طراحی و تقویت سازه ها با مصالح FRP از طرح تا اجرا طراحی و تقویت سازه ها با مصالح FRP از طرح تا اجرا

{"id":3794892,"title":"طراحی و تقویت سازه ها با مصالح FRP از طرح تا اجرا","price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e1934b61c6507f28/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e1934b61c6507f28/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e1934b61c6507f28/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e1934b61c6507f28/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e1934b61c6507f28/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e1934b61c6507f28/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":true,"isbn":"9786001811807","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":1,"description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب طراحی و تقویت سازه ها با مصالح </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">FRP</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> از طرح تا اجرا، در سال 1396 و توسط نشر سهادانش در تهران به چاپ رسید. این کتاب به دست عباسعلی خالقی و در پانزده فصل، ترجمه و نگارش شده است. موضوعات کتاب پیش رو، پیرامون معرفی، نحوه تولید، انواع مسلح&zwnj;کننده، اصول طراحی و تقویت، مقاوم&zwnj;سازی و به&zwnj;طور کلی همه&zwnj;چیز درمورد تولید و به کارگیری </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">FRP</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">ها است. کامپوزیت</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">های </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">FRP</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> در ساختمان</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">سازی و معماری، به علت قیمت کم و مقاومت بالا مهم هستند. این مسیله، نشان&zwnj;دهنده اهمیت مطالعه کتاب طراحی و تقویت سازه ها با مصالح </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">FRP</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> از طرح تا اجرا برای مهندسان و فعالان این حوزه است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مباحث بیان&zwnj;شده در کتاب طراحی و تقویت سازه ها با مصالح </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">FRP</span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> از طرح تا اجرا</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در فصل اول طراحی و تقویت سازه ها با مصالح </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">FRP</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> از طرح تا اجرا، کاربردهای درحال رشد، تاریخچه، خواص</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">FRP </span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">و نکات گسترده&zwnj;ای جهت آشنایی با این کامپوزیت&zwnj;ها گردآوری شده است. فصل دوم و سوم، در ادامه فصل اول و با تکیه بر توضیحات موضوعی فصل اول نگارش شده است. به عنوان مثال در فصل دوم، روش&zwnj;های تولید </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">FRP</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> و در فصل سوم، خواص کامپوزیت&zwnj;ها مورد بررسی قرار می&zwnj;گیرد.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">چهارمین فصل کتاب پیش رو، به اساس طراحی مسلح&zwnj;کننده&zwnj;های </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">FRP</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> اشاره می&zwnj;کند و به شکل ویژه&zwnj;ای تاثیرات محیط زیستی و ضرایب مقاومت آن را مورد بررسی قرار می&zwnj;دهد. در 5 فصل بعدی نیز نویسنده به موارد جزیی&zwnj;تری می&zwnj;پردازد تا معماران و مهندسان متخصص دستاورد ویژه&zwnj;ای از مطالعه کتاب داشته باشند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">شما می&zwnj;توانید برای مشاهده کامل سرفصل&zwnj;های کتاب، از قسمت &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; به فهرست کامل دسترسی داشته باشید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نحوه دسترسی به کتاب طراحی و تقویت سازه&zwnj;ها در مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">پلتفرم مای بوکت، مفتخر است همکاری خود را با انتشارات ایران سها، ناشر این کتاب اعلام کند. در حال حاضر کتاب طراحی و تقویت سازه ها با مصالح </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">FRP</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"> از طرح تا اجرا را می&zwnj;توانید برای دو بازه سه ماهه و شش ماهه کرایه کنید. برای علاقه&zwnj;مندان به تهیه نسخه فیزیکی نیز، کتاب طراحی و تقویت سازه ها انتشارات سهادانش توسط پست ایران به سرتاسر کشور و با قیمت چاپ آن، ارسال خواهد شد.</span>",""],"pages_count":488,"keywords":"null","token":"e1934b61c6507f28","created_at":"2018-04-11 16:52:46","updated_at":"2022-08-22 12:15:07","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2018-04-21 13:47:49","available_for_web":true,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"در کتاب طراحی و تقویت سازه ها با مصالح FRP از طرح تا اجرا، به نحوه تولید، طراحی و استفاده از این مصالح پرداخته می‌شود. برای خرید کتب دانشگاهی با بهترین قیمت از مای بوکت، وارد شوید.","meta_title":"خرید کتاب طراحی و تقویت سازه ها با مصالح FRP از طرح تا اجرا اثر عباسعلی خالقی-مای بوکت","stock":100,"authors":[{"id":1916731,"title":"عباسعلی خالقی","meta_title":"عباسعلی خالقی","meta_description":"عباسعلی خالقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباسعلی","lastname":"خالقی","token":"79e52e798195a056","created_at":"2018-04-11 16:52:46","updated_at":"2018-04-11 16:52:46","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916731,"title":"عباسعلی خالقی","meta_title":"عباسعلی خالقی","meta_description":"عباسعلی خالقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عباسعلی","lastname":"خالقی","token":"79e52e798195a056","created_at":"2018-04-11 16:52:46","updated_at":"2018-04-11 16:52:46","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783580,"file":"5acdbece38cfb4.81833257.pdf","book_id":3794892,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-08-22 12:15:25","process_started_at":"2018-04-17 16:28:22","process_done_at":"2018-04-17 16:36:36","process_failed_at":null,"pages_count":488,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"b5928ca4656a8bc1ff78024be55198fa9b803cdbed9aceabdc81cd9a9c065b6c365fd7c811f0daa79ea0ecb7d61a693f0ee3e5a0981d4fbf72f9540619d34e76","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸۸"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[{"id":14491,"title":"تکنولوژی کامپوزیتها","meta_title":"تکنولوژی کامپوزیتها","meta_description":"تکنولوژی کامپوزیتها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"f5da14d4794f0b91","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:28:43","updated_at":"2022-12-03 15:10:52","study_fields":[{"id":1249,"title":"کارشناسی مهندسی پلیمر","meta_title":"کارشناسی مهندسی پلیمر","meta_description":"کارشناسی مهندسی پلیمر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8744b784bb8cc733","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-12-03 16:14:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]}],"titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-FRP-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7","ebook_price_en":60000,"urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-FRP-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7","pages_count_fa":"۴۸۸","authorTitle":"عباسعلی خالقی","tocStr":"","url":"/preview/e1934b61c6507f28/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-FRP-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19