طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه نهبندان (چاوک) طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه نهبندان (چاوک)

توضیحات

گزارش حاضر در برگیرنده در سطحی معادل 1581600 هکتار از اراضی جنوب شرق استان خراسان شامل اراضی شهرستان نهبندان(چاوک) و توابع آن است. نقشه توپوگرافی به نام نهبندان(چاوک) با شماره NH40-4 از سری نقشه های توپوگرافی 1 : 250000 سری ایران از انتشارات سازمان نقشه برداری واقع در موقعیت جغرافیایی 58 درجه و 30 دقیقه تا 60 درجه طول شرقی و 31 درجه تا 32 درجه عرض شمالی منطقه مورد مطالعه را در بر می گیرد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":121,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e97867e0e46b930a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/NwnaXlZwbwWZnuGL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/csdNvmEJSSwEaHCL.jpg","blurred":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/MLaEkBjckzPMVMgf.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0002712379153035268,0.00009913032835927503,0.9986866040309939,0.998962382675493]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.09155766665935516},{"x":0.29579833149909973,"y":0.09155766665935516},{"x":0.29579833149909973,"y":0.10582640022039413},{"x":0.2554621994495392,"y":0.10582640022039413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.2554621994495392,0.09155766665935516,0.29579833149909973,0.10582640022039413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.0903686061501503},{"x":0.24705882370471954,"y":0.09155766665935516},{"x":0.24705882370471954,"y":0.10582640022039413},{"x":0.21008403599262238,"y":0.10463733971118927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.21008403599262238,0.0903686061501503,0.24705882370471954,0.10582640022039413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.0903686061501503},{"x":0.20840336382389069,"y":0.0903686061501503},{"x":0.20840336382389069,"y":0.10463733971118927},{"x":0.2050420194864273,"y":0.10463733971118927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2050420194864273,0.0903686061501503,0.20840336382389069,0.10463733971118927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.0903686061501503},{"x":0.19495798647403717,"y":0.0903686061501503},{"x":0.19495798647403717,"y":0.10463733971118927},{"x":0.16638655960559845,"y":0.10463733971118927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۷۹","boundary":[0.16638655960559845,0.0903686061501503,0.19495798647403717,0.10463733971118927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.0903686061501503},{"x":0.29579833149909973,"y":0.09155766665935516},{"x":0.29579833149909973,"y":0.10582640022039413},{"x":0.16638655960559845,"y":0.10463733971118927}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16138655960559845,0.08336860615015029,0.30079833149909974,0.11282640022039414],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7764706015586853,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7193277478218079,0.3115338981151581,0.7764706015586853,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34363853931427},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.3115338981151581,0.7159664034843445,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34363853931427},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5529412031173706,0.3115338981151581,0.6420168280601501,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4638655483722687,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4638655483722687,0.3103448152542114,0.5394958257675171,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3103448152542114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3103448152542114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3478991687297821,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.3478991687297821,0.3103448152542114,0.45042017102241516,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3103448152542114},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3103448152542114},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3327731192111969,0.3103448152542114,0.34285715222358704,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.3103448152542114},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3103448152542114},{"x":0.32268908619880676,"y":0.34244945645332336},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.2554621994495392,0.3103448152542114,0.32268908619880676,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3103448152542114},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3103448152542114},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2235294133424759,0.3103448152542114,0.23529411852359772,0.3412604033946991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7764706015586853,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3448275923728943},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2185294133424759,0.3033448152542114,0.7814706015586853,0.3518275923728943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6151260733604431,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.6151260733604431,0.35315102338790894,0.6672269105911255,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.35315102338790894},{"x":0.610084056854248,"y":0.35315102338790894},{"x":0.610084056854248,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5815126299858093,0.35315102338790894,0.610084056854248,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5462185144424438,0.35315102338790894,0.5714285969734192,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5159664154052734,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.5159664154052734,0.35315102338790894,0.5394958257675171,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.35315102338790894},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35315102338790894},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36979785561561584},{"x":0.46890756487846375,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.46890756487846375,0.35315102338790894,0.49747899174690247,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.35315102338790894},{"x":0.45546218752861023,"y":0.35315102338790894},{"x":0.45546218752861023,"y":0.36979785561561584},{"x":0.4453781545162201,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4453781545162201,0.35315102338790894,0.45546218752861023,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.35315102338790894},{"x":0.440336138010025,"y":0.35315102338790894},{"x":0.440336138010025,"y":0.36979785561561584},{"x":0.4000000059604645,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4000000059604645,0.35315102338790894,0.440336138010025,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.35315102338790894},{"x":0.38991597294807434,"y":0.35315102338790894},{"x":0.38991597294807434,"y":0.36979785561561584},{"x":0.35966387391090393,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"4-40","boundary":[0.35966387391090393,0.35315102338790894,0.38991597294807434,0.36979785561561584]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36979785561561584},{"x":0.35966387391090393,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3546638739109039,0.34615102338790893,0.6722269105911255,0.37679785561561585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.35315102338790894},{"x":0.35630252957344055,"y":0.35315102338790894},{"x":0.35630252957344055,"y":0.36979785561561584},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"NH","boundary":[0.3327731192111969,0.35315102338790894,0.35630252957344055,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3344537913799286,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3344537913799286,"y":0.36979785561561584},{"x":0.32773110270500183,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32773110270500183,0.35315102338790894,0.3344537913799286,0.36979785561561584]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.35315102338790894},{"x":0.35630252957344055,"y":0.35315102338790894},{"x":0.35630252957344055,"y":0.36979785561561584},{"x":0.32773110270500183,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3227311027050018,0.34615102338790893,0.36130252957344056,0.37679785561561585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6539833545684814},{"x":0.507563054561615,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6694411635398865},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"از","boundary":[0.4941176474094391,0.6539833545684814,0.5092437267303467,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6694411635398865},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.6539833545684814,0.4941176474094391,0.6694411635398865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6539833545684814},{"x":0.507563054561615,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6694411635398865},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.6469833545684814,0.5142437267303467,0.6764411635398865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.686087965965271},{"x":0.5529412031173706,"y":0.686087965965271},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.5109243988990784,0.686087965965271,0.5529412031173706,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.686087965965271},{"x":0.5008403658866882,"y":0.686087965965271},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاریاب","boundary":[0.4453781545162201,0.686087965965271,0.5008403658866882,0.7051129341125488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.686087965965271},{"x":0.5529412031173706,"y":0.686087965965271},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4403781545162201,0.679087965965271,0.5579412031173706,0.7121129341125488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5361344814300537,0.7181926369667053,0.5462185144424438,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7384066581726074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46554622054100037,0.7193816900253296,0.5260504484176636,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7395957112312317},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.7193816900253296,0.4588235318660736,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5798319578170776,0.7526754140853882,0.6336134672164917,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.5176470875740051,0.7526754140853882,0.5697479248046875,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7526754140853882},{"x":0.507563054561615,"y":0.7526754140853882},{"x":0.507563054561615,"y":0.7740784883499146},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.7526754140853882,0.507563054561615,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7526754140853882},{"x":0.489075630903244,"y":0.7526754140853882},{"x":0.489075630903244,"y":0.7740784883499146},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.43697479367256165,0.7526754140853882,0.489075630903244,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7526754140853882},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7740784883499146},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.3663865625858307,0.7538644671440125,0.4268907606601715,0.7740784883499146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7193816900253296},{"x":0.63193279504776,"y":0.717003583908081},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3613865625858307,0.7123816900253296,0.6386134672164917,0.7798894352912903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7835909724235535},{"x":0.578151285648346,"y":0.7824019193649292},{"x":0.578151285648346,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5109243988990784,0.7835909724235535,0.578151285648346,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7847800254821777},{"x":0.507563054561615,"y":0.7835909724235535},{"x":0.507563054561615,"y":0.8026159405708313},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46554622054100037,0.7847800254821777,0.507563054561615,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.785969078540802},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7847800254821777},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8038049936294556},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.43529412150382996,0.785969078540802,0.45546218752861023,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.785969078540802},{"x":0.4252100884914398,"y":0.785969078540802},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8038049936294556},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.785969078540802,0.4268907606601715,0.8038049936294556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.785969078540802},{"x":0.578151285648346,"y":0.7824019193649292},{"x":0.578151285648346,"y":0.8002378344535828},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.41516807198524475,0.778969078540802,0.583151285648346,0.8072378344535828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.507563054561615,0.8204518556594849,0.5529412031173706,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8216409087181091},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8216409087181091},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8394768238067627},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8394768238067627}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.46554622054100037,0.8216409087181091,0.4941176474094391,0.8394768238067627]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8382877707481384},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8394768238067627}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46054622054100036,0.8146409087181091,0.5579412031173706,0.8452877707481384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8656361699104309},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸۵","boundary":[0.48235294222831726,0.8537455201148987,0.5176470875740051,0.8656361699104309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8656361699104309},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8467455201148987,0.5226470875740051,0.8726361699104309],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/zOihsNhqGVqnwQqH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/WGDgkOijYVJCsOvC.jpg","blurred":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/bqhncAExmZycgcIu.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003672763249453376,0.00009771646330671276,0.9986866040309939,0.9991419436169011]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.08917954564094543},{"x":0.5714285969734192,"y":0.08917954564094543},{"x":0.5714285969734192,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5512605309486389,"y":0.10463733971118927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5512605309486389,0.08917954564094543,0.5714285969734192,0.10463733971118927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.08917954564094543},{"x":0.5495798587799072,"y":0.08917954564094543},{"x":0.5495798587799072,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5310924649238586,"y":0.10463733971118927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5310924649238586,0.08917954564094543,0.5495798587799072,0.10463733971118927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.08917954564094543},{"x":0.5243697762489319,"y":0.08917954564094543},{"x":0.5243697762489319,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4756302535533905,"y":0.10463733971118927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4756302535533905,0.08917954564094543,0.5243697762489319,0.10463733971118927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.08917954564094543},{"x":0.46890756487846375,"y":0.08917954564094543},{"x":0.46890756487846375,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4268907606601715,"y":0.10463733971118927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4268907606601715,0.08917954564094543,0.46890756487846375,0.10463733971118927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.08917954564094543},{"x":0.5714285969734192,"y":0.08917954564094543},{"x":0.5714285969734192,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4268907606601715,"y":0.10463733971118927}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4218907606601715,0.08217954564094543,0.5764285969734192,0.11163733971118928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.11177170276641846},{"x":0.5815126299858093,"y":0.11177170276641846},{"x":0.5815126299858093,"y":0.12604042887687683},{"x":0.534453809261322,"y":0.12604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.534453809261322,0.11177170276641846,0.5815126299858093,0.12604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.11177170276641846},{"x":0.5260504484176636,"y":0.11177170276641846},{"x":0.5260504484176636,"y":0.12604042887687683},{"x":0.4941176474094391,"y":0.12604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4941176474094391,0.11177170276641846,0.5260504484176636,0.12604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.11177170276641846},{"x":0.48571428656578064,"y":0.11177170276641846},{"x":0.48571428656578064,"y":0.12604042887687683},{"x":0.41848739981651306,"y":0.12604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.41848739981651306,0.11177170276641846,0.48571428656578064,0.12604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.1367419809103012},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1367419809103012},{"x":0.6386554837226868,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5882353186607361,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5882353186607361,0.1367419809103012,0.6386554837226868,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.1367419809103012},{"x":0.578151285648346,"y":0.1367419809103012},{"x":0.578151285648346,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5176470875740051,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5176470875740051,0.1367419809103012,0.578151285648346,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1367419809103012},{"x":0.507563054561615,"y":0.1367419809103012},{"x":0.507563054561615,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5008403658866882,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.1367419809103012,0.507563054561615,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.1367419809103012},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1367419809103012},{"x":0.4924369752407074,"y":0.15576694905757904},{"x":0.440336138010025,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.440336138010025,0.1367419809103012,0.4924369752407074,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.1367419809103012},{"x":0.4302521049976349,"y":0.1367419809103012},{"x":0.4302521049976349,"y":0.15576694905757904},{"x":0.35966387391090393,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.35966387391090393,0.1367419809103012,0.4302521049976349,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6773109436035156,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18787157535552979},{"x":0.610084056854248,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.610084056854248,0.16765755414962769,0.6773109436035156,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6000000238418579,"y":0.16765755414962769},{"x":0.6000000238418579,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5226891040802002,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5226891040802002,0.16765755414962769,0.6000000238418579,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5142857432365417,"y":0.16765755414962769},{"x":0.5142857432365417,"y":0.18787157535552979},{"x":0.45210084319114685,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.45210084319114685,0.16765755414962769,0.5142857432365417,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4436974823474884,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4436974823474884,"y":0.18787157535552979},{"x":0.43529412150382996,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.16765755414962769,0.4436974823474884,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4268907606601715,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3798319399356842,0.16765755414962769,0.4268907606601715,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.16765755414962769},{"x":0.37142857909202576,"y":0.16765755414962769},{"x":0.37142857909202576,"y":0.18787157535552979},{"x":0.32268908619880676,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.32268908619880676,0.16765755414962769,0.37142857909202576,0.18787157535552979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.11177170276641846},{"x":0.6773109436035156,"y":0.11177170276641846},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18787157535552979},{"x":0.32268908619880676,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31768908619880676,0.10477170276641845,0.6823109436035156,0.1948715753555298],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6352941393852234,0.28537455201148987,0.6773109436035156,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6235294342041016,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5546218752861023,0.28537455201148987,0.6235294342041016,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5445378422737122,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4907563030719757,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4907563030719757,0.28537455201148987,0.5445378422737122,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.28656360507011414},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4789915978908539,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3848739564418793,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.3848739564418793,0.28656360507011414,0.4789915978908539,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.28656360507011414},{"x":0.37310925126075745,"y":0.28656360507011414},{"x":0.37310925126075745,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3210084140300751,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3210084140300751,0.28656360507011414,0.37310925126075745,0.31272295117378235]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3115338981151581},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31600841403007507,0.27956360507011413,0.6823109436035156,0.3185338981151581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7764706015586853,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7764706015586853,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7193277478218079,0.36028537154197693,0.7764706015586853,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.36028537154197693,0.7159664034843445,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6436975002288818,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5529412031173706,0.36028537154197693,0.6436975002288818,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4638655483722687,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4638655483722687,0.36028537154197693,0.5394958257675171,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.35909631848335266},{"x":0.45042017102241516,"y":0.36028537154197693},{"x":0.45042017102241516,"y":0.39239001274108887},{"x":0.3478991687297821,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.3478991687297821,0.35909631848335266,0.45042017102241516,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.35909631848335266},{"x":0.34285715222358704,"y":0.35909631848335266},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3912009596824646},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3327731192111969,0.35909631848335266,0.34285715222358704,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.35909631848335266},{"x":0.32436975836753845,"y":0.36028537154197693},{"x":0.32436975836753845,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.2537815272808075,0.35909631848335266,0.32436975836753845,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.35909631848335266},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35909631848335266},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2235294133424759,0.35909631848335266,0.23529411852359772,0.3912009596824646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7764706015586853,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7764706015586853,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2185294133424759,0.35209631848335265,0.7814706015586853,0.40057906579971314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.6151260733604431,0.4019024968147278,0.6672269105911255,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4019024968147278},{"x":0.610084056854248,"y":0.4019024968147278},{"x":0.610084056854248,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5815126299858093,0.4019024968147278,0.610084056854248,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5462185144424438,0.4019024968147278,0.5714285969734192,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.5159664154052734,0.4019024968147278,0.5394958257675171,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4019024968147278},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4019024968147278},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4185493588447571},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.46554622054100037,0.4019024968147278,0.49747899174690247,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4019024968147278},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4019024968147278},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4453781545162201,0.4019024968147278,0.45546218752861023,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4019024968147278},{"x":0.440336138010025,"y":0.4019024968147278},{"x":0.440336138010025,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4000000059604645,0.4019024968147278,0.440336138010025,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4019024968147278},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4019024968147278},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"4-40","boundary":[0.35966387391090393,0.4019024968147278,0.38991597294807434,0.4185493588447571]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4185493588447571},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3546638739109039,0.3949024968147278,0.6722269105911255,0.4255493588447571],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4019024968147278},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4019024968147278},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4185493588447571},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"NH","boundary":[0.3327731192111969,0.4019024968147278,0.35630252957344055,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4019024968147278},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4019024968147278},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4185493588447571},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32773110270500183,0.4019024968147278,0.3344537913799286,0.4185493588447571]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4019024968147278},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4019024968147278},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4185493588447571},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3227311027050018,0.3949024968147278,0.36130252957344056,0.4255493588447571],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.46254459023475647},{"x":0.507563054561615,"y":0.46254459023475647},{"x":0.507563054561615,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"از","boundary":[0.4941176474094391,0.46254459023475647,0.507563054561615,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4924369752407074,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.46254459023475647,0.4924369752407074,0.47681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.46254459023475647},{"x":0.507563054561615,"y":0.46254459023475647},{"x":0.507563054561615,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.45554459023475646,0.512563054561615,0.48381331634521485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.512485146522522},{"x":0.5109243988990784,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.5109243988990784,0.4946492314338684,0.5529412031173706,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5008403658866882,"y":0.512485146522522},{"x":0.4453781545162201,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاریاب","boundary":[0.4453781545162201,0.4946492314338684,0.5008403658866882,0.512485146522522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.512485146522522},{"x":0.4453781545162201,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4403781545162201,0.4876492314338684,0.5579412031173706,0.519485146522522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5361344814300537,0.5612366199493408,0.5462185144424438,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5802615880966187},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46554622054100037,0.5612366199493408,0.5277311205863953,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5802615880966187},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45378151535987854,0.5624256730079651,0.4588235318660736,0.5802615880966187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5790725350379944},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.44878151535987854,0.5542366199493408,0.5512185144424439,0.5860725350379944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6336134672164917,"y":0.61712247133255},{"x":0.5815126299858093,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5815126299858093,0.5957193970680237,0.6336134672164917,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5714285969734192,"y":0.61712247133255},{"x":0.5193277597427368,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.5193277597427368,0.5957193970680237,0.5714285969734192,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5957193970680237},{"x":0.507563054561615,"y":0.5957193970680237},{"x":0.507563054561615,"y":0.61712247133255},{"x":0.49915966391563416,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.5957193970680237,0.507563054561615,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5957193970680237},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5957193970680237},{"x":0.4907563030719757,"y":0.61712247133255},{"x":0.43697479367256165,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.43697479367256165,0.5957193970680237,0.4907563030719757,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5957193970680237},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5957193970680237},{"x":0.4268907606601715,"y":0.61712247133255},{"x":0.3663865625858307,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.3663865625858307,0.5957193970680237,0.4268907606601715,0.61712247133255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6336134672164917,"y":0.61712247133255},{"x":0.3663865625858307,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3613865625858307,0.5887193970680237,0.6386134672164917,0.62412247133255],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6587395668029785},{"x":0.578151285648346,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5226891040802002,0.6611177325248718,0.578151285648346,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6801427006721497},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.4638655483722687,0.6623067855834961,0.5058823823928833,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6634958386421204},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6813317537307739},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.43529412150382996,0.6634958386421204,0.4571428596973419,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6825208067893982},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.6634958386421204,0.4285714328289032,0.6825208067893982]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6587395668029785},{"x":0.578151285648346,"y":0.6789536476135254},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41516807198524475,0.6564958386421204,0.583151285648346,0.6859536476135254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.696789562702179},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7146254181861877},{"x":0.507563054561615,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5058823823928833,0.696789562702179,0.5529412031173706,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.696789562702179},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7158145308494568},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.46554622054100037,0.6979786157608032,0.49747899174690247,0.7158145308494568]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.696789562702179},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7146254181861877},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46054622054100036,0.689789562702179,0.5579412031173706,0.7216254181861878],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/GuiGNquPnvEdfcTW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/oBcVhfgoyeIfQZUn.jpg","blurred":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/slvxaxwarfhYovtm.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00022886802869684556,0.00009488873320158823,0.998590565621352,0.9989652104587533]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.08799048513174057},{"x":0.831932783126831,"y":0.08917954564094543},{"x":0.831932783126831,"y":0.10107015818357468},{"x":0.7798319458961487,"y":0.10107015818357468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7798319458961487,0.08799048513174057,0.831932783126831,0.10107015818357468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.08799048513174057},{"x":0.7815126180648804,"y":0.08799048513174057},{"x":0.7815126180648804,"y":0.09988109022378922},{"x":0.7764706015586853,"y":0.09988109022378922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.778151273727417,0.08799048513174057,0.7815126180648804,0.09988109022378922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.0868014246225357},{"x":0.707563042640686,"y":0.0868014246225357},{"x":0.707563042640686,"y":0.10107015818357468},{"x":0.707563042640686,"y":0.10107015818357468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.0868014246225357,0.707563042640686,0.10107015818357468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.0868014246225357},{"x":0.6991596817970276,"y":0.0868014246225357},{"x":0.6991596817970276,"y":0.09988109022378922},{"x":0.6689075827598572,"y":0.09988109022378922}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاریاب","boundary":[0.6689075827598572,0.0868014246225357,0.6991596817970276,0.09988109022378922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.0868014246225357},{"x":0.6638655662536621,"y":0.0868014246225357},{"x":0.6638655662536621,"y":0.09988109022378922},{"x":0.6605042219161987,"y":0.09988109022378922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.0868014246225357,0.6638655662536621,0.09988109022378922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.0868014246225357},{"x":0.653781533241272,"y":0.0868014246225357},{"x":0.653781533241272,"y":0.09988109022378922},{"x":0.6252101063728333,"y":0.09988109022378922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6252101063728333,0.0868014246225357,0.653781533241272,0.09988109022378922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.10463733971118927},{"x":0.831932783126831,"y":0.10463733971118927},{"x":0.831932783126831,"y":0.12247324734926224},{"x":0.8016806840896606,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8016806840896606,0.10463733971118927,0.831932783126831,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.10463733971118927},{"x":0.7949579954147339,"y":0.10463733971118927},{"x":0.7949579954147339,"y":0.12247324734926224},{"x":0.7882353067398071,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7882353067398071,0.10463733971118927,0.7949579954147339,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.10463733971118927},{"x":0.7815126180648804,"y":0.10463733971118927},{"x":0.7815126180648804,"y":0.12247324734926224},{"x":0.7361344695091248,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7361344695091248,0.10463733971118927,0.7815126180648804,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.10463733971118927},{"x":0.707563042640686,"y":0.10463733971118927},{"x":0.707563042640686,"y":0.12247324734926224},{"x":0.707563042640686,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.10463733971118927,0.707563042640686,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.10463733971118927},{"x":0.6991596817970276,"y":0.10463733971118927},{"x":0.6991596817970276,"y":0.12247324734926224},{"x":0.6756302714347839,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6756302714347839,0.10463733971118927,0.6991596817970276,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.10463733971118927},{"x":0.6689075827598572,"y":0.10463733971118927},{"x":0.6689075827598572,"y":0.12247324734926224},{"x":0.6285714507102966,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6285714507102966,0.10463733971118927,0.6689075827598572,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.10463733971118927},{"x":0.6218487620353699,"y":0.10463733971118927},{"x":0.6218487620353699,"y":0.12247324734926224},{"x":0.5915966629981995,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5915966629981995,0.10463733971118927,0.6218487620353699,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.10463733971118927},{"x":0.583193302154541,"y":0.10463733971118927},{"x":0.583193302154541,"y":0.12247324734926224},{"x":0.5310924649238586,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.5310924649238586,0.10463733971118927,0.583193302154541,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5243697762489319,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5243697762489319,"y":0.12247324734926224},{"x":0.4941176474094391,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4941176474094391,0.10463733971118927,0.5243697762489319,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.10463733971118927},{"x":0.48739495873451233,"y":0.10463733971118927},{"x":0.48739495873451233,"y":0.12247324734926224},{"x":0.46722689270973206,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.46722689270973206,0.10463733971118927,0.48739495873451233,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4588235318660736,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4588235318660736,"y":0.12247324734926224},{"x":0.43865546584129333,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43865546584129333,0.10463733971118927,0.4588235318660736,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4319327771663666,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4319327771663666,"y":0.12247324734926224},{"x":0.4000000059604645,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4000000059604645,0.10463733971118927,0.4319327771663666,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.10463733971118927},{"x":0.39159664511680603,"y":0.10463733971118927},{"x":0.39159664511680603,"y":0.12247324734926224},{"x":0.3630252182483673,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3630252182483673,0.10463733971118927,0.39159664511680603,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.10463733971118927},{"x":0.35630252957344055,"y":0.10463733971118927},{"x":0.35630252957344055,"y":0.12247324734926224},{"x":0.3210084140300751,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.3210084140300751,0.10463733971118927,0.35630252957344055,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.10463733971118927},{"x":0.3126050531864166,"y":0.10463733971118927},{"x":0.3126050531864166,"y":0.12247324734926224},{"x":0.30924370884895325,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.30924370884895325,0.10463733971118927,0.3126050531864166,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.10463733971118927},{"x":0.30588236451148987,"y":0.10463733971118927},{"x":0.30588236451148987,"y":0.12247324734926224},{"x":0.27899160981178284,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.27899160