مقدمه ای بر مستند سازی و گزارش نویسی در علوم انسانی (مددکاری اجتماعی) مقدمه ای بر مستند سازی و گزارش نویسی در علوم انسانی (مددکاری اجتماعی)

توضیحات

می‌توان گفت که اکثر دستاوردهای نوین افراد خلاق حاصل زایش و جرقه زدن یک فکر جدید در ذهن آن‌ها و در حالتی غیرقابل انتظار بوده است. حال اگر این جرقه فکری توسط فردی خلاق یادداشت نمی‌گردید، برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شد. داستان ارشمیدس در حمام جرقه زدن فکر ناگهانی او نسبت به کشف قانون حجمی جامدات، نمونه روشنی است که اگر یادداشت و ضبط نمی‌شد، شاید اکنون دیگر چنین قانونی هرگز در ذهن بشر بود. استفاده از دفترچه یادداشت در ثبت اندیشه‌هایی که به ذهن می‌رسد، کار معمول دانش پژوهان است

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"148","title":"مقدمه ای بر مستند سازی و گزارش نویسی در علوم انسانی (مددکاری اجتماعی)","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e73ed39863e9d4e7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e73ed39863e9d4e7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e73ed39863e9d4e7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e73ed39863e9d4e7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e73ed39863e9d4e7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e73ed39863e9d4e7/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e73ed39863e9d4e7/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e73ed39863e9d4e7/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e73ed39863e9d4e7/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e73ed39863e9d4e7/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786003091283","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"3","description":["می‌توان گفت که اکثر دستاوردهای نوین افراد خلاق حاصل زایش و جرقه زدن یک فکر جدید در ذهن آن‌ها و در حالتی غیرقابل انتظار بوده است. حال اگر این جرقه فکری توسط فردی خلاق یادداشت نمی‌گردید، برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شد. داستان ارشمیدس در حمام جرقه زدن فکر ناگهانی او نسبت به کشف قانون حجمی جامدات، نمونه روشنی است که اگر یادداشت و ضبط نمی‌شد، شاید اکنون دیگر چنین قانونی هرگز در ذهن بشر بود. استفاده از دفترچه یادداشت در ثبت اندیشه‌هایی که به ذهن می‌رسد، کار معمول دانش پژوهان است"],"pages_count":"176","keywords":null,"token":"e73ed39863e9d4e7","created_at":"2017-10-11 12:58:05","updated_at":"2022-04-12 11:40:30","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"190","title":"محمدرضا رنجبر","firstname":"محمدرضا","lastname":"رنجبر","token":"218ab34a49c9e2b8","created_at":"2017-10-09 10:08:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"190","title":"محمدرضا رنجبر","firstname":"محمدرضا","lastname":"رنجبر","token":"218ab34a49c9e2b8","created_at":"2017-10-09 10:08:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"127","file":"59dde425e84c45.76869919.pdf","book_id":"148","toc":[{"title":"مقدمه مؤلف","page":"6"},{"title":"1 مستندسازی چیست","page":"16"},{"title":"شکل و محتوای مستندات باید به چه صورتی باشد","page":"20"},{"title":"3 مزایای مستندسازی","page":"24"},{"title":"4 چرا باید بنویسیم و مستندسازی نمائیم؟","page":"36"},{"title":"5 چه مواردی را باید مستندسازی نمود؟","page":"42"},{"title":"شرایط مستندسازی و اهداف آن","page":"48"},{"title":"7 ضرورت مستندسازی در سازمان و فواید حاصل از آن و رویکردها","page":"54"},{"title":"8 مستندسازی قوانین، سیاست ها، برنامه ها","page":"62"},{"title":"9 مستندسازی تجربیات مدیران","page":"72"},{"title":"10 تجربه سازمانی چیست؟","page":"76"},{"title":"11 مواردی که در صورت مستندسازی و نگارش","page":"86"},{"title":"12 فهرست نویسی","page":"92"},{"title":"13 نکات و جزئیات مهم در خصوص گزارش نویسی و مستندسازی .","page":"98"},{"title":"14 خط و تأثیر آن در مستندسازی","page":"104"},{"title":"15 اعتباربخشی در مستندسازی","page":"112"},{"title":"16 گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی","page":"128"},{"title":"منابع","page":"170"}],"created_at":"2017-10-11 12:58:05","updated_at":"2022-04-12 11:40:31","process_started_at":"2017-11-09 18:41:54","process_done_at":"2017-11-09 18:43:50","process_failed_at":null,"pages_count":"176","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"b5de73cf961b822c1c9d5dc6aae1cf55a64f066f259029eeac48c38628b1cf9ca8aa660e10fd879a34f5dfce39a4b5f4259dc4239610b95c51957b7927f377d2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۶"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","manager":"سیدعلی محمد میر حسینی","shaba":"IR620610000000400806785248","bank_name":"شهر","description":"رقم فروش کتابهای چاپی 1.25 است","ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"آوای نور","email":"avayenoor92@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7fad6c9a23733f91","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"djuzj4","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-08 17:21:01","updated_at":"2017-10-08 17:21:01","bazaar_credit":0,"description":"avayenoor92@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"3424","title":"اصول و مبانی مددکاری اجتماعی","token":"82565880a5dbab83","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2021-04-24 17:59:33","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"مقدمه-ای-بر-مستند-سازی-و-گزارش-نویسی-در-علوم-انسانی-مددکاری-اجتماعی","urlify":"مقدمه-ای-بر-مستند-سازی-و-گزارش-نویسی-در-علوم-انسانی-مددکاری-اجتماعی","pages_count_fa":"۱۷۶","authorTitle":"محمدرضا رنجبر","tocStr":"مقدمه مؤلف, 1 مستندسازی چیست, شکل و محتوای مستندات باید به چه صورتی باشد, 3 مزایای مستندسازی, 4 چرا باید بنویسیم و مستندسازی نمائیم؟, 5 چه مواردی را باید مستندسازی نمود؟, شرایط مستندسازی و اهداف آن, 7 ضرورت مستندسازی در سازمان و فواید حاصل از آن و رویکردها, 8 مستندسازی قوانین، سیاست ها، برنامه ها, 9 مستندسازی تجربیات مدیران, 10 تجربه سازمانی چیست؟, 11 مواردی که در صورت مستندسازی و نگارش, 12 فهرست نویسی, 13 نکات و جزئیات مهم در خصوص گزارش نویسی و مستندسازی ., 14 خط و تأثیر آن در مستندسازی, 15 اعتباربخشی در مستندسازی, 16 گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی, منابع","url":"/preview/e73ed39863e9d4e7/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"مقدمه مؤلف","page":"6"},{"title":"1 مستندسازی چیست","page":"16"},{"title":"شکل و محتوای مستندات باید به چه صورتی باشد","page":"20"},{"title":"3 مزایای مستندسازی","page":"24"},{"title":"4 چرا باید بنویسیم و مستندسازی نمائیم؟","page":"36"},{"title":"5 چه مواردی را باید مستندسازی نمود؟","page":"42"},{"title":"شرایط مستندسازی و اهداف آن","page":"48"},{"title":"7 ضرورت مستندسازی در سازمان و فواید حاصل از آن و رویکردها","page":"54"},{"title":"8 مستندسازی قوانین، سیاست ها، برنامه ها","page":"62"},{"title":"9 مستندسازی تجربیات مدیران","page":"72"},{"title":"10 تجربه سازمانی چیست؟","page":"76"},{"title":"11 مواردی که در صورت مستندسازی و نگارش","page":"86"},{"title":"12 فهرست نویسی","page":"92"},{"title":"13 نکات و جزئیات مهم در خصوص گزارش نویسی و مستندسازی .","page":"98"},{"title":"14 خط و تأثیر آن در مستندسازی","page":"104"},{"title":"15 اعتباربخشی در مستندسازی","page":"112"},{"title":"16 گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی","page":"128"},{"title":"منابع","page":"170"}],"pages_count":176,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"e73ed39863e9d4e7","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/6cadf038adfbad59297a654bfb395f5a.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/226214e61b73b2a5b0490a9ce9912078.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/63572caaa791c8aa571f1a88227ad4db.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/19a21e774f3fe6a29486e47386d3d645.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/eebc378da9c8dc5c3f4a141884d3238c.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/1a6fc55bced49a61269f473c4bbde94f.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.2136,0.1664,0.21279,0.10375]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمهای","boundary":[0.4459161185778286,0.1664004954793221,0.5959238394814603,0.2000630635099611],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4050376513201792,0.1664004954793221,0.43507568391955015,0.2000630635099611],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5449194547707559,0.21785555588800987,0.7872108473930036,0.26482189331997924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5099063959584406,0.21785555588800987,0.5316939281288724,0.26482189331997924],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشنویسی","boundary":[0.21359769330716205,0.21785555588800987,0.4968236510679986,0.26482189331997924],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6190791154322753,0.2848279404878889,0.660921837765704,0.33179427791985827],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5009467162329616,0.2848279404878889,0.6060199218377658,0.33179427791985827],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.3398389095415118,0.2848279404878889,0.48788752263845203,0.33179427791985827],"dir":"rtl"},{"str":"(مددکاری","boundary":[0.4996789905921892,0.3508928562054862,0.6243447717090839,0.3744768110532991],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی)","boundary":[0.3767276713373368,0.3508928562054862,0.49317094601926215,0.3744768110532991],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.2136,0.1664,0.78721,0.37448],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"محمدرضا","boundary":[0.4815807690978532,0.48469589490736087,0.5873933848060242,0.5082798497551738],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.41361643313316176,0.48469589490736087,0.47281656939110395,0.5082798497551738],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.7011731960728244,0.5208913378519116,0.7479001048517777,0.5426611423268158],"dir":"rtl"},{"str":"هیات","boundary":[0.6425869793156039,0.5208913378519116,0.6934522924411402,0.5426611423268158],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5828730891396218,0.5208913378519116,0.6346190067677058,0.5426611423268158],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.504932110307003,0.5208913378519116,0.5751330269381318,0.5426611423268158],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.4522628129569829,0.5208913378519116,0.49717821136065343,0.5426611423268158],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.3765555237822896,0.5208913378519116,0.44443770851205805,0.5426611423268158],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.32036301173424947,0.5208913378519116,0.3685875512343914,0.5426611423268158],"dir":"rtl"},{"str":"بهشتی","boundary":[0.25283576398818036,0.5208913378519116,0.31261488587733216,0.5426611423268158],"dir":"rtl"},{"str":"(دانشگاه","boundary":[0.5226805233806612,0.5537476168279245,0.6019298446287294,0.5755174213028287],"dir":"rtl"},{"str":"پیرا","boundary":[0.48441769135449436,0.5537476168279245,0.5149307025069108,0.5755174213028287],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.4084439996187209,0.5537476168279245,0.4764497188065962,0.5755174213028287],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3987465446573254,0.5537476168279245,0.4081042798589268,0.5755174213028287],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25284,0.4847,0.7479,0.57552],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.503864359927557,0.8514967921663978,0.5673544943284721,0.8682272900498891],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.46332561242970166,0.8514967921663978,0.49774082546945003,0.8682272900498891],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.43363359069678775,0.8514967921663978,0.45737132815823045,0.8682272900498891],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5099847488323325,0.8795153368146542,0.5486484605852635,0.8962458346981456],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.4525069106853493,0.8795153368146542,0.49368506338766566,0.8962458346981456],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49911829186922124,0.8795153368146542,0.5096327328186064,0.8962458346981456],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43363,0.8515,0.56735,0.89625],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/0b609123e7325c2a42a555187dfe0253.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/13ca90ec9b3249f799c093462bdb0243.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.22682,0.15283,0.22601,0.10833]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.713063578305214,0.15626499324942897,0.7676483652654656,0.1697703349144159],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6227004098751311,0.15626499324942897,0.6258233724144505,0.1697703349144159],"dir":"ltr"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.586360690115337,0.1604980107862159,0.6190547135640073,0.1740033524512028],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5823755600038129,0.1604980107862159,0.5862840529978077,0.1740033524512028],"dir":"ltr"},{"str":"محمدرض","boundary":[0.5271423124582977,0.1604980107862159,0.5777964922314365,0.1740033524512028],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.5225669621580402,0.15282891449136607,0.5291440282146601,0.17137356274776597],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.5225669621580402,0.1604980107862159,0.5270502335335049,0.1740033524512028],"dir":"rtl"},{"str":"1345","boundary":[0.4756696215804023,0.1604980107862159,0.5111282051282052,0.1740033524512028],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5111285864073969,0.15282891449136607,0.5177056524640168,0.17137356274776597],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5111285864073969,0.1604980107862159,0.5183133161757697,0.1740033524512028],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5185635306453151,0.1604980107862159,0.52247202363931,0.1740033524512028],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7344424745019541,0.1808568094155245,0.7676071871127633,0.1943621510805114],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7238857115622915,0.1808568094155245,0.7300549995234011,0.1943621510805114],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7038834238871415,0.1808568094155245,0.719256792004004,0.1943621510805114],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6561576589457631,0.1808568094155245,0.6992683660824925,0.1943621510805114],"dir":"rtl"},{"str":"‫:","boundary":[0.618982937756172,0.17742073065746158,0.6258233724144505,0.19596537891386148],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.5680821656658088,0.1850898269523114,0.6188359546277763,0.1985951686172983],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5532122771899723,0.1850898269523114,0.5634295110094367,0.1985951686172983],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.47795729673053094,0.1850898269523114,0.5484442855781145,0.1985951686172983],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46709083976741966,0.1850898269523114,0.47326012772852916,0.1985951686172983],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشنويسی","boundary":[0.3853064531503193,0.1850898269523114,0.46254036793442,0.1985951686172983],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.367291011343056,0.1850898269523114,0.380566008960061,0.1985951686172983],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3369793156038509,0.1850898269523114,0.3627485463730817,0.1985951686172983],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.29601563244685924,0.1850898269523114,0.3322458297588409,0.1985951686172983],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.28600705366504625,0.1850898269523114,0.2913908111714803,0.1985951686172983],"dir":"ltr"},{"str":"مددكاری","boundary":[0.23340005719187876,0.1850898269523114,0.2858964826994567,0.1985951686172983],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5689400438471071,0.20706120369087225,0.6188882851968355,0.22056654535585915],"dir":"rtl"},{"str":"/‬)","boundary":[0.5597892479267944,0.20388270042792123,0.5691765322657516,0.22056654535585915],"dir":"ltr"},{"str":"تالیف","boundary":[0.5237107997331046,0.20706120369087225,0.5551511771995044,0.22056654535585915],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.4636593270422267,0.20706120369087225,0.5190104851777715,0.22056654535585915],"dir":"rtl"},{"str":"‫‫‫‫","boundary":[0.42362501191497476,0.19939210739602242,0.4659875131064723,0.21793675565242232],"dir":"ltr"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.4264846058526356,0.20706120369087225,0.45911285864073964,0.22056654535585915],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42362501191497476,0.20706120369087225,0.4267479744542942,0.22056654535585915],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7110372700409874,0.22721843005652437,0.7675188256600896,0.24072377172151124],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6853255171099036,0.22721843005652437,0.7064083504826999,0.24072377172151124],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6227004098751311,0.22721843005652437,0.6258233724144505,0.24072377172151124],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.5869018206081403,0.23145144759331127,0.6189552950147745,0.24495678925829814],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5791806310170623,0.23145144759331127,0.5822729010498527,0.24495678925829814],"dir":"ltr"},{"str":"آوای","boundary":[0.5485832618434849,0.23145144759331127,0.574486607568392,0.24495678925829814],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.5276996473167477,0.23145144759331127,0.5439543422851973,0.24495678925829814],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48053093127442575,0.23145144759331127,0.48365389381374513,0.24495678925829814],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.48053093127442575,0.22827294433036022,0.4853207511200076,0.24177828599534712],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.48367648460585266,0.23145144759331127,0.5191350681536555,0.24495678925829814],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5191354494328472,0.2237823512984614,0.5257125154894672,0.2423269995548613],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5237145172052236,0.23145144759331127,0.5276230101992184,0.24495678925829814],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫‫‫","boundary":[0.4802449718806596,0.2237823512984614,0.5282694690687256,0.2423269995548613],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7110386998379564,0.2518102462226199,0.7675202554570585,0.2653155878876068],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.6658802783338099,0.2518102462226199,0.706402154227433,0.2653155878876068],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.5929606329234582,0.2560432637594068,0.6188839958059289,0.2695486054243937],"dir":"ltr"},{"str":"‫:","boundary":[0.618982937756172,0.24837416746455693,0.6258233724144505,0.2669188157209568],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.5706558002097035,0.2560432637594068,0.5882823372414451,0.2695486054243937],"dir":"rtl"},{"str":":.‬‫‫‫‫","boundary":[0.5214231245829759,0.24837416746455693,0.5735654370412735,0.2695486054243937],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.5242827185206367,0.2560432637594068,0.5597082260985606,0.2695486054243937],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5214231245829759,0.2560432637594068,0.5245460871222953,0.2695486054243937],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.7342245734439043,0.2762004901250589,0.7676766752454486,0.2897058317900458],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.4696644743113145,0.27644871534426874,0.4744542941568964,0.2899540570092556],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.4696644743113145,0.27195812231236993,0.4762415403679344,0.29050277056876983],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.4696644743113145,0.2764502452462542,0.49840339338480605,0.2899555869112411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4985463730816891,0.2764502452462542,0.5049264131160043,0.2899555869112411],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.504837479744543,0.2764502452462542,0.5144171194357068,0.2899555869112411],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫‫‫","boundary":[0.4696644743113145,0.27195812231236993,0.516630921742446,0.29050277056876983],"dir":"ltr"},{"str":"00","boundary":[0.5142741397388237,0.2764502452462542,0.5332904394242685,0.2899555869112411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5334810790201125,0.2764502452462542,0.5398611190544277,0.2899555869112411],"dir":"ltr"},{"str":"309","boundary":[0.5397721856829664,0.2764502452462542,0.5682251453626919,0.2899555869112411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5683681250595749,0.2764502452462542,0.57474816509389,0.2899555869112411],"dir":"ltr"},{"str":"128","boundary":[0.5746592317224288,0.2764502452462542,0.6033981507959203,0.2899555869112411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6035411304928034,0.2764502452462542,0.6099211705271186,0.2899555869112411],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6095462777618912,0.2764502452462542,0.619125917453055,0.2899555869112411],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6227004098751311,0.2762004901250589,0.6258233724144505,0.2897058317900458],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7239177390143934,0.29802068766587725,0.7674859403298064,0.31152602933086415],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6761536555142504,0.29802068766587725,0.7192692566970766,0.31152602933086415],"dir":"rtl"},{"str":"نويسی","boundary":[0.6344247450195406,0.29802068766587725,0.6715146598680004,0.31152602933086415],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6227004098751311,0.29802068766587725,0.6258233724144505,0.31152602933086415],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.5978219426174817,0.29802068766587725,0.6189354684968069,0.31152602933086415],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7179248879992374,0.31837948629518587,0.7676048994376131,0.33188482796017277],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6227004098751311,0.31837948629518587,0.6258233724144505,0.33188482796017277],"dir":"ltr"},{"str":"كتابنامه:","boundary":[0.5706443618339528,0.31837948629518587,0.6188682680392719,0.33188482796017277],"dir":"rtl"},{"str":"ص.","boundary":[0.5452008388142218,0.31837948629518587,0.5659503383852826,0.33188482796017277],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4565103421980745,0.31837948629518587,0.45963330473739394,0.33188482796017277],"dir":"ltr"},{"str":"176","boundary":[0.4596558955295015,0.31837948629518587,0.48557925841197214,0.33188482796017277],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48996759126870654,0.31837948629518587,0.4971523210370794,0.33188482796017277],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.5019777904870841,0.31837948629518587,0.5078750357449242,0.33188482796017277],"dir":"ltr"},{"str":"171","boundary":[0.5079830330759698,0.31837948629518587,0.534576970736822,0.33188482796017277],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.5346249165951769,0.31837948629518587,0.540567939314317,0.33188482796017277],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7279334667810505,0.338939857188151,0.7676123343818513,0.3524451988531379],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6227004098751311,0.338939857188151,0.6258233724144505,0.3524451988531379],"dir":"ltr"},{"str":"خدمات","boundary":[0.5762975220065567,0.338939857188151,0.6188489181202936,0.3524451988531379],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.521998760842627,0.338939857188151,0.5716576755464019,0.3524451988531379],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5134161662377276,0.338939857188151,0.5172825278810409,0.3524451988531379],"dir":"ltr"},{"str":"دبیزش","boundary":[0.4690925555237823,0.338939857188151,0.5087331045658183,0.3524451988531379],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7279334667810505,0.3592986558174596,0.7676123343818513,0.3728039974824465],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6227004098751311,0.3592986558174596,0.6258233724144505,0.3728039974824465],"dir":"ltr"},{"str":"گزارشنويسی","boundary":[0.5420598608330951,0.3592986558174596,0.6190092460203984,0.3728039974824465],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7481648079306072,0.37965745444676824,0.7676306357830521,0.39316279611175514],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7130266895434182,0.37965745444676824,0.7435358883723195,0.39316279611175514],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.6744590601467925,0.37965745444676824,0.7084476217710417,0.39316279611175514],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.5695119626346392,0.38389047198355514,0.5784976646649509,0.39739581364854204],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.5832380135354113,0.38389047198355514,0.618817939185969,0.39739581364854204],"dir":"ltr"},{"str":":‫‫‫","boundary":[0.6186969783624059,0.3762213756887053,0.6805666761986465,0.3947660239451052],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5617910590029549,0.38389047198355514,0.569454770755886,0.39739581364854204],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5529263177962063,0.38389047198355514,0.561912019826518,0.39739581364854204],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5469211705271185,0.38389047198355514,0.552975502811934,0.39739581364854204],"dir":"rtl"},{"str":"‬","boundary":[0.4962586979315604,0.3807119687206041,0.5010485177771423,0.394217310385591],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.4962586979315604,0.3762213756887053,0.5028357639881803,0.3947660239451052],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.4962586979315604,0.3762213756887053,0.5028357639881803,0.3947660239451052],"dir":"ltr"},{"str":"HV40","boundary":[0.4962586979315604,0.38071349862258963,0.5416089028691259,0.39739581364854204],"dir":"ltr"},{"str":"/‫","boundary":[0.5414879420455628,0.3762213756887053,0.5480650081021828,0.3947660239451052],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7482059860833096,0.40424927061286375,0.7676718139357545,0.41775461227785066],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7130678676961205,0.40424927061286375,0.7435770665250221,0.41775461227785066],"dir":"rtl"},{"str":"ديويی","boundary":[0.6738871413592604,0.40424927061286375,0.7084887999237443,0.41775461227785066],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.5800924602039844,0.4008131918548008,0.5866695262606043,0.41935784011120075],"dir":"ltr"},{"str":"361","boundary":[0.5800924602039844,0.40848228814965065,0.6062357258602612,0.42198762981463755],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6061147650366981,0.40848228814965065,0.6100807358688399,0.42198762981463755],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6101181965494232,0.40848228814965065,0.6191038985797349,0.42198762981463755],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.618982937756172,0.40530378488669966,0.6237727576017539,0.4188091265516865],"dir":"ltr"},{"str":"‫:‫‫‫‫‫‫‫‫","boundary":[0.5800924602039844,0.4008131918548008,0.6381017062243829,0.41935784011120075],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7327984939471928,0.42884108677895927,0.7676683824230291,0.4423464284439462],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسی","boundary":[0.6647175674387571,0.42884108677895927,0.7281347821942618,0.4423464284439462],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6378562577447336,0.42884108677895927,0.6600618625488515,0.4423464284439462],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.5526403584024402,0.42540500802089637,0.5592174244590601,0.44394965627729627],"dir":"ltr"},{"str":"36938","boundary":[0.5575016680964636,0.43307410431574617,0.6013744161662378,0.4465794459807331],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫‫‫","boundary":[0.5523543990086741,0.42540500802089637,0.6075898389095415,0.44394965627729627],"dir":"ltr"},{"str":"45","boundary":[0.6012534553426747,0.43307410431574617,0.6191038985797349,0.4465794459807331],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6227004098751311,0.42884108677895927,0.6258233724144505,0.4423464284439462],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2334,0.15283,0.76768,0.44658],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمهای","boundary":[0.6725629587265275,0.5973277764479608,0.750788485368411,0.6158724247043608],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6500693928128872,0.5973277764479608,0.666827757125155,0.6158724247043608],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5334185492326756,0.5973277764479608,0.6444737189700015,0.6158724247043608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5176738306772918,0.5973277764479608,0.5277483407077048,0.6158724247043608],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشنویسی","boundary":[0.39079252718184093,0.5973277764479608,0.5120036221523211,0.6158724247043608],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36369497987782917,0.5973277764479608,0.38514881057331507,0.6158724247043608],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.31453665046230106,0.5973277764479608,0.35797159470021933,0.6158724247043608],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.2499761700505195,0.5973277764479608,0.30883888507065904,0.6158724247043608],"dir":"rtl"},{"str":"(مددکاری","boundary":[0.5025200648174626,0.6265557546781563,0.5901792012200935,0.6451004029345562],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی)","boundary":[0.41075683919550093,0.6265557546781563,0.49682229942582057,0.6451004029345562],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف:","boundary":[0.5434862262892003,0.6543546170546933,0.5910515680106758,0.6728992653110933],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.46080545229244113,0.6543546170546933,0.5369941854923267,0.6728992653110933],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.40989896101420265,0.6543546170546933,0.45451777714231245,0.6728992653110933],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.5534700219235535,0.6817684449119801,0.591432847202364,0.7003130931683801],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.47980688208941,0.6817684449119801,0.5470771137165189,0.7003130931683801],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.43758211800590985,0.6817684449119801,0.47346659041082834,0.7003130931683801],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4093270422266705,0.6817684449119801,0.43129444285578117,0.7003130931683801],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5311423124582977,0.7092326658351811,0.5684737393956726,0.7277773140915811],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4911114288437709,0.7092326658351811,0.5250651034219808,0.7277773140915811],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.43248975312172344,0.7092326658351811,0.48075359832237163,0.7277773140915811],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4868219426174817,0.7092326658351811,0.4909819845581928,0.7277773140915811],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.5102672767133735,0.736646493692468,0.5845091983604995,0.7551911419488679],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.46709083976741966,0.736646493692468,0.5039793156038509,0.7551911419488679],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.41647602707082265,0.736646493692468,0.46085806882089414,0.7551911419488679],"dir":"rtl"},{"str":"شابك:","boundary":[0.5772328662663235,0.7640603215497548,0.6277447335811648,0.7826049698061547],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.3730101992183777,0.7640603215497548,0.4098986750548089,0.7826049698061547],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40961300162043657,0.7640603215497548,0.41947860070536647,0.7826049698061547],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.41990753979601564,0.7640603215497548,0.45600247831474605,0.7826049698061547],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4553665046230102,0.7640603215497548,0.4652321037079401,0.7826049698061547],"dir":"ltr"},{"str":"309","boundary":[0.4656610427985893,0.7640603215497548,0.5025495186350205,0.7826049698061547],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5019778858068821,0.7640603215497548,0.511843484891812,0.7826049698061547],"dir":"ltr"},{"str":"128","boundary":[0.5122724239824612,0.7640603215497548,0.5491608998188924,0.7826049698061547],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5489228862834811,0.7640603215497548,0.558788485368411,0.7826049698061547],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5589314650652941,0.7640603215497548,0.5712700409875132,0.7826049698061547],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7651796778190831,0.7884445615908251,0.7739929463349539,0.8019499032558121],"dir":"ltr"},{"str":"نشانی","boundary":[0.7155817367267182,0.7910512216643989,0.757402154227433,0.8077817195478901],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7115943189400439,0.7910512216643989,0.7154630635783052,0.8077817195478901],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6661662377275761,0.7910512216643989,0.7057556000381281,0.8077817195478901],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6613050233533505,0.7910512216643989,0.6660749213611667,0.8077817195478901],"dir":"ltr"},{"str":"میدان","boundary":[0.6126926889714994,0.7910512216643989,0.6554862262892003,0.8077817195478901],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.5617910590029549,0.7910512216643989,0.6067207129920884,0.8077817195478901],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5566438852349633,0.7910512216643989,0.5614137832427796,0.8077817195478901],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5034076827757126,0.7910512216643989,0.5508294728815175,0.8077817195478901],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.48110285006195785,0.7910512216643989,0.5034076827757126,0.8077817195478901],"dir":"ltr"},{"str":"فروردين","boundary":[0.4219092555523783,0.7910512216643989,0.4810796873510629,0.8077817195478901],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41704804117815275,0.7910512216643989,0.42210389857973507,0.8077817195478901],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.36341578495853594,0.7910512216643989,0.4108375750643408,0.8077817195478901],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.31762057643276836,0.7910512216643989,0.3576957392050329,0.8077817195478901],"dir":"rtl"},{"str":"وحید","boundary":[0.2736751501286817,0.7910512216643989,0.3118480444684418,0.8077817195478901],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.2268229911352588,0.7910512216643989,0.2676940234486703,0.8077817195478901],"dir":"rtl"},{"str":"پلاك","boundary":[0.6601610904584881,0.8164493268851206,0.6977804785053855,0.8331798247686117],"dir":"rtl"},{"str":"،99","boundary":[0.632995043370508,0.8164493268851206,0.6601610904584884,0.8331798247686117],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.594089314650653,0.8164493268851206,0.6271753884281766,0.8331798247686117],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.5738013535411305,0.8164493268851206,0.5841021828233725,0.8331798247686117],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5901018968639786,0.8164493268851206,0.59397064150224,0.8331798247686117],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.558359546277762,0.8174377986839011,0.5679246020398437,0.8341682965673923],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.44478600705366506,0.8164493268851206,0.4536864931846345,0.8331798247686117],"dir":"ltr"},{"str":"66967355","boundary":[0.4656610427985893,0.8164493268851206,0.552221237250977,0.8331798247686117],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر","boundary":[0.40044714517205227,0.8164493268851206,0.43346201506052817,0.8331798247686117],"dir":"rtl"},{"str":"66480882","boundary":[0.3028786578972453,0.8164493268851206,0.3903407682775713,0.8331798247686117],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.396459727385378,0.8164493268851206,0.40032847202363936,0.8331798247686117],"dir":"ltr"},{"str":"كلیه","boundary":[0.6069402943150868,0.8442793634095949,0.641743399103994,0.8628240116659949],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.5535054808883806,0.8442793634095949,0.6005381502280578,0.8628240116659949],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5121225812601278,0.8442793634095949,0.5471651245703292,0.8628240116659949],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.47216032790010487,0.8442793634095949,0.5057822249420763,0.8628240116659949],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.40731045658183207,0.8442793634095949,0.46582003622152324,0.8628240116659949],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3647173767991612,0.8442793634095949,0.40094836328272904,0.8628240116659949],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3592841483176056,0.8451017939931466,0.3646887808597846,0.8602197137673855],"dir":"ltr"},{"str":"قیمت","boundary":[0.532051282051282,0.8731223071205404,0.5828525402726147,0.8916669553769402],"dir":"rtl"},{"str":"13000","boundary":[0.4745257840053379,0.8731223071205404,0.5265109141168621,0.8916669553769402],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.4181917834334192,0.8731223071205404,0.4688351920693929,0.8916669553769402],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22682,0.59733,0.77399,0.89167],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/b4ba90e1824f08e5aab8b62a2ae0b5e6.