116103669,0.5587952697708795,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ثطاثط","boundary":[0.5148995498219444,0.6857550116103669,0.5397130954780621,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"438","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2524020694752402,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6857550116103669,0.4677921118054154,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"LNG","boundary":[0.4687395014446012,0.6824021284682631,0.5100819727205536,0.6966552641581149],"dir":"ltr"},{"str":"4.74","boundary":[0.7544009944231673,0.7068496524313475,0.786047839817241,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.6747799502788415,0.7068496524313475,0.7496438890008734,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6511959954310287,0.7068496524313475,0.670002687630182,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"473","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2524020694752402,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7068496524313475,0.6484344554189352,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"7.4.74","boundary":[0.7417019418128065,0.727944293252328,0.7860075253645098,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"لبػسٜ","boundary":[0.7042095007726936,0.727944293252328,0.7369045219377813,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطاٍ٘كتی","boundary":[0.6362796479204461,0.727944293252328,0.6992911375394746,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"477","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2524020694752402,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.727944293252328,0.6355002351676418,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"3.4.74","boundary":[0.7417019418128065,0.7490389340733087,0.7860075253645098,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"ثطاثطی","boundary":[0.6989686219176241,0.7490389340733087,0.7368843647114157,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.6080595310085332,0.7490389340733087,0.6829234697305651,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.5923368944433245,0.7490389340733087,0.6033628972653363,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.5518208694483638,0.7490389340733087,0.5872169589464489,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕت","boundary":[0.5116743936034401,0.7490389340733087,0.547030168648794,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ذطجزضضفتٝ","boundary":[0.43830208963246653,0.7490389340733087,0.506756030370221,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"472","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2524020694752402,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7490389340733087,0.43554054962037164,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"2.4.74","boundary":[0.7417019418128065,0.7702761062511878,0.7860075253645098,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"لیٕت","boundary":[0.7015890613451589,0.7702761062511878,0.7369448363905127,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"٘مسی","boundary":[0.664096620305046,0.7702761062511878,0.6967714842437679,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.6405126654572331,0.7702761062511878,0.6591177853927298,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"عجیؼی","boundary":[0.5935463280252637,0.7702761062511878,0.6356950883558422,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"474","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.2524020694752402,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.7702761062511878,0.5903480481085811,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"5.74","boundary":[0.7552072834777933,0.7913707470721684,0.7860075253645098,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.7316233286299805,0.7913707470721684,0.7502284485654773,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"عجیؼی","boundary":[0.6848585634616676,0.7913707470721684,0.7268057515285896,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6659107706779547,0.7913707470721684,0.6801417724921051,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.6416817845864408,0.7913707470721684,0.6608916213129074,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞبی","boundary":[0.6020123630988375,0.7913707470721684,0.6339817241147618,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"زضحبَتٛؾؼٝ","boundary":[0.519737284149701,0.7913707470721684,0.5971947859974467,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"475","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2516965665524424,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7913707470721684,0.5193946113014855,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":"6.74","boundary":[0.7544009944231673,0.812465387893149,0.786047839817241,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7142881139555197,0.812465387893149,0.7494624739635826,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.680020829133911,0.812465387893149,0.7067896257474972,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"433","boundary":[0.22398038029967074,0.812465387893149,0.2524020694752402,0.8267185235830008],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.812465387893149,0.6774608613854741,0.8267185235830008],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16859,0.7861,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/2621724924cd915dacef7085f94cbb3d.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/afe0e8df18081edd86c888ea1877102d.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.17044,0.21385,0.19438]},"elements":[{"words":[{"str":"05","boundary":[0.7717866021635422,0.17044177575511923,0.7859540415238863,0.18227187837769623],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2497608236834297,0.17044177575511923,0.28740126318618553,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.21450648390781427,0.17044177575511923,0.2461565108501887,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.19977059503872097,0.7860478398172411,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"437","boundary":[0.22398038029967074,0.19977059503872097,0.2524020694752402,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.19977059503872097,0.7516394544110738,0.21402373072857273],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.2210077672166001,0.7860881542699724,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"432","boundary":[0.22398038029967074,0.2210077672166001,0.2524020694752402,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2210077672166001,0.7322885171000478,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"75","boundary":[0.7336390512665457,0.2210077672166001,0.7518813411274609,0.23526090290645185],"dir":"ltr"},{"str":"تٛؾؼ","boundary":[0.7567997043606799,0.2421024080375807,0.7860276825908754,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاض","boundary":[0.7197305650742458,0.2421024080375807,0.743536249412081,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ظغبَؾًٙ","boundary":[0.6526070012766243,0.2421024080375807,0.7148122018410267,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"432","boundary":[0.22398038029967074,0.2421024080375807,0.2524020694752402,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2421024080375807,0.6516596116374396,0.25635554372743247],"dir":"ltr"},{"str":"7.75","boundary":[0.7552072834777933,0.2631970488585613,0.7861486259490693,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7209198414298192,0.2631970488585613,0.7503493919236712,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"432","boundary":[0.22398038029967074,0.2631970488585613,0.2524020694752402,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.2631970488585613,0.7097124235705174,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"3.75","boundary":[0.7552072834777933,0.28432732251876663,0.7861486259490693,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"حمبیمی","boundary":[0.7046126453000067,0.28432732251876663,0.7502687630182086,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"زضثبضٜ","boundary":[0.6651044816233286,0.28432732251876663,0.6997950681986158,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ظغب","boundary":[0.6421252435664851,0.28432732251876663,0.6601659611637437,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.6209399986561849,0.28432732251876663,0.6311798696499361,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"432","boundary":[0.22398038029967074,0.28432732251876663,0.2524020694752402,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.28432732251876663,0.5967983605455898,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"ًٙ","boundary":[0.5975777732983941,0.28432732251876663,0.6208593697507223,0.2985804582086184],"dir":"ltr"},{"str":"2.75","boundary":[0.7552072834777933,0.30542196333974725,0.7861486259490693,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"تغییطات","boundary":[0.7021937781361284,0.30542196333974725,0.750369549150037,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6832459853524154,0.30542196333974725,0.6974769871665658,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"نٙؼت","boundary":[0.6389000873479809,0.30542196333974725,0.6783477793455621,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ظغبَؾ","boundary":[0.5949371766444936,0.30542196333974725,0.6339817241147618,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"423","boundary":[0.22398038029967074,0.30542196333974725,0.2524020694752402,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.30542196333974725,0.570997110797555,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"ًٙ","boundary":[0.5715749512867029,0.30542196333974725,0.5948565477390311,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"3.75","boundary":[0.7552072834777933,0.3266591355176264,0.7861486259490693,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"پیكطفتٞبی","boundary":[0.674578378015185,0.3266591355176264,0.7504703352818651,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"فّٙبٚضا٘","boundary":[0.6346469125848283,0.3266591355176264,0.6697406436874286,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"آی","boundary":[0.6006013572532419,0.3266591355176264,0.6100147819660015,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"سٜ","boundary":[0.5782268359873681,0.3266591355176264,0.5940905731371363,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"نٙؼت","boundary":[0.5338473426056575,0.3266591355176264,0.5732950346032386,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ظغبَؾ","boundary":[0.4898844319021703,0.3266591355176264,0.5289289793724383,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"423","boundary":[0.22398038029967074,0.3266591355176264,0.2524020694752402,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3266591355176264,0.4645669555869111,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"ًٙ","boundary":[0.4665222065443795,0.3266591355176264,0.48980380299670767,0.34091227120747813],"dir":"ltr"},{"str":"4.75","boundary":[0.7552072834777933,0.347753776338607,0.7861486259490693,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7150944030101457,0.347753776338607,0.7504703352818651,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.6808271181885373,0.347753776338607,0.7075959148021232,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"423","boundary":[0.22398038029967074,0.347753776338607,0.2524020694752402,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.347753776338607,0.6806860176039785,0.36200691202845875],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.3688484171595876,0.7860478398172411,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"423","boundary":[0.22398038029967074,0.3688484171595876,0.2523819122488745,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3688484171595876,0.7516394544110738,0.38310155284943936],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.7568198615870456,0.3899430579805682,0.7860881542699724,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"424","boundary":[0.22398038029967074,0.3899430579805682,0.2524020694752402,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.3899430579805682,0.7322885171000478,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"76","boundary":[0.7330343344755761,0.3899430579805682,0.751982127259289,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.7598938386078075,0.4110376988015488,0.7860579184304239,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"یىپبضچ","boundary":[0.7021736209097628,0.4110376988015488,0.742951689847477,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیؿتٓٞبی","boundary":[0.6189444332459854,0.4110376988015488,0.6888496942820668,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5806457031512464,0.4110376988015488,0.6140059127864006,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"424","boundary":[0.22398038029967074,0.4110376988015488,0.2524020694752402,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4110376988015488,0.5774474232345638,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7544009944231673,0.4322748709794279,0.7638547335886582,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7639252838809378,0.4322748709794279,0.7672109117785392,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"76","boundary":[0.7671504400994422,0.4322748709794279,0.7860982328831552,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"ٔمسٔ","boundary":[0.7203151246388497,0.4322748709794279,0.7495632600954109,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"424","boundary":[0.22398038029967074,0.4322748709794279,0.2524020694752402,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4322748709794279,0.7097124235705174,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"3.76","boundary":[0.7544009944231673,0.4533695118004085,0.786047839817241,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"تىبٔ","boundary":[0.7255560034939191,0.4533695118004085,0.7495632600954109,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَٞبی","boundary":[0.6558321574951286,0.4533695118004085,0.7085433044413089,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیؿتٓٞبی","boundary":[0.5806457031512464,0.4533695118004085,0.6509541087146409,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5425149499428878,0.4533695118004085,0.5757071826916617,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"424","boundary":[0.22398038029967074,0.4533695118004085,0.2524020694752402,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.4533695118004085,0.5419707048310161,0.4676226474902603],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.76","boundary":[0.7417019418128065,0.4744641526213892,0.7860075253645098,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"تبضیرچ","boundary":[0.6949170194181281,0.4744641526213892,0.7368642074850499,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"425","boundary":[0.22398038029967074,0.4744641526213892,0.2516965665524424,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.4744641526213892,0.6839111738224829,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"2.76","boundary":[0.7544009944231673,0.49558254866851953,0.786047839817241,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"ٔطٚضی","boundary":[0.7094503796277633,0.49558254866851953,0.7495632600954107,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"وٛتبٜ","boundary":[0.6743768057515286,0.49558254866851953,0.7046731169791036,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6584525969226634,0.49558254866851953,0.6694785997446752,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞیبفتٞبی","boundary":[0.5824598535241551,0.49558254866851953,0.6534334475576159,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَؾبظی","boundary":[0.5163105556675401,0.49558254866851953,0.5777229053282268,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"خبیٍعی","boundary":[0.47135994087213595,0.49558254866851953,0.511331720755224,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"437","boundary":[0.22398038029967074,0.49558254866851953,0.2524020694752402,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.49558254866851953,0.45811664314990225,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"7.2.76","boundary":[0.7417019418128065,0.5166771894895001,0.7860075253645098,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسَٞبی","boundary":[0.6842538466706981,0.5166771894895001,0.7369649936168782,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ٔجتٙی","boundary":[0.6415205267755156,0.5166771894895001,0.6795168984747698,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6257978902103071,0.5166771894895001,0.6368238930323188,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟی","boundary":[0.6036249412080897,0.5166771894895001,0.6210609420143788,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ","boundary":[0.5889101659611636,0.5166771894895001,0.6036854128871866,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظی","boundary":[0.5544413088758986,0.5166771894895001,0.5888496942820667,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5400960827790096,0.5166771894895001,0.5495901363972316,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"پبیی","boundary":[0.515504266612914,0.5166771894895001,0.5352785056776187,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.48647786064637505,0.5166771894895001,0.4983303097493784,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ثبلا","boundary":[0.4637001948531882,0.5166771894895001,0.48147886850769334,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"433","boundary":[0.22398038029967074,0.5166771894895001,0.2524020694752402,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5166771894895001,0.4613417993684066,0.5309303251793519],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.2.76","boundary":[0.7290028892024457,0.5379143616673793,0.786047839817241,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"قطح","boundary":[0.6957434656991197,0.5379143616673793,0.7241046831955923,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ٔس","boundary":[0.6749613653161325,0.5379143616673793,0.6909460458240947,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"433","boundary":[0.22398038029967074,0.5379143616673793,0.2524020694752402,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5379143616673793,0.6613350802929525,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.2","boundary":[0.7290028892024457,0.5590090024883599,0.7638547335886582,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7639252838809378,0.5590090024883599,0.7672109117785392,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"76","