981178284,0.10463733971118927,0.30588236451148987,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.10463733971118927},{"x":0.27394959330558777,"y":0.10463733971118927},{"x":0.27394959330558777,"y":0.12247324734926224},{"x":0.2689075767993927,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2689075767993927,0.10463733971118927,0.27394959330558777,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.10463733971118927},{"x":0.26218488812446594,"y":0.10463733971118927},{"x":0.26218488812446594,"y":0.12247324734926224},{"x":0.25882354378700256,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.25882354378700256,0.10463733971118927,0.26218488812446594,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.10463733971118927},{"x":0.2554621994495392,"y":0.10463733971118927},{"x":0.2554621994495392,"y":0.12247324734926224},{"x":0.21512605249881744,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.21512605249881744,0.10463733971118927,0.2554621994495392,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.10463733971118927},{"x":0.206722691655159,"y":0.10463733971118927},{"x":0.206722691655159,"y":0.12247324734926224},{"x":0.18319328129291534,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.18319328129291534,0.10463733971118927,0.206722691655159,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.1236623078584671},{"x":0.707563042640686,"y":0.1236623078584671},{"x":0.707563042640686,"y":0.13912010192871094},{"x":0.658823549747467,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارگوش","boundary":[0.658823549747467,0.1236623078584671,0.707563042640686,0.13912010192871094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.1236623078584671},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1236623078584671},{"x":0.6386554837226868,"y":0.13912010192871094},{"x":0.6151260733604431,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.6151260733604431,0.1236623078584671,0.6386554837226868,0.13912010192871094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1236623078584671},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1236623078584671},{"x":0.6033613681793213,"y":0.13912010192871094},{"x":0.5966386795043945,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5966386795043945,0.1236623078584671,0.6033613681793213,0.13912010192871094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.1236623078584671},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1236623078584671},{"x":0.5915966629981995,"y":0.13912010192871094},{"x":0.5546218752861023,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5546218752861023,0.1236623078584671,0.5915966629981995,0.13912010192871094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.1236623078584671},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1236623078584671},{"x":0.5462185144424438,"y":0.13912010192871094},{"x":0.5159664154052734,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"4-40","boundary":[0.5159664154052734,0.1236623078584671,0.5462185144424438,0.13912010192871094]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.0868014246225357},{"x":0.831932783126831,"y":0.08799048513174057},{"x":0.831932783126831,"y":0.1403091549873352},{"x":0.18319328129291534,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.17819328129291534,0.0798014246225357,0.8369327831268311,0.1473091549873352],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.12485136836767197},{"x":0.507563054561615,"y":0.12485136836767197},{"x":0.507563054561615,"y":0.13912010192871094},{"x":0.48571428656578064,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"NH","boundary":[0.48571428656578064,0.12485136836767197,0.507563054561615,0.13912010192871094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.12485136836767197},{"x":0.48571428656578064,"y":0.12485136836767197},{"x":0.48571428656578064,"y":0.13912010192871094},{"x":0.48067227005958557,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48067227005958557,0.12485136836767197,0.48571428656578064,0.13912010192871094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.12485136836767197},{"x":0.4756302535533905,"y":0.12485136836767197},{"x":0.4756302535533905,"y":0.13912010192871094},{"x":0.46890756487846375,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46890756487846375,0.12485136836767197,0.4756302535533905,0.13912010192871094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.12485136836767197},{"x":0.462184876203537,"y":0.12485136836767197},{"x":0.462184876203537,"y":0.1403091549873352},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.43529412150382996,0.12485136836767197,0.462184876203537,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.12485136836767197},{"x":0.4285714328289032,"y":0.12485136836767197},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1403091549873352},{"x":0.3949579894542694,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پاریاب","boundary":[0.3949579894542694,0.12485136836767197,0.4285714328289032,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.12485136836767197},{"x":0.39159664511680603,"y":0.12485136836767197},{"x":0.39159664511680603,"y":0.1403091549873352},{"x":0.38655462861061096,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38655462861061096,0.12485136836767197,0.39159664511680603,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.12485136836767197},{"x":0.3798319399356842,"y":0.12485136836767197},{"x":0.3798319399356842,"y":0.1403091549873352},{"x":0.37478992342948914,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.37478992342948914,0.12485136836767197,0.3798319399356842,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.12485136836767197},{"x":0.3680672347545624,"y":0.12485136836767197},{"x":0.3680672347545624,"y":0.1403091549873352},{"x":0.32773110270500183,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.32773110270500183,0.12485136836767197,0.3680672347545624,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.12485136836767197},{"x":0.3176470696926117,"y":0.12485136836767197},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1403091549873352},{"x":0.2806722819805145,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.2806722819805145,0.12485136836767197,0.3176470696926117,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.12485136836767197},{"x":0.2722689211368561,"y":0.12485136836767197},{"x":0.2722689211368561,"y":0.1403091549873352},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.24201680719852448,0.12485136836767197,0.2722689211368561,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.12604042887687683},{"x":0.24033613502979279,"y":0.12604042887687683},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1403091549873352},{"x":0.23361344635486603,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.23361344635486603,0.12604042887687683,0.24033613502979279,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.12604042887687683},{"x":0.23025210201740265,"y":0.12604042887687683},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1403091549873352},{"x":0.19663865864276886,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.19663865864276886,0.12604042887687683,0.23025210201740265,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.12604042887687683},{"x":0.1882352977991104,"y":0.12604042887687683},{"x":0.1882352977991104,"y":0.1403091549873352},{"x":0.14957983791828156,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.14957983791828156,0.12604042887687683,0.1882352977991104,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.12604042887687683},{"x":0.14789916574954987,"y":0.12604042887687683},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1403091549873352},{"x":0.1411764770746231,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1411764770746231,0.12604042887687683,0.14789916574954987,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.14268727600574493},{"x":0.707563042640686,"y":0.14268727600574493},{"x":0.707563042640686,"y":0.15576694905757904},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.6621848940849304,0.14268727600574493,0.707563042640686,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.1438763439655304},{"x":0.6554622054100037,"y":0.14268727600574493},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6285714507102966,0.1438763439655304,0.6571428775787354,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.1438763439655304},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1438763439655304},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6067227125167847,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6067227125167847,0.1438763439655304,0.6218487620353699,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.14506539702415466},{"x":0.6033613681793213,"y":0.14506539702415466},{"x":0.6033613681793213,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6000000238418579,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6000000238418579,0.14506539702415466,0.6033613681793213,0.15814507007598877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.14506539702415466},{"x":0.5932773351669312,"y":0.14506539702415466},{"x":0.5932773351669312,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5630252361297607,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5630252361297607,0.14506539702415466,0.5932773351669312,0.15814507007598877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.14625446498394012},{"x":0.556302547454834,"y":0.14506539702415466},{"x":0.556302547454834,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.5243697762489319,0.14625446498394012,0.556302547454834,0.15933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8302521109580994,"y":0.16171224415302277},{"x":0.831932783126831,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7747899293899536,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7731092572212219,0.1640903651714325,0.831932783126831,0.17479191720485687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7680672407150269,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7462185025215149,0.1640903651714325,0.7680672407150269,0.1771700382232666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.12604042887687683},{"x":0.8302521109580994,"y":0.11890606582164764},{"x":0.831932783126831,"y":0.1771700382232666},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1361764770746231,0.11904042887687682,0.8369327831268311,0.1841700382232666],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.16290131211280823},{"x":0.707563042640686,"y":0.16290131211280823},{"x":0.707563042640686,"y":0.17835909128189087},{"x":0.707563042640686,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.16290131211280823,0.707563042640686,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6991596817970276,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17835909128189087},{"x":0.6739495992660522,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6739495992660522,0.16290131211280823,0.6991596817970276,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6722689270973206,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6722689270973206,"y":0.17835909128189087},{"x":0.6689075827598572,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.16290131211280823,0.6722689270973206,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6621848940849304,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17835909128189087},{"x":0.6252101063728333,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6252101063728333,0.16171224415302277,0.6621848940849304,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6168067455291748,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6168067455291748,"y":0.17835909128189087},{"x":0.5697479248046875,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5697479248046875,0.16171224415302277,0.6168067455291748,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5630252361297607,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5630252361297607,"y":0.17835909128189087},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5260504484176636,0.16171224415302277,0.5630252361297607,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.16171224415302277,0.5210084319114685,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5142857432365417,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1771700382232666},{"x":0.489075630903244,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.489075630903244,0.16171224415302277,0.5142857432365417,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.16171224415302277},{"x":0.4789915978908539,"y":0.16171224415302277},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1771700382232666},{"x":0.45042017102241516,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.45042017102241516,0.16171224415302277,0.4789915978908539,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.16171224415302277},{"x":0.44873949885368347,"y":0.16171224415302277},{"x":0.44873949885368347,"y":0.1771700382232666},{"x":0.4453781545162201,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.16171224415302277,0.44873949885368347,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.16171224415302277},{"x":0.43697479367256165,"y":0.16171224415302277},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1771700382232666},{"x":0.4084033668041229,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۵","boundary":[0.4084033668041229,0.16171224415302277,0.43697479367256165,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.18192628026008606},{"x":0.831932783126831,"y":0.18192628026008606},{"x":0.831932783126831,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7747899293899536,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7731092572212219,0.18192628026008606,0.831932783126831,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7327731251716614,0.18311533331871033,0.7714285850524902,0.1973840594291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.16171224415302277},{"x":0.831932783126831,"y":0.16171224415302277},{"x":0.831932783126831,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4084033668041229,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.15471224415302276,0.8369327831268311,0.20557312738895417],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6722689270973206,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19857312738895416},{"x":0.653781533241272,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6554622054100037,0.18549345433712006,0.6705882549285889,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6521008610725403,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6470588445663452,0.18549345433712006,0.6504201889038086,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.610084056854248,0.1843044012784958,0.6403361558914185,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6084033846855164,"y":0.19619500637054443},{"x":0.605042040348053,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.1843044012784958,0.6084033846855164,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5731092691421509,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5731092691421509,0.18311533331871033,0.5983193516731262,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5731092691421509,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5731092691421509,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5697479248046875,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.18311533331871033,0.5731092691421509,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5647059082984924,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5310924649238586,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5310924649238586,0.18192628026008606,0.5630252361297607,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.20214031636714935},{"x":0.831932783126831,"y":0.20214031636714935},{"x":0.831932783126831,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7882353067398071,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7882353067398071,0.20214031636714935,0.831932783126831,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.20214031636714935},{"x":0.707563042640686,"y":0.20214031636714935},{"x":0.707563042640686,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.20214031636714935,0.707563042640686,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6621848940849304,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6621848940849304,0.20214031636714935,0.6991596817970276,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6084033846855164,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6084033846855164,0.20214031636714935,0.6554622054100037,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5647059082984924,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5647059082984924,0.20214031636714935,0.6016806960105896,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5596638917922974,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.20214031636714935,0.5596638917922974,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5260504484176636,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5260504484176636,0.20214031636714935,0.5529412031173706,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5176470875740051,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5176470875740051,"y":0.21878716349601746},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.48739495873451233,0.20214031636714935,0.5176470875740051,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20214031636714935},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20214031636714935},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21878716349601746},{"x":0.48403361439704895,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48403361439704895,0.20214031636714935,0.48739495873451233,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4773109257221222,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4453781545162201,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4453781545162201,0.20214031636714935,0.4773109257221222,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.20214031636714935},{"x":0.43697479367256165,"y":0.20214031636714935},{"x":0.43697479367256165,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4151260554790497,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۷۹","boundary":[0.4151260554790497,0.20214031636714935,0.43697479367256165,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.22235433757305145},{"x":0.831932783126831,"y":0.22354340553283691},{"x":0.831932783126831,"y":0.23543401062488556},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"قیمت","boundary":[0.8016806840896606,0.22235433757305145,0.831932783126831,0.23543401062488556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8336134552955627,"y":0.18787157535552979},{"x":0.831932783126831,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4151260554790497,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41180672764778137,0.17254815924167632,0.8369327831268311,0.2412449426651001],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰۰","boundary":[0.6605042219161987,0.22235433757305145,0.6974790096282959,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23543401062488556},{"x":0.63193279504776,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.63193279504776,0.22354340553283691,0.6554622054100037,0.23543401062488556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23543401062488556},{"x":0.63193279504776,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.62693279504776,0.21535433757305145,0.7024790096282959,0.24243401062488557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.22235433757305145},{"x":0.578151285648346,"y":0.22235433757305145},{"x":0.578151285648346,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5529412031173706,0.22235433757305145,0.578151285648346,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5411764979362488,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.22235433757305145,0.5445378422737122,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.21997621655464172},{"x":0.534453809261322,"y":0.22235433757305145},{"x":0.534453809261322,"y":0.23662306368350983},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"9-249-473-964","boundary":[0.4252100884914398,0.21997621655464172,0.534453809261322,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.22235433757305145},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22235433757305145},{"x":0.35630252957344055,"y":0.23662306368350983},{"x":0.30924370884895325,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.30924370884895325,0.22235433757305145,0.35630252957344055,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.22354340553283691},{"x":0.30588236451148987,"y":0.22354340553283691},{"x":0.30588236451148987,"y":0.23662306368350983},{"x":0.3025210201740265,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3025210201740265,0.22354340553283691,0.30588236451148987,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.22354340553283691},{"x":0.29579833149909973,"y":0.22354340553283691},{"x":0.29579833149909973,"y":0.23662306368350983},{"x":0.2806722819805145,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.2806722819805145,0.22354340553283691,0.29579833149909973,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6756302714347839,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6638655662536621,0.24019025266170502,0.6756302714347839,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6201680898666382,0.24019025266170502,0.6638655662536621,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.24019025266170502,0.6184874176979065,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.24019025266170502},{"x":0.1915966421365738,"y":0.24019025266170502},{"x":0.1915966421365738,"y":0.25564804673194885},{"x":0.1411764770746231,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Asghar","boundary":[0.1411764770746231,0.24019025266170502,0.1915966421365738,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24019025266170502},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25564804673194885},{"x":0.19663865864276886,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"paryab","boundary":[0.19663865864276886,0.24019025266170502,0.24201680719852448,0.25564804673194885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2568370997905731},{"x":0.1411764770746231,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1361764770746231,0.21178716349601745,0.6806302714347839,0.2638370997905731],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.24019025266170502},{"x":0.2504201829433441,"y":0.24019025266170502},{"x":0.2504201829433441,"y":0.25564804673194885},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.24019025266170502,0.2504201829433441,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.24019025266170502},{"x":0.3294117748737335,"y":0.24019025266170502},{"x":0.3294117748737335,"y":0.25564804673194885},{"x":0.2554621994495392,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Ecologica","boundary":[0.2554621994495392,0.24019025266170502,0.3294117748737335,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.24019025266170502},{"x":0.3949579894542694,"y":0.24019025266170502},{"x":0.3949579894542694,"y":0.25564804673194885},{"x":0.3344537913799286,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Regions","boundary":[0.3344537913799286,0.24019025266170502,0.3949579894542694,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.24019025266170502},{"x":0.413445383310318,"y":0.24019025266170502},{"x":0.413445383310318,"y":0.25564804673194885},{"x":0.40168067812919617,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.40168067812919617,0.24019025266170502,0.413445383310318,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.24019025266170502},{"x":0.4470588266849518,"y":0.24019025266170502},{"x":0.4470588266849518,"y":0.25564804673194885},{"x":0.42016807198524475,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.42016807198524475,0.24019025266170502,0.4470588266849518,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25564804673194885},{"x":0.45546218752861023,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Vegetation","boundary":[0.45546218752861023,0.24019025266170502,0.5310924649238586,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.24019025266170502},{"x":0.583193302154541,"y":0.24019025266170502},{"x":0.583193302154541,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5411764979362488,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Types","boundary":[0.5411764979362488,0.24019025266170502,0.583193302154541,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.5899159908294678,0.24019025266170502,0.6067227125167847,0.25564804673194885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25564804673194885},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24037815153598785,0.233190252661705,0.6117227125167847,0.26264804673194886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6974790096282959,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6957983374595642,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۱۰","boundary":[0.6789916157722473,0.18192628026008606,0.6957983374595642,0.1938168853521347]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.18311533331871033},{"x":0.707563042640686,"y":0.18311533331871033},{"x":0.707563042640686,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7058823704719543,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.707563042640686,0.18311533331871033,0.707563042640686,0.19500593841075897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.18192628026008606},{"x":0.707563042640686,"y":0.18311533331871033},{"x":0.707563042640686,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.17492628026008605,0.712563042640686,0.20200593841075898],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.24494649469852448},{"x":0.707563042640686,"y":0.24494649469852448},{"x":0.707563042640686,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.24494649469852448,0.707563042640686,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.24494649469852448},{"x":0.707563042640686,"y":0.24494649469852448},{"x":0.707563042640686,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.23794649469852447,0.712563042640686,0.2578918046951294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2699167728424072},{"x":0.583193302154541,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nahbandan","boundary":[0.583193302154541,0.2580261528491974,0.6672269105911255,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.25921520590782166},{"x":0.707563042640686,"y":0.25921520590782166},{"x":0.707563042640686,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Area","boundary":[0.6739495992660522,0.25921520590782166,0.707563042640686,0.2699167728424072]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2580261528491974},{"x":0.707563042640686,"y":0.25921520590782166},{"x":0.707563042640686,"y":0.2699167728424072},{"x":0.583193302154541,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.578193302154541,0.2510261528491974,0.712563042640686,0.27691677284240723],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.2711058259010315},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2711058259010315},{"x":0.8302521109580994,"y":0.28656360507011414},{"x":0.8033613562583923,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8033613562583923,0.2711058259010315,0.8302521109580994,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7949579954147339,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7680672407150269,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7680672407150269,0.2711058259010315,0.7949579954147339,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.2948870360851288},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2936979830265045},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7899159789085388,0.2948870360851288,0.8302521109580994,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3115338981151581},{"x":0.831932783126831,"y":0.32342448830604553},{"x":0.800000011920929,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7983193397521973,0.31272295117378235,0.831932783126831,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7915966510772705,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7915966510772705,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.756302535533905,0.3139120042324066,0.7915966510772705,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.33293697237968445},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3317479193210602},{"x":0.831932783126831,"y":0.34363853931427},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7966386675834656,0.33293697237968445,0.831932783126831,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7899159789085388,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7579832077026367,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.756302535533905,0.3341260552406311,0.7915966510772705,0.3448275923728943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2699167728424072},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7579832077026367,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7479411911964416,0.26529487895965576,0.8386134552955627,0.3518275923728943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.2734839618206024,0.7109243869781494,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.6823529601097107,0.2734839618206024,0.6991596817970276,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.2734839618206024,0.6705882549285889,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6403361558914185,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6168067455291748,0.27229487895965576,0.6403361558914185,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6067227125167847,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5747899413108826,0.27229487895965576,0.6067227125167847,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5327731370925903,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.5327731370925903,0.27229487895965576,0.5714285969734192,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5277311205863953,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5226891040802002,0.27229487895965576,0.5277311205863953,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5159664154052734,"y":0.28656360507011414},{"x":0.4907563030719757,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.4907563030719757,0.27229487895965576,0.5159664154052734,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.27229487895965576},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27229487895965576},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28656360507011414},{"x":0.48067227005958557,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48067227005958557,0.27229487895965576,0.48571428656578064,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4756302535533905,"y":0.28656360507011414},{"x":0.47058823704719543,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.47058823704719543,0.27229487895965576,0.4756302535533905,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28656360507011414},{"x":0.4268907606601715,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.4268907606601715,0.27229487895965576,0.4722689092159271,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.27229487895965576},{"x":0.42016807198524475,"y":0.27229487895965576},{"x":0.42016807198524475,"y":0.28656360507011414},{"x":0.3949579894542694,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.3949579894542694,0.27229487895965576,0.42016807198524475,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.27229487895965576},{"x":0.38655462861061096,"y":0.27229487895965576},{"x":0.38655462861061096,"y":0.28656360507011414},{"x":0.3663865625858307,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.3663865625858307,0.27229487895965576,0.38655462861061096,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3613445460796356,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3613445460796356,"y":0.28656360507011414},{"x":0.33781513571739197,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.33781513571739197,0.27229487895965576,0.3613445460796356,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3210084140300751,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3210084140300751,"y":0.28656360507011414},{"x":0.29579833149909973,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.29579833149909973,0.27229487895965576,0.3210084140300751,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2840336263179779,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2840336263179779,"y":0.28656360507011414},{"x":0.27731093764305115,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27731093764305115,0.27229487895965576,0.2840336263179779,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2711058259010315},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2711058259010315},{"x":0.2722689211368561,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.2369747906923294,0.2711058259010315,0.2722689211368561,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2711058259010315},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2711058259010315},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28537455201148987},{"x":0.1899159699678421,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"4-40","boundary":[0.1899159699678421,0.2711058259010315,0.2235294133424759,0.28537455201148987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7109243869781494,"y":0.28894174098968506},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1849159699678421,0.2641058259010315,0.7159243869781494,0.29594174098968506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.2711058259010315},{"x":0.18151260912418365,"y":0.2711058259010315},{"x":0.18151260912418365,"y":0.28537455201148987},{"x":0.15462185442447662,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"NH","boundary":[0.15462185442447662,0.2711058259010315,0.18151260912418365,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.2711058259010315},{"x":0.1563025265932083,"y":0.2711058259010315},{"x":0.1563025265932083,"y":0.28537455201148987},{"x":0.15126051008701324,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.15126051008701324,0.2711058259010315,0.1563025265932083,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.2711058259010315},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2711058259010315},{"x":0.15294118225574493,"y":0.28537455201148987},{"x":0.14789916574954987,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14789916574954987,0.2711058259010315,0.15294118225574493,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2936979830265045},{"x":0.707563042640686,"y":0.2936979830265045},{"x":0.707563042640686,"y":0.3067776560783386},{"x":0.707563042640686,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.2936979830265045,0.707563042640686,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6991596817970276,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.6638655662536621,0.29250892996788025,0.6991596817970276,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6571428775787354,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6252101063728333,0.29250892996788025,0.6571428775787354,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6184874176979065,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3067776560783386},{"x":0.610084056854248,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.610084056854248,0.29250892996788025,0.6184874176979065,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6033613681793213,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5798319578170776,0.29250892996788025,0.6033613681793213,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5731092691421509,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5731092691421509,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5647059082984924,0.29250892996788025,0.5731092691421509,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5596638917922974,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5226891040802002,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.5226891040802002,0.29250892996788025,0.5596638917922974,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3139120042324066},{"x":0.707563042640686,"y":0.3139120042324066},{"x":0.707563042640686,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.3139120042324066,0.707563042640686,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.6672269105911255,0.3139120042324066,0.6991596817970276,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.3139120042324066,0.6655462384223938,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6168067455291748,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.6168067455291748,0.3151010572910309,0.6554622054100037,0.3269916772842407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.2711058259010315},{"x":0.707563042640686,"y":0.2711058259010315},{"x":0.707563042640686,"y":0.328180730342865},{"x":0.14789916574954987,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14289916574954986,0.2641058259010315,0.712563042640686,0.335180730342865],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5865546464920044,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5529412031173706,0.3103448152542114,0.5865546464920044,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5109243988990784,0.3103448152542114,0.5462185144424438,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3269916772842407},{"x":0.507563054561615,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.3115338981151581,0.5126050710678101,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.4605042040348053,0.3115338981151581,0.5008403658866882,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3115338981151581},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3115338981151581},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3269916772842407},{"x":0.42352941632270813,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آلاشلو","boundary":[0.42352941632270813,0.3115338981151581,0.45546218752861023,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3115338981151581},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3115338981151581},{"x":0.42184874415397644,"y":0.328180730342865},{"x":0.41680672764778137,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41680672764778137,0.3115338981151581,0.42184874415397644,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3115338981151581},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3115338981151581},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3269916772842407},{"x":0.37142857909202576,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.37142857909202576,0.3115338981151581,0.4100840389728546,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.31272295117378235},{"x":0.33781513571739197,"y":0.31272295117378235},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.3042016923427582,0.31272295117378235,0.33781513571739197,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.31272295117378235},{"x":0.29579833149909973,"y":0.31272295117378235},{"x":0.29579833149909973,"y":0.32580262422561646},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.26218488812446594,0.31272295117378235,0.29579833149909973,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.31272295117378235},{"x":0.26218488812446594,"y":0.31272295117378235},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3269916772842407},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.25882354378700256,0.31272295117378235,0.26218488812446594,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3269916772842407},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.23193277418613434,0.31272295117378235,0.2521008551120758,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3139120042324066},