مقدمه‌ای بر مواد هسته‌ای: اصول و کاربردها مقدمه‌ای بر مواد هسته‌ای: اصول و کاربردها

توضیحات

تاب حاضر کتابی است چندمنظوره و مشتمل بر هفت فصل، که مباحث مربوط به علوم هسته‌ای، مهندسی مواد و مکانیک را دربرمی‌گیرد. هر چند نمی‌توان ادعا کرد که فقط در هفت فصل بتوان همۀ ‌این علوم را ــ که هر یک به نوبۀ خود رشتۀ تحصیلی مستقلی به‌شمار می‌آیند ــ به‌طور کامل فرا گرفت، اما می‌توان گفت با مطالعۀ این کتاب مقدمات لازم و ضروری برای آموختن آنچه که علم مواد هسته‌ای و تاثیر تابش بر مواد است فراهم می‌شود.,در فصل‌های این کتاب مبانی اولیۀ علم هسته‌ای؛ اندرکنش‌های هسته‌ای؛ انواع رآکتورها؛ ساختار مواد از جمله انواع ساختار بلوری و عیوب بلوری؛ اصول اولیۀ آسیب تابش در مواد؛ مباحث مربوط به میکروساختار مواد، یعنی نابجایی و نظریه‌های موجود در این زمینه؛ خواص مکانیکی مواد و روش‌های تعیین این خواص بررسی شده است. دو فصل آخر به تاثیر تابش بر مواد و انواع سوخت هسته‌ای، که بخش اصلی هر رآکتور هسته‌ای است، اختصاص دارد.,در ترجمۀ این کتاب کوشش شده است تا جان کلام، بدون کمترین دخل و تصرف در ترجمه، از متن اصلی به خواننده منتقل شود، اما در برخی موارد برای پیشگیری از کج‌فهمی و سهولت بیشتر در درک مطالب توضیحات بیشتری نیز به متن کتاب افزوده شده یا در پانوشت‌ها توضیح داده شده است. در برگردانِ فارسی اصطلاحات و روش‌ها و ابزارهای فنی سعی شده است از واژه‌های مانوس و مصطلح میان متخصصان استفاده شود، اما گاهی نیز به اجبار برخی واژه‌ها عیناً از زبان اصلی در متن ترجمه آورده شده است، زیرا برگردان فارسی مناسبی، که حق مطلب را ادا کند، برای آن واژه یا اصطلاح تخصصی یافت نشد.,کتاب مقدمه‌ای بر مواد هسته‌ای نخستین کتابی است که در زمینۀ مهندسی هسته‌ای و برای یادگیری اصول و کاربرد مواد رآکتور هسته‌ای از منظر علم مواد منتشر شده و در یک مجلد مباحث مربوط به رآکتورهای هسته‌ای و همچنین مهندسی و علم مواد آمده است. به‌عبارتی، اگر همۀ محاسبات نوترونی یک رآکتور به‌دقت انجام شده باشد، بدون داشتن دانش مواد ساختاری رآکتور و استفاده از مواد درجۀ یک هسته‌ای، راه‌اندازی رآکتور میسر نخواهد شد. ازاین‌رو، آگاهی از هر دوی این شاخه‌ها به موازات هم درک ما را در این زمینه تکمیل می‌کند. می‌توان ادعا کرد تا کنون هیچ کتاب تالیفی یا ترجمه‌شده به زبان فارسی نیز در این زمینه منتشر نشده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":506,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"dbe8fb7c2c5f0319","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/nUkkYslFZzhkNXLO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/wojBEBkwJDystVGi.jpg","blurred":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/PXmDHGoWrjdihsqm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006214956696293935,0.00023993601906611064,0.9989238753959913,0.999565712770487]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.20902612805366516},{"x":0.561344563961029,"y":0.20902612805366516},{"x":0.561344563961029,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5109243988990784,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","str":"په","boundary":[0.5109243988990784,0.20902612805366516,0.561344563961029,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"نده","boundary":[0.4924369752407074,0.20902612805366516,0.5126050710678101,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25653207302093506},{"x":0.42016807198524475,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"ترمیم","boundary":[0.42016807198524475,0.20902612805366516,0.48571428656578064,0.25653207302093506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.20902612805366516},{"x":0.561344563961029,"y":0.20902612805366516},{"x":0.561344563961029,"y":0.25653207302093506},{"x":0.42016807198524475,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.41516807198524475,0.20202612805366515,0.5663445639610291,0.26353207302093506],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5697479248046875,0.2992874085903168,0.6352941393852234,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5512605309486389,0.2992874085903168,0.5697479248046875,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5159664154052734,0.2992874085903168,0.5327731370925903,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.4638655483722687,0.2992874085903168,0.5058823823928833,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2992874085903168},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2992874085903168},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.3932773172855377,0.2992874085903168,0.45042017102241516,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2992874085903168},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2992874085903168},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3230403661727905},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.37478992342948914,0.2992874085903168,0.39159664511680603,0.3230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3230403661727905},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36978992342948913,0.29228740859031677,0.6402941393852234,0.33004036617279053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.33847981691360474},{"x":0.578151285648346,"y":0.33847981691360474},{"x":0.578151285648346,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5277311205863953,0.33847981691360474,0.578151285648346,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5109243988990784,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.33847981691360474,0.5193277597427368,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5025210380554199,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5025210380554199,"y":0.35866984724998474},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.42352941632270813,0.33847981691360474,0.5025210380554199,0.35866984724998474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.33847981691360474},{"x":0.578151285648346,"y":0.33847981691360474},{"x":0.578151285648346,"y":0.35866984724998474},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4185294163227081,0.33147981691360473,0.583151285648346,0.36566984724998475],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/MwMhSyKOLMyrembd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/ZIbtAvdorOLymbeq.jpg","blurred":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/CtThZcrQvizHcxWs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/tcWTadNWHRxzktfn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/zUPMORurjyHhpDTy.jpg","blurred":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/cxmRUrIAsguyHDCn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005932490785582726,0.00035841876197597477,0.9989125767595628,0.99901420384065]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6369748115539551,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5731092691421509,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5731092691421509,0.30878859758377075,0.6369748115539551,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5512605309486389,0.30878859758377075,0.5714285969734192,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5159664154052734,0.30878859758377075,0.5327731370925903,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5058823823928833,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4638655483722687,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.4638655483722687,0.30878859758377075,0.5058823823928833,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.30878859758377075},{"x":0.45042017102241516,"y":0.30878859758377075},{"x":0.45042017102241516,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3932773172855377,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.3932773172855377,0.30878859758377075,0.45042017102241516,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3932773172855377,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3932773172855377,"y":0.33372920751571655},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.37310925126075745,0.30878859758377075,0.3932773172855377,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6369748115539551,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33372920751571655},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36810925126075744,0.30178859758377075,0.6419748115539551,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3479810059070587},{"x":0.578151285648346,"y":0.34916865825653076},{"x":0.578151285648346,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5277311205863953,0.3479810059070587,0.578151285648346,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.3479810059070587,0.5193277597427368,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3693586587905884},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.42352941632270813,0.3479810059070587,0.5025210380554199,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3479810059070587},{"x":0.578151285648346,"y":0.34916865825653076},{"x":0.578151285648346,"y":0.3693586587905884},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4185294163227081,0.3409810059070587,0.583151285648346,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"کی","boundary":[0.6235294342041016,0.48099762201309204,0.6420168280601501,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.48099762201309204,0.6201680898666382,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"لینگا","boundary":[0.5697479248046875,0.48099762201309204,0.6067227125167847,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"مورتی","boundary":[0.5193277597427368,0.48099762201309204,0.5630252361297607,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5126050710678101,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4976246953010559},{"x":0.507563054561615,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.48099762201309204,0.5126050710678101,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5025210380554199,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4976246953010559},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"ایندراجیت","boundary":[0.41848739981651306,0.48099762201309204,0.5025210380554199,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4976246953010559},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"چاریت","boundary":[0.35798320174217224,0.48099762201309204,0.4100840389728546,0.4976246953010559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4976246953010559},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.35298320174217224,0.47399762201309203,0.6470168280601502,0.5046246953010559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.48067227005958557,0.6080760359764099,0.5193277597427368,0.6235154271125793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.47567227005958557,0.6010760359764099,0.5243277597427368,0.6305154271125794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5546218752861023,0.6342042684555054,0.5865546464920044,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیدمهرداد","boundary":[0.4739495813846588,0.6342042684555054,0.5495798587799072,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6342042684555054},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6342042684555054},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمزمیان","boundary":[0.4151260554790497,0.6342042684555054,0.46722689270973206,0.6484560370445251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4101260554790497,0.6260166459083557,0.5915546464920044,0.6554560370445252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5579832196235657,0.6579572558403015,0.5899159908294678,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6722090244293213},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیدامیرحسین","boundary":[0.45210084319114685,0.6579572558403015,0.5529412031173706,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.4100840389728546,0.6591448783874512,0.4453781545162201,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4100840389728546,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4050840389728546,0.6521448783874512,0.5949159908294678,0.6792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6983373165130615},{"x":0.534453809261322,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.534453809261322,0.6828978657722473,0.5647059082984924,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6983373165130615},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.48571428656578064,0.6828978657722473,0.5277311205863953,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6983373165130615},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یساول","boundary":[0.43529412150382996,0.6828978657722473,0.4789915978908539,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6983373165130615},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.43029412150382995,0.6758978657722473,0.5697059082984924,0.7053373165130615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"واشكان","boundary":[0.462184876203537,0.7505938410758972,0.5361344814300537,0.7885985970497131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.5600000023841858,"boundary":[0.457184876203537,0.7435938410758972,0.5411344814300537,0.7955985970497131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.786223292350769},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7969121336936951},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"نی","boundary":[0.46554622054100037,0.786223292350769,0.5260504484176636,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.786223292350769},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7969121336936951},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.779223292350769,0.5310504484176636,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7957244515419006},{"x":0.507563054561615,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.7957244515419006,0.5092437267303467,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8028503656387329},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48571428656578064,0.7957244515419006,0.4924369752407074,0.8028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7957244515419006},{"x":0.507563054561615,"y":0.794536828994751},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8028503656387329},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.48071428656578064,0.7887244515419006,0.5142437267303467,0.8098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8230403661727905},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48235294222831726,0.8123515248298645,0.5159664154052734,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8230403661727905},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8053515248298645,0.5209664154052734,0.8300403661727905],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/KTHEpKfwFDvtnaBW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/TsPOmoQMPWihuCAX.jpg","blurred":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/yCGRRSALukzdYMbe.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003701009840524497,0.00022724143314814624,0.9986922533492081,0.9990127932917761]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20427553355693817},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"تتي","boundary":[0.4638655483722687,0.19833728671073914,0.5327731370925903,0.20427553355693817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20427553355693817},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.19133728671073913,0.5377731370925903,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4789915978908539,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4773109257221222,0.20546318590641022,0.5210084319114685,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4789915978908539,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.1984631859064102,0.5260084319114685,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22802850604057312},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸۱","boundary":[0.48739495873451233,0.2197149693965912,0.5092437267303467,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22802850604057312},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.21271496939659118,0.5142437267303467,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.23396675288677216,0.6218487620353699,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.23396675288677216,0.5899159908294678,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.23396675288677216,0.5596638917922974,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.23396675288677216,0.5495798587799072,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.23396675288677216,0.4957983195781708,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.23396675288677216},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23396675288677216},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24703088402748108},{"x":0.42184874415397644,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.23396675288677216,0.45042017102241516,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.23396675288677216,0.4151260554790497,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.25653207302093506,0.7243697643280029,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ای","boundary":[0.6789916157722473,0.25653207302093506,0.6907563209533691,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6689075827598572,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6689075827598572,"y":0.27078384160995483},{"x":0.658823549747467,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"بر","boundary":[0.658823549747467,0.25653207302093506,0.6689075827598572,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6336134672164917,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"مواد","boundary":[0.6336134672164917,0.25653207302093506,0.6554622054100037,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5983193516731262,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"هسته","boundary":[0.5983193516731262,0.25653207302093506,0.6285714507102966,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5983193516731262,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"ای","boundary":[0.5882353186607361,0.25653207302093506,0.5983193516731262,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5848739743232727,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5848739743232727,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.25653207302093506,0.5848739743232727,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5764706134796143,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"اصول","boundary":[0.5445378422737122,0.25653207302093506,0.5764706134796143,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5394958257675171,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5394958257675171,"y":0.27078384160995483},{"x":0.534453809261322,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.25653207302093506,0.5394958257675171,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"کاربردها","boundary":[0.48571428656578064,0.25653207302093506,0.5310924649238586,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.25653207302093506},{"x":0.48403361439704895,"y":0.25653207302093506},{"x":0.48403361439704895,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48067227005958557,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.48067227005958557,0.25653207302093506,0.48403361439704895,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27078384160995483},{"x":0.462184876203537,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"کی","boundary":[0.462184876203537,0.25653207302093506,0.4756302535533905,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4588235318660736,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4588235318660736,"y":0.27078384160995483},{"x":0.45546218752861023,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.25653207302093506,0.4588235318660736,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.25653207302093506},{"x":0.44873949885368347,"y":0.25653207302093506},{"x":0.44873949885368347,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4252100884914398,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"لینگا","boundary":[0.4252100884914398,0.25653207302093506,0.44873949885368347,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.25653207302093506},{"x":0.41848739981651306,"y":0.25653207302093506},{"x":0.41848739981651306,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38991597294807434,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"مورتی","boundary":[0.38991597294807434,0.25653207302093506,0.41848739981651306,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3848739564418793,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3848739564418793,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3815126121044159,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.3815126121044159,0.25653207302093506,0.3848739564418793,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3764705955982208,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3764705955982208,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3193277418613434,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"ایندراجيت","boundary":[0.3193277418613434,0.25653207302093506,0.3764705955982208,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3126050531864166,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3126050531864166,"y":0.27078384160995483},{"x":0.27731093764305115,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"چاریت","boundary":[0.27731093764305115,0.25653207302093506,0.3126050531864166,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7260504364967346,"y":0.285035640001297},{"x":0.6907563209533691,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6907563209533691,0.2719714939594269,0.7260504364967346,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6840336322784424,"y":0.285035640001297},{"x":0.658823549747467,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.658823549747467,0.2731591463088989,0.6840336322784424,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2731591463088989},{"x":0.653781533241272,"y":0.2731591463088989},{"x":0.653781533241272,"y":0.285035640001297},{"x":0.5949580073356628,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیدمهرداد","boundary":[0.5949580073356628,0.2731591463088989,0.653781533241272,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زمزمیان","boundary":[0.5495798587799072,0.2731591463088989,0.5882353186607361,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5445378422737122,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.2731591463088989,0.5445378422737122,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5361344814300537,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5109243988990784,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5109243988990784,0.2731591463088989,0.5361344814300537,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5042017102241516,"y":0.28622329235076904},{"x":0.42352941632270813,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدامیرحسین","boundary":[0.42352941632270813,0.2731591463088989,0.5042017102241516,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2731591463088989},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2731591463088989},{"x":0.41848739981651306,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3949579894542694,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.3949579894542694,0.2731591463088989,0.41848739981651306,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2731591463088989},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2731591463088989},{"x":0.38991597294807434,"y":0.28622329235076904},{"x":0.38655462861061096,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38655462861061096,0.2731591463088989,0.38991597294807434,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28622329235076904},{"x":0.35462185740470886,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.35462185740470886,0.2731591463088989,0.3798319399356842,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3478991687297821,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3142857253551483,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.3142857253551483,0.2731591463088989,0.3478991687297821,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2731591463088989},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2731591463088989},{"x":0.30756303668022156,"y":0.28622329235076904},{"x":0.27394959330558777,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یساول","boundary":[0.27394959330558777,0.2731591463088989,0.30756303668022156,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6000000238418579},{"languageCode":"ckb","confidence":0.4000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28622329235076904},{"x":0.27394959330558777,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.26894959330558776,0.22696675288677215,0.7310504364967346,0.29322329235076905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26840853691101074},{"x":0.534453809261322,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"9","boundary":[0.534453809261322,0.2624703049659729,0.5394958257675171,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26840853691101074},{"x":0.534453809261322,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.2554703049659729,0.5444958257675171,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.2969121038913727},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2969121038913727},{"x":0.33949580788612366,"y":0.31116390228271484},{"x":0.32436975836753845,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"K.","boundary":[0.32436975836753845,0.2969121038913727,0.33949580788612366,0.31116390228271484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3831932842731476,"y":0.31116390228271484},{"x":0.34285715222358704,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Linga","boundary":[0.34285715222358704,0.2969121038913727,0.3831932842731476,0.31116390228271484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4285714328289032,"y":0.31116390228271484},{"x":0.38823530077934265,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Murty","boundary":[0.38823530077934265,0.2969121038913727,0.4285714328289032,0.31116390228271484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31116390228271484},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"and","boundary":[0.43529412150382996,0.2969121038913727,0.4571428596973419,0.31116390228271484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31116390228271484},{"x":0.462184876203537,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Indrajit","boundary":[0.462184876203537,0.2969121038913727,0.5126050710678101,0.31116390228271484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Charit","boundary":[0.5193277597427368,0.2969121038913727,0.5596638917922974,0.31116390228271484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5663865804672241,"y":0.31116390228271484},{"x":0.561344563961029,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.561344563961029,0.2969121038913727,0.5663865804672241,0.31116390228271484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"An","boundary":[0.5731092691421509,0.2969121038913727,0.5865546464920044,0.31116390228271484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5915966629981995,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Introduction","boundary":[0.5915966629981995,0.2969121038913727,0.6773109436035156,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3076009452342987},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3076009452342987},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"to","boundary":[0.22521008551120758,0.3076009452342987,0.23529411852359772,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3076009452342987},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3076009452342987},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nuclear","boundary":[0.24201680719852448,0.3076009452342987,0.29411765933036804,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Materials","boundary":[0.2991596758365631,0.3076009452342987,0.3663865625858307,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3076009452342987},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3076009452342987},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3663865625858307,0.3076009452342987,0.37142857909202576,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4722689092159271,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fundamentals","boundary":[0.3764705955982208,0.3076009452342987,0.4722689092159271,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.4756302535533905,0.3076009452342987,0.5008403658866882,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5899159908294678,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Applications","boundary":[0.5058823823928833,0.3076009452342987,0.5899159908294678,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5949580073356628,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5899159908294678,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5899159908294678,0.3076009452342987,0.5949580073356628,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