فلور (فارسی) ایران شماره 54: تیره چتریان فلور (فارسی) ایران شماره 54: تیره چتریان

توضیحات

در نوشتار حاضر، تیره چتریان با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان معرفی شده است. این شرح و معرفی با طرح‌هایی سیاه و سپید از گیاهان مورد نظر همراه است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796093","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 54: تیره چتریان","price":"۵۲‌,‌۲۰۰","ebook_price":"۸۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ebe278bd9a5ccfdf/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ebe278bd9a5ccfdf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ebe278bd9a5ccfdf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ebe278bd9a5ccfdf/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ebe278bd9a5ccfdf/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ebe278bd9a5ccfdf/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ebe278bd9a5ccfdf/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ebe278bd9a5ccfdf/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ebe278bd9a5ccfdf/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ebe278bd9a5ccfdf/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۶","nobat_chap":"1","description":["در نوشتار حاضر، تیره چتریان با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان معرفی شده است. این شرح و معرفی با طرح‌هایی سیاه و سپید از گیاهان مورد نظر همراه است.",""],"pages_count":"596","keywords":"null","token":"ebe278bd9a5ccfdf","created_at":"2020-08-02 11:32:01","updated_at":"2022-08-03 14:45:19","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-02 14:38:37","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918279","title":"ولی الله مظفریان","firstname":"ولی الله","lastname":"مظفریان","token":"90f89d588d82421a","created_at":"2020-08-02 14:36:03","updated_at":"2020-08-02 14:36:03","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918279","title":"ولی الله مظفریان","firstname":"ولی الله","lastname":"مظفریان","token":"90f89d588d82421a","created_at":"2020-08-02 14:36:03","updated_at":"2020-08-02 14:36:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784773","file":"5f2664e9e8ea98.72364135.pdf","book_id":"3796093","toc":null,"created_at":"2020-08-02 11:32:03","updated_at":"2022-08-03 14:45:37","process_started_at":"2020-08-02 11:32:06","process_done_at":"2020-08-02 11:32:15","process_failed_at":null,"pages_count":"598","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a4cdf90118a508ed81848480604d832b4ca00207e0a1e2ae78224d1288707134fc869bd87a3ea1bea80815b1cb1b18c68efdfa2d4f357be92eb878a92e034d2f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۹۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-54-تیره-چتریان","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-54-تیره-چتریان","pages_count_fa":"۵۹۶","authorTitle":"ولی الله مظفریان","tocStr":"","url":"/preview/ebe278bd9a5ccfdf/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-54-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":598,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"ebe278bd9a5ccfdf","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/SRJVdONcxPWYzMEO.jpg","blurred":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/CMOISWUvwHAHUgJT.jpg","webpSec":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/aUixnYIjatiSwizh-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":661,"margin":[0.000527160488234626,0.0001290233262367941,0.9983148148218791,0.9986253190047804]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.09531013667583466},{"x":0.5777778029441833,"y":0.09531013667583466},{"x":0.5755555629730225,"y":0.11346444487571716},{"x":0.5222222208976746,"y":0.11195158958435059}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5222222208976746,0.09531013667583466,0.5755555629730225,0.11346444487571716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46888887882232666,"y":0.09379727393388748},{"x":0.5133333206176758,"y":0.09531013667583466},{"x":0.5111111402511597,"y":0.11043872684240341},{"x":0.46666666865348816,"y":0.11043872684240341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.46888887882232666,0.09379727393388748,0.5111111402511597,0.11043872684240341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.0922844186425209},{"x":0.4533333480358124,"y":0.0922844186425209},{"x":0.4533333480358124,"y":0.11043872684240341},{"x":0.42444443702697754,"y":0.10892587155103683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.42444443702697754,0.0922844186425209,0.4533333480358124,0.11043872684240341]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.0922844186425209},{"x":0.5777778029441833,"y":0.09531013667583466},{"x":0.5755555629730225,"y":0.11195158958435059},{"x":0.42444443702697754,"y":0.10892587155103683}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41944443702697753,0.0852844186425209,0.5805555629730225,0.11895158958435059],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.11951588839292526},{"x":0.5822222232818604,"y":0.11951588839292526},{"x":0.5822222232818604,"y":0.1361573338508606},{"x":0.5377777814865112,"y":0.1361573338508606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5377777814865112,0.11951588839292526,0.5822222232818604,0.1361573338508606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4933333396911621,"y":0.11951588839292526},{"x":0.5222222208976746,"y":0.11951588839292526},{"x":0.5222222208976746,"y":0.1361573338508606},{"x":0.4933333396911621,"y":0.1361573338508606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4933333396911621,0.11951588839292526,0.5222222208976746,0.1361573338508606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.11951588839292526},{"x":0.4866666793823242,"y":0.11951588839292526},{"x":0.4866666793823242,"y":0.1361573338508606},{"x":0.42444443702697754,"y":0.1361573338508606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.42444443702697754,0.11951588839292526,0.4866666793823242,0.1361573338508606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.14674735069274902},{"x":0.6333333253860474,"y":0.14674735069274902},{"x":0.6333333253860474,"y":0.16338880360126495},{"x":0.5866666436195374,"y":0.16338880360126495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5866666436195374,0.14674735069274902,0.6333333253860474,0.16338880360126495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.14674735069274902},{"x":0.5777778029441833,"y":0.14674735069274902},{"x":0.5777778029441833,"y":0.16338880360126495},{"x":0.5199999809265137,"y":0.16338880360126495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5199999809265137,0.14674735069274902,0.5777778029441833,0.16338880360126495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.14674735069274902},{"x":0.5111111402511597,"y":0.14674735069274902},{"x":0.5111111402511597,"y":0.16338880360126495},{"x":0.504444420337677,"y":0.16338880360126495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.504444420337677,0.14674735069274902,0.5111111402511597,0.16338880360126495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555555582046509,"y":0.14523449540138245},{"x":0.4933333396911621,"y":0.14523449540138245},{"x":0.4933333396911621,"y":0.16338880360126495},{"x":0.4555555582046509,"y":0.16338880360126495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4555555582046509,0.14523449540138245,0.4933333396911621,0.16338880360126495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733333349227905,"y":0.14523449540138245},{"x":0.4333333373069763,"y":0.14523449540138245},{"x":0.4333333373069763,"y":0.16338880360126495},{"x":0.3733333349227905,"y":0.16338880360126495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3733333349227905,0.14523449540138245,0.4333333373069763,0.16338880360126495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.1724659651517868},{"x":0.6688888669013977,"y":0.1724659651517868},{"x":0.6688888669013977,"y":0.1906202733516693},{"x":0.6133333444595337,"y":0.1906202733516693}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6133333444595337,0.1724659651517868,0.6688888669013977,0.1906202733516693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.1724659651517868},{"x":0.6088888645172119,"y":0.1724659651517868},{"x":0.6088888645172119,"y":0.1906202733516693},{"x":0.5333333611488342,"y":0.1906202733516693}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5333333611488342,0.1724659651517868,0.6088888645172119,0.1906202733516693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.1724659651517868},{"x":0.5155555605888367,"y":0.1724659651517868},{"x":0.5155555605888367,"y":0.1906202733516693},{"x":0.46000000834465027,"y":0.1906202733516693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.46000000834465027,0.1724659651517868,0.5155555605888367,0.1906202733516693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.1724659651517868},{"x":0.4511111080646515,"y":0.1724659651517868},{"x":0.4511111080646515,"y":0.1906202733516693},{"x":0.4444444477558136,"y":0.1906202733516693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4444444477558136,0.1724659651517868,0.4511111080646515,0.1906202733516693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.1724659651517868},{"x":0.4333333373069763,"y":0.1724659651517868},{"x":0.4333333373069763,"y":0.1906202733516693},{"x":0.3888888955116272,"y":0.1906202733516693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3888888955116272,0.1724659651517868,0.4333333373069763,0.1906202733516693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.1724659651517868},{"x":0.371111124753952,"y":0.1724659651517868},{"x":0.371111124753952,"y":0.1906202733516693},{"x":0.3288888931274414,"y":0.1906202733516693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3288888931274414,0.1724659651517868,0.371111124753952,0.1906202733516693]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.11951588839292526},{"x":0.6688888669013977,"y":0.11951588839292526},{"x":0.6688888669013977,"y":0.1906202733516693},{"x":0.3288888931274414,"y":0.1906202733516693}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3238888931274414,0.11251588839292526,0.6738888669013977,0.19762027335166932],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177778005599976,"y":0.27382752299308777},{"x":0.5777778029441833,"y":0.27382752299308777},{"x":0.5777778029441833,"y":0.3086232841014862},{"x":0.5199999809265137,"y":0.3086232841014862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5177778005599976,0.27382752299308777,0.5777778029441833,0.3086232841014862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.27534040808677673},{"x":0.5066666603088379,"y":0.27382752299308777},{"x":0.5066666603088379,"y":0.3086232841014862},{"x":0.42444443702697754,"y":0.3086232841014862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.42444443702697754,0.27534040808677673,0.5066666603088379,0.3086232841014862]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.27534040808677673},{"x":0.5777778029441833,"y":0.27382752299308777},{"x":0.5777778029441833,"y":0.3086232841014862},{"x":0.42444443702697754,"y":0.3086232841014862}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41944443702697753,0.2683404080867767,0.5827778029441834,0.3156232841014862],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.4947049915790558},{"x":0.6666666865348816,"y":0.49621784687042236},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5143721699714661},{"x":0.6266666650772095,"y":0.5128592848777771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6288889050483704,0.4947049915790558,0.6666666865348816,0.5143721699714661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4947049915790558},{"x":0.6200000047683716,"y":0.4947049915790558},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5128592848777771},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5128592848777771}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵۴","boundary":[0.6000000238418579,0.4947049915790558,0.6177777647972107,0.5128592848777771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.4947049915790558},{"x":0.597777783870697,"y":0.4947049915790558},{"x":0.597777783870697,"y":0.5128592848777771},{"x":0.5888888835906982,"y":0.5128592848777771}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5911111235618591,0.4947049915790558,0.597777783870697,0.5128592848777771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.4947049915790558},{"x":0.5822222232818604,"y":0.4947049915790558},{"x":0.5822222232818604,"y":0.5128592848777771},{"x":0.5577777624130249,"y":0.5113464593887329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5577777624130249,0.4947049915790558,0.5822222232818604,0.5128592848777771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.4931921362876892},{"x":0.54666668176651,"y":0.4931921362876892},{"x":0.54666668176651,"y":0.5113464593887329},{"x":0.5066666603088379,"y":0.5113464593887329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چتریان","boundary":[0.5088889002799988,0.4931921362876892,0.54666668176651,0.5113464593887329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4888888895511627,"y":0.4931921362876892},{"x":0.4955555498600006,"y":0.4931921362876892},{"x":0.4955555498600006,"y":0.5113464593887329},{"x":0.4866666793823242,"y":0.5113464593887329}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4888888895511627,0.4931921362876892,0.4955555498600006,0.5113464593887329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.49167928099632263},{"x":0.4888888895511627,"y":0.4931921362876892},{"x":0.4888888895511627,"y":0.5113464593887329},{"x":0.3400000035762787,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Umbelliferae","boundary":[0.3400000035762787,0.49167928099632263,0.4888888895511627,0.5113464593887329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.49167928099632263},{"x":0.3444444537162781,"y":0.49167928099632263},{"x":0.3444444537162781,"y":0.509833574295044},{"x":0.3355555534362793,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3377777636051178,0.49167928099632263,0.3444444537162781,0.509833574295044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.49167928099632263},{"x":0.6666666865348816,"y":0.49621784687042236},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5143721699714661},{"x":0.3355555534362793,"y":0.509833574295044}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3327777636051178,0.4846792809963226,0.6716666865348816,0.5213721699714661],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.5219364762306213},{"x":0.551111102104187,"y":0.5219364762306213},{"x":0.551111102104187,"y":0.5385779142379761},{"x":0.5333333611488342,"y":0.5385779142379761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5333333611488342,0.5219364762306213,0.551111102104187,0.5385779142379761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.5219364762306213},{"x":0.5199999809265137,"y":0.5219364762306213},{"x":0.5199999809265137,"y":0.5385779142379761},{"x":0.504444420337677,"y":0.5385779142379761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.504444420337677,0.5219364762306213,0.5199999809265137,0.5385779142379761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5219364762306213},{"x":0.4977777898311615,"y":0.5219364762306213},{"x":0.4977777898311615,"y":0.5385779142379761},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5385779142379761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.4444444477558136,0.5219364762306213,0.4977777898311615,0.5385779142379761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5219364762306213},{"x":0.551111102104187,"y":0.5219364762306213},{"x":0.551111102104187,"y":0.5385779142379761},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5385779142379761}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4394444477558136,0.5149364762306213,0.556111102104187,0.5455779142379761],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.8305597305297852},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8335855007171631},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8487140536308289},{"x":0.46000000834465027,"y":0.8472012281417847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.46000000834465027,0.8305597305297852,0.5333333611488342,0.8487140536308289]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.8305597305297852},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8335855007171631},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8487140536308289},{"x":0.46000000834465027,"y":0.8472012281417847}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.45500000834465026,0.8235597305297852,0.5383333611488342,0.8557140536308289],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044444680213928,"y":0.8577912449836731},{"x":0.753333330154419,"y":0.8577912449836731},{"x":0.753333330154419,"y":0.8729197978973389},{"x":0.7044444680213928,"y":0.8744326829910278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7044444680213928,0.8577912449836731,0.753333330154419,0.8729197978973389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.8593040704727173},{"x":0.695555567741394,"y":0.8577912449836731},{"x":0.695555567741394,"y":0.8744326829910278},{"x":0.6577777862548828,"y":0.8744326829910278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6577777862548828,0.8593040704727173,0.695555567741394,0.8744326829910278]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.8593040704727173},{"x":0.753333330154419,"y":0.8577912449836731},{"x":0.753333330154419,"y":0.8729197978973389},{"x":0.6577777862548828,"y":0.8744326829910278}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6527777862548828,0.8523040704727173,0.758333330154419,0.8799197978973389],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.8608169555664062},{"x":0.35777777433395386,"y":0.8608169555664062},{"x":0.35555556416511536,"y":0.87897127866745},{"x":0.30888888239860535,"y":0.87897127866745}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.31111112236976624,0.8608169555664062,0.35555556416511536,0.87897127866745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2711111009120941,"y":0.8593040704727173},{"x":0.30000001192092896,"y":0.8608169555664062},{"x":0.30000001192092896,"y":0.87897127866745},{"x":0.2711111009120941,"y":0.877458393573761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.2711111009120941,0.8593040704727173,0.30000001192092896,0.87897127866745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.8577912449836731},{"x":0.2644444406032562,"y":0.8593040704727173},{"x":0.2622222304344177,"y":0.875945508480072},{"x":0.24222221970558167,"y":0.875945508480072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.24222221970558167,0.8577912449836731,0.2622222304344177,0.875945508480072]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.8577912449836731},{"x":0.35777777433395386,"y":0.8608169555664062},{"x":0.35555556416511536,"y":0.87897127866745},{"x":0.24222221970558167,"y":0.875945508480072}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.23722221970558166,0.8507912449836731,0.36055556416511536,0.88597127866745],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422222018241882,"y":0.8835098147392273},{"x":0.5577777624130249,"y":0.8835098147392273},{"x":0.5600000023841858,"y":0.9001513123512268},{"x":0.5422222018241882,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5422222018241882,0.8835098147392273,0.5600000023841858,0.9001513123512268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4977777898311615,"y":0.8850226998329163},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8850226998329163},{"x":0.5355555415153503,"y":0.901664137840271},{"x":0.5,"y":0.901664137840271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.4977777898311615,0.8850226998329163,0.5355555415153503,0.901664137840271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.8880484104156494},{"x":0.4888888895511627,"y":0.8850226998329163},{"x":0.4911110997200012,"y":0.90317702293396},{"x":0.4377777874469757,"y":0.9046898484230042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.4355555474758148,0.8880484104156494,0.4911110997200012,0.90317702293396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.8865355253219604},{"x":0.5577777624130249,"y":0.8835098147392273},{"x":0.5600000023841858,"y":0.901664137840271},{"x":0.4377777874469757,"y":0.9046898484230042}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4305555474758148,0.8795355253219604,0.5650000023841858,0.908664137840271],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/VFdpZhkGyESSmDvx.jpg","blurred":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/GklVAALRpYIwHXiT.jpg","webpSec":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/MhPRRoyIEfHLQcIL-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":662,"margin":[0.00022981696409026694,0.00010123584322698886,0.9980715188007397,0.9987321355090761]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077605247497559,"y":0.07401812821626663},{"x":0.5521064400672913,"y":0.07401812821626663},{"x":0.5521064400672913,"y":0.09214501827955246},{"x":0.5077605247497559,"y":0.09214501827955246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5077605247497559,0.07401812821626663,0.5521064400672913,0.09214501827955246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.421286016702652,"y":0.07401812821626663},{"x":0.4966740608215332,"y":0.07401812821626663},{"x":0.4966740608215332,"y":0.09214501827955246},{"x":0.421286016702652,"y":0.09214501827955246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.421286016702652,0.07401812821626663,0.4966740608215332,0.09214501827955246]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.421286016702652,"y":0.07401812821626663},{"x":0.5521064400672913,"y":0.07401812821626663},{"x":0.5521064400672913,"y":0.09214501827955246},{"x":0.421286016702652,"y":0.09214501827955246}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.416286016702652,0.06701812821626663,0.5571064400672913,0.09914501827955247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8248336911201477,"y":0.09818731248378754},{"x":0.864745020866394,"y":0.09818731248378754},{"x":0.864745020866394,"y":0.11329305171966553},{"x":0.8248336911201477,"y":0.11329305171966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8248336911201477,0.09818731248378754,0.864745020866394,0.11329305171966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.09818731248378754},{"x":0.8115299344062805,"y":0.09818731248378754},{"x":0.8115299344062805,"y":0.11329305171966553},{"x":0.7782704830169678,"y":0.11329305171966553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7782704830169678,0.09818731248378754,0.8115299344062805,0.11329305171966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294900417327881,"y":0.09818731248378754},{"x":0.7716186046600342,"y":0.09818731248378754},{"x":0.7716186046600342,"y":0.11329305171966553},{"x":0.7294900417327881,"y":0.11329305171966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.7294900417327881,0.09818731248378754,0.7716186046600342,0.11329305171966553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7294900417327881,"y":0.09818731248378754},{"x":0.864745020866394,"y":0.09818731248378754},{"x":0.864745020866394,"y":0.11329305171966553},{"x":0.7294900417327881,"y":0.11329305171966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7244900417327881,0.09118731248378753,0.869745020866394,0.12029305171966553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29490020871162415,"y":0.10120845586061478},{"x":0.32594233751296997,"y":0.09969788789749146},{"x":0.32594233751296997,"y":0.11631420254707336},{"x":0.29490020871162415,"y":0.11631420254707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.29490020871162415,0.10120845586061478,0.32594233751296997,0.11631420254707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572062015533447,"y":0.10120845586061478},{"x":0.28159645199775696,"y":0.10120845586061478},{"x":0.28159645199775696,"y":0.11631420254707336},{"x":0.2572062015533447,"y":0.11631420254707336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرح","boundary":[0.2572062015533447,0.10120845586061478,0.28159645199775696,0.11631420254707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23059867322444916,"y":0.10120845586061478},{"x":0.25055432319641113,"y":0.10120845586061478},{"x":0.25055432319641113,"y":0.11631420254707336},{"x":0.23059867322444916,"y":0.11631420254707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.23059867322444916,0.10120845586061478,0.25055432319641113,0.11631420254707336]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23059867322444916,"y":0.10120845586061478},{"x":0.32594233751296997,"y":0.10120845586061478},{"x":0.32594233751296997,"y":0.11631420254707336},{"x":0.23059867322444916,"y":0.11782477051019669}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22559867322444915,0.09420845586061477,0.33094233751297,0.12331420254707337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.12990936636924744},{"x":0.8625277280807495,"y":0.12839879095554352},{"x":0.8625277280807495,"y":0.1435045301914215},{"x":0.8159645199775696,"y":0.14501510560512543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8159645199775696,0.12990936636924744,0.8625277280807495,0.1435045301914215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7694013118743896,"y":0.12990936636924744},{"x":0.8048780560493469,"y":0.12990936636924744},{"x":0.8048780560493469,"y":0.14501510560512543},{"x":0.7694013118743896,"y":0.14501510560512543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7694013118743896,0.12990936636924744,0.8048780560493469,0.14501510560512543]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7694013118743896,"y":0.12990936636924744},{"x":0.8625277280807495,"y":0.12839879095554352},{"x":0.8625277280807495,"y":0.1435045301914215},{"x":0.7694013118743896,"y":0.14501510560512543}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7644013118743896,0.12290936636924743,0.8675277280807495,0.15050453019142152],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28824833035469055,"y":0.13141994178295135},{"x":0.32594233751296997,"y":0.13293051719665527},{"x":0.32372504472732544,"y":0.14803625643253326},{"x":0.28824833035469055,"y":0.14803625643253326}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.28824833035469055,0.13141994178295135,0.32372504472732544,0.14803625643253326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572062015533447,"y":0.13141994178295135},{"x":0.2793791592121124,"y":0.13141994178295135},{"x":0.2793791592121124,"y":0.14652568101882935},{"x":0.2549889087677002,"y":0.14652568101882935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.2572062015533447,0.13141994178295135,0.2793791592121124,0.14652568101882935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21507760882377625,"y":0.12990936636924744},{"x":0.23946784436702728,"y":0.13141994178295135},{"x":0.23946784436702728,"y":0.14652568101882935},{"x":0.2128603160381317,"y":0.14652568101882935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.21507760882377625,0.12990936636924744,0.23946784436702728,0.14652568101882935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21507760882377625,"y":0.12990936636924744},{"x":0.32594233751296997,"y":0.13141994178295135},{"x":0.32372504472732544,"y":0.14803625643253326},{"x":0.2128603160381317,"y":0.14652568101882935}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21007760882377624,0.12290936636924743,0.32872504472732544,0.15503625643253327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8270509839057922,"y":0.16314199566841125},{"x":0.8625277280807495,"y":0.16465257108211517},{"x":0.8625277280807495,"y":0.17975831031799316},{"x":0.8270509839057922,"y":0.17824773490428925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.8270509839057922,0.16314199566841125,0.8625277280807495,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7694013118743896,"y":0.16012084484100342},{"x":0.8203991055488586,"y":0.16314199566841125},{"x":0.8203991055488586,"y":0.17824773490428925},{"x":0.7671840190887451,"y":0.17673715949058533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.7694013118743896,0.16012084484100342,0.8203991055488586,0.17824773490428925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7694013118743896,"y":0.16012084484100342},{"x":0.8625277280807495,"y":0.16465257108211517},{"x":0.860310435295105,"y":0.17975831031799316},{"x":0.7671840190887451,"y":0.17673715949058533}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7644013118743896,0.1531208448410034,0.865310435295105,0.18675831031799317],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2904656231403351,"y":0.16163142025470734},{"x":0.3281596601009369,"y":0.16012084484100342},{"x":0.3281596601009369,"y":0.1737160086631775},{"x":0.2904656231403351,"y":0.1752265840768814}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.2904656231403351,0.16163142025470734,0.3281596601009369,0.1737160086631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549889087677002,"y":0.16163142025470734},{"x":0.2838137447834015,"y":0.16163142025470734},{"x":0.286031037569046,"y":0.1752265840768814},{"x":0.2549889087677002,"y":0.1752265840768814}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.2549889087677002,0.16163142025470734,0.286031037569046,0.1752265840768814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22838138043880463,"y":0.16314199566841125},{"x":0.24168513715267181,"y":0.16314199566841125},{"x":0.24168513715267181,"y":0.17673715949058533},{"x":0.22838138043880463,"y":0.17673715949058533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.22838138043880463,0.16314199566841125,0.24168513715267181,0.17673715949058533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22838138043880463,"y":0.16314199566841125},{"x":0.3281596601009369,"y":0.16012084484100342},{"x":0.3281596601009369,"y":0.1737160086631775},{"x":0.22838138043880463,"y":0.17673715949058533}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22338138043880462,0.15614199566841125,0.3331596601009369,0.1807160086631775],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.19335347414016724},{"x":0.864745020866394,"y":0.19486404955387115},{"x":0.864745020866394,"y":0.21148036420345306},{"x":0.8159645199775696,"y":0.21148036420345306}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.8159645199775696,0.19335347414016724,0.864745020866394,0.21148036420345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.19335347414016724},{"x":0.809312641620636,"y":0.19335347414016724},{"x":0.809312641620636,"y":0.21148036420345306},{"x":0.7738358974456787,"y":0.21148036420345306}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معلمی","boundary":[0.7738358974456787,0.19335347414016724,0.809312641620636,0.21148036420345306]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.19335347414016724},{"x":0.864745020866394,"y":0.19335347414016724},{"x":0.864745020866394,"y":0.21148036420345306},{"x":0.7738358974456787,"y":0.21148036420345306}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7688358974456787,0.18635347414016723,0.869745020866394,0.21848036420345307],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3059867024421692,"y":0.19486404955387115},{"x":0.3303769528865814,"y":0.19486404955387115},{"x":0.3303769528865814,"y":0.20996978878974915},{"x":0.3059867024421692,"y":0.20996978878974915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.3059867024421692,0.19486404955387115,0.3303769528865814,0.20996978878974915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549889087677002,"y":0.19486404955387115},{"x":0.29711753129959106,"y":0.19486404955387115},{"x":0.29711753129959106,"y":0.20996978878974915},{"x":0.25277161598205566,"y":0.20996978878974915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.2549889087677002,0.19486404955387115,0.29711753129959106,0.20996978878974915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19512194395065308,"y":0.19335347414016724},{"x":0.24611973762512207,"y":0.19335347414016724},{"x":0.24390244483947754,"y":0.20996978878974915},{"x":0.19512194395065308,"y":0.20845921337604523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.19512194395065308,0.19335347414016724,0.24390244483947754,0.20996978878974915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.19335347414016724},{"x":0.190687358379364,"y":0.19335347414016724},{"x":0.18847006559371948,"y":0.20845921337604523},{"x":0.15521064400672913,"y":0.20845921337604523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.15521064400672913,0.19335347414016724,0.18847006559371948,0.20845921337604523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.19335347414016724},{"x":0.3303769528865814,"y":0.19486404955387115},{"x":0.3303769528865814,"y":0.20996978878974915},{"x":0.15521064400672913,"y":0.20845921337604523}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.15021064400672912,0.18635347414016723,0.3353769528865814,0.21696978878974915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.24471299350261688},{"x":0.6075388193130493,"y":0.24471299350261688},{"x":0.6075388193130493,"y":0.2688821852207184},{"x":0.5831485390663147,"y":0.2688821852207184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.5831485390663147,0.24471299350261688,0.6075388193130493,0.2688821852207184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534368097782135,"y":0.2462235689163208},{"x":0.572062075138092,"y":0.2462235689163208},{"x":0.572062075138092,"y":0.2688821852207184},{"x":0.534368097782135,"y":0.2688821852207184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.534368097782135,0.2462235689163208,0.572062075138092,0.2688821852207184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47671839594841003,"y":0.2462235689163208},{"x":0.5321508049964905,"y":0.2462235689163208},{"x":0.5321508049964905,"y":0.2688821852207184},{"x":0.47671839594841003,"y":0.2688821852207184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.47671839594841003,0.2462235689163208,0.5321508049964905,0.2688821852207184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146341383457184,"y":0.2462235689163208},{"x":0.4545454680919647,"y":0.2462235689163208},{"x":0.4545454680919647,"y":0.2688821852207184},{"x":0.4146341383457184,"y":0.2688821852207184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4146341383457184,0.2462235689163208,0.4545454680919647,0.2688821852207184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3658536672592163,"y":0.2462235689163208},{"x":0.40576496720314026,"y":0.2462235689163208},{"x":0.40576496720314026,"y":0.2688821852207184},{"x":0.3658536672592163,"y":0.2688821852207184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3658536672592163,0.2462235689163208,0.40576496720314026,0.2688821852207184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3658536672592163,"y":0.24471299350261688},{"x":0.6075388193130493,"y":0.24471299350261688},{"x":0.6075388193130493,"y":0.26737159490585327},{"x":0.3658536672592163,"y":0.2688821852207184}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3608536672592163,0.23771299350261688,0.6125388193130493,0.2743715949058533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.2945619225502014},{"x":0.7139689326286316,"y":0.2945619225502014},{"x":0.7139689326286316,"y":0.31268882751464844},{"x":0.6873614192008972,"y":0.31268882751464844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6873614192008972,0.2945619225502014,0.7139689326286316,0.31268882751464844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164079904556274,"y":0.2945619225502014},{"x":0.67405766248703,"y":0.2945619225502014},{"x":0.67405766248703,"y":0.31268882751464844},{"x":0.6164079904556274,"y":0.31268882751464844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6164079904556274,0.2945619225502014,0.67405766248703,0.31268882751464844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5365853905677795,"y":0.2945619225502014},{"x":0.6053215265274048,"y":0.2945619225502014},{"x":0.6053215265274048,"y":0.31268882751464844},{"x":0.5365853905677795,"y":0.31419938802719116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.5365853905677795,0.2945619225502014,0.6053215265274048,0.31268882751464844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47893568873405457,"y":0.2945619225502014},{"x":0.5232815742492676,"y":0.2945619225502014},{"x":0.5232815742492676,"y":0.31419938802719116},{"x":0.47893568873405457,"y":0.31419938802719116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.47893568873405457,0.2945619225502014,0.5232815742492676,0.31419938802719116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.2945619225502014},{"x":0.47228381037712097,"y":0.2945619225502014},{"x":0.47228381037712097,"y":0.31419938802719116},{"x":0.4168514311313629,"y":0.31419938802719116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4168514311313629,0.2945619225502014,0.47228381037712097,0.31419938802719116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592017590999603,"y":0.2945619225502014},{"x":0.4013303816318512,"y":0.2945619225502014},{"x":0.4013303816318512,"y":0.31419938802719116},{"x":0.3592017590999603,"y":0.31419938802719116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3592017590999603,0.2945619225502014,0.4013303816318512,0.31419938802719116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.2945619225502014},{"x":0.35476717352867126,"y":0.2945619225502014},{"x":0.35476717352867126,"y":0.31419938802719116},{"x":0.34811529517173767,"y":0.31419938802719116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34811529517173767,0.2945619225502014,0.35476717352867126,0.31419938802719116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31042128801345825,"y":0.2945619225502014},{"x":0.33924612402915955,"y":0.2945619225502014},{"x":0.33924612402915955,"y":0.31419938802719116},{"x":0.31042128801345825,"y":0.31419938802719116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.31042128801345825,0.2945619225502014,0.33924612402915955,0.31419938802719116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2638580799102783,"y":0.29607251286506653},{"x":0.29711753129959106,"y":0.29607251286506653},{"x":0.29711753129959106,"y":0.31419938802719116},{"x":0.2638580799102783,"y":0.31419938802719116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2638580799102783,0.29607251286506653,0.29711753129959106,0.31419938802719116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549889087677002,"y":0.29607251286506653},{"x":0.2616407871246338,"y":0.29607251286506653},{"x":0.2616407871246338,"y":0.31419938802719116},{"x":0.2549889087677002,"y":0.31419938802719116}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2549889087677002,0.29607251286506653,0.2616407871246338,0.31419938802719116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549889087677002,"y":0.2945619225502014},{"x":0.7139689326286316,"y":0.2930513620376587},{"x":0.7139689326286316,"y":0.31268882751464844},{"x":0.2549889087677002,"y":0.31419938802719116}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2499889087677002,0.2875619225502014,0.7189689326286316,0.31968882751464844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5232815742492676,"y":0.32930514216423035},{"x":0.5587583184242249,"y":0.32930514216423035},{"x":0.5587583184242249,"y":0.347432017326355},{"x":0.5232815742492676,"y":0.34592145681381226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5232815742492676,0.32930514216423035,0.5587583184242249,0.347432017326355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146341383457184,"y":0.32779455184936523},{"x":0.5055432319641113,"y":0.32779455184936523},{"x":0.5055432319641113,"y":0.347432017326355},{"x":0.4146341383457184,"y":0.34592145681381226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4146341383457184,0.32779455184936523,0.5055432319641113,0.347432017326355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146341383457184,"y":0.32779455184936523},{"x":0.5587583184242249,"y":0.32930514216423035},{"x":0.5587583184242249,"y":0.347432017326355},{"x":0.4146341383457184,"y":0.34592145681381226}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4096341383457184,0.32079455184936523,0.5637583184242249,0.354432017326355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.3489426076412201},{"x":0.864745020866394,"y":0.3489426076412201},{"x":0.864745020866394,"y":0.3640483319759369},{"x":0.8159645199775696,"y":0.3640483319759369}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8159645199775696,0.3489426076412201,0.864745020866394,0.3640483319759369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716186046600342,"y":0.3504531681537628},{"x":0.8070953488349915,"y":0.3489426076412201},{"x":0.809312641620636,"y":0.365558922290802},{"x":0.7716186046600342,"y":0.365558922290802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7716186046600342,0.3504531681537628,0.809312641620636,0.365558922290802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716186046600342,"y":0.3504531681537628},{"x":0.864745020866394,"y":0.3489426076412201},{"x":0.864745020866394,"y":0.3640483319759369},{"x":0.7716186046600342,"y":0.365558922290802}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7666186046600342,0.3434531681537628,0.869745020866394,0.3710483319759369],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32594233751296997,"y":0.3504531681537628},{"x":0.3503325879573822,"y":0.3504531681537628},{"x":0.3503325879573822,"y":0.365558922290802},{"x":0.3281596601009369,"y":0.365558922290802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.32594233751296997,0.3504531681537628,0.3503325879573822,0.365558922290802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2993348240852356,"y":0.35196375846862793},{"x":0.31707316637039185,"y":0.3504531681537628},{"x":0.3192904591560364,"y":0.365558922290802},{"x":0.2993348240852356,"y":0.3670694828033447}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.2993348240852356,0.35196375846862793,0.3192904591560364,0.365558922290802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793791592121124,"y":0.35196375846862793},{"x":0.29711753129959106,"y":0.3504531681537628},{"x":0.2993348240852356,"y":0.3670694828033447},{"x":0.28159645199775696,"y":0.3670694828033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.2793791592121124,0.35196375846862793,0.2993348240852356,0.3670694828033447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793791592121124,"y":0.35196375846862793},{"x":0.3503325879573822,"y":0.3504531681537628},{"x":0.3503325879573822,"y":0.365558922290802},{"x":0.28159645199775696,"y":0.3670694828033447}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2743791592121124,0.3449637584686279,0.3553325879573822,0.372558922290802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.37764349579811096},{"x":0.860310435295105,"y":0.37764349579811096},{"x":0.8625277280807495,"y":0.39274924993515015},{"x":0.842572033405304,"y":0.39425981044769287}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.8403547406196594,0.37764349579811096,0.8625277280807495,0.39274924993515015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.3791540861129761},{"x":0.8381374478340149,"y":0.37764349579811096},{"x":0.8381374478340149,"y":0.39425981044769287},{"x":0.8048780560493469,"y":0.39425981044769287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.8026607632637024,0.3791540861129761,0.8381374478340149,0.39425981044769287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427937984466553,"y":0.3806646466255188},{"x":0.7937915921211243,"y":0.3791540861129761},{"x":0.7937915921211243,"y":0.395770400762558},{"x":0.7427937984466553,"y":0.395770400762558}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.7427937984466553,0.3806646466255188,0.7937915921211243,0.395770400762558]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427937984466553,"y":0.3806646466255188},{"x":0.860310435295105,"y":0.37613293528556824},{"x":0.860310435295105,"y":0.39274924993515015},{"x":0.7427937984466553,"y":0.395770400762558}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7377937984466553,0.3736646466255188,0.865310435295105,0.39974924993515015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31707316637039185,"y":0.3806646466255188},{"x":0.34811529517173767,"y":0.3821752369403839},{"x":0.34589800238609314,"y":0.3987915515899658},{"x":0.31707316637039185,"y":0.3972809612751007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.31707316637039185,0.3806646466255188,0.34589800238609314,0.3987915515899658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572062015533447,"y":0.37764349579811096},{"x":0.31042128801345825,"y":0.3806646466255188},{"x":0.3082039952278137,"y":0.395770400762558},{"x":0.2572062015533447,"y":0.39425981044769287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.2572062015533447,0.37764349579811096,0.3082039952278137,0.395770400762558]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572062015533447,"y":0.37764349579811096},{"x":0.34811529517173767,"y":0.3821752369403839},{"x":0.34589800238609314,"y":0.3987915515899658},{"x":0.2572062015533447,"y":0.39425981044769287}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2522062015533447,0.37064349579811096,0.35089800238609314,0.4057915515899658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49445676803588867,"y":0.40785497426986694},{"x":0.5254988670349121,"y":0.40785497426986694},{"x":0.5254988670349121,"y":0.42296072840690613},{"x":0.49223947525024414,"y":0.42296072840690613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.49445676803588867,0.40785497426986694,0.5254988670349121,0.42296072840690613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.4063444137573242},{"x":0.4878048896789551,"y":0.4063444137573242},{"x":0.4878048896789551,"y":0.42296072840690613},{"x":0.45011085271835327,"y":0.42296072840690613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.45011085271835327,0.4063444137573242,0.4878048896789551,0.42296072840690613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45011085271835327,"y":0.4063444137573242},{"x":0.5254988670349121,"y":0.40785497426986694},{"x":0.5254988670349121,"y":0.42296072840690613},{"x":0.45011085271835327,"y":0.42296072840690613}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44511085271835327,0.3993444137573242,0.5304988670349121,0.42996072840690613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.48036253452301025},{"x":0.864745020866394,"y":0.48036253452301025},{"x":0.864745020866394,"y":0.48942598700523376},{"x":0.8292682766914368,"y":0.48942598700523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"محمد","boundary":[0.8292682766914368,0.48036253452301025,0.864745020866394,0.48942598700523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.48036253452301025},{"x":0.864745020866394,"y":0.48036253452301025},{"x":0.864745020866394,"y":0.48942598700523376},{"x":0.8292682766914368,"y":0.48942598700523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.8242682766914368,0.47336253452301025,0.869745020866394,0.49642598700523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47228381037712097,"y":0.4365558922290802},{"x":0.5698447823524475,"y":0.4380664527416229},{"x":0.567627489566803,"y":0.4592145085334778},{"x":0.47228381037712097,"y":0.45770391821861267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.47228381037712097,0.4365558922290802,0.567627489566803,0.4592145085334778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4101995527744293,"y":0.4350453317165375},{"x":0.4656319320201874,"y":0.4365558922290802},{"x":0.4656319320201874,"y":0.45770391821861267},{"x":0.4101995527744293,"y":0.45619335770606995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.4101995527744293,0.4350453317165375,0.4656319320201874,0.45770391821861267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8270509839057922,"y":0.4592145085334778},{"x":0.864745020866394,"y":0.4592145085334778},{"x":0.864745020866394,"y":0.4773413836956024},{"x":0.8270509839057922,"y":0.4773413836956024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8270509839057922,0.4592145085334778,0.864745020866394,0.4773413836956024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.4592145085334778},{"x":0.8159645199775696,"y":0.4592145085334778},{"x":0.8159645199775696,"y":0.4773413836956024},{"x":0.7782704830169678,"y":0.4773413836956024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صانعی","boundary":[0.7782704830169678,0.4592145085334778,0.8159645199775696,0.4773413836956024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.4592145085334778},{"x":0.7671840190887451,"y":0.4592145085334778},{"x":0.7671840190887451,"y":0.4773413836956024},{"x":0.7228381633758545,"y":0.4773413836956024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.7228381633758545,0.4592145085334778,0.7671840190887451,0.4773413836956024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.4592145085334778},{"x":0.7161862254142761,"y":0.4592145085334778},{"x":0.7161862254142761,"y":0.4773413836956024},{"x":0.6873614192008972,"y":0.4773413836956024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.6873614192008972,0.4592145085334778,0.7161862254142761,0.4773413836956024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.67405766248703,"y":0.4592145085334778},{"x":0.6829268336296082,"y":0.4592145085334778},{"x":0.6829268336296082,"y":0.4773413836956024},{"x":0.67405766248703,"y":0.4773413836956024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.67405766248703,0.4592145085334778,0.6829268336296082,0.4773413836956024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.4592145085334778},{"x":0.669623076915741,"y":0.4592145085334778},{"x":0.669623076915741,"y":0.4773413836956024},{"x":0.623059868812561,"y":0.4773413836956024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.623059868812561,0.4592145085334778,0.669623076915741,0.4773413836956024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787139534950256,"y":0.4592145085334778},{"x":0.6119734048843384,"y":0.4592145085334778},{"x":0.6119734048843384,"y":0.4773413836956024},{"x":0.5787139534950256,"y":0.4773413836956024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5787139534950256,0.4592145085334778,0.6119734048843384,0.4773413836956024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4101995527744293,"y":0.4350453317165375},{"x":0.8669623136520386,"y":0.44108760356903076},{"x":0.864745020866394,"y":0.48036253452301025},{"x":0.4101995527744293,"y":0.4743202328681946}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4051995527744293,0.42804533171653747,0.869745020866394,0.48736253452301026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.4607250690460205},{"x":0.47671839594841003,"y":0.4607250690460205},{"x":0.47671839594841003,"y":0.4758308231830597},{"x":0.4168514311313629,"y":0.4758308231830597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.4168514311313629,0.4607250690460205,0.47671839594841003,0.4758308231830597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880265951156616,"y":0.4607250690460205},{"x":0.4146341383457184,"y":0.4607250690460205},{"x":0.4146341383457184,"y":0.4758308231830597},{"x":0.3880265951156616,"y":0.4758308231830597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.3880265951156616,0.4607250690460205,0.4146341383457184,0.4758308231830597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3791574239730835,"y":0.4607250690460205},{"x":0.3858093023300171,"y":0.4607250690460205},{"x":0.3858093023300171,"y":0.4758308231830597},{"x":0.3791574239730835,"y":0.4758308231830597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3791574239730835,0.4607250690460205,0.3858093023300171,0.4758308231830597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32594233751296997,"y":0.4607250690460205},{"x":0.3725055456161499,"y":0.4607250690460205},{"x":0.3725055456161499,"y":0.4758308231830597},{"x":0.32594233751296997,"y":0.4758308231830597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.32594233751296997,0.4607250690460205,0.3725055456161499,0.4758308231830597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838137447834015,"y":0.4607250690460205},{"x":0.31707316637039185,"y":0.4607250690460205},{"x":0.31707316637039185,"y":0.4758308231830597},{"x":0.2838137447834015,"y":0.4758308231830597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.2838137447834015,0.4607250690460205,0.31707316637039185,0.4758308231830597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.4773413836956024},{"x":0.813747227191925,"y":0.4773413836956024},{"x":0.813747227191925,"y":0.49697884917259216},{"x":0.7849224209785461,"y":0.49697884917259216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7849224209785461,0.4773413836956024,0.813747227191925,0.49697884917259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450110912322998,"y":0.4773413836956024},{"x":0.7738358974456787,"y":0.4773413836956024},{"x":0.7738358974456787,"y":0.49697884917259216},{"x":0.7450110912322998,"y":0.49697884917259216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.7450110912322998,0.4773413836956024,0.7738358974456787,0.49697884917259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7383592128753662,"y":0.4773413836956024},{"x":0.7450110912322998,"y":0.4773413836956024},{"x":0.7450110912322998,"y":0.49546828866004944},{"x":0.7383592128753662,"y":0.49546828866004944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7383592128753662,0.4773413836956024,0.7450110912322998,0.49546828866004944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.4773413836956024},{"x":0.7339246273040771,"y":0.4773413836956024},{"x":0.7339246273040771,"y":0.49697884917259216},{"x":0.6829268336296082,"y":0.49546828866004944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6829268336296082,0.4773413836956024,0.7339246273040771,0.49697884917259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.4773413836956024},{"x":0.6784922480583191,"y":0.4773413836956024},{"x":0.6784922480583191,"y":0.49697884917259216},{"x":0.6252771615982056,"y":0.49546828866004944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.6252771615982056,0.4773413836956024,0.6784922480583191,0.49697884917259216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838137447834015,"y":0.4607250690460205},{"x":0.813747227191925,"y":0.4622356593608856},{"x":0.813747227191925,"y":0.49697884917259216},{"x":0.2838137447834015,"y":0.4939576983451843}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2788137447834015,0.4537250690460205,0.818747227191925,0.5039788491725922],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523281455039978,"y":0.4773413836956024},{"x":0.4745011031627655,"y":0.4773413836956024},{"x":0.4745011031627655,"y":0.4924471378326416},{"x":0.4523281455039978,"y":0.4924471378326416}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دينا","boundary":[0.4523281455039978,0.4773413836956024,0.4745011031627655,0.4924471378326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39911308884620667,"y":0.4773413836956024},{"x":0.4434589743614197,"y":0.4773413836956024},{"x":0.4434589743614197,"y":0.4924471378326416},{"x":0.39911308884620667,"y":0.4924471378326416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.39911308884620667,0.4773413836956024,0.4434589743614197,0.4924471378326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880265951156616,"y":0.4773413836956024},{"x":0.3946785032749176,"y":0.4773413836956024},{"x":0.3946785032749176,"y":0.4924471378326416},{"x":0.3880265951156616,"y":0.4924471378326416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3880265951156616,0.4773413836956024,0.3946785032749176,0.4924471378326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.337028831243515,"y":0.4773413836956024},{"x":0.381374716758728,"y":0.4773413836956024},{"x":0.381374716758728,"y":0.4924471378326416},{"x":0.337028831243515,"y":0.4924471378326416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.337028831243515,0.4773413836956024,0.381374716758728,0.4924471378326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29711753129959106,"y":0.4773413836956024},{"x":0.3281596601009369,"y":0.4773413836956024},{"x":0.3281596601009369,"y":0.4924471378326416},{"x":0.29711753129959106,"y":0.4924471378326416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.29711753129959106,0.4773413836956024,0.3281596601009369,0.4924471378326416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25277161598205566,"y":0.4773413836956024},{"x":0.28824833035469055,"y":0.4773413836956024},{"x":0.28824833035469055,"y":0.4939576983451843},{"x":0.25277161598205566,"y":0.4939576983451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.25277161598205566,0.4773413836956024,0.28824833035469055,0.4939576983451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8337028622627258,"y":0.4939576983451843},{"x":0.8580931425094604,"y":0.4939576983451843},{"x":0.8580931425094604,"y":0.5135951638221741},{"x":0.8337028622627258,"y":0.5135951638221741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.8337028622627258,0.4939576983451843,0.8580931425094604,0.5135951638221741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915742993354797,"y":0.4939576983451843},{"x":0.8248336911201477,"y":0.4939576983451843},{"x":0.8248336911201477,"y":0.5135951638221741},{"x":0.7915742993354797,"y":0.5135951638221741}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.7915742993354797,0.4939576983451843,0.8248336911201477,0.5135951638221741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339246273040771,"y":0.4939576983451843},{"x":0.7849224209785461,"y":0.4939576983451843},{"x":0.7849224209785461,"y":0.5135951638221741},{"x":0.7339246273040771,"y":0.5135951638221741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.7339246273040771,0.4939576983451843,0.7849224209785461,0.5135951638221741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.4939576983451843},{"x":0.7339246273040771,"y":0.4939576983451843},{"x":0.7339246273040771,"y":0.5135951638221741},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5135951638221741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7272727489471436,0.4939576983451843,0.7339246273040771,0.5135951638221741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.4939576983451843},{"x":0.7184035181999207,"y":0.4939576983451843},{"x":0.7184035181999207,"y":0.5135951638221741},{"x":0.669623076915741,"y":0.5135951638221741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.669623076915741,0.4939576983451843,0.7184035181999207,0.5135951638221741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.4939576983451843},{"x":0.6563193202018738,"y":0.4939576983451843},{"x":0.6563193202018738,"y":0.5135951638221741},{"x":0.6053215265274048,"y":0.5135951638221741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.6053215265274048,0.4939576983451843,0.6563193202018738,0.5135951638221741]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25277161598205566,"y":0.4773413836956024},{"x":0.8580931425094604,"y":0.4743202328681946},{"x":0.8580931425094604,"y":0.5135951638221741},{"x":0.25277161598205566,"y":0.5151057243347168}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24777161598205566,0.4703413836956024,0.8630931425094605,0.5205951638221741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40576496720314026,"y":0.49546828866004944},{"x":0.47671839594841003,"y":0.49697884917259216},{"x":0.47671839594841003,"y":0.5135951638221741},{"x":0.4035476744174957,"y":0.5120846033096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.40576496720314026,0.49546828866004944,0.47671839594841003,0.5135951638221741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592017590999603,"y":0.49546828866004944},{"x":0.40576496720314026,"y":0.49546828866004944},{"x":0.4035476744174957,"y":0.5120846033096313},{"x":0.3592017590999603,"y":0.5120846033096313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.3592017590999603,0.49546828866004944,0.4035476744174957,0.5120846033096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.49546828866004944},{"x":0.3569844663143158,"y":0.49546828866004944},{"x":0.35476717352867126,"y":0.5120846033096313},{"x":0.33259424567222595,"y":0.5105740427970886