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3139120042324066},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3269916772842407},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21680672466754913,0.3139120042324066,0.2218487411737442,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3269916772842407},{"x":0.18151260912418365,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.18151260912418365,0.3139120042324066,0.21176470816135406,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.3139120042324066},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3139120042324066},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3269916772842407},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1764705926179886,0.3139120042324066,0.17815126478672028,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3317479193210602},{"x":0.707563042640686,"y":0.3317479193210602},{"x":0.707563042640686,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.3317479193210602,0.707563042640686,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6605042219161987,0.3317479193210602,0.6991596817970276,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6067227125167847,0.3317479193210602,0.6554622054100037,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5630252361297607,0.3317479193210602,0.6000000238418579,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.3317479193210602,0.5596638917922974,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5226891040802002,0.3317479193210602,0.5512605309486389,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3483947813510895},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.48571428656578064,0.3317479193210602,0.5159664154052734,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35315102338790894},{"x":0.707563042640686,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.35315102338790894,0.707563042640686,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.6941176652908325,0.35315102338790894,0.6974790096282959,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ط","boundary":[0.6857143044471741,0.35315102338790894,0.6890756487846375,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6739495992660522,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6756302714347839,0.3519619405269623,0.6789916157722473,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.6655462384223938,0.3519619405269623,0.6689075827598572,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3519619405269623},{"x":0.658823549747467,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3650416135787964},{"x":0.653781533241272,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.653781533241272,0.3519619405269623,0.6571428775787354,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.350772887468338},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"SB۳۲","boundary":[0.6084033846855164,0.350772887468338,0.6504201889038086,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3674197494983673},{"x":0.561344563961029,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.561344563961029,0.35315102338790894,0.5798319578170776,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5546218752861023,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3674197494983673},{"x":0.529411792755127,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.529411792755127,0.35315102338790894,0.5546218752861023,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.4907563030719757,0.35315102338790894,0.5210084319114685,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.35315102338790894},{"x":0.48739495873451233,"y":0.35315102338790894},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3674197494983673},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48403361439704895,0.35315102338790894,0.48739495873451233,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3674197494983673},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۹۳۰/۹۹۰۹۵۵۸۲۹۹","boundary":[0.3630252182483673,0.35315102338790894,0.4773109257221222,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3445378243923187,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3674197494983673},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.30924370884895325,0.35315102338790894,0.3445378243923187,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.35315102338790894},{"x":0.30756303668022156,"y":0.35315102338790894},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3674197494983673},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.26218488812446594,0.35315102338790894,0.30756303668022156,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.35315102338790894},{"x":0.26050421595573425,"y":0.35315102338790894},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3674197494983673},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.24537815153598785,0.35315102338790894,0.26050421595573425,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.35315102338790894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35315102338790894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3674197494983673},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.23529411852359772,0.35315102338790894,0.24201680719852448,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16302521526813507,"y":0.35315102338790894},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35315102338790894},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3674197494983673},{"x":0.16302521526813507,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۷۶۶۵-۸۵م","boundary":[0.16302521526813507,0.35315102338790894,0.23529411852359772,0.3674197494983673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574},{"languageCode":"ar","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16302521526813507,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3686088025569916},{"x":0.16302521526813507,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.15802521526813507,0.3033448152542114,0.7142437148094177,0.3756088025569916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8336134552955627,"y":0.35315102338790894},{"x":0.831932783126831,"y":0.3686088025569916},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8134453892707825,0.3519619405269623,0.831932783126831,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7899159789085388,0.3519619405269623,0.8134453892707825,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.350772887468338},{"x":0.778151273727417,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7478991746902466,0.350772887468338,0.7764706015586853,0.3674197494983673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.34958383440971375},{"x":0.8336134552955627,"y":0.35315102338790894},{"x":0.831932783126831,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7428991746902466,0.34258383440971374,0.8369327831268311,0.37679785561561585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.35671818256378174},{"x":0.48571428656578064,"y":0.35671818256378174},{"x":0.48571428656578064,"y":0.36266350746154785},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.48403361439704895,0.35671818256378174,0.48571428656578064,0.36266350746154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.35671818256378174},{"x":0.48571428656578064,"y":0.35671818256378174},{"x":0.48571428656578064,"y":0.36266350746154785},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.34971818256378173,0.49071428656578064,0.36966350746154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5495798587799072,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5142857432365417,0.39595720171928406,0.5495798587799072,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.39595720171928406},{"x":0.507563054561615,"y":0.39595720171928406},{"x":0.507563054561615,"y":0.41022592782974243},{"x":0.44873949885368347,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.44873949885368347,0.39595720171928406,0.507563054561615,0.41022592782974243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5495798587799072,"y":0.41022592782974243},{"x":0.44873949885368347,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44373949885368347,0.38895720171928405,0.5545798587799072,0.41722592782974244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.41617122292518616},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4173602759838104},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4316290020942688},{"x":0.27731093764305115,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.27899160981178284,0.41617122292518616,0.31092438101768494,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.41617122292518616},{"x":0.2722689211368561,"y":0.41617122292518616},{"x":0.2722689211368561,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2504201829433441,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرح","boundary":[0.2504201829433441,0.41617122292518616,0.2722689211368561,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.41617122292518616},{"x":0.24873949587345123,"y":0.41617122292518616},{"x":0.24873949587345123,"y":0.43043994903564453},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.23361344635486603,0.41617122292518616,0.24873949587345123,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.435196191072464},{"x":0.31092438101768494,"y":0.43638524413108826},{"x":0.30924370884895325,"y":0.44946491718292236},{"x":0.2806722819805145,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.2806722819805145,0.435196191072464,0.30924370884895325,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4340071380138397},{"x":0.27563026547431946,"y":0.435196191072464},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4482758641242981},{"x":0.23361344635486603,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.23361344635486603,0.4340071380138397,0.27563026547431946,0.4482758641242981]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4149821698665619},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4173602759838104},{"x":0.30924370884895325,"y":0.44946491718292236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22861344635486602,0.4079821698665619,0.31424370884895325,0.45646491718292237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7798319458961487,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7176470756530762,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمدحسن","boundary":[0.7176470756530762,0.4173602759838104,0.7798319458961487,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.6773109436035156,0.4173602759838104,0.7109243869781494,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.435196191072464},{"x":0.778151273727417,"y":0.435196191072464},{"x":0.778151273727417,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.7462185025215149,0.435196191072464,0.778151273727417,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.435196191072464},{"x":0.7394958138465881,"y":0.435196191072464},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.7126050591468811,0.435196191072464,0.7394958138465881,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.435196191072464},{"x":0.707563042640686,"y":0.435196191072464},{"x":0.707563042640686,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.6773109436035156,0.435196191072464,0.707563042640686,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7680672407150269,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7680672407150269,"y":0.464922696352005},{"x":0.7260504364967346,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7260504364967346,0.45303210616111755,0.7680672407150269,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7193277478218079,"y":0.464922696352005},{"x":0.6873949766159058,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6873949766159058,0.45303210616111755,0.7193277478218079,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.7310924530029297,0.4708680212497711,0.7647058963775635,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.6957983374595642,0.4708680212497711,0.7226890921592712,0.4839476943016052]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6723109436035156,0.4103602759838104,0.7848319458961487,0.4921367473602295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3126050531864166,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3126050531864166,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2806722819805145,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.2806722819805145,0.45065397024154663,0.3126050531864166,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4518430531024933},{"x":0.27563026547431946,"y":0.45065397024154663},{"x":0.27731093764305115,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2504201829433441,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.2504201829433441,0.4518430531024933,0.27731093764305115,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4518430531024933},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4518430531024933},{"x":0.24537815153598785,"y":0.464922696352005},{"x":0.23361344635486603,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.23361344635486603,0.4518430531024933,0.24537815153598785,0.464922696352005]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3126050531864166,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3126050531864166,"y":0.46254459023475647},{"x":0.23361344635486603,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.22861344635486602,0.4448430531024933,0.31760505318641663,0.4695445902347565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4851367473602295},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.32605043053627014,0.4708680212497711,0.3478991687297821,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4851367473602295},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.2823529541492462,0.4708680212497711,0.3193277418613434,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.46967896819114685},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4708680212497711},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4839476943016052},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.23025210201740265,0.46967896819114685,0.27563026547431946,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.46967896819114685},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46967896819114685},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4839476943016052},{"x":0.19495798647403717,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.19495798647403717,0.46967896819114685,0.2235294133424759,0.4839476943016052]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.46967896819114685},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4851367473602295},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18995798647403717,0.46267896819114684,0.3528991687297821,0.4921367473602295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5196195244789124},{"x":0.831932783126831,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7798319458961487,0.5208085775375366,0.831932783126831,0.5291320085525513]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5196195244789124},{"x":0.831932783126831,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7748319458961487,0.5138085775375366,0.8369327831268311,0.5361320085525513],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5707491040229797},{"x":0.831932783126831,"y":0.5707491040229797},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5885850191116333},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8151260614395142,0.5707491040229797,0.8302521109580994,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5707491040229797},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5707491040229797},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5885850191116333},{"x":0.778151273727417,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.778151273727417,0.5707491040229797,0.8134453892707825,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.5695600509643555,0.7058823704719543,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6672269105911255,0.5695600509643555,0.6957983374595642,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5695600509643555},{"x":0.658823549747467,"y":0.5695600509643555},{"x":0.658823549747467,"y":0.5885850191116333},{"x":0.610084056854248,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.610084056854248,0.5695600509643555,0.658823549747467,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5663865804672241,0.5695600509643555,0.6016806960105896,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.4957983195781708,0.5695600509643555,0.5579832196235657,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5695600509643555},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5695600509643555},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5885850191116333},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.45378151535987854,0.5695600509643555,0.48739495873451233,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5695600509643555},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5695600509643555},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4470588266849518,0.5695600509643555,0.45210084319114685,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5695600509643555},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5695600509643555},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.4151260554790497,0.5695600509643555,0.43865546584129333,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5885850191116333},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.38655462861061096,0.5695600509643555,0.4117647111415863,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5885850191116333},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.34117648005485535,0.5695600509643555,0.3781512677669525,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5885850191116333},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.2991596758365631,0.5695600509643555,0.3327731192111969,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5695600509643555},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5695600509643555},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.24705882370471954,0.5695600509643555,0.29075631499290466,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5695600509643555},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5885850191116333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2386554628610611,0.5695600509643555,0.24369747936725616,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5695600509643555},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5695600509643555},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5885850191116333},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.20336134731769562,0.5695600509643555,0.2369747906923294,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5695600509643555},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5695600509643555},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5885850191116333},{"x":0.1915966421365738,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1915966421365738,0.5695600509643555,0.19663865864276886,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5957193970680237},{"x":0.831932783126831,"y":0.5957193970680237},{"x":0.831932783126831,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7932773232460022,0.5957193970680237,0.831932783126831,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6135553121566772},{"x":0.702521026134491,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.5980975031852722,0.7042016983032227,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6135553121566772},{"x":0.658823549747467,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.658823549747467,0.5980975031852722,0.6941176652908325,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6135553121566772},{"x":0.605042040348053,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاریاب","boundary":[0.605042040348053,0.5980975031852722,0.6504201889038086,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.626634955406189},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6432818174362183},{"x":0.778151273727417,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.778151273727417,0.626634955406189,0.8336134552955627,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.626634955406189},{"x":0.7663865685462952,"y":0.626634955406189},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7344537973403931,0.626634955406189,0.7663865685462952,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.626634955406189},{"x":0.707563042640686,"y":0.626634955406189},{"x":0.707563042640686,"y":0.642092764377594},{"x":0.702521026134491,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.626634955406189,0.707563042640686,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6991596817970276,"y":0.626634955406189},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6571428775787354,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6571428775787354,0.6254459023475647,0.6991596817970276,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6470588445663452,"y":0.642092764377594},{"x":0.6218487620353699,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.6218487620353699,0.6254459023475647,0.6470588445663452,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6539833545684814},{"x":0.831932783126831,"y":0.6539833545684814},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6694411635398865},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.805042028427124,0.6539833545684814,0.8336134552955627,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7815126180648804,0.6551724076271057,0.7966386675834656,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.65636146068573},{"x":0.7058823704719543,"y":0.65636146068573},{"x":0.7058823704719543,"y":0.671819269657135},{"x":0.7042016983032227,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.65636146068573,0.7058823704719543,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6957983374595642,"y":0.65636146068573},{"x":0.6941176652908325,"y":0.671819269657135},{"x":0.6689075827598572,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6689075827598572,0.6551724076271057,0.6941176652908325,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6605042219161987,"y":0.671819269657135},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6168067455291748,0.6551724076271057,0.6605042219161987,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.5529412031173706,0.6551724076271057,0.6067227125167847,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.5109243988990784,0.6539833545684814,0.5428571701049805,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6825208067893982},{"x":0.831932783126831,"y":0.6825208067893982},{"x":0.831932783126831,"y":0.6979786157608032},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8218487501144409,0.6825208067893982,0.831932783126831,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6825208067893982},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6825208067893982},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7529411911964417,0.6825208067893982,0.8134453892707825,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.6789536476135254,0.7058823704719543,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6470588445663452,0.6789536476135254,0.6941176652908325,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6991676688194275},{"x":0.578151285648346,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.578151285648346,0.6789536476135254,0.6369748115539551,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5226891040802002,0.6789536476135254,0.5697479248046875,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.6789536476135254,0.5142857432365417,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6789536476135254},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6789536476135254},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4638655483722687,0.6789536476135254,0.49747899174690247,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6991676688194275},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.41848739981651306,0.6789536476135254,0.4571428596973419,0.6991676688194275]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295},{"languageCode":"ar","confidence":0.029999999329447746}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5707491040229797},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7003567218780518},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1865966421365738,0.5613709979057312,0.8386134552955627,0.7073567218780518],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.7098692059516907},{"x":0.831932783126831,"y":0.7086801528930664},{"x":0.831932783126831,"y":0.7229488492012024},{"x":0.805042028427124,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.805042028427124,0.7098692059516907,0.831932783126831,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.756302535533905,0.7110582590103149,0.7966386675834656,0.7241379022598267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7110582590103149},{"x":0.831932783126831,"y":0.7086801528930664},{"x":0.831932783126831,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.751302535533905,0.7040582590103149,0.8369327831268311,0.7299488492012024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۸۵","boundary":[0.658823549747467,0.7110582590103149,0.6924369931221008,0.7229488492012024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.7110582590103149,0.7058823704719543,0.7229488492012024]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.7040582590103149,0.7108823704719544,0.7299488492012024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.7384066581726074,0.7058823704719543,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6789916157722473,0.7384066581726074,0.6974790096282959,0.7526754140853882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6739916157722473,0.7314066581726074,0.7108823704719544,0.7596754140853882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.7372176051139832},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7372176051139832},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7966386675834656,0.7372176051139832,0.8302521109580994,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7529411911964417,0.7384066581726074,0.7865546345710754,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7621878981590271},{"x":0.831932783126831,"y":0.7621878981590271},{"x":0.831932783126831,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7714285850524902,0.7621878981590271,0.831932783126831,0.7800237536430359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7384066581726074},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7372176051139832},{"x":0.831932783126831,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7479411911964416,0.7314066581726074,0.8369327831268311,0.7870237536430359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"...","boundary":[0.6689075827598572,0.7657550573348999,0.6924369931221008,0.7776456475257874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.7669441103935242,0.7058823704719543,0.7776456475257874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.7587550573348999,0.7108823704719544,0.7846456475257874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7942925095558167},{"x":0.831932783126831,"y":0.7942925095558167},{"x":0.831932783126831,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7798319458961487,0.7942925095558167,0.831932783126831,0.8097503185272217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7942925095558167},{"x":0.831932783126831,"y":0.7942925095558167},{"x":0.831932783126831,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7748319458961487,0.7872925095558166,0.8369327831268311,0.8167503185272217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.6655462384223938,0.7931034564971924,0.7058823704719543,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7931034564971924},{"x":0.658823549747467,"y":0.7931034564971924},{"x":0.658823549747467,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6554622054100037,0.7931034564971924,0.658823549747467,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیلومتر","boundary":[0.6168067455291748,0.7931034564971924,0.6504201889038086,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7931034564971924},{"x":0.610084056854248,"y":0.7931034564971924},{"x":0.610084056854248,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.5983193516731262,0.7931034564971924,0.610084056854248,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاده","boundary":[0.5680672526359558,0.7931034564971924,0.5899159908294678,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7931034564971924},{"x":0.561344563961029,"y":0.7931034564971924},{"x":0.561344563961029,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مخصوص","boundary":[0.5193277597427368,0.7931034564971924,0.561344563961029,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.7931034564971924,0.5092437267303467,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8085612654685974},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خ","boundary":[0.4924369752407074,0.7931034564971924,0.5025210380554199,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7931034564971924},{"x":0.489075630903244,"y":0.7931034564971924},{"x":0.489075630903244,"y":0.8085612654685974},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.7931034564971924,0.489075630903244,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7931034564971924},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7931034564971924},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8085612654685974},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داروپخش","boundary":[0.43697479367256165,0.7931034564971924,0.48235294222831726,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8085612654685974},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.7931034564971924,0.4302521049976349,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7931034564971924},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7931034564971924},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8085612654685974},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خ","boundary":[0.40672269463539124,0.7931034564971924,0.41680672764778137,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7931034564971924},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7931034564971924},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8085612654685974},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.7931034564971924,0.40504202246665955,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7931034564971924},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7931034564971924},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8085612654685974},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.3613445460796356,0.7931034564971924,0.3966386616230011,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7931034564971924},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7931034564971924},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8085612654685974},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودکار","boundary":[0.3142857253551483,0.7931034564971924,0.3529411852359772,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7919144034385681},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7919144034385681},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8085612654685974},{"x":0.27563026547431946,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.27563026547431946,0.7919144034385681,0.29411765933036804,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7919144034385681},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7919144034385681},{"x":0.27394959330558777,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2705882489681244,0.7919144034385681,0.27394959330558777,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7931034564971924},{"x":0.2689075767993927,"y":0.8085612654685974},{"x":0.17142857611179352,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۸۳۰۷۲۷-۰۲۹۲","boundary":[0.17142857611179352,0.7919144034385681,0.2689075767993927,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7919144034385681},{"x":0.1731092482805252,"y":0.7919144034385681},{"x":0.1731092482805252,"y":0.8085612654685974},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.16974790394306183,0.7919144034385681,0.1731092482805252,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.8204518556594849,0.7058823704719543,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰۰","boundary":[0.6470588445663452,0.8204518556594849,0.6924369931221008,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8359096050262451},{"x":0.610084056854248,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.610084056854248,0.8216409087181091,0.6386554837226868,0.8359096050262451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8359096050262451},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.16474790394306182,0.7849144034385681,0.7108823704719544,0.8429096050262451],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8216409087181091},{"x":0.831932783126831,"y":0.8216409087181091},{"x":0.831932783126831,"y":0.8370987176895142},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قیمت","boundary":[0.7932773232460022,0.8216409087181091,0.831932783126831,0.8370987176895142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8216409087181091},{"x":0.831932783126831,"y":0.8216409087181091},{"x":0.831932783126831,"y":0.8370987176895142},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.8146409087181091,0.8369327831268311,0.8440987176895142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.8489893078804016},{"x":0.831932783126831,"y":0.8489893078804016},{"x":0.831932783126831,"y":0.8632580041885376},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"شایک","boundary":[0.7983193397521973,0.8489893078804016,0.831932783126831,0.8632580041885376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.8489893078804016},{"x":0.831932783126831,"y":0.8489893078804016},{"x":0.831932783126831,"y":0.8632580041885376},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.7933193397521973,0.8419893078804016,0.8369327831268311,0.8702580041885376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۹۶-۹۷۳-۲۹-۹","boundary":[0.5596638917922974,0.8489893078804016,0.6873949766159058,0.8620689511299133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8501783609390259},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8501783609390259},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.8501783609390259,0.7042016983032227,0.8620689511299133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.8419893078804016,0.7092016983032227,0.8690689511299133],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/gJenzPNDxkReCiYh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/qPZaIWdlBhRsWtAE.jpg","blurred":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/aFXELEvAezXYteIV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002740625744106389,0.00016517905243218937,0.998590565621352,0.9989098261971372]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1472684144973755},{"x":0.561344563961029,"y":0.1650831401348114},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.1472684144973755,0.561344563961029,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.14608076214790344},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1650831401348114},{"x":0.43697479367256165,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.14608076214790344,0.4907563030719757,0.1650831401348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1472684144973755},{"x":0.561344563961029,"y":0.1650831401348114},{"x":0.43697479367256165,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.13908076214790344,0.5663445639610291,0.1720831401348114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7932773232460022,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.18883609771728516,0.831932783126831,0.20427553355693817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.18883609771728516},{"x":0.831932783126831,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7932773232460022,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.18183609771728515,0.8369327831268311,0.21127553355693818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21176470816135406,"y":0.20071259140968323},{"x":0.16806723177433014,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.16806723177433014,0.1876484602689743,0.21176470816135406,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21176470816135406,"y":0.20071259140968323},{"x":0.16806723177433014,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.16306723177433013,0.1806484602689743,0.21676470816135407,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.21852731704711914},{"x":0.831932783126831,"y":0.2173396646976471},{"x":0.831932783126831,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7932773232460022,0.21852731704711914,0.831932783126831,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.21852731704711914},{"x":0.831932783126831,"y":0.2173396646976471},{"x":0.831932783126831,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7882773232460022,0.21152731704711913,0.8369327831268311,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1882352977991104,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22802850604057312},{"x":0.18655462563037872,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.18655462563037872,0.21852731704711914,0.1899159699678421,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1882352977991104,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22802850604057312},{"x":0.18655462563037872,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.18155462563037872,0.21152731704711913,0.1949159699678421,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8302521109580994,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7798319458961487,0.24584323167800903,0.8302521109580994,0.2577197253704071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8302521109580994,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7748319458961487,0.23884323167800903,0.8352521109580994,0.2647197253704071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.24584323167800903},{"x":0.1882352977991104,"y":0.24584323167800903},{"x":0.1899159699678421,"y":0.255344420671463},{"x":0.18655462563037872,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.18487395346164703,0.24584323167800903,0.1899159699678421,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.24584323167800903},{"x":0.1882352977991104,"y":0.24584323167800903},{"x":0.1899159699678421,"y":0.255344420671463},{"x":0.18655462563037872,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17987395346164703,0.23884323167800903,0.1949159699678421,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2731591463088989},{"x":0.831932783126831,"y":0.2731591463088989},{"x":0.831932783126831,"y":0.285035640001297},{"x":0.8117647171020508,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8117647171020508,0.2731591463088989,0.831932783126831,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8067227005958557,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8067227005958557,"y":0.285035640001297},{"x":0.7714285850524902,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7714285850524902,0.2731591463088989,0.8067227005958557,0.285035640001297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2731591463088989},{"x":0.831932783126831,"y":0.2731591463088989},{"x":0.831932783126831,"y":0.285035640001297},{"x":0.7714285850524902,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7664285850524902,0.2661591463088989,0.8369327831268311,0.292035640001297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.27434679865837097},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