رسایل‌البدای: دفتر سوم رسایل‌البدای: دفتر سوم

توضیحات

بدای از آموزه‌هایی است که در میان ادیان ابراهیمی و نیز مذاهب اسلامی، فقط به مذهب شیعه نسبت داده شده است؛ هرچند مطابق برخی از احادیث، خداوند هیچ پیامبری را به سوی امتی نفرستاد مگر اینکه از او خواست از امتش، دربارۀ اعتقاد به بدای، اقرار بگیرد و اعتقاد و التزام به بدای مرتبه‌ای از تعظیم و عبادت خداوند است که هیچ تعظیم و عبادت دیگری هم‌تراز با آن قرار نمی‌گیرد. مجموعه رسایل البدای بر آن است متن‌هایی مصحَّح و مورد اعتماد را از نسخه‌های خطی رساله‌های عربی و فارسی نوشته‌شده دربارۀ بدای، در عصر صفویه و پس از آن، در اختیار نهد که زمینه‌های تحقیق دربارۀ این آموزۀ اعتقادی بیش از پیش فراهم آید. بر این اساس، در گام نخست، تصحیح چهارده رسالۀ خطی در قالب پنج دفتر و تالیف درآمدی بر مجموعه عرضه می‌شود. جلد اول این مجموعه درآمدی بر این دفترهای پنج‌گانه است که آموزۀ بدای در یهودیت و مسیحیت و نیز از دیدگاه اهل سنت و فرق منسوب به شیعه، شامل کیسانیه؛ زیدیه؛ غلات؛ اسماعیلیه، در آن بررسی می‌شود. در ادامه هم، نگاه اندیشمندان شیعی قبل از شیخ صدوق و بیش از سی شخصیت از اندیشمندان شیعی پس از وی بررسی شده است. در بخش آخر این درآمد، نوشته‌های شیعی در باب بدای و رساله‌هایی که در دفترهای متعدد رسایل البدای منتشر خواهند شد معرفی می‌شود. دفتر نخست این مجموعه رسالۀ نبراس الضیای و تسوای السوای فی شرح باب البدای و ‌اثبات جدوی الدعای محمد بن محمدباقر میرداماد (ف:1041 ق) را دربر دارد. چنانکه در مقدمۀ تصحیح خواهد آمد، میرداماد دست‌کم سه‌بار این رساله را تکمیل کرد اما این رساله همچنان ناقص مانده است. در تصحیح رسالۀ مورد اشاره، علاوه بر شناسایی بیش از چهل نسخۀ خطی از آن، هفده نسخه از آن‌ها تهیه و از ده نسخه از آن‌ها در روند تصحیح استفاده شد. دفتر دوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از دوازده نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرزا محمد بن حسن شَروانی (1098-1033 ق) ؛ ـ رساله عربی البدای، نوشتۀ غلام‌رضا بن عبدالعظیم کاشانی (تالیف: شوال 1099 ق)؛ ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ علامه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (1111-1033 ق). دفتر سوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از هفت نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، نوشته محمدشفیع بن فرخ یا فرج گیلانی (تالیف: 1116 ق)؛ ـ رساله عربی سراج الهدی فی بدای حقیقه البدای، نوشتۀ محمدقاسم بن محمدرضا هزارجریبی (تالیف: 27 صفر 1111 ق و تکمیل‌شده به‌قلم وی، در اوایل ذی‌حجۀ 1115 ق)؛ ـ رساله عربی انوار الهدی فی تحقیق البدای، نوشته سلیمان بن عبدالله بحرانی (1121- 1075 ق). دفتر چهارم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از پنج نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، منسوب به محمداشرف بن عبدالحسیب بن احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی (ف: 1133 یا 1145 ق)؛ ـ رساله عربی البدای، نوشته محمدخلیل بن محمداشرف حسینی قاینی اصفهانی قزوینی (تالیف: پیش از 1134 ق) ؛ ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرمحمدحسین بن محمدصالح خاتون‌آبادی (تالیف: ربیع‌الاول 1134 ق). دفتر پنجم این مجموعه چهار رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، شماری از نسخه‌های خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رسالۀ عربی الدرّه البیضای فی تحقیق معنی البدای، نوشته سید صدرالدین محمد بن محمد رضوی اصفهانی قمی همدانی (1160 - 1095 ق)؛ ـ رسالۀ فارسی بدای، تالیف‌شده پیش از 1183 ق و از مولفی ناشناخته؛ ـ رسالۀ عربی البدای، تالیف‌شده پیش از 1261 ق و به‌قلم مولفی ناشناخته؛ ـ رسالۀ عربی البدای، نوشتۀ میرزا محمود بن علی‌اصغر طباطبایی (ف: 1310 ق).,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797858","title":"رسایل‌البدای: دفتر سوم","price":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e20fe55ded2cda30/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e20fe55ded2cda30/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e20fe55ded2cda30/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e20fe55ded2cda30/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e20fe55ded2cda30/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-503-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["بدای از آموزه‌هایی است که در میان ادیان ابراهیمی و نیز مذاهب اسلامی، فقط به مذهب شیعه نسبت داده شده است؛ هرچند مطابق برخی از احادیث، خداوند هیچ پیامبری را به سوی امتی نفرستاد مگر اینکه از او خواست از امتش، دربارۀ اعتقاد به بدای، اقرار بگیرد و اعتقاد و التزام به بدای مرتبه‌ای از تعظیم و عبادت خداوند است که هیچ تعظیم و عبادت دیگری هم‌تراز با آن قرار نمی‌گیرد. مجموعه رسایل البدای بر آن است متن‌هایی مصحَّح و مورد اعتماد را از نسخه‌های خطی رساله‌های عربی و فارسی نوشته‌شده دربارۀ بدای، در عصر صفویه و پس از آن، در اختیار نهد که زمینه‌های تحقیق دربارۀ این آموزۀ اعتقادی بیش از پیش فراهم آید. بر این اساس، در گام نخست، تصحیح چهارده رسالۀ خطی در قالب پنج دفتر و تالیف درآمدی بر مجموعه عرضه می‌شود. جلد اول این مجموعه درآمدی بر این دفترهای پنج‌گانه است که آموزۀ بدای در یهودیت و مسیحیت و نیز از دیدگاه اهل سنت و فرق منسوب به شیعه، شامل کیسانیه؛ زیدیه؛ غلات؛ اسماعیلیه، در آن بررسی می‌شود. در ادامه هم، نگاه اندیشمندان شیعی قبل از شیخ صدوق و بیش از سی شخصیت از اندیشمندان شیعی پس از وی بررسی شده است. در بخش آخر این درآمد، نوشته‌های شیعی در باب بدای و رساله‌هایی که در دفترهای متعدد رسایل البدای منتشر خواهند شد معرفی می‌شود. دفتر نخست این مجموعه رسالۀ نبراس الضیای و تسوای السوای فی شرح باب البدای و ‌اثبات جدوی الدعای محمد بن محمدباقر میرداماد (ف:1041 ق) را دربر دارد. چنانکه در مقدمۀ تصحیح خواهد آمد، میرداماد دست‌کم سه‌بار این رساله را تکمیل کرد اما این رساله همچنان ناقص مانده است. در تصحیح رسالۀ مورد اشاره، علاوه بر شناسایی بیش از چهل نسخۀ خطی از آن، هفده نسخه از آن‌ها تهیه و از ده نسخه از آن‌ها در روند تصحیح استفاده شد. دفتر دوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از دوازده نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرزا محمد بن حسن شَروانی (1098-1033 ق) ؛ ـ رساله عربی البدای، نوشتۀ غلام‌رضا بن عبدالعظیم کاشانی (تالیف: شوال 1099 ق)؛ ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ علامه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (1111-1033 ق). دفتر سوم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از هفت نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، نوشته محمدشفیع بن فرخ یا فرج گیلانی (تالیف: 1116 ق)؛ ـ رساله عربی سراج الهدی فی بدای حقیقه البدای، نوشتۀ محمدقاسم بن محمدرضا هزارجریبی (تالیف: 27 صفر 1111 ق و تکمیل‌شده به‌قلم وی، در اوایل ذی‌حجۀ 1115 ق)؛ ـ رساله عربی انوار الهدی فی تحقیق البدای، نوشته سلیمان بن عبدالله بحرانی (1121- 1075 ق). دفتر چهارم این مجموعه سه رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، از پنج نسخۀ خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رساله فارسی بدای، منسوب به محمداشرف بن عبدالحسیب بن احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی (ف: 1133 یا 1145 ق)؛ ـ رساله عربی البدای، نوشته محمدخلیل بن محمداشرف حسینی قاینی اصفهانی قزوینی (تالیف: پیش از 1134 ق) ؛ ـ رساله فارسی بدای، نوشتۀ میرمحمدحسین بن محمدصالح خاتون‌آبادی (تالیف: ربیع‌الاول 1134 ق). دفتر پنجم این مجموعه چهار رساله را دربر می‌گیرد که در تصحیح آن‌ها، شماری از نسخه‌های خطی برای مقابله استفاده شده است. ـ رسالۀ عربی الدرّه البیضای فی تحقیق معنی البدای، نوشته سید صدرالدین محمد بن محمد رضوی اصفهانی قمی همدانی (1160 - 1095 ق)؛ ـ رسالۀ فارسی بدای، تالیف‌شده پیش از 1183 ق و از مولفی ناشناخته؛ ـ رسالۀ عربی البدای، تالیف‌شده پیش از 1261 ق و به‌قلم مولفی ناشناخته؛ ـ رسالۀ عربی البدای، نوشتۀ میرزا محمود بن علی‌اصغر طباطبایی (ف: 1310 ق).",""],"pages_count":"1","keywords":"شیعه","token":"e20fe55ded2cda30","created_at":"2021-09-10 03:02:47","updated_at":"2022-08-29 14:40:46","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 07:48:44","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920832","title":"ابراهیم نویی","firstname":"ابراهیم","lastname":"نویی","token":"1b3f64304f8c6cf8","created_at":"2021-09-10 03:02:40","updated_at":"2021-09-10 03:02:40","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920832","title":"ابراهیم نویی","firstname":"ابراهیم","lastname":"نویی","token":"1b3f64304f8c6cf8","created_at":"2021-09-10 03:02:40","updated_at":"2021-09-10 03:02:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786511","file":"613a8b8fc82d67.38755227.pdf","book_id":"3797858","toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:02:47","updated_at":"2022-08-29 14:40:46","process_started_at":"2021-09-10 03:02:48","process_done_at":"2021-09-10 03:02:54","process_failed_at":null,"pages_count":"294","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2fa310eaaeeeb01f8f5950c74e293ad4bca737940187582393590f35c507c0e20a7c6089923ca8b0dcc941721117864b9013f8c5d9d732a446dc5002f6e8d5ff","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"1189","title":"اخلاق و عرفان در شیعه","token":"2f832f263952f71d","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:06","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"400","title":"شیعه شناسی","degree_id":"7","token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4696","title":"اندیشه اجتماعی متفکران شیعه","token":"5f12181f95d637f3","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:47","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"7045","title":"آشنایی با منابع حدیثی شیعه","token":"1b2f78fa6243ed54","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:25:22","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"400","title":"شیعه شناسی","degree_id":"7","token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11608","title":"تاریخ اندیشه ی سیاسی شیعه","token":"329392d90bbf74c6","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:27:16","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"112","title":"تاریخ گرایش تاریخ تشیع","degree_id":"10","token":"8105682633f2559c","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16036","title":"جنبش ها و نهضت های تاریخی شیعه","token":"7ddc5164ac307b80","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:29:42","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"23287","title":"سازمان روحانیت شیعه","token":"e72004c7d6e32d09","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:36:31","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25027","title":"شناخت ماخذ تاریخ شیعه","token":"7721599ceb682ed9","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:22","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"973","title":"تاریخ و تمدن ملل اسلامی","degree_id":"10","token":"f0517d49c7709c4f","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25036","title":"شناخت مأخذ تاریخ شیعه","token":"df8230fa190faaa0","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:23","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"970","title":"تاریخ و تمدن ملل اسلامی","degree_id":"7","token":"60d1613985ffedfc","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25255","title":"شیعه در جهان امروز ","token":"e3a042f2df0ce549","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:33","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"112","title":"تاریخ گرایش تاریخ تشیع","degree_id":"10","token":"8105682633f2559c","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1546","title":"شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی","degree_id":"10","token":"2899ebe28bf48878","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"25258","title":"شیعه در نگاه دیگران","token":"c88b0179db3899fc","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:38:33","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_fields":[{"id":"400","title":"شیعه شناسی","degree_id":"7","token":"bca9cba7f3221bf3","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-06-26 11:40:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85","ebook_price_en":"46000","urlify":"%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"ابراهیم نویی","tocStr":"","url":"/preview/e20fe55ded2cda30/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85"}
{"toc":null,"pages_count":294,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e20fe55ded2cda30","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/VZzEJWwfNiJDJOTb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/bAoHfDmPjkAymUyH.jpg","blurred":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/EzoLqxQCDJDYHhcC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006977614655214198,0.0002089048287081322,0.99904251107849,0.9995995649878033]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.18646080791950226},{"x":0.561344563961029,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.5428571701049805,0.18646080791950226,0.5596638917922974,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23159144818782806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.5008403658866882,0.1852731555700302,0.5126050710678101,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.18289786577224731},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18408551812171936},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23159144818782806},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.42016807198524475,0.18289786577224731,0.48571428656578064,0.23159144818782806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.18289786577224731},{"x":0.561344563961029,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2327791005373001},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.41516807198524475,0.1758978657722473,0.5646638917922974,0.23977910053730012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5008403658866882,0.2731591463088989,0.5647059082984924,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2992874085903168},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.43529412150382996,0.2731591463088989,0.4924369752407074,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3004750609397888},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.2649714939594269,0.5697059082984924,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.49747899174690247,0.3147268295288086,0.5394958257675171,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31591448187828064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4605042040348053,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.4588235318660736,0.31828978657722473,0.49747899174690247,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4605042040348053,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4538235318660736,0.3101021342277527,0.5444958257675171,0.3371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/jxSzIdbATYMKMkwG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/OICGGIPcdGrcFcGW.jpg","blurred":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/HsnZBsspvFOKMzFE.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/XhUnmCFiIfDzeIPs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/YSiHtABrpXExLQLH.jpg","blurred":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/txwRWcWZTFXdyLPf.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006130216923080573,0.00031892452613758077,0.9989351740324197,0.9990339509585692]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.275534451007843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5025210380554199,0.275534451007843,0.5647059082984924,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30166271328926086},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.43697479367256165,0.275534451007843,0.4924369752407074,0.30166271328926086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.275534451007843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3028503656387329},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.268534451007843,0.5697059082984924,0.3098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5579832196235657,0.3147268295288086,0.5932773351669312,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5529412031173706,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.5025210380554199,0.31591448187828064,0.5529412031173706,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5008403658866882,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.31591448187828064,0.5025210380554199,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3171021342277527},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3171021342277527},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4453781545162201,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.4453781545162201,0.3171021342277527,0.48571428656578064,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.31828978657722473},{"x":0.440336138010025,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4420168101787567,"y":0.33847981691360474},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.40504202246665955,0.31828978657722473,0.4420168101787567,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5932773351669312,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3349168598651886},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40004202246665954,0.3112897865772247,0.5982773351669312,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5378151535987854,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5378151535987854,"y":0.38836103677749634},{"x":0.507563054561615,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.5058823823928833,0.37173396348953247,0.5378151535987854,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5025210380554199,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5025210380554199,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.48067227005958557,0.3729216158390045,0.5025210380554199,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3729216158390045},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3729216158390045},{"x":0.46890756487846375,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4605042040348053,0.3729216158390045,0.46890756487846375,0.38836103677749634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5378151535987854,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5378151535987854,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4555042040348053,0.3659216158390045,0.5428151535987854,0.39536103677749634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5815126299858093,0.4204275608062744,0.6218487620353699,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شفیع","boundary":[0.5361344814300537,0.4204275608062744,0.5747899413108826,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5126050710678101,0.4204275608062744,0.5310924649238586,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فرخ","boundary":[0.4789915978908539,0.4204275608062744,0.5058823823928833,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4382422864437103},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.46554622054100037,0.4204275608062744,0.4739495813846588,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرج","boundary":[0.4319327771663666,0.4204275608062744,0.4588235318660736,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیلانی","boundary":[0.3781512677669525,0.4204275608062744,0.4285714328289032,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5882353186607361,0.44655582308769226,0.6285714507102966,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاسم","boundary":[0.5495798587799072,0.44655582308769226,0.5848739743232727,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5260504484176636,0.4477434754371643,0.5445378422737122,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4643705487251282},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.45378151535987854,0.4477434754371643,0.5210084319114685,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4643705487251282},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزارجریبی","boundary":[0.36974790692329407,0.4477434754371643,0.4470588266849518,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4655582010746002},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36474790692329406,0.4134275608062744,0.6335714507102966,0.4725582010746002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.490498811006546},{"x":0.5394958257675171,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلیمان","boundary":[0.5394958257675171,0.47387173771858215,0.5915966629981995,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.47387173771858215},{"x":0.534453809261322,"y":0.47387173771858215},{"x":0.534453809261322,"y":0.490498811006546},{"x":0.5159664154052734,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5159664154052734,0.47387173771858215,0.534453809261322,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5109243988990784,"y":0.490498811006546},{"x":0.4588235318660736,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالله","boundary":[0.4588235318660736,0.47387173771858215,0.5109243988990784,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.490498811006546},{"x":0.40672269463539124,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.40672269463539124,0.47387173771858215,0.45378151535987854,0.490498811006546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.490498811006546},{"x":0.40672269463539124,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40172269463539123,0.46687173771858215,0.5965966629981995,0.497498811006546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5142857432365417,0.5795724391937256,0.5546218752861023,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.58076012134552},{"x":0.507563054561615,"y":0.58076012134552},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.58076012134552,0.5109243988990784,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5831353664398193},{"x":0.49747899174690247,"y":0.58076012134552},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.4453781545162201,0.5831353664398193,0.5008403658866882,0.5985748171806335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4403781545162201,0.5761353664398193,0.5596218752861023,0.6031995124816895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6080760359764099},{"x":0.561344563961029,"y":0.6258907318115234},{"x":0.529411792755127,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5277311205863953,0.6080760359764099,0.561344563961029,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4756302535533905,0.6080760359764099,0.5226891040802002,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6092636585235596},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6092636585235596},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.43697479367256165,0.6092636585235596,0.47058823704719543,0.6258907318115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6080760359764099},{"x":0.561344563961029,"y":0.6258907318115234},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.6022636585235596,0.5663445639610291,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7731591463088989},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.46722689270973206,0.7268408536911011,0.5310924649238586,0.7731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7731591463088989},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.3700000047683716,"boundary":[0.46222689270973205,0.7198408536911011,0.5360924649238586,0.7801591463088989],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7672209143638611},{"x":0.529411792755127,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4739495813846588,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"تهنی","boundary":[0.4722689092159271,0.7672209143638611,0.5327731370925903,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7672209143638611},{"x":0.529411792755127,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4739495813846588,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.7602209143638611,0.5377731370925903,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5277311205863953,"y":0.783847987651825},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"وك","boundary":[0.5109243988990784,0.7779097557067871,0.5277311205863953,0.783847987651825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7790973782539368},{"x":0.507563054561615,"y":0.7779097557067871},{"x":0.507563054561615,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.7790973782539368,0.507563054561615,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5277311205863953,"y":0.783847987651825},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7709097557067871,0.5327311205863953,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.794536828994751},{"x":0.5193277597427368,"y":0.794536828994751},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8064132928848267},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48235294222831726,0.794536828994751,0.5193277597427368,0.8064132928848267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.794536828994751},{"x":0.5193277597427368,"y":0.794536828994751},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8064132928848267},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.787536828994751,0.5243277597427368,0.8134132928848267],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/BgkqTblWVGDhICEi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/cawAqJqrimpklHjK.jpg","blurred":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/KJSOpYhOkRGQGmFw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004124708957030993,0.0001863366838305693,0.9987741684633142,0.999038182463612]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5243697762489319,"y":0.16152018308639526},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1947743445634842},{"x":0.45378151535987854,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.45210084319114685,0.16389548778533936,0.5260504484176636,0.1947743445634842]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5243697762489319,"y":0.16152018308639526},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1947743445634842},{"x":0.45378151535987854,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.44710084319114685,0.15689548778533935,0.5310504484176636,0.2017743445634842],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"هشی","boundary":[0.4571428596973419,0.19714964926242828,0.5159664154052734,0.2102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4521428596973419,0.19014964926242828,0.5209664154052734,0.2172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48403361439704895,0.20902612805366516,0.5008403658866882,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5008403658866882,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.20202612805366515,0.5058403658866882,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5092437267303467,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22684085369110107},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷۰","boundary":[0.48739495873451233,0.21852731704711914,0.5092437267303467,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5092437267303467,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22684085369110107},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.21152731704711913,0.5142437267303467,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.23396675288677216,0.6218487620353699,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.23396675288677216,0.5899159908294678,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.23396675288677216,0.5596638917922974,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.23396675288677216,0.5495798587799072,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.23396675288677216,0.4957983195781708,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.23396675288677216},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23396675288677216},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24821852147579193},{"x":0.42184874415397644,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.23396675288677216,0.45042017102241516,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.23396675288677216,0.4151260554790497,0.24821852147579193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.22696675288677215,0.6268487620353699,0.25521852147579194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2600950002670288},{"x":0.561344563961029,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2731591463088989},{"x":0.534453809261322,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.534453809261322,0.2600950002670288,0.5630252361297607,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2600950002670288},{"x":0.529411792755127,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.5008403658866882,0.2600950002670288,0.5310924649238586,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4957983195781708,0.2600950002670288,0.5008403658866882,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2731591463088989},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.46554622054100037,0.2600950002670288,0.4924369752407074,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.26128265261650085},{"x":0.462184876203537,"y":0.2600950002670288},{"x":0.462184876203537,"y":0.27434679865837097},{"x":0.43865546584129333,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.43865546584129333,0.26128265261650085,0.462184876203537,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2779097259044647},{"x":0.578151285648346,"y":0.2779097259044647},{"x":0.578151285648346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5495798587799072,0.2779097259044647,0.578151285648346,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5428571701049805,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5378151535987854,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5378151535987854,0.27909737825393677,0.5428571701049805,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4924369752407074,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.4924369752407074,0.27909737825393677,0.5310924649238586,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2779097259044647},{"x":0.48571428656578064,"y":0.29334917664527893},{"x":0.45042017102241516,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.45042017102241516,0.27909737825393677,0.48571428656578064,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4436974823474884,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4436974823474884,"y":0.29334917664527893},{"x":0.42184874415397644,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.42184874415397644,0.27909737825393677,0.4436974823474884,0.29334917664527893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5400000214576721},{"languageCode":"ar","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25890737771987915},{"x":0.578151285648346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.42184874415397644,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41516807198524475,0.2530950002670288,0.583151285648346,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5058823823928833,0.3099762499332428,0.5495798587799072,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.3099762499332428,0.5058823823928833,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.48403361439704895,0.3099762499332428,0.4957983195781708,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3230403661727905},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.45210084319114685,0.3099762499332428,0.4773109257221222,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3242280185222626,0.5983193516731262,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3242280185222626,0.5630252361297607,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33847981691360474},{"x":0.534453809261322,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3242280185222626,0.5378151535987854,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5277311205863953,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3242280185222626,0.5277311205863953,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3242280185222626,0.4924369752407074,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3242280185222626},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3242280185222626},{"x":0.48067227005958557,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3242280185222626,0.48067227005958557,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33847981691360474},{"x":0.440336138010025,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.3242280185222626,0.4722689092159271,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3242280185222626},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3242280185222626},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33847981691360474},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.3242280185222626,0.43529412150382996,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.34085512161254883,0.5865546464920044,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3551068902015686},{"x":0.534453809261322,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.34085512161254883,0.5529412031173706,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.34085512161254883},{"x":0.534453809261322,"y":0.34085512161254883},{"x":0.534453809261322,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.34085512161254883,0.534453809261322,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3551068902015686},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.34085512161254883,0.5243697762489319,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4605042040348053,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3420427441596985,0.4605042040348053,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3574821949005127,0.5630252361297607,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3574821949005127},{"x":0.534453809261322,"y":0.3574821949005127},{"x":0.534453809261322,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5159664154052734,0.3574821949005127,0.534453809261322,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3705463111400604},{"x":0.507563054561615,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.3574821949005127,0.5109243988990784,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4789915978908539,0.3574821949005127,0.5008403658866882,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3705463111400604},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43865546584129333,0.3574821949005127,0.4722689092159271,0.3705463111400604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3705463111400604},{"x":0.40168067812919617,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.3029762499332428,0.6033193516731262,0.37754631114006043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.37173396348953247,0.5327731370925903,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.37173396348953247,0.5092437267303467,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3693586587905884},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3705463111400604},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3847981095314026},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46722689270973206,0.3693586587905884,0.49747899174690247,0.3847981095314026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3693586587905884},{"x":0.534453809261322,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38598576188087463},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46222689270973205,0.3623586587905884,0.5377731370925903,0.39298576188087464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5411764979362488,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.3871733844280243,0.5411764979362488,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.3871733844280243,0.4941176474094391,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38598576188087463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.38598576188087463,0.48067227005958557,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.40380048751831055,0.5630252361297607,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4168646037578583},{"x":0.529411792755127,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.40380048751831055,0.5327731370925903,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4168646037578583},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴۴۰.۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.40380048751831055,0.5176470875740051,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.40380048751831055},{"x":0.462184876203537,"y":0.40380048751831055},{"x":0.462184876203537,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4420168101787567,0.40380048751831055,0.462184876203537,0.4168646037578583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.41923990845680237},{"x":0.440336138010025,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4386974823474884,0.3789857618808746,0.5680252361297607,0.4262399084568024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6184874176979065,0.42874109745025635,0.6386554837226868,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5848739743232727,0.42874109745025635,0.6134454011917114,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5596638917922974,0.42874109745025635,0.5798319578170776,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.42874109745025635,0.5546218752861023,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4418052136898041},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48403361439704895,0.42874109745025635,0.5109243988990784,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.42874109745025635,0.4789915978908539,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43865546584129333,"y":0.42874109745025635},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4418052136898041},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.42874109745025635,0.43865546584129333,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4418052136898041},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37478992342948914,0.42874109745025635,0.3966386616230011,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.42874109745025635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.42874109745025635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4418052136898041},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.42874109745025635,0.37310925126075745,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4418052136898041},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36642857909202575,0.42174109745025634,0.6436554837226868,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6268907785415649,0.45130640268325806,0.6689075827598572,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6268907785415649,"y":0.45961993932724},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.45130640268325806,0.6268907785415649,0.45961993932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6202101063728332,0.44430640268325805,0.6739075827598572,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.578151285648346,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرداماد","boundary":[0.578151285648346,0.45130640268325806,0.605042040348053,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.45130640268325806,0.5764706134796143,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدباقر","boundary":[0.5361344814300537,0.45130640268325806,0.5697479248046875,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5226891040802002,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5226891040802002,0.45130640268325806,0.5310924649238586,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5193277597427368,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46080759167671204},{"x":0.49915966391563416,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.49915966391563416,0.45130640268325806,0.5193277597427368,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.45130640268325806,0.4957983195781708,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.45130640268325806},{"x":0.489075630903244,"y":0.45130640268325806},{"x":0.489075630903244,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48571428656578064,0.45130640268325806,0.489075630903244,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45130640268325806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.46080759167671204},{"x":0.462184876203537,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰۴۰","boundary":[0.462184876203537,0.45130640268325806,0.48403361439704895,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.45130640268325806},{"x":0.462184876203537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.462184876203537,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4588235318660736,0.45130640268325806,0.462184876203537,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.46080759167671204},{"x":0.45546218752861023,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.45546218752861023,0.45130640268325806,0.4571428596973419,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45130640268325806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.45130640268325806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.45130640268325806,0.45210084319114685,0.46080759167671204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44373949885368347,0.44430640268325805,0.610042040348053,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4436974823474884,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Damad","boundary":[0.4151260554790497,0.46080759167671204,0.4436974823474884,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46080759167671204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":",","boundary":[0.4470588266849518,0.46080759167671204,0.44873949885368347,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.47149643301963806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Muhammad","boundary":[0.45210084319114685,0.46080759167671204,0.5042017102241516,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Baqir","boundary":[0.5092437267303467,0.46080759167671204,0.5327731370925903,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ibn","boundary":[0.5361344814300537,0.46080759167671204,0.5495798587799072,0.47149643301963806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Muhammad","boundary":[0.5529412031173706,0.46080759167671204,0.605042040348053,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.45380759167671203,0.610042040348053,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6857143044471741,0.47149643301963806,0.7092437148094177,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.47149643301963806,0.6823529601097107,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6638655662536621,0.47149643301963806,0.6756302714347839,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.470308780670166},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6285714507102966,0.470308780670166,0.6605042219161987,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.470308780670166},{"x":0.6285714507102966,"y":0.470308780670166},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.470308780670166,0.6285714507102966,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.470308780670166},{"x":0.605042040348053,"y":0.470308780670166},{"x":0.605042040348053,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسائل","boundary":[0.5882353186607361,0.470308780670166,0.605042040348053,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.470308780670166},{"x":0.583193302154541,"y":0.470308780670166},{"x":0.583193302154541,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.5663865804672241,0.470308780670166,0.583193302154541,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.470308780670166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.470308780670166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4821852743625641},{"x":0.561344563961029,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.561344563961029,0.470308780670166,0.5647059082984924,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.470308780670166},{"x":0.5579832196235657,"y":0.470308780670166},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5378151535987854,0.470308780670166,0.5579832196235657,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.470308780670166},{"x":0.534453809261322,"y":0.470308780670166},{"x":0.534453809261322,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.470308780670166,0.534453809261322,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.470308780670166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.470308780670166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.5008403658866882,0.470308780670166,0.5277311205863953,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4722689092159271,0.47149643301963806,0.4957983195781708,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.47149643301963806},{"x":0.46722689270973206,"y":0.47149643301963806},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.45378151535987854,0.47149643301963806,0.46722689270973206,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.47149643301963806},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47149643301963806},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45042017102241516,0.47149643301963806,0.45378151535987854,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4821852743625641},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.41680672764778137,0.47149643301963806,0.4470588266849518,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.47149643301963806},{"x":0.413445383310318,"y":0.47149643301963806},{"x":0.413445383310318,"y":0.4821852743625641},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.40504202246665955,0.47149643301963806,0.413445383310318,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4000000059604645,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.3815126121044159,0.47149643301963806,0.4000000059604645,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.470308780670166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.470308780670166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3815126121044159,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3765126121044159,0.463308780670166,0.7142437148094177,0.49037292671203614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6470588445663452,0.4845605790615082,0.6890756487846375,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6268907785415649,0.4845605790615082,0.6436975002288818,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.4845605790615082,0.6268907785415649,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4845605790615082},{"x":0.605042040348053,"y":0.4845605790615082},{"x":0.605042040348053,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5882353186607361,0.4845605790615082,0.605042040348053,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5848739743232727,0.4845605790615082,0.5865546464920044,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5529412031173706,0.4845605790615082,0.5798319578170776,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4952494204044342},{"x":0.529411792755127,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.529411792755127,0.4845605790615082,0.5495798587799072,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5025210380554199,0.4845605790615082,0.5243697762489319,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4952494204044342},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.4845605790615082,0.5008403658866882,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4773109257221222,0.4845605790615082,0.4941176474094391,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45546218752861023,0.4845605790615082,0.4722689092159271,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4845605790615082},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4845605790615082},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4952494204044342},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.4845605790615082,0.45210084319114685,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4952494204044342},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41680672764778137,0.4845605790615082,0.4453781545162201,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.4845605790615082,0.4151260554790497,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4952494204044342},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.38655462861061096,0.4845605790615082,0.40672269463539124,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.4845605790615082,0.3848739564418793,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4976246953010559},{"x":0.702521026134491,"y":0.5071259140968323},{"x":0.658823549747467,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.658823549747467,0.49881234765052795,0.702521026134491,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6285714507102966,0.49881234765052795,0.6554622054100037,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5,0.6268907785415649,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4845605790615082},{"x":0.702521026134491,"y":0.4845605790615082},{"x":0.702521026134491,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3781932842731476,0.4775605790615082,0.707521026134491,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5},{"x":0.605042040348053,"y":0.5},{"x":0.605042040348053,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۶","boundary":[0.6016806960105896,0.5,0.605042040348053,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"ج","boundary":[0.5915966629981995,0.5,0.5949580073356628,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.5,0.5915966629981995,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5118764638900757},{"x":0.658823549747467,"y":0.5118764638900757},{"x":0.658823549747467,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6285714507102966,0.5118764638900757,0.658823549747467,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5118764638900757,0.6285714507102966,0.5225653052330017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5},{"x":0.658823549747467,"y":0.49881234765052795},{"x":0.658823549747467,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5832353186607361,0.493,0.663823549747467,0.5295653052330017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5882353186607361,0.5118764638900757,0.6067227125167847,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5680672526359558,0.5118764638900757,0.5848739743232727,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5225653052330017},{"x":0.561344563961029,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.5118764638900757,0.5630252361297607,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5118764638900757},{"x":0.556302547454834,"y":0.5118764638900757},{"x":0.556302547454834,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5260504484176636,0.5118764638900757,0.556302547454834,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5210084319114685,"y":0.521377682685852},{"x":0.4957983195781708,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4957983195781708,0.5118764638900757,0.5210084319114685,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4907563030719757,"y":0.521377682685852},{"x":0.47058823704719543,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.47058823704719543,0.5118764638900757,0.4907563030719757,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5118764638900757},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5118764638900757},{"x":0.46722689270973206,"y":0.521377682685852},{"x":0.4453781545162201,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4453781545162201,0.5118764638900757,0.46722689270973206,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4420168101787567,"y":0.521377682685852},{"x":0.440336138010025,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.440336138010025,0.5118764638900757,0.4420168101787567,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5118764638900757},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5118764638900757},{"x":0.43529412150382996,"y":0.521377682685852},{"x":0.41848739981651306,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۶۷","boundary":[0.41848739981651306,0.5118764638900757,0.43529412150382996,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5118764638900757},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5118764638900757},{"x":0.41848739981651306,"y":0.521377682685852},{"x":0.41680672764778137,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41680672764778137,0.5118764638900757,0.41848739981651306,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4117647111415863,"y":0.521377682685852},{"x":0.3983193337917328,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۶۸","boundary":[0.3983193337917328,0.5118764638900757,0.4117647111415863,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3966386616230011,"y":0.521377682685852},{"x":0.3949579894542694,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3949579894542694,0.5118764638900757,0.3966386616230011,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.510688841342926},{"x":0.38823530077934265,"y":0.510688841342926},{"x":0.38823530077934265,"y":0.521377682685852},{"x":0.3764705955982208,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷۶۹","boundary":[0.3764705955982208,0.510688841342926,0.38823530077934265,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.510688841342926},{"x":0.37310925126075745,"y":0.510688841342926},{"x":0.37310925126075745,"y":0.521377682685852},{"x":0.37142857909202576,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37142857909202576,0.510688841342926,0.37310925126075745,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.510688841342926},{"x":0.3663865625858307,"y":0.510688841342926},{"x":0.3663865625858307,"y":0.521377682685852},{"x":0.3512605130672455,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷۷۰","boundary":[0.3512605130672455,0.510688841342926,0.3663865625858307,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.510688841342926},{"x":0.3495798408985138,"y":0.510688841342926},{"x":0.3495798408985138,"y":0.521377682685852},{"x":0.3478991687297821,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3478991687297821,0.510688841342926,0.3495798408985138,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.510688841342926},{"x":0.34117648005485535,"y":0.510688841342926},{"x":0.34117648005485535,"y":0.521377682685852},{"x":0.32773110270500183,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۷۱","boundary":[0.32773110270500183,0.510688841342926,0.34117648005485535,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.510688841342926},{"x":0.32605043053627014,"y":0.510688841342926},{"x":0.32605043053627014,"y":0.521377682685852},{"x":0.32436975836753845,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32436975836753845,0.510688841342926,0.32605043053627014,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.510688841342926},{"x":0.3210084140300751,"y":0.510688841342926},{"x":0.3210084140300751,"y":0.521377682685852},{"x":0.30588236451148987,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷۷۲","boundary":[0.30588236451148987,0.510688841342926,0.3210084140300751,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.510688841342926},{"x":0.3025210201740265,"y":0.510688841342926},{"x":0.3025210201740265,"y":0.521377682685852},{"x":0.3025210201740265,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.510688841342926,0.3025210201740265,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5344418287277222},{"x":0.63193279504776,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.63193279504776,0.5249406099319458,0.6521008610725403,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5249406099319458,0.6268907785415649,0.5344418287277222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.510688841342926},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2975210201740265,0.503688841342926,0.6571008610725403,0.5414418287277222],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5249406099319458},{"x":0.605042040348053,"y":0.5249406099319458},{"x":0.605042040348053,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5899159908294678,0.5249406099319458,0.605042040348053,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5865546464920044,0.5249406099319458,0.5899159908294678,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۴۹۹۳","boundary":[0.5411764979362488,0.5249406099319458,0.5848739743232727,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.5193277597427368,0.5249406099319458,0.5361344814300537,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5344418287277222},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.49915966391563416,0.5249406099319458,0.5159664154052734,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4957983195781708,0.5249406099319458,0.5008403658866882,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.48235294222831726,0.5249406099319458,0.48571428656578064,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.5249406099319458,0.48235294222831726,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.4739495813846588,0.5249406099319458,0.4773109257221222,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5344418287277222},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47058823704719543,0.5249406099319458,0.4739495813846588,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5249406099319458},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5249406099319458},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۰۶","boundary":[0.4252100884914398,0.5249406099319458,0.46890756487846375,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5249406099319458},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5249406099319458},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5344418287277222},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.40336135029792786,0.5249406099319458,0.42016807198524475,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.3831932842731476,0.5249406099319458,0.4000000059604645,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3798319399356842,0.5249406099319458,0.3848739564418793,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5249406099319458},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5249406099319458},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.3663865625858307,0.5249406099319458,0.36974790692329407,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.5249406099319458,0.3663865625858307,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5344418287277222},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.35798320174217224,0.5249406099319458,0.3613445460796356,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5249406099319458},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5249406099319458},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5344418287277222},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35462185740470886,0.5249406099319458,0.35798320174217224,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5344418287277222},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۱۳","boundary":[0.30924370884895325,0.5249406099319458,0.3529411852359772,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5344418287277222},{"x":0.289075642824173,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.289075642824173,0.5249406099319458,0.3042016923427582,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5344418287277222},{"x":0.267226904630661,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.267226904630661,0.5249406099319458,0.2840336263179779,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5249406099319458},{"x":0.267226904630661,"y":0.5249406099319458},{"x":0.267226904630661,"y":0.5344418287277222},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.26386556029319763,0.5249406099319458,0.267226904630661,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5368170738220215},{"x":0.605042040348053,"y":0.5368170738220215},{"x":0.605042040348053,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6016806960105896,0.5368170738220215,0.605042040348053,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".۴۵۷۵۰۲۰","boundary":[0.5327731370925903,0.5368170738220215,0.6084033846855164,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.5368170738220215,0.5915966629981995,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5915966629981995,0.5368170738220215,0.5966386795043945,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.5226891040802002,0.5368170738220215,0.5394958257675171,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.5025210380554199,0.5368170738220215,0.5176470875740051,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5475059151649475},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.5368170738220215,0.5008403658866882,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5368170738220215},{"x":0.489075630903244,"y":0.5368170738220215},{"x":0.489075630903244,"y":0.5475059151649475},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.48571428656578064,0.5368170738220215,0.489075630903244,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5475059151649475},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48067227005958557,0.5368170738220215,0.48403361439704895,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.4756302535533905,0.5368170738220215,0.4789915978908539,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4722689092159271,0.5368170738220215,0.4756302535533905,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5368170738220215},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5368170738220215},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۳۷","boundary":[0.4268907606601715,0.5368170738220215,0.47058823704719543,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5368170738220215},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5368170738220215},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5475059151649475},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.40672269463539124,0.5368170738220215,0.42184874415397644,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5368170738220215},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5368170738220215},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.3848739564418793,0.5368170738220215,0.40168067812919617,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.5368170738220215,0.3848739564418793,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5368170738220215},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5368170738220215},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5475059151649475},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.36974790692329407,0.5368170738220215,0.37310925126075745,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5475059151649475},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".۵","boundary":[0.35966387391090393,0.5368170738220215,0.3680672347545624,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5475059151649475},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35630252957344055,0.5368170738220215,0.35966387391090393,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5475059151649475},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۵۰۴۴","boundary":[0.31092438101768494,0.5368170738220215,0.35462185740470886,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5368170738220215},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5368170738220215},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5475059151649475},{"x":0.289075642824173,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.289075642824173,0.5368170738220215,0.30588236451148987,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.2689075767993927,0.5368170738220215,0.2857142984867096,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2655462324619293,0.5368170738220215,0.2689075767993927,0.5475059151649475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5475059151649475},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2588655602931976,0.5179406099319458,0.6134033846855164,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5498812198638916},{"x":0.605042040348053,"y":0.5498812198638916},{"x":0.605042040348053,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6016806960105896,0.5498812198638916,0.605042040348053,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5581947565078735},{"x":0.534453809261322,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".