راهکار مودیان مالیاتی (1) فرآیندهای اعتراض به مالیات راهکار مودیان مالیاتی (1) فرآیندهای اعتراض به مالیات

{"id":"3795492","title":"راهکار مودیان مالیاتی (1) فرآیندهای اعتراض به مالیات","price":"۹۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/db2fbb1b0d88457d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/db2fbb1b0d88457d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/db2fbb1b0d88457d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/db2fbb1b0d88457d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/db2fbb1b0d88457d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/db2fbb1b0d88457d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/db2fbb1b0d88457d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/db2fbb1b0d88457d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/db2fbb1b0d88457d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/db2fbb1b0d88457d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226444019","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["یکی از مهمترین موضوعات منشور حقوق مودیان مالیاتی حق اعتراض به مالیات است. اعتراض به مالیات حق مسلم مودیان مالیاتی است. در این کتاب تلاش شده است کلیه قـوانین و مقـررات مـرتبط بـا موضـوعات منـدرج در فصـول کتـاب،\r","خصوصاً فرآیندهای اعتراض بـه مالیـات در کنـار یکـدیگر قـرار داده شـوند."],"pages_count":"330","keywords":"null","token":"db2fbb1b0d88457d","created_at":"2019-06-07 18:44:04","updated_at":"2022-04-10 14:59:39","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:55:33","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917783","title":"روح‌اله رضایی","firstname":"روح‌اله","lastname":"رضایی","token":"199f30adff31476b","created_at":"2019-06-07 18:38:54","updated_at":"2019-06-07 18:38:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917783","title":"روح‌اله رضایی","firstname":"روح‌اله","lastname":"رضایی","token":"199f30adff31476b","created_at":"2019-06-07 18:38:54","updated_at":"2019-06-07 18:38:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784176","file":"5cfa712c9fbc92.90478542.pdf","book_id":"3795492","toc":null,"created_at":"2019-06-07 18:44:04","updated_at":"2022-04-10 14:59:41","process_started_at":"2019-06-07 18:44:05","process_done_at":"2019-06-07 18:54:20","process_failed_at":null,"pages_count":"330","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"f6695c3a2a68bdee751220a783b2cd9411c96fb5bc7396674a476e562e2b0df222aa26c1c3d44cb2fe5a5afb6e5e08917da4dfb3cc0a0fda6184b31161fc86b1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۰"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"17584","title":"حقوق مالیاتی","token":"49329784c62f7bb8","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:31:12","updated_at":"2019-06-07 18:55:33","study_fields":[{"id":"271","title":"حقوق سردفتری","degree_id":"10","token":"88062cef0119c1a2","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-13 15:46:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1969","title":"حقوق اقتصادی","degree_id":"10","token":"2e5913ac50c8272f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-12-23 02:41:14","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1972","title":"حقوق مالی - اقتصادی","degree_id":"10","token":"6223e4e80004f175","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:23:12","updated_at":"2021-12-23 02:41:14","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA","ebook_price_en":"45000","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۳۳۰","authorTitle":"روح‌اله رضایی","tocStr":"","url":"/preview/db2fbb1b0d88457d/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19