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.33259424567222595,0.49546828866004944,0.35476717352867126,0.5120846033096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32372504472732544,"y":0.4939576983451843},{"x":0.3303769528865814,"y":0.4939576983451843},{"x":0.3303769528865814,"y":0.5105740427970886},{"x":0.32372504472732544,"y":0.5105740427970886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32372504472732544,0.4939576983451843,0.3303769528865814,0.5105740427970886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27272728085517883,"y":0.4939576983451843},{"x":0.3192904591560364,"y":0.4939576983451843},{"x":0.3192904591560364,"y":0.5105740427970886},{"x":0.2705099880695343,"y":0.5105740427970886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.27272728085517883,0.4939576983451843,0.3192904591560364,0.5105740427970886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22172948718070984,"y":0.4939576983451843},{"x":0.2705099880695343,"y":0.4939576983451843},{"x":0.2705099880695343,"y":0.5105740427970886},{"x":0.22172948718070984,"y":0.5105740427970886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.22172948718070984,0.4939576983451843,0.2705099880695343,0.5105740427970886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8314855694770813,"y":0.5135951638221741},{"x":0.864745020866394,"y":0.5135951638221741},{"x":0.864745020866394,"y":0.5287008881568909},{"x":0.8314855694770813,"y":0.5287008881568909}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.8314855694770813,0.5135951638221741,0.864745020866394,0.5287008881568909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.5120846033096313},{"x":0.8226163983345032,"y":0.5120846033096313},{"x":0.8226163983345032,"y":0.5287008881568909},{"x":0.7893570065498352,"y":0.5287008881568909}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.7893570065498352,0.5120846033096313,0.8226163983345032,0.5287008881568909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.5120846033096313},{"x":0.7849224209785461,"y":0.5120846033096313},{"x":0.7849224209785461,"y":0.5287008881568909},{"x":0.7782704830169678,"y":0.5287008881568909}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7782704830169678,0.5120846033096313,0.7849224209785461,0.5287008881568909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72062087059021,"y":0.5120846033096313},{"x":0.7716186046600342,"y":0.5135951638221741},{"x":0.7716186046600342,"y":0.5287008881568909},{"x":0.72062087059021,"y":0.5287008881568909}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.72062087059021,0.5120846033096313,0.7716186046600342,0.5287008881568909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.5120846033096313},{"x":0.7161862254142761,"y":0.5120846033096313},{"x":0.7161862254142761,"y":0.5287008881568909},{"x":0.6873614192008972,"y":0.5287008881568909}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6873614192008972,0.5120846033096313,0.7161862254142761,0.5287008881568909]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22172948718070984,"y":0.4939576983451843},{"x":0.864745020866394,"y":0.4984894394874573},{"x":0.864745020866394,"y":0.5302115082740784},{"x":0.22172948718070984,"y":0.5256797671318054}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21672948718070983,0.4869576983451843,0.869745020866394,0.5372115082740784],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.5135951638221741},{"x":0.47671839594841003,"y":0.5135951638221741},{"x":0.47671839594841003,"y":0.5302115082740784},{"x":0.4168514311313629,"y":0.5302115082740784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.4168514311313629,0.5135951638221741,0.47671839594841003,0.5302115082740784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36141908168792725,"y":0.5135951638221741},{"x":0.4035476744174957,"y":0.5135951638221741},{"x":0.4035476744174957,"y":0.5287008881568909},{"x":0.36141908168792725,"y":0.5287008881568909}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رجامند","boundary":[0.36141908168792725,0.5135951638221741,0.4035476744174957,0.5287008881568909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3503325879573822,"y":0.5135951638221741},{"x":0.35476717352867126,"y":0.5135951638221741},{"x":0.35476717352867126,"y":0.5287008881568909},{"x":0.3503325879573822,"y":0.5287008881568909}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3503325879573822,0.5135951638221741,0.35476717352867126,0.5287008881568909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29711753129959106,"y":0.5135951638221741},{"x":0.3436807096004486,"y":0.5135951638221741},{"x":0.3436807096004486,"y":0.5287008881568909},{"x":0.29711753129959106,"y":0.5287008881568909}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.29711753129959106,0.5135951638221741,0.3436807096004486,0.5287008881568909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25277161598205566,"y":0.5135951638221741},{"x":0.2904656231403351,"y":0.5135951638221741},{"x":0.2904656231403351,"y":0.5287008881568909},{"x":0.25277161598205566,"y":0.5287008881568909}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.25277161598205566,0.5135951638221741,0.2904656231403351,0.5287008881568909]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807095408439636,"y":0.5317220687866211},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5317220687866211},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5498489141464233},{"x":0.6807095408439636,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6807095408439636,0.5317220687866211,0.7272727489471436,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.5317220687866211},{"x":0.669623076915741,"y":0.5317220687866211},{"x":0.669623076915741,"y":0.5498489141464233},{"x":0.6252771615982056,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.6252771615982056,0.5317220687866211,0.669623076915741,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119734048843384,"y":0.5317220687866211},{"x":0.618625283241272,"y":0.5317220687866211},{"x":0.618625283241272,"y":0.5498489141464233},{"x":0.6119734048843384,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6119734048843384,0.5317220687866211,0.618625283241272,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787139534950256,"y":0.5317220687866211},{"x":0.6075388193130493,"y":0.5317220687866211},{"x":0.6075388193130493,"y":0.5498489141464233},{"x":0.5787139534950256,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5787139534950256,0.5317220687866211,0.6075388193130493,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516629695892334,"y":0.5317220687866211},{"x":0.572062075138092,"y":0.5317220687866211},{"x":0.572062075138092,"y":0.5498489141464233},{"x":0.516629695892334,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.516629695892334,0.5317220687866211,0.572062075138092,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456762671470642,"y":0.5317220687866211},{"x":0.5033259391784668,"y":0.5317220687866211},{"x":0.5033259391784668,"y":0.5498489141464233},{"x":0.4456762671470642,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4456762671470642,0.5317220687866211,0.5033259391784668,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42793792486190796,"y":0.5317220687866211},{"x":0.43458980321884155,"y":0.5317220687866211},{"x":0.43458980321884155,"y":0.5498489141464233},{"x":0.42793792486190796,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42793792486190796,0.5317220687866211,0.43458980321884155,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39246121048927307,"y":0.5317220687866211},{"x":0.421286016702652,"y":0.5317220687866211},{"x":0.421286016702652,"y":0.5498489141464233},{"x":0.39246121048927307,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.39246121048927307,0.5317220687866211,0.421286016702652,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.5317220687866211},{"x":0.37694013118743896,"y":0.5317220687866211},{"x":0.37694013118743896,"y":0.5498489141464233},{"x":0.34811529517173767,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.34811529517173767,0.5317220687866211,0.37694013118743896,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30376940965652466,"y":0.5317220687866211},{"x":0.337028831243515,"y":0.5317220687866211},{"x":0.337028831243515,"y":0.5498489141464233},{"x":0.30376940965652466,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.30376940965652466,0.5317220687866211,0.337028831243515,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25055432319641113,"y":0.5317220687866211},{"x":0.29490020871162415,"y":0.5317220687866211},{"x":0.29490020871162415,"y":0.5498489141464233},{"x":0.25055432319641113,"y":0.5498489141464233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.25055432319641113,0.5317220687866211,0.29490020871162415,0.5498489141464233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.560422956943512},{"x":0.864745020866394,"y":0.560422956943512},{"x":0.864745020866394,"y":0.5755286812782288},{"x":0.7871397137641907,"y":0.5755286812782288}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7871397137641907,0.560422956943512,0.864745020866394,0.5755286812782288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8514412641525269,"y":0.5861027240753174},{"x":0.864745020866394,"y":0.5861027240753174},{"x":0.864745020866394,"y":0.6042296290397644},{"x":0.8514412641525269,"y":0.6042296290397644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8514412641525269,0.5861027240753174,0.864745020866394,0.6042296290397644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.5861027240753174},{"x":0.8381374478340149,"y":0.5861027240753174},{"x":0.8381374478340149,"y":0.6042296290397644},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6042296290397644}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8115299344062805,0.5861027240753174,0.8381374478340149,0.6042296290397644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004434704780579,"y":0.5861027240753174},{"x":0.809312641620636,"y":0.5861027240753174},{"x":0.809312641620636,"y":0.6042296290397644},{"x":0.8004434704780579,"y":0.6042296290397644}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004434704780579,0.5861027240753174,0.809312641620636,0.6042296290397644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560975551605225,"y":0.5861027240753174},{"x":0.7982261776924133,"y":0.5861027240753174},{"x":0.7982261776924133,"y":0.6042296290397644},{"x":0.7560975551605225,"y":0.6042296290397644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7560975551605225,0.5861027240753174,0.7982261776924133,0.6042296290397644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184035181999207,"y":0.5861027240753174},{"x":0.7472283840179443,"y":0.5861027240753174},{"x":0.7472283840179443,"y":0.6027190089225769},{"x":0.7184035181999207,"y":0.6027190089225769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7184035181999207,0.5861027240753174,0.7472283840179443,0.6027190089225769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.5845921635627747},{"x":0.7184035181999207,"y":0.5845921635627747},{"x":0.7184035181999207,"y":0.6027190089225769},{"x":0.7117516398429871,"y":0.6027190089225769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7117516398429871,0.5845921635627747,0.7184035181999207,0.6027190089225769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651884913444519,"y":0.5845921635627747},{"x":0.707317054271698,"y":0.5861027240753174},{"x":0.707317054271698,"y":0.6027190089225769},{"x":0.6651884913444519,"y":0.6027190089225769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6651884913444519,0.5845921635627747,0.707317054271698,0.6027190089225769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407982110977173,"y":0.5845921635627747},{"x":0.6563193202018738,"y":0.5845921635627747},{"x":0.6563193202018738,"y":0.6027190089225769},{"x":0.6407982110977173,"y":0.6027190089225769}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵۴","boundary":[0.6407982110977173,0.5845921635627747,0.6563193202018738,0.6027190089225769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274944543838501,"y":0.5845921635627747},{"x":0.6363636255264282,"y":0.5845921635627747},{"x":0.6363636255264282,"y":0.6027190089225769},{"x":0.6274944543838501,"y":0.6027190089225769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6274944543838501,0.5845921635627747,0.6363636255264282,0.6027190089225769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.5845921635627747},{"x":0.6274944543838501,"y":0.5845921635627747},{"x":0.6274944543838501,"y":0.6027190089225769},{"x":0.5986696481704712,"y":0.6027190089225769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5986696481704712,0.5845921635627747,0.6274944543838501,0.6027190089225769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.5845921635627747},{"x":0.5853658318519592,"y":0.5845921635627747},{"x":0.5853658318519592,"y":0.6027190089225769},{"x":0.5454545617103577,"y":0.6027190089225769}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چتریان","boundary":[0.5454545617103577,0.5845921635627747,0.5853658318519592,0.6027190089225769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277161598205566,"y":0.5845921635627747},{"x":0.5365853905677795,"y":0.5845921635627747},{"x":0.5365853905677795,"y":0.6027190089225769},{"x":0.5277161598205566,"y":0.6027190089225769}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5277161598205566,0.5845921635627747,0.5365853905677795,0.6027190089225769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38359200954437256,"y":0.5830815434455872},{"x":0.5232815742492676,"y":0.5845921635627747},{"x":0.5232815742492676,"y":0.6027190089225769},{"x":0.38359200954437256,"y":0.6012084484100342}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Umbelliferae","boundary":[0.38359200954437256,0.5830815434455872,0.5232815742492676,0.6027190089225769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381374716758728,"y":0.5830815434455872},{"x":0.3880265951156616,"y":0.5830815434455872},{"x":0.3880265951156616,"y":0.6012084484100342},{"x":0.381374716758728,"y":0.6012084484100342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.381374716758728,0.5830815434455872,0.3880265951156616,0.6012084484100342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.6042296290397644},{"x":0.864745020866394,"y":0.6042296290397644},{"x":0.864745020866394,"y":0.6223564743995667},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.8115299344062805,0.6042296290397644,0.864745020866394,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070953488349915,"y":0.6042296290397644},{"x":0.813747227191925,"y":0.6042296290397644},{"x":0.813747227191925,"y":0.6223564743995667},{"x":0.8070953488349915,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8070953488349915,0.6042296290397644,0.813747227191925,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7804877758026123,"y":0.6042296290397644},{"x":0.8004434704780579,"y":0.6042296290397644},{"x":0.8004434704780579,"y":0.6223564743995667},{"x":0.7804877758026123,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.7804877758026123,0.6042296290397644,0.8004434704780579,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560975551605225,"y":0.6042296290397644},{"x":0.7716186046600342,"y":0.6042296290397644},{"x":0.7716186046600342,"y":0.6223564743995667},{"x":0.7560975551605225,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.7560975551605225,0.6042296290397644,0.7716186046600342,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962305903434753,"y":0.6042296290397644},{"x":0.7516629695892334,"y":0.6042296290397644},{"x":0.7516629695892334,"y":0.6223564743995667},{"x":0.6962305903434753,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.6962305903434753,0.6042296290397644,0.7516629695892334,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.6042296290397644},{"x":0.6940132975578308,"y":0.6042296290397644},{"x":0.6940132975578308,"y":0.6223564743995667},{"x":0.6873614192008972,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6873614192008972,0.6042296290397644,0.6940132975578308,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6341463327407837,"y":0.6042296290397644},{"x":0.6829268336296082,"y":0.6042296290397644},{"x":0.6829268336296082,"y":0.6223564743995667},{"x":0.6341463327407837,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6341463327407837,0.6042296290397644,0.6829268336296082,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764966607093811,"y":0.6042296290397644},{"x":0.6319290399551392,"y":0.6042296290397644},{"x":0.6319290399551392,"y":0.6223564743995667},{"x":0.5764966607093811,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5764966607093811,0.6042296290397644,0.6319290399551392,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516629695892334,"y":0.6042296290397644},{"x":0.5609756112098694,"y":0.6042296290397644},{"x":0.5609756112098694,"y":0.6223564743995667},{"x":0.516629695892334,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.516629695892334,0.6042296290397644,0.5609756112098694,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5033259391784668,"y":0.6042296290397644},{"x":0.5121951103210449,"y":0.6042296290397644},{"x":0.5121951103210449,"y":0.6223564743995667},{"x":0.5033259391784668,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5033259391784668,0.6042296290397644,0.5121951103210449,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4678492248058319,"y":0.6042296290397644},{"x":0.49445676803588867,"y":0.6042296290397644},{"x":0.49445676803588867,"y":0.6223564743995667},{"x":0.4678492248058319,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4678492248058319,0.6042296290397644,0.49445676803588867,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41906872391700745,"y":0.6042296290397644},{"x":0.4545454680919647,"y":0.6042296290397644},{"x":0.4545454680919647,"y":0.6223564743995667},{"x":0.41906872391700745,"y":0.6223564743995667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.41906872391700745,0.6042296290397644,0.4545454680919647,0.6223564743995667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.6208459138870239},{"x":0.8625277280807495,"y":0.6208459138870239},{"x":0.8625277280807495,"y":0.638972818851471},{"x":0.809312641620636,"y":0.6404833793640137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.809312641620636,0.6208459138870239,0.8625277280807495,0.638972818851471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.6208459138870239},{"x":0.8070953488349915,"y":0.6208459138870239},{"x":0.8070953488349915,"y":0.6404833793640137},{"x":0.7982261776924133,"y":0.6404833793640137}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7982261776924133,0.6208459138870239,0.8070953488349915,0.6404833793640137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.6208459138870239},{"x":0.7982261776924133,"y":0.6208459138870239},{"x":0.7982261776924133,"y":0.6404833793640137},{"x":0.7472283840179443,"y":0.6404833793640137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7472283840179443,0.6208459138870239,0.7982261776924133,0.6404833793640137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.6208459138870239},{"x":0.7450110912322998,"y":0.6208459138870239},{"x":0.7450110912322998,"y":0.6404833793640137},{"x":0.6873614192008972,"y":0.6404833793640137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6873614192008972,0.6208459138870239,0.7450110912322998,0.6404833793640137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297117471694946,"y":0.6223564743995667},{"x":0.6718403697013855,"y":0.6223564743995667},{"x":0.6718403697013855,"y":0.6404833793640137},{"x":0.6297117471694946,"y":0.6404833793640137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.6297117471694946,0.6223564743995667,0.6718403697013855,0.6404833793640137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164079904556274,"y":0.6223564743995667},{"x":0.6252771615982056,"y":0.6223564743995667},{"x":0.6252771615982056,"y":0.6404833793640137},{"x":0.6164079904556274,"y":0.6404833793640137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6164079904556274,0.6223564743995667,0.6252771615982056,0.6404833793640137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764966607093811,"y":0.6223564743995667},{"x":0.6075388193130493,"y":0.6223564743995667},{"x":0.6075388193130493,"y":0.6404833793640137},{"x":0.5764966607093811,"y":0.6404833793640137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5764966607093811,0.6223564743995667,0.6075388193130493,0.6404833793640137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534368097782135,"y":0.6223564743995667},{"x":0.5698447823524475,"y":0.6223564743995667},{"x":0.5698447823524475,"y":0.6419939398765564},{"x":0.534368097782135,"y":0.6419939398765564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.534368097782135,0.6223564743995667,0.5698447823524475,0.6419939398765564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8337028622627258,"y":0.6404833793640137},{"x":0.860310435295105,"y":0.6419939398765564},{"x":0.8580931425094604,"y":0.657099723815918},{"x":0.8337028622627258,"y":0.657099723815918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8337028622627258,0.6404833793640137,0.8580931425094604,0.657099723815918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070953488349915,"y":0.638972818851471},{"x":0.8248336911201477,"y":0.6404833793640137},{"x":0.8226163983345032,"y":0.6555891036987305},{"x":0.8070953488349915,"y":0.6555891036987305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8070953488349915,0.638972818851471,0.8226163983345032,0.6555891036987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960088849067688,"y":0.638972818851471},{"x":0.8026607632637024,"y":0.638972818851471},{"x":0.8004434704780579,"y":0.6555891036987305},{"x":0.7960088849067688,"y":0.6555891036987305}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7960088849067688,0.638972818851471,0.8004434704780579,0.6555891036987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560975551605225,"y":0.638972818851471},{"x":0.7871397137641907,"y":0.638972818851471},{"x":0.7871397137641907,"y":0.6555891036987305},{"x":0.7538802623748779,"y":0.6540785431861877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۶","boundary":[0.7560975551605225,0.638972818851471,0.7871397137641907,0.6555891036987305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.809312641620636,"y":0.6586102843284607},{"x":0.864745020866394,"y":0.6586102843284607},{"x":0.864745020866394,"y":0.6722054481506348},{"x":0.809312641620636,"y":0.6722054481506348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.809312641620636,0.6586102843284607,0.864745020866394,0.6722054481506348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.6586102843284607},{"x":0.8070953488349915,"y":0.6586102843284607},{"x":0.8070953488349915,"y":0.6722054481506348},{"x":0.8026607632637024,"y":0.6722054481506348}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8026607632637024,0.6586102843284607,0.8070953488349915,0.6722054481506348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758314847946167,"y":0.657099723815918},{"x":0.7937915921211243,"y":0.657099723815918},{"x":0.7937915921211243,"y":0.6722054481506348},{"x":0.758314847946167,"y":0.6722054481506348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.758314847946167,0.657099723815918,0.7937915921211243,0.6722054481506348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72062087059021,"y":0.657099723815918},{"x":0.7405765056610107,"y":0.657099723815918},{"x":0.7405765056610107,"y":0.6722054481506348},{"x":0.72062087059021,"y":0.6722054481506348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.72062087059021,0.657099723815918,0.7405765056610107,0.6722054481506348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8270509839057922,"y":0.6752265691757202},{"x":0.864745020866394,"y":0.6752265691757202},{"x":0.864745020866394,"y":0.6933534741401672},{"x":0.8270509839057922,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.8270509839057922,0.6752265691757202,0.864745020866394,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.6752265691757202},{"x":0.8248336911201477,"y":0.6752265691757202},{"x":0.8248336911201477,"y":0.6933534741401672},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8181818127632141,0.6752265691757202,0.8248336911201477,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.6752265691757202},{"x":0.813747227191925,"y":0.6752265691757202},{"x":0.813747227191925,"y":0.6933534741401672},{"x":0.7849224209785461,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ربابه","boundary":[0.7849224209785461,0.6752265691757202,0.813747227191925,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707317054271698,"y":0.6752265691757202},{"x":0.7804877758026123,"y":0.6752265691757202},{"x":0.7804877758026123,"y":0.6933534741401672},{"x":0.707317054271698,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرحدوست","boundary":[0.707317054271698,0.6752265691757202,0.7804877758026123,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962305903434753,"y":0.6752265691757202},{"x":0.7028824687004089,"y":0.6752265691757202},{"x":0.7028824687004089,"y":0.6933534741401672},{"x":0.6962305903434753,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6962305903434753,0.6752265691757202,0.7028824687004089,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.6752265691757202},{"x":0.6873614192008972,"y":0.6752265691757202},{"x":0.6873614192008972,"y":0.6933534741401672},{"x":0.669623076915741,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.669623076915741,0.6752265691757202,0.6873614192008972,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6474500894546509,"y":0.6752265691757202},{"x":0.6607539057731628,"y":0.6752265691757202},{"x":0.6607539057731628,"y":0.6933534741401672},{"x":0.6474500894546509,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.6474500894546509,0.6752265691757202,0.6607539057731628,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.6752265691757202},{"x":0.6363636255264282,"y":0.6752265691757202},{"x":0.6363636255264282,"y":0.6933534741401672},{"x":0.6053215265274048,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرادی","boundary":[0.6053215265274048,0.6752265691757202,0.6363636255264282,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920177102088928,"y":0.6752265691757202},{"x":0.5986696481704712,"y":0.6752265691757202},{"x":0.5986696481704712,"y":0.6933534741401672},{"x":0.5920177102088928,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5920177102088928,0.6752265691757202,0.5986696481704712,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543237328529358,"y":0.6752265691757202},{"x":0.5875831246376038,"y":0.6752265691757202},{"x":0.5875831246376038,"y":0.6933534741401672},{"x":0.5543237328529358,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یوسف","boundary":[0.5543237328529358,0.6752265691757202,0.5875831246376038,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4966740608215332,"y":0.6752265691757202},{"x":0.5388026833534241,"y":0.6752265691757202},{"x":0.5388026833534241,"y":0.6933534741401672},{"x":0.4966740608215332,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.4966740608215332,0.6752265691757202,0.5388026833534241,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48558759689331055,"y":0.6752265691757202},{"x":0.49223947525024414,"y":0.6752265691757202},{"x":0.49223947525024414,"y":0.6933534741401672},{"x":0.48558759689331055,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48558759689331055,0.6752265691757202,0.49223947525024414,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44789355993270874,"y":0.6752265691757202},{"x":0.47671839594841003,"y":0.6752265691757202},{"x":0.47671839594841003,"y":0.6933534741401672},{"x":0.44789355993270874,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاشف","boundary":[0.44789355993270874,0.6752265691757202,0.47671839594841003,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.6752265691757202},{"x":0.432372510433197,"y":0.6752265691757202},{"x":0.432372510433197,"y":0.6933534741401672},{"x":0.4235033392906189,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4235033392906189,0.6752265691757202,0.432372510433197,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38359200954437256,"y":0.6752265691757202},{"x":0.4168514311313629,"y":0.6752265691757202},{"x":0.4168514311313629,"y":0.6933534741401672},{"x":0.38359200954437256,"y":0.6933534741401672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.38359200954437256,0.6752265691757202,0.4168514311313629,0.6933534741401672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.6933534741401672},{"x":0.864745020866394,"y":0.6933534741401672},{"x":0.864745020866394,"y":0.708459198474884},{"x":0.8403547406196594,"y":0.708459198474884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.8403547406196594,0.6933534741401672,0.864745020866394,0.708459198474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004434704780579,"y":0.6933534741401672},{"x":0.8314855694770813,"y":0.6933534741401672},{"x":0.8314855694770813,"y":0.708459198474884},{"x":0.8004434704780579,"y":0.708459198474884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8004434704780579,0.6933534741401672,0.8314855694770813,0.708459198474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7982261776924133,"y":0.6933534741401672},{"x":0.8026607632637024,"y":0.6933534741401672},{"x":0.8026607632637024,"y":0.708459198474884},{"x":0.7982261776924133,"y":0.708459198474884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7982261776924133,0.6933534741401672,0.8026607632637024,0.708459198474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538802623748779,"y":0.6933534741401672},{"x":0.7893570065498352,"y":0.6933534741401672},{"x":0.7893570065498352,"y":0.708459198474884},{"x":0.7538802623748779,"y":0.708459198474884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.7538802623748779,0.6933534741401672,0.7893570065498352,0.708459198474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895787119865417,"y":0.6933534741401672},{"x":0.7472283840179443,"y":0.6933534741401672},{"x":0.7472283840179443,"y":0.708459198474884},{"x":0.6895787119865417,"y":0.7099697589874268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسکندری","boundary":[0.6895787119865417,0.6933534741401672,0.7472283840179443,0.708459198474884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718403697013855,"y":0.6933534741401672},{"x":0.6784922480583191,"y":0.6933534741401672},{"x":0.6784922480583191,"y":0.7099697589874268},{"x":0.6718403697013855,"y":0.7099697589874268}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6718403697013855,0.6933534741401672,0.6784922480583191,0.7099697589874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.6933534741401672},{"x":0.6629711985588074,"y":0.6933534741401672},{"x":0.6629711985588074,"y":0.7099697589874268},{"x":0.6252771615982056,"y":0.7099697589874268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.6252771615982056,0.6933534741401672,0.6629711985588074,0.7099697589874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654101967811584,"y":0.69486403465271},{"x":0.6097561120986938,"y":0.69486403465271},{"x":0.6097561120986938,"y":0.7099697589874268},{"x":0.5654101967811584,"y":0.7099697589874268}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حیدرنیا","boundary":[0.5654101967811584,0.69486403465271,0.6097561120986938,0.7099697589874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.7099697589874268},{"x":0.8580931425094604,"y":0.7099697589874268},{"x":0.8580931425094604,"y":0.726586103439331},{"x":0.8026607632637024,"y":0.726586103439331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.8026607632637024,0.7099697589874268,0.8580931425094604,0.726586103439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871397137641907,"y":0.7099697589874268},{"x":0.7937915921211243,"y":0.7099697589874268},{"x":0.7937915921211243,"y":0.726586103439331},{"x":0.7871397137641907,"y":0.726586103439331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7871397137641907,0.7099697589874268,0.7937915921211243,0.726586103439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361419200897217,"y":0.7099697589874268},{"x":0.7782704830169678,"y":0.7099697589874268},{"x":0.7782704830169678,"y":0.726586103439331},{"x":0.7361419200897217,"y":0.726586103439331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7361419200897217,0.7099697589874268,0.7782704830169678,0.726586103439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7161862254142761,"y":0.7099697589874268},{"x":0.7361419200897217,"y":0.7099697589874268},{"x":0.7361419200897217,"y":0.726586103439331},{"x":0.7161862254142761,"y":0.726586103439331}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7161862254142761,0.7099697589874268,0.7361419200897217,0.726586103439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139689326286316,"y":0.7099697589874268},{"x":0.72062087059021,"y":0.7099697589874268},{"x":0.72062087059021,"y":0.726586103439331},{"x":0.7139689326286316,"y":0.726586103439331}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7139689326286316,0.7099697589874268,0.72062087059021,0.726586103439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.7099697589874268},{"x":0.7050997614860535,"y":0.7099697589874268},{"x":0.7050997614860535,"y":0.726586103439331},{"x":0.669623076915741,"y":0.726586103439331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.669623076915741,0.7099697589874268,0.7050997614860535,0.726586103439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.7099697589874268},{"x":0.6607539057731628,"y":0.7099697589874268},{"x":0.6607539057731628,"y":0.726586103439331},{"x":0.6053215265274048,"y":0.726586103439331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیکچهره","boundary":[0.6053215265274048,0.7099697589874268,0.6607539057731628,0.726586103439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.7280966639518738},{"x":0.8625277280807495,"y":0.7280966639518738},{"x":0.8625277280807495,"y":0.7462235689163208},{"x":0.842572033405304,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.842572033405304,0.7280966639518738,0.8625277280807495,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004434704780579,"y":0.7280966639518738},{"x":0.8314855694770813,"y":0.7280966639518738},{"x":0.8314855694770813,"y":0.7462235689163208},{"x":0.8004434704780579,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.8004434704780579,0.7280966639518738,0.8314855694770813,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7383592128753662,"y":0.7280966639518738},{"x":0.7915742993354797,"y":0.7280966639518738},{"x":0.7915742993354797,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7383592128753662,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7383592128753662,0.7280966639518738,0.7915742993354797,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72062087059021,"y":0.7280966639518738},{"x":0.7272727489471436,"y":0.7280966639518738},{"x":0.7272727489471436,"y":0.7462235689163208},{"x":0.72062087059021,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.72062087059021,0.7280966639518738,0.7272727489471436,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.7280966639518738},{"x":0.7139689326286316,"y":0.7280966639518738},{"x":0.7139689326286316,"y":0.7462235689163208},{"x":0.6873614192008972,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.6873614192008972,0.7280966639518738,0.7139689326286316,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.7280966639518738},{"x":0.6784922480583191,"y":0.7280966639518738},{"x":0.6784922480583191,"y":0.7462235689163208},{"x":0.6629711985588074,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6629711985588074,0.7280966639518738,0.6784922480583191,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.7280966639518738},{"x":0.6496673822402954,"y":0.7280966639518738},{"x":0.6496673822402954,"y":0.7462235689163208},{"x":0.623059868812561,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.623059868812561,0.7280966639518738,0.6496673822402954,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.7280966639518738},{"x":0.6164079904556274,"y":0.7280966639518738},{"x":0.6164079904556274,"y":0.7462235689163208},{"x":0.6097561120986938,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6097561120986938,0.7280966639518738,0.6164079904556274,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.7280966639518738},{"x":0.6053215265274048,"y":0.7280966639518738},{"x":0.6053215265274048,"y":0.7462235689163208},{"x":0.5831485390663147,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5831485390663147,0.7280966639518738,0.6053215265274048,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.7280966639518738},{"x":0.5742793679237366,"y":0.7280966639518738},{"x":0.5742793679237366,"y":0.7462235689163208},{"x":0.5321508049964905,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.5321508049964905,0.7280966639518738,0.5742793679237366,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47006651759147644,"y":0.7280966639518738},{"x":0.521064281463623,"y":0.7280966639518738},{"x":0.521064281463623,"y":0.7462235689163208},{"x":0.47006651759147644,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.47006651759147644,0.7280966639518738,0.521064281463623,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4301552176475525,"y":0.7280966639518738},{"x":0.4656319320201874,"y":0.7280966639518738},{"x":0.4656319320201874,"y":0.7462235689163208},{"x":0.4301552176475525,"y":0.7462235689163208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.4301552176475525,0.7280966639518738,0.4656319320201874,0.7462235689163208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8447893857955933,"y":0.7462235689163208},{"x":0.864745020866394,"y":0.7462235689163208},{"x":0.864745020866394,"y":0.7628398537635803},{"x":0.8447893857955933,"y":0.7628398537635803}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لیتو","boundary":[0.8447893857955933,0.7462235689163208,0.864745020866394,0.7628398537635803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8048780560493469,"y":0.7462235689163208},{"x":0.8337028622627258,"y":0.7462235689163208},{"x":0.8337028622627258,"y":0.7628398537635803},{"x":0.8048780560493469,"y":0.7628398537635803}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرافی","boundary":[0.8048780560493469,0.7462235689163208,0.8337028622627258,0.7628398537635803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7960088849067688,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7960088849067688,"y":0.7628398537635803},{"x":0.7893570065498352,"y":0.7628398537635803}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7893570065498352,0.7462235689163208,0.7960088849067688,0.7628398537635803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538802623748779,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7782704830169678,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7782704830169678,"y":0.7628398537635803},{"x":0.7538802623748779,"y":0.7628398537635803}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7538802623748779,0.7462235689163208,0.7782704830169678,0.7628398537635803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450110912322998,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7516629695892334,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7516629695892334,"y":0.7628398537635803},{"x":0.7450110912322998,"y":0.7628398537635803}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7450110912322998,0.7462235689163208,0.7516629695892334,0.7628398537635803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184035181999207,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7628398537635803},{"x":0.7184035181999207,"y":0.7628398537635803}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اطلس","boundary":[0.7184035181999207,0.7462235689163208,0.7472283840179443,0.7628398537635803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7006651759147644,"y":0.7462235689163208},{"x":0.7006651759147644,"y":0.7628398537635803},{"x":0.623059868812561,"y":0.7628398537635803}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۸۸۹۳۵۱۱","boundary":[0.623059868812561,0.7462235689163208,0.7006651759147644,0.7628398537635803]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25055432319641113,"y":0.5135951638221741},{"x":0.8669623136520386,"y":0.5151057243347168},{"x":0.864745020866394,"y":0.7628398537635803},{"x":0.2483370304107666,"y":0.7613292932510376}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24555432319641113,0.5065951638221741,0.869745020866394,0.7698398537635803],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405765056610107,"y":0.7628398537635803},{"x":0.7915742993354797,"y":0.7628398537635803},{"x":0.7915742993354797,"y":0.7809667587280273},{"x":0.7405765056610107,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمخان","boundary":[0.7405765056610107,0.7628398537635803,0.7915742993354797,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.7628398537635803},{"x":0.7272727489471436,"y":0.7628398537635803},{"x":0.7272727489471436,"y":0.7809667587280273},{"x":0.7117516398429871,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زند","boundary":[0.7117516398429871,0.7628398537635803,0.7272727489471436,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028824687004089,"y":0.7628398537635803},{"x":0.7095343470573425,"y":0.7628398537635803},{"x":0.7095343470573425,"y":0.7809667587280273},{"x":0.7028824687004089,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7028824687004089,0.7628398537635803,0.7095343470573425,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.7628398537635803},{"x":0.6940132975578308,"y":0.7628398537635803},{"x":0.6940132975578308,"y":0.7809667587280273},{"x":0.6851441264152527,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خ","boundary":[0.6851441264152527,0.7628398537635803,0.6940132975578308,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6430155038833618,"y":0.7628398537635803},{"x":0.6762749552726746,"y":0.7628398537635803},{"x":0.6762749552726746,"y":0.7809667587280273},{"x":0.6430155038833618,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حافظ","boundary":[0.6430155038833618,0.7628398537635803,0.6762749552726746,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.7628398537635803},{"x":0.6430155038833618,"y":0.7628398537635803},{"x":0.6430155038833618,"y":0.7809667587280273},{"x":0.6363636255264282,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6363636255264282,0.7628398537635803,0.6430155038833618,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.7628398537635803},{"x":0.6297117471694946,"y":0.7628398537635803},{"x":0.6297117471694946,"y":0.7809667587280273},{"x":0.6097561120986938,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6097561120986938,0.7628398537635803,0.6297117471694946,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898004174232483,"y":0.7628398537635803},{"x":0.5986696481704712,"y":0.7628398537635803},{"x":0.5986696481704712,"y":0.7809667587280273},{"x":0.5898004174232483,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پل","boundary":[0.5898004174232483,0.7628398537635803,0.5986696481704712,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.7628398537635803},{"x":0.5742793679237366,"y":0.7628398537635803},{"x":0.5742793679237366,"y":0.7809667587280273},{"x":0.5454545617103577,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.5454545617103577,0.7628398537635803,0.5742793679237366,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.7628398537635803},{"x":0.5388026833534241,"y":0.7628398537635803},{"x":0.5388026833534241,"y":0.7809667587280273},{"x":0.5321508049964905,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5321508049964905,0.7628398537635803,0.5388026833534241,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5033259391784668,"y":0.7628398537635803},{"x":0.5299334526062012,"y":0.7628398537635803},{"x":0.5299334526062012,"y":0.7809667587280273},{"x":0.5033259391784668,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.5033259391784668,0.7628398537635803,0.5299334526062012,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45676276087760925,"y":0.7628398537635803},{"x":0.48337027430534363,"y":0.7628398537635803},{"x":0.48337027430534363,"y":0.7809667587280273},{"x":0.45676276087760925,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۲۸","boundary":[0.45676276087760925,0.7628398537635803,0.48337027430534363,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523281455039978,"y":0.7628398537635803},{"x":0.4589800536632538,"y":0.7628398537635803},{"x":0.4589800536632538,"y":0.7809667587280273},{"x":0.4523281455039978,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4523281455039978,0.7628398537635803,0.4589800536632538,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41906872391700745,"y":0.7628398537635803},{"x":0.4434589743614197,"y":0.7628398537635803},{"x":0.4434589743614197,"y":0.7809667587280273},{"x":0.41906872391700745,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.41906872391700745,0.7628398537635803,0.4434589743614197,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40576496720314026,"y":0.7628398537635803},{"x":0.41241684556007385,"y":0.7628398537635803},{"x":0.41241684556007385,"y":0.7809667587280273},{"x":0.40576496720314026,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.40576496720314026,0.7628398537635803,0.41241684556007385,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39689579606056213,"y":0.7628398537635803},{"x":0.4035476744174957,"y":0.7628398537635803},{"x":0.4035476744174957,"y":0.7809667587280273},{"x":0.39689579606056213,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39689579606056213,0.7628398537635803,0.4035476744174957,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592017590999603,"y":0.7628398537635803},{"x":0.39246121048927307,"y":0.7628398537635803},{"x":0.39246121048927307,"y":0.7809667587280273},{"x":0.3592017590999603,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.3592017590999603,0.7628398537635803,0.39246121048927307,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3414634168148041,"y":0.7628398537635803},{"x":0.34811529517173767,"y":0.7628398537635803},{"x":0.34811529517173767,"y":0.7809667587280273},{"x":0.3414634168148041,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.3414634168148041,0.7628398537635803,0.34811529517173767,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28159645199775696,"y":0.7628398537635803},{"x":0.3303769528865814,"y":0.7628398537635803},{"x":0.3303769528865814,"y":0.7809667587280273},{"x":0.28159645199775696,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کدپستی","boundary":[0.28159645199775696,0.7628398537635803,0.3303769528865814,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17738358676433563,"y":0.7628398537635803},{"x":0.2705099880695343,"y":0.7628398537635803},{"x":0.2705099880695343,"y":0.7809667587280273},{"x":0.17738358676433563,"y":0.7809667587280273}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۹۳۹۱۸۹۳۴","boundary":[0.17738358676433563,0.7628398537635803,0.2705099880695343,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8314855694770813,"y":0.7824773192405701},{"x":0.8625277280807495,"y":0.7824773192405701},{"x":0.8625277280807495,"y":0.7960724830627441},{"x":0.8314855694770813,"y":0.7960724830627441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8314855694770813,0.7824773192405701,0.8625277280807495,0.7960724830627441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226163983345032,"y":0.7824773192405701},{"x":0.8270509839057922,"y":0.7824773192405701},{"x":0.8270509839057922,"y":0.7960724830627441},{"x":0.8226163983345032,"y":0.7960724830627441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8226163983345032,0.7824773192405701,0.8270509839057922,0.7960724830627441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671840190887451,"y":0.7824773192405701},{"x":0.813747227191925,"y":0.7824773192405701},{"x":0.813747227191925,"y":0.7975831031799316},{"x":0.7671840190887451,"y":0.7960724830627441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۰۰۰۰","boundary":[0.7671840190887451,0.7824773192405701,0.813747227191925,0.7975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405765056610107,"y":0.7824773192405701},{"x":0.7605321407318115,"y":0.7824773192405701},{"x":0.7605321407318115,"y":0.7960724830627441},{"x":0.7405765056610107,"y":0.7960724830627441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7405765056610107,0.7824773192405701,0.7605321407318115,0.7960724830627441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8337028622627258,"y":0.7990936636924744},{"x":0.864745020866394,"y":0.7990936636924744},{"x":0.864745020866394,"y":0.8157099485397339},{"x":0.8337028622627258,"y":0.8157099485397339}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8337028622627258,0.7990936636924744,0.864745020866394,0.8157099485397339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7827051281929016,"y":0.7990936636924744},{"x":0.8115299344062805,"y":0.7990936636924744},{"x":0.8115299344062805,"y":0.8141993880271912},{"x":0.7827051281929016,"y":0.8141993880271912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7827051281929016,0.7990936636924744,0.8115299344062805,0.8141993880271912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7694013118743896,"y":0.7990936636924744},{"x":0.7804877758026123,"y":0.7990936636924744},{"x":0.7804877758026123,"y":0.8141993880271912},{"x":0.7694013118743896,"y":0.8141993880271912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7694013118743896,0.7990936636924744,0.7804877758026123,0.8141993880271912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758314847946167,"y":0.7990936636924744},{"x":0.7649667263031006,"y":0.7990936636924744},{"x":0.7649667263031006,"y":0.8141993880271912},{"x":0.758314847946167,"y":0.8141993880271912}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.758314847946167,0.7990936636924744,0.7649667263031006,0.8141993880271912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.7990936636924744},{"x":0.7516629695892334,"y":0.7990936636924744},{"x":0.7516629695892334,"y":0.8157099485397339},{"x":0.623059868812561,"y":0.8141993880271912}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۰-۰۲-۷۳-۹۹۶","boundary":[0.623059868812561,0.7990936636924744,0.7516629695892334,0.8157099485397339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8314855694770813,"y":0.8187311291694641},{"x":0.864745020866394,"y":0.8187311291694641},{"x":0.864745020866394,"y":0.8323262929916382},{"x":0.8314855694770813,"y":0.8323262929916382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8314855694770813,0.8187311291694641,0.864745020866394,0.8323262929916382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.8187311291694641},{"x":0.8248336911201477,"y":0.8187311291694641},{"x":0.8248336911201477,"y":0.8323262929916382},{"x":0.8203991055488586,"y":0.8323262929916382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8203991055488586,0.8187311291694641,0.8248336911201477,0.8323262929916382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518846750259399,"y":0.8172205686569214},{"x":0.809312641620636,"y":0.8187311291694641},{"x":0.809312641620636,"y":0.8323262929916382},{"x":0.6518846750259399,"y":0.8323262929916382}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-4۷۳۲۵۲-964-۹۷۸","boundary":[0.6518846750259399,0.8172205686569214,0.809312641620636,0.8323262929916382]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17738358676433563,"y":0.7628398537635803},{"x":0.864745020866394,"y":0.7628398537635803},{"x":0.864745020866394,"y":0.8323262929916382},{"x":0.17738358676433563,"y":0.8323262929916382}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.17238358676433563,0.7558398537635803,0.869745020866394,0.8393262929916382],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.6797583103179932},{"x":0.8203991055488586,"y":0.6797583103179932},{"x":0.8203991055488586,"y":0.6858006119728088},{"x":0.8203991055488586,"y":0.6858006119728088}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.8203991055488586,0.6797583103179932,0.8203991055488586,0.6858006119728088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.6797583103179932},{"x":0.8203991055488586,"y":0.6797583103179932},{"x":0.8203991055488586,"y":0.6858006119728088},{"x":0.8203991055488586,"y":0.6858006119728088}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.8153991055488586,0.6727583103179932,0.8253991055488586,0.6928006119728088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8337028622627258,"y":0.7628398537635803},{"x":0.8625277280807495,"y":0.7613292932510376},{"x":0.864745020866394,"y":0.7809667587280273},{"x":0.8359201550483704,"y":0.7824773192405701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آدرس","boundary":[0.8337028622627258,0.7628398537635803,0.864745020866394,0.7809667587280273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.7643504738807678},{"x":0.8248336911201477,"y":0.7628398537635803},{"x":0.8270509839057922,"y":0.7824773192405701},{"x":0.8181818127632141,"y":0.7839879393577576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8159645199775696,0.7643504738807678,0.8270509839057922,0.7824773192405701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8048780560493469,"y":0.7643504738807678},{"x":0.8115299344062805,"y":0.7643504738807678},{"x":0.8159645199775696,"y":0.7839879393577576},{"x":0.8070953488349915,"y":0.7839879393577576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خ","boundary":[0.8048780560493469,0.7643504738807678,0.8159645199775696,0.7839879393577576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8048780560493469,"y":0.7643504738807678},{"x":0.860310435295105,"y":0.7613292932510376},{"x":0.864745020866394,"y":0.7794561982154846},{"x":0.8070953488349915,"y":0.7839879393577576}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7998780560493469,0.7573504738807678,0.869745020866394,0.7864561982154846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10864745080471039,"y":0.8202416896820068},{"x":0.15521064400672913,"y":0.8202416896820068},{"x":0.15521064400672913,"y":0.8323262929916382},{"x":0.10864745080471039,"y":0.8323262929916382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.10864745080471039,0.8202416896820068,0.15521064400672913,0.8323262929916382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16186252236366272,"y":0.8202416896820068},{"x":0.16629712283611298,"y":0.8202416896820068},{"x":0.16629712283611298,"y":0.8323262929916382},{"x":0.16186252236366272,"y":0.8323262929916382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.16186252236366272,0.8202416896820068,0.16629712283611298,0.8323262929916382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.8202416896820068},{"x":0.3348115384578705,"y":0.8202416896820068},{"x":0.3348115384578705,"y":0.8323262929916382},{"x":0.17294900119304657,"y":0.8323262929916382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"978-964-473252-2","boundary":[0.17294900119304657,0.8202416896820068,0.3348115384578705,0.8323262929916382]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10864745080471039,"y":0.8202416896820068},{"x":0.3348115384578705,"y":0.8202416896820068},{"x":0.3348115384578705,"y":0.8323262929916382},{"x":0.10864745080471039,"y":0.8323262929916382}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.10364745080471038,0.8132416896820068,0.3398115384578705,0.8393262929916382],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/GSGuHfVJIqozoApW.jpg","blurred":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/bbZQXhBLgixvpHRH.jpg","webpSec":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/VrJhzaMglCcLFnzP-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":660,"margin":[0.000235802470975452,0.00011106519428166475,0.9980481481446161,0.9988851698499738]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711110830307007,"y":0.08181817829608917},{"x":0.6155555844306946,"y":0.0833333358168602},{"x":0.6155555844306946,"y":0.11666666716337204},{"x":0.5711110830307007,"y":0.11666666716337204}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5711110830307007,0.08181817829608917,0.6155555844306946,0.11666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.08181817829608917},{"x":0.5644444227218628,"y":0.08181817829608917},{"x":0.5644444227218628,"y":0.11666666716337204},{"x":0.5333333611488342,"y":0.11666666716337204}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5333333611488342,0.08181817829608917,0.5644444227218628,0.11666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555555582046509,"y":0.08030302822589874},{"x":0.5244444608688354,"y":0.08181817829608917},{"x":0.5244444608688354,"y":0.11666666716337204},{"x":0.4555555582046509,"y":0.11515151709318161}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4555555582046509,0.08030302822589874,0.5244444608688354,0.11666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.08030302822589874},{"x":0.448888897895813,"y":0.08030302822589874},{"x":0.4466666579246521,"y":0.11515151709318161},{"x":0.3844444453716278,"y":0.11515151709318161}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.3844444453716278,0.08030302822589874,0.4466666579246521,0.11515151709318161]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.08030302822589874},{"x":0.6155555844306946,"y":0.08181817829608917},{"x":0.6155555844306946,"y":0.11666666716337204},{"x":0.3844444453716278,"y":0.11515151709318161}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.3794444453716278,0.07330302822589874,0.6205555844306946,0.12366666716337205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.24393939971923828},{"x":0.3288888931274414,"y":0.24393939971923828},{"x":0.3288888931274414,"y":0.2590909004211426},{"x":0.11555555462837219,"y":0.2590909004211426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"UMBELLIFERAE","boundary":[0.11555555462837219,0.24393939971923828,0.3288888931274414,0.2590909004211426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.269696980714798},{"x":0.14444445073604584,"y":0.269696980714798},{"x":0.14444445073604584,"y":0.28484848141670227},{"x":0.11777777969837189,"y":0.28484848141670227}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"V.","boundary":[0.11777777969837189,0.269696980714798,0.14444445073604584,0.28484848141670227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.269696980714798},{"x":0.2800000011920929,"y":0.269696980714798},{"x":0.2800000011920929,"y":0.28484848141670227},{"x":0.14444445073604584,"y":0.28484848141670227}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Mozaffarian","boundary":[0.14444445073604584,0.269696980714798,0.2800000011920929,0.28484848141670227]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0.47999998927116394}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.24393939971923828},{"x":0.3288888931274414,"y":0.24393939971923828},{"x":0.3288888931274414,"y":0.28484848141670227},{"x":0.11555555462837219,"y":0.28484848141670227}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11055555462837219,0.23693939971923828,0.3338888931274414,0.2918484814167023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.2984848618507385},{"x":0.19111111760139465,"y":0.2984848618507385},{"x":0.19111111760139465,"y":0.3136363625526428},{"x":0.11555555462837219,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boissier","boundary":[0.11555555462837219,0.2984848618507385,0.19111111760139465,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19111111760139465,"y":0.2984848618507385},{"x":0.19777777791023254,"y":0.2984848618507385},{"x":0.19777777791023254,"y":0.3136363625526428},{"x":0.19111111760139465,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.19111111760139465,0.2984848618507385,0.19777777791023254,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20888888835906982,"y":0.2984848618507385},{"x":0.23111110925674438,"y":0.2984848618507385},{"x":0.23111110925674438,"y":0.3136363625526428},{"x":0.20888