۴۵۷۵۰۵۱۶","boundary":[0.534453809261322,0.5486935973167419,0.6084033846855164,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.5226891040802002,0.5486935973167419,0.5378151535987854,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5581947565078735},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۸","boundary":[0.49915966391563416,0.5486935973167419,0.5193277597427368,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7243697643280029,"y":0.570071280002594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6924369931221008,0.5617577433586121,0.7243697643280029,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6554622054100037,0.5629453659057617,0.6890756487846375,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6268907785415649,0.5629453659057617,0.6554622054100037,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5617577433586121},{"x":0.605042040348053,"y":0.5617577433586121},{"x":0.605042040348053,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5932773351669312,0.5617577433586121,0.605042040348053,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5915966629981995,0.5617577433586121,0.5932773351669312,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6268907785415649,0.5760095119476318,0.6638655662536621,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5760095119476318,0.6268907785415649,0.5843230485916138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5843230485916138},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.49415966391563415,0.5416935973167419,0.7293697643280029,0.5913230485916138],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.5915966629981995,0.5748218297958374,0.6067227125167847,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5865546464920044,0.5748218297958374,0.5882353186607361,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5630252361297607,0.5748218297958374,0.5815126299858093,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5378151535987854,0.5748218297958374,0.5579832196235657,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5748218297958374},{"x":0.534453809261322,"y":0.5748218297958374},{"x":0.534453809261322,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5126050710678101,0.5748218297958374,0.534453809261322,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5042017102241516,0.5748218297958374,0.5109243988990784,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5748218297958374},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5748218297958374},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4756302535533905,0.5748218297958374,0.49915966391563416,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4571428596973419,0.5748218297958374,0.4722689092159271,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5855106711387634},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.5748218297958374,0.4571428596973419,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.589073657989502},{"x":0.6655462384223938,"y":0.589073657989502},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6285714507102966,0.589073657989502,0.6655462384223938,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.589073657989502},{"x":0.6268907785415649,"y":0.589073657989502},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.589073657989502,0.6268907785415649,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5878859758377075},{"x":0.605042040348053,"y":0.5878859758377075},{"x":0.605042040348053,"y":0.599762499332428},{"x":0.5915966629981995,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5915966629981995,0.5878859758377075,0.605042040348053,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5882353186607361,"y":0.599762499332428},{"x":0.5747899413108826,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5747899413108826,0.5878859758377075,0.5882353186607361,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.599762499332428},{"x":0.5512605309486389,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5512605309486389,0.5878859758377075,0.5714285969734192,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.599762499332428},{"x":0.5277311205863953,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5277311205863953,0.5878859758377075,0.5462185144424438,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.599762499332428},{"x":0.5042017102241516,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.5042017102241516,0.5878859758377075,0.5243697762489319,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5878859758377075},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5878859758377075},{"x":0.49915966391563416,"y":0.599762499332428},{"x":0.48067227005958557,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.48067227005958557,0.5878859758377075,0.49915966391563416,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4756302535533905,"y":0.599762499332428},{"x":0.4722689092159271,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.4722689092159271,0.5878859758377075,0.4756302535533905,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4722689092159271,"y":0.599762499332428},{"x":0.44873949885368347,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نبراس","boundary":[0.44873949885368347,0.5878859758377075,0.4722689092159271,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4470588266849518,"y":0.599762499332428},{"x":0.42352941632270813,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الضياء","boundary":[0.42352941632270813,0.5878859758377075,0.4470588266849518,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41848739981651306,"y":0.599762499332428},{"x":0.41680672764778137,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.5878859758377075,0.41848739981651306,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4117647111415863,"y":0.599762499332428},{"x":0.3932773172855377,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تسواء","boundary":[0.3932773172855377,0.5878859758377075,0.4117647111415863,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5878859758377075},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5878859758377075},{"x":0.39159664511680603,"y":0.599762499332428},{"x":0.3680672347545624,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"السواء","boundary":[0.3680672347545624,0.5878859758377075,0.39159664511680603,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5878859758377075},{"x":0.364705890417099,"y":0.5878859758377075},{"x":0.364705890417099,"y":0.599762499332428},{"x":0.3512605130672455,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فی","boundary":[0.3512605130672455,0.5878859758377075,0.364705890417099,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3462184965610504,"y":0.599762499332428},{"x":0.32605043053627014,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.32605043053627014,0.5878859758377075,0.3462184965610504,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32268908619880676,"y":0.599762499332428},{"x":0.30924370884895325,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.30924370884895325,0.5878859758377075,0.32268908619880676,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3042016923427582,"y":0.599762499332428},{"x":0.2823529541492462,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.2823529541492462,0.5878859758377075,0.3042016923427582,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5878859758377075},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5878859758377075},{"x":0.27899160981178284,"y":0.599762499332428},{"x":0.27563026547431946,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27563026547431946,0.5878859758377075,0.27899160981178284,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2722689211368561,"y":0.599762499332428},{"x":0.2504201829433441,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.2504201829433441,0.5878859758377075,0.2722689211368561,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.6399999856948853},{"languageCode":"fa","confidence":0.36000001430511475}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6655462384223938,"y":0.599762499332428},{"x":0.2504201829433441,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2454201829433441,0.5678218297958374,0.6705462384223938,0.606762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جدوى","boundary":[0.5865546464920044,0.6009501218795776,0.6033613681793213,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6104512810707092},{"x":0.561344563961029,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الدعاء","boundary":[0.5630252361297607,0.6009501218795776,0.5815126299858093,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6104512810707092},{"x":0.556302547454834,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.556302547454834,0.6009501218795776,0.5596638917922974,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.599762499332428},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5378151535987854,0.599762499332428,0.5529412031173706,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.599762499332428},{"x":0.5361344814300537,"y":0.599762499332428},{"x":0.534453809261322,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.599762499332428,0.534453809261322,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6285714507102966,0.6140142679214478,0.6655462384223938,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6140142679214478,0.6268907785415649,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6128265857696533},{"x":0.605042040348053,"y":0.6128265857696533},{"x":0.605042040348053,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5764706134796143,0.6128265857696533,0.605042040348053,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.6128265857696533,0.5764706134796143,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5529412031173706,0.6128265857696533,0.5714285969734192,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.6128265857696533,0.5546218752861023,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مندرجات","boundary":[0.6302521228790283,0.6270784139633179,0.6672269105911255,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6270784139633179,0.6268907785415649,0.6353919506072998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.599762499332428},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5277731370925903,0.592762499332428,0.6722269105911255,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6258907318115234},{"x":0.605042040348053,"y":0.6258907318115234},{"x":0.605042040348053,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6000000238418579,0.6258907318115234,0.605042040348053,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.6258907318115234,0.5983193516731262,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.5882353186607361,0.6258907318115234,0.5932773351669312,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6258907318115234},{"x":0.583193302154541,"y":0.6258907318115234},{"x":0.583193302154541,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.5630252361297607,0.6258907318115234,0.583193302154541,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.6258907318115234,0.5630252361297607,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5512605309486389,0.6258907318115234,0.5546218752861023,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5428571701049805,0.6258907318115234,0.5478991866111755,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.6258907318115234,0.5411764979362488,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.5310924649238586,0.6258907318115234,0.5378151535987854,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.5109243988990784,0.6258907318115234,0.5260504484176636,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6365795731544495},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول.-","boundary":[0.48571428656578064,0.6258907318115234,0.5058823823928833,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.4789915978908539,0.6258907318115234,0.48235294222831726,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6365795731544495},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":".3","boundary":[0.46722689270973206,0.6258907318115234,0.4756302535533905,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6258907318115234},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6258907318115234},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6365795731544495},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.6258907318115234,0.46722689270973206,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.4436974823474884,0.6258907318115234,0.4605042040348053,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6258907318115234},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6258907318115234},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6365795731544495},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوم.-","boundary":[0.41848739981651306,0.6258907318115234,0.43865546584129333,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6258907318115234},{"x":0.413445383310318,"y":0.6258907318115234},{"x":0.413445383310318,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.4084033668041229,0.6258907318115234,0.413445383310318,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6365795731544495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.6258907318115234,0.40672269463539124,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6258907318115234},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.3983193337917328,0.6258907318115234,0.40336135029792786,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6258907318115234},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6258907318115234},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.3764705955982208,0.6258907318115234,0.39159664511680603,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6258907318115234},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6258907318115234},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سوم.-","boundary":[0.3478991687297821,0.6258907318115234,0.37142857909202576,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6258907318115234},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6258907318115234},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6365795731544495},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.33949580788612366,0.6258907318115234,0.34285715222358704,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6258907318115234},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6258907318115234},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6365795731544495},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.6258907318115234,0.33781513571739197,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6365795731544495},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.32605043053627014,0.6258907318115234,0.3327731192111969,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6258907318115234},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6258907318115234},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6365795731544495},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.30588236451148987,0.6258907318115234,0.32268908619880676,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهارم.","boundary":[0.2705882489681244,0.6258907318115234,0.3008403480052948,0.6365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6258907318115234},{"x":0.605042040348053,"y":0.6258907318115234},{"x":0.605042040348053,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2655882489681244,0.6188907318115234,0.610042040348053,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6377671957015991},{"x":0.605042040348053,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5983193516731262,0.6377671957015991,0.605042040348053,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.6377671957015991,0.5983193516731262,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.5882353186607361,0.6377671957015991,0.5949580073356628,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6389548778533936},{"x":0.583193302154541,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.5680672526359558,0.6389548778533936,0.5848739743232727,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.5411764979362488,0.6389548778533936,0.5630252361297607,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.6401425004005432,0.5428571701049805,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6504201889038086,0.6508313417434692,0.6756302714347839,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6268907785415649,0.6508313417434692,0.6470588445663452,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6508313417434692,0.6285714507102966,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6508313417434692},{"x":0.605042040348053,"y":0.6508313417434692},{"x":0.605042040348053,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نبراس","boundary":[0.5815126299858093,0.6508313417434692,0.605042040348053,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الضياء","boundary":[0.5630252361297607,0.6508313417434692,0.5815126299858093,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.6508313417434692,0.5579832196235657,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تسواء","boundary":[0.5327731370925903,0.6508313417434692,0.5512605309486389,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"السواء","boundary":[0.5109243988990784,0.6508313417434692,0.5310924649238586,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6615201830863953},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.49747899174690247,0.6508313417434692,0.5058823823928833,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.4756302535533905,0.6508313417434692,0.4924369752407074,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.4588235318660736,0.6508313417434692,0.4722689092159271,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6615201830863953},{"x":0.440336138010025,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.440336138010025,0.6508313417434692,0.4588235318660736,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6508313417434692},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6508313417434692},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6615201830863953},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.6508313417434692,0.43697479367256165,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.4117647111415863,0.6508313417434692,0.4302521049976349,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6508313417434692},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6508313417434692},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6615201830863953},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"جدوى","boundary":[0.38655462861061096,0.6508313417434692,0.40504202246665955,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الدعاء","boundary":[0.3630252182483673,0.6508313417434692,0.3848739564418793,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6615201830863953},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35798320174217224,0.6508313417434692,0.3630252182483673,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6268907785415649,0.665083110332489,0.6571428775787354,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.665083110332489},{"x":0.6268907785415649,"y":0.665083110332489},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.665083110332489,0.6268907785415649,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.7699999809265137},{"languageCode":"fa","confidence":0.23000000417232513}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6745843291282654},{"x":0.35966387391090393,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.35298320174217224,0.6307671957015991,0.6806302714347839,0.6815843291282654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5932773351669312,0.6638954877853394,0.6067227125167847,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5865546464920044,0.6638954877853394,0.5899159908294678,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Bada","boundary":[0.5058823823928833,0.6638954877853394,0.5277311205863953,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6638954877853394},{"x":0.534453809261322,"y":0.6638954877853394},{"x":0.534453809261322,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5310924649238586,0.6638954877853394,0.534453809261322,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6745843291282654},{"x":0.534453809261322,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"cancellation","boundary":[0.534453809261322,0.6638954877853394,0.5848739743232727,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5025210380554199,0.6638954877853394,0.5058823823928833,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6745843291282654},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.6638954877853394,0.5008403658866882,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"كلام","boundary":[0.4773109257221222,0.6638954877853394,0.4941176474094391,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شيعه","boundary":[0.4571428596973419,0.6638954877853394,0.4739495813846588,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6638954877853394},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6638954877853394},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امامیه","boundary":[0.4302521049976349,0.6638954877853394,0.45378151535987854,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.6638954877853394,0.4319327771663666,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Imamite","boundary":[0.3126050531864166,0.6638954877853394,0.3462184965610504,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Shiites","boundary":[0.3512605130672455,0.6638954877853394,0.3798319399356842,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6638954877853394},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6638954877853394},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"theology","boundary":[0.3848739564418793,0.6638954877853394,0.42016807198524475,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.6781472563743591,0.6840336322784424,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.6781472563743591,0.6521008610725403,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6781472563743591,0.6268907785415649,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6781472563743591},{"x":0.605042040348053,"y":0.6781472563743591},{"x":0.605042040348053,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوئی","boundary":[0.5932773351669312,0.6781472563743591,0.605042040348053,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.6781472563743591,0.5899159908294678,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6781472563743591},{"x":0.583193302154541,"y":0.6781472563743591},{"x":0.583193302154541,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.5596638917922974,0.6781472563743591,0.583193302154541,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579832196235657,0.6781472563743591,0.5596638917922974,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷-","boundary":[0.5226891040802002,0.6781472563743591,0.5529412031173706,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صحيح","boundary":[0.4941176474094391,0.6781472563743591,0.5193277597427368,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.6912114024162292,0.6840336322784424,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6252101063728333,0.6923990249633789,0.6521008610725403,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6923990249633789,0.6268907785415649,0.7019002437591553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"fa","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3076050531864166,0.6568954877853393,0.6890336322784424,0.7089002437591553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6912114024162292},{"x":0.605042040348053,"y":0.6912114024162292},{"x":0.605042040348053,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5798319578170776,0.6912114024162292,0.605042040348053,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5546218752861023,0.6912114024162292,0.5747899413108826,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7019002437591553},{"x":0.529411792755127,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.529411792755127,0.6912114024162292,0.5512605309486389,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.6912114024162292,0.5243697762489319,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5025210380554199,0.6912114024162292,0.5193277597427368,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6912114024162292},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6912114024162292},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7019002437591553},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.48235294222831726,0.6912114024162292,0.49747899174690247,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.6912114024162292,0.4773109257221222,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6912114024162292},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6912114024162292},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.440336138010025,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.440336138010025,0.6912114024162292,0.47058823704719543,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6571428775787354,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6554622054100037,0.7042755484580994,0.6840336322784424,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6521008610725403,"y":0.713776707649231},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.7042755484580994,0.6521008610725403,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.705463171005249},{"x":0.6268907785415649,"y":0.705463171005249},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.705463171005249,0.6268907785415649,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6789916157722473,0.7185273170471191,0.6924369931221008,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6571428775787354,0.7173396944999695,0.6773109436035156,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6252101063728333,0.7173396944999695,0.6521008610725403,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7292161583900452},{"x":0.440336138010025,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.435336138010025,0.6842114024162292,0.6974369931221008,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6789916157722473,0.7327790856361389,0.6941176652908325,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7410926222801208},{"x":0.658823549747467,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.658823549747467,0.7327790856361389,0.6773109436035156,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7410926222801208},{"x":0.63193279504776,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.63193279504776,0.7327790856361389,0.6521008610725403,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.7327790856361389,0.6268907785415649,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6974790096282959,0.7434679269790649,0.7226890921592712,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6470588445663452,0.7434679269790649,0.6941176652908325,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6302521228790283,0.7434679269790649,0.6420168280601501,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.7434679269790649,0.6268907785415649,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6202101063728332,0.7257790856361389,0.7276890921592712,0.7599691457748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.3529411852359772,0.7019002437591553,0.3815126121044159,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7019002437591553},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7019002437591553},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7125890851020813},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.38655462861061096,0.7019002437591553,0.42352941632270813,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7019002437591553},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4268907606601715,0.7019002437591553,0.47058823704719543,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.7019002437591553,0.4739495813846588,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4789915978908539,0.7019002437591553,0.5126050710678101,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5159664154052734,0.7019002437591553,0.5243697762489319,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5277311205863953,0.7019002437591553,0.5731092691421509,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7125890851020813},{"x":0.578151285648346,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.578151285648346,0.7019002437591553,0.6067227125167847,0.7125890851020813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34794118523597717,0.6949002437591553,0.6117227125167847,0.7195890851020813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157},{"x":0.561344563961029,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"BP۲۱۸","boundary":[0.561344563961029,0.7185273170471191,0.5915966629981995,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5932773351669312,"y":0.724465548992157},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"/","boundary":[0.5915966629981995,0.7185273170471191,0.5932773351669312,0.724465548992157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7185273170471191},{"x":0.605042040348053,"y":0.7185273170471191},{"x":0.605042040348053,"y":0.724465548992157},{"x":0.5949580073356628,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.5949580073356628,0.7185273170471191,0.605042040348053,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7185273170471191},{"x":0.605042040348053,"y":0.7185273170471191},{"x":0.605042040348053,"y":0.7256532311439514},{"x":0.561344563961029,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.7115273170471191,0.610042040348053,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۹۷/۴۲","boundary":[0.5747899413108826,0.7304037809371948,0.605042040348053,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7304037809371948},{"x":0.605042040348053,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.7234037809371948,0.610042040348053,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7434679269790649},{"x":0.605042040348053,"y":0.7434679269790649},{"x":0.605042040348053,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۳۴۲۴۹۲","boundary":[0.5647059082984924,0.7434679269790649,0.605042040348053,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7434679269790649},{"x":0.605042040348053,"y":0.7434679269790649},{"x":0.605042040348053,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.7364679269790649,0.610042040348053,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.7660332322120667,0.5445378422737122,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7779097557067871},{"x":0.507563054561615,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7660332322120667,0.5260504484176636,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7779097557067871},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45546218752861023,0.7660332322120667,0.5008403658866882,0.7779097557067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.764845609664917},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7779097557067871},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4504621875286102,0.757845609664917,0.5495378422737122,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7802850604057312},{"x":0.556302547454834,"y":0.7790973782539368},{"x":0.556302547454834,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7802850604057312,0.556302547454834,0.7909738421440125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.7921615242958069,0.5714285969734192,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4268907606601715,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7732850604057312,0.5764285969734192,0.8098503656387329],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/nOcECGSAgjWcQPZe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/IrEZHYDwgxQFVkIi.jpg","blurred":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/GHAJTGzmQDuISbxJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00043506816855999603,0.0002469885687646843,0.9986724807354582,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.294536828994751},{"x":0.45378151535987854,"y":0.294536828994751},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":1,"str":"(لوا","boundary":[0.4302521049976349,0.294536828994751,0.45378151535987854,0.3076009452342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.294536828994751},{"x":0.4924369752407074,"y":0.294536828994751},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.4605042040348053,0.294536828994751,0.4924369752407074,0.3076009452342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.294536828994751},{"x":0.529411792755127,"y":0.294536828994751},{"x":0.529411792755127,"y":0.3076009452342987},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.49747899174690247,0.294536828994751,0.529411792755127,0.3076009452342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.294536828994751},{"x":0.5697479248046875,"y":0.294536828994751},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3076009452342987},{"x":0.534453809261322,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.534453809261322,0.294536828994751,0.5697479248046875,0.3076009452342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ساﺮﺒﻧ","boundary":[0.7529411911964417,0.3171021342277527,0.7848739624023438,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7478991746902466,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7159664034843445,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﻀﻟاﯿءﺎ","boundary":[0.7159664034843445,0.3171021342277527,0.7478991746902466,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7109243869781494,"y":0.32897862792015076},{"x":0.707563042640686,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.3171021342277527,0.7109243869781494,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3171021342277527},{"x":0.702521026134491,"y":0.3171021342277527},{"x":0.702521026134491,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ءاﻮﺴﺗ","boundary":[0.6739495992660522,0.3171021342277527,0.702521026134491,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ءاﻮﺴﻟا","boundary":[0.6386554837226868,0.3171021342277527,0.6689075827598572,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﻓﯽ","boundary":[0.6184874176979065,0.3171021342277527,0.6336134672164917,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"حﺮﺷ","boundary":[0.5882353186607361,0.3171021342277527,0.6134454011917114,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.3171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺑ","boundary":[0.5647059082984924,0.3171021342277527,0.583193302154541,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5596638917922974,