2731591463088989},{"x":0.19327731430530548,"y":0.285035640001297},{"x":0.18655462563037872,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹","boundary":[0.18487395346164703,0.27434679865837097,0.19327731430530548,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.27434679865837097},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2731591463088989},{"x":0.19327731430530548,"y":0.285035640001297},{"x":0.18655462563037872,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.17987395346164703,0.26734679865837097,0.19827731430530549,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.30166271328926086},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3004750609397888},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3123515546321869},{"x":0.18319328129291534,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.17983193695545197,0.30166271328926086,0.19495798647403717,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.30166271328926086},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3004750609397888},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3123515546321869},{"x":0.18319328129291534,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.29466271328926086,0.19995798647403717,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3277909755706787},{"x":0.19327731430530548,"y":0.32660332322120667},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3396674692630768},{"x":0.18319328129291534,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.17983193695545197,0.3277909755706787,0.19495798647403717,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3277909755706787},{"x":0.19327731430530548,"y":0.32660332322120667},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3396674692630768},{"x":0.18319328129291534,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.3207909755706787,0.19995798647403717,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.35866984724998474},{"x":0.19327731430530548,"y":0.35629454255104065},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3681710362434387},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰","boundary":[0.17983193695545197,0.35866984724998474,0.19495798647403717,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.35866984724998474},{"x":0.19327731430530548,"y":0.35629454255104065},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3681710362434387},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.35166984724998473,0.19995798647403717,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.3847981095314026},{"x":0.19495798647403717,"y":0.38361045718193054},{"x":0.19495798647403717,"y":0.39429929852485657},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.18151260912418365,0.3847981095314026,0.19495798647403717,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.3847981095314026},{"x":0.19495798647403717,"y":0.38361045718193054},{"x":0.19495798647403717,"y":0.39429929852485657},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.3777981095314026,0.19995798647403717,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4133016765117645},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4133016765117645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.42399048805236816},{"x":0.17983193695545197,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.17983193695545197,0.4133016765117645,0.19831933081150055,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4133016765117645},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4133016765117645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.42399048805236816},{"x":0.17983193695545197,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.4063016765117645,0.20331933081150055,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4406175911426544},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4406175911426544},{"x":0.19663865864276886,"y":0.450118750333786},{"x":0.17983193695545197,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.17983193695545197,0.4406175911426544,0.19663865864276886,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4406175911426544},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4406175911426544},{"x":0.19663865864276886,"y":0.450118750333786},{"x":0.17983193695545197,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.4336175911426544,0.20163865864276886,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.46674585342407227},{"x":0.19663865864276886,"y":0.46674585342407227},{"x":0.19663865864276886,"y":0.47980996966362},{"x":0.17983193695545197,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.17983193695545197,0.46674585342407227,0.19663865864276886,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.46674585342407227},{"x":0.19663865864276886,"y":0.46674585342407227},{"x":0.19663865864276886,"y":0.47980996966362},{"x":0.17983193695545197,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.45974585342407226,0.20163865864276886,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.49643704295158386},{"x":0.19663865864276886,"y":0.49643704295158386},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5083135366439819},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۱۹","boundary":[0.18151260912418365,0.49643704295158386,0.19663865864276886,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.49643704295158386},{"x":0.19663865864276886,"y":0.49643704295158386},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5083135366439819},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.48943704295158386,0.20163865864276886,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8117647171020508,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8117647171020508,0.2992874085903168,0.8302521109580994,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3004750609397888},{"x":0.805042028427124,"y":0.2992874085903168},{"x":0.805042028427124,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7680672407150269,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7663865685462952,0.3004750609397888,0.805042028427124,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7142857313156128,0.3028503656387329,0.7613445520401001,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3277909755706787},{"x":0.826890766620636,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7915966510772705,0.3277909755706787,0.8285714387893677,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7428571581840515,0.3277909755706787,0.7848739624023438,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3456057012081146},{"x":0.680672287940979,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.6789916157722473,0.32897862792015076,0.7344537973403931,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8302521109580994,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.7915966510772705,0.35629454255104065,0.8302521109580994,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7428571581840515,0.35629454255104065,0.7848739624023438,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6773109436035156,0.35629454255104065,0.7344537973403931,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3729216158390045},{"x":0.610084056854248,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحرایی","boundary":[0.610084056854248,0.3574821949005127,0.6689075827598572,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3824228048324585},{"x":0.831932783126831,"y":0.3824228048324585},{"x":0.831932783126831,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.7915966510772705,0.3824228048324585,0.831932783126831,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7428571581840515,0.3824228048324585,0.7848739624023438,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تلفیق","boundary":[0.6991596817970276,0.3824228048324585,0.7344537973403931,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4002375304698944},{"x":0.63193279504776,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.63193279504776,0.38361045718193054,0.6924369931221008,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.38361045718193054,0.6235294342041016,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.5647059082984924,0.38361045718193054,0.6084033846855164,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5579832196235657,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40142518281936646},{"x":0.507563054561615,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.507563054561615,0.38361045718193054,0.5579832196235657,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.38361045718193054},{"x":0.49915966391563416,"y":0.38361045718193054},{"x":0.49915966391563416,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4638655483722687,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.4638655483722687,0.38361045718193054,0.49915966391563416,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.4133016765117645},{"x":0.831932783126831,"y":0.4133016765117645},{"x":0.831932783126831,"y":0.43111640214920044},{"x":0.8134453892707825,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8134453892707825,0.4133016765117645,0.831932783126831,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4133016765117645},{"x":0.805042028427124,"y":0.4133016765117645},{"x":0.805042028427124,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7613445520401001,0.4133016765117645,0.805042028427124,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4121140241622925},{"x":0.756302535533905,"y":0.4133016765117645},{"x":0.756302535533905,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7226890921592712,0.4121140241622925,0.756302535533905,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7159664034843445,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6974790096282959,0.4121140241622925,0.7159664034843445,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4121140241622925},{"x":0.680672287940979,"y":0.4121140241622925},{"x":0.680672287940979,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6504201889038086,0.4121140241622925,0.680672287940979,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43111640214920044},{"x":0.610084056854248,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.610084056854248,0.4121140241622925,0.6403361558914185,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8218487501144409,"y":0.45961993932724},{"x":0.8134453892707825,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8151260614395142,0.4406175911426544,0.8218487501144409,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4394299387931824},{"x":0.805042028427124,"y":0.4406175911426544},{"x":0.805042028427124,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تشريح","boundary":[0.7613445520401001,0.4394299387931824,0.805042028427124,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6722689270973206,0.4370546340942383,0.7529411911964417,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6268907785415649,0.4370546340942383,0.6621848940849304,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.5865546464920044,0.4429928660392761,0.6184874176979065,0.45605701208114624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2992874085903168},{"x":0.831932783126831,"y":0.2980997562408447},{"x":0.831932783126831,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4588655483722687,0.29228740859031677,0.8369327831268311,0.46780759167671204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4370546340942383},{"x":0.578151285648346,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.534453809261322,0.4382422864437103,0.578151285648346,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4382422864437103},{"x":0.529411792755127,"y":0.4370546340942383},{"x":0.529411792755127,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.48067227005958557,0.4382422864437103,0.529411792755127,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4394299387931824},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4394299387931824},{"x":0.48067227005958557,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4739495813846588,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4739495813846588,0.4394299387931824,0.48067227005958557,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4394299387931824},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4394299387931824},{"x":0.46722689270973206,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43361344933509827,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.43361344933509827,0.4394299387931824,0.46722689270973206,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4268907606601715,"y":0.45605701208114624},{"x":0.42016807198524475,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.41848739981651306,0.4394299387931824,0.4268907606601715,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8302521109580994,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8134453892707825,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8134453892707825,0.4679335057735443,0.8302521109580994,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.4679335057735443},{"x":0.805042028427124,"y":0.4679335057735443},{"x":0.805042028427124,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"2-","boundary":[0.7882353067398071,0.4679335057735443,0.805042028427124,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4845605790615082},{"x":0.729411780834198,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.729411780834198,0.4679335057735443,0.7815126180648804,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.46912112832069397,0.7176470756530762,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4845605790615082},{"x":0.658823549747467,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسعت","boundary":[0.658823549747467,0.46912112832069397,0.7058823704719543,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.4928741157054901},{"x":0.831932783126831,"y":0.4928741157054901},{"x":0.831932783126831,"y":0.5095011591911316},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.8100840449333191,0.4928741157054901,0.831932783126831,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7915966510772705,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7848739624023438,0.49406176805496216,0.7932773232460022,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7815126180648804,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7815126180648804,"y":0.510688841342926},{"x":0.7647058963775635,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7630252242088318,0.49406176805496216,0.7815126180648804,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.510688841342926},{"x":0.7428571581840515,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.49406176805496216,0.7495798468589783,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.7092437148094177,0.4952494204044342,0.7344537973403931,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.521377682685852},{"x":0.8302521109580994,"y":0.521377682685852},{"x":0.831932783126831,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8117647171020508,0.521377682685852,0.831932783126831,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.521377682685852},{"x":0.7932773232460022,"y":0.521377682685852},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7865546345710754,0.521377682685852,0.7932773232460022,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5237529873847961},{"x":0.778151273727417,"y":0.521377682685852},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیدرولوژی","boundary":[0.6974790096282959,0.5237529873847961,0.7798319458961487,0.5391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8302521109580994,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5380047559738159},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.41348739981651306,0.43242993879318237,0.8386134552955627,0.5450047559738159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.551068902015686},{"x":0.8201680779457092,"y":0.551068902015686},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5688835978507996},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8134453892707825,0.551068902015686,0.8201680779457092,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.551068902015686},{"x":0.8033613562583923,"y":0.551068902015686},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7983193397521973,0.551068902015686,0.8033613562583923,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.551068902015686},{"x":0.7882353067398071,"y":0.551068902015686},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7798319458961487,0.551068902015686,0.7882353067398071,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.551068902015686},{"x":0.7731092572212219,"y":0.551068902015686},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7411764860153198,0.551068902015686,0.7731092572212219,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.551068902015686},{"x":0.7327731251716614,"y":0.551068902015686},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6873949766159058,0.551068902015686,0.7327731251716614,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.551068902015686},{"x":0.6773109436035156,"y":0.551068902015686},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6403361558914185,0.551068902015686,0.6773109436035156,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5495798587799072,0.5522565245628357,0.5949580073356628,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5795724391937256},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5795724391937256},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.7899159789085388,0.5795724391937256,0.8235294222831726,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7546218633651733,0.5795724391937256,0.7848739624023438,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5985748171806335},{"x":0.702521026134491,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.702521026134491,0.5795724391937256,0.7462185025215149,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.5795724391937256,0.6941176652908325,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6453781723976135,0.5795724391937256,0.6789916157722473,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6068883538246155},{"x":0.831932783126831,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"5-1--","boundary":[0.7714285850524902,0.6068883538246155,0.8336134552955627,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.6068883538246155,0.7647058963775635,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.680672287940979,0.6080760359764099,0.7243697643280029,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6472684144973755},{"x":0.826890766620636,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"۲","boundary":[0.826890766620636,0.6353919506072998,0.8302521109580994,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8151260614395142,0.6353919506072998,0.8184874057769775,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"ہ--","boundary":[0.7714285850524902,0.6353919506072998,0.8084033727645874,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"خاک","boundary":[0.7310924530029297,0.6353919506072998,0.7647058963775635,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8235294222831726,0.6627078652381897,0.8302521109580994,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8117647171020508,0.6627078652381897,0.8184874057769775,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7663865685462952,0.6627078652381897,0.8117647171020508,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6627078652381897},{"x":0.756302535533905,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7327731251716614,0.6615201830863953,0.756302535533905,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.6603325605392456,0.7226890921592712,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6470588445663452,0.6603325605392456,0.6873949766159058,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6912114024162292},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.7831932902336121,0.6912114024162292,0.8336134552955627,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.7478991746902466,0.6912114024162292,0.7865546345710754,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6957983374595642,0.6912114024162292,0.7327731251716614,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6504201889038086,0.6912114024162292,0.6823529601097107,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.5310924649238586,0.6900237798690796,0.5899159908294678,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5983193516731262,0.6900237798690796,0.6470588445663452,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱-","boundary":[0.7714285850524902,0.7185273170471191,0.8285714387893677,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.7197149395942688,0.7647058963775635,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7197149395942688},{"x":0.729411780834198,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.7197149395942688,0.729411780834198,0.7375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142},{"languageCode":"ur","confidence":0.05999999865889549}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.551068902015686},{"x":0.8336134552955627,"y":0.551068902015686},{"x":0.831932783126831,"y":0.7387173175811768},{"x":0.529411792755127,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5260924649238586,0.544068902015686,0.8369327831268311,0.7457173175811768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5249406099319458},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5249406099319458},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5356294512748718},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.17983193695545197,0.5249406099319458,0.19663865864276886,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5249406099319458},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5249406099319458},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5356294512748718},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.5179406099319458,0.20163865864276886,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5570071339607239},{"x":0.63193279504776,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.6016806960105896,0.5558194518089294,0.63193279504776,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5570071339607239},{"x":0.63193279504776,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.5488194518089294,0.63693279504776,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5522565245628357},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5522565245628357},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5629453659057617},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۲۵","boundary":[0.17983193695545197,0.5522565245628357,0.19663865864276886,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5522565245628357},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5522565245628357},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5629453659057617},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.5452565245628357,0.20163865864276886,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5795724391937256},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5795724391937256},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5914489030838013},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.17983193695545197,0.5795724391937256,0.19663865864276886,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5795724391937256},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5795724391937256},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5914489030838013},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.5725724391937256,0.20163865864276886,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6068883538246155},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6057007312774658},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6187648177146912},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.17815126478672028,0.6068883538246155,0.19663865864276886,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6068883538246155},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6057007312774658},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6187648177146912},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.5998883538246155,0.20163865864276886,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6365795731544495},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6365795731544495},{"x":0.19663865864276886,"y":0.646080732345581},{"x":0.17815126478672028,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.17815126478672028,0.6365795731544495,0.19663865864276886,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6365795731544495},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6365795731544495},{"x":0.19663865864276886,"y":0.646080732345581},{"x":0.17815126478672028,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.6295795731544495,0.20163865864276886,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6638954877853394},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6638954877853394},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6745843291282654},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲","boundary":[0.1915966421365738,0.6638954877853394,0.19495798647403717,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6638954877853394},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6638954877853394},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6745843291282654},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.6568954877853393,0.19995798647403717,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6912114024162292},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6912114024162292},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7030878663063049},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.17983193695545197,0.6912114024162292,0.19663865864276886,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6912114024162292},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6912114024162292},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7030878663063049},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.6842114024162292,0.20163865864276886,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7220902442932129},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7220902442932129},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7327790856361389},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"۶۹","boundary":[0.17983193695545197,0.7220902442932129,0.19663865864276886,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7220902442932129},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7220902442932129},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7327790856361389},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.7150902442932129,0.20163865864276886,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3142857253551483,"y":0.764845609664917},{"x":0.2369747906923294,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.2369747906923294,0.7470308542251587,0.3142857253551483,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3764705955982208,"y":0.764845609664917},{"x":0.3210084140300751,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3210084140300751,0.7470308542251587,0.3764705955982208,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7470308542251587},{"x":0.48739495873451233,"y":0.764845609664917},{"x":0.38823530077934265,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-Amygdalus","boundary":[0.38823530077934265,0.7470308542251587,0.48739495873451233,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5697479248046875,"y":0.764845609664917},{"x":0.4941176474094391,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lycioides-","boundary":[0.4941176474094391,0.7470308542251587,0.5697479248046875,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7470308542251587},{"x":0.680672287940979,"y":0.7470308542251587},{"x":0.680672287940979,"y":0.764845609664917},{"x":0.5764706134796143,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.5764706134796143,0.7470308542251587,0.680672287940979,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7966386675834656,"y":0.764845609664917},{"x":0.6924369931221008,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Atriplicoides","boundary":[0.6924369931221008,0.7470308542251587,0.7966386675834656,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7966386675834656,"y":0.764845609664917},{"x":0.2369747906923294,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2319747906923294,0.7400308542251587,0.8016386675834656,0.771845609664917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.7743467688560486,0.8302521109580994,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.7743467688560486,0.7647058963775635,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7743467688560486},{"x":0.729411780834198,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.7743467688560486,0.729411780834198,0.7921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6823949766159058,0.7673467688560486,0.8352521109580994,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7779097557067871},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7779097557067871},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7885985970497131},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"۵۱","boundary":[0.17983193695545197,0.7779097557067871,0.19495798647403717,0.7885985970497131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7779097557067871},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7779097557067871},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7885985970497131},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.7709097557067871,0.19995798647403717,0.7955985970497131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8135392069816589},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.2369747906923294,0.8004750609397888,0.3142857253551483,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8135392069816589},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3210084140300751,0.8004750609397888,0.3764705955982208,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.8004750609397888},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8004750609397888},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8135392069816589},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3815126121044159,0.8004750609397888,0.38655462861061096,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8135392069816589},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cornulaca","boundary":[0.3949579894542694,0.8004750609397888,0.4773109257221222,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8135392069816589},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"monacantha","boundary":[0.48403361439704895,0.8004750609397888,0.5815126299858093,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5882353186607361,0.8004750609397888,0.5915966629981995,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.8004750609397888},{"x":0.658823549747467,"y":0.8004750609397888},{"x":0.658823549747467,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.5932773351669312,0.8004750609397888,0.658823549747467,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.6655462384223938,0.8004750609397888,0.7411764860153198,0.8135392069816589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8135392069816589},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2319747906923294,0.7934750609397888,0.7461764860153198,0.8205392069816589],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8182897567749023},{"x":0.831932783126831,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۳-","boundary":[0.7714285850524902,0.8194774389266968,0.831932783126831,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.8194774389266968,0.7647058963775635,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8194774389266968},{"x":0.729411780834198,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.8206650614738464,0.729411780834198,0.8384798169136047]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8206650614738464},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6823949766159058,0.8136650614738464,0.8369327831268311,0.8431045122146607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.8218527436256409},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8218527436256409},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8325415849685669},{"x":0.17983193695545197,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"۵۳","boundary":[0.17983193695545197,0.8218527436256409,0.19663865864276886,0.8325415849685669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.8218527436256409},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8218527436256409},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8325415849685669},{"x":0.17983193695545197,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.8148527436256409,0.20163865864276886,0.8395415849685669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8598574995994568},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23529411852359772,0.8444180488586426,0.3126050531864166,0.8598574995994568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8598574995994568},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3193277418613434,0.8444180488586426,0.3764705955982208,0.8598574995994568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8444180488586426},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8598574995994568},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3764705955982208,0.8444180488586426,0.3798319399356842,0.8598574995994568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.8444180488586426},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8444180488586426},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8598574995994568},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.3815126121044159,0.8444180488586426,0.44873949885368347,0.8598574995994568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8598574995994568},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intermedia","boundary":[0.45546218752861023,0.8444180488586426,0.5411764979362488,0.8598574995994568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5445378422737122,0.8444180488586426,0.5495798587799072,0.8598574995994568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8444180488586426},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8444180488586426},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.5495798587799072,0.8444180488586426,0.6521008610725403,0.8598574995994568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.6605042219161987,0.8444180488586426,0.7613445520401001,0.8598574995994568]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8444180488586426},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8598574995994568},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2302941185235977,0.8374180488586426,0.7663445520401001,0.8668574995994568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.910926342010498},{"x":0.4789915978908539,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"أ","boundary":[0.4789915978908539,0.8978622555732727,0.48235294222831726,0.910926342010498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8978622555732727},{"x":0.48235294222831726,"y":0.910926342010498},{"x":0.4789915978908539,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8908622555732727,0.48735294222831727,0.917926342010498],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/jTOMmikCOSaDnJZI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/eOfMIwtRXMpeeaaA.jpg","blurred":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/kOWNXizGpEJjhUxx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002740625744106389,0.00016658956591137232,0.9985877409622449,0.9989041841432205]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1472684144973755},{"x":0.561344563961029,"y":0.14845605194568634},{"x":0.561344563961029,"y":0.16627077758312225},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.1472684144973755,0.561344563961029,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1650831401348114},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.1472684144973755,0.4907563030719757,0.1650831401348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755},{"x":0.561344563961029,"y":0.14845605194568634},{"x":0.561344563961029,"y":0.16627077758312225},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.14026841449737548,0.5663445639610291,0.17327077758312226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.16806723177433014,0.1876484602689743,0.21344538033008575,0.19952493906021118]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.16306723177433013,0.1806484602689743,0.21844538033008576,0.2065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7932773232460022,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.1876484602689743,0.831932783126831,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.1876484602689743},{"x":0.831932783126831,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7932773232460022,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.1806484602689743,0.8369327831268311,0.21008788120746613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6857143044471741,0.2173396646976471,0.7310924530029297,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8285714387893677,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8235294222831726,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8235294222831726,0.21377672255039215,0.8302521109580994,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8201680779457092,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8218487501144409,"y":0.23040379583835602},{"x":0.8117647171020508,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8117647171020508,0.2149643748998642,0.8218487501144409,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.21615201234817505},{"x":0.8067227005958557,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8084033727645874,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7714285850524902,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱-۵-","boundary":[0.7714285850524902,0.21615201234817505,0.8084033727645874,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.21852731704711914,0.7647058963775635,0.2327791005373001]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.21615201234817505},{"x":0.8285714387893677,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6807143044471741,0.20915201234817504,0.8352521109580994,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.23990498483181},{"x":0.30756303668022156,"y":0.23990498483181},{"x":0.30756303668022156,"y":0.255344420671463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23025210201740265,0.23990498483181,0.30756303668022156,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.23990498483181},{"x":0.3680672347545624,"y":0.23990498483181},{"x":0.3680672347545624,"y":0.255344420671463},{"x":0.3142857253551483,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3142857253551483,0.23990498483181,0.3680672347545624,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.23990498483181},{"x":0.3831932842731476,"y":0.23990498483181},{"x":0.3831932842731476,"y":0.255344420671463},{"x":0.37310925126075745,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.37310925126075745,0.23990498483181,0.3831932842731476,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.23990498483181},{"x":0.4436974823474884,"y":0.23990498483181},{"x":0.4436974823474884,"y":0.255344420671463},{"x":0.38823530077934265,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ferula","boundary":[0.38823530077934265,0.23990498483181,0.4436974823474884,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.23990498483181},{"x":0.5042017102241516,"y":0.23990498483181},{"x":0.5042017102241516