boundary":[0.7671504400994422,0.5590090024883599,0.7860982328831552,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٚوبض","boundary":[0.6776019619700329,0.5590090024883599,0.7241248404219579,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"433","boundary":[0.22398038029967074,0.5590090024883599,0.2524020694752402,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5590090024883599,0.6774608613854741,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.76","boundary":[0.7417019418128065,0.5801036433093406,0.7860075253645098,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسَٞبی","boundary":[0.6842538466706981,0.5801036433093406,0.7369649936168782,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"حؿبثساضی","boundary":[0.6173318551367332,0.5801036433093406,0.6792951689847477,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6030202244171202,0.5801036433093406,0.6125142780353423,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"پبیی","boundary":[0.5782268359873681,0.5801036433093406,0.5982026473157293,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5492004300208291,0.5801036433093406,0.5610528791238325,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ثبلا","boundary":[0.5265907411140227,0.5801036433093406,0.5443694147685278,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"436","boundary":[0.22398038029967074,0.5801036433093406,0.2524020694752402,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.5801036433093406,0.5258449237384943,0.5943567789991924],"dir":"ltr"},{"str":"2.2.76","boundary":[0.7417019418128065,0.6011982841303212,0.7860075253645098,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسَٞبی","boundary":[0.6842538466706981,0.6011982841303212,0.7369649936168782,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزؾٙدی","boundary":[0.6006013572532419,0.6011982841303212,0.6792951689847477,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ثبلا","boundary":[0.5778236914600551,0.6011982841303212,0.5956023651145602,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5699623731774507,0.6011982841303212,0.5775213330645703,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"پبیی","boundary":[0.5504098636027682,0.6011982841303212,0.5701841026674728,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"438","boundary":[0.22398038029967074,0.6011982841303212,0.2524020694752402,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6011982841303212,0.5355203923940074,0.6154514198201729],"dir":"ltr"},{"str":"3.2.76","boundary":[0.7417019418128065,0.6222929249513017,0.7860075253645098,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسَٞبی","boundary":[0.6842538466706981,0.6222929249513017,0.7369649936168782,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"تطویجی","boundary":[0.6348686420748504,0.6222929249513017,0.6794161123429415,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"443","boundary":[0.22398038029967074,0.6222929249513017,0.2524020694752402,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6222929249513017,0.6322750789491374,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"4.2.76","boundary":[0.7417019418128065,0.6433875657722824,0.7860075253645098,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"كبٞساتی","boundary":[0.6767956729154069,0.6433875657722824,0.7303131089162131,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6624840421957938,0.6433875657722824,0.6719780958140159,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَؾبظی","boundary":[0.5961667674527985,0.6433875657722824,0.6575455217362091,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیؿتٓ","boundary":[0.5465799905932943,0.6433875657722824,0.5910871464086541,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5084492373849357,0.6433875657722824,0.5416078747564335,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"443","boundary":[0.22398038029967074,0.6433875657722824,0.2524020694752402,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6433875657722824,0.506493986427468,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"3.76","boundary":[0.7544009944231673,0.6646247379501615,0.786047839817241,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"تؼبٔلات","boundary":[0.7017906336088154,0.6646247379501615,0.7495632600954109,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.6582510246590069,0.6646247379501615,0.6968722703755963,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6084626755358462,0.6646247379501615,0.6418228851710004,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"442","boundary":[0.22398038029967074,0.6646247379501615,0.2524020694752402,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.6646247379501615,0.6064738292011027,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"7.3.76","boundary":[0.7417019418128065,0.6857550116103669,0.7860075253645098,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"ضٞیبفتٞبی","boundary":[0.6659107706779547,0.6857550116103669,0.736682792447759,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَؾبظی","boundary":[0.5995934959349593,0.6857550116103669,0.6609722502183699,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"445","boundary":[0.22398038029967074,0.6857550116103669,0.2516965665524424,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.6857550116103669,0.5967983605455898,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"7.7.3.76","boundary":[0.7290028892024457,0.7068496524313475,0.786047839817241,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"تحّی","boundary":[0.6979607605993414,0.7068496524313475,0.7241248404219579,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6729657999059329,0.7068496524313475,0.6812101054894846,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتفبزٜ","boundary":[0.6231774507827722,0.7068496524313475,0.6680071222199825,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6088658200631593,0.7068496524313475,0.6183598736813815,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"445","boundary":[0.22398038029967074,0.7068496524313475,0.2516965665524424,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7068496524313475,0.5580964859235377,0.7211027881211992],"dir":"ltr"},{"str":"SAM","boundary":[0.5600853322582813,0.7034967692892437,0.6038265134717463,0.7177499049790954],"dir":"ltr"},{"str":"3.7.3.76","boundary":[0.7290028892024457,0.727944293252328,0.786047839817241,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسَٞبی","boundary":[0.6715547940603372,0.727944293252328,0.7242659410065174,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"تؼبزَ","boundary":[0.6320466303836592,0.727944293252328,0.6665558019216554,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.6201135523751932,0.727944293252328,0.6270677954713431,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛ","boundary":[0.5969730565074245,0.727944293252328,0.6109823288315527,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.5842740038970637,0.727944293252328,0.5968521131492306,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"لبثُ","boundary":[0.5542397366122421,0.727944293252328,0.5794967412484041,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"حبؾج","boundary":[0.5154841093865484,0.727944293252328,0.5476348854397635,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"448","boundary":[0.22398038029967074,0.727944293252328,0.2524020694752402,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.2548209366391184,0.727944293252328,0.506493986427468,0.7421974289421798],"dir":"ltr"},{"str":"4.76","boundary":[0.7544009944231673,0.7490389340733087,0.786047839817241,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"٘تیدٝ","boundary":[0.7144896862191762,0.7490389340733087,0.749664046227239,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"یطی","boundary":[0.680020829133911,0.7490389340733087,0.7069911980111536,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"457","boundary":[0.22398038029967074,0.7490389340733087,0.2515756231942485,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7490389340733087,0.6774608613854741,0.7632920697631604],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.7548041389504804,0.7702761062511878,0.7860478398172411,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"453","boundary":[0.22398038029967074,0.7702761062511878,0.2515756231942485,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7702761062511878,0.7516394544110738,0.7845292419410396],"dir":"ltr"},{"str":"ػلائ","boundary":[0.7644594503796277,0.7913707470721684,0.7861486259490693,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"اذتهبضی","boundary":[0.6937277430625546,0.7913707470721684,0.749200430020829,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"454","boundary":[0.22398038029967074,0.7913707470721684,0.2515756231942485,0.8056238827620201],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.2515957804206141,0.7913707470721684,0.6935866424779958,0.8056238827620201],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.17044,0.78615,0.80562],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/73df39c4dc4deee107ca2da552d691bd.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/2816de0cd3468f38bfd70843c5348a5b.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21469,0.20148,0.21385,0.61598]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.736461062957737,0.20147616923965453,0.786128871867231,0.21815233799678108],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.6782066787610024,0.20147616923965453,0.7314356648525163,0.21815233799678108],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6582510246590069,0.20147616923965453,0.673202848887993,0.21815233799678108],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6159208492911376,0.20147616923965453,0.6532070819055298,0.21815233799678108],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.5806457031512464,0.20147616923965453,0.6108567493112947,0.21815233799678108],"dir":"rtl"},{"str":"خّس","boundary":[0.7613753947456829,0.22613889606494678,0.7857253241953907,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"اَٚ","boundary":[0.7356144594503795,0.22613889606494678,0.7559127864005912,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.698162332862998,0.22613889606494678,0.730573933847437,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.6540583215749513,0.22613889606494678,0.6928917594749703,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6152355035947054,0.22613889606494678,0.6487877481869235,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5957233084727541,0.22613889606494678,0.6101364337251219,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبَ","boundary":[0.5647013370960156,0.22613889606494678,0.5903010145803937,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"7284","boundary":[0.5213498622589531,0.22613889606494678,0.5592454478263791,0.24039203175479856],"dir":"ltr"},{"str":"ث","boundary":[0.5124806826580662,0.22613889606494678,0.5157663105556676,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"چبح","boundary":[0.47000940670563723,0.22613889606494678,0.4989330671827918,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ضؾیس","boundary":[0.43235570785459915,0.22613889606494678,0.46452664113417985,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ٛضز","boundary":[0.38686084794732245,0.22613889606494678,0.4084895518376671,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتمجبَ","boundary":[0.3334845125310757,0.22613889606494678,0.3814385540549621,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"خبٔؼ","boundary":[0.2994691930390378,0.22613889606494678,0.32783041053551026,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"زا٘كٍبٞی","boundary":[0.22656050527447422,0.22613889606494678,0.2859395218886704,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ػلال","boundary":[0.762645300006719,0.24737606824282593,0.7861486259490694,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙسا","boundary":[0.7287206880333266,0.24737606824282593,0.7539575354431229,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.6725626553786198,0.24737606824282593,0.7118806400065437,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6329335483437478,0.24737606824282593,0.66678892462658,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"لطاض","boundary":[0.6045723308472754,0.24737606824282593,0.6267049653967613,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"طفت.","boundary":[0.5598636027682591,0.24737606824282593,0.5906638446549755,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"اوٙ","boundary":[0.53670966874958,0.24737606824282593,0.5534200094067055,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"چبح","boundary":[0.4831720755224081,0.24737606824282593,0.5126400616329786,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"زْٚ","boundary":[0.4545689713095477,0.24737606824282593,0.476741920311765,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"خّس","boundary":[0.4237687294228314,0.24737606824282593,0.4492052702602715,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4145165625209971,0.24737606824282593,0.41747967479674797,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.3824766512127931,0.24737606824282593,0.3905193845326883,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"ٚیطایف","boundary":[0.3311361956594772,0.24737606824282593,0.3762480682658066,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"تمسی","boundary":[0.2999126520190822,0.24737606824282593,0.32580848567544796,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"ٔی","boundary":[0.2642948330309749,0.24737606824282593,0.28330309749378485,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"طزز","boundary":[0.23377679231337767,0.24737606824282593,0.2566754014647584,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23037022105758245,0.24737606824282593,0.23365584895518374,0.2616292039326777],"dir":"ltr"},{"str":"اظ","boundary":[0.21468789894510512,0.24737606824282593,0.22459649030554263,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"ضإٞٙبیی","boundary":[0.7314486326681449,0.26847070906380655,0.7855103137808238,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"ىبت","boundary":[0.6817409124504469,0.26847070906380655,0.7087314385540551,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"اضظ٘سٜ","boundary":[0.640479070079957,0.26847070906380655,0.6758413923574039,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛا٘ٙسٌب","boundary":[0.5818820130350063,0.26847070906380655,0.6350498781753783,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"طأی","boundary":[0.5273164012631861,0.26847070906380655,0.5568064234361352,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"ثبلاذم","boundary":[0.4737384935832829,0.26847070906380655,0.5208862460525431,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبتیس","boundary":[0.42889874353288987,0.26847070906380655,0.46722770946717734,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"حتطْ","boundary":[0.38300073909830007,0.26847070906380655,0.41591748975340986,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"زا٘كٍبٜ","boundary":[0.33164012631861856,0.26847070906380655,0.37759881104525606,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"زا٘كدٛیب","boundary":[0.2587919102331519,0.26847070906380655,0.31317631558063197,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"ػعیع","boundary":[0.21470805617147076,0.26847070906380655,0.2425088959823155,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتمجبَ","boundary":[0.737851911576967,0.28960098272401175,0.7859067392326816,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیقٛز.","boundary":[0.6824396962977893,0.28960098272401175,0.7302123227843847,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"حٕبیت","boundary":[0.6308136800376268,0.28960098272401175,0.6740710878183162,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"ٕىبضی","boundary":[0.5591547403077336,0.28960098272401175,0.6009809850164617,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؼبٚ٘ت","boundary":[0.5086004165826782,0.28960098272401175,0.5515151515151515,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"پػٚٞكی","boundary":[0.4502049318013841,0.28960098272401175,0.5031257346289922,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"پیٍیطی","boundary":[0.3821541355909427,0.28960098272401175,0.42827386951555463,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"ازاضٜ","boundary":[0.34812873748572193,0.28960098272401175,0.37637044583803686,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"چبح","boundary":[0.31188604448027946,0.28960098272401175,0.3423066004493281,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"كط","boundary":[0.2676207753813075,0.28960098272401175,0.2868709265605053,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"زا٘كٍب","boundary":[0.22111805415574814,0.28960098272401175,0.26183708562840174,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"قٟیس","boundary":[0.7518679029765504,0.3106956235449923,0.7856715715917488,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"ثبٞٙط","boundary":[0.7174192031176508,0.3106956235449923,0.7470301686487937,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"وطٔب","boundary":[0.6862158167036215,0.3106956235449923,0.7124000537526035,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"زٍِطْ","boundary":[0.6352583484512531,0.3106956235449923,0.6702686809531649,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6227810253309144,0.3106956235449923,0.6302391990862057,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"ٜٙٙس","boundary":[0.5945810656453672,0.3106956235449923,0.6227205536518174,0.3249487592348441],"dir":"ltr"},{"str":"ثٛزٜ","boundary":[0.5646072700396425,0.3106956235449923,0.5894409729221258,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"ٛضز","boundary":[0.5202815292615737,0.3106956235449923,0.5419102331519182,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"تمسیط","boundary":[0.48266853907238744,0.3106956235449923,0.5153817726988459,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.4463649801787274,0.3106956235449923,0.47773735090244546,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"دتجی","boundary":[0.25842908015857013,0.3317902643659729,0.29440972922125913,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟٕٙی","boundary":[0.21470805617147076,0.3317902643659729,0.2535416500274468,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.2797957401061613,0.35288490518695353,0.30057784048914865,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"ٔب","boundary":[0.26387153127729623,0.35288490518695353,0.27495800577840485,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"7286","boundary":[0.21470805617147076,0.35288490518695353,0.25258348451253104,0.3671380408768053],"dir":"ltr"},{"str":"Mbahmani@uk.ac.ir","boundary":[0.21470805617147076,0.3697714747244394,0.3808237586508096,0.38402461041429115],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21469,0.20148,0.78615,0.38402],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/a0462d6b35cdd382e5eb23db200e56b0.