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5327731370925903,0.3171021342277527,0.5596638917922974,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5277311205863953,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5243697762489319,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.3171021342277527,0.5277311205863953,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5193277597427368,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4907563030719757,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺒﺛإ","boundary":[0.4907563030719757,0.3171021342277527,0.5193277597427368,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3171021342277527},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3171021342277527},{"x":0.48739495873451233,"y":0.32897862792015076},{"x":0.45210084319114685,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"وﺪﺟی","boundary":[0.45210084319114685,0.3171021342277527,0.48739495873451233,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4470588266849518,"y":0.32897862792015076},{"x":0.41680672764778137,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ءﺎﻋﺪﻟا","boundary":[0.41680672764778137,0.3171021342277527,0.4470588266849518,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3171021342277527},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3171021342277527},{"x":0.30756303668022156,"y":0.32897862792015076},{"x":0.26386556029319763,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻣادﺮﯿﻣ","boundary":[0.26386556029319763,0.3171021342277527,0.30756303668022156,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3613445460796356,"y":0.32897862792015076},{"x":0.31092438101768494,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻗﺎﺑﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.31092438101768494,0.3171021342277527,0.3613445460796356,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3781512677669525,"y":0.32897862792015076},{"x":0.364705890417099,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.364705890417099,0.3171021342277527,0.3781512677669525,0.32897862792015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3171021342277527},{"x":0.413445383310318,"y":0.3171021342277527},{"x":0.413445383310318,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.3815126121044159,0.3171021342277527,0.413445383310318,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.26386556029319763,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2588655602931976,0.28753682899475097,0.7898739624023438,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5688835978507996},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":"(مرﺎﻬﭼ","boundary":[0.42184874415397644,0.5558194518089294,0.4638655483722687,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5688835978507996},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.46890756487846375,0.5558194518089294,0.5008403658866882,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5042017102241516,0.5558194518089294,0.5361344814300537,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5558194518089294},{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.578151285648346,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5428571701049805,0.5558194518089294,0.578151285648346,0.5688835978507996]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺳرﮥ","boundary":[0.7546218633651733,0.5795724391937256,0.7831932902336121,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5914489030838013},{"x":0.729411780834198,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.5795724391937256,0.7495798468589783,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"بﻮﺴﻨﻣ","boundary":[0.6823529601097107,0.5795724391937256,0.7243697643280029,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.5795724391937256,0.6773109436035156,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"فﺮﺷاﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.5983193516731262,0.5795724391937256,0.6655462384223938,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.5798319578170776,0.5795724391937256,0.5932773351669312,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺤﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.5260504484176636,0.5795724391937256,0.5747899413108826,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺐ","boundary":[0.5058823823928833,0.5795724391937256,0.5226891040802002,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5914489030838013},{"x":0.489075630903244,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.489075630903244,0.5795724391937256,0.5008403658866882,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5795724391937256},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5795724391937256},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺣا","boundary":[0.45378151535987854,0.5795724391937256,0.48403361439704895,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5795724391937256},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5795724391937256},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5914489030838013},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.43529412150382996,0.5795724391937256,0.44873949885368347,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"زﯾﻦ","boundary":[0.4117647111415863,0.5795724391937256,0.4302521049976349,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺑﺎﻌﻟاﯾﻦ","boundary":[0.3663865625858307,0.5795724391937256,0.4100840389728546,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5795724391937256},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5795724391937256},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻠﻋی","boundary":[0.3310924470424652,0.5795724391937256,0.35966387391090393,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5795724391937256},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5795724391937256},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5914489030838013},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":1,"str":"ﻠﻣﺎﻋﯽ","boundary":[0.29243698716163635,0.5795724391937256,0.32605043053627014,0.5914489030838013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.6009501218795776,0.7831932902336121,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.6009501218795776,0.7495798468589783,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﻠﺧﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6672269105911255,0.6009501218795776,0.7142857313156128,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻞ","boundary":[0.6504201889038086,0.6009501218795776,0.6655462384223938,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6128265857696533},{"x":0.63193279504776,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.63193279504776,0.6009501218795776,0.6453781723976135,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6128265857696533},{"x":0.561344563961029,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"فﺮﺷاﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.561344563961029,0.6009501218795776,0.6285714507102966,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6009501218795776},{"x":0.556302547454834,"y":0.6009501218795776},{"x":0.556302547454834,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺣﯿﻨﯽ","boundary":[0.5126050710678101,0.6009501218795776,0.556302547454834,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6009501218795776},{"x":0.507563054561615,"y":0.6009501218795776},{"x":0.507563054561615,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﻨﺋﺎﻗﯽ","boundary":[0.4773109257221222,0.6009501218795776,0.507563054561615,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻬﻔﺻاﯽ","boundary":[0.4252100884914398,0.6009501218795776,0.4722689092159271,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6009501218795776},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6009501218795776},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"وﺰﻗﯾﻨﯽ","boundary":[0.3831932842731476,0.6009501218795776,0.42016807198524475,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.6211401224136353,0.7831932902336121,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.6211401224136353,0.7495798468589783,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﻣﯿﺮ","boundary":[0.6974790096282959,0.6211401224136353,0.7142857313156128,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﺴﺣﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6386554837226868,0.6211401224136353,0.6924369931221008,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻦ","boundary":[0.6218487620353699,0.6211401224136353,0.6369748115539551,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6033613681793213,0.6211401224136353,0.6168067455291748,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"ﺢﻟﺎﺻﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.5361344814300537,0.6211401224136353,0.6000000238418579,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6330166459083557},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"نﻮﺗﺎﺧ","boundary":[0.49747899174690247,0.6211401224136353,0.5310924649238586,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6330166459083557},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"str":"دﺎﺑآی","boundary":[0.46554622054100037,0.6211401224136353,0.4957983195781708,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6330166459083557},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.5488194518089294,0.7881932902336121,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ّ","boundary":[0.7680672407150269,0.6769596338272095,0.7697479128837585,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"رﺪﻟا","boundary":[0.7647058963775635,0.6805225610733032,0.7848739624023438,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6805225610733032},{"x":0.31596639752388,"y":0.6805225610733032},{"x":0.31596639752388,"y":0.6923990249633789},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻗ","boundary":[0.29243698716163635,0.6805225610733032,0.31596639752388,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﻬﻔﺻا","boundary":[0.3210084140300751,0.6805225610733032,0.3680672347545624,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6805225610733032},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6805225610733032},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6923990249633789},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"یﻮﺿر","boundary":[0.37310925126075745,0.6805225610733032,0.40672269463539124,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.4100840389728546,0.6805225610733032,0.4420168101787567,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.4470588266849518,0.6805225610733032,0.4588235318660736,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.4638655483722687,0.6805225610733032,0.4957983195781708,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺪﻟارﺪﺻ","boundary":[0.5008403658866882,0.6805225610733032,0.5529412031173706,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺳ","boundary":[0.5579832196235657,0.6805225610733032,0.5798319578170776,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.713776707649231},{"x":0.7546218633651733,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.7019002437591553,0.7831932902336121,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.713776707649231},{"x":0.7193277478218079,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.7019002437591553,0.7495798468589783,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7142857313156128,"y":0.713776707649231},{"x":0.6756302714347839,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻬﺠﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.7019002437591553,0.7142857313156128,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6705882549285889,"y":0.713776707649231},{"x":0.63193279504776,"y":0.713776707649231}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻟﺆﻤﻟا","boundary":[0.63193279504776,0.7019002437591553,0.6705882549285889,0.713776707649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7831932902336121,"y":0.735154390335083},{"x":0.7546218633651733,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.7232779264450073,0.7831932902336121,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7495798468589783,"y":0.735154390335083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7193277478218079,0.7232779264450073,0.7495798468589783,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7142857313156128,"y":0.735154390335083},{"x":0.6756302714347839,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻬﺠﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.7232779264450073,0.7142857313156128,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.735154390335083},{"x":0.63193279504776,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻟﺆﻤﻟا","boundary":[0.63193279504776,0.7232779264450073,0.6705882549285889,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑإ","boundary":[0.7596638798713684,0.7446556091308594,0.7831932902336121,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.7243697643280029,0.7446556091308594,0.7546218633651733,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﻋ","boundary":[0.6067227125167847,0.7446556091308594,0.6285714507102966,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6352941393852234,0.7446556091308594,0.6470588445663452,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"دﻮﻤﺤﻣ","boundary":[0.6521008610725403,0.7446556091308594,0.6907563209533691,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ازﺮﯿﻣ","boundary":[0.6941176652908325,0.7446556091308594,0.7193277478218079,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7565320730209351},{"x":0.534453809261322,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺒﻃﺎﺒﻃ","boundary":[0.534453809261322,0.7446556091308594,0.5731092691421509,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7446556091308594},{"x":0.605042040348053,"y":0.7446556091308594},{"x":0.605042040348053,"y":0.7565320730209351},{"x":0.578151285648346,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻐﺻا","boundary":[0.578151285648346,0.7446556091308594,0.605042040348053,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"str":"ﯾﯽ","boundary":[0.5193277597427368,0.7446556091308594,0.5327731370925903,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7565320730209351},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.6699596338272095,0.7898739624023438,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"str":"(مﻮﺳ","boundary":[0.4268907606601715,0.4548693597316742,0.4588235318660736,0.4679335057735443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4679335057735443},{"x":0.462184876203537,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.462184876203537,0.4548693597316742,0.4941176474094391,0.4679335057735443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4679335057735443},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.49915966391563416,0.4548693597316742,0.5310924649238586,0.4679335057735443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5378151535987854,0.4548693597316742,0.5731092691421509,0.4679335057735443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.489311158657074},{"x":0.5327731370925903,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﮔﯿﻧﻼﯽ","boundary":[0.5327731370925903,0.4774346649646759,0.5714285969734192,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5966386795043945,"y":0.489311158657074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"جﺮﻓ","boundary":[0.5764706134796143,0.4774346649646759,0.5966386795043945,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.489311158657074},{"x":0.6016806960105896,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺎ","boundary":[0.6016806960105896,0.4774346649646759,0.6084033846855164,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6336134672164917,"y":0.489311158657074},{"x":0.6134454011917114,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"خﺮﻓ","boundary":[0.6134454011917114,0.4774346649646759,0.6336134672164917,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6386554837226868,0.4774346649646759,0.6521008610725403,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.489311158657074},{"x":0.6571428775787354,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﻔﺷﯿﻊ","boundary":[0.6571428775787354,0.4774346649646759,0.6873949766159058,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.489311158657074},{"x":0.6924369931221008,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6924369931221008,0.4774346649646759,0.7243697643280029,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7495798468589783,"y":0.489311158657074},{"x":0.729411780834198,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.4774346649646759,0.7495798468589783,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.489311158657074},{"x":0.7546218633651733,"y":0.489311158657074}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺳرﮥ","boundary":[0.7546218633651733,0.4774346649646759,0.7831932902336121,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4453781545162201,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4453781545162201,"y":0.510688841342926},{"x":0.3848739564418793,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺒﯾﺮﺟراﺰﻫ","boundary":[0.3848739564418793,0.49881234765052795,0.4453781545162201,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.510688841342926},{"x":0.45042017102241516,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.45042017102241516,0.49881234765052795,0.5042017102241516,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5210084319114685,"y":0.510688841342926},{"x":0.5092437267303467,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.5092437267303467,0.49881234765052795,0.5210084319114685,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.510688841342926},{"x":0.5260504484176636,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺳﺎﻗﺪ","boundary":[0.5260504484176636,0.49881234765052795,0.5630252361297607,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.510688841342926},{"x":0.5647059082984924,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺤﻣﻤ","boundary":[0.5647059082984924,0.49881234765052795,0.5882353186607361,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6235294342041016,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6235294342041016,"y":0.510688841342926},{"x":0.5932773351669312,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5932773351669312,0.49881234765052795,0.6235294342041016,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.510688841342926},{"x":0.6285714507102966,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻘﯿﻘﺣ","boundary":[0.6285714507102966,0.49881234765052795,0.6638655662536621,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.6689075827598572,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.49881234765052795,0.6890756487846375,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.510688841342926},{"x":0.6941176652908325,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻓ","boundary":[0.6941176652908325,0.49881234765052795,0.7109243869781494,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926},{"x":0.7159664034843445,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"یﺪ","boundary":[0.7159664034843445,0.49881234765052795,0.7344537973403931,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49881234765052795},{"x":0.75126051902771,"y":0.49881234765052795},{"x":0.75126051902771,"y":0.510688841342926},{"x":0.7378151416778564,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"ﻬﻟا","boundary":[0.7378151416778564,0.49881234765052795,0.75126051902771,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ُ","boundary":[0.7394958138465881,0.4928741157054901,0.7411764860153198,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.756302535533905,"y":0.510688841342926}]},"confidence":1,"str":"جاﺮﺳ","boundary":[0.756302535533905,0.49881234765052795,0.7848739624023438,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5201900005340576},{"x":0.507563054561615,"y":0.5201900005340576},{"x":0.507563054561615,"y":0.5320665240287781},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧاﺮﺤﺑ","boundary":[0.47058823704719543,0.5201900005340576,0.507563054561615,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.5126050710678101,0.5201900005340576,0.5512605309486389,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5320665240287781},{"x":0.556302547454834,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.556302547454834,0.5201900005340576,0.5697479248046875,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﯿﻠﺳ","boundary":[0.5747899413108826,0.5201900005340576,0.6168067455291748,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.6218487620353699,0.5201900005340576,0.6521008610725403,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﻘﺤﺗﯿﻖ","boundary":[0.6571428775787354,0.5201900005340576,0.6941176652908325,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻓ","boundary":[0.6991596817970276,0.5201900005340576,0.7159664034843445,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5201900005340576},{"x":0.756302535533905,"y":0.5201900005340576},{"x":0.756302535533905,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻬﻟای","boundary":[0.7210084199905396,0.5201900005340576,0.756302535533905,0.5320665240287781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"str":"راﻮﻧأ","boundary":[0.7613445520401001,0.5201900005340576,0.7831932902336121,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.37987395644187927,0.4478693597316742,0.7898739624023438,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23040379583835602},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.49747899174690247,0.2149643748998642,0.5327731370925903,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.5394958257675171,0.2149643748998642,0.5865546464920044,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4420168101787567,"y":0.23040379583835602},{"x":0.413445383310318,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﻧ","boundary":[0.413445383310318,0.2149643748998642,0.4420168101787567,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2149643748998642},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2149643748998642},{"x":0.47058823704719543,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4470588266849518,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.4470588266849518,0.2149643748998642,0.47058823704719543,0.23040379583835602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4756302535533905,0.2149643748998642,0.4924369752407074,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23040379583835602},{"x":0.413445383310318,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.408445383310318,0.2079643748998642,0.5915546464920044,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5193277597427368,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2695961892604828},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.48739495873451233,0.25653207302093506,0.5193277597427368,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.25653207302093506},{"x":0.561344563961029,"y":0.25653207302093506},{"x":0.561344563961029,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5243697762489319,0.25653207302093506,0.561344563961029,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.25653207302093506},{"x":0.48235294222831726,"y":0.25653207302093506},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2695961892604828},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"(ﺪﻣآرد)","boundary":[0.43865546584129333,0.25653207302093506,0.48235294222831726,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.25653207302093506},{"x":0.561344563961029,"y":0.25653207302093506},{"x":0.561344563961029,"y":0.2695961892604828},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.24953207302093505,0.5663445639610291,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3527315855026245},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3527315855026245},{"x":0.45546218752861023,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4285714328289032,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"(مود","boundary":[0.4285714328289032,0.3527315855026245,0.45546218752861023,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.4605042040348053,0.3527315855026245,0.4924369752407074,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3527315855026245},{"x":0.529411792755127,"y":0.3527315855026245},{"x":0.529411792755127,"y":0.36579573154449463},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.49747899174690247,0.3527315855026245,0.529411792755127,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36579573154449463},{"x":0.534453809261322,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.534453809261322,0.3527315855026245,0.5714285969734192,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38836103677749634},{"x":0.729411780834198,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.37648457288742065,0.7495798468589783,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻟﺎﺳر","boundary":[0.7546218633651733,0.37648457288742065,0.7831932902336121,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6336134672164917,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5932773351669312,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧاوﺮﺷ","boundary":[0.5932773351669312,0.37648457288742065,0.6336134672164917,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺴﺣ","boundary":[0.6386554837226868,0.37648457288742065,0.6689075827598572,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6739495992660522,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6739495992660522,0.37648457288742065,0.6873949766159058,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6924369931221008,0.37648457288742065,0.7243697643280029,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.7798319458961487,0.3978622257709503,0.7831932902336121,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4097387194633484},{"x":0.729411780834198,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.3978622257709503,0.7495798468589783,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻟﺎﺳ","boundary":[0.7546218633651733,0.3978622257709503,0.7798319458961487,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ","boundary":[0.5512605309486389,0.3978622257709503,0.5915966629981995,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻈﻌﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.5966386795043945,0.3978622257709503,0.6554622054100037,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6605042219161987,0.3978622257709503,0.6739495992660522,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺿﺮﻣﻼﻏ","boundary":[0.6789916157722473,0.3978622257709503,0.7243697643280029,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺳرﮥ","boundary":[0.7546218633651733,0.41923990845680237,0.7831932902336121,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43111640214920044},{"x":0.729411780834198,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺑ","boundary":[0.729411780834198,0.41923990845680237,0.7495798468589783,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5512605309486389,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5512605309486389,"y":0.43111640214920044},{"x":0.507563054561615,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺴﻠﺠﻣ","boundary":[0.507563054561615,0.41923990845680237,0.5512605309486389,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6117647290229797,"y":0.43111640214920044},{"x":0.556302547454834,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻘﺗﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.556302547454834,0.41923990845680237,0.6117647290229797,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6285714507102966,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺑ","boundary":[0.6151260733604431,0.41923990845680237,0.6285714507102966,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻗﺎﺑﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.6369748115539551,0.41923990845680237,0.6890756487846375,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﻼﻋ","boundary":[0.6941176652908325,0.41923990845680237,0.7243697643280029,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4235714328289032,0.3457315855026245,0.7881932902336121,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"(ﻢﺠﻨﭘ","boundary":[0.4252100884914398,0.6567695736885071,0.4605042040348053,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6567695736885071},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6567695736885071},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6698337197303772},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻓد)","boundary":[0.46554622054100037,0.6567695736885071,0.49747899174690247,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6567695736885071},{"x":0.534453809261322,"y":0.6567695736885071},{"x":0.534453809261322,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5025210380554199,0.6567695736885071,0.534453809261322,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺳر","boundary":[0.5394958257675171,0.6567695736885071,0.5747899413108826,0.6698337197303772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ءاﺪﺒﻟا","boundary":[0.5848739743232727,0.6805225610733032,0.6134454011917114,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﻌﻣ","boundary":[0.6184874176979065,0.6805225610733032,0.6487395167350769,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﻘﺤﺗ","boundary":[0.6521008610725403,0.6805225610733032,0.6890756487846375,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻓ","boundary":[0.6941176652908325,0.6805225610733032,0.7092437148094177,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ءﺎﻀﯿﺒﻟا","boundary":[0.7142857313156128,0.6805225610733032,0.7529411911964417,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"str":"ة","boundary":[0.7579832077026367,0.6805225610733032,0.7630252242088318,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.6497695736885071,0.7680252242088318,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8551068902015686},{"x":0.489075630903244,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.489075630903244,0.8432304263114929,0.5058823823928833,0.8551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8551068902015686},{"x":0.489075630903244,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8362304263114929,0.5108823823928833,0.8621068902015686],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/zZmDKiqhjhTMyOBH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/oNihNovAldipBqtQ.jpg","blurred":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/bhQwCYPFLHWINDMq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/EYJLUeoYqjZNIxhk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/yywoVhSFWodCEpET.jpg","blurred":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/QaaATvrnOVnURtss.