,"y":0.255344420671463},{"x":0.4453781545162201,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"foetida","boundary":[0.4453781545162201,0.23990498483181,0.5042017102241516,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.23990498483181},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23990498483181},{"x":0.5193277597427368,"y":0.255344420671463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.5109243988990784,0.23990498483181,0.5193277597427368,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.23990498483181},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23990498483181},{"x":0.5915966629981995,"y":0.255344420671463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.5260504484176636,0.23990498483181,0.5915966629981995,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.23990498483181},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23990498483181},{"x":0.6756302714347839,"y":0.255344420671463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.6000000238418579,0.23990498483181,0.6756302714347839,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.23990498483181},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23990498483181},{"x":0.6756302714347839,"y":0.255344420671463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22525210201740264,0.23290498483181,0.6806302714347839,0.262344420671463],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.26128265261650085},{"x":0.19663865864276886,"y":0.26128265261650085},{"x":0.19663865864276886,"y":0.27078384160995483},{"x":0.17983193695545197,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۵۸","boundary":[0.17983193695545197,0.26128265261650085,0.19663865864276886,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.26128265261650085},{"x":0.19663865864276886,"y":0.26128265261650085},{"x":0.19663865864276886,"y":0.27078384160995483},{"x":0.17983193695545197,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.25428265261650085,0.20163865864276886,0.27778384160995484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2577197253704071},{"x":0.8302521109580994,"y":0.275534451007843},{"x":0.7714285850524902,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۵-","boundary":[0.7714285850524902,0.25890737771987915,0.8302521109580994,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7630252242088318,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.25890737771987915,0.7647058963775635,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25890737771987915},{"x":0.729411780834198,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.2600950002670288,0.729411780834198,0.2779097259044647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8285714387893677,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8302521109580994,"y":0.275534451007843},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6823949766159058,0.2530950002670288,0.8352521109580994,0.282534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.28384798765182495},{"x":0.30924370884895325,"y":0.28384798765182495},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23025210201740265,0.28384798765182495,0.30924370884895325,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.28384798765182495},{"x":0.36974790692329407,"y":0.28384798765182495},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3142857253551483,0.28384798765182495,0.36974790692329407,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3848739564418793,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.3781512677669525,0.28384798765182495,0.3848739564418793,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.28384798765182495},{"x":0.46890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Haloxylon","boundary":[0.3848739564418793,0.28384798765182495,0.46890756487846375,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ammodendron","boundary":[0.4739495813846588,0.28384798765182495,0.5915966629981995,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6000000238418579,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5966386795043945,0.28384798765182495,0.6000000238418579,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.6016806960105896,0.28384798765182495,0.7042016983032227,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8117647171020508,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.7109243869781494,0.28384798765182495,0.8117647171020508,0.3004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8117647171020508,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22525210201740264,0.27684798765182494,0.8167647171020508,0.3074750609397888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3052256405353546},{"x":0.18487395346164703,"y":0.30403801798820496},{"x":0.1882352977991104,"y":0.31591448187828064},{"x":0.18151260912418365,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.20000000298023224,"str":"6","boundary":[0.17983193695545197,0.3052256405353546,0.1882352977991104,0.31591448187828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3028503656387329},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3028503656387329},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3147268295288086},{"x":0.19327731430530548,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":".","boundary":[0.1899159699678421,0.3028503656387329,0.19495798647403717,0.3147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3052256405353546},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3028503656387329},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3147268295288086},{"x":0.18151260912418365,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.2982256405353546,0.19995798647403717,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8302521109580994,"y":0.30166271328926086},{"x":0.831932783126831,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۹-","boundary":[0.7714285850524902,0.3028503656387329,0.831932783126831,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7630252242088318,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7647058963775635,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.30403801798820496,0.7647058963775635,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30403801798820496},{"x":0.729411780834198,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.3052256405353546,0.729411780834198,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.30403801798820496},{"x":0.8302521109580994,"y":0.30166271328926086},{"x":0.831932783126831,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6823949766159058,0.29703801798820495,0.8369327831268311,0.32766509127616883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3126050531864166,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3126050531864166,"y":0.34679335355758667},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23529411852359772,0.3301662802696228,0.3126050531864166,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.33135393261909485},{"x":0.37478992342948914,"y":0.33135393261909485},{"x":0.37478992342948914,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3193277418613434,0.33135393261909485,0.37478992342948914,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3815126121044159,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3815126121044159,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3781512677669525,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3781512677669525,0.33135393261909485,0.3815126121044159,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.33135393261909485},{"x":0.44873949885368347,"y":0.33135393261909485},{"x":0.44873949885368347,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3848739564418793,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.3848739564418793,0.33135393261909485,0.44873949885368347,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5310924649238586,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34679335355758667},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.45546218752861023,0.33135393261909485,0.5310924649238586,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5478991866111755,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5411764979362488,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5411764979362488,0.33135393261909485,0.5478991866111755,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5495798587799072,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.5495798587799072,0.33135393261909485,0.6369748115539551,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Squarrosus","boundary":[0.6403361558914185,0.33135393261909485,0.7310924530029297,0.3479810059070587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2302941185235977,0.3231662802696228,0.7360924530029297,0.3549810059070587],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.36104512214660645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.36104512214660645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3705463111400604},{"x":0.17983193695545197,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۹۲","boundary":[0.17983193695545197,0.36104512214660645,0.19831933081150055,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.36104512214660645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.36104512214660645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3705463111400604},{"x":0.17983193695545197,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.35404512214660644,0.20331933081150055,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8302521109580994,"y":0.35629454255104065},{"x":0.831932783126831,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۷-","boundary":[0.7714285850524902,0.3574821949005127,0.831932783126831,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7630252242088318,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.35866984724998474,0.7647058963775635,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35866984724998474},{"x":0.729411780834198,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.3598574697971344,0.729411780834198,0.3776721954345703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8302521109580994,"y":0.35629454255104065},{"x":0.831932783126831,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6823949766159058,0.35166984724998473,0.8369327831268311,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.38836103677749634},{"x":0.32436975836753845,"y":0.38836103677749634},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.24537815153598785,0.38836103677749634,0.32436975836753845,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3848739564418793,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3310924470424652,0.38836103677749634,0.3848739564418793,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.38836103677749634},{"x":0.46890756487846375,"y":0.38836103677749634},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4026128351688385},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"-Scariola","boundary":[0.39159664511680603,0.38836103677749634,0.46890756487846375,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.4756302535533905,0.38836103677749634,0.5512605309486389,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5546218752861023,0.38836103677749634,0.5596638917922974,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.5630252361297607,0.38836103677749634,0.6268907785415649,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intermedia","boundary":[0.6352941393852234,0.38836103677749634,0.7193277478218079,0.4026128351688385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24037815153598785,0.38136103677749633,0.7243277478218079,0.4096128351688385],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4168646037578583},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4168646037578583},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4275534451007843},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"12","boundary":[0.17983193695545197,0.4168646037578583,0.19495798647403717,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4168646037578583},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4168646037578583},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4275534451007843},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.40986460375785827,0.19995798647403717,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.4168646037578583,0.7277311086654663,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.41567695140838623},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4133016765117645},{"x":0.831932783126831,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7731092572212219,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۸-","boundary":[0.7714285850524902,0.41567695140838623,0.831932783126831,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.4180522561073303,0.7647058963775635,0.4323040246963501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4168646037578583},{"x":0.8302521109580994,"y":0.40855106711387634},{"x":0.831932783126831,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6874369931221008,0.40986460375785827,0.8369327831268311,0.43574109745025635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23529411852359772,0.4429928660392761,0.3126050531864166,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4429928660392761},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4429928660392761},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3193277418613434,0.4429928660392761,0.37310925126075745,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3798319399356842,0.4429928660392761,0.3848739564418793,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4429928660392761},{"x":0.462184876203537,"y":0.4429928660392761},{"x":0.462184876203537,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.3966386616230011,0.4429928660392761,0.462184876203537,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4572446644306183},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.46890756487846375,0.4429928660392761,0.5445378422737122,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4429928660392761},{"x":0.561344563961029,"y":0.4429928660392761},{"x":0.561344563961029,"y":0.4572446644306183},{"x":0.556302547454834,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.556302547454834,0.4429928660392761,0.561344563961029,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Ferula","boundary":[0.5647059082984924,0.4429928660392761,0.6151260733604431,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Foetida","boundary":[0.6235294342041016,0.4429928660392761,0.6857143044471741,0.4572446644306183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2302941185235977,0.4359928660392761,0.6907143044471741,0.4642446644306183],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.46912112832069397},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4679335057735443},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4845605790615082},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۱۷","boundary":[0.17983193695545197,0.46912112832069397,0.19831933081150055,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.46912112832069397},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4679335057735443},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4845605790615082},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.46212112832069396,0.20331933081150055,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8352941274642944,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8352941274642944,"y":0.489311158657074},{"x":0.756302535533905,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۹-","boundary":[0.756302535533905,0.47149643301963806,0.8352941274642944,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.47149643301963806,0.7647058963775635,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.47149643301963806,0.7277311086654663,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.46912112832069397},{"x":0.38991597294807434,"y":0.46912112832069397},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.3193277418613434,0.46912112832069397,0.38991597294807434,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4605042040348053,"y":0.470308780670166},{"x":0.4605042040348053,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sieberi-","boundary":[0.4000000059604645,0.46912112832069397,0.4605042040348053,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.470308780670166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.470308780670166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48812350630760193},{"x":0.47058823704719543,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Zygophyllum","boundary":[0.47058823704719543,0.470308780670166,0.5647059082984924,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.470308780670166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.470308780670166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48812350630760193},{"x":0.578151285648346,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"atriplicoides","boundary":[0.578151285648346,0.470308780670166,0.6789916157722473,0.48812350630760193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.46912112832069397},{"x":0.8352941274642944,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8352941274642944,"y":0.489311158657074},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3143277418613434,0.46212112832069396,0.8402941274642944,0.496311158657074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4976246953010559},{"x":0.831932783126831,"y":0.4952494204044342},{"x":0.831932783126831,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۰-","boundary":[0.7411764860153198,0.4976246953010559,0.831932783126831,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4976246953010559},{"x":0.756302535533905,"y":0.4976246953010559},{"x":0.756302535533905,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7327731251716614,0.4976246953010559,0.756302535533905,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6773109436035156,0.49881234765052795,0.7193277478218079,0.5166270732879639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.49881234765052795},{"x":0.831932783126831,"y":0.4952494204044342},{"x":0.831932783126831,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6723109436035156,0.49181234765052795,0.8369327831268311,0.5212517685890198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5011876225471497},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5118764638900757},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"۹۹","boundary":[0.17983193695545197,0.5011876225471497,0.19831933081150055,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5011876225471497},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5118764638900757},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.49418762254714965,0.20331933081150055,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23529411852359772,0.5237529873847961,0.3142857253551483,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"sieberi-","boundary":[0.3210084140300751,0.5237529873847961,0.3848739564418793,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5391923785209656},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.38991597294807434,0.5237529873847961,0.4941176474094391,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.5008403658866882,0.5237529873847961,0.6016806960105896,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.6084033846855164,0.5237529873847961,0.6184874176979065,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.6235294342041016,0.5237529873847961,0.6924369931221008,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intermedia","boundary":[0.6991596817970276,0.5237529873847961,0.7848739624023438,0.5391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2302941185235977,0.5167529873847961,0.7898739624023438,0.5461923785209656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19495798647403717,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19495798647403717,"y":0.5558194518089294},{"x":0.17815126478672028,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.17815126478672028,0.5439429879188538,0.19495798647403717,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19495798647403717,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19495798647403717,"y":0.5558194518089294},{"x":0.17815126478672028,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.5369429879188538,0.19995798647403717,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8285714387893677,"y":0.54038006067276},{"x":0.8285714387893677,"y":0.559382438659668},{"x":0.7613445520401001,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۱-","boundary":[0.7613445520401001,0.5415676832199097,0.8285714387893677,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7260504364967346,0.5427553653717041,0.7546218633651733,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6773109436035156,0.5439429879188538,0.7193277478218079,0.5605700612068176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8285714387893677,"y":0.54038006067276},{"x":0.8285714387893677,"y":0.559382438659668},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6723109436035156,0.5357553653717041,0.8335714387893677,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5676959753036499},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5819477438926697},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Artemisia","boundary":[0.23193277418613434,0.5676959753036499,0.30924370884895325,0.5819477438926697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.5676959753036499},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5676959753036499},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5819477438926697},{"x":0.31596639752388,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"sieberi","boundary":[0.31596639752388,0.5676959753036499,0.36974790692329407,0.5819477438926697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5676959753036499},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5676959753036499},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"–","boundary":[0.3764705955982208,0.5676959753036499,0.38655462861061096,0.5819477438926697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5831353664398193},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Zygophyllum","boundary":[0.39159664511680603,0.5676959753036499,0.4941176474094391,0.5831353664398193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"atriplicoides","boundary":[0.5025210380554199,0.5676959753036499,0.6016806960105896,0.5831353664398193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"–","boundary":[0.6084033846855164,0.5676959753036499,0.6184874176979065,0.5831353664398193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Fortuynia","boundary":[0.6235294342041016,0.5676959753036499,0.7042016983032227,0.5831353664398193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Bungei","boundary":[0.7092437148094177,0.5688835978507996,0.7663865685462952,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5595082931518555,0.7713865685462952,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.589073657989502},{"x":0.19663865864276886,"y":0.589073657989502},{"x":0.19663865864276886,"y":0.599762499332428},{"x":0.17983193695545197,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۷۶","boundary":[0.17983193695545197,0.589073657989502,0.19663865864276886,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.589073657989502},{"x":0.19663865864276886,"y":0.589073657989502},{"x":0.19663865864276886,"y":0.599762499332428},{"x":0.17983193695545197,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.582073657989502,0.20163865864276886,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5855106711387634},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۲-","boundary":[0.7613445520401001,0.5855106711387634,0.8302521109580994,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7260504364967346,0.5866983532905579,0.7546218633651733,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6773109436035156,0.5878859758377075,0.7193277478218079,0.6045130491256714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6723109436035156,0.5796983532905579,0.8352521109580994,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6282660365104675},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23529411852359772,0.6116389632225037,0.3126050531864166,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3193277418613434,0.6116389632225037,0.3764705955982208,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3764705955982208,0.6116389632225037,0.3798319399356842,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6116389632225037},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6116389632225037},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.3798319399356842,0.6116389632225037,0.48403361439704895,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.4907563030719757,0.6116389632225037,0.5915966629981995,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5983193516731262,0.6116389632225037,0.6033613681793213,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pteropyrum","boundary":[0.6084033846855164,0.6116389632225037,0.7042016983032227,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aucheri","boundary":[0.7092437148094177,0.6116389632225037,0.7747899293899536,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6282660365104675},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2302941185235977,0.6046389632225037,0.7797899293899536,0.6352660365104675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6330166459083557},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6330166459083557},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6437054872512817},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.17815126478672028,0.6330166459083557,0.19663865864276886,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.6330166459083557},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6330166459083557},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6437054872512817},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.6260166459083557,0.20163865864276886,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6282660365104675},{"x":0.831932783126831,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۳-","boundary":[0.7613445520401001,0.6294536590576172,0.831932783126831,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7260504364967346,0.6306413412094116,0.7546218633651733,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6773109436035156,0.6318289637565613,0.7193277478218079,0.6496437191963196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6282660365104675},{"x":0.831932783126831,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6723109436035156,0.6236413412094116,0.8369327831268311,0.6542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3126050531864166,"y":0.673396646976471},{"x":0.23361344635486603,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23361344635486603,0.6555819511413574,0.3126050531864166,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6555819511413574},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6555819511413574},{"x":0.37310925126075745,"y":0.673396646976471},{"x":0.3176470696926117,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3176470696926117,0.6555819511413574,0.37310925126075745,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3815126121044159,"y":0.673396646976471},{"x":0.3764705955982208,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3764705955982208,0.6555819511413574,0.3815126121044159,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48403361439704895,"y":0.673396646976471},{"x":0.3831932842731476,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.3831932842731476,0.6555819511413574,0.48403361439704895,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5915966629981995,"y":0.673396646976471},{"x":0.4907563030719757,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.4907563030719757,0.6555819511413574,0.5915966629981995,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6000000238418579,"y":0.673396646976471},{"x":0.5949580073356628,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5949580073356628,0.6555819511413574,0.6000000238418579,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6571428775787354,"y":0.673396646976471},{"x":0.6033613681793213,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.6033613681793213,0.6555819511413574,0.6571428775787354,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7462185025215149,"y":0.673396646976471},{"x":0.6638655662536621,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tomentosa","boundary":[0.6638655662536621,0.6555819511413574,0.7462185025215149,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7462185025215149,"y":0.673396646976471},{"x":0.23361344635486603,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22861344635486602,0.6485819511413574,0.7512185025215149,0.680396646976471],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6781472563743591},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6781472563743591},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6864607930183411},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"VA","boundary":[0.17983193695545197,0.6781472563743591,0.19831933081150055,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6781472563743591},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6781472563743591},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6864607930183411},{"x":0.17983193695545197,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.6711472563743591,0.20331933081150055,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.675771951675415},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6773109436035156,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6756302714347839,0.6769596338272095,0.7193277478218079,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7613445520401001,0.6781472563743591,0.7697479128837585,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7260504364967346,0.6781472563743591,0.7546218633651733,0.6935867071151733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7697479128837585,"y":0.673396646976471},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6706302714347839,0.6699596338272095,0.7764285850524902,0.6993990249633789],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8302521109580994,"y":0.675771951675415},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"-۵-۱-۱۶","boundary":[0.7613445520401001,0.6769596338272095,0.8302521109580994,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8302521109580994,"y":0.675771951675415},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.7563445520401001,0.6699596338272095,0.8352521109580994,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3142857253551483,"y":0.716152012348175},{"x":0.23529411852359772,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23529411852359772,0.7007125616073608,0.3142857253551483,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7007125616073608},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7007125616073608},{"x":0.37478992342948914,"y":0.716152012348175},{"x":0.3210084140300751,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3210084140300751,0.7007125616073608,0.37478992342948914,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7007125616073608},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7007125616073608},{"x":0.38655462861061096,"y":0.716152012348175},{"x":0.3815126121044159,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3815126121044159,0.7007125616073608,0.38655462861061096,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4957983195781708,"y":0.716152012348175},{"x":0.39159664511680603,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.39159664511680603,0.7007125616073608,0.4957983195781708,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7007125616073608},{"x":0.605042040348053,"y":0.7007125616073608},{"x":0.605042040348053,"y":0.716152012348175},{"x":0.5025210380554199,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.5025210380554199,0.7007125616073608,0.605042040348053,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6117647290229797,"y":0.716152012348175},{"x":0.6067227125167847,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6067227125167847,0.7007125616073608,0.6117647290229797,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6789916157722473,"y":0.716152012348175},{"x":0.6151260733604431,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.6151260733604431,0.7007125616073608,0.6789916157722473,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7613445520401001,"y":0.716152012348175},{"x":0.6857143044471741,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.6857143044471741,0.7007125616073608,0.7613445520401001,0.716152012348175]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7613445520401001,"y":0.716152012348175},{"x":0.23529411852359772,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2302941185235977,0.6937125616073608,0.7663445520401001,0.723152012348175],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.7220902442932129},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7209026217460632},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7304037809371948},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.17815126478672028,0.7220902442932129,0.19495798647403717,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.7220902442932129},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7209026217460632},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7304037809371948},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.7150902442932129,0.19995798647403717,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7185273170471191},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8302521109580994,"y":0.735154390335083},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۰-","boundary":[0.7613445520401001,0.7185273170471191,0.8302521109580994,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7260504364967346,0.7197149395942688,0.7546218633651733,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6773109436035156,0.7197149395942688,0.7193277478218079,0.7375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8302521109580994,"y":0.735154390335083},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6723109436035156,0.7127149395942688,0.8352521109580994,0.742154390335083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.23529411852359772,0.7434679269790649,0.3126050531864166,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7434679269790649},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7434679269790649},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.3193277418613434,0.7434679269790649,0.37478992342948914,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3781512677669525,0.7434679269790649,0.3831932842731476,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7434679269790649},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7434679269790649},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ephedra","boundary":[0.3848739564418793,0.7434679269790649,0.44873949885368347,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intermedia-","boundary":[0.4571428596973419,0.7434679269790649,0.5495798587799072,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.5546218752861023,0.7434679269790649,0.6436975002288818,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"lycioides","boundary":[0.6504201889038086,0.7434679269790649,0.7193277478218079,0.7612826824188232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2302941185235977,0.7364679269790649,0.7243277478218079,0.7682826824188232],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.7660332322120667},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7660332322120667},{"x":0.19831933081150055,"y":0.775534451007843},{"x":0.17815126478672028,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.17815126478672028,0.7660332322120667,0.19831933081150055,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.7660332322120667},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7660332322120667},{"x":0.19831933081150055,"y":0.775534451007843},{"x":0.17815126478672028,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.7590332322120666,0.20331933081150055,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.764845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6756302714347839,0.764845609664917,0.7193277478218079,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7613445520401001,0.7660332322120667,0.7663865685462952,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7260504364967346,0.7672209143638611,0.7546218633651733,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.764845609664917},{"x":0.8302521109580994,"y":0.764845609664917},{"x":0.831932783126831,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"۱-۱۹","boundary":[0.7949579954147339,0.764845609664917,0.831932783126831,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.764845609664917},{"x":0.7865546345710754,"y":0.764845609664917},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7831932902336121,0.764845609664917,0.7865546345710754,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7747899293899536,"y":0.764845609664917},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","str":"ہ","boundary":[0.7613445520401001,0.7660332322120667,0.7764706015586853,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6000000238418579},{"languageCode":"ur","confidence":0.4000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.764845609664917},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7600950002670288},{"x":0.831932783126831,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6706302714347839,0.757845609664917,0.8369327831268311,0.7860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3176470696926117,"y":0.805225670337677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.2386554628610611,0.7885985970497131,0.3176470696926117,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3798319399356842,"y":0.805225670337677},{"x":0.32436975836753845,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.32436975836753845,0.7885985970497131,0.3798319399356842,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7885985970497131},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7885985970497131},{"x":0.38655462861061096,"y":0.805225670337677},{"x":0.3831932842731476,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3831932842731476,0.7885985970497131,0.38655462861061096,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4571428596973419,"y":0.805225670337677},{"x":0.39159664511680603,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cousinia","boundary":[0.39159664511680603,0.7885985970497131,0.4571428596973419,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5126050710678101,"y":0.805225670337677},{"x":0.4638655483722687,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"lepida","boundary":[0.4638655483722687,0.7885985970497131,0.5126050710678101,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5210084319114685,"y":0.805225670337677},{"x":0.5159664154052734,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5159664154052734,0.7885985970497131,0.5210084319114685,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6151260733604431,"y":0.805225670337677},{"x":0.5243697762489319,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pteropyrum","boundary":[0.5243697762489319,0.7885985970497131,0.6151260733604431,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6857143044471741,"y":0.805225670337677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aucheri","boundary":[0.6218487620353699,0.7885985970497131,0.6857143044471741,0.805225670337677