فلور (فارسی) ایران شماره 40: تیره پیچک (Convolvulaceae) فلور (فارسی) ایران شماره 40: تیره پیچک (Convolvulaceae)

{"id":"3798819","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 40: تیره پیچک (Convolvulaceae)","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/df53d54baf81a0e9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/df53d54baf81a0e9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/df53d54baf81a0e9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/df53d54baf81a0e9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/df53d54baf81a0e9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-473-133-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۸۰","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">در این کتاب، تیره پیچک با اشاره به گونههای مختلف و پراکندگی جغرافیایی ان در ایران و جهان معرفی میشود. این مطالب با طرحهای سیاه و سپید و نقشه انتشار گونهها همراه است.",""],"pages_count":"112","keywords":null,"token":"df53d54baf81a0e9","created_at":"2022-08-15 13:14:10","updated_at":"2022-08-15 14:13:33","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-15 13:59:38","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918180","title":"مصطفی نوروزی","firstname":"مصطفی","lastname":"نوروزی","token":"f81d728960538a67","created_at":"2020-04-19 08:47:12","updated_at":"2020-04-19 08:47:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918180","title":"مصطفی نوروزی","firstname":"مصطفی","lastname":"نوروزی","token":"f81d728960538a67","created_at":"2020-04-19 08:47:12","updated_at":"2020-04-19 08:47:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787393","file":"62fa075c0aa270.66373209.pdf","book_id":"3798819","toc":null,"created_at":"2022-08-15 13:14:12","updated_at":"2022-08-15 14:13:33","process_started_at":"2022-08-15 13:14:15","process_done_at":"2022-08-15 13:14:18","process_failed_at":null,"pages_count":"112","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"714a9700dd4910c09187a57cdd23f698249a53162b0077555340d35f8cdc45ca7c7aca733ddc87ffc8e87aa95d9ccde0b0da73f46fe3256736c7dc017b17f025","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-40-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DA%A9-Convolvulaceae","ebook_price_en":"16000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-40-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DA%A9-Convolvulaceae","pages_count_fa":"۱۱۲","authorTitle":"مصطفی نوروزی","tocStr":"","url":"/preview/df53d54baf81a0e9/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-40-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DA%A9-Convolvulaceae"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19