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023711500980508582,0.9987120259629578,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48739495873451233,0.20783847570419312,0.5361344814300537,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.20665083825588226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20783847570419312},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22327791154384613},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.20665083825588226,0.48235294222831726,0.22327791154384613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22446556389331818},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.19965083825588226,0.5411344814300537,0.23146556389331818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7327731251716614,0.24584323167800903,0.7613445520401001,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.244655579328537},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7008403539657593,0.244655579328537,0.7310924530029297,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.244655579328537},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6958403539657593,0.23765557932853698,0.7663445520401001,0.2694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2235294133424759,"y":0.25653207302093506},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نه","boundary":[0.21344538033008575,0.24940617382526398,0.2235294133424759,0.25653207302093506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2235294133424759,"y":0.25653207302093506},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24240617382526397,0.2285294133424759,0.26353207302093506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7613445520401001,"y":0.29334917664527893},{"x":0.729411780834198,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.729411780834198,0.2779097259044647,0.7613445520401001,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29334917664527893},{"x":0.702521026134491,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.702521026134491,0.2779097259044647,0.7243697643280029,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6268907785415649,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمدشفیع","boundary":[0.6268907785415649,0.2779097259044647,0.6974790096282959,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6218487620353699,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6067227125167847,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.6067227125167847,0.2779097259044647,0.6218487620353699,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6016806960105896,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5798319578170776,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فرخ","boundary":[0.5798319578170776,0.2779097259044647,0.6016806960105896,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5663865804672241,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5663865804672241,0.2779097259044647,0.5747899413108826,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2779097259044647},{"x":0.561344563961029,"y":0.2779097259044647},{"x":0.561344563961029,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5394958257675171,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرج","boundary":[0.5394958257675171,0.2779097259044647,0.561344563961029,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5327731370925903,"y":0.29334917664527893},{"x":0.49915966391563416,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیلانی","boundary":[0.49915966391563416,0.2779097259044647,0.5327731370925903,0.29334917664527893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7613445520401001,"y":0.29334917664527893},{"x":0.49915966391563416,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.49415966391563415,0.2709097259044647,0.7663445520401001,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7243697643280029,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.7226890921592712,0.3004750609397888,0.7613445520401001,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مصحح","boundary":[0.6773109436035156,0.3028503656387329,0.7193277478218079,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.3028503656387329,0.6773109436035156,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.6689495992660522,0.2958503656387329,0.7663445520401001,0.31816390228271485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3646080791950226,0.23025210201740265,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3576080791950226,0.23525210201740265,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.23025210201740265,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3789857618808746,0.23525210201740265,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.40617576241493225,0.23025210201740265,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.39917576241493224,0.23525210201740265,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4275534451007843},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4275534451007843},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.4275534451007843,0.22689075767993927,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4275534451007843},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4275534451007843},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4205534451007843,0.23189075767993927,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.44893112778663635,0.23193277418613434,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44193112778663635,0.23693277418613434,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21344538033008575,0.470308780670166,0.23025210201740265,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.463308780670166,0.23525210201740265,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6991596817970276,0.32185274362564087,0.7361344695091248,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6705882549285889,0.3206650912761688,0.6941176652908325,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3349168598651886},{"x":0.658823549747467,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.3206650912761688,0.6621848940849304,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزارشی","boundary":[0.6907563209533691,0.3420427441596985,0.7378151416778564,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6773109436035156,0.3420427441596985,0.6857143044471741,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.6252101063728333,0.3420427441596985,0.6722689270973206,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.5899159908294678,0.3420427441596985,0.6201680898666382,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5815126299858093,0.3420427441596985,0.5882353186607361,0.3574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5765126299858093,0.31247743892669677,0.7428151416778564,0.3668574697971344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6924369931221008,0.36342042684555054,0.7361344695091248,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نسخ","boundary":[0.6605042219161987,0.36342042684555054,0.6857143044471741,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.6252101063728333,0.36342042684555054,0.6554622054100037,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5966386795043945,0.36342042684555054,0.6201680898666382,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.36342042684555054,0.5915966629981995,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5815126299858093,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5529412031173706,0.36342042684555054,0.5815126299858093,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5478991866111755,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5042017102241516,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.5042017102241516,0.36342042684555054,0.5478991866111755,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.36342042684555054},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36342042684555054},{"x":0.49915966391563416,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4638655483722687,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.4638655483722687,0.36342042684555054,0.49915966391563416,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4638655483722687,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4588235318660736,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.36342042684555054,0.4638655483722687,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7378151416778564,0.3847981095314026,0.7613445520401001,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصحح","boundary":[0.6907563209533691,0.3847981095314026,0.7310924530029297,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.6554622054100037,0.3847981095314026,0.6857143044471741,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.6168067455291748,0.3847981095314026,0.6504201889038086,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محمدشفیع","boundary":[0.5428571701049805,0.38361045718193054,0.6117647290229797,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.5226891040802002,0.38361045718193054,0.5361344814300537,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5176470875740051,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرخ","boundary":[0.4941176474094391,0.38361045718193054,0.5176470875740051,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.38361045718193054},{"x":0.489075630903244,"y":0.38361045718193054},{"x":0.489075630903244,"y":0.4002375304698944},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.48235294222831726,0.38361045718193054,0.489075630903244,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4002375304698944},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرج","boundary":[0.45378151535987854,0.38361045718193054,0.4756302535533905,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.38361045718193054},{"x":0.44873949885368347,"y":0.38361045718193054},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4002375304698944},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیلانی","boundary":[0.40504202246665955,0.38361045718193054,0.44873949885368347,0.4002375304698944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5799999833106995},{"languageCode":"fa","confidence":0.41999998688697815}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40142518281936646},{"x":0.40504202246665955,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.40004202246665954,0.35642042684555053,0.7663445520401001,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7092437148094177,0.4049881100654602,0.7378151416778564,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6840336322784424,0.4049881100654602,0.7042016983032227,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4204275608062744},{"x":0.680672287940979,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.4049881100654602,0.6823529601097107,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.4049881100654602,0.6756302714347839,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4049881100654602},{"x":0.658823549747467,"y":0.4049881100654602},{"x":0.658823549747467,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6184874176979065,0.4049881100654602,0.658823549747467,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4204275608062744},{"x":0.578151285648346,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.578151285648346,0.4049881100654602,0.6134454011917114,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5512605309486389,0.4049881100654602,0.5731092691421509,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.4049881100654602,0.5445378422737122,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.5142857432365417,0.4049881100654602,0.5361344814300537,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.4756302535533905,0.4049881100654602,0.5092437267303467,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4049881100654602},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4049881100654602},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4204275608062744},{"x":0.440336138010025,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اخبار","boundary":[0.440336138010025,0.4049881100654602,0.46890756487846375,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4049881100654602},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4049881100654602},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داله","boundary":[0.4117647111415863,0.4049881100654602,0.43529412150382996,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3983193337917328,0.4049881100654602,0.4084033668041229,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4204275608062744},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقق","boundary":[0.35966387391090393,0.4049881100654602,0.3932773172855377,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4049881100654602},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4049881100654602},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3445378243923187,0.4049881100654602,0.35462185740470886,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.4049881100654602},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4049881100654602},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.4049881100654602,0.34117648005485535,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7092437148094177,0.42636579275131226,0.7378151416778564,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6756302714347839,0.42636579275131226,0.7042016983032227,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.42636579275131226,0.6739495992660522,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.42636579275131226,0.6655462384223938,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.6168067455291748,0.42636579275131226,0.6487395167350769,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4418052136898041},{"x":0.561344563961029,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکالات","boundary":[0.561344563961029,0.42636579275131226,0.6117647290229797,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5579832196235657,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.5310924649238586,0.42636579275131226,0.5579832196235657,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5126050710678101,0.42636579275131226,0.5260504484176636,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.42636579275131226},{"x":0.507563054561615,"y":0.42636579275131226},{"x":0.507563054561615,"y":0.4418052136898041},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.49747899174690247,0.42636579275131226,0.507563054561615,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4418052136898041},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.46554622054100037,0.42636579275131226,0.4924369752407074,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4605042040348053,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4418052136898041},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.42352941632270813,0.42636579275131226,0.4605042040348053,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.42636579275131226},{"x":0.41848739981651306,"y":0.42636579275131226},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.3966386616230011,0.42636579275131226,0.41848739981651306,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.42636579275131226},{"x":0.39159664511680603,"y":0.42636579275131226},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4418052136898041},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.37142857909202576,0.42636579275131226,0.39159664511680603,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3663865625858307,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3512605130672455,0.42636579275131226,0.3663865625858307,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3462184965610504,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.3310924470424652,0.42636579275131226,0.3462184965610504,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3294117748737335,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4418052136898041},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32605043053627014,0.42636579275131226,0.3294117748737335,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7092437148094177,0.44893112778663635,0.7378151416778564,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4477434754371643},{"x":0.702521026134491,"y":0.4477434754371643},{"x":0.702521026134491,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6756302714347839,0.4477434754371643,0.702521026134491,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.4477434754371643,0.6739495992660522,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6621848940849304,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6504201889038086,0.4477434754371643,0.6621848940849304,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایراد","boundary":[0.6201680898666382,0.4477434754371643,0.6453781723976135,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جواب","boundary":[0.5815126299858093,0.4477434754371643,0.6151260733604431,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5663865804672241,0.4477434754371643,0.5747899413108826,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4477434754371643},{"x":0.561344563961029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.561344563961029,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5159664154052734,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشکالی","boundary":[0.5159664154052734,0.4477434754371643,0.561344563961029,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4619952440261841},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.49747899174690247,0.4477434754371643,0.5126050710678101,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4722689092159271,0.4477434754371643,0.4924369752407074,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4477434754371643},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4477434754371643},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4571428596973419,0.4477434754371643,0.46722689270973206,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4477434754371643},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4477434754371643},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.4268907606601715,0.4477434754371643,0.45210084319114685,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.44655582308769226},{"x":0.42184874415397644,"y":0.44655582308769226},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قائل","boundary":[0.3966386616230011,0.44655582308769226,0.42184874415397644,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.44655582308769226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.44655582308769226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایراد","boundary":[0.3680672347545624,0.44655582308769226,0.38991597294807434,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3613445460796356,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3361344635486603,0.44655582308769226,0.3613445460796356,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7092437148094177,0.46674585342407227,0.7378151416778564,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.46674585342407227},{"x":0.702521026134491,"y":0.46674585342407227},{"x":0.702521026134491,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6689075827598572,0.46674585342407227,0.702521026134491,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.46674585342407227,0.6689075827598572,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.46674585342407227,0.6571428775787354,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4845605790615082},{"x":0.605042040348053,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جواب","boundary":[0.605042040348053,0.46674585342407227,0.6403361558914185,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5915966629981995,0.46674585342407227,0.6000000238418579,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.5478991866111755,0.46674585342407227,0.5865546464920044,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5428571701049805,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5109243988990784,0.46674585342407227,0.5428571701049805,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5058823823928833,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4845605790615082},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49747899174690247,0.46674585342407227,0.5058823823928833,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4845605790615082},{"x":0.462184876203537,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مأخذ","boundary":[0.462184876203537,0.46674585342407227,0.4924369752407074,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4571428596973419,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4845605790615082},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.43529412150382996,0.46674585342407227,0.4571428596973419,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4285714328289032,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغیر","boundary":[0.40672269463539124,0.46674585342407227,0.4285714328289032,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4000000059604645,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اراده","boundary":[0.3764705955982208,0.46674585342407227,0.4000000059604645,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.46674585342407227},{"x":0.37478992342948914,"y":0.46674585342407227},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"........................................","boundary":[0.3176470696926117,0.46674585342407227,0.37478992342948914,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.489311158657074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.489311158657074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7092437148094177,0.489311158657074,0.7378151416778564,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.489311158657074},{"x":0.702521026134491,"y":0.489311158657074},{"x":0.702521026134491,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6739495992660522,0.489311158657074,0.702521026134491,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.489311158657074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.489311158657074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.489311158657074,0.6739495992660522,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.489311158657074},{"x":0.6621848940849304,"y":0.489311158657074},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6504201889038086,0.489311158657074,0.6621848940849304,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.489311158657074},{"x":0.6453781723976135,"y":0.489311158657074},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تفصی","boundary":[0.6084033846855164,0.489311158657074,0.6453781723976135,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.489311158657074},{"x":0.6033613681793213,"y":0.489311158657074},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5949580073356628,0.489311158657074,0.6033613681793213,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.489311158657074},{"x":0.5899159908294678,"y":0.489311158657074},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشکالات","boundary":[0.5394958257675171,0.489311158657074,0.5899159908294678,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.48812350630760193},{"x":0.534453809261322,"y":0.48812350630760193},{"x":0.534453809261322,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مورده","boundary":[0.5025210380554199,0.48812350630760193,0.534453809261322,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4957983195781708,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5047506093978882},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48739495873451233,0.48812350630760193,0.4957983195781708,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48235294222831726,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5047506093978882},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جانب","boundary":[0.44873949885368347,0.48812350630760193,0.48235294222831726,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4436974823474884,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5047506093978882},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.41848739981651306,0.48812350630760193,0.4436974823474884,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4117647111415863,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غایی","boundary":[0.3848739564418793,0.48812350630760193,0.4117647111415863,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3781512677669525,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5047506093978882},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.48812350630760193,0.3781512677669525,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3680672347545624,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3613445460796356,0.48812350630760193,0.3680672347545624,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.48812350630760193},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48812350630760193},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5047506093978882},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.34285715222358704,0.48812350630760193,0.35630252957344055,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.48812350630760193},{"x":0.33781513571739197,"y":0.48812350630760193},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5047506093978882},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مأخذ","boundary":[0.31092438101768494,0.48812350630760193,0.33781513571739197,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.30588236451148987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.48812350630760193,0.30588236451148987,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.48812350630760193},{"x":0.29579833149909973,"y":0.48812350630760193},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.2840336263179779,0.48812350630760193,0.29579833149909973,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.48812350630760193},{"x":0.27899160981178284,"y":0.48812350630760193},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5047506093978882},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.24033613502979279,0.48812350630760193,0.27899160981178284,0.5047506093978882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.23533613502979278,0.3979881100654602,0.7428151416778564,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7109243869781494,"y":0.510688841342926},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایراد","boundary":[0.6873949766159058,0.5118764638900757,0.7126050591468811,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6571428775787354,0.5118764638900757,0.6840336322784424,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6352941393852234,0.5130641460418701,0.6521008610725403,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5130641460418701},{"x":0.63193279504776,"y":0.5130641460418701},{"x":0.63193279504776,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.5130641460418701,0.63193279504776,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7092437148094177,0.5320665240287781,0.7378151416778564,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.6722689270973206,0.5320665240287781,0.702521026134491,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.5320665240287781,0.6739495992660522,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6504201889038086,0.5320665240287781,0.6621848940849304,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5475059151649475},{"x":0.610084056854248,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواب","boundary":[0.610084056854248,0.5320665240287781,0.6453781723976135,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5966386795043945,0.5320665240287781,0.6033613681793213,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.5529412031173706,0.5320665240287781,0.5899159908294678,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5226891040802002,0.5320665240287781,0.5478991866111755,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5092437267303467,0.5320665240287781,0.5159664154052734,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5475059151649475},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جانب","boundary":[0.47058823704719543,0.5320665240287781,0.5042017102241516,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5475059151649475},{"x":0.440336138010025,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.440336138010025,0.5320665240287781,0.46554622054100037,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5320665240287781},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5320665240287781},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5475059151649475},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فاعلی","boundary":[0.40336135029792786,0.5320665240287781,0.43529412150382996,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5475059151649475},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.5320665240287781,0.3966386616230011,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7092437148094177,0.5522565245628357,0.7378151416778564,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5522565245628357},{"x":0.702521026134491,"y":0.5522565245628357},{"x":0.702521026134491,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.6739495992660522,0.5522565245628357,0.702521026134491,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6705882549285889,0.5522565245628357,0.6739495992660522,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.5522565245628357,0.6655462384223938,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.6268907785415649,0.5522565245628357,0.6470588445663452,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکالات","boundary":[0.5714285969734192,0.5522565245628357,0.6201680898666382,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جزئیه","boundary":[0.5327731370925903,0.5522565245628357,0.5647059082984924,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5126050710678101,0.5522565245628357,0.5277311205863953,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5522565245628357},{"x":0.507563054561615,"y":0.5522565245628357},{"x":0.507563054561615,"y":0.5688835978507996},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49915966391563416,0.5522565245628357,0.507563054561615,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخبار","boundary":[0.4638655483722687,0.5522565245628357,0.4941176474094391,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مورده","boundary":[0.4268907606601715,0.5522565245628357,0.4588235318660736,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5522565245628357},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5522565245628357},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4084033668041229,0.5522565245628357,0.42016807198524475,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5522565245628357},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5522565245628357},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.3815126121044159,0.5522565245628357,0.40336135029792786,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5688835978507996},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.35462185740470886,0.5522565245628357,0.3764705955982208,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3445378243923187,0.5522565245628357,0.3495798408985138,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5522565245628357},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5522565245628357},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.3210084140300751,0.5522565245628357,0.33949580788612366,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5522565245628357},{"x":0.31596639752388,"y":0.5522565245628357},{"x":0.31596639752388,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3025210201740265,0.5522565245628357,0.31596639752388,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5522565245628357},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5522565245628357},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5688835978507996},{"x":0.289075642824173,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"<","boundary":[0.289075642824173,0.5522565245628357,0.29579833149909973,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5688835978507996},{"x":0.267226904630661,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵۳","boundary":[0.267226904630661,0.5522565245628357,0.2840336263179779,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5522565245628357},{"x":0.267226904630661,"y":0.5522565245628357},{"x":0.267226904630661,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.2537815272808075,0.5522565245628357,0.267226904630661,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":">","boundary":[0.23529411852359772,0.5522565245628357,0.24201680719852448,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7361344695091248,"y":0.510688841342926},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23529411852359772,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22861344635486602,0.5155653052330017,0.7428151416778564,0.5758835978507996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7126050591468811,"y":0.589073657989502},{"x":0.680672287940979,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.680672287940979,0.5724465847015381,0.7126050591468811,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6756302714347839,"y":0.589073657989502},{"x":0.6487395167350769,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6487395167350769,0.5724465847015381,0.6756302714347839,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6420168280601501,"y":0.589073657989502},{"x":0.6386554837226868,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.5724465847015381,0.6420168280601501,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5724465847015381},{"x":0.63193279504776,"y":0.5724465847015381},{"x":0.63193279504776,"y":0.589073657989502},{"x":0.6084033846855164,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایراد","boundary":[0.6084033846855164,0.5724465847015381,0.63193279504776,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6033613681793213,"y":0.589073657989502},{"x":0.5697479248046875,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جواب","boundary":[0.5697479248046875,0.5724465847015381,0.6033613681793213,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5630252361297607,"y":0.589073657989502},{"x":0.5546218752861023,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5546218752861023,0.5724465847015381,0.5630252361297607,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5512605309486389,"y":0.589073657989502},{"x":0.5394958257675171,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5394958257675171,0.5724465847015381,0.5512605309486389,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5310924649238586,"y":0.589073657989502},{"x":0.5226