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6857143044471741,"y":0.805225670337677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2336554628610611,0.7815985970497131,0.6907143044471741,0.812225670337677],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8099762201309204},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8099762201309204},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8182897567749023},{"x":0.17815126478672028,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۸۵","boundary":[0.17815126478672028,0.8099762201309204,0.19663865864276886,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8099762201309204},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8099762201309204},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8182897567749023},{"x":0.17815126478672028,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.8029762201309204,0.20163865864276886,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.8076009750366211},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8076009750366211},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۲-","boundary":[0.7848739624023438,0.8076009750366211,0.8336134552955627,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7630252242088318,0.8076009750366211,0.7848739624023438,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8076009750366211},{"x":0.756302535533905,"y":0.8076009750366211},{"x":0.756302535533905,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.8076009750366211,0.756302535533905,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6840336322784424,0.8064132928848267,0.7210084199905396,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6352941393852234,0.8064132928848267,0.6689075827598572,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تاغ","boundary":[0.6084033846855164,0.8064132928848267,0.6302521228790283,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.805225670337677},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8064132928848267},{"x":0.46722689270973206,"y":0.826603353023529},{"x":0.38655462861061096,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Haloxylon","boundary":[0.38655462861061096,0.805225670337677,0.46722689270973206,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8277909755706787},{"x":0.4773109257221222,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Awmodendron","boundary":[0.4773109257221222,0.8064132928848267,0.5915966629981995,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.834916889667511},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8337292075157166},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۱","boundary":[0.7831932902336121,0.834916889667511,0.8285714387893677,0.8527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.834916889667511},{"x":0.7747899293899536,"y":0.834916889667511},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8527315855026245},{"x":0.7478991746902466,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7478991746902466,0.834916889667511,0.7747899293899536,0.8527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7394958138465881,"y":0.834916889667511},{"x":0.7394958138465881,"y":0.853919267654419},{"x":0.6974790096282959,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.8361045122146606,0.7394958138465881,0.853919267654419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.805225670337677},{"x":0.8336134552955627,"y":0.805225670337677},{"x":0.8336134552955627,"y":0.853919267654419},{"x":0.38655462861061096,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.38155462861061096,0.798225670337677,0.8386134552955627,0.860919267654419],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.834916889667511},{"x":0.19831933081150055,"y":0.834916889667511},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8503562808036804},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۸۰","boundary":[0.1764705926179886,0.834916889667511,0.19831933081150055,0.8503562808036804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.834916889667511},{"x":0.19831933081150055,"y":0.834916889667511},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8503562808036804},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.827916889667511,0.20331933081150055,0.8573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.8598574995994568},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8598574995994568},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8764845728874207},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Haloxylon","boundary":[0.2369747906923294,0.8598574995994568,0.3193277418613434,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.8598574995994568},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8598574995994568},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8764845728874207},{"x":0.32605043053627014,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ammodendron","boundary":[0.32605043053627014,0.8598574995994568,0.4420168101787567,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8598574995994568},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8598574995994568},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8764845728874207},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.44873949885368347,0.8598574995994568,0.45378151535987854,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8764845728874207},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Hammada","boundary":[0.4571428596973419,0.8598574995994568,0.5378151535987854,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8764845728874207},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salicornica","boundary":[0.5445378422737122,0.8598574995994568,0.6352941393852234,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8764845728874207},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6386554837226868,0.8598574995994568,0.6420168280601501,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8598574995994568},{"x":0.702521026134491,"y":0.8598574995994568},{"x":0.702521026134491,"y":0.8764845728874207},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.6470588445663452,0.8598574995994568,0.702521026134491,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8764845728874207},{"x":0.707563042640686,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Arbuscula","boundary":[0.707563042640686,0.8598574995994568,0.7915966510772705,0.8764845728874207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ny","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8764845728874207},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2319747906923294,0.8528574995994568,0.7965966510772705,0.8834845728874207],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48739495873451233,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48739495873451233,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9156769514083862}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ب","boundary":[0.4739495813846588,0.9049881100654602,0.48739495873451233,0.9156769514083862]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48739495873451233,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48739495873451233,"y":0.9156769514083862},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9156769514083862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.8979881100654602,0.49239495873451233,0.9226769514083862],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/USJWpzhvoIYtcPJK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/yHGNAixxyLVAyquI.jpg","blurred":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/ISeKiWwkAJounIXW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0002740625744106389,0.0001708210886515801,0.9985877409622449,0.9989013631162621]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.15083135664463043},{"x":0.561344563961029,"y":0.15083135664463043},{"x":0.561344563961029,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5008403658866882,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.15083135664463043,0.561344563961029,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.15083135664463043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15083135664463043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1698337346315384},{"x":0.43865546584129333,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.15083135664463043,0.4907563030719757,0.1698337346315384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.15083135664463043},{"x":0.561344563961029,"y":0.15201900899410248},{"x":0.561344563961029,"y":0.1698337346315384},{"x":0.43865546584129333,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.14383135664463043,0.5663445639610291,0.1768337346315384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.18171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.18289786577224731},{"x":0.8302521109580994,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7949579954147339,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7949579954147339,0.18171021342277527,0.8302521109580994,0.19833728671073914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.18171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.18289786577224731},{"x":0.8302521109580994,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7949579954147339,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7899579954147339,0.17471021342277526,0.8352521109580994,0.20533728671073914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18408551812171936},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1947743445634842},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.16806723177433014,0.18289786577224731,0.21176470816135406,0.1947743445634842]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18408551812171936},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1947743445634842},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.16306723177433013,0.1758978657722473,0.21676470816135407,0.2017743445634842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.2102137804031372,0.8302521109580994,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.2102137804031372,0.7647058963775635,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.21140141785144806},{"x":0.729411780834198,"y":0.2102137804031372},{"x":0.729411780834198,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6873949766159058,0.21140141785144806,0.729411780834198,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8302521109580994,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6823949766159058,0.20440141785144805,0.8352521109580994,0.23384085369110108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.21140141785144806},{"x":0.19831933081150055,"y":0.21140141785144806},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2197149693965912},{"x":0.17815126478672028,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۷","boundary":[0.17815126478672028,0.21140141785144806,0.19831933081150055,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.21140141785144806},{"x":0.19831933081150055,"y":0.21140141785144806},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2197149693965912},{"x":0.17815126478672028,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.20440141785144805,0.20331933081150055,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3126050531864166,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3126050531864166,"y":0.25059381127357483},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Haloxylon","boundary":[0.23025210201740265,0.23396675288677216,0.3126050531864166,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.23396675288677216},{"x":0.43529412150382996,"y":0.23396675288677216},{"x":0.43529412150382996,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3193277418613434,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ammodendron","boundary":[0.3193277418613434,0.23396675288677216,0.43529412150382996,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4436974823474884,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4436974823474884,"y":0.25059381127357483},{"x":0.440336138010025,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.440336138010025,0.23396675288677216,0.4436974823474884,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.23396675288677216},{"x":0.507563054561615,"y":0.23396675288677216},{"x":0.507563054561615,"y":0.25059381127357483},{"x":0.45210084319114685,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"Salsola","boundary":[0.45210084319114685,0.23396675288677216,0.507563054561615,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5932773351669312,"y":0.235154390335083},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5142857432365417,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"arbuscula","boundary":[0.5142857432365417,0.23396675288677216,0.5932773351669312,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.235154390335083},{"x":0.6957983374595642,"y":0.235154390335083},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"-Astragalus","boundary":[0.6000000238418579,0.235154390335083,0.6957983374595642,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.235154390335083},{"x":0.7915966510772705,"y":0.235154390335083},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2517814636230469},{"x":0.702521026134491,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"squarrosus","boundary":[0.702521026134491,0.235154390335083,0.7915966510772705,0.2517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7915966510772705,"y":0.235154390335083},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2517814636230469},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22525210201740264,0.22696675288677215,0.7965966510772705,0.2587814636230469],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.4957983195781708,0.25415676832199097,0.5025210380554199,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.49079831957817077,0.24715676832199096,0.5075210380554199,0.27778384160995484],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.255344420671463},{"x":0.19663865864276886,"y":0.255344420671463},{"x":0.19663865864276886,"y":0.26603326201438904},{"x":0.17815126478672028,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.17815126478672028,0.255344420671463,0.19663865864276886,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.255344420671463},{"x":0.19663865864276886,"y":0.255344420671463},{"x":0.19663865864276886,"y":0.26603326201438904},{"x":0.17815126478672028,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.248344420671463,0.20163865864276886,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.28384798765182495},{"x":0.19663865864276886,"y":0.28384798765182495},{"x":0.19663865864276886,"y":0.294536828994751},{"x":0.17815126478672028,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.17815126478672028,0.28384798765182495,0.19663865864276886,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.28384798765182495},{"x":0.19663865864276886,"y":0.28384798765182495},{"x":0.19663865864276886,"y":0.294536828994751},{"x":0.17815126478672028,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.27684798765182494,0.20163865864276886,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.31116390228271484},{"x":0.19831933081150055,"y":0.31116390228271484},{"x":0.19831933081150055,"y":0.32185274362564087},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.17815126478672028,0.31116390228271484,0.19831933081150055,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.31116390228271484},{"x":0.19831933081150055,"y":0.31116390228271484},{"x":0.19831933081150055,"y":0.32185274362564087},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.30416390228271484,0.20331933081150055,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.3396674692630768},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3396674692630768},{"x":0.19495798647403717,"y":0.34916865825653076},{"x":0.17815126478672028,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.17815126478672028,0.3396674692630768,0.19495798647403717,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.3396674692630768},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3396674692630768},{"x":0.19495798647403717,"y":0.34916865825653076},{"x":0.17815126478672028,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.3326674692630768,0.19995798647403717,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8302521109580994,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۳","boundary":[0.7831932902336121,0.25415676832199097,0.8302521109580994,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7747899293899536,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7546218633651733,0.25415676832199097,0.7747899293899536,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2719714939594269},{"x":0.702521026134491,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.702521026134491,0.25415676832199097,0.7378151416778564,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2529691159725189},{"x":0.3613445460796356,"y":0.27078384160995483},{"x":0.27899160981178284,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Haloxylon","boundary":[0.27899160981178284,0.2529691159725189,0.3613445460796356,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2529691159725189},{"x":0.48235294222831726,"y":0.25415676832199097},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27078384160995483},{"x":0.37142857909202576,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Ammodendron","boundary":[0.37142857909202576,0.2529691159725189,0.48235294222831726,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8302521109580994,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2719714939594269},{"x":0.27899160981178284,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.27399160981178283,0.24596911597251891,0.8352521109580994,0.2789714939594269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5008403658866882,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5008403658866882,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4941176474094391,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4941176474094391,0.25415676832199097,0.5008403658866882,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Seidlitzia","boundary":[0.5109243988990784,0.25415676832199097,0.5798319578170776,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"rosmarinus","boundary":[0.5882353186607361,0.25415676832199097,0.6789916157722473,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.831932783126831,"y":0.28147268295288086},{"x":0.831932783126831,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۳-","boundary":[0.7848739624023438,0.28147268295288086,0.831932783126831,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7630252242088318,0.28147268295288086,0.7865546345710754,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.28147268295288086},{"x":0.756302535533905,"y":0.28147268295288086},{"x":0.756302535533905,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7361344695091248,0.28147268295288086,0.756302535533905,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6840336322784424,0.28147268295288086,0.7176470756530762,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6369748115539551,0.28147268295288086,0.6689075827598572,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.28147268295288086},{"x":0.63193279504776,"y":0.28147268295288086},{"x":0.63193279504776,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اشنان","boundary":[0.5983193516731262,0.28147268295288086,0.63193279504776,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2802850306034088},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2802850306034088},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2992874085903168},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Seidlitzia","boundary":[0.41680672764778137,0.2802850306034088,0.48403361439704895,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"rosmarinus","boundary":[0.4941176474094391,0.2802850306034088,0.5865546464920044,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.31116390228271484},{"x":0.831932783126831,"y":0.31116390228271484},{"x":0.831932783126831,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۱-","boundary":[0.7848739624023438,0.31116390228271484,0.831932783126831,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7865546345710754,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7647058963775635,0.31116390228271484,0.7865546345710754,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7361344695091248,0.31116390228271484,0.7596638798713684,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6857143044471741,0.3099762499332428,0.7193277478218079,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5092437267303467,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Seidlitzia","boundary":[0.5092437267303467,0.30878859758377075,0.5798319578170776,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"rosmarinus","boundary":[0.5899159908294678,0.30878859758377075,0.6823529601097107,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.33847981691360474},{"x":0.8336134552955627,"y":0.33847981691360474},{"x":0.8336134552955627,"y":0.35629454255104065},{"x":0.756302535533905,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۲-","boundary":[0.756302535533905,0.33847981691360474,0.8336134552955627,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7663865685462952,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7411764860153198,0.33847981691360474,0.7663865685462952,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.33847981691360474,0.7277311086654663,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.33610451221466064},{"x":0.41848739981651306,"y":0.33610451221466064},{"x":0.41848739981651306,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3478991687297821,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Seidlitzia","boundary":[0.3478991687297821,0.33610451221466064,0.41848739981651306,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5243697762489319,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4252100884914398,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"rosmarinus-","boundary":[0.4252100884914398,0.33610451221466064,0.5243697762489319,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Anabasis","boundary":[0.5378151535987854,0.3372921645641327,0.6084033846855164,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"setifera","boundary":[0.6168067455291748,0.3372921645641327,0.6705882549285889,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8352941274642944,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8352941274642944,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7579832077026367,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"۵-۳-۳-","boundary":[0.7579832077026367,0.36579573154449463,0.8352941274642944,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7428571581840515,0.36579573154449463,0.7647058963775635,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6907563209533691,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.36579573154449463,0.7260504364967346,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3824228048324585},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Seidlitzia","boundary":[0.32436975836753845,0.36342042684555054,0.3949579894542694,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"rosmarinus","boundary":[0.4000000059604645,0.3646080791950226,0.4924369752407074,0.3824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8199999928474426},{"languageCode":"uz","confidence":0.18000000715255737}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8369747996330261,"y":0.255344420671463},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3847981095314026},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.31936975836753845,0.24596911597251891,0.8402941274642944,0.3917981095314026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3646080791950226},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3646080791950226},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4924369752407074,0.3646080791950226,0.49915966391563416,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Hammada","boundary":[0.5008403658866882,0.3646080791950226,0.5815126299858093,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"uz","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"salicornica","boundary":[0.5899159908294678,0.3646080791950226,0.6789916157722473,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.39429929852485657},{"x":0.8336134552955627,"y":0.39429929852485657},{"x":0.8336134552955627,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"5-2-","boundary":[0.7865546345710754,0.39429929852485657,0.8336134552955627,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7647058963775635,0.39429929852485657,0.7848739624023438,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3931116461753845},{"x":0.75126051902771,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7126050591468811,0.3931116461753845,0.7495798468589783,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.6638655662536621,0.3931116461753845,0.6991596817970276,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4773109257221222,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Hammada","boundary":[0.4773109257221222,0.39073634147644043,0.5596638917922974,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3919239938259125},{"x":0.653781533241272,"y":0.3931116461753845},{"x":0.653781533241272,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"salicornica","boundary":[0.5680672526359558,0.3919239938259125,0.653781533241272,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8336134552955627,"y":0.42161521315574646},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4394299387931824},{"x":0.756302535533905,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"5-4-1-","boundary":[0.756302535533905,0.42161521315574646,0.8336134552955627,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7445378303527832,0.42161521315574646,0.7663865685462952,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.42161521315574646,0.7260504364967346,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Hammada","boundary":[0.4957983195781708,0.41923990845680237,0.5747899413108826,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4394299387931824},{"x":0.583193302154541,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"salicornica","boundary":[0.583193302154541,0.4204275608062744,0.6722689270973206,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8302521109580994,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"6-","boundary":[0.8117647171020508,0.44893112778663635,0.8302521109580994,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.44893112778663635},{"x":0.805042028427124,"y":0.4477434754371643},{"x":0.805042028427124,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادات","boundary":[0.7344537973403931,0.44893112778663635,0.805042028427124,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929},{"languageCode":"uz","confidence":0.20000000298023224}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4723109257221222,0.3576080791950226,0.8386134552955627,0.4725582010746002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3669833838939667},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3669833838939667},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3776721954345703},{"x":0.17983193695545197,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۹۵","boundary":[0.17983193695545197,0.3669833838939667,0.19663865864276886,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3669833838939667},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3669833838939667},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3776721954345703},{"x":0.17983193695545197,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.35998338389396667,0.20163865864276886,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.39429929852485657},{"x":0.19831933081150055,"y":0.39429929852485657},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4049881100654602},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.17983193695545197,0.39429929852485657,0.19831933081150055,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.39429929852485657},{"x":0.19831933081150055,"y":0.39429929852485657},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4049881100654602},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.38729929852485656,0.20331933081150055,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4228028357028961},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4228028357028961},{"x":0.19831933081150055,"y":0.43349167704582214},{"x":0.17983193695545197,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.17983193695545197,0.4228028357028961,0.19831933081150055,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4228028357028961},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4228028357028961},{"x":0.19831933081150055,"y":0.43349167704582214},{"x":0.17983193695545197,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.4158028357028961,0.20331933081150055,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.450118750333786},{"x":0.20336134731769562,"y":0.44893112778663635},{"x":0.20336134731769562,"y":0.46080759167671204},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.1764705926179886,0.450118750333786,0.20336134731769562,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.450118750333786},{"x":0.20336134731769562,"y":0.44893112778663635},{"x":0.20336134731769562,"y":0.46080759167671204},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.443118750333786,0.20836134731769562,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.4774346649646759},{"x":0.831932783126831,"y":0.47862231731414795},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8016806840896606,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8016806840896606,0.4774346649646759,0.8302521109580994,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7613445520401001,0.47624704241752625,0.7915966510772705,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4750593900680542},{"x":0.75126051902771,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.707563042640686,0.47387173771858215,0.75126051902771,0.49406176805496216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.47387173771858215},{"x":0.831932783126831,"y":0.47862231731414795},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.702563042640686,0.46687173771858215,0.8352521109580994,0.5046246953010559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.4774346649646759},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4774346649646759},{"x":0.20168067514896393,"y":0.489311158657074},{"x":0.1764705926179886,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۰۵","boundary":[0.1764705926179886,0.4774346649646759,0.20168067514896393,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.4774346649646759},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4774346649646759},{"x":0.20168067514896393,"y":0.489311158657074},{"x":0.1764705926179886,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.4704346649646759,0.20668067514896393,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5035629272460938},{"x":0.831932783126831,"y":0.5023753046989441},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7815126180648804,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7798319458961487,0.5035629272460938,0.8336134552955627,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7764706015586853,"y":0.521377682685852},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7210084199905396,0.5047506093978882,0.7764706015586853,0.521377682685852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5047506093978882},{"x":0.831932783126831,"y":0.5023753046989441},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7160084199905395,0.4977506093978882,0.8386134552955627,0.5271900005340576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.5059382319450378},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5059382319450378},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5166270732879639},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.1764705926179886,0.5059382319450378,0.20336134731769562,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.5059382319450378},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5059382319450378},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5166270732879639},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.49893823194503784,0.20836134731769562,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5344418287277222},{"x":0.831932783126831,"y":0.5356294512748718},{"x":0.831932783126831,"y":0.551068902015686},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7798319458961487,0.5344418287277222,0.831932783126831,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7109243869781494,0.5332541465759277,0.7714285850524902,0.5498812198638916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5332541465759277},{"x":0.831932783126831,"y":0.5344418287277222},{"x":0.831932783126831,"y":0.551068902015686},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7059243869781494,0.5262541465759277,0.8369327831268311,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.5344418287277222},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5344418287277222},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5451306700706482},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.1764705926179886,0.5344418287277222,0.20168067514896393,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.5344418287277222},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5344418287277222},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5451306700706482},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17147059261798858,0.5274418287277222,0.20668067514896393,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.6104512810707092,0.5630252361297607,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6294536590576172},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداول","boundary":[0.43697479367256165,0.6104512810707092,0.4924369752407074,0.6294536590576172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6294536590576172},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43197479367256164,0.6034512810707092,0.5680252361297607,0.6364536590576172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6425178050994873},{"x":0.831932783126831,"y":0.6425178050994873},{"x":0.831932783126831,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.6425178050994873,0.831932783126831,0.6567695736885071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6425178050994873},{"x":0.831932783126831,"y":0.6425178050994873},{"x":0.831932783126831,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.6355178050994873,0.8369327831268311,0.6637695736885071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6555819511413574},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.16806723177433014,0.6425178050994873,0.21176470816135406,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6555819511413574},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16306723177433013,0.6355178050994873,0.21676470816135407,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.673396646976471},{"x":0.1915966421365738,"y":0.673396646976471},{"x":0.1915966421365738,"y":0.684085488319397},{"x":0.18487395346164703,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"។","boundary":[0.18487395346164703,0.673396646976471,0.1915966421365738,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.673396646976471},{"x":0.1915966421365738,"y":0.673396646976471},{"x":0.1915966421365738,"y":0.684085488319397},{"x":0.18487395346164703,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17987395346164703,0.6663966469764709,0.1965966421365738,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7007125616073608},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7007125616073608},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7114014029502869},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.17983193695545197,0.7007125616073608,0.19663865864276886,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7007125616073608},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7007125616073608},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7114014029502869},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.6937125616073608,0.20163865864276886,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6722090244293213},{"x":0.831932783126831,"y":0.6722090244293213},{"x":0.831932783126831,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.6722090244293213,0.831932783126831,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7747899293899536,0.6722090244293213,0.7764706015586853,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.6722090244293213,0.7647058963775635,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7058823704719543,0.6722090244293213,0.7546218633651733,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6268907785415649,0.6722090244293213,0.6974790096282959,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.5983193516731262,0.6722090244293213,0.6201680898666382,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5680672526359558,0.6722090244293213,0.5899159908294678,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5109243988990784,0.6722090244293213,0.5529412031173706,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6900237798690796},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.46554622054100037,0.6722090244293213,0.5025210380554199,0.6900237798690796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"مورد","boundary":[0.4252100884914398,0.6769596338272095,0.4571428596973419,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6722090244293213},{"x":0.831932783126831,"y":0.6722090244293213},{"x":0.831932783126831,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4202100884914398,0.6652090244293213,0.8369327831268311,0.6970237798690796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6710214018821716},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6698337197303772},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6876484751701355},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.37478992342948914,0.6710214018821716,0.41680672764778137,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6710214018821716},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6876484751701355},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.3210084140300751,0.6710214018821716,0.36974790692329407,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3142857253551483,0.6722090244293213,0.3210084140300751,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6722090244293213},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6710214018821716},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6888360977172852},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.27394959330558777,0.6722090244293213,0.30924370884895325,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6888360977172852},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.25882354378700256,0.6722090244293213,0.2655462324619293,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6983373165130615},{"x":0.831932783126831,"y":0.6983373165130615},{"x":0.831932783126831,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7798319458961487,0.6983373165130615,0.831932783126831,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7630252242088318,0.6983373165130615,0.7697479128837585,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.6983373165130615,0.7546218633651733,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.7008403539657593,0.6983373165130615,0.7478991746902466,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