888835906982,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.20888888835906982,0.2984848618507385,0.23111110925674438,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24444444477558136,"y":0.2984848618507385},{"x":0.2800000011920929,"y":0.2984848618507385},{"x":0.2800000011920929,"y":0.3136363625526428},{"x":0.24444444477558136,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1872","boundary":[0.24444444477558136,0.2984848618507385,0.2800000011920929,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.2984848618507385},{"x":0.2888889014720917,"y":0.2984848618507385},{"x":0.2888889014720917,"y":0.3136363625526428},{"x":0.2822222113609314,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2822222113609314,0.2984848618507385,0.2888889014720917,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30222222208976746,"y":0.2984848618507385},{"x":0.41555556654930115,"y":0.2984848618507385},{"x":0.41555556654930115,"y":0.3136363625526428},{"x":0.30222222208976746,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Umbelliferae","boundary":[0.30222222208976746,0.2984848618507385,0.41555556654930115,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.2984848618507385},{"x":0.4422222077846527,"y":0.2984848618507385},{"x":0.4422222077846527,"y":0.3136363625526428},{"x":0.4333333373069763,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4333333373069763,0.2984848618507385,0.4422222077846527,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46222221851348877,"y":0.2984848618507385},{"x":0.5111111402511597,"y":0.2984848618507385},{"x":0.5111111402511597,"y":0.3136363625526428},{"x":0.46222221851348877,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.46222221851348877,0.2984848618507385,0.5111111402511597,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244444608688354,"y":0.2984848618507385},{"x":0.6177777647972107,"y":0.2984848618507385},{"x":0.6177777647972107,"y":0.3136363625526428},{"x":0.5244444608688354,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Orientalis","boundary":[0.5244444608688354,0.2984848618507385,0.6177777647972107,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6311110854148865,"y":0.2984848618507385},{"x":0.6377778053283691,"y":0.2984848618507385},{"x":0.6377778053283691,"y":0.3136363625526428},{"x":0.6311110854148865,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.6311110854148865,0.2984848618507385,0.6377778053283691,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.2984848618507385},{"x":0.648888885974884,"y":0.2984848618507385},{"x":0.648888885974884,"y":0.3136363625526428},{"x":0.6422222256660461,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6422222256660461,0.2984848618507385,0.648888885974884,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.2984848618507385},{"x":0.7377777695655823,"y":0.2984848618507385},{"x":0.7377777695655823,"y":0.3136363625526428},{"x":0.6600000262260437,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"819-1090","boundary":[0.6600000262260437,0.2984848618507385,0.7377777695655823,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742222249507904,"y":0.2984848618507385},{"x":0.7488889098167419,"y":0.2984848618507385},{"x":0.7488889098167419,"y":0.3136363625526428},{"x":0.742222249507904,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.742222249507904,0.2984848618507385,0.7488889098167419,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.2984848618507385},{"x":0.8266666531562805,"y":0.2984848618507385},{"x":0.8266666531562805,"y":0.3136363625526428},{"x":0.7622222304344177,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"-Druce","boundary":[0.7622222304344177,0.2984848618507385,0.8266666531562805,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.2984848618507385},{"x":0.8355555534362793,"y":0.2984848618507385},{"x":0.8355555534362793,"y":0.3136363625526428},{"x":0.8288888931274414,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8288888931274414,0.2984848618507385,0.8355555534362793,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.2984848618507385},{"x":0.8711110949516296,"y":0.2984848618507385},{"x":0.8711110949516296,"y":0.3136363625526428},{"x":0.8444444537162781,"y":0.3136363625526428}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"O.","boundary":[0.8444444537162781,0.2984848618507385,0.8711110949516296,0.3136363625526428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.3227272629737854},{"x":0.15777777135372162,"y":0.3227272629737854},{"x":0.15777777135372162,"y":0.34090909361839294},{"x":0.11777777969837189,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1898","boundary":[0.11777777969837189,0.3227272629737854,0.15777777135372162,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15777777135372162,"y":0.3227272629737854},{"x":0.1644444465637207,"y":0.3227272629737854},{"x":0.1644444465637207,"y":0.34090909361839294},{"x":0.15777777135372162,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.15777777135372162,0.3227272629737854,0.1644444465637207,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17777778208255768,"y":0.3227272629737854},{"x":0.2933333218097687,"y":0.3227272629737854},{"x":0.2933333218097687,"y":0.34090909361839294},{"x":0.17777778208255768,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Umbelliferae","boundary":[0.17777778208255768,0.3227272629737854,0.2933333218097687,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31333333253860474,"y":0.3227272629737854},{"x":0.3266666531562805,"y":0.3227272629737854},{"x":0.3266666531562805,"y":0.34090909361839294},{"x":0.31333333253860474,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.31333333253860474,0.3227272629737854,0.3266666531562805,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3488888740539551,"y":0.3227272629737854},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3227272629737854},{"x":0.36666667461395264,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3488888740539551,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.3488888740539551,0.3227272629737854,0.36666667461395264,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822222352027893,"y":0.3227272629737854},{"x":0.4466666579246521,"y":0.3227272629737854},{"x":0.4466666579246521,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3822222352027893,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Engler","boundary":[0.3822222352027893,0.3227272629737854,0.4466666579246521,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.3227272629737854},{"x":0.47111111879348755,"y":0.3227272629737854},{"x":0.47111111879348755,"y":0.34090909361839294},{"x":0.46444445848464966,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.46444445848464966,0.3227272629737854,0.47111111879348755,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4933333396911621,"y":0.3227272629737854},{"x":0.5177778005599976,"y":0.3227272629737854},{"x":0.5177778005599976,"y":0.34090909361839294},{"x":0.4933333396911621,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.4933333396911621,0.3227272629737854,0.5177778005599976,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.3227272629737854},{"x":0.5911111235618591,"y":0.3227272629737854},{"x":0.5911111235618591,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5333333611488342,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Prantl","boundary":[0.5333333611488342,0.3227272629737854,0.5911111235618591,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.3227272629737854},{"x":0.597777783870697,"y":0.3227272629737854},{"x":0.597777783870697,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5888888835906982,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5888888835906982,0.3227272629737854,0.597777783870697,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.3227272629737854},{"x":0.6422222256660461,"y":0.3227272629737854},{"x":0.6422222256660461,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6111111044883728,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Die","boundary":[0.6111111044883728,0.3227272629737854,0.6422222256660461,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.3227272629737854},{"x":0.7711111307144165,"y":0.3227272629737854},{"x":0.7711111307144165,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6577777862548828,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Naturlichen","boundary":[0.6577777862548828,0.3227272629737854,0.7711111307144165,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.3227272629737854},{"x":0.8666666746139526,"y":0.3227272629737854},{"x":0.8666666746139526,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7866666913032532,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pflanzen","boundary":[0.7866666913032532,0.3227272629737854,0.8666666746139526,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1133333370089531,"y":0.3484848439693451},{"x":0.19555555284023285,"y":0.3484848439693451},{"x":0.19555555284023285,"y":0.36818182468414307},{"x":0.1133333370089531,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Familien","boundary":[0.1133333370089531,0.3484848439693451,0.19555555284023285,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.3484848439693451},{"x":0.23333333432674408,"y":0.3484848439693451},{"x":0.23333333432674408,"y":0.36818182468414307},{"x":0.2133333384990692,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"III","boundary":[0.2133333384990692,0.3484848439693451,0.23333333432674408,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23555555939674377,"y":0.3484848439693451},{"x":0.24222221970558167,"y":0.3484848439693451},{"x":0.24222221970558167,"y":0.36818182468414307},{"x":0.23555555939674377,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.23555555939674377,0.3484848439693451,0.24222221970558167,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.3484848439693451},{"x":0.25777778029441833,"y":0.3484848439693451},{"x":0.25777778029441833,"y":0.36818182468414307},{"x":0.25111111998558044,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.25111111998558044,0.3484848439693451,0.25777778029441833,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25999999046325684,"y":0.3484848439693451},{"x":0.2666666805744171,"y":0.3484848439693451},{"x":0.2666666805744171,"y":0.36818182468414307},{"x":0.25999999046325684,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.25999999046325684,0.3484848439693451,0.2666666805744171,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3377777636051178,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3377777636051178,"y":0.36818182468414307},{"x":0.2755555510520935,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"63-271","boundary":[0.2755555510520935,0.3484848439693451,0.3377777636051178,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3444444537162781,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3444444537162781,"y":0.36818182468414307},{"x":0.3377777636051178,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3377777636051178,0.3484848439693451,0.3444444537162781,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.3484848439693451},{"x":0.46222221851348877,"y":0.3484848439693451},{"x":0.46222221851348877,"y":0.36818182468414307},{"x":0.35777777433395386,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-Schischkin","boundary":[0.35777777433395386,0.3484848439693451,0.46222221851348877,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.3484848439693451},{"x":0.47333332896232605,"y":0.3484848439693451},{"x":0.47333332896232605,"y":0.36818182468414307},{"x":0.46666666865348816,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.46666666865348816,0.3484848439693451,0.47333332896232605,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5066666603088379,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5066666603088379,"y":0.36818182468414307},{"x":0.47999998927116394,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"Bl","boundary":[0.47999998927116394,0.3484848439693451,0.5066666603088379,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5111111402511597,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5377777814865112,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5377777814865112,"y":0.36818182468414307},{"x":0.5111111402511597,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.5111111402511597,0.3484848439693451,0.5377777814865112,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54666668176651,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5866666436195374,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5866666436195374,"y":0.36818182468414307},{"x":0.54666668176651,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1950","boundary":[0.54666668176651,0.3484848439693451,0.5866666436195374,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5933333039283752,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5933333039283752,"y":0.36818182468414307},{"x":0.5866666436195374,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5866666436195374,0.3484848439693451,0.5933333039283752,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6133333444595337,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6133333444595337,"y":0.36818182468414307},{"x":0.6066666841506958,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6066666841506958,0.3484848439693451,0.6133333444595337,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6333333253860474,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6333333253860474,"y":0.36818182468414307},{"x":0.6133333444595337,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.6133333444595337,0.3484848439693451,0.6333333253860474,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6399999856948853,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6399999856948853,"y":0.36818182468414307},{"x":0.6333333253860474,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6333333253860474,0.3484848439693451,0.6399999856948853,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.3484848439693451},{"x":0.648888885974884,"y":0.3484848439693451},{"x":0.648888885974884,"y":0.36818182468414307},{"x":0.6422222256660461,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6422222256660461,0.3484848439693451,0.648888885974884,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7755555510520935,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7755555510520935,"y":0.36818182468414307},{"x":0.6577777862548828,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Umbelliferae","boundary":[0.6577777862548828,0.3484848439693451,0.7755555510520935,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.3484848439693451},{"x":0.800000011920929,"y":0.3484848439693451},{"x":0.800000011920929,"y":0.36818182468414307},{"x":0.7911111116409302,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.7911111116409302,0.3484848439693451,0.800000011920929,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.3484848439693451},{"x":0.8666666746139526,"y":0.3484848439693451},{"x":0.8666666746139526,"y":0.36818182468414307},{"x":0.8155555725097656,"y":0.36818182468414307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.8155555725097656,0.3484848439693451,0.8666666746139526,0.36818182468414307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1133333370089531,"y":0.3742424249649048},{"x":0.1733333319425583,"y":0.3742424249649048},{"x":0.1733333319425583,"y":0.39242425560951233},{"x":0.1133333370089531,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"URSS","boundary":[0.1133333370089531,0.3742424249649048,0.1733333319425583,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.3742424249649048},{"x":0.20222222805023193,"y":0.3742424249649048},{"x":0.20222222805023193,"y":0.39242425560951233},{"x":0.18444444239139557,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"16","boundary":[0.18444444239139557,0.3742424249649048,0.20222222805023193,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20444443821907043,"y":0.3742424249649048},{"x":0.21111111342906952,"y":0.3742424249649048},{"x":0.21111111342906952,"y":0.39242425560951233},{"x":0.20444443821907043,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.20444443821907043,0.3742424249649048,0.21111111342906952,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.3742424249649048},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3742424249649048},{"x":0.2777777910232544,"y":0.39242425560951233},{"x":0.2222222238779068,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"36-584","boundary":[0.2222222238779068,0.3742424249649048,0.2777777910232544,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.3742424249649048},{"x":0.2888889014720917,"y":0.3742424249649048},{"x":0.2888889014720917,"y":0.39242425560951233},{"x":0.2822222113609314,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.2822222113609314,0.3742424249649048,0.2888889014720917,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30222222208976746,"y":0.3742424249649048},{"x":0.3199999928474426,"y":0.3742424249649048},{"x":0.3199999928474426,"y":0.39242425560951233},{"x":0.30222222208976746,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"17","boundary":[0.30222222208976746,0.3742424249649048,0.3199999928474426,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3222222328186035,"y":0.3742424249649048},{"x":0.3288888931274414,"y":0.3742424249649048},{"x":0.3288888931274414,"y":0.39242425560951233},{"x":0.3222222328186035,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3222222328186035,0.3742424249649048,0.3288888931274414,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.3742424249649048},{"x":0.3866666555404663,"y":0.3742424249649048},{"x":0.3866666555404663,"y":0.39242425560951233},{"x":0.3400000035762787,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1-285","boundary":[0.3400000035762787,0.3742424249649048,0.3866666555404663,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.3742424249649048},{"x":0.3955555558204651,"y":0.3742424249649048},{"x":0.3955555558204651,"y":0.39242425560951233},{"x":0.3888888955116272,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3888888955116272,0.3742424249649048,0.3955555558204651,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.3742424249649048},{"x":0.46000000834465027,"y":0.3742424249649048},{"x":0.46000000834465027,"y":0.39242425560951233},{"x":0.40666666626930237,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-Tutin","boundary":[0.40666666626930237,0.3742424249649048,0.46000000834465027,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.3742424249649048},{"x":0.4977777898311615,"y":0.3742424249649048},{"x":0.4977777898311615,"y":0.39242425560951233},{"x":0.47999998927116394,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"T.","boundary":[0.47999998927116394,0.3742424249649048,0.4977777898311615,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.3742424249649048},{"x":0.5333333611488342,"y":0.3742424249649048},{"x":0.5333333611488342,"y":0.39242425560951233},{"x":0.504444420337677,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"G.","boundary":[0.504444420337677,0.3742424249649048,0.5333333611488342,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5400000214576721,"y":0.3742424249649048},{"x":0.54666668176651,"y":0.3742424249649048},{"x":0.54666668176651,"y":0.39242425560951233},{"x":0.5400000214576721,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5400000214576721,0.3742424249649048,0.54666668176651,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.3742424249649048},{"x":0.5844444632530212,"y":0.3742424249649048},{"x":0.5844444632530212,"y":0.39242425560951233},{"x":0.5666666626930237,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"al","boundary":[0.5666666626930237,0.3742424249649048,0.5844444632530212,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5822222232818604,"y":0.3742424249649048},{"x":0.5888888835906982,"y":0.3742424249649048},{"x":0.5888888835906982,"y":0.39242425560951233},{"x":0.5822222232818604,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5822222232818604,0.3742424249649048,0.5888888835906982,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3742424249649048},{"x":0.6066666841506958,"y":0.3742424249649048},{"x":0.6066666841506958,"y":0.39242425560951233},{"x":0.6000000238418579,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6000000238418579,0.3742424249649048,0.6066666841506958,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.3742424249649048},{"x":0.6355555653572083,"y":0.3742424249649048},{"x":0.6355555653572083,"y":0.39242425560951233},{"x":0.6066666841506958,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.6066666841506958,0.3742424249649048,0.6355555653572083,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.3742424249649048},{"x":0.6422222256660461,"y":0.3742424249649048},{"x":0.6422222256660461,"y":0.39242425560951233},{"x":0.6355555653572083,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6355555653572083,0.3742424249649048,0.6422222256660461,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.3742424249649048},{"x":0.648888885974884,"y":0.3742424249649048},{"x":0.648888885974884,"y":0.39242425560951233},{"x":0.6422222256660461,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6422222256660461,0.3742424249649048,0.648888885974884,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622222065925598,"y":0.3742424249649048},{"x":0.7044444680213928,"y":0.3742424249649048},{"x":0.7044444680213928,"y":0.39242425560951233},{"x":0.6622222065925598,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1968","boundary":[0.6622222065925598,0.3742424249649048,0.7044444680213928,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044444680213928,"y":0.3742424249649048},{"x":0.7111111283302307,"y":0.3742424249649048},{"x":0.7111111283302307,"y":0.39242425560951233},{"x":0.7044444680213928,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7044444680213928,0.3742424249649048,0.7111111283302307,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.3742424249649048},{"x":0.8355555534362793,"y":0.3742424249649048},{"x":0.8355555534362793,"y":0.39242425560951233},{"x":0.7222222089767456,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Umbelliferae","boundary":[0.7222222089767456,0.3742424249649048,0.8355555534362793,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.3742424249649048},{"x":0.8622221946716309,"y":0.3742424249649048},{"x":0.8622221946716309,"y":0.39242425560951233},{"x":0.8488888740539551,"y":0.39242425560951233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.8488888740539551,0.3742424249649048,0.8622221946716309,0.39242425560951233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1133333370089531,"y":0.4015151560306549},{"x":0.162222221493721,"y":0.4015151560306549},{"x":0.162222221493721,"y":0.41818180680274963},{"x":0.1133333370089531,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.1133333370089531,0.4015151560306549,0.162222221493721,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17555555701255798,"y":0.4015151560306549},{"x":0.2644444406032562,"y":0.4015151560306549},{"x":0.2644444406032562,"y":0.41818180680274963},{"x":0.17555555701255798,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Europaea","boundary":[0.17555555701255798,0.4015151560306549,0.2644444406032562,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.4015151560306549},{"x":0.2844444513320923,"y":0.4015151560306549},{"x":0.2844444513320923,"y":0.41818180680274963},{"x":0.2777777910232544,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.2777777910232544,0.4015151560306549,0.2844444513320923,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.4015151560306549},{"x":0.2933333218097687,"y":0.4015151560306549},{"x":0.2933333218097687,"y":0.41818180680274963},{"x":0.2866666615009308,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2866666615009308,0.4015151560306549,0.2933333218097687,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30222222208976746,"y":0.4015151560306549},{"x":0.371111124753952,"y":0.4015151560306549},{"x":0.371111124753952,"y":0.41818180680274963},{"x":0.30222222208976746,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"315-375","boundary":[0.30222222208976746,0.4015151560306549,0.371111124753952,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733333349227905,"y":0.4015151560306549},{"x":0.3799999952316284,"y":0.4015151560306549},{"x":0.3799999952316284,"y":0.41818180680274963},{"x":0.3733333349227905,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3733333349227905,0.4015151560306549,0.3799999952316284,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.4015151560306549},{"x":0.4533333480358124,"y":0.4015151560306549},{"x":0.4533333480358124,"y":0.41818180680274963},{"x":0.3911111056804657,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-Davis","boundary":[0.3911111056804657,0.4015151560306549,0.4533333480358124,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46222221851348877,"y":0.4015151560306549},{"x":0.47999998927116394,"y":0.4015151560306549},{"x":0.47999998927116394,"y":0.41818180680274963},{"x":0.46222221851348877,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.46222221851348877,0.4015151560306549,0.47999998927116394,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4888888895511627,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5155555605888367,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5155555605888367,"y":0.41818180680274963},{"x":0.4888888895511627,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.4888888895511627,0.4015151560306549,0.5155555605888367,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244444608688354,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5311111211776733,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5311111211776733,"y":0.41818180680274963},{"x":0.5244444608688354,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5244444608688354,0.4015151560306549,0.5311111211776733,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5488888621330261,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5488888621330261,"y":0.41818180680274963},{"x":0.5311111211776733,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.5311111211776733,0.4015151560306549,0.5488888621330261,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.551111102104187,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5577777624130249,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5577777624130249,"y":0.41818180680274963},{"x":0.551111102104187,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.551111102104187,0.4015151560306549,0.5577777624130249,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5644444227218628,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5644444227218628,"y":0.41818180680274963},{"x":0.5577777624130249,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5577777624130249,0.4015151560306549,0.5644444227218628,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777778029441833,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6155555844306946,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6155555844306946,"y":0.41818180680274963},{"x":0.5777778029441833,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1972","boundary":[0.5777778029441833,0.4015151560306549,0.6155555844306946,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177777647972107,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6244444251060486,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6244444251060486,"y":0.41818180680274963},{"x":0.6177777647972107,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6177777647972107,0.4015151560306549,0.6244444251060486,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7488889098167419,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7488889098167419,"y":0.41818180680274963},{"x":0.6355555653572083,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Umbelliferae","boundary":[0.6355555653572083,0.4015151560306549,0.7488889098167419,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7755555510520935,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7755555510520935,"y":0.41818180680274963},{"x":0.7622222304344177,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.7622222304344177,0.4015151560306549,0.7755555510520935,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.4015151560306549},{"x":0.8377777934074402,"y":0.4015151560306549},{"x":0.8377777934074402,"y":0.41818180680274963},{"x":0.7888888716697693,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.7888888716697693,0.4015151560306549,0.8377777934074402,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.4015151560306549},{"x":0.8733333349227905,"y":0.4015151560306549},{"x":0.8733333349227905,"y":0.41818180680274963},{"x":0.8488888740539551,"y":0.41818180680274963}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.8488888740539551,0.4015151560306549,0.8733333349227905,0.41818180680274963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.42575758695602417},{"x":0.18222221732139587,"y":0.42575758695602417},{"x":0.18222221732139587,"y":0.4424242377281189},{"x":0.11555555462837219,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Turkey","boundary":[0.11555555462837219,0.42575758695602417,0.18222221732139587,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.42575758695602417},{"x":0.2199999988079071,"y":0.42575758695602417},{"x":0.2199999988079071,"y":0.4424242377281189},{"x":0.18888889253139496,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.18888889253139496,0.42575758695602417,0.2199999988079071,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.42575758695602417},{"x":0.2622222304344177,"y":0.42575758695602417},{"x":0.2622222304344177,"y":0.4424242377281189},{"x":0.23333333432674408,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.23333333432674408,0.42575758695602417,0.2622222304344177,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688888907432556,"y":0.42575758695602417},{"x":0.31111112236976624,"y":0.42575758695602417},{"x":0.31111112236976624,"y":0.4424242377281189},{"x":0.2688888907432556,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"East","boundary":[0.2688888907432556,0.42575758695602417,0.31111112236976624,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.42575758695602417},{"x":0.3844444453716278,"y":0.42575758695602417},{"x":0.3844444453716278,"y":0.4424242377281189},{"x":0.3177777826786041,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aegean","boundary":[0.3177777826786041,0.42575758695602417,0.3844444453716278,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.42575758695602417},{"x":0.46444445848464966,"y":0.42575758695602417},{"x":0.46444445848464966,"y":0.4424242377281189},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Islands","boundary":[0.4000000059604645,0.42575758695602417,0.46444445848464966,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.42575758695602417},{"x":0.47777777910232544,"y":0.42575758695602417},{"x":0.47777777910232544,"y":0.4424242377281189},{"x":0.47111111879348755,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.47111111879348755,0.42575758695602417,0.47777777910232544,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.42575758695602417},{"x":0.4888888895511627,"y":0.42575758695602417},{"x":0.4888888895511627,"y":0.4424242377281189},{"x":0.48222222924232483,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.48222222924232483,0.42575758695602417,0.4888888895511627,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.42575758695602417},{"x":0.5666666626930237,"y":0.42575758695602417},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4424242377281189},{"x":0.5,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"265-539","boundary":[0.5,0.42575758695602417,0.5666666626930237,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.42575758695602417},{"x":0.5755555629730225,"y":0.42575758695602417},{"x":0.5755555629730225,"y":0.4424242377281189},{"x":0.5688889026641846,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5688889026641846,0.42575758695602417,0.5755555629730225,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.42575758695602417},{"x":0.6399999856948853,"y":0.42575758695602417},{"x":0.6399999856948853,"y":0.4424242377281189},{"x":0.5844444632530212,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-Nasir","boundary":[0.5844444632530212,0.42575758695602417,0.6399999856948853,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.42575758695602417},{"x":0.6733333468437195,"y":0.42575758695602417},{"x":0.6733333468437195,"y":0.4424242377281189},{"x":0.6511111259460449,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.6511111259460449,0.42575758695602417,0.6733333468437195,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.42575758695602417},{"x":0.7177777886390686,"y":0.42575758695602417},{"x":0.7177777886390686,"y":0.4424242377281189},{"x":0.6822222471237183,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1972","boundary":[0.6822222471237183,0.42575758695602417,0.7177777886390686,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.42575758695602417},{"x":0.7266666889190674,"y":0.42575758695602417},{"x":0.7266666889190674,"y":0.4424242377281189},{"x":0.7200000286102295,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7200000286102295,0.42575758695602417,0.7266666889190674,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377777695655823,"y":0.42575758695602417},{"x":0.7488889098167419,"y":0.42575758695602417},{"x":0.7488889098167419,"y":0.4424242377281189},{"x":0.7377777695655823,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.7377777695655823,0.42575758695602417,0.7488889098167419,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.42575758695602417},{"x":0.7866666913032532,"y":0.42575758695602417},{"x":0.7866666913032532,"y":0.4424242377281189},{"x":0.7622222304344177,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.7622222304344177,0.42575758695602417,0.7866666913032532,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.42575758695602417},{"x":0.8422222137451172,"y":0.42575758695602417},{"x":0.8422222137451172,"y":0.4424242377281189},{"x":0.7911111116409302,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nasir","boundary":[0.7911111116409302,0.42575758695602417,0.8422222137451172,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8533333539962769,"y":0.42575758695602417},{"x":0.8600000143051147,"y":0.42575758695602417},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4424242377281189},{"x":0.8533333539962769,"y":0.4424242377281189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.8533333539962769,0.42575758695602417,0.8600000143051147,0.4424242377281189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1133333370089531,"y":0.4515151381492615},{"x":0.13555555045604706,"y":0.4515151381492615},{"x":0.13555555045604706,"y":0.47121211886405945},{"x":0.1133333370089531,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.1133333370089531,0.4515151381492615,0.13555555045604706,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.4515151381492615},{"x":0.17555555701255798,"y":0.4515151381492615},{"x":0.17555555701255798,"y":0.47121211886405945},{"x":0.14666666090488434,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ali","boundary":[0.14666666090488434,0.4515151381492615,0.17555555701255798,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733333319425583,"y":0.4515151381492615},{"x":0.18000000715255737,"y":0.4515151381492615},{"x":0.18000000715255737,"y":0.47121211886405945},{"x":0.1733333319425583,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1733333319425583,0.4515151381492615,0.18000000715255737,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.4515151381492615},{"x":0.23777778446674347,"y":0.4515151381492615},{"x":0.23777778446674347,"y":0.47121211886405945},{"x":0.18888889253139496,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.18888889253139496,0.4515151381492615,0.23777778446674347,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.4515151381492615},{"x":0.2755555510520935,"y":0.4515151381492615},{"x":0.2755555510520935,"y":0.47121211886405945},{"x":0.25333333015441895,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.25333333015441895,0.4515151381492615,0.2755555510520935,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.4515151381492615},{"x":0.3311111032962799,"y":0.4515151381492615},{"x":0.3311111032962799,"y":0.47121211886405945},{"x":0.2822222113609314,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"West","boundary":[0.2822222113609314,0.4515151381492615,0.3311111032962799,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3444444537162781,"y":0.4515151381492615},{"x":0.41999998688697815,"y":0.4515151381492615},{"x":0.41999998688697815,"y":0.47121211886405945},{"x":0.3444444537162781,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pakistan","boundary":[0.3444444537162781,0.4515151381492615,0.41999998688697815,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377777874469757,"y":0.4515151381492615},{"x":0.46222221851348877,"y":0.4515151381492615},{"x":0.46222221851348877,"y":0.47121211886405945},{"x":0.4377777874469757,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"20.","boundary":[0.4377777874469757,0.4515151381492615,0.46222221851348877,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.4515151381492615},{"x":0.5844444632530212,"y":0.4515151381492615},{"x":0.5844444632530212,"y":0.47121211886405945},{"x":0.47555556893348694,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-Takhtadjan","boundary":[0.47555556893348694,0.4515151381492615,0.5844444632530212,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.4515151381492615},{"x":0.6266666650772095,"y":0.4515151381492615},{"x":0.6266666650772095,"y":0.47121211886405945},{"x":0.602222204208374,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.602222204208374,0.4515151381492615,0.6266666650772095,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.4515151381492615},{"x":0.6577777862548828,"y":0.4515151381492615},{"x":0.6577777862548828,"y":0.47121211886405945},{"x":0.6377778053283691,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.6377778053283691,0.4515151381492615,0.6577777862548828,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.4515151381492615},{"x":0.6755555272102356,"y":0.4515151381492615},{"x":0.6755555272102356,"y":0.47121211886405945},{"x":0.6666666865348816,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6666666865348816,0.4515151381492615,0.6755555272102356,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.4515151381492615},{"x":0.6933333277702332,"y":0.4515151381492615},{"x":0.6933333277702332,"y":0.47121211886405945},{"x":0.6755555272102356,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.6755555272102356,0.4515151381492615,0.6933333277702332,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.4515151381492615},{"x":0.699999988079071,"y":0.4515151381492615},{"x":0.699999988079071,"y":0.47121211886405945},{"x":0.6933333277702332,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6933333277702332,0.4515151381492615,0.699999988079071,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022222280502319,"y":0.4515151381492615},{"x":0.7088888883590698,"y":0.4515151381492615},{"x":0.7088888883590698,"y":0.47121211886405945},{"x":0.7022222280502319,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7022222280502319,0.4515151381492615,0.7088888883590698,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7266666889190674,"y":0.4515151381492615},{"x":0.7666666507720947,"y":0.4515151381492615},{"x":0.7666666507720947,"y":0.47121211886405945},{"x":0.7266666889190674,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1973","boundary":[0.7266666889190674,0.4515151381492615,0.7666666507720947,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.4515151381492615},{"x":0.7733333110809326,"y":0.4515151381492615},{"x":0.7733333110809326,"y":0.47121211886405945},{"x":0.7666666507720947,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7666666507720947,0.4515151381492615,0.7733333110809326,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.4515151381492615},{"x":0.8644444346427917,"y":0.4515151381492615},{"x":0.8644444346427917,"y":0.47121211886405945},{"x":0.7866666913032532,"y":0.47121211886405945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Apiaceae","boundary":[0.7866666913032532,0.4515151381492615,0.8644444346427917,0.47121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.4787878692150116},{"x":0.12444444745779037,"y":0.4787878692150116},{"x":0.12444444745779037,"y":0.4954545497894287},{"x":0.11777777969837189,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.11777777969837189,0.4787878692150116,0.12444444745779037,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.4787878692150116},{"x":0.23555555939674377,"y":0.4787878692150116},{"x":0.23555555939674377,"y":0.4954545497894287},{"x":0.12222222238779068,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Umbelliferae","boundary":[0.12222222238779068,0.4787878692150116,0.23555555939674377,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.4787878692150116},{"x":0.24666666984558105,"y":0.4787878692150116},{"x":0.24666666984558105,"y":0.4954545497894287},{"x":0.23999999463558197,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.23999999463558197,0.4787878692150116,0.24666666984558105,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622222304344177,"y":0.4787878692150116},{"x":0.2755555510520935,"y":0.4787878692150116},{"x":0.2755555510520935,"y":0.4954545497894287},{"x":0.2622222304344177,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.2622222304344177,0.4787878692150116,0.2755555510520935,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.4787878692150116},{"x":0.3400000035762787,"y":0.4787878692150116},{"x":0.3400000035762787,"y":0.4954545497894287},{"x":0.2933333218097687,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.2933333218097687,0.4787878692150116,0.3400000035762787,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.4787878692150116},{"x":0.4355555474758148,"y":0.4787878692150116},{"x":0.4355555474758148,"y":0.4954545497894287},{"x":0.35555556416511536,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Armenii","boundary":[0.35555556416511536,0.4787878692150116,0.4355555474758148,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466666579246521,"y":0.4787878692150116},{"x":0.4533333480358124,"y":0.4787878692150116},{"x":0.4533333480358124,"y":0.4954545497894287},{"x":0.4466666579246521,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"6","boundary":[0.4466666579246521,0.4787878692150116,0.4533333480358124,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.4787878692150116},{"x":0.46666666865348816,"y":0.4787878692150116},{"x":0.46666666865348816,"y":0.4954545497894287},{"x":0.46000000834465027,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.46000000834465027,0.4787878692150116,0.46666666865348816,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.4787878692150116},{"x":0.5488888621330261,"y":0.4787878692150116},{"x":0.5488888621330261,"y":0.4954545497894287},{"x":0.47999998927116394,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"251-427","boundary":[0.47999998927116394,0.4787878692150116,0.5488888621330261,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488888621330261,"y":0.4787878692150116},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4787878692150116},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4954545497894287},{"x":0.5488888621330261,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5488888621330261,0.4787878692150116,0.5555555820465088,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.4787878692150116},{"x":0.6755555272102356,"y":0.4787878692150116},{"x":0.6755555272102356,"y":0.4954545497894287},{"x":0.5733333230018616,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-Rechinger","boundary":[0.5733333230018616,0.4787878692150116,0.6755555272102356,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.4787878692150116},{"x":0.7133333086967468,"y":0.4787878692150116},{"x":0.7133333086967468,"y":0.4954545497894287},{"x":0.6888889074325562,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.6888889074325562,0.4787878692150116,0.7133333086967468,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244444489479065,"y":0.4787878692150116},{"x":0.7511110901832581,"y":0.4787878692150116},{"x":0.7511110901832581,"y":0.4954545497894287},{"x":0.7244444489479065,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.7244444489479065,0.4787878692150116,0.7511110901832581,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.4787878692150116},{"x":0.7666666507720947,"y":0.4787878692150116},{"x":0.7666666507720947,"y":0.4954545497894287},{"x":0.7599999904632568,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7599999904632568,0.4787878692150116,0.7666666507720947,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.4787878692150116},{"x":0.7866666913032532,"y":0.4787878692150116},{"x":0.7866666913032532,"y":0.4954545497894287},{"x":0.7666666507720947,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.7666666507720947,0.4787878692150116,0.7866666913032532,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.4787878692150116},{"x":0.7955555319786072,"y":0.4787878692150116},{"x":0.7955555319786072,"y":0.4954545497894287},{"x":0.7888888716697693,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7888888716697693,0.4787878692150116,0.7955555319786072,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.4787878692150116},{"x":0.8022222518920898,"y":0.4787878692150116},{"x":0.8022222518920898,"y":0.4954545497894287},{"x":0.7955555319786072,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7955555319786072,0.4787878692150116,0.8022222518920898,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.4787878692150116},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4787878692150116},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4954545497894287},{"x":0.8222222328186035,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1987","boundary":[0.8222222328186035,0.4787878692150116,0.8600000143051147,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.4787878692150116},{"x":0.8666666746139526,"y":0.4787878692150116},{"x":0.8666666746139526,"y":0.4954545497894287},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4954545497894287}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8600000143051147,0.4787878692150116,0.8666666746139526,0.4954545497894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.5030303001403809},{"x":0.2288888841867447,"y":0.5030303001403809},{"x":0.2288888841867447,"y":0.521212100982666},{"x":0.1111111119389534,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Umbelliferae","boundary":[0.1111111119389534,0.5030303001403809,0.2288888841867447,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.5030303001403809},{"x":0.25333333015441895,"y":0.5030303001403809},{"x":0.25333333015441895,"y":0.521212100982666},{"x":0.23999999463558197,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.23999999463558197,0.5030303001403809,0.25333333015441895,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2644444406032562,"y":0.5030303001403809},{"x":0.2933333218097687,"y":0.5030303001403809},{"x":0.2933333218097687,"y":0.521212100982666},{"x":0.2644444406032562,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.2644444406032562,0.5030303001403809,0.2933333218097687,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.5030303001403809},{"x":0.324444442987442,"y":0.5030303001403809},{"x":0.324444442987442,"y":0.521212100982666},{"x":0.29555556178092957,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.29555556178092957,0.5030303001403809,0.324444442987442,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.5030303001403809},{"x":0.4266666769981384,"y":0.5030303001403809},{"x":0.4266666769981384,"y":0.521212100982666},{"x":0.3288888931274414,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rechinger","boundary":[0.3288888931274414,0.5030303001403809,0.4266666769981384,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377777874469757,"y":0.5030303001403809},{"x":0.48222222924232483,"y":0.5030303001403809},{"x":0.48222222924232483,"y":0.521212100982666},{"x":0.4377777874469757,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.4377777874469757,0.5030303001403809,0.48222222924232483,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955555498600006,"y":0.5030303001403809},{"x":0.5600000023841858,"y":0.5030303001403809},{"x":0.5600000023841858,"y":0.521212100982666},{"x":0.4955555498600006,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iranica","boundary":[0.4955555498600006,0.5030303001403809,0.5600000023841858,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711110830307007,"y":0.5030303001403809},{"x":0.5888888835906982,"y":0.5030303001403809},{"x":0.5888888835906982,"y":0.521212100982666},{"x":0.5711110830307007,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.5711110830307007,0.5030303001403809,0.5888888835906982,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933333039283752,"y":0.5030303001403809},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5030303001403809},{"x":0.6000000238418579,"y":0.521212100982666},{"x":0.5933333039283752,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5933333039283752,0.5030303001403809,0.6000000238418579,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.5030303001403809},{"x":0.648888885974884,"y":0.5030303001403809},{"x":0.648888885974884,"y":0.521212100982666},{"x":0.6133333444595337,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"162.","boundary":[0.6133333444595337,0.5030303001403809,0.648888885974884,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.5030303001403809},{"x":0.6644444465637207,"y":0.5030303001403809},{"x":0.6644444465637207,"y":0.521212100982666},{"x":0.6577777862548828,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6577777862548828,0.5030303001403809,0.6644444465637207,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.5030303001403809},{"x":0.753333330154419,"y":0.5030303001403809},{"x":0.753333330154419,"y":0.521212100982666},{"x":0.6688888669013977,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Pimenov","boundary":[0.6688888669013977,0.5030303001403809,0.753333330154419,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.5030303001403809},{"x":0.7622222304344177,"y":0.5030303001403809},{"x":0.7622222304344177,"y":0.521212100982666},{"x":0.7555555701255798,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7555555701255798,0.5030303001403809,0.7622222304344177,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.5030303001403809},{"x":0.7977777719497681,"y":0.5030303001403809},{"x":0.7977777719497681,"y":0.521212100982666},{"x":0.7644444704055786,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.7644444704055786,0.5030303001403809,0.7977777719497681,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.5030303001403809},{"x":0.8311111330986023,"y":0.5030303001403809},{"x":0.8311111330986023,"y":0.521212100982666},{"x":0.7977777719497681,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"G.","boundary":[0.7977777719497681,0.5030303001403809,0.8311111330986023,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.5030303001403809},{"x":0.8666666746139526,"y":0.5030303001403809},{"x":0.8666666746139526,"y":0.521212100982666},{"x":0.8333333134651184,"y":0.521212100982666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.8333333134651184,0.5030303001403809,0.8666666746139526,0.521212100982666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.5303030014038086},{"x":0.18666666746139526,"y":0.5303030014038086},{"x":0.18666666746139526,"y":0.5469697117805481},{"x":0.11555555462837219,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Leonov","boundary":[0.11555555462837219,0.5303030014038086,0.18666666746139526,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.5303030014038086},{"x":0.19555555284023285,"y":0.5303030014038086},{"x":0.19555555284023285,"y":0.5469697117805481},{"x":0.18888889253139496,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.18888889253139496,0.5303030014038086,0.19555555284023285,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19555555284023285,"y":0.5303030014038086},{"x":0.23111110925674438,"y":0.5303030014038086},{"x":0.23111110925674438,"y":0.5469697117805481},{"x":0.19555555284023285,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.19555555284023285,0.5303030014038086,0.23111110925674438,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23777778446674347,"y":0.5303030014038086},{"x":0.25999999046325684,"y":0.5303030014038086},{"x":0.25999999046325684,"y":0.5469697117805481},{"x":0.23777778446674347,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"V.","boundary":[0.23777778446674347,0.5303030014038086,0.25999999046325684,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.5303030014038086},{"x":0.30444443225860596,"y":0.5303030014038086},{"x":0.30444443225860596,"y":0.5469697117805481},{"x":0.2666666805744171,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1993","boundary":[0.2666666805744171,0.5303030014038086,0.30444443225860596,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30666667222976685,"y":0.5303030014038086},{"x":0.31333333253860474,"y":0.5303030014038086},{"x":0.31333333253860474,"y":0.5469697117805481},{"x":0.30666667222976685,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.30666667222976685,0.5303030014038086,0.31333333253860474,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266666531562805,"y":0.5303030014038086},{"x":0.35777777433395386,"y":0.5303030014038086},{"x":0.35777777433395386,"y":0.5469697117805481},{"x":0.3266666531562805,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"The","boundary":[0.3266666531562805,0.5303030014038086,0.35777777433395386,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4377777874469757,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4377777874469757,"y":0.5469697117805481},{"x":0.36444443464279175,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Genera","boundary":[0.36444443464279175,0.5303030014038086,0.4377777874469757,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5303030014038086},{"x":0.46888887882232666,"y":0.5303030014038086},{"x":0.46888887882232666,"y":0.5469697117805481},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4444444477558136,0.5303030014038086,0.46888887882232666,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.5303030014038086},{"x":0.504444420337677,"y":0.5303030014038086},{"x":0.504444420337677,"y":0.5469697117805481},{"x":0.47111111879348755,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.47111111879348755,0.5303030014038086,0.504444420337677,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5111111402511597,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5469697117805481},{"x":0.5111111402511597,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Umbelliferae","boundary":[0.5111111402511597,0.5303030014038086,0.6244444251060486,0.5469697117805481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6422222256660461,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6422222256660461,"y":0.5469697117805481},{"x":0.6355555653572083,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6355555653572083,0.5303030014038086,0.6422222256660461,0.5469697117805481]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.3799999952316284},{"languageCode":"co","confidence":0.3199999928474426},{"languageCode":"it","confidence":0.20000000298023224},{"languageCode":"de","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.2984848618507385},{"x":0.8733333349227905,"y":0.2984848618507385},{"x":0.8733333349227905,"y":0.5469697117805481},{"x":0.1111111119389534,"y":0.5469697117805481}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1061111119389534,0.2914848618507385,0.8783333349227905,0.5539697117805481],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.581818163394928},{"x":0.8622221946716309,"y":0.581818163394928},{"x":0.8600000143051147,"y":0.6015151739120483},{"x":0.8311111330986023,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8333333134651184,0.581818163394928,0.8600000143051147,0.6015151739120483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.5803030133247375},{"x":0.8177777528762817,"y":0.5803030133247375},{"x":0.8177777528762817,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7644444704055786,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چتریان","boundary":[0.7644444704055786,0.5803030133247375,0.8177777528762817,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.5803030133247375},{"x":0.742222249507904,"y":0.5803030133247375},{"x":0.742222249507904,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7355555295944214,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7355555295944214,0.5803030133247375,0.742222249507904,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.5803030133247375},{"x":0.7333333492279053,"y":0.5803030133247375},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6800000071525574,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.6800000071525574,0.5803030133247375,0.7333333492279053,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5803030133247375},{"x":0.6755555272102356,"y":0.5803030133247375},{"x":0.6733333468437195,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5984848737716675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6666666865348816,0.5803030133247375,0.6733333468437195,0.5984848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.6045454740524292},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6045454740524292},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6257575750350952},{"x":0.8422222137451172,"y":0.6257575750350952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.8422222137451172,0.6045454740524292,0.8688889145851135,0.6257575750350952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6045454740524292},{"x":0.8266666531562805,"y":0.6045454740524292},{"x":0.8266666531562805,"y":0.6257575750350952},{"x":0.800000011920929,"y":0.6257575750350952}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.800000011920929,0.6045454740524292,0.8266666531562805,0.6257575750350952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.6045454740524292},{"x":0.7866666913032532,"y":0.6045454740524292},{"x":0.7866666913032532,"y":0.6257575750350952},{"x":0.7200000286102295,"y":0.6257575750350952}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.7200000286102295,0.6045454740524292,0.7866666913032532,0.6257575750350952]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5803030133247375},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5803030133247375},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6257575750350952},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6257575750350952}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6616666865348816,0.5733030133247375,0.8738889145851135,0.6327575750350952],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799999713897705,"y":0.6287878751754761},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6287878751754761},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7799999713897705,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7799999713897705,0.6287878751754761,0.8333333134651184,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6515151262283325},{"x":0.7288888692855835,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.7288888692855835,0.6287878751754761,0.7622222304344177,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7177777886390686,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7177777886390686,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6644444465637207,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.