تغییرات اقلیمی: سرنوشت محیطی و کارایی علف‌کش‌ها تغییرات اقلیمی: سرنوشت محیطی و کارایی علف‌کش‌ها

توضیحات

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی انسان است و در دهه‌های اخیر کلّیه فرایندهای مربوط به بوم‌نظام‌های طبیعی و دست‌ساز انسان را تحت‌تاثیر قرار داده است. امروزه امنیت غذایی به‌شدت به اقدامات حفاظتی ناشی از کاربرد آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها وابسته است و در این ارتباط علف‌های هرز و گیاهان مهاجم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زیستی کاهنده محصولات کشاورزی، تحت‌تاثیر پیامدهای اثرات تغییر اقلیم قرار دارند. بدین‌ترتیب، بررسی نحوه تاثیرپذیری روابط متقابل گیاهان مهاجم و علف‌های هرز با گیاهان زراعی و مدیریت آن‌ها در شرایط تغییر اقلیم ضروری به‌نظر می‌رسد. براساس آمار موجود، علف‌کش‌ها پرمصرف‌ترین آفت‌کش‌های کشاورزی هستند که هرچند بخش قابل‌ملاحظه‌ای از امنیت غذایی امروز جوامع بشری مرهون کاربرد این دسته از مواد شیمیایی کشاورزی است، اما اثرات زیست‌محیطی آن‌ها قابل‌اغماض نیست. اعتقاد بر این است که تغییر اقلیم با تاثیر بر فرایندهای فیزیولوژی و مورفولوژی گیاهان، کارایی استفاده از علف‌کش‌ها را تغییر می‌دهد و تغییرات شدید در شاخص‌های اقلیمی ازجمله تغییر در الگوی بارش‌ها، دما، تشعشع و تبخیر و تصعید می‌توانند سرنوشت محیطی و اثرات زیست‌محیطی آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند. ازآنجاکه در ارتباط با اثرات متقابل کاربرد علف‌کش‌ها و علف‌های هرز و به‌ویژه سرنوشت محیطی علف‌کش‌ها در شرایط تغییر اقلیم اطلاعات مدون بسیار محدودی وجود دارد، در این اثر سعی شده است با نگاهی نو و مبتنی‌بر محیط‌زیست، به جنبه‌های مختلف برآمده از اثرات تغییرات اقلیمی بر علف‌های هرز و علف‌کش‌ها پرداخته شود. موضوع‌های این کتاب براساس سرفصل‌های مصوّب دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی برای دروس علف‌کش‌ها و محیط‌زیست، آفت‌کش‌ها و محیط‌زیست، فناوری و نحوه کاربرد علف‌کش‌ها، تغییر اقلیم و تولیدات گیاهی در مقاطع تحصیلات تکمیلی تنظیم شده است.</span>,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797926","title":"تغییرات اقلیمی: سرنوشت محیطی و کارایی علف‌کش‌ها","price":"۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d9da06730068d2cb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d9da06730068d2cb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d9da06730068d2cb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d9da06730068d2cb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d9da06730068d2cb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d9da06730068d2cb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d9da06730068d2cb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d9da06730068d2cb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d9da06730068d2cb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d9da06730068d2cb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-386-437-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی انسان است و در دهه‌های اخیر کلّیه فرایندهای مربوط به بوم‌نظام‌های طبیعی و دست‌ساز انسان را تحت‌تاثیر قرار داده است. امروزه امنیت غذایی به‌شدت به اقدامات حفاظتی ناشی از کاربرد آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها وابسته است و در این ارتباط علف‌های هرز و گیاهان مهاجم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زیستی کاهنده محصولات کشاورزی، تحت‌تاثیر پیامدهای اثرات تغییر اقلیم قرار دارند. بدین‌ترتیب، بررسی نحوه تاثیرپذیری روابط متقابل گیاهان مهاجم و علف‌های هرز با گیاهان زراعی و مدیریت آن‌ها در شرایط تغییر اقلیم ضروری به‌نظر می‌رسد. براساس آمار موجود، علف‌کش‌ها پرمصرف‌ترین آفت‌کش‌های کشاورزی هستند که هرچند بخش قابل‌ملاحظه‌ای از امنیت غذایی امروز جوامع بشری مرهون کاربرد این دسته از مواد شیمیایی کشاورزی است، اما اثرات زیست‌محیطی آن‌ها قابل‌اغماض نیست. اعتقاد بر این است که تغییر اقلیم با تاثیر بر فرایندهای فیزیولوژی و مورفولوژی گیاهان، کارایی استفاده از علف‌کش‌ها را تغییر می‌دهد و تغییرات شدید در شاخص‌های اقلیمی ازجمله تغییر در الگوی بارش‌ها، دما، تشعشع و تبخیر و تصعید می‌توانند سرنوشت محیطی و اثرات زیست‌محیطی آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند. ازآنجاکه در ارتباط با اثرات متقابل کاربرد علف‌کش‌ها و علف‌های هرز و به‌ویژه سرنوشت محیطی علف‌کش‌ها در شرایط تغییر اقلیم اطلاعات مدون بسیار محدودی وجود دارد، در این اثر سعی شده است با نگاهی نو و مبتنی‌بر محیط‌زیست، به جنبه‌های مختلف برآمده از اثرات تغییرات اقلیمی بر علف‌های هرز و علف‌کش‌ها پرداخته شود. موضوع‌های این کتاب براساس سرفصل‌های مصوّب دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی برای دروس علف‌کش‌ها و محیط‌زیست، آفت‌کش‌ها و محیط‌زیست، فناوری و نحوه کاربرد علف‌کش‌ها، تغییر اقلیم و تولیدات گیاهی در مقاطع تحصیلات تکمیلی تنظیم شده است.</span>",""],"pages_count":"152","keywords":null,"token":"d9da06730068d2cb","created_at":"2021-09-15 10:34:44","updated_at":"2021-09-18 12:34:30","publisher_id":"184","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-15 10:37:26","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه فردوسی مشهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920045","title":"ابراهیم ایزدی دربندی","firstname":"ابراهیم","lastname":"ایزدی دربندی","token":"923bda3178392c9a","created_at":"2021-03-08 12:08:45","updated_at":"2021-03-08 12:08:45","role":"writer"},{"id":"1920046","title":"علیرضا حسن‌فرد","firstname":"علیرضا","lastname":"حسن‌فرد","token":"1ed9214a23723da4","created_at":"2021-03-08 12:08:49","updated_at":"2021-03-08 12:08:49","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920045","title":"ابراهیم ایزدی دربندی","firstname":"ابراهیم","lastname":"ایزدی دربندی","token":"923bda3178392c9a","created_at":"2021-03-08 12:08:45","updated_at":"2021-03-08 12:08:45","role":"writer"},{"id":"1920046","title":"علیرضا حسن‌فرد","firstname":"علیرضا","lastname":"حسن‌فرد","token":"1ed9214a23723da4","created_at":"2021-03-08 12:08:49","updated_at":"2021-03-08 12:08:49","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786579","file":"61418cfce57841.95184825.pdf","book_id":"3797926","toc":null,"created_at":"2021-09-15 10:34:45","updated_at":"2021-09-18 12:34:36","process_started_at":"2021-09-15 10:34:45","process_done_at":"2021-09-15 10:34:48","process_failed_at":null,"pages_count":"152","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dd03dcc432063ade5f6eff4495a5be1a432ffd445c23f16fd79199dc6785336a2b3759068b6e98e8abb19c94989515eda382668b4c82f19c8794c9705ec2dc85","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۲"},"publisher":{"id":184,"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","manager":"دکتر صابری","shaba":"123623677322","bank_name":"ملت","description":"با امکان بارگزاری کتاب توسط خود ناشر","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"af1599205684143e","slug":"um","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","email":"presscloud@um.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"74fae5808d098058","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"t2ibbk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-02-27 14:28:19","updated_at":"2021-02-27 14:28:19","bazaar_credit":0,"description":"presscloud@um.ac.ir"},"city":{"title":"مشهد","token":"46a21f6d57e44f1c"}},"study_subjects":[{"id":"26911","title":"علف‌های هرز و کنترل آنها","token":"f7177036aec98cad","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:39:59","updated_at":"2021-09-15 10:37:26","study_fields":[{"id":"859","title":"مهندسی باغبانی","degree_id":"7","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":"90","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-24 14:48:50","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"865","title":"مهندسی علوم باغبانی","degree_id":"7","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":"90","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-24 14:48:50","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1108","title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","degree_id":"7","token":"ae016dbed6176d34","books_count":"80","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"32422","title":"مبارزه با علفهای هرز","token":"2a84dc72d2e71068","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:46:48","updated_at":"2021-09-15 10:37:26","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"205","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"تغییرات-اقلیمی-سرنوشت-محیطی-و-کارایی-علف-کش-ها","urlify":"تغییرات-اقلیمی-سرنوشت-محیطی-و-کارایی-علف-کش-ها","pages_count_fa":"۱۵۲","authorTitle":"ابراهیم ایزدی دربندی, علیرضا حسن‌فرد","tocStr":"","url":"/preview/d9da06730068d2cb/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":152,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"d9da06730068d2cb","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/azlgZjyHuIdZHkbv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/fRLVZWXDOBSSJFTF.jpg","blurred":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/ZauHcMexcJGVJQji.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000771202602306334,0.0004218916561711146,0.9989125767595628,0.999458514100016]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"سيادة","boundary":[0.5596638917922974,0.3669833838939667,0.6403361558914185,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4429928660392761},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الما","boundary":[0.4638655483722687,0.3622327744960785,0.5394958257675171,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44893112778663635},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.4588655483722687,0.3552327744960785,0.6470168280601502,0.45593112778663636],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/STpXXsONbietdGtl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/SYWKHLCgkFoSBNkN.jpg","blurred":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/cLFyJZbawUtDEofz.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/SDVUZBcwVhDTVcji-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/UDPCgxcVRYhLLVmL.jpg","blurred":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/ityRWHyjPuGRgonO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0007203587383783164,0.00034149267101514367,0.9986470588034942,0.9992032120097561]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.7983193397521973,"y":0.294536828994751},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.7848739624023438,0.294536828994751,0.7983193397521973,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.294536828994751},{"x":0.7798319458961487,"y":0.294536828994751},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7747899293899536,0.294536828994751,0.7798319458961487,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.294536828994751},{"x":0.7731092572212219,"y":0.294536828994751},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7613445520401001,0.294536828994751,0.7731092572212219,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.294536828994751},{"x":0.7596638798713684,"y":0.294536828994751},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3123515546321869},{"x":0.75126051902771,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"نت","boundary":[0.75126051902771,0.294536828994751,0.7596638798713684,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7932773232460022,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7411764860153198,0.3147268295288086,0.7932773232460022,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.294536828994751},{"x":0.7983193397521973,"y":0.294536828994751},{"x":0.800000011920929,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.7361764860153198,0.28753682899475097,0.805000011920929,0.33360332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6184874176979065,0.30641329288482666,0.7042016983032227,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6067227125167847,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5310924649238586,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5327731370925903,0.30641329288482666,0.6067227125167847,0.3301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5277731370925903,0.29941329288482665,0.7092016983032227,0.33835393261909485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7764706015586853,"y":0.33610451221466064},{"x":0.756302535533905,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۴۶","boundary":[0.756302535533905,0.3277909755706787,0.7764706015586853,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7764706015586853,"y":0.33610451221466064},{"x":0.756302535533905,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.751302535533905,0.3207909755706787,0.7814706015586853,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.6436975002288818,0.35391923785209656,0.7092437148094177,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3705463111400604},{"x":0.583193302154541,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.583193302154541,0.35391923785209656,0.6369748115539551,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5764706134796143,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.35391923785209656,0.5764706134796143,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5176470875740051,0.3527315855026245,0.5647059082984924,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.4789915978908539,0.3527315855026245,0.5109243988990784,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3693586587905884},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.44873949885368347,0.3527315855026245,0.4773109257221222,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3693586587905884},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.43361344933509827,0.3527315855026245,0.4453781545162201,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37173396348953247},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.42861344933509826,0.3457315855026245,0.7142437148094177,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6128265857696533},{"x":0.702521026134491,"y":0.6128265857696533},{"x":0.702521026134491,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6739495992660522,0.6128265857696533,0.702521026134491,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.6268907785415649,0.6128265857696533,0.6689075827598572,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایزدی","boundary":[0.5865546464920044,0.6140142679214478,0.6201680898666382,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6270784139633179},{"x":0.534453809261322,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دربندی","boundary":[0.534453809261322,0.6140142679214478,0.5798319578170776,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6306413412094116},{"x":0.702521026134491,"y":0.6306413412094116},{"x":0.702521026134491,"y":0.6448931097984314},{"x":0.680672287940979,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.680672287940979,0.6306413412094116,0.702521026134491,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.6436975002288818,0.6306413412094116,0.6739495992660522,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6084033846855164,0.6306413412094116,0.6369748115539551,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5630252361297607,0.6306413412094116,0.6016806960105896,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6306413412094116},{"x":0.556302547454834,"y":0.6306413412094116},{"x":0.556302547454834,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5126050710678101,0.6306413412094116,0.556302547454834,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.4756302535533905,0.6306413412094116,0.5058823823928833,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6496437191963196},{"x":0.702521026134491,"y":0.6496437191963196},{"x":0.702521026134491,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6571428775787354,0.6496437191963196,0.702521026134491,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.6067227125167847,0.6496437191963196,0.6504201889038086,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5680672526359558,0.6484560370445251,0.6016806960105896,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.5462185144424438,0.6484560370445251,0.5647059082984924,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6128265857696533},{"x":0.702521026134491,"y":0.6128265857696533},{"x":0.702521026134491,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4706302535533905,0.6058265857696533,0.707521026134491,0.6708954877853394],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/DtJJdawlOZWtPhhA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/gtltAtAxKJWwnktz.jpg","blurred":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/iFDvbDORJcMUmFdH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.00018492617035138634,0.9986527081217085,0.9990692136893646]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1698337346315384},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1698337346315384},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17814727127552032},{"x":0.1899159699678421,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Izadi","boundary":[0.1899159699678421,0.1698337346315384,0.21512605249881744,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2705882489681244,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2705882489681244,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Darbandi","boundary":[0.2201680690050125,0.1698337346315384,0.2705882489681244,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2722689211368561,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2722689211368561,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2705882489681244,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2705882489681244,0.1698337346315384,0.2722689211368561,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.1698337346315384},{"x":0.32268908619880676,"y":0.1698337346315384},{"x":0.32268908619880676,"y":0.17814727127552032},{"x":0.27731093764305115,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ebrahim","boundary":[0.27731093764305115,0.1698337346315384,0.32268908619880676,0.17814727127552032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1698337346315384},{"x":0.32268908619880676,"y":0.1698337346315384},{"x":0.32268908619880676,"y":0.17814727127552032},{"x":0.1899159699678421,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1849159699678421,0.16283373463153838,0.32768908619880677,0.18514727127552033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2624703049659729},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.1899159699678421,0.25415676832199097,0.21848739683628082,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2218487411737442,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2218487411737442,0.25415676832199097,0.2218487411737442,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3310924470424652,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2624703049659729},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"978-964-386-437-8","boundary":[0.22689075767993927,0.25415676832199097,0.3310924470424652,0.2624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3310924470424652,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2624703049659729},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1849159699678421,0.24715676832199096,0.3360924470424652,0.2694703049659729],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6991596817970276,0.1674584299325943,0.7445378303527832,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6991596817970276,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.16864608228206635,0.6991596817970276,0.17695961892604828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6924790096282959,0.1604584299325943,0.7495378303527832,0.18633492362499238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6201680898666382,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5949580073356628,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایزدی","boundary":[0.5966386795043945,0.1698337346315384,0.6201680898666382,0.18171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5899159908294678,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دربندی","boundary":[0.561344563961029,0.16864608228206635,0.5899159908294678,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.16864608228206635},{"x":0.556302547454834,"y":0.16864608228206635},{"x":0.556302547454834,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.16864608228206635,0.556302547454834,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5495798587799072,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5495798587799072,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.5210084319114685,0.1674584299325943,0.5495798587799072,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5193277597427368,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5159664154052734,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5176470875740051,0.1674584299325943,0.5193277597427368,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17933492362499237},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۶","boundary":[0.48571428656578064,0.1674584299325943,0.5109243988990784,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7428571581840515,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7176470756530762,0.18289786577224731,0.7428571581840515,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.18289786577224731,0.7126050591468811,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7058823704719543,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6941176652908325,0.18171021342277527,0.7042016983032227,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19358669221401215},{"x":0.653781533241272,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6554622054100037,0.18171021342277527,0.6890756487846375,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6554622054100037,"y":0.18171021342277527},{"x":0.653781533241272,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.18171021342277527,0.653781533241272,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6201680898666382,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5815126299858093,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5815126299858093,0.18289786577224731,0.6201680898666382,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5747899413108826,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5428571701049805,0.18289786577224731,0.5747899413108826,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5411764979362488,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5394958257675171,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5394958257675171,0.18289786577224731,0.5411764979362488,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5327731370925903,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1947743445634842},{"x":0.489075630903244,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.489075630903244,0.18289786577224731,0.5327731370925903,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.18289786577224731},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18289786577224731},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.4436974823474884,0.18289786577224731,0.48403361439704895,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.18289786577224731},{"x":0.43865546584129333,"y":0.18289786577224731},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1947743445634842},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.18289786577224731,0.43865546584129333,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4302521049976349,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4302521049976349,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3966386616230011,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.3966386616230011,0.18289786577224731,0.4302521049976349,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.18289786577224731},{"x":0.39159664511680603,"y":0.18289786577224731},{"x":0.39159664511680603,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3798319399356842,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.3798319399356842,0.18289786577224731,0.39159664511680603,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.18289786577224731},{"x":0.37142857909202576,"y":0.18289786577224731},{"x":0.37142857909202576,"y":0.1947743445634842},{"x":0.35966387391090393,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.35966387391090393,0.18289786577224731,0.37142857909202576,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3529411852359772,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3529411852359772,"y":0.1947743445634842},{"x":0.33949580788612366,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.33949580788612366,0.18289786577224731,0.3529411852359772,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.18289786577224731},{"x":0.33781513571739197,"y":0.18289786577224731},{"x":0.33781513571739197,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3042016923427582,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.3042016923427582,0.18289786577224731,0.33781513571739197,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3025210201740265,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3025210201740265,"y":0.1947743445634842},{"x":0.27899160981178284,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایزدی","boundary":[0.27899160981178284,0.18289786577224731,0.3025210201740265,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.18289786577224731},{"x":0.27563026547431946,"y":0.18289786577224731},{"x":0.27563026547431946,"y":0.1947743445634842},{"x":0.2369747906923294,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دربندی","boundary":[0.2369747906923294,0.18289786577224731,0.27563026547431946,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.18289786577224731},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18289786577224731},{"x":0.23529411852359772,"y":0.1947743445634842},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23025210201740265,0.18289786577224731,0.23529411852359772,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22521008551120758,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22521008551120758,"y":0.1947743445634842},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.1899159699678421,0.18289786577224731,0.22521008551120758,0.1947743445634842]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20427553355693817},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1865966421365738,0.1557078354358673,0.7478571581840515,0.21127553355693818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5966386795043945,0.19714964926242828,0.6201680898666382,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5949580073356628,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20902612805366516},{"x":0.583193302154541,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.583193302154541,0.19714964926242828,0.5949580073356628,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5815126299858093,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20902612805366516},{"x":0.578151285648346,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.578151285648346,0.19714964926242828,0.5815126299858093,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5731092691421509,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5378151535987854,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5378151535987854,0.19714964926242828,0.5731092691421509,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5092437267303467,0.19714964926242828,0.5327731370925903,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5042017102241516,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4773109257221222,0.19714964926242828,0.5042017102241516,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4722689092159271,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"راستگو","boundary":[0.4420168101787567,0.19714964926242828,0.4722689092159271,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4436974823474884,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4436974823474884,"y":0.20902612805366516},{"x":0.440336138010025,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.440336138010025,0.19714964926242828,0.4436974823474884,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.19714964926242828},{"x":0.43529412150382996,"y":0.19714964926242828},{"x":0.43529412150382996,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4000000059604645,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4000000059604645,0.19714964926242828,0.43529412150382996,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3949579894542694,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3764705955982208,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.3764705955982208,0.19714964926242828,0.3949579894542694,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.19714964926242828},{"x":0.36974790692329407,"y":0.19714964926242828},{"x":0.36974790692329407,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هانیه","boundary":[0.3495798408985138,0.19714964926242828,0.36974790692329407,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.19714964926242828},{"x":0.34285715222358704,"y":0.19714964926242828},{"x":0.34285715222358704,"y":0.20902612805366516},{"x":0.3142857253551483,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدپور","boundary":[0.3142857253551483,0.19714964926242828,0.34285715222358704,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.19714964926242828},{"x":0.30924370884895325,"y":0.19714964926242828},{"x":0.30924370884895325,"y":0.20902612805366516},{"x":0.29075631499290466,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.29075631499290466,0.19714964926242828,0.30924370884895325,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2840336263179779,"y":0.19714964926242828},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20902612805366516},{"x":0.26386556029319763,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.26386556029319763,0.19714964926242828,0.2840336263179779,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.26050421595573425,"y":0.19714964926242828},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2571428716182709,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.19714964926242828,0.26050421595573425,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6991596817970276,0.21140141785144806,0.7428571581840515,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6773109436035156,0.2125890702009201,0.6957983374595642,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.2125890702009201,0.6773109436035156,0.22090260684490204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7428571581840515,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2571428716182709,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25214287161827087,0.19014964926242828,0.7478571581840515,0.22790260684490204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5983193516731262,0.21140141785144806,0.6218487620353699,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5966386795043945,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5932773351669312,0.21140141785144806,0.5966386795043945,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22327791154384613},{"x":0.556302547454834,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.556302547454834,0.21140141785144806,0.5882353186607361,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5159664154052734,0.21140141785144806,0.5512605309486389,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22209025919437408},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.48571428656578064,0.21140141785144806,0.5092437267303467,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21140141785144806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.21140141785144806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22209025919437408},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48235294222831726,0.21140141785144806,0.48403361439704895,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4773109257221222,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22209025919437408},{"x":0.440336138010025,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.440336138010025,0.21140141785144806,0.4773109257221222,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.21140141785144806},{"x":0.440336138010025,"y":0.21140141785144806},{"x":0.440336138010025,"y":0.22209025919437408},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.21140141785144806,0.440336138010025,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4302521049976349,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4302521049976349,"y":0.22209025919437408},{"x":0.40168067812919617,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.40168067812919617,0.21140141785144806,0.4302521049976349,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6991596817970276,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6991596817970276,0.22565320134162903,0.7428571581840515,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6957983374595642,"y":0.235154390335083},{"x":0.6672269105911255,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6672269105911255,0.22565320134162903,0.6957983374595642,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.6621848940849304,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.22684085369110107,0.6655462384223938,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7428571581840515,"y":0.235154390335083},{"x":0.40168067812919617,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.20440141785144805,0.7478571581840515,0.24215439033508301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۵۲","boundary":[0.6016806960105896,0.22446556389331818,0.6201680898666382,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2375296950340271},{"x":0.583193302154541,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.583193302154541,0.22446556389331818,0.5966386795043945,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.22446556389331818,0.5815126299858093,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5764706134796143,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5546218752861023,0.22446556389331818,0.5764706134796143,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.22446556389331818,0.5546218752861023,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5226891040802002,0.22446556389331818,0.5445378422737122,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.22446556389331818,0.5193277597427368,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2375296950340271},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.48403361439704895,0.22446556389331818,0.5109243988990784,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2375296950340271},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.22446556389331818,0.48571428656578064,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7109243869781494,0.24109263718128204,0.7428571581840515,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24940617382526398},{"x":0.707563042640686,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