فرهنگ سلامت مواد غذایی: ایجاد یک سیستم مدیریت سلامت غذایی مبتنی بر رفتار فرهنگ سلامت مواد غذایی: ایجاد یک سیستم مدیریت سلامت غذایی مبتنی بر رفتار

{"id":"3795042","title":"فرهنگ سلامت مواد غذایی: ایجاد یک سیستم مدیریت سلامت غذایی مبتنی بر رفتار","price":"۳۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۹‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ddf498c423a133f9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ddf498c423a133f9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ddf498c423a133f9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ddf498c423a133f9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ddf498c423a133f9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ddf498c423a133f9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ddf498c423a133f9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ddf498c423a133f9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ddf498c423a133f9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ddf498c423a133f9/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010674","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["معمولا پیش از مصرف یک ماده غذایی از خطراتی که سلامت مصرف کننده را تهدید می‌کنند آگاهی کاملی نداریم. حتی ممکن است برخی از این مخاطرات، سال‌ها یا شاید دهه‌ها بعد گریبان‌گیر ما شوند و جالب تر اینکه برای دوری جستن از آن‌ها نمی‌توانیم به طور کلی از مصرف مواد غذایی اجتناب ورزیم. موارد مذکور مهمگی گویای این حقیقت هستند که ماده غذایی یک کالای منحصر به فرد است که از یک سو سلامت آن با سلامت آحاد جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و از سوی دیگر رعایت اصول اولیه بهداشت و سلامت، لازمه ورود این کالای ویژه به بازار های جهانی محسوب می شوند.\r","در این راستا، مهم‌ترین مبحثی که در این کتاب، بیش زود خواننده قرار می‌گیرد اصول الویه پایه‌ریزی یک فرهنگ سلامت غذایی مبتنی بر رفتار است. در فصل نخست آن با نگاهی گذرا به تاریخ تولید مواد غذایی، اساسی در بین مخاطرات مرتبط با سلامت این فراورده‌ها و راهکارهای کنترل آن‌ها به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصول بعدی، جایگاه فرهنگی در این مقوله، تیوری‌های تغییر رفتار و نحوه استفاده از آن‌ها در تامین کارایی‌های مورد انتظار از سلامت غذایی در یک سیستم مدیریتی و همچنین تاثیر برخی عوامل نظیر آموزش و ارتباطات بر رفتار افراد موثر در این زنجیره با جزییات بیشتری ارایه گردیده است. سپس اهمیت توسعه اهداف در سلامت مواد غذابی و نبود بهره‌گیری از نتایج اعمال برای افزایش با کاهش رفتارهای خاص مورد ارزیابی قرار گرفته و در دو فصل انتهایی نیز به جمع بعدی این موارد جهت ابعاد یک سیستم مدیریت سلامت غذایی مبتنی بر رفتار و طرح سوالات آتی در این زمینه پرداخته شده است."],"pages_count":"147","keywords":"null","token":"ddf498c423a133f9","created_at":"2019-01-24 15:39:10","updated_at":"2022-07-04 15:26:37","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-01-24 16:24:45","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1916998","title":"فرانک یاناس","firstname":"فرانک","lastname":"یاناس","token":"98f5851afdd79102","created_at":"2019-01-24 15:25:31","updated_at":"2019-01-24 15:25:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916999","title":"دکتر بلال صادقی","firstname":"دکتر بلال","lastname":"صادقی","token":"52bb216787b7ba2a","created_at":"2019-01-24 15:25:42","updated_at":"2019-01-24 15:25:42","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917003","title":"دکتر علیرضا صادقی","firstname":"دکتر علیرضا","lastname":"صادقی","token":"90df2ba03c18ac15","created_at":"2019-01-24 15:28:19","updated_at":"2019-01-24 15:28:19","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1916998","title":"فرانک یاناس","firstname":"فرانک","lastname":"یاناس","token":"98f5851afdd79102","created_at":"2019-01-24 15:25:31","updated_at":"2019-01-24 15:25:31","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1916999","title":"دکتر بلال صادقی","firstname":"دکتر بلال","lastname":"صادقی","token":"52bb216787b7ba2a","created_at":"2019-01-24 15:25:42","updated_at":"2019-01-24 15:25:42","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917003","title":"دکتر علیرضا صادقی","firstname":"دکتر علیرضا","lastname":"صادقی","token":"90df2ba03c18ac15","created_at":"2019-01-24 15:28:19","updated_at":"2019-01-24 15:28:19","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783730","file":"5c49aae7092607.33013412.pdf","book_id":"3795042","toc":[{"page":"9","title":"پيشگفتار