6644444465637207,0.6287878751754761,0.7177777886390686,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6555555462837219,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6555555462837219,"y":0.6515151262283325},{"x":0.644444465637207,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.644444465637207,0.6287878751754761,0.6555555462837219,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6088888645172119,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6088888645172119,0.6287878751754761,0.6333333253860474,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5955555438995361,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5955555438995361,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5622222423553467,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.5622222423553467,0.6287878751754761,0.5955555438995361,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533333420753479,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5644444227218628,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5644444227218628,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5533333420753479,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5533333420753479,0.6287878751754761,0.5644444227218628,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6287878751754761},{"x":0.54666668176651,"y":0.6287878751754761},{"x":0.54666668176651,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.5,0.6287878751754761,0.54666668176651,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.6287878751754761},{"x":0.48444443941116333,"y":0.6287878751754761},{"x":0.48444443941116333,"y":0.6515151262283325},{"x":0.41111111640930176,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درختچهای","boundary":[0.41111111640930176,0.6287878751754761,0.48444443941116333,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3955555558204651,"y":0.6287878751754761},{"x":0.40666666626930237,"y":0.6287878751754761},{"x":0.40666666626930237,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3955555558204651,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3955555558204651,0.6287878751754761,0.40666666626930237,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3488888740539551,"y":0.6287878751754761},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6287878751754761},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3488888740539551,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.3488888740539551,0.6287878751754761,0.3888888955116272,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.6287878751754761},{"x":0.3400000035762787,"y":0.6287878751754761},{"x":0.3400000035762787,"y":0.6515151262283325},{"x":0.2933333218097687,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.2933333218097687,0.6287878751754761,0.3400000035762787,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.6287878751754761},{"x":0.2866666615009308,"y":0.6287878751754761},{"x":0.2866666615009308,"y":0.6515151262283325},{"x":0.2755555510520935,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2755555510520935,0.6287878751754761,0.2866666615009308,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.6287878751754761},{"x":0.273333340883255,"y":0.6287878751754761},{"x":0.273333340883255,"y":0.6515151262283325},{"x":0.2266666740179062,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.2266666740179062,0.6287878751754761,0.273333340883255,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.6287878751754761},{"x":0.21111111342906952,"y":0.6287878751754761},{"x":0.21111111342906952,"y":0.6515151262283325},{"x":0.1711111068725586,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.1711111068725586,0.6287878751754761,0.21111111342906952,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.6287878751754761},{"x":0.1599999964237213,"y":0.6287878751754761},{"x":0.1599999964237213,"y":0.6515151262283325},{"x":0.11999999731779099,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.11999999731779099,0.6287878751754761,0.1599999964237213,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8533333539962769,"y":0.657575786113739},{"x":0.8644444346427917,"y":0.657575786113739},{"x":0.8644444346427917,"y":0.6772727370262146},{"x":0.8533333539962769,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8533333539962769,0.657575786113739,0.8644444346427917,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804444432258606,"y":0.657575786113739},{"x":0.8488888740539551,"y":0.657575786113739},{"x":0.8488888740539551,"y":0.6772727370262146},{"x":0.804444432258606,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.804444432258606,0.657575786113739,0.8488888740539551,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.657575786113739},{"x":0.804444432258606,"y":0.657575786113739},{"x":0.804444432258606,"y":0.6772727370262146},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7977777719497681,0.657575786113739,0.804444432258606,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.657575786113739},{"x":0.7955555319786072,"y":0.657575786113739},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6772727370262146},{"x":0.7599999904632568,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.7599999904632568,0.657575786113739,0.7955555319786072,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.657575786113739},{"x":0.746666669845581,"y":0.657575786113739},{"x":0.746666669845581,"y":0.6772727370262146},{"x":0.7066666483879089,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7066666483879089,0.657575786113739,0.746666669845581,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6311110854148865,"y":0.657575786113739},{"x":0.6933333277702332,"y":0.657575786113739},{"x":0.6933333277702332,"y":0.6772727370262146},{"x":0.6311110854148865,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشواره","boundary":[0.6311110854148865,0.657575786113739,0.6933333277702332,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.657575786113739},{"x":0.6311110854148865,"y":0.657575786113739},{"x":0.6311110854148865,"y":0.6772727370262146},{"x":0.6222222447395325,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6222222447395325,0.657575786113739,0.6311110854148865,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5822222232818604,"y":0.657575786113739},{"x":0.6200000047683716,"y":0.657575786113739},{"x":0.6200000047683716,"y":0.6772727370262146},{"x":0.5822222232818604,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.5822222232818604,0.657575786113739,0.6200000047683716,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.657575786113739},{"x":0.5733333230018616,"y":0.657575786113739},{"x":0.5733333230018616,"y":0.6772727370262146},{"x":0.5622222423553467,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5622222423553467,0.657575786113739,0.5733333230018616,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.657575786113739},{"x":0.5577777624130249,"y":0.657575786113739},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6772727370262146},{"x":0.5199999809265137,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5199999809265137,0.657575786113739,0.5577777624130249,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.657575786113739},{"x":0.5111111402511597,"y":0.657575786113739},{"x":0.5111111402511597,"y":0.6772727370262146},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.46444445848464966,0.657575786113739,0.5111111402511597,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.657575786113739},{"x":0.46000000834465027,"y":0.657575786113739},{"x":0.46000000834465027,"y":0.6772727370262146},{"x":0.4266666769981384,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4266666769981384,0.657575786113739,0.46000000834465027,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.657575786113739},{"x":0.43111109733581543,"y":0.657575786113739},{"x":0.43111109733581543,"y":0.6772727370262146},{"x":0.42222222685813904,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42222222685813904,0.657575786113739,0.43111109733581543,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.657575786113739},{"x":0.41333332657814026,"y":0.657575786113739},{"x":0.41333332657814026,"y":0.6772727370262146},{"x":0.36666667461395264,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.36666667461395264,0.657575786113739,0.41333332657814026,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3444444537162781,"y":0.657575786113739},{"x":0.35555556416511536,"y":0.657575786113739},{"x":0.35555556416511536,"y":0.6772727370262146},{"x":0.3444444537162781,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3444444537162781,0.657575786113739,0.35555556416511536,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.657575786113739},{"x":0.3400000035762787,"y":0.657575786113739},{"x":0.3400000035762787,"y":0.6772727370262146},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.30000001192092896,0.657575786113739,0.3400000035762787,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2644444406032562,"y":0.657575786113739},{"x":0.2866666615009308,"y":0.657575786113739},{"x":0.2866666615009308,"y":0.6772727370262146},{"x":0.2644444406032562,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.2644444406032562,0.657575786113739,0.2866666615009308,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.657575786113739},{"x":0.2622222304344177,"y":0.657575786113739},{"x":0.2622222304344177,"y":0.6772727370262146},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25333333015441895,0.657575786113739,0.2622222304344177,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.657575786113739},{"x":0.24666666984558105,"y":0.657575786113739},{"x":0.24666666984558105,"y":0.6772727370262146},{"x":0.23111110925674438,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.23111110925674438,0.657575786113739,0.24666666984558105,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19333332777023315,"y":0.657575786113739},{"x":0.21111111342906952,"y":0.657575786113739},{"x":0.21111111342906952,"y":0.6772727370262146},{"x":0.19333332777023315,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.19333332777023315,0.657575786113739,0.21111111342906952,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.657575786113739},{"x":0.18444444239139557,"y":0.657575786113739},{"x":0.18444444239139557,"y":0.6772727370262146},{"x":0.15555556118488312,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.15555556118488312,0.657575786113739,0.18444444239139557,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13777777552604675,"y":0.657575786113739},{"x":0.15333333611488342,"y":0.657575786113739},{"x":0.15333333611488342,"y":0.6772727370262146},{"x":0.13777777552604675,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.13777777552604675,0.657575786113739,0.15333333611488342,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.657575786113739},{"x":0.12222222238779068,"y":0.657575786113739},{"x":0.12222222238779068,"y":0.6772727370262146},{"x":0.1111111119389534,"y":0.6772727370262146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.1111111119389534,0.657575786113739,0.12222222238779068,0.6772727370262146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.6803030371665955},{"x":0.8644444346427917,"y":0.6803030371665955},{"x":0.8644444346427917,"y":0.7030302882194519},{"x":0.8177777528762817,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.8177777528762817,0.6803030371665955,0.8644444346427917,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.6803030371665955},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6803030371665955},{"x":0.8066666722297668,"y":0.7030302882194519},{"x":0.7866666913032532,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.7866666913032532,0.6803030371665955,0.8066666722297668,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.6803030371665955},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6803030371665955},{"x":0.7733333110809326,"y":0.7030302882194519},{"x":0.7400000095367432,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.7400000095367432,0.6803030371665955,0.7733333110809326,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7266666889190674,"y":0.6803030371665955},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6803030371665955},{"x":0.7400000095367432,"y":0.7030302882194519},{"x":0.7266666889190674,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7266666889190674,0.6803030371665955,0.7400000095367432,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111111283302307,"y":0.6803030371665955},{"x":0.7200000286102295,"y":0.6803030371665955},{"x":0.7200000286102295,"y":0.7030302882194519},{"x":0.7111111283302307,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7111111283302307,0.6803030371665955,0.7200000286102295,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622222065925598,"y":0.6803030371665955},{"x":0.7066666483879089,"y":0.6803030371665955},{"x":0.7066666483879089,"y":0.7030302882194519},{"x":0.6622222065925598,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.6622222065925598,0.6803030371665955,0.7066666483879089,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6803030371665955},{"x":0.6511111259460449,"y":0.6803030371665955},{"x":0.6511111259460449,"y":0.7030302882194519},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.6111111044883728,0.6803030371665955,0.6511111259460449,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.6803030371665955},{"x":0.5955555438995361,"y":0.6803030371665955},{"x":0.5955555438995361,"y":0.7030302882194519},{"x":0.5688889026641846,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5688889026641846,0.6803030371665955,0.5955555438995361,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488888621330261,"y":0.6803030371665955},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6803030371665955},{"x":0.5577777624130249,"y":0.7030302882194519},{"x":0.5488888621330261,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5488888621330261,0.6803030371665955,0.5577777624130249,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.6803030371665955},{"x":0.5355555415153503,"y":0.6803030371665955},{"x":0.5355555415153503,"y":0.7030302882194519},{"x":0.5222222208976746,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5222222208976746,0.6803030371665955,0.5355555415153503,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.6803030371665955},{"x":0.5088889002799988,"y":0.6803030371665955},{"x":0.5088889002799988,"y":0.7030302882194519},{"x":0.46666666865348816,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.46666666865348816,0.6803030371665955,0.5088889002799988,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.6803030371665955},{"x":0.4577777683734894,"y":0.6803030371665955},{"x":0.4577777683734894,"y":0.7030302882194519},{"x":0.42444443702697754,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غلاف","boundary":[0.42444443702697754,0.6803030371665955,0.4577777683734894,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.6803030371665955},{"x":0.402222216129303,"y":0.6803030371665955},{"x":0.402222216129303,"y":0.7030302882194519},{"x":0.36666667461395264,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.36666667461395264,0.6803030371665955,0.402222216129303,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.6803030371665955},{"x":0.36666667461395264,"y":0.6803030371665955},{"x":0.36666667461395264,"y":0.7030302882194519},{"x":0.35777777433395386,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35777777433395386,0.6803030371665955,0.36666667461395264,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355555534362793,"y":0.6803030371665955},{"x":0.3488888740539551,"y":0.6803030371665955},{"x":0.3488888740539551,"y":0.7030302882194519},{"x":0.3355555534362793,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3355555534362793,0.6803030371665955,0.3488888740539551,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.6803030371665955},{"x":0.3288888931274414,"y":0.6803030371665955},{"x":0.3288888931274414,"y":0.7030302882194519},{"x":0.2933333218097687,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.2933333218097687,0.6803030371665955,0.3288888931274414,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.6803030371665955},{"x":0.2800000011920929,"y":0.6803030371665955},{"x":0.2800000011920929,"y":0.7030302882194519},{"x":0.2288888841867447,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.2288888841867447,0.6803030371665955,0.2800000011920929,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.6803030371665955},{"x":0.21555554866790771,"y":0.6803030371665955},{"x":0.21555554866790771,"y":0.7030302882194519},{"x":0.18888889253139496,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"چتر","boundary":[0.18888889253139496,0.6803030371665955,0.21555554866790771,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.6803030371665955},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6803030371665955},{"x":0.18222221732139587,"y":0.7030302882194519},{"x":0.14222222566604614,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.14222222566604614,0.6803030371665955,0.18222221732139587,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.6803030371665955},{"x":0.12444444745779037,"y":0.6803030371665955},{"x":0.12444444745779037,"y":0.7030302882194519},{"x":0.1111111119389534,"y":0.7030302882194519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.1111111119389534,0.6803030371665955,0.12444444745779037,0.7030302882194519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.7075757384300232},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7075757384300232},{"x":0.8666666746139526,"y":0.728787899017334},{"x":0.8177777528762817,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.8177777528762817,0.7075757384300232,0.8666666746139526,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799999713897705,"y":0.7075757384300232},{"x":0.800000011920929,"y":0.7075757384300232},{"x":0.800000011920929,"y":0.728787899017334},{"x":0.7799999713897705,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چتر","boundary":[0.7799999713897705,0.7075757384300232,0.800000011920929,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.7075757384300232},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7075757384300232},{"x":0.7666666507720947,"y":0.728787899017334},{"x":0.7311111092567444,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.7311111092567444,0.7075757384300232,0.7666666507720947,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244444489479065,"y":0.7075757384300232},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7075757384300232},{"x":0.7333333492279053,"y":0.728787899017334},{"x":0.7244444489479065,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7244444489479065,0.7075757384300232,0.7333333492279053,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.7075757384300232},{"x":0.7133333086967468,"y":0.7075757384300232},{"x":0.7133333086967468,"y":0.728787899017334},{"x":0.6688888669013977,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گریبان","boundary":[0.6688888669013977,0.7075757384300232,0.7133333086967468,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.7075757384300232},{"x":0.6600000262260437,"y":0.7075757384300232},{"x":0.6600000262260437,"y":0.728787899017334},{"x":0.6511111259460449,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6511111259460449,0.7075757384300232,0.6600000262260437,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5822222232818604,"y":0.7075757384300232},{"x":0.6355555653572083,"y":0.7075757384300232},{"x":0.6355555653572083,"y":0.728787899017334},{"x":0.5822222232818604,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گریبانک","boundary":[0.5822222232818604,0.7075757384300232,0.6355555653572083,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.7075757384300232},{"x":0.5688889026641846,"y":0.7075757384300232},{"x":0.5688889026641846,"y":0.728787899017334},{"x":0.5199999809265137,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5199999809265137,0.7075757384300232,0.5688889026641846,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.7075757384300232},{"x":0.5088889002799988,"y":0.7075757384300232},{"x":0.5088889002799988,"y":0.728787899017334},{"x":0.47999998927116394,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.47999998927116394,0.7075757384300232,0.5088889002799988,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4577777683734894,"y":0.7075757384300232},{"x":0.46888887882232666,"y":0.7075757384300232},{"x":0.46888887882232666,"y":0.728787899017334},{"x":0.4577777683734894,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4577777683734894,0.7075757384300232,0.46888887882232666,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.7075757384300232},{"x":0.4511111080646515,"y":0.7075757384300232},{"x":0.4511111080646515,"y":0.728787899017334},{"x":0.41333332657814026,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.41333332657814026,0.7075757384300232,0.4511111080646515,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36222222447395325,"y":0.7075757384300232},{"x":0.402222216129303,"y":0.7075757384300232},{"x":0.402222216129303,"y":0.728787899017334},{"x":0.36222222447395325,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.36222222447395325,0.7075757384300232,0.402222216129303,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.7075757384300232},{"x":0.36444443464279175,"y":0.7075757384300232},{"x":0.36444443464279175,"y":0.728787899017334},{"x":0.35777777433395386,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35777777433395386,0.7075757384300232,0.36444443464279175,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29777777194976807,"y":0.7075757384300232},{"x":0.3488888740539551,"y":0.7075757384300232},{"x":0.3488888740539551,"y":0.728787899017334},{"x":0.29777777194976807,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.29777777194976807,0.7075757384300232,0.3488888740539551,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688888907432556,"y":0.7075757384300232},{"x":0.2800000011920929,"y":0.7075757384300232},{"x":0.2800000011920929,"y":0.728787899017334},{"x":0.2688888907432556,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2688888907432556,0.7075757384300232,0.2800000011920929,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.7075757384300232},{"x":0.25999999046325684,"y":0.7075757384300232},{"x":0.25999999046325684,"y":0.728787899017334},{"x":0.2288888841867447,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.2288888841867447,0.7075757384300232,0.25999999046325684,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177777737379074,"y":0.7075757384300232},{"x":0.2288888841867447,"y":0.7075757384300232},{"x":0.2288888841867447,"y":0.728787899017334},{"x":0.2177777737379074,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2177777737379074,0.7075757384300232,0.2288888841867447,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.7075757384300232},{"x":0.19777777791023254,"y":0.7075757384300232},{"x":0.19777777791023254,"y":0.728787899017334},{"x":0.15555556118488312,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بریده","boundary":[0.15555556118488312,0.7075757384300232,0.19777777791023254,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.7075757384300232},{"x":0.15777777135372162,"y":0.7075757384300232},{"x":0.15777777135372162,"y":0.728787899017334},{"x":0.15111111104488373,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15111111104488373,0.7075757384300232,0.15777777135372162,0.728787899017334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.7075757384300232},{"x":0.14222222566604614,"y":0.7075757384300232},{"x":0.14222222566604614,"y":0.728787899017334},{"x":0.11555555462837219,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.11555555462837219,0.7075757384300232,0.14222222566604614,0.728787899017334]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.6287878751754761},{"x":0.8666666746139526,"y":0.6287878751754761},{"x":0.8666666746139526,"y":0.728787899017334},{"x":0.1111111119389534,"y":0.728787899017334}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1061111119389534,0.6217878751754761,0.8716666746139526,0.735787899017334],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/UDUdURIWgfuUcHDM.jpg","blurred":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/farQkrhtVGFQXZXh.jpg","webpSec":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/pWPfByEpSnVeTKZo-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":662,"margin":[0.00018065299467078332,0.00012177234446894366,0.9980420204488243,0.9986340166297925]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8381374478340149,"y":0.0876132920384407},{"x":0.8758314847946167,"y":0.0876132920384407},{"x":0.8758314847946167,"y":0.10725075751543045},{"x":0.8381374478340149,"y":0.10725075751543045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.8381374478340149,0.0876132920384407,0.8758314847946167,0.10725075751543045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915742993354797,"y":0.0876132920384407},{"x":0.8314855694770813,"y":0.0876132920384407},{"x":0.8314855694770813,"y":0.10725075751543045},{"x":0.7915742993354797,"y":0.10725075751543045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7915742993354797,0.0876132920384407,0.8314855694770813,0.10725075751543045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915742993354797,"y":0.0876132920384407},{"x":0.8758314847946167,"y":0.0876132920384407},{"x":0.8758314847946167,"y":0.10725075751543045},{"x":0.7915742993354797,"y":0.10725075751543045}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7865742993354797,0.0806132920384407,0.8808314847946167,0.11425075751543046],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.09063444286584854},{"x":0.5099778175354004,"y":0.08912386745214462},{"x":0.5099778175354004,"y":0.1027190312743187},{"x":0.48337027430534363,"y":0.1027190312743187}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"4/۴","boundary":[0.48337027430534363,0.09063444286584854,0.5099778175354004,0.1027190312743187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.09063444286584854},{"x":0.5099778175354004,"y":0.08912386745214462},{"x":0.5099778175354004,"y":0.1027190312743187},{"x":0.48337027430534363,"y":0.1027190312743187}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.4783702743053436,0.08363444286584854,0.5149778175354004,0.1097190312743187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20620842278003693,"y":0.09214501827955246},{"x":0.24611973762512207,"y":0.09365558624267578},{"x":0.24611973762512207,"y":0.10876133292913437},{"x":0.2039911299943924,"y":0.10876133292913437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.20620842278003693,0.09214501827955246,0.24611973762512207,0.10876133292913437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15742793679237366,"y":0.09214501827955246},{"x":0.18403548002243042,"y":0.09214501827955246},{"x":0.18403548002243042,"y":0.10876133292913437},{"x":0.15742793679237366,"y":0.10876133292913437}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.15742793679237366,0.09214501827955246,0.18403548002243042,0.10876133292913437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.09214501827955246},{"x":0.1396895796060562,"y":0.09214501827955246},{"x":0.1396895796060562,"y":0.10725075751543045},{"x":0.12195122241973877,"y":0.10725075751543045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.1241685152053833,0.09214501827955246,0.1396895796060562,0.10725075751543045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.09214501827955246},{"x":0.24611973762512207,"y":0.09365558624267578},{"x":0.24611973762512207,"y":0.10876133292913437},{"x":0.12195122241973877,"y":0.10876133292913437}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1191685152053833,0.08514501827955245,0.2511197376251221,0.11576133292913438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.13141994178295135},{"x":0.8736141920089722,"y":0.13141994178295135},{"x":0.8736141920089722,"y":0.1510574072599411},{"x":0.8470066785812378,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.8470066785812378,0.13141994178295135,0.8736141920089722,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671840190887451,"y":0.13293051719665527},{"x":0.8292682766914368,"y":0.13293051719665527},{"x":0.8292682766914368,"y":0.1510574072599411},{"x":0.7671840190887451,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تخمدانی","boundary":[0.7671840190887451,0.13293051719665527,0.8292682766914368,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450110912322998,"y":0.13293051719665527},{"x":0.7516629695892334,"y":0.13293051719665527},{"x":0.7516629695892334,"y":0.1510574072599411},{"x":0.7450110912322998,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7450110912322998,0.13293051719665527,0.7516629695892334,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.13293051719665527},{"x":0.7427937984466553,"y":0.13293051719665527},{"x":0.7427937984466553,"y":0.1510574072599411},{"x":0.6851441264152527,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.6851441264152527,0.13293051719665527,0.7427937984466553,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252771615982056,"y":0.13293051719665527},{"x":0.6718403697013855,"y":0.13293051719665527},{"x":0.6718403697013855,"y":0.1510574072599411},{"x":0.6252771615982056,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.6252771615982056,0.13293051719665527,0.6718403697013855,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.13293051719665527},{"x":0.6164079904556274,"y":0.13293051719665527},{"x":0.6164079904556274,"y":0.1510574072599411},{"x":0.6097561120986938,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6097561120986938,0.13293051719665527,0.6164079904556274,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008869409561157,"y":0.13293051719665527},{"x":0.6097561120986938,"y":0.13293051719665527},{"x":0.6097561120986938,"y":0.1510574072599411},{"x":0.6008869409561157,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008869409561157,0.13293051719665527,0.6097561120986938,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787139534950256,"y":0.13293051719665527},{"x":0.5942350625991821,"y":0.13293051719665527},{"x":0.5942350625991821,"y":0.1510574072599411},{"x":0.5787139534950256,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.5787139534950256,0.13293051719665527,0.5942350625991821,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5365853905677795,"y":0.13293051719665527},{"x":0.5698447823524475,"y":0.13293051719665527},{"x":0.5698447823524475,"y":0.1510574072599411},{"x":0.5365853905677795,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.5365853905677795,0.13293051719665527,0.5698447823524475,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516629695892334,"y":0.13293051719665527},{"x":0.5277161598205566,"y":0.13293051719665527},{"x":0.5277161598205566,"y":0.1510574072599411},{"x":0.516629695892334,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.516629695892334,0.13293051719665527,0.5277161598205566,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4878048896789551,"y":0.13293051719665527},{"x":0.5055432319641113,"y":0.13293051719665527},{"x":0.5055432319641113,"y":0.1510574072599411},{"x":0.4878048896789551,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4878048896789551,0.13293051719665527,0.5055432319641113,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.421286016702652,"y":0.13293051719665527},{"x":0.46341463923454285,"y":0.13293051719665527},{"x":0.46341463923454285,"y":0.1510574072599411},{"x":0.421286016702652,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.421286016702652,0.13293051719665527,0.46341463923454285,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4101995527744293,"y":0.13293051719665527},{"x":0.4168514311313629,"y":0.13293051719665527},{"x":0.4168514311313629,"y":0.1510574072599411},{"x":0.4101995527744293,"y":0.1510574072599411}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4101995527744293,0.13293051719665527,0.4168514311313629,0.1510574072599411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32372504472732544,"y":0.13293051719665527},{"x":0.39911308884620667,"y":0.13293051719665527},{"x":0.39911308884620667,"y":0.15256798267364502},{"x":0.32372504472732544,"y":0.15256798267364502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.32372504472732544,0.13293051719665527,0.39911308884620667,0.15256798267364502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705099880695343,"y":0.13293051719665527},{"x":0.3148558735847473,"y":0.13293051719665527},{"x":0.3148558735847473,"y":0.15256798267364502},{"x":0.2705099880695343,"y":0.15256798267364502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.2705099880695343,0.13293051719665527,0.3148558735847473,0.15256798267364502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2195121943950653,"y":0.13293051719665527},{"x":0.25942349433898926,"y":0.13293051719665527},{"x":0.25942349433898926,"y":0.15256798267364502},{"x":0.2195121943950653,"y":0.15256798267364502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.2195121943950653,0.13293051719665527,0.25942349433898926,0.15256798267364502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19955654442310333,"y":0.13293051719665527},{"x":0.20842571556568146,"y":0.13293051719665527},{"x":0.20842571556568146,"y":0.15256798267364502},{"x":0.19955654442310333,"y":0.15256798267364502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.19955654442310333,0.13293051719665527,0.20842571556568146,0.15256798267364502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1396895796060562,"y":0.1344410926103592},{"x":0.18403548002243042,"y":0.1344410926103592},{"x":0.18403548002243042,"y":0.15256798267364502},{"x":0.1396895796060562,"y":0.15256798267364502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.1396895796060562,0.1344410926103592,0.18403548002243042,0.15256798267364502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.1344410926103592},{"x":0.13303770124912262,"y":0.1344410926103592},{"x":0.13303770124912262,"y":0.15256798267364502},{"x":0.1241685152053833,"y":0.15256798267364502}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1241685152053833,0.1344410926103592,0.13303770124912262,0.15256798267364502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8381374478340149,"y":0.15558911859989166},{"x":0.8736141920089722,"y":0.15558911859989166},{"x":0.8736141920089722,"y":0.17824773490428925},{"x":0.8381374478340149,"y":0.17824773490428925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.8381374478340149,0.15558911859989166,0.8736141920089722,0.17824773490428925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7893570065498352,"y":0.15558911859989166},{"x":0.8248336911201477,"y":0.15558911859989166},{"x":0.8248336911201477,"y":0.17824773490428925},{"x":0.7893570065498352,"y":0.17824773490428925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناهم","boundary":[0.7893570065498352,0.15558911859989166,0.8248336911201477,0.17824773490428925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.15558911859989166},{"x":0.7893570065498352,"y":0.15558911859989166},{"x":0.7893570065498352,"y":0.17824773490428925},{"x":0.7472283840179443,"y":0.17824773490428925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7472283840179443,0.15558911859989166,0.7893570065498352,0.17824773490428925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7383592128753662,"y":0.15558911859989166},{"x":0.7472283840179443,"y":0.15558911859989166},{"x":0.7472283840179443,"y":0.17824773490428925},{"x":0.7383592128753662,"y":0.17824773490428925}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7383592128753662,0.15558911859989166,0.7472283840179443,0.17824773490428925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.15558911859989166},{"x":0.7383592128753662,"y":0.15558911859989166},{"x":0.7383592128753662,"y":0.17824773490428925},{"x":0.669623076915741,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.669623076915741,0.15558911859989166,0.7383592128753662,0.17824773490428925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6496673822402954,"y":0.15709969401359558},{"x":0.6585366129875183,"y":0.15709969401359558},{"x":0.6585366129875183,"y":0.17975831031799316},{"x":0.6496673822402954,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6496673822402954,0.15709969401359558,0.6585366129875183,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618625283241272,"y":0.15709969401359558},{"x":0.6452327966690063,"y":0.15709969401359558},{"x":0.6452327966690063,"y":0.17975831031799316},{"x":0.618625283241272,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تائی","boundary":[0.618625283241272,0.15709969401359558,0.6452327966690063,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031042337417603,"y":0.15709969401359558},{"x":0.6119734048843384,"y":0.15709969401359558},{"x":0.6119734048843384,"y":0.17975831031799316},{"x":0.6031042337417603,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6031042337417603,0.15709969401359558,0.6119734048843384,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654101967811584,"y":0.15709969401359558},{"x":0.6008869409561157,"y":0.15709969401359558},{"x":0.6008869409561157,"y":0.17975831031799316},{"x":0.5654101967811584,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.5654101967811584,0.15709969401359558,0.6008869409561157,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.15709969401359558},{"x":0.5521064400672913,"y":0.15709969401359558},{"x":0.5521064400672913,"y":0.17975831031799316},{"x":0.5321508049964905,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5321508049964905,0.15709969401359558,0.5521064400672913,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49445676803588867,"y":0.15709969401359558},{"x":0.5232815742492676,"y":0.15709969401359558},{"x":0.5232815742492676,"y":0.17975831031799316},{"x":0.49445676803588867,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.49445676803588867,0.15709969401359558,0.5232815742492676,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47228381037712097,"y":0.15709969401359558},{"x":0.48558759689331055,"y":0.15709969401359558},{"x":0.48558759689331055,"y":0.17975831031799316},{"x":0.47228381037712097,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.47228381037712097,0.15709969401359558,0.48558759689331055,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368070960044861,"y":0.15709969401359558},{"x":0.4678492248058319,"y":0.15709969401359558},{"x":0.4678492248058319,"y":0.17975831031799316},{"x":0.4368070960044861,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاره","boundary":[0.4368070960044861,0.15709969401359558,0.4678492248058319,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.15709969401359558},{"x":0.432372510433197,"y":0.15709969401359558},{"x":0.432372510433197,"y":0.17975831031799316},{"x":0.4235033392906189,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4235033392906189,0.15709969401359558,0.432372510433197,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40576496720314026,"y":0.15709969401359558},{"x":0.4168514311313629,"y":0.15709969401359558},{"x":0.4168514311313629,"y":0.17975831031799316},{"x":0.40576496720314026,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.40576496720314026,0.15709969401359558,0.4168514311313629,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34589800238609314,"y":0.15709969401359558},{"x":0.4035476744174957,"y":0.15709969401359558},{"x":0.4035476744174957,"y":0.17975831031799316},{"x":0.34589800238609314,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لبهای","boundary":[0.34589800238609314,0.15709969401359558,0.4035476744174957,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793791592121124,"y":0.15709969401359558},{"x":0.33259424567222595,"y":0.15709969401359558},{"x":0.33259424567222595,"y":0.17975831031799316},{"x":0.2793791592121124,"y":0.17975831031799316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگشته","boundary":[0.2793791592121124,0.15709969401359558,0.33259424567222595,0.17975831031799316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705099880695343,"y":0.1586102694272995},{"x":0.2793791592121124,"y":0.1586102694272995},{"x":0.2793791592121124,"y":0.18126888573169708},{"x":0.2705099880695343,"y":0.18126888573169708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2705099880695343,0.1586102694272995,0.2793791592121124,0.18126888573169708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22172948718070984,"y":0.1586102694272995},{"x":0.26607540249824524,"y":0.1586102694272995},{"x":0.26607540249824524,"y":0.18126888573169708},{"x":0.22172948718070984,"y":0.18126888573169708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همگی","boundary":[0.22172948718070984,0.1586102694272995,0.26607540249824524,0.18126888573169708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18625277280807495,"y":0.1586102694272995},{"x":0.210643008351326,"y":0.1586102694272995},{"x":0.210643008351326,"y":0.18126888573169708},{"x":0.18625277280807495,"y":0.18126888573169708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.18625277280807495,0.1586102694272995,0.210643008351326,0.18126888573169708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.1586102694272995},{"x":0.18403548002243042,"y":0.1586102694272995},{"x":0.18403548002243042,"y":0.18126888573169708},{"x":0.14190687239170074,"y":0.18126888573169708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.14190687239170074,0.1586102694272995,0.18403548002243042,0.18126888573169708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.1586102694272995},{"x":0.13525499403476715,"y":0.1586102694272995},{"x":0.13525499403476715,"y":0.18126888573169708},{"x":0.1241685152053833,"y":0.18126888573169708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.1241685152053833,0.1586102694272995,0.13525499403476715,0.18126888573169708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.182779461145401},{"x":0.8758314847946167,"y":0.182779461145401},{"x":0.8758314847946167,"y":0.20392748713493347},{"x":0.8292682766914368,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیرونی","boundary":[0.8292682766914368,0.182779461145401,0.8758314847946167,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070953488349915,"y":0.182779461145401},{"x":0.8248336911201477,"y":0.182779461145401},{"x":0.8248336911201477,"y":0.20392748713493347},{"x":0.8070953488349915,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8070953488349915,0.182779461145401,0.8248336911201477,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758314847946167,"y":0.182779461145401},{"x":0.8004434704780579,"y":0.182779461145401},{"x":0.8004434704780579,"y":0.20392748713493347},{"x":0.758314847946167,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.758314847946167,0.182779461145401,0.8004434704780579,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405765056610107,"y":0.182779461145401},{"x":0.7494456768035889,"y":0.182779461145401},{"x":0.7494456768035889,"y":0.20392748713493347},{"x":0.7405765056610107,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7405765056610107,0.182779461145401,0.7494456768035889,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.182779461145401},{"x":0.7317073345184326,"y":0.182779461145401},{"x":0.7317073345184326,"y":0.20392748713493347},{"x":0.6873614192008972,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگتر","boundary":[0.6873614192008972,0.182779461145401,0.7317073345184326,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674057841300964,"y":0.182779461145401},{"x":0.6784922480583191,"y":0.182779461145401},{"x":0.6784922480583191,"y":0.20392748713493347},{"x":0.6674057841300964,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6674057841300964,0.182779461145401,0.6784922480583191,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141906976699829,"y":0.182779461145401},{"x":0.6585366129875183,"y":0.182779461145401},{"x":0.6585366129875183,"y":0.20392748713493347},{"x":0.6141906976699829,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.6141906976699829,0.182779461145401,0.6585366129875183,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875831246376038,"y":0.182779461145401},{"x":0.6053215265274048,"y":0.182779461145401},{"x":0.6053215265274048,"y":0.20392748713493347},{"x":0.5875831246376038,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5875831246376038,0.182779461145401,0.6053215265274048,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809312462806702,"y":0.182779461145401},{"x":0.5898004174232483,"y":0.182779461145401},{"x":0.5898004174232483,"y":0.20392748713493347},{"x":0.5809312462806702,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5809312462806702,0.182779461145401,0.5898004174232483,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432372689247131,"y":0.182779461145401},{"x":0.5764966607093811,"y":0.182779461145401},{"x":0.5764966607093811,"y":0.20392748713493347},{"x":0.5432372689247131,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.5432372689247131,0.182779461145401,0.5764966607093811,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188469886779785,"y":0.182779461145401},{"x":0.5321508049964905,"y":0.182779461145401},{"x":0.5321508049964905,"y":0.20392748713493347},{"x":0.5188469886779785,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5188469886779785,0.182779461145401,0.5321508049964905,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4878048896789551,"y":0.182779461145401},{"x":0.5077605247497559,"y":0.182779461145401},{"x":0.5077605247497559,"y":0.20392748713493347},{"x":0.4878048896789551,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.4878048896789551,0.182779461145401,0.5077605247497559,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47671839594841003,"y":0.182779461145401},{"x":0.48558759689331055,"y":0.182779461145401},{"x":0.48558759689331055,"y":0.20392748713493347},{"x":0.47671839594841003,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47671839594841003,0.182779461145401,0.48558759689331055,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456762671470642,"y":0.182779461145401},{"x":0.47228381037712097,"y":0.182779461145401},{"x":0.47228381037712097,"y":0.20392748713493347},{"x":0.4456762671470642,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.4456762671470642,0.182779461145401,0.47228381037712097,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4079822599887848,"y":0.182779461145401},{"x":0.432372510433197,"y":0.182779461145401},{"x":0.432372510433197,"y":0.20392748713493347},{"x":0.4079822599887848,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.4079822599887848,0.182779461145401,0.432372510433197,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38359200954437256,"y":0.182779461145401},{"x":0.3946785032749176,"y":0.182779461145401},{"x":0.3946785032749176,"y":0.20392748713493347},{"x":0.38359200954437256,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38359200954437256,0.182779461145401,0.3946785032749176,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3503325879573822,"y":0.182779461145401},{"x":0.3725055456161499,"y":0.182779461145401},{"x":0.3725055456161499,"y":0.20392748713493347},{"x":0.3503325879573822,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.3503325879573822,0.182779461145401,0.3725055456161499,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3281596601009369,"y":0.182779461145401},{"x":0.33924612402915955,"y":0.182779461145401},{"x":0.33924612402915955,"y":0.20392748713493347},{"x":0.3281596601009369,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3281596601009369,0.182779461145401,0.33924612402915955,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26829269528388977,"y":0.182779461145401},{"x":0.3215077519416809,"y":0.182779461145401},{"x":0.3215077519416809,"y":0.20392748713493347},{"x":0.26829269528388977,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.26829269528388977,0.182779461145401,0.3215077519416809,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24168513715267181,"y":0.182779461145401},{"x":0.2549889087677002,"y":0.182779461145401},{"x":0.2549889087677002,"y":0.20392748713493347},{"x":0.24168513715267181,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.24168513715267181,0.182779461145401,0.2549889087677002,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.182779461145401},{"x":0.23503325879573822,"y":0.182779461145401},{"x":0.23503325879573822,"y":0.20392748713493347},{"x":0.1818181872367859,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.1818181872367859,0.182779461145401,0.23503325879573822,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.182779461145401},{"x":0.1685144156217575,"y":0.182779461145401},{"x":0.1685144156217575,"y":0.20392748713493347},{"x":0.15521064400672913,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.15521064400672913,0.182779461145401,0.1685144156217575,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1308203935623169,"y":0.182779461145401},{"x":0.15077605843544006,"y":0.182779461145401},{"x":0.15077605843544006,"y":0.20392748713493347},{"x":0.1308203935623169,"y":0.20392748713493347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.1308203935623169,0.182779461145401,0.15077605843544006,0.20392748713493347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8536585569381714,"y":0.20845921337604523},{"x":0.8713968992233276,"y":0.20845921337604523},{"x":0.8713968992233276,"y":0.2311178296804428},{"x":0.8536585569381714,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.8536585569381714,0.20845921337604523,0.8713968992233276,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8248336911201477,"y":0.20845921337604523},{"x":0.8536585569381714,"y":0.20845921337604523},{"x":0.8536585569381714,"y":0.2311178296804428},{"x":0.8248336911201477,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.8248336911201477,0.20845921337604523,0.8536585569381714,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8070953488349915,"y":0.20845921337604523},{"x":0.8181818127632141,"y":0.20845921337604523},{"x":0.8181818127632141,"y":0.2311178296804428},{"x":0.8070953488349915,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8070953488349915,0.20845921337604523,0.8181818127632141,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405765056610107,"y":0.20845921337604523},{"x":0.7982261776924133,"y":0.20845921337604523},{"x":0.7982261776924133,"y":0.2311178296804428},{"x":0.7405765056610107,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.7405765056610107,0.20845921337604523,0.7982261776924133,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184035181999207,"y":0.20845921337604523},{"x":0.7294900417327881,"y":0.20845921337604523},{"x":0.7294900417327881,"y":0.2311178296804428},{"x":0.7184035181999207,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7184035181999207,0.20845921337604523,0.7294900417327881,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.20845921337604523},{"x":0.7095343470573425,"y":0.20845921337604523},{"x":0.7095343470573425,"y":0.2311178296804428},{"x":0.6851441264152527,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تائی","boundary":[0.6851441264152527,0.20845921337604523,0.7095343470573425,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.20845921337604523},{"x":0.6784922480583191,"y":0.20845921337604523},{"x":0.6784922480583191,"y":0.2311178296804428},{"x":0.669623076915741,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.669623076915741,0.20845921337604523,0.6784922480583191,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.20845921337604523},{"x":0.6585366129875183,"y":0.20845921337604523},{"x":0.6585366129875183,"y":0.2311178296804428},{"x":0.6097561120986938,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.6097561120986938,0.20845921337604523,0.6585366129875183,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.20845921337604523},{"x":0.5942350625991821,"y":0.20845921337604523},{"x":0.5942350625991821,"y":0.2311178296804428},{"x":0.5831485390663147,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5831485390663147,0.20845921337604523,0.5942350625991821,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.521064281463623,"y":0.20845921337604523},{"x":0.5742793679237366,"y":0.20845921337604523},{"x":0.5742793679237366,"y":0.2311178296804428},{"x":0.521064281463623,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.521064281463623,0.20845921337604523,0.5742793679237366,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5121951103210449,"y":0.20845921337604523},{"x":0.521064281463623,"y":0.20845921337604523},{"x":0.521064281463623,"y":0.2311178296804428},{"x":0.5121951103210449,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5121951103210449,0.20845921337604523,0.521064281463623,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456762671470642,"y":0.20845921337604523},{"x":0.5077605247497559,"y":0.20845921337604523},{"x":0.5077605247497559,"y":0.2311178296804428},{"x":0.4456762671470642,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.4456762671470642,0.20845921337604523,0.5077605247497559,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858093023300171,"y":0.20845921337604523},{"x":0.43458980321884155,"y":0.20845921337604523},{"x":0.43458980321884155,"y":0.2311178296804428},{"x":0.3858093023300171,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.3858093023300171,0.20845921337604523,0.43458980321884155,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.20845921337604523},{"x":0.38359200954437256,"y":0.20845921337604523},{"x":0.38359200954437256,"y":0.2311178296804428},{"x":0.37472283840179443,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37472283840179443,0.20845921337604523,0.38359200954437256,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436807096004486,"y":0.20845921337604523},{"x":0.3636363744735718,"y":0.20845921337604523},{"x":0.3636363744735718,"y":0.2311178296804428},{"x":0.3436807096004486,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.3436807096004486,0.20845921337604523,0.3636363744735718,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29711753129959106,"y":0.20845921337604523},{"x":0.3348115384578705,"y":0.20845921337604523},{"x":0.3348115384578705,"y":0.2311178296804428},{"x":0.29711753129959106,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حجره","boundary":[0.29711753129959106,0.20845921337604523,0.3348115384578705,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793791592121124,"y":0.20845921337604523},{"x":0.2993348240852356,"y":0.20845921337604523},{"x":0.2993348240852356,"y":0.2311178296804428},{"x":0.2793791592121124,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2793791592121124,0.20845921337604523,0.2993348240852356,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2638580799102783,"y":0.20845921337604523},{"x":0.27494457364082336,"y":0.20845921337604523},{"x":0.27494457364082336,"y":0.2311178296804428},{"x":0.2638580799102783,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2638580799102783,0.20845921337604523,0.27494457364082336,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24390244483947754,"y":0.20845921337604523},{"x":0.2549889087677002,"y":0.20845921337604523},{"x":0.2549889087677002,"y":0.2311178296804428},{"x":0.24390244483947754,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.24390244483947754,0.20845921337604523,0.2549889087677002,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20177383720874786,"y":0.20845921337604523},{"x":0.23725055158138275,"y":0.20845921337604523},{"x":0.23725055158138275,"y":0.2311178296804428},{"x":0.20177383720874786,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برچه","boundary":[0.20177383720874786,0.20845921337604523,0.23725055158138275,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18403548002243042,"y":0.20845921337604523},{"x":0.20177383720874786,"y":0.20845921337604523},{"x":0.20177383720874786,"y":0.2311178296804428},{"x":0.18403548002243042,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.18403548002243042,0.20845921337604523,0.20177383720874786,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17073170840740204,"y":0.20845921337604523},{"x":0.17960087954998016,"y":0.20845921337604523},{"x":0.17960087954998016,"y":0.2311178296804428},{"x":0.17073170840740204,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.17073170840740204,0.20845921337604523,0.17960087954998016,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.20845921337604523},{"x":0.1596452295780182,"y":0.20845921337604523},{"x":0.1596452295780182,"y":0.2311178296804428},{"x":0.12638580799102783,"y":0.2311178296804428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.12638580799102783,0.20845921337604523,0.1596452295780182,0.2311178296804428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8270509839057922,"y":0.2311178296804428},{"x":0.8758314847946167,"y":0.2311178296804428},{"x":0.8758314847946167,"y":0.2537764310836792},{"x":0.8270509839057922,"y":0.2537764310836792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوتائی","boundary":[0.8270509839057922,0.2311178296804428,0.8758314847946167,0.2537764310836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.2311178296804428},{"x":0.8248336911201477,"y":0.2311178296804428},{"x":0.8248336911201477,"y":0.2537764310836792},{"x":0.8159645199775696,"y":0.2537764310836792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8159645199775696,0.2311178296804428,0.8248336911201477,0.2537764310836792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538802623748779,"y":0.2311178296804428},{"x":0.8070953488349915,"y":0.2311178296804428},{"x":0.8070953488349915,"y":0.2552870213985443},{"x":0.7538802623748779,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.7538802623748779,0.2311178296804428,0.8070953488349915,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361419200897217,"y":0.23262840509414673},{"x":0.7494456768035889,"y":0.23262840509414673},{"x":0.7494456768035889,"y":0.2552870213985443},{"x":0.7361419200897217,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7361419200897217,0.23262840509414673,0.7494456768035889,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.23262840509414673},{"x":0.7294900417327881,"y":0.23262840509414673},{"x":0.7294900417327881,"y":0.2552870213985443},{"x":0.6829268336296082,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6829268336296082,0.23262840509414673,0.7294900417327881,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452327966690063,"y":0.23262840509414673},{"x":0.6784922480583191,"y":0.23262840509414673},{"x":0.6784922480583191,"y":0.2552870213985443},{"x":0.6452327966690063,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6452327966690063,0.23262840509414673,0.6784922480583191,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.23262840509414673},{"x":0.6341463327407837,"y":0.23262840509414673},{"x":0.6341463327407837,"y":0.2552870213985443},{"x":0.5986696481704712,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5986696481704712,0.23262840509414673,0.6341463327407837,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.23262840509414673},{"x":0.5942350625991821,"y":0.23262840509414673},{"x":0.5942350625991821,"y":0.2552870213985443},{"x":0.5853658318519592,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5853658318519592,0.23262840509414673,0.5942350625991821,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5521064400672913,"y":0.23262840509414673},{"x":0.5831485390663147,"y":0.23262840509414673},{"x":0.5831485390663147,"y":0.2552870213985443},{"x":0.5521064400672913,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایک","boundary":[0.5521064400672913,0.23262840509414673,0.5831485390663147,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4966740608215332,"y":0.23262840509414673},{"x":0.534368097782135,"y":0.23262840509414673},{"x":0.534368097782135,"y":0.2552870213985443},{"x":0.4966740608215332,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.4966740608215332,0.23262840509414