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/87f4e7d5b1ee00c215a7e0293519f294.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14161,0.16777,0.16149,0.12331]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.499115828948046,0.16777390337339587,0.5792069392812887,0.1913578582212088],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.42162329615861216,0.16777390337339587,0.49029805743667165,0.1913578582212088],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7841790304517258,0.2317527233252705,0.8383824230292632,0.25352252780017476],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.7216423601181965,0.2317527233252705,0.7763063578305213,0.25352252780017476],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.1556191020875036,0.2317527233252705,0.1688990563340006,0.25352252780017476],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1742064626822991,0.2317527233252705,0.3326394052044611,0.25352252780017476],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3364073968163187,0.2317527233252705,0.5241797731388811,0.25352252780017476],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5285721094271281,0.2317527233252705,0.7163444857496905,0.25352252780017476],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8195119626346393,0.2682373030471008,0.8251018968639787,0.2900071075220051],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.825231150509961,0.2682373030471008,0.838511104756458,0.2900071075220051],"dir":"ltr"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.7024577529038495,0.2682373030471008,0.811644075874559,0.2900071075220051],"dir":"rtl"},{"str":"چیست","boundary":[0.6281336383566867,0.2682373030471008,0.6945642932036984,0.2900071075220051],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.14904203603088362,0.2682373030471008,0.17535030025736348,0.2900071075220051],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1802116099513869,0.2682373030471008,0.23889047755218765,0.2900071075220051],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2402535506624726,0.2682373030471008,0.42802592698503494,0.2900071075220051],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43248975312172344,0.2682373030471008,0.6202621294442858,0.2900071075220051],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8195119626346393,0.30497384809850175,0.8251018968639787,0.32674365257340604],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.825231150509961,0.30497384809850175,0.838511104756458,0.32674365257340604],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.7629821751977888,0.30497384809850175,0.8113459155466592,0.32674365257340604],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7427579952947346,0.30497384809850175,0.7551686207225242,0.32674365257340604],"dir":"rtl"},{"str":"محتوای","boundary":[0.6630119149747404,0.30497384809850175,0.7348472023639311,0.32674365257340604],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.5712486835903727,0.30497384809850175,0.6552558706893358,0.32674365257340604],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5290273236603964,0.30497384809850175,0.5634740253550663,0.32674365257340604],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5041658751982597,0.30497384809850175,0.5212871466796565,0.32674365257340604],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.4678555308271833,0.30497384809850175,0.4963639309884664,0.32674365257340604],"dir":"rtl"},{"str":"صورتی","boundary":[0.3900717254704139,0.30497384809850175,0.460152614157949,0.32674365257340604],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3389810313602135,0.30497384809850175,0.3822798589266991,0.32674365257340604],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.14904203603088362,0.30497384809850175,0.17535030025736348,0.32674365257340604],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1802116099513869,0.30497384809850175,0.3327766657134688,0.32674365257340604],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8195119626346393,0.341458427820332,0.8251018968639787,0.36322823229523626],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.825231150509961,0.341458427820332,0.838511104756458,0.36322823229523626],"dir":"ltr"},{"str":"مزایای","boundary":[0.7511164248010115,0.341458427820332,0.8117515966066151,0.36322823229523626],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.6338528262320084,0.341458427820332,0.7432734725002383,0.36322823229523626],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.14904203603088362,0.341458427820332,0.17535030025736348,0.36322823229523626],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1802116099513869,0.341458427820332,0.24475836431226772,0.36322823229523626],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2462586979315604,0.341458427820332,0.4340310742541228,0.36322823229523626],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4384949003908112,0.341458427820332,0.6262672767133736,0.36322823229523626],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8195119626346393,0.3781445798058187,0.8251018968639787,0.399914384280723],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.825231150509961,0.3781445798058187,0.838511104756458,0.399914384280723],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.7771855777911957,0.3781445798058187,0.8112429701649035,0.399914384280723],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7350110746042771,0.3781445798058187,0.7695083303189796,0.399914384280723],"dir":"rtl"},{"str":"بنویسیم","boundary":[0.6553735332442491,0.3781445798058187,0.7271777714231247,0.399914384280723],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.63516265933102,0.3781445798058187,0.6475598131731961,0.399914384280723],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5182767978915986,0.3781445798058187,0.6274338001056916,0.399914384280723],"dir":"rtl"},{"str":"نمائیم؟","boundary":[0.444500047659899,0.3781445798058187,0.5105428356491208,0.399914384280723],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.14904203603088362,0.3781445798058187,0.17535030025736348,0.399914384280723],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1802116099513869,0.3781445798058187,0.24475836431226772,0.399914384280723],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2462586979315604,0.3781445798058187,0.4340310742541228,0.399914384280723],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8195119626346393,0.41462915952764906,0.8251018968639787,0.4363989640025533],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.825231150509961,0.41462915952764906,0.838511104756458,0.4363989640025533],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.7827911543227529,0.41462915952764906,0.8113276141454581,0.4363989640025533],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.7056323312032394,0.41462915952764906,0.7750702506910686,0.4363989640025533],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6815721741332682,0.41462915952764906,0.6979036207933633,0.4363989640025533],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6393676484605852,0.41462915952764906,0.6736175769707368,0.4363989640025533],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5222204117761264,0.41462915952764906,0.6316116041751806,0.4363989640025533],"dir":"rtl"},{"str":"نمود؟","boundary":[0.4596558955295015,0.41462915952764906,0.5145213803926906,0.4363989640025533],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.14904203603088362,0.41462915952764906,0.17535030025736348,0.4363989640025533],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1802116099513869,0.41462915952764906,0.26236202459250796,0.4363989640025533],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2642741397388238,0.41462915952764906,0.4520465160613862,0.4363989640025533],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8195119626346393,0.4513153115131358,0.8251018968639787,0.47308511598804004],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.825231150509961,0.4513153115131358,0.838511104756458,0.47308511598804004],"dir":"ltr"},{"str":"شرایط","boundary":[0.7513670016259183,0.4513153115131358,0.8113367648460585,0.47308511598804004],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.6344150086660376,0.4513153115131358,0.7436390501588787,0.47308511598804004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6142112409338538,0.4513153115131358,0.6266218663616433,0.47308511598804004],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.5453930509863114,0.4513153115131358,0.6064548660756839,0.47308511598804004],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.515132017920122,0.4513153115131358,0.5375535220665332,0.47308511598804004],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.14904203603088362,0.4513153115131358,0.17535030025736348,0.47308511598804004],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.1802116099513869,0.4513153115131358,0.3151730054332286,0.47308511598804004],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3183204651606139,0.4513153115131358,0.5060928414831762,0.47308511598804004],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8195119626346393,0.48779989123496614,0.8251018968639787,0.5095696957098703],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.825231150509961,0.48779989123496614,0.838511104756458,0.5095696957098703],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7306744559677106,0.48779989123496614,0.8108756076637118,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.6138177348122582,0.48779989123496614,0.7229646032477131,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5838501572776665,0.48779989123496614,0.6060245925078639,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5101950801439554,0.48779989123496614,0.5760669044914868,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48998909097392473,0.48779989123496614,0.5024592496806972,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"فواید","boundary":[0.4343932116741464,0.48779989123496614,0.48225326051066625,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.3647309122104661,0.48779989123496614,0.4266525593365742,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.340501367330111,0.48779989123496614,0.35696503244112154,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3102425438444884,0.48779989123496614,0.33264283671718625,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2899934414009884,0.48779989123496614,0.302346010866457,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردها","boundary":[0.19307978267086073,0.48779989123496614,0.2822347642681706,0.5095696957098703],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.14904203603088362,0.48779989123496614,0.17535030025736348,0.5095696957098703],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.1802116099513869,0.48779989123496614,0.19194738347154705,0.5095696957098703],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8195119626346393,0.524519638597729,0.8251018968639787,0.5462894430726333],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.825231150509961,0.524519638597729,0.838511104756458,0.5462894430726333],"dir":"ltr"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.7023561692334928,0.524519638597729,0.8115834524830807,0.5462894430726333],"dir":"rtl"},{"str":"قوانین،","boundary":[0.6307273348360005,0.524519638597729,0.6946624998297861,0.5462894430726333],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستها","boundary":[0.5319144028214661,0.524519638597729,0.6229966019189799,0.5462894430726333],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5251220489732392,0.524519638597729,0.5318526355924126,0.5462894430726333],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهها","boundary":[0.44592984462872937,0.524519638597729,0.5172755695357927,0.5462894430726333],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.14904203603088362,0.524519638597729,0.17535030025736348,0.5462894430726333],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1802116099513869,0.524519638597729,0.2506262510723478,0.5462894430726333],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2522638452006482,0.524519638597729,0.44003622152321054,0.5462894430726333],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8195119626346393,0.5610042183195593,0.8251018968639787,0.5827740227944634],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.825231150509961,0.5610042183195593,0.838511104756458,0.5827740227944634],"dir":"ltr"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.7024280131268978,0.5610042183195593,0.8116143360976074,0.5827740227944634],"dir":"rtl"},{"str":"تجربیات","boundary":[0.6138356686683824,0.5610042183195593,0.6945345534267467,0.5827740227944634],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.5429177390143933,0.5610042183195593,0.6057967781908303,0.5827740227944634],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.14904203603088362,0.5610042183195593,0.17535030025736348,0.5827740227944634],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1802116099513869,0.5610042183195593,0.344512439233629,0.5827740227944634],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34841769135449435,0.5610042183195593,0.5361900676770568,0.5827740227944634],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8063578305213993,0.5976903703050461,0.8119477647507387,0.6194601747799503],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.812077018396721,0.5976903703050461,0.8383852826232009,0.6194601747799503],"dir":"ltr"},{"str":"تجربه","boundary":[0.7441465639766058,0.5976903703050461,0.7982726146220569,0.6194601747799503],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.661302101820089,0.5976903703050461,0.7364127347250025,0.6194601747799503],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.5752311505099609,0.5976903703050461,0.6534284624916595,0.6194601747799503],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.14904203603088362,0.5976903703050461,0.17535030025736348,0.6194601747799503],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1802116099513869,0.5976903703050461,0.3739891335430371,0.6194601747799503],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3784434276999333,0.5976903703050461,0.5662158040224957,0.6194601747799503],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8063578305213993,0.6341749500268763,0.8119477647507387,0.6559447545017806],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.812077018396721,0.6341749500268763,0.8383852826232009,0.6559447545017806],"dir":"ltr"},{"str":"مواردی","boundary":[0.7287882947288152,0.6341749500268763,0.798152892955867,0.6559447545017806],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6986123116450186,0.6341749500268763,0.7210508631688674,0.6559447545017806],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6686529766449005,0.6341749500268763,0.6908748800850707,0.6559447545017806],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5918399984455854,0.6341749500268763,0.6609155450849526,0.6559447545017806],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.4749663383772186,0.6341749500268763,0.5841355748643423,0.6559447545017806],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45478943090365376,0.6341749500268763,0.4672040796873511,0.6559447545017806],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.3795872652749976,0.6341749500268763,0.4470497187369349,0.6559447545017806],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.14904203603088362,0.6341749500268763,0.17535030025736348,0.6559447545017806],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1802116099513869,0.6341749500268763,0.3739891335430371,0.6559447545017806],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8063578305213993,0.670861102012363,0.8119477647507387,0.6926309064872673],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.812077018396721,0.670861102012363,0.8383852826232009,0.6926309064872673],"dir":"ltr"},{"str":"فهرستنویسی","boundary":[0.6641645219712133,0.670861102012363,0.7983538270898866,0.6926309064872673],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.14904203603088362,0.670861102012363,0.17535030025736348,0.6926309064872673],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1802116099513869,0.670861102012363,0.2740977981126681,0.6926309064872673],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27628443427699934,0.670861102012363,0.4640568105995617,0.6926309064872673],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46852063673625016,0.670861102012363,0.6562930130588126,0.6926309064872673],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8063578305213993,0.7073960748001075,0.8119477647507387,0.7291658792750116],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.812077018396721,0.7073960748001075,0.8383852826232009,0.7291658792750116],"dir":"ltr"},{"str":"نکات","boundary":[0.7458059606894616,0.7073960748001075,0.7981837765703939,0.7291658792750116],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7256118700445202,0.7073960748001075,0.7380224954723097,0.7291658792750116],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.6441852444804228,0.7073960748001075,0.7177937279572968,0.7291658792750116],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6010623801484116,0.7073960748001075,0.6363845200648174,0.7291658792750116],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5710507002372723,0.7073960748001075,0.5932991701954579,0.7291658792750116],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.4792309943864722,0.7073960748001075,0.5633196508715124,0.7291658792750116],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.4028264197150671,0.7073960748001075,0.47143513487751404,0.7291658792750116],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.3332618434848918,0.7073960748001075,0.3950923179575167,0.7291658792750116],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31288723667905827,0.7073960748001075,0.32533333333333336,0.7291658792750116],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.19565341721475552,0.7073960748001075,0.3051049470975121,0.7291658792750116],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.14904203603088362,0.7073960748001075,0.17535030025736348,0.7291658792750116],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.1802116099513869,0.7073960748001075,0.19194738347154705,0.7291658792750116],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8063578305213993,0.7440822267855943,0.8119477647507387,0.7658520312604985],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.812077018396721,0.7440822267855943,0.8383852826232009,0.7658520312604985],"dir":"ltr"},{"str":"خط","boundary":[0.76105387051103,0.7440822267855943,0.7980888380516634,0.7658520312604985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7408043207165246,0.7440822267855943,0.7532149461443142,0.7658520312604985],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6935937311586576,0.7440822267855943,0.7330479458583549,0.7658520312604985],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6634266063742759,0.7440822267855943,0.6858268992469737,0.7658520312604985],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6334882524675597,0.7440822267855943,0.6556227242398247,0.7658520312604985],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5162758554951864,0.7440822267855943,0.6257597569935629,0.7658520312604985],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.14246496997426367,0.7440822267855943,0.18230483271375464,0.7658520312604985],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1862167572204747,0.7440822267855943,0.3153102659422363,0.7658520312604985],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3183204651606139,0.7440822267855943,0.5060928414831762,0.7658520312604985],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8063578305213993,0.7805668065074246,0.8119477647507387,0.8023366109823289],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.812077018396721,0.7805668065074246,0.8383852826232009,0.8023366109823289],"dir":"ltr"},{"str":"اعتباربخشی","boundary":[0.6891985448170321,0.7805668065074246,0.7981776761033268,0.8023366109823289],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6592722578054684,0.7805668065074246,0.6814067295777334,0.8023366109823289],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5420598608330951,0.7805668065074246,0.6515437623314716,0.8023366109823289],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.14246496997426367,0.7805668065074246,0.18230483271375464,0.8023366109823289],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1862167572204747,0.7805668065074246,0.3446496997426367,0.8023366109823289],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34841769135449435,0.7805668065074246,0.5361900676770568,0.8023366109823289],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8063578305213993,0.8172529584929114,0.8119477647507387,0.8390227629678156],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.812077018396721,0.8172529584929114,0.8383852826232009,0.8390227629678156],"dir":"ltr"},{"str":"گزارش","boundary":[0.729691089067921,0.8172529584929114,0.7981803450576684,0.8390227629678156],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.6600212204607007,0.8172529584929114,0.7218051663330475,0.8390227629678156],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6300429923799306,0.8172529584929114,0.6521934991897818,0.8390227629678156],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5383437504255348,0.8172529584929114,0.6221746258697932,0.8390227629678156],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4499332761414546,0.8172529584929114,0.5305395100562387,0.8390227629678156],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.14246496997426367,0.8172529584929114,0.18230483271375464,0.8390227629678156],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1862167572204747,0.8172529584929114,0.2507635115813555,0.8390227629678156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2522638452006482,0.8172529584929114,0.44003622152321054,0.8390227629678156],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7943475359832237,0.854738680457569,0.838511104756458,0.8765084849324732],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.1416070917929654,0.8549193868423705,0.1827852444952817,0.8766891913172747],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1887903917643695,0.8549193868423705,0.3866308264226483,0.8766891913172747],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39016776284434274,0.8549193868423705,0.5880081975026222,0.8766891913172747],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5915308359546277,0.8549193868423705,0.7893712706129054,0.8766891913172747],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14161,0.16777,0.83851,0.87669],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/19dd4ec7ef09c03145cce4d584632c61.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/84700f52049d02a92e91718266463c6b.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/d6fe46d869222dfb07ff85739b52ecea.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/3c8104173cc035c1e7daa177290e3d09.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16245,0.21076,0.16162,0.14292]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7779240301210562,0.21076462626644388,0.8383143646935468,0.2343485811142568],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.7076303498236584,0.21076462626644388,0.7691247736154799,0.2343485811142568],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.7648510151558476,0.2542542114954983,0.8382443046420741,0.2778381663433112],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.704828710323134,0.2542542114954983,0.7562932067053417,0.2778381663433112],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6714383757506434,0.2542542114954983,0.6961641406920215,0.2778381663433112],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.624564769802688,0.2542542114954983,0.6629406226781351,0.2778381663433112],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهای","boundary":[0.49083614526737196,0.2542542114954983,0.6158653264925862,0.2778381663433112],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.4339588218472977,0.2542542114954983,0.48239236209930875,0.2778381663433112],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.3807952530740635,0.2542542114954983,0.4255201601372605,0.2778381663433112],"dir":"rtl"},{"str":"خلاق","boundary":[0.31391421218187016,0.2542542114954983,0.3719625393194166,0.2778381663433112],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.2381670002859594,0.2542542114954983,0.3055053298666048,0.2778381663433112],"dir":"rtl"},{"str":"زایش","boundary":[0.1940000786540763,0.2542542114954983,0.2296405365688476,0.2778381663433112],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8248731293489658,0.2956269186109992,0.8383564007244305,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"جرقهزدن","boundary":[0.7228602611762462,0.2956269186109992,0.8157393003526832,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6771242016966924,0.2956269186109992,0.7143528096361507,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.6302840529978077,0.2956269186109992,0.6682914879420455,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"جدیشد","boundary":[0.5534662091316367,0.2956269186109992,0.6214513392431609,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5204806024211229,0.2956269186109992,0.5445029072538367,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"ذهشن","boundary":[0.45617576970736823,0.2956269186109992,0.5119068332519375,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"آنهشا","boundary":[0.39076551329711184,0.2956269186109992,0.44767405600615534,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36848298541607094,0.2956269186109992,0.38223468332734123,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3356279668287103,0.2956269186109992,0.3599977016899964,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"حشالتی","boundary":[0.2573380040034315,0.2956269186109992,0.3267952530740635,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"ریرقابشل","boundary":[0.16251345262154046,0.2956269186109992,0.24888126839579938,0.3192108734588121],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.7822153274235059,0.3369492326605859,0.8375870746354016,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7319290820703461,0.3369492326605859,0.7737836967472551,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6673565913640263,0.3369492326605859,0.7229959965684872,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6156651415498998,0.3369492326605859,0.6585238776093795,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.5748138404346583,0.3369492326605859,0.6072038115757405,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5330926508435803,0.3369492326605859,0.5663476899494557,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"جرقه","boundary":[0.4719997140406062,0.3369492326605859,0.524561052330569,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"فکشری","boundary":[0.3934086359736917,0.3369492326605859,0.463468115527595,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"توسشط","boundary":[0.3137134686874464,0.3369492326605859,0.3848770374606806,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"فشردی","boundary":[0.2396725764941378,0.3369492326605859,0.3053340105397202,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"خشلاق","boundary":[0.16253638322643899,0.3369492326605859,0.23128543170891572,0.36053318750839886],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7495882049763684,0.3782715467101727,0.8381610904584882,0.40185550155798566],"dir":"rtl"},{"str":"نمیگردید","boundary":[0.6392520255457058,0.3782715467101727,0.7412508092405451,0.40185550155798566],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6318579735010962,0.3782715467101727,0.6391851110475646,0.40185550155798566],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.5775724811540159,0.3782715467101727,0.6235114955879535,0.40185550155798566],"dir":"rtl"},{"str":"همیشه","boundary":[0.502473167476885,0.3782715467101727,0.5692203793727957,0.40185550155798566],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4755400819750262,0.3782715467101727,0.49410885520922704,0.40185550155798566],"dir":"rtl"},{"str":"فراموشی","boundary":[0.3788479146284754,0.3782715467101727,0.4671872686244257,0.40185550155798566],"dir":"rtl"},{"str":"سپرده","boundary":[0.3114337942016323,0.3782715467101727,0.37049510127787494,0.40185550155798566],"dir":"rtl"},{"str":"میشد.","boundary":[0.23425338601918527,0.3782715467101727,0.3031002708134872,0.40185550155798566],"dir":"rtl"},{"str":"داستان","boundary":[0.738508626441712,0.41979543302341604,0.8041517491182918,0.44337938787122905],"dir":"rtl"},{"str":"ارشمیدس","boundary":[0.6270290725383663,0.41979543302341604,0.7300332988308085,0.44337938787122905],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5936052807168049,0.41979543302341604,0.6183968948985001,0.44337938787122905],"dir":"rtl"},{"str":"حمام","boundary":[0.5313413401963588,0.41979543302341604,0.5842037937279573,0.44337938787122905],"dir":"rtl"},{"str":"جرقهزدن","boundary":[0.4289622533600229,0.41979543302341604,0.5219398532075112,0.44337938787122905],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.3815533314269374,0.41979543302341604,0.4195607663711754,0.44337938787122905],"dir":"rtl"},{"str":"ناگهانی","boundary":[0.2981778667429225,0.41979543302341604,0.37250866840066604,0.44337938787122905],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.2699064912782385,0.41979543302341604,0.2894950118704766,0.44337938787122905],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.20105147269087792,0.41979543302341604,0.26040463254217905,0.44337938787122905],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.16255361738633115,0.41979543302341604,0.1915945095796397,0.44337938787122905],"dir":"rtl"},{"str":"(کشف","boundary":[0.7683847107044133,0.4611177470730028,0.8383103612620341,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"قشانون","boundary":[0.6950129634925174,0.4611177470730028,0.7596373791868748,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6662525021446953,0.4611177470730028,0.6757543608807549,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6468472976837287,0.4611177470730028,0.657821275378896,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6325945095796397,0.4611177470730028,0.6386502716614241,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6220554761223906,0.4611177470730028,0.6242301973119817,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6017803831855877,0.4611177470730028,0.6138249928510151,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5746800114383758,0.4611177470730028,0.5841818701744352,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5661484129253646,0.4611177470730028,0.5662487846725764,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5567469259365171,0.4611177470730028,0.5577841006577067,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.546207892479268,0.4611177470730028,0.5483826136688591,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5299476694309408,0.4611177470730028,0.5378101229625394,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.498564769802688,0.4611177470730028,0.5162971118101229,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.46182871032313416,0.4611177470730028,0.46788447240491854,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44700714898484417,0.4611177470730028,0.45353131255361734,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4307803831855876,0.4611177470730028,0.4329551043751787,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4176651415498999,0.4611177470730028,0.42234915641978843,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3959848441521305,0.4611177470730028,0.39996625679153563,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.382568487274807,0.4611177470730028,0.3876874463826137,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.36600714898484416,0.4611177470730028,0.37413726050900775,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.35546811552759505,0.4611177470730028,0.3576428367171861,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.32779897054618246,0.4611177470730028,0.33984358021160993,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.29644952816700026,0.4611177470730028,0.30457963969116386,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2859104947097512,0.4611177470730028,0.2880852158993423,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.258475550471833,0.4611177470730028,0.2777134686874464,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.23796625679153563,0.4611177470730028,0.24081012296253934,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.22742722333428653,0.4611177470730028,0.22960194452387758,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.21431198169859877,0.4611177470730028,0.21899599656848723,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.1866762939662568,0.4611177470730028,0.1911930225907921,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.17613726050900771,0.4611177470730028,0.17831198169859877,