6369748115539551,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Wiley","boundary":[0.5983193516731262,0.3076009452342987,0.6369748115539551,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6420168280601501,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6386554837226868,0.3076009452342987,0.6420168280601501,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"VCH","boundary":[0.6436975002288818,0.3076009452342987,0.6773109436035156,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7277311086654663,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Verlag","boundary":[0.6840336322784424,0.3076009452342987,0.7277311086654663,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7310924530029297,0.30878859758377075,0.7327731251716614,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7697479128837585,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7697479128837585,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2013","boundary":[0.7378151416778564,0.30878859758377075,0.7697479128837585,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7731092572212219,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7731092572212219,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7731092572212219,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7731092572212219,0.30878859758377075,0.7731092572212219,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6100000143051147}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7731092572212219,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22021008551120758,0.28872445154190063,0.7781092572212219,0.3288527436256409],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5226891040802002,0.33135393261909485,0.5647059082984924,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5176470875740051,0.33135393261909485,0.5226891040802002,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5126050710678101,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آذرمه","boundary":[0.48235294222831726,0.33135393261909485,0.5126050710678101,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3456057012081146},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجری","boundary":[0.43361344933509827,0.3325415551662445,0.4756302535533905,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3479810059070587,0.5983193516731262,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3479810059070587,0.5630252361297607,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3622327744960785},{"x":0.534453809261322,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3479810059070587,0.5378151535987854,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3479810059070587,0.5277311205863953,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3622327744960785},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3479810059070587,0.4924369752407074,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3479810059070587,0.4789915978908539,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3622327744960785},{"x":0.440336138010025,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.3479810059070587,0.4722689092159271,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3479810059070587},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3479810059070587},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3622327744960785},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.3479810059070587,0.43529412150382996,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.36342042684555054,0.5865546464920044,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3776721954345703},{"x":0.534453809261322,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.3646080791950226,0.5529412031173706,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3776721954345703},{"x":0.529411792755127,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.3646080791950226,0.5327731370925903,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3776721954345703},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.3646080791950226,0.5243697762489319,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3646080791950226,0.4605042040348053,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.37885984778404236},{"x":0.561344563961029,"y":0.37885984778404236},{"x":0.561344563961029,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.37885984778404236,0.561344563961029,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.37885984778404236,0.5327731370925903,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.37885984778404236,0.5092437267303467,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.4789915978908539,0.37885984778404236,0.5008403658866882,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3919239938259125},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.43865546584129333,0.37885984778404236,0.4722689092159271,0.3919239938259125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3919239938259125},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.3255415551662445,0.6033193516731262,0.3989239938259125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5210084319114685,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.3954869210720062,0.5445378422737122,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40855106711387634},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.3954869210720062,0.5142857432365417,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.3954869210720062,0.4957983195781708,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.39429929852485657},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3954869210720062},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4073634147644043},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4571428596973419,0.39429929852485657,0.48739495873451233,0.4073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40855106711387634},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.38729929852485656,0.5495378422737122,0.41555106711387635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4251781404018402},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49915966391563416,0.4097387194633484,0.5428571701049805,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.4097387194633484,0.4957983195781708,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.40855106711387634,0.4773109257221222,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5394958257675171,0.42636579275131226,0.5697479248046875,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5361344814300537,0.42636579275131226,0.5394958257675171,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4382422864437103},{"x":0.462184876203537,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱.۵۰۰.۰۰۰","boundary":[0.462184876203537,0.42636579275131226,0.5226891040802002,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.42636579275131226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.42636579275131226},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4319327771663666,0.42636579275131226,0.45378151535987854,0.4382422864437103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4269327771663666,0.40155106711387634,0.5747479248046875,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.45130640268325806,0.6369748115539551,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.45130640268325806},{"x":0.610084056854248,"y":0.45130640268325806},{"x":0.610084056854248,"y":0.4643705487251282},{"x":0.583193302154541,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.45130640268325806,0.610084056854248,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4643705487251282},{"x":0.556302547454834,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.45130640268325806,0.5764706134796143,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.45130640268325806,0.5495798587799072,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45130640268325806},{"x":0.507563054561615,"y":0.45130640268325806},{"x":0.507563054561615,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.45130640268325806,0.507563054561615,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.45130640268325806,0.4756302535533905,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.45130640268325806},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45130640268325806},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4643705487251282},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.45130640268325806,0.43697479367256165,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4643705487251282},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37478992342948914,0.45130640268325806,0.3966386616230011,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45130640268325806},{"x":0.37310925126075745,"y":0.45130640268325806},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4643705487251282},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.45130640268325806,0.37310925126075745,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4643705487251282},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36642857909202575,0.44430640268325805,0.6419748115539551,0.4713705487251282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5427553653717041},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".۱۳۹۹","boundary":[0.42352941632270813,0.5344418287277222,0.45546218752861023,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5427553653717041},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.5274418287277222,0.46046218752861023,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.47387173771858215},{"x":0.680672287940979,"y":0.47387173771858215},{"x":0.680672287940979,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"سرشناسه","boundary":[0.6302521228790283,0.47387173771858215,0.680672287940979,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.47387173771858215},{"x":0.63193279504776,"y":0.47387173771858215},{"x":0.63193279504776,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.47387173771858215,0.63193279504776,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.47387173771858215},{"x":0.610084056854248,"y":0.47387173771858215},{"x":0.610084056854248,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"مورتی","boundary":[0.5865546464920044,0.47387173771858215,0.610084056854248,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5764706134796143,0.47387173771858215,0.5815126299858093,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4869358539581299},{"x":0.561344563961029,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"کی","boundary":[0.561344563961029,0.47387173771858215,0.5714285969734192,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.47387173771858215,0.5579832196235657,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"لینگا","boundary":[0.5260504484176636,0.47387173771858215,0.5462185144424438,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5243697762489319,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.47387173771858215,0.5243697762489319,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4588235318660736,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Murty","boundary":[0.4268907606601715,0.47387173771858215,0.4588235318660736,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.47387173771858215},{"x":0.46554622054100037,"y":0.47387173771858215},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4605042040348053,0.47387173771858215,0.46554622054100037,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4857482314109802},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.47058823704719543,0.47387173771858215,0.48403361439704895,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4857482314109802},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Linga","boundary":[0.48571428656578064,0.47387173771858215,0.5159664154052734,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5035629272460938},{"x":0.702521026134491,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.702521026134491,0.4869358539581299,0.7310924530029297,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.4869358539581299,0.6974790096282959,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6756302714347839,0.4869358539581299,0.6873949766159058,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5035629272460938},{"x":0.63193279504776,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.63193279504776,0.4869358539581299,0.6705882549285889,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4869358539581299},{"x":0.63193279504776,"y":0.4869358539581299},{"x":0.63193279504776,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.4869358539581299,0.63193279504776,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5731092691421509,0.4869358539581299,0.6084033846855164,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5035629272460938},{"x":0.561344563961029,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.561344563961029,0.4869358539581299,0.5714285969734192,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4869358539581299},{"x":0.556302547454834,"y":0.4869358539581299},{"x":0.556302547454834,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5428571701049805,0.4869358539581299,0.556302547454834,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5126050710678101,0.4869358539581299,0.5378151535987854,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4869358539581299},{"x":0.507563054561615,"y":0.4869358539581299},{"x":0.507563054561615,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.4722689092159271,0.4869358539581299,0.507563054561615,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5035629272460938},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.46554622054100037,0.4869358539581299,0.4722689092159271,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4869358539581299},{"x":0.462184876203537,"y":0.4869358539581299},{"x":0.462184876203537,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4588235318660736,0.4869358539581299,0.462184876203537,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4869358539581299},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4869358539581299},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5035629272460938},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.42184874415397644,0.4869358539581299,0.45378151535987854,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.4869358539581299,0.4151260554790497,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4869358539581299},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4869358539581299},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5035629272460938},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.35966387391090393,0.4869358539581299,0.40672269463539124,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4869358539581299},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4869358539581299},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5035629272460938},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.35630252957344055,0.4869358539581299,0.35966387391090393,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.3310924470424652,0.4869358539581299,0.3529411852359772,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5035629272460938},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32773110270500183,0.4869358539581299,0.3310924470424652,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4869358539581299},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4869358539581299},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5035629272460938},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"لینگا","boundary":[0.29411765933036804,0.4869358539581299,0.32268908619880676,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4869358539581299},{"x":0.289075642824173,"y":0.4869358539581299},{"x":0.289075642824173,"y":0.5035629272460938},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مورتی","boundary":[0.25882354378700256,0.4869358539581299,0.289075642824173,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2504201829433441,0.4869358539581299,0.2537815272808075,0.5035629272460938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6399999856948853},{"languageCode":"ur","confidence":0.36000001430511475}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2454201829433441,0.4656840853691101,0.7360924530029297,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایندراجیت","boundary":[0.5579832196235657,0.5035629272460938,0.6084033846855164,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاریت","boundary":[0.5210084319114685,0.5035629272460938,0.5512605309486389,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5159664154052734,0.5035629272460938,0.5193277597427368,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4773109257221222,0.5035629272460938,0.5092437267303467,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5166270732879639},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.45210084319114685,0.5035629272460938,0.4722689092159271,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5035629272460938},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5035629272460938},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5166270732879639},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهرداد","boundary":[0.41848739981651306,0.5035629272460938,0.44873949885368347,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5166270732879639},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زمزمیان","boundary":[0.37478992342948914,0.5035629272460938,0.4117647111415863,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5035629272460938},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5035629272460938},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5166270732879639},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36974790692329407,0.5035629272460938,0.37142857909202576,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5166270732879639},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیدامیرحسین","boundary":[0.29075631499290466,0.5035629272460938,0.3630252182483673,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.2554621994495392,0.5035629272460938,0.2840336263179779,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2504201829433441,0.5035629272460938,0.2537815272808075,0.5166270732879639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2454201829433441,0.49656292724609374,0.6134033846855164,0.5236270732879639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.5764706134796143,0.5178147554397583,0.6084033846855164,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"يساول","boundary":[0.5462185144424438,0.5178147554397583,0.5697479248046875,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.519002377986908},{"x":0.5394958257675171,"y":0.519002377986908},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5361344814300537,0.519002377986908,0.5394958257675171,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.519002377986908},{"x":0.5310924649238586,"y":0.519002377986908},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4924369752407074,0.519002377986908,0.5310924649238586,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.519002377986908},{"x":0.48571428656578064,"y":0.519002377986908},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آذرمه","boundary":[0.4588235318660736,0.519002377986908,0.48571428656578064,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.519002377986908},{"x":0.45378151535987854,"y":0.519002377986908},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5308788418769836},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سنجری","boundary":[0.41848739981651306,0.519002377986908,0.45378151535987854,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.519002377986908},{"x":0.4151260554790497,"y":0.519002377986908},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.519002377986908,0.4151260554790497,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5451306700706482},{"x":0.653781533241272,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.653781533241272,0.5332541465759277,0.7042016983032227,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6302521228790283,0.5332541465759277,0.6487395167350769,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5332541465759277,0.6302521228790283,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5451306700706482},{"x":0.583193302154541,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.583193302154541,0.5344418287277222,0.6067227125167847,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5344418287277222},{"x":0.583193302154541,"y":0.5344418287277222},{"x":0.583193302154541,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.5344418287277222,0.583193302154541,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5361344814300537,0.5344418287277222,0.5731092691421509,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5042017102241516,0.5344418287277222,0.5310924649238586,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5356294512748718},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5344418287277222},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5463182926177979},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.47058823704719543,0.5356294512748718,0.49915966391563416,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5356294512748718},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5356294512748718},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5475059151649475},{"x":0.462184876203537,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.5356294512748718,0.46554622054100037,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6689075827598572,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.5486935973167419,0.7193277478218079,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6655462384223938,"y":0.559382438659668},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6336134672164917,0.5486935973167419,0.6655462384223938,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5498812198638916,0.6302521228790283,0.5605700612068176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.519002377986908},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.559382438659668},{"x":0.413445383310318,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4067647111415863,0.512002377986908,0.7243277478218079,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.5815126299858093,0.551068902015686,0.6084033846855164,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.551068902015686},{"x":0.578151285648346,"y":0.551068902015686},{"x":0.578151285648346,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5764706134796143,0.551068902015686,0.578151285648346,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5736342072486877},{"x":0.63193279504776,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.63193279504776,0.5629453659057617,0.6689075827598572,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5641329884529114,0.6302521228790283,0.5748218297958374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.551068902015686},{"x":0.6689075827598572,"y":0.551068902015686},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5714706134796143,0.544068902015686,0.6739075827598572,0.5818218297958374],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5731092691421509,0.5629453659057617,0.6084033846855164,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5411764979362488,0.5629453659057617,0.5663865804672241,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5629453659057617},{"x":0.534453809261322,"y":0.5629453659057617},{"x":0.534453809261322,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5058823823928833,0.5629453659057617,0.534453809261322,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5760095119476318},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.5629453659057617,0.5008403658866882,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5760095119476318},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46890756487846375,0.5629453659057617,0.4924369752407074,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4420168101787567,0.5629453659057617,0.4638655483722687,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5629453659057617},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5629453659057617},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.5629453659057617,0.43529412150382996,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5760095119476318},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.5629453659057617,0.4268907606601715,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.5629453659057617,0.3848739564418793,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5629453659057617},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5629453659057617},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۸۱","boundary":[0.3529411852359772,0.5629453659057617,0.37310925126075745,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.5629453659057617,0.3512605130672455,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3462605130672455,0.5559453659057617,0.6134033846855164,0.5830095119476318],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6605042219161987,"y":0.589073657989502},{"x":0.6369748115539551,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6369748115539551,0.5795724391937256,0.6605042219161987,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6302521228790283,"y":0.589073657989502},{"x":0.6285714507102966,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5795724391937256,0.6302521228790283,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7042016983032227,0.5926365852355957,0.7411764860153198,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5938242077827454},{"x":0.702521026134491,"y":0.5938242077827454},{"x":0.702521026134491,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6655462384223938,0.5938242077827454,0.702521026134491,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658},{"x":0.63193279504776,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.63193279504776,0.5938242077827454,0.6655462384223938,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5938242077827454,0.6302521228790283,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5915966629981995,0.5938242077827454,0.6084033846855164,0.6057007312774658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5865966629981995,0.5725724391937256,0.7461764860153198,0.6127007312774658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6336134672164917,0.6080760359764099,0.6722689270973206,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6080760359764099},{"x":0.63193279504776,"y":0.6080760359764099},{"x":0.63193279504776,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6080760359764099,0.63193279504776,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6080760359764099},{"x":0.610084056854248,"y":0.6080760359764099},{"x":0.610084056854248,"y":0.6211401224136353},{"x":0.578151285648346,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.578151285648346,0.6080760359764099,0.610084056854248,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5462185144424438,0.6080760359764099,0.5714285969734192,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5378151535987854,0.6080760359764099,0.5428571701049805,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6080760359764099},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6080760359764099},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"An","boundary":[0.2504201829433441,0.6080760359764099,0.26386556029319763,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"introduction","boundary":[0.2705882489681244,0.6080760359764099,0.3327731192111969,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6211401224136353},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"to","boundary":[0.33949580788612366,0.6080760359764099,0.3495798408985138,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6211401224136353},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"nuclear","boundary":[0.35462185740470886,0.6080760359764099,0.3932773172855377,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"materials","boundary":[0.3966386616230011,0.6080760359764099,0.4453781545162201,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6211401224136353},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.44873949885368347,0.6080760359764099,0.45378151535987854,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"fundamentals","boundary":[0.4571428596973419,0.6080760359764099,0.5277311205863953,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2454201829433441,0.6010760359764099,0.6772689270973206,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۶","boundary":[0.5495798587799072,0.5486935973167419,0.5697479248046875,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