673,0.534368097782135,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4878048896789551,"y":0.23262840509414673},{"x":0.4966740608215332,"y":0.23262840509414673},{"x":0.4966740608215332,"y":0.2552870213985443},{"x":0.4878048896789551,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4878048896789551,0.23262840509414673,0.4966740608215332,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.23262840509414673},{"x":0.4900221824645996,"y":0.23262840509414673},{"x":0.4900221824645996,"y":0.2552870213985443},{"x":0.4811529815196991,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4811529815196991,0.23262840509414673,0.4900221824645996,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.23262840509414673},{"x":0.4745011031627655,"y":0.23262840509414673},{"x":0.4745011031627655,"y":0.2552870213985443},{"x":0.4434589743614197,"y":0.2552870213985443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.4434589743614197,0.23262840509414673,0.4745011031627655,0.2552870213985443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38359200954437256,"y":0.23262840509414673},{"x":0.4368070960044861,"y":0.23262840509414673},{"x":0.4368070960044861,"y":0.25679758191108704},{"x":0.38359200954437256,"y":0.25679758191108704}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.38359200954437256,0.23262840509414673,0.4368070960044861,0.25679758191108704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3281596601009369,"y":0.23262840509414673},{"x":0.3725055456161499,"y":0.23262840509414673},{"x":0.3725055456161499,"y":0.25679758191108704},{"x":0.3281596601009369,"y":0.25679758191108704}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.3281596601009369,0.23262840509414673,0.3725055456161499,0.25679758191108704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3148558735847473,"y":0.23262840509414673},{"x":0.32372504472732544,"y":0.23262840509414673},{"x":0.32372504472732544,"y":0.25679758191108704},{"x":0.3148558735847473,"y":0.25679758191108704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3148558735847473,0.23262840509414673,0.32372504472732544,0.25679758191108704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2572062015533447,"y":0.23413896560668945},{"x":0.3082039952278137,"y":0.23413896560668945},{"x":0.3082039952278137,"y":0.25679758191108704},{"x":0.2572062015533447,"y":0.25679758191108704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.2572062015533447,0.23413896560668945,0.3082039952278137,0.25679758191108704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23059867322444916,"y":0.23413896560668945},{"x":0.24390244483947754,"y":0.23413896560668945},{"x":0.24390244483947754,"y":0.25679758191108704},{"x":0.23059867322444916,"y":0.25679758191108704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23059867322444916,0.23413896560668945,0.24390244483947754,0.25679758191108704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20842571556568146,"y":0.23413896560668945},{"x":0.21729490160942078,"y":0.23413896560668945},{"x":0.21729490160942078,"y":0.25679758191108704},{"x":0.20842571556568146,"y":0.25679758191108704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.20842571556568146,0.23413896560668945,0.21729490160942078,0.25679758191108704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190687358379364,"y":0.23413896560668945},{"x":0.20177383720874786,"y":0.23413896560668945},{"x":0.20177383720874786,"y":0.25679758191108704},{"x":0.190687358379364,"y":0.25679758191108704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.190687358379364,0.23413896560668945,0.20177383720874786,0.25679758191108704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17073170840740204,"y":0.23413896560668945},{"x":0.1818181872367859,"y":0.23413896560668945},{"x":0.1818181872367859,"y":0.25679758191108704},{"x":0.17073170840740204,"y":0.25679758191108704}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.17073170840740204,0.23413896560668945,0.1818181872367859,0.25679758191108704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.23413896560668945},{"x":0.16186252236366272,"y":0.23413896560668945},{"x":0.16186252236366272,"y":0.25679758191108704},{"x":0.12638580799102783,"y":0.25679758191108704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برچه","boundary":[0.12638580799102783,0.23413896560668945,0.16186252236366272,0.25679758191108704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8048780560493469,"y":0.25830814242362976},{"x":0.8780487775802612,"y":0.25830814242362976},{"x":0.8780487775802612,"y":0.28096675872802734},{"x":0.8048780560493469,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناشکوفای","boundary":[0.8048780560493469,0.25830814242362976,0.8780487775802612,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758314847946167,"y":0.25830814242362976},{"x":0.7871397137641907,"y":0.25830814242362976},{"x":0.7871397137641907,"y":0.28096675872802734},{"x":0.758314847946167,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.758314847946167,0.25830814242362976,0.7871397137641907,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7317073345184326,"y":0.25830814242362976},{"x":0.7450110912322998,"y":0.25830814242362976},{"x":0.7450110912322998,"y":0.28096675872802734},{"x":0.7317073345184326,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7317073345184326,0.25830814242362976,0.7450110912322998,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.25830814242362976},{"x":0.72062087059021,"y":0.25830814242362976},{"x":0.72062087059021,"y":0.28096675872802734},{"x":0.7095343470573425,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7095343470573425,0.25830814242362976,0.72062087059021,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651884913444519,"y":0.25830814242362976},{"x":0.6940132975578308,"y":0.25830814242362976},{"x":0.6940132975578308,"y":0.28096675872802734},{"x":0.6651884913444519,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهلو","boundary":[0.6651884913444519,0.25830814242362976,0.6940132975578308,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385809183120728,"y":0.25830814242362976},{"x":0.6518846750259399,"y":0.25830814242362976},{"x":0.6518846750259399,"y":0.28096675872802734},{"x":0.6385809183120728,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6385809183120728,0.25830814242362976,0.6518846750259399,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119734048843384,"y":0.25830814242362976},{"x":0.6297117471694946,"y":0.25830814242362976},{"x":0.6297117471694946,"y":0.28096675872802734},{"x":0.6119734048843384,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6119734048843384,0.25830814242362976,0.6297117471694946,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.25830814242362976},{"x":0.6031042337417603,"y":0.25830814242362976},{"x":0.6031042337417603,"y":0.28096675872802734},{"x":0.5609756112098694,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.5609756112098694,0.25830814242362976,0.6031042337417603,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4966740608215332,"y":0.25830814242362976},{"x":0.5454545617103577,"y":0.25830814242362976},{"x":0.5454545617103577,"y":0.28096675872802734},{"x":0.4966740608215332,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.4966740608215332,0.25830814242362976,0.5454545617103577,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4900221824645996,"y":0.25830814242362976},{"x":0.49889135360717773,"y":0.25830814242362976},{"x":0.49889135360717773,"y":0.28096675872802734},{"x":0.4900221824645996,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4900221824645996,0.25830814242362976,0.49889135360717773,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.25830814242362976},{"x":0.4811529815196991,"y":0.25830814242362976},{"x":0.4811529815196991,"y":0.28096675872802734},{"x":0.4434589743614197,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برچه","boundary":[0.4434589743614197,0.25830814242362976,0.4811529815196991,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.25830814242362976},{"x":0.4434589743614197,"y":0.25830814242362976},{"x":0.4434589743614197,"y":0.28096675872802734},{"x":0.4235033392906189,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4235033392906189,0.25830814242362976,0.4434589743614197,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381374716758728,"y":0.25830814242362976},{"x":0.4079822599887848,"y":0.25830814242362976},{"x":0.4079822599887848,"y":0.28096675872802734},{"x":0.381374716758728,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.381374716758728,0.25830814242362976,0.4079822599887848,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.25830814242362976},{"x":0.38359200954437256,"y":0.25830814242362976},{"x":0.38359200954437256,"y":0.28096675872802734},{"x":0.37472283840179443,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37472283840179443,0.25830814242362976,0.38359200954437256,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3082039952278137,"y":0.25830814242362976},{"x":0.36141908168792725,"y":0.25830814242362976},{"x":0.36141908168792725,"y":0.28096675872802734},{"x":0.3082039952278137,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.3082039952278137,0.25830814242362976,0.36141908168792725,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2838137447834015,"y":0.2598187327384949},{"x":0.3015521168708801,"y":0.2598187327384949},{"x":0.3015521168708801,"y":0.28096675872802734},{"x":0.2838137447834015,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2838137447834015,0.2598187327384949,0.3015521168708801,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24168513715267181,"y":0.2598187327384949},{"x":0.2705099880695343,"y":0.2598187327384949},{"x":0.2705099880695343,"y":0.28096675872802734},{"x":0.24168513715267181,"y":0.28096675872802734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایک","boundary":[0.24168513715267181,0.2598187327384949,0.2705099880695343,0.28096675872802734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18625277280807495,"y":0.2598187327384949},{"x":0.210643008351326,"y":0.2598187327384949},{"x":0.210643008351326,"y":0.28247734904289246},{"x":0.18625277280807495,"y":0.28247734904289246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حائل","boundary":[0.18625277280807495,0.2598187327384949,0.210643008351326,0.28247734904289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13303770124912262,"y":0.2598187327384949},{"x":0.16407983005046844,"y":0.2598187327384949},{"x":0.16407983005046844,"y":0.28247734904289246},{"x":0.13303770124912262,"y":0.28247734904289246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.13303770124912262,0.2598187327384949,0.16407983005046844,0.28247734904289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8691796064376831,"y":0.2854984998703003},{"x":0.8758314847946167,"y":0.2854984998703003},{"x":0.8758314847946167,"y":0.3036253750324249},{"x":0.8691796064376831,"y":0.3036253750324249}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8691796064376831,0.2854984998703003,0.8758314847946167,0.3036253750324249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004434704780579,"y":0.2854984998703003},{"x":0.864745020866394,"y":0.2854984998703003},{"x":0.864745020866394,"y":0.3036253750324249},{"x":0.8004434704780579,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کارپوفور","boundary":[0.8004434704780579,0.2854984998703003,0.864745020866394,0.3036253750324249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915742993354797,"y":0.2854984998703003},{"x":0.7982261776924133,"y":0.2854984998703003},{"x":0.7982261776924133,"y":0.30513596534729004},{"x":0.7915742993354797,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7915742993354797,0.2854984998703003,0.7982261776924133,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72062087059021,"y":0.2854984998703003},{"x":0.7804877758026123,"y":0.2854984998703003},{"x":0.7804877758026123,"y":0.30513596534729004},{"x":0.72062087059021,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.72062087059021,0.2854984998703003,0.7804877758026123,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7139689326286316,"y":0.2854984998703003},{"x":0.72062087059021,"y":0.2854984998703003},{"x":0.72062087059021,"y":0.30513596534729004},{"x":0.7139689326286316,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7139689326286316,0.2854984998703003,0.72062087059021,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940132975578308,"y":0.2854984998703003},{"x":0.7095343470573425,"y":0.2854984998703003},{"x":0.7095343470573425,"y":0.30513596534729004},{"x":0.6940132975578308,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6940132975578308,0.2854984998703003,0.7095343470573425,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718403697013855,"y":0.287009060382843},{"x":0.6873614192008972,"y":0.287009060382843},{"x":0.6873614192008972,"y":0.30513596534729004},{"x":0.6718403697013855,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.6718403697013855,0.287009060382843,0.6873614192008972,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385809183120728,"y":0.287009060382843},{"x":0.6496673822402954,"y":0.287009060382843},{"x":0.6496673822402954,"y":0.30513596534729004},{"x":0.6385809183120728,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6385809183120728,0.287009060382843,0.6496673822402954,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787139534950256,"y":0.287009060382843},{"x":0.6274944543838501,"y":0.287009060382843},{"x":0.6274944543838501,"y":0.30513596534729004},{"x":0.5787139534950256,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.5787139534950256,0.287009060382843,0.6274944543838501,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5365853905677795,"y":0.287009060382843},{"x":0.5654101967811584,"y":0.287009060382843},{"x":0.5654101967811584,"y":0.30513596534729004},{"x":0.5365853905677795,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.5365853905677795,0.287009060382843,0.5654101967811584,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144124031066895,"y":0.287009060382843},{"x":0.5299334526062012,"y":0.287009060382843},{"x":0.5299334526062012,"y":0.30513596534729004},{"x":0.5144124031066895,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5144124031066895,0.287009060382843,0.5299334526062012,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47228381037712097,"y":0.287009060382843},{"x":0.5077605247497559,"y":0.287009060382843},{"x":0.5077605247497559,"y":0.30513596534729004},{"x":0.47228381037712097,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.47228381037712097,0.287009060382843,0.5077605247497559,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4589800536632538,"y":0.287009060382843},{"x":0.4678492248058319,"y":0.287009060382843},{"x":0.4678492248058319,"y":0.30513596534729004},{"x":0.4589800536632538,"y":0.30513596534729004}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4589800536632538,0.287009060382843,0.4678492248058319,0.30513596534729004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41906872391700745,"y":0.287009060382843},{"x":0.4523281455039978,"y":0.287009060382843},{"x":0.4523281455039978,"y":0.30664652585983276},{"x":0.41906872391700745,"y":0.30664652585983276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.41906872391700745,0.287009060382843,0.4523281455039978,0.30664652585983276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.287009060382843},{"x":0.4035476744174957,"y":0.287009060382843},{"x":0.4035476744174957,"y":0.30664652585983276},{"x":0.37472283840179443,"y":0.30664652585983276}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایک","boundary":[0.37472283840179443,0.287009060382843,0.4035476744174957,0.30664652585983276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3281596601009369,"y":0.287009060382843},{"x":0.35254988074302673,"y":0.287009060382843},{"x":0.35254988074302673,"y":0.30664652585983276},{"x":0.3281596601009369,"y":0.30664652585983276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حائل","boundary":[0.3281596601009369,0.287009060382843,0.35254988074302673,0.30664652585983276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793791592121124,"y":0.28851965069770813},{"x":0.3082039952278137,"y":0.28851965069770813},{"x":0.3082039952278137,"y":0.30664652585983276},{"x":0.2793791592121124,"y":0.30664652585983276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.2793791592121124,0.28851965069770813,0.3082039952278137,0.30664652585983276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25942349433898926,"y":0.28851965069770813},{"x":0.26607540249824524,"y":0.28851965069770813},{"x":0.26607540249824524,"y":0.30664652585983276},{"x":0.25942349433898926,"y":0.30664652585983276}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.25942349433898926,0.28851965069770813,0.26607540249824524,0.30664652585983276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18625277280807495,"y":0.28851965069770813},{"x":0.25055432319641113,"y":0.28851965069770813},{"x":0.25055432319641113,"y":0.30664652585983276},{"x":0.18625277280807495,"y":0.30664652585983276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارپوفور","boundary":[0.18625277280807495,0.28851965069770813,0.25055432319641113,0.30664652585983276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17960087954998016,"y":0.28851965069770813},{"x":0.18625277280807495,"y":0.28851965069770813},{"x":0.18625277280807495,"y":0.30664652585983276},{"x":0.17960087954998016,"y":0.30664652585983276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.17960087954998016,0.28851965069770813,0.18625277280807495,0.30664652585983276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.28851965069770813},{"x":0.17294900119304657,"y":0.28851965069770813},{"x":0.17294900119304657,"y":0.30664652585983276},{"x":0.12638580799102783,"y":0.30664652585983276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.12638580799102783,0.28851965069770813,0.17294900119304657,0.30664652585983276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.31268882751464844},{"x":0.8780487775802612,"y":0.31268882751464844},{"x":0.8780487775802612,"y":0.33685800433158875},{"x":0.8403547406196594,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.8403547406196594,0.31268882751464844,0.8780487775802612,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.31268882751464844},{"x":0.8381374478340149,"y":0.31268882751464844},{"x":0.8381374478340149,"y":0.33685800433158875},{"x":0.8292682766914368,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8292682766914368,0.31268882751464844,0.8381374478340149,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226163983345032,"y":0.31268882751464844},{"x":0.8314855694770813,"y":0.31268882751464844},{"x":0.8314855694770813,"y":0.33685800433158875},{"x":0.8226163983345032,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8226163983345032,0.31268882751464844,0.8314855694770813,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.31268882751464844},{"x":0.8159645199775696,"y":0.31268882751464844},{"x":0.8159645199775696,"y":0.33685800433158875},{"x":0.7782704830169678,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7782704830169678,0.31268882751464844,0.8159645199775696,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.31268882751464844},{"x":0.7560975551605225,"y":0.31268882751464844},{"x":0.7560975551605225,"y":0.33685800433158875},{"x":0.7117516398429871,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.7117516398429871,0.31268882751464844,0.7560975551605225,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274944543838501,"y":0.31268882751464844},{"x":0.6917960047721863,"y":0.31268882751464844},{"x":0.6917960047721863,"y":0.33685800433158875},{"x":0.6274944543838501,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مریكارپ","boundary":[0.6274944543838501,0.31268882751464844,0.6917960047721863,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.31268882751464844},{"x":0.6119734048843384,"y":0.31268882751464844},{"x":0.6119734048843384,"y":0.33685800433158875},{"x":0.5831485390663147,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.5831485390663147,0.31268882751464844,0.6119734048843384,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.31268882751464844},{"x":0.5698447823524475,"y":0.31268882751464844},{"x":0.5698447823524475,"y":0.33685800433158875},{"x":0.5587583184242249,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5587583184242249,0.31268882751464844,0.5698447823524475,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077605247497559,"y":0.31268882751464844},{"x":0.5498891472816467,"y":0.31268882751464844},{"x":0.5498891472816467,"y":0.33685800433158875},{"x":0.5077605247497559,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.5077605247497559,0.31268882751464844,0.5498891472816467,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4900221824645996,"y":0.31268882751464844},{"x":0.5011086463928223,"y":0.31268882751464844},{"x":0.5011086463928223,"y":0.33685800433158875},{"x":0.4900221824645996,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4900221824645996,0.31268882751464844,0.5011086463928223,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.31268882751464844},{"x":0.48337027430534363,"y":0.31268882751464844},{"x":0.48337027430534363,"y":0.33685800433158875},{"x":0.4434589743614197,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.4434589743614197,0.31268882751464844,0.48337027430534363,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4079822599887848,"y":0.31268882751464844},{"x":0.432372510433197,"y":0.31268882751464844},{"x":0.432372510433197,"y":0.33685800433158875},{"x":0.4079822599887848,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.4079822599887848,0.31268882751464844,0.432372510433197,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3791574239730835,"y":0.31268882751464844},{"x":0.39024388790130615,"y":0.31268882751464844},{"x":0.39024388790130615,"y":0.33685800433158875},{"x":0.3791574239730835,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3791574239730835,0.31268882751464844,0.39024388790130615,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259424567222595,"y":0.31268882751464844},{"x":0.36807096004486084,"y":0.31268882751464844},{"x":0.36807096004486084,"y":0.33685800433158875},{"x":0.33259424567222595,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکی","boundary":[0.33259424567222595,0.31268882751464844,0.36807096004486084,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3215077519416809,"y":0.31268882751464844},{"x":0.3303769528865814,"y":0.31268882751464844},{"x":0.3303769528865814,"y":0.33685800433158875},{"x":0.3215077519416809,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3215077519416809,0.31268882751464844,0.3303769528865814,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549889087677002,"y":0.31268882751464844},{"x":0.31042128801345825,"y":0.31268882751464844},{"x":0.31042128801345825,"y":0.33685800433158875},{"x":0.2549889087677002,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.2549889087677002,0.31268882751464844,0.31042128801345825,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725055158138275,"y":0.31268882751464844},{"x":0.2483370304107666,"y":0.31268882751464844},{"x":0.2483370304107666,"y":0.33685800433158875},{"x":0.23725055158138275,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23725055158138275,0.31268882751464844,0.2483370304107666,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1973392516374588,"y":0.31268882751464844},{"x":0.2261640727519989,"y":0.31268882751464844},{"x":0.2261640727519989,"y":0.33685800433158875},{"x":0.1973392516374588,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلس","boundary":[0.1973392516374588,0.31268882751464844,0.2261640727519989,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17960087954998016,"y":0.31268882751464844},{"x":0.18847006559371948,"y":0.31268882751464844},{"x":0.18847006559371948,"y":0.33685800433158875},{"x":0.17960087954998016,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17960087954998016,0.31268882751464844,0.18847006559371948,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13747228682041168,"y":0.31268882751464844},{"x":0.17073170840740204,"y":0.31268882751464844},{"x":0.17073170840740204,"y":0.33685800433158875},{"x":0.13747228682041168,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زگیل","boundary":[0.13747228682041168,0.31268882751464844,0.17073170840740204,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.31268882751464844},{"x":0.13303770124912262,"y":0.31268882751464844},{"x":0.13303770124912262,"y":0.33685800433158875},{"x":0.1241685152053833,"y":0.33685800433158875}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1241685152053833,0.31268882751464844,0.13303770124912262,0.33685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8248336911201477,"y":0.33836859464645386},{"x":0.8736141920089722,"y":0.33836859464645386},{"x":0.8736141920089722,"y":0.35951662063598633},{"x":0.8248336911201477,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.8248336911201477,0.33836859464645386,0.8736141920089722,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782704830169678,"y":0.33836859464645386},{"x":0.8070953488349915,"y":0.33836859464645386},{"x":0.8070953488349915,"y":0.35951662063598633},{"x":0.7782704830169678,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موی","boundary":[0.7782704830169678,0.33836859464645386,0.8070953488349915,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7383592128753662,"y":0.33836859464645386},{"x":0.762749433517456,"y":0.33836859464645386},{"x":0.762749433517456,"y":0.35951662063598633},{"x":0.7383592128753662,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.7383592128753662,0.33836859464645386,0.762749433517456,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.33836859464645386},{"x":0.7184035181999207,"y":0.33836859464645386},{"x":0.7184035181999207,"y":0.35951662063598633},{"x":0.6851441264152527,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6851441264152527,0.33836859464645386,0.7184035181999207,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585366129875183,"y":0.33836859464645386},{"x":0.6718403697013855,"y":0.33836859464645386},{"x":0.6718403697013855,"y":0.35951662063598633},{"x":0.6585366129875183,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6585366129875183,0.33836859464645386,0.6718403697013855,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.33836859464645386},{"x":0.6474500894546509,"y":0.33836859464645386},{"x":0.6474500894546509,"y":0.35951662063598633},{"x":0.623059868812561,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.623059868812561,0.33836859464645386,0.6474500894546509,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164079904556274,"y":0.33836859464645386},{"x":0.623059868812561,"y":0.33836859464645386},{"x":0.623059868812561,"y":0.35951662063598633},{"x":0.6164079904556274,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6164079904556274,0.33836859464645386,0.623059868812561,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898004174232483,"y":0.33836859464645386},{"x":0.6053215265274048,"y":0.33836859464645386},{"x":0.6053215265274048,"y":0.35951662063598633},{"x":0.5898004174232483,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5898004174232483,0.33836859464645386,0.6053215265274048,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144124031066895,"y":0.33836859464645386},{"x":0.5742793679237366,"y":0.33836859464645386},{"x":0.5742793679237366,"y":0.35951662063598633},{"x":0.5144124031066895,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مریكارپ","boundary":[0.5144124031066895,0.33836859464645386,0.5742793679237366,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4878048896789551,"y":0.33836859464645386},{"x":0.4966740608215332,"y":0.33836859464645386},{"x":0.4966740608215332,"y":0.35951662063598633},{"x":0.4878048896789551,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4878048896789551,0.33836859464645386,0.4966740608215332,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4678492248058319,"y":0.33836859464645386},{"x":0.4745011031627655,"y":0.33836859464645386},{"x":0.4745011031627655,"y":0.35951662063598633},{"x":0.4678492248058319,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.4678492248058319,0.33836859464645386,0.4745011031627655,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43458980321884155,"y":0.33836859464645386},{"x":0.4611973464488983,"y":0.33836859464645386},{"x":0.4611973464488983,"y":0.35951662063598633},{"x":0.43458980321884155,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پره","boundary":[0.43458980321884155,0.33836859464645386,0.4611973464488983,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4257206320762634,"y":0.33836859464645386},{"x":0.43458980321884155,"y":0.33836859464645386},{"x":0.43458980321884155,"y":0.35951662063598633},{"x":0.4257206320762634,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4257206320762634,0.33836859464645386,0.43458980321884155,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035476744174957,"y":0.33836859464645386},{"x":0.41906872391700745,"y":0.33836859464645386},{"x":0.41906872391700745,"y":0.35951662063598633},{"x":0.4035476744174957,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.4035476744174957,0.33836859464645386,0.41906872391700745,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39024388790130615,"y":0.33836859464645386},{"x":0.39911308884620667,"y":0.33836859464645386},{"x":0.39911308884620667,"y":0.35951662063598633},{"x":0.39024388790130615,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.39024388790130615,0.33836859464645386,0.39911308884620667,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34589800238609314,"y":0.33836859464645386},{"x":0.381374716758728,"y":0.33836859464645386},{"x":0.381374716758728,"y":0.35951662063598633},{"x":0.34589800238609314,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.34589800238609314,0.33836859464645386,0.381374716758728,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32594233751296997,"y":0.33836859464645386},{"x":0.337028831243515,"y":0.33836859464645386},{"x":0.337028831243515,"y":0.35951662063598633},{"x":0.32594233751296997,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.32594233751296997,0.33836859464645386,0.337028831243515,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.286031037569046,"y":0.33836859464645386},{"x":0.3192904591560364,"y":0.33836859464645386},{"x":0.3192904591560364,"y":0.35951662063598633},{"x":0.286031037569046,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.286031037569046,0.33836859464645386,0.3192904591560364,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25942349433898926,"y":0.33836859464645386},{"x":0.26829269528388977,"y":0.33836859464645386},{"x":0.26829269528388977,"y":0.35951662063598633},{"x":0.25942349433898926,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.25942349433898926,0.33836859464645386,0.26829269528388977,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22394677996635437,"y":0.33836859464645386},{"x":0.25055432319641113,"y":0.33836859464645386},{"x":0.25055432319641113,"y":0.35951662063598633},{"x":0.22394677996635437,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رگه","boundary":[0.22394677996635437,0.33836859464645386,0.25055432319641113,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20842571556568146,"y":0.33836859464645386},{"x":0.21729490160942078,"y":0.33836859464645386},{"x":0.21729490160942078,"y":0.35951662063598633},{"x":0.20842571556568146,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.20842571556568146,0.33836859464645386,0.21729490160942078,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18847006559371948,"y":0.33836859464645386},{"x":0.20842571556568146,"y":0.33836859464645386},{"x":0.20842571556568146,"y":0.35951662063598633},{"x":0.18847006559371948,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پره","boundary":[0.18847006559371948,0.33836859464645386,0.20842571556568146,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17738358676433563,"y":0.33836859464645386},{"x":0.18403548002243042,"y":0.33836859464645386},{"x":0.18403548002243042,"y":0.35951662063598633},{"x":0.17738358676433563,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.17738358676433563,0.33836859464645386,0.18403548002243042,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.33836859464645386},{"x":0.16629712283611298,"y":0.33836859464645386},{"x":0.16629712283611298,"y":0.35951662063598633},{"x":0.12638580799102783,"y":0.35951662063598633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثانویه","boundary":[0.12638580799102783,0.33836859464645386,0.16629712283611298,0.35951662063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403547406196594,"y":0.3640483319759369},{"x":0.8713968992233276,"y":0.3640483319759369},{"x":0.8713968992233276,"y":0.3867069482803345},{"x":0.8403547406196594,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.8403547406196594,0.3640483319759369,0.8713968992233276,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8248336911201477,"y":0.3640483319759369},{"x":0.8337028622627258,"y":0.3640483319759369},{"x":0.8337028622627258,"y":0.3867069482803345},{"x":0.8248336911201477,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8248336911201477,0.3640483319759369,0.8337028622627258,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.3640483319759369},{"x":0.8159645199775696,"y":0.3640483319759369},{"x":0.8159645199775696,"y":0.3867069482803345},{"x":0.7738358974456787,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پرهها","boundary":[0.7738358974456787,0.3640483319759369,0.8159645199775696,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7317073345184326,"y":0.3640483319759369},{"x":0.7671840190887451,"y":0.3640483319759369},{"x":0.7671840190887451,"y":0.3867069482803345},{"x":0.7317073345184326,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.7317073345184326,0.3640483319759369,0.7671840190887451,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784922480583191,"y":0.3640483319759369},{"x":0.7161862254142761,"y":0.3640483319759369},{"x":0.7161862254142761,"y":0.3867069482803345},{"x":0.6784922480583191,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالدار","boundary":[0.6784922480583191,0.3640483319759369,0.7161862254142761,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541019678115845,"y":0.3640483319759369},{"x":0.6674057841300964,"y":0.3640483319759369},{"x":0.6674057841300964,"y":0.3867069482803345},{"x":0.6541019678115845,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6541019678115845,0.3640483319759369,0.6674057841300964,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764966607093811,"y":0.3640483319759369},{"x":0.6407982110977173,"y":0.3640483319759369},{"x":0.6407982110977173,"y":0.3867069482803345},{"x":0.5764966607093811,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چروکیده","boundary":[0.5764966607093811,0.3640483319759369,0.6407982110977173,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5698447823524475,"y":0.3640483319759369},{"x":0.5787139534950256,"y":0.3640483319759369},{"x":0.5787139534950256,"y":0.3867069482803345},{"x":0.5698447823524475,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5698447823524475,0.3640483319759369,0.5787139534950256,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.3640483319759369},{"x":0.5654101967811584,"y":0.3640483319759369},{"x":0.5654101967811584,"y":0.3867069482803345},{"x":0.5454545617103577,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5454545617103577,0.3640483319759369,0.5654101967811584,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4878048896789551,"y":0.3640483319759369},{"x":0.5388026833534241,"y":0.3640483319759369},{"x":0.5388026833534241,"y":0.3867069482803345},{"x":0.4878048896789551,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوسیله","boundary":[0.4878048896789551,0.3640483319759369,0.5388026833534241,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.3640483319759369},{"x":0.4745011031627655,"y":0.3640483319759369},{"x":0.4745011031627655,"y":0.3867069482803345},{"x":0.4434589743614197,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیار","boundary":[0.4434589743614197,0.3640483319759369,0.4745011031627655,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4101995527744293,"y":0.3640483319759369},{"x":0.43458980321884155,"y":0.3640483319759369},{"x":0.43458980321884155,"y":0.3867069482803345},{"x":0.4101995527744293,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4101995527744293,0.3640483319759369,0.43458980321884155,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37694013118743896,"y":0.3640483319759369},{"x":0.39689579606056213,"y":0.3640483319759369},{"x":0.39689579606056213,"y":0.3867069482803345},{"x":0.37694013118743896,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پره","boundary":[0.37694013118743896,0.3640483319759369,0.39689579606056213,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592017590999603,"y":0.3640483319759369},{"x":0.37694013118743896,"y":0.3640483319759369},{"x":0.37694013118743896,"y":0.3867069482803345},{"x":0.3592017590999603,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3592017590999603,0.3640483319759369,0.37694013118743896,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3303769528865814,"y":0.3640483319759369},{"x":0.33924612402915955,"y":0.3640483319759369},{"x":0.33924612402915955,"y":0.3867069482803345},{"x":0.3303769528865814,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3303769528865814,0.3640483319759369,0.33924612402915955,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725055158138275,"y":0.3640483319759369},{"x":0.3281596601009369,"y":0.3640483319759369},{"x":0.3281596601009369,"y":0.3867069482803345},{"x":0.23725055158138275,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Valleculae","boundary":[0.23725055158138275,0.3640483319759369,0.3281596601009369,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23059867322444916,"y":0.3640483319759369},{"x":0.23946784436702728,"y":0.3640483319759369},{"x":0.23946784436702728,"y":0.3867069482803345},{"x":0.23059867322444916,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23059867322444916,0.3640483319759369,0.23946784436702728,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1973392516374588,"y":0.3640483319759369},{"x":0.210643008351326,"y":0.3640483319759369},{"x":0.210643008351326,"y":0.3867069482803345},{"x":0.1973392516374588,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1973392516374588,0.3640483319759369,0.210643008351326,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16407983005046844,"y":0.3640483319759369},{"x":0.18847006559371948,"y":0.3640483319759369},{"x":0.18847006559371948,"y":0.3867069482803345},{"x":0.16407983005046844,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.16407983005046844,0.3640483319759369,0.18847006559371948,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.3640483319759369},{"x":0.15077605843544006,"y":0.3640483319759369},{"x":0.15077605843544006,"y":0.3867069482803345},{"x":0.1241685152053833,"y":0.3867069482803345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.1241685152053833,0.3640483319759369,0.15077605843544006,0.3867069482803345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.860310435295105,"y":0.3897280991077423},{"x":0.8758314847946167,"y":0.3897280991077423},{"x":0.8758314847946167,"y":0.40785497426986694},{"x":0.860310435295105,"y":0.40785497426986694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.860310435295105,0.3897280991077423,0.8758314847946167,0.40785497426986694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813747227191925,"y":0.3897280991077423},{"x":0.8514412641525269,"y":0.3897280991077423},{"x":0.8514412641525269,"y":0.40785497426986694},{"x":0.813747227191925,"y":0.40785497426986694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.813747227191925,0.3897280991077423,0.8514412641525269,0.40785497426986694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.3897280991077423},{"x":0.8115299344062805,"y":0.3897280991077423},{"x":0.8115299344062805,"y":0.40785497426986694},{"x":0.8026607632637024,"y":0.40785497426986694}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.8026607632637024,0.3897280991077423,0.8115299344062805,0.40785497426986694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.3897280991077423},{"x":0.8004434704780579,"y":0.3897280991077423},{"x":0.8004434704780579,"y":0.40785497426986694},{"x":0.7472283840179443,"y":0.40785497426986694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانالهای","boundary":[0.7472283840179443,0.3897280991077423,0.8004434704780579,0.40785497426986694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.3897280991077423},{"x":0.7317073345184326,"y":0.3897280991077423},{"x":0.7317073345184326,"y":0.40936556458473206},{"x":0.6829268336296082,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.6829268336296082,0.3897280991077423,0.7317073345184326,0.40936556458473206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274944543838501,"y":0.3897280991077423},{"x":0.669623076915741,"y":0.3897280991077423},{"x":0.669623076915741,"y":0.40936556458473206},{"x":0.6274944543838501,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیرابه","boundary":[0.6274944543838501,0.3897280991077423,0.669623076915741,0.40936556458473206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053215265274048,"y":0.3897280991077423},{"x":0.6141906976699829,"y":0.3897280991077423},{"x":0.6141906976699829,"y":0.40936556458473206},{"x":0.6053215265274048,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6053215265274048,0.3897280991077423,0.6141906976699829,0.40936556458473206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5521064400672913,"y":0.3897280991077423},{"x":0.6053215265274048,"y":0.3897280991077423},{"x":0.6053215265274048,"y":0.40936556458473206},{"x":0.5521064400672913,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Vittae","boundary":[0.5521064400672913,0.3897280991077423,0.6053215265274048,0.40936556458473206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476718544960022,"y":0.3897280991077423},{"x":0.5543237328529358,"y":0.3897280991077423},{"x":0.5543237328529358,"y":0.40936556458473206},{"x":0.5476718544960022,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5476718544960022,0.3897280991077423,0.5543237328529358,0.40936556458473206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48558759689331055,"y":0.3897280991077423},{"x":0.5388026833534241,"y":0.3897280991077423},{"x":0.5388026833534241,"y":0.40936556458473206},{"x":0.48558759689331055,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.48558759689331055,0.3897280991077423,0.5388026833534241,0.40936556458473206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368070960044861,"y":0.3897280991077423},{"x":0.4811529815196991,"y":0.3897280991077423},{"x":0.4811529815196991,"y":0.40936556458473206},{"x":0.4368070960044861,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.4368070960044861,0.3897280991077423,0.4811529815196991,0.40936556458473206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39689579606056213,"y":0.3897280991077423},{"x":0.4257206320762634,"y":0.3897280991077423},{"x":0.4257206320762634,"y":0.40936556458473206},{"x":0.39689579606056213,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.39689579606056213,0.3897280991077423,0.4257206320762634,0.40936556458473206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39024388790130615,"y":0.3897280991077423},{"x":0.39911308884620667,"y":0.3897280991077423},{"x":0.39911308884620667,"y":0.40936556458473206},{"x":0.39024388790130615,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39024388790130615,0.3897280991077423,0.39911308884620667,0.40936556458473206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.3897280991077423},{"x":0.38359200954437256,"y":0.3897280991077423},{"x":0.38359200954437256,"y":0.40936556458473206},{"x":0.34811529517173767,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.34811529517173767,0.3897280991077423,0.38359200954437256,0.40936556458473206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27494457364082336,"y":0.3897280991077423},{"x":0.33924612402915955,"y":0.3897280991077423},{"x":0.33924612402915955,"y":0.40936556458473206},{"x":0.27494457364082336,"y":0.40936556458473206}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامشخص","boundary":[0.27494457364082336,0.3897280991077423,0.33924612402915955,0.40936556458473206]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.13293051719665527},{"x":0.8780487775802612,"y":0.12990936636924744},{"x":0.8780487775802612,"y":0.40785497426986694},{"x":0.1241685152053833,"y":0.4108761250972748}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11695122241973877,0.12593051719665527,0.8830487775802612,0.41485497426986695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6119734048843384,"y":0.4425981938838959},{"x":0.6541019678115845,"y":0.4425981938838959},{"x":0.6541019678115845,"y":0.4622356593608856},{"x":0.6119734048843384,"y":0.4622356593608856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.6119734048843384,0.4425981938838959,0.6541019678115845,0.4622356593608856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299334526062012,"y":0.4425981938838959},{"x":0.5875831246376038,"y":0.4425981938838959},{"x":0.5875831246376038,"y":0.4622356593608856},{"x":0.5299334526062012,"y":0.4622356593608856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنسهای","boundary":[0.5299334526062012,0.4425981938838959,0.5875831246376038,0.4622356593608856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.4425981938838959},{"x":0.5144124031066895,"y":0.4425981938838959},{"x":0.5144124031066895,"y":0.4622356593608856},{"x":0.48337027430534363,"y":0.4622356593608856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.48337027430534363,0.4425981938838959,0.5144124031066895,0.4622356593608856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.4425981938838959},{"x":0.4678492248058319,"y":0.4425981938838959},{"x":0.4678492248058319,"y":0.4622356593608856},{"x":0.4168514311313629,"y":0.4622356593608856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چتریان","boundary":[0.4168514311313629,0.4425981938838959,0.4678492248058319,0.4622356593608856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39246121048927307,"y":0.4425981938838959},{"x":0.4079822599887848,"y":0.4425981938838959},{"x":0.4079822599887848,"y":0.4622356593608856},{"x":0.39246121048927307,"y":0.4622356593608856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39246121048927307,0.4425981938838959,0.4079822599887848,0.4622356593608856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.4425981938838959},{"x":0.381374716758728,"y":0.4425981938838959},{"x":0.381374716758728,"y":0.4622356593608856},{"x":0.34811529517173767,"y":0.4622356593608856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.34811529517173767,0.4425981938838959,0.381374716758728,0.4622356593608856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811529517173767,"y":0.4425981938838959},{"x":0.6541019678115845,"y":0.4425981938838959},{"x":0.6541019678115845,"y":0.4622356593608856},{"x":0.34811529517173767,"y":0.4622356593608856}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34311529517173767,0.43559819388389587,0.6591019678115845,0.4692356593608856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.4939576983451843},{"x":0.5853658318519592,"y":0.4939576983451843},{"x":0.5831485390663147,"y":0.5105740427970886},{"x":0.5565410256385803,"y":0.5105740427970886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"11-","boundary":[0.5587583184242249,0.4939576983451843,0.5831485390663147,0.5105740427970886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.4939576983451843},{"x":0.6962305903434753,"y":0.49546828866004944},{"x":0.6962305903434753,"y":0.5120846033096313},{"x":0.5964523553848267,"y":0.5105740427970886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Pycnocycla","boundary":[0.5964523553848267,0.4939576983451843,0.6962305903434753,0.5120846033096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.5196374654769897},{"x":0.5875831246376038,"y":0.5196374654769897},{"x":0.5875831246376038,"y":0.5362537503242493},{"x":0.5609756112098694,"y":0.5362537503242493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"12-","boundary":[0.5609756112098694,0.5196374654769897,0.5875831246376038,0.5362537503242493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.5196374654769897},{"x":0.7050997614860535,"y":0.5211480259895325},{"x":0.7050997614860535,"y":0.5377643704414368},{"x":0.5964523553848267,"y":0.5362537503242493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Ergocarpon","boundary":[0.5964523553848267,0.5196374654769897,0.7050997614860535,0.5377643704414368]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.4939576983451843},{"x":0.7050997614860535,"y":0.49546828866004944},{"x":0.7050997614860535,"y":0.5377643704414368},{"x":0.5565410256385803,"y":0.5362537503242493}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5537583184242248,0.4869576983451843,0.7100997614860535,0.5447643704414368],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.5453172326087952},{"x":0.5898004174232483,"y":0.5468277931213379},{"x":0.5898004174232483,"y":0.5619335174560547},{"x":0.5587583184242249,"y":0.5619335174560547}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"13-","boundary":[0.5587583184242249,0.5453172326087952,0.5898004174232483,0.5619335174560547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.5468277931213379},{"x":0.7184035181999207,"y":0.5468277931213379},{"x":0.7184035181999207,"y":0.5634441375732422},{"x":0.5986696481704712,"y":0.5619335174560547}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Thecocarpus","boundary":[0.5986696481704712,0.5468277931213379,0.7184035181999207,0.5634441375732422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299334526062012,"y":0.5709969997406006},{"x":0.6031042337417603,"y":0.5709969997406006},{"x":0.6031042337417603,"y":0.5891238451004028},{"x":0.5299334526062012,"y":0.5891238451004028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.5299334526062012,0.5709969997406006,0.6031042337417603,0.5891238451004028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141906976699829,"y":0.5709969997406006},{"x":0.7538802623748779,"y":0.5709969997406006},{"x":0.7538802623748779,"y":0.5891238451004028},{"x":0.6141906976699829,"y":0.5891238451004028}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Scandiçineae","boundary":[0.6141906976699829,0.5709969997406006,0.7538802623748779,0.5891238451004028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.5600000023841858},{"languageCode":"en","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.5453172326087952},{"x":0.7538802623748779,"y":0.5468277931213379},{"x":0.7538802623748779,"y":0.5906344652175903},{"x":0.5299334526062012,"y":0.5891238451004028}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5271508049964905,0.5383172326087952,0.7588802623748779,0.5976344652175903],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.5981873273849487},{"x":0.5875831246376038,"y":0.5981873273849487},{"x":0.5875831246376038,"y":0.6102719306945801},{"x":0.5609756112098694,"y":0.6102719306945801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"14-","boundary":[0.5609756112098694,0.5981873273849487,0.5875831246376038,0.6102719306945801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.5981873273849487},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5981873273849487},{"x":0.6984478831291199,"y":0.6102719306945801},{"x":0.5964523553848267,"y":0.6102719306945801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Anthriscus","boundary":[0.5964523553848267,0.5981873273849487,0.6984478831291199,0.6102719306945801]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.5981873273849487},{"x":0.6984478831291199,"y":0.5981873273849487},{"x":0.6984478831291199,"y":0.6102719306945801},{"x":0.5609756112098694,"y":0.6102719306945801}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5559756112098694,0.5911873273849487,0.7034478831291199,0.6172719306945801],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09090909361839294,"y":0.4909365475177765},{"x":0.16407983005046844,"y":0.4924471378326416},{"x":0.16407983005046844,"y":0.5120846033096313},{"x":0.08869179338216782,"y":0.5120846033096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Subfam","boundary":[0.09090909361839294,0.4909365475177765,0.16407983005046844,0.5120846033096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17738358676433563,"y":0.4924471378326416},{"x":0.18625277280807495,"y":0.4924471378326416},{"x":0.18403548002243042,"y":0.5120846033096313},{"x":0.17738358676433563,"y":0.5120846033096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.17738358676433563,0.4924471378326416,0.18403548002243042,0.5120846033096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19512194395065308,"y":0.4924471378326416},{"x":0.39024388790130615,"y":0.4939576983451843},{"x":0.39024388790130615,"y":0.5135951638221741},{"x":0.19512194395065308,"y":0.5120846033096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hydrocotyloideae","boundary":[0.19512194395065308,0.4924471378326416,0.39024388790130615,0.5135951638221741]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09090909361839294,"y":0.4909365475177765},{"x":0.39024388790130615,"y":0.4939576983451843},{"x":0.39024388790130615,"y":0.5135951638221741},{"x":0.08869179338216782,"y":0.5120846033096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.08590909361839294,0.4839365475177765,0.39524388790130616,0.5205951638221741],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.5211480259895325},{"x":0.13747228682041168,"y":0.5211480259895325},{"x":0.13747228682041168,"y":0.5347431898117065},{"x":0.12195122241973877,"y":0.5347431898117065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1-","boundary":[0.12195122241973877,0.5211480259895325,0.13747228682041168,0.5347431898117065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.5211480259895325},{"x":0.22172948718070984,"y":0.5211480259895325},{"x":0.22172948718070984,"y":0.5347431898117065},{"x":0.14855876564979553,"y":0.5347431898117065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Centella","boundary":[0.14855876564979553,0.5211480259895325,0.22172948718070984,0.5347431898117065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.5211480259895325},{"x":0.22172948718070984,"y":0.5211480259895325},{"x":0.22172948718070984,"y":0.5347431898117065},{"x":0.12195122241973877,"y":0.5347431898117065}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11695122241973877,0.5141480259895325,0.22672948718070984,0.5417431898117065],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.5468277931213379},{"x":0.13747228682041168,"y":0.5468277931213379},{"x":0.13747228682041168,"y":0.5634441375732422},{"x":0.11973392218351364,"y":0.5634441375732422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"2-","boundary":[0.11973392218351364,0.5468277931213379,0.13747228682041168,0.5634441375732422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14412416517734528,"y":0.5468277931213379},{"x":0.2638580799102783,"y":0.5468277931213379},{"x":0.2638580799102783,"y":0.5634441375732422},{"x":0.14412416517734528,"y":0.5634441375732422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Hydrocotyle","boundary":[0.14412416517734528,0.5468277931213379,0.2638580799102783,0.5634441375732422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09090909361839294,"y":0.5709969997406006},{"x":0.16407983005046844,"y":0.5709969997406006},{"x":0.16407983005046844,"y":0.5891238451004028},{"x":0.09090909361839294,"y":0.5891238451004028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Subfam","boundary":[0.09090909361839294,0.5709969997406006,0.16407983005046844,0.5891238451004028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1751662939786911,"y":0.5709969997406006},{"x":0.18403548002243042,"y":0.5709969997406006},{"x":0.18403548002243042,"y":0.5891238451004028},{"x":0.1751662939786911,"y":0.5891238451004028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.1751662939786911,0.5709969997406006,0.18403548002243042,0.5891238451004028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19290465116500854,"y":0.5709969997406006},{"x":0.34589800238609314,"y":0.5709969997406006},{"x":0.34589800238609314,"y":0.5891238451004028},{"x":0.19290465116500854,"y":0.5891238451004028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Saniculoideae","boundary":[0.19290465116500854,0.5709969997406006,0.34589800238609314,0.5891238451004028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09090909361839294,"y":0.5951661467552185},{"x":0.16407983005046844,"y":0.5951661467552185},{"x":0.16407983005046844,"y":0.6117824912071228},{"x":0.09090909361839294,"y":0.6117824912071228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.09090909361839294,0.5951661467552185,0.16407983005046844,0.6117824912071228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17738358676433563,"y":0.5951661467552185},{"x":0.2904656231403351,"y":0.5951661467552185},{"x":0.2904656231403351,"y":0.6117824912071228},{"x":0.17738358676433563,"y":0.6117824912071228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Saniculeae","boundary":[0.17738358676433563,0.5951661467552185,0.2904656231403351,0.6117824912071228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"la","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09090909361839294,"y":0.5468277931213379},{"x":0.34589800238609314,"y":0.5468277931213379},{"x":0.34589800238609314,"y":0.6117824912071228},{"x":0.09090909361839294,"y":0.6117824912071228}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.08590909361839294,0.5398277931213379,0.35089800238609314,0.6187824912071228],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.6238670945167542},{"x":0.13747228682041168,"y":0.6238670945167542},{"x":0.13747228682041168,"y":0.6374622583389282},{"x":0.1241685152053833,"y":0.6374622583389282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"3-","boundary":[0.1241685152053833,0.6238670945167542,0.13747228682041168,0.6374622583389282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.6238670945167542},{"x":0.2572062015533447,"y":0.6223564743995667},{"x":0.2572062015533447,"y":0.6359516382217407},{"x":0.1463414579629898,"y":0.6374622583389282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Actinolema","boundary":[0.1463414579629898,0.6238670945167542,0.2572062015533447,0.6359516382217407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.6238670945167542},{"x":0.2572062015533447,"y":0.6223564743995667},{"x":0.2572062015533447,"y":0.6359516382217407},{"x":0.1241685152053833,"y":0.6374622583389282}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1191685152053833,0.6168670945167541,0.26220620155334473,0.6429516382217407],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.6223564743995667},{"x":0.5898004174232483,"y":0.6223564743995667},{"x":0.5898004174232483,"y":0.6404833793640137},{"x":0.5631929039955139,"y":0.6404833793640137}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"15-","boundary":[0.5631929039955139,0.6223564743995667,0.5898004174232483,0.6404833793640137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.6223564743995667},{"x":0.7361419200897217,"y":0.6223564743995667},{"x":0.7361419200897217,"y":0.6404833793640137},{"x":0.5986696481704712,"y":0.6404833793640137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Chaerophyllum","boundary":[0.5986696481704712,0.6223564743995667,0.7361419200897217,0.6404833793640137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.6495468020439148},{"x":0.5875831246376038,"y":0.6495468020439148},{"x":0.5875831246376038,"y":0.6631419658660889},{"x":0.5631929039955139,