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.16245324563911923,0.4611177470730028,0.16783986273949097,0.48470170192081574],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7495694404727862,0.5024736564998656,0.8380973215136783,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7275880278333811,0.5024736564998656,0.7411538919890935,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"ضبط","boundary":[0.6681679534839386,0.5024736564998656,0.719193464888444,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"نمیشد","boundary":[0.5856874463826136,0.5024736564998656,0.6594012963492518,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5782933943380041,0.5024736564998656,0.5856205318844725,0.5260576113476786],"dir":"ltr"},{"str":"شاید","boundary":[0.5212153274235058,0.5024736564998656,0.5698390221805193,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.4577803831855877,0.5024736564998656,0.5128288990472608,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4004012010294538,0.5024736564998656,0.4491818701744352,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.3389736917357735,0.5024736564998656,0.39186960251644265,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.26734172147555046,0.5024736564998656,0.33044209322276236,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"هرگشز","boundary":[0.19504060623391475,0.5024736564998656,0.2588101229625393,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249956690317985,0.5024736564998656,0.18657854741221067,0.5260576113476786],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.7933610949611637,0.5437959705494525,0.8382660375560004,0.5673799253972654],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.7470199860864692,0.5437959705494525,0.7850083356110025,0.5673799253972654],"dir":"rtl"},{"str":"نبود.","boundary":[0.6927604613478219,0.5437959705494525,0.738667226736308,0.5673799253972654],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7344943284720236,0.5851182845990391,0.804085406538938,0.6087022394468522],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7073604994757411,0.5851182845990391,0.7257975884091126,0.6087022394468522],"dir":"rtl"},{"str":"دفترچه","boundary":[0.6262266704794586,0.5851182845990391,0.6985493458181582,0.6087022394468522],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.5282303879515775,0.5851182845990391,0.6172649073355393,0.6087022394468522],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4948065961300162,0.5851182845990391,0.5195982103117115,0.6087022394468522],"dir":"rtl"},{"str":"ثبشت","boundary":[0.4343407682775713,0.5851182845990391,0.48603394735795286,0.6087022394468522],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشههایی","boundary":[0.3093134114955676,0.5851182845990391,0.42483890954151177,0.6087022394468522],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.2653505862167572,0.5851182845990391,0.3007446382613669,0.6087022394468522],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.22710895052902488,0.5851182845990391,0.2567220168307529,0.6087022394468522],"dir":"rtl"},{"str":"ذهشن","boundary":[0.16251466831872852,0.5851182845990391,0.21792536459822703,0.6087022394468522],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد","boundary":[0.7631874940425126,0.6266421709122825,0.8382443046420741,0.6502261257600955],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.755793441997903,0.6266421709122825,0.7631205795443714,0.6502261257600955],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.7154919940769843,0.6266421709122825,0.7474863216089982,0.6502261257600955],"dir":"rtl"},{"str":"معمول","boundary":[0.6397003038364156,0.6266421709122825,0.7071375308670451,0.6502261257600955],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.6086615893792027,0.6266421709122825,0.6313458406264764,0.6502261257600955],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهان","boundary":[0.4977188094992711,0.6266421709122825,0.5688398260097435,0.6502261257600955],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.43363359069678775,0.6266421709122825,0.48927299590124873,0.6502261257600955],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالاً","boundary":[0.7345681059956152,0.6679644849618693,0.8042595558097417,0.6915484398096823],"dir":"rtl"},{"str":"زودگذرترین","boundary":[0.5987651320179201,0.6679644849618693,0.7261653518485196,0.6915484398096823],"dir":"rtl"},{"str":"چیز","boundary":[0.5513562100848346,0.6679644849618693,0.5902335335049089,0.6915484398096823],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5188023067391097,0.6679644849618693,0.542948693724885,0.6915484398096823],"dir":"rtl"},{"str":"جهشان","boundary":[0.4450310742541226,0.6679644849618693,0.5103061671909256,0.6915484398096823],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43763702220951295,0.6679644849618693,0.44496415975598136,0.6915484398096823],"dir":"ltr"},{"str":"(یشک","boundary":[0.3718663616433134,0.6679644849618693,0.4291117148031646,0.6915484398096823],"dir":"rtl"},{"str":"فکشر)","boundary":[0.3043788961967401,0.6679644849618693,0.3631967400629111,0.6915484398096823],"dir":"rtl"},{"str":"باششد","boundary":[0.23843465827852442,0.6679644849618693,0.2959133210686988,0.6915484398096823],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.19504060623391475,0.6679644849618693,0.23002387760937945,0.6915484398096823],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249956690317985,0.6679644849618693,0.18657854741221067,0.6915484398096823],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.7865946048994377,0.7093371920773702,0.8383195119626348,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.7246124297016489,0.7093371920773702,0.7772072252406824,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاهی","boundary":[0.6411700505194929,0.7093371920773702,0.7160765417977314,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"(حتی","boundary":[0.5768652178057383,0.7093371920773702,0.6326390581160664,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5314302735678201,0.7093371920773702,0.5684137772852922,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"لحظه)","boundary":[0.4591960728243257,0.7093371920773702,0.5228131357404344,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4318280430845487,0.7093371920773702,0.45056847711967113,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.3781291583261844,0.7093371920773702,0.4232542739153634,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"میآید","boundary":[0.3075573348584501,0.7093371920773702,0.36952856605096546,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2852748069774092,0.7093371920773702,0.2990265048886795,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.22471718615956532,0.7093371920773702,0.2764420932227623,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"لحظه","boundary":[0.16257610209672804,0.7093371920773702,0.21610004833217963,0.7329211469251832],"dir":"rtl"},{"str":"میرود","boundary":[0.770952149461443,0.750659506126957,0.8382443046420741,0.7742434609747699],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7491665104035063,0.750659506126957,0.7625878371937852,0.7742434609747699],"dir":"rtl"},{"str":"هرگز","boundary":[0.6876185889201288,0.750659506126957,0.7408406252978743,0.7742434609747699],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.6190227814317034,0.750659506126957,0.6792818037732389,0.7742434609747699],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5610872752503253,0.750659506126957,0.6103908111714804,0.7742434609747699],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5038280497867219,0.750659506126957,0.5527105137737108,0.7742434609747699],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4770201821054952,0.750659506126957,0.4954818892383948,0.7742434609747699],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.42386115578417516,0.750659506126957,0.4686740215571681,0.7742434609747699],"dir":"rtl"},{"str":"نیاید.","boundary":[0.364145458011629,0.750659506126957,0.41546887808597843,0.7742434609747699],"dir":"rtl"},{"str":"نباید","boundary":[0.7589625393194167,0.7921833924402002,0.8039625393194166,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.6949922790963683,0.7921833924402002,0.7504557691785868,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.6252673720331712,0.7921833924402002,0.6865302202746643,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5925971162233885,0.7921833924402002,0.6168903833639962,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.5349969421341412,0.7921833924402002,0.5842201275542136,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5080900545287509,0.7921833924402002,0.526619953464966,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"یاری","boundary":[0.4503932350177703,0.7921833924402002,0.4997130658595759,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"حافظشه","boundary":[0.36817179325315674,0.7921833924402002,0.4420554761223906,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"فکشری","boundary":[0.2897246211038032,0.7921833924402002,0.35978410065770655,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2637373409036268,0.7921833924402002,0.2813953646293877,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.22633578321295553,0.7921833924402002,0.25540808442921137,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"ذهشن","boundary":[0.16251466831872852,0.7921833924402002,0.21795222789560198,0.8157673472880131],"dir":"rtl"},{"str":"برگردانید","boundary":[0.7456955485654371,0.8334989874143317,0.8383758459632065,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7234130206843962,0.8334989874143317,0.7371647185956663,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6960449909446192,0.8334989874143317,0.7147854249797417,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"دقت","boundary":[0.6400375560003813,0.8334989874143317,0.6874712217754338,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6177550281193404,0.8334989874143317,0.6315067260306105,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5481484129253645,0.8334989874143317,0.6091274324146859,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"دلخواه","boundary":[0.4735387474978552,0.8334989874143317,0.5397236539565852,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4404160709179296,0.8334989874143317,0.46503703379664235,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41415213039748344,0.8334989874143317,0.4319981412639404,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.3372673720331712,0.8334989874143317,0.4057630129333022,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.2858435802116099,0.8334989874143317,0.32889216163878016,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"زیشرا","boundary":[0.22812982556476977,0.8334989874143317,0.2774252174608007,0.8570829422621448],"dir":"rtl"},{"str":"آنهشه","boundary":[0.1625754420758749,0.8334989874143317,0.21946439805547613,0.8570829422621448],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16245,0.21076,0.83838,0.85708],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/402b9ceb6cb8045a127377e6ef1c33af.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/38b3728518d6c1542e95a9f76790d7df.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.12146,0.16153,0.10401]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7854827947764751,0.12145854199212205,0.8143678391001812,0.13818903987561332],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8249451911161949,0.12554313620195878,0.8384264607759032,0.14227363408545002],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.7043352397292919,0.12554313620195878,0.7749877990658661,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6840879661894399,0.12554313620195878,0.699232294347536,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5780907444476218,0.12554313620195878,0.678867982079878,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.563485463730817,0.12554313620195878,0.5725520922695645,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.5030009649187549,0.12554313620195878,0.558216375941283,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.4431746258697931,0.12554313620195878,0.49789064990265364,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4186029014057137,0.12554313620195878,0.438030593971276,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3737049292686823,0.12554313620195878,0.4133876656181489,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.3148889524354208,0.12554313620195878,0.368613483482153,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.7836032790010485,0.16657027680491177,0.837837479744543,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7507482604136879,0.16657027680491177,0.775117995274974,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.6970493756553235,0.16657027680491177,0.7421744912445025,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"کاملاً","boundary":[0.6381646172910114,0.16657027680491177,0.6886131638552788,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"واضح","boundary":[0.569008483462015,0.16657027680491177,0.6297391623898178,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5467259555809741,0.16657027680491177,0.5604776534922444,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.47526127156610426,0.16657027680491177,0.5383143873118039,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4169787436850634,0.16657027680491177,0.46632818606424553,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40958469164045375,0.16657027680491177,0.4169118291869221,0.1901542316527247],"dir":"ltr"},{"str":"میتوانشد","boundary":[0.3110357449242208,0.16657027680491177,0.4009840993652348,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"فشردا","boundary":[0.25278667429225055,0.16657027680491177,0.3022030311695739,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"بشهطشور","boundary":[0.16249956690317985,0.16657027680491177,0.244250020425671,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.7897281479363264,0.20789259085449846,0.838308073586884,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"محو","boundary":[0.7377355828805644,0.20789259085449846,0.7813638356686684,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"گردد.","boundary":[0.6730292631779621,0.20789259085449846,0.7293712706129063,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7665797350109617,0.2492149049040853,0.8045871699551995,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.6853467734248404,0.2492149049040853,0.7582154227433037,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6584617191691149,0.2492149049040853,0.6769824611571823,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"درستی","boundary":[0.5817814150778187,0.2492149049040853,0.6500853022527339,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.5205977871825166,0.2492149049040853,0.573465732532647,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.4590702506910686,0.2492149049040853,0.5120665332189496,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.3886733612825801,0.2492149049040853,0.4507299278467404,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"که:","boundary":[0.3501334477170909,0.2492149049040853,0.3803386048886594,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"(بهترین","boundary":[0.7279590124868937,0.29058761201958616,0.8043419121151464,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6633530645315032,0.29058761201958616,0.7194310150476572,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6408028786578973,0.29058761201958616,0.6547197621296633,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.5853976741969308,0.29058761201958616,0.6322341054236965,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5302266704794586,0.29058761201958616,0.5769150475491029,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.47050548088838057,0.29058761201958616,0.5210928414831761,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.42442350586216754,0.29058761201958616,0.4610257363454389,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"اندیششه","boundary":[0.3385052902487846,0.29058761201958616,0.41575392672342715,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.331111238204175,0.29058761201958616,0.3384383757506434,0.3141715668673991],"dir":"ltr"},{"str":"ثبشت","boundary":[0.2713565913640263,0.29058761201958616,0.3226148578480803,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"فشوری","boundary":[0.19530826422647984,0.29058761201958616,0.26252387760937945,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249956690317985,0.29058761201958616,0.18673449505729448,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.780875417024116,0.3319099260691729,0.8384553426746737,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.7270755885997522,0.3319099260691729,0.7719752168525403,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6935964159755981,0.3319099260691729,0.7178194643027357,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6353138880945572,0.3319099260691729,0.6846633304737394,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6113584977599847,0.3319099260691729,0.626894787755277,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"هرگز","boundary":[0.5496298732246688,0.3319099260691729,0.6028268992469736,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"فراموش","boundary":[0.4598640739681632,0.3319099260691729,0.5412515503836981,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"نشود","boundary":[0.4001763416261558,0.3319099260691729,0.45119864645886953,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.390079401391669,0.3319099260691729,0.4002169478600705,0.3554938809169858],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.3638154608712229,0.3319099260691729,0.3816614717376799,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"اینرو","boundary":[0.29648298541607093,0.3319099260691729,0.35541041331654716,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"بهتشر","boundary":[0.23850157277666573,0.3319099260691729,0.28801741028802963,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"اسشت،","boundary":[0.16253422562682343,0.3319099260691729,0.2299948026358359,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"هنگامی","boundary":[0.7630284052997809,0.37343381238241624,0.8380395577161378,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7302068439614908,0.37343381238241624,0.7546069011533697,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"فکرها","boundary":[0.6622551710990373,0.37343381238241624,0.7216752454484798,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6402737584596321,0.37343381238241624,0.6538396226153447,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6160507101324946,0.37343381238241624,0.6317827141879186,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"بخ","boundary":[0.5826762655463699,0.37343381238241624,0.6075851350044533,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.5019198360499476,0.37343381238241624,0.5509347059384234,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4756558955295015,0.37343381238241624,0.4935019063959585,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.430522066533219,0.37343381238241624,0.4672604660287049,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.38398303307596987,0.37343381238241624,0.4219904680202078,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37658898103136024,0.37343381238241624,0.38391611857782865,0.39701776723022913],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3494886092841483,0.37343381238241624,0.368123405903319,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.2960106304150425,0.37343381238241624,0.34102655046244423,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"میرسشد،","boundary":[0.19486792779953258,0.37343381238241624,0.2876683294954573,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249956690317985,0.37343381238241624,0.18647793844126012,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.7863879515775427,0.41475612643200305,0.8382466876370223,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"لحظه","boundary":[0.7247388714516292,0.41475612643200305,0.7781079144964607,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"نوشته","boundary":[0.6587670651456301,0.41475612643200305,0.7163612083264012,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6369529213865118,0.41475612643200305,0.6503842341054237,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.5882412876882976,0.41475612643200305,0.6286208415360703,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.5305738251834906,0.41475612643200305,0.5798933631797848,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.7299604422838624,0.45607844048158974,0.8040013344771708,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7031277285292156,0.45607844048158974,0.7213602135163473,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشمندان","boundary":[0.5811425984176913,0.45607844048158974,0.6938935277857212,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5534734534362786,0.45607844048158974,0.572332729564347,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5114846058526356,0.45607844048158974,0.5449529892350524,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.4492875798303308,0.45607844048158974,0.5022838623582119,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدهاند","boundary":[0.3505164426651415,0.45607844048158974,0.44063950252612866,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.31712610809265085,0.45607844048158974,0.34185187303402914,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"بیسشت","boundary":[0.23850157277666573,0.45607844048158974,0.30867334308455496,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21621904489562482,0.45607844048158974,0.2299707428068951,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"پشن","boundary":[0.18299485039845387,0.45607844048158974,0.20778650822121594,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.7768854256028978,0.49743434990845264,0.8382794776475074,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":")%","boundary":[0.7050127728529214,0.49743434990845264,0.7294365646744827,0.5210183047562656],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.729649223143647,0.49743434990845264,0.7582451625202554,0.5210183047562656],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.758316652368697,0.49743434990845264,0.7684756551163939,0.5210183047562656],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6787488323324754,0.49743434990845264,0.6965948431989324,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5806856353064531,0.49743434990845264,0.670366485756349,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5478640739681632,0.49743434990845264,0.5722641311600419,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.5058623582118006,0.49743434990845264,0.5393324754551521,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعشه","boundary":[0.4228132203932543,0.49743434990845264,0.49751985640637897,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"مشیکنشد","boundary":[0.32862499486983654,0.49743434990845264,0.4144353736397263,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"یشا","boundary":[0.2940914678893274,0.49743434990845264,0.3202447707842946,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"مشیششنود","boundary":[0.1843008292822419,0.49743434990845264,0.28570432310410526,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16251519022430513,0.49743434990845264,0.17593651701458393,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8062727939890506,0.5389582362216959,0.8379753121723381,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7062206653321894,0.5389582362216959,0.7663563579176281,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"متوسطی","boundary":[0.612808025926985,0.5389582362216959,0.6973210370794013,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.5564994757411115,0.5389582362216959,0.6043684950238265,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5236444571537509,0.5389582362216959,0.5480141920150369,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.4687745686779144,0.5389582362216959,0.5152184914787145,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.431345915546659,0.5389582362216959,0.46003050233533505,0.562542191069509],"dir":"ltr"},{"str":"سشاعت","boundary":[0.3462638452006482,0.5389582362216959,0.4221783433419122,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.30196644743113144,0.5389582362216959,0.3378036851988306,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27968391955009053,0.5389582362216959,0.2934356174613608,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.22796682871032314,0.5389582362216959,0.24231541321132402,0.562542191069509],"dir":"ltr"},{"str":"85","boundary":[0.24225526641883519,0.5389582362216959,0.2708512057954437,0.562542191069509],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.19530826422647984,0.5389582362216959,0.2195313125536174,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249956690317985,0.5389582362216959,0.18673449505729448,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"عرض","boundary":[0.7761430750166811,0.5802805502712827,0.8381393575445621,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7304070155371272,0.5802805502712827,0.7676356234765854,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"هفته","boundary":[0.6772769040129636,0.5802805502712827,0.7212731865408445,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"فراموش","boundary":[0.5869423315222572,0.5802805502712827,0.6688191879232211,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.49816213897626543,0.5802805502712827,0.5781999712425017,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.45102087503574495,0.5802805502712827,0.48965902498988,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.4098684586788677,0.5802805502712827,0.44249717653597753,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3641323991993137,0.5802805502712827,0.40136100713877204,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.317292250500429,0.5802805502712827,0.35529968544466695,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.289924220760652,0.5802805502712827,0.3086646547957745,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.22364541035173008,0.5802805502712827,0.28109150700600516,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.16991707177580784,0.5802805502712827,0.21481670002859593,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16248212753788963,0.5802805502712827,0.1697377752359165,0.6038645051190956],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7681540367934421,0.6216028643208695,0.8377451148603565,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.6912692784291298,0.6216028643208695,0.7590202077971594,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.6176298732246687,0.6216028643208695,0.6820016204365646,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5616893527785721,0.6216028643208695,0.6088200043713243,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5542953007339625,0.6216028643208695,0.5616224382804309,0.6451868191686825],"dir":"ltr"},{"str":"میتشوان","boundary":[0.46136030883614526,0.6216028643208695,0.5455529404542069,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4279365170145839,0.6216028643208695,0.4527813068285576,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4013714612525021,0.6216028643208695,0.4194220760651987,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3685164426651415,0.6216028643208695,0.39288617752642757,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"یشک","boundary":[0.3125090077209036,0.6216028643208695,0.36007650370428596,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"پرونشده","boundary":[0.22792908207034598,0.6216028643208695,0.3036762939662568,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"بشرای","boundary":[0.1626032458936244,0.6216028643208695,0.21951514129539473,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.7666236758182927,0.6629251783704563,0.8382040796873511,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.7028489415453653,0.6629251783704563,0.7582542881184334,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.654122295300734,0.6629251783704563,0.6944795538455061,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6323750834048231,0.6629251783704563,0.6457964101951019,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"ضبط","boundary":[0.5731892097988752,0.6629251783704563,0.6240334591451245,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.5219904940165163,0.6629251783704563,0.5648435539898068,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.7514500370591606,0.7042978854859572,0.8045757315794491,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"اکرم","boundary":[0.700490229720713,0.7042978854859572,0.7430795036592841,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"(ص)","boundary":[0.6366476606532903,0.7042978854859572,0.6921466854537195,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"میفرمایند:","boundary":[0.5219950433705081,0.7042978854859572,0.6283334941426327,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7934896578019255,0.7470253983676847,0.8044970927461635,0.7706093532154976],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.736703701755741,0.7470253983676847,0.7931938804689733,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.6777514064533448,0.7470253983676847,0.7278853302830998,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":"شکار","boundary":[0.6124050578767395,0.7470253983676847,0.6689002001715756,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5521009436659995,0.7470253983676847,0.6035975854453878,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5293067341533253,0.7470253983676847,0.5432849479280093,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتن","boundary":[0.45395577132578896,0.7470253983676847,0.5204907384153352,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.39515298827566486,0.7470253983676847,0.4451830986767251,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.33456191020875037,0.7470253983676847,0.38629262582213325,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.30633183986481666,0.7470253983676847,0.3257546640634899,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":"پای","boundary":[0.2588128958339248,0.7470253983676847,0.29752459371955625,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.22391878753217045,0.7470253983676847,0.25000564968866434,0.7706093532154976],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.21281098084072064,0.7470253983676847,0.22381841578495854,0.7706093532154976],"dir":"ltr"},{"str":"ممکن","boundary":[0.7440735868839958,0.7895629530126655,0.8043635497092746,0.8131469078604785],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6860921742445907,0.7895629530126655,0.7354416166237728,0.8131469078604785],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6446720998951482,0.7895629530126655,0.6776871266899148,0.8131469078604785],"dir":"rtl"},{"str":"سؤال","boundary":[0.5823639309884663,0.7895629530126655,0.6356947860070536,0.8131469078604785],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5277951577542656,0.7895629530126655,0.5739738982033801,0.8131469078604785],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.4116413588218012,0.7895629530126655,0.5193428000943164,0.8131469078604785],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههشای","boundary":[0.3001967400629111,0.7895629530126655,0.4032689455253125,0.8131469078604785],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزششکی،","boundary":[0.16252696247152024,0.7895629530126655,0.29187334908814766,0.8131469078604785],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.7648937184253171,0.8308785479867971,0.8384662091316367,0.85446250283461],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7572977790487084,0.8308785479867971,0.764624916595177,0.85446250283461],"dir":"ltr"},{"str":"پیراپزشکی","boundary":[0.6420710132494519,0.8308785479867971,0.7489246125337663,0.85446250283461],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6346769612048422,0.8308785479867971,0.6420040987513106,0.85446250283461],"dir":"ltr"},{"str":"توانبخششی","boundary":[0.5079044895624821,0.8308785479867971,0.626290951629097,0.85446250283461],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5005104375178725,0.8308785479867971,0.5078375750643409,0.85446250283461],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسشی","boundary":[0.3728375750643409,0.8308785479867971,0.49211784355192995,0.85446250283461],"dir":"rtl"},{"str":"انشواش","boundary":[0.30712753788961966,0.8308785479867971,0.3643308049235111,0.85446250283461],"dir":"rtl"},{"str":"مششاورههشای","boundary":[0.16255361738633115,0.8308785479867971,0.29870206063280147,0.85446250283461],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.7755448479649224,0.8724024343000405,0.8379091602325804,0.8959863891478533],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7681507959203128,0.8724024343000405,0.7754779334667812,0.8959863891478533],"dir":"ltr"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.6916340672957774,0.8724024343000405,0.7595502036450937,0.8959863891478533],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6842400152511677,0.8724024343000405,0.6915671527976361,0.8959863891478533],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6020020970355543,0.8724024343000405,0.6754073014965207,0.8959863891478533],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5946080449909447,0.8724024343000405,0.6019351825374131,0.8959863891478533],"dir":"ltr"},{"str":"رشتههای","boundary":[0.49334543894766936,0.8724024343000405,0.5861998420292285,0.8959863891478533],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.42218187017443526,0.8724024343000405,0.4848138404346583,0.8959863891478533],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40020045753503,0.8724024343000405,0.4137663216907425,0.8959863891478533],"dir":"rtl"},{"str":"مشددکاران","boundary":[0.2902264798398627,0.8724024343000405,0.3917416332643476,0.8959863891478533],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمشاعی","boundary":[0.18446811552759507,0.8724024343000405,0.2817197096990329,0.8959863891478533],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16251519022430513,0.8724024343000405,0.17593651701458393,0.8959863891478533],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16248,0.12146,0.83847,0.89599],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/ad2cb154a392a59fb2884b91fcf2761c.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/4bea96c220be50c8c48dc54f193f312d.