.5416935973167419,0.5747479248046875,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"ص","boundary":[0.5378151535987854,0.5534442067146301,0.5411764979362488,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.5464442067146301,0.5461764979362488,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4907563030719757,0.5795724391937256,0.5394958257675171,0.5878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۴۵۷۵۱۵۰","boundary":[0.5462185144424438,0.5795724391937256,0.6084033846855164,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.5725724391937256,0.6134033846855164,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6330166459083557},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.48235294222831726,0.6211401224136353,0.5008403658866882,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"applications","boundary":[0.5058823823928833,0.6211401224136353,0.5697479248046875,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5714285969734192,0.6211401224136353,0.5731092691421509,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6330166459083557},{"x":0.578151285648346,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2013","boundary":[0.578151285648346,0.6211401224136353,0.6033613681793213,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.6211401224136353,0.6067227125167847,0.6330166459083557]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6330166459083557},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.47735294222831726,0.6141401224136352,0.6117227125167847,0.6400166459083557],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6448931097984314},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6448931097984314},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nuclear","boundary":[0.3966386616230011,0.6448931097984314,0.43529412150382996,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6555819511413574},{"x":0.440336138010025,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"reactors","boundary":[0.440336138010025,0.6448931097984314,0.4789915978908539,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.48235294222831726,0.6448931097984314,0.4907563030719757,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Materials","boundary":[0.4941176474094391,0.6448931097984314,0.5411764979362488,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5445378422737122,0.6448931097984314,0.5512605309486389,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6555819511413574},{"x":0.556302547454834,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Textbooks","boundary":[0.556302547454834,0.6448931097984314,0.6084033846855164,0.6555819511413574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3916386616230011,0.6378931097984314,0.6134033846855164,0.6625819511413574],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6672269105911255,"y":0.646080732345581},{"x":0.6336134672164917,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6336134672164917,0.6330166459083557,0.6672269105911255,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6330166459083557},{"x":0.63193279504776,"y":0.6330166459083557},{"x":0.63193279504776,"y":0.646080732345581},{"x":0.6285714507102966,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6330166459083557,0.63193279504776,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6084033846855164,"y":0.646080732345581},{"x":0.5596638917922974,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رآکتورهای","boundary":[0.5596638917922974,0.6330166459083557,0.6084033846855164,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5546218752861023,"y":0.646080732345581},{"x":0.529411792755127,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.529411792755127,0.6330166459083557,0.5546218752861023,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6330166459083557},{"x":0.529411792755127,"y":0.6330166459083557},{"x":0.529411792755127,"y":0.646080732345581},{"x":0.5193277597427368,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5193277597427368,0.6330166459083557,0.529411792755127,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5109243988990784,"y":0.646080732345581},{"x":0.49915966391563416,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.49915966391563416,0.6330166459083557,0.5109243988990784,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4941176474094391,"y":0.646080732345581},{"x":0.4773109257221222,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.4773109257221222,0.6330166459083557,0.4941176474094391,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4722689092159271,"y":0.646080732345581},{"x":0.4605042040348053,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4605042040348053,0.6330166459083557,0.4722689092159271,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4571428596973419,"y":0.646080732345581},{"x":0.4117647111415863,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.4117647111415863,0.6330166459083557,0.4571428596973419,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6330166459083557},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6330166459083557},{"x":0.40672269463539124,"y":0.646080732345581},{"x":0.3781512677669525,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.3781512677669525,0.6330166459083557,0.40672269463539124,0.646080732345581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6672269105911255,"y":0.646080732345581},{"x":0.3781512677669525,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3731512677669525,0.6260166459083557,0.6722269105911255,0.6530807323455811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6603325605392456},{"x":0.63193279504776,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6484560370445251,0.6672269105911255,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6484560370445251},{"x":0.63193279504776,"y":0.6484560370445251},{"x":0.63193279504776,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6484560370445251,0.63193279504776,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.6615201830863953,0.6991596817970276,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6615201830863953,0.6605042219161987,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6615201830863953,0.6302521228790283,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6745843291282654},{"x":0.578151285648346,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاریت","boundary":[0.578151285648346,0.6627078652381897,0.6084033846855164,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.6627078652381897,0.5747899413108826,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ایندراجيت","boundary":[0.5176470875740051,0.6627078652381897,0.5663865804672241,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5126050710678101,0.6627078652381897,0.5159664154052734,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Charit","boundary":[0.4268907606601715,0.6627078652381897,0.4588235318660736,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4588235318660736,0.6627078652381897,0.4638655483722687,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6745843291282654},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Indrajit","boundary":[0.46722689270973206,0.6627078652381897,0.5058823823928833,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.6769596338272095,0.6991596817970276,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6769596338272095,0.6621848940849304,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6769596338272095},{"x":0.63193279504776,"y":0.6769596338272095},{"x":0.63193279504776,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6769596338272095,0.63193279504776,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زمزمیان","boundary":[0.5731092691421509,0.6769596338272095,0.6084033846855164,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5663865804672241,0.6769596338272095,0.5697479248046875,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیدمهرداد","boundary":[0.5058823823928833,0.6769596338272095,0.5596638917922974,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6900237798690796},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۶-","boundary":[0.46554622054100037,0.6769596338272095,0.5008403658866882,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4588235318660736,0.6769596338272095,0.4588235318660736,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6769596338272095},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6769596338272095},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6900237798690796},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.42016807198524475,0.6769596338272095,0.45210084319114685,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6769596338272095},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6769596338272095},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6900237798690796},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.41680672764778137,0.6769596338272095,0.41848739981651306,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6769596338272095},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6769596338272095},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6900237798690796},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Zamzamian","boundary":[0.29411765933036804,0.6769596338272095,0.35462185740470886,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6769596338272095},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6769596338272095},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6900237798690796},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.35462185740470886,0.6769596338272095,0.35966387391090393,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Mehrdad","boundary":[0.3613445460796356,0.6769596338272095,0.4100840389728546,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6991596817970276,"y":0.705463171005249},{"x":0.6672269105911255,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.6923990249633789,0.6991596817970276,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6621848940849304,"y":0.705463171005249},{"x":0.6302521228790283,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6923990249633789,0.6621848940849304,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6923990249633789},{"x":0.63193279504776,"y":0.6923990249633789},{"x":0.63193279504776,"y":0.705463171005249},{"x":0.6285714507102966,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6923990249633789,0.63193279504776,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6084033846855164,"y":0.705463171005249},{"x":0.5882353186607361,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.5882353186607361,0.6923990249633789,0.6084033846855164,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5865546464920044,"y":0.705463171005249},{"x":0.5815126299858093,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.6923990249633789,0.5865546464920044,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5764706134796143,"y":0.705463171005249},{"x":0.5092437267303467,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیدامیرحسین","boundary":[0.5092437267303467,0.6923990249633789,0.5764706134796143,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6923990249633789},{"x":0.507563054561615,"y":0.6923990249633789},{"x":0.507563054561615,"y":0.705463171005249},{"x":0.5042017102241516,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.6923990249633789,0.507563054561615,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6923990249633789},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6923990249633789},{"x":0.49747899174690247,"y":0.705463171005249},{"x":0.4638655483722687,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷-","boundary":[0.4638655483722687,0.6923990249633789,0.49747899174690247,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4588235318660736,"y":0.705463171005249},{"x":0.4571428596973419,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.6923990249633789,0.4588235318660736,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6923990249633789},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6923990249633789},{"x":0.45210084319114685,"y":0.705463171005249},{"x":0.42016807198524475,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.42016807198524475,0.6923990249633789,0.45210084319114685,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6923990249633789},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6923990249633789},{"x":0.42016807198524475,"y":0.705463171005249},{"x":0.41848739981651306,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.41848739981651306,0.6923990249633789,0.42016807198524475,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4117647111415863,"y":0.705463171005249},{"x":0.38991597294807434,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"يساول","boundary":[0.38991597294807434,0.6923990249633789,0.4117647111415863,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3848739564418793,"y":0.705463171005249},{"x":0.3815126121044159,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3815126121044159,0.6923990249633789,0.3848739564418793,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3764705955982208,"y":0.705463171005249},{"x":0.3495798408985138,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.3495798408985138,0.6923990249633789,0.3764705955982208,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3462184965610504,"y":0.705463171005249},{"x":0.34285715222358704,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34285715222358704,0.6923990249633789,0.3462184965610504,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3361344635486603,"y":0.705463171005249},{"x":0.3025210201740265,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۶-","boundary":[0.3025210201740265,0.6923990249633789,0.3361344635486603,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2974790036678314,"y":0.705463171005249},{"x":0.29579833149909973,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29579833149909973,0.6923990249633789,0.2974790036678314,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6923990249633789},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6923990249633789},{"x":0.29075631499290466,"y":0.705463171005249},{"x":0.26050421595573425,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.26050421595573425,0.6923990249633789,0.29075631499290466,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.705463171005249},{"x":0.6991596817970276,"y":0.705463171005249},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.705463171005249,0.6991596817970276,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.705463171005249},{"x":0.6605042219161987,"y":0.705463171005249},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7197149395942688},{"x":0.63193279504776,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.705463171005249,0.6605042219161987,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7066508531570435,0.6302521228790283,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.7066508531570435,0.6084033846855164,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5394958257675171,0.7066508531570435,0.5663865804672241,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7066508531570435},{"x":0.534453809261322,"y":0.7066508531570435},{"x":0.534453809261322,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5042017102241516,0.7066508531570435,0.534453809261322,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7197149395942688},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.7066508531570435,0.5008403658866882,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7197149395942688},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46890756487846375,0.7066508531570435,0.4924369752407074,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7197149395942688},{"x":0.440336138010025,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.440336138010025,0.7078384757041931,0.4638655483722687,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7078384757041931},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7078384757041931},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.7078384757041931,0.43529412150382996,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3848739564418793,0.7078384757041931,0.4268907606601715,0.7197149395942688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7197149395942688},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.25550421595573425,0.6414560370445251,0.7041596817970276,0.7267149395942688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7209026217460632,0.6991596817970276,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7220902442932129,0.6621848940849304,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7220902442932129,0.6302521228790283,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7375296950340271,0.7092437148094177,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7363420724868774,0.6907563209533691,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6285714507102966,0.7363420724868774,0.6605042219161987,0.7482185363769531]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6218907785415649,0.7139026217460632,0.7142437148094177,0.7552185363769531],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7529691457748413,0.7109243869781494,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.7529691457748413,0.6924369931221008,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6352941393852234,0.7529691457748413,0.6605042219161987,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7529691457748413,0.6302521228790283,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7159664034843445,0.7660332322120667,0.7445378303527832,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6554622054100037,0.7660332322120667,0.7109243869781494,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6352941393852234,0.7660332322120667,0.6487395167350769,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7660332322120667,0.6302521228790283,0.7779097557067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6235714507102966,0.7459691457748413,0.7495378303527832,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.786223292350769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.786223292350769,0.5445378422737122,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.786223292350769},{"x":0.5260504484176636,"y":0.786223292350769},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.786223292350769,0.5260504484176636,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5025210380554199,"y":0.786223292350769},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7980997562408447},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45546218752861023,0.7850356101989746,0.5008403658866882,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5445378422737122,"y":0.786223292350769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7992874383926392},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4504621875286102,0.7780356101989746,0.5495378422737122,0.8062874383926392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7304037809371948},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.29579833149909973,0.7197149395942688,0.3310924470424652,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7304037809371948},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.33781513571739197,0.7197149395942688,0.3815126121044159,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7304037809371948},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.38823530077934265,0.7197149395942688,0.4436974823474884,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.7197149395942688,0.4453781545162201,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7315914630889893},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.45210084319114685,0.7197149395942688,0.4941176474094391,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7197149395942688},{"x":0.507563054561615,"y":0.7197149395942688},{"x":0.507563054561615,"y":0.7315914630889893},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.49747899174690247,0.7197149395942688,0.507563054561615,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5126050710678101,0.7197149395942688,0.5697479248046875,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5731092691421509,0.7197149395942688,0.6084033846855164,0.7315914630889893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7315914630889893},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2907983314990997,0.7115273170471191,0.6134033846855164,0.7385914630889893],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"TK۹۱۸۵","boundary":[0.5596638917922974,0.7375296950340271,0.6067227125167847,0.7446556091308594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۲۱/۴۸۲۳","boundary":[0.5495798587799072,0.7517814636230469,0.6067227125167847,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.7305296950340271,0.6117227125167847,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7672209143638611},{"x":0.605042040348053,"y":0.7672209143638611},{"x":0.605042040348053,"y":0.775534451007843},{"x":0.5546218752861023,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۵۳۹۵۳۰","boundary":[0.5546218752861023,0.7672209143638611,0.605042040348053,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7672209143638611},{"x":0.605042040348053,"y":0.7672209143638611},{"x":0.605042040348053,"y":0.775534451007843},{"x":0.5546218752861023,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.7602209143638611,0.610042040348053,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7992874383926392},{"x":0.556302547454834,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8016626834869385,0.556302547454834,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5714285969734192,"y":0.824228048324585},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8123515248298645,0.5714285969734192,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5714285969734192,"y":0.824228048324585},{"x":0.4268907606601715,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.7946626834869385,0.5764285969734192,0.831228048324585],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/KIvbqLkBimpppuEm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/tpVWCsLofwZeMccR.jpg","blurred":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/YcFyboMgWUiVtrCu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002836617953420535,0.9986724807354582,0.9989831726148973]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26128265261650085},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.24703088402748108,0.5495798587799072,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26128265261650085},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.24584323167800903,0.4924369752407074,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26128265261650085},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.23884323167800903,0.5545798587799072,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2504201829433441,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2504201829433441,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.21512605249881744,0.3301662802696228,0.2504201829433441,0.34323039650917053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2504201829433441,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2504201829433441,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.3231662802696228,0.2554201829433441,0.35023039650917054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.32897862792015076,0.7831932902336121,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6672269105911255,0.32897862792015076,0.7193277478218079,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6621848940849304,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.3301662802696228,0.6621848940849304,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.3503562808036804,0.7848739624023438,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3646080791950226},{"x":0.653781533241272,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.653781533241272,0.3503562808036804,0.7210084199905396,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.3503562808036804,0.6487395167350769,0.3646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6420588445663452,0.32197862792015075,0.7898739624023438,0.3716080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفده","boundary":[0.21512605249881744,0.35154393315315247,0.24537815153598785,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34454393315315246,0.25037815153598786,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7764706015586853,0.3847981095314026,0.7831932902336121,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7310924530029297,0.3847981095314026,0.7714285850524902,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.6655462384223938,0.38361045718193054,0.7243697643280029,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.38361045718193054},{"x":0.658823549747467,"y":0.38361045718193054},{"x":0.658823549747467,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.38361045718193054,0.658823549747467,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6487395167350769,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6168067455291748,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6168067455291748,0.38361045718193054,0.6487395167350769,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.38361045718193054},{"x":0.610084056854248,"y":0.38361045718193054},{"x":0.610084056854248,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رآکتور","boundary":[0.5697479248046875,0.38361045718193054,0.610084056854248,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5647059082984924,"y":0.39904987812042236},{"x":0.529411792755127,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.529411792755127,0.38361045718193054,0.5647059082984924,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.38361045718193054},{"x":0.529411792755127,"y":0.38361045718193054},{"x":0.529411792755127,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5176470875740051,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5176470875740051,0.38361045718193054,0.529411792755127,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.38361045718193054,0.5126050710678101,0.39904987812042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5042437267303467,0.3754228048324585,0.7881932902336121,0.4072375304698944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21848739683628082,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21848739683628082,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.21848739683628082,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21848739683628082,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21848739683628082,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3789857618808746,0.22348739683628083,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7630252242088318,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.40617576241493225,0.7630252242088318,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.4073634147644043,0.7428571581840515,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6991596817970276,0.4073634147644043,0.7361344695091248,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7630252242088318,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6941596817970276,0.4003634147644043,0.7680252242088318,0.42267695140838624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2201680690050125,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.21680672466754913,0.4073634147644043,0.2201680690050125,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2201680690050125,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4003634147644043,0.22516806900501252,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2201680690050125,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.21680672466754913,0.42874109745025635,0.2201680690050125,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2201680690050125,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.42174109745025634,0.22516806900501252,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.21680672466754913,0.4477434754371643,0.2201680690050125,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4407434754371643,0.22516806900501252,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166},{"x":0.21848739683628082,"y":0.470308780670166},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳","boundary":[0.21680672466754913,0.470308780670166,0.21848739683628082,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166},{"x":0.21848739683628082,"y":0.470308780670166},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.463308780670166,0.22348739683628083,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.490498811006546},{"x":0.2201680690050125,"y":0