.24109263718128204,0.7092437148094177,0.24940617382526398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24940617382526398},{"x":0.48235294222831726,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47735294222831726,0.21746556389331817,0.7478571581840515,0.256406173825264],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.23990498483181},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23990498483181},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5899159908294678,0.23990498483181,0.6201680898666382,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.23990498483181},{"x":0.583193302154541,"y":0.23990498483181},{"x":0.583193302154541,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5478991866111755,0.23990498483181,0.583193302154541,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.23990498483181},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23990498483181},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5176470875740051,0.23990498483181,0.5428571701049805,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.23990498483181},{"x":0.5176470875740051,"y":0.23990498483181},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5142857432365417,0.23990498483181,0.5176470875740051,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.23990498483181},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23990498483181},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4756302535533905,0.23990498483181,0.5092437267303467,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.23990498483181},{"x":0.4722689092159271,"y":0.23990498483181},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.46890756487846375,0.23990498483181,0.4722689092159271,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.23990498483181},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23990498483181},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۴۶","boundary":[0.4436974823474884,0.23990498483181,0.4638655483722687,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.23990498483181},{"x":0.4436974823474884,"y":0.23990498483181},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.23990498483181,0.4436974823474884,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.255344420671463},{"x":0.7428571581840515,"y":0.264845609664917},{"x":0.7210084199905396,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7226890921592712,0.25415676832199097,0.7428571581840515,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.25415676832199097,0.7176470756530762,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7109243869781494,0.2672209143638611,0.7428571581840515,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6722689270973206,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6722689270973206,0.2672209143638611,0.7058823704719543,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6436975002288818,0.2672209143638611,0.6705882549285889,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6403361558914185,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.2672209143638611,0.6403361558914185,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6067227125167847,0.2672209143638611,0.6218487620353699,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.2672209143638611,0.6067227125167847,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7042016983032227,0.2826603353023529,0.7428571581840515,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.2826603353023529,0.7042016983032227,0.2921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.23990498483181},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23990498483181},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4370168101787567,0.23290498483181,0.7478571581840515,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5865546464920044,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5865546464920044,0.28147268295288086,0.6201680898666382,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5865546464920044,"y":0.29334917664527893},{"x":0.583193302154541,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.28147268295288086,0.5865546464920044,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5630252361297607,0.28147268295288086,0.5798319578170776,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5630252361297607,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5478991866111755,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5478991866111755,0.28147268295288086,0.5630252361297607,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5394958257675171,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5176470875740051,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5176470875740051,0.2826603353023529,0.5394958257675171,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5176470875740051,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5159664154052734,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.2826603353023529,0.5176470875740051,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7126050591468811,0.2980997562408447,0.7428571581840515,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7109243869781494,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7092437148094177,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.2980997562408447,0.7109243869781494,0.30641329288482666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5109664154052734,0.27447268295288085,0.7478571581840515,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6201680898666382,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.6084033846855164,0.29572445154190063,0.6201680898666382,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3076009452342987},{"x":0.561344563961029,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کشها--","boundary":[0.561344563961029,0.29572445154190063,0.6000000238418579,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2969121038913727},{"x":0.556302547454834,"y":0.2969121038913727},{"x":0.556302547454834,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کاربرد--","boundary":[0.5193277597427368,0.2969121038913727,0.556302547454834,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3076009452342987},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.48739495873451233,0.2969121038913727,0.5126050710678101,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2969121038913727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2969121038913727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.45378151535987854,0.2969121038913727,0.48235294222831726,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7126050591468811,0.3123515546321869,0.7428571581840515,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.3123515546321869,0.7109243869781494,0.3206650912761688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7428571581840515,"y":0.294536828994751},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3206650912761688},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44878151535987854,0.2899121038913727,0.7478571581840515,0.32766509127616883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6084033846855164,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.6084033846855164,0.31116390228271484,0.6184874176979065,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5714285969734192,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشها","boundary":[0.5714285969734192,0.31116390228271484,0.6016806960105896,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5680672526359558,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5579832196235657,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5579832196235657,0.31116390228271484,0.5680672526359558,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5529412031173706,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5260504484176636,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.5260504484176636,0.31116390228271484,0.5529412031173706,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7126050591468811,0.3254156708717346,0.7428571581840515,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3349168598651886},{"x":0.680672287940979,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.680672287940979,0.3254156708717346,0.7092437148094177,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.32660332322120667},{"x":0.680672287940979,"y":0.32660332322120667},{"x":0.680672287940979,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.32660332322120667,0.680672287940979,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5210504484176636,0.30416390228271484,0.7478571581840515,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5983193516731262,0.3254156708717346,0.6201680898666382,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.583193302154541,0.3254156708717346,0.5966386795043945,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5764706134796143,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.3254156708717346,0.5815126299858093,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5697479248046875,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5394958257675171,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.5394958257675171,0.3242280185222626,0.5697479248046875,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5394958257675171,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.3242280185222626,0.5394958257675171,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3242280185222626},{"x":0.529411792755127,"y":0.3242280185222626},{"x":0.529411792755127,"y":0.33610451221466064},{"x":0.49915966391563416,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۰","boundary":[0.49915966391563416,0.3242280185222626,0.529411792755127,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7126050591468811,0.33847981691360474,0.7428571581840515,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6823529601097107,0.33847981691360474,0.7092437148094177,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3396674692630768},{"x":0.680672287940979,"y":0.3396674692630768},{"x":0.680672287940979,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.3396674692630768,0.680672287940979,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5882353186607361,0.33847981691360474,0.6201680898666382,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.33847981691360474},{"x":0.583193302154541,"y":0.33847981691360474},{"x":0.583193302154541,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5462185144424438,0.33847981691360474,0.583193302154541,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5428571701049805,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5176470875740051,0.33847981691360474,0.5428571701049805,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.3396674692630768,0.5159664154052734,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5092437267303467,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4739495813846588,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4739495813846588,0.3396674692630768,0.5092437267303467,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46890756487846375,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.3396674692630768,0.4722689092159271,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7277311086654663,0.35391923785209656,0.7445378303527832,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36342042684555054},{"x":0.707563042640686,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7092437148094177,0.35391923785209656,0.7260504364967346,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7008403539657593,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7008403539657593,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6722689270973206,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6722689270973206,0.35391923785209656,0.7008403539657593,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7277311086654663,0.3693586587905884,0.7428571581840515,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7042016983032227,0.3693586587905884,0.7260504364967346,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6773109436035156,0.3693586587905884,0.7008403539657593,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.3693586587905884,0.6739495992660522,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7159664034843445,0.38123515248298645,0.7428571581840515,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6621848940849304,0.38123515248298645,0.7126050591468811,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6436975002288818,0.38123515248298645,0.6571428775787354,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.38123515248298645,0.6403361558914185,0.3919239938259125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39073634147644043},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46390756487846374,0.31722801852226257,0.7495378303527832,0.39773634147644044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.294536828994751},{"x":0.24705882370471954,"y":0.294536828994751},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3052256405353546},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Herbicides","boundary":[0.1899159699678421,0.294536828994751,0.24705882370471954,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.294536828994751},{"x":0.25882354378700256,"y":0.294536828994751},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.2521008551120758,0.294536828994751,0.25882354378700256,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.294536828994751},{"x":0.32605043053627014,"y":0.294536828994751},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3052256405353546},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Application","boundary":[0.26386556029319763,0.294536828994751,0.32605043053627014,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.294536828994751},{"x":0.33781513571739197,"y":0.294536828994751},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3310924470424652,0.294536828994751,0.33781513571739197,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.294536828994751},{"x":0.38823530077934265,"y":0.294536828994751},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3052256405353546},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Climatic","boundary":[0.34285715222358704,0.294536828994751,0.38823530077934265,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.294536828994751},{"x":0.4285714328289032,"y":0.294536828994751},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3052256405353546},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"factors","boundary":[0.39159664511680603,0.294536828994751,0.4285714328289032,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3076009452342987},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3076009452342987},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3194774389266968},{"x":0.1899159699678421,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Herbicides","boundary":[0.1899159699678421,0.3076009452342987,0.24705882370471954,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3076009452342987},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3076009452342987},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.2521008551120758,0.3076009452342987,0.25882354378700256,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3076009452342987},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3076009452342987},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3194774389266968},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Application","boundary":[0.26386556029319763,0.3076009452342987,0.32605043053627014,0.3194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.294536828994751},{"x":0.4285714328289032,"y":0.294536828994751},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3194774389266968},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1849159699678421,0.28753682899475097,0.4335714328289032,0.3264774389266968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"SB۹۵۱","boundary":[0.5747899413108826,0.35391923785209656,0.6084033846855164,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"/","boundary":[0.6117647290229797,0.35391923785209656,0.6134454011917114,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۴","boundary":[0.6151260733604431,0.35391923785209656,0.6201680898666382,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3752969205379486},{"x":0.534453809261322,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۳۲/۹۵۴۰۱۵۵۱۶","boundary":[0.534453809261322,0.3669833838939667,0.6201680898666382,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3752969205379486},{"x":0.534453809261322,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.34691923785209655,0.6251680898666382,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۹۹۰۴۸۱","boundary":[0.5731092691421509,0.38123515248298645,0.6184874176979065,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.37423515248298644,0.6234874176979065,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"وأنا","boundary":[0.7831932902336121,0.5320665240287781,0.7966386675834656,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7747899293899536,0.5320665240287781,0.7815126180648804,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"دویت","boundary":[0.7378151416778564,0.5320665240287781,0.7731092572212219,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7949579954147339,"y":0.559382438659668},{"x":0.7428571581840515,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7428571581840515,0.5486935973167419,0.7949579954147339,0.559382438659668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7966386675834656,"y":0.559382438659668},{"x":0.7378151416778564,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.7328151416778564,0.5250665240287781,0.8016386675834656,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5629453659057617},{"x":0.778151273727417,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7798319458961487,"y":0.570071280002594},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۴۶","boundary":[0.756302535533905,0.5629453659057617,0.7798319458961487,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5629453659057617},{"x":0.778151273727417,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7798319458961487,"y":0.570071280002594},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.751302535533905,0.5559453659057617,0.7848319458961487,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5071259140968323},{"x":0.658823549747467,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.658823549747467,0.49168646335601807,0.7109243869781494,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.6168067455291748,0.49168646335601807,0.6521008610725403,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.49168646335601807,0.6134454011917114,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.5445378422737122,0.49168646335601807,0.6016806960105896,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5378151535987854,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.4941176474094391,0.49168646335601807,0.5378151535987854,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48739495873451233,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5071259140968323},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.49168646335601807,0.48739495873451233,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5071259140968323},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.43865546584129333,0.49168646335601807,0.4773109257221222,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4302521049976349,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.4151260554790497,0.49168646335601807,0.4302521049976349,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.49168646335601807},{"x":0.40504202246665955,"y":0.49168646335601807},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشها","boundary":[0.3680672347545624,0.49168646335601807,0.40504202246665955,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآورندگان","boundary":[0.6487395167350769,0.5166270732879639,0.7109243869781494,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.5166270732879639,0.6487395167350769,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5983193516731262,0.5166270732879639,0.6201680898666382,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.5596638917922974,0.5166270732879639,0.5915966629981995,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایزدی","boundary":[0.5260504484176636,0.5166270732879639,0.5529412031173706,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5320665240287781},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دربندی","boundary":[0.48739495873451233,0.5166270732879639,0.5193277597427368,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5166270732879639},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5166270732879639},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5320665240287781},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48067227005958557,0.5166270732879639,0.48403361439704895,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5320665240287781},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.43697479367256165,0.5166270732879639,0.4739495813846588,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.3983193337917328,0.5166270732879639,0.4302521049976349,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5166270732879639},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5166270732879639},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.3680672347545624,0.5166270732879639,0.38991597294807434,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.3478991687297821,0.5166270732879639,0.3630252182483673,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.6739495992660522,0.5344418287277222,0.7109243869781494,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6436975002288818,0.5344418287277222,0.6672269105911255,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.5344418287277222,0.6403361558914185,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5983193516731262,0.5344418287277222,0.6201680898666382,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.5630252361297607,0.5344418287277222,0.5915966629981995,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5344418287277222},{"x":0.556302547454834,"y":0.5344418287277222},{"x":0.556302547454834,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راستگو","boundary":[0.5243697762489319,0.5344418287277222,0.556302547454834,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.551068902015686},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.6739495992660522,0.551068902015686,0.7109243869781494,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.551068902015686},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.6504201889038086,0.5498812198638916,0.6672269105911255,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.5498812198638916,0.6470588445663452,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3428991687297821,0.48468646335601806,0.7159243869781494,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.551068902015686},{"x":0.6184874176979065,"y":0.551068902015686},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هانیه","boundary":[0.5949580073356628,0.551068902015686,0.6184874176979065,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.551068902015686},{"x":0.5899159908294678,"y":0.551068902015686},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدپور","boundary":[0.5579832196235657,0.551068902015686,0.5899159908294678,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.551068902015686},{"x":0.5529412031173706,"y":0.551068902015686},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5310924649238586,0.551068902015686,0.5529412031173706,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.551068902015686},{"x":0.5243697762489319,"y":0.551068902015686},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5629453659057617},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.49747899174690247,0.551068902015686,0.5243697762489319,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6638655662536621,0.5676959753036499,0.7109243869781494,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5771971344947815},{"x":0.658823549747467,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.5676959753036499,0.6605042219161987,0.5771971344947815]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.551068902015686},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5771971344947815},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49247899174690246,0.544068902015686,0.7176050591468811,0.5841971344947815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.58076012134552},{"x":0.5932773351669312,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وزیری","boundary":[0.5932773351669312,0.5665082931518555,0.6201680898666382,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5882353186607361,"y":0.58076012134552},{"x":0.5848739743232727,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5848739743232727,0.5665082931518555,0.5882353186607361,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5764706134796143,"y":0.58076012134552},{"x":0.5579832196235657,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۵۰","boundary":[0.5579832196235657,0.5665082931518555,0.5764706134796143,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.5260504484176636,0.5653206706047058,0.5529412031173706,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.5653206706047058,0.5243697762489319,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4941176474094391,0.5653206706047058,0.5159664154052734,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5653206706047058},{"x":0.489075630903244,"y":0.5653206706047058},{"x":0.489075630903244,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4722689092159271,0.5653206706047058,0.489075630903244,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5653206706047058},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5653206706047058},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5795724391937256},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46890756487846375,0.5653206706047058,0.47058823704719543,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمستان","boundary":[0.4268907606601715,0.5653206706047058,0.4638655483722687,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5653206706047058},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5653206706047058},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3949579894542694,0.5653206706047058,0.42016807198524475,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6890756487846375,0.5831353664398193,0.7109243869781494,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5831353664398193,0.6840336322784424,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.6403361558914185,0.5831353664398193,0.6739495992660522,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.5831353664398193,0.6369748115539551,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5973871946334839},{"x":0.583193302154541,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.583193302154541,0.5831353664398193,0.6184874176979065,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آستان","boundary":[0.5495798587799072,0.5831353664398193,0.5764706134796143,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدس","boundary":[0.5176470875740051,0.5831353664398193,0.5428571701049805,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضوی","boundary":[0.4789915978908539,0.5831353664398193,0.5109243988990784,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.6991596817970276,0.6009501218795776,0.7109243869781494,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.6009501218795776,0.6924369931221008,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142},{"languageCode":"ar","confidence":0.05999999865889549}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3899579894542694,0.5571329884529114,0.7176050591468811,0.6198265857696533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.599762499332428},{"x":0.6168067455291748,"y":0.599762499332428},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰۰۰","boundary":[0.5731092691421509,0.599762499332428,0.6168067455291748,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.599762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.599762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.5462185144424438,0.599762499332428,0.5680672526359558,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6941176652908325,0.6163895726203918,0.7109243869781494,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6672269105911255,0.6163895726203918,0.6873949766159058,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6386554837226868,0.6163895726203918,0.6605042219161987,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5932773351669312,0.6163895726203918,0.6336134672164917,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5495798587799072,0.6163895726203918,0.5865546464920044,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5042017102241516,0.6163895726203918,0.5445378422737122,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6163895726203918},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6163895726203918},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6306413412094116},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.47058823704719543,0.6163895726203918,0.49747899174690247,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6163895726203918},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6163895726203918},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.4302521049976349,0.6163895726203918,0.46554622054100037,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6163895726203918},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6163895726203918},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6306413412094116},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40336135029792786,0.6163895726203918,0.42352941632270813,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6163895726203918},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6163895726203918},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.6163895726203918,0.40168067812919617,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6857143044471741,0.6401425004005432,0.7126050591468811,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6401425004005432},{"x":0.680672287940979,"y":0.6401425004005432},{"x":0.680672287940979,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.6638655662536621,0.6401425004005432,0.680672287940979,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6401425004005432,0.6521008610725403,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7109243869781494,"y":0.675771951675415},{"x":0.6689075827598572,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6689075827598572,0.6603325605392456,0.7109243869781494,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6655462384223938,"y":0.675771951675415},{"x":0.6605042219161987,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.6603325605392456,0.6655462384223938,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6554622054100037,"y":0.675771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6134454011917114,0.6603325605392456,0.6554622054100037,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6603325605392456},{"x":0.610084056854248,"y":0.6603325605392456},{"x":0.610084056854248,"y":0.675771951675415},{"x":0.5798319578170776,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5798319578170776,0.6603325605392456,0.610084056854248,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5747899413108826,"y":0.675771951675415},{"x":0.5445378422737122,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردیس","boundary":[0.5445378422737122,0.6603325605392456,0.5747899413108826,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5394958257675171,"y":0.675771951675415},{"x":0.5361344814300537,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5361344814300537,0.6603325605392456,0.5394958257675171,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6603325605392456},{"x":0.529411792755127,"y":0.6603325605392456},{"x":0.529411792755127,"y":0.675771951675415},{"x":0.5008403658866882,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5008403658866882,0.6603325605392456,0.529411792755127,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6603325605392456},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6603325605392456},{"x":0.49747899174690247,"y":0.675771951675415},{"x":0.4957983195781708,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4957983195781708,0.6603325605392456,0.49747899174690247,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4907563030719757,"y":0.675771951675415},{"x":0.4605042040348053,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.4605042040348053,0.6603325605392456,0.4907563030719757,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6603325605392456},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6603325605392456},{"x":0.45546218752861023,"y":0.675771951675415},{"x":0.4252100884914398,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.4252100884914398,0.6603325605392456,0.45546218752861023,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6603325605392456},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6603325605392456},{"x":0.42352941632270813,"y":0.675771951675415},{"x":0.42016807198524475,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.6603325605392456,0.42352941632270813,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4151260554790497,"y":0.675771951675415},{"x":0.3764705955982208,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3764705955982208,0.6603325605392456,0.4151260554790497,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6603325605392456},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6603325605392456},{"x":0.36974790692329407,"y":0.675771951675415},{"x":0.32773110270500183,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.32773110270500183,0.6603325605392456,0.36974790692329407,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3210084140300751,"y":0.675771951675415},{"x":0.29243698716163635,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.29243698716163635,0.6603325605392456,0.3210084140300751,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6603325605392456},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6603325605392456},{"x":0.29075631499290466,"y":0.675771951675415},{"x":0.2873949706554413,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2873949706554413,0.6603325605392456,0.29075631499290466,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2823529541492462