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16245,0.12146,0.1617,0.13808]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.26627585549518634,0.12554313620195878,0.3164745972738538,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.2185127251930226,0.12554313620195878,0.26099771232484986,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.16248212753788963,0.12554313620195878,0.17401715756362596,0.14227363408545002],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17935373177008865,0.12145854199212205,0.20823877609379468,0.13818903987561332],"dir":"ltr"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.7641313506815366,0.16657027680491177,0.838172242874845,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7372986369268897,0.16657027680491177,0.7555311219140215,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههای","boundary":[0.6358376703841389,0.16657027680491177,0.7287838422796037,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"دیگشر","boundary":[0.566650271661424,0.16657027680491177,0.6260368887617958,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"پشی","boundary":[0.5329557369755189,0.16657027680491177,0.5578938822562196,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"آیشد","boundary":[0.4501186731484129,0.16657027680491177,0.49227480697740916,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.4061558478696025,0.16657027680491177,0.4415498999142123,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"منظشور","boundary":[0.3267283385759222,0.16657027680491177,0.39725621961681434,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30016328281384036,0.16657027680491177,0.31821389762653696,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسشازی","boundary":[0.16252706401405287,0.16657027680491177,0.29156269053862144,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.7541005623868078,0.20789259085449846,0.8382790010485178,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7323533504908969,0.20789259085449846,0.7457746772811757,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6609516575081047,0.20789259085449846,0.7239728700938557,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6283013058812315,0.20789259085449846,0.6525711771110633,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"کجاست؟","boundary":[0.5242827185206367,0.20789259085449846,0.6199941854923268,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7946334953769898,0.2504185314725694,0.8046372128491088,0.2740024863203823],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7751345915546659,0.2504185314725694,0.7942721380230674,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.7251494614431417,0.2504185314725694,0.7660514880650389,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"فردا","boundary":[0.6745621008483462,0.2504185314725694,0.716179896747135,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"روزهایمان","boundary":[0.5545174911829187,0.2504185314725694,0.6656994061067247,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.525677342484034,0.2504185314725694,0.5451160041940711,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"شب","boundary":[0.4710942712801449,0.2504185314725694,0.5161348775140596,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.3848055476122391,0.2504185314725694,0.4615380802592699,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36138547326279663,0.2504185314725694,0.37574748944473413,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.31053045467543605,0.2504185314725694,0.35247483376347893,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.25050814984272235,0.2504185314725694,0.3016319957289853,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"یادماان","boundary":[0.16248212753788963,0.2504185314725694,0.2416550546740145,0.2740024863203823],"dir":"rtl"},{"str":"نمیماند","boundary":[0.7543496330187781,0.2944116780156051,0.8383046420741588,0.317995632863418],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7183161757697075,0.2944116780156051,0.7455503765132019,0.317995632863418],"dir":"rtl"},{"str":"فردا","boundary":[0.6683310456581832,0.2944116780156051,0.7095169192641311,0.317995632863418],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.6036598454889325,0.2944116780156051,0.6594772201200143,0.317995632863418],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.5379605238160956,0.2944116780156051,0.594892383948146,0.317995632863418],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4708083118863788,0.2944116780156051,0.5291735054975926,0.317995632863418],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7907510246878278,0.3381528592290701,0.8033978648365266,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7841934038699839,0.3381528592290701,0.7898811362119913,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7759294633495377,0.3381528592290701,0.7834573443904299,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.7479592031264894,0.3381528592290701,0.7750595748737014,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"چیزی","boundary":[0.6717770469926605,0.3381528592290701,0.7360484224573444,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6278476789629207,0.3381528592290701,0.6598662663235155,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"گردیم","boundary":[0.5592315317891526,0.3381528592290701,0.6266813459155467,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5193170336478886,0.3381528592290701,0.5473207511200077,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5019192641311601,0.3381528592290701,0.5076069964731674,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.46394528643599275,0.3381528592290701,0.5009490039081117,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.45000333619292726,0.3381528592290701,0.46265017634162614,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4428769421408827,0.3381528592290701,0.44923381946430274,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4363193213230388,0.3381528592290701,0.4420070536650462,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.42805538080259276,0.3381528592290701,0.4355832618434849,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4103564960442284,0.3381528592290701,0.4272189495758269,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"چیست","boundary":[0.3235683919550091,0.3381528592290701,0.3987133733676484,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3144345629587265,0.3381528592290701,0.3227654179773139,0.3617368140768831],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.2953304737393957,0.3381528592290701,0.3028583547802879,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.28505909827471165,0.3381528592290701,0.2944605852635592,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"میدا","boundary":[0.220644266514155,0.3381528592290701,0.27341597559813174,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2140866456963111,0.3381528592290701,0.2197743780383185,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.205822705175865,0.3381528592290701,0.21335058621675723,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.1881238204175007,0.3381528592290701,0.2049862739490992,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.162462110380326,0.3381528592290701,0.17641378324277954,0.3617368140768831],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.805499952340101,0.3820956127061917,0.8382647983986273,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7969772185682966,0.3820956127061917,0.8045050996091888,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"رسیم","boundary":[0.7384939471928319,0.3820956127061917,0.7961742445906015,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7215166333047375,0.3820956127061917,0.7271709083976743,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"گو","boundary":[0.687557525498046,0.3820956127061917,0.7206802020779718,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.6809999046802022,0.3820956127061917,0.6866876370222096,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.672735964159756,0.3820956127061917,0.6802638452006482,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6550370794013918,0.3820956127061917,0.6718995329329903,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6459032504051092,0.3820956127061917,0.6542341054236966,0.40567956755400464],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.6290742541225813,0.3820956127061917,0.6354311314460014,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"سمش","boundary":[0.5628623582118006,0.3820956127061917,0.6281374511486036,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5391746258697931,0.3820956127061917,0.5523902392526928,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5320482318177485,0.3820956127061917,0.5384051091411687,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"گذا","boundary":[0.48326756267276716,0.3820956127061917,0.5216095701077114,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"شته","boundary":[0.44278429129730246,0.3820956127061917,0.4823307596987894,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4354442855781146,0.3820956127061917,0.44180116290153465,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.42718034505766844,0.3820956127061917,0.43470822609856064,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.40948146029930416,0.3820956127061917,0.42634391383090264,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.39037737107997333,0.3820956127061917,0.39894242684205516,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.362407110856925,0.3820956127061917,0.3895743971022782,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3552807168048804,0.3820956127061917,0.36163759412830043,0.40567956755400464],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.34441425984176915,0.3820956127061917,0.3544514345629587,0.40567956755400464],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.7737584596320656,0.42463316735117257,0.8045030025736345,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7274382804308456,0.42463316735117257,0.7723379086836336,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7117802878657897,0.42463316735117257,0.7171669049661615,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"دعا","boundary":[0.6769512915832618,0.42463316735117257,0.7111780573825184,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.6290405109141168,0.42463316735117257,0.6667802878657898,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5939773138880945,0.42463316735117257,0.6188695071966447,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5728992469735964,0.42463316735117257,0.584107425412258,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5637654179773138,0.42463316735117257,0.5722301019921837,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.542118577828615,0.42463316735117257,0.5632301019921837,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.45794013916690496,0.42463316735117257,0.5320814031074254,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.40598541607091787,0.42463316735117257,0.4566731484129252,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.37122333428653126,0.42463316735117257,0.39611552759508145,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.35586645696311114,0.42463316735117257,0.3613199885616242,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3421824420932227,0.42463316735117257,0.3552307692307692,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"نشوعی","boundary":[0.2662679439519588,0.42463316735117257,0.3321118101229625,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.25830511867314837,0.42463316735117257,0.2656322562196168,0.4482171221989855],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.2426471261080926,0.42463316735117257,0.2482679439519588,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"یش","boundary":[0.22407835287389188,0.42463316735117257,0.24204489562482126,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20209694023448668,0.42463316735117257,0.22340920789247928,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.1624501000857878,0.42463316735117257,0.19212668001143837,0.4482171221989855],"dir":"rtl"},{"str":"مدارک","boundary":[0.7669692117052712,0.46595548140075926,0.8371290630063863,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.737359546277762,0.46595548140075926,0.7570658659803641,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7094227433037842,0.46595548140075926,0.7367907730435611,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6289915165379849,0.46595548140075926,0.6995193975788772,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.5349108759889429,0.46595548140075926,0.6189220284052999,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.48946125250214473,0.46595548140075926,0.5335913640263082,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.3906954532456391,0.46595548140075926,0.4797921075207321,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3692828138404347,0.46595548140075926,0.38095939376608523,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.35047983986273956,0.46595548140075926,0.3687140406062339,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.32739433800400347,0.46595548140075926,0.34984415213039755,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31943151272519305,0.46595548140075926,0.32675865027166145,0.48953943624857227],"dir":"ltr"},{"str":"لازم","boundary":[0.2677735201601373,0.46595548140075926,0.30972891049470974,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2075504718329997,0.46595548140075926,0.258070917929654,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.1624501000857878,0.46595548140075926,0.1978813268515871,0.48953943624857227],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتارهای","boundary":[0.7242724239824612,0.5075129630912787,0.8369229816032789,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6685995615289296,0.5075129630912787,0.7141683347631304,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6400939853207511,0.5075129630912787,0.6583951005623869,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6052649890382232,0.5075129630912787,0.6297891526069966,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"پرونده","boundary":[0.5271423124582977,0.5075129630912787,0.5950605280716805,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.48193842341054244,0.5075129630912787,0.526068534934706,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.3974588695071967,0.5075129630912787,0.4716001334477172,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.3133473453436279,0.5075129630912787,0.3871874940425127,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.29768935277857217,0.5075129630912787,0.3031428843770852,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.28400533790868365,0.5075129630912787,0.29705366504623015,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.2243125536173863,0.5075129630912787,0.2830300257363455,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"اسن","boundary":[0.18386273949099227,0.5075129630912787,0.21434229339433802,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"اد","boundary":[0.1624501000857878,0.5075129630912787,0.18319359450957964,0.5310969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8236346392145649,0.5488352771408654,0.8371179105900296,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"مدارک","boundary":[0.7435045276904013,0.5488352771408654,0.8136643789915166,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.714162520255457,0.5488352771408654,0.7338688399580593,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6862257172814794,0.5488352771408654,0.7135937470212563,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6568837098465351,0.5488352771408654,0.6765900295491374,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6506272042703269,0.5488352771408654,0.6562480221141932,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"امه","boundary":[0.6178391001811075,0.5488352771408654,0.6499580592889144,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5728866647602706,0.5488352771408654,0.6170167762844343,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5577974454294157,0.5488352771408654,0.5632509770279287,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"عشدی","boundary":[0.4955669621580402,0.5488352771408654,0.5571617576970737,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4724480030502335,0.5488352771408654,0.48593127442569817,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"هشمچنشین","boundary":[0.3564245543799447,0.5488352771408654,0.4628792298160328,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"اسشتفاده","boundary":[0.26284434276999336,0.5488352771408654,0.3463870936993614,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23461738633114096,0.5488352771408654,0.2528515870746354,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"اسشن","boundary":[0.18386273949099227,0.5488352771408654,0.2249147841006577,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"اد","boundary":[0.1624501000857878,0.5488352771408654,0.18319359450957964,0.5724192319886785],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.7663383852826232,0.5901575911904522,0.8371339243160805,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7361599466209131,0.5901575911904522,0.7558662663235154,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7082231436469355,0.5901575911904522,0.7355911733867124,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6780447049852254,0.5901575911904522,0.6977510246878277,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6717881994090172,0.5901575911904522,0.6774090172528835,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"امهریزی","boundary":[0.582094175960347,0.5901575911904522,0.6711190544276047,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5363348584501001,0.5901575911904522,0.5804649699742637,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.517531884472405,0.5901575911904522,0.5257623677437804,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5098367171861595,0.5901575911904522,0.5169296539891336,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"نده","boundary":[0.4750746354017729,0.5901575911904522,0.5093014012010295,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4671118101229625,0.5901575911904522,0.4744389476694309,0.6137415460382651],"dir":"ltr"},{"str":"ث","boundary":[0.45118615956534164,0.5901575911904522,0.45663969116385467,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"بت","boundary":[0.41521961681441233,0.5901575911904522,0.4506508435802116,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3915318844724049,0.5901575911904522,0.40501515584786957,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"ضشبط","boundary":[0.31872891049470975,0.5901575911904522,0.3812939662567915,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"نم","boundary":[0.2879482413497283,0.5901575911904522,0.3083906205318845,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2788144123534458,0.5901575911904522,0.28727909636831567,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2711192450672004,0.5901575911904522,0.2782121818701744,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"نشد","boundary":[0.23572147555047185,0.5901575911904522,0.27051701458392907,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22775865027166142,0.5901575911904522,0.23508578781812983,0.6137415460382651],"dir":"ltr"},{"str":"تش","boundary":[0.20008950529024877,0.5901575911904522,0.21758764655418933,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.19095567629396626,0.5901575911904522,0.19942036030883614,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1624501000857878,0.5901575911904522,0.18068430082928225,0.6137415460382651],"dir":"rtl"},{"str":"دوب","boundary":[0.8052271470784482,0.631479905240039,0.8368442474501956,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"اره","boundary":[0.7732754742159947,0.631479905240039,0.8045580020970355,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7516286340672957,0.631479905240039,0.7628368125059575,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"اری","boundary":[0.7076658087884854,0.631479905240039,0.7509594890858832,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6837104184539129,0.631479905240039,0.6971936898293776,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"تکرار","boundary":[0.6164613478219426,0.631479905240039,0.6733052139929463,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"فع","boundary":[0.5851119054427605,0.631479905240039,0.6060896006100467,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5759780764464779,0.631479905240039,0.5844427604613478,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5705914593461061,0.631479905240039,0.5755096749594891,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"یتهای","boundary":[0.48961843484891815,0.631479905240039,0.5700561433609761,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.4711165761128587,0.631479905240039,0.4792466876370223,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.46315375083404825,0.631479905240039,0.4705812601277286,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"لی","boundary":[0.433176055666762,0.631479905240039,0.4624846058526356,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4126667619864646,0.631479905240039,0.4227708512057955,0.655063860087852],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.4067113716518921,0.631479905240039,0.4121649032504051,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"هخصوص","boundary":[0.2997331045658183,0.631479905240039,0.40607568391955007,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"فع","boundary":[0.2681592793823277,0.631479905240039,0.28913697454961396,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2590254503860452,0.631479905240039,0.26749013440091507,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.25363883328567344,0.631479905240039,0.25855704889905634,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"یتهشای","boundary":[0.1624501000857878,0.631479905240039,0.2531035173005433,0.655063860087852],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8311955009055381,0.6730037915532824,0.8368163187494042,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":"اموفق","boundary":[0.7681620436564675,0.6730037915532824,0.8305263559241254,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7576230101992183,0.6730037915532824,0.7677605566676198,0.6965877464010953],"dir":"ltr"},{"str":"خودداری","boundary":[0.6483181774854637,0.6730037915532824,0.7469501477456868,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.5901694786007053,0.6730037915532824,0.6378795157754266,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5662140882661328,0.6730037915532824,0.5796973596415975,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.5259984748832333,0.6730037915532824,0.5556750548088838,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":"عنشوان","boundary":[0.455678486321609,0.6730037915532824,0.5250019063959585,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعشه","boundary":[0.34784577256696214,0.6730037915532824,0.44513945286435996,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.31929768372891054,0.6730037915532824,0.3466657134686874,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":"بشرای","boundary":[0.25057649413783245,0.6730037915532824,0.3087586502716615,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعشه","boundary":[0.1624501000857878,0.6730037915532824,0.24003746068058338,0.6965877464010953],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.829129634925174,0.7143764986687833,0.8373601181965495,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8214344676389287,0.7143764986687833,0.8285274044419026,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"ندگان","boundary":[0.7575311219140217,0.7143764986687833,0.8208991516537986,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7347132780478506,0.7143764986687833,0.7481965494233153,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6398851396435039,0.7143764986687833,0.7254790773043563,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6108442474501954,0.7143764986687833,0.6305505671527977,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6045877418739872,0.7143764986687833,0.6102085597178534,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"امه","boundary":[0.5717996377847678,0.7143764986687833,0.6039185968925745,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"ریزی","boundary":[0.5139507196644744,0.7143764986687833,0.5702258126012772,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4545975598131732,0.7143764986687833,0.5045492326756268,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"استف","boundary":[0.4036087122295301,0.7143764986687833,0.44519607282432555,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"اده","boundary":[0.3722258126012773,0.7143764986687833,0.40293956724811747,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.32180573825183495,0.7143764986687833,0.3629916118577829,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.26506224382804305,0.7143764986687833,0.31243770851205793,0.7379604535165962],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25823696501763416,0.7143764986687833,0.2645938423410542,0.7379604535165962],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7800508054522926,0.7556988127183699,0.8040731102850063,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7343147459727386,0.7556988127183699,0.7715433539121969,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.6068426270136308,0.7556988127183699,0.725572385692983,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.5485600991325899,0.7556988127183699,0.5976084262701363,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5202887236679059,0.7556988127183699,0.5399826187124795,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4871660470879802,0.7556988127183699,0.511787009966693,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.42888351920693935,0.7556988127183699,0.4782329615861215,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.39579429987608433,0.7556988127183699,0.4203476313030217,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیتها","boundary":[0.2913548756076637,0.7556988127183699,0.387368971348723,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2647898198455819,0.7556988127183699,0.2828404346582785,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"همانطور","boundary":[0.16249956690317985,0.7556988127183699,0.2559571060909351,0.779282767566183],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8138428176532265,0.7970211267679568,0.838166237727576,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7415417024115908,0.7970211267679568,0.8044413306643788,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7341476503669813,0.7970211267679568,0.7414747879134497,0.8206050816157697],"dir":"ltr"},{"str":"بشه","boundary":[0.6959060146792488,0.7970211267679568,0.7255190809809768,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6730443237060337,0.7970211267679568,0.6858249928510151,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6625052902487847,0.7970211267679568,0.6646800114383757,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6476837289104946,0.7970211267679568,0.6542078924792679,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6354049185015728,0.7970211267679568,0.639386331140978,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6094086359736918,0.7970211267679568,0.6271409779811267,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.579196740062911,0.7970211267679568,0.5852525021446954,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.568657706605662,0.7970211267679568,0.570832427795253,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5601261080926508,0.7970211267679568,0.5602264798398627,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5478472976837288,0.7970211267679568,0.5516948813268514,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5258658850443235,0.7970211267679568,0.5303156991707176,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.507932799542465,0.7970211267679568,0.510107520732056,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4994012010294537,0.7970211267679568,0.49950157277666557,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4871223906205318,0.7970211267679568,0.491103803259937,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46457220474692584,0.7970211267679568,0.46969116385473253,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.44433056905919355,0.7970211267679568,0.44717443523019723,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4337915356019444,0.7970211267679568,0.4359662567915355,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4252599370889333,0.7970211267679568,0.42536030883614523,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.41585845010008565,0.7970211267679568,0.41689562482127523,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.39501458392908195,0.7970211267679568,0.4075945095796396,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.36821532742350577,0.7970211267679568,0.37771718615956523,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.35767629396625666,0.7970211267679568,0.3598510151558477,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.34914469545324556,0.7970211267679568,0.34924506720045745,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3077580783528738,0.7970211267679568,0.3361298255647697,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2795536173863311,0.7970211267679568,0.28286588504432364,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.253657706605662,0.7970211267679568,0.25583242779525306,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.23425250214469542,0.7970211267679568,0.2454272233342865,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.20293651701458393,0.7970211267679568,0.205111238204175,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.18925250214469544,0.7970211267679568,0.1946391192450672,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.16245324563911923,0.7970211267679568,0.1755350300257363,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.7330976074730721,0.8383367217420883,0.8380864550567153,0.8619206765899012],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6582537413020685,0.8383367217420883,0.7246387832023898,0.8619206765899012],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.601376417881994,0.8383367217420883,0.6498598033711248,0.8619206765899012],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5574135926031837,0.8383367217420883,0.5927109903727004,0.8619206765899012],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5500195405585739,0.8383367217420883,0.5573466781050423,0.8619206765899012],"dir":"ltr"},{"str":"منعکس","boundary":[0.4642689924697359,0.8383367217420883,0.5411202935849775,0.8619206765899012],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.40909798875226383,0.8383367217420883,0.45587413493512363,0.8619206765899012],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40170393670765414,0.8383367217420883,0.40903107425412255,0.8619206765899012],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.36903683507002544,0.8383367217420883,0.39332775680056986,0.8619206765899012],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.327759020487914,0.8383367217420883,0.3606606551629411,0.8619206765899012],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.26198646458869507,0.8383367217420883,0.3193828405808297,0.8619206765899012],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.2153846153846154,0.8383367217420883,0.2536262510723477,0.8619206765899012],"dir":"rtl"},{"str":"نیشاز","boundary":[0.16249956690317985,0.8383367217420883,0.2068844724049185,0.8619206765899012],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16245,0.12146,0.8383,0.86192],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/e7662175d7700ff4d3c8829fab0a0dbe.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/d42d3e9db883557909d696da691afd49.