.490498811006546},{"x":0.2201680690050125,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳","boundary":[0.21680672466754913,0.490498811006546,0.2201680690050125,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.490498811006546},{"x":0.2201680690050125,"y":0.490498811006546},{"x":0.2201680690050125,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.483498811006546,0.22516806900501252,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5546318292617798,0.2218487411737442,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5476318292617798,0.2268487411737442,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5748218297958374,0.2218487411737442,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5678218297958374,0.2268487411737442,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5973871946334839,0.2218487411737442,0.6057007312774658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.5973871946334839,0.22521008551120758,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5973871946334839},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5903871946334839,0.23021008551120759,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.42636579275131226,0.7630252242088318,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.4275534451007843,0.7428571581840515,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7109243869781494,0.4275534451007843,0.7361344695091248,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6739495992660522,0.4275534451007843,0.7042016983032227,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.6352941393852234,0.4275534451007843,0.6655462384223938,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6218487620353699,0.4275534451007843,0.6336134672164917,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.4275534451007843,0.6134454011917114,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7630252242088318,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6084454011917114,0.4205534451007843,0.7680252242088318,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱","boundary":[0.7159664034843445,0.44893112778663635,0.7445378303527832,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.44893112778663635,0.7126050591468811,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6739495992660522,0.44893112778663635,0.7042016983032227,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکافت","boundary":[0.6252101063728333,0.4477434754371643,0.6672269105911255,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.5865546464920044,0.4477434754371643,0.6168067455291748,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5731092691421509,0.4477434754371643,0.5848739743232727,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.4477434754371643,0.5697479248046875,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.46912112832069397,0.7445378303527832,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.46912112832069397,0.7126050591468811,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6739495992660522,0.46912112832069397,0.7042016983032227,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6504201889038086,0.46912112832069397,0.6655462384223938,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جوشی","boundary":[0.6117647290229797,0.46912112832069397,0.6453781723976135,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.5731092691421509,0.46912112832069397,0.6016806960105896,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5596638917922974,0.46912112832069397,0.5714285969734192,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.46912112832069397,0.5512605309486389,0.4845605790615082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5445798587799072,0.4407434754371643,0.7495378303527832,0.4915605790615082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.489311158657074},{"x":0.7445378303527832,"y":0.489311158657074},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.489311158657074,0.7445378303527832,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.489311158657074},{"x":0.7126050591468811,"y":0.489311158657074},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.489311158657074,0.7126050591468811,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.489311158657074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.489311158657074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6722689270973206,0.489311158657074,0.7042016983032227,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.489311158657074},{"x":0.6655462384223938,"y":0.489311158657074},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رادیوایزوتوپی","boundary":[0.5949580073356628,0.489311158657074,0.6655462384223938,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.490498811006546},{"x":0.5882353186607361,"y":0.490498811006546},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5047506093978882},{"x":0.583193302154541,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.490498811006546,0.5882353186607361,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.510688841342926},{"x":0.7630252242088318,"y":0.510688841342926},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.510688841342926,0.7630252242088318,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5118764638900757,0.7445378303527832,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7310924530029297,"y":0.510688841342926},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5249406099319458},{"x":0.707563042640686,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7058823704719543,0.5118764638900757,0.7310924530029297,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6773109436035156,0.5130641460418701,0.7042016983032227,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.6285714507102966,0.5130641460418701,0.6672269105911255,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.5142517685890198,0.6252101063728333,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.5320665240287781,0.7630252242088318,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.5320665240287781,0.7445378303527832,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.6991596817970276,0.5332541465759277,0.7378151416778564,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6789916157722473,0.5332541465759277,0.6957983374595642,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوترونی","boundary":[0.6218487620353699,0.5344418287277222,0.6655462384223938,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.5344418287277222,0.6184874176979065,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.5546318292617798,0.7630252242088318,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5546318292617798,0.7445378303527832,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندرکنش","boundary":[0.6840336322784424,0.5534442067146301,0.7361344695091248,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.6403361558914185,0.5534442067146301,0.6756302714347839,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6235294342041016,0.5534442067146301,0.6352941393852234,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6117647290229797,0.5534442067146301,0.6184874176979065,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5534442067146301},{"x":0.605042040348053,"y":0.5534442067146301},{"x":0.605042040348053,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.5798319578170776,0.5534442067146301,0.605042040348053,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5676959753036499},{"x":0.578151285648346,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.5534442067146301,0.5798319578170776,0.5676959753036499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.489311158657074},{"x":0.7630252242088318,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5676959753036499},{"x":0.578151285648346,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5714706134796143,0.48231115865707397,0.7680252242088318,0.5746959753036499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7495798468589783,"y":0.589073657989502},{"x":0.7176470756530762,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵۰۱.","boundary":[0.7176470756530762,0.5748218297958374,0.7495798468589783,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7176470756530762,"y":0.589073657989502},{"x":0.7109243869781494,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7109243869781494,0.5748218297958374,0.7176470756530762,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7042016983032227,"y":0.589073657989502},{"x":0.6722689270973206,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.6722689270973206,0.5748218297958374,0.7042016983032227,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5748218297958374},{"x":0.658823549747467,"y":0.5748218297958374},{"x":0.658823549747467,"y":0.589073657989502},{"x":0.6184874176979065,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6184874176979065,0.5748218297958374,0.658823549747467,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6201680898666382,"y":0.589073657989502},{"x":0.6084033846855164,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6084033846855164,0.5748218297958374,0.6201680898666382,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5966386795043945,"y":0.589073657989502},{"x":0.5579832196235657,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکافت","boundary":[0.5579832196235657,0.5748218297958374,0.5966386795043945,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5529412031173706,"y":0.589073657989502},{"x":0.5495798587799072,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.5748218297958374,0.5529412031173706,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۶.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.5950118899345398,0.7630252242088318,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5950118899345398,0.7445378303527832,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعريف","boundary":[0.6991596817970276,0.5950118899345398,0.7361344695091248,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شار","boundary":[0.6739495992660522,0.5961995124816895,0.6924369931221008,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.5961995124816895,0.6672269105911255,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شارش","boundary":[0.6184874176979065,0.5961995124816895,0.6554622054100037,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.5731092691421509,0.5961995124816895,0.6117647290229797,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.5973871946334839,0.5697479248046875,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.6163895726203918,0.7630252242088318,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6163895726203918,0.7428571581840515,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7042016983032227,0.6163895726203918,0.7361344695091248,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.6655462384223938,0.6175771951675415,0.6991596817970276,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6175771951675415},{"x":0.658823549747467,"y":0.6175771951675415},{"x":0.658823549747467,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.6218487620353699,0.6175771951675415,0.658823549747467,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.6187648177146912,0.6201680898666382,0.6330166459083557]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5445798587799072,0.5678218297958374,0.7680252242088318,0.6388289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۷.۱","boundary":[0.7159664034843445,0.6365795731544495,0.7445378303527832,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.6365795731544495,0.7126050591468811,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6756302714347839,0.6365795731544495,0.7042016983032227,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شار","boundary":[0.6487395167350769,0.6365795731544495,0.6689075827598572,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رآکتور","boundary":[0.6067227125167847,0.6377671957015991,0.6453781723976135,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6377671957015991},{"x":0.605042040348053,"y":0.6377671957015991},{"x":0.605042040348053,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.6377671957015991,0.605042040348053,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7630252242088318,"y":0.673396646976471},{"x":0.7462185025215149,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.6579572558403015,0.7630252242088318,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7445378303527832,"y":0.673396646976471},{"x":0.7428571581840515,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6579572558403015,0.7445378303527832,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.673396646976471},{"x":0.7126050591468811,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7126050591468811,0.6579572558403015,0.7361344695091248,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7058823704719543,"y":0.673396646976471},{"x":0.6554622054100037,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رآکتورها","boundary":[0.6554622054100037,0.6579572558403015,0.7058823704719543,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6504201889038086,"y":0.673396646976471},{"x":0.6487395167350769,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.6579572558403015,0.6504201889038086,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7630252242088318,"y":0.673396646976471},{"x":0.6000000238418579,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5950000238418579,0.6307671957015991,0.7680252242088318,0.680396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰۸۰۱.","boundary":[0.7126050591468811,0.6805225610733032,0.7445378303527832,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6638655662536621,0.6793349385261536,0.7042016983032227,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6571428775787354,"y":0.694774329662323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6369748115539551,0.6793349385261536,0.6571428775787354,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6302521228790283,"y":0.694774329662323},{"x":0.5932773351669312,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رآکتور","boundary":[0.5932773351669312,0.6793349385261536,0.6302521228790283,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5865546464920044,"y":0.694774329662323},{"x":0.5596638917922974,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.5596638917922974,0.6793349385261536,0.5865546464920044,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5579832196235657,"y":0.694774329662323},{"x":0.5546218752861023,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.6793349385261536,0.5579832196235657,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.۸.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.7019002437591553,0.7445378303527832,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.7019002437591553,0.7126050591468811,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6840336322784424,0.7019002437591553,0.7058823704719543,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7173396944999695},{"x":0.653781533241272,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.653781533241272,0.7019002437591553,0.6739495992660522,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6336134672164917,0.7019002437591553,0.6420168280601501,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رآکتورهای","boundary":[0.5647059082984924,0.7019002437591553,0.6268907785415649,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.5243697762489319,0.7019002437591553,0.5579832196235657,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5142857432365417,0.7019002437591553,0.5260504484176636,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.7019002437591553,0.5058823823928833,0.7173396944999695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4975210380554199,0.6723349385261536,0.7495378303527832,0.7243396944999695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۸.۱","boundary":[0.6840336322784424,0.7209026217460632,0.7260504364967346,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7209026217460632},{"x":0.680672287940979,"y":0.7209026217460632},{"x":0.680672287940979,"y":0.7375296950340271},{"x":0.680672287940979,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7209026217460632,0.680672287940979,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7375296950340271},{"x":0.610084056854248,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رآکتورهای","boundary":[0.610084056854248,0.7209026217460632,0.6739495992660522,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7375296950340271},{"x":0.578151285648346,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.578151285648346,0.7220902442932129,0.6033613681793213,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5529412031173706,0.7220902442932129,0.5714285969734192,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.7220902442932129,0.5495798587799072,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۸.۱","boundary":[0.6840336322784424,0.7422803044319153,0.7260504364967346,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7422803044319153},{"x":0.680672287940979,"y":0.7422803044319153},{"x":0.680672287940979,"y":0.7577196955680847},{"x":0.680672287940979,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7422803044319153,0.680672287940979,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7577196955680847},{"x":0.610084056854248,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رآکتورهای","boundary":[0.610084056854248,0.7422803044319153,0.6739495992660522,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7577196955680847},{"x":0.578151285648346,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.578151285648346,0.7434679269790649,0.6033613681793213,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5630252361297607,0.7434679269790649,0.5697479248046875,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.7434679269790649,0.5596638917922974,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۸.۱","boundary":[0.6857143044471741,0.7636579275131226,0.7277311086654663,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7790973782539368},{"x":0.680672287940979,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7636579275131226,0.6823529601097107,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7790973782539368},{"x":0.610084056854248,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رآکتورهای","boundary":[0.610084056854248,0.7636579275131226,0.6739495992660522,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.764845609664917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.764845609664917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7790973782539368},{"x":0.578151285648346,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.578151285648346,0.764845609664917,0.6033613681793213,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.764845609664917},{"x":0.5714285969734192,"y":0.764845609664917},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5630252361297607,0.764845609664917,0.5714285969734192,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.764845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.764845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.764845609664917,0.5579832196235657,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.764845609664917},{"x":0.5445378422737122,"y":0.764845609664917},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳+","boundary":[0.5277311205863953,0.764845609664917,0.5445378422737122,0.7802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5227311205863953,0.7139026217460632,0.7327311086654663,0.7860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.783847987651825},{"x":0.7260504364967346,"y":0.783847987651825},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۸.۱","boundary":[0.6823529601097107,0.783847987651825,0.7260504364967346,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.783847987651825},{"x":0.680672287940979,"y":0.783847987651825},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8004750609397888},{"x":0.680672287940979,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.783847987651825,0.6823529601097107,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.783847987651825},{"x":0.6739495992660522,"y":0.783847987651825},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8004750609397888},{"x":0.610084056854248,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رآکتورهای","boundary":[0.610084056854248,0.783847987651825,0.6739495992660522,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8004750609397888},{"x":0.578151285648346,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.578151285648346,0.7850356101989746,0.6033613681793213,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5630252361297607,0.7850356101989746,0.5697479248046875,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.7850356101989746,0.5596638917922974,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.8064132928848267,0.7630252242088318,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.8064132928848267,0.7428571581840515,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضوابط","boundary":[0.6991596817970276,0.8064132928848267,0.7361344695091248,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6521008610725403,0.8064132928848267,0.6924369931221008,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6218487620353699,0.8064132928848267,0.6453781723976135,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.8064132928848267,0.6184874176979065,0.8206650614738464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.783847987651825},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5529832196235657,0.776847987651825,0.7680252242088318,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6187648177146912,0.2218487411737442,0.6270784139633179]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.6187648177146912,0.22521008551120758,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6187648177146912},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6117648177146912,0.23021008551120759,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6389548778533936,0.23025210201740265,0.6484560370445251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6319548778533935,0.23525210201740265,0.6554560370445252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6603325605392456,0.23193277418613434,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6603325605392456,0.23529411852359772,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6533325605392456,0.24029411852359772,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6817102432250977,0.23025210201740265,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6747102432250977,0.23525210201740265,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7114014029502869},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7019002437591553,0.23193277418613434,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7114014029502869},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6949002437591553,0.23693277418613434,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7232779264450073},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7232779264450073},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7232779264450073,0.23025210201740265,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7232779264450073},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7232779264450073},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7162779264450073,0.23525210201740265,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7446556091308594,0.23193277418613434,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7529691457748413},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7446556091308594,0.23529411852359772,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7376556091308594,0.24029411852359772,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.764845609664917},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7660332322120667,0.23025210201740265,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.764845609664917},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7590332322120666,0.23525210201740265,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.786223292350769,0.22857142984867096,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.779223292350769,0.23357142984867096,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23193277418613434,"y":0.815914511680603},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.8076009750366211,0.23193277418613434,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23193277418613434,"y":0.815914511680603},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8006009750366211,0.23693277418613434,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8491686582565308},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48739495873451233,0.8396674394607544,0.5042017102241516,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8491686582565308},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8326674394607544,0.5092017102241516,0.8561686582565308],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/FUnBkBWdpWpvOMUN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/fPJtJtnfVWiXUpMY.jpg","blurred":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/btmGAmLKkBwmuWuO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986753053945654,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.23193277418613434,0.19833728671073914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19833728671073914},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.18883609771728516,0.23529411852359772,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.24029411852359772,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2102137804031372,0.23193277418613434,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2032137804031372,0.23693277418613434,0.22552731704711915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.23159144818782806,0.23193277418613434,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22459144818782806,0.23693277418613434,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.2529691159725189,0.23025210201740265,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24596911597251891,0.23525210201740265,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.27434679865837097,0.23193277418613434,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26734679865837097,0.23693277418613434,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.294536828994751,0.23193277418613434,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28753682899475097,0.23693277418613434,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3171021342277527},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.31591448187828064,0.23025210201740265,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3171021342277527},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30891448187828063,0.23525210201740265,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.3372921645641327,0.23193277418613434,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3302921645641327,0.23693277418613434,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7428571581840515,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۹.۱","boundary":[0.7159664034843445,0.1876484602689743,0.7445378303527832,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7109243869781494,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.1876484602689743,0.7126050591468811,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.6487395167350769,0.18883609771728516,0.7042016983032227,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6403361558914185,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5966386795043945,0.19121140241622925,0.6420168280601501,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۹.۱","boundary":[0.6840336322784424,0.20902612805366516,0.7260504364967346,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.20902612805366516},{"x":0.680672287940979,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22327791154384613},{"x":0.680672287940979,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.20902612805366516,0.6823529601097107,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6403361558914185,0.2102137804031372,0.6756302714347839,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2102137804031372},{"x":0.63193279504776,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6151260733604431,0.2102137804031372,0.6336134672164917,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5630252361297607,0.21140141785144806,0.6033613681793213,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2102137804031372},{"x":0.556302547454834,"y":0.20902612805366516},{"x":0.556302547454834,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.5126050710678101,0.2102137804031372,0.556302547454834,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2102137804031372},{"x":0.507563054561615,"y":0.2102137804031372},{"x":0.507563054561615,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.2102137804031372,0.507563054561615,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۹.