6983373165130615},{"x":0.702521026134491,"y":0.6983373165130615},{"x":0.702521026134491,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.6983373165130615,0.702521026134491,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7185273170471191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.610084056854248,0.6983373165130615,0.6521008610725403,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5445378422737122,0.6983373165130615,0.6016806960105896,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4957983195781708,0.6983373165130615,0.5361344814300537,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6983373165130615},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6983373165130615},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7185273170471191},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.43529412150382996,0.6983373165130615,0.48739495873451233,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.3478991687297821,0.6983373165130615,0.4268907606601715,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6983373165130615},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6983373165130615},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7185273170471191},{"x":0.289075642824173,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.289075642824173,0.6983373165130615,0.33949580788612366,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.23193277418613434,0.6983373165130615,0.2806722819805145,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.7280284762382507},{"x":0.831932783126831,"y":0.7292161583900452},{"x":0.831932783126831,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.7848739624023438,0.7280284762382507,0.831932783126831,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7764706015586853,0.7280284762382507,0.7815126180648804,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.7394958138465881,0.7280284762382507,0.7714285850524902,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7280284762382507},{"x":0.729411780834198,"y":0.7280284762382507},{"x":0.729411780834198,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7243697643280029,0.7280284762382507,0.729411780834198,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7529691457748413},{"x":0.831932783126831,"y":0.7529691457748413},{"x":0.831932783126831,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.7529691457748413,0.831932783126831,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7714285850524902,0.7529691457748413,0.7815126180648804,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.7529691457748413,0.7647058963775635,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7058823704719543,0.7529691457748413,0.7546218633651733,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جوی","boundary":[0.6621848940849304,0.7529691457748413,0.6974790096282959,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7529691457748413},{"x":0.653781533241272,"y":0.7529691457748413},{"x":0.653781533241272,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.5731092691421509,0.7529691457748413,0.653781533241272,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5428571701049805,0.7529691457748413,0.5647059082984924,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7529691457748413},{"x":0.534453809261322,"y":0.7529691457748413},{"x":0.534453809261322,"y":0.7719715237617493},{"x":0.489075630903244,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.489075630903244,0.7529691457748413,0.534453809261322,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7529691457748413},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7529691457748413},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4436974823474884,0.7529691457748413,0.48067227005958557,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7529691457748413},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7529691457748413},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7719715237617493},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.40336135029792786,0.7529691457748413,0.43529412150382996,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3529411852359772,0.7529691457748413,0.3949579894542694,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7719715237617493},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.2991596758365631,0.7529691457748413,0.3462184965610504,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7719715237617493},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.29075631499290466,0.7529691457748413,0.2974790036678314,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7719715237617493},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.2504201829433441,0.7529691457748413,0.2857142984867096,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7529691457748413},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7529691457748413},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7719715237617493},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2369747906923294,0.7529691457748413,0.24537815153598785,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.783847987651825},{"x":0.831932783126831,"y":0.783847987651825},{"x":0.831932783126831,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.783847987651825,0.831932783126831,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.783847987651825},{"x":0.7798319458961487,"y":0.783847987651825},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7731092572212219,0.783847987651825,0.7798319458961487,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.783847987651825},{"x":0.7647058963775635,"y":0.783847987651825},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.783847987651825,0.7647058963775635,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.783847987651825},{"x":0.7546218633651733,"y":0.783847987651825},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبق","boundary":[0.7277311086654663,0.783847987651825,0.7546218633651733,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.783847987651825},{"x":0.7193277478218079,"y":0.783847987651825},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6873949766159058,0.783847987651825,0.7193277478218079,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.783847987651825},{"x":0.6789916157722473,"y":0.783847987651825},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.6352941393852234,0.783847987651825,0.6789916157722473,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.783847987651825},{"x":0.6268907785415649,"y":0.783847987651825},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.783847987651825,0.6268907785415649,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.783847987651825},{"x":0.605042040348053,"y":0.783847987651825},{"x":0.605042040348053,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5680672526359558,0.783847987651825,0.605042040348053,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.783847987651825},{"x":0.5596638917922974,"y":0.783847987651825},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5277311205863953,0.783847987651825,0.5596638917922974,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.783847987651825},{"x":0.5193277597427368,"y":0.783847987651825},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4773109257221222,0.783847987651825,0.5193277597427368,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.783847987651825},{"x":0.47058823704719543,"y":0.783847987651825},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8004750609397888},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.42352941632270813,0.783847987651825,0.47058823704719543,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.783847987651825},{"x":0.42016807198524475,"y":0.783847987651825},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8004750609397888},{"x":0.413445383310318,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.413445383310318,0.783847987651825,0.42016807198524475,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.783847987651825},{"x":0.4100840389728546,"y":0.783847987651825},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8004750609397888},{"x":0.37478992342948914,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.37478992342948914,0.783847987651825,0.4100840389728546,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.783847987651825},{"x":0.3680672347545624,"y":0.783847987651825},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3613445460796356,0.783847987651825,0.3680672347545624,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.8111639022827148},{"x":0.831932783126831,"y":0.8111639022827148},{"x":0.831932783126831,"y":0.8301662802696228},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.8111639022827148,0.831932783126831,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8301662802696228},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7731092572212219,0.8111639022827148,0.7798319458961487,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8301662802696228},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.8111639022827148,0.7647058963775635,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8301662802696228},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.7176470756530762,0.8111639022827148,0.7546218633651733,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8111639022827148},{"x":0.707563042640686,"y":0.8111639022827148},{"x":0.707563042640686,"y":0.8301662802696228},{"x":0.680672287940979,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.680672287940979,0.8111639022827148,0.707563042640686,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6605042219161987,0.8111639022827148,0.6722689270973206,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.8111639022827148,0.6554622054100037,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.5764706134796143,0.8111639022827148,0.6369748115539551,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5210084319114685,0.8111639022827148,0.5630252361297607,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4739495813846588,0.8123515248298645,0.5126050710678101,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4268907606601715,"y":0.826603353023529},{"x":0.3848739564418793,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3831932842731476,0.8099762201309204,0.4268907606601715,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3781512677669525,"y":0.826603353023529},{"x":0.3310924470424652,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.3310924470424652,0.8099762201309204,0.3781512677669525,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.8111639022827148},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8111639022827148},{"x":0.32773110270500183,"y":0.826603353023529},{"x":0.3210084140300751,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3210084140300751,0.8111639022827148,0.32773110270500183,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.8111639022827148},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3142857253551483,"y":0.826603353023529},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.2806722819805145,0.8111639022827148,0.3142857253551483,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.8111639022827148},{"x":0.27394959330558777,"y":0.8111639022827148},{"x":0.27563026547431946,"y":0.8277909755706787},{"x":0.2689075767993927,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.267226904630661,0.8111639022827148,0.27563026547431946,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.8384798169136047},{"x":0.831932783126831,"y":0.8384798169136047},{"x":0.831932783126831,"y":0.8551068902015686},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.8384798169136047,0.831932783126831,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8551068902015686},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.7714285850524902,0.8384798169136047,0.7798319458961487,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8551068902015686},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.8384798169136047,0.7647058963775635,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8551068902015686},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6840336322784424,0.8384798169136047,0.7546218633651733,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8396674394607544},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8396674394607544},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8562945127487183},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاکهای","boundary":[0.6218487620353699,0.8396674394607544,0.6739495992660522,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.8396674394607544},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8396674394607544},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8562945127487183},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5747899413108826,0.8396674394607544,0.6117647290229797,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8562945127487183},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5546218752861023,0.8396674394607544,0.5680672526359558,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8562945127487183},{"x":0.507563054561615,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.507563054561615,0.8396674394607544,0.5478991866111755,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8396674394607544},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8396674394607544},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8562945127487183},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.47058823704719543,0.8396674394607544,0.49915966391563416,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.8396674394607544},{"x":0.462184876203537,"y":0.8396674394607544},{"x":0.462184876203537,"y":0.8562945127487183},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4285714328289032,0.8396674394607544,0.462184876203537,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.8396674394607544},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8396674394607544},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8562945127487183},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4100840389728546,0.8396674394607544,0.42016807198524475,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.8396674394607544},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8396674394607544},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8562945127487183},{"x":0.364705890417099,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.364705890417099,0.8396674394607544,0.40168067812919617,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.8396674394607544},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8396674394607544},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8562945127487183},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فائو","boundary":[0.3310924470424652,0.8396674394607544,0.35630252957344055,0.8562945127487183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.831932783126831,"y":0.6674584150314331},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8551068902015686},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22693277418613433,0.6628337197303772,0.8386134552955627,0.8621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.7577196955680847},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7577196955680847},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7660332322120667},{"x":0.18151260912418365,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۱۵","boundary":[0.18151260912418365,0.7577196955680847,0.19663865864276886,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.7577196955680847},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7577196955680847},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7660332322120667},{"x":0.18151260912418365,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.7507196955680847,0.20163865864276886,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.783847987651825},{"x":0.19663865864276886,"y":0.783847987651825},{"x":0.19831933081150055,"y":0.794536828994751},{"x":0.18151260912418365,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۱۹","boundary":[0.18151260912418365,0.783847987651825,0.19831933081150055,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.783847987651825},{"x":0.19663865864276886,"y":0.783847987651825},{"x":0.19831933081150055,"y":0.794536828994751},{"x":0.18151260912418365,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.776847987651825,0.20331933081150055,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.815914511680603},{"x":0.7647058963775635,"y":0.815914511680603},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.815914511680603,0.7647058963775635,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.815914511680603},{"x":0.7647058963775635,"y":0.815914511680603},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.7580252242088318,0.808914511680603,0.7697058963775635,0.8288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.8147268295288086},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8289785981178284},{"x":0.43361344933509827,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"مورد","boundary":[0.43697479367256165,0.8147268295288086,0.4638655483722687,0.8289785981178284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.8147268295288086},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8289785981178284},{"x":0.43361344933509827,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.8077268295288086,0.4688655483722687,0.8359785981178284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8123515248298645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8123515248298645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8230403661727905},{"x":0.17815126478672028,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۳۹","boundary":[0.17815126478672028,0.8123515248298645,0.19831933081150055,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8123515248298645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8123515248298645},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8230403661727905},{"x":0.17815126478672028,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.8053515248298645,0.20331933081150055,0.8300403661727905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8408551216125488},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8408551216125488},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8503562808036804},{"x":0.17815126478672028,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.17815126478672028,0.8408551216125488,0.19663865864276886,0.8503562808036804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8408551216125488},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8408551216125488},{"x":0.19663865864276886,"y":0.8503562808036804},{"x":0.17815126478672028,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17315126478672027,0.8338551216125488,0.20163865864276886,0.8573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9180522561073303},{"x":0.4756302535533905,"y":0.9180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"ج","boundary":[0.4756302535533905,0.9073634147644043,0.48571428656578064,0.9180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9180522561073303},{"x":0.4756302535533905,"y":0.9180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.9003634147644043,0.49071428656578064,0.9250522561073303],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/QAHfcsbefLKWZAaf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/attytxltTEHmnXYy.jpg","blurred":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/SubvXqdLuHUlbLzX.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00018367347046106803,0.00016235802547382344,0.998590565621352,0.9989070051701788]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1425178200006485},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.14370545744895935,0.5630252361297607,0.1603325456380844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.14370545744895935},{"x":0.4907563030719757,"y":0.14370545744895935},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1603325456380844},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداول","boundary":[0.43697479367256165,0.14370545744895935,0.4907563030719757,0.1603325456380844]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1603325456380844},{"x":0.43697479367256165,"y":0.16152018308639526}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43197479367256164,0.13670545744895934,0.5680252361297607,0.16733254563808442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.18289786577224731},{"x":0.831932783126831,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.18171021342277527,0.831932783126831,0.19714964926242828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.18289786577224731},{"x":0.831932783126831,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.17471021342277526,0.8369327831268311,0.2041496492624283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.18171021342277527},{"x":0.15798319876194,"y":0.18171021342277527},{"x":0.15798319876194,"y":0.19358669221401215},{"x":0.11428571492433548,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.11428571492433548,0.18171021342277527,0.15798319876194,0.19358669221401215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.18171021342277527},{"x":0.15798319876194,"y":0.18171021342277527},{"x":0.15798319876194,"y":0.19358669221401215},{"x":0.11428571492433548,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.10928571492433548,0.17471021342277526,0.16298319876194,0.20058669221401215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.20783847570419312},{"x":0.831932783126831,"y":0.20783847570419312},{"x":0.831932783126831,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7899159789085388,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.20783847570419312,0.831932783126831,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7798319458961487,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7798319458961487,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7714285850524902,0.20783847570419312,0.7798319458961487,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7630252242088318,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.20783847570419312,0.7647058963775635,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7159664034843445,0.20783847570419312,0.7546218633651733,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.20783847570419312},{"x":0.707563042640686,"y":0.20783847570419312},{"x":0.707563042640686,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربریهای","boundary":[0.6403361558914185,0.20783847570419312,0.707563042640686,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.20783847570419312},{"x":0.63193279504776,"y":0.20783847570419312},{"x":0.63193279504776,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5949580073356628,0.20783847570419312,0.63193279504776,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5445378422737122,0.20783847570419312,0.5865546464920044,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.20783847570419312},{"x":0.534453809261322,"y":0.20783847570419312},{"x":0.534453809261322,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5210084319114685,0.20783847570419312,0.534453809261322,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22565320134162903},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.47058823704719543,0.20783847570419312,0.5126050710678101,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.20783847570419312},{"x":0.462184876203537,"y":0.20783847570419312},{"x":0.462184876203537,"y":0.22565320134162903},{"x":0.42016807198524475,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.42016807198524475,0.20783847570419312,0.462184876203537,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4117647111415863,"y":0.22565320134162903},{"x":0.36974790692329407,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.36974790692329407,0.20783847570419312,0.4117647111415863,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3630252182483673,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3630252182483673,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35630252957344055,0.20783847570419312,0.3630252182483673,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3529411852359772,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3529411852359772,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3193277418613434,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.3193277418613434,0.20783847570419312,0.3529411852359772,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.20783847570419312},{"x":0.31092438101768494,"y":0.20783847570419312},{"x":0.31092438101768494,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3042016923427582,0.20783847570419312,0.31092438101768494,0.22565320134162903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.20783847570419312},{"x":0.831932783126831,"y":0.20783847570419312},{"x":0.831932783126831,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2992016923427582,0.2008384757041931,0.8369327831268311,0.23265320134162903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.20902612805366516},{"x":0.13613446056842804,"y":0.20902612805366516},{"x":0.13613446056842804,"y":0.2197149693965912},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"2","boundary":[0.13109244406223297,0.20902612805366516,0.13613446056842804,0.2197149693965912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.20902612805366516},{"x":0.1445378214120865,"y":0.20902612805366516},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2197149693965912},{"x":0.1411764770746231,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":".","boundary":[0.1411764770746231,0.20902612805366516,0.1445378214120865,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.20902612805366516},{"x":0.1445378214120865,"y":0.20902612805366516},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2197149693965912},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.20202612805366515,0.1495378214120865,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.24109263718128204},{"x":0.831932783126831,"y":0.24109263718128204},{"x":0.831932783126831,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.7899159789085388,0.24109263718128204,0.831932783126831,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7798319458961487,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7798319458961487,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7714285850524902,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7714285850524902,0.24109263718128204,0.7798319458961487,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7630252242088318,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.24109263718128204,0.7647058963775635,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.7159664034843445,0.24109263718128204,0.7546218633651733,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.24109263718128204},{"x":0.707563042640686,"y":0.24109263718128204},{"x":0.707563042640686,"y":0.25890737771987915},{"x":0.680672287940979,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.680672287940979,0.24109263718128204,0.707563042640686,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6504201889038086,0.24109263718128204,0.6773109436035156,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6016806960105896,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6016806960105896,0.24109263718128204,0.6420168280601501,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25890737771987915},{"x":0.556302547454834,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.556302547454834,0.24109263718128204,0.5915966629981995,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5159664154052734,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5159664154052734,0.24109263718128204,0.5462185144424438,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.23990498483181},{"x":0.507563054561615,"y":0.23990498483181},{"x":0.507563054561615,"y":0.25890737771987915},{"x":0.46554622054100037,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.46554622054100037,0.23990498483181,0.507563054561615,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.23990498483181},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23990498483181},{"x":0.4571428596973419,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4100840389728546,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.4100840389728546,0.23990498483181,0.4571428596973419,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.23990498483181},{"x":0.4084033668041229,"y":0.23990498483181},{"x":0.4084033668041229,"y":0.25890737771987915},{"x":0.40168067812919617,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.40168067812919617,0.23990498483181,0.4084033668041229,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.23990498483181},{"x":0.3966386616230011,"y":0.23990498483181},{"x":0.3966386616230011,"y":0.25890737771987915},{"x":0.364705890417099,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.364705890417099,0.23990498483181,0.3966386616230011,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.23990498483181},{"x":0.35798320174217224,"y":0.23990498483181},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3495798408985138,0.23990498483181,0.35798320174217224,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.23990498483181},{"x":0.3495798408985138,"y":0.23990498483181},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2577197253704071},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.23990498483181,0.3495798408985138,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.23990498483181},{"x":0.3327731192111969,"y":0.23990498483181},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.3008403480052948,0.23990498483181,0.3327731192111969,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.23990498483181},{"x":0.29075631499290466,"y":0.23990498483181},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2577197253704071},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.25882354378700256,0.23990498483181,0.29075631499290466,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.23990498483181},{"x":0.2504201829433441,"y":0.23990498483181},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.22857142984867096,0.23990498483181,0.2504201829433441,0.2577197253704071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.23990498483181},{"x":0.831932783126831,"y":0.24109263718128204},{"x":0.831932783126831,"y":0.26128265261650085},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.22357142984867096,0.23290498483181,0.8369327831268311,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2529691159725189},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۶۳","boundary":[0.12941177189350128,0.2422802895307541,0.14621849358081818,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2422802895307541},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2529691159725189},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.23528028953075408,0.15121849358081818,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5092437267303467,0.3230403661727905,0.5714285969734192,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.32185274362564087},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3230403661727905},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4302521049976349,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارها","boundary":[0.4302521049976349,0.32185274362564087,0.49747899174690247,0.3396674692630768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4252521049976349,0.31485274362564086,0.5764285969734192,0.3466674692630768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.36104512214660645},{"x":0.831932783126831,"y":0.36104512214660645},{"x":0.831932783126831,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.36104512214660645,0.831932783126831,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.36104512214660645},{"x":0.831932783126831,"y":0.36104512214660645},{"x":0.831932783126831,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.35404512214660644,0.8369327831268311,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.3598574697971344},{"x":0.15798319876194,"y":0.3598574697971344},{"x":0.15798319876194,"y":0.37173396348953247},{"x":0.11428571492433548,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.11428571492433548,0.3598574697971344,0.15798319876194,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.3598574697971344},{"x":0.15798319876194,"y":0.3598574697971344},{"x":0.15798319876194,"y":0.37173396348953247},{"x":0.11428571492433548,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10928571492433548,0.3528574697971344,0.16298319876194,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.39904987812042236},{"x":0.13445378839969635,"y":0.3919239938259125},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3919239938259125},{"x":0.1428571492433548,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"0","boundary":[0.13445378839969635,0.39904987812042236,0.1428571492433548,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.39904987812042236},{"x":0.13445378839969635,"y":0.3919239938259125},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3919239938259125},{"x":0.1428571492433548,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.39204987812042236,0.1478571492433548,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4323040246963501},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.13109244406223297,0.4204275608062744,0.14789916574954987,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4204275608062744},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4323040246963501},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4134275608062744,0.15289916574954987,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.3871733844280243},{"x":0.831932783126831,"y":0.3871733844280243},{"x":0.831932783126831,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7899159789085388,0.3871733844280243,0.831932783126831,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.3871733844280243,0.7798319458961487,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7126050591468811,0.3871733844280243,0.7277311086654663,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6672269105911255,0.3871733844280243,0.7058823704719543,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6151260733604431,0.3871733844280243,0.6554622054100037,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5848739743232727,0.3871733844280243,0.6084033846855164,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5361344814300537,0.3871733844280243,0.5714285969734192,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4073634147644043},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.48403361439704895,0.3871733844280243,0.5277311205863953,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4073634147644043},{"x":0.462184876203537,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.462184876203537,0.3871733844280243,0.4756302535533905,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3871733844280243},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3871733844280243},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4151260554790497,0.3871733844280243,0.45210084319114685,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3871733844280243},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3871733844280243},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3764705955982208,0.3871733844280243,0.40672269463539124,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4073634147644043},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.32436975836753845,0.3871733844280243,0.3680672347545624,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.2705882489681244,0.3871733844280243,0.3193277418613434,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4073634147644043},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26218488812446594,0.3871733844280243,0.2689075767993927,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.2235294133424759,0.3871733844280243,0.2571428716182709,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21008403599262238,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21008403599262238,0.3871733844280243,0.21848739683628082,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.41923990845680237},{"x":0.831932783126831,"y":0.41923990845680237},{"x":0.831932783126831,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.41923990845680237,0.831932783126831,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7815126180648804,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.41923990845680237,0.7815126180648804,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7310924530029297,0.41923990845680237,0.7361344695091248,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7193277478218079,0.41923990845680237,0.7277311086654663,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7109243869781494,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.6689075827598572,0.41923990845680237,0.7109243869781494,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمبروترمیک","boundary":[0.5798319578170776,0.41923990845680237,0.6605042219161987,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5714285969734192,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.5226891040802002,0.41923990845680237,0.5714285969734192,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سینوپتیک","boundary":[0.4470588266849518,0.41923990845680237,0.5142857432365417,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4420168101787567,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.3932773172855377,0.41923990845680237,0.4420168101787567,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.41923990845680237},{"x":0.39159664511680603,"y":0.41923990845680237},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3848739564418793,0.41923990845680237,0.39159664511680603,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3815126121044159,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.3478991687297821,0.41923990845680237,0.3815126121044159,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.41923990845680237},{"x":0.33949580788612366,"y":0.41923990845680237},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3310924470424652,0.41923990845680237,0.33949580788612366,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.45130640268325806},{"x":0.831932783126831,"y":0.45130640268325806},{"x":0.831932783126831,"y":0.470308780670166},{"x":0.7882353067398071,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.45130640268325806,0.831932783126831,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.470308780670166},{"x":0.7411764860153198,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.45130640268325806,0.7815126180648804,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.470308780670166},{"x":0.7193277478218079,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7193277478218079,0.45130640268325806,0.7378151416778564,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.470308780670166},{"x":0.6689075827598572,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.6689075827598572,0.45130640268325806,0.7126050591468811,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.470308780670166},{"x":0.5798319578170776,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمبروترمیک","boundary":[0.5798319578170776,0.45130640268325806,0.6605042219161987,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.470308780670166},{"x":0.5226891040802002,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایستگاه","boundary":[0.5226891040802002,0.45130640268325806,0.5714285969734192,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5142857432365417,"y":0.470308780670166},{"x":0.4756302535533905,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبخیر","boundary":[0.4756302535533905,0.45130640268325806,0.5142857432365417,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.45130640268325806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.45130640268325806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.470308780670166},{"x":0.4268907606601715,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.4268907606601715,0.45130640268325806,0.46890756487846375,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45130640268325806},{"x":0.41848739981651306,"y":0.45130640268325806},{"x":0.41848739981651306,"y":0.470308780670166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.37142857909202576,0.45130640268325806,0.41848739981651306,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.45130640268325806},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45130640268325806},{"x":0.37142857909202576,"y":0.470308780670166},{"x":0.3630252182483673,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3630252182483673,0.45130640268325806,0.37142857909202576,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.45130640268325806},{"x":0.35966387391090393,"y":0.45130640268325806},{"x":0.35966387391090393,"y":0.470308780670166},{"x":0.32268908619880676,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.32268908619880676,0.45130640268325806,0.35966387391090393,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3193277418613434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3193277418613434,"y":0.470308780670166},{"x":0.31092438101768494,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.31092438101768494,0.45130640268325806,0.3193277418613434,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.48337292671203613},{"x":0.831932783126831,"y":0.48337292671203613},{"x":0.831932783126831,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7882353067398071,0.48337292671203613,0.831932783126831,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7798319458961487,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.48337292671203613,0.7798319458961487,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7310924530029297,0.48337292671203613,0.7344537973403931,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7176470756530762,0.48337292671203613,0.7260504364967346,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.6705882549285889,0.48337292671203613,0.7109243869781494,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6504201889038086,0.48337292671203613,0.6621848940849304,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6436975002288818,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.6252101063728333,0.48337292671203613,0.6436975002288818,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5023753046989441},{"x":0.561344563961029,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مساحت","boundary":[0.561344563961029,0.48337292671203613,0.6168067455291748,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.5260504484176636,0.48337292671203613,0.5529412031173706,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4957983195781708,0.48337292671203613,0.5226891040802002,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.48337292671203613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48337292671203613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4470588266849518,0.48337292671203613,0.48739495873451233,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.48337292671203613},{"x":0.43697479367256165,"y":0.48337292671203613},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5023753046989441},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42352941632270813,0.48337292671203613,0.43697479367256165,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4151260554790497,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3781512677669525,0.48337292671203613,0.4151260554790497,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.48337292671203613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.48337292671203613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5023753046989441},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.33781513571739197,0.48337292671203613,0.36974790692329407,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3327731192111969,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.2840336263179779,0.48337292671203613,0.3327731192111969,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2823529541492462,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5023753046989441},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.27563026547431946,0.48337292671203613,0.2823529541492462,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2722689211368561,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.2369747906923294,0.48337292671203613,0.2722689211368561,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2218487411737442,0.48337292671203613,0.22857142984867096,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3871733844280243},{"x":0.831932783126831,"y":0.3871733844280243},{"x":0.831932783126831,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20508403599262237,0.3801733844280243,0.8369327831268311,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.45130640268325806},{"x":0.14621849358081818,"y":0.45130640268325806},{"x":0.14621849358081818,"y":0.46318289637565613},{"x":0.12941177189350128,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.12941177189350128,0.45130640268325806,0.14621849358081818,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.45130640268325806},{"x":0.14621849358081818,"y":0.45130640268325806},{"x":0.14621849358081818,"y":0.46318289637565613},{"x":0.12941177189350128,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.44430640268325805,0.15121849358081818,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.48812350630760193},{"x":0.14789916574954987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":"ہ","boundary":[0.1411764770746231,0.48812350630760193,0.14789916574954987,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.48812350630760193},{"x":0.14789916574954987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.4811235063076019,0.15289916574954987,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5178147554397583},{"x":0.831932783126831,"y":0.5178147554397583},{"x":0.831932783126831,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7899159789085388,0.5178147554397583,0.831932783126831,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7411764860153198,0.5178147554397583,0.7798319458961487,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7193277478218079,0.5178147554397583,0.7344537973403931,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.6705882549285889,0.5178147554397583,0.7109243869781494,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6521008610725403,0.5178147554397583,0.6621848940849304,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.6252101063728333,0.5178147554397583,0.6453781723976135,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5368170738220215},{"x":0.561344563961029,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مساحت","boundary":[0.561344563961029,0.5178147554397583,0.6168067455291748,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.48739495873451233,0.5178147554397583,0.5529412031173706,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5178147554397583},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5178147554397583},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5368170738220215},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.43865546584129333,0.5178147554397583,0.48067227005958557,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5368170738220215},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41680672764778137,0.5178147554397583,0.4302521049976349,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5368170738220215},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.36974790692329407,0.5178147554397583,0.4084033668041229,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3310924470424652,0.5178147554397583,0.3630252182483673,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5178147554397583},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5178147554397583},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5368170738220215},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.27731093764305115,0.5178147554397583,0.32436975836753845,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5178147554397583},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5178147554397583},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2655462324619293,0.5178147554397583,0.27394959330558777,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5178147554397583},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5178147554397583},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.23025210201740265,0.5178147554397583,0.26218488812446594,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21344538033008575,0.5178147554397583,0.2218487411737442,0.5368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.831932783126831,"y":0.5178147554397583},{"x":0.831932783126831,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20844538033008575,0.5108147554397583,0.8369327831268311,0.5438170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5522565245628357},{"x":0.831932783126831,"y":0.5522565245628357},{"x":0.831932783126831,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7798319458961487,0.5522565245628357,0.831932783126831,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7226890921592712,0.5522565245628357,0.7714285850524902,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.7109243869781494,0.5522565245628357,0.7176470756530762,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5522565245628357},{"x":0.707563042640686,"y":0.5522565245628357},{"x":0.707563042640686,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6991596817970276,0.5522565245628357,0.707563042640686,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.6521008610725403,0.5522565245628357,0.6924369931221008,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.5798319578170776,0.5522565245628357,0.6453781723976135,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاعی","boundary":[0.5109243988990784,0.5522565245628357,0.5714285969734192,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5712589025497437},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.46554622054100037,0.5522565245628357,0.5008403658866882,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5522565245628357},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5522565245628357},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5712589025497437},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41848739981651306,0.5522565245628357,0.45546218752861023,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5712589025497437},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.35966387391090393,0.5522565245628357,0.4100840389728546,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3361344635486603,0.5522565245628357,0.3512605130672455,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.2823529541492462,0.5522565245628357,0.3294117748737335,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5522565245628357},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5522565245628357},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.23361344635486603,0.5522565245628357,0.27394959330558777,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5712589025497437},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.1731092482805252,0.5522565245628357,0.22521008551120758,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5522565245628357},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5522565245628357},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5712589025497437},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"4۷","boundary":[0.13109244406223297,0.5522565245628357,0.14789916574954987,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.58076012134552},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5819477438926697},{"x":0.831932783126831,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.7865546345710754,0.58076012134552,0.831932783126831,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.58076012134552},{"x":0.7831932902336121,"y":0.58076012134552},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.778151273727417,0.58076012134552,0.7831932902336121,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.58076012134552},{"x":0.7714285850524902,"y":0.58076012134552},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.7378151416778564,0.58076012134552,0.7697479128837585,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.58076012134552},{"x":0.729411780834198,"y":0.58076012134552},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7243697643280029,0.58076012134552,0.7277311086654663,0.5950118899345398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5961995124816895},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12609244406223297,0.5452565245628357,0.8386134552955627,0.6031995124816895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.6496437191963196,0.5630252361297607,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.4571428596973419,0.6484560370445251,0.4907563030719757,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.43865546584129333,0.6484560370445251,0.45210084319114685,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6710214018821716},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.6414560370445251,0.5680252361297607,0.6780214018821716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6912114024162292},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7042755484580994},{"x":0.11428571492433548,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.11428571492433548,0.6900237798690796,0.1596638709306717,0.7042755484580994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6912114024162292},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7042755484580994},{"x":0.11428571492433548,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.10928571492433548,0.6830237798690796,0.1646638709306717,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7232779264450073},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7232779264450073},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7339667677879333},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۱۶","boundary":[0.13109244406223297,0.7232779264450073,0.14789916574954987,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7232779264450073},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7232779264450073},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7339667677879333},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7162779264450073,0.15289916574954987,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7577196955680847},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7695962190628052},{"x":0.440336138010025,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.4420168101787567,0.7553443908691406,0.47058823704719543,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7577196955680847},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7695962190628052},{"x":0.440336138010025,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4370168101787567,0.7483443908691406,0.47558823704719544,0.7765962190628052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7529691457748413},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7529691457748413},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7636579275131226},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۱۵","boundary":[0.13109244406223297,0.7529691457748413,0.14621849358081818,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7529691457748413},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7529691457748413},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7636579275131226},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7459691457748413,0.15121849358081818,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6923990249633789},{"x":0.831932783126831,"y":0.6923990249633789},{"x":0.831932783126831,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.6923990249633789,0.831932783126831,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7232779264450073},{"x":0.831932783126831,"y":0.7232779264450073},{"x":0.831932783126831,"y":0.7387173175811768},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.7232779264450073,0.831932783126831,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.7232779264450073,0.7915966510772705,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.7232779264450073,0.7344537973403931,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7232779264450073},{"x":0.680672287940979,"y":0.7232779264450073},{"x":0.680672287940979,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.6655462384223938,0.7232779264450073,0.680672287940979,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7232779264450073},{"x":0.658823549747467,"y":0.7232779264450073},{"x":0.658823549747467,"y":0.7387173175811768},{"x":0.605042040348053,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.605042040348053,0.7232779264450073,0.658823549747467,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5596638917922974,0.7232779264450073,0.5966386795043945,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.5193277597427368,0.7268408536911011,0.5512605309486389,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7399049997329712},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.46890756487846375,0.7197149395942688,0.5109243988990784,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7399049997329712},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.4151260554790497,0.7209026217460632,0.4638655483722687,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7410926222801208},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.40672269463539124,0.7209026217460632,0.4151260554790497,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7209026217460632},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7209026217460632},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.3680672347545624,0.7209026217460632,0.40336135029792786,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3529411852359772,0.7220902442932129,0.3613445460796356,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3294117748737335,0.7220902442932129,0.3462184965610504,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7220902442932129},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7220902442932129},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7410926222801208},{"x":0.289075642824173,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.2873949706554413,0.7220902442932129,0.32268908619880676,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7232779264450073},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7422803044319153},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.24033613502979279,0.7232779264450073,0.2806722819805145,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7529691457748413},{"x":0.831932783126831,"y":0.7529691457748413},{"x":0.831932783126831,"y":0.7707838416099548},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.7529691457748413,0.831932783126831,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.7529691457748413,0.7915966510772705,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.7529691457748413,0.7344537973403931,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.6655462384223938,0.7529691457748413,0.6840336322784424,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7529691457748413},{"x":0.658823549747467,"y":0.7529691457748413},{"x":0.658823549747467,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6033613681793213,0.7529691457748413,0.658823549747467,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.5277311205863953,0.7529691457748413,0.5949580073356628,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7707838416099548},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.48235294222831726,0.7529691457748413,0.5176470875740051,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7505938410758972},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7672209143638611},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.38991597294807434,0.7517814636230469,0.43361344933509827,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.3344537913799286,0.7517814636230469,0.3848739564418793,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3294117748737335,0.7529691457748413,0.3361344635486603,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7529691457748413},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7517814636230469},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7684085369110107},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.289075642824173,0.7529691457748413,0.32436975836753845,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7695962190628052},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.27563026547431946,0.7529691457748413,0.2823529541492462,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.783847987651825},{"x":0.831932783126831,"y":0.783847987651825},{"x":0.831932783126831,"y":0.8016626834869385},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.783847987651825,0.831932783126831,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7915966510772705,"y":0.783847987651825},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.7826603055000305,0.7915966510772705,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.7826603055000305,0.7344537973403931,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.6655462384223938,0.7826603055000305,0.6857143044471741,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7826603055000305},{"x":0.658823549747467,"y":0.7826603055000305},{"x":0.658823549747467,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6134454011917114,0.7826603055000305,0.658823549747467,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.5529412031173706,0.7814726829528809,0.6033613681793213,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همباران","boundary":[0.4941176474094391,0.7814726829528809,0.5445378422737122,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7814726829528809},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7814726829528809},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.4453781545162201,0.7814726829528809,0.48571428656578064,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7814726829528809},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7814726829528809},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4000000059604645,0.7814726829528809,0.43697479367256165,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7980997562408447},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.30924370884895325,0.7814726829528809,0.3512605130672455,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.2554621994495392,0.7814726829528809,0.3042016923427582,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7992874383926392},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.24705882370471954,0.7826603055000305,0.2554621994495392,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.783847987651825},{"x":0.24201680719852448,"y":0.783847987651825},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8004750609397888},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.206722691655159,0.783847987651825,0.24369747936725616,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.783847987651825},{"x":0.20000000298023224,"y":0.783847987651825},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8004750609397888},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.19327731430530548,0.783847987651825,0.20000000298023224,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8147268295288086},{"x":0.831932783126831,"y":0.8147268295288086},{"x":0.831932783126831,"y":0.8313539028167725},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.8147268295288086,0.831932783126831,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.8147268295288086,0.7915966510772705,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.8135392069816589,0.7344537973403931,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.6773109436035156,0.8135392069816589,0.6840336322784424,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6655462384223938,0.8135392069816589,0.6739495992660522,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8135392069816589},{"x":0.658823549747467,"y":0.8135392069816589},{"x":0.658823549747467,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6134454011917114,0.8135392069816589,0.658823549747467,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8313539028167725},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.5546218752861023,0.8135392069816589,0.6033613681793213,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همدما","boundary":[0.5042017102241516,0.8135392069816589,0.5445378422737122,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8301662802696228},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.4571428596973419,0.8123515248298645,0.4957983195781708,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8123515248298645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8123515248298645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8289785981178284},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4117647111415863,0.8123515248298645,0.44873949885368347,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8111639022827148},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8289785981178284},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3193277418613434,0.8123515248298645,0.3630252182483673,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8123515248298645},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8301662802696228},{"x":0.267226904630661,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.267226904630661,0.8123515248298645,0.3126050531864166,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.8135392069816589},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8135392069816589},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8313539028167725},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2571428716182709,0.8135392069816589,0.26386556029319763,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8135392069816589},{"x":0.2537815272808075,"y":0.8135392069816589},{"x":0.2537815272808075,"y":0.8313539028167725},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.21680672466754913,0.8135392069816589,0.2537815272808075,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21008403599262238,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8313539028167725},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.20336134731769562,0.8135392069816589,0.21176470816135406,0.8313539028167725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.694774329662323},{"x":0.831932783126831,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8325415849685669},{"x":0.19327731430530548,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18827731430530548,0.687774329662323,0.8386134552955627,0.8395415849685669],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.786223292350769},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7874109148979187},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8004750609397888},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.35966387391090393,0.786223292350769,0.38991597294807434,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.786223292350769},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7874109148979187},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8004750609397888},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.3546638739109039,0.779223292350769,0.39491597294807435,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7850356101989746},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7850356101989746},{"x":0.14789916574954987,"y":0.794536828994751},{"x":0.13109244406223297,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.13109244406223297,0.7850356101989746,0.14789916574954987,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7850356101989746},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7850356101989746},{"x":0.14789916574954987,"y":0.794536828994751},{"x":0.13109244406223297,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7780356101989746,0.15289916574954987,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.8182897567749023},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8194774389266968},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8313539028167725},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.37142857909202576,0.8182897567749023,0.40168067812919617,0.8313539028167725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.8182897567749023},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8194774389266968},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8313539028167725},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.8112897567749023,0.40668067812919617,0.8383539028167725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.815914511680603},{"x":0.14789916574954987,"y":0.815914511680603},{"x":0.14789916574954987,"y":0.826603353023529},{"x":0.13109244406223297,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.13109244406223297,0.815914511680603,0.14789916574954987,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.815914511680603},{"x":0.14789916574954987,"y":0.815914511680603},{"x":0.14789916574954987,"y":0.826603353023529},{"x":0.13109244406223297,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.808914511680603,0.15289916574954987,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48403361439704895,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48403361439704895,"y":0.9133016467094421},{"x":0.4773109257221222,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"د","boundary":[0.4773109257221222,0.9049881100654602,0.48403361439704895,0.9133016467094421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48403361439704895,"y":0.9049881100654602},{"x":0.48403361439704895,"y":0.9133016467094421},{"x":0.4773109257221222,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8979881100654602,0.48903361439704895,0.9203016467094421],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/qozKKBdasOiFjrqy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/lLjwFaAWOVyzYEvQ.jpg","blurred":"/storage/books/e97867e0e46b930a/pages/gezwJENTGytGaagW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001864981295681801,0.00015530549347259087,0.9985849163031377,0.9989986882277736]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5008403658866882,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.13895486295223236,0.5630252361297607,0.1603325456380844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.1377672255039215},{"x":0.4924369752407074,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15795724093914032},{"x":0.45546218752861023,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.4571428596973419,0.1377672255039215,0.4907563030719757,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1377672255039215},{"x":0.45210084319114685,"y":0.1377672255039215},{"x":0.45210084319114685,"y":0.15676960349082947},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.43865546584129333,0.1377672255039215,0.45210084319114685,0.15676960349082947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.1377672255039215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1603325456380844},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43365546584129333,0.1307672255039215,0.5680252361297607,0.16733254563808442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.18289786577224731},{"x":0.831932783126831,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7932773232460022,0.18171021342277527,0.831932783126831,0.19714964926242828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18171021342277527},{"x":0.831932783126831,"y":0.18289786577224731},{"x":0.831932783126831,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7882773232460022,0.17471021342277526,0.8369327831268311,0.2041496492624283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1596638709306717,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1947743445634842},{"x":0.11596638709306717,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.11596638709306717,0.18171021342277527,0.1596638709306717,0.1947743445634842]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1596638709306717,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1596638709306717,"y":0.1947743445634842},{"x":0.11596638709306717,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.11096638709306716,0.17471021342277526,0.1646638709306717,0.2017743445634842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.2102137804031372},{"x":0.831932783126831,"y":0.2102137804031372},{"x":0.831932783126831,"y":0.22921615839004517},{"x":0.8016806840896606,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.2102137804031372,0.831932783126831,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7915966510772705,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.2102137804031372,0.7915966510772705,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.2102137804031372,0.7344537973403931,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.6655462384223938,0.2102137804031372,0.6840336322784424,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.2102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6134454011917114,0.2102137804031372,0.658823549747467,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.5529412031173706,0.2102137804031372,0.6033613681793213,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22921615839004517},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همتبخیر","boundary":[0.48739495873451233,0.2102137804031372,0.5445378422737122,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.2102137804031372},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2102137804031372},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.4420168101787567,0.2102137804031372,0.48067227005958557,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.2102137804031372},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2102137804031372},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3966386616230011,0.2102137804031372,0.43361344933509827,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.2102137804031372},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2102137804031372},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22921615839004517},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.35630252957344055,0.2102137804031372,0.38823530077934265,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2102137804031372},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2102137804031372},{"x":0.3478991687297821,"y":0.22921615839004517},{"x":0.30588236451148987,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.30588236451148987,0.2102137804031372,0.3478991687297821,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.2102137804031372},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2102137804031372},{"x":0.3008403480052948,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2537815272808075,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.2537815272808075,0.2102137804031372,0.3008403480052948,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2504201829433441,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.24201680719852448,0.2102137804031372,0.2504201829433441,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2050420194864273,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.2050420194864273,0.2102137804031372,0.2369747906923294,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.2102137804031372},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2102137804031372},{"x":0.19663865864276886,"y":0.22921615839004517},{"x":0.1882352977991104,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1882352977991104,0.2102137804031372,0.19663865864276886,0.22921615839004517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.2102137804031372},{"x":0.831932783126831,"y":0.2102137804031372},{"x":0.831932783126831,"y":0.22921615839004517},{"x":0.1882352977991104,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1832352977991104,0.2032137804031372,0.8369327831268311,0.23621615839004517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2125890702009201},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2125890702009201},{"x":0.14789916574954987,"y":0.22327791154384613},{"x":0.13109244406223297,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹","boundary":[0.13109244406223297,0.2125890702009201,0.14789916574954987,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2125890702009201},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2125890702009201},{"x":0.14789916574954987,"y":0.22327791154384613},{"x":0.13109244406223297,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.2055890702009201,0.15289916574954987,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.2422802895307541},{"x":0.831932783126831,"y":0.2422802895307541},{"x":0.831932783126831,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8016806840896606,0.2422802895307541,0.831932783126831,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشی","boundary":[0.7428571581840515,0.2422802895307541,0.7915966510772705,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6941176652908325,0.2422802895307541,0.7344537973403931,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"6-","boundary":[0.6655462384223938,0.2422802895307541,0.6840336322784424,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2422802895307541},{"x":0.658823549747467,"y":0.2422802895307541},{"x":0.658823549747467,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پهنه","boundary":[0.6336134672164917,0.2422802895307541,0.658823549747467,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5915966629981995,0.2422802895307541,0.6252101063728333,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2422802895307541},{"x":0.583193302154541,"y":0.2422802895307541},{"x":0.583193302154541,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5411764979362488,0.2422802895307541,0.583193302154541,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4957983195781708,0.2422802895307541,0.5327731370925903,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2422802895307541},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2422802895307541},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2600950002670288},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.45546218752861023,0.2422802895307541,0.48739495873451233,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2600950002670288},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.40504202246665955,0.2422802895307541,0.4470588266849518,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهبندان","boundary":[0.3512605130672455,0.2422802895307541,0.3983193337917328,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2600950002670288},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.34285715222358704,0.2422802895307541,0.3495798408985138,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاوک","boundary":[0.3042016923427582,0.2422802895307541,0.3361344635486603,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2600950002670288},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.29075631499290466,0.2422802895307541,0.2974790036678314,0.2600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2422802895307541},{"x":0.831932783126831,"y":0.2422802895307541},{"x":0.831932783126831,"y":0.2600950002670288},{"x&q