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.1625,0.12146,0.1614,0.10663]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7823372414450482,0.12145854199212205,0.8112222857687543,0.13818903987561332],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8215136783910019,0.12554313620195878,0.8384317986845868,0.14227363408545002],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.7011896863978649,0.12554313620195878,0.7718422457344392,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6809424128580129,0.12554313620195878,0.6960867410161091,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5749451911161949,0.12554313620195878,0.6757224287484511,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.56033991039939,0.12554313620195878,0.5694065389381375,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.499855411587328,0.12554313620195878,0.5550708226098561,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.4400290725383662,0.12554313620195878,0.4947450965712267,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4154573480742868,0.12554313620195878,0.4348850406398491,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3705593759372554,0.12554313620195878,0.41024211228672197,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.3117433991039939,0.12554313620195878,0.3654679301507261,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8192856734343723,0.16657027680491177,0.837854446668573,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"هنر","boundary":[0.7767280526165284,0.16657027680491177,0.8107540749213611,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7547466399771231,0.16657027680491177,0.7683125041328357,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.677661138118387,0.16657027680491177,0.7462878157064406,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6557082128150973,0.16657027680491177,0.669129539605376,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقیت","boundary":[0.5658248422364801,0.16657027680491177,0.6473823277094654,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5034209060744622,0.16657027680491177,0.5574943661834971,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"دهندۀ","boundary":[0.4371502590455685,0.16657027680491177,0.49504596908496534,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.3625083359708731,0.16657027680491177,0.4288269483086343,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.3068453219642811,0.16657027680491177,0.35415855138409685,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"همشانطشوری","boundary":[0.16252706401405287,0.16657027680491177,0.2985570488990564,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.8030693928128873,0.20789259085449846,0.8384410447049852,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7570656753407682,0.20789259085449846,0.7945121536997698,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندۀ","boundary":[0.6679021065675341,0.20789259085449846,0.747530359355638,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"رُمان","boundary":[0.6121957868649318,0.20789259085449846,0.6592496902106567,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5874039653035936,0.20789259085449846,0.6033969648690838,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5416679058240397,0.20789259085449846,0.578896513763498,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"قصهپرداز","boundary":[0.43876684777428276,0.20789259085449846,0.5325340768277571,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"حشرفهای","boundary":[0.3394428557811458,0.20789259085449846,0.4296330187780002,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"مطالشب","boundary":[0.2533908111714803,0.20789259085449846,0.33070049550139025,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"خشود","boundary":[0.18931941664283672,0.20789259085449846,0.24428967686588507,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1627160312167711,0.20789259085449846,0.1807926905447388,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"بهنحوی","boundary":[0.7581141931179106,0.2492149049040853,0.8385113907158517,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.7023744161662377,0.2492149049040853,0.7497347918924636,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"کارذ","boundary":[0.6449617767610334,0.2492149049040853,0.6939529120198266,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"میآوردد","boundary":[0.5488778000190639,0.2492149049040853,0.6365029524903509,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.516056238680774,0.2492149049040853,0.5404562958726528,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.4306398818034506,0.2492149049040853,0.5075246401677629,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.34176094652090444,0.2492149049040853,0.4222533830311038,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.26891421218187017,0.2492149049040853,0.33342014602349984,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.22575436088075493,0.2492149049040853,0.2605498999142122,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"خشود","boundary":[0.16253594319242165,0.2492149049040853,0.2173900486130969,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"قهرمان","boundary":[0.7696764846058527,0.29058761201958616,0.8377954437136595,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"داستان","boundary":[0.6951671909255553,0.29058761201958616,0.7611027154366674,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6368846630445144,0.29058761201958616,0.6862341054236966,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6146021351634735,0.29058761201958616,0.6283538330747438,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5900779715947002,0.29058761201958616,0.6059481497436888,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.536914402821466,0.29058761201958616,0.5812452578400534,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"شخصاً","boundary":[0.4606653321894958,0.29058761201958616,0.5279478600705367,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"صحنهها","boundary":[0.3691077113716519,0.29058761201958616,0.45216825306044633,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3425426556095701,0.29058761201958616,0.3605932704222667,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.2582502144695453,0.29058761201958616,0.33405601336359175,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.18476923076923077,0.29058761201958616,0.24964962219432638,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16251519022430513,0.29058761201958616,0.17593651701458393,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7718745591459347,0.3319099260691729,0.8381533695548566,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7173057859117339,0.3319099260691729,0.7634845263608484,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6899008674101611,0.3319099260691729,0.7086844914688781,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6626424554379945,0.3319099260691729,0.6812112286721953,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"قدری","boundary":[0.5960625297874369,0.3319099260691729,0.6542697283692624,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"جذاب","boundary":[0.5222820988328888,0.3319099260691729,0.587721597847571,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"میششود","boundary":[0.43027852444952813,0.3319099260691729,0.5139369268679027,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.38705175865027164,0.3319099260691729,0.42191421218187025,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"تمایشل","boundary":[0.311942943098912,0.3319099260691729,0.3787787598353174,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.26242350586216756,0.3319099260691729,0.3035668542564316,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.25502945381755787,0.3319099260691729,0.2623565913640263,0.3554938809169858],"dir":"ltr"},{"str":"تشا","boundary":[0.22081136844860164,0.3319099260691729,0.2467564550026036,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"انتهشا","boundary":[0.1625889994179202,0.3319099260691729,0.2124214249891122,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7718968639786483,0.37343381238241624,0.8381756743875702,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7459095837784719,0.37343381238241624,0.7635676075042328,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"بخواند.","boundary":[0.6641645219712133,0.37343381238241624,0.7375803273040563,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7663483938614051,0.41475612643200305,0.8043558288056429,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7589543418167953,0.41475612643200305,0.7662814793632639,0.438340081279816],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاب","boundary":[0.6830063864264608,0.41475612643200305,0.7494859403298065,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"مینماید","boundary":[0.5913138880945573,0.41475612643200305,0.6741380101426727,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5576558955295016,0.41475612643200305,0.5825349347059385,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.48368191783433423,0.41475612643200305,0.5490730036729674,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4500239252692785,0.41475612643200305,0.47490296444571534,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4266707654179774,0.41475612643200305,0.44105203583932084,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"انسانها","boundary":[0.34144428557811457,0.41475612643200305,0.4178180261565875,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3002918692212373,0.41475612643200305,0.3329205870783471,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.21899599656848723,0.41475612643200305,0.29154950894148174,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.16256848727480697,0.41475612643200305,0.21025363628873173,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکان","boundary":[0.7218584501000859,0.45607844048158974,0.8376539891335429,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7144643980554761,0.45607844048158974,0.7217915356019445,0.47966239532940275],"dir":"ltr"},{"str":"پزشکان","boundary":[0.6278770374606807,0.45607844048158974,0.7060455951541528,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6204829854160709,0.45607844048158974,0.6278101229625394,0.47966239532940275],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.4987989705461824,0.45607844048158974,0.6120267576289882,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"مشاورین","boundary":[0.40020045753503,0.45607844048158974,0.4903734932893642,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3782190448956248,0.45607844048158974,0.39178490905133734,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"مشددکاران","boundary":[0.26824506720045754,0.45607844048158974,0.3697602206249424,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمشاعی","boundary":[0.16250498766384472,0.45607844048158974,0.2597382970596277,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.7812506910685348,0.49743434990845264,0.8374923267562673,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.7032953007339624,0.49743434990845264,0.7723823147847468,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6804439996187208,0.49743434990845264,0.6945467168460445,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"فن","boundary":[0.6427376799161185,0.49743434990845264,0.6710425126298732,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6198863788008769,0.49743434990845264,0.6339890960282006,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"هنر","boundary":[0.5767265274997617,0.49743434990845264,0.6107525498045945,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگی","boundary":[0.4641428843770851,0.49743434990845264,0.5674923267562673,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.3944848918120294,0.49743434990845264,0.4553330155237408,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3699607282432561,0.49743434990845264,0.38575532573355664,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"بتواننشد","boundary":[0.2877228100276427,0.49743434990845264,0.36144139648957385,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"بشرای","boundary":[0.22190677723763225,0.49743434990845264,0.2784829854160709,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"تهیشه","boundary":[0.16258075662146304,0.49743434990845264,0.2131772111591595,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشهای","boundary":[0.7210676770565246,0.5389582362216959,0.8384296063292346,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6710490896959299,0.5389582362216959,0.7125611145802331,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6636550376513202,0.5389582362216959,0.6709821751977887,0.562542191069509],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهدات","boundary":[0.5570602421122868,0.5389582362216959,0.6550995847925365,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5035955580974169,0.5389582362216959,0.5479264131160043,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47676284434277,0.5389582362216959,0.49499532932990187,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"همانطوری","boundary":[0.35249042036030886,0.5389582362216959,0.4676290153464875,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.31910008578781807,0.5389582362216959,0.34382585072919647,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"هسشت","boundary":[0.24047555047183297,0.5389582362216959,0.3106696088878517,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2330814984272233,0.5389582362216959,0.24040863597369172,0.562542191069509],"dir":"ltr"},{"str":"بشدون","boundary":[0.16260357488281033,0.5389582362216959,0.22466722866308617,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"دخالت","boundary":[0.7672264798398626,0.5802805502712827,0.8376205318844723,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7598324277952528,0.5802805502712827,0.7671595653417214,0.6038645051190956],"dir":"ltr"},{"str":"احساسات","boundary":[0.6492896768658849,0.5802805502712827,0.7514015560135286,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6418956248212752,0.5802805502712827,0.6492227623677437,0.6038645051190956],"dir":"ltr"},{"str":"عواطف","boundary":[0.5555759222190448,0.5802805502712827,0.6334232988358751,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5481818701744351,0.5802805502712827,0.5555090077209035,0.6038645051190956],"dir":"ltr"},{"str":"خصومت","boundary":[0.4469736917357735,0.5802805502712827,0.5393491564197884,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42469116385473266,0.5802805502712827,0.4384428617660029,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.3418510151558479,0.5802805502712827,0.4160635681500781,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.2707209036316843,0.5802805502712827,0.33295138690305975,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"دیگشر","boundary":[0.20243465827852442,0.5802805502712827,0.2618212753788962,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19504060623391475,0.5802805502712827,0.20236774378038316,0.6038645051190956],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.16249956690317985,0.5802805502712827,0.18657854741221067,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"پرونده","boundary":[0.7724123534458106,0.6216028643208695,0.8376874463826136,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"منعکس","boundary":[0.6863603088361452,0.6216028643208695,0.7639659415288824,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.6178733199885617,0.6216028643208695,0.6774957386577423,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5933491564197885,0.6216028643208695,0.6091437539100889,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.5073305690591937,0.6216028643208695,0.5842153274235059,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49993651701458397,0.6216028643208695,0.5072636545610524,0.6451868191686825],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.4390777809551044,0.6216028643208695,0.4908026880183015,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"استنباطی","boundary":[0.3421855876465542,0.6216028643208695,0.43022504169371456,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3156205318844724,0.6216028643208695,0.333671146697169,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"پیشدا","boundary":[0.2604829854160709,0.6216028643208695,0.3071373359906751,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"کنشد","boundary":[0.20621532742350585,0.6216028643208695,0.2519839320585993,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.16263508796036677,0.6216028643208695,0.19776954458181226,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"موردنظر","boundary":[0.7541620436564673,0.6629251783704563,0.8379055380802592,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.6652995901248691,0.6629251783704563,0.745555428020685,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.5821248689352778,0.6629251783704563,0.6568238244577053,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5315375083404823,0.6629251783704563,0.5736427494525824,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5089873224668764,0.6629251783704563,0.5229042059386424,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4510059098274712,0.6629251783704563,0.49978657897245254,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"نیازی","boundary":[0.38643341912115153,0.6629251783704563,0.4417382518349061,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3584792679439519,0.6629251783704563,0.37704804117815277,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"توضیح","boundary":[0.278750643408636,0.6629251783704563,0.3493454389476694,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"ششفاهی","boundary":[0.19018930511867313,0.6629251783704563,0.2695164426651415,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.16251519022430513,0.6629251783704563,0.18151972597993274,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.7890215422743303,0.7042978854859572,0.8381367839100181,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7670401296349252,0.7042978854859572,0.7806059937906377,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"هیچگونه","boundary":[0.671305785911734,0.7042978854859572,0.758508531121914,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.6053268515870746,0.7042978854859572,0.6629955066690608,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5813380040034315,0.7042978854859572,0.5969625393194167,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"تفاسیر","boundary":[0.5093752098657488,0.7042978854859572,0.5730277247607584,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"متعددی","boundary":[0.4225013439488005,0.7042978854859572,0.5009933807137605,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.396386331140978,0.7042978854859572,0.41413114753603686,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.33284270226973156,0.7042978854859572,0.3880341191442316,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.24485845010008578,0.7042978854859572,0.3244904902729852,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.162516996054161,0.7042978854859572,0.23651005974664288,0.7278818403337701],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7860942761552796,0.7458217717992005,0.8381433609760748,0.7694057266470135],"dir":"rtl"},{"str":"نگردد.","boundary":[0.712201150769924,0.7458217717992005,0.7777203864308264,0.7694057266470135],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7664582975884089,0.7871440858487871,0.8038635020493755,0.8107280406966001],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7050307882947289,0.7871440858487871,0.7576255838337623,0.8107280406966001],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.6353058812315319,0.7871440858487871,0.6965687294730248,0.8107280406966001],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6024843198932419,0.7871440858487871,0.6268843770851207,0.8107280406966001],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.57538394814603,0.7871440858487871,0.5940187447652007,0.8107280406966001],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5196441711943571,0.7871440858487871,0.567004546920583,0.8107280406966001],"dir":"rtl"},{"str":"کارذ","boundary":[0.46223153178915255,0.7871440858487871,0.5112226670479458,0.8107280406966001],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.3919043942426842,0.7871440858487871,0.4538392719387387,0.8107280406966001],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.292469450004766,0.7871440858487871,0.38327242398246114,0.8107280406966001],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2850753979601563,0.7871440858487871,0.2924025355066247,0.8107280406966001],"dir":"ltr"},{"str":"بشهصشورت","boundary":[0.16252113462024315,0.7871440858487871,0.2766421490529297,0.8107280406966001],"dir":"rtl"},{"str":"تهش","boundary":[0.8086455056715279,0.8284596808229188,0.838598989610142,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7872289581546085,0.8284596808229188,0.8077717090839766,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7037531217233818,0.8284596808229188,0.7787054267447997,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6963590696787721,0.8284596808229188,0.7036862072252407,0.8520436356707317],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.673005909827471,0.8284596808229188,0.6873871802488145,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"آنهه","boundary":[0.6170988466304451,0.8284596808229188,0.663470593842341,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5834408540653894,0.8284596808229188,0.6083198932418263,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.5068237536936422,0.8284596808229188,0.5747594998611647,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4608200362215232,0.8284596808229188,0.49826651458052473,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"مستندساز","boundary":[0.35452635592412546,0.8284596808229188,0.4519516599377352,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3294334191211515,0.8284596808229188,0.3455645927802061,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"فیلمنامشهنشویس","boundary":[0.16255361738633115,0.8284596808229188,0.3202995901248689,0.8520436356707317],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.745407704060716,0.8697819948725056,0.8385113907158517,0.8933659497203185],"dir":"rtl"},{"str":"فیلم","boundary":[0.6965322099121593,0.8697819948725056,0.7370758745591459,0.8933659497203185],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6459239670071234,0.8697819948725056,0.6881589069828019,0.8933659497203185],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.5668105995615289,0.8697819948725056,0.637550664077766,0.8933659497203185],"dir":"rtl"},{"str":"کاملاً","boundary":[0.5085567929719277,0.8697819948725056,0.5585034791726242,0.8933659497203185],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.4247855517396789,0.8697819948725056,0.5001303021637594,0.8933659497203185],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.360713945286436,0.8697819948725056,0.416353350490897,0.8933659497203185],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1625,0.12146,0.8386,0.89337],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/3f55a6f35fe0b9a3b63d66db3a9cc20f.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/eecf47b9ccb7bd641d7509fad8de1361.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16246,0.12146,0.16105,0.15623]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.2708512057954437,0.12554313620195878,0.32104994757411115,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.22308807549327997,0.12554313620195878,0.26557306262510727,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.16248212753788963,0.12554313620195878,0.17906796301591843,0.14227363408545002],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.183929082070346,0.12145854199212205,0.21281412639405203,0.13818903987561332],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7804602039843677,0.16636870454125524,0.8044825088170814,0.18995265938906816],"dir":"rtl"},{"str":"هنر","boundary":[0.737601467924888,0.16636870454125524,0.7716274902297208,0.18995265938906816],"dir":"rtl"},{"str":"فیلمسازی","boundary":[0.6290359355638167,0.16636870454125524,0.7287687541702411,0.18995265938906816],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6216418835192069,0.16636870454125524,0.6289690210656754,0.18995265938906816],"dir":"ltr"},{"str":"مستندساز","boundary":[0.51591697645601,0.16636870454125524,0.6130412912439879,0.18995265938906816],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5085229244114002,0.16636870454125524,0.5158500619578686,0.18995265938906816],"dir":"ltr"},{"str":"کارگردان","boundary":[0.40789724525784005,0.16636870454125524,0.4996704794585835,0.18995265938906816],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40046230101992186,0.16636870454125524,0.40828986750548096,0.18995265938906816],"dir":"ltr"},{"str":"دوربین","boundary":[0.32070603374320844,0.16636870454125524,0.3913342865313125,0.18995265938906816],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29414097798112665,0.16636870454125524,0.3121915927938233,0.18995265938906816],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2667729482413497,0.16636870454125524,0.2855133822764722,0.18995265938906816],"dir":"rtl"},{"str":"هشر","boundary":[0.22076923076923075,0.16636870454125524,0.2579402344867029,0.18995265938906816],"dir":"rtl"},{"str":"کجشا","boundary":[0.1625835755248256,0.16636870454125524,0.21234772662281956,0.18995265938906816],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.813932894862263,0.20970674122740712,0.8382563149366123,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"خودش","boundary":[0.7310258316652368,0.20970674122740712,0.805100181107616,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"اراده","boundary":[0.6778622628920027,0.20970674122740712,0.7225818086707588,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.6043706986941187,0.20970674122740712,0.6692616706167838,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"میبرد","boundary":[0.5348126012772852,0.20970674122740712,0.5957701064188998,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5125300733962443,0.20970674122740712,0.5262817713075146,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.42445696311123826,0.20970674122740712,0.5039294811210254,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.3864829854160709,0.20970674122740712,0.4159203092446587,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"هشر","boundary":[0.34047926794395195,0.20970674122740712,0.37765027166142406,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"ششکلی","boundary":[0.2593454389476694,0.20970674122740712,0.33203390613881667,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.21565027166142406,0.20970674122740712,0.25085101515584785,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"اراده","boundary":[0.16249096336185428,0.20970674122740712,0.20717573202279693,0.23329069607522007],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.8029588218472976,0.2530447779135591,0.8378212753788962,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7955647698026879,0.2530447779135591,0.8028919073491564,0.27662873276137206],"dir":"ltr"},{"str":"اقدام","boundary":[0.7396722407224625,0.2530447779135591,0.7871637397463219,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.712777181362827,0.2530447779135591,0.7312989345706457,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5861146649816019,0.2530447779135591,0.7044038752110101,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.5259272233342863,0.2530447779135591,0.5777349629949602,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5041137032354575,0.2530447779135591,0.5175350300257362,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.4503194166428367,0.2530447779135591,0.49578781812982553,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"احساسشات","boundary":[0.329807379973403,0.2530447779135591,0.44197729087986753,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"خشود","boundary":[0.26654287246862723,0.2530447779135591,0.321475550471833,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24046406002644796,0.2530447779135591,0.2581842787371595,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"نیشز","boundary":[0.1947927038777084,0.2530447779135591,0.23210546629498024,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249956690317985,0.2530447779135591,0.1864341101462407,0.27662873276137206],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.777240873129349,0.2964332076656252,0.8381665236869699,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7506758173672672,0.2964332076656252,0.7687264321799638,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"صحنهها","boundary":[0.6592191402154227,0.2964332076656252,0.7421787382382179,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.5995043370508055,0.2964332076656252,0.6505915445107682,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.5449355638166047,0.2964332076656252,0.5910676064951158,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5226530359355639,0.2964332076656252,0.5364047338468341,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.4589169764560099,0.2964332076656252,0.5138203221809169,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.39270508054522923,0.2964332076656252,0.45045739867277496,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"مشیتوانشد","boundary":[0.2836354017729482,0.2964332076656252,0.3841825779746368,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.25620045753503,0.2964332076656252,0.27520943609791193,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2299365170145839,0.2964332076656252,0.24778252788104088,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"مشورد","boundary":[0.16257213069369647,0.2964332076656252,0.22155369143956058,0.32001716251343815],"dir":"rtl"},{"str":"انتقاد","boundary":[0.7878747497855304,0.33977124435177725,0.8372241921647127,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"شدید","boundary":[0.7230680583357163,0.33977124435177725,0.7792093222762366,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.67509036316843,0.33977124435177725,0.714536459822705,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6282167572204747,0.33977124435177725,0.6666780146494143,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6062353445810694,0.33977124435177725,0.619801208736782,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5711052330569059,0.33977124435177725,0.5977037460680583,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"کسی","boundary":[0.5122204746925937,0.33977124435177725,0.5627044908577685,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.482276236774378,0.33977124435177725,0.5037903016984187,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.4446033743208464,0.33977124435177725,0.4738429878671514,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"سشلیقه","boundary":[0.36925764941378325,0.33977124435177725,0.4359714040606234,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"خشود","boundary":[0.3058227051758651,0.33977124435177725,0.3608800815006932,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29842865313125533,0.33977124435177725,0.30575579067772374,0.36335519919959014],"dir":"ltr"},{"str":"سشاختههشای","boundary":[0.16248212753788963,0.33977124435177725,0.2897966828710323,0.36335519919959014],"dir":"rtl"},{"str":"کارگردان","boundary":[0.7458807549327994,0.38310928103792924,0.8376539891335429,0.40669323588574213],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7193156991707176,0.38310928103792924,0.7373663139834142,0.40669323588574213],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6862264798398627,0.38310928103792924,0.7107798112668,0.40669323588574213],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.623661424077781,0.38310928103792924,0.6776612779762565,0.40669323588574213],"dir":"rtl"},{"str":"تشأثیر","boundary":[0.5613974835573349,0.38310928103792924,0.6150962222141749,0.40669323588574213],"dir":"rtl"},{"str":"عوامشل","boundary":[0.47992908207034607,0.38310928103792924,0.5529743651240234,0.40669323588574213],"dir":"rtl"},{"str":"مختلشف","boundary":[0.38594766943094083,0.38310928103792924,0.4713284897951271,0.40669323588574213],"dir":"rtl"},{"str":"بشوده","boundary":[0.3250554761223906,0.38310928103792924,0.3775185175333009,0.40669323588574213],"dir":"rtl"},{"str":"مشورد","boundary":[0.2573045467543609,0.38310928103792924,0.3166245491228847,0.40669323588574213],"dir":"rtl"},{"str":"نقشدهای","boundary":[0.16253724886917328,0.38310928103792924,0.24840491850157279,0.40669323588574213],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.7525974644933753,0.42644731772408123,0.8382814793632637,0.4500312725718942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7308090744447622,0.42644731772408123,0.7442923458202269,0.4500312725718942],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.706840281055592,0.42644731772408123,0.7223443904298923,0.4500312725718942],"dir":"rtl"},{"str":"مخالفت","boundary":[0.6181250595748737,0.42644731772408123,0.6984507750762846,0.4500312725718942],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5703057864659187,0.42644731772408123,0.6098952435420837,0.4500312725718942],"dir":"rtl"},{"str":"دهند.","boundary":[0.5074065649344459,0.42644731772408123,0.5619576841057562,0.4500312725718942],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.7674745972738538,0.4697853544102332,0.8049801734820322,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7366270136307311,0.4697853544102332,0.7594783147459727,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.6911920693928129,0.4697853544102332,0.72863073110285,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6477311028500621,0.4697853544102332,0.683195786864932,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.5685377942998762,0.4697853544102332,0.639734820322181,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.4736530359355638,0.4697853544102332,0.5605415117719951,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.3830173482032218,0.4697853544102332,0.46565675340768276,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای،","boundary":[0.29230397483557335,0.4697853544102332,0.3752887236679059,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقاً","boundary":[0.24114784100657707,0.4697853544102332,0.2845753503002573,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.1982556476980269,0.4697853544102332,0.23341921647126107,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.1624898484415213,0.4697853544102332,0.1905270231627109,0.4933693092580462],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8064989038223237,0.5131569864736613,0.8382163759412827,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.757651320179201,0.5131569864736613,0.7979673053093126,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6988000190639595,0.5131569864736613,0.7491197216661899,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.6313836621866361,0.5131569864736613,0.6902684205509483,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5996996473167477,0.5131569864736613,0.6228520636736251,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.5111048517777144,0.5131569864736613,0.5911680488037366,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"(این","boundary":[0.46195615289295594,0.5131569864736613,0.5025732532647031,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.40394128300448,0.5131569864736613,0.4534245543799447,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"است)","boundary":[0.3382312458297589,0.5131569864736613,0.3954096844914689,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31313830902678486,0.5131569864736613,0.3296996473167477,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"همانطوری","boundary":[0.1941738633114098,0.5131569864736613,0.3046067105137737,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1624898484415213,0.5131569864736613,0.18564226479839865,0.5367409413214742],"dir":"rtl"},{"str":"هسشت","boundary":[0.7708759889429035,0.5564950231598133,0.8385665808788486,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.715065865980364,0.5564950231598133,0.7628797064150225,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.6636086169097322,0.5564950231598133,0.707069583452483,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6429989514822229,0.5564950231598133,0.6558799923744162,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"بهعبارتی","boundary":[0.5528906681917835,0.5564950231598133,0.6352703269469069,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"همشانطشوری","boundary":[0.4136241540367935,0.5564950231598133,0.5451620436564675,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.37216004194071106,0.5564950231598133,0.4064871794871795,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"هسشت","boundary":[0.29630912210466115,0.5564950231598133,0.36506376894480985,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"بیشان","boundary":[0.24284443808979125,0.5564950231598133,0.2885804975693452,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"ششود","boundary":[0.18309951386903062,0.5564950231598133,0.23556048041178154,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1624898484415213,0.5564950231598133,0.1753708893337146,0.5800789780076262],"dir":"rtl"},{"str":"مشددکار","boundary":[0.7622340101038986,0.5998330598459651,0.8389220284053,0.6234170146937782],"dir":"rtl"},{"str":"اجشتماعی","boundary":[0.6615723000667237,0.5998330598459651,0.7542377275760175,0.6234170146937782],"dir":"rtl"},{"str":"کشمترین","boundary":[0.5711354494328471,0.5998330598459651,0.6535760175388429,0.6234170146937782],"dir":"rtl"},{"str":"دخشل","boundary":[0.5053919550090553,0.5998330598459651,0.5631391669049661,0.6234170146937782],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48451463158898106,0.5998330598459651,0.4973956724811744,0.6234170146937782],"dir":"rtl"},{"str":"تششصرفی","boundary":[0.38692107520732055,0.5998330598459651,0.47651834906109997,0.6234170146937782],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35607349156419793,0.5998330598459651,0.3789247926794395,0.6234170146937782],"dir":"rtl"},{"str":"مششاهدات","boundary":[0.24399170717758079,0.5998330598459651,0.34807720903631684,0.6234170146937782],"dir":"rtl"},{"str":"خشود","boundary":[0.18309951386903062,0.5998330598459651,0.23626308264226484,0.6234170146937782],