"y":0.6631419658660889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"16-","boundary":[0.5631929039955139,0.6495468020439148,0.5875831246376038,0.6631419658660889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920177102088928,"y":0.6495468020439148},{"x":0.758314847946167,"y":0.6495468020439148},{"x":0.758314847946167,"y":0.6631419658660889},{"x":0.5920177102088928,"y":0.6631419658660889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Grammosciadium","boundary":[0.5920177102088928,0.6495468020439148,0.758314847946167,0.6631419658660889]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0.5199999809265137},{"languageCode":"en","confidence":0.47999998927116394}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.6223564743995667},{"x":0.758314847946167,"y":0.6223564743995667},{"x":0.758314847946167,"y":0.6631419658660889},{"x":0.5631929039955139,"y":0.6631419658660889}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5581929039955139,0.6153564743995666,0.763314847946167,0.6701419658660889],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.6495468020439148},{"x":0.13747228682041168,"y":0.6495468020439148},{"x":0.13747228682041168,"y":0.6616314053535461},{"x":0.11973392218351364,"y":0.6616314053535461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4-","boundary":[0.11973392218351364,0.6495468020439148,0.13747228682041168,0.6616314053535461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.6495468020439148},{"x":0.23059867322444916,"y":0.6495468020439148},{"x":0.23059867322444916,"y":0.6616314053535461},{"x":0.1463414579629898,"y":0.6616314053535461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astrantia","boundary":[0.1463414579629898,0.6495468020439148,0.23059867322444916,0.6616314053535461]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.6495468020439148},{"x":0.23059867322444916,"y":0.6495468020439148},{"x":0.23059867322444916,"y":0.6616314053535461},{"x":0.11973392218351364,"y":0.6616314053535461}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11473392218351364,0.6425468020439148,0.23559867322444916,0.6686314053535461],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.6737160086631775},{"x":0.5898004174232483,"y":0.6737160086631775},{"x":0.5898004174232483,"y":0.6903323531150818},{"x":0.5609756112098694,"y":0.6903323531150818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"17-","boundary":[0.5609756112098694,0.6737160086631775,0.5898004174232483,0.6903323531150818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.6737160086631775},{"x":0.707317054271698,"y":0.6752265691757202},{"x":0.707317054271698,"y":0.6918429136276245},{"x":0.5986696481704712,"y":0.6903323531150818}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Physocaulis","boundary":[0.5986696481704712,0.6737160086631775,0.707317054271698,0.6918429136276245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.6737160086631775},{"x":0.707317054271698,"y":0.6752265691757202},{"x":0.707317054271698,"y":0.6918429136276245},{"x":0.5609756112098694,"y":0.6903323531150818}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5559756112098694,0.6667160086631775,0.712317054271698,0.6988429136276245],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.6737160086631775},{"x":0.1396895796060562,"y":0.6737160086631775},{"x":0.13747228682041168,"y":0.6903323531150818},{"x":0.11973392218351364,"y":0.6903323531150818}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"5-","boundary":[0.11973392218351364,0.6737160086631775,0.13747228682041168,0.6903323531150818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.6737160086631775},{"x":0.23503325879573822,"y":0.6752265691757202},{"x":0.23503325879573822,"y":0.6918429136276245},{"x":0.1463414579629898,"y":0.6903323531150818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Eryngium","boundary":[0.1463414579629898,0.6737160086631775,0.23503325879573822,0.6918429136276245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.6737160086631775},{"x":0.23503325879573822,"y":0.6752265691757202},{"x":0.23503325879573822,"y":0.6918429136276245},{"x":0.11973392218351364,"y":0.6903323531150818}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11473392218351364,0.6667160086631775,0.24003325879573822,0.6988429136276245],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.7009063363075256},{"x":0.5875831246376038,"y":0.7009063363075256},{"x":0.5875831246376038,"y":0.7145015001296997},{"x":0.5631929039955139,"y":0.7145015001296997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"18-","boundary":[0.5631929039955139,0.7009063363075256,0.5875831246376038,0.7145015001296997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.7009063363075256},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7009063363075256},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7145015001296997},{"x":0.5942350625991821,"y":0.7145015001296997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Rhabdosciadium","boundary":[0.5942350625991821,0.7009063363075256,0.7472283840179443,0.7145015001296997]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.7009063363075256},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7009063363075256},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7145015001296997},{"x":0.5631929039955139,"y":0.7145015001296997}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5581929039955139,0.6939063363075256,0.7522283840179443,0.7215015001296997],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.7009063363075256},{"x":0.13747228682041168,"y":0.7009063363075256},{"x":0.13747228682041168,"y":0.712990939617157},{"x":0.11973392218351364,"y":0.712990939617157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"6-","boundary":[0.11973392218351364,0.7009063363075256,0.13747228682041168,0.712990939617157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.7009063363075256},{"x":0.22394677996635437,"y":0.7009063363075256},{"x":0.22394677996635437,"y":0.712990939617157},{"x":0.1463414579629898,"y":0.712990939617157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sanicula","boundary":[0.1463414579629898,0.7009063363075256,0.22394677996635437,0.712990939617157]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.7009063363075256},{"x":0.22394677996635437,"y":0.7009063363075256},{"x":0.22394677996635437,"y":0.712990939617157},{"x":0.11973392218351364,"y":0.712990939617157}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11473392218351364,0.6939063363075256,0.22894677996635437,0.719990939617157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.726586103439331},{"x":0.5898004174232483,"y":0.726586103439331},{"x":0.5898004174232483,"y":0.7416918277740479},{"x":0.5609756112098694,"y":0.7416918277740479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"19-","boundary":[0.5609756112098694,0.726586103439331,0.5898004174232483,0.7416918277740479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.726586103439331},{"x":0.6674057841300964,"y":0.726586103439331},{"x":0.6651884913444519,"y":0.7432023882865906},{"x":0.5964523553848267,"y":0.7416918277740479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scandix","boundary":[0.5986696481704712,0.726586103439331,0.6651884913444519,0.7432023882865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807095408439636,"y":0.7280966639518738},{"x":0.6851441264152527,"y":0.7280966639518738},{"x":0.6851441264152527,"y":0.7432023882865906},{"x":0.6784922480583191,"y":0.7432023882865906}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6807095408439636,0.7280966639518738,0.6851441264152527,0.7432023882865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.7492446899414062},{"x":0.6053215265274048,"y":0.7492446899414062},{"x":0.6053215265274048,"y":0.7658610343933105},{"x":0.5321508049964905,"y":0.7658610343933105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.5321508049964905,0.7492446899414062,0.6053215265274048,0.7658610343933105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141906976699829,"y":0.7492446899414062},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7492446899414062},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7658610343933105},{"x":0.6141906976699829,"y":0.7658610343933105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Caucalideae","boundary":[0.6141906976699829,0.7492446899414062,0.7472283840179443,0.7658610343933105]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"en","confidence":0.38999998569488525}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534368097782135,"y":0.7250755429267883},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7280966639518738},{"x":0.7472283840179443,"y":0.7673715949058533},{"x":0.5321508049964905,"y":0.7658610343933105}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.529368097782135,0.7180755429267883,0.7522283840179443,0.7743715949058533],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.7779456377029419},{"x":0.5875831246376038,"y":0.7779456377029419},{"x":0.5875831246376038,"y":0.7930513620376587},{"x":0.5587583184242249,"y":0.7930513620376587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"20-","boundary":[0.5587583184242249,0.7779456377029419,0.5875831246376038,0.7930513620376587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.7779456377029419},{"x":0.7161862254142761,"y":0.7779456377029419},{"x":0.7161862254142761,"y":0.7930513620376587},{"x":0.5964523553848267,"y":0.7930513620376587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astrodaucus","boundary":[0.5964523553848267,0.7779456377029419,0.7161862254142761,0.7930513620376587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.7779456377029419},{"x":0.7161862254142761,"y":0.7779456377029419},{"x":0.7161862254142761,"y":0.7930513620376587},{"x":0.5587583184242249,"y":0.7930513620376587}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5537583184242248,0.7709456377029419,0.7211862254142761,0.8000513620376587],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.8036254048347473},{"x":0.5875831246376038,"y":0.8036254048347473},{"x":0.5875831246376038,"y":0.8172205686569214},{"x":0.5587583184242249,"y":0.8172205686569214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"21-","boundary":[0.5587583184242249,0.8036254048347473,0.5875831246376038,0.8172205686569214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.8036254048347473},{"x":0.67405766248703,"y":0.8036254048347473},{"x":0.67405766248703,"y":0.8172205686569214},{"x":0.5964523553848267,"y":0.8172205686569214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Caucalis","boundary":[0.5964523553848267,0.8036254048347473,0.67405766248703,0.8172205686569214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.8036254048347473},{"x":0.67405766248703,"y":0.8036254048347473},{"x":0.67405766248703,"y":0.8172205686569214},{"x":0.5587583184242249,"y":0.8172205686569214}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5537583184242248,0.7966254048347473,0.67905766248703,0.8242205686569214],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095343679189682,"y":0.7220543622970581},{"x":0.16407983005046844,"y":0.7235649824142456},{"x":0.16407983005046844,"y":0.7416918277740479},{"x":0.09312638640403748,"y":0.7401812672615051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.095343679189682,0.7220543622970581,0.16407983005046844,0.7416918277740479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17738358676433563,"y":0.7235649824142456},{"x":0.29711753129959106,"y":0.7250755429267883},{"x":0.29711753129959106,"y":0.7432023882865906},{"x":0.17738358676433563,"y":0.7416918277740479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lagoecieae","boundary":[0.17738358676433563,0.7235649824142456,0.29711753129959106,0.7432023882865906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095343679189682,"y":0.7220543622970581},{"x":0.29711753129959106,"y":0.7250755429267883},{"x":0.29711753129959106,"y":0.7432023882865906},{"x":0.09312638640403748,"y":0.7401812672615051}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.090343679189682,0.7150543622970581,0.30211753129959107,0.7502023882865906],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12195122241973877,"y":0.7522658705711365},{"x":0.1396895796060562,"y":0.7522658705711365},{"x":0.13747228682041168,"y":0.768882155418396},{"x":0.11973392218351364,"y":0.7673715949058533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"7-","boundary":[0.12195122241973877,0.7522658705711365,0.13747228682041168,0.768882155418396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.7522658705711365},{"x":0.22838138043880463,"y":0.7537764310836792},{"x":0.2261640727519989,"y":0.7703927755355835},{"x":0.1463414579629898,"y":0.768882155418396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Lagoecia","boundary":[0.1463414579629898,0.7522658705711365,0.2261640727519989,0.7703927755355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08647450059652328,"y":0.7749244570732117},{"x":0.16629712283611298,"y":0.7764350175857544},{"x":0.16629712283611298,"y":0.7945619225502014},{"x":0.08647450059652328,"y":0.7945619225502014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Subfam","boundary":[0.08647450059652328,0.7749244570732117,0.16629712283611298,0.7945619225502014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17738358676433563,"y":0.7764350175857544},{"x":0.18403548002243042,"y":0.7764350175857544},{"x":0.18403548002243042,"y":0.7945619225502014},{"x":0.1751662939786911,"y":0.7945619225502014}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.17738358676433563,0.7764350175857544,0.18403548002243042,0.7945619225502014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190687358379364,"y":0.7764350175857544},{"x":0.3015521168708801,"y":0.7764350175857544},{"x":0.3015521168708801,"y":0.7960724830627441},{"x":0.190687358379364,"y":0.7945619225502014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Apioideae","boundary":[0.190687358379364,0.7764350175857544,0.3015521168708801,0.7960724830627441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09312638640403748,"y":0.7990936636924744},{"x":0.1685144156217575,"y":0.8006042242050171},{"x":0.16629712283611298,"y":0.8217522501945496},{"x":0.09090909361839294,"y":0.8217522501945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.09312638640403748,0.7990936636924744,0.16629712283611298,0.8217522501945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.8006042242050171},{"x":0.3414634168148041,"y":0.8021147847175598},{"x":0.3414634168148041,"y":0.8232628107070923},{"x":0.17294900119304657,"y":0.8217522501945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Echinophoreae","boundary":[0.17294900119304657,0.8006042242050171,0.3414634168148041,0.8232628107070923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5799999833106995},{"languageCode":"la","confidence":0.41999998688697815}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08647450059652328,"y":0.7507553100585938},{"x":0.3414634168148041,"y":0.7537764310836792},{"x":0.3414634168148041,"y":0.8247734308242798},{"x":0.08647450059652328,"y":0.8217522501945496}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.08147450059652328,0.7437553100585937,0.3464634168148041,0.8317734308242798],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.829305112361908},{"x":0.13525499403476715,"y":0.829305112361908},{"x":0.13525499403476715,"y":0.842900276184082},{"x":0.11973392218351364,"y":0.842900276184082}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"8.","boundary":[0.11973392218351364,0.829305112361908,0.13525499403476715,0.842900276184082]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1463414579629898,"y":0.829305112361908},{"x":0.2793791592121124,"y":0.829305112361908},{"x":0.2793791592121124,"y":0.842900276184082},{"x":0.1463414579629898,"y":0.842900276184082}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"Anisosciadium","boundary":[0.1463414579629898,0.829305112361908,0.2793791592121124,0.842900276184082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.8549848794937134},{"x":0.13747228682041168,"y":0.8549848794937134},{"x":0.13747228682041168,"y":0.870090663433075},{"x":0.11973392218351364,"y":0.870090663433075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"9-","boundary":[0.11973392218351364,0.8549848794937134,0.13747228682041168,0.870090663433075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.8549848794937134},{"x":0.2705099880695343,"y":0.8549848794937134},{"x":0.2705099880695343,"y":0.8716012239456177},{"x":0.14855876564979553,"y":0.870090663433075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Dicyclophora","boundary":[0.14855876564979553,0.8549848794937134,0.2705099880695343,0.8716012239456177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1241685152053833,"y":0.8791540861129761},{"x":0.14855876564979553,"y":0.8791540861129761},{"x":0.14855876564979553,"y":0.8972809910774231},{"x":0.1241685152053833,"y":0.8957703709602356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"10-","boundary":[0.1241685152053833,0.8791540861129761,0.14855876564979553,0.8972809910774231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596452295780182,"y":0.8791540861129761},{"x":0.28159645199775696,"y":0.8806646466255188},{"x":0.28159645199775696,"y":0.8972809910774231},{"x":0.1596452295780182,"y":0.8957703709602356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Echinophora","boundary":[0.1596452295780182,0.8791540861129761,0.28159645199775696,0.8972809910774231]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.33000001311302185},{"languageCode":"es","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11973392218351364,"y":0.829305112361908},{"x":0.28159645199775696,"y":0.829305112361908},{"x":0.28159645199775696,"y":0.8972809910774231},{"x":0.11973392218351364,"y":0.8972809910774231}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11473392218351364,0.822305112361908,0.28659645199775696,0.9042809910774231],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"st","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.8308157324790955},{"x":0.5875831246376038,"y":0.8308157324790955},{"x":0.5875831246376038,"y":0.842900276184082},{"x":0.5587583184242249,"y":0.842900276184082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"22-","boundary":[0.5587583184242249,0.8308157324790955,0.5875831246376038,0.842900276184082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"st","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.829305112361908},{"x":0.6541019678115845,"y":0.829305112361908},{"x":0.6541019678115845,"y":0.842900276184082},{"x":0.5964523553848267,"y":0.842900276184082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Lisaea","boundary":[0.5964523553848267,0.829305112361908,0.6541019678115845,0.842900276184082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"st","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.829305112361908},{"x":0.6541019678115845,"y":0.829305112361908},{"x":0.6541019678115845,"y":0.842900276184082},{"x":0.5587583184242249,"y":0.842900276184082}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5537583184242248,0.822305112361908,0.6591019678115845,0.849900276184082],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"az","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.8534743189811707},{"x":0.5875831246376038,"y":0.8549848794937134},{"x":0.5875831246376038,"y":0.8685800433158875},{"x":0.5609756112098694,"y":0.8685800433158875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"23-","boundary":[0.5609756112098694,0.8534743189811707,0.5875831246376038,0.8685800433158875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"az","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.8549848794937134},{"x":0.6563193202018738,"y":0.8549848794937134},{"x":0.6563193202018738,"y":0.870090663433075},{"x":0.5964523553848267,"y":0.8685800433158875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Orlaya","boundary":[0.5964523553848267,0.8549848794937134,0.6563193202018738,0.870090663433075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"az","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.8534743189811707},{"x":0.6563193202018738,"y":0.8549848794937134},{"x":0.6563193202018738,"y":0.870090663433075},{"x":0.5609756112098694,"y":0.8685800433158875}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5559756112098694,0.8464743189811706,0.6613193202018738,0.877090663433075],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.8806646466255188},{"x":0.5787139534950256,"y":0.8806646466255188},{"x":0.5787139534950256,"y":0.8942598104476929},{"x":0.5587583184242249,"y":0.8942598104476929}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"24","boundary":[0.5587583184242249,0.8806646466255188,0.5787139534950256,0.8942598104476929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.8806646466255188},{"x":0.6629711985588074,"y":0.8806646466255188},{"x":0.6629711985588074,"y":0.8942598104476929},{"x":0.5964523553848267,"y":0.8942598104476929}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Artedia","boundary":[0.5964523553848267,0.8806646466255188,0.6629711985588074,0.8942598104476929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.8806646466255188},{"x":0.6629711985588074,"y":0.8806646466255188},{"x":0.6629711985588074,"y":0.8942598104476929},{"x":0.5587583184242249,"y":0.8942598104476929}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5537583184242248,0.8736646466255188,0.6679711985588074,0.9012598104476929],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/mPrwIHVhIRRBffLw.jpg","blurred":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/YzTAigmLNjUJtDJG.jpg","webpSec":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/MOWiyaxeNszRmnMb-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":661,"margin":[0.0002604938275284237,0.0001450445317464589,0.9979888889418708,0.9986092977992707]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.10287443548440933},{"x":0.36666667461395264,"y":0.10287443548440933},{"x":0.36666667461395264,"y":0.11951588839292526},{"x":0.15333333611488342,"y":0.11951588839292526}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"UMBELLIFERAE","boundary":[0.15333333611488342,0.10287443548440933,0.36666667461395264,0.11951588839292526]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.10287443548440933},{"x":0.36666667461395264,"y":0.10287443548440933},{"x":0.36666667461395264,"y":0.11951588839292526},{"x":0.15333333611488342,"y":0.11951588839292526}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14833333611488342,0.09587443548440933,0.37166667461395264,0.12651588839292527],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133333206176758,"y":0.10438729077577591},{"x":0.5377777814865112,"y":0.10438729077577591},{"x":0.5377777814865112,"y":0.11951588839292526},{"x":0.5133333206176758,"y":0.11951588839292526}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"5/0","boundary":[0.5133333206176758,0.10438729077577591,0.5377777814865112,0.11951588839292526]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133333206176758,"y":0.10438729077577591},{"x":0.5377777814865112,"y":0.10438729077577591},{"x":0.5377777814865112,"y":0.11951588839292526},{"x":0.5133333206176758,"y":0.11951588839292526}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5083333206176758,0.0973872907757759,0.5427777814865112,0.12651588839292527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.10590015351772308},{"x":0.8999999761581421,"y":0.10590015351772308},{"x":0.8999999761581421,"y":0.12254160642623901},{"x":0.8577777743339539,"y":0.12254160642623901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.8577777743339539,0.10590015351772308,0.8999999761581421,0.12254160642623901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.10590015351772308},{"x":0.8399999737739563,"y":0.10590015351772308},{"x":0.8399999737739563,"y":0.12102874368429184},{"x":0.8133333325386047,"y":0.12102874368429184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.8133333325386047,0.10590015351772308,0.8399999737739563,0.12102874368429184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.10438729077577591},{"x":0.7933333516120911,"y":0.10438729077577591},{"x":0.7933333516120911,"y":0.12102874368429184},{"x":0.7755555510520935,"y":0.12102874368429184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7755555510520935,0.10438729077577591,0.7933333516120911,0.12102874368429184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.10438729077577591},{"x":0.8999999761581421,"y":0.10590015351772308},{"x":0.8999999761581421,"y":0.12254160642623901},{"x":0.7755555510520935,"y":0.12102874368429184}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7705555510520935,0.0973872907757759,0.9049999761581421,0.12954160642623902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.1482602059841156},{"x":0.17777778208255768,"y":0.1482602059841156},{"x":0.17777778208255768,"y":0.16187594830989838},{"x":0.14888888597488403,"y":0.16187594830989838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"25-","boundary":[0.14888888597488403,0.1482602059841156,0.17777778208255768,0.16187594830989838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.1482602059841156},{"x":0.24888889491558075,"y":0.1482602059841156},{"x":0.24888889491558075,"y":0.16187594830989838},{"x":0.18888889253139496,"y":0.16187594830989838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Torilis","boundary":[0.18888889253139496,0.1482602059841156,0.24888889491558075,0.16187594830989838]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.1482602059841156},{"x":0.24888889491558075,"y":0.1482602059841156},{"x":0.24888889491558075,"y":0.16187594830989838},{"x":0.14888888597488403,"y":0.16187594830989838}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14388888597488403,0.1412602059841156,0.25388889491558075,0.16887594830989838],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.14674735069274902},{"x":0.6133333444595337,"y":0.14674735069274902},{"x":0.6133333444595337,"y":0.1603630930185318},{"x":0.5866666436195374,"y":0.1603630930185318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"52-","boundary":[0.5866666436195374,0.14674735069274902,0.6133333444595337,0.1603630930185318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.14674735069274902},{"x":0.695555567741394,"y":0.14674735069274902},{"x":0.695555567741394,"y":0.1603630930185318},{"x":0.6244444251060486,"y":0.1603630930185318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Albovia","boundary":[0.6244444251060486,0.14674735069274902,0.695555567741394,0.1603630930185318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.14674735069274902},{"x":0.695555567741394,"y":0.14674735069274902},{"x":0.695555567741394,"y":0.1603630930185318},{"x":0.5866666436195374,"y":0.1603630930185318}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5816666436195373,0.13974735069274902,0.700555567741394,0.1673630930185318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.17397882044315338},{"x":0.6177777647972107,"y":0.17397882044315338},{"x":0.6177777647972107,"y":0.18759454786777496},{"x":0.5866666436195374,"y":0.18759454786777496}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"53-","boundary":[0.5866666436195374,0.17397882044315338,0.6177777647972107,0.18759454786777496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.17397882044315338},{"x":0.7266666889190674,"y":0.17397882044315338},{"x":0.7266666889190674,"y":0.18759454786777496},{"x":0.6244444251060486,"y":0.18759454786777496}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Elaeosticta","boundary":[0.6244444251060486,0.17397882044315338,0.7266666889190674,0.18759454786777496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.17397882044315338},{"x":0.7266666889190674,"y":0.17397882044315338},{"x":0.7266666889190674,"y":0.18759454786777496},{"x":0.5866666436195374,"y":0.18759454786777496}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5816666436195373,0.16697882044315338,0.7316666889190674,0.19459454786777497],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.1724659651517868},{"x":0.18000000715255737,"y":0.1724659651517868},{"x":0.18000000715255737,"y":0.18910741806030273},{"x":0.15111111104488373,"y":0.18910741806030273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"26-","boundary":[0.15111111104488373,0.1724659651517868,0.18000000715255737,0.18910741806030273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.1724659651517868},{"x":0.3466666638851166,"y":0.17397882044315338},{"x":0.3466666638851166,"y":0.1906202733516693},{"x":0.18444444239139557,"y":0.18910741806030273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Rhopalosciadium","boundary":[0.18444444239139557,0.1724659651517868,0.3466666638851166,0.1906202733516693]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.19969743490219116},{"x":0.18000000715255737,"y":0.19969743490219116},{"x":0.17777778208255768,"y":0.2163388878107071},{"x":0.14888888597488403,"y":0.21482601761817932}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"27-","boundary":[0.14888888597488403,0.19969743490219116,0.17777778208255768,0.2163388878107071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.19969743490219116},{"x":0.2711111009120941,"y":0.19969743490219116},{"x":0.2688888907432556,"y":0.2163388878107071},{"x":0.18888889253139496,"y":0.2163388878107071}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Turgenia","boundary":[0.18888889253139496,0.19969743490219116,0.2688888907432556,0.2163388878107071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.22541603446006775},{"x":0.18000000715255737,"y":0.22541603446006775},{"x":0.18000000715255737,"y":0.2405446320772171},{"x":0.14888888597488403,"y":0.2405446320772171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"28-","boundary":[0.14888888597488403,0.22541603446006775,0.18000000715255737,0.2405446320772171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.22541603446006775},{"x":0.3222222328186035,"y":0.22541603446006775},{"x":0.3222222328186035,"y":0.2405446320772171},{"x":0.18444444239139557,"y":0.2405446320772171}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Glochidotheca","boundary":[0.18444444239139557,0.22541603446006775,0.3222222328186035,0.2405446320772171]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.4000000059604645},{"languageCode":"en","confidence":0.36000001430511475}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.1724659651517868},{"x":0.3466666638851166,"y":0.17397882044315338},{"x":0.3466666638851166,"y":0.24205748736858368},{"x":0.14888888597488403,"y":0.2405446320772171}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14388888597488403,0.1654659651517868,0.3516666638851166,0.24905748736858369],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.1981845647096634},{"x":0.6155555844306946,"y":0.1981845647096634},{"x":0.6155555844306946,"y":0.21331316232681274},{"x":0.5888888835906982,"y":0.21331316232681274}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"54.","boundary":[0.5888888835906982,0.1981845647096634,0.6155555844306946,0.21331316232681274]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.1981845647096634},{"x":0.6777777671813965,"y":0.1981845647096634},{"x":0.6777777671813965,"y":0.21331316232681274},{"x":0.6244444251060486,"y":0.21331316232681274}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"Hyalo","boundary":[0.6244444251060486,0.1981845647096634,0.6777777671813965,0.21331316232681274]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.1981845647096634},{"x":0.7311111092567444,"y":0.19969743490219116},{"x":0.7311111092567444,"y":0.21331316232681274},{"x":0.6844444274902344,"y":0.21331316232681274}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"laena","boundary":[0.6844444274902344,0.1981845647096634,0.7311111092567444,0.21331316232681274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.1981845647096634},{"x":0.7311111092567444,"y":0.1981845647096634},{"x":0.7311111092567444,"y":0.21331316232681274},{"x":0.5888888835906982,"y":0.21331316232681274}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.5838888835906982,0.19118456470966338,0.7361111092567444,0.22031316232681275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6155555844306946,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6155555844306946,"y":0.23903177678585052},{"x":0.5866666436195374,"y":0.23903177678585052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"55-","boundary":[0.5866666436195374,0.22541603446006775,0.6155555844306946,0.23903177678585052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6933333277702332,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6933333277702332,"y":0.23903177678585052},{"x":0.6244444251060486,"y":0.23903177678585052}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Bunium","boundary":[0.6244444251060486,0.22541603446006775,0.6933333277702332,0.23903177678585052]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6933333277702332,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6933333277702332,"y":0.23903177678585052},{"x":0.5866666436195374,"y":0.23903177678585052}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5816666436195373,0.21841603446006774,0.6983333277702332,0.24603177678585053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.2526474893093109},{"x":0.17777778208255768,"y":0.2526474893093109},{"x":0.17777778208255768,"y":0.2647503912448883},{"x":0.15111111104488373,"y":0.2647503912448883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"29-","boundary":[0.15111111104488373,0.2526474893093109,0.17777778208255768,0.2647503912448883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.2526474893093109},{"x":0.25777778029441833,"y":0.2526474893093109},{"x":0.25777778029441833,"y":0.2662632465362549},{"x":0.18666666746139526,"y":0.2662632465362549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Daucus","boundary":[0.18666666746139526,0.2526474893093109,0.25777778029441833,0.2662632465362549]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.2526474893093109},{"x":0.25777778029441833,"y":0.2526474893093109},{"x":0.25777778029441833,"y":0.2662632465362549},{"x":0.15111111104488373,"y":0.2662632465362549}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14611111104488372,0.2456474893093109,0.26277778029441834,0.2732632465362549],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.2526474893093109},{"x":0.6155555844306946,"y":0.2526474893093109},{"x":0.6155555844306946,"y":0.2647503912448883},{"x":0.5866666436195374,"y":0.2647503912448883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"56-","boundary":[0.5866666436195374,0.2526474893093109,0.6155555844306946,0.2647503912448883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.25113463401794434},{"x":0.695555567741394,"y":0.25113463401794434},{"x":0.695555567741394,"y":0.2647503912448883},{"x":0.6222222447395325,"y":0.2647503912448883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Muretia","boundary":[0.6222222447395325,0.25113463401794434,0.695555567741394,0.2647503912448883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.25113463401794434},{"x":0.695555567741394,"y":0.25113463401794434},{"x":0.695555567741394,"y":0.26323750615119934},{"x":0.5866666436195374,"y":0.2647503912448883}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5816666436195373,0.24413463401794433,0.700555567741394,0.27023750615119935],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.2768532633781433},{"x":0.17777778208255768,"y":0.2768532633781433},{"x":0.17777778208255768,"y":0.2904689908027649},{"x":0.14888888597488403,"y":0.2904689908027649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"30-","boundary":[0.14888888597488403,0.2768532633781433,0.17777778208255768,0.2904689908027649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.2768532633781433},{"x":0.273333340883255,"y":0.2768532633781433},{"x":0.273333340883255,"y":0.2904689908027649},{"x":0.18888889253139496,"y":0.2904689908027649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cuminum","boundary":[0.18888889253139496,0.2768532633781433,0.273333340883255,0.2904689908027649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.2768532633781433},{"x":0.273333340883255,"y":0.2768532633781433},{"x":0.273333340883255,"y":0.2904689908027649},{"x":0.14888888597488403,"y":0.2904689908027649}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14388888597488403,0.2698532633781433,0.278333340883255,0.2974689908027649],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"so","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.27382752299308777},{"x":0.6177777647972107,"y":0.27534040808677673},{"x":0.6177777647972107,"y":0.2904689908027649},{"x":0.5866666436195374,"y":0.2904689908027649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"57-","boundary":[0.5866666436195374,0.27382752299308777,0.6177777647972107,0.2904689908027649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"so","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.27534040808677673},{"x":0.746666669845581,"y":0.27534040808677673},{"x":0.746666669845581,"y":0.29198184609413147},{"x":0.6244444251060486,"y":0.2904689908027649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Kooshinskya","boundary":[0.6244444251060486,0.27534040808677673,0.746666669845581,0.29198184609413147]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"so","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.27382752299308777},{"x":0.746666669845581,"y":0.27534040808677673},{"x":0.746666669845581,"y":0.29198184609413147},{"x":0.5866666436195374,"y":0.2904689908027649}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5816666436195373,0.26682752299308776,0.7516666698455811,0.2989818460941315],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.3025718629360199},{"x":0.6155555844306946,"y":0.3025718629360199},{"x":0.6155555844306946,"y":0.3161875903606415},{"x":0.5888888835906982,"y":0.3161875903606415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"58-","boundary":[0.5888888835906982,0.3025718629360199,0.6155555844306946,0.3161875903606415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.3025718629360199},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3025718629360199},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3161875903606415},{"x":0.6244444251060486,"y":0.3161875903606415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Chamaesciadium","boundary":[0.6244444251060486,0.3025718629360199,0.7777777910232544,0.3161875903606415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.3025718629360199},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3025718629360199},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3161875903606415},{"x":0.5888888835906982,"y":0.3161875903606415}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5838888835906982,0.2955718629360199,0.7827777910232544,0.3231875903606415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.32980331778526306},{"x":0.6155555844306946,"y":0.32980331778526306},{"x":0.6155555844306946,"y":0.34190618991851807},{"x":0.5866666436195374,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"59-","boundary":[0.5866666436195374,0.32980331778526306,0.6155555844306946,0.34190618991851807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.32980331778526306},{"x":0.6822222471237183,"y":0.32980331778526306},{"x":0.6822222471237183,"y":0.34190618991851807},{"x":0.6244444251060486,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Carum","boundary":[0.6244444251060486,0.32980331778526306,0.6822222471237183,0.34190618991851807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.32980331778526306},{"x":0.6822222471237183,"y":0.32980331778526306},{"x":0.6822222471237183,"y":0.34190618991851807},{"x":0.5866666436195374,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5816666436195373,0.32280331778526306,0.6872222471237183,0.3489061899185181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.3025718629360199},{"x":0.17777778208255768,"y":0.3025718629360199},{"x":0.17777778208255768,"y":0.31921330094337463},{"x":0.14888888597488403,"y":0.31921330094337463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"31-","boundary":[0.14888888597488403,0.3025718629360199,0.17777778208255768,0.31921330094337463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.3025718629360199},{"x":0.3177777826786041,"y":0.3040847182273865},{"x":0.3177777826786041,"y":0.3207261860370636},{"x":0.18666666746139526,"y":0.31921330094337463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Psammogeton","boundary":[0.18666666746139526,0.3025718629360199,0.3177777826786041,0.3207261860370636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.3282904624938965},{"x":0.17777778208255768,"y":0.3282904624938965},{"x":0.17777778208255768,"y":0.3449319303035736},{"x":0.15111111104488373,"y":0.3449319303035736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"32-","boundary":[0.15111111104488373,0.3282904624938965,0.17777778208255768,0.3449319303035736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.3282904624938965},{"x":0.3199999928474426,"y":0.32980331778526306},{"x":0.3199999928474426,"y":0.3449319303035736},{"x":0.18888889253139496,"y":0.3449319303035736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aphanopleura","boundary":[0.18888889253139496,0.3282904624938965,0.3199999928474426,0.3449319303035736]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5199999809265137},{"languageCode":"sv","confidence":0.47999998927116394}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.3025718629360199},{"x":0.3199999928474426,"y":0.3040847182273865},{"x":0.3199999928474426,"y":0.3449319303035736},{"x":0.14888888597488403,"y":0.3449319303035736}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14388888597488403,0.2955718629360199,0.32499999284744263,0.3519319303035736],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.35400909185409546},{"x":0.17555555701255798,"y":0.35400909185409546},{"x":0.17555555701255798,"y":0.36762481927871704},{"x":0.14888888597488403,"y":0.36762481927871704}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"33.","boundary":[0.14888888597488403,0.35400909185409546,0.17555555701255798,0.36762481927871704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.35400909185409546},{"x":0.21555554866790771,"y":0.35400909185409546},{"x":0.21555554866790771,"y":0.36762481927871704},{"x":0.18888889253139496,"y":0.36762481927871704}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"Szo","boundary":[0.18888889253139496,0.35400909185409546,0.21555554866790771,0.36762481927871704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.35400909185409546},{"x":0.2688888907432556,"y":0.35400909185409546},{"x":0.2688888907432556,"y":0.36762481927871704},{"x":0.2222222238779068,"y":0.36762481927871704}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"vitsia","boundary":[0.2222222238779068,0.35400909185409546,0.2688888907432556,0.36762481927871704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.3767019808292389},{"x":0.19555555284023285,"y":0.3767019808292389},{"x":0.19555555284023285,"y":0.39334341883659363},{"x":0.12222222238779068,"y":0.39334341883659363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.12222222238779068,0.3767019808292389,0.19555555284023285,0.39334341883659363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20444443821907043,"y":0.3767019808292389},{"x":0.3377777636051178,"y":0.3767019808292389},{"x":0.3377777636051178,"y":0.39334341883659363},{"x":0.20444443821907043,"y":0.39334341883659363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Coriandreae","boundary":[0.20444443821907043,0.3767019808292389,0.3377777636051178,0.39334341883659363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.5899999737739563}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.35400909185409546},{"x":0.3377777636051178,"y":0.35400909185409546},{"x":0.3400000035762787,"y":0.39334341883659363},{"x":0.12222222238779068,"y":0.3948562741279602}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.11722222238779068,0.34700909185409545,0.3450000035762787,0.40034341883659363],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.35400909185409546},{"x":0.6200000047683716,"y":0.35400909185409546},{"x":0.6200000047683716,"y":0.3706505298614502},{"x":0.5844444632530212,"y":0.3706505298614502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"60-","boundary":[0.5844444632530212,0.35400909185409546,0.6200000047683716,0.3706505298614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.35400909185409546},{"x":0.7244444489479065,"y":0.35400909185409546},{"x":0.7244444489479065,"y":0.3706505298614502},{"x":0.6266666650772095,"y":0.3706505298614502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bupleurum","boundary":[0.6266666650772095,0.35400909185409546,0.7244444489479065,0.3706505298614502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.37821483612060547},{"x":0.6177777647972107,"y":0.37821483612060547},{"x":0.6155555844306946,"y":0.3948562741279602},{"x":0.5844444632530212,"y":0.39334341883659363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"61-","boundary":[0.5844444632530212,0.37821483612060547,0.6155555844306946,0.3948562741279602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.37821483612060547},{"x":0.7111111283302307,"y":0.37972769141197205},{"x":0.7111111283302307,"y":0.3948562741279602},{"x":0.6244444251060486,"y":0.3948562741279602}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Froriepia","boundary":[0.6266666650772095,0.37821483612060547,0.7111111283302307,0.3948562741279602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.40544629096984863},{"x":0.6177777647972107,"y":0.40544629096984863},{"x":0.6177777647972107,"y":0.4205748736858368},{"x":0.5822222232818604,"y":0.4205748736858368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"62-","boundary":[0.5844444632530212,0.40544629096984863,0.6177777647972107,0.4205748736858368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.40544629096984863},{"x":0.6822222471237183,"y":0.4069591462612152},{"x":0.6800000071525574,"y":0.42208775877952576},{"x":0.6266666650772095,"y":0.42208775877952576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Apium","boundary":[0.6288889050483704,0.40544629096984863,0.6800000071525574,0.42208775877952576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.4311648905277252},{"x":0.6155555844306946,"y":0.4311648905277252},{"x":0.6155555844306946,"y":0.4447806477546692},{"x":0.5844444632530212,"y":0.4447806477546692}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"63-","boundary":[0.5844444632530212,0.4311648905277252,0.6155555844306946,0.4447806477546692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.4311648905277252},{"x":0.6866666674613953,"y":0.4311648905277252},{"x":0.6866666674613953,"y":0.4447806477546692},{"x":0.6244444251060486,"y":0.4447806477546692}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Ammi","boundary":[0.6244444251060486,0.4311648905277252,0.6866666674613953,0.4447806477546692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.3100000023841858},{"languageCode":"id","confidence":0.20999999344348907}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.3524962067604065},{"x":0.7244444489479065,"y":0.35400909185409546},{"x":0.7222222089767456,"y":0.44629350304603577},{"x":0.5822222232818604,"y":0.4447806477546692}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5794444632530212,0.3454962067604065,0.7272222089767456,0.4532935030460358],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.40544629096984863},{"x":0.17555555701255798,"y":0.40544629096984863},{"x":0.17555555701255798,"y":0.4190620183944702},{"x":0.15111111104488373,"y":0.4190620183944702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"34-","boundary":[0.15111111104488373,0.40544629096984863,0.17555555701255798,0.4190620183944702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.40544629096984863},{"x":0.24222221970558167,"y":0.40544629096984863},{"x":0.24222221970558167,"y":0.4190620183944702},{"x":0.18888889253139496,"y":0.4190620183944702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Bifora","boundary":[0.18888889253139496,0.40544629096984863,0.24222221970558167,0.4190620183944702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.40544629096984863},{"x":0.24222221970558167,"y":0.40544629096984863},{"x":0.24222221970558167,"y":0.4190620183944702},{"x":0.15111111104488373,"y":0.4190620183944702}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14611111104488372,0.3984462909698486,0.24722221970558167,0.4260620183944702],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.4326777756214142},{"x":0.17777778208255768,"y":0.4326777756214142},{"x":0.17777778208255768,"y":0.44629350304603577},{"x":0.15111111104488373,"y":0.44629350304603577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"35-","boundary":[0.15111111104488373,0.4326777756214142,0.17777778208255768,0.44629350304603577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.4326777756214142},{"x":0.29555556178092957,"y":0.4326777756214142},{"x":0.29555556178092957,"y":0.44629350304603577},{"x":0.18888889253139496,"y":0.44629350304603577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Coriandrum","boundary":[0.18888889253139496,0.4326777756214142,0.29555556178092957,0.44629350304603577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.4326777756214142},{"x":0.29555556178092957,"y":0.4326777756214142},{"x":0.29555556178092957,"y":0.44629350304603577},{"x":0.15111111104488373,"y":0.44629350304603577}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14611111104488372,0.4256777756214142,0.30055556178092957,0.4532935030460358],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.4568835198879242},{"x":0.6155555844306946,"y":0.4568835198879242},{"x":0.6155555844306946,"y":0.4704992473125458},{"x":0.5866666436195374,"y":0.4704992473125458}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"64-","boundary":[0.5866666436195374,0.4568835198879242,0.6155555844306946,0.4704992473125458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.4568835198879242},{"x":0.6644444465637207,"y":0.4568835198879242},{"x":0.6644444465637207,"y":0.4704992473125458},{"x":0.6266666650772095,"y":0.4704992473125458}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Sium","boundary":[0.6266666650772095,0.4568835198879242,0.6644444465637207,0.4704992473125458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.4568835198879242},{"x":0.6644444465637207,"y":0.4568835198879242},{"x":0.6644444465637207,"y":0.4704992473125458},{"x":0.5866666436195374,"y":0.4704992473125458}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5816666436195373,0.4498835198879242,0.6694444465637207,0.4774992473125458],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.48411497473716736},{"x":0.6177777647972107,"y":0.48411497473716736},{"x":0.6177777647972107,"y":0.49621784687042236},{"x":0.5844444632530212,"y":0.49621784687042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"65-","boundary":[0.5844444632530212,0.48411497473716736,0.6177777647972107,0.49621784687042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.48411497473716736},{"x":0.6844444274902344,"y":0.48411497473716736},{"x":0.6844444274902344,"y":0.49621784687042236},{"x":0.6244444251060486,"y":0.49621784687042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Berula","boundary":[0.6244444251060486,0.48411497473716736,0.6844444274902344,0.49621784687042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.48411497473716736},{"x":0.6844444274902344,"y":0.48411497473716736},{"x":0.6844444274902344,"y":0.49621784687042236},{"x":0.5844444632530212,"y":0.49621784687042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5794444632530212,0.47711497473716735,0.6894444274902344,0.5032178468704224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.509833574295044},{"x":0.6155555844306946,"y":0.509833574295044},{"x":0.6155555844306946,"y":0.5219364762306213},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5219364762306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"66-","boundary":[0.5844444632530212,0.509833574295044,0.6155555844306946,0.5219364762306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.509833574295044},{"x":0.695555567741394,"y":0.509833574295044},{"x":0.695555567741394,"y":0.5219364762306213},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5219364762306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Falcaria","boundary":[0.6244444251060486,0.509833574295044,0.695555567741394,0.5219364762306213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.509833574295044},{"x":0.695555567741394,"y":0.509833574295044},{"x":0.695555567741394,"y":0.5219364762306213},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5219364762306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5794444632530212,0.5028335742950439,0.700555567741394,0.5289364762306213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.4568835198879242},{"x":0.18000000715255737,"y":0.4568835198879242},{"x":0.18000000715255737,"y":0.47352495789527893},{"x":0.15111111104488373,"y":0.47352495789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"36-","boundary":[0.15111111104488373,0.4568835198879242,0.18000000715255737,0.47352495789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.4568835198879242},{"x":0.30000001192092896,"y":0.4568835198879242},{"x":0.30000001192092896,"y":0.47352495789527893},{"x":0.18888889253139496,"y":0.47352495789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fuernrohria","boundary":[0.18888889253139496,0.4568835198879242,0.30000001192092896,0.47352495789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.4810892641544342},{"x":0.19333332777023315,"y":0.4810892641544342},{"x":0.19333332777023315,"y":0.4992435574531555},{"x":0.12222222238779068,"y":0.4992435574531555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.12222222238779068,0.4810892641544342,0.19333332777023315,0.4992435574531555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20666666328907013,"y":0.4810892641544342},{"x":0.3199999928474426,"y":0.4826021194458008},{"x":0.3199999928474426,"y":0.5007564425468445},{"x":0.20666666328907013,"y":0.4992435574531555}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"Smyrieae","boundary":[0.20666666328907013,0.4810892641544342,0.3199999928474426,0.5007564425468445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0.5},{"languageCode":"la","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.4568835198879242},{"x":0.3199999928474426,"y":0.4568835198879242},{"x":0.3199999928474426,"y":0.5007564425468445},{"x":0.12222222238779068,"y":0.5007564425468445}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11722222238779068,0.4498835198879242,0.32499999284744263,0.5077564425468445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.5083207488059998},{"x":0.17777778208255768,"y":0.509833574295044},{"x":0.17777778208255768,"y":0.5249621868133545},{"x":0.15111111104488373,"y":0.5249621868133545}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"37-","boundary":[0.15111111104488373,0.5083207488059998,0.17777778208255768,0.5249621868133545]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.509833574295044},{"x":0.2777777910232544,"y":0.509833574295044},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5249621868133545},{"x":0.18888889253139496,"y":0.5249621868133545}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Smyrnium","boundary":[0.18888889253139496,0.509833574295044,0.2777777910232544,0.5249621868133545]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.5083207488059998},{"x":0.2777777910232544,"y":0.509833574295044},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5249621868133545},{"x":0.15111111104488373,"y":0.5249621868133545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.14611111104488372,0.5013207488059997,0.2827777910232544,0.5319621868133545],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.5325264930725098},{"x":0.17777778208255768,"y":0.5325264930725098},{"x":0.17777778208255768,"y":0.5506808161735535},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5506808161735535}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"38-","boundary":[0.14888888597488403,0.5325264930725098,0.17777778208255768,0.5506808161735535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.5325264930725098},{"x":0.30222222208976746,"y":0.534039318561554},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5521936416625977},{"x":0.18666666746139526,"y":0.5506808161735535}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Smyrniopsis","boundary":[0.18888889253139496,0.5325264930725098,0.30000001192092896,0.5521936416625977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.5567322373390198},{"x":0.19333332777023315,"y":0.558245062828064},{"x":0.19333332777023315,"y":0.5763993859291077},{"x":0.12222222238779068,"y":0.5748865604400635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.12222222238779068,0.5567322373390198,0.19333332777023315,0.5763993859291077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20222222805023193,"y":0.558245062828064},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5597579479217529},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5779122710227966},{"x":0.20222222805023193,"y":0.5763993859291077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Apieae","boundary":[0.20222222805023193,0.558245062828064,0.2777777910232544,0.5779122710227966]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.5325264930725098},{"x":0.30222222208976746,"y":0.534039318561554},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5779122710227966},{"x":0.12222222238779068,"y":0.5748865604400635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11722222238779068,0.5255264930725098,0.30500001192092896,0.5849122710227966],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.5854765772819519},{"x":0.18000000715255737,"y":0.5854765772819519},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6006051301956177},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6006051301956177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"39-","boundary":[0.14888888597488403,0.5854765772819519,0.18000000715255737,0.6006051301956177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.5854765772819519},{"x":0.3377777636051178,"y":0.5854765772819519},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6006051301956177},{"x":0.18888889253139496,"y":0.6006051301956177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Pertroedmondia","boundary":[0.18888889253139496,0.5854765772819519,0.3377777636051178,0.6006051301956177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.6111951470375061},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6111951470375061},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6278365850448608},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"40-","boundary":[0.14888888597488403,0.6111951470375061,0.18000000715255737,0.6278365850448608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.6111951470375061},{"x":0.2911111116409302,"y":0.6127080321311951},{"x":0.2911111116409302,"y":0.6278365850448608},{"x":0.18666666746139526,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Heptaptera","boundary":[0.18666666746139526,0.6111951470375061,0.2911111116409302,0.6278365850448608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.5854765772819519},{"x":0.3377777636051178,"y":0.5854765772819519},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6278365850448608},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6278365850448608}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14388888597488403,0.5784765772819519,0.3427777636051178,0.6348365850448608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.5325264930725098},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5325264930725098},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5491679310798645},{"x":0.5866666