کرمان و دانشگاه: تاریخ پیدایش و تکوین دانشگاه در کرمان کرمان و دانشگاه: تاریخ پیدایش و تکوین دانشگاه در کرمان

{"id":"3795096","title":"کرمان و دانشگاه: تاریخ پیدایش و تکوین دانشگاه در کرمان","price":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d70b75d09d7ca4fb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d70b75d09d7ca4fb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d70b75d09d7ca4fb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d70b75d09d7ca4fb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d70b75d09d7ca4fb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d70b75d09d7ca4fb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d70b75d09d7ca4fb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d70b75d09d7ca4fb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d70b75d09d7ca4fb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d70b75d09d7ca4fb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010865","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"2","description":["وقایع مهم، تاریخ را شکل می‌دهند؛ انسان‌های دانا، از تاریخ درس می‌گیرند و پل بین این دو را تاریخ‌نگاران می‌سازند. این کتاب تاریخ دانشگاه کرمان، را برای دوست‌داران دانشگاه ارایه می‌کند و در آن علاوه بر ارایه مستندات تاریخی شکل‌گیری این دانشگاه، سیر تکاملی آن در قریب 51سال گذشته، از زمان انجام بررسی‌ها و انتخاب کرمان توسط شادروان افضلی‌پور و سپس اخذ مجوزها، طراحی، ساخت، توسعه و نیز وضعیت موجود دانشگاه، از جنبه‌های مختلف، اعم از زیرساخت‌ها، ساختارهای سازمانی و مهم‌تر از همه، اندیشه‌های انسانی به صورتی منسجم به زیور طبع آراسته‌شده است.\r","آنچه که موجب اهمیت این کتاب می‌شود نه‌تنها پاسخگویی به سوالات تاریخی جویندگان و علاقه‌مندان به مطالعه شکل‌گیری دانشگاه در کرمان است بلکه فراهم شدن امکان ارزیابی تحلیلگران توسعه کمّی و کیفی آموزش عالی کشور در خصوص اثرات اجتماعی خاص این دانشگاه می‌باشد. علاوه بر این موارد، برنامه‌ریزان دانشگاه نیز می‌توانند با تحلیل وضعیت موجود\r","و افقی که برای توسعه دانشگاه متصور می‌باشند بهره کافی از این اثر داشته باشند. همچنین، به نظر می‌رسد یکی دیگر از مطالعاتی که لازم است توسط پژوهشگران علوم انسانی انجام شود بررسی خروجی دانشگاه در بیش از چهل سال فعالیت آموزشی، پژوهشی و فناوری آن و از جمله\r","وضعیت دانش‌آموختگان و میزان تاثیرگذاری ایشان در جامعه و نیز ارتباطشان با دانشگاه میباشد."],"pages_count":"744","keywords":"null","token":"d70b75d09d7ca4fb","created_at":"2019-02-16 18:32:22","updated_at":"2022-07-06 09:30:45","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-02-16 20:30:58","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917321","title":"شمس‌الدین نجمی","firstname":"شمس‌الدین","lastname":"نجمی","token":"065191e58f278292","created_at":"2019-02-05 12:52:40","updated_at":"2019-02-05 12:52:40","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917321","title":"شمس‌الدین نجمی","firstname":"شمس‌الدین","lastname":"نجمی","token":"065191e58f278292","created_at":"2019-02-05 12:52:40","updated_at":"2019-02-05 12:52:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783784","file":"5c6826002af1e0.85154725.pdf","book_id":"3795096","toc":[{"page":4,"title":"پیشگفتار معاونت پژوهشی و فناوری"},{"page":6,"title":"مقدمه مؤلف"},{"page":14,"title":"فصل 1: مشخصات عمومی"},{"page":38,"title":"فصل 2: گذشته دانشگاه در ایران"},{"page":64,"title":"فصل 3: بنیان دانشگاه کرمان"},{"page":106,"title":"فصل 4: آشنایی با دانشگاه شهید باهنر کرمان"},{"page":122,"title":"فصل 5: حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی"},{"page":392,"title":"فصل 6: حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی"},{"page":404,"title":"فصل 7: حوزه معاونت پژوهشی و فناوری"},{"page":474,"title":"فصل 8: حوزه معاونت دانشجویی"},{"page":490,"title":"فصل 9: حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی"},{"page":504,"title":"فصل 10: نهادهای انقلاب اسالمی"},{"page":528,"title":"فصل 11: رؤسای دانشگاه از آغاز تا سال 1396"},{"page":618,"title":"فصل 12: مردم و دانشگاه"},{"page":698,"title":"فصل 13: برخی از رویدادهای مهم دانشگاه در 40 سال گذشته"},{"page":714,"title":"فصل 14: واحدهایی که مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه اداره می‌شوند"},{"page":730,"title":"فهرست منابع"}],"created_at":"2019-02-16 18:32:24","updated_at":"2022-07-06 09:30:48","process_started_at":"2019-02-16 18:32:26","process_done_at":"2019-02-16 19:03:50","process_failed_at":null,"pages_count":"745","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"26cc330df67ba076c33e5fd1bd708edf4dcdf8c8158310cb560b27aaecd5ee9c482bc6db064afe01cd751d067812c8b605080d282e490552a75dfdb41b299e45","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۴۵"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"12343","title":"تاریخ معاصر ایران","token":"45eab85936251aa8","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:39","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_fields":[{"id":"616","title":"ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی","degree_id":"10","token":"b5d5d5fd7fff88ac","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-02-14 17:40:43","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1609","title":"تاریخ ایران اسلامی","degree_id":"10","token":"3b1b06aefef275e7","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"کرمان-و-دانشگاه-تاریخ-پیدایش-و-تکوین-دانشگاه-در-کرمان","urlify":"کرمان-و-دانشگاه-تاریخ-پیدایش-و-تکوین-دانشگاه-در-کرمان","pages_count_fa":"۷۴۴","authorTitle":"شمس‌الدین نجمی","tocStr":"پیشگفتار معاونت پژوهشی و فناوری, مقدمه مؤلف, فصل 1: مشخصات عمومی, فصل 2: گذشته دانشگاه در ایران, فصل 3: بنیان دانشگاه کرمان, فصل 4: آشنایی با دانشگاه شهید باهنر کرمان, فصل 5: حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی, فصل 6: حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی, فصل 7: حوزه معاونت پژوهشی و فناوری, فصل 8: حوزه معاونت دانشجویی, فصل 9: حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی, فصل 10: نهادهای انقلاب اسالمی, فصل 11: رؤسای دانشگاه از آغاز تا سال 1396, فصل 12: مردم و دانشگاه, فصل 13: برخی از رویدادهای مهم دانشگاه در 40 سال گذشته, فصل 14: واحدهایی که مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه اداره می‌شوند, فهرست منابع","url":"/preview/d70b75d09d7ca4fb/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19