,"y":0.675771951675415},{"x":0.2554621994495392,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنب","boundary":[0.2554621994495392,0.6603325605392456,0.2823529541492462,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2504201829433441,"y":0.675771951675415},{"x":0.2201680690050125,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سلف","boundary":[0.2201680690050125,0.6603325605392456,0.2504201829433441,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415},{"x":0.1915966421365738,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یاس","boundary":[0.1915966421365738,0.6603325605392456,0.21512605249881744,0.675771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.599762499332428},{"x":0.7126050591468811,"y":0.599762499332428},{"x":0.7126050591468811,"y":0.675771951675415},{"x":0.1915966421365738,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1865966421365738,0.592762499332428,0.7176050591468811,0.682771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5932773351669312,0.6793349385261536,0.6117647290229797,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.6793349385261536,0.5915966629981995,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۸۸۰۲۶۶۶-","boundary":[0.5025210380554199,0.6793349385261536,0.5915966629981995,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6900237798690796},{"x":0.462184876203537,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۸۸۳۳۷۲۷","boundary":[0.462184876203537,0.6793349385261536,0.5176470875740051,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6900237798690796},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45378151535987854,0.6793349385261536,0.4588235318660736,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6793349385261536},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6793349385261536},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6900237798690796},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۰۵۱","boundary":[0.43529412150382996,0.6793349385261536,0.45210084319114685,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6793349385261536},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6793349385261536},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4302521049976349,0.6793349385261536,0.43529412150382996,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6823529601097107,0.6923990249633789,0.7109243869781494,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابیران","boundary":[0.6386554837226868,0.6923990249633789,0.6773109436035156,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7066508531570435},{"x":0.63193279504776,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6923990249633789,0.6352941393852234,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5949580073356628,0.6923990249633789,0.6201680898666382,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.6923990249633789,0.5899159908294678,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5495798587799072,0.6923990249633789,0.5815126299858093,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارگر","boundary":[0.5092437267303467,0.6923990249633789,0.5445378422737122,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.4722689092159271,0.6923990249633789,0.5042017102241516,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6923990249633789},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6923990249633789},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7066508531570435},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46554622054100037,0.6923990249633789,0.46722689270973206,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.4268907606601715,0.6923990249633789,0.4605042040348053,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6923990249633789},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6923990249633789},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لبافی","boundary":[0.4000000059604645,0.6923990249633789,0.42352941632270813,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.3798319399356842,0.6923990249633789,0.3949579894542694,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7066508531570435},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37310925126075745,0.6923990249633789,0.3781512677669525,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3512605130672455,0.6923990249633789,0.3680672347545624,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.3126050531864166,0.6923990249633789,0.3462184965610504,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6923990249633789},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6923990249633789},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7066508531570435},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروردین","boundary":[0.26386556029319763,0.6923990249633789,0.30756303668022156,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2521008551120758,0.6923990249633789,0.2571428716182709,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7066508531570435},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.19663865864276886,0.6923990249633789,0.24705882370471954,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6923990249633789},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6923990249633789},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7066508531570435},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1915966421365738,0.6923990249633789,0.19495798647403717,0.7066508531570435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7078384757041931},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1865966421365738,0.6723349385261536,0.7159243869781494,0.7148384757041931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5848739743232727,0.7114014029502869,0.6117647290229797,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۳۸","boundary":[0.5596638917922974,0.7114014029502869,0.5798319578170776,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7220902442932129},{"x":0.556302547454834,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.556302547454834,0.7114014029502869,0.5579832196235657,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7220902442932129},{"x":0.529411792755127,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.529411792755127,0.7114014029502869,0.5478991866111755,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.7114014029502869,0.5260504484176636,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7220902442932129},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۹۴۴۰۹-۶۶۴۸۴۷۱۵","boundary":[0.39159664511680603,0.7102137804031372,0.5243697762489319,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3949579894542694,0.7102137804031372,0.3966386616230011,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7102137804031372},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7102137804031372},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7209026217460632},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۲۱","boundary":[0.37310925126075745,0.7102137804031372,0.38991597294807434,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7102137804031372},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7102137804031372},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3680672347545624,0.7102137804031372,0.37142857909202576,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6773109436035156,0.7256532311439514,0.7109243869781494,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشیران","boundary":[0.6369748115539551,0.7256532311439514,0.6722689270973206,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7256532311439514,0.6336134672164917,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5966386795043945,0.7256532311439514,0.6184874176979065,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.7256532311439514,0.5932773351669312,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7387173175811768},{"x":0.556302547454834,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.556302547454834,0.7256532311439514,0.5848739743232727,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5226891040802002,0.7256532311439514,0.5512605309486389,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5142857432365417,0.7256532311439514,0.5176470875740051,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.48067227005958557,0.7256532311439514,0.5092437267303467,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7387173175811768},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.44873949885368347,0.7256532311439514,0.4756302535533905,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7387173175811768},{"x":0.413445383310318,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.413445383310318,0.7256532311439514,0.4420168101787567,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7387173175811768},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.40504202246665955,0.7256532311439514,0.4084033668041229,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7256532311439514},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7256532311439514},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7387173175811768},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.35630252957344055,0.7256532311439514,0.40504202246665955,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3495798408985138,0.7256532311439514,0.3529411852359772,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7387173175811768},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.32436975836753845,0.7256532311439514,0.3462184965610504,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7387173175811768},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.29075631499290466,0.7256532311439514,0.3193277418613434,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7387173175811768},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.26050421595573425,0.7256532311439514,0.2857142984867096,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7256532311439514},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2521008551120758,0.7256532311439514,0.2554621994495392,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.21512605249881744,0.7256532311439514,0.24705882370471954,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7256532311439514},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7256532311439514},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7387173175811768},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۲","boundary":[0.1915966421365738,0.7256532311439514,0.20840336382389069,0.7387173175811768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7410926222801208},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1865966421365738,0.7020261578559875,0.7159243869781494,0.7480926222801209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5848739743232727,0.7410926222801208,0.6117647290229797,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7410926222801208},{"x":0.578151285648346,"y":0.7410926222801208},{"x":0.578151285648346,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5731092691421509,0.7410926222801208,0.578151285648346,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۰۲۲۰","boundary":[0.5142857432365417,0.7410926222801208,0.5663865804672241,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7410926222801208},{"x":0.507563054561615,"y":0.7410926222801208},{"x":0.507563054561615,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5042017102241516,0.7410926222801208,0.507563054561615,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7410926222801208},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7410926222801208},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۰۱۴۴","boundary":[0.4420168101787567,0.7410926222801208,0.49747899174690247,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7410926222801208},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7410926222801208},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7529691457748413},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43697479367256165,0.7410926222801208,0.43865546584129333,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۲۱","boundary":[0.4151260554790497,0.7410926222801208,0.4319327771663666,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4100840389728546,0.7410926222801208,0.4117647111415863,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6117647290229797,"y":0.754156768321991},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4050840389728546,0.7329049997329712,0.6167647290229797,0.761156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5058823823928833,"y":0.775534451007843},{"x":0.46890756487846375,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Email","boundary":[0.46890756487846375,0.7624703049659729,0.5058823823928833,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.775534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.7636579275131226,0.5109243988990784,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5142857432365417,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"press@um.ac.ir","boundary":[0.5142857432365417,0.7636579275131226,0.6084033846855164,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7767220735549927},{"x":0.46890756487846375,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46390756487846374,0.7554703049659729,0.6134033846855164,0.7837220735549927],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"http://press.um.ac.ir","boundary":[0.2840336263179779,0.7636579275131226,0.4151260554790497,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2790336263179779,0.7566579275131226,0.4201260554790497,0.7837220735549927],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/DakNbKvtfJgfTjlN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/eykDGKoamrMxNmrP.jpg","blurred":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/mUeXdrkLlBlCqdKe.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.0002089048287081322,0.9986329355079587,0.9990438245175287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5394958257675171,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5378151535987854,"y":0.20546318590641022},{"x":0.462184876203537,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4638655483722687,0.18289786577224731,0.5378151535987854,0.20546318590641022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5394958257675171,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5378151535987854,"y":0.20546318590641022},{"x":0.462184876203537,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4588655483722687,0.1758978657722473,0.5428151535987854,0.21246318590641022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.24703088402748108},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24703088402748108},{"x":0.8084033727645874,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7647058963775635,0.24703088402748108,0.8084033727645874,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7596638798713684,0.24703088402748108,0.7647058963775635,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.24703088402748108},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24703088402748108},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7546638798713684,0.24003088402748107,0.8134033727645874,0.2694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7798319458961487,0.2826603353023529,0.8084033727645874,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2980997562408447},{"x":0.756302535533905,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.756302535533905,0.2826603353023529,0.7697479128837585,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2826603353023529},{"x":0.75126051902771,"y":0.2826603353023529},{"x":0.75126051902771,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7226890921592712,0.2826603353023529,0.75126051902771,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6890756487846375,0.2826603353023529,0.7176470756530762,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.2826603353023529,0.6823529601097107,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2980997562408447},{"x":0.63193279504776,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.63193279504776,0.2826603353023529,0.6705882549285889,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6033613681793213,0.2826603353023529,0.6302521228790283,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5798319578170776,0.2826603353023529,0.5983193516731262,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.5529412031173706,0.2826603353023529,0.5697479248046875,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.2826603353023529,0.5495798587799072,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5428991866111755,0.2756603353023529,0.8134033727645874,0.30509975624084473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.285035640001297},{"x":0.19663865864276886,"y":0.285035640001297},{"x":0.19663865864276886,"y":0.29334917664527893},{"x":0.1899159699678421,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۹","boundary":[0.1899159699678421,0.285035640001297,0.19663865864276886,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.285035640001297},{"x":0.19663865864276886,"y":0.285035640001297},{"x":0.19663865864276886,"y":0.29334917664527893},{"x":0.1899159699678421,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.278035640001297,0.20163865864276886,0.30034917664527894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.30403801798820496},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30403801798820496},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3123515546321869},{"x":0.778151273727417,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.778151273727417,0.30403801798820496,0.8084033727645874,0.3123515546321869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.30403801798820496},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30403801798820496},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3123515546321869},{"x":0.778151273727417,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.773151273727417,0.29703801798820495,0.8134033727645874,0.3193515546321869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3052256405353546},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3052256405353546},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3123515546321869},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.1899159699678421,0.3052256405353546,0.19495798647403717,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3052256405353546},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3052256405353546},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3123515546321869},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2982256405353546,0.19995798647403717,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3254156708717346},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3254156708717346},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3325415551662445},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹","boundary":[0.1899159699678421,0.3254156708717346,0.20336134731769562,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3254156708717346},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3254156708717346},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3325415551662445},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3184156708717346,0.20836134731769562,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3503562808036804},{"x":0.75126051902771,"y":0.3503562808036804},{"x":0.75126051902771,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"9","boundary":[0.7462185025215149,0.3503562808036804,0.75126051902771,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3503562808036804},{"x":0.75126051902771,"y":0.3503562808036804},{"x":0.75126051902771,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.3433562808036804,0.75626051902771,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2050420194864273,"y":0.37410926818847656},{"x":0.1882352977991104,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.1882352977991104,0.3669833838939667,0.2050420194864273,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2050420194864273,"y":0.37410926818847656},{"x":0.1882352977991104,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.35998338389396667,0.2100420194864273,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3242280185222626},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3242280185222626},{"x":0.8084033727645874,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تعريف","boundary":[0.7714285850524902,0.3242280185222626,0.8084033727645874,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7613445520401001,0.3254156708717346,0.7663865685462952,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3372921645641327},{"x":0.729411780834198,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.729411780834198,0.3254156708717346,0.7546218633651733,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.3254156708717346,0.7260504364967346,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8084033727645874,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7848739624023438,0.3456057012081146,0.8084033727645874,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.7579832077026367,0.3456057012081146,0.7798319458961487,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3444180488586426},{"x":0.75126051902771,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7462185025215149,0.3444180488586426,0.75126051902771,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6890756487846375,0.34323039650917053,0.7411764860153198,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35866984724998474},{"x":0.680672287940979,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.34323039650917053,0.6823529601097107,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7949579954147339,0.3669833838939667,0.8084033727645874,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7899159789085388,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7663865685462952,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7680672407150269,0.36579573154449463,0.7899159789085388,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7630252242088318,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.7411764860153198,0.36579573154449463,0.7613445520401001,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7260504364967346,0.36579573154449463,0.7344537973403931,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7210084199905396,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حشرات","boundary":[0.6789916157722473,0.3646080791950226,0.7193277478218079,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفت","boundary":[0.6521008610725403,0.3646080791950226,0.6739495992660522,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6420168280601501,0.3646080791950226,0.6487395167350769,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8084033727645874,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8084033727645874,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7949579954147339,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7949579954147339,0.38598576188087463,0.8084033727645874,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7899159789085388,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7899159789085388,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7680672407150269,0.38598576188087463,0.7899159789085388,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7630252242088318,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.7411764860153198,0.3847981095314026,0.7613445520401001,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7260504364967346,0.3847981095314026,0.7344537973403931,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6857143044471741,0.3847981095314026,0.7210084199905396,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.6420168280601501,0.38361045718193054,0.6789916157722473,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.38361045718193054,0.6403361558914185,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.40617576241493225},{"x":0.8084033727645874,"y":0.40617576241493225},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7949579954147339,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7949579954147339,0.40617576241493225,0.8084033727645874,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7899159789085388,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7899159789085388,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7680672407150269,0.40617576241493225,0.7899159789085388,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7630252242088318,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7630252242088318,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.7411764860153198,0.40617576241493225,0.7630252242088318,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7260504364967346,0.40617576241493225,0.7344537973403931,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.7042016983032227,0.40617576241493225,0.7176470756530762,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.40617576241493225,0.6941176652908325,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6655462384223938,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرز","boundary":[0.6470588445663452,0.40617576241493225,0.6655462384223938,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.40617576241493225,0.6420168280601501,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4049881100654602},{"x":0.63193279504776,"y":0.4049881100654602},{"x":0.63193279504776,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5966386795043945,0.4049881100654602,0.63193279504776,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مهاجم","boundary":[0.5579832196235657,0.4049881100654602,0.5899159908294678,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.4049881100654602,0.5529412031173706,0.4204275608062744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5479412031173706,0.31485274362564086,0.8134033727645874,0.4298028357028961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7714285850524902,0.42636579275131226,0.7848739624023438,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4429928660392761},{"x":0.75126051902771,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.75126051902771,0.42636579275131226,0.7663865685462952,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.42636579275131226},{"x":0.75126051902771,"y":0.42636579275131226},{"x":0.75126051902771,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکسید","boundary":[0.7193277478218079,0.42636579275131226,0.75126051902771,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.6924369931221008,0.42636579275131226,0.7126050591468811,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6739495992660522,0.42636579275131226,0.6823529601097107,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6453781723976135,0.42636579275131226,0.6689075827598572,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.6218487620353699,0.42636579275131226,0.6420168280601501,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5966386795043945,0.42636579275131226,0.6134454011917114,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرز","boundary":[0.5663865804672241,0.42636579275131226,0.5865546464920044,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.42636579275131226},{"x":0.561344563961029,"y":0.42636579275131226},{"x":0.561344563961029,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.42636579275131226,0.561344563961029,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5512605309486389,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5159664154052734,0.42636579275131226,0.5512605309486389,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5092437267303467,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهاجم","boundary":[0.4773109257221222,0.42636579275131226,0.5092437267303467,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4429928660392761},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.42636579275131226,0.4722689092159271,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8084033727645874,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8084033727645874,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.7848739624023438,0.44893112778663635,0.8084033727645874,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.7546218633651733,0.4477434754371643,0.7831932902336121,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7260504364967346,0.4477434754371643,0.7478991746902466,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7210084199905396,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6974790096282959,0.4477434754371643,0.7210084199905396,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.4477434754371643,0.6924369931221008,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4477434754371643},{"x":0.680672287940979,"y":0.4477434754371643},{"x":0.680672287940979,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.658823549747467,0.4477434754371643,0.680672287940979,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6369748115539551,0.4477434754371643,0.6571428775787354,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.5932773351669312,0.4477434754371643,0.6302521228790283,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.4477434754371643,0.5882353186607361,0.4619952440261841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42636579275131226},{"x":0.8084033727645874,"y":0.46318289637565613},{"x":0.46890756487846375,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46390756487846374,0.41936579275131225,0.8134033727645874,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.3871733844280243},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3871733844280243},{"x":0.20336134731769562,"y":0.39429929852485657},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.1882352977991104,0.3871733844280243,0.20336134731769562,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.3871733844280243},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3871733844280243},{"x":0.20336134731769562,"y":0.39429929852485657},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.3801733844280243,0.20836134731769562,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.4073634147644043},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4073634147644043},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4144892990589142},{"x":0.1882352977991104,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.1882352977991104,0.4073634147644043,0.20336134731769562,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.4073634147644043},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4073634147644043},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4144892990589142},{"x":0.1882352977991104,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.4003634147644043,0.20836134731769562,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.42874109745025635},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4275534451007843},{"x":0.20336134731769562,"y":0.43586698174476624},{"x":0.1882352977991104,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۹","boundary":[0.1882352977991104,0.42874109745025635,0.20336134731769562,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.42874109745025635},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4275534451007843},{"x":0.20336134731769562,"y":0.43586698174476624},{"x":0.1882352977991104,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.42174109745025634,0.20836134731769562,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.44893112778663635},{"x":0.20168067514896393,"y":0.44893112778663635},{"x":0.20168067514896393,"y":0.45843231678009033},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.1899159699678421,0.44893112778663635,0.20168067514896393,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.44893112778663635},{"x":0.20168067514896393,"y":0.44893112778663635},{"x":0.20168067514896393,"y":0.45843231678009033},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.44193112778663635,0.20668067514896393,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.470308780670166},{"x":0.8067227005958557,"y":0.46912112832069397},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7697479128837585,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7697479128837585,0.470308780670166,0.8067227005958557,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.470308780670166},{"x":0.8067227005958557,"y":0.46912112832069397},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7697479128837585,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7647479128837585,0.463308780670166,0.8117227005958557,0.4844346649646759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46912112832069397},{"x":0.20336134731769562,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4774346649646759},{"x":0.1899159699678421,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.1899159699678421,0.46912112832069397,0.2050420194864273,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46912112832069397},{"x":0.20336134731769562,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4774346649646759},{"x":0.1899159699678421,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.46212112832069396,0.2100420194864273,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5154394507408142},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۶۹","boundary":[0.1899159699678421,0.5047506093978882,0.2050420194864273,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5154394507408142},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4977506093978882,0.2100420194864273,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8084033727645874,"y":0.519002377986908},{"x":0.7798319458961487,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7798319458961487,0.5047506093978882,0.8084033727645874,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7714285850524902,"y":0.519002377986908},{"x":0.756302535533905,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.756302535533905,0.5047506093978882,0.7714285850524902,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5047506093978882},{"x":0.75126051902771,"y":0.5047506093978882},{"x":0.75126051902771,"y":0.519002377986908},{"x":0.7243697643280029,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7243697643280029,0.5047506093978882,0.75126051902771,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7176470756530762,"y":0.519002377986908},{"x":0.6773109436035156,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6773109436035156,0.5047506093978882,0.7176470756530762,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6705882549285889,"y":0.519002377986908},{"x":0.6252101063728333,