436195374,"y":0.5491679310798645}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"67-","boundary":[0.5866666436195374,0.5325264930725098,0.6177777647972107,0.5491679310798645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.5325264930725098},{"x":0.7844444513320923,"y":0.534039318561554},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5506808161735535},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5491679310798645}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Gongylosciadium","boundary":[0.6244444251060486,0.5325264930725098,0.7844444513320923,0.5506808161735535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.5325264930725098},{"x":0.7844444513320923,"y":0.534039318561554},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5506808161735535},{"x":0.5866666436195374,"y":0.5491679310798645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5816666436195373,0.5255264930725098,0.7894444513320923,0.5576808161735535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.5597579479217529},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5597579479217529},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5733736753463745},{"x":0.5866666436195374,"y":0.5733736753463745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"68-","boundary":[0.5866666436195374,0.5597579479217529,0.6177777647972107,0.5733736753463745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.5597579479217529},{"x":0.7044444680213928,"y":0.5597579479217529},{"x":0.7044444680213928,"y":0.5733736753463745},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5733736753463745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Olivieria","boundary":[0.6244444251060486,0.5597579479217529,0.7044444680213928,0.5733736753463745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.5597579479217529},{"x":0.7044444680213928,"y":0.5597579479217529},{"x":0.7044444680213928,"y":0.5733736753463745},{"x":0.5866666436195374,"y":0.5733736753463745}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5816666436195373,0.5527579479217529,0.7094444680213928,0.5803736753463745],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.5854765772819519},{"x":0.6133333444595337,"y":0.5854765772819519},{"x":0.6133333444595337,"y":0.5990923047065735},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5990923047065735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"69.","boundary":[0.5844444632530212,0.5854765772819519,0.6133333444595337,0.5990923047065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.5854765772819519},{"x":0.742222249507904,"y":0.5854765772819519},{"x":0.742222249507904,"y":0.5990923047065735},{"x":0.6266666650772095,"y":0.5990923047065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Petroselinum","boundary":[0.6266666650772095,0.5854765772819519,0.742222249507904,0.5990923047065735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.5854765772819519},{"x":0.742222249507904,"y":0.5854765772819519},{"x":0.742222249507904,"y":0.5990923047065735},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5990923047065735}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5794444632530212,0.5784765772819519,0.7472222495079041,0.6060923047065735],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.6369137763977051},{"x":0.17555555701255798,"y":0.6369137763977051},{"x":0.17555555701255798,"y":0.6505295038223267},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6505295038223267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"41-","boundary":[0.14888888597488403,0.6369137763977051,0.17555555701255798,0.6505295038223267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.6369137763977051},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6369137763977051},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6505295038223267},{"x":0.18888889253139496,"y":0.6505295038223267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Conium","boundary":[0.18888889253139496,0.6369137763977051,0.25333333015441895,0.6505295038223267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.6369137763977051},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6369137763977051},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6505295038223267},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6505295038223267}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14388888597488403,0.6299137763977051,0.25833333015441895,0.6575295038223267],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.6096823215484619},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6111951470375061},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6278365850448608},{"x":0.5866666436195374,"y":0.6263237595558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"70-","boundary":[0.5888888835906982,0.6096823215484619,0.6155555844306946,0.6278365850448608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.6111951470375061},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6111951470375061},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6278365850448608},{"x":0.6266666650772095,"y":0.6278365850448608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Pimpinella","boundary":[0.6266666650772095,0.6111951470375061,0.7222222089767456,0.6278365850448608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.6369137763977051},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6369137763977051},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6535552144050598},{"x":0.5888888835906982,"y":0.6535552144050598}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"71-","boundary":[0.5888888835906982,0.6369137763977051,0.6155555844306946,0.6535552144050598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.6369137763977051},{"x":0.7111111283302307,"y":0.6384266018867493},{"x":0.7111111283302307,"y":0.6535552144050598},{"x":0.6244444251060486,"y":0.6535552144050598}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Eriocycla","boundary":[0.6266666650772095,0.6369137763977051,0.7111111283302307,0.6535552144050598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.6626323461532593},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6626323461532593},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6792738437652588},{"x":0.5866666436195374,"y":0.6792738437652588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"72-","boundary":[0.5888888835906982,0.6626323461532593,0.6155555844306946,0.6792738437652588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.6626323461532593},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6641452312469482},{"x":0.7711111307144165,"y":0.680786669254303},{"x":0.6266666650772095,"y":0.6792738437652588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Trachyspermum","boundary":[0.6266666650772095,0.6626323461532593,0.7711111307144165,0.680786669254303]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.6096823215484619},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6127080321311951},{"x":0.7733333110809326,"y":0.680786669254303},{"x":0.5866666436195374,"y":0.6792738437652588}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5838888835906982,0.6026823215484619,0.7783333110809326,0.687786669254303],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.6626323461532593},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6626323461532593},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6777609586715698},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6777609586715698}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"42-","boundary":[0.14888888597488403,0.6626323461532593,0.18000000715255737,0.6777609586715698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.6626323461532593},{"x":0.36222222447395325,"y":0.6626323461532593},{"x":0.36222222447395325,"y":0.6792738437652588},{"x":0.18888889253139496,"y":0.6777609586715698}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Eleutherospermum","boundary":[0.18888889253139496,0.6626323461532593,0.36222222447395325,0.6792738437652588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.6883509755134583},{"x":0.17555555701255798,"y":0.6883509755134583},{"x":0.17555555701255798,"y":0.704992413520813},{"x":0.14666666090488434,"y":0.704992413520813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"43-","boundary":[0.14666666090488434,0.6883509755134583,0.17555555701255798,0.704992413520813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.6883509755134583},{"x":0.35555556416511536,"y":0.6883509755134583},{"x":0.35555556416511536,"y":0.706505298614502},{"x":0.18666666746139526,"y":0.704992413520813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Pseudotrachydium","boundary":[0.18666666746139526,0.6883509755134583,0.35555556416511536,0.706505298614502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.7140696048736572},{"x":0.17777778208255768,"y":0.7140696048736572},{"x":0.17777778208255768,"y":0.730711042881012},{"x":0.15111111104488373,"y":0.730711042881012}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"44-","boundary":[0.15111111104488373,0.7140696048736572,0.17777778208255768,0.730711042881012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.7140696048736572},{"x":0.3177777826786041,"y":0.7140696048736572},{"x":0.3177777826786041,"y":0.730711042881012},{"x":0.18888889253139496,"y":0.730711042881012}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Eremodaucus","boundary":[0.18888889253139496,0.7140696048736572,0.3177777826786041,0.730711042881012]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.3700000047683716},{"languageCode":"la","confidence":0.27000001072883606}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.6626323461532593},{"x":0.36222222447395325,"y":0.6626323461532593},{"x":0.36222222447395325,"y":0.7322239279747009},{"x":0.14666666090488434,"y":0.730711042881012}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14388888597488403,0.6556323461532593,0.36722222447395325,0.7392239279747009],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.6898638606071472},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6898638606071472},{"x":0.6155555844306946,"y":0.7019667029380798},{"x":0.5888888835906982,"y":0.7019667029380798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"73-","boundary":[0.5888888835906982,0.6898638606071472,0.6155555844306946,0.7019667029380798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.6898638606071472},{"x":0.6777777671813965,"y":0.6898638606071472},{"x":0.6777777671813965,"y":0.7019667029380798},{"x":0.6288889050483704,"y":0.7019667029380798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Trinia","boundary":[0.6288889050483704,0.6898638606071472,0.6777777671813965,0.7019667029380798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cy","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.6898638606071472},{"x":0.6777777671813965,"y":0.6898638606071472},{"x":0.6777777671813965,"y":0.7019667029380798},{"x":0.5888888835906982,"y":0.7019667029380798}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5838888835906982,0.6828638606071472,0.6827777671813965,0.7089667029380798],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.7155824303627014},{"x":0.6155555844306946,"y":0.7155824303627014},{"x":0.6155555844306946,"y":0.7276853322982788},{"x":0.5866666436195374,"y":0.7276853322982788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"74-","boundary":[0.5866666436195374,0.7155824303627014,0.6155555844306946,0.7276853322982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.7155824303627014},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7140696048736572},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7276853322982788},{"x":0.6244444251060486,"y":0.7276853322982788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Anethum","boundary":[0.6244444251060486,0.7155824303627014,0.7022222280502319,0.7276853322982788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.7155824303627014},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7140696048736572},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7276853322982788},{"x":0.5866666436195374,"y":0.7276853322982788}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5816666436195373,0.7085824303627014,0.7072222280502319,0.7346853322982788],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.7413010597229004},{"x":0.17777778208255768,"y":0.7413010597229004},{"x":0.17777778208255768,"y":0.7534039616584778},{"x":0.14888888597488403,"y":0.7534039616584778}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"45-","boundary":[0.14888888597488403,0.7413010597229004,0.17777778208255768,0.7534039616584778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.7413010597229004},{"x":0.25777778029441833,"y":0.7397881746292114},{"x":0.25777778029441833,"y":0.7534039616584778},{"x":0.18444444239139557,"y":0.7534039616584778}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Lecokia","boundary":[0.18444444239139557,0.7413010597229004,0.25777778029441833,0.7534039616584778]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.7413010597229004},{"x":0.25777778029441833,"y":0.7397881746292114},{"x":0.25777778029441833,"y":0.7534039616584778},{"x":0.14888888597488403,"y":0.7534039616584778}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14388888597488403,0.7343010597229004,0.26277778029441834,0.7604039616584778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.7397881746292114},{"x":0.6133333444595337,"y":0.7397881746292114},{"x":0.6133333444595337,"y":0.7534039616584778},{"x":0.5888888835906982,"y":0.7534039616584778}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"75-","boundary":[0.5888888835906982,0.7397881746292114,0.6133333444595337,0.7534039616584778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.7397881746292114},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7397881746292114},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7534039616584778},{"x":0.6244444251060486,"y":0.7534039616584778}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Foeniculum","boundary":[0.6244444251060486,0.7397881746292114,0.7311111092567444,0.7534039616584778]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.7397881746292114},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7397881746292114},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7534039616584778},{"x":0.5888888835906982,"y":0.7534039616584778}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5838888835906982,0.7327881746292114,0.7361111092567444,0.7604039616584778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"zu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.7670196890830994},{"x":0.6133333444595337,"y":0.7670196890830994},{"x":0.6133333444595337,"y":0.779122531414032},{"x":0.5866666436195374,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"76-","boundary":[0.5866666436195374,0.7670196890830994,0.6133333444595337,0.779122531414032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"zu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.7670196890830994},{"x":0.6777777671813965,"y":0.7670196890830994},{"x":0.6777777671813965,"y":0.779122531414032},{"x":0.6266666650772095,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Seseli","boundary":[0.6266666650772095,0.7670196890830994,0.6777777671813965,0.779122531414032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"zu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.7670196890830994},{"x":0.6777777671813965,"y":0.7670196890830994},{"x":0.6777777671813965,"y":0.779122531414032},{"x":0.5866666436195374,"y":0.779122531414032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5816666436195373,0.7600196890830994,0.6827777671813965,0.786122531414032],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.7912254333496094},{"x":0.6177777647972107,"y":0.7912254333496094},{"x":0.6177777647972107,"y":0.8078668713569641},{"x":0.5866666436195374,"y":0.8078668713569641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"77-","boundary":[0.5866666436195374,0.7912254333496094,0.6177777647972107,0.8078668713569641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.7912254333496094},{"x":0.7644444704055786,"y":0.7927382588386536},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8078668713569641},{"x":0.6266666650772095,"y":0.8078668713569641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lomatopodium","boundary":[0.6266666650772095,0.7912254333496094,0.7644444704055786,0.8078668713569641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.8169440031051636},{"x":0.6133333444595337,"y":0.8169440031051636},{"x":0.6133333444595337,"y":0.8305597305297852},{"x":0.5866666436195374,"y":0.8305597305297852}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"78-","boundary":[0.5866666436195374,0.8169440031051636,0.6133333444595337,0.8305597305297852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.8169440031051636},{"x":0.7133333086967468,"y":0.8169440031051636},{"x":0.7133333086967468,"y":0.8305597305297852},{"x":0.6222222447395325,"y":0.8305597305297852}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Libanotis","boundary":[0.6222222447395325,0.8169440031051636,0.7133333086967468,0.8305597305297852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5600000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.7912254333496094},{"x":0.7644444704055786,"y":0.7912254333496094},{"x":0.7622222304344177,"y":0.8320726156234741},{"x":0.5866666436195374,"y":0.8305597305297852}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5816666436195373,0.7842254333496094,0.7672222304344177,0.8390726156234741],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.7655068039894104},{"x":0.17777778208255768,"y":0.7655068039894104},{"x":0.17777778208255768,"y":0.7821482419967651},{"x":0.14888888597488403,"y":0.7821482419967651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"46-","boundary":[0.15111111104488373,0.7655068039894104,0.17777778208255768,0.7821482419967651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.7655068039894104},{"x":0.2644444406032562,"y":0.7670196890830994},{"x":0.2622222304344177,"y":0.7836611270904541},{"x":0.18888889253139496,"y":0.7821482419967651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prangos","boundary":[0.18888889253139496,0.7655068039894104,0.2622222304344177,0.7836611270904541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.7912254333496094},{"x":0.17777778208255768,"y":0.7912254333496094},{"x":0.17777778208255768,"y":0.8078668713569641},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8078668713569641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"47-","boundary":[0.14888888597488403,0.7912254333496094,0.17777778208255768,0.8078668713569641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.7912254333496094},{"x":0.3466666638851166,"y":0.7927382588386536},{"x":0.3466666638851166,"y":0.8093797564506531},{"x":0.18444444239139557,"y":0.8078668713569641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Neocryptodiscus","boundary":[0.18444444239139557,0.7912254333496094,0.3466666638851166,0.8093797564506531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.8169440031051636},{"x":0.17777778208255768,"y":0.8169440031051636},{"x":0.17777778208255768,"y":0.8320726156234741},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8320726156234741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"48-","boundary":[0.14888888597488403,0.8169440031051636,0.17777778208255768,0.8320726156234741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.8169440031051636},{"x":0.2911111116409302,"y":0.8169440031051636},{"x":0.2911111116409302,"y":0.8320726156234741},{"x":0.18888889253139496,"y":0.8320726156234741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bilacunaria","boundary":[0.18888889253139496,0.8169440031051636,0.2911111116409302,0.8320726156234741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.8411497473716736},{"x":0.17777778208255768,"y":0.8411497473716736},{"x":0.17777778208255768,"y":0.8577912449836731},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8577912449836731}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"49-","boundary":[0.14888888597488403,0.8411497473716736,0.17777778208255768,0.8577912449836731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.8411497473716736},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8426626324653625},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8593040704727173},{"x":0.18666666746139526,"y":0.8593040704727173}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Alococarpum","boundary":[0.18666666746139526,0.8411497473716736,0.30666667222976685,0.8593040704727173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.8698940873146057},{"x":0.18000000715255737,"y":0.8698940873146057},{"x":0.18000000715255737,"y":0.8850226998329163},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8850226998329163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"50-","boundary":[0.14888888597488403,0.8698940873146057,0.18000000715255737,0.8850226998329163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.8698940873146057},{"x":0.3444444537162781,"y":0.8683812618255615},{"x":0.3444444537162781,"y":0.8850226998329163},{"x":0.18666666746139526,"y":0.8850226998329163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Calyptrosciadium","boundary":[0.18666666746139526,0.8698940873146057,0.3444444537162781,0.8850226998329163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.8925870060920715},{"x":0.17555555701255798,"y":0.8925870060920715},{"x":0.17555555701255798,"y":0.9107413291931152},{"x":0.14666666090488434,"y":0.9107413291931152}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"51-","boundary":[0.14666666090488434,0.8925870060920715,0.17555555701255798,0.9107413291931152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.8925870060920715},{"x":0.324444442987442,"y":0.8940998315811157},{"x":0.3222222328186035,"y":0.9122541546821594},{"x":0.18666666746139526,"y":0.9107413291931152}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Physospermum","boundary":[0.18666666746139526,0.8925870060920715,0.3222222328186035,0.9122541546821594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.3700000047683716},{"languageCode":"eo","confidence":0.20999999344348907},{"languageCode":"es","confidence":0.1599999964237213},{"languageCode":"la","confidence":0.1599999964237213},{"languageCode":"sq","confidence":0.10999999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.7655068039894104},{"x":0.3466666638851166,"y":0.7670196890830994},{"x":0.3444444537162781,"y":0.9122541546821594},{"x":0.14666666090488434,"y":0.9107413291931152}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14388888597488403,0.7585068039894104,0.3494444537162781,0.9192541546821594],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.8426626324653625},{"x":0.6155555844306946,"y":0.8426626324653625},{"x":0.6155555844306946,"y":0.8593040704727173},{"x":0.5866666436195374,"y":0.8593040704727173}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"79-","boundary":[0.5866666436195374,0.8426626324653625,0.6155555844306946,0.8593040704727173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.8426626324653625},{"x":0.7333333492279053,"y":0.8441755175590515},{"x":0.7333333492279053,"y":0.8608169555664062},{"x":0.6222222447395325,"y":0.8608169555664062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Gasparrinia","boundary":[0.6222222447395325,0.8426626324653625,0.7333333492279053,0.8608169555664062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.8683812618255615},{"x":0.6133333444595337,"y":0.8683812618255615},{"x":0.6133333444595337,"y":0.8819969892501831},{"x":0.5866666436195374,"y":0.8819969892501831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"80-","boundary":[0.5866666436195374,0.8683812618255615,0.6133333444595337,0.8819969892501831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6200000047683716,"y":0.8683812618255615},{"x":0.7599999904632568,"y":0.8683812618255615},{"x":0.7599999904632568,"y":0.8819969892501831},{"x":0.6200000047683716,"y":0.8819969892501831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Macrosciadium","boundary":[0.6200000047683716,0.8683812618255615,0.7599999904632568,0.8819969892501831]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5299999713897705},{"languageCode":"co","confidence":0.4699999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.8426626324653625},{"x":0.7599999904632568,"y":0.8441755175590515},{"x":0.7599999904632568,"y":0.8835098147392273},{"x":0.5866666436195374,"y":0.8819969892501831}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5816666436195373,0.8356626324653625,0.7649999904632568,0.8905098147392273],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.8940998315811157},{"x":0.6155555844306946,"y":0.8940998315811157},{"x":0.6155555844306946,"y":0.9077155590057373},{"x":0.5844444632530212,"y":0.9077155590057373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"81-","boundary":[0.5844444632530212,0.8940998315811157,0.6155555844306946,0.9077155590057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.8940998315811157},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8940998315811157},{"x":0.7555555701255798,"y":0.9077155590057373},{"x":0.6244444251060486,"y":0.9077155590057373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Sclerochorton","boundary":[0.6244444251060486,0.8940998315811157,0.7555555701255798,0.9077155590057373]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.8940998315811157},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8940998315811157},{"x":0.7555555701255798,"y":0.9077155590057373},{"x":0.5844444632530212,"y":0.9077155590057373}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5794444632530212,0.8870998315811157,0.7605555701255798,0.9147155590057373],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/EKuPrpMRFgjuJMAc.jpg","blurred":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/ORuJsqXAMnoiNGSt.jpg","webpSec":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/DXxtirkLUzyqeSFq-sec.webp"},"info":{"width":462,"height":669,"margin":[0.00021874590740575417,0.00014593987792774877,0.998096409416818,0.9989796184181989]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21645021438598633,"y":0.11210761964321136},{"x":0.25757575035095215,"y":0.11210761964321136},{"x":0.25757575035095215,"y":0.12855006754398346},{"x":0.21645021438598633,"y":0.12855006754398346}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.21645021438598633,0.11210761964321136,0.25757575035095215,0.12855006754398346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.11061285436153412},{"x":0.19696970283985138,"y":0.11210761964321136},{"x":0.19696970283985138,"y":0.1300448477268219},{"x":0.13852813839912415,"y":0.12855006754398346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسها","boundary":[0.13852813839912415,0.11061285436153412,0.19696970283985138,0.1300448477268219]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.11061285436153412},{"x":0.25757575035095215,"y":0.11210761964321136},{"x":0.25757575035095215,"y":0.1300448477268219},{"x":0.13852813839912415,"y":0.12855006754398346}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.13352813839912414,0.10361285436153411,0.26257575035095215,0.1370448477268219],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48701298236846924,"y":0.10762331634759903},{"x":0.5129870176315308,"y":0.10762331634759903},{"x":0.5129870176315308,"y":0.12107623368501663},{"x":0.48701298236846924,"y":0.12107623368501663}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"619","boundary":[0.48701298236846924,0.10762331634759903,0.5129870176315308,0.12107623368501663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48701298236846924,"y":0.10762331634759903},{"x":0.5129870176315308,"y":0.10762331634759903},{"x":0.5129870176315308,"y":0.12107623368501663},{"x":0.48701298236846924,"y":0.12107623368501663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.48201298236846923,0.10062331634759902,0.5179870176315308,0.12807623368501664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8354978561401367,"y":0.1031390130519867},{"x":0.8722943663597107,"y":0.1031390130519867},{"x":0.8744588494300842,"y":0.12257099896669388},{"x":0.8376623392105103,"y":0.12406577169895172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.8354978561401367,0.1031390130519867,0.8744588494300842,0.12257099896669388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790043294429779,"y":0.10463377833366394},{"x":0.8290043473243713,"y":0.10463377833366394},{"x":0.8311688303947449,"y":0.12406577169895172},{"x":0.7922077775001526,"y":0.12406577169895172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.790043294429779,0.10463377833366394,0.8311688303947449,0.12406577169895172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790043294429779,"y":0.10463377833366394},{"x":0.8722943663597107,"y":0.1031390130519867},{"x":0.8744588494300842,"y":0.12257099896669388},{"x":0.7922077775001526,"y":0.12406577169895172}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.785043294429779,0.09763377833366393,0.8794588494300842,0.12957099896669388],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"st","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1341991275548935,"y":0.15396113693714142},{"x":0.16233766078948975,"y":0.15396113693714142},{"x":0.16233766078948975,"y":0.16741405427455902},{"x":0.1341991275548935,"y":0.16741405427455902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"82-","boundary":[0.1341991275548935,0.15396113693714142,0.16233766078948975,0.16741405427455902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"st","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17099566757678986,"y":0.15396113693714142},{"x":0.261904776096344,"y":0.15246637165546417},{"x":0.261904776096344,"y":0.16741405427455902},{"x":0.17099566757678986,"y":0.16741405427455902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Oenanthe","boundary":[0.17099566757678986,0.15396113693714142,0.261904776096344,0.16741405427455902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10606060922145844,"y":0.17787742614746094},{"x":0.17965367436408997,"y":0.1763826608657837},{"x":0.17965367436408997,"y":0.19133034348487854},{"x":0.10606060922145844,"y":0.19133034348487854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.10606060922145844,0.17787742614746094,0.17965367436408997,0.19133034348487854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18831168115139008,"y":0.1763826608657837},{"x":0.32034632563591003,"y":0.1763826608657837},{"x":0.32034632563591003,"y":0.1898355782032013},{"x":0.18831168115139008,"y":0.19133034348487854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Peucedaneae","boundary":[0.18831168115139008,0.1763826608657837,0.32034632563591003,0.1898355782032013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"st","confidence":0.38999998569488525}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10606060922145844,"y":0.15396113693714142},{"x":0.32034632563591003,"y":0.15246637165546417},{"x":0.32251080870628357,"y":0.19133034348487854},{"x":0.10822510719299316,"y":0.19133034348487854}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10106060922145843,0.1469611369371414,0.3275108087062836,0.19833034348487855],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649350881576538,"y":0.1494768261909485},{"x":0.6017315983772278,"y":0.1494768261909485},{"x":0.6017315983772278,"y":0.16442450881004333},{"x":0.5649350881576538,"y":0.16442450881004333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"102-","boundary":[0.5649350881576538,0.1494768261909485,0.6017315983772278,0.16442450881004333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.612554132938385,"y":0.1494768261909485},{"x":0.7272727489471436,"y":0.1494768261909485},{"x":0.7272727489471436,"y":0.16591928899288177},{"x":0.612554132938385,"y":0.16442450881004333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Johreniopsis","boundary":[0.612554132938385,0.1494768261909485,0.7272727489471436,0.16591928899288177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670995712280273,"y":0.17488789558410645},{"x":0.6038960814476013,"y":0.17488789558410645},{"x":0.6038960814476013,"y":0.1898355782032013},{"x":0.5670995712280273,"y":0.1898355782032013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"103-","boundary":[0.5670995712280273,0.17488789558410645,0.6038960814476013,0.1898355782032013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6103895902633667,"y":0.17488789558410645},{"x":0.7316017150878906,"y":0.17488789558410645},{"x":0.7316017150878906,"y":0.1898355782032013},{"x":0.6103895902633667,"y":0.1898355782032013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Zeravschania","boundary":[0.6103895902633667,0.17488789558410645,0.7316017150878906,0.1898355782032013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670995712280273,"y":0.2002989500761032},{"x":0.6017315983772278,"y":0.2002989500761032},{"x":0.6017315983772278,"y":0.21524663269519806},{"x":0.5670995712280273,"y":0.21524663269519806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"104-","boundary":[0.5670995712280273,0.2002989500761032,0.6017315983772278,0.21524663269519806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6103895902633667,"y":0.2002989500761032},{"x":0.7424242496490479,"y":0.19880418479442596},{"x":0.7424242496490479,"y":0.21524663269519806},{"x":0.6103895902633667,"y":0.21524663269519806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Ormosciadium","boundary":[0.6103895902633667,0.2002989500761032,0.7424242496490479,0.21524663269519806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649350881576538,"y":0.22421523928642273},{"x":0.6017315983772278,"y":0.22571001946926117},{"x":0.6017315983772278,"y":0.24215246737003326},{"x":0.5649350881576538,"y":0.24065770208835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"105-","boundary":[0.5649350881576538,0.22421523928642273,0.6017315983772278,0.24215246737003326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168830990791321,"y":0.22571001946926117},{"x":0.7056276798248291,"y":0.22571001946926117},{"x":0.7056276798248291,"y":0.24215246737003326},{"x":0.6168830990791321,"y":0.24215246737003326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tordylium","boundary":[0.6168830990791321,0.22571001946926117,0.7056276798248291,0.24215246737003326]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.47999998927116394},{"languageCode":"en","confidence":0.25999999046325684},{"languageCode":"lb","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649350881576538,"y":0.1494768261909485},{"x":0.7424242496490479,"y":0.1494768261909485},{"x":0.7424242496490479,"y":0.24215246737003326},{"x":0.5649350881576538,"y":0.24215246737003326}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5599350881576538,0.14247682619094848,0.7474242496490479,0.24915246737003327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13203462958335876,"y":0.2032884955406189},{"x":0.16233766078948975,"y":0.2032884955406189},{"x":0.16233766078948975,"y":0.219730943441391},{"x":0.13203462958335876,"y":0.219730943441391}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"83-","boundary":[0.13203462958335876,0.2032884955406189,0.16233766078948975,0.219730943441391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17316018044948578,"y":0.2032884955406189},{"x":0.29870128631591797,"y":0.2032884955406189},{"x":0.29870128631591797,"y":0.219730943441391},{"x":0.17316018044948578,"y":0.219730943441391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Cymbocarpum","boundary":[0.17316018044948578,0.2032884955406189,0.29870128631591797,0.219730943441391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.22869955003261566},{"x":0.1666666716337204,"y":0.22869955003261566},{"x":0.1666666716337204,"y":0.2436472326517105},{"x":0.13636364042758942,"y":0.2436472326517105}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"84-","boundary":[0.13636364042758942,0.22869955003261566,0.1666666716337204,0.2436472326517105]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17316018044948578,"y":0.22869955003261566},{"x":0.2792207896709442,"y":0.22869955003261566},{"x":0.2792207896709442,"y":0.24514199793338776},{"x":0.17316018044948578,"y":0.24514199793338776}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Diplotaenia","boundary":[0.17316018044948578,0.22869955003261566,0.2792207896709442,0.24514199793338776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13203462958335876,"y":0.2032884955406189},{"x":0.29870128631591797,"y":0.2032884955406189},{"x":0.29870128631591797,"y":0.24514199793338776},{"x":0.13203462958335876,"y":0.24514199793338776}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12703462958335876,0.1962884955406189,0.303701286315918,0.25214199793338776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.2556053698062897},{"x":0.16450215876102448,"y":0.2556053698062897},{"x":0.16450215876102448,"y":0.2690582871437073},{"x":0.13636364042758942,"y":0.2690582871437073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"85-","boundary":[0.13636364042758942,0.2556053698062897,0.16450215876102448,0.2690582871437073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17316018044948578,"y":0.2556053698062897},{"x":0.24891774356365204,"y":0.2556053698062897},{"x":0.24891774356365204,"y":0.2690582871437073},{"x":0.17316018044948578,"y":0.2690582871437073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Johrenia","boundary":[0.17316018044948578,0.2556053698062897,0.24891774356365204,0.2690582871437073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.2556053698062897},{"x":0.24891774356365204,"y":0.2556053698062897},{"x":0.24891774356365204,"y":0.2690582871437073},{"x":0.13636364042758942,"y":0.2690582871437073}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1313636404275894,0.24860536980628967,0.25391774356365204,0.2760582871437073],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649350881576538,"y":0.2526158392429352},{"x":0.6017315983772278,"y":0.2526158392429352},{"x":0.6017315983772278,"y":0.2660687565803528},{"x":0.5649350881576538,"y":0.2660687565803528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"106-","boundary":[0.5649350881576538,0.2526158392429352,0.6017315983772278,0.2660687565803528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6103895902633667,"y":0.2526158392429352},{"x":0.6926407217979431,"y":0.25112107396125793},{"x":0.6926407217979431,"y":0.26457399129867554},{"x":0.6103895902633667,"y":0.2660687565803528}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Ducrosia","boundary":[0.6103895902633667,0.2526158392429352,0.6926407217979431,0.26457399129867554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649350881576538,"y":0.2526158392429352},{"x":0.6926407217979431,"y":0.25112107396125793},{"x":0.6926407217979431,"y":0.26457399129867554},{"x":0.5649350881576538,"y":0.2660687565803528}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5599350881576538,0.24561583924293517,0.6976407217979431,0.27157399129867554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.2825112044811249},{"x":0.16233766078948975,"y":0.2825112044811249},{"x":0.16233766078948975,"y":0.29446935653686523},{"x":0.13852813839912415,"y":0.29446935653686523}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"86-","boundary":[0.13852813839912415,0.2825112044811249,0.16233766078948975,0.29446935653686523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17316018044948578,"y":0.28101643919944763},{"x":0.24891774356365204,"y":0.28101643919944763},{"x":0.24891774356365204,"y":0.292974591255188},{"x":0.17316018044948578,"y":0.29446935653686523}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Dorema","boundary":[0.17316018044948578,0.28101643919944763,0.24891774356365204,0.292974591255188]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.28101643919944763},{"x":0.24891774356365204,"y":0.28101643919944763},{"x":0.24891774356365204,"y":0.292974591255188},{"x":0.13852813839912415,"y":0.29446935653686523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.13352813839912414,0.2740164391994476,0.25391774356365204,0.299974591255188],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fil","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670995712280273,"y":0.27802690863609314},{"x":0.6038960814476013,"y":0.27802690863609314},{"x":0.6038960814476013,"y":0.2899850606918335},{"x":0.5670995712280273,"y":0.29147982597351074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"107-","boundary":[0.5670995712280273,0.27802690863609314,0.6038960814476013,0.2899850606918335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fil","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.612554132938385,"y":0.2765321433544159},{"x":0.6796537041664124,"y":0.2765321433544159},{"x":0.6818181872367859,"y":0.2899850606918335},{"x":0.612554132938385,"y":0.2899850606918335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kalakia","boundary":[0.612554132938385,0.2765321433544159,0.6818181872367859,0.2899850606918335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fil","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670995712280273,"y":0.27802690863609314},{"x":0.6796537041664124,"y":0.2765321433544159},{"x":0.6818181872367859,"y":0.2899850606918335},{"x":0.5670995712280273,"y":0.29147982597351074}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5620995712280273,0.27102690863609313,0.6868181872367859,0.2969850606918335],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.3064275085926056},{"x":0.16450215876102448,"y":0.3064275085926056},{"x":0.16450215876102448,"y":0.3198804259300232},{"x":0.13852813839912415,"y":0.3198804259300232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"87-","boundary":[0.13852813839912415,0.3064275085926056,0.16450215876102448,0.3198804259300232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17099566757678986,"y":0.3064275085926056},{"x":0.30519479513168335,"y":0.30493274331092834},{"x":0.30519479513168335,"y":0.31838566064834595},{"x":0.17099566757678986,"y":0.3198804259300232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Haussknechtia","boundary":[0.17099566757678986,0.3064275085926056,0.30519479513168335,0.31838566064834595]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.3064275085926056},{"x":0.30519479513168335,"y":0.30493274331092834},{"x":0.30519479513168335,"y":0.3198804259300232},{"x":0.13852813839912415,"y":0.32137519121170044}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13352813839912414,0.2994275085926056,0.31019479513168335,0.3268804259300232],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670995712280273,"y":0.3034379780292511},{"x":0.6060606241226196,"y":0.3034379780292511},{"x":0.6060606241226196,"y":0.3168908953666687},{"x":0.5670995712280273,"y":0.3168908953666687}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"108-","boundary":[0.5670995712280273,0.3034379780292511,0.6060606241226196,0.3168908953666687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.612554132938385,"y":0.3034379780292511},{"x":0.6861472129821777,"y":0.30194321274757385},{"x":0.6861472129821777,"y":0.31539610028266907},{"x":0.6147186160087585,"y":0.3168908953666687}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Zosimia","boundary":[0.612554132938385,0.3034379780292511,0.6861472129821777,0.31539610028266907]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670995712280273,"y":0.3034379780292511},{"x":0.6861472129821777,"y":0.30194321274757385},{"x":0.6861472129821777,"y":0.31539610028266907},{"x":0.5670995712280273,"y":0.3168908953666687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5620995712280273,0.2964379780292511,0.6911472129821777,0.3223961002826691],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sk","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692640542984009,"y":0.32884901762008667},{"x":0.6060606241226196,"y":0.32884901762008667},{"x":0.6060606241226196,"y":0.340807169675827},{"x":0.5692640542984009,"y":0.3423019349575043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"109-","boundary":[0.5692640542984009,0.32884901762008667,0.6060606241226196,0.340807169675827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sk","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6147186160087585,"y":0.32884901762008667},{"x":0.7121211886405945,"y":0.3273542523384094},{"x":0.7121211886405945,"y":0.340807169675827},{"x":0.6147186160087585,"y":0.340807169675827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Semenovia","boundary":[0.6147186160087585,0.32884901762008667,0.7121211886405945,0.340807169675827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sk","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692640542984009,"y":0.32884901762008667},{"x":0.7121211886405945,"y":0.3273542523384094},{"x":0.7121211886405945,"y":0.340807169675827},{"x":0.5692640542984009,"y":0.3423019349575043}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5642640542984009,0.32184901762008666,0.7171211886405945,0.34780716967582703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.33183857798576355},{"x":0.1666666716337204,"y":0.33183857798576355},{"x":0.1666666716337204,"y":0.34828102588653564},{"x":0.13852813839912415,"y":0.34828102588653564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"88-","boundary":[0.13852813839912415,0.33183857798576355,0.1666666716337204,0.34828102588653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1753246784210205,"y":0.33183857798576355},{"x":0.28787878155708313,"y":0.33183857798576355},{"x":0.28787878155708313,"y":0.34828102588653564},{"x":0.1753246784210205,"y":0.34828102588653564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Opsicarpium","boundary":[0.1753246784210205,0.33183857798576355,0.28787878155708313,0.34828102588653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.35874438285827637},{"x":0.16450215876102448,"y":0.3572496175765991},{"x":0.16450215876102448,"y":0.3707025349140167},{"x":0.13852813839912415,"y":0.3707025349140167}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"89-","boundary":[0.13852813839912415,0.35874438285827637,0.16450215876102448,0.3707025349140167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1753246784210205,"y":0.3572496175765991},{"x":0.22510822117328644,"y":0.3572496175765991},{"x":0.22510822117328644,"y":0.3707025349140167},{"x":0.1753246784210205,"y":0.3707025349140167}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Azilia","boundary":[0.1753246784210205,0.3572496175765991,0.22510822117328644,0.3707025349140167]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"sw","confidence":0.38999998569488525}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.33183857798576355},{"x":0.28787878155708313,"y":0.33183857798576355},{"x":0.28787878155708313,"y":0.3707025349140167},{"x":0.13852813839912415,"y":0.3707025349140167}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.13352813839912414,0.32483857798576354,0.29287878155708313,0.37770253491401673],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670995712280273,"y":0.35426008701324463},{"x":0.6038960814476013,"y":0.35426008701324463},{"x":0.6038960814476013,"y":0.36771300435066223},{"x":0.5670995712280273,"y":0.36771300435066223}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"110-","boundary":[0.5670995712280273,0.35426008701324463,0.6038960814476013,0.36771300435066223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.612554132938385,"y":0.35426008701324463},{"x":0.7077922224998474,"y":0.3527653217315674},{"x":0.7077922224998474,"y":0.366218239068985},{"x":0.612554132938385,"y":0.36771300435066223}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Heracleum","boundary":[0.612554132938385,0.35426008701324463,0.7077922224998474,0.366218239068985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670995712280273,"y":0.35426008701324463},{"x":0.7077922224998474,"y":0.3527653217315674},{"x":0.7077922224998474,"y":0.366218239068985},{"x":0.5670995712280273,"y":0.36771300435066223}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5620995712280273,0.3472600870132446,0.7127922224998474,0.373218239068985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.3826606869697571},{"x":0.16450215876102448,"y":0.3826606869697571},{"x":0.16450215876102448,"y":0.3961136043071747},{"x":0.13852813839912415,"y":0.3961136043071747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"90-","boundary":[0.13852813839912415,0.3826606869697571,0.16450215876102448,0.3961136043071747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17316018044948578,"y":0.3826606869697571},{"x":0.23160172998905182,"y":0.3826606869697571},{"x":0.23160172998905182,"y":0.3961136043071747},{"x":0.17316018044948578,"y":0.3961136043071747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ferula","boundary":[0.17316018044948578,0.3826606869697571,0.23160172998905182,0.3961136043071747]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.3826606869697571},{"x":0.23160172998905182,"y":0.3826606869697571},{"x":0.23160172998905182,"y":0.3961136043071747},{"x":0.13852813839912415,"y":0.3961136043071747}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13352813839912414,0.3756606869697571,0.23660172998905182,0.4031136043071747],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692640542984009,"y":0.3796711564064026},{"x":0.6060606241226196,"y":0.3796711564064026},{"x":0.6060606241226196,"y":0.3931240737438202},{"x":0.5692640542984009,"y":0.3931240737438202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"111-","boundary":[0.5692640542984009,0.3796711564064026,0.6060606241226196,0.3931240737438202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.3796711564064026},{"x":0.7316017150878906,"y":0.37817639112472534},{"x":0.7316017150878906,"y":0.39162930846214294},{"x":0.6190476417541504,"y":0.3931240737438202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Tetrataenium","boundary":[0.6190476417541504,0.3796711564064026,0.7316017150878906,0.39162930846214294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692640542984009,"y":0.3796711564064026},{"x":0.7316017150878906,"y":0.37817639112472534},{"x":0.7316017150878906,"y":0.39162930846214294},{"x":0.5692640542984009,"y":0.3931240737438202}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5642640542984009,0.3726711564064026,0.7366017150878906,0.39862930846214295],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14069263637065887,"y":0.40807175636291504},{"x":0.16450215876102448,"y":0.40807175636291504},{"x":0.16450215876102448,"y":0.4230194389820099},{"x":0.14069263637065887,"y":0.4230194389820099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"91-","boundary":[0.14069263637065887,0.40807175636291504,0.16450215876102448,0.4230194389820099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1753246784210205,"y":0.40807175636291504},{"x":0.2554112672805786,"y":0.40807175636291504},{"x":0.2554112672805786,"y":0.42451420426368713},{"x":0.1753246784210205,"y":0.4230194389820099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ferulago","boundary":[0.1753246784210205,0.40807175636291504,0.2554112672805786,0.42451420426368713]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14069263637065887,"y":0.40807175636291504},{"x":0.2554112672805786,"y":0.40807175636291504},{"x":0.2554112672805786,"y":0.42451420426368713},{"x":0.14069263637065887,"y":0.4230194389820099}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13569263637065887,0.40107175636291503,0.2604112672805786,0.43151420426368714],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.4334827959537506},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4334827959537506},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4469357132911682},{"x":0.13852813839912415,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"92-","boundary":[0.13852813839912415,0.4334827959537506,0.1666666716337204,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1753246784210205,"y":0.4334827959537506},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4334827959537506},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4469357132911682},{"x":0.1753246784210205,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Schumannia","boundary":[0.1753246784210205,0.4334827959537506,0.2857142984867096,0.4469357132911682]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13852813839912415,"y":0.4334827959537506},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4334827959537506},{"x":0.2857142984867096,"y":0.44544094800949097},{"x":0.13852813839912415,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13352813839912414,0.4264827959537506,0.2907142984867096,0.452440948009491],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692640542984009,"y":0.40508222579956055},{"x":0.6060606241226196,"y":0.40508222579956055},{"x":0.6060606241226196,"y":0.4200299084186554},{"x":0.5692640542984009,"y":0.4200299084186554}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"112-","boundary":[0.5692640542984009,0.40508222579956055,0.6060606241226196,0.4200299084186554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.612554132938385,"y":0.40508222579956055},{"x":0.7034631967544556,"y":0.4035874307155609},{"x":0.7034631967544556,"y":0.41853511333465576},{"x":0.612554132938385,"y":0.4200299084186554}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Malabaila","boundary":[0.612554132938385,0.40508222579956055,0.7034631967544556,0.41853511333465576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.709956705570221,"y":0.4035874307155609},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4035874307155609},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41853511333465576},{"x":0.709956705570221,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"=","boundary":[0.709956705570221,0.4035874307155609,0.7142857313156128,0.41853511333465576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7164502143859863,"y":0.4035874307155609},{"x":0.8073592782020569,"y":0.4035874307155609},{"x":0.8073592782020569,"y":0.41853511333465576},{"x":0.7164502143859863,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Leiotulus","boundary":[0.7164502143859863,0.4035874307155609,0.8073592782020569,0.41853511333465576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692640542984009,"y":0.42899850010871887},{"x":0.6082251071929932,"y":0.42899850010871887},{"x":0.6082251071929932,"y":0.4469357132911682},{"x":0.5692640542984009,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"113-","boundary":[0.5692640542984009,0.42899850010871887,0.6082251071929932,0.4469357132911682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.42899850010871887},{"x":0.7424242496490479,"y":0.42899850010871887},{"x":0.7424242496490479,"y":0.4469357132911682},{"x":0.6190476417541504,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Trignoscidium","boundary":[0.6190476417541504,0.42899850010871887,0.7424242496490479,0.4469357132911682]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692640542984009,"y":0.4559043347835541},{"x":0.5974025726318359,"y":0.4559043347835541},{"x":0.5974025726318359,"y":0.4693572521209717},{"x":0.5692640542984009,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"114","boundary":[0.5692640542984009,0.4559043347835541,0.5974025726318359,0.4693572521209717]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.4559043347835541},{"x":0.7229437232017517,"y":0.45440956950187683},{"x":0.7229437232017517,"y":0.46786248683929443},{"x":0.6190476417541504,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Stenotaenia","boundary":[0.6190476417541504,0.4559043347835541,0.7229437232017517,0.46786248683929443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0.3100000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670995712280273,"y":0.40508222579956055},{"x":0.8073592782020569,"y":0.4035874307155609},{"x":0.8073592782020569,"y":0.46786248683929443},{"x":0.5692640542984009,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5620995712280273,0.39808222579956054,0.8123592782020569,0.47486248683929444],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14069263637065887,"y":0.45889386534690857},{"x":0.16883116960525513,"y":0.45889386534690857},{"x":0.16883116960525513,"y":0.4738415479660034},{"x":0.14069263637065887,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"93-","boundary":[0.14069263637065887,0.45889386534690857,0.16883116960525513,0.4738415479660034]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17316018044948578,"y":0.45889386534690857},{"x":0.268398255109787,"y":0.45889386534690857},{"x":0.268398255109787,"y":0.4738415479660034},{"x":0.17316018044948578,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Galagania","boundary":[0.17316018044948578,0.45889386534690857,0.268398255109787,0.4738415479660034]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14069263637065887,"y":0.48430493474006653},{"x":0.16883116960525513,"y":0.48430493474006653},{"x":0.16883116960525513,"y":0.4992526173591614},{"x":0.14069263637065887,"y":0.4992526173591614}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"94-","boundary":[0.14069263637065887,0.48430493474006653,0.16883116960525513,0.4992526173591614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17965367436408997,"y":0.48430493474006653},{"x":0.2705627679824829,"y":0.48430493474006653},{"x":0.2705627679824829,"y":0.5007473826408386},{"x":0.17965367436408997,"y":0.4992526173591614}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"Opopanax","boundary":[0.17965367436408997,0.48430493474006653,0.2705627679824829,0.5007473826408386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14069263637065887,"y":0.45889386534690857},{"x":0.2705627679824829,"y":0.45889386534690857},{"x":0.2705627679824829,"y":0.5007473826408386},{"x":0.14069263637065887,"y":0.4992526173591614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13569263637065887,0.45189386534690856,0.2755627679824829,0.5077473826408386],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.48131540417671204},{"x":0.6082251071929932,"y":0.48131540417671204},{"x":0.6082251071929932,"y":0.49476832151412964},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"115-","boundary":[0.5714285969734192,0.48131540417671204,0.6082251071929932,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.612554132938385,"y":0.48131540417671204},{"x":0.7424242496490479,"y":0.4798206388950348},{"x":0.7424242496490479,"y":0.4932735562324524},{"x":0.612554132938385,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mozaffariania","boundary":[0.612554132938385,0.48131540417671204,0.7424242496490479,0.4932735562324524]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sw","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.48131540417671204},{"x":0.7424242496490479,"y":0.4798206388950348},{"x":0.7424242496490479,"y":0.4932735562324524},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5664285969734192,0.47431540417671203,0.7474242496490479,0.5002735562324524],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5097159743309021},{"x":0.16883116960525513,"y":0.5097159743309021},{"x":0.16883116960525513,"y":0.5231689214706421},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"95-","boundary":[0.1428571492433548,0.5097159743309021,0.16883116960525513,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17748917639255524,"y":0.5097159743309021},{"x":0.25108224153518677,"y":0.5097159743309021},{"x":0.25108224153518677,"y":0.5216741561889648},{"x":0.17748917639255524,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Kelussia","boundary":[0.17748917639255524,0.5097159743309021,0.25108224153518677,0.5216741561889648]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5097159743309021},{"x":0.25108224153518677,"y":0.5097159743309021},{"x":0.25108224153518677,"y":0.5216741561889648},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1378571492433548,0.5027159743309021,0.25608224153518677,0.5286741561