۱","boundary":[0.6840336322784424,0.23040379583835602,0.7260504364967346,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6823529601097107,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24346792697906494},{"x":0.680672287940979,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.23040379583835602,0.6823529601097107,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.6369748115539551,0.23040379583835602,0.6739495992660522,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5932773351669312,0.23040379583835602,0.6302521228790283,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.23040379583835602,0.5915966629981995,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7260504364967346,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۹.۱","boundary":[0.6823529601097107,0.2517814636230469,0.7260504364967346,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2517814636230469},{"x":0.680672287940979,"y":0.2517814636230469},{"x":0.680672287940979,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.2517814636230469,0.680672287940979,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ثبات","boundary":[0.6453781723976135,0.2517814636230469,0.6739495992660522,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6403361558914185,"y":0.264845609664917},{"x":0.6084033846855164,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ابعادی","boundary":[0.6084033846855164,0.2517814636230469,0.6403361558914185,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.2529691159725189,0.6016806960105896,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۹.۱","boundary":[0.6823529601097107,0.2719714939594269,0.7260504364967346,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2719714939594269},{"x":0.680672287940979,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2874109148979187},{"x":0.680672287940979,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.2719714939594269,0.6823529601097107,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.6285714507102966,0.2719714939594269,0.6739495992660522,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.2731591463088989,0.6235294342041016,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5865546464920044,0.2731591463088989,0.6084033846855164,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2731591463088989},{"x":0.578151285648346,"y":0.2731591463088989},{"x":0.578151285648346,"y":0.2874109148979187},{"x":0.534453809261322,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.534453809261322,0.2731591463088989,0.578151285648346,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5277311205863953,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.27434679865837097,0.5277311205863953,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۹.۱","boundary":[0.6823529601097107,0.29334917664527893,0.7260504364967346,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.294536828994751},{"x":0.680672287940979,"y":0.294536828994751},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3076009452342987},{"x":0.680672287940979,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.294536828994751,0.6823529601097107,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.294536828994751},{"x":0.6739495992660522,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6352941393852234,0.294536828994751,0.6739495992660522,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6302521228790283,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.29572445154190063,0.6302521228790283,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۹.۱","boundary":[0.6840336322784424,0.31353920698165894,0.7260504364967346,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.31353920698165894},{"x":0.680672287940979,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3277909755706787},{"x":0.680672287940979,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.31353920698165894,0.6823529601097107,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6168067455291748,0.3147268295288086,0.6739495992660522,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3147268295288086},{"x":0.610084056854248,"y":0.3147268295288086},{"x":0.610084056854248,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5764706134796143,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5764706134796143,0.3147268295288086,0.610084056854248,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5697479248046875,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.5327731370925903,0.3147268295288086,0.5697479248046875,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5277311205863953,"y":0.31591448187828064},{"x":0.529411792755127,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5226891040802002,0.31591448187828064,0.529411792755127,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32660332322120667},{"x":0.507563054561615,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4975210380554199,0.18421140241622924,0.7545798468589783,0.33360332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.۱.۹.۱","boundary":[0.6823529601097107,0.33610451221466064,0.7260504364967346,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3372921645641327},{"x":0.680672287940979,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3503562808036804},{"x":0.680672287940979,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.3372921645641327,0.6823529601097107,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6235294342041016,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دردسترس","boundary":[0.6218487620353699,0.3372921645641327,0.6739495992660522,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5848739743232727,0.33847981691360474,0.6117647290229797,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5764706134796143,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.33847981691360474,0.5764706134796143,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.5310924649238586,0.33847981691360474,0.5647059082984924,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.33847981691360474,0.5277311205863953,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۹.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.35629454255104065,0.7445378303527832,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.3574821949005127,0.7126050591468811,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.6487395167350769,0.3574821949005127,0.7042016983032227,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6184874176979065,0.35866984724998474,0.6420168280601501,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.35866984724998474,0.6151260733604431,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5210504484176636,0.33147981691360473,0.7495378303527832,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۹.۱","boundary":[0.6840336322784424,0.37648457288742065,0.7260504364967346,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3776721954345703},{"x":0.680672287940979,"y":0.3776721954345703},{"x":0.680672287940979,"y":0.39073634147644043},{"x":0.680672287940979,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.3776721954345703,0.680672287940979,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6151260733604431,0.3776721954345703,0.6739495992660522,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3776721954345703},{"x":0.610084056854248,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوترونیک","boundary":[0.5546218752861023,0.37885984778404236,0.610084056854248,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.3800475001335144,0.5512605309486389,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۹.۱","boundary":[0.6823529601097107,0.3978622257709503,0.7260504364967346,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.39904987812042236},{"x":0.680672287940979,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4121140241622925},{"x":0.680672287940979,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.39904987812042236,0.6823529601097107,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.6168067455291748,0.39904987812042236,0.6739495992660522,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.39904987812042236},{"x":0.610084056854248,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6000000238418579,0.39904987812042236,0.6117647290229797,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5932773351669312,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرتوزایی","boundary":[0.5445378422737122,0.39904987812042236,0.5932773351669312,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ثانویه","boundary":[0.507563054561615,0.4002375304698944,0.5394958257675171,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4002375304698944},{"x":0.507563054561615,"y":0.4002375304698944},{"x":0.507563054561615,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.4002375304698944,0.507563054561615,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4975210380554199,0.37185984778404235,0.7310504364967346,0.4191140241622925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۹.۱","boundary":[0.6823529601097107,0.4204275608062744,0.7260504364967346,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4204275608062744},{"x":0.680672287940979,"y":0.4204275608062744},{"x":0.680672287940979,"y":0.4346793293952942},{"x":0.680672287940979,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.4204275608062744,0.680672287940979,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6285714507102966,0.4204275608062744,0.6739495992660522,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6218487620353699,"y":0.43586698174476624},{"x":0.610084056854248,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.42161521315574646,0.6218487620353699,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6033613681793213,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5798319578170776,0.42161521315574646,0.6033613681793213,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.5445378422737122,0.42161521315574646,0.5731092691421509,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.42161521315574646,0.5394958257675171,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۰۹۰۱.","boundary":[0.7126050591468811,0.4418052136898041,0.7445378303527832,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6689075827598572,0.4418052136898041,0.7058823704719543,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6084033846855164,0.4418052136898041,0.6621848940849304,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4572446644306183},{"x":0.561344563961029,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.561344563961029,0.4418052136898041,0.6016806960105896,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5310924649238586,0.4418052136898041,0.5546218752861023,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4572446644306183},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.49915966391563416,0.4418052136898041,0.5243697762489319,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.4571428596973419,0.4418052136898041,0.4924369752407074,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4418052136898041},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4418052136898041},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4572446644306183},{"x":0.413445383310318,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رآکتور","boundary":[0.413445383310318,0.4418052136898041,0.45042017102241516,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4418052136898041},{"x":0.413445383310318,"y":0.4418052136898041},{"x":0.413445383310318,"y":0.4572446644306183},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.40672269463539124,0.4418052136898041,0.413445383310318,0.4572446644306183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4572446644306183},{"x":0.40672269463539124,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40172269463539123,0.4158028357028961,0.7495378303527832,0.4642446644306183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۹.۱","boundary":[0.6840336322784424,0.4619952440261841,0.7260504364967346,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.46318289637565613},{"x":0.680672287940979,"y":0.46318289637565613},{"x":0.680672287940979,"y":0.47624704241752625},{"x":0.680672287940979,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.46318289637565613,0.680672287940979,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6504201889038086,0.46318289637565613,0.6739495992660522,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6436975002288818,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6436975002288818,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.5949580073356628,0.46318289637565613,0.6436975002288818,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5848739743232727,0.46318289637565613,0.5882353186607361,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.46318289637565613},{"x":0.578151285648346,"y":0.46318289637565613},{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غلاف","boundary":[0.5495798587799072,0.46318289637565613,0.578151285648346,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوخت","boundary":[0.5025210380554199,0.46318289637565613,0.5411764979362488,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5008403658866882,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4774346649646759},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.46318289637565613,0.5008403658866882,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۹.۱","boundary":[0.6823529601097107,0.48337292671203613,0.7260504364967346,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.48337292671203613},{"x":0.680672287940979,"y":0.48337292671203613},{"x":0.680672287940979,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.48337292671203613,0.680672287940979,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4976246953010559},{"x":0.653781533241272,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.653781533241272,0.48337292671203613,0.6722689270973206,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6168067455291748,0.48337292671203613,0.6487395167350769,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6016806960105896,0.48337292671203613,0.6134454011917114,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.4845605790615082,0.5966386795043945,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5848739743232727,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بازتابندهها","boundary":[0.5226891040802002,0.4845605790615082,0.5848739743232727,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.4845605790615082,0.5243697762489319,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6857143044471741,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۹.۱","boundary":[0.6857143044471741,0.5047506093978882,0.7277311086654663,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6840336322784424,"y":0.519002377986908},{"x":0.680672287940979,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.5047506093978882,0.6840336322784424,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6739495992660522,"y":0.519002377986908},{"x":0.6504201889038086,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6504201889038086,0.5047506093978882,0.6739495992660522,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6453781723976135,"y":0.519002377986908},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کنترلی","boundary":[0.5949580073356628,0.5059382319450378,0.6453781723976135,0.519002377986908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7277311086654663,"y":0.519002377986908},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.49247899174690246,0.4561828963756561,0.7327311086654663,0.526002377986908],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3574821949005127},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.22857142984867096,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3574821949005127},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35166984724998473,0.23357142984867096,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.37885984778404236,0.22689075767993927,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37185984778404235,0.23189075767993927,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.39904987812042236,0.23193277418613434,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39204987812042236,0.23693277418613434,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱","boundary":[0.21680672466754913,0.4204275608062744,0.23193277418613434,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4134275608062744,0.23693277418613434,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4429928660392761,0.23193277418613434,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4359928660392761,0.23693277418613434,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46318289637565613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21680672466754913,0.46318289637565613,0.23025210201740265,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46318289637565613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4561828963756561,0.23525210201740265,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4845605790615082,0.23025210201740265,0.4928741157054901]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4928741157054901},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4845605790615082,0.2369747906923294,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4775605790615082,0.2419747906923294,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5059382319450378,0.23025210201740265,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49893823194503784,0.23525210201740265,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۹.۱","boundary":[0.6840336322784424,0.5273159146308899,0.7260504364967346,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5380047559738159},{"x":0.680672287940979,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.5273159146308899,0.6823529601097107,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خنک","boundary":[0.6504201889038086,0.5273159146308899,0.6722689270973206,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6067227125167847,0.5273159146308899,0.6386554837226868,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5932773351669312,0.5273159146308899,0.6016806960105896,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.5273159146308899,0.5899159908294678,0.5380047559738159]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5832353186607361,0.5203159146308899,0.7310504364967346,0.5450047559738159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5273159146308899,0.23193277418613434,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5203159146308899,0.23693277418613434,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۹.۱","boundary":[0.6823529601097107,0.5463182926177979,0.7260504364967346,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5463182926177979},{"x":0.680672287940979,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5605700612068176},{"x":0.680672287940979,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.5463182926177979,0.6823529601097107,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6504201889038086,0.5475059151649475,0.6739495992660522,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حفاظ","boundary":[0.6117647290229797,0.5475059151649475,0.6420168280601501,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5475059151649475},{"x":0.610084056854248,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5798319578170776,0.5475059151649475,0.610084056854248,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.5486935973167419,0.5764706134796143,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5664285969734192,0.5405059151649475,0.7310504364967346,0.5675700612068176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5486935973167419,0.23193277418613434,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5416935973167419,0.23693277418613434,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰.۱","boundary":[0.7361344695091248,0.5688835978507996,0.7630252242088318,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.5688835978507996,0.7361344695091248,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6857143044471741,0.5688835978507996,0.7260504364967346,0.5795724391937256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6857143044471741,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6807143044471741,0.5618835978507996,0.7680252242088318,0.5865724391937256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5688835978507996,0.23193277418613434,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5618835978507996,0.23693277418613434,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.23193277418613434,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5832612805366516,0.23693277418613434,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.589073657989502},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7159664034843445,0.5902612805366516,0.7478991746902466,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7042016983032227,0.5902612805366516,0.7109243869781494,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7226890921592712,0.6104512810707092,0.7462185025215149,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6773109436035156,0.6104512810707092,0.7159664034843445,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6369748115539551,0.6104512810707092,0.6689075827598572,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6247031092643738},{"x":0.63193279504776,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.6104512810707092,0.6352941393852234,0.6247031092643738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.589073657989502},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6235154271125793},{"x":0.63193279504776,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.62693279504776,0.5832612805366516,0.7528991746902466,0.6305154271125794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6104512810707092,0.23025210201740265,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6034512810707092,0.23525210201740265,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7731092572212219,0.6448931097984314,0.7831932902336121,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.7243697643280029,0.6448931097984314,0.7663865685462952,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6789916157722473,0.6448931097984314,0.7193277478218079,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.646080732345581},{"x":0.6739495992660522,"y":0.646080732345581},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6487395167350769,0.646080732345581,0.6739495992660522,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.646080732345581},{"x":0.6453781723976135,"y":0.646080732345581},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.646080732345581,0.6453781723976135,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7647058963775635,"y":0.665083110332489},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7462185025215149,0.6662707924842834,0.7647058963775635,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.6662707924842834,0.7445378303527832,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7344537973403931,"y":0.665083110332489},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6941176652908325,0.6662707924842834,0.7361344695091248,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.6554622054100037,0.6674584150314331,0.6890756487846375,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.6686460971832275,0.6504201889038086,0.6817102432250977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.646080732345581},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6386975002288818,0.639080732345581,0.7881932902336121,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۲","boundary":[0.7159664034843445,0.6876484751701355,0.7462185025215149,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.6876484751701355,0.7126050591468811,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6722689270973206,0.6876484751701355,0.7042016983032227,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکه","boundary":[0.6453781723976135,0.6888360977172852,0.6655462384223938,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6352941393852234,0.6888360977172852,0.6386554837226868,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6888360977172852},{"x":0.63193279504776,"y":0.6888360977172852},{"x":0.63193279504776,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6084033846855164,0.6888360977172852,0.63193279504776,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6016806960105896,0.6888360977172852,0.6067227125167847,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5932773351669312,0.6888360977172852,0.6000000238418579,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.7078384757041931,0.7462185025215149,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7078384757041931,0.7126050591468811,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.6386554837226868,0.7078384757041931,0.7042016983032227,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.5983193516731262,0.7078384757041931,0.6302521228790283,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7232779264450073},{"x":0.578151285648346,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.7078384757041931,0.5915966629981995,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلزات","boundary":[0.5428571701049805,0.7078384757041931,0.5714285969734192,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.7078384757041931,0.5394958257675171,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5327731370925903,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5277731370925903,0.6806484751701355,0.7512185025215149,0.7302779264450073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱.۲","boundary":[0.6840336322784424,0.7304037809371948,0.7277311086654663,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7304037809371948},{"x":0.680672287940979,"y":0.7304037809371948},{"x":0.680672287940979,"y":0.7446556091308594},{"x":0.680672287940979,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7304037809371948,0.680672287940979,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7446556091308594},{"x":0.63193279504776,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.63193279504776,0.7304037809371948,0.6739495992660522,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.5932773351669312,0.7304037809371948,0.6252101063728333,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مکعبی","boundary":[0.5462185144424438,0.7304037809371948,0.5865546464920044,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5042017102241516,0.7315914630889893,0.5394958257675171,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7315914630889893},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7315914630889893},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7446556091308594},{"x":0.489075630903244,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.489075630903244,0.7315914630889893,0.49915966391563416,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7315914630889893},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7315914630889893},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4789915978908539,0.7315914630889893,0.48235294222831726,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"BCC","boundary":[0.4453781545162201,0.7315914630889893,0.4756302535533905,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7446556091308594},{"x":0.440336138010025,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.440336138010025,0.7315914630889893,0.4436974823474884,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7315914630889893},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7315914630889893},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4302521049976349,0.7315914630889893,0.43697479367256165,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۱.