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6252101063728333,0.5035629272460938,0.6705882549285889,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6033613681793213,0.5035629272460938,0.6184874176979065,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5529412031173706,0.5035629272460938,0.5983193516731262,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5025210380554199,0.5035629272460938,0.5478991866111755,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5178147554397583},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48571428656578064,0.5035629272460938,0.4957983195781708,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5178147554397583},{"x":0.462184876203537,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.462184876203537,0.5035629272460938,0.4773109257221222,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.4319327771663666,0.5035629272460938,0.4470588266849518,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5035629272460938},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5035629272460938},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4084033668041229,0.5035629272460938,0.42016807198524475,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5035629272460938},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5035629272460938},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5178147554397583},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.5035629272460938,0.40504202246665955,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5249406099319458},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5249406099319458},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5344418287277222},{"x":0.778151273727417,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.778151273727417,0.5249406099319458,0.8084033727645874,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7731092572212219,0.5249406099319458,0.7764706015586853,0.5344418287277222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5047506093978882},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5344418287277222},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39836135029792785,0.49656292724609374,0.8134033727645874,0.5414418287277222],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5249406099319458},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5249406099319458},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5332541465759277},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.1899159699678421,0.5249406099319458,0.20336134731769562,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5249406099319458},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5249406099319458},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5332541465759277},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5179406099319458,0.20836134731769562,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نور","boundary":[0.7899159789085388,0.5463182926177979,0.8084033727645874,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.7915966510772705,0.5641329884529114,0.8084033727645874,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکسید","boundary":[0.7579832077026367,0.5641329884529114,0.7899159789085388,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5653206706047058},{"x":0.756302535533905,"y":0.5641329884529114},{"x":0.756302535533905,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.7277311086654663,0.5653206706047058,0.756302535533905,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.5653206706047058,0.7260504364967346,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7193697643280029,0.5393182926177978,0.8134033727645874,0.5853848166465759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5676959753036499},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5676959753036499},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.1899159699678421,0.5676959753036499,0.20336134731769562,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5676959753036499},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5676959753036499},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5606959753036499,0.20836134731769562,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"دما","boundary":[0.7932773232460022,0.5866983532905579,0.8084033727645874,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.5796983532905579,0.8134033727645874,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5878859758377075},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5878859758377075},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5950118899345398},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۴","boundary":[0.1899159699678421,0.5878859758377075,0.20336134731769562,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5878859758377075},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5878859758377075},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5950118899345398},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5808859758377075,0.20836134731769562,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6080760359764099},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6068883538246155},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6152018904685974},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.1899159699678421,0.6080760359764099,0.20336134731769562,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6080760359764099},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6068883538246155},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6152018904685974},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6010760359764099,0.20836134731769562,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6282660365104675},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6270784139633179},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6353919506072998},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۹","boundary":[0.1882352977991104,0.6282660365104675,0.20336134731769562,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6282660365104675},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6270784139633179},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6353919506072998},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.6212660365104675,0.20836134731769562,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.7697479128837585,0.6068883538246155,0.8084033727645874,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.7428571581840515,0.6068883538246155,0.7647058963775635,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.6068883538246155,0.7378151416778564,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6258907318115234},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6258907318115234},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.7647058963775635,0.6258907318115234,0.8084033727645874,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7529411911964417,0.6258907318115234,0.7596638798713684,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.7092437148094177,0.6258907318115234,0.7478991746902466,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6739495992660522,0.6258907318115234,0.7042016983032227,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاصلخیزی","boundary":[0.7478991746902466,0.6472684144973755,0.8084033727645874,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.646080732345581},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.7126050591468811,0.646080732345581,0.7428571581840515,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.646080732345581},{"x":0.707563042640686,"y":0.646080732345581},{"x":0.707563042640686,"y":0.6591448783874512},{"x":0.707563042640686,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.646080732345581,0.707563042640686,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"باد","boundary":[0.7949579954147339,0.6698337197303772,0.8084033727645874,0.6805225610733032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6689495992660522,0.5987007312774658,0.8134033727645874,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6496437191963196},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6567695736885071},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.1899159699678421,0.6496437191963196,0.2050420194864273,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6496437191963196},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6567695736885071},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6426437191963196,0.2100420194864273,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6781472563743591},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.1899159699678421,0.6698337197303772,0.20336134731769562,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6698337197303772},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6781472563743591},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6628337197303772,0.20836134731769562,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6912114024162292},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6900237798690796},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7697479128837585,0.6912114024162292,0.8067227005958557,0.6995249390602112]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6912114024162292},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6900237798690796},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7647479128837585,0.6842114024162292,0.8117227005958557,0.7065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6912114024162292},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6912114024162292},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6983373165130615},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۶۹","boundary":[0.1899159699678421,0.6912114024162292,0.20336134731769562,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6912114024162292},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6912114024162292},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6983373165130615},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6842114024162292,0.20836134731769562,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7798319458961487,0.7232779264450073,0.8084033727645874,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7387173175811768},{"x":0.756302535533905,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.756302535533905,0.7232779264450073,0.7731092572212219,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7232779264450073},{"x":0.75126051902771,"y":0.7232779264450073},{"x":0.75126051902771,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7344537973403931,0.7232779264450073,0.75126051902771,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6890756487846375,0.7232779264450073,0.7277311086654663,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6554622054100037,0.7232779264450073,0.6823529601097107,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6201680898666382,0.7232779264450073,0.6487395167350769,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7232779264450073},{"x":0.610084056854248,"y":0.7232779264450073},{"x":0.610084056854248,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6000000238418579,0.7232779264450073,0.610084056854248,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5512605309486389,0.7232779264450073,0.5949580073356628,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.5159664154052734,0.7232779264450073,0.5445378422737122,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشها","boundary":[0.4739495813846588,0.7232779264450073,0.5142857432365417,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7232779264450073},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7232779264450073},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7387173175811768},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.7232779264450073,0.46890756487846375,0.7387173175811768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7387173175811768},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46222689270973205,0.7162779264450073,0.8134033727645874,0.7457173175811768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.724465548992157},{"x":0.20336134731769562,"y":0.724465548992157},{"x":0.20336134731769562,"y":0.735154390335083},{"x":0.1882352977991104,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.1882352977991104,0.724465548992157,0.20336134731769562,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.724465548992157},{"x":0.20336134731769562,"y":0.724465548992157},{"x":0.20336134731769562,"y":0.735154390335083},{"x":0.1882352977991104,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.717465548992157,0.20836134731769562,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7517814636230469},{"x":0.778151273727417,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7764706015586853,0.7434679269790649,0.8084033727645874,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7747899293899536,0.7446556091308594,0.7747899293899536,0.7517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.7697899293899536,0.7364679269790649,0.8134033727645874,0.7587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7636579275131226},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7636579275131226},{"x":0.8084033727645874,"y":0.775534451007843},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازدارنده","boundary":[0.7613445520401001,0.7636579275131226,0.8084033727645874,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7378151416778564,0.764845609664917,0.7596638798713684,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.764845609664917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.7109243869781494,0.7660332322120667,0.7344537973403931,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7058823704719543,"y":0.775534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.6840336322784424,0.7636579275131226,0.7058823704719543,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آمینه","boundary":[0.6571428775787354,0.7636579275131226,0.6823529601097107,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7767220735549927},{"x":0.653781533241272,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.7636579275131226,0.6554622054100037,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7850356101989746},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7850356101989746},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازدارنده","boundary":[0.7613445520401001,0.7850356101989746,0.8084033727645874,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7378151416778564,0.7850356101989746,0.7596638798713684,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.786223292350769},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فتوسنتز","boundary":[0.6957983374595642,0.786223292350769,0.7327731251716614,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.786223292350769},{"x":0.6924369931221008,"y":0.786223292350769},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.786223292350769,0.6924369931221008,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7636579275131226},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7612826824188232},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7980997562408447},{"x":0.653781533241272,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6471008610725403,0.7566579275131226,0.8134033727645874,0.8050997562408447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.786223292350769},{"x":0.20336134731769562,"y":0.786223292350769},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7933491468429565},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"VA","boundary":[0.1882352977991104,0.786223292350769,0.20336134731769562,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.786223292350769},{"x":0.20336134731769562,"y":0.786223292350769},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7933491468429565},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.779223292350769,0.20836134731769562,0.8003491468429565],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/lSlwTGhLXMXTSBcw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/mvlfqSORlLxtkwgX.jpg","blurred":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/NvYxOxMAPtONfSpw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00030795848369598387,0.00015530549347259087,0.9986272861897445,0.9990607506084895]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8084033727645874,"y":0.15083135664463043},{"x":0.800000011920929,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.800000011920929,0.1377672255039215,0.8084033727645874,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7815126180648804,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.7462185025215149,0.1377672255039215,0.7815126180648804,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7411764860153198,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.7142857313156128,0.1377672255039215,0.7411764860153198,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.1377672255039215,0.7126050591468811,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.6672269105911255,0.1377672255039215,0.7042016983032227,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6268907785415649,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6268907785415649,0.1377672255039215,0.6605042219161987,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6218487620353699,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.1377672255039215,0.6218487620353699,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1377672255039215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5865546464920044,0.1377672255039215,0.6134454011917114,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5697479248046875,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.5697479248046875,0.1377672255039215,0.5798319578170776,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.1377672255039215},{"x":0.561344563961029,"y":0.1377672255039215},{"x":0.561344563961029,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5327731370925903,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشها","boundary":[0.5327731370925903,0.1377672255039215,0.561344563961029,0.15083135664463043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8084033727645874,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5327731370925903,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5277731370925903,0.1307672255039215,0.8134033727645874,0.15783135664463044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2050420194864273,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2050420194864273,"y":0.18289786577224731},{"x":0.1899159699678421,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.1899159699678421,0.1698337346315384,0.2050420194864273,0.18289786577224731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2050420194864273,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2050420194864273,"y":0.18289786577224731},{"x":0.1899159699678421,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.16283373463153838,0.2100420194864273,0.18989786577224732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.1923990547657013},{"x":0.20336134731769562,"y":0.1923990547657013},{"x":0.20336134731769562,"y":0.20071259140968323},{"x":0.1882352977991104,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.1882352977991104,0.1923990547657013,0.20336134731769562,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.1923990547657013},{"x":0.20336134731769562,"y":0.1923990547657013},{"x":0.20336134731769562,"y":0.20071259140968323},{"x":0.1882352977991104,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.1853990547657013,0.20836134731769562,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8084033727645874,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8100840449333191,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازدارنده","boundary":[0.7596638798713684,0.17102137207984924,0.8100840449333191,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7596638798713684,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7613445520401001,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7445378303527832,0.1722090244293213,0.7613445520401001,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.7109243869781494,0.1722090244293213,0.7344537973403931,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چربی","boundary":[0.6773109436035156,0.17339667677879333,0.7058823704719543,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.19121140241622925},{"x":0.8117647171020508,"y":0.19121140241622925},{"x":0.8117647171020508,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7798319458961487,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکسین","boundary":[0.7798319458961487,0.19121140241622925,0.8117647171020508,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20427553355693817},{"x":0.756302535533905,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.756302535533905,0.1923990547657013,0.7731092572212219,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.6991596817970276,0.1923990547657013,0.7462185025215149,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8100840449333191,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازدارنده","boundary":[0.7613445520401001,0.21140141785144806,0.8100840449333191,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7445378303527832,0.21140141785144806,0.7596638798713684,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7126050591468811,0.21140141785144806,0.7344537973403931,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهچه","boundary":[0.6672269105911255,0.21140141785144806,0.7058823704719543,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2327791005373001},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2327791005373001},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7747899293899536,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخریب","boundary":[0.7747899293899536,0.2327791005373001,0.8084033727645874,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.7378151416778564,0.2327791005373001,0.7647058963775635,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7159664034843445,0.2327791005373001,0.7378151416778564,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24584323167800903},{"x":0.680672287940979,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غشای","boundary":[0.680672287940979,0.2327791005373001,0.7109243869781494,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6521008610725403,0.2327791005373001,0.6756302714347839,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.2327791005373001,0.6470588445663452,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازدارنده","boundary":[0.7613445520401001,0.2529691159725189,0.8100840449333191,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7445378303527832,0.2529691159725189,0.7579832077026367,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.7126050591468811,0.2529691159725189,0.7344537973403931,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2529691159725189},{"x":0.707563042640686,"y":0.2529691159725189},{"x":0.707563042640686,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاروتنوئیدها","boundary":[0.6386554837226868,0.2529691159725189,0.707563042640686,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.2529691159725189,0.6336134672164917,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8117647171020508,"y":0.26603326201438904},{"x":0.63193279504776,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.62693279504776,0.16402137207984924,0.8167647171020508,0.27303326201438904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.21377672255039215},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2125890702009201},{"x":0.20336134731769562,"y":0.22090260684490204},{"x":0.1882352977991104,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.1882352977991104,0.21377672255039215,0.20336134731769562,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.21377672255039215},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2125890702009201},{"x":0.20336134731769562,"y":0.22090260684490204},{"x":0.1882352977991104,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.20677672255039214,0.20836134731769562,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.23396675288677216},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2327791005373001},{"x":0.20336134731769562,"y":0.24109263718128204},{"x":0.1882352977991104,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.1882352977991104,0.23396675288677216,0.20336134731769562,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.23396675288677216},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2327791005373001},{"x":0.20336134731769562,"y":0.24109263718128204},{"x":0.1882352977991104,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.22696675288677215,0.20836134731769562,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2050420194864273,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2050420194864273,"y":0.26365795731544495},{"x":0.1899159699678421,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.1899159699678421,0.25059381127357483,0.2050420194864273,0.26365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2050420194864273,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2050420194864273,"y":0.26365795731544495},{"x":0.1899159699678421,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.24359381127357482,0.2100420194864273,0.27065795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.275534451007843},{"x":0.8067227005958557,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7714285850524902,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7697479128837585,0.275534451007843,0.8084033727645874,0.28384798765182495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.275534451007843},{"x":0.8067227005958557,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7714285850524902,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7647479128837585,0.268534451007843,0.8134033727645874,0.29084798765182496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.275534451007843},{"x":0.20336134731769562,"y":0.27434679865837097},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2826603353023529},{"x":0.1882352977991104,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.1882352977991104,0.275534451007843,0.20336134731769562,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.275534451007843},{"x":0.20336134731769562,"y":0.27434679865837097},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2826603353023529},{"x":0.1882352977991104,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.268534451007843,0.20836134731769562,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.30641329288482666},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30641329288482666},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7798319458961487,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7798319458961487,0.30641329288482666,0.8084033727645874,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7714285850524902,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7714285850524902,"y":0.32185274362564087},{"x":0.756302535533905,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"4-","boundary":[0.756302535533905,0.30641329288482666,0.7714285850524902,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.30641329288482666},{"x":0.75126051902771,"y":0.30641329288482666},{"x":0.75126051902771,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.7042016983032227,0.30641329288482666,0.75126051902771,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.6554622054100037,0.30641329288482666,0.6974790096282959,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.30641329288482666,0.6487395167350769,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6369748115539551,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6369748115539551,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5815126299858093,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.5815126299858093,0.30641329288482666,0.6369748115539551,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5747899413108826,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5747899413108826,"y":0.32185274362564087},{"x":0.529411792755127,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.529411792755127,0.30641329288482666,0.5747899413108826,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5210084319114685,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.5058823823928833,0.30641329288482666,0.5210084319114685,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4907563030719757,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4907563030719757,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4756302535533905,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.4756302535533905,0.30641329288482666,0.4907563030719757,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4638655483722687,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32185274362564087},{"x":0.45210084319114685,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.45210084319114685,0.30641329288482666,0.4638655483722687,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4470588266849518,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4470588266849518,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4453781545162201,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.30641329288482666,0.4470588266849518,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.30641329288482666},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30641329288482666},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4453781545162201,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4403781545162201,0.29941329288482665,0.8134033727645874,0.3288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2050420194864273,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3171021342277527},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.75,"str":"۹۰","boundary":[0.1899159699678421,0.30878859758377075,0.2050420194864273,0.3171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2050420194864273,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3171021342277527},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.30178859758377075,0.2100420194864273,0.3241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8084033727645874,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7747899293899536,0.3277909755706787,0.8084033727645874,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8084033727645874,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7697899293899536,0.3207909755706787,0.8134033727645874,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3277909755706787},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3277909755706787},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3349168598651886},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.1899159699678421,0.3277909755706787,0.20336134731769562,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3277909755706787},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3277909755706787},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3349168598651886},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3207909755706787,0.20836134731769562,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.34916865825653076},{"x":0.20336134731769562,"y":0.34916865825653076},{"x":0.20336134731769562,"y":0.35629454255104065},{"x":0.1899159699678421,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.1899159699678421,0.34916865825653076,0.20336134731769562,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.34916865825653076},{"x":0.20336134731769562,"y":0.34916865825653076},{"x":0.20336134731769562,"y":0.35629454255104065},{"x":0.1899159699678421,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.34216865825653076,0.20836134731769562,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3776721954345703},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۹","boundary":[0.1899159699678421,0.3669833838939667,0.2050420194864273,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3776721954345703},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.35998338389396667,0.2100420194864273,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3895486891269684},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3895486891269684},{"x":0.20336134731769562,"y":0.39667457342147827},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۹۹","boundary":[0.1899159699678421,0.3895486891269684,0.20336134731769562,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3895486891269684},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3895486891269684},{"x":0.20336134731769562,"y":0.39667457342147827},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3825486891269684,0.20836134731769562,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4180522561073303},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.1899159699678421,0.4097387194633484,0.20840336382389069,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4097387194633484},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4180522561073303},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.4027387194633484,0.2134033638238907,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21008403599262238,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4394299387931824},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.1915966421365738,0.43111640214920044,0.21008403599262238,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21008403599262238,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4394299387931824},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.42411640214920043,0.21508403599262238,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.45961993932724},{"x":0.1915966421365738,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.1915966421365738,0.45130640268325806,0.21176470816135406,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.45961993932724},{"x":0.1915966421365738,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.44430640268325805,0.21676470816135407,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21176470816135406,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5023753046989441},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.1915966421365738,0.4928741157054901,0.21176470816135406,0.5023753046989441]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.21680672466754913,0.4928741157054901,0.21680672466754913,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.4858741157054901,0.22180672466754914,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.7613445520401001,0.34679335355758667,0.8084033727645874,