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1624898484415213,0.5998330598459651,0.1753708893337146,0.6234170146937782],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.759334953769898,0.6431710965321172,0.838522066533219,0.6667550513799302],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشنویسی","boundary":[0.6155514250309789,0.6431710965321172,0.7508033552568869,0.6667550513799302],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکند.","boundary":[0.5292482127537892,0.6431710965321172,0.6067876274902296,0.6667550513799302],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقاً","boundary":[0.47708995782241076,0.6431710965321172,0.5207166142407779,0.6667550513799302],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45141828710323145,0.6431710965321172,0.4689917071775809,0.6667550513799302],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4119433584016635,0.6431710965321172,0.4432630826422649,0.6667550513799302],"dir":"rtl"},{"str":"نکتشه","boundary":[0.35275285959393776,0.6431710965321172,0.4037835287389192,0.6667550513799302],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقشاد","boundary":[0.2806771618697257,0.6431710965321172,0.3445976551329712,0.6667550513799302],"dir":"rtl"},{"str":"هسشت","boundary":[0.2043923296380286,0.6431710965321172,0.27256419788390046,0.6667550513799302],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.1624898484415213,0.6431710965321172,0.19621475550471834,0.6667550513799302],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.7511256112743103,0.6865091332182692,0.8386608521589936,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6601532010826555,0.6865091332182692,0.7429396625679154,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.5973728107237988,0.6865091332182692,0.6520028595939378,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5711512660300574,0.6865091332182692,0.5893374320846441,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5091271787778229,0.6865091332182692,0.5630400343151273,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"بودن،","boundary":[0.4481636065759686,0.6865091332182692,0.500976837289105,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.3865419681516336,0.6865091332182692,0.4400846439805548,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقیت","boundary":[0.2996116604930472,0.6865091332182692,0.3783560194452387,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2785530454675436,0.6865091332182692,0.29143408635973694,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"هنر","boundary":[0.23823706033743206,0.6865091332182692,0.2705567629396625,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21735973691735774,0.6865091332182692,0.23024077780955104,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"فکشر","boundary":[0.1624898484415213,0.6865091332182692,0.2093634543894767,0.7100930880660822],"dir":"rtl"},{"str":"توانا","boundary":[0.7997081307787628,0.7298975629703354,0.8389534839386141,0.7534815178181483],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7632496857385483,0.7298975629703354,0.7917118482508818,0.7534815178181483],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.676174816509389,0.7298975629703354,0.7551096177676104,0.7534815178181483],"dir":"rtl"},{"str":"(مددکاری","boundary":[0.695786007053665,0.7744392262249715,0.8040536650462301,0.7980231810727845],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5943436278715089,0.7744392262249715,0.6861709254416115,0.7980231810727845],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5334514345629587,0.7744392262249715,0.5849678210176734,0.7980231810727845],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.4654663044514346,0.7744392262249715,0.5240756277091233,0.7980231810727845],"dir":"rtl"},{"str":"توانا","boundary":[0.41086407396816327,0.7744392262249715,0.4551949289867506,0.7980231810727845],"dir":"rtl"},{"str":"نیسات،","boundary":[0.31852206653321896,0.7744392262249715,0.40191897343210786,0.7980231810727845],"dir":"rtl"},{"str":"بککاه","boundary":[0.24966704794585837,0.7744392262249715,0.30815031932132303,0.7980231810727845],"dir":"rtl"},{"str":"فکار","boundary":[0.18643894766943095,0.7744392262249715,0.2392344867028882,0.7980231810727845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1624554630860065,0.7744392262249715,0.17636831569917072,0.7980231810727845],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشۀ","boundary":[0.7695017566036495,0.8201894109995466,0.8381949289867507,0.8437733658473595],"dir":"rtl"},{"str":"توانای","boundary":[0.6945488546809149,0.8201894109995466,0.7607234631868299,0.8437733658473595],"dir":"rtl"},{"str":"مددجو","boundary":[0.612793441997903,0.8201894109995466,0.6857302449718806,0.8437733658473595],"dir":"rtl"},{"str":"(فردی،","boundary":[0.5278549177506612,0.8201894109995466,0.603984754349234,0.8437733658473595],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی،","boundary":[0.4353027356782004,0.8201894109995466,0.5190462301019921,0.8437733658473595],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.3348766561814889,0.8201894109995466,0.42649532793917766,0.8437733658473595],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3238409366078439,0.8201894109995466,0.3346759126870651,0.8437733658473595],"dir":"ltr"},{"str":"است.","boundary":[0.2565532361071394,0.8201894109995466,0.31501906959304565,0.8437733658473595],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16246,0.12146,0.83895,0.84377],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/6ed2890a0dd23f5f427f18c2bae87208.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/7fde060fd45136643a3cdf13528dad13.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.12146,0.16139,0.11631]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7794776475073874,0.12145854199212205,0.8083626918310934,0.13818903987561332],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.818654084453341,0.12554313620195878,0.8386102373462968,0.14227363408545002],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.6980441330664379,0.12554313620195878,0.7689815079592032,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.677796859526586,0.12554313620195878,0.692941187684682,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5717996377847678,0.12554313620195878,0.6725768754170242,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5572655609570109,0.12554313620195878,0.5663321894957584,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.4968609284148318,0.12554313620195878,0.552162615575255,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.4368468670019075,0.12554313620195878,0.4914969021065676,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4123104585309224,0.12554313620195878,0.43154322752835766,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3676770481456647,0.12554313620195878,0.40709655895529506,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.308597845772567,0.12554313620195878,0.36259710627426994,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.7307242398246115,0.16657027680491177,0.8041963587837194,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6475495186350205,0.16657027680491177,0.722248474157448,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.5715346487465447,0.16657027680491177,0.6382818606424554,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5492521208655038,0.16657027680491177,0.5630038187767741,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.42208111714803165,0.16657027680491177,0.5406515285902848,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.38899189781717664,0.16657027680491177,0.413545229244114,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتی","boundary":[0.31117148031646175,0.16657027680491177,0.3801937851491755,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.23482985416070917,0.16657027680491177,0.30214583929082073,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.227394909922791,0.16657027680491177,0.23472204746925937,0.1901542316527247],"dir":"ltr"},{"str":"علمی","boundary":[0.16250498766384472,0.16657027680491177,0.21842722333428652,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8247455914593462,0.20789259085449846,0.8382288628348109,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"هنری","boundary":[0.7604407587455915,0.20789259085449846,0.8159128777046993,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7338757029835098,0.20789259085449846,0.7519263177962064,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6341387856257745,0.20789259085449846,0.7252751107082908,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5384934705938423,0.20789259085449846,0.6250473739395672,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.45013516347345345,0.20789259085449846,0.5296607568391956,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"بهشمار","boundary":[0.3709904680202078,0.20789259085449846,0.44150756776879896,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"مشیرود","boundary":[0.2844383757506434,0.20789259085449846,0.36254706060108255,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2770443237060337,0.20789259085449846,0.2843714612525021,0.2314765457023114],"dir":"ltr"},{"str":"گزارششات","boundary":[0.16252113462024315,0.20789259085449846,0.2686587822194223,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.792684682108474,0.2492149049040853,0.8383441044704986,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.7089470021923554,0.2492149049040853,0.7843203698408159,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.650997250963681,0.2492149049040853,0.7004823181774854,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی","boundary":[0.5791511605739582,0.2492149049040853,0.6426182987095568,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.4780101992183777,0.2492149049040853,0.5706681917834334,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.41897188065961305,0.2492149049040853,0.4696458869507197,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.35550041134098653,0.2492149049040853,0.4106247647576369,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.26799161185778286,0.2492149049040853,0.34715329543901036,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.780218663616433,0.29058761201958616,0.8042409684491467,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.6970773996759128,0.29058761201958616,0.7714087947630887,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6705123439138309,0.29058761201958616,0.6885629587265275,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهای","boundary":[0.5616424554379945,0.29058761201958616,0.6621011369290759,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"پیششرفته","boundary":[0.4670588123153179,0.29058761201958616,0.5532183675849627,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"جهشان","boundary":[0.3927394909922791,0.29058761201958616,0.45801458392908206,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3661744352301973,0.29058761201958616,0.3842250500428939,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"گزارششات","boundary":[0.2512822419216471,0.29058761201958616,0.35774112800094066,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"مشددکار","boundary":[0.16249956690317985,0.29058761201958616,0.2426816496464282,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7516023258030692,0.3319099260691729,0.8381562291487941,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6677894385663903,0.3319099260691729,0.743136750675028,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"پایگاه","boundary":[0.6026147173767992,0.3319099260691729,0.659394961339498,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5045515203507769,0.3319099260691729,0.5942323708006727,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48253264703078835,0.3319099260691729,0.49601591840625303,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"علمشی","boundary":[0.40713144600133444,0.3319099260691729,0.4736779144028214,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"اسشتفاده","boundary":[0.3183024497188066,0.3319099260691729,0.3986246758605047,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"مشیکننشد","boundary":[0.21652845295967973,0.3319099260691729,0.3098590422996814,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19480640549042036,0.3319099260691729,0.20828967686588504,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249956690317985,0.3319099260691729,0.18644209322276237,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزیهای","boundary":[0.6841554665904109,0.37343381238241624,0.8382443046420742,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5890030502335335,0.37343381238241624,0.6756486964495811,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5816089981889239,0.37343381238241624,0.5889361357353923,0.39701776723022913],"dir":"ltr"},{"str":"بهداشتی","boundary":[0.48933390525212095,0.37343381238241624,0.5731434230608826,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46735249261271566,0.37343381238241624,0.4809183567684282,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.39080230673910976,0.37343381238241624,0.45894799950149806,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3834082546945001,0.37343381238241624,0.3907353922409684,0.39701776723022913],"dir":"ltr"},{"str":"تغذیشهای،","boundary":[0.2743008292822419,0.37343381238241624,0.37500333896923205,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصشادی،","boundary":[0.16257804586842126,0.37343381238241624,0.26593651701458393,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.746448765608617,0.41475612643200305,0.838255457058431,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7198837098465352,0.41475612643200305,0.7379343246592318,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"آسیبهای","boundary":[0.6080902678486321,0.41475612643200305,0.7109171670956057,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5126701934991897,0.41475612643200305,0.5994206887098917,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49038766561814884,0.41475612643200305,0.5041393635294191,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.42440997045086265,0.41475612643200305,0.4819333265061228,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41701591840625296,0.41475612643200305,0.42434305595272137,0.438340081279816],"dir":"ltr"},{"str":"سلامتسازی","boundary":[0.2748026880183014,0.41475612643200305,0.40814231245829763,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"جسشمی","boundary":[0.18446811552759507,0.41475612643200305,0.2664182450351978,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16251519022430513,0.41475612643200305,0.17593651701458393,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"روانششی،","boundary":[0.7593687790327078,0.45607844048158974,0.8382829091602326,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"پیگیشششری","boundary":[0.6559801734820323,0.45607844048158974,0.7524985225431322,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"مسششایل","boundary":[0.5714068573033431,0.45607844048158974,0.647548946716233,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"درمششانی","boundary":[0.4822032218091698,0.45607844048158974,0.5630361405086808,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4748091697645601,0.45607844048158974,0.4821363073110285,0.47966239532940275],"dir":"ltr"},{"str":"تششوانبشششخشی","boundary":[0.3228194643027357,0.45607844048158974,0.46648813983722637,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.315425412258126,0.45607844048158974,0.3227525498045944,0.47966239532940275],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.29367820036221526,0.45607844048158974,0.30709952715249406,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"زنشششدانیان","boundary":[0.1842293394338004,0.45607844048158974,0.28536793857770854,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16248212753788963,0.45607844048158974,0.17590345432816842,0.47966239532940275],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادههای","boundary":[0.7216867791440282,0.49743434990845264,0.838432751882566,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.6494191211514632,0.49743434990845264,0.7132939845417471,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6276305531313634,0.49743434990845264,0.6410774029201846,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.5454408949167313,0.49743434990845264,0.619288834900085,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.4751001459777505,0.49743434990845264,0.5370027642741397,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4178172431990175,0.49743434990845264,0.46670908397674193,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"بهشرهگیشری","boundary":[0.2920124868935278,0.49743434990845264,0.40946848376190553,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"مشیکننشد.","boundary":[0.18422479007980866,0.49743434990845264,0.2836481746258698,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16251519022430513,0.49743434990845264,0.17593651701458393,0.5210183047562656],"dir":"rtl"},{"str":"استنباط","boundary":[0.7642168525402727,0.5389582362216959,0.838090458488228,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"آنهشا","boundary":[0.6982376322562195,0.5389582362216959,0.7556378505326851,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6714049185015727,0.5389582362216959,0.6896374034887044,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"گزارششات","boundary":[0.5562450672004574,0.5389582362216959,0.662929152834409,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"علمشی","boundary":[0.48049785530454664,0.5389582362216959,0.5477526251492876,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45794766943094073,0.5389582362216959,0.47186455290270674,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"مسشتند","boundary":[0.37878781812982554,0.5389582362216959,0.4493922165721571,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"مشددکاران","boundary":[0.26851272519302255,0.5389582362216959,0.3701872258546065,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمشاعی","boundary":[0.16250498766384472,0.5389582362216959,0.25984314605428216,0.562542191069509],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.7580926508435804,0.5802805502712827,0.8384973787055571,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7163714612525023,0.5802805502712827,0.7496265003583777,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6580889333714612,0.5802805502712827,0.7074383757506434,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6249997140406064,0.5802805502712827,0.6495530454675437,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5832785244495283,0.5802805502712827,0.6165335635554038,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشات","boundary":[0.4789588218472978,0.5802805502712827,0.5748452172202716,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.4272339147841007,0.5802805502712827,0.4701261080926509,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.3709588218472977,0.5802805502712827,0.41879184662550833,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.32415213039748353,0.5802805502712827,0.36249999757661533,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30217071775807836,0.5802805502712827,0.3157365819137909,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"اصشلی","boundary":[0.22766142407778095,0.5802805502712827,0.2935722047469259,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"بشرای","boundary":[0.16257270527375162,0.5802805502712827,0.21927802392270246,0.6038645051190956],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.7487198551139073,0.6216028643208695,0.8382849108759891,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7269253962942329,0.6216028643208695,0.7403758815994836,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزی","boundary":[0.6080959870365075,0.6216028643208695,0.7185814227798092,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.5111296824760114,0.6216028643208695,0.5997316747688495,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"میگردند.","boundary":[0.40646289893501786,0.6216028643208695,0.5027845105110254,0.6451868191686825],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقاد","boundary":[0.7473899532932989,0.6629251783704563,0.8038657897245257,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.6787691354494327,0.6629251783704563,0.7383798090049742,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6501966447431132,0.6629251783704563,0.6701002972497,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6079066819178344,0.6629251783704563,0.6416150776113602,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"اسشت","boundary":[0.5384828900962729,0.6629251783704563,0.5988911336585339,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.4942189495758269,0.6629251783704563,0.5298304737393956,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48682489753121727,0.6629251783704563,0.4941520350776857,0.6865091332182692],"dir":"ltr"},{"str":"مشددکاران","boundary":[0.37598103136021355,0.6629251783704563,0.4779565212474292,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمشاعی","boundary":[0.26938623582118004,0.6629251783704563,0.36696548310091304,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"حرفشهای،","boundary":[0.16255361738633115,0.6629251783704563,0.2600983700314556,0.6865091332182692],"dir":"rtl"},{"str":"افرادی","boundary":[0.7716762939662568,0.7024837351130484,0.8374532456391193,0.7260676899608615],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6990740634829855,0.7024837351130484,0.7619736917357736,0.7260676899608615],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6654160709179295,0.7024837351130484,0.6902951100943666,0.7260676899608615],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.5996725764941379,0.7024837351130484,0.6569044843793755,0.7260676899608615],"dir":"rtl"},{"str":"هنر","boundary":[0.5562450672004574,0.7024837351130484,0.5902710895052902,0.7260676899608615],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.4677171861595653,0.7024837351130484,0.5476675199983444,0.7260676899608615],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46032313411495573,0.7024837351130484,0.46765027166142414,0.7260676899608615],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.37547555047183295,0.7024837351130484,0.4517065162670118,0.7260676899608615],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3680814984272233,0.7024837351130484,0.37540863597369173,0.7260676899608615],"dir":"ltr"},{"str":"بازدید","boundary":[0.29728595939376606,0.7024837351130484,0.3591096089972657,0.7260676899608615],"dir":"rtl"},{"str":"منزل","boundary":[0.24070975121532742,0.7024837351130484,0.2887603101806198,0.7260676899608615],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23331569917071776,0.7024837351130484,0.24064283671718614,0.7260676899608615],"dir":"ltr"},{"str":"بازدید","boundary":[0.16256652527563306,0.7024837351130484,0.22469278014695823,0.7260676899608615],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8204513392431608,0.74179032652607,0.8381836812505957,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسات","boundary":[0.7175702983509675,0.74179032652607,0.8120356070230377,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7101762463063578,0.74179032652607,0.7175033838528263,0.765374281373883],"dir":"ltr"},{"str":"پیگیری","boundary":[0.6187766657134686,0.74179032652607,0.7017372526791671,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5967952530740634,0.74179032652607,0.6103611172297759,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.5142227623677438,0.74179032652607,0.5883296779460222,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.44222276236774377,0.74179032652607,0.5057972851109256,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.3776837289104947,0.74179032652607,0.4337659537558936,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"دیگشر","boundary":[0.3096985987989705,0.74179032652607,0.3690852158993422,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"بشوده","boundary":[0.249107520732056,0.74179032652607,0.30131112952060474,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22723680979502744,0.74179032652607,0.240734354217114,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.16256247163361517,0.74179032652607,0.2188636432800854,0.765374281373883],"dir":"rtl"},{"str":"هنر","boundary":[0.8042831951196263,0.7812984902027481,0.8384765036698122,0.8048824450505611],"dir":"rtl"},{"str":"(ضبط","boundary":[0.7350822024571945,0.7812984902027481,0.7959296228523118,0.8048824450505611],"dir":"rtl"},{"str":"کردن)","boundary":[0.6641642360118196,0.7812984902027481,0.7267286301898803,0.8048824450505611],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3818749404251263,0.7812984902027481,0.3920124868935278,0.8048824450505611],"dir":"ltr"},{"str":"ART","boundary":[0.39188351920693926,0.778847275414903,0.4442632732818606,0.797391923671303],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.4521557525498046,0.778847275414903,0.4865898758075278,0.797391923671303],"dir":"ltr"},{"str":"RECORDING","boundary":[0.49359126870651027,0.778847275414903,0.6458108855209226,0.797391923671303],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6458631207701839,0.7812984902027481,0.6558756874422382,0.8048824450505611],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3600895052902488,0.7812984902027481,0.3735727766657135,0.8048824450505611],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3361675722047469,0.7812984902027481,0.3517251930225908,0.8048824450505611],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.2873893658016181,0.7812984902027481,0.3278032599370889,0.8048824450505611],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیشتهشا","boundary":[0.16255361738633115,0.7812984902027481,0.2790460769400189,0.8048824450505611],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8194662091316366,0.8205983625403145,0.8380349823658373,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.7592097035554284,0.8205983625403145,0.8109346106186255,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6983509674959489,0.8205983625403145,0.7507553313979438,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.665529406157659,0.8205983625403145,0.6899294633495378,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"هست","boundary":[0.5977784767896291,0.8205983625403145,0.6569978076446479,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند.","boundary":[0.4985647698026879,0.8205983625403145,0.5893196525189468,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.4474420932227623,0.8205983625403145,0.4901560452575025,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.3826019445238776,0.8205983625403145,0.43898326895207995,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.34992959300253296,0.8205983625403145,0.3742244184927636,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32302097939059476,0.8205983625403145,0.34155206697141893,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2903821379733746,0.8205983625403145,0.31464345335948074,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"بایشد","boundary":[0.23407936364125403,0.8205983625403145,0.2820046119422606,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"توجشه","boundary":[0.16253409284789125,0.8205983625403145,0.22568744638261368,0.8441823173881274],"dir":"rtl"},{"str":"داشششت","boundary":[0.764761186221634,0.8601065262169927,0.8380870269755029,0.8836904810648055],"dir":"rtl"},{"str":"ایششن","boundary":[0.7083923692753232,0.8601065262169927,0.756350967495949,0.8836904810648055],"dir":"rtl"},{"str":"اسششت","boundary":[0.6409685527553638,0.8601065262169927,0.7016445308391677,0.8836904810648055],"dir":"rtl"},{"str":"کششه","boundary":[0.5922200168336614,0.8601065262169927,0.6326381826244442,0.8836904810648055],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسششازی","boundary":[0.45426439054198164,0.8601065262169927,0.585567817028558,0.8836904810648055],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42436945537901627,0.8601065262169927,0.44690671576358704,0.8836904810648055],"dir":"rtl"},{"str":"حرفششه","boundary":[0.3509320273672473,0.8601065262169927,0.4160591935945095,0.8836904810648055],"dir":"rtl"},{"str":"علمششی","boundary":[0.2741755943870256,0.8601065262169927,0.3425553051407353,0.8836904810648055],"dir":"rtl"},{"str":"مششددکاری","boundary":[0.16252706401405287,0.8601065262169927,0.26582851627925974,0.8836904810648055],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16248,0.12146,0.83861,0.88369],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/5893281994c4ac98d73ba38fc7dbe2df.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/6edb6a8dcc20270e48afe0f56ea61eb7.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16245,0.12146,0.1616,0.1401]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.27628443427699934,0.12554313620195878,0.3264831760556668,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.22852130397483558,0.12554313620195878,0.27100629110666286,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.16248212753788963,0.12554313620195878,0.18426584691640455,0.14227363408545002],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.18936231055190164,0.12145854199212205,0.21824735487560767,0.13818903987561332],"dir":"ltr"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7515605757315795,0.16657027680491177,0.8381144790773044,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7441665236869698,0.16657027680491177,0.7514936612334383,0.1901542316527247],"dir":"ltr"},{"str":"هرگز","boundary":[0.6818356686683824,0.16657027680491177,0.7350326946906872,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"قصهگویی","boundary":[0.573350776856353,0.16657027680491177,0.6727018396720997,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5508005909827471,0.16657027680491177,0.564717474454513,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.47475226384520064,0.16657027680491177,0.5423582811317761,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"خیالپردازی","boundary":[0.34385845010008576,0.16657027680491177,0.4656184348489181,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32130826422647984,0.16657027680491177,0.33522514769824585,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"حاشیه","boundary":[0.2487729482413497,0.16657027680491177,0.31217443523019733,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"نویسشی","boundary":[0.16250498766384472,0.16657027680491177,0.24025356181809204,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.7884980459441425,0.20587686821793327,0.8376132875798303,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7662155180631017,0.20587686821793327,0.7799672159743719,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.6827731388809456,0.20587686821793327,0.7572489753121723,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.6358995329329901,0.20587686821793327,0.6743848772581904,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.5839404251262986,0.20587686821793327,0.6274990428441052,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5228140310742541,0.20587686821793327,0.5754088266132876,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.4233790868363359,0.20587686821793327,0.5144103573371013,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.3282266704794585,0.20587686821793327,0.4148723166955061,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.2401744352301973,0.20587686821793327,0.3196950719664474,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2327803831855876,0.20587686821793327,0.24010752073205602,0.22946082306574622],"dir":"ltr"},{"str":"تأکیشد","boundary":[0.1625669292891444,0.20587686821793327,0.22436128284630744,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.818601658564484,0.2451834596309548,0.8378061195310267,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیت","boundary":[0.735962253360023,0.2451834596309548,0.8102170075435915,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.6605496139548185,0.2451834596309548,0.7272968258507292,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6279957106090935,0.2451834596309548,0.652142097594869,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5711183871890192,0.2451834596309548,0.6196017726781499,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"(فرد","boundary":[0.5190923648841865,0.2451834596309548,0.5627086167025153,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5116983128395768,0.2451834596309548,0.5190254503860452,0.26876741447876773],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.45368344295110097,0.2451834596309548,0.5033020146741458,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44628939090649133,0.2451834596309548,0.45361652845295974,0.26876741447876773],"dir":"ltr"},{"str":"جامعه)","boundary":[0.3666038433356207,0.2451834596309548,0.43775779239348017,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3088804689734058,0.2451834596309548,0.35822991135258797,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2763301572199802,0.2451834596309548,0.3005342351904762,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2540567989467745,0.2451834596309548,0.2679839234370506,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.19995882184729769,0.2451834596309548,0.2456720360378753,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.16255361738633115,0.2451834596309548,0.1915945095796397,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7695963206558002,0.284691623307633,0.8383175102468783,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.681278619769326,0.284691623307633,0.7607636069011533,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازند","boundary":[0.5710416547516919,0.284691623307633,0.6728197954986437,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5490602421122867,0.284691623307633,0.5626261062679992,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشات","boundary":[0.44504165475169194,0.284691623307633,0.5406747006256752,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3905975598131732,0.284691623307633,0.43660864176725644,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38320350776856354,0.284691623307633,0.39053064531503195,0.3082755781554459],"dir":"ltr"},{"str":"همشانطشوری","boundary":[0.23843465827852442,0.284691623307633,0.3746719092555524,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.19504060623391475,0.284691623307633,0.23002387760937945,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249956690317985,0.284691623307633,0.18657854741221067,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.8079875131064722,0.3240486077865687,0.8382997807644649,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.7617161376417882,0.3240486077865687,0.7994387908045666,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.6909674959489086,0.3240486077865687,0.7526961204842247,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.683573443904299,0.3240486077865687,0.6909005814507674,0.3476325626343816],"dir":"ltr"},{"str":"مشی","boundary":[0.6344247450195406,0.3240486077865687,0.6750509413337065,