۲","boundary":[0.6840336322784424,0.7494061589241028,0.7277311086654663,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7505938410758972},{"x":0.680672287940979,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7636579275131226},{"x":0.680672287940979,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7505938410758972,0.6823529601097107,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7636579275131226},{"x":0.63193279504776,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.63193279504776,0.7505938410758972,0.6739495992660522,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6268907785415649,"y":0.764845609664917},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.5915966629981995,0.7517814636230469,0.6268907785415649,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"وجه","boundary":[0.5546218752861023,0.7517814636230469,0.5865546464920044,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.5394958257675171,0.7529691457748413,0.5495798587799072,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7277311086654663,"y":0.764845609664917},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4252521049976349,0.7245914630889893,0.7327311086654663,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7277311086654663,"y":0.786223292350769},{"x":0.6823529601097107,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۱.۲","boundary":[0.6823529601097107,0.7719715237617493,0.7277311086654663,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7719715237617493},{"x":0.680672287940979,"y":0.7719715237617493},{"x":0.680672287940979,"y":0.786223292350769},{"x":0.680672287940979,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7719715237617493,0.680672287940979,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6739495992660522,"y":0.786223292350769},{"x":0.63193279504776,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.63193279504776,0.7719715237617493,0.6739495992660522,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6252101063728333,"y":0.786223292350769},{"x":0.5932773351669312,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.5932773351669312,0.7719715237617493,0.6252101063728333,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5865546464920044,"y":0.786223292350769},{"x":0.5495798587799072,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.5495798587799072,0.7731591463088989,0.5865546464920044,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5445378422737122,"y":0.786223292350769},{"x":0.5226891040802002,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.5226891040802002,0.7731591463088989,0.5445378422737122,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5142857432365417,"y":0.786223292350769},{"x":0.48067227005958557,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.48067227005958557,0.7731591463088989,0.5142857432365417,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4739495813846588,"y":0.786223292350769},{"x":0.47058823704719543,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.47058823704719543,0.7731591463088989,0.4739495813846588,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7731591463088989},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7731591463088989},{"x":0.46890756487846375,"y":0.786223292350769},{"x":0.43697479367256165,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"HCP","boundary":[0.43697479367256165,0.7731591463088989,0.46890756487846375,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7731591463088989},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7731591463088989},{"x":0.43697479367256165,"y":0.786223292350769},{"x":0.43361344933509827,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43361344933509827,0.7731591463088989,0.43697479367256165,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4302521049976349,"y":0.786223292350769},{"x":0.4252100884914398,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4252100884914398,0.7731591463088989,0.4302521049976349,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7462185025215149,"y":0.805225670337677},{"x":0.7142857313156128,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.7921615242958069,0.7462185025215149,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7126050591468811,"y":0.805225670337677},{"x":0.7109243869781494,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7933491468429565,0.7126050591468811,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"هندسه","boundary":[0.6638655662536621,0.7933491468429565,0.7042016983032227,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6184874176979065,0.7933491468429565,0.6571428775787354,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.794536828994751},{"x":0.6201680898666382,"y":0.794536828994751},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.794536828994751,0.6201680898666382,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4202100884914398,0.7661591463088989,0.7512185025215149,0.8134132928848267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.23361344635486603,0.7969121336936951,0.21512605249881744,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23361344635486603,0.7767220735549927,0.21512605249881744,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7553443908691406},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23361344635486603,0.7553443908691406,0.21512605249881744,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23361344635486603,0.7327790856361389,0.21512605249881744,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.713776707649231},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23361344635486603,0.713776707649231,0.21512605249881744,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"%","boundary":[0.23361344635486603,0.6900237798690796,0.21512605249881744,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6710214018821716},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23361344635486603,0.6710214018821716,0.21512605249881744,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.23361344635486603,0.6496437191963196,0.21512605249881744,0.6532066464424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.5199999809265137,"boundary":[0.22861344635486602,0.6426437191963196,0.21844538033008576,0.8074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7517814636230469},{"x":0.489075630903244,"y":0.7517814636230469},{"x":0.489075630903244,"y":0.764845609664917},{"x":0.48403361439704895,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.48403361439704895,0.7517814636230469,0.489075630903244,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4957983195781708,"y":0.764845609664917},{"x":0.4924369752407074,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4924369752407074,0.7517814636230469,0.4957983195781708,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5260504484176636,"y":0.764845609664917},{"x":0.4957983195781708,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"FCC","boundary":[0.4957983195781708,0.7517814636230469,0.5260504484176636,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5327731370925903,"y":0.764845609664917},{"x":0.529411792755127,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.529411792755127,0.7517814636230469,0.5327731370925903,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5327731370925903,"y":0.764845609664917},{"x":0.48403361439704895,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.47903361439704895,0.7447814636230469,0.5377731370925903,0.771845609664917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8384798169136047},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8361045122146606},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.47058823704719543,0.8384798169136047,0.49747899174690247,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8384798169136047},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8361045122146606},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.8314798169136047,0.5024789917469025,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/wDlWOMDiANactzHP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/tkYhiPWyDZqrkTfe.jpg","blurred":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/jRwbbVmlobmTHTBb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9987063766447436,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.22857142984867096,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.23357142984867096,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.2102137804031372,0.23193277418613434,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2032137804031372,0.23693277418613434,0.22552731704711915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2327791005373001},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23990498483181},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.2327791005373001,0.23025210201740265,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2327791005373001},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23990498483181},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2257791005373001,0.23525210201740265,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2529691159725189,0.22857142984867096,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24596911597251891,0.23357142984867096,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2731591463088989},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.27434679865837097,0.23193277418613434,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2826603353023529},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.27434679865837097,0.2369747906923294,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26734679865837097,0.2419747906923294,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.1876484602689743,0.7462185025215149,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.1876484602689743,0.7126050591468811,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چندشکلی","boundary":[0.6487395167350769,0.18883609771728516,0.7042016983032227,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6436975002288818,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.18883609771728516,0.6436975002288818,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.20902612805366516,0.7462185025215149,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.20902612805366516,0.7126050591468811,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6621848940849304,0.20902612805366516,0.7042016983032227,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22446556389331818},{"x":0.63193279504776,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلر","boundary":[0.63193279504776,0.20902612805366516,0.6554622054100037,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6000000238418579,0.20902612805366516,0.6252101063728333,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.5546218752861023,0.20902612805366516,0.5932773351669312,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5142857432365417,0.20902612805366516,0.5462185144424438,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22446556389331818},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.49747899174690247,0.20902612805366516,0.5109243988990784,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.20902612805366516,0.4924369752407074,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهتهای","boundary":[0.4252100884914398,0.20902612805366516,0.48235294222831726,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.20902612805366516},{"x":0.41848739981651306,"y":0.20902612805366516},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بلورشناسی","boundary":[0.3495798408985138,0.20902612805366516,0.41848739981651306,0.22446556389331818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3428991687297821,0.18896199691295623,0.7528991746902466,0.23027791154384614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۱.۲","boundary":[0.6840336322784424,0.23040379583835602,0.7277311086654663,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.23040379583835602},{"x":0.680672287940979,"y":0.23040379583835602},{"x":0.680672287940979,"y":0.244655579328537},{"x":0.680672287940979,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.23040379583835602,0.680672287940979,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6739495992660522,"y":0.244655579328537},{"x":0.6403361558914185,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6403361558914185,0.23040379583835602,0.6739495992660522,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.244655579328537},{"x":0.6117647290229797,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6117647290229797,0.23040379583835602,0.6285714507102966,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5983193516731262,"y":0.244655579328537},{"x":0.5747899413108826,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"میلر","boundary":[0.5747899413108826,0.23040379583835602,0.5983193516731262,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5731092691421509,"y":0.244655579328537},{"x":0.5680672526359558,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5680672526359558,0.23159144818782806,0.5731092691421509,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.23159144818782806},{"x":0.561344563961029,"y":0.23159144818782806},{"x":0.561344563961029,"y":0.244655579328537},{"x":0.5361344814300537,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براوه","boundary":[0.5361344814300537,0.23159144818782806,0.561344563961029,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.23159144818782806},{"x":0.529411792755127,"y":0.23159144818782806},{"x":0.529411792755127,"y":0.244655579328537},{"x":0.5042017102241516,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5042017102241516,0.23159144818782806,0.529411792755127,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.23159144818782806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23159144818782806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.244655579328537},{"x":0.45210084319114685,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلورهای","boundary":[0.45210084319114685,0.23159144818782806,0.49747899174690247,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4453781545162201,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4453781545162201,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4084033668041229,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.4084033668041229,0.23159144818782806,0.4453781545162201,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.23159144818782806},{"x":0.40504202246665955,"y":0.23159144818782806},{"x":0.40504202246665955,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3815126121044159,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.3815126121044159,0.23159144818782806,0.40504202246665955,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.23159144818782806},{"x":0.37142857909202576,"y":0.23159144818782806},{"x":0.37142857909202576,"y":0.24584323167800903},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.34117648005485535,0.23159144818782806,0.37142857909202576,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.23159144818782806},{"x":0.33781513571739197,"y":0.23159144818782806},{"x":0.33781513571739197,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3361344635486603,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.23159144818782806,0.33781513571739197,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.2517814636230469,0.7462185025215149,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7126050591468811,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.2517814636230469,0.7142857313156128,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانهای","boundary":[0.6504201889038086,0.2517814636230469,0.7058823704719543,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6252101063728333,0.2517814636230469,0.6453781723976135,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشین","boundary":[0.5915966629981995,0.2517814636230469,0.6252101063728333,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2517814636230469},{"x":0.583193302154541,"y":0.2517814636230469},{"x":0.583193302154541,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.2517814636230469,0.583193302154541,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26603326201438904},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.49747899174690247,0.2517814636230469,0.5647059082984924,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4907563030719757,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.4571428596973419,0.2517814636230469,0.4907563030719757,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2517814636230469},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2517814636230469},{"x":0.45210084319114685,"y":0.26603326201438904},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.42016807198524475,0.2517814636230469,0.45210084319114685,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷.۱.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.2719714939594269,0.7462185025215149,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.2719714939594269,0.7126050591468811,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6638655662536621,0.2719714939594269,0.7042016983032227,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.6235294342041016,0.2719714939594269,0.6571428775787354,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.5899159908294678,0.2719714939594269,0.6168067455291748,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5848739743232727,0.2731591463088989,0.5882353186607361,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2731591463088989},{"x":0.578151285648346,"y":0.2731591463088989},{"x":0.578151285648346,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الماس","boundary":[0.5428571701049805,0.2731591463088989,0.578151285648346,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2731591463088989},{"x":0.534453809261322,"y":0.2731591463088989},{"x":0.534453809261322,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.2731591463088989,0.534453809261322,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2874109148979187},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرافیت","boundary":[0.48571428656578064,0.2731591463088989,0.5243697762489319,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2731591463088989},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2731591463088989},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.2731591463088989,0.48235294222831726,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸.۱.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.29334917664527893,0.7462185025215149,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.29334917664527893,0.7126050591468811,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7042016983032227,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6638655662536621,0.29334917664527893,0.7042016983032227,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.294536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.294536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.6235294342041016,0.294536828994751,0.6571428775787354,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.294536828994751},{"x":0.6168067455291748,"y":0.294536828994751},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6033613681793213,0.294536828994751,0.6168067455291748,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.294536828994751},{"x":0.5983193516731262,"y":0.294536828994751},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرامیک","boundary":[0.5579832196235657,0.294536828994751,0.5983193516731262,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.294536828994751},{"x":0.5462185144424438,"y":0.294536828994751},{"x":0.5462185144424438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.534453809261322,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.534453809261322,0.294536828994751,0.5462185144424438,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.294536828994751},{"x":0.534453809261322,"y":0.294536828994751},{"x":0.534453809261322,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5277311205863953,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5277311205863953,0.294536828994751,0.534453809261322,0.30878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3076009452342987},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3311344635486603,0.223403795838356,0.7512185025215149,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7277311086654663,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6857143044471741,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۰۸.۱.۲","boundary":[0.6857143044471741,0.31353920698165894,0.7277311086654663,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32897862792015076},{"x":0.680672287940979,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.31353920698165894,0.6823529601097107,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6336134672164917,0.31353920698165894,0.6739495992660522,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5949580073356628,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.5949580073356628,0.3123515546321869,0.6268907785415649,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5915966629981995,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمک","boundary":[0.5647059082984924,0.3123515546321869,0.5915966629981995,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5596638917922974,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"........................................","boundary":[0.5058823823928833,0.3123515546321869,0.5596638917922974,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۸.۱.۲","boundary":[0.6840336322784424,0.33610451221466064,0.7277311086654663,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3503562808036804},{"x":0.680672287940979,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.33610451221466064,0.6823529601097107,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6336134672164917,0.33610451221466064,0.6739495992660522,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"CsCl","boundary":[0.5932773351669312,0.33610451221466064,0.6252101063728333,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5882353186607361,0.33610451221466064,0.5915966629981995,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۸.۱.۲","boundary":[0.6823529601097107,0.35629454255104065,0.7277311086654663,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.35629454255104065},{"x":0.680672287940979,"y":0.35629454255104065},{"x":0.680672287940979,"y":0.3705463111400604},{"x":0.680672287940979,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.35629454255104065,0.680672287940979,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3705463111400604},{"x":0.63193279504776,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.63193279504776,0.3574821949005127,0.6739495992660522,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فلوریتی","boundary":[0.5798319578170776,0.3574821949005127,0.6268907785415649,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5764706134796143,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.35866984724998474,0.5764706134796143,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۸.۱.۲","boundary":[0.6823529601097107,0.3776721954345703,0.7277311086654663,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.37885984778404236},{"x":0.680672287940979,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3919239938259125},{"x":0.680672287940979,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.37885984778404236,0.6823529601097107,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3919239938259125},{"x":0.63193279504776,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.63193279504776,0.37885984778404236,0.6739495992660522,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.5865546464920044,0.37885984778404236,0.6268907785415649,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5815126299858093,"y":0.39429929852485657},{"x":0.556302547454834,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.556302547454834,0.3800475001335144,0.5815126299858093,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5529412031173706,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.38123515248298645,0.5546218752861023,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۵.۸.۱.۲","boundary":[0.6857143044471741,0.39904987812042236,0.7277311086654663,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4133016765117645},{"x":0.680672287940979,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.39904987812042236,0.6840336322784424,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4133016765117645},{"x":0.63193279504776,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ساختار","boundary":[0.63193279504776,0.39904987812042236,0.6739495992660522,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4144892990589142},{"x":0.578151285648346,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"کوراندوم","boundary":[0.5764706134796143,0.4002375304698944,0.6268907785415649,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5747899413108826,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5714285969734192,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.4002375304698944,0.5747899413108826,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8399999737739563},{"languageCode":"ps","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3099762499332428},{"x":0.729411780834198,"y":0.4133016765117645},{"x":0.507563054561615,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.5008823823928833,0.3053515546321869,0.734411780834198,0.42030167651176453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.294536828994751,0.23193277418613434,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28753682899475097,0.23693277418613434,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.31591448187828064,0.23193277418613434,0.3242280185222626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.31591448187828064,0.23529411852359772,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30891448187828063,0.24029411852359772,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3372921645641327,0.23193277418613434,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3302921645641327,0.23693277418613434,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.23193277418613434,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35166984724998473,0.23693277418613434,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3800475001335144,0.23025210201740265,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3730475001335144,0.23525210201740265,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸۰","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.22857142984867096,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39442518281936645,0.23357142984867096,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹.۱.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.42161521315574646,0.7462185025215149,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.42161521315574646,0.7126050591468811,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6655462384223938,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6655462384223938,0.42161521315574646,0.7042016983032227,0.43111640214920044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6655462384223938,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6605462384223938,0.41461521315574645,0.7512185025215149,0.43811640214920045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.42161521315574646,0.23193277418613434,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.41461521315574645,0.23693277418613434,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4429928660392761,0.23025210201740265,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4429928660392761,0.23529411852359772,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4359928660392761,0.24029411852359772,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46318289637565613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4643705487251282,0.23025210201740265,0.4726840853691101]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4726840853691101},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.550000011920929,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4643705487251282,0.23529411852359772,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46318289637565613},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45737054872512817,0.24029411852359772,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4857482314109802,0.23193277418613434,0.49406176805496216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4928741157054901},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4845605790615082,0.2369747906923294,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4787482314109802,0.2419747906923294,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5059382319450378,0.23193277418613434,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49893823194503784,0.23693277418613434,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5273159146308899,0.23193277418613434,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5203159146308899,0.23693277418613434,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7462185025215149,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7445378303527832,0.4406175911426544,0.7647058963775635,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7428571581840515,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.4406175911426544,0.7428571581840515,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45605701208114624},{"x":0.702521026134491,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.702521026134491,0.4418052136898041,0.7361344695091248,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.6655462384223938,0.4418052136898041,0.6957983374595642,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4572446644306183},{"x":0.658823549747467,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.4429928660392761,0.6621848940849304,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۲","boundary":[0.7159664034843445,0.46318289637565613,0.7462185025215149,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.46318289637565613,0.7126050591468811,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.6705882549285889,0.46318289637565613,0.7042016983032227,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6369748115539551,0.46318289637565613,0.6672269105911255,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6268907785415649,0.46318289637565613,0.6369748115539551,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.4643705487251282,0.6184874176979065,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6118067455291748,0.43480521368980407,0.7697058963775635,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۲.