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.34679335355758667},{"x":0.756302535533905,"y":0.34679335355758667},{"x":0.756302535533905,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.7361344695091248,0.34679335355758667,0.756302535533905,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.7126050591468811,0.34679335355758667,0.7243697643280029,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7008403539657593,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6924369931221008,0.34679335355758667,0.7008403539657593,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36342042684555054},{"x":0.680672287940979,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.34679335355758667,0.6857143044471741,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6252101063728333,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماندگاری","boundary":[0.6252101063728333,0.34679335355758667,0.6756302714347839,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5932773351669312,0.34679335355758667,0.6184874176979065,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5764706134796143,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5764706134796143,0.34679335355758667,0.5882353186607361,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36342042684555054},{"x":0.556302547454834,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.556302547454834,0.34679335355758667,0.5714285969734192,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.34679335355758667},{"x":0.556302547454834,"y":0.34679335355758667},{"x":0.556302547454834,"y":0.36342042684555054},{"x":0.534453809261322,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.534453809261322,0.34679335355758667,0.556302547454834,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5109243988990784,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5109243988990784,0.34679335355758667,0.5310924649238586,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36342042684555054},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.45210084319114685,0.34679335355758667,0.5042017102241516,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4470588266849518,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4470588266849518,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4453781545162201,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.34679335355758667,0.4470588266849518,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3824228048324585},{"x":0.756302535533905,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.756302535533905,0.3681710362434387,0.8084033727645874,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3681710362434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7193277478218079,0.3681710362434387,0.7495798468589783,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4403781545162201,0.33979335355758666,0.8134033727645874,0.3894228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7546218633651733,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.7546218633651733,0.38836103677749634,0.7848739624023438,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.7310924530029297,0.3871733844280243,0.7478991746902466,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.7042016983032227,0.3871733844280243,0.7176470756530762,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6605042219161987,0.3871733844280243,0.6907563209533691,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6336134672164917,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6336134672164917,0.3871733844280243,0.6554622054100037,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.3871733844280243,0.6302521228790283,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.7546218633651733,0.4097387194633484,0.7848739624023438,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.7310924530029297,0.4097387194633484,0.7462185025215149,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42161521315574646},{"x":0.707563042640686,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.707563042640686,0.40855106711387634,0.7159664034843445,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6907563209533691,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6605042219161987,0.40855106711387634,0.6907563209533691,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.40855106711387634},{"x":0.653781533241272,"y":0.40855106711387634},{"x":0.653781533241272,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.6252101063728333,0.40855106711387634,0.653781533241272,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6201680898666382,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6201680898666382,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5899159908294678,0.40855106711387634,0.6201680898666382,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.756302535533905,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تبخیر","boundary":[0.756302535533905,0.43111640214920044,0.7848739624023438,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.43111640214920044},{"x":0.75126051902771,"y":0.43111640214920044},{"x":0.75126051902771,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7462185025215149,0.43111640214920044,0.75126051902771,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تصعيد","boundary":[0.7092437148094177,0.43111640214920044,0.7411764860153198,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4429928660392761},{"x":0.702521026134491,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.43111640214920044,0.7058823704719543,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبشویی","boundary":[0.7445378303527832,0.44893112778663635,0.7848739624023438,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.44893112778663635,0.7394958138465881,0.4655582010746002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5849159908294678,0.3801733844280243,0.7898739624023438,0.4725582010746002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رواناب","boundary":[0.7478991746902466,0.47149643301963806,0.7848739624023438,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.4726840853691101,0.7428571581840515,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8084033727645874,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.7546218633651733,0.4928741157054901,0.8084033727645874,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7210084199905396,0.49406176805496216,0.7495798468589783,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.49406176805496216,0.7193277478218079,0.5047506093978882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4726840853691101},{"x":0.8067227005958557,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7109664034843445,0.4656840853691101,0.8134033727645874,0.5105629272460938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هیدرولیز","boundary":[0.7378151416778564,0.5118764638900757,0.7848739624023438,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7361344695091248,"y":0.529691219329834},{"x":0.7344537973403931,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.5130641460418701,0.7361344695091248,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7546218633651733,0.5332541465759277,0.7831932902336121,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.7210084199905396,0.5332541465759277,0.7478991746902466,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.5332541465759277,0.7176470756530762,0.5475059151649475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7076050591468811,0.5048764638900757,0.7898739624023438,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7546218633651733,0.5534442067146301,0.7848739624023438,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.7159664034843445,0.5546318292617798,0.7478991746902466,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.5546318292617798,0.7109243869781494,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5866983532905579},{"x":0.756302535533905,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماندگاری","boundary":[0.756302535533905,0.5724465847015381,0.8084033727645874,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.7327731251716614,0.5724465847015381,0.7478991746902466,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.7092437148094177,0.5724465847015381,0.7210084199905396,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6857143044471741,0.5724465847015381,0.6974790096282959,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6689075827598572,0.5736342072486877,0.6823529601097107,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6352941393852234,0.5736342072486877,0.6638655662536621,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.5950118899345398},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5950118899345398},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7865546345710754,0.5950118899345398,0.8084033727645874,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7596638798713684,0.5938242077827454,0.7798319458961487,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.7310924530029297,0.5938242077827454,0.7529411911964417,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7159664034843445,0.5938242077827454,0.7243697643280029,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.6638655662536621,0.5926365852355957,0.7109243869781494,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.6386554837226868,0.5926365852355957,0.6554622054100037,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.6151260733604431,0.5926365852355957,0.6268907785415649,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5949580073356628,0.5926365852355957,0.6033613681793213,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.5926365852355957,0.5915966629981995,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7764706015586853,0.6163895726203918,0.8084033727645874,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.7478991746902466,0.6163895726203918,0.7697479128837585,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7344537973403931,0.6163895726203918,0.7428571581840515,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6163895726203918},{"x":0.729411780834198,"y":0.6163895726203918},{"x":0.729411780834198,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.6823529601097107,0.6163895726203918,0.729411780834198,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6306413412094116},{"x":0.658823549747467,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.658823549747467,0.6163895726203918,0.6756302714347839,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.6352941393852234,0.6163895726203918,0.6470588445663452,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6117647290229797,0.6163895726203918,0.6218487620353699,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5949580073356628,0.6163895726203918,0.6067227125167847,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.5579832196235657,0.6163895726203918,0.5899159908294678,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5277311205863953,0.6163895726203918,0.5512605309486389,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5008403658866882,0.6163895726203918,0.5226891040802002,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.6163895726203918,0.4957983195781708,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7798319458961487,0.6365795731544495,0.8084033727645874,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.7327731251716614,0.6365795731544495,0.7731092572212219,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.7058823704719543,0.6365795731544495,0.7277311086654663,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6907563209533691,0.6365795731544495,0.6991596817970276,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.6504201889038086,0.6365795731544495,0.6873949766159058,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6336134672164917,0.6365795731544495,0.6487395167350769,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.5899159908294678,0.6365795731544495,0.6201680898666382,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5798319578170776,0.6365795731544495,0.5848739743232727,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.5361344814300537,0.6365795731544495,0.5731092691421509,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5042017102241516,0.6365795731544495,0.5310924649238586,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6365795731544495},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6365795731544495},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.6365795731544495,0.49747899174690247,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6365795731544495},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6365795731544495},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.4571428596973419,0.6365795731544495,0.48739495873451233,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6365795731544495},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6365795731544495},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6520190238952637},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وحش","boundary":[0.42352941632270813,0.6365795731544495,0.45546218752861023,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6365795731544495},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6365795731544495},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6520190238952637},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.6365795731544495,0.41848739981651306,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهکارهای","boundary":[0.7495798468589783,0.6555819511413574,0.8084033727645874,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6710214018821716},{"x":0.707563042640686,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.707563042640686,0.6555819511413574,0.7428571581840515,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6555819511413574},{"x":0.702521026134491,"y":0.6555819511413574},{"x":0.702521026134491,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطرات","boundary":[0.6521008610725403,0.6555819511413574,0.702521026134491,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمالی","boundary":[0.6067227125167847,0.6555819511413574,0.6470588445663452,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.6567695736885071,0.6016806960105896,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6722090244293213},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41180672764778137,0.5464442067146301,0.8134033727645874,0.6792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5225653052330017},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.1899159699678421,0.5142517685890198,0.21176470816135406,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5225653052330017},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5072517685890198,0.21676470816135407,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5641329884529114},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.1915966421365738,0.5546318292617798,0.21176470816135406,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5641329884529114},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.5476318292617798,0.21676470816135407,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5831353664398193},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.1899159699678421,0.5760095119476318,0.21176470816135406,0.5831353664398193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.5760095119476318,0.21512605249881744,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5690095119476318,0.22012605249881745,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6045130491256714},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.1899159699678421,0.5973871946334839,0.21176470816135406,0.6045130491256714]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.5973871946334839,0.21680672466754913,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6045130491256714},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.5903871946334839,0.22180672466754914,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6247031092643738},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.1899159699678421,0.6175771951675415,0.21176470816135406,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6247031092643738},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6105771951675415,0.21676470816135407,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21176470816135406,"y":0.646080732345581},{"x":0.1915966421365738,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.1915966421365738,0.6377671957015991,0.21176470816135406,0.646080732345581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21680672466754913,"y":0.646080732345581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.6377671957015991,0.21680672466754913,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21680672466754913,"y":0.646080732345581},{"x":0.1915966421365738,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6307671957015991,0.22180672466754914,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6579572558403015},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6579572558403015},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6662707924842834},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.1899159699678421,0.6579572558403015,0.20840336382389069,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6579572558403015},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6579572558403015},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6662707924842834},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6509572558403015,0.2134033638238907,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6793349385261536},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6781472563743591},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7697479128837585,0.6793349385261536,0.8067227005958557,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6793349385261536},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6781472563743591},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7647479128837585,0.6723349385261536,0.8117227005958557,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6864607930183411},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.1899159699678421,0.6793349385261536,0.21176470816135406,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6864607930183411},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6723349385261536,0.21676470816135407,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7613445520401001,0.7090261578559875,0.8084033727645874,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7102137804031372},{"x":0.756302535533905,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7232779264450073},{"x":0.756302535533905,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.7102137804031372,0.7579832077026367,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7220902442932129},{"x":0.756302535533905,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7496218633651733,0.7020261578559875,0.8134033727645874,0.7290902442932129],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.7102137804031372},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7102137804031372},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7173396944999695},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.1882352977991104,0.7102137804031372,0.20840336382389069,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.7102137804031372},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7102137804031372},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7173396944999695},{"x":0.1882352977991104,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1832352977991104,0.7032137804031372,0.2134033638238907,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7315914630889893},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7339667677879333},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7647058963775635,0.7315914630889893,0.8084033727645874,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.7315914630889893,0.7630252242088318,0.7410926222801208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7315914630889893},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7339667677879333},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7563445520401001,0.7245914630889893,0.8134033727645874,0.750467926979065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7387173175811768},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۷","boundary":[0.1899159699678421,0.7315914630889893,0.21176470816135406,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7387173175811768},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7245914630889893,0.21676470816135407,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7505938410758972},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8084033727645874,"y":0.764845609664917},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7630252242088318,0.7505938410758972,0.8084033727645874,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7505938410758972},{"x":0.756302535533905,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.6957983374595642,0.7494061589241028,0.756302535533905,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.7494061589241028,0.6924369931221008,0.7624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8084033727645874,"y":0.764845609664917},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6840756487846374,0.7424061589241028,0.8134033727645874,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7600950002670288},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.1899159699678421,0.7517814636230469,0.21176470816135406,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7600950002670288},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7447814636230469,0.21676470816135407,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8084033727645874,"y":0.783847987651825},{"x":0.7798319458961487,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.778151273727417,0.7743467688560486,0.8084033727645874,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8084033727645874,"y":0.783847987651825},{"x":0.7798319458961487,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.773151273727417,0.7673467688560486,0.8134033727645874,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7814726829528809},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۴۹","boundary":[0.1899159699678421,0.7743467688560486,0.21008403599262238,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7814726829528809},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7673467688560486,0.21508403599262238,0.7884726829528809],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/tfaBCnoLIoGixzoA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/pzgrYJoHlItDonQz.jpg","blurred":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/UYGpvbVWbHpKIkYM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.00021736787418854774,0.9986329355079587,0.9990424139686549]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5394958257675171,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5394958257675171,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.4571428596973419,0.1900237500667572,0.5394958257675171,0.21140141785144806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5394958257675171,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5394958257675171,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4521428596973419,0.1830237500667572,0.5444958257675171,0.21840141785144807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.7764706015586853,0.28384798765182495,0.8084033727645874,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7714285850524902,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرمایش","boundary":[0.7210084199905396,0.28384798765182495,0.7714285850524902,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7142857313156128,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6789916157722473,0.28384798765182495,0.7142857313156128,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6722689270973206,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.28384798765182495,0.6722689270973206,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6352941393852234,0.28384798765182495,0.6605042219161987,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3028503656387329},{"x":0.605042040348053,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.605042040348053,0.28384798765182495,0.6285714507102966,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5714285969734192,0.28384798765182495,0.5983193516731262,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5546218752861023,0.28384798765182495,0.5647059082984924,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3028503656387329},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.48739495873451233,0.28384798765182495,0.5495798587799072,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.28384798765182495},{"x":0.48067227005958557,"y":0.28384798765182495},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3028503656387329},{"x":0.462184876203537,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.462184876203537,0.28384798765182495,0.48067227005958557,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.28384798765182495},{"x":0.45546218752861023,"y":0.28384798765182495},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.4302521049976349,0.28384798765182495,0.45546218752861023,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4252100884914398,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4151260554790497,0.28384798765182495,0.4252100884914398,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4084033668041229,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3028503656387329},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.38823530077934265,0.28384798765182495,0.4084033668041229,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.28384798765182495},{"x":0.38655462861061096,"y":0.28384798765182495},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3028503656387329},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.35966387391090393,0.28384798765182495,0.38655462861061096,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3529411852359772,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.3193277418613434,0.28384798765182495,0.3529411852359772,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.28384798765182495},{"x":0.31596639752388,"y":0.28384798765182495},{"x":0.31596639752388,"y":0.3028503656387329},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29411765933036804,0.28384798765182495,0.31596639752388,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2873949706554413,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3028503656387329},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.26218488812446594,0.28384798765182495,0.2873949706554413,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.28384798765182495},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28384798765182495},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روست","boundary":[0.21680672466754913,0.28384798765182495,0.26050421595573425,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21176470816135406,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3028503656387329},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.1915966421365738,0.28384798765182495,0.21176470816135406,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7949579954147339,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7949579954147339,0.3076009452342987,0.8084033727645874,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7899159789085388,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7747899293899536,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7747899293899536,0.3076009452342987,0.7899159789085388,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7697479128837585,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.7495798468589783,0.3076009452342987,0.7697479128837585,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7428571581840515,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.7176470756530762,0.3076009452342987,0.7428571581840515,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6840336322784424,0.3076009452342987,0.7126050591468811,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6386554837226868,0.3076009452342987,0.6773109436035156,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3076009452342987},{"x":0.63193279504776,"y":0.3076009452342987},{"x":0.63193279504776,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.3076009452342987,0.63193279504776,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محافل","boundary":[0.5815126299858093,0.3076009452342987,0.6168067455291748,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5747899413108826,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5445378422737122,0.3076009452342987,0.5747899413108826,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5378151535987854,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.3076009452342987,0.5378151535987854,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5243697762489319,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5008403658866882,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.5008403658866882,0.3076009452342987,0.5243697762489319,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4941176474094391,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4571428596973419,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.4571428596973419,0.3076009452342987,0.4941176474094391,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45042017102241516,"y":0.32660332322120667},{"x":0.42016807198524475,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.42016807198524475,0.3076009452342987,0.45042017102241516,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3076009452342987},{"x":0.413445383310318,"y":0.3076009452342987},{"x":0.413445383310318,"y":0.32660332322120667},{"x":0.40504202246665955,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.40504202246665955,0.3076009452342987,0.413445383310318,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3983193337917328,"y":0.32660332322120667},{"x":0.38991597294807434,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38991597294807434,0.3076009452342987,0.3983193337917328,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3848739564418793,"y":0.32660332322120667},{"x":0.35966387391090393,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.35966387391090393,0.3076009452342987,0.3848739564418793,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3210084140300751,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلب","boundary":[0.3210084140300751,0.3076009452342987,0.3529411852359772,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3142857253551483,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2806722819805145,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.2806722819805145,0.3076009452342987,0.3142857253551483,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3076009452342987},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3076009452342987},{"x":0.27563026547431946,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24537815153598785,0.3076009452342987,0.27563026547431946,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3076009452342987},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3076009452342987},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.3076009452342987,0.24201680719852448,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3076009452342987},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3076009452342987},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32660332322120667},{"x":0.1915966421365738,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درحال","boundary":[0.1915966421365738,0.3076009452342987,0.23361344635486603,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8084033727645874,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7747899293899536,0.33135393261909485,0.8084033727645874,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3503562808036804},{"x":0.75126051902771,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.75126051902771,0.33135393261909485,0.7680672407150269,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.7042016983032227,0.33135393261909485,0.7445378303527832,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6823529601097107,0.33135393261909485,0.6974790096282959,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.6571428775787354,0.33135393261909485,0.6756302714347839,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.6235294342041016,0.33135393261909485,0.6504201889038086,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5865546464920044,0.33135393261909485,0.6168067455291748,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5546218752861023,0.33135393261909485,0.5798319578170776,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3503562808036804},{"x":0.534453809261322,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.534453809261322,0.33135393261909485,0.5495798587799072,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.33135393261909485},{"x":0.529411792755127,"y":0.33135393261909485},{"x":0.529411792755127,"y":0.3503562808036804},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.48403361439704895,0.33135393261909485,0.529411792755127,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4773109257221222,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.4436974823474884,0.33135393261909485,0.4773109257221222,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.33135393261909485},{"x":0.43697479367256165,"y":0.33135393261909485},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کره","boundary":[0.4117647111415863,0.33135393261909485,0.43697479367256165,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.33135393261909485},{"x":0.40504202246665955,"y":0.33135393261909485},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3503562808036804},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.37310925126075745,0.33135393261909485,0.40504202246665955,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3663865625858307,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3503562808036804},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33781513571739197,0.33135393261909485,0.3663865625858307,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3344537913799286,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3310924470424652,0.33135393261909485,0.3344537913799286,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.33135393261909485},{"x":0.32605043053627014,"y":0.33135393261909485},