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/77a138a7f37a37fb57c101eb836e117f.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/be0626e1fb8157a87548f2b50375032c.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/5d8b2723132581e39b65524577293aec.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21469,0.20148,0.21387,0.16801]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7364177753141167,0.20147616923965453,0.7861268561445944,0.21815233799678108],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.6782066787610024,0.20147616923965453,0.7313549169974017,0.21815233799678108],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.7287610024860579,0.22613889606494678,0.7621010548948465,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"٘مف","boundary":[0.6916918631996237,0.22613889606494678,0.7228259574569788,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ٚیػٜ","boundary":[0.6588557414499765,0.22613889606494678,0.6836491298797285,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6420815695760264,0.22613889606494678,0.6581267217630854,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6199489350265402,0.22613889606494678,0.6359611143704709,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ضقس","boundary":[0.5859235369213196,0.22613889606494678,0.6120069878384734,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"تٛؾؼ","boundary":[0.5341799368406907,0.22613889606494678,0.5648474511445686,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی،","boundary":[0.4618961230934623,0.22613889606494678,0.5188282241724151,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ضفبٜ","boundary":[0.43149902573405896,0.22613889606494678,0.45379291809447014,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"اختٕبػی،","boundary":[0.36685480077941274,0.22613889606494678,0.42459319091299175,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟجٛز","boundary":[0.3260162601626016,0.22613889606494678,0.3586911241013236,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ویفیت","boundary":[0.2762883827185379,0.22613889606494678,0.3179735268427064,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٘سٌی","boundary":[0.22936235973929983,0.22613889606494678,0.2683867499832023,0.24039203175479856],"dir":"rtl"},{"str":"أٙیت","boundary":[0.7490391722099039,0.24737606824282593,0.7858664247799502,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7210407847880131,0.24737606824282593,0.7438361207773514,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"خبٔؼ","boundary":[0.6861889404018006,0.24737606824282593,0.7156115928834342,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"ایفب","boundary":[0.6519821272592891,0.24737606824282593,0.6722197281805442,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیوٙس","boundary":[0.6030269434925755,0.24737606824282593,0.645551972048646,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5996203722367802,0.24737606824282593,0.6029060001343814,0.2616292039326777],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.5901666330712894,0.24737606824282593,0.5937208521437374,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"طغی","boundary":[0.5596082779009608,0.24737606824282593,0.5866995901363972,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"تأٔیٗوٙٙس","boundary":[0.4886044480279514,0.24737606824282593,0.5538900050429983,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"٘یبظٞبی","boundary":[0.4294429886447625,0.24737606824282593,0.4767468961865254,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"اِٚی","boundary":[0.40406504065040655,0.24737606824282593,0.4241997885510937,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٔبتی","boundary":[0.32819324061009203,0.24737606824282593,0.37712808821367694,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.2937848552039239,0.24737606824282593,0.30479070079956994,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"طٔبیف","boundary":[0.21890075925552643,0.24737606824282593,0.2611301484915675,0.2616292039326777],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21468789894510512,0.24737606824282593,0.21879997312369817,0.2616292039326777],"dir":"ltr"},{"str":"ؾطٔبیف","boundary":[0.7335785795874487,0.26847070906380655,0.7859268964590471,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7293657192770274,0.26847070906380655,0.7334777934556205,0.2827238447536583],"dir":"ltr"},{"str":"پرتٚپع","boundary":[0.674820264731573,0.26847070906380655,0.723943425384667,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6706074044211516,0.26847070906380655,0.6747194785997446,0.2827238447536583],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚقٙبیی","boundary":[0.6140260700127662,0.26847070906380655,0.66553847904814,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"حُٕ","boundary":[0.5649230665860377,0.26847070906380655,0.5962473963582611,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"ُٚ٘م","boundary":[0.5357522004972116,0.26847070906380655,0.5644359336155346,0.2827238447536583],"dir":"ltr"},{"str":"چٙیٗ","boundary":[0.4653228515756232,0.26847070906380655,0.5012631861855807,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"ػبّٔی","boundary":[0.4244641537324464,0.26847070906380655,0.45990055768326277,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿیبض","boundary":[0.386830612107774,0.26847070906380655,0.419041859840086,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"ؤثط","boundary":[0.3552442383927971,0.26847070906380655,0.3746959618356514,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3357320432708459,0.26847070906380655,0.3501451685232138,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"ؾغٛح","boundary":[0.29124504468185175,0.26847070906380655,0.3302694349257542,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"ثرفٞبی","boundary":[0.21468789894510512,0.26847070906380655,0.2737485721964657,0.2827238447536583],"dir":"rtl"},{"str":"نٙبیغ","boundary":[0.7489585433044412,0.28960098272401175,0.7859672109117785,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.7086709668749579,0.28960098272401175,0.7400356110999124,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"ضقس","boundary":[0.6740408519787676,0.28960098272401175,0.7001243028959214,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطیغ","boundary":[0.6327588523819121,0.28960098272401175,0.6679648420802828,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.5723678021904185,0.28960098272401175,0.6256014388788388,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5498320231136195,0.28960098272401175,0.566090210779329,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.5222569374454075,0.28960098272401175,0.5413861452664112,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞبی","boundary":[0.4826076731841698,0.28960098272401175,0.5145568769737284,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"زضحبَتٛؾؼ","boundary":[0.40473022912047296,0.28960098272401175,0.47633008177308017,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"ضقس","boundary":[0.3467580460928576,0.28960098272401175,0.37284149701001135,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"ٔساْٚ","boundary":[0.30466975744137603,0.28960098272401175,0.33819122488745545,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.282133978364577,0.28960098272401175,0.2983921660302865,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.2543573204327084,0.28960098272401175,0.2734865282537123,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞبی","boundary":[0.21470805617147076,0.28960098272401175,0.24665725996102936,0.3038541184138635],"dir":"rtl"},{"str":"نٙؼتی","boundary":[0.7419203117651009,0.3106956235449923,0.7851575623194246,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"ؾجت","boundary":[0.7036618961230932,0.3106956235449923,0.7363675319978097,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"افعایف","boundary":[0.65472015050729,0.3106956235449923,0.6975107973480442,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.6029563932002955,0.3106956235449923,0.6495100988551924,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.562722569374454,0.3106956235449923,0.5968052944252467,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"كت","boundary":[0.5305113216421419,0.3106956235449923,0.5483303097493784,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5077739703016865,0.3106956235449923,0.5152321440569777,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"خسای","boundary":[0.4566350870120271,0.3106956235449923,0.4940620023745957,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.44034804810858025,0.3106956235449923,0.45048398823697816,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیط","boundary":[0.4059195054760465,0.3106956235449923,0.4344135834601467,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.38499630450849964,0.3106956235449923,0.4002704588870935,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"آٔ","boundary":[0.36649197070483097,0.3106956235449923,0.37792111805415574,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"ظ،","boundary":[0.33085399449035807,0.3106956235449923,0.3587314385540549,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟساقت","boundary":[0.27526036417388966,0.3106956235449923,0.32561260316343177,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"زضٔب","boundary":[0.2299670765302694,0.3106956235449923,0.25632770540997196,0.3249487592348441],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21468789894510512,0.3106956235449923,0.21879997312369817,0.3249487592348441],"dir":"ltr"},{"str":"أٙیت،","boundary":[0.7449472552576765,0.3317902643659729,0.7858059531008533,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"ضفب","boundary":[0.7232177652355035,0.3317902643659729,0.7392629174225627,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"،ٜ","boundary":[0.7127561647517301,0.3317902643659729,0.7230968218773096,0.3460434000558247],"dir":"ltr"},{"str":"اضتجبعبت","boundary":[0.654360679970436,0.3317902643659729,0.7070516696902506,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"حُٕ","boundary":[0.6050359470536854,0.3317902643659729,0.6363602768259088,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٚ","boundary":[0.5946516159376468,0.3317902643659729,0.6043673990458911,0.3460434000558247],"dir":"ltr"},{"str":"مُ،","boundary":[0.5714909628435125,0.3317902643659729,0.5944298864476246,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٙ٘ب","boundary":[0.5346435530471005,0.3317902643659729,0.5577638916885035,0.3460434000558247],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.5249882416179532,0.3317902643659729,0.5345427669152722,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"آة،","boundary":[0.49662702412148074,0.3317902643659729,0.5193240610092049,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"غصا","boundary":[0.4714506483907814,0.3317902643659729,0.4908015857018073,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطپٙب","boundary":[0.42033192232748773,0.3317902643659729,0.45353087415171667,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"،ٜ","boundary":[0.4098703218437143,0.3317902643659729,0.4202109789692938,0.3460434000558247],"dir":"ltr"},{"str":"اظ","boundary":[0.39479271652220654,0.3317902643659729,0.40447395911468353,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"٘یبظٞبی","boundary":[0.3426661291406302,0.3317902643659729,0.3888060202916078,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؾی","boundary":[0.29616340791507084,0.3317902643659729,0.337001948531882,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"ثكط","boundary":[0.2680037626822549,0.3317902643659729,0.2905395417590539,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.2591547403077336,0.3317902643659729,0.26237989652623794,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"قٕبض","boundary":[0.21468789894510512,0.3317902643659729,0.24554850529162928,0.3460434000558247],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیضٚز.","boundary":[0.7433145199220587,0.35288490518695353,0.7860780756567894,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"اغطاق","boundary":[0.7064066384465497,0.35288490518695353,0.7381744271988173,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"٘یؿت","boundary":[0.6655076261506416,0.35288490518695353,0.7015226693618147,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"ٌف","boundary":[0.6463582611032722,0.35288490518695353,0.6606201313059156,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.6312772962440366,0.35288490518695353,0.6458509709064031,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز","boundary":[0.6008197272055363,0.35288490518695353,0.6263589330108175,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"ثسٖٚ","boundary":[0.5656121827965379,0.35288490518695353,0.5959819928777799,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5273264798763688,0.35288490518695353,0.5606767911851313,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٘سٌی","boundary":[0.48340388362561304,0.35288490518695353,0.5224282738695154,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.4515957804206141,0.35288490518695353,0.4785661492978566,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"ثكط","boundary":[0.4242222670160586,0.35288490518695353,0.4467580460928576,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"زقٛاض","boundary":[0.3843512732647987,0.35288490518695353,0.41932125250676616,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.3392192434321037,0.35288490518695353,0.36814486326681445,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"غیطٕٔىٗ","boundary":[0.2769737284149701,0.35288490518695353,0.3343815091043473,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"ٔی","boundary":[0.25300678626620976,0.35288490518695353,0.27201505072901966,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":"طزز","boundary":[0.22254921722770946,0.35288490518695353,0.2454478263790902,0.3671380408768053],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21914264597191427,0.35288490518695353,0.22242827386951552,0.3671380408768053],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.7281730833837263,0.37412207736483266,0.7615131357925149,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7084593159981186,0.37412207736483266,0.7229954454113758,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"خٟب","boundary":[0.6802593563125713,0.37412207736483266,0.7028354498421017,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"أطٚظ","boundary":[0.6335550628233554,0.37412207736483266,0.6641457951816424,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.6063629644560907,0.37412207736483266,0.628501847285189,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"ػبُٔ","boundary":[0.5707048310152522,0.37412207736483266,0.6007390983000738,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٞجطزی","boundary":[0.5131357925149498,0.37412207736483266,0.5649600215010414,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.4793119666733856,0.37412207736483266,0.5077394297859192,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"اغّت","boundary":[0.43218437143049115,0.37412207736483266,0.46184142535132944,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.40743129745347034,0.37412207736483266,0.4265605052744742,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞبی","boundary":[0.3677820331922327,0.37412207736483266,0.39973123698179125,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"خٟب","boundary":[0.33958207350668546,0.37412207736483266,0.3621581670362158,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"ثرهٛل","boundary":[0.2703218437143049,0.37412207736483266,0.3228918900759255,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"آٖٞب","boundary":[0.23641738896727807,0.37412207736483266,0.264697977558288,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22313377679231333,0.37412207736483266,0.2305919505476046,0.3883752130546844],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7819122488745551,0.39521671818581333,0.7851978767721564,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"ز٘جبَ","boundary":[0.73538937042263,0.39521671818581333,0.7680440771349863,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"اػٕبَ","boundary":[0.6953168044077135,0.39521671818581333,0.7297251898138816,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"اضازٜ","boundary":[0.6635087012027145,0.39521671818581333,0.6900462310196858,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"لسضت","boundary":[0.611220856010213,0.39521671818581333,0.6459315998118659,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.5802190418598401,0.39521671818581333,0.6061191183821468,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.5639320029563932,0.39521671818581333,0.5747967479674797,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"زیٍط","boundary":[0.5301283343411947,0.39521671818581333,0.5588329330868098,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.5055768326278304,0.39521671818581333,0.5247060404488342,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞب","boundary":[0.4790096082779009,0.39521671818581333,0.4978767721561512,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"ؿتٙس","boundary":[0.431902170261372,0.39521671818581333,0.46546395216018266,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.4170261372035208,0.39521671818581333,0.4266315968733444,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"ٕی","boundary":[0.3884431902170261,0.39521671818581333,0.40366189612309344,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"زضیچ","boundary":[0.34073103540952765,0.39521671818581333,0.3707402966506448,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.32363770745145465,0.39521671818581333,0.326862863669959,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.27636901162400057,0.39521671818581333,0.3099212562162188,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"ٔی","boundary":[0.25199892494792714,0.39521671818581333,0.27094671773164014,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ٘","boundary":[0.24024726197675197,0.39521671818581333,0.25199892494792714,0.4094698538756651],"dir":"ltr"},{"str":"ط","boundary