۲","boundary":[0.6857143044471741,0.48337292671203613,0.7277311086654663,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49881234765052795},{"x":0.680672287940979,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.48337292671203613,0.6823529601097107,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.6420168280601501,0.48337292671203613,0.6739495992660522,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49881234765052795},{"x":0.605042040348053,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.605042040348053,0.48337292671203613,0.6369748115539551,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5949580073356628,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5949580073356628,0.48337292671203613,0.6067227125167847,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.48337292671203613},{"x":0.583193302154541,"y":0.48337292671203613},{"x":0.583193302154541,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.48337292671203613,0.583193302154541,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فلزات","boundary":[0.5361344814300537,0.48337292671203613,0.5647059082984924,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5277311205863953,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5277311205863953,0.48337292671203613,0.5327731370925903,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49881234765052795},{"x":0.48403361439704895,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آلیاژها","boundary":[0.48403361439704895,0.48337292671203613,0.5226891040802002,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.48337292671203613},{"x":0.48403361439704895,"y":0.48337292671203613},{"x":0.48403361439704895,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4789915978908539,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.48337292671203613,0.48403361439704895,0.49881234765052795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4789915978908539,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4739915978908539,0.4763729267120361,0.7327311086654663,0.505812347650528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6840336322784424,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۲.۲","boundary":[0.6840336322784424,0.5047506093978882,0.7277311086654663,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5047506093978882},{"x":0.680672287940979,"y":0.5047506093978882},{"x":0.680672287940979,"y":0.519002377986908},{"x":0.680672287940979,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.5047506093978882,0.680672287940979,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6739495992660522,"y":0.519002377986908},{"x":0.6403361558914185,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.6403361558914185,0.5047506093978882,0.6739495992660522,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6352941393852234,"y":0.519002377986908},{"x":0.6067227125167847,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6067227125167847,0.5047506093978882,0.6352941393852234,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6084033846855164,"y":0.519002377986908},{"x":0.5983193516731262,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5983193516731262,0.5059382319450378,0.6084033846855164,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5059382319450378},{"x":0.583193302154541,"y":0.5059382319450378},{"x":0.583193302154541,"y":0.519002377986908},{"x":0.5714285969734192,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.5059382319450378,0.583193302154541,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5647059082984924,"y":0.519002377986908},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلورهای","boundary":[0.5193277597427368,0.5059382319450378,0.5647059082984924,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یونی","boundary":[0.4907563030719757,0.5059382319450378,0.5126050710678101,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5059382319450378},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5059382319450378},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5201900005340576},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.5059382319450378,0.48571428656578064,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.5249406099319458,0.7462185025215149,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.5261282920837402,0.7126050591468811,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.54038006067276},{"x":0.6722689270973206,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عيوب","boundary":[0.6705882549285889,0.5261282920837402,0.7042016983032227,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6655462384223938,"y":0.54038006067276},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6369748115539551,0.5273159146308899,0.6655462384223938,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5273159146308899},{"x":0.63193279504776,"y":0.5273159146308899},{"x":0.63193279504776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.5273159146308899,0.63193279504776,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۲","boundary":[0.7159664034843445,0.5463182926177979,0.7462185025215149,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.5463182926177979,0.7142857313156128,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.6705882549285889,0.5475059151649475,0.7042016983032227,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6252101063728333,0.5475059151649475,0.6655462384223938,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.5486935973167419,0.6218487620353699,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5605700612068176},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.47735294222831726,0.49893823194503784,0.7512185025215149,0.5675700612068176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۰.۳.۲.۲","boundary":[0.6857143044471741,0.5688835978507996,0.7277311086654663,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5831353664398193},{"x":0.680672287940979,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.5688835978507996,0.6823529601097107,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.6285714507102966,0.5688835978507996,0.6739495992660522,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.6033613681793213,0.5688835978507996,0.6235294342041016,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.5688835978507996,0.6000000238418579,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۲.۲","boundary":[0.6823529601097107,0.5878859758377075,0.7277311086654663,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.589073657989502},{"x":0.680672287940979,"y":0.589073657989502},{"x":0.680672287940979,"y":0.6033254265785217},{"x":0.680672287940979,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.589073657989502,0.680672287940979,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.589073657989502},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.6285714507102966,0.589073657989502,0.6739495992660522,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6218487620353699,"y":0.589073657989502},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دوقلو","boundary":[0.5915966629981995,0.5902612805366516,0.6218487620353699,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.5902612805366516,0.5899159908294678,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۲.۲","boundary":[0.6823529601097107,0.6092636585235596,0.7277311086654663,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6092636585235596},{"x":0.680672287940979,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6235154271125793},{"x":0.680672287940979,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.6092636585235596,0.6823529601097107,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نقصهای","boundary":[0.6201680898666382,0.6116389632225037,0.6739495992660522,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چینش","boundary":[0.5815126299858093,0.6116389632225037,0.6134454011917114,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.6128265857696533,0.5731092691421509,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۲.۲","boundary":[0.6823529601097107,0.6306413412094116,0.7277311086654663,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6306413412094116},{"x":0.680672287940979,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6448931097984314},{"x":0.680672287940979,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.6306413412094116,0.6823529601097107,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6453781723976135,0.6318289637565613,0.6739495992660522,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6067227125167847,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرزها","boundary":[0.6067227125167847,0.6330166459083557,0.6403361558914185,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6084033846855164,"y":0.646080732345581},{"x":0.6033613681793213,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.6330166459083557,0.6084033846855164,0.646080732345581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5665082931518555},{"x":0.729411780834198,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5630672526359558,0.5618835978507996,0.734411780834198,0.6518931097984314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5486935973167419,0.22857142984867096,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5416935973167419,0.23357142984867096,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰","boundary":[0.21680672466754913,0.570071280002594,0.22857142984867096,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.570071280002594},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.563071280002594,0.23357142984867096,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21680672466754913,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21680672466754913,0.5902612805366516,0.24201680719852448,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21680672466754913,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5832612805366516,0.24701680719852448,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21680672466754913,0.6104512810707092,0.24033613502979279,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6104512810707092,0.24537815153598785,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6034512810707092,0.25037815153598786,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6342042684555054,0.24201680719852448,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6272042684555054,0.24701680719852448,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21680672466754913,0.6543943285942078,0.24033613502979279,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6473943285942078,0.2453361350297928,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7159664034843445,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.6532066464424133,0.7462185025215149,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7126050591468811,"y":0.665083110332489},{"x":0.7126050591468811,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.6543943285942078,0.7126050591468811,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.6705882549285889,0.6555819511413574,0.7042016983032227,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حجمی","boundary":[0.6235294342041016,0.6567695736885071,0.6655462384223938,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6185294342041016,0.6497695736885071,0.7512185025215149,0.6708954877853394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7462185025215149,"y":0.684085488319397},{"x":0.7142857313156128,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.۲.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.6745843291282654,0.7462185025215149,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7126050591468811,"y":0.684085488319397},{"x":0.7109243869781494,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.6745843291282654,0.7126050591468811,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7042016983032227,"y":0.684085488319397},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6655462384223938,0.6745843291282654,0.7042016983032227,0.684085488319397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7462185025215149,"y":0.684085488319397},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6605462384223938,0.6675843291282654,0.7512185025215149,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6745843291282654},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6745843291282654},{"x":0.24033613502979279,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21680672466754913,0.6745843291282654,0.24033613502979279,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6745843291282654},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6745843291282654},{"x":0.24033613502979279,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6675843291282654,0.2453361350297928,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6971496343612671},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6971496343612671},{"x":0.24201680719852448,"y":0.705463171005249},{"x":0.21680672466754913,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6971496343612671,0.24201680719852448,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6971496343612671},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6971496343612671},{"x":0.24201680719852448,"y":0.705463171005249},{"x":0.21680672466754913,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6901496343612671,0.24701680719852448,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7173396944999695,0.24033613502979279,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7173396944999695,0.24537815153598785,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7103396944999695,0.25037815153598786,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7387173175811768,0.24033613502979279,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7317173175811768,0.2453361350297928,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7445378303527832,0.6959620118141174,0.7647058963775635,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6959620118141174,0.7445378303527832,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.7126050591468811,0.6959620118141174,0.7361344695091248,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7102137804031372},{"x":0.702521026134491,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.702521026134491,0.6959620118141174,0.7058823704719543,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6959620118141174},{"x":0.702521026134491,"y":0.6959620118141174},{"x":0.702521026134491,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6672269105911255,0.6959620118141174,0.702521026134491,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6605042219161987,0.6959620118141174,0.6655462384223938,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6521008610725403,0.6959620118141174,0.6571428775787354,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۲","boundary":[0.7159664034843445,0.7149643898010254,0.7462185025215149,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.716152012348175},{"x":0.7126050591468811,"y":0.716152012348175},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.716152012348175,0.7126050591468811,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.716152012348175},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6722689270973206,0.716152012348175,0.7092437148094177,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.716152012348175},{"x":0.6689075827598572,"y":0.716152012348175},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.716152012348175,0.6689075827598572,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.716152012348175},{"x":0.6403361558914185,"y":0.716152012348175},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.605042040348053,0.716152012348175,0.6403361558914185,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.716152012348175},{"x":0.6033613681793213,"y":0.716152012348175},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5630252361297607,0.716152012348175,0.6033613681793213,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7315914630889893},{"x":0.529411792755127,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.529411792755127,0.7173396944999695,0.5495798587799072,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5193277597427368,0.7173396944999695,0.5260504484176636,0.7315914630889893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5143277597427368,0.6889620118141174,0.7697058963775635,0.7385914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۳.۲","boundary":[0.6857143044471741,0.7375296950340271,0.7277311086654663,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7505938410758972},{"x":0.680672287940979,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7375296950340271,0.6840336322784424,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6436975002288818,0.7375296950340271,0.6739495992660522,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6184874176979065,0.7375296950340271,0.6369748115539551,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیک","boundary":[0.5915966629981995,0.7375296950340271,0.6117647290229797,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.7375296950340271,0.5848739743232727,0.7517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5765126299858093,0.7305296950340271,0.7327311086654663,0.7575938410758972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۳.۲","boundary":[0.6823529601097107,0.7577196955680847,0.7277311086654663,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7577196955680847},{"x":0.680672287940979,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7719715237617493},{"x":0.680672287940979,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.7577196955680847,0.6823529601097107,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6436975002288818,0.7577196955680847,0.6739495992660522,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6168067455291748,0.7577196955680847,0.6369748115539551,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7589073777198792},{"x":0.610084056854248,"y":0.7589073777198792},{"x":0.610084056854248,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیک","boundary":[0.5915966629981995,0.7589073777198792,0.610084056854248,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7589073777198792,0.5798319578170776,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.7790973782539368,0.7462185025215149,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7790973782539368,0.7126050591468811,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7790973782539368},{"x":0.707563042640686,"y":0.7790973782539368},{"x":0.707563042640686,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6739495992660522,0.7790973782539368,0.707563042640686,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.7802850604057312,0.6689075827598572,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6117647290229797,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.6117647290229797,0.7802850604057312,0.6403361558914185,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7802850604057312},{"x":0.605042040348053,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.794536828994751},{"x":0.5848739743232727,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.583193302154541,0.7802850604057312,0.6067227125167847,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5815126299858093,"y":0.794536828994751},{"x":0.5764706134796143,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7814726829528809,0.5815126299858093,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.7992874383926392,0.7462185025215149,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7992874383926392,0.7126050591468811,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8135392069816589},{"x":0.653781533241272,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.653781533241272,0.7992874383926392,0.7058823704719543,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8004750609397888},{"x":0.653781533241272,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.8004750609397888,0.653781533241272,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.5983193516731262,0.8004750609397888,0.6218487620353699,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.5697479248046875,0.8016626834869385,0.5932773351669312,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5647059082984924,"y":0.815914511680603},{"x":0.561344563961029,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.8016626834869385,0.5647059082984924,0.815914511680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5596638917922974,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5546638917922974,0.7519073777198791,0.7512185025215149,0.8205392069816589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7600950002670288,0.24201680719852448,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7530950002670288,0.24701680719852448,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7897862195968628},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7802850604057312,0.24201680719852448,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7897862195968628},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7732850604057312,0.24701680719852448,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8004750609397888},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.8016626834869385,0.24033613502979279,0.8099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8004750609397888},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7946626834869385,0.2453361350297928,0.8169762201309204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48403361439704895,0.8384798169136047,0.5092437267303467,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8314798169136047,0.5142437267303467,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/DtJFrEiGiJawlglX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/sYSXkwczZToxpZBW.jpg","blurred":"/storage/books/dbe8fb7c2c5f0319/pages/jtBlVknlrXkLCTJV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021454686492752292,0.9986753053945654,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.18883609771728516,0.24033613502979279,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.18183609771728515,0.2453361350297928,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.21140141785144806,0.24033613502979279,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20440141785144805,0.2453361350297928,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.23159144818782806,0.24201680719852448,0.24109263718128204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.23159144818782806,0.24537815153598785,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.22459144818782806,0.25037815153598786,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.۳۰۲","boundary":[0.7142857313156128,0.1876484602689743,0.7462185025215149,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.1876484602689743,0.7126050591468811,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20427553355693817},{"x":0.680672287940979,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.680672287940979,0.1876484602689743,0.7042016983032227,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6655462384223938,0.1876484602689743,0.6773109436035156,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.6352941393852234,0.1876484602689743,0.6638655662536621,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندی","boundary":[0.5815126299858093,0.1876484602689743,0.6285714507102966,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5747899413108826,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5495798587799072,0.1876484602689743,0.5747899413108826,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5226891040802002,0.1876484602689743,0.5462185144424438,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5109243988990784,0.1876484602689743,0.5159664154052734,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.4638655483722687,0.1876484602689743,0.5025210380554199,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4588235318660736,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.1876484602689743,0.4588235318660736,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.20902612805366516,0.7462185025215149,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.20902612805366516,0.7126050591468811,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22327791154384613},{"x":0.680672287940979,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.680672287940979,0.20902612805366516,0.7042016983032227,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6605042219161987,0.2102137804031372,0.6739495992660522,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6151260733604431,0.2102137804031372,0.6554622054100037,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.21140141785144806},{"x":0.610084056854248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.610084056854248,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5932773351669312,0.21140141785144806,0.610084056854248,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5579832196235657,0.21140141785144806,0.5798319578170776,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عنصری","boundary":[0.5126050710678101,0.21140141785144806,0.5529412031173706,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5058823823928833,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.2125890702009201,0.5058823823928833,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7462185025215149,"y":0.244655579328537},{"x":0.7142857313156128,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶.۳.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.23040379583835602,0.7462185025215149,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7126050591468811,"y":0.244655579328537},{"x":0.7126050591468811,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.23040379583835602,0.7126050591468811,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7042016983032227,"y":0.244655579328537},{"x":0.680672287940979,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.680672287940979,0.23040379583835602,0.7042016983032227,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6739495992660522,"y":0.244655579328537},{"x":0.6621848940849304,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6621848940849304,0.23040379583835602,0.6739495992660522,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6554622054100037,"y":0.244655579328537},{"x":0.6000000238418579,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسیرهای","boundary":[0.6000000238418579,0.23040379583835602,0.6554622054100037,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5932773351669312,"y":0.244655579328537},{"x":0.5042017102241516,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکروساختاری","boundary":[0.5042017102241516,0.23159144818782806,0.5932773351669312,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.23159144818782806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23159144818782806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.244655579328537},{"x":0.45378151535987854,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.45378151535987854,0.23159144818782806,0.49747899174690247,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.23159144818782806},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23159144818782806},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24584323167800903},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.23159144818782806,0.45042017102241516,0.24584323167800903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24584323167800903},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44373949885368347,0.1806484602689743,0.7512185025215149,0.25284323167800904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7277311086654663,"y":0.264845609664917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.