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.61091421218187,0.3240486077865687,0.6174383757506432,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5893008292822418,0.3240486077865687,0.5914755504718329,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5730406062339146,0.3240486077865687,0.5809030597655132,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5548064054904203,0.3240486077865687,0.5558435802116098,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.529479267943952,0.3240486077865687,0.531653989133543,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.512650271661424,0.3240486077865687,0.5210814984272232,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4795945095796396,0.3240486077865687,0.49006662853874744,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.46905547612239057,0.3240486077865687,0.4712301973119816,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.45312982556476983,0.3240486077865687,0.4532301973119817,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.44085101515584785,0.3240486077865687,0.44483242779525306,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.41917071775807835,0.3240486077865687,0.42362053188447246,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.41063911924506724,0.3240486077865687,0.4107394909922792,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.396386331140978,0.3240486077865687,0.40244209322276236,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3858472976837289,0.3240486077865687,0.38802201887332,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3655722047469259,0.3240486077865687,0.3776168144123534,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3411149556762939,0.3240486077865687,0.34328967686588496,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.32743094080640545,0.3240486077865687,0.33281755790677714,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.30063168430082926,0.3240486077865687,0.3137134686874464,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2729959965684873,0.3240486077865687,0.2768101229625393,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2550629110666285,0.3240486077865687,0.2572376322562196,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24194766943094076,0.3240486077865687,0.24663168430082924,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.21575064340863598,0.3240486077865687,0.21678781812982556,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2052116099513869,0.3240486077865687,0.20738633114097796,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.19668001143837574,0.3240486077865687,0.19678038318558763,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.1844012010294538,0.3240486077865687,0.188382613668859,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16245324563911923,0.3240486077865687,0.1675722047469259,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7498636926889715,0.3635567714632467,0.8382242874845105,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7280692338692971,0.3635567714632467,0.7415197191745478,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزیهای","boundary":[0.5662764274139739,0.3635567714632467,0.7197252603548735,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.4722930014179874,0.3635567714632467,0.5579353493470595,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.3753368814508599,0.3635567714632467,0.4639138850578203,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"گردد.","boundary":[0.3105995615289296,0.3635567714632467,0.3669415689638738,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشات","boundary":[0.7084755504718331,0.4028633628762682,0.8039959965684874,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6859253645982273,0.4028633628762682,0.6998422480699933,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.5858881898770376,0.4028633628762682,0.6766911638547328,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"مشددکاران","boundary":[0.47531198169859884,0.4028633628762682,0.577145829597282,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمشاعی","boundary":[0.3692859593937661,0.4028633628762682,0.46664240255985845,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36189190734915644,0.4028633628762682,0.3692190448956248,0.4264473177240812],"dir":"ltr"},{"str":"منبعشی","boundary":[0.2856093794681155,0.4028633628762682,0.3532913150739374,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"مهشم","boundary":[0.22792908207034598,0.4028633628762682,0.27700878719289657,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"بشرای","boundary":[0.1626032458936244,0.4028633628762682,0.21951514129539473,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههای","boundary":[0.7393006386426461,0.4423715265529464,0.8382443046420742,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.6377913449623487,0.4423715265529464,0.7306649780451371,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6106575159660662,0.4423715265529464,0.6290946048994377,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.48853760366028015,0.4423715265529464,0.6021890538247447,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"عفشونی","boundary":[0.4042253360022877,0.4423715265529464,0.47988243543389436,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39683128395767797,0.4423715265529464,0.4041584215041464,0.4659554814007594],"dir":"ltr"},{"str":"جسشمی","boundary":[0.3056602802402059,0.4423715265529464,0.38832102400303925,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29826622819559623,0.4423715265529464,0.30559336574206464,0.4659554814007594],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2754149270803546,0.4423715265529464,0.2895176443076783,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"هشمچنشین","boundary":[0.16251466831872852,0.4423715265529464,0.266013440091507,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"پیششششگیری","boundary":[0.7213382747313112,0.48167811796596793,0.8383952912019828,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6952752501653356,0.48167811796596793,0.7129847412165754,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"آسیشششبهششای","boundary":[0.5439933276141455,0.48167811796596793,0.6869217166505999,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"اجشششتماعی","boundary":[0.42362501191497476,0.48167811796596793,0.5356555687187657,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40174883233247544,0.48167811796596793,0.4152321037079401,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"روانششی،","boundary":[0.3104404202399198,0.48167811796596793,0.39341280176310206,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"پیششششگیری","boundary":[0.18851644266514153,0.48167811796596793,0.30266024270715025,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16249956690317985,0.48167811796596793,0.18015213039748354,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"مهاجرتهای","boundary":[0.7075874559145935,0.5212198770199221,0.8382871985511392,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"بیرویه","boundary":[0.6262907253836623,0.5212198770199221,0.6986155664846359,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6034394242684206,0.5212198770199221,0.6175421414957444,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"آسشیبهشای","boundary":[0.4700482318177485,0.5212198770199221,0.5945186154184385,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"ناششی","boundary":[0.39895157754265564,0.5212198770199221,0.46100356879147725,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3721188637880088,0.5212198770199221,0.3903513487751406,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"آنهشا","boundary":[0.3064532456391193,0.5212198770199221,0.36353986178042114,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2839030597655133,0.5212198770199221,0.2978199432372793,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25078038318558765,0.5212198770199221,0.2753486494917722,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"قسشمت","boundary":[0.16249915209714638,0.5212198770199221,0.2422879523492784,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.7698722714707845,0.5605264684329436,0.8381585168239444,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7478908588313793,0.5605264684329436,0.7614567229870919,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.6412923146790992,0.5605264684329436,0.7394693546849681,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.5539845383217564,0.5605264684329436,0.6329455192957714,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5216130494022279,0.5605264684329436,0.5456001837723069,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.4831263565103619,0.5605264684329436,0.5132915213405426,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"بشردن","boundary":[0.4173105065810401,0.5605264684329436,0.47475709787235054,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"میشزان","boundary":[0.34640614739980724,0.5605264684329436,0.40894124794302866,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"کمیشت","boundary":[0.26715342719008317,0.5605264684329436,0.3380368887617958,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24537991611395737,0.5605264684329436,0.2588435802116099,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیشت","boundary":[0.16249915209714638,0.5605264684329436,0.23702776717000418,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدات","boundary":[0.7558510151558477,0.6000346321096217,0.8377543608807547,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.677828710323134,0.6000346321096217,0.7473235691382885,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6704346582785243,0.6000346321096217,0.6777617958249929,0.6236185869574347],"dir":"ltr"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.563003431512725,0.6000346321096217,0.6618517664219902,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5556093794681155,0.6000346321096217,0.5629365170145839,0.6236185869574347],"dir":"ltr"},{"str":"بارداری","boundary":[0.4639030597655133,0.6000346321096217,0.5466374900381579,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45650900772090364,0.6000346321096217,0.463836145267372,0.6236185869574347],"dir":"ltr"},{"str":"دامداری","boundary":[0.36507034601086646,0.6000346321096217,0.44777050253600825,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35767629396625683,0.6000346321096217,0.3650034315127252,0.6236185869574347],"dir":"ltr"},{"str":"طیور","boundary":[0.2993603088361453,0.6000346321096217,0.34854246496997426,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2919662567915356,0.6000346321096217,0.29929339433800395,0.6236185869574347],"dir":"ltr"},{"str":"زنبور","boundary":[0.2302376322562196,0.6000346321096217,0.2835010038382558,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"عسل،","boundary":[0.16264663687329353,0.6000346321096217,0.22178030050159925,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.7763603088361452,0.6393412235226432,0.8374532456391192,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"دستی","boundary":[0.7112190448956246,0.6393412235226432,0.7671261080926507,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6886688590220186,0.6393412235226432,0.7025857424937847,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.6055275950814982,0.6393412235226432,0.6798589901686743,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.5343640263082641,0.6393412235226432,0.5970678270390312,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.4763826136688589,0.6393412235226432,0.5251632828138403,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4204420932227623,0.6393412235226432,0.46757274481551453,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4130480411781527,0.6393412235226432,0.4203751787246211,0.6629251783704562],"dir":"ltr"},{"str":"ضمن","boundary":[0.34817443523019725,0.6393412235226432,0.40448502918467927,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3061855876465542,0.6393412235226432,0.33965397102897105,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2727952530740635,0.6393412235226432,0.29752101801544184,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"مشددکاران","boundary":[0.16256298042245165,0.6393412235226432,0.26427275050347104,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7516209131636641,0.6786478149356648,0.838174816509389,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.6635454198837099,0.6786478149356648,0.7432014107330092,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.63066008960061,0.6786478149356648,0.6549835096749596,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5975313125536172,0.6786478149356648,0.621553617386331,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5569476694309408,0.6786478149356648,0.5891254212688873,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5344309408064055,0.6786478149356648,0.5484820943028995,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.4764160709179296,0.6786478149356648,0.5260346426409743,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4544346582785245,0.6786478149356648,0.468000522434237,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4138510151558478,0.6786478149356648,0.44602876699379435,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3913342865313125,0.6786478149356648,0.4053854400278066,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3216762939662568,0.6786478149356648,0.3828026880183014,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.2568026880183014,0.6786478149356648,0.3132773289289762,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"تخصی","boundary":[0.16251638750976885,0.6786478149356648,0.24841893516431532,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.774453245639119,0.7182063716782571,0.8374867028881897,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7670591935945092,0.7182063716782571,0.7743863311409778,0.74179032652607],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7396911638547323,0.7182063716782571,0.7584315978898548,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6979699742636543,0.7182063716782571,0.7312250133695298,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.6465796396911637,0.7182063716782571,0.6895020333484324,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.5997729482413496,0.7182063716782571,0.6381208154204814,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5386465541893052,0.7182063716782571,0.5912413497283386,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.47865770660566204,0.7182063716782571,0.5302303817038673,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4458361452673721,0.7182063716782571,0.47023620245925085,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4132822419216472,0.7182063716782571,0.43742862890742246,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.3525238776093795,0.7182063716782571,0.40468372891049476,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.26476551329711184,0.7182063716782571,0.34414998788492646,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.25737146125250215,0.7182063716782571,0.26469859879897056,0.74179032652607],"dir":"ltr"},{"str":"کمتشرین","boundary":[0.16251466831872852,0.7182063716782571,0.24898393627734838,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.777988752263845,0.7575129630912786,0.8376095701077112,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"متوجه","boundary":[0.7062898675054808,0.7575129630912786,0.7694638563716828,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6528586407396817,0.7575129630912786,0.6978087203997985,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5945426556095701,0.7575129630912786,0.6443903743042612,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5722601277285292,0.7575129630912786,0.5860118256397995,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5023010199218377,0.7575129630912786,0.5634274139738824,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.44398503479172624,0.7575129630912786,0.49385921547335604,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.3965426556095701,0.7575129630912786,0.4355312965197811,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3691746258697931,0.7575129630912786,0.38791505990491565,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"خوبی","boundary":[0.30199246973596416,0.7575129630912786,0.3603419121151464,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"میداننشد","boundary":[0.20621532742350585,0.7575129630912786,0.29339187746074524,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.16263508796036677,0.7575129630912786,0.19776954458181226,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7921530835954629,0.7970211267679568,0.8381902583166524,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههای","boundary":[0.6846410256410256,0.7970211267679568,0.7837297489630128,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6028897936880561,0.7970211267679568,0.6762593959566645,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5811527843526055,0.7970211267679568,0.5945741111428844,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای،","boundary":[0.47728595939376606,0.7970211267679568,0.5728268992469736,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.4340026441934073,0.7970211267679568,0.468921647126108,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40798489463839727,0.7970211267679568,0.4256727293716753,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.32053972198083797,0.7970211267679568,0.3996357282508075,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29878656568898915,0.7970211267679568,0.31220789247926795,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.2383275416567494,0.7970211267679568,0.2903937660852159,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"بحران،","boundary":[0.16256871542291537,0.7970211267679568,0.22994653415502422,0.8206050816157697],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8197388725697626,0.8363209991055232,0.8382583166523688,0.8599049539533361],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.7479814599514216,0.8363209991055232,0.811363287644062,0.8599049539533361],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهسازی،","boundary":[0.6339607282432561,0.8363209991055232,0.7396069721213943,0.8599049539533361],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5730016204365647,0.8363209991055232,0.6255964159755981,0.8599049539533361],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.5165984855911981,0.8363209991055232,0.56469450004766,0.8599049539533361],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.4542465915637081,0.8363209991055232,0.5082652866983733,0.8599049539533361],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.3853064531503193,0.8363209991055232,0.44587125912178444,0.8599049539533361],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16245,0.12146,0.8384,0.8599],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/09c8b2b0ccbc044856e84ed8daf18ab6.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/ae0fb0555bdf07d6a961d6d0ebb4859c.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16243,0.12146,0.16153,0.13446]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7789057287198552,0.12145854199212205,0.8077907730435613,0.13818903987561332],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8180821656658088,0.12554313620195878,0.8384655418930512,0.14227363408545002],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.6974722142789058,0.12554313620195878,0.768409589171671,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6772249407390538,0.12554313620195878,0.69236926889715,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.5712277189972358,0.12554313620195878,0.672004956629492,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5566936421694787,0.12554313620195878,0.5657602707082262,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.4962890096272996,0.12554313620195878,0.5515906967877229,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.4362749482143753,0.12554313620195878,0.4909249833190354,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4117385397433902,0.12554313620195878,0.4309713087408255,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3671051293581325,0.12554313620195878,0.40652464016776285,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.3080259269850348,0.12554313620195878,0.36202518748673773,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیتگرایی","boundary":[0.6710089600610047,0.16657027680491177,0.8046483652654657,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5088727480697741,0.16657027680491177,0.5190102945381756,0.1901542316527247],"dir":"ltr"},{"str":"REALISTIC","boundary":[0.5191354494328472,0.16411906201706655,0.652465732532647,0.18266371027346648],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.652440186826804,0.16657027680491177,0.6625991895745008,0.1901542316527247],"dir":"ltr"},{"str":"مشددکاران","boundary":[0.3988987703746068,0.16657027680491177,0.5004139237990917,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمشاعی","boundary":[0.293158690837994,0.16657027680491177,0.39039200023377707,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"حرفشهای","boundary":[0.19480640549042036,0.16657027680491177,0.28484300829282244,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249956690317985,0.16657027680491177,0.18644209322276237,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.8001484129253644,0.20587686821793327,0.8375870746354016,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7775982270517584,0.20587686821793327,0.7915151105235245,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"ضبط","boundary":[0.7176093794681152,0.20587686821793327,0.7690750987283853,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6950591935945094,0.20587686821793327,0.7089760770662754,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6673900486130968,0.20587686821793327,0.6862493247411651,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.6179402344867028,0.20587686821793327,0.6587359491487641,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"رسانیدن","boundary":[0.5259662567915354,0.20587686821793327,0.6093953974938435,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.4765498999142122,0.20587686821793327,0.516832427795253,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهدات","boundary":[0.3699551043751787,0.20587686821793327,0.4679944470554286,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3474049185015728,0.20587686821793327,0.36132180197333874,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاقات","boundary":[0.2644978553045467,0.20587686821793327,0.33899308173239395,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20621532742350585,0.20587686821793327,0.255564769802688,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.16263508796036677,0.20587686821793327,0.19776954458181226,0.22946082306574622],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8204038699837956,0.2451834596309548,0.8381362119912305,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدای","boundary":[0.750110189686398,0.2451834596309548,0.8118819387663703,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7092588885711563,0.2451834596309548,0.7416488597122385,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.620709083976742,0.2451834596309548,0.7004261748165094,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5964860356496045,0.2451834596309548,0.6121438821131358,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.5408131731960728,0.2451834596309548,0.5878790089634652,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5185306453150319,0.2451834596309548,0.5322823432263022,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"همینطور","boundary":[0.4128472976837289,0.2451834596309548,0.5096979315603851,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.380293394338004,0.2451834596309548,0.4044397813237793,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"مراحشل","boundary":[0.2954123534458107,0.2451834596309548,0.371875999399563,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"پیششگیری","boundary":[0.18446811552759507,0.2451834596309548,0.2870102180606633,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16251519022430513,0.2451834596309548,0.17593651701458393,0.26876741447876773],"dir":"rtl"},{"str":"پیگیری","boundary":[0.7654187539262486,0.284691623307633,0.8383169383280907,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.7065282623200839,0.284691623307633,0.7570715699430977,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"میبرند.","boundary":[0.6209846535125345,0.284691623307633,0.6981639500524258,0.3082755781554459],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.761448574969021,0.3240486077865687,0.804006195786865,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6994857496902106,0.3240486077865687,0.7524766855390637,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"باارزشی","boundary":[0.609184634448575,0.3240486077865687,0.6905138602602531,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5820508054522925,0.3240486077865687,0.600487894385664,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5483928128872367,0.3240486077865687,0.5732718520636736,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5016195786864932,0.3240486077865687,0.5394209234572791,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46819578686493185,0.3240486077865687,0.4929874010466272,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.36799056334000574,0.3240486077865687,0.4594534265851764,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمشاعی","boundary":[0.26166342579353735,0.3240486077865687,0.3591378240786159,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"حرفشهای","boundary":[0.16255361738633115,0.3240486077865687,0.2525295967972548,0.3476325626343816],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8134643980554761,0.3635567714632467,0.8374867028881898,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7692004575350301,0.3635567714632467,0.8044978553045469,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7061335430368888,0.3635567714632467,0.7606266883658447,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"باشیم","boundary":[0.6427320560480412,0.3635567714632467,0.6975059473322344,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6353380040034315,0.3635567714632467,0.6426651415499001,0.38714072631105967],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.5936168144123535,0.3635567714632467,0.626871853518229,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5353342865313125,0.3635567714632467,0.5846837289104947,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5022450672004577,0.3635567714632467,0.526798398627395,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"ضبط","boundary":[0.44252387760937945,0.3635567714632467,0.49378244023164264,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42024134972833854,0.3635567714632467,0.43399304763960883,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.37105919359450956,0.3635567714632467,0.411692627426433,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.2881521303974835,0.3635567714632467,0.3626258863652529,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.2124383757506434,0.3635567714632467,0.2791855876465542,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.20504432370603373,0.3635567714632467,0.21237146125250214,0.38714072631105967],"dir":"ltr"},{"str":"هنر","boundary":[0.16250758736599025,0.3635567714632467,0.19651272519302257,0.38714072631105967],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.7821422171384997,0.4028633628762682,0.8380827375845964,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.77474816509389,0.4028633628762682,0.7820753026403585,0.4264473177240812],"dir":"ltr"},{"str":"خلاقانۀ","boundary":[0.6919025831665238,0.4028633628762682,0.7659154513392432,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.6420629110666285,0.4028633628762682,0.6824123534458106,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیات","boundary":[0.552029453817558,0.4028633628762682,0.6336579953413606,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4937469259365169,0.4028633628762682,0.5430963683156991,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.460657706605662,0.4028633628762682,0.48521103803259935,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4057878181298256,0.4028633628762682,0.452221376889205,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"همشه","boundary":[0.3464012010294538,0.4028633628762682,0.3972562196168144,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"خواننشدگان","boundary":[0.22244209322276234,0.4028633628762682,0.3378696025164426,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"فقشط","boundary":[0.1625644519877141,0.4028633628762682,0.21391049470975118,0.4264473177240812],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8013764178819941,0.4423715265529464,0.8379786483652655,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"استنباط","boundary":[0.7180678676961205,0.4423715265529464,0.7923608696226937,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6952165665808788,0.4423715265529464,0.7093192838082026,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.6286366409303212,0.4423715265529464,0.6867673374374071,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"بهوجشود","boundary":[0.5322227623677439,0.4423715265529464,0.6198267720769769,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"آورد.","boundary":[0.4710629110666286,0.4423715265529464,0.5234537253129411,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.4328212753788962,0.4423715265529464,0.4624343416806242,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"ایشن","boundary":[0.3802264798398627,0.4423715265529464,0.4243217932297311,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"دلیشل","boundary":[0.31705919359450957,0.4423715265529464,0.3717635529581166,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.27309636831569917,0.4423715265529464,0.3084904203603088,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"مشددکاران","boundary":[0.16256298042245165,0.4423715265529464,0.2644848836997061,0.4659554814007594],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7508975312172338,0.48167811796596793,0.8374514345629587,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7435034791726242,0.48167811796596793,0.7508306167190927,0.5052620728137809],"dir":"ltr"},{"str":"اعتقاد","boundary":[0.6778268992469737,0.48167811796596793,0.7343027356782005,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6172692784291298,0.48167811796596793,0.6692847805183557,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5841800590982748,0.48167811796596793,0.6087333905252121,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.537975598131732,0.48167811796596793,0.5755524633936203,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5051205795443714,0.48167811796596793,0.5294903144056574,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"هنر","boundary":[0.46226184348489185,0.48167811796596793,0.4962878657897246,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.39742169478600703,0.48167811796596793,0.4536861110019376,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3751391669049661,0.48167811796596793,0.3888908648162364,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.28678038318558763,0.48167811796596793,0.3663064531503193,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2336168144123534,0.48167811796596793,0.2779476694309408,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"همشان","boundary":[0.16256652527563306,0.48167811796596793,0.22478410065770663,0.5052620728137809],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8206086169097321,0.5212198770199221,0.838340958917167,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.7613106472214279,0.5212198770199221,0.8122031264893719,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"گیرند","boundary":[0.6967381565151083,0.5212198770199221,0.7529133526498754,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.663984192475961,0.5212198770199221,0.6883397041973782,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6175818867846179,0.5212198770199221,0.6554676389286054,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5907326205592784,0.5212198770199221,0.6092451795079422,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5363688278665267,0.5212198770199221,0.5823499117103866,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.4840047025575025,0.5212198770199221,0.5279932480026392,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"اسشت","boundary":[0.41567892523602734,0.5212198770199221,0.4756291226936151,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3939477514672753,0.5212198770199221,0.4073690782575541,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"نبایشد","boundary":[0.33004352339723536,0.5212198770199221,0.3855549518635021,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"سشلیقهای","boundary":[0.22806291106662854,0.5212198770199221,0.3215512343913831,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"عمشل","boundary":[0.16251345262154046,0.5212198770199221,0.21969859879897052,0.5448038318677351],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.7897250023829949,0.5605264684329436,0.8383718425316937,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشات","boundary":[0.6852616528452958,0.5605264684329436,0.78078209894195,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6633087275420059,0.5605264684329436,0.6767300543322847,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.564125609137509,0.5605264684329436,0.6549159279382327,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.49965016055352385,0.5605264684329436,0.5557562987746806,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.40065728348153506,0.5605264684329436,0.49130415761589363,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.3057409041637018,0.5605264684329436,0.39228296605566226,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"حرفشهای،","boundary":[0.19995882184729769,0.5605264684329436,0.2974252216185302,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.16255361738633115,0.5605264684329436,0.1915945095796397,0.5841104232807567],"dir":"rtl"},{"str":"روشی","boundary":[0.7752701363073112,0.6000346321096217,0.8379021065675342,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7169876084262702,0.6000346321096217,0.7663370508054523,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6838983890954152,0.6000346321096217,0.7084517205223526,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیرهای","boundary":[0.5747273853779431,0.6000346321096217,0.675483126702269,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.49074969021065673,0.6000346321096217,0.5663083021225642,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4581957868649319,0.6000346321096217,0.48234217385070716,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4253407682775713,0.6000346321096217,0.4497627738804964,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