":[0.23260767318416983,0.39521671818581333,0.24018679029765502,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.21954579049922726,0.39521671818581333,0.22910031579654633,0.4094698538756651],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21470805617147076,0.3918638350437096,0.21974736276288379,0.40611697073356134],"dir":"ltr"},{"str":"تبضید","boundary":[0.7547436672713833,0.41631135900679395,0.7857857958744875,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"٘یع","boundary":[0.7320063159309278,0.41631135900679395,0.7495914238284727,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"ٛاٜ","boundary":[0.7020123630988375,0.41631135900679395,0.7188436471141569,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.6764530000671907,0.41631135900679395,0.6963481824900892,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسػبؾت.","boundary":[0.6148323590673923,0.41631135900679395,0.6708291339111738,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"اضٜ","boundary":[0.5689545118591681,0.41631135900679395,0.5845965195189141,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"ضلبثتٞبی","boundary":[0.5030370221057582,0.41631135900679395,0.5631962641940468,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"خسی","boundary":[0.46457703420009405,0.41631135900679395,0.49786979362238953,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"ثعضٌی","boundary":[0.4094268628636699,0.41631135900679395,0.44667741718739495,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3897130954780622,0.41631135900679395,0.4042492248913195,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"ؾغح","boundary":[0.351656252099711,0.41631135900679395,0.3838271853792918,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"خٟب٘ی","boundary":[0.30755224081166427,0.41631135900679395,0.3459517570382315,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٔ","boundary":[0.2771551434522609,0.41631135900679395,0.29036858544264305,0.4305644946966457],"dir":"ltr"},{"str":"غم","boundary":[0.2596385137405093,0.41631135900679395,0.2771148289995296,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"ایی","boundary":[0.23117651011220852,0.41631135900679395,0.2511120069878384,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.21468789894510512,0.41631135900679395,0.22555264395619157,0.4305644946966457],"dir":"rtl"},{"str":"ؾط","boundary":[0.7675099106362965,0.43740599982777456,0.7853893704226299,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"تهبحت","boundary":[0.7155445810656454,0.43740599982777456,0.7623766901298312,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6763186185580864,0.43740599982777456,0.7100224289956117,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"ٚخٛز","boundary":[0.6384633474433918,0.43740599982777456,0.6711894028470219,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"زاقت","boundary":[0.6054458106564536,0.43740599982777456,0.6332523002402787,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.5629745347040247,0.43740599982777456,0.5914777807392118,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"چطاو","boundary":[0.5287475643351475,0.43740599982777456,0.5577418153653535,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"أٙیت","boundary":[0.47760868104548815,0.43740599982777456,0.5151571362958538,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"ّٔی","boundary":[0.4481992877780017,0.43740599982777456,0.47178324262581467,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"پبیساضی","boundary":[0.3840388362561311,0.43740599982777456,0.4298360545588927,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"حىٛٔتٞب","boundary":[0.3175099106362964,0.43740599982777456,0.37892057341648144,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"تب","boundary":[0.30243230531478865,0.43740599982777456,0.3120078295688052,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"حس","boundary":[0.2768527850567762,0.43740599982777456,0.29719958597611745,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"ظیبزی","boundary":[0.23460323859436938,0.43740599982777456,0.27096687495800575,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.21468789894510512,0.43740599982777456,0.22934703251925187,0.4516591355176263],"dir":"rtl"},{"str":"ٌطٚی","boundary":[0.7508398844319021,0.45850064064875523,0.7855304710071893,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"زؾتطؾی","boundary":[0.6896223879594167,0.45850064064875523,0.7452694059457162,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6797655042666129,0.45850064064875523,0.6829906604851173,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.6336457703420009,0.45850064064875523,0.6659291003157964,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5936135187798158,0.45850064064875523,0.627620460907955,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.5557582476651212,0.45850064064875523,0.5869817913055163,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.5459013639723174,0.45850064064875523,0.5491265201908218,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"یٗ","boundary":[0.4951857824363367,0.45850064064875523,0.5138513740509305,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"ٙظ","boundary":[0.4651918296042464,0.45850064064875523,0.4820634280722972,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.4511220856010213,0.45850064064875523,0.4574917691325673,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.4112712490761271,0.45850064064875523,0.4450967761669754,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"ٝ٘","boundary":[0.3931499025734059,0.45850064064875523,0.4046395216018276,0.472753776338607],"dir":"ltr"},{"str":"تٟٙب","boundary":[0.36991869918699183,0.45850064064875523,0.3928979372438352,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.3417187395014446,0.45850064064875523,0.36467818878084296,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"ػبُٔ","boundary":[0.30487132970503256,0.45850064064875523,0.335087012027145,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"ضقس","boundary":[0.27205536518175094,0.45850064064875523,0.2981388160989047,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"تٛؾؼ","boundary":[0.22313377679231333,0.45850064064875523,0.2531469565172447,0.472753776338607],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.7341832963784183,0.4797615680527841,0.7858865820063159,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"تأٔیٗو","boundary":[0.6748672982597594,0.4797615680527841,0.7174425648261569,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"ٜٙٙس","boundary":[0.6466673385742121,0.4797615680527841,0.6748068265806625,0.49401470374263584],"dir":"ltr"},{"str":"ضفبٜ","boundary":[0.6189108378687092,0.4797615680527841,0.6413861452664112,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"خبٔؼ","boundary":[0.5849055969898541,0.4797615680527841,0.6138745910959456,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"ؿت","boundary":[0.5367902976550425,0.4797615680527841,0.5632768930995093,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"ثّى","boundary":[0.5150406504065039,0.4797615680527841,0.5315695760263387,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.47980581871934413,0.4797615680527841,0.5016164749683223,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"وبلای","boundary":[0.4393805012430289,0.4797615680527841,0.474312974534704,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٞجطزی","boundary":[0.3823960223073305,0.4797615680527841,0.4340388362561311,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.3502049318013841,0.4797615680527841,0.3771753006786266,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"وكٛضٞبی","boundary":[0.2863871531277296,0.4797615680527841,0.3449842101726802,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"تِٛیسو","boundary":[0.2428878586306524,0.4797615680527841,0.2813174556411807,0.49401470374263584],"dir":"rtl"},{"str":"ٜٙٙس","boundary":[0.21468789894510512,0.4797615680527841,0.24282738695155545,0.49401470374263584],"dir":"ltr"},{"str":"ٔهطف","boundary":[0.7330343344755761,0.5008562088737647,0.7744479660411735,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7245850970906401,0.5008562088737647,0.732123899751394,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٙ","boundary":[0.7121077739703014,0.5008562088737647,0.7245246254115432,0.5151093445636165],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7024524625411541,0.5008562088737647,0.7120069878384732,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛز","boundary":[0.6706645165625208,0.5008562088737647,0.6891890075925551,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛاٞس","boundary":[0.6056574615332929,0.5008562088737647,0.6452091605244384,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.5955990055768325,0.5008562088737647,0.5988241617953369,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ز.","boundary":[0.5768930995095074,0.5008562088737647,0.5878183161996908,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"زض٘تید","boundary":[0.5292011019283746,0.5008562088737647,0.5712440529205545,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ٚخٛز","boundary":[0.48189209164818914,0.5008562088737647,0.515396820894183,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ٙبثغ","boundary":[0.44365383323254715,0.5008562088737647,0.46838674998320234,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.40342000940670564,0.5008562088737647,0.4375027344574983,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3824968084391588,0.5008562088737647,0.39777096281775265,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.35633272861654236,0.5008562088737647,0.37546193643754616,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ضی","boundary":[0.329180944702009,0.5008562088737647,0.34863266814486327,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ٙ٘ٔب","boundary":[0.3017872740710878,0.5008562088737647,0.32234764496405294,0.5151093445636165],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.29213196264194047,0.5008562088737647,0.3016864879392595,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ایطا","boundary":[0.26717731640126313,0.5008562088737647,0.2864433500279888,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.24605254317005976,0.5008562088737647,0.24927769938856406,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.22575421621984812,0.5008562088737647,0.23073305113216416,0.5151093445636165],"dir":"rtl"},{"str":"ٛلؼیت","boundary":[0.7383961566888395,0.5219508496947453,0.7791943828529193,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"لسضت","boundary":[0.6832862998051468,0.5219508496947453,0.7179970436067996,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ثطتط","boundary":[0.6536954915003695,0.5219508496947453,0.6778978716753926,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"زاز","boundary":[0.62851911576967,0.5219508496947453,0.6483768458914597,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.5870557011355236,0.5219508496947453,0.615937861783978,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5836491298797285,0.5219508496947453,0.5869347577773297,0.5362039853845971],"dir":"ltr"},{"str":"أب","boundary":[0.5618759658670966,0.5219508496947453,0.5761069676812468,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ثبیس","boundary":[0.5329100315796546,0.5219508496947453,0.5549217227709466,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ٌفت","boundary":[0.496667338574212,0.5219508496947453,0.5275132083247939,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"تبوٙ","boundary":[0.4670765302694348,0.5219508496947453,0.49073287392577847,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ٘","boundary":[0.4298461331720755,0.5219508496947453,0.44153732446415367,0.5362039853845971],"dir":"ltr"},{"str":"بٜ","boundary":[0.41877981589733254,0.5219508496947453,0.4298058187193442,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.4085197876772156,0.5219508496947453,0.4117449438957199,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ٙبثغ","boundary":[0.36201706645165627,0.5219508496947453,0.38656856816502044,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.32178324262581465,0.5219508496947453,0.3558659676766073,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"ثبلأذم","boundary":[0.2676207753813075,0.5219508496947453,0.31482899952966464,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"٘فت","boundary":[0.23561109991265197,0.5219508496947453,0.2620818401428231,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.21468789894510512,0.5219508496947453,0.22996205332369907,0.5362039853845971],"dir":"rtl"},{"str":"فطٚ","boundary":[0.7489249479271652,0.5430454905157259,0.7856715715917489,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"وؿت","boundary":[0.6969999328092454,0.5430454905157259,0.7310454881408318,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"زضآٔس","boundary":[0.6559598199287778,0.5430454905157259,0.6917437267341279,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.6233655848955184,0.5430454905157259,0.6503359537727609,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"تأٔیٗ","boundary":[0.5829100315796546,0.5430454905157259,0.6180796956184983,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"زیٍط","boundary":[0.5489047907007996,0.5430454905157259,0.5777323936073042,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"عیٙ","boundary":[0.5170966874958006,0.5430454905157259,0.5353591345830814,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.49583081368003756,0.5430454905157259,0.5005476046496001,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"فطاٞ","boundary":[0.45416582678223477,0.5430454905157259,0.477729624403682,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.4150910434724182,0.5430454905157259,0.4382819324061009,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.39338171067661093,0.5430454905157259,0.39836054558892703,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.349519586104952,0.5430454905157259,0.37648995498219445,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطف","boundary":[0.30402472619767523,0.5430454905157259,0.3444576826572011,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛز","boundary":[0.27987636901162394,0.5430454905157259,0.2984008600416582,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.23962238795941673,0.5430454905157259,0.26804985107195023,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23621581670362155,0.5430454905157259,0.23950144460122283,0.5572986262055777],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.22313377679231333,0.5430454905157259,0.2305919505476046,0.5572986262055777],"dir":"rtl"},{"str":"یٗ","boundary":[0.7502889202445744,0.5641401313367066,0.7689545118591682,0.5783932670265584],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ٘ب","boundary":[0.7291238325606396,0.5641401313367066,0.7454511859168178,0.5783932670265584],"dir":"rtl"},{"str":"خت","boundary":[0.6785896660619498,0.5641401313367066,0.7036854128871867,0.5783932670265584],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطف","boundary":[0.6340421957938588,0.5641401313367066,0.6736801887604981,0.5783932670265584],"dir":"rtl"},{"str":"ثیضٚی","boundary":[0.5957904992273063,0.5641401313367066,0.6290835181079083,0.5783932670265584],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5489249479271653,0.5641401313367066,0.5823256266740766,0.5783932670265584],"dir":"rtl"},{"str":"كت","boundary":[0.5187092656050527,0.5641401313367066,0.5365282537122892,0.5783932670265584],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.4741819525633273,0.5641401313367066,0.505376210704871,0.5783932670265584],"dir":"rtl"},{"str":"حسٚز","boundary":[0.7206242021097895,0.5853773035145857,0.7552140025532486,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛز","boundary":[0.6950648390781426,0.5853773035145857,0.713589330108177,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.6459416784250486,0.5853773035145857,0.6785517858342691,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6057078545992071,0.5853773035145857,0.6397905796499997,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.5956493986427467,0.5853773035145857,0.5988745548612511,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"چب","boundary":[0.5654538735469999,0.5853773035145857,0.5816433471803548,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"كی","boundary":[0.5378787878787878,0.5853773035145857,0.5619868306121077,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"خسی","boundary":[0.4982093663911845,0.5853773035145857,0.532318614263604,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4770845931599812,0.5853773035145857,0.49256031980223164,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"ػهط","boundary":[0.44366391184573,0.5853773035145857,0.47025129342202515,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"حبضط","boundary":[0.4029866290398441,0.5853773035145857,0.43843954545606956,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"تجسیُقسٜ","boundary":[0.33305113216421417,0.5853773035145857,0.39705216439141044,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.2947927165222065,0.5853773035145857,0.32690003338916523,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.26862863669959014,0.5853773035145857,0.28775784452059394,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.25455889269636495,0.5853773035145857,0.260928576227911,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"ایطا","boundary":[0.22960424645568767,0.5853773035145857,0.24887028008241335,0.5996304392044375],"dir":"rtl"},{"str":"،ٖ","boundary":[0.21470805617147076,0.5853773035145857,0.2295437747765907,0.5996304392044375],"dir":"ltr"},{"str":"ػلاٜٚ","boundary":[0.754763824497749,0.6064719443355664,0.7859268964590472,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.7380736410669891,0.6064719443355664,0.7489383860780757,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ایٙى","boundary":[0.7100954108714641,0.6064719443355664,0.732409460458241,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"زاضای","boundary":[0.6628065578176442,0.6064719443355664,0.6965021127711196,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"شذبیط","boundary":[0.6225324195390713,0.6064719443355664,0.6577319182592744,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ػٕسٜ","boundary":[0.5852818652153463,0.6064719443355664,0.6169085533830544,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5686185580864073,0.6064719443355664,0.5846637102734663,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5535409527648996,0.6064719443355664,0.5632221953573766,