891040802002,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5226891040802002,0.5724465847015381,0.5310924649238586,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5176470875740051,"y":0.589073657989502},{"x":0.5126050710678101,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.5724465847015381,0.5176470875740051,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5724465847015381},{"x":0.507563054561615,"y":0.5724465847015381},{"x":0.507563054561615,"y":0.589073657989502},{"x":0.4941176474094391,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4941176474094391,0.5724465847015381,0.507563054561615,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5724465847015381},{"x":0.489075630903244,"y":0.5724465847015381},{"x":0.489075630903244,"y":0.589073657989502},{"x":0.43865546584129333,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اشکالات","boundary":[0.43865546584129333,0.5724465847015381,0.489075630903244,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43361344933509827,"y":0.589073657989502},{"x":0.4285714328289032,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4285714328289032,0.5724465847015381,0.43361344933509827,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5724465847015381},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5724465847015381},{"x":0.42352941632270813,"y":0.589073657989502},{"x":0.38823530077934265,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تفصی","boundary":[0.38823530077934265,0.5724465847015381,0.42352941632270813,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3815126121044159,"y":0.589073657989502},{"x":0.37310925126075745,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37310925126075745,0.5724465847015381,0.3815126121044159,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5724465847015381},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5724465847015381},{"x":0.36974790692329407,"y":0.589073657989502},{"x":0.34285715222358704,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.34285715222358704,0.5724465847015381,0.36974790692329407,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3361344635486603,"y":0.589073657989502},{"x":0.32773110270500183,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32773110270500183,0.5724465847015381,0.3361344635486603,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5724465847015381},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5724465847015381},{"x":0.32268908619880676,"y":0.589073657989502},{"x":0.29411765933036804,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.29411765933036804,0.5724465847015381,0.32268908619880676,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2857142984867096,"y":0.589073657989502},{"x":0.2537815272808075,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.2537815272808075,0.5724465847015381,0.2857142984867096,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2504201829433441,"y":0.589073657989502},{"x":0.24369747936725616,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24369747936725616,0.5724465847015381,0.2504201829433441,0.589073657989502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7126050591468811,"y":0.589073657989502},{"x":0.24369747936725616,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23869747936725616,0.5654465847015381,0.7176050591468811,0.596073657989502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواب","boundary":[0.6789916157722473,0.5950118899345398,0.7126050591468811,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مذکور","boundary":[0.6369748115539551,0.5950118899345398,0.6739495992660522,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6168067455291748,0.5950118899345398,0.6336134672164917,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5950118899345398},{"x":0.610084056854248,"y":0.5950118899345398},{"x":0.610084056854248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5899159908294678,0.5950118899345398,0.610084056854248,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.5950118899345398,0.5882353186607361,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5950118899345398},{"x":0.578151285648346,"y":0.5950118899345398},{"x":0.578151285648346,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.5950118899345398,0.578151285648346,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالله","boundary":[0.5428571701049805,0.5950118899345398,0.5680672526359558,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6104512810707092},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"التوفيق","boundary":[0.49915966391563416,0.5950118899345398,0.5378151535987854,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6104512810707092},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48739495873451233,0.5950118899345398,0.4941176474094391,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاتمه","boundary":[0.7042016983032227,0.6152018904685974,0.7361344695091248,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.6152018904685974,0.7008403539657593,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6773109436035156,0.6152018904685974,0.6890756487846375,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.6504201889038086,0.6152018904685974,0.6722689270973206,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فواید","boundary":[0.6168067455291748,0.6152018904685974,0.6453781723976135,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.5865546464920044,0.6152018904685974,0.6117647290229797,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قول","boundary":[0.5596638917922974,0.6152018904685974,0.5815126299858093,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5445378422737122,0.6152018904685974,0.5529412031173706,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5159664154052734,0.6152018904685974,0.5394958257675171,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.6152018904685974,0.5109243988990784,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.4722689092159271,0.6152018904685974,0.5008403658866882,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6152018904685974},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6152018904685974},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45546218752861023,0.6152018904685974,0.46554622054100037,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6152018904685974},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6152018904685974},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6318289637565613},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منافع","boundary":[0.41848739981651306,0.6152018904685974,0.45042017102241516,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6152018904685974},{"x":0.413445383310318,"y":0.6152018904685974},{"x":0.413445383310318,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"دینیه","boundary":[0.3831932842731476,0.6152018904685974,0.413445383310318,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6318289637565613},{"x":0.364705890417099,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.364705890417099,0.6152018904685974,0.3781512677669525,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6152018904685974},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6152018904685974},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6318289637565613},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35798320174217224,0.6152018904685974,0.35966387391090393,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7142857313156128,0.6365795731544495,0.7613445520401001,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6508313417434692},{"x":0.707563042640686,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.707563042640686,0.6377671957015991,0.7126050591468811,0.6508313417434692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6508313417434692},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.35298320174217224,0.5880118899345398,0.7663445520401001,0.6578313417434692],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5118764638900757,0.23193277418613434,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5048764638900757,0.23693277418613434,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5332541465759277},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5332541465759277,0.23025210201740265,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5332541465759277},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5262541465759277,0.23525210201740265,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5961995124816895,0.23025210201740265,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5891995124816894,0.23525210201740265,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6163895726203918,0.23025210201740265,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6093895726203918,0.23525210201740265,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6484560370445251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6389548778533936,0.24033613502979279,0.6484560370445251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6484560370445251},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6389548778533936,0.24537815153598785,0.6484560370445251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6389548778533936},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6484560370445251},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6319548778533935,0.25037815153598786,0.6554560370445252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سراج","boundary":[0.7310924530029297,0.6781472563743591,0.7613445520401001,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7277311086654663,"y":0.694774329662323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"الهدى","boundary":[0.6873949766159058,0.6781472563743591,0.7277311086654663,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.694774329662323},{"x":0.6655462384223938,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6655462384223938,0.6781472563743591,0.6840336322784424,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6605042219161987,"y":0.694774329662323},{"x":0.6386554837226868,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.6386554837226868,0.6769596338272095,0.6605042219161987,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6336134672164917,"y":0.694774329662323},{"x":0.5966386795043945,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقيقة","boundary":[0.5966386795043945,0.6769596338272095,0.6336134672164917,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.694774329662323},{"x":0.5579832196235657,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.5579832196235657,0.6769596338272095,0.5915966629981995,0.694774329662323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5529832196235657,0.6699596338272095,0.7663445520401001,0.7029620118141174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6793349385261536,0.2386554628610611,0.6900237798690796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6793349385261536},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6793349385261536},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"..........","boundary":[0.24201680719852448,0.6793349385261536,0.27899160981178284,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6793349385261536},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6711472563743591,0.28399160981178284,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.7226890921592712,0.6995249390602112,0.7613445520401001,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تصحيح","boundary":[0.6773109436035156,0.7019002437591553,0.7193277478218079,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6689075827598572,0.7019002437591553,0.6739495992660522,0.7149643898010254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6639075827598572,0.6949002437591553,0.7663445520401001,0.7184014029502869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7007125616073608,0.24033613502979279,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6937125616073608,0.2453361350297928,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7220902442932129,0.24033613502979279,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7150902442932129,0.2453361350297928,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6991596817970276,0.7209026217460632,0.7361344695091248,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6689075827598572,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6705882549285889,0.7209026217460632,0.6941176652908325,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6621848940849304,"y":0.735154390335083},{"x":0.658823549747467,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.7209026217460632,0.6621848940849304,0.735154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7363420724868774},{"x":0.658823549747467,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.653823549747467,0.7127149395942688,0.7411344695091248,0.7433420724868774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6957983374595642,0.7422803044319153,0.7361344695091248,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محتوایی","boundary":[0.6436975002288818,0.7422803044319153,0.6890756487846375,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.7422803044319153,0.6386554837226868,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7378151416778564,0.7624703049659729,0.7596638798713684,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مصحح","boundary":[0.6907563209533691,0.7624703049659729,0.7310924530029297,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سراج","boundary":[0.6554622054100037,0.7624703049659729,0.6857143044471741,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"الدي","boundary":[0.6117647290229797,0.7624703049659729,0.6504201889038086,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.5899159908294678,0.7612826824188232,0.6084033846855164,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5630252361297607,0.7612826824188232,0.5865546464920044,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقيقة","boundary":[0.5226891040802002,0.7600950002670288,0.5579832196235657,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.4789915978908539,0.7600950002670288,0.5159664154052734,0.7779097557067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.699999988079071},{"languageCode":"fa","confidence":0.30000001192092896}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4739915978908539,0.7329049997329712,0.7646638798713684,0.7872850604057312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7422803044319153},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7422803044319153},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7422803044319153,0.24201680719852448,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7422803044319153},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7422803044319153},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7352803044319153,0.24701680719852448,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7636579275131226,0.24033613502979279,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7566579275131226,0.2453361350297928,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7361344695091248,"y":0.794536828994751},{"x":0.6974790096282959,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.6974790096282959,0.7850356101989746,0.7361344695091248,0.794536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7361344695091248,"y":0.794536828994751},{"x":0.6974790096282959,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6924790096282959,0.7780356101989746,0.7411344695091248,0.801536828994751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7850356101989746},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7850356101989746,0.24033613502979279,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7850356101989746},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7780356101989746,0.2453361350297928,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.6991596817970276,0.8004750609397888,0.7310924530029297,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6756302714347839,0.8004750609397888,0.6924369931221008,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"اللعة","boundary":[0.6453781723976135,0.7992874383926392,0.6689075827598572,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6386554837226868,0.7992874383926392,0.6436975002288818,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8171021342277527},{"x":0.63193279504776,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.7992874383926392,0.6336134672164917,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8206650614738464},{"x":0.63193279504776,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.6286134672164917,0.7910997562408447,0.7360924530029297,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.24033613502979279,"y":0.805225670337677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.8064132928848267,0.24033613502979279,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.24033613502979279,"y":0.805225670337677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7994132928848267,0.2453361350297928,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8515439629554749},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48403361439704895,0.8432304263114929,0.5092437267303467,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8515439629554749},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8362304263114929,0.5142437267303467,0.8585439629554749],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/kJckPOpCrcsKFyEL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/eIDJzxAdLXhlNqux.jpg","blurred":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/wzXETuPaYzQxKVPV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021313635144833997,0.9987063766447436,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1900237500667572},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.24033613502979279,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1900237500667572},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.2453361350297928,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.21140141785144806,0.24201680719852448,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20440141785144805,0.24701680719852448,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23040379583835602},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.23159144818782806,0.24033613502979279,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23040379583835602},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22459144818782806,0.2453361350297928,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.2517814636230469,0.2369747906923294,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24478146362304687,0.2419747906923294,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7092437148094177,0.18646080791950226,0.7378151416778564,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"11.","boundary":[0.6857143044471741,0.18646080791950226,0.7008403539657593,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مخالفة","boundary":[0.6386554837226868,0.18646080791950226,0.6789916157722473,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.18646080791950226},{"x":0.63193279504776,"y":0.18646080791950226},{"x":0.63193279504776,"y":0.20427553355693817},{"x":0.610084056854248,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهل","boundary":[0.610084056854248,0.18646080791950226,0.63193279504776,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"السنة","boundary":[0.5731092691421509,0.18646080791950226,0.6033613681793213,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5680672526359558,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.18646080791950226,0.5680672526359558,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.18646080791950226},{"x":0.556302547454834,"y":0.18646080791950226},{"x":0.556302547454834,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اليهود","boundary":[0.5226891040802002,0.18646080791950226,0.556302547454834,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالقول","boundary":[0.48067227005958557,0.18646080791950226,0.5159664154052734,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20427553355693817},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بالبداء","boundary":[0.43865546584129333,0.18646080791950226,0.4756302535533905,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.18646080791950226},{"x":0.43697479367256165,"y":0.18646080791950226},{"x":0.43697479367256165,"y":0.20427553355693817},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43361344933509827,0.18646080791950226,0.43697479367256165,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4285714328289032,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4285714328289032,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.18646080791950226,0.4285714328289032,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7092437148094177,0.20783847570419312,0.7378151416778564,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.6991596817970276,0.20783847570419312,0.7008403539657593,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6857143044471741,0.20783847570419312,0.6957983374595642,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحليل","boundary":[0.6420168280601501,0.20783847570419312,0.6789916157722473,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22327791154384613},{"x":0.605042040348053,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.605042040348053,0.20665083825588226,0.6352941393852234,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22327791154384613},{"x":0.578151285648346,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عند","boundary":[0.578151285648346,0.20665083825588226,0.5983193516731262,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"الإمامة","boundary":[0.5159664154052734,0.20665083825588226,0.5714285969734192,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5142857432365417,0.20665083825588226,0.5142857432365417,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"تصويت","boundary":[0.6941176652908325,0.22921615839004517,0.7361344695091248,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24703088402748108},{"x":0.680672287940979,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.680672287940979,0.22802850604057312,0.6857143044471741,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"المختار","boundary":[0.6369748115539551,0.22802850604057312,0.6823529601097107,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.22802850604057312},{"x":0.63193279504776,"y":0.22802850604057312},{"x":0.63193279504776,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6151260733604431,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6151260733604431,0.22802850604057312,0.63193279504776,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.22802850604057312},{"x":0.610084056854248,"y":0.22802850604057312},{"x":0.610084056854248,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تبيين","boundary":[0.5764706134796143,0.22802850604057312,0.610084056854248,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"معنى","boundary":[0.5394958257675171,0.22802850604057312,0.5714285969734192,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.22802850604057312},{"x":0.534453809261322,"y":0.22802850604057312},{"x":0.534453809261322,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.5025210380554199,0.22802850604057312,0.534453809261322,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24584323167800903},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.49747899174690247,0.22802850604057312,0.5025210380554199,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.22802850604057312,0.4924369752407074,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7092437148094177,0.24821852147579193,0.7378151416778564,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6840336322784424,0.24821852147579193,0.6924369931221008,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.24821852147579193},{"x":0.680672287940979,"y":0.24821852147579193},{"x":0.680672287940979,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوائد","boundary":[0.6504201889038086,0.24821852147579193,0.680672287940979,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"القول","boundary":[0.6134454011917114,0.24821852147579193,0.6453781723976135,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بالبداء","boundary":[0.5731092691421509,0.24821852147579193,0.6084033846855164,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5647059082984924,0.24821852147579193,0.5697479248046875,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.24821852147579193,0.5647059082984924,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6974790096282959,0.2719714939594269,0.7361344695091248,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.2719714939594269,0.6924369931221008,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6823529601097107,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6823529601097107,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"توکیڈ","boundary":[0.6504201889038086,0.27078384160995483,0.6823529601097107,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6420168280601501,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6420168280601501,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ارد","boundary":[0.6268907785415649,0.27078384160995483,0.6420168280601501,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5697479248046875,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المذاهب","boundary":[0.5697479248046875,0.27078384160995483,0.6201680898666382,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5630252361297607,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الباطلة","boundary":[0.5226891040802002,0.27078384160995483,0.5630252361297607,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5159664154052734,"y":0.28859856724739075},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المخالفة","boundary":[0.46722689270973206,0.27078384160995483,0.5159664154052734,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.27078384160995483},{"x":0.462184876203537,"y":0.27078384160995483},{"x":0.462184876203537,"y":0.2874109148979187},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بالبداء","boundary":[0.42352941632270813,0.27078384160995483,0.462184876203537,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.27078384160995483},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27078384160995483},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2874109148979187},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.41848739981651306,0.27078384160995483,0.42352941632270813,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4151260554790497,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2874109148979187},{"x":0.413445383310318,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413445383310318,0.27078384160995483,0.4151260554790497,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الأحاديث","boundary":[0.6789916157722473,0.28859856724739075,0.7327731251716614,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"الدالة","boundary":[0.6386554837226868,0.2897862195968628,0.6705882549285889,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29097387194633484},{"x":0.63193279504776,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6336134672164917,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.6084033846855164,0.29097387194633484,0.6336134672164917,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.5697479248046875,0.29097387194633484,0.6033613681793213,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5663865804672241,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5663865804672241,"y":0.30878859758377075},{"x":0.561344563961029,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.29097387194633484,0.5663865804672241,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.29097387194633484},{"x":0.556302547454834,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"شرځها","boundary":[0.5159664154052734,0.29097387194633484,0.5579832196235657,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5092437267303467,0.2921615242958069,0.5142857432365417,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.2921615242958069,0.5126050710678101,0.3099762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3099762499332428},{"x":0.413445383310318,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.408445383310318,0.17946080791950225,0.7428151416778564,0.3169762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3277909755706787},{"x":0.702521026134491,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"خاتمة","boundary":[0.6991596817970276,0.31116390228271484,0.7361344695091248,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"مهمة","boundary":[0.6638655662536621,0.3123515546321869,0.6957983374595642,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6554622054100037,0.3123515546321869,0.6655462384223938,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7126050591468811,0.33610451221466064,0.7613445520401001,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.702521026134491,0.33610451221466064,0.7142857313156128,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5},{"languageCode":"fa","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7596638798713684,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.6504622054100037,0.3053515546321869,0.7663445520401001,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.2731591463088989,0.24201680719852448,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2661591463088989,0.24701680719852448,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.294536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.294536828994751,0.2386554628610611,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.294536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28753682899475097,0.2436554628610611,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.31591448187828064,0.2369747906923294,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30891448187828063,0.2419747906923294,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.3372921645641327,0.24033613502979279,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3302921645641327,0.2453361350297928,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"أنوار","boundary":[0.7378151416778564,0.37410926818847656,0.7647058963775635,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"الهدي","boundary":[0.6957983374595642,0.37410926818847656,0.7344537973403931,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6705882549285889,0.37410926818847656,0.6907563209533691,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقيق","boundary":[0.6268907785415649,0.37410926818847656,0.6689075827598572,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6235294342041016,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.5899159908294678,0.37410926818847656,0.6235294342041016,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.37410926818847656},{"x":0.583193302154541,"y":0.37410926818847656},{"x":0.583193302154541,"y":0.3931116461753845},{"x":0.583193302154541,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.37410926818847656,0.583193302154541,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3931116461753845},{"x":0.583193302154541,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.578193302154541,0.36710926818847656,0.7697058963775635,0.4001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21680672466754913,0.3776721954345703,0.2386554628610611,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2806722819805145,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2806722819805145,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"........","boundary":[0.24369747936725616,0.3776721954345703,0.2806722819805145,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2806722819805145,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2806722819805145,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3706721954345703,0.28567228198051453,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مقدمة","boundary":[0.7226890921592712,0.3978622257709503,0.7613445520401001,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصحيح","boundary":[0.6756302714347839,0.4002375304698944,0.7193277478218079,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6689075827598572,0.4002375304698944,0.6756302714347839,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6639075827598572,0.3932375304698944,0.7663445520401001,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.39904987812042236,0.2386554628610611,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39204987812042236,0.2436554628610611,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.41923990845680237,0.2386554628610611,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.41223990845680236,0.2