۶.۳.۲","boundary":[0.6857143044471741,0.2517814636230469,0.7277311086654663,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26603326201438904},{"x":0.680672287940979,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.2517814636230469,0.6823529601097107,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.6504201889038086,0.2517814636230469,0.6739495992660522,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6436975002288818,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.6252101063728333,0.2517814636230469,0.6436975002288818,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.5983193516731262,0.2517814636230469,0.6184874176979065,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5932773351669312,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.2517814636230469,0.5966386795043945,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۲.۶۰۳۰۲","boundary":[0.6840336322784424,0.2719714939594269,0.7277311086654663,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2874109148979187},{"x":0.680672287940979,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.2731591463088989,0.6823529601097107,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.6504201889038086,0.2731591463088989,0.6739495992660522,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.6117647290229797,0.2731591463088989,0.6436975002288818,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2731591463088989},{"x":0.605042040348053,"y":0.2731591463088989},{"x":0.605042040348053,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5663865804672241,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.5663865804672241,0.2731591463088989,0.605042040348053,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5630252361297607,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.2731591463088989,0.5630252361297607,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۶.۳.۲","boundary":[0.6840336322784424,0.29334917664527893,0.7277311086654663,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6823529601097107,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3076009452342987},{"x":0.680672287940979,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.29334917664527893,0.6823529601097107,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6739495992660522,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.6504201889038086,0.29334917664527893,0.6739495992660522,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.294536828994751},{"x":0.6436975002288818,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6067227125167847,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6067227125167847,0.294536828994751,0.6436975002288818,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.294536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.294536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5949580073356628,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5949580073356628,0.294536828994751,0.6000000238418579,0.30878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5529832196235657,0.24596911597251891,0.7327311086654663,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.2529691159725189,0.24201680719852448,0.26128265261650085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26128265261650085},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.2529691159725189,0.24705882370471954,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24596911597251891,0.25205882370471955,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.27434679865837097,0.24201680719852448,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26734679865837097,0.24701680719852448,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21680672466754913,0.294536828994751,0.24033613502979279,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.28753682899475097,0.2453361350297928,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۳.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.31591448187828064,0.7462185025215149,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.31591448187828064,0.7126050591468811,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7042016983032227,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6655462384223938,0.31591448187828064,0.7042016983032227,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6605462384223938,0.30891448187828063,0.7512185025215149,0.3324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24033613502979279,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21680672466754913,0.31591448187828064,0.24033613502979279,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24033613502979279,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.30891448187828063,0.2453361350297928,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3372921645641327,0.24033613502979279,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3302921645641327,0.2453361350297928,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7159664034843445,0.33610451221466064,0.7462185025215149,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7042016983032227,0.33610451221466064,0.7092437148094177,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.35866984724998474,0.7478991746902466,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6840336322784424,0.3574821949005127,0.7109243869781494,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6739495992660522,0.3574821949005127,0.6756302714347839,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.3574821949005127,0.6655462384223938,0.3705463111400604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6588655662536621,0.32910451221466064,0.7528991746902466,0.3799216158390045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.24033613502979279,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35166984724998473,0.2453361350297928,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3931116461753845,0.24033613502979279,0.4026128351688385]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.3931116461753845,0.24537815153598785,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3861116461753845,0.25037815153598786,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4133016765117645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.4144892990589142,0.24033613502979279,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4133016765117645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4074892990589142,0.2453361350297928,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7731092572212219,0.3919239938259125,0.7831932902336121,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7344537973403931,0.3919239938259125,0.7663865685462952,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6924369931221008,0.3919239938259125,0.7277311086654663,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6638655662536621,0.3919239938259125,0.6857143044471741,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.3919239938259125,0.6554622054100037,0.4073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6454201889038086,0.38492399382591247,0.7881932902336121,0.4143634147644043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱۰۳.","boundary":[0.7428571581840515,0.4121140241622925,0.7647058963775635,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آستانه","boundary":[0.6991596817970276,0.4121140241622925,0.7361344695091248,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.6705882549285889,0.4133016765117645,0.6924369931221008,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.6403361558914185,0.4133016765117645,0.6655462384223938,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42874109745025635},{"x":0.63193279504776,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.4144892990589142,0.6369748115539551,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7462185025215149,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7462185025215149,0.43349167704582214,0.7647058963775635,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.43349167704582214,0.7445378303527832,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7142857313156128,0.43349167704582214,0.7361344695091248,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.43349167704582214},{"x":0.707563042640686,"y":0.43349167704582214},{"x":0.707563042640686,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.43349167704582214,0.707563042640686,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6436975002288818,0.43349167704582214,0.6789916157722473,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6151260733604431,0.43349167704582214,0.6369748115539551,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5983193516731262,0.43349167704582214,0.6084033846855164,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7462185025215149,0.45605701208114624,0.7630252242088318,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.45605701208114624,0.7445378303527832,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6941176652908325,0.4572446644306183,0.7344537973403931,0.46674585342407227]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5933193516731262,0.4063016765117645,0.7713865685462952,0.47374585342407227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.24201680719852448,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4276793293952942,0.24701680719852448,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21680672466754913,0.4572446644306183,0.2386554628610611,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4502446644306183,0.2436554628610611,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7478991746902466,"y":0.489311158657074},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7159664034843445,0.4774346649646759,0.7478991746902466,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7109243869781494,"y":0.490498811006546},{"x":0.707563042640686,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.4774346649646759,0.7109243869781494,0.490498811006546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7478991746902466,"y":0.489311158657074},{"x":0.707563042640686,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7008823704719543,0.4704346649646759,0.7528991746902466,0.496311158657074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21680672466754913,0.4774346649646759,0.2386554628610611,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4704346649646759,0.2436554628610611,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.49881234765052795,0.7478991746902466,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6857143044471741,0.4976246953010559,0.7126050591468811,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6756302714347839,"y":0.510688841342926},{"x":0.6689075827598572,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6689075827598572,0.4976246953010559,0.6756302714347839,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.510688841342926},{"x":0.6621848940849304,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6638655662536621,0.4976246953010559,0.6655462384223938,0.510688841342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6621848940849304,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6588655662536621,0.4906246953010559,0.7528991746902466,0.5200641460418701],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.49881234765052795,0.2386554628610611,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49181234765052795,0.2436554628610611,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5344418287277222,0.2386554628610611,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5274418287277222,0.2436554628610611,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5546318292617798,0.24201680719852448,0.5641329884529114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5641329884529114},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5546318292617798,0.24537815153598785,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5476318292617798,0.25037815153598786,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5760095119476318,0.24201680719852448,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5690095119476318,0.24701680719852448,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5973871946334839,0.24033613502979279,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5903871946334839,0.2453361350297928,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6175771951675415,0.2386554628610611,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6105771951675415,0.2436554628610611,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6389548778533936,0.24033613502979279,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6319548778533935,0.2453361350297928,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6603325605392456},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۶","boundary":[0.21680672466754913,0.6603325605392456,0.24033613502979279,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6603325605392456},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6533325605392456,0.2453361350297928,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7731092572212219,0.5344418287277222,0.7831932902336121,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.7310924530029297,0.5344418287277222,0.7663865685462952,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.6857143044471741,0.5344418287277222,0.7243697643280029,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5344418287277222},{"x":0.680672287940979,"y":0.5344418287277222},{"x":0.680672287940979,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.5344418287277222,0.680672287940979,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱۰۴.","boundary":[0.7428571581840515,0.5546318292617798,0.7647058963775635,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7058823704719543,0.5546318292617798,0.7361344695091248,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6705882549285889,0.5546318292617798,0.6991596817970276,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.6352941393852234,0.5546318292617798,0.6638655662536621,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6201680898666382,0.5546318292617798,0.6285714507102966,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.5798319578170776,0.5546318292617798,0.6134454011917114,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5596638917922974,0.5546318292617798,0.5731092691421509,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5428571701049805,0.5546318292617798,0.5529412031173706,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5546318292617798},{"x":0.534453809261322,"y":0.5546318292617798},{"x":0.534453809261322,"y":0.5688835978507996},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"بلورها","boundary":[0.49915966391563416,0.5546318292617798,0.534453809261322,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5546318292617798},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5546318292617798},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.5546318292617798,0.49747899174690247,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4874369752407074,0.5274418287277222,0.7881932902336121,0.5758835978507996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7462185025215149,"y":0.589073657989502},{"x":0.7159664034843445,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۴","boundary":[0.7159664034843445,0.5748218297958374,0.7462185025215149,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7126050591468811,"y":0.589073657989502},{"x":0.7109243869781494,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.5748218297958374,0.7126050591468811,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7042016983032227,"y":0.589073657989502},{"x":0.6773109436035156,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6773109436035156,0.5748218297958374,0.7042016983032227,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6689075827598572,"y":0.589073657989502},{"x":0.6386554837226868,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6386554837226868,0.5748218297958374,0.6689075827598572,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6302521228790283,"y":0.589073657989502},{"x":0.5915966629981995,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.5915966629981995,0.5760095119476318,0.6302521228790283,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5865546464920044,"y":0.589073657989502},{"x":0.5529412031173706,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5529412031173706,0.5760095119476318,0.5865546464920044,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5512605309486389,"y":0.589073657989502},{"x":0.5260504484176636,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5260504484176636,0.5760095119476318,0.5512605309486389,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.5760095119476318,0.5210084319114685,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۴","boundary":[0.7142857313156128,0.5973871946334839,0.7462185025215149,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.5973871946334839,0.7126050591468811,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6773109436035156,0.5973871946334839,0.7042016983032227,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پیر","boundary":[0.6554622054100037,0.5973871946334839,0.6705882549285889,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لز","boundary":[0.6453781723976135,0.5973871946334839,0.6521008610725403,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6369748115539551,0.5973871946334839,0.6420168280601501,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نابارو","boundary":[0.6016806960105896,0.5973871946334839,0.6302521228790283,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5915966629981995,0.5973871946334839,0.5966386795043945,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6104512810707092},{"x":0.578151285648346,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"P","boundary":[0.578151285648346,0.5973871946334839,0.5899159908294678,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5973871946334839},{"x":0.578151285648346,"y":0.5973871946334839},{"x":0.578151285648346,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5731092691421509,0.5973871946334839,0.578151285648346,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"N","boundary":[0.5630252361297607,0.5973871946334839,0.5714285969734192,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5596638917922974,0.5973871946334839,0.5630252361297607,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5973871946334839},{"x":0.556302547454834,"y":0.5973871946334839},{"x":0.556302547454834,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5529412031173706,0.5973871946334839,0.556302547454834,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۴","boundary":[0.7142857313156128,0.6163895726203918,0.7462185025215149,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.6163895726203918,0.7126050591468811,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.6705882549285889,0.6163895726203918,0.7042016983032227,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.6175771951675415,0.6638655662536621,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6306413412094116},{"x":0.610084056854248,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلورها","boundary":[0.610084056854248,0.6175771951675415,0.6453781723976135,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.6175771951675415,0.6134454011917114,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6306413412094116},{"x":0.561344563961029,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.561344563961029,0.6175771951675415,0.6016806960105896,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرنش","boundary":[0.5193277597427368,0.6175771951675415,0.5546218752861023,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6306413412094116},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مومسان","boundary":[0.46890756487846375,0.6175771951675415,0.5126050710678101,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.6175771951675415,0.4638655483722687,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۴","boundary":[0.7142857313156128,0.6377671957015991,0.7462185025215149,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.6377671957015991,0.7126050591468811,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6689075827598572,0.6377671957015991,0.7042016983032227,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6336134672164917,0.6389548778533936,0.6638655662536621,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بردار","boundary":[0.6000000238418579,0.6389548778533936,0.6268907785415649,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگرز","boundary":[0.5579832196235657,0.6389548778533936,0.5932773351669312,0.6532066464424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4538235318660736,0.5678218297958374,0.7512185025215149,0.6590190238952637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7142857313156128,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۴","boundary":[0.7142857313156128,0.6591448783874512,0.7462185025215149,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7126050591468811,"y":0.673396646976471},{"x":0.7109243869781494,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.6591448783874512,0.7126050591468811,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7042016983032227,"y":0.673396646976471},{"x":0.6672269105911255,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.6655462384223938,0.6591448783874512,0.7042016983032227,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6603325605392456},{"x":0.658823549747467,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6605042219161987,"y":0.673396646976471},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.6218487620353699,0.6603325605392456,0.6605042219161987,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.6603325605392456,0.6168067455291748,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7647058963775635,"y":0.694774329662323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7462185025215149,0.6805225610733032,0.7647058963775635,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7428571581840515,"y":0.694774329662323},{"x":0.7428571581840515,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6805225610733032,0.7428571581840515,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7344537973403931,"y":0.694774329662323},{"x":0.7092437148094177,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7092437148094177,0.6805225610733032,0.7344537973403931,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6817102432250977},{"x":0.702521026134491,"y":0.6817102432250977},{"x":0.702521026134491,"y":0.694774329662323},{"x":0.6453781723976135,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6453781723976135,0.6817102432250977,0.702521026134491,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6369748115539551,"y":0.694774329662323},{"x":0.5815126299858093,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نابجاییها","boundary":[0.5815126299858093,0.6817102432250977,0.6369748115539551,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.6817102432250977,0.5798319578170776,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.716152012348175},{"x":0.7159664034843445,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۴","boundary":[0.7159664034843445,0.7019002437591553,0.7462185025215149,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7126050591468811,"y":0.716152012348175},{"x":0.7109243869781494,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7019002437591553,0.7126050591468811,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7042016983032227,"y":0.716152012348175},{"x":0.6789916157722473,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6789916157722473,0.7019002437591553,0.7042016983032227,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6722689270973206,"y":0.716152012348175},{"x":0.6453781723976135,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.6453781723976135,0.7019002437591553,0.6722689270973206,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.716152012348175},{"x":0.6252101063728333,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252101063728333,0.7019002437591553,0.6420168280601501,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6117647290229797,"y":0.716152012348175},{"x":0.5697479248046875,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نابجایی","boundary":[0.5697479248046875,0.7019002437591553,0.6117647290229797,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.7030878663063049,0.5663865804672241,0.7173396944999695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7647058963775635,"y":0.716152012348175},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5597059082984924,0.6521448783874512,0.7697058963775635,0.723152012348175],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7277311086654663,"y":0.735154390335083},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۲.۴","boundary":[0.6840336322784424,0.7220902442932129,0.7277311086654663,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7220902442932129},{"x":0.680672287940979,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7363420724868774},{"x":0.680672287940979,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7220902442932129,0.6823529601097107,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.6453781723976135,0.7232779264450073,0.6739495992660522,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لغزان","boundary":[0.6117647290229797,0.7232779264450073,0.6386554837226868,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.7232779264450073,0.6084033846855164,0.7363420724868774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7277311086654663,"y":0.735154390335083},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5983613681793213,0.7162779264450073,0.7327311086654663,0.742154390335083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۲.۴","boundary":[0.6823529601097107,0.7422803044319153,0.7277311086654663,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7434679269790649},{"x":0.680672287940979,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7565320730209351},{"x":0.680672287940979,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.7434679269790649,0.6823529601097107,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"حلقة","boundary":[0.6453781723976135,0.7434679269790649,0.6739495992660522,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منشوروار","boundary":[0.5882353186607361,0.7434679269790649,0.6386554837226868,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.7446556091308594,0.5865546464920044,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.764845609664917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۴","boundary":[0.7142857313156128,0.764845609664917,0.7462185025215149,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.764845609664917},{"x":0.7126050591468811,"y":0.764845609664917},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.764845609664917,0.7126050591468811,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.764845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.764845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6689075827598572,0.764845609664917,0.7042016983032227,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.764845609664917},{"x":0.6638655662536621,"y":0.764845609664917},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6352941393852234,0.764845609664917,0.6638655662536621,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.764845609664917},{"x":0.6285714507102966,"y":0.764845609664917},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نابجاییها","boundary":[0.5714285969734192,0.764845609664917,0.6285714507102966,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.7660332322120667,0.5714285969734192,0.7802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5299999713897705},{"languageCode":"ar","confidence":0.4699999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5630672526359558,0.7364679269790649,0.7512185025215149,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7277311086654663,"y":0.783847987651825},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۲.۴","boundary":[0.6840336322784424,0.7850356101989746,0.7277311086654663,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7850356101989746},{"x":0.680672287940979,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7980997562408447},{"x":0.680672287940979,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.678991615772