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.5168749580057784,0.6064719443355664,0.548431475988904,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.477850567761876,0.6064719443355664,0.5114785952767478,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ثرهٛل","boundary":[0.4196566552442384,0.6064719443355664,0.47222670160585906,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"فت","boundary":[0.3890579856211785,0.6064719443355664,0.41074716119062016,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ٌبظ","boundary":[0.35263387757844517,0.6064719443355664,0.371359940872136,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ؿت،","boundary":[0.30954780622186384,0.6064719443355664,0.3400658469394611,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.28983403883625614,0.6064719443355664,0.3043701682495134,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٔ","boundary":[0.2715111200698784,0.6064719443355664,0.2847245620602605,0.6207250800254182],"dir":"ltr"},{"str":"غم","boundary":[0.2539944903581267,0.6064719443355664,0.27147080561714704,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.22940267419203117,0.6064719443355664,0.2454478263790902,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.2147080561714708,0.6064719443355664,0.22377880803601422,0.6207250800254182],"dir":"rtl"},{"str":"خٟب","boundary":[0.7631089162131289,0.627566585156547,0.7857857958744876,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"ٚالغ","boundary":[0.7214237720889605,0.627566585156547,0.7470116267153153,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.6875999462473963,0.627566585156547,0.7160274093599298,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6745179063360881,0.627566585156547,0.6819760800913793,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"یىی","boundary":[0.6348484848484848,0.627566585156547,0.660972520181223,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.61971040784788,0.627566585156547,0.629103675334274,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"انّیتطیٗ","boundary":[0.5534099307935227,0.627566585156547,0.6140260700127662,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.5167439360344016,0.627566585156547,0.5483004540175271,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.4777195457904992,0.627566585156547,0.511347573305371,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4580057784048914,0.627566585156547,0.47254190781814875,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"ؾغح","boundary":[0.4201505072901968,0.627566585156547,0.4523214405697776,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"خٟبٖ","boundary":[0.38088423032990654,0.627566585156547,0.41444601222871724,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.37203520795538536,0.627566585156547,0.37526036417388964,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"قٕبض","boundary":[0.3275683665927568,0.627566585156547,0.358428972939281,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیضٚز.","boundary":[0.2790700799569979,0.627566585156547,0.3219445004367399,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"ثٙبثطایٗ","boundary":[0.22835449842101724,0.627566585156547,0.27344621380098094,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.21468789894510512,0.627566585156547,0.22273063226500028,0.6418197208463987],"dir":"rtl"},{"str":"تٛخ","boundary":[0.7633978364577033,0.6486612259775276,0.7855707854599207,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7463045084996304,0.6486612259775276,0.7495296647181348,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"ایٙى","boundary":[0.7100819727205536,0.6486612259775276,0.7323960223073305,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"ٔم","boundary":[0.6829100315796546,0.6486612259775276,0.6965872999079746,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.6722468588322247,0.6486612259775276,0.682829402674192,0.6629143616673794],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6249781630047705,0.6486612259775276,0.6585304075969888,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.5925855002351677,0.6486612259775276,0.6195558691124101,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.5680339985218034,0.6486612259775276,0.5871632063428072,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞبی","boundary":[0.5283847342605656,0.6486612259775276,0.5603339380501242,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"ؾّغٝعّت،","boundary":[0.4552240811664315,0.6486612259775276,0.5233785431124677,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"٘مف","boundary":[0.4205939662702412,0.6486612259775276,0.4501472740169744,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"ٛت","boundary":[0.396848753611503,0.6486612259775276,0.40866088826177516,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.3827790096082779,0.6486612259775276,0.3891486931398239,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"حطو","boundary":[0.3447423234562924,0.6486612259775276,0.37084593159981183,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.2921924343210374,0.6486612259775276,0.3310258722210565,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"تِٛیس","boundary":[0.24387556272256936,0.6486612259775276,0.2750339387146482,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"ّی","boundary":[0.21468789894510512,0.6486612259775276,0.23184169858227502,0.6629143616673794],"dir":"rtl"},{"str":"تؼییٗوٙٙس","boundary":[0.708301417724921,0.6697914996377328,0.7745284734996406,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"خبیٍب","boundary":[0.6638144191359269,0.6697914996377328,0.6967695248862119,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.6469428206678761,0.6697914996377328,0.6519216555801922,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.622982597594571,0.6697914996377328,0.6276993885641335,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6034704024726197,0.6697914996377328,0.6178835277249876,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"ظبْ","boundary":[0.5712591547403076,0.6697914996377328,0.5946213800980985,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطٔبی","boundary":[0.5322146072700397,0.6697914996377328,0.5661642013378108,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"زاضی","boundary":[0.4931801384129544,0.6697914996377328,0.5233555062823355,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"خٟب","boundary":[0.46500033595377277,0.6697914996377328,0.48767721561513133,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.4390579856211785,0.6697914996377328,0.4483907814284754,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز","boundary":[0.4088624605254317,0.6697914996377328,0.4339589157515951,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"چٙیٗ","boundary":[0.33823153934018674,0.6697914996377328,0.3741718739501444,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"تضٕیٗو","boundary":[0.28134784653631656,0.6697914996377328,0.33319173503948074,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٔ","boundary":[0.2350265403480481,0.6697914996377328,0.2480946199402962,0.6840446353275845],"dir":"ltr"},{"str":"ٜٙٙس","boundary":[0.2531478868507693,0.6697914996377328,0.2812873748572196,0.6840446353275845],"dir":"ltr"},{"str":"بفغ","boundary":[0.21468789894510512,0.6697914996377328,0.23496606866895112,0.6840446353275845],"dir":"rtl"},{"str":"أٙیت","boundary":[0.7367835785795874,0.6910286718156119,0.7743320338299531,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"ّٔی","boundary":[0.707374185312101,0.6910286718156119,0.7309581401599139,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.6965295975273802,0.6910286718156119,0.7015084324396963,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.6729254854532015,0.6910286718156119,0.6855237519317341,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت،","boundary":[0.6345730027548209,0.6910286718156119,0.6670194181280655,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.601777195457905,0.6910286718156119,0.6287475643351474,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"ایطا","boundary":[0.5778304105355103,0.6910286718156119,0.5964897543964182,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"٘یع","boundary":[0.5438251696566552,0.6910286718156119,0.5615430615208885,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"چٍ","boundary":[0.5192535107169254,0.6910286718156119,0.5385924503179841,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"ٍٛ٘ی","boundary":[0.4874252502855606,0.6910286718156119,0.5191728818114626,0.7052818075054637],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٔب","boundary":[0.44916683464355306,0.6910286718156119,0.48219948935026546,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"زٞی","boundary":[0.410001343815091,0.6910286718156119,0.4380602029160787,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیبؾتٞبی","boundary":[0.33186185580864075,0.6910286718156119,0.4041154337163206,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.29279715111200694,0.6910286718156119,0.32603641738896727,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی،","boundary":[0.24953974333131757,0.6910286718156119,0.28727499904197323,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"٘مف","boundary":[0.21468789894510512,0.6910286718156119,0.2443308995849956,0.7052818075054637],"dir":"rtl"},{"str":"وّیسی","boundary":[0.7444601222871733,0.7121233126365926,0.7854196062621784,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7217227709467178,0.7121233126365926,0.7381039627733166,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"فطآیٙس","boundary":[0.6752200497211583,0.7121233126365926,0.713075320835853,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"تحٛلات","boundary":[0.6202714506483907,0.7121233126365926,0.6683127220156044,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیبؾی،","boundary":[0.5638715312772962,0.7121233126365926,0.611563528858429,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"اختٕبػی","boundary":[0.5026540348048109,0.7121233126365926,0.5565883284332198,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"التهبزی","boundary":[0.4271450648390781,0.7121233126365926,0.48027306941286096,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.40904387556272254,0.7121233126365926,0.4183766713700195,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"زاضاؾت.","boundary":[0.35205939662702407,0.7121233126365926,0.4029420510599319,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.33395820735066856,0.7121233126365926,0.3447761937829477,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"عطف","boundary":[0.29426862863669956,0.7121233126365926,0.32852371958063015,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"زیٍط","boundary":[0.2574212188402875,0.7121233126365926,0.2856211785258348,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیعاٖ","boundary":[0.2147080561714708,0.7121233126365926,0.2514685940814544,0.7263764483264443],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطف،","boundary":[0.7421454007928509,0.7332179534575731,0.7858865820063159,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"اتلاف،","boundary":[0.6990492508230867,0.7332179534575731,0.7368664414487563,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.6501478196600147,0.7332179534575731,0.6790734394947254,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕت","boundary":[0.6082611032721897,0.7332179534575731,0.6447229748531514,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصاضی","boundary":[0.5679231337767923,0.7332179534575731,0.6076933413962238,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5278908822146072,0.7332179534575731,0.5618978243427464,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"ثیبٍ٘ط","boundary":[0.4878183161996909,0.7332179534575731,0.5223946972868561,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.47616743936034395,0.7332179534575731,0.48114627427266,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.4302694349257542,0.7332179534575731,0.459075812651555,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41617953369616334,0.7332179534575731,0.4236377074514546,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3870120271450648,0.7332179534575731,0.4021631773627693,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"ؾغٛح","boundary":[0.34131559497413155,0.7332179534575731,0.3803399852180339,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"رتّف","boundary":[0.29158771753006785,0.7332179534575731,0.32815292615736075,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.2640126318618558,0.7332179534575731,0.2718739501444601,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"زضخبت","boundary":[0.21468789894510512,0.7332179534575731,0.2584421533756699,0.7474710891474249],"dir":"rtl"},{"str":"تفبٚت","boundary":[0.741285359134583,0.7543125942785538,0.7790801585701806,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"ٍب","boundary":[0.7181448632668144,0.7543125942785538,0.7313075320835852,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7018578243633675,0.7543125942785538,0.7050829805818719,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6533796949539742,0.7543125942785538,0.6873866370821133,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6326580662500839,0.7543125942785538,0.6478092164677884,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"ایطا","boundary":[0.6079049922730632,0.7543125942785538,0.6270496879466252,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"غیطالتهبزی","boundary":[0.5175199892494792,0.7543125942785538,0.5900860041658267,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛزٜ","boundary":[0.4855808640731035,0.7543125942785538,0.5104145669555868,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"ؿت","boundary":[0.4312369817913055,0.7543125942785538,0.4577235772357722,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4278304105355103,0.7543125942785538,0.4311160384331115,0.7685657299684056],"dir":"ltr"},{"str":"ِصا","boundary":[0.4052946314587112,0.7543125942785538,0.4218772431566881,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"ضطٚضی","boundary":[0.35377276086810455,0.7543125942785538,0.3986024323053147,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.31894107370825775,0.7543125942785538,0.34774745143405866,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"آقٙبیی","boundary":[0.26921319626419404,0.7543125942785538,0.3122690317812269,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"تؿّظ","boundary":[0.21468789894510512,0.7543125942785538,0.2501233725623969,0.7685657299684056],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسیطا","boundary":[0.7542162198481489,0.7754072350995344,0.7852986629039844,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"وبضقٙبؾب","boundary":[0.6662299267620776,0.7754072350995344,0.7209164818920917,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.6140831821541356,0.7754072350995344,0.6473224484310959,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5728414970100114,0.7754072350995344,0.6073031366740713,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5571390176711685,0.7754072350995344,0.5650003359537727,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"ازثیبت","boundary":[0.510636296445609,0.7754072350995344,0.5512917009682856,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.464113417993684,0.7754072350995344,0.5038562509655449,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی،","boundary":[0.41884028757642944,0.7754072350995344,0.45733337251361983,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیبؾت","boundary":[0.36449640529463134,0.7754072350995344,0.4109386548410938,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.29501444601222865,0.7754072350995344,0.3423637707451454,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.2559295840892293,0.7754072350995344,0.28923045084996296,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.21468789894510512,0.7754072350995344,0.24914953860916506,0.7896603707893861],"dir":"rtl"},{"str":"افعایف","boundary":[0.7439192367130283,0.7966444072774135,0.7859672109117786,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"یبفت","boundary":[0.7228314183968284,0.7966444072774135,0.7432305314788683,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"چٙیٗ","boundary":[0.6425250285560706,0.7966444072774135,0.6784653631660283,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6222065443794934,0.7966444072774135,0.6371116862754189,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"تطثیت","boundary":[0.5799166834643552,0.7966444072774135,0.6165963674167665,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"یطٚٞبی","boundary":[0.524544782637909,0.7966444072774135,0.5704024726197676,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"ٔترهم","boundary":[0.4631257139017671,0.7966444072774135,0.5192666762653458,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4428072297251898,0.7966444072774135,0.4577123716211155,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.4166431499025734,0.7966444072774135,0.43653833232547196,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔیٙٝ","boundary":[0.3767923133776792,0.7966444072774135,0.41035409527648997,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"تلا","boundary":[0.3373043069273668,0.7966444072774135,0.37170246996834155,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"خسی","boundary":[0.29823960223073304,0.7966444072774135,0.33194060587809054,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2807229725189814,0.7966444072774135,0.29291035329099807,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"ضت","boundary":[0.2529664718134785,0.7966444072774135,0.2730229120473023,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"یطز.","boundary":[0.21470805617147076,0.7966444072774135,0.23921924343210374,0.8108975429672652],"dir":"rtl"},{"str":"ثؼلاٚ","boundary":[0.757390983000739,0.817739048098394,0.7856917288181146,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"فطٞ","boundary":[0.7255828797957401,0.817739048098394,0.7461230934623395,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"ًٙ","boundary":[0.7022206544379492,0.817739048098394,0.7255022508902774,0.8319921837882459],"dir":"ltr"},{"str":"ػ","boundary":[0.6903480481085802,0.817739048098394,0.6972015050729019,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٔی","boundary":[0.6547100718941073,0.817739048098394,0.6812168245649398,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6355808640731035,0.817739048098394,0.6498388495225484,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.6116139219243432,0.817739048098394,0.630743129745347,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.597544177921118,0.817739048098394,0.603913861452664,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5786165423637707,0.817739048098394,0.5926729555495591,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"ضاؾتبی","boundary":[0.5300980985016461,0.817739048098394,0.5736578646778203,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"زضن","boundary":[0.49524642450618905,0.817739048098394,0.5252268761300873,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"اٞ","boundary":[0.4795236175502251,0.817739048098394,0.4903405338762664,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.4493592190274117,0.817739048098394,0.47043270845931595,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.41111893845356656,0.817739048098394,0.44443401047306075,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"اضتمب","boundary":[0.3808237586508096,0.817739048098394,0.40618241287458223,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"پیسا","boundary":[0.3526237989652623,0.817739048098394,0.3759497049962682,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"وٙس","boundary":[0.3244238392797151,0.817739048098394,0.347737304176319,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"ؿجت","boundary":[0.2720755224081166,0.817739048098394,0.3048310152523013,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.2640126318618558,0.817739048098394,0.2672377880803601,0.8319921837882459],"dir":"rtl"},{"str":"حمٛق","boundary":[0.21468789894510512,0.817739048098394,0.2506483907814285,0.8319921837882459],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21469,0.20148,0.78613,0.83199],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/15fa662a9eb8fe0ce79ec5365dc4f6aa.jpg","blurred":"/storage/books/d3b08dcd32f32b83/pages/f98e5b75a6f33528dda63280418fe3ea.