436554628610611,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4406175911426544,0.2386554628610611,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4336175911426544,0.2436554628610611,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4619952440261841,0.24033613502979279,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4549952440261841,0.2453361350297928,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.48337292671203613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.48337292671203613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.21680672466754913,0.48337292671203613,0.24033613502979279,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.48337292671203613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.48337292671203613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4763729267120361,0.2453361350297928,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5047506093978882,0.2386554628610611,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4977506093978882,0.2436554628610611,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6991596817970276,0.41923990845680237,0.7361344695091248,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6705882549285889,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6705882549285889,0.41923990845680237,0.6941176652908325,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43349167704582214},{"x":0.658823549747467,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.41923990845680237,0.6638655662536621,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7176470756530762,0.4382422864437103,0.7378151416778564,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4548693597316742},{"x":0.680672287940979,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6789916157722473,0.4394299387931824,0.7142857313156128,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.6403361558914185,0.4394299387931824,0.6756302714347839,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6336134672164917,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.4394299387931824,0.6336134672164917,0.45605701208114624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6235714507102966,0.41223990845680236,0.7428151416778564,0.4618693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"گزارشی","boundary":[0.6907563209533691,0.45843231678009033,0.7378151416778564,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"از","boundary":[0.6773109436035156,0.45843231678009033,0.6840336322784424,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"محتوای","boundary":[0.6252101063728333,0.45843231678009033,0.6722689270973206,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"رساله","boundary":[0.5882353186607361,0.45843231678009033,0.6201680898666382,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"أنوار","boundary":[0.5579832196235657,0.45843231678009033,0.5865546464920044,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5546218752861023,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5546218752861023,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"الهدي","boundary":[0.5159664154052734,0.45843231678009033,0.5546218752861023,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5126050710678101,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5126050710678101,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"في","boundary":[0.4941176474094391,0.45843231678009033,0.5126050710678101,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47862231731414795},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تحقيق","boundary":[0.44873949885368347,0.45843231678009033,0.4907563030719757,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4453781545162201,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4117647111415863,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"البداء","boundary":[0.4117647111415863,0.45843231678009033,0.4453781545162201,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4084033668041229,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4084033668041229,"y":0.47862231731414795},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.45843231678009033,0.4084033668041229,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7378151416778564,0.48099762201309204,0.7613445520401001,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مصحح","boundary":[0.6907563209533691,0.48099762201309204,0.7327731251716614,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.47980996966362},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47980996966362},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.6554622054100037,0.47980996966362,0.6857143044471741,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.47980996966362},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47980996966362},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"أنوار","boundary":[0.6252101063728333,0.47980996966362,0.6521008610725403,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.47980996966362},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47980996966362},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"الهدى","boundary":[0.5865546464920044,0.47980996966362,0.6252101063728333,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.47980996966362},{"x":0.578151285648346,"y":0.47980996966362},{"x":0.578151285648346,"y":0.5},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.5596638917922974,0.47980996966362,0.578151285648346,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.47980996966362},{"x":0.556302547454834,"y":0.47980996966362},{"x":0.556302547454834,"y":0.5},{"x":0.5159664154052734,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقيق","boundary":[0.5159664154052734,0.47980996966362,0.556302547454834,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49881234765052795},{"x":0.48067227005958557,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.48067227005958557,0.47862231731414795,0.5109243988990784,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4789915978908539,"y":0.47980996966362},{"x":0.4789915978908539,"y":0.49881234765052795},{"x":0.42016807198524475,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":".....................................","boundary":[0.42016807198524475,0.47862231731414795,0.4789915978908539,0.49881234765052795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"ckb","confidence":0.3700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5011876225471497},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.40172269463539123,0.4514323167800903,0.7663445520401001,0.5081876225471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"أما","boundary":[0.7226890921592712,0.5,0.7361344695091248,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"المقدمة","boundary":[0.6705882549285889,0.5,0.7159664034843445,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.5011876225471497,0.6689075827598572,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5011876225471497},{"x":0.658823549747467,"y":0.5011876225471497},{"x":0.658823549747467,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ففيها","boundary":[0.6285714507102966,0.5011876225471497,0.658823549747467,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"أبحاث","boundary":[0.5882353186607361,0.5011876225471497,0.6218487620353699,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5815126299858093,0.5011876225471497,0.5865546464920044,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.7310924530029297,0.5201900005340576,0.7344537973403931,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.7176470756530762,0.5201900005340576,0.7226890921592712,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"الفصل","boundary":[0.6705882549285889,0.5201900005340576,0.7092437148094177,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"الأول","boundary":[0.6420168280601501,0.5201900005340576,0.6655462384223938,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.5201900005340576,0.6386554837226868,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6084033846855164,0.5201900005340576,0.6252101063728333,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5391923785209656},{"x":0.561344563961029,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تفصيل","boundary":[0.561344563961029,0.5201900005340576,0.6016806960105896,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"معاني","boundary":[0.5210084319114685,0.5201900005340576,0.5546218752861023,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5391923785209656},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.48403361439704895,0.5201900005340576,0.5159664154052734,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5391923785209656},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"الشحيحة","boundary":[0.42352941632270813,0.5201900005340576,0.4773109257221222,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5201900005340576},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5201900005340576},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"التي","boundary":[0.3932773172855377,0.5201900005340576,0.41848739981651306,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5201900005340576},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5201900005340576},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5391923785209656},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"يقول","boundary":[0.35966387391090393,0.5201900005340576,0.38823530077934265,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5201900005340576},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5201900005340576},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5391923785209656},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.33949580788612366,0.5201900005340576,0.35462185740470886,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5391923785209656},{"x":0.289075642824173,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"أصحابنا","boundary":[0.289075642824173,0.5201900005340576,0.3327731192111969,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5391923785209656},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.27899160981178284,0.5201900005340576,0.2857142984867096,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5201900005340576},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5201900005340576},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"عطر","boundary":[0.2504201829433441,0.5201900005340576,0.27563026547431946,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.22689075767993927,0.5201900005340576,0.24537815153598785,0.5391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.22021008551120758,0.49418762254714965,0.7411344695091248,0.5461923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"مراقدهم","boundary":[0.6605042219161987,0.5427553653717041,0.7126050591468811,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6554622054100037,0.5427553653717041,0.6621848940849304,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.7327731251716614,0.5629453659057617,0.7344537973403931,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5629453659057617},{"x":0.729411780834198,"y":0.5629453659057617},{"x":0.729411780834198,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7226890921592712,0.5629453659057617,0.729411780834198,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.7176470756530762,0.5629453659057617,0.7193277478218079,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الفصل","boundary":[0.6722689270973206,0.5629453659057617,0.7092437148094177,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"الثاني","boundary":[0.6352941393852234,0.5641329884529114,0.6655462384223938,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5641329884529114},{"x":0.63193279504776,"y":0.5641329884529114},{"x":0.63193279504776,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5641329884529114,0.63193279504776,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6033613681793213,0.5641329884529114,0.6201680898666382,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقيق","boundary":[0.5579832196235657,0.5641329884529114,0.5983193516731262,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5428571701049805,0.5641329884529114,0.5529412031173706,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"يصځ","boundary":[0.5109243988990784,0.5641329884529114,0.5378151535987854,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5843230485916138},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فيه","boundary":[0.48739495873451233,0.5641329884529114,0.5058823823928833,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5843230485916138},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.45042017102241516,0.5641329884529114,0.48235294222831726,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5843230485916138},{"x":0.440336138010025,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.440336138010025,0.5653206706047058,0.4453781545162201,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5653206706047058},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5653206706047058},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4268907606601715,0.5653206706047058,0.43529412150382996,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5653206706047058},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5653206706047058},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"لايصځ","boundary":[0.3781512677669525,0.5653206706047058,0.42016807198524475,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.7327731251716614,0.5819477438926697,0.7361344695091248,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5819477438926697},{"x":0.729411780834198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.729411780834198,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7226890921592712,0.5819477438926697,0.729411780834198,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.7159664034843445,0.5819477438926697,0.7193277478218079,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"الفصل","boundary":[0.6705882549285889,0.5819477438926697,0.7092437148094177,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الثالث","boundary":[0.6352941393852234,0.5819477438926697,0.6655462384223938,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5819477438926697,0.6302521228790283,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.6016806960105896,0.5819477438926697,0.6184874176979065,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بيان","boundary":[0.5714285969734192,0.5831353664398193,0.5966386795043945,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"أحاديث","boundary":[0.5210084319114685,0.5831353664398193,0.5647059082984924,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"غامضة","boundary":[0.4773109257221222,0.5831353664398193,0.5159664154052734,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5831353664398193},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5831353664398193},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6045130491256714},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تتعلق","boundary":[0.43697479367256165,0.5831353664398193,0.47058823704719543,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5831353664398193},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5831353664398193},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بالبداء","boundary":[0.3949579894542694,0.5831353664398193,0.43361344933509827,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5831353664398193},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5831353664398193},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":".......","boundary":[0.3798319399356842,0.5831353664398193,0.39159664511680603,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.3731512677669525,0.5357553653717041,0.7411344695091248,0.6115130491256714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"خاتمة","boundary":[0.7008403539657593,0.6068883538246155,0.7361344695091248,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6941176652908325,0.6068883538246155,0.6991596817970276,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7126050591468811,0.6294536590576172,0.7613445520401001,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6437054872512817},{"x":0.707563042640686,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.707563042640686,0.6294536590576172,0.7126050591468811,0.6437054872512817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5899999737739563},{"languageCode":"ar","confidence":0.4099999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6891176652908325,0.5998883538246155,0.7663445520401001,0.6507054872512817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5463182926177979},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5463182926177979},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5463182926177979,0.24033613502979279,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5463182926177979},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5463182926177979},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5393182926177978,0.2453361350297928,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5676959753036499,0.24033613502979279,0.5771971344947815]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5771971344947815},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.5676959753036499,0.24369747936725616,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5606959753036499,0.24869747936725617,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502},{"x":0.2386554628610611,"y":0.589073657989502},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.589073657989502,0.24033613502979279,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502},{"x":0.2386554628610611,"y":0.589073657989502},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.582073657989502,0.2453361350297928,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6092636585235596},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6104512810707092,0.24201680719852448,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6092636585235596},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6034512810707092,0.24701680719852448,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6306413412094116},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۴۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6306413412094116,0.24201680719852448,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6306413412094116},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6236413412094116,0.24701680719852448,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6710214018821716,0.2386554628610611,0.6817102432250977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"........","boundary":[0.24369747936725616,0.6710214018821716,0.2806722819805145,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6640214018821716,0.28567228198051453,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7613445520401001,"y":0.684085488319397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.7193277478218079,0.6698337197303772,0.7613445520401001,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نسخ","boundary":[0.6907563209533691,0.6698337197303772,0.7159664034843445,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6857143044471741,"y":0.684085488319397},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6504201889038086,0.6710214018821716,0.6857143044471741,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7310924530029297,0.6912114024162292,0.7613445520401001,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.7008403539657593,0.6912114024162292,0.7277311086654663,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.6923990249633789,0.6957983374595642,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"احادیث","boundary":[0.6436975002288818,0.6923990249633789,0.6857143044471741,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.6201680898666382,0.6923990249633789,0.6369748115539551,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7327731251716614,0.7149643898010254,0.7613445520401001,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7149643898010254},{"x":0.729411780834198,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7226890921592712,0.7149643898010254,0.729411780834198,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6151680898666382,0.6640214018821716,0.7680252242088318,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.694774329662323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.694774329662323,0.2386554628610611,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.694774329662323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.687774329662323,0.2436554628610611,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7149643898010254,0.2386554628610611,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7079643898010254,0.2436554628610611,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48067227005958557,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هشت","boundary":[0.48067227005958557,0.8456056714057922,0.5109243988990784,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48067227005958557,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8386056714057922,0.5159243988990784,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/cpkEDHINNZJNCjbI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/bVfgqmwqCpodPufK.jpg","blurred":"/storage/books/e20fe55ded2cda30/pages/tfPFkSWojPTjINzq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002314729735856951,0.9986724807354582,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7613445520401001,0.21377672255039215,0.7831932902336121,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7495798468589783,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.2125890702009201,0.7495798468589783,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.255344420671463},{"x":0.7613445520401001,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.7613445520401001,0.2375296950340271,0.7848739624023438,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7546218633651733,"y":0.255344420671463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7445378303527832,0.2375296950340271,0.7546218633651733,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.255344420671463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7092437148094177,0.2375296950340271,0.7411764860153198,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.255344420671463},{"x":0.6739495992660522,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6739495992660522,0.2375296950340271,0.7058823704719543,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6672269105911255,"y":0.255344420671463},{"x":0.6336134672164917,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6336134672164917,0.2375296950340271,0.6672269105911255,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.255344420671463},{"x":0.6067227125167847,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6067227125167847,0.2375296950340271,0.6285714507102966,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.255344420671463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.2375296950340271,0.6084033846855164,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5966386795043945,"y":0.255344420671463},{"x":0.583193302154541,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.583193302154541,0.2375296950340271,0.5966386795043945,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2375296950340271},{"x":0.578151285648346,"y":0.2375296950340271},{"x":0.578151285648346,"y":0.255344420671463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5445378422737122,0.2375296950340271,0.578151285648346,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5378151535987854,"y":0.255344420671463},{"x":0.5008403658866882,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادیان","boundary":[0.5008403658866882,0.2375296950340271,0.5378151535987854,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4941176474094391,"y":0.255344420671463},{"x":0.4319327771663666,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.4319327771663666,0.2375296950340271,0.4941176474094391,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4268907606601715,"y":0.255344420671463},{"x":0.42016807198524475,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42016807198524475,0.2375296950340271,0.4268907606601715,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4151260554790497,"y":0.255344420671463},{"x":0.3932773172855377,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3932773172855377,0.2375296950340271,0.4151260554790497,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.2375296950340271},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2375296950340271},{"x":0.38823530077934265,"y":0.255344420671463},{"x":0.33781513571739197,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مذاهب","boundary":[0.33781513571739197,0.2375296950340271,0.38823530077934265,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2375296950340271},{"x":0.3310924470424652,"y":0.255344420671463},{"x":0.2840336263179779,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.2840336263179779,0.2375296950340271,0.3310924470424652,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2375296950340271},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2375296950340271},{"x":0.27899160981178284,"y":0.255344420671463},{"x":0.27394959330558777,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27394959330558777,0.2375296950340271,0.27899160981178284,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2375296950340271},{"x":0.267226904630661,"y":0.2375296950340271},{"x":0.267226904630661,"y":0.255344420671463},{"x":0.23529411852359772,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.23529411852359772,0.2375296950340271,0.267226904630661,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.2375296950340271,0.23025210201740265,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مذهب","boundary":[0.7428571581840515,0.26365795731544495,0.7848739624023438,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیعه","boundary":[0.7042016983032227,0.26365795731544495,0.7378151416778564,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6605042219161987,0.26365795731544495,0.6991596817970276,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6554622054100037,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6554622054100037,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6285714507102966,0.26365795731544495,0.6554622054100037,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5899159908294678,0.26365795731544495,0.6201680898666382,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5815126299858093,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5815126299858093,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5478991866111755,0.26365795731544495,0.5815126299858093,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5462185144424438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5428571701049805,0.26365795731544495,0.5462185144424438,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.26365795731544495},{"x":0.534453809261322,"y":0.26365795731544495},{"x":0.534453809261322,"y":0.28147268295288086},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.48571428656578064,0.26365795731544495,0.534453809261322,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28147268295288086},{"x":0.43529412150382996,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطابق","boundary":[0.43529412150382996,0.26365795731544495,0.4789915978908539,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4285714328289032,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4285714328289032,"y":0.28147268295288086},{"x":0.38823530077934265,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.38823530077934265,0.26365795731544495,0.4285714328289032,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3815126121044159,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28147268295288086},{"x":0.37142857909202576,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37142857909202576,0.26365795731544495,0.3815126121044159,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3663865625858307,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3663865625858307,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3142857253551483,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احادیث","boundary":[0.3142857253551483,0.26365795731544495,0.3663865625858307,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3126050531864166,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3126050531864166,"y":0.28147268295288086},{"x":0.30924370884895325,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30924370884895325,0.26365795731544495,0.3126050531864166,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3008403480052948,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3008403480052948,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2521008551120758,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.2521008551120758,0.26365795731544495,0.3008403480052948,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.21512605249881744,0.26365795731544495,0.24537815153598785,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیامبری","boundary":[0.7327731251716614,0.28859856724739075,0.7848739624023438,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7193277478218079,0.28859856724739075,0.7277311086654663,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7042016983032227,0.28859856724739075,0.7142857313156128,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.6655462384223938,0.28859856724739075,0.6974790096282959,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.28859856724739075},{"x":0.658823549747467,"y":0.28859856724739075},{"x":0.658823549747467,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6285714507102966,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امتی","boundary":[0.6285714507102966,0.28859856724739075,0.658823549747467,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6235294342041016,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5731092691421509,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفرستاد","boundary":[0.5731092691421509,0.28859856724739075,0.6235294342041016,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5680672526359558,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5445378422737122,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مگر","boundary":[0.5445378422737122,0.28859856724739075,0.5680672526359558,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5378151535987854,"y":0.30641329288482666},{"x":0.507563054561615,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.507563054561615,0.28859856724739075,0.5378151535987854,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5008403658866882,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4924369752407074,0.28859856724739075,0.5008403658866882,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.28859856724739075},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28859856724739075},{"x":0.48571428656578064,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.4773109257221222,0.28859856724739075,0.48571428656578064,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4722689092159271,"y":0.30641329288482666},{"x":0.42184874415397644,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواست","boundary":[0.42184874415397644,0.28859856724739075,0.4722689092159271,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4151260554790497,"y":0.30641329288482666},{"x":0.40672269463539124,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40672269463539124,0.28859856724739075,0.4151260554790497,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4000000059604645,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30641329288482666},{"x":0.37310925126075745,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"امتش","boundary":[0.37310925126075745,0.28859856724739075,0.4000000059604645,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.28859856724739075},{"x":0.364705890417099,"y":0.28859856724739075},{"x":0.364705890417099,"y":0.30641329288482666},{"x":0.35966387391090393,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35966387391090393,0.28859856724739075,0.364705890417099,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3529411852359772,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3529411852359772,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3176470696926117,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.3176470696926117,0.28859856724739075,0.3529411852359772,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.28859856724739075},{"x":0.30924370884895325,"y":0.28859856724739075},{"x":0.30924370884895325,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2705882489681244,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتقاد","boundary":[0.2705882489681244,0.28859856724739075,0.30924370884895325,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2655462324619293,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2537815272808075,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2537815272808075,0.28859856724739075,0.2655462324619293,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2218487411737442,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.2218487411737442,0.28859856724739075,0.24873949587345123,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2201680690050125,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21680672466754913,0.28859856724739075,0.2201680690050125,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33135393261909485},{"x":0.756302535533905,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقرار","boundary":[0.756302535533905,0.3147268295288086,0.7831932902336121,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بگیرد","boundary":[0.7176470756530762,0.3147268295288086,0.7529411911964417,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.3147268295288086,0.7126050591468811,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6621848940849304,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتقاد","boundary":[0.6621848940849304,0.3147268295288086,0.7008403539657593,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.3147268295288086,0.6554622054100037,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"التزام","boundary":[0.6117647290229797,0.3147268295288086,0.6453781723976135,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5949580073356628,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5949580073356628,0.3147268295288086,0.6067227125167847,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33135393261909485},{"x":0.561344563961029,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.561344563961029,0.3147268295288086,0.5899159908294678,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5193277597427368,0.3147268295288086,0.5546218752861023,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5008403658866882,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5008403658866882,0.3147268295288086,0.5159664154052734,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48403361439704895,0.3147268295288086,0.4941176474094391,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33135393261909485},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعظیم","boundary":[0.43529412150382996,0.3147268295288086,0.4789915978908539,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4302521049976349,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4252100884914398,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.3147268295288086,0.4302521049976349,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3147268295288086},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3147268295288086},{"x":0.42016807198524475,"y":0.33135393261909485},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبادت","boundary":[0.37310925126075745,0.3147268295288086,0.42016807198524475,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3663865625858307,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3176470696926117,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.3176470696926117,0.3147268295288086,0.3663865625858307,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3147268295288086},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3147268295288086},{"x":0.31092438101768494,"y":0.33135393261909485},{"x":0.27731093764305115,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.27731093764305115,0.3147268295288086,0.31092438101768494,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2722689211368561,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2521008551120758,0.3147268295288086,0.2722689211368561,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.21512605249881744,0.3147268295288086,0.24537815153598785,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعظیم","boundary":[0.7445378303527832,0.33847981691360474,0.7848739624023438,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.33847981691360474,0.7394958138465881,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبادت","boundary":[0.6873949766159058,0.33847981691360474,0.7277311086654663,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.33847981691360474},{"x":0.680672287940979,"y":0.33847981691360474},{"x":0.680672287940979,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.6369748115539551,0.33847981691360474,0.680672287940979,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33847981691360474},{"x":0.63193279504776,"y":0.33847981691360474},{"x":0.63193279504776,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6134454011917114,0.33847981691360474,0.63193279504776,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراز","boundary":[0.5915966629981995,0.33847981691360474,0.6117647290229797,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35629454255104065},{"x":0.578151285648346,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.578151285648346,0.33847981691360474,0.5865546464920044,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5731092691421509,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5579832196235657,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5579832196235657,0.33847981691360474,0.5731092691421509,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35629454255104065},{"x":0.529411792755127,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.529411792755127,0.33847981691360474,0.5512605309486389,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.5042017102241516,0.33847981691360474,0.5260504484176636,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35629454255104065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.47058823704719543,0.33847981691360474,0.4941176474094391,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.33847981691360474},{"x":0.46554622054100037,"y":0.33847981691360474},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.33847981691360474,0.46554622054100037,0.35629454255104065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.19490024375915527,0.7881932902336121,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.7327731251716614,0.36342042684555054,0.7596638798713684,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.6974790096282959,0.36342042684555054,0.7277311086654663,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6571428775787354,0.36342042684555054,0.6924369931221008,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.6252101063728333,0.36342042684555054,0.6487395167350769,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6084033846855164,0.36342042684555054,0.6218487620353699,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صراحت","boundary":[0.5596638917922974,0.36342042684555054,0.6067227125167847,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5512605309486389,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3824228048324585},{"x":0.507563054561615,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخنی","boundary":[0.507563054561615,0.36342042684555054,0.5512605309486389,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3824228048324585},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگفته","boundary":[0.46722689270973206,0.36342042684555054,0.5025210380554199,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4302521049976349,0.36342042684555054,0.4605042040348053,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.36342042684555054},{"x":0.42352941632270813,"y":0.36342042684555054},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.4100840389728546,0.36342042684555054,0.42352941632270813,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.36342042684555054},{"x":0.40336135029792786,"y":0.36342042684555054},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3824228048324585},{"x":0.364705890417099,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.364705890417099,0.36342042684555054,0.40336135029792786,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.36342042684555054},{"x":0.35798320174217224,"y":0.36342042684555054},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3495798408985138,0.36342042684555054,0.35798320174217224,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3445378243923187,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.3176470696926117,0.36342042684555054,0.3445378243923187,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.36342042684555054},{"x":0.31092438101768494,"y":0.36342042684555054},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.2840336263179779,0.36342042684555054,0.31092438101768494,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.36342042684555054},{"x":0.27899160981178284,"y":0.36342042684555054},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3824228048324585},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.24873949587345123,0.36342042684555054,0.27899160981178284,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24369747936725616,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23529411852359772,0.36342042684555054,0.24369747936725616,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.21344538033008575,0.36342042684555054,0.23025210201740265,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7630252242088318,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7630252242088318,0.3895486891269684,0.7831932902336121,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7579832077026367,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.7277311086654663,0.3895486891269684,0.7579832077026367,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تطبیق","boundary":[0.6789916157722473,0.3895486891269684,0.7193277478218079,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6722689270973206,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6453781723976135,0.3895486891269684,0.6722689270973206,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6285714507102966,0.3895486891269684,0.6420168280601501,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6218487620353699,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.3895486891269684,0.6252101063728333,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.5596638917922974,0.3895486891269684,0.6134454011917114,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3895486891269684},{"x":0.556302547454834,"y":0.3895486891269684},{"x":0.556302547454834,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.3895486891269684,0.556302547454834,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.5226891040802002,0.3895486891269684,0.5462185144424438,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40617576241493225},{"x":0.48235294222831726,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البداء","boundary":[0.48235294222831726,0.3895486891269684,0.5159664154052734,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40617576241493225},{"x":0.462184876203537,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.462184876203537,0.3895486891269684,0.4756302535533905,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4588235318660736,"y":0.40617576241493225},{"x":0.42352941632270813,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.42352941632270813,0.3895486891269684,0.4588235318660736,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3895486891269684},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3895486891269684},{"x":0.42016807198524475,"y":0.40617576241493225},{"x":0.36974790692329407,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکافی","boundary":[0.36974790692329407,0.3895486891269684,0.42016807198524475,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3663865625858307,"y":0.40617576241493225},{"x":0.32605043053627014,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلینی","boundary":[0.32605043053627014,0.3895486891269684,0.3663865625858307,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3210084140300751,"y":0.40617576241493225},{"x":0.31596639752388,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31596639752388,0.3895486891269684,0.3210084140300751,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3895486891269684},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3895486891269684},{"x":0.30924370884895325,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2689075767993927,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاوی","boundary":[0.2689075767993927,0.3895486891269684,0.30924370884895325,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26218488812446594,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شانزده","boundary":[0.21512605249881744,0.3895486891269684,0.26218488812446594,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حدیث","boundary":[0.7428571581840515,0.4144892990589142,0.7831932902336121,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.4144892990589142,0.7378151416778564,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7126050591468811,0.4144892990589142,0.7277311086654663,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6756302714347839,0.4144892990589142,0.7092437148094177,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"التوحید","boundary":[0.6184874176979065,0.4144892990589142,0.6705882549285889,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صدوق","boundary":[0.5764706134796143,0.4144892990589142,0.6117647290229797,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5663865804672241,0.4144892990589142,0.5697479248046875,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.5243697762489319,0.4144892990589142,0.5596638917922974,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4323040246963501},{"x":0.489075630903244,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.489075630903244,0.4144892990589142,0.5176470875740051,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4323040246963501},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خبر","boundary":[0.45546218752861023,0.4144892990589142,0.48067227005958557,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4144892990589142},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4144892990589142},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4323040246963501},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42016807198524475,0.4144892990589142,0.45042017102241516,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4144892990589142},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4144892990589142},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4323040246963501},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.4144892990589142,0.42016807198524475,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.3663865625858307,0.4144892990589142,0.4100840389728546,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4144892990589142},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4144892990589142},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4323040246963501},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.33949580788612366,0.4144892990589142,0.35798320174217224,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4323040246963501},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخبار","boundary":[0.29411765933036804,0.4144892990589142,0.3327731192111969,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4144892990589142},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4144892990589142},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.2537815272808075,0.4144892990589142,0.29075631499290466,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.21512605249881744,0.4144892990589142,0.24705882370471954,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7546218633651733,0.4370546340942383,0.7831932902336121,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4572446644306183},{"x":0.729411780834198,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.729411780834198,0.4370546340942383,0.7478991746902466,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متکلمی","boundary":[0.6722689270973206,0.4370546340942383,0.7243697643280029,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.6369748115539551,0.4370546340942383,0.6655462384223938,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیخ","boundary":[0.6016806960105896,0.4370546340942383,0.6302521228790283,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.5663865804672241,0.4370546340942383,0.5966386795043945,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4572446644306183},{"x":0.556302547454834,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.556302547454834,0.4370546340942383,0.5596638917922974,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ره","boundary":[0.5428571701049805,0.4370546340942383,0.5529412031173706,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5361344814300537,0.4370546340942383,0.5411764979362488,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4370546340942383},{"x":0.529411792755127,"y":0.4370546340942383},{"x":0.529411792755127,"y":0.4572446644306183},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"صریحا","boundary":[0.48235294222831726,0.4370546340942383,0.529411792755127,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنویسد","boundary":[0.4285714328289032,0.4370546340942383,0.4773109257221222,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4252100884914398,0.4370546340942383,0.4268907606601715,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4572446644306183},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.40672269463539124,0.4370546340942383,0.4151260554790497,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.3831932842731476,0.4370546340942383,0.4084033668041229,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3529411852359772,0.4370546340942383,0.3781512677669525,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4572446644306183},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخبار","boundary":[0.31092438101768494,0.4370546340942383,0.3478991687297821,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4572446644306183},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبود","boundary":[0.27899160981178284,0.4370546340942383,0.3042016923427582,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4370546340942383},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4370546340942383},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2705882489681244,0.4370546340942383,0.27394959330558777,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4370546340942383},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4370546340942383},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24873949587345123,0.4370546340942383,0.26386556029319763,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.21512605249881744,0.4370546340942383,0.24369747936725616,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.75126051902771,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملتزم","boundary":[0.75126051902771,0.4655582010746002,0.7848739624023438,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمیشدیم","boundary":[0.6823529601097107,0.4655582010746002,0.7445378303527832,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6739495992660522,0.4655582010746002,0.6773109436035156,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.4655582010746002,0.6672269105911255,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6386554837226868,0.4655582010746002,0.6554622054100037,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4655582010746002},{"x":0.63193279504776,"y":0.4655582010746002},{"x":0.63193279504776,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انکار","boundary":[0.6033613681793213,0.4655582010746002,0.63193279504776,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداء","boundary":[0.5747899413108826,0.4655582010746002,0.5983193516731262,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5680672526359558,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5579832196235657,0.4655582010746002,0.5680672526359558,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5210084319114685,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.5210084319114685,0.4655582010746002,0.5529412031173706,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5159664154052734,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کسانی","boundary":[0.4773109257221222,0.4655582010746002,0.5159664154052734,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4722689092159271,"y":0.48337292671203613},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.4655582010746002,0.4722689092159271,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4588235318660736,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4302521049976349,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.4302521049976349,0.4655582010746002,0.4588235318660736,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4655582010746002},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4655582010746002},{"x":0.42352941632270813,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3815126121044159,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواجه","boundary":[0.3815126121044159,0.4655582010746002,0.42352941632270813,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3764705955982208,"y":0.48337292671203613},{"x":0.30924370884895325,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نصیرالدین","boundary":[0.30924370884895325,0.4655582010746002,0.3764705955982208,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3025210201740265,"y":0.48337292671203613},{"x":0.26386556029319763,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوسی","boundary":[0.26386556029319763,0.4655582010746002,0.3025210201740265,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4655582010746002},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4655582010746002},{"x":0.26050421595573425,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2554621994495392,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2554621994495392,0.4655582010746002,0.26050421595573425,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.21512605249881744,0.4655582010746002,0.24705882370471954,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7731092572212219,0.49168646335601807,0.7848739624023438,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7680672407150269,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.75126051902771,0.49168646335601807,0.7680672407150269,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعی","boundary":[0.6991596817970276,0.49168646335601807,0.7478991746902466,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.49168646335601807,0.6924369931221008,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5071259140968323},{"x":0.658823549747467,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.658823549747467,0.49168646335601807,0.6789916157722473,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اخبار","boundary":[0.6184874176979065,0.49168646335601807,0.6521008610725403,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متواتر","boundary":[0.5764706134796143,0.49168646335601807,0.6134454011917114,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5630252361297607,0.49168646335601807,0.5714285969734192,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5579832196235657,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5071259140968323},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مستفیض","boundary":[0.49747899174690247,0.49168646335601807,0.5579832196235657,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5071259140968323},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.46890756487846375,0.49168646335601807,0.4907563030719757,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.49168646335601807},{"x":0.46554622054100037,"y":0.49168646335601807},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.49168646335601807,0.46554622054100037,0.5071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.35642042684555053,0.7898739624023438,0.5141259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بداءنویسی","boundary":[0.6924369931221008,0.5154394507408142,0.7613445520401001,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6739495992660522,0.5154394507408142,0.6873949766159058,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.6184874176979065,0.5154394507408142,0.6689075827598572,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیعی","boundary":[0.5747899413108826,0.5154394507408142,0.6117647290229797,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.5154394507408142,0.5680672526359558,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5154394507408142},{"x":0.556302547454834,"y":0.5154394507408142},{"x":0.556302547454834,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.5154394507408142,0.556302547454834,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5042017102241516,0.5154394507408142,0.5378151535987854,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5154394507408142},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5154394507408142},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5332541465759277},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.45546218752861023,0.5154394507408142,0.49747899174690247,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5154394507408142},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5154394507408142},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5332541465759277},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امامان","boundary":[0.40504202246665955,0.5154394507408142,0.44873949885368347,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معصوم","boundary":[0.3512605130672455,0.5154394507408142,0.4000000059604645,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5332541465759277},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علیهم","boundary":[0.29411765933036804,0.5154394507408142,0.3361344635486603,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5154394507408142},{"x":0.289075642824173,"y":0.5154394507408142},{"x":0.289075642824173,"y":0.5332541465759277},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"السلام","boundary":[0.24369747936725616,0.5154394507408142,0.289075642824173,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5332541465759277},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.23193277418613434,0.5154394507408142,0.2369747906923294,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21344538033008575,0.5154394507408142,0.22857142984867096,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.7546218633651733,0.5380047559738159,0.7831932902336121,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7142857313156128,0.5380047559738159,0.7478991746902466,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.6756302714347839,0.5380047559738159,0.7092437148094177,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6420168280601501,0.5380047559738159,0.6689075827598572,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.5899159908294678,0.5380047559738159,0.6336134672164917,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حدیثی","boundary":[0.5411764979362488,0.5380047559738159,0.5865546464920044,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5380047559738159},{"x":0.534453809261322,"y":0.5380047559738159},{"x":0.534453809261322,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5042017102241516,0.5380047559738159,0.534453809261322,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5380047559738159},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5380047559738159},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4789915978908539,0.5380047559738159,0.49915966391563416,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5581947565078735},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.43697479367256165,0.5380047559738159,0.4722689092159271,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5581947565078735},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42016807198524475,0.5380047559738159,0.4285714328289032,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3798319399356842,0.5380047559738159,0.4151260554790497,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3764705955982208,0.5380047559738159,0.3815126121044159,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5380047559738159},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5380047559738159},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.3462184965610504,0.5380047559738159,0.36974790692329407,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5380047559738159},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5380047559738159},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5581947565078735},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامی","boundary":[0.30756303668022156,0.5380047559738159,0.34117648005485535,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2873949706554413,0.5380047559738159,0.3008403480052948,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.21512605249881744,0.5380047559738159,0.2823529541492462,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رجالی","boundary":[0.7445378303527832,0.5653206706047058,0.7848739624023438,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.5653206706047058,0.7378151416778564,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراجم","boundary":[0.6907563209533691,0.5653206706047058,0.7260504364967346,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.5653206706047058,0.6907563209533691,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"باقی","boundary":[0.6504201889038086,0.5653206706047058,0.6789916157722473,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5831353664398193},{"x":0.605042040348053,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمانده","boundary":[0.605042040348053,0.5653206706047058,0.6436975002288818,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5697479248046875,0.5653206706047058,0.5983193516731262,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.5653206706047058,0.5663865804672241,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنانکه","boundary":[0.5109243988990784,0.5653206706047058,0.5546218752861023,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5831353664398193},{"x":0.462184876203537,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذشت","boundary":[0.462184876203537,0.5653206706047058,0.5058823823928833,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5831353664398193},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45546218752861023,0.5653206706047058,0.4588235318660736,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5653206706047058},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5653206706047058},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5831353664398193},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43361344933509827,0.5653206706047058,0.44873949885368347,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5831353664398193},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.40504202246665955,0.5653206706047058,0.4285714328289032,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5831353664398193},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.35966387391090393,0.5653206706047058,0.3983193337917328,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5653206706047058},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5653206706047058},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هجری","boundary":[0.3126050531864166,0.5653206706047058,0.35462185740470886,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5653206706047058},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5653206706047058},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5831353664398193},{"x":0.289075642824173,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.289075642824173,0.5653206706047058,0.30588236451148987,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2840336263179779,0.5653206706047058,0.2857142984867096,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5653206706047058},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5653206706047058},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماری","boundary":[0.23025210201740265,0.5653206706047058,0.27563026547431946,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.5653206706047058,0.2235294133424759,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.75126051902771,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.75126051902771,0.5914489030838013,0.7848739624023438,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7210084199905396,0.5914489030838013,0.7445378303527832,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدیثی","boundary":[0.6689075827598572,0.5914489030838013,0.7142857313156128,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{&q