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3176470696926117,0.33135393261909485,0.32605043053627014,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3176470696926117,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3503562808036804},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضوح","boundary":[0.27394959330558777,0.33135393261909485,0.3176470696926117,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.33135393261909485},{"x":0.26386556029319763,"y":0.33135393261909485},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3503562808036804},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.22521008551120758,0.33135393261909485,0.26386556029319763,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3503562808036804},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.1915966421365738,0.33135393261909485,0.21848739683628082,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7831932902336121,0.35391923785209656,0.8084033727645874,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7815126180648804,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3705463111400604},{"x":0.778151273727417,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.778151273727417,0.35391923785209656,0.7815126180648804,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.7596638798713684,0.35391923785209656,0.7714285850524902,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.7126050591468811,0.35391923785209656,0.7529411911964417,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6890756487846375,0.35391923785209656,0.7058823704719543,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6554622054100037,0.35391923785209656,0.6823529601097107,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6352941393852234,0.35391923785209656,0.6504201889038086,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6117647290229797,0.35391923785209656,0.6285714507102966,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.35391923785209656},{"x":0.605042040348053,"y":0.35391923785209656},{"x":0.605042040348053,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.5731092691421509,0.35391923785209656,0.605042040348053,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5462185144424438,0.35391923785209656,0.5663865804672241,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5025210380554199,0.35391923785209656,0.5394958257675171,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.35391923785209656},{"x":0.49915966391563416,"y":0.35391923785209656},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4773109257221222,0.35391923785209656,0.49915966391563416,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.35391923785209656},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35391923785209656},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3705463111400604},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.43865546584129333,0.35391923785209656,0.47058823704719543,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.35391923785209656},{"x":0.43361344933509827,"y":0.35391923785209656},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3705463111400604},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.42352941632270813,0.35391923785209656,0.43361344933509827,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.35391923785209656},{"x":0.41680672764778137,"y":0.35391923785209656},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3705463111400604},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40504202246665955,0.35391923785209656,0.41680672764778137,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3983193337917328,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3705463111400604},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.3781512677669525,0.35391923785209656,0.3983193337917328,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.35391923785209656},{"x":0.36974790692329407,"y":0.35391923785209656},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3705463111400604},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.3478991687297821,0.35391923785209656,0.36974790692329407,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.35391923785209656},{"x":0.34117648005485535,"y":0.35391923785209656},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3705463111400604},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3344537913799286,0.35391923785209656,0.34117648005485535,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3294117748737335,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3705463111400604},{"x":0.31596639752388,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31596639752388,0.35391923785209656,0.3294117748737335,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.35391923785209656},{"x":0.31092438101768494,"y":0.35391923785209656},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3705463111400604},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.27394959330558777,0.35391923785209656,0.31092438101768494,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.35391923785209656},{"x":0.267226904630661,"y":0.35391923785209656},{"x":0.267226904630661,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.23193277418613434,0.35391923785209656,0.267226904630661,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.35391923785209656},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35391923785209656},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3705463111400604},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.1915966421365738,0.35391923785209656,0.22521008551120758,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.37410926818847656},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37410926818847656},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7848739624023438,0.37410926818847656,0.8084033727645874,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.37410926818847656},{"x":0.778151273727417,"y":0.37410926818847656},{"x":0.778151273727417,"y":0.3919239938259125},{"x":0.756302535533905,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.756302535533905,0.37410926818847656,0.778151273727417,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.37410926818847656},{"x":0.75126051902771,"y":0.37410926818847656},{"x":0.75126051902771,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.7058823704719543,0.37410926818847656,0.75126051902771,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.37410926818847656,0.6991596817970276,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.6252101063728333,0.37410926818847656,0.6873949766159058,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6067227125167847,0.37410926818847656,0.6184874176979065,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3919239938259125},{"x":0.583193302154541,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.583193302154541,0.37410926818847656,0.6016806960105896,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.37410926818847656},{"x":0.578151285648346,"y":0.37410926818847656},{"x":0.578151285648346,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5394958257675171,0.37410926818847656,0.578151285648346,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قربانی","boundary":[0.4957983195781708,0.37410926818847656,0.5327731370925903,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.37410926818847656},{"x":0.489075630903244,"y":0.37410926818847656},{"x":0.489075630903244,"y":0.3919239938259125},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.45378151535987854,0.37410926818847656,0.489075630903244,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4470588266849518,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4252100884914398,0.37410926818847656,0.4470588266849518,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.37410926818847656},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37410926818847656},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3919239938259125},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دگرگونی","boundary":[0.35798320174217224,0.37410926818847656,0.41848739981651306,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3512605130672455,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.3176470696926117,0.37410926818847656,0.3512605130672455,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3126050531864166,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3919239938259125},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.37410926818847656,0.3126050531864166,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3919239938259125},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبق","boundary":[0.27563026547431946,0.37410926818847656,0.3025210201740265,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2705882489681244,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3919239938259125},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.24537815153598785,0.37410926818847656,0.2705882489681244,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.2218487411737442,0.37410926818847656,0.24369747936725616,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21848739683628082,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3919239938259125},{"x":0.1915966421365738,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.1915966421365738,0.37410926818847656,0.21848739683628082,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4168646037578583},{"x":0.75126051902771,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشمندان","boundary":[0.75126051902771,0.3978622257709503,0.8084033727645874,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7378151416778564,0.3978622257709503,0.7445378303527832,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7092437148094177,0.3978622257709503,0.7310924530029297,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰۸۰","boundary":[0.6722689270973206,0.3978622257709503,0.7008403539657593,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرمایش","boundary":[0.6168067455291748,0.3978622257709503,0.6672269105911255,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3978622257709503},{"x":0.610084056854248,"y":0.3978622257709503},{"x":0.610084056854248,"y":0.4168646037578583},{"x":0.583193302154541,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.583193302154541,0.3978622257709503,0.610084056854248,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3978622257709503},{"x":0.578151285648346,"y":0.3978622257709503},{"x":0.578151285648346,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.5478991866111755,0.3978622257709503,0.578151285648346,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5260504484176636,0.3978622257709503,0.5394958257675171,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.5058823823928833,0.3978622257709503,0.5226891040802002,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4168646037578583},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دویست","boundary":[0.45210084319114685,0.3978622257709503,0.4941176474094391,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میلیون","boundary":[0.4100840389728546,0.3978622257709503,0.4453781545162201,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3978622257709503},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3978622257709503},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4168646037578583},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفر","boundary":[0.38823530077934265,0.3978622257709503,0.40336135029792786,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.3445378243923187,0.3978622257709503,0.3815126121044159,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3978622257709503},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3978622257709503},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3210084140300751,0.3978622257709503,0.33781513571739197,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4168646037578583},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30924370884895325,0.3978622257709503,0.3142857253551483,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4168646037578583},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.29579833149909973,0.3978622257709503,0.3025210201740265,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3978622257709503},{"x":0.289075642824173,"y":0.3978622257709503},{"x":0.289075642824173,"y":0.4168646037578583},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.26386556029319763,0.3978622257709503,0.289075642824173,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4168646037578583},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۵۰","boundary":[0.22521008551120758,0.3978622257709503,0.2537815272808075,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4168646037578583},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.1915966421365738,0.3978622257709503,0.2201680690050125,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4394299387931824},{"x":0.800000011920929,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.800000011920929,0.4204275608062744,0.8084033727645874,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7714285850524902,0.4204275608062744,0.7932773232460022,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4394299387931824},{"x":0.729411780834198,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میلیون","boundary":[0.729411780834198,0.4204275608062744,0.7630252242088318,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6957983374595642,0.4204275608062744,0.7226890921592712,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4394299387931824},{"x":0.653781533241272,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.653781533241272,0.4204275608062744,0.6907563209533691,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.4204275608062744,0.6470588445663452,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانوری","boundary":[0.5899159908294678,0.4204275608062744,0.6352941393852234,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.4204275608062744,0.5865546464920044,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرض","boundary":[0.5445378422737122,0.4204275608062744,0.5697479248046875,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4394299387931824},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقراض","boundary":[0.48403361439704895,0.4204275608062744,0.5243697762489319,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4394299387931824},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.45546218752861023,0.4204275608062744,0.4773109257221222,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4204275608062744},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4204275608062744},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.4084033668041229,0.4204275608062744,0.44873949885368347,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4204275608062744},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4204275608062744},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4394299387931824},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.37142857909202576,0.4204275608062744,0.40168067812919617,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.4204275608062744,0.3680672347545624,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4204275608062744},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4204275608062744},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.3294117748737335,0.4204275608062744,0.35630252957344055,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4204275608062744},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4204275608062744},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4394299387931824},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مسلم","boundary":[0.29411765933036804,0.4204275608062744,0.32268908619880676,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4204275608062744},{"x":0.289075642824173,"y":0.4204275608062744},{"x":0.289075642824173,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2571428716182709,0.4204275608062744,0.289075642824173,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4394299387931824},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.22857142984867096,0.4204275608062744,0.2504201829433441,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4394299387931824},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1915966421365738,0.4204275608062744,0.2235294133424759,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8084033727645874,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7932773232460022,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7932773232460022,0.4429928660392761,0.8084033727645874,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7865546345710754,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7731092572212219,0.4429928660392761,0.7865546345710754,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7680672407150269,"y":0.46080759167671204},{"x":0.75126051902771,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.75126051902771,0.4429928660392761,0.7680672407150269,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7126050591468811,0.4429928660392761,0.7462185025215149,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46080759167671204},{"x":0.680672287940979,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.680672287940979,0.4429928660392761,0.7058823704719543,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6521008610725403,0.4429928660392761,0.6756302714347839,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.4429928660392761,0.6504201889038086,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6067227125167847,0.4429928660392761,0.6420168280601501,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5815126299858093,0.4429928660392761,0.6000000238418579,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5126050710678101,0.4429928660392761,0.5714285969734192,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5058823823928833,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.4739495813846588,0.4429928660392761,0.5058823823928833,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4429928660392761},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4429928660392761},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46080759167671204},{"x":0.43865546584129333,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.43865546584129333,0.4429928660392761,0.46722689270973206,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4319327771663666,"y":0.46080759167671204},{"x":0.42184874415397644,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42184874415397644,0.4429928660392761,0.4319327771663666,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4429928660392761},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4429928660392761},{"x":0.41680672764778137,"y":0.46080759167671204},{"x":0.38823530077934265,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.38823530077934265,0.4429928660392761,0.41680672764778137,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3815126121044159,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3478991687297821,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.3478991687297821,0.4429928660392761,0.3815126121044159,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4429928660392761},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4429928660392761},{"x":0.34117648005485535,"y":0.46080759167671204},{"x":0.30588236451148987,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.30588236451148987,0.4429928660392761,0.34117648005485535,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3042016923427582,"y":0.46080759167671204},{"x":0.27563026547431946,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.27563026547431946,0.4429928660392761,0.3042016923427582,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2705882489681244,"y":0.46080759167671204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.24369747936725616,0.4429928660392761,0.2705882489681244,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46080759167671204},{"x":0.1915966421365738,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.1915966421365738,0.4429928660392761,0.2369747906923294,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.7731092572212219,0.4655582010746002,0.8084033727645874,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7596638798713684,0.4655582010746002,0.7647058963775635,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیم","boundary":[0.7394958138465881,0.4655582010746002,0.7529411911964417,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7176470756530762,0.4655582010746002,0.7327731251716614,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7008403539657593,0.4655582010746002,0.7126050591468811,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.6722689270973206,0.4655582010746002,0.6957983374595642,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6521008610725403,0.4655582010746002,0.6672269105911255,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6285714507102966,0.4655582010746002,0.6453781723976135,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6016806960105896,0.4655582010746002,0.6218487620353699,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.5630252361297607,0.4655582010746002,0.5949580073356628,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.5226891040802002,0.4655582010746002,0.5579832196235657,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.4655582010746002,0.5159664154052734,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4907563030719757,0.4655582010746002,0.5042017102241516,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4655582010746002},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4655582010746002},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.4436974823474884,0.4655582010746002,0.48403361439704895,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4655582010746002},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4655582010746002},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.40168067812919617,0.4655582010746002,0.43697479367256165,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4845605790615082},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.35966387391090393,0.4655582010746002,0.3966386616230011,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3462184965610504,0.4655582010746002,0.3529411852359772,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4655582010746002},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4655582010746002},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3310924470424652,0.4655582010746002,0.33949580788612366,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4655582010746002},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4655582010746002},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4845605790615082},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.29075631499290466,0.4655582010746002,0.32773110270500183,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2722689211368561,0.4655582010746002,0.2873949706554413,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرض","boundary":[0.2386554628610611,0.4655582010746002,0.2689075767993927,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4845605790615082},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.1915966421365738,0.4655582010746002,0.2218487411737442,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8084033727645874,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7865546345710754,0.48812350630760193,0.8084033727645874,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7815126180648804,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.7596638798713684,0.48812350630760193,0.7815126180648804,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.48812350630760193},{"x":0.756302535533905,"y":0.48812350630760193},{"x":0.756302535533905,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.48812350630760193,0.756302535533905,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7394958138465881,0.48812350630760193,0.7478991746902466,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.7159664034843445,0.48812350630760193,0.7344537973403931,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6941176652908325,0.48812350630760193,0.7109243869781494,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.6504201889038086,0.48812350630760193,0.6823529601097107,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6436975002288818,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.6084033846855164,0.48812350630760193,0.6436975002288818,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6016806960105896,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5647059082984924,0.48812350630760193,0.6016806960105896,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5495798587799072,0.48812350630760193,0.5579832196235657,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5462185144424438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.5142857432365417,0.48812350630760193,0.5462185144424438,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.48812350630760193},{"x":0.507563054561615,"y":0.48812350630760193},{"x":0.507563054561615,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4957983195781708,0.48812350630760193,0.507563054561615,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5071259140968323},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.43865546584129333,0.48812350630760193,0.48739495873451233,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4319327771663666,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظتی","boundary":[0.3831932842731476,0.48812350630760193,0.4319327771663666,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3764705955982208,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.3445378243923187,0.48812350630760193,0.3764705955982208,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.48812350630760193},{"x":0.33781513571739197,"y":0.48812350630760193},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3294117748737335,0.48812350630760193,0.33781513571739197,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.48812350630760193},{"x":0.32436975836753845,"y":0.48812350630760193},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.2823529541492462,0.48812350630760193,0.32436975836753845,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.48812350630760193},{"x":0.27731093764305115,"y":0.48812350630760193},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفت","boundary":[0.2521008551120758,0.48812350630760193,0.27731093764305115,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24537815153598785,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.23193277418613434,0.48812350630760193,0.24537815153598785,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2201680690050125,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5071259140968323},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.20168067514896393,0.48812350630760193,0.2201680690050125,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.48812350630760193},{"x":0.19663865864276886,"y":0.48812350630760193},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5071259140968323},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1899159699678421,0.48812350630760193,0.19663865864276886,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.5095011591911316},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5095011591911316},{"x":0.8067227005958557,"y":0.529691219329834},{"x":0.7865546345710754,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.7865546345710754,0.5095011591911316,0.8067227005958557,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7764706015586853,"y":0.529691219329834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.7613445520401001,0.5095011591911316,0.7764706015586853,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7495798468589783,"y":0.529691219329834},{"x":0.7394958138465881,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7394958138465881,0.5095011591911316,0.7495798468589783,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7327731251716614,"y":0.529691219329834},{"x":0.7193277478218079,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.5095011591911316,0.7327731251716614,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.529691219329834},{"x":0.6974790096282959,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.6974790096282959,0.5095011591911316,0.7142857313156128,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6941176652908325,"y":0.529691219329834},{"x":0.6722689270973206,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6722689270973206,0.5095011591911316,0.6941176652908325,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6689075827598572,"y":0.529691219329834},{"x":0.6470588445663452,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6470588445663452,0.5095011591911316,0.6689075827598572,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6403361558914185,"y":0.529691219329834},{"x":0.583193302154541,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.583193302154541,0.5095011591911316,0.6403361558914185,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5764706134796143,"y":0.529691219329834},{"x":0.5378151535987854,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بستگی","boundary":[0.5378151535987854,0.5095011591911316,0.5764706134796143,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5310924649238586,"y":0.529691219329834},{"x":0.507563054561615,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.507563054561615,0.5095011591911316,0.5310924649238586,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5008403658866882,"y":0.529691219329834},{"x":0.4941176474094391,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.5095011591911316,0.5008403658866882,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4907563030719757,"y":0.529691219329834},{"x":0.4722689092159271,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4722689092159271,0.5095011591911316,0.4907563030719757,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5095011591911316},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5095011591911316},{"x":0.46554622054100037,"y":0.529691219329834},{"x":0.43697479367256165,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.43697479367256165,0.5095011591911316,0.46554622054100037,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5095011591911316},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5095011591911316},{"x":0.43529412150382996,"y":0.529691219329834},{"x":0.4117647111415863,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4117647111415863,0.5095011591911316,0.43529412150382996,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5095011591911316},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5095011591911316},{"x":0.40504202246665955,"y":0.529691219329834},{"x":0.3798319399356842,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرز","boundary":[0.3798319399356842,0.5095011591911316,0.40504202246665955,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5095011591911316},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5095011591911316},{"x":0.37310925126075745,"y":0.529691219329834},{"x":0.3663865625858307,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3663865625858307,0.5095011591911316,0.37310925126075745,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5095011591911316},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5095011591911316},{"x":0.3613445460796356,"y":0.529691219329834},{"x":0.3176470696926117,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.3176470696926117,0.5095011591911316,0.3613445460796356,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5095011591911316},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5095011591911316},{"x":0.3126050531864166,"y":0.529691219329834},{"x":0.2705882489681244,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهاجم","boundary":[0.2705882489681244,0.5095011591911316,0.3126050531864166,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2655462324619293,"y":0.529691219329834},{"x":0.24537815153598785,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.24537815153598785,0.5095011591911316,0.2655462324619293,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2386554628610611,"y":0.529691219329834},{"x":0.1915966421365738,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.1915966421365738,0.5095011591911316,0.2386554628610611,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5332541465759277},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5332541465759277},{"x":0.8084033727645874,"y":0.551068902015686},{"x":0.7579832077026367,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7579832077026367,0.5332541465759277,0.8084033727645874,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5332541465759277},{"x":0.75126051902771,"y":0.5332541465759277},{"x":0.75126051902771,"y":0.551068902015686},{"x":0.7226890921592712,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.7226890921592712,0.5332541465759277,0.75126051902771,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7210084199905396,"y":0.551068902015686},{"x":0.6974790096282959,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6974790096282959,0.5332541465759277,0.7210084199905396,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6924369931221008,"y":0.551068902015686},{"x":0.6840336322784424,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6840336322784424,0.5332541465759277,0.6924369931221008,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5332541465759277},{"x":0.680672287940979,"y":0.5332541465759277},{"x":0.680672287940979,"y":0.551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6504201889038086,0.5332541465759277,0.680672287940979,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6436975002288818,"y":0.551068902015686},{"x":0.6184874176979065,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6184874176979065,0.5332541465759277,0.6436975002288818,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6117647290229797,"y":0.551068902015686},{"x":0.6016806960105896,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6016806960105896,0.5332541465759277,0.6117647290229797,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5966386795043945,"y":0.551068902015686},{"x":0.5764706134796143,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5764706134796143,0.5332541465759277,0.5966386795043945,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5731092691421509,"y":0.551068902015686},{"x":0.5478991866111755,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.5478991866111755,0.5332541465759277,0.5731092691421509,