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.17044,0.21382,0.17328]},"elements":[{"words":[{"str":"11","boundary":[0.7717866021635422,0.17044177575511923,0.7857707451454679,0.18227187837769623],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.2497608236834297,0.17044177575511923,0.28740126318618553,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.21450648390781427,0.17044177575511923,0.2461565108501887,0.18227187837769623],"dir":"rtl"},{"str":"ؿُٞبی","boundary":[0.7331418396828597,0.19977059503872097,0.7827420546932742,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"آتی","boundary":[0.7063637886185481,0.19977059503872097,0.7282234764496405,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6920210978969294,0.19977059503872097,0.70142604267308,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.6561251832697285,0.19977059503872097,0.6871308395964716,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6179029765504267,0.19977059503872097,0.6512294158859728,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"آٌبٞی","boundary":[0.5752301283343412,0.19977059503872097,0.6130249277699389,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"حؿبؾیت","boundary":[0.5010918497614728,0.19977059503872097,0.5590237183363569,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ثیكتطی","boundary":[0.44813881609890477,0.19977059503872097,0.49620788067673777,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ایدبز","boundary":[0.4124675289124661,0.19977059503872097,0.44324452315883356,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز.","boundary":[0.3788382718537929,0.19977059503872097,0.40756651440317365,0.21402373072857273],"dir":"rtl"},{"str":"ثطضؾی","boundary":[0.721712692333535,0.2210077672166001,0.7618457300275483,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"قطایظ","boundary":[0.6748068265806625,0.2210077672166001,0.7158982975006469,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.628485520392394,0.2210077672166001,0.6681525704416014,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"خٟب٘ی","boundary":[0.5821843714304912,0.2210077672166001,0.6207653026943493,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ٘بٞی","boundary":[0.5232244843109588,0.2210077672166001,0.5601525230128335,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.5123597392998723,0.2210077672166001,0.5155848955183767,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٔغبِؼبت","boundary":[0.44551837667136995,0.2210077672166001,0.4981970807824142,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْقسٜ","boundary":[0.38134784653631654,0.2210077672166001,0.43886412053230883,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.35941678425048706,0.2210077672166001,0.37530595943352824,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"زٚ","boundary":[0.3374655647382919,0.2210077672166001,0.3515756231942484,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"زٞ","boundary":[0.31412349660686684,0.2210077672166001,0.32968487536115026,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصقت","boundary":[0.2644157763891688,0.2210077672166001,0.2979372438352482,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"ثیبٍ٘ط","boundary":[0.21468789894510512,0.2210077672166001,0.250129772129369,0.23526090290645185],"dir":"rtl"},{"str":"قىٌُیطی","boundary":[0.7203957535443123,0.2421024080375807,0.7860075253645099,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"تسضیدی","boundary":[0.6666162736007525,0.2421024080375807,0.7153701049508594,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"فطایٙس","boundary":[0.6251528589666062,0.2421024080375807,0.6609924074447355,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"خٟب٘یقس","boundary":[0.5608580259356312,0.2421024080375807,0.6194483639051267,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.5054861251091849,0.2421024080375807,0.5443953459318575,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4857723577235772,0.2421024080375807,0.5003084871368345,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"نحٙ","boundary":[0.4515453873547,0.2421024080375807,0.4806270874584016,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ثیٗإِّّی","boundary":[0.3782033192232748,0.2421024080375807,0.4374756433514749,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.3411543371632063,0.2421024080375807,0.3728069564942441,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"عجیؼی","boundary":[0.2936235973929987,0.2421024080375807,0.33546999932809246,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.25979977155143447,0.2421024080375807,0.288227234663968,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.24008600416582676,0.2421024080375807,0.25462213357908403,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.21470805617147076,0.2421024080375807,0.23487879741483295,0.25635554372743247],"dir":"rtl"},{"str":"قطایظ","boundary":[0.7466807767251226,0.2631970488585613,0.7859067392326815,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"حهِٛی","boundary":[0.6872774306255458,0.2631970488585613,0.7335382651347174,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6730262715850298,0.2631970488585613,0.6805650742457837,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6470839212524355,0.2631970488585613,0.6579486662635221,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.604995632600954,0.2631970488585613,0.6403917220990392,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"عیتٞبی","boundary":[0.5392293220452865,0.2631970488585613,0.5918531210105489,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ؿجی","boundary":[0.49895518376671366,0.2631970488585613,0.5292716522206544,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"قىٌُطفت","boundary":[0.4347342605657461,0.2631970488585613,0.49379669842278184,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقس","boundary":[0.392041255123295,0.2631970488585613,0.4196566552442384,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38782839481287373,0.2631970488585613,0.3919404689914668,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"تح","boundary":[0.36571591748975335,0.2631970488585613,0.381035409527649,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"َٛ","boundary":[0.34739299872337565,0.2631970488585613,0.3656352885842908,0.2774501845484131],"dir":"ltr"},{"str":"آفطیٗ","boundary":[0.312551232950346,0.2631970488585613,0.347141033393805,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"رٛاٞس","boundary":[0.26362964456090837,0.2631970488585613,0.3026338775784452,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛز.","boundary":[0.23524826983807026,0.2631970488585613,0.25699791708660885,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.21470805617147076,0.2631970488585613,0.2296777913518844,0.2774501845484131],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.7657562319424847,0.28432732251876663,0.7856514143653832,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ضاؾتب","boundary":[0.7293321238997513,0.28432732251876663,0.7598098501646172,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.7045588926963648,0.28432732251876663,0.7235066854800778,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞبیی","boundary":[0.6610595981992877,0.28432732251876663,0.6968588322246858,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6477759860243231,0.28432732251876663,0.6552341597796143,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"لبزض","boundary":[0.6097392998723375,0.28432732251876663,0.6335046697574412,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ؿتٙس","boundary":[0.5622287173284954,0.28432732251876663,0.5957904992273062,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"عیتٞبی","boundary":[0.49696969696969684,0.28432732251876663,0.5498924947927164,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ؿجی","boundary":[0.4575018477457501,0.28432732251876663,0.4878183161996908,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.4422226701605858,0.28432732251876663,0.45155546596788265,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.43317207552240805,0.28432732251876663,0.4363972317409124,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"عیت","boundary":[0.3854599207149096,0.28432732251876663,0.4123899751394208,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ضلبثتی","boundary":[0.3417590539541759,0.28432732251876663,0.37977558287979574,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"تجسیُ","boundary":[0.2994490358126721,0.28432732251876663,0.3365441707881545,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"وٙٙس","boundary":[0.2640126318618558,0.28432732251876663,0.2934220251293422,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.21468789894510512,0.28432732251876663,0.24657119436365554,0.2985804582086184],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.7524860579184304,0.30542196333974725,0.7858261103272189,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.722088960559027,0.30542196333974725,0.747466908553383,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.7076160720284888,0.30542196333974725,0.7169488678357857,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6911073036350198,0.30542196333974725,0.7025969226634414,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛثی","boundary":[0.6567963448229523,0.30542196333974725,0.6903782839481287,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.6044278707249883,0.30542196333974725,0.651777195457905,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"وٙٙس","boundary":[0.569797755828798,0.30542196333974725,0.5992071490962844,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5506887052341598,0.30542196333974725,0.5648558221647487,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"حساوثط","boundary":[0.5015453873547,0.30542196333974725,0.5457179493166987,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظی","boundary":[0.4620976953571188,0.30542196333974725,0.4965812414850015,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٔ","boundary":[0.4443794933817106,0.30542196333974725,0.4571568481776907,0.319675099029599],"dir":"ltr"},{"str":"بفغ","boundary":[0.42404085197876773,0.30542196333974725,0.44431902170261367,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ّی","boundary":[0.39525633272861654,0.30542196333974725,0.41241013236578644,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ٛفك","boundary":[0.35842908015857017,0.30542196333974725,0.38350466975744135,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛاٞٙس","boundary":[0.3088826177517974,0.30542196333974725,0.353458324241109,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛز.","boundary":[0.2821138211382113,0.30542196333974725,0.30386346838674994,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.25715917489753404,0.30542196333974725,0.27705435732043265,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ؿئّ","boundary":[0.22313377679231333,0.30542196333974725,0.2456090841900154,0.319675099029599],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.7588758986763421,0.3266591355176264,0.7859067392326815,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.7323086743264127,0.3266591355176264,0.7514378821474165,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞبی","boundary":[0.692659410065175,0.3266591355176264,0.7246086138547335,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"نبحت","boundary":[0.6441208089766847,0.3266591355176264,0.6869622037763213,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ٙبثغ","boundary":[0.6053651817509911,0.3266591355176264,0.6299166834643553,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"غٙی","boundary":[0.5723274877376874,0.3266591355176264,0.5979271652220656,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5314889471208762,0.3266591355176264,0.5657990209396292,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5145971914264598,0.3266591355176264,0.5249604803228182,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"اٞ","boundary":[0.49627427266008195,0.3266591355176264,0.5080687246284016,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.46607874756433515,0.3266591355176264,0.48716320634280724,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ٚیػٜ","boundary":[0.43406907209567963,0.3266591355176264,0.4586407310354096,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.417651011220856,0.3266591355176264,0.4336961634079151,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ثطذٛضزاض","boundary":[0.35806625008398846,0.3266591355176264,0.41021299469193034,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.3192031176510112,0.3266591355176264,0.3515377832859303,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.2849963045084996,0.3266591355176264,0.31176510112208555,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿتطؾبظی","boundary":[0.21470805617147076,0.3266591355176264,0.277558287979574,0.34091227120747813],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبؾت","boundary":[0.743415306053887,0.347753776338607,0.7859470536854128,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"خٟت","boundary":[0.7017301619297184,0.347753776338607,0.7372657147409805,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"تجسیُ","boundary":[0.6565981320970233,0.347753776338607,0.695612826794299,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"عیتٞبی","boundary":[0.5885540549620372,0.347753776338607,0.6412383256063965,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ؿجی","boundary":[0.5460626217832426,0.347753776338607,0.5763790902371833,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.5341900154538736,0.347753776338607,0.5374151716723778,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"عیتٞبی","boundary":[0.45750184774575015,0.347753776338607,0.5105859033796949,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ضلبثتی","boundary":[0.4105959819928777,0.347753776338607,0.44879392595578843,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"چٙیٗ","boundary":[0.33351474837062417,0.347753776338607,0.3694550829805818,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"تسٚیٗ","boundary":[0.28777800174695956,0.347753776338607,0.3266074206650703,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٞجطزٞبی","boundary":[0.21468789894510512,0.347753776338607,0.27900960827790094,0.36200691202845875],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبؾت","boundary":[0.7427870724988241,0.3688484171595876,0.78531882013035,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"تِٛیس","boundary":[0.7065443794933818,0.3688484171595876,0.7376092791170397,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطف،","boundary":[0.6453067257945307,0.3688484171595876,0.6896756580278295,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"تطٚیح","boundary":[0.605657461533293,0.3688484171595876,0.6401289324127462,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"آٔ","boundary":[0.5766915272458509,0.3688484171595876,0.5881206745951757,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.5450849963045086,0.3688484171595876,0.568930995095075,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"زا٘ف","boundary":[0.5068064234361352,0.3688484171595876,0.5400012030013494,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.46270241214808844,0.3688484171595876,0.5015358500481075,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.42387959416784243,0.3688484171595876,0.4574318387600608,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ضؾیس","boundary":[0.37417187395014445,0.3688484171595876,0.406524222267016,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.3544581065645367,0.3688484171595876,0.35768326278304097,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"زضن","boundary":[0.31055566754014646,0.3688484171595876,0.34102295482619094,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبؾت","boundary":[0.2626217832426258,0.3688484171595876,0.3055024006296733,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ٔفبٞیٓ","boundary":[0.21468789894510512,0.3688484171595876,0.2575186417221918,0.38310155284943936],"dir":"rtl"},{"str":"ازثیبت","boundary":[0.7345662836793657,0.3899430579805682,0.7735012810063421,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7233185513673318,0.3899430579805682,0.7282973862796478,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"أطی","boundary":[0.6758281260498555,0.3899430579805682,0.706478503340549,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ضطٚضی","boundary":[0.6247093999865617,0.3899430579805682,0.6695390714237721,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"غیطلبثُا٘ىبض","boundary":[0.5338070281529261,0.3899430579805682,0.6058019216555801,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.4993784855203