مولف"},{"page":"14","title":"فصل اول- نگاهی به گذشته برای شکل‌دهی آينده"},{"title":"فصل دوم- چرا بر روی فرهنگ تاکيد می‌کنيم؟","page":"25"},{"title":"فصل سوم- يک رويکرد مبتنی بر سيستم سلامت مواد غذايی","page":"38"},{"title":"فصل چهارم- تامين کارآيی‌های مورد انتظار از سلامت مواد غذايی","page":"49"},{"title":"فصل پنجم- آموزش و تحصيل به منظور تاثير بر رفتار","page":"63"},{"title":"فصل ششم- ارتباط موثر در سلامت مواد غذايی","page":"74"},{"title":"فصل هفتم- توسعه اهداف و ارزيابی‌های سلامت مواد غذايی","page":"84"},{"title":"فصل هشتم- بهره‌گيری از پيامد اعمال با هدف افزايش يا کاهش رفتارها","page":"98"},{"title":"فصل نهم- جمع بندی تمام موارد با يکديگر- مديريت سلامت غذايی مبتنی بر رفتار","page":"110"},{"title":"فصل دهم- بدون پايان- تفکرات در مورد آينده سلامت غذا","page":"115"},{"title":"ضمايم","page":"119"},{"title":"منابع","page":"139"},{"title":"واژه‌نامه","page":"143"}],"created_at":"2019-01-24 15:39:11","updated_at":"2022-07-04 15:26:38","process_started_at":"2019-01-24 15:39:12","process_done_at":"2019-01-24 15:43:16","process_failed_at":null,"pages_count":"147","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"934fc0922643a8bf80b35093bb63ac53d31e169882a13aaa36afb6b13b07dd8ad31407b8686502682223531c6e406f23bd6a4b15ca05b7d22de25a6ac655ce1b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۷"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"1882","title":"ارزیابی وضع تغذیه","token":"f8a65d916c0cfa63","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:12","updated_at":"2021-04-11 10:07:50","study_fields":[{"id":"217","title":"علوم تغذیه","degree_id":"7","token":"2652c987ecaf80e1","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"2401","title":"اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه‌های تغذیه‌ای","token":"353c9d8889ef8929","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2021-04-11 10:07:50","study_fields":[{"id":"217","title":"علوم تغذیه","degree_id":"7","token":"2652c987ecaf80e1","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"4231","title":"اکولوژی غذا و تغذیه","token":"11a92b255e595c9d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:42","updated_at":"2019-01-24 16:24:45","study_fields":[{"id":"217","title":"علوم تغذیه","degree_id":"7","token":"2652c987ecaf80e1","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14062","title":"تغذیه","token":"1ff347b7b2e2e00c","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:28:31","updated_at":"2020-08-15 12:20:25","study_fields":[{"id":"1099","title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","degree_id":"7","token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":"154","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1102","title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","degree_id":"7","token":"689b6c896800632c","books_count":"154","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14071","title":"تغذیه انسانی","token":"e3a6c70e70146c2b","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:32","updated_at":"2019-01-24 16:24:45","study_fields":[{"id":"817","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزش","degree_id":"10","token":"e5d4148f77953d07","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"فرهنگ-سلامت-مواد-غذایی-ایجاد-یک-سیستم-مدیریت-سلامت-غذایی-مبتنی-بر-رفتار","urlify":"فرهنگ-سلامت-مواد-غذایی-ایجاد-یک-سیستم-مدیریت-سلامت-غذایی-مبتنی-بر-رفتار","pages_count_fa":"۱۴۷","authorTitle":"فرانک یاناس, دکتر بلال صادقی, دکتر علیرضا صادقی","tocStr":"پيشگفتار مولف, فصل اول- نگاهی به گذشته برای شکل‌دهی آينده, فصل دوم- چرا بر روی فرهنگ تاکيد می‌کنيم؟, فصل سوم- يک رويکرد مبتنی بر سيستم سلامت مواد غذايی, فصل چهارم- تامين کارآيی‌های مورد انتظار از سلامت مواد غذايی, فصل پنجم- آموزش و تحصيل به منظور تاثير بر رفتار, فصل ششم- ارتباط موثر در سلامت مواد غذايی, فصل هفتم- توسعه اهداف و ارزيابی‌های سلامت مواد غذايی, فصل هشتم- بهره‌گيری از پيامد اعمال با هدف افزايش يا کاهش رفتارها, فصل نهم- جمع بندی تمام موارد با يکديگر- مديريت سلامت غذايی مبتنی بر رفتار, فصل دهم- بدون پايان- تفکرات در مورد آينده سلامت غذا, ضمايم, منابع, واژه‌نامه","url":"/preview/ddf498c423a133f9/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19