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5411764979362488,"y":0.551068902015686},{"x":0.507563054561615,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.507563054561615,0.5332541465759277,0.5411764979362488,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5008403658866882,"y":0.551068902015686},{"x":0.46554622054100037,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.46554622054100037,0.5332541465759277,0.5008403658866882,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4588235318660736,"y":0.551068902015686},{"x":0.41848739981651306,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کاهنده","boundary":[0.41848739981651306,0.5332541465759277,0.4588235318660736,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5332541465759277},{"x":0.413445383310318,"y":0.5332541465759277},{"x":0.413445383310318,"y":0.551068902015686},{"x":0.3495798408985138,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.3495798408985138,0.5332541465759277,0.413445383310318,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3445378243923187,"y":0.551068902015686},{"x":0.2857142984867096,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.2857142984867096,0.5332541465759277,0.3445378243923187,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2806722819805145,"y":0.551068902015686},{"x":0.24705882370471954,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.24705882370471954,0.5332541465759277,0.2806722819805145,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5332541465759277},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5332541465759277},{"x":0.24033613502979279,"y":0.551068902015686},{"x":0.22521008551120758,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22521008551120758,0.5332541465759277,0.24033613502979279,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2218487411737442,"y":0.551068902015686},{"x":0.1915966421365738,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.1915966421365738,0.5332541465759277,0.2218487411737442,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.7798319458961487,0.5546318292617798,0.8084033727645874,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7529411911964417,0.5546318292617798,0.7764706015586853,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.6941176652908325,0.5546318292617798,0.7462185025215149,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.6554622054100037,0.5546318292617798,0.6873949766159058,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6252101063728333,0.5546318292617798,0.6487395167350769,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5932773351669312,0.5546318292617798,0.6184874176979065,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5647059082984924,0.5546318292617798,0.5865546464920044,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرند","boundary":[0.5310924649238586,0.5546318292617798,0.5596638917922974,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5546318292617798},{"x":0.529411792755127,"y":0.5546318292617798},{"x":0.529411792755127,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.5546318292617798,0.529411792755127,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.4789915978908539,0.5546318292617798,0.5159664154052734,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.5546318292617798,0.4756302535533905,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5546318292617798},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5546318292617798},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4285714328289032,0.5546318292617798,0.46554622054100037,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5546318292617798},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5546318292617798},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.3949579894542694,0.5546318292617798,0.42016807198524475,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5546318292617798},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5546318292617798},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.3663865625858307,0.5546318292617798,0.38823530077934265,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5546318292617798},{"x":0.364705890417099,"y":0.5546318292617798},{"x":0.364705890417099,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.3310924470424652,0.5546318292617798,0.364705890417099,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.2857142984867096,0.5546318292617798,0.3193277418613434,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5546318292617798},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5546318292617798},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.24201680719852448,0.5546318292617798,0.27899160981178284,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5748218297958374},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.1915966421365738,0.5546318292617798,0.23529411852359772,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5771971344947815},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5771971344947815},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهاجم","boundary":[0.7731092572212219,0.5771971344947815,0.8084033727645874,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7596638798713684,0.5771971344947815,0.7647058963775635,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.7243697643280029,0.5771971344947815,0.7529411911964417,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6991596817970276,0.5771971344947815,0.7226890921592712,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرز","boundary":[0.6722689270973206,0.5771971344947815,0.6924369931221008,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6605042219161987,0.5771971344947815,0.6655462384223938,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5771971344947815},{"x":0.653781533241272,"y":0.5771971344947815},{"x":0.653781533241272,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6151260733604431,0.5771971344947815,0.653781533241272,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.5731092691421509,0.5771971344947815,0.6084033846855164,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5529412031173706,0.5771971344947815,0.5663865804672241,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5008403658866882,0.5771971344947815,0.5462185144424438,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5973871946334839},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.46722689270973206,0.5771971344947815,0.4957983195781708,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4470588266849518,0.5771971344947815,0.4605042040348053,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5973871946334839},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.40504202246665955,0.5771971344947815,0.4420168101787567,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5973871946334839},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.37310925126075745,0.5771971344947815,0.3983193337917328,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5973871946334839},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.34285715222358704,0.5771971344947815,0.3680672347545624,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5771971344947815},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5771971344947815},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.3126050531864166,0.5771971344947815,0.33781513571739197,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5771971344947815},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5771971344947815},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.2689075767993927,0.5771971344947815,0.30588236451148987,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5771971344947815},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5771971344947815},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.24705882370471954,0.5771971344947815,0.26218488812446594,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.5771971344947815,0.24537815153598785,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.22689075767993927,0.5771971344947815,0.2369747906923294,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5771971344947815},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5771971344947815},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5973871946334839},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.19327731430530548,0.5771971344947815,0.22521008551120758,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.599762499332428},{"x":0.8084033727645874,"y":0.599762499332428},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7798319458961487,0.599762499332428,0.8084033727645874,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.599762499332428},{"x":0.7731092572212219,"y":0.599762499332428},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.7310924530029297,0.599762499332428,0.7731092572212219,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.599762499332428},{"x":0.7243697643280029,"y":0.599762499332428},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.7008403539657593,0.599762499332428,0.7243697643280029,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.599762499332428},{"x":0.6941176652908325,"y":0.599762499332428},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6571428775787354,0.599762499332428,0.6941176652908325,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.599762499332428},{"x":0.653781533241272,"y":0.599762499332428},{"x":0.653781533241272,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.599762499332428,0.653781533241272,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.599762499332428},{"x":0.6453781723976135,"y":0.599762499332428},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.6268907785415649,0.599762499332428,0.6453781723976135,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.599762499332428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.599762499332428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.5983193516731262,0.599762499332428,0.6117647290229797,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.599762499332428},{"x":0.5865546464920044,"y":0.599762499332428},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5764706134796143,0.599762499332428,0.5865546464920044,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.599762499332428},{"x":0.5697479248046875,"y":0.599762499332428},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6175771951675415},{"x":0.561344563961029,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.561344563961029,0.599762499332428,0.5697479248046875,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.599762499332428},{"x":0.5596638917922974,"y":0.599762499332428},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5277311205863953,0.599762499332428,0.5596638917922974,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.599762499332428},{"x":0.5210084319114685,"y":0.599762499332428},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.5126050710678101,0.599762499332428,0.5210084319114685,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.599762499332428},{"x":0.5126050710678101,"y":0.599762499332428},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.4773109257221222,0.599762499332428,0.5126050710678101,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.599762499332428},{"x":0.46554622054100037,"y":0.599762499332428},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6175771951675415},{"x":0.440336138010025,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.440336138010025,0.599762499332428,0.46554622054100037,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.599762499332428},{"x":0.43529412150382996,"y":0.599762499332428},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آفت","boundary":[0.4100840389728546,0.599762499332428,0.43529412150382996,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.599762499332428},{"x":0.40504202246665955,"y":0.599762499332428},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6175771951675415},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.38991597294807434,0.599762499332428,0.40504202246665955,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.599762499332428},{"x":0.3764705955982208,"y":0.599762499332428},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6175771951675415},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35462185740470886,0.599762499332428,0.3764705955982208,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.599762499332428},{"x":0.3478991687297821,"y":0.599762499332428},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6175771951675415},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.29075631499290466,0.599762499332428,0.3478991687297821,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.599762499332428},{"x":0.2840336263179779,"y":0.599762499332428},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6175771951675415},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27563026547431946,0.599762499332428,0.2840336263179779,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.599762499332428},{"x":0.27394959330558777,"y":0.599762499332428},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.24537815153598785,0.599762499332428,0.27394959330558777,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.599762499332428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22521008551120758,0.599762499332428,0.24033613502979279,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.599762499332428},{"x":0.2218487411737442,"y":0.599762499332428},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6175771951675415},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.1915966421365738,0.599762499332428,0.2218487411737442,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6223278045654297},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6223278045654297},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7932773232460022,0.6223278045654297,0.8084033727645874,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7798319458961487,0.6223278045654297,0.7865546345710754,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7428571581840515,0.6223278045654297,0.7764706015586853,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6941176652908325,0.6223278045654297,0.7378151416778564,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6773109436035156,0.6223278045654297,0.6873949766159058,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6336134672164917,0.6223278045654297,0.6722689270973206,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5882353186607361,0.6223278045654297,0.6285714507102966,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6235154271125793},{"x":0.583193302154541,"y":0.6235154271125793},{"x":0.583193302154541,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5663865804672241,0.6235154271125793,0.583193302154541,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.5394958257675171,0.6235154271125793,0.5647059082984924,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.6235154271125793,0.5361344814300537,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5126050710678101,0.6235154271125793,0.5260504484176636,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6413301825523376},{"x":0.489075630903244,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.489075630903244,0.6235154271125793,0.5109243988990784,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6235154271125793},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6235154271125793},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6413301825523376},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.45210084319114685,0.6235154271125793,0.48235294222831726,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.4285714328289032,0.6235154271125793,0.4470588266849518,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6235154271125793},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6235154271125793},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملاحظه","boundary":[0.3798319399356842,0.6235154271125793,0.42352941632270813,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6235154271125793},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6235154271125793},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3630252182483673,0.6235154271125793,0.3764705955982208,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6235154271125793},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6235154271125793},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3462184965610504,0.6235154271125793,0.35630252957344055,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6235154271125793},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6235154271125793},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6425178050994873},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.30924370884895325,0.6235154271125793,0.34117648005485535,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6235154271125793},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6235154271125793},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.2689075767993927,0.6235154271125793,0.3042016923427582,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امروز","boundary":[0.23193277418613434,0.6247031092643738,0.26218488812446594,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6425178050994873},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوامع","boundary":[0.1899159699678421,0.6247031092643738,0.22521008551120758,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6448931097984314},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6448931097984314},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.7764706015586853,0.6448931097984314,0.8084033727645874,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرهون","boundary":[0.7327731251716614,0.6448931097984314,0.7697479128837585,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6890756487846375,0.6448931097984314,0.7277311086654663,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6655462384223938,0.6448931097984314,0.6840336322784424,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6448931097984314},{"x":0.658823549747467,"y":0.6448931097984314},{"x":0.658823549747467,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6336134672164917,0.6448931097984314,0.658823549747467,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6184874176979065,0.6448931097984314,0.6268907785415649,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5899159908294678,0.6448931097984314,0.6117647290229797,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6448931097984314},{"x":0.583193302154541,"y":0.6448931097984314},{"x":0.583193302154541,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5378151535987854,0.6448931097984314,0.583193302154541,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4739495813846588,0.6448931097984314,0.5327731370925903,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6448931097984314},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6448931097984314},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4436974823474884,0.6448931097984314,0.46722689270973206,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6448931097984314},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6448931097984314},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6638954877853394},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43697479367256165,0.6448931097984314,0.43865546584129333,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6638954877853394},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.41848739981651306,0.6448931097984314,0.4302521049976349,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.3798319399356842,0.6448931097984314,0.4117647111415863,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6638954877853394},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.34285715222358704,0.6448931097984314,0.3764705955982208,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.2991596758365631,0.6448931097984314,0.3361344635486603,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6448931097984314},{"x":0.289075642824173,"y":0.6448931097984314},{"x":0.289075642824173,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2823529541492462,0.6448931097984314,0.289075642824173,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6448931097984314},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6448931097984314},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6638954877853394},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.24873949587345123,0.6448931097984314,0.27731093764305115,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6448931097984314},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6448931097984314},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.21176470816135406,0.6448931097984314,0.24369747936725616,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6638954877853394},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.1899159699678421,0.6448931097984314,0.2050420194864273,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6674584150314331},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6674584150314331},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.7663865685462952,0.6674584150314331,0.8084033727645874,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.7327731251716614,0.6674584150314331,0.7613445520401001,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7159664034843445,0.6674584150314331,0.7260504364967346,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6957983374595642,0.6674584150314331,0.7092437148094177,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نباید","boundary":[0.6672269105911255,0.6674584150314331,0.6924369931221008,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراموش","boundary":[0.6168067455291748,0.6674584150314331,0.6605042219161987,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6674584150314331},{"x":0.610084056854248,"y":0.6674584150314331},{"x":0.610084056854248,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.5882353186607361,0.6674584150314331,0.610084056854248,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6864607930183411},{"x":0.583193302154541,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.6674584150314331,0.5882353186607361,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5714285969734192,0.6674584150314331,0.5764706134796143,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5361344814300537,0.6674584150314331,0.5647059082984924,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6674584150314331},{"x":0.529411792755127,"y":0.6674584150314331},{"x":0.529411792755127,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5210084319114685,0.6674584150314331,0.529411792755127,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6864607930183411},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.48739495873451233,0.6674584150314331,0.5142857432365417,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6864607930183411},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.45546218752861023,0.6674584150314331,0.48067227005958557,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6674584150314331},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6674584150314331},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.4252100884914398,0.6674584150314331,0.45042017102241516,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6674584150314331},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6674584150314331},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4084033668041229,0.6674584150314331,0.41848739981651306,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6674584150314331},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6674584150314331},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6864607930183411},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.36974790692329407,0.6674584150314331,0.40168067812919617,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3478991687297821,0.6674584150314331,0.3630252182483673,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6674584150314331},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6674584150314331},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6864607930183411},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.27899160981178284,0.6674584150314331,0.34285715222358704,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.6674584150314331,0.2722689211368561,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6674584150314331},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6674584150314331},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6864607930183411},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورفولوژی","boundary":[0.1915966421365738,0.6674584150314331,0.26050421595573425,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6900237798690796},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6900237798690796},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7697479128837585,0.6900237798690796,0.8084033727645874,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7411764860153198,0.6912114024162292,0.7647058963775635,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.7092437148094177,0.6912114024162292,0.7361344695091248,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6912114024162292},{"x":0.702521026134491,"y":0.6912114024162292},{"x":0.702521026134491,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6773109436035156,0.6912114024162292,0.702521026134491,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.6912114024162292,0.6756302714347839,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6487395167350769,0.6912114024162292,0.6655462384223938,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5983193516731262,0.6912114024162292,0.6420168280601501,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.6912114024162292,0.5915966629981995,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5327731370925903,0.6912114024162292,0.5731092691421509,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7090261578559875},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.48739495873451233,0.6912114024162292,0.5260504484176636,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4722689092159271,0.6912114024162292,0.48235294222831726,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.4436974823474884,0.6912114024162292,0.46722689270973206,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6912114024162292},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6912114024162292},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7090261578559875},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.39159664511680603,0.6912114024162292,0.43697479367256165,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6912114024162292},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6912114024162292},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7090261578559875},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37310925126075745,0.6912114024162292,0.38655462861061096,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.3310924470424652,0.6912114024162292,0.3663865625858307,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6923990249633789},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6923990249633789},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.2991596758365631,0.6923990249633789,0.32436975836753845,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6923990249633789},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6923990249633789},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.2689075767993927,0.6923990249633789,0.29411765933036804,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6923990249633789},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6923990249633789},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.2386554628610611,0.6923990249633789,0.26218488812446594,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.1899159699678421,0.6923990249633789,0.23193277418613434,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.7915966510772705,0.7125890851020813,0.8084033727645874,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7315914630889893},{"x":0.778151273727417,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.778151273727417,0.7125890851020813,0.7848739624023438,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7647058963775635,0.7125890851020813,0.7731092572212219,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرفی","boundary":[0.7327731251716614,0.7125890851020813,0.7579832077026367,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7315914630889893},{"x":0.680672287940979,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.680672287940979,0.7125890851020813,0.7243697643280029,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.6436975002288818,0.7125890851020813,0.6739495992660522,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6235294342041016,0.7125890851020813,0.6369748115539551,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.5579832196235657,0.7125890851020813,0.6184874176979065,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5159664154052734,0.7125890851020813,0.5512605309486389,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5025210380554199,0.7125890851020813,0.5109243988990784,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.4722689092159271,0.7125890851020813,0.4957983195781708,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7315914630889893},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.43865546584129333,0.7125890851020813,0.4638655483722687,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7125890851020813},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7125890851020813},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7315914630889893},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41848739981651306,0.7125890851020813,0.43361344933509827,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7125890851020813},{"x":0.413445383310318,"y":0.7125890851020813},{"x":0.413445383310318,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.3764705955982208,0.7125890851020813,0.413445383310318,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7125890851020813},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7125890851020813},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7315914630889893},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارش","boundary":[0.34117648005485535,0.7125890851020813,0.36974790692329407,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7125890851020813},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7125890851020813},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7315914630889893},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.32436975836753845,0.7125890851020813,0.33781513571739197,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7125890851020813},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7125890851020813},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7315914630889893},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32268908619880676,0.7125890851020813,0.32436975836753845,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7125890851020813},{"x":0.31596639752388,"y":0.7125890851020813},{"x":0.31596639752388,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.2991596758365631,0.7125890851020813,0.31596639752388,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7315914630889893},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29579833149909973,0.7125890851020813,0.2991596758365631,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7125890851020813},{"x":0.289075642824173,"y":0.7125890851020813},{"x":0.289075642824173,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشعشع","boundary":[0.2521008551120758,0.7125890851020813,0.289075642824173,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7125890851020813},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7125890851020813},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.7125890851020813,0.24537815153598785,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7315914630889893},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبخیر","boundary":[0.20336134731769562,0.7125890851020813,0.23361344635486603,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7125890851020813},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7125890851020813},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7315914630889893},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1899159699678421,0.7125890851020813,0.19663865864276886,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.735154390335083},{"x":0.8084033727645874,"y":0.735154390335083},{"x":0.8084033727645874,"y":0.754156768321991},{"x":0.7731092572212219,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصعید","boundary":[0.7731092572212219,0.735154390335083,0.8084033727645874,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.735154390335083},{"x":0.7663865685462952,"y":0.735154390335083},{"x":0.7663865685462952,"y":0.754156768321991},{"x":0.75126051902771,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.75126051902771,0.735154390335083,0.7663865685462952,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.735154390335083},{"x":0.7478991746902466,"y":0.735154390335083},{"x":0.7478991746902466,"y":0.754156768321991},{"x":0.7176470756530762,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.7176470756530762,0.735154390335083,0.7478991746902466,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.735154390335083},{"x":0.7092437148094177,"y":0.735154390335083},{"x":0.7092437148094177,"y":0.754156768321991},{"x":0.658823549747467,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.658823549747467,0.735154390335083,0.7092437148094177,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.735154390335083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.735154390335083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.754156768321991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6067227125167847,0.735154390335083,0.6521008610725403,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.735154390335083},{"x":0.6000000238418579,"y":0.735154390335083},{"x":0.6000000238418579,"y":0.754156768321991},{"x":0.5932773351669312,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.735154390335083,0.6000000238418579,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.735154390335083},{"x":0.5882353186607361,"y":0.735154390335083},{"x":0.5882353186607361,"y":0.754156768321991},{"x":0.5445378422737122,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5445378422737