924,0.3899430579805682,0.5280332974008863,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4956997917086609,0.3899430579805682,0.4989854196062622,0.40419619367042],"dir":"ltr"},{"str":"ػّٓ","boundary":[0.46770140428677015,0.3899430579805682,0.4892696364980178,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.42260968890680645,0.3899430579805682,0.46192767353473035,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.3829805818719344,0.3899430579805682,0.4168359581547666,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3626620976953571,0.3899430579805682,0.3775672395912827,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ز٘یب","boundary":[0.33466371027346636,0.3899430579805682,0.3564335147483706,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"پبؾت","boundary":[0.2831418396828596,0.3899430579805682,0.3174897534099308,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.2499428878586306,0.3899430579805682,0.2649710339154457,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ایطاٖ","boundary":[0.21470805617147076,0.3899430579805682,0.2444949781761579,0.40419619367042],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.778596385137405,0.4110376988015488,0.785550628233555,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.7619062017066451,0.4110376988015488,0.7694853188201304,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"وٕتطی","boundary":[0.710585903379695,0.4110376988015488,0.7540650406504065,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز.","boundary":[0.6747463549015655,0.4110376988015488,0.7045440162769065,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6560404488342404,0.4110376988015488,0.6669051938453269,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.6282637909023718,0.4110376988015488,0.6481589733252704,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.5847846536316602,0.4110376988015488,0.6203420009406706,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.5449136598804004,0.4110376988015488,0.5791067591432033,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"حبضط","boundary":[0.503228515756232,0.4110376988015488,0.5395299168467601,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.4871430491164416,0.4110376988015488,0.49518578243633676,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"تٛخ","boundary":[0.4571490962843513,0.4110376988015488,0.4806681049918301,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.4376369011624,0.4110376988015488,0.44086205738090434,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ٚیػٌیٞبی","boundary":[0.3569374454075119,0.4110376988015488,0.4213498622589531,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٔ","boundary":[0.3363972317409124,0.4110376988015488,0.3512096601107687,0.4252908344914006],"dir":"ltr"},{"str":"حهطث","boundary":[0.30237183363569164,0.4110376988015488,0.33629644560908417,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"فطزی","boundary":[0.26036417388967276,0.4110376988015488,0.2938453268830209,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24506483907814283,0.4110376988015488,0.2525230128334341,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.21468789894510512,0.4110376988015488,0.23057707412814626,0.4252908344914006],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؼطفی","boundary":[0.7469495397433312,0.4322748709794279,0.7857118860444803,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ازثیبت","boundary":[0.7028656856816502,0.4322748709794279,0.741865746440172,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ٔفبٞی","boundary":[0.6533192232748772,0.4322748709794279,0.685889937831847,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"وبضثطزی","boundary":[0.5874857219646576,0.4322748709794279,0.6376369011624,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.5431801384129543,0.4322748709794279,0.5820893592356269,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5043573204327084,0.4322748709794279,0.5379095650249267,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز،","boundary":[0.47013035006383114,0.4322748709794279,0.49925825056312506,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیتٛا٘س","boundary":[0.41777195457904986,0.4322748709794279,0.4647080561714707,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3980581871934421,0.4322748709794279,0.41259431660669943,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"تطٚیح","boundary":[0.35859033796949535,0.4322748709794279,0.39288039381165757,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.333232547201505,0.4322748709794279,0.35312772962440364,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.32095679634482294,0.4322748709794279,0.32781025330914465,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ّٓ","boundary":[0.30606060606060603,0.4322748709794279,0.3207955385338977,0.4465280066692797],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.2865484109386548,0.4322748709794279,0.30096153619102267,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"وك","boundary":[0.26179533696163404,0.4322748709794279,0.2809245447826379,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.2477255929584089,0.4322748709794279,0.25409527648995495,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیط","boundary":[0.21470805617147076,0.4322748709794279,0.2425477995766244,0.4465280066692797],"dir":"rtl"},{"str":"لبثُ","boundary":[0.7611032721897467,0.4533695118004085,0.7861788617886178,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"تٛخ","boundary":[0.7384431902170261,0.4533695118004085,0.7606161392192434,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"زاقت","boundary":[0.6953671974736276,0.4533695118004085,0.724277249566889,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"زضن","boundary":[0.6353994490358126,0.4533695118004085,0.6671482397632309,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"حممیٗ","boundary":[0.5780319827991668,0.4533695118004085,0.6214506483907813,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.5506584693946113,0.4533695118004085,0.5705536518175098,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"حٛظٜ","boundary":[0.5126016260162601,0.4533695118004085,0.5449018232135199,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.49570987032184366,0.4533695118004085,0.5050426661291405,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ؿتط","boundary":[0.4372639924746355,0.4533695118004085,0.4807128939057985,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"زٞس.","boundary":[0.40142444399650606,0.4533695118004085,0.4313792415773813,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"اٌط","boundary":[0.3756836659275683,0.4533695118004085,0.3937445407511926,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.3426661291406302,0.4533695118004085,0.36992701974647696,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.3257743734462138,0.4533695118004085,0.3351071692535107,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.29136598804004565,0.4533695118004085,0.3183363569172881,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"آیٙس","boundary":[0.25875159578042056,0.4533695118004085,0.28388765705838875,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"آٔبز","boundary":[0.22111805415574814,0.4533695118004085,0.24484310958812064,0.4676226474902603],"dir":"rtl"},{"str":"٘ؿبظیٓ،","boundary":[0.7414600550964187,0.4744641526213892,0.7860276825908754,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.733215749512867,0.4744641526213892,0.7364409057313714,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ظٚزی","boundary":[0.6908721359940871,0.4744641526213892,0.7244339178928978,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتٛخ","boundary":[0.6554155748169052,0.4744641526213892,0.6859818776936293,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛاٞیٓ","boundary":[0.5971612709278453,0.4744641526213892,0.6420629245374987,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"قس","boundary":[0.5725895316804408,0.4744641526213892,0.5922625027672687,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5602936235973929,0.4744641526213892,0.5677517973526842,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتؼّك","boundary":[0.509940872135994,0.4744641526213892,0.5470100114224281,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.5018779815897333,0.4744641526213892,0.5051031378082376,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصقت","boundary":[0.45515353087415167,0.4744641526213892,0.48859436941476847,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":"ؿتیٓ","boundary":[0.3997816300477054,0.4744641526213892,0.4339481287374856,0.488717288311241],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3963750587919102,0.4744641526213892,0.3996606866895115,0.488717288311241],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.7475038634683865,0.49558254866851953,0.7616340791507085,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.722730632265,0.49558254866851953,0.7426258146878987,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ضاؾتب","boundary":[0.6872942283141837,0.49558254866851953,0.7177719545790496,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"پؽ","boundary":[0.6587609793168321,0.49558254866851953,0.6822750789491364,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6444198078344419,0.49558254866851953,0.6538241814388108,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"چٙس","boundary":[0.6134954000639462,0.49558254866851953,0.6395014446012227,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ؾب","boundary":[0.5936639118457299,0.49558254866851953,0.6085650016841532,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"تسضیؽ","boundary":[0.5340353608722749,0.49558254866851953,0.5777332792853856,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.49032753884786023,0.49558254866851953,0.5291317453548975,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.4520997110797554,0.49558254866851953,0.48542826369963415,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4329705032587515,0.49558254866851953,0.4472284887081964,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"زا٘كٍبٜ","boundary":[0.3830208963246657,0.49558254866851953,0.4280712281105255,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"قٟیس","boundary":[0.34415776389168845,0.49558254866851953,0.3781226903178122,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ثبٞٙط","boundary":[0.30932607673184165,0.49558254866851953,0.339199086205738,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"وطٔب","boundary":[0.27830410535510314,0.49558254866851953,0.3044883424040852,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26302492776993885,0.49558254866851953,0.2671370019485319,0.5098356843583713],"dir":"ltr"},{"str":"ثب","boundary":[0.24996304508499628,0.49558254866851953,0.25806625008398837,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"تٛخٝ","boundary":[0.21470805617147076,0.49558254866851953,0.24509872979939495,0.5098356843583713],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7819928777800174,0.5166771894895001,0.7852785056776187,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ایٙى","boundary":[0.7453671974736276,0.5166771894895001,0.7676812470604044,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.6990660485117246,0.5166771894895001,0.7317745658758907,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"آٔٛظقی","boundary":[0.6451051535308738,0.5166771894895001,0.6932002956393198,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.6005979977155141,0.5166771894895001,0.6395830014608401,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.561553450245246,0.5166771894895001,0.5950758456454806,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5416381105959818,0.5166771894895001,0.5562972441701286,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.5158771753006786,0.5166771894895001,0.5357723577235771,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ؾغح","boundary":[0.4780219041859839,0.5166771894895001,0.5101928374655647,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.46897130954780614,0.5166771894895001,0.4721964657663105,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ظثب","boundary":[0.4406100920513337,0.5166771894895001,0.4548410938654841,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"فبضؾی","boundary":[0.38483504669757435,0.5166771894895001,0.42371833635691725,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"تأِیف","boundary":[0.3453671974736276,0.5166771894895001,0.37900960827790087,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.3304710071894107,0.5166771894895001,0.3399949938562273,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"تطخ","boundary":[0.3024927769938856,0.5166771894895001,0.325077022017155,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"كسٜ","boundary":[0.2485520392394006,0.5166771894895001,0.27588523819122485,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.2147080561714708,0.5166771894895001,0.24302988716936688,0.5309303251793519],"dir":"rtl"},{"str":"ٚظیف","boundary":[0.7557884835046697,0.5379143616673793,0.7852180339985217,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.7147282133978363,0.5379143616673793,0.7417169411869751,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"زا٘ؿت","boundary":[0.6760666532285156,0.5379143616673793,0.7091354044948613,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"لسْ","boundary":[0.6380098098501644,0.5379143616673793,0.6605859033796948,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6235167640932606,0.5379143616673793,0.6309749378485519,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5884835046697573,0.5379143616673793,0.6157763891688502,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ؤثطی","boundary":[0.5289189007592554,0.5379143616673793,0.5614526641134179,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.507794127528052,0.5379143616673793,0.5231912860675354,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.48082375865080956,0.5379143616673793,0.5007189410737082,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ضاثغ","boundary":[0.4504266612914063,0.5379143616673793,0.4737082577437345,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ثطزاقت","boundary":[0.3970704831015252,0.5379143616673793,0.43662335602535246,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقٓ","boundary":[0.34653631660283546,0.5379143616673793,0.37475643351474835,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3431297453470402,0.5379143616673793,0.3464153732446415,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"ث","boundary":[0.33286971712692326,0.5379143616673793,0.3360948733454276,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"أیس","boundary":[0.29219243432103736,0.5379143616673793,0.3189905397784388,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"آ٘ى","boundary":[0.26824564939864276,0.5379143616673793,0.28511724786669357,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"مج","boundary":[0.23323254720150502,0.5379143616673793,0.24625411543371628,0.552167497357231],"dir":"rtl"},{"str":"َٛ","boundary":[0.21470805617147076,0.5379143616673793,0.23311160384331112,0.552167497357231],"dir":"ltr"},{"str":"خبٔؼ","boundary":[0.7571894107370826,0.5590090024883599,0.785550628233555,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"زا٘كٍبٞی","boundary":[0.684683867499832,0.5590090024883599,0.7438442577416483,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6804710071894108,0.5590090024883599,0.6845830813680038,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"سیطا","boundary":[0.6444298864476249,0.5590090024883599,0.6691224887455486,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"،ٖ","boundary":[0.6293321238997514,0.5590090024883599,0.6443694147685278,0.5732621381782117],"dir":"ltr"},{"str":"وبضقٙبؾب","boundary":[0.5697272055365182,0.5590090024883599,0.624494389571995,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"حممیٗ","boundary":[0.4926438684469933,0.5590090024883599,0.536024323053148,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.47748773768729424,0.5590090024883599,0.48771963954504044,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ظٜ","boundary":[0.45714462962623614,0.5590090024883599,0.46978767721561515,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.4189309950950749,0.5590090024883599,0.4522542116386603,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"ٚالغ","boundary":[0.3890988291349693,0.5590090024883599,0.41403332623731115,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز.","boundary":[0.3554558892696365,0.5590090024883599,0.38419337499160117,0.5732621381782117],"dir":"rtl"},{"str":"وتبثی","boundary":[0.7228213397836457,0.5801036433093406,0.75710878183162,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7085298662903984,0.5801036433093406,0.7159880400456897,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"پیف","boundary":[0.6634179936840691,0.5801036433093406,0.6945199713492397,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.6501545387354699,0.5801036433093406,0.656524222267016,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"زاضیس","boundary":[0.6056675401464757,0.5801036433093406,0.6378737646722175,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"تطخ","boundary":[0.5766814486326681,0.5801036433093406,0.5997330754980421,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.5203218437143048,0.5801036433093406,0.5537726520277894,0.5943567789991924],"dir":"rtl"},{"str":"Energy","boundary":[0.21470805617147076,0.5777667236792094,0.26789410737082575,0.5908796085138731],"dir":"ltr"},{"str":"Economics","boundary":[0.2745330914466169,0.5777667236792094,0.3566858832224686,0.5908796085138731],"dir":"ltr"},{"str":"Concepts,","boundary":[0.3766584693946113,0.5777667236792094,0.4516171683941644,0.5908796085138731],"dir":"ltr"},{"str":"Issues","boundary":[0.4568269838070282,0.5777667236792094,0.5018904790700799,0.5908796085138731],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5019461130148491,0.5777667236792094,0.5065822750789492,0.5908796085138731],"dir":"ltr"},{"str":"Markets","boundary":[0.5893133104884767,0.59886136450019,0.6511405002840622,0.6119742493348537],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.6565747497144392,0.59886136450019,0.6850762757854436,0.6119742493348537],"dir":"ltr"},{"str":"Governance","boundary":[0.6900107505207282,0.59886136450019,0.7792475979305246,0.6119742493348537],"dir":"ltr"},{"str":"تأِیف","boundary":[0.5489249479271652,0.6011982841303212,0.5826479876369011,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.5318114627427266,