"جایگشاهی","boundary":[0.3145558097416833,0.6000346321096217,0.41666733390525207,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"نشدارد","boundary":[0.24388818987703745,0.6000346321096217,0.30578410065770656,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22190677723763225,0.6000346321096217,0.2354726413933448,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"همشه","boundary":[0.16252534365472215,0.6000346321096217,0.21337517872462108,0.6236185869574347],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.7327655132971116,0.6393412235226432,0.8377543608807547,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6492896768658849,0.6393412235226432,0.7242419818873028,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6418956248212752,0.6393412235226432,0.6492227623677437,0.6629251783704562],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.617371461252502,0.6393412235226432,0.6331660587428025,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.5742116099513869,0.6393412235226432,0.6088687324697765,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.5093714612525021,0.6393412235226432,0.5656916167447369,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48170231627108945,0.6393412235226432,0.5005615923991578,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.43596625679153556,0.6393412235226432,0.47319486473099387,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیت","boundary":[0.35275807835287387,0.6393412235226432,0.42749516606939686,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"برسشند","boundary":[0.2735982270517587,0.6393412235226432,0.34424134126029277,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25104804117815266,0.6393412235226432,0.26496492464991867,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21762424935659136,0.6393412235226432,0.2424690391705651,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"نظشر","boundary":[0.16256910685349343,0.6393412235226432,0.20839004861309693,0.6629251783704562],"dir":"rtl"},{"str":"مددکار","boundary":[0.7685376989800781,0.6786478149356648,0.8379614908016395,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6731176246306358,0.6786478149356648,0.7598681198413378,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6148350967495948,0.6786478149356648,0.664184539128777,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5817458774187398,0.6786478149356648,0.6062992088456772,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5488908588313792,0.6786478149356648,0.5732605936926654,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5039848441521305,0.6786478149356648,0.5392822419216472,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.4409179296539891,0.6786478149356648,0.4954110749829451,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4135498999142122,0.6786478149356648,0.43229033394933464,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.2998287103231341,0.6786478149356648,0.4047171861595653,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"القشاء","boundary":[0.23983986273949096,0.6786478149356648,0.2914165472987961,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"نمایشد.","boundary":[0.16247757818389788,0.6786478149356648,0.23131546794039456,0.7022317697834778],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8141445048136499,0.7182063716782571,0.8381668096463636,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7724233152225718,0.7182063716782571,0.8056783543284473,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"جا","boundary":[0.7373266609474789,0.7182063716782571,0.7635906014679249,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.6554123534458107,0.7182063716782571,0.7288678366767966,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.5639736917357735,0.7182063716782571,0.6469919048542087,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"شفافیت","boundary":[0.47681755790677727,0.7182063716782571,0.5555461929731756,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45483614526737204,0.7182063716782571,0.4684020094230845,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"عینشی","boundary":[0.38772090363168427,0.7182063716782571,0.4462376322562196,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"بشودن","boundary":[0.32053874749785527,0.7182063716782571,0.37932313411495566,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"(دارای","boundary":[0.24566142407778097,0.7182063716782571,0.31215570636260287,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیشت","boundary":[0.16249915209714638,0.7182063716782571,0.23726687935614343,0.74179032652607],"dir":"rtl"},{"str":"پنجره)","boundary":[0.771662663235154,0.7575129630912786,0.8383095033838528,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7456257267043975,0.7575129630912786,0.7633174912701679,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7133132208559718,0.7575129630912786,0.7372805547394117,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6567102229879982,0.7575129630912786,0.7049597678057986,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6241651699045233,0.7575129630912786,0.6483567699378249,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.5651883519206939,0.7575129630912786,0.6158117168543501,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت.","boundary":[0.4885377942998761,0.7575129630912786,0.5568480290763658,0.7810969179390916],"dir":"rtl"},{"str":"(همه","boundary":[0.7519375655323609,0.7982247533364409,0.8039970450862644,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6953613573539223,0.7982247533364409,0.7430833136736249,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6667888666476027,0.7982247533364409,0.6862275283576399,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"پشت","boundary":[0.6033539224096846,0.7982247533364409,0.6579570030506877,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"پنجره","boundary":[0.5361717662758555,0.7982247533364409,0.5944284470607906,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.4736067105137737,0.7982247533364409,0.527208802672501,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.445034219807454,0.7982247533364409,0.46447288151749117,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"میبینند","boundary":[0.3597140406062339,0.7982247533364409,0.4360920150914984,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"کاه","boundary":[0.3100336628306889,0.7982247533364409,0.35090949926191567,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27535113494964797,0.7982247533364409,0.3012291214863706,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"ااارا","boundary":[0.19082786368087945,0.7982247533364409,0.2665465936053297,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16242598717990897,0.7982247533364409,0.1820192628321115,0.8218087081842539],"dir":"rtl"},{"str":"پنجره","boundary":[0.7801928319511964,0.8419592154744507,0.8383415308359548,0.8655431703222637],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7109203567624552,0.8419592154744507,0.7713547551963308,0.8655431703222637],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.6506798207987798,0.8419592154744507,0.7021370698694118,0.8655431703222637],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6395720141073301,0.8419592154744507,0.6505794490515681,0.8655431703222637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16243,0.12146,0.83847,0.86554],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/48b8e9ecf8841c9711cec34d51500f39.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/eff442456815f8cd8b0ec795749c304e.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.12146,0.16173,0.56166]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.2757125154894672,0.12554313620195878,0.3259112572681346,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.2279493851873034,0.12554313620195878,0.2704343723191307,0.14227363408545002],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.16248212753788963,0.12554313620195878,0.1836724811743399,0.14227363408545002],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1887903917643695,0.12145854199212205,0.2176754360880755,0.13818903987561332],"dir":"ltr"},{"str":"اینجا","boundary":[0.7453486798207987,0.16657027680491177,0.8046117624630637,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.6630639595844057,0.16657027680491177,0.7367480875455799,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"ادعا","boundary":[0.6157219521494616,0.16657027680491177,0.6543943804456652,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.5702870079115433,0.16657027680491177,0.6072767952279153,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5374654465732532,0.16657027680491177,0.561865503765132,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"متعشادل","boundary":[0.45235020493756556,0.16657027680491177,0.5288334763130302,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"بشودن","boundary":[0.38516804880373656,0.16657027680491177,0.44395243542083695,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3631866361643314,0.16657027680491177,0.3767525003200439,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"بشیطرفشی","boundary":[0.25098112668001143,0.16657027680491177,0.35475338725710476,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"مشددکار","boundary":[0.16249956690317985,0.16657027680491177,0.2425223024093291,0.1901542316527247],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7515808788485369,0.20789259085449846,0.8381347821942617,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.6630290725383662,0.20789259085449846,0.74274816509389,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6301740539510056,0.20789259085449846,0.6545437888122917,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"ارائشه","boundary":[0.5684788866647602,0.20789259085449846,0.6217165460034852,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"گزارششات","boundary":[0.4535866933562101,0.20789259085449846,0.5600455794355036,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4313041654751692,0.20789259085449846,0.4450558633864395,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"مششستندات","boundary":[0.3102339147841006,0.20789259085449846,0.42278166290457675,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"حشرف","boundary":[0.2333491564197884,0.20789259085449846,0.30140120102945384,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.18905175865027163,0.20789259085449846,0.2248889964179708,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1626510656845951,0.20789259085449846,0.18058999808434967,0.2314765457023114],"dir":"rtl"},{"str":"میزند","boundary":[0.7735833571632829,0.2492149049040853,0.8382443046420741,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7513008292822421,0.2492149049040853,0.7650525271935122,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7184458106948814,0.2492149049040853,0.7428155455561675,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.668193022590792,0.2492149049040853,0.7099148786609353,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"گرایششات","boundary":[0.5561781527023162,0.2492149049040853,0.6597247561553716,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"متفشاوت","boundary":[0.4613268515870747,0.2492149049040853,0.5477110996047809,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4393454389476694,0.2492149049040853,0.45291130310338196,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"گشاهی","boundary":[0.3656391192450672,0.2492149049040853,0.43092829944463673,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"متضشاد","boundary":[0.28647926794395195,0.2492149049040853,0.35724140698546764,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"خواننشدگان","boundary":[0.1625671738081588,0.2492149049040853,0.2779476694309408,0.2727988597518982],"dir":"rtl"},{"str":"تعادلی","boundary":[0.7735997521685254,0.29058761201958616,0.8382391573729865,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.6852414450481364,0.29058761201958616,0.7647670384138785,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"بهوجود","boundary":[0.5996725764941379,0.29058761201958616,0.676613849343482,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"آید.","boundary":[0.5531335430368887,0.29058761201958616,0.5910406062339146,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.5059922790963682,0.29058761201958616,0.5447334603675159,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشات","boundary":[0.4019736917357735,0.29058761201958616,0.4976067376097568,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.35683986273949103,0.29058761201958616,0.3935782622349769,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"مشددکار","boundary":[0.26824506720045754,0.29058761201958616,0.3483964553203658,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمشاعی","boundary":[0.16250498766384472,0.29058761201958616,0.2597382970596277,0.3141715668673991],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.7907134686874463,0.3319099260691729,0.8377878181298254,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7455796396911638,0.3319099260691729,0.7823180391866498,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"مستند","boundary":[0.6775945095796395,0.3319099260691729,0.7371208154204814,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.62713770721136,0.3319099260691729,0.6691754092403595,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"عیار","boundary":[0.5776003138833659,0.3319099260691729,0.6187450028450338,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5515945095796396,0.3319099260691729,0.5692651201962741,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیاتی","boundary":[0.46087171657338943,0.3319099260691729,0.5432421122867219,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4283255800890559,0.3319099260691729,0.45252655337227826,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3960027972179186,0.3319099260691729,0.4199804168879447,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.33940863597369175,0.3319099260691729,0.3876506482739655,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.2991558003315959,0.3319099260691729,0.331101515584787,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2768770374606806,0.3319099260691729,0.29083427226991054,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"فرد،","boundary":[0.22774236652820387,0.3319099260691729,0.2685321544898116,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"گروه،","boundary":[0.16254076239821486,0.3319099260691729,0.21939748355733488,0.3554938809169858],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7769677819083024,0.37343381238241624,0.8382280049566295,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7549863692688972,0.37343381238241624,0.7685522334246097,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"هنر","boundary":[0.7124287484510533,0.37343381238241624,0.746454770755886,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریتی","boundary":[0.6224287484510532,0.37343381238241624,0.7039699241803709,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6006815365551426,0.37343381238241624,0.6141028633454213,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.501681901208788,0.37343381238241624,0.5923662186636164,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4490353636450291,0.37343381238241624,0.49336621866361646,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42304808344485273,0.37343381238241624,0.4407061071706136,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"بهطشور","boundary":[0.34379153560194453,0.37343381238241624,0.41471882697043727,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"خشالی،","boundary":[0.24974166962950012,0.37343381238241624,0.3354439631186781,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"دقیشق","boundary":[0.18425068352524157,0.37343381238241624,0.24138976732069625,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16251519022430513,0.37343381238241624,0.17593651701458393,0.39701776723022913],"dir":"rtl"},{"str":"عینی","boundary":[0.7903159638858165,0.41475612643200305,0.8382743303784196,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"بههمان","boundary":[0.7116181488895245,0.41475612643200305,0.7820007091681153,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"شکلی","boundary":[0.6414915725091469,0.41475612643200305,0.7032538366218664,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6089774167399745,0.41475612643200305,0.6331546094914104,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"هست","boundary":[0.5413258041332087,0.41475612643200305,0.6006404537222382,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.49084243291632335,0.41475612643200305,0.5329731616419967,0.438340081279816],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.40560502075371957,0.41475612643200305,0.4824897904251113,0.438340081279816],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16248,0.12146,0.83827,0.43834],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/5b0cb2694112dcc3a01d5a25275ce70e.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/e5250c4bc645657b3549dc1c78b2a53c.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/a17523a36bb85067c2d20bb5dd83b93d.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/6c9c7106ddd24d3b3fe38bd54b10ee3d.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.34499,0.25133,0.34418,0.5608]},"elements":[{"words":[{"str":"1","boundary":[0.48253264703078835,0.25132846095377287,0.5183919550090554,0.3118001400507291],"dir":"ltr"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.4614962203595271,0.4055415771664819,0.6558248975312173,0.43920414519712087],"dir":"rtl"},{"str":"چیست","boundary":[0.34498617862930137,0.4055415771664819,0.4521949687910353,0.43920414519712087],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34499,0.25133,0.65582,0.4392],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/247ed37241301c72b11c5da1d84f9296.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/c40fff4b74434273c61e7ae8c69aa42b.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/4550089c9efe44a3e1888f2879340c19.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/da8bf52954dad65995c8bad112c684d7.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.1622,0.17403,0.16104,0.21729]},"elements":[{"words":[{"str":"مستندسازی","boundary":[0.46994801572721245,0.17403051746329715,0.6248005909827472,0.2008396285296144],"dir":"rtl"},{"str":"چیست","boundary":[0.3761557525498046,0.17403051746329715,0.462261557525498,0.2008396285296144],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37616,0.17403,0.6248,0.20084],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مستندسازی،","boundary":[0.7177286623380505,0.2625186743054156,0.8385604804117818,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.6720688447240494,0.2625186743054156,0.7096496997426367,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5831394766943095,0.2625186743054156,0.6639136402630827,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.5279262325016961,0.2625186743054156,0.574984272233343,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5067636092367075,0.2625186743054156,0.519813268515871,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"مدارکی","boundary":[0.4272036030883616,0.2625186743054156,0.49866828710323147,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"اسشت","boundary":[0.360891335430369,0.2625186743054156,0.41920732056048055,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.3191701458392909,0.2625186743054156,0.3528950529024879,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"سشیر","boundary":[0.2645679153560195,0.2625186743054156,0.3111738633114098,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"تکشوین","boundary":[0.18336717186159565,0.2625186743054156,0.25657163282813844,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1624898484415213,0.2625186743054156,0.1753708893337146,0.28610262915322854],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.777288628348108,0.3038913814209166,0.8388499666380708,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7329912305785912,0.3038913814209166,0.7684559145934612,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6590172528834239,0.3038913814209166,0.7241585168239443,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6521542274330379,0.3038913814209166,0.6594813649795064,0.3274753362687295],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6267817176627585,0.3038913814209166,0.6438783719378515,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"شروش","boundary":[0.5616069964731675,0.3038913814209166,0.6182501191497474,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"تشا","boundary":[0.5282166619006768,0.3038913814209166,0.5530753979601564,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"خاتمششه","boundary":[0.44128329043942427,0.3038913814209166,0.5196850633876656,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4095658183204651,0.3038913814209166,0.4327516919264131,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38813916690496614,0.3038913814209166,0.4016224382804308,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"هشمچنششین","boundary":[0.26938575922219044,0.3038913814209166,0.37960756839195503,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"چگشونگی","boundary":[0.1624898484415213,0.3038913814209166,0.2608541607091793,0.3274753362687295],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهبرداری","boundary":[0.7329826517967782,0.3454152677341598,0.8389592031264894,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7115700123915738,0.3454152677341598,0.7244510532837671,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداری","boundary":[0.6179790094251061,0.3454152677341598,0.7038413878562577,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"را،","boundary":[0.5863729863692689,0.3454152677341598,0.6097930607187113,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5653022590792108,0.3454152677341598,0.5787520732056048,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.4984212181870175,0.3454152677341598,0.5573059765513297,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47754389476694314,0.3454152677341598,0.4904249356591364,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.4019507418318693,0.3454152677341598,0.46954761223906216,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.32604947097512155,0.3454152677341598,0.3938004003431512,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.2711461252502145,0.3454152677341598,0.3180531884472405,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.18932055398133463,0.3454152677341598,0.26314984272233344,0.36899922258197276],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7798464398055477,0.3867375817837466,0.8038687446382614,0.41032153663155957],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.7272516442665141,0.3867375817837466,0.7714123802258437,0.41032153663155957],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.600080640549042,0.3867375817837466,0.7186510519912952,0.41032153663155957],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5926865885044323,0.3867375817837466,0.6000137260509008,0.41032153663155957],"dir":"ltr"},{"str":"ابشزاری","boundary":[0.5095118673148413,0.3867375817837466,0.5842715013747692,0.41032153663155957],"dir":"rtl"},{"str":"اسشت","boundary":[0.4406568487274807,0.3867375817837466,0.500842288176101,0.41032153663155957],"dir":"rtl"},{"str":"کشه","boundary":[0.39696168144123534,0.3867375817837466,0.4321624249356591,0.41032153663155957],"dir":"rtl"},{"str":"امکشان","boundary":[0.32211781527023164,0.3867375817837466,0.38856384487591145,0.41032153663155957],"dir":"rtl"},{"str":"اسشتفاده","boundary":[0.23328881898770376,0.3867375817837466,0.31361104512940186,0.41032153663155957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21130740634829856,0.3867375817837466,0.2248732705040111,0.41032153663155957],"dir":"rtl"},{"str":"بشه","boundary":[0.17363454389476696,0.3867375817837466,0.20287415744107196,0.41032153663155957],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.16219616814412352,0.37979367320306734,0.17333743208464397,0.4033776280508803],"dir":"ltr"},{"str":"کارگیری","boundary":[0.7501967400629108,0.42805989583333337,0.837720903631684,0.4516438506811463],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7233640263082641,0.42805989583333337,0.7415965112953959,0.4516438506811463],"dir":"rtl"},{"str":"تجربیات","boundary":[0.6267729482413497,0.42805989583333337,0.7146344602297914,0.4516438506811463],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.5627357735201601,0.42805989583333337,0.6183203116625232,0.4516438506811463],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5553417214755504,0.42805989583333337,0.5626688590220188,0.4516438506811463],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5327915356019446,0.42805989583333337,0.5467084190737106,0.4516438506811463],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.4504532456391193,0.42805989583333337,0.5243117738895985,0.4516438506811463],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42362053188447246,0.42805989583333337,0.4418530168716043,0.4516438506811463],"dir":"rtl"},{"str":"جهشت","boundary":[0.3464346582785245,0.42805989583333337,0.41448670288819,0.4516438506811463],"dir":"rtl"},{"str":"توسشعه","boundary":[0.26332685158707464,0.42805989583333337,0.3376019445238776,0.4516438506811463],"dir":"rtl"},{"str":"سشازمانی","boundary":[0.16250498766384472,0.42805989583333337,0.25477116205353484,0.4516438506811463],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.7816655228290915,0.4693822098829202,0.8383755600038127,0.4929661647307331],"dir":"rtl"},{"str":"میسازد.","boundary":[0.6872466876370222,0.4693822098829202,0.7730649305538727,0.4929661647307331],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.5820570965589553,0.4693822098829202,0.6788743865324324,0.4929661647307331],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5557931560385092,0.4693822098829202,0.5736391669049662,0.4929661647307331],"dir":"rtl"},{"str":"پراکندگی","boundary":[0.453447431131446,0.4693822098829202,0.5474117528181178,0.4929661647307331],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4314660184920408,0.4693822098829202,0.4450318826477533,0.4929661647307331],"dir":"rtl"},{"str":"تکرار","boundary":[0.36829873224668763,0.4693822098829202,0.4230469181527606,0.4929661647307331],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیشتهشا","boundary":[0.24843837575064337,0.4693822098829202,0.3599052081783277,0.4929661647307331],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24104432370603374,0.4693822098829202,0.24837146125250212,0.4929661647307331],"dir":"ltr"},{"str":"مسشتند","boundary":[0.1625643500368029,0.4693822098829202,0.23241235344581068,0.4929661647307331],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7852758554951865,0.5109396915734395,0.8379041082832906,0.5345236464212525],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.6686438852349634,0.5109396915734395,0.7768753966749457,0.5345236464212525],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتی","boundary":[0.5729226956438852,0.5109396915734395,0.6600432929597445,0.5345236464212525],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5400676770565246,0.5109396915734395,0.5644374119178106,0.5345236464212525],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.4572275283576399,0.5109396915734395,0.5314400813518702,0.5345236464212525],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43066247259555807,0.5109396915734395,0.44871308740825466,0.5345236464212525],"dir":"rtl"},{"str":"کارها","boundary":[0.36839853207511203,0.5109396915734395,0.4222011426213987,0.5345236464212525],"dir":"rtl"},{"str":"مشیتوانشد","boundary":[0.25921160995138687,0.5109396915734395,0.3598760295045196,0.5345236464212525],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23294766943094078,0.5109396915734395,0.25079368029739774,0.5345236464212525],"dir":"rtl"},{"str":"انجشام","boundary":[0.16258252629969863,0.5109396915734395,0.22431569917071773,0.5345236464212525],"dir":"rtl"},{"str":"دوباره","boundary":[0.7772181808187327,0.5522620056230263,0.838108855209227,0.5758459604708392],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6832603212698536,0.5522620056230263,0.7688846574305876,0.5758459604708392],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6508721329062814,0.5522620056230263,0.6748855448917692,0.5758459604708392],"dir":"rtl"},{"str":"کارهای","boundary":[0.5677441913898796,0.5522620056230263,0.6425237425528384,0.5758459604708392],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.5040619854897271,0.5522620056230263,0.5593714643211476,0.5758459604708392],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.39904149724501176,0.5522620056230263,0.4956739109713087,0.5758459604708392],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.3495569795755669,0.5522620056230263,0.39068518336345714,0.5758459604708392],"dir":"rtl"},{"str":"مستندسازی","boundary":[0.6861113335239729,0.593584319672613,0.8044161662377276,0.6171682745204261],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6008872366790583,0.593584319672613,0.6769571709453254,0.6171682745204261],"dir":"rtl"},{"str":"کلید","boundary":[0.5480582403965304,0.593584319672613,0.5921082832904395,0.6171682745204261],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.45745600991325897,0.593584319672613,0.5391898641127424,0.6171682745204261],"dir":"rtl"},{"str":"دان","boundary":[0.4252498078521795,0.593584319672613,0.44871750472836364,0.6171682745204261],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.2956902106567534,0.593584319672613,0.3852909295134607,0.6171682745204261],"dir":"rtl"},{"str":"مشیگشردد","boundary":[0.1853380040034315,0.593584319672613,0.28699963088929314,0.6171682745204261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16251519022430513,0.593584319672613,0.17593651701458393,0.6171682745204261],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.7835536173863311,0.6349066337221998,0.8374197883900486,0.6584905885700127],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.7132933943380039,0.6349066337221998,0.774985652298243,0.6584905885700127],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7058993422933943,0.6349066337221998,0.7132264798398628,0.6584905885700127],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6113491564197883,0.6349066337221998,0.6972403288681194,0.6584905885700127],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6039551043751787,0.6349066337221998,0.6112822419216472,0.6584905885700127],"dir":"ltr"},{"str":"گردآوری","boundary":[0.5010406062339147,0.6349066337221998,0.5955305383845709,0.6584905885700127],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49364655418930514,0.6349066337221998,0.5009736917357736,0.6584905885700127],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4710963683156992,0.6349066337221998,0.4850132517874652,0.6584905885700127],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4379736917357736,0.6349066337221998,0.4625419580419581,0.6584905885700127],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.3496465541893052,0.6349066337221998,0.42873949099227915,0.6584905885700127],"dir":"rtl"},{"str":"عمشوم","boundary":[0.27567257649413784,0.6349066337221998,0.3409651115987028,0.6584905885700127],"dir":"rtl"},{"str":"قشرار","boundary":[0.21648670288818986,0.6349066337221998,0.2665387474978553,0.6584905885700127],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.1626674485276983,0.6349066337221998,0.20800855947916472,0.6584905885700127],"dir":"rtl"},{"str":"سوابق","boundary":[0.7766180535697264,0.6762289477717867,0.8382797636069012,0.6998129026195996],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7546581832046516,0.6762289477717867,0.7681414545801163,0.6998129026195996],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7307362501191498,0.6762289477717867,0.7462938709369936,0.6998129026195996],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.6727962243936774,0.6762289477717867,0.7222715661042799,0.6998129026195996],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5957715351075313,0.6762289477717867,0.6644213109697865,0.6998129026195996],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5697862888553293,0.6762289477717867,0.587426462201041,0.6998129026195996],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل:","boundary":[0.5131303021637594,0.6762289477717867,0.5614760270708227,0.6998129026195996],"dir":"rtl"},{"str":"مکاتبات","boundary":[0.7212268611190544,0.717803227150944,0.8044350395577162,0.741387181998757],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7138328090744448,0.717803227150944,0.7211599466209132,0.741387181998757],"dir":"ltr"},{"str":"فایلهای","boundary":[0.6178652178057381,0.717803227150944,0.7044313220855973,0.741387181998757],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوتری","boundary":[0.5073559241254408,0.717803227150944,0.6090862644171193,0.741387181998757],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49996187208083115,0.717803227150944,0.5072890096272995,0.741387181998757],"dir":"ltr"},{"str":"تصاویر","boundary":[0.4179581546087122,0.717803227150944,0.4905603850919836,0.741387181998757],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3951068534934706,0.717803227150944,0.40920957072079434,0.741387181998757],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.339701649032504,0.717803227150944,0.38635978669404897,0.741387181998757],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.2550882661328758,0.717803227150944,0.3312267509055381,0.741387181998757],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.19622533600228767,0.717803227150944,0.24557477838146982,0.741387181998757],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.16255361738633115,0.717803227150944,0.18681012296253932,0.741387181998757],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.7817857210942712,0.7591255412005309,0.8380273567820037,0.7827094960483438],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7137115837306294,0.7591255412005309,0.7734505274071795,0.7827094960483438],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6494623010199218,0.7591255412005309,0.7053692106426899,0.7827094960483438],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6420682489753122,0.7591255412005309,0.6493953865217806,0.7827094960483438],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخی،","boundary":[0.5518167395143979,0.7591255412005309,0.6337271709083977,0.7827094960483438],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5166202151940473,0.7591255412005309,0.5434445881537056,0.7827094960483438],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.4253362189235795,0.7591255412005309,0.508248063833355,0.7827094960483438],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1622,0.26252,0.83896,0.78271],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/9457566503c545b17f7ad2a5d5be32d4.jpg","blurred":"/storage/books/e73ed39863e9d4e7/pages/4bc0b696c2161371cb67d25822ac2c55.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19