889648],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5067264437675476},{"x":0.6060606241226196,"y":0.5067264437675476},{"x":0.6060606241226196,"y":0.5186846256256104},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5201793909072876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"116-","boundary":[0.5714285969734192,0.5067264437675476,0.6060606241226196,0.5186846256256104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168830990791321,"y":0.5067264437675476},{"x":0.7121211886405945,"y":0.5052316784858704},{"x":0.7121211886405945,"y":0.5186846256256104},{"x":0.6168830990791321,"y":0.5186846256256104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Levisticum","boundary":[0.6168830990791321,0.5067264437675476,0.7121211886405945,0.5186846256256104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5067264437675476},{"x":0.7121211886405945,"y":0.5052316784858704},{"x":0.7121211886405945,"y":0.5186846256256104},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5201793909072876}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5664285969734192,0.4997264437675476,0.7171211886405945,0.5256846256256104],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14069263637065887,"y":0.5366218090057373},{"x":0.16883116960525513,"y":0.5366218090057373},{"x":0.16883116960525513,"y":0.5485799908638},{"x":0.14069263637065887,"y":0.5485799908638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"96-","boundary":[0.14069263637065887,0.5366218090057373,0.16883116960525513,0.5485799908638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17965367436408997,"y":0.5366218090057373},{"x":0.2294372320175171,"y":0.5366218090057373},{"x":0.2294372320175171,"y":0.5485799908638},{"x":0.17965367436408997,"y":0.5485799908638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Laser","boundary":[0.17965367436408997,0.5366218090057373,0.2294372320175171,0.5485799908638]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14069263637065887,"y":0.5366218090057373},{"x":0.2294372320175171,"y":0.5351270437240601},{"x":0.2294372320175171,"y":0.5485799908638},{"x":0.14069263637065887,"y":0.5485799908638}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13569263637065887,0.5296218090057373,0.2344372320175171,0.5555799908638],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5620328783988953},{"x":0.16883116960525513,"y":0.5620328783988953},{"x":0.16883116960525513,"y":0.573991060256958},{"x":0.1428571492433548,"y":0.573991060256958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"97-","boundary":[0.1428571492433548,0.5620328783988953,0.16883116960525513,0.573991060256958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17965367436408997,"y":0.5620328783988953},{"x":0.261904776096344,"y":0.560538113117218},{"x":0.261904776096344,"y":0.573991060256958},{"x":0.17965367436408997,"y":0.573991060256958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pastinaca","boundary":[0.17965367436408997,0.5620328783988953,0.261904776096344,0.573991060256958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5620328783988953},{"x":0.261904776096344,"y":0.560538113117218},{"x":0.261904776096344,"y":0.573991060256958},{"x":0.1428571492433548,"y":0.573991060256958}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1378571492433548,0.5550328783988953,0.266904776096344,0.580991060256958],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.585949182510376},{"x":0.16883116960525513,"y":0.585949182510376},{"x":0.16883116960525513,"y":0.5994020700454712},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5994020700454712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"98-","boundary":[0.1428571492433548,0.585949182510376,0.16883116960525513,0.5994020700454712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17748917639255524,"y":0.585949182510376},{"x":0.29004329442977905,"y":0.585949182510376},{"x":0.29004329442977905,"y":0.5994020700454712},{"x":0.17748917639255524,"y":0.5994020700454712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Peucedanum","boundary":[0.17748917639255524,0.585949182510376,0.29004329442977905,0.5994020700454712]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.585949182510376},{"x":0.29004329442977905,"y":0.585949182510376},{"x":0.29004329442977905,"y":0.5994020700454712},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5994020700454712}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1378571492433548,0.578949182510376,0.29504329442977906,0.6064020700454712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5306427478790283},{"x":0.6082251071929932,"y":0.5306427478790283},{"x":0.6082251071929932,"y":0.5470852255821228},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"117-","boundary":[0.5714285969734192,0.5306427478790283,0.6082251071929932,0.5470852255821228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.5306427478790283},{"x":0.7359307408332825,"y":0.5306427478790283},{"x":0.7359307408332825,"y":0.5470852255821228},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5470852255821228}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Xanthogalum","boundary":[0.6190476417541504,0.5306427478790283,0.7359307408332825,0.5470852255821228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432900190353394,"y":0.554559051990509},{"x":0.6147186160087585,"y":0.554559051990509},{"x":0.6147186160087585,"y":0.573991060256958},{"x":0.5432900190353394,"y":0.573991060256958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tribus","boundary":[0.5432900190353394,0.554559051990509,0.6147186160087585,0.573991060256958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6212121248245239,"y":0.554559051990509},{"x":0.7424242496490479,"y":0.554559051990509},{"x":0.7424242496490479,"y":0.573991060256958},{"x":0.6212121248245239,"y":0.573991060256958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Laserpitiae","boundary":[0.6212121248245239,0.554559051990509,0.7424242496490479,0.573991060256958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.5299999713897705}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432900190353394,"y":0.5306427478790283},{"x":0.7424242496490479,"y":0.5306427478790283},{"x":0.7424242496490479,"y":0.573991060256958},{"x":0.5432900190353394,"y":0.573991060256958}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5382900190353394,0.5236427478790283,0.7474242496490479,0.580991060256958],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.579970121383667},{"x":0.6103895902633667,"y":0.579970121383667},{"x":0.6103895902633667,"y":0.5964125394821167},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5964125394821167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"118-","boundary":[0.5714285969734192,0.579970121383667,0.6103895902633667,0.5964125394821167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.579970121383667},{"x":0.7337662577629089,"y":0.5814648866653442},{"x":0.7337662577629089,"y":0.597907304763794},{"x":0.6190476417541504,"y":0.597907304763794}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Polylophium","boundary":[0.6190476417541504,0.579970121383667,0.7337662577629089,0.597907304763794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6068759560585022},{"x":0.6103895902633667,"y":0.6068759560585022},{"x":0.6103895902633667,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"119-","boundary":[0.5714285969734192,0.6068759560585022,0.6103895902633667,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.6068759560585022},{"x":0.7207792401313782,"y":0.6068759560585022},{"x":0.7207792401313782,"y":0.6248131394386292},{"x":0.6190476417541504,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Laserpitium","boundary":[0.6190476417541504,0.6068759560585022,0.7207792401313782,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5757575631141663,"y":0.6337817907333374},{"x":0.6103895902633667,"y":0.6322869658470154},{"x":0.6103895902633667,"y":0.6472346782684326},{"x":0.5757575631141663,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"120-","boundary":[0.5757575631141663,0.6337817907333374,0.6103895902633667,0.6472346782684326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168830990791321,"y":0.6322869658470154},{"x":0.7575757503509521,"y":0.6322869658470154},{"x":0.7575757503509521,"y":0.6472346782684326},{"x":0.6168830990791321,"y":0.6472346782684326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hohenachkeria","boundary":[0.6168830990791321,0.6322869658470154,0.7575757503509521,0.6472346782684326]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735930800437927,"y":0.6591928005218506},{"x":0.612554132938385,"y":0.6591928005218506},{"x":0.612554132938385,"y":0.6756352782249451},{"x":0.5735930800437927,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"121-","boundary":[0.5735930800437927,0.6591928005218506,0.612554132938385,0.6756352782249451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.6576980352401733},{"x":0.6969696879386902,"y":0.6576980352401733},{"x":0.6969696879386902,"y":0.6756352782249451},{"x":0.6190476417541504,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Opoidea","boundary":[0.6190476417541504,0.6576980352401733,0.6969696879386902,0.6756352782249451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.550000011920929},{"languageCode":"da","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.579970121383667},{"x":0.7575757503509521,"y":0.579970121383667},{"x":0.7597402334213257,"y":0.6756352782249451},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5664285969734192,0.572970121383667,0.7647402334213257,0.6826352782249451],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14069263637065887,"y":0.6128550171852112},{"x":0.16883116960525513,"y":0.6128550171852112},{"x":0.16883116960525513,"y":0.6248131394386292},{"x":0.14069263637065887,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"99-","boundary":[0.14069263637065887,0.6128550171852112,0.16883116960525513,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17965367436408997,"y":0.6128550171852112},{"x":0.24025973677635193,"y":0.6128550171852112},{"x":0.24025973677635193,"y":0.6248131394386292},{"x":0.17965367436408997,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Leutea","boundary":[0.17965367436408997,0.6128550171852112,0.24025973677635193,0.6248131394386292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14069263637065887,"y":0.6128550171852112},{"x":0.24025973677635193,"y":0.6113602519035339},{"x":0.24025973677635193,"y":0.6248131394386292},{"x":0.14069263637065887,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13569263637065887,0.6058550171852112,0.24525973677635193,0.6318131394386292],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14502164721488953,"y":0.6367713212966919},{"x":0.17965367436408997,"y":0.6367713212966919},{"x":0.17965367436408997,"y":0.6502242088317871},{"x":0.14502164721488953,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"100-","boundary":[0.14502164721488953,0.6367713212966919,0.17965367436408997,0.6502242088317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.6352765560150146},{"x":0.30519479513168335,"y":0.6352765560150146},{"x":0.30519479513168335,"y":0.6502242088317871},{"x":0.190476194024086,"y":0.6502242088317871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Demavendia","boundary":[0.190476194024086,0.6352765560150146,0.30519479513168335,0.6502242088317871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14502164721488953,"y":0.6367713212966919},{"x":0.30519479513168335,"y":0.6352765560150146},{"x":0.30519479513168335,"y":0.6502242088317871},{"x":0.14502164721488953,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14002164721488952,0.6297713212966919,0.31019479513168335,0.6572242088317871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14502164721488953,"y":0.6621823906898499},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6621823906898499},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6756352782249451},{"x":0.14502164721488953,"y":0.6771300435066223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"101-","boundary":[0.14502164721488953,0.6621823906898499,0.1818181872367859,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.6621823906898499},{"x":0.26623377203941345,"y":0.6621823906898499},{"x":0.26623377203941345,"y":0.6756352782249451},{"x":0.190476194024086,"y":0.6771300435066223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cervaria","boundary":[0.190476194024086,0.6621823906898499,0.26623377203941345,0.6756352782249451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14502164721488953,"y":0.6621823906898499},{"x":0.26623377203941345,"y":0.6621823906898499},{"x":0.26623377203941345,"y":0.6756352782249451},{"x":0.14502164721488953,"y":0.6771300435066223}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14002164721488952,0.6551823906898498,0.27123377203941346,0.6826352782249451],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/nOzfkpskHEmNKOgP.jpg","blurred":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/majkqQSIdhJfqBzQ.jpg","webpSec":"/storage/books/ebe278bd9a5ccfdf/pages/gLBIsxYGavOEjBDP-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":661,"margin":[0.0002753086447715759,0.00014733326894973662,0.9980234568542904,0.9986047203248641]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.10438729077577591},{"x":0.8799999952316284,"y":0.10438729077577591},{"x":0.8799999952316284,"y":0.12254160642623901},{"x":0.851111114025116,"y":0.12254160642623901}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.851111114025116,0.10438729077577591,0.8799999952316284,0.12254160642623901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.10590015351772308},{"x":0.8377777934074402,"y":0.10438729077577591},{"x":0.8377777934074402,"y":0.12254160642623901},{"x":0.7755555510520935,"y":0.12254160642623901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسها","boundary":[0.7755555510520935,0.10590015351772308,0.8377777934074402,0.12254160642623901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.10590015351772308},{"x":0.8799999952316284,"y":0.10438729077577591},{"x":0.8799999952316284,"y":0.12254160642623901},{"x":0.7755555510520935,"y":0.12254160642623901}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7705555510520935,0.09890015351772308,0.8849999952316284,0.12954160642623902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955555498600006,"y":0.10590015351772308},{"x":0.5155555605888367,"y":0.10590015351772308},{"x":0.5155555605888367,"y":0.11951588839292526},{"x":0.4955555498600006,"y":0.11951588839292526}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"7N","boundary":[0.4955555498600006,0.10590015351772308,0.5155555605888367,0.11951588839292526]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955555498600006,"y":0.10590015351772308},{"x":0.5155555605888367,"y":0.10590015351772308},{"x":0.5155555605888367,"y":0.11951588839292526},{"x":0.4955555498600006,"y":0.11951588839292526}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4905555498600006,0.09890015351772308,0.5205555605888367,0.12651588839292527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13333334028720856,"y":0.10438729077577591},{"x":0.3444444537162781,"y":0.10287443548440933},{"x":0.3444444537162781,"y":0.11800302565097809},{"x":0.13333334028720856,"y":0.11951588839292526}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"UMBELLIFERAE","boundary":[0.13333334028720856,0.10438729077577591,0.3444444537162781,0.11800302565097809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13333334028720856,"y":0.10438729077577591},{"x":0.3444444537162781,"y":0.10287443548440933},{"x":0.3444444537162781,"y":0.11800302565097809},{"x":0.13333334028720856,"y":0.11951588839292526}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12833334028720855,0.0973872907757759,0.3494444537162781,0.1250030256509781],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.14523449540138245},{"x":0.8822222352027893,"y":0.14523449540138245},{"x":0.8822222352027893,"y":0.1664145290851593},{"x":0.851111114025116,"y":0.1664145290851593}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.851111114025116,0.14523449540138245,0.8822222352027893,0.1664145290851593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.14523449540138245},{"x":0.8333333134651184,"y":0.14523449540138245},{"x":0.8333333134651184,"y":0.1664145290851593},{"x":0.7644444704055786,"y":0.1664145290851593}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شناسائی","boundary":[0.7644444704055786,0.14523449540138245,0.8333333134651184,0.1664145290851593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.14523449540138245},{"x":0.7511110901832581,"y":0.14523449540138245},{"x":0.7511110901832581,"y":0.16792738437652588},{"x":0.7088888883590698,"y":0.16792738437652588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7088888883590698,0.14523449540138245,0.7511110901832581,0.16792738437652588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.14674735069274902},{"x":0.7066666483879089,"y":0.14674735069274902},{"x":0.7066666483879089,"y":0.16792738437652588},{"x":0.6888889074325562,"y":0.16792738437652588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6888889074325562,0.14674735069274902,0.7066666483879089,0.16792738437652588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.14674735069274902},{"x":0.6844444274902344,"y":0.14674735069274902},{"x":0.6844444274902344,"y":0.16792738437652588},{"x":0.6755555272102356,"y":0.16792738437652588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6755555272102356,0.14674735069274902,0.6844444274902344,0.16792738437652588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.14674735069274902},{"x":0.6577777862548828,"y":0.14523449540138245},{"x":0.6577777862548828,"y":0.16792738437652588},{"x":0.597777783870697,"y":0.16792738437652588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسهای","boundary":[0.597777783870697,0.14674735069274902,0.6577777862548828,0.16792738437652588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54666668176651,"y":0.14674735069274902},{"x":0.5799999833106995,"y":0.14674735069274902},{"x":0.5799999833106995,"y":0.16792738437652588},{"x":0.54666668176651,"y":0.16792738437652588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.54666668176651,0.14674735069274902,0.5799999833106995,0.16792738437652588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47777777910232544,"y":0.14674735069274902},{"x":0.5333333611488342,"y":0.14674735069274902},{"x":0.5333333611488342,"y":0.16792738437652588},{"x":0.47777777910232544,"y":0.16792738437652588}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چتریان","boundary":[0.47777777910232544,0.14674735069274902,0.5333333611488342,0.16792738437652588]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47777777910232544,"y":0.14674735069274902},{"x":0.8822222352027893,"y":0.14523449540138245},{"x":0.8822222352027893,"y":0.1664145290851593},{"x":0.47777777910232544,"y":0.16792738437652588}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47277777910232544,0.13974735069274902,0.8872222352027893,0.1734145290851593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733333319425583,"y":0.22390317916870117},{"x":0.20444443821907043,"y":0.22541603446006775},{"x":0.20222222805023193,"y":0.24508321285247803},{"x":0.1711111068725586,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.1733333319425583,0.22390317916870117,0.20222222805023193,0.24508321285247803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.22390317916870117},{"x":0.1666666716337204,"y":0.22390317916870117},{"x":0.1644444465637207,"y":0.24357034265995026},{"x":0.14888888597488403,"y":0.24205748736858368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.15111111104488373,0.22390317916870117,0.1644444465637207,0.24357034265995026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.2223903238773346},{"x":0.20444443821907043,"y":0.22541603446006775},{"x":0.20222222805023193,"y":0.24357034265995026},{"x":0.14888888597488403,"y":0.24205748736858368}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14611111104488372,0.2153903238773346,0.20722222805023194,0.25057034265995026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.2526474893093109},{"x":0.14000000059604645,"y":0.2526474893093109},{"x":0.14000000059604645,"y":0.2647503912448883},{"x":0.13555555045604706,"y":0.2647503912448883}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.13555555045604706,0.2526474893093109,0.14000000059604645,0.2647503912448883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.2526474893093109},{"x":0.14000000059604645,"y":0.2526474893093109},{"x":0.14000000059604645,"y":0.2647503912448883},{"x":0.13555555045604706,"y":0.2647503912448883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13055555045604705,0.2456474893093109,0.14500000059604645,0.2717503912448883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8533333539962769,"y":0.1981845647096634},{"x":0.8822222352027893,"y":0.1981845647096634},{"x":0.8822222352027893,"y":0.21785174310207367},{"x":0.8533333539962769,"y":0.21785174310207367}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.8533333539962769,0.1981845647096634,0.8822222352027893,0.21785174310207367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.1981845647096634},{"x":0.8422222137451172,"y":0.1981845647096634},{"x":0.8422222137451172,"y":0.2163388878107071},{"x":0.7888888716697693,"y":0.2163388878107071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروهها","boundary":[0.7888888716697693,0.1981845647096634,0.8422222137451172,0.2163388878107071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.22541603446006775},{"x":0.8799999952316284,"y":0.22541603446006775},{"x":0.8799999952316284,"y":0.24357034265995026},{"x":0.8600000143051147,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8600000143051147,0.22541603446006775,0.8799999952316284,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.22541603446006775},{"x":0.855555534362793,"y":0.22541603446006775},{"x":0.855555534362793,"y":0.24357034265995026},{"x":0.7955555319786072,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.7955555319786072,0.22541603446006775,0.855555534362793,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377777695655823,"y":0.22541603446006775},{"x":0.7799999713897705,"y":0.22541603446006775},{"x":0.7799999713897705,"y":0.24357034265995026},{"x":0.7377777695655823,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.7377777695655823,0.22541603446006775,0.7799999713897705,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244444489479065,"y":0.22541603446006775},{"x":0.7377777695655823,"y":0.22541603446006775},{"x":0.7377777695655823,"y":0.24357034265995026},{"x":0.7244444489479065,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7244444489479065,0.22541603446006775,0.7377777695655823,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.22541603446006775},{"x":0.7111111283302307,"y":0.22541603446006775},{"x":0.7111111283302307,"y":0.24357034265995026},{"x":0.6755555272102356,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6755555272102356,0.22541603446006775,0.7111111283302307,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6688888669013977,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6688888669013977,"y":0.24357034265995026},{"x":0.6577777862548828,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6577777862548828,0.22541603446006775,0.6688888669013977,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.22541603446006775},{"x":0.653333306312561,"y":0.22541603446006775},{"x":0.653333306312561,"y":0.24357034265995026},{"x":0.6266666650772095,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6266666650772095,0.22541603446006775,0.653333306312561,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6222222447395325,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6222222447395325,"y":0.24357034265995026},{"x":0.6111111044883728,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6111111044883728,0.22541603446006775,0.6222222447395325,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711110830307007,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6044444441795349,"y":0.22541603446006775},{"x":0.6044444441795349,"y":0.24357034265995026},{"x":0.5711110830307007,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هفت","boundary":[0.5711110830307007,0.22541603446006775,0.6044444441795349,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422222018241882,"y":0.22541603446006775},{"x":0.5577777624130249,"y":0.22541603446006775},{"x":0.5577777624130249,"y":0.24357034265995026},{"x":0.5422222018241882,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.5422222018241882,0.22541603446006775,0.5577777624130249,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955555498600006,"y":0.22541603446006775},{"x":0.5333333611488342,"y":0.22541603446006775},{"x":0.5333333611488342,"y":0.24357034265995026},{"x":0.4955555498600006,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پنجه","boundary":[0.4955555498600006,0.22541603446006775,0.5333333611488342,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.22541603446006775},{"x":0.4977777898311615,"y":0.22541603446006775},{"x":0.4977777898311615,"y":0.24357034265995026},{"x":0.48222222924232483,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.48222222924232483,0.22541603446006775,0.4977777898311615,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.22541603446006775},{"x":0.47555556893348694,"y":0.22541603446006775},{"x":0.47555556893348694,"y":0.24357034265995026},{"x":0.46666666865348816,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46666666865348816,0.22541603446006775,0.47555556893348694,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.22541603446006775},{"x":0.46222221851348877,"y":0.22541603446006775},{"x":0.46222221851348877,"y":0.24357034265995026},{"x":0.41333332657814026,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگچه","boundary":[0.41333332657814026,0.22541603446006775,0.46222221851348877,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3977777659893036,"y":0.22541603446006775},{"x":0.41333332657814026,"y":0.22541603446006775},{"x":0.41333332657814026,"y":0.24357034265995026},{"x":0.3977777659893036,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3977777659893036,0.22541603446006775,0.41333332657814026,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.22541603446006775},{"x":0.3911111056804657,"y":0.22541603446006775},{"x":0.3911111056804657,"y":0.24357034265995026},{"x":0.35555556416511536,"y":0.24357034265995026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.35555556416511536,0.22541603446006775,0.3911111056804657,0.24357034265995026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8733333349227905,"y":0.24962177872657776},{"x":0.8822222352027893,"y":0.24962177872657776},{"x":0.8822222352027893,"y":0.26928895711898804},{"x":0.8733333349227905,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8733333349227905,0.24962177872657776,0.8822222352027893,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.24962177872657776},{"x":0.8644444346427917,"y":0.24962177872657776},{"x":0.8644444346427917,"y":0.26928895711898804},{"x":0.8111110925674438,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.8111110925674438,0.24962177872657776,0.8644444346427917,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.24962177872657776},{"x":0.7955555319786072,"y":0.24962177872657776},{"x":0.7955555319786072,"y":0.26928895711898804},{"x":0.7488889098167419,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.7488889098167419,0.24962177872657776,0.7955555319786072,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377777695655823,"y":0.24962177872657776},{"x":0.753333330154419,"y":0.24962177872657776},{"x":0.753333330154419,"y":0.26928895711898804},{"x":0.7377777695655823,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7377777695655823,0.24962177872657776,0.753333330154419,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022222280502319,"y":0.24962177872657776},{"x":0.7222222089767456,"y":0.24962177872657776},{"x":0.7222222089767456,"y":0.26928895711898804},{"x":0.7022222280502319,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7022222280502319,0.24962177872657776,0.7222222089767456,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777777671813965,"y":0.24962177872657776},{"x":0.6866666674613953,"y":0.24962177872657776},{"x":0.6866666674613953,"y":0.26928895711898804},{"x":0.6777777671813965,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6777777671813965,0.24962177872657776,0.6866666674613953,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.24962177872657776},{"x":0.6666666865348816,"y":0.24962177872657776},{"x":0.6666666865348816,"y":0.26928895711898804},{"x":0.644444465637207,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.644444465637207,0.24962177872657776,0.6666666865348816,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177777647972107,"y":0.24962177872657776},{"x":0.6311110854148865,"y":0.24962177872657776},{"x":0.6311110854148865,"y":0.26928895711898804},{"x":0.6177777647972107,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6177777647972107,0.24962177872657776,0.6311110854148865,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.24962177872657776},{"x":0.6066666841506958,"y":0.24962177872657776},{"x":0.6066666841506958,"y":0.26928895711898804},{"x":0.5733333230018616,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.5733333230018616,0.24962177872657776,0.6066666841506958,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600000023841858,"y":0.24962177872657776},{"x":0.5755555629730225,"y":0.24962177872657776},{"x":0.5755555629730225,"y":0.26928895711898804},{"x":0.5600000023841858,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5600000023841858,0.24962177872657776,0.5755555629730225,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.24962177872657776},{"x":0.54666668176651,"y":0.24962177872657776},{"x":0.54666668176651,"y":0.26928895711898804},{"x":0.5355555415153503,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5355555415153503,0.24962177872657776,0.54666668176651,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133333206176758,"y":0.24962177872657776},{"x":0.5266666412353516,"y":0.24962177872657776},{"x":0.5266666412353516,"y":0.26928895711898804},{"x":0.5133333206176758,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5133333206176758,0.24962177872657776,0.5266666412353516,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.24962177872657776},{"x":0.5022222399711609,"y":0.24962177872657776},{"x":0.5022222399711609,"y":0.26928895711898804},{"x":0.4911110997200012,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4911110997200012,0.24962177872657776,0.5022222399711609,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.24962177872657776},{"x":0.4866666793823242,"y":0.24962177872657776},{"x":0.4866666793823242,"y":0.26928895711898804},{"x":0.46444445848464966,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.46444445848464966,0.24962177872657776,0.4866666793823242,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377777874469757,"y":0.24962177872657776},{"x":0.4555555582046509,"y":0.24962177872657776},{"x":0.4555555582046509,"y":0.26928895711898804},{"x":0.4377777874469757,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.4377777874469757,0.24962177872657776,0.4555555582046509,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.24962177872657776},{"x":0.43111109733581543,"y":0.24962177872657776},{"x":0.43111109733581543,"y":0.26928895711898804},{"x":0.40666666626930237,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.40666666626930237,0.24962177872657776,0.43111109733581543,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822222352027893,"y":0.24962177872657776},{"x":0.40666666626930237,"y":0.24962177872657776},{"x":0.40666666626930237,"y":0.26928895711898804},{"x":0.3822222352027893,"y":0.26928895711898804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تائی","boundary":[0.3822222352027893,0.24962177872657776,0.40666666626930237,0.26928895711898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8622221946716309,"y":0.2768532633781433},{"x":0.8822222352027893,"y":0.2768532633781433},{"x":0.8822222352027893,"y":0.2965204119682312},{"x":0.8622221946716309,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8622221946716309,0.2768532633781433,0.8822222352027893,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.2768532633781433},{"x":0.8488888740539551,"y":0.2768532633781433},{"x":0.8488888740539551,"y":0.2965204119682312},{"x":0.8199999928474426,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.8199999928474426,0.2768532633781433,0.8488888740539551,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.2768532633781433},{"x":0.8133333325386047,"y":0.2768532633781433},{"x":0.8133333325386047,"y":0.2965204119682312},{"x":0.7977777719497681,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7977777719497681,0.2768532633781433,0.8133333325386047,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.2768532633781433},{"x":0.7866666913032532,"y":0.2768532633781433},{"x":0.7866666913032532,"y":0.2965204119682312},{"x":0.7755555510520935,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7755555510520935,0.2768532633781433,0.7866666913032532,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.2768532633781433},{"x":0.7622222304344177,"y":0.2768532633781433},{"x":0.7622222304344177,"y":0.2965204119682312},{"x":0.7200000286102295,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7200000286102295,0.2768532633781433,0.7622222304344177,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6311110854148865,"y":0.2768532633781433},{"x":0.695555567741394,"y":0.2768532633781433},{"x":0.695555567741394,"y":0.2965204119682312},{"x":0.6311110854148865,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصی","boundary":[0.6311110854148865,0.2768532633781433,0.695555567741394,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.2768532633781433},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2768532633781433},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2965204119682312},{"x":0.602222204208374,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.602222204208374,0.2768532633781433,0.6111111044883728,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600000023841858,"y":0.2768532633781433},{"x":0.5822222232818604,"y":0.2768532633781433},{"x":0.5822222232818604,"y":0.2965204119682312},{"x":0.5600000023841858,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.5600000023841858,0.2768532633781433,0.5822222232818604,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.2768532633781433},{"x":0.5533333420753479,"y":0.2768532633781433},{"x":0.5533333420753479,"y":0.2965204119682312},{"x":0.5444444417953491,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5444444417953491,0.2768532633781433,0.5533333420753479,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.2768532633781433},{"x":0.5266666412353516,"y":0.2768532633781433},{"x":0.5266666412353516,"y":0.2965204119682312},{"x":0.504444420337677,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.504444420337677,0.2768532633781433,0.5266666412353516,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.2768532633781433},{"x":0.4866666793823242,"y":0.2768532633781433},{"x":0.4866666793823242,"y":0.2965204119682312},{"x":0.47555556893348694,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.47555556893348694,0.2768532633781433,0.4866666793823242,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41999998688697815,"y":0.2768532633781433},{"x":0.46444445848464966,"y":0.2768532633781433},{"x":0.46444445848464966,"y":0.2965204119682312},{"x":0.41999998688697815,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موهای","boundary":[0.41999998688697815,0.2768532633781433,0.46444445848464966,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.2768532633781433},{"x":0.3977777659893036,"y":0.2768532633781433},{"x":0.3977777659893036,"y":0.2965204119682312},{"x":0.3777777850627899,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.3777777850627899,0.2768532633781433,0.3977777659893036,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.2768532633781433},{"x":0.36444443464279175,"y":0.2768532633781433},{"x":0.36444443464279175,"y":0.2965204119682312},{"x":0.35555556416511536,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35555556416511536,0.2768532633781433,0.36444443464279175,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.2768532633781433},{"x":0.35333332419395447,"y":0.2768532633781433},{"x":0.35333332419395447,"y":0.2965204119682312},{"x":0.3288888931274414,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.3288888931274414,0.2768532633781433,0.35333332419395447,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688888907432556,"y":0.2768532633781433},{"x":0.30222222208976746,"y":0.2768532633781433},{"x":0.30222222208976746,"y":0.2965204119682312},{"x":0.2688888907432556,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.2688888907432556,0.2768532633781433,0.30222222208976746,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.2768532633781433},{"x":0.2644444406032562,"y":0.2768532633781433},{"x":0.2644444406032562,"y":0.2965204119682312},{"x":0.25777778029441833,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.25777778029441833,0.2768532633781433,0.2644444406032562,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.2768532633781433},{"x":0.25999999046325684,"y":0.2768532633781433},{"x":0.25999999046325684,"y":0.2965204119682312},{"x":0.25111111998558044,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25111111998558044,0.2768532633781433,0.25999999046325684,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.2768532633781433},{"x":0.23333333432674408,"y":0.2768532633781433},{"x":0.23333333432674408,"y":0.2965204119682312},{"x":0.2133333384990692,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرز","boundary":[0.2133333384990692,0.2768532633781433,0.23333333432674408,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20444443821907043,"y":0.2768532633781433},{"x":0.2133333384990692,"y":0.2768532633781433},{"x":0.2133333384990692,"y":0.2965204119682312},{"x":0.20444443821907043,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20444443821907043,0.2768532633781433,0.2133333384990692,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.162222221493721,"y":0.2768532633781433},{"x":0.19555555284023285,"y":0.2768532633781433},{"x":0.19555555284023285,"y":0.2965204119682312},{"x":0.162222221493721,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زگیل","boundary":[0.162222221493721,0.2768532633781433,0.19555555284023285,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.2768532633781433},{"x":0.14222222566604614,"y":0.2768532633781433},{"x":0.14222222566604614,"y":0.2965204119682312},{"x":0.13555555045604706,"y":0.2965204119682312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.13555555045604706,0.2768532633781433,0.14222222566604614,0.2965204119682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.3010590076446533},{"x":0.8488888740539551,"y":0.29954615235328674},{"x":0.851111114025116,"y":0.3222390413284302},{"x":0.7955555319786072,"y":0.3222390413284302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برآمدگی","boundary":[0.7955555319786072,0.3010590076446533,0.851111114025116,0.3222390413284302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.3010590076446533},{"x":0.7866666913032532,"y":0.3010590076446533},{"x":0.7888888716697693,"y":0.3222390413284302},{"x":0.7644444704055786,"y":0.32375189661979675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7644444704055786,0.3010590076446533,0.7888888716697693,0.3222390413284302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7266666889190674,"y":0.3025718629360199},{"x":0.7488889098167419,"y":0.3010590076446533},{"x":0.7488889098167419,"y":0.32375189661979675},{"x":0.7266666889190674,"y":0.32375189661979675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورم","boundary":[0.7266666889190674,0.3025718629360199,0.7488889098167419,0.32375189661979675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.3025718629360199},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3025718629360199},{"x":0.7222222089767456,"y":0.32526475191116333},{"x":0.6888889074325562,"y":0.32526475191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.6888889074325562,0.3025718629360199,0.7222222089767456,0.32526475191116333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13333334028720856,"y":0.2042360007762909},{"x":0.8822222352027893,"y":0.19515885412693024},{"x":0.8844444155693054,"y":0.3222390413284302},{"x":0.13555555045604706,"y":0.33131617307662964}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12833334028720855,0.1972360007762909,0.8894444155693054,0.3292390413284302],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15777777135372162,"y":0.3025718629360199},{"x":0.19555555284023285,"y":0.3025718629360199},{"x":0.19555555284023285,"y":0.3222390413284302},{"x":0.15777777135372162,"y":0.3222390413284302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.15777777135372162,0.3025718629360199,0.19555555284023285,0.3222390413284302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.3025718629360199},{"x":0.14888888597488403,"y":0.3025718629360199},{"x":0.14888888597488403,"y":0.3222390413284302},{"x":0.14222222566604614,"y":0.3222390413284302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.14222222566604614,0.3025718629360199,0.14888888597488403,0.3222390413284302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8755555748939514,"y":0.3267776072025299},{"x":0.8844444155693054,"y":0.3267776072025299},{"x":0.8844444155693054,"y":0.34795764088630676},{"x":0.8755555748939514,"y":0.34795764088630676}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8755555748939514,0.3267776072025299,0.8844444155693054,0.34795764088630676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377777934074402,"y":0.3267776072025299},{"x":0.8666666746139526,"y":0.3267776072025299},{"x":0.8666666746139526,"y":0.34795764088630676},{"x":0.8377777934074402,"y":0.34795764088630676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.8377777934074402,0.3267776072025299,0.8666666746139526,0.34795764088630676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.3267776072025299},{"x":0.8311111330986023,"y":0.3267776072025299},{"x":0.8311111330986023,"y":0.34795764088630676},{"x":0.8199999928474426,"y":0.34795764088630676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8199999928474426,0.3267776072025299,0.8311111330986023,0.34795764088630676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.3267776072025299},{"x":0.8133333325386047,"y":0.3267776072025299},{"x":0.8133333325386047,"y":0.34795764088630676},{"x":0.7755555510520935,"y":0.34795764088630676}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.7755555510520935,0.3267776072025299,0.8133333325386047,0.34795764088630676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.3267776072025299},{"x":0.7688888907432556,"y":0.3267776072025299},{"x":0.7688888907432556,"y":0.34947049617767334},{"x":0.7355555295944214,"y":0.34947049617767334}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.7355555295944214,0.3267776072025299,0.7688888907432556,0.34947049617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.3282904624938965},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3282904624938965},{"x":0.7222222089767456,"y":0.34947049617767334},{"x":0.7155555486679077,"y":0.34947049617767334}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7155555486679077,0.3282904624938965,0.7222222089767456,0.34947049617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733333468437195,"y":0.3282904624938965},{"x":0.7111111283302307,"y":0.3282904624938965},{"x":0.7111111283302307,"y":0.34947049617767334},{"x":0.6733333468437195,"y":0.34947049617767334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6733333468437195,0.3282904624938965,0.7111111283302307,0.34947049617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.3282904624938965},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3282904624938965},{"x":0.6666666865348816,"y":0.34947049617767334},{"x":0.6399999856948853,"y":0.34947049617767334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.6399999856948853,0.3282904624938965,0.6666666865348816,0.34947049617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.3282904624938965},{"x":0.6266666650772095,"y":0.3282904624938965},{"x":0.6266666650772095,"y":0.34947049617767334},{"x":0.5866666436195374,"y":0.34947049617767334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5866666436195374,0.3282904624938965,0.6266666650772095,0.34947049617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.3282904624938965},{"x":0.5666666626930237,"y":0.3282904624938965},{"x":0.5666666626930237,"y":0.34947049617767334},{"x":0.5377777814865112,"y":0.34947049617767334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکی","boundary":[0.5377777814865112,0.3282904624938965,0.5666666626930237,0.34947049617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.3282904624938965},{"x":0.5199999809265137,"y":0.3282904624938965},{"x":0.5199999809265137,"y":0.34947049617767334},{"x":0.5088889002799988,"y":0.34947049617767334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5088889002799988,0.3282904624938965,0.5199999809265137,0.34947049617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47777777910232544,"y":0.3282904624938965},{"x":0.5,"y":0.3282904624938965},{"x":0.5,"y":0.34947049617767334},{"x":0.47777777910232544,"y":0.34947049617767334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.47777777910232544,0.3282904624938965,0.5,0.34947049617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.3282904624938965},{"x":0.47333332896232605,"y":0.3282904624938965},{"x":0.47333332896232605,"y":0.34947049617767334},{"x":0.46666666865348816,"y":0.34947049617767334}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46666666865348816,0.3282904624938965,0.47333332896232605,0.34947049617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8622221946716309,"y":0.35400909185409546},{"x":0.8777777552604675,"y":0.35400909185409546},{"x":0.8777777552604675,"y":0.37367624044418335},{"x":0.8622221946716309,"y":0.37367624044418335}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"3-","boundary":[0.8622221946716309,0.35400909185409546,0.8777777552604675,0.37367624044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.35400909185409546},{"x":0.855555534362793,"y":0.35552194714546204},{"x":0.855555534362793,"y":0.37367624044418335},{"x":0.8022222518920898,"y":0.37367624044418335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.8022222518920898,0.35400909185409546,0.855555534362793,0.37367624044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377777695655823,"y":0.35400909185409546},{"x":0.7888888716697693,"y":0.35400909185409546},{"x":0.7888888716697693,"y":0.37367624044418335},{"x":0.7377777695655823,"y":0.37367624044418335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.7377777695655823,0.35400909185409546,0.7888888716697693,0.37367624044418335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.3025718629360199},{"x":0.8844444155693054,"y":0.3010590076446533},{"x":0.8844444155693054,"y":0.37367624044418335},{"x":0.14222222566604614,"y":0.3751890957355499}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.13722222566604614,0.2955718629360199,0.8894444155693054,0.38067624044418336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.35400909185409546},{"x":0.19333332777023315,"y":0.35400909185409546},{"x":0.19333332777023315,"y":0.37367624044418335},{"x":0.1599999964237213,"y":0.37367624044418335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.1599999964237213,0.35400909185409546,0.19333332777023315,0.37367624044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.35400909185409546},{"x":0.15111111104488373,"y":0.35400909185409546},{"x":0.15111111104488373,"y":0.37367624044418335},{"x":0.14222222566604614,"y":0.37367624044418335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.14222222566604614,0.35400909185409546,0.15111111104488373,0.37367624044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8755555748939514,"y":0.3812405467033386},{"x":0.8822222352027893,"y":0.3812405467033386},{"x":0.8822222352027893,"y":0.39788198471069336},{"x":0.8755555748939514,"y":0.39788198471069336}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8755555748939514,0.3812405467033386,0.8822222352027893,0.39788198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.3812405467033386},{"x":0.8666666746139526,"y":0.3812405467033386},{"x":0.8666666746139526,"y":0.39788198471069336},{"x":0.8177777528762817,"y":0.39788198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.8177777528762817,0.3812405467033386,0.8666666746139526,0.39788198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.3812405467033386},{"x":0.8022222518920898,"y":0.3812405467033386},{"x":0.8022222518920898,"y":0.39788198471069336},{"x":0.7511110901832581,"y":0.39788198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوساله","boundary":[0.7511110901832581,0.3812405467033386,0.8022222518920898,0.39788198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.3812405467033386},{"x":0.742222249507904,"y":0.3812405467033386},{"x":0.742222249507904,"y":0.39788198471069336},{"x":0.7333333492279053,"y":0.39788198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7333333492279053,0.3812405467033386,0.742222249507904,0.39788198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.3812405467033386},{"x":0.7200000286102295,"y":0.3812405467033386},{"x":0.7200000286102295,"y":0.39788198471069336},{"x":0.6600000262260437,"y":0.39788198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چندساله","boundary":[0.6600000262260437,0.3812405467033386,0.7200000286102295,0.39788198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.40544629096984863},{"x":0.8799999952316284,"y":0.40393343567848206},{"x":0.8822222352027893,"y":0.42360061407089233},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4251134693622589}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8600000143051147,0.40544629096984863,0.8822222352027893,0.42360061407089233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.40544629096984863},{"x":0.855555534362793,"y":0.40544629096984863},{"x":0.855555534362793,"y":0.4251134693622589},{"x":0.8266666531562805,"y":0.4251134693622589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.8266666531562805,0.40544629096984863,0.855555534362793,0.4251134693622589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.40544629096984863},{"x":0.8088889122009277,"y":0.40544629096984863},{"x":0.8111110925674438,"y":0.4251134693622589},{"x":0.800000011920929,"y":0.4251134693622589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.800000011920929,0.40544629096984863,0.8111110925674438,0.4251134693622589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.40544629096984863},{"x":0.7866666913032532,"y":0.40544629096984863},{"x":0.7888888716697693,"y":0.4251134693622589},{"x":0.7711111307144165,"y":0.4251134693622589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7711111307144165,0.40544629096984863,0.7888888716697693,0.4251134693622589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.40544629096984863},{"x":0.7688888907432556,"y":0.40544629096984863},{"x":0.7688888907432556,"y":0.4251134693622589},{"x":0.7311111092567444,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.7311111092567444,0.40544629096984863,0.7688888907432556,0.4251134693622589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.4069591462612152},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4069591462612152},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4266263246536255},{"x":0.7066666483879089,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7066666483879089,0.4069591462612152,0.7222222089767456,0.4266263246536255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648888885974884,"y":0.4069591462612152},{"x":0.699999988079071,"y":0.4069591462612152},{"x":0.7022222280502319,"y":0.4266263246536255},{"x":0.6511111259460449,"y":0.4266263246536255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.648888885974884,0.4069591462612152,0.7022222280502319,0.4266263246536255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.35400909185409546},{"x":0.8822222352027893,"y":0.34795764088630676},{"x":0.8822222352027893,"y":0.4251134693622589},{"x":0.14444445073604584,"y":0.4311648905277252}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13722222566604614,0.34700909185409545,0.8872222352027893,0.4321134693622589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.162222221493721,"y":0.40544629096984863},{"x":0.19555555284023285,"y":0.40544629096984863},{"x":0.19333332777023315,"y":0.4251134693622589},{"x":0.1599999964237213,"y":0.4251134693622589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.162222221493721,0.40544629096984863,0.19333332777023315,0.4251134693622589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.40393343567848206},{"x":0.14888888597488403,"y":0.40393343567848206},{"x":0.14888888597488403,"y":0.42360061407089233},{"x":0.14000000059604645,"y":0.42360061407089233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ت","boundary":[0.14222222566604614,0.40393343567848206,0.14888888597488403,0.42360061407089233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8733333349227905,"y":0.42965203523635864},{"x":0.8822222352027893,"y":0.42965203523635864},{"x":0.8822222352027893,"y":0.4508320689201355},{"x":0.8733333349227905,"y":0.4508320689201355}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8733333349227905,0.42965203523635864,0.8822222352027893,0.4508320689201355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.42965203523635864},{"x":0.8688889145851135,"y":0.42965203523635864},{"x":0.8688889145851135,"y":0.4508320689201355},{"x":0.8444444537162781,"y":0.4508320689201355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.8422222137451172,0.42965203523635864,0.8688889145851135,0.4508320689201355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.42965203523635864},{"x":0.8266666531562805,"y":0.42965203523635864},{"x":0.8266666531562805,"y":0.4508320689201355},{"x":0.8111110925674438,"y":0.4508320689201355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8111110925674438,0.42965203523635864,0.8266666531562805,0.4508320689201355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.4311648905277252},{"x":0.7977777719497681,"y":0.4311648905277252},{"x":0.800000011920929,"y":0.4508320689201355},{"x":0.7888888716697693,"y":0.4508320689201355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7866666913032532,0.4311648905277252,0.800000011920929,0.4508320689201355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.4311648905277252},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4311648905277252},{"x":0.7799999713897705,"y":0.4508320689201355},{"x":0.753333330154419,"y":0.4508320689201355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.753333330154419,0.4311648905277252,0.7799999713897705,0.4508320689201355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.4311648905277252},{"x":0.7444444298744202,"y":0.4311648905277252},{"x":0.7444444298744202,"y":0.4508320689201355},{"x":0.7333333492279053,"y":0.4508320689201355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7333333492279053,0.4311648905277252,0.7444444298744202,0.4508320689201355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022222280502319,"y":0.4311648905277252},{"x":0.7266666889190674,"y":0.4311648905277252},{"x":0.7266666889190674,"y":0.4508320689201355},{"x":0.7022222280502319,"y":0.4508320689201355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.7022222280502319,0.4311648905277252,0.7266666889190674,0.4508320689201355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622222065925598,"y":0.4311648905277252},{"x":0.6933333277702332,"y":0.4311648905277252},{"x":0.6933333277702332,"y":0.4508320689201355},{"x":0.6644444465637207,"y":0.4523449242115021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.6622222065925598,0.4311648905277252,0.6933333277702332,0.4508320689201355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.4311648905277252},{"x":0.653333306312561,"y":0.4311648905277252},{"x":0.653333306312561,"y":0.4523449242115021},{"x":0.6377778053283691,"y":0.4523449242115021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6377778053283691,0.4311648905277252,0.653333306312561,0.4523449242115021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044444441795349,"y":0.4311648905277252},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4311648905277252},{"x":0.6355555653572083,"y":0.4523449242115021},{"x":0.6044444441795349,"y":0.4523449242115021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.6044444441795349,0.4311648905277252,0.6355555653572083,0.4523449242115021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.40393343567848206},{"x":0.8822222352027893,"y":0.4024205803871155},{"x":0.8822222352027893,"y":0.4523449242115021},{"x":0.14000000059604645,"y":0.45385777950286865}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13500000059604644,0.39693343567848205,0.8872222352027893,0.4593449242115021],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.4311648905277252},{"x":0.19555555284023285,"y":0.4311648905277252},{"x":0.19555555284023285,"y":0.4508320689201355},{"x":0.1599999964237213,"y":0.4508320689201355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.1599999964237213,0.4311648905277252,0.19555555284023285,0.4508320689201355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.42965203523635864},{"x":0.14888888597488403,"y":0.42965203523635864},{"x":0.14666666090488434,"y":0.4493192136287689},{"x":0.14000000059604645,"y":0.4493192136287689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ث","boundary":[0.14000000059604645,0.42965203523635864,0.14666666090488434,0.4493192136287689]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.42965203523635864},{"x":0.19555555284023285,"y":0.4311648905277252},{"x":0.19555555284023285,"y":0.4508320689201355},{"x":0.14000000059604645,"y":0.4493192136287689}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13500000059604644,0.42265203523635864,0.20055555284023285,0.4578320689201355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13333334028720856,"y":0.33131617307662964},{"x":0.13777777552604675,"y":0.33131617307662964},{"x":0.13777777552604675,"y":0.34190618991851807},{"x":0.13333334028720856,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۳","boundary":[0.13333334028720856,0.33131617307662964,0.13777777552604675,0.34190618991851807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13333334028720856,"y":0.33131617307662964},{"x":0.13777777552604675,"y":0.33131617307662964},{"x":0.13777777552604675,"y":0.34190618991851807},{"x":0.13333334028720856,"y":0.34190618991851807}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.12833334028720855,0.32431617307662963,0.14277777552604676,0.3489061899185181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.3812405467033386},{"x":0.14000000059604645,"y":0.3812405467033386},{"x":0.14000000059604645,"y":0.39334341883659363},{"x":0.13555555045604706,"y":0.39334341883659363}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.13555555045604706,0.3812405467033386,0.14000000059604645,0.39334341883659363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.3812405467033386},{"x":0.14000000059604645,"y":0.3812405467033386},{"x":0.14000000059604645,"y":0.39334341883659363},{"x":0.13555555045604706,"y":0.39334341883659363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13055555045604705,0.3742405467033386,0.14500000059604645,0.40034341883659363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.5370650291442871},{"x&q