0.6011982841303212,0.543372168159874,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ثِؽ","boundary":[0.5013035006383121,0.6011982841303212,0.5237183363569172,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ثبتبچبضیب","boundary":[0.4469394611301485,0.6011982841303212,0.49447020090035604,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ٛیؿٙس","boundary":[0.3974131559497413,0.6011982841303212,0.4368406907209569,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ثٙبْ","boundary":[0.3617953369616341,0.6011982841303212,0.383988443190217,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.3160989047907008,0.6011982841303212,0.35564423818658514,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.27586508096485923,0.6011982841303212,0.3099478060156518,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.2595780420614123,0.6011982841303212,0.26971398218981024,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبتیس","boundary":[0.21468789894510512,0.6011982841303212,0.25266411341799366,0.6154514198201729],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؼطٚف","boundary":[0.7448263118994826,0.6222929249513017,0.7860075253645099,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7176745279849491,0.6222929249513017,0.7273557705774263,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"نبحت٘ظطا","boundary":[0.6460223073305114,0.6222929249513017,0.7125292577197737,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.6093966270241215,0.6222929249513017,0.62929180944702,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ضقت","boundary":[0.5810152523012833,0.6222929249513017,0.6036719747362762,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ؿت.","boundary":[0.5292716522206544,0.6222929249513017,0.5589834038836256,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.5037122891890076,0.6222929249513017,0.5236074716119061,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.4660585903379695,0.6222929249513017,0.49861864951227197,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4463448229523618,0.6222929249513017,0.460880952365619,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.43205334945911433,0.6222929249513017,0.4408015857018074,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"ثرف","boundary":[0.3930894308943089,0.6222929249513017,0.42638916885036615,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.356060606060606,0.6222929249513017,0.37500839884431897,0.6365460606411535],"dir":"ltr"},{"str":"فهُ","boundary":[0.3210172680239199,0.6222929249513017,0.35028556070684674,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"تسٚیٗ","boundary":[0.27830410535510314,0.6222929249513017,0.31573137874689977,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"قسٜ","boundary":[0.24649600215010412,0.6222929249513017,0.27314374818620696,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.21468789894510512,0.6222929249513017,0.229165617481961,0.6365460606411535],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبَ","boundary":[0.7602264328428409,0.6433875657722824,0.7860276825908755,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"3377","boundary":[0.712070819055298,0.6433875657722824,0.7499664046227239,0.6576407014621342],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.6969898541960627,0.6433875657722824,0.7012430289592152,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ؾظ","boundary":[0.6651817509910637,0.6433875657722824,0.6892897937243836,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘تكبضات","boundary":[0.6031781226903179,0.6433875657722824,0.6568922334189629,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"اقپطیٍٙط","boundary":[0.5393401867902977,0.6433875657722824,0.5929180944702008,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٙتكط","boundary":[0.4910233151918296,0.6433875657722824,0.5225693744540751,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"قسٜ","boundary":[0.4547604649600215,0.6433875657722824,0.4843586713957521,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.4130753208358529,0.6433875657722824,0.4464709473879207,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ٛیؿٙسٜ","boundary":[0.35405496203722364,0.6433875657722824,0.3995498219445004,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"تلا","boundary":[0.3105355103137808,0.6433875657722824,0.34844548173055695,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"وطزٜ","boundary":[0.2712692333534905,0.6433875657722824,0.3002754820936639,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛا٘ٙس","boundary":[0.22111805415574814,0.6433875657722824,0.26459571519816394,0.6576407014621342],"dir":"rtl"},{"str":"ػلال","boundary":[0.762645300006719,0.6646247379501615,0.7861486259490694,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙس","boundary":[0.7316300477054356,0.6646247379501615,0.7538231539340186,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7221763085399447,0.6646247379501615,0.7254014647584491,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ازثیبت","boundary":[0.6690217026137203,0.6646247379501615,0.7079566999406967,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.6241114022710474,0.6646247379501615,0.6632479718616805,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.5844822952361755,0.6646247379501615,0.6183376715190076,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.5687999731236981,0.6646247379501615,0.578132768930995,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5484814889471208,0.6646247379501615,0.5633866308430464,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"قف","boundary":[0.5130249277699388,0.6646247379501615,0.5431249204790272,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.47355707854599205,0.6646247379501615,0.5067963448229523,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.4640227104750386,0.6646247379501615,0.46730833837263996,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"تطتیت","boundary":[0.4120775381307532,0.6646247379501615,0.4503422214707863,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.39769535711886045,0.6646247379501615,0.40561714708056174,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضبی","boundary":[0.3469394611301485,0.6646247379501615,0.39208518015613364,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.30731035409527646,0.6646247379501615,0.34116573037810866,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.24105355103137804,0.6646247379501615,0.2884028757642948,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.2298058187193442,0.6646247379501615,0.23478465363166026,0.6788778736400133],"dir":"rtl"},{"str":"،ٖ","boundary":[0.21470805617147076,0.6646247379501615,0.22974534704024724,0.6788778736400133],"dir":"ltr"},{"str":"ػطض","boundary":[0.7593361553450246,0.6857550116103669,0.785218033998522,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.712269031781227,0.6857550116103669,0.7457454934507918,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ؿبئ","boundary":[0.669394611301485,0.6857550116103669,0.6888664919707048,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"طثٛط","boundary":[0.6138412954377478,0.6857550116103669,0.6453873546999934,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6053954175905397,0.6857550116103669,0.608620573809044,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض","boundary":[0.565564738292011,0.6857550116103669,0.5914466169455083,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"،ٝ","boundary":[0.5530874151716725,0.6857550116103669,0.5654841093865485,0.7000081473002187],"dir":"ltr"},{"str":"ثبظاضٞبی","boundary":[0.49854196062621786,0.6857550116103669,0.5478666935429687,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.4599207149096285,0.6857550116103669,0.4933971765791933,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ؿبئ","boundary":[0.41684472216623,0.6857550116103669,0.4363166028354499,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"طثٛع","boundary":[0.3643351474837062,0.6857550116103669,0.3928374655647383,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.34121480884230326,0.6857550116103669,0.3507444855894734,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"لجیُ","boundary":[0.3063831216824565,0.6857550116103669,0.33599408721359936,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"لیٕتٌصاضی","boundary":[0.2263589330108177,0.6857550116103669,0.3013854300099919,0.7000081473002187],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبِیبت","boundary":[0.7465463952160182,0.7068496524313475,0.7855304710071893,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ؾتب٘ی","boundary":[0.7034905596989854,0.7068496524313475,0.7406604851172477,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6882113821138212,0.7068496524313475,0.6979684076289516,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی،","boundary":[0.6449539743331316,0.7068496524313475,0.6826892300437875,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ؿبئ","boundary":[0.6131458711281328,0.7068496524313475,0.6326177517973527,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"پیكطٚی","boundary":[0.5453168044077135,0.7068496524313475,0.5950446818517772,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.5062520997110798,0.7068496524313475,0.53949136598804,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی،","boundary":[0.46299469193039033,0.7068496524313475,0.5007299476410461,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ؿبئ","boundary":[0.4311865887253914,0.7068496524313475,0.45065846939461124,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ظیؿت","boundary":[0.3756131156352886,0.7068496524313475,0.413696869684133,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"حیغی","boundary":[0.3283746556473829,0.7068496524313475,0.3687898945105153,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.28914869313982394,0.7068496524313475,0.3228525035773492,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمطضات","boundary":[0.22696364980178724,0.7068496524313475,0.27171545420764465,0.7211027881211992],"dir":"rtl"},{"str":"ازاضٜ","boundary":[0.7594403010145804,0.727944293252328,0.7858059531008532,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.7209803131089162,0.727944293252328,0.7542195793858765,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.6825404824296176,0.727944293252328,0.7158355290618915,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"آقٙب","boundary":[0.6511556809782973,0.727944293252328,0.6772794463481824,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"وٙس.","boundary":[0.6195289928105892,0.727944293252328,0.6461682694491475,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیتٛا","boundary":[0.5802089632466572,0.727944293252328,0.6143082711818852,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"فت","boundary":[0.5347141033393804,0.727944293252328,0.556403278908822,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5154034804810858,0.727944293252328,0.5296936015725642,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.49024726197675195,0.727944293252328,0.5101424443996505,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.46650204931801376,0.727944293252328,0.48502654034804804,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝذٛثی","boundary":[0.4160686689511523,0.727944293252328,0.46128132768930985,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ٛفك","boundary":[0.3792414163811059,0.727944293252328,0.4043170059799771,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛزٜ","boundary":[0.348995498219445,0.727944293252328,0.3738292011019283,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.3123496606866895,0.727944293252328,0.3438507141724204,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ِصا","boundary":[0.291406302492777,0.727944293252328,0.30736411980930933,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.2662500839884432,0.727944293252328,0.2861452664113418,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.22899952966471812,0.727944293252328,0.2612626724592933,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.2147080561714708,0.727944293252328,0.22377880803601422,0.7421974289421798],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیتٛا","boundary":[0.7521232278438487,0.7490389340733087,0.7860780756567894,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.732409460458241,0.7490389340733087,0.7356346166767453,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ػٙٛا","boundary":[0.6999966404622724,0.7490389340733087,0.7238224820264733,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"یىی","boundary":[0.6579083518107908,0.7490389340733087,0.6838857073266718,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6430323187529395,0.7490389340733087,0.6526377784227632,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟتطیٗ","boundary":[0.5957233084727541,0.7490389340733087,0.6376100248605792,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"وتبةٞبی","boundary":[0.53253712289189,0.7490389340733087,0.5906827828698115,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"آٔ","boundary":[0.5156453671974736,0.7490389340733087,0.5270745145467982,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ظقی","boundary":[0.47879795740106157,0.7490389340733087,0.5079049922730632,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.4300174695961836,0.7490389340733087,0.4617554026165999,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.38560102129946916,0.7490389340733087,0.4242222670160586,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.34659678828193236,0.7490389340733087,0.3799368406907209,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3270845931599811,0.7490389340733087,0.341497718412349,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"ؾغٛح","boundary":[0.282597594570987,0.7490389340733087,0.3216219848148894,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"وبضقٙبؾی","boundary":[0.21470805617147076,0.7490389340733087,0.27717530067862656,0.7632920697631604],"dir":"rtl"},{"str":"اضقس","boundary":[0.7567593899079486,0.7702761062511878,0.7859067392326815,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"زوتطی","boundary":[0.6985453201639453,0.7702761062511878,0.740633608815427,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6904824296176846,0.7702761062511878,0.6937075858361889,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"حؿبة","boundary":[0.6368440502586844,0.7702761062511878,0.6770577168581603,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"آٚضز.","boundary":[0.6032016394544111,0.7702761062511878,0.6319660014781966,0.7845292419410396],"dir":"rtl"},{"str":"تطخ","boundary":[0.7397332527044279,0.7913707470721684,0.7619062017066451,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.6847846536316603,0.7913707470721684,0.7171962546160991,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ٔصو","boundary":[0.6559799771551434,0.7913707470721684,0.6793623597392999,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.6419102331519183,0.7913707470721684,0.6482799166834643,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6223980380299671,0.7913707470721684,0.6368111632823349,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6093159981186589,0.7913707470721684,0.6172989681603838,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"خّس","boundary":[0.57287173284956,0.7913707470721684,0.5976306774648094,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"تمسیٓ","boundary":[0.5321742928173083,0.7913707470721684,0.5677300895704444,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ػلال","boundary":[0.5029866290398441,0.7913707470721684,0.5265504266612914,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙسا","boundary":[0.4689511523214405,0.7913707470721684,0.49418799973123695,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"حٛظٜ","boundary":[0.42184371430491163,0.7913707470721684,0.4527830974186314,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"التهبز","boundary":[0.3777397030168648,0.7913707470721684,0.4165731409168839,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘طغی","boundary":[0.33891688503661893,0.7913707470721684,0.3724691296288372,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"قسٜ","boundary":[0.30749176913256737,0.7913707470721684,0.33382193163412205,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.2706443593361553,0.7913707470721684,0.3022211957445397,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"خّس","boundary":[0.24065040650406505,0.7913707470721684,0.2655426217080891,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"اٚ","boundary":[0.22575421621984812,0.7913707470721684,0.23555269201689963,0.8056238827620201],"dir":"rtl"},{"str":"زضثطٌیط٘سٜ","boundary":[0.7204629442988644,0.812465387893149,0.785732043270846,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.7033494591144258,0.812465387893149,0.7149101645315732,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.6548310152523013,0.812465387893149,0.6880702815292615,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"اَٚ","boundary":[0.6276590741114022,0.812465387893149,0.6479574010616139,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.588795941678425,0.812465387893149,0.6222467499919095,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5745044681851776,0.812465387893149,0.581962641940469,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"قبُٔ","boundary":[0.5257642948330309,0.812465387893149,0.5605058105706782,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ٞفسٜ","boundary":[0.4879191023315192,0.812465387893149,0.5185984008600416,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"فهُ","boundary":[0.4518578243633676,0.812465387893149,0.48273104111440296,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ؿت","boundary":[0.41057582476651217,0.812465387893149,0.43706242021097896,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3827991668346436,0.812465387893149,0.39164316600259447,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ثرف","boundary":[0.33609487334542765,0.812465387893149,0.3693341396223879,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"ثؼسی","boundary":[0.2964254518578243,0.812465387893149,0.32926157360747155,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"یؼٙی","boundary":[0.2591748975340993,0.812465387893149,0.2910961320522296,0.8267185235830008],"dir":"rtl"},{"str":"زٚاظز","boundary":[0.22111805415574814,0.812465387893149,0.25234159779614324,0.8267185235830008],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21451,0.17044,0.78618,0.82672],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19