122,0.735154390335083,0.5882353186607361,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.735154390335083},{"x":0.5378151535987854,"y":0.735154390335083},{"x":0.5378151535987854,"y":0.754156768321991},{"x":0.4941176474094391,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4941176474094391,0.735154390335083,0.5378151535987854,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.735154390335083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.735154390335083},{"x":0.48739495873451233,"y":0.754156768321991},{"x":0.4773109257221222,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4773109257221222,0.735154390335083,0.48739495873451233,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.735154390335083},{"x":0.4722689092159271,"y":0.735154390335083},{"x":0.4722689092159271,"y":0.754156768321991},{"x":0.45378151535987854,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.45378151535987854,0.735154390335083,0.4722689092159271,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.735154390335083},{"x":0.440336138010025,"y":0.735154390335083},{"x":0.440336138010025,"y":0.754156768321991},{"x":0.4268907606601715,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.4268907606601715,0.735154390335083,0.440336138010025,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.735154390335083},{"x":0.413445383310318,"y":0.735154390335083},{"x":0.413445383310318,"y":0.754156768321991},{"x":0.4000000059604645,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4000000059604645,0.735154390335083,0.413445383310318,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.735154390335083},{"x":0.39159664511680603,"y":0.735154390335083},{"x":0.39159664511680603,"y":0.754156768321991},{"x":0.3848739564418793,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3848739564418793,0.735154390335083,0.39159664511680603,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.735154390335083},{"x":0.3781512677669525,"y":0.735154390335083},{"x":0.3781512677669525,"y":0.754156768321991},{"x":0.3462184965610504,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.3462184965610504,0.735154390335083,0.3781512677669525,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.735154390335083},{"x":0.34117648005485535,"y":0.735154390335083},{"x":0.34117648005485535,"y":0.754156768321991},{"x":0.3126050531864166,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.3126050531864166,0.735154390335083,0.34117648005485535,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.735154390335083},{"x":0.30588236451148987,"y":0.735154390335083},{"x":0.30588236451148987,"y":0.754156768321991},{"x":0.2806722819805145,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.2806722819805145,0.735154390335083,0.30588236451148987,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.735154390335083},{"x":0.27394959330558777,"y":0.735154390335083},{"x":0.27394959330558777,"y":0.754156768321991},{"x":0.24369747936725616,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.24369747936725616,0.735154390335083,0.27394959330558777,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.735154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.735154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.754156768321991},{"x":0.2386554628610611,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.735154390335083,0.24033613502979279,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.735154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.735154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.754156768321991},{"x":0.21848739683628082,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21848739683628082,0.735154390335083,0.23193277418613434,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.754156768321991},{"x":0.1915966421365738,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1915966421365738,0.735154390335083,0.21344538033008575,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7613445520401001,0.7577196955680847,0.8084033727645874,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7767220735549927},{"x":0.729411780834198,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.729411780834198,0.7577196955680847,0.7546218633651733,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7142857313156128,0.7577196955680847,0.7226890921592712,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7577196955680847},{"x":0.707563042640686,"y":0.7577196955680847},{"x":0.707563042640686,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6907563209533691,0.7577196955680847,0.707563042640686,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6621848940849304,0.7577196955680847,0.6840336322784424,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6285714507102966,0.7577196955680847,0.6554622054100037,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6168067455291748,0.7577196955680847,0.6218487620353699,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7577196955680847},{"x":0.610084056854248,"y":0.7577196955680847},{"x":0.610084056854248,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.5731092691421509,0.7577196955680847,0.610084056854248,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تازه","boundary":[0.5462185144424438,0.7577196955680847,0.5680672526359558,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.7577196955680847,0.5462185144424438,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5126050710678101,0.7577196955680847,0.5361344814300537,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7767220735549927},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48739495873451233,0.7577196955680847,0.5092437267303467,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7577196955680847},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7577196955680847},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7767220735549927},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.43865546584129333,0.7577196955680847,0.48067227005958557,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7577196955680847},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7577196955680847},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.4000000059604645,0.7577196955680847,0.43361344933509827,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7767220735549927},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.36974790692329407,0.7577196955680847,0.3949579894542694,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7767220735549927},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.33949580788612366,0.7577196955680847,0.3630252182483673,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3193277418613434,0.7577196955680847,0.3327731192111969,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7577196955680847},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7577196955680847},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7767220735549927},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.29243698716163635,0.7577196955680847,0.31092438101768494,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7767220735549927},{"x":0.267226904630661,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.267226904630661,0.7577196955680847,0.2823529541492462,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7767220735549927},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.24033613502979279,0.7577196955680847,0.2537815272808075,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7767220735549927},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.1915966421365738,0.7577196955680847,0.23361344635486603,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7865546345710754,0.7814726829528809,0.8084033727645874,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7815126180648804,0.7814726829528809,0.7848739624023438,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.7344537973403931,0.7814726829528809,0.7747899293899536,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7142857313156128,0.7814726829528809,0.7277311086654663,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6823529601097107,0.7814726829528809,0.7092437148094177,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6571428775787354,0.7814726829528809,0.6756302714347839,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.6201680898666382,0.7814726829528809,0.6504201889038086,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.5747899413108826,0.7814726829528809,0.6134454011917114,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5260504484176636,0.7814726829528809,0.5697479248046875,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.7814726829528809,0.5193277597427368,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7814726829528809},{"x":0.507563054561615,"y":0.7814726829528809},{"x":0.507563054561615,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.4722689092159271,0.7814726829528809,0.507563054561615,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7814726829528809},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7814726829528809},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7992874383926392},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.43697479367256165,0.7814726829528809,0.46722689270973206,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.7814726829528809,0.4302521049976349,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7814726829528809},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7814726829528809},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4117647111415863,0.7814726829528809,0.42016807198524475,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7814726829528809},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7814726829528809},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7992874383926392},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.37310925126075745,0.7814726829528809,0.40504202246665955,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7992874383926392},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.34117648005485535,0.7814726829528809,0.3663865625858307,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.3126050531864166,0.7814726829528809,0.3361344635486603,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7814726829528809},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7814726829528809},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7992874383926392},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.29243698716163635,0.7814726829528809,0.30588236451148987,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.2571428716182709,0.7814726829528809,0.2857142984867096,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7992874383926392},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22857142984867096,0.7814726829528809,0.2554621994495392,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7992874383926392},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرز","boundary":[0.20000000298023224,0.7814726829528809,0.2218487411737442,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.7814726829528809},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7814726829528809},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7992874383926392},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1915966421365738,0.7814726829528809,0.19495798647403717,0.7992874383926392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7992874383926392},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1849159699678421,0.27684798765182494,0.8134033727645874,0.8062874383926392],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/sOqhlPZClOcOsika-sec.webp","jpeg":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/gEhKCXWQeyhHuNyJ.jpg","blurred":"/storage/books/d9da06730068d2cb/pages/SUJgIpHvfiNNePcH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000310783142803096,0.00015248446651422494,0.9986301108488516,0.9991326865481651]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8084033727645874,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1472684144973755},{"x":0.800000011920929,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.800000011920929,0.13539192080497742,0.8084033727645874,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7815126180648804,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.7462185025215149,0.13539192080497742,0.7815126180648804,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7411764860153198,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.7159664034843445,0.13539192080497742,0.7411764860153198,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.13539192080497742,0.7126050591468811,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7058823704719543,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.6655462384223938,0.13539192080497742,0.7058823704719543,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6605042219161987,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6268907785415649,0.13539192080497742,0.6605042219161987,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6218487620353699,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.13539192080497742,0.6218487620353699,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6134454011917114,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5865546464920044,0.13539192080497742,0.6134454011917114,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5798319578170776,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5697479248046875,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.5697479248046875,0.13539192080497742,0.5798319578170776,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.13539192080497742},{"x":0.561344563961029,"y":0.13539192080497742},{"x":0.561344563961029,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشها","boundary":[0.5310924649238586,0.13539192080497742,0.561344563961029,0.1472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8084033727645874,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5260924649238586,0.1283919208049774,0.8134033727645874,0.1542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18052256107330322},{"x":0.778151273727417,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"آفات","boundary":[0.7764706015586853,0.17102137207984924,0.8084033727645874,0.18052256107330322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18052256107330322},{"x":0.778151273727417,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.16402137207984924,0.8134033727645874,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7663865685462952,0.1722090244293213,0.7714285850524902,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7210084199905396,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.7210084199905396,0.17102137207984924,0.7596638798713684,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7176470756530762,"y":0.18408551812171936},{"x":0.707563042640686,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7092437148094177,0.17102137207984924,0.7176470756530762,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.17102137207984924},{"x":0.702521026134491,"y":0.17102137207984924},{"x":0.702521026134491,"y":0.1876484602689743},{"x":0.658823549747467,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.658823549747467,0.17102137207984924,0.702521026134491,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6521008610725403,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6252101063728333,0.17102137207984924,0.6521008610725403,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6184874176979065,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5882353186607361,0.17102137207984924,0.6184874176979065,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5865546464920044,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5848739743232727,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.17102137207984924,0.5865546464920044,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.17102137207984924},{"x":0.578151285648346,"y":0.17102137207984924},{"x":0.578151285648346,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5630252361297607,0.17102137207984924,0.578151285648346,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5579832196235657,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5579832196235657,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5260504484176636,0.17102137207984924,0.5579832196235657,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5193277597427368,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1876484602689743},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.49915966391563416,0.17102137207984924,0.5193277597427368,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.17102137207984924},{"x":0.4924369752407074,"y":0.17102137207984924},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1876484602689743},{"x":0.48067227005958557,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48067227005958557,0.17102137207984924,0.4924369752407074,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.17102137207984924},{"x":0.4739495813846588,"y":0.17102137207984924},{"x":0.4739495813846588,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4319327771663666,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4319327771663666,0.17102137207984924,0.4739495813846588,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.17102137207984924},{"x":0.4252100884914398,"y":0.17102137207984924},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3949579894542694,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.3949579894542694,0.17102137207984924,0.4252100884914398,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.17102137207984924},{"x":0.38823530077934265,"y":0.17102137207984924},{"x":0.38823530077934265,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.3478991687297821,0.17102137207984924,0.38823530077934265,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.17102137207984924},{"x":0.34117648005485535,"y":0.17102137207984924},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1876484602689743},{"x":0.29579833149909973,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.29579833149909973,0.17102137207984924,0.34117648005485535,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.17102137207984924},{"x":0.29075631499290466,"y":0.17102137207984924},{"x":0.29075631499290466,"y":0.1876484602689743},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.26218488812446594,0.17102137207984924,0.29075631499290466,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1876484602689743},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.24201680719852448,0.17102137207984924,0.2554621994495392,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.17102137207984924},{"x":0.23529411852359772,"y":0.17102137207984924},{"x":0.23529411852359772,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1915966421365738,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.1915966421365738,0.17102137207984924,0.23529411852359772,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8084033727645874,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7899159789085388,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.7899159789085388,0.1923990547657013,0.8084033727645874,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.1923990547657013},{"x":0.778151273727417,"y":0.1923990547657013},{"x":0.778151273727417,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.7613445520401001,0.1923990547657013,0.778151273727417,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7394958138465881,0.1923990547657013,0.7478991746902466,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.6890756487846375,0.1923990547657013,0.7327731251716614,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6605042219161987,0.1923990547657013,0.6840336322784424,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1923990547657013},{"x":0.653781533241272,"y":0.1923990547657013},{"x":0.653781533241272,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.1923990547657013,0.653781533241272,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6000000238418579,0.19358669221401215,0.6420168280601501,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5428571701049805,0.19358669221401215,0.5932773351669312,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20902612805366516},{"x":0.49915966391563416,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.49915966391563416,0.19358669221401215,0.5361344814300537,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4924369752407074,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2102137804031372},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48403361439704895,0.19358669221401215,0.4924369752407074,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4773109257221222,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4605042040348053,0.19358669221401215,0.4773109257221222,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.19358669221401215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.19358669221401215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.4302521049976349,0.19358669221401215,0.45378151535987854,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4252100884914398,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2102137804031372},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42184874415397644,0.19358669221401215,0.4252100884914398,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4151260554790497,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2102137804031372},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40168067812919617,0.19358669221401215,0.4151260554790497,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2102137804031372},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.36974790692329407,0.19358669221401215,0.3966386616230011,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3630252182483673,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2102137804031372},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.33949580788612366,0.19358669221401215,0.3630252182483673,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3327731192111969,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2102137804031372},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32436975836753845,0.19358669221401215,0.3327731192111969,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3193277418613434,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2102137804031372},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.29243698716163635,0.19358669221401215,0.3193277418613434,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.19358669221401215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.19358669221401215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.2521008551120758,0.19358669221401215,0.2857142984867096,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.19358669221401215},{"x":0.24537815153598785,"y":0.19358669221401215},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.21008403599262238,0.19358669221401215,0.24537815153598785,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.19358669221401215},{"x":0.20336134731769562,"y":0.19358669221401215},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2102137804031372},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.1899159699678421,0.19358669221401215,0.20336134731769562,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.7630252242088318,0.2149643748998642,0.8084033727645874,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.7361344695091248,0.2149643748998642,0.7579832077026367,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2327791005373001},{"x":0.707563042640686,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.707563042640686,0.2149643748998642,0.7260504364967346,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6823529601097107,0.2149643748998642,0.6974790096282959,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.2149643748998642,0.6756302714347839,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6151260733604431,0.2149643748998642,0.6571428775787354,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2327791005373001},{"x":0.578151285648346,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.578151285648346,0.2149643748998642,0.6084033846855164,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5411764979362488,0.2149643748998642,0.5714285969734192,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2149643748998642},{"x":0.534453809261322,"y":0.2149643748998642},{"x":0.534453809261322,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5226891040802002,0.2149643748998642,0.534453809261322,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.4756302535533905,0.2149643748998642,0.5159664154052734,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4436974823474884,0.2149643748998642,0.4722689092159271,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2149643748998642},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2149643748998642},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2327791005373001},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.38991597294807434,0.2149643748998642,0.43865546584129333,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2327791005373001},{"x":0.364705890417099,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.364705890417099,0.2149643748998642,0.3815126121044159,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.3361344635486603,0.2149643748998642,0.3529411852359772,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.2149643748998642},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2149643748998642},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2327791005373001},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.30924370884895325,0.2149643748998642,0.32436975836753845,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.2689075767993927,0.2149643748998642,0.3025210201740265,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2149643748998642},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2149643748998642},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.23361344635486603,0.2149643748998642,0.26218488812446594,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.2149643748998642},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2149643748998642},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2327791005373001},{"x":0.19495798647403717,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.19495798647403717,0.2149643748998642,0.22689075767993927,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.2149643748998642},{"x":0.19495798647403717,"y":0.2149643748998642},{"x":0.19495798647403717,"y":0.2327791005373001},{"x":0.1915966421365738,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1915966421365738,0.2149643748998642,0.19495798647403717,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8100840449333191,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8016806840896606,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8016806840896606,0.2375296950340271,0.8100840449333191,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7983193397521973,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنجایی","boundary":[0.7613445520401001,0.2375296950340271,0.7983193397521973,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7411764860153198,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7411764860153198,0.2375296950340271,0.7495798468589783,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25415676832199097},{"x":0.680672287940979,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.680672287940979,0.2375296950340271,0.7327731251716614,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6336134672164917,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.6336134672164917,0.2375296950340271,0.6739495992660522,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.6084033846855164,0.2375296950340271,0.6252101063728333,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5815126299858093,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.5815126299858093,0.2375296950340271,0.5932773351669312,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5680672526359558,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5596638917922974,0.2375296950340271,0.5680672526359558,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.5310924649238586,0.2375296950340271,0.5512605309486389,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5243697762489319,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5142857432365417,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5142857432365417,0.2375296950340271,0.5243697762489319,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4722689092159271,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.4722689092159271,0.2375296950340271,0.5092437267303467,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2375296950340271},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2375296950340271},{"x":0.46554622054100037,"y":0.25415676832199097},{"x":0.43697479367256165,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.43697479367256165,0.2375296950340271,0.46554622054100037,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4302521049976349,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4151260554790497,0.2375296950340271,0.4302521049976349,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4117647111415863,"y":0.25415676832199097},{"x":0.38655462861061096,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.38655462861061096,0.2375296950340271,0.4117647111415863,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3798319399356842,"y":0.25415676832199097},{"x":0.37142857909202576,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37142857909202576,0.2375296950340271,0.3798319399356842,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3680672347545624,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3361344635486603,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.3361344635486603,0.2375296950340271,0.3680672347545624,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3294117748737335,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3008403480052948,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.3008403480052948,0.2375296950340271,0.3294117748737335,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2974790036678314,"y":0.25415676832199097},{"x":0.27394959330558777,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.27394959330558777,0.2375296950340271,0.2974790036678314,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2375296950340271},{"x":0.267226904630661,"y":0.2375296950340271},{"x":0.267226904630661,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23361344635486603,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.23361344635486603,0.2375296950340271,0.267226904630661,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25415676832199097},{"x":0.1915966421365738,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.1915966421365738,0.2375296950340271,0.22689075767993927,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8084033727645874,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7865546345710754,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7865546345710754,0.2600950002670288,0.8084033727645874,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7815126180648804,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7529411911964417,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.7529411911964417,0.2600950002670288,0.7815126180648804,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7529411911964417,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7478991746902466,0.2600950002670288,0.7529411911964417,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7243697643280029,0.2600950002670288,0.7411764860153198,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6974790096282959,0.2600950002670288,0.7176470756530762,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6773109436035156,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6773109436035156,0.2600950002670288,0.6907563209533691,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6453781723976135,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6453781723976135,0.2600950002670288,0.6705882549285889,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آخر","boundary":[0.6134454011917114,0.2600950002670288,0.6386554837226868,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6016806960105896,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6016806960105896,0.2600950002670288,0.6084033846855164,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5966386795043945,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5647059082984924,0.2600950002670288,0.5966386795043945,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5327731370925903,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5327731370925903,0.2600950002670288,0.5579832196235657,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5092437267303467,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5092437267303467,0.2600950002670288,0.5310924649238586,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.4756302535533905,0.2600950002670288,0.5025210380554199,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2600950002670288},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2600950002670288},{"x":0.46890756487846375,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4084033668041229,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.4084033668041229,0.2600950002670288,0.46890756487846375,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2600950002670288},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2600950002670288},{"x":0.40168067812919617,"y":0.27909737825393677},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.37310925126075745,0.2600950002670288,0.40168067812919617,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3663865625858307,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3529411852359772,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3529411852359772,0.2600950002670288,0.3663865625858307,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3478991687297821,"y":0.27909737825393677},{"x":0.29075631499290466,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.29075631499290466,0.2600950002670288,0.3478991687297821,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2840336263179779,"y":0.27909737825393677},{"x":0.26386556029319763,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.26386556029319763,0.2600950002670288,0.2840336263179779,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.27909737825393677},{"x":0.235294